Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. (DATU Dr HJ. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. JULAIHI HJ. Selain itu.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. malah dengan murid dari negara lain. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. menguji dan membuktikan konjektur.

.

Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. Ke arah matlamat ini. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. Sebagai bidang pembelajaran. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. geometri. Justeru. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Oleh yang demikian. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. persamaan atau ketaksamaan. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. membuat adaptasi. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. graf. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Oleh itu. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. contohnya kalkulator. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. rajah. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. ukuran. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid.

MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. menyelesaikan masalah. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. Bentuk dan Perkaitan. Bersikap positif terhadap matematik. mewakilkan dan mentafsir data. . Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. iaitu: Nombor. Bentuk dan Perkaitan. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. prinsip. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama. menggunakan algoritma dan perkaitan. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. Berkomunikasi secara matematik. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. dan Perkaitan. konsep. menyeluruh. hukum. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. menguasai kemahiran. tolak. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. tekun dan yakin. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. Pentaksiran. Bentuk dan Ruang. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. tepat. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. memungut dan mengendali data. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. mengukur dan membina. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. dan membuat keputusan. Selain itu.

Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. proses pengajaran dan pembelajaran . teknik. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu. dan Lajur 4 : Catatan. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. Pada masa yang sama. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. Ia menetapkan pengetahuan. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. Selain daripada itu. xi Dalam lajur Catatan. berguna dan mencabar. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. bermakna. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet.

dan Menggunakan algebra. Melukis gambar rajah. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Mengenal pasti pola. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Melalui komunikasi. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. pemurnian dan pengubahsuaian. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. Membuat simulasi. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Merancang strategi penyelesaian. Mengenal pasti minat murid. murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. Membuat jadual. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. carta atau senarai secara bersistem. menganalisis. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Melaksanakan strategi tersebut. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Proses . menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Menaakul secara logik. idea matematik menjadi objek refleksi. diskusi. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan. Melalui aktiviti sebegini. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Dengan cara komunikasi yang berkesan. dan Menyemak semula penyelesaian. Cuba jaya. Menggunakan analogi. 2. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Bekerja ke belakang. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian.

intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. seminar. komputer. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Memupuk sikap positif. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. 2x dan 3y. Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. kalkulator. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. xiii 2. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. menyentuh. merasa dan menghidu. mendengar. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. perwakilan matematik dan sebagainya.   Merangsang kemahiran metakognitif. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian. 3. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid. Contohnya. murid dengan murid dan murid dengan bahan.

Dengan membuat kaitan. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. Murid perlu berupaya untuk menambah. menolak. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. Melalui pembelajaran akses kendiri. Walau apa tanggapan guru. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. 4. menjadi kreatif. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari. merekacipta. 5. Misalnya. Di samping itu. algebra. membina dan menilai telahan dan hujah matematik.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Justeru. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. komputer. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. perisian pendidikan. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap . Selain daripada itu. bermakna dan tepat. membina keyakinan diri. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. geometri. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. Sungguhpun begitu. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Oleh itu. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. pengukuran dan penyelesaian masalah. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. Penggunaan kalkulator.

Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung.matematik. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. penyiasatan. Dengan itu. dan Pembelajaran masa depan. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. soalan terbuka. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. xv . Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. sesuai dan berkesan. pembelajaran secara penemuan. pemerhatian.

.

membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. (iii) Membundarkan nombor bulat. membaca dan menulis nombor bulat.   Menganggarkan nilai. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan. 1 .1 Memahami konsep nombor bulat.  Membilang.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.1. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang. termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor.1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. . mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. penganggaran. Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif .  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. penganggaran. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat.

1. tolak. tolak. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung. tolak. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. 1.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. 3 . penganggaran. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah.  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah.

2.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian. 4 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.2. secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

(ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana.2. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 5 .

5. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. . 8. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. 48. 11 dan gabungan. . Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 . 12. 7. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep.. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 3. 4. 2. Gandaan bagi 6 : 6. 36.. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat..2. 8.  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. 10. 6.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat.. 9. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. . 18.  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. 24. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6.. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12.. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 12.

 Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.2. setiap nombor. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. (i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. 7 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK.  Meneroka. 3 1. 6 2. 1 2. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.  Murid meneroka. 3 1.

8 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB.2.

4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. c) Melipat kertas. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.3.  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. 3. 9 . (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. membandingkan pecahan.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara.

10 .3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya.3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.  Menggunakan bahan konkrit.  Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. 3. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar.  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi.

gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan. Nombor bercampur. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama.3.  Menggunakan bahan konkrit. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama.  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. 11 .5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Nombor bulat dan pecahan. Nombor bercampur.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Nombor bulat dan pecahan.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Pecahan dan nombor bercampur. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Pecahan dengan penyebut yang berbeza. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor. Pecahan dan nombor bercampur.

3. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 .  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.  Menggunakan bahan konkrit. c) Pecahan dengan pecahan.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. b) Pecahan dengan nombor bulat. Libatkan nombor bercampur.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. b) Pecahan dengan pecahan. pecahan dan nombor bercampur. 13 . c) Nombor bulat dengan pecahan. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.3. c) Pecahan didarab dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur.

pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.3. penolakan.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. 14 . penolakan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. penolakan.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.

dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan.4.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan.  Menggunakan bahan konkrit.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. kalkulator. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. 0. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. gambar rajah. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. 15 . (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’.

Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.4. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. (iii) Menolak perpuluhan. dan 0.  Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. Libatkan nombor bulat.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. .1. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. kalkulator dan komputer. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. 4.01.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. Mulakan dengan satu digit nombor bulat. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan.  Menggunakan bahan konkrit.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. gambar rajah dan simbol. 100. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. dan 1000 secara congak. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. 0.001 secara congak.

Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. penolakan.4. dan 0. penolakan. 100. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. termasuk penggunaan tanda kurung. dan 1000 secara congak.001 secara congak. penolakan.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. (ii) 17 .1. 0. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. pendaraban. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan. termasuk penggunaan tanda kurung. 4. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. Libatkan nombor bulat dan pembahagian.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0.01.

(ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. dividen. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya.5. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 . TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian.5 setara dengan 50%. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. dan 0. Berapa nilai keseluruhan. komisen dan diskaun. ( 5. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0.5.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. faedah mudah.

Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan.5. 19 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan.

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna).  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6. Mewakilkan integer pada garis nombor. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. 20 (iii) Menolak integer. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. . melengkapkan sebutan yang hilang. Menyusun integer dalam urutan. TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer.6. aras laut dan aras bangunan.  Murid melengkapkan urutan integer. Membandingkan nilai dua integer.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.

-7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4). BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.6. 21 . (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan.

22 .7. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. bukan . (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7. ialah suatu sebutan. contohnya 8 juga adalah suatu sebutan. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. dan b) Suatu nombor.2 Memahami konsep sebutan algebra. : Pekali ialah 7.1 Memahami konsep pembolehubah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai .

BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra.3 Memahami konsep ungkapan algebra.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 23 . Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.7.

Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. Mengukur jisim objek.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. m dan km). Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. minggu. ela. jam atau jam masa dalam saat.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. dan tahun. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. g. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. bulan dan tahun). cm. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. hari. tan). minit.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian. hari. 8. jam. Menukar unit metrik jisim (mg. 8. randik untuk membincangkan ukuran jam. minit. minggu. Perkenalkan unit inci. Menukar unit ukuran masa (saat. kg. kaki.8.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun .    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. bulan masa bagi sesuatu peristiwa. batu dan batu nautikal. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek.

d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter.8.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Gunakan jam digital dan jam analog. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. (ante meridian) dan p. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu.m. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. b) Umur seseorang. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. 8. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Perkenalkan a. (iii) (iv) (v) 25 .m.

BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9.9.1 Memahami konsep sudut.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. dan refleks dengan protraktor. Contohnya penjuru meja..  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah. tingkap dan pintu. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. jarum jam dan pintu yang terbuka. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. cakah. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. cakah dan refleks. tegak. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. tegak. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. 9. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. Contohnya tepi buku. (i) (ii) Mengenal pasti garis selari. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. Menanda dan melabel sudut. Mengenal pasti garis serenjang. . papan hitam. 26 . Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. Sudut (vi) Melukis sudut tirus. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. B Garis Bucu. (v) Mengenal. tingkap.

BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi.9. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. pelengkap dan penggenap.

(ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. Menamakan poligon (segitiga. heptagon dan oktagon). (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. 10. blok pola.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. pentagon.  Murid meneroka hubungan antara sisi. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi.1 Memahami konsep poligon. pepenjuru dan bucu poligon. pembaris. (iv) (i) Melakar poligon. heksagon. 28 . 10.10. Bentuk-bentuk termasuk poligon. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. sisi empat. kertas grid.2 Memahami konsep simetri. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. (iii) Menentukan bilangan sisi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.  Murid meneroka simetri dengan cermin.

(i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat.  Mengkaji hubungan antara sudut.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. 29 .  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris.10. TINGKATAN 1 CATATAN 10. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.

(i) Menganggar luas suatu bentuk. grid teselasi. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.   30 . b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.  Menggunakan cip segiempat sama. Hadkan kepada garis lurus.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. geobod. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama.  11. geobod. grid teselasi. Menggunakan segiempat sama unit. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.11. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter.

11. segiempat selari dan trapezium. Menentukan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. segiempat tepat. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. 31 . segiempat tepat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat.3 Memahami konsep luas segitiga. segiempat selari atau trapezium.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat selari dan trapezium.

(ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Kertas kosong.12. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut.   Meneroka hubungan antara muka. tepi dan bucu kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri. b) Melipatkan bentangan yang diberi. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. Permainan: Mencari pepejal. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid.

 Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu. Menentukan isi padu kuboid. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid. 33 . (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.12.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12.

Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Batang Berjuntai. Julaihi Hj. Seri Menanti. Jalan Bukit Setiawangsa. Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr.