ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

Hilal b. • Tempat lahir : Baghdad. • Nama Ibu : Safiyyah bt. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. Muhammad b. Hayyan b. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Hanbal b. Abdullah b. Idris b.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. Anas al-Shaibani. • Wafat : Malam Jumaat. Asad b. Iraq . Abdul Malik Alshaibani. Abdullah b. Maimunah bt.

Kitab al-Sunnah. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. Kitab Manasik. Husaym b.• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Bashir al-Salmi al-Wasati . al-Mahdi . Kitab al-Tafsir. Abdul Rahman b. Imam Muslim. Yahya b. Abu Daud al-Sajistani.Fadail as-Sahabah. Kitab al. ‘Uyaynah. Ma’in. Abu Hatim al-Razi. Imam asy-Syafie. Sufyan b. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. .

kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal). • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil). berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan.RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b.183h) selama 4 tahun. Bashir al-Salmi al-Wasati (w. .

CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). . • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong. • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu.

Hayyan b.lebar : 25. Abdullah b. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm. Idris b. . Asad b. • Pengarang : Ahmad b.5 cm. Hilal b. Muhammad b. Hanbal b. Abdullah b.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. • Penerbit : Maktabah Islami. Anas al-Shaibani.beirut.

atau dhoif. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000. hasan. • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . • Merangkumi 904 musnad para sahabat. • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja. .• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih.

diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar.hati dalam bab sanad.METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati. .. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar…. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga.

Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang.• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak. . Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad).

( ‫) ز‬ .• 2. • 3. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad. Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya.

Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. ( ‫) خط‬ • 6. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. . ( ‫) قر‬ • 5. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i.• 4.

• Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak. . • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

• Hadith. Baitul Afkar Dauliyyah. 2005. Johor .j. • Dr Ahmad Asy-syurbasi. Kota Bharu.j. Bangi. Maktabah Al-islami.bhd. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati.6. Biografi Ulama -Ulama. Biografi Imam Mazhab Empat . 1978. 2011. • Syed Abdul Majid Ghouri. • Imam Ahmad Bin Hanbal.1.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi.Oman. Perniagaan Jahabersa. cetakan 1.2005. Bangi . Darul Syakir. Darul Syakir. 2011.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani. Beirut. Pustaka Aman Press sdn.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal. . Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful