FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

malah didorong rasa ingin mengetahui. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. pemikiran. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun. Justeru. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. umat dan tamadunnya. Kejayaan dan kemajuan. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. 3 . bahkan masyarakat primitif sekalian. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. Dalam kehidupan. Berbanding dengan haiwan. manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. manusia merupakan makhluk yang berakhlak. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak.

mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. ia dikategorikan sebagai budaya. Kroeber & Kluckohn ( 1954). falsafah dan lain-lain lagi. institusi politik. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. muzik.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. bahasa. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Malinowsky (1965). Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. kesenian. sistem pengetahuan. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. tetapi perlakuannya amat berbeza. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. kesusasteraan. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. sistem dan organisasi kemasyarakatan. lukisan. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah.

iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. ilmu pengetahuan. Secara amnya. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. akal. rasa dan penggunaan fikiran manusia. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. bahasa. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. sistem ekonomi. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. kesenian dan mainan. Maka pada kesimpulannya. sistem sosial. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Sebenarnya. Dalam unsur5 . budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan.corak budayanya. iaitu merupakan budaya. agama serta magis. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah.

Dalam penyelidikan antropologi. nilai dan peralatan. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. adat resam. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. nilai. Namun begitu. politik. undang-undang dan sebagainya. ekonomi. peraturan. adat resam. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. 6 . values. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. susunan organisasi. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. bangsa dan agama penganutnya. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. kepercayaan. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. modes of perception and habits of thought and activity‟. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. sikap. arts. Sementara itu. kepercayaan. budaya adalah tenaga fikiran. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. including their attitudes. agama. sciences.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). beliefs.

alat. idea. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. Prof. ekonomi. agama. nilai kepercayaan. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. kepercayaan. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. sikap dan nilai. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. adat resam. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). Dalam konteks pendidikan semasa. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. objek. White ( 1956 ).D Tylor ( 1947 ). moral. kesenian. politik. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat.Menurut E. akal budi. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). 7 . pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. undang-undang. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. cara berfikir. kepercayaan. kelakuan dan lain-lain lagi. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. susunan orgnisasi. adat serta amalan kebiasaan yang lain. bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. LA. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia.

tatasusila. undang-undang dan juga politik. nilai. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. kesenian. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. undang-undang. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia.A. Taylor. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. kepercayaan.J.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. Beg. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. norma. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. kesenian. Dalam Bahasa Inggeris. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. Sementara itu. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . agama. Edward L. rasa dan penciptaan masyarakat. penciptaan skrip tulisan. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. Arnord J. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. Menurut Melville J. menurut Andreas Eppink pula. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. Menutut M.

Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. agama dan politik. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. Kesimpulannya. moral dan adat resam. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. kesusasteraan. agama. tanpa budaya dan kesenian 9 . undang-undang. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. pentadbiran.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. tamadun Yunani dan tamadun Islam. ekonomi dan pendidikan sempurna. kesenian. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya. Dalam erti kata lain. tamadun Cina. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun. tamadun India. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. pentadbiran. perakaman. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. kesusasteraan. kepimpinan dan undang-undang. sistem tulisan dan juga perbandaran. kesenian. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini.

masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Sulu. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. Sarawak. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Dalam masyarakat itu juga. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Semenanjung Tanah Melayu. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Myanmar. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Dalam penggunaan harian. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Sabah. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. perkahwinan dan penjajahan.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. Sulawesi. 10 . Buddha dan Islam. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. Jadi. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Pattani. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. pantun. Secara umum. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. meliputi pelbagai system komunikasi. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Maluku. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. kepercayaan primitif dan agama Hindu.

komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. institusi bersifat ekonomi. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. politik dan sebagainya. pendidikan. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri.R. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Adakala ia berupa kebiasaan. 11 . Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Di samping itu. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. seperti tujuan dan minat bersama. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ).

persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Seseorang individu mempelajari norma. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. assimilasi dan akulturasi. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. evolusi. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. enkulturasi. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). kita perlu memahami sosilalisasi. 12 . inovasi. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. difusi. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Dalam penyelidikan sosio-budaya. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Dalam proses dinamika sosial. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh.

Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. internet dan video. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. iaitu proses migrasi. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. 13 . televisyan. pedagang.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Dalam antropologi. pelaut dan sebagainya. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. Pada zaman yang canggih kini. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta.

Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama.Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Oceania. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Asia. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Dalam pengajian antropologi budaya. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain. 14 .

Kedua. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Ketiga. budaya berdasarkan persekitaran alam.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. Individu yang dikatakan moden. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Lagi satu faktor ialah umur. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. budaya primitif dan moden. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. Makanan itu adalah sukar diubah. Melalui konsep negara bangsa ini. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. India. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. budaya tradisional dan moden. nilai-nilai sosio-budaya. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. berilmu. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. Cina.

Kaum India pula membentuk 7. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. Cina dan India. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. Dari segi sejarah. terdapat juga kaum Sikh. bertutur Tamil. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Thailand. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. 16 . perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka.5% daripada populasi. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. berbahasa Mandarin. Sulawesi dan juga Polinisia. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. Kebanyakannya beragama Hindu. Selain itu. Walau bagaimanapun. Di negeri Melaka. Hakka. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Malayalam dan Hindi. Hokkien. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Taoisme atau Kristian. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. contohnya ala Siam. Pengaruh Acheh. Jawa.

Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. daun pandan.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. Kaum Melayu. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai. 17 . Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. mi mamak. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. lengkuas dan buah pala. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. daun selum. kunyit. jintan. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. daun pegaga. daun kaduk. mi kari dan lain-lain lagi. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman.000 tahun yang lalu. petai. halia. ia juga tinggi dari segi serat. Gabungan kaum Melayu. Dengan itu. Sebagai negara kosmopolitan. cili dan belacan. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. Santan merupakan bahan asas dalam masakan. buah pelage. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. daun limau purut. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. daun kemangi. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. kayu manis dan lain-lain. bungan kantan. Cina. lahirlah nasi ayam. Hasil pertanian seperti pucuk paku. Di Malaysia. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. bawang putih dan cili.

nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. saling bekerjasama dan bersatu padu. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. India dan kaum-kaum peribumi yang lain. 18 . Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Secara umumnya. 1949 ). Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama. Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan.Selain itu. ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi. Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah. Cina. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal.

Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . “Tosay” dan “Capati”. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. Sarawak. Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. Ponggol dan lain-lain. Misalnya. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. malah Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. Hari Deepavali. Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). seperti “Roti Canai”.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia.

(v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. dalam era moden ini. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. Selepas itu. Bagi kaum wanita pula. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. Namun. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. agama dan budaya. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. 20 . Sebelum majlis bersurai. (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. Walaubagaimanapun. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. diikuti pula dengan adat meminang. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. Kebiasaannya. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun.

Selain itu. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. kita dilarang menyakiti hati orang. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. pemikiran. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. Dalam masa yang sama. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. Dalam pengajian akademik. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. tetamu dan sahabat.

Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. spiritual dan mental. Daripada itu. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. 22 . Walaubagaimanapun. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Oleh itu. kemanusiaan. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya.berkaitan dengan masyarakatnya. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Namun begitu.

sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. agama dan budaya. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. 23 . Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Tanpa perkongsian. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Walaubagaimanapun. PENUTUP : Kesimpulannya. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains.Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. Budaya bersifat sejagat. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. Melalui perkembangan sosial dan sains.

hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal.Selain itu. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. sikap keterbukaan masyarakat. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. Walaubagaimanapun. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. 24 . beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. keharmonian sosial dan kemuafakatan. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. dalam tempoh RMKe-9. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. Sehubungan ini. Punk. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. Justeru. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. Sehubungan itu. Sebagai contoh.

Risalah 4.A. Dick Hartoko ). Dewan masyarakat 3. (1996. 11.Rahman(ed). (1994.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai. Yusuf Haji Othman.Mohd.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam.Yogyakarta: Kanisius. Koentjaraningrat ( 2002 ). 2000. TITAS KERTAS 2. http://bmm222. http://tatabahasabm. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. Suffian Mansor.tripod. Azhar Haji Mad Aros. 12. April). 34-35.com/2007/08/apakah-budaya. Dr. 24-26. 47-49. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. Bhd. Fajar Bakti. 2001. Menjengah abad ke-21. http://smartpsikologi. 1994. (1994. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Menjengah abad ke-21. Azharudin Mohd.Oktober).blogspot.. 7. ( 1988 ). risalah 4. Fathi Aris Omar. Kassim Ahmad. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn. Shukur Harun (1996. 2. 47-49.html. Mac). 3. April). Strategi Kebudayaan ( terj. 26-27. 6. Masyarakatdan Budaya Malaysia.Dali. A.com 9. Zulkarnain Abd.Siddiq Fadhil. 4. Abd. 14. Dr.Bhd. Tamadun 10. 10. http://drmindailmu. Sdn. C.RUJUKAN: 1.blogspot. Tamadun 10. Jakarta: Gramedia. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. (1994. Masa depan bangsa Melayu.Aziz Deraman.blogspot. 13. Van Peursen. Oktober). 5.html 8. 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful