APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

.Sastra  Basa / tembung-tembung.  Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul.

Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang. Gerita .

Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake. .

.Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra.

Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).  Di tata nganggo larik .  Sifatipun subjektif.

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

6.Patang gatra sapada. 7. 3.diarani gita caturgatra.Nem gatra sapada. .diarani gita hasthagraha.Pitung gatra sapada. 4.Dhapur soneta.diarani gita saptagatra. diarani gita mardika.diarani gita pancagatra. 9.Limang gatra sapada.Wolu gatra sapada.Tanpa tinamtu.Rong gatra sapada.Telung gatra sapada. iku diarani gita dwigatra.Sanga gatra sapada. Ananging geguritan iku werna-werna : 1.diarani gita trigatra.diarani gita sadgatra.diarani gita nawagatra. 8. BACK 10. 2.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung. 5.

Swara (asonansi)  P. Basa (lumaksita)  BACK . Sastra (aliterasi)  P.Purwakanthi (persajakan) P.

di iris-iris kaya buncis BACK . Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane. umume manggon ing pungkasaning tembung. Tuladha : .P.dirajang-rajang kaya brambang .dikethok-kethok kaya lombok .

Mingkar-mingkur .P. Tuladha : . umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane.Sepa-sepi lir sepah samun BACK .

Tuladha : . Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine.P.mong ing tirta. BACK . tirta kandheg ing samudra.

d. e. c.Lelewaning Basa a. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK . b.

ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK . Tuladha: Ngati-ati.Metafora Pepindhan wasesa. dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken.

BACK . Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa.

Tuladha : Becik banget kelakuanmu. dene ibumu kokgebugi BACK .Ironi Mengku kosok wangsul.

Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. BACK . Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong. sanalika getihe umob.

BACK .Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi.

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .