Sejarah acara balapan dan padang (olahraga

)
July 25, 2010 Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga. Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. Pengkhususan Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingat menerusi pelbagai acara. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh duma. Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. Jenis-jenis Acara balapan

tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri. Umpamanva di peringkat sekolah. kemudahan peralatan.Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga. bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. Seperti yang dinyatakan terdahulu. semua acara olaharaga dipertandingkan. Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa.000 m 3000 m 100 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita 2.dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil. Secara logik. 5. Lari Jarak dekat Acara 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10. lornpatan dan lontaran. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja. kewangan. Lari Jarak Sederhana 3. keupayaan pihak penganjur. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta. yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa. Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. tingkat keupayaan mereka. Kategori 1. keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan. termasuk untuk wariita. walaupun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum. iaitu larian. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga. Lari berhalangan Lari berpagar . Sukan Asia. dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Dalam Sukan Olimpik. keselamatan. Lari Jarak Jauh 4. adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara. acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori. Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba-abad lagi.

sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus. 9. 8.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan.atauacarapadang. Disebabkan jarak yang amat jauh. Lumba Jalan Kaki . Umpamanya. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki.000 m 20. Mengikut sejarah. menggunakan jalar raya biasa. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia.000 m ACARA-ACARA KHAS Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki 6. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan. walaupun di negara kita. Lari berganti-ganti Selain acara-acara yang dinyatakan. 10. Marathon Heptatlon Dekathlon Berjalan kaki 7 acara 10 acara 5000 m 10. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan.000 m 50. yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Bagairnanapun. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Marathon Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka. acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulan acara tersebut. khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini.110 m 400 m 4 x 100 m 4 x 400 m 7.terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga.

Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang. keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. kelenturan. khusus untuk lelaki ataupun perempuan. peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Bagaimanapun. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari. kekuatan. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut. kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan. Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19. Hari pertama 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m Hari kedua 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan. tetapi sebenarnya tidak. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan. tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta. dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. lompatan dan lontaran. DekathIon Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian. Acara .

Di sekolah atau daerah. Acara-acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Seperti dekathlon. Balapan diperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hendaklah diberi perhatian. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m . Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola. Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga.heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful