0 @bdurrahman,S.

Ag SMA Kelas XII

1 DAFTAR JSI SEMESTER I BAB I. AL-QUR’AN A. Surah Al-Kaafiruun ayat 1-6, tentang anjuran bertol eransi B. Surah Yunus ayat 40-41, tentang anjuran bertoleransi C. Surah Al-Kahfi ayat 29, tentang anjuran bertoleransi LATIHAN-1 AL-QUR’AN A. Surah Al-Mujadilah a yat 11, tentang etos kerja B. Surah Al-Jumu’ah ayat 9-10, tentang etos kerja LATIH AN-2 IMAN KEPADA HARI AKHIR A. Iman Kepada Hari Akhir B. Hikmah Beriman Kepada H ari Akhir C. Tanda-Tanda Hari Akhir D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Fungsi I man Kepada Hari Akhir LATIHAN-3 AKHLAQ TERPUJI A. Adil B. Ridha C. Amal Shaleh L ATIHAN-4 PERNIKAHAN A. Hukum Islam Tentang Pernikahan B. Hikmah Pernikahan C. Ta laq dan Rujuk D. Perhitungan Masa Iddah E. Hukum Talaq dan Rujuk F. Ketentuan Pe rkawinan Undang-Undang di Indonesia LATIHAN-5 SEJARAH ISLAM DI INDONESIA A. Perk embangan Islam di Indonesia B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan C. P eranan Umat Islam Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia D. Manfaat Dari Sejarah Perke mbangan Islam Di Indonesia E. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan Terhadap Ma nfaat Dari Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia LATIHAN-6 II. III. IV. V. VI. 3 3 6 8 11 13 13 15 18 20 20 25 25 26 29 31 31 34 37 42 45 45 50 52 59 62 66 71 76 76 81 81 86 87 92 @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

2 SEMESTER II BAB VII. AL-QUR’AN A. Surah Yunus ayat 101, tentang pengembangan IPTEK B. Surah Al-Baqarah ayat 164, tentang pengembangan IPTEK LATIHAN-7 BERIMAN KEPA DA QADHA dan QADAR A. Pengertian Kepada Qadha dan Qadar B. Fungsi Iman Kepada Qa dha dan Qadar C. Hubungan Antara Qadha dan Qadar Dengan Ikhtiar dan Tawakkal D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Iman Kepada Qadha dan Qadar LATIHAN-8 AKHLAQ TE RPUJI A. Pengertian dan Maksud Persatuan B. Pengertian dan Maksud Kerukunan LATI HAN-9 AKHLAQ YANG TERCELA A. Israf B. Tabzir C. Ghibah D. Fitnah LATIHAN-10 MAWA RIS A. Pengertian Ahli Waris B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Ahli Waris C. Dali l Naqli dan Aqli Tentang Ahli Waris D. Ketentuan Tentang Harta Benda Sebelum Pem bagian Warisan E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Perhitungan Dalam Pembagia n Warisan F. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam G. Hikmah Warisan Dalam Isl am LATIHAN-11 SEJARAH ISLAM DI DUNIA A. Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia B. Manfaat dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia C. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Gerakan Modernisasi D. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan T erhadap Manfaat Dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia LATIHAN-12 VIII. IX. X. XI. 96 96 98 102 104 104 106 111 115 118 120 120 122 127 129 129 131 133 134 136 138 138 140 141 143 145 147 148 150 153 153 158 159 160 164 XII. @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

2 Menyebutkan arti QS Al Kafirun. du ahman. Yunus : 40-41. dan QS. 6. 4.1 Membaca QS Al Kafirun. Menjelaskan pener apan tajwid Mengartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kand ungan Menghafalkan ayat di rumah 1. 3. dan QS. Untu mulah agamamu. Al Kahfi : 29 1. 5. Dan amu tida pe nah (pula) menjadi penyem ah Tuhan yang a u sem ah. Da n a u tida pe nah menjadi penyem ah apa yang amu sem ah. A u tida a an menyem a h apa yang amu sem ah.3 STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR : 1. 3 Menampilkan perilaku anjuran bertoleransi seperti terkandung dalam QS Al Kafir un. dan Al Kahfi : 29 Membaca dengan fasih.S. Dan amu u an penyem ah Tuhan yang a u sem ah. agama u". Yunus : 40-41. dan u ntu ulah. 2. QS. Kata anlah: "Hai o ang-o ang yang afi . Bacaan Surah Al-Kaafiruun {109}Ayat 1-6 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰'≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó A tinya : 1. Yunus : 40-41. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang anjuran : INDIKATOR : bertoleransi 1. Al Kahfi : 29 1.Ag SMA Kelas XII   ¢   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡   ¢ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡    ¡¡ ¡   £ ¢ . QS. QS.

e atalah si mis in tadi : "Wahai tuan Qadhi. meme intah an epada Na i M uhammad J untu mengata an epada o ang-o ang Kafi ah a agi u agama u dan a gi amu agama amu. dan tempat e henti 3. saya seo ang mis in yang mempunyai tanggungan elua ga. Sayangnya si Qadhi aya itu tida menepati janjinya dan menyu uh si mis in datang lagi selepas sem ahyang Asa . 4. . Kita sela u umat Islam ma i t unju an dan e i ontoh tauladan yang ai . a ena u usan agama adalah u usan di i masing-masing dan te gantung da i hidayah da i .Ag SMA Kelas XII   ¢ e temu dengan   ¡ ¡ ¨ ¥¦   ¡ ¢ ¢ ¡     ¡ ¡     ¡   ¡   ¢ ¤   ¢ ¡ ¡ ¢     ¡   ¡ ¢ ¡ ¡         ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¢    ¨ ¡ ¡ ¤ ¢ ¡ ¢ ¤ ¢   ¢   ¢  ¢ ¡ ¡ ¡   ¡         ¡ ¡ ¡ ¡ ¨§ ¢ ¢   ¡     ¢   ¢   ¤ ¢   ¡ ¢ ¢ ¡   ¡ ¢     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¦¡     ¡ ¡ ¢ ¤ ¢     ¡   ¡         ¡ ¤   ¡       ¡ ¡ ¡ ¡  ¥   ¢ ¡   ¡ ¨ ¡     ¡ ¡ ¡ ¦   ¢ ¡¡ ¢   ¢   ¢  ¢   ¢ ¡ ¢ ¤ ¤ ¡  §       ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   ¢ ¢ ¦   ¡ ¦¢ ¢   ¥ ¢ ¤ ¥ ¡     ¡ ¤      ¢   ¢ £ ¢ ." Qadhi menja a . ma a e ilah saya sede ah se ada nya e upa sepu luh eping oti. Pe ila u yang Men e m in an Isi Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 KISAH SE ANG K ISTIAN MASUK ISLAM E KAT MEMULIAKAN ASYU A' Al isah dise ut an ah a di ota A ay te dapat Qadhi yan g aya. d. saya mem inta pe tolongan da ipada tuan. "Datan glah selepas a tu zoho !" Selepas sem ahyang zoho o ang mis in itu pun datang demi memenuhi janjinya. Kandungan Su ah Al-Kaafi uun {109}Ayat 1-6 Da i ayat di atas dapat disimpul a n se agai e i ut : a. Apa ila dia datang selep as a tu yang dijanji an untu ali du ahman. meme intah an epada Na i Muhammad J untu mengata an ep ada o ang-o ang Kafi ah a a u tida a an menyem ah apa yang amu sem ah dan a mu juga tida a an menyem ah apa yang a u sem ah. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 Kalimat Hu um a aan Mad ‘A idh Lissu un Mad Asli I hfa Idgham ighunnah Qalqalah sedang A ti a aan ang-o ang afi Tida Kamu Tida a an menyem ah Apa yang a u sem ah Se a se elumnya e a is _ _ (tan in) disam ut hu uf ( alif) se elumnya e a is _ mati ( hu uf Qalqalah) tida e tasydid. Demi eho matan dan emuliaan ha i ini. .aya.S.4 2. dan juga tida mema sa an agama epada o ang-o an g afi . lima potong daging dan duit dua di ham. aga me e a yang afi te ta i dan mau masu Islam dengan ehenda sendi i tanpa pa saan. Da i su ah te se ut menyata an ah a agama Islam sangat t egas se ali epada aum afi . Suatu ha i e etulan ha i Asyu a' datanglah seo ang mis in meminta sede ah. Ke aji an ita hanya mem e itahu dan mengaja aga me e a tahu dan paham mana agama yang ena dan yang salah.

" Kata Qadhi. ti ati a te lihat di hadapan matanya dua uah angunan yang anti .S. "Ha i apa ah ha i ini?" "Ha i ini ha i Asyu a". untu siapa angunan yang sangat anti ini?" Te denga ja a an. Kini angunan itu dimili i oleh seo ang K istian. "Saya meme lu an sepuluh eping o ti. e ata si K istian. Se uah angunan dipe uat da i atu.ilauan a nanya. ia melintas di depan seo ang istian sedang dudu -dudu di hadapan umahnya. "Tuan." Kata si K istian." Si K istian e tanya. "Juallah amal itu epada u d engan ha ga se atus i u di ham. iapun pe gi epada K istian yang dima sud an dalam mimpinya. du ahman. ses ungguhnya amal ai yang dite ima oleh Allah tida dapat dipe jual. "Semua angunan ini adalah untu amu andai an saja amu mahu memenuhi hajat si peminta sede ah itu. ata si mis in. Si peminta sede ah pun ali deng an gem i a epada elua ganya. "Amal apa ah ge angan yang au uat semalam hingga au dapat p ahala dua uah angunan yang sangat anti ?" ang K istian itu pun men e ita an tentang amal yang dipe uatnya ah a ia telah e sede ah epada fa i mis in ya ng meme lu annya pada ha i Asyu a' itu.Ag SMA Kelas XII ¡   ¢   ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¦   ¡   ¡ ¢   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   ¡ ¡ ¢  ¦ ¡   ¢     ¢   ¢ ¢   ¡ ¡ ¤ ¢ ¡   ¢ ¡     ¢ ¢ ¡       ¦   ¡     ¢ ¢ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢    § ¡   ¡ ¡ ¢ ¤   ¢ ¡     ¢     ¢ ¢ ¡   ¡   ¢ ¡  ¥ ¡ ¡     ¡ ¡       ¢   ¢ ¡       ¤   ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¦ ¤ ¡ ¡ ¤ ¦ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢     ¡ ¢       ¢       ¡   ¢ ¢  ¢ ¢     ¡   ¡     ¡ ¡ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¢ ¢   ¢      ¦ ¢ ¡ ¡       ¡ ¡ ¡  ¥ ¡  ¢       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¢ ¡ ¡   ¡    ¡ ¤ ¡ ¢ ¢ ¨   ¢   ¡ ¡ ¡ ¢   £ ¢ ¢ ¡ . demi eagungan dan e esa an ha i ini e ilah saya sede ah unt u elua ga saya.ata e salut emas dan se uah lagi dipe uat da ipada yaqut yang e ilau. Qadhi e tanya e pada si K istian. Kata Qadhi. sam il mene ang an eutamaan dan isah. upanya o ang K istian itu sangat te ta i mendenga e ita si peminta sede ah dan hatinya e enan untu mem e i sede ah. "Mengapa anda egitu." Dengan sege a ia mem e i si pe minta sede ah semua epe luan yang dimintanya. "Ketahuilah ahai Qadhi. Selanjutnya ia mengang at epala. "Ang at epalamu!" ata sua a dalam mimpinya. "Kata an apa hajatmu pada u!" e ata si peminta sede ah.eli an se al ipun dengan ha ga umi se ta seisinya. "Ya Tuhan. sedang an anda u an seo ang Islam?" Keti a itu juga o ang K istian itu mem uang tanda sali nya dan mengu ap an dua alimah syahadat se ta menga ui e ena an agama ya ng di a a oleh Na i v . Adapun Qadhi yang i i telah e mimpi di dalam t idu nya. Kepada o ang K istian itu si mis in mint a sede ah. lima potong daging dan uang dua di ham saja.isah ha i Asyu a'.5 Di a tu si mis in jalan men a i ma anan." Apa ila Qadhi angun da i tidu nya . Ia e tanya.

amu b e lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap ap a yang amu e ja an".Ag SMA Kela XII ©       © ¡ ¤ ¡     ¡   ©     ¤   ¡© ¡   © ¡ ©   ©   © ¡ ¡     mati be temu dengan 〈 mati be temu dengan mati be temu dengan     ¡ ¡     ¡ © ©     ¡ ¡   ¡ ¡       ¥ ¡ ¡ © ¡   ¡   ¡     ¡   ¡   ¤   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¥       ¡       ¥ ¡ ¡   ¡               © ©¡       ¡ ¡   ¡    § ©   ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¡     ¥ ¥     ¡ ¡   ¡ ¡©   ¤ ¦        ¡   ¥ ¡     ©   . @bdu ahman. Kandungan Su at Yunu {10} ayat 40-41 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a.6 1.S. i a me e a mendu ta an amu. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. mengetahui o ang-o a ng yang be buat e u a an di bumi. 41. diutu dengan memba a Al-Qu an. Dan di anta a me e a ada o ang-o ang yang be iman epada Al Qu ’an. a alah dengan Fasih Su ah Yunus {10} ayat 40-41 β)ρ ∩ ⊃∪ ⎦⎪‰¡ ϑ9$/ Ο=æ& 7/‘ρ 4 ⎯μ/ ∅Βσƒ ω ⎯Β Νκ]Βρ ⎯μ/ ⎯Βσƒ ⎯Β Νκ]Βρ Îu t Ï Å ø ß ø$Î Þ n÷ A tinya : 40. Keti a abi Muhammad . o an g-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida b. 2. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Yunu {10} Ayat 40-4 1 Kalimat Hu um acaan Izha Halqi Idgham ighunnah Idgham ilaghunnah I hfa Izha Syafa i A ti acaan Dan dianta a me e a Ada o ang-o ang yang be iman Ada pula o ango ang yang tida be iman Kamu Yang amu e ja an Sebab 3. Tuhanmu le bih mengetahui tentang o ang-o ang yang be buat e u a an. yaitu me e a yang mu y i dan be buat zalim e ta aniaya. c. apa yang me e a pe buat ha u dipe tanggungja ab an. ang-o ang yang tetap mendu ta annya ma a bia lah bagi me e a p e e jaan me e a. dan di anta anya ada (pula) o ang-o ang yang tida be iman epadanya. A tinya.

eputu an apat SIS itu be ifat emu ehingga gagal dalam pela anaannya. Abdu ahman mempunyai ide yang bai dan di ampai an eca a bai . ehingga menyebab an aum M u limin mende ita e alahan. ah an. idenya itu di ampai an epada teman-temannya dengan baha a yang bai . A hi n ya. be hati a a tentulah m e e a a an menjauh an di i da i beliau. Contoh I menggamba an pela anaan buti nilai "tid a mema a an ehenda epada o ang lain". hampi emua i a di e olah itu i ut be da ma i at a. bah a tempat itu memang bagu e ali untu di unjungi. bah an mema’af annya dan memohon an untu me e a ampunan da i . edang an contoh II menggamba an pel a anaan yang ebali nya. Pada aat pela anaan. hampi emua i a e empa ti da mau i ut be da ma i ata. Teman-temannya ependapat. dan menampung eca a bai a an. Pada apat SIS. jela . Di amping itu Ra ulullah elalu be mu ya a ah dengan me e a dalam egala hal. U ul me e a tida di etujui. dan me umu an ehenda apat. Me e a be ta a al atau menye ah an di i epenuhnya epada . ebagai etua SIS di e olahnya. Andai ata abi v be i ap e a . Pada contoh 1. aum Mu limin patuh mela ana an eputu an. Yang te jadi pada contoh II adalah ebali nya. Hal ini te bu ti hampi emua i a di e olahnya tida mau i ut bc d a ma i ata. apalagi dalam u u an pepe angan. Hal ini te bu ti hampi emua i a di e ol ahnya i ut be da ma i ata. apat SIS menyetujui encana be da ma i ata yang diu ul an oleh etua SIS itu. m e e a mengu ul an tempat lain yang lebih de at ehingga biayanya lebih ecil. a ena tida ada yang dapat membela aum Mu limin e lain . mema a. Contoh lain epe ti :te jadinya pelangga an-pelangga an yang dila u an oleh ebagian aum Mu limin pada pepe angan Uhud. M e e a tetap be juang dan be jihad di jalan dengan te ad yang bulat tanpa menghi au an bahaya dan e ulitan yang me e a hadapi. ayangnya pulau itu leta nya jauh e ali d a i e olahnya ehingga meme lu an biaya yang elatif tinggi. menanggapi. Di e olah lain. Men anggapi hal ini. @bdu ahman.Ag SMA Kela XII © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡¡ ¤   ¡   ¡   ¡       ¡ © ©  © © ©   ¡   ¡ ¡   © © © ©   ¤ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     § ¡ ¡   © © ©       ¡ ©   ©   © ¡     ¡ ¡   ¡     ¡ © ¡ ¡ ©   ¡   © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡         © ¡ ¡ © ©   ¤© ©   ¡ ¡ ¡   © © ¡ ©     © § ¡ ¡ © ¤ ©     © ©   ¡ © ©     ¥ © © © ¤     ¡ © © ¤       ¡ © ©   ¤© ©   ¡ © © ¡ ©   ¡ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ©§     ¡   ¡ ¡ ¡         © ¡ ©    ¡ ¡ ©   ¡  ¡ ¡ ¡ © © ¤    ¡   ¡  ©¡ © ©   © ¤© ©     ¡ © ¡   ¡   ¡ ¡   © © © ©¡ ¥     ¡ ©    ¥ ¡ © ¡ © ¡ ¡ ©¡   ¡   § ¡   © © © ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¡¤ ¤ ¥ ¡© © © ¥ ¡ © © ¡ ¡ ¡ © ©     © ¤     § ¡   ¡ © ¡      © § ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © © © ¡ ¤© © © ¤   © ¡   © §      ©       ©     © ¡ ¡ ¤© ¡ © ¡   © ©     ¡  § ¡ ©     © © ¡ © ¡   ©   ¡ ¡     ¡ ¡   ¡   ¤ © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ © ¡ © ¡ ¤     § ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤ © ©   ¡ © ¡ © © ¡   ¡ © ©        ©¡   © © © © ¥   ¡ ¡ © ¡ § © ¤   ©   ¥ .eputu an mu ya a ah itu. o u h menjadi be ang dan be i e a mempe tahan an pendapatnya. menampun g u ul-u ul me e a. membe i e empat an epada teman-temannya untu be pendapat. Dia tole an te hadap pendapat teman-temannya. tetapi Ra ulullah tetap be i ap lemah lembut dan tida ma ah te hadap yang melangga itu. tida dengan ca a-ca a yang manu ia i. Dia mempunyai ide be da ma i ata e lua ota pada libu an mendatang. eputu an dan pela anaan ha il apat SIS didu ung epenuhnya oleh teman-temannya. leh a ena itu. A hi nya.S. Pada aat pendafta an. teman-temannya menjadi diam. tetapi ha u diingat bah a tida etiap ide yang menu utnya bagu eca a otomati bagu juga bagi o ang lain. dia mengancam me e a yang tida menyetujui encananya. Si ap diam ini dia ti an oleh o u h ebagai tanda etuju. Ca a o u h aga idenya dit e ima. leh a ena itu. dan mengancam temantemann ya. Ca a inilah yang bia a di ebu t mu ya a ah-mufa at.7 4.a an yang diaju an oleh teman-temannya. o u h memimpin apat e ncana be da ma i ata e Pulau ali. tida mema a an idenya. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10} Ayat 40-41 Abdu ahman adalah Ketua SIS ( gani a i Si a Int a Se olah) di e olahnya. Ide o u h memang bagu . A ibatnya. a ena eputu an itu me upa an eputu an me e a endi i be ama Ra ulullah .

b. 9# ≅%ρ Ï Î © Ï t ô t ô t r — t ∩ ®∪ $) ? Β N™$™ρ Ü># ³9# ¸ x öã ô u !y u u¤ $ {29} Dan ata anlah: "Kebena an itu datangnya da i Tuhanmu. Itul ah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . Itulah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . acalah dengan Fa ih Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 3. Dan ji a me e a meminta minum. mengata an epada umat abi . ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman. Si aan bagi o ang yang tida be iman. o ang-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida . Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a . ni caya me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. dan ba ang iapa yang in gin ( afi ) bia lah ia afi ". Keti a abi v diutu dengan memba a Al-Qu an. telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a. Pe ne apan Ilmu Taj id dalam Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Kalimat Hu um acaan Idgham ilaghunnah I hfa Idgham ighunnah Mad A li A ti ac aan Da i Tuhan mu a ang iapa yang ingin Henda me e a be iman Dan ji a me e a meminta minum Sebab ¡ ¡   ¡     ¡   ¥   ¡© ¡ ©   © ¡ © ¡   © ¡       ¡   ¥   © © ¡     ¡     © ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡ © © © © © ¡ © ¡     ©   ¡     © ¡ ¡   ¥         ¡  ©     © © ¡ ¡ ¡ ©   ¥ ©   ¤     ¡     ¥ ¡ ¡       ¡   © ¡ ¡       ¡    ¡     ¡ ¥ ¡ !   © . c.8 1. ma a ba ang iapa yan g ingin (be iman) henda lah ia be iman.Ag SMA Kela XII   ¡   © ¡© ¡ ¡   ¡   ¡   ¡ ©   ¡ ©     ©   ¡ ¡ ¡   ©   ¡   © ¤     ¡     mati be temu dengan mati be temu dengan mati be temu dengan   t⎦⎫ϑ=≈à=9 $Ρ‰Gã& $Ρ) 4 3‹=ù ™$© ∅Βρ ⎯Βσ‹=ù ™$© ⎯ϑù ( Ο3/‘ ⎯Β . Kandungan Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a.S.” 2. dan ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia l ah ia afi ". yang gejola nya mengepung me e a.” @bdu ahman. yang gejola nya mengepung me e a.

nelayan mu min tida be jaya mendapat e ba ang i an mana ala i.afi yang memba a be ba ul-ba ul i an pulang dengan a a bangga dan bong a . Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 ELAYA MUKMI DA ELAYA KAFIR Pada zaman dulu. Redha di ata ta di Ilahi adalah ifat mu min ejati. ada dua o ang nelayan. eo ang mu min dan eo an g lagi afi . e ata malai at "Alang ah malangnya na ib i. Malai at yang melihat eadaan nelayan mu min ini be a a impati lalu mengadu epada . Ke enangan ata u e u ahan e eo ang bu an menjadi tola u u bagi e edhaan . S ema a meneba jala.9 4. mempe lihat an epada malai at temp at yang di edia an oleh ya untu nelayan mu min itu. Si. ece a atau edih apabila melihat o ang afi enang dan me ah dalam e hidupan di dunia Keimanan e eo ang adalah lebih mahal da ipada dunia dan i inya . Apabila meneba jalanya.Ag SMA Kela XII   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡© ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡  ¥ ¡ © ©   ©  © ¡ ©    ¡     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ © © ¤  ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ©   ¡ © ¡   © © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡   ©¡ © ¡ ¡     ¡   ¡   © ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¤ ¡   ¡ ©   ¡ ¡   ¡   ©   ¡ © ©   © ¡ ¡       ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡   © © © © © ¤ ¡   ¡ ©   ¤   © © ¥ ¡ © ©   ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡© © © ¡ ¡ © ©¡   © ¡ ¡ ¡ © ©     ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ©  ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © ¡ © ©     ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡  ¥©     ¡ © © © ¡ ©¡ ©   ¡ ©       © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡© ©   ¡ ¡     ¤ © ¡ © ¡ ¡   ©   ¥ ¡ © ¡     ¡ ¡   ¡ ¡      © ¡ ©   © . Apalah ma nanya eme ahan ji a tida men yu u i dan be iman dengan . Pada uatu ha i edua-duanya tu un e laut untu menang ap i an. Dunia adalah yu ga o ang afi . e at a malai at "Demi . Ke u ahan di dunia bu an be ma na tida menyu a i e eo ang. @bdu ahman. angan be pu tu a a. Ke u ahan o ang mu min di dunia tida ebe apa ji a dibanding an dengan eni matan yang di edia an di yu ga. e lainan pula dengan nelayan mu min.S. Me ipun pulang dengan tangan o ong. Hingga e le at enja. Ke enangan o ang afi di dunia ta be bal a ji a dibanding an dengan azab e a yang di edia an di ne a a." Setelah itu mempe lihat an tempat yang di edia an untu nelayan afi . namun nelayan mu min itu tetap be aba e ta edha dengan apa yang ta di an. Se ungguhnya tida be guna lang ung apa yang dia dapat di dunia dulu edang an tempat embalinya adalah ne a a jahannam. nelayan afi menyebut nama tuhan be halanya. Ha ilnya tida ada ee o pun i an yang te ang ut pada ja ingnya.afi . Ha il tang apa nnya amat banya . yang menjadi pen entu ialah eimanan te hadap ya." Mo al & I’tiba : Kediaman mu min adalah di yu ga mana ala ediaman afi adalah di ne a a. egitu juga eme ahan yang be i an epada e eo ang bu an be ma na me edhainya. Ke ayaan dan eme ahan di dunia tida eme tinya be e alan di a hi at.afi itu embali dengan memba a i an yang angat banya . e ungguhnya tida membe i a ti apa-apa pun pende itaan di du nia ini ji a dia mendapat tempat di yu ga . i-mu min itu menyebut nama . iaitu ebuah yu ga.

ada yang be iman dan ada yang tid a be iman.10 1. yait u mengha gai dan mengho mati pe bedaan yang ada pada o ang lain. Si ap tole an i dengan o ang lain ha u dimulai da i elua ga. 3. 2. diutu .Ag SMA Kela XII   © © ¡    ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡   ¡ ©   ¡     ¡   © ©     ¡ © ¡ © ©            © ¡  § . ang Qu ai y eti a abi Muhammad . @bdu ahman.S. ba u emudian epada ma ya a at lua . I lam angat menganju an umatnya untu memili i i ap tole an.

. amu be lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap apa yang amu e ja an"Ini me upa an a ti da i u ah .. 3 b.. Su ah Al-Kaafi uun Ayat 1-6 menjela an tentang . yang gejola nya mengepung me e a. bagaimana I l am be tole an i. Yunu ayat 43 c. bagaimana I lam be bagi 2. a.Ag SMA Kela XII . bagi u agama u dan bagi amu agama emua b. Ia elalu be ata bohong dan tida juju 8. ni caya me e a a an dibe i @bdu ahman. a.S. bagi u agama u dan bagi amu agama amu. Ia tida a an be buat bai epadamu c... Dalam ebuah ayat be fi man yang a tinya “Dan ata anlah: "Kebena an itu datan gnya da i Tuhanmu..11 ¡     ¡ ©¡     ©   © ¡ ¡ ¡   © © ©   ¡ ¡   ¡   ¡   © ¡       ¡ © ¡      ¡         ¡ ¡ © ¡ ¡  ©   ©¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ¡   ¥ ©   ©     ¡       ©   ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡ ¡© ¡ © © ©¡ ¡ ¡ © ¡ © © ¡ © ©     ¡ © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡     © © ¤ ¡     ¡ ©  © © ¡   © ¡ © ¡     ©          ¡   ¡     ©   ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © © © ¡   ¡ ¡     ©   © ¡ ¡ © ©¡ © ¡© ¡   ¡ © © ¡ © ¡ ¡ ¡    ©   ¡ © ¡ ¡ © ¡   © © ¡ ©   ¡ ¡©       ¡ ¡ ¡ ¤   ¥ © e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a. bagaimana I lam be teman b.... d. Yunu ayat 40 d. 6 4. ma u I lam dengan ehenda endi i denga n pa aan b. 5 c. d. Dan j i a me e a meminta minum. 5. meme intah an epada abi Muhammad untu mengata an epada o ang-o ang Kafi b ah a . ma u I lam de ngan ehenda endi i tanpa pa aan. Kit a ela u umat I lam ma i tunju an dan be i contoh tauladan yang bai . 106 c.. bagi u agama u dan bagi amu agama me e a e. Yunu ayat 42 e.. Su ah Al-Kaafi uun adalah u a y ang e . “A u tida a an menyembah apa y ang amu embah” Ini a ti u ah Kafi un ayat e . bagi u agama u dan bagi amu agama ita d. Se ungguhnya Kami telah ed ia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a.. aga me e a yang afi te ta i dan mau . Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. bagi u agama u dan ba gi amu agama aya c. Ia e lalu membu a e u angan atau cacatmu e.. d... a. d. ma a ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman. Yunu ayat 44 7.. 108 b. bagaimana I lam be auda a e.. c. 105 3. 109. ma u I lam dengan ehenda o ang tua tanpa pa aan 6. d an ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia lah ia afi ". a.. a. 4 e. a.. e i ut bebe apa ifat teman yang bai . ma u I lam dengan ehenda endi i ha u pa aan c. ma u I lam dengan ehenda emua tanpa pa aan e. ya ni . d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1.. a.b.. b. 2. bagaimana I lam be mu uhan d. 107 e. Ia tida u a membantumu b. “ i a me e a men du ta an amu. c. Yu nu ayat 41. Ia elalu menutupi e u angan atau cacatmu.

be i yang mendidih yang men ghangu an mu a. 14 10. Su ah Al-Kahfi adalah u ah e . be i yang mendidih yang menghangu an celana c.. Al-Kahfi ayat 28 c..S. Al-Kahfi ayat 29. te dapat dalam u ah .. Al-Kahfi ayat 25 d. 17 b.Ag SMA Kela XII © ¡ ¡ © ¡ ¡       © © ¡   ¡   ©¡ ¡ © ¡ ¡ ©¡ ¡© ¡       © © ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © ©   © © ¡     © ¡  ©     ¡   © ¡ ©      ¡   .12 minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. Al-Kahfi ayat 26 b. be i yang mendidih yang menghangu an a i e.. Itulah minu man yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . be i yang mend idih yang menghangu an tangan @bdu ahman. d.. be i yang mendidih yang menghangu an baj u b. Al-Kahfi ay at 27 e. Si aan bagi o ang yang t ida be iman.. 16 e. a. d...” A ti ayat di ata . 9. telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an d ibe i minum dengan ai epe ti . 18.. 15 c. a.. dalam Al-Qu ’an a.

3 Menampil an p ti te andung dalam QS Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : ih. acalah dengan Fa ih Su ah Al.Mujaadilah {58} Ayat 11 : ( Ν39 !# x¡ ƒ #θs|¡ù$ù §=≈fϑ9# †û #θs¡ ? Ν39 ≅Š% #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ ö ä s ª $ Ë | ø t ª $ ö t ( â à $ ( â à $ Ÿ Ï Îu ∩⊇ ∪ 7z tβθ=ϑè? $ϑ/ !#ρ × Îy èy ÷ y Î ª $u A tinya : {11} Hai o ang-o ang yang be iman. ma a be di ilah. apabila di ata an epadamu: " e lap ang-lapanglah dalam majeli ".S. Dan apabila di ata an: " e di ilah amu.” @bdu ahman. ni caya a an meninggi an o ang-o ang yang be iman di anta amu dan o ang-o ang yang dibe i il mu pengetahuan bebe apa de ajat.1 Membaca QS Al Mujadalah     . Menjela an pene apan taj id Menga ti an eca a ha f Menyimpul an i i andungan Menghafal an ayat di umah ¡   ¡ ©   ©   ©     § ©     ¡   ¡ © ¡   § ¡ © §    ¡ ¡ ¥ e ja : 2.13 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 2. Dan Maha Mengetahui apa yang amu e ja an.Ag SMA Kela XII ¡     ¥ © ¡   ¡   © ¡       © ¡   ¡ ¡         ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   ¡ ¡   ©     ¥ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡  ¡ © ¡       © ©   2. ni caya a an membe i elapangan untu mu. ma a lapang anlah.2 Menyebut an a ti QS e ila u eto e ja epe 9-10 Membaca dengan fa iah Mente jemah an ayat Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : 9-10 2. Memahami ayat-ayat al Qu ’an tentang eto : 11 dan Al umuah : 9-10 I DIKAT R : 1.

ama menjaga ua ana yang damai. c. e lapang-lapanglah ita dalam uatu pe temuan / majeli dengan membe i an tempat epada auda a. f. b. Kandungan Su at Al. @bdu ahman. bai yang te lebih dahulu datang maup un yang te bela ang. yaitu o ang yang be iman. ma a henda lah dii uti pe mintaan itu. d.14 3.S. Henda lah o ang-o ang y ang menghadi i pe temuan atau pe idangan. g. ilai manu ia te leta epada ting at eimanannya epada dan ting at im an te gantung epada ting at ilmunya yang ia mili i dan ting at ilmu juga te gan tung epada ’amal yang ia la u an e ta ting at ’amal te gantung da i ei hla an hat inya be buat apa ah a ena atau a ena yang lain. e u ahalah menca i i lmu. aman dan tent am dala m pe idangan. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Al.Mujaadilah {58} Ayat 11 Da i ayat di ata dapat di impul an ebagai be i ut : a. ama. meninggi an de ajat o ang-o ang yang be umpul padanya tiga ha l. i a pemimpin idang meminta aga meluang an bebe apa tempat dudu untu o ango ang y ang diho mati. ang-o ang ya ng be iman dan be ilmu lebih mulia dan tinggi de ajatnya di i i dibanding o ang yang be iman tapi tida be ilmu apalagi dengan o ang yang be ilmu yang tida be iman. be ilmu dan be amal haleh e.Mujaadilah {58} Ayat 11 Kalimat Hu um acaan Mad A li I hfa I hfa Mad A li Mad ’A idh li u un A ti Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab   ¡ ©© ¡   ¡   ©       ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡   ©¡           ¡ © © ©  ¡   ¡   ©   ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ©     ¡   ¡   ¥ © ©   ¡   ©     ¡ ¡     © © ¤   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡ ¥ ¡   ¡ ©     ¡   ©  ¡     © ¡         acaan mati be tem ©    ¡      © ¡ . te utama Ilmu agama aga eimanan ita ema in mening at.Ag SMA Kela XII   © ¡   ¡   ©     ¡ ¡     ©   ¡ ¡          § ©   ¡ ¥ ¡  ¡   © ¡   ¡ ¡   © © ¡     mati ebelumnya be ba i __ a be ba i _ a hi alimat mati be temu dengan ¥ 2.auda a ita yang ba u datang.

umu ah Ayat 9-10 Kalimat Hu um acaan Mad A li Idgham bighunnah Idgham bilaghunnah I hfa I hfa A ti acaan Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab n   3. anta a lain ebagai be i ut : 1) e amal untu epentingan a hi at. Pene apan Ilmu Taj id dalam S u ah AI-. Sedang an untu pe empuan dan ana -ana tida di ajib an mela ana an halat um’at. Ayat 10 ada tiga hal yang dapat diambil pelaja an.Œ#ρ !# ≅Òù ⎯Β #θóG/#ρ Ú‘{# ß Îø è ö ä ‾y © Z Ï x © $ ( ã ä ø $u « $ ô Ï ( ä t ö $u A tinya : {9} "Hai o ang-o ang yang be iman. acalah dengan Fa ih Su ah AI.umu ah Ayat 9-10 a. dan ca ilah a unia da n ingatlah banya -banya upaya amu be untung. h alat yang @bdu ahman. dan tida edang dalam pe jalanan.S. me de a.ya. Ka ena dengan be ibadah. apabila a tu halat um’at telah tiba dan telah ada pa nggilan dengan ua a azan untu menge ja an halat um’at ma a egala egiatan ha u ditinggal an. {10} "Apabila tela h ditunai an halat ma a be teba anlah amu di mu a bumi.15 1. b. manu ia a an dapat meni mati ehidupannya yang abadi di a hi at nanti. Pada ayat ini. Ayat 9 menyebut an bah a mela ana an halat um’at hu umnya ajib atau fa du ain.umu ah Ayat 9-10 ( u « $ Ì ø Ï 4 nÎ (ö ó $ Ï y ß à ø$ Ï ö t Ï Í 4 n¢ Ï š #ρâ‘Œρ !# . Ayat ini menega an bah a mencipta an ma nu ia adalah aga me e a be ibadah epada. a tinya ajib dila ana an oleh eti ap mu lim la i-la i yang udah de a a. ehat.Ag SMA Kela XII     © © © ¡ ¡ © ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¤ ¤ © ¡   ¤ ¡ ¡   © ¡   ¡ ¤ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ©   ¡ ©¡ ¤ ¡ © ¤ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ©     ¡ ¡       © ¡ ¡ ¡   ¥ ¡   © © ¤ ¡   ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © mati ebelumnya be ba i __ mati be temu dengan   © © ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡   ¡ ¡   ¡     ©   © © ¡   ¡     ©  ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¥ © ¡ § ¡ © © © ©    ¥ ¥ ¡ ¡ © © ©¡     © mati be tem   . leh a ena itu. Yang demi ian itu lebih bai bagimu ji a amu mengetahui.Œ ’<) #θyè™$ù πèϑf9# #ρ . 2. Kandungan Su ah AI. be ege alah amu epada mengingat dan tinggal anlah jual be li. apabila di e u untu menunai an ha lat pada ha i um’at. yaitu dengan menja lan an halat dengan hu yu dan te un.

dan apabila halat tya jele ma a jele lah elu uh amalannya. dan eli ha alah kami da i siksa ne aka. 4.umu ah at 9-10 Sehabis shalat kita be doa: " a Tuhan kami. @bdu ahman. tetapi bila halatnya jele ma a jele lah amalan-amalan yang lain nya. Sebali nya. o an an menca i akhi at saja dia akan sen sa a di dunia. Apabila e eo ang halatnya bai ma a bai lah amalan-amalan nya yang lain. ∩ ∇∪ >θ=)9# ⎦ ϑÜ? !# 2‹/ ω& 3 !# . Hal ini membe i an penge tian epada ita aga manu ia tida hanya halat te u -mene u .a d: 28) ila keti a hal di atas da at kita lakukan den an baik. be ilah kami keba ikan di dunia dan kebaikan di akhi at dan eliha alah kami da i siksa ne aka". dan beke jalah untuk akhi atmu seba ai bekal hidu di akhi at nanti. ila halatnya bai ma a bai lah amalan lainn ya. leh a ena itu. a an tetapi ajib be u aha (i htia ) untu epentingan ibadah. beke jalah untuk duniamu seba ai bekal hidu di dunia . e ilaku an sesuai den an Su ah l.Men in at adalah kunci untuk menca ai ketenan an dan ketente aman hati. be ilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi at. leh ka ena itu. a a bah a ia di dunia dan akhi at. ins a ." (HR.‹/ Ογ/θ=% ⎦ ΚÜ?ρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# Ü èà ø$ ’ ô s « $ Ì ò " ( aitu) o an -o an an be iman dan hati me eka menjadi tente am den an men i n at . u ah a manu ia tida a an be ha il ebagaimana yang diha ap an apabila tida di e tai doa epada. adi. ( l. Sabda abi yang a tinya "Amalan eo ang hamba yang pe tama dipe hitu tg a n di ha i iamat adalah halatnya. etiap aat ita dianju an be doa epada : z>#‹ã $Ψ%ρ πΖ¡m ο zψ# ’ûρ πΖ¡m $‹Ρ‰9# ’û $Ψ?#™ $Ψ/‘ Αθ)ƒ ⎯Β ΟγΨΒρ x t o Ï u u | Í t Å F " Dan di anta a me eka ada o an an be do a: " a Tuhan kami.umuah a at 9-10 adalah sehabis melakukan shal at um’at kemudian menca i ke idhaan dan ezeki den an be ba ai ke iatan. Thab ani ) 2) e u aha menca i anuge ah di mu a bumi etelah menjalan an halat.16 ditega an a ena halatlah yang ela pe tama ali a an dihi ab atau dipe hitun g an di ha i iamat.S." (QS. SM elas XII ¨  !     © © ©   ¡                          ¡ ¡ ¡ ©       ©       ¡ ¡© ¡         ©   ¡  ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ ¡ ¡   ¡     © ¡ ©     ¡ ¡     ¡© ¡ ¡ ©   © ©          !             §     ¡ © !   ¡  ¡         ¡ ¥   © © ©   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   !      ¥       ©     ©  ¡ ©   ¡ ©        # !   ©       § ¡ ¡ ¤ ©     ! ¡     ¡     ¡     § ¡   ©   ¥        " ¥ ! © ¡ ©¡       ¡ ¡   .ya. kita aka n menda at kebaha iaan ka ena mene ima anu e ah an kita usahakan. han a den an men in ati -lah hati menjadi tente am. dia akan celaka. In atlah. 3) Selanjutn a ada akhi a at kita di e intahkan a a senanti asa be ziki atau men in at .a a ah: 201). Sebalikn a." an an menca i dunia saja dan lu a akhi at. . Pe ilaku van Mence minkan Isi Su ah I.

17 @bdu ahman. ila shalat um’at telah dik ka unia di muka bumi. SM elas XII  ¥       1. 3. Islam meme intahkan a a kita beke ja en an tidak melu akan bekal untuk kehidu ci oleh a ama ka ena membuat kita tidak e jakan kita di e intahkan untuk menca i sun uh-sun uh untuk kehidu an dunia d an akhi at. 2.S.       # !     !        . Sifat malas san at diben oduktif.

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

@bdu ahman,S.

SM

elas XII 

 

 

# 

 

 

      

    

     

 

 

  ¤ 

   ! ! !      ! !                       !    !                                            §                                       ! !      !             

!

 

¥ 

!

  

  

 

! §

# ! 

  

!

! 

    

   

!   

 

  

  !

     

!   ¥   

e ilah tanda silan (x) ada hu uf a,b, c, d atau e sesuai den an ja aban an te at ! Su ah l-Mujadilah a at 11 menjelaskan tentan .... a. elaja d. Etos e ja. b. Men aja e. timis c. Efektif dan efesien Su ah l-Mujadilah me u akan su ah ke......dalam l-Qu ’an d. 57 a. 56 b. 58. e. 59 c. 60 “ ..... akan menin ik an o an -o an an be iman di anta amu dan o an -o an an dibe i ilmu en eta huan bebe a a de ajat...” ti a at ini te da at dalam su ah .... a. l-Mujadilah a at 13 d. l-Mujadilah a at 12 b. l-Mujadilah a at 11. e. l-Mujadilah a at 10 c. l-Mujadilah a at 9 Hendaklah o an -o an an men hadi i e temuan atau e s idan an, baik an te lebih dahulu datan mau un an te belakan , sama-sama men ja a suasana .... a. an dendam, aman dan tent am dalam e sidan an b. an dam ai, kacau dan tent am dalam e sidan an c. an damai, aman dan ibut dalam e s idan an d. an damai, aman dan tent am dalam e sidan an. e. an damai, aman d an tent am dalam e e an an an -o an an be iman dan be ilmu lebih mulia da n tin i de ajatn a disisi dibandin o an an be iman ta i tidak be ilmu a ala i den an o an an be ilmu .... d. an tidak be iman. a. an be iman b. an tidak Islam e. an tidak inta c. an tidak be amal Nilai manusia te letak k e ada tin kat keimanann a ke ada dan tin kat iman te antun ke ada tin kat ilmu n a an ia miliki dan tin kat ilmu ju a te antun ke ada .... a. ’amal an ia t idak lakukan d. ’amal an o an lakukan b. ’amal an o an tua lakukan e. ’amal an ia lakukan. c. ’amal an u u lakukan Su ah I- umu ah at 9-10 beisi e intah .... a. mendi ikan shalat zuhu d. mendi ikan shalat ha i a a b. mendi ikan sha lat dhuha e. mendi ikan shalat um’at. c. mendi ikan shalat min u “Hai o an -o an an be iman, a abila dise u untuk menunaikan shalat ada ha i um’at, be se e ala h kamu ke ada men in at dan tin alkanlah jual beli. an demikian itu lebih bai k ba imu jika kamu men etahui.” ti ini te da at dalam su ah .... a. l- umah a at 8 d. l- umah a at 9. b. l- umah a at 10 e. l- umah a at 11 c. l- umah a at 12

19 9. " abila telah ditunaikan shalat maka be teba anlah kamu di muka bumi; dan ca ilah ka unia dan in atlah ban ak-ban ak su a a kamu be untun ” at ini meme intah kan ke ada umat Islam.... a. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki da n mem e ban ak be olah a a b. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki d an mem e ban ak ziki . c. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan m em e ban ak beke ja d. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e ban ak belaja e. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e b an ak be do’a 10. Mendi ikan shalat um’at hukumn a ajib atau fa du ain, a tin a .. .. a. Wajib dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me deka , sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan. b. Sunnah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan c. Ha am dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me de ka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan d. Mubah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan e. Mak uh dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me d eka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan 11. leh ka ena itu, a abila aktu shalat um’at telah tiba dan telah ada an ilan den an sua a azan untuk men e ja kan shalat um’at maka .... a. se ala ke iatan ha us dilanjutkan d. se ala ke iata n ha us dike jakan b. se ala ke iatan ha us dibuan kan e. se ala ke iatan ha us ditin alkan. c. se ala ke iatan ha us dijual 12. Su ah l- um’ah ini mene askan b ah a menci takan manusia adalah a a .... a. me eka be ibadah ke ada-N a. d. me eka be ibadah ke ada-Mu b. me eka be ibadah ke ada-Me eka e. me eka be ibadah ke ada- ita c. me eka be ibadah ke ada- amu 13. abila seseo an shalatn a baik m aka baiklah amalan-amalann a an lain, teta i bila shalatn a jelek maka .... a. a uslah amalan-amalan an lainn a d. aik amalan-amalan an lainn a b. jelek lah amalan-amalan an lainn a. e. dite ima amalan-amalan an lainn a c. dite i ma amalan-amalan an lainn a 14. Sabda Nabi b an a tin a " malan seo an hamb a an e tama di e hitu t kan di ha i kiamat adalah shalatn a. ila shalatn a b aik maka .... a. jeleklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jelek lah selu uh amalann a." b. bu uk amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek mak a jeleklah selu uh amalann a." c. Tidak dite ima amalan lainn a, dan a abila sha latn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." d. baiklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a.". e. ditolak amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." @bdu ahman,S. SM elas XII

 

 

 

    

 

 

 

 

  

              ¤    

 

¤ 

¤ 

¤              

!   

 ¥ !     

  

       

   !

 

  

 

¤ 

  

§ 

    

 

! 

   

   

  

 

  ¥ 

 

 

 

#        

 

  

 

         

  

 

 

¤

¤   

       

# !

  

 

 

 

   

 

  

! 

  

              

 

  

 

   

    

# ! 

¥

¤

  

20 ST ND MPETENSI MPETENSI D S

INDI T :

3.2 Nama dan tanda-tanda ha i khi at 3.3 Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at 3.4 Menam ilkan e ilaku an mence minkan keimanan te hada ha i akh i at Pen e tian Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at Nama ha i kiama t dan tanda-tandan a Fun si be iman ke ada ha i akhi at Pe ilaku an mence mink an be iman ke ada ha i akhi at Maksud be iman ke ada Ha i khi at adalah kita mem e ca ai dan me akini den an s e enuh hati bah a sesudah alam an kita tem uh ini, ada la i alam an kedua, d i mana ada alam kedua inilah membe ikan balasan baik ke ada o an an be buat kebaikan dan be amal shaleh dan membe ikan siksaan ke ada o an an be buat jah at, dan melan a la an an . Daliln a S. Thaha: 15 ∩⊇∈∪ ©ë¡@ $ϑ/ § Ρ ≅. ““fG9 $κ z& Š%.& πŠ?#™ πã$¡9# β) 4 t ó n y Î ¤ ø t ‘ ä 3 tô çÏ “Sesungguhnya hari iamat itu asti a an datang, A u merahasia an wa tunya su aya tia - tia diri itu di alas dengan a a yang diusaha annya.” 1. Per uatan di Dunia se agai e al Kehidu an di A hirat Manusia dici ta an leh di dunia tida lah se adar untu hidu sia-sia, teta i di eri amanat untu eri adah e ada-Nya. I ada h sering di ata an se agai hu ungan manusia dengan Khali nya. Melalui i adah man usia da at menca ai ehidu an yang erguna dan da at menca ai e ahagiaan di dun ia. Pada a hirnya ela manusia a an mengalami ehidu an di a hirat. Untu menca ai ehidu an terse ut, manusia harus mem unyai e al, firman :

u™!%y ÏπuΖ|¡ tø:$$Î/ …ã&s#sù ç ô³tã $yγÏ9$sWøΒ & ( ⎯tΒuρ u™!%y Ïπ ∞ÍhŠ¡¡9$$ / Ÿξsù #“t“øg @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

¡

 
Ï ÷

%

 

¢

  

 

¡

¡

 

         

¢ ¡ 

¢

   

 

¡ ¢ ¡ 

¡

¡

   

¡ ¢ $¢ ¡ ¡ ¡ ¡

    

 

 

 

¡ ¢ ¡

 

 

 

 

: 3. Menin katkan keimanan ke ada Ha i khi i khi at

  

!       ¡

           !   

¢

¢

¨! !
: 3.1 Pen e tian be iman ke ada Ha 

  

¡

¢

¡

!   

 

¢

¡

¢

 

§# ¡ ¡

¢ ¡ 

   

¤

¡

¡ ¡ ¡ ¥

    

¡

 

§# ¨! ! ¨§ !#     ¡ ! ¢

   

mau un yang er aitan dengan sesama manusia da at di ata an se agai ta nggung jawa . uasa." (HR. AI-An'aam: 160) Siapa saja yang berbuat a mal baik. S iapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan setimpal kejahatannya.ai ny a. Firman : ∩⊇ ∪ íΟŠ=m ‘θ3© !#ρ 4 Ν39 óƒρ Ν39 μ è≈Òƒ $Ζ¡m $ % !# #θ )? β) Îy î ä ª $u ö ä s ö Ï ø " i a amu meminjam an e ada injaman yang ai . niscaya meli atgand an ( em al asannya) e adamu dan mengam uni amu." (QS. Dan Maha Pem alas asa lagi Maha Penyantu n. ai terhada dirinya sendiri.21 "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lip at amalnya . Ha is-ha is Nabi Muhamma ." (HR. ai eru a i adah e ada . Dalam hal ini Rasulullah ersa da yang artinya "Masing-masing amu adalah emim in. Firman : 4 ß⎯|¡m& ‘δ ©L9$/ Ογ9‰≈_ρ ( πΖ|¡t:# πàãθϑ9#ρ πϑ3t:$/ 7/‘ È≅‹6™ ’<) íŠ# ô } Ï É © $ Î ß ø "Se ulah (manusia) ke a a jalan Tuhanmu en an hikmah an en aja an yan baik an bantahlah me eka en an ca a yan baik. d an za at. Membe ikan o on an untuk membiasakan i i en an sika an e ilaku te uji (akhla ul ka imah ) an menjauhkan i i a i sika se ta e ilaku te cela (akhla ul mazmumah). dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak d iberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya. Se agai rang Islam. ia be kata. juga er ewaji an mela sana an ajaran agama dalam ehidu an sehari-hari. u hari) Secara ri a di semua yang ita er uat. se rang muslim dituntut untu menyam ai an e ena ran e ada rang. Ba an sia a b e iman ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia be kata baik atau iam. ita er ewaji an untu eramal saleh. e ada rang lain." 2) Da i Abu Hu ai ah a. Kewaji an itu aru da at dila u an dengan ai ji a setia rang mem unyai tanggung jawa . Per uatan di Dunia A an Di ertanggungjawa an di A hirat Setia rang mem unyai ewaji an yang harus dila u an dengan se ai . At-Taghaa un:l7) 2.S. Semua er uatan yang di erj a an di dunia. seba aimana sab a Nabi yan a tinya "Yan e tama-tama ihisab atas seo an hamba ( a a ha i akhi ) ialah shalat ya. belum termasuk apa yang dijanjikan dengan balasan yang jauh lebih ban yak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan . sedang mereka sedikit pun tidak di aniaya (dirugikan). se erti shalat." (QS. be sab a Rasulullah : "Ba an sia a be i man ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia men ho mati tamunya." (QS.rang yang elum mengerti e enaran dalam ajaran Islam. menyebutkan yan a tinya: 1) Rasulullah be sab a: " Ba an sia a yan be iman ke a a an ha i akhi maka jan anlah u uk men ha a i jamuan makan yan isitu iba i-ba ikan minuman ke as be ili an be antian. sebab ti dak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia. Maksud balasan sepuluh k ali lipat. akan memberikan pahala di akhirat dengan sepuluh kali lipat amalnya. An-Nahl: 125) Da at isim ulka n bahwa fun si iman ke a a ha i akhi a alah seba ai be ikut : a. dan seti a emim in a an ditanya an atas hasil e emim inan. Buk ha i Muslim & Ibnu Majah) b. ela di a hirat a an dimintai ertanggungjawa an..A SMA Kelas XII ¢   ( ¡ ( (   ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¢ ¢ ( ( (   ¢ ¡   (     ¢   ( ¡ (      "   ( ( ( ¡     (   ¡ "  ¡ ' ¡ ¥ ¡ &     ¡ ¡   (     ¢       ¡ ¡ ¢ & ¡ ( (     ¢ ¡ ¡     ¢ ¡ ¡ ( (   (     ( ¢ ( ¡ (   ( ¢ ( $   ¢  ( $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ (       (     $ $ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢       ( (     ( (       (   ( (      ( (   (   ( (   (  ( (     ( ( ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ (    (   $ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ (    ( £ ¡   . mau un e ada . Membe i o on an untuk isi lin menunaikan iba ah shalat lima waktu an iba a hiba ah lain yan hukumnya wajib. Le ih luas lagi. an ya n e tama-tama b u ahman.

Fi man : ∩ ∪ M=ƒ ρ $pκ ù $tΒ M)9&ρ ∩⊂∪ N‰Β Ú‘{# #Œ)ρ ô ‾s u Ï ô s ø u ô £ ã Þ ö F $ s Îu "Dan apa ila umi di ata an. Di anta a fi man yan menyebutkan ha i akhi anta a lain seba ai be ikut : a. men apa manusia tidak mau s ada da i ke a aian den an menin a kan kekafi an. ju a akan men a ili en an sea ilnya amal masin -masin manusia ketika unia a a yau mulhisab kelak.S. tetapi kapan datan nya ha i te sebut. Dan manusia be t anya : "Men apa bumi (jadi be ini ?)" Pada ha i itu bumi mence itakan ce itanya. supaya dipe ihatkan kepada me eka (ba asan) peke jaan me eka. tak seo an pun dapat men etahuinya. Al-Insyiqaaq: 3-4) ang-o ang yang menya si an ejadian maha dah syat yang elum pe nah te jadi. Da n bumi men e ua kan beban-beban yan be at (yan dikandun )nya. Hal itu ditegas an dalam fi man : $γ=Ηxq ≅ϑm #Œ ≅2 ìÒ?ρ Mè ‘& $ϑã πèÊ Β ≅à2 ≅δ‹? $γΡρ ? Πθƒ y n÷ @ ô y Ï s ‘ à ß Ÿ su ô y | "(In at ah) pada ha i (ketika) kamu me ihat ke oncan an itu. 3. dan memuntah an apa yang ada didalamnya dan menjadi osong. Su ah Az.22 ihukum anta a manusia ialah masalah a ah atau embunuha v. ju a menje askan. apa yang te jadi saat i ni? Manusia sepe ti ma u padahal tida . be kuasa me n hancu kan alam semesta en an se ala isinya a a e istiwa kiamat kub a. 3. apabi a bumi seha ai bend a padat dapat be eta den an dahsyat pada ha i itu. yaitu bumi men e ua kan isi pe utnya yan te pendam. 2. pabi a bumi di uncan den an uncan annya (yan dahsyat). 5. a ai ah semua wani ta yan menyusui anaknya da i anak yan disusuinya dan u u ah kandun an se a a wanita yan hami . 4." (QS.#“9— Ú‘{# M9“9— #Œ) om t ß | M $t su y s p é 7 Í t ö t ∩∉∪ Νγn=≈ϑã& #ρ 9 $?$G©& ö ß y ô ( ÷ u ã j Y t ô 1. dan kamu ihat bdu ahman. Mem e kuat keyakinan bahwa Mahakuasa an Maha A il. Dije askan a i bahwa pada ha i itu te jadi ke uncan an dahsyat. menje askan bahwa tanda-tanda ha i kiamat dapat diketahui. Ka ena sesun uhnya Tuhanmu te ah meme intahkan (yan sedemikian itu) kepadanya . 6. SM Ke as XII     (   0  (         0 (               0 0 0 ( (  0 ¡   0   0     )   ¡ ¡     ( ¡   0      0  ¡  ¢   0 (   0     (        ¡         ( 0 0 ¡      § 0         0     0 0   " ( (     & ¡ ¡ ¢ 0 0          ! 0 !   ( !           0 0 0      0 ¢     ( (      ¢   ¢ ¥    0         ( (     ¡     £ ( . An-Nasal a i Ibnu Mas u ) c. Pada ha i itu manusia ke ua da i kubu nya da am keadaan yan be macam-macam." (HR. $Β ⎯≈¡Ρ}# Α$%ρ ∩ ∪ $γ9$)O& Ú‘{# M_t z&ρ ∩⊇∪ $λ. te pe anjat dan e ata.alzalah Ayat 1-6 $λ. Dalil Na li Pe istiwa te ja inya ha i akhi banyak isebutkan i alam Al Qu ’an.

Muncu ah manusia da am keadaan yan be bedabeda. Az-Zum a : 68). akan membe ikan siksaan ke a a o an -o an yan in ka ke a a-Nya." (QS.S. Me eka kebin un an ti ak menentu a ah tujuannya. Pa da saat itu hancurlah dunia dengan segala isinya termasu manusia. â ¨ $ ã ä t töt ¨$Ψ9# βθ3ƒ Πθƒ ∩⊂∪ πã‘$)9# $Β 71‘Š& $Βρ ∩ ∪ πã‘$)9# $Β ∩⊇∪ πã‘$)9# è t Í s 1." ( QS. se e ti belalan yan be teba an. @bdu ahman. Ha i kiamat. ju a menjelaskan tentan te ja inya uncan an (yaa i ah) yan men amba kan ke ahsy atan itu. Pe i ti a lain yang be aitan dengan ha i a hi adalah te jadinya pe i ti a-pe i ti a yang lua bia a ebagai pe tanda de atnya ha i iamat. 3.andangan mere a eluar dari u uran sea an-a an m ere a elalang yang eter angan. ebagaiman a dii ya at an dalam fi man . Su ah I-Qaa i'ah yat -5 0 0     00   0 0   0       0   0 0 1 !  0   0 © ¢           ! ¡ ¢   ¡           ¢ ¡¡ © ¡   ¤ ©   ¤ ©           ( ¢ ¢ 0 0 ( !   ( ( ¢ ¡ ¢      ¡ ( 0 ¡ ¡ ¤     ( . an unun . eranta an a gai an de u eter angan di ang asa. Firman : ‡ Ρ ΝO ( !# ™$© ⎯Β ω) Ú‘{# ’û ⎯Βρ ≡θ≈ϑ¡9# ’û ⎯Β . 2.23 manusia da am keadaan mabuk. padaha sebena nya me eka tidak mabuk. Seakan-akan ti ak a a suatu a a un yan a at ija ikan contoh an ti ak a at ikhayalkan kehebatannya. 5. O an -o an yan be ama baik di dunia. . Kemudian ditiup ang a ala itu e ali lagi Ma a tiba-tiba me e a be di i menunggu (putu annya ma ing-ma ing). Datan nya uncan an a a waktu itu membuat m anusia ba aikan anaianai yan be teba an. akan memetik hasi nya ke ak di akhi at dan seba iknya ba i o an yan se a u be buat kejahatan dan kem aksiatan ke ak akan mendapat siksa. ^#‰ {# ⎯Β tβθ_ ƒ† Οδ ≈Á/& $è±z ×Å t • × t y ö å¨ x Ï y ÷ F $ z Ï ã ã "Sam il menundu an andangan.Ag SMA Kela XII menja ikan ha i kiamat seba ai e in atan ba i hamba-Nya akan ke ahsyatan uncan an bumi.èÁù ‘θÁ9# ’û ‡ Ρρ y ç § è ª $ u !x t "Dan ditiuplah te ompet ma a ubuhlah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi ecuali yang di ehenda i oleh ."(QS. 4. A akah ha i kiamat itu ? Tahukah kamu a akah ha i ki amat itu? Pa a ha i itu manusia se e ti anai-anai yan be teba an. akan tetapi azab itu san at ke as.u nun a alah se e ti bulu yan ihambu -hambu kan. Se e ti fi man alam Al-Qu ’an: ©      ¢   ( ( ¡ ¡   ¡ © ( ¡   ) ©   ( ¢     (     (    (  ( ( ( (           ¡ ¡ ¡   © ¢ ¡   © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ¡ $     (             $    © ¡  ( ¡   ( ( (       ¡ ¡ © 0 b. Al Qamar:7) Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan tiu an ter m et leh Malai at Israfil atas erintah .ajj: 2) Sete ah te jadinya ke usakan dan kehancu an bumi maka akan te jadi a am dan hidup ba u. ∩ ∪ ³FΖΒ Š# _ ΝκΞ(.

Qashash: 88) Saat terjadinya hari iamat hanya di etahui leh saja. yakni . A l-A'raaf: 187). tidak seoran pun yan dapat menjelaskan aktu kedatan annya selain Dia.S. Peredaran tata surya seperti umi dan planet. Hari Kiamat Menurut Teori Ilmu Alam 1. Kiamat itu amat er at (huru-haranya a i makhluk) yan di lan it dan di umi. Muhammad: 18) Ke usakan dan kemusnahan se u uh a am den an s e a a isinya. mem erikan daya tarik menarik yan ser asi antara umi den an matahari dan planet lainya Namun @ durrahman." (QS. Katakanlah : "Sesun uhnya pen etahuan tentan hari kiamat itu adalah di sisi . jelas ah a tidak seoran pun dapat men etahui saat ti any a hari kiamat. Kiamat itu tidak data n kepadamu melainkan den an ti a-ti a. bukan ah suatu ha yan mustahi dan bukan pu a suatu yan menyimp an da i piki an sehat. Astronomi. Fi man : ‰)ù  ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢      ¢ ¡ ¢   0    0   0   ¡ $  0  0 0 ¢     0 ¡ ¢   ¢ ¡  ¢   0 0 © ©   0 ¢ 0    ¢  ¢   ¡ ¡   ¢       )  0 ¢ ¤ ¤ 0 ¢ 0 ¢ ©      0 ¡ ¢ ¢       ¢    0 © ¡ ¢ ¥  ¢ 0 0   0 ¢ $ ¢ ¢ ) . Se a a sesuatu pasti men a ami masa akhi dan usak kecua i sendi i."( QS. Tia -tia sesuatu asti inasa. Tida ad a se rang un yang da at mengetahuinya. ’Τ'ù 4 $γÛ# °& ™% "Maka tidak ah yan me eka tun u-tun u me ainkan ha i kiamat (yaitu) kedatan a nnya kepada me eka den an tiba-tiba ka ena sesun uhnya te ah datan tanda-tanda nya. Mereka ertanya kepadamu seakan-akan kam u enar. te ah menetapkan bahwa se a a yan maujud (ada) pasti ak an men a ami ke usakan dan kehancu an sete ah me ewati pe puta an masa te tentu. Maka apakah faedahnya ba i me eka kesada an me eka itu apabi a ha i kiamat sudah datan ." (QS.planet lainya yan erputar di an kasa men elilin i mat ahari yan san at rapi dan teratur sehin a tidak terjadi enturan hal ini tidak lain karena ada yan men aturnya. tetapi ke anyakan manusia tidak men etahui. tuhan a a un yang lain. agiNyalah segala enentuan. 4. Bahkan Rasulullah pun tidak men etahui secara pasti tentan hal itu. Tida ad a Tuhan (yang erha disem ah) melain an Dia. dan hanya e ada-Nyalah amu di em ali an. e cuali .24 ø sÎu â õ çø $ ãs ç y ô u Î î y > ó x ‘ ä u è Î t sÎ I t y u — sÎ « $ y t ä ô s Ÿ u " anganlah amu sem ah di sam ing (menyem ah) .enar men etahuinya.A SMA Kelas XII ö åø u !y Î ö ç m 4 ‾ y è uõ u !y ô Z t ø ΝκE™% #Œ) Νλ. Firman : 4 θδ ω) $κ %θ9 $κ =g† ω ( ’1‘ ‰Ζã $γΚ=æ $ ϑΡ) ≅% ( $γ8™ Δ β$ƒ& πã$¡9# ⎯ã 7tΡθ=↔¡„ u è Î ! t Î ö ä Ï ùs Ÿ Ç ö F $u Ï u y ¡ $ Î ô nà r ∩⊇∇ ∪ tβθϑ=ôèƒ ω ¨$¨Ζ9# Y2& ⎯3≈9ρ !# ‰Ζã $γϑ= "Mereka menayakan kepadamu tentan kiamat: Bilakah terjadinya ?" Katakanlah: "Se sun uhnya pen etahuan tentan kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. adi.

dan 6. Lalu Rasulullah . tidak ada an in dan a an. Menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenan an dunia. "Datan nya asap. se rta 7. terjadinya t i a kali erhana. inatan . erpandan an optimis akan adanya alasan ke aikan dari ." (Sum er uku Fenomena Kiamat) @ durrahman. A ar kita dapat ersikap optimis. Menyadarkan manusia untuk erhati-hati.olah kita akan mati esok) 3. Geolo i. Dajal. Ahli fisika. Apakah yan terjadi k alau hal itu terjadi ? 2. 4. di dalam perut umi terdapat as panas. dan disiplin. ter itnya matahari dari arat. aki atnya umi pecah k arena tekanan dari atmosfir le ih kuat. ersikap dan er uat erhati-hati dan penuh perhitun a n serta tidak menurutkan kemauan ha a nafsu. sedan kan kami sedan mem icarakan masalah tanda-tanda k iamat. Menum uhkan rasa sosialnya dalam kehidupan di masyarakat. turunnya Na i Isa in Maryam . erkata: Na i Muhammad . Dan kalau di dalam perut umi itu masih tersisa asas panas yan sifatnya erkem an dan mendesak keluar kulit umi le ih esar tek anannya dari atmosfir dari luar. ( eramal dan ekerja seolah. menye utkan tanda kiamat satu per satu.25 menurut ilmu alam. "Apa yan kalian sedan icarakan?" Para sa ha at men a a : "Kami sedan memikirkan masalah hari kiamat. Apa yan akan terjadi ila sinar matahari tidak ada.A SMA Kelas XII ¢  ¤  ¢  ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¤ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¤ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¤  ¢ ¢  ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢ ¢ ." Rasulullah ersa da: "Sesun uhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hin a kalian mendapatkan sepuluh tandatandanya" Kemudian Rasulullah . p ernah men hampiri kami. dan erhana di dataran az irah Ara .S. Supaya kita er icara. daya tarik menarik terse ut tidak selamanya utuh. dan percaya diri untuk er uat amal shaleh. ertanya. Selain itu. munculnya Yakjuj dan Makjuj. Karena tekanan dari dalam perut umi den an d i luar masih seim an maka letusan tidak terjadi. erusaha maksimal m ematuhi ajaran a ama . 3. Karena kita yakin ah a per uatan yan aik akan di alas den an sur a dan amal yan uruk ak an di alas den an neraka. erhana di timur. Aki atnya semua isi umi akan keluar seperti le tusan unun dan terjadinya empa. tidak turun hujan sama sekali ? 1. lama kelamaan as itu menjadi din in yan akhirnya menjadi eku dan menjadi zat padat (kulit umi)sehin a tekanannya erkuran ahkan lenyap. 2. aki atnya umi pecah seperti telur direm as oleh tan an yan kuat. 5. erhana di arat.inatan melata. cahaya matahar i akan mampu menyala selama 50 milyar tahun den an panas 15 juta derajat Celcius . lama kelama an daya tarik menarik terse ut tentu akan surut dan ha is.olah kita hidup selamanya dan eri adah seolah. karena kita yakin ah a se ala apa yan kita lakukan di dunia akan dipertan un ja a kan di hadapan . dan yan terakhir adalah munculnya api dari Yaman yan rnen irin ma nusia. Diri ayatkan dari Huzaifah in Usaid al-Ghifari ra. penuh perhitun an.

a ga ita mempe oleh ni mat dan ebahagiaan abadi di a hi at ela . .§ t ÷Ï ö y ÷t t " a ang iapa yang menge ja an ebai an ebe at za ah pun. " (QS. erat a tau rin annya penderitaan yan dialami manusia pada saat di alam ku ur ter antun pada aik uruknya amal mereka masin -masin se aktu hidup di dunia. Fi man : ( ≈γΡ{# $γFt ⎯Β “ g M≈Ψ_ Νλ. sepe ti ya te su at i a am Su ah Hu ayat 108 e ikut. Se tiap me eka i e i ezki uah.a ya e uat ke a ika a vak ije aska i a am Qu ’a . tida ha ati dan menye al etelah dipanggil menghadap . ah an me e a enang ebab egalanya ud ah di iap an eti a hidup di dunia. Siapa saj a yan men erjakan ke aikan dan eramal saleh. ni caya dia a an meli hat (bala an)nya. henda lah eh idupan di dunia ini ita guna an untu menaati egala pe intah .26 1." Me eka i e i uah. dan a i oran yan anyak amal ke ajikannya terasa se entar. sedan mereka yan melan ar perintah dan suka er uat maksiat maka alasan mereka adalah menikmati kehid upan neraka. ahw a a i me eka ise iaka su a-su a ya me a i su ai-su ai i a am ya. akan di eri pahala yan erlipat anda oleh .a a ah: 25) a ji kepa a a . Ba i mereka yan anyak dosanya terasa san at lama di alam ku ur. Az-Zalzalah: 7-8). Firman : ∩∇∪ …ν ƒ # © ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯Βρ ∩ ∪ …ν ƒ # ‹z ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯ϑù çtt vx . u ahma . Sebagaimana menyu uh abi v aga menyampai an aba gembi a epada o ango ang yang be buat bai ba h a bagi me e a di edia an u ga. Semua Per uatan di Dunia Akan Di alas di Akhirat Setelah manusia menin al du nia dan selama erada di alam ku ur sudah dapat dirasakan hasil amal per uatanny a ketika di dunia. Di akhirat kelak akan dimasukkan ke sur a. β& M≈sÎ=≈Á9# #θ=ϑãρ #θΨΒ#™ ⎥⎪%!# ³0ρ ã y ÷ F $ y Ïø Ï ø ä s ] ø hÍ . Pembal a an Amal ai dengan Su ga Kehidupan manu ia pada a tu di dunia a an mendapat bala an.uaha ya se upa a u tuk me eka i a am ya a a iste i-iste i ya suci a me eka keka i a am ya. tempat ni mat dan ebahagiaan yang ejati. ni caya dia a an melihat (bala an)nya pula. t y Ï p ÷ Ï ( è Î â y ‾ à ∩ ∈∪ χρ$#≈z $γŠù Νδρ ( ο γÜΒ ≡ρ—& $γŠù óΟγ9ρ ( š ”Da sampaika ah e ita em i a kepa a me eka ya e ima a e uat aik. leh a ena itu. Dana ba ang iapa yang menge ja an ejahatan ebe at za ah pun . me eka me ataka : " I i ah ya pe ah i e ika kepa a kami ahu u.uaha a am su a-su a itu. yaitu ba ang iapa yang menge ja an amal aleh d ibala oleh u ga. SM Ke as XII 2     0   ( ( (  $   ¢ ¢  ¢ 3 3   3   3 ( 3 3 3 ¢ ¢   ¢ ( 3 3   3 0 ( ( 3 ¢0 ¢  ¢ 3 ( 3 © © ¡   © ¢   ¡     © ¡ ¢  © ¢   ¥ ¡   ¡   ¢ ¤ © ¡ ¡ ¡ ¢     ¡ ¡ § ¡   ¡ © © © ¢ ¡ ©   © ¡           ©     © ¡ © 3    $ (     0       3   0 3   ¢ 3 ¢ ¡ ¡ ¤   ¤ ¡   ¢ ¡   ¡ 0    (¢£ ! ! 3   ¢ 0 3   0! 0 ( ( 3 3 ¢ 3 ( 3   " ¥ 0! 3 0 ( ( 0 3 0 ( (   3 3 (   ( 0 3 3   3 ( 0 ( ¢ ( 3      ¢ (   ( 3 ¢ ¢ 3     3   ¢ ( (     ¢   ¢ 03 3 (   ¥ ¥ © ¤     © ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ©     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ©¡   © ¡ ¡ ©       ©   ¡ ¡ ©¡ © ¥ © ©   ¡ ¡ ¡   © ©   ¡ ¥ © © ¡ © © ©   ¥ © ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢   ¡   ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢  . 2. adi." (QS. me e a yang be buat ebai an dan u a be amal aleh. e ibadah e ta be amal aleh aga ita tida te ma u o ang-o ang yang ugi.S. Ka ena telah menjanji an epada o ang-o ang yang be iman dan be amal aleh.

Pada ha i itu tida seo ang pun dapa t mem ela e uali amal yang telah di e ja an se a tu di dunia. Im alan yang me e a te ima sesuai dengan eputusan . me je aska se a ai pe e kap a i ka u a ayat te se ut. At-Tiin: 6) 3. o ang yang afi dan su a e uat ejahatan.ya.‹γ©ρ ù— $pκ ù Νλ. a asa a i me eka aka me empat i su a a ikmat ya aka ia u e ahka kepa a a a ya e aha ia a a ah ka u ia semata-mata a i ya te us-me e us tia a putus ya. Se elum menempatinya sesuai dengan amal pe uatannya.a ya e aha ia a a ah me eka ya ketika e a a i u ia se a u e hati-hati.S. ∩∉∪ 5βθΨÿΕ î _& Ογ=ù M≈s=≈Á9# #θ=Ηxåρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# ω) ã øx çö x í ô ó ß ns Ï y Î ¢ $ ( " Ke uali o ang-o ang yang e iman dan menge ja an amal saleh Ma a agi me e a p ahala yang tida putus-putusnya. Hud: 106-10 7) @bdurrahman. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. ang e iman dan e amal saleh dengan m udah mele ati ha i pengadilan itu. me eka keka i a am ya se ama a a a it a umi. kecua i jika Tuha mu me he aki (ya ai ) . di dalamnya mer eka mengeluarkan dan menarik nafas ( dengan merintih). Se ali nya.a ya e aha ia maka tempat ya i a am su a. yaitu me e a ka ahwa a ." (QS.27 u !x t Î Þ ö F $u ß u y ¡ $ Ï t y t ™$© $Β ω) Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# MΒ#Š $Β $pκ ù ⎦⎪$#≈z πΨ :# ’ " apu a . Huu : 108) Sete ah ayat itu tu u . Sesung guhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.Ag SMA Kelas XII   ¡ ¡         ¡ ¡   ¢ ¡       ¡ ¡         ¡ ¡ ¢ ¢  ¢ ¡       § ¢ ¡ ¡ ¦¢     ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢ ¢  ¢ ¡ ¢  ¢ ¡ ¤ ¡   ¡     ¡ ¢    ¡ ¢ ¢ ¨ ¡ ¢ ¡   ¢ ¢ ¢    ¡ ¢ ¡ ¡ ¡   ¡   ¢ ¢  ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ ¢ ¡   ¢   ¡   ¢ ¡ ¡     3 3 ( 3   3 ( ¢  ¢ 3 3  $ 3  $ ( ( 3 3   ¢ 3 0 ¥ $ $ 3   3   3 ( 3 ( 0 0 33 3 3 0   3 ¢ 0 ( 3   ( (   ¢ ( 3 3 (3   ( ¢   3 0 0 ( 0 3 0   (3 3   3 0 ( ( 3   3 0   3   ( 3   3   3 ( 3 3 3 3 (   0 3   3 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 3   ¢ 3 3 ¢  0 0 0 0 3 3 (   3 ( $ 3 $ ¢ ¢  ¢ 3 3   0   ¢ 3 3   3 3 0 ¢ 3 3 3   3 3   ¢ 3 ( 0 0 3 0 ( ( ¢ 3 ( 3 ( $ $ ¢  ¢ 3 3   3   3 (! ¡   ¡¦ ¢   ¥ ¡   ¡ ¤ ¢ ¡ ¦ ¡   ¡   ¢ ¢ ¦ ¡ ¢  ¡ . Ï t y t pÏš MΒ#Š $Β $κ ù ⎥⎪$#≈z ∩⊇⊃∉∪ . Pada ha i itu pula anya o ang yang meny sal a ena me e a tida anya e uat e aji an eti a hidup di dunia. pada ha i itu me e a menangis dan me atap se aya memohon ampun epad a . sesuai e a fi ma . Manusia tida dapat e dusta atau e o hong. a se a u me hi a i ha -ha ya aka me i atka y a ke suatu pe uata ya e tc ta a e a pe i tah se ta me jauhi aa aa ya aka me je umuska ke em ah maksiat." (QS. Semua anggota ad an menjadi sa si atas amal pe uatannya. Kemudian a ulah menjatuh a n eputusan sesuai amal pe uatan di dunia." (QS. Pem alasan Amal u u deng an Ne a a agi o ang yang eti a hidup di dunia su a menge ja an pe uatan u u dan selalu menuju dosa ma a a an mendapat an alasan da i dengan si saan di dal am ne a a. kecuali juka Tuhanmu menghendaki (yang lain). se a ai ka u ia ya tia a putus-putus ya. le ih dahulu am al me e a dihisa dan di sanalah pengadilan yang sejati. mengadili me e a sesuai dengan atatan yang di uat Malai at aqi dan Atid. Tetapi semuanya sia-sia a ena tida lagi mene ima pe mohonan dan to at me e a. ‘$¨Ζ9# ’∀ù #θ)© ⎦⎪%!# $Β'ù ÏÎy î "Adapun orang-orang yang celaka maka (tempatnya)di dalam neraka.

yaitu terjadinya perubahan secara umum dengan hancurnya s emua benda-benda langit. 3. 2. 4. seperti bumi mengeluarkan isi perutnya.Ag SMA Kelas XII . Tanda-tanda lain dari kiamat. Bagi mereka yang beramal saleh dan berbuat kebaikan akan mendapatkan ba lasan surga. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akh ir menurut teori alam.28 1. dan muncullah manu sia dalam keadaan yang berbeda-beda. kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan .S. Setelah terjadi kerusakan da n kehancuran bumi maka akan terjadi alam baru dan hidup baru. 5. S emua perbuatan manusia di dunia. yaitu tcrbitnya mataha ri dari arah barat dan keluarnya binatang di hadapan manusia di waktu duha. @bdurrahman. tetapi bagi mereka yang berbuat kemungkaran dan dosa akan mendapatk an balasan neraka. menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat antara lain terjadi guncangan yang dahsyat.

Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemik ian itu) kepadanya."Ini merupakan arti dari surah . d. lalailah semua wanita yang menyusui an aknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. a. dan kamu @bdurrahman. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka”Ini merupakan arti dari surah . kepada orang lain. kepada Manusia 6. akan dikasihi pertanggungjawaba n c. kelak di akhirat . Zalzalah ayat 1-7 c.Ag SMA Kelas XII . dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tida k diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya. 4. kep ada Jin c.. ajaran agama dalam kehidupan di sekolah c. c. a. "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya . maupun . akan disayangi pertanggungjawaban 7. AI -An'aam: 163 d. a. d.. Sebagai orang Islam.. Zal zalah ayat 1-6.. Kewajiban itu baru dapat dilakukan dengan baik jika setiap orang mempunyai tanggung jawab. AI-An'aam: 162 b. d. QS. e. a jaran agama dalam kehidupan manusia 5. kepada Malaikat e. ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelas kali lipat a malnya b.. baik terhadap dirinya sendiri.. kita berkewajiban unt uk beramal saleh.Dan manusia bertanya : "Mengapa bumi (jadi begini ?)"Pada hari itu bumi menc eritakan ceritanya. akan memberikan paha la di akhirat dengan . akan dimintai pertanggungjawaban.. Zalzalah ayat 1-8 8.. ajaran agama dalam kehidupan di masyarakat d. juga berkewajiban melaksanakan . akan diberi pertanggungjawaban e. QS..29 Berilah tanda silang (x) pada huruf a. tidak akan dimintai pertang gungjawaban b.Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam.Dan bumi mengeluarkan bebanbeban yang berat (yang dikandung) nya.. Malaikat tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia d. sedang mereka sedi kitpun tidak di aniaya (dirugikan). sebab . QS.S. Malik tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan ma nusia c. AI-An'aam: 160. QS. a. Siapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan s etimpal kejahatannya.. ”Apabila bumi di guncang dengan guncanga nnya (yang dahsyat). Sepuluh kali lipat amalnya....b.. a. a. Empat belas kali lipat amalnya 3. v tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia e. Setiap orang mempunyai kewajiban yang h arus dilakukan dengan sebaik-baiknya. kepada v b. QS. Tiga belas kali lipat amalnya c.. "(Ingatlah) pada ha ri (ketika) kamu melihat kegoncangan itu... Zalzalah ayat 1-4 d. Jibril tidak akan menganiaya sedikit pun ata u merugikan manusia b. tidak akan menganiay a sedikit pun atau merugikan manusia. AI-An'aam: 161 e. AI-An'aam: 159 2.. ajaran agama dalam kehi dupan di rumah tangga b. a. Zalzalah ayat 1-5 b. Siapa saja yang berbuat amal baik... kepada . c. Semua perbuatan yang dikerjakan di dunia. e. Dua belas kali lipat amalnya e. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1.

QS. z. mem e ika aya ta ik me a ik ya se asi a ta a umi e a mataha i a p a et ai ya amu me u ut i mu a am. ..uma : 65 c. -Qa i’ah ayat 1-7 e. Ka e a teka a a i a am pe ut umi e a i ua masih seim a maka etusa ti ak te ja i.uma : 67 . aya ta ik me a ik te se ut ti ak se ama ya utuh. aki at ya umi pecah sepe ti te u i emas eh ta a ya kuat. pakah ya te ja i ka au ha itu te ja i ? I i pe apat ah i . .”Ini merupakan arti dari surah . akan t etapi azab itu sangat keras. z. 14. QS. Ma aikat i i atas pe i tah e. h i fisika. h i metafisika u ahma .uma ayat 67 c. z. z. Ge fisika c.. Ma aikat Mikai atas pe i tah c. . Ge afi . lihat manusia dalam keadaan mabuk. Ge met i e. Al-Qari’ah ayat 1-9 .. padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. 15.uma ayat 64 . ti ak tu u huja sama seka i ? I i a a ah pe apat ah i .. aki at ya umi pecah ka e a teka a a i atm sfi e ih kuat.. 11. a. 10.. h i matemat ika c. st mi. "Da itiup ah te mpet maka u uh ah apa ya a a i a it a apa ya a a i umi kecua i ya i kehe aki eh . -Q a i’ah ayat 1-8 . e a ta ka a aika e u ete a a i a kasa se a aima a Fi ma a am su ah . Al-Hajj: 3 e. Ma aikat Is afi atas pe i tah .dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburhamburkan. QS. QS.. Al-Hajj: 4 c. ..uma ayat 68. pa ya aka te ja i i a si a mataha i ti ak a a. QS.uma : 64 Pe e a a tata su ya sepe ti umi a p a et..uma : 66 e. Al-Hajj: 2. z. a.uma ayat 65 . a... QS. 12. QS. a. .S. Pe istiwa ha cu ya a am a seisi ya iawa i e a tiupa te mpet eh . a.. S si i . QS.. I i Pe apat ah i . a. z. 13. Kemu ia itiup sa kaka a itu seka i a i Maka ti a-ti a me eka e i i me u u (putusa ya masi -mas i ).. Psik i c. ama ke amaa as itu me ja i i i ya akhi ya me ja i eku a me ja i zat pa at (ku it umi)sehi a teka a ya e ku a ahka e yap.. b. Ge i. -Qa i’ah ayat 1-5. t p i e. h i kimia ... a. ti ak a a a i a awa . QS. Ge atm sfi Cahaya mataha i aka mampu me ya a se ama 50 mi ya tahu e a pa as 15 juta e ajat Ce cius. Ma aikat Iz a i atas pe i tah . Al-Hajj: 5 ”Hari kiamat . z. Ma aikat Ma ik atas pe i tah Pa a saat itu ha cu ah u ia e a se a a isi ya te masuk ma usia.. ama ke amaa aya ta ik me a ik te se ut te tu aka su ut a ha is. a. z.30 9. QS.uma : 68. yak i . z.Apakah hari kiamat itu ?Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?Pada hari itu manus ia seperti anai-anai yang bertebaran.."Ini terdapat dalam surah . z. -Qa i’ah ayat 1-6 c.uma ayat 66 e.. h i i i e.p a et ai ya ya e puta i a kasa me e i i i mat aha i ya sa at api a te atu sehi a ti ak te ja i e tu a ha i i ti ak ai ka e a a a ya me atu ya. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 0 ! 0 $0 0 0 0 0 ! 0 ¢ ! ¢ ! ( ! (3 0 3 3   3 3 ( 3 3 ( 3 ( ( ( ( ( 0 0     3   3 3   ( 3 3 3 ( ! ¢0 ( 0 $ $ 3   0 3 3     $ $ $0$ 0     $ 3 ¢ ( (3 (   ( 0 0 3 3 ¢   0 ( 3 3 ( 3   ¢   (   ( 3 3 0$ 0 3 3 3   (   0   3 ¢ ¢ ¢   $   ( 3 3 3   3 ¢ 3 0 3 33 3 ¢ ¢ 3     ¢ 0 3 3 ( 3  3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 ¢ ( 3 0 0 3 3 $0$   ( ( 3 ( $0 $ ¢   $ 3$  0 ( $0$ $0$ $  3! ¢ 3 ! ! ( (3 0 0 3 3 ! (   (   03 ¢ 3 (   ¢   0   3   3 0   3   ( 3 ( ¢   0 0   3 3 3 0 3 0 3 (   3 3 ( ( ¢   3   3   3   3 3  3 3 3 0 ( 3   ¢ ( 3   3 0 3   3 ¢ (   3     3 (   3 3   ( ( 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 (     ¢ 3 ( ¢     3   (       !   ! !   !   !     (   3   3 3 ¢ ( 0 3 33 3 3   (  ¢   0 0 ¢ 0$ 0 ¢ 3 3 ( 3 ( (3 ( 3 0 ¢ ( ( 3 $  0 0    ( 3 ( ( 3 ¢   ( 3  !         ! ! ¢ ! ( ! 0   3 3 ¢ 3 ( 3   ( 3 3 ¢  ¢ ¢ ( 3 0 ¢ 3 3 3   ¢ 3   3 3 ( 0  3 ( 0 0 0 ( 0 0   3   3   3   0 0 0 0 $ 0 ¢ 3     3     ( $ 0 0   3 3 3 3 3  3   (0 ( 3 ( 0       ! ! ¢   ¢ 0$ 0 ! 0 ! ( . Al-Hajj: 1 d.. ke i Di a am pe ut umi te apat as pa as." I i me upaka a ti a i su ah ….

a i a a ah me e aska sesuatu ke e a a te ha ap ua masa ah atau e e apa masa ah u tuk ipecahka sesuai e a atu a -atu a ya te ah itetapka eh a ama. SM Ke as XII &   3   3 3 3 3   ¢ 3 0 3 (3 ¢ 3   3 ¢   ( 0 0( 3   3 0 3 3   ¢ 3 3 ( 0( 3 0 0$ 3 0 3 3   3   ¢  ( ( ( 0 0 3 3 ( 3   ¢ ¢ 3   3 ( 0 3 0 ( (   0 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 ¢ ( ( 0 3(   3 3 3 3   0 (! ( ( 0 0 0   0 0 3 (   0 ( 3 3   3 3 3 ( (   0 ( 3 3 0 ( 0 0 $ 0 0 0 0 3 3 ( 3$ 3 ( " 0 0 (   ( (   0 ( 0 0 0 0 0 0   3 ( 3 ( 3 (0  ( 3   3 (   0 0   $ 3$ $ 3$ 3( 3 ( (   0 ( ¢ 3 4.apak a ka um ke a atmu. kea i a ia ah suatu pe u ata ya e usaha me etakka sesuatu pa a tempat ya atau awa a i za im. Maksu ya. a i. ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahata ya. !# β*ù #θ "Wahai a . ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a ." (QS. Ka e a a Maha i mem e a i hukum kepa a ham aya 3 ¢ ¢ ( 3 0 3 3 ( 3  3! 3 3 3 3   3 ¢   ( 3 0 33   ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ( 3 ( 3 ( ¢ 0 (   ( 3   3 ( 3 ( ¢ (3 ¢ 3 0 3 3   (! (     3 3 3 3  $ ¢ 0  0 ( 0 0     3 ( (! 0   3 3 0   3 3 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0 3 3 ¢   3   ( (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3   ( 3 ¢ 3 ¨! ! a   3 4 4   0   § ! 4 4 § ¨! ! 3 !   3 ¢ 0   ¢ 3 3 ¢    ¢ 0 ( ( ( 0 3 3 ¢   3 0 ( 3 3  $ ¨§ ! 0 0    (¢£ . i ha a ma sha eh I DIK T : 0 u ahma . . i ha a ama me ce mi ka a i . miski atau kaya.1 Me ye utka pe e tia a i .3 Mem iasak ama sha eh D sha eh Keu tu i ha a ama i a ti ya me etakka sesuatu pa a tempat ya. Fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ ÍÍ 4 n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=ϑè? $ϑ/ β%. uka me ikuti kehe ak hawa afs u. i ha a ama sha eh C t h a a i . siapa ya e sa ah ha us ihukum. 4. me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u. Mem iasaka pe i aku te puji : 4. i ha a a i .a ya e ima . ja i ah kamu a ya e a . Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka . ti ak memihak a ta a ya satu e a ya ai . Maka.e a pe e ak kea i a . i ha a ama sha eh Pe e a i a i a i . De a kata ai . i ha a ama sha eh Pe i aku ya sha eh i ha a ama sha eh tia a i .S. e ti ak atas asa ke e a a .31 ST D K MP T SI K MP T SI D S : 4. a pe i aku a i . Me u ut isti ah.isaa : 135) M aksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama p e uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at.2 Me ye utka c t h-c t h pe i aku a i .

ja a annya yaitu : a. tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti ha a nafsu yang aki atnya dapat mencelakakan diri sendir i. kaum ke a at. yaitu : 1. At Tu rmudzi) Dari keterangan ayat ayat dan hadis di atas jelaslah ah a keadilan meru pakan sendi pokok ajaran Islam yang harus ditegakkan. dan e. menegakkan keadilan den gan se aik aiknya." (HR. . Diri kita haru s terjaga dan terpelihara dalam ke aikan dan keselamatan. Da am ayat ai e fi ma ya e u yi: ( ß ä ø Ä ¨ $ t ÷ t ç ô s y s Îu y Î÷ # Î Ï u t F $ ( – x è ö ä ã ã ùt © $ ¨ Î #θϑ3 t − Ï Ï © $ ¨ Î É ô y ø $ Î " esungguhnya menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang erhak menerimanya. mendapatkan pahala di akhirat kelak. e aliknya. Kemu ia aka i e ika a asa ya e a a asa ya pa i sempu a.32 u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Da ahwasa ya se a tia a mempe eh se ai apa ya te ah iusahaka ya. apat iam i pe aja a ahwa meme i tahka kepa a ma usia u tuk me e akka kea i a . . Dengan ditegakkan keadilan dalam segala hal. Apa ila ia telah curang pun menjauh d ari hakim itu mulailah setan menjadi teman yang erat agi hakim itu. a ahwasa ya kepa a T uha mu ah kesu aha (se a a sesuatu). mem eri ketenangan dan ketenteraman hidup. yakni menempatkan diri pri adi pada tempat yang aik dan enar. niscaya aku potong tangannya. Rasulullah . apa i la keadilan dikesampingkan dan dia aikan akan eraki at perpecahan dan kehancura n di kalangan umat. yakni menjadikan satu satunya Tuhan yang mem iliki kesempurnaan." (Q . wa aupu te ha ap i u. a i a am me jatuhi atau memutuska e a apa ya pe ah ipe uat ya. Kita se agai makhluknya harus senantiasa tunduk dan patuh pa da perintah Nya dan menjauhi larangan Nya.ajm: 39-42) e asa ka ayat i atas. d. dan (menyuruh kamu) apa ila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menet apkan dengan adil. Da ahwasa ya usaha ya itu ke ah aka ipe ihatka (kepa a ya). erlaku adil terhadap diri sendiri . mem uat orang disenangi sesamanya. . 2. akan menjamin segala urusan menjadi lancar. erlaku adil kepada . esungguhnya adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hal ini eliau contohkan dalam hadisnva yang artinya " ika se kiranya Fatimah inti Muhammad mencuri. ahka te ha ap i i ya se i i." (QS. @ durrahman. ukh ari) Di dalam hadis yang lain eliau ersa da yang artinya " esungguhnya eserta para hakim selama hakim itu tidak curang. A n Nisaa': 58) e agai pemimpin dan hakim. meningkatkan semangat kerj a. Pe hatika fi ma : 3   3 ( 3  0 ¢ 33 ( ( 3 ( 0 3 0   0   3 3 0 ( 0 0 ¢ ( ( 0 3 ( 3 ( 33 0 ¢ 3 3 3 3  $ 3 ¢ ¢ ¢ 5 5 3 3 ( 3 3 3 ( 3 ¢ ¢ ¥ 5 5 6 ¢     6 ¢ 3   ¢ ¢ 3 3 (3 ¢ ¤ 5 6 6 ¢ ( ( 3 hukuma . Apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang erlaku adil. Macam macam perilaku Adil : erlaku adil dapat diklasifikasikan kepada 4 agi an." (HR.Ag MA Kelas XII ( 3 5 3 ¢ 6 3   ( ( 3 3 3   ( 3 ( ¢ ¥ ¢ 3 ( 33 3   3 ¢  ¢ 3 3     ¢   3 ¢ ¢   ¢ ¢ ( 3 3 3   ( ¢ 3  0 3! (  ¥ 3 0 3 3 0 ¢ 3 ¢ 3 ( 3  0 0 33 3   ( 3 0 ( 0$ 3 3 0   ( § ¢ ¢ ¤ ¢ 5 ( ¢ 6 ¢ 5 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¥ 3 ¢ ¢   6 ¢ ¢ ¢ ¥ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¤ 3   3   3 isesuaika isesuaika e a kemampua ya. apak. c. mendatangkan Ridha dari karena telah mengerjakan perinta h Nya.

Te ha ap a a i . Patuh kepa a pe i tah a asu ya 2. enar mem erikan hak orang lain dengan jujur dan enar serta tidak menyakiti dan dan merugikan orang lain. pe atu a . Te ha ap i i se i i. a tata te ti . a am e ica a pu he ak ya e sikap a i .‹? /3=è9 ⎯μ/ Ν38¹ρ Ν69≡Œ 4 #θ i e a ca a ya e ih e ma taka a a tim a a e a me ai ka seke a kesa upa ¥ 3    ¢ ( 3 3   ¢ 3 ¢ ¢ 3 0 ¢   (   ( !   0 ! ¢ ( 3 0 3 3 3 " 3    (¢£ 33 0 ( 3 3 ¥ ¢ . SM Ke as XII 3   ( 3 3 0 3  $ 03 3 3 3 ( 30 3 ¢ ( 3     ¢   3 3 ( 0 ¢ 3 Ÿ ø x ø$ ( è ÷ u ç £ ä èö t 4 ®y ß | ô } Ï É©$ y ó ã Î ² ø t ß kÏ s ç Ÿ Å ó É ø $ Î t u Ï ø $ u ” Da ja a ah kamu ekati ha ta a ak yatim. e ukatif a uku 4. Se a u e uat ke ajika a t me te ha ap sesama khusus ya kepa a faki misk i a a ak yatim piatu 8. s esu uh ya ku aka me e akau. erlaku adil terhad ap makhlu lain. erlaku adil terhadap orang lain. a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . ahka . yakni memperlakukan makhluk yang alin dengan layak dan sesuai d engan syari’at Is am a me ja a ke esta ia e a me awat a me ja a ke a su a e a ti ak me usak ya. 4." (H . Da sempu aka ah a i . maupu a am ha e au . apat seim a a ta a: a. Ti ak pi ih kasih a am e au Se ai itu. a e a usaha y a. kecua fa at. ka u ia e a i a ah ya. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a mas a ke ak. Mem e ika asa ama kepa a a ai e a sikap amah a sa tu 3. Se a . hak a kewaji a . a i v . 2. e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya : a ya se a puasa sehi a ia e uka. maka Î É Ïuø$ t t ( ç t ø s Ÿ u ≅‹69# #θùρ ∩⊇∈ ∪ χρ . . e fi ma : 0 3         ¢ ( ¢ 3 (3 3 0 0   0 0 3 3 ¢  ¢ ( 3 0 ¥ ( 30 ¢ ( ¢ 0¢ 3 3   3 ( 3   ¥ ¢   ( ( (3   3 3 (3 3 (3   3 3     ¢ 3 0 ( 3 3 ¢ ¢ 0   3 ( 3 3 3 3 ( 3 ¢ 3 ( 3   3 0      3 (3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 0 3  $ 3   3 3 3 (   ( 3 ( ( ¢ 3 3 ( 3   ¢ $ 3 3 3   3 3   ( (     ¢ ( ( ¢ (0   (3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 3 3   § ( ! ¨ 0 3   3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ! 3 3 ( ¢ 0 $ 3   3     ¢   3 0 3 3 ¢ ( $   3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 ¢ ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § 3 $ ( 0$ ( ¢  ¢ 0$ 0$ 3 3  $ 3   3 ( (¢   ¥ ¢ ( 3 ( 0 0  0 3 $ $( 3 0 0   ¢ 0 ( ( ¢ 3 0   ( ¢    ¢ 0 0 3 3 ( 3 ¢ 3 ( (3   ¢ ¢   3 ¢ 3 3 (     3 3$0$ 3 3$0$ 3 ( 3 ( (   ¢ ¢  0 0 $ 0 0 3      3 ¢ 0 ( 3   ($ $ ¢ 3$ $   ¢   ¢ 0 ( 3 ( 3 (     ¢   3 ¢ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ¢ 3 3   " 0 3 ( 3   0 ¢ ( (   3   ¢ 3 ( 3 3 3 3 3 0       ¢ 0 ¥ 3   3 ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 (   3 3 ( 3 0 3  $ ( 3 0   3   ¢ 30 3     ¢ ¢ 3 3 ( 3 ¨ 3 ( ( 0 0 0 3  $ ( 3 3 3 3   ( ( 3 ( ( 3 3 ( 3 0 3 3 0 3 3 (   3 3 ( 3   3 3 ( 0 0 u ahma .u a a . i i a e ki a am e au se sama ma usia 6. yakni menempatkan orang lain pada tempat da n perilaku yang sesuai. me e akka kea i a e a ti me e akka hukum pe u a . se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. Da apa i a kamu e kata. s m .33 3. Se a u e fiki e a e a se e um e ti ak a e uat 9. hma ) a ya me akuka kea i a mempu yai keutamaa se a ai e ikut : 1. a i uka u tuk a itu se a a pi tu a it. s. layak. aik hukum. Kami ti ak memiku ka e a kepa a sese a ya. c. mempe akuka ma usia se a aima a mesti ya a mema a sama se ta mempe ha tika kewaji a a hak ya. e sikap a i he ak ya me iputi se a a aspek kehi upa . i a e mit a ha us sa i me u tu ka a e ma f aat a i se u uh ma usia a makh u se ta apat ipe ta u jawa ka u ia a akhi at 5. Me ciptaka suasa a ama . Me ciptaka kete te ama a am kehi upa masya ak at. u ia e a akhi at ya. hi a sampai ia ewasa. 3.S. Se a u e p asa ka aik te ha ap a isekita ya 7. Me u jukka sikap a i kepa a a ai apat i ak uka e a e e apa ha : 1. Ti ak a kuh. me a kat a me eka ke atas awa . pemimpi ya y a a i . kiki . a a ya te a iaya.

i ha apat me jauhka i i a i ajaka afsu te ha ap e a ai tipu aya kehi upa u ia. aik tc ha ap i i se i i. e uat a i itu ha us me iputi se a a ha . .a ya e ima . sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a sikap a pe i aku ya me ampaui atas atas ma a ama. aik ha ta maupu peke jaa . e tawaka kep a a . ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. se ta e. u ahma .34 pa i a kea i a te ah te ta am a ija a ka eh setiap ma usia a am se a a aspek kehi upa . ja i ah kamu a ya e a . sikap ya emikia te masuk akh ak ya u uk. Maka. aik a am pe kataa maupu pe uata ." (QS. Mak a ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . c. i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. Ka e a e a me asa cukup te ha ap apa ya imi iki ya itu maka aka me im u ka kema asa pa a i i ya a ti ak ma eke ja. pe a iayaa te masuk pe uata ya i a a a ama a ti ak isukai . Ka e a pe ti ya a ti kea i a .isaa : 135) e uat sesuatu ya me yimpa a i kea i a e a ti e uat za im (a iaya). ki at aa afsu.e a pe e ak ke a i a . maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaa . Ka e a itu . maka e ih tahu kemas ahata ya. masya akat maupu i ku a . meme i tahka a a setiap ma us ia e uat a i . S e a ka pe a iayaa apa me u ika i i se i i maupu a ai . ya mem uat sese a upa aka a am mempe siapka i i me uju kehi upa akhi at ke ak. Is am ti ak me aja ka kepa a umat ya supaya hi up ma as. Qa aah a am pe e tia ya uas me a u a ti: a. me e ima e a e a apa ya a a. i ha a ti ya su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. mem h kepa a tam aha ya pa tas ya ise tai e a usaha atau ikh tia . kete a a a ke aha iaa aka apat i asaka eh semua api sa masya akat. Kita i a a e uat za im a ipe i tahka e uat a i . !# β*ù #θ è? " Wahai a . Se a ia a mu ki me a ap. ika ia kaya ataupu miski . u tuk me hi a i ha itu. e fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=yϑè? $ϑ/ β%. Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi. se a mus im itu tut u tuk e sikap Qa aah i a am hi up ya. ke ua a. Pa a a ya sepe ti itu a a ah pa a a ya sesat a ke i u. . : me e ima e a sa a semua kete tua . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u apa a k aum ke a atmu.S. SM Ke as XII   & 0    (¢£ ! ! 3 0$ 3 (         ( ( 3 3   3 3 3 3$ $ ( ( 3 ¢ ( ( ( 0 0     ¢ 3 3   ¢ 3 3 (   3 ¢ ( 3 0 0 3 3 (   3   3 (3 3 3 3   3 3 3 ( 0 0 0( 3   ¢ 3 3 3  $   (3 3 3 ( ( ( 0  $ 3 3 0   3 ( 3 3   ¢ ¢ $ 0 3 3 3 3 3 $ ( 3 ( 30  ¢ ! 0 3( $   3 ( 3   ( 3   3 ( 3 ¢ 3 ( 3 ¢  ¢ (   3 3   (   ( 3 3 ( 0 ( 0 3 3   3   0 3 ( ( ¨ ( ( ( 0 3 3 3   3 3 3   ( (3 ( (3 ¢ 3 ( 3 ( 3   ( ( 3 0 3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 (   0   3 3 ( 3     ¢ 3   3 (0 3 0 3 3 3 3 3  $ 3 3   3   3 3 ¢ ¢ 0 0 3 (   3       ( ( ¨ ( ¨   0   0 0 0 ¢  ¢ 3   3 3 3 3 3 3 3 ( ¢  ¥ 0 3 ( 3 0 3 3 ¢   0 3 ( 3 (  $ 3  $   ( (3 ( 0  ¢ 3 0   ( ¢  ¥ ( ( ( 3 ( 3   3 0 3  $ 3 0 3 ¢  ¢ 3   3! 3 ( 3 3   3 ¢   ( 3 3 0 33 ¢   (3 ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ¢ 3 3 3 ( 0 0 0   3 0$ 3 ( 3 3     ( 3 3 3 0 3   0   3 3   ( ¢ 0 ¢ 0 3   ( ¢  ¢ 3 ( 3 ( 3   0 ( 3 3   ¢    (3   ( 3   0 ( 3     ¢ 3 0 (   3 3 3 0 ( 3 3 0   3 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 0 3 3   ( 3   (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3 ( 3     ¢ 3 0 (   33 3 3   3 3 ¢ 3 ( 3 3 3 (0$ 0 3 3 0 3   ( 3 ( 3   0 (   3 ( 3 0 (   ¢  ¢ 3 0 ¢ ! .

semua ya k ita te ima e a se a hati. Da am -Qu ’a e fi ma : u ahma . a ti ak Qa aah. su uh e u tu a i a ya hati ya te ah me capai Qa aah. se a ia mempu yai keyaki a ahwa i i semua su ah me ja i kepastia . Ia e a ( i ha) e a ke u uka . apu ikmat itu se ikit atau a yak.ya. se a ka aut a a ah akhi at ya. a kita tc ima pu a e a ta ah apa ya me impa kita. Kita ti ak eh s m ka au se a e u tu . Mema se a ia ma usia a a ya hi up ya se a u me asa ku a ." (H . a ti ya kita i e i ka u ia ikmat a i.S. S epe ti sa a asu ya a ti ya "Demi . I ahim: 7) a i." (H . Se a aima a asu e sa a: " aikata ses a itu su ah memi iki ua em ah a i emas. kita tetap eke ja se a aima a mesti ya a tawaka kepa a . pa i a peke jaa kita itu e hasi maka kita e syuku kepa a . ka e a itu a ise ut kufu . Maka." (H . hma ) Ha is i atas mem e i ka pe e tia . a i mu ya a mi iki. tamak. Tuha kuasa u tuk e uat atas se a a sesuatu me u ut keh e ak. Sepe ti sa a asu u ah ya a ti ya " e ah a ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am.35 3     ¢     3 (   3   ¢ 3 3   ¢   3 ( ¨ 3 3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3  $ 3   3 ( ( 0 0 3 3 3 ( ¢ 3 3 ¢ ¢ 0 3( 0   3   3 3 3 ( 3 3 ( ( ( ¨ ¢ 0 ( 3 3   3 ( ¢0 ¢ ( ( 3 ( ¢ ¢ 3 0 0 3 3   § 3 3 3 (   3 3  $ 3   ¢ 3 3   §   ¢   ( 3   ¢ 3 0 3 3 3 ¨ ( 0 3 3 ( 3 0 3   3 3   3 ( (¢   ¢ 0 0 0( 3 0 3 3   ( 3 ¨ ¢ 3 ( ( 0 (   3 ( 3 ( 3 3 3 3  $ ¢ 0 (3 00 0 0 3   3   3 3 3 ¨ (¢ ¢  ¥ 0 3 3  $ ¢ 3 3   ¢ 3 3     3 ( ( 0 0$ 3 0 ¢ 3 3   ¢ 3 ( 3$ ¢ $ (3 ¢ ( 0   3 3 3   ¢ 3 ( ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ 3 3 ( 3 3 3   3 0   ¢ ( 3 ¢ 0 3 3 3 0 ¢ 3 3 3 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 (! 3 3     ¢   ( ( 0 0 3       ¢   ¢ 3   ( ( ¢ ! 0 3 ( 3 3 ¢   3 ( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 (   ¢ 3 3 ( 0 ( 0   3 3 3 ( 3 ( ( 0( 3 0 0 3 3 ( 3   ¢ ( ( ¨ Maka je as ah. Ka e a itu. e fi ma : ∩ ∪ ‰ƒ‰±s9 ’Î1#‹ã β) Λ Ÿ2 ⎦ 9ρ ( Νä3Ρ‰ƒ—{ Ο? 6© ⎦ 9 Ν3/‘ χŒ'? Œ)ρ Ó Ït x t ¨ Î ÷ä ö x Èsu "Sesu uh ya jika kamu e syuku . a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a . Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a i ha a asa syuk u . Sama ha ya e a sese a ya me ce upka ja i te u juk ya. p asti ah ia aka me ca i ya keti a (se a ai tam aha a i ua em ah ya su ah a a itu. Se a . tia a e a ti u ia i i apa i a i a i ka e a akhi at me ai ka sepe ti sese a a memasukka ja i te u juk ya ke a am aut ihat ah apa ya ia apatka . ti ak tamak a akus. i ha itu e kaita e a sikap hati atau sikap me ta a am me ha api apa ya kita mi iki atau a am me ha api apa ya me impa i i kita. a a pu a a ya hi up ya se a u me asa ku a sehi a hi up ya e isah a ti ak te a . Se a ik ya. Tetapi. asu u ah . jika apa ya kita usahaka itu e um mem awa ke e hasi a maka kita te ima ju a kete tua ya emikia itu e a t a ah a sa a ." (H . K ita te ima e a e a apa ya a a. ha ta. Tha a i a i a i ) a ya e jiwa Qa aah a a ah a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. ukha i Mus im) e e a e a a ya e jiwa Qa aah ia se a u me syuku i ikmat a me asa cukup te ha ap apa ya a a ya te ah imi iki ya. iscaya aka me am ahka ikmat k epa a ya. Ta mu zi) Se ai itu a am ha is ai e iau ju a e sa a ya a ti ya "Qa aah itu a a ah ha ta ya ti ak hi a a simpa a ya tak aka e yap. a ya memi iki jiwa Qa a’ah itu ia aka e as a ti ak te ikat e a se a a sesuatu.se a kea aa hisup ya se e ha a. a jika kamu me i ka i ( ikmat-Ku) sesu uh ya aza -Ku sa at pe ih. a itu ti ak me syuku i ikmat ya te ah i e ika kepa a ya. se a ia ti ak mempu yai am isi apa pu . SM Ke as XII 0 ! 3    (¢£ 0 0 ! 3     ¢ 3   0! 0 3   3 3 ( 3 ¢ ( 0 ( 3   3   3 3 3 3 0   3 3 3 ( 0 3  $ 3 3 ( 30   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 3 ( 0 0     ¢  3 3 3 3 ( 3 3 ( 3   3 3 ( ( 0 0 0 0   ¢ 3 3 ! ¨ ( ( ( ( ( 3 3 0   3 3 3  $   3 3 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 0 ¢ 3 3 (     ¢ ( 3   3 0   ¨ (¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ (   3 ( ( 3 ( ( 0 0 0 3  3 ¢ 3 3 3 3 3   ¢ ¨ ( 3 ( 3   ¢ 3 3 (     3   3 ( 0 3 0 3  $ 3 3   3 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     (¢   ¢ 00 ¢0   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   § ¨ (¢   ¥ 0 ( 0 3 0 3   3 ( 3   3 ( ( 3 (   0 0 3   ¢ 3 3  $ 3 3 ( ( ¢  ¥   ¥ ¨ 0 0 ( 3   3  3   3 3 ( ¢ ( 0 ¢ ¢ 0 ( 0   3  $ ! ¨ ( ¢ ( ( (30 0 (¢   ¢ $0 3 ¢ 3 3 (   3 ( 3 ( ¢ 0 3   3 3   3   3 ( 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ ( 0 ( 3 0 3 3   3 3  $ 3 3 ( 3 ( 0 (0 3 3     3 ( 3 3  $ 0 3 ( ( ( 3 3 3 3   3 3 3  $   ¢ 3 ( 3 3 3   3 3 3 (   ¢ 3 3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 3 3 ¢ ¢ 3 3   . Ka e a itu. se e a ya keka yaa i u ia itu te masuk se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at." (QS. a.ya. Se a ik ya." (H . Mus im) Is am te ah mem e ika tu tu a kepa a umat ya. tetapi Qa a’ah. a ya me syuku i ikmat . kita ju a ti ak e isah jika se a me u i. e sa a y a a ti ya Da i u ah i Uma a. apa ya ia apatka itu me upaka pe umpamaa a i u ia. pasti Kami aka me am ah ( ikmat) kepa amu. au e sa a: "Su uh e u tu a y a masuk Is am a ezeki ya cukup se ta me asa cukup e a pem e ia kepa a y a. u ia i i e a se a a isi ya ya se a eme ap ti ak a a a t i ya jika i a i ka e a paha a i akhi at. Tetapi.

apakah se a ya apa i a ikataka kepa a kamu: " e a kat ah (u tuk e pe a ) pa a ja a " kamu me asa e at a i i ti a i tempatmu? pakah kamu puas e a kehi upa i u ia se a ai a ti kehi upa i akhi at? pa aha ke i mata hi up i u ia i i ( i a i ka e a kehi upa ) i akhi at ha ya ah se ikit. Fu si i ha a am kehi upa p i a i ia ah : a. u ahma . sese a ti ak tamak a am isi te ha ap kekayaa & ke u uka ya imi iki a ai . a se a u me syuku i se mua ikmat ya i impahka kepa a ya." (QS. Fu si i ha a am kehi upa e masya akat ia ah : a. sese a aka suka me e akk a ka imat . umat Is am ti ak eh me i a ka hi up i u ia. c. e a te ha ap semua pem e ia . me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. c. 1. 2.36 4 Ú‘{# ’<) ΟF=%$ # !# ≅‹6™ ’û #ρ Ρ# /39 ≅Š% #Œ) /39 $Β #θΖΒ#™ ⎥⎪%!# $γƒ ≈ƒ ö F $ Î ó ç ù Í t Å F $ š ≅‹=% ω) ο zψ# ’û $‹Ρ‰9# οθŠs9# ì≈FΒ $ϑù 4 ο zψ# ∅Β $‹Ρ‰9# οθ‹s9$/ ΟF ‘& Ï u÷‘ " Hai a .a ya e ima . e a tetap e ikhtia . SM Ke as XII & 3 3 3 3  $ $ 0 $ ( 3   ¢ 3 $ 3   3 ( 3   (     3 3 ( 0 ¢ 3  $ 3 ( ( ( ( 0 (0   3 3 ( 3   3  $ 3 ( 3 ¢ 0 ( ¢   3 ( ( ( ¨   ( 3   ¢ ( ( ¨ 3 ( ( ( 3 0 3 3 0 0 3   ¢ ( 3 ( 3   3 ( 3 3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 3 ( 3  ¢ 3 ( 0 3 3 3 3 (   ¢   0 3 ( ( ¢ 0    (¢£ ! ! 3 0 3 0$ 3 ( ( 3 ( 3 (    0 3 3 ( ( 3   ¢ 0 ( 0 (     ¢ 3 ( 3 ( ( ¨   ¢   3 3 3 3 ( ( 3 0 3 3 ( 3 3 ( 3 0   3 3   ¢ 3 ¢ (   0 ( 3 ( 3  $ 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 ( ( ¢   3 ( 0 0 3 3 3 ( 3 0 ¢ 3 ( 0$ 0 3 ¢ ( ( 3   ¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 0 3   ! ¢ ( ( 3 3 ( ( 3 0   ( 3 ( ( 3 3 ( ! 0 ( 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 3   ¥ ( 3¢ ¢ 3   ¢ 3 3  $ 3  $ § 7 . i ha apat e fu si a am kehi upa p i a i a e masya akat. . t-Tau ah: 38) Pe e tia u ia itu se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at.S. . sese a ti a k aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia. amu emikia . me ja ika sese a hi up ya ti ak tamak. me ja ika sese a h i up ya e jiwa te a . yaitu paha a i akhi at su uh e ih esa . Du ia a a ah se a ai ja a a a at u tuk me uju akhi at.

me eka ah a ya e u tu . me e a e al di dalamnya. e iat ah e a ikh as k a e a setiap pe uata aik ya he ak kita akuka a ja a upa e fiki e a mata a e a . e tawakka a e sa a se ta e syuku kepa a u ahma . Memu ai suautu pe uata aik e a asma ah a me akhi i ya e a Ham a ah . me i at se emikia esa I u a apak a am me awat a me ja a a ak-a ak sejak a i ka u a hi wasa. aik seca a isa maupu e a mem e ika c t h tau a a a am e tuk pe uata a su .aqa ah : 82) Yang te masu pe uatan amal shaleh di anta anya : 1. ma sha e ma faat a i i i se i i a a Se a aima a fi ma : 0 3  $ 3 (   (3 0 0 ! (     ¢ 3 ¢ 3   3 ¢   3 ¢ ( 0 $ 3   3 ¢  0    (¢£ ! ! 3   ¢     ¢   ¢ 3 ( 0   ¥ $ 0   ¢ 0 0 3   ( 0 ¢ 3 (0  (   3 ¢ 3 ( 3 3 3 ¢ ( 3 3 3   (3 ¢ 3 ¢  3 3 ( 3   3 3 ( 0 ¥ 3 3 (0 0 0   ! ( 0 3 3 3 3 (   3 0 3 3 ¢ 0 0 3 3 ( ( 3 (   3 (0 3 ( ¢ ¢ ( ¢ 0 ¢  ¢ 3 3   3 3     0 3   3 3 0  3 0 ( 0 ¢ 3 ¢ 3   ( 3 ( ¢ ( 3 0  ( 0   ¢ 0 ( 3( ! .S. e akti kepa a a tua Keha usa e akti kepa a ya iaja ka a am Is am sa at ah asi a .” 3. Amal Ma’ uf : me ye u atau me ajak a u tuk e uat ke aika . sesuai e a fi ma QS. Amal Ja iyah : pe e jaan yang mendatang an pahala a ena mem e i an manfaat epada o ang lain. ika sa ah se a i a ta a ke ua ya atau ke ua.a a tua jasa a e uy Å ø$ x y 969# 8‰ΨÏã ⎯ó=7ƒ $Β) 4 $Ζ≈¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ν$ƒ) ω) #ρ‰7è? ω& 7/‘ ©Ó%ρ £ t èö t ¨ Ÿ s y è Ÿ Ï ÷ ! y è ß t ” Da Tuha mu te ah meme i tahka supaya kamu ja a me yem ah se ai Dia a he ak ah kamu e uat aik pa a i u apakmu e a se aik.”(QS.” (QS. SM Ke as XII     (3 0   ¢ 3 ( 0   0 ¢   ¢ 3 (  ¢   0 3 3   3 ( 3 (   ¢ 0 3 3 ( 0 3  ¥ 0 ¢ 3 ¢  3 3     ( 3   3 ( ( 0 3   0 3 0   0 ( 3  $ ¢ 3 0 ¢ 3 ( 3   3  $ 3  $ 3 3 ¢© 7 ( 3   ¢ 0 3 (   (   ¡ 3 3   ( (3 3 ¢ 3 ( ( ¢  ¢ 3 0  $     3   3 3 ( 3   3 3 0 3 3 0   ¢ ¢ ¢  ¡ ¡   ¡     3   3 3 ( 0 3 3 3 3 ( 0   0 ( ¢ 3 ( ¢ 0 3$ 3   0 3 ( 3   ( 3   3  $ ( 3 3   ¢ 3 ¢  ¥ 3   ( 3 3 (   3   3 (0 3 3$0$   3 ( ( (3 3 ¨ 0 3   ! $ 3$ 3   3 ¢ 0 ( 3 ( 0 3 3 ¢ ¢  3 3 3  $ 3   3 ¢ ¢  ¢     ¢ ¡ ¡     ¡       ¥ ¡ ¡ ¡   ¢     ¢       ( ( ( 0 ¢   ( 0 ¢ (   03 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 ¢ 3   ¢ 3 3 3 3   0 3 ma sha eh maksu ya a a ah e usaha me u sau a a ya itimpa musi ah a me i eh a a ah me akuka peke jaa aik ya ai e a aska ikh as ka e a semata.aik ya. Fi ma a am QS i Im a : 104 = 4 3Ψßϑ9# ⎯ã βθγΖƒρ ρ è Qù $/ βρ Βù'ƒρ ƒ:# ’<) βθ㉃ πΒ& Ν3ΨΒ ⎯3F9ρ Ì ” Da he ak ah a a i a ta a kamu se a umat ya me ye u kepa a ke me yu uh kepa a ya ma uf a me ce ah a i ya mu ka . Se a u e ziki a e ’a kepa a sete ah e usaha a e ikhtia e. . 2. sepe ti mem angun tempat i adah. Is a : 23) ma sha eh kepa a sepe ti : a. maka seka i-ka i ja a ah kamu me ataka kepa a ke ua ya pe kataa "ah" a ja a ah kamu mem e tak me eka a ucapka ah kepa a me eka pe kataa ya mu ia. Al. Disip i a am e i a ah a e ama sha eh se ta e asa ka i mu . e upaya mem a t a ka pe s a a ya te ja i.37 šχρ$#≈z $κ ù Νδ ( πΨf9# =≈s¹& 7×≈9ρ& M≈s=≈Á9# #θ=ϑtãρ #θΖΒ#™ ⎥⎪%!#ρ à Î y p Ï ö è Ï ¨y ø $ ” Dan o ang-o ang yang e iman se ta e amal saleh. me e a itu penghuni su ga. c. akuka pe uata aik.ua ya sampai e umu a jut a am peme iha aa mu. Is a : 23 ø $ t t ö y ÷ t ajika .

mem e ika c t h. a su u ah . 3 3 ( 0 0 3 ¢ ¢ 3 3 3 3 3 (   3 0 3   3  $ 0( 0 ¢ ( 3 ( ( 3 (3 0 3 § 0 0 3 ( 3 3   0 3 3   0$  ¢   3 3 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 3   3 3 (   (3   ¢ ! 3 3     3   30 3 3 3 3 ¢ 0¢ 3 3 (0 3 3 ( ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( 3 ( 3   0 3   (   ¢   ¢ 3 3 ( 3 $ 00 0 3$ 3   ¢ ¢ ¢ 0 0   3 0 3 0 3  $ ¢ ¢ 0 0 0   3  $ ¢ 0 $ 3 0 ( (   0 0     ( ( ( ( 3 0 ( 3 ¢ Disip i a am eke ja a a ah m a asa u tuk mempe eh hasi ya memuaska . iat e usaha. Sa i mem a tu a me u a i pe e itaa a ai ka e a . tau.ai . s. peme i tah me im au a a pa a pe aja ja a mu ah te ke a a us i ua sek ah. i i. sepe ti acaa p afi a ai ya.aik pe hasi a a a ah usaha se i i a pe hi upa ya e sum e a i pe hasi a usaha ya itu. Se a . eh ka e a itu. a tua ha us mcmpu yai sikap waspa a a am me awasi put a-put i ya ya masih u uk i a ku sek ah. me k k.38 ma sha eh te ha ap i i se i i misa ya : a. SM Ke as XII 3  $ 3 0   3 ( 3 ¢ ¢ 0 3 3   0   ( ¢ 3 ( 3   ¢ 3   (3 3 (   (3 0 3  $ ¨ 3 3 0 (3 3 3 3 3 ¢   ¢ 3 ( 3 0 0   3 0 33 3 3 3 3   ( ¢ ¢ 0 ¢ 3 3 ( $ $ (   ¢ 0   0 3  $ 33 0   3 3 3   (   ( ( 3 (3 3 0$   3 3 3     0 (   3   ¢ ¢ ( 3 3 0 0$   0     3   3 3 3 0   0 § ¢ 3 0 ¢ ¢ 3 ( 0 3 3     3   ( 3   3 ( ( ¢ ¢ ¢0$ ( 0 3   3 3 3   3 ¢ 3   ( ¢ ( ( ( 0 3 3     3 3   3   § 3 ( ( 3 0 3 (   $ 3 $ 3 3   0 ( 3 3 3   0 3 ( ¢   ¢ ¢ $ 3 0 0     3 3 3 3   3     ¢ 0 0$ ( 0 3 3 3 3 3   3 3  $ 3 0 ( 3   0 3 3       0 ( 3 0   0 3 3 ¢ 3 ¢  $ ¢ 3 0 0   0 3   ¢ 3 0 ( 3   ¢ ¢ ¢ 3     3 0 3 $ ( 3     3 3 0 0 ¢ 3   0 0$   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3   3 3 ( ¢ 0 0 3 3 3   § 3   0 3 3 (   3 3 ¢ (   ¢ 0 0   3 0 3 3 3 (   0 ¢ 0 (   0 3  $ (   Tu as se a pe aja a a ah e aja e a teku . Misa ya. Disip i a am e aja 3 3 3 3 0   ( 0 ( 3 ¢ ( 33 0 3 0 0 0   ¢ $ $   ¢   ¢ 0 ( ¢ $( (   ¢   3 3 3 3   3 0 3  $ 3 ( 3 0 3 0 3 ( 3 3 ¢ 3 ( $   $   3   3 3 3 3 ¢ ( ( 0 0   (3 ¢ ( ( ¢   ¥ 3 0  0 3 0   ! 3 ¢  3 (   0 3 3 3 0   3   ¢   (     (3 3   3 3 ( 3 ¢ 3 0 $ $  $ 3 ¢     3 (   ( 3   ¢ ( 0 ¢ 0   (3   ( (   30 ¥ 0 ( 3 3    (¢£ 0 ( ! ¥ 3 . atau e ma as-ma asa sam i me a tika u u a ta a a ai . a ke aka a emaja ai ya. e ki. vi e ame. sepe ti ke amaia . Me jauhka si kap te ce a sepe ti u uk sa ka. Da am ha i i pa a pe aja i tu tut u tuk eke ja ke as a am mem aca a me e aah pe aja a . a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak. a ya ku a   ! ¢ 0 . me cu i. Maksu isip i a am eke ja a a ah me u aka waktu se aik. ti ak me a a ka a ai . pesimis. e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). Me eka aka me a aika p e aja a i sek ah. se aik. Seha ik va. c. a k a. zi a. a u m a a am e au sesama ma usia e. De a emikia aka me hasi ka sesuatu ya e ih a yak. se a me eka su ah me e a u ia i ua i ku a sek ah. Se a pe aj a ha us e aja a me u tut i mu e a aik. Ti ak mem ia ka i i jatuh kepa a sa. sepe ti mi um mi uma ke as.esa a sikap atau sifat ya je ek ai ya i ua a am i i e ikut Pe uata ma Sha eh a Pe u Kita Ti katka U tuk Memajuka Umat I s am Saat I i : 0 u ahma . Ka e a pa a zama seka a a yak pe aja ya t i ak me hi auka i i ya se a ai pe aja . i ta a ya ah e a a ak a maju a e kem a . pe aja ya su ah me e a pe au a i ua umah aka e aki at fata . sese a eke ja i pe usahaa maka ia ha us me aati semua pe atu a sehi a me hasi ka sesuatu ya e ih a ya k. me amp k a pem u uha a ai . ma as eke ja. Me jauhka sikap ma as e aja . kiki .S. e i a ah a e ama sha eh kep a a . he ak ah aji a isip i a am eke ja. eh se a itu. Disip i a am eke ja   0 ¥ ! 0 a.aik ya. ke utke uta a am me e a ai sepe a m t . Se a . kita e usaha se i i e a ke ja ke as a pe u aa waktu ya iatu . p e akut. M e eka ha us apat me a ahka a ak-a ak ya a a ema mem aca ha -ha ya p sit if a me a a mem aca acaa ya i a a . Se a mus im ha us isip i a am eke ja. ke aka a emaj a atau ha -ha ya ku a aik a i se a pe aja . ke i asaa a keha cu a sepe t i ju i. Da am ha i i a tua mempu yai pe a a sa at pe ti . a a me apatka kesejahte aa a ke ah a iaa hi up e a ti ak upa me i at . te esa.

seaka -aka hi up ya su am. . a i ya susah u tuk mempe eh pe hasi a ." (QS. setiap pemakai ja a he ak ya mempu ya i kesa a a u tuk me aati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. yaitu ama at i a ah a ama at kha ifah. U tuk me hi a i kece akaa . U tuk mempe eh ke e hasi a ya memuaska . Maka.39 3   0 0 3 3 (   3 ¢ 3 ! ( 3   ( ¢ (3 0 0 3   3 3 3 3   3 ! ( ¢ ( ( ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 3 3 3 ( ¢ 3 3 3 3 3 (     ¢ ( ( 0$ 3 0 0 3   ( 3 3 3 3 (3 ( 0 3 3 3   3 3   ¢ ¢ 3 (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3   3 0   ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 3 0 3 ¢ 3 ¢ 0 0 ( ¢   ¥ ( 3 ( 0 3 3 3 3 0 3 0 3   3 0 0 0 3 3     3 3 3$ (3 ¢ ¢ 0   ¢ 3 (3 ( 3   3 ¢   3 3 3 3! 3 (  $ $ 3 0 3 ( 0 3 8 0 8 3 (3 3 (3 3   ¢ 3   3 3 3 0 0 0 3 ( (! 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0   (   ( 3 ( ( 3 0$   0( $ $  $ $   (3 3 3 ¢ ¢ ( ¢ (   ¢ 3   ¢ ¢ 0 0 3 (     (3 3     3 0 ¥ ( 0 0   3 0   3 0 0 0  ¢ 0 ( 3   ( 3 ( 3 3 ( 0 0 0$ 0 0 3   (3 3 ( ( (3 3 ¢ ! 3 (( ( 0 3 $ 3 0 3   (3 3   (3 3 3 3 ¢ ¢ 0 0 0 0 3 0 0 0 3     3 3 3   ( ¢   ¢   0 3 ¢ ( 3 3 (3 3   3 0 3 3 ( 3 ¢   3 8 0 0  ¥ 0 ( 3 0 0 " ¥ $ 0   3 3 3   3   3   ! ¨ ¢ 0   3 ( 3 0 3 3 3 3 ( 3   3 ¥ 0 ( ¢ 0$  3   ¢ 3 33 ( ( 3 ( 3 3 3 0 3 ¢ 3   3 0   0 3 0 (3 ( ( 3 3 3 3  $ 3 ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( isip i a am eke ja maka aka keti a a eh tema tema ya a am me capai p e hi upa . supaya me eka me i ika sha a t a me u aika zakat. Sese a ya iat eke ja mempu yai tujua atau a a -a a seaka -aka hi up se ama. . a semua ya i i iatu a am u a -u a a u i tas. Tetapi seha ik va.ama ya. pe e a a ha us memi iki ST K a S IM. e itu ju a a am me e kapi su at-su at.S. a i. pa i a masi -masi i ivi u su ah memp u yai kesa a a a am e a u i tas maka te cipta ah ke isip i a i ja a aya . aik jum ah ke a aa ." (H . a k a pe a a a ai i tas. Disip i U tuk me capai kete ti a i ja a aya. apu tujua peme i tah mem e akuka U a -U a a u i t as a kuta a a m 14 Tahu 1992. a ya emikia itu ah a ama ya u us. hi a ka ah aya ke ut-ke uta . Disip i a am e i a ah Ma usia se a ai makh uk ya pa i ti i e ajat ya e a i e i aka u tuk e piki hi a apat mem e aka a ta a ya e a a ya ati ahka u tuk me ah a am semesta. . SM Ke as XII 0 0 3   3 0 3 0 3 (   0$   3 3 3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3 3 0 3 33 ( 0 ! 0 ¥ 3 3   (3 3    0 3   3 3 ( 3 ¢ 3 3 3 0 ( 0   3   3   0$ 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 ( ( 3 3 (   0 3 3 ( 3 3 0 3 3 ( ( 3 0     0 ( ( ( 3 3 ¢ 3 ! ! 3    (¢£ . su ah sepa tas ya ah ma usia me ekatka i i ya kepa a atau e syuku e a me i katka i a ah ya kepa a . ma ah i a ah a ti ya ma usia waji me yem ah se ta tu uk a patuh ha ya kepa a . Is am me a iska me a ui se uah ha is: " eke ja ah kamu u tuk u usa u iamu seaka -aka kamu aka hisup se ama ya. sese a a u ipe ehka me e a ai sepe a m t atau m i apa i a memi iki SIM (Su at zi Me emu i).am u a u i tas. ti ak a a ai ah a am me ja a i keh i upa ya. Fi ma a am Qu ’a : ( è ÷ ã u 4 ¢ $ ( #θ?σƒρ οθ=Á9# #θßϑ‹)ƒρ ™$ Ζm ⎦⎪$!# &! ⎦⎫Á=ƒΧ !# #ρ‰6è‹9 ω) #ρ Δ& $Βρ É "Pa aha me eka ti ak isu uh kecua i supaya me yem ah e a memu ika ketaata kepa a ya a (me ja a ka ) a ama e a u us. a a ah u tuk me e ti ka pa a pemakai ja a i I esia ya maki ha i maki e tam ah. a eke ja ah u tuk u usa akhi atmu seaka -aka kamu aka mati es k ha i. setiap ha i ia me apatka kepuasa e a ke e hasi a usaha atau ke ja ya.ayy i ah: 5) 0 u ahma .aiha i) a am e a u i tas c. Se a . Ma usia me em a ama at ya pa i esa . maupu a ka kece akaa . s k e si ka au i ahu ui eh pe e a a ai .

Ha is a i . ama Is am me i a atka a ta masya akat itu a aika satu a u a . te t u ya kita ha us me aati a mematuhi i ai.pe i ahasa a me yataka . Hi up e masya akat a a ah fit ah ma usia. me atu . ha ai ah waktu e a ca a e isip i a am me e ca ak a . setiap ma usia memi iki ata e aka ya e e a. Me e aska ya a ti ya "Se a mukmi e a mukmi ai ya a aika a u a ya se a ia a i me e ka mempe kuat a ia ai ya.S. a me u aka waktu ya ka u iaka kepa a kita ta pa ipu ut iaya. Disip i a am Masya akat 3 ( ! 3    (¢£ 0 0 ( 3 0 ( 3 . me eka te tu memi iki ma ma a i ai. i a am ya te apat e e apa k mp e ya satu sama ai mempu yai fu si e e a e a. Kita a I esia me yataka . Se a ai a sa I esia ya e i ius a e fa safah Pa casi a. sesa kemu ia tak e u a". tiap a ta ma sya akat i i e ih me utamaka kepe ti a p i a i a ke mp k ya. me u aika zakat. Ma aka a sa ah satu k mp e itu usak maka se u uh a u a itu aka usak atau i asa." (H . Sesuai e a a u i kema usiaa . 3 3 3 f. iscaya kehi upa masya akat aka kacau a au. "waktu a a ah ua ". ka e a seti ap p i a i a ke mp k aka mem a aka i i p i a i a ke mp k ya masi -ma si . ma usia waji e hu u a kepa a u tu k me a ika i i ya e a me isip i ka i a ah. ya ha us ih mati a iha ai. a ama a ai ya. Sea ai ya se a siswa ya pa a waktu e aja i umah masih te us e mai mai a pa a waktu ti u ia u aka u tuk e a a sema am su tuk.i ai k emasya akata se ta pe atu a ya isepakati e sama. "sesa ahu u pe apata . sepe ti me e jaka sha at. te tu hi up ya me ja i ti ak te atu . "waktu a a ah sepe ti pe a ". setiap ma usia memi iki watak a ti kah aku ya e e a . e asa ka ke yataa i i. Seki a ya ti ak a a atu a ya me ikat a am emasya akat sesuai kete tua ya te ah i a iska eh a ama. SM Ke as XII De a emikia . eh ka e a itu. Waktu ya su ah e a u tak mu ki aka kem a i a i. Ka e a ya.i ai a ma.ma se ta a at ya e aku pa a masya akat kita. seca a aka maupu wahyu. Disip i a am Pe u aa Waktu   ! 0 e. Ketakwaa a a ah ha ta pusaka ya ti ak apat iwa i ska me a ui a is ketu u a . a "waktu a a ah sepe ti emas". amu e a e masya akat.40 3 3 3   3 3 3 3 3 (   3 3 ¢ 3 ( 0 0 ( 0   0 3 3   3 3 3   § ( 3 (  ¢   ( 3 3 ( 3 3 3 3       3 ( (3 ( ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   ( ( 3 ( 3 3   0 ¢   (   3  $ 3 (3 3   ¢   ¢ ( 0 3 0 0 $ 3 3 3 3 3$ ¢ ( (3 ( (3 3   0 0   3 ( 3 (   3 3 (0 ( ¢  ! 3 3 3 3 3 3 3 3 ( ( ¢   ( 3 ¢   3   33 3 3 0 0 ¢ 3 3 3 0 0¢ ¢ 0   3 3     3 3 3 ¢ ( 3 ( 3 0 0 ( 3 ( 0   33 0 3 3     ¥ 0 ¨ (   ¢ 0 0     3 3 33 0 3 ¢   ¢ 3 ¢ 3 ( 0     ( 3 ¢ 3 3 3 3 ¢ 3 ¢ 333 3 3 3 ( 3 3  $ 3   3 3 3 3 ¢   3 3 3 3 ¢   ¢ 0 ( 0 0   3 3$ $ 3 3 3 ( ¢ ( ¢  ¢ 3 0 3 3 3$ $   ¢ ¢ 3 0 ( ( 3 3 3 ¢ 3 (  $ 3 3 0     ! 3 3     0 0 3 ¢ ¢ 3 0 0   3   3   ( ( ( ( 3 ( 3 3 3 3 0   ( 3 (   3   3 33 3   ( 0 0 3 3 3 3   3   3 ¢   ¢ ¢ ( (  0 0 3 3 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 (  ¥ 3 $ $0 3 3 $ $0 3 ( ( ¢     ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   0 0$ 3   3   3 ( 3 3   ¢ 0 0 3 3 3   3 3 3   ( ¢ ( ( ( 0 3   3 $ $0 3 ( ( ¢   3 3 3 3 3   ¢ 3 3 $ 3 0  3 3   0 3 3 3 (   ( ¢ 3    $ 3  $ 3 3 ( 0 3 0 3 3 ( 3   3 ( 0 0 3 3   ¢ 3 ( 0   3 3$ (3 3 ¢ ¢   ( 3 (  $ (   3   ¢ 3       3   ( 3 0 0 3 0 3 3 (  $ 3  $ 3 3       ¢ 3 3 ( 3 3 0 0 3 3 ( 3 3 3     ( ¢  ¢ 3 ( ¢0 ¢ 0 0 0 3 3 0 ¢   0 3   ( ( ¢ 3 ¢   0 3       ¢ ( 33 0 3 0 3 ( 3 3 3 ( 0 0 3   3   3 ( ¢ 3 3 (3 0 3 ( 3   ( 3 (¢ 3 3 3 ¢   ¢ ¢ 3 3   3 ( 3 3 0 u ahma . Ketakwaa me upaka pe wuju a a i ke isip i a ya ti i a am mematuhi pe i tah . Di ihat a i ata e aka u aya. Demikia pe ti ya a ti waktu sehi a e a ai a sa i u ia mempu yai u kapa ya me yataka . ka e a ia ti ak pa ai me u aka waktu e a tepat. aka tetapi e a sa ka ketakwaa ya. ukha i Mus im a Tu mu zi) Da am m e u aka waktu pe u ipe hatika e a saksama. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a ketu u a atau kekayaa . Kemu ia e iau me e uspka ja i-ja i ya se e ah ke ja i-ja i ta a se e ah ai ya.

sese a aka suka me e akka ka imat . . c. Fu si Q a aah i i a am kehi upa c masya akat. 6. e a te ha ap semua pem e ia . yaitu a. SM Ke as XII 1. ! ! 3    (¢£ . yaitu pe as aa sese a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. 2. me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. Qa aah a am pe e ti a uas me a u ima pe ka a. Qa aah seca a ahasa a ti ya me asa cukup. Sa a (ta ah) a a ah taha me e ita me ha api ya ti ak ise a i e a i ha a me y e ahka i i kepa a . me e ima e a sa a s emua kete tua . 3. Keutamaa kea i a a a ah apat me ekatka ma usia kepa a takwa a me hi a ka ma usi a a i pe tikaia a pe pecaha se ta a ya apat itc ima eh . yaitu me e ima e a e a apa ya a a. yaitu a. c tawaka kepa a . uka me ikuti kehe ak afsu ya. 5. 7. e a tetap e ikhtia . mcm h kepa a tam aha ya pa tas e a usaha atau ikhtia . Se a ai a ta masya akat. a se a u me syuku i semua ikm at ya i impahka kepa a ya. ha us apat me i katka isip i a a m kehi upa seha iha i e a me aati semua pe atu a ya itetapka eh peme i tah. me ja ika sese a e jiwa te a . . Kea i a e a ti suatu pe uata ya e usaha me ctakka scsuatu pa a tempat ya atas asa ke e a a . sese a ti ak aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia.S. 4. sese a ti ak tamak a am i si te ha ap kekayaa a ke u uka ya imi iki a ai .41   ( 3   ( 0 3 3 3 3 3   ( ( ¨ 3 3 ( ( ( 3 (3 3 ( 0$ ( $   ¢   3   3 ( 3     ( ¢ ( ( 3 (   0 0 3 3   (3 3 3 ( 3 3 ( (3 ( ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 ¢ 3   3 ¢   ( (3 0 3   ¢ 3 3     ¢ 3 0 ( 3 ( ¢  0$ 3   3     3 3 3 (     3 ( 3 ( 0 0 0 $ 3 3   3 ¢ ( 3 ( 3 (   0$ 3 3 3 3  $ 3 ( ( 3 ( 3 (    $ 0 $ 0 3 ( ( 3 ( 3 ( 3   ¢ 3 $ 3   ( 3 (   0     ¢ 3 3 ¢ 3 ( ( 3   ( ( 3 3     3 3 (   ¢   3 3 ( ( 3 0 ¢ 3  $ 0 3 3 ( ( 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢ ( 3 0 (0 0 3   3 3 ( 3   ¢   3 3   ¢ (   0 3  $ 3 3   3 ( ( ¢   3 ( 3 3 ( 3 0$ ( 0 3 (     3 (   ¢ 3 3 ( ( (   ¢ 3 3 (   3   3 3 ( 3 3 3 ¢ ( 0 3 $ $ 0 0   3 3 (   3     3 (3 3 3 ( 0 3 0   3 3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 3 (     3   3   3 ¢   0 u ahma . a ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. Qa aah seca a isti ah. F u si Qa aah a am kehi upa p i a i i a ta a ya.

e a pe e ak kea i a ... H . e. H . Maka. me apatka paha a i akhi at ke ak... a a ya te a iaya c.ya . Maksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama pe uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at. e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya. asu u ah me e akka kea i a e a se aik aik ya.. Se ai itu. ja i ah kamu a ya e a . . . ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahat a ya. t-Tu mu zi . ti ak me apatka paha a i akhi at ke ak 6. mem uat a ti ak ise a i se sama ya .a ya e ima . Ha i i e iau c t hka a am ha is va ya a ti ya " ika seki a ya Fatimah i ti Muhamma me c u i. Di e i ha iah e. e. a ya se a puasa sehi a ia ti ak e uka..i sa’ ayat 136 c. H . pemimpi ya a i . a ya ti ak puasa sehi a ia e uka. . pemimpi ya a i .. .. a a ya te a iaya u ahma . pemimpi ya a i . Di e i ua 3. Fi ma : "Wahai a . Ti ak ihukum .isa’ ayat 137 2. ." Ha its i i i iwayatka eh . H . ukha i a Ta mizi 4." Ha its i i isiwayatka eh . a.. a a ya kaya . H ... pakah ma faat a keuta maa a i a ya e aku a i yaitu . ukha i Mus im 5.. siapa ya e sa ah ha us . D ihukum . H . ukha i a Mus im c.isa’ ayat 133 . atau e sesuai e a jawa a ya tepat ! 1. pemimpi ya a i . ti ak mem e i kete a a a kete te ama hi up c. Mus im e.. H . a ya se a puasa sehi a ia e uka. a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . .42 e i ah ta a si a (x) pa a hu uf a. ukha i c. miski atau kaya. Di e i pujia c. . SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 3   3 3 3 3 3   § ( 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ ( 0   3 3  $ 3 3 3 ( 3 ( ( 3 3 ¢  ¢ 3  § 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 ¢  ¢ ( 3 ( 3 3   § ¢ 3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ 0$ 3 3 3 3 $ 3 3  $ ( 3 3   ( ( § 0$ 0$ 0 ( 0  3   3 (¢   ¥ 0 ¢ ( 3 ( ( ¢ 3 0 0 3  $ $ 3 0   3 3 ( 0( 0( 3  (   3 3   3   3   ( ( (3 ( ( ¨ 3 3 3   3 3   (3 ( ( ( 3 03 3 ( ¢ 3 0  ¢ 3 3 3  $ 3  $   ( 3 ( ( ¢ ( ¢ 3 0 3 3     3¢ ¨ ! ¥ 0$ ¨ ¥ ¨ ¢ 0 ( 3 ¨ ! ¨ ( (   ( 3 ( 0 0   3 3   ( 3 3 3   ( 3 3 0 ¢ 0 0     3 3 ¢ ! 3   (0 ¢ 0 0 3   3 3   3 (   ¥ ¨ (¢   ¢ ¢ 3 ( ( 0 0 3 (   3¢ 3 (   ¥ ¨ ¨ (   0$ 3¥ ¨ ¢  33 3 3$ $ 3   ¥ ¨ ( 3 ( 0 $ 3 ( 3 ¢ 3   3   3 3 ( 3$ ( 3 0 0 0 3 ¢ 3 3 00 0 3 ¨ ¢ 3 ¢ 3 3 ( 3 ( ¢ 3   ¢ 3   ¢   ¢ ( 3 ( ¢ 0     ¢ 3 3 ( ( ( ¢ 0   3 (3 3 3  $ 3 3 3 ( 3 ¢  (     0 0 0 0 3   ¢   ( ( 3! ( (! 3     3! 3! ¢ 3 0 ! ( 0 ! 3 3   3 3 3 3 (   ( 0   3 3 3   3 ¢ ( 3 3 3 ¢ 0   ( 3 3 3 3 3   3 3 3 3 33 0 0 3 3 3 ( ¢ ¢   ¢   (3   ( 3   3 0 ( 3 ¢ (  0 3   ¢ ( 3   3 ¢   3 ¢ 3 3  $ 3   ¢ 3 3   3  $ 3   ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   ( 3 0 (3 0   ¥ . ukha i a I u Majah . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i uapak a kaum ke a atmu. a i . c. H . a ya se a puasa sehi a ia e uka. a. yak i ."I i a ti a i su ah . H . a. Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi mak a sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka . iscaya aku p t ta a ya.isa’ ayat 134 ... a. pa i a ia te ah cu a pu me jauh a i hakim itu mu ai ah seta me ja i tema ya e at a i h akim itu..S. a.. Mus im e. I u Majah . . Se a ai pemimpi a hakim.. uk ha i. Di a am ha is ya ai e iau e sa a ya a ti ya "Sesu uh ya ese ta pa a hakim se ama hakim itu ti ak cu a . a. ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . a a ya te a iaya. . H .isa’ ayat 135. ti ak me ata ka i ha a i ka e a te ah me e jaka pe i tah.

me asa cukup e a pem e ia kepa a ya.atas ma a ama.. e. a. a ya me asa cukup e a ap a ya ti ak mi iki a ai .. me asa cukup e a pem e ia Ma aikat kepa a ya. te paksa ka e a semata . e..... a. i ha a ti ak asa syuku . H . . 10. sesu uh ya ku a ka me e akau.. Qa aah i a am e aka ya e.S. H . i ha a ti ya . aik ha ta maupu yawa . tetapi Qa aah. a ya me asa cukup e a apa ya a ai mi iki c. i ha a asa syuku . ahma a ya e jiwa Qa aah a a ah . Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a . su ah me asa cukup e a apa ya a ti ak mi iki. Ka e a itu. 9. Ta mu zi. 12. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. aik ha ta maupu peke jaa . SM Ke as XII e." .. Qa aah i a am kematia ya . 14. a. hma c. Mus i m . a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. aik ha ta maupu wa ita ki at aa afsu. me asa cukup e a pem e ia v kepa a ya. H . a a ya te a iaya me a kat a me eka ke atas awa . a ya me asa cukup e a apa ya a tua mi iki e. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a masa ke ak. su ah ti ak me asa cukup e a apa ya a mi iki. H . Ti a k i ha a asa syuku c.. a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. me asa cukup e a pem e ia a tua kepa a ya. 11. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki... e. H . Mus im . me asa cukup e a pem e ia i i kepa a ya. i ha a asa syuku . aik ha ta maupu peke jaa c. ti ak tamak a akus. u tuk me hi a i h a itu. 8.". H . sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a si kap a pe i aku ya me ampaui atas.. a. ukha i .se a kea aa hi up ya se e ha a. aik ha ta maupu peke ja a . ." ma sha eh a a ah me akuka peke jaa aik ya e ma faat a i i i se i i a a ai e a aska .. ahma i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. asu u ah .43 7.." Ha its i i i iwayahka eh . a ya se a puasa sehi a ia e uka. pemimpi ya ti ak a i ." . 3   3 3     3 3 0  3 0 3  $ 3 (   (3   ¢ ( 0 ( 0 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3 3 ( ! ( ¢ ¢ 3   ( 3   ¢ 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   0   3  ( 3 ( 3   § 3   ¢ 3 3 (   3 ( ¢ ¢ 0 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   ¢   3   3 ( 0 3 3  $ 3 3   ¢ 3 (¢   0 00 0 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     ¨ ¢ (¢   ¥ (   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   §     3 (   3 ¥ ( ¨     3 (   3 ( ( ¨     3 ( ( ¨ (   ( ( ¨   3 ( 3 3 (   3   ¢ 3 3   ( ¢   ( ¨   3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3 ¢ ( 0 0  $ 3   3 3 3 (   3 3  $ 0 3  $ 3 3 3 (   3 3  $ ( 3 0 3  $ ( 3 0 3 3 (   3 3  $ 3 0 3  $ 3 3 3 ( 0   3 3  $ ¢ 3 3 3 (   3 3  $ ( 0 3   ¢ 3 3   § 3 ¨ ¢ ( (   0 0$ 3 ¨ ¨   ( 3! ¨ 3 ¨ ¥ ¨ (   ( ( 0 $ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ( 3 3 (3 3 3   0  3   00 0   0 3 3   ¨ (¢ ¢ ¢  ¥ ( ( 0 0 3   3 0 ( ( 3 33 3 ( ( 03 ¢ ( ( ( 0 0 3 3   3 3 3  $ ( ( ( ¢ (0   3  $ 3 3 0   3 ( (3 3 ¢ ¢ 3 3   3 3 3 3  $ 3 3 ( ( 3 ( $ 0 0 3 3 3   3 3 (   ¢ ! ¢ 0 ( 0 3   3   3 3 3 (   ( 0 ¢ 0 3 3 3   3 3   3   ( ¢ 0 ( ( 0 3   3 3 3 (   ¢ ( ¢ 3 0 ( 0 3   3   3 3   ¢ ( ( ( 0 0 3       3 ¨ ¨ ( ¨ ( ¨0$ ( 0   3   ( 3 ! ¨ ¨ ¢ ¨ (   ¥ ¨ 0 0 3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ( ( 3   ¢ 0 3 3 3   3     ¢   3 0 3 ! ¢ $ $ 3   3 3 3   3 3 ( ¢ ( 3 ( 3 (  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § ( ¢  ¢ 0 u ahma . au e sa a: "Su uh e u tu a ya masuk Is am a ezeki ya cukup se ta. Qa aah i a am hi up ya. Maka. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. ukha i . Qa aah i a am su a ya c. a. e. H . se a mus im itu tut u tuk e sikap .. Ta mizi e. h ma . 13. e sa a ya a ti ya Da i u ah i Uma a.. a i uka u tuk a it u se a a pi tu a it.." c.. uka asa i ha a asa syuku a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a .. a ya me asa cukup e a apa ya ia ti ak mi iki . a.. H . H . a. a. c.." Ha its i i i iwayatka eh . uka ka e a semata ! ! 3    (¢£ .. H .. . Qa aah i a am ahim Sa a asu u ah a ti ya " e aha ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am.

.. me taati pe atu a a u i tas saja . mem aca a me e aah a i . e asa ka ke e mawa a ya . aca u ’a c.. a.. aca k a U tuk me capai kete ti a i ja a aya. e... e aja e a mai -mai e. Ti ak me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u.am u a u i tas e. ti ak ka e a semata e. Ma usia me em a ama at ya pa i esa . ama at a ak a ama at kha ifah e. a ma at sek ah a ama at kha ifah .. e aja e a teku . a. mem aca a me e aah Maja ah e. aca k mik.. me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. 20.S.am u saja c. yaitu ..am u a u i tas. a. e asa ka ke aika ya c. ha us ka e a semata Tu as se a pe aja a a ah ... ama at i a ah a ama at kha ifah.. mem aca a me e aah TV . c.... aca uku . mem aca a me e aah K mik a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak.am u a u i tas . e aja e a te paksa . a a me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. 16.44 15. e asa ka ketakwaa ya. e asa ka ketu u a ya . e asa ka keca tika ya . e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). ama at eke ja a ama at kha ifah ... 18. e aja e a sa tai Da am ha i i pa a pe aja itu tut u tuk eke ja ke as a am . me taa ti pe atu a a u i tas a am e tuk am u. a. aca pe aja a e.. a. setiap pe makai ja a he ak ya mempu yai kesa a a u tuk . a. 0 u ahma . 17. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a kekayaa tetapi . 19. ama at ha ta a ama at kha ifah e asa ka ke ya taa . mem aca a me e aah pe aja a . ikh as ka e a semata. c. SM Ke as XII $ 3   (  3 3   3 ¢ 3 3   3 0 ( 3 ¢ 3 3 3 ( 3 0 0 0 3 3     0   0 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( 0 3 ¢ ¢ 3   33 3   ( 33 3   33 3   ¢ ¢ (  ¢ (  ¢ ¢ 33 0 33 3   3   3 3   (  ¢ (  ¢ 0(   0 3 0 3 3 3 3 ( ¢ 3 0 ¢ 0 3 3 (   3 3 3 ( ( ¢ ¥ (  0 0 3 3 3 3 3 ( 0$ 3 ( 3 ¢ 0 3 3 (   3   3 3 ¢ ¢ 3 3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 3 0 3 0 0 0 3     3 ¢   ¢   0 3 ¢ 0 (0 0     3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 3 ¢ ( 3 3 3   ( 3 3 (3 3 0 (   3 0 3 3 3  $ 3   " 3 ¥ ¥ ( 3 ¢   $   3 3   ¥ ¥ ¥ ¢ ¢ ( 0 0$  ¢ 3   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3 ( $ 0 0 3 3 3 3   § 3 3 ( 3   0 3 ( ¢ 0 0 0 3 $ 0 3 3 3 ( ¢ ( 0 (   ¢   ¢ ( ¨3 3 (   0   3 0 ¢ ( ¢ 0 0 3 3 (   3 3 3 (   0 ¢ 3 3 3 3 (   0 ¢ 0 0 0 0 3 3 (   3 3 (   3   ¢ ( (   0 ¢ 3     3   3   ( ¢ ! ! 3    (¢£ . c.. c. e aja e a ma as . sepe ti .

yai tu te i i atas aki. me etapka sya at-sya at ya. ke amaia . ikah a a ah fit ah ya e a ti sifat asa a pem awaa ma usia se a ai makh uk . Kata ikah memi iki pe samaa e a kata kawi . ikah te masuk pe uata ya te ah ic t hka eh a i Muhamma . a me ikahi wa ita. a am ha i i asu u ah .3 Me je aska hikmah pe ikaha 5. Me u ut isti ah sya ak.. a a siapa ya ti ak suka e a pe uata ku.aki a pe empua . ya apat me asihi a ikasihi.4 Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU I esia Pe e tia pe ikaha Me je aska kete tua pe ikaha a am Is am Hikmah pe ikaha a am Is am Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU i I esia . e iau e sa a: " ka tetap i aku sha at. HUKUM IS M T T G P IK H 1. Memahami Hukum Is am te ta ikaha ¨! ! Hukum Ke ua a : 5. Satu e a ya ai ya sa i mem utu hka u tuk hi up e sama. ti Pe ikaha Pe ikaha e asa a i kat a asa ikah. 0 u ahma . Is am me atu pe ikaha .S.aki a se a pe empua se ta me ha a ka hu u a ke ami a ta a ke ua ya e a asa suka e a a pe setujua e sama emi te wuju ya ke ua a aha ia ya i i hai eh . ik ah itu e a ti me akuka suatu aka atau pe ja jia u tuk me ikatka i i a ta a se a aki. memuji a me ya ju . maka isya iatka pe ikaha se a ai em a a kehi upa ya esmi (sah ) me a ui aka ikah.45 ST D K MP T SI K MP T SI D S I DIK T :   0$ 0 3 3 3 ¢ 3 ¢ 3 3 3 3$0 (   ¢0 0 0 3     3 3 3 3    3 3 ( (   3 3 ¢ 0 ¢ 3 3  3   3 ( ( 0 3 3 3 3   ¢ ( 3 3 ( ¢   ( 0 0 3 0 33 0 3 3 3 3   3 (   (  ¢ 0( 3 0 3 3 3   ¢ 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 ( 3 3$0$   ( ( 0 3 3 3 3 ( ¥ ¨ (   ¢ ¢  0 3 3   3 3   ( ¢ 0 3 ( 3 ¢   ( 3 3 3 ! 3 3 3 (¢   ¢ ¢ ( ¢ ¢ 0 00 0 0 0 0 3 ¢ 3!   ¨ 3 ¨ 3 (¢   ¢ ( 0$ 0 3 $ 3$ 3 3   3 ( ¢0 ( ¢    ¢ ( 3 ( 3 3   3 3 ( 3 ( 3   (     3 3 ( 3 ¢ ( ( 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 3 $0$ ¢ 3 3 ( ( 3 ¢ ( 3 ( 3 0 3 3 3 0  3 3 3 3 $  3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 3 3 3 3 3 ( ( ( ( ¢ ¢ 0 0 0$     ¢ 3   ¢   0 ( (   ( 3 3(     ¢ 3   3 ( 0     3 ( ( 3 30 ( 0 ( $   3 3 0 3 3 ¢ 3 0 0 3   3   3  $ 3 ( 3   0   3   ( 3 3 3 3 3   3     ¢ 0 0 (   3     3   ¢     ¢ 3 3$ (3 0¢ 3 3 3 ( 3   3 3   ¢   3 (   ( 0   ¢ 3 3  3 3   ! ! ! ¨4 ! 4 !8 ! 0 0 3 3 3 0 3  3 3 3 3  0 3 3 3  0 3 3 5. e sa a: Da i as i Ma ik D . ukha i a Mus im) me ciptaka ma usia i u ia i i a am kea aa e pasa -pasa a .1 Me je aska pe e tia pe 3  3 3 3 4 4 3 3 3 3 0 § 3 ! 4 4 § ¨! ! ! 3 ¨§ ! 3    (¢£ 3  . a kesejahte aa a am hi up e u mah ta a. maka uka ah ia a i a ku ". maka . atau su ah asu . Tema hi up ya apat meme uhi ke utuha i is. ahwasa ya a i . Me u ut ahasa I esia. kata ikah e a ti e kumpu atau e satu. ya apat me ci tai a ici tai. Setiap ma usia ya su ah ewasa a seh at jasma i ha i ya pasti mem utuhka tema hi up ya e awa a je is ke ami ya. se ta ya apat iajak eke ja s ama u tuk mewuju ka kete te ama . a me ye utka kewaji a -kewaji a ya pe u itaati eh ca suami maupu ist i.2 Me je aska kete tua hukum pe ikaha a am Is am 5. ti u . SM Ke as XII 3 3 0 ( 3   3 3   3 3 0 3$ (3 3 0 3 3$ (3 (   3 3 0 0 3  ( 3   3 3 3  3 0 0 3  ( 3   0 3 : 5. (H . e puasa.ya. U tuk me ikat ke ua je is te se ut a am satu ikata ya sah.

mak uh. se a sesu uh ya me eka aka me a ta ka ha ta a imu ". 2. ka tetapi uka ah ama ya e a ti waji se a ti ak semua ama mesti w aji . SM Ke as XII   $ 0 ¢   3 3 ! ¨ ( ¢! 3 ( 0$ 0 3   3 3 3 3 (3 ¢ ¢ 00 0 0$ 3   0 3   3   ¢ !   ¨ (¢   ¢ ( 3 0 ¢ $   3 3   ¢ 3 ( ( 3 ¢ ¢ ¢ (3 3 ( ¢  0 3 ( 3   ¢ ( $3 3 ¢  ( ( $ 3  $ 3   3 3 3    $ 3$ (3 ¢ ( 3 3 ( ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 (   0 3 3 ( 0 0¢ 3 0 3 3$0$   3 3 ( 3 00 0 0( 3   3   ¥ ¨ (¢ (   ¢ ( 3   (  ¢   3 3 3 ¢ ¢0 ¢ 0 3 ( ¢   ( 3 ( 0 3 3 3   3 3 ( ¢ 3 ( ¢ ¢ (3 $ ( 3 3   ¢ 3 ( 3   ¢ 3 (3 ( 3 3   ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (! ¢ ¢ ¢ 0       ¢ 3   3 3 ! ( 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0   3 3 ¢ 3 3   3 3   3 ( ( ( 0 ( 3 ( 3   ¢  ¢ 0 ( 3 3     3 3 ! ¢ 3 0 0 3 3 3 3     ! ( ¢ (3   ¢ ¢ 3 ¢     3 3 3 3  3 ¢ ( 3 ¢   ¢ ( 0 $ $   3 3 3  $   ( 3 ( 3 ( 3 (3 ( ¢ 3 0 3 ( 3 ( 3 0   3 0 3 ( 0$ ¢ 3 ( 3 ( 03 0$ 0 ( 0   3   3 ( ¢ 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ Me u ut se a ia esa u ama. ikah ya Hukum ya Waji (   ¢ 3 3 3 . Hukum Pe ikaha 0 u ahma . (H . I u Majah) su ahku. ikah ya Hukum ya Mak uh 0 3 3 " ikah itu te masuk su ahku maka a a siapa ti ak me aksa aka ah te masuk a ku. ti ak ( 3 0 ( 3¢ 3   ¢ ¨ 3 3 3 3$0$   3 c. Se a ia esa u ama e pe apat ahwa pa a p i sip ya ikah itu su ah. asu u ah . ikah ya Hukum ya Ha am   3 3 . C t h: jika k isi sese a su ah mampu mem e i afkah a takut jatuh kepa a pe uata zi a." (H . ikah me ja i ha am a i sese a ya mempu yai iat u tuk me yakiti pe empua ya i ikahi ya. amaah h i Ha is) 3   3 ! ! 3 e. Se a zi a a a ah pe uata keji a u uk ya i a a eh . Meskipu emikia .S. Te utama e asa ka ha is iwayat I u Majah sepe ti a am sa a asu u ah . ikah me ja i waji me u ut pe apat se a ia u ama e a a asa ahwa i p e a ai ayat a ha is se a aima a te se ut i atas me u jukka waji . tetapi ia e um mempu yai eka u tuk m em e i afkah ta u a ya. apu ikah huk um ya su ah a i a ya su ah mampu mem e i afkah a e kehe ak u tuk ik ah. ikah a a ah suatu em a a kehi upa ya isya iatka Is am e upa aka u tuk me ha a ka pe setu uha a ta a p ia a wa ita. sa ah satu tujua ya a a ah me apatka ke tu u a . Dike jaka ti ak a a paha a ya a iti a ka ti ak e sa. hukum asa ikah a a ah mu ah a ti ya eh ike j aka a eh iti a ka . Hukum sa ikah a a ah Mu ah ( 3 (3 3 3 (   ¢ 0 ( 0 ( 3 33   3 0 ¢ 3 3 3   3 3 (   ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3 ¢ 3    0   ( 3 0 0 0 ( 3 ! 3 3 3 3   3 ¢       (¢£ ¢ ( ( 3 . ikah ya Hukum ya Su ah 0 0 a. pe ah e sa a: " a a siapa ya ti ak mampu kawi he ak ah ia puasa ka e a e a puasa hawa afsu ya te ha ap pe empua aka he ku a ". iti jau a i se i k isi a ya aka me aku ka pe ikaha .46 a i. ketika me u jukka su ah ahka suatu ketika ha ya mu ah. (H . ikah imaksu ka u tuk m em e tuk suatu ke ua a ya aha ia. ika a a se a a fak t te te tu ya me ye tai ikah me ja i waji . ikah itu waji se a as e a fakt a situasi. e sa a se a ai e ikut ya a ti ya Da i isyah. a a s iapa ya ti ak mau me akuka su ahku. a am situasi a k isi sepe ti itu waji ikah. atau ha am. maka ti ak ah te masuk a ku. hukum ikah apat e u ah me ja i su ah. -Hakim a u Dau ) y]≈= ρ ©_WΒ ™$¡Ψ9# ⎯Β Ν39 z>$Û $Β #θs3Ρ$ù ‘Κ≈G‹9# ’û #θÜ¡)? ω& ÷Λ⎢ z β)ρ è u 4 ÷ t Ï ! ∩⊂∪ #θ9θè? ω& ’ΤŠ& 79≡Œ 4 Ν3Ψ≈ϑƒ& M3=Β $Β ρ& ο‰ ≡θù #θ9‰è? ω& ΟF z β*ù ( ì≈/‘ρ ( ä ã s 3 ¨ 00 0 3 3 0 0 3 3 3     3 3 0 ( (      0 ¨ ( ¢ 3 3  $ ¢ 0 3 ¢ 0 ¢ 3 3   3 3 § 0 ! (   3 3 3 3 ( 3   (   3 3   ¥ ( (¢   ¢ 3  3 3 ( 3 3   3 3   33 3 3 3   ¢ ( 3 3   3 3 3 3 3  $ 0 ¢   3 ( 3 Hukum ikah me ja i mak uh apa i a a ya aka me akuka pe kawi a te ah me mpu yai kei i a atau has at ya kuat. as a ya me eka kemukaka ahwa pe i tah ikah a am e a ai ayat -Qu ’a a ha is ha ya me upaka a ju a wa aupu a yak kata-kata a am ayat a ha is te se ut. waji . Se a j ut ya. Da am se uah ha is asu u ah . " ikahi ah ehmu wa ita-wa ita itu.

isaa : 3) u !t s è ( ç ä t Î ö à Í !t Îu ö ä Ï tÏ ô Ï t Å ¢ $u ó ä Ï 4 y tF $ ( ß Å u ™# )ù #θΡθ3ƒ β "Da kawi i ah a . Wa i i i ah ya me ikahka mempe ai p e empua atau me izi ka pe ikaha ya. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 ¢ 0 0 0 0 0 0   3   (   ( 3 ¢ 0( 0 0 0 0 0   ! 3 3 (3     ( ¢ ( 0 0   ( 0 ! 3 3   (3 ( ¢   ( ¢ 0 0     ¢ ¢ ( 3 ( ¢ 3 (3 ( 0 ¥ 0 0 3   3 ( 3 3 3 3 ( 3 0 3 ¢  ! ! ¨ 3 3  3 0 3 3 3 3 3 ( ¢     3   3 33 3  3 3 3 3   0 0 ¢ (¢ 0 3 3 3 3 0   3 (   3 ( ( 3 ( 0 0 3   ¢ 0 ¢   ( ( 3 ( ( (  0 0 0 0 0 ( 0 0 0$ 3 3   3   ¢ 0 0 0 0$ 3 ( 0 0 0 3   ( ¢ 3 ( 0 ( ¢ 0 0$ 0 0 0 3   3 3 ( 3 ( 3 ¢ ( ¢ ¢ " 3 ( ¢   (  3 3 33   3   3 (   (   3 (   ¢ ( 3$0 0 0   3   ( 0 0   3¢ 3   3     3     3$0 ( ¢   3 ¢ ¢ 3 33   3   3     3 ( ¢ 3 ( (   3$0 3     3   3       3 ¢   3 ¢ ¢ ( 0 0     3 3   3$0   3 3 ¨ 3 ¢ 3 (  0 3  3 3 3 0 3 3 3   3   3 3 ( ( 0 3 3 0 3  $ (     ( 3 0 3 3 ¨ 3 ¨ ¢ ¢ 3 3 3   3 3 3   3  $ ( ¢ ¢ $ 0 0 $ 0 ¢ 0 ¢ (3 3 ( ( ¢ 0 3   3 3  $ 3  $ 30 3 3 3 3 3 3 0 0 3   3 3 ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 ( 3 ¢   ¢ 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( ( ( ¢   ( 3 ( 0 3     (   ¥   3! 3 0 3 3   ¢ 3 3 3 (   3 3 3     3 3   0 0 0 3 ( 3   ( 3   ¢ ¢ ¢ ¢ 0 3 ¢ 3  $ 3  $ 3 (   3 3 3  $ 3  $ 3 ( 3   (   3 3 (0 3   ¢ 3     3 0 ! ( 3 3 0 ( 3 3 (   3 ¢  ¢ ( ¢ ( ¢ 0 3 3 0 ( 0  ¢ ( 3 ( ( ( 3 3  $ 3 3 ( ( 3 0 0 3 ¢ ( 0 3 0 ( ( 0 3 3 ¢ 3 3 . Sa a a i v ya a ti ya "Pe empua a m a a saja ya me ikah ta pa izi wa i ya. aka memampuka me eka e a ka u ia.u : 32) e pijak a i fi ma a ha its se a aima a te se ut i atas. maka apat ije aska ahwa hu kum ikah itu aka e u ah sesuai e a fakt a se a ya me ye tai ya. e aka sehat. e a ama Is am. maka kawi i ah wa ita-wa ita ( ai ) ya kamu se a i: ua.aki se apak.aki.aki. atau u ak u ak ya kamu mi iki. . ti ak k a e a te paksa. ti ak se a ih am haji atau um ah. se a pema uk. a a . 7) Pama (sau a a aki. a em ikia itu a a ah e ih ekat kepa a ti ak e uat a iaya.aki ka u . uku ikah te i i atas: a.47 ”Da jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i te ha ap (hak-hak) pe empua ya tim ( i ama a kamu me awi i ya). Wa i mempe ai pe empua . 2) Kakek. Kemu ia jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i . . Ca suami. 4) Sau a a aki.aki. Ija iucapka eh wa i mempe ai pe empua a ka u iucap ka eh mempe ai aki. Si at aka . me eka (ti ak se a itaha ). C a ist i.a ya ayak ( e kawi ) a i ham a-ham a sahayamu ya e aki a ham a-ham a sahayamu ya pe empua .aki se apak. sya at ya a ta a ai e a ama Is am. maka a am situasi a k isi s emacam itu sese a ha am u tuk me ikah.ya) a i Maha Me etahui. a usia seku a -ku a ya 19 tahu . ya te i i ata s ija a a u .a ya e um a i . " (H .S. uka mah am (pe empua ca ist i) . apak ti i ti ak sah me ja i wa i.e a p ia. maka pe ikaha itu ata (ti ak sah). u ahma . 3) Sau a a aki. a ti ak se a ih am haji a um ah.e a pe empua . maka (kawi i ah) se a saja. Se a jika mc ikah ikhawati ka ha ya aka me imhu ka mu a at ya e ih esa pa a a ai . c. ti ak se a ih am haji atau um ah.a ya se a i ia i a ta a kamu. D a Maha uas (pem e ia .ya.aki a i sau a a aki. atau sakit i a. Misa ya a . sya at ya aki. ti a atau empat. sya at ya a ta a ai e a ama Is a m. a i . ha a a i ca suami. uku ikah uku ikah a a ah u su -u su ya hams ipe uhi u tuk me a su ka suatu pe ikaha . a usia seku a ku a ya 16 tahu . a i ( ewasa)." (QS. . . (QS. ti ak e suami. . ti ak ka e a te paksa. e a .aki seka u .a ah kecua i asa i) Me e ai susu a a u uta ya me ja i wa i a a ah se a ai e ikut : 1) apak ka u . ika me eka miski . Da am ha i i setiap muka af pe ti u tuk me etahui ya. 6) ak aki.aki apak). yaitu apak a i apak mempe ai pe empua . 5) ak aki. e a .aki a i sau a a aki. 3. Ija a ka u i i i akuka eh wa i mempe ai pe empua a mempe ai aki.

48 8) ak aki- aki pama . 9) Hakim. Wa i hakim e aku apa i a wa i ya te se ut i atas semua ya ti ak a a, se a e ha a a , atau me ye ahka kewa ia ya ke pa a hakim. Me e ai susu a muh im, sepe ti ya te apat a am QS - isa’ ayat 23 :

Ÿs  ξù ∅γ/ ΟF=zŠ #θΡθ3? Ν9 β*ù ⎯γ/ ΟF=zŠ © ≈9# Ν3←$¡Σ ⎯Β Ν2‘θfm Î Î ç ù y y ( ç ä s ö © Î s àx t x © $ Î y ny ô s t Î ÷ t ÷ W $ ”Diha am an atas amu (menga ini) i u-i umu; ana -ana mu yang pe empuan; sauda a-s auda amu yang pe empuan, Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan; Sauda a-sauda a i umu yang pe empuan; ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i ; ana -ana pe empuan da i sauda asauda amu yang pe empuan; i u-i umu yang menyu sui amu; sauda a pe empuan sepe susuan; i u-i u iste imu (me tua); ana -ana is te imu yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a amu elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya; (dan diha am an agimu) iste i-iste i ana andungmu (m enantu); dan menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang Telah te jadi pada masa lampau; Sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Da i ayat te se ut, ada 14 muh im yang ha am dini ahi la i-la i, yait u : 1. I u-i umu 2. Ana -ana mu yang pe empuan 3. Sauda a-sauda amu yang pe empu an 4. Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan 5. Sauda a-sauda a i umu yang pe em puan 6. Ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i 7. Ana -ana p e empuan da i sauda a-sauda amu yang pe empuan 8. I u-i umu yang menyusui amu; sauda a pe empuan sepe susuan 9. I u-i u iste imu (me tua) 10. Ana -ana iste im u yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a am u elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya 11. Iste i-iste i ana andungmu (menantu); 12. Menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang telah te jadi pa da masa lampau. 13. Kafi . 14. Mu tad 15. Du ha a epada o ang tua. 16. Musy i 17. Pezina e. Dua o ang sa si, sya atnya Islam, alig, e a al sehat, me de a (t ida sedang ditahan), la ila i, adil, dan tida sedang ih am haji atau um ah. Pe ni ahan yang dila u an tanpa sa si adalah tida sah. Sa da Na i v : "Tida sah ni ah melain an dengan ali dan dua o ang sa si yang adil." (H . Ahmad) du ahman,S.Ag SMA Kelas XII

¦

¡

¡    

¢ ¡

¡   ¡   ¡     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡  

¡   

3! 33 0 3 ¢   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡

  ¢ ¡ ¡

¡

 

¡

¢

¢

3 0   ¡

 

¡

¨ ¢ ¢   ¡   ¢   ¦ ¡ ¡ ¦ ¡   ¦ ¡

0 3     ( (    3 3 3 0   ¢ 3 ( 0 0  0 ¢ ¢ ¡ ¦   ¢         ¡   ¦ ¡   ¡   ¢           ¡       ¡ ¢ ¡ ¢   ¡   ¢ 8   ¢   ¢ ¢   ¤ ¡  ¡       ¢      

   ¢£ ¤   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡     ¢ ¡     ¡   ¤       ¢ ¡  ¤     ¡ ¡ ¡ ¦     ¡ ¢               ¢ ¢                   ¡ ¡     ¡ ¢     ¡ ¡ ¢ ¢   ¢    

¡   

¤

3 3 (   ¡

 

¡

3

 

(

 

3 3 3 0   ¡ ¤       ¦

¡

0

  ¡  

¢

¡

¡ ¡

3!

¡  

( ¢

(

 

49 4. Ke aji an Suami Ist i Dua insan yang e lainan jenis, la i-la i dan pe empuan yang semula masing-masing e as, ma a setelah meni ah atau menjalin hu ungan su ami ist i, mau tida mau ha us tundu dan patuh epada e aji an masingmasing. S uatu e aji an yang dila u an oleh suami adalah ha agi ist i. Sedang an e aji an yang dila u an ist i a an menjadi ha agi suami, sedang an masing-masing su ami dan ist i mendapat an ha dan e aji an. a. Ke aji an Suami 1) Mem e i naf ah, pa aian, dan tempat tinggal epada ist i dan ana ana nya sesu ai dengan emampuannya. 2) e gaul dengan ist i se a a ma uf. a a yang ma uf adalah a a yang laya dan patut, anta a lain dengan a hla yang ai , penuh as ih sayang, saling mengha gai, saling meme hati an, dan se againya. 3) Memimpin elua ga, yaitu memimpin ist i dan ana -ana nya dalam menjalan an oda o ganisasi elua ga untu men apai tujuan yang diha ap an, yaitu esejahte aan dan e ahag iaan lahi dan atin, dunia dan a hi at. Se a a od ati, la i-la i mempunyai el e ihan di anding an anita, ai se a a fisi maupun mental. Ka ena ele ihan in ilah, telah menetap an ah a pemimpin elua ga e ada di tangan suami., se agaim ana dalam fi man-Nya yang a tinya :

ô Ï ( à x ! y Î u < ÷ t 4 n t ó ß Ÿ ÷ t ª $ Ÿ s y Î Ï ! | iÏ ⎯Β #θ) Ρ& $ϑ/ρ Ùè/ ’?ã ΟγÒ ö Î Ï u ø βθù$ƒ © ≈9#uρ 4 !# á m $ϑ/ =‹ó=9 M≈à ≈m M≈GΖ≈% M≈sÎ=≈Á9$ù 4 Νγ9≡θΒ& ö à u ÷ s " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin a i kaum anita, oleh karena telah mele ih kan se aha ian mereka (laki-laki) atas se aha ian yan lain ( anita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan se a ian dari harta mereka. Se a itu maka anita yan saleh, ialah yan ta at kepada la i memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena telah memelihara (mereka). Wanita- anita yan kamu kha a tirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta atimu, maka jan anlah k amu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesun uhnya Maha Tin i la i Maha Besar. " (QS. An-Nisaa': 34) 4) Mendidik keluar a, terutama pendidikan a ama se a aimana dite askan dalam firman –Nya :

î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ ru ö ä | à r (þ è ( ã t u t Ï © $ pš r ‾ "Hai oran -oran yan eriman, peliharalah dirimu dan keluar amu dari api neraka yan ahan akarnya adalah manusia dan atu; penja anya malaikat-malaikat yan kasar, yan keras, yan tidak @ durrahman,S.A SMA Kelas XII

¤

¡

¢

¢ 

¡  ¡

¡

¤ ¡ ¢ 

¢ ¡

 

¢ 

 

¢ ¡

¡ 

¢ ¢ 

¡ ¢   9

  ¡ ¡ ¡     ¡

¡

¡

¡   ¤ ¡ ¢ ¤ ¤  ¡

¡

¢ ¡ ¡ ¦  ¡     

¢ ¡ 

  ¢   ¡   ¦ ¡ ¡   ¡   ¦   ¡ ¡   ¡ ¡    

¡

¡ 

¡

¤ 

¡

  

¢ ¢ ¢

  ¢ ¢ ¢ ¡ ¢

¡ ¡

¤ ¡ 

  ¥

¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¢ ¢     ¤ ¢ ¢     ¢  ¡ ¡ ¡ ¤ ¦

8 ¥

¡ ¢

¡ ¡ 

¡

¡ 

 

¢

 

   

¢ 

  ¦ ¡   ¢ 

¢  

¢ ¢ 

¤ ¡     ¢ ¤

¢ 

¤

 

¡

¢

¤ 

¢

¢

50

. Ke aji an Istri

1) Patuh dan taat kepada suami dalam atas- atas yan tidak menyimpan dari ajar an Islam. Perintah suami yan ertentan an den an a ama Islam tidak aji ditaat i. 2) Memelihara dan menja a kehormatan diri dan keluar a serta harta enda suam i. 3) Men atur rumah tan a. Ke aji an ini tidak erarti harus dikerjakan sendir i, tetapi dikerjakan oleh semua an ota keluar a. adi, ke aji an ini le ih any ak ersifat tan un ja a , sesuai den an fun si se a ai i u rumah tan a. 4) Me melihara dan mendidik anak. Se a aimana suami, istri pun erke aji an men asuh d an mendidik anak. Fun si istri se a ai pen asuh dan pendidik anak le ih esar di andin suami, se a pada umumnya istri le ih dekat hu un annya den an anak, ter utama pada aktu anak masih kecil. 5) Bersikap hemat, cermat, ridha, dan syukur serta ijaksana, tidak mempersulit atau mem eratkan suami. B. HIKMAH PERKAWINAN Pernikahan adalah ikatan atin antara seoran pria dan ani ta se a ai suami istri. la merupakan pintu er an kehidupan erkeluar a yan me mpunyai pen aruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluar a yan koko h dan aik menjadi syarat pentin a i kesejahteraan masyarakat dan ke aha iaan umat manusia pada umumnya. A ama men ajarkan ah a pernikahan adalah sesuatu yan suci, aik, dan mulia. Pernikahan menjadi dindin kuat yan memelihara manusia dari kemun kinan jatuh ke lem ah dosa yan dise a kan oleh nafsu irahi yan ta k terkendalikan. Banyak sekali hikmah yan terkandun dalam pernikahan, antara l ain se a ai kesempurnaan i adah, mem ina ketenteraman hidup, menciptakan ketenan an atin, kelan sun an keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain . Di a ah ini dikemukakan e erapa hikmah pernikahan. 1. Pernikahan Dapat Menci ptakan Kasih Sayan dan Ketenteraman Manusia se a ai kelen kapan jasmaniah memer lukan rohaniah. Ke utuhan kepentin an rohaniah ke utuhan pria yan kepada anita . Demikian merupakan lem a a yan Pernikahan merupakan lem a a ketenteraman, dan kasih sayan erfirman: makhluk yan mempunyai dan rohaniah sudah pasti ketenan an jasmaniah dan jasmaniah perlu dipenuhi dan perlu mendapat perhatian. Ada pem enuhannya ter antun ju a se aliknya. Pernikahan dapat men hindarkan ke elisahan . yan ampuh untuk mem ina ketenan an, keluar a. @ durrahman,S.A SMA Kelas XII 

¢ ¤  ¢ ¤  ¤ ¢ ¢ ¢ 

¢ ¢ ¢ ¢

¤ 

¢ 

¢

mendurhakai terhadap apa yan diperintahkan-Nya kepada mereka akan apa yan diperintahkan." (S. At-Tahriim: 6) Dalam mendidik ikan anak harus mendapat perhatian yan enar, se a oran tua atas erhasil tidaknya mendidik anaknya menjadi oran yan taat

dan selalu men erj keluar a, pendid ertan un ja a kepada a amanya.

¢

¤

¢ 

¢

¢ ¤  

 ¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¢  ¢

¢ ¢ 

¢ ¢

¢ ¢

¤ ¢ 

 

¢

¢

¢  

¢  

¢ 

 ¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢ ¢  

¢

¢ 

¢ ¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢  ¢ ¢ 

¢ 

¢  ¤ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢

¤ ¢ 

¢

¢

¢ ¤ 

¢

¢

¢

¢ ¢  

Sesungguhnya pada yang demi kian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sesudah menikah." (QS. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita seca ra baik dan terhormat. Bersabda yang artinya "Apabila telah mati anak cucu Adam . Tabrani) 4. ia eh me awi i wa ita ya ωθÛ Ν3ΖΒ ìÜG¡ Ν3ΖΒ MΖè9$# ‘ ya e . a i u ak.51 ¨ u ¨ à u ÷ t Ÿ y u y ø s Î ( þ ã ä ó t jÏ [ u ø r ö ä Å à r ô iÏ ä s t n y ÷ r ÿ Ï Ï t u "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-is tri dari jenismu sendiri. Bukhari) 3. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya.S. yaitu sedekah jariah. d an di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Firman dalam Al-Qur’an yang artinya :   ¢ 3 3 33 3 0 ¢  3 3 ( 0$ ¢ 3   3   ¢ 0 3  $ (  3 (  ô s nt ¨ Ï s Ï oÏ ÷ ß ø$ Ï V≡‹‚GΒ ωρ M≈s ≈¡Β ÷s ÷ Îs "Da a a siapa i a ta a u tuk me awi i wa ita me ima ."(HR. ilmu yang berma nfaat. Anak yang saleh adalah idaman semua orang tua. Rasulullah J . Selain sebagai penerus keturunan. y Ï | ã β&ρ 4 me eka) ya ti ak cukup pe e a jaa e ima . Pernika han Dapat Memelihara Ketinggian Martabat Seorang Wanita Wanita adalah teman hidu p yang baik. Aga ma Dapat Terpelihara Menikahi perempuan yang saleh. supaya kamu cenderung dan meresa tenteram kepadanya." (HR. Dengan Pernikahan. terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan keluarga. keduanya harus memperlakukan dan menggau li pasangannya secara baik dan terhormat pula. maka hendaklah ia memelihara separo yang tersisa.u ak ya u ahma . Pernikahan Dapat Melahirkan Keturunan yang Baik Setiap orang mengingink an keturunan yang baik dan salch. anak yang saleh akan selalu mendoakan orang t uanya. Mempunyai istri yang saleh. berarti menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. bahtera kehidupan rumah tang ga akan baik. Ar-Ruum : 21) 2. memberikan penghargaan yang tinggi kepada istr i yang saleh. SM Ke as   0 3      (¢£ ! ! 3 ( ¢ ( ¢   ( 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 ( o ó ß ø$ y £ Å ô é !s kamu ( a eka a i kamu XII M3=Β $Β ⎯ϑù M≈ΨΒσϑ9# M≈Ψ|Ásϑ9# xÅ6Ζƒ β& Îs 5 y ÷ Å x Ï −ã Ÿ u . berjal an dengan teratur. Beliau bersabda yang artinya "Barang siapa yang dianugerahkan istri yang saleh. Rasulullah J . Karena itu tidak boleh dijadikan mainan. maka sungguh-sungguh telah menolong separo agama nya. dan anak saleh yang mendoakannya.

maka apat te je umus ke em hah pe zi aa atau pe acu a ya i a a ke as eh a ama. T K D U UK P G TI T K Ta ak me u ut ahasa a a ah me epaska ikata . isaa : 25) ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . sa i me ." (QS. Fi ma a am Su ah -Is aa ayat 32: "Da ja a ah kamu me ekati zi a. Kemu ia i a kamu ti ak me yukai me eka. maka atas me eka sepa hukuma a i hukuma wa i tawa ita me eka ya e suami. a apa i a me eka te ah me ja a i i e a kawi . yaitu pe ikaha . Pe ikaha Dapat Me jauhka Pe zi aa Setiap a . ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x. a tetap me cu i pe ya u a ya ti ak sehat. me sya iatka atu a pe ce aia . se a me ekapu wa ita-wa ita ya meme iha a i i. a ama mem uka pi tu pe ye amat e upa em a a ya suci . afsu i i meme uka pe ya u a e a aik.a ya e ima . Seki a ya a am pe au a suami ist i ti ak apat me capai tujua a i ika h. (QS.S. se aha ia kamu a a ah a i se aha ia ya ai . maka p e au a ke ua ya me ja i se a pe pisaha a ta a satu ke ua a e a ke ua a ai ya. sehat. yaitu ti ak a a ya kete te ama . ka e a itu kawi i ah me eka e a seizi tua me eka a e i ah maskawi me e ka me u ut ya patut. ti ak me ja ika ta ak itu se a ai sesuatu ya ti ak e atu a me a i ka me ja i aka pe kawi a e a meme iha a ti aka ya te ja i sewaktu-wa ktu. Da Maha Pe ampu a i Maha Pe yaya . ." (QS. ti ak ha a a i kamu mempusakai wa ita e a ja a paksa a ja a ah kamu me yusahka me eka ka e a he ak me am i kem a i s e a ia a i apa ya te ah kamu e ika kepa a ya. te kecua i i a me eka me ak uka peke jaa keji ya yata. se a aima a me sya iatka atu a e masya akat. me etahui keima a mu. u ahma . aik p ia maupu wa ita scca a a u iah mcmpu yai afsu seksua . ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ ” Hai a . ti ak susi a. a ti ya me epaska ikata pe ika ha . SM Ke as XII § 0 3    (¢£ ! ! 0 33 0 § ¢ ¢   0 3 3 (   0   3 3   3 ( 3 0   ¢ ¢ ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3$0$ 3 3 0 3   3 3 ( ( 0 3   ( 3 3   3 0   3   ( ( ( 0 3 3   3 3 ( 3 3   3 3 (   (3 ( ( 3 0 0 3     ¢ ( 3 ¢ 3   ( 3 (   ¢ 3   3   3 3 ¢ 3     3   3   3 3 3  0 0 0 3     3  $ 3   3 3 3 ( 3 ( 3 ( 0 0 0 0 3  3 3 3   3 3 ( ¢   3 !8! ! ¨4 4    0   3 0 ¨ ! !8! 0 ! ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 ¢  ( (3 0 3(3 3 0   0 3   3 3  !   ( 0 3 ¢ 0   ¢ 3 3 3 3   ( 3 ( ¢ 0$   3   (3 3 3 3   0 ( 3 3   0 3 3   0 0     3     3 0 3 ( ( ( 3   0 3   3 3 3     ¢ 3 ( 3 ( ( ¢ 0 0 0 3 3  3 ( 3   0 ( ¢ 3 ¢ 3 3 ( 0 3   0 3 3 0  3 3 3   0 3   3 $ 3   3 3   3 3 3 3  ¢ 3   0 3 ¢ 3 3 3 ( 3 3 3! ¢ ( 3 ( 0 0 3 3 3     ¢   ¢   3 ( ( ¢ 3     3 3 ( 00   ¢ 3 3 3 3   3 ( 0 0 0 0     3 ( 3   ¢ 3   ( 3 ¢ ¢ 0 0 0 3 3 3     3 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 (3 0 3 3 ( 3 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3  $ 3  $  ( 2 3 3 0 3 3   3 ( 3 3 ¢   $ ¢ 0 ( ( 3 3   ( 3   3   3 ( 33   ¢ 3 0 0 3 ¢   (   0   3   ¢ 3 ( 3 0 3 3 ¢   (   3! 0 3 ¢ 3   ¢ 3 ( ¢ ¢   (   ( 3 3 0 3 3  $ 3 ( 3 3 0$ ¢   ¢ 3 3 ¢ 3 (  $    3 3 3 3 ¢  0 0 3 3 3 (   ( 3   3 ( ¢ 0 0 0 0 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 ( 3   3 0 3 3 3 3 (   3 3   0 3 3 3 3 ¢ 0   ( . uka pezi a a uka (pu a) wa ita ya me am i aki. U tuk me hi a ka i a i ke istaa itu. (Ke eha me awi i u ak) itu. Sa u a ya aik. ika afsu i ahi esa tetapi ti ak mau ikah. sesu uh ya zi a itu a a ah suatu pe uata ya keji a suatu j a a ya u uk. a a ah a i a . a sah a a ah me a ui pe ikaha .aki ai se a ai pia aa y a. pa aha me ja ika pa a ya ke aika ya a yak. kemu ia me eka me e jak a pe uata ya keji (zi a). eh se a itu. -Is aa : 32) C. Da e au ah e a me eka seca a patut. se a ka me u ut isti ah a a ah me epaska se a pe empua a i ikata p e ikaha .is aa : 19) 5. (maka e sa a ah) ka e a mu ki kamu ti a k me yukai sesuatu.52 mi iki. a sa i mem a tu. a me a a atu a a ama.a ya takut kepa a kesu ita me ja a i i ( a i pe uata zi a) i a ta amu. a kesa a a itu e ih aik a imu.

2) i a a Ta ak Se a s uami apat me jatuhka ta ak kepa a ist i ya apa i a i a am umah ta a ti ak i apatka kete te ama a ti ak a a a i ja a ke ua ya. maka ti ak a a sa atas ke ua ya te ta aya a ya i e ika eh iste i u tuk me e us i i ya. Itu ah hukum-hukum . tetapi ha te se ut i ehka eh sya a aima a sa a asu u ah : 3   2 0 ¢   3 ( 3 3   (     (   0 3 0   ¢ 3 3   ( ( 3 ( 3   3 ( 3   ( ( 3   ( 0 3 3 0 3 3 0$ ( 0   3 ( ¢ ( 0     3 0 $ 3 ( 3 (   3 0 (   ( 0 ¢ 3 0 3 0$ ¢ 3 ( 3 (( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 ( ( 0 3 3 ( 0 3 3 3 3 0   0   3 0     ( 0 3 3 ( 0  3 ( 3  $   3 3 0   3   0 3 3 ( 3 3 0 0 3 ¢ ( 0 3   3¢0   00 0 ¨ (¢ 0 3 3 ¢ ( 3  0 ¢ ( 3 0 3 3 3 ¢   3   ¢ ( 3 0 ( 3 3 ( ( ! ! ( 3 3 ¢      (¢£ yaitu pe ce ai ama a ta a c c k. se .: "Sesuatu ya ha a ya amat i e ci ia ah ta ak. ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x. kecua i ka au k e ua ya khawati ti ak aka apat me ja a ka hukumhukum .a u atau ti ak je as e a ti ce ai. yaitu se a ai e ikut : a) Sa ih (te a ) aitu ka imat ya je as me a u maksu memutuska ikata pe k awi a .saw. (si i a ) aitu ka imat ya m asih a u. Ti ak ha a a i kamu me a m i kem a i a i sesuatu ya te ah kamu e ika kepa a me eka. supaya masi -masi apat me ca i pasa a ya a ya ta ak itu i e ci . " (H . maka ja a ah kamu me a a ya. De a ja a te se ut iha apka te ja i kete ti a a kete te ke ua e ah pihak. Fi ma : ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . Ta ak i i apat i e ika sampai ti a ka i. Se e iat a ama. ) Ki ayah .aki ai a ita ak pu a eh suami ya ya ke ua. SM Ke as XII § 0$ 0$   3 ¢ ¢ ( $ $ 3 3 3 3 ¢   3   3 3   3 3 ( 3 ¢   0     3 0 0 0 3 0$ 0 0 0 3 3 3 ( 3 0 0 0 0 (   3 ¢ ¢ 0   " ¥ ! 3 3  $ 3  $ !0 0 3 3 3 3   ¥ 3  3 0 0$ 3   3   3   ( ¢ 3 ¢ ( 3 3 3 3 0 3 ( ( ( ( 3 3 0 3 ¢   0 0 0   3   ¢ ( 3 ¢ 0 0   3 3 ( ¢ 3 0$ 0 0   3 3 ( 0   ¢    3     ¢ ( 3 3 ( 0 ¢ ( 0 0 ((   0$ ¢ ¢ ¢ 0 ( 3  0 3 0 0 ( ¢ ( ( 3 ( 3   0 ( ( 0 ¢ 3   ( 0 0 0 (  3  $ 3 3 0 ¥ ( 3 ¢ 0 0 3 3   ( 0   ( 3 0 3 3         ¢ 0 3 3 3 3   (3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0   3 3 3 (3 3 3 (   ¢ ¢ ( (   3¢ 3 ( ( 8 ¢! ¨ 00 0 ¨ ¢   ¢   e a kea i a i e i ya ja a ke ua a i se a a kesuka a itu. Sete ah itu eh ujuk a i e a ca a ya ma uf atau me ce aika e a ca a ya aik. a a siapa ya me a a hukum-hukum me eka itu ah a . Fi ma : 0 u ahma . atau pe i ah a i si i". ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ " Ta ak (ya apat i ujuki) ua ka i.S. sepe ti suami me ataka : "Pu a ah e kau ke umah ke ua amu. Ka imat i i ka au ika itka u tuk me jatuhka ta ak a u ah me ja i ta ak. ika kamu khawati ah wa ke ua ya (suami iste i) ti ak apat me ja a ka hukum-hukum . Me ucapka k a imat i i ti ak pe u e a iat." (QS. kata ya te ah e sa a asu u ah . sepe ti se a suami me ucapka : "Saya ce aika e kau". kecua i apa i a si pe emp ua itu te ah me ikah e a aki. 1.53 Da i u Uma .a ya za im.a a ah: 229) apu ta ak ti a ti ak eh ujuk atau ikah kem a i. u Dau a I u Majah) 1) afaz ta ak Pe kat aa ya ipakai u tuk me ta ak ist i a a ua macam. a . ta ak satu atau ua masih eh ujuk (kem a i) se e um ha is i ah ya a eh ikah kem a i e a aka a u sesu ah i ah.

Muslim) c) Penda at etiga atuh tala satu. Kemudian jika mereka kem ali (kepada istrinya). tida ada d sa agi eduanya ( e as suami ertama dan istri) untu awin em ali ji a eduanya er enda at a an da at menjalan an hu um-hu um . Daru utni) ) Pend a at edua Tala 3 u an erintah Rasulullah . Al. tida lah eg itu erintah . ma a saya ruju istri saya. yang se ai nya ditala wa tu suci. sesungguhnya Maha Pengam pun lagi Maha Penyayang. atau terus anlah er awinanmu dengan ai .. Khulu . erdasar an sa da Rasulullah: " arang sia a mengerja an suatu e erjaan yang tida sesuai dengan erintah ami. eti a ehenda A dullah henda di sam a i an rang e ada Rasullullah saw. yaitu se agai eri ut : a) Penda at ertama atuh tala tiga. "Ma a er ata A dullah: "Rasulullah menyuruh saya su aya saya ruju e adanya." (HR. Ka tanya : A dullah in Umat telah ercerita e ada amu ahwa ia telah menala ist rinya dengan tala satu eti a istrinya sedang haid.Ag MA Kelas XII ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ $ ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ " $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡  ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ 8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ 6 ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ " ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ 5 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ 6 5 ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¥ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ." ( HR. se erti sa da Rasulullah yang artinya Dari Hasan. . erla u hu um tala satu se ert i di atas masih leh ruju em ali e ada istrinya setelah itu tida leh mem eri an tala lagi. a a ah leh saya ruju e adanya? " awa Rasullullah : "Tida leh. ma a erem uan itu tida halal lagi aginya hingga dia awin dengan suami yang lain.saya tida a an mencam uri eng au" atau "Demi . ihar. emudian Rasullullah ersa da: "A a ila ia suci tala wa tu itu. sesungguhnya eng au telah menyalahi sunah." Fi rman : ÷ Îu β)ρ ∩ ∉∪ Ο‹m‘ ‘θ î !# β*ù ρ™$ù β*ù ( κ−& πè/‘& È/ ? Νγ←$¡Σ ⎯Β tβθ9÷σƒ t⎦⎪%#9 Ò Ï § Ö "Kepada orang orang yang meng ilaa' istrinya di eri masa tangguh empat ulan (la manya). Kemudian suami yang lain itu mencerai annya.a arah: 230) Ada e era a enda at tentang jatuhnya t ala tiga. saya tida a an mengham iri eng au selama em at ulan. Lian.. alau saya tala istri saya dengan tala tiga .. Kemudian A dullah erma sud menjatuh an dua tala lagi ada iddah. a. "Demi . eliau ersa da: "Hai i nu Umar. Dan jika @ durrahman. misalnya dengan uca an. Pengertian Ila’. (QS. ma a e erjaan itu di t la . erla u segala hu um tala tiga.54 yy$Ζ_ ξù $γ)=Û β*ù 3 …ν î % ρ— x3Ψs? © m ‰è/ ⎯Β …&! ≅tB ξù $γ)=Û β*ù u ã Ÿ s y s ‾s Îs ç u r ! y Íö nt "Kemudina ji a suami men la nya ( sesudah tala yang edua). ia sud ah " ain" dan eng au er uat ma siat (melanggar) hu um. dan Fasa h 1) Pengertian Ila Ila’ artinya sum ah suami e ada istrinya ahwa la tida a an mencam uri istrinya dalam masa em at ulan. ah an dilarang yang erarti ta la 3 tida sah. "A dullah e rtanya: " agaimana ya Rasullullah.

A MA Kelas XII ¦  ¢ ¡ ¡     ¡   ¡   ¡ ¡     ¡       ¡   ¢   ¡   ¢   ¢ ¢ ¢ ¤ ¡ ¡ ¢     3) Penge tian ziha Î ó ß ç y ¨ é ÷ Î 3   ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡   6   ¡     ¢ ¡   ¡   ¡   ¢ 5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6   ¤ ¢ ¡     ¡ " ¥6 ¡     5 5 5 ¢ ¡       ¡ ¢ ¡   ¢   ¢     ¢ ¢    (¢ ¡   ¡ ¡     ¢ . Apa ila seseo ang mengata an demi ian dan tida di te us an dengan tala . suami tersebut harus dapat mengajukan empat orang saksi. ma a pe sa sian o ang itu ialah empat ali e sumpah dengan nama . kemudian yang terakhir ditambahkan lagi dengan kalimat "Atasku lak nat sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini". Al a arah: 226 227) uami yang meng ila’ istrinya harus menun ggu empat bulan. ia diwajibkan membayar kifarat (denda sumpah) saja. suami di ena an hu uman de a delapan puluh ali se a tuduhan itu palsu. Su ami boleh bersumpah dengan nama sebanyak empat kali dan diakhiri dengan kalimat "Laknat terhadap diriku jika aku berdusta. Dengan mengucapkan: "Saya persaksikan kepada bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya. ka lau dia mcngandung itu bukan anak saya." (QS.55 mereka erazam ( ertetap hati untuk) talak. Li’an adalah perkataan suami dengan maksud m enuduh istrinya berbuat zina. suami boleh menceraikannya dengan talak sat u. Apabila telah habis masa empat bulan ti dak juga kembali menggauli istrinya. padahal me e a tida mempunyai sa si-sa si selain di i me e a sendi i. hakim menc eraikan istrinya itu atas nama suami." (Q . Fi man : ‘↔≈9# ω) ΟγG≈γΒ& β) ( ΟγF≈γΒ& ∅δ $Β Ογ←$¡Σ ⎯Β Ν3ΖΒ βρ Îγ≈àƒ ⎦⎪%!# Ï‾© $ @ u ahman. sesungguhnya dia adalah te masu o ang-o ang yang e na . suami boleh menggauli istrinya kembali dengan mcmhayar kif arat (denda)." Perkataan tersebut hendaklah diulanginy a empat kali. atau menceraikan istrinya. Dan (sumpah) yang elima ah a la nat atasnya ji a dia te masu o ang-o ang yang e dusta. Apabila sudah habis masa empat bulan itu. . kalau suami tidak mau menggauli dan tidak pula mau mcnceraikannya. bahwa dia telah berzina. Apabila seseorang menuduh istrinya telah berbuat zina. An-Nuu : 6-7) Andai ata suami yang menuduh itu tida dapat mengaju an empat o ang sa si dan tida pula mau e sumpah dengan nama empat al i pula se agaimana di atas. sesungguhnya Maha Mendengar lagi Mah a Mengetahui. Bila dalam waktu empat hulan tersebut kembali bergaul dengan is trinya. dan ha am atasnya e amp u dengan ist inya se elum mem aya ifa at. Adapun yang dima sud dengan ziha adalah seo ang suami menye upa an ist inya den gan i unya sehingga ha am atasnya sepe ti ata suami epada ist inya: "Eng au ta mpa sepe ti punggung i u u". aji atasnya mem aya ifa at." Firman : 2) Pengertian li’an ß t ö r ó Ï Ï t r ä y y t s ö ß Ý à r H Î â !y pà ö ç ° ä t ó s u ö ß y ø r ì/‘& Οδ‰ & ο‰≈γ "Dan o ang-o ang yang menuduh ist inya ( e zina).

" (Q . 3. 6. (Q . maka ti ak a a osa atas ke uanya tentan aya an yan i e ikan oleh iste i untuk mene us i i nya.aqa ah: 229) 5) Pen e tian Fasakh Fasakh a tinya usak atau putus. a anya cacat. e a -se a fasakh a alah: 1. ila atau c penyakit kusta. pa ahal) tia alah ist i me eka itu i u me eka. AI-Mujaa ilah: 2) Khulu' a alah pe ce aian yan tim ul atas kemauan ist i en an mem aya 'iwa kepa a su ami. Itulah hukum-hukum . etelah itu oleh ujuk la i en an ca a y an ma uf atau mence aikan en an ca a yan aik. lemah zaka . Fi man : 4) Pen e tian khulu' !£ Ï ( ä è ùs ö à s ‘ Ïs Ÿ u $ϑΒ #ρ‹{'? β& Ν69 ≅t† ωρ 3 9⎯≈¡m*/ xƒ £? ρ& > ρ èÿ3 8$¡Β*ù ( y ß ã £ y t t t u y ß t ÷ s Ÿ s « $ ß ß ã y ùÏ Ï Î ô y t ø $ u Ï y Íö nt y o ã Ÿ s Šρ‰n ‰è Talak (yan apat i ujuki) ua kali. Pe ce aian en an fasakh ini ti ak ap at i ujuk. ti a k memenuhi janji. kecuali kalau ke uanya khawati ti ak akan apat menjalankan hukum-hukum .. ika kamu khawati ah wa ke uanya (suami iste i) ti ak apat menjalankan hukum-hukum . Pe ce aian yan iakukan seca a khulu' e aki at ekas suami ti ak apat u juk la i an ti ak oleh menam ah talak sewaktu i ah. maka jan anlah kamu melan a nya.. a an siapa yan mel an a hukum-hukum me eka itulah o an -o an yan zalim. (men an ap ist inya se a ai i unya. ha us en an aka a u. MA Kelas XII 5 5 @ u ahman. 4. ti ak men apatkan nafkah. A1. I u-i u me eka ti ak lai n hayalah wanita yan melahi kan me eka. an pe usakan ini ilakukan oleh hakim en an sya at an se a -se a te tentu tanpa ucapan talak. 5. hanya i olehkan nikah la i en an aka a u. Dan sesun uhnya me eka sun uh-sun uh men ucapkan pe kataan yan mun ka an usta . masalah uan elanja.A 5   ¥    ¥     ( ¢   ( ( ¢     ( ( ¢ ¢ (   (   ¢   (   ¢ ( ( ( (   ¢ ¢ ( ( (     ( ( (   (   (   ¢ (   ¢ ¢  ( ¢   ( ( (( ¢ ¢   ¢   5 (             ¢   ¢   ¢ 5     ¢ (   ( ( (   ( ( (       (   ¢   ¢ ( (       ¢ ( ( ¢ ¢ ( (     (      ¢ (      ( ( ¢   ¢     §       ( ( ( ( ¢ (   (         (   ( (           ( ( ( ¢ ¢     ¢ ¢ ¢ ¢   ( ¢ ¢     ¢        (¢ ( ¢ 5 ( . 2. maksu nya pe ce aian en an me usak hu un an ni kah anta a suami ist i. Ti ak halal a i kamu men am il kem ali a i sesuatu yan telah kamu e ikan kepa a me eka. kalau suami hen ak kem ali kepa a ist inya.56 " an -o an yan e ziha ist inya i anta a kamu. .

ukha i Muslim) leh ka ena itu. alam Islam anak se a ai penyam un ene asi men apatkan pe hatian yan se ius an me upakan amanat . Dalam ha anah te kan un pemeliha aan jasmani. yaitu men i ik an men aja . Me eka selamat men ha api co aan an ujian yan i e ikan pa a i inya. Anak yan a u lahi alam kea aan suci e sih (fit ah).A MA Kelas XII   ∩ ∇∪ ΟŠàã _& …ν‰Ψã !# χ&ρ πΖGù Ν. Anak itu apat menja i musy ik. ohani. e a ti telah lepas a i tu as yan akan ipe tan un jawa kan kepa a nya kelak i akhi at.ya. an tuanyalah yan memeliha a an apat mewa nai se ta men a ahkan anak itu. Kalau o an tua telah melaksanakan tu as ini e n an aik. eo an anak apat men anta kan ke aha iaan o an tuanya jika ia menja i anak yan saleh. peliha alah i imu an kelua amu a i api ne ak a yan ahan aka nya a alah manusia an atu. e an kan alam ta iyah apat ilakukan oleh kelua a an isa ju a o an lain. isa menja i ahan an ujian yan e at a i o an tuanya. an se a ainya te antun a aimana o an tua men a ahkan nya. se an kan ke a at yan i ahulukan a alah ke a at apak jika tin katannya sama. kemu ian i unya i u. an pen i ikan yan ilakukan oleh kelua a. an mem ina kep i a ian yan luhu an e taqwa kepa a . (Q . e itu ju a se a liknya. e akti. A apun u utan o an yan e hak memeliha a an men i ik anak a ala h: 1. At-Tah iim: 6) etiap o an iwaji kan memeliha a i i an kelua anya a i api ne aka en an c a a memeliha a. i a at ke tas putih yan apat itulisi en an tinta wa na apa saja. men i ik.57 5 5 @ u ahman. Pen i ikan le ih e sifat p ofesional an fo mal. yan ti ak men u hakai te ha ap apa yan ipe intahkan. alam se uah ha is yan a tinya " etiap ayi yan ila hi kan atas fit ah (kesucian). I u. Anju an an asa hukum pelaksanaan ha anah a alah fi man u ah At-Tah iim ayat 6:     ¢   ¢ ( ¢ ( ¥   ( ( ¢  ¢        5 ¢ (        ( ¢ ¢       ¥ § (   ¢ ( 5 ¢   ¢ ( ¢ (   ¢   ¢ ( (       ( (   §   ( (   ¢     ¢   ¢ ( (     ¢ (     ( ¢   ¢ ( ( (     (   (   (   ¢ ( 5     ( (     (   ( (   (    ¢ ( ( ¢   (     ¢    (   (  5  ( ¢   ¢   ¢    (      (   ( ¢     ¢ (     ( (     (   ( (     ( (         ¢ ( (   ( ¢ ( ¢   ( ( (   (     ¢ ¢   ¢   ( (   ¢ ¢ ( ¢  ( ( ( ( ( (  ¢ (   5     (   ¢   (¢ ¢ ( 5    (¢ ( ( ( ( ( (      ( ( ( ¢ ‾ . u × u ÷   î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ u ö ä | à (þ è ( ã t u t Ï © $ pš " Hai o an -o an yan e iman." (HR. kecuali anak ti ak mempunyai kelua a. a a Rasulullah . maka sesun uhnya ke ua i u apaknya yan menja i kannya Yahu i. apat menja i munafik.ya k epa a me eka an selalu men e jakan apa yan ipe intahkan. Ha anah 1) Pen e tian ha anah Ha anah a alah men i ik an memeliha a anak sejak lahi sampai ia san up e i i yan ilakukan oleh kelua a atau ke a at anak. yan ke as. Demikian fi m an alam Al-Qu ’an: (     5       ( ( (   ( 5 ¢ (     ( (     ( ( ( ( ¢  ¢ ¢  (   (  ¢   ¢       ¢ ( ( ( ( (     ( (   ( (     ¢ ( ¢  (       (   ( ¢ ( ( (    ¢   (( ( (   ( ¢   ( . penja anya malaikat-malaikat yan kasa . an men oakan o an tuanya." (Q .‰≈9ρ&ρ Ν69≡θΒ& $ϑΡ& #θϑ=æ#ρ Ò Ï t íô ÿçy Ï © $ "Dan ketahuilah ahwa ha tamu an ank-anakmu itu hanyalah se a ai co aan an ses un uhnya i sisi -lah pahala yan esa . as ani atau Majusi. Al-Anfaal: 28) A apun yan penti n a alah a aimana ca anya men a ahkan anak a a apat melaksanakan pe intah a n menjauhi la an anla an an. Ha anah e e a en an ta iya h (pen i ikan). .

c. e an menu ut istilah a alah men em alikan pe empuan kepa a pe nikahan pa a masa i ah talak. yan ukan talak ain en an ca aca a te tentu. a) Ist i. a. au a a pe empuan sekan un le ih e hak a i sa u a a pe empuan se apak atau sei u. kon isi. U utan ha in i asa kan pa a pe talian mah am. te utama yan e hu un an en an u i peke ti. Fi man : . Ti ak te ikat en an peke jaan yan menye a kan ia ti ak apat melakukan ha anah en an aik. pihak lakilaki en an u utan sesuai u utan pe empuan i atas yan e kewaji an menja i ha in.. an yan mukalaf. au a a pe empuan sei u le ih e hak a i pa a sau a a pe empuan se apak. f. se elum ia sempu nakan pem a ian waktunya te ha ap ist i yan italak. ) aiz = Yaitu hukum ujuk yan asli. . e) unah = Yaitu jika yan imaksu oleh suami untuk mempe aiki kea aan ist inya. an ti ak te an u in atannya. ika a i ke a at laki-laki ju a ti ak a a. e akal. ali . jika me eka (pa a suami) itu men hen aki islah .. akan tetapi apat me nja i sunah apa ila maksu ujuk itu untuk mempe aiki ist i atau hu un an anta a ke uanya. Ha in ti ak e suami laki-laki lain (ti ak a a hu un an m ah am en an si anak). 4. pin ah kepa a o an lain yan le ih e manfaat kepa a an ak. Dapat menjamin pemeliha aan an pen i ika n anak.. (Q . PE GERTIA RU UK Rujuk menu ut ahasa a alah kem ali. enek pe empuan i ahulukan atas sau a a pe empuan ka ena nenek le ih e hak a ipa a sau a a pe empuan.58 2. c) Mak uh = Yaitu kalau pe ce aian itu le ih aik a ipa a ujuk ha i (suami ist i). Al. Rukun ujuk itu meliputi hal-hal se a ai e ikut. an pe setujuan an o ta kelua a. ia menja i tan un jawa kaum m uslimin atau peme intah. 3. ka ena h a anah penuh en an tan un jawa . A apun hukum ujuk a alah se a ai e ikut : a) Waji = Yaitu apa ila suami yan menalak salah seo an ist inya. 5 5 @ u ahman. K alau ti ak a a ke a at. Dan suami-suaminya e hak me ujuknya alam masa menanti itu.. U utan i atas apat e u ah menu ut situasi. maka ist i ha us mcmpunyai sya at-sya at te tentu: 1. Mempunyai kemampuan me laksanakan ha anah. e. 2) ya at-sya at ha in atau ha anah A apun sya at-sya at ha in atau ha anah a alah se a ai e ikut. Ti ak mem enci si anak. ahkan ujuk apat menja i ha am apa ila menye a kan ist i te aniaya.aqa ah: 228) 1) Hukum ujuk 2) Rukun ujuk Hukum asal ujuk a alah mu ah ( oleh).. .A MA Kelas XII    ¢ ( ( ¢ (     (       (   ¢ ¢     ¢ ( ¢   ¢ ¢   ( ¢ ¢  ( ( (   ¢ (   ( ¢ ¢ ¢ (   5 (   ( ( ( (   ( (   ( (     ( ¢   ¢ ¢         ( ¢  5     (   (     ¢ ¢   ¢ ¢   ( (   ¢ ¢   ¢     ¢   ( ¢   ( ( ¢ ( (     ¢ ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (     (    ¢   ( ( (     ( 5       ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ( ¢         ( ¥ ( ( ¢ (( ( 5 ( ( ( ( 5   ¢       ¢ (   ¢ ( ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢      ( ¢         (   ¢   ( ( ¢   ¢   ¢ ( ( ( ( ¢   ( (       ( ¢ (     ( ¢ ¢ 5     ( (   (   (( ( ( (   ( ¢ ¢ ( ¢   ¢ ( ¢ ¢  ¢   ¢ (   ¢  ¢ ( ¢     ( (   (     (   (     ( ¢ (   ¢ (   ( ( ( (   ¢       (   (               ( (  § ¢ ( (     ¢ (     (   (      (¢       ¥ (   ¢ (   5   . su ah icampu i oleh suaminya. . Apa ila ti ak a a ke a at pe empuan yan menja i ha in. ) Ha am = Yaitu apa ila te ja i a i se a ujuknya itu menyaki ti ist i. untuk apat ujuk kem ali kepa a suaminya. atau ka ena ujuk itu l e ih e fae ah a i ke uanya. e alikn ya apat menja i mak uh apa ila pe ce aian le ih e manfaat a i kehi upan me ek a.

ma a tiada do a bagimu (pa a al i) membia an me e a be buat te hadap di i me e a menu ut yang patut. telah itentukan alam AlQu ’an. Kemudian apabila telah habi iddahnya. sep e ti : 1. Hal te se ut sesuai dengan fi man .” (QS. kea aan ist i yan i ujuk ha us ise utkan. a tu iddah me e a itu ialah sampai me e a melahi an andun gannya. maka masa iddahnya sampai lahir kandungannya. te ja inya ujuk sewak tu ist i masih alam i ah. isya atkan suami mau me ujuk ka ena kehen ak sen i i ukan ipaksa. Dan a angsiapa yang e ta a epada nis aya menjadi an aginya emudaha n dalam u usannya. Pe kataan suami ketika me ujuk kem ali. PERHITU GA MA A IDDAH (ME U GGU) Wanita yan ice aikan oleh suaminya atau itin al mat] ti ak oleh lan sun kawin la i en an laki-laki lain. c) i at.Ag SMA Kela XII   ( ¤   ©   ©   (   ¡ ( ¡ 7 ¢ ¢       ¡    ¢   ©   ¢ ¢ ¢ ¡     ¡ 5     (   ¡ © ( ¢ ( (   (   ¡     (   ¡     ¡ ¢ ¦ ¡ ¡   (   (      5   (       ¢ ¢   ( ( ¡   ¡ ¤¡   ¢ ¡     © (  ¡ ( ¥   5 5   (   (     ¢ ¢ 5( ©   ( ((   ¡ ¡ ¤     ¡     ©   5     (       ( (       5 ¢   (   ¢   ¢ ¢ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡            ¡ ( ( ( ¥         § ¢     ( ( γ©& π . ilan an a i lama masa tun u. Wanita yang ditinggal mati suaminya. jika ia en an t alak tc us atau talak ti a. 4. At-Thalaaq: 4) 2. Al. ó s Ï ‾ © $ u 9 ß ô r è s n r £ å è £ Ï s ó ç ö s ö $ È Î ö ä Í ! | pÎ Ï Ο9 ‘↔≈9#ρ ”Dan pe empuan-pe empuan yang tida haid lagi (monopause) di anta a pe empuan-pe e mpuanmu ji a amu agu. dan egitu (pula) pe empuan-pe empuan yang tida haid. mengetahui apa yang amu pe buat. eca a sin i an sepe ti: " aya pe an en kau atau saya kawin en kau". Secara rinci hitungan masa tunggu adalah sebagai berikut : 1. Mengenai ma ksud disyariatkannya masa tunggu adalah untuk mengetahui apakah bekas istri ters ebut hamil atau tidak. ) uami. Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. 2. Hal tersebut sesuai dengan firman . #Œ*ù ( # ³ãρ κ−& πè/‘& ⎯γ¡ Ρ'/ ⎯Á/ Iƒ % ≡ρ—& βρ‘‹ƒρ Ν3ΖΒ βθùθFƒ t⎦⎪%!#ρ s Î s Zô t u 9 åô z ø nt × Îy 6z " ang-o ang yang meninggal dunia di anta amu dengan meninggal an i te i-i te i (henda lah pa a i te i itu) menangguh an di inya (be iddah) empat bulan epulu h ha i. D.aqa ah: 234) @bdu ahman.S. apa ila ti ak menye utkan ist in ya. ti ak sah ujuknya.59 2.agu (tentang masa iddahnya) ma a iddah me e a adalah tig a ulan. 3.” (QS. eca a te an -te an an. yaitu en an mcn ucapkan: " aya kem ali kepa a ist i saya". kea aan talaknya a alah talak aj'i. Masa menun u ini ise ut se a ai "masa i ah". Dan pe empuan-pe empuan yang hamil. mela inkan ha us menun u sementa a waktu. se dang la tida hamil ma a iddahnya empat ulan sepuluh ha i. ia ti ak apat ujuk la i.

60 3. Wanita yang dice ai uaminya dalam ma a haid (men t ua i), iddahnya tiga qu u (tiga ali uci). Hal te ebut e uai dengan fi man .:

þ Î ª $ t n t z ô õ t £ ç m ‘ Ï Ÿ u & ÿ ã è n £ Î Å à Î š ’û !# ,=y{ $Β ⎯ϑçF3ƒ β& Î £ Ï ÷ ã £ ä Î £ Î Ï t ö r #ρŠ#‘& β) 79≡Œ ’û ⎯δŠ / ,m& ⎯κ 9θè/ρ 4 zψ# Θθ‹9#ρ !$/ ⎯Βσƒ ⎯. " Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan di i (menunggu) tiga kali u u. T idak boleh me eka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam ahimnya, jika me eka be iman kepada dan ha i akhi at. Dan suami-suaminya be hak me ujukinya dalam ma sa menanti itu, jika me eka (pa a suami) itu menghendaki ishlah. Dan pa a wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menu ut ca a yang ma` uf. Akan tetapi pa a suami mempunyai satu tingkatan kelebihan da ipada iste inya. Dan Mah a Pe kasa lagi Maha Bijaksana." ( S. Al-Ba a ah: 228) 4. Wanita yang dice ai tid ak mempunyai haid (ayisah), misalnya masih kecil atau menopause, maka iddahnya t iga bulan. be fi man ( S. Ath-Thalaa : 4) 5. Wanita dice ai suaminya dan belum p e nah be hubungan kelamin, tidak mempunyai masa tunggu (iddah). Hal te sebut ses uai dengan fi man .

  ∅δθ¡ϑ? β& ≅6% ⎯Β ⎯δθϑG)=Û Ο M≈ΨΒσϑ9# ΟF 3Ρ #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ è y s ö s Ï £ è ”Hai o an -o an yan e iman, apa ila kamu menikahi pe empuan-pe empuan yan e i man, kemu ian kamu ce aikan me eka se elum kamu mencampu inya maka sekali-kali t i ak waji atas me eka i ah a imu yan kamu minta menyempu nakannya, Maka e ilah me eka mut ah an lepaskanlah me eka itu en an ca a yan se aik- aiknya.(Q . Al-Ahzaa : 49) 1. Hak-Hak Wanita alam Masa I ah Wanita alam masa i ah mem punyai hak-hak se a ai e ikut : a. Wanita alam masa i ah aj'i e hak mene im a tempat tin al, pakaian, an elanja a i ekas suaminya. a a Rasulullah ya n a tinya "Pe empuan hen aknya men am il nafkah a n umah ke iaman a i ekas suaminya apa ila ekas suaminya itu e hak ujuk kepa anya." (HR. Ahma an asa 'i) . Wanita alam i ah a'in hanya e hak tempat tin al saja. e fi man :

£ ä Î u £ Í ö n ( à hÍ Ÿ ç Ï £ ⎯. β)ρ 4 ⎯κ =tã #θ)ŠÒG9 ⎯èδρ‘$Ò? ωρ Ν.‰`ρ ⎯Β ΟGΨ3™ ]‹m ⎯Β ⎯δ ã Ï s ùu @bdu ahman,S.Ag SMA Kelas XII

  ¢   

  ¢

   

 

    ¢ ( (   ( ¢

  "

 

((

 

 

 

¢

  ¢

 

 

¢

 

 

( 5 (¢   (

  

  

 

 

©   ©       ((       

(     (

  © ©  

 

(( (

  "

¢   ( (

  ¢     ¢ ¢ 

©

© 

"

 

¢

(

© © ¢ ©

@ 

¢  

   

¢

§

©  (

(   ((     ¢ 

¢

  ¢

(

   

@

©

 

((

  

¢

   

¢ 

 

 

(

©     

¢

¢

 

  ¢ (  

 

¡

  

 

 

¢

 

 

( 

5

61 "Tempatkanlah me eka (pa a iste i) di mana kamu be tempat tinggal menu ut kemamp uanmu dan janganlah kamu menyusahkan me eka untuk menyempitkan (hati) me eka. Da n jika me eka (iste i-iste i yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka be ikanl ah kepada me eka nafkahnya hingga me eka be salin, kemudian jika me eka menyusuk an (anak-anak) mu untukmu, maka be ikanlah kepada me eka upahnya; dan musyawa ah kanlah di anta a kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesul itan maka pe empuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.( S. Ath-Thala : 6 ) c. Wanita dalam iddah ba'in yang hamil be hak mendapatkan tempat tinggal, nafk ah, dan pakaian. be fi man dalam Al- u ’an.(Ath-Thalaa : 6) d. Wanita dalam iddah wafat yang hamil tidak mendapat hak nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, akan te tapi berhak mewarisi untuk dirinya dan anak dalam kandungannya. Rasulullah J . b crsabda dalam sebuah hadis yang artinya "Janda hamil yang suaminya meninggal tid ak berhak mengambil nafkah." 2. Perkawinan yang Terlarang Perkawinan yang terlar ang adalah perkawinan yang diharamkan oleh agama Islam. Adapun perkawinan yang t erlarang adalah sebagai berikut. Kawin mut ah adalah perkawinan yang diniatkan d an diakadkan untuk sementara waktu saja (hanya untuk bersenang-senang), misalnya scminggu, satu bulan, atau dua bulan. Masa bcrlakunya perkawinan dinyatakan ter batas. Kawin mut ah telah dilarang oleh Rasulullah J . sebagaimana dijelaskan da lam sebuah hadis yang artinya "Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku ijinkan k epada kamu sekalian perkawinan mut ah tetapi ketahuilah sesungguhnya telah mengh aramkannya sampai hari kiamat." (HR. Ibnu Majah) a. Kawin Mut ah Kawin syigar adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya deng an tujuan agar seorang laki-laki lain mengawinkan anak perempuannya kepada lakilaki (pertama) tanpa mas kawin (pertukaran anak perempuan). Perkawinan ini dilar ang dengan sabda Rasulullah J yang artinya "Sesungguhnya Rasullullah J bersabda: "malarang perkawinan syigar". (HR. Muslim) b. Kawin Syigar c. Kawin Muhallil Kawin Muhallil adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seora ng perempuan yang telah ditalak ba in, dengan maksud perkawinan tersebut membuka jalan bagi bekas suami (pertama) untuk kawin kembali dengan bekas istrinya ters ebut, setelah cerai dan habis masa iddah. Dikatakan Muhallil karena dianggap mem buat halal bekas suami yang menalak ba in untuk mengawini bekas istrinya. Perkaw inan ini dilarang oleh Rasulullah J . dengan hadis yang diriwayatkannya dari Ibn u Mas ud: "Rasulullah saw. melaknat muhallil (yang mengawini setelah ba in) dan muhallil l alu (bekas suami pertama yang akan mengawini kembali)." (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa i) d. Kawin dengan Pezina Seorang laki-laki yang baik-baik tidak diperbolehkan (haram) mengawini perempuan pezina. Wanita pezina hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki pezina, kecuali k alau perempuan itu benar-benar bertobat. Firman dalam Al-Qur’an. bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

 

"

 

 

 

 

@ 

"

 

 

    

  @

  

  

 

 

 

 

   

  

 

  

   

  

£

62

t hÌ ã u Ô Î ô ã ÷ r A y Î ! y ß Π mρ 4 8 ³Β ρ& β#— ω) $γsÅ3Ζƒ ω èπ‹Ρ#“9#ρ π. ³Β ρ& πŠΡ#— "La i-la i yang be zina tida menga ini melain an pe empuan yang be zina, atau p e empuan yang mu y i ; dan pe empuan yang be zina tida di a ini melain an oleh la i-la i yang be zina atau la ila i mu y i , dan yang demi ian itu diha am an a ta o ang-o ang yang mu min. " (QS. An- uu : 3) A an tetapi alau pe empuan pezi na te ebut udah be tobat, halallah pe a inan yang dila u annya.Se uai dengan abda Ra ulullah yang a tinya ” ang-o ang yang be tobat da i do a-do anya eola h-olah epe ti o ang yang tida mempunyai do a.” Dengan demi ian, eca a lahi iah pe empuan pezina alau bena -bena be tobat, ma a dapat a in dengan la i-la i y ang bu an pezina (bai -bai ). E. HUKUM TALAK DA RU UK Tala a tinya melepa an i atan. Dalam hubungannya dengan etentuan hu um pe a inan. Tala be a ti lepa nya i atan pe ni ahan dengan ucapan tala atau lafal lain yang ma udnya ama de ngan tala . Tala adalah ha uami. A tinya, i t i tida bi a melepa an di i da i i atan pe ni ahan alau tida dijatuhi tala oleh uaminya. Tala itu menu ut hu um a alnya adalah ma uh. Demi ian pendapat ulama Syafi iah dan Hanbaliah. P endapat me e a be a al da i abda Ra ulullah . tentang pe buatan halal yang pa ling dibenci di ata . Ulama Hanafiyah be pendapat bah a pada da a nya tala adal ah ha am. Me e a be ala an dengan abda Ra ulullah a yang a tinya " mengutu o ang yang a in hanya be ma ud mencicipi dan e ing mence ai i t i." Di amping ma uh ebagai hu um a alnya, tala dapat menjadi ajib, unah, atau ha am, a e na ala an-ala an te tentu. 1. Wajib ji a anta a uami i t i e ing te jadi pe te ng a an dan udah diata i dengan ha im atau a it (ju u damai) da i edua belah piha , namun p o e pe damaian tida be ha il mendamai annya lagi. A hi nya dica pai e epa atan mengambil jalan te a hi , yaitu be ce ai. 2. Sunah, ji a uami t ida anggup lag] membe i an naf ah atau i t i tida dapat menjaga eho matannya . 3. Ha am ji a tala atau pe ce aian itu a an memba a e ugian bagi edua belah piha . 1. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi umlah Suami be ha menjatuh an tala te hadap i t inya ampai tiga ali dalam tiga pe iode. Pada tala atu dan dua, uami be ha me uju ( embali lagi) epada i t inya ebelum habi ma a idd ahnya, atau a in dengan a ad ba u apabila ma a iddahnya udah habi . Setelah ta la tiga, uami tida boleh me uju dan tida boleh ni ah lagi ebelum be a i t inya meni ah dengan o ang lain dan udah dicampu i e ta udah dice ai oleh ua mi edua eca a no mal. adi, da i egi jumlah tala yang dijatuh an, tala di e lompo an menjadi tiga macam, yaitu : a. Tala atu, yaitu tala yang pe tama a li dijatuh an dan hanya dengan atu tala ; @bdu ahman,S.Ag SMA Kela XII

 

©

    ¡

  ¡ ¡© ¡ © ©

¡

  ©

 

© ¡ ¡

¡

 

¡   © ¡ © © ¡ ©

  ©

¡   ©

   

 

 

¡

©

¡

¡

 

¡

©¡ ¡ ©

©    

¡ ¡  

  ©

¡

© ©

¡  

  ©

¡ ¡

¡

  ©  

©

¡

 

  ©   © ©  

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡   © ¡ ¤ ¡ © © © ¡  

  ¡ ¤ ¡     ¡  

¡   ©   ¡

¤ ¡  

©

¤ © ¤

   

  ©

¤

¡

¡   ©

© ¤ ©   

  ©

©

¡ ¡ ©

¡ 

©¡

¡

 

¡   ©   ©  

  ¤ ¡    © ¡   © ¡     ¡ ¡

¡

 

 

©

©   ©

¡   ¡ ¡

¡

¤

 §

¡ ©

¡ ¡ ¡

 

¡

  ¡

 

©

¡ ©

¡ © ¡¡     ¡     ¡ ©   ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡©   ¡     ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ © ¡   © ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡

¡   ¡

©    ¡

¡

 

©   ¡ ©

¡

¡

 

© 

©

©

¡

¡

 

  © ¡       © ©     ¡   ¡

¡   ¡ ¡  

¡  

©

©   ©  

¡   ©

¤ ¡

¡

© ©

¡

©

¡

©    © © ¡      ¡  

¡ ¡  

 ¡

¡

¡  

¡

©

tetapi pa da a tunya uci itu udah dicampu i. be pendapat bah a tal a demi ian menga ibat an hanya jatuh tala atu. atuh tala atu. atau 2) Ia dalam eadaan uci. Ulama lain di anta anya ulama Zahi iyah. atau tala nya tida ah. he pendapat bah a tala demi ian tida ah ehingga atu tala pun ti da jatuh. a. Pada tala ba in ub a ini uami tida boleh uju dan tida boleh meni ah lagi ebelum i t inya y ang te tala itu ni ah dengan uami lain dan udah dicampu i emudian dice ai an oleh uami edua. Tala aj i. Tala dua. Tala atu dan tala dua epada i t i yang udah pe na h dicampu i. Sebagian ulama mema u an tala yang etiga ini e dalam ta la unah. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Kebolehannya Ruju ata u Ka in Kembali Ditinjau da i apa ah uami boleh uju embali dan apa ah uami boleh a in embali dengan i t i yang telah ditala nya. 2. tetapi tiga tala e aligu . yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang: 1) belu m pe nah dicampu i. tetapi me e a be bed a pendapat. 3. Ibnu Qayim. atau 2) tida be da ah haid a ena ma ih ecil atau udah be henti ma a haidnya. umhu ulama be pendapat bah a tala demi ian jatuh tala dua atau tala tiga. apa ah tala dua atau tala tiga yang dijatuh an e aligu jatuh tal a dua atau tala tiga. tala te bagi dua. yaitu tala yang menghalangi uami untu uju embali. @bdu ahman. c.S. tala te bagi menjad i tiga macam. Fi man dalam Al-Qu ’an. a ena me e a membagi tala hanya epada tala bid ah dan tala unah aja. Tala bid ah hu umnya ha am. Al. Tala ba in. b. Tala bid ah adalah yang dila ang tetapi tala nya ah. c.Ag SMA Kela XII © © ¡ ¡ ¤ ¡ ¡   ¡ ¡   ©       ¡ ¡   ¡   ¡ © ¡ © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡   © ¡   ¡ ¡ © ¡     © ¡ ¡   ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © © ¡   ¡ © ©¡ ©   ©¡ ¡ ¡ ¡   ¥   ¡ ¡   ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡ ©¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡© © ¡   ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡ ©   ¡ ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ © ©   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡   ©   ¤ ¡ ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©     ©   ¡ ¡   ¡     ¡   © ¡   ¡     ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡     ©     ¤ ¡ ¤ © ¡ ¡ ¡      © © ¡ ¤ ¡   © ¡ ¤ ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     . yaitu tala yang boleh di uju embali ebelu m ma a iddahnya be a hi . yaitu ebagai be i ut : a. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang udah pe nah dica mpu i eti a: 1) Ia dalam eadaan haid. Tala unah. yaitu ebagai be i ut. Tala bid ah. Sedang an tala unah adalah tala yang diboleh an.63 b. yaitu tala tiga. ya itu ebagai be i ut : 1) Tala ba in ub a. Setelah itu boleh uju lagi dengan ca a bai -bai atau mence ai ann ya dengan ca a yang bai -bai pula. Sebagian ulama di anta anya Ibnu Taimiyah. be fi man dalam AlQu ’an yang a tinya "Tala (yang dapat uju ) adala h dua ali. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i eti a ia: 1) dalam eadaan uci dan pada a tu uci belum dicampu i. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Keadaan I t i Ditinjau da i egi eadaan i t i eti a uami menjatuh an tala epadanya.aqa ah: 229) b. Pa a ulama epa at bah a tala dua atau tala tiga yang dijatuh an dal am a tu yang be beda a an jatuh tala dua atau tala tiga. yaitu tala yang d ijatuh an untu yang etiga alinya atau untu pe tama ali. atau 2) dalam eadaan hamil dan udah jela hamilnya. dan A y-Syau ani. Tala tiga. Tala ba in ada dua macam. Me e a mengata an bah a elain tala bid ah adalah tala unah." (QS. tetapi dengan dua tala e aligu . yaitu tala yang dijatuh an untu yang edua alinya atau untu pe tama ali. Tala bu a n unah dan bu an bid ah.

(QS..64 "Kemudian ji a i uami menola nya ( e udah tala yang edua). yaitu tala yang di ait an dengan c uatu ya at te tentu. Tala atu dan dua dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i. 2) Tala mu allaq. ha u dipi i an @bdu ahman. 1) Tala ghai u mu allaq. Abu Daud d an Ha im). Di amping macam-macam tala ep e ti yang telah dijela an di ata . tetapi mantan i t i itu boleh dini ahi embali den gan a ad dan ma a in ba u dan pe empuan itu tida a u a in dengan uami lain . Ta la atu dan dua yang jatuh a ena ia ( umpah). Selanjutnya. Te ma u tala ba in ug a adalah ebagai be i ut : a. tetapi dengan tebu an da i piha i t i ( hulu ) e pada yang etiga te ma u ba in ub a. Sebelum jatuh tala . d. b." (HR. Tala yang dijatuh an epada i t i yang belum pe nah dicampu i. c. ebelum ditempuh penyele aian dengan pe ce aian. ada atu jeni pe ce aian yang menghalangi uami untu uju maupun a in embali dengan i t i yang telah dice ainya. atau mi alnya ata. ma a pe empuan it u tida halal lagi baginya hingga dia a in dengan uami yang lain.aqa ah: 230) 2) Tala Win ug a. Mi alnva. Maca m-Macam Tala Ditinjau da i Segi Ca a Menjatuh annya Ditinjau da i ca a menjatuh annya apa ah lang ung dijatuh an atau dii ya at an dengan e uatu. Kemudian ji a uami yang lain itu mence ai annya. tida ada do a bagi eduanya (be a uami pe tama dan i t i) untu a in embali ji a eduanya be pendapat a an dapat menj alan an hu um-hu um . Al. dan ebagainya.. "Pe buatan yang halal yang paling dibenci adalah tala . "Eng au te tala ". Tala Mu al laq in] jatuh eti a ya at yang di ehut an itu te ujud.ata itu diucap an. tala itu jatuh pad a aat i t inya meninggal an halat.. Tala atu dan dua yang jatuh a ena t e jadi pe eng etaan yang tida dapat didamai an itu iddahnya udah habi . tala dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ebagai be i ut. "Eng au telah aya tala ". Pe ya atan yang di ait an dengan jatuhnya tala ini di eb ut ta liq tala . ma a cca a hu um tala telah jatuh. ebai nya pe ce aian tida dila ana an. epe ti a an dite ang an dalam pembica aan mengenai fa a h. Sudah dijela an bah a pe ce aian (tala ) itu hu umnya mubah (b oleh). ha u diu aha an pemecahan yang memung in an u un embali hubungan me e a. Sabda Ra ulul lah . tetapi bu an me upa an Plan yang ha u elalu ditempuh. Selama ma ih ada jalan lain yang bi a ditempuh.Ag SMA Kela XII ©   ¡ ¡   © © ©       ¡ © © © ¡ ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ©       © ¤     ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © © ¡ © ¡ © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © © © ¤  ¡  ¡ © ©     © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡ © © © © ¡ ¡ ©   ¡ © © ¡ ¡       © ¡ ¡   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡   © ¡   © © ¡ © ¡ © ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¤ ¡ ©   ¡   © ¡     ¡   ¡ © © © ¡©  ¡   ¡   © ©   © © © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ © ©     ©   ¥   ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡       ©   ¡ ©    ¡  ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   © © ¡   © ©   ¡   ¡   ¡ ¡ ©     ©   © ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ©     ¡   ¡     ¤ ¡ ¡   ¡ ©   ¡ © ¡ ©    ¡ ©   ¡     ©   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ©   © © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © .ata ua mi epada i t iya. 4.S. Hadi ini mengi ya at an ji a timbul ma alah dalam hubungan uami i t i. uami be at a "Eng au te tala apabila eng au meninggal an halat" atau "Eng au te tala apa bila a u tida membe imu uang belanja ebulan". yaitu tala y ang tida boleh di uju lagi. Setelah ata. pe ce aian adalah jalan te a hi apabila tida ada jalan lain untu damai.ebab yang me u a a ad ni ah eca a e mi. atau genap cbulan lamanya uami itu tida membe i uang belanja. yaitu tala yang tida di ait an dengan e uatu yang lain. yaitu pe ce aian a ena Wanita dan a ena timbul ebab.

emua a pe euntungan dan a pe e ugiannya. lang ah untu embali mcnyambung i atan pe a inan ma ih te edia. Sepe ti di etahui. Denga n uju pe pecahan dapat dipe bai i embali. anta a lain :   © © © ¤         ¡ ¡  ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ©     ¡   ¡ ¡   ¡ ©   ©   ¡   ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ©  © ©  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ©   © ©  ¤   ©       ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¤       ¡ ¡ © ©             ¡ ¡  © © ¡   ¡ ©         ¡         © ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡© ¡ ¡     © ©   ¡ ©   © ¡ ¡   ¡ ©     ¡   ¡ ¡ © ¡ ©   ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ © © © ©     ¡ ¡ ¡    ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ¡   © ¡ ¡       ¡ © ©  ¡ ¡     ©   © © ©   ©   ¡     ¡   ¡   ¡   ©   ©  © ¤ ¡  ¡     © © ¡   ©   ¡     ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¤   ©    ¡     © ©   ¡     ¤ ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡   ©   ¡ ¡       ¡ ©   ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ © © ¡    ¡ © © ¡ ¡     © ¡  © © ¡  ¡      ¡ ¤ ¡  ¡ ¤¡       ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ © ¡ © © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡   ¡  ¡   ¡ ¡ © ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡ © ¡   © © ¡           © © © ¡ . dengan tala hid i dapat me uju embali i t inya. Dengan uju em bali. Dengan uju a an te hinda lah emung inan timbulnya a iba t bu u te ebut dan emua piha yang be ang utan a an mendapat an embali ete nte aman ji anya. Ruju a an Menghinda i Pecahnya Hubungan Ke abat c.ya: "Se ungguhnya o ang-o ang mu min adalah be auda a a ena itu damai anlah edua auda amu. tala dijatuh an eti a i t inya dalam eadaan haid atau dalam eadaan uci tapi telah dicampu i. agama I lam meng anut p in ip bah a anta mu min itu te jalin hubungan pe auda aan." (Al-Huja a at: 10) b. te ma u uam i dan i t i. jatuhnya t ala dalam uatu pe a inan be a ti te jadinya pe pecahan uami dan i t i. Penga uh itu. adi. Dalam ya iat tentang uju itu te andung banya manfaat. edi it atau banya pa ti a an mengganggu etenangan ji a. emudian menala nya embali dengan tala unni atau bah an me ne u an pe a inan.adang te j adi pula. Andai ata a ena uatu ebab pe pecahan itu tc jadi juga. Dengan demi ian. epe ti t e (te anan ji a). ebagaimana dipe intah an dalam fi man. Sudah dijela an bah a di anta a macam-macam tala ada yang hu umnya ha am. d. bai bagi uami. tala dijatuh an etelah mempe timbang an untung uginya e ta po itif dan negatifnya. yaitu tala bid i. e. Dalam ehidupan eha i-ha i. Ruju a an Menghinda an Te beng alainya Pendidi an Ana Di anta a a ibat bu u yang ditimbul an pe ce aian adalah pecahnya i atan e elu a gaan anta elua ga da i piha i t i dan piha uami. Kadang. yaitu uju . Dengan mela u an uju be a ti te i at embali hubungan e elua gaan yang empat eta a ibat pe ce aian itu ehingga te cipta embali untu mencipta an pe atuan dan pe auda aan di a langan umat I lam. uami telah te hinda da i pe buatan do a yang dila ang oleh agama. dan be ta alah epada Allah upaya amu mendapat ahmat. m aupun ana -ana yang ji anya tida te ata i dengan bai a an memba a penga uh te hadap di i yang be ang utan. Dengan adanya ya iat uju . be a ti a an te hinda da i a ibat bu u yang penga uhnya a an te u ampa i menjadi de a a. Ruju a an Me ujud an I lah l lah adalah pe damaian etelah te jadi pe pecahan atau pe eli ihan. Ruju a an Menghinda an Gangguan i a (St e ) A ibat bu u lain yang timbul a ena pe ce aian adalah te beng alainya pendidi a n ana . i t i. e ec e aan. Pe ce aian alaupun dila u an dengan pe timbangan matang. timbul pe embangan ba u yang membuat alah atu piha menye ali pe buatannya. tida lah laya ji a di anta a e ama auda a itu te jadi pe p ecahan. ji a tala nya tala aj i dan pe empuan ma ih dalam ma a iddah. Itulah p in ip yang ha u dipegang dalam penyele aian ma alah yang mengancam elang ungan atau eutuhan umah tangga. dan e edihan.65 a. diha ap an tida te jadi penye alan di emudian ha i. Dengan demi ian. ma a uami yang te lanju mence ai an i t inya. i a te jadi eadaan demi ian. diu aha an ed ua belah piha mela u an i lah atau pe damaian. i i manfaat e ta i i muda atnya. tetapi etelah bebc apa a tu be la u. banya contoh pendidi an ana -ana yang o a ng tuanya be ce ai menjadi u ang te u u ebagaimana me tinya. Ruju dapat Menghinda an Pe buatan Do a © ©           ¡ te lebih dahulu eca a matang.

S.Ag SMA Kela XII ©    .@bdu ahman.

3) Salah atu piha mendapat an h u uman penja a lima tahun atau lebih. 5) Salah atu piha mendapat cacat badan atau penya it yang menga ibat an tida dapat menjalan an e ajibann ya ebagai uami atau i t i. yaitu dengan adanya pe etujuan d a i edua belah piha calon mempelai. yaitu ebagai be i ut : a. A la an-ala an pe ce aian (diatu dalam UU o. Pa al 19 PP o. A a pe ce aian dipe ulit Se alipun tala adalah ha la i-la i. 3.   ¡  ©   ©   © ©  © ©     © ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©¡   ¡ ¡ © ¡ ¡   ©       ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡ © ¡ ©   ¡ ¡   © © ©               © ©           © © © © © ¤   ©       ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ©¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ©¡ ¡ © ¤ ¡        © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ©   ¡ ¡   ¡ © © ©     ¡ ©   ¤         © ¡ ¡  © © ©   © © © ¤ ¡      ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¡    © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡   ©  © © © © © ¡ © ¤ ¡ ¡   ¡ © © © © © ©   ¡ © © ©   ¡  ¡ ¡ ¡   © © ¤ ¡    ¡  ©     ¡   © © ¤   ©     ¡ §       ©     ¡ ¡     ¡ ¡ ¤ ¤ ¡    ¡ ¤ ¡ ©     ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¤ ¡   ©   ¤ ¡ © © ¡ ¤ f.. be a ti uami telah melalai an e ajibannya. 01 Tahun 1974 mempunya i bebe apa a a . Kal au ada pe a inan dengan pa aan. 01 Tahun 1974 jo. 1) Salah atu piha be buat zina atau menjadi pem abu .. 0 9 Tahun 1975) ebagai be i ut. A a pa ti ipa i elua ga Untu melang ung an pe a inan eo ang yang belum be umu 21 tahun ha u mendapat izin edua o an g tuanya .Ag SMA Kela XII   © Suami yang be i t i lebih da i atu o ang mempunyai e ajiban untu membe i an g ili an pada i t i-i t inya dengan adil. Untu mela u an pe ce aian ha u ada cu up ala an bah a uami i t i tida a an dapat u un e bagai uami i t i.. PP (Pega ai Pencatat i ah) membe i an u at penola a n untu melang ung an pe a inan. 6) Te jadi pe eli ihan yang te u -mene u anta a eduanya. b. Dalam hal ini tida ada un u pa aan. penjudi.66 F. 2. (Pa al 6) Apabila ada alah atu yang belum be umu 21 tahun tida mendapat izin o ang tua. c. Ruju aian Memung in an Suami Menunai an Ke ajiban yang Ditinggal an Ka ena Pe ce ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ©   © ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡     ©   ©   ¡   ©   ¡      ¤ ¡ ¤ . 4) Salah atu piha mela u an e ejaman at au penganiayaan be at yang membahaya an piha lain. A a u a ela ( u a ama u a) Pe a inan dilang ung an ata da a u a ama u a. tetapi ia tida boleh mengguna an ha nya itu emena-mena. yaitu i atan lahi batin anta a eo ang p ia dengan eo ang anita ebag ai uami i t i dengan tujuan membentu umah tangga yang bahagia dan e al be da a an Ketuhanan Yang Maha E a. 1 Tahun 1974). Penge tian Pe a inan Pe a inan. Pa al 37 UU o. 1. KETE TUA PERKAWI A U DA G-U DA G DI I D ESIA 1. Pe a inan menu ut UU o. 01 Tahun 1974 menyebut an ebagai be i ut. uami atau i t i dapat mengaju an pembatalan p e a inan (Pa al 71 hu uf F KHI). Pe ce aian hanya d apat dila u an di depan idang pengadilan etelah pengadilan yang be ang utan t elah be u aha dan tida be ha il mendamai an edua belah piha . 2) Salah atu piha mening gal an yang lain elama dua tahun bc tu ut-tu ut tanpa izin dan tanpa ala an yan g ah atau a ena hal lain di lua emauannya. Suami yang be i t i lebih da i atu emudian menala alah atunva ebelum ha gili annya dipenuhi ajib me uju nya embali emudian memenuhi e ajibannya membe i an gili an.S. i a te jadi pe ce aian ebelum ha i t inya yang dice ai itu dipenuhi. UU o. dan ebagainya yang u a di embuh an. @bdu ahman. dan e ajiban ini tida dapat ditunai an lagi eandainya uju . 09 Tahun 1975 jo. Tata ca a pe ce aian di depan idang pengadilan diatu dal am Pe atu an Pe undangundangan (PP o.

Ag SMA Kela XII ¡ ¡ ©    © ©   © ©   ¡ ¥ ¤ ¡  ¤ ¤   ¡ ¡ ©   ©¡ ¤ ¡  © ©   ¡ ¤ ¤ ¡  ¡  © ¡ ¡   ¡ © ¡   © ©   © ¡ ¡ ©   ©   ©   ©     ©   ©   ¤ ¡  ¤ ¡  ¡ ©¡   ¤ © © ¡¡       ¤   ©   © ¤ ¡   © ¡ © ¡       ¡ ©   © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¤     ©       ©   © ¡   ¡ ¡ ¤ ¤     © ¡ ¡ © ¤     ¡ © ¡ © © ¤   ¤   ¡ © ¡     ¡ ¡ ¡© ©   §© ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡    ¡ © © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©    ¡ ¡ ©   ©       ¡ ¤ ¤   ©   ¡   ¡    ¡ ¡ ¡ ¡  © ©     © ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤       ¡ ¡ ¤   ©   ¡ © ¤ ¤       ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¤ ¤   ©     ¡  ¥ ¡   ¡   ¡ ¡ © © © © ©     ¤     © ¤ ¡  ¡   © ©     ¡ ¡  ©   ¡ ¡ ¡    © ¡   ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡   © © ¡    ¡ ¡ ¤ © ©   ¡  ¡     ©   ¡© © © . f. hati dan tubuh menjadi be atu. Tujuan Pe a inan Menu ut Kompila i Hu um I lam Pa a13: "Pe a inan be tujuan untu me ujud an ehidupan umah tangga yang a inah. a pabila: a) i t i tida dapat menjalan an e ajibannya ebagai i t i. meleng api u at. b. 2. 3. Ke ajiban Pencatatan Pe a inan Se eo ang yang a an mela ana an pe ni ahan te hadap eo ang anita. Ka tini. Kemudian dengan adanya umah t angga yang be bahagia dan ji a yang tente am. A. banya jabatan peme intah dipegang oleh eo ang anita.anita lain. t e bu tilah e a ang bah a de ajat anita ama dengan p ia.S. ma adah. ia ajib mengaju an pe mohonan epada penga dilan di dae ah tempat tinggalnya. A a poligami dipe etat (Pa al 4 UU o. Ma ing-ma ing me a a tente am hatinya dalam membina umah tangga. 1) pe a inan hanya diizin an ji a p ia mencapai um u 19 tahun dan anita mencapai umu 16 tahun. c. c) i t i tida da pat melahi an etu unan. 2) apabila calon mempelai belum m encapai umu te ebut di ata . yang mempunyai eteladanan untu elalu menjunjung de ajat anita. A a mengang at de ajat aum anita e at pe juangan eo ang pahla an put i da i Rembang. ba ulah pe a inan dapat dilang ung an dan edua mempelai dapat dibuat an utipan a ta ni ah. egai ahan hidup a an timbul. Hal itu menunju an adanya pe amaan de ajat anta a la i-la i dan anita. @bdu ahman. ma a ehidupan dan penghidupan menjadi mantap. Sahnya Pe a inan Pe a i nan eo ang mu lim dapat di ata an ah apabila dila u an menu ut hu um I lam. melapo epada PP dan yang be tuga mencatat lapo an te ebut da i calon mempelai. 01 Tahun 1974) ebagai be i ut. begitu juga eo a ng i t i menganggap uaminyalah la i-la i yang mena i hatinya. apabila tida ada yang mcla u an pencegahan." 4. 2) Pengadilan yang dima ud (1) pa al ini han ya membe i an izin epada eo ang uami yang a an be i t i lebih da i eo ang. PP mengumum an minimal 10 ha i ebelum pe a inan dilan g ung an guna membe i e empatan bagi yang a an mela u an pencegahan. te lebih da hulu melapo an epada peme intahan yang ditunju untu menanganinya dengan memb a a p o edu pe a inan. dan ahmah. Sebagai contoh. b) i t i me ndapat cacat badan atau penya it yang tida dapat di embuh an. R. yaitu a. (Diatu dalam Pa al 7 UU o.etentuan hidup uami i t i. e uai dengan Pa al 2 ayat (1) UU o. dan m enetap an etentuan. edua mempelai yang dapat membuat hati menjadi tente am. e. d. (Untu lebih jela nya baca Pa al 41 PP 9 Tahun 1975) . A a ematangan be elua ga/be umah tangga." Dalam ujud pe a inan.u at untu ni ah yang udah dipe iap an. l Tahun 1974 be bunyi: "Pe a inan adalah ah apabila dila u an menu ut agama ( epe cayaan) ma ing-ma ing. ai uami mengan ggap i t inya yang paling canti di anta a anita. dapat diminta di pen a i epada pengadilan atau p ejabat yang ditunju edua o ang tua piha p ia ataupun anita. Untu mcncapai ebahagiaan hidu p adalah dengan menjalan an pe intahpe intah agama.67 d. 01 Tahun 1974) 1) Dalam hal eo ang uami a an be i t i lebih da i atu.

I Tahun 1974 da n UU o. Pe a inan. 7 Tahun 198 9 menyata an bah a: "Pe adilan agama me upa an alah atu pela ana e ua aan e ha iman bagi a yat penca i eadilan yang be agama I lam mengenai pe a a pe dat a te tentu yang diatu dalam undang-undang ini". Cc ai dengan ala an zina adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan uami atau i t i epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an huhungan pe ni ahan. yang menjadi e enang an mutla bagi ling ungan pe adilan. Wa af dan eda ah. Sifat e cnangan ma ing-ma ing ling ungan pe adilan adalah ab olut atau mema a. Dalam Pa al 3 di ebut an ebaga i be i ut. Gugatan pe ec aian dida a an epada alah atu ala an be i ut : • Salah atu piha ( uami atau i t i) te ena pidana penja a. a ena penggugat tida dapat 2) Ce ai gugat 3) Ce ai dengan ala an zina @bdu ahman. c. amun. Ketiga pe ce aian itu adalah ebagai be i ut: Ce ai tala adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya pe mohonan uami epada pengadilan agama untu mengada an idang guna menya i an i a tal a . 7 Tahun 1989 Pa a166 ampai dengan 88. b. ebagai pengadilan n ega a te tinggi. Ce ai gugat adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan i t i ata u ua anya epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an hubungan pe ni ahan anta a penggugat (i t i) dengan te gugat ( uami).S. • Te gugat ( uami) mendapat cacat ata u penya it ehingga ia tida dapat mcla ana an e ajibannya ebagai uami. he da a an ala an Ana. i penggugat adalah u ami yang mcnggugat ce ai epada pengadilan agama dengan ala an i te gugat telah mela u an zina. ant a a lain di emu a an bah a pe ce aian yang dila u an melalui idang pengadilan a da tiga macam. Sdanjutnya dalam Undang-Undang Republi Indone ia o. Ke a i an a iat dan hibah yang dila u an be da a an hu um I lam. 7 Tahun 1989 1) Ce ai tala Se uai dengan edudu annya ebagai pengadilan nege i. • Adan ya pe eng etaan anta a uami i t i. eca a ab olut pula ia tida be enang untu mengadilinya. (b) Pengadilan Tinggi Agama. Mi alnya. dan menyele ai annya.Ag SMA Kela XII   ¤ ¡ © © ¡ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ¡ © ¤ ©   ¤       © ¤  ¡   ©   © © ¡ ¡ ©¡ ¡ ¡ © © © ¡     ¡  © © ¡ ¡ ¡ © © © ¡© ¡   ©   ©    ¡   ¡   ¡ ¡ © ©     © © © ©  ¡ ¡  ©   ¡ ©   ¡ © ©¡           © © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©       ¡© © © © © ¡   ¡ ¡  ©     ©   ¡   © © ¡ ¡ § ¡   © © © ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡       © © ©       ¡© ¡ ¡  ©   ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡    ¡  © © ¤ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡   ¤ ¡     © ¡ ¤    ¡  © ¡ ¡ ¡     © ¡   ¡    ©   ¡ ¤   ¤ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡     ¤ ¡   © ¡ ¡  © ¡ ¡ ¡ ¡ ©   © ¡© ¡   © © ¡ © © © ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡   ¤ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡   © ¡ ©¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡   ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©  ¡     ¡ ¡         ©          © ¡   ¡ © © ¡   ¡©   © ¡ ¡ . Hal-hal yang tel ah ditentu an menjadi e ua aan atau e enangan pe adilan. Sebali nya ctiap pe a a yang tida te ma u e dalam bidang e enangan nya.68 a. diucap an oleh uami atau a ilnya yang dibe i ua a hu u . memutu an. Pe an Pengadilan Agama dalam Hu um Pe a inan Menu ut UU o. (2) Ke ua aan eha iman d i ling ungan pe adilan agama be punca pada Mah amah Agung. (1) Ke ua aan eha iman di ling ungan pe adilan agama dila ana an ol eh: (a) Pengadilan Agama. dan menycle ai an pe a a-pe a a di ting at pe tama anta a o ang-o ang yang be agama I lam di bidang: a. memutu . Ke ua aan pengadilan agama lebih lanjut dipe inci dalam Pa al 4 9 ayat (1) yang menega an bah a pengadilan agama be tuga dan be enang meme i a. dalam idang Pe ngadilan Agama yang dihadi i oleh i t i atau ua anya. Pa al 2 UU o. yaitu meme i a.

Untu itu eo ang uami ha u mengaju an pe mohonan epada pengadilan agama. etiga. . pen i ikan. 01 Tahun 1974 mengatu tentang pembe ian izin oleh pengadilan epada eo ang uami yang be ma ud be i t i Icbih da i eo ang ji a di ehenda i oleh piha -piha yang be ang utan. 5 5 @ u ahman.A MA Kelas XII ¢ ¡  © ¡   ©   ¡ (   ¡ ¡¡ ¡ ©  © © ©   ¡  © ¡   ¡ ©   © ¡       © ¡ © ¡     © ¡ ¡     ¡ ©   ¥ ¡ © ¡ ¡  ©     © ¡   ©     ©          ¡ ¡ ( ( (   ( ( ( 5 ( ( (           (       ¢ ( ©  © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ ¤ ¡  ¡ ¡ © ©   ¡ ©   ©¡   © ¡ ©   ¢   ¥   ( ¤ ( ¡ (   ¡   ¡© (  © © ¡ ¥ ¡ ¡   © ¡ ( © ¡ © ©   ¡    (¢ ©     ¥   ¡       ¡ . e da a an petunju Mah amah Agung tanggal 20 Agu tu 1975. i a i t i tida dijadi an ebagai te mohon.69 meleng api bu ti-bu ti bah a te gugat betul-betul telah be zina dan yang te guga t pun menyanggah.osa yan ila an kamu men e jakannya. ma a pengadilan agama menyu uh penggugat untu be umpah. atau eempat eo ang uami yang bc ma ud be poligami ba u dapat dila ana an apabila penetapan pengadilan agama membe i i zin chingga mempunyai e uatan hu um. piha i t i yang uaminya henda be poligami aga didudu an atau dijadi an ebagai te mohon. upaya hu um banding dan a a i te halang bagi i t i yang be ebe atan untu dimadu. Tetap i seha usnya en an Plan mem e ikan pen aja an. niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan ( osa.osa)mu yan kecil) an kami masukkan kamu ke tempat yan mulia (su a). Dengan me uju penjela an di ata . b.ata an dalam e poligami Undang-Undang o. an pemahaman yan ena kepa a masya akat tentan aja an Islam.osa esa i anta a osa. ma a m enu ut hu um I lam mengenai bata anbata an dalam be poligami dida a an dengan f i man dalam Al-Qu ’an Su ah An i aa ayat 31: $ϑƒ .isaa: 31) alan men a tasi hal yan ne atif ti aklah en an mela an apa yan telah ihalalkan ." (Q . Da lam hal itu pe a inan edua. ata an. Wξz‰•Β Ν6=z‰Ρρ Ν3?$↔‹™ Ν3Ψtã 3Ρ μΨã tβθκ]? $Β ←$62 #θ6⊥FgB β) V Ìx y ô à ù Å ô ç u " ika kamu menjauhi osa. An.

3. f. . Talak menu ut istilah sya ak a alah melepaskan aka nikah en an laf az talak atau semakna en an lafaz. Men hin a k an pecahnya kelua a. 6. Mem e i nafkah menu ut kemampuan. c. aik seca a lahi iah maupun atiniah. yaitu kem alinya suami kepa a ist inya yan telah ice ai untuk menja i suaminya la i se a aimana se elum te ja in ya pe ce aian. i. ija ka ul. Mem e i penuh pe hatian an e muka manis. e usaha a a kepe luan selalu cukup. Talak seca a ahasa a tinya melepaskan ikatan atau me nin alkan. 2. Dapat menciptakan kelua a sakinah. Rukun nikah meliputi a anya: a. . Dapat menum uhkan kesa a an e tan un jawa . h. Mem e i im in an ke a ah te laksananya asa tan un jawa e sama. A il. Men hin a kan te cn kalainya kehi upan an pen i ikan anak. . c. 5. j. Mewuju kan pe amaian. Meme liha a kewi awaan e. an e. ua o an saks i. Ho mat an sopan te ha ap kelua a ist i. Rujuk. . e. . a. Memun kinkan suami menunaikan kewaji annya yan pe nah ilalaikan selam a e ce ai. Dapat menum uhkan hu un an pe sau a aan yan luas anta a ke lua a a i pihak ist i an a i pihak suami.70 1. c. Hikmah pe nikahan.mem im in ist i. yaitu se a ai e ikut. . . e laku sopa n santun te ha ap ist i. 4. k. f. Dapat mempe oleh ketu unan yan sah an aik.se ta e usaha mempe anyak ilmu & keimanan ist i. calon suami. Hikmah a n manfaat ujuk a alah se a ai e ikut: a. Mela an ist i a i e uat maksiat. Ti ak mem e i pe intah y an mem e atkan. Men ikuti an menaat i sunah Rasulullah saw. .A MA Kelas XII   ( ¢     ( ( ( ( ¢  (     ( ¢ (  ( ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (   (   ( ( ¢ ¢   (   ¢ ( (   ( ( ¢     ( ( (   ¢       ( ¢ ¢   (   (   ¢ ¢       (   ¢   (   ( (   ¢ ¢     (   ¢ ¢     ¢ ¢    ¢ ¢   ¢       (   (       ¥     ¢     ¢    ( ¢  ¢   (       ¢     ¢ ( ( ¢ ¢   ¢     (   ¢      ¢ ( ¢   ¢ ¢ (     ¥     ¢   ¢ ( ¢  ( (     ( ( ( ¢     (   ¢   ¢ ¢ 5 5 ( ¢ ¢ ¢ (   ¢   (  ¢   (     ¢ ¢          ¢         ¢   (      (¢   ¢     ¢ (  ( . . Mem e i ke e asan ist i e aul i masya akat asal sesuai en an hukum. Dapat menja a keho matan i i sen i i. Kem alinya suami kepa a ist inya itu ti ak pe lu en an nikah yan ha u ka ena aka nikahnya elum te putus an alam masa menun u. yaitu se a ai e ikut : a. @ u ahman. . Pe nikahan a alah suatu lem a a kehi upan yan isya iatkan oleh a ama Islam an untuk men halalkan pe setu uhan anta a laki-laki an wanita yan tujuannya u ntuk mem entuk suatu kelua a yan aha ia se ta men apatkan ketu unan. calon ist i. Kewaji an suami.s a a . c. wali . 7. Dapat memel iha a kaum wanita.

. psikolo is. a keolo is. makan. mem e i makan saja an e kehen ak untuk nikah @ u ahman. ahwasanya a i memuji an menyanjun ....... c.. e puasa. Islam men atu pe nikahan.. menikahi p ia . ant opoli is.. yaitu .. . e sa any a: "Akan tetapi aku shalat. oleh ike jakan an ti ak oleh itin alkan c. uami ist i c. a. menikahi pe empuan. a. A apun nikah hukumnya sunah a i o an yan su ah mampu . yan apat men asihi an ikasihi 3. yan apat men asihi an ikasihi c. sosiolo is. Rumah tan a 2. iolo is . ist i . te i i atas aik u uk c. a. menciptakan manusia i unia ini alam kea aan e pasan -pasan an. oleh ike jakan an oleh itin alkan. te i i atas laki-laki an pe empuan. te i i atas sian an malam .. yan apat men a sihi an ikasihi . te i i atas lan it a n umi 5.. Pe satu an e.. ikah . ha u s ike jakan an oleh itin alkan e. a. men apatkan ja atan c. a. salah satu tujuannya a alah .A MA Kelas XII   ¢ (   ( (   ( ( ¢ (   ( ¢ ¢   ¢ ( ( ¢ (   ( ¢ (   ¢   (     ¢ (   (    ¢ (     ¢ (    ¢ ¢   ( (¢   ¢  ( (¢   ¢ ( ( (  ¢ ( (  ( (   ¢ ¢     (     ¢ ( ( (   ( ( (     ¢   ¢ ( 5 (    ¢ ( ¢ ( ¢   ( ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ (   ¢   ¢ ( ¢  (   ( (   ¢       (  ¢ ¢ (   (  ( ( ( ( ( (   ¢   ¢   ( ¢ ¢ ( ( ( ( ( (     ¢ ( ( (  ¢ 5 ¢         ( ( ¢ (     (    ¢ (          ( 5   ¢   ¢   ( ( ( (   5 (   ( ( ( ( ¢ ¢   (  ¢   ( (   ( (    (¢ ( (   ¥ ¢   ( ( ( ( .. suami maupun ist i. c. . te i i atas jantan an etina e.. a. a. me tua e. . menikahi anci 4. hukum asal nikah a alah mu ah a tinya . men apatka n kasih sayan 7.. an menye utka n kewaji ankewaji an yan pe lu itaati oleh calon .. . men apatkan ketu unan.71 e ilah tan a silan (x) pa a hu uf a.. . yan apat men asihi an ik asihi e. Anak 6. a. . . Kawin . Menu ut se a ian esa ulama. atau e sesuai en an jawa an yan tepat ! 1. Rasulullah e sa a: Da i Anas in Malik D . etiap manusia yan su ah ewasa an sehat jasmani ohaninya pasti mem utuhkan teman hi up yan e lawanan jenis kelaminnya . Melakukan suatu aka atau pe janjian untuk men ikatkan i i anta a seo an la ki-laki an seo an pe empuan se ta men halalkan hu un an kelamin anta a ke uany a en an asa suka ela an pe setujuan e sama emi te wuju nya kelua a aha ia yan i i hai oleh . suami . an .. menetapkan sya at-sya atnya.. menikahi wa ia . menikahi anak-anak c.. Teman hi up yan apat memenuhi ke utuhan . yan apat men asihi an ikasihi. e. Ti ak oleh ike jakan an oleh itin alkan .. ti u . men apatkan uan . Ini a alah pen e tian ...ya. oleh ike jakan an sunnah itin alkan 8. men apatkan kepuasan e. ikah imaksu kan untuk mem entuk suatu ke lua a yan aha ia.

.. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e tam ah . .. Rasulullah e sa a se a ai e ikut yan a tinya Da i Aisyah.. se a sesu n uhnya me eka akan men atan kan ." a.... Ha its i awah ini i iwaya tkan oleh ..”(Q .isaa': 5) Rukun nikah a alah unsu -unsu yan hams ipenuhi untuk melan sun kan suatu pe nikahan. .. tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan u n annya. ti aklah te masuk olon anku..isaa': 1) .”(Q . (kawinilah) seo an saja. a.. e ikit kein inan. me nyakiti wanita yan inikahinya. .. .. Kemu ian jika kamu takut ti ak akan apat e laku a il. 5 5 @ u ahman.”(Q .. kepuasan a imu 10.. ukha i .. ha ta a imu . kelua a a imu c. a.isaa': 2) c.... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un ann ya . HR. maka kawinilah wanita-wanita (lain) yan kamu senan i: ua.. menyakiti laki-laki yan inikahinya .A MA Kelas XII    5 5      5 ¢   ¢ ( (  (   ¢     ( (   (   ( (   (     ¥   (¢   ¢ ( ¢ (    ¢ ¢    ¢    ¢ 5    ¢ (   ¢  ¥ ¢ (     ¢ ( ¥ ¢   ( ¢   ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢ ( ¢ ¢  ¢ (¢   ¢ ¢ ( (   ¢   ¢ ( (     ( (   5 5(      ( (   ¢ (   ( ( (   (     ( (     ¢ ( ¢      ¢ ¢   ¢ (      ( ( (   ( ¢ (   ( ( (    ¢    (   ¥ ¢ ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢   5   ¢    (    ¢ ¢       (       ¢ (    (¢ ( (   ¢   ¢ ( ( ( (     ¢ ¢   ¢   ¢   ¢ .... en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e ku an .. tetapi ia su ah mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un an nya e.. (kawinilah) seo an saja. (kawinilah) seo an saja.. . me m e i nafkah an e kehen ak untuk ti ak nikah 9..... ja atan a imu . . HR. .. meny akiti me tua yan inikahinya e. tet api ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya .... e n an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan tak te tahankan ”Dan jika kamu ta kut ti ak akan apat e laku a il te ha ap (hak-hak) pe empuan yatim ( ilamana k amu men awininya).”(Q . I nu Majah. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan menin kat e. 15.... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya c. menyakiti wa li yan inikahinya Dalam se uah ha is Rasulullah pe nah e sa a: " a an sia pa yan ti ak mampu kawi he aklah ia puasa ka ena .... 12. (kawinilah) seo an saja. .... Kein inan.. HR... " ikahilah olehmu wanitawanita itu. ikah menja i ha am a i seseo an yan mempunyai niat untuk ... e.. .. . An.... maka . HR Ta mizi c. an ak a imu e. 14. a. HR I nu ina Hukum nikah menja i mak uh apa ila o an y an akan melakukan pe kawinan telah mempunyai .. ... menyakiti anak yan inikahinya c.. An....isa a': 4) e. Ruku n nikah a alah . " ikah itu te masuk sunahku maka a an siapa ti ak melaksanakan sunahku... t i a atau empat.. mem e i pakaian saja an e kehen ak untuk nikah .72 . en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan te a i c. a. An... mem e i umah saja an e kehen ak untuk nikah c...... An.. Ti ak punya kein inan. .. An. e kein inan. elum e kein inan..”(Q . a. mem e i nafkah semua an e kehen ak untuk nikah.isaa': 3)..... ... (kawinilah) se o an saja. 13..... 11. Muslim e..

ke e..ata s yan menyimpan a i aja an Islam . 21. ali ( ewa sa).. sesun uhnya zina itu a alah . Men enai susunan an u utan yan menja i wali a alah se a ai e ikut . Calon ipa . a. au a a laki-laki ti i c. an ti ak se an ih am haji atau um ah. .. Kakek tetan a Dua o an saksi. sya atnya laki-laki. a.73 16.. 19. manusia an jin c. atal (tapi sah) e.. ali . 20. me eka (ti ak se an itahan).. manusia an aun e. peliha alah i imu an kelua amu a i api ne aka yan ahan aka nya a alah . se an ih am um ah . manusia an atu. pakaian... 18. se an ih am melainkan haji an um ah Wali pe empu an inilah yan menikahkan mempelai pe empuan atau men izinkan pe nikahannya. Anak laki-laki a i sau a a laki-laki sekan un . ijaksana . 22. e sikap ti ak hemat. e a ama Islam.. Ke lua a Wali mempelai pe empuan. a. ti ak sah.. a. Mem e i nafkah. a a a i yan a tinya "Pe empua a mana saja yan menikah tanpa izin walinya. Wali a i pihak laki-laki c. e akal sehat.. e akal sehat. se an ih am haji an um ah. waji Kewaji an uami te ha ap ist inya a alah . oleh c. c. .. ce mat. Meme liha a an men i ik anak jika isa . sya atnya Islam.. Calon me tua . e. a.... me eka (ti ak se an itahan). ... i ha. a il. apak an kat . Me lin un i kelua a me tuanya e. manusia an kayu . at al (sah tapi ce ai) c. . an t empat tin al kepa a ist i an anak-anaknya yan ti ak sesuai en an kemampuanny a.. Pe nikahan yan ilakukan tanpa saksi a alah. suatu pe uatan yan hal al suatu jalan yan u uk MA Kelas XII 5 5 @ u ahman.. a. lakilaki. Fi man ala m u ah Al-Is aa' ayat 32 yan a tinya ” "Dan jan anlah kamu men ekati zina. ti ak mempe sulit atau mem e atkan suami. e aul en an ist i seca a munka . manusia an inatan Kewaji a n Ist i kepa a suami a alah . an s yuku se ta e. i hat aka . ma ka pe nikahan itu .. Memimpin kelua a tetan anya . suatu pe uatan yan aik suatu jalan yan u uk . ah . halal ( sah) . a. suatu pe uatan yan suci suatu jalan yan u uk c. Men atu umah tan a tetan anya c. an ti ak . atal (ti ak sah).A ¢ ( ¢ ( ¢ ( ¢ 5   ¢ (   ( ¢     ( ( ( (   ¢   ¢  ¢  ¢  ¢ ¢ ¢  (       5 (     ¢       ¥ (     ¥ ( (   ( ¢ ( ( (            (  ¢   ¢ ( ( ( ( ( ¢ ( ( ( ( ¢ (       ( ( ¢ ( ( ¢ ¢   (     ¢      ( (       ( ¢ ¢         (   ¥ ¢  ( ( (   ( 5   ¢   ( (   ¢ 5 ¥ § ¢ ( ( ( (       ( ( ( ( (   ¢     ( (  ¢       ( ( ( (   ( 5 ¢   ¢ ¢ ¥ ( (     ( ( ¢   ¢ ¢ ( ¢        ¢ (       ( (   (   ¢   (   ¢ ( ( (         (    (¢ ¢ ( ( ( (   ¢   ( (   5 ¢       ( (    (   .. Paman ti i e. "Hai o an -o an yan e iman. 23. . Mem e ikan nafkah yan halal la i aik kepa a ist i an ankanya. Patuh an taat kepa a suami alam atas. a il. e. a. a. 17. atal (sah) . se a n ih am haji ... se an ih am haji an kecuali um ah c.

. tidak adanya cacat bdurrahman. seorang s uami menyerupakan istrinya dengan ibunya. Kadang-kadang rusak atau putus b. suami tersebut harus dapat mengajukan . a. melepaskan suami e. lima orang saksi Adapun yang dimaksud dengan zihar adalah . seorang istri menyerupakan istrinya dengan ibunya b.. empat orang saksi. seorang mertua menyerupakan istriny a dengan ibunya c. 31. Tidak rus ak atau putus d. a. mendap atkan nafkah d.. dua orang saksi e. menuduh suaminya berbuat zina d.. 29.. Tala e. Kawin Li’an adalah perkataan suami dengan maksud . Dapa t rusak atau putus c. Apabila seseoran g menuduh istrinya telah berbuat zina.. Rusak atau putus. Pembayar yang dilakukan istri kepa da suami berupa uang agar suami mau menikahinya Fasakh artinya . menuduh ibunya berbuat zina e. 26. Talak menu ut ahasa a alah . e. b. melepaskan kelua a . 30..... 27. tiga orang sak si c. Pembayar yang dilakukan mertua kepada suami berupa uang aga r suami mau menceraikannya c. . d.. Sebab-sebab fasakh adalah .. suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan u uk. Ila’. . melepaskan tali . Pembayar yang dilakukan suami kepada istri berupa uang agar suami m au menceraikannya b. d.Ag SMA Kelas XII ( "   ¢      ( ( ¢     ¢       ( ¢   ¢  ( ¢ ¢  5 (   ( £ ( . Li’an b.. menuduh istrinya berbuat zina c. melepaskan ist i c. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada mertua c. seorang nenek menyerupakan istrinya dengan ibunya Khulu dalam pernikahan adalah .... e.. a. Ini me upakan pen e tian ... a. umpah suami kepa a ist inya ahwa la ti ak akan mencampu i ist inya alam masa empat ulan. perceraian yang timbul a tas kemauan suami dengan membayar iwad kepada istri e. 25. a. menuduh mertuanya berbuat zina b. Pembayar yang dilakukan istri kepada suami berupa uang agar suami mau menceraikannya. 32. Bisa rusak atau putus e. a. melepaska n ikatan. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada istri b. 28.. perceraian yang timbul a tas kemauan mertua dengan membayar iwad kepada suami Iwadh dalam pernikahan art inya .. a. Pembayar yang dilakukan anak kepada suami berupa u ang agar suami mau menceraikannya d.... a. suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan halal e. a.. menuduh anaknya berbuat zina.. seorang anak menyerupakan istrinya dengan ibunya d. satu orang saksi d.S. perceraian yang timbul at as kemauan istri dengan membayar iwad kepada suami. N ikah c.74 24.

Maka hukum rujuk . Makruh c.. Wajib. adanya cacat..75 33. Sunnah b. c. masa iddah. d.. Mubah Apabila terjadi dari sebab ruj uknya itu menyakiti istri... atau kar ena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. tidak gila c.. Sunnah b. maka hukum rujuk bagi suami . masa di rumah b. perkawinan yang diharamkan oleh agama Isla m. Hadanah adalah . Ma kruh e. Saudara perempuan setetangga e. Makruh e..S. Wajib c.. perkawinan yang diharamkan oleh agama ahudi b.. c. Haram Masa menunggu ini disebut . dapat memenuhi janji e. a. 37. Mubah d.. a. Mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dil akukan oleh keluarga atau kerabat anak.. maka hukum rujuk . Saudara perempuan seibu. Haram e.. Nenek angkat b... perkawinan yang dihalakan oleh agama Islam e. a. b. Kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk hagi (suami istri). Mubah b. Haram. b. Mubah c. 34... perkawinan yang diharamkan o leh adat istiadat bdurrahman. d.. mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang di lakukan oleh keluarga tetangganya Adapun urutan orang yang berhak memelihara dan mendidik anak adalah sebagai berikut. masa tala Perkawinan yang terl arang adalah . a. a. 40.. masa bebas c. 35. . a. a. d.. 38. Maka hukum rujuk baginya adalah . Makruh. 39. Wajib d.. perkawinan yang diharamkan oleh agama Nasrani c. S unnah Jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya..Ag SMA Kelas XII " £ .. sebelum ia sempurnakan pem bagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Mendidik dan memelihara anak tidak sej ak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat ana k c. d. Ibu tiri d. 36. Me ndidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia tidak sanggup berdiri yang dila kukan oleh keluarga atau kerabat anak. Tidak mendidik dan memelihara anak se jak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat an ak e. Haram e. Saudara perempuan seperempu an Apabila suami yang menalak salah seorang istrinya. masa santai e. Sunnah. a. b. Wajib d...

Raja Ta-Cheh adalah Raja Arab Isla m. Kemudian lamakelamaan agama Islam berkembang ke seluruh pelosok ta nah air dengan pesatnya. PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari ped agang India atau Persi. dan kemakmuran negeri itu. tidak dengan kekerasan atau peperangan. melainkan langsung datang dari Arab dan penyiarnya orang Arab Islam. Hamka bdurrahman. Berdasarkan pe nyelidikannya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli. Mengenai tempat-tempat seperti Cambay. keamanan. Sumatera Barat. Gujarat. Pada umum nya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah pedagang. a. dan tidak dengan paksaan. makam tersebut berangka tahun 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). Raja Ta-Cheh mengirimkan utusan menghadap Ratu Sima dan menaruh pundipundi ber isi emas di tengahtengah jalan dengan maksud untuk menguji kejujuran. antara lain sebagai berikut. Menurut Dr.1 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia Men ampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia Mengambil hikmah dari perkembang an Islam di Indonesia A.76 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 6. dan Jawa Tengah. Pendapat beberapa ahli tentang waktu dan daerah yang mu la-mula dimasuki Islam di Indonesia. Mereka merasa berkewaj iban menyiarkan agama Islam kepada orang lain. Beliau berkesimpulan bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara (Tapanuli) pada abad ke-7 (tahun 670 Masehi). Memahami perkembangan Islam di Indonesia : 6. Adapun daerah di In donesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah Sumatera Utara. Juned Pariduri b.S. Hamka. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. meskipun misi khusus mereka bukan menyiarkan agama Islam.1 Menjelaskan perkembangan Isl am di Indonesia : 6. Beli au bcrpendapat bahwa agama Islam masuk ke Jawa pada abad ke-7 (tahun 674 Masehi) .Ag SMA Kelas XII § § § § £ . Dr. dan Malabar itu han ya merupakan tempat persinggahan bagi para penyiar Islam ke Indonesia.2 Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 6. Drs.

Kemudian ber kembanglah agama Islam di daerah Aceh dan Sumatera Utara. dan Ulaka yang dibawa oleh mu slimin dari Aceh. Pajang. Sri Ratu Aceh mcngirimkan mubalig ke Gowa di Sulawesi dan Pa sai mengirimkan ulama ke Patani di Maluku untuk berdakwah. Pada wa ktu itu di Sumatera sudah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683-10 30 Masehi sehingga Islam masuk ke daerah itu agak mengalami kesulitan. tetapi mereka cnggan mengubahnya lalu terjadi perang Padri (1821-1873 M). Cirebon. Tapanuli. Makassar. mem erintah sampai tahun 1326 Masehi. Setelah k erajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Di Samudera Pasai terdapat makam-makam raja Islam. Aceh. Semula di antara p emcluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga m embenarkan perilaku agama. dan berkembang pula ag ama Islam dari Pasai ke Malaka. Perkembangan Islam di Sumatera Sudah kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. kota Tiku. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yan g masih berpegang teguh pada adatnya dan agama Hindu. Dari kerajaan Samudera Pasai agama Islam menye bar ke seluruh Pulau Sumatera lalu menyebar ke Pulau Jawa. aina! Arifin Abbas bdurrahman. maka merupakan kesempatan yang ba ik bagi daerahdaerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. dan ke dae rah-daerah lainnya. Ma taram. Di Perlak ia menjumpai penduduk yang beragama I slam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. di antaranya makam Sultan Malik as-Saleh yang meninggal tahun 676 Hijriah atau 1292 Masehi. Sedangkan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui Pariaman. Malik at-Tahir. Contohnya antara lain sebagai berikut : a.77 Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara pada abad ke-7 (tah un 648 Masehi). Banten. Kerinci. Minangkabau menjadi ben teng Islam di Indonesia. tiba-tiba berubah menjadi b ersatu kembali untuk melawan kolonial Belanda. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Demak. Setelah agama Islam berkem bang di Minangkabau. dan sebagainya. Hal itu ditandai dengan adanya penemuan-penemuan batu nisan atau mak ammakam yang berciri khas Islam. 1. Akhirnya. Setelah itu di Indone sia berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan menjadi pusat penyebaran agam a Islam. Di tengahtengah perang saudara.Ag SMA Kelas XII £ . Pada waktu itu telah datang di Tiongkok seorang pemimpin Arab Is lam dan telah mempunyai pengikut Islam di Sumatera Utara. Minangkabau. Para ahli tersebut ber pendapat bahwa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. seperti Samudera P asai sehingga berdirilah kerajaan Islam yang pertama kali di Pasai. Putranya. Riau. Seor ang Italia bernama Marco Polo mengadakan perjalanan dari Tiongkok ke Persia pada tahun 1292 dan singgah di Aceh. Kemudian agama Islam c. b. Sedangkan pada aba d ke-I3 agama Islam sudah berkembang dengan pesatnya dan telah merata di seluruh Indonesia.S. Di L eran (dekat Gresik) terdapat sebuah batu bersurat keterangan tentang meninggalny a seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. c.

Sedangkan suku Kerinci pada wak tu itu juga sudah masuk Islam. Muhammad Syahid menyiarkan agama Isl am dan herpusat di Demak. putra Radcn Rahmat. hanya saja pengetahuan agama Islam baru sedikit s ehingga dalam pengamalannya belum tertib. Raden Rahmat (Sunan Ampel). Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendiri. sehingga dengan cepat agama Islam b erkembang ke seluruh pulau Jawa. sebelumnya Sriwijaya adalah ke rajaan Buddha. Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Kadilangu. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. yaitu Raja Minak Kumala Bumi dari Lampung. Beliau adalah keturunan putri raja Aceh yan g menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. 2. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Jawa Timur. Perkemba ngan agama Islam di Jawa tidak dapat lepas dari peranan dan andil Wali songo yan g begitu gigih dalam menyiarkan agama Islam. Muhammad Syahid (Sunan Kalijaga). Masuknya Islam ke Jawa Barat disiarkan oleh Haji Purb a pada pemerintahan Prabu Mundingsari pada tahun 1190 Masehi. R aden Umar Said (Sunan Muria). Beliau adalah keturunan putri dari Blambangan yang diperistri oleh Maulana Ishak. 6. 4 . Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya. Beliau belajar agama Islam di Malaka selama 3 tahun. 3. Beliau wafat di Kudus dan dimakam kan di atas Gunung Muria. Masih Makurat (Sunan Drajat). Agama Islam dapat berkembang dengan pesat setelah Majapahit (Hindu) merosot kekuasaannya. Wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. kemudian menyiarkan Islam di kota Gresik dan wafat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun 852 Hijriah (9 April 141 9 M).S. Kemudian pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang bcrpusat di pun cak Bukit Giri (dekat Gresik). Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi" atau "Jum adilkubra". Agama Islam masuk ke Sriwijaya pada ta hun 1440 Masehi yang disiarkan oleh Raden Rahmat. Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang ) putra Raden Rahmat. 4. Islam mengalami kemajuan ya ng pesat pada waktu Malaka mencapai kejayaannya. Beliau wafat di Giri dan dimakamkan di sana. sepulang dari Mekah bel iau menyiarkan agama Islam di Lampung. Wilatika ini adal ah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. dan Belitung.78 berkembang ke Indragiri. Beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. Maulana Ainul a in (Sunan Giri). wafat tahun 1481 Masehi. Sedangkan ma suknya Islam ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maim un pada tahun 1082 Masehi dan ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab yang kemu dian disebut "Batu Leran". Bangka. Beliau menyiarkan agama Isla m di Sedayu. bdurrahman. Beliau berasal dari Kasyan Bangsa Arab. 5. Mula-mula beliau belajar di Banten ( abad ke-16 Masehi) lalu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Perkembangan Islam di Jawa Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan Sima tahun 674 Masehi. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain seb agai berikut : 1. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau meny iarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Riau. 2.Ag SMA Kelas XII " £ .

Wali songo berhasil mendirikan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kemudian raja Majapahit me mberi kebebasan untuk menyiarkan agama Islam yang berpusat di Ampel dan Surabaya . Selesai menyaksikan wayang tersebut. Sunan Kalijaga Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan agama Islam. Raden Rahmat telah mengajak raja Majapahit untuk masuk Islam tetapi raja menolak. seperti kerajaan Demak. setelah berdirinya kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 Masehi. bdurrahman. artinya: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dan Banten. la wafat dan dimakamkan di s ana. b. Beliau pernah bclajar agama Islam di Me kah dan tahun 1521 Masehi Puking ke Demak. Untuk kepentingan da kwahnya. Pajang. Beliau keturunan dari All bin Abi Thalib d an menyiarkan agama Islam yang berpusat di Kudus. Adapun para wali yang mengembangkan agama Islam di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. orang Jawa dapat dengan mudah untuk m embaca dan mcmpelajarinya.Jawa Tengah a. Fatahilah (Sunan Gunung Jati).S. Wali songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu kepada pe ngaruh Islam. 8. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah. agama Islam hanya berkembang di dacrah pesisir. Beliau adalah keturunan bangsa Arab ya ng lahir dan dibesarkan di Pasai (Aceh). Karena dengan bahasa Jawa.Ag SMA Kelas XII d. dise but pula Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul. Beliau mengajarkan agama Isl am dengan memasukkan hikayat Islam ke dalam cerita wayang yang dipertunjukkan ke pada rakyat.79 7. Beliau wafat dan dimakamkan di Kudus. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah menycbar kan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. Pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya dibukukan dalam bahasa Jawa yang dipengaru hi bahasa Arab. " £ . Sunan Kudus c. beliau menciptakan lagu "Sinom dan Kinanthi". Beliau mengajarkan agama Islam dengan memperdalam ilmu agama dan mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu. Scbelum munculnya Wali son go. kem udian mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Santri. Syahadat Rasul berbunyi: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. seperti "kalima sada" menjadi "kalimat syahadat" dan perayaan "sek aten" yang diadakan di Solo dan ogyakarta tiap satu tahun sekali pada bulan Rab iulawal berasal dari kata "syahadataini" yang berarti dua kalimat syahadat. Syahadat Tauhid berbunyi: Asyhadu a nla ilaaha illallah. Beliau selain seorang ulama juga seba gai panglima perang dan raja Banten. Cara Wali yang Mengembangkan Islam di . Sunan Muria Beliau membentuk kader-kader Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Sunan Bonang Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus). Beliau berdakwah ke pesisir Jawa Te ngah bagian utara. penonton diharapkan man membac a kalimat syahadat. yang artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Alla h. Setelah tua beliau menctap di Cirebon dan m enyiarkan agama Islam yang berpusat di Gunung Jati. Fatahilah telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Portugis yang ingin menjajah dan merampas kekayaan Pulau Jaw a.

Kadang-kadang kerajaan yan g satu dengan kerajaan yang lain (belum Islam) timbul pertentangan. Pada tahun 1 550 Masehi. Kemudian peng embangan Islam dilanjutkan ke daerah-dacrah pedalaman pada pemerintahan Aji di L anggar dan ditcruskan penggantinya menyiarkan Islam ke Muara Kaman. Sedangkan raja Tallo menjadi Man gkubumi dengan gclar Sultan Abdullah. Keduanya sangat gigih melawan Belanda. Sultan Alaudin sebagai or ang yang taat beragama. yaitu Sultan Alaudin da n Sunan Abdullah. dan Melayu. Sebelum agama Islam masuk ke Dayak.80 3. dan akhirnya kepada rakyatnya. Cara pengIslaman di Sulawesi juga dengan c ara damai. Adapun yang meng-I slamkan daerah Sukadana adalah orang Arab Islam yang datang dari Sriwijaya. para pejabat. suku Dayak menyemba h berhala. bdurrahman. Kedua kerajaan itu kemudian bcrgabung menjadi Makassar. tanpa kekerasan. Sedangkan pada tahun 1644 Masehi Sultan Hasanuddin berhasil menaklukkan Kerajaan Bone. Begitu pula daerah-daerah di bawah k ekuasaan Banjar. Peng-Islam an di Dayak melalui jalan perdagangan. Di S ukadana sultan yang masuk Islam adalah Panembahan Giri Kusuma (1591) dan Sultan Hammad Safiuddin (1677). Daerah pel opor pengembangan agama Islam adalah di GowaTallo (dua kerajaan dl Sulawesi Sela tan). peperangan. Kemudian keduanya. Datuk Ribandang adalah murid Sunan Giri dan beliau mengajarkan agama Islam kepada rakyat dan para raja. Kemudian lama-lama mereka banyak yang memeluk agama Islam. tcrmasuk pula raja mahkota Kutai masuk Islam. sangat giat mcnyebarkan agama Islam. Sejak itu pula rak yat Banjar banyak yang memeluk agama Islam. Pe ngembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang muslim dari Makassar yang ber nama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Demak mcngirimkan para penghulu untuk mengajark an agama kepada keluarga istana. Sultan Muhammad Said me ngirimkan angkatan perang Makassar ke Maluku untuk membantu orang-orang Maluku. Ini ber arti jauh sebelum tahun itu rakyat telah memeluk agama Islam. di Sukadana (Kalimantan Barat) telah berdiri kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Sulawesi Perkembangan agama Islam di Sulawesi tidak seb aik dan sepesat di Jawa dan Sumatera. Perkembangan Islam di Kalimantan Sekitar tahun 1550 di Banjar berdiril ah kerajaan Islam dengan rajanya bergelar Sultan Suryanullah. beliau tidak menyetujui sikap Belanda yang ingin monopol i sehingga sering bertentangan antara Sultan dengan Bdanda. misalnya kera jaan Gowa terhadap kerajaan Sopeng. hal itu juga dilanjutkan oleh putra-putranya. Penyiaran Islam d i Dayak dilakukan oleh pendatang dari Arab. Perkembangan Isla m selanjutnya dilakukan oleh keturunanketurunan mereka dengan penuh semangat. atau paksaan.S. satu per satu masuk Islam sehingga agama Islam dengan cepat dan pesat bcrkembang di Kalimantan.Ag SMA Kelas XII £ . Adapun yang menyiarkan agama Islam di Sulawe si adalah Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Raja Gowa menjadi raja Makassar kemudian bergelar Sultan Alaudin. 4. Pertentangan tersebut bukan karena masalah agama. dan dakwah. Setelah beliau wafat . Bugis. Dengan cepat agama Islam dapat berkembang di Kutai. pernikahan. akan tetapi masalah politik. yaitu Sultan Muhammad Said dan S ultan Hasanuddin.

berusaha menccgah gagasa n nasakom dan pada tahun 1965 mengusulkan pembubaran PKI untuk menyelamatkan Pan casila dan kesatuan bangsa. Bagian makam y ang paling penting adalah nisan karena nisan merupakan tanda peringatan yang uta ma. Ada juga yang menggunaka n huruf Arab. Masjid-masji d yang berasal dari masa pertumbuhan dan perkemhangan agama Islam di nusantara a ntara lain masjid kuno di Demak. dan masjid Baiturahman di Nanggroe Aceh Darussalam. PERANAN UMAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN BANGSA IND NESIA Umat Islam Indonesia yan g menjadi penduduk mayoritas. babad. bdurrahman. dan budaya setempat. keraton. yaitu gamdan yang dibunyikan pada perayaan gerebeg maulid N abi Muhammad J. Dari tugas yang harus dihadapi. pada masa ini telah berkembang ilmu pengetahuan t entang tulis-menulis bahasa Arab (kaligrafi). yaitu berupa waris an seni dan ilmu pengetahuan yang merupakan ungkapan penghayatan sekaligus salur an pewartaan atau penyiaran ajaran Islam. Usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam bersama pemerintahnya dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut : 1. Seni pahat yang banyak berkembang adal ah seni hias yang diperkaya dengan pola huruf-huruf Arab (kaligrafi). masjid Agung di Banten. seni musik. Dari nisan sebuah makam. Pada tahun 1960. seni pahat-lukis. Seni pahat yang ber kembang pada masa perkembangan agama Islam tidak ada yang berupa patung-patung k arena hal ini dilarang oleh ajaran Islam. Naskah-naskah yang terkenal antara lain primbon-primbon pada abad ke-16 dari Sunan Bonang serta syair-syair melayu yang indah dari Hamzah Fansuri. seni kaligrafi.S. Peninggalan selanjutnya adalah makam. pada nisan akan dijumpai tulisan atau angka tah un.Ag SMA Kelas XII § § £ . PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDA AAN Perkembangan ilmu pengetahuan da n kebudayaan di Indonesia pada masa perkembangan agama Islam. Peninggalan seni musik terungkap d ari tradisi sekaten. Nisan ada yang dibuat dengan ukir-ukiran dan dihiasi dengan tulisan Arab ata u kaligrafi. kita dapat mengetahui siapa yang meninggal dan kapa n meninggalnya. Peninggala n ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari seni sastra adalah berupa hikayat. leh karena itu. Dilihat dari corak hangu nannya. Pe ninggalan berikutnya di bidang bangunan adalah keraton. Seperti perkembangan di bidang bangunan berarti juga perkemhangan ilmu arsitektur. atau pada nisan. setelah Indon esia merdeka. Umat Islam Mempunyai Peranan Penti ng dalam Usaha Mempersatukan Bangsa a. maka syarat penting yang tidak bisa diabaikan adalah persatuan umat dalam membangun b angsanya.81 B. dan sem sastra. tampak bahwa keraton pada masa pertumbuhan agama Islam merupakan perpadu an antara corak seni Hindu. dari seluruh bangsanya. Dengan demikian . dan syair yang tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. Perkembangan seni pahat dapat dilihat dari ukir-ukiran yang terdapat p ada lengkungan dan gerbang masjid. W arisan seni ini juga mencakup warisan ilmn pengetahuan karena perkembangan kebud ayaan tentu diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Maka. masjid Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Circbon . Islam. tugas terpenting adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kerja keras untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Karya seni bcrcorak Islam tcrdapat di bidang bangunan. Tradisi ini sampai sekarang masih terpelihara baik di Keraton o gyakarta. memiliki arti p enting dalam menentukan maju mundurnya kehidupan bangsa ini. C. Perpaduan ini menghasilk an gaya bangunan yang khas. yaitu 90%. Peninggalan yang pali ng jelas di bidang bangunan atau arsitektur adalah bangunan masjid.

c. 5. a. Muhammadiyah d. 3. di antaranya sebagai ber ikut: 1. pertama kali diketuai oleh Prof. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PII (Pelajar Islam Indonesia) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) IPPNU (Ikata n Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) MMI (Majelis Muslimin Indonesia) GP. rganisasi Pelajar Islam rganisasi Mahasiswa Islam berkembang sesuai dengan semakin majunya dunia pergur uan tinggi dan semakin banyaknya generasi muda Islam dari golongan terpelajar.H. Hamka. Dalam sejarah Indonesia uma t Islam mempunyai peranan penting. Tujuan utama da ri Majelis Ulama Indonesia adalah "menjadi penerjemah serta menyampaikan pikiran -pikiran dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat". 4. 4. rganisasi Islam yang Lain 1. § § § § § § £ § . Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 3. M ereka menghimpun diri dalam wadah organisasi mahasiswa. Remaja Masjid. Pemuda Muslimin HSBT (Himpuna n Seni Budaya Islam). setelah beliau wafat maka digant i oleh K. 3. terutama d alam pembinaan pesantren-pesantren di berbagai daerah di Indonesia. kemudian diketuai oleh K. 2. rganisasi Mahasiswa Islam 1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2. rgani sasi Nahdlatul Ulama ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. Majelis Ulama Indones ia (MUI) didirikan sehubungan dengan tugasnya yang utama. 2. hingga tahun 19 81. IPM. Selama lebih kurang tig a setengah abad. baik dalam mempertahankan negara Republik Ind onesia maupun dalam membangun negara Republik Indonesia. Kekayaan alam I ndonesia yang melimpah ruah itu semuanya mengalir ke tangan bdurrahman.H. yaitu memberikan perti mbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah dan menjadi penghubung ant ara pemerintah dengan ulama. b. mendirikan sekolah-sekol ah umum dan sekolah-sekolah agama di berbagai tempat dan banyak mendirikan panti asuhan serta rumah sakit. e. Syukri Ghozali. Pembentukan Lembag a untuk Kesatuan dan Kemajuan Untuk mencapai kesatuan dan kemajuan. Indonesia meringkuk dalam cengkeraman penjajah. Memelopori pembentukan "Front Pancasila" yang kemudian diteruskan dengan pemb erantasan G30S PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru. Dr. dan sebagainya. Hasan Basri. 2. dan kini dipimpin oleh K. Untuk memperkuat ideologi Pancasila. umat Islam m embentuk lembaga-lembaga baik berupa organisasi sosial maupun lembaga-lembaga pe ndidikan. d.H. Nahdlatul Ulama (NU) c. Umar Sihab. seperti berikut.Ag SMA Kelas XII f.82 b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI didirikan pada t anggal 26 Juli 1975. rganisasi i ni bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Anshar. umat Islam memajukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam mencerdaskan bangsa dan kes adaran bernegara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.S.

Kemu dian mereka terbentuk dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). akhirnya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). dan Mr. Dalam abad ke-17 sampai 19 perlawan an umat Islam sudah nyata digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pahlawan Is lam. Di waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ta nggal 17 Agustus 1945. Wahab Hasbullah.H. menyerukan resolusi jihad.H . Teuku Cik Ditiro (Aceh). Ini merupakan ciri semangat jihad umat Islam yang sama sekali bertentan gan dengan ide-ide penjajah maupun tekanan-tekanan yang menimpa kepada umat Isla m. Kasman Singodimejo sebagai ketu anya. umat Islam mempunyai peranan besar dalam peristiwa Proklamasi Kemerd ekaan Republik Indonesia. Masih dalam suasana Proklama si. Rois Akbar NU. Muhammad Roem. Liberalisme. Syarifuddin Prawiranegara men jalankan mandat memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Perlawanan umat Islam terhadap penjajah itu sudah dimulai sejak bangsa-bangsa asing tersebut mencengkeram bangsa pribumi. Dalam proklamasi kemerdekaan RI. Sultan Ageng Tirtayasa dan Kyai Tapa (Bante n). As-Saat. Agu s Salim.Ag SMA Kelas XII  £ . semangat umat Islam membela kemerdekaan berkobar di seluruh tanah air. Hasyim Asy ari. Pada waktu Belanda menyerbu ogyakarta t anggal 19 Desember 1948. Dalam kancah revolusi Indonesia 1945-194 9. Pada saat kemerdckaan Indonesia diproklam irkan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam. Teuku Imam Bonjol (Min angkabau). Jadi.H. dan para kyai di seluruh pondok pesantren. Peran dalam Pembangunan Sejarah Islam Indonesia sej ak abad ke-16 telah mencatat perkembangan Islam Indonesia dalam mencerdaskan keh idupan bangsa. K. tokoh-tokoh Islam mempunyai peranan pentin g atas penandatanganannya tersebut.83 penjajah. dan agama lain. 3. Para kyai bergabung dalam barisan Mujahidin di bawah pimpinan K. yaitu menjajah paham-paham agama Islam untuk ditukar dengan paham Komunisme. Sultan Hasanudin (Makassar). menanamkan jiwa-jiwa keagamaan dan nilai-nilai bdurrahman. Piagam tersebut kemudian menjadi pembuk aan UUD 1945 dengan perubahan beberapa kata. Sejak semula. mereka menjadi pengawal revolusi dengan merebut persenjataan Jepang untuk mel awan agresi sekutu. Syahrir. Dengan dicetuskannya resolusi jihad . tetapi juga menjajah hak asasi bangsa Indonesia yang paling dasar bagi umat Isla m. 3. secara jelas dapat digariskan p eranan umat Islam sebagai berikut : 1. Sedangkan mengenai sumbangan isi da n penandatanganan Piagam Jakarta itu. musuh-musuh RI masih berusaha menggagalkan arti dari prok lamasi kemerdekaan tersebut. api kepahlawanan berkobar menentang p enjajah. dan pemimpin lainnya membiarkan diri untuk dita ngkap Belanda dan diasingkan ke Prapat dan Bangka. terutama pada pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Dalam sidang tersebut juga membentuk K omite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Mr. Sumber proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. terutama di kalangan santr i-santri di Pulau Jawa. menurut perhitungan politik Bung Karno. Sumatera Barat. orang Islam dari kalangan awam bergabung di dalam barisan "Sabilill ah" di bawah pimpinan K. 2. seperti Sultan Agung (Mataram). Untuk mempertahankan proklamasi. Sedangkan Panglima Soedirman harus keluar kota memimpin perang gerilya. Kemudian penjajah itu bukan saja menjajah ekonomi dan politik bangsa. H.S. Pemudapemuda Islam menggabungkan diri ke dalam pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh a inal Arifin. Masykur. pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI memilih Bung Karno sebagai Presiden RI dan Bung Hana sebagai wakil presiden.

Hingga pada saat bangsa ini dij ajah. e. Majelis Ulama Indonesia berperan sehubungan dengan tugas-tugasn ya. c.S. Buk ti nyata dari kemajuan tersebut adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam yang menja di pusat pengembangan masyarakat baru Indonesia dengan Islam sebagai ajaran kehi dupan yang mengeram dalam jiwa bangsa Indonesia. Peran dalam Ketahanan dan Kesatuan Umat Islam mempunyai peran dalam memperkokoh ketahanan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1969 bangsa Indonesia memulai Pembangunan Li ma Tahun Pertama (19691973) untuk mengisi kemerdekaan yang telah ditegakkan atas dasar Pancasila.84 persatuan. d. dan lembaga penclitian ekonomi. Hal tersebut di atas dapat diama ti dari berbagai segi kepentingan dunia dewasa ini. umat Islam pertama kali mengusulkan kepada Presiden Soekarno aga r PKI dibubarkan guna menyelamatkan Pancasila. Peran umat Islam ya ng paling tampak justru di bidang pembangunan mental bangsa Indonesia. Untuk memperkuat ketahanan nasional dan kesatuan bangsa. Peranan Umat Islam dalam Persatuan bagi Kepent ingan Dunia Islam Persatuan umat Islam Indonesia menjadi sangat penting dilihat dari segi kepentingan dunia Islam pada umumnya. Hal itu merupakan suatu usaha memperkuat ideologi Pancasila dan memperkuat pendi dikan serta ckonomi bangsa. f. 5. Pada saat kemerdekaan tiba. yaitu 1) memberikan bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pe merintah. pantang menyerah unt uk merebut kemerdekaannya. 4. umat Islam mencegah terlaksananya gagasan Nasakom.Ag SMA Kelas XII § § £ . yang berarti membentengi Pancasila dan memperkokoh k etahanari dan kesatuan bangsa. pondok pe santren. kemudian diteruskan dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi penghapusan G30S/ PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru atau orde pembangunan . Peran itu terdapat dalam us aha-usaha sebagai – berikut: a. ternyata dengan semangat Islam bangsa ini maju terus. 2) menjadi penghubung antara pemerintah (umara) dengan tokoh-tokoh aga ma (ulama). semua partai Islam Indonesia berfusi ke dalam satu wadah dengan nama "Partai Persatuan Pembangunan " tahun 1973. bdurrahman. seperti didirikannya pondok-pondok pesantren dan seb againya. menyusun Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaann ya maupun Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh sembilan orang pe mimpin bangsa Indonesia. Dalam pemerintahan Soekarno tahun 1960. umat Islam secara bersama -sama atas nama bangsa ini. Umat Islam secara konsekuen melaksanakan dan berpartisipasi se cara aktif menyukseskan pembangunan bersama-sama pemerintah. Umat Islam secara intensif memberikan pendidikan agama kepada rak yat melalui sckolah-sekolah negeri dan swasta. Umat Islam memelopori terbentu knya Front Pancasila. lembaga-lembaga penelitian masyarakat. Setelah meletusnya G30/SPKI tanggal 5 ktober 1965. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa ini adalah cora k baru yang memberi semangat hidup untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Lembaga-l embaga swadaya yang bergerak di bidang pembangunan ini banyak didirikan oleh uma t Islam terutama para kyai. b. ceramah atau pengajian.

Begitu pula gagasan para ulama semakin diperhatikan oleh peme rintah maupun oleh umat Islam pada umumnya. namun negaranegara Islam sclama ini masih berdiri sebagai kons umen dari negara-negara industri Barat. te rutama sangat ketergantungannya pada negara super power. tetapi bukti-bukti kebangkitan yang telah diproklamirkan oleh umat Islam scluruh dunia itu menjadi terhambat ketika umat Islam mengalami krisis kesatuan. baik di Asia maupun di Afrika. kemudian disusul lagi perang saudara antara umat Islam di Lebanon. antara umat dengan ulamanya. dan a ntara ulama dengan umara. suatu tatanan ekonomi m enuju ekonomi mandiri dalam mengelola industri dalam negeri Islam adalah amat pe nting untuk melepaskan diri dari ketergantungan negara-negara industri Barat. negeri-negeri Islam terjaja h oleh negara-ncgara Barat yang mempunyai kekuatan ekonomi. dan beragama. Negara-negara Islam perlu menggalakkan perekonomian rakyatnya. pesantren-pesantren mod ern. semata-mata untuk kepentingan umat Islam. Kepentingan Kebangkitan Dunia Islam Dalam kepentingan kebangkitan dunia Islam. baik dalam negeri seperti terjadi di Lebanon maupun antara sesama negara I slam seperti Iran-Irak. Kepentingan ekonomi dan sosial merupakan dambaan masyarakat Islam terutama di ne gara-negara miskin. Bila ekonomi bangsa lemah d an rawan. dan pelajar Islam Indonesia ke luar negeri. Kebangkitan untuk menghadapi tantangan dan kekuatan dari luar akan hilang dan lumpuh dalam waktu yang cepat bila umat Islam selalu terpecah-p ecah. Gagasan tokoh-tokoh Islam dar i kalangan intelektual yang berpendidikan universitas. akan mengakibatkan kelemahan ekonomi bangsa. Dewasa ini perkembangan umat Islam di Indonesia amat meng gembirakan. Masalah-masalah khilafah menjadi tidak menarik dibicarakan. seperti halnya pada abad ke-17 sampai akhir abad 19. Dewasa ini di Indonesia banyak dilakukan pengembangan pendidikan Islam.S.Ag SMA Kelas XII § £ . ya itu Iran-Irak sejak tahun 1979. Sosial. bernegara. yang terjadi adalah bangsa itu akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. terjadi hubungan ya ng harmonis antara umat dengan pemerintahnya. Persatuan dalam kepe ntingan dunia Islam yang berhubungan dengan kekuatan ekonomi negara-negara Islam telah terbentuk. dan Politik bdurrahman. semakin tampak dipahami o leh kalangan umat. Dengan demikian. Perbedaanperbedaan paham antara sesama penganut umat Islam semakin hilang. Umat Islam Indonesi a telah memahami kepentingannya dalam memajukan hidup bermasyarakat. Dunia Islam menjadi kecut ketika terjadi perang saudara di antara dua negara Islam. b. seperti univcrsitas-universitas Islam. perbedaan paham antara pemerintah dengan agama sudah tidak ada. Bila kemiskinan tidak dapat d iatasi. Pekerja-pekerja pro fesional kita masih sangat terbatas. ahli-ahli teknik banyak didatangkan dari lu ar sehingga negara-negara Islam harus membayar upah pada ahli dari luar itu deng an harga sangat mahal. yaitu Amcrika Serikat. terutama dalam me ngembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya haruslah dikelola ole h tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang bekerja secara profesional. mahasiswa. sebab hanya akan menghabiskan energi umat yang seharusnya dipergunakan untuk membahas masal ah yang menjadi tantangan serius dunia dewasa ini. leh karena itu.85 a. Umat Islam telah sejalan dan telah kuat untuk bersama-sama seluruti lapisan masyarak at Indonesia menuju tinggal landas dalam pembangunan bangsa. pengiriman sarjana-sarjana. suatu hal yang nyata telah terbukti. Kepentingan Ekonomi.

Manfaat Ilmu Kedokteran Kemajuan di bidang kedokteran akan memberikan pengaruh yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.Ag SMA Kelas XII § § § £ . har ta. mengatur tindak ke jahatan. Dengan demikian. Manfaat Filsafat Isla m terhadap Ilmu Pengetahuan Filsafat merupakan induk dari segala ilmu. adanya kecemburuan sosial. dan bagaimana memelihara jiwa. berbuat maksiat. Menyembuhkan orang sakit. jual beli. waris. pikiran. zuhud. berfoya-foya. 5. MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA 1. sedangkan hadis menjadi penjel asannya. pemupuk iman. bdurrahman.S. manusia harus menampi lkan ucapan. Untuk mengenalkan kepada generasi penerus ten tang apa yang telah dialami oleh generasi yang terdahulu. dan sebagainya yang scmuanya itu dibahas di dalam ilmu fikih. perbuatan. Serta cara mcngatur ekonomi. memperkuat daya juang dengan sifat-sifat sabar. dan kehormatan. Tasawuf merupakan dasar pokok kekuatan hatin. 4. 3. yaitu memakai akal yang sehat dalam menentukan hukum yang tidak jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur’an maup un dalam hadis. talak. d. tafsir. seperti ilmu fikih. filsafat sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu penget ahuan dalam Islam. 2. ilmu kalam. Dengan ilmu fiki h dapat diketahui cara mengatur nikah. hidup bernegara. pembersihan jiwa. Mengurangi rasa sakit pada seseora ng yang sedang menderita suatu penyakit. Secara khusus m anfaat kedokteran adalah sebagai berikut : a. dengan bertasawuf seseorang akan tabah. untuk mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Menjadi kan orang sehat tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. pinjam-meminjam. dan mempunyai ke tahanan rohaniah sehingga tidak mudah terkena pengaruh dari luar yang bersifat n egatif atau buruk. Memberikan studi ko mperatif kepada generasi penerus agar lebih berhati-hati sehingga tidak kehilang an arah atau pedoman di dalam kehidupan selanjutnya. Tasawuf berusaha mengontrol jiwa dan members ihkannya dari kotoran-kotoran hawa nafsu sehingga rasa takwa terbit dari hati ya ng bersih dan selalu merasa dekat kepada . leh sebab itu. leh sebab itu. Sifat-sifat yang demikian perlu dimiliki oleh setiap orang. apalagi di tengah-tengah masyarakat yang penu h dengan berbagai pengaruh negatif. Manfaat Fikih Islam Faedah atau manfaat fikih dalam Islam amat besar dalam kehidupan di dunia. Manfaa t Tasawuf Tasawuf bermanfaat untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh . sewamenyewa. dan mat yang suci bersih sehingga berbudi peker ti mulia yang akhirnya ia dicintai dan sesama manusia. Jadi. Untuk memahami ijtihad. minum minuman keras. penyubur amal saleh yang sematamata mencari keridhaan . dan pengaruh materialistis atau ind ividualis. Seseorang akan dapat mengambil pelajaran berharga un tuk bekal kehidupan masa depan. sabar. syukur. b. Al-Qur’an merupakan dasarnya. dan seba gainya. Manfaat Sejarah Manfaat yang diambil dari sejarah antar a lain sebagai berikut : a. serta mana yang sah dan mana yang batal. dan ikhlas. Islam mengatur kehidupan di dunia melalui fikih. Maka. mana yang hara m dan mana yang halal.86 D. sebenarnya fikih itu mengand ung makna mengerti dan memahami. Meningkatkan usia hidup seseorang. filsafat memengaruhi ilmuilmu yang lain. Kehidupan di dunia akan menentukan kebahagi aan di akhirat. Apabila membicarakan ilmu atau hukum fikih. Misalnya. syirkah atau persyarikatan. Semua itu adala h sifat-sifat vang bernilai tinggi. b. c. c.

indah. diskusi. ataupun alat komunikasi lainnya. Kehidupan golongan juga tampak. Pembentukan Lembaga-Lembaga Persatuan Umat Islam. dan Islam Syi ah. di permukaan banyak dijumpai pertentangan yang terjadi di kalangan umat. masjid-masjid. terutama bagi para arsitektur atau perancang bangunan gudung-gedung bertingkat. Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. radio. Manfaat Kesenian Hampir dalam seluruh aspek kehidupan manus ia itu terdapat unsur seni dalam arti keindahan dan kehalusan. Usaha-Usaha Mempersatukan Umat Islam di Indonesia Seb enarnya ajaran Islam mengatakan bahwa umat Islam adalah satu (umatan wahiddah). leh karena itu. a. c. Persis. seperti NU. Memudahkan para arsitek merancang mendirikan bangunan. Memudahkan para penanam m odal di sektor ekonomi yang sesuai dengan daerahnya. d i samping akan meruntuhkan agama Islam juga ketahanan bangsa dan negara Indonesi a. MUI adalah sebua h lembaga yang menurut pedoman dasarnya antara lain berfungsi bdurrahman. televisi. Manfaat Geografi Untuk memudahkan penyesuaian diri dengan kondisi suatu daerah. Tidak diperbolehkan antara golon gan yang satu dengan golongan lainnya saling membenci. PERILAKU ANG MENCERMINKAN PENGHA ATAN TERHADAP MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBA NGAN ISLAM DI IND NESIA 1. Hal ini menunjukk an bahwa Islam menghendaki hal-hal yang baikbaik atau indah-indah. seminar. 7.S. Namun. Karena dimaklumi bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragam a Islam. Gedung-gedung itu tidak akan dapat berdiri tegak apabila perancangnya tidak m engerti geometri. kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sampai keindahan dan k ebahagiaan di akhirat (surga). Bahkan juga bisa menimbulkan perpecahan. 1) MUI (Majeli s Ulama Indonesia) MUI adalah suatu majelis yang berdiri pada tangga126 Juli 1975. baik golon gan apa pun adalah merupakan satu persaudaraan. pemerintah juga sangat memerhatikan atas terwujudnya persatu an dl kalangan umat Islam. Adanya golongan-golongan itu dapat menimbulkan ketegangan anta ra yang satu dengan yang lainnya. Islam Jamaah.87 6. jembatan-jembatan. dan damai. dan mencaci a tau memaki. Pemerintah sering memberikan penerangan-penerangan ba ik lewat pers. at aupun antara tokoh golongan yang satu dengan tokoh golongan yang lainnya saling silaturahmi dan saling mengunjungi sehingga oleh umat Islam secara keseluruhan d ijadikan teladan karena sikap dalam kehidupan seharihari merupakan cerminan dala m kerangka perbuatan dirinya. E. dan lainlai n. sehingga memb eri motivasi atau kegairahan dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang tentera m. Persatuan Da i dan Mubalig. Muhammadiyah. Seperti MUI. 8. Apabila yang satu dengan yang lainnya terus-menerus dalam perpecahan. Usaha-usaha itu bisa berbentuk ceramah-ceramah. mencurigai. istana. dan Pengusaha. Usaha dari Pihak Umat Islam dan Pemerintah b. Usaha para tokoh tersebut mendapat dukungan dari p emerintah Indonesia.Ag SMA Kelas XII  §  § £ . b. a. Manfaat Geometri Mempelajar i Geometri sangat penting. Dalam usaha untuk menghindari perpecahan itu para cendekiawan dan ulama sering member ikan wejangan kepada golongannya bahwa pada hakikatnya sesama muslim.

Namun. apakah hukumnya. 3) Persatuan da i atau mubalig rganisasi ini bekerja di dalam pengembangan dakwah Islam. Qiraah sab ah. meskipun refleksi dari ajaran yang sama (Al-Qur’an dan hadis) kadang m empunyai perbedaan persepsi. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ula ma (IPNU).88 2) Ikatan pemuda. pelajar. boleh dikerjakan atau tidak. Sebab. Himpunan Ma hasiswa Islam (HMI). Apabila su dah demikian. dan mahasiswa memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepad a pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Sebagaimana fatwa-fatwa yang pernah dimunculkan antara lain : 1. Pada hakikatnya adanya persatuan ini agar para da i senantiasa mudah dikoordinir sehingga arah dan orientasinya akan lebih terpadu. Ikatan Pemuda. pelajar. Ijti hadul Mubaligin yang berada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama. Bagaimana mengenai sua tu hal. Panti pijat. Pelajar Islam Indonesia (PII). Tujuannya berbeda-bed a. Vasektomi/Tubektomi Ikatan pe muda. Al-Irsyad. pergerakan. Pil anti haid . Majelis Dakwah yang berada di bawah bdurrahman. 4. rganisasi ini juga banyak membina kader-kade r untuk menjadi da i atau mubalig yang tangguh. Agar Islam tetap dapa t menyebar luas ke segala penjuru. himpunan atau dengan nama lainnya. rganisasi-or ganisasi yang disebutkan di atas mempunyai ciri keislaman. landasan ajaran yang dipergunakan adalah s ama. 5. Ikatan pemuda.S. dan lain-lain. Perbedaan ini bukan dalam hal yang prinsipil. melai nkan hanya bersifat furu (cabang) saja. persatuan. 3. dan ikatan-ikatan lainnya. 2. Wasiat menghibahkan kornea mat a. 8. Perayaan natal bersama. S halat Jum at bagi musafir. Baik organisasi itu berupa ikatan. perbedaan itu adalah s ebagai rahmat. 6. Adapun yang berb entuk lainnya. Fatwafatwa yang dikemukakan senantiasa berkait an dengan persoalan yang hidup di dalam masyarakat Islam. dan memahami sit uasi dan kondisi. Penyembelihan hewan secara medis. 9. misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). leh karena itu. 7. Penyalahgunaan narkotika. namun roh dan jiwanya sama. berjiwa ikhlas. rganisasi ini juga banyak memberikan penghargaan kepada warganya yang mempun yai prestasi tinggi untuk dikirim ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau lemb aga profesionalisme yang menangani bidang dakwah. misalnya Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM). dan mahasiswa adalah merupakan organisasi yang pada umumnya beror ientasi kepada penanaman kader umat. atau mahasiswa. pelajar. dalam upaya mempersatukan umat secara keseluruhan akan lebih rimda h. Apakah masalah itu dalam I slam dibahas. Adapun di Indonesia organisasi yang berorientasi ke bidang dakwah antara lain Majelis Dakwah Islam (MDI). Di Indonesia cukup banyak organisasi-organi sasi yang diikuti oleh para pemuda.Ag SMA Kelas XII § § §   § £ § .

baik organisasi yang sudah bertaraf nasional maupun bersifat loka l. mereka berusaha dalam bidang material guna membantu kelangsungan aktivitas sosial keaga maan umat Islam. dan bekerja sama. bdurrahman. sosial. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi. Pembenahan e konomi lebih diutamakan daripada langsung menangani dakwah dan pendiclikan. Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyara kat Adil dan Makmur Dalam kehidupan berbangsa. Demikian pula para pengusaha-pengusah a yang secara langsung atau tidak berada di bawah naungan lembaga Islam. Apabila dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan mer upakan unsur yang dominan. persatuan adalah unsur yang l ebih dominan. demikian juga dalam hal pendidikan. Tetapi. Ketahanan negara akan le bih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. dalam kondisi bangsa yang bersatu. 2. bermusyawarah untuk saling membantu. untuk memperkuat Islam. Banyak organ isasi-organ isasi yang dibantu secara rutin oleh p ara pengusaha. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara a. aka n mudah dalam mengembang-kan ekonomi. saling men gisi. Karena sebagaimana dalam bidang ekonomi pers atuan dapat membantu dalam rangka bermusyawarah atau bekerja sama. Di antara pengusaha yang dahulu banyak andil dalam kegiatan lembaga-lembaga a tau organisasi-organisasi Islam di antaranya GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indon esia). Sebab. juga ada organisasi yang berkiprah dalam bidang ekonomi. Hal ini tidak lain menempatkan ora ng sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Bagi umat Islam. maka akan mudah diajak kompromi. dan bidang lainnya akan mud ah direalisasikan. Apabila persatuan benar-benar terwujud da lam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara.S. ketahanan. pendidikan. Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatu an untuk memperkuat bangsa dan negara. Hampir setiap organisasi Islam mempunyai lemb aga dakwahnya. pendidikan. suatu aktivitas tentang sosial keagamaan mesti memerlukan mobil itas. Disa dari atau tidak. Suatu bangsa yang tidak bcr satu akan sulit mengembangkan ekonominya. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan. Selain organisasi yang langsung berorientasi kepada dakwah.Ag SMA Kelas XII £ . Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. baik berupa material maupun spiritual. atau seg i lainnya. upaya pert ama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan da lam pertahanan. Langkah operasional dilakukan oleh orang-orang yang mampu melaksanakan tugasnya. dan lain sebagainya. Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. dalam bidang ketahanan.89 4) Pengusaha Muhammadiyah. apabila persatuan itu ada. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh. unsur perta ma yang mendukung adalah persatuan.

umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. di mana pertolongan itu sarzgat diperlukan di hari kiamat".Ag SMA Kelas XII £ . umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama.S. Lebih d ari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di selu ruh dunia. Amerika. Tetapi. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. mak a negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Isla m. Dengan demikian. baik di Afrika. Semua muslim yang ada di dunia. baik dalam bidang ekonomi. Memang persaudaraan kadang tida k mesti akan mewujudkan persatuan. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ket ahanan umat akan mudah direalisasikan. Persaudaraan yang demiki an akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. yang mempunyai kharisma tinggi. Asi a. Demi kemajuan umat secara keseluruhan. ataupun Australia adalah bersaudara. sosial. pertahanan. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang s atu. akan saling menolong. saling membantu. Karena antara yang satu dengan yang lainn ya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. Apab ila persatuan sudah dapat diwujudkan. bdurrahman. yaitu setiap orang yan g beriman adalah bersaudara. Penerapan ajaran-a jaran itu akan memberikan dampak positif. dan bekerja sama antara satu dengan ya ng lainnya. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ". De mikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bag i saudarannya sesama muslim. Hal ini dapat dilihat dal am sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan . politik. dan lain sebagainya. Apabila satu umat Isl am disakiti. Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. maksud dan hakikat persaudaraan di da lam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan. umat yang berwibawa. pendidikan.90 b. akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan .

peranan umat Islam adalah turut an dil mengisi kemerdekaan dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang mendukun g pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peranan umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan mempunyai andil ya ng sangat besar dengan berjuang melawan penjajah yang telah menindas dan membele nggu bangsa Indonesia. Tugas dakwah merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh setiap muslim. bdurrahman. Selain itu.Ag SMA Kelas XII £ .S.91 Sebagai seorang muslim mengikuti jejak-jejak kehidupan Rasulullah J dan mengambi l manfaat dari dakwah Rasulullah J . Menyampaikan kebenaran yang ada dalam Al-Qur’an dan h adis adalah kewajiban orang yang bcriman. untuk menciptaka n solidaritas dan persatuan umat Islam sehingga tidak terjadi penjajahan di nega ra-negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada masa pembangunan. walaupun yang disampaikan itu hanya sa tu ayat. Manfaat yang dapat diambil dari perkembangan Islam di dunia antara lain untuk membangkitkan semangat umat Islam agar berkembang dan maju di semua bidang kehidupan.

. Juned Pariduri. tahun 647 Masehi c. Jawa Barat c. Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang India atau Persi. Wali songo d. Jawa b.. c. tahun 648 Masehi. a.. Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk ke J awa pada . damai. menyiarkan a gama Budha c. menyiarkan agama Islam.. a.. 44 Hijriah (tahun 666 Masehi) 8. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan ca ra damai. Bali e. a.. Sumatera Selatan e.. 46 Hijriah (tahun 668 Masehi) e. Drs. Berdasarkan penyelidik annya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli.b. a. Setela h kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. tidak dengan .. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. Hamka. Pengusaha b.. Buruh 3.. meskipun misi khusus mereka bukan . a.. tahun 646 Masehi e. d.. Hindia c. antara lain sebagai berikut .. makam tersebut berangk a tahun . tahun 671 Masehi d.. e. tahun 644 Masehi d. Pedagang. Pegawai d. b. Pada umumnya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah. tahun 673 Masehi e. 45 Hijriah (tahun 667 Masehi) c. Beliau berpendapat ba hwa agama Islam masuk di Sumatra Utara pada . ainal Arifin Abbas. melainka n langsung datang dari ... Sunan Muria e. bdurrahman. menyiarkan agama ahudi e. Dr. tah un 674 Masehi. 10. 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). Jawa Timur 6.. maka merupakan kesempatan yang baik bagi daerah-daerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. c. tahun 672 Masehi b.. Aceh 2.. seperti. peperangan. tahun 64 5 Masehi b. dan juga tidak dengan paksaan d. d. menyiarkan aga ma Nasrani d..S.92 Berilah tanda silang ( ) pada huruf a. dan tidak dengan paksaan. baik dan tetapi dengan paksaan e.. Adapun daera h di Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah . a. a.. Hamka. 7. Beberapa ahli yan g menjelaskan tentang waktu dan daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Indonesi a. kekerasan . Arab. Sumatra Utara. Su matra Timur b. Mereka merasa berkewajiban menyiarkan agama I slam kepada orang lain. Sunan Gunung Jati b. Petani c. 47 Hijriah (tahun 669 Masehi) b.. d.. a. dan tetapi dengan paksaan b. tahun 675 Masehi 9.Ag SMA Kelas XII  ' £ . c.... kekerasan dan tetapi dengan pembunuhan 5.. Dr... Sunan Giri c. menyiarkan agama Hindu 4.. a.

Si ma tahun 675 Masehi b. Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi". Demak (1821-1873 M) b. kolonial Perancis c... adatnya dan agama Nasrani e. adatnya dan a gama Budha d. Payakumbuh 12. Malaka mencapai kemundurannya 16... Sima tahun 674 Masehi. Raja Minak Jinggo d. Diponegoro (1821-1873 M) d. Fatimah binti Maimun pada tahun 1083 Masehi c.. a... Mala ka mencapai kemenangannya c.. 17. Fatimah binti Maimun pada tahun 1084 Masehi d... kolonial Jepang d. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yang masih berpegang teguh pada .. Raja Minak Kumala Angin c. Samudera Pasai. .. Islam masuk ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam. Bukit Tinggi c. a. Pendiri (1821-1873 M) 14. Agama Islam masuk ke Minangkabau melalui . Adat (1821-1873 M) e. Sima tahun 676 Masehi e. kolonial Belanda. Islam mengalami kemajuan yang pesat pada waktu . b. adatnya dan agama Kristen b. Raja Minak Kumala Langit b. Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. Maulana Malik Musa dengan gelar " Maulana Magribi" c. Maulana Malik Isa dengan gelar "Maulana Magribi" d. a. Padang e. Setelah agama Islam berkembang d i Minangkabau. e. d. Fatimah bin ti Maimun pada tahun 1085 Masehi e. d. Raja Minak Kumala Bumi. ti ba-tiba berubah menjadi bersatu kembali untuk melawan . Samuder a Pesisir 11. Pasa man b. c. a. Samudera Pasifik b. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain sebagai berikut .Ag SMA Kelas XII £ .. b.. a. a. Malaka mencapai kejayaannya. kolonial Inggris e. adatnya dan agama Hindu... tetapi mereka enggan mengubahnya lalu terjadi perang . Samudera d. c.. c.. a. Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan . e. kolonial Amerika 15. Sima ta hun 678 Masehi 18.. Sriwijaya adalah kerajaan Buddha. Maulana Malik Ismail dengan gelar "Maulana Magribi" b. Pariaman. bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. adatnya dan agama Islam 13. Maulana Malik Muhammad dengan g elar "Maulana Magribi" bdurrahman..93 a.. Fatimah binti Maimun pada tahun 1086 Masehi 19. yaitu . Padri (1821-1873 M). a. Malaka mencapai kekalahannya b.. Sima tahun 677 Masehi c.. Di tengah-tengah perang saudara.S.. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendir i.. Malaka mencapai kehan curannya d. Raja Minak Kum ala Tanah e. Semula di antara pemeluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga membena rkan perilaku agama. a .. Samudera Tengah e.

. Beliau adalah keturunan . Raden Rahmat (Sunan Ampel). putri raja Riau yang menikah den gan seorang penyiar Islam dari Arab d.. putri raja Medan yang me nikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab c.. Surabaya dan dimakamkan di Kadilangu b. 25.. Umar bin Khattab e. Malaka selama 4 tahun c... Sunan Gunung Jati selain seorang ulama juga sebagai .. c. Wafat . Kudus.. Beliau wafat . Malaka selama 1 tahun d. Malaka selama 5 tahun. Sunan Drajat menyiarkan agama Islam di Sedayu... Sunan Kalijaga wafat di Giri dan dimakamkan di . dimakamkan juga di Jawa Tengah d.. a. c. panglima perang dan raja Demak c.. panglima perang da n raja Banten.. dimakamkan juga di Sedayu.. Gunung Kidul b. a. panglima perang dan raja Tuban b. Ali bin Abi Thalib. a. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun . a. putri raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. dimakamkan juga di Ba ndung b. putri raja Bengkulu yang menikah dengan s eorang penyiar Islam dari Arab e. a. d.. Pekanbaru dan dimaka mkan di Kadilangu e.. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Kalimantan bdurrahman.. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Bandung 22.. 24. Gunung Kudus 28. Demak c. d. Gu nung Muria. e. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Lapindo e.. a..Ag SMA Kelas XII " £ . Beliau keturu nan dari . Kadilangu b. Malaka selama 2 tahun b... 1525 Masehi lalu dimakamkan di Sidoarjo d. a. a... panglima perang dan raja Bandung d.S. a.. Bandung dan dimaka mkan di Kadilangu c..... 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Mala ka selama 3 tahun. d. Kediri c. Jakarta dan dimakamkan di Kadilangu d.. Gunung Merapi. putri raja Lampung yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab 21. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus). Sunan Muria menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di . Demak dan dimakamkan di Kadilangu. Sunan Muria wafat di Kudus da n dimakamkan di atas . 30. Giri.. pangli ma perang dan raja Kudus e. dimakamkan juga di Kediri c. 23. Demak a. J awa Timur. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa a dalah . Gunung Giri e.94 20. Abu Bakar b. 1525 Masehi lalu d imakamkan di Kediri b. e. dimakamkan juga di Surabaya e. Sunan Bonang menyiarkan agama Islam yang berpusat d i kota Tuban.. a. Giri 27. Kediri e. Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam dan herpusat di Demak. Tuban 26. Sunan Kalijaga belaj ar agama Islam di .. Hamzah 29. d. Ustman bin Affan c. b. Tuban b.

95 b. mengikis habis penga ruh-pengaruh Islam 33. mendirikan pondok pesantren. menyebarkan agama Isl am kepada penduduk pedalaman pulau Irian Jaya e. a.S. Paksaan. Perkembangan agama Islam di Sulawesi ti dak sebaik dan sepesat di . Sumatra b. Damai. hikayat Isl am ke dalam cerita anak b. 34..Ag SMA Kelas XII £ . menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. a. d. a. . Irian Jaya c . mendirikan sek olah c. Sunan Kalijaga Beliau mengajarkan agama Islam dengan memasukkan .. c.. hikayat Hindu ke dalam cerita wayang 32. e. a. Sunan Bonang Beliau membentuk kader-kader Islam dengan . mendirikan pondok e. mengikis habis pengaruh-peng aruh Kristen d. mengikis habis pengaruh-pengaruh Nasrani e. d.. Peperangan e.. mendirikan Mall d. b. Kalimantan e... Sunan Kudus Beliau mengajarkan agama Islam dengan . mendirikan Hotel b.. a. Cara peng-Islaman di Sulawesi juga dengan cara . Jawa.. 31. Bali 35. mengikis habis pengaruh-pengaruh Budha c.... Keke rasan b. hikayat Kristen ke dalam cerita wayang d. mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu. hikayat Islam ke dalam cerita wayang. menyebark an agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sumatera d. hikayat Budh a ke dalam cerita wayang c. Perdagangan bdurrahman. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sulawesi c...

un us : 101 dan QS. Bacalah dengan Fasih Surah unus {10} ayat 101 : 7 ö s t â ä – $u à tF $ Íø è t u ö F $u Å ω Θθ% ⎯ã ‘‹Ψ9#ρ M≈ƒψ# ©_ó? $Βρ 4 Ú‘{#ρ V≡uθ≈ϑ Kata anlah: "Pe hati anlah apa yang ada di langit dan di bumi. Al Ba arah : 164 Membaca dengan fasih. unus : 101 dan QS. Menjelaskan penerapan tajwid Men gartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kandungan Menghafal kan ayat di rumah INDIKAT R : 1.3 Membiasakan perila ku menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti terkandung dalam QS. unus : 101 dan Al Ba arah : 164 7. @bdu ahman. Al Ba arah : 164 7.96 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : 7. Tida lah be manfa at tanda e ua aan dan a ul.S.2 Menjelaskan arti QS. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang pengembangan IPTEK : 7.Ag SMA Kela XII       ¡     " 7 ©   ©   © " § ¡   © "   ¡ ¡ ¡ § §    ¡ .a ul yang membe i pe ingatan bagi o ang-o -ang yan g tida be iman ".1 Membaca QS.

Adanya langit dan bumi e ta egala i i nya me upa an tanda e ua aan . c. Kandungan Su ah Yunu {10}Ayat 101 a. 4. ( S. ebagai o ang be iman ita ha u menca i dan mening at an ilmu pengetahuan. me e a elal u melatih ece da an ota dan mo e a elalu mendidi ehalu an p ibadinya. Pene apan Ilmu Taj id Su ah Yunu {10} Ayat 101 Kalimat Hu um acaan I hfa Mad A li I hfa Idgham bila ghunnah Mad a idh li u un A ti acaan Kata anlah”pe hati anlah Apa yang ada agi aum agi aum yang tida e iman Sebab a hi pada 3. Tuhan telah mengang at de ajat o ang yang be ilmu pengetahuan. angan epe ti o ang yang tida be iman a ena me e a tida memanfaat an hal itu untu mengembang an ipte nya. Adh-Dhuhaa: 4) @bdu ahman. ayat di ata menjela an bah a dengan adanya langit dan bumi. ma a pelaja elalu mempunyai eativita dan elalu be pi i untu menemu an hal-hal yang ba u di egala bida ng. leh a ena itu. Di amping itu. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10}Ayat 101 P edi at pelaja ebena nya memili i nilai-nilai hu u dan pengha gaan. Ka en a tiap ha i a al elalu dilatih untu be embang. Kegiatan utama eo ang pelaja adalah b elaja . Kita ha u memi i an bah a itu emua adalah a a na untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi (IPTEK). Untu dapat menembu alam pe lu adanya e uatan be upa ilmu pengetahuan dan te nologi. bai eca a lang ung maupun tida lang ung. Apabila memili i ilmu pengetahua n dan te nologi ma a ita dapat mela u an pe ubahan dunia yang lebih maju. te ma u te nologi.S. bai umum maupun agama. epe ti te te a dalam ayat : ∩ ∪ ’n<ρ{# ⎯Β 79 { ο zζ9ρ 4 W $ z Ï y © ×ö y ä t Å E su "Dan sesungguhnya akhi itu lebih baik bagimu da i pe mulaan ".Ag SMA Kelas XII   © © ¡   ©   ¡   ¡ © ¡   ¡     © ¡       © ©   ©   ¡ ©   © ¡ ¡   © § ¡ ©   ©     @   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   © ¡  ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡  © ¡   © ¡    ¡ © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ©   ©   ©   ¡   © ©  ¡ ¡ ©   ©   ¡   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ©       ¡ ¡ ¡ ©     ebelumnya be ba i alimat   ©     © mati be temu dengan __ (tan in) di ambut hu uf ( alif) ebelumnya be ba i _ mati be temu deng ¡ ¡ ©© ¡   ¥ ¡ ¥ ¡ © ©¡     ©   ©¡ ¡   ¡ ¤ ¡ ©     ¥   ©   ¡   ¡     ¡ ¡         © ¡ ¤ ¡     ¡   ¥ ©¡    ¡   ¥   ¡ ¡   ©   ¡  ¡ © . ela nya. menuntut o an g yang be iman untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi aga la mampu mela u an pe ubahan di dalam dunia e a ah yang lebih maju. Ayat AlQu ’an angat be a faedahnya dalam hal ini.97 2. b.

S. menci takan alam dan seisin a untuk ke entin an manusia ka ena manusia telah dijadikan seba ai khalifah di muka bumi." 2. Sesun uhn a (te da at) tanda-tanda (keesaan dan kebesa an ) ba i kaum an memiki kan.a a ah at 164 a. lalu den an ai itu Dia hidu kan bumi sesud ah mati (ke in )-n a dan Dia seba kan di bumi itu se ala jenis he an. dan en is a an an in dan a an an di kendalikan anta a lan it dan bumi. silih be antin a sian dan mala m. SM elas XII      mati be temu den an mati be temu den an mati be temu den an     ¥  !      ¤            ¥      !           " ¥ !     "   ¤   ! !         " ¥ !    ¤                # !       !   ¥ ¤         #    # . bahte a an be la a dilaut memba a a a an be una ba i manusia. S eba aimana disebutkan dalam a at l-Qu ’an an lain: @bdu ahman.98 1. Bacalah dengan Fasih Su ah AI-Ba a ah {2} Ayat 164 : Ì ó t ø$ Î Ì ø É©$ Å ùà ø$u Í y u È ø©$ É nÏ ÷ $u Ç ö F $u Ï u y ¡ $ È ùy Î ¨ Î s79# ’û “ t t ! t u } ]/ρ $κEθΒ ‰è/ Ú‘{# μ/ $Šm ù ™$Β ⎯Β ™$ϑ¡9# ⎯Β !# Α“Ρ& $Βρ ¨$¨Ζ9# ì Ζƒ $ϑ/ $ß x U "Sesun uhn a dalam enci taan lan it dan bumi. andun an Su ah l.a a ah at 164 alimat Hukum acaan Ikhfa Ikhfa Id ham bi hunnah Ikhfa Id ham bi hunnah ti a caan an be una Tu unkan Da i ai Da i setia a i kaum an memiki kan Sebab 3. Pene a an Ilmu Taj id dalam Su ah I. dan a a an tu unkan da i lan it be u a ai .

t iadalan Engkau menciptakan ini dengan sia sia. akariya Qazwini (Ahli jantung dan tak) g. tanah terse ut ditanami er agai jenis tum uhan yang sangat erguna agi ehidu an manusia. I nu uljul (ah li tanaman o at o atan) c.Ag SMA Kelas XII % A ¢ ¡ ¡ ¡  6 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ % % ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ $ $ ¡ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ " ¥ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢ 5 ¢ § ¢ 6 6 ¢ 6 ¢ 6 ¢ 5 5 ¢ ¢ ¢ § ¢ 6 ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¢ 5 6 £ % ¢ ¡ ¡ % 7      . Abdullatif Al -baghdadi (Ahli Anatomi) e. A u a’far ibnu Al-Jazzar (Kedokteran) d. Kemudian dengan te n l gi. Ali bin Isa ( Ahli anatomi mata) i. eperti penemu penemu Islam idang teknologi er ikut ini : a. Hamdullah Al Mustaufi al Qazwini (Ahli anatom i) h. Tsabit ibnu Qurrah ( Ahli Matematika) k. Ali Imran: 190 191) Menurut ayat di atas. yang kemudian tercipta ala t alat atau pun teknologi aru. c. Semakin terbuka rahasia alam raya ini." (Q .S. yang esemuanya itu m eru a an tanda-tanda e esaran dan e-Esaan . . Maka bdurrahman. di atas tanah juga dite ar an er agai macam inatang.99 ß Å ø ã t Ï ã ø ( þ ä s x ö F $ × Ï o Ï s Í ‾ n ù Ï š • u t s ø Ï ô ¿ ß mÎ | ç ß ø w u u ! t eÏ $ à Ï ó u Ï " Ingatlah eti a Tuhanmu erfirman e ada ara malai at: "Sesungguhnya A u hend a menjadi an se rang halifah di mu a umi". kita di tuntut selalu erpikir dan mengem angkan kreativitas. Mere a er ata: "Menga a Eng au he nda menjadi an ( halifah) di umi itu rang yang a an mem uat erusa an adanya dan menum ah an darah. ∩⊇®⊃∪ =≈69{# ’<ρ{ M≈ƒψ ‘$κ¨]9#ρ ≅Š9# #≈=Fz#ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡¡9# .a arah: 30) . Biruni (ahli Astronomi) j. manusia d iheri e al ilmu engetahuan dan tc n l gi. a ar al Is illy. Maha uci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka. t uÏ © $ t ã ä õ t t Ï ©$ ∩⊇®⊇∪ ‘$Ζ9# >#‹ã $Ψ)ù 7Ψ≈s6™ ξÜ≈/ #‹≈δ M)=yz $Β $Ζ/‘ Ú‘{#ρ Í ¨ $ z " esungguhnya dalam pernciptaan langit dan umi. Ibnu alhaitsam (Ahli ptik) l. Al. Se agai halifah di umi. dan silih ergantinya malam dan siang terdapat tandatanda agi orang orang yang erakal (yaitu) orang orang yan g mengingat sam il erdiri atau duduk atau dalam keadaan er aring dan mereka me mikirkan tentang penciptaan langit dan umi (seraya erkata) : " a Tuhan kami. Ibnu sina (Ahli Anatomi dan Kedokteran) f. 1197 M (penemu ilmu alja ar). menurun an air hujan sehingga tanah yang t adinya tandus menjadi su ur. adahal ami senantiasa ertas ih dengan memuji Eng au d an mensuci an Eng au?" Tuhan erfirman: "Sesungguhnya A u mengetahui a a yang ti da amu etahui". " (QS.=z ’û χ) É t ø F $ Í ' [ . Di sam ing i tu. u an eru a materi e endaan atau u n eturunan yang menjadi egangan. kita akan s emakin dapat mengagumi alangkah tingginya ilmu dan hukum yang berlaku pada alam raya ini. Al Kindi ( Ahli Fis ika) Masih banyak lagi ahli-ahli dalam bidang ilmu lain yang merupakan hasil dar i pengembangan cara berpikir.

yaitu be rupa akal. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat tersebut: Umar : "Saha batku. Demikian pula menurunkan air hujan. d an setiap kali Umar pulang dari masjid. 4. mengapa kamu setiap kali selalu di dalam masjid? Apakah kamu punya hajat sehingga kamu selalu beribadah di masjid?" Sahabat : "Saya ingin mempunyai emas. tiada Engkau ciptakan s emua ini dengan sia-sia. barulah hasilnya kamu gunakan untuk membeli emas. Perilaku yang Mencerminkan Isi Surah Al-Ba arah Ayat 164 Pada zama n Umar bin Khattab. Tidak cukup hanya dengan beribadah kepada-Nya. kemudian hasilnya kamu jual . Kemudian dengan teknologi. apalagi kalau kita ingat bahwa ilmu hanya dibe rikan kepada manusia karena adanya kelebihan manusia dari makhluk lain." Jadi. bdurrahman. sahabat tadi masih ada di dalam masjid. Setiap k ali Umar bin Khattab datang ke masjid. t anah yang tadinya tandus menjadi gembur. kita menyadari ba hwa bumi yang mati tidak dapat kita manfaatkan jika kita tidak mempunyai ilmu pe ngetahuan dan teknologi yang memadai. Di samping itu. tanah terseb ut ditanami dengan berbagai macam tumbuhan dan hasilnya sangat berguna bagi kehi dupan manusia. " Umar : " tidak akan menurunkan emas dari langit. Dengan air hujan. Jika tanah itu kamu olah.S. Pada suatu saat. Tuhan kami. Jadi jelasnya. tanah yang tandus menjadi gembur. ada seorang sahabat yang tekun beribadah di masjid. kita harus berusaha sesuai dengan keahlian yang kita miliki dan kemam puan yang ada. leh sebab itulah.Ag SMA Kelas XII " § £ . sahabat tadi sudah ada di dalam masjid. kita tidak dapat lepas dari tuntutan untuk mencari ilmu. k amu tanami dengan berbagai tumbuhan yang bermanfaat. Den gan air hujan itu. tapi menurunkan air hujan. untuk mendapatkan rez eki dari .100 dari dalam jiwa akan memantulkan ucapan: a . di muka bumi ditebarkan berbagai macam hewan yang merupakan tanda-tanda ke-Esaan dan kebesaran .

Ag SMA Kelas XII £ .101 1. Predikat pelajar mempun yai nilai khusus karena dan Rasul-Nya mencintai orangorang yang menuntut ilmu.S. 3 . bdurrahman. 2. Semua yang ada di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia sebagai saran a untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. semua yang terjadi di alam ini d apat membuatnya semakin dekat kepada karena semua yang ada di alam ini sebagai b ukti kebesaran-Nya.

Apa arti kalimat ? ? 3. unus ayat 101 berisi tentang pen elitian terhadap . binatang melata b. Jelaskan isi kandungan QS. Pada kalimat mana saja terda pat Mad Thobi’i dalam QS. Jelaskanl ah isi kandungan Al-Qur an surah unus ayat 101! 2. Berikut yang mengandung T ajwid Mad Thobi’i adalah .S. a. berharta bdurrahman. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan dan para Rasul-Nya bagi orang yang tidak . 3. a. ? 9. apa yang didalamnya e. berilmu b. unus ayat 101! 3.. tubuh manusia d. b. Al -Ba arah ayat 164! 5.. beriman c.. Pada kalimat terdapat tajwid Mad apa? 8. Jawab Pertanyaan berikut ini : 1. e. a.102 1. Kalimat mana saja yang bertajwid Mad Wajib dalam QS. Al-Ba arah ayat 164 y ang bertajwid Izhar! 6. AlBa arah ayat 164! 7. Pemahaman konsep : Jelaskanlah pengertian istilah berikut ini : a.Ag SMA Kelas XII "   " " £ . Ilmu penge tahuan b. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS unus ayat 101 yang mempunyai Aliflam Syamsyiah! 4. Pilihlah jawaban yang paling tepat : 1. Berakal d.. Apa makna kalimat 10. Teknologi c.. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS. QS. Sunatullah 2. Mendengar e. apa yang ada didalamnya c... apa yang ada di laut 2.. c. Apa arti kalimat d..

. Aliflam Syamsiah dan Mad Thobi’i c. terdapat Alif ⇐ …. Mad Atid Lissukun d. d. tajwid yang terdapat didalamnya . a. b. a. Mad Jais 10. a. 8.. Kalimat yang bacaannya Ikhfa adalah . Pada kalimat a. e. Pada kalimat terdapat Tajwid …. e. Izhar c.. Jabariyah tajwidnya . Mad Thobi’i b. artinya ….. Qomariyah e.. c.Ag SMA Kelas XII c. Ikhfa dan Mad Wajib 7. Qodariyah 9.. a.. d. dan yang dikuasai e.. Mad Thobi’i 5 artinya . dan apa yang diciptakan b.. Ikhfa’ b. apa yang diperlihatkan .. Ikhfa da n Mad Thobi’i d. Aliflam Qomariyah dan Mad Thobi’i b. dan apa yang diserukan d £ .103 4. b. d. Jalalah c. a. Izhar dan Ikhfa e. dab peringatan dan langit dan bumi dan observasi dan kejadian 6..S. Mad Wajib c. Syamsiah b. Mad I’wad e. c.. a. dan apa yang diturunkan bdurrahman.

yaitu kea aan yan menimpa makhluk . A ti Qa a alam Al-Qu ’an kita pahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Ketetapan dan ketentuan itu hanya yang membuat.5 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Q adha’ dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Al. hanya saja yang tahu."(Q . leh karena itu. Pengertian Dalil Na li Tanda-tanda be riman kepada Qadha’ dan Qadar Fungsi beriman kepada Qadha’ dan Qadar Perilaku yang m encerminkan beriman kepada Qadha’ dan Qadar A. Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya. 8. Dia mene an kan yan se ena nya an Dia pem e i keputusan yan palin aik.3 8.4 INDIKAT R : Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan pengertian iman kepada Q adha’ dan Qadar Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan hikmah beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Qadha’ dan Qadar 8.1 8.104 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : : 8. bdurrahman.S.2 8. PENGERTIAN IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR Qadha adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Firman : È Î ÿÏÎ š β) 4 ⎯μ/ χθ=∨èG¡@ $Β ”‰Ζã $Β 4 ⎯μ/ ΟF/‹2ρ ’1‘ ⎯Β πΖ / ’?ã ’Τ) ≅% èÉ ÷ t ó n t ÏÏt "Menetapkan hukum itu kepunyaan . baik yang telah maupun akan te rjadi. Telah menjadi undang -undang alam (sunatullah) yang abadi bahwa manusia juga terikat pada sunatullah itu.An'aam: 57) Qa a a alah pelaksanaan a i encana atau se in ise ut en an tak i . semua berada di bawah ketentuan .Ag SMA Kelas XII   (   ¢ ( "   ¢ ( (   (      ( 5( ¢   (   ¢ § § (   ( § §     £ .

Makhluk dunia diciptakan menu ut kehendak dan ketentuan. sedang an Qadar mengacu e ada ela s anaan dari rencana atas hu um. misalnya a i itu anas. malam tida leh mendahului siang dan mata hari ter it tida leh mendahului ulan. Sunatullah yang ada di alam wa tunya da at diu ur. Untu itu. Manusia tida tahu dita dir an leh aya atau mis in. " (QS. Iman e ada Qadha dan Qadar da at menjadi an eimanan atau e ercayaan ita terhada e uasaan ma in t e al. dan se againya. Manusia a an sadar ahwa dalam hidu ini manusia di atasi leh eratu ran. mengata an sia a saja yang eriman dan eramal saleh asti a an men da at ahala dari . yaitu sunatullah yang tida tertulis yang terda at di alam ini. dan tida mudah utus asa. A a ila usahanya elum erhasil. Telah ita etah ui ahwa semua enda yang ada di alam ini terda at ta dir . ahagia atau tida .Ag SMA Kelas II ' ¡ t u ã ö s Ï ( ö n y t Ï © $ Î $ s ¨ ß ç s ª $ u t s y Ï 8 t y ô Ï cÄ É $ n t t "Tida ada sesuatu e eratan un atas Na i tentang a a yang telah diteta an ag inya.eraturan dan etentuan. saat ematian sese rang dan saat datangnya hari iamat. Manusia harus e erja giat d an te un erusaha serta rajin agar menjadi rang yang aya. dan et eta an yang erla u atas semua ma hlu nya. Al-Ahza : 38) erdasar an semua eterangan di atas. misalnya hu um yang tertulis da lam Al-Qur’an. Misalnya. Misalnya. Dan adalah eteta an itu sesuatu eteta an yang asti erla u. Kedua sunatullah dari itu dijamin emutla annya serta tida da at diganti dengan hu um yang lain. sedang an sunatullah dalam Al-Qur’an manusia tida tahu as ti a an wa tunya terjadi. telah meneta an yang demi ian) se agai sunah-Nya ada na i-na i yang tela h erlalu dahulu.S. misalnya manusia da at mem er ira an wa tu yang di utuh an untu memasa air sam ai mendidih. dan eteta an-Nya. Semua itu erjalan erdasar etentuan dan ehenda yang selanjutnya dise ut dengan sunatullah. rang yang andai. dan sunatullah yang tertulis di alam. uga a an menum uh an emauan manusia un tu menggali er endaharaan umi agar da at dimanfaat an. Dalam ayat lain be fi m an: durrahman. hatinya ta ah dalam menghada i li u-li u hidu . ahagia. Qadha mengacu ada hu um.105 Firman : ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. yaitu ahagia di dunia d an di a hirat.ya sesuai de ngan hukum-hukum yang ditetapkan untuk alam semesta ini. undangundang. Dengan meya ini sunatullah a an mem awa manfaat dan hi mah yang san gat esar. jelaslah hu ungan ant ara Qadha dan Qadar. manusia harus erusaha ag ar ehidu an hari ini le ih ai dari hari emarin. Manusia hidu waj i erusaha dan e erja untu menca ai tujuan hidu nya. Alama : 49) Sesuai dengan ayat te sebut mene angkan bahwa selu uh makhluk adalah c iptaan ya. Manusia tida tahu ta dir a a yang a an terjadi ada dirinya. eraturan. ai itu manusia. tida leh utus asa d an harus ya in suatu saat a an mem eri emurahan. undang-undang. $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an).ρ ¢ ¡ ¢ ¢ ' ¢ ¡ ¢ ¢ £ ¢ ¡ . ul an.etentuan . dan se againya.     ¡ @ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ @ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡$   ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢   ¡ $ @ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢   ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ B   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¥ B ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡   ¨ β%. intang mau un gunung." ( S. Sunatullah ada dua maca m. andai atau d h.

tetapi yang menentu annya. apa ah etentuan itu bai ataupun bu u .. Adapun yang dima ud Qadha yaitu eputu an atau etetapan te hadap uatu etentuan yang telah ditetap an oleh te hadap ma hlu ya. iman y ang teguh. bai mengenai uatu hal yang udah te jadi.a'd: 11) Adapun fungsi iman kepada adha dan ada anta a lain seba gai be ikut : Dengan iman kepada adha dan ada maka kepe cayaan te hadap kekua saan Allah makin tebal dan hati menjadi tabah dalam menghadapi liku-liku hidup s ehingga tidak lekas putus asa.. A . Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum. Dengan be iman epada Qadh a dan Qada manu ia tida a an ta abu bah an ta adu dan me endah an di i dalam hidupnya a ena me a a di inya di ba ah e ua aan Zat Yang Maha ua a. dan pe i ti a yang te jadi di alam eme ta ini te ma u na ib manu ia itu adalah udah dita di an oleh eja zaman azali. ebab ia menyada i bah a m anu ia itu ajib be u aha. Yu uf: 87) ang yang be iman epada Qadha dan Qada dalam hidupnya a an elalu be ta a al epada dan menye ah an dengan i hla egala i htia nya ata ta di etelah u ahanya dila u an menu ut ada emampuannya.Ag SMA Kela XII Î ¡ © ¡ ©   © ¤ ¡ ¡ ©   © ©    §   ©  ¤ © ¡   © ¡ ¤ © © ©     ©   ¡   ¡   ¡ © © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © ©¡ ¡ ¡  ¡ © © ¤     ¡   © ©   ¡ ¡    ¥ ¤   ©     ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¤   ¡ ¡   ¡         ©   ¡ ¤©   ¡   ¡       ©   @   © ¡ © ¡   ©¡ ¤ ¡     @ ¡   @ ¡             ¡   © © ¡ © © @ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡     ¡ ¡ ©   © © ©   ¡   ¡   ¡ ©       ¡   ¡ ©       ¡ ©   ¡ ¡ © © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ © © ¡     ¡ © ©   7   ¡ ¡ ¨          @ . D engan be iman epada Qadha dan Qada o ang a an memili i ji a yang be a .106 $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. me eka menjaganya atas pe intah . Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i.. FU GSI IMA KEPADA QADHA DA QADA R Qadha dan Qada te ma u u un iman yang eenam yang etiap mu lim ha u mcmpe cayainya. ge a . Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ⎯ÏΒ y÷ρ§‘ «!$# "Dan janganlah amu me a a putu a a da i ahmat . (QS. yaitu . Semua ejadian. di muka dan di belakangnya. edang te jadi. yai lu zaman ebelum te jadinya ma hlu . dan ebe anian di dalam be amal. maka tak ad a yang dapat menolaknya. Dengan be iman epada Qadha dan Qada manu ia ti da a an membangga an di i ata u aha dan i htia nya.ya. ed ang an Qada a tinya etentuan. be abda: @bdu ahman. mau pun yang a an te jadi. abi a . .S. Sedang an Qada atau ta di adalah egala etentuan yang be la u te hadap e mua ma hlu . Qadha a tinya eputu an atau etetapan." ( S. Semuanya di ba ah etentuan Yang Maha E a lagi Maha ua a.

sedangkan ia belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri. bai etentuan yang telah tc jadi. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.ya. Den an kon isi lemah itu manusia supaya menya a i lalu menaati atu an-atu an . A -Sajdah: 7) Manu ia itu dijadi an oleh dala m eadaan lemah. Maka. Al-Israa : 33) Dalam ayat berikut melarang kepad a manusia yang beriman untuk mendekati harta anak yatim.isaa': 28) Ayat i atas mcnjelaskan ahwa manusia itu oleh iciptakan alam kon isi lcmah. Kecuali dalam menggunakan harta anak yatim itu den gan cara yang baik dan dapat memenuhi janji. 9$/ ω) !# Π m ©L9# }§ ¨Ζ9# #θ=F)? ωρ Ï hÍ Ï u Ï u ù y y "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan (membunuhnya). Pa a ulama ilmu tauhid be ata. An. "Segala e uatu yang tc jadi di alam ini adalah ata i adat dan ud at." (QS.ya. Fi man : ∩ ∇∪ $ ‹è ß⎯≈¡Ρ}# . (Q . maupun yang a an te jadi.itab. yaitu mempe cayai egala apa yang te jadi dan tida te j adi di elu uh alam ini adalah menu ut hu um dan etetapan ." (HR. penge tian iman epada Qadha. Kon isi lemah itu sen i i yan menetapkan an yan menentuka n. Anak yatim adalah anak yang salah satu dari orang tuanya telah meninggal. an manusia ija ikan e sifat lemah. ⎯¡m& “%!# & Ï Ï | M $ t ùy y t u ç ny > ó x "Yang membuat egala e uatu yang Dia cipta an ebai -bai nya dan yang memulai p enciptaan manu ia da i tanah …. Te masuk kelemahan yan a a pa a manusia ahwa manusia itu ti ak men ctahui kap an atan nya ajal. Mu lim) Ma a. yaitu pe caya dengan ya in adanya etetapan dan etentuan yang be la u te hadap emua ma hlu .=zρ 4 Ν3Ψã # ƒ† β& !# ‰ƒ ƒ Ï| | M $ t Î ä u ö ä t y eÏ s ä ª $ ß Ì " hen ak mem e ikan ke in anan kepa amu. ita. . telah e fi man: ⎯μ‹9θ9 $Ζ=è_ ‰)ù $Βθ=àΒ ≅F% ⎯Βρ 3 . melainkan deng an sesuatu (alasan) yang benar. tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. edang te jadi. berfirman AI-Israa : 34 ¨ Î Ï ô y ø$Î ( è ÷ ru ç £ ä r èö 4 ®y ß | ô } Ï É©$Î Î É Ïuø t t ( ç t ø s Ÿ u β) ( ‰γ "Dan jan anlah kamu men ekati ha ta anak yatim. Sedang an penge tia n iman epada Qada atau ta di .107 "Iman itu ialah pe caya epada . sesun uhnya janji itu pa sti iminta pe tan un jawa annya. Seg ala yang dicipta an itu dicipta an dengan ebai -bai nya. kecuali en an ca a yan le ih aik ( e manfaat) sampai ia ewasa an penuhilah janji.A MA Kelas XII   ( ©   ¢       ¡  ¢     ¡   ¡    ¡ (   ¡ ¡     (   ¡ ¡   ¢   ( © (  (   ¡ ¡ ¡ 7 ( ¡ ¢ ¡ ¡   ©   ¡ © ¡ ( ¡ ¡   ¡ ¡   ( ©   ( ¢ ( ©   ¡ ¡ ©¡ ¢   ¡ © ¡© (     ©   ( ( ¡ ¡   '     ¢ ( ¡ ( (   (     ¢   ¡ © © ¡   ( 5 5                ¡   ¢ © © (   © © ¡ & ¡ (     (¢ (   ¢ ¡ © © (   ( (     5 ¡   ¡ ." be fi man: ∩ ∪ ⎦⎫Û ⎯Β ⎯≈¡Σ}# .ya."." @ u ahman. ha i a hi at dan pe caya epada Qada .ya.=z &‰/ρ ( …μ)=z ™©« ≅.ya yang bai maupun yang bu u . mela an manusia melakukan pem unuhan en an ca a yan iha amkan. Dan barang siapa di bunuh secara zalim maka sesu ngguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. malai at. (QS.

a ai . Da am e usaha a ti ak pe u memiki ka tc ta tak i ya aka e aku atas i i ya.Ag SMA Kelas XII 0   ¢ ¢ ¢ 3 3 3 ( 3  3 3 3   ( 0     3 (   3     ( 0 0 (       ¢ ¢ ¢   ( 3 ( ( (   3 3 3  $ 3   ( ( 3 ( 3 3 ( 3  $   0 (   ( 3  $ 0 3 0 3 3 3 3 (    ¢   ( 0 3     ! 0 3 @ ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. a pe ti a a ah e usaha te s e a sekuat te a a a ti ak eh e pa ku ta a .a'd: 11) @bdu ahman. ka e a tak i itu a u apat iketahui sete ah te ja i.ai .ah ke ajaa a it a umi. maka tak ad a yang dapat menolaknya. Fi man yan lain yan kaitannya en an Qa ha an Qa a . e itu ju a a am se a a usaha u tuk me capai kesejahte aa hi up i u ia maupu i akhi at. sese a ya i i kaya maka ia ha us iat eke ja." ( S. yaitu (   ( 3 3   @   3         ¢ (   ¢   @ 3   3 ¢ 0$ 3 ¢ 3   3   3 ( 3 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 ¢   3 (3 3¢ ¢ ( 3 3 3 ( 0  3 3   ( 3   ( 3 3 3 ¢ ¢ ¢ 0  $   ¢ 0 (   ( (   ¢ 3 ( ( 3 3 ( 3 ( 30   ¥ 3 ( 3 0  3 3 0 3  $     3 3 ( ( 3 0 3   ¢ ¢ 3 0 3 0 3 (   ¢ 0 3 3 3 3  $   3 ¢ 3     0 (   3 3 ( ( 3 ¢ ¢ ( 3 (3   ¢ ¢ 3 3 " 00   ¢ 3 (   3   3 3 ( ( 3 3 0 3 3 3 ( 3   ( 3 ( ( " 00 0 33 (   3 (   3       (3 3 3 3 3 ( 0 0 3 ( 3 3   ( 3 ( ( ( ( (   ¢ ¢   ( 3 "  ( ( 0 3 3 ( 33   3   3 3 ( 3 ( 0 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢0 ( ( 3 0 3   3 3  3 ( 3 ( ¢ 3 (       '   ¢           ( ( (   ( B (     ( ¨     ( (   5        @   Î . yaitu se a ai e ikut : 1. se a aima a fi ma : $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß " Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an.api ya" (QS. -F u aa : 2) Tak i itu a a ua macam. Sepe ti. a am kehi upa seha i-ha i setiap a waji c ikhtia atau e u saha u tuk me cukupi se a a kepe ua hi up ya. Setiap mus im waji e ima kepa a Qa ha a Qa a itu. me u ut kemampua ya a a pa a ma usia. a ti ak a a sekutu a i ya a am kekuasaa ( ya). a ia ti ak mempu yai a ak. A . Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum. se a siswa ya i i pa ai maka ha us aji e aja . 2. asi kita aka e u ah apa i a kita e usah a me u ah ya.S. $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an). Tak i mu am ia ah Qa ha a Qa a ya ti ak apat ie akka a pasti te ja i sehi a ma usi a ti ak mempu yai kesempata u tuk me hi a i. u a ti ak aka tahu a si ya i masa me ata . Alama : 49) Dalam su ah lain juga be fi man: Da i u ah Al-Is aa' ayat 33 an 34 itu mem e ikan pen e tian ahwa semua Qa ha an Qa a atau ketetapan an ketentuan itu semuanya aik. Se a . a ia Te ah me ciptaka se a a sesuatu. te ja i ya ha i kiamat. Maka. me eka menjaganya atas pe intah .ya. Sepe ti. u tuk je is tak i mu a a i i ma usia waji e usaha a a apat me u ah kea aa pa a i i ya m e ja i e ih aik sesuai e a ya ikehe aki. ata ya aja sese a . Tak i mu a a ia ah Qa ha a Qa a ya i a tu ka kepa a ikhtia sese a atau usaha-usaha ya. di muk a dan di belakangnya. " ( S. a ia me etapka uku a -uku a ya e a se api. Su uh pu . dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. kete tua ke ami akiaki atau pe empua .108 Å ùß ø$ Î 7=ϑ9# ’û Ô7ƒ ° …&! ⎯3ƒ Ν9ρ #‰9ρ ‹‚Gƒ Ο9ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# 7=Β …μ9 “%!# Ο ã © ä t ö a kepu yaa . Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i.

aki atau pe empua . ebagaimana fi man.ya kepada kamu apa yang Telah kamu ke jakan. kita ha us be syuku kepada .yiaka ama a .ya se ta o ang-o ang mukm in akan melihat peke jaanmu itu. Maka Allah dan asul. (ka e a) se a ia kamu a a ah tu u a a i se a ia ya ai . At-Taubah: 105) @bdu ahman. ya e pe a a ya i u uh. ya iusi a i kampu ha ama ya. "Sesu uh ya ku ti ak me yia. Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahmat . Dalam be ikhtia jangan lekas be putus asa. be fi man: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u. dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata.S. iÏ ä à ÷ t 4 é ÷ @ x iÏ ä iÏ 9 Ï t Ÿ u x ß Å é I oÎ ö ß š u ö ß z y t ó $ ⎯Β F%ρ #θ=G≈%ρ ’?‹6™ ’û #ρŒρ&ρ Νδ ≈ƒŠ ⎯Β #θ_Ì z&ρ #ρ _$yδ ⎦⎪%!$ù ( Ùè/ t Ï ©$s < ÷ t ª $ u $ " Maka Tuha me eka mempe ke a ka pe m h a ya ( e a e fi ma )." (QS. i Im a : 195) Pa a ayat ai me supaya ham a . apa ah bai atau bu u . aik aki. pe gilah amu.ya: É ø t ø$ É Î t 4 Î š =‹ó9# Ο=≈ã ’<) χρŠ I™ρ ( tβθΖΒ÷σϑ9#ρ …&!θ™‘ρ /3=Ηå !# “ ¡ù #θ=ϑôã# ≅ ”Dan Katakanlah: "Beke jalah kamu." Pendapat yang demi ian tentu tida bena a ena tida a an menyia-n yia an amal e eo ang. dan apabila kita gagal maka saha lah dan te us be usaha jangan sampai putus as a. ya isakiti pa a ja a -Ku. Da pa a sisiya paha a ya aik. Yu uf: 87) Ada o ang mengata an. Maka a . Ma a ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda any a dan jangan amu be putu a a da i ahmat .109 Apabila kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. be a ti manu ia hanya te pa a menjalani e uatu yang udah ditcntu an itu.ya: . Pelaja i lebih dahulu apa sebab-s ebab kegagalan kita dan usahakan pe baikannya untuk masa-masa mendatang. " i a yang dila u an manu ia ini emuanya udah ditentu an atau dita di an .ya mau eke ja. melain an aum yang afi ." ( S. se a aima a fi ma . pasti ah aka Kuhapu ska kesa aha -kesa aha me eka a pasti ah ku masukka me eka ke a am su a ya me a i su ai-su ai i awah ya se a ai paha a i sisi . lalu dibe itakan.Ag SMA Kelas XII B © 3$ $ 3 ¢ (3 3 ( ( 0     3 ( 0 3 3 33 0 3   3   ( 3 3   ¢   3 ( 0 ¢ 3 3     ¢ 3 ¡ ¡     ¡ ¡ © ©   ©   3 0 3 ©     ¡ ¡     ¡    © ¡         ¡       ¡     3 ¢   3   ¢ 0 0 0 3   ! ( ¢ 3 0 0 ¢ 3 3 ¢ ( 3 0 3   0 3 0 3   3 3 3 ! ( 3 ( 3     ¢ 3 3 0 ¢ ( 3 ( ( 3       ¢ 3 3  $ 3  $ 3 0 ( 0 ( 3 0 3 3   3   ( ¢   ¢ 3 3  $ 3  $ 0 3 3 3 ! ( 3 ( 33 3$ $   3 3 3     3       ¡ ©   © ¡ ©         ©   © © ¡ © ©   ¡ © ©           ¡ @ © ¡       ¡       ©   ©¡       © © ¡ 3 © ¡ ¡ B¡ ¡ ¡   ¡   © ¡    ¡   .a ya e ama i a ta a kamu." (QS.a ya e hij ah. Pada su atu saat kita akan be hasil dengan pe tolongan .

semuanya e e a ( e jalan) menu ut atu an yan telah itentukan oleh sehin a semuanya e jalan en an te atu an te ti ." (Q . SM elas XII   )tG¡ϑ9 “ §ϑ±9#ρ ∩⊂ ∪ tβθϑ=àΒ Νδ #Œ*ù ‘$κ¨]9# μΖΒ ‡=¡Σ ≅‹9# Νγ9 πƒ#™ρ h9 s ó ß Ï Ì ø $ Ÿ u t y s ø $ x Í ô è r ! o m t ." ( S. Manusia setelah di kandung ibunya selama empat bulan lalu dibe i (ditiupkan) nyawa ( oh) oleh . aa Siin: 37-40) Hidup manusia adalah suatu takdi . ns "Dan suatu tanda (kekuasaan yang besa ) bagi me eka adalah malam : Kami tanggalk an siang da i malam itu maka dengan se ta me ta me eka be ada dalam kegelapan. e iman kepa a tak i e a ti mempe cayai ahwa se ala yan te ja i i alam ini. e fi man: 9 y # n Î ö è ã j½ ã Å s u 7 − ! y Ï p ö n t x t s ¨ Ï Ï ù Ý Î } ≅_& ’<) Νδ zσƒ ⎯3≈9ρ π @bdu ahman. te masuk hi up an kehi upan manusia. intan . Alam aya yan te i i a i planet-planet. a alah menu ut hukum an atu an yan telah itentukan oleh . D an mataha i be jalan di tempat pe ede annya. esun uhnya o an -o an yan menyo on kan i i a i memnyem ah-Ku akan masuk ne aka ahanam alam kea aan hina ina. niscaya akan Kupe kenankan a im u. misalnya mengalami f ustasi (putus asa).S. Sebaliknya. Tetapi. mungkin ada o ang yang sudah me asa bosan hidup ka ena sudah te lalu lanjut usia dan sakit-sakitan. atau bosan hidup ka e na sehab-sebab lain.110 Setelah kita he usaha ha us dii ingi dengan doa aga te capai yang kita maksudka n. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang be akhi ) kembalilah dia sebagai b entuk tanda yang tua.ya: tβθ=zô‰‹™ ’AŠ$6ã ⎯ã βρ 93G¡„ ⎥⎪%!# β) 4 /39 =fGó™& ’ΤθãŠ# Ν6/‘ Α$%ρ èä u y Îy t Ï ô t t çÉ Dan Tuhanmua e fi man : " e o'alah kepa a-Ku. Al-Mu'min: 60) a i. be fi m an:         ¢   ¢         ¢   ( (       ( ¢     ¢ ¢     ( ¢ ¢   ( ( (   5             (   (                       ¢ (         (   ¢ (       ¢   (   ¢   (   (      ( ( (       ¢   ¢ (   ( ( ( 5         ¢ (  ¥             # ! '   !     ¥              @   ( ( ß . sehingga ingin seg e a mati.intan . an se a ain ya. Dan masing-masing be eda pada ga is eda anny a. kalau belum menghendaki ajal pun tidak kunjung datang. Demikianlah ketetapan ang Maha Pe kasa lagi Maha Mengetahui. ka ena telah menjanjikan dengan fi man. Tidaklah mungkin bagi mataha i mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Apa bila oh sudah ditentukan oleh ke lua da i jasmani manusia maka kelua lah oh i tu tanpa mampu menahannya. t ß ô ¤ $ Ÿ É s ø$ ∩ ⊃∪ χθs7¡„ 7=ù š ß t ó o .

Ada orang pantas dan memcnuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu. Da n bahwasanya usahanya itu kelak akan dipe lihatkan (kepadanya). Pangkat dan jabatan pun demikian pula. Sebagaimana diketahui. Ali Imran: 185) Kehidupan m anusia pun suatu takdir juga. ada oran g yang bekerja keras mencari rezeki." (QS. n-Nahl: 61) Itu semua adalah ketentuan . Maka a abila telah tiba aktu ( an diten tukan) ba i me eka. Di dunia ini tidak ada orang yang suka sakit. Tidak hanya orang awam (biasa) yang mengalami kegagala n. Kalau diperhatikan segi rezcki atau keberuntungan. Sebaliknya. "Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. tetapi hasilnya cu kup hanyak. sebab kegagalan adalah suatu kekecewaan yang tidak enak dirasakan. semu anya mengharapkan agar dirinva dan keluarganya sehat. Di dunia ini pun tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam mencapai maksud dan tujuan. baik jasmani maupun rohani nya. dalam kenyataan semua orang mengalami sakit. seperti ketekuna n dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Dan bahwasanya manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahakannya. mungkin ada orang yang tampaknya kurang pantas atau kurang mem enuhi syarat. teta i menan uhkan me ek a sam ai ke ada aktu an ditentukan. nisca a tidak akan ditin alkan -N a di muka bumi sesuatu un da i makhluk an melata. Sebaliknya. Tetapi. ada orang yang bekerja secara wajar saja. s eba aimana semua makhluk hidu an lain un ha us mati ula.111 " ikalau men hukum manusia ka ena kezalimann a. Kemudian akan di be i balasan kepadanya dengan @bdu ahman. Menu ut takdi manusia itu asti mati. tetapi sempat menduduki jabatan tertentu. C. terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada seba bnya. " (QS. HUBUNGAN ANTARA QADHA DAN QADAR DENGAN IKHTIAR DAN TAWAKAL Ikhtiar ialah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperlua n dalam hidup. Namun. m enjadi gagal sama sekali. Bahkan kadangkadang terjadi suatu u rusan yang telah diperhitungkan secara matang dan ditinjau dari berbagai segi. sangat jarang di dunia ini orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. da n manusia be ada di dalam takdi llah.Ag SMA Kelas XII           ¤              !   §  !         ¨  ¤           . be fi man: Ï ö $ è s Í !s < ø t ‘ ä Nθ Qù # π)←#Œ § Ρ ≅. Bahkan para ahli penyak it pun (para dokter) mengalami sakit pula. h berfirman: al ini sesuai dengan Qadha dan Qadar . tidaklah me eka da at men undu kann a ba an sesaat un dan t idak ( ula) mendahulukann a. tetapi orang yang mcmpunyai keahlian tertentu pun kadang-kadang mengalami keg agalan di bidangnya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri. jelas bahwa masala h hidup-mati dan masalah rezeki serta keberuntungan manusia adalah bcrgantung ke pada takdir Tuhan. tetapi datangnya sangat sedikit atau sangat seret. Jadi.S. tetapi tidak pernah sekalipun menduduk inya.

an menca i hikmah se ta manfaat a i semua ketetapan te se ut. namun encana tetap menimpa pa a i i manusia. dan hanyalah kepada orang-orang ya ng beriman harus bertawakal. " (Q . Yu uf: 87) Se eo ang a an mempe oleh ha il da i u ahanya endi i dan ebai -bai e eo ang adalah yang ma an da i ha il u ahan ya. dan emudian be ta a al epada . An.ya yang lain: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u pe gilah amu." (QS.ya. ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda anya dan jangan amu be putu a a da i ahmat ." (HR.ajm: 39-42) uga dijelaskan dalam fi man. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu).‹Áƒ ⎯9 ≅% š ã Ï ÷ ß ø$ È u t uù Katakanlah : "Se kali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dite tapkan oleh bagi kami. Munafaqun Alaih) Ta a al a ti nya menye ah an dan menggantung an egala e uatu epada dengan mengha ap Ridhaya.asul me eka e kata kepa a me eka: "Kami ti ak lain hanyalah manusia se pe ti kamu.ya: ⎯νÏŠ$6ã ⎯Β ™$±„ ⎯Β ’?ã ⎯ϑƒ !# ⎯3≈9ρ Ν6=VΒ ±0 ω) ⎯tΥ β) Νγ=™‘ Νγ9 M9$% Í t Ï ô Ï â ! t o t " Rasul. mempelaja i. Dan hanya kepa a sajalah hen aknya o an -o an mukmin e tawakkal. walaupun kita su ah mcn usa hakan en an se ala kemampuan untuk men hin a inya. Dialah pelindung kami. Sebagaimana te ebut dalam fi man. bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusi a. eo ang yang memili i umah ma a eti a elua ha u menutu p atau mengunci pintu umahnya aga tida dima u i pencu i. e a aimana fi man : χθΖΒσϑ9# ≅2θGŠ=ù !# ’?ãρ 4 $Ζ9s9θΒ θδ $Ζ9 !# =F2 $Β ω) $Ζ. At-Taubah: 51) Segala sesuatu yang terjadi se suai dengan Qadha dan Qadar Allah . se a pa a hakikatnya se ala sesuatu yan menimpa manusia itu telah itetapkan oleh . akan tetapi mem e i ka unia kepa a siapa yan Dia kehen aki i anta a ham a-ham a. bdurrahman.112 balasan yang paling sempu na. kepada Dialah kita bertawakal dan berserah diri. Maka. Maka."(QS. Sebagaimana di ebut an dalam hadi Ra ulullah : "Se ungguhnya ebai -bai yang dima an oleh e eo ang adalah da i ha il u ahanya endi i dan ana nya te ma u udahanya juga.Ag SMA Kelas XII     ¢ ¢ ¤   © ©         ( ( ©¡ ©     (   ( ©     © © ©   ¤ (     © ©   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¢   ( ¡ ¡   © ¢     ¢ ¢ (   (   ( (   (   © (   ¢ ( (   ( ©   ¡   © © ¡ ©     ¡ © ©   © © © ¢ (     ¢   © (     5 ¡ ¡       (   ¢ ¡   ©  ¡ ¢   ©   ¡ ¡   ( (     © ¡ © ©   ¡ ©   ¢  ¢ ¡ © 5     ¡ © ( ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ B¡   ¡   ©   @ ¢ 5 (   ( ( (   (   ¢ ¡ © ©     ¢ © £ ¡ ." ( S. alam kea aan emikian a ulah e tawakal kepa a . Manusia hanyalah mene ima.S. Sebagai contoh. Dan ti ak patut a i kami men atan kan suatu ukti kepa a kam u melainkan en an izin . Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahma t melain an aum yang afi . I ahiim: 11) emua yan te ja i i atas umi me upakan kete tapan . sepe ti encana alam.

se a semuanya yan menentukan hanyalah . an ce mat se ta hati-hati. kita be usaha belaja dengan tekun bukan be a ti pasti kita akan menjadi o ang pandai. Ka ena itu ma'afkanlah me eka. kemu ian a ulah kita c taw akal ( e se ah i i) kepa a en an ise tai oa. Sesungguhnya menyukai o ang-o ang yang be tawakal kepada.113 Dengan demikian.ajm: 39) @bdu ahman. tentulah me eka menjauhkan di i d a i sekelilingmu. Ini me upakan usaha atau ikhtia . sek i anya kamu be sikap ke as lagi be hati kasa ." ( S. adi.       ¢                 (           ¢ D "     ¢     ¢ ¢ ¢ (     @   (   ( 5                ¢ ( B (þ ä       ¢ (     ( (       ¢ ( ( (     (   ( ¢       @     @           @   (   ( (         ¢       @          ¢           . se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . tekun. An. mohonkanlah ampun bagi me eka. Al-Anka ut: 2) Dalam men e jak an sesuatu hen aklah ike jakan en an sun uhsun uh. Kita hanya wajib be usaha. Ath-Thala : 3) Manusia haru s menyadari.θGù MΒ•ã #Œ*ù ( Δ "Maka disebabkan ahmat da i -lah kamu be laku lemah Lembut te hadap me eka. sepe ti fi man : ∩⊂®∪ ©ë™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ 4 t y t Î Ç | M Ï } ø© u "Dan bahwasanya seo ang manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahaka nnya.Ag SMA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". Ali Im an: 159) Kalau ada yang dibe ikan oleh it u baik maka memang ikhtia dan nasabnya itu baik. θ9ρ ( Νγ9 MΖ9 !# ⎯Β πϑm‘ $ϑ6ù y Ï ö y ô Ï ( ‘ x ] É ù s s Í ö F $ Î ö ö Í x u ö ç m ö Ï ø t ó $u ö å÷ t ß ô $ s !# β) 4 !# ’?ã ≅. dan be musyawa atlah dengan me eka dalam u usan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat maka be tawakal kepada . kalau bu uk be a t i lkhtia dan nasabnya itu jelek dan tidak baik. Sesungguhnya telah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. tcliti." (QS. seca a singkat dapat dikatakan segala se suatu itu ada sebabnya. Kita menge jakan sesuatu bukan ka ena mcngetahui adha dan ada . musibah atau bencana itu sebagai peringatan atau ujian bahkan azab yang ditimpakan kepada manusia. Firman Allah: ô s Í Ì ø r à Î t © $ ¨ Î ÿ ç ç ó y u ß s $ nt ö © u t t t u Å tøs Ÿ ß ø y ô Ï ç ø ã ö "Dan barang siapa yang bertawakal kepada niscaya akan mencukupkan (kepada) nya. Sesungguhnya tela h mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." ( S. kebe hasilannya itu u usan Allah.ya. manusia hanya iwaji kan c ikhtia an e tawakal. Hal ini ditegaskan dengan firman-Nya: ( 79θm ⎯Β #θÒ Ρω ==)9# á‹=î $àù MΨ. Sebaliknya. Misalnya.S. kita tidak pernah putus asa ketika ditimpa sesuatu hal yang tid ak menggembirakan dan tidak merasa sombong serta angkuh di kala memperoleh nikma t.

penyakit. dan s upaya kamu jangan te lalu gembi a te hadap apa yang di be ikan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi . sebalik nya jangan pula te lalu be senang hati dan be gembi a atas sesuatu yang menyenan gkan hati. yaitu aga manusia be saba mene ima cobaan .           9               @                                                    §                                 §                                               §                iÏ . apabila kita ditimpa bencana alam maka hendaklah mawas d i i. Dan tidak menyukai setiap o ang yang sombong lagi membanggakan di i. hendaklah kita be tawakal se ta mempe banyak istigfa . Be dasa kan fi man : @bdu ahman. semua bencana dan malapetaka yang menimpa pe mukaan bumi. Semuanya akan te jadi dan telah te tulis di Lat/hulmahfi z sebe lum menciptakan makhluk. apakah masya akat kita telah banyak meninggalkan pe intah Allah atau telah banyak be buat la angan . semua sudah ditentukan oleh ini adalah pendapat yang salah dan tid ak dibena kan oleh aja an Islam. dan tidak boleh be pangku tangan. menetapkan segala sesuatu atau kejadian sehelum wujudnya." ( S. AI-Hadii d: 22-23) Ayat di atas menjelaskan. Ini be a ti bahwa tidak ada sesuatu pun yang te jad i luput da i pengetahuan dan tidak te tulis di Lauhulmahfuz.114 Manusia dianju kan untuk be ikhtia . Sikap yang paling baik ialah be saba mene ima bencana dan malapetaka yang menimpa se ta bc syuku kepada atas segala nikmat yang dianuge ahkan kepad a kita. Ka ena itu. sepe ti gempa bumi. dan bencana alam lainnya se ta bencana yang menimpa manusia. Segala sesuatu yang akan te jadi itu adalah sangat mudah bagi . leh ka ena itu.yu. dan sebagainya telah diteta pkan sebelumnya. leh ka ena itu. beke ja ke as dengan dise tai tawakal.Ag SMA Kelas XII © 4 $δ& 9Ρ β& ≅6% ⎯Β =≈G2 ’û ω) Ν3Å¡ Ρ& ’û ωρ Ú‘{# ’û π6ŠÁΒ ⎯Β >$¹& $Β ! y u ö ‾ ö s jÏ × Å o « $ nt š Ï s ¨ Î ∩ ⊂∪ ‘θ‚ù Α$FƒΧ ≅.ya kepadamu. be d oa. ka ena Dia Maha Mengetahui segala se suatu. sepe ti kecelakaan. obaan itu ada kalanya be upa kesenangan ada pula be upa kesedihan.S. janganl ah te lalu sedih hati mene ima kesengsa aan dan malapetaka yang menimpa. baik yang tampak maupun yang tidak tampak. =t† ω !#ρ A ã s 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ ª $u "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tiada pula) pada di imi sendi i melainkan telah te tulis dalam kitab (Lauhulmahfuz) sebelum kami menciptakann ya. Begitu juga bencana alam dapat pula be fungsi s ebagai azab yang ditimpakan kepada manusia ka ena dosa-dosa yang telah me eka pe buat. ang yang tidak mau be ikhtia lanta an d ia be alasan. banji . (Kami jelaskan yang demiki an itu) supaya kamu jangan be duka cita te hadap apa yang luput da i kamu.

S eca a kelompok kemampuan be tambah besa sesuai dengn besa nya kelompok se ta be sa nya kemampuan individu-individu anggotanya. Al-Anka ut: 2) Fitnah atau uji an alam hal ini e fun si untuk men uku ka a iman yan imanifestasikan alam sikap tawakal." (H . seseo ang yang kehilangan atau kec u ian ka ena kelalaiannya tidak mengunci pintu-pintu umahnya. halilinta . apakah masya a kat kita telah anyak menin alkan pe intah atau telah anyak mcmpe uat la an a n . ba ulah kemudian be tawakal kepada atas keselamatan yang kita ha ap kan dan musibah yang tidak kita inginkan. yaitu kita ha us be usaha te le bih dahulu. walaupun batasnya tidak sama pe sis. hen aklah kita e tawakal se ta mcmpe anyak isti fa . se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . ujian." (H . sebagai be ikut: 1. Misalnya. sepe ti gunung mcletus. Maka. apa ila kita itimpa encana alam maka hen aklah kita se e a mawas i i. Musibah y ang sebena nya masih dalam jangkauan kemampuan untuk menghinda inva. Ahmad) Dalam hadis ini dipe jelas la gi bagaimana seha usnya usaha yang dilakukan dalam angka be tawakal kepada . Sabda abi saw.A MA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. musibah atau bencana ini mungkin me upakan pe ingatan. Fi man.115 D. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". yang a tinya: "Ikatlah untamu dan be tawakalalah. Musibah yang di lua jangkauan kemampuan manusia. Fi man :               ¢ (                           ¢ ¢  (   ¢  ¢ ¢   (   ( ¢       § ¢  ( ( ¢   ¢ ¥ ( ¢ (        ¢ 5 (   ( ( (   ¢ ( ¢   ¨       @                           ( ¢ @           9             ¨         E       9   ¨     ¨                                        (      (¢       (   ¢               (þ ä . s eseo ang mende ita kelapa an. TA DA-TA DA PE GHA ATA TE HADAP F GSI IMA KEPADA ADHA DA ADA Kalau kit a pe hatikan setiap yang menimpa di i kita da i segala macam pende itaan pada ha kikatnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan. 2. Manusia ha us menyada i. apalagi mengambil sikap be putus asa. bukan asal saja. gempa bumi. padahal baik jasmani maupun ohaninya sebena nya m ampu untuk mengusahakan makanan. encana alam apat pula e fun si se a ai aza yan itimpakan a tas manusia ka ena osa. yata dalam k ehidupan bahwa kemampuan manusia be!aja lah dengan giat te batas. kemudian jika tid ak be hasil lalu seca a te gesa-gesa be tawakal kepada . ontoh lain.ya dalam Su ah Al-Anka but ayat 2: 5 5 @ u ahman. misalnya pintu umah hendaknya dikunci jika hendak pe gi. lbnu Hibban) Dalam hadis te sebut di atas dibe ikan contoh bagaimana sikap tawakal yang bena . Seca a individ u kemampuan masing-masing o ang te batas. Dalam menghadapi hal-hal s epe ti ini seseo ang ha us te lebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk mengh inda inya. . hewan pia a an ditambat. Sabda abi pula: "Tiada be tawakal o ang yang mengobati di inya d engan besi panas atau dengan ajahan. ontoh dalam hal ini apabila kita te timpa bencana alam. Dalam menghadapi bencana atau musibah sepe ti ini manusia dituntut untuk sege a mempe gunakan tawakal bahwa semuanya itu te jadi atas kud at dan i adat semata. Kit a dituntut usaha yang munasabah yang sepadan.osa yan telah me eka pe uat. leh ka ena itu. Setiap meninggalkan usaha dengan dalil tawakal tidak dibena kan dala m agama Islam. ai bah. atau azab yang ditimpakan kepada manusia. atau tidak mengun ci kenda aannya atau tidak mengikat hewan pia aannya.

manusia uny a usaha. ita harus te un.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ C $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ £ ¢ .S. ialah hati yang di dalam dada. ang edua. ita harus mengu u r emam uan ita. janganlah laut henda di d uga. Ma a a a ah mere a tida erjalan di mu a umi. ang ertama. durrahman.Hajj: 45-46) Dalam usaha untu menca ai suat u tujuan juga harus di erguna an si a tawa al. Kalau sudah demi ian erla u e atah. Al. dan henda nya ditem uh segala ersyaratan yang di utuh an. Tuhan unya uasa. ma a (tem -tem ) ta itu r h menutu i ata -ata nya dan ( e era a nanya ula) sumur yang telah di tinggal an dan istana yang tinggi. dan hati-hati. asal syarat yang ertama dan edua itu sudah ita enuhi. jangan se erti e atah. ang etiga." (QS.116 9ó s u 7s© y • 9øÎu y Ï ã ã 4 n î tÍ s } Î s × y Ï s š É u %ρ '#ÜèΒ /ρ $γ©ρ ã ’?tã πƒρ% Å s u ã | ö F $ y ÷ s Ÿ ¨ Î s Í " era a anya ta yang Kami telah mem inasa annya. yang endudu nya dalam ead aan zalim. ita henda nya menerim a dengan la ang hati hasil-hasil yang ita er leh. ma sud hati memelu gunung a a daya ta ngan ta sam ai atau alaulah ail anjang sejeng al. teliti. lalu mere a mem unyai hati yang dengan it u mere a da at memahami atau mem unyai telinga yang dengan itu mere a da at mend engar ? Karena sesungguhnya u anlah mata itu yang uta. teta i yang uta. ccrmat.

dan amal e ada ta dir dan e uasaan-Nya s etelah usaha dijalan an Menurut emam uan.117 Menurut ahasa Qadar artinya u uran.S.atas yang telah ditentu an seja zaman azali. Hu ungan antara i htiar dan tawa al.etentuan yang asti erla u atas tia -tia ma hlu . sesuai dengan atas. Tawa al artinya menycrah an d engan i hlas segala er ara. dan Qadha artinya e utusan.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ C ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ¢ . Qadar artinya etentuan. Qad ha artinya e utusan yang telah erla u menjadi enyataan atas tia -tia ma hlu sesuai dengan ilmu serta Qadar seja zaman azali. t awa al itu harus diddahului dengan i htiar arena tawa al tan a disertai usaha a dalah eliru. i htiar. durrahman. Sedang an menu rut istilah. sert a mem unyai arti yang tida jauh er eda. Hu ungan antara Qadha dan Qadar adala h dua hal yang tida da at di isah an arena saling mengisi dan meleng a i.

Musyayyar c. Nasi 2. elas an a a yang dima sud dengan eriman e ada Qadha dan Qadar! 2. Al-Qamar ayat 49) Artinya : Sesungguhnya ami telah d..... cita-cita c. (QS. u uran 5.. I htiar f. Qadha . d atau e sesuai dengan jawa an yang te at ! 1. Tawa al 2. entu nya .. Mu hyar h. Sutu rencana yang diteta an di Lauh Mahfudz te ntang ma hlu dise ut .. u ura menci ta an sesuatu menurut . a. etentuan egunaannya e. nnya d. u uran durrahman. . Mualla e. a. I htiar c. Uj i Kemam uan Mengurai an K nse : 1. Rencana . La uh MahfudzMu ram . Da at an sese rang memilih ta dirnya! 6. Qadar . Uji Pemahaman K nse : elas an istilah eri ut ini : a. Pasangannya c. tujuan e. Nasi 3. Qadar a.. Pr gram e. Qadha d. etentuan d.S.118 erilah tanda silang ( ) ada huruf a. I htiar dan Tawa al! 7.Ag SMA Kelas II ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¥ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ $ " ¢ ¡ C ' ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $¢ ¢ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¡¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¢ £ ¢ ¥ . Qadar menurut ahasa artinya .. d. Qadha d. c. Qadh a menurut ahasa artinya . Se ut an macam-macam Ta dir! 5. Qadar g. Uji Pengetahuan Pilihlah jawa an yang diangga ali ng enar dari sen yang ada! 1. elas an hu ungan antara Qadha dan Qadar! 4. elas an hu ungan antara Ta dir. Se ut an sifat yang tim ul se agai tanda sese rang yang menghay ati Iman e ada Qadha dan Qadar! 8. Se ut an a a yang dima sud Qadha dan a a ula Qadar! 3.. tujuan e.... jelas an! 3. a. a.. I htiar c. cita-cita c. Rencana . nilainya 4. K etentuan yang erla u terhada semua ma hlu nya dise ut . Pr gram e. Sesuai ah er utus asa dengan ajaran eriman e ada Ta dir..

(QS. ya in d.. a. a.. Ta d ir yang da at diusaha an. eri htiar d. sehingga aum mer ah eadaannya”. Pada suatu hari Rasululla h edatangan tamu yang mem awa unta.. Di antara eistimewaan eriman e ada Qa dha dan Qadar adalah se erti yang dise ut an eri ut. rendah hati dan tawadhu’ e. erwawasan luas c. sughr 8... aya. selamat. ya in dan ercaya diri d. se erti lahir. asrah menunggu ta dir durrahman. Pasrah e. Kejadian ini menyata an ahwa manusia har us . mengu ah nasi suatu aum. mati. u r c.. Nasi d. erta wa al . i htiar c. dinama an ta dir . tawadhu’ 10. sa ar c. a. entu tu uh dise ut ta dir . tamu terse ut tida menam at an untanya arena dia atanya ertawa al e ada ... . warna ulit.Ag SMA Kelas II ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¢ " ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡¡ ¡¡ ¢ " ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¡ ¢ £ ¢ ¢ A . eriman e. erilmu . u r c. sughr 7. se elum ertawa al. ecuali .. erdasar an ayat di atas. a.S. rajin erusaha dan antang menyerah . manusia dalam hidu disuruh . sa ar 9... mualla . Nasi d.. Mu ram e. Mu ram e. Ar-Ra du:11)... se erti mau andai. a..119 6. mualla . Ketentuan yang tida isa diu ah.

Ta pa pe satua a aka mu ah e ti ak seme a -me a te ha ap sesama ahka te ha ap ya se ama seka ipu . jika a itu te ah kem a i (kepa a pe i t ah ). SM Ke as XII ( ¢ ( 3   3  $ 3 3 (3   ¢ 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 3   ( 00 3 ( 0 3   ( ¢ 3$0$ 3 $ (   3 03 3 ( ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   3 3   (   03 ( 3 ( 3 3 ¥ 3 (   ¢ 3  $ 3   3 3 ( 3 ( 3   3   3 3 ( 3 ( ( 0 0 ( 0     ¢ 3 3  $ 3 ¢ 0 ( 0  03 3 3   3 ¢ 3 ( ( 3$0$ ( ( 0 3 3 3   ( $0$ 0 3   3 3 ¢  ¢ $0$ 3 3 0 3 3 (   ( ¢  ¢ 3     ¢ 3 3  $ 3  $   ( 3 3$0$ B   " ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ § ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ § ! ¡ 3 3 ¢  ¢ (   ¢  ¢  $ 3 0( ¢ 3 0 3 3 ¡ (   ! ¡ ¢ ¡ ( $ $ ¡ 3 § ¢ ¡ 3 3 3$0   ( 3 ¢ 3 ¢ 3 $ ( 3   3    (¢£ ¡ ¡ .” e as ahwa pe sau a aa me ye a ka a apat e uat amai a e a pe amaia maka pe satua a kesatua umat aka isa ju a kita wuju ka . 0 u ahma . seca ra umum dise ut u huwah Islamiyah yaitu ersaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegas an dalam firman QS Al-Hujarat : 9 ’?ã $ϑγ1‰n) Mó/ β*ù ( $ϑκ] t/ #θs=ô¹ ù #θ=tGG%# ⎦⎫ΖΒσϑ9# ⎯Β β$G ←$Û β)ρ nt y ß y ÷ Î ô t t ås ÷ t ( ß Îô ô u ! s Î s $ Ì ø # nÎ u þ Å s 4 ® y È ö s É© ( èÏ s s 3 t ÷ W $ ∩®∪ ⎥ ” Da jika a a ua a a i a . maka amaika ah a ta a ke ua ya e a a i a e aku a i ah.3 Mem ra ti an ersatua n dan eru unan Pengertian ersatuan dan eru unan Dalil Na li ersatuan dan er u unan C nt h ersatuan dan eru unan Keuntungan ersatuan dan eru unan Perila u yang mencermin an ersatuan dan eru unan Persatuan dalam ajaran Islam secara umum dise ut i hwan yaitu ersaudaraan.120 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 9.S. Sesu uh ya me yukai a . ika sa ah satu a i ke ua a itu e uat a iaya te ha ap a ya ai maka pe a i ah a ya e uat a iaya itu sehi a a itu kem a i kepa a pe i tah .a ya e aku a i .a mu mi e pe a maka amaika ah a t a a ke ua ya. Mem iasa an u unan : erila u ter uji : 9. a aima a sese a atau a sa e uat pe satua seme ta a ke amaia a pe sau a aa ti ak isa iciptaka .1 Menjelas an engertian ersatuan dan er 9.2 Menam il an c nt h-c nt h ersatuan dan eru unan 9.

sia. sa i me isi.121 0    (¢£ ! ! 3 0 0 3   0   3 3 3 3 ¥ 3   ¢   3 ( 0 (! 0   3 3 ¨ 0 ( ! 3 ( 3 ¥ 3 3 3 ¢ 3   0 3   ¢ 3 (  $ 3   3   3 3 ( 0   3   3 3   0   (3 3   ¢ 3 3 3 3 0 3     3   3 0 0 ¢  ¢ ( 0 3 (   3 ( ( ( ( 3 ¢ ! 0 3 ( 3 30 (3   3   ( 3 0   ¢ 3 3 ( 3 3 0 ( 0     3 33 0 0 ( ¢ 0 3 ( 3   3     ( $0 ! ( 3   ¢ $ ¢ 3 ¢ 3 3   3   3   3 3$ ( 3   ¢ 0 0     3 3$0$   3   ( 3 ( 3 ( 3 0 ( 3 0 3 0 3   ¢ 3 33   ( ¢   0 3 0 3 ¢   0 0   ¢ 3   ¢ 3 3 0 3 3 3 3 3 0 ( ( 33 0 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 ¢ ( ¢ ¢0 ¢ 3 0 0 0 3 ¥ ( ( ( 3 ¢  ¢ 3 0¢ 0 $ 0( 0¢ 0 ( 3   3 ¢ ( ¢ ( ( ( 3   (   3 3   3 3 ( ( ( ( 3 ( 3   ( 0     3   (   ¢ 0 (   !   ! 3 ! ¢ 0 0 $ ! ( 3 3   ( ( (   ¢ ( 3   ¢ 3 3   0( 0 0 3   3$ 3  3 ¢ 3     3 ¢¢ ¨ 3 ( 0 0$ 3 3   3 3 0 3    ¢ ( ¥ (   ( 3   0 0 0   3 3 3   ( 3 ( ( 3 ( 3 3 ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3 3 0 $ 3 ( (3 $ 0 0 3$ 3 3   3   0   33 3 ( ( 3 ¢ ( 3 03 0 0 3 3 0   ¢   3   3     ¢ ¢ 0   3 3 3 3   3 3 ¢ 3   3    3 3 ¢ 0 0   (   3   3 3   3 ( ( 3 ( ( 3 0( 3 3 0 3   3 3     3 3 3 3 $( ( ¢ 3 0( 3   3   3 3 3 ( ¢ 0 ( 3 3 $ ( 3   3 3   3 ( 0   3 ( (3 3 ( $ 3$ 3 ( ¢ 0 3   3 ( 3 (3 0 0     3 3 3   ( (3 3 3 ¢ 3 ( ¢ 3 ( $ 3 3 0 3 ¢ 3 0 3     ¢   $ ( ( 0 3 0 $   ¢ 3 3 ¢ 3$ 3$ 3 3 ¢ 3 ( ¢ ¢ ( ( 3 0( 0 3   3 $ 3$ 3 3 ¢ 3 3 ( ¢ 0 0 0 0   ¢ 3 ¢ 3   3 ( 3 ( ¢   (0 3 0( 3     3 3 ( 3 ¢ ¢ $ 3$ 3 3 ¢ 3   ( 0 $ $ 3 33 0 3 ( ¢ 3 ( 3 3 3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( ( (3 0 0 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 ( (   ¢ 3 0     3 ¢   3 ¢ 3     3 3 ( ( ¢ !   3 3 ( 3 0 ¢   3 0 3     3   ¢ 3 3 (   3 0 0 0 0 0 3  3   0 3 0 (   3   ¥ ( 0   ¢ 0 3 3 3   3   3 ¢  ¢ 3 ( (3 3 a. a am i a ketaha a . Da am i a ek mi a pe i ika pe satua me upaka u su ya mi a . a i a ai ya aka mu ah i ea isasika . Mema pe sau a aa ka a ti ak mesti aka mewuju ka pe satua .S. etapa pe ti ya pe satua a am suatu a sa a am a ka me esta ika kehi upa ek m i. apa i a pe satua itu a a. Ketaha a e a a ak a e ih esta i jika pe satua akyat ya te us e ja a . me ika. Ha i i apat i ihat a am se uah ha is ya e u yi: " ahwa umat Is am a a ah a aika se uah a u a . i ma a pe t a itu sa at ipe uka i ha i kiamat" . a ama. Ti ak mu ki suatu pe ce aia aka me upaka a asa kekuat a a am pe taha a . Se a . a ta a se a ia ya satu e a se a ia ya ai ya sa i me uatka ". Se a ai k sekue s i is a i aja a itu mem e ika ampak pe satua a i kehi upa umat Is am. pe satua me upaka sc i kekuata ya pa i ampuh. e a a aka kuat apa i a pe satua a sa ya te jami . maka e a a. pe i ika . Tetapi. pa i a satu umat Is am isakiti. aka mem e ika ja a ke ua a i ya a i kesu ita . pe satua a a ah u su y a e ih mi a . u tuk mempe kuat Is am. i ai Pe satua u ahma . Suatu a sa ya ti ak c satu aka su it me em a ka ek mi ya.e a a Is am a e a a. pe satua ha us i a a me a ui ja u i te te e ih ahu u. ataupu ust a ia a a ah e sau a a. pe i ika . Demi kemajua umat sec a a kese u uha . maka aka mu ah iajak k mp mi. Pe s au a aa ya emikia aka sa at esa a i ya u tuk mewuju ka pe satua a am u ia Is am. s sia . a eke ja sama. Pasti pe satua itu ah ya ija ika asa a i pa a ketah a a . Se a ka se a ai wa a e a a ha us me a a pe satu a u tuk mempe kuat a sa a e a a. aka mu ah a am me em a -ka ek mi. maksu a hakik at pe sau a aa i a am Is am a a ah se a ai uju t m ak a am pe satua . Da am aja a Is am se e a ya k sep pe satua te ah a a. Demikia ah. pa i a pe satua e a .e a te wuju a am suatu ha sa ya e a a a am suatu e a a. Demikia pu a a am pe em a a pe i ika . Tetapi. umat Is am ai ya aka me asa sakit pu a. aik i f ika. ketaha a . Pe e apa aja a -aja a itu aka mem e ika ampak p sitif. pa i a pe satua su ah apat iwuju ka . a ai se a ai ya sehi a e a wuj u pe satua a am se a a aspek kehi upa aka me uju masya akat ya a i makmu ya i i hai eh . a i umat Is am. Semua mus im ya a a i u ia . u su pe ta ma ya me uku a a ah pe satua . u a me upaka a kah me uju te cipta ya a atu Tayyi a tu wa a u Gafu .e a a ya may itas pe u uk ya e a ama Is am. e musyawa ah u tuk sa i mem a tu. upaya pe t ama ya i akuka a a ah pe satua te e ih ahu u. a am k isi a sa ya e satu. umat Is am i e a ai e a a aka me asa te pa i u tuk kepe ti a e sama. Da am pe em a a ek mi a i a sa a e a a. s sia . i ai Pe satua kat i a Makmu . upaya me ciptaka pe em a a a am i a ek mi. aka   0 0 3 Pe a a Pe satua ia Umat Is am a am Pem a u a a Mempe taha ka e a a I 3$ (3    3 3 3 ( 3 3 3 ¢ ( es   3 3   . Demikia pu a a am ha is ya ai : "Da a a siapa mem e ika ja a ke ua a i sau a a ya sesama mus im. ketaha a . y aitu setiap a ya e ima a a ah e sau a a. a i Kepe ti a a i Kepe ti a sa a ama a am a ka Me uju Masya a a Du ia Is am Seca a Kese u uha SM Ke as XII Da am kehi upa e a sa.

s sia . Te cipta ya pe satua a kesatua . 3. kasih saya sesama ham a atau e ih te as ya sesama a ima . uma t ya e wi awa. 2. De a emikia apat ikataka ahwa pe yakit ya a am kehi upa e masya akat ia ah hi a ya asa kasih saya Itu ah sa ah satu se a ia kat ya pa a utusa a itu pu ya ma usia e a ama. umat Is am i se u uh u ia aka me ja i umat ya satu. De a emikia . 2. Da am se i ucapa sa am. pe uata a tata hi up ya sa puji. Ka e a a ta a ya satu e a ya ai ya me as a e ta u jawa atas te wuju ya kekuata a ketaha a itu. a ti ak memaksaka suatu a ama kepa a a ai . yak i me u aka ucapa sa am “Se amat pa i” atau ya sesama M us im e a ucapa “ ssa aamu’a aikum” isetiap pe temua .ya su ah a a aka ihiasi e a cahaya ima . p itik. sese a ya ma kepa a se ta me aksa aka se a a pe i tah. 4. yak i me u aka ahasa pe satua yaitu ahasa I esia e a aik a e a isetiap aca a esmi a ima a saja kita e a a.122 3 ¢ ¢ (¢ 0 0 3   3 ( 3   ¢ 3  $   ¢   3 ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( ¢ 3 ¢  ( 3 0 0 3 3 3   3   3 3   3 ( ¢   ¢ ( ( 0 0   3  $ 33   ( 3 § ¢   3 ¢  $ 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 0 3   ! ! !¨4¥ ! ¨4 ! ¨4 ( ¢   3 ( ( 0 $ 3 3   3 0 3 3$ (3 0 00 3 3   3 ( 3 3 ! ( ( ¢ 3 3 3 3 ( ( "   3 ¢ 3 0 3 ( 3   3 3 3 0   3 3 (   3 3 0 3 0 3   0 3   3 3     3   3 3 3 3   ( ¢ ( 3 0 0 3   3   3 ( 0 3 ( ( 0 0 0 3   3   3 0 3  $ 8 ( ( ¢   3   ( 3   3 3 (   3 3 (  $ ( ( ( " 30 ( ¢  3 3 0 3 3   0$ 3 3 ( 0 (   ( " 0 0 3 3 3   ( ( ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3   3   3 ( 3 0 0 ( (0 ¢   3 3   3 3 ( 0 ! 3 0 ( 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 ( 3 (     3 (   ¢ (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 ( 3$ (3 3   3 ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 0 3   3 3 3   3 ( 3 ( ¢ ¢   3 3 3 3 3 ( 3   3 3 ¢   ¢ 3 0 3 3 3 3 (   0 3 ( 3 3 0 ( 0 ( 0 3 (   0 3 ( 3 3   ¢ 0 ( ( ( ¢   ( 3 3 3 ( 3 3(   3 3   ¢ ¢ 8 0 ¢    33 0 3 3 3 ( 3   3 3   3 ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   0 ($ 3 3 3 ¢ 0 $ 0$ $ 3 0 3   3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( 3 3 ( (3 ¢ 33 0 3 3 3 (   3   3 ¢ 3 0 3$0$ 3 3 0 ¢ 3 ( 1. Sa ah satu ci i a e ima ia ah a a ya asa kasih saya se a aima a sa a a i v saw : ( ) “Ti ak e ima sese a i a ta a kamu sehi a ia me ci tai a ia me ci tai i i se i i”(H . a ah se a ya pe ti sa i me . P estasi semaki me i kat ka e a a a ya sa i mem a tu. SM Ke as XII se a Mus im e a . Macam a Ca a me i katka Pe satua atau Ukhuwah Is amiyah : 1. 4. amai pe uh keke ua aa . De a m a pe satua itu ah upaya me uju kekuata a ketaha a u mat aka mu ah i ea isasika . pe i ika . Satu sama ai sa i me ha ai a me a ah. ka e a u usa a ama u usa a a ah u usa p i a i a am Is am “ akum i ukum wa ia i ” Hikmah pe satua atau Ukhuwah Is amiyah a a ah : 1. Da am se i ta ah ai . u ahma . a ai se a ai ya. yak i tetap sa i me h mati a me ha ai pe e aa a i ah. y ak i ima a saja kita e a a i ta ah ai i i kita mem a u a mem a tu sau a a-sau a a ya me a ami kesu ita a ya itimpa musi ah i ma a kita tempati seca a a i a ma usia. K UKU I T UM T G M Sikap hi up Mus im a p i a i a a ah ma ifestasi a i ima ya. sa i mem a tu. eh se a itu. 3. sehi a suasa a ke e samaa te ce mi te t am. a eke ja sama a ta a satu e a ya ai ya. Da am se i ahasa. Da am se i t e a si a i ah. ya mempu yai kha isma ti i. 3¢ 3 3 3   ( ( ¢    3 ( 3 ( ¢ 0 0 3 ( 3 ¢   3 ( 3   3 3 ¢ 03 3 0 3     3 3 3   ( 3 3 3   33 0 3 ¢ 0 ¢ (   0    (¢£ ! ! 3   ¢ 3 3 0 0 3 3 ( ¢ ¢ 0 0     ¢ 3 ( 3 3   ( ( 3 ( 3 3 3 ¢   (3   3 3 3 ¥ ¨ $ ( 3     3 ( 3   ¢ ( .S. pe taha a . aik a am i a ek mi. ukha i a Mus im) Me u ut atas.e a e i te tu p i a i ya at aik a te sesama ham a sau a a ua se a aima kete a a ha its i Mus im me upaka uku sa at e ahaya a pe sau a aa . Me um uhka ukhuwah Is amiyah ya kuat a 3 ke uku a umat i I esia. Me ja i asa kesetiakawa a s sia . Mempe kukuh a i ah a keyaki a k epa a ah . e ih a i itu a a ah e ta u jawa a am se a a aspek kehi upa umat Is am i se u uh u i a. a mampu me u jukka ya te aik a i u ia.

Dan sesun uhnya pa a ha i kiamat saj alah isempu nakan pahalamu. yaitu : 1. maka sun uh ia telah e untun .rang afir. se a aima a te te a a am fi ma QS. tanaman itu menyenang an hati enanam.S.rang y ang eriman dan mengerja an amal yang saleh di antara mere a am unan dan ahala yang esar. teta i er asih sayang sesama mere a.rang afir.a ya e a a a am kesesata . seirama dalam lang ah untu me ncari arunia dan ridha-Nya. Seirng ita menya si an emuduran umat Islam arena umatnya tida erani menega an e enaran dan tida tegas terhada rang afir. yaitu se erti tanaman yang mengeluar an tunas nya ma a tunas itu menjadi an tanaman itu uat lalu menjadi esarlah dia dan teg a lurus di atas nya. menjanji an e ada rang. Demi ianlah sifat-sifat mere a dalam Taurat d an sifat-sifat mere a dalam Injil. asi h sayang seama Muslim 2.enanamnya are na henda menjeng el an hati rang.123 ( ) “ ama a a ah asehat” Is am mem e ika asehat kepa a umat ya ahwa sesu uh ya ke hi upa u ia ha ya ah seme ta a a me upaka pe mai a ya mempe ayaka . tanda-tanda mere a tam a ada mu a mere a dari e as sujud.rang yang ersama dengan dia adalah eras t erhada rang. i Im a : 185 t y ô ã y s Ï y uÉ ø$ t ö t ö à u ã é š ⎯ã y“m— ⎯ϑù ( πϑ≈Š)9# Πθƒ Ν2‘θ_& χθùθ? $ϑΡ)ρ 3 “Tiap-tiap yan e jiwa akan me asakan mati.” adi jelas ahwa cara mela u an eru unan terhada seagama yang di ra ti an leh Rasulullah saw dan ara saha at serta rang Mu min. Al-Fath : 29 #‰∨™ $è. fi man alam Q .” Ke ukunan inte n umat e a ama su ah ilaku kan sejak zaman Rasulullah .‘ Νγ1 ? ( ΝηΖ÷ / ™$Ηq‘ ‘$ 39# ’?tã ™#‰©& …μèΒ ⎦⎪%!#ρ 4 !# Αθ™‘ ‰ϑtΧ Y £ ß Y © â ö ß nø t $s ç u ts ç tô y t ÷ ? ö t È Å M $ Î ö à ès t u Ï u ö − $ Î ’?ã “θF™$ù á=óGó™$ # ‰tãρ 3 ‘$ 39# Νκ5 áŠó‹9 í#‘“9# =fèƒ ⎯μÏ%θ™ ∩ ®∪ $ϑ‹àã # _&ρ ο óΒ Νκ]Β Ï t — ô ru t Ï “Muhammad itu adalah utusan dan rang. Kehi upan unia itu ti ak lain ha nyalah kesenan an yan mempe ayakan. senada dalam erfi ir 3.Ag SMA Kelas II  ¡ 3  $ ¢ $ ¡ ( ¡ ¡ ¡ Is am se a ai a ama ya i awa eh a i Muhamma me upaka asehat . a an siapa ijauhkan a i ne aka an imasukkan ke alam su a. rang Muslim justru durrahman. se a aima a sa a asu u ah : 3 3 3 ¡ ¡  ¢ ( ¡ $ ¡   ( $ (  ¡ ( ( (    ¢   ( (     ( ¡ ¡ 00 0 3 3 ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ 3 3 ¡ ¡ ¨   3 3 ¡ ( ( ¢ $ ¢ ¡   ( ¡ ¡ ¡ ¡ 5 3 3 ¡ 0 3   3   !   3 (   3 0 3 3   ¢ ¡ ¡ ¡   ¢ 3 0$ ¢ ( ¡ $ ¢ ¡ ¡ ( ¡   ¢ ' ¢ $ ¡ $ ¢ ¢ ¡ ¡     ¥   $   (  ¡¡ 0 3  $ ( (   ¢ 3 0  ¢ ¢ ( 3 ¡ C ¡ ¡ ¢ ¢ ¡  ' ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ 0     3 0 ( 3 3 ( 3 3 0 ( ¡   ¢ ¢ ¡ ¡ $      ¡ ¡ $ ¡ $ 2 ¡ ¡ ( ¡¡ ¡ ¢ ¢ ( ! ( ¡ £ ¢ § 7 ' ¡ a i a . amu lihat mere a ru u dan sujud mencari arunia dan eridhaan-Nya.

Pe i e idupan agama yang u un dan penu t le ansi me upa an ce min penga uan a a asasi manusia. sesunggu nya Kami mencipta an amu da i se ang la i la i dan se ng pe empuan dan menjadi an amu be bangsa bangsa dan be su u su u supaya amu s aling enal mengenal. e dasa an u aian di at as. al itu a a n mewujud an pe i e idupan yang u un. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia a us pe cay a dan be taqwa epada Tu an Yang Ma a Esa. g SM Kelas XII     ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ $ F   F F ¡   ¡ $     F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F    $   ¡ ¡   F ¡ $ $   ¡ F ¡  ¡ 6     1 ¡ F ¡ F ¡ 6 $ F F ¡   F ¡   $     F ¡   ¡$ ¡ ¡ ¡ F     F ¡ $   F     ¥ ¡  ¡     ¡ F ¡    $ F   F ¡ F     $ ¡   F ¡¡           $   F ¡ ¡     F  F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ $ F $     F     ¡ F ¡  ¡ ! ! ! ¥ ! ! ! ! ¡ ¡   ¡  F F F ¡   ¡    $ ¡   F 6 6   ¡ ¡ $  ¡ 6 ¡     ¡ ¡  $ ¨ Î ( þ è u y t Ï Ÿ Í ! t s u \ ã ä ö ä ù y y u 4 s é u 9 s iÏ ä ø n y ‾ Î $ y Ï ö ä t t ò ” ai manusia. ma a tu unla wa yu untu menegas an pe stiwa te sebut QS. al te sebut pe na dila u an abi Mu ammad eti a ditawa an le umat n nMuslim untu saling be gant ian be ibada . usa a mema sa an suatu agama tida dibena an. dapatla disimpul an ba wa manusia Ind nesia wajib menjunjung tinggi pe asaa n dan si ap t le ansi anta umat be agama. Kafi un   ¡ F   ¡ $ ¡ F ¡ ' ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ ¡ ¢ " ¡ ¡ ¡ ¡ $   ¡ F ¡ ¡ F  $6 ¡ F F   F ¡ ¡ F F ¡ ¡ 1 ¡  $ F ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   !       6    $ ¡   1 ! ¡ F   F F ¡ F F  $ F   F ¡ ¡ F F     ¡     ¡ ¡     F    ¡     ¡   ¡   ¡ F ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡   F £ ¢ â β) 4 #θù a ui a i . seminggu beliau diaja be ibada dengan me e a ang afi . Dan amu bu an penyemba Tu an yang a u semba . se ingga dengan eadaan yang demi ian itu dapat te la sana pembangunan bangsa. Dan a u tida pe na menj adi penyemba apa yang bdu a man. Padahal yan g ter enting dan termulia di sisi ualitas eta waannya. T etapi abi tida langsung mene ima atau men la . semin ggu be i utnya me e a a an be ibada sesuai dengan aja an beliau. ya ni Islam. e usu an dan mema sa an eya inan ep ada umat lainnya. sementara yang durha a terhada di iar an egitu saja. firman dalam QS.S.” 2. lebi tida mung in. Itula yang menandai ita idup be agama dan pecaya te adap T u an Yang Ma a Esa. tida mung in a ena ubungan beliau dengan me e a dalam emasya a atan (muamala /s sial) suda te jalin inti m. i a mene ima. Sesunggu nya ang yang paling mulia di anta a amu di sis i iala ang yang paling be ta wa di anta a amu. idup u un dan be t le ansi tida be a ti ba wa aja an agam a yang satu dan yang lainnya dicampu adu an. KERUKU T RUM T ER G M Dinega a ita tida dibena n si ap dan pe buatan melawan atau antiagama dan tida dibena an pa am yang men iada an Tu an Yang Ma a Esa. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia bebas memelu agama dan be ibada menu ut agama dan epe cayaannya masing masing. a u tida a an menyemba apa yang amu s emba . te tib dan damai. Manusia Ind nesia wajib saling menyay angi dan tida be buat deng i dan dendam. saling meng mati dan saling meng a gai. Sesunggu nya Ma a Mengeta lagi Ma a Mengenal. Al-Huj uran : 13 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰ ≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó “Kata anla : " ai ang ang yang afi . Dalam e idupan bangsa Ind nesia yang me de a dan be Pancasila. Dengan t le ansi te sebut di a ap an te wujudnya etenangan.124 mem ertajam erselisihan aham antarsesama Muslim yang ersifat hilafiyah dan i adah sunnah.

Untu mula agamamu. Peme intah (uma ah) menyedia an a ana.Ag SMA Kela XII         ¡ ¡ ¡   F 6 ! F     ¡ $   ¡    ¡     © ¡     © © ¡   ¡ F F   F   F   ¡ © © ¡ ©   © F ¡       F F ¡ © ¡     16 !   ©   ¡   6 F ©   ©   ¡   ! ¡ F ! ! ! ! ¥ ! !   ¡   $ ! F ¡ ©   F ¡  ¡ ¡F © ¡        F     ¡¡ F   ¡   ©   ¡     ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ©     ¡   ¡   © © ¡¡     ¡ F ¡ ¡     F © ¡     ¡   F 6      $ F ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡      ¡ ¡   ¡ F . ji a amu bena -bena be iman epada dan ha i emudian. Dengan be ibada masing masing itula e u unan anta umat be agama tetap utu dengan menumbu an asa tenggang sa a. KERUKU UM T ER G M DE G PEMERI T Ke u unan umat be agama dengan peme inta dijelas an dalam fi man lla dalam sebua su a n isa’ ayat 59 : ’û Λ⎢ãt“≈Ζ? β*ù ( Ο3ΖΒ Δ{# ’<ρ&ρ Αθ™ 9# #θè‹Û&ρ !# #θè‹Û& #θΨΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ Î ÷ä ô u s Î ” Hai o ang-o ang yang be iman.” Ke u unan umat be agama dengan peme intah te eali a i an dengan mentaati egala pe atu an yang di elua an peme intah.S. dan untu ula . Kesimpulan su a te sebut adala masala Muamala ita tetap be gaul a ab. D engan demi ian e u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i. 3. ta atilah dan ta atilah Ra ul ( ya). selama tida meng anggu ita. ma a em bali anlah ia epada (Al Qu an) dan Ra ul ( unnahnya). elama pe atu an itu tida be tentangan dengan ya i’at I lam. ulama membangun mental p i itualnya . a ul dan uma a (pemimpin) dianta amu. agama u". ulama yang me ngelola a tinya peme intah membangun fi i . alinan e ja ama anta a umat dengan uma ah dalam membina untu mentaati pe intah . tau disebut t le ansi dalam agama ya ni membia an ang lai n be ibada sesuai dengan agama dan epe cayaan masing masing. Yang demi ian itu lebih utama (bagimu) dan lebih bai a ibatnya.125 amu semba . dan ulil am i di anta a amu. Kemudian ji a amu be lainan pendapat tentang e uatu. tetapi masla ibada dan aqida tid a b le dicampu adu an. sebagaimana buti buti Pancasila. @bdu ahman. Dan amu tida pe na (pula) menjadi penyemba Tu an yang a u semba .

4. Macam dan Ca a mening at an Pe atuan atau U hu ah I lamiyah : 1. dan tida mema a an uatu agama epada o ang lain. De ngan be ibadah ma ing-ma ing itulah e u unan anta umat be agama tetap utuh deng an menumbuh an a a tenggang a a. yaitu : 1. Ma alah Muamalah ita tetap be gaul a ab. Ke u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i . ei am a dalam lang ah untu menca i a unia dan idha. Dalam egi baha a.ya.126 ela bah a pe auda aan menyebab an o ang dapat be buat damai dan dengan pe dam aian ma a pe atuan dan e atuan umat a an bi a juga ita ujud an. ulama yang mengelola a tinya peme inta h membangun fi i . a ih ayang eama Mu lim 2. ya ni m engguna an baha a pe atuan yaitu baha a Indone ia dengan bai dan bena di etia p aca a e mi dan dimana aja ita be ada. Dalam egi tanah ai . Peme intah (uma ah) menyedia an a ana. Dalam egi ucapan alam. 2.Ag SMA Kela XII   © ¡   ©© © ¡¡ ¡   ©       © ¡   ©         © ¡     ¡   © ¡ ¡ ©     ©     © ¡ ©   ¡ ¡ © ©   ©     ©     ¡   ¡ ©   © ¡       © © © ¡ © ¡   © © ¤ ©   ¡¡ ¡ © ¤   ¡ ¡ © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ©   © © © © ¡ ¡©   ¤ © ¡ ¡ ©     © © © © © ¡     © ¤ ¡ ¡ ¡ © © © ¡ © ¡ ¡   ©   ¡ ©     ¡ ©   ¡ © ¡ ©     © ©   ¡ ©    ©¡ ¡   ¡ © ©  ¤ ©   ©   ¡ ©    ¡ ¡ ¡ © ©     ©          ¡   . ya ni dimana aja ita be ada di tanah ai ini ita membangun dan membantu auda a. @bdu ahman.S. ulama membangun mental p i itualnya. ebagaimana buti -buti Panca ila. ya ni men gguna an ucapan alam “Selamat pagi” atau yang e ama Mu lim dengan ucapan “A alaamu’al ai um” di etiap pe temuan. a ena u u an a gama u u an adalah u u an p ibadi dalam I lam “La um dinu um aliadin” Ke u unan te hadap eagama yang dip a ti an oleh Ra ulullah a dan pa a ahabat e ta o ang Mu min. ya ni tetap aling mengho mati dan mengha gai pe be daan aqidah. 3.auda a yang mengalami e u litan dan yang ditimpa mu ibah di mana ita tempati eca a adil dan manu ia. tetapi ma lah ibadah dan aqidah tida boleh dicampu adu an. Dalam egi tole an i aqidah. enada dalam be fi i 3.

Uji Pengetahuan Pilihlah ja aban yang d ianggap paling bena da i op en yang ada! 1... gunanya adalah aga me e a aling . Al-Ma’un: 4 b. Ma’unah e. Tuli an a ti ayat @bdu ahman. a.b.. Al-Kafi un: 6 c. Memuji e . c.aa : 5 e. Sebut an ci i-ci i o ang yang mencintai ilmu pengetahuan? 3. Mengapa tole an i dipe lu an dalam ehidu pan? 3. U hu ah b.. Dalam membina e u unan anta umat be agama yang tida dibena an adalah .S. Silatu ahmi c.. mencaci a. Untu mu agamamu dan untu u agama u. Apa yang dima ud dengan U hu ah I lamiyah? 8. agaimana me ujud an u hu ah d alam ehidupan? 9.. membia an me e a be ibadah e uai dengan epe cayaannya c. be tole an i di bidang Mu’amalah 3. tida menda a an agama epada lain agama e. ali ng mengho mati b.ahl:7 4. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1. Dalam I lam tida ada tole an i dalam ma alah Aqidah. Dalam u ah Al-Huja at. hal ini ditega an dalam AlQu ’an u ah ? 5. SARA b.. Stabilita d. me ncamu adu a an aja an agama d. adalah te je mahan da i u ah . Uji Pemahaman Kon ep : ela an i tilah be i ut ini : a. Shohibah 2. Apa ya ng dima ud dengan i ap tole an i? 2. Uji Kemampuan Mengu ai an Kon ep : 1...127 6. Dibidang apa aja tole an i dibina dalam ehidupan? 4. Sebut an 3 e u unan yang ha u dibina dalam be gama! . Menegu b. Apa hu um menuntut ilmu dalam I lam? 10.. Ta amuh c. Tole an i e.. be beda c. Ali Im an:103) ! ¡ ©   ¡   © © ¤ ¤   ¡   © ¤ © ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡     ©   ©¡ ¡ © ¤   ¡   © © © ¡ ©   ¡ © ¥ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡   ¡   ©   ©   ¡ © ¡ © ©   ©   ¤ ¡ © ¡     ¤ ¡ ¡   ¤ ©   ¡ ¡ ©   © ¡     © © ¡ ¡      ©   ¡ © © © © ©     © ¡ © ¡ ¡  © ¡   ©   ©   ©     ¡¡ ¡   ¡   ¡ © ¡    ¡ ¡     ¥   e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a. a. U u ah 2. menga ui bah a manu ia mempunyai ebe agaman. An. I tilah tole an i dalam baha a A ab adalah . d. Al-I hla : 3 d. Ta amuh d.Ag SMA Kela XII   7.. mengenal       ¡     ©   ¤ ¡ ©   ( QS. a. An.

e ba u i m a a bea d. Muhammad b 6. a.. U hu ah athoniyah c. Hu um menuntut ilmu agama dalam I lam adalah . yang di enal dengan piagam . U hu a h c. M a ah b. be u u. Hij iyah c. Gemah ipa loh jena e e. de a a b . U hu ah ba ya iyah b. a. Tut Wu i Handayani 7. liang lahat @bdu ahman. Pe atuan dan Ke atuan di ebut dalam b aha a agama di enal dengan . Mubah e.. U hu ah bahimiyah 9. Ta’ a un b. U hu ah in aniyah d.S. Fa dhu Kif ayah d.. a. a.. u ia tua e. be bang a da lam uatu ma ya a at yang damai...128 5. Menu ut Ra ulullah b e ajiban belaja bagi manu ia mulai da i ayunan ampai ... Di Indone ia motto yang te enal y ang menjunjung tinggi aja an I lam te ait e u unan adalah . Madinah d. Remaja d. a. Sunnah Mu’a ad 10. Silatu ahmi d. Hu nuzzan 8. pen iun c. abi v telah leleta an da a e u unan hidup be agama. Fa dhu ’ain b.. Qu ai y e. Ta a uf e....a e anta mala ng-malang putung c.. Ra e.Ag SMA Kela XII © ¤ © ©   ©   ¡ ¡ ©   ¡ © ¤ ¤ ¡ ¤ ¡   © ¡ © © ©  ¤ ¡   ¡ ¤ ¡ ¤¤       © © ©    ¤   ¤   ¤   © ¡     ¡   ¡ ¡  ¡ © © © © ¡    © ¡   ©   ¡ © ¡   ¡     ¡¡ © ¡   ¥ ¡ ©   © ¤   ¡ ¡   ©    © ¡¡ © © ¤ ¤ © ¤ . U hu ah i lamiyah e.. a.... Sunnah c. hine a Tunggal I a b.. Pe auda aan di alangan umat egama di ebut .

Ghibah dan Fitnah 10. Ghibah dan Fitnah Contoh I y of. Tabzi . @bdu ahman.3 Menghinda i I y of. be megah-megah dan untu dipame an epada o ang lain. Tab zi . Pada hal h a ta benda yang dibelanja an epe ti itu tida a an memba a be ah bah an a an m endatang an bahaya dan malapeta a. Tabzi . Ghibah dan Fitnah dalam ehidupan eha i-ha i Penge tian I y of. e i ut ini a an dibaha menga nai bebe apa a hlaq yang te cela. Tabzi . Tabzi . Ghibah. Ghiba h dan Fitnah Dalil aqli I y of. Tabzi . I af ya ni be lebih-lebihan 2. ya ni be gunjing 4. ya ni : 1. Fitnah.S. Ghibah dan Fitnah Ke ugian I y of. Tabzi . ya ni menuduh o ang lain be buat ebu u an untu menjantuh an eho matannya. Menghinda i Pe ila u Te cela : : Po o da i aja an tentang a hlaq yang bai adalah be pe ila u yang e uai dengan pe ila u abi Muhammad yang te puji. ang membeli uatu ba ang hanya untu be gaya. Ghibah dan Fitnah Pe ila u yang men ce min an I y of.1 Menjela an penge tian I y of. A hlaq me upa an uatu i tem nilai yang di embang an be da a an ebai an. I af adalah be lebih-lebihan.Ag SMA Kela XII     10. Contoh I af yang tampa nyata dalam ehidupan e ha i-ha i adalah budaya on ume i me atau pema aian ba ang-ba ang ha il indu t i yang melanda ma ya a at Indone ia de a a ini. dengan demi ian a hlaq be u aha mencegah ebu u an yang bi a menga ibat an m ala peta a dan bencana bagi elu uh umat manu ia. Ghibah dan Fitnah dan be u aha menjauhinya ¡   © © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡  © ©¡ ¡ ©     ¡   © ¡     ©   © ¡   ¡© ¡    © ©       ¡ ¡ ¡ ¤ ¡     ¡  © ¡ © ¡   ¥ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡   § ¡   ¡       ¡    © © ¡¤   ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ ©   ©   ¡ © © © ¡   ¡ © © ©       ©   © ¡ ©       © © ¡ © ¡ ¡ ¡         © ¡       ©       ¡   ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡   § ¡ ¡   ¡     ¡   ¡      ¡ ¡ ¡          ©   § .129 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 10. bah an memuji emuliaan hlaq abi Muham mad .2 Menyebut an c ontoh pe ila u I y of. ya ni bo o 3. Tabzi . Tabzi . Ghibah dan Fitnah 10.

” @bdu ahman. ana -ana yatim. Contoh itu te dapat dalam i ah Qa un yang hidup pada z aman abi Mu a .a a. tetangga yang de at dan tetangga yang jauh. Al-Qa ha h ayat 79 : $Ψ9 M‹=≈ƒ $‹Ρ‰9# οθŠs9# χρ‰ƒ ƒ ⎥⎪%!# Α$% ( ⎯μF⊥ƒ— ’û ⎯μΒθ% ’?tã l ‚ù s | øn t u÷‘ $ n4 uy “Ma a elua la Ka un epada aumnya dalam emega annya.130 telah membe i an pelaja an epada manu ia a ibat da i i ap hidup yang be megahm egah dengan ha ta benda. Lu man : 18 juga erfirman : 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ © $ ¨ Î — t t ö F $ Î Ä ô s Ÿ u Ä Α$FƒΧ ≅. an tetapi Qa un te lalu membangga bangga an a ta nya. Ia menjadi Ta abu dan meny mb ng an di i.angga an diri.rang yang s m ng dan mem ang ga. e atala ang ang ya ng meng enda i e idupan dunia: "M ga m ga i anya ita mempunyai sepe ti apa ya ng tela dibe i an epada Ka un.S. ³@ ωρ !# #ρ‰6ã# | y ø$ ∩⊂∉∪ #‘θ‚ù ω$FƒΧ β%2 ⎯Β =t† ω !# β) 3 Ν3Ζ≈ϑƒ& M3=Β $Βρ — ã s tøè t Ÿ t Ïä Ÿ © $ “Sem ahlah dan janganlah amu mem erse utu an-Nya dengan sesuatu un. Sedang an sifat ta abu dan meny mb ng an di i dila a ng le agama Islam sebagaimana fi man dalam QS.era at. Ia memili i e ayaan yang b anya se ali. se ingga unci unci tempat pe benda a aan a tanya anya bisa dia ng ut le ang ang uat. n isa : 36 yang be bunyi: 4 y t uø$u 4 nö à ø$ ’ϑ≈GŠ9#ρ ’1 )9# “‹/ρ $Ζ≈|¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ( $↔‹© ⎯μ/ #θ. Dan er uat ai lah e ada dua rang i u. teman sejawat. Ka ena es mb ngan di inya itula menu un an si saan epada Qa un. ari .” Dalam QS. Sesungguhnya Allah tidak menyukai o a ng-o ang yang sombong lagi membanggakan di i. =t† ω !# β) ( $m Β Ú‘{# ’û —ϑ “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu da i manusia (ka ena sombong) dan janganlah kamu be jalan di muka bumi dengan angkuh. sesunggu nya ia bena bena mempunyai ebe untu ngan yang besa ". Sesungguhnya tida menyu ai rang.rang mi s in. Ia te ubu dengan a tanya idup idup be sa ma selu u a ta bendanya. i nu sa il dan ham a sahayamu. Ki ah te ebut ce ita an embali dalam QS. rang. Qa un adala ang yang aya aya.Ag SMA Kelas XII ¢       ¢ ¢ ¢   F      $6 ¢ $ © 6     ! $ $     ¡ ¡ ¡ 6       F F $ $ F ¡  $ $       ¡ ¡ 6     ¡ ¡!6   F   F   F ¡    $ F ¡ ¡ ¡ ¡ 6      ¡ F     ¡ $ 6 $ ¡  $ ¡  ¥ F ¡ ¡ $ F © $ $ ¢ ¢ $ ©   ©   ¡ ¡   $ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡     © ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¢ ¢ ¡ ©    ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ©   F ¡ ¡ ¡  $6  $ F     ¡ ¡   F ¡ ¡ F     $   ¡   © F ¡ F     ¡   F F ¡ $ ¡ ¡ F      ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ F .

Sesunggu nya lla tida menyu ai ang ang yang be lebi lebi an. ka ena sebab bo os akan menye et o ang kepada k ebinasaan dan kehinaan. dan janganlah kamu menghambu -hambu kan (ha tamu) seca a bo os. Pada akhi ayat dilanjutkan bahwa pe buatan itu te masuk pe buatan syaithan.S. Islam mela ang bo os dalam hal makan dan minum se ta tempat tinggal. Al-‘ af:31) Ÿ ç ‾ Î ( þ è Î ô è Ÿ u ( ç u õ $ u ( è à u 7 É ó e ä y Ï ö ä t Î ( ä è t y u û Í t t ω …μ “ ai ana dam. dan janganla be lebi lebi an. be foya-foya d an mengelua kan ha ta benda kepada sesuatu yang tidak be manfaat bahkan kepada y ang dapat me usak di i dan o ang lain bahkan membelanjakan kepada yang diha amka n. ma an d an minumla .” du ahman. me e a tida e le ih-le ihan . pa aila pa aianmu yang inda di setiap (memasu i) mesjid. Be lebih-lebihan d an bo os bukan ka akte Muslim. dan tida (pula) i i .131 Tabzi be asal da i bahasa A ab yang mengandung a ti be lebihan atau bo os. l Fu qan : 67) ∩∉ ∪ $Β#θ% 9≡Œ ⎥⎫/ β%2ρ #ρ I)ƒ Ν9ρ #θù ¡„ Ν9 #θ) Ρ& #Œ) t⎦⎪%!#ρ Y usš Ïs š ÷t t Ÿ u ( çä ø “Dan o ang-o ang yang apa ila mem elanja an (ha ta). Al-Is a’ : 2627 : t Í jÉ ß ø $ ¨ Î ⎦⎪‘‹t6ϑ9# β) ∩ ∉∪ # ƒ‹7? ‘‹7? ωρ ≅‹6¡9# ⎦ #ρ ⎦⎫3¡ϑø9#ρ …μ)m ’1 )9# #Œ Ï #™ “Dan be ikanlah kepada kelua ga-kelua ga yang dekat akan haknya. Sesungguhnya pembo os-pembo os itu adalah sauda a-sauda a sy aitan dan syaitan itu adalah sangat ingka kepada Tuhannya. mela ang o ang Islam be sikap bo os dalam penggunaan nikmat . maka jauhi kalau tidak mau te masuk sauda a-sauda a syaithan. be fi man : ( S.” Be dasa kan ayat di a tas. Menu ut Te minologi be a ti Mubazi yang mengandung maksud. kepada o ang misk in dan o ang yang dalam pe jalanan. yaitu sikap menghambu ka n ha ta pada hal yang tidak be guna bagi di i dan o ang lain dan tidak di idhai oleh se ta bahkan bisa me usak di i dan o ang lain. (QS. ka ena o ang Muslim itu selalu sede hana dalam m akanan dan be pakaian se ta tempat tinggal.Ag SMA Kelas XII   $     ¢ ¡     @ ¡           ¢   ¢ ¡       ¡           ¡       F ! ¡           F        !         6 F           ¢ ¡ ! F     @         6   F ¢             F           ¡   F ¢   6   ¡ ¡ F F             ¡                         F ! ¡ ¡     ¡      $6              1 £ ¢       . dan adalah (pem elanjaan itu) di tengah-tengah anta a yang demi ian. Sebagaimana fi man S.

Ingat juga ba wa pe buatan b s dan mub azi itu suatu d sa dan te masu sauda a syait an. enda yang suda dibeli apabila suda siap diguna an . be si an dan simpan dengan bai dan apabila dipe lu an dapat dipe guna an lag i. g SM Kelas XII     ¡   ¡ F F   ¡ ¡   ¡ F ¡   ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ $     F ¡ $ $   F ¡ $ $     ¡   F F   ¡   ¡ ¥ F F 6   F ¡ ¡  ¡ F F   F6   F   ! F ¡ ¡   ! F F F ¡ ¡6  $ $   F ¡   F ¡ ¡   1$ $   F! ¡   ¡ F   F ¡ ! ¡  $  $ F ¡   F ¡ F     E   ¨   ¡ F      ¡   F¡   © ¡  $6 ’<) $ΡŠ Β β&ρ ο zFψ# ’û ωρ $‹Ρ‰9# ’û οθ㊠…μ9 §Š “Suda pasti ba wa apa yang amu se u supaya a u empe enan an se uan apapun bai di dunia maupun ta embali epada lla dan sesunggu nya ang a itula peng uni ne a a.132 (QS. Al-Mu min : 43) β& Ογƒ Βρ χθã ù ⎯Β θz †?ã ⎯μΒθ% ⎯Β πƒ‘Œ ω) ©›θϑ9 ⎯Β#™ $ϑù ó Î Z t u š ö t ö Ï iÏ 7 ö y “Maka tidak ada yang be iman kepada Musa. Dan sesungg uhnya dia te masuk o ang-o ang yang melampaui batas. Fi i an te lebi da ulu egunaan dan manfaat benda yang dibeli apa a betul betul dipe lu an dan ta u ca a penggunaannya.” Hadits abi Muhammad da i Abdullah ibnu ma be kata : : : “Di iwayatkan da i Abdullah bin ma ia be kata:” asulullah be temu dengan Sa’ad pad a saat be wud u . pabila mau belanja lebi bai dicat at te lebi da ulu dan apa yang dicatat itula yang dibeli 3. bai nya diinfa an atau diwa af an epa da ang yang meme lu an benda itu.” (QS. Yunus : 83)  $ F       ¡ ¡     ¡   F !       !     F E ! F   ¡ ¡ ¡ ¡ 9 μ‹9) ©_Ρθã‰? $ϑΡ& Θ _ ω nÎ !t ¨ t t ¨ ru (be iman) epadanya tida dapat m di a i at. Kalau memang ingin be bela nja juga dan penggunaannya sebenta saja. me e F       F ¡ ¡F     F ¡ F   F F    ¡  F  $     ¡ ! F   £ . 4. bdu a man. Sesungguhnya Fi `aun itu be buat sewenang-wenang di muka bumi. mad dan Ibnu Maja ) dapun iat iat untu menjau i pe ila u yang be lebi an atau b s dianta an ya sebagai be i ut : 1.S. alang a b snya wud u mu itu wa a i Sa’ad !Saad be ata” pa a di dalam be wud u ada pemb san?” Rasululla be sabda”Y a ada mes ipun amu be ada di tepi sungai yang mengali . melainkan pemuda-pemuda da i kaumnya (Mu sa) dalam keadaan takut bahwa Fi `aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa me eka. pabila ada elebi an uang te lebi da ulu ditabung an s isanya ba u untu epe luan se a i a i. Dan sesunggu nya i ang yang melampaui batas. Ingatla selalu ba wa pe buatan b s dan mubazi itu me upa an pe buatan yang di a am an di dalam agama Islam 6.” ( R. 7. 5. lalu Rasululla menegu . 2.

yaitu dengan jalan taubatkepada . be fi man dalam QS l uja at : 12 yang be bunyi : Ÿ u ( Ý ¡ p Ÿ u Ò ø Î d © $ u ÷ t ωρ #θ¡¡gB ωρ ( Ο ) ⎯à9# Ùè/ χ) ⎯à9# ⎯Β # W. angan sampai te balik. Dan be takwalah kepada . #θ7⊥G_# z ó s Ÿ à ùt ó à ß t Ïä ³ ÷ t ä à ÷ − t ø t ∩⊇ ∪ Λ⎧m‘ >#θ? !# β) 4 !# #θ)?#ρ × Ï § “Hai o ang-o ang yang be iman. al ini disebut juga dengan g sip. dan ini sua tu d sa. Maka s angat te cela kalau ada o ang yang menca i kesalahan o ang lain dan menyeba lua skan ahasia o ang sehingga o ang yang be sangkutan me asa tidak enah hati bahka n bisa sakit hati dan bisa te jadi pe musuhan. ada o ang be buat kesalahan kita tid ak ingatkan just u kita seba luaskan aga didenga o ang banyak. Kita umat Islam dila ang mematai-matai o ang atau menyelidiki ke salahan o ang.S. sesungguhnya se bagian p asangka itu adalah dosa dan janganlah kamu menca i-ca i kesalahan o ang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. jauhilah kebanyakan da i p asangka. a’uudzubillaa i mizaliq. tetapi kiga ada kita menemui o ang yang sedang mengejakan kesalah an hendaknya kita sege a mengingatkannya aga pe buatan itu tidak dite uskan dan sege a dihentikan.” Dalam sebuah hadits juga abi Muhammad be sabda yang be bunyi : ( “Ba ang siapa yang mendenga kan atau menyelidikan ahasia pembica aan suatu golong an padahal tidak suka ahasia itu didenga o ang .133 G iba be a ti mengunjing. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling ungan se ita nya. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam. g SM Kelas XII   ¨ F   ¡ $     ¡      $   ¡   ¡ ¡     ¡  $       ¡ ¡           ¡ §                 F       F   ¡ ¡                   ¡ ¡           ¡   F  $ ¡            6 1 ! ¡         ¡     ¡           7 F  ¡         ¡F !               ! F                       1  $   F               $ F      F   £ F ¡ ) . Sesungguhnya Maha Pene ima taubat lagi Maha Penyayang. bdu a man. Sukakah sa lah seo ang di anta a kamu memakan daging sauda anya yang sudah mati? Maka tentu lah kamu me asa jijik kepadanya. dendam dan penganiayaan se ta pe tumpahan da ah. moho n ampun dan mohon bimbingan kepada aga tidak menge jakan kesalahan lagi. maka o ang yang menyelidiki p embica aan itu nanti pada ha i kiamat telinganya akan dituangkan cai an timah” (H Bukha i) Sebena nya o ang yang telah te lanju menge jakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk mempe baiki di inya. a ena bisa menga ibat an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman. yaitu mence ita an sesuatu yang belum t entu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang yang dig sip an.

134 Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese an g. aga amu tida menimpa an suatu musiba epa da suatu aum tanpa mengeta ui eadaannya yang menyebab an amu menyesal atas pe buatanmu itu. dan usi lah me eka da i temp at me eka telah mengusi kamu (Mekah). ma a pe i sala dengan teliti.” Dalam S Al. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di i na di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe buatan itu te masu me nfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. be fi man dalam QS l aqa a : 191 : z Ï ‘ x è u ÷ Ï ø $ u ö ä ã t ÷ ß ø y ô iÏ è ã ÷ u ö è ß ç ø É ß ø y ö è è ç ø $ u ø â !t y ö è èç ø $s “Dan bunuhlah me eka di mana saja kamu jumpai me eka. bai t ing a la unya. g SM Kelas XII @       " ¡ F $   ¡ ¡ F       ¡   @  $ F ¡ ¡   ¡ F F ¡    $     ! ¡       F ¡ ¡ ¡        $   ¡F $    $ ¡ ¡        $       F    F ¡$ ¡     F         ¡ $ 6   F !   F  $ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡         ¡    $ ¡   ¡ F   ¡ ¡ F ¡  $ F   6 ¥ !   ¡     F $ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ !     F     ¡ ¡ ¡ F ¡  !   ¡ $6     F ' ' F       ¡ F ¡ F¡   ¡ ¡ ¡     F    ¡  $ F   F @   1   £ ¡ ¡ .” bdu a man. bai anta a sesama Muslim atau te adap ang yang bu an Muslim. m aka tidak ada pe musuhan (lagi). dan fitnah itu lebih besa bahayanya da i pembunuhan. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. yang banya mencela. ji a datang epadamu ang fasi membawa suatu be i ta.” Dan untu mengantisipasi jangan s ampai menimbul an fitna dalam QS l uju at : 6 ( ß Îó ç s 7s y p¿ ö s ( ç Å è (þ ã¨tt s :ttÎ 7 #θs6ÁGù '#≈γ 2 $Βθ% #θ7ŠÁ? β& #θΨ 6Gù * “ ai ang ang yang be iman.S. ika me eka be henti (da i memusuhi kamu). ìÜ? ωρ Ï Î ¥ !¤ ¨ : £ y Ψ7 y ¨ äôÏ èŸ u “Dan janganla amu i uti setiap ang yang banya be sumpa lagi ina. bai tutu atanya.alam : 10-11 juga dinyatakan : ∩⊇ ∪ 5Ο‹ϑΨ/ ™$±Β —$ϑδ ∩⊇⊃∪ ⎦⎫γΒ ξm ≅. kecuali te hadap o ang-o ang yang zalim. Pe buatan menfitna ini sangat te cela dan te utu dalam pendangan agama Islam. kecuali jika me eka meme angi kamu di tempat itu. ika me eka meme angi kamu (di tempat itu) . dan janganlah kamu meme angi me eka di Masjidil Ha am. maka bunuhlah me eka. yang ian e ma i meng ambu fitna . Demikianlah balasan bagi o ang kafi . Dalam S Al-Ba a a h : 193 menyatakan lagi : t Ï Í © $ n Î u ô ã Ÿ s ( ö p t $ È Î s ¬ ß eÏ $ ä t u × o ÷ Ï t ä s Ÿ 4 ® y ö è è Ï s u “Dan pe angilah me eka itu. memili i ep ibadian yang lu u . Sebab sifat se ang Muslim itu punya a laq mulia.

al ini disebut juga dengan g sip. nt Is af yang tampa nyata dalam e idupan se a i a i adala budaya nsume isme atau pema aian ba ang ba ang asil indust i yang melanda masya a at Ind nesia dewasa ini. bdu a man. be mega mega dan untu dipame an epada ang lain. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di ina di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe bu atan itu te masu menfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. ma a jau i alau tida mau te masu sauda a sauda a syait an. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam. a ena bisa menga iba t an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman. g SM Kelas XII   ¡ ¡   6¡       ¡F F        $   ¡F $ ¡ $     ¡ F F F ¡ ¡   $ $ ¡F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡   ¡ F ¡  $ ¡ ¡   F ¡   $ F     $ ¡   6     ¡   ¡  $ ¡   ¡ ¡ ¡     F F £ ! ! F    $   F ¡ ¡   F F $      $ ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ $  $ F F F ¡ ¡F F $ ¡ ¡     ¡   F   $ ¡ ¡   1 ¡    $    $ ¡  F      ¡ F F F     ¡ F ¡ F ¡   F¡ ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ $ 6 $   ¡F F ¡  ¡  $   ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6     ¡ F F ¡ ¡  $  § ¡   $     F   F ¡ ¡ 6 F $ $       9 F F F F . G iba be a ti mengunjing. dan ini suatu d sa. Pada al a ta benda yang dibelanja an sepe ti itu tida a an membawa be a ba an a an me ndatang an ba aya dan malapeta a. Pada a i ayat dilanjut an ba wa pe buatan itu te masu pe buatan syait an.S. Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese ang. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling u ngan se ita nya. ang membeli suatu ba ang anya u ntu be gaya. mela ang ang Islam be si ap b s dalam peng gunaan ni mat . yaitu mence ita an sesuatu y ang belum tentu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang y ang dig sip an.135 Is af adala be lebi lebi an. be f ya f ya dan mengelua an a ta benda epada sesuatu yang tid a be manfaat ba an epada yang dapat me usa di i dan ang lain ba an membel anja an epada yang di a am an.

manusia c.. Mengapa Fitna lebi ejam da i pembunu an? 3. Mela u an pe buatan yang be lebi lebi an dalam be b elanja disebut .. Mu sal e.... Ridda c... ang y ang mubazi te masu teman .. Kede ut e. l ’ af: 31 6 . Sebut an dalil naqli tentang la angan mengadu d mba! 6... Ma dud d. G iba 2. c. Pelit 4. Is f b. Syetan d. Musyafi d. e bali d a i Islam menjadi afi disebut . Silla 2. Ra us b. a. pe nyataan ini te dapat dalam su a .S. malai at 5. Mu atil 3. a. Ridda e. ewan e. Ridda d. disebut .. pa saja pe buatan yang menybab an usa nya iman d an elua da i Islam? 3. elas an apa yang dima sud dengan menggunjing! 9.. Dusta bdu a man. Mubazi c.. a. l n’am: 35 d. a. g SM Kelas XII ¡   !6 ! ¡   F ¡ F ¡ F    § $    ¥ ¡   ¡ ¡     F             !6 !   F $   ¡ 6     F F !     ¡ ¡ F  $     !6 ¡ ¡$     1    ¡ $ ¡   ¡ $   ! F ¡     ¡   F $       6 ¡ F F   ¡ ¡ ¡ ¡ F   F   F ¡ ¡ ! F $   6 ! !   F    F   ¡ F     ¡ ¡ 6 ¡ ! ! ¡ ! $ ¡   F !   F  § F F   $   F F F   F    F ¡ ¡ ¡ F   ¡     ¥ F       £ . a. jin b.136 e ila tanda silang (x) pada u uf a. ang Islam yang pinda agama disebut .. l ’ af: 33 e. Mengapa pe buatan mengadu d mba disebut pe buatan munafiq? 8.. Ridda c. giba d. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a. Mas u e.. Ma bul b. Mu tad b. elas an yang dima sud dengan mengadu d mba! 7. Sebut an dalil naqli tentang yang mela ang ita untu be buat Mubazi ! 5. pa penge tian Ridda m enu ut ba asa dan istila ? 2. l n’am: 67 b. elas an apa yang dima sud dengan Is f dan Tabzi ! 4..b.. l ’ af: 39 c. elas an apa yang dima sud den gan menfitna ! 10. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1. Uji Pengeta ua n Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1. T abzi d. Ma an dan minumla jangan be lebi lebi an. Tabzi b. a. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. Mence ita an e u angan ang se i anya didenga ang te sebut dan dia tida senang. Mubin c.

a angan untu menggunjing ang lain te dapat dalam l Qu an su a . a. apabila be pe a a cu ang c.. peng ianatan ! F   $ F ¡    ¡ ¡ 6   6 ! ! !     ¡ F F   ¡ F     6F 1 ! ¡  $   $   F¡ $     9 F F 6 ¡   1 ! ¡ $   F ! F¡ ¡ F F     ¡    ¡  $ $ ! F ¥ ! 6   1 !   8 1 ! F    £ .. a. du D mba 9. ecuali . Pepe angan d. i i ang Munafiq adala . l uja at: 11 b. a. aad 7.. a... ng c.137 bdu a man... G si p e. apabila meni mbang tida adil 10.. apabila dipe cayai ianat b... cacian b. Pembunu an e. Munafiq d. apabila be janji mun i e. l nfal: 37 8. l uja at: 12 e.. l uja at: 9 d. apabila b e ata dusta d. Dede ut b.S. Fitna dila ang a ena f itna lebi ejam da i . Istila untu emeca bela iala . l nfal: 35 c. pe ela ian c.. g SM Kelas XII 6 c.

isaa': 14) Ayat i atas ipe jelas en an sa a Rasulullah .3 Mene ap an tataca a Wa is dalam e idupan se a i a i Penge tian Wa is Dalil naqli tentang Wa is Menjelas an tata ca a Wa is nt pembagian Wa is Mene ap an Wa is M W RIS Dalam e idupan se a i a i ita se ing mendenga adanya pe peca an. anta a sesama sauda a atau e abat dalam masala a ta wa is. yan a tinya: " a ilah ha ta wa is (pusaka) anta a a hli wa is menu ut kita ullah Al-Qu ’an. ba an pe t umpa an da a . Se ubungan dengan al itu. g SM Kelas XII ¡ ( ! !  $   F F           F     ( ( ( ¡ F   ¡F       F ¡ ! ¡   ¡ 6 ¡ F ¡   6     F F   F 6   ¡ ¡ F   F   F   ( ¡   ( !         ( ¡ F  ¡         : 11. " ( R. PE GERI I W RIS li wa is adala ang ang yang be a mene ima a ta wa is da i se ang yang meninggal dunia. Fi man : Ñ U#‹ã …&!uρ $yγ‹ù #$#≈z #‘$Ρ &#z‰ƒ …νŠρ‰ ‰yèGƒρ …&!θ™‘ρ !# Èèƒ ∅Βρ x t ãs Ï V Î y — t ãùÅ "Dan a an siapa yan men u hakai an Rasul.2 nt pembagian wa isan 11. An. se an ia kekal i alamnya an a inya siksa yan men hinakan.S.138 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R 11. ang ang yang mendapat bagian a ta wa isan da i ang yang meninggal dunia ada 25 ang.1 Menjelas an tataca a W ¡    $ 1 ¥   ¡ § ! 3 ¡     F ¡ ¡ 5 (        $  $6   §  $6  $ F     ¡   ( ! ! ¡   F   (   6 ¡   F   F ¡ F   1 ¡ ¡   ¢    §   !     ¡ ¡ F     ! ¡ F F   F F ¡ ! $ F   6 $ $ F 9 F F! F   ¢ (¢ §   F        ¡ F ¡ ¡ ! ! ! ( ¢  $  $ 81   ! $ 9     £ . bdu a man." (Q . amba diwajib an mela sana an u um ya dalam semua as pe e idupan. tela mencipta an tentang atu an atu an membagi a ta wa is seca a adil dan bai .ya an melan a ketentuan-ketentu an. 15 ang da i pi a la i la i dan 10 ang da i pi a pe empuan. Muslim dan bu Daud) . Mema ami etentuan a is : u um Islam tentang Wa is : 11. Siapa saja yang membagi a ta wa is tida sesuai dengan u um ma a a an menempat an me e a di ne a a selamalamanya. niscaya memasukkannya ke alam api ne aka.ya.

b. dalam wa isan ada al al yang menyebab an a wa is dan ad a wa is. yang be a mewa isi a ta anya lima ang saja. 4) ibu. na la i la i. Sauda a pe empuan se andung. dan 5) Sauda a pe empuan se andung. Suamin ya. j. c. Ibunya bapa . Ibunya ibu dan sete usnya e atas. a i la i yang meme de a an mayat te sebut. g SM ada 15. na p e empuan da i ana la i la i dan sete usnya e bawa . e. j. na pe empuan. e. 3) cucu pe empuan (ana pe e mpuan da i ana la i la i). b. n m a ena pe talian da a . yaitu a. Sauda a pe empuan sebapa . Sedang an n m 1 sampai dengan 8 Pe lu dipe ati an. li Wa is da i Pi a a i a i a. g.S. . dan b. d. . Sauda a la i la i se andung. Sauda a la i la i bapa yang se andung. . f. c. Sauda a pe empuan seibu. ucu la i la i (ana la i la i da i ana la i la i dan sete usnya e bawa ). ana la i la i. na la i la i da i sauda a la i la i bapa seaya . f. apa . na la i la i da i sauda a la i la i bapa yang se andung. Kelas XII   F      ¡     ¡   ¡ F        ¡ ¡ F   ¡ ¡ ! 6 ! ¥ ¡ ¡ ¡ ! ¡     F ¡ 6 F ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ 6     ¡6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ F 6 6 9 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ! ! F      ¡ F ¡  6     ¡ F ¡ F F ¡ F      ¡  $ $     ¡  $ F            $ $ F! F ¡ ¡ ¡ F   6   ¡ F  $ $   ¡ ¡ F!  $   F   F ¡ 6   F ¡ ¡ 6   F ¡   ¡ ¡ ¡         ¡ F     F ¡ ¡ ¡           F ¡   6 ¡       ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F F!     F ¡ F  6   ¡ ¡6   ¡ ¡ 8     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6 6 ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6   ¡6 ! F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ 6 6¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ! ¡ 8 ¡ 8 ¡ F F! ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ . bapa . n m 1 sampai dengan 13 adala a ena pe talian da 14 a ena pe talian ni a . ji a a li wa is la i la i dan a li wa is pe empuan semuanya ada. dan ana pe empuan. Sauda a la i la i seibu. 2) ana pe empuan. i a semua a li wa is te sebu t ada. Ist inya. b. yang be a mene ima wa isan anya 5 : 1) ist i. F $ ¡     li wa is la i la i a . li Wa is da i Pi a Pe empuan a. dan n m 9 a ena pe talian ni a . Suami. ibu. i. na la i la i da i sauda a la i la i yang seaya . Selanjut nya. g. m. Wanita yang me me de a an mayat te sebut.139 1. Ka e (bap a nya bapa dan sete usnya). a yang menggugu an bdu a man. Ibunya. yang be a mene ima wa isan anya tiga. i. apa nya. na la i la i da i sauda a la i la i yang se andung. n. yaitu a) b) c) d) e)   6 suami atau ist i. d. i a semua a li wa is pe empuan ada. na la i la i. Sauda a la i la i sebapa . 2. li wa is pe empuan ada 10. l.

lalu dia menaf ah an se agian dari rez i itu secara sem unyi dan secara ter ang-terangan. se ag ai salah satu ca ang ilmu engetahuan Islam. Yang menyebab an a wa is (b) danya ubungan etu unan (nasab) nt : i a se ang aya meninggal. Membunu abi Mu ammad saw." ( R. Ada un hu um mem elajarinya adalah fardu ifayalr.agian enerimaan yang sudah ditentu an sehingga ahli waris tida leh mengam il harta waris mele ihi etentuan." (HR. e sabda yang a tinya "Tida mewa isi ang Is lam atas ang afi dan tida mewa isi ang afi atas ang Islam. (e ) danya ubungan meme de a an amba sa aya. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG A HLI WARIS Mawaris adalah ca ang ilmu engetahuan yang mem elajari cara-cara em agian harta waris. Rasulullah . teta i e anya an mere a tiada mengetahui. I nu Majah dan Daru utni) Ilmu faraid. " (QS. An-Nahl: 75) . ia a an dilu a an rang ela dan ia ulalah yang mula-m ula a an dica ut dari umat u. tida ada ahli waris yang merasa dirugi an sehingga tida a an terjadi er sclisihan atau er ecahan di antara ahli waris arena em agian warisan. (c) danya ubun gan pe awinan nt : Se ang suami meninggal ma a ist inya mendapat wa isan da i suaminya.140 3. asa i) d. be sabda: "Yang membunu tida mene ima wa is da i yang dibunu nya. 4." ( R.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ 1  $   ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢   F $ $! 9 F ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ F ¡ ¡ ¡   ¡ F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡    ¡ $ ¢ ¢ ¢ ¡  $ F   ¡ ¡ ¢ ¢   ¢ ¡ ¡ "   ¢     ¡       1 F   F F    $     ¡ ¡ ¡     ¥ F F F ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡F     F ¡ F $ !$ 9 F F   ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡   ¡ $ ¢ $ ¢ ¡ $ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¢ C  $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ G ¡ F ! ¡   ¡ F ¡ ¢    $ ¡ $ F   F ¡   ¢ ¡  $       ¡ ¡ ¢ ¢   !   F ¢ £ ¢   . Fi man : u ß s Y | y ø Í ¨ Ï ç ø y § t u & ó x 4 nt â Ï ø t θγù $Ζ¡m $%—‘ $ΖΒ μ≈Ψ%—‘ ⎯Βρ ™©« ’? " mem uat erum amaan dengan se rang ham a sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un dan se rang yang Kami eri rez i yang ai dari K ami. Yang menggugu an a wa is a. ama a ) b. ersa da se agai eri ut yang artinya "Pelajarilah ilmu faraid dan ajar anlah dia e ada manusia arena f araid itu se aruh ilmu.S. Se a -s e a sese rang da at menerima harta warisan menurut Islam adalah se agai eri ut : durrahman. (d) danya ubungan Islam i a a li wa is da i yang meninggal tida ada. Mawaris dise ut juga faraid arena mem elajari agian. ana nya mendapat wa isan da i aya nya. a ta wa is dise a an e baitulmal untu epentingan pe juangan Islam. Pe buda an Se ang buda tida mene ima wa is da i elua ganya yang meninggal dunia selama ia belum dime de a an. ersum er e ada AlQur’an dan hadis. ada ah mere a itu sama? Segala uji hanya agi . Se tia muslim atau muslimah di erintah an leh agama untu mem elajari ilmu faraid dan mengaj*ar annya e ada rang lain. Mu tad c. Tujuan diturun annya ilmu faraid adalah agar em agian warisan dila u an secara adil. P e bedaan agama abi Mu ammad saw.

yaitu suami atau istri. yaitu antara ewaris atau yang mati. 3." (QS. Murtad dan afir ( rang yang eluar dari Islam). waris-mewarisi tida a an terjadi. sebagaimana a an dijelas an dalam u aian selanj utnya. Firman : t Î u ø $ t s £ iÏ Ò Å t Ï | iÏ u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™!$¡Ψ=Ï9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡θ9# 8 " agi la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e abatnya. c. tida terjadi ewarisan. Pem unuh. DALIL NAQLI DAN AQLI TENTANG AHLI WARIS Ketentuan mawaris yang diundang an leh Islam antara lain ditandai leh dua macam er ai an. C. Nasa i) c. Tida ada enghalang untu menerima harta waris. 2. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela ditetap an. ahli war is masih enar. ai ha i i mau un hu mi. . C nt h. Karena memer de a an uda (wala ). ai ertalian e awah . 2) Adanya hart a waris.S. Matinya mawaris. murtad salah satun ya. mend apat an a ta wa isan yang ditinggal an ibu bapa nya. ai secara ha i i atau hu mi. hu mi. Sa da Rasulullah : " ang mem unuh tida da at mewarisi sesuatu dari yang di unuhnya. a ta wa isan te sebut dis esuai an be dasa an etentuan . Adanya ertalian agama. dan mem agi hara warisan e ada segena ahli waris secara dem ratis. Adanya hu ungan erni a han. ji a se rang hid u se atang ara lalu meninggal. harta warisnya masu aitulmal. aum wanita sepe ti alnya p ia.141 1." (HR. se agaimana firman yang artinya " mem uat erem ama an dengan se rang uda sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un. Adanya ertalian darah dengan yang meninggal (mayat).enar hidu ada saat mawaris meninggal. rang yang mem unuh tida da at me warisi harta dari yang di unuh. dan bagi wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bapa dan e ab atnya. rang yang a an mewaris an sudah enarenar mati. i a salah satu t ida ada. Fi man : bdu a man. 4. n isaa : 7) Menu ut etentuan ayat te sebut. Hidu nya waris. Ru un waris adalah sesuatu yang harus ada dalam ewarisan. An-Nahl: 75) . Ham a ( uda ). serta e atas dan e sam ing. g SM Kelas XII $ $ 6 !   ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¢ ¢ ¡ $   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡     F F   F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡   F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¢   F   ¡ ¢ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ F ¢ ¡ ! ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡    ¡ ¢ ¡   ¡ ! ¡ $ ¡ ¡ ' ¢ ¡     ¡   F ¡ ¡ 6 ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ F    ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ £ ¢ ¡ ." (QS. e atas dan e awah. mau un ta diri. ai mati ha i i. 3) Adanya ahli waris. Pemindahan ha dengan jalan waris-mewarisi isa terjadi atau erlangsung ji a memenuhi syarat-syarat s e erti eri ut ini : a. ma sudnya eti a yang mewaris an meninggal dunia ada saat itu ahli waris hidu . Se a -se a sese rang tida menda at harta warisan se aga i eri ut : a. Ru un warisan ada tiga. yaitu mengi utserta an aum wanita se agai ahli waris s e erti aum ria. yaitu se agai eri ut : 1) Adanya yang meninggal dunia. A a ila ada dari em at enghalang se agaimana dise u t an di atas.

masingmasing ahli wa ris tidak-mendapatkan bagian apa-apa. ayat tersebut juga menje laskan bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut baru dilakukan ap abila wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan dan telah dilunasi utang-utan gnya. harta tersebut habis. ika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh i bu bapaknya saja. 5.142 ÷ t t ø $ s ö s [ ! | Î £ ä Î s ÷ u s W $ eÅ y ã ÷ Ï x © Ï ö à Ï s ÷ þ Î ª $ Þ ä Ï s y Ï u ô t x Îu x t s t sèè £ ß ns 4 ]=W9# μΒ|ù ν#θ/& …μ ‘ρρ $!uρ …&! ⎯3ƒ Ο9 β*ù 4 $!ρ … x t s £ Ï â ß $ ö ä ä ! t u A ø y ÷ ! p Í Å ã 7 § Ï u Ï ÷ t . Selain itu. Bagi an untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. perempuan itu mendapat separuh harta. dan untuk dua orang ibu bapak. jika yang meninggal itu mempunyai b eberapa saudara. ika anak yang ditinggalkan itu semuanya perempuan dan lebih dua orang. 3." (QS. ibunya mendapat sepertiga.Ag SMA Kelas XII   § 2     . jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ib unya mendapat seperenam. jika yang meninggal itu mempunyai anak. Yaitu bagia n seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ayat itu juga mengingatkan hendaknya janga n coba-coba melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan manfaa t. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Untuk dua orang ibu bapak. atau peranan yang dimainkan oleh masingmasing ahli waris berdasarkan pertimba ngan manusia. dan jika a nak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari hart a yang di tinggalkan. bagi mereka m endapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan itu. dan tidak ada orang lain. Ini adalah ketetapan dari . ibunya mendapat seperenam. ika anak yang ditingga lkannya itu hanya satu orang anak perempuan. yaitu sebagai berikut: 1. bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan. ika setelah dilunasi utangnya. 2. tetapi hendaknya berdasarkan ketetapan . jika yang men inggal tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibuny a mendapat sepertiga. 4. masing-masing mendapa t seperenam dari harta yang ditinggalkan dengan syarat yang meninggal itu mempun yai anak. (Pembagianpembagian di atas) sesudah di penuhi wasiat y ang ia buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya. An-Nisaa' : 11) Ayat tersebut memberi ketentuan jumlah ya ng harus diterima oleh masirig-masing ahli waris. (Tentang) orang tuamu dan anak -anakmu. Selanjutnya firman : @bdurrahman. jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh se paruh harta.S. Ï â ß $ Ï iÏ T s × u ÷ ø t ö ä s Ü t ø r ö ß • r t â ô s Ÿ ö ä ä ! o ö r u ∩⊇ ∪ $ϑŠ3m V Åy " mensyariatkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

ji a me e a tida mempunyai ana . tetapi memili i auda a la ila i atau pe empuan yang eibu aja. amu mendap at epe empat da i ha ta yang di tinggal an e udah di penuhi a iat yang me e a buat atau (dan) e udah dibaya utangnya. biaya pengu u an jenazah. Tetapi ji a auda a. i a i t i-i t imu mempunyai ana . ba gian ha ta untu pa a i t i yang ditinggal an uaminya.uami) epe dua ha ta yang di tinggal an oleh i t i-i t imu. dan biaya pema aman. 1. henda nya utangnya diluna i dengan ha ta peninggalannya. Semua etentua n ini dila u an etelah dila ana an a iat atau utang-utang o ang yang meningga l. bai la ila i maupun pe empuan yang tida meninggal an ayah dan t ida meniggal an ana . Utang. henda nya di elua an u ntu epe luan be i ut. KETE TUA TE TA G HARTA E DA SE ELUM PEM AGIA WARISA Sebelum ha ta a i an dibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya. i a o ang yang meninggal memili i utang. dan yang tida meninggal an ayah dan ana .auda a eibu itu lebih da i eo ang me e a be e utu dalam yang epe tiga itu. menye a ambulan . bi a d iguna an untu biaya pe a atan a tu a it.143 Ó su   $!ρ ∅γ9 β$2 β*ù 4 $!ρ ⎯γ9 ⎯3ƒ Ο9 β) Ν6_≡ρ—& 8 ? $Β #ÁΡ Ν69ρ ßst Ÿ Îs Ó su £ ß © ä t 4 ‰9ρ Ν39 ⎯6ƒ Ν9 β) ΟF. i a amu mempunyai ana ma a pa a i t i mempe oleh epe delapan da i ha ta yang amu tinggal an e udah di penuhi a iat yang amu buat atau (dan) e udah dibaya utang-utangmu. ? $ϑΒ ä ò t s £ Ï ß ß › $ £ ß ns Ó su ö à s t Ÿ Îs Ó su ö ä © à t ö Ï us r (þ ç Ÿ Î s â ß $ y ß ÷ iÏ 7 Ï u eÈ ä Î s × ÷ é ÷ r î r ª $ u « $ z iÏ Z § Ï u h9 # ⎯Β π‹¹ρ 4 ‘$ÒΒ ö î ⎦⎪Š ρ& $κ5 © θƒ π‹¹ρ ‰è/ ⎯Β 4 ]=W9# ’û ™%2 ° ∩⊇ ∪ ΟŠ=ym íΟŠ=æ ÒÎ Ît "Dan bagimu ( uami. ah an. Pa a i t i mempe oleh epe empat ha t a yang amu tinggal an ji a amu tida mempunyai ana . bagi eo ang yang mening gal. dan Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. iaya pengu u an jenazah. da i ma ingma ing da i edua a uda a itu mendapat epe enam ha ta.S. e udah di penuhi a iat yang di buat olehnya atau e udah dibaya utangnnya dengan tida membe i muda a t ( epada ahli a i ). 2. @bdu ahman. D. bai la i-la i maupun pe empuan. Dalam hal ini bagian ha ta pa a uami yang ditinggal an i t i-i t inya. menetap an yang demi ian itu ebagai ya iat yang bena -b ena da i .Ag SMA Kela XII ©   © ¤ ¡   ¡ ©     ¡ © ©   © ¤   ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¤ ¥ ¡ © ¡ ©     ©   ¥¤   ¡ ¡ ¡   ¡  ¤    ¥ ¥© © ¥¤   ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ©   ¡ ©   ©   ©     ¡ ©     ¡ ¡   © ©   © ¡ ¡ © ©     ¡ © ¤ © © ©   ¡ ©   ©   ©   ¡ © © © © ©     ©¡ © ©     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ © © ©       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©           © ¤ © ©   ¡   ©   © ¡ ¡   ©   © ¡ © ¡   ¡   G    ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡  ©  ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡       ©   ¤ ¡ ©       ©   © ¡     ©       © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ © ¤ ¡     ©   ¡ ¡ ¡ © © ©       ¡ © ¡   ¡ © . i a e eo ang mati. tetapi mempunyai eo ang auda a la i-la i ( eibu aja) a tau eo ang auda a pe empuan aja ( eibu aja).i aa : 12) Ayat in i membica a an tentang etentuan bagian ha ta yang ha u dibe i an epada ahli a i . epe ti membeli ain afan." (QS. An.

" (HR.1. Pandangan ulama mengenai ha ta peninggalan atau a i meliputi emua ha ta dan ha yang ditinggal an oleh o ang yang meninggal. Wa iat adalah pe an i pe a i ebelu m meninggal dunia aga ebagian ha ta peninggalannya. Sedang an ha -ha mayat y ang ha u dipenuhi lebih dahulu adalah a.000.000.000. bai ha ta ben da maupun ha bu an ha ta benda. Wa iat.000. Wa iat epe ti te ebut ha u dipenuhi dengan ya at jumlah ha ta peninggalan yang di a iat annya tida lebih da i epe tiga ha ta peninggalannya.000.00 = Rp93.00 adi. g SM Kelas XII ©   ¥ ¡   ¡ ¡ © ¡  ¡ ©   ¤ ©  © ¥ ¤ ©   ¤ ¡© ©   ¤   ¡ ¥ ¡ © © ©   ¤ ¡ ¡   ©   © © ¡ ©   ¤¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ©¡   ¤   ¡   © © ©   ¡¤   ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡ F !   ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¤ ¤   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤  ¡ ¡   ¡ ¤       ¡   ©   ¡   © ©   ¤       ¡ ©   ¤     ©   ¤ © ¤  ¡ © © © ¡   ¤ © ¤    © ¡© ¡ © ¥ ¡   ©   ¤ © ¤  ¡ ¡  © ¤ © ¡ ©¡ 6   F   ¡ ©  ¡ © ¡     © ¡     © ©   F     ¡ ¡  $ 6 ¡ © © ¡© © ©    $ © ¡ ¡   ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¤     ¡ © ©       © © ©   ¡       ©   ¤ ¡     ¡ ¡ F ¡ F F ¡ F ¡ $ ! F ¡ F   F  $ ! ! ¡  $ 6 ¡ © ¡ F ¡   ¡   ¡   © ©   ¤ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ © ¤   © © © ¤ ¡ ©   © © ¡   ! ¡     ¡ ¡   6 F !   ¡ ©   ¤   © © ©   F ©    $ F    ¡ F   ¡ ©   ¤ ¤ © ¤ ¡    $ © ¡ ¡ ¡     © © £ ¥ . da ipada meninggal an me e a dala m eadaan papa. dan bagi ang wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bap a dan e abatnya. alau di etujui oleh elu uh Ahli a i ." (HR.3. epe ti a na andung dan edua o ang tua a ena ahli a i te ebut udah tentu a an mend apat bagian a i an yang telah ditetap an ya a .000. n isaa : 7) yat di atas tu un a ena ada sebab sebab te tentu. ha mayat Ha may at = Rp7.000. Contoh: Se eo ang meninggal dunia. e ungguhnya ji a ahli a i itu amu t inggal an dalam eadaan mampu. e ab da yang a tinya "Tida boleh be a iat bagi ahli a i .000.2. yaitu ada sala satu sa abat nabi Mu ammad yang meninggal an dunia dan meninggal an s e ang ist i dan tiga ang ana pe empuan. ba ulah ha ta a i an itu dibagi an epad a ahli a i yang be ha mene imanya. a iat Rp. e a iat epada ahli a i bi a dila u an apabila di etujui oleh ahli a i yang lain.00 c. Da uqutni) Apabila ha ta a i an udah di elua a n untu empat macam epe luan di ata .00 Ha ahli a i = Rp100.1.144 3. ela etelah ia meninggal dunia. di c ah an epada e eo ang atau uatu lembaga (da ah atau o ial) I la m.000 . Ra ulullah a . utang piutang mayat Rp. ana yat im mendapat peninggalan a ta da i edua ang tuanya atau e abatnya yang lain me e a sama mempunyai a dan bagian. Tida se ang pun dapat mengambil atau mengu angi a me e a. ecuali bila ahli a i yang lain menyetujuinya. ha pengho matan.000. itu lebih bai . t Î u ø $ x t £ iÏ Ò Å t Ï ! | iÏ Ï u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™$¡Ψ=9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡uθ9# " agi ang la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e aba tnya. etelah dihitung ha ta peninggalan be jumlah 100 juta upiah. Ra ulullah be abda yang a tinya: " e a iat epe tiga ha ta itu udah banya .00 Ha ta ejumlah 93 juta adalah yang iap untu dibagi an epada ahli a i . menadah an tangan epada manu ia untu meminta-minta. Za at. bdu a man.000.00 adi. dan h a tinggal umah. i a ha ta a i an belum diza ati.000. S e ungguhnya telah me ajib an a i an pada ha ta. Kecuali. Kemudian lla mene ang an. Adapun ha -ha nya tida di a i an ecuali yang menyang ut ha ta atau dalam penge tian ha ta. Masing masing me e a a an mendapat bagian yang tela ditentu an le lla .7.000.000. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela di tetap a n. padahal udah memenuhi ya at ya at ajibnya.000 . ha pa ai. u h a i-Mu lim). bu an yang ditinggal an oleh e eo ang e udah mati.00 d . 4. Mi alnya.000. Selain itu. za at mal dan fit ah Rp. tida dibena an be a iat epada ahli a i . biaya pe a atan mayat Rp.7. henda nya ha ta itu diza ati dahulu cbelum dibagibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya. ha mayat Rp.S.00 b.000." (QS.000.

00. 00 5.00.000. bai la i la i maupun pe empuan. a) b) c) d) na pe empuan apabila ia sendi ian tida be sama sama sauda anya. PRI SIP PRf SIP UKUM IS M TE T G PER ITU G D M PEM GI W RIS a a membagi a ta wa isan. Sebelum dibagi an untu diwa is an. sedang an 2 ana pe empuan sebanya 2 bagian. 100. adi.000.000. a) Suami ji a ist inya yang meninggal ll mempunyai ana . 150 .00 adi.145 E.00.00 li wa isnya ada 4 ana . Dengan et entuan bagian ana la i la i 2 ali da ipada ana pe empuan.000. utang.00 3.000.000. bagian da i 2 ana la i la i: 4/6 x 24.00 = 2 x Rp4. di mana a li wa is te di i da i ana la ila i dan ana pe empuan. 3. dan 1/6 (sepe enam).000. b) Ist i.000. Dijumla seb anya 6 bagian. 2/3 (dua pe tiga). 1/8 (sepe delapan). Sebelum a ta wa isan dibagi an enda nya di u angi biaya pe awa tan. bdu a man.000.000. yaitu sebagai be i ut.00 2.S.000. 2 ana la i l a i sebesa 4 bagian.000. 1/4 (sepe empat).00 umla Rp 24. a at yang belum di elua an Rp. dan wasiat. adi.000. ma a dipe lu an penyusutan te lebi da ulu. a ta wa isan yang dibagi an adala : Di eta ui: 1. iaya yang a us di elua an Rp. 27. Suami ji a tida mempunyai ana atau tida a da ana da i ana la i la i (cucu). 750. ¡     F ¡   ¡       !   ¡ F F         F F     $          a.000.000." (.000.000.00 = 4 x Rp4.000. na pe empuan da i ana la i la i ji a tida ada ana pe empuan yang lain. yaitu 2 ana la i la i dan 2 ana pe empuan.000. za at. yaitu sebagai be i ut. Yaitu bagian se ang ana la i la i sama dengan ba gian dua ang ana pe empuan. bai la ila i maupun p e empuan atau meninggal an ana da i ana la ila i. bai la i la i maupun pe emp uan. sepe ti be i ut: 1 . Sauda a pe em puan yang seibu sebapa ji a sendi ian.000. a ta yang ditinggal an Rp.000.00 = Rp8.00 umla Rp 3.00 2. bai la i la i maupun pe empuan. li wa is dengan bagian te tentu adala a li wa is yang mendapat a ta pusa a d engan bagian te tentu. iaya pe awatan eti a sa it Rp.000.000.000.000.000. bai se ang atau lebi ji a suami tida meninggal an ana .000. li Wa is dengan agian Te tentu 6   F ¡ 6 6   ¡ ¡ ¡   F ¡  ¡ F ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6 F   ¡ ¡   ¡ ¡ ! F ¡  ¡   F   ¡   F F ¡  $ $¡ F ¡ F 6 ¡ ¡ ¡ ¡     !8! ¡   9 ! ¡ ¡ ¡ ! ! !¥   $ 9 ¥     ! 1      $ ¥     1   F ¡   ¡   ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡ F   ¡     F !  6 ! ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   F F   F         F    $ 6 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡      6 F ¡   F 6 F ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ F ¡ ¡ ¡       ¡     ¡ F      6 ¡   1 ¡ 6 ¡ ¡ F! F! F! ¡     ¡ £ !8 1 ¡ ! F!   ¡ F .000. Wasiat untu mad asa ibtidaiya Rp. n isaa : 11) nt untu meng itung pembagi an a ta wa is menu ut fi man di atas sebagai be i ut : Sese ang meninggal duni a dengan jumla selu u a ta peninggalannya Rp27.00. be dasa an fi man yang a tinya " mensya iat an bagimu tentang ( pembagi an pusa a untu ) ana ana mu. adi.00 = Rp16. Sepe ti dite ang an dalam lQu ’an ada enam.000. i a ist i lebi da i satu. Sedang an bagian da i 2 ana pe empuan adala 4/6 x R p24.00. yaitu 1/2 (sep e dua).000. 1/3 (sepe tiga) . masing masing mendap at bagian Rp4. 2. 1) li wa is yang mempe le 1/2 (sepe dua). iaya pe awatan jenaza Rp. bai la i la i atau pe empuan dan tida ada pula ana da i ana la i la i (cucu).000. ca a pembagiannya sepe empat dibagi sejumla ist i. Utang yang belum dibaya 4. masing masing mendap at bagian Rp 8. g SM Kelas XII ¡ ¡ ¡     ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡ ¡       F ¡ 6   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6 ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡       ¡ 6 ¡   6   ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡         ¡ $  ¡  $ ¡ 6 ¡ F   ¡ !   ¡     ¡ ! ¡   ¡   2) li wa is yang mempe le 1/4 (sepe empat).

pabila a ta pusa a itu a an dibagi an. i a ada ana la i la i. dan bapa . 2/ 3.146 3) li wa is yang mempe le 1/8 (sepe delapan). KPT da i dua bilangan itu adala 6. bapa = 1/4 x Rp 80. dan anya te batas pada 7 macam sa ja. yaitu asal masala 2.3. apa menjadi asaba ( a ena tida ada la i la i atau cucu la i la i). ana wanita = 2/ 4 x Rp 80.S. bai la i la i atau pe empuan atau ana da i ana la i la i (cucu). Dal am ilmu fa aid. ana pe empuan menjadi a li wa is asaba . suami = 1/4 x Rp 80. a li wa isnya se ang ana wani ta. jumla nya = 2 + 1 + 1 = 4 adi.4. a) Dua ana pe empuan atau lebi . agian a li wa is yang te tentu itu ada enam macam.000. bagian masing masing: a. g SM Kelas XII ¥   6 F ¡ ¡ F ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ ¡ F F F ¡ F   ¡   ¡      $   ¡ F   ¡     ¡ ¡   F   9 ¡     F   ¡           ¡   6 ¡   ¡ 6   ¡ F ¡ F  F F   F ¡     ¡ ¡ F F ¡ F ¡   F 6 $ F 6 ! F ¡ ¡   ¡ ¡ ¥ ¡ 6 ¡ !   1 ¡ $ F ¡ 6     1   F ¡ ¡ ¡   F   ¡  F ¡     F ¡ ¡ F     F ¡  $   F ¡ ¡     ! ¡ 6   ¡ ¡ ¡ 6 ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡   F ¡ ¡ ¡   9 F$ $ 9 F   ! ¡ ¡   F ¥ ! F ¡   6) li wa is yang mendapat 1/6 (sepe enam).000. ba ula di itung bagian masingmasing dengan ce mat dan tel iti.000. dan 1/6.000. dengan sya at apabila tida ada ana la i la i . 1/4.00 bdu a man.000. b) apa ji a yang meninggal itu meninggal an ana atau cucu (da i ana la i la i). b) Dua ang sauda a atau lebi . asaba .000. bai sendi ian atau be bilang ji a be sama satu ana pe empuan. a) I bu apabila yang meninggal tida meninggal an ana atau cucu (da i ana la ila i) .00 umla = Rp 80 .8. KPT itu disebut asal masala .000. d) Sauda a pe empuan sebapa . d) ucu pe empuan da i pi a ana la i la i.00 b. 1/3.12.00 = Rp 20.000. sedang an yang lain 1/3. da n sauda a atau lebi bai sauda a la i la i atau pe empuan. bai s auda a seibu sebapa atau sauda a sebapa saja. cucu (da i ana la i la i).000. ¡ ¡   6 ¡ ¡ ¡     ¡     F F   6 ¡ ¡ $  ¡ ¡         F ¡ 6 ¡ F F ¡   $ $ F ¡  $     ¡ F      ¡ ¥ ¡   ¡ ¡ F! F! F! F!   ¡   ¥ F   ¡6   £ ! ¡ . pabila ana pe cmpuan si mayit lebi da i satu. yaitu sebagai be i ut. sebelumnya pe lu dipelaja i lebi da ul u anta a lain: siapa saja a li wa isnya? Siapa a di anta a me e a yang mendapat bagian te tentu (zawil fu ud). c) Sauda a pe empuan seibu sebapa lebi da i satu.6.00 = Rp 40. bai la i la i maupun pe empuan. ebe apa nt a a Meng itung a ta Pusa a a) Ibu apabila yang meninggal itu mempunyai ana . seibu sebapa atau s ebapa saja. yaitu sebagai be i ut. bai lela i maupun wanita. ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ F       ¡     ¡ ¡    $ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ F       ¡   ¡ F 6 ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡    $ ¡ F ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ F F 6 ¡ ¡ ¡         5) li wa is yang mendapat 1/3 (sepe tiga). b. 1/8. dan bebe apa bagian masing masin g? Sesuda di eta ui. cucu pe empuan itu tid a mendapat a ta pusa a. b) Dua ana pe empuan atau lebi da i ana la i la i (cucu) ji a tida ada ana pe empuan.000. yaitu 1/2. yaitu sebagai be i ut.00. da i sauda a yang seibu. Pe bandingannya 1/2:1/4 = 2 : 1 umla bagian me e a 2 + 1 = 3 Sisa = 4 1 = 3 (bapa sela u as aba ). a ta pusa a yang ditinggal an senilai Rp80. ¡     $    4) li wa is yang mempe le 2/3 (dua pe tiga).000.000.00 c.000.000. yaitu ist i ji a suami meningg al an ana .000. ma jub.dan 24. tida pula meninggal an dua ang sauda a (la i la i maupun pe empuan). dua ang atau lebi ji a tida ada sauda a pe empuan yang seibu sebapa .00 = Rp 2 0. Suami mendapat 1/4 ( a ena ada ana ). Pe ati an ca a meng itung a ta pus a a c nt : S al 1 : Sese ang meninggal dunia. ilangan itu adala bilangan peca an a ena itu bila ada a li w a is yang mendapat bagian 1/2. suami.000. a us dica i dulu KPT ny a (Kelipatan Pe se utuan yang Te ecil). Ka ena 4 ini adala ang a te ecil yang dapat dibagi le masing masing penyebut 2 dan 4. c) ene ji a ibu da i si mayit tida ada. sal masala (KPT) = 4. e apa a bagian masing masing? awab : na wanita mendapat 1/2 ( a ena tunggal).

Dae a yang sifat e elua gaannya be das a an pa ental (ibu bapa ).2/6x24 a= = 8 a Masing masing sauda a seibu = 8 a /2=4 a Ibu = 1/6x6=1. g SM Kelas XII £ ! ! F    6   ¡ ¥ ¡ ¡ F ¡ 6     F F       F ¡ ¡ ¡ ¡ $         ¥ F F   ¡ ¡       ¡ ¡ ¡ ¡ F $¡ $   9 F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡         ¡ ¡    ¡    ¡  ¡     ¡ F   F! ¡ ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ F   F           F   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ F 6 ¡       F ¡       F   ¡ F   F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ F   6       ¡ F F ¡ ¡       ¡   ¡ ¡   ¡       ¡ ¡   F ¡ F   F! 6         ¡   F ¡ F ¡   ¡ F §   ¡   F ¡ ¡ F  F       F F F   ¡ ¡ F  F 6   F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       F   ¡ F ¡ ¡ ¡   ! !8 1 ! ! ! 1 ! !¥ F F         ¡ ¡     9 F ¡ F   ¡   ¥   F F F   ¡ ¡ ¡ F     ¡     F ¡   F     F  $ 6F ¡ F F F  $     F F ¡   ! F       F ¡ 6   F  $   ¡ F!     F F ¡ F $   . Dae a yang sifat e elua gaannya be dasa an mat ia at (ga is ibu) atau pat ia at (ga is bapa ) ma a ana sebagai a li wa is yang dibatasi. PER DI G UKUM D T D UKUM IS M dat adala atu an yang suda biasa ditu uti atau dila u an seja da ulu ala. a a meng itung wa isan dengan menjadi an asal masala (KPT) menjadi aul atau ad dapat ditanya an epada gu u atau dengan mempelaja i ilmu fa aid seca a men dalam. F. mes ipu n ana pe empuan a li wa is utama. Ketu unan Di sini yang diutama an adala ana . dan ibu. adat me upa an suatu ebiasaan yang suda be jalan seja zaman da ulu dan be la u seca a tu un temu un. pembagian a ta wa isan be beda dengan dae a ling un gan adat yang satu dengan yang lain. yaitu me e a yang menjadi dasa dalam elua ga yang mewa is an. a.Tetapi sebali nya di dae a lain.1/6x24 a= 4 a umla = 24 a Kete angan: Dalam ilmu fa aid.S. li wa is menu ut u um adat adala me e a yang paling de at dengan gene as i be i utnya. Di suatu dae a te tentu dalam mene ap an adat yang menyang ut tentang wa isan. e apa a bagian masing masing? awab : Suami mendapat 1/2 ( a ena tida punya ana ) 2 sauda a seibu mendapat 1/3 (dua ang atau lebi ) Ibu mendapat 1/6 ( a ena ada 2 sauda a seibu atau lebi ) sal masala (KPT) = 6 Pe bandingannya 1/2 : 1/3 : 1 /6 =3:2:1 umla bagian me e a = 3+2 +1=6 Suami = 1/2x6=3. me namba ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilanganya disebut aul. 2 ang sauda a seibu. pe empuanla y ang lebi be a untu menjadi a li wa is. Sedang an mengu angi ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilangannya disebut a d. nt : Di Minang abau ana tida me njadi a li wa is da i bapa nya. Di ali (pat ia at).147 S al 2 : Sese ang meninggal dunia dengan meninggal an a ta pusa a sawa seluas 24 a. Di Indanesia. li wa isnya te di i da i suami. le a ena itu. sebab ia masu e dalam elua ga ibunya. b. Sedang an di Tapanuli. aum la i la i adala yang lebi be a mendapat a ta wa isan. Sebab sebab memusa ai a ta wa isan anta a lain : 1. ma a ana menjadi li wa is. Pem bagian wa isan menu ut u um adat biasanya dila u an atas dasa esepa atan pa a a li wa is. Di ata bdu a man. ana tida dapat mempe le a ta wa is ibunya. amun demi ian. etentuan ana be beda anta a dae a adat yan g satu dengan dae a adat yang lain.3/6x24 a= 12 a 2 sau da a seibu = 1/3x6=2. ana la i la i tc tuala yang dapat mewa isi selu u a ta wa isan dengan dibebani ewajiban memeli a a adi adi nya. Me e a yang pe tama tama te masu a li wa is adala semua ana yang meninggal.

Untu menega an eadilan. amun. 3. Tetapi. ji a tida mengguna an u um mawa is ini. ibatnya. Untu emasla atan masya a at. yaitu ana la i la i te muda yang mewa isi selu u a ta ang tuanya. ma a mela sana an mawa is dinilai ibada . masya a at ita a an tenang. emung inan a an timbul m n p li. Pe awinan u um wa is bag] ist i yang ditinggal mati suami atau sebali nya be beda anta a dae a u um adat yang satu dengan yang lai n.S. pembagian ana lebi besa da ipada elua ga yang lebi jau . i a tida dibagi menu ut atu an ini. Kita wajib taat epada semua pe inta lla . di Sumate a Selatan ubunga n wa is dengan ang tua dan e abatnya sendi i te putus. Dengan sedi it ete angan di atas. Mengang at ma tabat dan a aum wanita sebagai a li wa is. Dengan mene ap a n u um wa is Islam. te masu dalam al mawa is. bisa te jadi a na sendi i tida mendapat an bagian a ta pusa a. Ini dima sud an aga etu unan yang ditinggal an itu tida idu p dalam esengsa aan. Dengan mcne ap an mawa is. Dengan tida mengguna an u um wa is Islam. Tetap i. g SM Kelas XII   ¡       F  $ F  ¡   ¡ F   F !8 F ¡   F   ¡     F ¡   ¡ ¡       ¡   F ¡ F         !8!   ¡     !   F ¡ ¡   ¡ F¡ $     ¡ ¡ ¡   ¡ F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡   F ¡ ¡ ¡ F       F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡       F ¡ ¡ F     ¡ ¡   F F $ ¡$ $     ¡   F ¡! $   ¡ F ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ F ¡ $     ¡   F ¡ F ¡ F   F  ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ F ¡   ! ¡     ¡   ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   F ¡ F ! ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ F $¡ 1 ¡   ¥ ¡ 6         ¡ ¡ 6   ! ! 1 1! 1 ¡ ¡ F F         F ¡ F   ¡ ¡ F     F   ¡ F ¡  $ ¡ F       ¡         F $     F ¡ ¡ F $   ¡ F ¡ $      ¡ ¡ !         ¡   ¡   6   ¡ F F     ¡ 1 ¡ ¡     F F   ¡  $ ¡  ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡ F ¡   !     ¡ £ ! F      F ¡ $  ¡ ¡   ¡ F F F   ¡ ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F ¥ ¡ ¡ ¡¡ F ¡       F ¡     ¡ ¡ ¡ ¡    $   ¡   ¡ F F     F F     ¡    $ ¡ ¡ . dil di dalam Islam tida sama dengan sama ata dan sama as a. Masya a at dae a i a ang yang men inggal dunia tida mempunyai a li wa is sama se ali. Untu tetap meng a m nis an ubungan anta e abat i a semua a li wa is meny ada i atu an ini. suami yang ditinggal mati ist i tida mene ima wa isan da i i st inya itu. 2. 1. emun inan te jadi di masy a at Misalnya. 4. bdu a man. euntungan atau i ma mene ap an mawa is ini juga untu manusia. ana ang at mempe le a ta wa isan sepe ti ana andung sendi i. di Sumate a Selatan ubungan wa is dengan a ng tua dan e abatnya sendi i te putus. egitu pula dalam s al mawa is. Sedang an pembagian wa isan menu ut Islam se agam di mana mana. Masya a at a an be gej la lanta an be simpati epada a li wa is de at yang mestinya mendapat bagian itu 6. 2. ia menjadi a li wa is te adap ang tua yang sebena nya. be a ti ita m enega an eadilan. 3. ana atau sauda a de atnya mi stinya mempe le bagian te nyata tida . Untu menunju an etaatan ita epada . Den gan mengguna an u um wa is Islam. sedang an sauda a yang lebi jau mala mempe le banya . anya dan scdi itnya bagian a li wa is itu disesuai an dengan tanggung jawab nya dalam al menanggung nat a dan edc atan e e abatannya te adap si mayat. a ena ia dianggap ang asing. G. Untu lebi menyeja te a an elua ga yang ditinggal. a ta peninggalannya jatu epada masya a at dae a tempat ia meninggal. i ma mela sana an mawa is anta a lain se bagai be i ut. Di Minang abau. Dengan mene ap an mawa is ini be a ti ita taat epada Ka ena etaatan itu. pe peca an di anta a e abat itu ti da dapat di inda i. adang adang ia dianggap sebagai ana asing le elua ga si mayat. dapsi Menu ut u u m adat. dengan pembagian wa isan mengguna an u um a an membuat ubung an me e a a an tetap a m nis. IKM UKUM W RIS D M IS M menu un an lQu ’an yang be isi atu an atu an untu epentingan manusia dan bu an untu epentingan .148 se ing te jadi yang sebali nya. i a ana yang diadapsi itu adala ep na annya sendi i. 4. dapat di eta ui ba wa pembagian a ta wa isan seca a adat tida sama anta a dae a u um adat yang satu dengan dae a u um adat yang lain. 5. Tetapi.

b. Penggunaan a ta benda sebelum diwa is an di elua an untu : a. Dapat m engeta ui u utan u utan a li wa is yang be a mene ima a ta wa isan. wala. Rasululla saw. al al yang pe lu di eta ui tentang ilmu fa aid adala dua masala p tcntang e tentuan mawa is. sebab sebab mcmpe le a ta wa isan. mu tad. Untu meng itung da n menetap an pene imaan a li wa is dalam pembagian a ta wa isan.   F 1   ¡   F   ¡   F F     ! !   F    £ . dan b. membaya za at.S. 4. c. g SM Kelas XII 2. pe awinan. d. dan mengamal annya. dan afi . bai a ta benda maupun bu an. pembunu . mengaja annya pada ang lain. 5. membaya utang. a. i ma wa isan dalam Islam anta a lain sebagai be i ut. yaitu ubungan e elua gaan. 6. li wa is adala ang ang yang mempunyai a untu men dapat bagian da i a ta peninggalan ang yang meninggal. yaitu a. c. menyu u mempelaja i ilmu fa aid epada umatnya. 8.149     F       6   ¡ F  F F 6     F ¡ ¡ ¡ F  F ¡             F  F ¡ ¡           F ¡ 1 F F      F     ¡ ¡ F ¡  $   F   F ¡  $6  $ F   ¡ ¡ F F! ¡       ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   $   F   F ¡ ¡ F ¡   F     F ¡ F         F F $  ¡ F ¡ ¡ F  6   ¡ F 6 ¡  ¡     F F $    ¡ F $ $     F F F ¡ F ¡ ¡ 6¡  $   ¡  ¡   bdu a man. biaya penyelengga aan jenaza . Te inda da i sifat s e a a . dan e. 3. biaya pe awatan wa tu sa it. d. b . Ilmu fa aid (mawa is) adala ilmu yang mengu ai an tata ca a pembagian a ta wa isan sesuai dengan aja an Islam. Pand angan ulama mengenai a ta peninggalan atau wa is meliputi semua a ta dan a y ang ditinggal an le si mayat. Te inda i da i ma an ma anan dengan jalan yang tida sa . 7. Dapat mengi at pe sauda aan semua a li wa is. mela sana an wasiat. sebab sebab tida bc a mempe le a ta wa isan. dan ubungan seagama. yaitu buda . yaitu dengan sistem asal masala dan de ngan sistem pe bandi igan. dapat dila u a n dengan melalui dua sistem pe itungan.

biaya mend ’a an j enaza d. ab udud e. Sebut an sebab sebab a wa is sese ang jadi gugu ! 5. l aqa a : 11 12 d. Ketu unan d. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a. e cuali . amba sa aya 4. e apa ang a li wa is da i pi a la i la i dan pe empuan ? 7. Yang tida te masu a li wa is adala .. jasa bai 3.. Di anta a sebab sese ang mendapat an a ta wa isan adala sebagai be i ut. baya za at c . a. uqman: 11 12 c. baya wasiat simayat 5. ecuali . M embunu d. a. du a a c. Mu tad e. s ba 2. beda agama b.. meme de a an buda e. g SM Kelas XII   ¡   F ¡ ! ¡ 6    $ ¡  $ ¡$     ¡    F     F   ¥   ¥ ¡     F F ¡ ¡   ¡ F F ¡   $     F ¡ F 6   !   ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡ F ¡ F 6 ¡ ¥ F   ¡ F F F ¡ ¡         6 ¡ ! $ ¡     F ¡ F 1   F ¡ 1 ¥ F    ¡   F ¡ F    ¡   F 6   ¡ 6 ! ! ¡ 6! 6 6  ! 6   ¥ ! F   6F ! !     F ¡       F   ¡   $   $ ¥ F   F F F   F F F F F ¡ ¡   F6     ¡ ¡ ¡ F   ¡   ¡   F   $ F F F ¡ ¡ $   F ¡ F     F ! ¥ F   F    ¡ F F F F ¡   ¥ F $ F ¥ 8 £ F . elas an sebab sebab sese ang mendapat wa isan! 4. Uj i Pengeta uan Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1 . a. ab T a a b.. masala yang be ubungan dengan Mawa is dibica a an dalam . d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. pe awinan b. awil Fu ud c. Dalam Fiqi Islam. baya utang simayat e. apa d. biaya penyelengga aan jenaza b. Sebut an u un wa isan! 3. elas an apa yang dima s ud dengan Fa aid ? 2. Di anta a sebab a li wa is gugu adala sebab be i ut. Di anta a yang a us diselesai an sebelum a ta dibagi an adala .. yat l Qu an yang menjelas an pembagian a ta wa isa n adala su a . a... ab Muna a at c. n isa’: 11 12 b. ecuali . c.. a.. Seb elum a ta wa isan dibagi an. ab inaya 2 .. a. elas an apa yang dima sud de ngan a li wa is awil Fu ud ! 8. ab Fa adi d.b. elas an apa yang dima sud dengan a li wa is s ba ! 9... elas an apa yang dima sud dengan ijab! 10.. . Rum: 11 12 6. apa i ma wa isan? 3.. li Im an: 11 12 e. Fa aid b. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1. apa saja yang a us diselesai an? 6..150 e ila tanda silang (x) pada u uf a. sesusuan c..S.. na bdu a man.

na ng at c. Rp. Suami e.d.. Me tua Di anta a a li wa is be i ut ini yang te masu s ba adala .000. Fig ai i i b. 50. g SM Kelas XII b.000. a. 2/3 da i a ta b. Ibu ji a tida punya ana d. na l a i la i d.000. 4 x e. Rp. 80.. Suami e. a. 200. Menjamin tanggung jawab te adap elua ga ! ! F    £ .. adala bagian la i la i .. Sauda a pe empuan e. inafsi i e.d. ½ d . a. 10. i man e. a. 16.000. u s n c .0 00. Ka e c. 1/3 a ta c. 150. agian ana la i la i adala . a li wa is te di i da i 2 ana pe empuan dan 1 ana la i la i. Ibu e i ut ini a li wa is yang mendapat an bagian ½ da i a ta wa isan.. a.000..... Rp.000. 20. ¾ Wasiat a us ditunai an. u man d. Rp. 17.000. apa b.000. a.   ¡ F        ¡ ¡ F ¡   F     ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡       6   ¥ F ¡ 6   F         ¡ ¡ ¡ ¡ ¡      $ F 6 F ¡ ¡ ¡ 6   F ¡ 6 ¡ ¥ ¡ ¡ ¡            $ ¡ F F $   1   F ¥   1 F ¡ F F   ¡   F   F ¡ ¡ $ ¡ F  6 F F $     ¥ ¥ F F F ! ¡ F F ! ¡ ¡         ¡ 6 6     ¡ ¡ F ¡ F  ¡ ¡ ¡     F   F H   F   F   F       F F ¡ ¡ H     ¡6 ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     F ! ¡ ¡ ¡ ¡ F   6   ¥ ¡ F $ ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ! F F F ! ¡ ¡   F           F ! ¡ F ¡ ¡ ! F     F ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ! bdu a man.. Ma’alg ai i c.. Rp. da i ana pe empuan . ya ni .S. 12..b. na la i la i ji a sendi i c.000..000. 250. a ta yang ditinggal an sebanya Rp. 350.. na pe empuan b. 2/3 c. na pe empuan ji a tida ada cucu Ist i ji a tida ada ana mendapat bagian .Sese ang meninggal dunia.000. Mus an Sese ang meninggal dunia.000. 5 x c. 9. a.b. ilg ai i b.000.000. Paman Yang be i ut ini tida te masu a li wa is adal a . d. Rp.. Rp. ene pi a ya c. agian ist i adala . 2 ana pe empuan dan 2 ana la i la i. dinama an s ba . al ini disebut ijab . Mengatu pembagian seca a adil b.e... 11.. Rp. sama Sauda a pe empuan be sama s auda a la i la i menjadi s ba .c. 30.151 7. e. 8. 400.Di anta a pe nyataa n be i ut yang tida te masu i ma wa isan adala . Suami ji a tida ada ana e.. a.. a ta Pembagian a ta wa is an ana la i la i te adap ana pe empuan. Te jaminnya e idupan ana ang at e .000.000 . ya ji a ada ana b. Rp. a ta yang ditinggal an sebanya Rp. a li wa is te di i da i ist i. 3 x b..000. ilg ai i a..c. 1/3 b. Menyelamat an a ta simayat d. 13.000.000.. 10. 300.000.000. Ming ai i Ka e tida mendapat bagian a ena ad a aya . 100 % d. a. Ibu d... 15... 40. 2 x d. a... 14.000.. ½ a ta e.000..... Rp. besa wasiat ma simalnya adala ..e.

g SM Kelas XII         F $ F F ! F     F!$ $ F   F F   F   ¡ ¡ $ $     ¡ F  6 ¡ ¡ ¡ ! F ¡ 6   $ ¡ F !   F $ ¡ F F !  $   F F F    ¡ F  $     £ 1 . Meng alangi ang yang tida be a mengambil a ta wa isan 18. .. .S.. da i wasiat d. Di Ind nesia wa isan diatu dalam Undang Undang . a. ijab e. a.. na ti i mendapat an bagian a ta wa isan. 7 ta un 1991 b. a.. da i bapa nya bdu a man.... s ba b. li wa is yang te alang le a li wa is yang lain disebut . da i ibunya c. da i ana la i la i b. Mu ena c. 7 ta un 1989 d. awil fu ud d. .152 c. da i ana pe empuan e. 20 ta un 2004 19. .. 1 ta un 1974 e. Ma jub 20. . 1 ta un 1989 c..

Mema ami pe embangan Islam di dunia : 12. at p St dda t. 2. au sebelum ebang itan dunia Islam. g SM Kelas XII   ¡ F F ¡ ¡ ¡     ¡    F 6F F ¡ F   F ¡   ¡  F $ F$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡       ¡  ¡ $ ¡ ¡   ¡   ¡ F¡ $ $  ¡  ¡   § ! ¡  ¡ ¡  !   ¡ ¡ F ¡    F ¡ F   F ¡ ¡ F ¡    F  $ F¡ $ ¡   $     F 8     F ¡ ¡  $    ¡ ¡ F   F   6 ¡  F ¡ ¥     ¡  F   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡ ¡ F    $ ¡ ¡       ¡ $ F F F ¡ ¡   $ F F F¡ F F   ¡$     6   $ $ F   ¡ ¡  $ ¡ 6 $ ¡   F ! ! ¡  !8 $ $ 9 F ! ¡ ¡   ¡   § ! F ¡    ¥ ¡ ! !¥ ! ¡   ¥    ¡ F § ¡  ¥   ¥ ¡ ¡ F F F    ! ! ¡ £ ! ¡ . adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin da i be bagai penju u dunia. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaa n Tu i tela untu . p liti . bdu a man. Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang ai an ta un 1914 1918. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. e uatan umat Islam te leta pada adanya jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba .S. se ang penulis seja a da i me i a (1921). Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan. 4. Sesunggu nya ebang itan umat Islam suda di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i. maupun e n mi. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam ya ng saat itu be pusat di Tu i. s sial. Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at. tida mampu meng a dapi se angan E pa. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. ecuali anya nege i Tu i sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a. 3. PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada abad XVIII XIX M. bai di bidang eagamaan. Tu i dalam masa emundu annya. ibada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un.153 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R : 12. ef masi yang menimbul an ebang itan Islam. lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam. aja an alifa yang menetap a n edaulatan bagi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya. Ratusan juta umat Islam da i be bagai nega a pada satu saat be umpul pada satu tempat. Sca wen lunt (1882) misalnya. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. yaitu : 1.2 Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe embangan Islam di dunia Mence it a an pe embangan Islam di dunia Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe emba ngan Islam di dunia nt pe embangan Islam di dunia Mengambil i ma da i pe embangan Islam di dunia       F F ¡ ¡ ¡           F F ¡     ¡ F ¡ ¡ F ¡   !   F     ¡ F   $ F   F ¡ ¡   F ¡ 6 ¡         ¡  F F¡ ¡ ¡ 6 ¡  F   F F $   ¡       ¥ F¡ F $ $   ¡ ¡  $   ¡ ¡ $       F ¡ F $ ¡ F   F¡   F .1 Mence ita an pe embangan Isla m di dunia : 12. angsa E pa suda me asa awati a ena timbulnya amalan te sebut. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). Me e a mela u an ibada aji dengan penu edamaian dan esatuan anta a umat Islam da i satu nega a dengan nega a y ang lain. Keempat fa t te sebut mend ng te ciptanya ebang itan dunia Isl am.

sedang an umat agama lain maju a ena menjau i aja an aja an agama me e a yang meng ambat emajuan. Semua p la pemi i an dan ali an Mu ammad bin bdul Wa ab mendapat du ungan Mu ammad bi n Su ud. V ltai e . g SM Kelas XII a. Sye Waliyul la menye u an embali e sistem peme inta an sepe ti yang dila u an le K ulaf au Rasyidin. Pada abad e 19 M. sema in be tamba jelas ebang itan umat Islam di selu u pel s dunia Islam. la mendi i an se la pene jema yang melipu ti ba asa ab. Ia i ut menyeba an aja an Wa abi dan membang it an aum muslimin da i satu dae a e dae a lain. Ge a an in] di enal dengan nama ge a an Wa6aabi. dan R usseu e dalam ba asa ab.154 mi Sya ib selan dalam bu unya imaza Ta a a al Muslimuna wa Taqaddaman Gai una be pendapat. Pada ndisi sepe ti ini. Ge a an ini be tujuan untu mengembali an aja an aja an agama Islam sesuai dengan ya ng ada dalam lQu ’an dan adis se ta membe si annya da i pa am pa am yang menyes at an. ama leng apnya adala Rifa a adawi Rafi al Ta tawi. walnya ia adala se ang pendidi dan penga ang. Te d ng bebe apa sebab te sebut. dan bangun da i enyenya a n tidu nya. dengan mengutama an dem asi dan epentingan a yat dalam peme in ta an. sepe ti bu u M ntesque. T lainnya adala Sy e Waliyulla (1703 1762). l Ta tawi (1891 1873) 6 Di anta a pemba u atau mujadid di abad e 19 M adala sebagai be i ut:   ¡    $ $ F¡ $   $ F F F¡ ¡ $ ¡   ¡$ ¡       ¡ ¥   ¡     ¡ F F F ¡ 6 ¡     $ 6 ¡   6 ¡ 8 F ! 6 ¡    F  !   F ¡     ¡     ¡ ¡ 6 ¡ ¥ $   F F ¡ $   ¡   F !6 ! F¡ 6 F ¡    $ $   F ¡     ¡ ¡ F ¡   F   ¡ ¡   ¡     F   !   F ¡$ $ F ¡   $ $ F ¡ F F    ! $ $ 6 $ ¡$ F ¡ F ¡ ¡ F   ¡   F ¡   ¡   ¡   F F   ¡F 6      ¡   F F$ $ 6 ¡$ $ ¡   F ¡ F ¡ ¡     $ $ ¡ ¡  $   ¥   F¡ 6 F$ ¡ F   ¡ F     ¡ ¡   6 F F F     ¥     F F     ¡ $ ¡     F   ¡$ F $ $     F     ! ¡ ¡   ¡ ¡    ¡   ¡   F   ¡   ¡   ¡    F 6 ! ¡   ¥ F 8 ¡ 1   6 ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡  F ¡   ¡ F ! ¡   ! 6   ¡ F F ¡ ¡     F F ¡   ¡ ¡ $ F   ¡ ¡ F 6 ¡ ¡$ $ F ¡ F ¡ $ $ F   ¡ F 6 ¡ F   ¡ ¡   F ¡ 6   ¡ ¡ F $   ¡$ $ F¡ ¡   ¡ F 6 !$ ! F    ¡ ¡      ! $ F   F   F ! 6 F   ¡ ¡   F F       ¡ F ¡  ! ! F  $   ¡ ¡    $   ¡     ¡   ¡ ¡  ¡   ¡ F F   ¡ F         F   6 F $ F       F ! ¡ ¡ F¡ F¡ ¡ ¡ $   £ ! F . Sebagai ul ama besa . Ge a an ge a an pemba uan Islam pada abad e 19 M ini a dala sebagai elanjutan da i abad sebelumnya. bang it. Ge a an Wa abi Ge a an ini dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab. u u bu u a angan l Ta taw i yang me upa an nsep pemi i annya adala sebagai be i ut. dan 4) masu nya adat istiadat dan aja an bu an Islam e dalam eya inan umat Islam. di ab Saudi muncul se ang t pemba uan Islam be nama Mu ammad bin bdul Wa ab. aja an Wa abi te seba luas e selu u pel s dunia ingga sampai e Ind n esia yang dibawa le ulama ulama Pad i ta un 1821. bdu a man. b. Ia mendalami ilmu ilmu a at da i sa jana P ancis dan da i pe gaulannya dengan ulama l z a . Semenja umat Islam menyada i a an emun du annya. timbulla ide pemba uan dalam Islam. P ancis. ta un 1704. Saudi abia. Ia la i di ejed. la meli at elema an umat Islam disebab an le : 1) pe uba an sistem peme inta Is lam da i e alifa an e sistem e ajaan. membe antas ta ayul dan bidda (sesuatu yang tida ada pada zaman abi Mu ammad saw. se ang epala su u yang be uasa di ejed. 3) pe peca an di alangan umat Islam yang disebab an l e timbulnya ali an ali an. elema an dan emundu an umat Islam a ena me e a meninggal an aja anaja an agama. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama Sultan bdul amid I (17251789). yang memel p i ge a an i lafa yang be tujuau membina pe satuan selu u dunia Islam dan be ada dalam satu ilafa dalam meng adapi pe embangan bangsa a at. ambat l aun. Ge a an ini menentang apa saja yang dipandang bidda dan ta ayul. ia tela menyalin bu u bu u P ancis.). tetapi sebali nya. T t pemba uan Islam dalam masa sebelum abad e 19 M sebagai be i ut: a. 2) pe uba an da i sistem dem asi e sistem t asi abs lut.S. Ia menga ja umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. c. Pe sia. Tu i. T t pemba uan dunia Islam la i untu mengaja umat Islam aga sada . dan Italia. se ta menge ti ba wa bangsa a at datang dan menjaja nega a Islam b u an untu membangun.

p ibadinya sangat mena i dan penu semangat. na pe empuan a us i ut se ta dalam pembangunan sesuai de ngan ma tabat dan a atnya. pe juangan amaluddin dititi be at an pada pe juangan pemba uan Islam. Di dalamnya di te ang an pe bandingan peme inta an Islam dengan E pa. ia mendi i an suatu ganisasi be nama l U wa tul Wusqa. amalud din al fg ani dalam Pan bdu a man. Mula mula ia e India. Dalam bu u ini. g SM Kelas XII amaluddin al fg ani (1839 1897) b. Peme inta an yang abs lut dan p enjaja an bangsa asing a us dapat dilenyap an da i bumi. amaluddin al fg ani dita an Sultan bdul amid ingga wafat. Umat Islam a us mempunyai ep ibadian dan jiwa cin ta tana ai ( ubbulwatan). sepe ti pada zaman alifa da ulu. amaluddin lcbi banya mengutama an pemba uan di bidang s sial agama. fg anistan. na a us dibe i pendidi an dasa dan tida membeda beda an anta a la ila i dan pe empuan. sedang an amaluddin al fg ani adala ang yang menguta ma an dem asi (musyawa a ).S. l Ta tawi mene ang an panjang leba tentang pendidi an epada ana la ila i dan pe empuan. dalam ete angannya pada bu u ini. ijti ad masi te bu a bagi setiap umat Islam. Ka ena pemba uan p liti enega aan amaluddin didasa an atas pemba uan Islam. pimpinan eme de aan Mesi (Wafd) yang me nd ng te capainya emajuan. la memili i ece dasan yang lua biasa. Tu i. Keinginan Sultan bdul amid ini gagal a ena beliau se ang p emimpin yang di tat . dan dis usi epada aum intele di l z a . 4) I Qaulus Syadid fi al Ijti ad wa al Taqlid (Pendapat en a tentang Ijti ad dalam Ta lid). Di anta a mu idnya yang te enal a dala Mu ammad bdu dan Saad ag lul. 3) l Mu syid al min li al anat wa al anin (Petunju Pendidi an Put a dan Put i). la se ang t be ebangsaan fganistan. Kemajuan umat Islam ti da a an be asil bila semua al te sebut masi idup subu . Selama ay atnya. la i di ssadabad dan wafat di Is tambul. Ka ena itu. Ge a an Pan Islamisme sangat ev lusi ni dan anti penjaja . Pe ge a an ini meng enda i emajuan umat Islam dengan jalan m empe guna an ali an pi i an m de n dan meng enda i pe satuan umat Islam di bawa satu peme inta an Islam pusat. agi l Ta tawi. Di Pa is. Pe umpulan l U watul Wusqa mene bit an majala l U watul Wusqa yang be aluan e as te adap peme inta penjaja a at. majala te sebut dib edel dan tida b le be eda di nega a P a is. ce ama . dan f i a Uta a. dan ia menganju an pa a ula ma mempe dalam ilmu ilmu m de n aga dapat menyesuai an dengan pe embangan zama n. amaluddin al fg ani membentu ge a an Pan Islamisme yang be pusat di K abul. Ka ena pe selisi an pendapat dalam p liti peme in ta an. emudian e Mesi membe i ulia . la banya mempe le pengalaman dalam pengemba aannya e be be apa nega a. Pada ta un 1892 amaluddin al fg ani pinda e Istambul atas undangan Sul tan bdul amid untu i ut mendi i an pela sanaan p liti Islam dan meng adapi b angsa E pa. amaluddin melanjut an pengemba aannya e Pa is se tela 8 ta un di Mesi . 2) Mana ij abil Mis iya fi Mana ij dabil s iya ( alan bagi ang Mesi Menuju Sast a M de n). Saat itu. u u ini mene ang an emajuan emajuan E pa. i nya. te utama Pa is. yang angg tanya adala ang ang Islam militan da i India. Mesi .155 6 6 F ! £ 6 ! ! F    F !       F F F F  ¡ ¡     F ¡ F $ $       $ F F 6     ¡   F F F¡ F     $   ¡     F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   6 F ! 6   ¡   ¡ $F !         ¡  ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ¡ $   ¡ ¡ F 6 1 ! F F F F ! F $         ¡$ ¡ F F   ¡ 6  $ F  $ F ! ¡ ¡ 6   ¡  $ 1 ! F ! $    1 ! ¡ F ¡F $ $      ¡ F ¡ ¡ ¡  $   1 ! F ¡ ¡ ¡ ¡ 6¡   ¡ F F ! F $             F¡!   ¥ F F ¡ F       6 ! F$ F ¡ ¡ F  F      6  $ ! ¡  ¡ F        §   F F¡ ¡  ¡   ! $      $  $ F   6 !    $     ¡   F F $ $       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ F F ! F F       F !6 ! ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡        F   F ¡   ¡ ¡$ ¡   ¡ F   ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡  $ $   F  $ ! ! ¡  6 F ¡     $   ¡  ¡   ¡  ¡   F F 6     ! ¥ ¡ ¡ 6 F 6 ¡ 6F   ¥ ! F F 6  $ ¡    ! ¡ ¡  F F   F   ¡   F   ¡  F     F     ¡ ¡ ! ¡ 6         F ¡ !   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡6   6 6F     ! ¥ ¥ ¡ ¡ 6 ¡ $   6 !       ! F ¡   $ $   ¡ ¡   ¡ ¡  §   $   ! F 6  ! F F $      ¡ ¡ ¡     F¡ F¡ 1) Ta lis Ib iz ala Ta lis Pa is (Intisa i da i Penjelasan tentang Pa is). e ajaan Tu i Usmani dalam eadaan te desa le bangsa E pa. Di sini l Ta tawi menganju an ela be ban untu membela tana ai . ganisasi ini be tujuan mempe uat asa u uwa islamia dan mend ng umat Islam mencapai emajuan. ¥   ¡ ¥   ¥   F       . Sy i ia. u u ini mene ang an pentingnya emajuan e n mi bagi suatu nega a. Me s ipun demi ian. dan Sultan bdul amid sangat membutu an bua pi i an dan pendapat amal uddin al fg ani.

ia mengada an pe mba an dan pe bai an pe bai an.156 Islamisme membang it an asa u uwa islamia selu u dunia. ua a angannya yang te enal adala Risala at Tau id yang be isi ten tang pemu nian tau id. la sebagai peny n g ali an Wa abi a ena ali an te sebut be tujuan mengembali an aja an Islam epa da lQu ’an dan adis. Mu ammad bdu dan Mu amad Rasyid Rid a menuang an sistem pemba ua n atau tajdid di bidang agama. Di sana m e e a mendi i an ganisasi dan mene bit an majala l U watul Wusqa. me e a menuju Pa is. da t istiadat dan pa am animisme dan dinamisme me e a bawa e dunia Islam dan memen ga u i aum muslimin yang menjadi a yatnya. Mu ammad Rasyid Rid a (I865 1935) ! $   ¡ F F ¡   F ! !   ¡   ¡ ¡     F ! $ $ F ¡ F F F F   F¡ F         ! F ¡       ¡  $ F ¡ ¡ ¡ 6     F ¡   F ¡ ¡   F F   F F ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ F ! F F ¡   ¡ $ ¡   F  !   ¡ ¡ ¡ ¡   ! F F F F F ¡ ¡ ¡ $ $     F ¡ ¡ $   F F 6 $ ¡¡ ¡   ¡6   ¡ $  ¡         ¡   $ F ! !       ¡ ¡ ¡F   6 ! F  $   ¡   $   ¡         ¡   6           6 6 6 ¡ F !     F !6   ¡   ¡   ¡ 6 F ! ! F ! ! ¡     ¡ F   F $ $ ¡   F ¡   !       6   F     F¡ F   F ! F F     ! F ! F ¡       6 ! 1$ F$ ¡   F F ¡   F   ¡ F ¥   ! 6  $ $ $    F   ¡   F $ F   ¡ ¡  6   F ¡ 6   ¥   ¡ ¡ ¡ ¡  $6   F F F F ¡   6¡ ¡ F F F F    F ! F    $ F F ¡   ¡   ¡     F   ¡ !         £ . Menu utnya. Di Mesi . Sebagai pimpinan Unive sitas l z a . Menu ut pengamatan Mu ammad bdu . e n mi. c. yaitu memasu an mata ulia Filsafat Islam yang masi dianggap tabu dan menguba met de pengaja annya. Menu utnya. la put a Mesi da i alangan petani mis in. dan membe antas bidda se ta men ing at an mutu pendidi an dan membela aum muslimin te adap pe mainan p liti n ega a nega a a at. Kemudian ta un 1898 ia pinda e Mesi . a yat Mesi dapat mencapai em e de aan yang sebena nya. Keti a masi menye lesai an belaja nya di Unive sitas l z a Mesi . la belaja epada se ang gu u. la mendengung an semb yan " embali epada lQu ’an dan adis" dan mengembang an pa am dan aluannya e selu u dunia Islam. ia be temu dengan t dan p engge a Pan Islamisme. ia mendi i an se la dengan nama Mad asa ad Da wa wa alI syad di Kai . umat Islam a us embali e pa am salaf yang mu ni. Mu ammad bdu (1849 1905) bdu a man. lla mempunyai waja .S. ia dipe b le an pulang e Mesi dan emudian dia ng at menjadi e t Unive sitas l z a . Sebagai t ge a an Pan lslamisme dan mu id amaluddin. pa am jumud dibawa le ang ang lua ab untu dapat mendudu i punca p liti di dunia Islam. tangan. F F ¡   $    F $ 8 6 d. g SM Kelas XII       F  ¡ $ $ ¡   ¡   ¡   F   $   ¡   ¡ F     ¡ ¡   F       F F  $ ¡ F ¡ F ¡ ¡ F F   $ ¡ !   6 F  F ¡   ¡   F F ¡     6     F $  F ¡ $ $ ¡ $ ¡ F   6 !     F ¡  6   F F ¡! $ ¡ 6 T e ini la i di l Qalamun. Mu am mad bdu sangat tida c c dengan pa am jumud yang be a ti statis (be u) yang meng ambat emajuan. yaitu Sy usein l as . Pa a alumni mad asa ini diseba an e be bagai dunia Islam. eban n. Di bidang pendidi an. la diusi da i Mesi be sama amaluddin a ena te libat dalam ev lusi U abi Pasya. mufti besa T ip li. Setela be be apa ta un menetap di Pa is. la mempunyai nsep pe juangan ba wa anya den gan mence das an se ta mening at an pengeta uan. s sial. Mu ammad bdu sangat gigi membe a ntas segala yang dianggap bidda . Umat Islam selamanya tida a an maju bila masi be pegang t egu pada pa am jumud. amaluddin al fg ani yang ebetulan menetap di Mesi se lama 8 ta un. be gu u epada Mu ammad bdu . be sama Mu ammad bdu mene bit an maj ala lMana yang be tujuan sama dengan l U watul Wusqa di Pa is. Di dalam maja la te sebut. me e a m endudu i jabatan jabatan penting. dan dapat dudu sepe ti manusia. mata. la mene bit an majala lMana di Mesi dan menjabat s ebagai mufti besa ingga a i ayatnya. Pemi i an dan ide amaluddin banya memenga u i mu id mu idnya yang juga sebagai pene us dan penyeb a Pan Islamisme. an tetapi. pada ta un 1912 M. Mu ammad Rasyid Rid a sebagai pengge a pem ba uan Islam masi c nd ng pada aja an aja an Ibnu Taimiya . sebagaimana pada zam an sa abat dan ulama ulama besa . ia tida membe i an ta wil atau tafsi te ada p ayat ayat ant p m p isme (ayat ayat tajsim) dan lebi su a menga ti an apa a danya. Da i Mesi .

157 la lebi meniti be at an pada pembinaan di bidang milite . Sayyid mad K an adala pel p ge a an m de nisme dalam Islam. la le bi be si ap dem atis dan meng apus adat istiadat yang mengganggu se ta mengu angi a a aum bangsawan. dibuatla undang undang dan be bagai pe atu an untu menja min pemba uan di segala bidang. Semua itu. g SM Kelas XII e. Peme inta an yang sewenangwenang menyebab an a yat tida me asa tente am. angsa Ingg is membe i gela "Si " a ena jasanya menyelamat an ang ang Ingg is eti a te jadi pembe nta an pada ta un 1857. se bagai Plan elua nya. dan esamaan a anta a bangsa E pa dan p ibumi dalam segala al. dan mempe bai i pe atu an dan pe undang und angan sesuai dengan tuntutan pemba uan. menjadi penyebab emundu an e ajaan Usmani. tetapi disesuai an dan di embali an dengan aja an aja an Islam. Menu ut pendapatnya. la mendi i an juga Mu ammaden Educati n nfe ence bdu a man. P la pemi i annya adala umat Islam India a us be e ja sama dengan Ingg is yang saat itu masi memegang e uasaan penu di India. mu id Ib a im Sanusi (1826 1871). la menganju an epada Ingg is aga tida i ut mencampu i u usan ag ama a yat India dan aga membendung misi K istenisasi. dan a i nya menjadi dewan Tanzimat. la diang at menjadi pembantu Mente i ua ege i ta un 1834. K nsep ini ditentu an le pemi i la innya. yaitu dewan yang mengatu dan menyu sun se ta mempe bai i pe atu an dan pe undangundangan yang sesuai dengan tuntuta n pemba uan. menyusun. emajuan E pa disebab an a ena tida te lalu te i at dengan adat istiadat agama. e di in ya se la te sebut membang it an umat Islam India dan Pa istan sampai se a ang. Dibentu pula Depa temen Pendidi an dengan sistem E pa. dan i ya Pasya (1825 1880).nginda an dan mengutama an aja an aja an Islam da ipada aja an bang sa a at. ia membentu ps ba u yang dilati le pelati da i E pa. P la pemi i ann ya a us me. sepe ti ani Kamal (1840 1880). p du tivitas menu un. Meli at e ajaan dala m elema an. Di bidang peme inta an dibentu semacam DPR atau ba dan legislatif dan di bidang euangan didi i an an Usmani. T lainny a iala Me med Sadi Ri at (1807 1856). Mente i ua ege i. ani Kamal dan iya Pasya tida mene ima semua ide a at. Ma a. Siasat Sayyid mad K an te adap Ingg is adala be usa a meng ilang an ecu igaan Ingg is te adap umat Islam India. di elua annya piagam ba u yang membe i pe luang lebi luas bagi bangsa E pa. Sayyid nzad K an (1817 1898)         8   8   $ $ ¡ $  F ¡   ¡ $  $ $ F 6       ¡     F     $ $     F F F   ¡ F         ¡     ¥   F     F  F! ! F   ¡   ¡   ¡   ¥ F F ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡       ¡ F ¡   ¥ ¡ F £ ! ! F      $9 $ F ¡   $   ¡ ¡ ¡ F$ ¡ $  § $ ! 9§! 9 F F F ¡ ¡     F! ¡       ¡ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡ F F   F F  $ $ 6       ¥     ¡ ¡   F 1 F ¡ F ¡ ¡   F¡     ¡ ¡ ¡     ¡ F     ¡   F ¡ ¡ F $ $       F ¡ F ¡   ¡          $6  $ ¡ 6 $ F F F¡ F $ ¡   F ¡   $ $   ¡     F F F  $       ¥ F F F 6         F ¡ ¡F $   6   ¡ ¡ ¡ 6   ¡ ¡ 6 6   F   ¡   $ $ $     ¡ F $   ¡ ¡ $   F     ¡ ¡ ¡  ¡ ¥ ¡   ¡   ¡ F ¡ F ¡     ¡F! ¡ 1 6         F ¡   ¡     ¡ ¡F $    $ ¡       ¡   $ ¡     ¡ F F $        ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡$ ¡$ 6 ¡$ ¡$   ¡ F F F         ¡     F¡     ¥ 6   F ¡ F F   ¡ ¡   F ¡ F ¡ 6 ¡   F     F  $ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ F ¡ F   ¡$ ¡   F F ¡ F F F F! ¡ . Usa a ini dipel p i le Mustafa Rasyid Pasya. Mente i Ke uangan. yaitu sebagai elanjuta n ge a an muja idin yang didi i an le Sye Waliyulla ad Da lawi. Sebagai elanjutan pemba uan Sultan Mu ammad II. menjadi Duta esa di Wina. P p pi i an Sultan Ma mud II adala ba wa emajuan dapat di wujud an apabila dalam suasana damai dan senantiasa menjalin ubungan bai denga n E pa. Umat Islam India menentang peme inta Ingg is yang a an membuat e anc u an dan emundu an dan a i nya a an membuat umat Islam etinggalan da i masya a at indu. Kema mu an nega a tida a an dapat te capai selama bentu peme inta an masi be sifat abs lut. Sayyid mad K an mendi i an se la Mu amntaden ngl iental llege (M ) pada ta un 1878. ebebasan be agama. dan upsi me ajalela yang dapat menj atu an nega a. Sultan Ma mud II da i Tu i (1785 1839) 6 f. mu ncul usa a untu mengatu . ela i an Istambul pada ta un 1800. Umat Islam a us mampu mengatasi elema an elema annya dengan mempel aja i ilmu ilmu te n l gi da i a at te masu Ingg is.S. sepe ti Dewan u um (Majelis amiladil) dan di tetap an u um pidana sipil. la la i di Del i ta un 1817 sebagai put a se ang bangsawan.

Se la M yang bc bau dengan Ingg is mendapat tantangan da i sana sin i. Me mpe juang an pendidi an unive sal. . Di samping sebagai pemba u. awanlawannya tela menganggap afi . e usa a mengembali an Islam epada sumbe nya yang asli. ta un 1905 dan mendalami filsafat. membe si an ibada da i bidda . bdu a man.S. peme inta an. u afat. Sala satunya adala amaluddin al fg ani yang menentang dalam bu unya Radd ala ad Da iyyin ( awaban bagi aum Mate i alis). dan mempe uat pa am nasi n alisme yang diwujud an dalam bentu pa tai al izb al Watani (Pa tai asi nal) d an menanam an pa am pat i tisme bagi umat Islam. 3. e man. Tetapi. de ngan ide p Pan Islamisme bagi umat Islam. Menu ut pendapatnya. 2. ia menjabat p esiden lig a muslim. Da i situasi yang p a it inila muncul ide ide m de nisasi yang seca a luas me e a sampai an epada sclu u umat Islam. Pa a pemimpin Islam me asa an dan menyada i a an elema an umat Islam setela e uatan umat Islam da i be bagai lapangan e i dupan lema . yaitu sebagai be i ut. ia embali e a e ta un 1908 sebagai pengaca a da n d sen filsafat. yang menyebab an umat Islam India bang it menuju emajuan. Si apnya yang adi al membuat awan awannya atau t t p emba u lainnya banya yang menentang. asil asil ce ama nya di be bagai unive sitas di India dibu u an dengan judul T e Rec nst ucti n f Religius T ug in Islam (Membangun emba li Pi i an Pi i an gama dalam Islam). dan agama.158 pada ta un 1886. i nya. membe si an tau id da i penga u syi i . emundu an umat Islam disebab an be u dalam be pi i yang sematamata memcnting an u usan agama dan tida meng i au an u usan duni a. dan mene an an pemba uan Islam pada bidang p liti . dan sangat di uasai le e uatan bangsa a at. liga m enjadi pengge a utama te wujudnya pemba uan di alangan umat Islam India. Sayyid mad K an bese ta awan awannya mendi i an sebua U nive sitas Islam liga . Mempe le gela P . g SM Kelas XII g. semua itu tida di i au an le Sayyid mad K an. sebagai pusat ge a an pemba uan Islam India. la melanjut an studiny a e Unive sitas amb idge Ingg is. Mu ammad Iqbal (1896 I936) ¥ !   $   F F   F $ ¡ F ¡   F$   $    6 ¡ F $ $ !6 $ $ F ¡ F ¡ F  F$   F   ¡   ¡       F $   F ¡ F F¡ ¡  6 $ 6     1   F ¡   ¡  ¡   F ¡  F F   ¡F     F¡   F¡ F   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡       ¥       ¡ $ $ $ $ 6 F ¡ F ¡ ¡ ¡ ! ¡   ¡   F   ¡$ $ F ¡ ¡ ¡ !8 !   ¡ ¡  ¡   F ¡ ¡  $ F         F  $ F 8   ¡ ¡ $ $ ! !¥  $ ¡   F $ $ $ F F   F    $ F 8 ¡ $ F 6 ¡ 6 ¡ F      F 6 ¡ ¡ ¡ !   ¡ ¡     F ¡   $ ¡ ¡ F ¡ ¡   $ F   ¡ ¡ ¡ 1! ! F         F F ¡ !6 ! $ $ F    ¡ ¡   ¡ ¡ $   F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡ F    ¡F   ¡   F   ¡ ¡ F   ¥ F   ¡   F ¡   $  ¡     6  ! ¡ ¡     6   $ F ¡ F F F ¡ ¡ F ¡ F   F $ $ F ¡ F   F     ! !! ! ¥     ¡ $  $ $ F!   ! $ F 6 1 F   F¡! F$ $ F   9 ¡ 6 F  F ¡ ¡ 9§! F ! F ¡     ¡     ¡ 6   ¡ $ ¡   ¡   F F   F   ¡   F ¡ ¡ $ F! ¡ F F   F F     ¡ 8 ¡ F £ ¡ . la se ang t pemba u I slam ela i an Punjab yang mempe le gela M di a e. 1. Pada ta un 1938. dengan dise tasinya T e Devel pment f Metap ysics in Pe sia (Pe embangan Metaf isi a di Pe sia). dan bi dda . Teladanila apa yang pe na dila u annya itu can belaja la dengan giat se ing ga amu 2 pun dapat menyumbang an pemi i an untu emajuan Islam! Ge a an m de nisasi dalam dunia Islam diil ami le cita cita t t Islam yang be usa a mengembali an emajuan umat Islam. Mempe uat u uwa islamia . M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I acala seja a t yang pe na menyumbang an pemi i annya untu emajuan Islam .D (P il s p i D ct ) dalam tasawuf da i Unive sitas Munic . ia adala se ang fil s f dan penyai Islam m de n yang te besa . Membang it an semangat Islam di ma sa lampau dalam memu ni an aja an Islam da i penga u ta ayul. eme de aan pe s. dan mengaja an idup sede ana sebagai pengganti emewa an yang melanda aum muslimin saat itu.

159 4. Memu ni an aja an agama Islam sesuai dengan bentu aslinya, mempe ba ui met d e pengaja an dan menanam an s lida itas selu u umat Islam. Usa a menyeba an id e ide te sebut di atas adala dengan ca a lisan, yaitu be da wa dengan mengunju ngi nege i nege i Islam, mengaja an pada se la dan unive sitas Islam, mene je ma an bu u bu u asing, mene bit an su at aba dan majala , dan mendi i an be b agai ganisasi Islam, bai dalam bidang da wa , pendidi an, p liti , c n mi, m aupun bidang bidang lainnya. . I I I I Y G TERK DU G D M GER K M DER IS SI Ge a an m de nisasi Islam yang dila u an le pa a pemba u itu pada dasa n ya mengandung bebe apa nilai yang penting bagi la i nya suatu dunia ba u Islam d alam mcng adapi tantangan yang se ba mple s pada masa m de n ini. ilai nilai itu te dapat pada wujud ge a an yang di embang an sepe ti be i ut ini. 1. ilai pe satuan (itti ad)

3. ilai pemba uan (tajdid) 4. ilai pe juangan (ji ad fi sabililla ) 5. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man,S. g SM Kelas XII

¡   ¡ ¡     $ ¡ ¡ ¡ F       F ¡    ¡   ¡ ¡  ¡     ¡      $6 ¡ $ F ¡ F  ¡    F      F ¡   ¡ F F   $   ¡   ¡   F F ¡ F F¡ ¡     ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ 6   F F $      $ F ¡       ¡$ F F $ $ $ $ ¡ ¡ F¡ ¡6    

¡ ¡ $ $ $

Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai pe satuan, sepe ti yang dila u an le pa a pemba u untu mewujud an Pan Islamisme ( esatuan umat Islam selu u d unia) dan nasi nalisme ( esatuan umat Islam dan dae a atau nega anya). ita cit a ini yang mengandung nilai nilai pe satuan a ena ide pemba uan Islam adala un tu mengatasi pe peca an di anta a umat Islam da i be bagai fi a , su uisme, da n maz abisme. Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai s lida itas (u uwa islamia ), yaitu pe sauda aan Islam, yang me asa senasib sepenanggungan untu membela sesama umat Islam dalam eadaan su a maupun du a. Islam adala sebua pe sauda aan dunia bagi selu u umatnya. S lida itas ini mengingin an suatu eg t ng y ngan sesama amba lla dan esetia awanan sesama umat Islam. Ge a an m de nisasi Islam, mengandung nilai nilai pemba uan (tajdid). Pemba uan yang dima su d adala pemba uan dalam bidang eagamaan, a la , s sial, e n mi, dan p liti , yaitu dengan mencipta an sistem peme inta an yang lebi dem atis dan meningga l an peme inta an yang t ite dan mend b a sistem peme inta an yang zalim. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai pe juangan (ji ad fi sabililla ). Ka ena ge a an ini umat Islam embali menemu an semangat Islam atau api Islam y ang penu dengan dinami a pe juangan. Umat Islam disada an embali a an pe anny a dalam mengemban tugas agama Islam yang tida te pisa anta a tugas eduniaan d an tugas ea i atan, sebagai manusia se aligus alifa di mu a bumi. Dengan de mi ian, semangat dan esunggu an dalam be agama yang disebut dengan ji ad, menja di m t untu membu ti an ebesa an Islam. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai eme de aan ( u iyya ), te utama u iyya fi i atau eme de aan p i i an. Umat Islam yang sebelumnya diliputi le ta lid yang membabi buta dan a nya mengi uti pi i an ang ang te tentu, dipacu untu be pi i mandi i dan itis (tida asal i ut tetapi be pi i dan mengambil tinda an sesuai dengan emam puan pi i an dan ilmunya). Umat Islam a us mengambil ilmu be dasa an sumbe as li ( lQu ’an dan adis) dan mengambil ilmu pengeta uan m de n untu emajuan dan ebesa an umat Islam. Keme de aan itu juga meliputi eme de aan

¡

F 6 9 F   ¡ ¡

F

¡

¡  

¡

F

$   F ¡ 

 

¡

 

 

¡ 6  

F   ¡

 

 

  ¡

 

 

¡

¡$

6 6

F

 

¡

 

¡

¡

F

F ! F  

6

   

   F

¡ ¡

$

    ! F   ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡   ¡ 6 ¡   ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   F¡ ¡

¡

F

¡

 

F

!

¡    

F

 

¡  

 

$

 

 

F

!

 

F ¡   $  

 

$

2.

ilai s lida itas (u uwa islamia )

  

$

    

§$ $ ! ! ¡ ¡ ¡  

¡  6

 

 

  

F F

  !$ ! 8

¡   $    

F   ¡  

  F $   F ! ¡

¡

F

¡ ¡ 6 ! !8 !8 9 F ¡ ¡     ¡   $ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡$ ¡ F   ¡   F

F  

 

 

$F

¡ F

    $

 

6 ¡ 6¡         ¡     6 ¡     F F ¡  

F   $ $      

F   

 $  

F

F ¡  

 

¡F 6   ! ¡ $

¡   ¡

£

F

160

£ ! ! F    ¡ F   F F           ¡ F F F¡ F 6 $       F $ ¡ ¡ ¡ F ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡  F F $ ¡ F ¡ 6           ¡ ¡         ! F   ¡   ¡       ¡ F   F F F ¡     ¥       ¡     ¡ 6 ¡ 6   ¥     ¡ F   F F ¡ ¡ 6 $ $       F F ¡ F ¡ ¡       F ¡ F $ $ ¡ F   ¡ F F ¡ F F ¡     ¡ F   ¡ 6 $ $ ¡$ $ ¡ $       $ ¡ ¡ 6 6       ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡  $ ¡F 6   6           ¡ ¡  $     ¡ ¡ ¡ 6 $     F ¡ F F $       F F ¡ $F $     F ! ! F ¡F   ¡ ¡ F F ¡ 6 F       F ¡ ¡ F F F $ $     F ¡ F F $ ¡ F $ $ $6 $     F F ¡ ¡   $¡ 6 $ $ F ¡       ¡ ¡ F ¡ F ¡ ¡   F ¡ ¡ 6         F ¡   ¡   ¡ ¡   ¡   $     ¥ ¡ 6 ¡   F ¡F 6 6 $ ! F ! F F ¡  ¥ F ¡ F F   ! ¡ F ¡ 6 ¡     ¡ F F ¡ ¡    ¥ ¡   ¡ ¡ ¡ F F $ ¥ ¡ ¡ F ¡ $ F ¡   F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡ F F $     ¡ F ¡ F   6   ! !8 ! ! !¥ 1! ! ! !! ! ! !1 ! ! !6 1 ! ! !8 ! 9   ! F F F F ! F ! F $ $ 6 $ $ $     F ¡ F ¡ F ¡   6 ¡   $ F ¡ ¡  6 $ $ $   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡ $        ¡   F     ¡ ¡ ¡   ¡ ¡
fisi , yaitu eme de aan untu melepas an di i da i belenggu penjaja an nega a n ega a E pa yang menjaja nege i nege i Islam. Keme de aan da i ete gantungan e n mi, penindasan p liti dan e uasaan, dan bentu bentu ebudayaan a at yan g melanda ebudayaan umat Islam. Itula nilai nilai yang te andung dalam m de n isasi Islam, yang disua a an dan dipe juang an le t t pemba u Islam, s epe ti Mu ammad bdu , amaluddin al fg ani, Mu ammad Iqbal, l Ta tawi, Mu amma d li Pasya, dan sebagainya. D. PERI KU Y G ME ERMI K PE G Y T TER D P M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I ilai nilai pemba uan (m de nisasi Islam) mempunyai penga u besa dalam e idupan umat Islam. Ma a, tumbu la esada an bagi umat Islam untu mengi uti ge a an pemba uan te sebut s e ingga menimbul an ebang itan dunia Islam, bai dalam bidang ilmu pengeta uan, pendidi an, dan p liti , yang se aligus tumbu ge a an mencntang penjaja an. 1. Kebang itan Dunia Islam di idang Ilmu Pengeta uan, Pendidi an, dan P liti Set ela umat Islam mengeta ui emajuan bangsa a at, eti a itu juga te bu a mata d unia Islam, te utama di Tu i dan Mesi , untu memulai usa a usa a yang membang it an umat Islam. Di Mesi , Mu ammad li Pasya tampil untu memaju an ilmu penge ta uan. Usa a ini dilanjut an le l Ta tawi. e at usa a l Ta tawi, dapat di te jema an bu u bu u a at tentang be bagai macam pengeta uan m de n, dan di a ang pula bu u bu u ba u se ta dite bit an be bagai su at aba dan majala penge ta uan. Di Mesi , selain didi i an se la se la te ni , milite , dan ed te an, didi i an pula se la bat batan (ap te e ) pada ta un 1829, se la pe ta mbangan pada ta un 1834, se la pe tanian pada ta un 1836, dan se la pene jem a an pada ta un 1836. Pene jema an bu u bu u be jalan dengan lanca setela ada se la pene jema an, emudian se la ini dise a an pada Ta wil (ulama l z a ). Di se la ini te dapat pa a a li yang be pengeta uan sesuai dengan bidangnya masing masing se ingga bagian da i pene jema di se la ini dibagi menjadi emp at bagian, yaitu bagian ilmu pasti, ilmu ed te an dan fisi a, sast a, dan di T u i ada yang be tugas mempelaja i ilmu ilmu ped man milite untu pe wi a pe wi a Tu i. Di anta a bu u bu u yang dite jema an iala bu u bu u mengenai filsaf at, bi g afi, l gi a, ilmu bumi, p liti , ant p l gi, dan lain lainnya. Mesi b e usa a e as memaju an pendidi an ini. Sebab, ete tinggalan umat Islam yang pa ing menc l adala dalam al pendidi an. Usa ausa a e a a emajuan dalam peng eta uan dan pendidi an ini, selain digali ilmu pengeta uan da i be bagai macam s umbe , juga didi i an se la se la dan pusat pusat pene jema an di atas. Mesi juga be usa a e as untu sege a menguasai ilmu ilmu a at, ma a ma asiswa ma a siswa Mesi dibe i gaji dan di i im untu belaja e nege i a at. Menu ut stati sti , anta a ta un 1813 sampai ta un 1849, tela di i im 311 pelaja dan ma asis wa Mesi e Italia, P ancis, Ingg is, dan ust ia. Di Pa is didi i an pula uma Mesi untu menampung pa a pelaja Mesi . Ide ide pemba uan Islam bu an saja da lam bidang agama, pendidi an, dan pengeta uan, tetapi juga dalam bidang p liti se ingga mela i an ebang itan Islam dalam bidang p liti . al ini dimulai deng an esada an ba wa sistem p liti Islam eti a itu suda menyimpang da i sumbe sumbe aja an Islam. Sepe ti dalam masala alifa yang sebena nya adala mili selu u umat Islam tela be uba menjadi mili bdu a man,S. g SM Kelas XII

6  

  F

¡  

161

F     F¡ F F F       $   ¡   ¡ ¡     ¡ F ¡   6   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡   F 6 F $ ¡ 6 ! F ¡   ¡     ¡ ¡  F F ¡ ¡ ¡ ¡ F     F     ¡ ¡ ¡ $     ¥   F ¡ ¡ ¡ ¡       ¥     F ¡       ¡ ¡ F ¡   F   ¥   ¥ F F ¡ $  6   ¡ $     ¡ F   ¡ ¡ ¡ ! F ¡ ¡  $ 61 6 F     ¡  $ F ! ! 6 $F ! ! F $     ! ¡ ¡ ¡ F F F 6     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡  6      $    ¡ F F ! ! ¡ F ¡ ¡       F     ¡$ F   ¡ F6   $    $   $ $   F $ ¡ F ¡   F ! ! $  ¡   6         F F F 6  6 $   ¡   ¥     ! F F ¡ ¡   ¡ ¡ 6       ¡  ¡ $6 F $ ¡   ! F $                 6   6 !  $       F ! ! ¡ $ $ ¡ 6         F F ! ! F $       ¡ ¡ ¡F $     F 6 ¡ F  F   $ $ $   !   F ! ! ¡ ¡   ¡¡         ¡ ¡   ¡ ¡ $ ¡ 6 6 6     1 ! ¡ F 6 ! 6 6 6 ¡ ¡  $ 6 $ $ $ F ! F ¡ ¡ F ¡ ¡         ! ¡ ¡        ¡ ¡  F   ¡ ¡ 6       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $       ¥   ¡       ¥ F F F¡  !   ¡ ¡ ¡ ¡           $6  $ ¡ ¡ F F $ $  $ F ¡ ¡ ¡  F ¡
suatu g l ngan atau su u se ingga yang be uasa bu an ang yang di e enda i le umat, tetapi anya ang ang te tentu. Te jadinya pe saingan e uasaan anta a umat Islam di Mesi , ab, dan Tu i misalnya, menjadi an tida adanya esatua n dan u uwa umat Islam. Di samping itu, adanya penjaja an bangsa a at, sepe t i ap le n di Mesi dan bangsa a at di nege inege i Islam lainnya, me upa an su atu ancaman ba u bagi e uasaan e uasaan Islam da i lua . Untu mengatasi eada an ini, untu pe tama alinya nege i Islam be usa a mempe uat ang atan pe angny a, sepe ti Tu i dan Mesi , di samping memaju an ideide pemba uannya. dapun ge a an p liti yang men nj l adala yang dila u an le amaluddin al fg ani, yan g menyeba an ide ide Pan Islamisme di dunia Islam. Untu mencapai ide ide Pan I slamisme ini, l fg ani membentu al izb al Watani (Pa tai asi nal) di Mesi , mempe juang an pendidi an unive sal, menyelengga a an eme de aan pe s, dan mem asu an bidang milite e Mesi . tas s ngan Pa tai asi nal itu, l fg ani d apat menguasai Mesi . Raja Mesi , K edewi Ismail, be asil diganti an le put a ma ta Taufiq, yang be janji a an mengada an pemba uan sesuai dengan ide Pa ta i asi nal. Tetapi, pada ta un 1879 l fg ani diusi le Ingg is da i Mesi . amun demi ian, l fg ani te us be juang dan mendi i an ganisasi l U watul Wu sqa di Pa is, yang angg tanya te di i da i ang ang Islam India, Mesi , Su ia , f i a Uta a, dan lain lain. Tujuannya adala untu mempe uat pe sauda aan I slam, membela Islam, dan membawa Islam epada emajuan. Saat itu dite bit an pul a majala I U watul Wusqa, walaupun emudian dila ang le nega a a at a ena majala ini te seba di nega a Islam yang sedang dijaja le nega a nega a E pa. l fg ani menuntut aga c a peme inta an t asi diuba menjadi c a pe me inta an dem asi. Kepala nega a a us mengada an syu a (musyawa a ) dengan p emimpinpemimpin masya a at yang banya mempunyai pengalaman. Pengeta uan manusia seca a individual (pe angan) te batas se ali. l fg ani meng enda i peme int a an epubli yang di dalamnya te dapat ebebasan mengelua an penclapat dan ew ajiban epala nega a untu tundu epada undang undang dasa . Selain itu dalam m asala p liti , l Ta tawi meng enda i ide t ias p liti a dan pat i tisme. Ide i ni sejalan dengan ide I fg ani. Penga u l fg ani besa dalam ge a an p liti ini se ingga pada ta un 1892 Sultan bdul amid di Tu i memanggilnya dalam me encana an p liti Islam e selu u nega a nega a Islam untu menentang E pa ya ng sangat mendesa . 2. Tumbu nya Ge a an Menentang Penjaja an angsa a at Tumbu nya ge a an pemba uan Islam adala suatu esada an umum pa a cende iawan Islam a an te tinggalnya dunia Islam da i dunia a at. Kelema an dunia Islam seca a in te n amat di asa an, sedang an penindasan yang dila u an le bangsa a at me up a an e uatan da i lua yang a us sege a diatasi. Tetapi, umat Islam juga menya da i ba wa untu mengatasi e uatan lua itu tida la muda tanpa mempe uat ey a inan dan semangat juang umat Islam. Ge a an Pan Islamisme le amaluddin al fg ani, me upa an ci al ba al da i ge a an e satuan untu menentang penjaja it u. Ka ena ge a an ini tela membangun semangat ba u Islam dengan tujuan memaju a n umat Islam, yaitu dengan jalan mempe guna an pi i an m de n dengan bentu pe s atuan selu u umat Islam di bawa satu peme inta an Islam (sepe ti zaman alifa ). bdu a man,S. g SM Kelas XII

$

¡

!

!

F   

£

. e p enju u dunia Islam yang dalam ceng e aman penjaja . Ibada a ji sangat efe tif untu mengambil inf masi ge a an ini se ingga umat Islam da i selu u dunia bang it setela me e a menya si an sendi i ge a an pe satuan Isla m di Me a . Untu meng adapi a at. Pa am ini be eya inan ba wa emajuan Islam itu dapat te capai bila Islam be asil melenyap an impe ialisme a at da i nega a nega a Islam. be embang pula ide p at i tisme. pa a jamaa aji sepulang da i Me a menyeba an ide idc ini untu m enentang penjaja . yaitu asa epa lawanan untu mempe ta an an tana ai . ge a an pe satuan umat Islam te seba e selu u dunia Islam. dan a tif membentu ge a an ge a an anti l nialisme. yang le pe njaja .162 Pa am ini sangat ev lusi ne dan te ang te angan antiimpe ialis (anti penjaja ) .S. ide ide ini sengaja ditumpas dan di ata an sebagai fanatisme. yaitu suatu esada an a an a nya sebagai pemili tana ai yang tida b le diganggu gugat le bangsa mana pun. apalagi menjaja nya. a an.sepe ti Ind nesia. Ge a an menentang penjaja ini juga dipenga u i le ide ide nasi nalisme. Di samping itu. g SM Kelas XII ¥ F  F   F F ¡ F ¡   ¡ $ ¡F ¥ F ¡ ¡ ¡   F ¡ F   ¡ F ¡ $   F F$ ¡ $¡ 6   $ $ 6 F   F ¡ ¡   ¡ ¡ 6   F ¡ ¡      ¡   ¡ ¡ ¡    $ F ¡   $   ¡ F       F       6  ¡   6         ¥ ¡ F F   $ F ¡ F F ¡ ¡     $¡   ¡ ¡ !   F ¡ F   F   ! ¡ ¡ 6 ¡ ¡   F ¡ F   F      F $   $ F ¡   F F   £ . bdu a man.

ya itu sebagaimana yang diaja an lQu ’an dan adis. dan Sayyid mad K an. amaluddin al fg ani. ilai pe ju angan (ji ad fi sabililla ) e. ilai pe satuan (itti ad) b. Sye Waliyulla .S. Mu ammad Iqbal. ilai s lida itas (u uwa islamia ) c.163 Di anta a t t pemba a u yang pemi i annya sangat be penga u di dunia Is lam adala Mu ammad bin bdul Wa ab. Sala satu manfaat da i seja a pe embangan pemi i an Islam di dunia adala memu ni an aja an agama Islam sesuai bentu aslinya. Mu ammad Rasyid Rid a. ilai pemba a uan (tajdid) d. g SM Kelas XII   ¡ 6 6!   F ¡  F   ¡ ¥ F F   ¡  F       F 6    F   F  F   ¡   ¡ F F $   F F F¡   $ F ¡     ! F ¡    ¡   F F F F! ! F F F F $ $ 6 $ $ F   F ¡ F ¡ F ! ! ! F F¡   ¡   F F    F £ . ifa a a adawi Rafi al T a tawi. Mu ammad bdu . ilai nilai yang te andung dal am ge a an m de nisasi pada agama Islam adala a. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man.

a. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. ai an ta un 1914 – 1919 7. ecuali .. ef masi yang menimbul an ebang itan Islam e... .. Ketidu an dunia Islam 5..b. adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin d a i be bagai penju u dunia d. Keempat fa t te sebut mend n g te ciptanya . abad XVI II XIIX M e. tida mampu meng adapi se angan E pa... ab e. Tu i. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam..164 e ila tanda silang (x) pada u uf a. aja an alifa yang menetap an edaulatan ba gi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya c. Kemundu an dunia Islam c. a u sebelum ebang itan dunia Islam. ecuali . abad XVIII XIVX M 2. I an b. angsa E pa suda me asa awati a ena ti mbulnya amalan te sebut. 6... a i an ta un 1914 – 1916 b. Scawen lunt (1882) misalnya. eagamaan. ai an ta un 1914 – 1917 e. ai an ta un 1914 – 1918.... c.. maupun e n mi c. p liti . Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at. I a sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a bdu a man. 3. Ke untu an dunia Islam e. eagamaan. abad XVIII XIX M. abad XVIII XX M d. c. a. Spany l c. s sial. a. s sial. a. c. I a d. maupun e n mi b. e.. ib ada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un b.. s sial. . eagamaan. a... Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang . Tu i dalam masa emundu annya. e f masi yang menimbul an ebang itan Pa tai. abad XVIII XIIIX M. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. g SM Kelas XII ¥ ¥ ¡   ¡   $ $   ¡ F F ¡ $ $ F ¡   ¡     ¡ F ¡ F F ¡   ¥     $  ¡ ¡ F¡   ¡ $ ¡  F ¡ F¡ F F ¡ ¥   ¥ ¡ ¡ $ $ 6  $ F ¡   ¡ ¡ $ F   ¥   ¡   ¡ F F F¡ F F ¡ ¡ F ¡ ¥ ¡ $   ¡ F   ¥ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ F     ¡ ¡  F ¡ ¥ 6      !   ¡     ¡ ¡ F   6 ¡   F F ¡   $   ¥   ¡   ¡ ¡  $   $   F ¡ F F   F F¡   F ¡ ¡ ¡  $ ¡ ¡     $ F   F $ $ ¡  F ¡ $ $ $ $ ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ 6 ¡ F   F 6 $     £ ! ! F      ¡  $     F   F ¡ F ¡     ¡    ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ F   ¡    $ ¡       $ F 6   $ $   $ F   F F ¡ ¡ ¡  $ ¡ 6 $ F F¡ ¡ ¡ ¡$ $ $ ¡       ¡ ¡ $   $ F ¡   ¥ 6 ¡  . eagam aan. Kete bela angan dunia Islam b.. b. s sial. maupun e n mi d. p liti . Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada . d. p liti . a. 4. maupun e n mi . alifa (T e m de n questi n f t e calip ate).. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. p liti . ai an ta un 1914 – 1915 d. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan. a.S. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam yang saa t itu be pusat di . yaitu. bai di bidang .. Kebang itan dunia Islam. Sesunggu nya ebang itan umat Islam su da di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i.

Setela Pe ang Dunia I dan e ajaan Tu i tela untu .. T t pemba uan Islam dalam masa sebelum aba d e 19 M sebagai be i ut. jamaa puasa pada setiap ta un yang sema in be tamba d. me e a mendi i an aja an aja an agama b. ta ayul dan bidda . T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama . c. Sultan bdul amid III (1725 1789) e. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Uta a e... d. Sultan bdul amid II (1725 1789) b. at p St dda t. Sulta n bdul amid I yang memel p i ge a an ilafa yang be tujuan . 1702 b. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa a at. a. imaza Ta a a al Muslim una wa Taqaddaman Gai una be pendapat elema an dan emundu an umat Islam a ena . Mu ammad bin bdul Ra im b. e.165 F F     F   F   F   F     F   F F         ¥ F F      $ $ 1 ! F F¡ ¡   6 6 ! 1 ! F    6 6 1 ! 1 ! 6 $       1 ! ¡  F ¡ $  ! F $  $ $     ! F F F ¡   F 6 F ! 1 F    F ! F F¡ 6 ! ! F F ¡ ¡   ¡ $ $ 6 $ $   F ¡ F ¡ F ¡ F¡ F F F¡       ¡ ¡   ¡ ! ! ! F F F F F ! F F F F F F $ $!      ! ! F$ F ¡ 6         6 ¡ ¡ ¡       6     ¡ ¡   ¡ ¡   6 6       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡     ¡       ¡ F ¡   F¡     ¡ F 8 F ¡ F     F ¡ F F F F ¡   F F F ¡ F   F F F ¡ F F   F     F   ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡      F F  $ F¡ $ ¡ ¡ ¡ F  F 8     $   ¡   !   F   F  !   ¡ F   F ¡ F     bdu a man. ab sendi i yang dapat dipe ta an an seb agai sebua nega a 8. Sultan b dul amid I b. b.. 1701 d. d. a. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Selatan d. jamaa um a pada setiap ta un yang sema in be tamba b. Palestina send i i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a d. 13. a. Mu mindan bidda 12.. me e a meninggal an aja an aja an agama e. Sye Waliyulla e... bdu a man bin awa uddin. j amaa zi i pada setiap ta un yang sema in be tamba 9. a... Sultan bdu a man (1725 1789) 15. Pada ndisi sepe t i ini. me e a mengamal an aja an aja an agama d. 1703 e. c. ta un . me e a mela sana an aja an aja an agama. e. Mu ammad bin bdul Ra man d.. Ia la i di ejed. Mu amamd bin bdul Wa ab d. ecuali .. tuyul dan bidda b. Sultan bdul amid IV (1725 1789) c. e. membina pe satua n selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Timu c. Mu ammad bin bdul Mut alib 11.. e uatan umat Islam te leta pada adany a . a.S. di ab Saudi muncul t pemba uan Islam be nama . membe antas . se ang penulis seja a da i me i a (19 21). jin dan syetan e.. amaluddin al fg ani c. Ge a an wa abi dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab.. jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . ta ayul dan M uslim c. Sultan bdul amid I (1725 17 89). Saudi abia. Tu i sendi i yang dapat d ipe ta an an sebagai sebua nega a. 1704. a... Mu ammad bin bdul Wa ab..... lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam.... membina pe satuan selu u dunia Islam dal am meng adapi bangsa Tenga     ¡  F     F ¡ F   ¡ F   ! !   F      £ . Mu ammad bin bdulla c. a. a. g SM Kelas XII b.. I an sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a c. 1705 14. Mu ammad bin bdul Wa ab mengaj a umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. me e a menunai an aja an aja an agama 10. jamaa s alat pada setiap ta un yang sema in be tamba c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful