APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

 Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul.Sastra  Basa / tembung-tembung. .

Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang. Gerita .

.Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake.

Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra. .

Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).  Sifatipun subjektif.  Di tata nganggo larik .

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

Ananging geguritan iku werna-werna : 1.Pitung gatra sapada. BACK 10. 5. 6.diarani gita sadgatra.Limang gatra sapada. 4.Wolu gatra sapada.diarani gita caturgatra. 9.diarani gita pancagatra. 2.diarani gita trigatra.diarani gita saptagatra.Patang gatra sapada.diarani gita hasthagraha.Rong gatra sapada. 8.Telung gatra sapada.Tanpa tinamtu.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung. iku diarani gita dwigatra. .Dhapur soneta.Sanga gatra sapada. 3. 7.diarani gita nawagatra.Nem gatra sapada. diarani gita mardika.

Swara (asonansi)  P. Basa (lumaksita)  BACK .Purwakanthi (persajakan) P. Sastra (aliterasi)  P.

di iris-iris kaya buncis BACK .dirajang-rajang kaya brambang . umume manggon ing pungkasaning tembung.dikethok-kethok kaya lombok . Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane.P. Tuladha : .

P.Sepa-sepi lir sepah samun BACK . umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane. Tuladha : .Mingkar-mingkur .

Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine.mong ing tirta. BACK . Tuladha : . tirta kandheg ing samudra.P.

b. d. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK .Lelewaning Basa a. c. e.

dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken. ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK .Metafora Pepindhan wasesa. Tuladha: Ngati-ati.

BACK . Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa.

Ironi Mengku kosok wangsul. dene ibumu kokgebugi BACK . Tuladha : Becik banget kelakuanmu.

Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong. BACK . sanalika getihe umob.Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake.

Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi. BACK .

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful