Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. (DATU Dr HJ. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Selain itu. menguji dan membuktikan konjektur. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. malah dengan murid dari negara lain. JULAIHI HJ. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting.

.

Sebagai bidang pembelajaran.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. Justeru. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. persamaan atau ketaksamaan. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. membuat adaptasi. contohnya kalkulator. Oleh itu. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. . usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. ukuran. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. Ke arah matlamat ini. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. geometri. rajah. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. graf. Oleh yang demikian. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid.

matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. dan Perkaitan. . tekun dan yakin. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. Berkomunikasi secara matematik. Selain itu. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. mewakilkan dan mentafsir data. iaitu: Nombor. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. memungut dan mengendali data. hukum. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. dan membuat keputusan. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. menyelesaikan masalah. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. Bentuk dan Perkaitan. tolak. menyeluruh. Bentuk dan Perkaitan. Bentuk dan Ruang. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. Pentaksiran. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. konsep. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. tepat. menggunakan algoritma dan perkaitan. menguasai kemahiran. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. prinsip. Bersikap positif terhadap matematik. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. mengukur dan membina.

Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. dan Lajur 4 : Catatan. teknik. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Oleh itu. proses pengajaran dan pembelajaran . Selain daripada itu. Pada masa yang sama. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. Ia menetapkan pengetahuan. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. xi Dalam lajur Catatan. berguna dan mencabar. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. bermakna. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran.

dalam bentuk gambar dan gambar rajah. dan Menggunakan algebra. Merancang strategi penyelesaian. Cuba jaya. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. diskusi. Membuat jadual. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Menaakul secara logik. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Menggunakan analogi. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Dengan cara komunikasi yang berkesan. Mengenal pasti pola. Mengenal pasti minat murid. Melaksanakan strategi tersebut. Membuat simulasi. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. idea matematik menjadi objek refleksi. Melukis gambar rajah. pemurnian dan pengubahsuaian. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. menganalisis. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. dan Menyemak semula penyelesaian. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Bekerja ke belakang. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Melalui aktiviti sebegini. carta atau senarai secara bersistem.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. Melalui komunikasi. 2. Proses . menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep.

perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. kalkulator. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. mendengar. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. 3. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. menyentuh. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. merasa dan menghidu. komputer. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: .   Merangsang kemahiran metakognitif. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. perwakilan matematik dan sebagainya. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. seminar. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. 2x dan 3y. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. murid dengan murid dan murid dengan bahan. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. Memupuk sikap positif. Contohnya. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. xiii 2. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep.

merekacipta. Oleh itu. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. Melalui pembelajaran akses kendiri. Walau apa tanggapan guru. Selain daripada itu. Dengan membuat kaitan. menolak. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. Justeru. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . Di samping itu. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. pengukuran dan penyelesaian masalah. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. Sungguhpun begitu. algebra. geometri. membina keyakinan diri. perisian pendidikan. menjadi kreatif. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. Penggunaan kalkulator. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. komputer. Misalnya. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. 5. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. Murid perlu berupaya untuk menambah. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. 4. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. bermakna dan tepat. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik.

penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. penyiasatan. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. xv . Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Dengan itu. pembelajaran secara penemuan. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. dan Pembelajaran masa depan.matematik. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. pemerhatian. soalan terbuka. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. sesuai dan berkesan. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan.

.

(iii) Membundarkan nombor bulat. membaca dan menulis nombor bulat.   Menganggarkan nilai. 1 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.  Membilang. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.1 Memahami konsep nombor bulat.1. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat. penganggaran. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. 1. penganggaran. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. . mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor. Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif .1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). (iii) Menolak nombor bulat.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

1. tolak. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah. menggunakan kertas-pensel atau kalkulator.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. penganggaran. 3 .  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. tolak. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung. tolak.1. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. 4 .1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. 2. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz.2. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil.

Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. 2. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. (ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. 5 .  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.

3. 11 dan gabungan. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 12. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. 9.. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. . 7..2. 10. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor.. 24. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 8. 4.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor.. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 . 5. 12. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 36.. . Gandaan bagi 6 : 6. 18.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. 2. 8. 6. . merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. 48.

2.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. 3 1. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 7 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.  Meneroka. 1 2.  Murid meneroka. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. 3 1. setiap nombor. 6 2.

2. 8 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

(v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. c) Melipat kertas. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. 4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. 9 . membandingkan pecahan.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. 3. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor.  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.3. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.

3. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. 3.  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.  Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur.  Menggunakan bahan konkrit. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. 10 . (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar.

Pecahan dan nombor bercampur. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Nombor bercampur. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.  Menggunakan bahan konkrit. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan. Nombor bercampur. Nombor bulat dan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. Pecahan dan nombor bercampur. 11 .  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.3. Nombor bulat dan pecahan.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan bahan konkrit. Libatkan nombor bercampur.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 . c) Pecahan dengan pecahan. b) Pecahan dengan nombor bulat. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur.3.

pecahan dan nombor bercampur. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. 13 .3. c) Pecahan didarab dengan pecahan. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur.

penolakan. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.3. penolakan. 14 . penolakan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.4.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4. kalkulator.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. 0. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. 15 .  Menggunakan bahan konkrit. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan.05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. gambar rajah.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. 0.4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat. 4. 100. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. Libatkan nombor bulat.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. gambar rajah dan simbol. .  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. Mulakan dengan satu digit nombor bulat. dan 1000 secara congak.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan. dan 0.001 secara congak. b) Perpuluhan dengan perpuluhan.01.  Menggunakan bahan konkrit. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan. kalkulator dan komputer.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan.1.

4. 0. termasuk penggunaan tanda kurung. 100. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. penolakan. termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) 17 . dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. Libatkan nombor bulat dan pembahagian. penolakan. dan 1000 secara congak. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. dan 0. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.01.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. penolakan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.4.1.001 secara congak. pendaraban.

(ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Berapa nilai keseluruhan. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 . komisen dan diskaun. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. faedah mudah. dan 0. ( 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus.5. dividen. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0.5 setara dengan 50%. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya.5.

Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan.5. TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. 19 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan .

 Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna).  Murid melengkapkan urutan integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. melengkapkan sebutan yang hilang. TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Membandingkan nilai dua integer.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. Mewakilkan integer pada garis nombor. . Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. aras laut dan aras bangunan. 20 (iii) Menolak integer. Menyusun integer dalam urutan.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.

21 . BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4). (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.6. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa.

BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.1 Memahami konsep pembolehubah. : Pekali ialah 7. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. dan b) Suatu nombor. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7. bukan .2 Memahami konsep sebutan algebra. 22 . contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. ialah suatu sebutan. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.7. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.

23 . d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.7.

hari. Menukar unit ukuran masa (saat. Perkenalkan unit inci. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. Menukar unit metrik jisim (mg. 8. randik untuk membincangkan ukuran jam. hari.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun . dan tahun. m dan km).1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. batu dan batu nautikal. Mengukur jisim objek. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. ela.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. bulan dan tahun). minit. cm. tan). kg. jam. minit. minggu.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian. g. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. minggu. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza.8. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. kaki. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek. 8. jam atau jam masa dalam saat. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8.

m. 8. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.8. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian. (iii) (iv) (v) 25 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.m. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. Gunakan jam digital dan jam analog.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. b) Umur seseorang. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. (ante meridian) dan p. Perkenalkan a.

 Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. cakah dan refleks. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. tegak. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. 9. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. cakah. tegak. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. .. Contohnya penjuru meja. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. tingkap dan pintu. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. Mengenal pasti garis serenjang. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. Menanda dan melabel sudut. tingkap. papan hitam. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. 26 . Sudut (vi) Melukis sudut tirus.9. dan refleks dengan protraktor. jarum jam dan pintu yang terbuka.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. (iv) Melukis sudut dengan protraktor.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. (v) Mengenal.1 Memahami konsep sudut. Contohnya tepi buku. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. B Garis Bucu.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. pelengkap dan penggenap. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang.9. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi.

melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. heptagon dan oktagon). Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. 10. heksagon. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. pembaris. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.  Murid meneroka simetri dengan cermin. (iv) (i) Melakar poligon. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. pentagon. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. (iii) Menentukan bilangan sisi. pepenjuru dan bucu poligon. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian.  Murid meneroka hubungan antara sisi. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. sisi empat. blok pola.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus.2 Memahami konsep simetri. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Bentuk-bentuk termasuk poligon. 28 .1 Memahami konsep poligon. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. kertas grid. 10.10.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. Menamakan poligon (segitiga.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor.

sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. 29 . Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.10. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik. TINGKATAN 1 CATATAN 10.  Mengkaji hubungan antara sudut. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.

CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. geobod. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat.   30 . grid teselasi.  Menggunakan cip segiempat sama. grid teselasi.11. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. Hadkan kepada garis lurus.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi. Menggunakan segiempat sama unit.  11. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. geobod.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. (i) Menganggar luas suatu bentuk. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.

segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. 31 .  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.3 Memahami konsep luas segitiga. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium.11. Menentukan luas segitiga. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. segiempat tepat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari atau trapezium.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga.

12. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. b) Melipatkan bentangan yang diberi. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. tepi dan bucu kubus dan kuboid. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. b) Kertas kosong.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.   Meneroka hubungan antara muka. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. Permainan: Mencari pepejal.

12. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. Menentukan isi padu kuboid. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. 33 . BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.

Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa. Seri Menanti. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Jalan Bukit Setiawangsa. Batang Berjuntai. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Julaihi Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful