ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

Abdul Malik Alshaibani. Asad b. Hanbal b. • Nama Ibu : Safiyyah bt. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Abdullah b. • Tempat lahir : Baghdad. Anas al-Shaibani. Hayyan b. • Wafat : Malam Jumaat. Muhammad b. Abdullah b. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. Iraq . Idris b. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. Hilal b. Maimunah bt.

Abdul Rahman b. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Ma’in.Fadail as-Sahabah. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. Bashir al-Salmi al-Wasati . Imam asy-Syafie. al-Mahdi .• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Kitab al-Tafsir. Imam Muslim. ‘Uyaynah. Kitab al. Yahya b. Husaym b. Abu Daud al-Sajistani. Abu Hatim al-Razi. Kitab al-Sunnah. Sufyan b. . Kitab Manasik.

berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan. . • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah.183h) selama 4 tahun. • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil).kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal). Bashir al-Salmi al-Wasati (w. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b.RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani.

• Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong. .CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith).

5 cm. Anas al-Shaibani. Hayyan b. Muhammad b. . Asad b.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. Idris b. • Penerbit : Maktabah Islami.lebar : 25. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm.beirut. Hanbal b. • Pengarang : Ahmad b. Abdullah b. Hilal b. Abdullah b.

• Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur .• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. • Merangkumi 904 musnad para sahabat. hasan. atau dhoif. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000. • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja. .

tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat.METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati..diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar…. .hati dalam bab sanad. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut.

Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). . lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang. Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak.• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1.

( ‫) ز‬ . Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad.• 2. Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). • 3. Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya.

• 4. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. ( ‫) خط‬ • 6. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. . Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya. Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. ( ‫) قر‬ • 5. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad.

• Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. . • Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

• Hadith. Beirut. Baitul Afkar Dauliyyah. . Kota Bharu.6.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani. • Imam Ahmad Bin Hanbal.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Perniagaan Jahabersa. Johor .2005.j.Oman. Biografi Imam Mazhab Empat .j. 1978. Bangi. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. Maktabah Al-islami. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati. • Syed Abdul Majid Ghouri. Biografi Ulama -Ulama. Bangi .1. 2005.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal.bhd. cetakan 1. Pustaka Aman Press sdn.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi. 2011. • Dr Ahmad Asy-syurbasi. Darul Syakir. Darul Syakir. 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful