Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara ...................................................................................................................... Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ Prakata ................................................................................................................................. Pengenalan ........................................................................................................................... NOMBOR BULAT .............................................................................................................. URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... PECAHAN ........................................................................................................................... PERPULUHAN ................................................................................................................... PERATUSAN ...................................................................................................................... INTEGER ............................................................................................................................ UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... UKURAN ASAS ................................................................................................................. SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... POLIGON ............................................................................................................................ PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... Panel Penterjemah ................................................................................................................ iv v vii ix 1 4 9 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • • • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

.

(DATU Dr HJ. Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. Kurikulum sekolah Malaysia menawarkan tiga program pendidikan matematik. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. maka penyediaan pendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah sangat penting. Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikap positif terhadap matematik dalam kalangan murid. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. Oleh kerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah menengah. vii Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012. malah dengan murid dari negara lain. menguji dan membuktikan konjektur. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya.PRAKATA Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. JULAIHI HJ. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia . Matematik untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani cabaran kehidupan harian. Pengajaran dan pembelajaran Matematik digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. iaitu Matematik untuk sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah menengah. Selain itu.

.

bidang ini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai perkembangan dalam sains dan teknologi. justeru menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atau peristiwa penting. membuat adaptasi. Disiplin ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran. murid dibimbing untuk menggunakan bahasa dan daftar matematik yang betul. Murid diasuh dari awal lagi dengan kemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik. untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. ukuran. Sebagai bidang pembelajaran. Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki. Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidang berkaitan membilang. geometri. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. modifikasi dan inovasi dalam merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahan dan cabaran masa depan. membina dan menilai konjektur dan pernyataan matematik. Teknologi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. kemahiran Kajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada peringkat sekolah. usaha diambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik dalam kehidupan seharian mereka. tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal. yang mana maklumat mengenai semua ini mudah diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjang dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. Oleh itu. Matematik melatih pemikiran yang logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. graf. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik. Murid berpeluang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihat kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian. . Justeru. persamaan atau ketaksamaan.PENGENALAN Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan matematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Untuk mengelakkan daripada perkara ini terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain. algebra dan penyelesaian masalah yang berasingan atau bersendirian. Dengan ix pengetahuan dan kemahiran tersebut. Oleh yang demikian. Selari dengan objektif negara untuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. rajah. contohnya kalkulator. Ke arah matlamat ini. Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secara lisan atau penulisan. Perkembangan penaakulan matematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan intelek dan kebolehan berkomunikasi murid. kurikulum Matematik menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. seharusnya dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru. matematik dikaitkan dengan kehidupan dan pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. menterjemah dan membentang maklumat dalam bentuk jadual. Matematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk memenuhi permintaan sebuah negara progresif. mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan. dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat. kemahiran penaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya murid dapat mengenal.

Berkomunikasi secara matematik. dan seterusnya membolehkan penyediaan pembelajaran yang berkesan. OBJEKTIF Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: 1 Memahami definisi. dan 8 9 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik. konsep. mengukur dan membina. nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik. 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:         4 5 6 7 membuat anggaran dan penghampiran. Bentuk dan Perkaitan. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi. tepat. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu matematik. . Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x dengan Nombor. Bersikap positif terhadap matematik. yang diterapkan secara tidak langsung dan berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. hasil kerja kumpulan dan kerja rumah membantu memperbaiki proses pengajaran. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. memungut dan mengendali data. dan Perkaitan. iaitu: Nombor. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Bentuk dan Perkaitan. tolak. matematik dalam Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor. menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap matematik. menggunakan algoritma dan perkaitan. menyelesaikan masalah. dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur pencapaian murid. mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik. dan membuat keputusan. Maklumat yang diperolehi daripada jawapan kepada soalan. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. menguasai kemahiran. mewakilkan dan mentafsir data. tekun dan yakin. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang perkembangan dan kemajuan murid. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga bidang utama.Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik. hukum. menyeluruh. Bentuk dan Ruang. Pentaksiran. Petaksiran berterusan setiap hari dalam pembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Selain itu. prinsip. dan teorem yang berkaitan 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah. MATLAMAT Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran atau topik mengikut urutan sewajarnya. Semuanya dikembangkan mengikut objektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur. bermakna. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti berikut: 1. xi Dalam lajur Catatan. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan dikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain seperti buku teks dan Internet. kemahiran atau proses matematik dan nilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Pada masa yang sama. dan Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehi sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak. perkara berikut perlu diberi pertimbangan:    Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidang pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu. teknik. proses pengajaran dan pembelajaran . Oleh itu. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajari secara berkesan seperti yang diharapkan. Objektif tingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. seperti berikut: Lajur 1 : Objektif Pembelajaran Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Lajur 3 : Hasil Pembelajaran. adalah penting memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. berguna dan mencabar. Perlu diingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik darjah. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut diajar. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain. Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif. Bidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan. Selain daripada itu. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan beberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah. Ia menetapkan pengetahuan. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain.asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih kompleks dan abstrak. kebolehan dan sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajar semasa mempelajari subjek tersebut. dan Lajur 4 : Catatan. perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahiran matematik yang perlu diberi perhatian. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya. Hasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh buat.

murid akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka. murid boleh menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasa yakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Dengan cara komunikasi yang berkesan. Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai. Bekerja ke belakang. Mengenal pasti pola. Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat keputusan. Menaakul secara logik. diskusi. menginterpretasi gambar rajah atau graf. Cuba jaya. mentafsir dan mensintesis data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri. Melalui komunikasi. 2. dan Menggunakan algebra. serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Merancang strategi penyelesaian. Proses . Komunikasi dalam Matematik Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaedah berikut:     xii Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid. Mengenal pasti minat murid. Membuat jadual. Melaksanakan strategi tersebut. Kemahiran yang terlibat ialah:     Memahami dan mentafsirkan masalah. menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. pemurnian dan pengubahsuaian. Melalui aktiviti sebegini. Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah:           Mencuba kes lebih mudah. menganalisis. Melukis gambar rajah. Membuat simulasi. dan Menyemak semula penyelesaian. Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid berupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. menggunakan laras matematik yang betul dan tepat semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian.perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu murid memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam. idea matematik menjadi objek refleksi. carta atau senarai secara bersistem. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Pelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan semua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang pembelajaran yang lain. Menggunakan analogi. Memastikan pembelajaran aktif berlaku. Kemahiran ini patut diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti. dalam bentuk gambar dan gambar rajah. Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan lebih berkeyakinan.

Komunikasi secara Perwakilan Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal. merasa dan menghidu. kalkulator. Contohnya. perbahasan sumbangsaran dan sebagainya. Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan bahan konkrit. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut. perwakilan matematik dan sebagainya. Komunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut: 1. Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. mendengar. intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. dan Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di antara guru dengan murid.   Merangsang kemahiran metakognitif. Komunikasi secara Lisan Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran. menyentuh. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. murid dengan murid dan murid dengan bahan. dan pembentangan dapatan tugasan        Latihan Jurnal Buku skrap Folio Portfolio Projek Ujian bertulis 3. Komunikasi secara Bertulis Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. 3. 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya. xiii 2. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut:      bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri menyoal dan menjawab soalan temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perbincangan dalam bentuk forum. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep. seminar. komputer. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: . Penaakulan dalam Matematik Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. 2x dan 3y. Memupuk sikap positif. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang cerdik dalam mencari penyelesaian.

penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. nilai-nilai murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. algebra. pengukuran dan penyelesaian masalah. bermakna dan tepat. menolak. Membuat Kaitan dalam Matematik Dalam kurikulum matematik. geometri. dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. keyakinan dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. mendarab dan membahagi dengan berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain. Penggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima idea abstrak. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman matematik mereka. PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhi bagaimana konsep matematik diajar. Di samping itu. menjadi kreatif. Walau apa tanggapan guru. Selain daripada itu. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini. serta membolehkan murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan Teknologi Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep matematik secara mendalam. laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan seterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. Murid perlu berupaya untuk menambah. Justeru. merekacipta. Kebanyakan sumber ini direka untuk xiv pembelajaran akses kendiri. murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang pembelajaran seperti aritmetik. penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. peluang untuk membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dengan prosedural. murid dapat melihat matematik sebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari.Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid dapat mengenal. pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial. Melalui pembelajaran akses kendiri. membantu murid membina idea-idea yang abstrak. menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik dan sahsiah yang baik. Misalnya. 5. murid akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. membina dan menilai telahan dan hujah matematik. Dengan membuat kaitan. Penggunaan kalkulator. komputer. Sungguhpun begitu. Oleh itu. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman. teknologi tidak menggantikan keperluan murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. perisian pendidikan. membina keyakinan diri. berasa yakin dan dapat bekerja secara berasingan atau dalam kumpulan. 4. hakikatnya konsep matematik adalah abstrak. nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan. memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap .

Dengan itu. pemerhatian. dan Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PENILAIAN Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagi suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik terhadap matematik. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran secara langsung. xv . Berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Penerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi penekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. penyiasatan. pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. soalan terbuka. dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:       Pembelajaran koperatif Pembelajaran kontekstual Pembelajaran masteri Konstruktivisme Inkuiri-penemuan. pembelajaran secara penemuan. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktivitiaktiviti di dalam bilik darjah. guru berpeluang untuk memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salah tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun. penemuan terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. sesuai dan berkesan. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran dan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan. dan Pembelajaran masa depan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual.matematik. Pendekatan yang dipilih perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:     Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan.

.

termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut. 1 .   Menganggarkan nilai.  Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. (iii) Membundarkan nombor bulat. membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. TINGKATAN 1 CATATAN Tekankan hubungan antara membundarkan dan menganggarkan. Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. membaca dan menulis nombor bulat. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat.  Membilang.1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Membilang.1 Memahami konsep nombor bulat.

TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. b) Hasil bahagi sifar dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel.  Meneroka pendaraban dan pembahagian menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan).  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertaspensel.1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. Beri penekanan bahawa penolakan adalah songsangan bagi penambahan. 1. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat. 2 (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah nombor bulat.  Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. (iii) Menolak nombor bulat. Penambahan dan penolakan perlu dimulakan dengan dua nombor. Beri penekanan bahawa: a) Hasil bahagi suatu nombor dengan sifar adalah tidak tertakrif . (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil.  Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.  Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian. penganggaran. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 1. penganggaran. .

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah. darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. tolak.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah. penganggaran. tolak. tolak. 1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat. menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah. darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.1. 3 .  Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan). CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan tentang tertib operasi dan penggunaan tanda kurung. (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

secara menaik dan secara Contoh: menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai saiz. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. 4 . TINGKATAN 1 CATATAN Tidak melibatkan nombor negatif (ii) Melanjutkan urutan nombor. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.  Meneroka pernyataan umum mengenai nombor genap dan nombor ganjil seperti : a) Hasil tambah nombor genap dan nombor ganjil. 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor).2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan terbentuk dengan membilang seharian.2. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil.

4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. 5 . Beri penekanan bahawa 1 dan nombor itu sendiri adalah faktor bagi manamana nombor 2.  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. 2. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. (ii) (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.  Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. (i) (ii) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.  Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.  Menyatakan mana-mana nombornombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa nombor 1 bukan nombor perdana (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.

. 9. Gandaan bagi 6 : 6. 10. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 48. 7.. 18. . Beri penekanan bahawa satu senarai gandaan sepunya juga merupakan urutan nombor.. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4.. Contoh : 4 6 = 2 = 2 2 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. 4. 3. 2. merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6 .2. 12. 11 dan gabungan. 24..  Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. . 5. TINGKATAN 1 CATATAN (ii) Beri penekanan bahawa senarai gandaan suatu nombor juga merupakan urutan nombor. 8.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. Gunakan nombor yang kecil untuk mengembangkan konsep (i) (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. . Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. 36. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. 6.  Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 2. 12. 8..

(i) (ii) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. 6 2. 7 . mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.  Murid meneroka. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. setiap nombor. 3 1.  Meneroka. 3 1. 2 GSTK = 2 2 = 12 3 2 3 4.2. 1 2.  Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (FSTB) suatu nombor bulat.

Contoh : 12 = 2 18 = 2 2 3 3 3 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. 8 . BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB.2.

c) Melipat kertas. 4 5 TINGKATAN 1 CATATAN dibaca sebagai : (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. (i) (ii) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. 9 .  Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka : Mengapa 3 adalah sama dengan 1 6 2  Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:sebahagian daripada a) Melipat riben untuk mencari keseluruhan. 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. satu per tiga daripada panjang riben tersebut. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menyebut suatu pecahan. bahan konkrit atau konsep pecahan setara untuk Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.3. “empat per lima” 15 dibaca sebagai : 22 “lima belas per dua puluh dua” Gunakan garis nombor. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. membandingkan pecahan. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.

 Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. 3. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi.  Menggunakan bahan konkrit. (ii) (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. 10 .  Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal nombor bercampur.3.

5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Melakukan penolakan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dan nombor bercampur.3.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. 11 . Pecahan dan nombor bercampur. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.  Menggunakan bahan konkrit. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan dan penolakan pecahan.  Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Pecahan dengan penyebut yang berbeza.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. Nombor bulat dan pecahan. Nombor bercampur. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. Nombor bulat dan pecahan. (ii) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) b) c) d) e) Pecahan dengan penyebut yang sama. Nombor bercampur. TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan dan penolakan melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor.

gambar rajah dan simbol untuk meneroka dan menyiasat proses pendaraban dan pembahagian pecahan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur.  Contoh pendaraban: a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. Libatkan nombor bercampur. c) Pecahan dengan pecahan. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.3.  Menggunakan bahan konkrit. 3 3 4 3 3 9  4 4 2 1 4 12 . (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. TINGKATAN 1 CATATAN Beri penekanan bahawa pendaraban pecahan sebagai penambahan berulang pecahan tersebut. b) Pecahan dengan nombor bulat.

BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 TINGKATAN 1 CATATAN 41 1 2 Pembahagian melibatkan tidak lebih daripada tiga nombor termasuk nombor bulat. c) Nombor bulat dengan pecahan. 13 . b) Pecahan dengan pecahan.3. c) Pecahan didarab dengan pecahan. pecahan dan nombor bercampur.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 5 3 15   6 4 24 5  8 3. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung. Hadkan operasi kepada tiga nombor termasuk nombor bulat dan nombor bercampur.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. penolakan.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar.3. 14 . (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.

CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN 0. kalkulator. 15 .05 dibaca sebagai: “sifar perpuluhan sifar lima” 3.4. (iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.29 dibaca sebagai: “tiga perpuluhan dua sembilan” 4. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. (ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10.  Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. Beri penekanan kepada hubungan antara pembundaran dan penganggaran. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’.  Menggunakan bahan konkrit.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. gambar rajah. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. 0.3 dibaca sebagai: (i) Mewakilkan pecahan and “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.

 Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dankertas. dan 0. Mulakan dengan satu digit nombor bulat. Libatkan nombor bulat.001 secara congak. 100. gambar rajah dan simbol. 4. b) Perpuluhan dengan perpuluhan.1.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0. Hadkan kepada tiga tempat perpuluhan.  Menggunakan bahan konkrit.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. Penambahan dan penolakan bermula dengan dua perpuluhan.01.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menambah perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. dan 1000 secara congak. . BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 4.  Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah. kalkulator dan komputer.4. 0. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan.  Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10. 16 (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. TINGKATAN 1 CATATAN Libatkan nombor bulat.

pendaraban. 0. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10. dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. penolakan. 100.01.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. termasuk penggunaan tanda kurung. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. Beri penekanan kepada tertib operasi termasuk penggunaan tanda kurung.4. penolakan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: c) Perpuluhan dengan pecahan.1. dan 0. dan 1000 secara congak.  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. penolakan. Libatkan nombor bulat dan pembahagian.  Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. TINGKATAN 1 CATATAN (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. 4. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. termasuk penggunaan tanda kurung.001 secara congak. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. (ii) 17 .

komisen dan diskaun. Berapa nilai keseluruhan.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 5. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. (ii) (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.5 setara dengan 50%. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. faedah mudah.  Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. ) (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii)  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. dividen. Libatkan peratusan yang lebih besar daripada 100.5. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0. ( 5. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan simbol % untuk mewakili peratus. dan 0.5.

5. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan. 19 . BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iv) (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . TINGKATAN 1 CATATAN Diberi nilai asal: 15 Naik kepada nilai 18 Cari peratus kenaikan. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

Mulakan penambahan dan penolakan menggunakan dua integer -8 (-7) dibaca sebagai : “Negatif lapan tolak negatif tujuh” -4 2 dibaca sebagai : “Negatif empat tolak dua” 6.6. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. 20 (iii) Menolak integer.  Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. Membandingkan nilai dua integer. aras laut dan aras bangunan.  Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer.  Murid melengkapkan urutan integer. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Membaca dan menulis integer. .  Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). TINGKATAN 1 CATATAN -32 dibaca sebagai : “negatif tiga puluh dua” -5 adalah lebih kecil daripada -2 -15 adalah lebih besar daripada -25 Kata huraian: 30 meter di bawah aras laut: -30 Kenaikan berat 2 kg: 2 Beri penekanan bahawa nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif (i) (ii) Menambah integer. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. Mewakilkan integer pada garis nombor. melengkapkan sebutan yang hilang.  Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.  Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. dan mengenal pasti nilai integer terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. Menyusun integer dalam urutan.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 6.

BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Penambahan perlu melibatkan nombor bertanda serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda.6. -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4). Kaitkan penolakan integer dengan penambahan. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5. 21 .

7. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah? 7.  Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. bukan . TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan bahawa: a) Sebutan algebra ditulis sebagai . ialah suatu sebutan. 22 .1 Memahami konsep pembolehubah. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. dan b) Suatu nombor. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (i)  Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang (ii) diberi. Contoh: Gelas x mengandungi y guli. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. contohnya 8 juga adalah suatu sebutan.2 Memahami konsep sebutan algebra. : Pekali ialah 7. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.

BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 7.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana keduadua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. TINGKATAN 1 CATATAN 4p = p + p + p + p (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.7. 23 . d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal ungkapan algebra.

Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.8. jam. minit. randik untuk membincangkan ukuran jam. Menukar unit metrik jisim (mg. hari. jam atau jam masa dalam saat. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unit yang berbeza. minggu. g. dan tahun. bulan dan tahun). ela. cm.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar. Menukar unit ukuran masa (saat. TINGKATAN 1 CATATAN Tegaskan kepentingan menggunakan ukuran piawai. minit. Mengukur jisim objek. hari. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi. (iii) (iv) CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengukur panjang objek.    Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. kg. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. minggu. batu dan batu nautikal. kaki. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: 8. m dan km). Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. tan). bulan masa bagi sesuatu peristiwa. Perkenalkan unit inci.  Mencadangkan satu unit untuk 24 (i) (ii) 1 milenium = 1000 tahun 1 abad = 100 tahun . Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) (ii) (iii) (iv) Kaitkan dengan situasi harian.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. 8. 8.

m. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. (iii) (iv) (v) 25 . Gunakan jam digital dan jam analog. TINGKATAN 1 CATATAN 1 tahun = 12 bulan = 52 minggu = 365 hari 1 minggu = 7 hari 1 hari = 24 jam 1 jam = 60 minit 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. Kaitkan peristiwa dengan situasi harian.m. 8. (ante meridian) dan p.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS OBJEKTIF PELAJARAN Murid akan diajar untuk: menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari.  Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. b) Umur seseorang. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. Perkenalkan a. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter.8.(post meridian) Tegaskan cara menyebut waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (iii) (iv) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. (i) (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu.

Contohnya penjuru meja. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut. . (i) (ii) Mengenal pasti garis selari. tingkap. dan refleks dengan protraktor. cakah. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal sudut. 9. tegak. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang dikenali sebagai bucu. Bimbing murid mengenai cara mengukur sudut dengan protraktor. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.1 Memahami konsep sudut.  Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah.  Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. tegak. (v) Mengenal.9. papan hitam. B Garis Bucu. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. Tegaskan bahawa dua garis adalah selari jika kedua-dua garis tersebut tidak akan bersilang. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus.. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 9. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. Contohnya tepi buku. tingkap dan pintu. 26 . TINGKATAN 1 CATATAN (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. cakah dan refleks. Mengenal pasti garis serenjang. Menanda dan melabel sudut. A Garis C Sudut dalam rajah di atas boleh dinamakan sebagai BAC atau A atau BÂC. Sudut (vi) Melukis sudut tirus.  Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing. jarum jam dan pintu yang terbuka.

ABC dan DBE (a = c) ABD dan CBE (b = d) Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27 . A a C b B D c d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu Pasangan sudut bertentangan garis lurus apabila nilai sudut bucu: bersebelahan diberi. (i) (ii) Mengenal pasti garis bersilang. pelengkap dan penggenap. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah.  Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o 9.9. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: TINGKATAN 1 CATATAN Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu.

Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucu-bucu segitiga pada satu garis lurus. pentagon. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 10.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Jenis-jenis segitiga:  Segitiga sama kaki  Segitiga sama sisi  Segitiga tak sama kaki  Segitiga bersudut tirus  Segitiga bersudut tegak  Segitiga bersudut cakah (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. (iii) Menentukan bilangan sisi. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. heptagon dan oktagon). 28 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Mengenal poligon. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. pembaris.  Murid meneroka simetri dengan cermin.2 Memahami konsep simetri. kertas grid. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris.1 Memahami konsep poligon. 10.  Murid meneroka hubungan antara sisi. (ii)  Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian.  Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. TINGKATAN 1 CATATAN Gunakan huruf besar untuk menamakan bucu. (iv) (i) Melakar poligon. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. heksagon.10. sisi empat. blok pola. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi.  Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. pepenjuru dan bucu poligon. 10. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. Bentuk-bentuk termasuk poligon. Menamakan poligon (segitiga. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon.

 Mengkaji hubungan antara sudut.10. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. (i) (ii) Jenis-jenis sisi empat :  Segiempat sama  Segiempat tepat  Rombus  Segiempat selari  Trapezium (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. TINGKATAN 1 CATATAN 10. 29 . Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.  Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucu-bucu pada satu titik. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.

11.  Menggunakan cip segiempat sama. grid teselasi.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan segiempat sama unit. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. Hadkan kepada garis lurus. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. (i) Menganggar luas suatu bentuk. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11. grid teselasi.   30 . Luas suatu segitiga bersudut tegak = 1 daripada luas suatu 2 segiempat tepat. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat.  (ii) Menentukan luas segiempat tepat. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter persegi” Luas suatu segiempat sama unit ialah 1 unit persegi.  11. geobod. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. CATATAN Bentuk yang dilingkungi garis lurus dan lengkung. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. geobod.

segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat tepat. CATATAN (ii) (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. 31 . CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat tepat. Menentukan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari atau trapezium. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 11.11. segiempat selari dan trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga.3 Memahami konsep luas segitiga.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah.

BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. 32 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti pepejal geometri. tepi dan bucu kubus dan kuboid. TINGKATAN 1 CATATAN Pepejal geometri termasuk:       Kubus Kuboid Silinder Piramid Kon Sfera  . (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. Permainan: Mencari pepejal.   Meneroka hubungan antara muka.12. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Kertas kosong. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut.  Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri.1 Memahami ciri geometri kubus  dan kuboid. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. b) Melipatkan bentangan yang diberi.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.12. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk: 12. TINGKATAN 1 CATATAN cm3 dibaca sebagai: ”sentimeter padu” Isi padu bagi suatu kubus unit ialah 1 unit padu. Menentukan isi padu kuboid.2 Memahami konsep isi padu  kuboid untuk menyelesaikan masalah. 33 . Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid. CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat: (i) (ii) Menganggar isi padu kuboid.  Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu.

Kuala Lumpur Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Dr. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Roozana binti Maaris SMK Tunku Besar Burhanuddin. Jalan Bukit Setiawangsa. Negeri Sembilan Asjurinah binti Ayob SMK Raja Muda Musa.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Seri Menanti. Julaihi Hj. Selangor Asnidar binti Mohamed Ariff SMK Taman Setiawangsa. Rusilawati binti Othman Ketua Unit Matematik Menengah Bahagian Pembangunan Kurikulum Editor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34 . Batang Berjuntai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful