FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

manusia merupakan makhluk yang berakhlak. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. Justeru. 3 . Kejayaan dan kemajuan. bahkan masyarakat primitif sekalian. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. Dalam kehidupan. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Berbanding dengan haiwan. umat dan tamadunnya. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. malah didorong rasa ingin mengetahui. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. pemikiran. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan.

Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. sistem pengetahuan. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. institusi politik. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. kesenian. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. falsafah dan lain-lain lagi. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. ia dikategorikan sebagai budaya. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . sistem dan organisasi kemasyarakatan. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. lukisan. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. bahasa. muzik. Malinowsky (1965). dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. kesusasteraan. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. tetapi perlakuannya amat berbeza. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Kroeber & Kluckohn ( 1954). Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini.

Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. Dalam unsur5 . Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil.corak budayanya. iaitu merupakan budaya. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. rasa dan penggunaan fikiran manusia. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. sistem sosial. akal. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. agama serta magis. ilmu pengetahuan. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. bahasa. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah. Secara amnya. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sebenarnya. kesenian dan mainan. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. sistem ekonomi. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Maka pada kesimpulannya. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia.

Namun begitu. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. arts.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. sciences. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. adat resam. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. including their attitudes. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. adat resam. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. peraturan. nilai. politik. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. Dalam penyelidikan antropologi. Sementara itu. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. susunan organisasi. agama. values. nilai dan peralatan. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. undang-undang dan sebagainya. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. budaya adalah tenaga fikiran. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. 6 . sikap. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. beliefs. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. ekonomi. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. bangsa dan agama penganutnya. kepercayaan. kepercayaan. modes of perception and habits of thought and activity‟.

diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). agama. 7 .D Tylor ( 1947 ). Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. idea. sikap dan nilai. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. kepercayaan. nilai kepercayaan. Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. kelakuan dan lain-lain lagi. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. Dalam konteks pendidikan semasa. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. adat serta amalan kebiasaan yang lain.Menurut E. bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. kesenian. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. moral. LA. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. alat. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. Prof. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). ekonomi. undang-undang. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. politik. kepercayaan. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. akal budi. susunan orgnisasi. White ( 1956 ). pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. objek. cara berfikir. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. adat resam.

Beg. Taylor. Menutut M. Edward L. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Arnord J. undang-undang. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. norma. kesenian. tatasusila. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. rasa dan penciptaan masyarakat.A.J. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. kepercayaan. Sementara itu. Menurut Melville J. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. Dalam Bahasa Inggeris. agama. menurut Andreas Eppink pula. nilai. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. undang-undang dan juga politik. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. penciptaan skrip tulisan.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . kesenian.

agama. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. perakaman. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. pentadbiran. Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. kesenian. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. pentadbiran. agama dan politik. tamadun Cina. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. undang-undang. Kesimpulannya. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. kepimpinan dan undang-undang. tamadun Yunani dan tamadun Islam. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. kesenian. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. tanpa budaya dan kesenian 9 . moral dan adat resam. kesusasteraan. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. sistem tulisan dan juga perbandaran. tamadun India. kesusasteraan. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. Dalam erti kata lain. ekonomi dan pendidikan sempurna. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya.

yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Jadi. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Dalam masyarakat itu juga. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Secara umum. Sulu. kepercayaan primitif dan agama Hindu. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. meliputi pelbagai system komunikasi. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India. Sarawak. Dalam penggunaan harian. Semenanjung Tanah Melayu. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. 10 . masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Pattani. pantun. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. Maluku. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. perkahwinan dan penjajahan. Sulawesi. Buddha dan Islam. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. Sabah. Myanmar.

Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat.R. Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. 11 . adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Adakala ia berupa kebiasaan. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Di samping itu. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ). Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. pendidikan. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. institusi bersifat ekonomi. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. seperti tujuan dan minat bersama. politik dan sebagainya. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri.

evolusi. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. assimilasi dan akulturasi. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. Dalam penyelidikan sosio-budaya. enkulturasi. Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. kita perlu memahami sosilalisasi. inovasi. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. 12 . Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Seseorang individu mempelajari norma. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. difusi. Dalam proses dinamika sosial.

Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. pelaut dan sebagainya. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. iaitu proses migrasi. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Dalam antropologi. Pada zaman yang canggih kini. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. 13 . televisyan. pedagang. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. internet dan video.

Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Asia. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Dalam pengajian antropologi budaya. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. 14 . Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Oceania. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Pertembungan budaya-budaya Afrika.

Individu yang dikatakan moden. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Kedua. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Ketiga. Melalui konsep negara bangsa ini. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. Makanan itu adalah sukar diubah. nilai-nilai sosio-budaya. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. India. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. berilmu. budaya tradisional dan moden. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. budaya berdasarkan persekitaran alam. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Lagi satu faktor ialah umur. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. budaya primitif dan moden. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Cina.

Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. Pengaruh Acheh. Kebanyakannya beragama Hindu. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. Dari segi sejarah. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18.5% daripada populasi. Kaum India pula membentuk 7. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. contohnya ala Siam. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. Sulawesi dan juga Polinisia. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. terdapat juga kaum Sikh. berbahasa Mandarin. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Di negeri Melaka. Taoisme atau Kristian. Hokkien. Malayalam dan Hindi. Hakka. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. Thailand. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Walau bagaimanapun. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. bertutur Tamil. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain. Jawa. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. Selain itu. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. 16 . Cina dan India.

Kaum Melayu. 17 . Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. bawang putih dan cili. cili dan belacan. mi mamak. lengkuas dan buah pala. jintan. Hasil pertanian seperti pucuk paku. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. lahirlah nasi ayam. Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. daun kemangi. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. Santan merupakan bahan asas dalam masakan. mi kari dan lain-lain lagi. Sebagai negara kosmopolitan. daun selum. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. kunyit. bungan kantan. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. Dengan itu. halia. Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. daun pegaga. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. petai. Di Malaysia. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. daun pandan. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai.000 tahun yang lalu. Cina.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. kayu manis dan lain-lain. ia juga tinggi dari segi serat. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. daun kaduk. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. Gabungan kaum Melayu. daun limau purut. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. buah pelage. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman.

Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Cina. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza.Selain itu. Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. 18 . Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. saling bekerjasama dan bersatu padu. Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Secara umumnya. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. India dan kaum-kaum peribumi yang lain. Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. 1949 ). ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi.

Kini bukan saja orang India suka makan roti canai. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Misalnya. Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. Hari Deepavali. Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. “Tosay” dan “Capati”. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Ponggol dan lain-lain. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Sarawak.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia. Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. malah Melayu. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. seperti “Roti Canai”. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”.

20 . tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. Bagi kaum wanita pula. (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. dalam era moden ini. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional. Sebelum majlis bersurai. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. diikuti pula dengan adat meminang. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. agama dan budaya. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. Namun. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. Walaubagaimanapun. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar. Kebiasaannya. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Selepas itu. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik.

iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. tetamu dan sahabat. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. Selain itu. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. pemikiran. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam masa yang sama. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. kita dilarang menyakiti hati orang. Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. Dalam pengajian akademik. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu.

Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima.berkaitan dengan masyarakatnya. kemanusiaan. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. Oleh itu. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Namun begitu. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. 22 . Daripada itu. spiritual dan mental. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Walaubagaimanapun. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan.

Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. agama dan budaya. Tanpa perkongsian. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. Melalui perkembangan sosial dan sains. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. Budaya bersifat sejagat. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. PENUTUP : Kesimpulannya. Walaubagaimanapun. 23 .Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

keharmonian sosial dan kemuafakatan. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. Punk. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. keharmonian sosial dan kemuafakatan. dalam tempoh RMKe-9. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. Justeru. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan.Selain itu. Sehubungan itu. sikap keterbukaan masyarakat. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. Sebagai contoh. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. Sehubungan ini. Walaubagaimanapun. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. 24 . Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur.

Shukur Harun (1996. Masa depan bangsa Melayu. http://bmm222. Risalah 4.Siddiq Fadhil. TITAS KERTAS 2. Dr. 25 . A. 1994. Mac). 47-49. Kassim Ahmad. Azhar Haji Mad Aros.Oktober). Sdn. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. Dr. 6. Masyarakatdan Budaya Malaysia. Suffian Mansor.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam. Dick Hartoko ). 34-35. Menjengah abad ke-21.tripod. 11. April). Jakarta: Gramedia. (1994. 2001.. Yusuf Haji Othman. Tamadun 10.html 8.RUJUKAN: 1. Oktober). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 3. http://tatabahasabm. Fathi Aris Omar.com 9.A. 10.Bhd.blogspot.Rahman(ed). http://smartpsikologi. 13. (1996.Dali. (1994. 47-49. ( 1988 ). Van Peursen.Mohd. 7. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn. 12. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. C. 5. Tamadun 10. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. (1994. http://drmindailmu. Azharudin Mohd.com/2007/08/apakah-budaya.Yogyakarta: Kanisius. 2. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. 4.Aziz Deraman.blogspot. Koentjaraningrat ( 2002 ). Zulkarnain Abd. Abd. risalah 4. 14. April). Menjengah abad ke-21.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai. 24-26.blogspot. 2000. 26-27. Bhd.html. Strategi Kebudayaan ( terj. Dewan masyarakat 3. Fajar Bakti.