Sejarah acara balapan dan padang (olahraga

)
July 25, 2010 Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga. Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. Pengkhususan Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingat menerusi pelbagai acara. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh duma. Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. Jenis-jenis Acara balapan

Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja. Lari Jarak Jauh 4. kemudahan peralatan. Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik.dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil. yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Umpamanva di peringkat sekolah. Lari Jarak Sederhana 3. acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori. keselamatan. dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri.000 m 3000 m 100 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita 2. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. keupayaan pihak penganjur. tingkat keupayaan mereka. walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba-abad lagi. bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA. Sukan Asia. termasuk untuk wariita. walaupun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum. Dalam Sukan Olimpik. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja. Lari Jarak dekat Acara 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10. tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. iaitu larian. Kategori 1. Lari berhalangan Lari berpagar .Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga. lornpatan dan lontaran. berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan. kewangan. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga. Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. 5. semua acara olaharaga dipertandingkan. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa. Seperti yang dinyatakan terdahulu. Secara logik. adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara.

Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka. Umpamanya. Lari berganti-ganti Selain acara-acara yang dinyatakan. Marathon Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus.atauacarapadang. Lumba Jalan Kaki . menggunakan jalar raya biasa. 10. khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan. Marathon Heptatlon Dekathlon Berjalan kaki 7 acara 10 acara 5000 m 10. Mengikut sejarah.terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan. Disebabkan jarak yang amat jauh. acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulan acara tersebut. walaupun di negara kita.000 m 20.110 m 400 m 4 x 100 m 4 x 400 m 7. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. 9. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki. Bagairnanapun.000 m ACARA-ACARA KHAS Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki 6.000 m 50. mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan. 8. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia.

Acara . Hari pertama 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m Hari kedua 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. kekuatan. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan.Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. lompatan dan lontaran. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan. tetapi sebenarnya tidak. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. khusus untuk lelaki ataupun perempuan. peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan. Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. DekathIon Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian. kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta. Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan. tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Bagaimanapun. kelenturan. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19.

Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita. Acara-acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Seperti dekathlon. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . Di sekolah atau daerah. Balapan diperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m . Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hendaklah diberi perhatian. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola. Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang.heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu. BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan.