KISAH NABI AYUB a.

s
PENDAHULUAN Nama Ishaq (Ishak) bin Ibrahim Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris Garis Keturunan as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as Usia Periode sejarah Tempat diutus (lokasi) Jumlah keturunannya (anak) Tempat wafat Sebutan kaumnya di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 180 tahun 1897 - 1717 SM Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an)

2 anak Al-Khalil (Hebron) Bangsa Kan'an 17 kali

Kisah Nabi Ishaq (Ishak) Ishaq (Standar Yiz.h.aq, Tiberian Yis.h.a-q) adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kana'an, khususnya di kota Hebron (al-Khalil), karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam AlQur'an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Nama Ishaq berasal dari bahasa Yahudi Yis.h.a-q yang berarti tertawa/tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan

Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Harran. lahirlah dua anak kembar. Sarah dan suaminya. Ibrahim. Ishaq pun akhirnya terlahir di kota Hebron di daerah Kana'an pada tahun 1897 SM. saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishaq. Ismail dan Ishaq. Ketika Ibrahim telah sangat tua. Karena itu. Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. pada usia 180 tahun. 136. Dari keturunannyalah muncul Nabi Yakub. Ibrahim. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yaqub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Sebelum kelahiran Ishaq. (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Ishaq belum juga menikah. Setelah 10 tahun Ishaq menikah dengan Rafqah. Mukjizat Nabi Ishaq Dalam Alquran. ia mejadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Firman Allah SWT : [2:133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq yang kelak akan menjadi seorang nabi. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua. yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun. Ishaq meninggal pada tahun 1717 SM. Allah menjuluki Nabi Ishak sebagai “seorang anak yang arif dan bijak. Bersama Ismail. Ibrahim tidak mengizinkan Ishaq menikah dengan wanita Kana'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. . mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Ishaq di dalam Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah [2] : ayat 133.kabar gembira dari malaikat Jibril. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Dari Ishaq-lah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israil. 140.” Dia diutus Allah sebagai nabi mengajak manusia berbuat kebaikan. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Namun.

Ismail. Firman Allah SWT : Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Ayyub. Ismail. .[2:136] Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami." Pada SuratAn-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 163. Ismail. 'Isa. Pada Surat Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 84. Ismail. Ishak. Ishaq. Yunus. 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Yakub. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Ayyub. Yakub dan anak cucunya. Yakub dan anak cucunya. [2:140] ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim. Harun dan Sulaiman. Yakub dan anak cucunya. adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah. Pada Surat Huud (Hud) [11] : ayat 71. Yusuf. Kepada keduanya masingmasing telah Kami beri petunjuk. dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Yakub. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud. dan anak-anaknya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri. Musa dan Harun. Pada Surat Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 84. Firman Allah SWT : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Ishaq. dan apa yang diberikan kepada Musa. Firman Allah SWT : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. Sulaiman. dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk. dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Ishaq. Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.

Pada Surat Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 112 dan 113. Sesungguhnya Tuhanku. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. Firman Allah SWT : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Firman Allah SWT : Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Yakub. benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Firman Allah SWT : Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim. sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan Yakub. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Pada Surat Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 39. Firman Allah SWT : Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Pada Surat Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 27. Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Firman Allah SWT : Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. . Pada Surat Maryam [19] : ayat 49. dan sesungguhnya dia di akhirat. sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu. benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a.Pada Surat Yuusuf (Yusuf) [12] : ayat 6 dan 38. Pada Surat Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 72. Ishak dan Yakub. dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Firman Allah SWT : [12:6] Dan demikianlah Tuhanmu. memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. Ishak dan Yakub. Kami anugerahkan kepadanya Ishak.

Riyadh. PT. keislaman.     Ibnu Katsir. Drs. ats-Tsa'labi. 2008. Shahih Bukhari Muslim. Almahira Jakarta. Ringkasan Shahih Muslim. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. Al-Quran Terjemah Indonesia. Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is). Jakarta. Gilland Ganesha. 2008. Sari Agung. dan Gema Insani. Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah. Maktabah al-Ma'arif. Tim DISBINTALAD (Drs. Referensi  Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts. Maktabah al-Ma'arif. Bandung. 2008.  Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto. 2004  Departemen Agama RI. PT.  Dr.  alquran.com. hlm 24. Beirut. Penerbit PT. dunia-islam. . Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim.   Al-Bayan. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. Drs. Nashiruddin Al-Albani. Jakarta. Jakarta.  Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri. Faruq Nasution). 2008. 2008. 2008. 2007. Obeikan Riyadh. IV/224.us. Riyadh. A. Kemudahan dari Allah. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. Bina Ilmu. dan Gema Insani. Ibnu Asakir. Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatanperbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Al-Quran web. Bandung. Almahira Jakarta. 1999. A. Nazri Adlany. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. 1979.Pada Surat Shaad (Sad) [38] : ayat 45. Dar al-Fikr Damaskus. Firman Allah SWT : Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim. Al-Maktab Al-Islami. Atlas Al-Quran. Hanafi Tamam.com. Qishashul Anbiyaa'.  M. Syauqi Abu Khalil. Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata. Syaamil International. Mukhtashar Taarikh Damasyaqa. Ringkasan Shahih Bukhari.bahagia. hlm 36. Jabal. Mizan Pustaka. dan PT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful