ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

Maimunah bt. Muhammad b. Hanbal b. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. Idris b. • Nama Ibu : Safiyyah bt. Iraq . Abdullah b. Anas al-Shaibani. Hilal b. Hayyan b. Abdullah b. • Wafat : Malam Jumaat. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Asad b. • Tempat lahir : Baghdad. Abdul Malik Alshaibani.

Abdul Rahman b. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. ‘Uyaynah.Fadail as-Sahabah. al-Mahdi . • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Bashir al-Salmi al-Wasati . Kitab al. Imam asy-Syafie. Kitab al-Tafsir. Husaym b. Kitab Manasik. Sufyan b. .• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Imam Muslim. Kitab al-Sunnah. Yahya b. Ma’in. Abu Hatim al-Razi. Abu Daud al-Sajistani.

Bashir al-Salmi al-Wasati (w.kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal).RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani. berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah.183h) selama 4 tahun. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b. . • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil).

• Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong.CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). .

KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. Muhammad b. Hayyan b. Abdullah b.lebar : 25. Anas al-Shaibani. • Penerbit : Maktabah Islami.beirut. Asad b. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm. . • Pengarang : Ahmad b. Abdullah b.5 cm. Idris b. Hilal b. Hanbal b.

• Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja. atau dhoif.• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. hasan. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000. . • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . • Merangkumi 904 musnad para sahabat.

. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga.METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati. .hati dalam bab sanad. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar….

• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. . Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak.

Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad.• 2. Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya. • 3. ( ‫) ز‬ . Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu.

Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya. Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. . Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. ( ‫) قر‬ • 5.• 4. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. ( ‫) خط‬ • 6. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad.

• Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. .

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

• Dr Ahmad Asy-syurbasi. • Imam Ahmad Bin Hanbal. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith.2005. . Bangi . Perniagaan Jahabersa.j. cetakan 1.bhd. Darul Syakir.Oman. Johor .j.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi. 2005. 2011. Pustaka Aman Press sdn.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal. Beirut. Biografi Ulama -Ulama. 1978. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati.6. • Hadith. Kota Bharu. Biografi Imam Mazhab Empat .1. Bangi. • Syed Abdul Majid Ghouri. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. Darul Syakir. 2011.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Maktabah Al-islami. Baitul Afkar Dauliyyah.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful