Kumpulan Ayat Al-Qur’an dan Hadits untuk MK Agama Islam Bab 1 – 3

Bab 1 Eksistensi dan Keagungan Allah SWT
Ayat Al-Qur’an tentang Eksistensi Allah
Al-‘Alaq [96] : 1-5
¦¸·¦ ¸¸`.!¸, ,¸,´¸ _¸.]¦ _l> ¸¸¸ _l> ´_..·¸¸¦ _¸. ¸_l s ¸_¸ ¦¸·¦ ,,´¸´¸ `¸¸´¸¦ ¸_¸ _¸.]¦ ´¸l. ¸¸l1l!¸, ¸_¸
´¸l. ´_..·¸¸¦ !. `¸l ,¹-, ¸_¸
(1). bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal
darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4). yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5).
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Al-A’raf [7] : 172
:¸|´¸ .>¦ ,¯,´¸ _¸. _¸., ¸:¦´, _¸. `¸¸>¸¸¡¸L ¯¡·¸.`,¸¯¸: ¯¡>.¸:¦´¸ ´_ls ¯¡¸¸¸.±.¦ ¸`.l¦ ¯¡>¸,¸¸, ¦¡l!· _l, !..¸¸:
_¦ ¦¡l¡1 . ¸¯¡, ¸«..´,¸1l¦ !.¸| !.é _s ¦..> _¸¸¦¸±. s ¸¸__¸
172. dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau
Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",
Al-Ankabut [29] : 61
_¸¸l´¸ ¡¸.l!. _. _l> ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ ¸>.´¸ ´_.:l¦ ¸.1l¦´¸ ´_l¡1´,l ´<¦ _.!· ¿¡>·¡`, ¸_¸¸
61. dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan
menundukkan matahari dan bulan?" tentu mereka akan menjawab: "Allah", Maka betapakah mereka (dapat)
dipalingkan (dari jalan yang benar).
Al-Qiyamah [75] : 14-15
¸_, _...¸¸¦ _ls .¸«¸.±. :´¸,¸., ¸¸_¸ ¯¡l´¸ .l¦ .:¸,¸:! -. ¸¸_¸
(14). bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, (15). meskipun Dia mengemukakan alasan-alasannya.
Ghafir / al-Mu’min : 62
`¡÷¸l : ´<¦ ¯¡>,´¸ _¸l.> ¸_é ¸,`_: ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> _.!· ¿¡>·¡. ¸__¸
62. yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
dia; Maka Bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?

Ayat-ayat Al-Qur’an tentang tanda-tanda Keagungunan Allah SWT
Ali Imran [3] : 190
´_¸| _¸· ¸_l> ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ ¸¸.l¸.>¦´¸ ¸_,l¦ ¸¸!¸.l¦´¸ ¸¸.,¸ _¸|`¸¸¸¸ ¸¸.,l¸¦ ¸¸_¸¸
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi
orang-orang yang berakal,
Asy-Syams [91] : 1-15
¸_,:l¦´¸ !¸.>´´¸ ¸¸¸ ¸¸.1l¦´¸ ¦:¸| !¸.l. ¸_¸ ¸¸!¸.l¦´¸ ¦:¸| !¸.l> ¸_¸ ¸_,l¦´¸ ¦:¸| !¸.:-, ¸_¸ ¸,!´,´.l¦´¸ !.´¸ !¸.., ¸_¸
¸_¯¸¸¦´¸ !.´¸ !¸.>L ¸_¸ ¸_±.´¸ !.´¸ !¸.¯¡. ¸_¸ !¸.>!· !>´¸¡>' !¸.´¡1.´¸ ¸_¸ .· _l·¦ _. !¸.´¸ ¸_¸ .·´¸ ´,l>
_. !¸.¯.: ¸¸¸¸
1. demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
2. dan bulan apabila mengiringinya,
3. dan siang apabila menampakkannya,
4. dan malam apabila menutupinya[1579],
5. dan langit serta pembinaannya,
6. dan bumi serta penghamparannya,
7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
10. dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
Al-Qamar [54] : 1
¸¸,´¸.·¦ «s!´.l¦ _:·¦´¸ `¸. 1l¦ ¸¸¸
1. telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
Al-Baqarah : 117
_,¸., ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´ ¸ ¦:¸|´ ¸ ´_.· ¦´¸¯.¦ !..¸| · `_¡1, .`«] _´ `¿¡>´,· ¸¸¸_¸
117. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) Dia
hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia.
Al-Mulk : 3
_¸.]¦ _l > _¯,. ¸,´¡... !·!,¸L !. _¸. _¸· ¸_l> ¸_.´.-¯¸l¦ _¸. ¸,'¡.±. ¸_¸>¯¸!· ´¸.,l¦ ¯_> _¸. _¸. ¸¸¡L·
¸_¸
3. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak
seimbang?

Ayat tentang Kedudukan Kholiq dan Makhluk
Adz-Dzariyat : 56
!.´¸ ¸1l> ´_¸>'¦ ´_.¸¸¦´¸ ¸¸| ¸¿¸.,-´ ,¸l ¸__¸
56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
Al-Baqarah : 255 (Ayat Kursi)
´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¯_>l¦ `¸¡¯,1l¦ ¸ .:.>!. «´.¸. ¸´¸ ¸¯¡. .«l !. _¸· ¸,´¡..´.l¦ !.´¸ _¸· ¸_¯¸¸¦ _. ¦: _¸.]¦
_±:¸ .:..¸s ¸¸| .¸«¸.:¸|¸, `¡l-, !. _,, `¸¸¸,¸.,¦ !.´¸ ¯¡¸±l> ¸´¸ ¿¡L,¸>`, ¸,`_:¸, _¸. .¸«¸.l¸s ¸¸| !.¸, ´,!:
_¸.´¸ «¯,¸.¯¸´ ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ ¸´¸ .::¡:, !´,¸´L±¸> ´¡>´¸ ¯_¸l-l¦ `¸,¸L-l¦ ¸___¸
255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Bab 2 Keyakinan kepada Sang Pencipta
Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang Aqidah
Al Baqarah ayat 285:
´_.¦´, `_¡.¯¸l¦ !.¸, _¸¸.¦ ¸«,l¸| _¸. .¸«¸,¯¸ ¿¡`.¸.¡.l¦´¸ _´ ´_.¦´, ¸<!¸, .¸«¸.>¸¸. l.´¸ .¸«¸,.´´¸ .¸«¸¦.'¸´¸ ¸ _¸¯¸±.
_,, ¸.>¦ _¸. .¸«¸¦.¯¸ ¦¡l!·´¸ !´.-¸.. !.-L¦´¸ ,.¦ ¸±s !.`,´¸ .,l¸|´¸ ¸,¸..l¦ ¸___¸
285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang
beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka
mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan
mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada
Engkaulah tempat kembali."
Ali Imran : 190
´_¸| _¸· ¸_l> ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ ¸¸.l¸.>¦´¸ ¸_,l¦ ¸¸!¸.l¦´¸ ¸¸.,¸ _¸|`¸¸¸¸ ¸¸.,l¸¦ ¸¸_¸¸
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal.
Al A’raf : 54
´_¸| `¡>`,´¸ ´<¦ _¸.]¦ _l> ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ _¸· ¸«`.¸. ¸,!`,¦ ¯¡. _´¡.`.¦ _ls ¸_`¸-l¦ _¸:-`, _,l¦ ´¸!¸.l¦
.«,lL, !.¸¸.> ´_.:l¦´¸ ¸.1l¦´¸ ¸¡>´.l¦´¸ _,¸>.`. .¸:¸¸¯.!¸, ¸¦ `«] _l>'¦ '¸¯.¸¦´¸ ì´¸!,. ´<¦ ´,´¸ _,¸.¹. -l¦ ¸__¸
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.


Al Fatihah : 5
.!`,¸| .,- . .!`,¸|´¸ _,¸-.`.· ¸_¸
5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.


Al-A’raf: 180
¸<´¸ ',!.-¸¦ _.`.>'¦ :¡`s:!· !¸¸, ¦¸'¸:´¸ _¸¸.]¦ _¸.¸>l`, _¸· .¸«¸¸..`.¦ ¿¸¸>`, . !. ¦¡.l´ ¿¡l.-, ¸¸_¸¸
180. hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan
tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan
mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.


Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits tentang Syirik
Orang yang menyekutukan Allah maka ia telah musyrik bedosa besar dan berada dalam kesesatan
An-Nisa : 48
¿¸| ´<¦ ¸ `¸¸±-, ¿¦ ì´¸:¸ .¸«¸, `¸¸±-,´¸ !. ¿¸: ,¸l: _.¸l ',!:¸ _.´¸ 츸:¸ ¸<!¸, ¸.1· ´_´¸.·¦ !..¸| !.,¸Ls ¸__¸
48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik)
itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa
yang besar.
An-Nisa : 116
¿¸| ´<¦ ¸ `¸¸±-, ¿¦ ì´¸:¸ .¸«¸, `¸¸±-,´¸ !. _¸: .¸l: _.¸l ',!:¸ _.´¸ 츸:¸ ¸<!¸, .1· _. ¸.l . ¦.,¸-,
¸¸¸_¸
116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa
yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka
Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.
Luqman : 13
:¸|´¸ _!· _..1l .¸«¸.¯,¸¸ ´¡>´¸ .«´L¸-, ¯_.,., ¸ 츸:· ¸<!¸, ´_¸| 츸:l¦ '¸l´Ll '¸,¸Ls ¸¸_¸
13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku,
janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar".
Al-Maidah : 72
.1l ¸±é _¸¸.]¦ ¦¡l!· ´_¸| ´<¦ ´¡> _,¸..l¦ _¸¦ ´¸,`¸. _!·´¸ _,¸..l¦ _¸.,., _,¸,´¸`.¸| ¦¸.,s¦ ´<¦ _¸¸´¸
¯¡÷`,´¸´¸ .«.¸| _. 츸:¸ ¸<!¸, .1· ¸¯¸> ´<¦ ¸«,ls «.>l¦ «.´¸!.´¸ '¸!.l¦ !.´¸ _,¸.¸l.Ll¸l _¸. ¸¸!..¦ ¸__¸
72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam",
Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang
yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya
ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
Al-Jin : 6
.«.¦´¸ ¿l´ _l>¸¸ ´_¸. ¸_.¸¸¦ ¿¸:¡`-, ¸_l>¸¸¸, ´_¸. ¸´_¸>'¦ ¯¡>¸:¦¸· !1>´¸ ¸_¸
6. dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di
antara jin, Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
Sabda Rasulullah SAW:

«
ٍ
د
ّ
م
َ
ح
ُ
م ىَل
َ
ع َ ل
ِ
ز
ْ
نُأ ا
َ
م
ِ
ب
َ
ر
َ
ف
َ
ك
ْ
د
َ
ق
َ
ف ُ لو
ُ
ق
َ
ي ا
َ
م
ِ
ب
ُ
و
َ
قّ د
َ
ص
َ
ف ا
ً
ن
ِ
ىا
َ
ك ى
َ
تَأ
ْ
ن
َ
م » .
“Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya maka dia telah kafir terhdap apa yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad.” (HR.Tirmidzi)
َ لا
َ
ق ي
ِ
ن
ْ
ر
ِ
ب
ْ
خَأ
َ
ف
ْ
ن
َ
ع ا
ِ
نا
َ
مي
ِ
ْ ل َ لا
َ
ق
ْ
نَأ
َ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
ت
ِ
و
ّ
للا
ِ
ب
ِ
و
ِ
ت
َ
ك
ِ
ئ
َ
ل
َ
م
َ
و
ِ
و
ِ
ب
ُ
ت
ُ
ك
َ
و
ِ
و
ِ
ل
ُ
س
ُ
ر
َ
و
ِ
م
ْ
و
َ
يْلا
َ
و
ِ
ر
ِ
خ ْ لا
َ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
و
ِ
ر
َ
د
َ
قْلا
ِ
ب
ِ
ه
ِ
ر
ْ
ي
َ
خ

ِ
ه
ّ
ر
َ
ش
َ
و َ لا
َ
ق
َ
تْق
َ
د
َ
ص
“Jibril berkata: katakan kepadaku tentang Iman.Rasulullah berkata; Iman adalah engkau beriman kepada Allah,
Malaikat malaikat, kitab kitabNya, Rasul RasulNya,hari akhir da engkau mengimani hari taqdir baik dan buruknya.” (HR
Muslim)


Bab 3 Meneladani Nabi dan Rasul
Al-Ahzab : 21
.1l ¿l´ ¯¡>l _¸· ¸_¡.´¸ ¸<¦ :´¡`.¦ «´..> _.¸l ¿l´ ¦¡`>¯¸, ´<¦ ¸¯¡´,l¦´¸ ¸¸>¸¦ ¸´:´¸ ´<¦ ¦¸,¸:´ ¸_¸¸
21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
Al-Qalam [68] : 4
,.¸|´ ¸ _l-l ¸_l> ¸¸,¸Ls ¸_¸
4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Hadits dari ‘Aisyah : “Akhlaknya adalah Al-Qur’an” dan “Beliau adalah Al-Qur’an berjalan”
“Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk menyempurnakan akhlak.”

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu. 2. 8. dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Pencipta langit dan bumi. telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. 10. 3. Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia. Al-Qamar [54] : 1      1. 9. Al-Mulk : 3 .Ayat-ayat Al-Qur’an tentang tanda-tanda Keagungunan Allah SWT Ali Imran [3] : 190             190. Asy-Syams [91] : 1-15                                          1. 5. dan bulan apabila mengiringinya. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Baqarah : 117              117. 4. dan langit serta pembinaannya. 7. dan bumi serta penghamparannya. dan siang apabila menampakkannya. 6. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. demi matahari dan cahayanya di pagi hari. dan malam apabila menutupinya[1579]. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya).

dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. malaikat-malaikat-Nya. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.                     3. Bab 2 Keyakinan kepada Sang Pencipta Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang Aqidah Al Baqarah ayat 285:                                285. semuanya beriman kepada Allah. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Allah. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. tidak mengantuk dan tidak tidur." Ali Imran : 190 . kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Al-Baqarah : 255 (Ayat Kursi)                                                            255. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. demikian pula orang-orang yang beriman. Maka lihatlah berulang-ulang. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat tentang Kedudukan Kholiq dan Makhluk Adz-Dzariyat : 56        56. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.

lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits tentang Syirik Orang yang menyekutukan Allah maka ia telah musyrik bedosa besar dan berada dalam kesesatan An-Nisa : 48                       48. Maha suci Allah. An-Nisa : 116                       . Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Ingatlah. Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Al-A’raf: 180                  180. Al A’raf : 54                                    54. hanya Engkaulah yang Kami sembah. Tuhan semesta alam. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.            Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. Al Fatihah : 5      5. hanya milik Allah asmaa-ul husna. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah. bagi siapa yang dikehendaki-Nya. dan (diciptakan-Nya pula) matahari.

Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam".” (HR Muslim) . Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.” (HR. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia.Tirmidzi) َِ ٍ َّ . di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.» ‫« من أَتَى كاىنًا فَصدقَوُ بِما يَقول فَقد كفر بِما أُنْزل علَى محمد‬ َ ُ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َْ ِ‫قَال فَأَخبِرنِي عن اْليمان قَال أَن تُؤمن بِاللَّو ومَلئِكتِو كتبِو ورسلو والْي وِم اْلخر وتُؤمن بِالْقدر خيره‬ ِ ْ َ ِ َ َ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ َ ِ ِ ُ ُ َ ِ ُ ُ‫َ ْ ْ َ ْ ِْ َ ِ َ ْ ْ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ و‬ َ ‫وشرهِ قَال صدقْت‬ َ َ َ َ ِّ َ َ “Jibril berkata: katakan kepadaku tentang Iman. dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Malaikat malaikat.hari akhir da engkau mengimani hari taqdir baik dan buruknya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah. Rasul RasulNya. Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil. Iman adalah engkau beriman kepada Allah.Rasulullah berkata. Al-Jin : 6             6. kitab kitabNya. Luqman : 13                 13.116. dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya maka dia telah kafir terhdap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. janganlah kamu mempersekutukan Allah. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. Al-Maidah : 72                                      72. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". dan tempatnya ialah neraka.

Hadits dari ‘Aisyah : “Akhlaknya adalah Al-Qur’an” dan “Beliau adalah Al-Qur’an berjalan” “Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk menyempurnakan akhlak.” .Bab 3 Meneladani Nabi dan Rasul Al-Ahzab : 21                   21. dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. Al-Qalam [68] : 4      4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful