HUBUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITI

Bil. 1) 2) 3) 4)

Tajuk Pengenalan Definisi Kajian Lepas

Muka surat 2 3 4-5

Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya 6-9 dengan komuniti

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Peranan Komuniti Terhadap sekolah Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Kesimpulan Bibliografi

10-11 12 13-14 14 15 16 17 18 19 20

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

1

1.0 Pengenalan Sekolah merupakan satu unit masyarakat yang terpenting. Dalam sebuah sekolah itu sendiri sudah wujudnya masyarakat seperti Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru, staf akademik dan bukan akademik serta pelajar-pelajar. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, peranan sesebuah sekolah bukan hanya berada di dalam pagar sekolah sahaja, tetapi ia juga melibatkan komuniti di sekitar dengannya. Tanpa komuniti dari luar, pihak sekolah tidak akan mengalami proses sosiolisasi. Sosiolisasi ialah proses pendidikan informal untuk melengkapkan pihak sekolah dengan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam masyarakat atau komuniti. Proses ini berlaku dengan tidak dirancang. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mempelajari bahawa dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Iaitu melalui pengalamannya di ketika berada di rumah atau di sekolah. Setiap kali kanak-kanak ini mengambil hak orang lain, dia dilarang dan dimarah oleh ibu, bapa, kakak, abang dan guru-guru di sekolah. Dengan sendirinya kanak-kanak ini dapat membentuk sikap amanah dan jujur. Oleh yang demikian, pendidikan murid pada masa kini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Pihak sekolah bersama komuniti perlu saling bekerjasama untuk membentuk generasi Malaysia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia serta menjana transformasi dalam pembangunan negara. Penglibatan komuniti khasnya Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) hendaklah membina hubungan yang baik dan lebih proaktif bagi meningkatkan kemajuan pendidikan serta kebajikan murid untuk memastikan kemajuan pendidikan sentiasa terus maju dan berkualiti.

2.0 Definisi
PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 2

masyarakat) di sesuatu tempat atau sesebuah Negara. tempat menerima ilmu dan memberi pelajaran ( Kamus Dewan Edisi Baru ). Bagi (Kamus Pelajar Bahasa Malaysia). Maka dapat dirumuskan bahawa hubungan sekolah dengan komuniti ialah sesebuah kawasan yang didiami di bawah satu pemerintahan dengan menjalankan tanggungjawab seperti mengajar dan belajar serta wujudnya hubungan interaksi antara pihak sekolah dan warga komuniti. sekolah didefinisikan sebagai bangunan tempat mengajar dan belajar.0 Kajian Lepas 3. daerah. Atau juga dapat ditakrifkan sebagai tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat. ( Kamus Pelajar Bahasa Malaysia ) mendefinisikan sebagai keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat. negara dan sebagainya ( di bawah satu pemerintahan). orang ramai umumnya. 2.Sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar.1 Kembar Siam ‘ Sekolah Bestari’ Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil(SMKD) PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 3 . Bagi istilah komuniti (Kamus Dewan Edisi Baru ) menyatakan sebuah kumpulan ( keseluruhan ) orang yang tinggal di sesuatu daerah ( wilayah atau Negara.

Northern Telecom.. bagi memastikan penyediaan pelajar bertepatan dengan dunia pekerjaan akan dating. perisian. bermula dengan anak-anak di sekolah. Oleh itu.3 Tanggungjawab. (Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 2:1998). badan professional. 2) Pembinaan budaya sains dan teknologi. Hal ini kerana. kegagalan membestarikan warga sekolah dan komuniti di Dengkil boleh mencacatkan perkembangan menyeluruh Bandar Siber yang terdiri daripada Putrajaya dan Ciberjaya dan seterusnya member kesan kepada pembangunan koridor Raya Multimedia (MSC). Sony of Canada dan beberapa agensi yang lain. komuniti. pemain cakera padat. peranan dan sumbangan PIBG dalam menjayakan Pendidikan Peranan PIBG dalam komuniti sekolah tidak dapat dipisahkan daripada matlamat wawasan 2020. 3. Maka telah wujudnya kerjasama antara PIBG. Ontario Kanada Sekolah ini merupakan sekolah yang menampung seramai lebih 800 orang pelajar daripada peringkat tadika sehinggalah ke Gred 8.2 River Oaks Public School. Peranan PIBG dalam merealisasikan cabaran-cabaran wawasan 2020 dikhususkan dalam perkara berikut: 1) Pembinaan budaya penyanyang. Apple Canada Inc. agensi serta institusi awam dan swasta pada 20 JUN 1998. Badan-badan ini membekalkan mengurus pelbagai teknologi di sekolah seperti computer. Teknologi menjadi keperluan utama sekolah ini dan pelajar-pelajarnya sering dianggap ‘arkitek maklumat’. ( Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 1 :1998). Kerjasama ini wujud untuk membantu dari segi kepakaran dan kewangan daripada semua pihak. sekolah ini telah mengadakan permuafakatan dengan badan-badan korporat termasuk Lembaga Sekolah Halton. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 4 . Oakville. papan kekunci elektronik dan lain-lain lagi. 3. Kementerian Pendidikan Ontario.Ia memfokuskan kepada PIBG SMKD perlu ada gerakan tersusun bagi membestarikan masyarakat Dengkil.

terdapat beberapa perkara penting yang menjelaskan bahawa peranan sekolah sebagai sistem sosial. 4) Melahirkan generasi yang dapat menjadikan Malaysia sebagai Negara maju pada tahun 2020. Antaranya ialah: • Membentuk masyarakat sekola 5 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN . kreatif. inovatif dan mengamalkan nilai-nilai murni.3) Melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak.0 Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya dengan komuniti Bermula dari sekolah maka wujudnya masyarakat yang majmuk. Oleh itu. 4. ( Seminar Konvensyen Pendidikan Komuniti : kertas kerja 1 :1993). beretika positif.

Mereka ini mempunyai peranan masing-masing. Bakat yang ada tidak ditumpukan kepada peringkat sekolah sahaja. Di antara mereka juga akan wujudnya hubungan komunikasi dua hala dan ini dapat menjalinkan hubungan ukhwah yang baik. • Agen penapisan Ia merupakan pelapis seseorang dalam sesuatu bidang. Mereka boleh mengembangkan bakat melalui penyertaan aktiviti berpersatuan dan badan unit beruniform di sekolah. Sebagai contoh. dalam jurusan agama. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 6 . Setiap pelajar mempunyai bakat yang tersendiri. Di sini komuniti luar akan lihat hubungan antara warga sekolah yang sangat baik dan ini akan memberi impak yang positif kepada masyarakat. maka mereka boleh membuat kerja amal dengan memperindahkan kawasan masjid. seseorang pelajar itu boleh menyampaikan dakwah atau ilmunya kepada masyarakat sekeliling dengan niat yang ikhlas dan betul. sekolah tidak dapat membentuk anggota yang nyata serta mempunyai struktur sosial yang formal. seorang pelajar yang menyertai Kelab Kebersihan dan Keceriaan. maka pihak bomba dan penyelamat tidak ada masalah untuk datang bagi menunjukkan demonstrasi cara memadam api atau menyelamatkan diri daripada bahaya. Melalui penglibatan mereka juga dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri.Hal ini dapat dilihat masyarakat sekolah yang terdiri daripada guru. Sebagai contoh. Tanpa mereka. murid dan staf sokongan. Mereka akan memberi tanggapan yang positif serta boleh memberi kerjasama yang baik. Namun. Sebagai contohnya. Dan ini sekaligus memperlihatkan sokongan pihak sekolah kepada komuniti luar terjalin dengan baik. ia boleh dikembangkan di peringkat daerah atau negeri. Atau mereka boleh mengimarahkan masjid-masjid yang berdekatan. tandas awam dan sebagainya. Maka tanggungjawab ini tidaklah diletakkan semata-mata kepada warga komuniti kerana pihak sekolah juga boleh membantu bagi mengurangkan beban masyarakat. setiap sekolah akan mengadakan aktiviti latihan kebakaran. • Mengembangkan bakat.

Kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti adalah penting dalam menjayakan program dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Konsep kolaborasi antara pihak sekolah dengan komuniti dapat membantu meningkatkankeberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti di sekolah khususnya bilik darjah. Balai Bomba. Sumber komuniti boleh diperoleh menerusi agensi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan kepada warga sekolah. 5. swasta dan pertubuhan sukarela yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. dan Jabatan pertanian. Oleh yang demikian terdapat tiga faktor utama dalam sumber komuniti iaitu agensi-agensi. guru boleh menjemput atau membuat lawatan ke pejabat kesihatan atau klinik yang berdekatan. Sebagai contoh jabatan yang biasanya terdapat di persekitaran Bandar dan luar Bandar ialah Klinik Kesihatan.1 Agensi Agensi terdiri daripada badan kerajaan.5. tajuk “Penjagaan Kebersihan Gigi”. Di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 7 . Sebagai contoh. Pendidik boleh mendapatkan kerjasama dengan komuniti untuk membantu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kerjasama yang diperolehi menerusi agensi adalah sebagai sokongan terhadap program yang sedia ada. Penglibatan agensi ini bertujuan untuk meningkatkan program yang dianjurkan di sekolah.0 Sumber-sumber komuniti Sumber komuniti adalah bahan-bahan yang boleh diperoleh menerusi sumbangan dalam bentuk peralatan. Agensi kerajaan terdiri daripada Kementerian dan jabatan kerajaan. Balai Polis. perkhidmatan serta kolaborasi. tenaga dan kepakaran untuk membantu program atau aktiviti pembelajaran di sekolah.

Pihak sekolah boleh mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian daripada pertubuhan sukarela. Terdapat agensi swasta yang berurusan dengan pihak sekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung.Sekolah Menengah aliran Pertanian wujud di Tingkatan 4 dan 5 dan sekiranya terdapat agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian lebih mudah dijadikan sebagai sumber komuniti untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian. Rukun tetangga dan lain-lain.4 Perkhidmatan Perkhidmatan sumber komuniti bermaksud sumbangan daripada berbagai— bagai punca yang boleh diperolehi mengikut keadaan komuniti. Sebagai contoh. 5. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti agensi atau syarikat yang boleh memberi kerjasama terhadap aktiviti yang dirancang. Badan ini lebih menumpukan kepada kerja-kerja amal untuk komuniti. 5. Sumbangan boleh PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 8 . pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke jabatan pertanian untuk melihat projek pertanian yang dijalankan. Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada rukun tetangga untuk memastikan pemantauan keselamatan sekolah khususnya pada sebelah malam. Ini memberi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti.2 Agensi swasta Agensi swasta adalah agensi yang bukan di bawah kerajaan. 5. Selain itu. syarikat pembekal alat tulis.3 Pertubuhan Sukarela Pertubuhan sukarela merupakan badan yang tidak berkonsepkan keuntungan. syarikat pembekal perabot dan lain-lain. Antara badan pertubuhan sukarela yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah ialah Pertubuhan anti dadah. Guru boleh menjemput Pegawai Pertanian untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang pertanian.

Kerjasama ini penting untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan komuniti dalam menjayakan program dan aktiviti. peralatan permainan luar seperti tayar kereta untuk aktiviti melompat dan sebagainya. 6. Sebagai contohnya.0 Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Ibu Bapa Badan Buka Kerajaan Masyarakat sekeliling Sekolah Agensi Kerajaan Peniaga Bentuk hubungan sekolah dan komuniti PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 9 . kerjasama antara komuniti dan institusi tadika telah menghasilkan program Pendidikan Awal KanakKanak yang berkesan. pihak sekolah boleh memohon sumbangan daripada mana-mana badan untuk memohon peralatan seperti komputer.diberi dalam bentuk kepakaran.5 Kolaborasi Kolaborasi merupakan kerjasama di antara pihak sekolah dengan komuniti. Agensi swasta pula biasanya menawarkan perkhidmatan berbayar. Hal ini kerana. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak agensi kerajaan biasanya secara percuma. 5. Di luar Negara seperti Itali program Reggio Emilia (salah satu program dalam Bidang Kanak-kanak) merupakan jalinan kerjasama antara institusi tadika dengan komuniti. kemudahan dan peralatan yang tersapat di komuniti setempat.

Selalin itu. mereka selalunya memberi bantuan dari segi tenaga. tin minuman dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menampung kos di samping membanteras masalah wabak penyakit berjangkit berlaku PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 10 . Hal ini kerana. aktiviti sedemikian biasanya dilakukan semasa hari persekolahan dan ada ibu bapa yang bekerja. Melalui ibu bapa juga telah wujudnya persatuan Ibu Bapa dan Guru. Ini membuktikan ibu bapa memberi sokongan walaupun mempunyai komitmen yang lain. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan dalam bentuk kewangan. masyarakat boleh member sumbagan dalam bentuk material seperti botol. Masyarakat turut membanting tulang bersama dalam menjayakan aktiviti gotong-royong.1 Ibu bapa Ibu bapa memberi sumbangan dalam bentuk idea untuk memajukan akademik dan kokurikulum pelajar kepada pihak sekolah. Hal ini kerana. ibu bapa hadir semasa hari menandatangani laporan kad kemajuan anak-anak. Mereka boleh memberi sumbangan tajaan atau menjadi penaja lepada pihak sekolah jika terdapat sesebuah aktiviti yang dianjurkan. 6. Mereka boleh menyumbang dalam nilai yang besar ataupun keci asalkan ikhlas untuk membantu.2 Peniaga Peniaga mempunyai peranan penting dalam member sumbangan kepada pihak sekolah. masyarakat juga memainkan peranan penting. Sebagai contoh. Ataupun. Jadi merkea perlu meluangkan masa untuk mengetahui perkembangan anakanak mereka di sekolah.6. pelajar boleh membantu berniaga bersama-sama dalam melariskan jualan peniaga semasa Hari Kantin. Hari Sukan dan Hari Anugerah Cemerlang.3 Masyarakat sekeliling Dalam komuniti. Sebagai contoh. kertas. 6. aktiviti gotongroyong yang diadakan di sekolah. Persatuan ini menjadi titik perhubungan awal di antara pihak sekolah dan komuniti.

Sebagai PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 11 . Secara tidak langsung dua agensi ini membantu pihak sekolah jika berlaku kemalangan seperti kecurian.4 Agensi Kerajaan Bentuk hubungan yang diberikan seperi Polis membuat tinjauan di kawasan sekolah dan member laporan kepada pihak sekolah. pihak bomba dan penyelamat boelh memberikan taklimat kebakaran dan teknik-teknik menyelamatakan diri. komuniti boleh membantu dalam melihat perkembangan pelaja khususnya dalam bidang akademik dengan member idea untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memantau tingkah laku pelajar di sekolah mahupun di rumah. member sumbangan makanan atau wang kepada mereka yang memerlukan. Ia bagi mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. Selain itu. 6.5 Badan Bukan Kerajaan Lebih kepada aktiviti yang berkhidmat kepada masyarakat.6. Komuniti perlu peka tentang program Sekolah Selamat. Sebagai contoh.1 Menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek.0 Peranan Komuniti Terhadap sekolah 7. 7. Komuniti perlu menyokong setiap program yang dianjurkan di sekolah. Pihak sekolah boleh melibatkan diri bersama membantu mengatasi masalah masyarakat di sekeliling. dan lain-lain. kemalangan. pelan dan prosedur tindakan serta peranan dan tanggungjawab mereka terhadap program yang dianjurkan di sekolah. Selain itu.

sesebuah kawasan akan hidup dalam keadaan sunyi tanpa ada penghuninya. 8. Sebagai contohnya.laku di sekeliling.2 Berganding bahu membantu mengatasi masalah disiplin pelajar Komuniti juga perlu melibatkan diri bersama bagi membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. sebuah sekolah yang memiliki asrama dan tidak ada kemudahan masjid untuk pelajar lelaki menunaikan Soalt Jumaat. Tanpa komuniti. Komuniti juga perlu melaporkan dengan segera kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa apabila melihat keadaan yang mencurigakan.0 Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan 8. Mesyuarat PIBG dan sebagainya. Rukun Tetangga dan PIBG sekolah. Maka di sini pihak komuniti akan memberi bantuan dengan membenarkan pelajar-pelajar lelaki untuk solat bersama-sama dengan komuniti setempat. Begitu juga dengan pihak sekolah. Agensi yang terlibat seperti Polis. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 12 . secara tidak langsung komuniti dapat member bantuan dalam pelbagai bentuk. komuniti tidak perlu rasa “menjaga tepi kain orang” kerana keselamatan semua memerlukan setiap orang prihatiin apa yang ber. 7. Mereka perlu peka terhadap gejala yang berlaku di sekitar atau kawasan mereka. Yang paling penting.1 Merapatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti Hal ini kerana adalah untuk membentuk sikap saling bergantungan antara satu sama lain. Hari Gotong-Royong.contoh menghadiri ke Majlis Penyampaian Anugerah Pelajat Cemerlang.

Adakalnya. 8.3 Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu.di sini dua pihak perlu bersatu hati untuk memberi bantuan dan semangat.1 Mengambil tahu latar belakang pelajar semasa berada di rumah Pihak sekolah perlu mengetahui setiap latar belakang pelajar.2 Mewujudkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah semasa Bagi kawasan penempatan yang mudah dinaiki air setiap kali berlaku bencana alam. Komuniti bukan sahaja difokuskan kepada masyarakat sahaja tetapi ia termasuk beberapa agensi seperti Polis. Kebiasaanya sekolah adalah tempat mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan buat sementara waktu. In bukan sahaja identity mereka namun juga perlu tahu setiap pergerakan mereka semasa di rumah.0 Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti 9. Jabatan Bomba dan Penyelamat serta lain-lain lagi. Sebagai contoh. Jabatan Kesihatan akan mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang betul dan ini merupakan pendidikan secara informal yang diterima 9. setiap tahun Jabatan Kesihatan akan membuat pemerikasaan gigi krepada pelajar sekolah dan ini membantu pelajar tanpa perlu ke klinik untuk membuat pemeriksaan.8. Jabatan Kesihatan. Maka hubungan antara sekolah dan komuniti begitu penting dalam menyelesaikan maslaah bersama. Dan apabila keadaan pulih seperti biasa. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 13 . komuniti akan bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah untuk dijadikan tempat belajar seperti sedia kala.

0 Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah 10. namun komunti juga boleh membantu bersama untuk membendung masalah sosial. Hal ini dapat meyakinkan pelajar untuk berkomunikasi serta komuniti boleh memberi kerjasama dengan baik.Kebiasaannya. Sebagai contoh. 9. Selain itu.1 Menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah semasa perjumpaan Komuniti boleh memberi pelbagai idea semasa perjumpaan atau mesyuarat di sekolah.2 Membimbing pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti luar Pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti melalui cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. pihak sekolah boleh membuat kunjugan dan member sumbangan bagi membantu keluarga si mati. 10. Sebagai contoh. 9. komuniti juga boleh memberi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 14 . terdapat dua pertembungan idea di antara pihak sekolah dan komuniti. 10.3 Peka dengan perkembangan semasa Warga sekolah yang baik mestilah peka setiap perkembangan semasa yang berlaku di luar sekolah. Ataupun guru boleh memberi kerja lapangan untuk pelajar bersemuka dengan komuniti. apabila di rumah ibu bapa sahaja yang memantau.2 Memberi sokongan atau menderma kepada sekolah Komuniti juga perlu sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cara melibatkan diri setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Hal ini memberi impak yang positif kerana terdapat penglibatan daripada warga komuniti untuk membantu masalah pihak sekolah. Oleh itu. jika terdapat majlis kematian seseorang yang dikenali. aktiviti gotong-royong dan Hari Sukan.

Dan buletin tersebut boleh diedarkan kepada komuniti untuk warga komuniti juga tahu setiap perkembangan yang berlaku di sekolah. Komuniti dan sekolah sangat penting dalam membendung masalah daripada terus berlaku. Hal ini kerana. 11. majlis kesyukuran dan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 15 . komunikasi yang baik memberikan kesan yang baik kepada dua pihak. kenduri kahwin. 10.3 Komunikasi berkesan Komuniti perlu pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila wujudnya konflik. Pengetua boleh mengesyorkan semua guru melibatkan diri dengan komuniti luar seperti membantu dalam aktiviti gotong-royong.1 Mengedarkan berita-berita sekolah kepada komuniti Pihak sekolah boleh mencetak buletin untuk memasukan maklumat semasa yang berlaku di sekolah. komuniti ada rasa tidak puas hati dengan pihak sekolah.0 Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah 11. 11. Sekiranya.2 Menggalakkan guru-guru banyak terlibat dengan aktiviti luar sekolah yang banyak melibatkan masyarakat.sumbangan derma tidak kira dalam bentuk material atau kewangan kerana setiap sumbangan yang diberi dapat membantu meringankan masalah pihak sekolah. guru boleh memberitahu kepada wakil atau ketua pemerintah di kawasan tersebut utnuk memaklumkan info-info sekoalh yang terkini. Ataupun. mereka boleh berbincang atau berjumpa dengan Pengetua atau guru untuk mendapatkan penjelasan.

Elakkan membiarkan mereka sendiri kerana ini memberi kesan yang negatif kepada sekolah kerana tidak tahu melayan tetamu dengan baik. namun cukup mendapat perhatian daripada pihak sekolah. 11.0 Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Khidmat masyarakat Pusat aktiviti sosial Latihan kepimpinan dan organisasi Prasekolah SEKOLA H Program pendidikan lanjutan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Pendidikan keluarga 16 . Kehadiran komuniti bukanlah untuk disanjung tinggi.3 Kakitangan sekolah hendaklah pandai berhubung dan melayani Komuniti dengan baik.lain-lain lagi. Pihak sekolah perlulah berhemah dengan baik kepada komuniti sekiranya wakil daripada komuniti hadir ke sekolah. Hal ini dapat merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan komuniti. 12.

0 Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Pembelajaran dan pengajaran di rumah/ sekolah Ko kurikulum Bantuan Kewangan/Kebendaan Kaunseling dan kerjaya SEKOLA H Pengurusan organisasi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Latihan kemahiran teknikal dan vokasional 17 .Pusat rekreasi Latihan teknikal dan vokasional 13.

sekolah dan masyarkat mempunyai perkaitan yang rapat dalam arena pendidikan. Masyarakat perlu membantu dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang dikelolakan oleh pihak sekolah kerana melalui akativit-aktiviti seperti ini. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam memperkasakan dan merapatkan hubungan antara sekolah dan komuniti. Oleh itu.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Permuafakatan antara kedua-dua belah pihak amat penting memandangkan sekolah merupakan sebuah institusi formal yang wujud dalam persekitaran masyarakat serta mendidik pelajar untuk hidup dalam masyarakat. Kedua-dua pihak perlu mengembeleng tenaga untuk menjayakan usaha ini dan merealisasikan matlamatnya.Pendidikan dan pembangunan Keceriaan sekolah 14. permuafakatan dan persefahaman akan terjalin dalam menyelesaikan pelbagai masalah pelajar di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 18 . tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk membentuk permuafakatan sekolah dan masyarakat.

0 Bibliografi Buku 1. Rozumah Baharudin. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 2. Internet 4. Muhamed. Asnarulkhadi Abu Samah. Disember 20. ( 2007). Sabariah Siron.scribd. HBP2103 Keluarga dan Profesional dalam Perkidmatan Kanak-Kanak. Amna Md Noor. Selangor: Kementerian pelajaran Malaysia.Hadi Hj. Siew Foong. pihak sekolah haruslah bijak merancang aktiviti yang menarik dan sesuai untuk menggerakkan dan memupuk hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti untuk menyertai projek yang ingin dijalankan. 2011 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 19 . Abdullah Al.d ). Permuafakatan dan Komuniti. & kasnawi Ab. Karim. Rakan Sebaya. Ekonomi Rumah Tangga : Tingkatan 4. Agensi Sosialisasi Sekunder Pelajar Sekolah.samping mempertingkatkan kecemerlangan dan pencapaian akademik dan sahsiah mereka. 3. Media. & Tan Jo-Pei. Wong. Rumaya Juhari. Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah dengan Komuniti dan kesannya kepada Pembangunan Pendidikan dan Komuniti. ( n. 2011. Sekolah dan Komuniti. Oleh yang demikian. daripada http://www. Mansor Abu Talib. (2003). ( 2002).com/doc/18329361/permuafakatan-dan-komuniti 5. Disember 19. Selangor: Open University Malaysia. 14.d ). ( n.

daripada http://www.scribd. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 20 .com/doc/48891889/BENTUK-BENTUKHUBUNGAN-SEKOLAH-DENGAN-KOMUNITI-DAN-KESANNYA-KEPADA Kertas Kerja Persidangan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful