KISAH NABI AYUB a.

s
PENDAHULUAN Nama Ishaq (Ishak) bin Ibrahim Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris Garis Keturunan as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as Usia Periode sejarah Tempat diutus (lokasi) Jumlah keturunannya (anak) Tempat wafat Sebutan kaumnya di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 180 tahun 1897 - 1717 SM Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an)

2 anak Al-Khalil (Hebron) Bangsa Kan'an 17 kali

Kisah Nabi Ishaq (Ishak) Ishaq (Standar Yiz.h.aq, Tiberian Yis.h.a-q) adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kana'an, khususnya di kota Hebron (al-Khalil), karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam AlQur'an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Nama Ishaq berasal dari bahasa Yahudi Yis.h.a-q yang berarti tertawa/tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan

Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq yang kelak akan menjadi seorang nabi. Dari keturunannyalah muncul Nabi Yakub. Bersama Ismail. Ismail dan Ishaq. Sebelum kelahiran Ishaq. Nabi Ishaq di dalam Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah [2] : ayat 133. Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Harran.kabar gembira dari malaikat Jibril. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yaqub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Ketika Ibrahim telah sangat tua. . (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Sarah dan suaminya. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishaq. Namun. 136. Allah menjuluki Nabi Ishak sebagai “seorang anak yang arif dan bijak. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. Ibrahim tidak mengizinkan Ishaq menikah dengan wanita Kana'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Firman Allah SWT : [2:133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut. Ibrahim. Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. ia mejadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun. 140. Setelah 10 tahun Ishaq menikah dengan Rafqah. Ishaq belum juga menikah. pada usia 180 tahun. Mukjizat Nabi Ishaq Dalam Alquran. Ibrahim. Ishaq pun akhirnya terlahir di kota Hebron di daerah Kana'an pada tahun 1897 SM.” Dia diutus Allah sebagai nabi mengajak manusia berbuat kebaikan. Dari Ishaq-lah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israil. Ishaq meninggal pada tahun 1717 SM. Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. lahirlah dua anak kembar. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Karena itu.

Ayyub. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. 'Isa. Yakub.[2:136] Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Pada Surat Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 84. dan anak-anaknya. Ishak. Kepada keduanya masingmasing telah Kami beri petunjuk. adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah. dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Yakub dan anak cucunya. dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. [2:140] ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim. Pada Surat Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 84. Firman Allah SWT : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri. dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk. dan apa yang diberikan kepada Musa. Musa dan Harun. Ishaq. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Yakub dan anak cucunya. dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud. Sulaiman. Ismail. Ismail. Firman Allah SWT : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. Ishaq. Harun dan Sulaiman. Firman Allah SWT : Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya." Pada SuratAn-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 163. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Ismail. Yunus. Yakub dan anak cucunya. Pada Surat Huud (Hud) [11] : ayat 71. Ismail. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Ayyub. maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Yakub. Ishaq. . Yusuf.

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pada Surat Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 72. Firman Allah SWT : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Ishak dan Yakub. sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Kami anugerahkan kepadanya Ishak. (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. Firman Allah SWT : Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. Firman Allah SWT : Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Pada Surat Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 112 dan 113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu. benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a. [12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. Firman Allah SWT : Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Sesungguhnya Tuhanku. dan sesungguhnya dia di akhirat. dan Yakub. Pada Surat Maryam [19] : ayat 49. memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Firman Allah SWT : [12:6] Dan demikianlah Tuhanmu. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Firman Allah SWT : Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. . Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.Pada Surat Yuusuf (Yusuf) [12] : ayat 6 dan 38. Pada Surat Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 27. dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Pada Surat Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 39. Ishak dan Yakub.

Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah. Syaamil International. Nashiruddin Al-Albani. 2008.   Al-Bayan. PT. Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim.us.com. Hanafi Tamam. Jakarta. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i.  alquran. Referensi  Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts. Syauqi Abu Khalil. Qishashul Anbiyaa'. Firman Allah SWT : Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim. ats-Tsa'labi. 2008. 2008. 1999. Al-Quran Terjemah Indonesia. dan Gema Insani.com. Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatanperbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Nazri Adlany. Obeikan Riyadh.bahagia. Mizan Pustaka. Ibnu Asakir. Tim DISBINTALAD (Drs. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta. Kemudahan dari Allah. . hlm 36. PT. Almahira Jakarta. Penerbit PT. Jakarta.  Dr. IV/224.  M. Sari Agung. Maktabah al-Ma'arif. Ringkasan Shahih Bukhari. 2008. 2008. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul.     Ibnu Katsir. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran.  Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri. Shahih Bukhari Muslim. 2004  Departemen Agama RI. Jabal. keislaman. Drs. Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is). dunia-islam. Bina Ilmu. Bandung. hlm 24. dan PT.  Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Faruq Nasution). Dar al-Fikr Damaskus. Riyadh. A. Al-Maktab Al-Islami.Pada Surat Shaad (Sad) [38] : ayat 45. Bandung. 2007. Al-Quran web. Ringkasan Shahih Muslim. Atlas Al-Quran. Drs. Riyadh. Mukhtashar Taarikh Damasyaqa. Gilland Ganesha. Maktabah al-Ma'arif. Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata. dan Gema Insani. 2008. Beirut. 1979. Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto. A. Almahira Jakarta.