FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. 3 . manusia merupakan makhluk yang berakhlak. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. malah didorong rasa ingin mengetahui. pemikiran. Berbanding dengan haiwan. umat dan tamadunnya. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Dalam kehidupan. Justeru. Kejayaan dan kemajuan. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. bahkan masyarakat primitif sekalian.

kesusasteraan. Kroeber & Kluckohn ( 1954). Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. institusi politik. lukisan. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. sistem dan organisasi kemasyarakatan. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. muzik. bahasa. kesenian. falsafah dan lain-lain lagi. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. ia dikategorikan sebagai budaya. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. sistem pengetahuan. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . Malinowsky (1965). Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. tetapi perlakuannya amat berbeza.

Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Maka pada kesimpulannya. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. bahasa. ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. agama serta magis. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Dalam unsur5 . mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah. iaitu merupakan budaya. Sebenarnya. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. sistem sosial. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran.corak budayanya. akal. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Secara amnya. Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. kesenian dan mainan. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. sistem ekonomi. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. rasa dan penggunaan fikiran manusia. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal.

unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). undang-undang dan sebagainya. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. sciences. arts. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. Dalam penyelidikan antropologi. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. values. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. budaya adalah tenaga fikiran. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. 6 . Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. agama. including their attitudes. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. politik. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. Sementara itu. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. peraturan. sikap. kepercayaan. susunan organisasi. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. Namun begitu. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. adat resam. adat resam. kepercayaan. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. nilai. beliefs. ekonomi. modes of perception and habits of thought and activity‟. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. nilai dan peralatan. bangsa dan agama penganutnya. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu.

Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. alat. kesenian. 7 . kelakuan dan lain-lain lagi. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. cara berfikir. sikap dan nilai. idea. akal budi. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. agama. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. moral. politik. Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. undang-undang. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. ekonomi. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. LA. Prof. nilai kepercayaan. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. susunan orgnisasi.Menurut E. adat serta amalan kebiasaan yang lain. objek. kepercayaan. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. White ( 1956 ). adat resam. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. kepercayaan. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat.D Tylor ( 1947 ). Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. Dalam konteks pendidikan semasa. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat.

undang-undang dan juga politik. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. norma. kepercayaan. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. Beg. Menutut M. kesenian. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. Menurut Melville J. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan.A. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia.J. Dalam Bahasa Inggeris. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . tatasusila. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. agama. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Arnord J. menurut Andreas Eppink pula.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. Edward L. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Sementara itu. nilai. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. penciptaan skrip tulisan. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. undang-undang. rasa dan penciptaan masyarakat. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. kesenian. Taylor.

Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. tanpa budaya dan kesenian 9 . penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. pentadbiran. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. Kesimpulannya.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. sistem tulisan dan juga perbandaran. ekonomi dan pendidikan sempurna. agama. kesusasteraan. perakaman. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. tamadun India. undang-undang. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. agama dan politik. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. kesusasteraan. tamadun Yunani dan tamadun Islam. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. tamadun Cina. Dalam erti kata lain. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. pentadbiran. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. moral dan adat resam. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. kepimpinan dan undang-undang. kesenian. kesenian. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun.

Dalam masyarakat itu juga. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. Sabah. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. meliputi pelbagai system komunikasi. Jadi. Dalam penggunaan harian. Maluku. pantun. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. perkahwinan dan penjajahan. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. kepercayaan primitif dan agama Hindu. 10 . Sarawak. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. Semenanjung Tanah Melayu. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. Pattani. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. Myanmar. Sulawesi. Buddha dan Islam. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. Sulu.

mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ).Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Adakala ia berupa kebiasaan. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. politik dan sebagainya. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. institusi bersifat ekonomi. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Mereka mempunyai kesedaran bersama.R. 11 . Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Di samping itu. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. pendidikan. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. seperti tujuan dan minat bersama. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat.

Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. assimilasi dan akulturasi. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. 12 . Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. Seseorang individu mempelajari norma. Dalam penyelidikan sosio-budaya. inovasi. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. evolusi. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Dalam proses dinamika sosial. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. difusi. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. enkulturasi. kita perlu memahami sosilalisasi.

Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. pelaut dan sebagainya. pedagang. televisyan. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. 13 . Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. Dalam antropologi.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. internet dan video. iaitu proses migrasi. Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Pada zaman yang canggih kini. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Unsur-unsur budaya selalu bergerak.

Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Asia. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Dalam pengajian antropologi budaya. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi.Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. 14 . pertembungan secara individu dengan budaya asing. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Oceania. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima.

tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Melalui konsep negara bangsa ini. India. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. Lagi satu faktor ialah umur. Makanan itu adalah sukar diubah. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. nilai-nilai sosio-budaya. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. budaya primitif dan moden. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. budaya tradisional dan moden. budaya berdasarkan persekitaran alam. Individu yang dikatakan moden. Kedua. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Ketiga. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Cina. berilmu. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 .

Pengaruh Acheh. Dari segi sejarah. Selain itu. Thailand. Kebanyakannya beragama Hindu. Sulawesi dan juga Polinisia. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. Di negeri Melaka. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. bertutur Tamil. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. Jawa. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. Malayalam dan Hindi. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. Taoisme atau Kristian. contohnya ala Siam. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. Hokkien. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. 16 . Walau bagaimanapun. berbahasa Mandarin.5% daripada populasi. Hakka. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Kaum India pula membentuk 7. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. Cina dan India. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. terdapat juga kaum Sikh. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka.

Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. bungan kantan. Santan merupakan bahan asas dalam masakan. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. daun pegaga. Gabungan kaum Melayu. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. Dengan itu. lahirlah nasi ayam. lengkuas dan buah pala. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. mi kari dan lain-lain lagi. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. Sebagai negara kosmopolitan. Cina. ia juga tinggi dari segi serat. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai. daun selum. daun kaduk. bawang putih dan cili. buah pelage. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. mi mamak. Hasil pertanian seperti pucuk paku. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. daun kemangi. daun limau purut. daun pandan. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. kayu manis dan lain-lain. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Di Malaysia. kunyit. Kaum Melayu. halia. cili dan belacan. petai. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. dan India di Malaysia sentiasa kreatif.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. jintan. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. 17 .000 tahun yang lalu. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman.

18 . Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. India dan kaum-kaum peribumi yang lain.Selain itu. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. saling bekerjasama dan bersatu padu. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Cina. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. 1949 ). ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. Secara umumnya. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama.

kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. “Tosay” dan “Capati”. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. Ponggol dan lain-lain. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”. Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. seperti “Roti Canai”. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Misalnya. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia. malah Melayu. Sarawak. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Hari Deepavali. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”.

Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. Selepas itu. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. Namun.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. Kebiasaannya. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Walaubagaimanapun. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. diikuti pula dengan adat meminang. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. Sebelum majlis bersurai. Bagi kaum wanita pula. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. agama dan budaya. dalam era moden ini. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. 20 . Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa.

Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. Selain itu. kita dilarang menyakiti hati orang. pemikiran. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. tetamu dan sahabat. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. Dalam pengajian akademik. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Dalam masa yang sama.

Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. spiritual dan mental. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Namun begitu. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. 22 . budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. kemanusiaan. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Walaubagaimanapun. Daripada itu. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan.berkaitan dengan masyarakatnya. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. Oleh itu.

Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Walaubagaimanapun. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. agama dan budaya. Tanpa perkongsian. Budaya bersifat sejagat.Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. PENUTUP : Kesimpulannya. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Melalui perkembangan sosial dan sains. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. 23 . Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam.

hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. Punk. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. keharmonian sosial dan kemuafakatan. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. Justeru.Selain itu. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. 24 . hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Walaubagaimanapun. sikap keterbukaan masyarakat. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. Sebagai contoh. Sehubungan itu. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. Sehubungan ini. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. dalam tempoh RMKe-9. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu.

Mohd. Shukur Harun (1996. Abd. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia.blogspot. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. 5. Dewan masyarakat 3. Bhd.Dali. Mac). April). 34-35. Masa depan bangsa Melayu. Tamadun 10. 47-49. Dr. 2000. Risalah 4.com/2007/08/apakah-budaya. Oktober).Rahman(ed). Van Peursen. (1996. Sdn. Azharudin Mohd. A. Strategi Kebudayaan ( terj. http://smartpsikologi.Yogyakarta: Kanisius. Menjengah abad ke-21. 4. 10. 24-26.tripod. http://tatabahasabm.blogspot.A.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam.com 9.html. Kassim Ahmad.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai. Fathi Aris Omar. 2001. Yusuf Haji Othman. (1994. Suffian Mansor. 6. http://drmindailmu.Siddiq Fadhil. 1994. Dr. Fajar Bakti. Masyarakatdan Budaya Malaysia. Dick Hartoko ).html 8.Oktober). 12.blogspot..RUJUKAN: 1. Menjengah abad ke-21. 14. Jakarta: Gramedia. Koentjaraningrat ( 2002 ). 2.Bhd. Zulkarnain Abd. risalah 4. (1994. 26-27. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. 11. (1994. http://bmm222. Tamadun 10. ( 1988 ). April). 3.Aziz Deraman. 7. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn. C. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. TITAS KERTAS 2. 47-49. 13. 25 . Azhar Haji Mad Aros.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful