Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Hari : Khamis Tarikh : 8 Disember 2011 Mata Pelajaran : Matematik Tahun : 5 Merah Bilangan Murid : 20 orang Purata Umur : 11 Masa : 8:00 pg -8:30 pg

Topik : Pecahan Kemahiran : Menambah pecahan yang penyebut dan pengangkanya berlainan Pengetahuan sedia ada : murid telah boleh menambahkan pecahan yang penyebutnya adalah sama. Hasil pembelajaran kelas Pada akhir P&P, murid dapat menguasai kemahiran penambahan pecahan yang pemyebut dan pengangkanya tidak sama nilai.

Penerapan nilai murni : Bersikap adil dalam membahagi atau mengagihkan sesuatu

Alat Bantu Mengajar/Sumber Pengajaran Pembelajaran: Kad-kad gambar pecahan (rajah-rajah berlorek bagi mewakili nilai-nilai pecahan yang tertentu.

Kad Nilai murni: Bersikap adil di dalm membahagi 2. Contoh : 1. . Catatan / ABM Langkah 1 -memperkenalkan soalan penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai. -menukar pecahan tidak wajar kepada pecahan wajar. Guru mengedarkan dua keping kad kepada murid . Guru memberikan arahan kepada murid iaitu menyuruh murid melipatkan kertas yang diedarkan dan melorekkan bahagian tertentu seperti contoh pecahan yang sesuatu.Langkah Set induksi Isi Pelajaran -imbas kembali pengetahuan yang sedia ada . Guru mengimbas kembali operasi penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang sama nilai. -contoh Aktiviti Pengajaran Pembelajarn 1.

ditunjukkan oleh guru pada papan putih.(penambahan pecahan hanya boleh dilakukan dengan apabila nilai penyebutnya sama) 4.Guru menunjukkan cara untuk menukarkan .Cara ini dapat memberikan satu konsep kepada murid cara untuk menyelesaikan penambahan pecahan dengan penyebut yang berbeza. 3. Guru menjelaskan kepada murid supaya menjadikan satu per dua kepada dua per empat. Jawapan yang dapat adalah pecahan tidak wajar iaitu lima per empat.

pecahan tidak wajar kepada pecahan wajar dengan menggunakan operasi bahagi. 4. Langkah 2 -memperkenalkan pngetahuan asas cara penyelesaian penambahan dalam pecahan(penyebut dan pengangka adalah berbeza) 2. . Guru memberi satu contoh pada papan putih. 3. 1.Guru sekali lagi memperingatkan murid bahawa penambahan pecahan hanya berlaku pada penyebut yang sama nilai sahaja. Guru menyuruh murid menghafal sifir 2 dan 3. Guru bertanya kepada murid sama ada kita boleh terus menambah pecahan apabila penyebutnya adalah tidak sama.

maka pengangkanya juga perlu didarab dengan tiga iaitu (1x3). i) Apabila penyebut dua didarab dengan tiga (2x3).maka pengangkanya juga perlu didarab dengan 2 iaitu(2x2). 5.maka operasi . selepas Kedua-dua pecahan penyebutnya sama.Seterusnya. ii) Apabila penyebut tiga didarab dengan dua(3x2). 6. guru menyuruh murid mencari nilai yang sama antara sifir 2 dan 3 supaya dapat menjadikan penyebutnya sama.

Lembaran kerja Nilai murni: Bertanggungjawab melaksanakan tugas Lembaran Kerja . Contoh soalan: disertakan dalam rujuk lampiran. Murid – murid dapat menyelesaikan lembaran kerja secara individu. -menguji kefahaman murid tentang penambahan penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai. 2. Seterusnya. .penambahan boleh dilakukan. guru menunjukkan contoh yang lain supaya murid dapat lebih memahami topic yang ingin diajar Penutup -membuat rumusan tentang penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang tidak sama. 1. 7. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid untuk menguji kafahaman murid tentang topik tersebut.

Nama :_____________ Tahun : ____________ Tajuk : Pecahan Tarikh :_______________ Kemahiran : Menambahkan pecahan yang penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai. Arahan : Menunjukkan jalan kira dalam menyelesaikan soalan-soalan pecahan yang berikut. 1) 2 ― + 3 3 ― 4 = 2) 2 ― + 5 1 ― 3 = 3) 5 ― + 6 1 ― 4 = .

4) 1 ― + 2 3 ― 5 = 5) 4 ― + 5 2 ― 3 = 6) 3 ― + 8 1 ― 6 = .

7) 2 ― + 6 3 ― 7 = 8) 6 ― + 7 4 ― 5 = 9) 2 ― + 9 1 ― 2 = .

10) 3 ― + 8 4 ― 7 = sekian terima kasih… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful