P. 1
Matematik Tingkatan 1

Matematik Tingkatan 1

|Views: 1,468|Likes:
Published by Hazim Yukimura

More info:

Published by: Hazim Yukimura on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

JULAIHI HJ. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Selain itu. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. malah dengan murid dari negara lain. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. (DATU Dr HJ. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). menguji dan membuktikan konjektur. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian.

.

Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. ukuran. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. persamaan atau ketaksamaan. Justeru. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. . Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. contohnya kalkulator. Sebagai bidang pembelajaran. geometri. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. Ke arah matlamat ini. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. membuat adaptasi. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. rajah. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. graf. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik.

dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. Bersikap positif terhadap matematik. menyelesaikan masalah. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. tekun dan yakin. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Bentuk dan Ruang. dan Perkaitan. Bentuk dan Perkaitan. hukum. Pentaksiran. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. Bentuk dan Perkaitan. tepat. iaitu: Nombor. menggunakan algoritma dan perkaitan. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. tolak. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Berkomunikasi secara matematik. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. mewakilkan dan mentafsir data. menyeluruh. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. dan membuat keputusan. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. . Selain itu. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. menguasai kemahiran. mengukur dan membina. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. prinsip. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. konsep. memungut dan mengendali data.

teknik. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. Selain daripada itu.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. xi Dalam lajur Catatan. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. Ia menetapkan pengetahuan. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. bermakna. Pada masa yang sama. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. Oleh itu. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. berguna dan mencabar. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. dan Lajur 4 : Catatan. proses pengajaran dan pembelajaran . menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif.

dan Menyemak semula penyelesaian. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. Merancang strategi penyelesaian. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. menganalisis. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Mengenal pasti pola. Membuat jadual.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Dengan cara komunikasi yang berkesan. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Melalui komunikasi. 2. diskusi. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Melukis gambar rajah. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. Melalui aktiviti sebegini. idea matematik menjadi objek refleksi. carta atau senarai secara bersistem. Proses . Melaksanakan strategi tersebut. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. pemurnian dan pengubahsuaian. Bekerja ke belakang. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Membuat simulasi. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. Cuba jaya. Menaakul secara logik. dan Menggunakan algebra. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Menggunakan analogi. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Mengenal pasti minat murid.

menyentuh. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. Memupuk sikap positif. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. seminar. Contohnya. komputer. mendengar. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. xiii 2. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. murid dengan murid dan murid dengan bahan. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. merasa dan menghidu. 2x dan 3y.   Merangsang kemahiran metakognitif. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. kalkulator. 3. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. perwakilan matematik dan sebagainya. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid.

bermakna dan tepat. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Justeru. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. algebra. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. Misalnya. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. Dengan membuat kaitan. membina keyakinan diri. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. Walau apa tanggapan guru. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. 5. 4. Di samping itu.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Penggunaan kalkulator. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. geometri. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. pengukuran dan penyelesaian masalah. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. merekacipta. perisian pendidikan. Melalui pembelajaran akses kendiri. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. Murid perlu berupaya untuk menambah. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. Sungguhpun begitu. komputer. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. Oleh itu. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. Selain daripada itu. menjadi kreatif. menolak.

pemerhatian. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. sesuai dan berkesan. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. pembelajaran secara penemuan. xv . dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid.matematik. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Dengan itu. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. penyiasatan. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. dan Pembelajaran masa depan. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. soalan terbuka. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah.

.

1 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. (iii) Membundarkan nombor bulat.1 Memahami konsep nombor bulat.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.   Menganggarkan nilai. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.  Membilang.1. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. membaca dan menulis nombor bulat. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100.

Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif . 1. (iii) Menolak nombor bulat.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. penganggaran.1. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. .  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. penganggaran. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. penganggaran. tolak. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung. tolak.1. 1. tolak.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah.  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. 3 .

(i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor.2. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). 4 . secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. 2.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.

(ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. 2. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.2. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana. 5 . TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.

 Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. 8.. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. Gandaan bagi 6 : 6. 2. . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 18. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 7. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.2. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. 5. 11 dan gabungan.. 12. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. 24.. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.. 36.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. 8. 4. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. 12. . (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 9. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. 10.. . 3. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 . 48. 6.. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.

 Murid meneroka. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. 3 1.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat. 1 2. 7 . 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. setiap nombor. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK.2. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. 6 2.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.  Meneroka. 3 1.

BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB.2. 8 . Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 3. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.3. 4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. 9 .2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. membandingkan pecahan. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. c) Melipat kertas.

4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. 3.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya.  Menggunakan bahan konkrit. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur.  Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.3. 10 .  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.

gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan.  Menggunakan bahan konkrit. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Pecahan dan nombor bercampur. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.3.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Nombor bercampur.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. Nombor bercampur. Nombor bulat dan pecahan. 11 .  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Pecahan dan nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Nombor bulat dan pecahan. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.

gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. Libatkan nombor bercampur.  Menggunakan bahan konkrit.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 .3. c) Pecahan dengan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. b) Pecahan dengan nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur.

13 . d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan didarab dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. pecahan dan nombor bercampur.3. b) Pecahan dengan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur.

pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 14 .7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. penolakan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. penolakan. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung.3. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.

(ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. gambar rajah. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. 0. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. 15 . kalkulator. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.  Menggunakan bahan konkrit. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4.05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3.4.

(iii) Menolak perpuluhan. kalkulator dan komputer. 100. dan 0. Libatkan nombor bulat. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. Mulakan dengan satu digit nombor bulat. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan.001 secara congak.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan.01.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. 0. gambar rajah dan simbol.  Menggunakan bahan konkrit. . dan 1000 secara congak. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. 4.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10.4.1.

penolakan. 0. termasuk penggunaan tanda kurung. Libatkan nombor bulat dan pembahagian.01.4.1. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. dan 1000 secara congak. 100. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. termasuk penggunaan tanda kurung. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. dan 0. 4. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. pendaraban dan pembahagian perpuluhan.001 secara congak.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. penolakan. penolakan.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. (ii) 17 . (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

(ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 .5. ( 5. faedah mudah.5 setara dengan 50%. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. Berapa nilai keseluruhan. dividen. dan 0.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.5. komisen dan diskaun. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan.

Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan. 19 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.5.

Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. Membandingkan nilai dua integer. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.6.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. . Mewakilkan integer pada garis nombor. aras laut dan aras bangunan. TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer. Menyusun integer dalam urutan.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer.  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). 20 (iii) Menolak integer.  Murid melengkapkan urutan integer. melengkapkan sebutan yang hilang.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.

BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. 21 . -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4). CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa.6.

2 Memahami konsep sebutan algebra. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. dan b) Suatu nombor. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. bukan . : Pekali ialah 7.1 Memahami konsep pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. 22 .  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. ialah suatu sebutan. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7.7. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.

BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. 23 . d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.7.

Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. 8. tan). TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. randik untuk membincangkan ukuran jam. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian. minit. hari. Mengukur jisim objek. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. kaki. g. minggu. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. ela. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim.8. bulan dan tahun). Menukar unit metrik jisim (mg. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. m dan km). Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. Perkenalkan unit inci. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. Menukar unit ukuran masa (saat. jam atau jam masa dalam saat. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. minggu.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun . jam. kg. minit. 8. dan tahun. batu dan batu nautikal.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. hari. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek. cm.

Kaitkan peristiwa dengan situasi harian.m.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. b) Umur seseorang. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. 8. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. (iii) (iv) (v) 25 .8. Gunakan jam digital dan jam analog. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. Perkenalkan a. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. (ante meridian) dan p.m.

Contohnya tepi buku. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. 9. (v) Mengenal. tegak. cakah. . 26 . jarum jam dan pintu yang terbuka. B Garis Bucu. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. Mengenal pasti garis serenjang. Contohnya penjuru meja.. tingkap. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. cakah dan refleks. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. papan hitam. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. tegak.9.1 Memahami konsep sudut. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. Menanda dan melabel sudut. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. dan refleks dengan protraktor. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC. Sudut (vi) Melukis sudut tirus.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. tingkap dan pintu. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu.

9. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9. pelengkap dan penggenap. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

(iii) Menentukan bilangan sisi. Bentuk-bentuk termasuk poligon. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. Menamakan poligon (segitiga. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. Contohnya corak pada bangunan dan jubin.  Murid meneroka hubungan antara sisi. pembaris.  Murid meneroka simetri dengan cermin. heptagon dan oktagon). Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. pepenjuru dan bucu poligon. blok pola. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. 10. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. sisi empat. 28 . bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.1 Memahami konsep poligon. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. pentagon. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. heksagon. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. (iv) (i) Melakar poligon.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga.2 Memahami konsep simetri.10.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. kertas grid.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. 10.

4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik.  Mengkaji hubungan antara sudut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. TINGKATAN 1 CATATAN 10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.10. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. 29 .

11. grid teselasi. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. (i) Menganggar luas suatu bentuk. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. Menggunakan segiempat sama unit. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. geobod. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. grid teselasi. Hadkan kepada garis lurus. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi.   30 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. geobod. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan cip segiempat sama.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat.  11. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat.

segiempat selari dan trapezium.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari atau trapezium.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. 31 .11. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. Menentukan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat.

(iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. Permainan: Mencari pepejal. TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. tepi dan bucu kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. b) Melipatkan bentangan yang diberi. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz.12. b) Kertas kosong. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid.   Meneroka hubungan antara muka. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.12.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. 33 . TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. Menentukan isi padu kuboid.

Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa. Batang Berjuntai. Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Seri Menanti. Julaihi Hj. Jalan Bukit Setiawangsa.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->