ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

Hilal b. Abdullah b. Hayyan b. Maimunah bt. • Wafat : Malam Jumaat. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. • Tempat lahir : Baghdad. Abdul Malik Alshaibani. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. • Nama Ibu : Safiyyah bt.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. Idris b. Anas al-Shaibani. Asad b. Muhammad b. Abdullah b. Hanbal b. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Iraq .

Fadail as-Sahabah. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Kitab Manasik. Abdul Rahman b. Imam asy-Syafie. ‘Uyaynah. . Abu Daud al-Sajistani. Imam Muslim. al-Mahdi . Sufyan b. • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari. Yahya b. Ma’in. Kitab al. Abu Hatim al-Razi. Kitab al-Tafsir. Bashir al-Salmi al-Wasati .• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Husaym b. Kitab al-Sunnah.

Bashir al-Salmi al-Wasati (w. • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b. . • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil).kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal).RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani.183h) selama 4 tahun. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah. berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan.

CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong. • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. .

KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal.5 cm. Idris b. Hanbal b. Hayyan b. Muhammad b. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm. • Pengarang : Ahmad b. Anas al-Shaibani. . • Penerbit : Maktabah Islami. Hilal b. Asad b. Abdullah b.lebar : 25.beirut. Abdullah b.

• Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja. atau dhoif. . • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000.• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. hasan. • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . • Merangkumi 904 musnad para sahabat.

.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar. • Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga.METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar…. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat.hati dalam bab sanad. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt.. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut.

Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak.• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang. Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). .

Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad.• 2. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). ( ‫) ز‬ . • 3.

( ‫) خط‬ • 6. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. .• 4. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya. ( ‫) قر‬ • 5. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad.

• Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’. .KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad. • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

bhd.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani. • Imam Ahmad Bin Hanbal.1. Bangi . 2005.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal. Bangi.RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi. Biografi Imam Mazhab Empat . . Baitul Afkar Dauliyyah. Darul Syakir.j.Oman. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati. Darul Syakir. 2011. Pustaka Aman Press sdn.6. Perniagaan Jahabersa. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith. • Hadith. • Syed Abdul Majid Ghouri. • Dr Ahmad Asy-syurbasi. Beirut. Kota Bharu.2005. Biografi Ulama -Ulama. Maktabah Al-islami.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar. 1978.j. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha. cetakan 1. Johor . 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful