KISAH NABI AYUB a.

s
PENDAHULUAN Nama Ishaq (Ishak) bin Ibrahim Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris Garis Keturunan as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as Usia Periode sejarah Tempat diutus (lokasi) Jumlah keturunannya (anak) Tempat wafat Sebutan kaumnya di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 180 tahun 1897 - 1717 SM Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an)

2 anak Al-Khalil (Hebron) Bangsa Kan'an 17 kali

Kisah Nabi Ishaq (Ishak) Ishaq (Standar Yiz.h.aq, Tiberian Yis.h.a-q) adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kana'an, khususnya di kota Hebron (al-Khalil), karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam AlQur'an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Nama Ishaq berasal dari bahasa Yahudi Yis.h.a-q yang berarti tertawa/tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan

lahirlah dua anak kembar. yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun.kabar gembira dari malaikat Jibril. Karena itu. Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Harran. pada usia 180 tahun. Ishaq pun akhirnya terlahir di kota Hebron di daerah Kana'an pada tahun 1897 SM. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. 136. ia mejadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Sarah dan suaminya. 140. Ibrahim. Bersama Ismail. Ishaq belum juga menikah. Ishaq meninggal pada tahun 1717 SM. Ibrahim. Setelah 10 tahun Ishaq menikah dengan Rafqah. Sebelum kelahiran Ishaq. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Firman Allah SWT : [2:133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut. Mukjizat Nabi Ishaq Dalam Alquran. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yaqub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq yang kelak akan menjadi seorang nabi. Ibrahim tidak mengizinkan Ishaq menikah dengan wanita Kana'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Allah menjuluki Nabi Ishak sebagai “seorang anak yang arif dan bijak.” Dia diutus Allah sebagai nabi mengajak manusia berbuat kebaikan. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. . Dari keturunannyalah muncul Nabi Yakub. mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Nabi Ishaq di dalam Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah [2] : ayat 133. (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Ketika Ibrahim telah sangat tua. saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishaq. Namun. Ismail dan Ishaq. Dari Ishaq-lah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israil.

Firman Allah SWT : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kepada keduanya masingmasing telah Kami beri petunjuk. Sulaiman. Ismail. Pada Surat Huud (Hud) [11] : ayat 71. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Ishaq. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Musa dan Harun." Pada SuratAn-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 163. [2:140] ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim. Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Yunus. dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Yakub dan anak cucunya. dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Yakub dan anak cucunya. Ismail. Harun dan Sulaiman. 'Isa. Ayyub. dan anak-anaknya. dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud. maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Yakub. Firman Allah SWT : Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk. Yusuf. Pada Surat Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 84. Ishak. Yakub dan anak cucunya.[2:136] Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ayyub. Ishaq. 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. dan apa yang diberikan kepada Musa. Ishaq. Yakub. . Firman Allah SWT : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. Ismail. Pada Surat Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 84. adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah. Ismail.

Firman Allah SWT : Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan sesungguhnya dia di akhirat. Ishak dan Yakub. Firman Allah SWT : Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Yakub. Pada Surat Maryam [19] : ayat 49. Pada Surat Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 39. Firman Allah SWT : [12:6] Dan demikianlah Tuhanmu. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). Kami anugerahkan kepadanya Ishak. dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. Ishak dan Yakub.Pada Surat Yuusuf (Yusuf) [12] : ayat 6 dan 38. sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a. (yaitu) Ibrahim dan Ishak. [12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. . Sesungguhnya Tuhanku. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Pada Surat Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 112 dan 113. Firman Allah SWT : Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim. dan Yakub. sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Pada Surat Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 27. Pada Surat Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 72. dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Firman Allah SWT : Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Firman Allah SWT : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub.

. Hanafi Tamam. Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatanperbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sari Agung. A. Qishashul Anbiyaa'. Ringkasan Shahih Bukhari. Riyadh. hlm 36. Dar al-Fikr Damaskus. Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah. Bandung. hlm 24. Bina Ilmu. 1979.  Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.bahagia. Ringkasan Shahih Muslim. Almahira Jakarta. Drs. Maktabah al-Ma'arif. 2008. IV/224. Syauqi Abu Khalil. Jabal. Tim DISBINTALAD (Drs. Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim. Jakarta. 2004  Departemen Agama RI. Gilland Ganesha. Ibnu Asakir.     Ibnu Katsir. Obeikan Riyadh. Drs. Jakarta. Nashiruddin Al-Albani. Al-Quran Terjemah Indonesia. keislaman.   Al-Bayan. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. PT. dan Gema Insani. Maktabah al-Ma'arif. 2008. PT. A.  Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri. 2008. 2008. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Faruq Nasution). Beirut. Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto. Riyadh. Kemudahan dari Allah. Almahira Jakarta. 2008. Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is). dunia-islam. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i.us. Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata. Mukhtashar Taarikh Damasyaqa. Firman Allah SWT : Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim. Atlas Al-Quran. Al-Maktab Al-Islami. Bandung.  alquran. Referensi  Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts.com. Syaamil International. 2008. Jakarta. ats-Tsa'labi. Nazri Adlany. dan Gema Insani. Shahih Bukhari Muslim. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran.com. Mizan Pustaka. Penerbit PT.  M.  Dr. dan PT. 1999. Al-Quran web. 2007.Pada Surat Shaad (Sad) [38] : ayat 45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful