APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

Sastra  Basa / tembung-tembung.  Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul. .

Gerita .Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang.

Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake. .

.Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra.

 Di tata nganggo larik .  Sifatipun subjektif.Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

Sanga gatra sapada. 5.diarani gita trigatra. .Tanpa tinamtu.Nem gatra sapada.Telung gatra sapada. iku diarani gita dwigatra. 9.diarani gita nawagatra. diarani gita mardika. 6. 3. 4.diarani gita pancagatra. 7.diarani gita hasthagraha.Pitung gatra sapada.Wolu gatra sapada. BACK 10. 8.Dhapur soneta.Patang gatra sapada.Rong gatra sapada. Ananging geguritan iku werna-werna : 1.Limang gatra sapada.diarani gita saptagatra. 2.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung.diarani gita sadgatra.diarani gita caturgatra.

Basa (lumaksita)  BACK . Swara (asonansi)  P. Sastra (aliterasi)  P.Purwakanthi (persajakan) P.

Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane.dirajang-rajang kaya brambang . umume manggon ing pungkasaning tembung.dikethok-kethok kaya lombok .P.di iris-iris kaya buncis BACK . Tuladha : .

Tuladha : .P.Sepa-sepi lir sepah samun BACK . umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane.Mingkar-mingkur .

P.mong ing tirta. Tuladha : . tirta kandheg ing samudra. Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine. BACK .

Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK .Lelewaning Basa a. e. d. b. c.

Metafora Pepindhan wasesa. Tuladha: Ngati-ati. ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK . dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken.

Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa. BACK . Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.

dene ibumu kokgebugi BACK .Ironi Mengku kosok wangsul. Tuladha : Becik banget kelakuanmu.

Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong.Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. BACK . sanalika getihe umob.

BACK .Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi.

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful