Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. JULAIHI HJ. malah dengan murid dari negara lain. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. menguji dan membuktikan konjektur. Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). (DATU Dr HJ. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. Selain itu. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid.

.

Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. contohnya kalkulator. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. Sebagai bidang pembelajaran. Oleh yang demikian. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. geometri. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. persamaan atau ketaksamaan. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rajah. membuat adaptasi. Ke arah matlamat ini. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. Oleh itu. graf. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. ukuran. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. Justeru. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. . kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal.

mewakilkan dan mentafsir data. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. Selain itu. menyeluruh. dan Perkaitan. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. tekun dan yakin. prinsip. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. mengukur dan membina. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. Berkomunikasi secara matematik. hukum. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. menyelesaikan masalah. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. memungut dan mengendali data. iaitu: Nombor. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. menggunakan algoritma dan perkaitan. menguasai kemahiran. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. Bersikap positif terhadap matematik. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. Bentuk dan Ruang.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. tolak. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. . MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pentaksiran. dan membuat keputusan. konsep. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. tepat. Bentuk dan Perkaitan. Bentuk dan Perkaitan.

Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. berguna dan mencabar. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. proses pengajaran dan pembelajaran . Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. Pada masa yang sama. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. bermakna. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. Selain daripada itu. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ia menetapkan pengetahuan. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. Oleh itu. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. teknik. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. dan Lajur 4 : Catatan. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. xi Dalam lajur Catatan.

Bekerja ke belakang. Mengenal pasti minat murid. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. Dengan cara komunikasi yang berkesan. diskusi. Cuba jaya. Melalui aktiviti sebegini. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Menaakul secara logik. Membuat jadual. dan Menyemak semula penyelesaian. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. Melaksanakan strategi tersebut. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. carta atau senarai secara bersistem. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Mengenal pasti pola. Proses . menganalisis. idea matematik menjadi objek refleksi. Merancang strategi penyelesaian. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Membuat simulasi. 2. Melukis gambar rajah. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. pemurnian dan pengubahsuaian. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Menggunakan analogi. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. Melalui komunikasi. menginterpretasi gambar rajah atau graf.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. dan Menggunakan algebra.

merasa dan menghidu. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. mendengar. menyentuh. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. 3. seminar. 2x dan 3y. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Memupuk sikap positif. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. kalkulator. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum.   Merangsang kemahiran metakognitif. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. komputer. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. Contohnya. xiii 2. murid dengan murid dan murid dengan bahan. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. perwakilan matematik dan sebagainya. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal.

Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Oleh itu. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. Murid perlu berupaya untuk menambah. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. Selain daripada itu.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. Dengan membuat kaitan. Melalui pembelajaran akses kendiri. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. merekacipta. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. perisian pendidikan. 4. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. Justeru. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. Di samping itu. komputer. algebra. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. bermakna dan tepat. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. Sungguhpun begitu. menolak. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. Misalnya. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. membina keyakinan diri. geometri. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. Walau apa tanggapan guru. 5. pengukuran dan penyelesaian masalah. Penggunaan kalkulator. menjadi kreatif. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama.

penyiasatan.matematik. dan Pembelajaran masa depan. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. soalan terbuka. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. pembelajaran secara penemuan. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. pemerhatian. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. sesuai dan berkesan. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Dengan itu. xv . Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun.

.

1 Memahami konsep nombor bulat.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan. (iii) Membundarkan nombor bulat. 1 . membaca dan menulis nombor bulat. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.1.  Membilang. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.   Menganggarkan nilai. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.

1. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan. . 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. penganggaran. penganggaran. 1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif .  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor.  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iii) Menolak nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat.

tolak. tolak.1. tolak. 1.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. 3 . darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. penganggaran. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung.  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).

b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. 2.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian.2. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. 4 . (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.

2. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. (ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.2.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2. 5 .3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.

8. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi..7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. 12. 10. 6. 12. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4.. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 24. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 36. 8. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi..  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. 2. 48. 3..  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2..2. 9. 5. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. . . 18. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 . Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6.. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 11 dan gabungan. Gandaan bagi 6 : 6. 4.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. . Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. 7. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.

2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.  Meneroka. 1 2. 7 . mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. 3 1. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. 3 1.2. 6 2.  Murid meneroka.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat. setiap nombor.

BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB.2. 8 . Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. c) Melipat kertas. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.3. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. 3. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. membandingkan pecahan. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. 9 .  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. 4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah.

4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur.3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.  Menggunakan bahan konkrit. 3. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. 10 .  Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur.  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.

(ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dan nombor bercampur. Nombor bercampur. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Nombor bulat dan pecahan. 11 . Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dan nombor bercampur.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan.3. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.  Menggunakan bahan konkrit. Nombor bulat dan pecahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Nombor bercampur.

3.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. Libatkan nombor bercampur.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. b) Pecahan dengan nombor bulat.  Menggunakan bahan konkrit. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 . BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. c) Pecahan dengan pecahan.

d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. c) Pecahan didarab dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. pecahan dan nombor bercampur. b) Pecahan dengan pecahan.3. 13 . BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat.

pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.3. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. penolakan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 14 .  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.

(iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. gambar rajah.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3. 15 . (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan.4.  Menggunakan bahan konkrit. 0. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. kalkulator.

dan 1000 secara congak. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.01. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. 0.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat.4.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4.001 secara congak. dan 0. Mulakan dengan satu digit nombor bulat.  Menggunakan bahan konkrit. . (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. 100.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. Libatkan nombor bulat.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. gambar rajah dan simbol.1. kalkulator dan komputer. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. 4. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat.

01. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. pendaraban. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. penolakan.001 secara congak. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. penolakan. penolakan. 0. termasuk penggunaan tanda kurung. dan 0. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Libatkan nombor bulat dan pembahagian. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.1. termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) 17 .4. 100. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. 4.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. dan 1000 secara congak.

) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian.5 setara dengan 50%. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Berapa nilai keseluruhan.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 . dan 0. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. komisen dan diskaun. ( 5.5. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0.5. dividen. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. faedah mudah. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5.

Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan .5. 19 . Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan.

Menyusun integer dalam urutan. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. melengkapkan sebutan yang hilang.  Murid melengkapkan urutan integer. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. 20 (iii) Menolak integer. . Mewakilkan integer pada garis nombor. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6.  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. Membandingkan nilai dua integer. aras laut dan aras bangunan.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu.6.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan. -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4).6. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. 21 .

22 .2 Memahami konsep sebutan algebra. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. : Pekali ialah 7. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. ialah suatu sebutan. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.1 Memahami konsep pembolehubah. dan b) Suatu nombor.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah.7. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. bukan .

 Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 23 . BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.7. d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra.

hari. g. kg.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. Perkenalkan unit inci. tan). batu dan batu nautikal. randik untuk membincangkan ukuran jam. minit.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun .1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. kaki. cm. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. dan tahun. 8. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. jam. minggu. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. minit. Mengukur jisim objek. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim.8. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. Menukar unit ukuran masa (saat. hari. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. 8. ela. Menukar unit metrik jisim (mg. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. bulan dan tahun). Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. m dan km). jam atau jam masa dalam saat. minggu.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian.

Gunakan jam digital dan jam analog. (ante meridian) dan p. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian.8. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi.m. 8.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. Perkenalkan a. (iii) (iv) (v) 25 .4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. b) Umur seseorang.m.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.

(iv) Melukis sudut dengan protraktor. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari. tingkap.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. 26 . dan refleks dengan protraktor. tingkap dan pintu. B Garis Bucu. Menanda dan melabel sudut. jarum jam dan pintu yang terbuka.1 Memahami konsep sudut.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. .9. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°.  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. papan hitam. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC. 9. cakah dan refleks. tegak. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. Contohnya tepi buku. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut.. Contohnya penjuru meja.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. Mengenal pasti garis serenjang. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. tegak. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. (v) Mengenal. cakah. Sudut (vi) Melukis sudut tirus.

ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9.9. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. pelengkap dan penggenap.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. Bentuk-bentuk termasuk poligon. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. (iv) (i) Melakar poligon. Menamakan poligon (segitiga. heptagon dan oktagon). 10. pembaris.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. pepenjuru dan bucu poligon. 28 . bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.10. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. blok pola. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. pentagon.2 Memahami konsep simetri. sisi empat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon. (iii) Menentukan bilangan sisi. heksagon. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10.  Murid meneroka simetri dengan cermin.1 Memahami konsep poligon.  Murid meneroka hubungan antara sisi. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. kertas grid. 10.

Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat.  Mengkaji hubungan antara sudut. TINGKATAN 1 CATATAN 10.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. 29 .10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.

  30 .2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. (i) Menganggar luas suatu bentuk. Menggunakan segiempat sama unit. geobod. geobod.  11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus.11. grid teselasi. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. grid teselasi. Hadkan kepada garis lurus. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat.  Menggunakan cip segiempat sama.

segiempat selari dan trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segiempat selari atau trapezium.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga.11. segiempat selari dan trapezium. 31 . segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat tepat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat tepat. Menentukan luas segitiga.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.

TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. tepi dan bucu kubus dan kuboid. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz.   Meneroka hubungan antara muka. b) Melipatkan bentangan yang diberi. b) Kertas kosong.12. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. Permainan: Mencari pepejal. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama.

TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. Menentukan isi padu kuboid. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu.12. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid. 33 . (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

Batang Berjuntai. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Jalan Bukit Setiawangsa. Seri Menanti.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful