APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

 Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul.Sastra  Basa / tembung-tembung. .

Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang. Gerita .

.Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake.

Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra. .

Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).  Sifatipun subjektif.  Di tata nganggo larik .

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

Wolu gatra sapada. 2. 8.diarani gita trigatra.diarani gita sadgatra.diarani gita saptagatra.Rong gatra sapada.Patang gatra sapada. 7.Telung gatra sapada. 5. diarani gita mardika.Tanpa tinamtu. 4. .Dhapur soneta. 6.Nem gatra sapada. iku diarani gita dwigatra.diarani gita hasthagraha.diarani gita nawagatra. Ananging geguritan iku werna-werna : 1.Sanga gatra sapada.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung.Pitung gatra sapada.Limang gatra sapada. BACK 10.diarani gita caturgatra. 9. 3.diarani gita pancagatra.

Purwakanthi (persajakan) P. Swara (asonansi)  P. Basa (lumaksita)  BACK . Sastra (aliterasi)  P.

Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane. umume manggon ing pungkasaning tembung.di iris-iris kaya buncis BACK .dirajang-rajang kaya brambang . Tuladha : .P.dikethok-kethok kaya lombok .

Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane.P.Sepa-sepi lir sepah samun BACK .Mingkar-mingkur . umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Tuladha : .

Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine. Tuladha : . tirta kandheg ing samudra. BACK .mong ing tirta.P.

b. d.Lelewaning Basa a. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK . c. e.

Tuladha: Ngati-ati. ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK . dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken.Metafora Pepindhan wasesa.

Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa. BACK . Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.

dene ibumu kokgebugi BACK .Ironi Mengku kosok wangsul. Tuladha : Becik banget kelakuanmu.

Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. sanalika getihe umob. Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong. BACK .

Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi. BACK .

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful