ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

• Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. Idris b. Asad b. Abdullah b. Abdullah b.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. Maimunah bt. • Nama Ibu : Safiyyah bt. • Tempat lahir : Baghdad. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Hilal b. Abdul Malik Alshaibani. Hanbal b. Anas al-Shaibani. Muhammad b. Iraq . • Wafat : Malam Jumaat. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. Hayyan b.

Fadail as-Sahabah. Abu Daud al-Sajistani. Abu Hatim al-Razi.• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Yahya b. Imam asy-Syafie. Husaym b. Kitab Manasik. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Sufyan b. . ‘Uyaynah. Kitab al-Tafsir. Kitab al-Sunnah. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. Imam Muslim. Ma’in. Abdul Rahman b. Kitab al. al-Mahdi . Bashir al-Salmi al-Wasati .

• Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah. • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil).RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani.kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal). Bashir al-Salmi al-Wasati (w. berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b. .183h) selama 4 tahun.

CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong. .

Anas al-Shaibani. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm.lebar : 25. Hanbal b.5 cm. Abdullah b. • Pengarang : Ahmad b. Muhammad b. . Hilal b. Idris b. Asad b.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. Hayyan b.beirut. Abdullah b. • Penerbit : Maktabah Islami.

. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000. • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . hasan. • Merangkumi 904 musnad para sahabat.• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. atau dhoif. • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja.

• Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar…. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat.hati dalam bab sanad. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt. ..METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak. lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang.• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. .

Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. • 3. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad. ( ‫) ز‬ .• 2.

( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. ( ‫) قر‬ • 5. . Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. ( ‫) خط‬ • 6.• 4. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad.

. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. • Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

6. . Johor .Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi. 1978.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Bangi . Bangi. Biografi Ulama -Ulama. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith. • Syed Abdul Majid Ghouri. • Dr Ahmad Asy-syurbasi. Darul Syakir. • Hadith.2005. 2011. Darul Syakir. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati.j. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. 2011. Biografi Imam Mazhab Empat . cetakan 1. Perniagaan Jahabersa. Pustaka Aman Press sdn. • Imam Ahmad Bin Hanbal.1.bhd. Beirut.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal.j. Kota Bharu. Maktabah Al-islami. Baitul Afkar Dauliyyah. 2005.Oman.