APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

Sastra  Basa / tembung-tembung. .  Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul.

Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang. Gerita .

Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake. .

.Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra.

 Sifatipun subjektif.  Di tata nganggo larik .Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

diarani gita hasthagraha.Rong gatra sapada. 6.diarani gita sadgatra.Telung gatra sapada.Limang gatra sapada. 8.diarani gita nawagatra. 9.Nem gatra sapada. iku diarani gita dwigatra.Patang gatra sapada. .Sanga gatra sapada.Pitung gatra sapada.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung. Ananging geguritan iku werna-werna : 1.Tanpa tinamtu. 7. 2. 5.diarani gita saptagatra.diarani gita caturgatra. 3.Wolu gatra sapada. BACK 10. diarani gita mardika.diarani gita trigatra. 4.diarani gita pancagatra.Dhapur soneta.

Swara (asonansi)  P.Purwakanthi (persajakan) P. Basa (lumaksita)  BACK . Sastra (aliterasi)  P.

Tuladha : . Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane.P.di iris-iris kaya buncis BACK .dirajang-rajang kaya brambang . umume manggon ing pungkasaning tembung.dikethok-kethok kaya lombok .

umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Tuladha : .Mingkar-mingkur .P. Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane.Sepa-sepi lir sepah samun BACK .

P. tirta kandheg ing samudra.mong ing tirta. Tuladha : . Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine. BACK .

e.Lelewaning Basa a. b. c. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK . d.

Tuladha: Ngati-ati. ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK .Metafora Pepindhan wasesa. dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken.

Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa. BACK .

Ironi Mengku kosok wangsul. Tuladha : Becik banget kelakuanmu. dene ibumu kokgebugi BACK .

sanalika getihe umob.Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. BACK . Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong.

BACK .Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi.

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful