GEGURITAN

APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

 Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul.Sastra  Basa / tembung-tembung. .

Gerita .Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang.

.Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake.

.Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra.

 Sifatipun subjektif.  Di tata nganggo larik .Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

diarani gita trigatra.Patang gatra sapada.Telung gatra sapada.Tanpa tinamtu. 9. . 3. Ananging geguritan iku werna-werna : 1. 8. 5. iku diarani gita dwigatra.diarani gita saptagatra. 6.Wolu gatra sapada. 7.Rong gatra sapada. 4. 2.diarani gita nawagatra. BACK 10.diarani gita pancagatra.Pitung gatra sapada. diarani gita mardika.Nem gatra sapada.Sanga gatra sapada.diarani gita caturgatra.diarani gita hasthagraha.diarani gita sadgatra.Limang gatra sapada.Dhapur soneta.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung.

Sastra (aliterasi)  P. Swara (asonansi)  P.Purwakanthi (persajakan) P. Basa (lumaksita)  BACK .

Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane.dirajang-rajang kaya brambang .di iris-iris kaya buncis BACK .P. umume manggon ing pungkasaning tembung.dikethok-kethok kaya lombok . Tuladha : .

Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane. umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung.Sepa-sepi lir sepah samun BACK . Tuladha : .Mingkar-mingkur .P.

BACK .P. tirta kandheg ing samudra. Tuladha : .mong ing tirta. Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine.

c. d. e. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK . b.Lelewaning Basa a.

ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK . dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken.Metafora Pepindhan wasesa. Tuladha: Ngati-ati.

Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa. BACK . Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.

Ironi Mengku kosok wangsul. dene ibumu kokgebugi BACK . Tuladha : Becik banget kelakuanmu.

sanalika getihe umob. BACK .Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong.

Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi. BACK .

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful