Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. malah dengan murid dari negara lain. menguji dan membuktikan konjektur. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. (DATU Dr HJ. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. JULAIHI HJ. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Selain itu. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari.

.

Justeru. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. . untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. rajah. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. geometri. Ke arah matlamat ini. contohnya kalkulator. membuat adaptasi. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu. ukuran. persamaan atau ketaksamaan. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. graf. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. Sebagai bidang pembelajaran. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. Oleh yang demikian.

Bentuk dan Perkaitan. Bentuk dan Ruang. mengukur dan membina. tepat. menyelesaikan masalah. menguasai kemahiran. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. dan Perkaitan. prinsip. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. iaitu: Nombor.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. . Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. tolak. hukum. Selain itu. Pentaksiran. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. menggunakan algoritma dan perkaitan. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. Bentuk dan Perkaitan. konsep. memungut dan mengendali data. menyeluruh. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. tekun dan yakin. mewakilkan dan mentafsir data. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Bersikap positif terhadap matematik. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. dan membuat keputusan. Berkomunikasi secara matematik.

Pada masa yang sama. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. teknik. Selain daripada itu. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. xi Dalam lajur Catatan. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. berguna dan mencabar. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. bermakna. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. proses pengajaran dan pembelajaran . Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. Ia menetapkan pengetahuan. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu. dan Lajur 4 : Catatan. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.

Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. Mengenal pasti pola. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Menggunakan analogi. Mengenal pasti minat murid. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. Membuat jadual. idea matematik menjadi objek refleksi. pemurnian dan pengubahsuaian. menganalisis. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Melukis gambar rajah. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Melalui komunikasi. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. dan Menyemak semula penyelesaian. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Cuba jaya. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. dan Menggunakan algebra. diskusi. Menaakul secara logik. 2. Merancang strategi penyelesaian. Membuat simulasi. Dengan cara komunikasi yang berkesan. carta atau senarai secara bersistem. Proses . Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. Melalui aktiviti sebegini. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. Bekerja ke belakang. Melaksanakan strategi tersebut.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian.

Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. seminar. mendengar. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. Memupuk sikap positif. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. 3. menyentuh. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. merasa dan menghidu. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . perwakilan matematik dan sebagainya. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. xiii 2. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. Contohnya. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. murid dengan murid dan murid dengan bahan. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. kalkulator.   Merangsang kemahiran metakognitif. 2x dan 3y. komputer.

memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. bermakna dan tepat. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. menjadi kreatif. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. Walau apa tanggapan guru. Di samping itu. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. perisian pendidikan. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. Murid perlu berupaya untuk menambah. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Selain daripada itu. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. geometri. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. Justeru. komputer. Melalui pembelajaran akses kendiri. 5. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. Misalnya. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. algebra. Penggunaan kalkulator. Sungguhpun begitu. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. 4. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. merekacipta. membina keyakinan diri. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. menolak. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. Dengan membuat kaitan. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. Oleh itu. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan.

penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. pemerhatian. sesuai dan berkesan. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. soalan terbuka. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. penyiasatan.matematik. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. xv . Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. pembelajaran secara penemuan. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. dan Pembelajaran masa depan. Dengan itu. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung.

.

 Membilang.   Menganggarkan nilai. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. membaca dan menulis nombor bulat.1 Memahami konsep nombor bulat. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan. (iii) Membundarkan nombor bulat.1. 1 . (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang.

3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.1. penganggaran. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel.  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). penganggaran. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iii) Menolak nombor bulat. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. . Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif . 1. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

 Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). 3 .4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. tolak. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. 1.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. menggunakan kertas-pensel atau kalkulator.1. penganggaran. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah. tolak. tolak. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung.

secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. 4 .2.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. 2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut.

 Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2. 2. (ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 5 . TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.2.

8... BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. . Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. 36. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. 9. 12.. 2. 7. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. 6. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 ..6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. . Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6.. . 5. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. Gandaan bagi 6 : 6.. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. 4.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. 48. 12. 8. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. 10. 18. 11 dan gabungan. 24. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.2.  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. 3.

8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 7 .  Murid meneroka. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.2. 3 1. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. 1 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK.  Meneroka. 3 1. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4. 6 2. setiap nombor.

Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.2. 8 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB.

3. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. c) Melipat kertas. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. satu per tiga daripada panjang riben tersebut.3. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. 4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. membandingkan pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. 9 . (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.

TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.  Menggunakan bahan konkrit. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur. 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.3. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. 10 .  Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.

Nombor bulat dan pecahan. Pecahan dan nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. Nombor bercampur. 11 . Pecahan dan nombor bercampur. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.  Menggunakan bahan konkrit.3. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan.  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Nombor bulat dan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Nombor bercampur.

 Menggunakan bahan konkrit. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. Libatkan nombor bercampur. c) Pecahan dengan pecahan.3. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 . TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.3. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. 13 . c) Pecahan didarab dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. pecahan dan nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur.

14 . (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.3. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3. penolakan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur.

2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. gambar rajah. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran. kalkulator.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. 15 . (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.  Menggunakan bahan konkrit. 0. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4.4.05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3.

0. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas. 4. gambar rajah dan simbol.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. Libatkan nombor bulat.01. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan. dan 0.1.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4.  Menggunakan bahan konkrit. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. kalkulator dan komputer. dan 1000 secara congak.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.001 secara congak.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian.4. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. Mulakan dengan satu digit nombor bulat. . b) Perpuluhan dengan perpuluhan. 100.

Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. dan 0. 4. (ii) 17 . pendaraban. termasuk penggunaan tanda kurung. Libatkan nombor bulat dan pembahagian.01. dan 1000 secara congak. penolakan. penolakan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. termasuk penggunaan tanda kurung. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.001 secara congak. 100.4.1. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. 0. penolakan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0.

faedah mudah.5. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus.5. dividen.5 setara dengan 50%. ( 5.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Berapa nilai keseluruhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. komisen dan diskaun. (ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. dan 0. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5.

19 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.5. TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan.

BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. 20 (iii) Menolak integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. aras laut dan aras bangunan. . dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer.  Murid melengkapkan urutan integer.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer. Mewakilkan integer pada garis nombor. Membandingkan nilai dua integer. Menyusun integer dalam urutan.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. melengkapkan sebutan yang hilang.6. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna).  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer.

21 . Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4). Kaitkan penolakan integer dengan penambahan.6. (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. ialah suatu sebutan. : Pekali ialah 7. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. 22 . (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. bukan . contohnya 8 juga adalah suatu sebutan.1 Memahami konsep pembolehubah. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Contoh: Gelas x mengandungi y guli.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah.2 Memahami konsep sebutan algebra. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. dan b) Suatu nombor.

Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.7.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa.3 Memahami konsep ungkapan algebra. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra. 23 . BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.

 Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun . ela. hari. minit.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian. minit. tan). Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. jam atau jam masa dalam saat. cm. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. minggu.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. Perkenalkan unit inci. m dan km). (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek. jam. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. 8. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. g. dan tahun. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. 8. Mengukur jisim objek. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. randik untuk membincangkan ukuran jam. batu dan batu nautikal. Menukar unit metrik jisim (mg. kaki. bulan dan tahun). Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Menukar unit ukuran masa (saat. hari.8. kg.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. minggu. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi.

(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. Gunakan jam digital dan jam analog. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. (ante meridian) dan p.8. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. 8. Perkenalkan a. b) Umur seseorang. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi.m. (iii) (iv) (v) 25 .  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa.m. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari.

tingkap.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah.9. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC. 26 . tegak. papan hitam.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari. (v) Mengenal. Menanda dan melabel sudut. dan refleks dengan protraktor. . 9. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. Contohnya penjuru meja. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. tingkap dan pintu.1 Memahami konsep sudut. cakah. cakah dan refleks. Sudut (vi) Melukis sudut tirus. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. B Garis Bucu. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu.  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. Mengenal pasti garis serenjang. Contohnya tepi buku. jarum jam dan pintu yang terbuka. tegak. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut.

9.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. pelengkap dan penggenap.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang.

10. heptagon dan oktagon). pembaris. Contohnya corak pada bangunan dan jubin.  Murid meneroka hubungan antara sisi. (iv) (i) Melakar poligon.  Murid meneroka simetri dengan cermin. pepenjuru dan bucu poligon.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. sisi empat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon.10.2 Memahami konsep simetri. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. Menamakan poligon (segitiga. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. 10.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. kertas grid. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. pentagon. (iii) Menentukan bilangan sisi. Bentuk-bentuk termasuk poligon. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. blok pola. heksagon.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. 28 .1 Memahami konsep poligon.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris.

 Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.10. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris.  Mengkaji hubungan antara sudut. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. 29 . (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. TINGKATAN 1 CATATAN 10. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.

Hadkan kepada garis lurus. grid teselasi.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi.   30 . (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. geobod. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat.11.  Menggunakan cip segiempat sama. geobod. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. (i) Menganggar luas suatu bentuk. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. Menggunakan segiempat sama unit. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.  11.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat. grid teselasi. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah.

3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari atau trapezium. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat tepat.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. Menentukan luas segitiga.11. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. 31 . segiempat selari dan trapezium.

TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri. Permainan: Mencari pepejal. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri.   Meneroka hubungan antara muka. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. b) Melipatkan bentangan yang diberi.12. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. tepi dan bucu kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama.

12. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. 33 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu. Menentukan isi padu kuboid.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.

Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Jalan Bukit Setiawangsa. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin. Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa. Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Seri Menanti. Batang Berjuntai.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful