ULASAN KITAB MUSNAD IMAM AHMAD BIN HANBAL

HADITH 1 ( PPPN3333) PENSYARAH : Ustaz Mohd Akil Bin Muhamed Ali PELAJAR : Muhd Izzat Bin Zamakhsari (A129687)

Hilal b. Muhammad b. • Wafat : Malam Jumaat. • Nama Ibu : Safiyyah bt. • Laqab : Abu Abdullah al-Shaibani. Hanbal b. Maimunah bt.BIODATA PENULIS • Nama: Ahmad b. Abdullah b. 22 Rabiul Awal 241H di Baghdad. Abdul Malik Alshaibani. Iraq • Tarikh lahir : 20 Rabiul Awal 164H = November 780M. Iraq . Idris b. • Tempat lahir : Baghdad. Asad b. Hayyan b. Abdullah b. Anas al-Shaibani.

Imam asy-Syafie. Abu Hatim al-Razi. Kitab al. Kitab Manasik. Abdul Rahman b. Sufyan b. Yahya b. al-Mahdi . . Bashir al-Salmi al-Wasati . • Antara Murid-muridnya : • Imam al-Bukhari.Fadail as-Sahabah. Kitab al-Tafsir. Kitab al-Sunnah.• Antara Guru-gurunya : • Abu Yusuf al-Qadi. Imam Muslim. Abu Daud al-Sajistani. Ma’in. • Antara Karya-karyanya: • Kitab al-Zuhd. Husaym b. ‘Uyaynah.

kerana itu beliau dinasabkan kepada datuknya (Hanbal). berpindah ke Marw @ Murwa @al-Marwaziyy • Bapanya seorang tentera di Khurasan. • Ada hubungan nasab dengan Nabi ( Mazin bin Mu’ad bin Adnan) • Keluarganya berasal dari kota basrah. • Yatim ( bapanya wafat ketika dia masih kecil). • Belajar hadith di Baghdad daripada Husaym b.183h) selama 4 tahun. Bashir al-Salmi al-Wasati (w. .RIWAYAT HIDUP PENULIS • Berdarah keturunan arab tulen dari puak Syaibani.

.CIRI-CIRI PERIBADI • Ingatan yang kuat ( mampu menghafaz sebanyak 100 000 buah hadith). • Pendiam • Suka kepada kebersihan • Tidak sombong • Selalu kelihatan gembira dan pemalu. • Suka berkawan dengan orang miskin • Hormat semua orang dan suka menolong.

Anas al-Shaibani. Muhammad b.beirut. Hilal b. Asad b. Hanbal b. Idris b. Abdullah b. • Pengarang : Ahmad b. • Bil Jilid: 6 • Warna Kulit : Merah • Warna Tulisan Muka Kitab: Emas • Panjang : 29cm. Hayyan b.lebar : 25. • Penerbit : Maktabah Islami. .5 cm.KITAB MUSNAB IMAM AHMAD • Nama kitab : Musnad Li Imam Ahmad Bin Hanbal. Abdullah b.

hasan.• Kitab hadith jenis masanid iaitu kitab hadith yang ditulis tidak berdasarkan bab-bab fiqh tetapi ditulis berdasarkan nama sahabat tidak kira samada hadith tersebut sahih. • Musnad: 1022 • Hadith : 40 000 @30 000 @ 29 000-30 000. . • Merangkumi 904 musnad para sahabat. atau dhoif. • Kitab musnad yang terbesar dan paling masyhur . • Sebahagiannya melebihi ratusan riwayat dan sebahagiannya hanya terdapat satu atau dua hadith sahaja.

• Musnad ini bermula dengan musnad sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga. • Contoh : hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dinamakan Musnad Abu Bakar…. .METODOLOGI • Dalam meriwayatkan hadith hanya daripada orangorang yang shiqah sahaja dan sangat berhati.diikuti dengan hadith Abdul Rahman Bin Abu Bakar. • Susunan mengikut urutan dan kedudukan serta keutamaan sahabat-sahabat..hati dalam bab sanad. tiga hadith daripada tiga orang sahabat dan diiikuti dengan musnad ahl-bayt. tempat asal seseorang sahabat serta keadaan kabilah sahabat tersebut.

lebih dari tiga per empat kitab Musnad Imam Ahmad yang ada sekarang. Hadis-hadis inilah yang kemudian dinamakan dengan Musnad Imam Ahmad.• Syeikh Ahmad Albana As Sa'ati menyimpulkan bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terbagi kepada enam bahagian: • 1. . Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Abdirrahman 'Abdillah bin Imam Ahmad dari ayahnya secara sima'i (mendengar langsung dari Imam Ahmad). Hadis-hadis dari riwayat ini jumlahnya sangat banyak.

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah dari selain ayahnya. Hadis-hadis ini oleh para ahli Hadis disebut dengan zawaid 'Abdillah (tambahan-tambahan 'Abdullah). Hadis-hadis ini sangat sedikit sekali dalam Musnad Ahmad. Hadis-hadis yang didengar oleh 'Abdullah dari Ayahnya (Imam Ahmad) dan juga dari imam yang lain. ( ‫) ز‬ .• 2. Hadis-hadis ini lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Hadis-hadis yang lain kecuali bahagian satu. • 3.

• 4. Hadis-hadis yang tidak dibaca oleh 'Abdullah dan juga tidak didengarnya dari Imam Ahmad. ( ‫) خط‬ • 6. namun ia tidak mendengarnya langsung dari ayahnya. Hadis-hadis ini jumlahnya paling sedikit dibanding dengan yang lainnya. ( ‫) قر‬ • 5. ( ‫) قط‬ • Keenam jenis Hadis di atas termasuk dalam kategori Musnad Imam Ahmad. . Hadis-hadis ini jumlahnya sedikit. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Qothi'i dari selain 'Abdullah dan Imam Ahmad. kecuali bahagian ketiga yang merupakan tambahan dari 'Abdullah dan bahagian keenam yang merupakan tambahan dari Al Qothi'i. akan tetapi ia menemukannya dalam kitab ayahnya dengan tulisan tangan ayahnya. Hadis-hadis yang dibaca oleh 'Abdullah atas ayahnya.

• Sebahagian ulama’ : tidak terdapat hadith daif. • Sebahagian besar hadith adalah hadith sahih. . • Hal tersebut berlaku kerana beliau meriwayatkan hadith yang Masyhur dan Jayyid kemudian dia menolak apa yang diriwayatkannya ( penapisan hadith ) dan tidak menjadikannya sebagai satu dasar daripada mazhabnya tetapi hadith yang belum ditapis itu sampai kepada orang awam tanpa memperdulikan sama ada hadith itu telah ditapis atau tidak.KEDUDUKAN • Terdapat juga hadith daif kerana sebahagian perawi hadith tidak sampai ke tahap thiqah yang ditentukan ataupun salasilah sanad hadith terputus tetapi tidak ada dalil yang menafikan kethiqahan perawi. • Ibnu Taimiyyah – di dalam musnad terdapat hadith daif tetapi tidak ada hadith maudu’ dan pendapat ini disepakati para ulama’. • Ibnu Jauzi: terdapat hadith yang tidak sahih dalam Musnad Imam Ahmad.

‫‪ANTARA KITAB SYARAH‬‬ ‫الفتح الرباني لترتيب مسند االمام أحمد بن حنبل الشيبني •‬ ‫(بلوغ االماني من أسرار الفتح الرباني)‬ ‫القول المسدد في الذب عن المسند المام أحمد البن حجر •‬ .

• Dr Ahmad Asy-syurbasi. • Imam Ahmad Bin Hanbal. • Syeikh Ahmad Abd Al-rahman Al-banna Al-sacati.Bulugh Al-amani Min Asrari Al-fath Alrabbani. .RUJUKAN • Muhammad Abu Al-laith Al-khair Abadi. Bangi. 2011. cetakan 1.Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal.6. Baitul Afkar Dauliyyah. Biografi Imam Mazhab Empat .2005. Pustaka Aman Press sdn.Prof Madya Dr Ariffin Bin Omar.j.1. Biografi Ulama -Ulama. Kota Bharu. Darul Syakir. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-hadith. • Hadith. Ulum Alhadith Usiluha Wa Macasiruha.j.Oman. Johor . Bangi .bhd. 2005. Darul Syakir. Perniagaan Jahabersa. Beirut. Maktabah Al-islami. 1978. • Syed Abdul Majid Ghouri. 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful