FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. Berbanding dengan haiwan. manusia merupakan makhluk yang berakhlak. Kejayaan dan kemajuan. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. bahkan masyarakat primitif sekalian. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas. 3 . Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. pemikiran. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. Dalam kehidupan. umat dan tamadunnya. malah didorong rasa ingin mengetahui. Justeru. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri.

yakni yang terkait dengan insting serta naluri. bahasa. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. kesusasteraan. falsafah dan lain-lain lagi. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. muzik. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. sistem dan organisasi kemasyarakatan. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. ia dikategorikan sebagai budaya. Malinowsky (1965). Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Kroeber & Kluckohn ( 1954). mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. kesenian. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . sistem pengetahuan. institusi politik. tetapi perlakuannya amat berbeza. lukisan.

iaitu merupakan budaya. rasa dan penggunaan fikiran manusia. bahasa. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. ilmu pengetahuan. Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. sistem ekonomi. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah. Sebenarnya. kesenian dan mainan. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. Maka pada kesimpulannya. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. akal. Secara amnya. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. sistem sosial. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan.corak budayanya. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. agama serta magis. Dalam unsur5 .

undang-undang dan sebagainya. adat resam. beliefs. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. values. Dalam penyelidikan antropologi. Sementara itu. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. peraturan. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Namun begitu. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. sikap. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. 6 . kepercayaan. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. nilai dan peralatan. modes of perception and habits of thought and activity‟. politik.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). bangsa dan agama penganutnya. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. adat resam. budaya adalah tenaga fikiran. including their attitudes. nilai. ekonomi. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. arts. susunan organisasi. kepercayaan. sciences. agama. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people.

akal budi. moral. sikap dan nilai. kesenian. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. ekonomi. 7 . pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. Dalam konteks pendidikan semasa. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. adat resam. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). White ( 1956 ). Prof. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social.D Tylor ( 1947 ). Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. objek. undang-undang. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. susunan orgnisasi. alat. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. cara berfikir. LA. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. nilai kepercayaan. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat.Menurut E. adat serta amalan kebiasaan yang lain. agama. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. kelakuan dan lain-lain lagi. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. kepercayaan. politik. kepercayaan. idea.

perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. agama. tatasusila. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. undang-undang. Beg. kepercayaan. kesenian. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. norma. undang-undang dan juga politik. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. Menurut Melville J. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. menurut Andreas Eppink pula.A. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. rasa dan penciptaan masyarakat. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. nilai. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B.J. kesenian. Dalam Bahasa Inggeris. Edward L. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. Taylor. Arnord J. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. penciptaan skrip tulisan. Sementara itu. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia. Menutut M. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan.

perakaman. kesenian. agama. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. tamadun Yunani dan tamadun Islam. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun. agama dan politik. kesusasteraan. tamadun India. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. ekonomi dan pendidikan sempurna. undang-undang. kepimpinan dan undang-undang. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan. Kesimpulannya. pentadbiran. kesenian. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. sistem tulisan dan juga perbandaran. Dalam erti kata lain. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. pentadbiran. kesusasteraan. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. tamadun Cina. Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. tanpa budaya dan kesenian 9 . Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. moral dan adat resam.

sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. pantun.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. Buddha dan Islam. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. meliputi pelbagai system komunikasi. perkahwinan dan penjajahan. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Sulu. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Semenanjung Tanah Melayu. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Myanmar. kepercayaan primitif dan agama Hindu. Maluku. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. Dalam penggunaan harian. Jadi. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. Sarawak. 10 . Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Sulawesi. Dalam masyarakat itu juga. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum. Pattani. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Sabah.

11 . Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Adakala ia berupa kebiasaan. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. politik dan sebagainya. Di samping itu. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ). Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. institusi bersifat ekonomi. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya.R. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Mereka mempunyai kesedaran bersama. seperti tujuan dan minat bersama. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. pendidikan.

difusi. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. inovasi. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. enkulturasi. kita perlu memahami sosilalisasi. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Dalam proses dinamika sosial. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. assimilasi dan akulturasi. evolusi. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. 12 . Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. Dalam penyelidikan sosio-budaya. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Seseorang individu mempelajari norma.

Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. pedagang. 13 . Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. pelaut dan sebagainya. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. iaitu proses migrasi. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. internet dan video. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Pada zaman yang canggih kini. Dalam antropologi.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. televisyan. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan.

Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain.Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Dalam pengajian antropologi budaya. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. 14 . Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Oceania. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Asia. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur.

iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Cina. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. nilai-nilai sosio-budaya. berilmu. budaya berdasarkan persekitaran alam. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. Melalui konsep negara bangsa ini. Kedua. Makanan itu adalah sukar diubah. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. budaya tradisional dan moden. Individu yang dikatakan moden. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. budaya primitif dan moden. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Ketiga. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. Lagi satu faktor ialah umur. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. India.

Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. Walau bagaimanapun. Jawa. bertutur Tamil. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. contohnya ala Siam. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. Malayalam dan Hindi. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. 16 . berbahasa Mandarin. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. Dari segi sejarah. Hakka. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. Di negeri Melaka. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Hokkien. terdapat juga kaum Sikh. Cina dan India. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. Taoisme atau Kristian. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara.5% daripada populasi. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. Selain itu. Kebanyakannya beragama Hindu. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. Kaum India pula membentuk 7.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. Pengaruh Acheh. Thailand. Sulawesi dan juga Polinisia.

Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. bawang putih dan cili. daun kemangi. daun limau purut. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman. halia. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Gabungan kaum Melayu. lahirlah nasi ayam.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2.000 tahun yang lalu. mi kari dan lain-lain lagi. kayu manis dan lain-lain. Kaum Melayu. Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. daun pandan. kunyit. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. Sebagai negara kosmopolitan. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. buah pelage. lengkuas dan buah pala. Santan merupakan bahan asas dalam masakan. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. cili dan belacan. mi mamak. Cina. ia juga tinggi dari segi serat. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. Di Malaysia. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. Hasil pertanian seperti pucuk paku. 17 . bungan kantan. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. petai. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. Dengan itu. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. daun selum. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. daun kaduk. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. jintan. daun pegaga. Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai.

namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Cina. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma.Selain itu. 1949 ). Secara umumnya. India dan kaum-kaum peribumi yang lain. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. saling bekerjasama dan bersatu padu. 18 . Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi.

Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . “Tosay” dan “Capati”. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”. Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Hari Deepavali. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. Misalnya. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. Ponggol dan lain-lain.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia. (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. malah Melayu. seperti “Roti Canai”. Sarawak. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai.

Walaubagaimanapun. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. Kebiasaannya. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. 20 . Selepas itu. agama dan budaya. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. Sebelum majlis bersurai. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. dalam era moden ini. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. Bagi kaum wanita pula. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. diikuti pula dengan adat meminang. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar. Namun. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin.

kita dilarang menyakiti hati orang. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. tetamu dan sahabat. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. Selain itu. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. pemikiran. Dalam masa yang sama. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Dalam pengajian akademik.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan.

Walaubagaimanapun. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima.berkaitan dengan masyarakatnya. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Daripada itu. kemanusiaan. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. 22 . Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. Oleh itu. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Namun begitu. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. spiritual dan mental.

Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. Tanpa perkongsian. 23 . Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. Walaubagaimanapun. Budaya bersifat sejagat. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. agama dan budaya. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. Melalui perkembangan sosial dan sains. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam.Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. PENUTUP : Kesimpulannya. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun.

perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. 24 . Punk. Sehubungan ini. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. Walaubagaimanapun. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. Sebagai contoh. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. sikap keterbukaan masyarakat. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Justeru. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur.Selain itu. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. dalam tempoh RMKe-9. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Sehubungan itu.

Oktober). Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. 12. April). Dick Hartoko ). Zulkarnain Abd..Siddiq Fadhil. Menjengah abad ke-21. 10. Menjengah abad ke-21. 3. 2.Aziz Deraman. 1994.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. Masyarakatdan Budaya Malaysia. Oktober). C. Tamadun 10. 4. Azharudin Mohd. Dr. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. ( 1988 ).html 8.Bhd. Sdn. Yusuf Haji Othman. http://smartpsikologi. Kassim Ahmad. 47-49. 26-27. 13.Yogyakarta: Kanisius. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn. April).com 9.com/2007/08/apakah-budaya. Bhd. http://drmindailmu.Dali. 34-35.Rahman(ed).blogspot. (1994. Shukur Harun (1996. Strategi Kebudayaan ( terj. (1994. TITAS KERTAS 2. 24-26. 2001. 14.html. (1994. Mac).blogspot. risalah 4. Azhar Haji Mad Aros.A. http://bmm222. Risalah 4. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. Van Peursen. 6.blogspot. Dewan masyarakat 3. 5. Masa depan bangsa Melayu. 2000. Koentjaraningrat ( 2002 ). (1996. 11. 7.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai. A. 25 . Suffian Mansor. 47-49. Tamadun 10.tripod. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia. Dr. http://tatabahasabm. Fajar Bakti. Fathi Aris Omar.Mohd. Abd.RUJUKAN: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful