LAPORAN TEKNIK

HASIL PENYELIDIKAN

SENI DAN ALAM SEKITAR
KOD PENYELIDIKAN 11JD/001/2001

PENYELIDIK: HAMDZUN HARON MAHARAM MAMAT MASHITOH YAACOB MAZNAH HJ IBRAHIM

2002

Kertas ini berupa hasil penyelidikan yang ditaja oleh Universiti Kebangsaan Malaysia gran penyelidikan kod 11JD/001/2001.

SENI DAN ALAM SEKITAR
Hamdzun Haron Maharam Mamat Mashitoh Yaacob Maznah Ibrahim Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia hh@pkrisc.cc.ukm.my maharam@pkrisc.cc.ukm.my mash@pkrisc.cc.ukm.my maznah@pkrisc.cc.ukm.my

abstrak

Penyelidikan Seni dan Alam Sekitar ini bertujuan meneliti sejauh mana penggunaan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan sesebuah karya seni. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah elemen alam sekitar itu dan cara (gaya) atau bagaimana ia digunakan sehingga lahirnya keharmonisan di antara elemen alam sekitar tersebut dengan proses pembinaan atau penghasilan karya seni itu. Justeru itu, empat kajian telah dibuat terhadap dua bidang seni iaitu Seni Kraf Tradisional dan Seni Sastera oleh empat orang pengkaji. Ia melibatkan kajian terhadap Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu, kajian terhadap Isu dan Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Pilihan, kajian terhadap Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar, dan kajian terhadap Pantun Melayu dan Alam Sekitar. Hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan yang berguna kepada kedua-dua bidang ini dalam melebarkan horizon perspektif ilmu pengetahuan masing-masing. Bagi bidang seni, khasnya seni tampak dan seni sastera; kajian ini bukan sahaja menambahkan penghayatan kepada proses pembinaan dan penghasilan karya seni tersebut, malah dapat meluaskan khalayak disiplin seni itu sendiri. Bagi disiplin alam sekitar; pemahaman dan penghayatan terhadap alam sekitar oleh pembaca akan bertambah dan diharapkan dapat meninggalkan kesan yang lebih jauh daripada itu; iaitu kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar itu sendiri. Justeru itu, melalui kajian yang menggabungkan dua disiplin ini, kita dapat menarik khalayak bidang alam sekitar supaya turut menghayati dan menghargai seni dan dalam masa yang sama dapat menarik khalayak bidang sastera untuk menghayati dan menghargai alam sekitar.

i

ARTS AND THE ENVIRONMENT
Hamdzun Haron Maharam Mamat Mashitoh Yaacob Maznah Ibrahim Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia hh@pkrisc.cc.ukm.my maharam@pkrisc.cc.ukm.my mash@pkrisc.cc.ukm.my maznah@pkrisc.cc.ukm.my

abstract

Arts and environment is a research that aims to study how far is the utilisation or application of environmental elements in the process of constructing a particular art work. The focus of this research is what are the elements of environment used and how has it been used in harmony with the process of constructing the art work. Therefore, four studies have been conducted on two areas of arts - Traditional Malay Craft, and Malay Literature by four researchers. Namely, this research involved in the studies of Natural Environmental Motives in Malay Traditional Craft, Issues and Elements of the Environment in Selected Thriller Novels, Classical Malay Poem (Syair) and the Environment, and Malay Poem (Pantun) and the Environment. The findings of this research can be well contributed to both fields in broadening the horizon of their perspectives. For the field of arts, particularly fine arts and literature; this research not only adding to the appreciation towards the process of constructing the work of arts but also multiplies the audience of the field. For the environmental field, the reader is hoped not only to have better understanding of environment but also to have reached the level of environmental awareness. Thus, this research that combined two disciplines is able to attract the audience from both arts and environment to appreciate each others work.

ii

PENGHARGAAN

Laporan Teknik ini adalah hasil daripada satu penyelidikan bertajuk “Seni dan Alam Sekitar” yang telah dijalankan secara berkumpulan di Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia pada 15 Ogos 2001 hingga 14 Ogos 2002. Penyelidikan ini dianggotai oleh ahli akademik Pusat Pengajian Umum iaitu Hamdzun Haron, Maharam Mamat, Mashitoh Yaacob (Ketua) dan Maznah Ibrahim. Ia dikendalikan secara bersama oleh Pusat Pengajian Umum dan Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli-ahli penyelidikan ini amat berterima kasih di atas Skim Peruntukan Penyelidikan untuk fakulti/pusat yang dibiayai oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Skim ini telah memperuntukkan sebahagian daripada dananya bagi penyelidikan ini. Dana ini merupakan penggerak utama dalam menjayakan penyelidikan “Seni dan Alam Sekitar” sehingga terhasilnya Laporan Teknik ini.

Mashitoh Yaacob

ACKNOWLEDGEMENTS

This Technical Report is the outcome of a research entitled, “Arts and Environment,” which was held in group at Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia, 15th August 2001 to 1st November 2002. The research members are Hamdzun Haron, Maharam Mamat, Mashitoh Yaacob (Leader) and Maznah Ibrahim. They are the academic staffs of Centre for General Studies. This research was organised jointly by Centre for General Studies and Centre for Research Management Universiti Kebangsaan Malaysia. The members of this research are grateful to Universiti Kebangsaan Malaysia for the faculty/centre research-funding scheme given. The scheme has allocated part of the fund for this research. The fund was the main cause for the success of “Arts and Environment” research project that resulted in this Technical Report form.

Mashitoh Yaacob

iii

SINOPSIS HASIL PENYELIDIKAN

Penyelidikan Seni dan Alam Sekitar ini bertujuan meneliti sejauh mana penggunaan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan sesebuah karya seni. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah elemen alam sekitar itu dan cara (gaya) atau bagaimana ia digunakan sehingga lahirnya keharmonisan di antara elemen alam sekitar tersebut dengan proses pembinaan atau penghasilan karya seni itu. Justeru itu, empat kajian telah dibuat terhadap dua bidang seni iaitu Seni Tampak dan Seni Sastera oleh empat orang pengkaji. Pertamanya ialah kajian terhadap Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu dalam bidang Seni Tampak, keduanya ialah kajian terhadap Isu dan Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Pilihan, ketiganya ialah kajian terhadap Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar, dan keempat ialah kajian terhadap Pantun Melayu dan Alam Sekitar. Kajian kedua, ketiga dan keempat adalah dalam bidang Seni Sastera. Kajian pertama tentang Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu telah memperolehi beberapa penemuan yang menarik. Penemuan kajian ini secara umumnya ialah penciptaan motif dalam kraftangan Melayu sememangnya amat dipengaruhi oleh alam sekitar. Elemen alam sekitar yang menjadi motif penting dalam kraftangan Melayu boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu elemen alam sekitar flora, fauna dan kosmos. Motif elemen alam sekitar flora iaitu motif bunga ialah motif yang paling popular digunakan dalam kraftangan Melayu. Motif-motif kraf tradisional yang memanfaatkan elemen flora, fauna dan kosmos ini bukan sahaja memaparkan nilai estetika malah mengandungi pendidikan moral dan kepercayaan-kepercayaan animisme di sebaliknya. Jelasnya, elemen-elemen alam sekitar flora, fauna dan kosmos telah digunakan sebagai motif kraftangan Melayu dengan cara (gaya) yang sungguh unik iaitu dengan meletakkan kandungan pendidikan moral dalam setiap elemen alam sekitar yang digunakan sebagai motif itu di samping memaparkan nilai estetika hasil daripada kekreativitian pengkarya mengeksploitasi rupa bentuk elemen-elemen alam sekitar terbabit. Kajian kedua tentang Isu dan Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Pilihan menghasilkan beberapa penemuan yang cukup memberangsangkan. Terdapat lima isu telah dikemukakan pengarang ini dalam novel-novel kajian iaitu falsafah alam sekitar, kesan pembangunan, pembalakan, kesihatan awam dan undang-undang negara. Sekalipun isu-isu berkenaan dipaparkan secara mudah dan bersahaja, tetapi mampu menyerlahkan satu bentuk kesedaran alam sekitar. Pengarang seterusnya cuba mengangkat isu berkenaan dalam karya agar pembaca turut menyedari tentang kepentingan alam sekitar dalam kehidupan. Pengarang ini juga turut mengetengahkan elemen alam sekitar dari sudut biotik dan abiotik untuk menguatkan karya, mempersembahkan perlambangan dan mewujudkan suasana suspen, takut dan cemas dalam novel thriller, seterusnya menyerlahkan keprihatinan beliau terhadap alam sekitar. Isu dan elemen alam sekitar ini

iv

telah diadun dengan bijak, dipersembahkan dengan baik dan menyerlahkan kesan estetik yang tersendiri terhadap karya. Kajian ketiga tentang Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar menghasilkan beberapa penemuan yang tidak kurang menarik. Kajian bahagian ini mendapati bahawa kebanyakan elemen alam sekitar dalam syair-syair yang dikaji ketara sekali bertindak sebagai latar cerita. Elemen alam sekitar abiotik dan biotik juga digunakan sebagai perlambangan dalam syair-syair yang dikaji bagi menyampaikan maksud cerita. Elemenelemen alam sekitar ini digunakan sebagai perlambangan dalam dua cara iaitu secara analogi dan secara memberikannya unsur-unsur personafikasi. Gabungjalinan yang unik di antara pelbagai kategori elemen alam sekitar bersama-sama fungsinya sebagai latar cerita dan perlambangan (secara analogi dan personafikasi) dalam syair-syair ini telah menghasilkan satu karya seni yang kemas, cantik, indah dan harmonis. Justeru itu, apa yang boleh disimpulkan tentang cara (gaya) penggunaan elemen-elemen alam sekitar di bawah kategori abiotik dan biotik dalam syair-syair yang dikaji ini ialah elemen-elemen alam sekitar yang pelbagai ini digunakan sebagai latar dan perlambangan cerita di mana penggunaan dari segi perlambangan boleh dipecahkan lagi kepada penggunaan perlambangan secara analogi dan penggunaan perlambangan secara personafikasi. Kajian keempat penyelidikan ini iaitu tentang Pantun Melayu dan Alam Sekitar turut menyumbangkan beberapa penemuan yang cukup menarik. Banyak sekali elemen persekitaran laut dan darat dalam pantun-pantun yang dihasilkan. Elemen-elemen alam sekitar dalam pantun juga telah digunakan untuk menyampaikan banyak maklumat tentang gaya hidup dan interaksi di antara masyarakat Melayu dengan alam sekitar mereka ketika pantun itu dihasilkan. Tentang cara (gaya) elemen-elemen alam sekitar ini digunakan; mereka telah menggabungkan suasana alam sekitar darat dan laut dengan nasihat dan maklumat penting dalam menghasilkan pantun. Jelasnya aspek kepekaan tentang alam sekitar dan aspek penyampaian maklumat telah digabungkan dengan kreatif sekali melalui penciptaan pantun-pantun ini terutama pada bahagian pembayangnya. Sebagai rumusan, penyelidikan Seni dan Alam Sekitar yang terbahagi kepada empat bahagian kajian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang menarik dan berguna bagi bidang seni dan alam sekitar. Hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan yang berguna kepada kedua-dua bidang ini dalam melebarkan horizon perspektif ilmu pengetahuan masing-masing. Bagi bidang seni, khasnya seni tampak dan seni sastera; kajian ini bukan sahaja menambahkan penghayatan kepada proses pembinaan dan penghasilan karya seni tersebut, malah dapat meluaskan khalayak disiplin seni itu sendiri. Bagi disiplin alam sekitar; pemahaman dan penghayatan terhadap alam sekitar oleh pembaca akan bertambah dan diharapkan dapat meninggalkan kesan yang lebih jauh daripada itu; iaitu kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar itu sendiri. Justeru itu, melalui kajian yang menggabungkan dua disiplin ini, kita dapat menarik khalayak bidang alam sekitar supaya turut menghayati dan menghargai seni dan dalam masa yang sama dapat menarik khalayak bidang sastera untuk menghayati dan menghargai alam sekitar.

v

SYNOPSIS: RESULT OF THE RESEARCH

Arts and environment is a research that aims to study how far is the utilisation or application of environmental elements in the process of constructing a particular art work. The focus of this research is what are the elements of environment used and how has it been used in harmony with the process of constructing the art work. Therefore, this research has been divided into four parts. The first study is in the area of fine arts and the other three following studies are in the area of Malay literature. Firstly, the study regarding “Environmental Motives in Traditional Malay Craft, secondly is the study concerning “Issues and Environmental Elements in Selected Thriller Novels, thirdly is the study regarding “Malay Syair and Environment,” and lastly the study concerning “Malay Pantun and Environment.” The study of “Environmental Motives in Traditional Malay Craft” has resulted in attractive findings. Generally, the creations of motives in Malay traditional craft are obviously influenced by the elements of environment. The important environmental elements in Malay traditional craft can be divided to three categories namely flora, fauna and cosmos. The flower motive is the most popular motive used in Malay traditional craft. These flora, fauna and cosmos motives in traditional Malay craft are not only portraying the aesthetical forms of the craft but also contain moral teachings and animism beliefs behind it. Thus, the elements of flora, fauna and cosmos have been used as the Malay Traditional crafts motives in a very unique way that is by harmonising it with moral teachings as well as pointing out aesthetical forms resulted from the creative work on exploiting the shapes of environmental elements concerned. The study on “Issues and Environmental Elements in Selected Thriller Novels is also resulted in tremendous findings. Five issues have been revealed by the authors of the studied novels. They are environmental philosophy, the impact of development, logging, public health and national environmental law. Although all the issues have been explored in a very simple and natural way, but the authors are able to express their sense of environmental awareness quite effectively. The authors were also used the issues throughout the plots to trigger the environmental awareness as well as the importance of environment in daily life among readers. Biotic and abiotic elements of environment were also been exploited to strengthen the novels in many ways. They were used as symbols or metaphors in creating suspense, fright and anxious. The issues and environmental elements have also been merged wisely, well presented and effectively exposed the aesthetic in its own way throughout the plots. The study of “Malay Syair and Environment” is also brings into picture a couple of attractive findings. Most of the environmental elements in the syair act as the background of the stories. They are used as symbols or metaphors in conveying the meaning of the stories particularly in two ways; in terms of analogy and in terms of personification. The unique combination between the various categories of environmental elements along with their own unique functions in the syair particularly as the stories vi

background and symbols (in term of analogy and personification) resulted in a neat, beautiful, pretty and harmony work of syair. Thus, environmental elements in the categories of abiotic and biotic have been used in such a way that fit as the background and as the symbols for the stories of the syair. The study on “Malay Pantun and Environment” has also resulted in fruitful findings. There are so many aquatic and terrestrial elements of environment in the pantun. Environmental elements in the pantun are also used to convey a lot of information regarding lifestyles and interaction between Malay community and environment. Environmental elements have been used in a way that both aquatic and terrestrial elements are combined with advices and information in the pantun. Thus, the aspect of environmental awareness and the aspect of information transfer have been creatively combined in the pantun especially in the first two lines in each pantun. In conclusion, this research on “Arts and Environment” that contain four parts of studies resulted in attractive and useful findings to both of the fields of arts and environment. The findings of this research can be well contributed to both fields in broadening the horizon of their perspectives. For the field of arts, particularly fine arts and literature; this research not only adding to the appreciation towards the process of constructing the work of arts but also multiplies the audience of the field. For the environmental field, the reader is hoped not only to have better understanding of environment but also to have reached the level of environmental awareness. Thus, this research that combined two disciplines is able to attract the audience from both arts and environment to appreciate each others work.

vii

KANDUNGAN
Halaman

Abstrak Penghargaan Sinopsis Kandungan Pendahuluan dan latar belakang kajian Analisis Seni dan Alam Sekitar dalam Karya Sastera Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu Isu-Isu dan Eleman Alam Sekitar dalam Novel Thriller Melayu Isu-isu Alam Sekitar dalam novel Thriller Melayu Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Melayu Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar Pantun Melayu dan Alam Sekitar Kesimpulan Lampiran B Senarai Penerbitan

i iii iv vii 1

4 58 61 102 208 255 302

311

viii

SENI DAN ALAM SEKITAR

Latar Belakang Penyelidikan

Pengenalan
Penghasilan sebuah karya seni sememangnya tidak boleh lari daripada penggunaan elemen-elemen alam sekitar. Terdapat hubungan yang kuat di antara penggunaan elemenelemen alam sekitar dan proses pembinaan atau penghasilan karya seni tersebut. Pengkarya cuba menggabungkan dan mengharmonikan pelbagai elemen alam sekitar dalam penghasilan karya mereka. Ini berlaku secara sedar mahupun tidak oleh para pengkarya.

Skop Bidang
Kajian ini akan menggunakan pendekatan dari pelbagai disiplin alam sekitar (yang bebas dipilih oleh setiap ahli kumpulan penyelidik bersesuaian dengan bahagian penyelidikan masing-masing) sebagai landasan dalam menumpukan kajiannya terhadap beberapa bahagian kesenian seperti seni sastera, bahasa dan seni rupa dalam mengungkapkan hubungan kuat yang terdapat di antara elemen-elemen alam sekitar dan proses pembinaan atau penghasilan karya seni tersebut. Secara mudah, empat pengkaji telah mengkaji tentang; 1. Motif alam semulajadi dalam kraf tradisional Melayu 2. Isu-isu alam sekitar dalam novel Melayu 3. Eleman alam sekitar dalam novel Melayu 1

4. Syair Melayu klasik dan alam sekitar 5. Pantun Melayu dan alam sekitar

Skop Lokasi

Kajian ini hanya menggunakan Malaysia sebagai skop lakosi dengan menganalisis karya seni yang dihasilkan pengkarya yang berasal dan menetap di Malaysia sahaja. Tidak terdapat satu bentuk sampel khas yang digunakan pengkaji dalam kajian ini. Walau bagaimanapun, kajian ini meliputi beberapa genre seni yang berbeza iaitu seni rupa, syair, novel dan pantun.

Kepentingan Kajian

Mengkaji sesuatu bidang tanpa menghubungkan atau mengaplikasikan bidang itu kepada disiplin-disiplin lain tidak akan mengembangkan bidang itu. Apabila sesuatu bidang tidak berkembang ia mungkin akan mati kerana tidak berdaya bersaing dengan perubahan semasa. Fenomena ini tidak sihat bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan keseluruhannya.

Kajian tentang pelbagai hubungkaitan antara elemen alam sekitar dan karya seni masih belum luas diterokai dalam dunia penulisan akademik. Kajian ini cuba mengangkat satu daripada pelbagai cabang hubungkaitan yang belum diteliti itu; khususnya hubungkaitan antara elemen alam sekitar dengan penghasilan karya seni.

Kajian yang menggabungkan disiplin alam sekitar dan seni ini dianggap penting bagi tujuan akademik khasnya dan juga beberapa tujuan implisit yang lain, baik kepada disiplin alam sekitar mahupun disiplin seni. Bagi disiplin alam sekitar; pemahaman dan 2

penghayatan terhadap alam sekitar oleh pembaca akan bertambah dan diharapkan dapat meninggalkan kesan yang lebih jauh daripada itu; iaitu kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar itu sendiri. Bagi disiplin seni yang terdiri daripada seni sastera dan bahasa, seni tampak dan seni muzik pula; kajian ini bukan sahaja menambahkan penghayatan kepada proses pembinaan dan penghasilan karya seni tersebut, malah dapat meluaskan khalayak disiplin seni itu sendiri.

Tujuan Kajian

Kajian ini meneliti sejauh mana penggunaan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan sesebuah karya seni. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah elemen alam sekitar itu dan caragaya atau bagaimana ia digunakan sehingga lahirnya keharmonisan di antara elemen alam sekitar tersebut dengan proses pembinaan atau penghasilan karya seni itu.

Metodologi Kajian

Penyelidikan ini akan dijalankan dengan menggunakan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif (bebas dipilih mengikut kesesuaian bahagian-bahagian penyelidikan oleh setiap ahli kumpulan penyelidik). Teknik-teknik kaedah kuantitatif termasuk penganalisisan data dan teknik kaedah kualitatif pula termasuklah penyelidikan kepustakaan, temu bual dan pemerhatian. Semua kaedah ini dipilih mengikut keperluan dan keselesaan pengkaji itu sendiri.

3

Analisis Seni dan Alam Sekitar dalam Karya Sastera

1. Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu 2. Isu-isu Melayu 3. Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar
4. Pantun Melayu dan Alam Sekitar

dan Elemen Alam Sekitar dalam novel Thriller

MOTIF ALAM SEMULAJADI DALAM KRAF TRADISIONAL MELAYU

OLEH HAMDZUN HARON hh@ukm.my

HASIL PENYELIDIKAN SENI DAN ALAM SEKITAR

PUSAT PENGAJIAN UMUM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 BANGI, SELANGOR, MALAYSIA

2002

Kertas ini berupa hasil penyelidikan yang ditaja oleh Universiti Kebangsaan Malaysia gran penyelidikan kod 11JD/001/2001.

Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu

Abstrak Tukang-tukang kraf tradisional dengan kreatifnya telah menjadikan bahan dari alam semulajadi sebagai ilham untuk mencipta barangan kraf. Mereka dengan hati-hati memilih dan mengkaji setiap bahan supaya sesuai dengan jenis kraftangan yang hendak dihasilkan. Ini membantu terciptanya rekabentuk kraf yang sempurna. Objek-objek dari alam semulajadi menjadi pilihan bagi menghasilkan motif yang menjadi unsur utama dalam ragam hias. Ini akhirnya mewujudkan hasil kraftangan yang mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Satu hal yang patut disedari ialah bahan dari alam sekitar khasnya unsur-unsur dari alam semulajadi merupakan bahan terpenting dalam menghasilkan kraftangan tradisional. Barangan kraf tradisional bukanlah satu benda yang asing bagi rakyat Malaysia. Pelbagai jenis barangan kraf telah dihasilkan oleh nenek-moyang terdahulu dalam masyarakat Melayu; di antaranya ialah anyaman, batik, tembikar, ukiran, tekat dan tenunan songket. Penemuan para ahli arkeologi tentang tembikar primitif di Ulu Tembeling Pahang membuktikan bahawa perusahaan kraf telah wujud sejak zaman purba lagi. Kraf-kraf lain juga wujud dengan sejarahnya yang tersendiri. Di samping itu, elemen alam semulajadi dijadikan sebagai motif asas dalam menghiasi permukaan barangan kraf. Motif-motif dari alam semulajadi ini bukan sahaja menampakkan kecantikan pada sesuatu barangan kraf malah ia juga mengandungi falsafah tersendiri di sebaliknya khasnya mengenai pengajaran moral yang secara visualnya dapat mendidik masyarakat pada ketika itu. Penyelidikan ini membuktikan bahawa objek dari alam semulajadi telah dieksploitasi dalam rekaan kraf tradisional. Ini dapat dilihat dengan wujudnya motif-motif flora dan fauna dalam pelbagai jenis kraftangan yang berkait dengan kehidupan sebuah masyarakat tradisional yang tidak dapat dipisahkan dengan alam sekitar. Bahagian-bahagian utama tumbuhan seperti bunga, pucuk, buah, biji, sulur, akar dan tampuk menjadi motif asas untuk menghasilkan corak. Begitu juga dengan pemilihan motif fauna dan motif kosmos (yang berkaitan dengan cakerawala) juga menjadi perhatian tukang-tukang kraf tradisional. Pemilihan jenis-jenis motif ini adalah berdasarkan kepada hubungan rapat antara cara kehidupan harian orang Melayu dengan alam sekitar mereka. Mereka menjadikan alam sekitar sebagai bahan asas keperluan hidup mereka tidak kira dalam pemakanan, perubatan, adat resam, kesenian, pakaian, pendidikan, pertanian, perdagangan dan kepercayaan.

Abstract

The traditional craft experts have creatively utilising the elements of environment to create craft masterpieces. They have meticulously studying and choosing each of the environmental elements to make sure that it goes hand in hand with a particular handicraft they are trying to make. This effort helped to obtain a perfect craft designs. Natural objects from environment are chosen to create motives that serve as the main elements in the variations of decoration. It resulted as handicraft masterpieces that possess the aesthetic values. One thing that we have to realize is the elements from natural environment are the most important elements in making the traditional Malay handicraft. Malay traditional crafted goods are not alien to Malaysians. In Malay society, various kinds of crafted goods have been made by their ancestors such as weave, batik (wax printed patterned cloth), pottery or ceramic, sculpture or woodcarving, tekat or embroidery and songket (a kind of embroidery of gold or silver thread). The discovery of primitive ceramic object in Ulu Tembeling Pahang proved that craft industry existed since the ancient time. The other various kinds of crafted works existed with their own histories. The motives are taken mostly from natural environment that become the basic motives in decorating the surface of the crafted goods. The environmental motives are not only making the particular crafted goods beautiful but they have their own philosophy behind it. It is consisted of visual moral teaching to the society at that time. This study proved that objects from environment have been exploited in traditional craft designs. These can be seen by the existence of flora and fauna motives in the various handicraft related to the life of Malay traditional society that cannot be separated from environment. The major parts of vegetations such as flowers, shoots, fruits, seeds, roots and calyxs became the basic motives to create patterns. The selection of fauna motives and cosmos motives are also popular among traditional craft experts. The selection of the motives usually based on the close relationship between Malay people and their environment. They treat the environment as their basic needs in their lives for food, medicine, culture and customs, arts, clothes, education, agriculture, merchandise and even belief.

PENGHARGAAN

Kajian motif alam semulajadi dalam kraf tradisional Melayu merupakan kupasan dari hasil penyelidikan antara bidang seni tampak tradisional dengan alam sekitar. Hasil penyelidikan yang dibuat selama satu tahun telah berjaya mengumpulkan data dan memberi petunjuk kaitan rapat antara manusia dengan alam sekeliling sebagai sumber inspirasi mencipta motif seni yang unik. Dengan itu, saya amat bersyukur kerana dapat menghasilkan sesuatu kajian khusus dan penyelidikan berkaitan dengan motif seni tradisional sehingga berjaya mencungkil maksud tersurat dan tersirat padanya. Oleh yang demikian, ucapan terima kasih diberikan kepada Pusat Pengajian Umum dan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai penaja penyelidikan ini di atas kepercayaan, peluang dan dana yang diberikan.

ACKNOWLEDGEMENTS

The study on environmental motives in the traditional Malay crafts is mediated through the research work of visual art and the environment. The results derived from the one year duration research clearly indicates that there is a correlation between man and the enviroment as a source of inspiration in creating unique art motives. Thus, I am grateful that have been able to conduct a research related to traditional art motives which assisted in interpreting its abstract meanings. The process of this research was made possible with the kind assistance of funds and intellectual support of Pusat Pengajian Umum and Universiti Kebangsaaan Malaysia. To all of them I owe a debt of gratitud

MOTIF ALAM SEMULAJADI DALAM KRAF TRADISIONAL MELAYU

Pengenalan

Kewujudan hasil seni kraf tradisional Melayu berasaskan bahan semulajadi telah dikesan sejak zaman primitif lagi. Ini telah terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha di Kelantan, Bukit Tengku Lembu di Perlis dan di Ulu Tembeling Pahang. Ragam hias pada permukaan serpihan tembikar adalah berbentuk sederhana dan dibuat secara spontan. Pengalaman secara tidak sengaja oleh tukang-tukang kraf tembikar dengan terhasilnya corak-corak akar kayu pada permukaan barangan tembikar menjadi titik tolak wujudnya ragam hias bermotifkan objek-objek dari alam semulajadi. Tanpa disedari oleh kita setiap motif mempunyai makna yang tersurat dan tersirat. “Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu” menjadi tajuk pilihan penyelidikan ini bertujuan mengupas dan mendedahkan tentang definisi perkataan kraf dan jenis-jenis kraftangan yang dihasilkan oleh orang Melayu yang semuanya adalah berasaskan bahan alam semulajadi. Sejarah awal kraf bermotifkan alam semulajadi wujud secara berperingkat-peringkat sehinggalah penciptaan motif agak lebih sempurna setelah menerima pengaruh motif dari seni gangsa. Tiga jenis motif yang dihasilkan pada seni kraf iaitu flora, fauna dan kosmos bukan sahaja akan dianalisis bagi memperlihatkan keindahan luaran secara visual, malah penyelidik juga akan menghuraikan pengajaranpengajaran moral dan kepercayaan animisme yang tersirat pada motif yang dicipta. Kedua-dua isi tersirat ini secara tidak langsung memperkenalkan kepada kita pendidikan ala tradisional yang diajar oleh orang tua kepada generasi muda mereka pada ketika itu. Seterusnya, kupasan tentang motif flora, fauna dan kosmos menjadi pilihan tukangtukang kraf yang berkaitan dengan kehidupan harian masyarakat Melayu lama. Semoga penyelidikan ini akan menjadikan kita insan yang selalu mensyukuri nikmat alam sekitar

4

yang dijadikan oleh Allah kepada manusia dan seterusnya mencintai dan menghargai warisan zaman silam yang masih wujud pada masa kini.

Metodologi dan Skop Penyelidikan Penyelidikan ini adalah penyelidikan kualitatif yang membataskan kajian kepada motifmotif kraf tradisional Melayu yang terpilih iaitu seni batik, tembikar, anyaman, tenunan songket, ukiran kayu dan tekat. Data-data penyelidikan ini diperolehi daripada sumber rujukan buku-buku, informasi dari internet, majalah, jurnal dan risalah-risalah berkaitan dengan kraf tradisional.

Matlamat Pemilihan Tajuk Penyelidikan

Penyelidikan ini bertujuan mengkaji sejarah awal terciptanya motif berunsurkan alam semulajadi dan bagaimana ia diadaptasikan pada motif-motif kraf kraftangan tradisional Melayu. Motif-motif ini bukan sahaja memaparkan nilai-nilai estetika yang dapat dilihat secara visual tetapi juga mengandungi falsafah di sebaliknya. Selain itu, penyelidikan juga bertujuan mengkaji sumber-sumber utama yang digunakan oleh tukang-tukang kraf lama yang memberi mereka ilham sehingga tercetusnya motif-motif seni yang unik.

Kepentingan Penyelidikan

Hasil penyelidikan ini amat berfaedah kepada generasi baru yang semakin kurang pengetahuan yang mendalam tentang asal-usul motif kraf bangsa Melayu. Dengan adanya penyelidikan terperinci mengenainya, para pendidik khasnya di sekolah-sekolah dan masyarakat umum dapat mengetahui secara terperinci asal usul motif kraf tradisional yang masih diajar secara umum dalam sukatan Pendidikan Seni Sekolah Menengah (KBSM). Ini juga dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada para pendidik dan

5

menjadikan mereka lebih yakin untuk menerapkan unsur-unsur penghargaan seni kraf warisan zaman kepada para pelajar.

Seni Kraf Tradisional Melayu

Malaysia merupakan sebuah negara yang cukup unik. Kepelbagaian kaum yang hidup aman dan damai merupakan akar tunjang kepada pembangunan negara bagi mencapai cita-cita menjadi negara maju seperti yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kita pada tahun 2020. Dalam merentas ke arah cita-cita itu, masyarakat Malaysia tetap tidak melupakan segala warisan nenek moyang, khasnya dalam bidang kesenian yang telah menjadi simbol warisan bangsa. Kesenian dalam masyarakat Malaysia terbahagi kepada beberapa bidang seperti tarian, pakaian dan barang kemas, seni mempertahankan diri, seni bina, muzik, senjata, permainan dan kraftangan. Tidak dapat dinafikan walaupun kesenian tradisi ini masih wujud pada masa kini tetapi ia telah banyak dipermodenkan dari segi bentuk dan fungsinya mengikut citarasa era baru. Pelbagai cara telah dibuat oleh mereka yang mencintai warisan tradisi agar ia tidak ditelan zaman, di antaranya adalah seperti mendokumentasikannya dalam bentuk buku atau media elektronik, membina pusat-pusat kesenian, pendidikan di sekolah, pameran-pameran, mengadakan bengkel, promosi pasaran dan penyelidikan.

Apabila kita menyebut tentang kesenian tradisi, kaum Melayu merupakan salah satu kaum yang kaya hasil seninya terutama dalam bidang kraftangan. Di alam Melayu, kraftangan adalah pembayang kepada kehalusan gaya hidup yang dapat dilihat melalui halusnya hasil kraf yang dihasilkan oleh mereka. Ia juga dapat membayangkan etika atau tingkah laku orang Melayu yang bersifat sabar, tekun, teliti, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara dan sekaligus dapat mencerminkan tamadun yang dicapai oleh nenek moyang kita. Ketamadunan orang Melayu dapat dilihat berdasarkan pelbagai seni kraf berasaskan sumber alam semulajadi dicipta hasil daripada pemikiran kreatif dan inovatif mereka. Pada peringkat awalnya, barangan kraf ini dijadikan sebagai barangan kegunaan harian tetapi akhirnya ia telah menjadi sumber ekonomi yang utama. Kini, 6

hanya segelintir sahaja masyarakat Melayu menjadikan ia sebagai sumber pendapatan untuk menyara hidup kerana barangan kraftangan bukanlah pilihan utama untuk kegunaan harian. Ini disebabkan masyarakat kini lebih selesa menggunakan barangan kegunaan harian yang berbentuk lebih moden, ringkas, harga berpatutan dan mudah diperolehi di kedai-kedai biasa.

Bagi membuktikan kraftangan orang Melayu berhubung rapat dengan alam semulajadi yang dijadikan sebagai sumber inspirasi, maka penyelidikan ini dijalankan dengan memfokuskan motif dalam kraftangan Melayu tradisional. Hasil penyelidikan ini telah memperlihatkan bahawa pemikiran orang Melayu khasnya pengkarya seni terbentuk hasil daripada pengaruh alam sekitar yang seterusnya menumbuhkan pelbagai motif sebagai penghias pada permukaan kraftangan. Kepelbagaian bentuk motif dari alam semulajadi yang terdiri daripada flora, fauna dan kosmos yang mewarnai barangan kraf tradisional Melayu ini secara tidak langsung dapat memperjelaskan bahawa kraf kaum Melayu amat berhubung rapat dengan alam persekitaran yang menjadi unsur penting dalam kehidupan mereka.

Alam Semulajadi dan Seni Kraf Tradisional Melayu Istilah kraf berasal dari bahasa Jerman iaitu „kraft‟ yang membawa maksud kekuatan, keteguhan dan kecekapan. Menurut defini dalam Kamus Dewan, kraf adalah kerja seni yang dihasilkan dengan menggunakan kemahiran tangan manakala tradisional adalah sesuatu kebiasaan yang kekal turun-temurun. Pada umumnya, barangan kraf tradisional yang dihasilkan oleh kaum-kaum di Malaysia berasaskan bahan alam semulajadi. Bahan asas dari sumber alam terawal yang digunakan ialah tanah bagi mencipta tembikar. Seterusnya, sumber-sumber alam semulajadi yang lain adalah seperti daun untuk anyaman, logam seperti emas, tembaga dan perak untuk barang kemas, benang untuk tenunan dan tekat, kain untuk batik, kayu untuk ukiran dan ada juga kraf yang menggabungkan dua bahan alam semulajadi seperti senjata tradisional „keris‟ iaitu menggunakan kayu dan logam. 7

Di negara kita yang mempunyai pelbagai kaum, hasil krafnya mempunyai keunikan tersendiri mengikut kaum masing-masing dan bahan asas serta motifnya kebanyakannya adalah berasaskan alam semulajadi. Setiap kraf yang dihasilkan akan melambangkan budaya dan tradisi kehidupan kaum tersebut. Sebagai contoh, masyarakat Bumiputera banyak menghasilkan seni kraf berasaskan alam semulajadi yang digunakan untuk perhiasan diri, barangan keperluan harian atau keagamaan. Begitu juga bagi kaum Cina, motif dan rekabentuk seni krafnya mendapat pengaruh dari Negeri Cina. Mereka lebih menumpukan perhatian dalam bidang seramik dengan mencipta peralatan upacara sembahyang dan barangan perhiasan rumah serta seni menulis kaligrafi China. Sementara kaum India pula lebih menumpukan kepada seni tembikar dengan menghasilkan periuk dan belanga tanah.

Seni kraf tradisional Melayu pula telah wujud sejak zaman neolitik lagi. Bahan dari alam semulajadi merupakan bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan kraf tradisi ini kerana sepertimana yang kita ketahui, penempatan asal orang Melayu adalah di pinggir-pinggir hutan dan sungai. Dengan itu, menerusi penyelidikan ini, kita akan dapat melihat bagaimana motif flora, fauna dan kosmos yang telah distalisasikan menjadi motif paling utama dalam menghasilkan reka corak pada kraf tradisional Melayu. Pada suatu ketika dahulu, kraf yang dicipta adalah untuk kegunaan harian sahaja di antaranya seperti dalam kenduri-kendara yang memerlukan tikar anyaman sebagai alas tempat duduk. Adalah kurang sopan jika tuan rumah membiarkan tetamu yang hadir duduk di atas lantai. Tembikar dijadikan pasu hiasan jambangan bunga, periuk belanga, bekas menyejukkan air minuman atau pinggan mangkuk. Ukiran kayu pula berfungsi sebagai mencantikkan rumah dan berfungsi juga sebagai sirip angin bagi menghasilkan pengaliran udara yang baik (ukiran tebuk tembus). Kain batik digunakan ketika kematian, kelahiran atau pakaian harian. Kain tenunan songket dan seni tekat dikhaskan untuk upacara perkahwinan atau digunakan pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya. Selain daripada itu, keris yang dicipta dengan menggabungkan bahan kayu dan logam digunakan sebagai sebahagian daripada kelengkapan pakaian lelaki Melayu. Manakala bagi golongan bangsawan, barangan daripada perak dan tembaga dijadikan alat perhiasan 8

rumah atau tepak sirih sementara emas pula sebagai barang perhiasan diri untuk golongan wanita.

Setelah alam Melayu mula diperkenalkan kepada sistem perdagangan serantau, barangan kraf tadi telah menjadi sumber ekonomi dan hasil dagangan yang penting. Saingan hebat telah berlaku antara kraf tempatan dengan kraf dari para pedagang asing terutama dari Asia Tenggara, China, Arab, Parsi dan India. Hasil seni kraf dari para pedagang luar dikatakan lebih menarik minat penduduk tempatan kerana rekabentuk dan reka coraknya berasaskan motif alam semulajadi yang dipelbagaikan dan lebih berwarnawarni. Bagi mengatasi masalah ini, pencipta kraf tempatan telah mengambil ilham motif dari negara luar tetapi diubah suai mengikut citarasa, budaya dan kepercayaan masyarakat Melayu. Mereka juga telah mula mencipta warna pada hasil kraf dengan cara menggunakan bahan-bahan dari alam semulajadi seperti warna kuning dari kunyit, warna jingga dan merah dari buah kesumba India, buah pokok arang digunakan untuk mendapatkan warna hitam, daun mengkudu bagi menghasilkan warna biru dan daun bemban bagi mendapatkan warna hijau. Manakala bagi mendapatkan warna yang lebih cerah warna-warna tadi dicampurkan pula dengan kapur. Bagi tembikar labu sayong, sekam padi digunakan bagi menghasilkan permukaan hitam pada badan labu.

Sehingga kini, kita dapat melihat bahawa hasil seni kraf tradisional masih lagi diperdagangkan khasnya di kawasan Pantai Timur Malaysia iaitu Kelantan dan Terengganu begitu juga di Sabah dan Sarawak. Ia masih dapat diteruskan di kawasan tersebut kerana bahan mentah kraf masih banyak lagi dan permintaannya tinggi. Namun, bersesuaian dengan arus pemodenan masa kini, proses menghasilkan barangan kraf tidak seperti zaman nenek moyang kita dahulu kerana kebanyakannya telah menggunakan mesin-mesin elektrik dan pewarna cara moden bagi menghasilkan barangan kraf secara produktif. Sebagai contoh, kalau dahulu tembikar labu sayong dapat dihasilkan lima biji sehari tetapi sekarang dengan menggunakan acuan plaster paris ia boleh dihasilkan sebanyak 50 biji sehari. Rupa bentuk baru juga diperkenalkan bagi menyesuaikan cita rasa semasa seperti songket dijadikan beg kepit, tali pinggang, bingkai gambar, hiasan dinding dan sebagainya dengan masih mengekalkan reka corak asalnya. Walaupun 9

begitu, bagi memastikan kemahiran membuat seni kraf tradisional tidak „pupus‟ begitu sahaja, kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) yang bertanggungjawab bagi melatih belia menghasilkan kraftangan secara tradisional, memasarkan dan mempromosikan produk seni ini bagi memastikan ia terus diwarisi oleh generasi akan dating.

Sejarah Kraf Tradisional Melayu Bersumberkan Motif Alam Semulajadi

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang sentiasa berfikir untuk menghasilkan sesuatu benda bagi memudahkan mereka menjalani kehidupan harian. Ini telah terbukti sejak zaman pra sejarah lagi. Manusia purba ketika itu telah mencipta api untuk memanggang makanan, menghangatkan badan, menerangi kegelapan atau untuk menghindari daripada gangguan binatang buas. Zaman pra sejarah terdiri dari tiga zaman iaitu zaman Paleolitik (35000-8000 SM), Mesolitik (8000-3500 SM) dan Neolitik (60001500 SM) dan sejarah telah membuktikan bahawa manusia pada zaman-zaman itu telah mula mencipta barang keperluan harian seperti penemuan kapak-kapak yang diperbuat daripada batu yang digunakan untuk menebang pokok-pokok.

Fenomena ini juga berlaku dalam alam Melayu pada zaman neolitik kira-kira 2000 hingga 1500 SM yang lampau. Manusia Melayu ketika itu hidup berpindah-randah, bercucuk tanam, membuat alat-alat senjata untuk pemburuan, mencipta alat-alat perlindungan dan kemudahan harian seperti rumah, pakaian, alat-alatan memasak (periuk belanga dari tanah), kenderaan bergerak seperti sampan serta tidak ketinggalan penciptaan alat perhiasan diri. Mengikut Dunn dipetik oleh Siti Zainon (1986), hubungan antara manusia Melayu dengan hutan telah wujud sejak kira-kira 20,000 tahun yang lampau apabila hutan digunakan sebagai tempat tinggal, sumber makanan dan keperluan harian. Hubungan ini telah menjadikan penyebab bagi orang Melayu lama mengaplikasikan sumber alam sebagai motif dalam kraftangan mereka.

10

Penemuan sebuah pinggan tembikar bertapak tinggi zaman Neolitik di Gua Ca, Hulu Kelantan merupakan bukti menunjukkan manusia Melayu telah mula mencipta barangan kraftangan tanpa hiasan motif dengan menggunakan bahan dari alam semulajadi iaitu tanah [Sila rujuk Lampiran A Gambar 1]. Kesedaran manusia Melayu tentang barang-barang keperluan harian semakin bertambah bagi memudahkan dan menyempurnakan lagi kehidupan pada ketika itu. Dari ciptaan periuk belanga, pinggan mangkuk dari tanah, mereka mula mencipta kraf yang lain seperti anyaman kelarai (pandan dan mengkuang) dan bakul rotan. Jika diperhatikan, jelaslah bahan-bahan dari alam semulajadi yang mudah didapati sekitar mereka menjadi bahan asas untuk mencipta kraftangan yang begitu sederhana reka bentuknya.

Sudah menjadi sifat semulajadi manusia yang sentiasa memikirkan untuk mencipta sesuatu bagi kemudahan dirinya. Dari mencipta tembikar berbentuk buyung yang hanya boleh dibawa sebiji dengan cara menggendung ke tempat pembakaran untuk dikeraskan, mereka memikirkan bagaimana cara terbaik membawa tembikar lebih dari satu ke tempat pembakaran, maka timbul idea mengikat badan tembikar yang lembab itu dengan rotan bertangkai untuk mudah dibawa. Dari sinilah, cara menghias barang kraf secara tidak sengaja ditemui iaitu ikatan rotan yang terbakar akan meninggalkan kesan jalinan sentuh (permukaan timbul yang boleh disentuh) pada permukaan tembikar tadi. Bermula dari itu proses meluru atau melicinkan permukaan tembikar tidak hanya menggunakan tangan sahaja tetapi objek-objek keras dari alam semulajadi seperti kayu dan batu yang boleh menghasilkan sesuatu permukaan yang lebih indah. Perkembangan menghias permukaan tembikar ini akhirnya menjadi kemestian kerana ia bukan sahaja dapat memperlihatkan estetika tetapi juga dapat mengesatkan lagi permukaan tembikar supaya tidak licin bila dibawa [Sila rujuk Lampiran A Gambar 2].

Perkembangan

kraf

yang

mempunyai

permukaan

berhiasan

berterusan

sehinggalah alam Melayu mendapat pengaruh dari kebudayaan gangsa Dong-Son. Kebudayaan ini dinamakan sedemikian sempena dari nama tempat di mana bahan gangsa ini dijumpai iaitu di satu kawasan Tongkin dan Annam Utara. Kebudayaan ini ada dicatat oleh Haji Buyong Adil dalam bukunya Sejarah Pahang, di mana Tanah Melayu 11

menerima zaman gangsa-besi di bawah kekuasaan Empayar Funan dalam lingkungan masa dari tahun 300 SM hingga ke akhir tahun memasuki masehi (Siti Zainon, 1986).

Kesenian gangsa Dong-Son ini memperlihatkan penggunaan motif dari alam semulajadi seperti dari kosmos (alam sekitar), flora (tumbuh-tumbuhan) dan fauna (binatang) [Sila rujuk Lampiran A Gambar 3]. Penemuan permukaan gendang loceng dengan ragam hiasnya bermotifkan motif Dong-Son telah ditemui di Kelang (1964) cukup membuktikan titik tolak peralihan idea dalam menghias permukaan kraf ke arah menggunakan motif-motif alam semulajadi yang lebih kompleks dan tersusun. Pengaruh Dong-Son tidak sahaja wujud pada tembikar dan anyaman malah juga pada bahan kraf lain seperti kayu, buluh dan tekstil. Melalui pengaruh Dong-Son ini jugalah telah menambahkan lagi minat „menghias‟ pada barangan kraf. Idea mencipta motif hiasan banyak dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat Melayu pada waktu itu yang di kelilingi oleh sumber alam semulajadi.

Pengertian dan Falsafah dalam Motif Alam Semulajadi

Motif didefinisikan sebagai satu imej atau rupa yang dijadikan dasar atau corak pada sesuatu karya seni tampak. Dalam erti kata lain, satu motif akan diulang atau digabungkan dengan pelbagai motif untuk menghasilkan corak yang seimbang dan harmoni. Manakala alam semulajadi dalam konteks seni pula adalah bahan dari alam yang dicipta oleh Allah dan bukan ciptaan manusia, terbentuk melalui proses biologikal mengikut sifat semulajadinya; sepertimana manusia wujud hasil daripada percantuman benih lelaki dan wanita maka terbentuklah janin dalam kandungan dan dilahirkan ke dunia. Motif merupakan unsur seni yang paling penting dalam menghasilkan corak pada permukaan kraf tradisional Melayu. Dalam kraf tradisional Melayu, motif bertindak sebagai penyampai hasrat pemikiran dan kehendak pengkarya kerana motif itu sebenarnya mengandungi pengertian, kegunaan dan falsafahnya tersendiri yang boleh memberi kebaikan, pengajaran dan peringatan kepada masyarakat Melayu. Pengajaran dan peringatan kepada anak-anak pada masa itu disampaikan melalui dua cara iaitu lisan 12

dan visual (tampak). Penyampaian secara lisan adalah seperti nasihat, pantun, syair dan cerita teladan manakala dalam penyampaian visualnya pula, ada beberapa motif kraftangan khasnya dalam ukiran kayu dapat menyampaikan isi berunsur pengajaran ini dalam bentuk rupa dan nama ukiran yang dapat dijadikan teladan dan peringatan kepada manusia apabila mereka melihat ukiran tersebut.

Umumnya dalam karya seni, motif dicipta dengan pelbagai cara seperti dengan teknik mengukir, mewarna, mencetak, mengecop, menggunakan acuan, menjalin, melukis, menenun, menjahit dan memahat. Kesemua teknik menghasilkan motif itu adalah bergantung kepada bahan yang digunakan oleh pengkarya. Kesesuaian teknik, peralatan dan bahan adalah penting bagi memastikan karya yang dihasilkan sempurna, halus dan tinggi mutu seninya. Sebagai contoh, untuk menghasilkan motif-motif dalam kerja seni ukiran, kemahiran melukis, mengukir dan memahat diperlukan bagi menghasilkan pola corak ukiran yang sempurna. Hasil karya seni kraf yang sempurna juga memerlukan kekuatan diri pengkarya sebagai akar tunjang bagi melahirkan seni kraf yang bermutu tinggi. Kekuatan diri yang dimaksudkan adalah seperti sifat kesabaran,

ketekunan, ketelitian, berimaginasi dan mempunyai kemahiran kerja tangan yang cekap. Ciri-ciri ini penting bagi membolehkan pengkarya memberi tumpuan semasa mengolah motif-motif dari alam semulajadi yang bersifat lentuk-liuk dan kadang kala berlingkarlingkar.

Seperti yang telah dikatakan tadi, motif adalah penyampaian hasrat pengkarya kepada penonton dalam bentuk abstrak yang mempunyai makna tersirat di sebalik lingkaran-lingkaran motif itu. Masyarakat Melayu lama mempercayai motif-motif alam semulajadi mempunyai kuasa magisnya tersendiri. Kepercayaan ini dinamakan animisme dan ia telah wujud dan diwarisi oleh masyarakat Melayu kuno sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Kuasa magis ini dapat menghindarkan manusia daripada diganggu oleh makhluk halus atau khianat daripada perbuatan sihir bomoh. Makhluk halus ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan ia boleh membawa kecelakaan kepada manusia. Bagi mengatasi masalah ini, mereka mengadakan upacara pemujaan untuk mengusir makhluk jahat itu. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan simbol-simbol tertentu supaya 13

dapat menakut-nakutkan makhluk halus ini seperti motif kepala cicak [Sila rujuk Lampiran A Gambar 5.4(8)] dalam kraf ukiran kayu. Bentuk kepala cicak distailisasikan kepada bentuk yang lebih ringkas dan kemudian ia dipakukan di pepenjuru bumbung rumah. Ia berfungsi sama seperti „hulu balang‟ menjaga dan menghalang rumah daripada dimasuki pencuri. Bentuk kepala cicak diukir dengan melubangkan (tebuk tembus) kedua-dua bahagian mata dengan saiz yang agak besar. Dipercayai seolah-olah ada makhluk lain di rumah itu yang tidak tidur, sentiasa berjaga dan keadaan mata yang bulat lagi besar itu dapat menakut-nakutkan makhluk halus. Motif-motif lain yang dipercayai mempunyai kuasa magis serupa dengan motif kepala cicak adalah seperti motif kuda laut [Sila rujuk Lampiran A Gambar 5.4(2)] yang terdapat pada ukiran kayu dan songket. Kuda laut yang telah dikeringkan dan digantung di pangkal-pangkal pintu dipercayai dapat menghindari tuan punya rumah daripada dikhianati oleh orang lain. Motif kuda laut dalam ukiran kayu sesuai dijadikan pagar di bahagian anjung rumah di mana fungsinya sama seperti motif kepala cicak.

Penyampaian nilai-nilai moral juga boleh dilihat dalam motif kraf tradisional Melayu. Berbudi pekerti mulia, lemah lembut dan beradab sopan merupakan tingkah laku yang sangat dititikberatkan dalam masyarakat Melayu. Tingkah laku ini penting bagi menjamin seseorang itu dapat hidup dalam masyarakat Melayu yang mengamalkan cara hidup menghormati orang lebih tua dan pemimpin, bergotong-royong, bekerjasama, bertolak-ansur dan prihatin kepada jiran. Pengajaran moral ini disampaikan dalam seni kraf dengan menggunakan motif-motif fauna atau haiwan yang telah distailisasikan dari bentuk asal seperti yang dituntut dalam ajaran agama Islam yang melarang peniruan makhluk ciptaan Allah. Motif haiwan ini dipilih bagi mengingatkan kepada manusia bahawa kadang kala ada baiknya perlakuan haiwan tertentu dijadikan teladan dalam kehidupan seharian.

Seni ukiran pada rumah-rumah tradisional Minangkabau di Negeri Sembilan banyak menggunakan motif fauna (haiwan) untuk tujuan ini seperti motif itik pulang petang [Sila rujuk Lampiran A Gambar 5.4(5)]. Motif diukir dengan rupa seperti sifat semulajadi itik bejalan berderet-deret mengikut ketua menuju ke satu arah. Nilai moral 14

yang ingin disampaikan oleh pengukir adalah kita patut mengikut dan taat setia kepada raja dan pemimpin, tidak sombong dan tidak mengatasi orang yang berada di hadapan bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ini amatlah sesuai dengan fahaman masyarakat Melayu yang amat tebal dengan kesetiaan kepada raja dan pemimpin yang menjadi teras dalam keseluruhan bidang kehidupan mereka. Kesetiaan ini boleh dilihat pada satu ungkapan Melayu seperti „pantang anak Melayu menderhaka‟ membawa maksud adalah menjadi kesalahan besar orang Melayu tidak mentaati raja kerana ia boleh membawa padah dalam hidup akan datang. Jika tidak mentaati raja atau pemimpin, masyarakat akan berpecah-belah dan kucar kacir.

Motif kucing lalok yang bermaksud kucing tidur mempunyai nilai moral bahawa orang yang malas berusaha tidak akan mendapat kehidupan yang baik (Abdul Halim, 1987). Tajuk ukiran ini bertepatan dengan sifat kucing yang gemar tidur di siang hari dan berjaga pada malam hari. Orang yang malas bekerja dan suka tidur di siang hari dikatakan tidak mudah mendapat rezeki kerana pada hari siang sepatutnya kita bekerja mencari rezeki dan mereka yang malas ini tidak akan memperolehi kesenangan hidup. Motif badak mudik pula khas ditujukan kepada kaum lelaki yang merupakan tunggak utama atau ketua dalam sesebuah keluarga. Badak dijadikan ilham kerana sesuai dengan sifat fizikalnya yang besar, kulitnya keras dan bersifat sentiasa memerhati dan melindungi anak-anaknya dari serangan haiwan lain. Mudik pula bermaksud niat atau usaha yang ada tujuan. Oleh itu, motif badak mudik ini memperlihatkan bahawa lelaki mestilah kuat bekerja untuk tujuan kesenangan keluarganya tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap masyarakat dan agama [Sila rujuk Lampiran A Gambar 5.4(3)].

Keharmonian dalam keluarga amat penting bagi menjamin kehidupan yang aman dan sentosa. Perbalahan dalam keluarga boleh menjadikan sesebuah keluarga itu kucar kacir dan rasa hormat menghormati di antara satu sama lain akan berkurangan. Bagi masyarakat Melayu, etika yang baik datangnya daripada didikan di rumah yang seterusnya dapat mempengaruhi keamanan dalam masyarakat. Bagi mendidik anak-anak supaya saling menghormati antara satu sama lain motif ayam berlaga dijadikan penghias utama pada tangga rumah agar ia dapat dilihat selalu. Motif ini mengingatkan penghuni 15

rumah supaya tidak bergaduh sesama sendiri dan segala masalah boleh diselesaikan dengan cara perbincangan dan bertolak ansur [Sila rujuk Lampiran A Gambar 5.4(9)]. Sebagai manusia, jangan kita jadi seperti ayam yang gemar berlaga menggunakan kekuatan bagi menentukan siapa yang kuat.

Motif-motif kraf ini bukan sahaja menggambarkan animisme dan pengajaran nilai-nilai moral, malah ia juga mengandungi unsur-unsur simbolik berkaitan dengan kehidupan rohaniah manusia. Simbol didefinisikan oleh Needham yang dipetik oleh Othman Yatim (1989), sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu perkara yang lain. Beliau juga berpendapat bahawa simbolisme adalah penting kerana ia bertujuan menandakan sesuatu yang penting dari segi sosial dan mendorong manusia untuk mematuhi dan mengenali nilai-nilai yang patut ada untuk mereka hidup bersama-sama. Di dalam kraf tradisional Melayu, motif bersimbolik kebanyakannya terdiri dari jenis fauna dan kosmos yang dipercayai dapat memberi ketenangan hati, kebahagian dalam hidup dan keagungan Tuhan yang mencipta alam semesta. Motif bunga tanjung yang paling popular dalam kraf tradisional Melayu adalah simbol kepada „selamat datang kepada tetamu‟ atau kedatangan tetamu ke rumah mereka sangat dialu-alukan. Motif bunga teratai membawa simbol kepada keyakinan yang kuat, kebersihan, keamanan dan percaya kepada ketentuan Allah. Kuntuman bunga yang berkembang melambangkan kesegaran dan kegembiraan yang terpancar di sebalik keindahan bunga itu sendiri. Kebanyakan motif bunga berbentuk bulat yang melambangkan alam semesta. Motif awam larat memperlihatkan sifat kehalusan budi pekerti manakala liuk-lintuk daunnya melambangkan sopan-santun orang Melayu. Motif ini juga simbolik kepada sifat Tuhan yang tiada permulaan dan tiada pengakhirannya manakala motif sulur bayung melambangkan pemusatan kepada suatu kuasa yang maha tinggi martabatnya.

Sumber Motif Alam Semulajadi Dalam Kraf Tradisional Melayu Terdapat tiga sumber motif alam semulajadi dalam kraf tradisional Melayu yang diaplikasikan pada permukaan kraf iaitu motif flora (tumbuhan), fauna (haiwan) dan kosmos (cakerawala). Sumber dari motif flora dan fauna diperolehi dari kawasan16

kawasan hutan yang sememangnya sejak azali menjadi habitat bagi kedua-dua sumber ini. Oleh itu, sejajar dengan masyarakat Melayu dahulu penempatan awalnya adalah di pinggir-pinggir hutan dan di tepi-tepi sungai, tumbuh-tumbuhan dan haiwan ini dijadikan sebagai sumber motif pada kraf. Pada masa itu, hutan memainkan peranan penting sebagai sumber rezeki utama untuk membekalkan hasil hutan seperti rotan, kayu-kayan, hasil pemburuan dan juga tempat tinggal haiwan. Hutan juga dapat membekalkan keperluan harian seperti sayuran tradisi, bahan perasa, ulam-ulaman, bahan ubatan tradisional dan juga buah-buahan. Selain itu, cakerawala turut diberi perhatian oleh masyarakat dahulu. Pemerhatian kepada bentuk-bentuk awan memberi panduan kepada mereka dalam menjalani kehidupan harian, contohnya seperti menentukan musim hujan. Bahagian ini bertujuan mengemukakan dan menganalisa peranan objek-objek alam semulajadi yang dipilih menjadi motif di dalam kraf tradisional orang Melayu dalam kehidupan harian mereka.

Berikut adalah jadual menyenaraikan tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai motif flora dalam kraf tangan Melayu tradisional:

JADUAL 1 Bunga Motif Bunga Air Mata Kasih Anggerik Berbaling Buluh Cempaka Kaca Piring Kenanga Kerak Nasi Kerawang Mawar Raya Batik                             Anyaman Tembikar Ukiran Songket Tekat

17

Bogan Pala Ator Berembang Cengkeh Mangga Cina Durian Gedong Melur Tanjung Mempelas Lawang Ketamguri Ketumbit Kecubung Tahi Ayam Matahari Kunyit Kemuncup Kertas Asam Batu Semangat Bakung Kemboja Kekwa Kelabut Kedudut Kecubung Tahi Ayam

 

         

                                    

18

Matahari Kunyit Kemuncup Kertas Asam Batu Semangat Bakung Kemboja Kekwa Kelabut Kedudut Sarung Celak Cermai Cabit 

               

JADUAL 2 Daun Motif Daun Berjalar Keladi Puding Sirih Susur Kelapa Bayam Setulang Lontar Pandan Peria Batik              Anyaman Tembikar Ukiran Songket Tekat

JADUAL 3 Pokok

19

Motif Pokok Kacang Kerak Nasi Ara

Batik

Anyaman

Tembikar

Ukiran  

Songket

Tekat

JADUAL 4 Tampuk Motif Tampuk Manggis Pinang Kesemak Jantung Batik  Anyaman      Tembikar  Ukiran  Songket  Tekat

JADUAL 5 Sulur Motif Sulur Bakung Bayung Kacang Batik Anyaman Tembikar   Ukiran    Songket Tekat

JADUAL 6 Pokok Air Motif Pokok Air Kiambang Telepuk Teratai Batik     Anyaman Tembikar Ukiran    Songket Tekat

20

JADUAL 7 Pucuk Motif Pucuk Rebung Jaja Macang Paku Batik  Anyaman  Tembikar  Ukiran     Songket  Tekat 

JADUAL 8 Akar Motif Akar Menjalar Berakar Batik   Anyaman Tembikar Ukiran Songket Tekat

JADUAL 9 Buah/Biji Motif Buah/Biji Pala Padi Anggur Nona Zaitun Delima Batik         Anyaman Tembikar Ukiran Songket Tekat

Peranan Motif Flora dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Seperti yang telah diketahui bahawa tumbuh-tumbuhan memainkan peranan penting dalam kehidupan harian dan mempunyai implikasi terhadap sosio budaya dalam masyarakat Melayu. Tumbuh-tumbuhan ini banyak digunakan dalam upacara tertentu seperti perkahwinan, kelahiran dan kematian. Justeru itu, perhubungan yang rapat ini, 21

memberikan ilham kepada tukang-tukang kraftangan bagi mengaplikasikan bentukbentuk flora yang telah distailisasikan dalam motif-motif kraf agar dalam kehidupan mereka (sama ada di dalam atau di luar rumah) imej tumbuh-tumbuhan tetap bersama mereka. Berdasarkan jadual di atas, beberapa bahagian tumbuhan dijadikan motif asas seperti bahagian bunga, daun/pucuk, buah, bijirin, sulur dan akar.

Mengapa tumbuh-tumbuhan dipilih sebagai motif flora dalam kraf? Ada beberapa sebab tumbuh-tumbuhan dipilih sebagai motif, di antaranya ialah kerana peranannya berkait rapat dengan kehidupan orang Melayu sebagai tumbuhan perhiasan yang dapat mengindahkan perkarangan rumah seperti bunga kertas, anggerik, raya, matahari, kekwa, kaca piring, bakung, cina dan ketamguri. Ada juga yang berfungsi sebagai penghias halaman yang boleh mengeluarkan bau wangi seperti mawar, melor, kenanga, cempaka dan tanjung. Biasanya pokok-pokok ini ditanam di atas tanah atau dalam pasu. Selain itu, tumbuhan hiasan yang dikategorikan sebagai tumbuhan air seperti teratai, kiambang dan telepuk juga boleh didapati di kawasan paya dan tasik. Walau bagaimanapun, bunga semangat dan teratai yang diaplikasikan sebagai motif dalam kraftangan datang dari pengaruh agama Hindu.

Perubatan tradisi bukanlah perkara asing dalam masyarakat Melayu lama sebagai jalan mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesihatan. Sehingga kini walaupun perubatan moden telah wujud tetapi sesetengah orang Melayu masih mengamalkan perubatan tradisi yang dikatakan lebih berkesan dan bersih kandungannya kerana ia terdiri daripada bahan mentah dari alam semulajadi. Kebanyakan tumbuhan ubatan tradisi ini adalah tumbuhan liar yang hidup dalam hutan atau ditanam di perkarangan rumah. Motif tumbuhan ubatan tradisi yang digunakan di dalam kraftangan adalah seperti motif bunga raya. Selain sebagai tumbuhan hiasan, ia juga boleh mengubati penyakit pening kepala dan untuk melebatkan rambut. Caranya ialah dengan merebus daunnya dan diminum airnya, sementara untuk kegunaan kedua pula daunnya diramas hingga keluar lendir dan disapukan di kepala. Begitu juga bunga melor, berfungsi untuk mengubati pening kepala dengan cara merebus daunnya dan dituamkan atas kepala. Kunyit dan sirih pula berguna untuk membuang angin, mengembalikan tenaga dan mengecutkan rahim 22

bagi wanita selepas bersalin. Sementara itu, daun keladi yang popular sebagai motif dalam kraftangan pula berfungsi untuk mempertingkatkan tenaga batin dengan merebus ubinya dan diminum airnya atau dimakan dengan sirih pinang.

Orang Melayu sangat mementingkan penggunaan bahan perasa yang boleh bertindak membangkitkan aroma yang harum pada masakan mereka dan menjadikannya lebih sedap. Bunga lawang dan cengkeh yang sering digunakan dalam masakan Melayu merupakan motif tumbuhan perasa yang sering digunakan dalam kraftangan. Motif pandan yang digunakan dalam kraf songket merupakan pewarna hijau semulajadi dan pewangi pada masakan. Motif buah-buahan juga menjadi pilihan utama tukang-tukang kraf dan kebanyakannya terdiri daripada buah-buahan yang bermusim pada tempattempat tertentu atau tidak mudah diperolehi seperti buah nona, zaitun, delima, cermai, pinang, kesemak dan pala. Tukang-tukang kraf berminat menjadikan buah-buah pilihan ini sebagai motif berdasarkan warna dan bentuk luar serta dalamannya yang unik. Buah manggis dan durian pula adalah buah-buahan tempatan bermusim yang mudah diperolehi. Buah-buahan tadi biasanya dimakan mentah, dengan sambal atau tempoyak, dijeruk atau dibuat jus minuman.

Ada juga motif-motif alam semulajadi berdasarkan tumbuhan yang sering digunakan dalam upacara adat atau ritual untuk memperolehi tujuan tertentu seperti daun kelapa yang dikibas dengan kuat di hadapan kanak-kanak perempuan yang hendak dikhatankan yang dikatakan boleh menghilangkan rasa sakit. Wanita yang baru bersalin dilarang lalu di bawah pokok cermai kerana dikatakan boleh bentan. Daun sirih merupakan daun yang banyak khasiatnya kerana dipercayai boleh mengubati pelbagai jenis penyakit buatan orang, dijadikan lambang utama dalam adat peminangan dan perkahwinan serta bahan semulajadi bagi memerahkan bibir.

Motif bayam, kacang, pucuk paku, peria, rebung dan keladi diklasifikasikan sebagai tumbuhan sayuran. Sayur-sayur kampung ini biasanya dimasak secara goreng, masak lemak, masak asam rebus, kerabu atau sayur air. Pucuk paku, rebung dan keladi merupakan sayuran yang tumbuh liar dan melata di kawasan hutan, paya atau belukar. 23

Rebung yang berasal dari buluh iaitu pokok yang banyak tumbuh di pinggir-pinggir hutan adalah motif yang paling popular digunakan dalam semua jenis kraftangan. Ini disebabkan ia berbentuk tiga segi yang amat sesuai dijadikan sebagai kepala atau kaki corak seperti pada kraf batik, songket dan tekat.

Motif tanaman bijirin iaitu padi turut digunakan. Ia merupakan kegiatan ekonomi sara diri yang utama untuk keperluan keluarga sahaja dan dijalankan sama ada di kawasan bukit bukau atau dataran lembah. Tukang-tukang kraf bukan sahaja memilih motif padi ini berdasarkan bentuknya yang cantik tetapi atas dasar kepercayaan orang Melayu terhadap semangat padi yang dijaga oleh makhluk halus yang boleh menjamin hasil yang baik. Jika semangat ini merajuk, ia akan mendatangkan kesan kepada penghasilan padi. Oleh itu, bagi mengekalkannya, motif-motif padi diterapkan pada barangan kraf kegunaan harian seperti tikar, tembikar dan tekat.

Berikut adalah senarai haiwan-haiwan yang dijadikan sebagai motif dalam kraf tradisional Melayu:

JADUAL 10 Burung Motif Burung Ayam Burung Keluang Itik Bangau Geroda Kala Kupu-kupu Siput Belalalng Lalat             Batik      Anyaman Tembikar  Ukiran      Songket     Tekat  

24

Cicak Motif Burung Kumbang Lebah Lipan Batik Anyaman Tembikar

 Ukiran    Songket Tekat

JADUAL 11 Akuatik Motif Akuatik Tapak sulaiman Ikan Kuda laut Yu Belut Udang Naga           Batik Anyaman Tembikar Ukiran  Songket Tekat

JADUAL 12 Binatang Liar Binatang Liar Gajah Harimau Anjing Badak Pelanduk Kucing   Batik Anyaman     Tembikar Ukiran Songket Tekat

25

Peranan Motif Fauna dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Haiwan yang hidup di muka bumi merupakan sebahagian daripada elemen alam semulajadi yang mempunyai habitatnya tersendiri sama ada di darat atau laut. Bentukbentuk haiwan yang telah distailisasikan dinamakan motif fauna dan mempunyai keistimewaan tersendiri apabila telah dijadikan motif pada kraftangan. Tukang-tukang kraf memilih haiwan-haiwan tertentu berdasarkan pengamatannya kepada sifat-sifat yang ada pada haiwan itu yang boleh dijadikan pengajaran serta ingatan kepada anak cucu mereka. Contohnya motif itik berdasarkan sifat itik yang berjalan berderetan mengikut ketua mengingatkan manusia supaya patuh kepada pemimpin, badak berkulit keras dan kuat ditujukan kepada kaum lelaki supaya bertanggungjawab pada keluarga dan sifat kucing yang suka tidur akan merugikan masa yang berfaedah dan ayam berlaga mengambarkan sifat yang suka bergaduh dan seharusnya dielakkan oleh manusia demi keamanan dalam hidup bermasyarakat.

Haiwan juga diilhamkan sebagai motif dalam kraftangan kerana sifat-sifat semulajadinya yang cantik dari segi rupa bentuk atau warnanya. Burung merak, kupukupu, lipan, kala, ayam jantan dan betina yang mempunyai pelbagai gerak-geri atau aksi yang menarik di samping corak dan warna-warna cantik yang terdapat pada bulu atau badannya turut diabadikan sebagai motif dalam kraftangan. Ada juga tukang-tukang kraf yang mengambil bahagian-bahagian badan yang dianggap unik dan mempunyai semangat tersendiri dan distailisasikan menjadi satu motif yang ringkas tetapi menarik seperti bahagian cengkerang siput, sisik ikan kelah, siku keluang, tapak binatang iaitu harimau, anjing dan jari binatang seperti burung kedidi dan buaya.

Masyarakat Melayu lama juga mempercayai ada sesetengah haiwan yang mempunyai kuasa menghalau makhluk halus atau jahat daripada mengganggu mereka. Oleh itu, tukang-tukang kraf telah memilih beberapa jenis haiwan berdasarkan sifat fizikalnya untuk dijadikan motif dalam kraf dan diletakkan di bahagian tertentu di dalam atau di luar rumah untuk tujuan tersebut, contohnya motif kepala cicak yang boleh menakut-nakutkan makhluk halus. 26

Motif naga dan burung geroda pula lahir dari cerita-cerita mitos yang selalunya menceritakan besar dan kuatnya binatang ini walaupun kewujudannya tidak dapat disahihkan. Bagaimana rupa dan bentuk badan kedua-dua haiwan ini biasanya akan diceritakan oleh tok dalang secara lisan. Hasil dari penceritaan secara lisan itu, tukangtukang kraf melalui imaginasinya menggambarkan sisik naga dan burung garuda seperti yang dapat dilihat pada seni ukiran kayu dan batik. Walau bagaimanapun, sebenarnya motif fauna ini merupakan motif tambahan kepada motif flora sebagai pelengkap bagi menunjukkan kesempurnaan alam sejagat.

Berikut adalah carta bentuk-bentuk kosmos yang digunakan dalam kraf tradisional Melayu: JADUAL 13 Kosmos Motif Kosmos Hujan Bulan Bintang Awan Matahari Batik Anyaman         Tembikar Ukiran Songket Tekat

Peranan Motif Kosmos dalam Kehidupan Masyarakat Melayu

Motif kosmos adalah motif yang berkaitan dengan cakerawala yang banyak diaplikasikan dalam ukiran kayu. Motif ini biasanya diletakkan di bahagian tebar layar, perabung dan atap sesuai dengan kedudukan sebenarnya di dalam sistem cakerawala (bahagian atas). Terdapat pelbagai nama motif awan seperti awan telipuk, awan boyan, awan semayang, awan selipat, awan jawa dan awan larat. Dipercayai motif-motif ini adalah pengamatan tukang-tukang ukiran kayu terhadap pergerakan awan yang berserakan di langit. Awan-

27

awan ini melarat-larat ditiup angin sehingga menghasilkan pelbagai bentuk kepulankepulan awan yang indah.

Kesimpulan Perbincangan di atas telah menjelaskan bahawa penciptaan motif-motif dalam kraftangan Melayu banyak dipengaruhi oleh objek dari alam semulajadi. Faktor utama ini terjadi disebabkan cara hidup orang Melayu ialah di pinggir-pinggir hutan dan sungai. Sebenarnya pengeksploitasian bahan dari alam semulajadi bukan sahaja tertumpu pada motif sahaja malah dari peringkat awal penciptaan kraf iaitu bahan asas, pewarna, peralatan, pencucian dan pembakaran semuanya adalah bergantung kepada bahan dari alam semulajadi. Pengalaman demi pangalaman yang diperolehi oleh tukang-tukang kraf menjadikan barangan kraftangan mengalami perkembangan yang menakjubkan dari sesuatu bentuk dan motif yang ringkas kepada yang lebih kompleks di samping mempunyai keistimewaannya tersendiri.

Kekreatifan mencipta barangan kraf ini telah dikesan sejak zaman neolitik lagi di mana ia lebih mementingkan kepada fungsi kegunaan harian sahaja. Pengalaman tidak sengaja dalam proses pembakaran tembikar telah menjadikan manusia Melayu cuba mencipta hiasan-hiasan dari bahan-bahan semulajadi seperti rotan. Seterusnya, pengaruh dari seni ragam hias gangsa Dong-Son mendorong kraf tangan Melayu menjadi lebih bergaya lagi. Bertitik tolak dari ini bermulalah ragam hias pada permukaan barangan kraf sehinggalah unsur-unsur alam bunga, binatang dan kosmos dijadikan motif penting dalam setiap ragam hias kraftangan.

Kajian ini juga mendapati bahawa motif-motif kraf tradisional bukanlah untuk memaparkan „keindahan semulajadi‟ semata-mata tetapi ia turut menggabungjalinkan pendidikan dan kepercayaan-kepercayaan animisme di sebaliknya. Pendidikan tradisional bagi masyarakat Melayu lama disebarkan melalui lisan oleh orang-orang tua. Fungsi pendidikan ketika itu ialah bagi membolehkan individu tertentu mengatur cara hidup di 28

samping mengamalkan nilai-nilai murni bagi melahirkan sebuah masyarakat yang aman damai. Tukang-tukang seni khasnya ukiran kayu banyak mengaplikasikan pendidikan moral secara visual iaitu motif ukiran berdasarkan sifat-sifat binatang yang ada pengajaran baik dan buruknya. Ukiran yang telah siap akan diletakkan di tempat yang strategik untuk peringatan seisi rumah.

Selain daripada konsep pendidikan yang diterapkan dalam motif berunsurkan alam semulajadi, motif dari sumber ini juga dipercayai dapat menjaga keamanan sesebuah keluarga daripada diganggu oleh makhluk halus. Motif-motif seperti kepala cicak disifatkan seperti „hulubalang‟ yang dapat mengusir makhluk halus di samping mengadakan upacara-upacara lain untuk tujuan yang sama seperti mengadakan kenduri tolak bala atau mengamalkan pantang larang bagi mengelakkan kemarahan mahkluk tersebut.

Hasil kajian ini mendapati, di antara pelbagai jenis motif alam semulajadi pada kraftangan, motif bunga adalah motif alam semulajadi yang paling popular digunakan dalam kraftangan Melayu. Kajian mendapati ada persamaan bunga yang digunakan sebagai motif tetapi bentuk, gaya dan warnanya berlainan mengikut kesuaian bahan dan teknik krafnya. Di antara motif-motif flora yang banyak diadaptasi pada hampir semua jenis kraf ialah bunga cempaka, raya, cengkeh, tanjung, lawang, daun keladi, tampuk manggis dan pucuk rebung, manakala motif fauna yang popular pula ialah motif ayam, burung, keluang, siput ikan dan bagi motif kosmos adalah motif awan.

Begitulah keistimewaan bangsa Melayu lama dalam menghargai alam semulajadi dan melahirkan kepekaan mereka terhadap alam sekitar yang diciptakan Tuhan. Pelbagai nama bunga, haiwan dan kosmos digubah bentuknya agar sesuai digunakan sebagai motif dalam kraf. Ternyata orang Melayu zaman dahulu mempunyai pengetahuan yang amat kaya tentang nama-nama bunga yang ada di persekitaran mereka. Mereka bukan sahaja rapat dengan alam sekitar tetapi mengetahui kegunaan objek-objek alam semulajadi itu yang boleh mendatangkan pelbagai faedah kepada mereka. Bunga ator, kerak nasi, gedong, ketamguri, asam batu, sarung cekak dan cabit antara tumbuhan-tumbuhan yang 29

kurang dikenali oleh generasi kini yang amat popular dan berguna kepada masyarakat Melayu lama.

Hasil kajian ini tentang sumber motif-motif alam semulajadi dalam kraf tradisional Melayu mendapati bahawa tukang-tukang kraf mendapat sumber ilhamnya dari tiga jenis motif utama iaitu berdasarkan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bentukbentuk cakerawala yang ada di sekeliling mereka. Motif flora adalah hasil dari tanaman perhiasan, makanan, pertanian, ritual dan perubatan yang setiap hari mereka lihat berada di sekitar mereka. Apabila hendak mencipta motif, barulah mereka mengambil bahagianbahagian tertentu elemen flora itu untuk digubah menjadi motif yang sesuai dengan bahan asas kraf. Begitulah juga pengadaptasian terhadap motif fauna dan kosmos; semuanya adalah hasil hubungan rapat mereka dengan alam sekitar. Oleh itu, adalah lebih tepat lagi jika kita katakan bahawa masyarakat Melayu lama mengamalkan cara hidup „mesra alam‟ berbanding dengan manusia masa kini yang kurang prihatin dengan perkembanagan dan penjagaan alam sekitar.

Manusia sangat beruntung kerana dianugerahkan oleh Allah kelebihan dapat mencipta sesuatu karya seni. Di dalam menghasilkan motif-motif, sebenarnya tukangtukang kraf adalah secara kecil-kecilan meniru penciptaan asli daripada Allah. Allah telah mencipta alam sekitar, sementara tukang-tukang kraf berkarya dari sesuatu yang sudah ada dan mengubah menjadi bentuk yang lain. Dengan berbekalkan akal dan perasaan, tukang-tukang kraf mampu menghasilkan motif-motif yang unik. Bersumberkan alam semulajadi ciptaan Allah, manusia seharusnya mensyukuri nikmat yang disediakan di atas bumi serta menjaganya sebaik mungkin.

Pendedahan tentang rupa-rupa motif pada kraftangan Melayu secara terperinci yang berkaitan dengan sejarah perkembangan, bagaimana penciptaan asalnya dan aplikasinya pada barangan kraf patut didedahkan pada generasi muda. Melalui penghayatan penyelidik di sepanjang kajian ini, hanya penghayatan serius sahaja yang dapat melahirkan generasi baru yang dapat menjiwai dan menghargai kepandaian bangsa Melayu terdahulu dalam mencipta barangan kraf yang seterusnya akan timbul perasaan 30

untuk mencintai barangan kraftangan tradisional yang asli. Kesedaran ini penting agar seni kraftangan tradisional Melayu tidak hanya tinggal menjadi bahan tontonan tanpa ada rasa penghargaan terhadap apa yang telah dihasilkan oleh nenek-moyang terdahulu. Adalah amat penting untuk menjamin penerimaan generasi akan datang terhadapnya agar tidak hilang ditelan arus pemodenan.

31

Gambar 1 : Tembikar tanpa hiasan zaman Neolitik di jumpai di Gua Ca, Kelantan

32

Gambar 2 : Tembikar dan teknik hias semulajadi

Gambar 3: Ragamhias Dong Son (a) motif bentuk bintang (b) Bintang dan pucuk rebung (c) Pucuk rebung/kun (d) „S‟ pilin berganda (e) „S‟ dan komposisi garis (f) Burung (g) Binatang

33

Gambar 4: Motif Flora
4.1: Batik

+ (1) Akar menjalar (2) Akar menjalar (3) Buah Pala

Bunga berbaling

(5) Bunga anggerik

(6) Bunga air mata kasih

(7) Bunga cempaka

(8) Bunga buluh

(9) Jeramprang

(10) Bunga kaca piring (4)

(11) Bunga Kenanga

(12) Bunga kerak nasi

34

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(bersambung)

(13) Bunga kerawang

(14) Bunga mangga

(15) Bunga mawar

(16) Bunga Orkid

(17) Bunga raya

(18) Bunga teratai

(19) Daun menjalar

(20) Daun keladi

(21) Daun puding

(22) Daun sirih emas

(23) Pohon ara

(24) Pohon lonang

35 (bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(25) Telepuk

(26) Kiambang

(27) Pucuk rebung

(28) Tampuk manggis (variasi)

4.2 : Anyaman Kelarai

(1) Beras patah

(2) Bunga ator

(3) Bunga berembang

(bersambung)

36

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(4) Bunga cempaka

(5) Bunga cengkeh

(6) Bunga cina

(7) Bunga durian

(8) Bunga gedong

(9) Bunga kelabutan

(10) Bunga mempelas

(11) Bunga pecah lapan

(12) Bunga penada

(13) Bunga tanjung

(14) Bunga teratai

(15) Pucuk rebung

(bersambung) Gambar 4: Motif Flora (samb) 37

(16) Tampuk jantung

(17) Tampuk manggis

(18) Tampuk pinang

(19) Bunga melor (variasi) 4.3 : Tembikar

(2) Bunga cina (3) Bunga kedudut

(1) Bunga cengkeh

(4) Bunga lawang

(5) Bunga mawar

(6) Bunga anggerik

Gambar 4: Motif Flora (samb) 38

(bersambung)

(8) Bunga pecah empat

(9) Bunga pecah enam

(7) Bunga padi

(12) Bunga tanjung

(10) Bunga pecah lapan (11) Bunga raya

(13) Daun kelapa

(14) Pucuk rebung

(15) Sulur bakung (variasi)

(16) Sulur bayung

Gambar 4: Motif Flora (samb) 39

(bersambung)

4.4 : Ukiran Kayu

(1) Bunga cempaka

(2) Bunga ketumbit

(3) Bunga cina

(4) Bunga jejari buaya

(5) Bunga kecubung

(6) Bunga kerak nasi

(7) Bunga ketamguri

(8) Bunga cengkeh

(9) Bunga kiambang

(10) Bunga matahari

(11) Bunga melor

40

(bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(12) Bunga anggerik

(13) Bunga tahi ayam

(14) Bunga tanjung

(15) Pokok sulur meliding

(16 ) Daun keladi

(17) Daun sulur kacang

(18) B.Teratai & T.Manggis

(19) Daun setulang

(20) Pokok kerak nasi

41

(bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(21) Bunga simpoh

(22) Keladi biak

(23) Bunga raya

(24) Daun bayam

(25) Bunga semangat

(26) Pucuk kacang

42 (bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)
4.5 : Tenunan Songket

(1) Bunga baling

(2) Bunga berembang

(3) Bunga cabit

(4) Bunga cina

(5) Bunga gorek

(6) Bunga mawar

(7) Bunga pisang

(8) Bunga telepuk

(9) tampuk berembang

(10) Bunga mawar

(11) Buah anggur

43 (bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(12) Bunga cermai dan variasinya

(13) Bunga bogan dan variasinya

(14) Bunga semangat dan variasinya

44 (bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(15) Bunga cengkeh dan variasinya

(16) Bunga melor dan variasinya

(18) Bunga cendawan dan variasinya (17) Biji peria dan variasinya

(20) tampuk kecupu dan variasinya (19) Tampuk manggis dan variasinya

45 (bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(21) Pucuk rebung

(22) Bunga cempaka

4.6 : Tekat

(1) Buah delima

(2) Biji padi

(3) Bunga asam batu

(bersambung)

46

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(4) Bunga bakung

(5) bunga bercula

(6) Bunga cempaka hutan

(7) Bunga cempaka kembang

(8) Bunga cempaka parit

(9) Bunga cempaka

(10) Bunga cengkeh

(11) Bunga kekwa

(12) Bunga kemboja

(13) Bunga kenanga

(14) Bunga lawang

(15) Bunga orkid

47 (bersambung)

Gambar 4: Motif Flora (samb)

(16) Bunga pecah 8

(17) Bunga pecah 5

(18) Bunga raya

(19) Bunga teratai

(20) daun keladi

(21) Daun peria

(22) Pucuk paku

(23) Pucuk rebung

(bersambung)

48

Gambar 5: Motif Fauna
5.1 Batik

(1) Ayam betina

(2) Ayam jantan

(3) Burung ayam-ayam

(4) Ayam berlaga

(5) Ayam belanda

(6) Burung tiong

(8) Burung geroda

(9) Kala jengking

(7) Burung merak (10) Kupu-kupu

Gambar 5: Motif Fauna (samb) (bersambung) 49

5.2 : Anyaman Kelarai

(1) Tapak anjing

(2) Kepala gajah

(3) Tapak harimau

(4) Jari kedidi

(5) Mata ketitir

(6) Siku keluang

(7) Anak ikan

(8) Mata bilis

(9) Sisik kelah

(10) Buntut siput

(11) Kepala lalat

(bersambung) 50

Gambar 5: Motif Fauna (samb)

5.3 : Tembikar

(1) Balung kuku

(2) Cakar ayam

(3) Tulang ikan

5.4 : Ukiran Kayu

(1) Naga

(2) Kuda laut (3) Badak mudik

(4) Sisik ular

(5) Itik pulang petang

51

(bersambung)

Gambar 5: Motif Fauna (samb)

(7) Lebah bergantung (6) Kumbang & lipas (8) Kepala cicak (variasi)

(9) Ayam berlaga 5.5 : Tenunan Songket

(3) Gigi yu (variasi) (1) Burung merak (2) Ayam jantan

(4) Kuda laut (variasi)

(5) Kupu-kupu

(6) Dada/kaki lipan

52

(bersambung)

Gambar 5: Motif Fauna (samb)

(7) Siku kluang dan variasinya

(9) Tapak sulaiman

(10) Gigi belalang

(8) Lawi ayam 5.6 : Tekat

(1) Ayam jantan

(2) Burung

53

Gambar 6: Motif Kosmos
6.1 : Anyaman Kelarai 6.2 : Tembikar

(1) Bulan sabit

(1 )Ttitik hujan 6.3. : Ukiran Kayu

(1) Awan jawa

(2) Awan boyan

(3) Awan larat

(4) Awan semayang

(5) Awan telipuk

(bersambung) 54

Gambar 6: Motif Kosmos (samb)

(6) Awan selipat

(7) Bulan & bintang

(8) Matahari

6.4 : Tekat

6.5 : Tenun Songket

(1) Awan larat

(1) Awan larat

55

Bibliografi
Abdul Halim Nasir. 1987. Traditional Malay Wood Carving. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Abdul Latiff Abu Bakar. 2001. Adat Melayu Serumpun. Melaka: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM). Aziz Deraman. 1975. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Ministry of Culture, Youth and Sports. Aziz Deraman. 1979. Kearah Reka Bentuk Baru Dalam Perusahaan Kraftangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Jasman Ahmad & Nora Hj.Samat. 2001. Siri Ensiklopedia Kebudayaan: Kemahiran Seni Kraf. Kuala Lumpur: Jade Green Publications Sdn. Bhd. Kamus Dewan. 1993. Dewan Bahasa dan Pustaka./ Kuala Lumpur: Kementerian Pendididkan Malaysia. Malaysian Handicraft Development Corporation (MHDC). 1982. Serian Songket. Kuala Lumpur: MHDC. Mohamad Nazri Ahmad. 2000. Siri Kraf Tangan: Batik & Seni Ukiran Keris.Kuala Lumpur: Pustaka Mawar. Mohamad Nazri Ahmad. 2000. Siri Kraf Tangan: Seni Anayaman. Kuala Lumpur: Pustaka Mawar. Mohamad Nazri Ahmad. 2000. Tembikar & Tengkolok. Kuala Lumpur: Pustaka Mawar. Norwani Mohd. Nawawi. 1989. Malaysian Songket: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Othman Mohd. Yatim. 1979. Keramik Asing Dalam Budaya Melayu. Dewan Bahasa & Pustaka: Kuala Lumpur. Othman Mohd. Yatim, 1989 Warisan Kesenian dalam Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Panel Penulis PCT. 2002. Siri Ensiklopedia: Malar Hijau Berbunga. Petaling Jaya: Penerbitan PCT Sdn. Bhd. Panel Penulis PCT. 2002. Siri Ensiklopedia: Tumbuhan Renek Berbunga. Petaling Jaya: Penerbitan PCT Sdn. Bhd.

56

Panel Penulis PCT. 2002. Siri Ensiklopedia: Tumbuhan Rimba. Petaling Jaya: PenerbitaN PCT Sdn. Bhd.. R.O. Winstedt. 1909. The Malays: A Cultural History. London: Routledge & Kegan Paul. Raja Ahmad Aminullah & A.Rahim Abdullah. 1999. Isu-Isu Cabaran Tradisi & Seni Sezaman; Dialog Budaya, Sastera & Seni Rupa. Perak Darul Ridwan: Yayasan Kesenian Perak. Robert J. Charleston. 1990. World Ceramics. New York: Crescent Books. Selvanayagam, Grace Impan. 1981. Kain Songket Patterns in Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: University of Malaya. Sheppard, Tan Sri Mubin. 1972. Taman Indera: Malay Decorative Arts and Pastimes. Kuala Lumpur: OUP. Siti Zainon Ismail. 1986. Reka Bentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Syed Ahmad Jamal. 1993. Rupa & Jiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Wahiza Abdul Wahid. 2000. Sejarah Seni Lukis & Seni Reka. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn.Bhd. Wan Hashim Wan The & Ismail Hamid. 1998. Nilai Budaya Masyarakat Desa; Kajian Etnografi di Wang Klian, Perlis, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, Yusman Ayob & Mohamed Roselan Malek. 1995. Kraftangan Dan Seni Bina Tradisional. Petaling Jaya: Penerbitan Prisma Sdn. Bhd.

57

ISU DAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM NOVEL THRILLER PILIHAN

OLEH MAHARAM MAMAT maharam@ukm.my

HASIL PENYELIDIKAN SENI DAN ALAM SEKITAR

PUSAT PENGAJIAN UMUM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 BANGI, SELANGOR, MALAYSIA

2002

Kertas ini berupa hasil penyelidikan yang ditaja oleh Universiti Kebangsaan Malaysia gran penyelidikan kod 11JD/001/2001.

ISU DAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM NOVEL THRILLER PILIHAN

Abstrak

Alam sekitar telah dihadirkan dalam karya dengan pelbagai fungsi sama ada untuk menguatkan karya, menampilkan unsur perlambangan, mewujudkan kelainan dalam karya atau menyerlahkan nilai dan pemikiran terhadap persekitaran. Penyelidikan ini menumpukan kajian terhadap elemen dan isuisu alam sekitar yang diangkat pengarang dan diterjemahkan melalui penggunaan eleman berkenaan, pemikiran watak, perwatakan dan perlukisan pengarang sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam karya thriller nukilan Ramlee Awang Murshid melalui novel Tombiruo (1998), Rangau (1999), Mandatori (2000) dan Semangat Hutan (2001). Berdasarkan penyelidikan ini, elemen alam sekitar dari sudut biotik dan abiotik telah diperincikan klasifikasinya. Isu-isu alam sekitar dalam novel kajian ini juga meliputi isu falsafah alam sekitar, pembangunan, kesihatan awam, undang-undang negara dan pembalakan haram. Kajian ini membuktikan bahawa karya-karya dalam novel thriller yang dianalisis telah mengangkat banyak elemen dan isu alam sekitar dalam karya secara mantap, sederhana dan mudah tetapi amat menyakinkan.

Abstract Environmental elements have been applied in literature genre for various functions. Some of them are used to strengthen the work, portraying metaphor elements, to make a difference, and to emphasize thinking and values concerning environment. This study focuses on environmental issues and elements exploited by Ramlee Awang Murshid (the writer of the selected thriller novels) in developing the whole characterisation aspects including the characters’ thinking, both directly and indirectly. The novels are Tombiruo (1998), Rangau (1999), Mandatori (2000), and Semangat Hutan (2001). Environmental elements in the aspects of biotic and abiotic are used to approach this study. The issues in these novels are centred on environmental philosophy, development, public health, national environmental law, and illegal logging. The analysis of this study proved that a lot of environmental issues and elements have been strongly and convincingly brought into play although the phrases appeared are moderate and simple.

PENGHARGAAN
Kajian tentang “Isu dan Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Pilihan” ini ialah sebahagian daripada penyelidikan “Seni dan Alam Sekitar” yang dijalankan secara berkumpulan yang terdiri daripada empat orang ahli akademik Pusat Pengajian Umum. Walaupun kajian ini boleh berdiri sendiri sebagai sebuah penulisan atau penerbitan akademik, namun tiga lagi kajian di bawah penyelidikan ini telah melengkapkan lagi apa yang cuba disampaikan dalam kajian ini. Justeru itu, saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan penyelidik iaitu Hamdzun Haron, Mashitoh Yaacob dan Maznah Ibrahim dalam memberikan sumbangan dan kerjasama yang sepenuhnya dalam melengkapkan kajian ini. Saya juga amat berterima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan UKM di atas kepercayaan, peluang dan dana yang diberikan. Kajian ini dibiayai sepenuhnya oleh Skim Peruntukan Penyelidikan untuk Fakulti/Pusat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dana ini merupakan pemangkin utama dalam menjayakan kajian “Isu dan Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Pilihan” sehingga terhasilnya penulisan akademik ini.

ACKNOWLEDGEMENTS The study of “Issues and Environmental Elements in Selected Thriller Novels” is part of a research entitled; “Arts and Environment” that has been conducted by four of the Centre for General Studies’ academic staffs. This study can be independent on its own in terms of an academic writing or as an academic publication. However, the other three studies done by other fellow researchers have complemented what this study is conveying. Therefore, I am grateful to Hamdzun Haron, Mashitoh Yaacob and Maznah Ibrahim for their full contribution and cooperation in complementing this study. I would also like to express my gratitude to Centre for General Studies and Universiti Kebangsaan Malaysia for the trust, opportunity and financial funding given. This study is sponsored fully by Research-Funding Scheme for Faculty/Centre under Universiti Kebngasaan Malaysia. The fund was the main cause for the completion of “Issues and Environmental Elements in Selected Thriller Novels” is part of a research entitled; “Arts and Environment” study that resulted in the form of this academic writing.

ISU-ISU DAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM NOVEL THRILLER MELAYU

PENGENALAN

Alam dan karya sastera tidak dapat dipisahkan semenjak zaman awal kemunculan karya seni dunia. Penghasilan sesuatu karya seni memang tidak dapat lari dari penggunaan isu dan elemen alam sekitar. Proses pembinaan dan penghasilan karya akan mengadun elemen alam sekitar secara harmoni, indah dan menarik sehingga menimbulkan kekuatan yang tersendiri terhadap karya sama ada disedari ataupun tidak. Manusia tidak dapat memisahkan dirinya dengan alam sekitar yang melingkungi mereka, lalu cuba menterjemahkan hal berkenaan sama ada secara terus atau melalui penggunaan lambang-lambang tertentu. Penggunaan unsur ini tidak sekadar menterjemahkan karya secara lebih wajar sebagai satu bentuk kehidupan yang tersendiri tetapi pada masa yang sama sebenarnya mengetengahkan unsur budaya, suasana setempat dan pemikiran pengarangnya terhadap apa yang dipaparkan dalam karya sastera.

Kajian ini akan meneliti isu-isu dan elemen alam sekitar yang digunakan pengarang Ramlee Awang Murshid di dalam karya-karya berbentuk thriller. Empat buah novel thriller pengarang ini telah dipilih iaitu Tombiruo (1998), Rangau (1999), Mandatori (2000), dan Semangat Hutan (2001). Beberapa isu alam sekitar dalam karya akan dianalisis umpamanya isu falsafah alam sekitar, pembangunan, undang-undang negara, kesihatan awam dan sebagainya.

58

Kajian terhadap elemen alam sekitar dalam novel thriller pilihan pula akan menganalisis elemen biotik dan abiotik di dalam karya.

Kajian ini bertujuan meneliti sejauh mana penggunaan isu dan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan karya sastera terutama novel, sekaligus menyerlahkan hubungan yang erat antara masyarakat dan alam. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah isu dan elemen alam sekitar yang digunakan itu serta cara gaya bagaimana ia digunakan sehingga mewujudkan satu kelainan dan nilai estetika tersendiri terhadap karya berkenaan.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian terhadap isu dan elemen alam sekitar dalam novel thriller pilihan telah dijalankan menggunakan kaedah kualitatif. Kajian ini melibatkan analisis terhadap kandungan empat buah novel pengarang muda, Ramlee Awang Murshid melibatkan kaedah kepustakaan dan menganalisis kandungan bahan kajian. Analisis terhadap karya akan melibatkan isu-isu dan elemen alam sekitar yang dihadirkan pengarang ini di dalam karya.

59

HASIL DAN PERBINCANGAN

Kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu isu-isu alam sekitar dan elemen alam sekitar yang diutarakan dalam novel thriller pilihan. Berdasarkan kajian ini, terdapat lima isu telah dianalisis dan dibincangkan secara padat, terperinci dan menyeluruh sehingga menyerlahkan kekuatan terhadap karya. Isu-isu berkenaan terdiri daripada isu falsafah alam sekitar, isu pembangunan, isu pembalakan terutama pembalakan haram dan penanaman semula balak, isu kesihatan awam dan isu undang-undang negara.

Bahagian kedua merupakan analisis karya-karya penulis ini dari sudut elemen-elemen alam sekitar. Elemen alam sekitar ini dibahagikan kepada dua iaitu elemen biotik dan elemen abiotik. Elemen biotik pula diklasifikasikan kepada tiga bahagian utama iaitu flora, fauna dan alam sekitar sosial dan budaya. Sekalipun alam sekitar sosial dan budaya ini berada di bawah falsafah alam sekitar, kajian ini turut menganalisis dari sudut ini untuk melengkapkan kajian terhadap isu falsafah alam sekitar. Alam sekitar abiotik pula diklasifikasikan kepada alam sekitar semulajadi dan alam sekitar buatan manusia.

Hubungkaitan antara isu dan elemen alam sekitar dalam karya kajian menjadi jurus utama analisis dengan melihat sejauhmana penggunaan kedua-dua unsur berkenaan dalam karya thriller yang dihasilkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengarang telah menggunakan isu dan elemen alam sekitar dalam karya sehingga mewujudkan satu bentuk karya yang mantap, kuat, memberangsangkan dan berkesan, seterusnya menyerlahkan kelainan berbanding novel tulisan pengarang lain.

60

Isu-isu Alam Sekitar dalam novel Thriller Melayu

Unsur alam sekitar menjadi sebahagian daripada elemen yang digunakan oleh pengarang di dalam karya. Penggunaan elemen alam sekitar ini tidak sekadar berfungsi untuk menghidupkan latar tempat tetapi menyerlahkan banyak peranan tersendiri yang lebih mencabar dan menguatkan karya berdasarkan penggunaannya sebagai perlambangan, menyerlahkan pemikiran, malah lebih jauh daripada itu mempamerkan unsur semiotik yang memerlukan kebijaksanaan pembaca untuk membuat tafsiran (Maharam & Mashitoh, 2002)

Menurut Maharam & Mashitoh (2002) yang memetik pendapat Shahnon Ahmad menyatakan bahawa elemen alam sekitar dan fungsinya mampu memberi ilham kepada sasterawan yang gemar memperluaskan asosiasi persekitaran dan kemanusiaan dalam karya. Rahsia yang tersembunyi dalam alam sekitar seringkali disamakan seperti rahsia hati seorang manusia yang begitu kaya dengan misteri dan mampu mengubah sikap manusia itu sendiri, walaupun secara fizikal kelihatan tiada kesinambungan dan pertalian antara keduanya. Unsur alam sekitar boleh menghidupkan pengalaman kemanusiaan dalam komposisi karya apabila dieksploitasi dengan bijak bagi menjiwai kesusasteraan dengan pelbagai nada, rentak dan iklim, seterusnya mencipta bunyi, warna dan kesan waktu yang pelbagai juga. Semua ini mampu meninggalkan kesan yang kompak dan kental terhadap kemanusiaan yang menjadi inti dan jiwa karya.

Berlandaskan kenyataan berkenaan analisis terhadap karya kajian mendapati terdapat lima isu alam sekitar telah diserlahkan pengarang ini iaitu;
61

1. Falsafah Alam Sekitar

Istilah falsafah berasal dari Greek, iaitu “philo” dan “sophia” yang bermaksud cintakan kebijaksanaan atau love of wisdom. Kebijaksanaan yang diperoleh dari ilmu pengetahuan berdasarkan kewujudan bertujuan menggalakkan wawasan dan pemahaman yang tinggi, iaitu satu visi kehidupan yang bersifat menyeluruh (Mashitoh, 1999). Dalam kes alam sekitar, ia bermakna hubungkaitan antara manusia dan alam sekitarnya iaitu “bagaimana manusia menggunakan kebijaksanaannya untuk berinteraksi dengan alam sekitar”.

Ajaran Islam berkaitan alam sekitar tidak dapat difahami sepenuhnya tanpa mengetahui konsep Islam mengenai manusia. Menurut pandangan pelbagai agama tradisional, manusia adalah penjaga alam tabii dan diturunkan dari langit serta hidup dalam keadaan harmoni di bumi ini, walaupun manusia kini telah menukar peranannya menjadi pemusnah alam, impak dari peradaban moden yang diterima (Seyyed Hossein; 1993). Menurut Zaini Ujang (1993), alam sekitar memberi manfaat kepada manusia sekurang-kurangnya sebagai simbol daripada Allah untuk memantapkan keimanan, menjadi buku ilmu yang akan memimpin manusia mencapai hakikat, dan hadiah kepada manusia yang boleh digunakan untuk memudahkan kehidupan mereka.

Sebahagian diri manusia terdiri daripada alam sekitar (air, tanah dan sebagainya) kerana manusia terdiri daripada dua bahagian fizikal dan sebahagian kemanusiaan. Manusia adalah sebahagian daripada alam sekitar yang merupakan satu-satunya makhluk yang berkemampuan melindungi alam sekitar walaupun kepentingan dan keperluannya sungguh pelbagai

62

(JamaIuddin, 2001).

Isu alam sekitar berkait rapat dengan nilai, etika dan cara hidup.

Kewujudan sesuatu yang tidak seimbang dalam alam semulajadi adalah manifestasi krisis spiritual dan keagamaan manusia moden. Manusia mengangggap; alam sekitar, Tuhan dan keagamaan dicorakkan oleh world view yang merangkumi pemahaman tentang diri sendiri, alam sekitar dan penciptanya. Pandangan ini sangat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung, disedari atau tidak disedari dalam membentuk pemikiran dan minda. Tindakan manusia pula berlandaskan minda yang diterjemahkan daripada pegangan dan kepercayaan mereka (Mashitoh, 1999). Oleh itu, interaksi yang wujud antara manusia dan alam sekitar sebenarnya terbentuk akibat gabungan persekitaran, kefahaman tentang kewujudan diri manusia itu sendiri, seterusnya nilai diri yang dipamerkan melalui tingkah laku (Kamariah & Maharam, 2002).

Kehadiran nilai falsafah dari sudut alam sekitar dalam novel kajian boleh dikesan semudah ayat “Dunia ini semakin tua” (Rangau; 35) dan “Seluruh hutan ini adalah rumah dan syurgamu” (Tambiruo; 2). Kedua-dua ayat berkenaan sangat mudah, namun membawa pengertian yang besar dan mendalam. Pengarang telah mengutarakan kebimbangan tentang alam sekitar dengan membuat konotasi tentang banyak kerosakan telah dilakukan terhadap bumi berbanding sebelum ini. Lantaran sikap rakus manusia terhadap pembangunan dan pengeksploitasian alam sekitar, manusia sudah tidak lagi mempedulikan tentang elemen-elemen alam sekitar yang perlu dijaga kelangsungannya.

Penganut agama Hindu percaya bahawa Tuhan mempunyai hak mutlak terhadap semua makluk. Ciptaan Tuhan adalah mulia, kerosakan terhadap hasil ciptaan Tuhan tidak boleh dilakukan tanpa sebab yang munasabah. Agama ini juga mengakui bahawa manusia mempunyai

63

tugas dan tanggungjawab yang lebih berbanding spesis lain untuk menjaga keharmonian alam ini. Penganut agama Hindu juga mempercayai bahawa pokok merupakan rumah kepada Tuhan Hari (Mashitoh, 1999). Pengarang ini menggunakan prinsip kelestarian alam sekitar anutan agama Hindu tersebut dalam novel Semangat Hutan seperti petikan di bawah;

Hutan ini adalah rumahnya dan merupakan amanah daripada bapanya Pondolou. Hutan ini adalah semangat dalam dirinya. Ejim sudah terlalu akrab dengan hutan ini. Dan hutan ini ibarat roh dan jasadnya. Jika hutan ini disakiti, dia juga akan berasa pedihnya. (Semangat Hutan; 50)

Pegangan ini telah dikejabkan dalam diri watak Ejim oleh pengarang dari awal hingga halaman akhir novelnya. Pengangan ini berikutan amanat yang diterima Ejim dari bapanya agar menjaga keamanan hutan berkenaan melalui ayat “Kalau ada tetamu dari luar yang datang ke sini semata-mata ingin melakukan angkara, maka pertaruhkanlah nyawamu untuk memerangi mereka,” (Tombiruo; 2). Ini membuatkan watak ini sanggup menggadaikan nyawanya

mempertahankan hutan berkenaan dari pencerobohan pembalak haram. Kegiatan jenayah yang berlaku di tengah hutan berkenaan cuba dibenteras Ejim dengan tenaga sendiri dan menggunakan pedang pusaka yang diamanahkan mendiang bapanya. Ejim juga rela dicederakan dalam usaha menyelamatkan Wan Suraya dari penculiknya.

Kewajipan manusia terhadap kelangsungan alam sekitar dipaparkan dalam karya kajian. Ayat “dia sudah pun melaksanakan tugasnya sebagai raja hutan” (Tomburio; 3) menyerlahkan tentang perasaan tanggung jawab terhadap persekitaran yang perlu dilindungi. Manusia dan alam sekitar saling berhubungan kerana kedua-duanya mempengaruhi serta meninggalkan kesan
64

antara satu sama lain. Sikap bertanggungjawab terhadap persekitaran akan menjamin kelangsungan alam sekitar dari kepupusan pada masa hadapan.

Rosnani Ibrahim (http://www.mastic.gov.my/newscan/okt98/um211098.html) mendakwa bahawa Majalah Discover (Januari 1998) telah menyiarkan artikel mengenai laporan World List of Threatened Trees yang menyatakan bahawa lebih 8, 753 daripada 80, 000 hingga 100 000 spesies pokok dunia diancam kepupusan. Seribu spesies dari jumlah berkenaan berada pada tahap kritikal dan hanya diketahui oleh individu tertentu sahaja. Interaksi yang harmoni dengan hutan seumpama itu akan menjaga kelangsungannya dan menghindari tahap kepupusan pada waktu terdekat.

Keprihatinan pengarang terhadap alam sekitar diulangi lagi dalam Semangat Hutan (hal. 396). Kesedaran dan sifat tanggungjawab berkenaan mewujudkan satu bentuk hubungan yang bersifat harmoni dengan alam sekitar. Hubungan tersebut menuntut pengguna alam sekitar bersifat sederhana. Kesederhanaan berkenaan dikesan berdasarkan perlakuan dan bentuk interaksi yang diwujudkan, umpamanya hanya menggunakan eleman alam sekitar yang benarbenar diperlukan sahaja tanpa berlebihan atau berlaku pembaziran sumber. Perkongsian hasil alam sekitar menyerlahkan sikap tanggung jawab terhadap eleman semulajadi dengan mengelakkan pembaziran. Islam menganggap membazir sebagai perbuatan yang tidak wajar. Membazir dari sudut alam sekitar bermakna menggunakan alam sekitar atau elemen-elemen di dalamnya secara lebihan keperluan atau menggunakan alam sekitar dengan tidak sepenuhnya (Mashitoh, 1999). Berdasarkan kefahaman berkenaan, pengarang mengangkat watak Ejim sebagai watak yang mengamalkan interaksi yang harmoni dengan alam sekitar tanpa melakukan

65

pembaziran, malah menggunakan sumber secara berkongsi. Ini dapat disaksikan seperti petikan berikut;

Ejim menarik rakit naik ke darat setelah menyuruh mereka meneruskan perjalanan. Rakit didamparkan di situ supaya dapat digunakan lagi. Mungkin ada orang lain yang hendak ke seberang, bolehlah mereka menggunakan rakit itu. Malah Ejim membuat rakit itu bukan untuk dirinya sendiri sahaja. Sesiapa sahaja boleh gunakannya. (Semangat Hutan; 411)

Watak Ejim dalam Semangat Hutan hanya menggunakan eleman alam sekitar berdasarkan keperluannya sahaja. Dia hanya menangkap ikan dan mengutip tumbuhan hutan berdasarkan keperluan dirinya (hal. 156). Ayat “Ejim jarang sekali memburu binatang seperti rusa dan pelanduk untuk dijadikan makanan. Selalunya Ejim hanya memburu ayam denak yang kadangkala berkeliaran di hutan itu” (Semangat Hutan; 156) menjelaskan kepada pembaca bahawa watak ini tidak melakukan pembaziran sumber. Rusa atau pelanduk merupakan fauna hutan yang besar saiznya dan tidak akan habis dimakan oleh watak ini, berbanding ikan atau ayam denak yang diperolehnya dari hutan.

Kesedaran untuk menjaga kelangsungan hutan telah mendorong ke arah penjagaan dan pemuliharaan. Ini terserlah dalam ayat “Jarang sekali Ejim menebang pokok-pokok di hutan itu untuk dibuat kayu api. Dia lebih suka mengutip kayu-kayu mati yang bertaburan di atas tanah” (Semangat Hutan; 49) yang menonjolkan sikap Ejim yang lebih suka mengutip kayu kayan mati bagi memenuhi keperluan seharian berbanding melakukan penebangan. Ejim juga tidak akan membunuh binatang sesuka hati tanpa sebab yang munasabah seperti dialog “…Ular tu tak

66

menyerang kamu lagi. Biarlah ular tu hidup di hutan ni,” (Semangat Hutan; 375). Meneliti dari sudut alam sekitar, interaksi dengan alam sekitar bersifat tidak menganiaya makhluk yang lemah. Aliran biosentrisme dalam etika alam sekitar mengamalkan prinsip ini untuk mengawal kelangsungan alam sekitar dan memberi hak intrinsik kepada benda-benda bukan hidup (Mashitoh, 1999).

Kecintaan watak Ejim terhadap alam sekitar telah menjadikan watak ini sanggup berkorban dan melakukan pelbagai usaha untuk menyelamatkan hutan tersebut. Pengarang membentuk watak ini sedemikian rupa didorong sifat kecintaan dan rasa bertanggung jawab untuk menunaikan amanah bapanya (Tombiruo; 2, 3). Kecintaan berkenaan tidak sahaja dipaparkan melalui cara watak berfikir dan bertindak, malah dikukuhkan lagi dengan dialog;

“Hutan ini adalah tempat tinggal aku. Ini semua wasiat bapa aku Pondolou. Aku raja di hutan ini! Orang luar yang datang dan buat kacau, aku akan memerangi mereka habis-habisan!” (Semangat Hutan; 396)

Pengarang mempunyai alasan tersendiri dengan setiap perlakuan watak yang dicipta. Gabungan interaksi yang bersifat harmoni dan mesra alam ini membentuk satu karya yang lebih mantap sifatnya, kukuh elemannya dan menyerlah nilai serta etika terhadap alam sekitar. Gabungan semua ini seterusnya membentuk karya sastera yang berilmu dan berinformasi sifatnya.

67

2 Kesan Pembangunan

Setelah mencapai kemerdekaan, penduduk Malaysia percaya kekayaan sumber alam yang selama ini disalurkan oleh pihak penjajah ke negara asal mereka akan dikecapi sepenuhnya. Kemerdekaan membawa kemakmuran sehingga dasar-dasar ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan menekankan pencapaian kemajuan (pertumbuhan), nasionalisme dan kesaksamaan ekonomi (http://members.lycos.co.uk/nabirz/kk-ujgpg.htm). Pertumbuhan pesat Malaysia telah membawa pembangunan dari pelbagai sudut seperti ekonomi, infrastruktur, dan sosial melalui pelaksanaan pelbagai dasar pembangunan negara. Walaupun begitu, pada masa yang sama pembangunan berkenaan ternyata meninggalkan pelbagai masalah sosial, ekonomi dan alam sekitar yang mula disedari mutakhir ini. Pembangunan ternyata telah menyebabkan banyak kemusnahan dan kepupusan sumber asli. Matlamat pembangunan yang telah lama bertapak dalam perancangan negara telah mula dinilai semula untuk mencapai pembangunan yang lebih bersifat mapan dan mengutamakan kelangsungan sumber.

Di Malaysia

pencemaran alam sekitar mula

diberi pertimbangan dalam proses

pembangunan negara yang sebelum ini tidak diambil kira. Kemusnahan yang terjadi akibat perilaku manusia sendiri dalam memenuhi kehendak dan keperluan sosio-ekonomi semasa mula diambil kira kerana pola penggunaan masyarakat semasa sekiranya tidak dibendung, akan membawa peningkatan kos sosial yang ditanggung oleh masyarakat sendiri. Nilai pemikiran ke arah pilihan kemajuan yang lebih selamat sesuai dengan pembangunan mapan perlu dipupuk. Sekalipun pembangunan membawa banyak kemajuan dan perubahan terhadap taraf hidup

68

masyarakat, namun pembangunan yang tidak bersifat mesra alam telah membawa banyak impak yang terpaksa ditanggung.

Isu pembangunan telah sering ditemui dalam novel-novel Melayu sebelum ini. Karyakarya penulis terkenal seperti Shahnon Ahmad melalui Rentong (1965), Ranjau Sepanjang Jalan (1966), Srengenge (1977) Seluang Menodak Baung (1978) dan sebagainya telah mewarnai dunia kesusasteraan Melayu. Ramlee Awang Murshid turut mengangkat isu pembangunan di dalam karya kajian sama ada secara langsung atau tidak langsung. Walau bagaimanapun, isu pembangunan yang diangkat pengarang ini dilihat dari sudut agak berbeza, iaitu kesan yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap alam sekitar.

Pencemaran merupakan impak utama terhadap alam sekitar sekiranya proses pembangunan yang bersifat mapan dan mesra alam tidak diamalkan. Pembangunan mapan atau pembangunan yang bersifat lestari mengamalkan bentuk pembangunan berterusan, melalui konsep melakukan pembangunan untuk kemudahan generasi hari ini tanpa mengabaikan (menjejaskan) keperluan atau keupayaan generasi akan datang memenuhi keperluan mereka. Ini bermaksud, proses pembangunan berkenaan menitikberatkan peningkatan mutu kehidupan manusia dengan memastikan bahawa pada masa yang sama tidak melampaui kemampuan ekosistem yang menampung kehidupannya. Oleh itu, pembangunan berterusan sebenarnya satu proses perubahan yang melibatkan eksploitasi sumber, arah pelaburan, orientasi pembangunan teknologi dan perubahan institusi, tetapi pada masa yang sama berada dalam keadaan harmoni yang seterusnya meningkatkan potensi semasa dan masa hadapan untuk memenuhi keperluan dan inspirasi manusia (Mashitoh, 1999).

69

Proses pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat telah mewujudkan masalahmasalah kemanusiaan dan kemasyarakatan, malah melibatkan juga krisis alam sekitar. Isu pencemaran merupakan antara impak yang terpaksa ditanggung akibat proses pembangunan yang tidak seimbang. Pengarang telah mengutarakan isu ini hanya berkisar terhadap pencemaran udara dan pencemaran bunyi sahaja dalam novel-novel kajian.

Bunyi yang tidak dikehendaki seperti yang dihasilkan kapal terbang, traffik atau jentera industri, dikira sebagai pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi bising berpunca dari guna tanah yang bersaingan dan tidak sepadan terutamanya gabungan antara kawasan kediaman dan tujuan komersial, jalan raya atau lebuh raya dan pembangunan industri di kawasan-kawasan bandar dan pertumbuhan pusat-pusat yang lain serta peningkatan pergantungan para pekerja kepada pengangkutan persendirian berbanding pengangkutan awam (Mashitoh, 1999). Kajian Jabatan Alam Sekitar di bandar-bandar utama seluruh negara sejak tahun 80-an menunjukkan bahawa sebahagian besar bandar mempunyai aras bunyi bising yang melampaui standard 65 dBA yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) (Jamaluddin, 2001).

Pencemaran bunyi bising merupakan suatu masalah yang kian meningkat terutama di kawasan-kawasan bandar dan kawasan kediaman. Sebahagian besar daripada masalah pencemaran bunyi bising di negara ini berpunca daripada bunyi bising trafik, sama ada di darat (kenderaan bermotor dan keretapi) ataupun di udara (kapal terbang). Peningkatan kemajuan pembangunan dalam berbagai-bagai sektor ekonomi dan sosial telah meningkatkan penggantungan manusia kepada pelbagai jenis kenderaan bagi tujuan pengangkutan dan

70

perhubungan (Janaluddin, 1993). Perbandingan kenyaringan bunyi yang diukur dalam unit desibel dBA dari pelbagai sumber boleh dilihat dalam jadual berikut;

Jadual 1: Punca Bunyi dengan Ukuran Kenyaringan Jenis bunyi Kenyaringan bunyi (dBA) Desiran daun 10 Berbisik 20 Bercakap 40 Menjerit 50 Laluan kenderaan 70-80 Jenis bunyi Kenyaringan bunyi (dBA) Penggerak jalan 90 Disko 110 Kapal terbang 130 Sumber: http://www.clh.com.my/sekolah/Team213/Isu/isu4.htm.

Kesedaran pengarang tentang kesan terhadap pencemaran bunyi boleh disaksikan melalui ayat “deruman enjin motosikal makin membingit” (Tombiruo; 37). Ini diperincikan lagi dalam ayat “Malam semakin larut namun tidak ada istilah sunyi di kawasan pinggir bandaraya itu. Deruman motosikal anak-anak muda melintasi kawasan perumahan itu mencemari sunyinya malam” (Rangau; 28). Beberapa ayat mudah yang dipaparkan pengarang mempunyai makna yang mendalam jika dilihat dari sudut alam sekitar. Isu pencemaran alam sekeliling akibat bunyi bising seumpama ini mendedahkan kepada pembaca tentang hal ini yang ditimbul pengarang ini secara tidak langsung.

Pencemaran udara juga turut mendapat perhatian pengarang muda ini. Manusia telah mencemari atmosfera sejak mereka mula tahu menggunakan api dalam kehidupan mereka untuk aktiviti pertanian, pemanasan dan memasak. Walau bagaimanapun, pencemaran hanya menjadi

71

masalah yang serius apabila Revolusi Industri bermula pada abad ke-18 dan ke-19. Menyedari hakikat berkenaan, penulis ini telah mengangkat isu pencemaran udara dalam novel kajian yang dapat dikesan berdasarkan ayat “Ayah, jerebu tebal! KL tidak nampak!” (Tombiruo; 511).

Jerebu merupakan satu fonomena atmosfera yang disebabkan kehadiran zarah-zarah terapung di ruang atmosfera. Zarah-zarah yang sangat kecil saiznya pada kepekatan yang tinggi, akan menyerap cahaya matahari menyebabkan berlaku penurunan jarak penglihatan, seterusnya mencetuskan suasana atmosfera yang kelam (Abdullah, 1999). Jerebu telah menjadi fonomena biasa di kawasan bandar dan kawasan industri kerana berlaku peningkatan kuantiti bahan-bahan pencemar dari sumber antropogenik yang dikeluarkan ke udara

(http://www.kjc.gov.my/people/environ/haze3.htm)(http://www.sabah.org.my/bm/nasihat/artikel _kesihatan/jerebu.htm). Zarah-zarah atau pertikel ini mungkin berasal dari alam semulajadi

ataupun kesan sampingan dari aktiviti manusia. Jamaluddin Jahi (2002) yang memetik pendapat Sham Sani (1997) menyatakan bahawa episod jerebu teruk yang melanda negara penghujung alaf lepas dikatakan berpunca daripada pembakaran dan kebakaran hutan di negara jiran. Jerebu yang teruk melanda negara berlaku pada April 1983, Ogos 1990, Jun 1991, Oktober 1992, Ogos dan September 1994 dan 1996, tetapi berada pada tahap yang serius dari bulan Julai hingga September 1997 kerana kepekatan terampai yang sangat tinggi dalam tempoh tersebut (Abdullah, 1999). Kemunculan jerebu hampir setiap tahun sejak dekad 80-an lagi terutama di sekitar kawasan perindustrian utama menggambarkan bahawa masalah ini tidak sahaja berpunca dari negara jiran semata.

72

Selain jerebu, punca utama pencemaran udara juga dikesan dari kenderaan bermotor, yang dikatakan sebagai penyumbang terbesar (Jamaluddin, 2001). Kenderaan merupakan punca utama pencemaran udara iaitu dua kali ganda lebih daripada mana-mana jenis bahan kimia pencemar atau 82 peratus jumlah pencemaran udara (Muhd. Zuki & Hamidah, 2001). Kepekatan plumbum dalam minyak kenderaan di Malaysia ialah 0.84 g seliter, iaitu jumlah tertinggi di dunia berbanding minyak kenderaan di Perancis (0.64g), Itali (0.4g), Jerman Barat (0.15g), Switzeland (0.54g) dan Amerika Syarikat (0.33g), manakala Britain tidak membenarkan plumbum ditambah dalam minyak tanpa plumbum dan minyak berkepekatan plumbum (Zuraida, 1989). Walaupun begitu, pada tahun 1998, semua 45 sampel petrol plumbum yang diambil secara rawak dari stesen minyak seluruh negara didapati mematuhi paras plumbum 0.15 gram per liter yang ditetapkan di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor) 1985 (Laporan Jabatan Sains dan Alam Sekitar, 1998).

Sebelum kewujudan manusia, alam sekitar tercemar oleh unsur-unsur semulajadi seperti gunung berapi, habuk, hakisan tanah, bahan-bahan garam dari lautan, hidrogen sulfida dari pereputan organik dan bakteria, tetapi alam masih mampu menghadapinya secara semulajadi. Aktiviti manusia telah menambah kesan pencemaran berkenaan sehingga tidak mampu ditanggung oleh persekitaran.

Sekalipun ayat “asap berkepul-kepul keluar dari ekzos mencemari udara” (Tombiruo; 37) kelihatan mudah dan sederhana, namun ayat berkenaan menyerlahkan satu bentuk pencemaran yang besar kesannya kepada alam sekitar sedang berlaku. Di Malaysia, lebih daripada tiga juta tan bahan cemar dilepaskan oleh kenderaan bermotor sepanjang 1996 seperti

73

dilaporkan Jabatan Alam Sekitar (JAS). Pembahagian bahan cemar berkenaan adalah 2.4 juta tan karbon monoksida, 458 ribu tan hidrokarbon, 146 ribu tan nitrogen oksida dan 19 ribu tan zarah ke udara setiap tahun (Muhd. Zuki, Hamidah, 2001). Pada tahun tersebut dianggarkan terdapat lebih 7 juta kenderaan bermotor di Malaysia.

Belanjawan 2002 yang dibentangkan di Dewan Negara menyatakan bahawa kenderaan bermotor telah menyumbang 67.8% kepada jumlah duti eksais negara membayangkan bahawa kenderaan bermotor mendapat permintaan yang tinggi di negara ini (Belanjawan, 2002). Kadar pelepasan bahan cemar di kawasan yang tinggi kepadatan penduduknya, kadangkala melebihi kadar pembersihan semulajadi yang mampu dilakukan atmosfera. Pengarang ternyata menyedari tentang situasi ini dan diserlahkan seperti ayat “Deruman enjin motosikal makin membingit. Asap berkepul-kepul keluar dari ekzos mencemari udara. Apabila sampai di hadapan Baizura, Nik Hussin segera mematikan enjin motosikalnya yang kian uzur” (Tombiruo, 37). Tiga ayat pendek berkenaan menggabungkan kedua-dua pencemaran bunyi dan pencemaran udara dengan bentuk yang mudah dan jelas.

Pertumbuhan ekonomi negara yang pesat antara tahun 1991 hingga 1997 telah memberi sumbangan besar kepada perubahan struktur sosial dan ekonomi negara yang mengarah kepada perkembangan pesat perindustrian dan pembandaran menyebabkan berlaku migrasi dari luar bandar ke bandar. Penghijrahan penduduk yang pesat ini tidak mampu ditampung oleh sektor perumahan (http://www.kpkt.gov.my/buletin/peka3-2000/setinggan.htm). Proses pembangunan yang tidak seimbang telah menwujudkan satu sistem perbandaran yang tidak sempurna.

74

Pembangunan pesat pada bahagian tertentu bandar dan mengabaikan bahagian lain mewujudkan satu fonomena setinggan di tengah kepesatan pembangunan dan pembandaran.

Kajian terhadap setinggan di seluruh negara mendapati bahawa terdapat sebanyak 114, 944 unit bangunan setinggan berjumlah 557, 679 orang yang wujud di seluruh negara. Sejumlah 1, 032 kampung setinggan wujud di Malaysia khususnya di Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Sabah. Kebanyakan petempatan setinggan ini terletak di kawasan pantai (atas laut), bekas lombong, rizab jalan, rizab sungai, rizab keretapi dan kawasan pinggir bandar yang belum dibangunkan (http://www.kpkt.gov.my/buletin/peka3-2000/setinggan.htm).

Golongan penulis kreatif memandang isu ini sebagai sebahagian daripada masalah sosial yang mengganggu kehidupan masyarakat Malaysia yang diserlahkan dalam karya. Isu setinggan telah disentuh dalam Rangau, menyerlahkan keprihatinan pengarang ini terhadap masyarakat pinggiran seumpama ini seperti petikan berikut;

Dia lahir dalam keluarga yang miskin. Ibunya bekerja mengambil upah mencuci pakaian. Pendapatan yang tidak tetap. Kadangkala dalam sehari ibunya langsung tidak mendapat sebarang upah kerana tidak ada pakaian yang hendak di cuci. Mereka dua beranak tinggal di sebuah petempatan setinggan. Kehidupan mereka benar-benar daif. (Rangau; 109)

Setinggan menjadi sebahagian penyebab berlakunya banjir kilat di kawasan bandar selain faktor lain seperti pembandaran, pembinaan bangunan bersimen dan berbatu, jalan raya bertar, medan letak kereta berasphalt, stadium, gelanggang permainan dan pelbagai struktur tidak telap air yang mengurangkan keupayaan permukaan bandar untuk menyerap dan menyimpan air.
75

Kawasan setinggan yang tidak terurus infrastruktur seperti sistem perparitan yang tidak sempurna, pelupusan sampah sarap yang tidak sistematik hingga menyebabkan berlaku penyumbatan salur larian air dan limpahan, menyebabkan air larian permukaan dalam jumlah yang banyak tidak mampu mengalir secara sempurna. Limpahan ini akan menyebabkan berlaku banjir kilat.

Banjir kilat merupakan kejadian banjir yang berlaku secara lokal pada skala kecil, dengan hidrograf menunjukkan pencapaian aliran puncak (puncak banjir) dalam tempoh yang singkat (biasanya setengah jam hingga kurang sejam selepas hujan). Kapasiti longkang dan sungai tidak mampu menampung aliran luahan yang begitu banyak menyebabkan berlaku banjir kilat (http://www.el.net.my/pcghs/banjir.html). Akibatnya, kebanyakan bandar besar yang terletak di dataran banjir di Malaysia yang mempunyai kadar binaan padat, kadar risiko, pendedahan dan vulnerabiliti manusia kepada banjir kilat telah meningkat dengan ketara kebelakangan ini. Pada tahun 1996 sahaja terdapat 100 kejadian banjir telah dilaporkan di kawasan Lembah Kelang sahaja (Persatuan pengguna, Mac 1998). Kejadian banjir kilat yang serius di beberapa bandar utama negara seperti Georgetown (1991), Kuala Lumpur (1993) Bukit Mertajam dan sebagainya menunjukkan bahawa masalah ini semakin buruk dan perlu ditangani secara wajar.

Situasi banjir kilat juga dikemukakan pengarang ini secara mudah dan sederhana. Masalah ini menjadi sebahagian daripada perkara yang berlaku apabila pembangunan lestari dan mapan tidak dilaksanakan secara seimbang. Pengarang telah mengetengahkan tentang masalah banjir kilat yang kerap berlaku di tengah bandaraya seperti berikut;

76

Petang itu hujan lebat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Lalu lintas sesak dengan kenderaan. Bunyi hon membingit. Riuh rendah menghingari jalan raya. Ramai warga kota yang berteduh di perhentian bas dan teksi, malah terdapat juga mereka yang mengurung diri di kompleks-kompleks membeli-belah. Menghindari diri dari hujan yang seakan tidak mahu berhenti. Turun , selebat-lebatnya. Sesekali dentuman guruh kedengaran. Terlalu kuat seakan membelah angkasa. Bila hujan lebat begitu, tentu sekali terdapat beberapa kawasan yang akan mengalami banjir kilat. Namun hujan lebat itu juga merupakan penawar di musim kemarau. Menyejukkan bumi setelah bahang panas melanda bandaraya sejak dua bulan yang lalu. (Rangau; 499)

Pembangunan yang pesat berlaku sekitar ibu kota umpamanya telah menjadikan pusat bandar Kuala Lumpur-Petaling Jaya-Shah Alam-Kelang muncul sebagai konurbasi bandar berterusan sepanjang Lembah Klang menjelang tahun 2020. Keluasan bandar di Lembah Klang dianggarkan 80 peratus pada tahun 2005. Selangor mempunyai kadar kepesatan pembangunan yang tinggi berbanding negeri lain di negara ini. Pertambahan kawasan tepubina di kawasan pusat bandar di Malaysia akan menyebabkan bencana banjir kilat menjadi semakin buruk daripada segi kekerapan dan magnitud. Ini berlaku berikutan pemilihan tempat menetap di kawasan dataran banjir, tidak lagi mengambil berat tentang ancaman dan bahaya banjir, menguruskan banjir dengan tidak baik, memajukan tanah dengan berlebihan terutamanya kawasan bukit dan memusnahkan sumber hutan dalam kadar yang tidak dapat disesuaikan kepada sistem semulajadi (Chan, 2002).

Pembandaran yang berlaku secara pesat juga mengundang isu kesesakan trafik. Kesesakan trafik ini pula menyumbang kearah pencemaran bunyi dan pencemaran udara yang disumbangkan kenderaan bermotor. Isu kesesakan trafik yang berlaku di tengah-tengah

77

bandaraya Kuala Lumpur turut menarik perhatian pengarang ini. Situasi kesesakan trafik ini digambarkan pengarang seperti “Sesekali anak matanya dialihkan pula ke arah deretan kenderaan di Jalan Raja Laut. Bergerak terhenjut-henjut kerana kesesakan yang padat” (Rangau;500) dan “Juliana tersenyum sinis apabila melihat kereta itu tersekat-sekat pergerakannya kerana lorong laju juga mengalami kesesakan. Seperti tadi kenderaan bergerak perlahan” (Mandatori; 262). Selain itu situasi kesesakan trafik di jalan raya yang teruk boleh mengganggu kesihatan seperti stress, migrain dan hilang kawalan diri.

Malaysia mendapat sumber tenaga dari jana kuasa elektrik bersumberkan petroleum. Penggunaan sumber seumpama ini akan susut dalam satu jangka masa yang panjang dan lama kelamaan akan habis seperti yang berlaku terhadap sumber arang batu, bijih besi, bijih timah dan bauksit. Keperluan terhadap tenaga yang kian meningkat menuntut satu sumber alternatif untuk menentukan kelangsungan tenaga berkenaan. Terdapat beberapa alternatif yang boleh digunakan dari sumber alam yang boleh menghasilkan sumber tenaga secara berpanjangan iaitu matahari, angin, ombak dan air.

Tenaga air yang mengalir di bawah kuasa graviti telah digunakan berkurun lamanya untuk memutarkan kincir air dan kini telah digunakan pada skala yang besar untuk menjalankan turbin. Kuasa elektrik hidro kini menyumbang 5 hingga 10 peratus pengeluaran tenaga pada masa ini (Watson, J, 1993). Keperluan terhadap sumber tenaga yang berterusan inilah mendorong Malaysia untuk membina sebuah lagi terusan seperti Bakun. Empangan bukan satu prinsip teknologi atau idea baru tetapi telah diamalkan dalam tamadun-tamadun awal seperti di Asia Tengah dan Kampuchea, meninggalkan bukti kemahiran kejuruteraan mereka dalam

78

pembinaan empangan dan taliair. Empangan pertama yang direkodkan telah dibina lebih kurang 5 000 tahun dahulu di Mesir untuk memperbaiki pertanian dan membekalkan kuasa serta sumber air yang terjamin (Zuraida, 1989).

Semakin moden hidup manusia, semakin besar empangan dibina, yang dapat mengubah dan mengatur sungai-sungai yang terlibat. Perkembangan teknologi manusia telah

membolehkannya membina empangan yang besar saiznya, merangkumi kawasan yang lebih luas, kos yang tinggi serta menghasilkan jumlah tenaga yang banyak. Pembinaan empangan telah membawa perubahan kepada kehidupan manusia, terutama dari sudut ekonomi (Zuraida, 1989).

Pembinaan empangan hidro jika dilihat dari sudut alam sekitar memang akan memberi impak terhadap keseimbangan alam. Pembinaan projek-projek hidro mempunyai kaitan rapat dengan pembangunan dan perindustrian negara, sekaligus peningkatan ekonomi. Perkembangan yang pesat dalam berbagai-bagai industri menyebabkan lebih banyak bekalan elektrik diperlukan, sedangkan jumlah bahan bakar semakin hari kian susut.

Pada masa ini, Malaysia banyak bergantung kepada sumber minyak sebagai punca tenaga yang melibatkan 93 peratus daripada penggunaan tenaga keseluruhan. Peningkatan penggunaan sumber tenaga ini dari tahun ke tahun menyebabkan negara terpaksa beralih kepada sumber tenaga lain. Pembinaan empangan untuk mendapatkan tenaga elektrik merupakan salah satu cara untuk menampung keperluan ini. Malaysia mempunyai banyak kawasan yang berupaya untuk menghasilkan tenaga elektrik secara hidro.

79

Beberapa buah empangan telah dibina hingga kini seperti empangan Kenyir, dan empangan Temenggor. Empangan Kenyir umpamanya telah menenggelamkan seluas 369 000 hektar kawasan, berkeupayaan menakung 16.5 juta meter air dengan menghasilkan 400 megawat tenaga (Ismail Sahid, 1985). Bakun merupakan antara empangan yang masih dalam pembinaan selain empangan Pergau. Pengarang telah mengangkat isu Bakun dalam Mandatori dengan mengemukakan fakta, data dan perincian pembinaan serta situasi yang berlaku kepada khalayak. Ini dapat disaksikan melalui petikan-petikan berikut; Apabila selesai sahaja pembinaan tiga buah terowong itu maka kerja-kerja melencongkan air sungai akan dimulakan. Satu kawasan kering akan dapat dihasilkan untuk memulakan kerja-kerja pembinaan empagan hidro. Projek Hidroelektrik Bakun apabila siap nanti akan menjadi kawasan tadahan air terbesar di Malaysia, malah juga di Asia Tenggara. Projek yang terletak di Sungai Balui itu berada kira-kira 37 kilometer di Hulu Pekan Belaga. Kawasan yang akan dibanjiri merangkumi 695 kilometer persegi beersamaan 70 ribu hektar. Dan ia hanya 0.5 peratus daripada jumlah keseluruhan negeri Sarawak. Hidroelektrik Bakun berkeupayaan menghasilkan 2400 megawatt kuasa elektrik. (Mandatori; 57) “Kawasan tadahan air seluas 695 kilometer persegi cuma akan menenggelami Sungai Balui dalam bentuk memanjang. Kawasan sumber air pula seluas 14, 750 kilometer persegi dan bersumber dari Sungai Bahau, Sungai Linau dan Sungai Marua tidak sekali-kali akan memusnahkan alam semulajadi seperti hutan, bukit dan tumbuh-tumbuhan yang lain di sini,” Hambali menyanggah kenyataan awal daripada wanita di hadapannya itu. (Mandatori; 86) “Kawasan yang akan dibanjiri nanti merangkumi 695 kilometer persegi dan ia merupakan hanya 0.5 peratus dari keluasan keseluruhan negeri Sarawak. Hidro itu nanti berupaya menghasilkan 2 400 megawatt kuasa elektrik dan akan memberikan Sarawak peluang-peluang sosioekonomi bagi persediaan rakyat negeri ini mengambil bahagian di dalam pembangunan industri-industri utama yang mempelbagaikan ekonomi negeri,” Hambali melanjutkan hujahnya dengan satu semangat yang agak luar biasa. (Mandatori; 86-87)

80

Pengarang telah menampilkan watak Rita Lee sebagai wartawan asing yang ditugaskan untuk memburukkan projek berkenaan di media antarabangsa. Ini dapat dikesan dari peringkat awal lagi melalui dialog-dialog sinis yang dikemukakan wanita itu seperti ayat

“Kemudian…lebih kurang tujuh ribu penduduk di sini akan merempat tak berumah?” (hal. 86). Watak Hambali yang menjadi jurutera yang bertanggungjawab mengendalikan perjalanan pembinaan Bakun digambarkan bersifat tenang menghadapi situasi berkenaan. Malah watak ini telah memberi penerangan secara terperinci tentang langkah-langkah yang diambil pihak berkuasa bagi mengatasi pelbagai masalah di kawasan berkenaan, umpamanya seperti petikan berikut; “Kerajaan telah menyediakan kawasan penempatan semula yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas. Sekolah, klinik, jalan raya, elektrik dan air bersih. Di samping itu sebuah bandar baru akan diwujudkan di Hulu Sungai Belaga. Kumpulan etnik Orang Ulu yang terdiri daripada Kayan, Kenyah, Kajang, Ukit dan Penan akan menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan itu. Mereka juga perlu didedahkan dengan kemajuan dan sebagai rakyat Malaysia…mereka juga berhak untuk menikmati pembangunan,” hujah Hambali. (Mandatori; 86)

Pengarang sebaliknya cuba mengetengahkan rasional mengapa pembinaan empangan Bakun perlu diteruskan, seterusnya mengemukakan faedah yang akan diperoleh penduduk tempatan. Ini diserlahkan seperti petikan; “Kawasan yang akan dibanjiri nanti merangkumi 695 kilometer persegi dan ia merupakan hanya 0.5 peratus dari keluasan keseluruhan negeri Sarawak. Hidro itu nanti berupaya menghasilkan 2 400 megawatt kuasa elektrik dan akan memberikan Sarawak peluang-peluang sosioekonomi bagi persediaan rakyat negeri ini mengambil bahagian di dalam pembangunan industri-industri utama yang akan mengutamakan mempelbagaikan ekonomi negeri,” Hambali melanjutkan hujahnya dengan satu semangat yang agak luar biasa. (Mandatori; 86-87)

81

Pengarang secara langsung telah mengemukakan banyak maklumat, data dan fakta berkaitan Bakun yang menjadi isu `panas‟ negara kini. Pembaca mendapat maklumat secara tepat, lengkap dan menyeluruh tentang projek berkenaan, termasuk kesan yang akan dialami apabila empangan Bakun beroperasi kelak. Walau bagaimanapun, kesan akibat pembinaan empangan terhadap persekitaran dan negara hanya dikemukakan dari sudut positif sahaja, tanpa menampilkan impak negatif yang juga terpaksa diterima seperti kehilangan flora dan fauna akibat penenggelaman kawasan hutan berkenaan. Sekalipun begitu, cubaan yang dilakukan pengarang ini patut dipuji kerana ketekunan dan keprihatinannya terhadap isu empangan Bakun yang selama ini dianggap sebagai membazir dan merugikan. Pengarang melalui watak Hambali mampu menyakinkan pembaca tentang keperluan pembinaan empangan Bakun berkenaan terutama kepada negeri Sarawak dan Malaysia amnya.

3. Pembalakan

Dianggarkan bahawa satu pertiga daripada permukaan bumi diliputi oleh hutan. Hutan hujan tropika terdiri daripada 23 peratus atau 935 milion hektar daripada keluasan hutan dunia yang berjumlah kira-kira 4 000 milion hektar. Anggaran keluasan hutan di dunia diklasifikasikan seperti jadual berikut;

82

Jadual 2: Anggaran Keluasan Hutan Dunia Negara/ Kawasan Eropah USSR Utara dan tengah Amerika Amerika Selatan Asia China Afrika Ocenia Jumlah Luas (hektar) 140, 000 910, 000 815, 000 908, 000 458, 000 76, 000 639, 000 81, 000 4, 028, 000 (Sumber: Abdullah, 1999)

Hutan tropika yang utuh mengandungi berjuta-juta spesies kehidupan yang bukan sahaja terdiri daripada haiwan dan tumbuhan tetapi spesies-spesies kulat dan mikroorganisma yang tidak dapat dilihat mata kasar. Hutan tropika mengandungi lebih banyak spesies kehidupan berbanding hutan di kawasan latitud tinggi (Mohd. Nordin, 1997). Terdapat sebanyak 14, 500 spesies flora dan 1,000 spesies fauna vetebrata di hutan hujan Malaysia yang merupakan satu keunikan dan kekayaan semulajadi negara. Setiap hidupan di muka bumi mempunyai fungsi yang tersendiri.

Hutan Malaysia merupakan antara hutan yang tertua di dunia, iaitu lebih kurang 150 hingga 180 juta tahun, dianggarkan mempunyai tidak kurang 7, 900 spesies tumbuhan berbunga dan 800 spesies tumbuhan tak berbunga (Abdullah, 1999). Malaysia mempunyai kawasan hutan yang luas iaitu hampir 19 juta hektar atau 58 peratus daripada 32.8 juta hektar keluasan negara. Lebih 14.3 juta hektar atau 43.5 peratus daripada keluasan negara telah dikelaskan sebagai hutan kekal dengan 3.5 juta hektar hutan dilindungi, manakala baki 10.8 juta hektar hutan adalah hutan pengeluaran (Muhd Zuki & Hamidah, 2001). Menurut Asirvatham, J.M. (2001), pembahagian hutan negara secara lebih menyeluruh, boleh dilihat seperti berikut;
83

In Peninsular Malaysia there are 5, 938, 068 ha of total forested land, which constitutes some 45.1% of the total land area. Of this, 4, 853, 046 ha are Permanent Reserve Forest (PFR) and 87 (23, 002 ha) Virgin Jungle Reserves (VJR). The main types of forests found in Peninsular Malaysia are the Dipterocarp Forest, Peat Swamp Forest, and Mangrove Forest and Forest Plantation Covers. In Sarawak, it is estimated that about 8, 445, 199 ha are forests area and in Sabah, there are 61.77% forested land or 4, 553, 161 area in hectares.

Dasar Perhutanan kebangsaan telah diwujudkan pada 1978, disusuli dengan Akta Perhutanan Negara 1984 bagi memulihara khazanah hutan tempatan. Ini berikutan berlaku kemerosotan mutu sumber hutan negara. Othman Abdul Manan (1991) yang dipetik Jamaludin Jahi (2001) menyatakan bahawa terdapat kira-kira 69 peratus kawasan Malaysia dilitupi hutan pada 1966, tetapi telah berkurangan dengan banyaknya akibat pembalakan dan pembukaan tanah untuk pertanian, petempatan, pembinaan infrastruktur serta pembangunan lain. Pada 1990, dianggarkan hanya tinggal 61.2 peratus sahaja kawasan negara ini yang dilitupi hutan dengan 47 peratus daripadanya terletak di Semenanjung Malaysia. Jumlah keluasan hutan di Malaysia pada 1999 lebih kurang 19.24 juta hektar atau 58.6 peratus daripada keluasan negara dengan sebahagian besarnya terletak di Sabah dan Sarawak. Ini boleh dilihat melalui jadual di bawah;

Jadual 3: Keluasan Hutan di Malaysia (mengikut tahun – juta hektar) Kawasan\ Tahun 1980 1987 1989 1990 1991 Semenanjung Malaysia 6.36 6.4 6.32 6.27 6.11 Sarawak 8.82 9.4 8.71 8.71 8.70 Sabah 5.36 4.4 4.44 4.44 4.43 (Sumber: Perangkaan kementerian Perusahaan Utama, 1992)

84

Pokok adalah bahagian intrinsik hutan dunia yang memberi khidmat yang tidak ternilai kepada manusia dalam bentuk mengawal iklim, kawasan tadahan air, perubatan, makanan dan kayu kayan. Eksport kayu kayan dari negara membangun pada 1989 berjumlah RM 34 bilion, manakala nilai perniagaan rotan di seluruh dunia adalah RM 5.08 bilion setahun. Selain balak hutan juga mengeluarkan hasil dari pelbagai sumber ekonomi seperti getah, damar, steroid, rotan, buluh, rempah, minyak dan pewarna yang menjadi bahan asas menghasilkan pelbagai barangan (Muhd Zuki & Hamidah, 2001), manakala balak pula menjadi sebahagian daripada sumber ekonomi negara.

Pembalakan menjadi isu yang dikemukakan pengarang dalam novel Tombiruo dan Semangat Hutan. Pengarang mengangkat industri pembalakan negara di negeri Sabah sebagai isu utama dalam kedua-dua novel ini. Dalam novel Tombiruo, syarikat pembalakan yang diusahakan keluarga Tuan Berham telah diancam dengan kegiatan pembalakan haram yang sanggup melakukan apa sahaja termasuk pembunuhan yang dirancang dengan rapi. Kegiatan pembalakan haram berkenaan terlalu sukar untuk dibendung (Semangat Hutan; 50), (Tombiruo; 3, 97). Kegiatan pembalakan haram telah dipaparkan sama ada secara mudah seperti “Pembalakpembalak haram semakin rakus melakukan angkara” (Tomburio; 3) dan “Malam ini, pokokpokok balak ditebang dengan rakusnya oleh pembalak-pembalak haram” (Tombiruo; 86), ataupun memaparkan kegiatan ini secara lebih terperinci seperti petikan di bawah; “Angkat balak-balak tu ke atas lori! Cepat!” jerit seorang lelaki berbangsa Cina. Orang itu ialah Tauke Wong yang bertindak sebagai ketua pembalakan haram di daerah pedalaman itu. Apabila dia mendengar berita kematian Tuan Berham, dia cepat-cepat mengarahkan orang-orangnya memasuki kawasan balak itu. Malam ini, kawasan balak milik Tuan Berham diceroboh dan pokok-pokok balak dicuri. Mereka bertindak berdasarkan strategi yang diatur, bekerja pantas dan cekap. Hasil-

85

hasil yang bukan hak diambil sesuka hati ketika keluarga Tuan Berham masih diselubungi kesedihan. (Tombiruo; 87)

Pengarang turut memaparkan satu bentuk pembalakan bersifat lestari dengan alam sekitar. Balak yang sedia ditebang perlu memenuhi kritiria tertentu. Spesies balak yang ditanam memerlukan masa sekurang-kurangnya 15 tahun untuk matang bagi tanaman ladang hutan dan sekitar 70 tahun bagi spesies hutan asli (Abdul Hamid, 2000), selain pertimbangan saiz pokok dan mutu. Pembalakan di kawasan yang dibenarkan perlu menepati syarat tertentu iaitu hanya 7 hingga 12 pokok yang ditebang daripada 500 pokok dalam satu kawasan perhektar. Pokok yang ditebang juga perlu melebihi diameter 45 cm dan pemilihan pokok dibuat supaya anak-anak pokok baru berpeluang untuk mendapat cahaya yang cukup selain mewajibkan penanaman semula (Muhd. Zuki, Hamidah, 2001).

Hanya pokok balak yang matang sahaja yang akan ditebang berdasarkan usia dan ukur lilit batang balak berkenaan. Pengarang ini telah menjelaskan hal tersebut seperti petikan yang diturunkan di bawah;

Pokok-pokok yang ditanda menggunakan tag adalah pokok-pokok yang dibenar tebang, iaitu pokok-pokok di dalam had tebangan di sepanjang kelarian jalan yang diluluskan. Had batas tebangan yang sesuai adalah – Chengal 65 sentimeter, kaum Damar (Dipterokarpa) 55 sentimeter dan kaum bukan damar (bukan Dipterokarp) 50 sentimeter. Manakala anggaran isi padu bersih dari kawasan penelitian itu adalah 85.67 meter padu sehektar. (Semangat Hutan; 108)

86

Pengarang ini juga ternyata melakukan penyelidikan terperinci tentang perkara yang ingin disampaikan kepada khalayak. Ini diserlahkan melalui petikan berikut;

Pokok sentang boleh hidup subur di tanah pamah dan di lereng-lereng bukit pada ketinggian di antara 200 – 300 meter dari paras laut. Ia memerlukan tanah yang subur dengan PH antara 6.2 – 6.7 dan hujan tahunan 1 600 mm – 2 000 mm. Kawasan penanaman juga perlu mempunyai saliran yang baik. (Semangat Hutan; 53)

Permintaan terhadap kayu kayan telah mengakibatkan pemusnahan hutan rimba asal. Permintaan terhadap kayu binaan dan kertas yang meningkat menyebabkan perusahaan membalak terus berkembang pesat dan meninggalkan impak negatif terhadap alam sekitar. Walaupun penanaman semula dilakukan di kawasan penebangan berkenaan, tetapi hakisan tanah dan banjir yang serius masih berlaku sebelum pokok benar-benar matang kerana penanaman semula hutan masih merupakan satu bentuk pengubahsuaian terhadap hutan akibat tindakan manusia. Walau bagaimanapun kegiatan tanam semula ini merupakan salah satu alternatif yang ada sebagai satu usaha menjaga kelestarian sumber balak negara kerana tanam semula dianggap mampu mengurangkan kemerosotan hutan negara dengan kadar yang cepat. Tumbuh-tumbuhan yang menggantikan hutan semulajadi boleh dikatakan sebagai hutan, tetapi spesiesnya tidak sama seperti pokok asal. Negara-negara Eropah seperti Jerman Barat mengamalkan cara ini dengan menanam pokok konifer bagi menggantikan hutan oak. Rancangan penanaman semula hutan turut dijalankan di England, Tunisia dan Maghribi (luar Eropah), Jepun, Korea dan China (Asia Timur). Ini menyebabkan kawasan hutan yang didapati kini terdiri daripada kawasan spesies pokok yang berlainan dari spesies asal (Zuraina, 1989). Kegiatan tanam semula ini telah diterangkan pengarang ini dalam karya kajian seperti petikan di bawah;

87

Separuh dari kawasan seluas dua ribu hektar telah ditanami pokok balak jenis sentang setelah penebangan dilakukan tujuh tahun lalu. Kini pokok balak yang juga dikenali dengan nama saintifiknya Azadirachta Excelsa itu mempunyai ukuran lintang batangnya mencapai 18 inci. (Semangat Hutan; 52)

Penulis

mengutarakan

kegiatan

tanam

semula

balak

sebagai

satu

kegiatan

bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Perbandingan antara pembalak bertanggungjawab dan pembalak haram telah dikemukakan pengarang sebagai satu bentuk perbezaan terhadap cara menilai alam sekitar. Pembalak yang bertanggungjawab menganggap alam sekitar sebagai perantara ke arah nilai ekonomi yang perlu dijaga kelangsungannya, manakala pembalak haram hanya mengutamakan nilai ekonomi semata. Ini boleh disaksikan dalam petikan berikut;

Pembalakan di hutan itu sukar dibendung. Malah kebimbangan itu pernah disuarakan oleh Ejim kepada adik kembarnya Amiruddin. Menurut Amiruddin, penebangan pokok-pokok balak di hutan itu akan mengalami proses pertumbuhan semula. Pokok-pokok balak yang ditebang akan diganti dengan pokok sentang. Dan perancangan itu akan mengelak dari kepupusan di hutan itu…Namun begitu yang selalu membuat bencana di hutan itu adalah pembalak-pembalak haram. Mereka mencuri balak milik orang lain dan membiarkan kawasan penebangan itu begitu sahaja. Sekitar hutan digondolkan. (Semangat Hutan; 50)

Pengurusan yang teratur seumpama ini juga membolehkan 1.65 hektar hutan balak yang ditebang kini ditanam semula, termasuk 64 kawasan sebagai hutan reakreasi, 90, 000 hektar penanaman balak komersial, 24, 155 hektar tanaman rotan dan 1, 516 hektar pokok buah-buahan (Muhd. Zuki & Hamidah, 2001). Kegiatan pembalakan yang berharmoni dengan kelestarian
88

alam sekitar juga boleh disaksikan semasa proses pemilihan pokok balak yang akan ditanam semula. Jarak tanaman di kawasan bukit adalah 3 meter dan di kawasan rata atau bawah daripada 300 meter dari aras laut adalah 6 meter. Menurut Abdul Hamid (2000) terdapat beberapa kriteria perlu digunakan untuk menentukan spesies pokok yang akan ditanam di ladang kontemporari, iaitu;

i.

jenis pokok yang cepat membesar dan berupaya mencapai saiz balak dalam tempoh 15 tahun,

ii. iii. iv.

dapat menghasilkan kayu yang sesuai untuk kegunaan am atau pelbagai, mudah ditanam di bawah sistem dan keadaan perladangan, dan, Mempunyai bekalan biji benih yang banyak terutama bekalan (sumber) tempatan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pengarang ternyata mempunyai maklumat yang luas tentang aktiviti dan isu pembalakan negara terutama di Sabah. Isu pembalakan ini telah membantu menjalinkan plot menjadi turun naik dan mengubah tempo penceritaan pengarang sehingga karya kelihatan menyakinkan. Ilmu bantu yang dibaurkan dalam karya ternyata kelihatan sempurna dan mampu menghidupkan suasana, malah menyakinkan pembaca. Ini secara tidak langsung menyerlahkan satu bentuk karya yang berilmu, bermaklumat dan mampu menyalur pengetahuan kepada pembaca.

89

4. Kesihatan Awam

Kesihatan awam atau persekitaran merupakan satu bentuk hubungan atau perkaitan antara kawalan terhadap segala proses fizik, kimia dan biologi yang merupakan faktor yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, kesihatan fizik, mental dan kesejahteraan manusia serta masyarakat (Noor Hassim, 1996). Komponan persekitaran iaitu fizik, biologi dan sosial akan mempengaruhi taraf kesihatan manusia kerana banyak penyakit berasal dari takungan persekitaran. Manusia pula dianggap sebagai perumah terbaik untuk penyakit bergantung kepada kekuatan agen penyakit, ketahanan tubuh manusia dan persekitaran.

Analisis terhadap karya mendapati pengarang ini juga cukup prihatin dengan isu kesihatan awam. Ayat “Selesema yang menyerang masih belum sembuh lagi” (Rangau; 5) sangat mudah, sederhana dan pendik, tetapi memberi makna yang luas dan menyakinkan. Meneliti dari sudut perubatan, selesema merupakan suatu sindrom klinikal yang ditandai dengan kataral hidung yang akan sembuh dengan sendiri. Kebanyakan kes selesema disebabkan virus, termasuk mikrovirus, koronavirus dan pikornavirus yang ditandai dengan gejala hidung tersumbat, bersin, sakit kepala, demam, rasa seram sejuk, rinorea dan sakit tekak. Ia tidak mempunyai rawatan yang khusus tetapi rawatan sokongan akan diberikan untuk mengurangkan rasa tidak selesa (Baharudin Omar, Abdul Rassip & Aminuddin, 1993).

Rokok terhasil dari tembakau. Tembakau memudaratkan kesihatan manusia dan haiwan apabila mereka terdedah kepada penggunaannya. Kemajuan dalam penyelidikan sains perubatan jelas membuktikan hubungan rapat di antara penggunaan tembakau dengan kejadian pelbagai

90

jenis penyakit kronik (http://www.mpsj.gov.my/cybermosque/rokok.html). Kira-kira 2.5 juta manusia di seluruh dunia dianggarkan mati dalam tempoh setahun akibat penyakit berkaitan tabiat merokok terutama sakit jantung, barah dan strok (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, 1999). Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), bilangan kematian tahunan akibat merokok di seluruh dunia telah bertambah dari 1 juta dalam pertengahan tahun 1960an kepada 3 juta sekarang. Jumlah ini dianggarkan meningkat lagi kepada 10 juta setahun menjelang tahun 2020. Bahayanya tidak hanya membabitkan negaranegara Barat sahaja, malah kian mengancam dan menjadi masalah kesihatan yang paling utama di negara-negara membangun, termasuk di Malaysia.

Tembakau merupakan faktor risiko untuk sekurang-kurangnya 25 jenis penyakit, iaitu kanser pundi kencing, kanser perut, kanser usus dan rahim, kanser mulut, kanser esofagus, kanser tekak, kanser pankrias, kanser payudara, kanser paru-paru, penyakit saluran pernafasan kronik, strok, kereputan tulang (osteoporosis), penyakit jantung, kemandulan, putus haid awal, melahirkan bayi yang cacat, keguguran bayi, mati pucuk, bronkitis, batuk, penyakit ulser peptik, emfisima, otot lemah, penyakit gusi dan kerosakan mata. Selain itu, perokok pasif juga turut menerima kesan akibat bahaya asap rokok. Asap aliran sisi yang keluar dari puntung rokok ('mainstream smoke') mengandungi 2 kali lebih banyak nikotin, 5 kali lebih banyak karbon monoksida, 50 kali lebih banyak kimia yang menyebabkan barah dan 3 kali lebih banyak tar berbanding kesan yang diterima oleh perokok aktif. Berbanding orang yang tidak terdedah dengan asap rokok pasif, perokok pasif mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengidap pelbagai jenis penyakit iaitu 30% penyakit jantung dan 25% untuk kanser

(http://www.moh.gov.my/bpk/kempen_kk/asap_rokok.htm).

91

Aktiviti merokok yang dianggap aktiviti sejagat ini telah diangkat dalam novel-novel kajian di sana sini secara mudah seperti “rokok dihisap dan asap dihembuskan” (Mandatori; 148), “Pejabat ini kawasan larangan merokok” (Mandatori; 300) dan “dia mengeluarkan kotak rokok dari kocek seluar” (Mandatori; 295) atau dihuraikan perlakuan berkenaan secara terperinci seperti dalam Tombiruo hal 284. Pengarang ini juga turut mengkritik perokok tentang terdapatnya kesan yang terpaksa ditanggung oleh perokok pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, kesan berkenaan tidak dinyatakan secara tepat oleh pengarang ini seperti petikan di bawah;

Dia mengeluarkan sebatang rokok dari poket baju, diambilnya sebatang lalu diselitkan di celah bibir. Rokok dinyalakan dan dia pun menyedutnya dalam-dalam. Menikmati sepenuhnya rokok yang kononnya menjadi lambang lelaki sejati tanpa memikirkan akibat dari asap rokok itu. (Tombiruo, 141)

Kesan lain yang ditanggung perokok aktif turut dikemukakan pengarang dalam Rangau (hal. 211). Pengarang secara sedar cuba menerapkan pengetahuan tentang kesihatan awam terhadap pembaca melalui isu ini agar timbul kesedaran tentang bahaya yang akan dihadapi mereka. Berdasarkan kajian, dipercayai lebih 50 peratus individu lelaki negara ini merokok semenjak usia remaja (Raihanan, 2002). Merokok boleh meninggalkan impak terhadap kesihatan yang sangat serius. iaitu;

Merokok mengakibatkan perokok cepat kelihatan tua. Kanser paru-paru lebih tinggi melibatkan wanita berbanding kanser payudara.
92

8 dari 10 orang yang mula berjinak-jinak dengan kegiatan merokok sering menjadi ketagihan. Wanita hamil yang merokok dan menggunakan alat kontraseptik tablet berpotensi untuk mendapat penyakit jantung dan stroke. Merokok dapat menyebabkan kanser atau sakit hampir diseluruh bagian tubuh seperti; mulut, sinus/rongga tulang kepala, otak, payudara, usus besar, sakit kepala, saluran hidung tidak normal, bersin, batuk dan nyeri tenggorokan, sakit kepala yang membandel dan pening, meningkatkan berdebarnya jantung dan tekanan darah. Bayi sangat peka terhadap asap rokok. Bayi yang digendong oleh seseorang dewasa sambil merokok, dapat menghisap bahan kimia yang berbahaya lebih banyak daripada perokok asal. Kanak-kanak yang mengidap asma juga akan menerima serangan asma lebih kerap apabila orang tuanya seorang perokok. (http://www.nano-healthy.com/html/rokok.htm#Bahaya)

Selain itu, hepatitis juga telah diangkat dalam karya pengarang ini sebagai sebahagian isu alam sekitar dari sudut kesihatan awam. Terdapat tiga jenis hepatitis iaitu hepatitis A, hepatitis B dan hepatitis C. Hepatitis A dikenali sebagai hepatitis epidemik yang tersebar di seluruh dunia dan sering berlaku di kawasan setinggan, luar bandar, pelajar yang tinggal di asrama, penghuni penjara dan penghuni rumah kebajikan. Hepatitis B dikenali juga sebagai hepatitis Serum (endemik) dan terdapat di Malaysia serta negara Asean lain yang boleh berlaku terhadap semua golongan tanpa mengira umur (Baharudin Omar, Abdul Rassip & Aminuddin, 1993). Hepatitis C hanya boleh dikesan melalui ujian darah. Ketiga-tiga jenis hepatitis ini disebarkan oleh virus (http://content.health.msn.com/content/article/1678.50773). Kesan hepatitis terhadap kesihatan
93

awam telah diadun dalam karya dan boleh ditemui dalam novel Rangau. Penulis ini memanipulasikan pengetahuan tentang hal tersebut dan diolah secara berkesan. Pembaca secara tidak langsung menyedari tentang impak hepatitis terhadap kesihatan mereka apabila dipaparkan maklumat seperti petikan di bawah;

Kesan hepatitis pada ibu hamil boleh membawa keguguran, kelahiran awal atau disebut premature, kematian janin dan penularan hepatitis B. (Lebih 80 peratus daripada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang membawa hepatitis B dijangkiti virus itu. Bagaimanapun kelainan kongenital kecacatan semasa dalam kandungan sehinggi kini belum pernah dilapurkan). (Rangau: 139)

Pengarang juga telah menampilkan esophagitis secara terperinci dalam novel Rangau. Esophagitis (esofagitis) merupakan peradangan di esofagus, terutama di bahagian hujung berhampiran gaster akibat kelimpahan kandungan gaster (Baharudin Omar, Abdul Rassip & Aminuddin, 1993). Pengarang telah menggambarkan gejala yang dialami watak Rusdi seperti petikan di bawah;

Rusdi mula berasa sakit di bahagian ulu hati. Pedihnya menusuk-nusuk. Rusdi menekan bahagian otot di atas perut. “Hemmm…gastrik,” dia mengeluh. Malam ini Rusdi terlewat lagi makan malam. Dahulu Rusdi kuat makan. Amalan pemakanan itu akhirnya membawa padah pada dirinya. Sejak setahun lalu sakit di bahagian hulu hati semakin menjadi-jadi. Namun sampai saat ini dia belum berjumpa doktor untuk merawat sakitnya itu. Kesilapan Rusdi, dia menganggap sakitnya itu cuma sakit gastrik. Sejak akhir-akhir ini terutama pada waktu malam, dia mengalami sakit dada dan pedih hulu hati. Kadangkala sukar untuk menelan makanan dan bernafas. (Rangau; 209)

94

Gejala yang dipaparkan pengarang ini sejajar dengan tanda-tanda dan gejala yang dibawa penyakit ini iaitu dengan rasa nyeri dan pedih di hulu hati sebagai petanda utama. Rasa nyeri berkenaan paling ketara setelah makan terlalu kenyang, ketika membongkokkan badan atau semasa berbaring. Pesakit juga mungkin akan merasa sakit ketika menelan terutama makanan yang hangat atau dingin. Selain itu, pesakit mungkin mngalami batuk-batuk, regurgitasi pada waktu malam dan pencungapan (Baharudin Omar, Abdul Rassip & Aminuddin, 1993). Penerangan terperinci dengan ayat yang mudah tentang penyakit ini dalam novel Rangau telah dikemukakan pengarang seperti berikut; “Saluran pemakanan atau dipanggil esofagus Encik Rusdi bengkak. Asid yang dikeluarkan dari perut untuk proses penghadaman mengalir balik ke esofagus. Pembengkakan yang dipanggil esophagitis ini menimbulkan rasa tidak selesa pada abdomen bahagian atas. Sebab itulah Encik Rusdi mengalami pedih hulu hati,” terang doktor Zahid. (Rangau; 211)

Pengarang juga secara tidak langsung telah menerangkan punca serta penyebab terhadap penyakit ini melalui dialog Doktor Zahid, iaitu;

“Selain perokok, orang gemuk dan wanita hamil juga terdedah kepada masalah tu. Encik Rusdi mesti amalkan cara pemakanan yang betul dan mengikut masa yang ditetapkan. Perut kosong dan lambat diisi merupakan salah satu punca berlakunya esophagitis. Makan terlalu banyak pun tak baik,” Doktor Zahid memberi nasihat seperti lazim dilakukan kepada pesakit-pesakitnya lain. (Rangau; 211)

Secara tidak langsung, beberapa dialog yang diketengahkan dalam novel ini telah memberi pengetahuan baru kepada pembaca. Pengarang ternyata begitu prihatin tentang kesihatan awam yang melingkari masyarakat terutama berpunca dari pemakanan. Penerangan

95

pengarang yang terperinci tentang watak Rusdi yang sedang sakit berkenaan telah memberi ganbaran yang hidup tentang pelbagai hal berkaitan penyakit tersebut. Pada masa yang sama, pengarang mengkritik sesetengah golongan yang tidak begitu menghiraukan cara hidup yang sihat terutama mengamalkan pengambilan minuman keras, merokok dan pengambilan makanan tanpa jadual yang betul.

5. Undang-undang Negara

Sempadan negara merupakan isu antarabangsa yang menentukan keharmonian sesebuah negara. Pencerobohan sempadan oleh warga asing sama ada secara terang-terangan seperti dilakukan Iraq terhadap kuwait pada awal 90-an, atau kebanjiran pendatang tanpa izin dari Filipina, Indonesia, Thailand dan sebagainya di Malaysia semasa berlaku krisis ekonomi telah mengubah banyak situasi. Perang Teluk telah memberi peluang Amerika Syarikat campur tangan di

beberapa negara Teluk, manakala kebanjiran pendatang tanpa izin di Malaysia telah mewujudkan kawasan petempatan dan setinggan yang tidak terurus, meningkatkan kadar kejadian jenayah, meningkatnya gejala sosial dan melibatkan isu kesihatan awam terutama jangkitan penyakit.

Pencerobohan sempadan berlaku di kawasan pintu masuk negara seperti Bukit Kayu Hitam, Padang Besar, Rantau Panjang, Johor Bahru, Pulau Langkawi, Kuala Perlis dan lain-lain melibatkan penyeludupan barang dagangan seperti beras, makanan, minyak masak, pakaian, hasil pertanian dan sebagainya yang mampu mengancam nilai ekonomi dan industri tempatan. Walau bagaimanapun, pencerobohan sempadan di kawasan bukan pintu masuk utama yang

96

menggunakan laluan laut atau hutan banyak melibatkan aktiviti jenayah seperti pengedaran dadah, senjata api, rompakan dan penculikan. Kejadian penculikan pelancong di Pulau Sipadan yang berlaku pada tahun 2000 umpamanya tidak sahaja melibatkan dua buah negara semata (Filipina-Malaysia) tetapi turut mengancam kestabilan kawasan Asia.

Pengarang ini telah menggunakan isu sempadan antarabangsa ini untuk mengemukakan wujudnya kegiatan jenayah yang terpaksa didepani oleh pihak berkuasa dan mampu mengancam kestabilan ekonomi serta keselamatan negara. Novel Rangau telah mengemukakan isu tentang pencerobohan sempadan antara Filipina-Malaysia di sempadan Sabah seperti petikan;

Berhampiran sempadan, mereka dikejar sebuah kapal marin penguatkuasa Maritim Negara Filipina. Boon Ching yang memandu bot laju itu bertindak pantas dengan menyusur lautan dan berselindung di balik beberapa buah kepulauan kecil. Sejurus memecut semula kesebelah utara negeri Sabah. Sekali lagi mereka mengharungi cabaran apabila kapal merin Malaysia pula mengesan bot laju yang mereka naiki. Boon Ching memecut bot laju itu ke Pulau Banggi dan bersembunyi di pulau itu beberapa jam sebelum meneruskan perjalanan ke Kudat. (Rangau; 190)

Perenggan ini memaparkan cara seorang penjenayah seperti watak Boon Ching boleh masuk ke Malaysia dari negara Filipina walaupun terdapat kawalan keselamatan di kawasan sempadan perairan antarabangsa. Kelicikan watak ini berjaya mengelakkan dirinya daripada dikesan pihak berkuasa kedua-dua buah negara. Ini menyerlahkan berlakunya pencerobohan sempadan negara memandangkan Boon Ching adalah warganegara Filipina. Watak ini telah masuk ke dalam negara Malaysia tanpa melalui kebenaran secara sewajarnya. Kebenaran untuk

97

masuk dan mengunjungi sesebuah negara perlu melalui pintu masuk sempadan yang dibenarkan dan menggunakan pasport secara sah.

Undang-undang negara yang kedua dikemukakan pengarang ini di bawah isu-isu alam sekitar adalah berkaitan undang-undang hidupan liar. Kawasan tropika merupakan punca yang amat kaya untuk spesies liar bagi haiwan dan tumbuhan domestik. Ternakan seperti ayam, lembu, kerbau, kambing dan babi serta tanaman seperti pisang, padi, jagung, sekoi, limau dan getah semuanya berpunca dari kehidupan liar hutan tropika. Selain dari itu, berbagai-bagai hasil hutan dituai secara langsung dan didagangkan seperti kayu-kayan, rotan, gaharu, cendana dan ubat-ubatan (Mohd. Nordin, 1997). Kesedaran bahawa setiap binatang memainkan peranan terhadap ekologi semulajadi sehingga pupus telah mendorong banyak negara termasuk Malaysia untuk menggubal undang-undang untuk mengawal kepupusan. Di Malaysia, 22 jenis binatang telah dimasukkan ke dalam senarai binatang terancam akan pupus jika tidak dikawal seperti harimau, orang utan, gajah dan tapir (Zuraida, 1989).

Kawasan hutan yang dibersihkan untuk tujuan pertanian dan pembalakan menyebabkan banyak spesies fauna mengalami pengurangan. Jumlah hidupan liar dikatakan telah berkurangan bukan hanya disebabkan penyahutanan tetapi juga pencemaran air, pertambahan pemburu dan senjata api, pertambahan guna tanah untuk pertanian petempatan dan infrastruktur serta langkahlangkah pemuliharaan yang tidak mencukupi (Jamaludin Jahi, 2001). Ini menyebabkan spesies ini mula mengancam kehidupan dan keselamatan manusia kerana memenuhi keperluan makanannya, menyebabkan berlaku kes serangan harimau terhadap orang kampung dan binatang ternakan mereka.

98

Tabung Hidupan Liar Malaysia (WWF) cuba mencari penyelesaian konflik yang wujud antara manusia-harimau menerusi projek kajiannya di Felda Jerangau Barat, Terengganu. Di felda ini, penternak kehilangan lembu ternakan apabila harimau memburu di petempatan manusia bagi mendapatkan makanannya. Pembersihan hutan untuk kegiatan manusia seperti pertanian atau petempatan menyebabkan tempat tinggal harimau semakin mengecil. Harimau jantan memerlukan kawasan antara 40 hingga 100 kilometer persegi untuk memburu (Muhd Zuki, 2002).

Senarai Merah Spesies Terancam 2000 Kesatuan Pemuliharaan Dunia (IUCN) mengklasifikasikan spesies harimau sebagai terancam dengan harimau Amur di Selatan China dan Harimau Sumatra terancam teruk. Dalam abad lepas, dunia kehilangan tiga daripada lapan subspesis harimau. Harimau Bali, Jawa dan Kaspia didapati telah pupus, manakala harimau Selatan china sedang berhadapan dengan masalah yang sama Muhd Zuki, 2002). Berdasarkan situasi berkenaan, novel Semangat Hutan mengambil isu memburu dan membunuh hidupan liar (harimau) yang dilakukan pihak berkuasa setelah mendapati hidupan berkenaan mengancam penduduk setempat. Kesedaran pengarang tentang undang-undang berkenaan diserlahkan seperti petikan di bawah;

Dia diarahkan menghentikan usaha memburu itu kerana harimau merupakan spesis yang dilindungi. Ketua Polis Negeri khuatir isu pembunuhan harimau belang itu akan digembar-gemburkan terutama oleh media barat. Akibatnya sudah tentu mereka akan mengutuk negara ini kerana membunuh binatang yang dilindungi dengan seweneng-wenangnya. (Semangat Hutan; 127)

99

Langkah menembak harimau tidak akan menahan harimau lain untuk datang ke tempat yang sama. Harimau jantan yang berkeliaran di sesuatu tempat akan menjadikan kawasan berkenaan sebagai miliknya. Harimau jantan biasanya mengetuai kumpulan harimau betina yang terdiri daripada empat ekor harimau betina. Apabila harimau jantan berkenaan mati atau dibunuh, harimau jantan dari kawasan lain akan mengetuai kumpulan berkenaan (Muhd. Zuki, 2002). Menyedari situasi itu dan kepentingan hidupan ini dalam alam sekitar, pengarang cuba mengatasi masalah ancaman harimau dengan berusaha melakukan tangkapan tanpa mencederakan binatang berkenaan. Ini ditonjolkan seperti berikut;

“Saya akan meminta semua pihak bersetuju agar usaha memburu harimau itu diteruskan. Tetapi kali ini…kita akan tangkap harimau yang seekor lagi hiduphidup. Kita gunakan perangkap atau jerat,” (Semangat Hutan; 129)

Berdasarkan petikan di atas menyerlahkan keprihatinan pengarang berinteraksi dengan alam sekitar. Hidupan liar seperti harimau itu perlu dipertahankan kelestariannya. Pada masa yang sama keselamatan penduduk setempat turut diutamakan.

Di bawah isu undang-undang negara ini juga pengarang telah menyentuh tentang pelaksanaan sistem tender pembalakan yang diperkenalkan kerajaan Malaysia dan kerajaan negeri. Sistem tender atau sebut harga ini merupakan salah satu sistem penaksiran hasil hutan yang dilakukan dengan cara kawalan harga tanpa memberitahu harga simpanan, atau dengan cara lelongan awam. Cara ini lebih sesuai dan popular di Malaysia yang digunakan apabila terdapat

100

lebih daripada satu syarikat berminat untuk membeli kayu kayan (Abdul Hamid, 2000). Pengarang memperkenalkan sistem ini kepada pembaca melalui ayat;

Pelaksanaan sistem tender semasa menawarkan konsesi balak oleh kerajaan negeri merupakan berita baik untuk perniagaannya. Dia mengerti bahawa pelaksanaan sistem itu secara berperingkat-peringkat adalah untuk memaksimumkan sumber balak yang semakin berkurangan. (Tombiruo; 23)

Akta Perhutanan Negara 1984 tidak menyebut tentang jenis-jenis konsesi balak yang boleh diserahkan di bawah sesuatu perjanjian. Terdapat tiga jenis konsesi balak dilakukan iaitu konsesi perjanjian jangka panjang, konsesi permit dan konsesi lesen (Abdul Hamid, 2000). Pengarang seterusnya menulis;

Kerajaan pada masa ini mengamalkan dasar pengawalan kayu bergergaji bagi memenuhi keperluan industri tempatan. Untuk tujuan itu, kerajaan mengenakan levi pada kadar RM120 hingga RM250 ringgit semeter padi ke atas eksport spesis kayu bergergaji yang diperlukan oleh industri pemprosesan tempatan. Mengenakan kuarta dan levi eksport kayu bergergaji getah serta membenarkan pengeksportan bagi spesis kayu bergergaji yang tidak diperlukan oleh industri pemprosesas kayu tempatan. Di samping itu, cukai eksport kayu bergergaji sebanyak RM1.36 semeter padu juga turut dikenakan ke atas semua spesis kayu bergergaji yang dieksport ke luar negara. (Tombiruo; 356)

Novel thriller kreatif yang dikaji ini telah memuatkan eleman pengetahuan dan maklumat kepada pembaca. Ini secara tidak langsung memberi informasi kepada pembaca bahawa kerjakerja penulisan kreatif sebenarnya bukan semudah yang disangka tetapi mencabar dan memerlukan ketekunan yang tinggi. Terdapat beberapa isu berkaitan alam sekitar telah ditemui

101

dalam novel-novel analisis iaitu isu falsafah, pembangunan negara, kesihatan awam, undangundang negara dan pembalakan haram. Ini menjadikan novel analisis tepu dengan maklumat dan pengetahuan.

Elemen Alam Sekitar dalam Novel Melayu

Kehadiran elemen alam sekitar dalam novel-novel penulis Malaysia telah sering dibincangkan, walaupun tidak dilakukan secara terperinci dengan mengklasifikasikan bentuk alam sekitar yang dihadirkan pengarang dalam karya secara spesifik (Maharam 2002). Kajian ini cuba menganalisis bagaimana pengarang cuba mengintegrasikan dan mengharmonikan elemen alam sekitar dalam karya berdasarkan alam sekitar abiotik dan alam sekitar biotik.

1.

Elemen Alam Sekitar Biotik

Alam sekitar biotik adalah alam sekitar hidup yang mempunyai perkaitan dengan hubungan organisma lain yang menduduki sesuatu komuniti (Mohd. Nor Ramlan, 1999). Semua organisma dalam persekitaran tidak boleh hidup secara bersendirian tetapi memerlukan saling hubungan dengan organisma lain sama ada dalam spesiesnya sendiri atau bukan dari spesisnya (Maharam, 2001). Alam sekitar biotik atau hidup dapat dipecahkan kepada flora dan fauna. Walau

bagaimanapun, persekitaran sosial atau alam sekitar kemanusiaan dan budaya yang berada di

102

bawah kajian falsafah alam sekitar turut dianalisis pada bahagian ini untuk melengkapkan kajian pada bahagian isu-isu alam sekitar.

Ahli sains hanya berjaya mengumpul dan memberi nama kepada 1.4 juta spesies hidupan sahaja, tetapi dipercayai terdapat banyak lagi spesies yang perlu dikenal pasti. Dianggarkan terdapat antara 5 hingga 30 juta spesies hidupan di dunia yang masih belum dikenal pasti dan dinamakan (http://www.penerangan.gov.my/pahang/bahan/ALAM20%SEKITAR.htm).

Kawasan tropika yang utuh mengandungi berjuta-juta spesis hidupan yang bukan sahaja terdiri daripada haiwan dan tumbuhan tetapi juga spesies-spesies kulat dan mikroorganisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hutan tropika mengandungi lebih banyak spesies hidupan berbanding hutan di kawasan latitud yang lebih tinggi (Mohd. Nordin, 1999). Pada bahagian ini kajian akan ditumpukan terhadap kehadiran unsur flora, fauna dan alam sekitar sosial dan budaya dalam karya sastera kajian.

Flora

Alam flora meliputi tumbuh-tumbuhan daripada peringkat tinggi kepada rumpair seperti algae (Mashitoh, 1999). Flora itu sendiri bermaksud suatu inventori spesies tumbuhan yang ada pada suatu habitat atau kawasan geografi tertentu (Zakri, 1997). Menurut Kamus Dewan (1996), flora merupakan keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu kawasan pada sesuatu masa.

103

Malaysia sebagai sebuah negara di kawasan tropika yang lembap telah dianugerahkan dengan kekayaan dan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan yang istimewa dalam sejarah sains. Bilangan spesies tumbuhan vaskular yang wujud di Malaysia dianggarkan berjumlah 12,000, lebih kurang 40% daripada jumlah di rantau Malesia atau 5% daripada jumlah di dunia yang dianggarkan berjumlah lebih kurang 250,000 spesies. Bilangan ini sekaligus meletakkan Malaysia sebagai negara ke-12 terkaya dari segi bilangan spesies di dunia selepas Brazil, Colombia, China, Mexico, Rusia, Indonesia, Venezuela, Amerika Syarikat, Australia, India dan Peru dan ke-4 terkaya di Asia selepas China, Indonesia dan India (Abdul Latif, 1997).

Di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat lebih kurang 8, 000 tumbuhan berbunga yang mana 2, 600 daripadanya adalah spesis pokok, manakala 800 sepesis tumbuhan tidak berbunga juga telah direkodkan (http://www. Perincian secara lebih tepat

Penerangan.gov.my/pahang/bahan/ALAM20%SEKITAR.htm). boleh disaksikan seperti petikan berikut;

Home to the oldest rainforests on the planet, some 130 million years of age, Malaysia is a genetic treasure trove of over 14, 500 species of flowering plants and trees. About 75 per cent of the land is covered by natural vegetation which changes with elevation both in species and height, with the tallest trees towering 45 metres above the forest canopy. Its tropical rainforests exhibit species richness not only at the community level but also at the family and genus level. In Peninsular Malaysia, the flowering plant flora exceeds 8, 500 species, while in Sabah and Sarawak there are more than 12, 000 species. One of the most celebrated is the Rafflesia, the world‟s largest flower measuring up to one metre across. (http://www.windowstomalaysia.com.my/national/10_5.htm)

104

Kajian terhadap novel-novel thriller yang dihasilkan pengarang muda ini membuktikan bahawa terdapat beberapa elemen alam flora telah diselitkan dalam karya. Berdasar kajian juga, elemen alam flora yang terdapat dalam novel kajian boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis iaitu;

i.

Bunga-bungaan

Taman-taman yang terdapat di Malaysia mempunyai aneka warna kerana negara ini kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan tempatan. Banyak tumbuhan liar, seperti orkid juga ditanam di kebun dan taman bunga kerana kecantikan dan bunganya yang tahan lama. Kini, susah untuk membezakan beberapa jenis tumbuhan liar dengan tumbuhan taman.

Alam flora kelas bunga-bungaan boleh ditemui berdasarkan penggunaannya dalam novel Rangau, Tombiruo dan Semangat Hutan. Dalam novel Rangau, pengarang telah membentuk watak Doktor Zahid sebagai seorang yang sukakan keindahan bunga-bungaan. Watak ini telah mengabadikan keindahan bunga-bungaan di sekitar banglo kediamannya, sebagai lambang cinta yang abadi kepada kekasih hati. Kesuburan bunga-bunga tersebut disamakan dengan nilai kasih sayang dan cinta Doktor Zahid terhadap kekasih hatinya. Ini dapat disaksikan seperti petikan berikut; “Kau lihat kebun bunga tu,” Doktor Zahid menuding telunjuk ke arah satu kawasan yang banyak ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna-warni. Sejuk mata memandang keindahan ciptaan Tuhan itu. “Suburnya bunga-bunga itu sesubur kasih sayang dan cinta saya pada Ursula. Walaupun saya seorang doktor dan hidup mewah dan tak perlu sesiapa untuk mengatur hidup saya tetapi saya selaku manusia biasa perlukan kasih sayang dan cinta seorang wanita,” tambah doktor Zahid. (Rangau; 354)
105

Keindahan bunga-bungaan yang ditanam watak ini turut disedari oleh watak-watak yang lain. Terdapat kontradiksi diangkat pengarang ini apabila menggarap suasana yang indah dan cantik di persekitaran banglo Doktor Zahid dengan realiti sebenar yang cuba disembunyikan disebalik keindahan berkenaan. Keindahan yang kelihatan di kawasan banglo tersebut telah berjaya menutup kegiatan sebenar Doktor Zahid yang membunuh ramai mangsanya selepas mendapatkan organ tertentu. Organ tersebut telah dijual di pasaran gelap dengan harga yang mahal. Pembaca hanya menyedari tentang hal tersebut setelah plot novel mula menurun menuju pengakhiran cerita. Petikan berikut memaparkan rasa hairan dan kagum watak Farhana terhadap kebijaksanaan Doktor Zahid menyembunyikan rahsianya;

Farhana memerhatikan suasana di sekitar banglo itu. Sambil menggelengkan kepala dia pun berkata “Hairan juga dengan sikap Doktor Zahid tu. Tengok banglo dia ni tersergam indah, halaman pun cantik. Tak sangka, seorang psiko macam dia tu sukakan keindahan. Tak nampak kejam pun,” Farhana tergelak kecil. (Rangau; 496)

Pengarang ini juga menggangkat bunga-bungaan sebagai lambang kehangatan cinta apabila menulis “Jambangan bunga ros putih dan merah diperhatikan” (Semangat Hutan; 511). Mawar dianggap sebagai “Ratu segala jenis bunga” kerana ianya dikatakan sebagai lambang kesucian dan keimanan. Shakespeare seorang pujangga Inggeris memuja bunga mawar yang dianggap sebagai lambang keperkasaan. Kuntuman mawar dengan daun dan tangkai batangnya yang berduri melambangkan kegagahan yang menyatu dengan keindahan dan keharuman. Warna bunga ini juga melambangkan pengertian yang berbeza, umpamanya mawar merah melambangkan kesucian cinta, manakala mawar kuning melambangkan perasaan cemburu.

106

Mawar dianggap sebagai lambang keremajaan, cinta, kasih sayang dan keindahan (http://www.fpend.ukm.my/~ahmad/tugasan/s2_99/a57432.htm).

Penggunaan bunga-bungaan ini juga turut diangkat sebagai salah satu cara untuk mempamerkan ciri-ciri I.Q anak genius melalui watak Amirul yang mampu mengingati maklumat yang terperinci tentang bunga orkid melalui dialog “Bunga orkid antara bunga yang tercantik di dunia dan mempunyai biji yang paling kecil di dunia. Dalam satu gram sahaja, terdapat tiga juta biji orkid” (Tombiruo; 26-27). Kebanyakan orkid Malaysia merupakan

tumbuhan memanjat (epifit) dan dijadikan perhiasan. Walaupun begitu, tumbuhan dari hutan hujan tropika Malaysia ini juga sebahagiannya terdiri dari jenis tumbuhan darat (terristrial) dengan sebahagian kecil daripadanya terdiri dari tumbuhan saprofit. Dianggarkan terdapat

sejumlah 850 spesis orkid di Semenanjung Malaysia sementara 2 500 spesis lagi di Sabah dan Sarawak. Di kawasan gunung Kinabalu sahaja, dipercayai terdapat 1, 2000 spesies orkid yang boleh ditemui. `Tiger Orchid‟ merupakan orkid terbesar di Malaysia, yang akan membesar dengan tegap secara berumpun. Spesies orkid terkecil pula tidak mudah untuk dilihat kerana ketinggiannya hanya beberapa sentimeter sahaja

(http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_5b.htm).

Orkid merupakan antara bunga-bungaan yang mendapat tempat istimewa dikalangan penggemar bunga-bungaan selain bunga mawar. Permintaan yang tinggi terhadap bunga ini menjadikan industri tanaman bunga orkid mendapat tempat di negara ini dan menjadi salah satu industri bungaan utama. Negeri Johor menjadi pengeluar utama tanaman orkid pada 1999 dengan jumlah pengeluaran sebanyak 9,163,543 dengan jumlah keseluruhan keluaran negara pada tahun

107

tersebut

sebanyak

18,960,099

keratan

(http://agrolink.moa.my/doa/english/mapstat/bunga07.html)

Elemen alam sekitar flora jenis bunga-bungaan juga telah digunakan pengarang ini untuk memberi keterangan atau menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu perkara yang jarang diperolehi maklumatnya. Pengarang ini telah menerangkan secara terperinci tentang spesies rossele dan kegunaannya, seperti petikan di bawah;

Tanah itu ditanami rossele sejenis tanaman sekumpulan dengan bunga raya. Ia berwarna merah pekat dan apabila cukup matang untuk dipetik, ia akan diproses menjadi jus manisan dan dikeringkan dibuat halwa. Hasil itu kemudiannya akan dijual secara borong kepada para pengedar jualan bumiputera di Kuala Terengganu. (Tombiruo; 35)

Roselle, sejenis tumbuhan yang berasal dari Afrika, sesuai ditanam ditanah berpasir, terutama di Pantai Timur, yang kini banyak digunakan untuk menanam tembakau. Tanaman ini adalah antara alternatif terbaik bagi mengambil alih industri tembakau kerana memberikan pulangan yang lumayan antara RM1,700 dan RM1,800 sehektar pendapatan bersih jika ditanam secara besar-besaran. Ini berdasarkan harga roselle mencapai 80 sen sekilogram dalam bentuk segar dengan pengeluaran sebanyak 12 000 kilogram sehektar. Roselle, sejenis buah berkelopak merah yang kaya dengan vitamin C, asid sitrik dan asik malik boleh menghasilkan produk seperti jem, kordial, halwa, jeruk dan teh herba, manakala daun muda enak dimakan mentah atau dimasak (http://agrolink.moa.my/moa1/newspaper/pertanian/ha970816.html).

Maklumat tentang roselle yang panjang lebar seperti huraian di atas telah dipadatkan oleh pengarang ini dalam satu perenggan yang mudah. Karya kreatif dipersembahkan dengan cara
108

gaya tersendiri untuk menarik perhatian pembaca. Pengarang telah menggunakan stail seumpama ini sebagai satu usaha menyampaikan maklumat kepada pembaca secara tidaklangsung. Penyampaian maklumat-maklumat berkenaan secara saintifik akan mengganggu kelancaran pembacaan karya kreatif yang juga mengubah mod pembacaan pembaca. Ini menyerlahkan keprihatinan pengarang terhadap kehendak dan emosi pembaca yang lebih mudah menerima sesuatu hal yang bersifat ilmiah melalui penggunaan ayat dan perkataan yang mudah difahami.

Berdasarkan penggunaan elemen biotik dari sudut flora jenis bunga-bungaan ini, pengarang ternyata telah menyerlahkan sebahagian daripada elemen alam sekitar biotik secara bijak dan sederhana tetapi mengesankan. Penggunaan bunga-bungaan ini ternyata tidak terlalu berlebihan atau bersifat tempelan yang disengajakan, tetapi disulami dengan unsur kreatif sehingga kelihatan lebih pelbagai bentuk penceritaan dan olahan karya.

ii. Tumbuh-tumbuhan

Dianggarkan terdapat 250 000 hingga 300 000 spesies tumbuhan di dunia dengan 70-85% wujud dalam hutan tropika (Zakri, 1999). Tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia kebanyakannya terdiri daripada hutan hujan malar hijau bercirikan kepelbagaian spesies. Berdasarkan perangkaan, dikatakan terdapat 7 900 spesies pokok berbunga dan 1 500 jenis pokok berbiji. Hutan hujan tropika terdapat di kawasan tanah pamah yang amat padat strukturnya dan terdiri daripada empat lapisan utama berdasarkan ketinggiannya yang juga pelbagai. Tingkat pertama adalah lapisan pokok yang tertinggi, terdiri daripada pokok yang mempunyai ketinggian antara

109

25 meter hingga 36 meter. Lapisan kedua terdiri daripada pokok yang mempunyai ketinggian antara 10 meter hingga 25 meter, manakala lapisan ketiga terdiri daripada tumbuhan yang mempunyai ketinggian antara 5 meter hingga 10 meter. Lapisan ketiga merupakan lapisan hutan yang paling padat dan banyak ditemui dan dikenali sebagai pokok renek (Ismail & Yaakob, 1994). Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi lapisan yang tidak kurang pentingnya terhadap hutan, iaitu tumbuhan yang melata dan terdapat di lantai hutan seperti lumut, rumput, kulat dan tumbuhan saprofit serta parasit akar seperti pakma (Rafflesia). Selain tumbuhan berkenaan, masih terdapat tumbuhan jenis memanjat, parasit, dan epifit yang turut membina hutan tropika.

Tumbuh-tumbuhan merupakan sebahagian daripada elemen flora dari sudut alam sekitar biotik. Terdapat beberapa jenis tumbuhan telah digunakan pengarang dalam semua novel kajian dan meninggalkan kesan yang tersendiri terhadap karya. Tumbuhan hijau seperti lumut (Semangat Hutan; 157), (Rangau; 18), belukar dan rumput (Tombiruo; 67 & 97), (Semangat Hutan; 167), pokok kelapa (Mandatori; 41), tumbuhan beracun seperti pokok rengas, akar tuba, rotan gajah, rotan matal dan pinang hutan (Semangat Hutan; 81), senduduk (Semangat Hutan; 327), cendawan (Tombiruo; 214) dan sebagainya telah digunakan secara meluas sama ada disebut secara sepintas lalu atau pun diperincikan penerangan tentangnya.

Perincian penerangan tentang tumbuhan ini telah ditonjolkan berdasarkan bentuk atau nama saintifiknya, ataupun dari sudut kegunaan dan khasiat tumbuhan berkenaan. Penulis menerangkan tentang kegunaan dan khasiat tumbuh-tumbuhan hutan yang boleh menyembuhkan penyakit tertentu secara tradisional. Ciri ini boleh ditemui secara meluas dalam Semangat Hutan

110

apabila memperincikan tentang daun paku emas, daun senduduk dan daun selasih yang berfungsi dari sudut perubatan tradisional seperti digambarkan dalam contoh-contoh berikut;

Daun senduduk boleh merawat luka atau kesan terbakar. Nama saintifiknya adalah Melastoma Malabthricum. Daun senduduk paling senang diperolehi. Ia tumbuh terbiar bersama-sama semak samun dan pokok lalang. (Semangat Hutan, 2001; 327)

Daun paku emas merupakan sejenis pokok yang sering tumbuh di kawasan pergunungan dan digunakan terus untuk menghentikan pengaliran darah. Sebab ia dipanggil paku emas adalah kerana terdapat bulu yang tumbuh di pangkal batangnya berwarna keemasan atau keperangan. Pada sudut saintifik ia dipanggil Cibotium Barometz. (Semangat Hutan, 2001; 326)

Ejim menyuruh Wan Suraya mengunyah mentah-mentah daun selasih itu. Biar panas dalam badan menurun. Selain itu ia juga berkhasiat mengatasi masalah usus atau lebih biasa dipanggil gastrik. Ia juga sesuai untuk merawat penyakit kulit, sakit kepala dan sakit telinga. (Semangat Hutan, 2001; 341)

Di kawasan tropika sebanyak 6,000 spesies tumbuhan berbunga dilaporkan mempunyai khasiat ubatan. Sejumlah 1 230 spesies daripada jumlah ini telah direkodkan di Malaysia sebagai tumbuhan untuk perubatan tradisional. Kajian-kajian saintifik menunjukkan beberapa spesis tumbuhan ubatan yang digunakan oleh Melayu ini sememangnya mengandungi bahan-bahan yang memberikan kesan terapeutik. Walau bagaimanapun ada juga daripada tumbuhan ini yang tidak memberikan kesan langsung. Kegunaannya hanya berdasarkan kepercayaan ataupun sifatsifat tumbuhan yang dikaitkan kepada sifat penyakit atau sifat tabii manusia.

111

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) hampir 70 peratus populasi dunia menggunakan ubat dari tumbuh-tumbuhan di negara sedang membangun dan mundur kerana ianya murah dan mudah didapati. Di dalam bidang perubatan tradisi lebih kurang 80% penduduk di negara sedang membangun masih bergantung kepada ubatan tradisi untuk penjagaan kesihatan. Kebanyakan ubat yang mereka guna datang dari spesies tumbuhan dan haiwan (Abdul Latif, 1999). Sebanyak 150 000 daripada 250 000 spesis tumbuhan berbunga berasal dari kawasan tropika, Malaysia meliputi 35 000 spesis di Asia Tenggara dan 8 000 spesies terdapat di Di China, 195

(http://www.fpend.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_99/dalilah.htm).

daripada spesies tumbuhan mempunyai nilai ubatan, sementara itu suku kaum asli di Amerika Utara masih mengguna lebih kurang 13% daripada spesies tumbuhan sebagai ubat. Di Amerika Syarikat lebih kurang 25% daripada semua preskripsi mengandungi kandungan bahan kimia aktif yang diekstrakkan daripada spesies tumbuhan vaskular (Abdul Latif, 1999).

Kepelbagaian biologi atau komponen-komponennya pernah, sedang dan mempunyai potensi nilai sosioekonomi yang tinggi kepada umat manusia, misalnya, aspirin dan pelbagai lagi ubat yang disintesiskan pada hari ini mulanya ditemui dalam tumbuh-tumbuhan yang liar. Lebih kurang 25% daripada ubat-ubat yang dipreskripsikan kini mempunyai ramuan yang berasal-usul daripada tumbuh-tumbuhan. Zakri (1999) yang memetik pendapat Sasson (1992) menyatakan bahawa pada pertengahan dekad lapan puluhan, dianggarkan nilai pasaran tahunan bahan-bahan farmasi berasaskan tumbuhan di kalangan negara maju sahaja melebihi RM50 million. Pada tahun 1989, 70% daripada bahan tambah seperti pemanis, perasa atau pigmen di pasaran Jepun yang dianggarkan bernilai RM4.5 bilion setahun itu berpunca daripada bahan-bahan semulajadi, dan selebihnya daripada bahan-bahan yang disintesiskan. Bahan-bahan semulajadi juga

112

mempunyai potensi dalam pasaran kosmetik, minyak wangi dan racun makhluk perosak (Zakri, 1999)

Pergantungan manusia kepada tumbuhan sebagai bahan ubat mempunyai sejarah yang panjang. Sistem perubatan tradisi China dan India adalah antara sistem tradisi yang unggul dalam sistem perubatan gantian. Malah perkembangan perubatan moden yang dikagumi kini berpunca daripada kegemilangan zaman herba di Timur Tengah dan Eropah (Abdul Latif, 1999). Bahan anti barah, vinkristin dan vinblastin umpamanya telah ditemui dalam pokok kemunting Cina (Catharanthus roseus) yang berasal dari pulau Madagascar walaupun kini tumbuhan berkenaan menjadi bunga perhiasan ataupun rumpai di kawasan tropika dan sub-tropika (Zakri, 1999). Kepelbagaian biologi telah lama memainkan peranan yang penting bagi manusia. Ubat-ubatan seperti kuinin (ubat malaria), emetin (ubat cirit-birit), reserpin (untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi), pikrotoksin (membasmi kekejangan dan memulihkan pernafasan selepas memakan barbiturat berlebihan), diosgenin (mencegah kehamilan) dan tubokurarin (mengendurkan ketegangan otot untuk memudahkan pembedahan) kesemuanya berpunca daripada tumbuhtumbuhan tropika dan mempunyai kegunaan tradisional sebelum digunakan dalam perubatan moden (Mohd. Nordin, 1999).

Banyak ubat dan hasil farmasi moden kini datangnya daripada tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup secara semulajadi dalam hutan tropika dan berasal daripada tumbuhan liar (http://www.penerangan.gov.my/Pahang/bahan/ALAM%SEKITAR.htm) Berdasarkan

penyelidikan yang telah dilakukan terhadap fungsi tumbuhan semulajadi sebagai sumber ubatan yang dilakukan pakar perubatan dunia membuktikan bahawa pengarang ini menghasilkan karya

113

kreatif berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan, tidak sekadar khayalan atau imaginasi penulis semata. Pengetahuan yang cukup tentang hal sedemikian yang diterjemahkan semula dalam bentuk kreatif menyerlahkan kemantapan pengarang ini mengemukakan fakta yang relevan, selanjutnya membantu karya itu sendiri dari sudut kebolehpercayaan dan ilmu. Petikan berikut menyerlahkan tentang penggunaan elemen alam sekitar flora dalam proses perubatan secara tradisional, iaitu; Ejim merebus akar-akar kayu yang dikutipnya di hutan itu siang tadi. Akar-akar kayu itu akan dibuat ubat untuk mengurangkan kepedihan dan kesakitan luka di pahanya. Air ubat itu akan diminum dan akarnya pula akan ditampal pada luka supaya cepat sembuh. (Tombiruo; 242)

Perincian tentang fungsi dan rupa bentuk sesuatu tumbuhan berkenaan tetap tidak menghakis nilai sastera terhadap karya yang dihasilkan, malah kepelbagaian cara yang digunakan pengarang menyerlahkan gaya tersendiri. Adunan antara gaya kreatif dan nilai intelektual yang diuli secara rapi telah menyerlahkan satu cara gaya sastera kreatif berbentuk baru yang lebih mencabar keupayaan khalayak. Petikan di bawah umpamanya, menyerlahkan keupayaan dan cara gaya pengarang ini yang tersendiri iaitu;

Tidak perlu lagi Ejim mencari akar pokok kait-kait atau akar mempelai untuk mendapatkan airnya. Akar-akar itu apabila ditemui akan dicantas di bahagian hujung bawah yang menjuntai. Akar itu akan mengeluarkan air yang bersih. Dengan air itulah juga Ejim menghilangkan dahaganya dan berwuduk. Untuk makan pula, selain bekalan yang dibawa, Ejim akan mencari tumbuhan yang boleh dimakan seperti tumbuh-tumbuhan keluarga pucuk paku. Tumbuhan itu seperti paku gajah, paku ikan, paku sungai, paku merah dan paku kubuk, di samping pucuk akar kelumudang, pucuk muda pokok tumpang-tumpang, keladi geli atau duri dan pokok tapak labi-labi. Tumbuh-tumbuhan itu akan dimakan mentah-mentah setelah dibersihkan. (Semangat Hutan; 280)

114

Elemen alam sekitar biotik yang dikemukakan ini secara tidak langsung memperkenalkan pembaca terhadap latar hutan yang begitu kompleks. Pada masa yang sama, perlukisan yang terperinci tersebut menyerlahkan kepada pembaca tentang bagaimana watak Ejim mampu berjuang dan hidup seorang diri dalam hutan dengan penggunaan sumber alam sekitar yang bersifat sederhana. Khalayak yang tidak pernah terdedah dengan situasi rimba seumpama itu mampu memahami dan mengetahui satu corak kehidupan yang berbeza.

iii. Kayu-kayan

Pemaparan tentang tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia dari hutan hujan tropika tidak sekadar menyerlahkan satu bentuk kelainan dalam karya, namun dilihat dari sudut yang lain hal ini berjaya mengangkat warna tempatan dalam bentuk kreatif. Alam semulajadi negara yang unik dan kaya telah dimanfaatkan sepenuhnya penulis ini dengan menyerlahkan nilai dari sudut budaya, ekonomi dan perubatan yang selama ini tidak mendapat tempat sewajarnya dalam penulisan kreatif. Ia secara tidak langsung menuntut penguasaan ilmu bantu yang mantap dari penulisnya dan menggugah pembaca dengan hidangan bacaan kreatif yang lebih tepu ilmunya.

Novel Tombiruo dan Semangat Hutan merupakan dua buah novel yang sebahagian besarnya berlatarbelakangkan hutan Keningau di Sabah. Novel Tombiruo banyak membongkar tentang

115

kegiatan pembalakan haram yang berlaku secara berleluasa di hutan berkenaan.

Menurut

Maharam & Mashitoh (2002), tidak ramai pengarang menyentuh isu pembalakan haram yang mengancam alam sekitar negara. Dalam tempoh empat tahun, lebih empat ribu hektar hutan simpan telah diceroboh membabitkan kerugian kira-kira RM 40 juta dengan luas kawasan yang diceroboh melebihi sepuluh hektar (Anon, 2000). Menurut Laporan Trade of Fauna and Flora, antara 1986 hingga Jun 1990, dianggarkan 500 000 hektar hutan telah ditebang sedangkan keluasan kelulusan kawasan yang dibenarkan hanya 320 000 hektar sahaja

(http://members.tripod.com/Bobezani/flora.htm).

Pemaparan aktiviti pembalakan haram ini

memberi peluang kepada pengarang untuk mengangkat isu sumber kayu kayan negara yang kaya dan bermutu secara lebih terperinci.

Sebahagian besar latar tempat dalam Semangat Hutan di Keningau pula berdasarkan pengalaman watak utama yang sesat di hutan tersebut setelah pesawat yang dinaikinya dirampas dan terhempas. Lokasi yang diangkat dalam kedua-dua novel ini mendorong pengarang untuk memaparkan alam flora jenis kayu kayan secara lebih meluas, menyerlahkan perlukisannya agar kelihatan hidup dan berfungsi serta menggabungkan alam sekitar fizikal dan karya kreatif agar tulisannya lebih harmoni tanpa mengabaikan unsur-unsur sastera. Interaksi yang rapat antara manusia dan persekitaran semulajadi diperincikan pengarang ini melalui kehidupan watak Ejim. Watak ini diserlahkan sebagai watak yang menjalankan interaksi yang harmoni dengan alam sekitar semulajadi dan digambarkan seperti petikan di bawah;

Tidak perlu lagi Ejim mencari akar pokok kait-kait atau akar mempelai untuk mendapatkan airnya. Akar-akar itu apabila ditemui akan dicantas di bahagian hujung bawah yang menjuntai. Akar itu akan mengeluarkan air yang bersih. Dengan air itulah juga Ejim menghilangkan dahaganya den berwuduk. Untuk makan pula, selain bekalan yang dibawa, Ejim akan mencari tumbuhan yang
116

boleh dimakan seperti tumbuh-tumbuhan keluarga pucuk paku. Tumbuhan itu seperti paku gajah, paku ikan, paku sungai, paku merah dan paku kubuk, di samping pucuk akar kelumudang, pucuk muda pokok tumpang-tumpang, keladi geli atau duri dan pokok tapak labi-labi. Tumbuh-tumbuhan itu akan dimakan mentah-mentah setelah dibersihkan. (Semangat Hutan, 2001; 280)

Kayu-kayu jenis keras di kawasan hutan tropika terutama di hutan Borneo boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan berdasarkan densiti, kekuatan dan ketahanan kayu. Jenis pertama adalah kayu-kayu keras yang berat, mempunyai densiti kayu dari pengeringan-udara melebihi 880 kg semeter padu dan sangat tahan lama seperti spesies shorea, cotylelobium (resak) dan potoxylon zwageri (sirap belian). Kedua, kayu keras sederhana berat dengan densiti 650-880 kg semeter padu, kukuh tetapi tidak dapat bertahan lama secara semulajadi berbanding jenis pertama, contohnya dari jenis kapur (Dryobalanops sp.), keruing (Dipterocarpus sp.) dan kempas (Komassia malaccensis sp.). Ketiga, kayu-kayu keras ringan dengan densitinya kurang dari 650 kg semeter padu seperti meranti merah, nyatuh, ramin, medang dan sebagainya (http://www.kehutanan.gov.bn/forest/comm.htm). Spesies utama hutan tropika Malaysia tergolong dalam keluarga Dipterocarpacea, iaitu kira-kira 85.3 peratus daripada jumlah keseluruhan keluasan hutan negara. Ia terdiri daripada beberapa jenis spesies seperti genera Anisoptera (mersawa), Dipterocarpus (Keruing), Dryobalanqus (Kapur), Hopea (Meraman) dan Shorea (Meranti). Walau bagaimanapun, kumpulan meranti merah merupakan jenis pokok terbanyak di kawasan hutan tanah pamah yang sangat berharga dalam industri perkayuan negara (Abdullah, 1999). Berdasarkan latar tempat seumpama ini, pelbagai bentuk dan jenis kayu kayan telah diketengahkan dalam kedua-dua novel ini umpamanya kepelbagaian jenis balak seperti damar, chengal dan sentang (Semangat Hutan; 108). Kepelbagaian dan sumber kekayaan hutan

117

ini telah diketengahkan dalam karya dan mampu memperlihatkan paparan kekayaan hutan tropika di Malaysia.

iv Buah-buahan

Buah dan biji-bijian liar yang terdapat di hutan Semenanjung Malaysia menjadi sumber makanan fauna dan manusia. Antara buah-buahan hutan yang boleh didapati dan dijual di pasar-pasar tempatan adalah macang (Mangifera foetida ), jambu (Eugenia sp.), durian (Durio sp.), sentul (Sandoricum koetjape), rambutan (Nephelium sp.), langsat (Lansium domesticum), manggis (Garcinia mangostana) dan sebagainya. Daun-daun asam gelugor (Garcinia atroviridis) dan cemperai (Champereia manillana) pula boleh dijadikan sayur-sayuran sementara biji-biji buah hutan seperti petai (Parkia speciosa) dan jering (Pithecelobium jiringa) pula boleh digulai atau dijadikan ulam. Enau yang dikenali sebagai kabong (Arenga pinnata), sejenis palma besar yang hidup di pinggir hutan dapat dijadikan sumber gula yang boleh dimasak bersama-sama santan kelapa dan gula Melaka (http://www.fpend.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_99/chinglin.html).

Alam sekitar biotik yang dikelaskan di bawah elemen flora juga dapat dikesan berdasarkan kehadiran buah-buahan yang diserlahkan pengarang dalam semua novel kajian. Buah-buahan hutan seperti buah terap (Semangat Hutan; 208 & 209), pisang (Semangat Hutan; 326), buah rotan (Semangat Hutan; 81) telah dibaurkan dalam novel ini secara harmoni, malah penceritaan tentang buah-buahan ini turut digabungkan dengan tumbuh-tumbuhan lain. Pengarang telah

118

mengolah penceritaan tentang unsur alam sekitar yang hadir dalam novel ini sehingga kelihatan tidak terlalu akademik sekalipun data yang digunakan bersifat saintifik, umpamanya; Pisang sarat dengan kalsium, kalium, sodium, fosforus, sulfur, magnesium, zat besi dan vitamin. Malah buah pisang yang tidak masak dikatakan berkhasiat sebagai ubat, digunakan untuk merawat gangguan dalam perut, kencing berlebihan. Ulser dan kolitis. (Semangat Hutan; 326)

Berdasarkan petikan di atas, pengarang secara tidak langsung telah menyisipkan maklumat berkaitan pisang secara lebih terperinci. Maklumat tentang buah pisang yang dikemukakan pengarang ini secara tidak langsung telah menambah koleksi pengetahuan am dalam minda pembaca. Ini secara tidak langsung telah mendedahkan ilmu bantu secara saintifik kepada pembaca walaupun bahan bacaan berkenaan adalah hasil karya berbentuk sastera.

Terdapat 100 spesies buah-buahan yang digolongkan dalam tiga kelas iaitu buah-buahan utama, nadir dan buah liar sebenarnya berpotensi untuk dimajukan sebagai tanaman buahan. Sebanyak 17 jenis daripada spesies berkenaan dikelaskan sebagai buah-buahan utama yang mempunyai nilai komersil dan terbiar dalam keadaan separuh liar

(http://www.agrolink.moa.my/moa1/newspaper/pertanian/ha980222b.html). Buah-buahan dari jenis terap (Artocarpus odoratissimus), kembayau (spesies-spesies Dacryodes), durian (spesiesspesies Durio) dan sebagainya adalah buah-buahan kegemaran orang-orang tempatan di Borneo terutama Sabah, Sarawak dan Brunei (http://www.kehutanan.gov.bn/forest/comm.htm). Ekoran itu, penggunaan beberapa spesies buah-buahan hutan dalam karya sastera sebenarnya cuba mengangkat spesies buah-buahan liar dan separa liar yang semakin dilupakan, ataupun

119

sememangnya tidak pernah diketahui kewujudan buahan berkenaan. Bauran antara buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan dari elemen flora ini telah diserlahkan pengarang dalam petikan berikut; Selain buah gajus dan terap, buah yang tidak berbahaya untuk dimakan iaitu pokok asam gelugur, asam kandih, ara sungai, serai hutan, perah dan empulur pokok terentang. Paling tidak sekiranya makanan sukar diperolehi Ejim akan pergi mencari tumbuhan di kawasan lembah dan berhampiran paya. Umbut boleh menghilangkan kelaparannya. Umbut ini boleh didapati daripada pokok-pokok tepus, tukas atau mudim, bertam, enau, rotan ruak air, rotan duduk, nibung dan pokok palas. (Semangat Hutan; 281)

Petikan yang dikemukakan ini menyerlahkan tentang pengetahuan tentang alam sekitar flora pengarang yang diterjemahkan dalam pemikiran watak Ejim. Ejim telah digambarkan oleh pengarang ini sebagai seorang anak muda yang membesar dan hidup di dalam hutan semenjak kecil. Pendedahan terhadap kehidupan hutan telah menjadikan watak ini mampu berdikari dan menggunakan eleman alam sekitar di sekelilingnya secara harmoni dan berhemah.

Pengarang telah mendedahkan kepada pembaca bagaimana alam sekitar semulajadi yang dihuni watak Ejim menjadi sumber makanannya. Terdapat pelbagai spesies buah-buahan yang boleh dimakan termasuk umbut tumbuhan. Dalam petikan ini, pengarang tidak sekadar memberi idea tentang cara hidup Ejim itu, tetapi turut menyenaraikan nama-nama tumbuhan yang boleh digunakan sebagai sumber makanan walaupun tidak terdapat keterangan secara terperinci tentang spesies berkenaan.

Pengarang ternyata telah mengeksploitasi eleman alam sekitar flora dalam karyanya. Walaupun begitu, pada masa yang sama pengarang ini masih lagi menjaga nilai-nilai kreatif yang perlu ada dalam karya sastera.

120

Fauna

Kamus Dewan (1996) mendefinisi fauna sebagai seluruh binatang yang hidup di sesuatu kawasan tertentu. Alam fauna meliputi haiwan sama ada dalam ekosistem akuatik (air tawar dan laut) mahupun terestrial (darat). Walaupun menurut pandangan sains Barat manusia adalah bentuk haiwan peringkat tinggi tetapi dalam kajian falsafah alam sekitar, "manusia" dikategorikan secara berasingan kerana ia adalah elemen alam sekitar yang mempunyai sifat dan sikap yang lebih daripada hanya sekadar biotik. Hal ini demikian kerana manusia mempunyai akal yang menerbitkan pemikiran, tingkah laku pengetahuan, kemahiran, sikap, kesedaran, nilai, etika, dan moral. Semua hal berkenaan manusia telah melahirkan beberapa bidang tertentu dalam pengkajian tentang manusia dan kemanusiaannya termasuk dalam bidang alam sekitar. Justeru itu, banyak ditemui istilah seperti alam sekitar budaya, alam sekitar manusia, dan alam sekitar sosial (Mashitoh, 1999).

Dianggarkan terdapat kira-kira 4 014 spesies amfibia, 4 500 spesies mamalia, 6 000 spesies reptilia, 8 000 spesies burung, 23 ribu spesies ikan, satu juta spesies serangga (Armin, 1999), 1 000 spesies vertabrata, 20 000 hingga 30 000 invertebrata, 141 spesies ular, 93 spesies katak, 80 spesies cicak, 1 022 spesies kupu-kupu, lebih daripada 5 000 spesies rama-rama dan 20 000 spesies serangga lain di dunia (Abdullah, 1999). Walau bagaimanapun, elemen fauna dalam alam sekitar biotik dalam novel analisis telah diklasifikasikan kepada dua jenis utama iaitu akuatik dan teristeral.

121

i.

Akuatik

Lebih daripada 70 peratus permukaan bumi ialah air. Hampir 97 peratus daripada air ialah air laut dan lautan, 2.5 peratus dalam bentuk ais di kawasan kutub dan glasier dan hanya satu peratus terdiri daripada air tawar serta air dalam bentuk wap. Air dan hidupan air merupakan sumber utama kepada manusia. Ekosistem air menempatkan pelbagai jenis organisma daripada berbagaibagai keluarga dan bentuk kehidupan (Ahmad Badri, 1992).

Fauna akuatik merupakan sesuatu

yang hidup di dalam atau pada aras air (Kamus

Dewan, 1996). Sumber alam sekitar akuatik (terutama daripada ekosistem akuatik) adalah penting dalam kehidupan dan sistem ekonomi manusia yang telah diterokai sejak bermulanya tamadun. Fauna jenis akuatik terbahagi kepada dua iaitu akuatik air masin seperti ketam, sotong dan ikan, dan akuatik air tawar. Kedua-dua jenis akuatik ini boleh didapati secara sangat sedikit dalam semua novel kajian.

Laut (akuatik air masin) telah menjadi sumber untuk makanan dan bekalan protein, perkapalan dan pengangkutan serta tempat membuang sampah sepanjang sejarah dunia. Fauna akuatik air masin seperti ikan merupakan organisma yang paling banyak ditangkap manusia, iaitu melebihi 90 peratus jumlahnya daripada pelbagai jenis sumber hidupan di laut (Ahmad Badri, 1992).

Berdasarkan analisis terhadap teks kajian, pengarang ini telah menggunakan eleman akuatik air masin boleh dilihat dalam Rangau (hal. 11, 202 dan 203), dan Mandatori (hal. 342).

122

Penggunaan eleman fauna jenis ini tidak diolah secara mendalam oleh pengarang, sebaliknya eleman berkenaan sekadar disebut sahaja. Eleman alam sekitar fauna akuatik air tawar pula boleh ditemui secara lebih meluas berbanding alam sekitar akuatik air masin. Hal ini boleh dilihat dalam Semangat Hutan (hal. 156, 200, 342, 373). Penggunaan fauna akuatik air tawar dalam novel ini telah mengangkat ikan talapia sebagai eleman utama.

Perairan dan punca air tawar Malaysia menjadi satu habitat hidupan air yang sangat sesuai untuk pelbagai jenis fauna kerana sungai di Malaysia mempunyai aliran yang deras pada

bahagian permukaan tetapi perlahan pada bahagian dasar hingga ke muara yang membantu kehidupan ikan air tawar (http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6g.htm). Habitat air tawar di Malaysia pula boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jenis yang mengalir seperti sungai dan taliair dan yang bertakung seperti paya, tasik, empangan dan sawah (Ahyaudin, 1992). Pengarang ini telah menggunakan unsur alam sekitar akuatik air tawar ini secara bijak dan semulajadi dalam novel ini seperti paparan berikut; Ejim memacakkan sebilah bujak ke dalam air sungai. Seekor ikan talapia menjadi sasarannya. Apabila batang bujak itu diangkat, seekor ikan talapia menggelepar melekat pada mata bujak itu. Senjata itu menembusi badan ikan. Kemudian ejim menarik ikan itu lalu dimasukkan ke dalam bakul buluh yang disandang ke belakang. (Semangat Hutan; 200)

Perenggan ini menyerlahkan satu bentuk hubungkaitan antara manusia dan alam sekitar melalui penciptaan barangan buatan manusia bersumberkan persekitaran. Barangan berkenaan terdiri daripada bujak dan bakul buluh yang diperbuat daripada eleman persekitaran. Pada masa yang sama, pengarang telah melukiskan satu bentuk hubungan ekologi antara alam semulajadi,

123

fauna dan manusia. Manusia telah menggunakan alam sekitar sosial untuk memenuhi keperluan dan kelangsungan hidupnya.

Ikan dan biosumber-biosumber lain dari ekosistem air tawar dan air masin atau air payau menjadi sumber makanan untuk masyarakat tempatan mahupun negara. Selain menjadi punca protein yang murah dan senang diperolehi, hasil tangkapan ini merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat nelayan, sama ada nelayan berskala kecil ataupun komersil. Selain ikan bersumberkan ekosistem ini, sawah turut menyumbang kepada sumber protein melalui beberapa spesies ikan seperti sepat Kedah, haruan, keli, sepat siam dan sebagainya.

ii.

Teristeral

Fauna teristeral merupakan haiwan yang hidup di darat (Mashitoh, 1999). Terdapat pelbagai jenis haiwan terristeral seperti reptilia, amfibia, burung, serangga dan sebagainya. Analisis ini akan mengklasifikasikan eleman fauna teristeral yang terdapat dalam novel kajian kepada lima jenis utama iaitu;

a. Hidupan Liar

Hutan Malaysia sesuai untuk banyak spesies hidupan liar seperti harimau, gajah, ular, singa dan sebagainya tetapi semakin mengarah kepada tahap kepupusan kerana pelbagai sebab seperti pemburuan, pembangunan kawasan hutan, pembalakan dan pelbagai ubahsuai habitat yang

124

dilakukan manusia.

Badak Sumatra di Malaysia contohnya, semakin berkurangan dan

dianggarkan hanya terdapat 50 hingga 60 ekor sahaja berbanding ratusan ekor pada sekitar tahun 60-an (http://www.forr.upm.edu.my/2001/newspaper.html). Kesedaran yang tinggi terhadap nilai hidupan liar terhadap negara mendorong diwujudkan Ordinan Hidupan Liar (1998) yang melindungi pelbagai jenis hidupan seperti burung, tupai, badak, singa, harimau dan sebagainya. Berdasarkan analisis terhadap novel kajian, terdapat beberapa spesies hidupan yang tersenarai di bawah ordinan berkenaan telah digunakan pengarang seperti jadual iaitu;

Jadual 6: Beberapa Spesies Hidupan Liar Dilindungi di Malaysia Jenis Nama Saintifik Semua jenis Tupai Petuaristinae Terbang (flying Squirrels) Semua Spesies Spesies Tytonidae Burung Hantu Strigidae Ular Sawa Spesies Python Nama Tempatan Tupai Terbang

dan Burung Hantu Ular Sawa

(Sumber: Jabatan Perhutanan Sarawak)

Pelbagai spesies hidupan liar telah dihadirkan pengarang muda ini dalam novelnya. Secara sedar pengarang ini cuba memperkenalkan jenis hidupan yang menghadapi masalah kepupusan seperti koala (Tombiruo; 134) dan beluntung (Tombiruo; 411) dengan menghuraikan spesies ini kepada pembaca. Ayat “Beluntung binatang yang hampir pupus. Ia menyerupai monyet tetapi bermata besar dan bercahaya. Binatang itu hanya keluar pada waktu malam untuk mencari makanan” (Tombiruo, 411) menyerlahkan keinginan pengarang untuk berkongsi ilmu bantu yang dimilikinya.

125

Hidupan lain turut mendapat perhatian pengarang ini adalah tupai (Tombiruo; 412), badak (Mandatori; 20), kera (Semangat Hutan; 207, 208), babi hutan (Semangat Hutan; 353, 355) dan serigala (Semangat Hutan; 88, 353). Sifat semulajadi hidupan berkenaan dalam habitat asal telah digambarkan secara hidup oleh pengarang ini. Pembaca yang selama ini hanya mengetahui tentang hidupan liar ini melalui pembacaan, menyaksikan dokumentari atau melihat gelagat binatang berkenaan di Zoo semata-mata, mampu mendapat gambaran yang lebih jelas dan menarik berdasarkan pemerian yang dilakukan pengarang ini, umpamanya seperti paparan petikan di bawah; Seekor serigala muncul. Lidahnya terjulur. Air liurnya meleleh. Binatang itu menyeringai dan bola matanya tidak lepas dari memandang Ejim. Tidak jauh dari situ muncul lagi tiga ekor serigala. Bagaimanapun ketiga-tiga serigala itu agak kecil sedikit berbanding serigala yang mula-mula muncul tadi. (Semangat Hutan; 88)

Di celah semak, keluar seekor babi hutan. Binatang liar itu menyodok-nyodok tanah mencari makanannya. Ia berhenti apabila mendapati ada unggun api di situ. Babi hutan itu berbulu hitam legam dan mempunyai sepasang taring. (Semangat Hutan; 355)

Kedua-dua perenggan ini memaparkan tingkah laku haiwan liar berkenaan iaitu serigala dan babi hutan. Ayat dan rangkaikata yang digunakan adalah mudah dan bersahaja tetapi menepati maksud. Pengarang hanya memaparkan tingkahlaku haiwan berkenaan tanpa berlaku penerangan terperinci haiwan itu.

Pengarang ini ternyata prihatin dengan isu hidupan liar dan alam sekitar berkaitan fauna. Isu pemburuan harimau telah menjadi sebahagian plot dalam Semangat Hutan. Harimau merupakan hidupan liar yang dilindungi di Malaysia di bawah akta Taman Negara 1980 (pindaan
126

1985) dan akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (pindaan 1976 & 1988), sebagai sebahagian daripada usaha melindungi haiwan tersebut daripada bahaya kepupusan. Walaupun harimau merupakan hidupan liar yang dikatakan ganas, binatang ini hanya mencederakan atau mengganggu manusia apabila kawasannya telah dicerobohi atau berlaku kesukaran untuk mendapatkan makanan (Mohd. Zuki, 2002).

Pembunuhan harimau oleh pihak berkuasa telah diangkat dalam novel Semangat Hutan apabila berlaku banyak kematian ngeri di kawasan hutan Sandakan yang dipercayai diakibatkan binatang buas ini. Binatang yang dilindungi ini akhirnya cuba ditangkap dalam keadaan hidup menggunakan perangkap bagi mengelakkan berlaku pembunuhan seumpama itu secara lebih banyak. Hal ini menyerlahkan sikap prihatin pengarang terhadap isu berkenaan walaupun beliau menyatakan rasional tindakan berkenaan melalui wataknya sebagai satu tindakan untuk mengelakkan isu tersebut diperbesarkan media terutama media asing. Tindakan menangkap haiwan liar ini secara hidup merupakan antara cara menjaga kelangsungan hidup spesies ini. Hal ini menyumbang ke arah peningkatan bilangan harimau di negara ini daripada 200 hingga 600 ekor, manakala gajah pula melibatkan 1 100 ekor kepada 1 400 ekor setahun. (http://www.tv3.com.my/bu/september/1_berita8.html). pengarang ini melalui petikan berikut; Keprihatinan berkenaan diserlahkan

Dia diarahkan menghentikan usaha memburu itu kerana harimau merupakan spesis yang dilindungi. Ketua Polis Negeri khuatir isu pembunuhan harimau belang itu akan digembar-gemburkan terutama oleh media barat. Akibatnya sudah tentu mereka akan mengutuk negara ini kerana membunuh binatang yang dilindungi dengan seweneng-wenangnya. (Semangat Hutan; 127)

127

Kesatuan Pemuliharaan Dunia (IUCN) mengklasifikasikan harimau sebagai salah satu daripada senarai merah spesies terancam 2000, dengan harimau Amur di Selatan China dan harimau Kaspia mengalami kepupusan, sama nasibnya seperti Harimau Malaya yang terdapat di Malaysia (Mohd. Zuki, 2002). Berdasar situasi berkenaan, pengarang ini telah mengangkat fauna ini di dalam Semangat Hutan yang memaparkan isu penembakan mati seekor harimau di hutan Keningau, iaitu; Mereka melihat seekor harimau belang terkapar mati di situ. Hampir keseluruhan badan binatang itu ditembusi peluru. Mereka yang berada di situ tertegun seketika. Ada pula yang berasa kasihan melihat harimau belang itu. Namun mereka terpaksa membunuh binatang itu kerana keganasannya banyak meragut nyawa manusia. (Semangat Hutan; 111)

Pengarang ini telah menggunakan interaksi yang harmoni dengan alam sekitar apabila bertindak menggunakan kaedah tangkapan sebagai usaha mengelakkan harimau berkenaan dari terus berkurangan bilangannya. Hal ini sebahagian cara untuk menjaga agar spesies ini

meneruskan kelangsungan hidup secara lebih baik kerana harimau yang ditangkap itu akan dipindahkan ke kawasan baru yang lebih sesuai ekologinya seperti Taman Negara. Penggunaan jerat dan perangkap telah disyorkan nama novel ini seperti petikan ini; “Saya akan meminta semua pihak bersetuju agar usaha memburu harimau itu diteruskan. Tetapi kali ini…kita akan tangkap harimau yang seekor lagi hiduphidup. Kita gunakan perangkap atau jerat,”. (Semangat Hutan; 129)

Ular ini boleh mencapai kepanjangan antara 10 hingga 15 meter. Secara normalnya, spesies ini terdapat di hutan, terutama di kawasan berhampiran sumber air. Anak ular sawa senang untuk ditangani tetapi ular sawa dewasa sangat bahaya kerana kekuatan belitannya sukar
128

untuk (http://www.forestry.sarawak.gov.my/forweb/wildlife/fauna/reptile/rpython.htm).

dilepaskan.

Selain harimau, kehadiran ular sawa boleh ditemui dalam novel Semangat Hutan. Ular merupakan sejenis reptilia. Reptilia dan amfibia di Malaysia terdiri daripada buaya, kura-kura, ular, biawak dan keluarga katak. Sebanyak 140 spesies ular yang terdapat di Malaysia berada dalam kategori sangat berbahaya. Daripada 17 jenis ular berbisa di Malaysia, ular tedung selar adalah ular paling berbisa di dunia. Ular sawa merupakan ular terpanjang di dunia yang membunuh mangsanya dengan cara membelit

(http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6g.htm). Sifat semulajadi ular sawa yang membelit dan menelan mangsanya apabila sudah tidak bernyawa lagi telah ditonjolkan pengarang ini secara mudah dan sederhana, tetapi berkesan dan mudah difahami. Ular sawa yang merayap di dahan pokok rendang itu menjuntaikan kepalanya di atas kepala Dr. Haslia. Pada kebiasaannya, ular sawa akan membelit mangsa terlebih dahulu sehingga kedengaran tulang-tulang mangsanya itu patah. Kemudian ia akan menelan bulat-bulat mangsanya yang telah dibunuh itu. (Semangat Hutan; 374)

Pengarang menggambarkan cara hidup ular sawa berkenaan dengan gaya kreatif yang mudah. Berdasarkan petikan perenggan di bawah, pembaca disogokkan dengan maklumat tentang makanan ular tersebut iaitu, ayam denak. Ular sawa juga didapati mampu hidup selama seminggu berbekalkan ayam denak yang dimakannya itu seperti petikan berikut;

Ular sawa yang sedang tidur tadi terjaga apabila mendapati makanan paginya sudah tersedia depan mata. Lagipun pagi itu cukup tempoh seminggu ia tidak menelan apa-apa sejak membaham seekor ayam denak. Kerana serangan ular sawa itulah membuatkan ayam-ayam denak di hutan itu berpindah ke tempat lain. (Semangat Hutan; 373)
129

Sekalipun ular sawa merupakan haiwan yang berbahaya, namun watak Ejim dalam Semangat Hutan telah bertindak untuk tidak menganiaya seperti mencederakan atau membunuh binatang ini. Ejim membiarkan haiwan ini terus hidup. Ini menyerlahkan nilai moral yang tinggi terhadap alam sekitar seperti ditunjukkan dalam dialog “Sudahlah. Lagipun ular tu tak menyerang kamu lagi. Biarlah ular tu hidup di hutan ni,” (Semangat Hutan; 375). Nilai ini sejajar dengan falsafah alam sekitar yang menuntut agar tidak menganiaya makhluk yang lemah.

b. Binatang Buruan

Memburu merupakan satu aktiviti yang dipercayai mempengaruhi kepupusan binatang hutan. Terdapat aktiviti pemburuan fauna hutan digambarkan secara meluas dalam Tombiruo (hal. 66) dan Semangat Hutan (hal. 156, 242, 317, 318 dan 240) sebagai sumber makanan. Binatang buruan ini terdiri daripada pelanduk, rusa dan ayam denak. Terdapat juga sesetengah pemburu yang memburu babi hutan (Semangat Hutan; 318). Walau bagaimanapun, pemburuan babi hanya dilakukan oleh pemburu-pemburu tempatan yang bukan menganut agama Islam.

Pengarang telah menyerlahkan watak Ejim dalam Tombiruo dan Semangat Hutan sebagai seorang pencinta terhadap alam sekitar berdasarkan tingkah laku, dialog dan tindakannya apabila berinteraksi dengan alam sekitar. Watak ini hidup di tengah hutan Keningau semenjak kecil dan berusaha untuk mengekalkan ketenteraman hutan dari sebarang gangguan. Tingkah laku watak

130

ini yang berharmoni dengan alam sekitar terutama alam fauna telah diserlahkan dalam petikan di bawah;

Selain menangkap ikan, Ejim jarang sekali memburu binatang seperti rusa dan pelanduk untuk dijadikan makanan. Selalunya Ejim hanya memburu ayam denak yang kadangkala berkeliaran di hutan itu. Ejim lebih suka makan ikan yang dibakar dan sayuran seperti ulam-ulaman dan cendawan yang tumbuh melata selepas hari hujan. (Semangat Hutan; 156)

Melihat dari sudut falsafah alam sekitar, tindakan Ejim menangkap ikan dan ayam denak pada tahap memenuhi keperluan kehidupannya merupakan satu tindakan yang berharmoni sifatnya dengan alam sekitar. Penggunaan sumber yang lebih banyak berbanding keperluan dikatakan sebagai membazir (Mashitoh, 1999). Binatang seperti rusa dan pelanduk merupakan binatang yang besar dan mempunyai jumlah daging yang banyak. Watak ini yang tinggal sendirian tidak mampu untuk menghabiskan daging berkenaan, seterusnya menyebabkan berlaku pembaziran sumber. Pembaziran seumpama ini akan memberi kesan terhadap sumber berkenaan seperti kepupusan dan kekurangan jumlahnya dalam jangka masa panjang.

Pengarang ternyata bijak membentuk watak Ejim yang bertindak dan berfikir secara selari iaitu menjaga keharmonian alam sekitar (hutan Keningau). Penulis telah mengadun ideologi ini secara harmoni, mesra dan sebati dari awal hingga akhir dalam kedua-dua novel. Ini secara tidak langsung menyerlahkan keupayaan pengarang menguasai ilmu bantu dalam bidang alam sekitar secara global, malah pada bahagian tertentu menonjolkan kekuatan karya ini dipersembahkan secara menyakinkan.

131

c. Binatang Ternakan

Pengarang hanya mengangkat tiga jenis haiwan ternakan sahaja dalam karya kajian iaitu kerbau (Mandatori; 20), itik (Mandatori; 231) dan ayam (Mandatori; 342). Semua jenis binatang ternakan ini hanya disebut di sana sini sahaja tanpa diberikan penerangan terperinci seperti yang dilakukan terhadap eleman fauna lain. Walau bagaimanapun, pengarang ternyata cuba mengangkat binatang ternakan ini dari sudut yang berbeza. Elemen kerbau dihadirkan sebagai bentuk perlambangan bernada ejekan berdasarkan bentuk fizikal kerbau yang disamakan dengan watak. Badan kerbau yang besar telah disamakan dengan keadaan fizikal badan Amran yang gemuk berbanding rakan-rakan seusianya yang lain. Ini menyebabkan dia sering menerima ejekan dan dipersendakan oleh rakan-rakan sekelas yang nakal seperti dialog “Macam kerbau tertiarap!” ejek Juliana. “Bukan kerbau. Tapi badak berendam!” (mandatori; 20).

Itik yang sering menjadi binatang ternakan juga telah bertukar fungsinya iaitu menjadi tontonan ramai dan penyeri di kawasan rekreasi yang boleh ditemui seperti dialog “Kalau nak tengok itik berenang kita ke Tasik Perdana,” (Mandatori; 231). Pengarang hanya menghadirkan elemen fauna ayam sebagai salah satu daripada haiwan ternakan yang boleh mendatangkan sumber rezeki kepada watak. Walau bagaimanapun, penerangan tentang ternakan ini tidak ditulis secara terperinci berbanding bentuk fauna lain seperti beluntung, ular sawa atau kaola.

132

d.

Unggas dan Burung

Hutan hujan tropika seperti Malaysia kaya dengan spesies hidupan. Burung merupakan antara spesies yang boleh ditemui dengan banyak di kawasan hutan Malaysia seperti diterangkan dalam petikan berikut;

The Malaysian rainforest is home to 624 species of birds belonging to 78 families, many of which are endowed with extraordinarily beautiful plumage. Of these, only 426 are resident species while the others are migrant birds escaping the harsh winter in the northern hemisphere. The hornbill, of which there are 10 species, is often associated with Sarawak albeit there are more species of the bird found in Peninsular Malaysia. Swiftlets, the builders of the world famous edible birds‟ nestd, are also closely associated with Sabah and Sarawak although they are also found in Peninsular Malaysia. In the former two states, the collection of birds‟ nest is conducted as a commercially viable business activity. (http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6f.htm)

Unggas dan burung telah diterapkan pengarang secara bebas, kerap dan menggambarkan situasi yang pelbagai di sana sini bahagian novel. Walaupun begitu, pengarang hanya menggunakan burung hantu (Tombiruo; 244, 402) dan (Semangat Hutan; 173, 179) sebagai jenis burung secara saintifik dan selebihnya dinyatakan secara umum dengan perkataan `unggas‟ (Mandatori; 84) dan `burung‟ (Mandatori; 212), (Semangat Hutan; 155, 184, 431). Pengarang menggunakan ayat yang mudah untuk mengemukakan unggas dan burung dalam novel seperti petikan berikut; Suasana sunyi menyelubungi kawasan hutan. Cengkerik dan burung hantu sahaja sering berbunyi menghiburkan belantara di daerah pedalaman itu. Wan Suraya duduk di tepi unggun api yang dinyalakan oleh Ejim. Wajahnya muram. (Tombiruo; 401)

133

Penghijrahan spesies burung berlaku akibat musim sejuk yang panjang di Hemisfera Selatan. Ini menjadikan Malaysia sebagai sebahagian tempat persinggahan utama burung sama ada semasa penghijrahan ke Hemisfera Selatan atau Hemisfera Utara, terutama dari Siberia dan Mongolia. Antara kawasan yang dikenalpasti menjadi kawasan persinggahan burung penghijrah ialah Kuala Gula (Perak), Kepulauan Klang dan Kuala Selangor (Selangor), Tanjung Tuan (Melaka), Tabisan dan Pulau Layang-layang (Sabah), dan, Delta Rajang, Pulau Bruit dan Terusan Santan (Sarawak). Musim persinggahan ini biasanya berlaku antara bulan Ogos dan April. Pada musim ini terdapat sehingga 166 spesies burung pada masa tertentu termasuk burung upih (Mycteria Cinerea) dan burung botak kecil (Leptopilos Javanicus)

(http://mdkerian.perak.gov.my/KERIAN%20MB/maklumat/Kualagula.htm).

Pengarang telah

mengemukakan corak hidup semulajadi beberapa spesies burung yang melakukan penghijrahan seumpama itu mengikut musim atau situasi semasa. Ini telah diserlahkan pengarang seperti berikut; Dan burung-burung itu pula, mana mungkin terbang menuju ke satu tempat secara berkumpulan pada ketika ini. Sekarang ini bukan musim penghijrahan. Dan kalau beralih tempat pun tidak mungkin terbang sejauh itu dari kawasan habitat mereka. (Semangat Hutan; 155)

Walaupun begitu, penghijrahan burung-burung juga bukan sekadar dipengaruhi faktor cuaca dan iklim kerana terdapat faktor lain mempengaruhi habitat ini untuk berhijrah seperti kemusnahan habitat akibat aktiviti manusia, kehadiran pemangsa dan gangguan habitat.

Pengarang cuba mengeksploitasi pengetahuannya tentang habitat spesies ini untuk menguatkan unsur suspen dalam karya. Ini ditonjolkan seperti petikan di bawah; Ejim mendongak ke udara. Sekumpulan burung itu terbang dari arah sebelah timur. Ejim faham benar tingkah laku binatang-binatang di hutan itu. Jika sesuatu telah

134

berlaku di kawasan habitat mereka, sudah tentu kawasan habitat itu sudah tidak selamat lagi. Dan binatang-binatang itu akan segera berpindah ke tempat lain. (Semangat Hutan; 155)

Pengeksploitasian eleman alam sekitar biotik dari sudut fauna ini ternyata memberi satu bentuk kekuatan tersendiri terhadap karya. Pengarang mampu menyerlahkan elemen suspen, misteri dan teka teki dalam diri pembaca. Pembaca telah diberikan gambaran sedikit demi sedikit berdasarkan kehadiran elemen alam sekitar sama ada alam sekitar semulajadi, flora, fauna ataupun alam sekitar sosial dan budaya. Perpindahan burung dan unggas bukan pada musimnya memberi klu dan unsur suspens tentang beberapa hal yang mungkin berlaku menyebabkan terjadi hal-hal luar biasa seumpama ini. Secara tidak langsung suasana ini memunculkan rasa ingin tahu dalam diri pembaca tentang kejadian sebenar. Pengarang secara bijak telah mengadun elemen alam sekitar dan mencanainya kepada pembaca secara kukuh, logik dan mengesankan. Hal ini menjadi sebahagian eleman penting yang perlu ada apabila menulis karya sastera bercorak thriller seumpama ini.

e.

Serangga

Serangga merupakan haiwan yang tidak bertulang belakang dengan tubuh yang bersegmen dan terbahagi kepada tiga iaitu kepala, toraks dan abdomen. Serangga merupakan kumpulan spesies haiwan yang terbesar, merangkumi 75 peratus daripada jumlah spesies haiwan dunia. Terdapat kira-kira 2 juta spesies serangga di dunia yang telah dikenalpasti, namun masih banyak spesies serangga yang masih belum dikenalpasti dan dinamakan (Mohamed, 1992).
135

Dalam suatu ekosistem daratan seperti hutan, organisma herbivor yang utama adalah serangga. Serangga merupakan sumber makanan atau tenaga utama kepada haiwan-haiwan seperti katak, ikan, cicak, mengkarung, burung, kelawar, tenggiling dan beruang. Lebih daripada 70 peratus spesies burung dan 80 peratus spesies kelawar adalah pemakan serangga (Mohamed Salleh, 1992).

Elemen fauna jenis serangga banyak mengetengahkan cengkerik (Tombiruo; 401), (Mandatori; 84), (Semangat Hutan; 179, 221, 240, 346, 353), nyamuk (Semangat Hutan; 346) dan lalat serta langau (Semangat Hutan; 434) di dalam karya. Selebihnya, penceritaan tentang serangga hanya dinyatakan sepintas lalu tanpa disebut secara spesifik.

Berdasarkan analisis kehadiran eleman fauna dalam alam sekitar biotik, didapati bahawa penggunaan fauna dari teristeral darat telah digunakan secara meluas dan harmoni. Kajian ini juga menyerlahkan penggunaan hidupan liar telah dieksploitasi sepenuhnya dalam karya kajian.

Alam Sekitar Sosial dan Budaya

Mashitoh (1999) menerangkan alam sekitar sosial dan budaya sebagai satu bentuk tingkah laku, pengetahuan, cara berfikir dan bertindak, sikap, kesedaran, nilai, etika dan moral yang diamalkan sesuatu kelompok manusia dalam kehidupan mereka apabila berinteraksi dengan

persekitarannya.

Hubungan ini akan menilai dan melibatkan `baik‟ atau `buruk‟ interaksi

136

berkenaan dan bagaimana nilai berkenaan menentukan satu interaksi yang harmoni dengan alam sekitar. Falsafah alam sekitar meletakkan manusia sebagai antara elemen alam sekitar yang tersendiri dan istimewa, iaitu tidak sekadar bersifat biotik kerana setiap tingkah laku manusia adalah bertunjangkan akal, berbanding unsur alam sekitar yang lain.

Tingkah laku manusia yang pelbagai ini akan menentukan nilai dan menyerlahkan pemikiran terhadap persekitaran. Manusia dikatakan haiwan paling cerdik yang mampu menganalisis dan berfikir terhadap setiap tingkahlakunya sama ada untuk melahirkan interaksi yang mesra alam sekitar atau memusnahkan alam sekitar berkenaan. Analisis alam sekitar sosial dan budaya dalam novel-novel kajian mendapati terdapat beberapa bahagian yang terlibat iaitu;

1.

Agama dan kepercayaan

Menurut pandangan pelbagai agama tradisional, manusia adalah penjaga alam tabii dan diturunkan dari langit serta hidup dalam keadaan harmoni di bumi ini, walaupun manusia kini telah menukar peranannya menjadi pemusnah alam, impak dari peradaban moden yang diterima (Seyyed Hossein; 59). Menurut Zaini Ujang (1993), alam sekitar memberi manfaat kepada manusia sekurang-kurangnya sebagai simbol daripada Allah untuk memantapkan keimanan manusia, menjadi buku ilmu yang akan memimpin manusia mencapai hakikat, dan hadiah kepada manusia yang boleh digunakan untuk memudahkan kehidupan mereka.

137

Isu alam sekitar berkait rapat dengan nilai, etika dan cara hidup. Kewujudan sesuatu yang tidak seimbang dalam alam semulajadi adalah manifestasi krisis spiritual dan keagamaan manusia moden. Manusia mengangggap; alam sekitar, Tuhan dan keagamaan dicorakkan oleh world view yang merangkumi pemahaman tentang diri sendiri, alam sekitar dan penciptanya. Pandangan ini sangat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung, disedari atau tidak disedari dalam membentuk pemikiran dan minda. Tindakan manusia pula berlandaskan minda yang diterjemahkan daripada pegangan dan kepercayaan mereka (Mashitoh, 1999). Oleh itu, interaksi yang wujud antara manusia dan alam sekitar sebenarnya terbentuk akibat gabungan persekitaran, kefahaman tentang kewujudan diri manusia itu sendiri, seterusnya nilai diri yang dipamerkan melalui tingkah laku.

Alam sebenarnya menjadi tempat ujian bagi manusia. Alam sekitar dikawal dengan dua konsep asas iaitu halal (digunakan secara bermanfaat) dan haram (apabila penggunaannya memudaratkan). Semua tindakan yang bermanfaat kepada masyarakat dan persekitaran adalah halal (Ziauddin Sardar; 95-96). Justeru itu agama mempunyai peranan penting terhadap kelangsungan alam sekitar kerana setiap tindakan manusia berlandaskan pegangan, agama dan kepercayaan yang seterusnya menyerlahkan bagaimana alam ini diuruskan.

Menurut Kamariah & Maharam (2002), asas terhadap perlindungan alam sekitar dalam Islam (menurut pegangan ahli Sunnah Wal Jemaah), mengatakan bahawa pemuliharaan alam sekitar diasaskan kepada prinsip bahawa setiap komponen alam sekitar dicipta oleh Allah dan setiap benda hidup yang dicipta itu mempunyai fungsi yang berlainan. Fungsi setiap kehidupan berkenaan diukur dan diseimbangkan oleh Allah. Walaupun setiap hidupan berkenaan telah

138

dicipta untuk manusia sebagai kegunaannya, ini tidak bermakna bahawa kegunaannya adalah untuk manusia semata-mata, kerana terdapat pelbagai fungsi lain telah ditentukan Allah. Agama dan kepercayaan akan dijadikan garis panduan, rujukan, landasan dan ukuran terhadap sebarang bentuk pemikiran dan tingkah laku penganutnya. Setiap agama dan kepercayaan sememangnya menyeru ke arah kebaikan. Perbezaan dalam tindakan dan interaksi setiap penganut agama dan kepercayaan yang pelbagai terutama terhadap alam sekitar didorong oleh rasional dari sudut pandangan akar umbi setiap agama dan kepercayaan itu sendiri (Mashitoh, 1999).

Unsur agama Islam dan Kristian telah diangkat pengarang ini dengan menggunakan ayat yang ringkas dan mudah seperti “Suara muazim ketika melaungkan azan maghrib dari surau agak sayup kedengaran” (Mandatori; 32) dan “Bunyi loceng gereja di bandar Wiesbaden mengejutkan Norman” (ibid; 80). Rusdi dalam Rangau, Amiruddin dan Ejim dalam Semangat Hutan digambarkan sebagai penganut Islam yang taat, patuh dan teguh pegangannya terhadap agama anutan mereka.

Watak Rusdi dan Amiruddin telah dibentuk dengan sempurna sebagai penganut Islam yang patuh dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Pengarang mengetengahkan hal ini berdasarkan perlakuan watak seperti mengerjakan solat, berzikir, beristifar, membaca al-Qur‟an atau berdasarkan dialog watak tentang pemikiran dan kefahamannya terhadap agama itu. Hal ini bersesuaian dengan maksud surah adz-Dzaariyyat, ayat 56 “Dan (ingatlah) aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku”. Watak juga diteguhkan lagi pribadinya berdasarkan pemikiran dan caranya bertindak seperti petikan;

139

Amiruddin sengaja tidak pulang awal ke rumah malam ini. Selepas menyiapkan kerja-kerja syarikat, dia terus beriktikaf di masjid, mengasingkan diri dan meratib panjang memuji Allah s.w.t. Selepas menunaikan sembahyang fardu Isyak berjemaah, Amiruddin berhajat berjaga sepanjang malam menghadirkan diri bersama kalimah-kalimah suci, menunaikan sembahyang sunat hajat dan tahajud. (Tombiruo; 386)

Meratib, berzikir, bersembahyang secara berjemaah, bersembahyang sunat dan membaca ayat suci al-Qur'an merupakan sebahagian daripada cara untuk seseorang hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Penciptanya. Perkara seumpama ini merupakan satu bentuk ritual melambangkan sikap penyerahan dan kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhan.

Selain watak Amiruddin dan Rusdi, watak Wan Suraya (Tombiruo) dan Tasan (Mandatori) juga digambarkan mempunyai pegangan agama yang kukuh serta sering berdoa kepada Allah apabila berhadapan dengan kesukaran dan bersyukur apabila terlepas dari bala atau bahaya (Semangat Hutan; 157). Tasan yang teraniaya menjalani hukuman gantung sampai mati setelah dibuktikan bersalah oleh mahkamah tetap redha dengan nasib yang ditentukan Allah kepadanya (Mandatori; 5 & 26).

Watak Brother Wu (Ahmad Wu) yang akan dijatuhi hukuman mati di penjara Sungai Buluh juga digambarkan mendapat hidayah dan memeluk agama Islam, mula menghayati erti sebuah kehidupan. Agama yang baru dianutinya benar-benar memberi keinsafan kepada watak yang sebelum ini terkenal dengan kejahatan dan kekejamannya seperti dialog “Kau tak akan faham, Danny. Islam memberikan aku ketenangan. Dan sekarang, aku lebih bersedia menghadapi sebarang takdir Allah,” (Semangat Hutan; 66). Kefahaman yang mendalam tentang

140

agama dan kepercayaan telah membentuk satu manusia baru yang lebih kental semangatnya, bersyukur dan sabar dengan setiap ujian. Ketabahan seumpama ini membezakan antara seorang hamba dengan hamba yang lain dan membuktikan keyakinan diri watak berkenaan terhadap fahaman yang dianutinya.

Hal berkenaan juga terserlah melalui watak Ejim dalam Semangat Hutan; saudara baru yang patuh dan taat dengan anutan Islam yang baru dianutinya. Pengarang menyerlahkan ketaatan watak ini berdasarkan cara hidupnya yang mudah, sederhana dan berdisiplin seperti petikan berikut;

Ejim hanya akan berhenti rehat apabila matahari condong di kepala. Dia akan mengisi perutnya dan mengerjakan sembahyang Zuhur. Sejurus dia akan menyambung semula perjalanannya sehingga sampai ke satu perempat waktu Asar. Di mana dia akan berhenti untuk mengerjakan sembahyang Asar di situlah dia akan bermalam. (Semangat Hutan; 280)

Perenggan di atas memaparkan bagaimana watak Ejim, seorang saudara baru Islam yang tinggal di dalam hutan Keningau mendisiplinkan dirinya sebagai hamba kepada Penciptanya. Sekalipun watak ini sedang melaksanakan urusan kehidupan yang memerlukan dia berkerja keras, namun pada masa yang sama Ejim tidak melupakan tanggungjawabnya terhadap agama. Ejim bijak mengatur perjalanan jauhnya itu dan menyesuaikan corak kehidupan sehariannya dengan tanggungjawabnya untuk mengerjakan solat. Ini memaparkan tentang satu bentuk kehidupan beragama yang mudah dan boleh disesuaikan dengan gaya hidup manusia yang sentiasa berubah mengikut keperluan, iaitu kehidupan manusia telah disesuaikan mengikut landasan agama.

141

Novel-novel kajian juga mengemukakan golongan tertentu yang tidak mempunyai pegangan agama dan melanggar suruhan Allah. Jurang yang jauh antara Pencipta dan hamba ini menjadikan manusia mudah lupa diri, hilang pertimbangan akal dan melakukan hal-hal yang dilarang. Ekoran itu muncul masalah sosial yang kian menular dalam masyarakat seperti ditonjolkan dalam ayat “Empat lima orang pasangan remaja terkinja-kinja menari di ruang tengah mengikut alunan muzik yang membingit telinga. Merekalah generasi yang hanyut, yang hilangan pegangan dan kepercayaan” (Rangau; 276). Nipisnya iman dan rapuhnya pegangan agama seseorang dengan mudah akan menghanyutkan seseorang dari landasan kebenaran. Ekoran itu juga, berlaku masalah sosial dengan mengikut cara hidup barat. Hal ini jelas diketengahkan pengarang melalui dialog seperti berikut;

Rusdi menghela nafas panjang. “Bukankah ada cara yang halal? Cara yang diredhai Allah,” hujah Rusdi cuba menasihatkan Farhana. “Maksud you, perkahwinan?” Farhana bertanya. Rusdi mengangguk tanpa bersuara. Farhana mengeluh berat. Moodnya mati. “Perkahwinan itu mengongkong! I tak suka!” “Habis…sampai bila you nak hidup begini? Bertukar-tukar pasangan! Enjoy! Menikmati dunia ini seolah-olah you akan hidup selama-lamanya!” Rusdi membidas. (Rangau;321)

Dialog yang berlaku antara watak Farhana, seorang remaja yang suka hidup bebas dan mencari pendapatan melalui aktiviti pelacuran dengan watak Rusdi, seorang wartawan yang mengamalkan cara hidup bertunjangkan agama Islam, menyerlahkan wujud pertentangan nilai hidup. Rusdi mementingkan satu bentuk kehidupan yang tenang dan bahagia berlandaskan Islam sebagai agama yang dijunjung. Watak Farhana pula lebih mendambakan kemewahan dan melihat

142

kebahagiaan dari sudut kebendaan dan keseronokan. Falsafah yang dipegang ini menyebabkan dia sanggup memperdagangkan tubuh sendiri untuk mendapatkan kesenangan tersebut.

Pengarang telah menyisipkan pemikiran terhadap nilai hidup dengan menggunakan watak Rusdi untuk menyedarkan Farhana. Rusdi telah menasihati Farhana agar mencari pekerjaan lain yang lebih bermoral dan meninggalkan dunia kelab malam. Farhana juga disarankan agar berkahwin bagi mengelakkan perbuatan maksiat (dosa) yang berterusan dalam hidupnya. Malangnya, Farhana menganggap perkahwinan sebagai satu situasi yang akan mengongkong kehidupannya nanti. Berdasarkan kedua-dua pandangan watak ini, wujud jurang pemikiran yang cuba diangkat pengarang iaitu terdapat perbezaan nilai yang mengukur erti kebahagiaan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, pengarang telah memenangkan kebenaran dengan membawa keinsafan terhadap watak Farhana yang kembali ke pangkal jalan dan menjalani kehidupan berlandaskan nilai Islam.

Pengarang ternyata tidak menghukum watak ciptaannya secara kejam, malah memberi peluang untuk mereka membetulkan kesilapan lampau sejajar dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hambaNya. Pengarang telah menyisipkan unsur moral yang tinggi dalam karya dengan keinsafan watak-watak menyerlahkan sifat Allah yang Maha Pengampun. Ini boleh dilihat dalam dialog “Kita sekeluarga tak pernah mengamalkan hidup Islam sebenarnya. Mama dan papa tak pernah tegas berkenaan dengan sembahyang terhadap Ju dan Johan,” (Mandatori; 362). Watak Norman telah diberikan nilai positif pada bahagian akhir karya itu. Norman yang terdampar di kampung nelayan setelah terjatuh ke laut semasa ribut telah diselamatkan penduduk kampung. Walaupun terselamat dan cedera parah, watak ini

143

telah mengalami gegaran otak menyebabkan ingatannya kepada peristiwa lalu telah hilang, termasuk tidak mengetahui identiti dirinya, hatta nama sendiri. Akhirnya, Norman telah menjalani kehidupan sebagai Pius di kampung dalam suasana penuh keislaman. Sekiranya sesuatu watak itu tidak sempat untuk kembali ke jalan yang benar, pengarang ini cuba menerapkan nilai keinsafan dan kesedaran dalam diri watak seperti “dosa-dosa itulah yang sedang kacau bilau memenjarakan jiwanya” (Rangau; 51) yang secara tidak langsung memberi gambaran bahawa watak berkenaan sebenarnya menyedari tentang kesilapan yang dilakukannya tetapi terdapat pelbagai faktor yang menolaknya dari berpatah balik ke jalan yang benar.

Toleransi antara penganut agama dapat dikesan dalam novel kajian, terutama antara Islam dan Kristian. Mereka saling hormat menghormati antara penganut satu agama dengan penganut agama yang lain berlandaskan pegangan bahawa semua agama yang wujud di dunia menuntut penganutnya supaya melakukan kebaikan dan berinteraksi sesama manusia dengan harmoni. Islam tidak memandang darjat, keturunan atau kekayaan tetapi lebih menilai amalan dan pegangan agama seseorang, seperti dinyatakan dalam surah Al-Hujuraat, 49; 13 bermaksud; Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa diantara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).

Hubungan antara kaum dan agama telah membentuk sifat Rusdi agar sentiasa menjaga hati dan perasaan orang lain walaupun terdapat perbezaan pegangan. Ini diserlahkan pengarang dalam ayat “Berbeza pegangan dan kepercayaan membuatkan Rusdi bersikap membisu. Dia

144

tidak mahu menyinggung perasaan Tuan Gimbang atas perbezaan itu. Namun begitu, perbezaan itu tidak menghalang untuk mereka saling bekerjasama dan saling hormat menghormati” (Rangau;220). Ini disokong pula dengan kenyataan dalam dialog “Kita berlainan agama tetapi tujuan kita adalah sama. Walaupun begitu, apapun agama di dunia ini, tak ada satu agamapun yang menyuruh penganutnya melakukan kejahatan. Uncle teguh pada agama uncle, begitu juga saya. Saya tetap dalam Islam. Kerana Islam itulah jiwa saya,” (Rangau;174). Situasi seumpama ini seterusnya boleh dilihat dalam Rangau pada halaman 170, 220 dan 221.

Penceritaan pengarang tentang agama Kristian hanya berkisar tentang perlunya hubungan yang baik sesama manusia tanpa mengira agama seperti ayat “Kamu percaya kepada Jesus?” (Rangau; 220) dan “Uncle faham, kita berlainan agama” (Rangau; 220). Walaupun begitu, watak yang menganut agama ini digambarkan sebagai penganut yang tidak kuat mengamalkan agamanya. Pengarang juga tidak memperincikan kehidupan beragama bagi penganut bukan Islam. Pengarang walau bagaimanapun ada menyebut di sana sini tentang amalan, kepercayaan dan ritual yang dilakukan seperti perayaan gawai dan bunyi loceng gereja yang memberi gambaran kepada pembaca tentang amalan agama berkenaan.

Sebahagian besar amalan dan kepercayaan yang diangkat dalam novel kajian merupakan amalan dan kepercayaan masyarakat Melayu dan kaum bumiputera di negeri Sabah. Masyarakat pribumi di Sabah sangat mempercayai tentang semangat, kepercayaan, dan melakukan pelbagai bentuk amalan serta ritual. Berdasarkan analisis terhadap karya, pengarang ternyata banyak mengangkat isu kepercayaan dan amalan masyarakat pribumi seperti Dusun dan Kadazan dalam kehidupan seharian mereka berdasarkan ayat-ayat berikut;

145

Hutan ini ada semangatnya. Dan bukan semua semangat itu baik. Ada yang lebih kejam dari binatang buas. (Semangat Hutan; 81) Rogon menurut bahasa Kadazan-Dusun adalah hantu atau semangat jahat di hutan itu. Tetapi Rogon lebih jahat dan ganas daripada Tombiruo. (Semangat Hutan; 311) “Ini mesti ada orang kampung yang langgar pantang larang. Kalau tak mana Rogon mahu datang. Rogon datang sebab marahlah tu” (Semangat Hutan; 311) “Jangan dibawa keluar dari hutan ini. Saya risau semangat pedang itu akan mengamuk,” (Semangat Hutan; 518)

Pengarang ini tidak membiarkan pembaca hanyut dengan amalan dan kepercayaan seumpama ini tetapi turut membantu dengan penerangan lanjut tentangnya. Penerangan seumpama ini membantu pembaca memahami tentang elemen budaya berkaitan di samping mengetahui tatacara sesuatu amalan berkenaan diritualkan. Ini dapat disaksikan seperti dalam novel Semangat Hutan dan Tombiruo sebagaimana kutipan perenggan di bawah; Menurut kepercayaan masyarakat tempatan, makhluk itu sebenarnya berasal dari seorang manusia. Entah macam mana dijadikan cerita, manusia itu sesat di dalam hutan. Manusia itu memakan apa sahaja di hutan itu sehingga bertukar menjadi makhluk ganjil dan kejam. (Semangat Hutan; 275) Masyarakat setempat sudah semakin hangat membincangkan tentang kewujudan makhluk itu. Ada yang memanggilnya `ragon‟. Dan ada juga sesetengah masyarakat yang memanggilnya `Tombiruo‟. Semangat hutan yang jahat, ganas dan kejam. Kata mereka lagi, makhluk itu tidak takut pada tangkal ataupun jampi serapah oleh bomoh-bomoh masyarakat setempat. (Semangat Hutan; 276)

Penerangan tentang amalan dan kepercayaan berkenaan juga turut dihuraikan dari sudut pandangan watak Amiruddin yang kuat berpegang dengan agama Islam. Watak ini telah

146

menjelaskan hal kepercayaan dan amalan yang dipegang penganut suku bangsa lain di Sabah dari pandangan seorang muslim. Hal ini telah digambarkan pengarang ini melalui perenggan berikut; Amiruddin faham benar apa yang dimaksudkan semangat hutan oleh Ejim sebentar tadi. Ia berkaitan kepercayaan kuno masyarakat tempatan. Walaupun Ejim kini seorang muslim, namun kepercayaan seperti itu masih berbekas dalam dirinya. Amiruddin yakin bahawa semangat hutan yang dikatakan oleh Ejim tadi merujuk kepada iblis syaitan dan manusia luar yang berperangai seperti makhluk Allah yang derhaka itu. (Semangat Hutan; 103)

Perenggan ini memaparkan nilai persefahaman tentang budaya, amalan dan kepercayaan dari pandangan anutan yang berbeza. Perbezaan agama dan kepercayaan tidak menjadi penghalang kepada satu bentuk pemahaman secara bersama terhadap sesuatu perkara yang wujud dalam masyarakat. Berdasarkan perenggan ini, pengarang cuba menonjolkan bahawa perkara yang sama boleh didefinisikan secara berbeza dari sudut agama dan kepercayaan yang berbeza.

Kepelbagaian kaum di Sabah turut menyerlahkan aneka ragam ritual, amalan dan kepercayaan dalam masyarakat, termasuk kawasan perkuburan. Ini diserlahkan pengarang melalui dialog “Barangkali tempat tu tempat perkuburan. Maklumlah…kat Sabah ni banyak kaum. Masing-masing kaum ada tradisi mereka sendiri. Mungkin cara yang doktor lihat tadi merupakan salah satu daripada tradisi mereka,” (Semangat Hutan; 220) dan “di situ terdapat banyak tajau-tajau besar berwarna coklat. Disusun kemas… terdapat ukiran naga melingkari badan tajau-tajau itu” (Semangat Hutan; 218). Terdapat beberapa suku kaum di Sabah yang mengamalkan pengebumian mayat di dalam tempayan besar seperti Murut dan Kadazan-Dusun.

147

Walaupun begitu, kaum Murut akan menyimpan mayat di dalam tempayan besar atau tajau bernama `bangkalan‟ dan ditanam di tebing sungai (Ridzwan, 1993), manakala kaum KadazanDusun pula menyimpan tempayan berkenaan di dalam pondok khas yang dibina di dalam hutan. Penulis telah memanfaatkan semua pengetahuan tentang alam sekitar dalam karya apabila mengutarakan hal-hal seumpama ini.

Persekitaran budaya seumpama ini tidak sahaja menampilkan kelainan terhadap karya tetapi membantu mengetengahkan hal-hal seumpama itu agar lebih difahami tentang kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Dari sudut alam sekitar sosial dan budaya pula, amalan, kepercayaan dan cara hidup termasuk agama menjadi sebahagian daripada interaksi alam sekitar yang tersendiri. Diteliti dari sudut elemen alam sekitar buatan, tempayan besar atau tajau atau bagaton merupakan alam sekitar buatan manusia. Tempayan ini diperbuat dari adunan tanah liat dan air, iaitu sumber alam sekitar semulajadi fizikal. Dalam proses pembuatan tempayan pula, pelbagai proses terlibat seperti proses menguli dan mengadun, membakar, seterusnya mengering. Semua proses ini berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan unsur-unsur alam sekitar seperti api, cahaya matahari, pembakaran kayu, tanah liat, air dan sebagainya.

Selain pengebumian mayat dalam tempayan, terdapat satu lagi corak pengebumian yang diamalkan di Sabah seperti digambarkan pengarang ini dalam petikan di bawah; Pada hari kematian itu juga, senja sebelum malam, Ejim mengangkat mayat Pondolou mendaki sebuah bukit di hutan itu dan kemudian mengebumikan mayat Pondolou di atas bukit itu. Setelah selesai upacara pengebumian, Ejim menghabiskan masanya semalaman tanpa tidur menunggu di kubur bapanya itu. Tengkorak seekor kerbau yang diletakkan di atas sebatang kayu nisan kubur itu melambangkan kepahlawanan penghuni di dalamnya. Ejim meletakkan batu-batu
148

bulat di atas timbunan tanah kubur supaya mayat bapanya tidak akan digali oleh binatang-binatang liar yang sangat peka deria hidu mencium bau mayat. (Tombiruo; 65)

Pengarang bukan sekadar memaparkan aksi watak menyemadikan mayat bapanya yang mati di atas bukit, namun memperincikan tujuan watak bertindak sedemikian. Tengkorak seekor kerbau yang diletakkan di atas kubur bapanya dengan maksud tertentu itu berkaitan rapat dengan alam sekitar fauna. Penggunaan batu-batu bulat dengan tujuan tersendiri merupakan salah satu elemen alam sekitar abiotik jenis semulajadi. Petikan ini secara keseluruhannya merupakan gabungan antara elemen alam sekitar semulajadi dan budaya masyarakat berkenaan. Gabungan kedua-dua elemen alam sekitar ini kelihatan menarik, menyakinkan dan serasi, sekaligus menyerlahkan kreativiti pengarang mengadunkan struktur alam sekitar dalam bentuk kreatif.

2.

Budaya

Budaya adalah perlakuan manusia yang dipelajari dan bersifat simbolik, merupakan satu reaksi manusia terhadap penyesuaian hidup dengan alam sekeliling. Budaya secara umum mempunyai unsur-unsur ekspresif dan instumental. Unsur ekspresif meliputi aspek memahami alam sekeliling, kepercayaan manusia terhadap sesuatu dan kesan reaksi terhadapnya, manakala unsur instumental merujuk kepada bagaimana manusia menggunakan budaya untuk mengawal alam sekeliling (http://members.lycos.co.uk/nabirz/soc1.htm). Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Terdapat tiga etnik terbesar iaitu Melayu, China dan India yang mengamalkan budaya dan adat resam yang berbeza serta mempunyai kebudayaannya tersendiri.

149

Ini bererti Malaysia mengandungi lebih daripada satu kategori bangsa yang mempunyai sifatsifat tersendiri dari pelbagai sudut budaya, nilai dan norma kehidupan masing-masing.

Masyarakat majmuk Malaysia yang menarik ini terserlah melalui pelbagai sukubangsa dan agama. Selain Melayu, Cina dan India, masyarakat Semenanjung Malaysia juga terdiri daripada Serani dan Orang Asli, di Sabah suku Bajau, Kadazan dan Murut merupakan antara kaum terbesar, manakala di Sarawak pula kaum Kedayan, Melanau dan Iban, dengan pelbagai bahasa dan dialek yang digunakan. Masyarakat yang pelbilang bangsa ini telah mewarisi dan mempunyai kebudayaan yang tersendiri seperti adat resam, cara hidup, corak pemikiran dan kepercayaan.

Kepelbagaian budaya yang wujud di Malaysia telah diserlahkan secara langsung dalam novel-novel kajian. Budaya masyarakat Melayu diserlahkan dalam seni silat, manakala tarian Sumazau dari suku kadazan-dusun telah digabungkan pengarang ini dalam satu perenggan, iaitu;

Kini persembahan Tarian Sumazau sedang berlangsung. Tarian itu budaya suku kaum Kadazan-Dusun Negeri Sabah. Sejurus selesai dipersembahkan pula sen silat yang dilakukan oleh lima orang anak muda yang lengkap berpakaian Melayu. Gerak langkah seni mempertahankan diri itu dilakukan dengan bergaya dan kemas. (Rangau;207)

Tarian Sumazau ditarikan masyarakat Kadazan-Dusun dalam acara atau pesta yang popular di Sabah, iaitu Pesta Menuai. Acara kebudayaan ini mempunyai ciri yang tersendiri, dan dianggap perayaan kebudayaan yang unik di Malaysia yang dikenali juga sebagai “Tadau Kaamatan”. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka, serta diiringi paluan gong. Tarian ini ditarikan dengan
150

kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung, mengikut alunan rentak yang dimainkan seolah-olah menunjukkan bahawa petani sedang menghalau burung daripada memakan hasil tanaman padi mereka. Setiap penari yang menjayakan tarian ini bergerak beberapa sentimeter saja daripada penari lain tanpa bersentuhan. Kaum Kadazan Dusun merupakan kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah, menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Kaum ini juga dikenali dengan pelbagai nama atau gelaran seperti Lotud, Rungus, Orang Sungai, Kuijan, Tambanuo, dan sebagainya yang hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang antara 150 - 200 orang (RAR, 1999).

Tombiruo pula menyerlahkan budaya unik masyarakat tempatan (Kampung Likas, Kota Kinabalu) apabila mengangkat sukan perahu naga yang diadakan di kawasan tersebut (halaman 178 dan 179). Pertumbuhan kebanyakan bandar, kampung, rumah panjang dan penempatan lain terdapat sepanjang tebing sungai yang merupakan tapak pertumbuhan pusat-pusat komersial. Kini sungai telah digabungkan dengan faktor-faktor lain untuk memainkan peranan penting didalam kehidupan seharian seperti membekalkan air minuman dan menjadi sistem penganggkutan utama. Ianya juga memberi manfaat dari segi sukan rekreasi seperti berenang, lumba perahu, jet ski, penggembaraan melawam jeram-jeram dan menerokai gua-gua dimana gua-gua adalah sumber sungai-sungai yang melibatkan sungai

(http://www.did.sarawak.gov.my/bm/sungai/www/cintasungai.htm).

Situasi ini menunjukkan

bahawa sungai menjadi sebahagian dari elemen penting dalam masyarakat ini termasuk menjadi elemen sukan dan kebudayaan.

151

Pada masa yang sama, pengarang telah mengkritik sebilangan masyarakat Malaysia yang gemar mencedok budaya mengikut cara hidup dan pegangan barat dalam kehidupan mereka seperti dilukiskan dalam Rangau (hal. 276). Ini dikuatkan lagi dengan pegangan dan cara hidup yang diterap seperti kebebasan yang keterlaluan, bertukar-tukar pasangan tanpa ikatan yang halal dan bersukaria tanpa batasan. Hal ini telah ditonjolkan pengarang dalam Rangau (hal. 321). Kritikan seumpama ini tidak sekadar memaparkan rasa tidak puas hati pengarang tentang perkembangan budaya kuning ini, tetapi menampakkan kebimbangan terhadap nilai dan kebudayaan tempatan yang kian dilupakan golongan muda kini.

Tuak merupakan sejenis minuman yang diperbuat daripada nira tumbuhan seperti kelapa, nipah dan sagu. Terdapat sesetengah jenis tuak diperbuat dari air beras atau ubi kayu. Masyarakat Kadazan-Dusun dan beberapa suku kaum lain menjadikan tuak atau air tapai sebagai minuman tradisi yang sentiasa dihidangkan dalam tempayan tempayan kecil atau besar semasa perayaan seperti Pesta Menuai dan perkahwinan (Ridzwan, 1993).

Berdasarkan kepercayaan dan amalan yang menjadi budaya dalam masyarakat berkenaan, tidak terlalu janggal untuk pengarang mempersembahkan budaya meminum tuak di dalam masyarakat tersebut. Pengarang telah menulis “Tawarid bersama-sama dua orang rakannya, Monungkid dan Gagai sedang duduk-duduk di atas batu di tepi sungai Lembah. Mereka berbualbual sambil ketawa, berganti-ganti minum tuak dari tajau kecil berwarna coklat gelap” (Tombiruo; 342) sebagai sebahagian daripada cara gaya hidup masyarakat tersebut. Perubahan zaman telah memperlihatkan variasi amalan yang sedikit berbeza, tetapi mempunyai persamaan fungsi dan peranan. Amalan tradisi dalam upacara gawai menuntut penggunaan tuak, namun

152

setelah unsur kemodenan menular dalam masyarakat, arak telah digunakan sebagai ganti. Ini dapat disaksikan seperti dialog “Kamipun tak minum arak. Cuma bila balik kampung pesta menuai saja. Itupun saja ikut adat. Taklah sampai mabuk,” (Rangau; 170). Dilihat dari sudut alam sekitar, penggunaan arak masih lagi menepati ciri-ciri alam sekitar. Arak berasal dari buah anggur yang diperam. Buah anggur ini tergolong dalam eleman alam sekitar flora.

Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang kolektif, hidup dalam suasana tolong menolong, berkerjasama dan mementingkan kesepaduan bermasyarakat. Sifat ini dapat meningkatkan erti persaudaraan dan persahabatan yang sebenarnya berlandaskan nilai keislaman yang murni seperti maksud ayat 36 surah An-Nisaa‟ yang bermaksud “…dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki”. Konsep tolong menolong dan kejiranan tidak sekadar melibatkan hubungan luaran, malahan hubungan antara hati dan perasaan dalam sesebuah masyarakat. Keharmonian masyarakat akan terbentuk hasil perasaan mesra dan kasih sayang antara satu sama lain terutama dalam institusi kekeluargaan.

Berdasarkan situasi itu, konsep kejiranan dalam masyarakat Malaysia ini telah dilukis pengarang secara mudah dan ringkas, namun mampu memberi gambaran berkenaan hal tersebut yang dapat disaksikan dalam ayat “Sebenarnya bukan mereka suka jaga tepi kain orang tetapi itulah kehidupaan dikampungnya. Suka bertanya dan mengusiknya menandakan keakraban mereka” (Rangau; 142). Pada masa yang sama kritikan ditujukan kepada segolongan ahli masyarakat yang tidak lagi mengamalkan budaya berkenaan berdasarkan watak Kim seperti

153

“Penghuninya pula seorang yang pendiam malah tidak akrab dengan jiran-jiran. Kim lebih suka memencilkan diri di rumah itu” (Rangau; 185). Kedua-dua pertentangan berkenaan

dibentangkan dengan cara yang mudah dan sederhana, namun begitu meninggalkan erti mendalam. Masyarakat Malaysia kini kian ditulari pembangunan yang sedikit demi sedikit meninggalkan budaya bangsa mereka, malah mengutip amalan dan budaya barat yang lebih bersifat keluarga atom dan mengamalkan cara hidup secara individu.

3.

Interaksi sosial

Masyarakat Malaysia mengutamakan hubungan yang harmoni antara satu sama lain tanpa mengira kaum, agama dan kepercayaan. Nilai sosial yang wujud dalam masyarakat menggambarkan pemikiran dan norma masyarakat berkenaan bersandarkan adat, resam, taboo dan undang-undang tidak bertulis yang ditekankan secara lisan dan konseptual dikalangan ahli masyarakat. Keharmonian seumpama ini diserlahkan dari corak hidup bermasyarakat yang saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling mengambil tahu situasi setempat. Alam sekitar sosial dalam karya-karya berkaitan terdiri dari pelbagai unsur.

Pengarang banyak mengangkat hubungan baik sesama manusia tanpa mengira fahaman politik, bangsa, sempadan negeri atau anutan agama, terutama bagi masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum dan budaya. Petikan “Dua tahun lalu ketika mula-mula berpindah ke Negeri Sabah dari Kuala Lumpur, Suhaimilah yang banyak membantu. Lelaki berbadan gendut

154

itu tolong carikan rumah sewa berhampiran hospital. Malah banyak lagi jasa baik Suhaimi yang sukar dilupakan” (Rangau; 225) dan “mula-mula pindah dulu, doktor Mala berasa kekok sedikit kerana faktor dialek dan masa terbit serta terbenam matahari. Seolah-olah doktor Mala bertugas di negara lain” (ibid) menggambarkan terdapat pelbagai perbezaan antara budaya dan alam semulajadi antara Malaysia Timur dan Semenanjung. Walaupun begitu perbezaan seumpama itu tidak menggugat interaksi harmoni yang wujud dalam masyarakat. Hal ini

dikuatkan lagi pengarang melalui watak Tuan Berham berdasarkan dialog “Orang Sabah dan orang Semenanjung sama saja. Walaupun lautan Cina Selatan menjadi pemisah kita tetap orang Malaysia. Orang Malaysia terkenal dengan kesopanan, budi pekerti dan budaya hidup yang harmoni,” jelas Tuan Berham sungguh-sungguh” (Tombiruo; 31).

Pemaparan tentang aktiviti sosial dan cara hidup masyarakat Malaysia juga turut dipaparkan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan keupayaan ahli keluarga memikul tanggungjawab. Ibu bapa bertanggungjawab untuk memberi kasih sayang, membesarkan anakanak dan mencari peluang terbaik untuk kehidupan anak-anak mereka pada masa hadapan, seperti di paparkan pengarang “Orang tua itulah yang memerah keringat membesarkan mereka adik beradik setelah ayahnya kembali ke rahmatullah dahulu. Ibunya itulah yang mencari rezeki untuk makan, minum dan pakai mereka adik-beradik” (Rangau, 2000;137). Ibu bapa sanggup bersusah payah untuk memastikan kehidupan anak-anak akan berubah apabila dewasa, seperti dilakukan juga Tuan Gimbang iatu; “Tangan lelaki tua inilah yang membesarkan Ursula dan Janet. Tangan kasar inilah yang mencari rezeki untuk mereka. Tangan bangsat inilah yang mendodoikan mereka sewaktu tidur pada waktu malam. Tangan inilah yang membelai mereka sebagai papa dan mama sekaligus,” Tuan Gimbang menengking keras. “Dan sekarang, kau datang dan mengaku sebagai mama mereka? Seorang mama yang

155

meninggalkan anak-anaknya dan lari ikut lelaki lain! Sekarang tunjukkan pada aku, mana dia kemewahan yang kau kejar dulu? Naba?” (Rangau; 273)

Petikan di atas tidak sahaja menyerlahkan tentang kegigihan seorang bapa untuk mengubah nasib dan kehidupan keluarga yang dicengkam kemiskinan, namun turut menyerlahkan satu penyakit sosial lain yang berlaku dalam masyarakat, iaitu kecurangan seorang isteri. Sikap seorang isteri dan ibu meninggalkan keluarga akibat kemiskinan diserlahkan melalui ayat “Dahulu Tuan Gimbang kehilangan isterinya. Isterinya wanita curang. Isterinya ikut lelaki lain. Selama lebih dua puluh tahun Tuan Gimbang membesarkan kedua-dua anak perempuannya itu” (Rangau; 43). Perpisahan antara ibu bapa dan pelbagai tragedi dalam keluarga dalam ayat "Ketika aku masih kecil lagi, papa dan mama berpisah. Lepas itu, papa lumpuh akibat kemalangan. Dan sekarang…Janet hilang entah kemana,” (Rangau; 257) turut memberi tekanan dan meninggalkan kesan psikologi terhadap anak-anak.

Kesedaran pengarang tentang kasih sayang dan pengorbanan telah mendesak pengarang ini mengemukakan ayat “Hargailah ibu bapa sementara mereka masih hidup di dunia ini” (Rangau; 245). Penghargaan terhadap ibu bapa menyebabkan anak-anak merasa bertanggung jawab terhadap mereka seperti petikan “Ursula adalah anak uncle yang bertanggungjawab. Dia selalu bimbang tentang uncle. Ursula anak yang baik dan dia sayangkan keluarga ini,” (Rangau; 221) dan menyerlahkan perasaan berkenaan melalui perwatakan, umpamanya “Ursula

menghampiri Tuan Gimbang dan mengucup pipi papanya itu. Kasih sayang seorang anak pun terserlah,” (Rangau; 254).

156

Ekoran timbulnya kesedaran untuk membela golongan tidak bernasib baik, mendorong pentadbiran negara mewujudkan rumah kebajikan. Dipandang dari sudut alam sekitar, pembinaan rumah anak-anak yatim, rumah kebajikan masyarakat, rumah orang-orang tua, menyediakan kawasan perkuburan secara wakaf merupakan satu bentuk pengurusan alam sekitar yang harmoni. Pihak berwajib menyedari tentang keperluan masyarakat yang kurang upaya menyebabkan dibina satu komuniti untuk membantu. Mashitoh (1999) berpendapat bahawa pengagihan sumber alam sekitar sepatutnya dilakukan secara sama rata tanpa membezakan status ekonomi, bangsa dan agama kerana alam sekitar merupakan hak bersama yang perlu diagihkan secara sama rata. Setiap orang berpeluang untuk menikmati alam ini. Berdasarkan prinsip berkenaan, terdapat inisiatif dari pihak tertentu untuk mengagihkan sumber (dalam kes ini keperluan asas termasuk keperluan intelektual) kepada golongan tertentu yang tidak berkeupayaan untuk menguruskan sendiri sumbernya. Hal ini telah disentuh secara santai pengarang ini melalui beberapa ayat mudah berikut; Selepas ibunya meninggal dunia, dia ditempatkan di rumah kebajikan. Di sinilah dia memulakan hidup baru. Dia belajar bersungguh-sungguh dan dia bercita-cita hendak menjadi seorang doktor. Kematian ibunya akibat serangan leukemia menjadi semacam pendorong dalam mengejar cita-cita. (Rangau; 110-111)

Interaksi sosial yang dipaparkan dalam novel-novel kajian mewujudkan satu bentuk alam sekitar sosial dan budaya yang tersendiri. Pengarang sama ada sedar atau tidak telah mengkritik golongan tertentu yang terlalu mementingkan nilai kebendaan sehingga sanggup mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga dan anak-anak. Pada masa yang sama, pengarang memperlihatkan tentang nilai kasih sayang yang berkekalan akan membentuk sebuah keluarga yang harmoni dan masyarakat yang sejahtera.

157

4. Taraf ekonomi

Selepas negara mencapai kemerdekaan pada 1957, banyak perubahan telah berlaku terutama selepas diperkenalkan pelbagai dasar pembangunan seperti Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Perindustrian Negara, Dasar Pandang Ke Timur dan sebagainya. Walaupun terdapat perubahan yang ketara dari sudut ekonomi antara sebelum dan selepas negara mencapai kemerdekaan, terutama mutakhir ini, namun definisi miskin dan kaya terlalu global sifatnya. Selagi terdapat golongan kaya di bumi, bermakna akan terdapat juga golongan yang dikatakan miskin berdasarkan perbandingan antara keduanya. Kamus Dewan mendifinisikan kaya sebagai golongan yang berharta, manakala miskin pula sebagai golongan yang tidak berharta, serba kekurangan dan hidup melarat.

Berdasarkan analisis terhadap novel-novel kajian, terdapat pemaparan yang ketara dari sudut taraf hidup dan sumber ekonomi masyarakat. Status ekonomi yang tinggi diserlahkan melalui kegiatan watak yang bersantai sambil bermain bowling (Rangau; 51) dan binaan konkrit rumah kediaman mereka. Taraf ekonomi yang tinggi juga digambarkan melalui pemilihan lokasi kediaman mereka yang terletak di lereng bukit dan jumlah aset yang dimiliki seperti klinik persendirian (Rangau; 54, 55). Pengarang cenderung menggambarkan golongan yang berstatus ekonomi yang tinggi dan dikelilingi kemewahan yang digandingkan dengan perbezaan status ekonomi seperti; Suasana di banglo dan rumah kampung itu jauh berbeza. Di banglo dia seolaholah berada di dalam sebuah istana. Dilimpahi kemewahan. Namun jiwanya terasa kosong. Tetapi di rumah kampung yang serba kekurangan itu dia dapat berasa sesuatu kebahagiaan berputik dalam jiwanya. Kokokan ayam pagi terasa benar mendamaikan segenap perasaan. Kocakan air sungai mencuit jiwa pada suasana

158

yang tidak pernah dirasai. Tiba-tiba sahaja jiwanya berasa tenteram. Malah cukup mendamaikan. Fikirannya pun lapang. (Rangau; 145-146)

Tahap hidup golongan yang berstatus ekonomi rendah juga diutarakan pengarang ini berdasarkan corak kehidupan dan persekitaran yang dijalani watak umpamanya perkampungan tanpa bekalan elektrik (Rangau; 4), kawasan setinggan (Rangau; 109), dan berkerja keras untuk menampung keluarga yang ramai (Rangau; 260) atau mencuba pelbagai jenis pekerjaan tanpa mengenal putus asa untuk menanggung keluarga (Rangau; 43). Petikan di bawah memaparkan taraf hidup watak dalam bahasa yang sederhana, mudah dan mengesankan; Dia lahir dalam keluarga yang miskin. Ibunya bekerja mengambil upah mencuci pakaian. Pendapatan yang tidak tetap. Kadangkala dalam sehari ibunya langsung tidak mendapat sebarang upah kerana tidak ada pakaian yang hendak di cuci. Mereka dua beranak tinggal di sebuah peempatan setinggan. Kehidupan mereka benar-benar daif. (Rangau; 109)

Petikan di atas tidak sekadar menonjolkan kesukaran kehidupan mereka yang terpaksa mengambil upah mencuci pakaian, tetapi turut menggambarkan jenis petempatan yang dihuni, iaitu setinggan. Kehidupan keluarga banyak tertumpu di dalam rumah. Perumahan yang tidak baik dikaitkan dengan kekurangan sosial dan masalah peribadi. Bagi perumahan yang sempurna, kesan persekitaran ruang terhadap keluarga adalah penting, walaupun kurang ketara bagi semua keluarga, interaksi berlaku dalam satu ruang tertentu yang membentuk cara mereka bertingkahlaku. Persekitaran ruang keluarga mencerminkan dan mempengaruhi proses aktif iaitu proses membuat tanggapan, peruangan, penilaian dan membuat keputusan. Proses aktif ini merupakan sebahagian daripada alat transaksi dengan persekitaran (Melson, 1993).

159

Dikaji secara mendalam, jenis petempatan akan mempengaruhi kehidupan dan interaksi penghuninya. Persoalan setinggan juga tidak sekadar melibatkan status ekonomi masyarakat, tetapi dilihat dari sudut alam sekitar secara lebih menyeluruh, ia turut berkait dengan masalah kesihatan awam, kemudahan infrastruktur, bekalan air bersih, pelupusan bahan pepejal, banjir kilat, gejala sosial, jenayah dan sebagainya. Gabungan semua persoalan ini akan menampilkan deretan impak alam sekitar yang tak mampu untuk dikawal. Gabungan masalah berkenaan sekiranya berlaku secara serentak akan memperlihatkan bahawa kawasan setinggan menjadi sarang terhadap masalah alam sekitar.

Perubahan taraf hidup dan ekonomi mampu mengubah pegangan hidup seseorang. Bekas isteri Tuan Gimbang umpamanya, kembali semula ke pangkuannya apabila status ekonomi bekas suami yang pernah ditinggalkan dahulu telah berubah (Rangau; 86). Dalam situasi ini pengarang cuba memaparkan tentang pengangan hidup sesetengah golongan yang menjadikan kemewahan dan kebendaan sebagai ukuran kebahagiaan. Ini menjadikan nilai kemewahan sebagai matlamat yang ingin dicapai sehingga mengenepikan nilai moral. Perbuatan bekas isteri Tuan Gimbang melarikan diri dengan lelaki kaya (bukan muhrim) dan meninggalkan suami tanpa izin merupakan satu perbuatan yang haram hukumnya dalam agama Islam. Ekoran dari itu, dia bukan sahaja dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (ingkar) terhadap suami, malah boleh menyebabkan hilang hak penjagaan anak-anak dan juga tidak berhak untuk menuntut nafkah (Mat Saad Abdul Rahman, 2002)

Kemiskinan juga tidak sekadar menggugat nilai ekonomi keluarga semata, tetapi mampu mencetus masalah sosial dan menimbulkan pelbagai penyakit masyarakat seperti menjadi

160

perempuan simpanan (Rangau; 109), mencari kebebasan tanpa batasan (Rangau; 321) atau meruntuhkan institusi kekeluargaan (Rangau; 43). Ini telah dipaparkan pengarang seperti berikut; Ayahnya seorang yang berpengaruh. Timbul pula cerita bahawa ibunya itu merupakan bekas seorang perempuan simpanan kepada ayahnya. Akibat hubungan sulit itu dia lahir ke dunia. Selepas kelahirannya, ibunya tersisih. Isteri ayahnya yang sah telah mengetahui hubungan sulit antara ibu dengan ayahnya. Satu penganiayaan telah berlaku. Akhirnya ibu Zahid hidup melarat. Ayahnya pula, demi kerjaya sebagai seorang tokoh politik terpaksa melupakan ibunya. Isteri ayahnya yang sah itu telah mengugut akan memusnahkan kerjaya politik ayahnya jikalau ayahnya masih berhubungan dengan ibunya. (Rangau; 109) Dahulu Tuan Gimbang kehilangan isterinya. Isterinya wanita curang. Isterinya ikut lelaki lain. Selama lebih dua puluh tahun Tuan Gimbang membesarkan kedua-dua anak perempuannya itu. Ketika ditinggalkan, Ursula berumur enam tahun dan Janet baru berusia tiga tahun. Tuan Gimbang berasa jerih membesarkan Ursula dan Janet dalam keadaan hidup yang tidak stabil. Ekonomi mereka tidak sekukuh hari ini. (Rangau; 43)

Tahap ekonomi yang rendah seumpama ini telah mendesak ahli keluarga lain untuk turut sama menyumbang terhadap keperluan keluarga (Rangau; 137, 147), (Tombiruo; 329) seperti petikan “Isterinya Limah, suri rumah sepenuh masa kadangkala turut membantu menjemur lebihan ikan-ikan yang tidak habis dijual untuk dibuat ikan masin. Sambil-sambil itu Limah menjual belacan di pasar minggu setiap hari Ahad” (Rangau, 2000;4). Ramai kaum ibu terpaksa keluarga berkerja bagi membantu menambah pendapatan suami mereka, seterusnya menampung perbelanjaan keluarga. Kemasukan wanita ke dalam pasaran buruh dengan menjalankan

pelbagai pekerjaan yang dahulunya dimonopoli lelaki telah membawa perubahan struktur keluarga. Keluarga kerjaya-duaan (dual career family) lazimnya memperlihatkan tugas mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab bersama dan isteri tidak lagi bergantung secara keseluruhannya dari segi ekonomi kepada suami (Yaacob Harljn, 2002). Walau bagaimanapun,
161

sebahagian besar wanita yang berkerjaya sebenarnya lebih suka menumpukan masanya terhadap urusan rumah tangga dan keluarga sekiranya tidak menghadapi tekanan ekonomi keluarga.

Pengarang menampilkan isu agama dan kepercayaan, budaya, interaksi sosial dan taraf ekonomi keluarga secara global dalam novel kajian menjadikan novel ini sarat dengan nilai sosial dan persekitaran. Sekalipun isu berkenaan agak berat dan memerlukan sorotan yang bersifat ilmiah, namun gaya bahasa dan corak penceritaan yang digunakan mampu meringankan hal tersebut.

Elemen Abiotik

Alam sekitar abiotik merupakan komponan ekosistem terdiri daripada faktor-faktor yang tidak bernyawa (Abdullah, 1999) atau secara mudahnya dikenali sebagai alam sekitar bukan hidup. Alam sekitar ini boleh diklasifikasikan kepada dua bentuk, meliputi alam sekitar semulajadi dan alam sekitar buatan manusia.

1.

Alam Sekitar Semulajadi

Alam sekitar semulajadi terdiri daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan persekitaran semulajadi sama ada berbentuk fizikal seperti suhu, iklim, kelembapan, angin, keamatan matahari, badan air (kedalaman, air hujan, arus sungai, ombak, tasik dll) dan topografi, atau berbentuk kimia seperti gas-gas, nutrien, pH, garam mineral dan kemasinan (dalam air) (Mohd.
162

Noor Ramlan, 1999). Faktor ini sentiasa berubah-ubah dan menentukan struktur ekosistem terutama faktor-faktor biotik yang hanya boleh hidup sekiranya mempunyai faktor semulajadi yang sesuai.

Analisis yang dilakukan terhadap novel kajian mendapati terdapat empat kategori alam sekitar semulajadi boleh ditemui, merangkumi;

i.

Cuaca

Unsur cuaca menjadi elemen alam sekitar semulajadi utama yang dipaparkan pengarang. Terdapat pelbagai bentuk cuaca telah diketengahkan pengarang ini seperti mendung, hujan, guruh, ribut, kabus, jerebu, siang, malam dan tiupan angin. Bentuk cuaca ini telah diangkat pengarang ini sama ada secara langsung seperti “angin laut tentu sekali menyegarkan” (Rangau; 176) ataupun digabungkan dengan pelbagai unsur cuaca umpamanya “angin mengelus agak kencang menerbangkan rambutnya ke belakang. Kilat melibas cahaya di awan dan guruh menyusul berdentum” (Tombiruo; 29). Gabungan unsur cuaca seumpama ini menyerlahkan kreativiti pengarang ini, selain mewujudkan unsur suspens yang sangat penting dalam karya kajian.

Unsur cuaca seperti mendung, hujan, guruh, angin dan ribut boleh ditemui secara kerap di sana sini dalam novel-novel kajian sama ada menggunakan ayat mudah seperti “Guruh

berdentum. Halilintar sabung menyabung di langit bumi. Hujan masih lebat di luar rumah. Bunyi guruh bergema lagi. Berulang kali” (Mandatori; 334) atau seringkas “Dentuman guruh

163

yang berselang dengan pancaran kilat menghiasi malam yang muram” (Mandatori; 37), atau juga perubahan berkenaan dipaparkan juga seperti “Kepulan awan hitam semakin mendekat. Cuaca yang cerah tiba-tiba berubah. Angin laut bertiup kencang. Langit mendung dan gelap. Hujan sudah mulai turun. Renyai-renyai dan dalam masa yang singkat sahaja bertukar menjadi lebat. Terlalu lebat” (Mandatori; 31). Gabungan unsur cuaca seumpama ini boleh ditemui dalam Rangau (86, 228, 499, 501, dan 517) Tombiruo (32, 35, 53 dan 39) Semangat Hutan (30, 31, 156, 435, 449 dan 485) dan Mandatori (31, 34, 37, 253, 262, 330, 336, 411, dan 481). Pengarang ini mengeksploitasi elemen cuaca sebagai perantara untuk menyampaikan maksud yang tersirat. Mendung, hujan, guruh, petir serta angin dan ribut telah digunakan pengarang untuk mengetengahkan perasaan gusar, gelisah, bimbang dan emosi watak yang tidak menentu seperti diutarakan dalam petikan di bawah;

Salina mendongak ke langit. Awan hitam semakin menebal menyelubungi matahari. Ketelusan sinar siang terperangkap dalam gumpalan pekat. Salina mengeluh sejenak, melepaskan himpitan nafas yang berlegar di dada. Angin mengelus agak kencang menerbangkan rambutnya ke belakang. Kilat melibat cahaya di awan dan guruh menyusul berdentum. (Tombiruo; 29)

Elemen cuaca seumpama ini juga digunakan pengarang untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang tragedi bakal berlaku melibatkan unsur cuaca berkenaan. Hal ini mencetuskan konflik, suasana yang tegang, dan suspen. Secara tidak langsung pengarang mampu menarik perhatian pembaca dengan tanda-tanda yang sengaja disembunyikan maknanya. Elemen cuaca yang menjadi tanda tersembunyi berkenaan telah dipaparkan pengarang umpamanya seperti petikan di bawah;

164

Cuaca di luar rumah makin gelap pekat. Sesekali kedengaran guruh berdentum kuat. Hujan renyai-renyai mula turun membasahi bumi. Daerah pedalaman kini dibungkus kabus dan hanya dihinggari suara alam serta haiwan. Sebentar kemudian, cuaca berubah lagi. Kali ini hujan renyai semakin lebat. Tangisan awan mencurah-curah membasahi bumi. Lapisan jagat raya pula terkelupas dibelah libasan cahaya kilat. Kepekatan mendung di daerah pedalaman seolah enggan berarak mengakhiri simbahan hujan lebat. (Tombiruo; 32)

Anasir cuaca seperti angin, ribut dan hujan juga turut mengundang satu bentuk elemen cuaca yang lain seperti ombak besar. Mandatori (411, 412, 490 dan 496) telah menggambarkan tentang ribut, ombak dan gelombang besar dengan membaurkan elemen hujan, angin dan ribut hingga mencetuskan ombak dan gelombang besar serta menggila. Bauran semua unsur ini boleh dilihat seperti petikan;

Langit mendung dan gelap. Hujan sudah mulai turun. Renyai-renyai dan dalam masa yang singkat sahaja bertukar menjadi lebat. Terlalu lebat…Ombak besar datang lagi. Kali ini lebih besar dari gelombang yang pertama tadi. Hempasan yang kuat menyebabkan perahu kecil itu terbalik….Gelombang ketiga muncul lagi. Menghempas kuat sehingga perahu kecil itu pecah. Amran dan Tua Putih terapungapung di lautan. Ombak dan gelombang besar semakin bertali arus. Pelukan amran yang memaut tubuh Tua Putih sedari tadi terungkai jua akhirnya. Mereka terpisah. Sekejab sahaja kelibat orang tua itu hilang dari pandangan. (Mandatori; 411-412)

Pengarang muda ini juga mengutarakan elemen cuaca berdasarkan waktu, iaitu siang dan malam. Waktu siang digambarkan sama ada terang benderang, mendung, senja atau hujan, manakala waktu malam pula digambarkan sama ada terang benderang dengan kerlipan bintang dan bulan di langit, mendung, hujan atau diserikan dengan hembusan bayu malam. Kepelbagaian waktu siang dan malam ini juga dipaparkan dalam ayat yang sederhana seperti “Kim mendongak

165

ke langit. Bintang-bintang bergemerlapan tidak terkira banyaknya. Cahaya bulan pula kemerahan dan suram. Seluruh jiwanya juga turut suram. Seperti wajah bulan berbalam merah” (Rangau;163) dan “Malam terasa panjang. Cahaya bulan samar-samar menyimbah bumi. Detik waktu dirasakan lambat berputar” (Rangau; 416), yang secara tidak langsung turut memaparkan emosi watak. Kegusaran Kim diserlahkan dan dibantu dengan kehadiran unsur cuaca yang menguatkan lagi kesan gelodak perasaan watak berkenaan. Suasana malam yang indah dengan tiupan lembut bayu pula diutarakan untuk mengetengahkan suasana gembira, bahagia dan romantik seperti dipaparkan pengarang dalam Rangau (hal. 202). Suasana seumpama itu juga diketengahkan pengarang seperti berikut;

Malam kelihatan begitu indah apabila bulan mengambang penuh. Seperti malammalam sudah, air laut di Teluk Likas berpuput lembut. Bersepoi sekadar berbahasa. Bahasa alam yang sukar ditafsirkan. Di dada langit bintang-bintang bergemerlapan. Bersih seperti baru sahaja disapu angin. Tidak terdapat tompok-tompok hitam. Tidak terdapat tanda-tanda kemelut yang bakal melonjakkan gelora di langit. Ini bermakna hujan tidak akan turun malam ini. (Rangau;169)

Perubahan waktu antara siang dan malam telah diperincikan pengarang secara menarik seperti petikan; Senja menjadi pengakhir suasana siang hari itu. Cahaya matahari yang kelihatan membiaskan warna merah di ufuk barat sudah lama berlabuh. Suara cengkerik mulai kedengaran, seolah-olah berpesta menyahut panggilan malam di hutan yang sunyi itu. Pandangan seakan-akan buta ketika berada di hutan pedalaman itu pada waktu malam. Terlalu gelap. (Semangat Hutan; 79)

Perubahan suasana seumpama ini menimbulkan satu kesan estetik terhadap karya. Gambaran pengarang terhadap perubahan waktu siang yang bertukar malam telah dibuat dengan
166

terperinci. Eleman alam sekitar semulajadi yang lain seperti matahari, langit, fauna dan suasana hutan telah membantu melengkapkan lakaran suasana yang ingin dijelaskan pengarang ini.

Pengarang juga kerap mengemukakan suasana matahari terbenam seperti yang boleh ditemui dalam Semangat Hutan (207, 215 dan 216). Pemaparan malam dan siang ini tidak sekadar melibatkan bulan dan bintang sahaja, malah turut mengangkat unsur matahari dan langit. Ayat “Bulan kemerahan. Malam terhias dengan bintang-bintang bergemerlapan di hamparan langit. Cahaya yang muram dari angkasa itu tumpah ke bumi dalam kesamaran” (Rangau; 1) kelihatan mudah dan bersahaja tetapi kaya dengan unsur alam sekitar semulajadi dari gabungan bulan, bintang, langit, bumi dan cahaya.

Pengarang telah melukiskan keindahan bintang-bintang secara terperinci seperti petikan di bawah;

Kelihatan sekumpulan bintang-bintang berkerlipan. Gugusan bintang yang dipanggil peti permata itu menghiasi langit yang gelap. Bintang-bintang itu kebanyakannya kelihatan seperti titik cahaya berwarna perak yang bergemerlapan. Namun terdapat juga bintang yang dilihat berwarna sebenarnya. (Semangat Hutan; 351)

Meneliti petikan di atas, pembaca hanya diberi gambaran tentang keindahan suasana malam dengan kehadiran kerlipan bintang. Kecenderungan pengarang memaparkan elemen bintang secara terperinci dengan maklumat yang padat menyerlahkan kelainan dalam karya.. Ini boleh diperhatikan seperti petikan berikut; “Cuba tengok bintang-bintang tu,” Dr. Haslia menunjukkan ke arah beberapa butir bintang yang kelihatan menyinar diantara bintang-bintang lain. Bintang-bintang itu membentuk satu susunan di tengah dan dua bintang agak jauh sedikit di sebelah
167

bawah, kemudian dua bintang lagi membentuk satu urutan selari di bahagian atas. “Itulah Orion! Si pemburu! Ia adalah buruj yang mudah dikenali di langit. Empat bintang terang tu menandakan bahu dan lututnya. Tiga lagi bintang menandakan tali pinggangnya dan satu lagi Nebula Orion, menandakan pedangnya,” jelas Dr. Haslia. (Semangat Hutan; 176-177)

Elemen cuaca juga boleh dilihat dengan kehadiran angin sama ada angin kencang yang akhirnya mencipta ribut dan mengakibatkan gelombang besar atau bayu yang akan mendamaikan dan mententeramkan emosi amarah watak, manakala bayu yang bertiup lembut dan segar sebagai elemen alam yang mendamaikan dengan emosi yang tenang dan romantik. Elemen angin dan bayu ini boleh disaksikan seperti “angin laut dari Teluk Likas bertiup sepoi-sepoi bahasa” (Rangau; 153), “Dia menghirup bayu subuh yang dingin” (Rangau; 214) dan sebagainya. Gabungan antara unsur alam semulajadi dan emosi kemanusiaan pula telah ditonjolkan dalam petikan berikut; Tubuhnya mulai berasa sejuk diterpa angin malam. Dia lantas berpaling dan melangkah masuk ke ruang tamu. Pintu bercermin yang memisahkan antara beranda dan ruangtamu sengaja tidak dikatup, membiarkan cebisan angin malam memasuki ruang itu supaya kedinginannya dapat berlegar-legar, membawa ketenangan bersama tiupan yang berpuput lembut dan ramah. Bagi Wan Suraya, itu merupakan ketenangan hasil gabungan antara alam dan manusia. (Tombiruo; 120)

Keindahan

alam

yang

terjaga

dari

pencemaran

diangkat

pengarang

dengan

mengetengahkan unsur kabus. Kehadiran unsur embun juga turut menyerlahkan unsur kesegaran, kedinginan dan keindahan suasana pagi yang semulajadi indah. Penceritaan tentang kesegaran dan keindahan alam yang tidak tercemar ini telah diceritakan seperti ayat-ayat berikut;

kabus tebal menyelubungi kawasan pinggir hutan itu (Tombiruo; 390)

168

Matahari semakin beranjak naik. Perlahan-lahan menyingkirkan embun yang membasahi rumput dan rimbunan daun-daun (Semangat Hutan; 1) kabus dari kawasan perbukitan akan berarak turun, menyelubungi dan mengatapi kawasan persekitaran hutan (Semangat Hutan; 167) embun jantan yang awal-awal lagi menyapa bumi telah mencampuri titisan darah itu (Semangat Hutan; 432).

Penggunaan elemen `embun' dan `kabus‟ secara tidak langsung telah memaparkan tentang situasi alam sekitar semulajadi yang masih terjaga. Suasana hari yang berkabus hanya boleh dilihat di kawasan yang belum tercemar atau mempunyai kapasiti indeks pencemaran yang sangat rendah. Kawasan yang tercemar teruk tidak akan berkabus, sebaliknya dicemari oleh jerebu. Suasana alam sekitar yang bersih dan terjaga ini juga wujud dalam struktur semulajadi yang ketara tanpa pencemaran bunyi bising seperti ayat “Subuh masih panjang. Embun jantan sudah lama turun menaburi persekitaran dan kedinginan pun menguliti semua penghuni jagat raya. Namun hutan tetap sunyi daripada suara-suara manusia” (Tombiruo; 410). Pengarang tidak sahaja menyerlahkan suasana semulajadi yang terjaga tetapi turut memaparkan keindahan unsur semulajadi berkenaan secara lebih terperinci yang boleh dilihat seperti petikan;

Udara di hutan sejuk dan segar, sunyi dan hening. Kabus pagi masih merayapi suasana persekitaran. Sinar lembut matahari berjalur-jalur menembusi kepulan kabus. Wan Suraya menyedut udara pagi, menyegarkan ada yang semput, berusaha melenyapkan keletihan yang menguliti setiap sendi anggota badan. (Tombiruo; 413)

Situasi alam sekitar yang tercemar pula diangkat pengarang melalui penggunaan ayat ringkas iaitu “ayah, jerebu tebal! KL tak nampak!” (Tombiruo; 511), menggambarkan suasana alam yang tercemar teruk dan berada pada tahap krisis serta kritikal. Sekalipun melalui satu ayat

169

yang mudah, ringkas dan pendik, ayat berkenaan mempunyai maksud yang mendalam, menggambarkan situasi alam sekitar yang rosak dan tenat. Kata `jerebu‟ telah terlalu cukup untuk memberi gambaran secara keseluruhan tentang kerosakan alam sekitar semulajadi sehingga meninggalkan kesan yang amat ketara.

ii.

Badan Air

Air yang menjadi keperluan utama manusia boleh didapati daripada tiga sumber utama iaitu air kerpasan, air permukaan dan air bumi. Air kerpasan terdiri daripada air hujan, embun dan salji. Air permukaan ialah air yang terdapat di permukaan bumi seperti air sungai, tasik, paya, laut dan terusan, manakala air bumi merupakan air yang boleh didapati dari perut bumi seperti air mata air dan air telaga; berasal dari air hujan yang diserap ke dalam tanah (Noor Hassim, 1996).

Pengarang ini hanya memaparkan elemen laut, tasik dan sungai dalam karya-karya analisis untuk memaparkan kehadiran badan air dalam alam semulajadi fizikal. Elemen laut telah diserlahkan pengarang secara bebas di sana sini dalam karya-karya analisis sama ada secara gabungan dengan unsur alam yang lain seperti pantai, ombak, ribut dan gelombang, ataupun dilukiskan secara sendirian. Ayat “Laut China Selatan terbentang luas saujana mata memandang di hadapannya. Cermin tingkap dilongsorkan ke tepi. Angin laut menerpa masuk dengan pantas. Norman menghirup udara bersih itu sepuas-puasnya” (Mandatori, 2000; 396) dan “Pemandangan laut terbentang luas, membiru dengan hembusan angin yang sesekali menderas. Perasaannya jadi tenang” (Mandatori; 396) memaparkan penggunaan badan air itu

170

secara bersendirian tetapi ayat “tiupan kencang angin arah Laut Sulu itu melintasi kawasan hutan di Sandakan” (Semangat Hutan; 10) dan “Ombak besar datang lagi. Hempasan kali ini membuatkan tubuh Amran yang gempal itu tenggelam dan muncul semula di permukaan laut” (Mandatori; 412) merupakan gabungan unsur laut dan elemen alam sekitar yang lain iaitu angin dan ombak. Pengarang ini ternyata mampu mengeksploitasi elemen alam sekitar semulajadi untuk menguatkan karyanya sama ada sebagai pemaparan ke arah tragedi atau berbentuk emosi watak seperti sedih dan gembira. Selain itu, elemen alam ini juga digunakan untuk mengangkat nilai dan budaya tempatan sesuatu masyarakat secara lebih sempurna seperti diperturunkan melalui petikan berikut; Nun dikejauhan, di laut yang tenang petang itu, kelihatan beberapa buah sampan sedang menuju ke arah pantai. Burung-burung laut pula berkumpul-kumpul di ruang udara mengepakkan sayap seolah-olah bermain dan bergurau senda dengan para nelayan yang sedang pulang membawa hasil tangkapan. Sejenak dia berdiri meninjau ke laut dan dari anak tangga rumah. Beberapa buah sampan sudahpun mengalih haluan ke arah lain menyusur ke pantai dengan muatan rezeki masing-masing. Jamiah meninjau lagi. Kali ini jelas pada pandangannya sebuah sampan sedang menuju ke arah pantai berhampiran rumahnya Air laut bergulung-gulung kecil mendamparkan kesejukannya ke tepi pantai lalu menghempas perlahan ke pasir meninggalkan buih-buih sebagai kenang-kenangan. Selepas itu ia pun kembali berderai. Angin lalu mengelus wajah tua Jamiah yang semakin mengendur dimamah waktu pada perjalanan usianya. (Tombiruo;165)

Petikan ini telah membaurkan keindahan alam semulajadi, gelodak emosi Jamiah dan persekitaran budaya yang wujud di sebuah perkampungan nelayan yang dibelenggu kemiskinan. Eleman sampan yang digunakan memaparkan tentang tahap hidup dan ekonomi masyarakat berkenaan, iaitu kehidupan nelayan pinggir pantai yang terhimpit dengan kemiskinan. Kemiskinan itu pula terpaksa dialami sepanjang hidup mereka yang diserlahkan dalam rangkai

171

kata "wajah tua Jamiah yang semakin mengendur dimamah waktu pada perjalanan usianya". Semua persekitaran kehidupan ini telah dipaparkan pengarang menggunakan eleman alam sekitar semulajadi dalam bentuk perlukisan terhadap pantai dan perlambangan.

Badan air yang melibatkan air tawar diserlahkan melalui penggunaan sungai dan tasik. Elemen sungai telah dikemukakan secara meluas dalam Tombiruo, Semangat Hutan dan Mandatori. Pengarang telah mengangkat unsur semulajadi sungai melalui penceritaan secara lebih terperinci seperti petikan-petikan di bawah; Aliran sungai kira-kira 30 meter dari rumahnya jelas kedengaran. Sejenak dia mengimbau. Di sungai itu dahlu adalah tempat dia dan rakan-rakan sebaya bermandi manda. Sungai itu dipenuhi batu-batu bulat malah sampai ke tebing. Dia sungai itu jugalah tempat orang kampung mencuci kain. Malah ada di antara mereka terutama kaum bapa dan lelaki-lelaki dewasa memandikan kuda padi mereka di situ. (Rangau;134)

Air sungai itu kelihatan jernih tetapi bergeladak di dasarnya. Di tepi sungai pula terdapat batu-batu bulat yang berlumut. Dan terdapat juga bongkah-bongkah batu besar yang berwarna kehitaman bercampur coklat. (Semangat Hutan; 157)

Penggunaan elemen badan air dari jenis air tawar ini juga diterangkan secara terperinci apabila melibatkan pembinaan empangan iaitu empangan Bakun. Projek empangan Bakun ini telah diperincikan pengarang secara meluas dalam Mandatori (hal. 57, 86 dan 87), umpamanya;

Dia memerhatikan sejenak sekumpulan pekerja sedang menyiapkan kerja-kerja pelencongan Sungai Balui. Tiga buah terowong yang sedang dalam pembinaan hampir siap. Dijangka dalam bulan ini kerja-kerja itu akan selesai.

172

Apabila selesai sahaja pembinaan tiga buah terowong itu maka kerja-kerja melencongkan air sungai akan dimulakan. Satu kawasan kering akan dapat dihasilkan untuk memulakan kerja-kerja pembinaan empagan hidro. Projek Hidroelektrik Bakun apabila siap nanti akan menjadi kawasan tadahan air terbesar di Malaysia, malah juga di Asia Tenggara. Projek yang terletak di Sungai Balui itu berada kira-kira 37 kilometer di Hulu Pekan Belaga. Kawasan yang akan dibanjiri merangkumi 695 kilometer persegi beersamaan 70 ribu hektar. Dan ia hanya 0.5 peeratus daripada jumlah keseluruhan negeri Sarawak. Hidroelektrik Bakun berkeupayaan menghasilkan 2400 megawatt kuasa elektrik. (Mandatori; 57)

Perincian ini telah dilakukan dengan menggabungkan fakta tentang pembinaan empangan Bakun dan cara gaya tulisan berbentuk kreatif. Fakta dan penerangan bersifat ilmiah ini telah disaring dan dipersembahkan pengarang menggunakan ayat yang pendik, mudah dan senang difahami.

Selain empangan, pengarang ini telah mengangkat keunikan sistem perhubungan di Wiesbadan, Jerman yang menggunakan air sebagai sumber kuasa untuk menaikkan keretapi ke puncak bukit Nevobeg. Penggunaan ayat yang mudah dan tepat telah menyokong penerangan yang ingin dikemukakan pengarang ini. Pengarang cuba untuk memberi penerangan sebaik mungkin tentang keunikan sistem berkenaan supaya lebih mudah difahami, jelas dan tidak mengganggu eleman kreatif dalam sesebuah karya sastera. Ini telah dipersembahkan pengarang sebagaimana berikut; Norman, Juliana dan Sofia menaiki kereta api ke puncak Bukit Nerobeg. Perkhidmatan di situ dibina pada tahun 1888. Keretapi itu digerakkan dengan kabel menggunakan kuasa air. Air dipam ke dalam tangki di atas puncak dan dari situ ke dalam kereta api. Apabila ia dipenuhi air yang dimasukkan ke ruang bawah gunung, kenderaan itu akan naik dengan perlahan. (Mandatori; 97)

173

Elemen tasik hanya disebut sebanyak tiga kali oleh pengarang ini dalam Mandatori pada halaman 231, 232 dan 233. Penggunaan badan air dari elemen alam sekitar ini juga turut memaparkan emosi watak. Sifat semulajadi ombak di lautan yang bergelora dan mampu mengancam nyawa manusia apabila bertindak balas dalam skala yang besar diumpamakan sebagai perasaan seorang manusia yang sedang marah. Ini diserlahkan secara mudah oleh pengarang seperti berikut; Wan Suraya mengukir senyuman memaniskan roman wajahnya ketika ini. Walhal dalamannya amat bergelora, umpama badai lautan yang menghempas pantai berkali-kali. Seperti gunung berapi yang meletup-letup memuntahkan laharnya. (Semangat Hutan; 63)

Unsur personafikasi telah digunakan terhadap alam sekitar yang melibatkan `badai' dan `lahar gunung berapi' sebagai gambaran gelodak perasaan watak Wan Suraya. Lautan yang bergelora boleh memusnahkan kapal di tengah lautan. Para nelayan pinggir pantai juga tetap mengalami kemusnahan harta benda dan nyawa sekiranya ombak yang besar melanda. Bencana juga turut berlaku sekiranya terjadi ledakan lahar gunung berapi yang boleh merosakkan harta benda, tanaman, kehilangan nyawa dan kerugian yang besar. Kedua-dua eleman alam sekitar fizikal ini telah digunakan pengarang untuk menyerlahkan perasaan Wan Suraya yang sedang marah walaupun watak ini cuba untuk menyembunyikan hal berkenaan disebalik senyumannya.

Berdasarkan analisis ini, ternyata pengarang tidak sekadar mengangkat elemen alam sekitar sebagai satu bentuk paparan alam yang akan menimbulkan suspen dan nilai estetik terhadap pembaca tetapi mampu menyerlahkan emosi dan perasaan, seterusnya menguatkan karya.

174

iii. Alam Sekitar Semulajadi Fizikal

Alam sekitar semulajadi terdiri daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan persekitaran semulajadi sama ada berbentuk fizikal seperti suhu, iklim, kelembapan, angin, keamatan matahari, badan air (kedalaman, air hujan, arus sungai, ombak, tasik dll) dan topografi, atau berbentuk kimia seperti gas-gas, nutrien, pH, garam mineral dan kemasinan (dalam air) (Mohd. Noor Ramlan, 1999). Faktor ini sentiasa berubah-ubah dan menentukan struktur ekosistem terutama faktor-faktor biotik yang hanya boleh hidup sekiranya mempunyai faktor semulajadi yang sesuai (Maharam Mamat, 2002).

Analisis terhadap novel kajian mendapati terdapat dua bentuk alam sekitar semulajadi fizikal telah dikemukakan pengarang secara kuat, kukuh dan menyakinkan iaitu berdasarkan bentuk muka bumi atau topografi dan perbezaan waktu siang dan malam antara kawasan di dunia.

Bentuk muka bumi atau topografi

Kamus Dewan (1994) telah mendifinisikan topografi sebagai kajian ciri permukaan sesuatu kawasan secara terperinci, atau juga dikenali sebagai bentuk rupa bumi sesuatu kawasan.

Pengarang telah mengangkat alam sekitar semulajadi fizikal dengan memperincikan bentuk muka bumi sesuatu kawasan atau topografi seperti yang boleh dilihat dalam beberapa petikan di

175

bawah, iaitu; Doktor Zahid hanya menumpukan perhatiannya mengenai kesan-keasan sejarah zaman pemerintahan Firaun, di samping mengagumi keunikan Sungai Nil. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di dunia yang bermula di Tasik Tanyanyika menembusi beberapa buah negara Afrika seperti Zaire, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopthis, Kenya, Uganda, Mozambique sehinggalah membelah Padang pasir Sahara melalui Mesir sehingga ke Laut Mediterranean. Panjang sungai ini kira-kira 7,124 km, iaitu lapan kali berulangalik dari Singapura ke Alor Setar. Keseluruhan penduduk Mesir dari Luxor hingga ke Iskandariah menggunakan air sungai Nil sebagai air minuman mereka. Manakala pelancongan negara itu pula tertumpu di Kaherah, Luxor dan Aswan. Penduduk Mesir dianggarkan seramai 60 juta orang. (Rangau; 71) Wanita itu memberitahu bahawa Papar adalah sebuah daerah yang terletak di pantai barat selatan. Dan Melugas itu merupakan antara kampung-kampung yang terdapat di daerah Papar. Kampung-kampung lain yang turut disebut pelayan wanita itu ialah Kampung Buang Sayang, Kampung Laut, Kampung Takis, Kampung Benoni dan banyak lagi yang tidak diingati Norman. (Mandatori; 403) “Cik Wan tahu…menerusi fakta geografi…kat sana ada Sabah The Lost World. Panggilan itu adalah untuk Lembangan Ma..Maliau hutan tebal yang susah terokai. Ia terletak di selatan tengah Sabah, berbentuk bulat dengan bergaris pusat 25 kilometer; kawasan itu unik kerana ia mengandungi dua jenis hutan berbeza, iaitu hutan submontana dan hutan kerangas bergantung pada ketinggiannya. Pada tahun 1988, para saintis mendapati kawasan itu adalah kawasan arang batu terbesar di Asia Tenggara”. (Semangat Hutan; 133)

Contoh-contoh yang dipaparkan di atas menyerlahkan satu bentuk penceritaan yang ilmiah sifatnya, terpenuh fakta dan bernada serius. Hal seumpama ini agak sukar ditemui dalam karya sastera lain yang selalu dianggap sebagai karya berbentuk ringan. Walaupun pelbagai fakta, maklumat dan data diserlahkan pengarang dalam karya, pada masa yang sama pengarang turut menyisipkan unsur kreatif dalam karya sekalipun ketika mengangkat elemen alam sekitar semulajadi fizikal yang bersifat ilmiah seumpama ini. Hal ini boleh disaksikan seperti petikan

176

berikut; Wiesbaden, Jerman. Petang itu Norman mengajak Juliana dan anaknya Sofia ke Nerobeg – sebuah bukit yang dirimbuni pohon-pohon hijau sejauh beberapa ratus meter. Dari Bukit Nerobeg inilah mereka menikmati pemandangan yang cantik di bandar Wiesbaden. Satu perempat dari bandar itu adalah kawasan lapang yang menghijau. (Mandatori; 96) “Kau sedang berada di kampung kami. Sebuah pulau yang jauh dari tanah besar. Bagaimanapun…kampung ini masih berada dalam lingkungan pemerintahan di tanah besar. Kami…kau juga, masih rakyat negara ini,” terang Bogot tanpa raguragu. (Mandatori; 289)

Perjalanan antara Keningau dan Sandakan memerlukan kecekapan. Jalan-jalan separuh berasfalt. Berbatu-batu, berliku-liku, dan terpaksa melalui jalan lereng bukit. Kalau musim hujan, banyak jalan-jalan yang rosak atau runtuh. Malah jalanjalan itu juga seringkali dilalui lori-lori balak yang kadangkala membawa muatan lebih dari had yang ditetapkan. (Semangat Hutan; 214) “Ya. Aku pernah terbaca tentang tempat itu. Terletak di Pantai Barat di tepi laut, di Borneo Utara. Banyak pulau dan di situ juga terletaknya Gunung Kinabalu. Gunung tertinggi di Asia Tenggara,” (Mandatori; 391)

Pengarang mengemukakan dua cara penceritaan apabila mengangkat elemen topografi dalam karya, iaitu melalui perincian dan penggunaan bahasa kreatif. Kedua-dua cara ini ternyata meninggalkan kesan yang berbeza kepada khalayak dan karya. Pembaca tidak sekadar menghabiskan masa bacaan dengan hidangan kreatif karya, malah turut mengisi pengetahuan tambahan yang membina.

177

Perbezaan waktu dunia

Bumi dikatakan bersifat bulat. Sifat bulat bumi mempengaruhi iklim dan cuaca dunia termasuk air pasang surut, gerhana, kejadian siang dan malam dan sebagainya. Kejadian perbezaan waktu di dunia diterangkan secara terperinci dalam Encarta® Online Encyclopedia 2002, iaitu; Latitude and Longitude, system of geometrical coordinates used in designating the location of places on the surface of the earth. (For the use of these terms in astronomy, see Coordinate System; Ecliptic.) Latitude, which gives the location of a place north or south of the equator, is expressed by angular measurements ranging from 0° at the equator to 90° at the poles. Longitude, the location of a place east or west of a north-south line called the prime meridian, is measured in angles ranging from 0° at the prime meridian to 180° at the International Date Line. Midway between the poles, the equator, a great circle, divides the earth into northern and southern hemispheres. Parallel to the equator and north and south of it are a succession of imaginary circles that become smaller and smaller the closer they are to the poles. This series of east-west-running circles, known as the parallels of latitude, is crossed at right angles by a series of half-circles extending north and south from one pole to the other, called the meridians of longitude. Although the equator was an obvious choice as the prime parallel, being the largest, no one meridian was uniquely qualified as prime. Until a single prime meridian could be agreed upon, each nation was free to choose its own, with the result that many 19thcentury maps of the world lacked a standardized grid. The problem was resolved in 1884, when an international prime meridian, passing through London's Greenwich Observatory, was officially designated. A metallic marker there indicates its exact location. Degrees of latitude are equally spaced, but the slight flattening at the poles causes the length of a degree of latitude to vary from 110.57 km (68.70 mi) at the equator to 111.70 km (69.41 mi) at the poles. At the equator, meridians of longitude 1 degree apart are separated by a distance of 111.32 km (69.17 mi); at the poles, meridians converge. Each degree of latitude and longitude is divided into 60 minutes, and each minute divided into 60 seconds, thereby allowing the assignment of a precise numerical location to any place on earth. (http://encarta.msn.com)

Perbezaan waktu siang dan malam jarang mendapat perhatian penulis kreatif di Malaysia. Pengarang ini telah mengangkat faktor perbezaan waktu siang dan malam antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) dalam karya-karya analisis yang boleh

178

ditemui dalam ayat semudah “Kat sini matahari awal terbenam, doktor. Pagi-pagi sekitar pukul 5.45…matahari akan terbit,” (Semangat Hutan; 216) dan “Bangunlah. Sekarang ni kita kat Sabah! Matahari awal terbit kat sini. Bangunlah.” (Semangat Hutan; 185). Eleman perbezaan waktu berkenaan telah diselitkan dalam dialog berkenaan secara bersahaja dan mudah. Walau bagaimanapun, penjelasan tentang hal ini juga boleh ditemui seperti paparan petikan berikut;

Matahari beranjak naik ke langit. Seluruh pelosok negeri Sabah sudah terang benderang sejak pukul 6.15 pagi tadi. Keadaan ini amat berbeza jika dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. Waktu matahari terbit di Semenanjung sekitar pukul 7.23 pagi. Bagaimanapun keadaan itu sentiasa berubah-ubah setiap bulan sepanjang tahun. Yang nyata perbezaan adalah sekitar satu jam menerusi perkiraan terbitnya matahari. (Semangat Hutan; 11) Malam masih terlalu awal sekitar jam lapan. Pantai Barat Negeri Sabah sudah diselubungi kegelapan. Suasana itu amat berbeza dari Semenanjung Malaysia yang baru sahaja menyaksikan terbenamnya matahari. Beberapa tempat di Pantai Barat Negeri Sabah sunyi sepi walaupun waktu belum melewati tengah malam. (Rangau; 185)

Eleman alam sekitar fizikal dari sudut perbezaan waktu siang dan malam antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur telah dijelaskan dalam satu perenggan secara terperinci. Pengarang secara terang telah menjelaskan wujudnya perbezaan antara waktu di dua kawasan berkenaan walaupun tidak dikemukakan hal berkenaan dari sudut alam sekitar fizikal secara terperinci.

179

Proses Biologi

Proses biologi merupakan satu sains yang berkaitan dengan struktur, fungsi, perkembangan, taburan dan proses hidup pada benda hidup (Kamus Dewan, 1996). Dalam kajian ini, proses biologi yang terlibat adalah proses biologi yang melibatkan sel-sel dalam tubuh manusia.

Novel Tombiruo dan Mandatori telah dijadikan gelanggang yang sesuai untuk penulis ini mengangkat proses biologi yang berlaku dalam sistem tubuh manusia. Pengarang ini menyerlahkan kepintaran IQ seorang kanak-kanak dengan hafalan fakta dan data yang rumit seperti petikan di bawah; “Atuk….tubuh manusia hanya menyerap 85 peratus daripada makanan yang dimakan. Sepanjang hayat manusia, daripada 50 tan makanan yang kita makan, 7.5 tan menjadi bahan buangan” Amirul tertawa kecil menyerlahkan kepintaran dan kepetahannya bercakap. (Tombiruo; 26)

Semua fakta, maklumat dan data tentang proses biologi yang berlaku dalam badan manusia juga diketengahkan secara terperinci, menyeluruh dan terpengaruh dengan gaya penulisan ilmiah. Pengarang ini telah menjelaskan tentang proses biologi yang berlaku terhadap jasad seseorang selepas berlaku kematian. Ini diterangkan melalui petikan; Apabila jasad bercampur dengan tanah, secara fizikalnya jasad itu akan mengalami pelbagai proses biologi dan kimia. Sejurus jantung berhenti berdenyut, tarikan graviti akan memberi kesan kepada fungsi biologi jasad. Beberapa minit selepas kematian, anggota badan bertukar menjadi merah unggu. Ini kerana darah termendak bahagian bawah badan akibat tarikan graviti. Kulit dan otot mulai mengendur. Suhu jasad turut menurun. Dalam tempoh beberapa jam sahaja kekejuran otot pun berlaku. Setelah dua atau tiga hari selepas kematian, jasad akan berbau busuk. Kemudian ulat-ulat pun memakan daging jasad itu. Itu proses menurut kajian sains. (Tombiruo; 93-94)

180

Kadar penurunan suhu mayat adalah 0.8 darjah celcius dalam masa sejam. Dan mula menurun dua hingga tiga jam setelah kematian. Mayat kaku itu turut dipengaruhi oleh keadaan suhu persekitaran sewaktu mati, aktiviti sebelum mati, umur dan susuk badan si mati. Daripada keadaan kaku mayat, Kelvin selaku pakar forensik yang berpengalaman dapat menganggarkan waktu kematian. Dalam tempoh 36 jam mayat akan mula mengalami proses pembusukan. (Mandatori; 160)

Berdasarkan petikan-petikan di atas, pengarang secara sedar sebenarnya berusaha memanfaatkan ilmu bantu kepada pembaca, selain memadatkan karya sastera sebagai salah satu bentuk tulisan yang bermanfaat. Pengetahuan baru seumpama ini mampu diperolehi walaupun sekadar membaca karya kreatif.

Alam Sekitar Buatan Manusia

Alam sekitar buatan manusia merangkumi hasil persekitaran berdasarkan kreativiti manusia yang mengambil unsur-unsur dari persekitaran sebagai ramuan penghasilannya (Mashitoh Yaacob, 1998-1999) seperti rumah, bangunan, kertas, tembikar, kenderaan dan sebagainya. Sebahagian besar elemen alam sekitar dalam novel kajian terdiri daripada alam sekitar buatan manusia. Alam sekitar buatan manusia dalam analisis ini diklasifikasikan kepada lima komponen utama iaitu, alam sekitar buatan manusia bersifat konkrit, kenderaan, makanan, barangan buatan tangan dan alat-alatan.

181

1.

Buatan Manusia Bersifat Konkrit

Alam sekitar buatan manusia bersifat konkrit boleh dilihat berdasarkan kehadiran bangunan, binaan konkrit, jambatan, sekolah, masjid dan sebagainya. Alam sekitar bersifat konkrit ini disebut pengarang secara sepintas lalu dan mudah seperti dalam Rangau (halaman 40, 140, 273, 496), Mandatori (halaman 198) ataupun dijelaskan lebih terperinci seperti ayat “Rumah yang jauh terpencil berhampiran pantai itu dibina sewaktu British menjajah negeri Sabah pada pertengahan tahun 50-an. Cat rumah itu agak pudar warnanya” (Mandatori; 445).

Alam sekitar buatan manusia bersifat konkrit ini mempunyai kaitan yang erat dengan alam sekitar semulajadi berdasarkan eleman-eleman yang digunapakai dalam proses pembuatan berkenaan. Bahan buatan manusia bersifat konkrit secara asasnya melibatkan penggunaan eleman alam sekitar semulajadi seperti air, pasir, simen, tanah dan sebagainya. Petikan contoh di atas telah menggabungkan eleman alam sekitar buatan manusia bersifat konkrit (rumah) dengan alam sekitar semulajadi iaitu pantai dan digabungkan dengan fakta sejarah penjajahan British di Sabah.

Kenderaan

Alam sekitar buatan manusia juga boleh dikesan berdasarkan kehadiran elemen kenderaan dalam novel-novel analisis. Terdapat beberapa jenis kenderaan telah dihadirkan pengarang ini dalam novel-novel kajian iaitu motosikal, kereta, kapal terbang, bot, perahu dan rakit. Semua bentuk

182

alam sekitar buatan manusia dari elemen kenderaan ini telah dikemukakan pengarang umpamanya dalam Rangau (halaman 140, 199, 273, 190 dan 191).

Sebahagian besar elemen kenderaan seperti kereta, bot dan kapal terbang telah dipaparkan pengarang secara sepintas lalu sahaja. Namun begitu, pengarang juga turut menghalusi tentang elemen kenderaan seperti berikut; Perahu yang dibelinya dibuat secara tradisional. Kukuh dan tidak mudah pecah apabila dipukul gelombang. Malah tidak mudah reput kerana ia diperbuat daripada kayu cengal dan jati. Seni pertukangannya amat teliti. Lunas, iaitu bahagian bawah perahu, tulang rangka dan papan perahu diperbuat dengan cukup kemas. Malah perahu itu disendal pula dengan kayu gelam yang mengembang bila direndam di dalam air. Ini menjadikan perahu tidak mudah bocor. (Mandatori; 41)

Penceritaan pengarang yang menyeluruh ini menyerlahkan kehadiran alam sekitar dalam karya. Berdasarkan petikan di atas, pembaca diberitahu tentang proses pembuatan perahu daripada kayu cengal dan jati yang didapati sumbernya dari hutan tropika, iaitu elemen alam sekitar flora. Petikan berikut menyerlahkan keterangan yang lebih terperinci iaitu;

Rakit itu dibuat dengan mencantumkan beberapa batang kayu dan buluh sebagai lantai. Ejim mencantumkan batang kayu dan buluh itu dengan menggunakan akarakar kayu pokok ara. Diikat ketat dan rapat-rapat. (Semangat Hutan; 396)

Ejim lantas mengambil batang galah panjang lalu diceburkan ke dalam air sungai. Menolak batang galah itu sampai ke dasar. Dengan sekuat tenaga dia menolak galah itu, seiring itu juga rakit yang mereka naiki bergerak perlahan-lahan. (Semangat Hutan; 405)

183

Petikan ini tidak sahaja mengutarakan tentang proses pembuatan rakit dan elemen alam sekitar yang terlibat dalam proses tersebut, malah pengarang ini turut menceritakan tentang bagaimana rakit berkenaan digunakan. Terdapat beberapa elemen flora dan alam semulajadi telah digunakan dalam kedua-dua petikan ini seperti batang buluh dan akar kayu ara.

Makanan

Makanan memainkan peranan yang kritikal dalam evolusi biologi manusia kerana ia berperanan dalam pola-pola asal genetik manusia di mana diet karbohidrat membolehkan hanya sebilangan kecil manusia yang berupaya untuk terus wujud. Perubahan dari segi cara mendapatkan makanan telah membawa kepada perkembangan penduduk yang seterusnya menghasilkan perubahan ke arah yang lebih kompleks. Budaya menentukan apa yang dikatakan sebagai makanan dan makanan yang penting untuk meneruskan hidup. Tidak ada kumpulan manusia yang berani makan bahan yang tidak pernah dianggap oleh masyarakatnya sebagai makanan, kecuali semasa darurat. Perkongsian makanan membentuk perpaduan, manakala kekurangan makanan memusnahkan komuniti serta semangat perpaduan manusia (Eshah, 2000).

Eshah (2000) yang memetik Malinowski (1935) membahaskan fungsi utama makanan masyarakat sebagai kelangsungan manusia dan keperluan kepada makanan telah mempengaruhi semua aktiviti masyarakat seperti pengeluaran, taburan dan penggunaan. Makanan adalah satu cara manusia memindahkan tenaga di kalangan komponen-komponen ekosistem. Keperluan makanan individu dilihat dari sudut gabungan berbagai-bagai faktor ekososial. Intipati teori

184

ekologi budaya ialah pengalaman manusia yang dilihat dari sudut biobudaya dan evolusi. Perubahan dan pemindahan tenaga memungkinkan berlakunya transformasi ekologi. Selain itu, makanan dan pemakanan juga menentukan status sosial yang diwakili.

Alam sekitar buatan manusia juga boleh didapati melalui pemaparan makanan di dalam karya. Pengarang ini mengangkat paparan masakan makanan tempatan seperti “Limah masak lauk ikan merah rebus dan sayur kangkung campur belacan. Dia juga menyediakan `ambuyat’ (makanan tradisi diperbuat daripada sagu)” (Rangau; 11), atau pemaparan jenis makanan seperti nasi lemak, roti canai dan sambal belacan (Mandatori; 66) secara sederhana, ataupun diperincikan seperti berikut; Mereka menikmati makanan laut. Ikan salai yang dicecah sambal belacan, udang dan sotong bakar berkuah pedas manis, sayur kailan yang digoreng campur ikan masin dan dimakan dengan nasi putih. Air kelapa muda yang tidak dicampur gula tambah menyelerakan makan malam mereka. (Rangau; 202-203)

„Ambuyat‟ merupakan sejenis makanan yang diperbuat dari ikan. Makanan ini merupakan makanan tempatan masyarakat di negeri Sabah. Pemaparan makanan jenis ini tidak sekadar menyerlahkan warna tempatan, tetapi mengadunkan elemen alam sekitar yang lebih istimewa. Begitu juga penggunaan nasi lemak, roti canai dan sambal belacan yang kaya dengan bauran elemen alam sekitar. Nasi lemak umpamanya menggabungkan elemen santan kelapa, daun pandan, beras, bersama lauk pauknya. Sambal belacan juga menggabungkan pelbagai unsur alam sekitar semulajadi iaitu belacan yang diperbuat dari udang kering, cili, asam, gula dan garam, yang sekiranya diteliti setiap elemen berkenaan seratus peratus datangnya dari elemen alam sekitar semulajadi.
185

“Bosanlah makan roti dan kentang” (Mandatori; 66) dan “Secawan air kopi dan sepotong sandwic inti tuna diletakkan di atas meja” (Mandatori; 245) pula merupakan makanan atau masakan barat yang turut mendapat perhatian pengarang ini dan disesuaikan dengan latar tempat. Masakan atau makanan yang di paparkan masih lagi merupakan unsur-unsur alam sekitar buatan manusia dari persekitaran semulajadi. Sandwic inti tuna umpamanya terdiri daripada kepingan roti yang berasal dari hasil tanaman gandum, ikan tuna pula merupakan unsur alam sekitar fauna jenis akuatik. Selain itu terdapat unsur alam sekitar yang digaul sebagai ramuan sandwic berkenaan seperti cili, bawang, salad, keju dan mayonis.

Selain makanan, beberapa jenis minuman seperti air kelapa muda, tuak dan arak turut dimasukkan dalam karya. Air kelapa muda diperolehi dari sumber flora semulajadi. Tuak juga adalah minuman yang diperolehi dari sumber alam sekitar sama ada diperbuat dari nira kelapa atau nipah, atau juga boleh didapati dari air beras (dengan melakukan proses penapaian). Arak pula terhasil dari tumbuhan anggur yang juga diperam dalam satu jangka masa tertentu.

Hasil Tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan merupakan elemen terbesar yang menghasilkan barangan buatan manusia berasaskan alam sekitar abiotik yang dipaparkan dalam novel-novel analisis. Hubungan manusia dan alam sekitar dan bagaimana manusia mentafsirkan hubungan tersebut dan membuat

186

beberapa pengubahsuaian dalam hubungan tersebut, merupakan inisiatif awal wujudnya tamadun manusia. Sejak zaman Batu yang dikatakan wujud sebelum tahun 5000 S.M, manusia didapati telah menggunakan inisiatif dan kreativiti dari persekitaran untuk mencipta. Pada Zaman Aurignacian, manusia dikatakan semakin maju dan mula mencipta lukisan-lukisan di dindingdinding gua dengan menggunakan warna. Zaman Solutrean memperlihatkan pencapaian teknologi batu paling tinggi dengan terciptanya mata lembing dan jarum. Penciptaan barangan ini juga tidak sahaja dari jenis batuan keras, malah boleh ditemui penggunaan gading gajah dan tulang belulang untuk membuat pelbagai barangan (Wan Abdul Rahman, 1996).

Zaman Batu Baru (Neolitik) dikatakan menjadi episod yang penting dalam kehidupan manusia yang menjadi garis pemisah dalam proses penciptaan tamadun manusia ke arah bentuk yang lebih moden. Zaman ini dikatakan telah menyediakan satu bentuk persekitaran untuk membolehkan manusia menggunakan logam sebagai peralatan dalam kehidupan mereka yang sekaligus mengangkat mereka ke dalam arena ketamadunan. Manusia pada zaman ini telah mula meminati usaha kraftangan tembikar, menjinak dan memelihara binatang ternakan dan mula berkebun dengan menanam pokok dan tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Manusia pada zaman ini nyatanya memilih satu cara hidup yang bersifat menetap dan lebih bertamadun (Ibid).

Peningkatan tamadun manusia boleh diukur dari sudut tahap pencapaian fizikal dan intelektual. Pencapaian intelektual melibatkan pencapaian pemikiran yang melahirkan idea yang baru dan membantu mempertingkatkan tamadun manusia. Perkembangan tamadun manusia menyaksikan banyak perubahan dan pencapaian dari sudut penciptaan dilakukan. Walau bagaimanapun, peningkatan pencapaian ini sebenarnya masih lagi berlandaskan sumber yang

187

sama seperti diperolehi pada zaman batu, iaitu menggunakan sumber persekitaran. Berdasarkan analisis terhadap novel kajian, pelbagai sumber alam sekitar telah digunakan dengan kreatif untuk menghasilkan barangan baru.

Hasil kayu balak umpamanya boleh dibuat pelbagai bentuk kertas. Kertas ini pula boleh dibuat pelbagai barangan lain seperti surat khabar, buku, sampul surat, gambar dan sebagainya. Analisis terhadap novel kajian mendapati terdapat beberapa barangan diperbuat dari kertas telah diangkat pengarang ini sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Paparan tentang barangan buatan manusia dari kertas yang ditemui di sana sini dalam novel-novel kajian boleh dilihat seperti ayat mudah “Kedua-dua surat itu dimasukkan ke dalam laci. Sejurus dia terpandang sampul putih di situ. Sampul itu diambil dan mengeluarkan gambar-gambar kenangan sewaktu berada di Keningau tujuh tahun lalu” (Semangat Hutan; 512), “Setelah membaca sepintas lalu dan memahami maksud masej daripada Ursula, kertas nota itu lalu dikumuh lalu dibuang ke dalam tong sampah berhampiran kereta” (Rangau; 235), “Datuk Johari membaca surat khabar sepintas lalu” (Mandatori; 155) “Jane membuka sampul surat yang tertera namanya sendiri” (Mandatori; 246) dan “Gambar-gambar itu dihempaskan ke atas meja” (Mandatori; 246).

Penggunaan barangan berkenaan telah ditampilkan secara mudah, bersahaja dan terus, namun membawa pengertian yang besar. Sehelai kertas atau tisu yang dibuang sebenarnya melibatkan jumlah penebangan hutan yang tinggi. Ini bermakna, semakin banyak barangan buatan dari kertas ini dibuang ke alam sekitar bermakna semakin banyak hutan perlu diterangkan atau dimusnahkan. Ini secara tidak langsung sebenarnya telah mengancam kelangsungan hidup

188

ekosistem bumi, selain mengarah pula kepada satu ancaman lain terhadap alam sekitar iaitu pelupusan sisa bahan buangan pepejal.

Pengarang juga telah menerangkan elemen alam sekitar buatan manusia ini secara terperinci dan menarik, membuktikan keprihatinan pengarang itu tentang nilai kesenian dan alam sekitar. Hal ini dipaparkan pengarang seperti petikan berikut; “Ia hasil sentuhan seni Leonardo da Vinci. Sebagai seorang yang bukan pengkritik, lukisan itu bukan sahaja realiti. Ia juga menggambarkan satu pencarian kepada alam semulajadi. Malah karya-karya Leonardo yang lain juga menyentuh soal sains. Kalau tak silap, lukisan itu The Virgin Of The Rock. Ia hasil kontemporari Leonardo sendiri yang terkenal dengan lukisan monalisa dan The Last Supper” jelas Rusdi secara rambang namun kelihatan agak berpengetahuan dan penjelasannya itu sudah mampu menambat hati tua bergelar jutawan itu. (Rangau; 171)

Tembakau merupakan antara eksport dan menjadi sumber ekonomi negara. Tembakau merupakan elemen alam sekitar fauna utama yang terdapat dalam rokok. Pengarang mengutarakan elemen rokok dalam novel-novel kajian semudah ayat “Rokok dihisap dan asap dihembuskan” (Mandatori; 148), “Dia mengeluarkan kotak rokok dari kocek seluar. Lighter dihidupkan membakar hujung rokok” (Mandatori; 295) dan “Bilik pejabat ini kawasan larangan merokok,” (Mandatori; 300) untuk mengutarakan penggunaan elemen alam sekitar buatan manusia dari kategori ini. Banyak gambaran tentang rokok dan aktiviti merokok telah diangkat penulis ini seperti “Rokok dinyalakan dan dia pun menyedutnya dalam-dalam. Menikmati sepenuhnya rokok yang kononnya menjadi lambang lelaki sejati tanpa memikirkan akibat dari asap rokok itu” (Tombiruo, 141) menyerlahkan kesedaran pengarang ini tentang bahaya ancaman rokok terhadap kesihatan. Pengarang secara tidak langsung sebenarnya cuba menanam kesedaran kepada pembaca tentang gaya hidup tidak sihat seumpama itu. Walaupun begitu,
189

kesedaran berkenaan belum mencapai tahap tertinggi kerana pengarang ini tidak menampilkan impak terhadap gaya hidup berkenaan kepada golongan pembaca. Kesan dan kesedaran terhadap aktiviti ini tentu boleh dilihat secara mendalam seandainya pengarang menampilkan watak yang berhadapan dengan masalah kesihatan akibat gaya hidup yang tidak sihat tersebut.

Tumbuhan juga mempunyai banyak khasiat dan mempunyai masa hadapan yang cerah dari segi perubatan. Terdapat pelbagai tumbuhan berpotensi untuk dimajukan sebagai perubatan moden sekiranya kajian terperinci dilakukan seperti Tongkat Ali, Kacip Fatimah, Jarum Emas, Mengkudu ataupun Gamat. Jumlah spesies ubatan Malaysia dari kumpulan tumbuhan tertentu adalah seperti berikut; Jadual 6: Spesies Tumbuhan Mengikut Kumpulan yang Menjadi Sumber Ubatan di Malaysia Kumpulan Jumlah Spesies 35 9 768 103 915 Spesies Tempatan 11 3 679 98 Spesies Bukan Tempatan 24 6 89 5 Bilangan Famili 10 4 103 18

Paku pakis & kerabatnya Gimnosperma Angiosperma Dikotiledon Angiosperma Monokotiledon Jumlah

791 124 135 (Sumber: Kamarudin & A.Latiff, 2002)

Dianggarkan bahawa sepuluh peratus daripada 13, 000 spesies tumbuhan berbunga yang terdapat di Malaysia telah dicatatkan sebagai tumbuhan ubatan (Kamarudin, A. Latiff, 2002). Penggunaan tumbuhan ubatan dalam karya sastera kajian dapat disaksikan dalam beberapa situasi, umpamanya apabila watak Ejim (Tombiruo; 243) cedera terkena tembakan, dia cuba
190

mengubati kesakitan dialaminya dengan meminum air akar kayu yang direbus. Watak ini juga menggunakan pelbagai jenis tumbuhan hutan dalam usahanya menyembuhkan demam (Semangat Hutan; 341) dan luka (Semangat Hutan; 327) (Mandatori; 290). Berdasarkan analisis terhadap novel-novel kajian, pengarang ini ternyata telah menggunakan elemen semulajadi tumbuhan yang berfungsi sebagai ubat untuk rawatan alternatif. Hal ini diserlahkan pengarang seperti petikan berikut;

Sehelai daun keladi dibentangkan. Kemudian memegang daun-daun paku emas yang telah dibersihkan di Sungai Dalit. Daun paku emas merupakan sejenis pokok yang sering tumbuh di kawasan pergunungan dan digunakan terus untuk menghentikan pengaliran darah. Sebab ia dipanggil paku emas adalah kerana terdapat bulu yang tumbuh di pangkal batangnya berwarna keemasan atau keperangan. Pada sudut saintifik ia dipanggil Cibotium Barometz. (Semangat Hutan; 326)

Daun senduduk boleh merawat luka atau kesan terbakar. Nama saintifiknya adalah Melastoma Malabthricum. Daun senduduk paling senang diperolehi. Ia tumbuh terbiar bersama-sama semak samun dan pokok lalang ….Jari-jarinya yang kasar masih meramas-ramas daun senduduk. Yang sudah lumat diletakkan di atas daun keladi. (Semangat Hutan; 327 & 329)

Senduduk adalah nama saintifik bagi Melastoma malabathricum, merupakan tumbuhan dari kumpulan Melastomaceae. Dilihat dari segi perubatan tradisional, senduduk boleh mengubati pelbagai jenis penyakit seperti keputihan, cirit-birit, buasir, bintik-bintik cacar, kudis dan parut akibat luka (http://www.kplb.gov.my/kesedar2/BMalaysia/hseduduk.htm), (Suhaila, 1992).

191

Alat-alatan dan Barangan Buatan Tangan

Sumber alam sekitar juga menyumbang ke arah pembuatan alat-alatan bagi memenuhi keperluan seharian. Manusia berusaha menggunakan alam sekitar untuk melengkapkan kehidupan mereka, pada masa yang sama berfungsi ke arah kesejahteraan dan keselesaan hidup. Ekoran itu pelbagai alatan telah dicipta dari fungsinya yang mudah seperti barangan kraf tangan sehingga hasil barangan yang kompleks seperti senjata dan perabot.

Penguasaan manusia terhadap alam berlaku apabila manusia menjumpai api dan kegunaannya. Pengkaji tamadun manusia sepakat dan bersetuju dengan teori berhubung penemuan api dikalangan masyarakat primitif iaitu berdasarkan petir dan halalintar yang menyambar pokok dan akhirnya mencetuskan api. Manusia kemudiannya mencuba pelbagai cara untuk mendapatkan api dan mempelbagaikan kegunaannya. Apabila manusia primitif memahami tentang api dan kegunaannya, manusia dikatakan telah mula menguasai alam sekitar melalui penciptaan meterial yang diikuti dengan banyak proses percubaan. Tahap pencapaian dan percubaan ini pula berubah-ubah dari semasa ke semasa mengikut perubahan teknologi. Peningkatan teknologi yang boleh diertikan juga sebagai tamadun ini telah meningkatkan penguasaan manusia terhadap alam sekitarnya (Wan Abdul Rahman, 1996).

Kreativiti manusia yang pelbagai dan daya cipta yang tinggi

telah membantu

memudahkan kehidupan mereka. Pelbagai barangan telah dicipta bermula dari zaman Paleolitik (zaman batu awal) hingga ke Zaman Neolitik (Zaman Batu Baru) seterusnya ke zaman sains dan teknologi. Ketamadunan manusia pada zaman awal dikaji berdasarkan peralatan berasaskan batu

192

yang ditemui, mulai berubah melihat penghasilan tembikar untuk memahami cara hidup masyarakat (ibid). Aspek yang diberi perhatian utama adalah bagaimana penggunaan barangan mempengaruhi tindakan dan pandangan hidup mereka. Analisis yang dilakukan dalam novelnovel kajian mendapati bahawa pengarang sama ada secara sengaja atau tidak sengaja telah menggunakan pelbagai barang buatan dari elelemen alam sekitar di dalam novelnya. Alatan ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti perabot, senjata dan barangan buatan tangan atau kraftangan yang digunakan secara mudah, bebas dan sederhana di sana sini dalam novel kajian.

Barangan buatan tangan merupakan elemen terbesar bagi kategori barang buatan jenis alat-alatan, iaitu terdiri daripada barangan seperti garung, tajau, wakid, lukisan, mengkuang dan tempat salaian. Barangan buatan tangan hasil kraf masyarakat tertentu di Sabah merupakan antara barangan buatan tangan yang unik dan menarik dipersembahkan pengarang ini. Pengarang telah mengangkat barangan seperti wakid, tajau dan garung yang hanya boleh didapati di Malaysia Timur terutama Sabah, yang secara tidak langsung sebenarnya memaparkan budaya tempatan dalam karya.

Pengarang telah mengangkat subjek garung, iaitu sejenis kain yang diperbuat daripada kulit kayu dalam novel Tombiruo dengan memaparkan proses pembuatan garung tersebut secara terperinci, yang memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada pembaca. Proses berkenaan dikemukakan secara terperinci seperti petikan berikut; Ejim mengheret naik ke darat, batang pokok kayu togop dan pokok kayu Timbagan yang ditebang pagi tadi. Dia sengaja merendam kedua-dua batang pokok itu supaya sentiasa lembab untuk memudahkan dia mengopek kulit kayu pokok itu. Ejim akan membuat garung baru. Hanya kulit pokok kayu Togop dan pokok kayu Timagan
193

sahaja yang sesuai dibuat garung kerana batangnya yang lurus dan tidak mempunyai banyak dahan. Setelah kedua-dua pokok itu diheret naik ke darat, Ejim mengopek kulit luar dan meninggalkan kulit manis sahaja. Selepas membersihkan kulit kayu itu, Ejim pun mengelar-ngelar sedikit kulit0kulit kayu dan kemudian mengetuk perlahan-lahan menganggalkannya dengan berhati-hati. Setelah siap menukul kulit kayu itu, Ejim kemudian merendamkan sekali lagi ke dalam sungai supaya ia lembab dan kembang bagi memudahkan ia dileraikan dari batang pokok kayu itu. Batang pokok kayu itu diikat dengan seutas akar yang dililit bergulung-gulung, kemudian ditambat pada sebatang pokok kayu keras yang tumbuh berhampiran tebing sungai itu. (Tombiruo, 213)

Berdasarkan petikan di atas, pembaca telah dihidangkan bagaimana elemen alam sekitar digarap secara sempurna oleh pengarang. Pembaca tidak sahaja didedahkan tentang proses pembuatan berkenaan sahaja, tetapi diperlihatkan terdapat pertalian antara unsur-unsur alam sekitar manusia, alam sekitar flora, alam sekitar semulajadi dan alam sekitar fizikal sehingga membentuk satu alatan baru yang berfungsi untuk memudahkan kehidupan. Pertalian antara elemen-elemen alam sekitar berkenaan ternyata saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Masyarakat Kadazan Dusun mempunyai tafsiran tersendiri tentang fungsi tajau. Tajau merupakan sejenis tempayan besar yang dibuat daripada tanah liat (Kamus Dewan, 1996). Berdasarkan analisis terhadap novel-novel kajian, pengarang telah mengemukakan dua bentuk kegunaan tajau iaitu sebagai tempat untuk menyimpan mayat di kawasan perkuburan dan menjadi alatan untuk kegunaan seharian. Tajau yang digunakan untuk menyimpan mayat boleh ditemui dalam Semangat Hutan (halaman 218 & 220). Pengarang telah menggambarkan tentang kawasan perkuburan berkenaan melalui perlukisannya yang mudah difahami iaitu;

194

Tatkala sampai sahaja di pondok itu, mereka tergamam sekatika. Pondok itu kelihatan usang dan tidak berpenghuni. Tiang-tiang pondok itu terpacak tinggitinggi dari aras tanah. Malah tidak terdapat dinding yang menutupi pondok usang itu. Persekitarannya sunyi. Dikelilingi hutan. Langsung tidak berhalaman. (Semangat Hutan; 217)

Di dalam pondok inilah tersimpan tajau besar yang tersusun rapi dan menempatkan mayat orang mati. Tajau yang digunakan sebagai sebahagian daripada alatan harian pula telah dikemukakan pengarang ini dalam sebahagian besar novel Tombiruo dan Semangat Hutan dengan sudut penceritaan yang menarik tetapi bersahaja. Pengarang ternyata mampu mengangkat elemen ini secara harmoni dan hidup apabila mengetengahkan subjek tajau, umpamanya seperti yang boleh dilihat dalam petikan berikut; Ejim mengangkat air dalam tajau yang diambilnya dari sungai.sampai sahaja dia pun menyalakan api dan meletakkan tajau itu di atas silang kayu di bawah bara api. Setelah air itu mendidih, Ejim menuang separuh air dalam tajau itu ke dalam sebuah lagi tajau yang kecil. Air dalam tajau yang mendidih itu dibiarkan sahaja. Sambil itu dia mengupas ubi kayu dan memaukkannya ke dalam tajau, direbus sampai lembut isinya. Setengah jam kemudian, air dalam tajau itupun kering. Ubi kayu yang direbus tadi sudah pun masak. Isinya empuk dan lemak. (Tombiruo; 404-405)

Wakid merupakan satu hasil kraf tangan masyarakat Kadazan-Dusun yang diperbuat daripada buluh. Ia digunakan untuk membawa barangan seperti hasil pertanian dan buah-buahan. Wakid digunakan dengan cara menyandang pada bahagian belakang badan

(http://shop.store.yahoo.com/malaysiastall/wakbammadbac.html).

Pengarang

telah

menonjolkan

penggunaan alatan tradisi ini secara meluas dalam Tombiruo dan Semangat Hutan seperti yang boleh disaksikan dalam petikan berikut;

195

Setelah muatannya penuh, Ejim mengangkat wakid itu lalu disangkutkan ke belakang. Dua utas tali yang diperbuat dari akar-akar pokok ara diikat bagi memudahkan dia menyandang muatannya itu. Perlahan-lahan dia melangkah menyusuri denai yang dikelilingi rimbunan daun-daun dan semak belukar menuju ke pondoknya. (Semangat Hutan; 50)

Senjata merupakan antara elemen alam sekitar buatan manusia yang boleh ditemui dalam novel analisis. Pengarang ini telah menggunakan 4 bentuk senjata utama iaitu pedang, pisau, pistol dan senapang. Pedang dan senapang merupakan dua jenis senjata yang digunakan watak Ejim dalam novel Tombiruo dan Semangat Hutan secara meluas. Pisau digunakan watak ini untuk memenuhi keperluan harian, manakala pedang merupakan senjata kepada watak untuk mempertahankan diri. Kedua-dua alatan ini merupakan elemen alam sekitar buatan manusia yang diperbuat daripada logam tertentu, iaitu hasil bumi.

Selain menjadi senjata untuk mempertahankan diri, pedang ini juga diserlahkan sebagai lambang keperwiraan dan mempunyai semangat mengikut amalan dan kepercayaan budaya tertentu. Ini diserlahkan pengarang seperti petikan berikut; Ejim segera melutut sambil menjalarkan jari telunjuknya ke sepanjang belakang pedang itu. Ibu jarinya bermain mengusap ramah hasil warisan masa lampau. Ia kelihatan kukuh diwarnai sejarah. Ukiran kepala singa lambang wira pribumi jelas memperlihatkan semangat pahlawan pemuda Pangan yang gigih mempertahankan daerah tercinta. Pedang yang diperbuat daripada besi waja itu sudah meragut ratusan nyawa dalam peperangan menentang penjajah. (Tombiruo; 2)

Sebilah pedang terserlah setelah tujuh tahun terperap dalam bungkusan kulit kayu. Ejim menumpukan perhatiannya kepada pedang itu. Pedang berukuran satu meter panjang dan diperbuat dari besi waja itu merupakan pedang pusaka turun temurun nenek moyang Pondolou. Ukiran kepala singa di ulu pedang merupakan lambang wira peribumi. (Semangat Hutan; 51)
196

Pengarang menguatkan lagi unsur kepercayaan ini dengan mengetengahkan ayat “Doktor…tolong tinggalkan pedang itu. Jangan dibawa keluar dari hutan ini. Saya risau semanga pedang itu akan mengamuk” (Semangat Hutan; 517-518). Penggunaan pistol dan senapang pula telah diangkat pengarang ini melalui watak Amiruddin dan Ondu (menggunakan senapang) dan beberapa orang penjenayah termasuk Doktor Zahid. Amiruddin dan Ondu menggunakan senapang untuk mempertahankan diri, manakala penjenayah menggunakan pistol untuk melepaskan diri atau membuat ugutan bagi melaksanakan cita-cita jenayah mereka. Kedua-dua jenis senjata ini juga diperbuat daripada beberapa elemen alam sekitar terdiri daripada besi dan logam lain.

Penggunaan perabot dalam karya kajian boleh ditemui secara meluas dalam semua novel kajian sama ada secara mudah atau dilakukan perincian yang wajar. Perabot yang terlibat adalah meja makan, set bilik tidur, perkakas dapur, set sofa ruang tamu, perkakas pejabat dan sebagainya. Perincian terhadap perabot ini akan dilakukan pengarang apabila perabot yang dikemukakan itu melambangkan status ekonomi keluarga sama ada kaya atau miskin, ataupun perabot berkenaan amat berbeza dari kebiasaan yang sering dilihat, umpamanya seperti dipaparkan dalam petikan; Mereka masuk ke ruang dalam. Beberapa buah kerusi dan kusyen diatur di ruang ini. Kerusi itu kelihatan agak buruk tetapi masih boleh diduduki. Manakala kusyen itu pula nampak lusuh dan berbau hapak. Di hadapan sekali diletakkan sebuah meja. Seutas tali tersembunyi di sebalik tiang perentang paling atas. Benang kasar diikat pada tali itu lalu dijulurkan ke bawah dan dibiarkan tergantung-gantung. (Mandatori; 446)

197

Kepelbagaian bentuk dan elemen alam sekitar abiotik yang diangkat pengarang ini dalam karya kajian jelas menyerlahkan tentang keprihatinan pengarang terhadap elemen alam sekitar sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Kehadiran alam sekitar semulajadi dengan pelbagai fungsi dan suasana tidak sekadar menyerlahkan karya yang tinggi nilai estetiknya, tetapi menampilkan penguasaan dan keprihatinan penulis berkenaan dengan persekitarannya. Alam sekitar buatan manusia pula banyak mengangkat elemen semulajadi dalam inovasi penciptaan, seterusnya menyerlahkan warna budaya tempatan masyarakat. Bauran semua elemen semulajadi dalam karya ini menjadikan karya kelihatan tepu dengan unsur alam, segar dan padat dengan ilmu.

PENEMUAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap novel kajian, pengarang ternyata mengangkat banyak isu dan elemen yang melibatkan alam sekitar dalam karya berdasarkan watak, perwatakan, plot, malah pemikiran watak. Isu falsafah alam sekitar ditonjolkan secara bersahaja, mudah dan sederhana tetapi mempunyai pengertian dan makna yang luas dari sudut alam sekitar. Isu falsafah berkenaan tidak sekadar dilihat dari sudut agama Islam, malah merangkumi fahaman agama Hindu dan diserlahkan melalui tingkah laku watak, perwatakan serta pemikiran dan diyakinkan pula melalui pengucapan dialog yang kemas.

198

Kesan yang ditimbulkan oleh pembangunan seperti pencemaran bunyi, udara, jerebu, banjir kilat, setinggan dan kesesakan trafik juga diangkat secara mudah. Isu sensitif negara seperti pembinaan Empangan Bakun turut diangkat pengarang ini dalam karya dengan menonjolkan kegiatan tidak bertanggungjawab media asing yang cuba menggagalkan usaha berkenaan dan memburukkan projek tersebut pada peringkat antarabangsa.

Pembalakan merupakan isu alam sekitar yang sering mendapat perhatian dunia. Penulis mengangkat isu pembalakan haram yang dilakukan secara berleluasa terutama di Sabah sehingga mengakibatkan kerugian yang besar dari sudut ekonomi atau kelestarian alam terhadap negeri dan negara. Dalam hal ini, pengarang secara tidak langsung juga telah mengemukakan satu bentuk kegiatan pembalakan yang bersifat mesra alam dengan mengamalkan corak penanaman semula balak bagi menampung keperluan kayu kayan pada masa hadapan.

Isu kesihatan awam meliputi beberapa jenis penyakit yang biasa dihidapi masyarakat Malaysia seperti selesema, kesan merokok, hepatitis dan esophagitis. Pengarang telah mengangkat beberapa jenis penyakit seperti hepatitis dan esophagitis secara terperinci termasuk mengemukakan gejala dan simptomnya sebagai pengetahuan tambahan kepada pembaca. Selesema dan tabiat merokok yang ditemui di sana sini dalam sebahagian besar novel analisis hanya dikemukakan secara mudah, sederhana dan senang difahami.

Isu-isu yang melibatkan undang-undang negara turut ditemui dalam novel analisis seperti pencerobohan sempadan negara, ordinan Perlindungan Hidupan Liar, sistem tender pembalakan dan akta Perhutanan Negara. Semua isu ini telah diterangkan secara terperinci dalam novel

199

kajian secara kreatif dan mengesankan. Sekalipun isu-isu ini melibatkan fakta dan data secara saintifik, namun kreativiti pengarang mempersembahkan isu berkenaan telah membentuk satu karya yang istimewa dan bermaklumat.

Meneliti dari sudut elemen alam sekitar pula, elemen alam sekitar biotik ternyata sangat kuat diserlahkan dan mempengaruhi keberkesanan novel kajian. Pengarang telah mengangkat alam flora dengan mengemukakan pelbagai unsur bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, kayu kayan dan buah-buahan hutan. Semua elemen alam sekitar biotik dari kelas flora ini telah dibaurkan dengan rapi, indah, menarik dan disulam dengan gaya bahasa yang lincah dan segar. Sekalipun terdapat beberapa unsur flora telah diperincikan tetapi pembaca seakan dapat menerima deretan fakta berkenaan apabila menggunakan ayat dan bahasa yang sesuai.

Elemen fauna dalam alam sekitar biotik banyak mengangkat fauna darat melibatkan hidupan liar, binatang ternakan, binatang buruan, unggas dan burung serta serangga. Sebahagian besar fauna ini merupakan haiwan yang ditemui di kawasan hutan tropika. Hidupan liar lebih mendapat huraian daripada pengarang ini dengan lebih terperinci dengan mengemukakan corak kehidupan beberapa spesies hidupan liar seperti serigala, harimau dan ular sawa. Pembunuhan hidupan liar yang dikatakan ganas dan mengancam manusia seperti harimau telah diserlahkan. Selain harimau, ular sawa yang menggunakan belitan untuk melemahkan mangsa juga turut diangkat dalam novel-novel kajian secara mendalam dan mudah, tetapi pada masa yang sama mudah difahami oleh pembaca dan berkesan. Kehadiran burung-burung penghijrah yang berhijrah mengikut musim tertentu juga turut mewarnai elemen alam sekitar fauna dan menyerlahkan keunikan yang tersendiri.

200

Alam sekitar dan budaya yang diketengahkan pengarang ini kelihatan hidup dan mampu memberi nafas yang berbeza terhadap karya terutama apabila memaparkan banyak cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia Timur. Tingkah laku manusia yang pelbagai dan berwarna warni ini memberi nilai dan menyerlahkan pemikiran mereka terhadap persekitaran terutama tentang bagaimana cara gaya mereka berinteraksi dengan alam sekitar.

Masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan mengamalkan berbagai-bagai budaya ini telah ditonjolkan pengarang dengan harmoni berdasarkan amalan agama dan kepercayaan watak. Agama dan kepercayaan yang diterapkan dalam setiap watak telah membentuk satu cara gaya dan interaksi yang pelbagai dengan persekitaran. Pengarang ini telah menyerlahkan beberapa watak yang patuh dengan amalan agama mereka seperti Islam dan Kristian, tetapi pada masa yang sama wujud juga watak tertentu yang longgar pegangan agamanya. Selain itu, beberapa ritual dan kepercayaan lain seperti percayakan semangat, penunggu dan mengamalkan amalan tertentu telah diketengahkan terutama yang melibatkan pelbagai budaya kaum. Kepelbagaian persekitaran budaya ini menampilkan satu bentuk kelainan terhadap karya, pada masa yang sama mewujudkan struktur karya yang menarik, serasi, harmoni dan kreatif.

Sekalipun analisis ini sarat dengan isu-isu dan elemen biotik alam sekitar, namun elemen alam sekitar abiotik turut terserlah dengan kehadiran alam sekitar semulajadi dan elemen alam sekitar buatan manusia. Unsur alam sekitar semulajadi lebih banyak ditonjolkan berdasarkan unsur cuaca dan iklim dengan mengemukakan unsur hujan, mendung, petir, guruh, angin, gelombang, embun, kabus dan jerebu selain kehadiran perbezaan antara siang dan malam antara

201

kawasan di dunia. Badan air seperti laut, sungai dan empangan turut ditemui secara kerap dengan huraian yang terperinci dan menyakinkan, selain penceritaan secara menarik tentang alam sekitar semulajadi fizikal dari sudut topografi bumi.

Elemen alam sekitar abiotik juga terserlah dengan penggunaan alam sekitar buatan manusia yang ditonjolkan melalui alam sekitar buatan manusia yang bersifat konkrit seperti bangunan dan jambatan; kenderaan seperti kereta, motosikal, bot, rakit, kapal layar dan kapal terbang; makanan dan minuman, hasil daripada tumbuhan seperti rokok, kertas, ubat-ubatan tradisional dan alatan serta barangan kraftangan. Semua elemen alam sekitar buatan manusia yang diserlahkan dalam karya telah dibaurkan secara harmoni, sederhana dan menghidupkan struktur karya selain membantu menguatkan karya itu sendiri.

Secara keseluruhan, pengarang ini ternyata mampu membaurkan pelbagai unsur, elemen dan isu alam sekitar dalam novel-novel kajian dengan mengangkat pelbagai fakta dan data berkaitan secara tersendiri yang akhirnya muncul dalam bentuk kreatif. Sekalipun sarat dengan ilmu bantu seumpama ini, karya thriller ini masih mampu hidup dan berdiri dalam bentuknya yang tersendiri; suspen, terpenuh ilmu, mendebarkan, kaya dengan maklumat, tanpa melupakan unsur-unsur puitis dan kreatif, malah sangat mengesankan. Akhirnya, karya yang dibentuk seumpama ini bukan sahaja mampu menggugah dan mencabar pembaca dengan ilmu yang dimiliki, malah boleh membentuk karya yang bersifat antarabangsa dan pelbagai. Karya sastera tidak lagi lahir dari kekosongan ruang anganan pengarang tetapi sarat dengan adunan ilmu hasil kerja keras dan penyelidikan penulisnya.

202

BIBLIOGRAFI

Abdul Hamid Mar Iman. 2000. Hutan: Pengurusan dan Penilaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Latif Mohamad. 1997. Kepelbagaian Tumbuhan: Status Sumber Alam Malaysia dlm. Kepelbagaian Biologi: Implikasi kepada Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad Badri Mohamad. 1993. Sumber Air Tawar dan Marin dlm. Sumber Alam: Potensi dan Penerokaannya. (Ahmad Badri Mohamad (ed.). Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahyaudin Ali. 1993. Sumber Ikan Air Tawar dlm. Sumber Alam: Potensi dan Penerokaannya. (Ahmad Badri Mohamad (ed.). Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anon.

2000.

Pembalakan

Haram

di

Kedah

dikesan

dlm.

http://www.tv3.com.my/bu/may2000/18_berita5.html.

Armin

Warisan http://www.dbp.gov.my/dbp98/majalah/budaya99/db12satwa.htm.

Azhari

Saleh.

1999.

Hidupan

Liar

Alam

Sejagat

dlm.

Asirvatham, J.M. (2001). Conservation of Flora and Fauna dlm. MANCID Annual Conference di Equatorial Hill Resort, Cameron Higlands, Pahang, pada 12 – 13 November 2001. Baharudin Omar, Abdul Rassip Che Nun & Aminuddin Abdul Hamid Karim. 1993. Penyebab dan Gejala Penyakit. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Chan Ngai Weng. 2002. Bandar dan Banjir Kilat dlm. http://www.el.net.my/pcghs/banjir.html. Encyclopedia (Online). 2002. Latitude and Longitude dlm. http://encarta.msn.com Eshah Haji Mohamed. 2000. Makanan, Simbol dan Budaya dlm. Masyarakat, Budaya dan Perubahan susunan Rahimah Abd. Aziz, Mohamed Yusoff Ismail. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ismail Ahmad. Yaakub Mohd. Jani. 1994. Tumbuh-tumbuhan dan Persekitaran: Satu Perspektif Geografi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Sahid. 1985. Masalah Semasa Alam Sekitar Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

203

Jamaluddin Jahi. 1993. Masalah Pencemaran Bunyi Bising di Malaysia dlm. Sham Sani, Abdul Samad Hadi & Jamaluddin Jahi (penyt.) Alam Sekitar dan Pengurusannya di Malaysia; 357-376. Bangi: UNESCO/UKM. Kamariah Kamaruddin, Maharam Mamat. 2002. Perspektif Alam Sekitar Menurut Falsafah Islam Dalam Novel Hidayah Dan Di Sebalik Sebuah Kubah: Satu Analisis Awal dlm. Prosiding Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia Ke lapan, anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, di UKM pada 8-10 Oktober 2002. Kamus Dewan. 1996. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamaruddin Mat-Salleh, A. Latiff (peny.). 2002. Tumbuhan Ubatan Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 1999. Panduan Pengguna (ed. Kedua). Kuala Lumpur. Maharam Mamat, Mashitoh Yaacob. 2002. Isu-isu Alam Sekitar dalam Novel Malaysia dlm. Kertas kerja Kolokium Antarabangsa Bahasa dan Pemikiran Melayu-Indonesia ke-3 di Universiti Prince of Songkla, Pattani, anjuran Universiti Prince of Songkla dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada 4-7 Mei 2002. Mashitoh Yaacob. 1998-1999. Kajian Sudut Pandangan Falsafah Alam Sekitar Terhadap Kumpulan Cerpen Mutakhir Tiga Penulis Wanita dlm. Buletin Pusat Pengajian Umum, bil 1(1). Bangi: Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mashitoh Yaacob. 1999. Modul PJJ Falsafah Alam Sekitar. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mat Saad Abd Rahman. 2002. Undang-undang Keluarga Islam: Aturan Perkahwinan. Shah Alam: Hizbi Sdn. Bhd. Melson, F. Gail. 1993. Keluarga dan Persekitaran: Perspektif Ekosistem. (Terj. Jariah Masud). Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Mohd. Noor Ramlan.1999. Ekologi Asas dan Alam Semula Jadi Terpilih. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara. Mohd Nordin Hasan. 1997. Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaannya dlm. Kepelbagaian Biologi: Implikasi kepada Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Shahwalid Haji Othman. 1995. Ekonomi Sumber Hutan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamed Salleh. 1992. Serangga dan Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
204

Muhamad Zakaria, Wan Abdul Kadir Wan Yusof & Zainal Abidin Borhan. 1993. Tumbuhantumbuhan dalam Perubatan Tradisional Orang Melayu dlm. Fonomena 2. Kuala Lumpur: Siri Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Online. http://www2.moe.gov.my/~ibmm/jpkm/tumbuhan.htm Muhd Zuki Pileh dan Hamidah Zabidi. 2001. Dapatkah Bumi Kita Diselamatkan? dlm. Massa bil. 282, 10-16 Mac; 26-33. Muhd Zuki Pileh. 2002. Penyelesaian Konflik Manusia-Harimau dlm. Massa bil. 357, 24-30 Ogos; 14-15. Nor Dalilah Mohd. Salleh. Tumbuhan http://www.fpend.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_99/dalilah.htm Sebagai Ubatan dlm.

Noor Hassim Ismail. 1996. Kesihatan Persekitaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Puteh. 1995. Pengisian Dunia Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosnani Ibrahim. 1998. Atas talian (http://www.mastic.gov.my/newscan/okt98/um211098.html) Ramlee Awang Murshid. 1999. Tombiruo. Petaling Jaya: Alaf 21 Sendirian Berhad. Ramlee Awang Murshid. 2000. Ranggau. Petaling Jaya: Alaf 21 Sendirian Berhad. Ramlee Awang Murshid. 2000. Mandatori. Petaling Jaya: Alaf 21 Sendirian Berhad. Ramlee Awang Murshid. 1999. Semangat Hutan. Petaling Jaya: Alaf 21 Sendirian Berhad. Raihanah Jantung http://www.emedia.com.my/Current_News/BH/Sunday?Kesihatan/20020928231700/Article. Abdullah. 2002. Wanita Juga Berisiko Hadapi Sakit dlm.

Ridzwan Hashim. 1993. Sumber Makanan Pesisiran Laut Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman. 1996. History of Islamic Philosophy (Part 1 and 2), London: Routledge. Shahnon Ahmad. 1994. Sastera: pengalaman, ilmu, imaginasi dan kitarannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suhaila Mohamed. 1993. Tumbuhan Ubatan Sebagai Sumber dlm. Sumber Alam: Potensi dan Penerokaannya. (Ahmad Badri Mohamad (ed.). Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

205

Wan Abdul Rahman Latif. 1996. Permulaan Tamadun Manusia dlm. Wan Abdul ahman Latif, et al. (1996). Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Watson, J.. 1993. Manusia dan Ekologi: Pengenalan sains bumi gunaan. Terj. Mohamad Ali Hasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yaacob Harljn. 2002. Masyarakat Melayu dan Pengaruh Barat: Perubahan dan konflik Nilai dlm. http://members.lycos.co.uk/nabirz/soc11.htm. Zakri A. Hamid. 1993. Sumber Genetik Tumbuhan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zakri A. Hamid. 1997. Kepelbagaian Biologi Biakbaka Tumbuhan dan Bioteknologi: Implikasi Kepada Dunia Selatan dlm. Kepelbagaian Biologi: Implikasi kepada Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Zaini Ujang (peny.). 1993. Islam dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
http://content.health.msn.com/content/article/1678.50773

atas talian. Hepatitis C. 17/10/2002.

Racun Dalam Asap Rokok dlm. http://www.moh.gov.my/bpk/kempen_kk/asap_rokok.htm atas talian. 18/10/2002. Bahaya dan Akibat Merokok dlm. http://www.nano-healthy.com/html/rokok.htm#Bahaya atas talian. 18/10/2002 Islam dan Kesihatan Rokok dlm. http://www.mpsj.gov.my/cybermosque/rokok.html atas talian. 18/10/2002. Pemeliharaan Alam Semulajadi di Malaysia Penerangan.gov.my/pahang/bahan/ALAM20%SEKITAR.htm. (http://www.windowstomalaysia.com.my/national/10_5.htm) http://www.fpend.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_99/chinglin.html (http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6g.htm). Senduduk dlm. http://www.kplb.gov.my/kesedar2/BMalaysia/hseduduk.htm Hutan Pengimbang Ekosistem Bumi dlm. http://www.forr.upm.edu.my/2001/newspaper.html.
http://www.forestry.sarawak.gov.my/forweb/wildlife/mgmt/pa/protsp.htm

dlm

http://www.

Program Pemuliharaan Berjaya dlm. http://www.tv3.com.my/bu/september/1_berita8.html. http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6c.htm
206

http://www.forestry.sarawak.gov.my/farweb/wildlife/mgmt/pa/bcat.htm
http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6g.htm http://www.forestry.sarawak.gov.my/forweb/wildlife/fauna/reptile/rpython.htm http://www.windowstomalaysia.com.my/nation/10_6f.htm http://mdkerian.perak.gov.my/KERIAN%20MB/maklumat/Kualagula.htm

Masyarakat Malaysia Masyarakat Majmuk dlm. http://members.lycos.co.uk/nabirz/soc1.htm RAR. 1999. Pesta Menuai: Pelbagai Acara Dan Keunikan dlm.
http://www.dbp.gov.my/dbp98/majalah/budaya99/db08etnik.htm

Roselle Ganti Tembakau: Roselle Beri Hasil http://agrolink.moa.my/moa1/newspaper/pertanian/ha970816.html Lembaga Tembakau Negara dlm. http://www.ltn.gov.my Wakid: a tradisional Banboo Back Carrier dlm.
http://shop.store.yahoo.com/malaysiaastall/wakbammadbac.html.

Lumayan

dlm.

207

SYAIR MELAYU KLASIK DAN ALAM SEKITAR

OLEH MASHITOH YAACOB mash@ukm.my

HASIL PENYELIDIKAN SENI DAN ALAM SEKITAR

PUSAT PENGAJIAN UMUM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 BANGI, SELANGOR, MALAYSIA

2002

Kertas ini berupa hasil penyelidikan yang ditaja oleh Universiti Kebangsaan Malaysia gran penyelidikan kod 11JD/001/2001.

Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar

Abstrak Syair adalah salah satu rumpun puisi Melayu lama yang semakin dilupakan. Alam sekitar pula adalah satu bidang penuh kontroversi yang semakin mendapat perhatian ramai. Menggabungkan kedua-dua subjek ini dalam sebuah kajian seperti ini memberikan satu pengalaman penyelidikan yang sangat menarik. Kajian ini memberikan fokus tentang hubungan di antara kedua-dua subjek ini dari segi penggunaan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan sesebuah syair. Seterusnya kajian ini turut menghuraikan tentang elemen-elemen alam sekitar yang digunakan termasuk tentang cara (gaya) atau bagaimana ia digunakan dalam syair tersebut. Elemen-elemen alam sekitar yang menjadi fokus dalam mengkaji syair-syair ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu elemen abiotik dan biotik. Kedua-dua kategori elemen alam sekitar ini seterusnya menjadi landasan atau pendekatan kajian ini. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan elemen alam sekitar daripada kedua-dua kategori ini bertindak sebagai latar cerita dan juga sebagai perlambangan secara analogi dan personafikasi. Kata kunci: syair, alam sekitar, abiotik dan biotik. Abstract Syair is one part of the old Malay poem that has gradually being forgotten. On the other hand, environment is a controversial subjects that gradually catching the attention of many people. Combining both of these subjects in one study such as this one has given me a very interesting research experience. This study focuses on the relationship between these subjects in the sense of the use (application) of environmental elements in the process of constructing as well as creating a particular syair. Furthermore, this study is also elaborate on the elements of environment that has been utilised in the syair including the ways (styles) or how it has been brought into play in the syair. The environmental elements focused by this study can be divided into two categories; they are abiotic and biotic. These two categories of environmental elements are then used as the fundamental approach of this study. The result of this study is obviously pointing out that most of the environmental elements from both categories has been utilised as the background of the stories of the syair. However, the environmental elements are also harmoniously brought into play as symbols via analogy and personification. Keywords: syair, environment, abiotic, and biotic.

PENGHARGAAN Kajian tentang “Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar” ini ialah sebahagian daripada penyelidikan “Seni dan Alam Sekitar” yang dijalankan secara berkumpulan yang terdiri daripada empat orang ahli akademik Pusat Pengajian Umum. Walaupun kajian ini boleh berdiri sendiri sebagai sebuah penulisan atau penerbitan akademik, namun tiga lagi kajian di bawah penyelidikan ini telah melengkapkan lagi apa yang cuba disampaikan dalam kajian “Syair dan Alam Sekitar” ini. Justeru itu, saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan penyelidik iaitu Hamdzun Haron, Maharam Mamat dan Maznah Ibrahim dalam memberikan sumbangan dan kerjasama yang sepenuhnya dalam melengkapkan kajian ini. Saya juga amat berterima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan UKM di atas kepercayaan, peluang dan dana yang diberikan. Kajian ini dibiayai sepenuhnya oleh Skim Peruntukan Penyelidikan untuk Fakulti/Pusat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dana ini merupakan pemangkin utama dalam menjayakan kajian “Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar” sehingga terhasilnya penulisan akademik ini. Mashitoh Yaacob

ACKNOWLEDGEMENTS The study of “The Classical Malay Syair and Environment” is part of a research entitled; “Arts and Environment” that has been conducted by four of the Centre for General Studies’ academic staffs. This study can be independent on its own in terms of an academic writing or as an academic publication. However, the other three studies done by the other fellow researchers have complemented what this study is conveying. Therefore, I am grateful to Hamdzun Haron, Maharam Mamat and Maznah Ibrahim for their full contribution and cooperation in complementing this study. I would also like to express my gratitude to Centre for General Studies and Universiti Kebangsaan Malaysia for the trust, opportunity and financial funding given. This study is sponsored fully by Research-Funding Scheme for Faculty/Centre under Universiti Kebangsaan Malaysia. The fund was the main cause for the completion of “The Classical Malay Syair and Environment” study that resulted in the form of this academic writing. Mashitoh Yaacob

SYAIR MELAYU KLASIK DAN ALAM SEKITAR

PENGENALAN

Penghasilan sebuah karya seni sememangnya tidak boleh lari daripada penggunaan elemen-elemen alam sekitar. Terdapat hubungan yang kuat di antara penggunaan elemenelemen alam sekitar dan proses pembinaan atau penghasilan karya seni tersebut. Pengkarya cuba menggabungkan dan mengharmonikan pelbagai elemen alam sekitar dalam penghasilan karya mereka. Oleh kerana manusia tidak dapat lari dari alam sekitar mereka, maka mereka banyak mengimitasi apa yang ada di sekeliling mereka termasuklah dalam penghasilan karya seni. Ini berlaku secara sedar mahupun tidak oleh para pengkarya. Kajian ini akan menggunakan pendekatan elemen alam sekitar yang dipecahkan kepada dua kategori iaitu alam sekitar abiotik (alam sekitar semulajadi dan alam sekitar buatan manusia) dan alam sekitar biotik (alam sekitar flora dan alam sekitar fauna). Pendekatan ini akan digunakan sebagai landasan kajian terhadap syair yang dipilih dalam mengungkapkan hubungan kuat yang terdapat di antara elemen-elemen alam sekitar dan proses pembinaan atau penghasilan syair tersebut. Syair-syair yang dipilih ialah dari jenis Syair Romantis, Syair Agama (Mistik) dan Syair Sejarah. Syair yang paling banyak dipilih ialah jenis Romantis kerana ia lebih mendekati Syair Melayu Klasik yang cuba dikaji oleh pengkaji. Sembilan buah syair yang dipilih ialah syair Ken Tambuhan, syair Yatim Nestapa, syair Seri Benian, syair Satukan Hangat dan Dingin, syair Raja ka-Laut, syair Perang Betawi, syair Kampong Gelam Terbakar, syair Kias dan syair Bernasib Malang. Kajian ini bertujuan meneliti sejauh mana penggunaan elemen

208

alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan sesebuah syair klasik Melayu memandangkan hubungan kehidupan masyarakat Melayu dan alam sekitar yang amat akrab sekali. Jelasnya, bagaimanakah hubungan yang akrab antara masyarakat Melayu dan elemen-elemen alam sekitar itu diterjemahkan dalam penghasilan syair Melayu klasik ini. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah elemen alam sekitar itu dan cara (gaya) atau bagaimana ia digunakan sehingga lahirnya keharmonisan di antara elemen alam sekitar tersebut dengan proses pembinaan atau penghasilan syair tersebut.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan lebih banyak kaedah kualitatif berbanding kuantitatif kerana pengkaji banyak melakukan analisis kandungan (content analysis). Teknik yang banyak sekali digunakan ialah penyelidikan kepustakaan, pemerhatian dan penelitian isi kandungan bahan kajian.

SYAIR MELAYU KLASIK

Menurut Syed Naguib Al-Attas (1968), Hamzah Fansuri ialah pengasas syair Melayu. Perdebatan tentang perkara ini masih lagi berlangsung hingga ke hari ini. Namun begitu, ia bukanlah fokus kajian ini. Apa yang penting (sebelum syair Melayu klasik ini dikupas

209

menggunakan pendekatan elemen alam sekitar abiotik dan biotik) ialah untuk mengenali serba sedikit tentang perkara-perkara asas syair. Syair dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu (Mohd Hashim Taib 1966):

i.

Syair Romantis Syair jenis ini mencerminkan alam romantis. Isinya memperlihatkan nukilannukilan dan peristiwa-peristiwa khayal, penuh dengan babak-babak percintaan yang amat hebat antara putera dan puteri raja, gambaran-gambaran kayangan yang indah-indah, penderitaan akibat fitnah-fitnah tertentu dan lain-lain. Contoh syair seperti ini ialah syair Ken Tambuhan, syair Yatim Nestapa, syair Seri Benian, syair Raja ka-Laut, syair Kias, syair Bernasib Malang, syair Damar Bulan, syair Bidasari, syair Si-Lindong Delima, syair Panji Semerang dan lainlain.

ii.

Syair Agama (Mistik) Syair jenis ini menceritakan hal-hal yang bersangkut paut dengan agama. Contoh syair seperti ini ialah seperti syair Satukan Hangat dan Dingin, syair Burung Pinggai, syair Perahu dan lain-lain lagi.

iii.

Syair Sejarah Syair ini mengambil bahan-bahan sejarah sebagai temanya. Contoh syair jenis ini ialah syair Perang Betawi, syair Kampong Gelam Terbakar, syair Perang Makasar dan lain-lain.

210

Kebanyakan syair ini adalah nukilan yang panjang-panjang. Misalnya, nukilan sesuatu cerita, sesuatu nasihat, sesuatu ilmu dan sebagainya. Selaras dengan sifat syair yang panjang ini, orang membaca syair umumnya bukan untuk merasakan keindahan susunan nukilan dan bunyi tiap-tiap barisnya tetapi untuk mendengarkan ceritanya yang dibacakan sambil berlagu. Namun begitu, terdapat juga syair atau bahagian yang indah tentang nukilan dan bunyi tiap-tiap barisnya kerana kata-kata dan perumpamaan yang dipakai kena pada tempatnya (S. Takdir Alisjahbana 1971). Di sinilah elemen-elemen alam sekitar abiotik dan biotik amat berperanan iaitu sebagai latar cerita dan lambang maksud cerita yang hendak disampaikan tanpa mencacatkan cerita dan keindahan bunyinya, malah ia menjadikan syair ini indah dan lengkap sebagai sebuah cerita kerana elemen-elemen ini turut menyediakan latar dan lambang kepada plot cerita terbabit.

Jenis syair yang paling banyak dipilih untuk kajian ini ialah Syair Romantis. Rasional pemilihannya ialah; syair-syair yang ingin dikaji ialah Syair Melayu Klasik, maka syair-syair yang agak tua dan kurang menerima pengaruh luar kebanyakannya terdiri daripada syair-syair jenis ini. Contohnya, syair Ken Tambuhan. Isi syair ini dipungut daripada cerita Seri Panji ataupun mungkin cerita ini diambil dan dimasukkan ke dalam cerita Panji sebagai salah satu daripada bahagiannya (A Teeuw 1966). Ia dianggap sebagai syair Melayu yang asli kerana di dalamnya tidak disebut nama Allah tetapi yang sering diseru ialah Dewata Mulia Raya seperti dalam cerita Hindu. Pengarang syair ini tidak diketahui nama dan tempat asalnya. Apa yang jelas dalam syair ini ialah latar masyarakatnya bertutur dalam bahasa Melayu dan Jawa seperti di Palembang atau

211

Melaka Lama (Puisi Melayu 1958). Begitu juga dengan syair Yatim Nestapa dan Seri Benian yang terpinjam dari cerita Hindu.

Boleh dikatakan hampir semua syair-syair ini tidak mempunyai nama pengarangnya sehinggalah terjumpanya syair-syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri yang tinggal di Bandar Baru Pulau Sumatera. Namun, banyak karyanya telah dibakar pada TM 1637 atas titah Iskandar Muda Sultan Acheh kerana karangannya dituduh tidak membezakan antara Tuhan dan makhluk (Puisi Melayu 1958). Syair Raja ka-Laut yang turut menjadi bahan kajian ini terkandung dalam Misa Melayu iaitu sebuah kitab sejarah yang dikarang oleh Raja Chulan bin Raja Hamid dari Perak. Raja yang ke laut itu ialah Sultan Iskandar Shah yang menjadi Raja Negeri Perak pada TM 1750 hingga 1764. Syair Perang Betawi pula dikarang semasa penjajahan British di Tanah Melayu, sekitar TM 1811 apabila Inggeris bertolak dari Melaka ke Tanah Jawa bagi memerangi orang Belanda. Syair ini memuji-muji orang Inggeris dan Raffles yang menjadi Gabenor selepas memenangi perang itu. Syair Kampong Gelam Terbakar pula dikarang oleh Abdullah bin Abd Kadir yang dilahirkan di Melaka pada tahun 1797 berketurunan Arab dan Tamil. Beliau meninggal dunia di Mekah pada 1858. Beliau dianggap sebagai wartawan yang sangat peka pada zamannya. Syair Kias dikarang oleh Raja Haji Yahya keturunan Sultan Perak dilahirkan pada TM 1870 di Perak. Sir Frank Swettenham memberikan gelaran „Poet Laureate‟ atau „penyair yang terutama‟ kepada beliau. Pada TM 1905 ketika menjadi Penghulu di Chenderiang, beliau bersama-sama Sir Richard Winstedt menulis cerita Pawang Ana seperti Awang Sulong, Ma’lim Deman, Ma’lim Dewa, Anggun che’ Tunggal dan Raja Muda. Beliau juga pernah membantu Winstedt dan

212

Wilkinson mengarang beberapa kitab berkenaan dunia Melayu kerana beliau sangat mahir dalam bahasa dan adat istiadat Melayu. Sementara itu, syair Bernasib Malang dikarang oleh Haji Abdullah bin Haji Abu Bakar seorang peranakan Pulau Pinang. Semasa menjadi guru pelawat di Perak, beliau telah menjadi munshi Tuan Winstedt (1903-1904). Winstedt membantu beliau menerbitkan terjemahan Hikayat Sa-ribu Satu Malam (Puisi Melayu 1958).

HASIL DAN PERBINCANGAN

Terdapat beberapa tafsiran dan konsep tentang alam sekitar dalam aplikasinya terhadap pelbagai perkara (Mashitoh 1998). Namun begitu, bagi tujuan menyorot beberapa pilihan syair Melayu Klasik ini, tafsiran dan konsep yang akan diterapkan lebih berbentuk perkaitan antara elemen alam sekitar dan syair yang dikaji. Jelasnya, kajian ini akan menggunakan pendekatan elemen alam sekitar yang dipecahkan kepada elemen abiotik dan biotik.

Melalui pendekatan ini beberapa pembahagian akan dibuat berdasarkan elemenelemen alam sekitar yang dikaji iaitu pertamanya alam sekitar abiotik atau alam sekitar bukan hidup. Ia boleh dipecahkan lagi kepada alam sekitar semulajadi dan alam sekitar buatan manusia. Alam sekitar semulajadi ialah seperti badan-badan air (sungai, tasik, alur dan lain-lain), batuan, gas-gas, iklim dan sebagainya. Alam sekitar buatan manusia pula ialah seperti rumah, bangunan, kerusi, kertas, tembikar dan lain-lain yang sememangnya

213

tidak boleh lari daripada mengambil unsur-unsur alam sekitar sebagai ramuan penghasilannya (Mashitoh 1998).

Keduanya, ialah alam sekitar biotik atau alam sekitar hidup. Ia juga boleh dipecahkan kepada alam flora, alam fauna dan alam sekitar sosial yang disebut juga alam sekitar kemanusiaan dan alam sekitar budaya. Namun, bagi kajian ini alam sekitar sosial (budaya) atau kemanusiaan tidak akan dikaji kerana ia lebih mendekati kajian di bawah falsafah alam sekitar. Alam flora meliputi alam tumbuh-tumbuhan dari peringkat tinggi sehinggalah kepada rumpair seperti algae. Alam fauna meliputi alam haiwan sama ada dalam ekosistem akuatik (air tawar dan laut) mahupun terestrial (darat) (Mashitoh 1998).

Apa yang ingin dijuruskan dalam kajian ini ialah elemen alam sekitar abiotik dan biotik ini dan hubungkaitannya dengan syair yang dihasilkan. Jelasnya apa yang cuba diteliti ialah sejauh manakah penggunaan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan dan penghasilan sesebuah syair Melayu klasik. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah elemen alam sekitar itu dan cara (gaya) atau bagaimana ia digunakan sehingga lahirnya keharmonisan di antara elemen alam sekitar tersebut dengan proses pembinaan atau penghasilan karya seni itu.

214

Analisis Syair Melayu Klasik

Alam Sekitar Abiotik

1. Alam Sekitar Semulajadi

Syair-syair yang diteliti sangat banyak menggunakan elemen alam sekitar semulajadi. Elemen-elemen alam sekitar semulajadi yang digunakan mempunyai fungsi yang pelbagai dalam syair yang dihasilkan. Namun begitu, apa yang jelas, elemen alam sekitar semulajadi dalam syair-syair ini digunakan dengan begitu harmoni sekali. Kita dapati penggunaannya begitu lancar teradun dengan seni penghasilan syair itu, khasnya dengan tema, rima, latar, plot atau jalan cerita syair-syair ini. Banyak elemen alam sekitar semulajadi ini digunakan sebagai latar cerita. Tidak kurang juga elemen-elemen alam sekitar semulajadi digunakan sebagai metafora, perlambangan atau simbol melalui analogi, kiasan, ibarat, personafikasi dan sebagainya.

Syair Ken Tambuhan misalnya, menggunakan elemen-elemen alam sekitar semulajadi seperti batu, tanah, emas, sungai, air dan pantai. Jelas sekali, elemen-elemen alam sekitar ini begitu akrab dengan kehidupan masyarakat Melayu. Ini kerana, setiap syair adalah hasil jiwa penyairnya. Jiwa penyair dibentuk oleh masyarakat, tempat dan zamannya (S. Takdir Alisjahbana. 1971).

215

Oleh kerana syair Ken Tambuhan ini berkisar tentang kisah romantis dalam keluarga raja-raja, maka tidak hairanlah perkataan „emas‟ diulang berkali-kali bagi melambangkan betapa berharganya gadis yang dipuja oleh si teruna. Emas sememangnya adalah logam semulajadi yang amat berharga. Ia mengambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk dan sukar diperolehi. Logam yang tidak boleh dimusnahkan ini boleh dikitar semula dan tidak terkesan oleh udara, air dan oksigen. Ia tidak kusam, berkarat atau terhakis. Emas adalah logam yang paling tidak reaktif. Topeng emas kematian Tutankhamun tetap serupa semasa ia ditemui pada 1922 dengan semasa ia dibuat pada 1352 SM. Emas, sebagai logam yang berharga juga dijadikan barang-barang perhiasan khasnya bagi wanita (Gold Jewelry and Ornaments of Malaysia 1988). Ciri-ciri emas yang sebeginilah yang menyebabkan ia dijadikan lambang dalam syair ini sebagai sesuatu yang sukar diperolehi atau dicari maka menjadikannya sangat berharga. Ia digunakan sebagai lambang kepada maksud yang hendak disampaikan oleh penyair iaitu bagi menggambarkan betapa berharganya gadis yang dipuja oleh si putera. Contohnya, “Aria ningsun, emas tempawan,” “Aria ningsun, emas-ku nyawa” dan “Adoh gusti-ku, emas juita” (A. Teeuw 1966).

Istilah elemen alam sekitar semulajadi lain yang agak kerap diulang ialah „batu‟ yang sifatnya kita ketahui sangat kuat dan kukuh, maka kita dapati istilah batu yang digunakan dalam syair ini menunjukkan kota yang dibina daripada batu. Banyak kita temui frasa kota batu dalam syair-syair yang dikaji ini. Ini jelas menggambarkan kekukuhan kota itu hasil daripada sifat batu itu. Satu perkara yang menarik dan agak berbeza dalam syair Seri Benian ialah apabila ia menceritakan fungsi batu sebagai alat

216

pengasah, “Jikalau ta‟ tajam, ambil-lah batu, Asah-lah patil beliong di-situ:” (Puisi Melayu 1958).

Sungai, pantai, air dan tanah sememangnya elemen alam sekitar semulajadi yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia khasnya masyarakat Melayu. Banyak kota dan bandar besar hari ini terbina di kawasan-kawasan sungai dan pantai seperti Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Melaka dan sebagainya. Ini kerana kawasan berair seperti sungai dan laut merupakan pergantungan masyarakat Melayu yang ketara untuk sumber protin, sebagai medium atau jalan pengangkutan, sumber minuman dan pembersihan diri serta perkakas-perkakas kegunaan harian. Namun begitu, dalam syair ini, elemen-elemen ini kurang digunakan sebagai lambang sesuatu maksud yang hendak disampaikan tetapi amat kerap digunakan sebagai latar cerita.

Syair Yatim Nestapa misalnya, mengandungi elemen-elemen alam sekitar semulajadi seperti angin, ombak, guruh, air laut, intan, sungai, pantai, emas, bumi, gunung dan bulan. Apa yang berbeza dalam syair ini berbanding dengan syair Ken Tambuhan ialah elemen-elemen alam sekitar semulajadi ini bukan sahaja digunakan sebagai lambang atau latar cerita malah diberikan ciri-ciri personafikasi atau pengorangan seperti frasa “Angin pun turun sangat keliru” (Mohd Hashim Taib 1966). Di sini angin digambarkan sebagai mempunyai perasaan keliru. Kita dapati kesesuaian penggunaan elemen alam sekitar semulajadi ini dengan nada syair ini wujud dengan baik sekali. Sifat atau keadaan angin yang apabila bertiup adalah bersimpang siur menghilir dan memudik halangan-halangan di permukaan bumi begitu sesuai diberikan unsur personafikasi

217

“keliru.” Penggunaan elemen alam sekitar semulajadi “angin” seperti ini sesuai dengan nada yang cuba dibawa dalam salah satu episod cerita syair ini iaitu keadaan tidak menentu pada latar, suasana dan watak-watak ceritanya.

Pada syair yang sama, bait; “Ombak menghempas seru-menyeru” (Mohd Hashim Taib 1966). Penggunaan elemen alam semulajadi “ombak” digambarkan sebagai menghempas “seru-menyeru.” Ini besar kemungkinan kerana sifat atau keadaan ombak yang apabila terjadi menghempas secara bertindan lapis bagai orang yang “serumenyeru.” Sekali lagi gaya penggunaan elemen alam sekitar semulajadi “ombak” sebegini sesuai dengan nada yang cuba dibawa dalam salah satu episod cerita syair ini iaitu keadaan kecoh dan tidak menentu pada latar, suasana dan watak-watak ceritanya. Sementara itu, “tempekan” digambarkan seperti “guruh” seolah-olah guruh boleh bertempek seperti dalam bait ini; “Bertempek ia seperti guroh” (Mohd Hashim Taib 1966). Ini besar kemungkinan kerana “guruh” apabila berbunyi kedengannya kuat sekali. Maka “tempekan” yang kuat disamakan seperti bunyi “guruh.” Penggunaan elemen alam semulajadi “guruh” memberikan kesan yang signifikan ke atas penekanan maksud yang cuba digambarkan oleh penyair. “Tempekan” tanpa disandarkan secara personafikasi kepada elemen alam sekitar semulajadi “guruh” berkemungkinan besar tidak akan membawa kesan extremity “tempekan” yang cuba disampaikan oleh penulis syair ini. Pada syair yang sama juga, nada sebaliknya dibawa dengan menggunakan elemen alam sekitar semulajadi “air” yang diberikan sifat tenang seperti dalam bait ini; “Didalam sungai ayernya tenang” (Mohd Hashim Taib 1966). “Air” dan “sungai” yang diberikan unsur personafikasi “tenang” digunakan dalam syair ini sebagai latar cerita dan

218

lambang. “Air” yang dikaitkan dengan “sungai” jelas sebagai latar cerita dan “air” yang dikaitkan dengan “tenang” jelas sebagai lambang khasnya dalam menggambarkan nada syair pada suasana dan watak-watak dalam syair ini yang “tenang.” Jika kita melakukan pemerhatian ke atas genre-genre sastera Melayu klasik sama ada verbal atau non-verbal termasuklah dalam syair ini, penggunaan elemen alam sekitar semulajadi seperti ini adalah satu kelaziman; dalam syair ini khasnya, penggunaannya adalah bagi meredakan atau memisahkan antara satu klimaks dalam episod cerita dengan klimaks-klimaks dalam episod cerita yang seterusnya atau yang sebelumnya di samping membawa nada yang lebih damai (atau anti klimaks) iaitu bertentangan dengan nada pada klimaks tadi.

Selain daripada syair ini, penyair Raja ka-Laut juga banyak menggunakan cara (gaya) begini dalam penghasilan syairnya. Elemen-elemen alam semulajadi dalam syair ini digunakan sebagai latar cerita, perlambangan dan diberikan juga unsur-unsur personafikasi yang jelas. Ini menambahkan lagi keharmonisan dan keserasian penggunaannya. Penggabungan di antara unsur-unsur alam sekitar ini dengan lenggok kekreativitian penulisan syair dilakukan dengan bijak sekali dan kelihatan begitu serasi. Istilah seperti sungai, timah, pasir, laut, angin digunakan sebagai latar cerita. Namun apa yang menarik dalam syair ini ialah tentang bagaimana keindahan elemen alam sekitar ini cuba digambarkan oleh penulisnya. Jika syair-syair sebelum ini banyak menggunakan elemen alam sekitar untuk melambangkan sesuatu yang lain tetapi syair ini pula sebaliknya. Sebagai contoh lihat frasa-frasa ini; “Pasir-nya bagai santan di-ramas,” “Naik ka-pantai pasir-nya puteh” dan “Gunong berator, batu berkalok” (Puisi Melayu 1958). Di sini penyair cuba menggambarkan keindahan alam semulajadi khasnya betapa cantik,

219

bersih dan halusnya pasir-pasir di pantai, gunung dan batu-batan dengan mengkias ibaratkan kepada benda-benda lain. Sementara itu, unsur-unsur personafikasi yang diberikan kepada elemen-elemen alam sekitar semulajadi menambah harmonikan gabungan antara elemen-elemen alam sekitar semulajadi ini dengan proses kreatif penghasilan syair ini seperti penghasilan nada, rima, rentak dan sebagainya. Contohnya, cuba kita lihat rentak dan rima bait-bait di bawah ini (Puisi Melayu 1958); “Naik ka-pantai pasir-nya puteh” “_________________________” “_________________________” “Turun mandi di-Sungai Rateh” “_________________________” “Sungai-nya banyak di-dalam telok” “Gunong berator, batu berkalok” “_________________________”

Sebuah syair lagi yang turut menggunakan unsur personafikasi ke atas elemen alam sekitarnya ialah syair Perang Betawi. Walaupun banyak elemen alam sekitar semulajadi digunakan sebagai latar cerita tetapi elemen laut telah diberikan unsur personafikasi yang baik oleh penyairnya. Contohnya, frasa “Perjalanan laut sudah sentosa” (Puisi Melayu 1958). Laut digambarkan boleh melakukan perjalanan dan mempunyai sifat sentosa besar kemungkinan kerana sifat laut yang mengalir dan pasang surut seolah-olah melakukan perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Di samping itu, keadaan laut mengalir dan pasang surut ini boleh berlaku dengan cepat atau dengan perlahan. Justeru itu, laut juga diberikan sifat “sentosa” yang dikaitkan dengan perjalanannya tadi. Sifat sentosa ini besar kemungkinan bagi menggambarkan redanya keadaan perang yang diceritakan dalam syair ini. Jelasnya, dalam syair ini, penggunaan

220

elemen alam sekitar semulajadi “laut” bukan sahaja berfungsi sebagai latar cerita malah sebagai lambang secara personafikasi untuk menekankan maksud atau jalan cerita.

Syair Satukan Hangat dan Dingin mempunyai cerita yang berbeza. Amat kurang sekali elemen-elemen alam sekitar semulajadi yang digunakan sebagai latar cerita. Elemen-elemen alam sekitar semulajadi yang digunakan dalam syair ini, penuh dengan perlambangan sesuai sekali dengan jenis syair ini yang tergolong dalam kategori syair mistik atau agama. Syair ini menggunakan khasnya elemen alam sekitar laut dalam menggambarkan ilmu tauhid yang mesti dipelajari oleh orang Islam, “Laut tauhid juga kau-harong” (Puisi Melayu 1958). Begitu juga dengan frasa “Supaya dapat emas sendiri” (Puisi Melayu 1958) yang melambangkan betapa pentingnya berdagang mencari ilmu dan ilmu yang diperolehi itu diibaratkan seperti memiliki emas yang sangat berharga.

Penggunaan elemen-elemen alam sekitar semulajadi sebagai latar cerita banyak sekali boleh diperolehi dalam syair Kampong Gelam Terbakar. Hampir keseluruhan elemen alam sekitar semulajadi dalam syair ini digunakan sebagai latar cerita. Satusatunya elemen alam sekitar semulajadi yang digunakan sebagai lambang dalam menyampaikan cerita supaya lebih baik dan berkesan ialah “api.” Api diberikan unsurunsur personafikasi yang baik sehingga dapat memberikan kesan yang hidup kepada cerita syair ini. Ini ditambah lagi dengan sikap penyair yang menceritakan dengan teliti atau terperinci setiap sesuatu yang dilihat atau diamatinya sehingga pembaca dapat membayangkan sendiri kebakaran itu. Api digambarkan boleh makan sesuka hati, api mempunyai lidah, api boleh menjilat dan api boleh melompat; “Api pun memakan-lah

221

bersuka hati,” “Lidah api itu naik menjulang-julang,” “Api-nya pun menjilat di-sebelah darat” dan “Sa-konyong-konyong api melompat di-Kampong Bali…” (Puisi Melayu 1958). Sementara itu, syair Kias pula banyak menggunakan elemen alam semulajadi sebagai latar cerita, contohnya “Gunong yang tinggi menjadi padang” dan “Sa-buah laut habis terbongkar” (Puisi Melayu 1958) (Sila rujuk Lampiran A).

2. Alam Sekitar Buatan Manusia

Alam sekitar buatan manusia banyak sekali digunakan dalam syair ini khasnya sebagai latar cerita. Misalnya, dalam syair Ken Tambuhan, Yatim Nestapa, Seri Benian, Raja kaLaut, Perang Betawi, Kampong Gelam Terbakar dan Kias, alam sekitar buatan manusia seperti kota, sumpitan, pagar, tenunan, pintu gerbang, pintu kota, mahkota, taman, kain, rumah, tangga, cincin, keris, rakit dan candi kerap kali diulang. Ini jelas sekali menunjukkan bagaimana interaksi antara manusia dan alam sekitar telah wujud hingga ke tahap mengubahnya atau menginovasikan elemen-elemen alam sekitar. Batu dan kayu dijadikan kota, buluh dijadikan sumpitan dan pagar, kapas dijadikan kain tenunan, kayu daripada pokok dijadikan pintu gerbang, tumbuhan renek dan pokok-pokok bunga dijadikan taman, logam seperti emas dijadikan cincin, besi dijadikan keris, buluh dan batang-batang pokok dijadikan rakit, kayu dan batu dijadikan bahan binaan seperti candi.

Satu contoh yang menarik yang boleh dikutip daripada Syair Ken Tambuhan ialah logam seperti tembaga dibuat cembul, satu benda yang mungkin kurang dikenali kini;

222

“Chembul-nya bunga wijaya mala” (A. Teeuw 1966). Cembul ialah satu komponen dalam tepak sirih yang terdiri daripada lima sekawan iaitu untuk bekas pinang, kapur, gambir, tembakau dan bunga cengkih. Ia berbentuk bulat dan bertutup, di bahagian bawahnya terdapat tapak bagi membolehkannya terletak dengan betul. Pada kebiasaannya, cembul untuk bekas kapur berbentuk silinder atau berbeza sedikit dari yang lainnya. Ia diperbuat daripada logam iaitu tembaga, perak dan juga saduran emas. Bagi memberikan keunikannya, bahagian luar cembul dan penutupnya akan diukir dengan berbagai-bagai bentuk seperti bunga petola, sirih emas, daun candik kacang dan berbagai-bagai jenis ukiran mengikut kemahiran tukang ukir. Arus pembaharuan corak kini telah berubah mengikut keadaan semasa dan pelanggan. Corak grafik serta objek tertentu seperti bangunan dan kebudayaan telah mula mendapat tempat oleh tukang ukir bagi memenuhi citarasa pelanggan (Perpustakaan Negara Malaysia 1999a).

Jelasnya, kebanyakan unsur-unsur alam sekitar buatan manusia ini diletakkan dalam syair ini sebagai latar cerita atau lokasi cerita yang bertindak sebagai prop cerita. Justeru itu, dapat juga dikatakan bahawa hubungan manusia dan alam sekitarnya turut dipengaruhi oleh apa yang boleh dihasilkan oleh manusia menggunakan alam sekitarnya. Elemen-elemen alam sekitar buatan manusia itu adalah hasil daripada interaksi antara manusia dan alam sekitarnya. Terdapat juga alam sekitar buatan manusia yang dijadikan sebagai perlambangan misalnya dalam Syair Yatim Nestapa; sangkar digunakan sebagai perlambangan; iaitu rumah yang dianalogikan kepada sangkar burung; “Rumah pun seperti sangkar bayan” (Mohd Hashim Taib 1966). Jika kita teliti, kita dapati elemen alam sekitar buatan manusia dianalogikan kepada elemen alam sekitar buatan manusia

223

iaitu “sangkar” kepada “rumah.” Sangkar bayan atau sangkar burung biasanya sangat cantik berhias dengan pelbagai ukiran dan hiasan-hiasan yang lain. Ini besar kemungkinan untuk memberikan gambaran suasana dan perasaan watak yang tertekan di atas kawalan rapi terhadap pergerakannya. Walaupun watak terbabit mempunyai tempat tinggal yang selesa dan cantik serta segala keperluan disediakan tetapi pada hakikatnya dia terkurung dan tidak bebas atau merdeka melakukan sesuatu seperti yang diingininya.

Dalam Syair Satukan Hangat dan Dingin, lilin yang merupakan salah satu elemen alam sekitar buatan manusia digunakan sebagai lambang kehancuran dan kemusnahan; “Hanchor hendak seperti lilin.” Elemen alam sekitar buatan manusia perahu dijadikan perlambangan dalam Syair Kampong Gelam Terbakar; “Rioh-nya saperti perahu yang tenggelam” (Puisi Melayu 1958). Keadaan riuh-rendah akibat Kampong Gelam yang terbakar itu diibaratkan seperti perahu yang sedang tenggelam (Sila rujuk Lampiran A).

Alam Sekitar Biotik

1. Alam Sekitar Flora

Kebanyakan elemen alam sekitar flora dalam syair-syair yang dikaji ini digunakan sebagai perlambangan dan tidak kurang juga digunakan sebagai latar cerita serta simbol. Syair Ken Tambuhan contohnya, menggunakan alam sekitar flora sebagai latar cerita, khasnya dalam menggambarkan keindahan pemandangan alam semulajadi yang menjadi

224

latar kepada cerita ini. Pohon, bunga dan hutan diulang-ulang dalam syair ini. Pohon nagasari, pohon rambutan dan pohon chempaka berapit menghiasi latar syair ini. Sementara itu, bunga angsana dan chempaka turut diadun dalam syair ini bagi mengindahkan lagi latar cerita yang bertemakan kayangan ini. Syair Yatim Nestapa juga menggunakan elemen-elemen alam sekitar flora sebagai latar cerita. Pohon-pohon bunga dan pokok-pokok hutan ini sememangnya sehingga kini digunakan dalam hiasan taman yang menyediakan suasana yang menenangkan dengan rimbunan daun-daunnya yang meredupkan suasana (Ismail Saidin 1993). Elemen-elemen alam sekitar flora seperti pohon kayu berfungsi sebagai tempat berteduh bagi Tuan Puteri. Hutan rimba, pohon teruntum condong digambarkan sebagai pelindung dan tempat tinggal yang menyediakan segala keperluan. Jagung, padi, ubi, keladi dan bunga-bungaan menyediakan segala keperluan kepada watak-watak cerita dalam syair ini. Maka tidak hairanlah apabila kita dapati kaum peribumi menganggap hutan adalah kesarwajagatan mereka (Mashitoh 1999).

Namun begitu, dalam syair-syair kategori romantis ini, elemen alam sekitar flora yang paling ketara digunakan sama ada bagi menghiasi latar cerita ataupun sebagai perlambangan ialah „bunga-bungaan.‟ Bunga memberikan kesan yang tidak memadai untuk diterangkan dengan kata-kata. Bunga memberi kesan belaian, keriangan, kemurnian, kelembutan, kesucian, keheningan, keramahan, cinta kasih, kesopanan, kemuliaan, kesempurnaan, keilahian dan kesyurgaan (Kolom Anda 2001). Sebahagian daripada kesan-kesan ini dimanfaatkan dengan halus, harmoni dan bijak sekali oleh penulis-penulis syair ini dalam syair masing-masing sesuai dengan tema romantis cerita

225

syair-syair tersebut. Dalam syair Ken Tambuhan, antaranya bait; “Serta bunga-bunga berbagai warna” dan “Ada yang bersunting chempaka warna” (A. Teeuw 1966) serta dalam syair Yatim Nestapa (Hashim Mohd Taib 1966) khasnya bait; “Bunga-bungaan jangan di-kata” membawa kesan keriangan, kemeriahan dan keramahan dalam salah satu episod cerita syair tersebut. Sementara itu, bait-bait dalam syair Ken Tambuhan (A. Teuuw 1966) ini; “Kelihatan rakit bunga angsana” dan “Dengan bunga di-tudongkannya”, jelas penggunaan “bunga” di sini membawa kesan belaian, kemurnian, kelembutan, kesopanan, kesucian, keheningan, cinta kasih dan kemuliaan pada sang puteri kekasih hati si Raden walaupun sang puteri telah menjadi mayat. “Bunga” elemen alam sekitar biotik kategori flora ini seringkali diabadikan dalam genre sastera klasik Melayu seperti dalam syair ini mungkin kerana bunga mempunyai potensi sebagai media penciptaan hasil seni kerana ia dipandang dari segi unsur rupa yang menerbitkan pula pelbagai kesan tadi kepada perasaan. Maka karya-karya seni khasnya syair dapat dicipta dengan begitu indah sekali melalui penghayatan terhadap keindahan bunga.

Sementara itu, elemen-elemen alam sekitar flora yang digunakan sebagai perlambangan banyak sekali terdapat dalam syair Seri Benian, Satukan Hangat dan Dingin, dan Raja ka Laut. Misalnya elemen alam sekitar flora sirih sebagai sirih junjung yang mempunyai perlambangan tersendiri dalam masyarakat Melayu (Mohd Tarmizi Kamson 1996). Ini banyak sekali terdapat dalam syair Seri Benian. Kalau kita lihat dalam syair ini, elemen alam sekitar flora „sirih‟ diulang lebih daripada sepuluh kali. Jelas sekali elemen ini berperanan penting dalam upacara, adat resam dan budaya semasa masyarakat Melayu. Sirih pinang merupakan elemen alam sekitar flora yang penting dan menjadi

226

satu kemestian dalam perkembangan budaya yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka. Justeru itu, kita dapati sirih (sebagai elemen alam sekitar flora) menjadi satu simbol kebudayaan dan menjadi satu segmen di dalam adat istiadat budaya Melayu hingga kini. Sirih dalam budaya Melayu digunakan bermula dari memakan sirih, perkahwinan, adat resam dan adat istiadat hinggalah kepada perubatan tradisional (Perpustakaan Negara Malaysia 1999c). Sirih Cina, sirih udang, sirih Keling dan sirih Melayu adalah jenis sirih yang dimakan bersama pinang dan kapur (Rooney, D 1993). Namun sirih Melayu lebih popular dimakan dan digunakan dalam adat resam. Sirih bertemu urat pula sering menjadi pilihan kepada Mak Bidan dalam ilmu perubatan tradisional (Muhamad & Mustafa 1994).

Penggunaan sirih dalam budaya Melayu yang dipaparkan dalam syair ini bagi upacara peminangan penuh dengan perlambangan. Sirih dipilih (dan bukan elemen alam sekitar flora yang lain seperti daun lalang, daun kelapa dan sebagainya) dalam upacara peminangan masyarakat Melayu besar kemungkinan kerana sifat sirih itu sendiri. Ia dimengertikan sebagai melambangkan sifat yang merendah diri dan sentiasa memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri bersifat pemberi. Ini kerana sifat pohon sirih yang memanjat di atas junjung atau pokok sakat atau pokok api-api tetapi dalam masa yang sama tidak merosakkan junjung itu (Perpustakaan Negara Malaysia 1999b). Sirih dalam syair Seri Benian (Puisi Melayu 1958) jelas sekali digunakan dalam adat peminangan. Si pemberi sirih junjung jelas sekali cuba mempersembahkan sifat dan sikap dirinya yang dilambangkan dengan sirih junjung (sebagai sebahagian daripada hantaran peminangan atau perkahwinan) sebaik dan seikhlas mungkin bersesuaian dengan sifat-sifat semulajadi

227

elemen alam sekitar flora “sirih” tadi. Sementara itu, sirih sebagai hantaran peminangan tersebut juga dibawa, diolah dan digubah dalam pelbagai rupa untuk menyampaikan maksud atau mesej bahawa di samping pemberi bersifat baik, ikhlas, merendah diri dan sebagainya seperti sifat-sifat sirih itu, dia juga seorang yang berketrampilan dan sesuai digandingkan dengan sang puteri atau si dara. Lihat bait-bait dalam syair Seri Benian seperti di bawah ini (Puisi Melayu 1958);

“Sireh-nya saperti bangun gorap” (hal 45) “Sireh di-buat saperti pelang” (hal 46) “Sireh di-bangun saperti kechi” (hal 46) “Sireh persembah Maharaja Kerma” (hal 46) “Sireh saperti bahtera hilir” (hal 46) “Sireh di-arak dengan biola” (hal 46) “Sireh-nya saperti sa-buah lanchang” (hal 46) “Sireh saperti mongkor melayang” (hal 46) “Sireh pengeran di-arak menteri” (hal 47) “Sireh-nya saperti burong wilmana” (hal 47)

Semasa masyarakat Melayu mengadakan majlis perkahwinan, sirih junjung adalah satu kemestian dijadikan barang hantaran pengantin. Sirih junjung seperti mana yang diperikan dalam syair ini digubah dengan pelbagai bentuk seperti bangunan atau masjid, juga berbentuk flora mengikut citarasa penggubah. Lazimnya daun-daun sirih disusun dengan mengembang di bahagian bawahnya sebagai dataran dan membentuk di bahagian atasnya (Variasi Gubahan Pengantin 2000). Bunga rampai, gambir, pinang dan kapur disorokkan di celah lipatan daun-daun sirih di bahagian datarannya (Perpustakaan Negara Malaysia 1999e). Pada zaman dahulu Raja-raja Melayu telah menggunakan sirih junjung sebagai satu alat istiadat pertabalan raja atau sultan terutamanya di negeri
228

Kelantan. Masyarakat Melayu kini juga telah memberikan sirih junjung tempat dalam beberapa majlis rasmi negara. Kebiasaannya sirih junjung dalam jumlah tidak kurang daripada sepuluh pahar (sejenis dulang berkaki) akan mengiringi perarakan atau dijadikan penyeri di majlis tersebut (Perpustakaan Negara Malaysia 1999d).

Satu lagi elemen alam sekitar flora yang digunakan sebagai lambang ialah „jati‟ iaitu sejenis tumbuhan yang digunakan dalam syair Satukan Hangat dan Dingin. Pohon jati seringkali digunakan untuk membuat perabot. Ia berasal dari India, Myanmar, Thailand dan negeri-negeri Indo China. Kayu jati yang berwarna kuning keemasan dan dengan lorek atau corak yang menarik mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Kayunya kuat dan dapat mengeluarkan sejenis cecair seperti lilin yang menjadikannya licin dan berkilat apabila lama digunakan. Kayu jati saiigat sesuai digunakan untuk pembuatan perabot berkualiti tinggi, kabinet, pintu dan lantai rumah, pembinaan kapal mewah, vemir, papan lapis, barangan kraftangan dan lain-lain (Ensiklopedia Malaysiana 1995). Ironinya dalam syair ini, berdasarkan sifat-sifat jati yang kuat, teguh dan tahan lama, syair ini tidak menggunakannya bagi melambangkan sesuatu yang mempunyai sifat yang sebegitu. Sebaliknya, pengarang mengumpamakan sekiranya „jati‟ tidak berbunga, walaupun kuat, teguh dan tahan lama, namun tidak berguna kepada burung sekalipun sepertimana bait-bait ini; “Umpama jati tiada berbunga, Kapada burong tiada berguna” (Puisi Melayu 1958: 49). Syair jenis agama yang sarat dengan perlambangan ini cuba mengatakan bahawa jika manusia hidup selama mana sekalipun di dunia ini seperti pohon jati tetapi jika tidak berilmu khasnya beragama maka tidak berguna kepada sekecil-kecil

229

makhluk Tuhan pun. Kita dapati analogi yang digunakan oleh pengarang syair ini amat bertepatan sekali; sangat padat dengan makna.

Syair Raja ka-Laut juga tidak ketinggalan menggunakan elemen alam sekitar flora sebagai perlambangan. Contohnya “Peluru-nya bagai nyior gading” (Puisi Melayu 1958). Peluru meriam di sini digambarkan seolah-olah seperti nyior gading atau kelapa gading, mungkin kerana bentuknya yang bulat membujur seperti gading. Keadaan fizikal nyior atau kelapa gading yang sebegitu jika jatuh menimpa manusia pada kepala atau bahagian badannya sudah tentu amat sakit dan boleh membawa maut. Justeru itu, gambaran meriam bagai nyior gading besar kemungkinan penyair cuba menggambarkan bagaimana peluru itu dibuat dengan teliti walaupun sebagai senjata tetapi tetap mengekalkan nilainilai estetikanya. Justeru itu, perlambangan peluru meriam bagai nyior gading membawa dua fungsi. Pertama, bagi menggambarkan kekuatan bentuk fizikal peluru itu yang boleh membunuh, dan kedua, bagi menggambarkan ketelitian pembuatannya yang

mengekalkan nilai-nilai estetika walaupun pada senjata. Seterusnya, seperti kelapa yang pelbagai guna, peluru meriam yang seperti nyior gading ini amat berguna dalam pelayaran Raja yang ke laut itu. Maka perlambangan peluru meriam bagai nyior gading bertepatan penggunaannya bagi penyair menekankan maksud yang ingin disampaikan itu.

Penggunaan kelapa atau nyior sebagai analogi dalam syair Raja ka-Laut ini boleh difahami kerana kelapa dan masyarakat Melayu sememangnya tidak dapat dipisahkan. Kelapa tidak diketahui tempat asalnya tetapi dibawa ke negara ini melalui ombak laut. Air kelapa digunakan untuk minuman. Isi kelapa diparut untuk mengeluarkan santan

230

kelapa yang digunakan dalam masakan (Kementerian Pertanian Malaysia 2002). Hampir keseluruhan bahagian tumbuhan ini digunakan oleh masyarakat Melayu terutamanya pada zaman dahulu. Daunnya dijadikan atap, tikar dan sarung ketupat sementara pelepahnya yang kering dijadikan bahan bakar. Isi buahnya dijadikan santan untuk masakan. Sabut kelapa turut dijadikan bahan bakar dan alat mencuci pinggan mangkuk. Lidi kelapa dijadikan penyapu sementara batang kelapa dijadikan jambatan dan bahan bakar apabila kering.

Satu lagi perlambangan yang digunakan dalam syair Raja ka-Laut ini ialah “Anak-nya bagai buah gelugor” (Puisi Melayu 1958). Meriam yang kecil diibaratkan seperti buah gelugor. Besar kemungkinan penyair cuba menggambarkan bahawa meriam yang kecil sedikit dalam pelayaran itu walaupun tidaklah sehebat meriam yang besar (yang mempunyai peluru bagai nyior gading tadi) tetapi jika digunakan pasti membawa kesan yang tidak kurang hebatnya seperti mana buah gelugor yang kaya dengan asid “catharic” membawa rasa yang amat masam jika dimakan. Gelugor adalah satu lagi elemen alam sekitar flora yang sinonim dengan masyarakat rantau Melayu. Justeru, tidak hairanlah ia digunakan sebagai lambing dalam syair ini. Pokok gelugor bersaiz sederhana besar dan ketinggiannya mencapai 25 meter. Daun, buah dan bunganya agak besar. Pokok ini berasal dari Myanmar, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Saiz buahnya lebih kurang 6 sm sementara bunga betinanya yang berwarna merah dan sedikit harum mempunyai kelebaran kira-kira 5 sm. Pokok ini biasa ditanam di kampung dan dusun. Buah asam gelugor biasanya dipotong nipis dan dikeringkan. Kepingan yang telah

231

dikeringkan kaya dengan asid “catharic” yang mempunyai rasa masam untuk digunakan dalam masakan (Universiti Putra Malaysia 2002).

Sementara itu elemen alam sekitar flora “pisang” digunakan sebagai lambang khasnya dalam bentuk personafikasi dalam syair Bernasib Malang; “Tanam pisang tak keluar jantung” (Puisi Melayu 1958). Di sini pohon pisang diberikan sifat pengorangan dengan mengatakan ia sepatutnya mempunyai jantung. Jantung ialah salah satu elemen penting tubuh yang menentukan (dengan kuasa Tuhan) sama ada tubuh dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Daripada perspektif manusia (dalam kes ini masyarakat Melayu) pokok pisang jika tidak mengeluarkan jantung maka tidak bergunalah pokok pisang itu seperti mana tubuh yang mempunyai jantung yang tidak berfungsi. Menggunakan bait “tanam pisang tak keluar jantung” memberikan kesan yang berbeza (lebih mendalam) kepada pembaca berbanding dengan jika penyair menggunakan bait “tanam pisang tak keluar buah.” Secara psikologinya pembaca sebagai manusia lebih sensitif tentang apa yang berkaitan dengan dirinya berbanding elemen alam sekitar lain. Maka penggunaan perlambangan secara personafikasi iaitu pisang yang digambarkan seolah-olah mempunyai jantung amat berkesan sekali kepada pembaca bagi menggambarkan betapa malangnya nasib watak dalam syair Bernasib Malang ini. Bunga pisang yang dilitupi pelepah-pelepah berwarna merah hati disebut sebagai jantung pisang kerana bentuknya seperti jantung manusia. Unsur-unsur pengorangan yang diberikan kepada tumbuhan ini jelas sekali menunjukkan bahawa masyarakat Melayu amat menghormati elemen alam sekitar di sekeliling mereka. Pokok pisang misalnya, adalah salah satu jenis pokok buahbuahan tropika yang menjadi sumber makanan dan tempat perlindungan manusia

232

terutama sekali di zaman sistem pertanian tidak teratur dan kediaman manusia tidak tetap. Masyarakat Melayu menggunakan pokok pisang untuk membuat tali, kraftangan, perhiasan rumah, bahan bakar apabila kering, daunnya digunakan sebagai pembungkus makanan. Ia juga ditanam di sekitar halaman rumah sebagai tempat berlindung dalam cuaca panas dan mencegah hakisan tanah (Serudin Datu Setiawan Haji Tinggal 2002) (Sila rujuk Lampiran A).

2. Alam Sekitar Fauna

Kebanyakan elemen alam sekitar fauna dalam syair-syair yang dikaji digunakan sebagai latar cerita. Ia digunakan dengan harmonis sekali sesuai dengan tema cerita syair-syair tersebut. Elemen alam sekitar fauna dalam syair Ken Tambuhan yang kebanyakannya unggas-unggas dan burung amat sesuai sekali dengan tema cinta dan kasih sayang dalam syair ini. Elemen alam sekitar fauna yang banyak sekali digunakan dalam syair Ken Tambuhan (A. Teeuw 1966) ialah burung-burung dan unggas-unggas. Bayan, nuri, serindit, kumbang adalah burung-burung dan unggas yang lazim digunakan dalam genregenre sastera verbal dan non-verbal dalam masyarakat Melayu terutamanya dalam menggambarkan atau melambangkan episod-episod romantis dalam cerita-cerita yang disampaikan. Maka tidak hairanlah jika sehingga hari ini kita sering dipujuk “kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum” apabila kehilangan kekasih yang dihajati dan “bagaikan pungguk rindukan bulan apabila menggambarkan debaran rindu antara kekasih yang tidak kesampaian. Maka tidak hairanlah terdapatnya penggunaan burung

233

dan unggas seperti ini dalam syair romantis yang seringkali bertemakan cinta dan kasih sayang. Jelasnya penggunaan burung-burung dan unggas-unggas memang sinonim dengan tema-tema cinta dan kasih sayang genre-genre sastera masyarakat Melayu termasuklah di dalam syair ini. Contohnya, “Rioh bunyi-nya bayan dan nuri” dan “Serindit pun jatoh dengan kelelahan” dan “Kumbang dan burong beterbangan nyata” dan “Hendak di-tangkap-nya, burong pun lari” dan “Menangkap serindit berlari-lari” dan dalam syair Seri Benian (Puisi Melayu 1958:43), “Terbang serindit dua sa-kawan.”

Di samping itu, alam sekitar fauna yang banyak mendedahkan tentang haiwanhaiwan liar di hutan seperti naga, ular, kijang, rusa amat sesuai dan harmoni sekali untuk tema pengembaraan di kayangan dalam syair romantis Yatim Nestapa (Mohd Hashim Taib 1966). Penggunaan unsur-unsur fauna ini banyak bertindak sebagai latar cerita dalam syair ini. Contohnya, “Naga yang besar di-dekati-nya” dan “Dipagut ular Nila Berma” dan “Menyusu kapada kijang dan rusa.” Sementara itu, alam sekitar fauna seperti ayam, itik dan angsa yang banyak sekali diungkapkan dalam syair Kampong Gelam Terbakar (Puisi Melayu 1958) amat sesuai sekali sebagai latar cerita memandangkan ia adalah ternakan domestik di kampung-kampung.

Elemen alam sekitar fauna juga digunakan sebagai lambang dalam syair-syair yang dikaji ini. Syair Seri Benian misalnya banyak sekali menggunakan alam sekitar fauna sebagai lambang dalam memperihalkan ceritanya. Contohnya, “Laksana kambing orang kuliti” (Puisi Melayu 1958). Di sini kambing yang dibuang kulitnya digunakan sebagai lambang bagi menggambarkan perasaan sakit yang dialami oleh Si Lindong

234

Delima. Begitu juga dengan frasa; “Di-atas tiang nuri bersha‟ir” dan “Di-atas tiang-nya burong berchakap” (Puisi Melayu 1958). Di sini nuri diberikan unsur personafikasi di mana ia dikatakan boleh bersyair dan burong boleh bercakap bagi menggambarkan kekuatan dan ketinggian tiang kapal yang dilayari sehingga dihinggapi burung nuri dan burung lain yang terbang tinggi di awan, malah burung nuri dan burung lain tersebut boleh bersyair dan bercakap di atasnya tanpa terasa goyah.

Satu lagi unsur personafikasi yang diberikan kepada elemen alam sekitar fauna ialah dalam syair Perang Betawi iaitu “Ikan di-laut naik memanja” (Puisi Melayu 1958). Di sini, ikan dikatakan boleh bermanja seperti sifat manusia, besar kemungkinan bagi menggambarkan atau melambangkan betapa kayanya hasil laut di Betawi pada waktu itu sehingga ikan di laut tanpa perlu dipaksa-paksa atau perlu bersusah payah ditangkap naik “bermanja.” Sementara itu, syair Kias (Puisi Melayu 1958) juga banyak menggunakan elemen alam sekitar fauna sebagai perlambangan seperti; “Laksana ayam di-matikan lipis” (hal 65) “Sa-lagi tikus pandai bergendang” (hal 65) “Katak melompat menchabut pedang” (hal 65) “Biawak pun sudah menjadi musang” (hal 65) “Memandang pipit menggonggong helang (hal 65) “Sa-lama harimau tiada berbelang” (hal 66) “Di-atas tengkok-nya kambing berjulang” (hal 66) “Melihat puyoh panjang-nya ekor” (hal 66) “Cenderawaseh menjadi pikor” (hal 66) “Sa-lama kuching tiada bergigi” (hal 66) “Di-hadapan-nya tikus pulang pergi” (hal 66)

Syair Kias ini menggambarkan betapa dalam sesebuah masyarakat jika yang berkuasa atau yang kuat tiada maka yang lemah pun bermaharajalela. Gambaran ini diberikan
235

dengan berkesan sekali oleh penyairnya dengan penggunaan elemen-elemen alam sekitar fauna yang diberikan unsur-unsur personafikasi ini. Cara (gaya) penggunaan elemenelemen alam sekitar fauna dalam syair-syair ini jelas menunjukkan betapa halus dan tajamnya pengamatan masyarakat Melayu terhadap alam sekitar mereka sehingga dapat dikias dan dilambangkan serta diabadikan dalam hasil seni syair ini (Sila rujuk Lampiran A).

KESIMPULAN

Kebanyakan elemen alam sekitar dalam syair-syair yang dikaji bertindak sebagai latar cerita. Namun begitu, tidak kurang banyaknya ialah elemen alam sekitar yang digunakan sebagai perlambangan dalam syair-syair yang dikaji bagi menyampaikan maksud cerita khasnya secara analogi. Di samping itu, elemen-elemen alam sekitar ini juga digunakan sebagai perlambangan cerita dengan memberikannya unsur-unsur personafikasi. Gabungjalinan yang unik di antara pelbagai kategori elemen alam sekitar dengan fungsi yang diberikan dalam syair telah menghasilkan satu karya seni yang kemas, cantik, indah dan harmonis. Apa yang boleh disimpulkan tentang cara (gaya) penggunaan elemenelemen alam sekitar di bawah kategori abiotik dan biotik dalam syair-syair yang dikaji ini ialah elemen-elemen alam sekitar yang pelbagai ini digunakan sebagai latar dan perlambangan cerita di mana penggunaan dari segi perlambangan boleh dipecahkan lagi kepada penggunaan perlambangan secara analogi dan penggunaan perlambangan secara personafikasi.
236

RUJUKAN A. Teeuw. 1966. Shair Ken Tambuhan. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Ensiklopedia Malaysiana. 1995. Kuala Lumpur: Anzagain. Gold Jewelry and ornaments of Malaysia. 1988. Kuala Lumpur: Muzium Negara. Ismail Saidin. 1993. Palma Pilihan: Untuk Seni Tanaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pertanian Malaysia. 2002. http://agrolink.moa.my/doa/bdc/kelapa.html Kolom Anda. 2001. Bunga untuk Keindahan (Keindahan Bunga dalam Tatanan Seni). http://www.infobunga.com Mashitoh Yaacob. 1998. Falsafah Alam Sekitar dalam Cerpen Penulis Wanita Mutakhir. Dlm. Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mashitoh Yaacob. 1999. Modul PJJ UKM Falsafah Alam Sekitar. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohamad bin Zakaria & Mustafa Ali Mohd. 1994. Traditional Malay Medicinal Plants. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Mohd Hashim Taib. 1966. Sha’er Yatim Nestapa. Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu Berhad. Mohd Tarmizi Kamson. 1996. Sirih Pinang: Simbol Budaya Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia. 1999a. Edisi 2001 Cembul. http://www.sp-cembul.htm Perpustakaan Negara Malaysia. 1999b. Edisi 2001 Pengertian Sirih http://www.sp-sirihpinang.htm Pinang.

Perpustakaan Negara Malaysia. 1999c. Edisi 2001 Sekapur Sirih. http://www.spkenal.htm Perpustakaan Negara Malaysia. 1999d. Edisi 2001 Sirih Junjung. http://www.spsirihjunjung1.htm Perpustakaan Negara Malaysia. 1999e. Edisi 2001 Variasi Gubahan. http://www.spsirihjunjung2.htm Puisi Melayu. 1958. Toronto: Longmans, Green & Co.
237

Rooney, Dawn. 1993. Betel Chewing Traditions in South-East Asia. Kuala Lumpur: Oxford University Press. S. Takdir Alisjahbana. 1972. Puisi Lama. Petaling Jaya: Zaman Baru Sdn. Bhd. Serudin Datu Setiawan Haji Tinggal. http://dbp.gov.my/mab2000/Penerbitan/Rampak/sdst97.pdf 2002.

Syed Naquib Al-Attas. 1968. The origin of Malay sha’ir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Putra Malaysia. http://www.cermat.upm.edu.my/projpel/zaidah63396/MACRO/asam.htm. Variasi Gubahan Pengantin. 2000. Petaling Jaya: Alaf21 Sdn. Bhd. 2002.

238

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK”

3. Alam Sekitar Abiotik 1. Alam Sekitar Semulajadi Syair Ken Tambuhan Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (A. Teeuw 1966): “Memandang ka-dalam kota batu” “Segera datang dudok di-tanah” “Di-suroh-nya kunchi kota-nya batu” “Aria ningsun, emas tempawan” “Aria ningsun, emas-ku, nyawa” “Emas merah, aria ningsun” “Adoh gusti-ku, emas juita” “Ka-dalam sungai di-hanyutkan-nya” “Menurut ayer hilir selalu” “Semena hanyut di-sungai ini” “Di-tarek-nya naik ka-atas pantai” “Batu kepala! Emas tempawan!

Syair Yatim Nestapa Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Mohd Hashim Taib 1966): “Angin pun turun sangat keliru” “Ombak menghempas seru-menyeru” “Bertempek ia seperti guroh” “Ayer laut menjadi keroh” “Seperti mendapat intan berharga” “Di-dalam sungai ayer-nya tenang” “Naik ka-pantai seraya memandang” “Di-batil emas di-rendamkan-nya” “Sa-telah ayer sudah terasa “Sa-hingga ayer mata juga meleleh…”

239

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Tidak-lah tentu bumi istana” “Tidak-lah pun gunong dan desa” “Bersulohkan bulan di-angkasa”

Syair Seri Benian Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958:37-47): “Jikalau ta‟ tajam, ambillah batu” (hal 39) “Kapada batu asahkan semuanya” (hal 40) “Jikalau kayu datang menggunda(h)” (hal 41) “Batu belah di dalam perahu” (hal 43) “Di-pulau Banda, singgah di-situ” (hal 44) “Ambilkan patek rotan dan batu” (hal 44) “Batu-nya hitam, rotan-nya tunggal” (hal 44) “Di-atasnya batu tempat-nya tinggal” (hal 44) “Turunlah ribut tofan sa-kali” (hal 44) “Pulau ta‟ dapat tuanku lalui” (hal 44) “Batu dan rotan di-buaikan-nya” (hal 45) “Di-haluan-nya bota memangku ayer” (hal 46) “Gemerlapan rupa-nya saperti bintang” (hal 46)

Syair Satukan Hangat dan Dingin Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 48-49): “Laut tauhid juga kau-harong!” (hal 48) “Supaya dapat emas sendiri” (hal 49) “Emas terpayu menjauhi bangsa” (hal 49)

Syair Raja ka-Laut Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 51-54):
240

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Di-Sungai Dinding ada-lah angkatan” (hal 51) “Masok ka-sungai Kuala Dinding” (hal 51) “Harga-nya timah mohon di-beri” (hal 52) “Tegoh janjian, bulan di-bilang” (hal 52) “Harga-nya timah di-suroh timbangkan” (hal 53) “Laut yang keras menjadi reda” (hal 53) “Antara Laut Pantai Remis” (hal 53) “Pasir-nya bagai santan di-ramas” (hal 53) “Gelombang dan bakat habis-lah kemas” (hal 54) “Turun-lah angin alang-kepalang” (hal 54) “Baginda pun sampai ka-Pulau Talang” (hal 54) “Berlaboh-lah pula di-Telok Sera” (hal 54) “Naik ka-pantai pasir-nya puteh” (hal 54) “Turun mandi di-Sungai Rateh” (hal 54) “Sungai-nya banyak di-dalam telok” (hal 54) “Gunong berator, batu berkalok” (hal 54)

Syair Perang Betawi Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 56-57): “Ikan di-laut naik memanja” (hal 56) “Murah wang timah, yang mahal pasmat” (hal 56) “Hujan pun banyak sa-mangkin bangat” (hal 57) “Penoh sesak muara pelabohan” (hal 57) “ Perjalanan laut sudah sentosa” (hal 57)

Syair Kampong Gelam Terbakar Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 58-62): “Bulan China dua-belas hampir tahun baharu” (hal 58) “Orang berteriak-teriak mengatakan api di-Kampong Gelam” (hal 58) “Sakalian-nya tiada mahu melawan api” (hal 59) “Api pun memakan-lah bersuka hati” (hal 59)
241

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Angin pun berbalek-lah, tiada lama” (hal 59) “Angin timor bertiup sa-bentar terlalu kenchang” (hal 59) “Lidah api itu naik menjulang-julang” (hal 59) “Kedai China sa-belah laut yang berderet –” (hal 59) “Menchari ayer berbalek-balek” (hal 60) “Kering-lah perigi bagai di-larek” (hal 60) “Api-nya pun menjilat di-sabelah darat” (hal 60) “Api-nya itu pun makin-lah melarat…” (hal 61) “Api-nya besar tiada boleh membuka mata” (hal 61) “Nyata-lah api tiada dapat di-padam lagi” (hal 61) “Kerana sadikit ayer pun tiada dalam perigi” (hal 61) “Api-nya pun meleleh-lah saperti damar” (hal 61) “Bunga api-nya jatoh di-kedai Sayid Omar” (hal 61) “Beras pun melambak penoh di-lorong” (hal 61) “Sa-konyong-konyong api melompat di-Kampong Bali…” (hal 62) “Api-nya menyala-lah, tinggi-lah amat” (hal 62) “Api-nya ku-lihat besar saperti bukit” (hal 62)

Syair Kias Elemen alam sekitar semulajadi boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 65-66): “Gunong yang tinggi menjadi padang” (hal 65) “Sa-buah laut habis terbongkar” (hal 66)

Syair Bernasib Malang -tiada-

2. Alam Sekitar Buatan Manusia Syair Ken Tambuhan Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (A. Teeuw 1966):
242

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Raden berjalan keliling kota” “Raden pun segera mengambil sumpitan” “Di-dalam taman pagar, yang sulit” “Hingga di-tenunan Ken Tambuhan” “Hinggap di-tenunan puteri, nan rata” “Berkeliling kota rata di-chari-nya” “Wira Wani pun sampai ka-pintu gerbang “Lalu berangkat ka-pintu kota” “Ampun, tuanku, duli makota” “Penunggu taman panggilkan beta” “Paman bukakan pintu kota” “Berdatang sembah penunggu pintu “Penunggu taman sangatlah takut” “Kunchi pintu-nya segera di-paut” “Pintu di-buka oleh si-paman” “Di-luar pintu di-tinggalkan teman” “Segeralah Raden masok ka-taman” “Ken Tambuhan bertenun membelakangkan pintu” “Kain nin apa nama tenunan” “Janganlah lari ka-rumah tangga” “Ini-lah chinchin beta upahkan” “Sa-buah rakit paman buatkan” “Di-sambut-nya chinchin, dimasokkan jari” “Sa-telah tangan keris di-pegang” “Keris sempana kenchana panjang” “Palebaya membuat rakit di-sana” “Sa-telah sudah rakit dibuat-nya” “Rakit-nya hanyut dari hulu” “Ambil-lah rakit! Bawa ka-mari!” “Menghambat rakit ka-sana ka-mari!” “Serta di-chapai, rakit dah lari” “Siapa membuat rakit begini” “Selangkan rakit mendapat wirang” “Rakit pun datang menyerahkan diri” “Rakit nen pandai memileh rupa!” “Di-angkat-nya rakit sa-laku mempelai” “Menghunus keris menikam dada-nya” “Di-dalam chandi dudok berchinta” “Di-dalam chandi Raden Menteri”
243

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Masok ka-chandi Raden Menteri”

Syair Yatim Nestapa Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Mohd Hashim Taib 1966): “Rumah pun seperti sangkar bayan” “Sa-buah raga, sa-bilah parang” “Isi kebun-nya semua-nya jadi” “Menakut beta ka-dalam kota” “Baginda berangkat ka-balairong seri”

Syair Seri Benian Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 38-47): “Bahtera dan perahu kenaikan ayahanda” (hal 38) “Di-lihat-nya perahu di-atas galangan” (hal 38) “Ada yang renggang sakalian papan-nya” (hal 38) “Ada yang tiada pula tiang-nya” (hal 38) “Ada pun bahtera kenaikan ayahanda” (hal 38) “Cukup-lah dengan kurong beranda” (hal 38) “Hanya-lah tiang juga yang tiada” (hal 38) “Tebang-lah kayu di-muka kota” (hal 39) “Perbuat-lah tiang perahu-nya kita” (hal 39) “Patil beliong kakanda chari” (hal 39) “Asah-lah patil beliong di-situ” (hal 39) “Tebang-lah kayu di-muka pintu” (hal 39) “Di-ambil-nya senjata banyak perkara (hal 39) “Di-asahkan beliong patil nan rata” (hal 40) “Di-ambil kalam lalu di-tulis-nya” (hal 40) “Chontoh tiang dengan sa-lengkap-nya” (hal 40) “Chukup dengan tali-temalian-nya” (hal 40) “Jikalau ka-taman, jiwa utama” (hal 41) “Berkampong dudok di-istana sendiri” (hal 41)
244

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Di-rampas habis segala pakaian-nya” (hal 42) “Di-sapu arang kapada badan-nya” (hal 42) “Di-muka pintu, konon, dudok-nya” (hal 42) “Tanglong hanyut dari ulu” (hal 43) “Lantai balai di-belah-belah” (hal 43) “Di-perbuat dinding raja beradu” (hal 43) “Pagar di-mana saya sesarkan?” (hal 44) “Serta sampai ka-istana-nya” (hal 45) “Tanglong tergantung sa-genap temberang” (hal 46) “Meriam berbunyi gegak gempita” (hal 46) “Ia mengarak dengan rebana” (hal 46) “Sa-genap tiang tanglong terpasang” (hal 46) “Sa-orang bota memegang pedang” (hal 47) “Meriam di-pasang kanan dan kiri” (hal 47) “Di-arak masok ka-dalam istana” (hal 47)

Syair Satukan Hangat dan Dingin Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 48): “Hanchor hendak saperti lilin” (hal 48) “Hunuskan pedang, bakarkan sarong!” (hal 48) “Ithbatkan Allah! nafikan patong!” (hal 48)

Syair Raja ka-Laut Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 51-54): “Sa-buah sampan, layar sa-biji” (hal 51) “Sakalian-nya bersiap keris” (hal 51) “Turun di-sampan, laku-nya pitah” (hal 51) “Di-lihat-nya perahu banyak bertanding” (hal 51) “Menghendaki meriam kapada Kapitan” (hal 52) “Sa-pasang meriam sedang gahari” (hal 52) “Menurunkan meriam dari kechi-nya” (hal 53)
245

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Meriam dua sama sa-bangsa” (hal 53) “Meriam di-beli dua sa-tanding” (hal 53) “Anika rupa sampan dan balok” (hal 54)

Syair Perang Betawi Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 56-57): “Bandar pun tidak ada yang kurang” (hal 56) “Oleh perahu dagang sakalian” (hal 57) “Jong, senat, penchang, pedewakan” (hal 57) “Perahu kechil tiada di-bilangkan” (hal 57) “Selup, pergat, kapal dan kechi” (hal 57) “Kapal Kasta dan kapal Surati” (hal 57)

Syair Kampong Gelam Terbakar Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 58-64): “Pada ketika itu locheng di-bukit berbunyi selalu” (hal 58) “Masing-masing pun berlari, ada yang berperahu” (hal 58) “Rioh-nya saperti perahu yang tenggelam” (hal 58) “Tatkala itu aku pun berlari dengan kereta” (hal 59) “Di-makan-nya habis rumah-rumah atap” (hal 59) “Di-makan-nya sa-belah rumah Haji Fatimah” (hal 59) “Habis-lah rumah-nya kelima-lima” (hal 59) “Gebernor memakai payong ijau” (hal 60) “Pakaian-nya arang habis berlumor…” (hal 60) “Ada yang memecahkan rumah dengan garang” (hal 60) “Ada yang dengan kayu, ada yang menerajang…” (hal 60) “Ada rumah di-potong, ada yang di-kerat” (hal 61) “Rumah Tambi Isma‟il di-makan-nya rata” (hal 61) “Di-tongkang di-muatkan-nya sa-paroh harta” (hal 61) “Yang sa-paroh hangus-lah bersama dengan pelita” (hal 61) “Pinggan mangkok pasu dan buyong” (hal 61)
246

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Setolop, pelita, kandil dan tanglong” (hal 61) “Di-ikat-nya tiang batu dengan tali” (hal 61) “Dua tiga kali tarek, putuslah tali” (hal 61) “Rumah pun roboh-lah bertimpa-timpa” (hal 61) “Kampong pun tiada berketahuan rupa” (hal 61) “Rumah-rumah atap sakalian habis-lah lumat” (hal 61) “Di-tempat supai jaga dengan senapang” (hal 62) “Di-makan-nya rumah yang berhempit-hempit” (hal 62) “Di-pukul-nya dengan pantat senapang” (hal 63) “Ada yang mengangkat peti pinggan-mangkok” (hal 63) “Putus tali-nya di-jalan habis remok” (hal 63) “Di-ikat-nya itu dengan tali burok…” (hal 63) “Rumah-rumah chantek habis binasa” (hal 63) “Habis-lah dengan kelambu kain khasah” (hal 63) “Ada yang mengeluarkan barang dari perigi” (hal 63) “Ada yang mendapat duit berkarat” (hal 63) “Ada yang dapat ringgit tinggal sa-kerat” (hal 63) “Pinggan mangkok pun habis-lah lumat” (hal 63) “Ada ringgit, ada duit, ada kaki pelita” (hal 64) “Tetapi semua-nya sudah menjadi arang” (hal 64)

Syair Kias Elemen alam sekitar buatan manusia boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 65-66): “Melihat pengkalan di-tutup pasang” (hal 65) “Lembing yang tajam menjadi seligi” (hal 66)

Syair Bernasib Malang -tiada-

4. Alam Sekitar Biotik 1. Alam Sekitar Flora
247

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.)

Syair Ken Tambuhan Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (A. Teeuw 1966): “Kelihatan pohon terbanjar rata” “Ada yang di-pohon nagasari” “Ada sa-tengah di-pohon rambutan” “Jatoh ka-pohon chempaka berapit” “Di-isi-nya dengan bunga angsana” “Serta bunga-bunga berbagai warna” “Dengan bunga di-tudongkan-nya” “Tersebut-lah perkataan Raden ka-hutan” “Kelihatan rakit bunga angsana” “Bunga nin tidak susah menchari “Bunga persembahan dewa dan peri” “Ada yang mengambil bunga angsana” “Ada yang bersunting chempaka warna” “Chembul-nya bunga wijaya mala” “Di-sapukan baginda bunga yang sakti” “Sertakan di-sapukan bunga seganda” “Menchium bunga gandapuri”

Syair Yatim Nestapa Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Hashim Mohd Taib 1966): “Puteri berhenti di-pohon kayu” “Daun kayu sampai luroh” “Anak orang hutan rimba” “Di-bawah pohon teruntum chondong” “Ka-bawah pohon kayu, yang rendang” “Anak orang hutan dan rimba” “Tiada-lah kurang jagong dan padi” “Apa-tah lagi ubi dan keladi” “Bunga-bungaan jangan di-kata”

248

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Sa-genap pohon kembang-nya rata” “Sa-genap hutan badan terlepa” “Di-dalam hutan tempat temasa”

Syair Seri Benian Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 37-47): “Berjalan masok hutan belantara” (hal 37) “Bukan-nya mudah berjalan di-hutan” (hal 38) “Itu-lah kayu teras pekerti” (hal 38) “Kayu permainan jin dan peri” (hal 39) “Menebang kayu di-pintu kota” (hal 40) “Sa-telah sudah kayu di-tebang-nya” (hal 40) “Jangan di-makan buah delima” (hal 41) “Menjemor padi di-tengah halaman-nya” (hal 42) “Menunggu padi sa-orang diri-nya” (hal 42) “Beras padi di-dalam petak” (hal 43) “Sireh-nya saperti bangun gorap” (hal 45) “Sireh di-buat saperti pelang” (hal 46) “Sireh di-bangun saperti kechi” (hal 46) “Sireh persembah Maharaja Kerma” (hal 46) “Sireh saperti bahtera hilir” (hal 46) “Sireh di-arak dengan biola” (hal 46) “Sireh-nya saperti sa-buah lanchang” (hal 46) “Sireh saperti mongkor melayang” (hal 46) “Sireh pengeran di-arak menteri” (hal 47) “Sireh-nya saperti burong wilmana” (hal 47)

Syair Satukan Hangat dan Dingin Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 49): “Umpama jati tiada berbunga” (hal 49)
249

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.)

Syair Raja ka-Laut Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 53): “Peluru-nya bagai nyior gading” (hal 53) “Anak-nya bagai buah gelugor” (hal 53)

Syair Perang Betawi Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 57): “Tanam tumbohan kur semangat” (hal 57)

Syair Kampong Gelam Terbakar Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 59-63): “Pohon sukun semua-nya habis bergunchang” (hal 59) “Bergumpal-gumpal bunga api-nya jatoh di-simpang” (hal 59) “Baik-lah untong ada di-situ sa-pohon eru” (hal 63) “Di-situ-lah bunga api-nya jatoh menderu” (hal 63) “Habis-lah pohon itu semua-nya layu…” (hal 63)

Syair Kias Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 65): “Sa-lama birah menjadi pisang” (hal 65)

250

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) Syair Bernasib Malang Elemen alam sekitar flora boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 68): “Tanam padi menjadi lalang!” (hal 68) “Tanam pisang ta‟ keluar jantong” (hal 68)

2. Alam Sekitar Fauna Syair Ken Tambuhan Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (A. Teeuw 1966): “Kumbang dan burong beterbangan nyata” “Rioh bunyi-nya bayan dan nuri” “Unggas-nya banyak bukan kepalang” “Kena sa-ekor burong serindit” “Serindit pun jatoh dengan kelelahan” “Hendak di-tangkap-nya, burong pun lari” “Serindit pun terbang ka-sana ka-mari” “Menangkap serindit berlari-lari” “Serindit pun terbang perlahan-lahan” “Burong nan saja beri kesusahan” “Tangkap-lah burong, bawa ka-mari” “Ka-mana jatoh burong-ku tadi?” “Tiada juga burong di-dapati-nya” “Ada di-situ burong yang terbang” “Burong, tuanku, di-dalam gubah” “Sa-ekor binatang tiada kelihatan”

Syair Yatim Nestapa Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Mohd Hashim Taib 1966): “Di-lihat-nya sa-ekor rupa binatang” “Ini-lah gerangan nama-nya naga”
251

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Biarlah di-makan naga itu” “Naga yang besar di-dekati-nya” “Sa-telah naga menchium bau-nya” “Naga melihat budak berdua” “Terlalu belas naga mendengarkan” “Sa-ekor anjing terlalu garang” “Sambil mengambil siput tengkuyong” “Anjing-nya datang berlari-lari” “Anjing menyalak tidak terkira” “Anjing kefarat” “Ayam dan itik sangat peridi” “Dipagut ular Nila Berma” “Naga yang sakti di-chitakan-nya” “Menyusu kapada kijang dan rusa”

Syair Seri Benian Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 40-46): “Tatkala manusia di-makan Garuda (hal 40) “Ayam pun banyak memakan padi” (hal 42) “Terbang serindit dua sa-kawan” (hal 43) “Laksana kambing orang kuliti” (hal 43) “Terbang helang di-atas kota” (hal 43) “Di-haluan-nya ada naga bertangkap” (hal 45) “Di-atas tiang-nya burong berchakap” (hal 45) “Tiang laksana naga berjulang” (hal 46) “Di-atas tiang nuri bersha‟ir” (hal 46)

Syair Satukan Hangat dan Dingin Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 49): “Kapada burong tiada berguna” (hal 49)

252

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.)

Syair Raja ka-Laut -tiada-

Syair Perang Betawi Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 56): “Ikan di-laut naik memanja” (hal 56)

Syair Kampong Gelam Terbakar Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 59-64): “Kuda pun penat, jangan di-kata” (hal 59) “Berjenis-jenis dagangan dan sarang burong” (hal 61) “Babi pun habis-lah mati berlompatan (hal 62) “Kain puteh dan baju dan sapu tangan…” (hal 62) – alam sekitar buatan manusia “Ada yang tarek bomba, ada yang tarek tali” (hal 62) – alam sekitar buatan manusia “Habis-lah dengan ayam itek dan angsa” (hal 63) “Berpuloh-puloh babi hangus dalam kandang” (hal 64) “Ayam itek pun habis-lah terbongkang” (hal 64)

Syair Kias Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 65-66): “Laksana ayam di-matikan lipis” (hal 65) “Sa-lagi tikus pandai bergendang” (hal 65) “Katak melompat menchabut pedang” (hal 65) “Biawak pun sudah menjadi musang” (hal 65) “Memandang pipit menggonggong helang (hal 65)

253

LAMPIRAN A “SEBAHAGIAN KUTIPAN ELEMEN ALAM SEKITAR DALAM SYAIR MELAYU KLASIK” (SAMB.) “Sa-lama harimau tiada berbelang” (hal 66) “Di-atas tengkok-nya kambing berjulang” (hal 66) “Melihat puyoh panjang-nya ekor” (hal 66) “Cenderawaseh menjadi pikor” (hal 66) “Sa-lama kuching tiada bergigi” (hal 66) “Di-hadapan-nya tikus pulang pergi” (hal 66)

Syair Bernasib Malang Elemen alam sekitar fauna boleh dikutip daripada ayat-ayat berikut (Puisi Melayu 1958: 68): “Balam di-tangan di-sambar helang” (hal 68) “Batang-nya habis di-koyak lotong” (hal 68)

254

PANTUN MELAYU DAN ALAM SEKITAR

OLEH MAZNAH IBRAHIM maznah@ukm.my

HASIL PENYELIDIKAN SENI DAN ALAM SEKITAR

PUSAT PENGAJIAN UMUM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 BANGI, SELANGOR, MALAYSIA

2002

Kertas ini berupa hasil penyelidikan yang ditaja oleh Universiti Kebangsaan Malaysia gran penyelidikan kod 11JD/001/2001.

PANTUN MELAYU DAN ALAM SEKITAR

Abstrak Pantun sebagai genre puisi tertua adalah hasil gabungan kehidupan dan kesusasteraan masyarakat Melayu. Pantun diibaratkan sebagai cermin kepada sistem kebudayaan dan kehidupan masyarakat Melayu (Dallie, 1988). Terdapat banyak maklumat yang tersirat dalam pantun dan maklumat ini disampaikan dan (kadangkala) dinyanyikan dalam bentuk nasihat, gurauan, dan sindiran. Kajian berbentuk tinjauan awal telah dilakukan untuk melihat gabungan aspek alam sekitar dalam pantun Melayu. Hasil dapatan kajian ini telah mengenalpasti dua aspek utama yang selalu digunakan sebagai latarbelakang pantun. Aspek tersebut ialah perkara yang berkaitan dengan persekitaran laut dan sungai dan persekitaran darat. Katakunci: pantun Melayu, persekitaran laut dan sungai, persekitaran darat

Abstract Pantun as the oldest Malay poem genre, is the end product of an intermarriage between life and literature of the Malay society. Pantun is reflected as a perfect mirror of the Malay culture and the Malay way of life (Dallie, 1988). Much information are embedded in pantun and this information is delivered and at times sung in the form of words of windom, jokes, or even given as cynical remarks. This pleminiary research is designed to seek relationship between aspects of environment in Malay pantun. The result of the research identifies two main aspects which are frequently used as the background of the pantun. Those two aspects are the surroundings of the sea or river and the surroundings of the land. Keywords: Malay pantun, sea and river surroundings, land surroundings

PENGHARGAAN Kajian tentang “Pantun Melayu dan Alam Sekitar” ini ialah sebahagian daripada penyelidikan “Seni dan Alam Sekitar” yang dijalankan secara berkumpulan yang terdiri daripada empat orang ahli akademik Pusat Pengajian Umum. Walaupun kajian ini boleh berdiri sendiri sebagai sebuah penulisan atau penerbitan akademik, namun tiga lagi kajian di bawah penyelidikan ini telah melengkapkan lagi apa yang cuba disampaikan dalam kajian “Pantun Melayu dan Alam Sekitar” ini. Justeru itu, saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan penyelidik iaitu Hamdzun Haron, Maharam Mamat dan Mashitoh Yaacob dalam memberikan sumbangan dan kerjasama yang sepenuhnya dalam melengkapkan kajian ini. Saya juga amat berterima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan UKM di atas kepercayaan, peluang dan dana yang diberikan. Kajian ini dibiayai sepenuhnya oleh Skim Peruntukan Penyelidikan untuk Fakulti/Pusat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dana ini merupakan pemangkin utama dalam menjayakan kajian “Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar” sehingga terhasilnya penulisan akademik ini. Maznah Ibrahim

ACKNOWLEDGEMENTS The study of “The Malay Pantun and Environment” is part of a research entitled; “Arts and Environment” that has been conducted by four of the Centre for General Studies’ academic staffs. This study can be independent on its own in terms of an academic writing or as an academic publication. However, the other three studies done by the other fellow researchers have complemented what this study is conveying. Therefore, I am grateful to Hamdzun Haron, Maharam Mamat and Mashitoh Yaacob for their full contribution and cooperation in complementing this study. I would also like to express my gratitude to Centre for General Studies and Universiti Kebangsaan Malaysia for the trust, opportunity and financial funding given. This study is sponsored fully by Research-Funding Scheme for Faculty/Centre under Universiti Kebangsaan Malaysia. The fund was the main cause for the completion of “The Classical Malay Syair and Environment” study that resulted in the form of this academic writing. Maznah Ibrahim

PANTUN MELAYU DAN ALAM SEKITAR

Pengenalan
Latar belakang

Pantun adalah genre puisi Melayu tradisional yang tidak asing dalam masyarakat Melayu. Pantun juga dikatakan sebagai puisi tertua dalam tradisi Melayu selain dari mentera (mentera adalah pantun mempunyai unsur magis yang diamalkan oleh pawang dan dukun dalam perubatan traditional)(Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu,1998). Pantun digunakan sebagai saluran pengucapan mengambarkan jiwa dan peribadi bangsa Melayu. Sifat puitis pantun yang unik banyak dilihat dari sudut keindahan bahasanya. Mengikut penyelidik barat R.J. Wilkinson dan R.O. Winstedt (1957 dan1961), untuk memahami dan menyelami pengetahuan, perasaan, alir pemikiran orang Melayu maka lihat dan baca pantun mereka. Wilkinson dan Winstedt (1957 dan 1961) menambah bahawa melalui pantun dapat dilihat bagaimana orang Melayu berfikir tentang keadaan sekelilingnya. Disebabkan pantun yang pada asalnya satu puisi lisan yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi maka terdapat berbagai perspektif dan pandangan tentang tarikh dan zaman terciptanya, namum kebanyakan penyelidik kebudayaan Melayu menganggarkan pantun telah wujud lebih kurang 400-600 tahun dahulu.

Sebagai warisan bangsa dan sastera lisan yang popular, pantun digunakan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, pantun yang digunakan oleh Timbalan Presiden UMNO 255

dan juga Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Badawi dalam pembuka bicara ceramahnya sempena Perhimpunan UMMO 2002. Antara petikan pantun beliau yang berjaya mengamatkan dewan seperti yang dilaporkan oleh Md Salleh (2002) adalah seperti berikut:

Tepuk amai-amai Belalang kupu-kupu Isteri datang ramai Takut suami buat kelaku Susu lemak manis Santan kelapa muda Ramai gadis manis Nanti Pemuda mengada-ngada.

Kesimpulannya penggunaan pantun merentasi masa dan zaman dan dalam pelbagai suasana. Pantun adalah alat komunikasi dan „alat perakam‟ yang efektif yang merakam pemikiran, perubahan, kejayaan dan kesinambungan kebudayaan masyarakat Melayu. Pantun dilihat sedemikian kerana pantun mengandungi banyak maklumat penting tentang peradaban masyarakat Melayu serta segala alam sekitar yang berkaitan dengan alam Melayu dan penyimpanan maklumat yang banyak tersirat dan tersurat seperti maklumat yang cuba dimaklumkan dalam pantun berikut:

Terbang burung dari selatan Dipuput angin sangga bayu Bukalah surat dari lipatan Lihatlah pantun bahasa Melayu Minta daun diberi daun Dalam daun buah bidara Minta pantun diberi pantun Dalam pantun ada bicara

256

Bicara pantun mula tersebar dengan lebih luas dengan kedatangan teknologi percetakan di mana pada waktu itu pantun mula ditulis dan dicetak. Pantun didapati banyak termuat dalam hikayat-hikayat Melayu lama dan cerita pelipur lara. Ini dapat dilihat misalnya dalam Hikayat Pelandok, Hikayat Awang Sulong Merah Muda, Hikayat Indera Mengindera, Hikayat Malim Deman, Hikayat Raja Muda dan Hikayat Anggun Che Tunggal (Wan Yusof Hassan dan rakan, 2000). Salah satu contoh pantun yang selalu digunakan sebagai bahan catatan sejarah ditemui tertulis dalam manuskrip Melayu Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu pada tahun 1612. Pantun ini menceritakan kisah Tun Jana Khatib :

Telur itik di Singgora Pandan terletak dilangkahi Darahnya titik di Singapura Badannya terlantar di Langkawi

Selain pantun sebagai puisi rakyat yang diucapkan secara lisan dan boleh dibaca dalam hikayat Melayu lama, pantun juga banyak dinyanyikan. Dalam lagu dan irama etnik Melayu, pantun digunakan sebagai dasar senikata seperti dalam „Dondang Sayang „ di Melaka „Lotah‟ di Perak, „Oh Ah‟ di Langkawi, „Cinta Sayang‟ dan „Canggung‟ di Perlis. Sementara dii pantai timur, pantun digunakan dalam „Ulik Banda‟ dan „Ulik Mayang‟ di Kelantan dan Trengganu serta yang lebih spesifik „Cik Busu Membilang Malam di Ulu Dungun, Trengganu. Di Negeri Sembilan, pantun dinyanyikan dalam „Rentak Kuda‟ atau „Bongai‟ dan „Tumbuk Kalang‟. Manakala versi di Sabah ialah „Anding‟ dan Japin‟ sementara di Sarawak pantun diperlagukan dalam „Permainan Gendang. (Mohd Taib Osman, 1981)

257

Istilah pantun mempunyai makna yang berbagai. Perkataan „pantun‟ bermakna „umpama, laksana dan peribahasa‟. Contoh makna umpama boleh dilihat dalam peribahasa Melayu, “Kami sepantun telur itik, kasihan ayam maka menjadi”. Dalam Hikayat Hang Tuah, perkataan pantun membawa erti sebagai peribahasa, “seperti kata pantun Melayu, rosak bawang ditimpa jambak. Dalam hikayat yang sama, Pateh Kerma Wijaya menggunakan perkataan pantun dalam ungkapan yang berikut:

“Akan sekarang adalah seperti pantun orang:`pagar makan padi‟

Pergertian yang dimaksudkan oleh Pateh Kerma Wijaya menunjukkan bahawa kata itu memberikan konotasi pantun adalah peribahasa atau perumpamaan. (Harun Mat Piah, 1998). Istilah yang sama juga ditemui dalam „panton‟ Jawa kuno iaitu disebut „pari‟ kependekan dari perkataan paribahasa (atau peribahasa).

Secara ringkasnya, pantun adalah hasil kesusasteraan Melayu yang bersifat merentasi sosio-budaya negeri dan sempadan geografi. Kajian kebudayaan menunjukkan hampir semua suku bangsa di Alam Melayu mempunyai bentuk pantunnya dalam dialek atau bahasa mereka masing-masing. Menurut Wan Yusof Hassan (2002) terdapat berbagai istilah pantun digunakan di Nusantara yang turut membuktikan sifat pantun yang fleksibel dan tersebar luas di daerah ini. Menurut kajian beliau, perkataan pantun dalam bahasa Sunda disebut „toen‟. Bahasa Pampaga „tuntun‟, bahasa Tagalog (Filipina) „tonton‟, bahasa Jawa „tuntun‟, dalam Bisayan „panton‟ manakala dalam bahasa Toba disebut „pantun‟. 258

Jenis dan Ciri Pantun

Dalam genre puisi, pantun tergolong sebagai puisi yang terikat yang mempunyai strukur yang tertentu. Pada umumnya, pantun yang baik sifatnya terdiri daripada empat larik (baris) serangkap, empat perkataan selarik dan mempunyai skima rima a-b-a-b. Pantun mempunyai variasi yang lain iaitu dua larik, empat larik enam larik, dan sebagainya. Ini juga menunjukkan perkembangan pantun dari pantun dua larik kepada empat larik dan terusnya kepada enam larik dan pantun berkait. Seterusnya dipaparkan contoh-contoh jenis pantun yang disebutkan tadi:

Pantun dua larik serangkap: Dahulu parang sekarang besi Dahulu sayang sekarang benci Pantun empat larik serangkap: Merpati terbang seribu Hinggap seekor di tengah laman Hendak mati di hujung kuku Hendak berkubur di tapak laman

Pantun enam larik serangkap:

Apa diharap padi seberang Entah berderai entah tidak Entah dimakan pipit melayang Apa diharap kekasih orang Entah bercerai entah tidak Entahkan masih berkasih sayang

259

Menurut Abdul Kadir (1964), pantun berkait atau pantun berikat adalah cabang daripada pantun empat larik. Pantun berkait banyak digunakan dalam hikayat Melayu lama seperti Hikayat Malim Deman, Hikayat Anggun Che Tunggal dan sebagainya. Pantun berkait tidak banyak digunakan kerana sifatnya yang berkait yang memerlukan peringatan yang kuat untuk mengingatkan dua kerat pantun yang telah dilafazkan. Ini adalah kerana pada ketika itu penggunaan pantun banyak dilakukan secara lisan. Contoh pantun berkait adalah seperti dibawah:

Tinggi bukit Sikudandan Buah kepayang dibelah-belah Sakit muda diharu dendam Hendak sembahyang takbirpun salah Buah kepayang dibelah-belah Taruh di dalam raga rotan Hendak sembahyang tadbirpun salah Hati di dalam diharu syaitan Taruh di dalam raga rotan Rotan berpalas berbingkai akar Hati di dalam diharu syaitan Syaitan dibalas dengan dibakar

Namum demikian, pantun berkait mendapat tempat yang baik dalam kesusasteraan negara Barat seperti di Perancis (Dallie,1988), Jerman dan Itali. Versi pantun mereka dinamakan „pantoum‟. Malah menurut Md. Salleh (2002), pantoum sangat popular dan digemari di kalangan penyair kontemporari Amerika Syarikat hinggakan pantoum selalu digunakan dan dibincangkan dalam laman sesawang khas kesusasteraan mereka.

260

Pantun mempunyai ciri-ciri yang tertentu (Harun Mat Piah, 1998). Dari ciri-ciri ini, pantun boleh dianalisa dari berbagai persepektif. Secara ringkas ciri-ciri yang dikenal pasti adalah:

Mempunyai lirik yang panjang dalam menuju klimaks iaitu mempunyai suku kata yang lebih banyak atau perkataan yang lebih panjang dalam baris maksud (pasangan maksud), bila dibandingkan dengan pasangan yang pertama yang dinamakan pasangan sampiran atau pembayang maksud. Misalnya ciri tersebut terdapat dalam pantun berikut: Kiri jalan kanan pun jalan Sama tengah pohon mengkudu Kirim jangan dipesan pun jangan Sama-sama menanggung rindu 9 suku kata 9 suku kata 11 suku kata 9 suku kata

Terdapat penggunaan perlambangan atau metafora yang bersifat simbolisme. Perlambangan atau simbol ini ada yang masih relevan, terpakai atau pernah terpakai pada zaman lampau. Aspek metafora ini boleh merupakan objek yang bersifat konkrit atau abstrak di mana setiap kejadian itu ada berkaitan dengan penghidupan masyarakat Melayu. Misalnya lambang seperti bulan, bintang,

bunga membawa maksud gadis yang terhormat manakala lambang bagi kaum lelaki seperti matahari dan suria membawa erti seorang lelaki bangsawan.

Adakalanya terdapat perhubungan yang abstrak antara pasangan pembayang dengan pasangan maksud dalam sebuah pantun. Namum demikian, ada juga

261

pantun yang mempunyai pasangan maksud dan pasangan sampiran digunakan tanpa kelihatan satu ikatan yang begitu jelas.

Kesimpulannya, pantun sebagai puisi traditional Melayu yang indah memainkan peranan yang praktikal sebagai alat menyampaikan ingatan, memberikan bimbingan dengan nilai etika, nilai budi, nilai ilmu, pencatat sejarah dan berbagai lagi fungsinya dalam penggunaan seharian masyarakat Melayu. Penggunaan pantun masih aktif dikalangan generasi Melayu peringkat tua namum di kalangan remaja, pantun kurang dihayati nilai dan fungsinya. Maka sudah tiba masanya, diadakan pelbagai usaha supaya keindahan pantun dapat dinikmati dan dihayati oleh generasi zaman siber ini. Perkara ini patut dilihat sebagai suatu perkara yang serius kerana pantun disanjungi dan dihayati dengan begitu meluas di negara barat. Untuk mengekal kesenian tradisi masyarakat Melayu, maka sudah tiba masanya diadakan usaha-usaha untuk mendekatkan pantun dengan generasi muda Melayu. Antara usaha-usaha untuk mendekatkan pantun kepada generasi moden satu kajian jangka pendek yang bersifat satu tinjauan ringkas telah dijalankan oleh penyelidik. Tujuan utama penyelidik adalah untuk memperlihatkan dan membuat perkaitan fungsi pantun dengan alam sekitar masyarakat Melayu zaman dahulu.

Objektif kajian

Objektif kajian penyelidikan ini disenaraikan seperti berikut: 1. Mengenalpasti dan menilai pantun Melayu yang mempunyai perkaitan dengan alam sekitar.

262

2. Mengumpulkan pantun-pantun Melayu sebagai bahan dan sumber maklumat pemikiran masyarakat Melayu tentang isu alam sekitar. 3. Mendokumentasikan pantun-pantun Melayu sebagai bahan rujukan nilai-nilai pekaan masyarakat Melayu tentang alam sekitar. 4. Menjadikan pantun-pantun Melayu sebagai bahan maklumat untuk pengetahuan berbentuk multi-disiplin.

Kepentingan kajian

Kajian dan penulisan tentang pantun memang telah banyak dijalankan oleh ramai penyelidik kebudayaan Melayu. Disebabkan keunikan pantun, penggunaan bahasanya yang ringkas dan padat dan keindahan bahasanya menarik perhatian ramai penyelidik dari dalam dan luar negara. Pengkaji luar yang terkenal termasuk yang membuat buku berbentuk analisis pantun Melayu seperti Wilkilson dan Winstelt (1957 dan 1961) dan Dallie(1988) adalah antara mereka yang memperkenalkan pantun Melayu kepada masyarakat luar negara. Kajian-kajian pantun yang telah dilakukan banyak mengikut tema yang tertentu seperti alam dan kehidupan kanak-kanak (pantun kanak-kanak), pantun kasih sayang dan percintaan, pantun nilai dan budi dan sebagainya. Dalam mengharungi cabaran globalisasi, aspek-aspek baru dan perhatian lain mula timbul dalam masyarakat dunia amnya, dan masyarakat Melayu khasnya. Tema-tema seperti kepekaan tentang alam sekitar banyak diperkatakan dengan lantang melalui media eletronik dan media massa kerana ini adalah usaha-usaha murni untuk menjadikan masyarakat lebih

263

peka tentang alam sekeliling dan untuk menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi lebih selesa lagi. Aspek-aspek alam sekitar masyarakat Melayu banyak digunakan dalam pantun namum kajian yang mengaitkan penggunaan pantun dengan aspek alam sekitar masih sangat kurang. Kajian rintis ini bertujuan untuk mengurangkan jurang tersebut disamping mendekatkan fungsi pantun dengan pendekatan yang lebih serasi dengan isu penghayatan masyarakat Melayu pascamoden.

Metodologi kajian

Metodogi kajian ini lebih berbentuk kajian perpustakaan, temubual dan perbincangan informal. Pengumpulan pantun-pantun Melayu telah banyak dilakukan oleh penyelidikpenyelidik dalam dan luar negeri dan hasil pengumpulan pantun-pantun dari seluruh Malaysia telah dibukukan. Penulis telah melakukan kajian analisis pantun menggunakan sumber data sekundar termasuk menambahkan kajian menggunakan internet. Penulis juga telah menggunakan data kajian dari buku-buku yang dikategorikan sebagai buku „nadir‟(restricted edition). Temubual dan perbincangan informal dari pakar-pakar pengkaji bahasa dan pantun telah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terperinci dan maklumat tambahan. Penulis juga telah menghadiri seminar antarabangasa pantun untuk mendapatkan lebih banyak pandangan dan kritikan tentang pantun dari pengkaji-pengkaji pantun dari dalam dan luar negara.

264

Skop dan Batasan Kajian

Pantun-pantun yang dikumpulkan ini adalah berdasarkan tentang penggunaan perkataan yang mempunyai perkaitan dengan alam sekitar masyarakat Melayu. Kajian ini telah menggunakan pantun yang merangkumi isu-isu yang berkaitan dengan persekitaran masyarakat Melayu, flora dan fauna yang terdapat dalam alam Melayu. Kajian ini hanya menfokus kepada pantun-pantun empat larik (empat baris) kerana pantun adalah jenis pantun yang paling banyak terkumpul dan mudah difahami. Pantun-pantun yang dibuat analisa ini didapati dari sampel meliputi hampir dua ribu rangkap (2000). Dari jumlah tersebut pantun-pantun dikategorikan semula berdasarkan perkaitannya dua rangkap pertamanya (pembayang) dengan alam sekitar. Pantun-pantun ini yang dibuat analisa dan penilaian dihadkan jumlahnya kepada 200 buah pantun semuanya. (lihat lampiran)

Walaupun pantun-pantun ini adalah pantun yang telah terkumpul oleh penyelidikpenyelidik terdahulu tapi isu yang berkaitan dengan alam sekitar masih belum dihuraikan dan dianalisa secara lengkap. Kajian ringkas ini cuba mecapai tujuan tersebut disamping menglestarikan penggunaan pantun dalam masyarakat Melayu moden. Maka perkaitan pantun dengan alam sekitar dilihat amat penting dan sangat relevan dengan penghidupan masyarakat Melayu pascamoden ini. Pespektif dari pantun dan alam sekitar telah menjadikan isu alam sekitar sebagai satu topik perbincangan yang sangat relevan pada zaman globalisasi.

265

Tempat kajian

Pantun-pantun yang dijadikan bahan dalam penyelidikan adalah pantun yang telah dikumpulkan dari seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Koleksi pantun dari luar negara seperti Amerika Syarikat digunakan sebagai maklumat tambahan dan perbandingan.

Hasil dan Perbincangan

Pada dasarnya, pantun Melayu dengan secara langsung atau tidak langsung sentiasa memaparkan persekitaran masyarakat yang melahirkannya. Pantun Melayu banyak menggunakan aspek-aspek alam sekitar tempatan dan keadaan suasana sekeliling yang amat reflektif akan kebudayaan masyarakat Melayu. Perspektif tentang alam sekitar dan budaya masyarakat banyak terlukis dalam dua larik pertama iaitu pembayang pantun dalam jenis pantun empat larik. Dalam kedua baris pembayang ini, banyak perkataan dan senerio latarbelakang dipaparkan menggunakan dalam bahasa yang ringkas, indah dan padat. Hasil dapatan ini mendapati kebanyakkan pembayang maksud menjurus kepada menggunakan dua aspek penting yang berkaitan dengan persekitaran Melayu pada waktu dahulu. Dua kategori persekitaran alam Melayu tersebut adalah:

a) Persekitaran laut dan sungai b) Persekitaran darat

266

Persekitaran laut dan sungai

Dalam pantun Melayu banyak sekali perkataan dan metafora yang menyerlahkan persekitaran laut dan sungai digunakan melambangkan kehidupan masyarakat Melayu suatu ketika dahulu berinteraksi rapat dengan kedua sumber alam ini. Penghidupan dan pengalaman suka duka sebagai sebagai pengail , pemukat, pelaut, kelasi kapal dan nelayan banyak dipaparkan dalam pantun Melayu. Antara koleksi pantun yang melambangkan kehidupan persekitaran laut, sungai dan pensisiran pantai terdapat dalam pantun berikut:

Baik-baik belayar malam Arus deras karangnya tajam Cari-cari malim yang faham Di situ banyak kapal tenggelam Belayar masuk ke Kuala Kedah Patah tiang timpa kemudi Sekuntum bunga terlalu indah Sekalian kumbang asyik berahi Kapal belayar dari Labuan Sarat bermuat jintan selasih Saya bertanya padamu tuan Adakah lagi hati yang kasih

Istilah dan perkataan yang diambil dari pantun Melayu banyak menyentuh persekitaran laut dan sungai memaparkan kepekaan masyarakat Melayu tentang alam sekelilingnya. Ini juga menunjukkan bahawa masyarakat Melayu suatu ketika dahulu adalah masyarakat yang mahir tentang laut dan sungai, tentang pelayaran atau pemikir

267

yang sentiasa membuat pertalian tentang kehidupan laut dan falsafah pemikiran Melayu. Antara contoh perkataan dan istilah yang merujuk kepada laut dan sungai atau objekobjek berkaitan dengan kedua-dua sumber alam ini didapati dari analisis pantun terpilih dalam Jadual 1. Jadual 1 : Istilah/perkataan berkaitan dengan persekitaran laut dan sungai:
Kawasan berkaitan laut: (10 perkataan) Laut , pantai, tanjung, teluk, pulau, pantai batu, selat, pantai batu, laut gading, pasir putih Keadaan berkaitan laut: (12 perkataan) Karang, ombak, buih, gelombang, angin, bayu, ribut, taufan, arus, hujan ribut, besar air, berapa dalam Benda berkaitan pengangkutan di laut/sungai: (18 perkataan) Perahu, kapal, sampan, tongkang, jong, biduk, bahtera, tiang layar, rakit, sauh, dayung, haluan, temberang, geladak, buritan, kapal api, kapal perang, kapal Anjiman Orang berkaitan dengan laut: (10 perkataan) Jurubatu, jurumudi, malim, pawang, kelasi, nakhoda, kapitan, laksamana, mualim, juragan Kata perbuatan berkaitan dengan pelayaran: (8 perkataan) Belayar, berlabuh, singgah, hilir,mudik, karam , timbul, tenggelam Suasana di laut/sungai: (21 perkataan) Pasang, surut, tenang, panas, dingin, sejuk, deras, laju, tinggi (menggunung), ganas, kelam, pekat, arus deras, karang tajam, (ombak) bersusun, berlari-lari, tenang-tenangan, berjeram, laut berombak, gelombang tujuh, rembang petang Benda yang terdapat di kawasan laut/sungai: (10 perkataan) Batu, jeruju, pandan, lata, paya, lumpur, pasir, garam, asin, lubuk Kawasan perhentian pengangkutan air: (5 perkataan) Pelabuhan, pengkalan, jeti, kuala, dermaga Pekerjaan : (5 perkataan) Pedagang, nelayan, pengail, pemukat, penjala, Peralatan: (15 perkataan) Pukat, belat, kail, pancing, umpan, jala, layar kain kasa, tali perahu, tali bemban, jala rambang, lukah, lancang kuning, pedati, sekukuh, tali temali Aktiviti: (13 perkataan) Memancing, memukat, menjala, mengail, memungut, memunggah, menjemur, hilir, mudik, menebar, menyelam bubu, menangguk sepat, menembak bertali-tali Kehidupan laut/sungai: (26 perkataan) Ikan, udang, ketam, lokan, tertitip, kepiting, anak ikan, ikan belida, ikan jelawat, anak buaya, ikan tenggiri, ikan parang, ikan keli, ikan haruan, ikan jelai, ikan toman, ikan sepat, ikan kerisi, ikan yu parang, ikan pari, ikan sibarau-barau, ikan tongkong, ikan jelai, ikan senagin, umpan labahlabah, umpan patung (pepatung) Nama tempat persinggahan: (25 nama) Tanjung Jati, Banting, Langat, Kuantan, negeri Arab, Sungai Petai, Tanjung Bunga, Teluk Karis, Pekan, Sungai Palembang, Banten, Tanjung Kandia, Pulau Tambun, Pekan, Tanjung, Sungai Batang, Tebing Tinggi, Kampung Kekola, Kuala Bekah, Kuala Pahang, Deli, laut Melaka, Sekukuh, negeri China, Singapura, Kuala Daik, Pulau Pinang, Pulau Tawar, Kampung Kelola, Sungai Pahang, Tanjung Berangan, Sungai Jemetal, Sungai Petai, Pulau

268

Tioman, Pulau Pingit Jumlah seluruh perkataan berkaitan laut dan sungai ialah 178 perkataan

Dari analisis Jadual 1, terdapat 178 istilah atau perkataan yang berkaitan dengan persekitaran alam laut dan sungai dalam petikan 100 pantun Melayu terpilih. Ini menunjukkan kehidupan masyarakat Melayu ketika itu begitu serasi dan seiring dengan alam sekeliling mereka sehingga keadaan ini diabadikan dalam bentuk pantun untuk dinikmati generasi yang akan datang.

Penggunaan berbagai istilah untuk benda-benda yang berkaitan dengan pelayaran telah menunjukkan bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat pedagang dan pelaut yang sentiasa keluar dari kawasan mereka untuk mencari rezeki dan pengalaman. Ini sudah terbukti dalam banyak rencana tentang masyarakat Melayu yang merantau jauh hingga ke benua lain seperti Afrika, Australia dan sebagainya turut menyebarkan bahasa, kesusasteraan, kebudayaan dan agama. Nama-nama tempat persinggahan mereka diselitkan dalam pantun Melayu seperti negeri China dan negeri Arab menunjukkan bahawa sudah terjalin perhubungan rapat antara benua Melayu dengan pedagangpedagang dari negara-negara ini.

Nama-nama kehidupan laut dan sungai yang berbagai terutamanya ikan dalam pantun Melayu menunjukkan pereka pantun itu pakar dalam bidang ini. Penggunaan bahan umpannya seperti umpan labah-labah dan umpan pepatung juga dinyatakan dengan begitu indah sekali dalam pantun Melayu. Jelas sekali melalui analisis ini, telah membuktikan betapa rapat dan itimnya kehidupan masyarakat Melayu ketika dahulu

269

dengan persekitaran laut dan sungai dan ini telah dirakamkan dengan begitu baik sekali dalam pantun Melayu.

Persekitaran darat

Keadaan yang sama juga didapati bagi persekitaran darat yang banyak dipaparkan dalam pantun Melayu. Sebahagian besar fauna dan flora semulajadi ditemui ada dalam bentuk perbandingan yang jelas atau penyataan yang berbentuk perlambangan atau metafora. Istilah dan perkataan yang didapati adalah seperti yang terkandong dalam Jadual 2.

Jadual 2: Istilah/perkataan yang berkaitan dengan persekitaran darat
Haiwan darat: (17 perkataan) Riang-riang, lembu, siamang, lebah, berek-berek, gajah, kuda, kunang-kunang, rama-rama, kumbang jati, anak rusa, anak itik, anak katak, anak sawa, kijang, semut, semang, keluang Haiwan angkasa: (15 perkataan) Burung punai, kelawar, burung merpati, burung helang, anak tiung, anak enggang, burung dekut, burung tambik, burung belatuk, burung puyuh, anak murai, burung merpati, anak enggang, helang Haiwan dianggap sebagai perlambangan: (1 perkataan) jentayu, Tumbuhan/tanaman darat: (22 perkataan) Mamam, padi, rumpun buluh, daun bergetah, tumbuhan berduri, pohon mempelam, pokok pandan, pohon nangka, pohon zaitun, pohon mengkudu, peria, pohon kayu capa, putik nanas, kayu pulai, sawah padi, rumpun buluh, batang padi, pokok kuini, batang kapas, buluh duri, pohon lada, kayu ara, penganga Kawasan darat: (25 perkataan) Rimba, kota, busut, permatang, pohon tinggi, dusun, semak, gua, parit, sarang helang, kebun, ruang, limpur, paya, hutan, tunggul, kota, gurun, darat, ladang, padang, pasir gosong, pasar, belukar, sarang helang, kolam, limpur, genta Suasana darat: (16 perkataan) Masa berbunga, masa berputik, masa berbuah, sejak berduku dan berkelapa, terbang sekawan, longgok padi, cantik kembang bunga, tinggi sedepa sudah berbuah, permata, rumpun padi, padi sudah memberat, kelam-kabut, lintang pukang, terang bulan Bunga: (12 perkataan) Kayangan, pakma, gandapura wangi, bunga tanjung, bunga pekan, bunga pengaya, bunga tanjung, bunga melati, bunga nanas, cempaka, bunga delima, bunga pisang, bunga kelapa, bunga pauh, bunga betik Bahagian dari tumbuhan dan pohon: (17 perkataan) Akar, batang, ranting, tangkai, tampuk, dahan kayu, akar nibung, akar mati, buluh aur, daun sugi,

270

rumpun buluh, galah, putik pauh, dahan kuini, daun pisang, daun kurma, daun cempedak, Buah-buahan: (28 perkataan) Durian, asam lanjut, asam salak, buah ara, cempedak, buah langsat, buah pauh, putik kelubi, buah pinang, limau purut, buah duku, buah pala, kelapa, nangka, rambutan, buah pedada, buah delima, jantung (pisang), nyiur manis, buah berangan, buah mempelam, kedondong, pauh, bacang, mangga, buah lempata, rambutan redan, kuini, buah berangan, Barangan: (39 perkataan) Parang, pagar, peti, genta, dapur, perigi, destar, kantung, gendang, puan, kain corak, bertali tangsi, benang, kain putih, pakaian, jerami, pisau,minyak ketiau, tudung, tudung saji terendak, bajak wangkang, payung, payung sutera, pengulai peta, kain baju, almari, gergasi, meriam, pelana kuda, tanjak, periuk, lesung batu, dulang, pagar mengkuang, perangkap, andang, lada, rokok, rempah, cukin Aktiviti di darat: (41 perkataan) Meraut buluh, menyiapkan lidi, mengendong kain, duduk beradu, burung bersarang, duduk berembum, mengerat, mengetam padi, memungut bayam, gendang dipalu, duduk-duduk tepi jambatan, menyimpan rotan, memuat benang, membilang tandan (pisang), membuang miang buluh, dibantun parang, mabuk pinang, meraut rotan, menanam kelapa, dihempas atas papan, mengulai, tanah ditebat, bentang tikar, duduk menjahit, menjahit baju Melayu, direndang (membuat rendang), dihangusi, memanggang punai, disusun bajak, membajak sawah, memungut lada, mecucuh meriam, memasang pelana, makan sirih berkati-kati, masak nasi, buat bubur, pungut puntung, menumbuk lesung batu, menampi dulang, tebang tebu, menyuluh semut, meraut seludang buluh Makanan: (13 perkataan) Sirih berlipat, sirih pinang, gambir dan kapur, jagung kulit putih, pucuk kacang, seraga pinang, nasi, bubur, bubur campur gula, tapai, ragi, gulai ikan parang Pengangkutan darat: (3 perkataan) Kereta lembu, berkuda, kuda tunggang Jumlah seluruh perkataan berkaitan dengan persekitaran darat ialah 249 perkataan. Jumlah keseluruhan perkataan berkaitan dengan persekitaran ialah 427 perkataan.

Terdapat 269 perkataan yang berkaitan dengan persekitaran darat dari 100 pantun yang terpilih. Dari perkataan yang terkumpul ini, banyak perkataan mengenai flora dan fauna yang berkaitan dengan alam kehidupan masyarakat Melayu digunakan dalam pantun Melayu. Terdapat hampir 28 nama haiwan terutamanya jenis-jenis burung banyak dipaparkan dalam pantun Melayu. Begitu juga jenis-jenis tanaman dan pokok buahbuahan begitu kerap digunakan dalam dua baris pembayang pantun terpilih. Jenis-jenis bunga juga banyak digunakan iaitu sebanyak 12 jenis semuanya. Jelas sekali dari penggunaan perkataan yang berkaitan dengan persekitaran darat banyak mengambarkan suasana perkampungan masyarakat Melayu yang dikelilingi oleh pokok buah-buahan dan 271

taman-taman yang indah. Suasana selesa ini turut dirakamkan dalam pantun Melayu dengan menggunakan bahasa yang indah dan tersusun untuk dinikmatikan oleh generasi sekarang.

Cadangan

Dalam usaha untuk memantapkan lagi penggunaan pantun dalam masyarakat Melayu ada beberapa cadangan yang disyorkan. Cadangan yang pertama adalah untuk menjadikan pantun itu „mesra‟ alam sekitar. Apa yang dimaksudkan ialah mendidik generasi zaman siber ini mengabungkan aspek alam sekitar dalam karya pantun mereka. Usaha-usaha pembangunan yang dijalankan dengan begitu rancak sekali sehingga alam sekitar bagi generasi sekarang persekitaran hutan batu sahaja. Kegiatan pembinaan bangunan baru dan pembukaan kawasan baru untuk penempatan dan perniagaan itu dijalankan dengan begitu meluas tanpa perancangan yang strategik mampu menganggu kehidupan flora dan fauna. Generasi muda perlu diberi peluang untuk menghayati alam sekeliling mereka seperti generasi dahulu supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa dan bermakna. Penciptaan pantun bertemakan alam sekitar digalakkan dikalangan penulis muda. Pantun-pantun alam sekitar boleh juga digunakan sebagai lirik lagu samaada untuk lagu berbentuk traditional atau moden dengan tujuan untuk mendekati masyarakat Melayu..

Untuk cadangan kedua, pantun Melayu perlu didedahkan kepada generasi sekarang terutama pantun yang berkaitan dengan alam sekitar supaya ingatan terhadap

272

identiti Melayu tetap ada disamping penghayatan terhadap kesusasteraan Melayu dan kepekaan pada alam sekitar dapat dipupuk dengan lebih bermakna. Penulis mencadangkan untuk membantu usaha kerajaan memupuk sikap kepekaan terhadap alam sekitar, pantun boleh digunakan dalam iklan dan papantanda utama sebagai pembuka bicara tentang penghayatan alam sekitar. Pantun berkait boleh digunakan memperihalkan proses perkitaran semula bahan-bahan buangan misalnya. Konsep pendidikan sedemikian telah banyak dilakukan dalam sastera moden di Amerika Syarikat. Petikan pantun berkait atau pantoum bertajuk Sol (matahari dalam bahasa Perancis) dibawah menceritakan fungsi utama matahari yang ditulis oleh Wheeler (1993) sebagai satu sumber alam yang sangat bernilai.

SOL As there‟s just one This, our only star We call it “Sun” Others are too far This is our only star Great and new each day Others are too far To guide us on our way Great and new each day Cannot wish for more To guide us on our way Warming to the core Cannot wish for more To keep us from fading Warming to the core Creates even shading To keep us from fading Solid ball of fire Creates even shading 273

Sunshine is what we desire! Solid ball of fire Bringing us the light: Sunshine is what we desire! Covering the night! Bringing us the light: Keeping the heater on Covering the night Beginning with dawn Keep the heater on Burn the bright air! Beginning with dawn Day will turn out fair Burn the bright air! Let‟s play our game! Day will turn out fair We‟re glad it came Let‟s play our game We call it “Sun” We‟re glad it came As there‟s just one Glen Wheeler, 1993

Cadangan ketiga menyarankan penggunaan pantun berkenaan alam sekitar dalam buku teks bermula dari peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke peringkat universiti. Semangat cintakan hasil kesusasteraan tanah air sendiri disamping menghayati sikap menghargai alam sekitar perlu dipupuk dari peringkat rendah lagi. Untuk menceriakan lagi usaha ini, perlu diadakan pertandingan pantun tentang alam sekitar diantara sekolah-sekolah misalnya. Pertandingan pantun alam sekitar merupakan satu cara menggunakan pantun Melayu dengan lebih agresif disamping penyediaan hadiah lumayan sebagai sumber inisiatif. 274

Untuk mengalakkan lebih banyak maklumat tentang pantun secara khususnya, perlulah ditekankan pentingnya melakukan kajian-kajian berbentuk trans-disiplin iaitu merentasi pelbagai disiplin. Pantun adalah puisi Melayu yang boleh dipelbagaikan temanya. Sebagai contoh pantun Melayu banyak membicarakan tentang konsep pengurusan masa, etika dan adab dan banyak lagi konsep-konsep ilmu yang relevan pada masakini. Kajian-kajian akan datang diharap dapat membuka minda generasi sekarang yang memandang pantun Melayu sekadar puisi lama, namum tidak ramai yang tahu bahawa isu-isu yang dibawa dalam pantun Melayu sebenarnya merestasi zaman dan bersifat futuristik.

Rumusan

Dari hasil dan perbincangan kajian ini telah membuktikan bahawa pantun Melayu telah berjaya menyampaikan banyak maklumat tentang gaya hidup masyarakat Melayu dahulu dalam interaksi mereka dengan alam sekitar. Masyarakat Melayu dahulu begitu peka tentang alam sekitar mereka sehinggakan segala contoh-contoh alam persekitaran laut dan persekitaran darat ini dapat dilihat dan dihayati dalam pantun Melayu. Mereka secara kreatif mengabungkan suasana alam sekeliling mereka dengan nasihat atau maklumat penting yang disampaikan melalui pantun. Pantun Melayu dahulu berjaya mengabungkan dua perkara penting iaitu aspek kepekaan tentang alam sekitar dan aspek penyampaian ilmu dan maklumat. Pengakhir kata, pantun Melayu di bawah ini diperturunkan bagi

275

membuat kesimpulan tentang keseluruhan hasil penyelidikan pantun Melayu dengan alam sekitar.

Besarlah air Sungai Petai Batang penganga orang patahkan Bukannya saya cerdik pandai Pusaka kita saya persembahkan

276

Rujukan

Abdul Kadir Ahmad. 1964. Pantun Berkait. Malaysia Pubications Limited. Singapura. Buku Abstrak. 2002. Seminar Antarabangsa Pantun 1-3 Julai 2002. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Sains Malaysia. Daillie, Francois-rene. 1988. Alam Pantun Melayu-Studies on the Malay Pantun. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ministry of Education. Kuala Lumpur. De Vaus, David. 2001. Research Design in Social Research. Sage Publications. London. Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. 1998. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Farancois-Rene Daillie.1988. Alam Pantun Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Harper, L. Charles. 1996. Environment and Society. Prentice-Hall Inc. New Jersey. Harun Mat Piah. 1998. „Pantun” dalam Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Ismail Noor dan Muhammad Azaham. 2000. Takkan Melayu Hilang Di Dunia. Pelanduk Publications. Kuala Lumpur. Marcus, M.C. dan Detwyler, T.L. 1985. „Bandar sebagai habitat untuk kehidupan liar dan manusia‟ dalam Pembandaran dan Persekitaran Geografi Fizikal Bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Marcus, M.C. dan Detwyler, T.L. 1985. „Persekitaran dan Pembandaran – Satu Persepktif‟ dalam Pembandaran dan Persekitaran Geografi Fizikal Bandar. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Marohaini Yusof (ed). 2001. Penyelidikan Kualitatif Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur. Md Salled Yaapar.2002. „Pantun di persana dunia‟ dalam Sastera dan Budaya. Berita Minggu-21 Julai 2002. The News Straits Times. Kuala Lumpur. Ms 9 Mohd Taib Osman.1981. „Kesusasteraan Melayu Klasik: Satu Tinjauan Ringkas‟ dalam Kumpulan Esei Saster Melayu Lama. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Mohd Taib Osman.1988. Kebudayaan Melayu Dalam Beberapa Persoalan. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. 277

Mohd. Yusof Arshard. 1967. Pantun. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Muhammad Haji Salleh.1990. Metaphors of Conflict and Conflict Resolution: A Survey of Malay Pantuns. Working Paper No 7. Centre for East and Southeast Asian Studies. University of Goteborg, Goteborg. Sweden. Murray, Louis dan Lawrence, Brenda. 2000. Practitioner-Based Enquiry. Principles For Postgraduate Rsearch. Falmer Press. London and New York. Nebel, Bernard J., dan Wright, Richard, T. 2000. Environmental Science – The Way the World Works. Prentice Hall. New Jersey 07458 Persatuan Kesusasteraan Bandingan Malaysia. 1988. Permata Timur : Antologi Pemenang Seyembara Mengarang Pantun Antarabangsa 1997. Kuala Lumpur. S. Budhisan Toso. 1993. Nilai Budi Pekerti Dalam Pantun Melayu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Bahagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Indonesia. Vesilind, P. Arne. 1982. Environmental Polution and Control. Ann Arbor Science Pulishers. United States of America. Wan Yusof Hassan dan rakan . 2002. Kurik Kundi Merah Saga-Kumpulan Pantun Lisan Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Wheeler, Glen. 1993. Sol – Poem of the Week. http://www.newpoetspress.com Wilkinson, R.J. dan Winstedlt, R.O. 1957. Pantun Melayu. Malayan Publishing House Ltd. Singapura. Wilkinson, R.J. dan Winstedt, R.O. 1961. Pantun Melayu Singapura. Malayan Publishing House. Zainal Abidin bakar. 1992. Kumpulan Pantun Melayu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

278

Lampiran Koleksi Pantun

Persekitaran Laut dan Sungai 1 Anak Cina main gelombang Nampak dari Tanjung Jati Tuan umpama bunga yang kembang Sentiasa hidup dalam hati 2 Anak ikan dimakan ikan Ikan berenang dalam perigi Hilang intan berganti intan Intan bernama payung negeri 3 Angin ribut kencang di pulau Sampan kecil di timpa ruang Sementara hidup kita bergurau Sudah mati tinggal seorang 4 Laksamana mudik ke Banting Singgah ke Langat membeli destar Saya laksana parang puntung Hendak menebas belukar yang besar 5 orang cina dari Kuantan nak belayar pergi ke Arab abang sungguh pandai berpantun semua pantun dapat dijawab 6 Terang bulan di Tanjung Bunga Duduk berembum di pantai batu Kalau tuan bijak laksana Mari berpantun seorang satu 7 besarlah air Sungai Petai Bayang penggaga „rang patahkan Bukannya saya cerdik pandai Pusaka kata disembahkan 8 bila sampai ke laut gading belokkan perahu mencari selat jika bertikai dalam berunding eloklah balik kepada adat 279

9 Hilir ke Teluk Kris Mudik menengah kota Memahat di dalam baris Berkata di dalam pusaka 10 ikan berenang di dalam lubuk ikan belida dadanya panjang adat pinang pulang ke tampuk adat sirih pulang ke gagang 11 kalau tidak di dalam pukat cubalah cari dalam tengkalak kalau tidak ada di dalam adat cubalah cari di dalam syarak 12 kapal api dibendung dua ikan jelawat di atas pentas Duli tuanku Paduka berdua Bagai dakwat tertulis di kertas 13 anak siamang di pohon duri anak buaya terenang-renang jika malang menimpa diri bawalah tertawa supaya senag 14 angin bertiup kembangkan layar haluan menuju ke Pekan hendaklah hidup berikhtiar kemudian serahkan kepada Tuhan 15 apa sebab tiada mandi buaya besar melintang sungai apa sebab tiada jadi berian belum dipinta tunang 16 baik-baik belayar malam arus deras karangnya tajam cari-cari mualim yang faham di situ banyak kapal yang tengelam 17 baik-baik mengail tenggiri takut terkena ikan parang baik-baik merendah diri jangan menjadi hamba orang

280

18 banyak orang pergi menjala mencari orang didalam parit jagalah diri jangan tercela rosak nama bangsa terpalit 19 bawa aksin terlalu indah ombak bersusun berlari-lari jika berkata yang tidak berfaedah terlebih baik memdiamkan diri 20 berapa dalam Sungai Palembang tempat orang turun menjala sungguh ada senjata di pinggang tidak boleh ditikam sahaja 21 biduk Laksamana menuju barat arus menyongsong dari haluan pakailah dunia untuk akhirat harta yang banyak bakal rebutan 22 cik embong orang Melaka tanam peria tepi pantai jangan sombong tuan berkata adakah buaya menolak bangkai? 23 dari Banten ke Tanjung Kandis belayar ditumang angin utara lagi berhadapan mulutnya manis balik belakang lain bicara 24 dari Pulau Tambun ke Pekan menggunakan tenaga nelayan tekun dan sabar asas kejayaan rajin dan usaha kesenangan 25 dari Tanjung ke Sungai Batang bengkong dahan jadikan alu maka hamba tak kunjung datang berkelok jalan bekas lalu 26 datang sudah sikapal perang kapal menembak bertali-tali bila mendengar fitnah orang jangan dipakai sama sekali

281

27 kapal menembak bertali-tali dilayarkan kainya kasa jangan dipakai sekali-kali tilik dengan harus periksa 28 dayung perahu tuju haluan membawa rokok bersama rempah kalau ilmu tidak diamalkan ibarat pokok tidak berbuah 29 di hilirnya Kampong Kekola bertentang dengan Tebing Tinggi di negeri kita semuanya ada asalkan sanggup berdikari 30 dikenali sebagai Kuala Bekah setentang dengan Kuala Pahang perbuatan demikian padahnya susah hidup merana dihina orang 31 empat likur hari Selasa air sungai tenang-tenangan mengubah kata tentu berdosa hendaklah ingat wahat timangan 32 Encik Andak pergi ke Deli Singgah di pantai ikan disuluh Jika tidak dalam diri Orang pandai menjadi bodoh 33 gunung di laut berentang jati kota di Daik saya pagarkan hidup kita lawannya mati nama yang baik kita tingalkan 34 hujan ribut belayar ke pulau kelekatu di timpa ruang selagi hidup kita bergurau sudah mati tinggal seorang 35 ijuk-ijuk tali perahu tali bemban mengikat rakit besok-besok baharu tahu menaruh dendam jadi penyakit

282

36 ikan keli ikan haruan ikan jelai ikan toman jangan sekali dijadikan sahabat handai batu loncatan 37 jala rambang berantai timah hendak menebar laut Melaka mata rambang hendaklah diubah jikalau tidak badan binasa 38 jangan dibuka pintu lukah jika dibuka ikan meluru jangan suka mencari salah salah kita baiki dahulu 39 juragan mudik ke Sekukuh dengan sampan muat berdua jangan asyik berpeluk tubuh perbuatan itu membawa lara 40 kalau tuan mengail ikan jangan mengail ikan sepat bukankah dahulu saya berpesan pohon berduri jangan dipanjat 41 kapal Anjiman dari China singgah bermuat papan jati amal dan imam biar sempuna tidaklah jadi sesal di hati 42 singgah bermuat papan jati dibawa belayar ke Singapura tidaklah sesal di hati iman pun tak jadi cedera 43 keropok ikan kerisi dibuang tulang diambil isi kalau ada titian besi boleh saya tumpang meniti 44 laksamana pergi berperang dibantu oleh Maharaja Dewa janglah kena pedaya orang namapun tida boleh kecewa

283

45 laksamana turun ke kapal mengiringkan raja berangkat bijaksana lagi berakal jangan berubah tanda muafakat 46 lancang kuning belayar malam haluan dipaut menuju kuala panjangkan runding luar dan dalam jangan diturut nafsu menyala 47 lancang melurut arah kuala arus deras banyak berjeram jangan diturut nafsu bernyala akhirnya nahas karam tenggelam 48 laut berombak di rembang petang nelayan di kuala menjual pari usah ditolak rezeki yang datang bala pula jangan dicari 49 layar ditarik lancang berlabuh kalat pedati ikat sekali sanak saudara jangan bergaduh berbuat jahat jangan sekali 50 malas hamba menyelam bubu takut terpijat binatang berbisa orang malas menuntut ilmu di akhirat kelak badan binasa 51 orang singgah Kuala Daik beli durian dalam perahu jikalau sudah emas yang baik tak payah diuji orang pun tahu 52 pergi ke paya menangguk sepat dapat juga ikan haruan jangan suka duduk mengumpat kerja keji dimurkai Tuhan 53 pilih-pilih tempat mandi pertama teluk kedua pantai pilih-pilih tempat menjadi pertama elok kedua pandai

284

54 Pulau Pinang bandarnya baharu Kapten Light menjadi raja Jangan dikenang zaman dahulu Duduk mengalir air mata 55 Pulau Tawar gelombang tujuh Dihilirnya Kampung Kelola Tidak mustahak merantau jauh Di negeri kita semuanya ada 56 riang-riang terbang ke kolam tetak bentangor depan kota laksana siang menanti malam demikian umur sekalian kita 57 sambil berjalan mengutip maman mamam tumbuh ditepi paya bagi faedah rakyat sekalian untuk hidup aman sentosa 58 Sungai Pahang sama direnang Renang menuju Tanjung Berangan Kerja susah menjadi senang Kerja berat menjadi ringan 59 tajamnya gigi ikan yu parang dapat juga ditangkap manusia tajam-tajam mata parang dapatkah melawan lidah manusia 60 tali-temali pengikat lukah jalan menuju arah ke paya sepuluh kali pergi ke Mekah fasal nafsu usah percaya 61 anak Cina mengail ruan apa umpan labah-labah kalau tak kenal mata dacing marilah kita janji borong 62 Tanjung Agas kampung nelayan Dikenali sebagai Kuala Bekah Jangan sekali dicuai pelajaran Perbuatan demikian padahnya susah

285

63 air mudah kayu pun ada ikan banyak ditepi pantai sebab itu wajiblah sedia supaya kemudian tidak menyesal 64 terang bulan bintang berjajar kapal belayar dilaut Jawa murid budak wajib belajar bila besar tidak kecewa 65 todak menyerang Singapura habis dikerat cincang lumat bila khianat pada manusia dunia akhirat tidak selamat 66 air surut memungut bayam sayur diisi dalam kantung jangan diikut resmi ayam bertelur sebiji riuh sekampung 67 akar nibung meresap-resap akar mati dalam perahu terbakar kampung kelihatan asap terbakar hati siapa yang tahu 68 ambil rakit di Kampung Duri anak rusa di atas batu sungguh sakit badan sendiri baru merasa badan piatu 69 anak ikan dimakan ikan pukul gendang nyaring bunyinya sahabat bukan saudara bukan badan bertemu kerana untungnya 70 anak itik bersangkar lalang turun memakan buah delima sudah nasib badanku malang sudah berputik balik berbunga 71 anak orang di Sungai Paku Tanjung Pandan teluknya redup Tiada orang seperti aku Menanggung dendam seumur hidup

286

72 baik dikelim kembang kelapa ikan belanak tengah muara mau dikirim pada siapa tiada sanak tiada saudara 73 bengis sungguh orang pengkalan lalu-lalang perahu dilarang menangis dagang sepanjang jalan mengenang nasib dinegeri orang 74 berkawan-kawan perahu nelayan tinggalkan teluk masuk harungan merawan-rawan lagu nelayan bayangkan cinta kenang-kenangan 75 bertelur apa engkau senangin bertelur lalu sepanjang pantai turunlah apa si Raja Angin minta hantar Si Panjang Lampai 76 cukin datang dari China pasir putih di sarang helang miskin sudah dagang yang hina hitam putih dikata orang 77 Datuk Keramat pulau seberang Di bawah pohon kayu capa Jimat-jimat di rantau orang Bukannya tempat ibu bapa 78 dua belas dayung ke Jambi putik nanas didalam kebun rawan belas dihati kami siang berpanas malam berembun 79 duduk-duduk tepi jambatan budak-budak menyimpal rotan apa disoal pada badan sudah begitu jalan suratan 80 gerdum-gerdam kapal di tanjung hendak belayar ke Pulau Jerjak remuk-redam hati menanggung hendak menangis bukanya budak

287

81 hilir mudik Sungai Jementah buluh aur julang-menjulang untung adik bak untung antah bercampur gaul dipilih orang 82 ikan belanak di tengah muara daun sugi di dalam puan tiada sanak tiada saudara kalau sudi terimalah tuan 83 ikan seluang sesat di paya makan kail umpannya patung tak ada orang seazab saya makan hati berulam jantung 84 ikan tongkang jual di Jawa tongkang datang dari Inderagiri siapa melarang masuk berniaga harga intan mahal di sini 85 jantung ada berbuah tidak anak sepat meloncat tinggi untung ada, tuah tidak sebarang niat tiada menjadi 86 kain corak bertali tangsi sampan sarat bermuat benang awan berarak ditangisi badan melarat di rantau orang 87 kain putih bersimpul pulih pakaian anak raja perempuan lain dicita lain yang boleh sudah nasib badanku tuan 88 kapal belayar ke Majapahit anak katak dalam ruang kalau ada nasib yang baik di mana jatuh tidak terbuang 89 kelemunting di Tanjung Pauh kapal sarat dimuat jerami ada untung digantung sauh kalau tidak, laratlah kami

288

90 laksamana mudik ke hulu singgah mengemas buah delima untung saya umpama sagu laparperut baharu berguna 91 lancang pilan dari selatan angin bertiup dari utara hilang pulau, lenyap daratan namum laut berombak jua 92 layar tumpang saya balikkan lajunya tidak dapat dikata tengah lautan jalannya lapang laksana selat menaruh kota 93 lima belas dayung ke Jambi bunga nanas di dalam kebun tidakkah belas memandang kami siang panas malam berembun 94 ikan pelata ikan tuna mari diisi dalam sampan ibarat kata ayam betina merendah diri beradab sopan 95 nampak perahu terapung-apung Cik Rasib tukang kemudi Jangan selalu harapkan untung Kalau tak nasib mana nak jadi 96 nyiur manis di tebing laut masak sebiji membilang tandan abang pergi melangkah laut adik di rumah membilang bulan 97 orang mumukat ikan gelama bersampan kolek kayunya pulai maksud beta tidaklah lama jikalau kemalangan, entahkan lalai 98 orang menangguk ikan sepat dapat seekor di sawah padi terlepas kiri kanan tak dapat tolak tangga berayun kaki

289

99 orang mengail di Kuala Daik dapat seekor ikan yu untung saya untung tak baik laksana dendang dipupuk bayu 100 orang teluk pergi menjala dapatlah ikan dua tiga alangkah buruk untung saya tidur bertilam air mata

Persekitaran Darat (aktiviti di darat) 1 apabila meraut seludang buluh siapkan lidi buang miangnya apabila menjemput orang yang jauh siapkan nasi dengan hidangnya 2 asam lanjut lebat di lembah asam salak kendong di kain kalam sujud kawan menyembah haram tidak kabar yang lain 3 buah ara bantang dibantun mari dibantun dengan parang hai saudara dengarlah pantun pantun tidak mengata orang 4 berangan besar dalam padi rumpun buluh dibuat pagar janganlah syak dalam hati maklum pantun saya belajar 5 rumpun buluh dibuat pagar cempedak dikerat-kerat maklum pantun saya belajar saya budak baru mengerti 6 buah langsat tepi busut mari dimuat dalam peti besar hajat kami menjemput besar niat didalam hati

290

7 buah pauh dari permatang dibawa dengan putik kelubi dari jauh saya datang bertemu tuanyang baik budi 8 bunga tanjung kembang semalam pohon tinggi tidak berduri gelombang besar di laut dalam kerana tuan saya kemari 9 kalau ada daun bergetah jangan letakkan di longgok padi kalau kena pantun sepatah jangan disimpan dilubuk hati 10 kalau sudah dimabuk pinang daripada ke mulut biar ke hati kalau sudah masuk gelanggang daripada surut relalah mati 11 lembu baru kereta pun baru baru sekali masuk ke Melaka tuan baru saya pun baru baru sekali kenal biasa 12 limau purut jatuh ke lembah tiba di lembah tumbuhlah duri pinang mengadap sirih menyembah jari sepuluh menjunjung duli 13 sirih berlipat sirihpinang sirih dari Pulau Mutiara pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara 14 berpohon lebat pohon mempelam rasanya manis sedap dimakan bersebar adat seluruh alam adat pusaka berpedoman kitab 15 buah duku gugor tergolek gugur dengan ranting daunnya tuanku beradu patik mengulik mengulik lagu serta nyanyiannya

291

16 buah pala di dalam puan laksamana duduk beradu tuan bijaksana lagi budiman bagai mutiara dalam terju 17 bunga pekan dari udara bunga pengaya tekur sekerat jika khabar dari Inderaputra nescaya tersedarlah hati yang ghairat 18 bunga tanjung di atas kota kedua dengan bunga melati tuan payung intan mahkota alangkah suka di dalam hati 19 cantik kembang bunga melati tumbuh sebatang di tepi kota patah tumbuh hilang berganti adat pusaka terpelihara juga 20 daun sirih sudah disusun siap dengan gambir dan kapur adat semang pulang ke dusun adat belut pulang ke Lumpur 21 dibelah-belah dipertiga pisau raut pembelah rotan luak dibahagi tiga adat dibahagi delapan 22 jika pandanku di atas genta bukan menetak di atas kota jika aku berkata dusta bukanya aku anak Indera Nata 23 kalau jagung kulit putih tidak berbunga masa berbuah di laut Temenggong, di darat Perpatih adat berpunca kitab Allah 24 lebat daun bunga tanjung berbau harum bunga cempaka adat dijaga pusaka di junjung baru terpelihara adat pusaka

292

24 lebat-lebat bunga delima sunting raja naik le Ligor hendak ditimbang biar bersama sudah salah sangkut bertabur 25 menanam kelapa di Pulau Bukum tinggi sedepa sudah berbuah adat bermula dengan hukum Hukum bersandar dari kitab Allah 26 pinang seretak pinang serenti dihempas mari di atas papan saya tak tahu kata mengerti sirih diberi saya makan 27 pohon nangka berbuah lebat bila masak harum juga berumpun pusaka berupa adat daerah berluak alam beraja 28 rambutan dua serangkai anak tiung dibawah lantai bau-bauan pemberian puteri dicium dahulu baru dipakai 29 sejak berduku berkelapa pandan tidak panjang lagi sejak bersuku berkepala badan nan tidak senang lagi 30 bukan lebah sebarang lebah lebah bersarang di rumpun buluh bukam sembah sebarang sembah sembah menyusun jari sepuluh 31 bukan lebah sebarang lebah lebah bersarang di pohon nangka bukan sembah sebarang sembah sembah dengan adat pusaka 32 burung bersarang di pohon zaitun buah pedada di dalam puan sahaya mengarang syair dan pantun hati mesra denganmu tuan

293

33 burung jentayu terbang beriring mati dipanah jatuh ke limpur sirihnya layu pinangnya kering sudilah jamah barang sekapur 34 orang mengali ubi ubi digali lagi muda penat saya menabur budi belum juga mendapat jasa 35 orang menjamu bulan terang hari Ahad tanah seberang tuntut ilmu janganlah kurang ke liang lahad tergolek seorang 36 orang menembak Johor Lama asap sampai Johor Baru hajat hati sudah lama nak cakap takut malu 37 berek-berek turun ke semak dari semak tutun ke padi dari nenek turun ke mamak dari mamak turun ke kami 38 burung punai ekor lebat singgah bersarang di pohon mengkudu tiup serunai dipalu gendang nobat sambil dok ulit raja beradu 39 gajah lengkur kuda beraksa sudah diadu tiada dihempaskan tewas lebur badan binasa tuan puteri tidak kulepaskan 40 gua Bama ditengah negeri di sana banyak kelawar berteduh tuan umpama payung berteduh tempat hamba tumpang berteduh 41 kunang-kunang di atas bukit uratnya pula turun ke lembah bersenang-senag saya sedikit saya hendak berdatang sembah

294

42 merpati makan buah delima buahnya gugur jatuh ke batu telah mengirim anak pertama menjadi anak ibu anak kesatu 43 merpati putih terbang sekawan terpikat seekor di dekat dapur untunglah ada anakku tuan hati yang lara jadi terlipur 44 putih cahaya di kunang-kunang terbang hinggap di dahan kayu di antara sirih beradat pinang di jari sepuluh sembah berlalu 45 rama-rama si kumbang jati Khatib Endah pulang berkuda Patah tumbuh hilang berganti Pusaka lama begitu juga 46 minyak ketiau tumpah dilantai buah mempelam saya longgokan di tanah Riau baju dipakai di tanah Jambi baju diburukkan 47 ambil galah jolok kedondong galah patah menimpa dahan bukanya salah ibu mengandong sudah nasib permintaan badan 48 anak Cina dari seberang rama-rama di pohon duri saya datang ke kampung orang manalah sama kampung sendiri 49 anak enggang di kayu tinggi patah ranting terbanglah ia anak dagang tak lama di sini sampai musim pulanglah ia 50 anak sawa sebesar lengan hendak meniti batang padi hendak tertawa tidak berteman senyum sedikit didalam hati

295

51 anak tiung atas rambutan berbunyi bertongkah paruh berhenti kapal di lautan tiba angin belayar jauh 52 apa digulai orang di ladang pucuk kacang sela-bersela apakah untung anak dagang hari petang tangga berhela 53 apa disesal membeli tudung tudung saji terendak Bentan apa dikesal kepada untung untung terjanji dalam suratan 54 apa guna pokok kuini tanah ditebat tumbuh lalang apalah malang nasibku ini ada sahabat seribu penghalang 55 bajak wangkang di Pulau Tioman Pulau Pingat jauh dipandang Sudah terbuang kampung halaman Teringat ibu rasa nak terbang 56 batang kapas nan rimbun daun urat terentang masuk padi jika lepas laut ke tahun merantau panjang hanya lagi 57 batang padi disarung benah yang sebelah berjari-jari Bujang Selamat datang tak pernah Apakah hajat datang kemari 58 bawa payung hari nak hujan payung sutera baharu dibeli sudah untung permintaan badan kepada siapa hendah disesali 59 bentang tikar duduk menjahit jahit baju anak Melayu gunung terbentang dipandang ghaib bertambah pula hatipun sayu

296

60 berlari-lari bukannya kijang pandan tersadar dihujungnya bernyanyi-nyanyi bukannya riang badan tersedar pada untungnya 61 bila gugur putik pauh jatuh menimpa dahan kuini kalau pergi orang jauh jangan lupa kami di sini 62 buah bacang jatuh ke paya pokok pauh bernama mangga apalah malang nasib saya sudah jatuh ditimpa tangga 63 buah bacang setangkai lebat lebat bunga gugur putiknya saya laksana ikan dibelat habis gugur dengan sisiknya. 64 buah cempedak dari seberang dibawa orang ke Inderagiri bukan kehendak daripada orang kehendak dari badan sendiri 65 buah bacang masak serangkai burung dekut meniti batang saya dagang tidak terpakai bagai melukut di tepi gantang 66 buah pauh buah bacang bunga pisang di dalam puan angkat sauh ipat kijang Pulau Pinang tinggalkan tuan 67 buah pinang dipegang-pegang bawa mari kampung Cik Daud bila ingat diriku dagang air mata jatuh ke lutut 68 buah pinang terbelah dua sayang dibelah oleh Cik Dayang apa dikenang sanak saudara memang sudah nasib berdagang

297

69 Bukit Putus berkeluang Direndang jagung dihangusi Hukum putus badan terbuang Dilihat kampung ditangisi 70 bunga kelapa berikat benang diikat-ikat berikan saya diri siapa tidak mahu senang sudah nasib apakan daya 71 bunga pauh gugur dipagar gugur bersama bunga betik berapa jauh pergi belayar ke kampung juga akhirnya balik 72 burung merpati terbang ke hutan hinggap di tunggul bersilang kepak sayupnya hati pandang lautan bertimbal-timbal ditutup ombak 73 burung tambik burung belatuk burung singgah angin utara minta tabik segala datuk anak dagang buang saudara 74 cempedak dua namanya buah lempata di ruang jalan kalau terkenang sebut namanya air mata dibuang jangan 75 cempedak dua tergantung sebuah penggulai peda baru terkenang kepada untung rasanya hilang iman di dada 76 Cik Abu memanggang punai Punai dipanggang dibelah dua Sayunya hati memandang sungai Sungai tempat mandi berdua 77 dari ladang pergi ke gurun buluh duri melingkar kota hari petang hujanpun turun dagang berurai si air mata

298

78 disusun bajak jo tingka bajak sawah hampir terlupa kalau dihitung jejak nan tinggal jatuh berderai si air mata 79 hari-hari pergi ke darat pungut lada kendong di kain hina besi kerana karat hina manusia kerana miskin 80 hinggaplah hinggap ke kayu tinggi tumpah darah ke daun pisang kami datang tumpang ke sini kain basah kering di pinggang 81 kain baju sutera kembang letak berlipat dalam almari lain dituju lain yang tumbang tidaklah dapat idaman di hati 82 kalau nak tahu di rumpun padi lihatlah rumpun di permata kalau nak tahu di untung kami lihatlah laut petang-petang 83 kalau padi sudah memberat apa lagi dinanti-nanti kalau janji sudah tersurat ke mana pergi tak dapat lari 84 kalau pulang puyuh di ladang bersahut sambil berbunyi kalau pulang orang dagang jangan lupa saya di sini 85 kayu ara tumbuh melintang mari dipotong dengan gergaji jikalau tidak aral melintang ku ulang juga sekali lagi 86 kelam-kabut di tepi padang anak Belanda cucuh meriam jangan gaduh hatumu dagang adalah tempat duduk diam

299

87 kesip-kesip rambutan redan banyak dipetik tidak berguna untung nasib permintaan badan baharu berputik balik berbunga 88 kuda tunggang pasang pelana tanjak dibeli belum dipakai rusa ditembak kijang yang kena hajat di hati masih tak sampai 89 kuini tumbuh di Bandan ke barat condong buahnya kalau begini peruntungan badan alamat melarat kesudahannya 90 makan sirih berkati-kati hingga habis seraga pinang alangkah sedih rasanya hati mengenang nasib dagang menumpang 91 masak nasi dibuat bubur bubur dicampur dengan gula hati duka patut dihibur supaya jangan menjadi gila 92 masak nasi periuk tergantung pungut puntung dari seberang tarik nafas kenangkan untung untung tidak seperti orang 93 mendengut puyuh di pasir gosong anak murai putih dadanya tarik nafas kenangkan untung jatuh berderai air matanya 94 menumbuk di lesung batu menampi didulang-dulang apa nasib anak piatu kain basah kering dipinggang 95 merpati terbang melambung jatuh tersepit pagar mengkuang adikku nyawa orang beruntung jatuh di mata tidak terbuang

300

96 orang Jawa membuat tapai raginya datang dari seberang selagi cita-cita tidak tercapai biar mati di rantau orang 97 padi ini semumba-mumba daun kurma daun cempedak macam mana hati tak hiba entah bertemu entah tidak 98 pergi ke hulu memasang perangkap tebang tebu tanam di ladang orang tertipu di dalam gelap saya tertipu di tengah terang 99 pergi ke padang menyuluh semut jatuh andang lintang pukang tidur telentang tarik selimut baharu tahu diri seorang 100 pergi ke pasar membeli lada buat gulai ikan parang terkenang ibu, adik, saudara hendak pulang tidak berwang.

301

KESIMPULAN

Penyelidikan Seni dan Alam Sekitar dilakukan untuk meneliti sejauh mana penggunaan elemen alam sekitar dalam proses pembinaan atau penghasilan sesebuah karya seni. Penelitian terhadap penggunaan ini tertumpu kepada apakah elemen alam sekitar itu dan cara (gaya) atau bagaimana ia digunakan sehingga lahirnya keharmonisan di antara elemen alam sekitar tersebut dengan proses pembinaan atau penghasilan karya seni itu.

Empat kajian telah dilakukan terhadap dua bidang seni iaitu Seni Tampak dan Seni Sastera oleh empat orang pengkaji, meliputi kajian terhadap Motif Alam Semulajadi dalam Kraf Tradisional Melayu dalam bidang Seni Tampak, kajian terhadap Isu-isu dan Elemen Alam Sekitar dalam Novel Thriller Pilihan, kajian yang dilakukan terhadap Syair Melayu Klasik dan Alam Sekitar, dan penelitian terhadap Pantun Melayu dan Alam Sekitar.

Kajian yang dilakukan terhadap motif alam semulajadi dalam kraf tradisional Melayu menyimpulkan bahawa penciptaan motif-motif dalam kraftangan Melayu banyak dipengaruhi oleh objek dari alam semulajadi. Eksploitasi bahan dari alam semulajadi bukan sahaja tertumpu kepada motif sahaja, malah merangkumi semua peringkat penciptaan kraf iaitu bahan asas, pewarna, peralatan, pencucian dan pembakaran. kreativiti yang terdapat pada bahan ciptaan kraf telah dikesan sejak zaman neolitik lagi walaupun pada ketika tersebut hasil ciptaan ini lebih mengutamakan fungsi barangan berkenaan sebagai keperluan untuk kegunaan harian. Pengalaman yang mereka perolehi secara tidak sengaja dalam proses pembakaran tembikar telah 302

menjadikan manusia Melayu cuba untuk mencipta hiasan-hiasan dari bahan-bahan semulajadi seperti rotan. Pengaruh dari seni ragam hias gangsa Dong-Son mendorong kraf tangan Melayu menjadi lebih bergaya lagi. Bertitik tolak dari ini bermulalah ragam hias pada permukaan barangan kraf sehinggalah unsur-unsur alam bunga, binatang dan kosmos dijadikan motif penting dalam setiap ragam hias kraftangan.

Kajian ini juga mendapati bahawa motif-motif kraf tradisional bukanlah untuk memaparkan ‘keindahan semulajadi’ semata-mata tetapi ia turut menggabungjalinkan pendidikan dan kepercayaan-kepercayaan animisme di sebaliknya. Tukang-tukang seni khasnya ukiran kayu banyak mengaplikasikan pendidikan moral secara visual iaitu motif ukiran berdasarkan sifat-sifat binatang yang ada pengajaran baik dan buruknya. Ukiran yang telah siap akan diletakkan di tempat yang strategik untuk peringatan seisi rumah. Selain daripada konsep pendidikan yang diterapkan dalam motif berunsurkan alam semulajadi, motif dari sumber ini juga dipercayai dapat menjaga keamanan sesebuah keluarga daripada diganggu oleh makhluk halus. Motif-motif seperti kepala cicak disifatkan seperti ‘hulubalang’ yang dapat mengusir makhluk halus di samping mengadakan upacara-upacara lain untuk tujuan yang sama seperti mengadakan kenduri tolak bala atau mengamalkan pantang larang bagi mengelakkan kemarahan mahkluk tersebut.

Hasil kajian ini juga mendapati bahawa, di antara pelbagai jenis motif alam semulajadi yang terdapat pada kraftangan, motif bunga adalah motif alam semulajadi yang paling popular digunakan. Terdapat persamaan bunga yang digunakan sebagai motif walaupun bentuk, gaya dan warnanya berlainan mengikut kesuaian bahan dan teknik krafnya. Di antara motif-motif flora yang banyak diadaptasi pada hampir semua jenis kraf ialah bunga cempaka, raya, cengkeh, 303

tanjung, lawang, daun keladi, tampuk manggis dan pucuk rebung, manakala motif fauna yang popular pula ialah motif ayam, burung, keluang, siput ikan dan bagi motif kosmos adalah motif awan. Mereka bukan sahaja rapat dengan alam sekitar tetapi mengetahui kegunaan objek-objek alam semulajadi itu yang boleh mendatangkan pelbagai faedah kepada mereka. Bunga ator, kerak nasi, gedong, ketamguri, asam batu, sarung cekak dan cabit antara tumbuhan-tumbuhan yang kurang dikenali oleh generasi kini yang amat popular dan berguna kepada masyarakat Melayu lama.

Hasil kajian ini juga mendapati bahawa tukang-tukang kraf tradisional mendapat sumber ilhamnya dari tiga jenis motif utama iaitu berdasarkan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bentukbentuk cakerawala yang ada di sekeliling mereka. Motif flora adalah hasil dari tanaman perhiasan, makanan, pertanian, ritual dan perubatan yang setiap hari mereka lihat berada di sekitar mereka. Apabila hendak mencipta motif, barulah mereka mengambil bahagian- bahagian tertentu elemen flora itu untuk digubah menjadi motif yang sesuai dengan bahan asas kraf. Begitulah juga pengadaptasian terhadap motif fauna dan kosmos; semuanya adalah hasil hubungan rapat mereka dengan alam sekitar. Oleh itu, adalah lebih tepat lagi jika kita katakan bahawa masyarakat Melayu lama mengamalkan cara hidup ‘mesra alam’ berbanding dengan manusia masa kini yang kurang prihatin dengan perkembanagan dan penjagaan alam sekitar.

Analisis yang dilakukan terhadap karya sastera iaitu novel Melayu bersifat thriller pula, didapati bahawa pengarang telah mengangkat banyak isu dan elemen yang melibatkan alam sekitar dalam karya berdasarkan watak, perwatakan, plot, malah pemikiran watak. Isu falsafah alam sekitar ditonjolkan secara bersahaja, mudah dan sederhana tetapi mempunyai pengertian dan makna 304

yang luas dari sudut alam sekitar. Isu falsafah berkenaan tidak sekadar dilihat dari sudut agama Islam, malah merangkumi fahaman agama Hindu dan diserlahkan melalui tingkah laku watak, perwatakan serta pemikiran dan diyakinkan pula melalui pengucapan dialog yang kemas.

Kesan yang ditimbulkan oleh pembangunan seperti pencemaran bunyi, udara, jerebu, banjir kilat, setinggan dan kesesakan trafik juga diangkat secara mudah. Isu sensitif negara seperti pembinaan Empangan Bakun turut diangkat pengarang ini dalam karya dengan menonjolkan kegiatan tidak bertanggungjawab media asing yang cuba menggagalkan usaha berkenaan dan memburukkan projek tersebut pada peringkat antarabangsa.

Pembalakan merupakan isu alam sekitar yang sering mendapat perhatian dunia. Penulis mengangkat isu pembalakan haram yang dilakukan secara berleluasa terutama di Sabah sehingga mengakibatkan kerugian yang besar dari sudut ekonomi atau kelestarian alam terhadap negeri dan negara. Pengarang secara tidak langsung juga telah mengemukakan satu bentuk kegiatan pembalakan yang bersifat mesra alam dengan mengamalkan corak penanaman semula balak bagi menampung keperluan kayu kayan pada masa hadapan.

Isu kesihatan awam meliputi beberapa jenis penyakit yang biasa dihidapi masyarakat Malaysia seperti selesema, kesan merokok, hepatitis dan esophagitis. Pengarang telah mengangkat beberapa jenis penyakit seperti hepatitis dan esophagitis secara terperinci termasuk mengemukakan gejala dan simptomnya sebagai pengetahuan tambahan kepada pembaca. Selesema dan tabiat merokok yang ditemui di sana sini dalam sebahagian besar novel analisis hanya dikemukakan secara mudah, sederhana dan senang difahami. 305

Isu-isu yang melibatkan undang-undang negara turut ditemui dalam novel analisis seperti pencerobohan sempadan negara, ordinan Perlindungan Hidupan Liar, sistem tender pembalakan dan akta Perhutanan Negara. Semua isu ini telah diterangkan secara terperinci dalam novel kajian secara kreatif dan mengesankan. Sekalipun isu-isu ini melibatkan fakta dan data secara saintifik, namun kreativiti pengarang mempersembahkan isu berkenaan telah membentuk satu karya yang istimewa dan bermaklumat.

Meneliti dari sudut elemen alam sekitar pula, elemen alam sekitar biotik ternyata sangat kuat diserlahkan dan mempengaruhi keberkesanan novel kajian. Pengarang telah mengangkat alam flora dengan mengemukakan pelbagai unsur bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, kayu kayan dan buah-buahan hutan. Semua elemen alam sekitar biotik dari kelas flora ini telah dibaurkan dengan rapi, indah, menarik dan disulam dengan gaya bahasa yang lincah dan segar. Sekalipun terdapat beberapa unsur flora telah diperincikan tetapi pembaca seakan dapat menerima deretan fakta berkenaan apabila menggunakan ayat dan bahasa yang sesuai.

Elemen fauna dalam alam sekitar biotik banyak mengangkat fauna darat melibatkan hidupan liar, binatang ternakan, binatang buruan, unggas dan burung serta serangga. Sebahagian besar fauna ini merupakan haiwan yang ditemui di kawasan hutan tropika. Hidupan liar lebih mendapat huraian daripada pengarang ini dengan lebih terperinci dengan mengemukakan corak kehidupan beberapa spesies hidupan liar seperti serigala, harimau dan ular sawa. Pembunuhan hidupan liar yang dikatakan ganas dan mengancam manusia seperti harimau telah diserlahkan. Selain harimau, ular sawa yang menggunakan belitan untuk melemahkan mangsa juga turut 306

diangkat dalam novel-novel kajian secara mendalam dan mudah, tetapi pada masa yang sama mudah difahami oleh pembaca dan berkesan. Kehadiran burung-burung penghijrah yang berhijrah mengikut musim tertentu juga turut mewarnai elemen alam sekitar fauna dan menyerlahkan keunikan yang tersendiri.

Alam sekitar dan budaya yang diketengahkan pengarang ini kelihatan hidup dan mampu memberi nafas yang berbeza terhadap karya terutama apabila memaparkan banyak cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia Timur. Tingkah laku manusia yang pelbagai dan berwarna warni ini memberi nilai dan menyerlahkan pemikiran mereka terhadap persekitaran terutama tentang bagaimana cara gaya mereka berinteraksi dengan alam sekitar.

Masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan mengamalkan berbagai-bagai budaya ini telah ditonjolkan pengarang dengan harmoni berdasarkan amalan agama dan kepercayaan watak. Agama dan kepercayaan yang diterapkan dalam setiap watak telah membentuk satu cara gaya dan interaksi yang pelbagai dengan persekitaran. Pengarang ini telah menyerlahkan beberapa watak yang patuh dengan amalan agama mereka seperti Islam dan Kristian, tetapi pada masa yang sama wujud juga watak tertentu yang longgar pegangan agamanya. Selain itu, beberapa ritual dan kepercayaan lain seperti percayakan semangat, penunggu dan mengamalkan amalan tertentu telah diketengahkan terutama yang melibatkan pelbagai budaya kaum. Kepelbagaian persekitaran budaya ini menampilkan satu bentuk kelainan terhadap karya, pada masa yang sama mewujudkan struktur karya yang menarik, serasi, harmoni dan kreatif.

307

Sekalipun analisis ini sarat dengan isu-isu dan elemen biotik alam sekitar, namun elemen alam sekitar abiotik turut terserlah dengan kehadiran alam sekitar semulajadi dan elemen alam sekitar buatan manusia. Unsur alam sekitar semulajadi lebih banyak ditonjolkan berdasarkan unsur cuaca dan iklim dengan mengemukakan unsur hujan, mendung, petir, guruh, angin, gelombang, embun, kabus dan jerebu selain kehadiran perbezaan antara siang dan malam antara kawasan di dunia. Badan air seperti laut, sungai dan empangan turut ditemui secara kerap dengan huraian yang terperinci dan menyakinkan, selain penceritaan secara menarik tentang alam sekitar semulajadi fizikal dari sudut topografi bumi.

Elemen alam sekitar abiotik juga terserlah dengan penggunaan alam sekitar buatan manusia yang ditonjolkan melalui alam sekitar buatan manusia yang bersifat konkrit seperti bangunan dan jambatan; kenderaan seperti kereta, motosikal, bot, rakit, kapal layar dan kapal terbang; makanan dan minuman, hasil daripada tumbuhan seperti rokok, kertas, ubat-ubatan tradisional dan alatan serta barangan kraftangan. Semua elemen alam sekitar buatan manusia yang diserlahkan dalam karya telah dibaurkan secara harmoni, sederhana dan menghidupkan struktur karya selain membantu menguatkan karya itu sendiri.

Secara keseluruhan, pengarang ini ternyata mampu membaurkan pelbagai unsur, elemen dan isu alam sekitar dalam novel-novel kajian dengan mengangkat pelbagai fakta dan data berkaitan secara tersendiri yang akhirnya muncul dalam bentuk kreatif. Sekalipun sarat dengan ilmu bantu seumpama ini, karya thriller ini masih mampu hidup dan berdiri dalam bentuknya yang tersendiri; suspen, terpenuh ilmu, mendebarkan, kaya dengan maklumat, tanpa melupakan unsur-unsur puitis dan kreatif, malah sangat mengesankan. Akhirnya, karya yang dibentuk 308

seumpama ini bukan sahaja mampu menggugah dan mencabar pembaca dengan ilmu yang dimiliki, malah boleh membentuk karya yang bersifat antarabangsa dan pelbagai. Karya sastera tidak lagi lahir dari kekosongan ruang anganan pengarang tetapi sarat dengan adunan ilmu hasil kerja keras dan penyelidikan penulisnya.

Kajian terhadap syair-syair Melayu pula mendapati bahawa kebanyakan elemen alam sekitar bertindak sebagai latar cerita dan digunakan sebagai perlambangan bagi menyampaikan maksud cerita khasnya secara analogi. Gabungjalinan yang unik di antara pelbagai kategori elemen alam sekitar dengan fungsi yang diberikan dalam syair telah menghasilkan satu karya seni yang kemas, cantik, indah dan harmonis. Cara (gaya) elemen-elemen alam sekitar di bawah kategori abiotik dan biotik dalam syair-syair yang dikaji mempunyai pelbagai guna seperti menjadi latar dan perlambangan cerita sama ada diwujudkan secara analogi atau menggunakan kaedah personafikasi. Perkara yang sama terdapat dalam pantun Melayu yang berjaya menyampaikan banyak maklumat tentang gaya hidup masyarakat Melayu dahulu dalam interaksi mereka dengan alam sekitar. Mereka secara kreatif mengabungkan suasana alam sekeliling mereka dengan nasihat atau maklumat penting yang disampaikan melalui pantun. Pantun Melayu dahulu berjaya mengabungkan dua perkara penting iaitu aspek kepekaan tentang alam sekitar dan aspek penyampaian ilmu dan maklumat.

Secara keseluruhan, masyarakat Melayu terutama masyarakat tradisi mempunyai cara gaya yang tersendiri untuk memaparkan interaksi mereka dengan alam sekitar. Elemen persekitaran sangat mempengaruhi kehidupan seharian yang boleh ditemui dalam seni ukir dan seni tampak, selain pelbagai unsur budaya dan cara hidup seperti diterapkan dalan syair dan 309

pantun. Interaksi berkenaan seakan tidak terputus walaupun kehidupan moden mula menular dalam masyarakat. kehadiran isu-isu dan elemen-elemen alam sekitar dalam novel thriller membuktikan ganerasi muda juga mempunyai cara tersendiri untuk menggambarkan interaksi bersama alam.

310