Sejarah acara balapan dan padang (olahraga

)
July 25, 2010 Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga. Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. Pengkhususan Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingat menerusi pelbagai acara. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh duma. Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. Jenis-jenis Acara balapan

kemudahan peralatan. tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta. adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara. 5. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. iaitu larian. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja. Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan.dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil. Lari Jarak Jauh 4. termasuk untuk wariita. semua acara olaharaga dipertandingkan. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri. Lari berhalangan Lari berpagar . Kategori 1. keselamatan. keupayaan pihak penganjur. Umpamanva di peringkat sekolah. walaupun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga. kewangan. Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. Dalam Sukan Olimpik.000 m 3000 m 100 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita 2. yang harus dipatuhi oleh semua peserta. lornpatan dan lontaran. berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Lari Jarak dekat Acara 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja. Seperti yang dinyatakan terdahulu. acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori. dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Secara logik.Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga. Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa. Sukan Asia. Lari Jarak Sederhana 3. tingkat keupayaan mereka. walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba-abad lagi. bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA.

110 m 400 m 4 x 100 m 4 x 400 m 7. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Marathon Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. walaupun di negara kita. 10.atauacarapadang. Bagairnanapun. sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus. Lumba Jalan Kaki .Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka.000 m 50.000 m ACARA-ACARA KHAS Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki 6. Umpamanya. Disebabkan jarak yang amat jauh. Mengikut sejarah. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki. Marathon Heptatlon Dekathlon Berjalan kaki 7 acara 10 acara 5000 m 10. 9. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia. yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini. dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Lari berganti-ganti Selain acara-acara yang dinyatakan.000 m 20. acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulan acara tersebut.terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga. khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. menggunakan jalar raya biasa. 8.

Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. tetapi sebenarnya tidak. kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan. kekuatan. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. Bagaimanapun. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. khusus untuk lelaki ataupun perempuan. Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan. Hari pertama 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m Hari kedua 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. Acara . keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari. kelenturan. lompatan dan lontaran. tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. DekathIon Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian. penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19.Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang.

Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu. Acara-acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Seperti dekathlon.heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m . Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hendaklah diberi perhatian. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. Balapan diperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. Di sekolah atau daerah. Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful