Kisah Nabi Ayub A

KISAH NABI AYUB a.

s
PENDAHULUAN Nama Ishaq (Ishak) bin Ibrahim Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris Garis Keturunan as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as Usia Periode sejarah Tempat diutus (lokasi) Jumlah keturunannya (anak) Tempat wafat Sebutan kaumnya di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 180 tahun 1897 - 1717 SM Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an)

2 anak Al-Khalil (Hebron) Bangsa Kan'an 17 kali

Kisah Nabi Ishaq (Ishak) Ishaq (Standar Yiz.h.aq, Tiberian Yis.h.a-q) adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kana'an, khususnya di kota Hebron (al-Khalil), karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam AlQur'an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Nama Ishaq berasal dari bahasa Yahudi Yis.h.a-q yang berarti tertawa/tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan

mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Ishaq pun akhirnya terlahir di kota Hebron di daerah Kana'an pada tahun 1897 SM. Mukjizat Nabi Ishaq Dalam Alquran. 136. Ibrahim. pada usia 180 tahun.” Dia diutus Allah sebagai nabi mengajak manusia berbuat kebaikan. 140. saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishaq. Dari keturunannyalah muncul Nabi Yakub. Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. Ketika Ibrahim telah sangat tua. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun. Bersama Ismail. . Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua.kabar gembira dari malaikat Jibril. Sarah dan suaminya. Ibrahim tidak mengizinkan Ishaq menikah dengan wanita Kana'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Allah menjuluki Nabi Ishak sebagai “seorang anak yang arif dan bijak. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yaqub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Harran. Nabi Ishaq di dalam Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah [2] : ayat 133. Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun. Ismail dan Ishaq. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Dari Ishaq-lah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israil. ia mejadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Setelah 10 tahun Ishaq menikah dengan Rafqah. Karena itu. lahirlah dua anak kembar. (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Ibrahim. Ishaq belum juga menikah. Sebelum kelahiran Ishaq. Firman Allah SWT : [2:133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut. Ishaq meninggal pada tahun 1717 SM.

Sulaiman." Pada SuratAn-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 163. Kepada keduanya masingmasing telah Kami beri petunjuk. Yusuf. Pada Surat Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 84. Ismail. dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Yakub dan anak cucunya. dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud. Pada Surat Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 84. Pada Surat Huud (Hud) [11] : ayat 71. 'Isa. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayyub. dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Yunus. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Yakub. Yakub dan anak cucunya. Musa dan Harun. Ishak. Harun dan Sulaiman.[2:136] Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Firman Allah SWT : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. dan apa yang diberikan kepada Musa. Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Ayyub. maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Yakub. Ishaq. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah. Ishaq. [2:140] ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim. Ismail. Ismail. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Ismail. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri. dan anak-anaknya. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Yakub dan anak cucunya. Ishaq. Firman Allah SWT : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. . Firman Allah SWT : Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk.

benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Pada Surat Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 112 dan 113. Kami anugerahkan kepadanya Ishak. [12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. Ishak dan Yakub. Pada Surat Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 27. Firman Allah SWT : Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Pada Surat Maryam [19] : ayat 49. Pada Surat Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 72. Ishak dan Yakub. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Firman Allah SWT : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. . Firman Allah SWT : Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Firman Allah SWT : [12:6] Dan demikianlah Tuhanmu. Firman Allah SWT : Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. Sesungguhnya Tuhanku. dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh.Pada Surat Yuusuf (Yusuf) [12] : ayat 6 dan 38. dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Pada Surat Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 39. dan sesungguhnya dia di akhirat. Firman Allah SWT : Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Yakub. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. dan Yakub. benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a. sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu.

2008. Referensi  Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts. 2008. Riyadh.com. Al-Quran web. Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata. Firman Allah SWT : Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim. Nazri Adlany. Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto. keislaman. Riyadh. Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i.  alquran. Al-Quran Terjemah Indonesia. Kemudahan dari Allah. Tim DISBINTALAD (Drs.us. 2008. Hanafi Tamam. 2008. ats-Tsa'labi. 2008. Maktabah al-Ma'arif. 2004  Departemen Agama RI. Jakarta.bahagia. Mizan Pustaka. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir.  Dr. Almahira Jakarta. . Drs. Ringkasan Shahih Muslim. Gilland Ganesha. Drs. hlm 36. dan Gema Insani.  M. dunia-islam. Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah. Penerbit PT. Sari Agung.     Ibnu Katsir. Jakarta. Jabal. dan Gema Insani. PT.  Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Bina Ilmu. A. Bandung. Shahih Bukhari Muslim. 1979.com. IV/224. PT. Jakarta. Syaamil International. Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatanperbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Atlas Al-Quran. Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is). Beirut.   Al-Bayan. Syauqi Abu Khalil. hlm 24. Nashiruddin Al-Albani. Al-Maktab Al-Islami. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul.  Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri. Mukhtashar Taarikh Damasyaqa. 2007. 1999.Pada Surat Shaad (Sad) [38] : ayat 45. Ibnu Asakir. A. Maktabah al-Ma'arif. Obeikan Riyadh. Almahira Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. Faruq Nasution). Bandung. Qishashul Anbiyaa'. dan PT. Dar al-Fikr Damaskus. Ringkasan Shahih Bukhari. 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful