KISAH NABI AYUB a.

s
PENDAHULUAN Nama Ishaq (Ishak) bin Ibrahim Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris Garis Keturunan as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as Usia Periode sejarah Tempat diutus (lokasi) Jumlah keturunannya (anak) Tempat wafat Sebutan kaumnya di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 180 tahun 1897 - 1717 SM Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an)

2 anak Al-Khalil (Hebron) Bangsa Kan'an 17 kali

Kisah Nabi Ishaq (Ishak) Ishaq (Standar Yiz.h.aq, Tiberian Yis.h.a-q) adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kana'an, khususnya di kota Hebron (al-Khalil), karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam AlQur'an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Nama Ishaq berasal dari bahasa Yahudi Yis.h.a-q yang berarti tertawa/tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan

ia mejadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Ibrahim. 140. Namun. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishaq. Sarah dan suaminya. Bersama Ismail. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Karena itu. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yaqub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Mukjizat Nabi Ishaq Dalam Alquran. Ishaq meninggal pada tahun 1717 SM. Dari Ishaq-lah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israil. Ketika Ibrahim telah sangat tua. Setelah 10 tahun Ishaq menikah dengan Rafqah.kabar gembira dari malaikat Jibril. yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun.” Dia diutus Allah sebagai nabi mengajak manusia berbuat kebaikan. . Firman Allah SWT : [2:133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq yang kelak akan menjadi seorang nabi. mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dari keturunannyalah muncul Nabi Yakub. lahirlah dua anak kembar. Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. 136. Ibrahim tidak mengizinkan Ishaq menikah dengan wanita Kana'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Allah menjuluki Nabi Ishak sebagai “seorang anak yang arif dan bijak. Ibrahim. Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Harran. Ismail dan Ishaq. Sebelum kelahiran Ishaq. Ishaq pun akhirnya terlahir di kota Hebron di daerah Kana'an pada tahun 1897 SM. Ishaq belum juga menikah. Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. pada usia 180 tahun. Nabi Ishaq di dalam Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah [2] : ayat 133.

dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ayyub. adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Yunus. Yakub dan anak cucunya. Ishak. Firman Allah SWT : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kepada keduanya masingmasing telah Kami beri petunjuk. maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Yakub." Pada SuratAn-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 163. Ismail. Pada Surat Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 84. [2:140] ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim. Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. dan anak-anaknya. . Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Harun dan Sulaiman. Sulaiman. Pada Surat Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 84. Ismail. dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk. Firman Allah SWT : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Pada Surat Huud (Hud) [11] : ayat 71.[2:136] Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ishaq. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ismail. Firman Allah SWT : Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Yusuf. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri. Ayyub. Ishaq. dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. dan apa yang diberikan kepada Musa. 'Isa. Musa dan Harun. Yakub. dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Yakub dan anak cucunya. Ishaq. dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud. Yakub dan anak cucunya. Ismail.

Ishak dan Yakub. sebagai suatu anugerah (daripada Kami). (yaitu) Ibrahim dan Ishak. benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a. Pada Surat Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 112 dan 113. . Firman Allah SWT : Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu.Pada Surat Yuusuf (Yusuf) [12] : ayat 6 dan 38. Pada Surat Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 72. dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Pada Surat Maryam [19] : ayat 49. dan Yakub. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Firman Allah SWT : Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). Sesungguhnya Tuhanku. dan sesungguhnya dia di akhirat. Pada Surat Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 27. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. Ishak dan Yakub. Firman Allah SWT : [12:6] Dan demikianlah Tuhanmu. [12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. Kami anugerahkan kepadanya Ishak. Pada Surat Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 39. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Firman Allah SWT : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Firman Allah SWT : Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Yakub. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Firman Allah SWT : Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2008. Almahira Jakarta.  Dr. 2008.  alquran. Maktabah al-Ma'arif. Bandung. dunia-islam. 2008. Jabal. Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is).Pada Surat Shaad (Sad) [38] : ayat 45. . Al-Maktab Al-Islami. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto. Mukhtashar Taarikh Damasyaqa. Sari Agung. Nazri Adlany. dan PT. Syaamil International. Penerbit PT.  M. keislaman.     Ibnu Katsir. A. Ibnu Asakir. Maktabah al-Ma'arif. Beirut. 2004  Departemen Agama RI. Atlas Al-Quran. dan Gema Insani.com. Mizan Pustaka. Riyadh. Qishashul Anbiyaa'. Drs. Kemudahan dari Allah. Firman Allah SWT : Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim.   Al-Bayan. A. Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata. Syauqi Abu Khalil. 1979. PT. Nashiruddin Al-Albani. Hanafi Tamam. Al-Quran web. PT. Al-Quran Terjemah Indonesia. Jakarta.us.  Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri.bahagia. Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatanperbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Bina Ilmu. Jakarta. Ringkasan Shahih Muslim. 2007. Ringkasan Shahih Bukhari. 2008. Jakarta. Obeikan Riyadh. 1999. hlm 36. Shahih Bukhari Muslim. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. hlm 24. dan Gema Insani. Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim. Bandung. Faruq Nasution). Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah. 2008.  Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. ats-Tsa'labi. 2008. IV/224. Referensi  Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts. Tim DISBINTALAD (Drs. Drs. Dar al-Fikr Damaskus.com. Riyadh. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Gilland Ganesha. Almahira Jakarta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful