FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

umat dan tamadunnya. malah didorong rasa ingin mengetahui. Justeru. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. 3 . Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. manusia merupakan makhluk yang berakhlak. bahkan masyarakat primitif sekalian. pemikiran. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. Berbanding dengan haiwan. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. Dalam kehidupan. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. Kejayaan dan kemajuan. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas.

Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. falsafah dan lain-lain lagi. mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. kesenian. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . muzik. institusi politik. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. tetapi perlakuannya amat berbeza.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. bahasa. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. Kroeber & Kluckohn ( 1954). lukisan. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. kesusasteraan. Malinowsky (1965). Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. sistem pengetahuan. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. ia dikategorikan sebagai budaya. sistem dan organisasi kemasyarakatan.

Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. Dalam unsur5 . Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. sistem ekonomi. agama serta magis. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. sistem sosial. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Secara amnya. ilmu pengetahuan. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. rasa dan penggunaan fikiran manusia. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Sebenarnya. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. kesenian dan mainan.corak budayanya. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. iaitu merupakan budaya. Maka pada kesimpulannya. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. akal. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. bahasa. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah.

susunan organisasi. agama. Namun begitu. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. Sementara itu. Dalam penyelidikan antropologi. undang-undang dan sebagainya. bangsa dan agama penganutnya. adat resam. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. kepercayaan. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. peraturan. nilai dan peralatan. kepercayaan. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. beliefs. politik. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. values. budaya adalah tenaga fikiran. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. sciences. 6 . arts. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. including their attitudes. adat resam. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. modes of perception and habits of thought and activity‟. nilai. sikap. ekonomi. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa.

nilai kepercayaan. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. adat resam. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. kepercayaan. Dalam konteks pendidikan semasa. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. kesenian. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). adat serta amalan kebiasaan yang lain. White ( 1956 ). undang-undang. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. moral. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. ekonomi. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. susunan orgnisasi. politik. 7 . bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. sikap dan nilai. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama.Menurut E. pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. kelakuan dan lain-lain lagi. idea. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. alat. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). agama. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Prof. LA.D Tylor ( 1947 ). cara berfikir. akal budi. kepercayaan. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. objek. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran.

agama. kesenian. Dalam Bahasa Inggeris.J. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. rasa dan penciptaan masyarakat. kepercayaan. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. norma. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Beg. nilai. Menurut Melville J. Taylor. Edward L. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.A. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. kesenian.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Sementara itu. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. undang-undang. Arnord J. tatasusila. penciptaan skrip tulisan. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. menurut Andreas Eppink pula. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. Menutut M. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. undang-undang dan juga politik. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia.

Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. ekonomi dan pendidikan sempurna. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. moral dan adat resam. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun. tamadun Cina. Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. sistem tulisan dan juga perbandaran. Dalam erti kata lain. pentadbiran. pentadbiran. kesusasteraan. agama dan politik. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. tamadun India. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. kesenian. Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. kepimpinan dan undang-undang. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. Kesimpulannya. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. perakaman. undang-undang. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya. kesenian. tanpa budaya dan kesenian 9 . kesusasteraan. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. tamadun Yunani dan tamadun Islam. agama. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi.

Sarawak. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. pantun. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. perkahwinan dan penjajahan. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. meliputi pelbagai system komunikasi. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Semenanjung Tanah Melayu. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Secara umum. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. kepercayaan primitif dan agama Hindu. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Dalam masyarakat itu juga. Pattani. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. Maluku. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Myanmar. Buddha dan Islam. 10 . Jadi. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. Dalam penggunaan harian. Sulawesi. Sabah. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. Sulu.

Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus.R. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. Adakala ia berupa kebiasaan. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Mereka mempunyai kesedaran bersama. pendidikan. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. 11 . Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ). Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. institusi bersifat ekonomi. politik dan sebagainya. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. seperti tujuan dan minat bersama. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Di samping itu.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas.

Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. evolusi. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. difusi. Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. kita perlu memahami sosilalisasi. assimilasi dan akulturasi. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Dalam proses dinamika sosial. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Dalam penyelidikan sosio-budaya. enkulturasi. 12 . Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. inovasi. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. Seseorang individu mempelajari norma. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya.

Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. iaitu proses migrasi. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. televisyan. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. Pada zaman yang canggih kini.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. pelaut dan sebagainya. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. 13 . Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. internet dan video. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. pedagang. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. Dalam antropologi. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain.

Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Asia. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Oceania. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. 14 . dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Dalam pengajian antropologi budaya. Pertembungan budaya-budaya Afrika.Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur.

Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. Melalui konsep negara bangsa ini. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. berilmu. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Makanan itu adalah sukar diubah. budaya tradisional dan moden. Individu yang dikatakan moden. Lagi satu faktor ialah umur. Kedua. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. India. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Cina. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. nilai-nilai sosio-budaya. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. budaya primitif dan moden. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Ketiga. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. budaya berdasarkan persekitaran alam.

16 . Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia.5% daripada populasi. Cina dan India. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. terdapat juga kaum Sikh. bertutur Tamil. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. Malayalam dan Hindi. Kaum India pula membentuk 7. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Pengaruh Acheh. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. berbahasa Mandarin. Hakka. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Taoisme atau Kristian. Hokkien. Selain itu. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain. Dari segi sejarah. Sulawesi dan juga Polinisia. Di negeri Melaka. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. Kebanyakannya beragama Hindu. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Thailand. Walau bagaimanapun. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. contohnya ala Siam. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. Jawa.

Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. halia. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. lengkuas dan buah pala.000 tahun yang lalu. 17 . petai. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. cili dan belacan. lahirlah nasi ayam. mi mamak. buah pelage. jintan. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. Sebagai negara kosmopolitan. daun kemangi. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. daun pandan.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. bungan kantan. daun limau purut. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. Dengan itu. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. daun pegaga. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman. Di Malaysia. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. bawang putih dan cili. daun kaduk. kayu manis dan lain-lain. ia juga tinggi dari segi serat. Gabungan kaum Melayu. Hasil pertanian seperti pucuk paku. Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. daun selum. Kaum Melayu. mi kari dan lain-lain lagi. kunyit. Cina. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. Santan merupakan bahan asas dalam masakan.

Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. saling bekerjasama dan bersatu padu. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. 18 . Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah.Selain itu. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. 1949 ). Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. India dan kaum-kaum peribumi yang lain. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi. Secara umumnya. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. Cina.

Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai. Misalnya. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”. Sarawak. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. “Tosay” dan “Capati”. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. seperti “Roti Canai”. Hari Deepavali. malah Melayu. Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 .BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia. Ponggol dan lain-lain. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit.

diikuti pula dengan adat meminang. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional. Selepas itu. Bagi kaum wanita pula. Sebelum majlis bersurai. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. Walaubagaimanapun. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. agama dan budaya. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. dalam era moden ini. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. 20 . (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. Kebiasaannya. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. Namun.

FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam pengajian akademik. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. Dalam masa yang sama. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. pemikiran. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. kita dilarang menyakiti hati orang. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. Selain itu. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. tetamu dan sahabat. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai.

berkaitan dengan masyarakatnya. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Namun begitu. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. spiritual dan mental. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. 22 . Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Oleh itu. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. kemanusiaan. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Daripada itu. Walaubagaimanapun.

Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. agama dan budaya. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. 23 . Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Budaya bersifat sejagat. Melalui perkembangan sosial dan sains. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia.Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Walaubagaimanapun. Tanpa perkongsian. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. PENUTUP : Kesimpulannya. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya.

Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. Sehubungan ini. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. sikap keterbukaan masyarakat. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. Justeru. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. 24 . Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. Sehubungan itu. Punk. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. Walaubagaimanapun.Selain itu. Sebagai contoh. keharmonian sosial dan kemuafakatan. dalam tempoh RMKe-9. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia.

Membentuk generasi bermutu abad ke-21.A. 7.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai.com 9.blogspot. Van Peursen. (1994. April).tripod. Risalah 4. 2000.blogspot. Dick Hartoko ). 13. (1994. Masyarakatdan Budaya Malaysia. 4. Zulkarnain Abd.RUJUKAN: 1. http://bmm222. 1994. Fajar Bakti.Oktober).Yogyakarta: Kanisius. Azharudin Mohd. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Azhar Haji Mad Aros. http://smartpsikologi. Shukur Harun (1996. (1994. 11. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn.html 8. 47-49. Koentjaraningrat ( 2002 ). A. Oktober). Dr. 26-27.Mohd. Strategi Kebudayaan ( terj. http://tatabahasabm. 25 . Kassim Ahmad.Siddiq Fadhil. Jakarta: Gramedia. Dr.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam. Dewan masyarakat 3. 5.Rahman(ed).html. Sdn. Fathi Aris Omar. Mac). 2001. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia.Bhd. Masa depan bangsa Melayu. 24-26. 10.Dali. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. 2. (1996. 6.Aziz Deraman. April).blogspot. Menjengah abad ke-21. Abd. 12. TITAS KERTAS 2. Yusuf Haji Othman. http://drmindailmu. Bhd.com/2007/08/apakah-budaya. Tamadun 10. ( 1988 ). 3. C. risalah 4. 34-35. Suffian Mansor. 14. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Tamadun 10.. 47-49. Menjengah abad ke-21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful