FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. manusia merupakan makhluk yang berakhlak. manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. Justeru. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Kejayaan dan kemajuan. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. 3 . bahkan masyarakat primitif sekalian. Berbanding dengan haiwan. malah didorong rasa ingin mengetahui. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Dalam kehidupan. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. umat dan tamadunnya. pemikiran.

lukisan. bahasa. tetapi perlakuannya amat berbeza. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. kesusasteraan. mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. falsafah dan lain-lain lagi. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. kesenian. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . ia dikategorikan sebagai budaya. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran. institusi politik. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. Kroeber & Kluckohn ( 1954). karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. sistem pengetahuan. sistem dan organisasi kemasyarakatan.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. muzik. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. Malinowsky (1965). Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia.

Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. ilmu pengetahuan. rasa dan penggunaan fikiran manusia. Sebenarnya. agama serta magis. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Maka pada kesimpulannya. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok.corak budayanya. sistem ekonomi. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. akal. kesenian dan mainan. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. bahasa. iaitu merupakan budaya. sistem sosial. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. Secara amnya. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Dalam unsur5 . Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur.

Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. including their attitudes. ekonomi. politik. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. sikap. kepercayaan. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. adat resam. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Dalam penyelidikan antropologi. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. modes of perception and habits of thought and activity‟. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. undang-undang dan sebagainya. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. nilai. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. nilai dan peralatan. values. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. kepercayaan. 6 . Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. arts. bangsa dan agama penganutnya. susunan organisasi. agama. budaya adalah tenaga fikiran. beliefs. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. peraturan. sciences. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. Sementara itu.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. adat resam. Namun begitu. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan.

ekonomi. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. cara berfikir. moral. akal budi. nilai kepercayaan. kelakuan dan lain-lain lagi. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. agama. kesenian. idea. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. kepercayaan. undang-undang. 7 . rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. kepercayaan. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. LA. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. alat. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat.D Tylor ( 1947 ). Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. adat resam. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. politik. Prof. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. adat serta amalan kebiasaan yang lain. Dalam konteks pendidikan semasa. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. susunan orgnisasi. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. White ( 1956 ). sikap dan nilai. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks.Menurut E. objek.

segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. Sementara itu. kesenian. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. undang-undang dan juga politik. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia. undang-undang. penciptaan skrip tulisan. tatasusila. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. Edward L. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. Menutut M. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. Beg. Menurut Melville J. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Arnord J. kepercayaan. Taylor. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. kesenian.A. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi.J. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. menurut Andreas Eppink pula. nilai. norma. Dalam Bahasa Inggeris. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. agama. rasa dan penciptaan masyarakat.

undang-undang. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. tamadun India. tanpa budaya dan kesenian 9 . secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan. kesenian. kesusasteraan. agama. Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. kesusasteraan. Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. agama dan politik. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. Dalam erti kata lain. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. ekonomi dan pendidikan sempurna. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. tamadun Yunani dan tamadun Islam. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. pentadbiran. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. perakaman. sistem tulisan dan juga perbandaran. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. kepimpinan dan undang-undang. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. tamadun Cina. kesenian. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun. pentadbiran. moral dan adat resam. Kesimpulannya. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota.

masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Jadi. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Semenanjung Tanah Melayu. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Sulawesi. 10 . Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India. Secara umum. perkahwinan dan penjajahan. pantun. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. meliputi pelbagai system komunikasi. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. Dalam masyarakat itu juga. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Sulu. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. Sabah. kepercayaan primitif dan agama Hindu. Buddha dan Islam. Maluku. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pattani. Myanmar. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. Dalam penggunaan harian. Sarawak. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut.

seperti tujuan dan minat bersama. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. institusi bersifat ekonomi. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. politik dan sebagainya. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. 11 . Di samping itu. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. pendidikan. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat.R. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Mereka mempunyai kesedaran bersama. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ). Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Adakala ia berupa kebiasaan. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar.

persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). difusi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. 12 . Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Seseorang individu mempelajari norma. Dalam proses dinamika sosial. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. assimilasi dan akulturasi. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. Dalam penyelidikan sosio-budaya. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. enkulturasi. inovasi. evolusi. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. kita perlu memahami sosilalisasi. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial.

contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. televisyan. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. Dalam antropologi.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. pedagang. internet dan video. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. Pada zaman yang canggih kini. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. pelaut dan sebagainya. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. 13 . iaitu proses migrasi. Unsur-unsur budaya selalu bergerak.

Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain. Dalam pengajian antropologi budaya. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. 14 . Asia. Oceania. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima.

Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Kedua. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . iaitu antara golongan tua dan golongan muda. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Individu yang dikatakan moden. Ketiga. tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. India. Melalui konsep negara bangsa ini. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. budaya tradisional dan moden. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. nilai-nilai sosio-budaya. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. budaya berdasarkan persekitaran alam. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Cina. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. budaya primitif dan moden. Makanan itu adalah sukar diubah. berilmu. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. Lagi satu faktor ialah umur. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing.

Hokkien. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Kaum India pula membentuk 7. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. Walau bagaimanapun. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. Malayalam dan Hindi.5% daripada populasi. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. 16 . Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka. Thailand. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. Taoisme atau Kristian. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Pengaruh Acheh. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. contohnya ala Siam. Sulawesi dan juga Polinisia. Di negeri Melaka. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. bertutur Tamil. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. berbahasa Mandarin. Jawa. Cina dan India. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Selain itu. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. Kebanyakannya beragama Hindu. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Dari segi sejarah.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Hakka. terdapat juga kaum Sikh. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15.

Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Dengan itu. Gabungan kaum Melayu. halia. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. mi mamak. Cina. Di Malaysia. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai. Hasil pertanian seperti pucuk paku. daun kaduk. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman. petai. bawang putih dan cili. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. mi kari dan lain-lain lagi. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. daun pandan. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. Sebagai negara kosmopolitan. daun kemangi. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. Santan merupakan bahan asas dalam masakan.000 tahun yang lalu. kayu manis dan lain-lain. ia juga tinggi dari segi serat. bungan kantan. lahirlah nasi ayam. daun pegaga. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. 17 . Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. cili dan belacan. daun selum.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. daun limau purut. lengkuas dan buah pala. Kaum Melayu. jintan. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. buah pelage. kunyit. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral.

Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. India dan kaum-kaum peribumi yang lain. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. Secara umumnya. ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. 18 . saling bekerjasama dan bersatu padu. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. 1949 ). Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. Cina. Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama.Selain itu. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia.

(iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. Hari Deepavali. kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. “Tosay” dan “Capati”. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. Misalnya. malah Melayu. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai. Sarawak. seperti “Roti Canai”. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. Ponggol dan lain-lain.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia. Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ).

(iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Selepas itu. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar. 20 . kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. Kebiasaannya. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. Sebelum majlis bersurai. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. Bagi kaum wanita pula. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Walaubagaimanapun. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. Namun. agama dan budaya. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. dalam era moden ini. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional. diikuti pula dengan adat meminang.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan.

iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Dalam pengajian akademik. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. Selain itu. Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. pemikiran. kita dilarang menyakiti hati orang. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . tetamu dan sahabat. Dalam masa yang sama. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas.

Walaubagaimanapun. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. spiritual dan mental. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Oleh itu. 22 . budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. kemanusiaan. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Daripada itu. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain.berkaitan dengan masyarakatnya. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Namun begitu.

Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian. Walaubagaimanapun. Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. agama dan budaya. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. Budaya bersifat sejagat. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. 23 .Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. PENUTUP : Kesimpulannya. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Melalui perkembangan sosial dan sains. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri.

beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. Sehubungan ini. hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. sikap keterbukaan masyarakat. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. Justeru. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. Punk. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. keharmonian sosial dan kemuafakatan. 24 . hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. dalam tempoh RMKe-9. Walaubagaimanapun. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. Sehubungan itu. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. Sebagai contoh.Selain itu. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara.

10. 14. 5. Menjengah abad ke-21.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam. C. 11. Bhd. Oktober). 4. http://smartpsikologi. Yusuf Haji Othman.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai. Koentjaraningrat ( 2002 ).Siddiq Fadhil. (1996. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. Tamadun 10.blogspot. 24-26. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. 6. TITAS KERTAS 2. ( 1988 ). Dr. (1994.html 8. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn. 12. Kassim Ahmad. Strategi Kebudayaan ( terj. http://bmm222.Aziz Deraman. April). Suffian Mansor. 25 . Van Peursen. Menjengah abad ke-21. 2001.Yogyakarta: Kanisius. 34-35.Mohd. risalah 4. Mac).com 9. 47-49. 1994. Masyarakatdan Budaya Malaysia.RUJUKAN: 1. Jakarta: Gramedia. 2. Risalah 4.tripod.Bhd. http://drmindailmu.blogspot. Abd.html. Fajar Bakti. Dewan masyarakat 3. http://tatabahasabm. Azharudin Mohd. Sdn. April).Oktober). Dr. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.com/2007/08/apakah-budaya. 7. Dick Hartoko ). Tamadun 10. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. A. (1994.A.. 3. Shukur Harun (1996. (1994.Rahman(ed). 2000. 13.Dali. 26-27. 47-49. Azhar Haji Mad Aros. Fathi Aris Omar. Masa depan bangsa Melayu.blogspot. Zulkarnain Abd. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful