Ayat manzil

´¦¯O)´ *.- ^}4·uO·O¯- ´¦1gO·O¯-
^¯÷
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].

÷³;©E·^¯- *. ´_±4O ¬--g©ÞUE¬^¯-
^g÷
2. Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[3].

^}4·uO·O¯- ´¦1gO·O¯- ^@÷
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

´l)U4` g¬¯O4C ´-¯g].- ^j÷
4. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5].