KISAH NABI AYUB a.

s
PENDAHULUAN Nama Ishaq (Ishak) bin Ibrahim Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris Garis Keturunan as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra'u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as Usia Periode sejarah Tempat diutus (lokasi) Jumlah keturunannya (anak) Tempat wafat Sebutan kaumnya di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 180 tahun 1897 - 1717 SM Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan'an (Kana'an)

2 anak Al-Khalil (Hebron) Bangsa Kan'an 17 kali

Kisah Nabi Ishaq (Ishak) Ishaq (Standar Yiz.h.aq, Tiberian Yis.h.a-q) adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yaqub. Nabi Ishaq diutus untuk masyarakat Kana'an, khususnya di kota Hebron (al-Khalil), karena kaumnya tidak mengenal Allah. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam AlQur'an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Nama Ishaq berasal dari bahasa Yahudi Yis.h.a-q yang berarti tertawa/tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan

Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua. Ibrahim tidak mengizinkan Ishaq menikah dengan wanita Kana'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Ketika Ibrahim telah sangat tua. Ibrahim. pada usia 180 tahun. (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". Setelah 10 tahun Ishaq menikah dengan Rafqah. Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Harran. ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Namun. Allah menjuluki Nabi Ishak sebagai “seorang anak yang arif dan bijak. Bersama Ismail. Ishaq meninggal pada tahun 1717 SM. Ismail dan Ishaq. Dari Ishaq-lah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israil. 136. mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Karena itu. Sarah dan suaminya. Ibrahim. .” Dia diutus Allah sebagai nabi mengajak manusia berbuat kebaikan. saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishaq. yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun. Sebelum kelahiran Ishaq. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. Dari keturunannyalah muncul Nabi Yakub. Ishaq merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishaq yang kelak akan menjadi seorang nabi.kabar gembira dari malaikat Jibril. lahirlah dua anak kembar. Ishaq belum juga menikah. ia mejadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. 140. Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Ishaq pun akhirnya terlahir di kota Hebron di daerah Kana'an pada tahun 1897 SM. Firman Allah SWT : [2:133] Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yaqub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Nabi Ishaq di dalam Al-Quran Pada Surat Al-Baqarah [2] : ayat 133. Mukjizat Nabi Ishaq Dalam Alquran.

dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk. dan anak-anaknya. dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Yusuf. 'Isa. Ishaq.[2:136] Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ishak. Ayyub. Pada Surat Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 84. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Yakub dan anak cucunya. Pada Surat Huud (Hud) [11] : ayat 71. Pada Surat Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 84. Kepada keduanya masingmasing telah Kami beri petunjuk. adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah. Harun dan Sulaiman. 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Ishaq. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Firman Allah SWT : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Firman Allah SWT : Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. Firman Allah SWT : Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Yakub dan anak cucunya. Yakub dan anak cucunya. Sulaiman. dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. [2:140] ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim. Musa dan Harun." Pada SuratAn-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 163. Ismail. Ayyub. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. dan apa yang diberikan kepada Musa. Yunus. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Yakub. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri. maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Yakub. Ishaq. Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Ismail. Ismail. dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud. Ismail. .

Sesungguhnya Tuhanku. Pada Surat Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 72. dan sesungguhnya dia di akhirat. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Firman Allah SWT : Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah.Pada Surat Yuusuf (Yusuf) [12] : ayat 6 dan 38. Pada Surat Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 27. Pada Surat Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 112 dan 113. Firman Allah SWT : Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim. Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do'a. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Pada Surat Maryam [19] : ayat 49. tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). Firman Allah SWT : [12:6] Dan demikianlah Tuhanmu. [12:38] Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim. (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Firman Allah SWT : Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. Firman Allah SWT : Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatNya kepada dua orang bapakmu sebelum itu. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Pada Surat Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 39. benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Firman Allah SWT : Dan Kami telah memberikan kepada-nya (Ibrahim) lshak dan Yakub. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya). Ishak dan Yakub. . Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Kami anugerahkan kepadanya Ishak. dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia. dan Yakub. Ishak dan Yakub.

hlm 24. Ringkasan Shahih Bukhari. Drs. Penerbit PT. Syaamil International. Qishashul Anbiyaa'. Kemudahan dari Allah. Syauqi Abu Khalil. Faruq Nasution).bahagia.  Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2007. Atlas Al-Quran. Bina Ilmu. PT. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2008. Drs. Bandung. dan PT. 1999. 2008. PT. Ibnu Asakir. Almahira Jakarta.us. Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto. 2004  Departemen Agama RI. Bandung.  M. Hanafi Tamam. Al-Quran Terjemah Indonesia. dunia-islam. Sari Agung. 2008. Referensi  Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts. 2008. IV/224.Pada Surat Shaad (Sad) [38] : ayat 45. 2008. Obeikan Riyadh. Firman Allah SWT : Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim. Riyadh. A. Jabal. . Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah. Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul.  alquran. Almahira Jakarta. Beirut.     Ibnu Katsir.   Al-Bayan. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. dan Gema Insani. 2008. Al-Quran web. Maktabah al-Ma'arif. Riyadh. Mizan Pustaka. Dar al-Fikr Damaskus. Gilland Ganesha.  Dr. Qishashul Anbiyaa' (al-Araa'is). Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. hlm 36. 1979. Al-Maktab Al-Islami.com. Tim DISBINTALAD (Drs. Mukhtashar Taarikh Damasyaqa. Ringkasan Shahih Muslim.com. Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatanperbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Shahih Bukhari Muslim. Maktabah al-Ma'arif. Jakarta. Nazri Adlany.  Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri. Jakarta. Nashiruddin Al-Albani. dan Gema Insani. keislaman. Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim. Jakarta. ats-Tsa'labi. A.