Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

menguji dan membuktikan konjektur. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . JULAIHI HJ. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. (DATU Dr HJ. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. Selain itu. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. malah dengan murid dari negara lain. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa.

.

Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. Oleh yang demikian. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. contohnya kalkulator. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. Ke arah matlamat ini. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. membuat adaptasi. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. Sebagai bidang pembelajaran. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. persamaan atau ketaksamaan. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. Justeru. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. . Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. graf. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. geometri. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. rajah. ukuran. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu.

OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. tepat. menyeluruh. hukum. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. dan membuat keputusan. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. menguasai kemahiran. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. menyelesaikan masalah. dan Perkaitan. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. prinsip. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. mengukur dan membina. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. memungut dan mengendali data. tolak. tekun dan yakin. Berkomunikasi secara matematik. Bentuk dan Ruang. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. Selain itu. Pentaksiran. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. Bentuk dan Perkaitan. menggunakan algoritma dan perkaitan. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. Bentuk dan Perkaitan. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. .Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. iaitu: Nombor. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. mewakilkan dan mentafsir data. Bersikap positif terhadap matematik. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. konsep.

kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. xi Dalam lajur Catatan. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. Pada masa yang sama. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. dan Lajur 4 : Catatan. berguna dan mencabar. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. Oleh itu. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. proses pengajaran dan pembelajaran . Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. teknik. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. Ia menetapkan pengetahuan. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Selain daripada itu. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. bermakna. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar.

carta atau senarai secara bersistem. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Melaksanakan strategi tersebut. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Menaakul secara logik. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. diskusi. Melalui aktiviti sebegini. dan Menyemak semula penyelesaian. Melukis gambar rajah. dan Menggunakan algebra. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. pemurnian dan pengubahsuaian. idea matematik menjadi objek refleksi. Cuba jaya. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. Melalui komunikasi. Dengan cara komunikasi yang berkesan. 2. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. menganalisis. Proses . Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Mengenal pasti pola. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. Membuat jadual. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Bekerja ke belakang. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Menggunakan analogi. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Merancang strategi penyelesaian. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Mengenal pasti minat murid. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Membuat simulasi. menginterpretasi gambar rajah atau graf. dalam bentuk gambar dan gambar rajah.

murid dengan murid dan murid dengan bahan. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. komputer. mendengar. xiii 2. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Contohnya. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. merasa dan menghidu. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini.   Merangsang kemahiran metakognitif. 3. Memupuk sikap positif. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. kalkulator. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. perwakilan matematik dan sebagainya. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . menyentuh. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. seminar. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. 2x dan 3y.

murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. Misalnya. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. bermakna dan tepat. 4. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. Justeru. Selain daripada itu. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. geometri. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. Melalui pembelajaran akses kendiri. Murid perlu berupaya untuk menambah. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. pengukuran dan penyelesaian masalah. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. membina keyakinan diri. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. algebra. 5.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. Sungguhpun begitu. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. menjadi kreatif. Dengan membuat kaitan. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . menolak. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. Walau apa tanggapan guru. perisian pendidikan. Oleh itu. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. merekacipta. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. Di samping itu. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. komputer. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. Penggunaan kalkulator.

Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. sesuai dan berkesan.matematik. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. dan Pembelajaran masa depan. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. penyiasatan. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. Dengan itu. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. xv . soalan terbuka. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. pembelajaran secara penemuan. penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. pemerhatian.

.

1 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.  Membilang. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan. membaca dan menulis nombor bulat.1 Memahami konsep nombor bulat. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.   Menganggarkan nilai. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100.1. (iii) Membundarkan nombor bulat.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. penganggaran. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil.  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. . mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. 1. penganggaran. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif .  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).

menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. 1. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. tolak. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. penganggaran. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.1. tolak.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. tolak. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung.  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). 3 .

(ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. 4 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor. secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil.2. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. 2. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.

2. (ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.2. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 5 . Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana.

BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 9. 8... 8..  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. 10. 2. 12. 6. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. . Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. 3. Gandaan bagi 6 : 6. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. . 36.. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain.. 11 dan gabungan.2. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 .  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. .. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. 24. 5. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. 7. 4. 48. 18. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. 12. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya.

1 2. 3 1.  Murid meneroka.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.2. 6 2. 7 . mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. setiap nombor.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.  Meneroka. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. 3 1.

2. Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. 8 .

4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. 3. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. membandingkan pecahan. 9 .3. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. c) Melipat kertas. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.

 Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. 10 . gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur.  Menggunakan bahan konkrit. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya.  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.3. 3.

gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan.  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Pecahan dan nombor bercampur. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Nombor bulat dan pecahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Nombor bulat dan pecahan.  Menggunakan bahan konkrit. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.3. Nombor bercampur. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor. 11 . Nombor bercampur. Pecahan dan nombor bercampur.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah.

3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 . c) Pecahan dengan pecahan.  Menggunakan bahan konkrit.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. b) Pecahan dengan nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. Libatkan nombor bercampur.3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.

b) Pecahan dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. 13 . c) Pecahan didarab dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan.3. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. pecahan dan nombor bercampur.

Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur. penolakan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan.3. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. 14 . pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.

(iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. gambar rajah. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. kalkulator. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran. 0. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0.4. 15 . (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.  Menggunakan bahan konkrit.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan.05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. 0. (iii) Menolak perpuluhan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. dan 0. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. Libatkan nombor bulat.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. 4.4. gambar rajah dan simbol. Mulakan dengan satu digit nombor bulat.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. kalkulator dan komputer.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. . dan 1000 secara congak.  Menggunakan bahan konkrit.1. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan. 100. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan.01.001 secara congak.

termasuk penggunaan tanda kurung.1.001 secara congak. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. 0.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. 100. penolakan. Libatkan nombor bulat dan pembahagian. 4.01. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. dan 0. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. dan 1000 secara congak. (ii) 17 .4.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. penolakan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. pendaraban.

faedah mudah. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0. ( 5.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan.5 setara dengan 50%.5. dan 0. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 . Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. komisen dan diskaun. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100.5. (ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus. Berapa nilai keseluruhan. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. dividen. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan.

BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan .5. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan. TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. 19 . Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. Mewakilkan integer pada garis nombor. TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6. melengkapkan sebutan yang hilang. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.  Murid melengkapkan urutan integer. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi.  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna).2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. Menyusun integer dalam urutan.6. Membandingkan nilai dua integer. aras laut dan aras bangunan. 20 (iii) Menolak integer.

BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4).6. 21 . Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan. (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa.

7.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. ialah suatu sebutan. dan b) Suatu nombor. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. bukan . Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. : Pekali ialah 7. 22 . TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.1 Memahami konsep pembolehubah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.2 Memahami konsep sebutan algebra.

 Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa.7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 23 . Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.3 Memahami konsep ungkapan algebra. d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra.

BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. Menukar unit ukuran masa (saat. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. g. minit. cm. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian. tan). m dan km). ela. kg.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. batu dan batu nautikal. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. kaki. minit. randik untuk membincangkan ukuran jam. Mengukur jisim objek. hari. jam.8.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. dan tahun. bulan dan tahun). Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. 8. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun . minggu. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Perkenalkan unit inci. Menukar unit metrik jisim (mg.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. hari. jam atau jam masa dalam saat. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. minggu. 8.

c) Masa yang diambil untuk air mendidih. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.8. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. Gunakan jam digital dan jam analog. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. b) Umur seseorang. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. (ante meridian) dan p. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian. Perkenalkan a.m.m. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. 8. (iii) (iv) (v) 25 . (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.

membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. 9. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. 26 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. Sudut (vi) Melukis sudut tirus.  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. B Garis Bucu. papan hitam. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. (v) Mengenal. cakah dan refleks. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. jarum jam dan pintu yang terbuka. Menanda dan melabel sudut. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. . Contohnya penjuru meja. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah.. Contohnya tepi buku. tingkap dan pintu. tegak. dan refleks dengan protraktor.1 Memahami konsep sudut.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. cakah.9. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. Mengenal pasti garis serenjang. tingkap. tegak. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari.

3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi.9. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang. pelengkap dan penggenap. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu.

heptagon dan oktagon). Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. 28 .  Murid meneroka hubungan antara sisi.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. sisi empat.1 Memahami konsep poligon. pembaris.10. Bentuk-bentuk termasuk poligon.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. kertas grid.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. (iv) (i) Melakar poligon. 10.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. pentagon. (iii) Menentukan bilangan sisi.  Murid meneroka simetri dengan cermin. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. Menamakan poligon (segitiga.2 Memahami konsep simetri. blok pola. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. 10. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. pepenjuru dan bucu poligon. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. heksagon. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon.

Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.  Mengkaji hubungan antara sudut. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik. 29 . (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.10. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. TINGKATAN 1 CATATAN 10.

Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. grid teselasi. (i) Menganggar luas suatu bentuk. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. Hadkan kepada garis lurus. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah.11.  11. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. geobod.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. Menggunakan segiempat sama unit. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi. geobod.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. grid teselasi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat.  Menggunakan cip segiempat sama. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas.   30 .

11. segiempat selari dan trapezium. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga.3 Memahami konsep luas segitiga. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. 31 . Menentukan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat tepat. segiempat selari atau trapezium. segiempat tepat. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. segiempat selari dan trapezium.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat selari dan trapezium. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga.

Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. b) Kertas kosong. tepi dan bucu kubus dan kuboid. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . b) Melipatkan bentangan yang diberi.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. Permainan: Mencari pepejal.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid.   Meneroka hubungan antara muka. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.12. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. Menentukan isi padu kuboid. TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu. 33 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid.12.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Julaihi Hj. Batang Berjuntai. Jalan Bukit Setiawangsa. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin. Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa. Seri Menanti. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful