P. 1
Matematik Tingkatan 1

Matematik Tingkatan 1

|Views: 1,341|Likes:
Published by Hazim Yukimura

More info:

Published by: Hazim Yukimura on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. menguji dan membuktikan konjektur. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. malah dengan murid dari negara lain. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. JULAIHI HJ. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. Selain itu. (DATU Dr HJ. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.

.

yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. Ke arah matlamat ini. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. rajah. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. graf. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. membuat adaptasi. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Justeru.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. persamaan atau ketaksamaan. . Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. Oleh itu. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. Oleh yang demikian. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. ukuran. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. contohnya kalkulator. Sebagai bidang pembelajaran. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. geometri. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting.

dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. mengukur dan membina. Bentuk dan Perkaitan. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. tekun dan yakin. tepat. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. menyeluruh. konsep. menggunakan algoritma dan perkaitan. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. Bentuk dan Ruang. Selain itu. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. iaitu: Nombor. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. Pentaksiran. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. Bersikap positif terhadap matematik. prinsip. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. . memungut dan mengendali data. tolak. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. dan membuat keputusan. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. mewakilkan dan mentafsir data. menguasai kemahiran. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. Berkomunikasi secara matematik. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. menyelesaikan masalah. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Bentuk dan Perkaitan. dan Perkaitan. hukum. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Ia menetapkan pengetahuan. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Pada masa yang sama. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. Oleh itu. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. proses pengajaran dan pembelajaran . PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. teknik. Selain daripada itu. dan Lajur 4 : Catatan. bermakna. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. berguna dan mencabar. xi Dalam lajur Catatan.

Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Proses . Menggunakan analogi. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. menganalisis. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Dengan cara komunikasi yang berkesan. Membuat simulasi. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. dan Menyemak semula penyelesaian. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Melalui komunikasi. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. 2. dan Menggunakan algebra. Membuat jadual. Mengenal pasti pola. idea matematik menjadi objek refleksi. diskusi. pemurnian dan pengubahsuaian. carta atau senarai secara bersistem. Cuba jaya. Mengenal pasti minat murid. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Melalui aktiviti sebegini. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Merancang strategi penyelesaian. Melukis gambar rajah. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. Bekerja ke belakang. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Melaksanakan strategi tersebut. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Menaakul secara logik.

murid dengan murid dan murid dengan bahan. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. 2x dan 3y. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. xiii 2. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . 3. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. perwakilan matematik dan sebagainya. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. kalkulator. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. seminar. mendengar. Memupuk sikap positif. Contohnya. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. merasa dan menghidu. komputer. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal.   Merangsang kemahiran metakognitif. menyentuh.

serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan kalkulator. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. Justeru. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Dengan membuat kaitan. perisian pendidikan. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. menolak. Misalnya. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. Selain daripada itu. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. merekacipta. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. membina keyakinan diri. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. Melalui pembelajaran akses kendiri. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. Walau apa tanggapan guru. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . bermakna dan tepat. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. algebra. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. menjadi kreatif. Di samping itu. Oleh itu. geometri. Murid perlu berupaya untuk menambah. 5. Sungguhpun begitu. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. 4. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. pengukuran dan penyelesaian masalah. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. komputer.

penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. penyiasatan. pembelajaran secara penemuan. pemerhatian. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. sesuai dan berkesan. Dengan itu. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. dan Pembelajaran masa depan. soalan terbuka. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. xv .matematik.

.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan.1. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. (iii) Membundarkan nombor bulat.1 Memahami konsep nombor bulat. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.   Menganggarkan nilai.  Membilang. 1 . BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. membaca dan menulis nombor bulat.

 Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. penganggaran.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). penganggaran. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar. . (iii) Menolak nombor bulat.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.1.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif .  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). 1. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan.

menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah. tolak.1. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. 3 . tolak. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. penganggaran. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung. 1.  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). tolak.

2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. 4 . b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.2.

5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. 5 . (ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.

8.. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. 8.. 4. 5. 11 dan gabungan. . . Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep.  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi.2. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. 24. 3. 2. 36. 9.. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Gandaan bagi 6 : 6.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat.. 10. 18. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 . Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12.. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 12. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. 12. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. 6. 48. 7. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.. . TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 3 1. 3 1. 1 2. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. 7 . (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.  Meneroka. 6 2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.2. setiap nombor. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat.  Murid meneroka.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.

2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. 8 .

c) Melipat kertas. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. 9 . satu per tiga daripada panjang riben tersebut. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. 3. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan.3.  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. membandingkan pecahan.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. 4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas.

10 .  Menggunakan bahan konkrit. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar.3. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. 3. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.  Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya.

(ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Nombor bercampur. Nombor bercampur.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah.  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dan nombor bercampur. Nombor bulat dan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.  Menggunakan bahan konkrit. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan.3. Pecahan dan nombor bercampur.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor. 11 .  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Nombor bulat dan pecahan.

6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. c) Pecahan dengan pecahan.  Menggunakan bahan konkrit. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. Libatkan nombor bercampur. gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 . b) Pecahan dengan nombor bulat.3. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan.

d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. pecahan dan nombor bercampur. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. c) Nombor bulat dengan pecahan. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan didarab dengan pecahan. b) Pecahan dengan pecahan. 13 .

pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. penolakan. 14 .7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur.3. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3.

4. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.  Menggunakan bahan konkrit. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. 15 .05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. 0. gambar rajah.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. kalkulator.

b) Perpuluhan dengan perpuluhan. . Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan.4. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. 0.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. dan 0.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.1. Libatkan nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. gambar rajah dan simbol. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. dan 1000 secara congak.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. Mulakan dengan satu digit nombor bulat. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. (iii) Menolak perpuluhan.01.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. 100. kalkulator dan komputer.  Menggunakan bahan konkrit.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan.001 secara congak. 4. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat.

0. termasuk penggunaan tanda kurung.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.01.1. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. dan 1000 secara congak. 4. penolakan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. 100. Libatkan nombor bulat dan pembahagian.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.4. penolakan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. pendaraban. dan 0. termasuk penggunaan tanda kurung.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. (ii) 17 . (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.001 secara congak. penolakan.

5. dividen.5 setara dengan 50%.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. komisen dan diskaun. ( 5. faedah mudah. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. dan 0. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Berapa nilai keseluruhan. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 .  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.5. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. (ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan.

19 . TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan .5. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan.

TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer. Membandingkan nilai dua integer. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. melengkapkan sebutan yang hilang.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna).6. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. .  Murid melengkapkan urutan integer. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. Mewakilkan integer pada garis nombor. Menyusun integer dalam urutan. aras laut dan aras bangunan. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. 20 (iii) Menolak integer. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6.

BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4). Kaitkan penolakan integer dengan penambahan.6. (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. 21 .

Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. ialah suatu sebutan.7. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. 22 . x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.1 Memahami konsep pembolehubah. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. : Pekali ialah 7.2 Memahami konsep sebutan algebra. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . Contoh: Gelas x mengandungi y guli. bukan . dan b) Suatu nombor.

BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra.7. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.3 Memahami konsep ungkapan algebra. 23 . Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.

8. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza.8. minit. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. 8. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. g. tan).2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. randik untuk membincangkan ukuran jam. minggu. ela. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek. batu dan batu nautikal. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. hari. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. hari. Mengukur jisim objek. bulan dan tahun). dan tahun. jam atau jam masa dalam saat. Menukar unit metrik jisim (mg. minit. jam. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. cm.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun . kg. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. minggu. Menukar unit ukuran masa (saat. kaki. Perkenalkan unit inci.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. m dan km).

m. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.8. c) Masa yang diambil untuk air mendidih.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. 8. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. (iii) (iv) (v) 25 .m. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Perkenalkan a. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. (ante meridian) dan p. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. b) Umur seseorang. Gunakan jam digital dan jam analog.

cakah. dan refleks dengan protraktor. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. Contohnya tepi buku.  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. tingkap.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. 26 . BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90.9. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC. B Garis Bucu.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. cakah dan refleks. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. Contohnya penjuru meja. tegak. papan hitam. Sudut (vi) Melukis sudut tirus. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. (v) Mengenal.1 Memahami konsep sudut. . (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°.. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. 9. Menanda dan melabel sudut.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. tegak. Mengenal pasti garis serenjang. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari. jarum jam dan pintu yang terbuka. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. tingkap dan pintu.

BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang.9. pelengkap dan penggenap.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. pentagon. (iv) (i) Melakar poligon. Bentuk-bentuk termasuk poligon.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah.2 Memahami konsep simetri.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. Contohnya corak pada bangunan dan jubin.1 Memahami konsep poligon. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. sisi empat. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. pepenjuru dan bucu poligon. (iii) Menentukan bilangan sisi.  Murid meneroka hubungan antara sisi. 10. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. kertas grid. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga.  Murid meneroka simetri dengan cermin. heptagon dan oktagon). 10. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. Menamakan poligon (segitiga. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. heksagon. 28 . blok pola.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. pembaris.10.

29 .4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. TINGKATAN 1 CATATAN 10.10. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.  Mengkaji hubungan antara sudut. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.

geobod. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. (i) Menganggar luas suatu bentuk.  Menggunakan cip segiempat sama. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.   30 . grid teselasi. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung.11. grid teselasi. geobod. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Hadkan kepada garis lurus.  11. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Menggunakan segiempat sama unit. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. 31 . segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. segiempat selari atau trapezium. segiempat selari dan trapezium. segiempat tepat. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. Menentukan luas segitiga.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah.11.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari.

 Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. Permainan: Mencari pepejal.   Meneroka hubungan antara muka. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi.12. tepi dan bucu kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. b) Melipatkan bentangan yang diberi. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid.

Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.12. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. 33 .2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid. Menentukan isi padu kuboid. TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Seri Menanti. Batang Berjuntai. Jalan Bukit Setiawangsa. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Julaihi Hj. Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->