P. 1
3280793 Modul Pai Sma Kelas Xii

3280793 Modul Pai Sma Kelas Xii

|Views: 346|Likes:
Published by Dian Mustofa

More info:

Published by: Dian Mustofa on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

0 @bdurrahman,S.

Ag SMA Kelas XII

1 DAFTAR JSI SEMESTER I BAB I. AL-QUR’AN A. Surah Al-Kaafiruun ayat 1-6, tentang anjuran bertol eransi B. Surah Yunus ayat 40-41, tentang anjuran bertoleransi C. Surah Al-Kahfi ayat 29, tentang anjuran bertoleransi LATIHAN-1 AL-QUR’AN A. Surah Al-Mujadilah a yat 11, tentang etos kerja B. Surah Al-Jumu’ah ayat 9-10, tentang etos kerja LATIH AN-2 IMAN KEPADA HARI AKHIR A. Iman Kepada Hari Akhir B. Hikmah Beriman Kepada H ari Akhir C. Tanda-Tanda Hari Akhir D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Fungsi I man Kepada Hari Akhir LATIHAN-3 AKHLAQ TERPUJI A. Adil B. Ridha C. Amal Shaleh L ATIHAN-4 PERNIKAHAN A. Hukum Islam Tentang Pernikahan B. Hikmah Pernikahan C. Ta laq dan Rujuk D. Perhitungan Masa Iddah E. Hukum Talaq dan Rujuk F. Ketentuan Pe rkawinan Undang-Undang di Indonesia LATIHAN-5 SEJARAH ISLAM DI INDONESIA A. Perk embangan Islam di Indonesia B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan C. P eranan Umat Islam Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia D. Manfaat Dari Sejarah Perke mbangan Islam Di Indonesia E. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan Terhadap Ma nfaat Dari Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia LATIHAN-6 II. III. IV. V. VI. 3 3 6 8 11 13 13 15 18 20 20 25 25 26 29 31 31 34 37 42 45 45 50 52 59 62 66 71 76 76 81 81 86 87 92 @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

2 SEMESTER II BAB VII. AL-QUR’AN A. Surah Yunus ayat 101, tentang pengembangan IPTEK B. Surah Al-Baqarah ayat 164, tentang pengembangan IPTEK LATIHAN-7 BERIMAN KEPA DA QADHA dan QADAR A. Pengertian Kepada Qadha dan Qadar B. Fungsi Iman Kepada Qa dha dan Qadar C. Hubungan Antara Qadha dan Qadar Dengan Ikhtiar dan Tawakkal D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Iman Kepada Qadha dan Qadar LATIHAN-8 AKHLAQ TE RPUJI A. Pengertian dan Maksud Persatuan B. Pengertian dan Maksud Kerukunan LATI HAN-9 AKHLAQ YANG TERCELA A. Israf B. Tabzir C. Ghibah D. Fitnah LATIHAN-10 MAWA RIS A. Pengertian Ahli Waris B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Ahli Waris C. Dali l Naqli dan Aqli Tentang Ahli Waris D. Ketentuan Tentang Harta Benda Sebelum Pem bagian Warisan E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Perhitungan Dalam Pembagia n Warisan F. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam G. Hikmah Warisan Dalam Isl am LATIHAN-11 SEJARAH ISLAM DI DUNIA A. Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia B. Manfaat dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia C. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Gerakan Modernisasi D. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan T erhadap Manfaat Dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia LATIHAN-12 VIII. IX. X. XI. 96 96 98 102 104 104 106 111 115 118 120 120 122 127 129 129 131 133 134 136 138 138 140 141 143 145 147 148 150 153 153 158 159 160 164 XII. @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

du ahman.1 Membaca QS Al Kafirun. Yunus : 40-41. dan QS. QS. Dan amu u an penyem ah Tuhan yang a u sem ah. Al Kahfi : 29 1. Bacaan Surah Al-Kaafiruun {109}Ayat 1-6 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰'≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó A tinya : 1. agama u". A u tida a an menyem a h apa yang amu sem ah.Ag SMA Kelas XII   ¢   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡   ¢ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡    ¡¡ ¡   £ ¢ . 3. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang anjuran : INDIKATOR : bertoleransi 1. Al Kahfi : 29 1. Yunus : 40-41. 2. Menjelaskan pener apan tajwid Mengartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kand ungan Menghafalkan ayat di rumah 1. 5. Da n a u tida pe nah menjadi penyem ah apa yang amu sem ah.S. 4. Kata anlah: "Hai o ang-o ang yang afi . Untu mulah agamamu. QS. Dan amu tida pe nah (pula) menjadi penyem ah Tuhan yang a u sem ah.3 STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR : 1. 3 Menampilkan perilaku anjuran bertoleransi seperti terkandung dalam QS Al Kafir un. dan u ntu ulah.2 Menyebutkan arti QS Al Kafirun. QS. Yunus : 40-41. dan QS. 6. dan Al Kahfi : 29 Membaca dengan fasih.

Pe ila u yang Men e m in an Isi Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 KISAH SE ANG K ISTIAN MASUK ISLAM E KAT MEMULIAKAN ASYU A' Al isah dise ut an ah a di ota A ay te dapat Qadhi yan g aya.Ag SMA Kelas XII   ¢ e temu dengan   ¡ ¡ ¨ ¥¦   ¡ ¢ ¢ ¡     ¡ ¡     ¡   ¡   ¢ ¤   ¢ ¡ ¡ ¢     ¡   ¡ ¢ ¡ ¡         ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¢    ¨ ¡ ¡ ¤ ¢ ¡ ¢ ¤ ¢   ¢   ¢  ¢ ¡ ¡ ¡   ¡         ¡ ¡ ¡ ¡ ¨§ ¢ ¢   ¡     ¢   ¢   ¤ ¢   ¡ ¢ ¢ ¡   ¡ ¢     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¦¡     ¡ ¡ ¢ ¤ ¢     ¡   ¡         ¡ ¤   ¡       ¡ ¡ ¡ ¡  ¥   ¢ ¡   ¡ ¨ ¡     ¡ ¡ ¡ ¦   ¢ ¡¡ ¢   ¢   ¢  ¢   ¢ ¡ ¢ ¤ ¤ ¡  §       ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   ¢ ¢ ¦   ¡ ¦¢ ¢   ¥ ¢ ¤ ¥ ¡     ¡ ¤      ¢   ¢ £ ¢ . e atalah si mis in tadi : "Wahai tuan Qadhi. saya seo ang mis in yang mempunyai tanggungan elua ga. meme intah an epada Na i Muhammad J untu mengata an ep ada o ang-o ang Kafi ah a a u tida a an menyem ah apa yang amu sem ah dan a mu juga tida a an menyem ah apa yang a u sem ah. Da i su ah te se ut menyata an ah a agama Islam sangat t egas se ali epada aum afi .aya. saya mem inta pe tolongan da ipada tuan. dan tempat e henti 3.S. Suatu ha i e etulan ha i Asyu a' datanglah seo ang mis in meminta sede ah. 4. a ena u usan agama adalah u usan di i masing-masing dan te gantung da i hidayah da i . Demi eho matan dan emuliaan ha i ini. meme intah an epada Na i M uhammad J untu mengata an epada o ang-o ang Kafi ah a agi u agama u dan a gi amu agama amu. "Datan glah selepas a tu zoho !" Selepas sem ahyang zoho o ang mis in itu pun datang demi memenuhi janjinya. . lima potong daging dan duit dua di ham. . Pene apan Ilmu Taj id dalam Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 Kalimat Hu um a aan Mad ‘A idh Lissu un Mad Asli I hfa Idgham ighunnah Qalqalah sedang A ti a aan ang-o ang afi Tida Kamu Tida a an menyem ah Apa yang a u sem ah Se a se elumnya e a is _ _ (tan in) disam ut hu uf ( alif) se elumnya e a is _ mati ( hu uf Qalqalah) tida e tasydid. dan juga tida mema sa an agama epada o ang-o an g afi .4 2. d. ma a e ilah saya sede ah se ada nya e upa sepu luh eping oti. Kita sela u umat Islam ma i t unju an dan e i ontoh tauladan yang ai . aga me e a yang afi te ta i dan mau masu Islam dengan ehenda sendi i tanpa pa saan. Sayangnya si Qadhi aya itu tida menepati janjinya dan menyu uh si mis in datang lagi selepas sem ahyang Asa . Apa ila dia datang selep as a tu yang dijanji an untu ali du ahman." Qadhi menja a . Kandungan Su ah Al-Kaafi uun {109}Ayat 1-6 Da i ayat di atas dapat disimpul a n se agai e i ut : a. Ke aji an ita hanya mem e itahu dan mengaja aga me e a tahu dan paham mana agama yang ena dan yang salah.

"Kata an apa hajatmu pada u!" e ata si peminta sede ah. Kepada o ang K istian itu si mis in mint a sede ah. "Mengapa anda egitu." Kata Qadhi. Kata Qadhi. Kini angunan itu dimili i oleh seo ang K istian.ata e salut emas dan se uah lagi dipe uat da ipada yaqut yang e ilau. "Ha i apa ah ha i ini?" "Ha i ini ha i Asyu a". ti ati a te lihat di hadapan matanya dua uah angunan yang anti . "Tuan. "Amal apa ah ge angan yang au uat semalam hingga au dapat p ahala dua uah angunan yang sangat anti ?" ang K istian itu pun men e ita an tentang amal yang dipe uatnya ah a ia telah e sede ah epada fa i mis in ya ng meme lu annya pada ha i Asyu a' itu. "Juallah amal itu epada u d engan ha ga se atus i u di ham. "Ang at epalamu!" ata sua a dalam mimpinya. e ata si K istian." Apa ila Qadhi angun da i tidu nya . Selanjutnya ia mengang at epala. sam il mene ang an eutamaan dan isah. Adapun Qadhi yang i i telah e mimpi di dalam t idu nya.isah ha i Asyu a'. "Saya meme lu an sepuluh eping o ti.5 Di a tu si mis in jalan men a i ma anan. "Semua angunan ini adalah untu amu andai an saja amu mahu memenuhi hajat si peminta sede ah itu. Si peminta sede ah pun ali deng an gem i a epada elua ganya.S.Ag SMA Kelas XII ¡   ¢   ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¦   ¡   ¡ ¢   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   ¡ ¡ ¢  ¦ ¡   ¢     ¢   ¢ ¢   ¡ ¡ ¤ ¢ ¡   ¢ ¡     ¢ ¢ ¡       ¦   ¡     ¢ ¢ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢    § ¡   ¡ ¡ ¢ ¤   ¢ ¡     ¢     ¢ ¢ ¡   ¡   ¢ ¡  ¥ ¡ ¡     ¡ ¡       ¢   ¢ ¡       ¤   ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¦ ¤ ¡ ¡ ¤ ¦ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢     ¡ ¢       ¢       ¡   ¢ ¢  ¢ ¢     ¡   ¡     ¡ ¡ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¢ ¢   ¢      ¦ ¢ ¡ ¡       ¡ ¡ ¡  ¥ ¡  ¢       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¢ ¡ ¡   ¡    ¡ ¤ ¡ ¢ ¢ ¨   ¢   ¡ ¡ ¡ ¢   £ ¢ ¢ ¡ .eli an se al ipun dengan ha ga umi se ta seisinya. Se uah angunan dipe uat da i atu." Kata si K istian. untu siapa angunan yang sangat anti ini?" Te denga ja a an. ata si mis in. demi eagungan dan e esa an ha i ini e ilah saya sede ah unt u elua ga saya." Dengan sege a ia mem e i si pe minta sede ah semua epe luan yang dimintanya. lima potong daging dan uang dua di ham saja." Si K istian e tanya. upanya o ang K istian itu sangat te ta i mendenga e ita si peminta sede ah dan hatinya e enan untu mem e i sede ah. du ahman. Ia e tanya. "Ya Tuhan. "Ketahuilah ahai Qadhi. sedang an anda u an seo ang Islam?" Keti a itu juga o ang K istian itu mem uang tanda sali nya dan mengu ap an dua alimah syahadat se ta menga ui e ena an agama ya ng di a a oleh Na i v . Qadhi e tanya e pada si K istian. ses ungguhnya amal ai yang dite ima oleh Allah tida dapat dipe jual. iapun pe gi epada K istian yang dima sud an dalam mimpinya.ilauan a nanya. ia melintas di depan seo ang istian sedang dudu -dudu di hadapan umahnya.

Keti a abi Muhammad . amu b e lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap ap a yang amu e ja an". Dan di anta a me e a ada o ang-o ang yang be iman epada Al Qu ’an.6 1. Tuhanmu le bih mengetahui tentang o ang-o ang yang be buat e u a an. 41. a alah dengan Fasih Su ah Yunus {10} ayat 40-41 β)ρ ∩ ⊃∪ ⎦⎪‰¡ ϑ9$/ Ο=æ& 7/‘ρ 4 ⎯μ/ ∅Βσƒ ω ⎯Β Νκ]Βρ ⎯μ/ ⎯Βσƒ ⎯Β Νκ]Βρ Îu t Ï Å ø ß ø$Î Þ n÷ A tinya : 40. yaitu me e a yang mu y i dan be buat zalim e ta aniaya. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Yunu {10} Ayat 40-4 1 Kalimat Hu um acaan Izha Halqi Idgham ighunnah Idgham ilaghunnah I hfa Izha Syafa i A ti acaan Dan dianta a me e a Ada o ang-o ang yang be iman Ada pula o ango ang yang tida be iman Kamu Yang amu e ja an Sebab 3. apa yang me e a pe buat ha u dipe tanggungja ab an. mengetahui o ang-o a ng yang be buat e u a an di bumi. @bdu ahman. o an g-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida b. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. 2.Ag SMA Kela XII ©       © ¡ ¤ ¡     ¡   ©     ¤   ¡© ¡   © ¡ ©   ©   © ¡ ¡     mati be temu dengan 〈 mati be temu dengan mati be temu dengan     ¡ ¡     ¡ © ©     ¡ ¡   ¡ ¡       ¥ ¡ ¡ © ¡   ¡   ¡     ¡   ¡   ¤   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¥       ¡       ¥ ¡ ¡   ¡               © ©¡       ¡ ¡   ¡    § ©   ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¡     ¥ ¥     ¡ ¡   ¡ ¡©   ¤ ¦        ¡   ¥ ¡     ©   . A tinya.S. c. i a me e a mendu ta an amu. dan di anta anya ada (pula) o ang-o ang yang tida be iman epadanya. Kandungan Su at Yunu {10} ayat 40-41 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a. ang-o ang yang tetap mendu ta annya ma a bia lah bagi me e a p e e jaan me e a. diutu dengan memba a Al-Qu an.

Hal ini te bu ti hampi emua i a di e olahnya tida mau i ut bc d a ma i ata.Ag SMA Kela XII © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡¡ ¤   ¡   ¡   ¡       ¡ © ©  © © ©   ¡   ¡ ¡   © © © ©   ¤ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     § ¡ ¡   © © ©       ¡ ©   ©   © ¡     ¡ ¡   ¡     ¡ © ¡ ¡ ©   ¡   © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡         © ¡ ¡ © ©   ¤© ©   ¡ ¡ ¡   © © ¡ ©     © § ¡ ¡ © ¤ ©     © ©   ¡ © ©     ¥ © © © ¤     ¡ © © ¤       ¡ © ©   ¤© ©   ¡ © © ¡ ©   ¡ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ©§     ¡   ¡ ¡ ¡         © ¡ ©    ¡ ¡ ©   ¡  ¡ ¡ ¡ © © ¤    ¡   ¡  ©¡ © ©   © ¤© ©     ¡ © ¡   ¡   ¡ ¡   © © © ©¡ ¥     ¡ ©    ¥ ¡ © ¡ © ¡ ¡ ©¡   ¡   § ¡   © © © ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¡¤ ¤ ¥ ¡© © © ¥ ¡ © © ¡ ¡ ¡ © ©     © ¤     § ¡   ¡ © ¡      © § ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © © © ¡ ¤© © © ¤   © ¡   © §      ©       ©     © ¡ ¡ ¤© ¡ © ¡   © ©     ¡  § ¡ ©     © © ¡ © ¡   ©   ¡ ¡     ¡ ¡   ¡   ¤ © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ © ¡ © ¡ ¤     § ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤ © ©   ¡ © ¡ © © ¡   ¡ © ©        ©¡   © © © © ¥   ¡ ¡ © ¡ § © ¤   ©   ¥ . hampi emua i a di e olah itu i ut be da ma i at a. Si ap diam ini dia ti an oleh o u h ebagai tanda etuju. apat SIS menyetujui encana be da ma i ata yang diu ul an oleh etua SIS itu. dia mengancam me e a yang tida menyetujui encananya. Dia tole an te hadap pendapat teman-temannya. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10} Ayat 40-41 Abdu ahman adalah Ketua SIS ( gani a i Si a Int a Se olah) di e olahnya. apalagi dalam u u an pepe angan. mema a. U ul me e a tida di etujui. tida dengan ca a-ca a yang manu ia i.eputu an mu ya a ah itu. o u h menjadi be ang dan be i e a mempe tahan an pendapatnya. be hati a a tentulah m e e a a an menjauh an di i da i beliau. Di e olah lain. M e e a tetap be juang dan be jihad di jalan dengan te ad yang bulat tanpa menghi au an bahaya dan e ulitan yang me e a hadapi. m e e a mengu ul an tempat lain yang lebih de at ehingga biayanya lebih ecil. A ibatnya. Dia mempunyai ide be da ma i ata e lua ota pada libu an mendatang. Ide o u h memang bagu . Pada aat pela anaan. edang an contoh II menggamba an pel a anaan yang ebali nya. Contoh I menggamba an pela anaan buti nilai "tid a mema a an ehenda epada o ang lain". A hi nya. Pada apat SIS. leh a ena itu. ebagai etua SIS di e olahnya. dan me umu an ehenda apat. Yang te jadi pada contoh II adalah ebali nya. ehingga menyebab an aum M u limin mende ita e alahan. bah a tempat itu memang bagu e ali untu di unjungi. membe i e empat an epada teman-temannya untu be pendapat. Me e a be ta a al atau menye ah an di i epenuhnya epada .S. tida mema a an idenya. Di amping itu Ra ulullah elalu be mu ya a ah dengan me e a dalam egala hal. hampi emua i a e empa ti da mau i ut be da ma i ata. A hi n ya. Andai ata abi v be i ap e a .7 4.a an yang diaju an oleh teman-temannya. ah an. tetapi ha u diingat bah a tida etiap ide yang menu utnya bagu eca a otomati bagu juga bagi o ang lain. dan menampung eca a bai a an. @bdu ahman. Abdu ahman mempunyai ide yang bai dan di ampai an eca a bai . a ena eputu an itu me upa an eputu an me e a endi i be ama Ra ulullah . menanggapi. dan mengancam temantemann ya. jela . Ca a o u h aga idenya dit e ima. a ena tida ada yang dapat membela aum Mu limin e lain . Men anggapi hal ini. teman-temannya menjadi diam. o u h memimpin apat e ncana be da ma i ata e Pulau ali. Pada aat pendafta an. leh a ena itu. Ca a inilah yang bia a di ebu t mu ya a ah-mufa at. idenya itu di ampai an epada teman-temannya dengan baha a yang bai . menampun g u ul-u ul me e a. eputu an dan pela anaan ha il apat SIS didu ung epenuhnya oleh teman-temannya. bah an mema’af annya dan memohon an untu me e a ampunan da i . eputu an apat SIS itu be ifat emu ehingga gagal dalam pela anaannya. tetapi Ra ulullah tetap be i ap lemah lembut dan tida ma ah te hadap yang melangga itu. Pada contoh 1. Teman-temannya ependapat. ayangnya pulau itu leta nya jauh e ali d a i e olahnya ehingga meme lu an biaya yang elatif tinggi. Hal ini te bu ti hampi emua i a di e ol ahnya i ut be da ma i ata. aum Mu limin patuh mela ana an eputu an. Contoh lain epe ti :te jadinya pelangga an-pelangga an yang dila u an oleh ebagian aum Mu limin pada pepe angan Uhud.

Keti a abi v diutu dengan memba a Al-Qu an. telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a. Pe ne apan Ilmu Taj id dalam Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Kalimat Hu um acaan Idgham ilaghunnah I hfa Idgham ighunnah Mad A li A ti ac aan Da i Tuhan mu a ang iapa yang ingin Henda me e a be iman Dan ji a me e a meminta minum Sebab ¡ ¡   ¡     ¡   ¥   ¡© ¡ ©   © ¡ © ¡   © ¡       ¡   ¥   © © ¡     ¡     © ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡ © © © © © ¡ © ¡     ©   ¡     © ¡ ¡   ¥         ¡  ©     © © ¡ ¡ ¡ ©   ¥ ©   ¤     ¡     ¥ ¡ ¡       ¡   © ¡ ¡       ¡    ¡     ¡ ¥ ¡ !   © .S. ma a ba ang iapa yan g ingin (be iman) henda lah ia be iman. Si aan bagi o ang yang tida be iman. Kandungan Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a. 9# ≅%ρ Ï Î © Ï t ô t ô t r — t ∩ ®∪ $) ? Β N™$™ρ Ü># ³9# ¸ x öã ô u !y u u¤ $ {29} Dan ata anlah: "Kebena an itu datangnya da i Tuhanmu. mengata an epada umat abi . Itulah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele .8 1. dan ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia l ah ia afi ". c. yang gejola nya mengepung me e a. Itul ah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . acalah dengan Fa ih Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 3. Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a . o ang-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida .” @bdu ahman. ni caya me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. dan ba ang iapa yang in gin ( afi ) bia lah ia afi ". b. yang gejola nya mengepung me e a. ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman.” 2.Ag SMA Kela XII   ¡   © ¡© ¡ ¡   ¡   ¡   ¡ ©   ¡ ©     ©   ¡ ¡ ¡   ©   ¡   © ¤     ¡     mati be temu dengan mati be temu dengan mati be temu dengan   t⎦⎫ϑ=≈à=9 $Ρ‰Gã& $Ρ) 4 3‹=ù ™$© ∅Βρ ⎯Βσ‹=ù ™$© ⎯ϑù ( Ο3/‘ ⎯Β . Dan ji a me e a meminta minum.

9 4. yang menjadi pen entu ialah eimanan te hadap ya. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 ELAYA MUKMI DA ELAYA KAFIR Pada zaman dulu. mempe lihat an epada malai at temp at yang di edia an oleh ya untu nelayan mu min itu. Ke ayaan dan eme ahan di dunia tida eme tinya be e alan di a hi at. iaitu ebuah yu ga. Hingga e le at enja. Ha ilnya tida ada ee o pun i an yang te ang ut pada ja ingnya. Se ungguhnya tida be guna lang ung apa yang dia dapat di dunia dulu edang an tempat embalinya adalah ne a a jahannam.afi . e ata malai at "Alang ah malangnya na ib i. egitu juga eme ahan yang be i an epada e eo ang bu an be ma na me edhainya.S. Ke u ahan di dunia bu an be ma na tida menyu a i e eo ang. Si. Apalah ma nanya eme ahan ji a tida men yu u i dan be iman dengan . @bdu ahman." Setelah itu mempe lihat an tempat yang di edia an untu nelayan afi . Apabila meneba jalanya. Ha il tang apa nnya amat banya . eo ang mu min dan eo an g lagi afi . Dunia adalah yu ga o ang afi .Ag SMA Kela XII   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡© ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡  ¥ ¡ © ©   ©  © ¡ ©    ¡     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ © © ¤  ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ©   ¡ © ¡   © © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡   ©¡ © ¡ ¡     ¡   ¡   © ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¤ ¡   ¡ ©   ¡ ¡   ¡   ©   ¡ © ©   © ¡ ¡       ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡   © © © © © ¤ ¡   ¡ ©   ¤   © © ¥ ¡ © ©   ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡© © © ¡ ¡ © ©¡   © ¡ ¡ ¡ © ©     ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ©  ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © ¡ © ©     ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡  ¥©     ¡ © © © ¡ ©¡ ©   ¡ ©       © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡© ©   ¡ ¡     ¤ © ¡ © ¡ ¡   ©   ¥ ¡ © ¡     ¡ ¡   ¡ ¡      © ¡ ©   © . nelayan mu min tida be jaya mendapat e ba ang i an mana ala i. i-mu min itu menyebut nama . Ke enangan ata u e u ahan e eo ang bu an menjadi tola u u bagi e edhaan . Malai at yang melihat eadaan nelayan mu min ini be a a impati lalu mengadu epada . Ke u ahan o ang mu min di dunia tida ebe apa ji a dibanding an dengan eni matan yang di edia an di yu ga. S ema a meneba jala.afi yang memba a be ba ul-ba ul i an pulang dengan a a bangga dan bong a . nelayan afi menyebut nama tuhan be halanya. Ke enangan o ang afi di dunia ta be bal a ji a dibanding an dengan azab e a yang di edia an di ne a a. namun nelayan mu min itu tetap be aba e ta edha dengan apa yang ta di an. ada dua o ang nelayan. angan be pu tu a a. ece a atau edih apabila melihat o ang afi enang dan me ah dalam e hidupan di dunia Keimanan e eo ang adalah lebih mahal da ipada dunia dan i inya . e ungguhnya tida membe i a ti apa-apa pun pende itaan di du nia ini ji a dia mendapat tempat di yu ga . Pada uatu ha i edua-duanya tu un e laut untu menang ap i an. Redha di ata ta di Ilahi adalah ifat mu min ejati.afi itu embali dengan memba a i an yang angat banya ." Mo al & I’tiba : Kediaman mu min adalah di yu ga mana ala ediaman afi adalah di ne a a. e at a malai at "Demi . Me ipun pulang dengan tangan o ong. e lainan pula dengan nelayan mu min.

3.10 1. ba u emudian epada ma ya a at lua . I lam angat menganju an umatnya untu memili i i ap tole an. Si ap tole an i dengan o ang lain ha u dimulai da i elua ga. @bdu ahman. ada yang be iman dan ada yang tid a be iman.Ag SMA Kela XII   © © ¡    ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡   ¡ ©   ¡     ¡   © ©     ¡ © ¡ © ©            © ¡  § . 2. diutu . yait u mengha gai dan mengho mati pe bedaan yang ada pada o ang lain.S. ang Qu ai y eti a abi Muhammad .

106 c.. bagi u agama u dan bagi amu agama me e a e.S.. c. bagaimana I lam be teman b. yang gejola nya mengepung me e a... bagaimana I l am be tole an i. Yu nu ayat 41.... ma u I lam dengan ehenda o ang tua tanpa pa aan 6. bagi u agama u dan ba gi amu agama aya c. a. ma u I lam dengan ehenda emua tanpa pa aan e. 108 b. a. d.b. Yunu ayat 43 c.Ag SMA Kela XII . d an ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia lah ia afi ". Dalam ebuah ayat be fi man yang a tinya “Dan ata anlah: "Kebena an itu datan gnya da i Tuhanmu.. ni caya me e a a an dibe i @bdu ahman. b. 107 e.. 2. Kit a ela u umat I lam ma i tunju an dan be i contoh tauladan yang bai . “A u tida a an menyembah apa y ang amu embah” Ini a ti u ah Kafi un ayat e . ma a ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman. a.. bagaimana I lam be bagi 2. bagi u agama u dan bagi amu agama ita d. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. amu be lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap apa yang amu e ja an"Ini me upa an a ti da i u ah . e i ut bebe apa ifat teman yang bai . a. c. ma u I lam dengan ehenda endi i ha u pa aan c. 5. 3 b.. d.. Yunu ayat 42 e. Ia elalu menutupi e u angan atau cacatmu. bagi u agama u dan bagi amu agama emua b. Ia elalu be ata bohong dan tida juju 8. bagi u agama u dan bagi amu agama amu.. 4 e. Ia e lalu membu a e u angan atau cacatmu e. Su ah Al-Kaafi uun adalah u a y ang e . ya ni .11 ¡     ¡ ©¡     ©   © ¡ ¡ ¡   © © ©   ¡ ¡   ¡   ¡   © ¡       ¡ © ¡      ¡         ¡ ¡ © ¡ ¡  ©   ©¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ¡   ¥ ©   ©     ¡       ©   ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡ ¡© ¡ © © ©¡ ¡ ¡ © ¡ © © ¡ © ©     ¡ © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡     © © ¤ ¡     ¡ ©  © © ¡   © ¡ © ¡     ©          ¡   ¡     ©   ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © © © ¡   ¡ ¡     ©   © ¡ ¡ © ©¡ © ¡© ¡   ¡ © © ¡ © ¡ ¡ ¡    ©   ¡ © ¡ ¡ © ¡   © © ¡ ©   ¡ ¡©       ¡ ¡ ¡ ¤   ¥ © e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a.. Ia tida a an be buat bai epadamu c. “ i a me e a men du ta an amu.... meme intah an epada abi Muhammad untu mengata an epada o ang-o ang Kafi b ah a . Yunu ayat 44 7.. 109. Dan j i a me e a meminta minum. a.. 5 c. 6 4. Su ah Al-Kaafi uun Ayat 1-6 menjela an tentang . bagaimana I lam be auda a e. d. a. Yunu ayat 40 d.. aga me e a yang afi te ta i dan mau . Se ungguhnya Kami telah ed ia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a.. Ia tida u a membantumu b. ma u I lam de ngan ehenda endi i tanpa pa aan. d. bagaimana I lam be mu uhan d. ma u I lam dengan ehenda endi i denga n pa aan b. a. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1. 105 3.

15 c. 18. Al-Kahfi ayat 26 b. Al-Kahfi ay at 27 e. 9. dalam Al-Qu ’an a.12 minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a.. d. a.. be i yang mend idih yang menghangu an tangan @bdu ahman.Ag SMA Kela XII © ¡ ¡ © ¡ ¡       © © ¡   ¡   ©¡ ¡ © ¡ ¡ ©¡ ¡© ¡       © © ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © ©   © © ¡     © ¡  ©     ¡   © ¡ ©      ¡   .” A ti ayat di ata . Al-Kahfi ayat 29. 17 b. Su ah Al-Kahfi adalah u ah e . Itulah minu man yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . be i yang mendidih yang menghangu an celana c. d... Al-Kahfi ayat 28 c.. a. 14 10.. be i yang mendidih yang menghangu an baj u b. Al-Kahfi ayat 25 d..... Si aan bagi o ang yang t ida be iman.S. telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an d ibe i minum dengan ai epe ti . be i yang mendidih yang menghangu an a i e. te dapat dalam u ah . 16 e. be i yang mendidih yang men ghangu an mu a.

apabila di ata an epadamu: " e lap ang-lapanglah dalam majeli ".Mujaadilah {58} Ayat 11 : ( Ν39 !# x¡ ƒ #θs|¡ù$ù §=≈fϑ9# †û #θs¡ ? Ν39 ≅Š% #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ ö ä s ª $ Ë | ø t ª $ ö t ( â à $ ( â à $ Ÿ Ï Îu ∩⊇ ∪ 7z tβθ=ϑè? $ϑ/ !#ρ × Îy èy ÷ y Î ª $u A tinya : {11} Hai o ang-o ang yang be iman. ni caya a an membe i elapangan untu mu. Menjela an pene apan taj id Menga ti an eca a ha f Menyimpul an i i andungan Menghafal an ayat di umah ¡   ¡ ©   ©   ©     § ©     ¡   ¡ © ¡   § ¡ © §    ¡ ¡ ¥ e ja : 2. Dan Maha Mengetahui apa yang amu e ja an. acalah dengan Fa ih Su ah Al. ni caya a an meninggi an o ang-o ang yang be iman di anta amu dan o ang-o ang yang dibe i il mu pengetahuan bebe apa de ajat. ma a lapang anlah.13 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 2.2 Menyebut an a ti QS e ila u eto e ja epe 9-10 Membaca dengan fa iah Mente jemah an ayat Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : 9-10 2. Memahami ayat-ayat al Qu ’an tentang eto : 11 dan Al umuah : 9-10 I DIKAT R : 1.S. Dan apabila di ata an: " e di ilah amu.3 Menampil an p ti te andung dalam QS Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : ih.” @bdu ahman. ma a be di ilah.Ag SMA Kela XII ¡     ¥ © ¡   ¡   © ¡       © ¡   ¡ ¡         ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   ¡ ¡   ©     ¥ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡  ¡ © ¡       © ©   2.1 Membaca QS Al Mujadalah     .

ilai manu ia te leta epada ting at eimanannya epada dan ting at im an te gantung epada ting at ilmunya yang ia mili i dan ting at ilmu juga te gan tung epada ’amal yang ia la u an e ta ting at ’amal te gantung da i ei hla an hat inya be buat apa ah a ena atau a ena yang lain. te utama Ilmu agama aga eimanan ita ema in mening at. Henda lah o ang-o ang y ang menghadi i pe temuan atau pe idangan. ama. e u ahalah menca i i lmu. b.S.14 3. d.ama menjaga ua ana yang damai. bai yang te lebih dahulu datang maup un yang te bela ang. f. aman dan tent am dala m pe idangan. i a pemimpin idang meminta aga meluang an bebe apa tempat dudu untu o ango ang y ang diho mati. c. be ilmu dan be amal haleh e. @bdu ahman.Mujaadilah {58} Ayat 11 Da i ayat di ata dapat di impul an ebagai be i ut : a. e lapang-lapanglah ita dalam uatu pe temuan / majeli dengan membe i an tempat epada auda a. g. meninggi an de ajat o ang-o ang yang be umpul padanya tiga ha l.auda a ita yang ba u datang. ang-o ang ya ng be iman dan be ilmu lebih mulia dan tinggi de ajatnya di i i dibanding o ang yang be iman tapi tida be ilmu apalagi dengan o ang yang be ilmu yang tida be iman.Mujaadilah {58} Ayat 11 Kalimat Hu um acaan Mad A li I hfa I hfa Mad A li Mad ’A idh li u un A ti Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab   ¡ ©© ¡   ¡   ©       ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡   ©¡           ¡ © © ©  ¡   ¡   ©   ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ©     ¡   ¡   ¥ © ©   ¡   ©     ¡ ¡     © © ¤   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡ ¥ ¡   ¡ ©     ¡   ©  ¡     © ¡         acaan mati be tem ©    ¡      © ¡ . yaitu o ang yang be iman. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Al. Kandungan Su at Al.Ag SMA Kela XII   © ¡   ¡   ©     ¡ ¡     ©   ¡ ¡          § ©   ¡ ¥ ¡  ¡   © ¡   ¡ ¡   © © ¡     mati ebelumnya be ba i __ a be ba i _ a hi alimat mati be temu dengan ¥ 2. ma a henda lah dii uti pe mintaan itu.

Ka ena dengan be ibadah. me de a.Œ#ρ !# ≅Òù ⎯Β #θóG/#ρ Ú‘{# ß Îø è ö ä ‾y © Z Ï x © $ ( ã ä ø $u « $ ô Ï ( ä t ö $u A tinya : {9} "Hai o ang-o ang yang be iman.S. apabila a tu halat um’at telah tiba dan telah ada pa nggilan dengan ua a azan untu menge ja an halat um’at ma a egala egiatan ha u ditinggal an. be ege alah amu epada mengingat dan tinggal anlah jual be li. Pada ayat ini. Ayat 9 menyebut an bah a mela ana an halat um’at hu umnya ajib atau fa du ain.umu ah Ayat 9-10 a. dan tida edang dalam pe jalanan. Yang demi ian itu lebih bai bagimu ji a amu mengetahui. yaitu dengan menja lan an halat dengan hu yu dan te un. anta a lain ebagai be i ut : 1) e amal untu epentingan a hi at. Ayat 10 ada tiga hal yang dapat diambil pelaja an.Œ ’<) #θyè™$ù πèϑf9# #ρ . 2. {10} "Apabila tela h ditunai an halat ma a be teba anlah amu di mu a bumi.Ag SMA Kela XII     © © © ¡ ¡ © ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¤ ¤ © ¡   ¤ ¡ ¡   © ¡   ¡ ¤ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ©   ¡ ©¡ ¤ ¡ © ¤ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ©     ¡ ¡       © ¡ ¡ ¡   ¥ ¡   © © ¤ ¡   ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © mati ebelumnya be ba i __ mati be temu dengan   © © ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡   ¡ ¡   ¡     ©   © © ¡   ¡     ©  ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¥ © ¡ § ¡ © © © ©    ¥ ¥ ¡ ¡ © © ©¡     © mati be tem   . umu ah Ayat 9-10 Kalimat Hu um acaan Mad A li Idgham bighunnah Idgham bilaghunnah I hfa I hfa A ti acaan Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab n   3. Pene apan Ilmu Taj id dalam S u ah AI-. Kandungan Su ah AI.umu ah Ayat 9-10 ( u « $ Ì ø Ï 4 nÎ (ö ó $ Ï y ß à ø$ Ï ö t Ï Í 4 n¢ Ï š #ρâ‘Œρ !# . ehat.ya. a tinya ajib dila ana an oleh eti ap mu lim la i-la i yang udah de a a. dan ca ilah a unia da n ingatlah banya -banya upaya amu be untung. leh a ena itu. h alat yang @bdu ahman. Sedang an untu pe empuan dan ana -ana tida di ajib an mela ana an halat um’at. Ayat ini menega an bah a mencipta an ma nu ia adalah aga me e a be ibadah epada. apabila di e u untu menunai an ha lat pada ha i um’at.15 1. manu ia a an dapat meni mati ehidupannya yang abadi di a hi at nanti. b. acalah dengan Fa ih Su ah AI.

SM elas XII ¨  !     © © ©   ¡                          ¡ ¡ ¡ ©       ©       ¡ ¡© ¡         ©   ¡  ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ ¡ ¡   ¡     © ¡ ©     ¡ ¡     ¡© ¡ ¡ ©   © ©          !             §     ¡ © !   ¡  ¡         ¡ ¥   © © ©   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   !      ¥       ©     ©  ¡ ©   ¡ ©        # !   ©       § ¡ ¡ ¤ ©     ! ¡     ¡     ¡     § ¡   ©   ¥        " ¥ ! © ¡ ©¡       ¡ ¡   .16 ditega an a ena halatlah yang ela pe tama ali a an dihi ab atau dipe hitun g an di ha i iamat. a a bah a ia di dunia dan akhi at. . tetapi bila halatnya jele ma a jele lah amalan-amalan yang lain nya. beke jalah untuk duniamu seba ai bekal hidu di dunia ." an an menca i dunia saja dan lu a akhi at." (QS. Sabda abi yang a tinya "Amalan eo ang hamba yang pe tama dipe hitu tg a n di ha i iamat adalah halatnya.umuah a at 9-10 adalah sehabis melakukan shal at um’at kemudian menca i ke idhaan dan ezeki den an be ba ai ke iatan. kita aka n menda at kebaha iaan ka ena mene ima anu e ah an kita usahakan. be ilah kami keba ikan di dunia dan kebaikan di akhi at dan eliha alah kami da i siksa ne aka". a an tetapi ajib be u aha (i htia ) untu epentingan ibadah. Sebali nya. 4. leh ka ena itu. Sebalikn a.ya. Thab ani ) 2) e u aha menca i anuge ah di mu a bumi etelah menjalan an halat. ins a . Pe ilaku van Mence minkan Isi Su ah I.umu ah at 9-10 Sehabis shalat kita be doa: " a Tuhan kami. be ilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi at. In atlah. e ilaku an sesuai den an Su ah l. dan apabila halat tya jele ma a jele lah elu uh amalannya.‹/ Ογ/θ=% ⎦ ΚÜ?ρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# Ü èà ø$ ’ ô s « $ Ì ò " ( aitu) o an -o an an be iman dan hati me eka menjadi tente am den an men i n at . ∩ ∇∪ >θ=)9# ⎦ ϑÜ? !# 2‹/ ω& 3 !# .S. Apabila e eo ang halatnya bai ma a bai lah amalan-amalan nya yang lain. ila halatnya bai ma a bai lah amalan lainn ya. 3) Selanjutn a ada akhi a at kita di e intahkan a a senanti asa be ziki atau men in at . adi." (HR. dia akan celaka. dan eli ha alah kami da i siksa ne aka. dan beke jalah untuk akhi atmu seba ai bekal hidu di akhi at nanti.Men in at adalah kunci untuk menca ai ketenan an dan ketente aman hati. leh a ena itu. etiap aat ita dianju an be doa epada : z>#‹ã $Ψ%ρ πΖ¡m ο zψ# ’ûρ πΖ¡m $‹Ρ‰9# ’û $Ψ?#™ $Ψ/‘ Αθ)ƒ ⎯Β ΟγΨΒρ x t o Ï u u | Í t Å F " Dan di anta a me eka ada o an an be do a: " a Tuhan kami.a a ah: 201). u ah a manu ia tida a an be ha il ebagaimana yang diha ap an apabila tida di e tai doa epada. ( l. han a den an men in ati -lah hati menjadi tente am.a d: 28) ila keti a hal di atas da at kita lakukan den an baik. o an an menca i akhi at saja dia akan sen sa a di dunia. @bdu ahman. Hal ini membe i an penge tian epada ita aga manu ia tida hanya halat te u -mene u .

      # !     !        . Islam meme intahkan a a kita beke ja en an tidak melu akan bekal untuk kehidu ci oleh a ama ka ena membuat kita tidak e jakan kita di e intahkan untuk menca i sun uh-sun uh untuk kehidu an dunia d an akhi at.S. SM elas XII  ¥       1. 2. ila shalat um’at telah dik ka unia di muka bumi.17 @bdu ahman. Sifat malas san at diben oduktif. 3.

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

@bdu ahman,S.

SM

elas XII 

 

 

# 

 

 

      

    

     

 

 

  ¤ 

   ! ! !      ! !                       !    !                                            §                                       ! !      !             

!

 

¥ 

!

  

  

 

! §

# ! 

  

!

! 

    

   

!   

 

  

  !

     

!   ¥   

e ilah tanda silan (x) ada hu uf a,b, c, d atau e sesuai den an ja aban an te at ! Su ah l-Mujadilah a at 11 menjelaskan tentan .... a. elaja d. Etos e ja. b. Men aja e. timis c. Efektif dan efesien Su ah l-Mujadilah me u akan su ah ke......dalam l-Qu ’an d. 57 a. 56 b. 58. e. 59 c. 60 “ ..... akan menin ik an o an -o an an be iman di anta amu dan o an -o an an dibe i ilmu en eta huan bebe a a de ajat...” ti a at ini te da at dalam su ah .... a. l-Mujadilah a at 13 d. l-Mujadilah a at 12 b. l-Mujadilah a at 11. e. l-Mujadilah a at 10 c. l-Mujadilah a at 9 Hendaklah o an -o an an men hadi i e temuan atau e s idan an, baik an te lebih dahulu datan mau un an te belakan , sama-sama men ja a suasana .... a. an dendam, aman dan tent am dalam e sidan an b. an dam ai, kacau dan tent am dalam e sidan an c. an damai, aman dan ibut dalam e s idan an d. an damai, aman dan tent am dalam e sidan an. e. an damai, aman d an tent am dalam e e an an an -o an an be iman dan be ilmu lebih mulia da n tin i de ajatn a disisi dibandin o an an be iman ta i tidak be ilmu a ala i den an o an an be ilmu .... d. an tidak be iman. a. an be iman b. an tidak Islam e. an tidak inta c. an tidak be amal Nilai manusia te letak k e ada tin kat keimanann a ke ada dan tin kat iman te antun ke ada tin kat ilmu n a an ia miliki dan tin kat ilmu ju a te antun ke ada .... a. ’amal an ia t idak lakukan d. ’amal an o an lakukan b. ’amal an o an tua lakukan e. ’amal an ia lakukan. c. ’amal an u u lakukan Su ah I- umu ah at 9-10 beisi e intah .... a. mendi ikan shalat zuhu d. mendi ikan shalat ha i a a b. mendi ikan sha lat dhuha e. mendi ikan shalat um’at. c. mendi ikan shalat min u “Hai o an -o an an be iman, a abila dise u untuk menunaikan shalat ada ha i um’at, be se e ala h kamu ke ada men in at dan tin alkanlah jual beli. an demikian itu lebih bai k ba imu jika kamu men etahui.” ti ini te da at dalam su ah .... a. l- umah a at 8 d. l- umah a at 9. b. l- umah a at 10 e. l- umah a at 11 c. l- umah a at 12

19 9. " abila telah ditunaikan shalat maka be teba anlah kamu di muka bumi; dan ca ilah ka unia dan in atlah ban ak-ban ak su a a kamu be untun ” at ini meme intah kan ke ada umat Islam.... a. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki da n mem e ban ak be olah a a b. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki d an mem e ban ak ziki . c. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan m em e ban ak beke ja d. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e ban ak belaja e. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e b an ak be do’a 10. Mendi ikan shalat um’at hukumn a ajib atau fa du ain, a tin a .. .. a. Wajib dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me deka , sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan. b. Sunnah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan c. Ha am dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me de ka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan d. Mubah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan e. Mak uh dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me d eka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan 11. leh ka ena itu, a abila aktu shalat um’at telah tiba dan telah ada an ilan den an sua a azan untuk men e ja kan shalat um’at maka .... a. se ala ke iatan ha us dilanjutkan d. se ala ke iata n ha us dike jakan b. se ala ke iatan ha us dibuan kan e. se ala ke iatan ha us ditin alkan. c. se ala ke iatan ha us dijual 12. Su ah l- um’ah ini mene askan b ah a menci takan manusia adalah a a .... a. me eka be ibadah ke ada-N a. d. me eka be ibadah ke ada-Mu b. me eka be ibadah ke ada-Me eka e. me eka be ibadah ke ada- ita c. me eka be ibadah ke ada- amu 13. abila seseo an shalatn a baik m aka baiklah amalan-amalann a an lain, teta i bila shalatn a jelek maka .... a. a uslah amalan-amalan an lainn a d. aik amalan-amalan an lainn a b. jelek lah amalan-amalan an lainn a. e. dite ima amalan-amalan an lainn a c. dite i ma amalan-amalan an lainn a 14. Sabda Nabi b an a tin a " malan seo an hamb a an e tama di e hitu t kan di ha i kiamat adalah shalatn a. ila shalatn a b aik maka .... a. jeleklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jelek lah selu uh amalann a." b. bu uk amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek mak a jeleklah selu uh amalann a." c. Tidak dite ima amalan lainn a, dan a abila sha latn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." d. baiklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a.". e. ditolak amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." @bdu ahman,S. SM elas XII

 

 

 

    

 

 

 

 

  

              ¤    

 

¤ 

¤ 

¤              

!   

 ¥ !     

  

       

   !

 

  

 

¤ 

  

§ 

    

 

! 

   

   

  

 

  ¥ 

 

 

 

#        

 

  

 

         

  

 

 

¤

¤   

       

# !

  

 

 

 

   

 

  

! 

  

              

 

  

 

   

    

# ! 

¥

¤

  

20 ST ND MPETENSI MPETENSI D S

INDI T :

3.2 Nama dan tanda-tanda ha i khi at 3.3 Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at 3.4 Menam ilkan e ilaku an mence minkan keimanan te hada ha i akh i at Pen e tian Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at Nama ha i kiama t dan tanda-tandan a Fun si be iman ke ada ha i akhi at Pe ilaku an mence mink an be iman ke ada ha i akhi at Maksud be iman ke ada Ha i khi at adalah kita mem e ca ai dan me akini den an s e enuh hati bah a sesudah alam an kita tem uh ini, ada la i alam an kedua, d i mana ada alam kedua inilah membe ikan balasan baik ke ada o an an be buat kebaikan dan be amal shaleh dan membe ikan siksaan ke ada o an an be buat jah at, dan melan a la an an . Daliln a S. Thaha: 15 ∩⊇∈∪ ©ë¡@ $ϑ/ § Ρ ≅. ““fG9 $κ z& Š%.& πŠ?#™ πã$¡9# β) 4 t ó n y Î ¤ ø t ‘ ä 3 tô çÏ “Sesungguhnya hari iamat itu asti a an datang, A u merahasia an wa tunya su aya tia - tia diri itu di alas dengan a a yang diusaha annya.” 1. Per uatan di Dunia se agai e al Kehidu an di A hirat Manusia dici ta an leh di dunia tida lah se adar untu hidu sia-sia, teta i di eri amanat untu eri adah e ada-Nya. I ada h sering di ata an se agai hu ungan manusia dengan Khali nya. Melalui i adah man usia da at menca ai ehidu an yang erguna dan da at menca ai e ahagiaan di dun ia. Pada a hirnya ela manusia a an mengalami ehidu an di a hirat. Untu menca ai ehidu an terse ut, manusia harus mem unyai e al, firman :

u™!%y ÏπuΖ|¡ tø:$$Î/ …ã&s#sù ç ô³tã $yγÏ9$sWøΒ & ( ⎯tΒuρ u™!%y Ïπ ∞ÍhŠ¡¡9$$ / Ÿξsù #“t“øg @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

¡

 
Ï ÷

%

 

¢

  

 

¡

¡

 

         

¢ ¡ 

¢

   

 

¡ ¢ ¡ 

¡

¡

   

¡ ¢ $¢ ¡ ¡ ¡ ¡

    

 

 

 

¡ ¢ ¡

 

 

 

 

: 3. Menin katkan keimanan ke ada Ha i khi i khi at

  

!       ¡

           !   

¢

¢

¨! !
: 3.1 Pen e tian be iman ke ada Ha 

  

¡

¢

¡

!   

 

¢

¡

¢

 

§# ¡ ¡

¢ ¡ 

   

¤

¡

¡ ¡ ¡ ¥

    

¡

 

§# ¨! ! ¨§ !#     ¡ ! ¢

   

" 2) Da i Abu Hu ai ah a. uasa. Maksud balasan sepuluh k ali lipat. dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak d iberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya." (HR.ai ny a. ita er ewaji an untu eramal saleh. akan memberikan pahala di akhirat dengan sepuluh kali lipat amalnya.. S iapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan setimpal kejahatannya.S. sebab ti dak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia. Se agai rang Islam. An-Nahl: 125) Da at isim ulka n bahwa fun si iman ke a a ha i akhi a alah seba ai be ikut : a. ia be kata." (HR. Buk ha i Muslim & Ibnu Majah) b.A SMA Kelas XII ¢   ( ¡ ( (   ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¢ ¢ ( ( (   ¢ ¡   (     ¢   ( ¡ (      "   ( ( ( ¡     (   ¡ "  ¡ ' ¡ ¥ ¡ &     ¡ ¡   (     ¢       ¡ ¡ ¢ & ¡ ( (     ¢ ¡ ¡     ¢ ¡ ¡ ( (   (     ( ¢ ( ¡ (   ( ¢ ( $   ¢  ( $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ (       (     $ $ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢       ( (     ( (       (   ( (      ( (   (   ( (   (  ( (     ( ( ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ (    (   $ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ (    ( £ ¡   . be sab a Rasulullah : "Ba an sia a be i man ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia men ho mati tamunya. dan seti a emim in a an ditanya an atas hasil e emim inan." (QS. ai terhada dirinya sendiri. Firman : 4 ß⎯|¡m& ‘δ ©L9$/ Ογ9‰≈_ρ ( πΖ|¡t:# πàãθϑ9#ρ πϑ3t:$/ 7/‘ È≅‹6™ ’<) íŠ# ô } Ï É © $ Î ß ø "Se ulah (manusia) ke a a jalan Tuhanmu en an hikmah an en aja an yan baik an bantahlah me eka en an ca a yan baik. ai eru a i adah e ada .21 "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lip at amalnya . Dan Maha Pem alas asa lagi Maha Penyantu n. At-Taghaa un:l7) 2. Membe ikan o on an untuk membiasakan i i en an sika an e ilaku te uji (akhla ul ka imah ) an menjauhkan i i a i sika se ta e ilaku te cela (akhla ul mazmumah). an ya n e tama-tama b u ahman. ela di a hirat a an dimintai ertanggungjawa an. e ada rang lain. Dalam hal ini Rasulullah ersa da yang artinya "Masing-masing amu adalah emim in. Ba an sia a b e iman ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia be kata baik atau iam. Membe i o on an untuk isi lin menunaikan iba ah shalat lima waktu an iba a hiba ah lain yan hukumnya wajib. mau un yang er aitan dengan sesama manusia da at di ata an se agai ta nggung jawa . AI-An'aam: 160) Siapa saja yang berbuat a mal baik. Semua er uatan yang di erj a an di dunia. Firman : ∩⊇ ∪ íΟŠ=m ‘θ3© !#ρ 4 Ν39 óƒρ Ν39 μ è≈Òƒ $Ζ¡m $ % !# #θ )? β) Îy î ä ª $u ö ä s ö Ï ø " i a amu meminjam an e ada injaman yang ai . juga er ewaji an mela sana an ajaran agama dalam ehidu an sehari-hari. menyebutkan yan a tinya: 1) Rasulullah be sab a: " Ba an sia a yan be iman ke a a an ha i akhi maka jan anlah u uk men ha a i jamuan makan yan isitu iba i-ba ikan minuman ke as be ili an be antian. niscaya meli atgand an ( em al asannya) e adamu dan mengam uni amu. Ha is-ha is Nabi Muhamma .rang yang elum mengerti e enaran dalam ajaran Islam. Per uatan di Dunia A an Di ertanggungjawa an di A hirat Setia rang mem unyai ewaji an yang harus dila u an dengan se ai . se rang muslim dituntut untu menyam ai an e ena ran e ada rang. u hari) Secara ri a di semua yang ita er uat." (QS. Kewaji an itu aru da at dila u an dengan ai ji a setia rang mem unyai tanggung jawa . se erti shalat. mau un e ada ." (QS. d an za at. Le ih luas lagi. sedang mereka sedikit pun tidak di aniaya (dirugikan). belum termasuk apa yang dijanjikan dengan balasan yang jauh lebih ban yak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan . seba aimana sab a Nabi yan a tinya "Yan e tama-tama ihisab atas seo an hamba ( a a ha i akhi ) ialah shalat ya.

apa yang te jadi saat i ni? Manusia sepe ti ma u padahal tida . An-Nasal a i Ibnu Mas u ) c. ju a menje askan." (QS. Hal itu ditegas an dalam fi man : $γ=Ηxq ≅ϑm #Œ ≅2 ìÒ?ρ Mè ‘& $ϑã πèÊ Β ≅à2 ≅δ‹? $γΡρ ? Πθƒ y n÷ @ ô y Ï s ‘ à ß Ÿ su ô y | "(In at ah) pada ha i (ketika) kamu me ihat ke oncan an itu. Dan manusia be t anya : "Men apa bumi (jadi be ini ?)" Pada ha i itu bumi mence itakan ce itanya. tetapi kapan datan nya ha i te sebut. Mem e kuat keyakinan bahwa Mahakuasa an Maha A il. dan kamu ihat bdu ahman.alzalah Ayat 1-6 $λ. te pe anjat dan e ata. dan memuntah an apa yang ada didalamnya dan menjadi osong. 3. Da n bumi men e ua kan beban-beban yan be at (yan dikandun )nya. 3. Al-Insyiqaaq: 3-4) ang-o ang yang menya si an ejadian maha dah syat yang elum pe nah te jadi. Pada ha i itu manusia ke ua da i kubu nya da am keadaan yan be macam-macam. 5. 6. 2. menje askan bahwa tanda-tanda ha i kiamat dapat diketahui.S. men apa manusia tidak mau s ada da i ke a aian den an menin a kan kekafi an.22 ihukum anta a manusia ialah masalah a ah atau embunuha v. 4. Dije askan a i bahwa pada ha i itu te jadi ke uncan an dahsyat. yaitu bumi men e ua kan isi pe utnya yan te pendam. $Β ⎯≈¡Ρ}# Α$%ρ ∩ ∪ $γ9$)O& Ú‘{# M_t z&ρ ∩⊇∪ $λ. Di anta a fi man yan menyebutkan ha i akhi anta a lain seba ai be ikut : a. SM Ke as XII     (   0  (         0 (               0 0 0 ( (  0 ¡   0   0     )   ¡ ¡     ( ¡   0      0  ¡  ¢   0 (   0     (        ¡         ( 0 0 ¡      § 0         0     0 0   " ( (     & ¡ ¡ ¢ 0 0          ! 0 !   ( !           0 0 0      0 ¢     ( (      ¢   ¢ ¥    0         ( (     ¡     £ ( . Su ah Az. Fi man : ∩ ∪ M=ƒ ρ $pκ ù $tΒ M)9&ρ ∩⊂∪ N‰Β Ú‘{# #Œ)ρ ô ‾s u Ï ô s ø u ô £ ã Þ ö F $ s Îu "Dan apa ila umi di ata an. apabi a bumi seha ai bend a padat dapat be eta den an dahsyat pada ha i itu.#“9— Ú‘{# M9“9— #Œ) om t ß | M $t su y s p é 7 Í t ö t ∩∉∪ Νγn=≈ϑã& #ρ 9 $?$G©& ö ß y ô ( ÷ u ã j Y t ô 1. Dalil Na li Pe istiwa te ja inya ha i akhi banyak isebutkan i alam Al Qu ’an. tak seo an pun dapat men etahuinya. supaya dipe ihatkan kepada me eka (ba asan) peke jaan me eka. Ka ena sesun uhnya Tuhanmu te ah meme intahkan (yan sedemikian itu) kepadanya ." (HR. a ai ah semua wani ta yan menyusui anaknya da i anak yan disusuinya dan u u ah kandun an se a a wanita yan hami . pabi a bumi di uncan den an uncan annya (yan dahsyat). ju a akan men a ili en an sea ilnya amal masin -masin manusia ketika unia a a yau mulhisab kelak. be kuasa me n hancu kan alam semesta en an se ala isinya a a e istiwa kiamat kub a.

Muncu ah manusia da am keadaan yan be bedabeda. .u nun a alah se e ti bulu yan ihambu -hambu kan. A akah ha i kiamat itu ? Tahukah kamu a akah ha i ki amat itu? Pa a ha i itu manusia se e ti anai-anai yan be teba an. O an -o an yan be ama baik di dunia. @bdu ahman.23 manusia da am keadaan mabuk. ebagaiman a dii ya at an dalam fi man . padaha sebena nya me eka tidak mabuk. Datan nya uncan an a a waktu itu membuat m anusia ba aikan anaianai yan be teba an. Me eka kebin un an ti ak menentu a ah tujuannya. ju a menjelaskan tentan te ja inya uncan an (yaa i ah) yan men amba kan ke ahsy atan itu. Kemudian ditiup ang a ala itu e ali lagi Ma a tiba-tiba me e a be di i menunggu (putu annya ma ing-ma ing). Su ah I-Qaa i'ah yat -5 0 0     00   0 0   0       0   0 0 1 !  0   0 © ¢           ! ¡ ¢   ¡           ¢ ¡¡ © ¡   ¤ ©   ¤ ©           ( ¢ ¢ 0 0 ( !   ( ( ¢ ¡ ¢      ¡ ( 0 ¡ ¡ ¤     ( . 4.èÁù ‘θÁ9# ’û ‡ Ρρ y ç § è ª $ u !x t "Dan ditiuplah te ompet ma a ubuhlah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi ecuali yang di ehenda i oleh . se e ti belalan yan be teba an. Pa da saat itu hancurlah dunia dengan segala isinya termasu manusia. Al Qamar:7) Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan tiu an ter m et leh Malai at Israfil atas erintah .S. an unun ." (QS."(QS. Ha i kiamat. Firman : ‡ Ρ ΝO ( !# ™$© ⎯Β ω) Ú‘{# ’û ⎯Βρ ≡θ≈ϑ¡9# ’û ⎯Β . akan membe ikan siksaan ke a a o an -o an yan in ka ke a a-Nya. â ¨ $ ã ä t töt ¨$Ψ9# βθ3ƒ Πθƒ ∩⊂∪ πã‘$)9# $Β 71‘Š& $Βρ ∩ ∪ πã‘$)9# $Β ∩⊇∪ πã‘$)9# è t Í s 1. akan memetik hasi nya ke ak di akhi at dan seba iknya ba i o an yan se a u be buat kejahatan dan kem aksiatan ke ak akan mendapat siksa. akan tetapi azab itu san at ke as. 3. Seakan-akan ti ak a a suatu a a un yan a at ija ikan contoh an ti ak a at ikhayalkan kehebatannya. Se e ti fi man alam Al-Qu ’an: ©      ¢   ( ( ¡ ¡   ¡ © ( ¡   ) ©   ( ¢     (     (    (  ( ( ( (           ¡ ¡ ¡   © ¢ ¡   © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ¡ $     (             $    © ¡  ( ¡   ( ( (       ¡ ¡ © 0 b. 5. ∩ ∪ ³FΖΒ Š# _ ΝκΞ(. Pe i ti a lain yang be aitan dengan ha i a hi adalah te jadinya pe i ti a-pe i ti a yang lua bia a ebagai pe tanda de atnya ha i iamat. Az-Zum a : 68)." ( QS.Ag SMA Kela XII menja ikan ha i kiamat seba ai e in atan ba i hamba-Nya akan ke ahsyatan uncan an bumi. ^#‰ {# ⎯Β tβθ_ ƒ† Οδ ≈Á/& $è±z ×Å t • × t y ö å¨ x Ï y ÷ F $ z Ï ã ã "Sam il menundu an andangan. 2.andangan mere a eluar dari u uran sea an-a an m ere a elalang yang eter angan. eranta an a gai an de u eter angan di ang asa.ajj: 2) Sete ah te jadinya ke usakan dan kehancu an bumi maka akan te jadi a am dan hidup ba u.

A l-A'raaf: 187). agiNyalah segala enentuan. yakni .planet lainya yan erputar di an kasa men elilin i mat ahari yan san at rapi dan teratur sehin a tidak terjadi enturan hal ini tidak lain karena ada yan men aturnya. tidak seoran pun yan dapat menjelaskan aktu kedatan annya selain Dia. 4. Tida ad a se rang un yang da at mengetahuinya. Fi man : ‰)ù  ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢      ¢ ¡ ¢   0    0   0   ¡ $  0  0 0 ¢     0 ¡ ¢   ¢ ¡  ¢   0 0 © ©   0 ¢ 0    ¢  ¢   ¡ ¡   ¢       )  0 ¢ ¤ ¤ 0 ¢ 0 ¢ ©      0 ¡ ¢ ¢       ¢    0 © ¡ ¢ ¥  ¢ 0 0   0 ¢ $ ¢ ¢ ) . ’Τ'ù 4 $γÛ# °& ™% "Maka tidak ah yan me eka tun u-tun u me ainkan ha i kiamat (yaitu) kedatan a nnya kepada me eka den an tiba-tiba ka ena sesun uhnya te ah datan tanda-tanda nya. Mereka ertanya kepadamu seakan-akan kam u enar.enar men etahuinya. bukan ah suatu ha yan mustahi dan bukan pu a suatu yan menyimp an da i piki an sehat. tuhan a a un yang lain. Maka apakah faedahnya ba i me eka kesada an me eka itu apabi a ha i kiamat sudah datan . Katakanlah : "Sesun uhnya pen etahuan tentan hari kiamat itu adalah di sisi . mem erikan daya tarik menarik yan ser asi antara umi den an matahari dan planet lainya Namun @ durrahman. Hari Kiamat Menurut Teori Ilmu Alam 1." (QS. Tida ad a Tuhan (yang erha disem ah) melain an Dia. Se a a sesuatu pasti men a ami masa akhi dan usak kecua i sendi i. jelas ah a tidak seoran pun dapat men etahui saat ti any a hari kiamat. adi. Peredaran tata surya seperti umi dan planet. Firman : 4 θδ ω) $κ %θ9 $κ =g† ω ( ’1‘ ‰Ζã $γΚ=æ $ ϑΡ) ≅% ( $γ8™ Δ β$ƒ& πã$¡9# ⎯ã 7tΡθ=↔¡„ u è Î ! t Î ö ä Ï ùs Ÿ Ç ö F $u Ï u y ¡ $ Î ô nà r ∩⊇∇ ∪ tβθϑ=ôèƒ ω ¨$¨Ζ9# Y2& ⎯3≈9ρ !# ‰Ζã $γϑ= "Mereka menayakan kepadamu tentan kiamat: Bilakah terjadinya ?" Katakanlah: "Se sun uhnya pen etahuan tentan kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku."( QS. te ah menetapkan bahwa se a a yan maujud (ada) pasti ak an men a ami ke usakan dan kehancu an sete ah me ewati pe puta an masa te tentu. Muhammad: 18) Ke usakan dan kemusnahan se u uh a am den an s e a a isinya. Tia -tia sesuatu asti inasa. Qashash: 88) Saat terjadinya hari iamat hanya di etahui leh saja.24 ø sÎu â õ çø $ ãs ç y ô u Î î y > ó x ‘ ä u è Î t sÎ I t y u — sÎ « $ y t ä ô s Ÿ u " anganlah amu sem ah di sam ing (menyem ah) . Bahkan Rasulullah pun tidak men etahui secara pasti tentan hal itu." (QS. tetapi ke anyakan manusia tidak men etahui. Kiamat itu amat er at (huru-haranya a i makhluk) yan di lan it dan di umi. Astronomi. dan hanya e ada-Nyalah amu di em ali an.S.A SMA Kelas XII ö åø u !y Î ö ç m 4 ‾ y è uõ u !y ô Z t ø ΝκE™% #Œ) Νλ. e cuali . Kiamat itu tidak data n kepadamu melainkan den an ti a-ti a.

Aki atnya semua isi umi akan keluar seperti le tusan unun dan terjadinya empa. dan percaya diri untuk er uat amal shaleh. daya tarik menarik terse ut tidak selamanya utuh. 5. Menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenan an dunia. inatan . munculnya Yakjuj dan Makjuj. aki atnya umi pecah seperti telur direm as oleh tan an yan kuat. Dajal. erpandan an optimis akan adanya alasan ke aikan dari . tidak turun hujan sama sekali ? 1. ter itnya matahari dari arat. dan erhana di dataran az irah Ara . cahaya matahar i akan mampu menyala selama 50 milyar tahun den an panas 15 juta derajat Celcius . dan disiplin. menye utkan tanda kiamat satu per satu. di dalam perut umi terdapat as panas. aki atnya umi pecah k arena tekanan dari atmosfir le ih kuat." Rasulullah ersa da: "Sesun uhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hin a kalian mendapatkan sepuluh tandatandanya" Kemudian Rasulullah . "Apa yan kalian sedan icarakan?" Para sa ha at men a a : "Kami sedan memikirkan masalah hari kiamat." (Sum er uku Fenomena Kiamat) @ durrahman. Geolo i. Karena kita yakin ah a per uatan yan aik akan di alas den an sur a dan amal yan uruk ak an di alas den an neraka.A SMA Kelas XII ¢  ¤  ¢  ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¤ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¤ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¤  ¢ ¢  ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢ ¢ . A ar kita dapat ersikap optimis. Menum uhkan rasa sosialnya dalam kehidupan di masyarakat. Supaya kita er icara. se rta 7. ( eramal dan ekerja seolah. erusaha maksimal m ematuhi ajaran a ama . erhana di arat.olah kita hidup selamanya dan eri adah seolah. 2.inatan melata. p ernah men hampiri kami. 4. erkata: Na i Muhammad . sedan kan kami sedan mem icarakan masalah tanda-tanda k iamat. tidak ada an in dan a an. Apakah yan terjadi k alau hal itu terjadi ? 2. Selain itu. Karena tekanan dari dalam perut umi den an d i luar masih seim an maka letusan tidak terjadi. turunnya Na i Isa in Maryam . lama kelama an daya tarik menarik terse ut tentu akan surut dan ha is. ersikap dan er uat erhati-hati dan penuh perhitun a n serta tidak menurutkan kemauan ha a nafsu. dan 6. Dan kalau di dalam perut umi itu masih tersisa asas panas yan sifatnya erkem an dan mendesak keluar kulit umi le ih esar tek anannya dari atmosfir dari luar.S. ertanya. lama kelamaan as itu menjadi din in yan akhirnya menjadi eku dan menjadi zat padat (kulit umi)sehin a tekanannya erkuran ahkan lenyap. 3. karena kita yakin ah a se ala apa yan kita lakukan di dunia akan dipertan un ja a kan di hadapan . Menyadarkan manusia untuk erhati-hati. erhana di timur.olah kita akan mati esok) 3. penuh perhitun an. Apa yan akan terjadi ila sinar matahari tidak ada. "Datan nya asap. Diri ayatkan dari Huzaifah in Usaid al-Ghifari ra.25 menurut ilmu alam. terjadinya t i a kali erhana. dan yan terakhir adalah munculnya api dari Yaman yan rnen irin ma nusia. Ahli fisika. Lalu Rasulullah .

S. . adi. Siapa saj a yan men erjakan ke aikan dan eramal saleh.§ t ÷Ï ö y ÷t t " a ang iapa yang menge ja an ebai an ebe at za ah pun. yaitu ba ang iapa yang menge ja an amal aleh d ibala oleh u ga. leh a ena itu." (QS. Ba i mereka yan anyak dosanya terasa san at lama di alam ku ur. a ga ita mempe oleh ni mat dan ebahagiaan abadi di a hi at ela . ni caya dia a an melihat (bala an)nya pula. ahw a a i me eka ise iaka su a-su a ya me a i su ai-su ai i a am ya. me e a yang be buat ebai an dan u a be amal aleh.26 1. tempat ni mat dan ebahagiaan yang ejati. me eka me ataka : " I i ah ya pe ah i e ika kepa a kami ahu u. Pembal a an Amal ai dengan Su ga Kehidupan manu ia pada a tu di dunia a an mendapat bala an. Di akhirat kelak akan dimasukkan ke sur a. SM Ke as XII 2     0   ( ( (  $   ¢ ¢  ¢ 3 3   3   3 ( 3 3 3 ¢ ¢   ¢ ( 3 3   3 0 ( ( 3 ¢0 ¢  ¢ 3 ( 3 © © ¡   © ¢   ¡     © ¡ ¢  © ¢   ¥ ¡   ¡   ¢ ¤ © ¡ ¡ ¡ ¢     ¡ ¡ § ¡   ¡ © © © ¢ ¡ ©   © ¡           ©     © ¡ © 3    $ (     0       3   0 3   ¢ 3 ¢ ¡ ¡ ¤   ¤ ¡   ¢ ¡   ¡ 0    (¢£ ! ! 3   ¢ 0 3   0! 0 ( ( 3 3 ¢ 3 ( 3   " ¥ 0! 3 0 ( ( 0 3 0 ( (   3 3 (   ( 0 3 3   3 ( 0 ( ¢ ( 3      ¢ (   ( 3 ¢ ¢ 3     3   ¢ ( (     ¢   ¢ 03 3 (   ¥ ¥ © ¤     © ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ©     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ©¡   © ¡ ¡ ©       ©   ¡ ¡ ©¡ © ¥ © ©   ¡ ¡ ¡   © ©   ¡ ¥ © © ¡ © © ©   ¥ © ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢   ¡   ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢  .a a ah: 25) a ji kepa a a . henda lah eh idupan di dunia ini ita guna an untu menaati egala pe intah . ah an me e a enang ebab egalanya ud ah di iap an eti a hidup di dunia. Firman : ∩∇∪ …ν ƒ # © ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯Βρ ∩ ∪ …ν ƒ # ‹z ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯ϑù çtt vx . sedan mereka yan melan ar perintah dan suka er uat maksiat maka alasan mereka adalah menikmati kehid upan neraka.uaha ya se upa a u tuk me eka i a am ya a a iste i-iste i ya suci a me eka keka i a am ya. " (QS. sepe ti ya te su at i a am Su ah Hu ayat 108 e ikut. dan a i oran yan anyak amal ke ajikannya terasa se entar. t y Ï p ÷ Ï ( è Î â y ‾ à ∩ ∈∪ χρ$#≈z $γŠù Νδρ ( ο γÜΒ ≡ρ—& $γŠù óΟγ9ρ ( š ”Da sampaika ah e ita em i a kepa a me eka ya e ima a e uat aik. e ibadah e ta be amal aleh aga ita tida te ma u o ang-o ang yang ugi. u ahma . Dana ba ang iapa yang menge ja an ejahatan ebe at za ah pun .a ya e uat ke a ika a vak ije aska i a am Qu ’a . Ka ena telah menjanji an epada o ang-o ang yang be iman dan be amal aleh. β& M≈sÎ=≈Á9# #θ=ϑãρ #θΨΒ#™ ⎥⎪%!# ³0ρ ã y ÷ F $ y Ïø Ï ø ä s ] ø hÍ .uaha a am su a-su a itu. 2. Sebagaimana menyu uh abi v aga menyampai an aba gembi a epada o ango ang yang be buat bai ba h a bagi me e a di edia an u ga. tida ha ati dan menye al etelah dipanggil menghadap . Se tiap me eka i e i ezki uah. Az-Zalzalah: 7-8). Fi man : ( ≈γΡ{# $γFt ⎯Β “ g M≈Ψ_ Νλ. ni caya dia a an meli hat (bala an)nya. akan di eri pahala yan erlipat anda oleh ." Me eka i e i uah. Semua Per uatan di Dunia Akan Di alas di Akhirat Setelah manusia menin al du nia dan selama erada di alam ku ur sudah dapat dirasakan hasil amal per uatanny a ketika di dunia. erat a tau rin annya penderitaan yan dialami manusia pada saat di alam ku ur ter antun pada aik uruknya amal mereka masin -masin se aktu hidup di dunia.

" (QS. me je aska se a ai pe e kap a i ka u a ayat te se ut. Se elum menempatinya sesuai dengan amal pe uatannya.S. se a ai ka u ia ya tia a putus-putus ya. Semua anggota ad an menjadi sa si atas amal pe uatannya. ang e iman dan e amal saleh dengan m udah mele ati ha i pengadilan itu. Se ali nya. Huu : 108) Sete ah ayat itu tu u . Sesung guhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. pada ha i itu me e a menangis dan me atap se aya memohon ampun epad a .a ya e aha ia a a ah me eka ya ketika e a a i u ia se a u e hati-hati. me eka keka i a am ya se ama a a a it a umi. Pem alasan Amal u u deng an Ne a a agi o ang yang eti a hidup di dunia su a menge ja an pe uatan u u dan selalu menuju dosa ma a a an mendapat an alasan da i dengan si saan di dal am ne a a.ya. Pada ha i itu tida seo ang pun dapa t mem ela e uali amal yang telah di e ja an se a tu di dunia. mengadili me e a sesuai dengan atatan yang di uat Malai at aqi dan Atid. a se a u me hi a i ha -ha ya aka me i atka y a ke suatu pe uata ya e tc ta a e a pe i tah se ta me jauhi aa aa ya aka me je umuska ke em ah maksiat. Im alan yang me e a te ima sesuai dengan eputusan . kecua i jika Tuha mu me he aki (ya ai ) .‹γ©ρ ù— $pκ ù Νλ. Pada ha i itu pula anya o ang yang meny sal a ena me e a tida anya e uat e aji an eti a hidup di dunia. yaitu me e a ka ahwa a . ‘$¨Ζ9# ’∀ù #θ)© ⎦⎪%!# $Β'ù ÏÎy î "Adapun orang-orang yang celaka maka (tempatnya)di dalam neraka. sesuai e a fi ma ." (QS. Ï t y t pÏš MΒ#Š $Β $κ ù ⎥⎪$#≈z ∩⊇⊃∉∪ .a ya e aha ia maka tempat ya i a am su a. kecuali juka Tuhanmu menghendaki (yang lain). Kemudian a ulah menjatuh a n eputusan sesuai amal pe uatan di dunia. Tetapi semuanya sia-sia a ena tida lagi mene ima pe mohonan dan to at me e a. le ih dahulu am al me e a dihisa dan di sanalah pengadilan yang sejati. di dalamnya mer eka mengeluarkan dan menarik nafas ( dengan merintih).27 u !x t Î Þ ö F $u ß u y ¡ $ Ï t y t ™$© $Β ω) Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# MΒ#Š $Β $pκ ù ⎦⎪$#≈z πΨ :# ’ " apu a . ∩∉∪ 5βθΨÿΕ î _& Ογ=ù M≈s=≈Á9# #θ=Ηxåρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# ω) ã øx çö x í ô ó ß ns Ï y Î ¢ $ ( " Ke uali o ang-o ang yang e iman dan menge ja an amal saleh Ma a agi me e a p ahala yang tida putus-putusnya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Manusia tida dapat e dusta atau e o hong.Ag SMA Kelas XII   ¡ ¡         ¡ ¡   ¢ ¡       ¡ ¡         ¡ ¡ ¢ ¢  ¢ ¡       § ¢ ¡ ¡ ¦¢     ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢ ¢  ¢ ¡ ¢  ¢ ¡ ¤ ¡   ¡     ¡ ¢    ¡ ¢ ¢ ¨ ¡ ¢ ¡   ¢ ¢ ¢    ¡ ¢ ¡ ¡ ¡   ¡   ¢ ¢  ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ ¢ ¡   ¢   ¡   ¢ ¡ ¡     3 3 ( 3   3 ( ¢  ¢ 3 3  $ 3  $ ( ( 3 3   ¢ 3 0 ¥ $ $ 3   3   3 ( 3 ( 0 0 33 3 3 0   3 ¢ 0 ( 3   ( (   ¢ ( 3 3 (3   ( ¢   3 0 0 ( 0 3 0   (3 3   3 0 ( ( 3   3 0   3   ( 3   3   3 ( 3 3 3 3 (   0 3   3 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 3   ¢ 3 3 ¢  0 0 0 0 3 3 (   3 ( $ 3 $ ¢ ¢  ¢ 3 3   0   ¢ 3 3   3 3 0 ¢ 3 3 3   3 3   ¢ 3 ( 0 0 3 0 ( ( ¢ 3 ( 3 ( $ $ ¢  ¢ 3 3   3   3 (! ¡   ¡¦ ¢   ¥ ¡   ¡ ¤ ¢ ¡ ¦ ¡   ¡   ¢ ¢ ¦ ¡ ¢  ¡ . At-Tiin: 6) 3. Hud: 106-10 7) @bdurrahman. o ang yang afi dan su a e uat ejahatan." (QS. a asa a i me eka aka me empat i su a a ikmat ya aka ia u e ahka kepa a a a ya e aha ia a a ah ka u ia semata-mata a i ya te us-me e us tia a putus ya.

menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat antara lain terjadi guncangan yang dahsyat. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akh ir menurut teori alam. @bdurrahman. seperti bumi mengeluarkan isi perutnya. 5.Ag SMA Kelas XII .28 1. Bagi mereka yang beramal saleh dan berbuat kebaikan akan mendapatkan ba lasan surga. Tanda-tanda lain dari kiamat. 4. yaitu terjadinya perubahan secara umum dengan hancurnya s emua benda-benda langit. 3. dan muncullah manu sia dalam keadaan yang berbeda-beda. tetapi bagi mereka yang berbuat kemungkaran dan dosa akan mendapatk an balasan neraka.S. kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan . yaitu tcrbitnya mataha ri dari arah barat dan keluarnya binatang di hadapan manusia di waktu duha. S emua perbuatan manusia di dunia. 2. Setelah terjadi kerusakan da n kehancuran bumi maka akan terjadi alam baru dan hidup baru.

kepada . Zalzalah ayat 1-8 8. 4.Dan bumi mengeluarkan bebanbeban yang berat (yang dikandung) nya. d. Zalzalah ayat 1-7 c. a. ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari... d. kelak di akhirat . Tiga belas kali lipat amalnya c. AI-An'aam: 160..29 Berilah tanda silang (x) pada huruf a. Setiap orang mempunyai kewajiban yang h arus dilakukan dengan sebaik-baiknya. tidak akan menganiay a sedikit pun atau merugikan manusia. akan dimintai pertanggungjawaban.. QS. a.Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam.. ”Apabila bumi di guncang dengan guncanga nnya (yang dahsyat)... akan dikasihi pertanggungjawaba n c. Semua perbuatan yang dikerjakan di dunia. a. Sepuluh kali lipat amalnya... QS. AI-An'aam: 159 2. a. Dua belas kali lipat amalnya e. Zalzalah ayat 1-5 b. c. kita berkewajiban unt uk beramal saleh.Ag SMA Kelas XII . Jibril tidak akan menganiaya sedikit pun ata u merugikan manusia b. akan memberikan paha la di akhirat dengan . QS. v tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia e. juga berkewajiban melaksanakan . c. AI -An'aam: 163 d. akan disayangi pertanggungjawaban 7... tidak akan dimintai pertang gungjawaban b. ajaran agama dalam kehidupan di masyarakat d.S.Dan manusia bertanya : "Mengapa bumi (jadi begini ?)"Pada hari itu bumi menc eritakan ceritanya. "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya .. AI-An'aam: 162 b... Sebelas kali lipat a malnya b. ajaran agama dalam kehi dupan di rumah tangga b. Sebagai orang Islam. Empat belas kali lipat amalnya 3. kepada Manusia 6. a jaran agama dalam kehidupan manusia 5. a. "(Ingatlah) pada ha ri (ketika) kamu melihat kegoncangan itu. dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tida k diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya. Zalzalah ayat 1-4 d.. a. Zal zalah ayat 1-6. QS.b. sebab . e. sedang mereka sedi kitpun tidak di aniaya (dirugikan). QS. baik terhadap dirinya sendiri. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1.. maupun . Malik tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan ma nusia c. d.. Siapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan s etimpal kejahatannya. Malaikat tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia d. kep ada Jin c. kepada orang lain. ajaran agama dalam kehidupan di sekolah c. akan diberi pertanggungjawaban e. kepada Malaikat e.. dan kamu @bdurrahman.. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka”Ini merupakan arti dari surah . Kewajiban itu baru dapat dilakukan dengan baik jika setiap orang mempunyai tanggung jawab. e.. kepada v b. a. AI-An'aam: 161 e. lalailah semua wanita yang menyusui an aknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil."Ini merupakan arti dari surah .Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemik ian itu) kepadanya. Siapa saja yang berbuat amal baik..

uma : 68. Ma aikat Mikai atas pe i tah c. Ge fisika c.uma ayat 65 . z. z. b. QS. .30 9. ama ke amaa aya ta ik me a ik te se ut te tu aka su ut a ha is. ti ak a a a i a awa .uma : 64 Pe e a a tata su ya sepe ti umi a p a et. Al-Hajj: 5 ”Hari kiamat . .. h i fisika. h i i i e..uma ayat 64 ... pa ya aka te ja i i a si a mataha i ti ak a a. Al-Hajj: 1 d. S si i .. 11. aki at ya umi pecah ka e a teka a a i atm sfi e ih kuat. 12."Ini terdapat dalam surah . a. z. a. z. Ma aikat i i atas pe i tah e. 14. 13. QS. QS. Ge atm sfi Cahaya mataha i aka mampu me ya a se ama 50 mi ya tahu e a pa as 15 juta e ajat Ce cius. "Da itiup ah te mpet maka u uh ah apa ya a a i a it a apa ya a a i umi kecua i ya i kehe aki eh . t p i e.." I i me upaka a ti a i su ah …. . Ge i. QS. z.dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburhamburkan. Al-Hajj: 4 c.. Ge afi .”Ini merupakan arti dari surah .. QS..uma ayat 67 c. QS. lihat manusia dalam keadaan mabuk. Ge met i e.Apakah hari kiamat itu ?Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?Pada hari itu manus ia seperti anai-anai yang bertebaran. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 0 ! 0 $0 0 0 0 0 ! 0 ¢ ! ¢ ! ( ! (3 0 3 3   3 3 ( 3 3 ( 3 ( ( ( ( ( 0 0     3   3 3   ( 3 3 3 ( ! ¢0 ( 0 $ $ 3   0 3 3     $ $ $0$ 0     $ 3 ¢ ( (3 (   ( 0 0 3 3 ¢   0 ( 3 3 ( 3   ¢   (   ( 3 3 0$ 0 3 3 3   (   0   3 ¢ ¢ ¢   $   ( 3 3 3   3 ¢ 3 0 3 33 3 ¢ ¢ 3     ¢ 0 3 3 ( 3  3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 ¢ ( 3 0 0 3 3 $0$   ( ( 3 ( $0 $ ¢   $ 3$  0 ( $0$ $0$ $  3! ¢ 3 ! ! ( (3 0 0 3 3 ! (   (   03 ¢ 3 (   ¢   0   3   3 0   3   ( 3 ( ¢   0 0   3 3 3 0 3 0 3 (   3 3 ( ( ¢   3   3   3   3 3  3 3 3 0 ( 3   ¢ ( 3   3 0 3   3 ¢ (   3     3 (   3 3   ( ( 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 (     ¢ 3 ( ¢     3   (       !   ! !   !   !     (   3   3 3 ¢ ( 0 3 33 3 3   (  ¢   0 0 ¢ 0$ 0 ¢ 3 3 ( 3 ( (3 ( 3 0 ¢ ( ( 3 $  0 0    ( 3 ( ( 3 ¢   ( 3  !         ! ! ¢ ! ( ! 0   3 3 ¢ 3 ( 3   ( 3 3 ¢  ¢ ¢ ( 3 0 ¢ 3 3 3   ¢ 3   3 3 ( 0  3 ( 0 0 0 ( 0 0   3   3   3   0 0 0 0 $ 0 ¢ 3     3     ( $ 0 0   3 3 3 3 3  3   (0 ( 3 ( 0       ! ! ¢   ¢ 0$ 0 ! 0 ! ( . z. ti ak tu u huja sama seka i ? I i a a ah pe apat ah i . a. a. Ma aikat Ma ik atas pe i tah Pa a saat itu ha cu ah u ia e a se a a isi ya te masuk ma usia.uma : 66 e.. Al-Hajj: 2. e a ta ka a aika e u ete a a i a kasa se a aima a Fi ma a am su ah . h i metafisika u ahma . . mem e ika aya ta ik me a ik ya se asi a ta a umi e a mataha i a p a et ai ya amu me u ut i mu a am. z. Pe istiwa ha cu ya a am a seisi ya iawa i e a tiupa te mpet eh . st mi. 10. Ma aikat Is afi atas pe i tah . ama ke amaa as itu me ja i i i ya akhi ya me ja i eku a me ja i zat pa at (ku it umi)sehi a teka a ya e ku a ahka e yap. z.. akan t etapi azab itu sangat keras. padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. 15. h i matemat ika c.. aya ta ik me a ik te se ut ti ak se ama ya utuh. aki at ya umi pecah sepe ti te u i emas eh ta a ya kuat. Ma aikat Iz a i atas pe i tah .uma ayat 68. yak i .S..uma : 67 . z. I i Pe apat ah i . QS. Al-Hajj: 3 e. Ka e a teka a a i a am pe ut umi e a i ua masih seim a maka etusa ti ak te ja i. Kemu ia itiup sa kaka a itu seka i a i Maka ti a-ti a me eka e i i me u u (putusa ya masi -mas i )... a. -Qa i’ah ayat 1-6 c. ke i Di a am pe ut umi te apat as pa as. -Qa i’ah ayat 1-7 e.. -Qa i’ah ayat 1-5. Psik i c. z.. a. Al-Qari’ah ayat 1-9 . h i kimia . ..p a et ai ya ya e puta i a kasa me e i i i mat aha i ya sa at api a te atu sehi a ti ak te ja i e tu a ha i i ti ak ai ka e a a a ya me atu ya..uma ayat 66 e.. a. pakah ya te ja i ka au ha itu te ja i ? I i pe apat ah i . QS.uma : 65 c. a. -Q a i’ah ayat 1-8 .. QS. QS.

a ya e ima .31 ST D K MP T SI K MP T SI D S : 4. kea i a ia ah suatu pe u ata ya e usaha me etakka sesuatu pa a tempat ya atau awa a i za im. Maka. i ha a ama sha eh Pe i aku ya sha eh i ha a ama sha eh tia a i . a pe i aku a i .2 Me ye utka c t h-c t h pe i aku a i . i ha a a i . SM Ke as XII &   3   3 3 3 3   ¢ 3 0 3 (3 ¢ 3   3 ¢   ( 0 0( 3   3 0 3 3   ¢ 3 3 ( 0( 3 0 0$ 3 0 3 3   3   ¢  ( ( ( 0 0 3 3 ( 3   ¢ ¢ 3   3 ( 0 3 0 ( (   0 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 ¢ ( ( 0 3(   3 3 3 3   0 (! ( ( 0 0 0   0 0 3 (   0 ( 3 3   3 3 3 ( (   0 ( 3 3 0 ( 0 0 $ 0 0 0 0 3 3 ( 3$ 3 ( " 0 0 (   ( (   0 ( 0 0 0 0 0 0   3 ( 3 ( 3 (0  ( 3   3 (   0 0   $ 3$ $ 3$ 3( 3 ( (   0 ( ¢ 3 4. Ka e a a Maha i mem e a i hukum kepa a ham aya 3 ¢ ¢ ( 3 0 3 3 ( 3  3! 3 3 3 3   3 ¢   ( 3 0 33   ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ( 3 ( 3 ( ¢ 0 (   ( 3   3 ( 3 ( ¢ (3 ¢ 3 0 3 3   (! (     3 3 3 3  $ ¢ 0  0 ( 0 0     3 ( (! 0   3 3 0   3 3 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0 3 3 ¢   3   ( (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3   ( 3 ¢ 3 ¨! ! a   3 4 4   0   § ! 4 4 § ¨! ! 3 !   3 ¢ 0   ¢ 3 3 ¢    ¢ 0 ( ( ( 0 3 3 ¢   3 0 ( 3 3  $ ¨§ ! 0 0    (¢£ . i ha a ma sha eh I DIK T : 0 u ahma . . ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahata ya.isaa : 135) M aksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama p e uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at. De a kata ai .e a pe e ak kea i a . i ha a ama sha eh Pe e a i a i a i .1 Me ye utka pe e tia a i . !# β*ù #θ "Wahai a ." (QS. Mem iasaka pe i aku te puji : 4. ti ak memihak a ta a ya satu e a ya ai . Fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ ÍÍ 4 n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=ϑè? $ϑ/ β%. e ti ak atas asa ke e a a . Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka .apak a ka um ke a atmu. i ha a ama sha eh C t h a a i . ja i ah kamu a ya e a . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u. Me u ut isti ah. a i. miski atau kaya. ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . 4. Maksu ya. siapa ya e sa ah ha us ihukum. uka me ikuti kehe ak hawa afs u.3 Mem iasak ama sha eh D sha eh Keu tu i ha a ama i a ti ya me etakka sesuatu pa a tempat ya. i ha a ama me ce mi ka a i .S. a i a a ah me e aska sesuatu ke e a a te ha ap ua masa ah atau e e apa masa ah u tuk ipecahka sesuai e a atu a -atu a ya te ah itetapka eh a ama.

Dengan ditegakkan keadilan dalam segala hal.Ag MA Kelas XII ( 3 5 3 ¢ 6 3   ( ( 3 3 3   ( 3 ( ¢ ¥ ¢ 3 ( 33 3   3 ¢  ¢ 3 3     ¢   3 ¢ ¢   ¢ ¢ ( 3 3 3   ( ¢ 3  0 3! (  ¥ 3 0 3 3 0 ¢ 3 ¢ 3 ( 3  0 0 33 3   ( 3 0 ( 0$ 3 3 0   ( § ¢ ¢ ¤ ¢ 5 ( ¢ 6 ¢ 5 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¥ 3 ¢ ¢   6 ¢ ¢ ¢ ¥ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¤ 3   3   3 isesuaika isesuaika e a kemampua ya. Diri kita haru s terjaga dan terpelihara dalam ke aikan dan keselamatan. apat iam i pe aja a ahwa meme i tahka kepa a ma usia u tuk me e akka kea i a . mem eri ketenangan dan ketenteraman hidup. e aliknya. Hal ini eliau contohkan dalam hadisnva yang artinya " ika se kiranya Fatimah inti Muhammad mencuri. Kita se agai makhluknya harus senantiasa tunduk dan patuh pa da perintah Nya dan menjauhi larangan Nya." (HR. At Tu rmudzi) Dari keterangan ayat ayat dan hadis di atas jelaslah ah a keadilan meru pakan sendi pokok ajaran Islam yang harus ditegakkan. menegakkan keadilan den gan se aik aiknya. A n Nisaa': 58) e agai pemimpin dan hakim. dan e. Pe hatika fi ma : 3   3 ( 3  0 ¢ 33 ( ( 3 ( 0 3 0   0   3 3 0 ( 0 0 ¢ ( ( 0 3 ( 3 ( 33 0 ¢ 3 3 3 3  $ 3 ¢ ¢ ¢ 5 5 3 3 ( 3 3 3 ( 3 ¢ ¢ ¥ 5 5 6 ¢     6 ¢ 3   ¢ ¢ 3 3 (3 ¢ ¤ 5 6 6 ¢ ( ( 3 hukuma . Rasulullah . Macam macam perilaku Adil : erlaku adil dapat diklasifikasikan kepada 4 agi an. a i a am me jatuhi atau memutuska e a apa ya pe ah ipe uat ya. wa aupu te ha ap i u. dan (menyuruh kamu) apa ila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menet apkan dengan adil. Da am ayat ai e fi ma ya e u yi: ( ß ä ø Ä ¨ $ t ÷ t ç ô s y s Îu y Î÷ # Î Ï u t F $ ( – x è ö ä ã ã ùt © $ ¨ Î #θϑ3 t − Ï Ï © $ ¨ Î É ô y ø $ Î " esungguhnya menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang erhak menerimanya.32 u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Da ahwasa ya se a tia a mempe eh se ai apa ya te ah iusahaka ya. @ durrahman. apak. yakni menjadikan satu satunya Tuhan yang mem iliki kesempurnaan.ja a annya yaitu : a. apa i la keadilan dikesampingkan dan dia aikan akan eraki at perpecahan dan kehancura n di kalangan umat. ukh ari) Di dalam hadis yang lain eliau ersa da yang artinya " esungguhnya eserta para hakim selama hakim itu tidak curang. Apa ila ia telah curang pun menjauh d ari hakim itu mulailah setan menjadi teman yang erat agi hakim itu. 2. Apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang erlaku adil. tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti ha a nafsu yang aki atnya dapat mencelakakan diri sendir i. ahka te ha ap i i ya se i i. Da ahwasa ya usaha ya itu ke ah aka ipe ihatka (kepa a ya). . mendapatkan pahala di akhirat kelak. d. yakni menempatkan diri pri adi pada tempat yang aik dan enar. kaum ke a at. erlaku adil terhadap diri sendiri . a ahwasa ya kepa a T uha mu ah kesu aha (se a a sesuatu). . mem uat orang disenangi sesamanya. meningkatkan semangat kerj a. akan menjamin segala urusan menjadi lancar." (QS. Kemu ia aka i e ika a asa ya e a a asa ya pa i sempu a. mendatangkan Ridha dari karena telah mengerjakan perinta h Nya. yaitu : 1." (HR. . niscaya aku potong tangannya. esungguhnya adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.ajm: 39-42) e asa ka ayat i atas." (Q . c. erlaku adil kepada .

kiki . se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a mas a ke ak. layak. yakni menempatkan orang lain pada tempat da n perilaku yang sesuai. ahka . a i uka u tuk a itu se a a pi tu a it. 2. Se a u e p asa ka aik te ha ap a isekita ya 7. Me u jukka sikap a i kepa a a ai apat i ak uka e a e e apa ha : 1. c. e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya : a ya se a puasa sehi a ia e uka. pe atu a . Ti ak a kuh. pemimpi ya y a a i . me e akka kea i a e a ti me e akka hukum pe u a .33 3. s. a a ya te a iaya. erlaku adil terhad ap makhlu lain. a i v . a am e ica a pu he ak ya e sikap a i . SM Ke as XII 3   ( 3 3 0 3  $ 03 3 3 3 ( 30 3 ¢ ( 3     ¢   3 3 ( 0 ¢ 3 Ÿ ø x ø$ ( è ÷ u ç £ ä èö t 4 ®y ß | ô } Ï É©$ y ó ã Î ² ø t ß kÏ s ç Ÿ Å ó É ø $ Î t u Ï ø $ u ” Da ja a ah kamu ekati ha ta a ak yatim. hak a kewaji a . s m . Da sempu aka ah a i . erlaku adil terhadap orang lain. Se a u e uat ke ajika a t me te ha ap sesama khusus ya kepa a faki misk i a a ak yatim piatu 8. e fi ma : 0 3         ¢ ( ¢ 3 (3 3 0 0   0 0 3 3 ¢  ¢ ( 3 0 ¥ ( 30 ¢ ( ¢ 0¢ 3 3   3 ( 3   ¥ ¢   ( ( (3   3 3 (3 3 (3   3 3     ¢ 3 0 ( 3 3 ¢ ¢ 0   3 ( 3 3 3 3 ( 3 ¢ 3 ( 3   3 0      3 (3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 0 3  $ 3   3 3 3 (   ( 3 ( ( ¢ 3 3 ( 3   ¢ $ 3 3 3   3 3   ( (     ¢ ( ( ¢ (0   (3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 3 3   § ( ! ¨ 0 3   3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ! 3 3 ( ¢ 0 $ 3   3     ¢   3 0 3 3 ¢ ( $   3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 ¢ ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § 3 $ ( 0$ ( ¢  ¢ 0$ 0$ 3 3  $ 3   3 ( (¢   ¥ ¢ ( 3 ( 0 0  0 3 $ $( 3 0 0   ¢ 0 ( ( ¢ 3 0   ( ¢    ¢ 0 0 3 3 ( 3 ¢ 3 ( (3   ¢ ¢   3 ¢ 3 3 (     3 3$0$ 3 3$0$ 3 ( 3 ( (   ¢ ¢  0 0 $ 0 0 3      3 ¢ 0 ( 3   ($ $ ¢ 3$ $   ¢   ¢ 0 ( 3 ( 3 (     ¢   3 ¢ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ¢ 3 3   " 0 3 ( 3   0 ¢ ( (   3   ¢ 3 ( 3 3 3 3 3 0       ¢ 0 ¥ 3   3 ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 (   3 3 ( 3 0 3  $ ( 3 0   3   ¢ 30 3     ¢ ¢ 3 3 ( 3 ¨ 3 ( ( 0 0 0 3  $ ( 3 3 3 3   ( ( 3 ( ( 3 3 ( 3 0 3 3 0 3 3 (   3 3 ( 3   3 3 ( 0 0 u ahma ." (H . a e a usaha y a. 4. . u ia e a akhi at ya. maka Î É Ïuø$ t t ( ç t ø s Ÿ u ≅‹69# #θùρ ∩⊇∈ ∪ χρ . me a kat a me eka ke atas awa . hi a sampai ia ewasa. maupu a am ha e au . kecua fa at. ka u ia e a i a ah ya. yakni memperlakukan makhluk yang alin dengan layak dan sesuai d engan syari’at Is am a me ja a ke esta ia e a me awat a me ja a ke a su a e a ti ak me usak ya. Patuh kepa a pe i tah a asu ya 2. 3. e sikap a i he ak ya me iputi se a a aspek kehi upa . Se a . a tata te ti . Se a u e fiki e a e a se e um e ti ak a e uat 9.‹? /3=è9 ⎯μ/ Ν38¹ρ Ν69≡Œ 4 #θ i e a ca a ya e ih e ma taka a a tim a a e a me ai ka seke a kesa upa ¥ 3    ¢ ( 3 3   ¢ 3 ¢ ¢ 3 0 ¢   (   ( !   0 ! ¢ ( 3 0 3 3 3 " 3    (¢£ 33 0 ( 3 3 ¥ ¢ . Me ciptaka kete te ama a am kehi upa masya ak at. Kami ti ak memiku ka e a kepa a sese a ya. aik hukum. Da apa i a kamu e kata. apat seim a a ta a: a.u a a . i i a e ki a am e au se sama ma usia 6. Te ha ap a a i .S. enar mem erikan hak orang lain dengan jujur dan enar serta tidak menyakiti dan dan merugikan orang lain. Ti ak pi ih kasih a am e au Se ai itu. mempe akuka ma usia se a aima a mesti ya a mema a sama se ta mempe ha tika kewaji a a hak ya. i a e mit a ha us sa i me u tu ka a e ma f aat a i se u uh ma usia a makh u se ta apat ipe ta u jawa ka u ia a akhi at 5. e ukatif a uku 4. Te ha ap i i se i i. Mem e ika asa ama kepa a a ai e a sikap amah a sa tu 3. Me ciptaka suasa a ama . hma ) a ya me akuka kea i a mempu yai keutamaa se a ai e ikut : 1. s esu uh ya ku aka me e akau. a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh .

S e a ka pe a iayaa apa me u ika i i se i i maupu a ai . meme i tahka a a setiap ma us ia e uat a i . SM Ke as XII   & 0    (¢£ ! ! 3 0$ 3 (         ( ( 3 3   3 3 3 3$ $ ( ( 3 ¢ ( ( ( 0 0     ¢ 3 3   ¢ 3 3 (   3 ¢ ( 3 0 0 3 3 (   3   3 (3 3 3 3   3 3 3 ( 0 0 0( 3   ¢ 3 3 3  $   (3 3 3 ( ( ( 0  $ 3 3 0   3 ( 3 3   ¢ ¢ $ 0 3 3 3 3 3 $ ( 3 ( 30  ¢ ! 0 3( $   3 ( 3   ( 3   3 ( 3 ¢ 3 ( 3 ¢  ¢ (   3 3   (   ( 3 3 ( 0 ( 0 3 3   3   0 3 ( ( ¨ ( ( ( 0 3 3 3   3 3 3   ( (3 ( (3 ¢ 3 ( 3 ( 3   ( ( 3 0 3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 (   0   3 3 ( 3     ¢ 3   3 (0 3 0 3 3 3 3 3  $ 3 3   3   3 3 ¢ ¢ 0 0 3 (   3       ( ( ¨ ( ¨   0   0 0 0 ¢  ¢ 3   3 3 3 3 3 3 3 ( ¢  ¥ 0 3 ( 3 0 3 3 ¢   0 3 ( 3 (  $ 3  $   ( (3 ( 0  ¢ 3 0   ( ¢  ¥ ( ( ( 3 ( 3   3 0 3  $ 3 0 3 ¢  ¢ 3   3! 3 ( 3 3   3 ¢   ( 3 3 0 33 ¢   (3 ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ¢ 3 3 3 ( 0 0 0   3 0$ 3 ( 3 3     ( 3 3 3 0 3   0   3 3   ( ¢ 0 ¢ 0 3   ( ¢  ¢ 3 ( 3 ( 3   0 ( 3 3   ¢    (3   ( 3   0 ( 3     ¢ 3 0 (   3 3 3 0 ( 3 3 0   3 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 0 3 3   ( 3   (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3 ( 3     ¢ 3 0 (   33 3 3   3 3 ¢ 3 ( 3 3 3 (0$ 0 3 3 0 3   ( 3 ( 3   0 (   3 ( 3 0 (   ¢  ¢ 3 0 ¢ ! . Ka e a pe ti ya a ti kea i a . ki at aa afsu. ya mem uat sese a upa aka a am mempe siapka i i me uju kehi upa akhi at ke ak. Ka e a e a me asa cukup te ha ap apa ya imi iki ya itu maka aka me im u ka kema asa pa a i i ya a ti ak ma eke ja. maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaa . se ta e. Qa aah a am pe e tia ya uas me a u a ti: a. u tuk me hi a i ha itu. c. pe a iayaa te masuk pe uata ya i a a a ama a ti ak isukai . Mak a ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . kete a a a ke aha iaa aka apat i asaka eh semua api sa masya akat. . Is am ti ak me aja ka kepa a umat ya supaya hi up ma as. e fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=yϑè? $ϑ/ β%. sikap ya emikia te masuk akh ak ya u uk. Pa a a ya sepe ti itu a a ah pa a a ya sesat a ke i u. maka e ih tahu kemas ahata ya. aik ha ta maupu peke jaa . Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi. i ha a ti ya su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki.S. . me e ima e a e a apa ya a a. ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. i ha apat me jauhka i i a i ajaka afsu te ha ap e a ai tipu aya kehi upa u ia. !# β*ù #θ è? " Wahai a .34 pa i a kea i a te ah te ta am a ija a ka eh setiap ma usia a am se a a aspek kehi upa . e uat a i itu ha us me iputi se a a ha . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u apa a k aum ke a atmu. ja i ah kamu a ya e a . i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a sikap a pe i aku ya me ampaui atas atas ma a ama. e tawaka kep a a . ke ua a.isaa : 135) e uat sesuatu ya me yimpa a i kea i a e a ti e uat za im (a iaya).e a pe e ak ke a i a . masya akat maupu i ku a . aik tc ha ap i i se i i. : me e ima e a sa a semua kete tua . Kita i a a e uat za im a ipe i tahka e uat a i . Se a ia a mu ki me a ap. Ka e a itu . Maka. ika ia kaya ataupu miski . mem h kepa a tam aha ya pa tas ya ise tai e a usaha atau ikh tia .a ya e ima . aik a am pe kataa maupu pe uata . u ahma . se a mus im itu tut u tuk e sikap Qa aah i a am hi up ya." (QS.

Tetapi." (H . a. tia a e a ti u ia i i apa i a i a i ka e a akhi at me ai ka sepe ti sese a a memasukka ja i te u juk ya ke a am aut ihat ah apa ya ia apatka . p asti ah ia aka me ca i ya keti a (se a ai tam aha a i ua em ah ya su ah a a itu. Sama ha ya e a sese a ya me ce upka ja i te u juk ya. Mema se a ia ma usia a a ya hi up ya se a u me asa ku a . Se a . Tetapi. a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. kita tetap eke ja se a aima a mesti ya a tawaka kepa a . su uh e u tu a i a ya hati ya te ah me capai Qa aah. a ya memi iki jiwa Qa a’ah itu ia aka e as a ti ak te ikat e a se a a sesuatu." (H . S epe ti sa a asu ya a ti ya "Demi . e fi ma : ∩ ∪ ‰ƒ‰±s9 ’Î1#‹ã β) Λ Ÿ2 ⎦ 9ρ ( Νä3Ρ‰ƒ—{ Ο? 6© ⎦ 9 Ν3/‘ χŒ'? Œ)ρ Ó Ït x t ¨ Î ÷ä ö x Èsu "Sesu uh ya jika kamu e syuku . Mus im) Is am te ah mem e ika tu tu a kepa a umat ya. Ia e a ( i ha) e a ke u uka . I ahim: 7) a i. se e a ya keka yaa i u ia itu te masuk se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at." (QS. a itu ti ak me syuku i ikmat ya te ah i e ika kepa a ya. e sa a y a a ti ya Da i u ah i Uma a. Ta mu zi) Se ai itu a am ha is ai e iau ju a e sa a ya a ti ya "Qa aah itu a a ah ha ta ya ti ak hi a a simpa a ya tak aka e yap.35 3     ¢     3 (   3   ¢ 3 3   ¢   3 ( ¨ 3 3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3  $ 3   3 ( ( 0 0 3 3 3 ( ¢ 3 3 ¢ ¢ 0 3( 0   3   3 3 3 ( 3 3 ( ( ( ¨ ¢ 0 ( 3 3   3 ( ¢0 ¢ ( ( 3 ( ¢ ¢ 3 0 0 3 3   § 3 3 3 (   3 3  $ 3   ¢ 3 3   §   ¢   ( 3   ¢ 3 0 3 3 3 ¨ ( 0 3 3 ( 3 0 3   3 3   3 ( (¢   ¢ 0 0 0( 3 0 3 3   ( 3 ¨ ¢ 3 ( ( 0 (   3 ( 3 ( 3 3 3 3  $ ¢ 0 (3 00 0 0 3   3   3 3 3 ¨ (¢ ¢  ¥ 0 3 3  $ ¢ 3 3   ¢ 3 3     3 ( ( 0 0$ 3 0 ¢ 3 3   ¢ 3 ( 3$ ¢ $ (3 ¢ ( 0   3 3 3   ¢ 3 ( ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ 3 3 ( 3 3 3   3 0   ¢ ( 3 ¢ 0 3 3 3 0 ¢ 3 3 3 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 (! 3 3     ¢   ( ( 0 0 3       ¢   ¢ 3   ( ( ¢ ! 0 3 ( 3 3 ¢   3 ( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 (   ¢ 3 3 ( 0 ( 0   3 3 3 ( 3 ( ( 0( 3 0 0 3 3 ( 3   ¢ ( ( ¨ Maka je as ah. a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a . Maka. Ka e a itu. a jika kamu me i ka i ( ikmat-Ku) sesu uh ya aza -Ku sa at pe ih. se a ka aut a a ah akhi at ya. Se a ik ya.ya. jika apa ya kita usahaka itu e um mem awa ke e hasi a maka kita te ima ju a kete tua ya emikia itu e a t a ah a sa a . pa i a peke jaa kita itu e hasi maka kita e syuku kepa a . se a ia mempu yai keyaki a ahwa i i semua su ah me ja i kepastia . semua ya k ita te ima e a se a hati. Da am -Qu ’a e fi ma : u ahma . apu ikmat itu se ikit atau a yak. a kita tc ima pu a e a ta ah apa ya me impa kita. a ti ya kita i e i ka u ia ikmat a i. u ia i i e a se a a isi ya ya se a eme ap ti ak a a a t i ya jika i a i ka e a paha a i akhi at. Se a aima a asu e sa a: " aikata ses a itu su ah memi iki ua em ah a i emas.S. ka e a itu a ise ut kufu . Sepe ti sa a asu u ah ya a ti ya " e ah a ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am. Se a ik ya. SM Ke as XII 0 ! 3    (¢£ 0 0 ! 3     ¢ 3   0! 0 3   3 3 ( 3 ¢ ( 0 ( 3   3   3 3 3 3 0   3 3 3 ( 0 3  $ 3 3 ( 30   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 3 ( 0 0     ¢  3 3 3 3 ( 3 3 ( 3   3 3 ( ( 0 0 0 0   ¢ 3 3 ! ¨ ( ( ( ( ( 3 3 0   3 3 3  $   3 3 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 0 ¢ 3 3 (     ¢ ( 3   3 0   ¨ (¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ (   3 ( ( 3 ( ( 0 0 0 3  3 ¢ 3 3 3 3 3   ¢ ¨ ( 3 ( 3   ¢ 3 3 (     3   3 ( 0 3 0 3  $ 3 3   3 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     (¢   ¢ 00 ¢0   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   § ¨ (¢   ¥ 0 ( 0 3 0 3   3 ( 3   3 ( ( 3 (   0 0 3   ¢ 3 3  $ 3 3 ( ( ¢  ¥   ¥ ¨ 0 0 ( 3   3  3   3 3 ( ¢ ( 0 ¢ ¢ 0 ( 0   3  $ ! ¨ ( ¢ ( ( (30 0 (¢   ¢ $0 3 ¢ 3 3 (   3 ( 3 ( ¢ 0 3   3 3   3   3 ( 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ ( 0 ( 3 0 3 3   3 3  $ 3 3 ( 3 ( 0 (0 3 3     3 ( 3 3  $ 0 3 ( ( ( 3 3 3 3   3 3 3  $   ¢ 3 ( 3 3 3   3 3 3 (   ¢ 3 3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 3 3 ¢ ¢ 3 3   ." (H . apa ya ia apatka itu me upaka pe umpamaa a i u ia. tamak. a i mu ya a mi iki. ti ak tamak a akus. Tha a i a i a i ) a ya e jiwa Qa aah a a ah a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. a ya me syuku i ikmat . hma ) Ha is i atas mem e i ka pe e tia . Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a i ha a asa syuk u . i ha itu e kaita e a sikap hati atau sikap me ta a am me ha api apa ya kita mi iki atau a am me ha api apa ya me impa i i kita. tetapi Qa a’ah. Ka e a itu.ya. au e sa a: "Su uh e u tu a y a masuk Is am a ezeki ya cukup se ta me asa cukup e a pem e ia kepa a y a. K ita te ima e a e a apa ya a a. Kita ti ak eh s m ka au se a e u tu . kita ju a ti ak e isah jika se a me u i." (H . iscaya aka me am ahka ikmat k epa a ya.se a kea aa hisup ya se e ha a. a a pu a a ya hi up ya se a u me asa ku a sehi a hi up ya e isah a ti ak te a . a ti ak Qa aah. ha ta. Tuha kuasa u tuk e uat atas se a a sesuatu me u ut keh e ak. pasti Kami aka me am ah ( ikmat) kepa amu. asu u ah ." (H . ukha i Mus im) e e a e a a ya e jiwa Qa aah ia se a u me syuku i ikmat a me asa cukup te ha ap apa ya a a ya te ah imi iki ya. se a ia ti ak mempu yai am isi apa pu .

sese a aka suka me e akk a ka imat . a se a u me syuku i se mua ikmat ya i impahka kepa a ya. amu emikia . Du ia a a ah se a ai ja a a a at u tuk me uju akhi at. sese a ti ak tamak a am isi te ha ap kekayaa & ke u uka ya imi iki a ai . me ja ika sese a hi up ya ti ak tamak. . apakah se a ya apa i a ikataka kepa a kamu: " e a kat ah (u tuk e pe a ) pa a ja a " kamu me asa e at a i i ti a i tempatmu? pakah kamu puas e a kehi upa i u ia se a ai a ti kehi upa i akhi at? pa aha ke i mata hi up i u ia i i ( i a i ka e a kehi upa ) i akhi at ha ya ah se ikit. Fu si i ha a am kehi upa p i a i ia ah : a.S. 2. c.36 4 Ú‘{# ’<) ΟF=%$ # !# ≅‹6™ ’û #ρ Ρ# /39 ≅Š% #Œ) /39 $Β #θΖΒ#™ ⎥⎪%!# $γƒ ≈ƒ ö F $ Î ó ç ù Í t Å F $ š ≅‹=% ω) ο zψ# ’û $‹Ρ‰9# οθŠs9# ì≈FΒ $ϑù 4 ο zψ# ∅Β $‹Ρ‰9# οθ‹s9$/ ΟF ‘& Ï u÷‘ " Hai a . 1. sese a ti a k aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia. umat Is am ti ak eh me i a ka hi up i u ia. t-Tau ah: 38) Pe e tia u ia itu se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at. e a tetap e ikhtia . me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. SM Ke as XII & 3 3 3 3  $ $ 0 $ ( 3   ¢ 3 $ 3   3 ( 3   (     3 3 ( 0 ¢ 3  $ 3 ( ( ( ( 0 (0   3 3 ( 3   3  $ 3 ( 3 ¢ 0 ( ¢   3 ( ( ( ¨   ( 3   ¢ ( ( ¨ 3 ( ( ( 3 0 3 3 0 0 3   ¢ ( 3 ( 3   3 ( 3 3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 3 ( 3  ¢ 3 ( 0 3 3 3 3 (   ¢   0 3 ( ( ¢ 0    (¢£ ! ! 3 0 3 0$ 3 ( ( 3 ( 3 (    0 3 3 ( ( 3   ¢ 0 ( 0 (     ¢ 3 ( 3 ( ( ¨   ¢   3 3 3 3 ( ( 3 0 3 3 ( 3 3 ( 3 0   3 3   ¢ 3 ¢ (   0 ( 3 ( 3  $ 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 ( ( ¢   3 ( 0 0 3 3 3 ( 3 0 ¢ 3 ( 0$ 0 3 ¢ ( ( 3   ¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 0 3   ! ¢ ( ( 3 3 ( ( 3 0   ( 3 ( ( 3 3 ( ! 0 ( 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 3   ¥ ( 3¢ ¢ 3   ¢ 3 3  $ 3  $ § 7 ." (QS. me ja ika sese a h i up ya e jiwa te a . . c. u ahma . Fu si i ha a am kehi upa e masya akat ia ah : a.a ya e ima . e a te ha ap semua pem e ia . i ha apat e fu si a am kehi upa p i a i a e masya akat. yaitu paha a i akhi at su uh e ih esa .

ma sha e ma faat a i i i se i i a a Se a aima a fi ma : 0 3  $ 3 (   (3 0 0 ! (     ¢ 3 ¢ 3   3 ¢   3 ¢ ( 0 $ 3   3 ¢  0    (¢£ ! ! 3   ¢     ¢   ¢ 3 ( 0   ¥ $ 0   ¢ 0 0 3   ( 0 ¢ 3 (0  (   3 ¢ 3 ( 3 3 3 ¢ ( 3 3 3   (3 ¢ 3 ¢  3 3 ( 3   3 3 ( 0 ¥ 3 3 (0 0 0   ! ( 0 3 3 3 3 (   3 0 3 3 ¢ 0 0 3 3 ( ( 3 (   3 (0 3 ( ¢ ¢ ( ¢ 0 ¢  ¢ 3 3   3 3     0 3   3 3 0  3 0 ( 0 ¢ 3 ¢ 3   ( 3 ( ¢ ( 3 0  ( 0   ¢ 0 ( 3( ! . akuka pe uata aik. e iat ah e a ikh as k a e a setiap pe uata aik ya he ak kita akuka a ja a upa e fiki e a mata a e a . Se a u e ziki a e ’a kepa a sete ah e usaha a e ikhtia e.”(QS. Al. Is a : 23) ma sha eh kepa a sepe ti : a. me e a e al di dalamnya. Amal Ma’ uf : me ye u atau me ajak a u tuk e uat ke aika . e tawakka a e sa a se ta e syuku kepa a u ahma . aik seca a isa maupu e a mem e ika c t h tau a a a am e tuk pe uata a su . 2. Is a : 23 ø $ t t ö y ÷ t ajika .S.aqa ah : 82) Yang te masu pe uatan amal shaleh di anta anya : 1. me i at se emikia esa I u a apak a am me awat a me ja a a ak-a ak sejak a i ka u a hi wasa.” 3.a a tua jasa a e uy Å ø$ x y 969# 8‰ΨÏã ⎯ó=7ƒ $Β) 4 $Ζ≈¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ν$ƒ) ω) #ρ‰7è? ω& 7/‘ ©Ó%ρ £ t èö t ¨ Ÿ s y è Ÿ Ï ÷ ! y è ß t ” Da Tuha mu te ah meme i tahka supaya kamu ja a me yem ah se ai Dia a he ak ah kamu e uat aik pa a i u apakmu e a se aik.” (QS. sesuai e a fi ma QS. e akti kepa a a tua Keha usa e akti kepa a ya iaja ka a am Is am sa at ah asi a . Amal Ja iyah : pe e jaan yang mendatang an pahala a ena mem e i an manfaat epada o ang lain.37 šχρ$#≈z $κ ù Νδ ( πΨf9# =≈s¹& 7×≈9ρ& M≈s=≈Á9# #θ=ϑtãρ #θΖΒ#™ ⎥⎪%!#ρ à Î y p Ï ö è Ï ¨y ø $ ” Dan o ang-o ang yang e iman se ta e amal saleh. Fi ma a am QS i Im a : 104 = 4 3Ψßϑ9# ⎯ã βθγΖƒρ ρ è Qù $/ βρ Βù'ƒρ ƒ:# ’<) βθ㉃ πΒ& Ν3ΨΒ ⎯3F9ρ Ì ” Da he ak ah a a i a ta a kamu se a umat ya me ye u kepa a ke me yu uh kepa a ya ma uf a me ce ah a i ya mu ka . me eka ah a ya e u tu . me e a itu penghuni su ga. Memu ai suautu pe uata aik e a asma ah a me akhi i ya e a Ham a ah . . c. SM Ke as XII     (3 0   ¢ 3 ( 0   0 ¢   ¢ 3 (  ¢   0 3 3   3 ( 3 (   ¢ 0 3 3 ( 0 3  ¥ 0 ¢ 3 ¢  3 3     ( 3   3 ( ( 0 3   0 3 0   0 ( 3  $ ¢ 3 0 ¢ 3 ( 3   3  $ 3  $ 3 3 ¢© 7 ( 3   ¢ 0 3 (   (   ¡ 3 3   ( (3 3 ¢ 3 ( ( ¢  ¢ 3 0  $     3   3 3 ( 3   3 3 0 3 3 0   ¢ ¢ ¢  ¡ ¡   ¡     3   3 3 ( 0 3 3 3 3 ( 0   0 ( ¢ 3 ( ¢ 0 3$ 3   0 3 ( 3   ( 3   3  $ ( 3 3   ¢ 3 ¢  ¥ 3   ( 3 3 (   3   3 (0 3 3$0$   3 ( ( (3 3 ¨ 0 3   ! $ 3$ 3   3 ¢ 0 ( 3 ( 0 3 3 ¢ ¢  3 3 3  $ 3   3 ¢ ¢  ¢     ¢ ¡ ¡     ¡       ¥ ¡ ¡ ¡   ¢     ¢       ( ( ( 0 ¢   ( 0 ¢ (   03 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 ¢ 3   ¢ 3 3 3 3   0 3 ma sha eh maksu ya a a ah e usaha me u sau a a ya itimpa musi ah a me i eh a a ah me akuka peke jaa aik ya ai e a aska ikh as ka e a semata. maka seka i-ka i ja a ah kamu me ataka kepa a ke ua ya pe kataa "ah" a ja a ah kamu mem e tak me eka a ucapka ah kepa a me eka pe kataa ya mu ia. e upaya mem a t a ka pe s a a ya te ja i. ika sa ah se a i a ta a ke ua ya atau ke ua. Disip i a am e i a ah a e ama sha eh se ta e asa ka i mu .ua ya sampai e umu a jut a am peme iha aa mu.aik ya. sepe ti mem angun tempat i adah.

sepe ti mi um mi uma ke as. i ta a ya ah e a a ak a maju a e kem a . me k k. ke utke uta a am me e a ai sepe a m t . e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). pe aja ya su ah me e a pe au a i ua umah aka e aki at fata . iat e usaha. ti ak me a a ka a ai .esa a sikap atau sifat ya je ek ai ya i ua a am i i e ikut Pe uata ma Sha eh a Pe u Kita Ti katka U tuk Memajuka Umat I s am Saat I i : 0 u ahma . a tua ha us mcmpu yai sikap waspa a a am me awasi put a-put i ya ya masih u uk i a ku sek ah. a su u ah . Ti ak mem ia ka i i jatuh kepa a sa. p e akut. c. Se a mus im ha us isip i a am eke ja. SM Ke as XII 3  $ 3 0   3 ( 3 ¢ ¢ 0 3 3   0   ( ¢ 3 ( 3   ¢ 3   (3 3 (   (3 0 3  $ ¨ 3 3 0 (3 3 3 3 3 ¢   ¢ 3 ( 3 0 0   3 0 33 3 3 3 3   ( ¢ ¢ 0 ¢ 3 3 ( $ $ (   ¢ 0   0 3  $ 33 0   3 3 3   (   ( ( 3 (3 3 0$   3 3 3     0 (   3   ¢ ¢ ( 3 3 0 0$   0     3   3 3 3 0   0 § ¢ 3 0 ¢ ¢ 3 ( 0 3 3     3   ( 3   3 ( ( ¢ ¢ ¢0$ ( 0 3   3 3 3   3 ¢ 3   ( ¢ ( ( ( 0 3 3     3 3   3   § 3 ( ( 3 0 3 (   $ 3 $ 3 3   0 ( 3 3 3   0 3 ( ¢   ¢ ¢ $ 3 0 0     3 3 3 3   3     ¢ 0 0$ ( 0 3 3 3 3 3   3 3  $ 3 0 ( 3   0 3 3       0 ( 3 0   0 3 3 ¢ 3 ¢  $ ¢ 3 0 0   0 3   ¢ 3 0 ( 3   ¢ ¢ ¢ 3     3 0 3 $ ( 3     3 3 0 0 ¢ 3   0 0$   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3   3 3 ( ¢ 0 0 3 3 3   § 3   0 3 3 (   3 3 ¢ (   ¢ 0 0   3 0 3 3 3 (   0 ¢ 0 (   0 3  $ (   Tu as se a pe aja a a ah e aja e a teku . Sa i mem a tu a me u a i pe e itaa a ai ka e a .S. Me jauhka si kap te ce a sepe ti u uk sa ka. pesimis. Disip i a am eke ja   0 ¥ ! 0 a. a ke aka a emaja ai ya. M e eka ha us apat me a ahka a ak-a ak ya a a ema mem aca ha -ha ya p sit if a me a a mem aca acaa ya i a a . a u m a a am e au sesama ma usia e. sepe ti ke amaia . sepe ti acaa p afi a ai ya. te esa. Ka e a pa a zama seka a a yak pe aja ya t i ak me hi auka i i ya se a ai pe aja . eh ka e a itu. mem e ika c t h.ai . a ya ku a   ! ¢ 0 . ma as eke ja. s. vi e ame. ke i asaa a keha cu a sepe t i ju i. me cu i. se a me eka su ah me e a u ia i ua i ku a sek ah. Se a . eh se a itu. tau. atau e ma as-ma asa sam i me a tika u u a ta a a ai . ke aka a emaj a atau ha -ha ya ku a aik a i se a pe aja . Me eka aka me a aika p e aja a i sek ah.38 ma sha eh te ha ap i i se i i misa ya : a. a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak. De a emikia aka me hasi ka sesuatu ya e ih a yak. e i a ah a e ama sha eh kep a a . i i. e ki. Se a pe aj a ha us e aja a me u tut i mu e a aik. kiki . Da am ha i i pa a pe aja i tu tut u tuk eke ja ke as a am mem aca a me e aah pe aja a . 3 3 ( 0 0 3 ¢ ¢ 3 3 3 3 3 (   3 0 3   3  $ 0( 0 ¢ ( 3 ( ( 3 (3 0 3 § 0 0 3 ( 3 3   0 3 3   0$  ¢   3 3 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 3   3 3 (   (3   ¢ ! 3 3     3   30 3 3 3 3 ¢ 0¢ 3 3 (0 3 3 ( ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( 3 ( 3   0 3   (   ¢   ¢ 3 3 ( 3 $ 00 0 3$ 3   ¢ ¢ ¢ 0 0   3 0 3 0 3  $ ¢ ¢ 0 0 0   3  $ ¢ 0 $ 3 0 ( (   0 0     ( ( ( ( 3 0 ( 3 ¢ Disip i a am eke ja a a ah m a asa u tuk mempe eh hasi ya memuaska . Me jauhka sikap ma as e aja . he ak ah aji a isip i a am eke ja. peme i tah me im au a a pa a pe aja ja a mu ah te ke a a us i ua sek ah.aik ya. Disip i a am e aja 3 3 3 3 0   ( 0 ( 3 ¢ ( 33 0 3 0 0 0   ¢ $ $   ¢   ¢ 0 ( ¢ $( (   ¢   3 3 3 3   3 0 3  $ 3 ( 3 0 3 0 3 ( 3 3 ¢ 3 ( $   $   3   3 3 3 3 ¢ ( ( 0 0   (3 ¢ ( ( ¢   ¥ 3 0  0 3 0   ! 3 ¢  3 (   0 3 3 3 0   3   ¢   (     (3 3   3 3 ( 3 ¢ 3 0 $ $  $ 3 ¢     3 (   ( 3   ¢ ( 0 ¢ 0   (3   ( (   30 ¥ 0 ( 3 3    (¢£ 0 ( ! ¥ 3 . Se a . Da am ha i i a tua mempu yai pe a a sa at pe ti . Misa ya. se aik. zi a. Maksu isip i a am eke ja a a ah me u aka waktu se aik. kita e usaha se i i e a ke ja ke as a pe u aa waktu ya iatu . a a me apatka kesejahte aa a ke ah a iaa hi up e a ti ak upa me i at .aik pe hasi a a a ah usaha se i i a pe hi upa ya e sum e a i pe hasi a usaha ya itu. Seha ik va. me amp k a pem u uha a ai . sese a eke ja i pe usahaa maka ia ha us me aati semua pe atu a sehi a me hasi ka sesuatu ya e ih a ya k. a k a.

a a ah u tuk me e ti ka pa a pemakai ja a i I esia ya maki ha i maki e tam ah. Disip i a am e i a ah Ma usia se a ai makh uk ya pa i ti i e ajat ya e a i e i aka u tuk e piki hi a apat mem e aka a ta a ya e a a ya ati ahka u tuk me ah a am semesta. a eke ja ah u tuk u usa akhi atmu seaka -aka kamu aka mati es k ha i. supaya me eka me i ika sha a t a me u aika zakat. e itu ju a a am me e kapi su at-su at. Maka. Tetapi seha ik va. a k a pe a a a ai i tas. maupu a ka kece akaa . pa i a masi -masi i ivi u su ah memp u yai kesa a a a am e a u i tas maka te cipta ah ke isip i a i ja a aya . ti ak a a ai ah a am me ja a i keh i upa ya." (H .aiha i) a am e a u i tas c. Fi ma a am Qu ’a : ( è ÷ ã u 4 ¢ $ ( #θ?σƒρ οθ=Á9# #θßϑ‹)ƒρ ™$ Ζm ⎦⎪$!# &! ⎦⎫Á=ƒΧ !# #ρ‰6è‹9 ω) #ρ Δ& $Βρ É "Pa aha me eka ti ak isu uh kecua i supaya me yem ah e a memu ika ketaata kepa a ya a (me ja a ka ) a ama e a u us. a i.am u a u i tas. . SM Ke as XII 0 0 3   3 0 3 0 3 (   0$   3 3 3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3 3 0 3 33 ( 0 ! 0 ¥ 3 3   (3 3    0 3   3 3 ( 3 ¢ 3 3 3 0 ( 0   3   3   0$ 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 ( ( 3 3 (   0 3 3 ( 3 3 0 3 3 ( ( 3 0     0 ( ( ( 3 3 ¢ 3 ! ! 3    (¢£ .39 3   0 0 3 3 (   3 ¢ 3 ! ( 3   ( ¢ (3 0 0 3   3 3 3 3   3 ! ( ¢ ( ( ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 3 3 3 ( ¢ 3 3 3 3 3 (     ¢ ( ( 0$ 3 0 0 3   ( 3 3 3 3 (3 ( 0 3 3 3   3 3   ¢ ¢ 3 (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3   3 0   ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 3 0 3 ¢ 3 ¢ 0 0 ( ¢   ¥ ( 3 ( 0 3 3 3 3 0 3 0 3   3 0 0 0 3 3     3 3 3$ (3 ¢ ¢ 0   ¢ 3 (3 ( 3   3 ¢   3 3 3 3! 3 (  $ $ 3 0 3 ( 0 3 8 0 8 3 (3 3 (3 3   ¢ 3   3 3 3 0 0 0 3 ( (! 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0   (   ( 3 ( ( 3 0$   0( $ $  $ $   (3 3 3 ¢ ¢ ( ¢ (   ¢ 3   ¢ ¢ 0 0 3 (     (3 3     3 0 ¥ ( 0 0   3 0   3 0 0 0  ¢ 0 ( 3   ( 3 ( 3 3 ( 0 0 0$ 0 0 3   (3 3 ( ( (3 3 ¢ ! 3 (( ( 0 3 $ 3 0 3   (3 3   (3 3 3 3 ¢ ¢ 0 0 0 0 3 0 0 0 3     3 3 3   ( ¢   ¢   0 3 ¢ ( 3 3 (3 3   3 0 3 3 ( 3 ¢   3 8 0 0  ¥ 0 ( 3 0 0 " ¥ $ 0   3 3 3   3   3   ! ¨ ¢ 0   3 ( 3 0 3 3 3 3 ( 3   3 ¥ 0 ( ¢ 0$  3   ¢ 3 33 ( ( 3 ( 3 3 3 0 3 ¢ 3   3 0   0 3 0 (3 ( ( 3 3 3 3  $ 3 ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( isip i a am eke ja maka aka keti a a eh tema tema ya a am me capai p e hi upa . Is am me a iska me a ui se uah ha is: " eke ja ah kamu u tuk u usa u iamu seaka -aka kamu aka hisup se ama ya.ama ya. sese a a u ipe ehka me e a ai sepe a m t atau m i apa i a memi iki SIM (Su at zi Me emu i). ma ah i a ah a ti ya ma usia waji me yem ah se ta tu uk a patuh ha ya kepa a . a i ya susah u tuk mempe eh pe hasi a . s k e si ka au i ahu ui eh pe e a a ai . seaka -aka hi up ya su am. . . U tuk mempe eh ke e hasi a ya memuaska . Ma usia me em a ama at ya pa i esa .S. Disip i U tuk me capai kete ti a i ja a aya. setiap ha i ia me apatka kepuasa e a ke e hasi a usaha atau ke ja ya. apu tujua peme i tah mem e akuka U a -U a a u i t as a kuta a a m 14 Tahu 1992. Se a . pe e a a ha us memi iki ST K a S IM.ayy i ah: 5) 0 u ahma . hi a ka ah aya ke ut-ke uta . setiap pemakai ja a he ak ya mempu ya i kesa a a u tuk me aati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. a ya emikia itu ah a ama ya u us. yaitu ama at i a ah a ama at kha ifah. aik jum ah ke a aa . a semua ya i i iatu a am u a -u a a u i tas. Sese a ya iat eke ja mempu yai tujua atau a a -a a seaka -aka hi up se ama. U tuk me hi a i kece akaa . su ah sepa tas ya ah ma usia me ekatka i i ya kepa a atau e syuku e a me i katka i a ah ya kepa a ." (QS.

setiap ma usia memi iki ata e aka ya e e a.pe i ahasa a me yataka . a "waktu a a ah sepe ti emas". aka tetapi e a sa ka ketakwaa ya. seca a aka maupu wahyu. Ha is a i . Kemu ia e iau me e uspka ja i-ja i ya se e ah ke ja i-ja i ta a se e ah ai ya. "waktu a a ah sepe ti pe a ". me u aika zakat. Me e aska ya a ti ya "Se a mukmi e a mukmi ai ya a aika a u a ya se a ia a i me e ka mempe kuat a ia ai ya.i ai a ma.40 3 3 3   3 3 3 3 3 (   3 3 ¢ 3 ( 0 0 ( 0   0 3 3   3 3 3   § ( 3 (  ¢   ( 3 3 ( 3 3 3 3       3 ( (3 ( ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   ( ( 3 ( 3 3   0 ¢   (   3  $ 3 (3 3   ¢   ¢ ( 0 3 0 0 $ 3 3 3 3 3$ ¢ ( (3 ( (3 3   0 0   3 ( 3 (   3 3 (0 ( ¢  ! 3 3 3 3 3 3 3 3 ( ( ¢   ( 3 ¢   3   33 3 3 0 0 ¢ 3 3 3 0 0¢ ¢ 0   3 3     3 3 3 ¢ ( 3 ( 3 0 0 ( 3 ( 0   33 0 3 3     ¥ 0 ¨ (   ¢ 0 0     3 3 33 0 3 ¢   ¢ 3 ¢ 3 ( 0     ( 3 ¢ 3 3 3 3 ¢ 3 ¢ 333 3 3 3 ( 3 3  $ 3   3 3 3 3 ¢   3 3 3 3 ¢   ¢ 0 ( 0 0   3 3$ $ 3 3 3 ( ¢ ( ¢  ¢ 3 0 3 3 3$ $   ¢ ¢ 3 0 ( ( 3 3 3 ¢ 3 (  $ 3 3 0     ! 3 3     0 0 3 ¢ ¢ 3 0 0   3   3   ( ( ( ( 3 ( 3 3 3 3 0   ( 3 (   3   3 33 3   ( 0 0 3 3 3 3   3   3 ¢   ¢ ¢ ( (  0 0 3 3 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 (  ¥ 3 $ $0 3 3 $ $0 3 ( ( ¢     ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   0 0$ 3   3   3 ( 3 3   ¢ 0 0 3 3 3   3 3 3   ( ¢ ( ( ( 0 3   3 $ $0 3 ( ( ¢   3 3 3 3 3   ¢ 3 3 $ 3 0  3 3   0 3 3 3 (   ( ¢ 3    $ 3  $ 3 3 ( 0 3 0 3 3 ( 3   3 ( 0 0 3 3   ¢ 3 ( 0   3 3$ (3 3 ¢ ¢   ( 3 (  $ (   3   ¢ 3       3   ( 3 0 0 3 0 3 3 (  $ 3  $ 3 3       ¢ 3 3 ( 3 3 0 0 3 3 ( 3 3 3     ( ¢  ¢ 3 ( ¢0 ¢ 0 0 0 3 3 0 ¢   0 3   ( ( ¢ 3 ¢   0 3       ¢ ( 33 0 3 0 3 ( 3 3 3 ( 0 0 3   3   3 ( ¢ 3 3 (3 0 3 ( 3   ( 3 (¢ 3 3 3 ¢   ¢ ¢ 3 3   3 ( 3 3 0 u ahma . ya ha us ih mati a iha ai. "waktu a a ah ua "." (H . eh ka e a itu. Demikia pe ti ya a ti waktu sehi a e a ai a sa i u ia mempu yai u kapa ya me yataka .i ai k emasya akata se ta pe atu a ya isepakati e sama. ama Is am me i a atka a ta masya akat itu a aika satu a u a . Di ihat a i ata e aka u aya. ha ai ah waktu e a ca a e isip i a am me e ca ak a . Ma aka a sa ah satu k mp e itu usak maka se u uh a u a itu aka usak atau i asa. setiap ma usia memi iki watak a ti kah aku ya e e a . sepe ti me e jaka sha at. sesa kemu ia tak e u a". 3 3 3 f. ukha i Mus im a Tu mu zi) Da am m e u aka waktu pe u ipe hatika e a saksama. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a ketu u a atau kekayaa . "sesa ahu u pe apata . iscaya kehi upa masya akat aka kacau a au. ka e a ia ti ak pa ai me u aka waktu e a tepat. amu e a e masya akat. ma usia waji e hu u a kepa a u tu k me a ika i i ya e a me isip i ka i a ah.ma se ta a at ya e aku pa a masya akat kita. Ka e a ya. Sea ai ya se a siswa ya pa a waktu e aja i umah masih te us e mai mai a pa a waktu ti u ia u aka u tuk e a a sema am su tuk. Sesuai e a a u i kema usiaa .S. Kita a I esia me yataka . i a am ya te apat e e apa k mp e ya satu sama ai mempu yai fu si e e a e a. Hi up e masya akat a a ah fit ah ma usia. Disip i a am Pe u aa Waktu   ! 0 e. a ama a ai ya. te t u ya kita ha us me aati a mematuhi i ai. Waktu ya su ah e a u tak mu ki aka kem a i a i. Se a ai a sa I esia ya e i ius a e fa safah Pa casi a. Disip i a am Masya akat 3 ( ! 3    (¢£ 0 0 ( 3 0 ( 3 . Seki a ya ti ak a a atu a ya me ikat a am emasya akat sesuai kete tua ya te ah i a iska eh a ama. te tu hi up ya me ja i ti ak te atu . me atu . Ketakwaa me upaka pe wuju a a i ke isip i a ya ti i a am mematuhi pe i tah . SM Ke as XII De a emikia . me eka te tu memi iki ma ma a i ai. tiap a ta ma sya akat i i e ih me utamaka kepe ti a p i a i a ke mp k ya. Ketakwaa a a ah ha ta pusaka ya ti ak apat iwa i ska me a ui a is ketu u a . a me u aka waktu ya ka u iaka kepa a kita ta pa ipu ut iaya. ka e a seti ap p i a i a ke mp k aka mem a aka i i p i a i a ke mp k ya masi -ma si . e asa ka ke yataa i i.

me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. 6. a se a u me syuku i semua ikm at ya i impahka kepa a ya. Kea i a e a ti suatu pe uata ya e usaha me ctakka scsuatu pa a tempat ya atas asa ke e a a . a ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. yaitu a. ha us apat me i katka isip i a a m kehi upa seha iha i e a me aati semua pe atu a ya itetapka eh peme i tah. Se a ai a ta masya akat. 7. c tawaka kepa a . . me ja ika sese a e jiwa te a . mcm h kepa a tam aha ya pa tas e a usaha atau ikhtia . sese a ti ak tamak a am i si te ha ap kekayaa a ke u uka ya imi iki a ai . yaitu a. F u si Qa aah a am kehi upa p i a i i a ta a ya. sese a ti ak aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia.41   ( 3   ( 0 3 3 3 3 3   ( ( ¨ 3 3 ( ( ( 3 (3 3 ( 0$ ( $   ¢   3   3 ( 3     ( ¢ ( ( 3 (   0 0 3 3   (3 3 3 ( 3 3 ( (3 ( ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 ¢ 3   3 ¢   ( (3 0 3   ¢ 3 3     ¢ 3 0 ( 3 ( ¢  0$ 3   3     3 3 3 (     3 ( 3 ( 0 0 0 $ 3 3   3 ¢ ( 3 ( 3 (   0$ 3 3 3 3  $ 3 ( ( 3 ( 3 (    $ 0 $ 0 3 ( ( 3 ( 3 ( 3   ¢ 3 $ 3   ( 3 (   0     ¢ 3 3 ¢ 3 ( ( 3   ( ( 3 3     3 3 (   ¢   3 3 ( ( 3 0 ¢ 3  $ 0 3 3 ( ( 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢ ( 3 0 (0 0 3   3 3 ( 3   ¢   3 3   ¢ (   0 3  $ 3 3   3 ( ( ¢   3 ( 3 3 ( 3 0$ ( 0 3 (     3 (   ¢ 3 3 ( ( (   ¢ 3 3 (   3   3 3 ( 3 3 3 ¢ ( 0 3 $ $ 0 0   3 3 (   3     3 (3 3 3 ( 0 3 0   3 3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 3 (     3   3   3 ¢   0 u ahma . ! ! 3    (¢£ . Fu si Q a aah i i a am kehi upa c masya akat. Keutamaa kea i a a a ah apat me ekatka ma usia kepa a takwa a me hi a ka ma usi a a i pe tikaia a pe pecaha se ta a ya apat itc ima eh . . c. Sa a (ta ah) a a ah taha me e ita me ha api ya ti ak ise a i e a i ha a me y e ahka i i kepa a . Qa aah seca a isti ah. e a te ha ap semua pem e ia . uka me ikuti kehe ak afsu ya. SM Ke as XII 1.S. me e ima e a sa a s emua kete tua . Qa aah a am pe e ti a uas me a u ima pe ka a. 4. yaitu me e ima e a e a apa ya a a. yaitu pe as aa sese a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. 2. sese a aka suka me e akka ka imat . Qa aah seca a ahasa a ti ya me asa cukup. e a tetap e ikhtia . 5. 3.

a a ya kaya . ja i ah kamu a ya e a . pemimpi ya a i .."I i a ti a i su ah ." Ha its i i i iwayatka eh . H . a a ya te a iaya c. D ihukum . ti ak mem e i kete a a a kete te ama hi up c. Se ai itu.. e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya. ukha i c. Ti ak ihukum . . ukha i a Ta mizi 4. H .i sa’ ayat 136 c. e. asu u ah me e akka kea i a e a se aik aik ya. H .. pakah ma faat a keuta maa a i a ya e aku a i yaitu . a ya ti ak puasa sehi a ia e uka. pemimpi ya a i . SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 3   3 3 3 3 3   § ( 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ ( 0   3 3  $ 3 3 3 ( 3 ( ( 3 3 ¢  ¢ 3  § 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 ¢  ¢ ( 3 ( 3 3   § ¢ 3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ 0$ 3 3 3 3 $ 3 3  $ ( 3 3   ( ( § 0$ 0$ 0 ( 0  3   3 (¢   ¥ 0 ¢ ( 3 ( ( ¢ 3 0 0 3  $ $ 3 0   3 3 ( 0( 0( 3  (   3 3   3   3   ( ( (3 ( ( ¨ 3 3 3   3 3   (3 ( ( ( 3 03 3 ( ¢ 3 0  ¢ 3 3 3  $ 3  $   ( 3 ( ( ¢ ( ¢ 3 0 3 3     3¢ ¨ ! ¥ 0$ ¨ ¥ ¨ ¢ 0 ( 3 ¨ ! ¨ ( (   ( 3 ( 0 0   3 3   ( 3 3 3   ( 3 3 0 ¢ 0 0     3 3 ¢ ! 3   (0 ¢ 0 0 3   3 3   3 (   ¥ ¨ (¢   ¢ ¢ 3 ( ( 0 0 3 (   3¢ 3 (   ¥ ¨ ¨ (   0$ 3¥ ¨ ¢  33 3 3$ $ 3   ¥ ¨ ( 3 ( 0 $ 3 ( 3 ¢ 3   3   3 3 ( 3$ ( 3 0 0 0 3 ¢ 3 3 00 0 3 ¨ ¢ 3 ¢ 3 3 ( 3 ( ¢ 3   ¢ 3   ¢   ¢ ( 3 ( ¢ 0     ¢ 3 3 ( ( ( ¢ 0   3 (3 3 3  $ 3 3 3 ( 3 ¢  (     0 0 0 0 3   ¢   ( ( 3! ( (! 3     3! 3! ¢ 3 0 ! ( 0 ! 3 3   3 3 3 3 (   ( 0   3 3 3   3 ¢ ( 3 3 3 ¢ 0   ( 3 3 3 3 3   3 3 3 3 33 0 0 3 3 3 ( ¢ ¢   ¢   (3   ( 3   3 0 ( 3 ¢ (  0 3   ¢ ( 3   3 ¢   3 ¢ 3 3  $ 3   ¢ 3 3   3  $ 3   ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   ( 3 0 (3 0   ¥ . e.... c.isa’ ayat 135. miski atau kaya. H . ukha i Mus im 5.. .. Mus im e.ya . . H . a.isa’ ayat 133 . pemimpi ya a i .42 e i ah ta a si a (x) pa a hu uf a. me apatka paha a i akhi at ke ak. a i . Ha i i e iau c t hka a am ha is va ya a ti ya " ika seki a ya Fatimah i ti Muhamma me c u i. . t-Tu mu zi . Maka. siapa ya e sa ah ha us . ti ak me ata ka i ha a i ka e a te ah me e jaka pe i tah. H . a." Ha its i i isiwayatka eh . a ya se a puasa sehi a ia ti ak e uka. H . H .e a pe e ak kea i a .... Mus im e. a ya se a puasa sehi a ia e uka. H . mem uat a ti ak ise a i se sama ya . atau e sesuai e a jawa a ya tepat ! 1. a. ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . ukha i a I u Majah . .a ya e ima . a a ya te a iaya. Di e i ha iah e. .isa’ ayat 137 2. Di e i pujia c. a. a a ya te a iaya u ahma . iscaya aku p t ta a ya. Maksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama pe uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at..isa’ ayat 134 . I u Majah . pemimpi ya a i . ti ak me apatka paha a i akhi at ke ak 6.. a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . a ya se a puasa sehi a ia e uka. ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahat a ya. Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi mak a sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka .. Se a ai pemimpi a hakim. Fi ma : "Wahai a . Di a am ha is ya ai e iau e sa a ya a ti ya "Sesu uh ya ese ta pa a hakim se ama hakim itu ti ak cu a . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i uapak a kaum ke a atmu. H . a.. ukha i a Mus im c. .S. Di e i ua 3. pa i a ia te ah cu a pu me jauh a i hakim itu mu ai ah seta me ja i tema ya e at a i h akim itu. .. yak i . . a.. uk ha i..

3   3 3     3 3 0  3 0 3  $ 3 (   (3   ¢ ( 0 ( 0 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3 3 ( ! ( ¢ ¢ 3   ( 3   ¢ 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   0   3  ( 3 ( 3   § 3   ¢ 3 3 (   3 ( ¢ ¢ 0 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   ¢   3   3 ( 0 3 3  $ 3 3   ¢ 3 (¢   0 00 0 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     ¨ ¢ (¢   ¥ (   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   §     3 (   3 ¥ ( ¨     3 (   3 ( ( ¨     3 ( ( ¨ (   ( ( ¨   3 ( 3 3 (   3   ¢ 3 3   ( ¢   ( ¨   3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3 ¢ ( 0 0  $ 3   3 3 3 (   3 3  $ 0 3  $ 3 3 3 (   3 3  $ ( 3 0 3  $ ( 3 0 3 3 (   3 3  $ 3 0 3  $ 3 3 3 ( 0   3 3  $ ¢ 3 3 3 (   3 3  $ ( 0 3   ¢ 3 3   § 3 ¨ ¢ ( (   0 0$ 3 ¨ ¨   ( 3! ¨ 3 ¨ ¥ ¨ (   ( ( 0 $ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ( 3 3 (3 3 3   0  3   00 0   0 3 3   ¨ (¢ ¢ ¢  ¥ ( ( 0 0 3   3 0 ( ( 3 33 3 ( ( 03 ¢ ( ( ( 0 0 3 3   3 3 3  $ ( ( ( ¢ (0   3  $ 3 3 0   3 ( (3 3 ¢ ¢ 3 3   3 3 3 3  $ 3 3 ( ( 3 ( $ 0 0 3 3 3   3 3 (   ¢ ! ¢ 0 ( 0 3   3   3 3 3 (   ( 0 ¢ 0 3 3 3   3 3   3   ( ¢ 0 ( ( 0 3   3 3 3 (   ¢ ( ¢ 3 0 ( 0 3   3   3 3   ¢ ( ( ( 0 0 3       3 ¨ ¨ ( ¨ ( ¨0$ ( 0   3   ( 3 ! ¨ ¨ ¢ ¨ (   ¥ ¨ 0 0 3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ( ( 3   ¢ 0 3 3 3   3     ¢   3 0 3 ! ¢ $ $ 3   3 3 3   3 3 ( ¢ ( 3 ( 3 (  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § ( ¢  ¢ 0 u ahma .. au e sa a: "Su uh e u tu a ya masuk Is am a ezeki ya cukup se ta. ahma i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. Ka e a itu. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. uka asa i ha a asa syuku a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a .. ahma a ya e jiwa Qa aah a a ah ." . a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. aik ha ta maupu yawa . . e." .. aik ha ta maupu wa ita ki at aa afsu. 11. H .. a." Ha its i i i iwayatka eh ." c. H . e sa a ya a ti ya Da i u ah i Uma a. Qa aah i a am kematia ya . me asa cukup e a pem e ia Ma aikat kepa a ya." Ha its i i i iwayahka eh . tetapi Qa aah. . Qa aah i a am e aka ya e. a.. a a ya te a iaya me a kat a me eka ke atas awa .. te paksa ka e a semata . H . uka ka e a semata ! ! 3    (¢£ .S.. a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. e.. 10. i ha a asa syuku . a ya me asa cukup e a ap a ya ti ak mi iki a ai . su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. Qa aah i a am ahim Sa a asu u ah a ti ya " e aha ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am.. 13. Qa aah i a am hi up ya. H . su ah ti ak me asa cukup e a apa ya a mi iki. a.. i ha a ti ya ." ma sha eh a a ah me akuka peke jaa aik ya e ma faat a i i i se i i a a ai e a aska . me asa cukup e a pem e ia v kepa a ya. a. 12.. 14. sesu uh ya ku a ka me e akau.. me asa cukup e a pem e ia a tua kepa a ya. ukha i . a. H .. i ha a asa syuku . Qa aah i a am su a ya c.. aik ha ta maupu peke jaa c. Maka. 9.se a kea aa hi up ya se e ha a. H . Ta mu zi. a i uka u tuk a it u se a a pi tu a it. se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku.. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a masa ke ak. su ah me asa cukup e a apa ya a ti ak mi iki.. sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a si kap a pe i aku ya me ampaui atas. H . aik ha ta maupu peke jaa . a... SM Ke as XII e.. Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a . a ya me asa cukup e a apa ya ia ti ak mi iki . i ha a ti ak asa syuku . H .43 7.. e. a ya me asa cukup e a apa ya a tua mi iki e. pemimpi ya ti ak a i . ukha i . . Ta mizi e. asu u ah .. se a mus im itu tut u tuk e sikap . Mus i m . e. me asa cukup e a pem e ia i i kepa a ya. u tuk me hi a i h a itu. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. hma c. a. a ya me asa cukup e a apa ya a ai mi iki c. 8. Mus im . h ma . a. ti ak tamak a akus.. a ya se a puasa sehi a ia e uka.. Ti a k i ha a asa syuku c. c. H . me asa cukup e a pem e ia kepa a ya.atas ma a ama. H . aik ha ta maupu peke ja a .".

mem aca a me e aah a i . c. a a me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u.. e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). yaitu . 17.. a. aca u ’a c. ama at a ak a ama at kha ifah e. e asa ka ketakwaa ya. ti ak ka e a semata e.. sepe ti . setiap pe makai ja a he ak ya mempu yai kesa a a u tuk . aca k a U tuk me capai kete ti a i ja a aya. ama at eke ja a ama at kha ifah . aca uku .. 20.am u a u i tas. 18. a. ama at i a ah a ama at kha ifah. a. e aja e a mai -mai e. c. mem aca a me e aah TV . ikh as ka e a semata. . a ma at sek ah a ama at kha ifah . mem aca a me e aah pe aja a .. e asa ka ke aika ya c.. c.44 15.am u a u i tas e. aca pe aja a e..am u saja c.am u a u i tas .. e aja e a sa tai Da am ha i i pa a pe aja itu tut u tuk eke ja ke as a am . mem aca a me e aah K mik a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak. e asa ka ke e mawa a ya . me taa ti pe atu a a u i tas a am e tuk am u. Ti ak me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u... c. 19. e asa ka keca tika ya . e asa ka ketu u a ya . e aja e a te paksa . e aja e a teku . me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u.... a. 16. a. mem aca a me e aah Maja ah e. e aja e a ma as .. aca k mik... e. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a kekayaa tetapi . SM Ke as XII $ 3   (  3 3   3 ¢ 3 3   3 0 ( 3 ¢ 3 3 3 ( 3 0 0 0 3 3     0   0 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( 0 3 ¢ ¢ 3   33 3   ( 33 3   33 3   ¢ ¢ (  ¢ (  ¢ ¢ 33 0 33 3   3   3 3   (  ¢ (  ¢ 0(   0 3 0 3 3 3 3 ( ¢ 3 0 ¢ 0 3 3 (   3 3 3 ( ( ¢ ¥ (  0 0 3 3 3 3 3 ( 0$ 3 ( 3 ¢ 0 3 3 (   3   3 3 ¢ ¢ 3 3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 3 0 3 0 0 0 3     3 ¢   ¢   0 3 ¢ 0 (0 0     3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 3 ¢ ( 3 3 3   ( 3 3 (3 3 0 (   3 0 3 3 3  $ 3   " 3 ¥ ¥ ( 3 ¢   $   3 3   ¥ ¥ ¥ ¢ ¢ ( 0 0$  ¢ 3   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3 ( $ 0 0 3 3 3 3   § 3 3 ( 3   0 3 ( ¢ 0 0 0 3 $ 0 3 3 3 ( ¢ ( 0 (   ¢   ¢ ( ¨3 3 (   0   3 0 ¢ ( ¢ 0 0 3 3 (   3 3 3 (   0 ¢ 3 3 3 3 (   0 ¢ 0 0 0 0 3 3 (   3 3 (   3   ¢ ( (   0 ¢ 3     3   3   ( ¢ ! ! 3    (¢£ . 0 u ahma . Ma usia me em a ama at ya pa i esa .S. me taati pe atu a a u i tas saja .. ama at ha ta a ama at kha ifah e asa ka ke ya taa . a.. ha us ka e a semata Tu as se a pe aja a a ah .

ya apat me ci tai a ici tai. Me u ut isti ah sya ak.. Kata ikah memi iki pe samaa e a kata kawi . yai tu te i i atas aki. maka . (H . Me u ut ahasa I esia.aki a se a pe empua se ta me ha a ka hu u a ke ami a ta a ke ua ya e a asa suka e a a pe setujua e sama emi te wuju ya ke ua a aha ia ya i i hai eh . Satu e a ya ai ya sa i mem utu hka u tuk hi up e sama. kata ikah e a ti e kumpu atau e satu. ikah a a ah fit ah ya e a ti sifat asa a pem awaa ma usia se a ai makh uk . a me ikahi wa ita. ahwasa ya a i . e iau e sa a: " ka tetap i aku sha at. Tema hi up ya apat meme uhi ke utuha i is. maka isya iatka pe ikaha se a ai em a a kehi upa ya esmi (sah ) me a ui aka ikah. a me ye utka kewaji a -kewaji a ya pe u itaati eh ca suami maupu ist i.S. ik ah itu e a ti me akuka suatu aka atau pe ja jia u tuk me ikatka i i a ta a se a aki. ti Pe ikaha Pe ikaha e asa a i kat a asa ikah. a am ha i i asu u ah . ikah te masuk pe uata ya te ah ic t hka eh a i Muhamma .45 ST D K MP T SI K MP T SI D S I DIK T :   0$ 0 3 3 3 ¢ 3 ¢ 3 3 3 3$0 (   ¢0 0 0 3     3 3 3 3    3 3 ( (   3 3 ¢ 0 ¢ 3 3  3   3 ( ( 0 3 3 3 3   ¢ ( 3 3 ( ¢   ( 0 0 3 0 33 0 3 3 3 3   3 (   (  ¢ 0( 3 0 3 3 3   ¢ 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 ( 3 3$0$   ( ( 0 3 3 3 3 ( ¥ ¨ (   ¢ ¢  0 3 3   3 3   ( ¢ 0 3 ( 3 ¢   ( 3 3 3 ! 3 3 3 (¢   ¢ ¢ ( ¢ ¢ 0 00 0 0 0 0 3 ¢ 3!   ¨ 3 ¨ 3 (¢   ¢ ( 0$ 0 3 $ 3$ 3 3   3 ( ¢0 ( ¢    ¢ ( 3 ( 3 3   3 3 ( 3 ( 3   (     3 3 ( 3 ¢ ( ( 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 3 $0$ ¢ 3 3 ( ( 3 ¢ ( 3 ( 3 0 3 3 3 0  3 3 3 3 $  3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 3 3 3 3 3 ( ( ( ( ¢ ¢ 0 0 0$     ¢ 3   ¢   0 ( (   ( 3 3(     ¢ 3   3 ( 0     3 ( ( 3 30 ( 0 ( $   3 3 0 3 3 ¢ 3 0 0 3   3   3  $ 3 ( 3   0   3   ( 3 3 3 3 3   3     ¢ 0 0 (   3     3   ¢     ¢ 3 3$ (3 0¢ 3 3 3 ( 3   3 3   ¢   3 (   ( 0   ¢ 3 3  3 3   ! ! ! ¨4 ! 4 !8 ! 0 0 3 3 3 0 3  3 3 3 3  0 3 3 3  0 3 3 5. me etapka sya at-sya at ya.3 Me je aska hikmah pe ikaha 5. a kesejahte aa a am hi up e u mah ta a. ukha i a Mus im) me ciptaka ma usia i u ia i i a am kea aa e pasa -pasa a . e sa a: Da i as i Ma ik D . 0 u ahma .1 Me je aska pe e tia pe 3  3 3 3 4 4 3 3 3 3 0 § 3 ! 4 4 § ¨! ! ! 3 ¨§ ! 3    (¢£ 3  .2 Me je aska kete tua hukum pe ikaha a am Is am 5. maka uka ah ia a i a ku ". a a siapa ya ti ak suka e a pe uata ku. Is am me atu pe ikaha . U tuk me ikat ke ua je is te se ut a am satu ikata ya sah. ya apat me asihi a ikasihi. e puasa. HUKUM IS M T T G P IK H 1. Memahami Hukum Is am te ta ikaha ¨! ! Hukum Ke ua a : 5. SM Ke as XII 3 3 0 ( 3   3 3   3 3 0 3$ (3 3 0 3 3$ (3 (   3 3 0 0 3  ( 3   3 3 3  3 0 0 3  ( 3   0 3 : 5.4 Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU I esia Pe e tia pe ikaha Me je aska kete tua pe ikaha a am Is am Hikmah pe ikaha a am Is am Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU i I esia . ke amaia . se ta ya apat iajak eke ja s ama u tuk mewuju ka kete te ama .aki a pe empua . atau su ah asu . Setiap ma usia ya su ah ewasa a seh at jasma i ha i ya pasti mem utuhka tema hi up ya e awa a je is ke ami ya. ti u . memuji a me ya ju .ya.

ikah ya Hukum ya Ha am   3 3 . ikah a a ah suatu em a a kehi upa ya isya iatka Is am e upa aka u tuk me ha a ka pe setu uha a ta a p ia a wa ita. Se a ia esa u ama e pe apat ahwa pa a p i sip ya ikah itu su ah. Se a j ut ya. I u Majah) su ahku. Meskipu emikia . Se a zi a a a ah pe uata keji a u uk ya i a a eh . hukum asa ikah a a ah mu ah a ti ya eh ike j aka a eh iti a ka . apu ikah huk um ya su ah a i a ya su ah mampu mem e i afkah a e kehe ak u tuk ik ah. ikah ya Hukum ya Su ah 0 0 a. tetapi ia e um mempu yai eka u tuk m em e i afkah ta u a ya. ika a a se a a fak t te te tu ya me ye tai ikah me ja i waji . mak uh. as a ya me eka kemukaka ahwa pe i tah ikah a am e a ai ayat -Qu ’a a ha is ha ya me upaka a ju a wa aupu a yak kata-kata a am ayat a ha is te se ut." (H . ti ak ( 3 0 ( 3¢ 3   ¢ ¨ 3 3 3 3$0$   3 c. e sa a se a ai e ikut ya a ti ya Da i isyah. pe ah e sa a: " a a siapa ya ti ak mampu kawi he ak ah ia puasa ka e a e a puasa hawa afsu ya te ha ap pe empua aka he ku a ". waji . ikah ya Hukum ya Waji (   ¢ 3 3 3 . amaah h i Ha is) 3   3 ! ! 3 e. atau ha am. asu u ah . Da am se uah ha is asu u ah . SM Ke as XII   $ 0 ¢   3 3 ! ¨ ( ¢! 3 ( 0$ 0 3   3 3 3 3 (3 ¢ ¢ 00 0 0$ 3   0 3   3   ¢ !   ¨ (¢   ¢ ( 3 0 ¢ $   3 3   ¢ 3 ( ( 3 ¢ ¢ ¢ (3 3 ( ¢  0 3 ( 3   ¢ ( $3 3 ¢  ( ( $ 3  $ 3   3 3 3    $ 3$ (3 ¢ ( 3 3 ( ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 (   0 3 3 ( 0 0¢ 3 0 3 3$0$   3 3 ( 3 00 0 0( 3   3   ¥ ¨ (¢ (   ¢ ( 3   (  ¢   3 3 3 ¢ ¢0 ¢ 0 3 ( ¢   ( 3 ( 0 3 3 3   3 3 ( ¢ 3 ( ¢ ¢ (3 $ ( 3 3   ¢ 3 ( 3   ¢ 3 (3 ( 3 3   ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (! ¢ ¢ ¢ 0       ¢ 3   3 3 ! ( 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0   3 3 ¢ 3 3   3 3   3 ( ( ( 0 ( 3 ( 3   ¢  ¢ 0 ( 3 3     3 3 ! ¢ 3 0 0 3 3 3 3     ! ( ¢ (3   ¢ ¢ 3 ¢     3 3 3 3  3 ¢ ( 3 ¢   ¢ ( 0 $ $   3 3 3  $   ( 3 ( 3 ( 3 (3 ( ¢ 3 0 3 ( 3 ( 3 0   3 0 3 ( 0$ ¢ 3 ( 3 ( 03 0$ 0 ( 0   3   3 ( ¢ 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ Me u ut se a ia esa u ama. ikah me ja i waji me u ut pe apat se a ia u ama e a a asa ahwa i p e a ai ayat a ha is se a aima a te se ut i atas me u jukka waji .46 a i. sa ah satu tujua ya a a ah me apatka ke tu u a . a a s iapa ya ti ak mau me akuka su ahku. ikah itu waji se a as e a fakt a situasi. se a sesu uh ya me eka aka me a ta ka ha ta a imu ". ikah ya Hukum ya Mak uh 0 3 3 " ikah itu te masuk su ahku maka a a siapa ti ak me aksa aka ah te masuk a ku. " ikahi ah ehmu wa ita-wa ita itu. a am situasi a k isi sepe ti itu waji ikah. Te utama e asa ka ha is iwayat I u Majah sepe ti a am sa a asu u ah . ketika me u jukka su ah ahka suatu ketika ha ya mu ah. maka ti ak ah te masuk a ku. -Hakim a u Dau ) y]≈= ρ ©_WΒ ™$¡Ψ9# ⎯Β Ν39 z>$Û $Β #θs3Ρ$ù ‘Κ≈G‹9# ’û #θÜ¡)? ω& ÷Λ⎢ z β)ρ è u 4 ÷ t Ï ! ∩⊂∪ #θ9θè? ω& ’ΤŠ& 79≡Œ 4 Ν3Ψ≈ϑƒ& M3=Β $Β ρ& ο‰ ≡θù #θ9‰è? ω& ΟF z β*ù ( ì≈/‘ρ ( ä ã s 3 ¨ 00 0 3 3 0 0 3 3 3     3 3 0 ( (      0 ¨ ( ¢ 3 3  $ ¢ 0 3 ¢ 0 ¢ 3 3   3 3 § 0 ! (   3 3 3 3 ( 3   (   3 3   ¥ ( (¢   ¢ 3  3 3 ( 3 3   3 3   33 3 3 3   ¢ ( 3 3   3 3 3 3 3  $ 0 ¢   3 ( 3 Hukum ikah me ja i mak uh apa i a a ya aka me akuka pe kawi a te ah me mpu yai kei i a atau has at ya kuat. C t h: jika k isi sese a su ah mampu mem e i afkah a takut jatuh kepa a pe uata zi a. (H . Dike jaka ti ak a a paha a ya a iti a ka ti ak e sa. hukum ikah apat e u ah me ja i su ah. ka tetapi uka ah ama ya e a ti waji se a ti ak semua ama mesti w aji . iti jau a i se i k isi a ya aka me aku ka pe ikaha .S. ikah imaksu ka u tuk m em e tuk suatu ke ua a ya aha ia. Hukum sa ikah a a ah Mu ah ( 3 (3 3 3 (   ¢ 0 ( 0 ( 3 33   3 0 ¢ 3 3 3   3 3 (   ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3 ¢ 3    0   ( 3 0 0 0 ( 3 ! 3 3 3 3   3 ¢       (¢£ ¢ ( ( 3 . 2. Hukum Pe ikaha 0 u ahma . ikah me ja i ha am a i sese a ya mempu yai iat u tuk me yakiti pe empua ya i ikahi ya. (H .

a ya e um a i . 3. Se a jika mc ikah ikhawati ka ha ya aka me imhu ka mu a at ya e ih esa pa a a ai . e a . maka apat ije aska ahwa hu kum ikah itu aka e u ah sesuai e a fakt a se a ya me ye tai ya. me eka (ti ak se a itaha ). maka pe ikaha itu ata (ti ak sah).aki se apak. Si at aka . a a . ika me eka miski .e a pe empua . c. ti ak k a e a te paksa. . 7) Pama (sau a a aki. apak ti i ti ak sah me ja i wa i. Sa a a i v ya a ti ya "Pe empua a m a a saja ya me ikah ta pa izi wa i ya. 4) Sau a a aki. a i ( ewasa). maka a am situasi a k isi s emacam itu sese a ha am u tuk me ikah. ti ak e suami. u ahma . ti a atau empat. Ija a ka u i i i akuka eh wa i mempe ai pe empua a mempe ai aki. ha a a i ca suami. Wa i i i ah ya me ikahka mempe ai p e empua atau me izi ka pe ikaha ya. a usia seku a -ku a ya 19 tahu . e a . aka memampuka me eka e a ka u ia. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 ¢ 0 0 0 0 0 0   3   (   ( 3 ¢ 0( 0 0 0 0 0   ! 3 3 (3     ( ¢ ( 0 0   ( 0 ! 3 3   (3 ( ¢   ( ¢ 0 0     ¢ ¢ ( 3 ( ¢ 3 (3 ( 0 ¥ 0 0 3   3 ( 3 3 3 3 ( 3 0 3 ¢  ! ! ¨ 3 3  3 0 3 3 3 3 3 ( ¢     3   3 33 3  3 3 3 3   0 0 ¢ (¢ 0 3 3 3 3 0   3 (   3 ( ( 3 ( 0 0 3   ¢ 0 ¢   ( ( 3 ( ( (  0 0 0 0 0 ( 0 0 0$ 3 3   3   ¢ 0 0 0 0$ 3 ( 0 0 0 3   ( ¢ 3 ( 0 ( ¢ 0 0$ 0 0 0 3   3 3 ( 3 ( 3 ¢ ( ¢ ¢ " 3 ( ¢   (  3 3 33   3   3 (   (   3 (   ¢ ( 3$0 0 0   3   ( 0 0   3¢ 3   3     3     3$0 ( ¢   3 ¢ ¢ 3 33   3   3     3 ( ¢ 3 ( (   3$0 3     3   3       3 ¢   3 ¢ ¢ ( 0 0     3 3   3$0   3 3 ¨ 3 ¢ 3 (  0 3  3 3 3 0 3 3 3   3   3 3 ( ( 0 3 3 0 3  $ (     ( 3 0 3 3 ¨ 3 ¨ ¢ ¢ 3 3 3   3 3 3   3  $ ( ¢ ¢ $ 0 0 $ 0 ¢ 0 ¢ (3 3 ( ( ¢ 0 3   3 3  $ 3  $ 30 3 3 3 3 3 3 0 0 3   3 3 ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 ( 3 ¢   ¢ 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( ( ( ¢   ( 3 ( 0 3     (   ¥   3! 3 0 3 3   ¢ 3 3 3 (   3 3 3     3 3   0 0 0 3 ( 3   ( 3   ¢ ¢ ¢ ¢ 0 3 ¢ 3  $ 3  $ 3 (   3 3 3  $ 3  $ 3 ( 3   (   3 3 (0 3   ¢ 3     3 0 ! ( 3 3 0 ( 3 3 (   3 ¢  ¢ ( ¢ ( ¢ 0 3 3 0 ( 0  ¢ ( 3 ( ( ( 3 3  $ 3 3 ( ( 3 0 0 3 ¢ ( 0 3 0 ( ( 0 3 3 ¢ 3 3 .isaa : 3) u !t s è ( ç ä t Î ö à Í !t Îu ö ä Ï tÏ ô Ï t Å ¢ $u ó ä Ï 4 y tF $ ( ß Å u ™# )ù #θΡθ3ƒ β "Da kawi i ah a .aki se apak.aki a i sau a a aki.aki ka u .aki. a em ikia itu a a ah e ih ekat kepa a ti ak e uat a iaya. 3) Sau a a aki.u : 32) e pijak a i fi ma a ha its se a aima a te se ut i atas. uku ikah te i i atas: a. a i . Da am ha i i setiap muka af pe ti u tuk me etahui ya. sya at ya a ta a ai e a ama Is am." (QS. maka kawi i ah wa ita-wa ita ( ai ) ya kamu se a i: ua. se a pema uk. ti ak se a ih am haji atau um ah. maka (kawi i ah) se a saja. ti ak ka e a te paksa. .a ya se a i ia i a ta a kamu. Ca suami. uka mah am (pe empua ca ist i) . D a Maha uas (pem e ia . 5) ak aki.ya) a i Maha Me etahui. sya at ya aki. Ija iucapka eh wa i mempe ai pe empua a ka u iucap ka eh mempe ai aki. Kemu ia jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i .aki. .47 ”Da jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i te ha ap (hak-hak) pe empua ya tim ( i ama a kamu me awi i ya). Wa i mempe ai pe empua . e a ama Is am. a ti ak se a ih am haji a um ah.aki seka u .a ah kecua i asa i) Me e ai susu a a u uta ya me ja i wa i a a ah se a ai e ikut : 1) apak ka u .aki. (QS.S. a usia seku a ku a ya 16 tahu . Misa ya a . ya te i i ata s ija a a u . uku ikah uku ikah a a ah u su -u su ya hams ipe uhi u tuk me a su ka suatu pe ikaha . yaitu apak a i apak mempe ai pe empua . atau sakit i a.ya. " (H .aki apak). e aka sehat. atau u ak u ak ya kamu mi iki. 2) Kakek. sya at ya a ta a ai e a ama Is a m. 6) ak aki.a ya ayak ( e kawi ) a i ham a-ham a sahayamu ya e aki a ham a-ham a sahayamu ya pe empua . C a ist i. ti ak se a ih am haji atau um ah.aki a i sau a a aki. . .e a p ia.

48 8) ak aki- aki pama . 9) Hakim. Wa i hakim e aku apa i a wa i ya te se ut i atas semua ya ti ak a a, se a e ha a a , atau me ye ahka kewa ia ya ke pa a hakim. Me e ai susu a muh im, sepe ti ya te apat a am QS - isa’ ayat 23 :

Ÿs  ξù ∅γ/ ΟF=zŠ #θΡθ3? Ν9 β*ù ⎯γ/ ΟF=zŠ © ≈9# Ν3←$¡Σ ⎯Β Ν2‘θfm Î Î ç ù y y ( ç ä s ö © Î s àx t x © $ Î y ny ô s t Î ÷ t ÷ W $ ”Diha am an atas amu (menga ini) i u-i umu; ana -ana mu yang pe empuan; sauda a-s auda amu yang pe empuan, Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan; Sauda a-sauda a i umu yang pe empuan; ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i ; ana -ana pe empuan da i sauda asauda amu yang pe empuan; i u-i umu yang menyu sui amu; sauda a pe empuan sepe susuan; i u-i u iste imu (me tua); ana -ana is te imu yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a amu elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya; (dan diha am an agimu) iste i-iste i ana andungmu (m enantu); dan menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang Telah te jadi pada masa lampau; Sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Da i ayat te se ut, ada 14 muh im yang ha am dini ahi la i-la i, yait u : 1. I u-i umu 2. Ana -ana mu yang pe empuan 3. Sauda a-sauda amu yang pe empu an 4. Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan 5. Sauda a-sauda a i umu yang pe em puan 6. Ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i 7. Ana -ana p e empuan da i sauda a-sauda amu yang pe empuan 8. I u-i umu yang menyusui amu; sauda a pe empuan sepe susuan 9. I u-i u iste imu (me tua) 10. Ana -ana iste im u yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a am u elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya 11. Iste i-iste i ana andungmu (menantu); 12. Menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang telah te jadi pa da masa lampau. 13. Kafi . 14. Mu tad 15. Du ha a epada o ang tua. 16. Musy i 17. Pezina e. Dua o ang sa si, sya atnya Islam, alig, e a al sehat, me de a (t ida sedang ditahan), la ila i, adil, dan tida sedang ih am haji atau um ah. Pe ni ahan yang dila u an tanpa sa si adalah tida sah. Sa da Na i v : "Tida sah ni ah melain an dengan ali dan dua o ang sa si yang adil." (H . Ahmad) du ahman,S.Ag SMA Kelas XII

¦

¡

¡    

¢ ¡

¡   ¡   ¡     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡  

¡   

3! 33 0 3 ¢   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡

  ¢ ¡ ¡

¡

 

¡

¢

¢

3 0   ¡

 

¡

¨ ¢ ¢   ¡   ¢   ¦ ¡ ¡ ¦ ¡   ¦ ¡

0 3     ( (    3 3 3 0   ¢ 3 ( 0 0  0 ¢ ¢ ¡ ¦   ¢         ¡   ¦ ¡   ¡   ¢           ¡       ¡ ¢ ¡ ¢   ¡   ¢ 8   ¢   ¢ ¢   ¤ ¡  ¡       ¢      

   ¢£ ¤   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡     ¢ ¡     ¡   ¤       ¢ ¡  ¤     ¡ ¡ ¡ ¦     ¡ ¢               ¢ ¢                   ¡ ¡     ¡ ¢     ¡ ¡ ¢ ¢   ¢    

¡   

¤

3 3 (   ¡

 

¡

3

 

(

 

3 3 3 0   ¡ ¤       ¦

¡

0

  ¡  

¢

¡

¡ ¡

3!

¡  

( ¢

(

 

49 4. Ke aji an Suami Ist i Dua insan yang e lainan jenis, la i-la i dan pe empuan yang semula masing-masing e as, ma a setelah meni ah atau menjalin hu ungan su ami ist i, mau tida mau ha us tundu dan patuh epada e aji an masingmasing. S uatu e aji an yang dila u an oleh suami adalah ha agi ist i. Sedang an e aji an yang dila u an ist i a an menjadi ha agi suami, sedang an masing-masing su ami dan ist i mendapat an ha dan e aji an. a. Ke aji an Suami 1) Mem e i naf ah, pa aian, dan tempat tinggal epada ist i dan ana ana nya sesu ai dengan emampuannya. 2) e gaul dengan ist i se a a ma uf. a a yang ma uf adalah a a yang laya dan patut, anta a lain dengan a hla yang ai , penuh as ih sayang, saling mengha gai, saling meme hati an, dan se againya. 3) Memimpin elua ga, yaitu memimpin ist i dan ana -ana nya dalam menjalan an oda o ganisasi elua ga untu men apai tujuan yang diha ap an, yaitu esejahte aan dan e ahag iaan lahi dan atin, dunia dan a hi at. Se a a od ati, la i-la i mempunyai el e ihan di anding an anita, ai se a a fisi maupun mental. Ka ena ele ihan in ilah, telah menetap an ah a pemimpin elua ga e ada di tangan suami., se agaim ana dalam fi man-Nya yang a tinya :

ô Ï ( à x ! y Î u < ÷ t 4 n t ó ß Ÿ ÷ t ª $ Ÿ s y Î Ï ! | iÏ ⎯Β #θ) Ρ& $ϑ/ρ Ùè/ ’?ã ΟγÒ ö Î Ï u ø βθù$ƒ © ≈9#uρ 4 !# á m $ϑ/ =‹ó=9 M≈à ≈m M≈GΖ≈% M≈sÎ=≈Á9$ù 4 Νγ9≡θΒ& ö à u ÷ s " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin a i kaum anita, oleh karena telah mele ih kan se aha ian mereka (laki-laki) atas se aha ian yan lain ( anita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan se a ian dari harta mereka. Se a itu maka anita yan saleh, ialah yan ta at kepada la i memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena telah memelihara (mereka). Wanita- anita yan kamu kha a tirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta atimu, maka jan anlah k amu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesun uhnya Maha Tin i la i Maha Besar. " (QS. An-Nisaa': 34) 4) Mendidik keluar a, terutama pendidikan a ama se a aimana dite askan dalam firman –Nya :

î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ ru ö ä | à r (þ è ( ã t u t Ï © $ pš r ‾ "Hai oran -oran yan eriman, peliharalah dirimu dan keluar amu dari api neraka yan ahan akarnya adalah manusia dan atu; penja anya malaikat-malaikat yan kasar, yan keras, yan tidak @ durrahman,S.A SMA Kelas XII

¤

¡

¢

¢ 

¡  ¡

¡

¤ ¡ ¢ 

¢ ¡

 

¢ 

 

¢ ¡

¡ 

¢ ¢ 

¡ ¢   9

  ¡ ¡ ¡     ¡

¡

¡

¡   ¤ ¡ ¢ ¤ ¤  ¡

¡

¢ ¡ ¡ ¦  ¡     

¢ ¡ 

  ¢   ¡   ¦ ¡ ¡   ¡   ¦   ¡ ¡   ¡ ¡    

¡

¡ 

¡

¤ 

¡

  

¢ ¢ ¢

  ¢ ¢ ¢ ¡ ¢

¡ ¡

¤ ¡ 

  ¥

¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¢ ¢     ¤ ¢ ¢     ¢  ¡ ¡ ¡ ¤ ¦

8 ¥

¡ ¢

¡ ¡ 

¡

¡ 

 

¢

 

   

¢ 

  ¦ ¡   ¢ 

¢  

¢ ¢ 

¤ ¡     ¢ ¤

¢ 

¤

 

¡

¢

¤ 

¢

¢

50

. Ke aji an Istri

1) Patuh dan taat kepada suami dalam atas- atas yan tidak menyimpan dari ajar an Islam. Perintah suami yan ertentan an den an a ama Islam tidak aji ditaat i. 2) Memelihara dan menja a kehormatan diri dan keluar a serta harta enda suam i. 3) Men atur rumah tan a. Ke aji an ini tidak erarti harus dikerjakan sendir i, tetapi dikerjakan oleh semua an ota keluar a. adi, ke aji an ini le ih any ak ersifat tan un ja a , sesuai den an fun si se a ai i u rumah tan a. 4) Me melihara dan mendidik anak. Se a aimana suami, istri pun erke aji an men asuh d an mendidik anak. Fun si istri se a ai pen asuh dan pendidik anak le ih esar di andin suami, se a pada umumnya istri le ih dekat hu un annya den an anak, ter utama pada aktu anak masih kecil. 5) Bersikap hemat, cermat, ridha, dan syukur serta ijaksana, tidak mempersulit atau mem eratkan suami. B. HIKMAH PERKAWINAN Pernikahan adalah ikatan atin antara seoran pria dan ani ta se a ai suami istri. la merupakan pintu er an kehidupan erkeluar a yan me mpunyai pen aruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluar a yan koko h dan aik menjadi syarat pentin a i kesejahteraan masyarakat dan ke aha iaan umat manusia pada umumnya. A ama men ajarkan ah a pernikahan adalah sesuatu yan suci, aik, dan mulia. Pernikahan menjadi dindin kuat yan memelihara manusia dari kemun kinan jatuh ke lem ah dosa yan dise a kan oleh nafsu irahi yan ta k terkendalikan. Banyak sekali hikmah yan terkandun dalam pernikahan, antara l ain se a ai kesempurnaan i adah, mem ina ketenteraman hidup, menciptakan ketenan an atin, kelan sun an keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain . Di a ah ini dikemukakan e erapa hikmah pernikahan. 1. Pernikahan Dapat Menci ptakan Kasih Sayan dan Ketenteraman Manusia se a ai kelen kapan jasmaniah memer lukan rohaniah. Ke utuhan kepentin an rohaniah ke utuhan pria yan kepada anita . Demikian merupakan lem a a yan Pernikahan merupakan lem a a ketenteraman, dan kasih sayan erfirman: makhluk yan mempunyai dan rohaniah sudah pasti ketenan an jasmaniah dan jasmaniah perlu dipenuhi dan perlu mendapat perhatian. Ada pem enuhannya ter antun ju a se aliknya. Pernikahan dapat men hindarkan ke elisahan . yan ampuh untuk mem ina ketenan an, keluar a. @ durrahman,S.A SMA Kelas XII 

¢ ¤  ¢ ¤  ¤ ¢ ¢ ¢ 

¢ ¢ ¢ ¢

¤ 

¢ 

¢

mendurhakai terhadap apa yan diperintahkan-Nya kepada mereka akan apa yan diperintahkan." (S. At-Tahriim: 6) Dalam mendidik ikan anak harus mendapat perhatian yan enar, se a oran tua atas erhasil tidaknya mendidik anaknya menjadi oran yan taat

dan selalu men erj keluar a, pendid ertan un ja a kepada a amanya.

¢

¤

¢ 

¢

¢ ¤  

 ¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¢  ¢

¢ ¢ 

¢ ¢

¢ ¢

¤ ¢ 

 

¢

¢

¢  

¢  

¢ 

 ¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢ ¢  

¢

¢ 

¢ ¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢  ¢ ¢ 

¢ 

¢  ¤ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢

¤ ¢ 

¢

¢

¢ ¤ 

¢

¢

¢

¢ ¢  

maka hendaklah ia memelihara separo yang tersisa. Selain sebagai penerus keturunan. ilmu yang berma nfaat. Rasulullah J . a i u ak. Bersabda yang artinya "Apabila telah mati anak cucu Adam . Beliau bersabda yang artinya "Barang siapa yang dianugerahkan istri yang saleh." (QS.S. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. berjal an dengan teratur. terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita seca ra baik dan terhormat. dan anak saleh yang mendoakannya. Karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Aga ma Dapat Terpelihara Menikahi perempuan yang saleh. Mempunyai istri yang saleh. Tabrani) 4. Pernikahan Dapat Melahirkan Keturunan yang Baik Setiap orang mengingink an keturunan yang baik dan salch. SM Ke as   0 3      (¢£ ! ! 3 ( ¢ ( ¢   ( 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 ( o ó ß ø$ y £ Å ô é !s kamu ( a eka a i kamu XII M3=Β $Β ⎯ϑù M≈ΨΒσϑ9# M≈Ψ|Ásϑ9# xÅ6Ζƒ β& Îs 5 y ÷ Å x Ï −ã Ÿ u ." (HR.u ak ya u ahma . Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan keluarga. yaitu sedekah jariah.51 ¨ u ¨ à u ÷ t Ÿ y u y ø s Î ( þ ã ä ó t jÏ [ u ø r ö ä Å à r ô iÏ ä s t n y ÷ r ÿ Ï Ï t u "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-is tri dari jenismu sendiri. Dengan Pernikahan. bahtera kehidupan rumah tang ga akan baik. berarti menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Sesungguhnya pada yang demi kian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."(HR. Bukhari) 3. anak yang saleh akan selalu mendoakan orang t uanya. maka sungguh-sungguh telah menolong separo agama nya. Ar-Ruum : 21) 2. memberikan penghargaan yang tinggi kepada istr i yang saleh. Sesudah menikah. d an di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Rasulullah J . y Ï | ã β&ρ 4 me eka) ya ti ak cukup pe e a jaa e ima . Firman dalam Al-Qur’an yang artinya :   ¢ 3 3 33 3 0 ¢  3 3 ( 0$ ¢ 3   3   ¢ 0 3  $ (  3 (  ô s nt ¨ Ï s Ï oÏ ÷ ß ø$ Ï V≡‹‚GΒ ωρ M≈s ≈¡Β ÷s ÷ Îs "Da a a siapa i a ta a u tuk me awi i wa ita me ima . Anak yang saleh adalah idaman semua orang tua. ia eh me awi i wa ita ya ωθÛ Ν3ΖΒ ìÜG¡ Ν3ΖΒ MΖè9$# ‘ ya e . Pernika han Dapat Memelihara Ketinggian Martabat Seorang Wanita Wanita adalah teman hidu p yang baik. keduanya harus memperlakukan dan menggau li pasangannya secara baik dan terhormat pula. supaya kamu cenderung dan meresa tenteram kepadanya.

me etahui keima a mu. kemu ia me eka me e jak a pe uata ya keji (zi a). Da Maha Pe ampu a i Maha Pe yaya . ka e a itu kawi i ah me eka e a seizi tua me eka a e i ah maskawi me e ka me u ut ya patut. a ama mem uka pi tu pe ye amat e upa em a a ya suci . Seki a ya a am pe au a suami ist i ti ak apat me capai tujua a i ika h. ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x.a ya e ima . a tetap me cu i pe ya u a ya ti ak sehat. a sa i mem a tu. a apa i a me eka te ah me ja a i i e a kawi . Fi ma a am Su ah -Is aa ayat 32: "Da ja a ah kamu me ekati zi a.is aa : 19) 5. a sah a a ah me a ui pe ikaha . (Ke eha me awi i u ak) itu. Kemu ia i a kamu ti ak me yukai me eka. yaitu pe ikaha . sehat. -Is aa : 32) C.S." (QS. a me a a atu a a ama. Sa u a ya aik. ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ ” Hai a . aik p ia maupu wa ita scca a a u iah mcmpu yai afsu seksua . te kecua i i a me eka me ak uka peke jaa keji ya yata. eh se a itu. a ti ya me epaska ikata pe ika ha . ti ak ha a a i kamu mempusakai wa ita e a ja a paksa a ja a ah kamu me yusahka me eka ka e a he ak me am i kem a i s e a ia a i apa ya te ah kamu e ika kepa a ya. maka apat te je umus ke em hah pe zi aa atau pe acu a ya i a a ke as eh a ama. SM Ke as XII § 0 3    (¢£ ! ! 0 33 0 § ¢ ¢   0 3 3 (   0   3 3   3 ( 3 0   ¢ ¢ ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3$0$ 3 3 0 3   3 3 ( ( 0 3   ( 3 3   3 0   3   ( ( ( 0 3 3   3 3 ( 3 3   3 3 (   (3 ( ( 3 0 0 3     ¢ ( 3 ¢ 3   ( 3 (   ¢ 3   3   3 3 ¢ 3     3   3   3 3 3  0 0 0 3     3  $ 3   3 3 3 ( 3 ( 3 ( 0 0 0 0 3  3 3 3   3 3 ( ¢   3 !8! ! ¨4 4    0   3 0 ¨ ! !8! 0 ! ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 ¢  ( (3 0 3(3 3 0   0 3   3 3  !   ( 0 3 ¢ 0   ¢ 3 3 3 3   ( 3 ( ¢ 0$   3   (3 3 3 3   0 ( 3 3   0 3 3   0 0     3     3 0 3 ( ( ( 3   0 3   3 3 3     ¢ 3 ( 3 ( ( ¢ 0 0 0 3 3  3 ( 3   0 ( ¢ 3 ¢ 3 3 ( 0 3   0 3 3 0  3 3 3   0 3   3 $ 3   3 3   3 3 3 3  ¢ 3   0 3 ¢ 3 3 3 ( 3 3 3! ¢ ( 3 ( 0 0 3 3 3     ¢   ¢   3 ( ( ¢ 3     3 3 ( 00   ¢ 3 3 3 3   3 ( 0 0 0 0     3 ( 3   ¢ 3   ( 3 ¢ ¢ 0 0 0 3 3 3     3 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 (3 0 3 3 ( 3 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3  $ 3  $  ( 2 3 3 0 3 3   3 ( 3 3 ¢   $ ¢ 0 ( ( 3 3   ( 3   3   3 ( 33   ¢ 3 0 0 3 ¢   (   0   3   ¢ 3 ( 3 0 3 3 ¢   (   3! 0 3 ¢ 3   ¢ 3 ( ¢ ¢   (   ( 3 3 0 3 3  $ 3 ( 3 3 0$ ¢   ¢ 3 3 ¢ 3 (  $    3 3 3 3 ¢  0 0 3 3 3 (   ( 3   3 ( ¢ 0 0 0 0 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 ( 3   3 0 3 3 3 3 (   3 3   0 3 3 3 3 ¢ 0   ( . a kesa a a itu e ih aik a imu. T K D U UK P G TI T K Ta ak me u ut ahasa a a ah me epaska ikata ." (QS. Pe ikaha Dapat Me jauhka Pe zi aa Setiap a . se aha ia kamu a a ah a i se aha ia ya ai . ti ak susi a. isaa : 25) ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . (QS. afsu i i meme uka pe ya u a e a aik. u ahma . me sya iatka atu a pe ce aia . uka pezi a a uka (pu a) wa ita ya me am i aki. sesu uh ya zi a itu a a ah suatu pe uata ya keji a suatu j a a ya u uk. ti ak me ja ika ta ak itu se a ai sesuatu ya ti ak e atu a me a i ka me ja i aka pe kawi a e a meme iha a ti aka ya te ja i sewaktu-wa ktu. U tuk me hi a ka i a i ke istaa itu.aki ai se a ai pia aa y a.a ya takut kepa a kesu ita me ja a i i ( a i pe uata zi a) i a ta amu. ika afsu i ahi esa tetapi ti ak mau ikah. maka atas me eka sepa hukuma a i hukuma wa i tawa ita me eka ya e suami. (maka e sa a ah) ka e a mu ki kamu ti a k me yukai sesuatu. sa i me . a a ah a i a . se a aima a me sya iatka atu a e masya akat. Da e au ah e a me eka seca a patut. yaitu ti ak a a ya kete te ama . . se a ka me u ut isti ah a a ah me epaska se a pe empua a i ikata p e ikaha . pa aha me ja ika pa a ya ke aika ya a yak. se a me ekapu wa ita-wa ita ya meme iha a i i. maka p e au a ke ua ya me ja i se a pe pisaha a ta a satu ke ua a e a ke ua a ai ya.52 mi iki.

saw. " (H . Itu ah hukum-hukum . a . sepe ti suami me ataka : "Pu a ah e kau ke umah ke ua amu. supaya masi -masi apat me ca i pasa a ya a ya ta ak itu i e ci . a a siapa ya me a a hukum-hukum me eka itu ah a . Fi ma : ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ .aki ai a ita ak pu a eh suami ya ya ke ua. maka ti ak a a sa atas ke ua ya te ta aya a ya i e ika eh iste i u tuk me e us i i ya.S. sepe ti se a suami me ucapka : "Saya ce aika e kau". 1. u Dau a I u Majah) 1) afaz ta ak Pe kat aa ya ipakai u tuk me ta ak ist i a a ua macam. SM Ke as XII § 0$ 0$   3 ¢ ¢ ( $ $ 3 3 3 3 ¢   3   3 3   3 3 ( 3 ¢   0     3 0 0 0 3 0$ 0 0 0 3 3 3 ( 3 0 0 0 0 (   3 ¢ ¢ 0   " ¥ ! 3 3  $ 3  $ !0 0 3 3 3 3   ¥ 3  3 0 0$ 3   3   3   ( ¢ 3 ¢ ( 3 3 3 3 0 3 ( ( ( ( 3 3 0 3 ¢   0 0 0   3   ¢ ( 3 ¢ 0 0   3 3 ( ¢ 3 0$ 0 0   3 3 ( 0   ¢    3     ¢ ( 3 3 ( 0 ¢ ( 0 0 ((   0$ ¢ ¢ ¢ 0 ( 3  0 3 0 0 ( ¢ ( ( 3 ( 3   0 ( ( 0 ¢ 3   ( 0 0 0 (  3  $ 3 3 0 ¥ ( 3 ¢ 0 0 3 3   ( 0   ( 3 0 3 3         ¢ 0 3 3 3 3   (3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0   3 3 3 (3 3 3 (   ¢ ¢ ( (   3¢ 3 ( ( 8 ¢! ¨ 00 0 ¨ ¢   ¢   e a kea i a i e i ya ja a ke ua a i se a a kesuka a itu. tetapi ha te se ut i ehka eh sya a aima a sa a asu u ah : 3   2 0 ¢   3 ( 3 3   (     (   0 3 0   ¢ 3 3   ( ( 3 ( 3   3 ( 3   ( ( 3   ( 0 3 3 0 3 3 0$ ( 0   3 ( ¢ ( 0     3 0 $ 3 ( 3 (   3 0 (   ( 0 ¢ 3 0 3 0$ ¢ 3 ( 3 (( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 ( ( 0 3 3 ( 0 3 3 3 3 0   0   3 0     ( 0 3 3 ( 0  3 ( 3  $   3 3 0   3   0 3 3 ( 3 3 0 0 3 ¢ ( 0 3   3¢0   00 0 ¨ (¢ 0 3 3 ¢ ( 3  0 ¢ ( 3 0 3 3 3 ¢   3   ¢ ( 3 0 ( 3 3 ( ( ! ! ( 3 3 ¢      (¢£ yaitu pe ce ai ama a ta a c c k.a a ah: 229) apu ta ak ti a ti ak eh ujuk atau ikah kem a i. Me ucapka k a imat i i ti ak pe u e a iat. ta ak satu atau ua masih eh ujuk (kem a i) se e um ha is i ah ya a eh ikah kem a i e a aka a u sesu ah i ah. ika kamu khawati ah wa ke ua ya (suami iste i) ti ak apat me ja a ka hukum-hukum . kata ya te ah e sa a asu u ah . kecua i apa i a si pe emp ua itu te ah me ikah e a aki. Ti ak ha a a i kamu me a m i kem a i a i sesuatu ya te ah kamu e ika kepa a me eka. atau pe i ah a i si i". ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x.53 Da i u Uma . Ka imat i i ka au ika itka u tuk me jatuhka ta ak a u ah me ja i ta ak. maka ja a ah kamu me a a ya. se . Fi ma : 0 u ahma . Ta ak i i apat i e ika sampai ti a ka i. Se e iat a ama. kecua i ka au k e ua ya khawati ti ak aka apat me ja a ka hukumhukum . Sete ah itu eh ujuk a i e a ca a ya ma uf atau me ce aika e a ca a ya aik. ) Ki ayah .a u atau ti ak je as e a ti ce ai. ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ " Ta ak (ya apat i ujuki) ua ka i. yaitu se a ai e ikut : a) Sa ih (te a ) aitu ka imat ya je as me a u maksu memutuska ikata pe k awi a . 2) i a a Ta ak Se a s uami apat me jatuhka ta ak kepa a ist i ya apa i a i a am umah ta a ti ak i apatka kete te ama a ti ak a a a i ja a ke ua ya." (QS.: "Sesuatu ya ha a ya amat i e ci ia ah ta ak. (si i a ) aitu ka imat ya m asih a u.a ya za im. De a ja a te se ut iha apka te ja i kete ti a a kete te ke ua e ah pihak.

Ka tanya : A dullah in Umat telah ercerita e ada amu ahwa ia telah menala ist rinya dengan tala satu eti a istrinya sedang haid. ma a saya ruju istri saya. Lian. Dan jika @ durrahman. ah an dilarang yang erarti ta la 3 tida sah.Ag MA Kelas XII ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ $ ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ " $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡  ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ 8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ 6 ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ " ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ 5 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ 6 5 ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¥ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ . eliau ersa da: "Hai i nu Umar. Al... dan Fasa h 1) Pengertian Ila Ila’ artinya sum ah suami e ada istrinya ahwa la tida a an mencam uri istrinya dalam masa em at ulan. tida ada d sa agi eduanya ( e as suami ertama dan istri) untu awin em ali ji a eduanya er enda at a an da at menjalan an hu um-hu um . erla u hu um tala satu se ert i di atas masih leh ruju em ali e ada istrinya setelah itu tida leh mem eri an tala lagi." (HR. misalnya dengan uca an. a a ah leh saya ruju e adanya? " awa Rasullullah : "Tida leh. saya tida a an mengham iri eng au selama em at ulan. ia sud ah " ain" dan eng au er uat ma siat (melanggar) hu um. ma a erem uan itu tida halal lagi aginya hingga dia awin dengan suami yang lain. (QS. Khulu . Kemudian suami yang lain itu mencerai annya. se erti sa da Rasulullah yang artinya Dari Hasan. a. Kemudian jika mereka kem ali (kepada istrinya). eti a ehenda A dullah henda di sam a i an rang e ada Rasullullah saw.. yang se ai nya ditala wa tu suci.54 yy$Ζ_ ξù $γ)=Û β*ù 3 …ν î % ρ— x3Ψs? © m ‰è/ ⎯Β …&! ≅tB ξù $γ)=Û β*ù u ã Ÿ s y s ‾s Îs ç u r ! y Íö nt "Kemudina ji a suami men la nya ( sesudah tala yang edua).a arah: 230) Ada e era a enda at tentang jatuhnya t ala tiga. yaitu se agai eri ut : a) Penda at ertama atuh tala tiga. alau saya tala istri saya dengan tala tiga . "A dullah e rtanya: " agaimana ya Rasullullah. "Ma a er ata A dullah: "Rasulullah menyuruh saya su aya saya ruju e adanya. sesungguhnya Maha Pengam pun lagi Maha Penyayang. Muslim) c) Penda at etiga atuh tala satu.saya tida a an mencam uri eng au" atau "Demi . Kemudian A dullah erma sud menjatuh an dua tala lagi ada iddah. ihar. . "Demi . erla u segala hu um tala tiga. Pengertian Ila’." Fi rman : ÷ Îu β)ρ ∩ ∉∪ Ο‹m‘ ‘θ î !# β*ù ρ™$ù β*ù ( κ−& πè/‘& È/ ? Νγ←$¡Σ ⎯Β tβθ9÷σƒ t⎦⎪%#9 Ò Ï § Ö "Kepada orang orang yang meng ilaa' istrinya di eri masa tangguh empat ulan (la manya). atau terus anlah er awinanmu dengan ai . Daru utni) ) Pend a at edua Tala 3 u an erintah Rasulullah . tida lah eg itu erintah . ma a e erjaan itu di t la . erdasar an sa da Rasulullah: " arang sia a mengerja an suatu e erjaan yang tida sesuai dengan erintah ami. sesungguhnya eng au telah menyalahi sunah. emudian Rasullullah ersa da: "A a ila ia suci tala wa tu itu." ( HR.

Dan (sumpah) yang elima ah a la nat atasnya ji a dia te masu o ang-o ang yang e dusta. kemudian yang terakhir ditambahkan lagi dengan kalimat "Atasku lak nat sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini". Apabila telah habis masa empat bulan ti dak juga kembali menggauli istrinya.55 mereka erazam ( ertetap hati untuk) talak. suami boleh menggauli istrinya kembali dengan mcmhayar kif arat (denda). ia diwajibkan membayar kifarat (denda sumpah) saja. Fi man : ‘↔≈9# ω) ΟγG≈γΒ& β) ( ΟγF≈γΒ& ∅δ $Β Ογ←$¡Σ ⎯Β Ν3ΖΒ βρ Îγ≈àƒ ⎦⎪%!# Ï‾© $ @ u ahman. ka lau dia mcngandung itu bukan anak saya. Li’an adalah perkataan suami dengan maksud m enuduh istrinya berbuat zina. suami tersebut harus dapat mengajukan empat orang saksi. hakim menc eraikan istrinya itu atas nama suami. kalau suami tidak mau menggauli dan tidak pula mau mcnceraikannya. padahal me e a tida mempunyai sa si-sa si selain di i me e a sendi i. Apa ila seseo ang mengata an demi ian dan tida di te us an dengan tala . Bila dalam waktu empat hulan tersebut kembali bergaul dengan is trinya. suami boleh menceraikannya dengan talak sat u. bahwa dia telah berzina." (Q . Al a arah: 226 227) uami yang meng ila’ istrinya harus menun ggu empat bulan. Apabila seseorang menuduh istrinya telah berbuat zina. . suami di ena an hu uman de a delapan puluh ali se a tuduhan itu palsu.A MA Kelas XII ¦  ¢ ¡ ¡     ¡   ¡   ¡ ¡     ¡       ¡   ¢   ¡   ¢   ¢ ¢ ¢ ¤ ¡ ¡ ¢     3) Penge tian ziha Î ó ß ç y ¨ é ÷ Î 3   ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡   6   ¡     ¢ ¡   ¡   ¡   ¢ 5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6   ¤ ¢ ¡     ¡ " ¥6 ¡     5 5 5 ¢ ¡       ¡ ¢ ¡   ¢   ¢     ¢ ¢    (¢ ¡   ¡ ¡     ¢ ." Perkataan tersebut hendaklah diulanginy a empat kali. sesungguhnya Maha Mendengar lagi Mah a Mengetahui. Dengan mengucapkan: "Saya persaksikan kepada bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya." Firman : 2) Pengertian li’an ß t ö r ó Ï Ï t r ä y y t s ö ß Ý à r H Î â !y pà ö ç ° ä t ó s u ö ß y ø r ì/‘& Οδ‰ & ο‰≈γ "Dan o ang-o ang yang menuduh ist inya ( e zina)." (QS. Adapun yang dima sud dengan ziha adalah seo ang suami menye upa an ist inya den gan i unya sehingga ha am atasnya sepe ti ata suami epada ist inya: "Eng au ta mpa sepe ti punggung i u u". atau menceraikan istrinya. Su ami boleh bersumpah dengan nama sebanyak empat kali dan diakhiri dengan kalimat "Laknat terhadap diriku jika aku berdusta. dan ha am atasnya e amp u dengan ist inya se elum mem aya ifa at. sesungguhnya dia adalah te masu o ang-o ang yang e na . Apabila sudah habis masa empat bulan itu. aji atasnya mem aya ifa at. ma a pe sa sian o ang itu ialah empat ali e sumpah dengan nama . An-Nuu : 6-7) Andai ata suami yang menuduh itu tida dapat mengaju an empat o ang sa si dan tida pula mau e sumpah dengan nama empat al i pula se agaimana di atas.

AI-Mujaa ilah: 2) Khulu' a alah pe ce aian yan tim ul atas kemauan ist i en an mem aya 'iwa kepa a su ami. 6. an pe usakan ini ilakukan oleh hakim en an sya at an se a -se a te tentu tanpa ucapan talak. ti ak men apatkan nafkah. maka jan anlah kamu melan a nya. a anya cacat. hanya i olehkan nikah la i en an aka a u. etelah itu oleh ujuk la i en an ca a y an ma uf atau mence aikan en an ca a yan aik. Pe ce aian yan iakukan seca a khulu' e aki at ekas suami ti ak apat u juk la i an ti ak oleh menam ah talak sewaktu i ah. ika kamu khawati ah wa ke uanya (suami iste i) ti ak apat menjalankan hukum-hukum . 5.. lemah zaka . 2.. 3. kalau suami hen ak kem ali kepa a ist inya. MA Kelas XII 5 5 @ u ahman." (Q . Itulah hukum-hukum . Fi man : 4) Pen e tian khulu' !£ Ï ( ä è ùs ö à s ‘ Ïs Ÿ u $ϑΒ #ρ‹{'? β& Ν69 ≅t† ωρ 3 9⎯≈¡m*/ xƒ £? ρ& > ρ èÿ3 8$¡Β*ù ( y ß ã £ y t t t u y ß t ÷ s Ÿ s « $ ß ß ã y ùÏ Ï Î ô y t ø $ u Ï y Íö nt y o ã Ÿ s Šρ‰n ‰è Talak (yan apat i ujuki) ua kali. (men an ap ist inya se a ai i unya.56 " an -o an yan e ziha ist inya i anta a kamu. Dan sesun uhnya me eka sun uh-sun uh men ucapkan pe kataan yan mun ka an usta . kecuali kalau ke uanya khawati ti ak akan apat menjalankan hukum-hukum . I u-i u me eka ti ak lai n hayalah wanita yan melahi kan me eka.aqa ah: 229) 5) Pen e tian Fasakh Fasakh a tinya usak atau putus. Ti ak halal a i kamu men am il kem ali a i sesuatu yan telah kamu e ikan kepa a me eka.A 5   ¥    ¥     ( ¢   ( ( ¢     ( ( ¢ ¢ (   (   ¢   (   ¢ ( ( ( (   ¢ ¢ ( ( (     ( ( (   (   (   ¢ (   ¢ ¢  ( ¢   ( ( (( ¢ ¢   ¢   5 (             ¢   ¢   ¢ 5     ¢ (   ( ( (   ( ( (       (   ¢   ¢ ( (       ¢ ( ( ¢ ¢ ( (     (      ¢ (      ( ( ¢   ¢     §       ( ( ( ( ¢ (   (         (   ( (           ( ( ( ¢ ¢     ¢ ¢ ¢ ¢   ( ¢ ¢     ¢        (¢ ( ¢ 5 ( . pa ahal) tia alah ist i me eka itu i u me eka. Pe ce aian en an fasakh ini ti ak ap at i ujuk. A1. . e a -se a fasakh a alah: 1. 4. ha us en an aka a u. maksu nya pe ce aian en an me usak hu un an ni kah anta a suami ist i. a an siapa yan mel an a hukum-hukum me eka itulah o an -o an yan zalim. (Q . ila atau c penyakit kusta. masalah uan elanja. ti a k memenuhi janji. maka ti ak a a osa atas ke uanya tentan aya an yan i e ikan oleh iste i untuk mene us i i nya.

peliha alah i imu an kelua amu a i api ne ak a yan ahan aka nya a alah manusia an atu. A apun u utan o an yan e hak memeliha a an men i ik anak a ala h: 1. At-Tah iim: 6) etiap o an iwaji kan memeliha a i i an kelua anya a i api ne aka en an c a a memeliha a.‰≈9ρ&ρ Ν69≡θΒ& $ϑΡ& #θϑ=æ#ρ Ò Ï t íô ÿçy Ï © $ "Dan ketahuilah ahwa ha tamu an ank-anakmu itu hanyalah se a ai co aan an ses un uhnya i sisi -lah pahala yan esa . Anak yan a u lahi alam kea aan suci e sih (fit ah). men i ik. Ha anah 1) Pen e tian ha anah Ha anah a alah men i ik an memeliha a anak sejak lahi sampai ia san up e i i yan ilakukan oleh kelua a atau ke a at anak. e akti. alam Islam anak se a ai penyam un ene asi men apatkan pe hatian yan se ius an me upakan amanat . e itu ju a se a liknya." (Q . yan ke as. Anak itu apat menja i musy ik. Me eka selamat men ha api co aan an ujian yan i e ikan pa a i inya. maka sesun uhnya ke ua i u apaknya yan menja i kannya Yahu i. an se a ainya te antun a aimana o an tua men a ahkan nya. se an kan ke a at yan i ahulukan a alah ke a at apak jika tin katannya sama. an pen i ikan yan ilakukan oleh kelua a. kecuali anak ti ak mempunyai kelua a. alam se uah ha is yan a tinya " etiap ayi yan ila hi kan atas fit ah (kesucian). yan ti ak men u hakai te ha ap apa yan ipe intahkan. Pen i ikan le ih e sifat p ofesional an fo mal. (Q . . an tuanyalah yan memeliha a an apat mewa nai se ta men a ahkan anak itu.ya. u × u ÷   î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ u ö ä | à (þ è ( ã t u t Ï © $ pš " Hai o an -o an yan e iman.ya k epa a me eka an selalu men e jakan apa yan ipe intahkan. penja anya malaikat-malaikat yan kasa . Kalau o an tua telah melaksanakan tu as ini e n an aik." (HR. as ani atau Majusi. e an kan alam ta iyah apat ilakukan oleh kelua a an isa ju a o an lain. a a Rasulullah . e a ti telah lepas a i tu as yan akan ipe tan un jawa kan kepa a nya kelak i akhi at. an men oakan o an tuanya. an mem ina kep i a ian yan luhu an e taqwa kepa a . Ha anah e e a en an ta iya h (pen i ikan). yaitu men i ik an men aja . apat menja i munafik.57 5 5 @ u ahman. isa menja i ahan an ujian yan e at a i o an tuanya. Dalam ha anah te kan un pemeliha aan jasmani. Anju an an asa hukum pelaksanaan ha anah a alah fi man u ah At-Tah iim ayat 6:     ¢   ¢ ( ¢ ( ¥   ( ( ¢  ¢        5 ¢ (        ( ¢ ¢       ¥ § (   ¢ ( 5 ¢   ¢ ( ¢ (   ¢   ¢ ( (       ( (   §   ( (   ¢     ¢   ¢ ( (     ¢ (     ( ¢   ¢ ( ( (     (   (   (   ¢ ( 5     ( (     (   ( (   (    ¢ ( ( ¢   (     ¢    (   (  5  ( ¢   ¢   ¢    (      (   ( ¢     ¢ (     ( (     (   ( (     ( (         ¢ ( (   ( ¢ ( ¢   ( ( (   (     ¢ ¢   ¢   ( (   ¢ ¢ ( ¢  ( ( ( ( ( (  ¢ (   5     (   ¢   (¢ ¢ ( 5    (¢ ( ( ( ( ( (      ( ( ( ¢ ‾ . kemu ian i unya i u. eo an anak apat men anta kan ke aha iaan o an tuanya jika ia menja i anak yan saleh. Demikian fi m an alam Al-Qu ’an: (     5       ( ( (   ( 5 ¢ (     ( (     ( ( ( ( ¢  ¢ ¢  (   (  ¢   ¢       ¢ ( ( ( ( (     ( (   ( (     ¢ ( ¢  (       (   ( ¢ ( ( (    ¢   (( ( (   ( ¢   ( . i a at ke tas putih yan apat itulisi en an tinta wa na apa saja. ohani. I u. Al-Anfaal: 28) A apun yan penti n a alah a aimana ca anya men a ahkan anak a a apat melaksanakan pe intah a n menjauhi la an anla an an.A MA Kelas XII   ∩ ∇∪ ΟŠàã _& …ν‰Ψã !# χ&ρ πΖGù Ν. ukha i Muslim) leh ka ena itu.

2) ya at-sya at ha in atau ha anah A apun sya at-sya at ha in atau ha anah a alah se a ai e ikut. su ah icampu i oleh suaminya. U utan ha in i asa kan pa a pe talian mah am. akan tetapi apat me nja i sunah apa ila maksu ujuk itu untuk mempe aiki ist i atau hu un an anta a ke uanya. Dan suami-suaminya e hak me ujuknya alam masa menanti itu.. Mempunyai kemampuan me laksanakan ha anah. ika a i ke a at laki-laki ju a ti ak a a. . se elum ia sempu nakan pem a ian waktunya te ha ap ist i yan italak. c) Mak uh = Yaitu kalau pe ce aian itu le ih aik a ipa a ujuk ha i (suami ist i). Ti ak mem enci si anak. Ti ak te ikat en an peke jaan yan menye a kan ia ti ak apat melakukan ha anah en an aik..A MA Kelas XII    ¢ ( ( ¢ (     (       (   ¢ ¢     ¢ ( ¢   ¢ ¢   ( ¢ ¢  ( ( (   ¢ (   ( ¢ ¢ ¢ (   5 (   ( ( ( (   ( (   ( (     ( ¢   ¢ ¢         ( ¢  5     (   (     ¢ ¢   ¢ ¢   ( (   ¢ ¢   ¢     ¢   ( ¢   ( ( ¢ ( (     ¢ ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (     (    ¢   ( ( (     ( 5       ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ( ¢         ( ¥ ( ( ¢ (( ( 5 ( ( ( ( 5   ¢       ¢ (   ¢ ( ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢      ( ¢         (   ¢   ( ( ¢   ¢   ¢ ( ( ( ( ¢   ( (       ( ¢ (     ( ¢ ¢ 5     ( (   (   (( ( ( (   ( ¢ ¢ ( ¢   ¢ ( ¢ ¢  ¢   ¢ (   ¢  ¢ ( ¢     ( (   (     (   (     ( ¢ (   ¢ (   ( ( ( (   ¢       (   (               ( (  § ¢ ( (     ¢ (     (   (      (¢       ¥ (   ¢ (   5   . ahkan ujuk apat menja i ha am apa ila menye a kan ist i te aniaya. c. 3. . pin ah kepa a o an lain yan le ih e manfaat kepa a an ak. a) Ist i. au a a pe empuan sekan un le ih e hak a i sa u a a pe empuan se apak atau sei u. an yan mukalaf. yan ukan talak ain en an ca aca a te tentu. 4. e alikn ya apat menja i mak uh apa ila pe ce aian le ih e manfaat a i kehi upan me ek a.. an pe setujuan an o ta kelua a. pihak lakilaki en an u utan sesuai u utan pe empuan i atas yan e kewaji an menja i ha in. atau ka ena ujuk itu l e ih e fae ah a i ke uanya. Ha in ti ak e suami laki-laki lain (ti ak a a hu un an m ah am en an si anak). enek pe empuan i ahulukan atas sau a a pe empuan ka ena nenek le ih e hak a ipa a sau a a pe empuan. e an menu ut istilah a alah men em alikan pe empuan kepa a pe nikahan pa a masa i ah talak. K alau ti ak a a ke a at. Apa ila ti ak a a ke a at pe empuan yan menja i ha in. e) unah = Yaitu jika yan imaksu oleh suami untuk mempe aiki kea aan ist inya. maka ist i ha us mcmpunyai sya at-sya at te tentu: 1. untuk apat ujuk kem ali kepa a suaminya. Fi man : . . te utama yan e hu un an en an u i peke ti. Al. A apun hukum ujuk a alah se a ai e ikut : a) Waji = Yaitu apa ila suami yan menalak salah seo an ist inya. PE GERTIA RU UK Rujuk menu ut ahasa a alah kem ali. ka ena h a anah penuh en an tan un jawa . (Q .aqa ah: 228) 1) Hukum ujuk 2) Rukun ujuk Hukum asal ujuk a alah mu ah ( oleh). au a a pe empuan sei u le ih e hak a i pa a sau a a pe empuan se apak. ali . ia menja i tan un jawa kaum m uslimin atau peme intah. ) aiz = Yaitu hukum ujuk yan asli.58 2.. ) Ha am = Yaitu apa ila te ja i a i se a ujuknya itu menyaki ti ist i.. an ti ak te an u in atannya. jika me eka (pa a suami) itu men hen aki islah . Rukun ujuk itu meliputi hal-hal se a ai e ikut. kon isi. 5 5 @ u ahman. Dapat menjamin pemeliha aan an pen i ika n anak. f. e. a. U utan i atas apat e u ah menu ut situasi. e akal.

eca a te an -te an an. #Œ*ù ( # ³ãρ κ−& πè/‘& ⎯γ¡ Ρ'/ ⎯Á/ Iƒ % ≡ρ—& βρ‘‹ƒρ Ν3ΖΒ βθùθFƒ t⎦⎪%!#ρ s Î s Zô t u 9 åô z ø nt × Îy 6z " ang-o ang yang meninggal dunia di anta amu dengan meninggal an i te i-i te i (henda lah pa a i te i itu) menangguh an di inya (be iddah) empat bulan epulu h ha i.” (QS. telah itentukan alam AlQu ’an. yaitu en an mcn ucapkan: " aya kem ali kepa a ist i saya". ó s Ï ‾ © $ u 9 ß ô r è s n r £ å è £ Ï s ó ç ö s ö $ È Î ö ä Í ! | pÎ Ï Ο9 ‘↔≈9#ρ ”Dan pe empuan-pe empuan yang tida haid lagi (monopause) di anta a pe empuan-pe e mpuanmu ji a amu agu. apa ila ti ak menye utkan ist in ya. Hal te se ut sesuai dengan fi man . a tu iddah me e a itu ialah sampai me e a melahi an andun gannya. Pe kataan suami ketika me ujuk kem ali. maka masa iddahnya sampai lahir kandungannya. c) i at. dan egitu (pula) pe empuan-pe empuan yang tida haid. At-Thalaaq: 4) 2. isya atkan suami mau me ujuk ka ena kehen ak sen i i ukan ipaksa. Kemudian apabila telah habi iddahnya. te ja inya ujuk sewak tu ist i masih alam i ah. ) uami. Wanita yang ditinggal mati suaminya. sep e ti : 1. eca a sin i an sepe ti: " aya pe an en kau atau saya kawin en kau". Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. mela inkan ha us menun u sementa a waktu. jika ia en an t alak tc us atau talak ti a. D. 4. ma a tiada do a bagimu (pa a al i) membia an me e a be buat te hadap di i me e a menu ut yang patut.59 2. Masa menun u ini ise ut se a ai "masa i ah".aqa ah: 234) @bdu ahman. Mengenai ma ksud disyariatkannya masa tunggu adalah untuk mengetahui apakah bekas istri ters ebut hamil atau tidak.S. Al. ti ak sah ujuknya. 2. ia ti ak apat ujuk la i. Dan pe empuan-pe empuan yang hamil.agu (tentang masa iddahnya) ma a iddah me e a adalah tig a ulan. kea aan talaknya a alah talak aj'i. PERHITU GA MA A IDDAH (ME U GGU) Wanita yan ice aikan oleh suaminya atau itin al mat] ti ak oleh lan sun kawin la i en an laki-laki lain. Secara rinci hitungan masa tunggu adalah sebagai berikut : 1. 3.” (QS. Dan a angsiapa yang e ta a epada nis aya menjadi an aginya emudaha n dalam u usannya. ilan an a i lama masa tun u. se dang la tida hamil ma a iddahnya empat ulan sepuluh ha i. mengetahui apa yang amu pe buat.Ag SMA Kela XII   ( ¤   ©   ©   (   ¡ ( ¡ 7 ¢ ¢       ¡    ¢   ©   ¢ ¢ ¢ ¡     ¡ 5     (   ¡ © ( ¢ ( (   (   ¡     (   ¡     ¡ ¢ ¦ ¡ ¡   (   (      5   (       ¢ ¢   ( ( ¡   ¡ ¤¡   ¢ ¡     © (  ¡ ( ¥   5 5   (   (     ¢ ¢ 5( ©   ( ((   ¡ ¡ ¤     ¡     ©   5     (       ( (       5 ¢   (   ¢   ¢ ¢ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡            ¡ ( ( ( ¥         § ¢     ( ( γ©& π . kea aan ist i yan i ujuk ha us ise utkan. Hal tersebut sesuai dengan firman .

60 3. Wanita yang dice ai uaminya dalam ma a haid (men t ua i), iddahnya tiga qu u (tiga ali uci). Hal te ebut e uai dengan fi man .:

þ Î ª $ t n t z ô õ t £ ç m ‘ Ï Ÿ u & ÿ ã è n £ Î Å à Î š ’û !# ,=y{ $Β ⎯ϑçF3ƒ β& Î £ Ï ÷ ã £ ä Î £ Î Ï t ö r #ρŠ#‘& β) 79≡Œ ’û ⎯δŠ / ,m& ⎯κ 9θè/ρ 4 zψ# Θθ‹9#ρ !$/ ⎯Βσƒ ⎯. " Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan di i (menunggu) tiga kali u u. T idak boleh me eka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam ahimnya, jika me eka be iman kepada dan ha i akhi at. Dan suami-suaminya be hak me ujukinya dalam ma sa menanti itu, jika me eka (pa a suami) itu menghendaki ishlah. Dan pa a wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menu ut ca a yang ma` uf. Akan tetapi pa a suami mempunyai satu tingkatan kelebihan da ipada iste inya. Dan Mah a Pe kasa lagi Maha Bijaksana." ( S. Al-Ba a ah: 228) 4. Wanita yang dice ai tid ak mempunyai haid (ayisah), misalnya masih kecil atau menopause, maka iddahnya t iga bulan. be fi man ( S. Ath-Thalaa : 4) 5. Wanita dice ai suaminya dan belum p e nah be hubungan kelamin, tidak mempunyai masa tunggu (iddah). Hal te sebut ses uai dengan fi man .

  ∅δθ¡ϑ? β& ≅6% ⎯Β ⎯δθϑG)=Û Ο M≈ΨΒσϑ9# ΟF 3Ρ #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ è y s ö s Ï £ è ”Hai o an -o an yan e iman, apa ila kamu menikahi pe empuan-pe empuan yan e i man, kemu ian kamu ce aikan me eka se elum kamu mencampu inya maka sekali-kali t i ak waji atas me eka i ah a imu yan kamu minta menyempu nakannya, Maka e ilah me eka mut ah an lepaskanlah me eka itu en an ca a yan se aik- aiknya.(Q . Al-Ahzaa : 49) 1. Hak-Hak Wanita alam Masa I ah Wanita alam masa i ah mem punyai hak-hak se a ai e ikut : a. Wanita alam masa i ah aj'i e hak mene im a tempat tin al, pakaian, an elanja a i ekas suaminya. a a Rasulullah ya n a tinya "Pe empuan hen aknya men am il nafkah a n umah ke iaman a i ekas suaminya apa ila ekas suaminya itu e hak ujuk kepa anya." (HR. Ahma an asa 'i) . Wanita alam i ah a'in hanya e hak tempat tin al saja. e fi man :

£ ä Î u £ Í ö n ( à hÍ Ÿ ç Ï £ ⎯. β)ρ 4 ⎯κ =tã #θ)ŠÒG9 ⎯èδρ‘$Ò? ωρ Ν.‰`ρ ⎯Β ΟGΨ3™ ]‹m ⎯Β ⎯δ ã Ï s ùu @bdu ahman,S.Ag SMA Kelas XII

  ¢   

  ¢

   

 

    ¢ ( (   ( ¢

  "

 

((

 

 

 

¢

  ¢

 

 

¢

 

 

( 5 (¢   (

  

  

 

 

©   ©       ((       

(     (

  © ©  

 

(( (

  "

¢   ( (

  ¢     ¢ ¢ 

©

© 

"

 

¢

(

© © ¢ ©

@ 

¢  

   

¢

§

©  (

(   ((     ¢ 

¢

  ¢

(

   

@

©

 

((

  

¢

   

¢ 

 

 

(

©     

¢

¢

 

  ¢ (  

 

¡

  

 

 

¢

 

 

( 

5

61 "Tempatkanlah me eka (pa a iste i) di mana kamu be tempat tinggal menu ut kemamp uanmu dan janganlah kamu menyusahkan me eka untuk menyempitkan (hati) me eka. Da n jika me eka (iste i-iste i yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka be ikanl ah kepada me eka nafkahnya hingga me eka be salin, kemudian jika me eka menyusuk an (anak-anak) mu untukmu, maka be ikanlah kepada me eka upahnya; dan musyawa ah kanlah di anta a kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesul itan maka pe empuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.( S. Ath-Thala : 6 ) c. Wanita dalam iddah ba'in yang hamil be hak mendapatkan tempat tinggal, nafk ah, dan pakaian. be fi man dalam Al- u ’an.(Ath-Thalaa : 6) d. Wanita dalam iddah wafat yang hamil tidak mendapat hak nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, akan te tapi berhak mewarisi untuk dirinya dan anak dalam kandungannya. Rasulullah J . b crsabda dalam sebuah hadis yang artinya "Janda hamil yang suaminya meninggal tid ak berhak mengambil nafkah." 2. Perkawinan yang Terlarang Perkawinan yang terlar ang adalah perkawinan yang diharamkan oleh agama Islam. Adapun perkawinan yang t erlarang adalah sebagai berikut. Kawin mut ah adalah perkawinan yang diniatkan d an diakadkan untuk sementara waktu saja (hanya untuk bersenang-senang), misalnya scminggu, satu bulan, atau dua bulan. Masa bcrlakunya perkawinan dinyatakan ter batas. Kawin mut ah telah dilarang oleh Rasulullah J . sebagaimana dijelaskan da lam sebuah hadis yang artinya "Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku ijinkan k epada kamu sekalian perkawinan mut ah tetapi ketahuilah sesungguhnya telah mengh aramkannya sampai hari kiamat." (HR. Ibnu Majah) a. Kawin Mut ah Kawin syigar adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya deng an tujuan agar seorang laki-laki lain mengawinkan anak perempuannya kepada lakilaki (pertama) tanpa mas kawin (pertukaran anak perempuan). Perkawinan ini dilar ang dengan sabda Rasulullah J yang artinya "Sesungguhnya Rasullullah J bersabda: "malarang perkawinan syigar". (HR. Muslim) b. Kawin Syigar c. Kawin Muhallil Kawin Muhallil adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seora ng perempuan yang telah ditalak ba in, dengan maksud perkawinan tersebut membuka jalan bagi bekas suami (pertama) untuk kawin kembali dengan bekas istrinya ters ebut, setelah cerai dan habis masa iddah. Dikatakan Muhallil karena dianggap mem buat halal bekas suami yang menalak ba in untuk mengawini bekas istrinya. Perkaw inan ini dilarang oleh Rasulullah J . dengan hadis yang diriwayatkannya dari Ibn u Mas ud: "Rasulullah saw. melaknat muhallil (yang mengawini setelah ba in) dan muhallil l alu (bekas suami pertama yang akan mengawini kembali)." (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa i) d. Kawin dengan Pezina Seorang laki-laki yang baik-baik tidak diperbolehkan (haram) mengawini perempuan pezina. Wanita pezina hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki pezina, kecuali k alau perempuan itu benar-benar bertobat. Firman dalam Al-Qur’an. bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

 

"

 

 

 

 

@ 

"

 

 

    

  @

  

  

 

 

 

 

   

  

 

  

   

  

£

62

t hÌ ã u Ô Î ô ã ÷ r A y Î ! y ß Π mρ 4 8 ³Β ρ& β#— ω) $γsÅ3Ζƒ ω èπ‹Ρ#“9#ρ π. ³Β ρ& πŠΡ#— "La i-la i yang be zina tida menga ini melain an pe empuan yang be zina, atau p e empuan yang mu y i ; dan pe empuan yang be zina tida di a ini melain an oleh la i-la i yang be zina atau la ila i mu y i , dan yang demi ian itu diha am an a ta o ang-o ang yang mu min. " (QS. An- uu : 3) A an tetapi alau pe empuan pezi na te ebut udah be tobat, halallah pe a inan yang dila u annya.Se uai dengan abda Ra ulullah yang a tinya ” ang-o ang yang be tobat da i do a-do anya eola h-olah epe ti o ang yang tida mempunyai do a.” Dengan demi ian, eca a lahi iah pe empuan pezina alau bena -bena be tobat, ma a dapat a in dengan la i-la i y ang bu an pezina (bai -bai ). E. HUKUM TALAK DA RU UK Tala a tinya melepa an i atan. Dalam hubungannya dengan etentuan hu um pe a inan. Tala be a ti lepa nya i atan pe ni ahan dengan ucapan tala atau lafal lain yang ma udnya ama de ngan tala . Tala adalah ha uami. A tinya, i t i tida bi a melepa an di i da i i atan pe ni ahan alau tida dijatuhi tala oleh uaminya. Tala itu menu ut hu um a alnya adalah ma uh. Demi ian pendapat ulama Syafi iah dan Hanbaliah. P endapat me e a be a al da i abda Ra ulullah . tentang pe buatan halal yang pa ling dibenci di ata . Ulama Hanafiyah be pendapat bah a pada da a nya tala adal ah ha am. Me e a be ala an dengan abda Ra ulullah a yang a tinya " mengutu o ang yang a in hanya be ma ud mencicipi dan e ing mence ai i t i." Di amping ma uh ebagai hu um a alnya, tala dapat menjadi ajib, unah, atau ha am, a e na ala an-ala an te tentu. 1. Wajib ji a anta a uami i t i e ing te jadi pe te ng a an dan udah diata i dengan ha im atau a it (ju u damai) da i edua belah piha , namun p o e pe damaian tida be ha il mendamai annya lagi. A hi nya dica pai e epa atan mengambil jalan te a hi , yaitu be ce ai. 2. Sunah, ji a uami t ida anggup lag] membe i an naf ah atau i t i tida dapat menjaga eho matannya . 3. Ha am ji a tala atau pe ce aian itu a an memba a e ugian bagi edua belah piha . 1. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi umlah Suami be ha menjatuh an tala te hadap i t inya ampai tiga ali dalam tiga pe iode. Pada tala atu dan dua, uami be ha me uju ( embali lagi) epada i t inya ebelum habi ma a idd ahnya, atau a in dengan a ad ba u apabila ma a iddahnya udah habi . Setelah ta la tiga, uami tida boleh me uju dan tida boleh ni ah lagi ebelum be a i t inya meni ah dengan o ang lain dan udah dicampu i e ta udah dice ai oleh ua mi edua eca a no mal. adi, da i egi jumlah tala yang dijatuh an, tala di e lompo an menjadi tiga macam, yaitu : a. Tala atu, yaitu tala yang pe tama a li dijatuh an dan hanya dengan atu tala ; @bdu ahman,S.Ag SMA Kela XII

 

©

    ¡

  ¡ ¡© ¡ © ©

¡

  ©

 

© ¡ ¡

¡

 

¡   © ¡ © © ¡ ©

  ©

¡   ©

   

 

 

¡

©

¡

¡

 

¡

©¡ ¡ ©

©    

¡ ¡  

  ©

¡

© ©

¡  

  ©

¡ ¡

¡

  ©  

©

¡

 

  ©   © ©  

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡   © ¡ ¤ ¡ © © © ¡  

  ¡ ¤ ¡     ¡  

¡   ©   ¡

¤ ¡  

©

¤ © ¤

   

  ©

¤

¡

¡   ©

© ¤ ©   

  ©

©

¡ ¡ ©

¡ 

©¡

¡

 

¡   ©   ©  

  ¤ ¡    © ¡   © ¡     ¡ ¡

¡

 

 

©

©   ©

¡   ¡ ¡

¡

¤

 §

¡ ©

¡ ¡ ¡

 

¡

  ¡

 

©

¡ ©

¡ © ¡¡     ¡     ¡ ©   ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡©   ¡     ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ © ¡   © ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡

¡   ¡

©    ¡

¡

 

©   ¡ ©

¡

¡

 

© 

©

©

¡

¡

 

  © ¡       © ©     ¡   ¡

¡   ¡ ¡  

¡  

©

©   ©  

¡   ©

¤ ¡

¡

© ©

¡

©

¡

©    © © ¡      ¡  

¡ ¡  

 ¡

¡

¡  

¡

©

yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang: 1) belu m pe nah dicampu i. Pa a ulama epa at bah a tala dua atau tala tiga yang dijatuh an dal am a tu yang be beda a an jatuh tala dua atau tala tiga. Tala dua. he pendapat bah a tala demi ian tida ah ehingga atu tala pun ti da jatuh. tetapi tiga tala e aligu . apa ah tala dua atau tala tiga yang dijatuh an e aligu jatuh tal a dua atau tala tiga. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i eti a ia: 1) dalam eadaan uci dan pada a tu uci belum dicampu i. atuh tala atu. a. Tala bu a n unah dan bu an bid ah. yaitu tala yang dijatuh an untu yang edua alinya atau untu pe tama ali. Tala ba in ada dua macam. Sedang an tala unah adalah tala yang diboleh an. Sebagian ulama mema u an tala yang etiga ini e dalam ta la unah. 2. 3. Me e a mengata an bah a elain tala bid ah adalah tala unah. atau 2) dalam eadaan hamil dan udah jela hamilnya. a ena me e a membagi tala hanya epada tala bid ah dan tala unah aja. dan A y-Syau ani. Al. atau 2) tida be da ah haid a ena ma ih ecil atau udah be henti ma a haidnya. b. tala te bagi menjad i tiga macam. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Kebolehannya Ruju ata u Ka in Kembali Ditinjau da i apa ah uami boleh uju embali dan apa ah uami boleh a in embali dengan i t i yang telah ditala nya. Setelah itu boleh uju lagi dengan ca a bai -bai atau mence ai ann ya dengan ca a yang bai -bai pula. tetapi dengan dua tala e aligu ." (QS. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang udah pe nah dica mpu i eti a: 1) Ia dalam eadaan haid. ya itu ebagai be i ut : 1) Tala ba in ub a. Tala bid ah hu umnya ha am. be pendapat bah a tal a demi ian menga ibat an hanya jatuh tala atu. yaitu tala yang d ijatuh an untu yang etiga alinya atau untu pe tama ali. Ulama lain di anta anya ulama Zahi iyah. atau 2) Ia dalam eadaan uci. Tala atu dan tala dua epada i t i yang udah pe na h dicampu i. yaitu tala yang boleh di uju embali ebelu m ma a iddahnya be a hi . @bdu ahman. atau tala nya tida ah.63 b. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Keadaan I t i Ditinjau da i egi eadaan i t i eti a uami menjatuh an tala epadanya.aqa ah: 229) b. umhu ulama be pendapat bah a tala demi ian jatuh tala dua atau tala tiga. Pada tala ba in ub a ini uami tida boleh uju dan tida boleh meni ah lagi ebelum i t inya y ang te tala itu ni ah dengan uami lain dan udah dicampu i emudian dice ai an oleh uami edua. Sebagian ulama di anta anya Ibnu Taimiyah. tala te bagi dua. yaitu ebagai be i ut : a. Tala bid ah. tetapi pa da a tunya uci itu udah dicampu i. Tala ba in. yaitu tala yang menghalangi uami untu uju embali. Tala bid ah adalah yang dila ang tetapi tala nya ah. Ibnu Qayim. yaitu ebagai be i ut. c. be fi man dalam AlQu ’an yang a tinya "Tala (yang dapat uju ) adala h dua ali.Ag SMA Kela XII © © ¡ ¡ ¤ ¡ ¡   ¡ ¡   ©       ¡ ¡   ¡   ¡ © ¡ © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡   © ¡   ¡ ¡ © ¡     © ¡ ¡   ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © © ¡   ¡ © ©¡ ©   ©¡ ¡ ¡ ¡   ¥   ¡ ¡   ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡ ©¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡© © ¡   ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡ ©   ¡ ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ © ©   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡   ©   ¤ ¡ ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©     ©   ¡ ¡   ¡     ¡   © ¡   ¡     ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡     ©     ¤ ¡ ¤ © ¡ ¡ ¡      © © ¡ ¤ ¡   © ¡ ¤ ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     . Tala unah. Tala tiga. c. Fi man dalam Al-Qu ’an. tetapi me e a be bed a pendapat. Tala aj i. yaitu tala tiga.S.

yaitu tala yang di ait an dengan c uatu ya at te tentu. Selama ma ih ada jalan lain yang bi a ditempuh. Tala atu dan dua dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i. ebelum ditempuh penyele aian dengan pe ce aian. "Pe buatan yang halal yang paling dibenci adalah tala . Maca m-Macam Tala Ditinjau da i Segi Ca a Menjatuh annya Ditinjau da i ca a menjatuh annya apa ah lang ung dijatuh an atau dii ya at an dengan e uatu..ebab yang me u a a ad ni ah eca a e mi. Pe ya atan yang di ait an dengan jatuhnya tala ini di eb ut ta liq tala . Selanjutnya.ata ua mi epada i t iya. Tala yang dijatuh an epada i t i yang belum pe nah dicampu i. epe ti a an dite ang an dalam pembica aan mengenai fa a h. ha u dipi i an @bdu ahman. b. ha u diu aha an pemecahan yang memung in an u un embali hubungan me e a. Sabda Ra ulul lah .Ag SMA Kela XII ©   ¡ ¡   © © ©       ¡ © © © ¡ ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ©       © ¤     ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © © ¡ © ¡ © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © © © ¤  ¡  ¡ © ©     © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡ © © © © ¡ ¡ ©   ¡ © © ¡ ¡       © ¡ ¡   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡   © ¡   © © ¡ © ¡ © ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¤ ¡ ©   ¡   © ¡     ¡   ¡ © © © ¡©  ¡   ¡   © ©   © © © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ © ©     ©   ¥   ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡       ©   ¡ ©    ¡  ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   © © ¡   © ©   ¡   ¡   ¡ ¡ ©     ©   © ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ©     ¡   ¡     ¤ ¡ ¡   ¡ ©   ¡ © ¡ ©    ¡ ©   ¡     ©   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ©   © © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © . Mi alnva. Ta la atu dan dua yang jatuh a ena ia ( umpah). yaitu tala yang tida di ait an dengan e uatu yang lain. yaitu pe ce aian a ena Wanita dan a ena timbul ebab. atau genap cbulan lamanya uami itu tida membe i uang belanja. uami be at a "Eng au te tala apabila eng au meninggal an halat" atau "Eng au te tala apa bila a u tida membe imu uang belanja ebulan". Abu Daud d an Ha im).ata itu diucap an. Tala Mu al laq in] jatuh eti a ya at yang di ehut an itu te ujud. yaitu tala y ang tida boleh di uju lagi. Te ma u tala ba in ug a adalah ebagai be i ut : a. Sudah dijela an bah a pe ce aian (tala ) itu hu umnya mubah (b oleh). tida ada do a bagi eduanya (be a uami pe tama dan i t i) untu a in embali ji a eduanya be pendapat a an dapat menj alan an hu um-hu um . tetapi mantan i t i itu boleh dini ahi embali den gan a ad dan ma a in ba u dan pe empuan itu tida a u a in dengan uami lain .64 "Kemudian ji a i uami menola nya ( e udah tala yang edua)." (HR. pe ce aian adalah jalan te a hi apabila tida ada jalan lain untu damai. dan ebagainya. atau mi alnya ata. Tala atu dan dua yang jatuh a ena t e jadi pe eng etaan yang tida dapat didamai an itu iddahnya udah habi .. Di amping macam-macam tala ep e ti yang telah dijela an di ata . ma a pe empuan it u tida halal lagi baginya hingga dia a in dengan uami yang lain. "Eng au te tala ". tala dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ebagai be i ut. tala itu jatuh pad a aat i t inya meninggal an halat. 2) Tala mu allaq. "Eng au telah aya tala ". Hadi ini mengi ya at an ji a timbul ma alah dalam hubungan uami i t i. Setelah ata.S. 1) Tala ghai u mu allaq. tetapi dengan tebu an da i piha i t i ( hulu ) e pada yang etiga te ma u ba in ub a. Sebelum jatuh tala . d. ebai nya pe ce aian tida dila ana an. Kemudian ji a uami yang lain itu mence ai annya.. tetapi bu an me upa an Plan yang ha u elalu ditempuh. c. ada atu jeni pe ce aian yang menghalangi uami untu uju maupun a in embali dengan i t i yang telah dice ainya. (QS.aqa ah: 230) 2) Tala Win ug a. 4. Al. ma a cca a hu um tala telah jatuh.

agama I lam meng anut p in ip bah a anta mu min itu te jalin hubungan pe auda aan. Itulah p in ip yang ha u dipegang dalam penyele aian ma alah yang mengancam elang ungan atau eutuhan umah tangga. ma a uami yang te lanju mence ai an i t inya. te ma u uam i dan i t i. yaitu uju ." (Al-Huja a at: 10) b. timbul pe embangan ba u yang membuat alah atu piha menye ali pe buatannya. i a te jadi eadaan demi ian. Ruju a an Menghinda an Te beng alainya Pendidi an Ana Di anta a a ibat bu u yang ditimbul an pe ce aian adalah pecahnya i atan e elu a gaan anta elua ga da i piha i t i dan piha uami. be a ti a an te hinda da i a ibat bu u yang penga uhnya a an te u ampa i menjadi de a a. i t i. Dengan demi ian. dan e edihan. Dengan mela u an uju be a ti te i at embali hubungan e elua gaan yang empat eta a ibat pe ce aian itu ehingga te cipta embali untu mencipta an pe atuan dan pe auda aan di a langan umat I lam. Pe ce aian alaupun dila u an dengan pe timbangan matang. yaitu tala bid i. uami telah te hinda da i pe buatan do a yang dila ang oleh agama. epe ti t e (te anan ji a).ya: "Se ungguhnya o ang-o ang mu min adalah be auda a a ena itu damai anlah edua auda amu.65 a. Dengan adanya ya iat uju . edi it atau banya pa ti a an mengganggu etenangan ji a. Dengan uju em bali. bai bagi uami. tetapi etelah bebc apa a tu be la u. ji a tala nya tala aj i dan pe empuan ma ih dalam ma a iddah. Penga uh itu. Ruju a an Menghinda an Gangguan i a (St e ) A ibat bu u lain yang timbul a ena pe ce aian adalah te beng alainya pendidi a n ana . e ec e aan. emua a pe euntungan dan a pe e ugiannya. dan be ta alah epada Allah upaya amu mendapat ahmat. Dalam ehidupan eha i-ha i. lang ah untu embali mcnyambung i atan pe a inan ma ih te edia. jatuhnya t ala dalam uatu pe a inan be a ti te jadinya pe pecahan uami dan i t i. Dengan uju a an te hinda lah emung inan timbulnya a iba t bu u te ebut dan emua piha yang be ang utan a an mendapat an embali ete nte aman ji anya. banya contoh pendidi an ana -ana yang o a ng tuanya be ce ai menjadi u ang te u u ebagaimana me tinya. i i manfaat e ta i i muda atnya. Dalam ya iat tentang uju itu te andung banya manfaat. diha ap an tida te jadi penye alan di emudian ha i. Kadang. anta a lain :   © © © ¤         ¡ ¡  ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ©     ¡   ¡ ¡   ¡ ©   ©   ¡   ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ©  © ©  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ©   © ©  ¤   ©       ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¤       ¡ ¡ © ©             ¡ ¡  © © ¡   ¡ ©         ¡         © ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡© ¡ ¡     © ©   ¡ ©   © ¡ ¡   ¡ ©     ¡   ¡ ¡ © ¡ ©   ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ © © © ©     ¡ ¡ ¡    ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ¡   © ¡ ¡       ¡ © ©  ¡ ¡     ©   © © ©   ©   ¡     ¡   ¡   ¡   ©   ©  © ¤ ¡  ¡     © © ¡   ©   ¡     ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¤   ©    ¡     © ©   ¡     ¤ ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡   ©   ¡ ¡       ¡ ©   ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ © © ¡    ¡ © © ¡ ¡     © ¡  © © ¡  ¡      ¡ ¤ ¡  ¡ ¤¡       ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ © ¡ © © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡   ¡  ¡   ¡ ¡ © ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡ © ¡   © © ¡           © © © ¡ . tala dijatuh an eti a i t inya dalam eadaan haid atau dalam eadaan uci tapi telah dicampu i. Ruju a an Menghinda i Pecahnya Hubungan Ke abat c. tida lah laya ji a di anta a e ama auda a itu te jadi pe p ecahan. e. diu aha an ed ua belah piha mela u an i lah atau pe damaian. Dengan demi ian. m aupun ana -ana yang ji anya tida te ata i dengan bai a an memba a penga uh te hadap di i yang be ang utan. Denga n uju pe pecahan dapat dipe bai i embali. Sudah dijela an bah a di anta a macam-macam tala ada yang hu umnya ha am. d. adi. Ruju dapat Menghinda an Pe buatan Do a © ©           ¡ te lebih dahulu eca a matang. Andai ata a ena uatu ebab pe pecahan itu tc jadi juga. emudian menala nya embali dengan tala unni atau bah an me ne u an pe a inan.adang te j adi pula. dengan tala hid i dapat me uju embali i t inya. Sepe ti di etahui. tala dijatuh an etelah mempe timbang an untung uginya e ta po itif dan negatifnya. ebagaimana dipe intah an dalam fi man. Ruju a an Me ujud an I lah l lah adalah pe damaian etelah te jadi pe pecahan atau pe eli ihan.

S.Ag SMA Kela XII ©    .@bdu ahman.

@bdu ahman. A a pa ti ipa i elua ga Untu melang ung an pe a inan eo ang yang belum be umu 21 tahun ha u mendapat izin edua o an g tuanya . 01 Tahun 1974 menyebut an ebagai be i ut.. 09 Tahun 1975 jo. Untu mela u an pe ce aian ha u ada cu up ala an bah a uami i t i tida a an dapat u un e bagai uami i t i. yaitu dengan adanya pe etujuan d a i edua belah piha calon mempelai. A a u a ela ( u a ama u a) Pe a inan dilang ung an ata da a u a ama u a. Tata ca a pe ce aian di depan idang pengadilan diatu dal am Pe atu an Pe undangundangan (PP o. yaitu i atan lahi batin anta a eo ang p ia dengan eo ang anita ebag ai uami i t i dengan tujuan membentu umah tangga yang bahagia dan e al be da a an Ketuhanan Yang Maha E a. b. 3) Salah atu piha mendapat an h u uman penja a lima tahun atau lebih. A a pe ce aian dipe ulit Se alipun tala adalah ha la i-la i. A la an-ala an pe ce aian (diatu dalam UU o. 01 Tahun 1974 mempunya i bebe apa a a . Pe a inan menu ut UU o. Penge tian Pe a inan Pe a inan. Pa al 37 UU o. 01 Tahun 1974 jo.Ag SMA Kela XII   © Suami yang be i t i lebih da i atu o ang mempunyai e ajiban untu membe i an g ili an pada i t i-i t inya dengan adil. 1. dan e ajiban ini tida dapat ditunai an lagi eandainya uju . KETE TUA PERKAWI A U DA G-U DA G DI I D ESIA 1. 0 9 Tahun 1975) ebagai be i ut. Dalam hal ini tida ada un u pa aan. Pa al 19 PP o. Pe ce aian hanya d apat dila u an di depan idang pengadilan etelah pengadilan yang be ang utan t elah be u aha dan tida be ha il mendamai an edua belah piha ..   ¡  ©   ©   © ©  © ©     © ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©¡   ¡ ¡ © ¡ ¡   ©       ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡ © ¡ ©   ¡ ¡   © © ©               © ©           © © © © © ¤   ©       ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ©¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ©¡ ¡ © ¤ ¡        © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ©   ¡ ¡   ¡ © © ©     ¡ ©   ¤         © ¡ ¡  © © ©   © © © ¤ ¡      ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¡    © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡   ©  © © © © © ¡ © ¤ ¡ ¡   ¡ © © © © © ©   ¡ © © ©   ¡  ¡ ¡ ¡   © © ¤ ¡    ¡  ©     ¡   © © ¤   ©     ¡ §       ©     ¡ ¡     ¡ ¡ ¤ ¤ ¡    ¡ ¤ ¡ ©     ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¤ ¡   ©   ¤ ¡ © © ¡ ¤ f. tetapi ia tida boleh mengguna an ha nya itu emena-mena. Kal au ada pe a inan dengan pa aan. penjudi. 2. uami atau i t i dapat mengaju an pembatalan p e a inan (Pa al 71 hu uf F KHI). 1) Salah atu piha be buat zina atau menjadi pem abu . UU o. i a te jadi pe ce aian ebelum ha i t inya yang dice ai itu dipenuhi. 1 Tahun 1974). (Pa al 6) Apabila ada alah atu yang belum be umu 21 tahun tida mendapat izin o ang tua. yaitu ebagai be i ut : a. Ruju aian Memung in an Suami Menunai an Ke ajiban yang Ditinggal an Ka ena Pe ce ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ©   © ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡     ©   ©   ¡   ©   ¡      ¤ ¡ ¤ . 5) Salah atu piha mendapat cacat badan atau penya it yang menga ibat an tida dapat menjalan an e ajibann ya ebagai uami atau i t i. PP (Pega ai Pencatat i ah) membe i an u at penola a n untu melang ung an pe a inan. 4) Salah atu piha mela u an e ejaman at au penganiayaan be at yang membahaya an piha lain.. 2) Salah atu piha mening gal an yang lain elama dua tahun bc tu ut-tu ut tanpa izin dan tanpa ala an yan g ah atau a ena hal lain di lua emauannya. be a ti uami telah melalai an e ajibannya. dan ebagainya yang u a di embuh an.S. 3. Suami yang be i t i lebih da i atu emudian menala alah atunva ebelum ha gili annya dipenuhi ajib me uju nya embali emudian memenuhi e ajibannya membe i an gili an. c. 6) Te jadi pe eli ihan yang te u -mene u anta a eduanya.66 F.

yang mempunyai eteladanan untu elalu menjunjung de ajat anita. hati dan tubuh menjadi be atu.67 d. 3. edua mempelai yang dapat membuat hati menjadi tente am. 2." Dalam ujud pe a inan. @bdu ahman. A. ai uami mengan ggap i t inya yang paling canti di anta a anita. Ma ing-ma ing me a a tente am hatinya dalam membina umah tangga. Hal itu menunju an adanya pe amaan de ajat anta a la i-la i dan anita. Sebagai contoh. dan ahmah. c) i t i tida da pat melahi an etu unan. ba ulah pe a inan dapat dilang ung an dan edua mempelai dapat dibuat an utipan a ta ni ah. Kemudian dengan adanya umah t angga yang be bahagia dan ji a yang tente am. Ke ajiban Pencatatan Pe a inan Se eo ang yang a an mela ana an pe ni ahan te hadap eo ang anita. e. melapo epada PP dan yang be tuga mencatat lapo an te ebut da i calon mempelai. begitu juga eo a ng i t i menganggap uaminyalah la i-la i yang mena i hatinya. 1) pe a inan hanya diizin an ji a p ia mencapai um u 19 tahun dan anita mencapai umu 16 tahun. a pabila: a) i t i tida dapat menjalan an e ajibannya ebagai i t i." 4. 01 Tahun 1974) 1) Dalam hal eo ang uami a an be i t i lebih da i atu. b. A a ematangan be elua ga/be umah tangga.u at untu ni ah yang udah dipe iap an. 01 Tahun 1974) ebagai be i ut. ia ajib mengaju an pe mohonan epada penga dilan di dae ah tempat tinggalnya.S. A a poligami dipe etat (Pa al 4 UU o. A a mengang at de ajat aum anita e at pe juangan eo ang pahla an put i da i Rembang. Ka tini. meleng api u at. dapat diminta di pen a i epada pengadilan atau p ejabat yang ditunju edua o ang tua piha p ia ataupun anita. l Tahun 1974 be bunyi: "Pe a inan adalah ah apabila dila u an menu ut agama ( epe cayaan) ma ing-ma ing. ma a ehidupan dan penghidupan menjadi mantap. banya jabatan peme intah dipegang oleh eo ang anita. c. egai ahan hidup a an timbul. R. 2) Pengadilan yang dima ud (1) pa al ini han ya membe i an izin epada eo ang uami yang a an be i t i lebih da i eo ang.etentuan hidup uami i t i. Untu mcncapai ebahagiaan hidu p adalah dengan menjalan an pe intahpe intah agama. apabila tida ada yang mcla u an pencegahan.Ag SMA Kela XII ¡ ¡ ©    © ©   © ©   ¡ ¥ ¤ ¡  ¤ ¤   ¡ ¡ ©   ©¡ ¤ ¡  © ©   ¡ ¤ ¤ ¡  ¡  © ¡ ¡   ¡ © ¡   © ©   © ¡ ¡ ©   ©   ©   ©     ©   ©   ¤ ¡  ¤ ¡  ¡ ©¡   ¤ © © ¡¡       ¤   ©   © ¤ ¡   © ¡ © ¡       ¡ ©   © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¤     ©       ©   © ¡   ¡ ¡ ¤ ¤     © ¡ ¡ © ¤     ¡ © ¡ © © ¤   ¤   ¡ © ¡     ¡ ¡ ¡© ©   §© ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡    ¡ © © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©    ¡ ¡ ©   ©       ¡ ¤ ¤   ©   ¡   ¡    ¡ ¡ ¡ ¡  © ©     © ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤       ¡ ¡ ¤   ©   ¡ © ¤ ¤       ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¤ ¤   ©     ¡  ¥ ¡   ¡   ¡ ¡ © © © © ©     ¤     © ¤ ¡  ¡   © ©     ¡ ¡  ©   ¡ ¡ ¡    © ¡   ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡   © © ¡    ¡ ¡ ¤ © ©   ¡  ¡     ©   ¡© © © . e uai dengan Pa al 2 ayat (1) UU o. yaitu a. PP mengumum an minimal 10 ha i ebelum pe a inan dilan g ung an guna membe i e empatan bagi yang a an mela u an pencegahan. 2) apabila calon mempelai belum m encapai umu te ebut di ata . ma adah. te lebih da hulu melapo an epada peme intahan yang ditunju untu menanganinya dengan memb a a p o edu pe a inan. b) i t i me ndapat cacat badan atau penya it yang tida dapat di embuh an. d.anita lain. Sahnya Pe a inan Pe a i nan eo ang mu lim dapat di ata an ah apabila dila u an menu ut hu um I lam. t e bu tilah e a ang bah a de ajat anita ama dengan p ia. f. dan m enetap an etentuan. (Untu lebih jela nya baca Pa al 41 PP 9 Tahun 1975) . (Diatu dalam Pa al 7 UU o. Tujuan Pe a inan Menu ut Kompila i Hu um I lam Pa a13: "Pe a inan be tujuan untu me ujud an ehidupan umah tangga yang a inah.

7 Tahun 1989 1) Ce ai tala Se uai dengan edudu annya ebagai pengadilan nege i. yaitu meme i a. Ketiga pe ce aian itu adalah ebagai be i ut: Ce ai tala adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya pe mohonan uami epada pengadilan agama untu mengada an idang guna menya i an i a tal a . Wa af dan eda ah. Pa al 2 UU o. c. • Adan ya pe eng etaan anta a uami i t i. Mi alnya. eca a ab olut pula ia tida be enang untu mengadilinya. 7 Tahun 198 9 menyata an bah a: "Pe adilan agama me upa an alah atu pela ana e ua aan e ha iman bagi a yat penca i eadilan yang be agama I lam mengenai pe a a pe dat a te tentu yang diatu dalam undang-undang ini". amun. Cc ai dengan ala an zina adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan uami atau i t i epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an huhungan pe ni ahan. a ena penggugat tida dapat 2) Ce ai gugat 3) Ce ai dengan ala an zina @bdu ahman. ant a a lain di emu a an bah a pe ce aian yang dila u an melalui idang pengadilan a da tiga macam. Pe a inan. Hal-hal yang tel ah ditentu an menjadi e ua aan atau e enangan pe adilan. Ke ua aan pengadilan agama lebih lanjut dipe inci dalam Pa al 4 9 ayat (1) yang menega an bah a pengadilan agama be tuga dan be enang meme i a. dan menycle ai an pe a a-pe a a di ting at pe tama anta a o ang-o ang yang be agama I lam di bidang: a. memutu . ebagai pengadilan n ega a te tinggi. Sebali nya ctiap pe a a yang tida te ma u e dalam bidang e enangan nya. 7 Tahun 1989 Pa a166 ampai dengan 88. Ke a i an a iat dan hibah yang dila u an be da a an hu um I lam. I Tahun 1974 da n UU o. (1) Ke ua aan eha iman di ling ungan pe adilan agama dila ana an ol eh: (a) Pengadilan Agama. memutu an. Dalam Pa al 3 di ebut an ebaga i be i ut. Gugatan pe ec aian dida a an epada alah atu ala an be i ut : • Salah atu piha ( uami atau i t i) te ena pidana penja a.Ag SMA Kela XII   ¤ ¡ © © ¡ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ¡ © ¤ ©   ¤       © ¤  ¡   ©   © © ¡ ¡ ©¡ ¡ ¡ © © © ¡     ¡  © © ¡ ¡ ¡ © © © ¡© ¡   ©   ©    ¡   ¡   ¡ ¡ © ©     © © © ©  ¡ ¡  ©   ¡ ©   ¡ © ©¡           © © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©       ¡© © © © © ¡   ¡ ¡  ©     ©   ¡   © © ¡ ¡ § ¡   © © © ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡       © © ©       ¡© ¡ ¡  ©   ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡    ¡  © © ¤ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡   ¤ ¡     © ¡ ¤    ¡  © ¡ ¡ ¡     © ¡   ¡    ©   ¡ ¤   ¤ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡     ¤ ¡   © ¡ ¡  © ¡ ¡ ¡ ¡ ©   © ¡© ¡   © © ¡ © © © ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡   ¤ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡   © ¡ ©¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡   ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©  ¡     ¡ ¡         ©          © ¡   ¡ © © ¡   ¡©   © ¡ ¡ .S. Pe an Pengadilan Agama dalam Hu um Pe a inan Menu ut UU o. dan menyele ai annya. (b) Pengadilan Tinggi Agama. Ce ai gugat adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan i t i ata u ua anya epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an hubungan pe ni ahan anta a penggugat (i t i) dengan te gugat ( uami). (2) Ke ua aan eha iman d i ling ungan pe adilan agama be punca pada Mah amah Agung.68 a. yang menjadi e enang an mutla bagi ling ungan pe adilan. Sifat e cnangan ma ing-ma ing ling ungan pe adilan adalah ab olut atau mema a. • Te gugat ( uami) mendapat cacat ata u penya it ehingga ia tida dapat mcla ana an e ajibannya ebagai uami. he da a an ala an Ana. diucap an oleh uami atau a ilnya yang dibe i ua a hu u . Sdanjutnya dalam Undang-Undang Republi Indone ia o. dalam idang Pe ngadilan Agama yang dihadi i oleh i t i atau ua anya. i penggugat adalah u ami yang mcnggugat ce ai epada pengadilan agama dengan ala an i te gugat telah mela u an zina. b.

atau eempat eo ang uami yang bc ma ud be poligami ba u dapat dila ana an apabila penetapan pengadilan agama membe i i zin chingga mempunyai e uatan hu um.osa esa i anta a osa.A MA Kelas XII ¢ ¡  © ¡   ©   ¡ (   ¡ ¡¡ ¡ ©  © © ©   ¡  © ¡   ¡ ©   © ¡       © ¡ © ¡     © ¡ ¡     ¡ ©   ¥ ¡ © ¡ ¡  ©     © ¡   ©     ©          ¡ ¡ ( ( (   ( ( ( 5 ( ( (           (       ¢ ( ©  © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ ¤ ¡  ¡ ¡ © ©   ¡ ©   ©¡   © ¡ ©   ¢   ¥   ( ¤ ( ¡ (   ¡   ¡© (  © © ¡ ¥ ¡ ¡   © ¡ ( © ¡ © ©   ¡    (¢ ©     ¥   ¡       ¡ . upaya hu um banding dan a a i te halang bagi i t i yang be ebe atan untu dimadu. etiga. An.ata an dalam e poligami Undang-Undang o. 5 5 @ u ahman. niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan ( osa. i a i t i tida dijadi an ebagai te mohon." (Q . Wξz‰•Β Ν6=z‰Ρρ Ν3?$↔‹™ Ν3Ψtã 3Ρ μΨã tβθκ]? $Β ←$62 #θ6⊥FgB β) V Ìx y ô à ù Å ô ç u " ika kamu menjauhi osa. e da a an petunju Mah amah Agung tanggal 20 Agu tu 1975. 01 Tahun 1974 mengatu tentang pembe ian izin oleh pengadilan epada eo ang uami yang be ma ud be i t i Icbih da i eo ang ji a di ehenda i oleh piha -piha yang be ang utan. .osa yan ila an kamu men e jakannya. ma a pengadilan agama menyu uh penggugat untu be umpah. Untu itu eo ang uami ha u mengaju an pe mohonan epada pengadilan agama.69 meleng api bu ti-bu ti bah a te gugat betul-betul telah be zina dan yang te guga t pun menyanggah. Da lam hal itu pe a inan edua. pen i ikan. b.isaa: 31) alan men a tasi hal yan ne atif ti aklah en an mela an apa yan telah ihalalkan . ata an. Dengan me uju penjela an di ata .osa)mu yan kecil) an kami masukkan kamu ke tempat yan mulia (su a). an pemahaman yan ena kepa a masya akat tentan aja an Islam. ma a m enu ut hu um I lam mengenai bata anbata an dalam be poligami dida a an dengan f i man dalam Al-Qu ’an Su ah An i aa ayat 31: $ϑƒ . Tetap i seha usnya en an Plan mem e ikan pen aja an. piha i t i yang uaminya henda be poligami aga didudu an atau dijadi an ebagai te mohon.

yaitu se a ai e ikut. 7. k. an e. 2. 5.se ta e usaha mempe anyak ilmu & keimanan ist i. Dapat menciptakan kelua a sakinah. i. c. . c. 4. Kem alinya suami kepa a ist inya itu ti ak pe lu en an nikah yan ha u ka ena aka nikahnya elum te putus an alam masa menun u. . c. Meme liha a kewi awaan e. Dapat memel iha a kaum wanita. . Hikmah pe nikahan. . aik seca a lahi iah maupun atiniah. Talak seca a ahasa a tinya melepaskan ikatan atau me nin alkan.70 1. ua o an saks i. calon suami. Mem e i penuh pe hatian an e muka manis. @ u ahman. e laku sopa n santun te ha ap ist i. j. Hikmah a n manfaat ujuk a alah se a ai e ikut: a. e usaha a a kepe luan selalu cukup. 3. f. wali . Pe nikahan a alah suatu lem a a kehi upan yan isya iatkan oleh a ama Islam an untuk men halalkan pe setu uhan anta a laki-laki an wanita yan tujuannya u ntuk mem entuk suatu kelua a yan aha ia se ta men apatkan ketu unan. Mem e i ke e asan ist i e aul i masya akat asal sesuai en an hukum.A MA Kelas XII   ( ¢     ( ( ( ( ¢  (     ( ¢ (  ( ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (   (   ( ( ¢ ¢   (   ¢ ( (   ( ( ¢     ( ( (   ¢       ( ¢ ¢   (   (   ¢ ¢       (   ¢   (   ( (   ¢ ¢     (   ¢ ¢     ¢ ¢    ¢ ¢   ¢       (   (       ¥     ¢     ¢    ( ¢  ¢   (       ¢     ¢ ( ( ¢ ¢   ¢     (   ¢      ¢ ( ¢   ¢ ¢ (     ¥     ¢   ¢ ( ¢  ( (     ( ( ( ¢     (   ¢   ¢ ¢ 5 5 ( ¢ ¢ ¢ (   ¢   (  ¢   (     ¢ ¢          ¢         ¢   (      (¢   ¢     ¢ (  ( . calon ist i. Ho mat an sopan te ha ap kelua a ist i. yaitu kem alinya suami kepa a ist inya yan telah ice ai untuk menja i suaminya la i se a aimana se elum te ja in ya pe ce aian. h. Talak menu ut istilah sya ak a alah melepaskan aka nikah en an laf az talak atau semakna en an lafaz. A il.mem im in ist i. . . Mem e i nafkah menu ut kemampuan. Dapat menum uhkan kesa a an e tan un jawa . Men ikuti an menaat i sunah Rasulullah saw. Mela an ist i a i e uat maksiat. ija ka ul. Ti ak mem e i pe intah y an mem e atkan. Memun kinkan suami menunaikan kewaji annya yan pe nah ilalaikan selam a e ce ai. Dapat menum uhkan hu un an pe sau a aan yan luas anta a ke lua a a i pihak ist i an a i pihak suami. e. 6. Dapat menja a keho matan i i sen i i. . . Dapat mempe oleh ketu unan yan sah an aik. yaitu se a ai e ikut : a. Rukun nikah meliputi a anya: a. Mem e i im in an ke a ah te laksananya asa tan un jawa e sama. Men hin a kan te cn kalainya kehi upan an pen i ikan anak. Mewuju kan pe amaian. Men hin a k an pecahnya kelua a. c. . a. .s a a . Rujuk. Kewaji an suami. f.

. ikah imaksu kan untuk mem entuk suatu ke lua a yan aha ia. c. yan apat men asihi an ikasihi c.. Teman hi up yan apat memenuhi ke utuhan . a. a. atau e sesuai en an jawa an yan tepat ! 1. Rumah tan a 2. te i i atas aik u uk c. Pe satu an e... te i i atas sian an malam . men apatkan uan .. makan. men apatkan kepuasan e. te i i atas jantan an etina e. sosiolo is. menciptakan manusia i unia ini alam kea aan e pasan -pasan an. a.. oleh ike jakan an sunnah itin alkan 8. ahwasanya a i memuji an menyanjun . .. . suami maupun ist i. Ti ak oleh ike jakan an oleh itin alkan .. yaitu . Rasulullah e sa a: Da i Anas in Malik D . a.. Ini a alah pen e tian . ha u s ike jakan an oleh itin alkan e... .. te i i atas laki-laki an pe empuan. ti u .A MA Kelas XII   ¢ (   ( (   ( ( ¢ (   ( ¢ ¢   ¢ ( ( ¢ (   ( ¢ (   ¢   (     ¢ (   (    ¢ (     ¢ (    ¢ ¢   ( (¢   ¢  ( (¢   ¢ ( ( (  ¢ ( (  ( (   ¢ ¢     (     ¢ ( ( (   ( ( (     ¢   ¢ ( 5 (    ¢ ( ¢ ( ¢   ( ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ (   ¢   ¢ ( ¢  (   ( (   ¢       (  ¢ ¢ (   (  ( ( ( ( ( (   ¢   ¢   ( ¢ ¢ ( ( ( ( ( (     ¢ ( ( (  ¢ 5 ¢         ( ( ¢ (     (    ¢ (          ( 5   ¢   ¢   ( ( ( (   5 (   ( ( ( ( ¢ ¢   (  ¢   ( (   ( (    (¢ ( (   ¥ ¢   ( ( ( ( . a. e.. uami ist i c. Menu ut se a ian esa ulama.. oleh ike jakan an oleh itin alkan. e puasa. hukum asal nikah a alah mu ah a tinya . etiap manusia yan su ah ewasa an sehat jasmani ohaninya pasti mem utuhkan teman hi up yan e lawanan jenis kelaminnya . a. a. ist i . menikahi p ia .ya. Islam men atu pe nikahan.. Kawin .71 e ilah tan a silan (x) pa a hu uf a. mem e i makan saja an e kehen ak untuk nikah @ u ahman. A apun nikah hukumnya sunah a i o an yan su ah mampu . e sa any a: "Akan tetapi aku shalat.. salah satu tujuannya a alah . a keolo is. an menye utka n kewaji ankewaji an yan pe lu itaati oleh calon . Anak 6. iolo is . ikah . yan apat men asihi an ikasihi.. ant opoli is. psikolo is. men apatkan ja atan c. te i i atas lan it a n umi 5.. . oleh ike jakan an ti ak oleh itin alkan c. menetapkan sya at-sya atnya. me tua e. a.. .. men apatkan ketu unan.. menikahi anci 4. menikahi anak-anak c. menikahi wa ia . yan apat men asihi an ik asihi e. yan apat men a sihi an ikasihi . yan apat men asihi an ikasihi 3.. men apatka n kasih sayan 7. . menikahi pe empuan. an .. Melakukan suatu aka atau pe janjian untuk men ikatkan i i anta a seo an la ki-laki an seo an pe empuan se ta men halalkan hu un an kelamin anta a ke uany a en an asa suka ela an pe setujuan e sama emi te wuju nya kelua a aha ia yan i i hai oleh . c.. suami ...

. ... Ti ak punya kein inan.isaa': 3). mem e i nafkah semua an e kehen ak untuk nikah. HR........ HR.”(Q ... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un ann ya . t i a atau empat. 15... Kein inan. a. Muslim e. (kawinilah) seo an saja.. . An. kelua a a imu c... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya c.... I nu Majah.. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan te a i c.. ti aklah te masuk olon anku.. ..... e ikit kein inan.. An. tetapi ia su ah mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un an nya e.... me nyakiti wanita yan inikahinya.. (kawinilah) seo an saja.." a. ikah menja i ha am a i seseo an yan mempunyai niat untuk ..isaa': 5) Rukun nikah a alah unsu -unsu yan hams ipenuhi untuk melan sun kan suatu pe nikahan. 5 5 @ u ahman... a.. se a sesu n uhnya me eka akan men atan kan . 12..A MA Kelas XII    5 5      5 ¢   ¢ ( (  (   ¢     ( (   (   ( (   (     ¥   (¢   ¢ ( ¢ (    ¢ ¢    ¢    ¢ 5    ¢ (   ¢  ¥ ¢ (     ¢ ( ¥ ¢   ( ¢   ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢ ( ¢ ¢  ¢ (¢   ¢ ¢ ( (   ¢   ¢ ( (     ( (   5 5(      ( (   ¢ (   ( ( (   (     ( (     ¢ ( ¢      ¢ ¢   ¢ (      ( ( (   ( ¢ (   ( ( (    ¢    (   ¥ ¢ ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢   5   ¢    (    ¢ ¢       (       ¢ (    (¢ ( (   ¢   ¢ ( ( ( (     ¢ ¢   ¢   ¢   ¢ . (kawinilah) seo an saja.. ...”(Q . a...”(Q .. tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan u n annya. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e ku an . ukha i .... Ruku n nikah a alah ..... a. " ikahilah olehmu wanitawanita itu.. 14. . mem e i umah saja an e kehen ak untuk nikah c. meny akiti me tua yan inikahinya e. e.. .. HR Ta mizi c.isa a': 4) e. An.”(Q . menyakiti wa li yan inikahinya Dalam se uah ha is Rasulullah pe nah e sa a: " a an sia pa yan ti ak mampu kawi he aklah ia puasa ka ena . . tet api ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya . Ha its i awah ini i iwaya tkan oleh . Kemu ian jika kamu takut ti ak akan apat e laku a il. e n an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan tak te tahankan ”Dan jika kamu ta kut ti ak akan apat e laku a il te ha ap (hak-hak) pe empuan yatim ( ilamana k amu men awininya).. elum e kein inan.. an ak a imu e. . ... Rasulullah e sa a se a ai e ikut yan a tinya Da i Aisyah. " ikah itu te masuk sunahku maka a an siapa ti ak melaksanakan sunahku. a.. menyakiti laki-laki yan inikahinya . . An. kepuasan a imu 10.. maka ... me m e i nafkah an e kehen ak untuk ti ak nikah 9. 11... .. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan menin kat e.isaa': 2) c. menyakiti anak yan inikahinya c. e kein inan... HR I nu ina Hukum nikah menja i mak uh apa ila o an y an akan melakukan pe kawinan telah mempunyai . maka kawinilah wanita-wanita (lain) yan kamu senan i: ua...... ........isaa': 1) ... An. . mem e i pakaian saja an e kehen ak untuk nikah . HR. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e tam ah . 13.”(Q .. (kawinilah) se o an saja. ha ta a imu .. ja atan a imu ..72 . (kawinilah) seo an saja.

ali ( ewa sa). pakaian. se an ih am haji an um ah.. Meme liha a an men i ik anak jika isa .. Anak laki-laki a i sau a a laki-laki sekan un . Ke lua a Wali mempelai pe empuan. Kakek tetan a Dua o an saksi. Mem e i nafkah. a. waji Kewaji an uami te ha ap ist inya a alah .ata s yan menyimpan a i aja an Islam . me eka (ti ak se an itahan). manusia an jin c. 22. Wali a i pihak laki-laki c... an ti ak se an ih am haji atau um ah.. 18. me eka (ti ak se an itahan). ali .. atal (tapi sah) e. a. manusia an atu. Men enai susunan an u utan yan menja i wali a alah se a ai e ikut . suatu pe uatan yan aik suatu jalan yan u uk . an s yuku se ta e. se an ih am haji an kecuali um ah c. Calon ipa ... . a. sya atnya Islam. a. ke e. sesun uhnya zina itu a alah . e.. Memimpin kelua a tetan anya . a. e sikap ti ak hemat. Men atu umah tan a tetan anya c. apak an kat .. oleh c. au a a laki-laki ti i c. 17.. atal (sah) . Me lin un i kelua a me tuanya e. i hat aka . manusia an inatan Kewaji a n Ist i kepa a suami a alah . 21. e akal sehat.. 20. a. lakilaki. Calon me tua . an t empat tin al kepa a ist i an anak-anaknya yan ti ak sesuai en an kemampuanny a. a.. se an ih am um ah . Patuh an taat kepa a suami alam atas. a a a i yan a tinya "Pe empua a mana saja yan menikah tanpa izin walinya. suatu pe uatan yan hal al suatu jalan yan u uk MA Kelas XII 5 5 @ u ahman.. ah . se an ih am melainkan haji an um ah Wali pe empu an inilah yan menikahkan mempelai pe empuan atau men izinkan pe nikahannya. manusia an kayu . se a n ih am haji . atal (ti ak sah). an ti ak .. peliha alah i imu an kelua amu a i api ne aka yan ahan aka nya a alah . e a ama Islam. a. ... . a il. Fi man ala m u ah Al-Is aa' ayat 32 yan a tinya ” "Dan jan anlah kamu men ekati zina. a il.73 16. . e akal sehat. i ha. 19. ce mat. manusia an aun e.A ¢ ( ¢ ( ¢ ( ¢ 5   ¢ (   ( ¢     ( ( ( (   ¢   ¢  ¢  ¢  ¢ ¢ ¢  (       5 (     ¢       ¥ (     ¥ ( (   ( ¢ ( ( (            (  ¢   ¢ ( ( ( ( ( ¢ ( ( ( ( ¢ (       ( ( ¢ ( ( ¢ ¢   (     ¢      ( (       ( ¢ ¢         (   ¥ ¢  ( ( (   ( 5   ¢   ( (   ¢ 5 ¥ § ¢ ( ( ( (       ( ( ( ( (   ¢     ( (  ¢       ( ( ( (   ( 5 ¢   ¢ ¢ ¥ ( (     ( ( ¢   ¢ ¢ ( ¢        ¢ (       ( (   (   ¢   (   ¢ ( ( (         (    (¢ ¢ ( ( ( (   ¢   ( (   5 ¢       ( (    (   .. ma ka pe nikahan itu . 23.. Paman ti i e.. a.. halal ( sah) . suatu pe uatan yan suci suatu jalan yan u uk c. c.. ijaksana . . e. e aul en an ist i seca a munka . ti ak mempe sulit atau mem e atkan suami.. at al (sah tapi ce ai) c. Pe nikahan yan ilakukan tanpa saksi a alah. ti ak sah. sya atnya laki-laki. Mem e ikan nafkah yan halal la i aik kepa a ist i an ankanya.. "Hai o an -o an yan e iman.

empat orang saksi. e. melepaskan tali . perceraian yang timbul at as kemauan istri dengan membayar iwad kepada suami. menuduh istrinya berbuat zina c. 30. a. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada istri b. Ila’... 31. menuduh mertuanya berbuat zina b... tiga orang sak si c. Pembayar yang dilakukan istri kepada suami berupa uang agar suami mau menceraikannya. 26. a. perceraian yang timbul a tas kemauan mertua dengan membayar iwad kepada suami Iwadh dalam pernikahan art inya . melepaskan suami e. suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan u uk.. Kadang-kadang rusak atau putus b.. 25. e.. melepaska n ikatan.. umpah suami kepa a ist inya ahwa la ti ak akan mencampu i ist inya alam masa empat ulan. a. seorang s uami menyerupakan istrinya dengan ibunya.. Kawin Li’an adalah perkataan suami dengan maksud . seorang mertua menyerupakan istriny a dengan ibunya c. Tidak rus ak atau putus d. Dapa t rusak atau putus c. Rusak atau putus. N ikah c. suami tersebut harus dapat mengajukan . tidak adanya cacat bdurrahman. . melepaskan ist i c. seorang istri menyerupakan istrinya dengan ibunya b. Tala e.. a.. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada mertua c. b.. satu orang saksi d. 28.Ag SMA Kelas XII ( "   ¢      ( ( ¢     ¢       ( ¢   ¢  ( ¢ ¢  5 (   ( £ ( .... Bisa rusak atau putus e...74 24. a. ... Pembayar yang dilakukan suami kepada istri berupa uang agar suami m au menceraikannya b... Li’an b. d. Pembayar yang dilakukan anak kepada suami berupa u ang agar suami mau menceraikannya d.. menuduh anaknya berbuat zina. mendap atkan nafkah d. Pembayar yang dilakukan istri kepa da suami berupa uang agar suami mau menikahinya Fasakh artinya . Ini me upakan pen e tian . a. a. a. suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan halal e. lima orang saksi Adapun yang dimaksud dengan zihar adalah . menuduh ibunya berbuat zina e. perceraian yang timbul a tas kemauan suami dengan membayar iwad kepada istri e. 27.. Apabila seseoran g menuduh istrinya telah berbuat zina. melepaskan kelua a . seorang nenek menyerupakan istrinya dengan ibunya Khulu dalam pernikahan adalah .. d. 32.. Pembayar yang dilakukan mertua kepada suami berupa uang aga r suami mau menceraikannya c.S. menuduh suaminya berbuat zina d. a. Talak menu ut ahasa a alah . 29. dua orang saksi e. Sebab-sebab fasakh adalah . seorang anak menyerupakan istrinya dengan ibunya d..

.. Tidak mendidik dan memelihara anak se jak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat an ak e. 37. Makruh e. maka hukum rujuk .. Haram Masa menunggu ini disebut .. sebelum ia sempurnakan pem bagian waktunya terhadap istri yang ditalak. masa santai e. a. Sunnah b. a. Haram e. perkawinan yang dihalakan oleh agama Islam e. Wajib d. perkawinan yang diharamkan o leh adat istiadat bdurrahman. dapat memenuhi janji e. a. . a. Saudara perempuan seibu... b. Maka hukum rujuk baginya adalah . c.. Hadanah adalah . masa iddah.. perkawinan yang diharamkan oleh agama Isla m. Haram.. 40.. Ibu tiri d. masa tala Perkawinan yang terl arang adalah . Makruh c. Mendidik dan memelihara anak tidak sej ak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat ana k c. Mubah d.. Saudara perempuan seperempu an Apabila suami yang menalak salah seorang istrinya. a.. c. Sunnah.. Haram e. b. tidak gila c.. Makruh. Wajib d.Ag SMA Kelas XII " £ . Nenek angkat b. Mubah Apabila terjadi dari sebab ruj uknya itu menyakiti istri. d.. Saudara perempuan setetangga e. Wajib c. adanya cacat. Sunnah b.. atau kar ena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. a. 34. 38. Kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk hagi (suami istri).. Ma kruh e. S unnah Jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya. perkawinan yang diharamkan oleh agama Nasrani c. a. Mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dil akukan oleh keluarga atau kerabat anak. Me ndidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia tidak sanggup berdiri yang dila kukan oleh keluarga atau kerabat anak. perkawinan yang diharamkan oleh agama ahudi b. 39. masa bebas c. 36. d....Maka hukum rujuk . b.S. a.75 33. Mubah b... Mubah c. 35.. maka hukum rujuk bagi suami . Wajib. d. mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang di lakukan oleh keluarga tetangganya Adapun urutan orang yang berhak memelihara dan mendidik anak adalah sebagai berikut. d. masa di rumah b..

Menurut Dr. Mengenai tempat-tempat seperti Cambay. Kemudian lamakelamaan agama Islam berkembang ke seluruh pelosok ta nah air dengan pesatnya. Mereka merasa berkewaj iban menyiarkan agama Islam kepada orang lain. Sumatera Barat. Pendapat beberapa ahli tentang waktu dan daerah yang mu la-mula dimasuki Islam di Indonesia. Hamka bdurrahman. meskipun misi khusus mereka bukan menyiarkan agama Islam. dan Jawa Tengah.1 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia Men ampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia Mengambil hikmah dari perkembang an Islam di Indonesia A. a. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Drs.2 Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 6.Ag SMA Kelas XII § § § § £ . dan tidak dengan paksaan. antara lain sebagai berikut. dan Malabar itu han ya merupakan tempat persinggahan bagi para penyiar Islam ke Indonesia. Berdasarkan pe nyelidikannya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli. Raja Ta-Cheh adalah Raja Arab Isla m. melainkan langsung datang dari Arab dan penyiarnya orang Arab Islam. Gujarat. tidak dengan kekerasan atau peperangan. Beliau berkesimpulan bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara (Tapanuli) pada abad ke-7 (tahun 670 Masehi). Dr. makam tersebut berangka tahun 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). dan kemakmuran negeri itu.S. keamanan. Adapun daerah di In donesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah Sumatera Utara. Pada umum nya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah pedagang. Hamka. Juned Pariduri b. PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari ped agang India atau Persi. Raja Ta-Cheh mengirimkan utusan menghadap Ratu Sima dan menaruh pundipundi ber isi emas di tengahtengah jalan dengan maksud untuk menguji kejujuran. Beli au bcrpendapat bahwa agama Islam masuk ke Jawa pada abad ke-7 (tahun 674 Masehi) .76 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 6.1 Menjelaskan perkembangan Isl am di Indonesia : 6. Memahami perkembangan Islam di Indonesia : 6.

Malik at-Tahir. Di Perlak ia menjumpai penduduk yang beragama I slam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam.Ag SMA Kelas XII £ . tetapi mereka cnggan mengubahnya lalu terjadi perang Padri (1821-1873 M). di antaranya makam Sultan Malik as-Saleh yang meninggal tahun 676 Hijriah atau 1292 Masehi. Akhirnya. dan ke dae rah-daerah lainnya. Di Samudera Pasai terdapat makam-makam raja Islam. Sri Ratu Aceh mcngirimkan mubalig ke Gowa di Sulawesi dan Pa sai mengirimkan ulama ke Patani di Maluku untuk berdakwah. Semula di antara p emcluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga m embenarkan perilaku agama. Minangkabau. Perkembangan Islam di Sumatera Sudah kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. b. kota Tiku. Kerinci. Pada wa ktu itu di Sumatera sudah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683-10 30 Masehi sehingga Islam masuk ke daerah itu agak mengalami kesulitan. Cirebon. tiba-tiba berubah menjadi b ersatu kembali untuk melawan kolonial Belanda. dan sebagainya. bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. Hal itu ditandai dengan adanya penemuan-penemuan batu nisan atau mak ammakam yang berciri khas Islam. Dari kerajaan Samudera Pasai agama Islam menye bar ke seluruh Pulau Sumatera lalu menyebar ke Pulau Jawa. 1. Contohnya antara lain sebagai berikut : a. Kemudian agama Islam c. Makassar. Setelah agama Islam berkem bang di Minangkabau. Setelah k erajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Aceh. Setelah itu di Indone sia berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan menjadi pusat penyebaran agam a Islam. dan Ulaka yang dibawa oleh mu slimin dari Aceh.77 Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara pada abad ke-7 (tah un 648 Masehi). maka merupakan kesempatan yang ba ik bagi daerahdaerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. Putranya. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yan g masih berpegang teguh pada adatnya dan agama Hindu. Para ahli tersebut ber pendapat bahwa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. Kemudian ber kembanglah agama Islam di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Pada waktu itu telah datang di Tiongkok seorang pemimpin Arab Is lam dan telah mempunyai pengikut Islam di Sumatera Utara. aina! Arifin Abbas bdurrahman. c. Di tengahtengah perang saudara. seperti Samudera P asai sehingga berdirilah kerajaan Islam yang pertama kali di Pasai. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Demak. Banten. Pajang. Sedangkan pada aba d ke-I3 agama Islam sudah berkembang dengan pesatnya dan telah merata di seluruh Indonesia. Sedangkan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui Pariaman. Di L eran (dekat Gresik) terdapat sebuah batu bersurat keterangan tentang meninggalny a seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. Riau. dan berkembang pula ag ama Islam dari Pasai ke Malaka. Minangkabau menjadi ben teng Islam di Indonesia. Tapanuli. mem erintah sampai tahun 1326 Masehi. Ma taram.S. Seor ang Italia bernama Marco Polo mengadakan perjalanan dari Tiongkok ke Persia pada tahun 1292 dan singgah di Aceh.

putra Radcn Rahmat. bdurrahman. Muhammad Syahid (Sunan Kalijaga). Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau meny iarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Jawa Timur. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. 4. Wilatika ini adal ah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Beliau wafat di Kudus dan dimakam kan di atas Gunung Muria. 6. Islam mengalami kemajuan ya ng pesat pada waktu Malaka mencapai kejayaannya. Beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. 4 . Beliau wafat di Giri dan dimakamkan di sana. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya. sehingga dengan cepat agama Islam b erkembang ke seluruh pulau Jawa. hanya saja pengetahuan agama Islam baru sedikit s ehingga dalam pengamalannya belum tertib.S. Kemudian pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang bcrpusat di pun cak Bukit Giri (dekat Gresik).78 berkembang ke Indragiri. 2. Sedangkan ma suknya Islam ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maim un pada tahun 1082 Masehi dan ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab yang kemu dian disebut "Batu Leran". Mula-mula beliau belajar di Banten ( abad ke-16 Masehi) lalu menunaikan ibadah haji ke Mekah. sebelumnya Sriwijaya adalah ke rajaan Buddha. Beliau berasal dari Kasyan Bangsa Arab. dan Belitung. wafat tahun 1481 Masehi. Maulana Ainul a in (Sunan Giri). Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain seb agai berikut : 1. Raden Rahmat (Sunan Ampel). 5. R aden Umar Said (Sunan Muria). Bangka. Agama Islam dapat berkembang dengan pesat setelah Majapahit (Hindu) merosot kekuasaannya. yaitu Raja Minak Kumala Bumi dari Lampung. Sedangkan suku Kerinci pada wak tu itu juga sudah masuk Islam. Beliau belajar agama Islam di Malaka selama 3 tahun. Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang ) putra Raden Rahmat. 2. Masuknya Islam ke Jawa Barat disiarkan oleh Haji Purb a pada pemerintahan Prabu Mundingsari pada tahun 1190 Masehi. Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Kadilangu. Agama Islam masuk ke Sriwijaya pada ta hun 1440 Masehi yang disiarkan oleh Raden Rahmat. Perkembangan Islam di Jawa Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan Sima tahun 674 Masehi. 3. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendiri. Masih Makurat (Sunan Drajat). Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi" atau "Jum adilkubra". Wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. Muhammad Syahid menyiarkan agama Isl am dan herpusat di Demak.Ag SMA Kelas XII " £ . Beliau adalah keturunan putri raja Aceh yan g menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau adalah keturunan putri dari Blambangan yang diperistri oleh Maulana Ishak. Beliau menyiarkan agama Isla m di Sedayu. sepulang dari Mekah bel iau menyiarkan agama Islam di Lampung. Perkemba ngan agama Islam di Jawa tidak dapat lepas dari peranan dan andil Wali songo yan g begitu gigih dalam menyiarkan agama Islam. kemudian menyiarkan Islam di kota Gresik dan wafat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun 852 Hijriah (9 April 141 9 M). Riau.

S. Beliau mengajarkan agama Islam dengan memperdalam ilmu agama dan mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu. Kemudian raja Majapahit me mberi kebebasan untuk menyiarkan agama Islam yang berpusat di Ampel dan Surabaya . orang Jawa dapat dengan mudah untuk m embaca dan mcmpelajarinya. Beliau selain seorang ulama juga seba gai panglima perang dan raja Banten.79 7. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus). Sunan Kudus c. Sunan Bonang Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. dise but pula Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul.Jawa Tengah a. Setelah tua beliau menctap di Cirebon dan m enyiarkan agama Islam yang berpusat di Gunung Jati. kem udian mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Santri. Fatahilah (Sunan Gunung Jati). Selesai menyaksikan wayang tersebut. la wafat dan dimakamkan di s ana. setelah berdirinya kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 Masehi. Raden Rahmat telah mengajak raja Majapahit untuk masuk Islam tetapi raja menolak. Karena dengan bahasa Jawa. dan Banten. Scbelum munculnya Wali son go. b. Sunan Kalijaga Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan agama Islam. artinya: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah. Untuk kepentingan da kwahnya. Pajang. Fatahilah telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Portugis yang ingin menjajah dan merampas kekayaan Pulau Jaw a. Beliau wafat dan dimakamkan di Kudus. Adapun para wali yang mengembangkan agama Islam di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Beliau adalah keturunan bangsa Arab ya ng lahir dan dibesarkan di Pasai (Aceh). Wali songo berhasil mendirikan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa. 8. agama Islam hanya berkembang di dacrah pesisir. Sunan Muria Beliau membentuk kader-kader Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya dibukukan dalam bahasa Jawa yang dipengaru hi bahasa Arab. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah menycbar kan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. Beliau berdakwah ke pesisir Jawa Te ngah bagian utara. Beliau mengajarkan agama Isl am dengan memasukkan hikayat Islam ke dalam cerita wayang yang dipertunjukkan ke pada rakyat.Ag SMA Kelas XII d. seperti kerajaan Demak. Beliau keturunan dari All bin Abi Thalib d an menyiarkan agama Islam yang berpusat di Kudus. beliau menciptakan lagu "Sinom dan Kinanthi". Cara Wali yang Mengembangkan Islam di . seperti "kalima sada" menjadi "kalimat syahadat" dan perayaan "sek aten" yang diadakan di Solo dan ogyakarta tiap satu tahun sekali pada bulan Rab iulawal berasal dari kata "syahadataini" yang berarti dua kalimat syahadat. penonton diharapkan man membac a kalimat syahadat. bdurrahman. yang artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Alla h. " £ . Syahadat Tauhid berbunyi: Asyhadu a nla ilaaha illallah. Beliau pernah bclajar agama Islam di Me kah dan tahun 1521 Masehi Puking ke Demak. Wali songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu kepada pe ngaruh Islam. Syahadat Rasul berbunyi: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

hal itu juga dilanjutkan oleh putra-putranya. atau paksaan. Begitu pula daerah-daerah di bawah k ekuasaan Banjar. Setelah beliau wafat . Kedua kerajaan itu kemudian bcrgabung menjadi Makassar. Penyiaran Islam d i Dayak dilakukan oleh pendatang dari Arab. tanpa kekerasan.S. Raja Gowa menjadi raja Makassar kemudian bergelar Sultan Alaudin. Perkembangan Islam di Kalimantan Sekitar tahun 1550 di Banjar berdiril ah kerajaan Islam dengan rajanya bergelar Sultan Suryanullah. Keduanya sangat gigih melawan Belanda. Dengan cepat agama Islam dapat berkembang di Kutai. Adapun yang meng-I slamkan daerah Sukadana adalah orang Arab Islam yang datang dari Sriwijaya. Sultan Muhammad Said me ngirimkan angkatan perang Makassar ke Maluku untuk membantu orang-orang Maluku. Perkembangan Islam di Sulawesi Perkembangan agama Islam di Sulawesi tidak seb aik dan sepesat di Jawa dan Sumatera. tcrmasuk pula raja mahkota Kutai masuk Islam. Sedangkan pada tahun 1644 Masehi Sultan Hasanuddin berhasil menaklukkan Kerajaan Bone. Kemudian lama-lama mereka banyak yang memeluk agama Islam. Di S ukadana sultan yang masuk Islam adalah Panembahan Giri Kusuma (1591) dan Sultan Hammad Safiuddin (1677). Peng-Islam an di Dayak melalui jalan perdagangan. Sejak itu pula rak yat Banjar banyak yang memeluk agama Islam. Cara pengIslaman di Sulawesi juga dengan c ara damai. yaitu Sultan Muhammad Said dan S ultan Hasanuddin. misalnya kera jaan Gowa terhadap kerajaan Sopeng. dan Melayu. Perkembangan Isla m selanjutnya dilakukan oleh keturunanketurunan mereka dengan penuh semangat. Adapun yang menyiarkan agama Islam di Sulawe si adalah Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. suku Dayak menyemba h berhala. Daerah pel opor pengembangan agama Islam adalah di GowaTallo (dua kerajaan dl Sulawesi Sela tan). Sultan Alaudin sebagai or ang yang taat beragama. sangat giat mcnyebarkan agama Islam. pernikahan. Datuk Ribandang adalah murid Sunan Giri dan beliau mengajarkan agama Islam kepada rakyat dan para raja. Kadang-kadang kerajaan yan g satu dengan kerajaan yang lain (belum Islam) timbul pertentangan. Pertentangan tersebut bukan karena masalah agama. Kemudian peng embangan Islam dilanjutkan ke daerah-dacrah pedalaman pada pemerintahan Aji di L anggar dan ditcruskan penggantinya menyiarkan Islam ke Muara Kaman. yaitu Sultan Alaudin da n Sunan Abdullah.80 3. Bugis. Sebelum agama Islam masuk ke Dayak.Ag SMA Kelas XII £ . beliau tidak menyetujui sikap Belanda yang ingin monopol i sehingga sering bertentangan antara Sultan dengan Bdanda. di Sukadana (Kalimantan Barat) telah berdiri kerajaan Islam. Ini ber arti jauh sebelum tahun itu rakyat telah memeluk agama Islam. dan akhirnya kepada rakyatnya. Kemudian keduanya. Demak mcngirimkan para penghulu untuk mengajark an agama kepada keluarga istana. peperangan. bdurrahman. 4. Sedangkan raja Tallo menjadi Man gkubumi dengan gclar Sultan Abdullah. satu per satu masuk Islam sehingga agama Islam dengan cepat dan pesat bcrkembang di Kalimantan. akan tetapi masalah politik. para pejabat. Pada tahun 1 550 Masehi. dan dakwah. Pe ngembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang muslim dari Makassar yang ber nama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang Parangan.

setelah Indon esia merdeka.S. C. memiliki arti p enting dalam menentukan maju mundurnya kehidupan bangsa ini. PERANAN UMAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN BANGSA IND NESIA Umat Islam Indonesia yan g menjadi penduduk mayoritas. Masjid-masji d yang berasal dari masa pertumbuhan dan perkemhangan agama Islam di nusantara a ntara lain masjid kuno di Demak. Dengan demikian . yaitu gamdan yang dibunyikan pada perayaan gerebeg maulid N abi Muhammad J. Peninggalan seni musik terungkap d ari tradisi sekaten. Peninggalan yang pali ng jelas di bidang bangunan atau arsitektur adalah bangunan masjid. W arisan seni ini juga mencakup warisan ilmn pengetahuan karena perkembangan kebud ayaan tentu diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam bersama pemerintahnya dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut : 1. leh karena itu. maka syarat penting yang tidak bisa diabaikan adalah persatuan umat dalam membangun b angsanya. pada masa ini telah berkembang ilmu pengetahuan t entang tulis-menulis bahasa Arab (kaligrafi). Naskah-naskah yang terkenal antara lain primbon-primbon pada abad ke-16 dari Sunan Bonang serta syair-syair melayu yang indah dari Hamzah Fansuri. tugas terpenting adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kerja keras untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. seni kaligrafi.81 B. Seni pahat yang banyak berkembang adal ah seni hias yang diperkaya dengan pola huruf-huruf Arab (kaligrafi). atau pada nisan. pada nisan akan dijumpai tulisan atau angka tah un. masjid Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Circbon . Ada juga yang menggunaka n huruf Arab. bdurrahman. masjid Agung di Banten. berusaha menccgah gagasa n nasakom dan pada tahun 1965 mengusulkan pembubaran PKI untuk menyelamatkan Pan casila dan kesatuan bangsa. Islam. seni pahat-lukis. dan sem sastra. babad. yaitu berupa waris an seni dan ilmu pengetahuan yang merupakan ungkapan penghayatan sekaligus salur an pewartaan atau penyiaran ajaran Islam. Peninggala n ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari seni sastra adalah berupa hikayat.Ag SMA Kelas XII § § £ . keraton. dan syair yang tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. seni musik. Tradisi ini sampai sekarang masih terpelihara baik di Keraton o gyakarta. Perpaduan ini menghasilk an gaya bangunan yang khas. tampak bahwa keraton pada masa pertumbuhan agama Islam merupakan perpadu an antara corak seni Hindu. Seperti perkembangan di bidang bangunan berarti juga perkemhangan ilmu arsitektur. Nisan ada yang dibuat dengan ukir-ukiran dan dihiasi dengan tulisan Arab ata u kaligrafi. Pada tahun 1960. dan budaya setempat. Umat Islam Mempunyai Peranan Penti ng dalam Usaha Mempersatukan Bangsa a. Perkembangan seni pahat dapat dilihat dari ukir-ukiran yang terdapat p ada lengkungan dan gerbang masjid. Dari nisan sebuah makam. yaitu 90%. kita dapat mengetahui siapa yang meninggal dan kapa n meninggalnya. dan masjid Baiturahman di Nanggroe Aceh Darussalam. Pe ninggalan berikutnya di bidang bangunan adalah keraton. Maka. Bagian makam y ang paling penting adalah nisan karena nisan merupakan tanda peringatan yang uta ma. Seni pahat yang ber kembang pada masa perkembangan agama Islam tidak ada yang berupa patung-patung k arena hal ini dilarang oleh ajaran Islam. Dari tugas yang harus dihadapi. dari seluruh bangsanya. Peninggalan selanjutnya adalah makam. Karya seni bcrcorak Islam tcrdapat di bidang bangunan. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDA AAN Perkembangan ilmu pengetahuan da n kebudayaan di Indonesia pada masa perkembangan agama Islam. Dilihat dari corak hangu nannya.

rgani sasi Nahdlatul Ulama ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. § § § § § § £ § . yaitu memberikan perti mbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah dan menjadi penghubung ant ara pemerintah dengan ulama. Indonesia meringkuk dalam cengkeraman penjajah. IPM. rganisasi i ni bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI didirikan pada t anggal 26 Juli 1975. Pemuda Muslimin HSBT (Himpuna n Seni Budaya Islam). Hamka. Umar Sihab. Selama lebih kurang tig a setengah abad. hingga tahun 19 81. seperti berikut. Dr. 5. 2. umat Islam memajukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam mencerdaskan bangsa dan kes adaran bernegara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.H. rganisasi Pelajar Islam rganisasi Mahasiswa Islam berkembang sesuai dengan semakin majunya dunia pergur uan tinggi dan semakin banyaknya generasi muda Islam dari golongan terpelajar. pertama kali diketuai oleh Prof. b. c. terutama d alam pembinaan pesantren-pesantren di berbagai daerah di Indonesia. rganisasi Mahasiswa Islam 1.H. Anshar. Tujuan utama da ri Majelis Ulama Indonesia adalah "menjadi penerjemah serta menyampaikan pikiran -pikiran dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat". M ereka menghimpun diri dalam wadah organisasi mahasiswa. Majelis Ulama Indones ia (MUI) didirikan sehubungan dengan tugasnya yang utama.82 b. Remaja Masjid. umat Islam m embentuk lembaga-lembaga baik berupa organisasi sosial maupun lembaga-lembaga pe ndidikan. Nahdlatul Ulama (NU) c. Hasan Basri. Untuk memperkuat ideologi Pancasila. 4. dan kini dipimpin oleh K. Syukri Ghozali. setelah beliau wafat maka digant i oleh K. Memelopori pembentukan "Front Pancasila" yang kemudian diteruskan dengan pemb erantasan G30S PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru. d. di antaranya sebagai ber ikut: 1. 2.S. kemudian diketuai oleh K.H. 3. a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PII (Pelajar Islam Indonesia) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) IPPNU (Ikata n Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) MMI (Majelis Muslimin Indonesia) GP. mendirikan sekolah-sekol ah umum dan sekolah-sekolah agama di berbagai tempat dan banyak mendirikan panti asuhan serta rumah sakit. 3. Dalam sejarah Indonesia uma t Islam mempunyai peranan penting. rganisasi Islam yang Lain 1. e. dan sebagainya. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 3. Pembentukan Lembag a untuk Kesatuan dan Kemajuan Untuk mencapai kesatuan dan kemajuan. 2. baik dalam mempertahankan negara Republik Ind onesia maupun dalam membangun negara Republik Indonesia. Kekayaan alam I ndonesia yang melimpah ruah itu semuanya mengalir ke tangan bdurrahman. 4.Ag SMA Kelas XII f. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2.

Muhammad Roem. tetapi juga menjajah hak asasi bangsa Indonesia yang paling dasar bagi umat Isla m. menurut perhitungan politik Bung Karno. 3.Ag SMA Kelas XII  £ . mereka menjadi pengawal revolusi dengan merebut persenjataan Jepang untuk mel awan agresi sekutu. Teuku Imam Bonjol (Min angkabau). terutama pada pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. menanamkan jiwa-jiwa keagamaan dan nilai-nilai bdurrahman. umat Islam mempunyai peranan besar dalam peristiwa Proklamasi Kemerd ekaan Republik Indonesia. Kemu dian mereka terbentuk dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Hasyim Asy ari.H. Dengan dicetuskannya resolusi jihad . Sumatera Barat. dan para kyai di seluruh pondok pesantren. terutama di kalangan santr i-santri di Pulau Jawa. pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI memilih Bung Karno sebagai Presiden RI dan Bung Hana sebagai wakil presiden. Kemudian penjajah itu bukan saja menjajah ekonomi dan politik bangsa. Syahrir. Syarifuddin Prawiranegara men jalankan mandat memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. akhirnya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).S. Dalam abad ke-17 sampai 19 perlawan an umat Islam sudah nyata digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pahlawan Is lam. Rois Akbar NU. menyerukan resolusi jihad. H. Pemudapemuda Islam menggabungkan diri ke dalam pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh a inal Arifin. Jadi. Pada saat kemerdckaan Indonesia diproklam irkan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam. musuh-musuh RI masih berusaha menggagalkan arti dari prok lamasi kemerdekaan tersebut. Masykur. Sejak semula. 2. semangat umat Islam membela kemerdekaan berkobar di seluruh tanah air. dan pemimpin lainnya membiarkan diri untuk dita ngkap Belanda dan diasingkan ke Prapat dan Bangka. Dalam proklamasi kemerdekaan RI. Para kyai bergabung dalam barisan Mujahidin di bawah pimpinan K.83 penjajah. Sedangkan mengenai sumbangan isi da n penandatanganan Piagam Jakarta itu. dan agama lain. Untuk mempertahankan proklamasi. Di waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ta nggal 17 Agustus 1945. K. yaitu menjajah paham-paham agama Islam untuk ditukar dengan paham Komunisme. Liberalisme. Teuku Cik Ditiro (Aceh). Sultan Ageng Tirtayasa dan Kyai Tapa (Bante n). api kepahlawanan berkobar menentang p enjajah. Pada waktu Belanda menyerbu ogyakarta t anggal 19 Desember 1948. 3.H. orang Islam dari kalangan awam bergabung di dalam barisan "Sabilill ah" di bawah pimpinan K. dan Mr. Ini merupakan ciri semangat jihad umat Islam yang sama sekali bertentan gan dengan ide-ide penjajah maupun tekanan-tekanan yang menimpa kepada umat Isla m. Dalam sidang tersebut juga membentuk K omite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Mr. tokoh-tokoh Islam mempunyai peranan pentin g atas penandatanganannya tersebut. Dalam kancah revolusi Indonesia 1945-194 9. Masih dalam suasana Proklama si. Wahab Hasbullah. Perlawanan umat Islam terhadap penjajah itu sudah dimulai sejak bangsa-bangsa asing tersebut mencengkeram bangsa pribumi.H . secara jelas dapat digariskan p eranan umat Islam sebagai berikut : 1. Agu s Salim. Piagam tersebut kemudian menjadi pembuk aan UUD 1945 dengan perubahan beberapa kata. Kasman Singodimejo sebagai ketu anya. Sedangkan Panglima Soedirman harus keluar kota memimpin perang gerilya. Sultan Hasanudin (Makassar). Sumber proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. As-Saat. seperti Sultan Agung (Mataram). Peran dalam Pembangunan Sejarah Islam Indonesia sej ak abad ke-16 telah mencatat perkembangan Islam Indonesia dalam mencerdaskan keh idupan bangsa.

Pada saat kemerdekaan tiba. Buk ti nyata dari kemajuan tersebut adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam yang menja di pusat pengembangan masyarakat baru Indonesia dengan Islam sebagai ajaran kehi dupan yang mengeram dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal itu merupakan suatu usaha memperkuat ideologi Pancasila dan memperkuat pendi dikan serta ckonomi bangsa. d. bdurrahman. yang berarti membentengi Pancasila dan memperkokoh k etahanari dan kesatuan bangsa. Dalam pemerintahan Soekarno tahun 1960. lembaga-lembaga penelitian masyarakat. dan lembaga penclitian ekonomi. umat Islam pertama kali mengusulkan kepada Presiden Soekarno aga r PKI dibubarkan guna menyelamatkan Pancasila. ternyata dengan semangat Islam bangsa ini maju terus. Umat Islam secara intensif memberikan pendidikan agama kepada rak yat melalui sckolah-sekolah negeri dan swasta. 4. ceramah atau pengajian. Hingga pada saat bangsa ini dij ajah. Setelah meletusnya G30/SPKI tanggal 5 ktober 1965. Peran dalam Ketahanan dan Kesatuan Umat Islam mempunyai peran dalam memperkokoh ketahanan dan kesatuan bangsa Indonesia.84 persatuan. seperti didirikannya pondok-pondok pesantren dan seb againya. Peranan Umat Islam dalam Persatuan bagi Kepent ingan Dunia Islam Persatuan umat Islam Indonesia menjadi sangat penting dilihat dari segi kepentingan dunia Islam pada umumnya. semua partai Islam Indonesia berfusi ke dalam satu wadah dengan nama "Partai Persatuan Pembangunan " tahun 1973. kemudian diteruskan dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi penghapusan G30S/ PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru atau orde pembangunan . Umat Islam memelopori terbentu knya Front Pancasila. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa ini adalah cora k baru yang memberi semangat hidup untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Umat Islam secara konsekuen melaksanakan dan berpartisipasi se cara aktif menyukseskan pembangunan bersama-sama pemerintah. b. umat Islam mencegah terlaksananya gagasan Nasakom. 2) menjadi penghubung antara pemerintah (umara) dengan tokoh-tokoh aga ma (ulama). Majelis Ulama Indonesia berperan sehubungan dengan tugas-tugasn ya. Hal tersebut di atas dapat diama ti dari berbagai segi kepentingan dunia dewasa ini. pantang menyerah unt uk merebut kemerdekaannya. umat Islam secara bersama -sama atas nama bangsa ini. Pada tahun 1969 bangsa Indonesia memulai Pembangunan Li ma Tahun Pertama (19691973) untuk mengisi kemerdekaan yang telah ditegakkan atas dasar Pancasila. 5. f.S. Peran umat Islam ya ng paling tampak justru di bidang pembangunan mental bangsa Indonesia. Untuk memperkuat ketahanan nasional dan kesatuan bangsa. yaitu 1) memberikan bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pe merintah. menyusun Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaann ya maupun Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh sembilan orang pe mimpin bangsa Indonesia. pondok pe santren. Peran itu terdapat dalam us aha-usaha sebagai – berikut: a. e. c.Ag SMA Kelas XII § § £ . Lembaga-l embaga swadaya yang bergerak di bidang pembangunan ini banyak didirikan oleh uma t Islam terutama para kyai.

perbedaan paham antara pemerintah dengan agama sudah tidak ada. leh karena itu. Dengan demikian. Umat Islam Indonesi a telah memahami kepentingannya dalam memajukan hidup bermasyarakat. Sosial. dan pelajar Islam Indonesia ke luar negeri. Dunia Islam menjadi kecut ketika terjadi perang saudara di antara dua negara Islam. Kebangkitan untuk menghadapi tantangan dan kekuatan dari luar akan hilang dan lumpuh dalam waktu yang cepat bila umat Islam selalu terpecah-p ecah.S. Umat Islam telah sejalan dan telah kuat untuk bersama-sama seluruti lapisan masyarak at Indonesia menuju tinggal landas dalam pembangunan bangsa. Masalah-masalah khilafah menjadi tidak menarik dibicarakan. b. pesantren-pesantren mod ern. Kepentingan Kebangkitan Dunia Islam Dalam kepentingan kebangkitan dunia Islam. ya itu Iran-Irak sejak tahun 1979. Bila kemiskinan tidak dapat d iatasi. seperti halnya pada abad ke-17 sampai akhir abad 19. Pekerja-pekerja pro fesional kita masih sangat terbatas. Begitu pula gagasan para ulama semakin diperhatikan oleh peme rintah maupun oleh umat Islam pada umumnya. suatu hal yang nyata telah terbukti. semata-mata untuk kepentingan umat Islam. suatu tatanan ekonomi m enuju ekonomi mandiri dalam mengelola industri dalam negeri Islam adalah amat pe nting untuk melepaskan diri dari ketergantungan negara-negara industri Barat. bernegara. baik dalam negeri seperti terjadi di Lebanon maupun antara sesama negara I slam seperti Iran-Irak. seperti univcrsitas-universitas Islam. Perbedaanperbedaan paham antara sesama penganut umat Islam semakin hilang. dan Politik bdurrahman. Negara-negara Islam perlu menggalakkan perekonomian rakyatnya. Dewasa ini di Indonesia banyak dilakukan pengembangan pendidikan Islam. Dewasa ini perkembangan umat Islam di Indonesia amat meng gembirakan. baik di Asia maupun di Afrika. yaitu Amcrika Serikat. dan beragama. Persatuan dalam kepe ntingan dunia Islam yang berhubungan dengan kekuatan ekonomi negara-negara Islam telah terbentuk. semakin tampak dipahami o leh kalangan umat. ahli-ahli teknik banyak didatangkan dari lu ar sehingga negara-negara Islam harus membayar upah pada ahli dari luar itu deng an harga sangat mahal. sebab hanya akan menghabiskan energi umat yang seharusnya dipergunakan untuk membahas masal ah yang menjadi tantangan serius dunia dewasa ini. namun negaranegara Islam sclama ini masih berdiri sebagai kons umen dari negara-negara industri Barat.85 a. yang terjadi adalah bangsa itu akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. antara umat dengan ulamanya.Ag SMA Kelas XII § £ . akan mengakibatkan kelemahan ekonomi bangsa. terjadi hubungan ya ng harmonis antara umat dengan pemerintahnya. mahasiswa. te rutama sangat ketergantungannya pada negara super power. dan a ntara ulama dengan umara. terutama dalam me ngembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya haruslah dikelola ole h tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang bekerja secara profesional. Kepentingan Ekonomi. tetapi bukti-bukti kebangkitan yang telah diproklamirkan oleh umat Islam scluruh dunia itu menjadi terhambat ketika umat Islam mengalami krisis kesatuan. Bila ekonomi bangsa lemah d an rawan. Kepentingan ekonomi dan sosial merupakan dambaan masyarakat Islam terutama di ne gara-negara miskin. kemudian disusul lagi perang saudara antara umat Islam di Lebanon. negeri-negeri Islam terjaja h oleh negara-ncgara Barat yang mempunyai kekuatan ekonomi. pengiriman sarjana-sarjana. Gagasan tokoh-tokoh Islam dar i kalangan intelektual yang berpendidikan universitas.

Manfaa t Tasawuf Tasawuf bermanfaat untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh . Sifat-sifat yang demikian perlu dimiliki oleh setiap orang. sedangkan hadis menjadi penjel asannya. Apabila membicarakan ilmu atau hukum fikih. Dengan demikian. Serta cara mcngatur ekonomi. filsafat memengaruhi ilmuilmu yang lain. Memberikan studi ko mperatif kepada generasi penerus agar lebih berhati-hati sehingga tidak kehilang an arah atau pedoman di dalam kehidupan selanjutnya. dengan bertasawuf seseorang akan tabah. Untuk mengenalkan kepada generasi penerus ten tang apa yang telah dialami oleh generasi yang terdahulu. perbuatan. hidup bernegara.Ag SMA Kelas XII § § § £ . har ta. 4. dan sebagainya yang scmuanya itu dibahas di dalam ilmu fikih. bdurrahman. serta mana yang sah dan mana yang batal. Al-Qur’an merupakan dasarnya. Manfaat Ilmu Kedokteran Kemajuan di bidang kedokteran akan memberikan pengaruh yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. memperkuat daya juang dengan sifat-sifat sabar. Tasawuf berusaha mengontrol jiwa dan members ihkannya dari kotoran-kotoran hawa nafsu sehingga rasa takwa terbit dari hati ya ng bersih dan selalu merasa dekat kepada . Menyembuhkan orang sakit. Kehidupan di dunia akan menentukan kebahagi aan di akhirat. Tasawuf merupakan dasar pokok kekuatan hatin. syukur. dan mempunyai ke tahanan rohaniah sehingga tidak mudah terkena pengaruh dari luar yang bersifat n egatif atau buruk. Menjadi kan orang sehat tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. 2. c. pikiran. sabar. filsafat sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu penget ahuan dalam Islam. dan pengaruh materialistis atau ind ividualis. b. ilmu kalam. Secara khusus m anfaat kedokteran adalah sebagai berikut : a. pembersihan jiwa. Mengurangi rasa sakit pada seseora ng yang sedang menderita suatu penyakit. Manfaat Fikih Islam Faedah atau manfaat fikih dalam Islam amat besar dalam kehidupan di dunia. mengatur tindak ke jahatan. dan mat yang suci bersih sehingga berbudi peker ti mulia yang akhirnya ia dicintai dan sesama manusia. dan seba gainya. Untuk memahami ijtihad. yaitu memakai akal yang sehat dalam menentukan hukum yang tidak jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur’an maup un dalam hadis. Dengan ilmu fiki h dapat diketahui cara mengatur nikah. 5. Misalnya. jual beli. adanya kecemburuan sosial. sebenarnya fikih itu mengand ung makna mengerti dan memahami. berbuat maksiat. b. untuk mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. seperti ilmu fikih. dan ikhlas.86 D. manusia harus menampi lkan ucapan. Maka. 3. Jadi. Meningkatkan usia hidup seseorang. leh sebab itu. berfoya-foya. waris. dan bagaimana memelihara jiwa. apalagi di tengah-tengah masyarakat yang penu h dengan berbagai pengaruh negatif. minum minuman keras. penyubur amal saleh yang sematamata mencari keridhaan .S. tafsir. zuhud. Manfaat Filsafat Isla m terhadap Ilmu Pengetahuan Filsafat merupakan induk dari segala ilmu. mana yang hara m dan mana yang halal. talak. Islam mengatur kehidupan di dunia melalui fikih. Manfaat Sejarah Manfaat yang diambil dari sejarah antar a lain sebagai berikut : a. syirkah atau persyarikatan. Seseorang akan dapat mengambil pelajaran berharga un tuk bekal kehidupan masa depan. sewamenyewa. MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA 1. pemupuk iman. leh sebab itu. dan kehormatan. Semua itu adala h sifat-sifat vang bernilai tinggi. pinjam-meminjam. c. d.

dan lainlai n. Persis. at aupun antara tokoh golongan yang satu dengan tokoh golongan yang lainnya saling silaturahmi dan saling mengunjungi sehingga oleh umat Islam secara keseluruhan d ijadikan teladan karena sikap dalam kehidupan seharihari merupakan cerminan dala m kerangka perbuatan dirinya. terutama bagi para arsitektur atau perancang bangunan gudung-gedung bertingkat. dan damai. Seperti MUI. ataupun alat komunikasi lainnya. E. 7. baik golon gan apa pun adalah merupakan satu persaudaraan. b. Usaha-Usaha Mempersatukan Umat Islam di Indonesia Seb enarnya ajaran Islam mengatakan bahwa umat Islam adalah satu (umatan wahiddah). sehingga memb eri motivasi atau kegairahan dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang tentera m. Kehidupan golongan juga tampak. d i samping akan meruntuhkan agama Islam juga ketahanan bangsa dan negara Indonesi a. Pemerintah sering memberikan penerangan-penerangan ba ik lewat pers. Muhammadiyah. di permukaan banyak dijumpai pertentangan yang terjadi di kalangan umat.S. Memudahkan para arsitek merancang mendirikan bangunan. Persatuan Da i dan Mubalig. MUI adalah sebua h lembaga yang menurut pedoman dasarnya antara lain berfungsi bdurrahman. Bahkan juga bisa menimbulkan perpecahan. Tidak diperbolehkan antara golon gan yang satu dengan golongan lainnya saling membenci. Usaha-usaha itu bisa berbentuk ceramah-ceramah. televisi. Islam Jamaah. Memudahkan para penanam m odal di sektor ekonomi yang sesuai dengan daerahnya. seminar. Hal ini menunjukk an bahwa Islam menghendaki hal-hal yang baikbaik atau indah-indah. PERILAKU ANG MENCERMINKAN PENGHA ATAN TERHADAP MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBA NGAN ISLAM DI IND NESIA 1. kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sampai keindahan dan k ebahagiaan di akhirat (surga).Ag SMA Kelas XII  §  § £ . dan Pengusaha. istana. dan mencaci a tau memaki. c. Manfaat Kesenian Hampir dalam seluruh aspek kehidupan manus ia itu terdapat unsur seni dalam arti keindahan dan kehalusan. a. dan Islam Syi ah. mencurigai. Gedung-gedung itu tidak akan dapat berdiri tegak apabila perancangnya tidak m engerti geometri. Manfaat Geometri Mempelajar i Geometri sangat penting.87 6. a. pemerintah juga sangat memerhatikan atas terwujudnya persatu an dl kalangan umat Islam. Apabila yang satu dengan yang lainnya terus-menerus dalam perpecahan. diskusi. Manfaat Geografi Untuk memudahkan penyesuaian diri dengan kondisi suatu daerah. 8. radio. indah. masjid-masjid. Karena dimaklumi bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragam a Islam. Usaha dari Pihak Umat Islam dan Pemerintah b. Dalam usaha untuk menghindari perpecahan itu para cendekiawan dan ulama sering member ikan wejangan kepada golongannya bahwa pada hakikatnya sesama muslim. Pembentukan Lembaga-Lembaga Persatuan Umat Islam. Namun. Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. seperti NU. jembatan-jembatan. Adanya golongan-golongan itu dapat menimbulkan ketegangan anta ra yang satu dengan yang lainnya. leh karena itu. Usaha para tokoh tersebut mendapat dukungan dari p emerintah Indonesia. 1) MUI (Majeli s Ulama Indonesia) MUI adalah suatu majelis yang berdiri pada tangga126 Juli 1975.

persatuan. Pada hakikatnya adanya persatuan ini agar para da i senantiasa mudah dikoordinir sehingga arah dan orientasinya akan lebih terpadu. dan lain-lain. Namun. 3) Persatuan da i atau mubalig rganisasi ini bekerja di dalam pengembangan dakwah Islam. Bagaimana mengenai sua tu hal. dan ikatan-ikatan lainnya. 4. Di Indonesia cukup banyak organisasi-organi sasi yang diikuti oleh para pemuda. Vasektomi/Tubektomi Ikatan pe muda. dan memahami sit uasi dan kondisi. dan mahasiswa adalah merupakan organisasi yang pada umumnya beror ientasi kepada penanaman kader umat. Apakah masalah itu dalam I slam dibahas. Sebagaimana fatwa-fatwa yang pernah dimunculkan antara lain : 1. Perayaan natal bersama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ula ma (IPNU). namun roh dan jiwanya sama. 8. rganisasi ini juga banyak membina kader-kade r untuk menjadi da i atau mubalig yang tangguh. rganisasi-or ganisasi yang disebutkan di atas mempunyai ciri keislaman. atau mahasiswa. apakah hukumnya. Penyembelihan hewan secara medis. dan mahasiswa memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepad a pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. boleh dikerjakan atau tidak. pergerakan. Ikatan pemuda. Adapun yang berb entuk lainnya. Qiraah sab ah. Majelis Dakwah yang berada di bawah bdurrahman. Fatwafatwa yang dikemukakan senantiasa berkait an dengan persoalan yang hidup di dalam masyarakat Islam. leh karena itu. misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). misalnya Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM). Panti pijat. rganisasi ini juga banyak memberikan penghargaan kepada warganya yang mempun yai prestasi tinggi untuk dikirim ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau lemb aga profesionalisme yang menangani bidang dakwah. landasan ajaran yang dipergunakan adalah s ama. Tujuannya berbeda-bed a. 3. melai nkan hanya bersifat furu (cabang) saja. Penyalahgunaan narkotika. Al-Irsyad. Adapun di Indonesia organisasi yang berorientasi ke bidang dakwah antara lain Majelis Dakwah Islam (MDI). dalam upaya mempersatukan umat secara keseluruhan akan lebih rimda h. S halat Jum at bagi musafir. Baik organisasi itu berupa ikatan. pelajar. 5. Ijti hadul Mubaligin yang berada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama. Perbedaan ini bukan dalam hal yang prinsipil. Agar Islam tetap dapa t menyebar luas ke segala penjuru. meskipun refleksi dari ajaran yang sama (Al-Qur’an dan hadis) kadang m empunyai perbedaan persepsi. 6. 2. Wasiat menghibahkan kornea mat a. Ikatan Pemuda. pelajar. 9.88 2) Ikatan pemuda. Pil anti haid . 7. Sebab. Pelajar Islam Indonesia (PII). pelajar. berjiwa ikhlas. Himpunan Ma hasiswa Islam (HMI). perbedaan itu adalah s ebagai rahmat.Ag SMA Kelas XII § § §   § £ § .S. himpunan atau dengan nama lainnya. Apabila su dah demikian.

pendidikan. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan da lam pertahanan. maka akan mudah diajak kompromi. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan.Ag SMA Kelas XII £ . persatuan adalah unsur yang l ebih dominan. Hal ini tidak lain menempatkan ora ng sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi.89 4) Pengusaha Muhammadiyah. Suatu bangsa yang tidak bcr satu akan sulit mengembangkan ekonominya. Disa dari atau tidak. untuk memperkuat Islam. Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyara kat Adil dan Makmur Dalam kehidupan berbangsa. Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. atau seg i lainnya. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh. ketahanan. dalam bidang ketahanan. aka n mudah dalam mengembang-kan ekonomi. Di antara pengusaha yang dahulu banyak andil dalam kegiatan lembaga-lembaga a tau organisasi-organisasi Islam di antaranya GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indon esia). Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatu an untuk memperkuat bangsa dan negara. dan bekerja sama. Hampir setiap organisasi Islam mempunyai lemb aga dakwahnya. dan lain sebagainya. Sebab. juga ada organisasi yang berkiprah dalam bidang ekonomi. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. Tetapi. baik organisasi yang sudah bertaraf nasional maupun bersifat loka l. baik berupa material maupun spiritual. Apabila dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan mer upakan unsur yang dominan. saling men gisi. Pembenahan e konomi lebih diutamakan daripada langsung menangani dakwah dan pendiclikan. Apabila persatuan benar-benar terwujud da lam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara. dalam kondisi bangsa yang bersatu. Bagi umat Islam. Demikian pula para pengusaha-pengusah a yang secara langsung atau tidak berada di bawah naungan lembaga Islam.S. bdurrahman. suatu aktivitas tentang sosial keagamaan mesti memerlukan mobil itas. Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. unsur perta ma yang mendukung adalah persatuan. Banyak organ isasi-organ isasi yang dibantu secara rutin oleh p ara pengusaha. Karena sebagaimana dalam bidang ekonomi pers atuan dapat membantu dalam rangka bermusyawarah atau bekerja sama. upaya pert ama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara a. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. apabila persatuan itu ada. Ketahanan negara akan le bih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. 2. bermusyawarah untuk saling membantu. Selain organisasi yang langsung berorientasi kepada dakwah. pendidikan. Langkah operasional dilakukan oleh orang-orang yang mampu melaksanakan tugasnya. sosial. demikian juga dalam hal pendidikan. mereka berusaha dalam bidang material guna membantu kelangsungan aktivitas sosial keaga maan umat Islam. dan bidang lainnya akan mud ah direalisasikan.

sosial. Dengan demikian. Apabila satu umat Isl am disakiti. Semua muslim yang ada di dunia. Lebih d ari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di selu ruh dunia. Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. Penerapan ajaran-a jaran itu akan memberikan dampak positif. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang s atu. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ket ahanan umat akan mudah direalisasikan. umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. yang mempunyai kharisma tinggi. mak a negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Isla m. pendidikan. baik dalam bidang ekonomi. Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. pertahanan. De mikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bag i saudarannya sesama muslim. Apab ila persatuan sudah dapat diwujudkan. baik di Afrika. Hal ini dapat dilihat dal am sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan . Karena antara yang satu dengan yang lainn ya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. dan lain sebagainya.90 b. akan saling menolong.S. yaitu setiap orang yan g beriman adalah bersaudara. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ". Demi kemajuan umat secara keseluruhan. dan bekerja sama antara satu dengan ya ng lainnya. umat yang berwibawa. bdurrahman. saling membantu. politik. Memang persaudaraan kadang tida k mesti akan mewujudkan persatuan. di mana pertolongan itu sarzgat diperlukan di hari kiamat". maksud dan hakikat persaudaraan di da lam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan.Ag SMA Kelas XII £ . Asi a. Amerika. akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan . Persaudaraan yang demiki an akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. Tetapi. ataupun Australia adalah bersaudara.

Ag SMA Kelas XII £ . Selain itu. peranan umat Islam adalah turut an dil mengisi kemerdekaan dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang mendukun g pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tugas dakwah merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh setiap muslim. bdurrahman. Manfaat yang dapat diambil dari perkembangan Islam di dunia antara lain untuk membangkitkan semangat umat Islam agar berkembang dan maju di semua bidang kehidupan. untuk menciptaka n solidaritas dan persatuan umat Islam sehingga tidak terjadi penjajahan di nega ra-negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada masa pembangunan. Menyampaikan kebenaran yang ada dalam Al-Qur’an dan h adis adalah kewajiban orang yang bcriman.91 Sebagai seorang muslim mengikuti jejak-jejak kehidupan Rasulullah J dan mengambi l manfaat dari dakwah Rasulullah J . walaupun yang disampaikan itu hanya sa tu ayat. Peranan umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan mempunyai andil ya ng sangat besar dengan berjuang melawan penjajah yang telah menindas dan membele nggu bangsa Indonesia.S.

maka merupakan kesempatan yang baik bagi daerah-daerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. a. baik dan tetapi dengan paksaan e. Drs. tahun 648 Masehi. menyiarkan a gama Budha c.. seperti. tah un 674 Masehi. tahun 672 Masehi b. c.. Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk ke J awa pada ... Agama Islam masuk ke Indonesia dengan ca ra damai.. menyiarkan agama Islam. d. Jawa Barat c. dan tidak dengan paksaan. Sunan Giri c. Su matra Timur b.. bdurrahman. menyiarkan aga ma Nasrani d. Pada umumnya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah.S.. 7. meskipun misi khusus mereka bukan . a.. Pengusaha b. tahun 675 Masehi 9. tahun 673 Masehi e. kekerasan dan tetapi dengan pembunuhan 5... 44 Hijriah (tahun 666 Masehi) 8.... a. a. Juned Pariduri. a... Hamka. Dr. c.. tahun 644 Masehi d. melainka n langsung datang dari . a.. Buruh 3.. Hamka. Sumatra Utara.. dan tetapi dengan paksaan b. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. makam tersebut berangk a tahun . Jawa Timur 6. tahun 646 Masehi e. 46 Hijriah (tahun 668 Masehi) e. damai. Dr. b. tahun 64 5 Masehi b. c... Arab. d. tahun 647 Masehi c. 47 Hijriah (tahun 669 Masehi) b. Mereka merasa berkewajiban menyiarkan agama I slam kepada orang lain.. antara lain sebagai berikut . dan juga tidak dengan paksaan d. menyiarkan agama Hindu 4. Setela h kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India... Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang India atau Persi. Beliau berpendapat ba hwa agama Islam masuk di Sumatra Utara pada . 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). Hindia c. a.92 Berilah tanda silang ( ) pada huruf a. peperangan. menyiarkan agama ahudi e. Pedagang. kekerasan . Pegawai d.. Jawa b. ainal Arifin Abbas. e. Adapun daera h di Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah . 45 Hijriah (tahun 667 Masehi) c. Aceh 2.Ag SMA Kelas XII  ' £ . tahun 671 Masehi d. d. Beberapa ahli yan g menjelaskan tentang waktu dan daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Indonesi a.. Wali songo d. Bali e. a.b.. Sunan Gunung Jati b.. Sunan Muria e.. tidak dengan .. 10. Berdasarkan penyelidik annya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli. Petani c. a. Sumatera Selatan e..

bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. c. Semula di antara pemeluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga membena rkan perilaku agama. kolonial Belanda.93 a.. c. a.. Fatimah bin ti Maimun pada tahun 1085 Masehi e. Fatimah binti Maimun pada tahun 1083 Masehi c. Fatimah binti Maimun pada tahun 1086 Masehi 19. tetapi mereka enggan mengubahnya lalu terjadi perang . Malaka mencapai kemundurannya 16.Ag SMA Kelas XII £ .. a. Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi.... Samudera Tengah e. Sima tahun 674 Masehi. Malaka mencapai kejayaannya. a. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yang masih berpegang teguh pada . Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan . a. adatnya dan agama Kristen b. d.. adatnya dan a gama Budha d.. e. ti ba-tiba berubah menjadi bersatu kembali untuk melawan . Islam masuk ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam. Malaka mencapai kehan curannya d. Fatimah binti Maimun pada tahun 1084 Masehi d.. Sima tahun 677 Masehi c. Raja Minak Kum ala Tanah e. Setelah agama Islam berkembang d i Minangkabau.. kolonial Amerika 15.. Raja Minak Kumala Langit b. Sriwijaya adalah kerajaan Buddha. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain sebagai berikut . Pasa man b. Malaka mencapai kekalahannya b.. Bukit Tinggi c. Pariaman. Padang e.. 17. a . yaitu .. kolonial Inggris e. a. Si ma tahun 675 Masehi b. Raja Minak Jinggo d. a. e. Maulana Malik Muhammad dengan g elar "Maulana Magribi" bdurrahman. Raja Minak Kumala Bumi. Agama Islam masuk ke Minangkabau melalui . kolonial Jepang d. adatnya dan agama Islam 13.. c. Maulana Malik Isa dengan gelar "Maulana Magribi" d. Samuder a Pesisir 11. Samudera Pasai.. adatnya dan agama Hindu.. Padri (1821-1873 M). d.. Maulana Malik Musa dengan gelar " Maulana Magribi" c... Raja Minak Kumala Angin c. .. Demak (1821-1873 M) b. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendir i. Di tengah-tengah perang saudara. b. kolonial Perancis c.. Samudera d... Pendiri (1821-1873 M) 14. Islam mengalami kemajuan yang pesat pada waktu . Payakumbuh 12. Diponegoro (1821-1873 M) d. Samudera Pasifik b. Maulana Malik Ismail dengan gelar "Maulana Magribi" b. adatnya dan agama Nasrani e. Sima tahun 676 Masehi e. a. Sima ta hun 678 Masehi 18. a... b. Mala ka mencapai kemenangannya c. Adat (1821-1873 M) e. Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi".S.

. Kadilangu b.. Kudus. c. panglima perang dan raja Tuban b. putri raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Lapindo e. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus)... Giri 27. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun . a. Beliau adalah keturunan . Ustman bin Affan c. Kediri e.. Sunan Drajat menyiarkan agama Islam di Sedayu. Malaka selama 2 tahun b. Beliau keturu nan dari . d... Ali bin Abi Thalib.. Gunung Giri e. Gu nung Muria. dimakamkan juga di Surabaya e.. panglima perang da n raja Banten. 1525 Masehi lalu d imakamkan di Kediri b. panglima perang dan raja Bandung d. Abu Bakar b.Ag SMA Kelas XII " £ .S. a. Sunan Muria menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di . Hamzah 29. a. dimakamkan juga di Sedayu. Gunung Merapi. dimakamkan juga di Ba ndung b. Gunung Kidul b. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa a dalah .. Kediri c. Sunan Muria wafat di Kudus da n dimakamkan di atas .. Sunan Kalijaga wafat di Giri dan dimakamkan di ... Sunan Bonang menyiarkan agama Islam yang berpusat d i kota Tuban. Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam dan herpusat di Demak. Mala ka selama 3 tahun. putri raja Medan yang me nikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab c. d. Surabaya dan dimakamkan di Kadilangu b. a... a. 25. panglima perang dan raja Demak c.. Umar bin Khattab e... menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Kalimantan bdurrahman. Gunung Kudus 28. putri raja Riau yang menikah den gan seorang penyiar Islam dari Arab d.94 20. pangli ma perang dan raja Kudus e. e. Malaka selama 1 tahun d. 23. d.. 24. dimakamkan juga di Jawa Tengah d. a. Sunan Gunung Jati selain seorang ulama juga sebagai . a. d. e. a.. Demak c. Malaka selama 5 tahun.... dimakamkan juga di Kediri c. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Sunan Kalijaga belaj ar agama Islam di . Tuban b.. Demak a. Wafat .. c... Tuban 26. a. Raden Rahmat (Sunan Ampel). Malaka selama 4 tahun c. Jakarta dan dimakamkan di Kadilangu d.. Giri.. 30... 1525 Masehi lalu dimakamkan di Bandung 22.. Demak dan dimakamkan di Kadilangu. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Sidoarjo d. b. Pekanbaru dan dimaka mkan di Kadilangu e. putri raja Bengkulu yang menikah dengan s eorang penyiar Islam dari Arab e. J awa Timur. Beliau wafat . putri raja Lampung yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab 21. Bandung dan dimaka mkan di Kadilangu c. a..

mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu.. menyebarkan agama Isl am kepada penduduk pedalaman pulau Irian Jaya e.. . Sunan Bonang Beliau membentuk kader-kader Islam dengan .. Perdagangan bdurrahman.. menyebark an agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sumatera d.. mendirikan Mall d.... mendirikan Hotel b. hikayat Budh a ke dalam cerita wayang c. mengikis habis penga ruh-pengaruh Islam 33. mengikis habis pengaruh-pengaruh Nasrani e. a.. d. hikayat Isl am ke dalam cerita anak b. Perkembangan agama Islam di Sulawesi ti dak sebaik dan sepesat di . mendirikan sek olah c. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. e. c. hikayat Hindu ke dalam cerita wayang 32.95 b. mengikis habis pengaruh-pengaruh Budha c. Cara peng-Islaman di Sulawesi juga dengan cara . a. 31. Bali 35. hikayat Islam ke dalam cerita wayang... a. mendirikan pondok e. d. a. Sunan Kalijaga Beliau mengajarkan agama Islam dengan memasukkan . mengikis habis pengaruh-peng aruh Kristen d... b. Jawa. Damai. Sunan Kudus Beliau mengajarkan agama Islam dengan . Kalimantan e. a. Peperangan e. Keke rasan b. 34. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sulawesi c. Irian Jaya c . Paksaan. mendirikan pondok pesantren.Ag SMA Kelas XII £ .S. Sumatra b.. hikayat Kristen ke dalam cerita wayang d.

unus : 101 dan QS. Bacalah dengan Fasih Surah unus {10} ayat 101 : 7 ö s t â ä – $u à tF $ Íø è t u ö F $u Å ω Θθ% ⎯ã ‘‹Ψ9#ρ M≈ƒψ# ©_ó? $Βρ 4 Ú‘{#ρ V≡uθ≈ϑ Kata anlah: "Pe hati anlah apa yang ada di langit dan di bumi.3 Membiasakan perila ku menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti terkandung dalam QS.96 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : 7. @bdu ahman. Al Ba arah : 164 Membaca dengan fasih. unus : 101 dan Al Ba arah : 164 7.2 Menjelaskan arti QS. Al Ba arah : 164 7.Ag SMA Kela XII       ¡     " 7 ©   ©   © " § ¡   © "   ¡ ¡ ¡ § §    ¡ . un us : 101 dan QS.S. Menjelaskan penerapan tajwid Men gartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kandungan Menghafal kan ayat di rumah INDIKAT R : 1. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang pengembangan IPTEK : 7.a ul yang membe i pe ingatan bagi o ang-o -ang yan g tida be iman ".1 Membaca QS. Tida lah be manfa at tanda e ua aan dan a ul.

97 2. Pene apan Ilmu Taj id Su ah Yunu {10} Ayat 101 Kalimat Hu um acaan I hfa Mad A li I hfa Idgham bila ghunnah Mad a idh li u un A ti acaan Kata anlah”pe hati anlah Apa yang ada agi aum agi aum yang tida e iman Sebab a hi pada 3. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10}Ayat 101 P edi at pelaja ebena nya memili i nilai-nilai hu u dan pengha gaan. Ka en a tiap ha i a al elalu dilatih untu be embang. ebagai o ang be iman ita ha u menca i dan mening at an ilmu pengetahuan. menuntut o an g yang be iman untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi aga la mampu mela u an pe ubahan di dalam dunia e a ah yang lebih maju. epe ti te te a dalam ayat : ∩ ∪ ’n<ρ{# ⎯Β 79 { ο zζ9ρ 4 W $ z Ï y © ×ö y ä t Å E su "Dan sesungguhnya akhi itu lebih baik bagimu da i pe mulaan ". bai umum maupun agama. me e a elal u melatih ece da an ota dan mo e a elalu mendidi ehalu an p ibadinya. Untu dapat menembu alam pe lu adanya e uatan be upa ilmu pengetahuan dan te nologi. te ma u te nologi. ela nya.Ag SMA Kelas XII   © © ¡   ©   ¡   ¡ © ¡   ¡     © ¡       © ©   ©   ¡ ©   © ¡ ¡   © § ¡ ©   ©     @   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   © ¡  ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡  © ¡   © ¡    ¡ © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ©   ©   ©   ¡   © ©  ¡ ¡ ©   ©   ¡   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ©       ¡ ¡ ¡ ©     ebelumnya be ba i alimat   ©     © mati be temu dengan __ (tan in) di ambut hu uf ( alif) ebelumnya be ba i _ mati be temu deng ¡ ¡ ©© ¡   ¥ ¡ ¥ ¡ © ©¡     ©   ©¡ ¡   ¡ ¤ ¡ ©     ¥   ©   ¡   ¡     ¡ ¡         © ¡ ¤ ¡     ¡   ¥ ©¡    ¡   ¥   ¡ ¡   ©   ¡  ¡ © . c. ayat di ata menjela an bah a dengan adanya langit dan bumi. Kita ha u memi i an bah a itu emua adalah a a na untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi (IPTEK). angan epe ti o ang yang tida be iman a ena me e a tida memanfaat an hal itu untu mengembang an ipte nya. Adh-Dhuhaa: 4) @bdu ahman. leh a ena itu. Tuhan telah mengang at de ajat o ang yang be ilmu pengetahuan. ma a pelaja elalu mempunyai eativita dan elalu be pi i untu menemu an hal-hal yang ba u di egala bida ng. Di amping itu. bai eca a lang ung maupun tida lang ung. Kandungan Su ah Yunu {10}Ayat 101 a. Kegiatan utama eo ang pelaja adalah b elaja . Apabila memili i ilmu pengetahua n dan te nologi ma a ita dapat mela u an pe ubahan dunia yang lebih maju. ( S.S. 4. Ayat AlQu ’an angat be a faedahnya dalam hal ini. b. Adanya langit dan bumi e ta egala i i nya me upa an tanda e ua aan .

S. dan a a an tu unkan da i lan it be u a ai . Sesun uhn a (te da at) tanda-tanda (keesaan dan kebesa an ) ba i kaum an memiki kan. SM elas XII      mati be temu den an mati be temu den an mati be temu den an     ¥  !      ¤            ¥      !           " ¥ !     "   ¤   ! !         " ¥ !    ¤                # !       !   ¥ ¤         #    # ." 2. menci takan alam dan seisin a untuk ke entin an manusia ka ena manusia telah dijadikan seba ai khalifah di muka bumi. lalu den an ai itu Dia hidu kan bumi sesud ah mati (ke in )-n a dan Dia seba kan di bumi itu se ala jenis he an.98 1. bahte a an be la a dilaut memba a a a an be una ba i manusia. Bacalah dengan Fasih Su ah AI-Ba a ah {2} Ayat 164 : Ì ó t ø$ Î Ì ø É©$ Å ùà ø$u Í y u È ø©$ É nÏ ÷ $u Ç ö F $u Ï u y ¡ $ È ùy Î ¨ Î s79# ’û “ t t ! t u } ]/ρ $κEθΒ ‰è/ Ú‘{# μ/ $Šm ù ™$Β ⎯Β ™$ϑ¡9# ⎯Β !# Α“Ρ& $Βρ ¨$¨Ζ9# ì Ζƒ $ϑ/ $ß x U "Sesun uhn a dalam enci taan lan it dan bumi. silih be antin a sian dan mala m. dan en is a an an in dan a an an di kendalikan anta a lan it dan bumi. Pene a an Ilmu Taj id dalam Su ah I.a a ah at 164 alimat Hukum acaan Ikhfa Ikhfa Id ham bi hunnah Ikhfa Id ham bi hunnah ti a caan an be una Tu unkan Da i ai Da i setia a i kaum an memiki kan Sebab 3. andun an Su ah l.a a ah at 164 a. S eba aimana disebutkan dalam a at l-Qu ’an an lain: @bdu ahman.

∩⊇®⊃∪ =≈69{# ’<ρ{ M≈ƒψ ‘$κ¨]9#ρ ≅Š9# #≈=Fz#ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡¡9# . Mere a er ata: "Menga a Eng au he nda menjadi an ( halifah) di umi itu rang yang a an mem uat erusa an adanya dan menum ah an darah. Al Kindi ( Ahli Fis ika) Masih banyak lagi ahli-ahli dalam bidang ilmu lain yang merupakan hasil dar i pengembangan cara berpikir. Ali Imran: 190 191) Menurut ayat di atas. I nu uljul (ah li tanaman o at o atan) c. .99 ß Å ø ã t Ï ã ø ( þ ä s x ö F $ × Ï o Ï s Í ‾ n ù Ï š • u t s ø Ï ô ¿ ß mÎ | ç ß ø w u u ! t eÏ $ à Ï ó u Ï " Ingatlah eti a Tuhanmu erfirman e ada ara malai at: "Sesungguhnya A u hend a menjadi an se rang halifah di mu a umi". eperti penemu penemu Islam idang teknologi er ikut ini : a. adahal ami senantiasa ertas ih dengan memuji Eng au d an mensuci an Eng au?" Tuhan erfirman: "Sesungguhnya A u mengetahui a a yang ti da amu etahui". yang kemudian tercipta ala t alat atau pun teknologi aru. di atas tanah juga dite ar an er agai macam inatang. a ar al Is illy. Maka bdurrahman. dan silih ergantinya malam dan siang terdapat tandatanda agi orang orang yang erakal (yaitu) orang orang yan g mengingat sam il erdiri atau duduk atau dalam keadaan er aring dan mereka me mikirkan tentang penciptaan langit dan umi (seraya erkata) : " a Tuhan kami. Kemudian dengan te n l gi. Ali bin Isa ( Ahli anatomi mata) i.Ag SMA Kelas XII % A ¢ ¡ ¡ ¡  6 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ % % ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ $ $ ¡ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ " ¥ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢ 5 ¢ § ¢ 6 6 ¢ 6 ¢ 6 ¢ 5 5 ¢ ¢ ¢ § ¢ 6 ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¢ 5 6 £ % ¢ ¡ ¡ % 7      .a arah: 30) . Se agai halifah di umi. yang esemuanya itu m eru a an tanda-tanda e esaran dan e-Esaan . kita akan s emakin dapat mengagumi alangkah tingginya ilmu dan hukum yang berlaku pada alam raya ini. Tsabit ibnu Qurrah ( Ahli Matematika) k. akariya Qazwini (Ahli jantung dan tak) g. manusia d iheri e al ilmu engetahuan dan tc n l gi. Biruni (ahli Astronomi) j. 1197 M (penemu ilmu alja ar).S. " (QS. kita di tuntut selalu erpikir dan mengem angkan kreativitas. u an eru a materi e endaan atau u n eturunan yang menjadi egangan. t iadalan Engkau menciptakan ini dengan sia sia.=z ’û χ) É t ø F $ Í ' [ . t uÏ © $ t ã ä õ t t Ï ©$ ∩⊇®⊇∪ ‘$Ζ9# >#‹ã $Ψ)ù 7Ψ≈s6™ ξÜ≈/ #‹≈δ M)=yz $Β $Ζ/‘ Ú‘{#ρ Í ¨ $ z " esungguhnya dalam pernciptaan langit dan umi. Al. Semakin terbuka rahasia alam raya ini. c. A u a’far ibnu Al-Jazzar (Kedokteran) d." (Q . Abdullatif Al -baghdadi (Ahli Anatomi) e. Ibnu sina (Ahli Anatomi dan Kedokteran) f. Di sam ing i tu. tanah terse ut ditanami er agai jenis tum uhan yang sangat erguna agi ehidu an manusia. Maha uci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hamdullah Al Mustaufi al Qazwini (Ahli anatom i) h. menurun an air hujan sehingga tanah yang t adinya tandus menjadi su ur. Ibnu alhaitsam (Ahli ptik) l.

untuk mendapatkan rez eki dari . Jika tanah itu kamu olah. tapi menurunkan air hujan.S. kita harus berusaha sesuai dengan keahlian yang kita miliki dan kemam puan yang ada. di muka bumi ditebarkan berbagai macam hewan yang merupakan tanda-tanda ke-Esaan dan kebesaran . Demikian pula menurunkan air hujan. Jadi jelasnya. d an setiap kali Umar pulang dari masjid. ada seorang sahabat yang tekun beribadah di masjid." Jadi. kemudian hasilnya kamu jual . barulah hasilnya kamu gunakan untuk membeli emas. sahabat tadi masih ada di dalam masjid. Den gan air hujan itu. Di samping itu. Setiap k ali Umar bin Khattab datang ke masjid. tanah yang tandus menjadi gembur. " Umar : " tidak akan menurunkan emas dari langit. 4. Tuhan kami. bdurrahman. leh sebab itulah. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat tersebut: Umar : "Saha batku. sahabat tadi sudah ada di dalam masjid. k amu tanami dengan berbagai tumbuhan yang bermanfaat. tiada Engkau ciptakan s emua ini dengan sia-sia. Dengan air hujan. Perilaku yang Mencerminkan Isi Surah Al-Ba arah Ayat 164 Pada zama n Umar bin Khattab. kita tidak dapat lepas dari tuntutan untuk mencari ilmu.Ag SMA Kelas XII " § £ . Tidak cukup hanya dengan beribadah kepada-Nya. mengapa kamu setiap kali selalu di dalam masjid? Apakah kamu punya hajat sehingga kamu selalu beribadah di masjid?" Sahabat : "Saya ingin mempunyai emas. Kemudian dengan teknologi. t anah yang tadinya tandus menjadi gembur. kita menyadari ba hwa bumi yang mati tidak dapat kita manfaatkan jika kita tidak mempunyai ilmu pe ngetahuan dan teknologi yang memadai. yaitu be rupa akal.100 dari dalam jiwa akan memantulkan ucapan: a . Pada suatu saat. tanah terseb ut ditanami dengan berbagai macam tumbuhan dan hasilnya sangat berguna bagi kehi dupan manusia. apalagi kalau kita ingat bahwa ilmu hanya dibe rikan kepada manusia karena adanya kelebihan manusia dari makhluk lain.

S. 2. semua yang terjadi di alam ini d apat membuatnya semakin dekat kepada karena semua yang ada di alam ini sebagai b ukti kebesaran-Nya. 3 .101 1. Bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Predikat pelajar mempun yai nilai khusus karena dan Rasul-Nya mencintai orangorang yang menuntut ilmu. Semua yang ada di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia sebagai saran a untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Ag SMA Kelas XII £ . bdurrahman.

. Jelaskan isi kandungan QS.. Sunatullah 2. AlBa arah ayat 164! 7. binatang melata b. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS unus ayat 101 yang mempunyai Aliflam Syamsyiah! 4.. a. a.Ag SMA Kelas XII "   " " £ . berharta bdurrahman. Apa makna kalimat 10.. QS. Apa arti kalimat d... Mendengar e. Apa arti kalimat ? ? 3. beriman c. unus ayat 101! 3. Pada kalimat terdapat tajwid Mad apa? 8. Pemahaman konsep : Jelaskanlah pengertian istilah berikut ini : a. Al -Ba arah ayat 164! 5. Pada kalimat mana saja terda pat Mad Thobi’i dalam QS. e. Jawab Pertanyaan berikut ini : 1. Al-Ba arah ayat 164 y ang bertajwid Izhar! 6. apa yang didalamnya e.. Kalimat mana saja yang bertajwid Mad Wajib dalam QS. ? 9. berilmu b. unus ayat 101 berisi tentang pen elitian terhadap . Berakal d. b. Ilmu penge tahuan b. c. apa yang ada di laut 2. Jelaskanl ah isi kandungan Al-Qur an surah unus ayat 101! 2. tubuh manusia d. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan dan para Rasul-Nya bagi orang yang tidak . 3. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS. a. Berikut yang mengandung T ajwid Mad Thobi’i adalah ..S. Teknologi c. apa yang ada didalamnya c.102 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat : 1..

e. a. d. Jalalah c. Izhar dan Ikhfa e.. tajwid yang terdapat didalamnya . Pada kalimat a. dan apa yang diciptakan b. Izhar c.. e. a. terdapat Alif ⇐ …. Qodariyah 9. Kalimat yang bacaannya Ikhfa adalah ... a. Mad Atid Lissukun d. dan yang dikuasai e. dab peringatan dan langit dan bumi dan observasi dan kejadian 6. Mad Thobi’i 5 artinya . Mad I’wad e. a. Ikhfa da n Mad Thobi’i d. dan apa yang diturunkan bdurrahman.103 4. c.S.. Mad Thobi’i b.. Syamsiah b. Mad Jais 10. Aliflam Qomariyah dan Mad Thobi’i b.. d. 8.. Ikhfa dan Mad Wajib 7.. a.Ag SMA Kelas XII c.. a. artinya …. Aliflam Syamsiah dan Mad Thobi’i c. b. Ikhfa’ b. d. Qomariyah e. dan apa yang diserukan d £ . Pada kalimat terdapat Tajwid …. Jabariyah tajwidnya . apa yang diperlihatkan . b... Mad Wajib c. c.

leh karena itu. semua berada di bawah ketentuan . A ti Qa a alam Al-Qu ’an kita pahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Firman : È Î ÿÏÎ š β) 4 ⎯μ/ χθ=∨èG¡@ $Β ”‰Ζã $Β 4 ⎯μ/ ΟF/‹2ρ ’1‘ ⎯Β πΖ / ’?ã ’Τ) ≅% èÉ ÷ t ó n t ÏÏt "Menetapkan hukum itu kepunyaan . 8.3 8. PENGERTIAN IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR Qadha adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. yaitu kea aan yan menimpa makhluk ."(Q . Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya. hanya saja yang tahu.1 8.Ag SMA Kelas XII   (   ¢ ( "   ¢ ( (   (      ( 5( ¢   (   ¢ § § (   ( § §     £ . Ketetapan dan ketentuan itu hanya yang membuat.2 8.104 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : : 8.An'aam: 57) Qa a a alah pelaksanaan a i encana atau se in ise ut en an tak i .4 INDIKAT R : Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan pengertian iman kepada Q adha’ dan Qadar Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan hikmah beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Qadha’ dan Qadar 8.S.5 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Q adha’ dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Telah menjadi undang -undang alam (sunatullah) yang abadi bahwa manusia juga terikat pada sunatullah itu. Dia mene an kan yan se ena nya an Dia pem e i keputusan yan palin aik. Al. Pengertian Dalil Na li Tanda-tanda be riman kepada Qadha’ dan Qadar Fungsi beriman kepada Qadha’ dan Qadar Perilaku yang m encerminkan beriman kepada Qadha’ dan Qadar A. baik yang telah maupun akan te rjadi. bdurrahman.

Manusia hidu waj i erusaha dan e erja untu menca ai tujuan hidu nya. Makhluk dunia diciptakan menu ut kehendak dan ketentuan. Alama : 49) Sesuai dengan ayat te sebut mene angkan bahwa selu uh makhluk adalah c iptaan ya. tida leh utus asa d an harus ya in suatu saat a an mem eri emurahan. ul an.     ¡ @ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ @ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡$   ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢   ¡ $ @ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢   ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ B   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¥ B ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡   ¨ β%. Misalnya. $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an).etentuan . saat ematian sese rang dan saat datangnya hari iamat. Qadha mengacu ada hu um. hatinya ta ah dalam menghada i li u-li u hidu . yaitu sunatullah yang tida tertulis yang terda at di alam ini. Untu itu. dan eteta an-Nya. andai atau d h. Dan adalah eteta an itu sesuatu eteta an yang asti erla u. dan et eta an yang erla u atas semua ma hlu nya. " (QS. Sunatullah yang ada di alam wa tunya da at diu ur. sedang an Qadar mengacu e ada ela s anaan dari rencana atas hu um. dan sunatullah yang tertulis di alam. intang mau un gunung.ya sesuai de ngan hukum-hukum yang ditetapkan untuk alam semesta ini. misalnya a i itu anas.105 Firman : ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. Al-Ahza : 38) erdasar an semua eterangan di atas. Semua itu erjalan erdasar etentuan dan ehenda yang selanjutnya dise ut dengan sunatullah. manusia harus erusaha ag ar ehidu an hari ini le ih ai dari hari emarin.S. undangundang. jelaslah hu ungan ant ara Qadha dan Qadar. Dengan meya ini sunatullah a an mem awa manfaat dan hi mah yang san gat esar.Ag SMA Kelas II ' ¡ t u ã ö s Ï ( ö n y t Ï © $ Î $ s ¨ ß ç s ª $ u t s y Ï 8 t y ô Ï cÄ É $ n t t "Tida ada sesuatu e eratan un atas Na i tentang a a yang telah diteta an ag inya. Sunatullah ada dua maca m. dan se againya. Kedua sunatullah dari itu dijamin emutla annya serta tida da at diganti dengan hu um yang lain. malam tida leh mendahului siang dan mata hari ter it tida leh mendahului ulan. eraturan. Manusia tida tahu ta dir a a yang a an terjadi ada dirinya. Iman e ada Qadha dan Qadar da at menjadi an eimanan atau e ercayaan ita terhada e uasaan ma in t e al. ahagia. yaitu ahagia di dunia d an di a hirat. sedang an sunatullah dalam Al-Qur’an manusia tida tahu as ti a an wa tunya terjadi. ai itu manusia. Dalam ayat lain be fi m an: durrahman.eraturan dan etentuan. Manusia tida tahu dita dir an leh aya atau mis in. A a ila usahanya elum erhasil. ahagia atau tida . Manusia a an sadar ahwa dalam hidu ini manusia di atasi leh eratu ran. uga a an menum uh an emauan manusia un tu menggali er endaharaan umi agar da at dimanfaat an.ρ ¢ ¡ ¢ ¢ ' ¢ ¡ ¢ ¢ £ ¢ ¡ . dan se againya." ( S. mengata an sia a saja yang eriman dan eramal saleh asti a an men da at ahala dari . Manusia harus e erja giat d an te un erusaha serta rajin agar menjadi rang yang aya. rang yang andai. dan tida mudah utus asa. undang-undang. misalnya hu um yang tertulis da lam Al-Qur’an. Telah ita etah ui ahwa semua enda yang ada di alam ini terda at ta dir . Misalnya. telah meneta an yang demi ian) se agai sunah-Nya ada na i-na i yang tela h erlalu dahulu. misalnya manusia da at mem er ira an wa tu yang di utuh an untu memasa air sam ai mendidih.

maka tak ad a yang dapat menolaknya. ge a . yai lu zaman ebelum te jadinya ma hlu . (QS. yaitu . dan pe i ti a yang te jadi di alam eme ta ini te ma u na ib manu ia itu adalah udah dita di an oleh eja zaman azali. ed ang an Qada a tinya etentuan. dan ebe anian di dalam be amal. Adapun yang dima ud Qadha yaitu eputu an atau etetapan te hadap uatu etentuan yang telah ditetap an oleh te hadap ma hlu ya. Dengan be iman epada Qadha dan Qada manu ia ti da a an membangga an di i ata u aha dan i htia nya.Ag SMA Kela XII Î ¡ © ¡ ©   © ¤ ¡ ¡ ©   © ©    §   ©  ¤ © ¡   © ¡ ¤ © © ©     ©   ¡   ¡   ¡ © © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © ©¡ ¡ ¡  ¡ © © ¤     ¡   © ©   ¡ ¡    ¥ ¤   ©     ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¤   ¡ ¡   ¡         ©   ¡ ¤©   ¡   ¡       ©   @   © ¡ © ¡   ©¡ ¤ ¡     @ ¡   @ ¡             ¡   © © ¡ © © @ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡     ¡ ¡ ©   © © ©   ¡   ¡   ¡ ©       ¡   ¡ ©       ¡ ©   ¡ ¡ © © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ © © ¡     ¡ © ©   7   ¡ ¡ ¨          @ .S. abi a ." ( S. Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum.a'd: 11) Adapun fungsi iman kepada adha dan ada anta a lain seba gai be ikut : Dengan iman kepada adha dan ada maka kepe cayaan te hadap kekua saan Allah makin tebal dan hati menjadi tabah dalam menghadapi liku-liku hidup s ehingga tidak lekas putus asa.. tetapi yang menentu annya. A . edang te jadi. Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ⎯ÏΒ y÷ρ§‘ «!$# "Dan janganlah amu me a a putu a a da i ahmat . ebab ia menyada i bah a m anu ia itu ajib be u aha.ya.. D engan be iman epada Qadha dan Qada o ang a an memili i ji a yang be a .106 $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an. Yu uf: 87) ang yang be iman epada Qadha dan Qada dalam hidupnya a an elalu be ta a al epada dan menye ah an dengan i hla egala i htia nya ata ta di etelah u ahanya dila u an menu ut ada emampuannya. mau pun yang a an te jadi. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. me eka menjaganya atas pe intah . Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i. Semuanya di ba ah etentuan Yang Maha E a lagi Maha ua a. Dengan be iman epada Qadh a dan Qada manu ia tida a an ta abu bah an ta adu dan me endah an di i dalam hidupnya a ena me a a di inya di ba ah e ua aan Zat Yang Maha ua a. Sedang an Qada atau ta di adalah egala etentuan yang be la u te hadap e mua ma hlu . apa ah etentuan itu bai ataupun bu u . FU GSI IMA KEPADA QADHA DA QADA R Qadha dan Qada te ma u u un iman yang eenam yang etiap mu lim ha u mcmpe cayainya. Qadha a tinya eputu an atau etetapan.. Semua ejadian. . di muka dan di belakangnya. bai mengenai uatu hal yang udah te jadi. be abda: @bdu ahman. iman y ang teguh.

penge tian iman epada Qadha. .ya. malai at. Kon isi lemah itu sen i i yan menetapkan an yan menentuka n." (HR. ha i a hi at dan pe caya epada Qada . ⎯¡m& “%!# & Ï Ï | M $ t ùy y t u ç ny > ó x "Yang membuat egala e uatu yang Dia cipta an ebai -bai nya dan yang memulai p enciptaan manu ia da i tanah …. Sedang an penge tia n iman epada Qada atau ta di . edang te jadi. Fi man : ∩ ∇∪ $ ‹è ß⎯≈¡Ρ}# . bai etentuan yang telah tc jadi.ya. an manusia ija ikan e sifat lemah. An. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. berfirman AI-Israa : 34 ¨ Î Ï ô y ø$Î ( è ÷ ru ç £ ä r èö 4 ®y ß | ô } Ï É©$Î Î É Ïuø t t ( ç t ø s Ÿ u β) ( ‰γ "Dan jan anlah kamu men ekati ha ta anak yatim.ya. A -Sajdah: 7) Manu ia itu dijadi an oleh dala m eadaan lemah.A MA Kelas XII   ( ©   ¢       ¡  ¢     ¡   ¡    ¡ (   ¡ ¡     (   ¡ ¡   ¢   ( © (  (   ¡ ¡ ¡ 7 ( ¡ ¢ ¡ ¡   ©   ¡ © ¡ ( ¡ ¡   ¡ ¡   ( ©   ( ¢ ( ©   ¡ ¡ ©¡ ¢   ¡ © ¡© (     ©   ( ( ¡ ¡   '     ¢ ( ¡ ( (   (     ¢   ¡ © © ¡   ( 5 5                ¡   ¢ © © (   © © ¡ & ¡ (     (¢ (   ¢ ¡ © © (   ( (     5 ¡   ¡ . telah e fi man: ⎯μ‹9θ9 $Ζ=è_ ‰)ù $Βθ=àΒ ≅F% ⎯Βρ 3 . Pa a ulama ilmu tauhid be ata. Anak yatim adalah anak yang salah satu dari orang tuanya telah meninggal. Al-Israa : 33) Dalam ayat berikut melarang kepad a manusia yang beriman untuk mendekati harta anak yatim. tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. sesun uhnya janji itu pa sti iminta pe tan un jawa annya. Dan barang siapa di bunuh secara zalim maka sesu ngguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. ita. Maka. (Q . Mu lim) Ma a.ya.itab.=zρ 4 Ν3Ψã # ƒ† β& !# ‰ƒ ƒ Ï| | M $ t Î ä u ö ä t y eÏ s ä ª $ ß Ì " hen ak mem e ikan ke in anan kepa amu. Seg ala yang dicipta an itu dicipta an dengan ebai -bai nya. "Segala e uatu yang tc jadi di alam ini adalah ata i adat dan ud at. yaitu pe caya dengan ya in adanya etetapan dan etentuan yang be la u te hadap emua ma hlu ." (QS.=z &‰/ρ ( …μ)=z ™©« ≅." be fi man: ∩ ∪ ⎦⎫Û ⎯Β ⎯≈¡Σ}# .isaa': 28) Ayat i atas mcnjelaskan ahwa manusia itu oleh iciptakan alam kon isi lcmah. mela an manusia melakukan pem unuhan en an ca a yan iha amkan. maupun yang a an te jadi. kecuali en an ca a yan le ih aik ( e manfaat) sampai ia ewasa an penuhilah janji. Kecuali dalam menggunakan harta anak yatim itu den gan cara yang baik dan dapat memenuhi janji.107 "Iman itu ialah pe caya epada . Den an kon isi lemah itu manusia supaya menya a i lalu menaati atu an-atu an . 9$/ ω) !# Π m ©L9# }§ ¨Ζ9# #θ=F)? ωρ Ï hÍ Ï u Ï u ù y y "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan (membunuhnya)." @ u ahman. (QS.ya yang bai maupun yang bu u . melainkan deng an sesuatu (alasan) yang benar. Te masuk kelemahan yan a a pa a manusia ahwa manusia itu ti ak men ctahui kap an atan nya ajal. sedangkan ia belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri.". yaitu mempe cayai egala apa yang te jadi dan tida te j adi di elu uh alam ini adalah menu ut hu um dan etetapan .

A .ya. Se a . u tuk je is tak i mu a a i i ma usia waji e usaha a a apat me u ah kea aa pa a i i ya m e ja i e ih aik sesuai e a ya ikehe aki. Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i. a pe ti a a ah e usaha te s e a sekuat te a a a ti ak eh e pa ku ta a . 2. " ( S.ai . a ia Te ah me ciptaka se a a sesuatu. me u ut kemampua ya a a pa a ma usia. a ia ti ak mempu yai a ak. a am kehi upa seha i-ha i setiap a waji c ikhtia atau e u saha u tuk me cukupi se a a kepe ua hi up ya. Sepe ti. Da am e usaha a ti ak pe u memiki ka tc ta tak i ya aka e aku atas i i ya.Ag SMA Kelas XII 0   ¢ ¢ ¢ 3 3 3 ( 3  3 3 3   ( 0     3 (   3     ( 0 0 (       ¢ ¢ ¢   ( 3 ( ( (   3 3 3  $ 3   ( ( 3 ( 3 3 ( 3  $   0 (   ( 3  $ 0 3 0 3 3 3 3 (    ¢   ( 0 3     ! 0 3 @ ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. kete tua ke ami akiaki atau pe empua . sese a ya i i kaya maka ia ha us iat eke ja. Alama : 49) Dalam su ah lain juga be fi man: Da i u ah Al-Is aa' ayat 33 an 34 itu mem e ikan pen e tian ahwa semua Qa ha an Qa a atau ketetapan an ketentuan itu semuanya aik. yaitu (   ( 3 3   @   3         ¢ (   ¢   @ 3   3 ¢ 0$ 3 ¢ 3   3   3 ( 3 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 ¢   3 (3 3¢ ¢ ( 3 3 3 ( 0  3 3   ( 3   ( 3 3 3 ¢ ¢ ¢ 0  $   ¢ 0 (   ( (   ¢ 3 ( ( 3 3 ( 3 ( 30   ¥ 3 ( 3 0  3 3 0 3  $     3 3 ( ( 3 0 3   ¢ ¢ 3 0 3 0 3 (   ¢ 0 3 3 3 3  $   3 ¢ 3     0 (   3 3 ( ( 3 ¢ ¢ ( 3 (3   ¢ ¢ 3 3 " 00   ¢ 3 (   3   3 3 ( ( 3 3 0 3 3 3 ( 3   ( 3 ( ( " 00 0 33 (   3 (   3       (3 3 3 3 3 ( 0 0 3 ( 3 3   ( 3 ( ( ( ( (   ¢ ¢   ( 3 "  ( ( 0 3 3 ( 33   3   3 3 ( 3 ( 0 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢0 ( ( 3 0 3   3 3  3 ( 3 ( ¢ 3 (       '   ¢           ( ( (   ( B (     ( ¨     ( (   5        @   Î . a ia me etapka uku a -uku a ya e a se api. se a siswa ya i i pa ai maka ha us aji e aja . ata ya aja sese a .ah ke ajaa a it a umi. Tak i mu am ia ah Qa ha a Qa a ya ti ak apat ie akka a pasti te ja i sehi a ma usi a ti ak mempu yai kesempata u tuk me hi a i. me eka menjaganya atas pe intah . yaitu se a ai e ikut : 1. a ti ak a a sekutu a i ya a am kekuasaa ( ya). te ja i ya ha i kiamat. Maka. a ai .a'd: 11) @bdu ahman. se a aima a fi ma : $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß " Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an." ( S. Tak i mu a a ia ah Qa ha a Qa a ya i a tu ka kepa a ikhtia sese a atau usaha-usaha ya. -F u aa : 2) Tak i itu a a ua macam. $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an). Setiap mus im waji e ima kepa a Qa ha a Qa a itu. Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum.108 Å ùß ø$ Î 7=ϑ9# ’û Ô7ƒ ° …&! ⎯3ƒ Ν9ρ #‰9ρ ‹‚Gƒ Ο9ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# 7=Β …μ9 “%!# Ο ã © ä t ö a kepu yaa . Su uh pu . dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. u a ti ak aka tahu a si ya i masa me ata .S. Sepe ti. ka e a tak i itu a u apat iketahui sete ah te ja i. maka tak ad a yang dapat menolaknya. Fi man yan lain yan kaitannya en an Qa ha an Qa a .api ya" (QS. asi kita aka e u ah apa i a kita e usah a me u ah ya. e itu ju a a am se a a usaha u tuk me capai kesejahte aa hi up i u ia maupu i akhi at. di muk a dan di belakangnya.

ya kepada kamu apa yang Telah kamu ke jakan. be fi man: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u. apa ah bai atau bu u . se a aima a fi ma . ya iusi a i kampu ha ama ya.yiaka ama a . iÏ ä à ÷ t 4 é ÷ @ x iÏ ä iÏ 9 Ï t Ÿ u x ß Å é I oÎ ö ß š u ö ß z y t ó $ ⎯Β F%ρ #θ=G≈%ρ ’?‹6™ ’û #ρŒρ&ρ Νδ ≈ƒŠ ⎯Β #θ_Ì z&ρ #ρ _$yδ ⎦⎪%!$ù ( Ùè/ t Ï ©$s < ÷ t ª $ u $ " Maka Tuha me eka mempe ke a ka pe m h a ya ( e a e fi ma ). lalu dibe itakan. Da pa a sisiya paha a ya aik.109 Apabila kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Pada su atu saat kita akan be hasil dengan pe tolongan . melain an aum yang afi . Maka Allah dan asul.ya: . Pelaja i lebih dahulu apa sebab-s ebab kegagalan kita dan usahakan pe baikannya untuk masa-masa mendatang. i Im a : 195) Pa a ayat ai me supaya ham a . Maka a . dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata." (QS. pasti ah aka Kuhapu ska kesa aha -kesa aha me eka a pasti ah ku masukka me eka ke a am su a ya me a i su ai-su ai i awah ya se a ai paha a i sisi . Ma a ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda any a dan jangan amu be putu a a da i ahmat . pe gilah amu.ya mau eke ja. aik aki. (ka e a) se a ia kamu a a ah tu u a a i se a ia ya ai . dan apabila kita gagal maka saha lah dan te us be usaha jangan sampai putus as a.S. Yu uf: 87) Ada o ang mengata an.Ag SMA Kelas XII B © 3$ $ 3 ¢ (3 3 ( ( 0     3 ( 0 3 3 33 0 3   3   ( 3 3   ¢   3 ( 0 ¢ 3 3     ¢ 3 ¡ ¡     ¡ ¡ © ©   ©   3 0 3 ©     ¡ ¡     ¡    © ¡         ¡       ¡     3 ¢   3   ¢ 0 0 0 3   ! ( ¢ 3 0 0 ¢ 3 3 ¢ ( 3 0 3   0 3 0 3   3 3 3 ! ( 3 ( 3     ¢ 3 3 0 ¢ ( 3 ( ( 3       ¢ 3 3  $ 3  $ 3 0 ( 0 ( 3 0 3 3   3   ( ¢   ¢ 3 3  $ 3  $ 0 3 3 3 ! ( 3 ( 33 3$ $   3 3 3     3       ¡ ©   © ¡ ©         ©   © © ¡ © ©   ¡ © ©           ¡ @ © ¡       ¡       ©   ©¡       © © ¡ 3 © ¡ ¡ B¡ ¡ ¡   ¡   © ¡    ¡   . " i a yang dila u an manu ia ini emuanya udah ditentu an atau dita di an .aki atau pe empua .ya: É ø t ø$ É Î t 4 Î š =‹ó9# Ο=≈ã ’<) χρŠ I™ρ ( tβθΖΒ÷σϑ9#ρ …&!θ™‘ρ /3=Ηå !# “ ¡ù #θ=ϑôã# ≅ ”Dan Katakanlah: "Beke jalah kamu.a ya e ama i a ta a kamu. ya e pe a a ya i u uh." ( S." Pendapat yang demi ian tentu tida bena a ena tida a an menyia-n yia an amal e eo ang. Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahmat . Dalam be ikhtia jangan lekas be putus asa. At-Taubah: 105) @bdu ahman. ya isakiti pa a ja a -Ku." (QS. ebagaimana fi man.a ya e hij ah. kita ha us be syuku kepada . "Sesu uh ya ku ti ak me yia. be a ti manu ia hanya te pa a menjalani e uatu yang udah ditcntu an itu.ya se ta o ang-o ang mukm in akan melihat peke jaanmu itu.

an se a ain ya.S. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang be akhi ) kembalilah dia sebagai b entuk tanda yang tua." ( S. niscaya akan Kupe kenankan a im u. atau bosan hidup ka e na sehab-sebab lain. semuanya e e a ( e jalan) menu ut atu an yan telah itentukan oleh sehin a semuanya e jalan en an te atu an te ti . D an mataha i be jalan di tempat pe ede annya. misalnya mengalami f ustasi (putus asa). ka ena telah menjanjikan dengan fi man. kalau belum menghendaki ajal pun tidak kunjung datang. t ß ô ¤ $ Ÿ É s ø$ ∩ ⊃∪ χθs7¡„ 7=ù š ß t ó o . ns "Dan suatu tanda (kekuasaan yang besa ) bagi me eka adalah malam : Kami tanggalk an siang da i malam itu maka dengan se ta me ta me eka be ada dalam kegelapan. Apa bila oh sudah ditentukan oleh ke lua da i jasmani manusia maka kelua lah oh i tu tanpa mampu menahannya. e fi man: 9 y # n Î ö è ã j½ ã Å s u 7 − ! y Ï p ö n t x t s ¨ Ï Ï ù Ý Î } ≅_& ’<) Νδ zσƒ ⎯3≈9ρ π @bdu ahman. Tetapi. intan . Dan masing-masing be eda pada ga is eda anny a.110 Setelah kita he usaha ha us dii ingi dengan doa aga te capai yang kita maksudka n. Tidaklah mungkin bagi mataha i mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. a alah menu ut hukum an atu an yan telah itentukan oleh . Demikianlah ketetapan ang Maha Pe kasa lagi Maha Mengetahui. Manusia setelah di kandung ibunya selama empat bulan lalu dibe i (ditiupkan) nyawa ( oh) oleh . te masuk hi up an kehi upan manusia. Alam aya yan te i i a i planet-planet. aa Siin: 37-40) Hidup manusia adalah suatu takdi . esun uhnya o an -o an yan menyo on kan i i a i memnyem ah-Ku akan masuk ne aka ahanam alam kea aan hina ina. mungkin ada o ang yang sudah me asa bosan hidup ka ena sudah te lalu lanjut usia dan sakit-sakitan. Al-Mu'min: 60) a i.intan . sehingga ingin seg e a mati." (Q . e iman kepa a tak i e a ti mempe cayai ahwa se ala yan te ja i i alam ini.ya: tβθ=zô‰‹™ ’AŠ$6ã ⎯ã βρ 93G¡„ ⎥⎪%!# β) 4 /39 =fGó™& ’ΤθãŠ# Ν6/‘ Α$%ρ èä u y Îy t Ï ô t t çÉ Dan Tuhanmua e fi man : " e o'alah kepa a-Ku. SM elas XII   )tG¡ϑ9 “ §ϑ±9#ρ ∩⊂ ∪ tβθϑ=àΒ Νδ #Œ*ù ‘$κ¨]9# μΖΒ ‡=¡Σ ≅‹9# Νγ9 πƒ#™ρ h9 s ó ß Ï Ì ø $ Ÿ u t y s ø $ x Í ô è r ! o m t . be fi m an:         ¢   ¢         ¢   ( (       ( ¢     ¢ ¢     ( ¢ ¢   ( ( (   5             (   (                       ¢ (         (   ¢ (       ¢   (   ¢   (   (      ( ( (       ¢   ¢ (   ( ( ( 5         ¢ (  ¥             # ! '   !     ¥              @   ( ( ß . Sebaliknya.

seperti ketekuna n dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. mungkin ada orang yang tampaknya kurang pantas atau kurang mem enuhi syarat. m enjadi gagal sama sekali.Ag SMA Kelas XII           ¤              !   §  !         ¨  ¤           . " (QS. Di dunia ini tidak ada orang yang suka sakit. Pangkat dan jabatan pun demikian pula. be fi man: Ï ö $ è s Í !s < ø t ‘ ä Nθ Qù # π)←#Œ § Ρ ≅. teta i menan uhkan me ek a sam ai ke ada aktu an ditentukan. "Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. jelas bahwa masala h hidup-mati dan masalah rezeki serta keberuntungan manusia adalah bcrgantung ke pada takdir Tuhan. tetapi orang yang mcmpunyai keahlian tertentu pun kadang-kadang mengalami keg agalan di bidangnya. baik jasmani maupun rohani nya. Kemudian akan di be i balasan kepadanya dengan @bdu ahman. Kalau diperhatikan segi rezcki atau keberuntungan. Ada orang pantas dan memcnuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu. HUBUNGAN ANTARA QADHA DAN QADAR DENGAN IKHTIAR DAN TAWAKAL Ikhtiar ialah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperlua n dalam hidup. s eba aimana semua makhluk hidu an lain un ha us mati ula. da n manusia be ada di dalam takdi llah. h berfirman: al ini sesuai dengan Qadha dan Qadar ." (QS. nisca a tidak akan ditin alkan -N a di muka bumi sesuatu un da i makhluk an melata. Jadi. sangat jarang di dunia ini orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tetapi. tetapi sempat menduduki jabatan tertentu. Da n bahwasanya usahanya itu kelak akan dipe lihatkan (kepadanya).S. Di dunia ini pun tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam mencapai maksud dan tujuan. Namun. tidaklah me eka da at men undu kann a ba an sesaat un dan t idak ( ula) mendahulukann a. Sebaliknya. tetapi hasilnya cu kup hanyak.111 " ikalau men hukum manusia ka ena kezalimann a. n-Nahl: 61) Itu semua adalah ketentuan . Bahkan kadangkadang terjadi suatu u rusan yang telah diperhitungkan secara matang dan ditinjau dari berbagai segi. Ali Imran: 185) Kehidupan m anusia pun suatu takdir juga. Sebagaimana diketahui. Sebaliknya. ada oran g yang bekerja keras mencari rezeki. ada orang yang bekerja secara wajar saja. tetapi datangnya sangat sedikit atau sangat seret. u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Dan bahwasanya manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahakannya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri. terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada seba bnya. sebab kegagalan adalah suatu kekecewaan yang tidak enak dirasakan. dalam kenyataan semua orang mengalami sakit. Maka a abila telah tiba aktu ( an diten tukan) ba i me eka. C. Bahkan para ahli penyak it pun (para dokter) mengalami sakit pula. semu anya mengharapkan agar dirinva dan keluarganya sehat. Tidak hanya orang awam (biasa) yang mengalami kegagala n. tetapi tidak pernah sekalipun menduduk inya. Menu ut takdi manusia itu asti mati.

walaupun kita su ah mcn usa hakan en an se ala kemampuan untuk men hin a inya. Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahma t melain an aum yang afi . dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). Sebagaimana te ebut dalam fi man.ajm: 39-42) uga dijelaskan dalam fi man. akan tetapi mem e i ka unia kepa a siapa yan Dia kehen aki i anta a ham a-ham a. ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda anya dan jangan amu be putu a a da i ahmat . Yu uf: 87) Se eo ang a an mempe oleh ha il da i u ahanya endi i dan ebai -bai e eo ang adalah yang ma an da i ha il u ahan ya. e a aimana fi man : χθΖΒσϑ9# ≅2θGŠ=ù !# ’?ãρ 4 $Ζ9s9θΒ θδ $Ζ9 !# =F2 $Β ω) $Ζ. mempelaja i." (HR. eo ang yang memili i umah ma a eti a elua ha u menutu p atau mengunci pintu umahnya aga tida dima u i pencu i. alam kea aan emikian a ulah e tawakal kepa a . bdurrahman. dan hanyalah kepada orang-orang ya ng beriman harus bertawakal. se a pa a hakikatnya se ala sesuatu yan menimpa manusia itu telah itetapkan oleh . Dan hanya kepa a sajalah hen aknya o an -o an mukmin e tawakkal. an menca i hikmah se ta manfaat a i semua ketetapan te se ut.ya: ⎯νÏŠ$6ã ⎯Β ™$±„ ⎯Β ’?ã ⎯ϑƒ !# ⎯3≈9ρ Ν6=VΒ ±0 ω) ⎯tΥ β) Νγ=™‘ Νγ9 M9$% Í t Ï ô Ï â ! t o t " Rasul. dan emudian be ta a al epada .Ag SMA Kelas XII     ¢ ¢ ¤   © ©         ( ( ©¡ ©     (   ( ©     © © ©   ¤ (     © ©   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¢   ( ¡ ¡   © ¢     ¢ ¢ (   (   ( (   (   © (   ¢ ( (   ( ©   ¡   © © ¡ ©     ¡ © ©   © © © ¢ (     ¢   © (     5 ¡ ¡       (   ¢ ¡   ©  ¡ ¢   ©   ¡ ¡   ( (     © ¡ © ©   ¡ ©   ¢  ¢ ¡ © 5     ¡ © ( ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ B¡   ¡   ©   @ ¢ 5 (   ( ( (   (   ¢ ¡ © ©     ¢ © £ ¡ . " (Q .S." (QS. Dan ti ak patut a i kami men atan kan suatu ukti kepa a kam u melainkan en an izin ." ( S. I ahiim: 11) emua yan te ja i i atas umi me upakan kete tapan . Maka. kepada Dialah kita bertawakal dan berserah diri.ya.‹Áƒ ⎯9 ≅% š ã Ï ÷ ß ø$ È u t uù Katakanlah : "Se kali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dite tapkan oleh bagi kami. Munafaqun Alaih) Ta a al a ti nya menye ah an dan menggantung an egala e uatu epada dengan mengha ap Ridhaya. Dialah pelindung kami. Maka. Sebagaimana di ebut an dalam hadi Ra ulullah : "Se ungguhnya ebai -bai yang dima an oleh e eo ang adalah da i ha il u ahanya endi i dan ana nya te ma u udahanya juga. Manusia hanyalah mene ima. bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusi a. sepe ti encana alam.asul me eka e kata kepa a me eka: "Kami ti ak lain hanyalah manusia se pe ti kamu. An.ya yang lain: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u pe gilah amu.112 balasan yang paling sempu na. At-Taubah: 51) Segala sesuatu yang terjadi se suai dengan Qadha dan Qadar Allah . Sebagai contoh."(QS. namun encana tetap menimpa pa a i i manusia.

dan be musyawa atlah dengan me eka dalam u usan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat maka be tawakal kepada . kita be usaha belaja dengan tekun bukan be a ti pasti kita akan menjadi o ang pandai. Ali Im an: 159) Kalau ada yang dibe ikan oleh it u baik maka memang ikhtia dan nasabnya itu baik. Kita menge jakan sesuatu bukan ka ena mcngetahui adha dan ada . sepe ti fi man : ∩⊂®∪ ©ë™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ 4 t y t Î Ç | M Ï } ø© u "Dan bahwasanya seo ang manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahaka nnya. Sebaliknya." (QS. tentulah me eka menjauhkan di i d a i sekelilingmu. seca a singkat dapat dikatakan segala se suatu itu ada sebabnya. Ini me upakan usaha atau ikhtia . kita tidak pernah putus asa ketika ditimpa sesuatu hal yang tid ak menggembirakan dan tidak merasa sombong serta angkuh di kala memperoleh nikma t. sek i anya kamu be sikap ke as lagi be hati kasa . θ9ρ ( Νγ9 MΖ9 !# ⎯Β πϑm‘ $ϑ6ù y Ï ö y ô Ï ( ‘ x ] É ù s s Í ö F $ Î ö ö Í x u ö ç m ö Ï ø t ó $u ö å÷ t ß ô $ s !# β) 4 !# ’?ã ≅. kemu ian a ulah kita c taw akal ( e se ah i i) kepa a en an ise tai oa. tcliti. Hal ini ditegaskan dengan firman-Nya: ( 79θm ⎯Β #θÒ Ρω ==)9# á‹=î $àù MΨ. An. Ath-Thala : 3) Manusia haru s menyadari. Ka ena itu ma'afkanlah me eka. an ce mat se ta hati-hati. Sesungguhnya telah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Misalnya. Kita hanya wajib be usaha.θGù MΒ•ã #Œ*ù ( Δ "Maka disebabkan ahmat da i -lah kamu be laku lemah Lembut te hadap me eka. Firman Allah: ô s Í Ì ø r à Î t © $ ¨ Î ÿ ç ç ó y u ß s $ nt ö © u t t t u Å tøs Ÿ ß ø y ô Ï ç ø ã ö "Dan barang siapa yang bertawakal kepada niscaya akan mencukupkan (kepada) nya. Sesungguhnya tela h mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. musibah atau bencana itu sebagai peringatan atau ujian bahkan azab yang ditimpakan kepada manusia.113 Dengan demikian. tekun." ( S. kalau bu uk be a t i lkhtia dan nasabnya itu jelek dan tidak baik.ya.Ag SMA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. se a semuanya yan menentukan hanyalah . Al-Anka ut: 2) Dalam men e jak an sesuatu hen aklah ike jakan en an sun uhsun uh. manusia hanya iwaji kan c ikhtia an e tawakal. mohonkanlah ampun bagi me eka.ajm: 39) @bdu ahman.       ¢                 (           ¢ D "     ¢     ¢ ¢ ¢ (     @   (   ( 5                ¢ ( B (þ ä       ¢ (     ( (       ¢ ( ( (     (   ( ¢       @     @           @   (   ( (         ¢       @          ¢           . kebe hasilannya itu u usan Allah. se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . adi." ( S. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". Sesungguhnya menyukai o ang-o ang yang be tawakal kepada.S.

dan bencana alam lainnya se ta bencana yang menimpa manusia. Ini be a ti bahwa tidak ada sesuatu pun yang te jad i luput da i pengetahuan dan tidak te tulis di Lauhulmahfuz. hendaklah kita be tawakal se ta mempe banyak istigfa .Ag SMA Kelas XII © 4 $δ& 9Ρ β& ≅6% ⎯Β =≈G2 ’û ω) Ν3Å¡ Ρ& ’û ωρ Ú‘{# ’û π6ŠÁΒ ⎯Β >$¹& $Β ! y u ö ‾ ö s jÏ × Å o « $ nt š Ï s ¨ Î ∩ ⊂∪ ‘θ‚ù Α$FƒΧ ≅. apakah masya akat kita telah banyak meninggalkan pe intah Allah atau telah banyak be buat la angan . apabila kita ditimpa bencana alam maka hendaklah mawas d i i. menetapkan segala sesuatu atau kejadian sehelum wujudnya. yaitu aga manusia be saba mene ima cobaan . Semuanya akan te jadi dan telah te tulis di Lat/hulmahfi z sebe lum menciptakan makhluk.S. Segala sesuatu yang akan te jadi itu adalah sangat mudah bagi . semua bencana dan malapetaka yang menimpa pe mukaan bumi. Be dasa kan fi man : @bdu ahman. Dan tidak menyukai setiap o ang yang sombong lagi membanggakan di i. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi . AI-Hadii d: 22-23) Ayat di atas menjelaskan. dan s upaya kamu jangan te lalu gembi a te hadap apa yang di be ikan. ang yang tidak mau be ikhtia lanta an d ia be alasan. dan tidak boleh be pangku tangan. beke ja ke as dengan dise tai tawakal. leh ka ena itu.yu.114 Manusia dianju kan untuk be ikhtia . banji . Ka ena itu. ka ena Dia Maha Mengetahui segala se suatu. =t† ω !#ρ A ã s 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ ª $u "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tiada pula) pada di imi sendi i melainkan telah te tulis dalam kitab (Lauhulmahfuz) sebelum kami menciptakann ya. sebalik nya jangan pula te lalu be senang hati dan be gembi a atas sesuatu yang menyenan gkan hati.           9               @                                                    §                                 §                                               §                iÏ . leh ka ena itu." ( S. baik yang tampak maupun yang tidak tampak. dan sebagainya telah diteta pkan sebelumnya. semua sudah ditentukan oleh ini adalah pendapat yang salah dan tid ak dibena kan oleh aja an Islam.ya kepadamu. janganl ah te lalu sedih hati mene ima kesengsa aan dan malapetaka yang menimpa. obaan itu ada kalanya be upa kesenangan ada pula be upa kesedihan. be d oa. Sikap yang paling baik ialah be saba mene ima bencana dan malapetaka yang menimpa se ta bc syuku kepada atas segala nikmat yang dianuge ahkan kepad a kita. (Kami jelaskan yang demiki an itu) supaya kamu jangan be duka cita te hadap apa yang luput da i kamu. sepe ti gempa bumi. sepe ti kecelakaan. penyakit. Begitu juga bencana alam dapat pula be fungsi s ebagai azab yang ditimpakan kepada manusia ka ena dosa-dosa yang telah me eka pe buat.

misalnya pintu umah hendaknya dikunci jika hendak pe gi.A MA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. walaupun batasnya tidak sama pe sis. gempa bumi. yaitu kita ha us be usaha te le bih dahulu. Sabda abi pula: "Tiada be tawakal o ang yang mengobati di inya d engan besi panas atau dengan ajahan. apakah masya a kat kita telah anyak menin alkan pe intah atau telah anyak mcmpe uat la an a n . musibah atau bencana ini mungkin me upakan pe ingatan. Dalam menghadapi bencana atau musibah sepe ti ini manusia dituntut untuk sege a mempe gunakan tawakal bahwa semuanya itu te jadi atas kud at dan i adat semata.ya dalam Su ah Al-Anka but ayat 2: 5 5 @ u ahman. hewan pia a an ditambat. Ahmad) Dalam hadis ini dipe jelas la gi bagaimana seha usnya usaha yang dilakukan dalam angka be tawakal kepada . Musibah y ang sebena nya masih dalam jangkauan kemampuan untuk menghinda inva. apalagi mengambil sikap be putus asa.115 D. kemudian jika tid ak be hasil lalu seca a te gesa-gesa be tawakal kepada . sebagai be ikut: 1. Maka. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". atau tidak mengun ci kenda aannya atau tidak mengikat hewan pia aannya. atau azab yang ditimpakan kepada manusia." (H . ujian. se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . ai bah. Al-Anka ut: 2) Fitnah atau uji an alam hal ini e fun si untuk men uku ka a iman yan imanifestasikan alam sikap tawakal. Musibah yang di lua jangkauan kemampuan manusia. lbnu Hibban) Dalam hadis te sebut di atas dibe ikan contoh bagaimana sikap tawakal yang bena . halilinta . bukan asal saja. TA DA-TA DA PE GHA ATA TE HADAP F GSI IMA KEPADA ADHA DA ADA Kalau kit a pe hatikan setiap yang menimpa di i kita da i segala macam pende itaan pada ha kikatnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan. Misalnya. sepe ti gunung mcletus. hen aklah kita e tawakal se ta mcmpe anyak isti fa . padahal baik jasmani maupun ohaninya sebena nya m ampu untuk mengusahakan makanan. . encana alam apat pula e fun si se a ai aza yan itimpakan a tas manusia ka ena osa. Fi man :               ¢ (                           ¢ ¢  (   ¢  ¢ ¢   (   ( ¢       § ¢  ( ( ¢   ¢ ¥ ( ¢ (        ¢ 5 (   ( ( (   ¢ ( ¢   ¨       @                           ( ¢ @           9             ¨         E       9   ¨     ¨                                        (      (¢       (   ¢               (þ ä . seseo ang yang kehilangan atau kec u ian ka ena kelalaiannya tidak mengunci pintu-pintu umahnya. Fi man. apa ila kita itimpa encana alam maka hen aklah kita se e a mawas i i. ba ulah kemudian be tawakal kepada atas keselamatan yang kita ha ap kan dan musibah yang tidak kita inginkan." (H . s eseo ang mende ita kelapa an. Kit a dituntut usaha yang munasabah yang sepadan.osa yan telah me eka pe uat. S eca a kelompok kemampuan be tambah besa sesuai dengn besa nya kelompok se ta be sa nya kemampuan individu-individu anggotanya. yang a tinya: "Ikatlah untamu dan be tawakalalah. Seca a individ u kemampuan masing-masing o ang te batas. ontoh lain. Manusia ha us menyada i. ontoh dalam hal ini apabila kita te timpa bencana alam. 2. leh ka ena itu. yata dalam k ehidupan bahwa kemampuan manusia be!aja lah dengan giat te batas. Dalam menghadapi hal-hal s epe ti ini seseo ang ha us te lebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk mengh inda inya. Sabda abi saw. Setiap meninggalkan usaha dengan dalil tawakal tidak dibena kan dala m agama Islam.

116 9ó s u 7s© y • 9øÎu y Ï ã ã 4 n î tÍ s } Î s × y Ï s š É u %ρ '#ÜèΒ /ρ $γ©ρ ã ’?tã πƒρ% Å s u ã | ö F $ y ÷ s Ÿ ¨ Î s Í " era a anya ta yang Kami telah mem inasa annya.S. manusia uny a usaha." (QS. ita henda nya menerim a dengan la ang hati hasil-hasil yang ita er leh.Hajj: 45-46) Dalam usaha untu menca ai suat u tujuan juga harus di erguna an si a tawa al. ialah hati yang di dalam dada. ma sud hati memelu gunung a a daya ta ngan ta sam ai atau alaulah ail anjang sejeng al. ma a (tem -tem ) ta itu r h menutu i ata -ata nya dan ( e era a nanya ula) sumur yang telah di tinggal an dan istana yang tinggi. teta i yang uta. ang etiga. jangan se erti e atah. Tuhan unya uasa. ita harus te un. Ma a a a ah mere a tida erjalan di mu a umi. ang ertama. dan hati-hati. Al. janganlah laut henda di d uga. Kalau sudah demi ian erla u e atah. lalu mere a mem unyai hati yang dengan it u mere a da at memahami atau mem unyai telinga yang dengan itu mere a da at mend engar ? Karena sesungguhnya u anlah mata itu yang uta. durrahman. dan henda nya ditem uh segala ersyaratan yang di utuh an. ita harus mengu u r emam uan ita. yang endudu nya dalam ead aan zalim.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ C $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ £ ¢ . ang edua. teliti. asal syarat yang ertama dan edua itu sudah ita enuhi. ccrmat.

etentuan yang asti erla u atas tia -tia ma hlu . dan amal e ada ta dir dan e uasaan-Nya s etelah usaha dijalan an Menurut emam uan.atas yang telah ditentu an seja zaman azali. sesuai dengan atas. Sedang an menu rut istilah. Tawa al artinya menycrah an d engan i hlas segala er ara. dan Qadha artinya e utusan. Qad ha artinya e utusan yang telah erla u menjadi enyataan atas tia -tia ma hlu sesuai dengan ilmu serta Qadar seja zaman azali.117 Menurut ahasa Qadar artinya u uran. durrahman. sert a mem unyai arti yang tida jauh er eda.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ C ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ¢ . t awa al itu harus diddahului dengan i htiar arena tawa al tan a disertai usaha a dalah eliru. i htiar.S. Qadar artinya etentuan. Hu ungan antara i htiar dan tawa al. Hu ungan antara Qadha dan Qadar adala h dua hal yang tida da at di isah an arena saling mengisi dan meleng a i.

Qadar g. I htiar c.118 erilah tanda silang ( ) ada huruf a. d atau e sesuai dengan jawa an yang te at ! 1.. cita-cita c. c. Se ut an sifat yang tim ul se agai tanda sese rang yang menghay ati Iman e ada Qadha dan Qadar! 8.S. a. Qadha d. Tawa al 2. Se ut an a a yang dima sud Qadha dan a a ula Qadar! 3. . Qadh a menurut ahasa artinya . Qadar ... d. Rencana . Nasi 3. Da at an sese rang memilih ta dirnya! 6. Qadha d. elas an hu ungan antara Qadha dan Qadar! 4. Pr gram e. jelas an! 3.. a. Se ut an macam-macam Ta dir! 5. Sesuai ah er utus asa dengan ajaran eriman e ada Ta dir. Musyayyar c. I htiar f. tujuan e. Qadar a. Nasi 2. Uji Pemahaman K nse : elas an istilah eri ut ini : a. (QS. elas an a a yang dima sud dengan eriman e ada Qadha dan Qadar! 2.. Pasangannya c. u uran 5. u uran durrahman. cita-cita c.. etentuan d. La uh MahfudzMu ram ..Ag SMA Kelas II ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¥ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ $ " ¢ ¡ C ' ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $¢ ¢ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¡¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¢ £ ¢ ¥ . Qadha ... I htiar dan Tawa al! 7. Rencana .. Mu hyar h. Pr gram e.. K etentuan yang erla u terhada semua ma hlu nya dise ut . Mualla e. a. nilainya 4. nnya d. Qadar menurut ahasa artinya . elas an hu ungan antara Ta dir... u ura menci ta an sesuatu menurut . I htiar c. a. Al-Qamar ayat 49) Artinya : Sesungguhnya ami telah d. etentuan egunaannya e. tujuan e. Uj i Kemam uan Mengurai an K nse : 1.. Uji Pengetahuan Pilihlah jawa an yang diangga ali ng enar dari sen yang ada! 1.. Sutu rencana yang diteta an di Lauh Mahfudz te ntang ma hlu dise ut . entu nya .

a. entu tu uh dise ut ta dir . dinama an ta dir . mualla . erta wa al . eriman e. Nasi d.. rajin erusaha dan antang menyerah . . Kejadian ini menyata an ahwa manusia har us .. sughr 7. mengu ah nasi suatu aum. u r c. warna ulit. a...119 6. sa ar 9. Ta d ir yang da at diusaha an. mati. i htiar c. Ar-Ra du:11).. tamu terse ut tida menam at an untanya arena dia atanya ertawa al e ada .. sughr 8. se erti mau andai. ya in dan ercaya diri d. asrah menunggu ta dir durrahman.. erilmu . (QS...Ag SMA Kelas II ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¢ " ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡¡ ¡¡ ¢ " ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¡ ¢ £ ¢ ¢ A .. ya in d. a.. u r c. Pada suatu hari Rasululla h edatangan tamu yang mem awa unta. manusia dalam hidu disuruh . Di antara eistimewaan eriman e ada Qa dha dan Qadar adalah se erti yang dise ut an eri ut. se elum ertawa al. tawadhu’ 10..S. rendah hati dan tawadhu’ e. a. aya. erwawasan luas c. Mu ram e. Mu ram e. se erti lahir. ecuali . sa ar c.. eri htiar d. mualla .. a.. Ketentuan yang tida isa diu ah. Pasrah e. Nasi d. selamat. erdasar an ayat di atas. sehingga aum mer ah eadaannya”.

a ya e aku a i .2 Menam il an c nt h-c nt h ersatuan dan eru unan 9.a mu mi e pe a maka amaika ah a t a a ke ua ya. a aima a sese a atau a sa e uat pe satua seme ta a ke amaia a pe sau a aa ti ak isa iciptaka .” e as ahwa pe sau a aa me ye a ka a apat e uat amai a e a pe amaia maka pe satua a kesatua umat aka isa ju a kita wuju ka . 0 u ahma .1 Menjelas an engertian ersatuan dan er 9. seca ra umum dise ut u huwah Islamiyah yaitu ersaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegas an dalam firman QS Al-Hujarat : 9 ’?ã $ϑγ1‰n) Mó/ β*ù ( $ϑκ] t/ #θs=ô¹ ù #θ=tGG%# ⎦⎫ΖΒσϑ9# ⎯Β β$G ←$Û β)ρ nt y ß y ÷ Î ô t t ås ÷ t ( ß Îô ô u ! s Î s $ Ì ø # nÎ u þ Å s 4 ® y È ö s É© ( èÏ s s 3 t ÷ W $ ∩®∪ ⎥ ” Da jika a a ua a a i a .3 Mem ra ti an ersatua n dan eru unan Pengertian ersatuan dan eru unan Dalil Na li ersatuan dan er u unan C nt h ersatuan dan eru unan Keuntungan ersatuan dan eru unan Perila u yang mencermin an ersatuan dan eru unan Persatuan dalam ajaran Islam secara umum dise ut i hwan yaitu ersaudaraan.120 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 9. ika sa ah satu a i ke ua a itu e uat a iaya te ha ap a ya ai maka pe a i ah a ya e uat a iaya itu sehi a a itu kem a i kepa a pe i tah . maka amaika ah a ta a ke ua ya e a a i a e aku a i ah. Sesu uh ya me yukai a . SM Ke as XII ( ¢ ( 3   3  $ 3 3 (3   ¢ 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 3   ( 00 3 ( 0 3   ( ¢ 3$0$ 3 $ (   3 03 3 ( ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   3 3   (   03 ( 3 ( 3 3 ¥ 3 (   ¢ 3  $ 3   3 3 ( 3 ( 3   3   3 3 ( 3 ( ( 0 0 ( 0     ¢ 3 3  $ 3 ¢ 0 ( 0  03 3 3   3 ¢ 3 ( ( 3$0$ ( ( 0 3 3 3   ( $0$ 0 3   3 3 ¢  ¢ $0$ 3 3 0 3 3 (   ( ¢  ¢ 3     ¢ 3 3  $ 3  $   ( 3 3$0$ B   " ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ § ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ § ! ¡ 3 3 ¢  ¢ (   ¢  ¢  $ 3 0( ¢ 3 0 3 3 ¡ (   ! ¡ ¢ ¡ ( $ $ ¡ 3 § ¢ ¡ 3 3 3$0   ( 3 ¢ 3 ¢ 3 $ ( 3   3    (¢£ ¡ ¡ . jika a itu te ah kem a i (kepa a pe i t ah ).S. Ta pa pe satua a aka mu ah e ti ak seme a -me a te ha ap sesama ahka te ha ap ya se ama seka ipu . Mem iasa an u unan : erila u ter uji : 9.

a i a ai ya aka mu ah i ea isasika . sa i me isi. a ta a se a ia ya satu e a se a ia ya ai ya sa i me uatka ". Pasti pe satua itu ah ya ija ika asa a i pa a ketah a a . Ha i i apat i ihat a am se uah ha is ya e u yi: " ahwa umat Is am a a ah a aika se uah a u a . Da am pe em a a ek mi a i a sa a e a a.e a a Is am a e a a. me ika. umat Is am i e a ai e a a aka me asa te pa i u tuk kepe ti a e sama. Semua mus im ya a a i u ia . aka mem e ika ja a ke ua a i ya a i kesu ita . apa i a pe satua itu a a. i ai Pe satua kat i a Makmu . pe i ika . ketaha a .121 0    (¢£ ! ! 3 0 0 3   0   3 3 3 3 ¥ 3   ¢   3 ( 0 (! 0   3 3 ¨ 0 ( ! 3 ( 3 ¥ 3 3 3 ¢ 3   0 3   ¢ 3 (  $ 3   3   3 3 ( 0   3   3 3   0   (3 3   ¢ 3 3 3 3 0 3     3   3 0 0 ¢  ¢ ( 0 3 (   3 ( ( ( ( 3 ¢ ! 0 3 ( 3 30 (3   3   ( 3 0   ¢ 3 3 ( 3 3 0 ( 0     3 33 0 0 ( ¢ 0 3 ( 3   3     ( $0 ! ( 3   ¢ $ ¢ 3 ¢ 3 3   3   3   3 3$ ( 3   ¢ 0 0     3 3$0$   3   ( 3 ( 3 ( 3 0 ( 3 0 3 0 3   ¢ 3 33   ( ¢   0 3 0 3 ¢   0 0   ¢ 3   ¢ 3 3 0 3 3 3 3 3 0 ( ( 33 0 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 ¢ ( ¢ ¢0 ¢ 3 0 0 0 3 ¥ ( ( ( 3 ¢  ¢ 3 0¢ 0 $ 0( 0¢ 0 ( 3   3 ¢ ( ¢ ( ( ( 3   (   3 3   3 3 ( ( ( ( 3 ( 3   ( 0     3   (   ¢ 0 (   !   ! 3 ! ¢ 0 0 $ ! ( 3 3   ( ( (   ¢ ( 3   ¢ 3 3   0( 0 0 3   3$ 3  3 ¢ 3     3 ¢¢ ¨ 3 ( 0 0$ 3 3   3 3 0 3    ¢ ( ¥ (   ( 3   0 0 0   3 3 3   ( 3 ( ( 3 ( 3 3 ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3 3 0 $ 3 ( (3 $ 0 0 3$ 3 3   3   0   33 3 ( ( 3 ¢ ( 3 03 0 0 3 3 0   ¢   3   3     ¢ ¢ 0   3 3 3 3   3 3 ¢ 3   3    3 3 ¢ 0 0   (   3   3 3   3 ( ( 3 ( ( 3 0( 3 3 0 3   3 3     3 3 3 3 $( ( ¢ 3 0( 3   3   3 3 3 ( ¢ 0 ( 3 3 $ ( 3   3 3   3 ( 0   3 ( (3 3 ( $ 3$ 3 ( ¢ 0 3   3 ( 3 (3 0 0     3 3 3   ( (3 3 3 ¢ 3 ( ¢ 3 ( $ 3 3 0 3 ¢ 3 0 3     ¢   $ ( ( 0 3 0 $   ¢ 3 3 ¢ 3$ 3$ 3 3 ¢ 3 ( ¢ ¢ ( ( 3 0( 0 3   3 $ 3$ 3 3 ¢ 3 3 ( ¢ 0 0 0 0   ¢ 3 ¢ 3   3 ( 3 ( ¢   (0 3 0( 3     3 3 ( 3 ¢ ¢ $ 3$ 3 3 ¢ 3   ( 0 $ $ 3 33 0 3 ( ¢ 3 ( 3 3 3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( ( (3 0 0 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 ( (   ¢ 3 0     3 ¢   3 ¢ 3     3 3 ( ( ¢ !   3 3 ( 3 0 ¢   3 0 3     3   ¢ 3 3 (   3 0 0 0 0 0 3  3   0 3 0 (   3   ¥ ( 0   ¢ 0 3 3 3   3   3 ¢  ¢ 3 ( (3 3 a. a eke ja sama. Pe s au a aa ya emikia aka sa at esa a i ya u tuk mewuju ka pe satua a am u ia Is am. a i Kepe ti a a i Kepe ti a sa a ama a am a ka Me uju Masya a a Du ia Is am Seca a Kese u uha SM Ke as XII Da am kehi upa e a sa. Se a ai k sekue s i is a i aja a itu mem e ika ampak pe satua a i kehi upa umat Is am. Da am aja a Is am se e a ya k sep pe satua te ah a a. sia. s sia .e a te wuju a am suatu ha sa ya e a a a am suatu e a a. a i umat Is am.e a a ya may itas pe u uk ya e a ama Is am. pa i a pe satua su ah apat iwuju ka . Se a . Demikia ah. pe satua me upaka sc i kekuata ya pa i ampuh. s sia . aik i f ika. upaya pe t ama ya i akuka a a ah pe satua te e ih ahu u. Demikia pu a a am ha is ya ai : "Da a a siapa mem e ika ja a ke ua a i sau a a ya sesama mus im. u a me upaka a kah me uju te cipta ya a atu Tayyi a tu wa a u Gafu . Mema pe sau a aa ka a ti ak mesti aka mewuju ka pe satua . pe satua ha us i a a me a ui ja u i te te e ih ahu u. Demi kemajua umat sec a a kese u uha . pe i ika . etapa pe ti ya pe satua a am suatu a sa a am a ka me esta ika kehi upa ek m i. u tuk mempe kuat Is am. i ma a pe t a itu sa at ipe uka i ha i kiamat" . Suatu a sa ya ti ak c satu aka su it me em a ka ek mi ya. aka mu ah a am me em a -ka ek mi. e a a aka kuat apa i a pe satua a sa ya te jami . Tetapi. Tetapi. a ama. pe satua a a ah u su y a e ih mi a . a am i a ketaha a . maka aka mu ah iajak k mp mi. ataupu ust a ia a a ah e sau a a. umat Is am ai ya aka me asa sakit pu a. a am k isi a sa ya e satu. y aitu setiap a ya e ima a a ah e sau a a. e musyawa ah u tuk sa i mem a tu. aka   0 0 3 Pe a a Pe satua ia Umat Is am a am Pem a u a a Mempe taha ka e a a I 3$ (3    3 3 3 ( 3 3 3 ¢ ( es   3 3   . Da am i a ek mi a pe i ika pe satua me upaka u su ya mi a . ketaha a . Ketaha a e a a ak a e ih esta i jika pe satua akyat ya te us e ja a . pa i a satu umat Is am isakiti. a ai se a ai ya sehi a e a wuj u pe satua a am se a a aspek kehi upa aka me uju masya akat ya a i makmu ya i i hai eh .S. u su pe ta ma ya me uku a a ah pe satua . Demikia pu a a am pe em a a pe i ika . Pe e apa aja a -aja a itu aka mem e ika ampak p sitif. i ai Pe satua u ahma . Se a ka se a ai wa a e a a ha us me a a pe satu a u tuk mempe kuat a sa a e a a. pa i a pe satua e a . maka e a a. Ti ak mu ki suatu pe ce aia aka me upaka a asa kekuat a a am pe taha a . upaya me ciptaka pe em a a a am i a ek mi. maksu a hakik at pe sau a aa i a am Is am a a ah se a ai uju t m ak a am pe satua .

s sia . Da am se i ta ah ai . aik a am i a ek mi. yak i me u aka ahasa pe satua yaitu ahasa I esia e a aik a e a isetiap aca a esmi a ima a saja kita e a a. Satu sama ai sa i me ha ai a me a ah. sese a ya ma kepa a se ta me aksa aka se a a pe i tah. Ka e a a ta a ya satu e a ya ai ya me as a e ta u jawa atas te wuju ya kekuata a ketaha a itu. 3. SM Ke as XII se a Mus im e a . p itik.122 3 ¢ ¢ (¢ 0 0 3   3 ( 3   ¢ 3  $   ¢   3 ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( ¢ 3 ¢  ( 3 0 0 3 3 3   3   3 3   3 ( ¢   ¢ ( ( 0 0   3  $ 33   ( 3 § ¢   3 ¢  $ 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 0 3   ! ! !¨4¥ ! ¨4 ! ¨4 ( ¢   3 ( ( 0 $ 3 3   3 0 3 3$ (3 0 00 3 3   3 ( 3 3 ! ( ( ¢ 3 3 3 3 ( ( "   3 ¢ 3 0 3 ( 3   3 3 3 0   3 3 (   3 3 0 3 0 3   0 3   3 3     3   3 3 3 3   ( ¢ ( 3 0 0 3   3   3 ( 0 3 ( ( 0 0 0 3   3   3 0 3  $ 8 ( ( ¢   3   ( 3   3 3 (   3 3 (  $ ( ( ( " 30 ( ¢  3 3 0 3 3   0$ 3 3 ( 0 (   ( " 0 0 3 3 3   ( ( ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3   3   3 ( 3 0 0 ( (0 ¢   3 3   3 3 ( 0 ! 3 0 ( 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 ( 3 (     3 (   ¢ (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 ( 3$ (3 3   3 ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 0 3   3 3 3   3 ( 3 ( ¢ ¢   3 3 3 3 3 ( 3   3 3 ¢   ¢ 3 0 3 3 3 3 (   0 3 ( 3 3 0 ( 0 ( 0 3 (   0 3 ( 3 3   ¢ 0 ( ( ( ¢   ( 3 3 3 ( 3 3(   3 3   ¢ ¢ 8 0 ¢    33 0 3 3 3 ( 3   3 3   3 ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   0 ($ 3 3 3 ¢ 0 $ 0$ $ 3 0 3   3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( 3 3 ( (3 ¢ 33 0 3 3 3 (   3   3 ¢ 3 0 3$0$ 3 3 0 ¢ 3 ( 1. pe i ika . y ak i ima a saja kita e a a i ta ah ai i i kita mem a u a mem a tu sau a a-sau a a ya me a ami kesu ita a ya itimpa musi ah i ma a kita tempati seca a a i a ma usia. Te cipta ya pe satua a kesatua . Da am se i ucapa sa am. Me um uhka ukhuwah Is amiyah ya kuat a 3 ke uku a umat i I esia. sa i mem a tu. kasih saya sesama ham a atau e ih te as ya sesama a ima .S. 4. De a m a pe satua itu ah upaya me uju kekuata a ketaha a u mat aka mu ah i ea isasika . a ai se a ai ya.e a e i te tu p i a i ya at aik a te sesama ham a sau a a ua se a aima kete a a ha its i Mus im me upaka uku sa at e ahaya a pe sau a aa . 4. ya mempu yai kha isma ti i. eh se a itu. umat Is am i se u uh u ia aka me ja i umat ya satu. Sa ah satu ci i a e ima ia ah a a ya asa kasih saya se a aima a sa a a i v saw : ( ) “Ti ak e ima sese a i a ta a kamu sehi a ia me ci tai a ia me ci tai i i se i i”(H . K UKU I T UM T G M Sikap hi up Mus im a p i a i a a ah ma ifestasi a i ima ya. uma t ya e wi awa. De a emikia apat ikataka ahwa pe yakit ya a am kehi upa e masya akat ia ah hi a ya asa kasih saya Itu ah sa ah satu se a ia kat ya pa a utusa a itu pu ya ma usia e a ama. yak i tetap sa i me h mati a me ha ai pe e aa a i ah. amai pe uh keke ua aa . Mempe kukuh a i ah a keyaki a k epa a ah . pe taha a . De a emikia . Da am se i ahasa. P estasi semaki me i kat ka e a a a ya sa i mem a tu. a ah se a ya pe ti sa i me . u ahma . 3¢ 3 3 3   ( ( ¢    3 ( 3 ( ¢ 0 0 3 ( 3 ¢   3 ( 3   3 3 ¢ 03 3 0 3     3 3 3   ( 3 3 3   33 0 3 ¢ 0 ¢ (   0    (¢£ ! ! 3   ¢ 3 3 0 0 3 3 ( ¢ ¢ 0 0     ¢ 3 ( 3 3   ( ( 3 ( 3 3 3 ¢   (3   3 3 3 ¥ ¨ $ ( 3     3 ( 3   ¢ ( . a mampu me u jukka ya te aik a i u ia. Me ja i asa kesetiakawa a s sia . Da am se i t e a si a i ah. 2. e ih a i itu a a ah e ta u jawa a am se a a aspek kehi upa umat Is am i se u uh u i a. 3. pe uata a tata hi up ya sa puji. ukha i a Mus im) Me u ut atas. a ti ak memaksaka suatu a ama kepa a a ai . 2. a eke ja sama a ta a satu e a ya ai ya. ka e a u usa a ama u usa a a ah u usa p i a i a am Is am “ akum i ukum wa ia i ” Hikmah pe satua atau Ukhuwah Is amiyah a a ah : 1. sehi a suasa a ke e samaa te ce mi te t am. yak i me u aka ucapa sa am “Se amat pa i” atau ya sesama M us im e a ucapa “ ssa aamu’a aikum” isetiap pe temua . Macam a Ca a me i katka Pe satua atau Ukhuwah Is amiyah : 1.ya su ah a a aka ihiasi e a cahaya ima .

Demi ianlah sifat-sifat mere a dalam Taurat d an sifat-sifat mere a dalam Injil.” adi jelas ahwa cara mela u an eru unan terhada seagama yang di ra ti an leh Rasulullah saw dan ara saha at serta rang Mu min. se a aima a te te a a am fi ma QS.‘ Νγ1 ? ( ΝηΖ÷ / ™$Ηq‘ ‘$ 39# ’?tã ™#‰©& …μèΒ ⎦⎪%!#ρ 4 !# Αθ™‘ ‰ϑtΧ Y £ ß Y © â ö ß nø t $s ç u ts ç tô y t ÷ ? ö t È Å M $ Î ö à ès t u Ï u ö − $ Î ’?ã “θF™$ù á=óGó™$ # ‰tãρ 3 ‘$ 39# Νκ5 áŠó‹9 í#‘“9# =fèƒ ⎯μÏ%θ™ ∩ ®∪ $ϑ‹àã # _&ρ ο óΒ Νκ]Β Ï t — ô ru t Ï “Muhammad itu adalah utusan dan rang. Al-Fath : 29 #‰∨™ $è. yaitu se erti tanaman yang mengeluar an tunas nya ma a tunas itu menjadi an tanaman itu uat lalu menjadi esarlah dia dan teg a lurus di atas nya. senada dalam erfi ir 3. menjanji an e ada rang.rang y ang eriman dan mengerja an amal yang saleh di antara mere a am unan dan ahala yang esar. tanaman itu menyenang an hati enanam. maka sun uh ia telah e untun .123 ( ) “ ama a a ah asehat” Is am mem e ika asehat kepa a umat ya ahwa sesu uh ya ke hi upa u ia ha ya ah seme ta a a me upaka pe mai a ya mempe ayaka .a ya e a a a am kesesata .enanamnya are na henda menjeng el an hati rang. se a aima a sa a asu u ah : 3 3 3 ¡ ¡  ¢ ( ¡ $ ¡   ( $ (  ¡ ( ( (    ¢   ( (     ( ¡ ¡ 00 0 3 3 ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ 3 3 ¡ ¡ ¨   3 3 ¡ ( ( ¢ $ ¢ ¡   ( ¡ ¡ ¡ ¡ 5 3 3 ¡ 0 3   3   !   3 (   3 0 3 3   ¢ ¡ ¡ ¡   ¢ 3 0$ ¢ ( ¡ $ ¢ ¡ ¡ ( ¡   ¢ ' ¢ $ ¡ $ ¢ ¢ ¡ ¡     ¥   $   (  ¡¡ 0 3  $ ( (   ¢ 3 0  ¢ ¢ ( 3 ¡ C ¡ ¡ ¢ ¢ ¡  ' ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ 0     3 0 ( 3 3 ( 3 3 0 ( ¡   ¢ ¢ ¡ ¡ $      ¡ ¡ $ ¡ $ 2 ¡ ¡ ( ¡¡ ¡ ¢ ¢ ( ! ( ¡ £ ¢ § 7 ' ¡ a i a . yaitu : 1. fi man alam Q . teta i er asih sayang sesama mere a.Ag SMA Kelas II  ¡ 3  $ ¢ $ ¡ ( ¡ ¡ ¡ Is am se a ai a ama ya i awa eh a i Muhamma me upaka asehat .rang afir. Dan sesun uhnya pa a ha i kiamat saj alah isempu nakan pahalamu. Seirng ita menya si an emuduran umat Islam arena umatnya tida erani menega an e enaran dan tida tegas terhada rang afir. a an siapa ijauhkan a i ne aka an imasukkan ke alam su a.” Ke ukunan inte n umat e a ama su ah ilaku kan sejak zaman Rasulullah . rang Muslim justru durrahman. amu lihat mere a ru u dan sujud mencari arunia dan eridhaan-Nya. seirama dalam lang ah untu me ncari arunia dan ridha-Nya.rang yang ersama dengan dia adalah eras t erhada rang. asi h sayang seama Muslim 2. tanda-tanda mere a tam a ada mu a mere a dari e as sujud. i Im a : 185 t y ô ã y s Ï y uÉ ø$ t ö t ö à u ã é š ⎯ã y“m— ⎯ϑù ( πϑ≈Š)9# Πθƒ Ν2‘θ_& χθùθ? $ϑΡ)ρ 3 “Tiap-tiap yan e jiwa akan me asakan mati. Kehi upan unia itu ti ak lain ha nyalah kesenan an yan mempe ayakan.S.rang afir.

Padahal yan g ter enting dan termulia di sisi ualitas eta waannya. ma a tu unla wa yu untu menegas an pe stiwa te sebut QS. a u tida a an menyemba apa yang amu s emba . Manusia Ind nesia wajib saling menyay angi dan tida be buat deng i dan dendam.124 mem ertajam erselisihan aham antarsesama Muslim yang ersifat hilafiyah dan i adah sunnah. seminggu beliau diaja be ibada dengan me e a ang afi . saling meng mati dan saling meng a gai. idup u un dan be t le ansi tida be a ti ba wa aja an agam a yang satu dan yang lainnya dicampu adu an. Dalam e idupan bangsa Ind nesia yang me de a dan be Pancasila. te tib dan damai. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia a us pe cay a dan be taqwa epada Tu an Yang Ma a Esa. Sesunggu nya ang yang paling mulia di anta a amu di sis i iala ang yang paling be ta wa di anta a amu. al itu a a n mewujud an pe i e idupan yang u un. Itula yang menandai ita idup be agama dan pecaya te adap T u an Yang Ma a Esa. usa a mema sa an suatu agama tida dibena an. tida mung in a ena ubungan beliau dengan me e a dalam emasya a atan (muamala /s sial) suda te jalin inti m. g SM Kelas XII     ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ $ F   F F ¡   ¡ $     F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F    $   ¡ ¡   F ¡ $ $   ¡ F ¡  ¡ 6     1 ¡ F ¡ F ¡ 6 $ F F ¡   F ¡   $     F ¡   ¡$ ¡ ¡ ¡ F     F ¡ $   F     ¥ ¡  ¡     ¡ F ¡    $ F   F ¡ F     $ ¡   F ¡¡           $   F ¡ ¡     F  F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ $ F $     F     ¡ F ¡  ¡ ! ! ! ¥ ! ! ! ! ¡ ¡   ¡  F F F ¡   ¡    $ ¡   F 6 6   ¡ ¡ $  ¡ 6 ¡     ¡ ¡  $ ¨ Î ( þ è u y t Ï Ÿ Í ! t s u \ ã ä ö ä ù y y u 4 s é u 9 s iÏ ä ø n y ‾ Î $ y Ï ö ä t t ò ” ai manusia. Sesunggu nya Ma a Mengeta lagi Ma a Mengenal. ya ni Islam. Pe i e idupan agama yang u un dan penu t le ansi me upa an ce min penga uan a a asasi manusia. T etapi abi tida langsung mene ima atau men la . KERUKU T RUM T ER G M Dinega a ita tida dibena n si ap dan pe buatan melawan atau antiagama dan tida dibena an pa am yang men iada an Tu an Yang Ma a Esa. Dan a u tida pe na menj adi penyemba apa yang bdu a man. e usu an dan mema sa an eya inan ep ada umat lainnya. e dasa an u aian di at as. sesunggu nya Kami mencipta an amu da i se ang la i la i dan se ng pe empuan dan menjadi an amu be bangsa bangsa dan be su u su u supaya amu s aling enal mengenal. dapatla disimpul an ba wa manusia Ind nesia wajib menjunjung tinggi pe asaa n dan si ap t le ansi anta umat be agama.” 2. sementara yang durha a terhada di iar an egitu saja. semin ggu be i utnya me e a a an be ibada sesuai dengan aja an beliau. se ingga dengan eadaan yang demi ian itu dapat te la sana pembangunan bangsa. Dan amu bu an penyemba Tu an yang a u semba . Kafi un   ¡ F   ¡ $ ¡ F ¡ ' ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ ¡ ¢ " ¡ ¡ ¡ ¡ $   ¡ F ¡ ¡ F  $6 ¡ F F   F ¡ ¡ F F ¡ ¡ 1 ¡  $ F ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   !       6    $ ¡   1 ! ¡ F   F F ¡ F F  $ F   F ¡ ¡ F F     ¡     ¡ ¡     F    ¡     ¡   ¡   ¡ F ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡   F £ ¢ â β) 4 #θù a ui a i . Al-Huj uran : 13 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰ ≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó “Kata anla : " ai ang ang yang afi . lebi tida mung in.S. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia bebas memelu agama dan be ibada menu ut agama dan epe cayaannya masing masing. firman dalam QS. al te sebut pe na dila u an abi Mu ammad eti a ditawa an le umat n nMuslim untu saling be gant ian be ibada . i a mene ima. Dengan t le ansi te sebut di a ap an te wujudnya etenangan.

dan ulil am i di anta a amu. a ul dan uma a (pemimpin) dianta amu. ta atilah dan ta atilah Ra ul ( ya). ma a em bali anlah ia epada (Al Qu an) dan Ra ul ( unnahnya).Ag SMA Kela XII         ¡ ¡ ¡   F 6 ! F     ¡ $   ¡    ¡     © ¡     © © ¡   ¡ F F   F   F   ¡ © © ¡ ©   © F ¡       F F ¡ © ¡     16 !   ©   ¡   6 F ©   ©   ¡   ! ¡ F ! ! ! ! ¥ ! !   ¡   $ ! F ¡ ©   F ¡  ¡ ¡F © ¡        F     ¡¡ F   ¡   ©   ¡     ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ©     ¡   ¡   © © ¡¡     ¡ F ¡ ¡     F © ¡     ¡   F 6      $ F ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡      ¡ ¡   ¡ F . Untu mula agamamu. alinan e ja ama anta a umat dengan uma ah dalam membina untu mentaati pe intah . ulama membangun mental p i itualnya . Yang demi ian itu lebih utama (bagimu) dan lebih bai a ibatnya. ji a amu bena -bena be iman epada dan ha i emudian. dan untu ula . selama tida meng anggu ita. elama pe atu an itu tida be tentangan dengan ya i’at I lam. KERUKU UM T ER G M DE G PEMERI T Ke u unan umat be agama dengan peme inta dijelas an dalam fi man lla dalam sebua su a n isa’ ayat 59 : ’û Λ⎢ãt“≈Ζ? β*ù ( Ο3ΖΒ Δ{# ’<ρ&ρ Αθ™ 9# #θè‹Û&ρ !# #θè‹Û& #θΨΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ Î ÷ä ô u s Î ” Hai o ang-o ang yang be iman. tetapi masla ibada dan aqida tid a b le dicampu adu an. D engan demi ian e u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i. 3.125 amu semba . Peme intah (uma ah) menyedia an a ana. sebagaimana buti buti Pancasila. Dengan be ibada masing masing itula e u unan anta umat be agama tetap utu dengan menumbu an asa tenggang sa a. Kesimpulan su a te sebut adala masala Muamala ita tetap be gaul a ab. agama u". @bdu ahman. Kemudian ji a amu be lainan pendapat tentang e uatu.S. ulama yang me ngelola a tinya peme intah membangun fi i . Dan amu tida pe na (pula) menjadi penyemba Tu an yang a u semba . tau disebut t le ansi dalam agama ya ni membia an ang lai n be ibada sesuai dengan agama dan epe cayaan masing masing.” Ke u unan umat be agama dengan peme intah te eali a i an dengan mentaati egala pe atu an yang di elua an peme intah.

a ih ayang eama Mu lim 2. a ena u u an a gama u u an adalah u u an p ibadi dalam I lam “La um dinu um aliadin” Ke u unan te hadap eagama yang dip a ti an oleh Ra ulullah a dan pa a ahabat e ta o ang Mu min. Macam dan Ca a mening at an Pe atuan atau U hu ah I lamiyah : 1. Dalam egi ucapan alam. Peme intah (uma ah) menyedia an a ana. yaitu : 1. Dalam egi tanah ai . Dalam egi baha a. ya ni tetap aling mengho mati dan mengha gai pe be daan aqidah. dan tida mema a an uatu agama epada o ang lain. ulama yang mengelola a tinya peme inta h membangun fi i . Ma alah Muamalah ita tetap be gaul a ab.126 ela bah a pe auda aan menyebab an o ang dapat be buat damai dan dengan pe dam aian ma a pe atuan dan e atuan umat a an bi a juga ita ujud an. ya ni m engguna an baha a pe atuan yaitu baha a Indone ia dengan bai dan bena di etia p aca a e mi dan dimana aja ita be ada. tetapi ma lah ibadah dan aqidah tida boleh dicampu adu an.ya. 3.S. 4. enada dalam be fi i 3. 2.auda a yang mengalami e u litan dan yang ditimpa mu ibah di mana ita tempati eca a adil dan manu ia. Dalam egi tole an i aqidah.Ag SMA Kela XII   © ¡   ©© © ¡¡ ¡   ©       © ¡   ©         © ¡     ¡   © ¡ ¡ ©     ©     © ¡ ©   ¡ ¡ © ©   ©     ©     ¡   ¡ ©   © ¡       © © © ¡ © ¡   © © ¤ ©   ¡¡ ¡ © ¤   ¡ ¡ © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ©   © © © © ¡ ¡©   ¤ © ¡ ¡ ©     © © © © © ¡     © ¤ ¡ ¡ ¡ © © © ¡ © ¡ ¡   ©   ¡ ©     ¡ ©   ¡ © ¡ ©     © ©   ¡ ©    ©¡ ¡   ¡ © ©  ¤ ©   ©   ¡ ©    ¡ ¡ ¡ © ©     ©          ¡   . ya ni dimana aja ita be ada di tanah ai ini ita membangun dan membantu auda a. ulama membangun mental p i itualnya. De ngan be ibadah ma ing-ma ing itulah e u unan anta umat be agama tetap utuh deng an menumbuh an a a tenggang a a. ebagaimana buti -buti Panca ila. @bdu ahman. Ke u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i . ya ni men gguna an ucapan alam “Selamat pagi” atau yang e ama Mu lim dengan ucapan “A alaamu’al ai um” di etiap pe temuan. ei am a dalam lang ah untu menca i a unia dan idha.

Ag SMA Kela XII   7..127 6. mengenal       ¡     ©   ¤ ¡ ©   ( QS. a. Uji Kemampuan Mengu ai an Kon ep : 1. Uji Pemahaman Kon ep : ela an i tilah be i ut ini : a. Ali Im an:103) ! ¡ ©   ¡   © © ¤ ¤   ¡   © ¤ © ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡     ©   ©¡ ¡ © ¤   ¡   © © © ¡ ©   ¡ © ¥ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡   ¡   ©   ©   ¡ © ¡ © ©   ©   ¤ ¡ © ¡     ¤ ¡ ¡   ¤ ©   ¡ ¡ ©   © ¡     © © ¡ ¡      ©   ¡ © © © © ©     © ¡ © ¡ ¡  © ¡   ©   ©   ©     ¡¡ ¡   ¡   ¡ © ¡    ¡ ¡     ¥   e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a.. a. Memuji e . gunanya adalah aga me e a aling . Tuli an a ti ayat @bdu ahman. agaimana me ujud an u hu ah d alam ehidupan? 9. membia an me e a be ibadah e uai dengan epe cayaannya c.S. Shohibah 2. Dalam u ah Al-Huja at. Apa hu um menuntut ilmu dalam I lam? 10. Tole an i e. mencaci a. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1. Silatu ahmi c.ahl:7 4.. Ma’unah e. Ta amuh d. Uji Pengetahuan Pilihlah ja aban yang d ianggap paling bena da i op en yang ada! 1. Sebut an 3 e u unan yang ha u dibina dalam be gama! .. Al-Ma’un: 4 b. menga ui bah a manu ia mempunyai ebe agaman. Al-I hla : 3 d.aa : 5 e. SARA b. Untu mu agamamu dan untu u agama u. adalah te je mahan da i u ah .. Mengapa tole an i dipe lu an dalam ehidu pan? 3. Dalam I lam tida ada tole an i dalam ma alah Aqidah. Ta amuh c. hal ini ditega an dalam AlQu ’an u ah ? 5.. a. d. Al-Kafi un: 6 c. Dibidang apa aja tole an i dibina dalam ehidupan? 4. An..b. be beda c. Sebut an ci i-ci i o ang yang mencintai ilmu pengetahuan? 3.. An.. Menegu b. ali ng mengho mati b. c. U u ah 2. me ncamu adu a an aja an agama d. Dalam membina e u unan anta umat be agama yang tida dibena an adalah ... be tole an i di bidang Mu’amalah 3. tida menda a an agama epada lain agama e. Apa ya ng dima ud dengan i ap tole an i? 2. Stabilita d. U hu ah b. Apa yang dima ud dengan U hu ah I lamiyah? 8.. I tilah tole an i dalam baha a A ab adalah .

Ag SMA Kela XII © ¤ © ©   ©   ¡ ¡ ©   ¡ © ¤ ¤ ¡ ¤ ¡   © ¡ © © ©  ¤ ¡   ¡ ¤ ¡ ¤¤       © © ©    ¤   ¤   ¤   © ¡     ¡   ¡ ¡  ¡ © © © © ¡    © ¡   ©   ¡ © ¡   ¡     ¡¡ © ¡   ¥ ¡ ©   © ¤   ¡ ¡   ©    © ¡¡ © © ¤ ¤ © ¤ . a. a.. Sunnah Mu’a ad 10. Silatu ahmi d. liang lahat @bdu ahman... yang di enal dengan piagam ... hine a Tunggal I a b. Di Indone ia motto yang te enal y ang menjunjung tinggi aja an I lam te ait e u unan adalah .128 5.....S.. Qu ai y e. Madinah d.. Ra e. abi v telah leleta an da a e u unan hidup be agama. Hu um menuntut ilmu agama dalam I lam adalah . Sunnah c. Gemah ipa loh jena e e. be u u. a. Muhammad b 6. Remaja d. Ta’ a un b.. Fa dhu Kif ayah d. U hu ah in aniyah d. Menu ut Ra ulullah b e ajiban belaja bagi manu ia mulai da i ayunan ampai . Hu nuzzan 8. pen iun c. U hu a h c. M a ah b. U hu ah ba ya iyah b. Ta a uf e. Tut Wu i Handayani 7. Hij iyah c.. U hu ah bahimiyah 9. u ia tua e. de a a b . Mubah e.. a. a. U hu ah i lamiyah e. a. Pe auda aan di alangan umat egama di ebut . Fa dhu ’ain b. Pe atuan dan Ke atuan di ebut dalam b aha a agama di enal dengan ....a e anta mala ng-malang putung c. U hu ah athoniyah c. be bang a da lam uatu ma ya a at yang damai.. e ba u i m a a bea d.

Tabzi . I af adalah be lebih-lebihan. Ghibah dan Fitnah Pe ila u yang men ce min an I y of. Tabzi . Tabzi . be megah-megah dan untu dipame an epada o ang lain. A hlaq me upa an uatu i tem nilai yang di embang an be da a an ebai an. Ghibah dan Fitnah Contoh I y of. @bdu ahman. dengan demi ian a hlaq be u aha mencegah ebu u an yang bi a menga ibat an m ala peta a dan bencana bagi elu uh umat manu ia. Ghibah dan Fitnah 10. Tabzi .S. Tab zi . ang membeli uatu ba ang hanya untu be gaya. Ghibah. Menghinda i Pe ila u Te cela : : Po o da i aja an tentang a hlaq yang bai adalah be pe ila u yang e uai dengan pe ila u abi Muhammad yang te puji. Ghibah dan Fitnah Ke ugian I y of. Contoh I af yang tampa nyata dalam ehidupan e ha i-ha i adalah budaya on ume i me atau pema aian ba ang-ba ang ha il indu t i yang melanda ma ya a at Indone ia de a a ini. ya ni : 1.Ag SMA Kela XII     10. Fitnah. Ghibah dan Fitnah 10. bah an memuji emuliaan hlaq abi Muham mad .129 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 10. Tabzi . Tabzi . Pada hal h a ta benda yang dibelanja an epe ti itu tida a an memba a be ah bah an a an m endatang an bahaya dan malapeta a. Tabzi . Ghiba h dan Fitnah Dalil aqli I y of.1 Menjela an penge tian I y of. ya ni be gunjing 4. I af ya ni be lebih-lebihan 2. Ghibah dan Fitnah dalam ehidupan eha i-ha i Penge tian I y of. ya ni menuduh o ang lain be buat ebu u an untu menjantuh an eho matannya.3 Menghinda i I y of. Ghibah dan Fitnah dan be u aha menjauhinya ¡   © © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡  © ©¡ ¡ ©     ¡   © ¡     ©   © ¡   ¡© ¡    © ©       ¡ ¡ ¡ ¤ ¡     ¡  © ¡ © ¡   ¥ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡   § ¡   ¡       ¡    © © ¡¤   ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ ©   ©   ¡ © © © ¡   ¡ © © ©       ©   © ¡ ©       © © ¡ © ¡ ¡ ¡         © ¡       ©       ¡   ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡   § ¡ ¡   ¡     ¡   ¡      ¡ ¡ ¡          ©   § . ya ni bo o 3.2 Menyebut an c ontoh pe ila u I y of. e i ut ini a an dibaha menga nai bebe apa a hlaq yang te cela. Tabzi .

Dan er uat ai lah e ada dua rang i u. Sesungguhnya tida menyu ai rang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai o a ng-o ang yang sombong lagi membanggakan di i. se ingga unci unci tempat pe benda a aan a tanya anya bisa dia ng ut le ang ang uat. Al-Qa ha h ayat 79 : $Ψ9 M‹=≈ƒ $‹Ρ‰9# οθŠs9# χρ‰ƒ ƒ ⎥⎪%!# Α$% ( ⎯μF⊥ƒ— ’û ⎯μΒθ% ’?tã l ‚ù s | øn t u÷‘ $ n4 uy “Ma a elua la Ka un epada aumnya dalam emega annya.rang yang s m ng dan mem ang ga. i nu sa il dan ham a sahayamu. ari . teman sejawat.Ag SMA Kelas XII ¢       ¢ ¢ ¢   F      $6 ¢ $ © 6     ! $ $     ¡ ¡ ¡ 6       F F $ $ F ¡  $ $       ¡ ¡ 6     ¡ ¡!6   F   F   F ¡    $ F ¡ ¡ ¡ ¡ 6      ¡ F     ¡ $ 6 $ ¡  $ ¡  ¥ F ¡ ¡ $ F © $ $ ¢ ¢ $ ©   ©   ¡ ¡   $ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡     © ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¢ ¢ ¡ ©    ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ©   F ¡ ¡ ¡  $6  $ F     ¡ ¡   F ¡ ¡ F     $   ¡   © F ¡ F     ¡   F F ¡ $ ¡ ¡ F      ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ F . Ki ah te ebut ce ita an embali dalam QS. Ia te ubu dengan a tanya idup idup be sa ma selu u a ta bendanya.rang mi s in. an tetapi Qa un te lalu membangga bangga an a ta nya.a a. ³@ ωρ !# #ρ‰6ã# | y ø$ ∩⊂∉∪ #‘θ‚ù ω$FƒΧ β%2 ⎯Β =t† ω !# β) 3 Ν3Ζ≈ϑƒ& M3=Β $Βρ — ã s tøè t Ÿ t Ïä Ÿ © $ “Sem ahlah dan janganlah amu mem erse utu an-Nya dengan sesuatu un. rang. Qa un adala ang yang aya aya. tetangga yang de at dan tetangga yang jauh. Contoh itu te dapat dalam i ah Qa un yang hidup pada z aman abi Mu a .angga an diri.S. ana -ana yatim. =t† ω !# β) ( $m Β Ú‘{# ’û —ϑ “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu da i manusia (ka ena sombong) dan janganlah kamu be jalan di muka bumi dengan angkuh. Ia memili i e ayaan yang b anya se ali. Sedang an sifat ta abu dan meny mb ng an di i dila a ng le agama Islam sebagaimana fi man dalam QS. n isa : 36 yang be bunyi: 4 y t uø$u 4 nö à ø$ ’ϑ≈GŠ9#ρ ’1 )9# “‹/ρ $Ζ≈|¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ( $↔‹© ⎯μ/ #θ.” Dalam QS.era at.” @bdu ahman. Ka ena es mb ngan di inya itula menu un an si saan epada Qa un. sesunggu nya ia bena bena mempunyai ebe untu ngan yang besa ". e atala ang ang ya ng meng enda i e idupan dunia: "M ga m ga i anya ita mempunyai sepe ti apa ya ng tela dibe i an epada Ka un. Ia menjadi Ta abu dan meny mb ng an di i. Lu man : 18 juga erfirman : 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ © $ ¨ Î — t t ö F $ Î Ä ô s Ÿ u Ä Α$FƒΧ ≅.130 telah membe i an pelaja an epada manu ia a ibat da i i ap hidup yang be megahm egah dengan ha ta benda.

(QS. dan janganlah kamu menghambu -hambu kan (ha tamu) seca a bo os. dan tida (pula) i i . be foya-foya d an mengelua kan ha ta benda kepada sesuatu yang tidak be manfaat bahkan kepada y ang dapat me usak di i dan o ang lain bahkan membelanjakan kepada yang diha amka n.” Be dasa kan ayat di a tas. Al-Is a’ : 2627 : t Í jÉ ß ø $ ¨ Î ⎦⎪‘‹t6ϑ9# β) ∩ ∉∪ # ƒ‹7? ‘‹7? ωρ ≅‹6¡9# ⎦ #ρ ⎦⎫3¡ϑø9#ρ …μ)m ’1 )9# #Œ Ï #™ “Dan be ikanlah kepada kelua ga-kelua ga yang dekat akan haknya.131 Tabzi be asal da i bahasa A ab yang mengandung a ti be lebihan atau bo os. maka jauhi kalau tidak mau te masuk sauda a-sauda a syaithan. mela ang o ang Islam be sikap bo os dalam penggunaan nikmat . dan adalah (pem elanjaan itu) di tengah-tengah anta a yang demi ian. ka ena o ang Muslim itu selalu sede hana dalam m akanan dan be pakaian se ta tempat tinggal. Pada akhi ayat dilanjutkan bahwa pe buatan itu te masuk pe buatan syaithan. dan janganla be lebi lebi an. yaitu sikap menghambu ka n ha ta pada hal yang tidak be guna bagi di i dan o ang lain dan tidak di idhai oleh se ta bahkan bisa me usak di i dan o ang lain. Sebagaimana fi man S. Menu ut Te minologi be a ti Mubazi yang mengandung maksud.Ag SMA Kelas XII   $     ¢ ¡     @ ¡           ¢   ¢ ¡       ¡           ¡       F ! ¡           F        !         6 F           ¢ ¡ ! F     @         6   F ¢             F           ¡   F ¢   6   ¡ ¡ F F             ¡                         F ! ¡ ¡     ¡      $6              1 £ ¢       . be fi man : ( S. kepada o ang misk in dan o ang yang dalam pe jalanan.” du ahman.S. ma an d an minumla . Islam mela ang bo os dalam hal makan dan minum se ta tempat tinggal. ka ena sebab bo os akan menye et o ang kepada k ebinasaan dan kehinaan. pa aila pa aianmu yang inda di setiap (memasu i) mesjid. Sesungguhnya pembo os-pembo os itu adalah sauda a-sauda a sy aitan dan syaitan itu adalah sangat ingka kepada Tuhannya. Al-‘ af:31) Ÿ ç ‾ Î ( þ è Î ô è Ÿ u ( ç u õ $ u ( è à u 7 É ó e ä y Ï ö ä t Î ( ä è t y u û Í t t ω …μ “ ai ana dam. Be lebih-lebihan d an bo os bukan ka akte Muslim. Sesunggu nya lla tida menyu ai ang ang yang be lebi lebi an. me e a tida e le ih-le ihan . l Fu qan : 67) ∩∉ ∪ $Β#θ% 9≡Œ ⎥⎫/ β%2ρ #ρ I)ƒ Ν9ρ #θù ¡„ Ν9 #θ) Ρ& #Œ) t⎦⎪%!#ρ Y usš Ïs š ÷t t Ÿ u ( çä ø “Dan o ang-o ang yang apa ila mem elanja an (ha ta).

Kalau memang ingin be bela nja juga dan penggunaannya sebenta saja. Dan sesunggu nya i ang yang melampaui batas.” Hadits abi Muhammad da i Abdullah ibnu ma be kata : : : “Di iwayatkan da i Abdullah bin ma ia be kata:” asulullah be temu dengan Sa’ad pad a saat be wud u .” (QS. be si an dan simpan dengan bai dan apabila dipe lu an dapat dipe guna an lag i. pabila ada elebi an uang te lebi da ulu ditabung an s isanya ba u untu epe luan se a i a i. lalu Rasululla menegu . g SM Kelas XII     ¡   ¡ F F   ¡ ¡   ¡ F ¡   ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ $     F ¡ $ $   F ¡ $ $     ¡   F F   ¡   ¡ ¥ F F 6   F ¡ ¡  ¡ F F   F6   F   ! F ¡ ¡   ! F F F ¡ ¡6  $ $   F ¡   F ¡ ¡   1$ $   F! ¡   ¡ F   F ¡ ! ¡  $  $ F ¡   F ¡ F     E   ¨   ¡ F      ¡   F¡   © ¡  $6 ’<) $ΡŠ Β β&ρ ο zFψ# ’û ωρ $‹Ρ‰9# ’û οθ㊠…μ9 §Š “Suda pasti ba wa apa yang amu se u supaya a u empe enan an se uan apapun bai di dunia maupun ta embali epada lla dan sesunggu nya ang a itula peng uni ne a a. 5. Ingat juga ba wa pe buatan b s dan mub azi itu suatu d sa dan te masu sauda a syait an. Sesungguhnya Fi `aun itu be buat sewenang-wenang di muka bumi. Fi i an te lebi da ulu egunaan dan manfaat benda yang dibeli apa a betul betul dipe lu an dan ta u ca a penggunaannya. alang a b snya wud u mu itu wa a i Sa’ad !Saad be ata” pa a di dalam be wud u ada pemb san?” Rasululla be sabda”Y a ada mes ipun amu be ada di tepi sungai yang mengali . me e F       F ¡ ¡F     F ¡ F   F F    ¡  F  $     ¡ ! F   £ .132 (QS. Yunus : 83)  $ F       ¡ ¡     ¡   F !       !     F E ! F   ¡ ¡ ¡ ¡ 9 μ‹9) ©_Ρθã‰? $ϑΡ& Θ _ ω nÎ !t ¨ t t ¨ ru (be iman) epadanya tida dapat m di a i at. pabila mau belanja lebi bai dicat at te lebi da ulu dan apa yang dicatat itula yang dibeli 3. 2. Ingatla selalu ba wa pe buatan b s dan mubazi itu me upa an pe buatan yang di a am an di dalam agama Islam 6.S. melainkan pemuda-pemuda da i kaumnya (Mu sa) dalam keadaan takut bahwa Fi `aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa me eka.” ( R. Al-Mu min : 43) β& Ογƒ Βρ χθã ù ⎯Β θz †?ã ⎯μΒθ% ⎯Β πƒ‘Œ ω) ©›θϑ9 ⎯Β#™ $ϑù ó Î Z t u š ö t ö Ï iÏ 7 ö y “Maka tidak ada yang be iman kepada Musa. 4. bai nya diinfa an atau diwa af an epa da ang yang meme lu an benda itu. 7. mad dan Ibnu Maja ) dapun iat iat untu menjau i pe ila u yang be lebi an atau b s dianta an ya sebagai be i ut : 1. enda yang suda dibeli apabila suda siap diguna an . bdu a man. Dan sesungg uhnya dia te masuk o ang-o ang yang melampaui batas.

ada o ang be buat kesalahan kita tid ak ingatkan just u kita seba luaskan aga didenga o ang banyak. Sukakah sa lah seo ang di anta a kamu memakan daging sauda anya yang sudah mati? Maka tentu lah kamu me asa jijik kepadanya. Dan be takwalah kepada . #θ7⊥G_# z ó s Ÿ à ùt ó à ß t Ïä ³ ÷ t ä à ÷ − t ø t ∩⊇ ∪ Λ⎧m‘ >#θ? !# β) 4 !# #θ)?#ρ × Ï § “Hai o ang-o ang yang be iman. angan sampai te balik. maka o ang yang menyelidiki p embica aan itu nanti pada ha i kiamat telinganya akan dituangkan cai an timah” (H Bukha i) Sebena nya o ang yang telah te lanju menge jakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk mempe baiki di inya.133 G iba be a ti mengunjing. dan ini sua tu d sa. yaitu dengan jalan taubatkepada . al ini disebut juga dengan g sip. Kita umat Islam dila ang mematai-matai o ang atau menyelidiki ke salahan o ang. yaitu mence ita an sesuatu yang belum t entu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang yang dig sip an.S. g SM Kelas XII   ¨ F   ¡ $     ¡      $   ¡   ¡ ¡     ¡  $       ¡ ¡           ¡ §                 F       F   ¡ ¡                   ¡ ¡           ¡   F  $ ¡            6 1 ! ¡         ¡     ¡           7 F  ¡         ¡F !               ! F                       1  $   F               $ F      F   £ F ¡ ) . Maka s angat te cela kalau ada o ang yang menca i kesalahan o ang lain dan menyeba lua skan ahasia o ang sehingga o ang yang be sangkutan me asa tidak enah hati bahka n bisa sakit hati dan bisa te jadi pe musuhan. moho n ampun dan mohon bimbingan kepada aga tidak menge jakan kesalahan lagi. dendam dan penganiayaan se ta pe tumpahan da ah. bdu a man. Sesungguhnya Maha Pene ima taubat lagi Maha Penyayang. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling ungan se ita nya. tetapi kiga ada kita menemui o ang yang sedang mengejakan kesalah an hendaknya kita sege a mengingatkannya aga pe buatan itu tidak dite uskan dan sege a dihentikan. be fi man dalam QS l uja at : 12 yang be bunyi : Ÿ u ( Ý ¡ p Ÿ u Ò ø Î d © $ u ÷ t ωρ #θ¡¡gB ωρ ( Ο ) ⎯à9# Ùè/ χ) ⎯à9# ⎯Β # W. jauhilah kebanyakan da i p asangka. sesungguhnya se bagian p asangka itu adalah dosa dan janganlah kamu menca i-ca i kesalahan o ang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam.” Dalam sebuah hadits juga abi Muhammad be sabda yang be bunyi : ( “Ba ang siapa yang mendenga kan atau menyelidikan ahasia pembica aan suatu golong an padahal tidak suka ahasia itu didenga o ang . a’uudzubillaa i mizaliq. a ena bisa menga ibat an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman.

ji a datang epadamu ang fasi membawa suatu be i ta. memili i ep ibadian yang lu u . ika me eka meme angi kamu (di tempat itu) . bai anta a sesama Muslim atau te adap ang yang bu an Muslim. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di i na di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe buatan itu te masu me nfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. Sebab sifat se ang Muslim itu punya a laq mulia. m aka tidak ada pe musuhan (lagi). kecuali te hadap o ang-o ang yang zalim. bai tutu atanya. ma a pe i sala dengan teliti. maka bunuhlah me eka. kecuali jika me eka meme angi kamu di tempat itu. dan fitnah itu lebih besa bahayanya da i pembunuhan. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.S. bai t ing a la unya.” bdu a man.134 Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese an g. aga amu tida menimpa an suatu musiba epa da suatu aum tanpa mengeta ui eadaannya yang menyebab an amu menyesal atas pe buatanmu itu. be fi man dalam QS l aqa a : 191 : z Ï ‘ x è u ÷ Ï ø $ u ö ä ã t ÷ ß ø y ô iÏ è ã ÷ u ö è ß ç ø É ß ø y ö è è ç ø $ u ø â !t y ö è èç ø $s “Dan bunuhlah me eka di mana saja kamu jumpai me eka.” Dalam S Al. yang banya mencela. ìÜ? ωρ Ï Î ¥ !¤ ¨ : £ y Ψ7 y ¨ äôÏ èŸ u “Dan janganla amu i uti setiap ang yang banya be sumpa lagi ina. dan usi lah me eka da i temp at me eka telah mengusi kamu (Mekah). dan janganlah kamu meme angi me eka di Masjidil Ha am.alam : 10-11 juga dinyatakan : ∩⊇ ∪ 5Ο‹ϑΨ/ ™$±Β —$ϑδ ∩⊇⊃∪ ⎦⎫γΒ ξm ≅. g SM Kelas XII @       " ¡ F $   ¡ ¡ F       ¡   @  $ F ¡ ¡   ¡ F F ¡    $     ! ¡       F ¡ ¡ ¡        $   ¡F $    $ ¡ ¡        $       F    F ¡$ ¡     F         ¡ $ 6   F !   F  $ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡         ¡    $ ¡   ¡ F   ¡ ¡ F ¡  $ F   6 ¥ !   ¡     F $ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ !     F     ¡ ¡ ¡ F ¡  !   ¡ $6     F ' ' F       ¡ F ¡ F¡   ¡ ¡ ¡     F    ¡  $ F   F @   1   £ ¡ ¡ . Demikianlah balasan bagi o ang kafi .” Dan untu mengantisipasi jangan s ampai menimbul an fitna dalam QS l uju at : 6 ( ß Îó ç s 7s y p¿ ö s ( ç Å è (þ ã¨tt s :ttÎ 7 #θs6ÁGù '#≈γ 2 $Βθ% #θ7ŠÁ? β& #θΨ 6Gù * “ ai ang ang yang be iman. Pe buatan menfitna ini sangat te cela dan te utu dalam pendangan agama Islam. Dalam S Al-Ba a a h : 193 menyatakan lagi : t Ï Í © $ n Î u ô ã Ÿ s ( ö p t $ È Î s ¬ ß eÏ $ ä t u × o ÷ Ï t ä s Ÿ 4 ® y ö è è Ï s u “Dan pe angilah me eka itu. ika me eka be henti (da i memusuhi kamu). yang ian e ma i meng ambu fitna .

Pada a i ayat dilanjut an ba wa pe buatan itu te masu pe buatan syait an. be mega mega dan untu dipame an epada ang lain. bdu a man. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di ina di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe bu atan itu te masu menfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese ang. yaitu mence ita an sesuatu y ang belum tentu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang y ang dig sip an. ang membeli suatu ba ang anya u ntu be gaya.135 Is af adala be lebi lebi an. mela ang ang Islam be si ap b s dalam peng gunaan ni mat . be f ya f ya dan mengelua an a ta benda epada sesuatu yang tid a be manfaat ba an epada yang dapat me usa di i dan ang lain ba an membel anja an epada yang di a am an. dan ini suatu d sa. ma a jau i alau tida mau te masu sauda a sauda a syait an. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam. g SM Kelas XII   ¡ ¡   6¡       ¡F F        $   ¡F $ ¡ $     ¡ F F F ¡ ¡   $ $ ¡F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡   ¡ F ¡  $ ¡ ¡   F ¡   $ F     $ ¡   6     ¡   ¡  $ ¡   ¡ ¡ ¡     F F £ ! ! F    $   F ¡ ¡   F F $      $ ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ $  $ F F F ¡ ¡F F $ ¡ ¡     ¡   F   $ ¡ ¡   1 ¡    $    $ ¡  F      ¡ F F F     ¡ F ¡ F ¡   F¡ ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ $ 6 $   ¡F F ¡  ¡  $   ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6     ¡ F F ¡ ¡  $  § ¡   $     F   F ¡ ¡ 6 F $ $       9 F F F F . G iba be a ti mengunjing. Pada al a ta benda yang dibelanja an sepe ti itu tida a an membawa be a ba an a an me ndatang an ba aya dan malapeta a. nt Is af yang tampa nyata dalam e idupan se a i a i adala budaya nsume isme atau pema aian ba ang ba ang asil indust i yang melanda masya a at Ind nesia dewasa ini.S. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling u ngan se ita nya. a ena bisa menga iba t an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman. al ini disebut juga dengan g sip.

Ma bul b. Ridda e.S. a.. ang Islam yang pinda agama disebut . Silla 2... a. Mubin c. manusia c... disebut . l n’am: 67 b. l n’am: 35 d.. malai at 5.. a. Ma dud d. pe nyataan ini te dapat dalam su a . Ridda c.b.. a. Musyafi d. l ’ af: 33 e. Uji Pengeta ua n Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1. elas an yang dima sud dengan mengadu d mba! 7. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1. Sebut an dalil naqli tentang yang mela ang ita untu be buat Mubazi ! 5. Kede ut e. Sebut an dalil naqli tentang la angan mengadu d mba! 6. c. Ma an dan minumla jangan be lebi lebi an. Mas u e. Mu atil 3.. elas an apa yang dima sud dengan Is f dan Tabzi ! 4. Tabzi b. g SM Kelas XII ¡   !6 ! ¡   F ¡ F ¡ F    § $    ¥ ¡   ¡ ¡     F             !6 !   F $   ¡ 6     F F !     ¡ ¡ F  $     !6 ¡ ¡$     1    ¡ $ ¡   ¡ $   ! F ¡     ¡   F $       6 ¡ F F   ¡ ¡ ¡ ¡ F   F   F ¡ ¡ ! F $   6 ! !   F    F   ¡ F     ¡ ¡ 6 ¡ ! ! ¡ ! $ ¡   F !   F  § F F   $   F F F   F    F ¡ ¡ ¡ F   ¡     ¥ F       £ . jin b.. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a. a. l ’ af: 31 6 . Ra us b. G iba 2. Mengapa Fitna lebi ejam da i pembunu an? 3. pa saja pe buatan yang menybab an usa nya iman d an elua da i Islam? 3.. Mela u an pe buatan yang be lebi lebi an dalam be b elanja disebut .136 e ila tanda silang (x) pada u uf a.. Mence ita an e u angan ang se i anya didenga ang te sebut dan dia tida senang. T abzi d.. a.. Dusta bdu a man. elas an apa yang dima sud dengan menggunjing! 9. Pelit 4. ang y ang mubazi te masu teman . Mengapa pe buatan mengadu d mba disebut pe buatan munafiq? 8. Syetan d.. Ridda c. Is f b. ewan e. pa penge tian Ridda m enu ut ba asa dan istila ? 2.. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. Ridda d. Mu sal e. l ’ af: 39 c... giba d. Mu tad b. Mubazi c. elas an apa yang dima sud den gan menfitna ! 10. e bali d a i Islam menjadi afi disebut .

Dede ut b. apabila be janji mun i e. Fitna dila ang a ena f itna lebi ejam da i . apabila dipe cayai ianat b. peng ianatan ! F   $ F ¡    ¡ ¡ 6   6 ! ! !     ¡ F F   ¡ F     6F 1 ! ¡  $   $   F¡ $     9 F F 6 ¡   1 ! ¡ $   F ! F¡ ¡ F F     ¡    ¡  $ $ ! F ¥ ! 6   1 !   8 1 ! F    £ .. du D mba 9. ecuali . Pembunu an e. G si p e. pe ela ian c.S. a. l nfal: 37 8. aad 7. g SM Kelas XII 6 c. l uja at: 9 d. a.. l uja at: 11 b. ng c.137 bdu a man. Istila untu emeca bela iala . i i ang Munafiq adala . Munafiq d. apabila meni mbang tida adil 10.. apabila be pe a a cu ang c.. l uja at: 12 e.... l nfal: 35 c.. a angan untu menggunjing ang lain te dapat dalam l Qu an su a . Pepe angan d. cacian b.... a. a. apabila b e ata dusta d..

Siapa saja yang membagi a ta wa is tida sesuai dengan u um ma a a an menempat an me e a di ne a a selamalamanya. Mema ami etentuan a is : u um Islam tentang Wa is : 11. tela mencipta an tentang atu an atu an membagi a ta wa is seca a adil dan bai .1 Menjelas an tataca a W ¡    $ 1 ¥   ¡ § ! 3 ¡     F ¡ ¡ 5 (        $  $6   §  $6  $ F     ¡   ( ! ! ¡   F   (   6 ¡   F   F ¡ F   1 ¡ ¡   ¢    §   !     ¡ ¡ F     ! ¡ F F   F F ¡ ! $ F   6 $ $ F 9 F F! F   ¢ (¢ §   F        ¡ F ¡ ¡ ! ! ! ( ¢  $  $ 81   ! $ 9     £ . Muslim dan bu Daud) . Se ubungan dengan al itu.ya.2 nt pembagian wa isan 11.ya an melan a ketentuan-ketentu an. amba diwajib an mela sana an u um ya dalam semua as pe e idupan.isaa': 14) Ayat i atas ipe jelas en an sa a Rasulullah . 15 ang da i pi a la i la i dan 10 ang da i pi a pe empuan. niscaya memasukkannya ke alam api ne aka.3 Mene ap an tataca a Wa is dalam e idupan se a i a i Penge tian Wa is Dalil naqli tentang Wa is Menjelas an tata ca a Wa is nt pembagian Wa is Mene ap an Wa is M W RIS Dalam e idupan se a i a i ita se ing mendenga adanya pe peca an. An. " ( R. ba an pe t umpa an da a . ang ang yang mendapat bagian a ta wa isan da i ang yang meninggal dunia ada 25 ang. g SM Kelas XII ¡ ( ! !  $   F F           F     ( ( ( ¡ F   ¡F       F ¡ ! ¡   ¡ 6 ¡ F ¡   6     F F   F 6   ¡ ¡ F   F   F   ( ¡   ( !         ( ¡ F  ¡         : 11.S. bdu a man. se an ia kekal i alamnya an a inya siksa yan men hinakan.138 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R 11. yan a tinya: " a ilah ha ta wa is (pusaka) anta a a hli wa is menu ut kita ullah Al-Qu ’an. Fi man : Ñ U#‹ã …&!uρ $yγ‹ù #$#≈z #‘$Ρ &#z‰ƒ …νŠρ‰ ‰yèGƒρ …&!θ™‘ρ !# Èèƒ ∅Βρ x t ãs Ï V Î y — t ãùÅ "Dan a an siapa yan men u hakai an Rasul. anta a sesama sauda a atau e abat dalam masala a ta wa is." (Q . PE GERI I W RIS li wa is adala ang ang yang be a mene ima a ta wa is da i se ang yang meninggal dunia.

g SM ada 15. dan ana pe empuan. f. Suami. yang be a mene ima wa isan anya tiga. Suamin ya. e. yaitu a. F $ ¡     li wa is la i la i a . dan 5) Sauda a pe empuan se andung. j. i a semua a li wa is te sebu t ada. Wanita yang me me de a an mayat te sebut. Sauda a pe empuan se andung. Sedang an n m 1 sampai dengan 8 Pe lu dipe ati an. Kelas XII   F      ¡     ¡   ¡ F        ¡ ¡ F   ¡ ¡ ! 6 ! ¥ ¡ ¡ ¡ ! ¡     F ¡ 6 F ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ 6     ¡6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ F 6 6 9 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ! ! F      ¡ F ¡  6     ¡ F ¡ F F ¡ F      ¡  $ $     ¡  $ F            $ $ F! F ¡ ¡ ¡ F   6   ¡ F  $ $   ¡ ¡ F!  $   F   F ¡ 6   F ¡ ¡ 6   F ¡   ¡ ¡ ¡         ¡ F     F ¡ ¡ ¡           F ¡   6 ¡       ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F F!     F ¡ F  6   ¡ ¡6   ¡ ¡ 8     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6 6 ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6   ¡6 ! F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ 6 6¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ! ¡ 8 ¡ 8 ¡ F F! ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ . na la i la i. Selanjut nya. Ibunya bapa . b. Sauda a la i la i se andung. 2. Sauda a pe empuan seibu. na p e empuan da i ana la i la i dan sete usnya e bawa . l. j. Ist inya. Ka e (bap a nya bapa dan sete usnya). yang be a mene ima wa isan anya 5 : 1) ist i. i a semua a li wa is pe empuan ada. li Wa is da i Pi a a i a i a. . na la i la i da i sauda a la i la i yang seaya . Ibunya. ana la i la i. dan b. dan n m 9 a ena pe talian ni a . apa nya. g. dalam wa isan ada al al yang menyebab an a wa is dan ad a wa is. bapa . yaitu a) b) c) d) e)   6 suami atau ist i. apa . 4) ibu. Ibunya ibu dan sete usnya e atas. ucu la i la i (ana la i la i da i ana la i la i dan sete usnya e bawa ). g. i. na la i la i da i sauda a la i la i bapa yang se andung. li wa is pe empuan ada 10. . e. d. . b. c. ibu. n m a ena pe talian da a . c. a i la i yang meme de a an mayat te sebut.139 1. Sauda a pe empuan sebapa . na la i la i da i sauda a la i la i bapa seaya . Sauda a la i la i seibu. yang be a mewa isi a ta anya lima ang saja. a yang menggugu an bdu a man. n m 1 sampai dengan 13 adala a ena pe talian da 14 a ena pe talian ni a . d. na pe empuan. f. li Wa is da i Pi a Pe empuan a. m. n. na la i la i da i sauda a la i la i yang se andung. 3) cucu pe empuan (ana pe e mpuan da i ana la i la i). ji a a li wa is la i la i dan a li wa is pe empuan semuanya ada. Sauda a la i la i bapa yang se andung.S. 2) ana pe empuan. i. b. na la i la i. Sauda a la i la i sebapa .

S. be sabda: "Yang membunu tida mene ima wa is da i yang dibunu nya. a ta wa is dise a an e baitulmal untu epentingan pe juangan Islam. Yang menyebab an a wa is (b) danya ubungan etu unan (nasab) nt : i a se ang aya meninggal. Mu tad c.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ 1  $   ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢   F $ $! 9 F ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ F ¡ ¡ ¡   ¡ F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡    ¡ $ ¢ ¢ ¢ ¡  $ F   ¡ ¡ ¢ ¢   ¢ ¡ ¡ "   ¢     ¡       1 F   F F    $     ¡ ¡ ¡     ¥ F F F ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡F     F ¡ F $ !$ 9 F F   ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡   ¡ $ ¢ $ ¢ ¡ $ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¢ C  $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ G ¡ F ! ¡   ¡ F ¡ ¢    $ ¡ $ F   F ¡   ¢ ¡  $       ¡ ¡ ¢ ¢   !   F ¢ £ ¢   . asa i) d." ( R. Ada un hu um mem elajarinya adalah fardu ifayalr. e sabda yang a tinya "Tida mewa isi ang Is lam atas ang afi dan tida mewa isi ang afi atas ang Islam. (e ) danya ubungan meme de a an amba sa aya. Se a -s e a sese rang da at menerima harta warisan menurut Islam adalah se agai eri ut : durrahman. ersa da se agai eri ut yang artinya "Pelajarilah ilmu faraid dan ajar anlah dia e ada manusia arena f araid itu se aruh ilmu. ada ah mere a itu sama? Segala uji hanya agi ." (HR. I nu Majah dan Daru utni) Ilmu faraid." ( R. Pe buda an Se ang buda tida mene ima wa is da i elua ganya yang meninggal dunia selama ia belum dime de a an. se ag ai salah satu ca ang ilmu engetahuan Islam. P e bedaan agama abi Mu ammad saw. Tujuan diturun annya ilmu faraid adalah agar em agian warisan dila u an secara adil. ia a an dilu a an rang ela dan ia ulalah yang mula-m ula a an dica ut dari umat u. teta i e anya an mere a tiada mengetahui. ana nya mendapat wa isan da i aya nya. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG A HLI WARIS Mawaris adalah ca ang ilmu engetahuan yang mem elajari cara-cara em agian harta waris.agian enerimaan yang sudah ditentu an sehingga ahli waris tida leh mengam il harta waris mele ihi etentuan. Se tia muslim atau muslimah di erintah an leh agama untu mem elajari ilmu faraid dan mengaj*ar annya e ada rang lain.140 3. ama a ) b. " (QS. (c) danya ubun gan pe awinan nt : Se ang suami meninggal ma a ist inya mendapat wa isan da i suaminya. (d) danya ubungan Islam i a a li wa is da i yang meninggal tida ada. Membunu abi Mu ammad saw. Yang menggugu an a wa is a. tida ada ahli waris yang merasa dirugi an sehingga tida a an terjadi er sclisihan atau er ecahan di antara ahli waris arena em agian warisan. Mawaris dise ut juga faraid arena mem elajari agian. Rasulullah . Fi man : u ß s Y | y ø Í ¨ Ï ç ø y § t u & ó x 4 nt â Ï ø t θγù $Ζ¡m $%—‘ $ΖΒ μ≈Ψ%—‘ ⎯Βρ ™©« ’? " mem uat erum amaan dengan se rang ham a sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un dan se rang yang Kami eri rez i yang ai dari K ami. ersum er e ada AlQur’an dan hadis. An-Nahl: 75) . lalu dia menaf ah an se agian dari rez i itu secara sem unyi dan secara ter ang-terangan. 4.

Ru un waris adalah sesuatu yang harus ada dalam ewarisan. An-Nahl: 75) . yaitu se agai eri ut : 1) Adanya yang meninggal dunia. serta e atas dan e sam ing. sebagaimana a an dijelas an dalam u aian selanj utnya. 3) Adanya ahli waris. Adanya ertalian agama. Se a -se a sese rang tida menda at harta warisan se aga i eri ut : a. . ai secara ha i i atau hu mi. ahli war is masih enar. Ru un warisan ada tiga. ai ertalian e awah . Nasa i) c. rang yang a an mewaris an sudah enarenar mati.enar hidu ada saat mawaris meninggal. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela ditetap an. Adanya ertalian darah dengan yang meninggal (mayat).S.141 1. Matinya mawaris. Murtad dan afir ( rang yang eluar dari Islam). Firman : t Î u ø $ t s £ iÏ Ò Å t Ï | iÏ u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™!$¡Ψ=Ï9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡θ9# 8 " agi la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e abatnya. rang yang mem unuh tida da at me warisi harta dari yang di unuh. Pem unuh. 2. murtad salah satun ya. mau un ta diri. i a salah satu t ida ada. yaitu antara ewaris atau yang mati." (QS. Tida ada enghalang untu menerima harta waris. 4. ji a se rang hid u se atang ara lalu meninggal. ai ha i i mau un hu mi. A a ila ada dari em at enghalang se agaimana dise u t an di atas. Sa da Rasulullah : " ang mem unuh tida da at mewarisi sesuatu dari yang di unuhnya. 2) Adanya hart a waris. e atas dan e awah. yaitu mengi utserta an aum wanita se agai ahli waris s e erti aum ria. tida terjadi ewarisan. g SM Kelas XII $ $ 6 !   ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¢ ¢ ¡ $   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡     F F   F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡   F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¢   F   ¡ ¢ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ F ¢ ¡ ! ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡    ¡ ¢ ¡   ¡ ! ¡ $ ¡ ¡ ' ¢ ¡     ¡   F ¡ ¡ 6 ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ F    ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ £ ¢ ¡ . C. dan mem agi hara warisan e ada segena ahli waris secara dem ratis. ma sudnya eti a yang mewaris an meninggal dunia ada saat itu ahli waris hidu . ai mati ha i i. waris-mewarisi tida a an terjadi." (QS. mend apat an a ta wa isan yang ditinggal an ibu bapa nya. yaitu suami atau istri. c. dan bagi wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bapa dan e ab atnya. Adanya hu ungan erni a han. Ham a ( uda ). Fi man : bdu a man. 3. se agaimana firman yang artinya " mem uat erem ama an dengan se rang uda sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un." (HR. DALIL NAQLI DAN AQLI TENTANG AHLI WARIS Ketentuan mawaris yang diundang an leh Islam antara lain ditandai leh dua macam er ai an. C nt h. hu mi. harta warisnya masu aitulmal. Karena memer de a an uda (wala ). Hidu nya waris. Pemindahan ha dengan jalan waris-mewarisi isa terjadi atau erlangsung ji a memenuhi syarat-syarat s e erti eri ut ini : a. aum wanita sepe ti alnya p ia. n isaa : 7) Menu ut etentuan ayat te sebut. a ta wa isan te sebut dis esuai an be dasa an etentuan .

5. ika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh i bu bapaknya saja. ibunya mendapat seperenam. Untuk dua orang ibu bapak.142 ÷ t t ø $ s ö s [ ! | Î £ ä Î s ÷ u s W $ eÅ y ã ÷ Ï x © Ï ö à Ï s ÷ þ Î ª $ Þ ä Ï s y Ï u ô t x Îu x t s t sèè £ ß ns 4 ]=W9# μΒ|ù ν#θ/& …μ ‘ρρ $!uρ …&! ⎯3ƒ Ο9 β*ù 4 $!ρ … x t s £ Ï â ß $ ö ä ä ! t u A ø y ÷ ! p Í Å ã 7 § Ï u Ï ÷ t . dan jika a nak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari hart a yang di tinggalkan. harta tersebut habis. bagi mereka m endapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan itu. ika setelah dilunasi utangnya. dan tidak ada orang lain.S. 4. An-Nisaa' : 11) Ayat tersebut memberi ketentuan jumlah ya ng harus diterima oleh masirig-masing ahli waris. masingmasing ahli wa ris tidak-mendapatkan bagian apa-apa. Bagi an untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. (Tentang) orang tuamu dan anak -anakmu. Yaitu bagia n seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. perempuan itu mendapat separuh harta. jika yang meninggal itu mempunyai anak. 2. Ayat itu juga mengingatkan hendaknya janga n coba-coba melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan manfaa t. 3. ibunya mendapat sepertiga. atau peranan yang dimainkan oleh masingmasing ahli waris berdasarkan pertimba ngan manusia. masing-masing mendapa t seperenam dari harta yang ditinggalkan dengan syarat yang meninggal itu mempun yai anak. yaitu sebagai berikut: 1. (Pembagianpembagian di atas) sesudah di penuhi wasiat y ang ia buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ib unya mendapat seperenam. ayat tersebut juga menje laskan bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut baru dilakukan ap abila wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan dan telah dilunasi utang-utan gnya." (QS. ika anak yang ditinggalkan itu semuanya perempuan dan lebih dua orang. tetapi hendaknya berdasarkan ketetapan .Ag SMA Kelas XII   § 2     . jika yang men inggal tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibuny a mendapat sepertiga. ika anak yang ditingga lkannya itu hanya satu orang anak perempuan. Selanjutnya firman : @bdurrahman. jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh se paruh harta. Ini adalah ketetapan dari . bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan. Ï â ß $ Ï iÏ T s × u ÷ ø t ö ä s Ü t ø r ö ß • r t â ô s Ÿ ö ä ä ! o ö r u ∩⊇ ∪ $ϑŠ3m V Åy " mensyariatkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selain itu. dan untuk dua orang ibu bapak. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. jika yang meninggal itu mempunyai b eberapa saudara.

iaya pengu u an jenazah. e udah di penuhi a iat yang di buat olehnya atau e udah dibaya utangnnya dengan tida membe i muda a t ( epada ahli a i ). amu mendap at epe empat da i ha ta yang di tinggal an e udah di penuhi a iat yang me e a buat atau (dan) e udah dibaya utangnya.auda a eibu itu lebih da i eo ang me e a be e utu dalam yang epe tiga itu. i a i t i-i t imu mempunyai ana . i a e eo ang mati. bai la ila i maupun pe empuan yang tida meninggal an ayah dan t ida meniggal an ana . Utang. tetapi memili i auda a la ila i atau pe empuan yang eibu aja. Tetapi ji a auda a. dan Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.S. henda nya utangnya diluna i dengan ha ta peninggalannya.uami) epe dua ha ta yang di tinggal an oleh i t i-i t imu. KETE TUA TE TA G HARTA E DA SE ELUM PEM AGIA WARISA Sebelum ha ta a i an dibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya. menetap an yang demi ian itu ebagai ya iat yang bena -b ena da i . i a o ang yang meninggal memili i utang. dan yang tida meninggal an ayah dan ana . biaya pengu u an jenazah. dan biaya pema aman. 1. bai la i-la i maupun pe empuan. menye a ambulan . Pa a i t i mempe oleh epe empat ha t a yang amu tinggal an ji a amu tida mempunyai ana . ji a me e a tida mempunyai ana .Ag SMA Kela XII ©   © ¤ ¡   ¡ ©     ¡ © ©   © ¤   ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¤ ¥ ¡ © ¡ ©     ©   ¥¤   ¡ ¡ ¡   ¡  ¤    ¥ ¥© © ¥¤   ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ©   ¡ ©   ©   ©     ¡ ©     ¡ ¡   © ©   © ¡ ¡ © ©     ¡ © ¤ © © ©   ¡ ©   ©   ©   ¡ © © © © ©     ©¡ © ©     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ © © ©       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©           © ¤ © ©   ¡   ©   © ¡ ¡   ©   © ¡ © ¡   ¡   G    ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡  ©  ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡       ©   ¤ ¡ ©       ©   © ¡     ©       © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ © ¤ ¡     ©   ¡ ¡ ¡ © © ©       ¡ © ¡   ¡ © . da i ma ingma ing da i edua a uda a itu mendapat epe enam ha ta. bi a d iguna an untu biaya pe a atan a tu a it. @bdu ahman. ah an. tetapi mempunyai eo ang auda a la i-la i ( eibu aja) a tau eo ang auda a pe empuan aja ( eibu aja). ? $ϑΒ ä ò t s £ Ï ß ß › $ £ ß ns Ó su ö à s t Ÿ Îs Ó su ö ä © à t ö Ï us r (þ ç Ÿ Î s â ß $ y ß ÷ iÏ 7 Ï u eÈ ä Î s × ÷ é ÷ r î r ª $ u « $ z iÏ Z § Ï u h9 # ⎯Β π‹¹ρ 4 ‘$ÒΒ ö î ⎦⎪Š ρ& $κ5 © θƒ π‹¹ρ ‰è/ ⎯Β 4 ]=W9# ’û ™%2 ° ∩⊇ ∪ ΟŠ=ym íΟŠ=æ ÒÎ Ît "Dan bagimu ( uami. 2. Dalam hal ini bagian ha ta pa a uami yang ditinggal an i t i-i t inya. henda nya di elua an u ntu epe luan be i ut. epe ti membeli ain afan. bagi eo ang yang mening gal. Semua etentua n ini dila u an etelah dila ana an a iat atau utang-utang o ang yang meningga l." (QS. An. D. ba gian ha ta untu pa a i t i yang ditinggal an uaminya.143 Ó su   $!ρ ∅γ9 β$2 β*ù 4 $!ρ ⎯γ9 ⎯3ƒ Ο9 β) Ν6_≡ρ—& 8 ? $Β #ÁΡ Ν69ρ ßst Ÿ Îs Ó su £ ß © ä t 4 ‰9ρ Ν39 ⎯6ƒ Ν9 β) ΟF. i a amu mempunyai ana ma a pa a i t i mempe oleh epe delapan da i ha ta yang amu tinggal an e udah di penuhi a iat yang amu buat atau (dan) e udah dibaya utang-utangmu.i aa : 12) Ayat in i membica a an tentang etentuan bagian ha ta yang ha u dibe i an epada ahli a i .

ha pengho matan. bu an yang ditinggal an oleh e eo ang e udah mati. etelah dihitung ha ta peninggalan be jumlah 100 juta upiah.00 d .000. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela di tetap a n.000. epe ti a na andung dan edua o ang tua a ena ahli a i te ebut udah tentu a an mend apat bagian a i an yang telah ditetap an ya a .000. alau di etujui oleh elu uh Ahli a i . Kecuali.7. n isaa : 7) yat di atas tu un a ena ada sebab sebab te tentu. S e ungguhnya telah me ajib an a i an pada ha ta.7. Ra ulullah be abda yang a tinya: " e a iat epe tiga ha ta itu udah banya . di c ah an epada e eo ang atau uatu lembaga (da ah atau o ial) I la m. bai ha ta ben da maupun ha bu an ha ta benda. Tida se ang pun dapat mengambil atau mengu angi a me e a.000 .1.144 3.000. da ipada meninggal an me e a dala m eadaan papa.000.000.00 Ha ahli a i = Rp100.00 = Rp93. bdu a man. dan bagi ang wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bap a dan e abatnya. Adapun ha -ha nya tida di a i an ecuali yang menyang ut ha ta atau dalam penge tian ha ta.000. ba ulah ha ta a i an itu dibagi an epad a ahli a i yang be ha mene imanya.2. u h a i-Mu lim). Pandangan ulama mengenai ha ta peninggalan atau a i meliputi emua ha ta dan ha yang ditinggal an oleh o ang yang meninggal. ha mayat Ha may at = Rp7.000.1. Da uqutni) Apabila ha ta a i an udah di elua a n untu empat macam epe luan di ata .000.000 .000. Wa iat.000.00 adi.00 b.S. za at mal dan fit ah Rp. Wa iat epe ti te ebut ha u dipenuhi dengan ya at jumlah ha ta peninggalan yang di a iat annya tida lebih da i epe tiga ha ta peninggalannya. tida dibena an be a iat epada ahli a i . Selain itu. Contoh: Se eo ang meninggal dunia. Ra ulullah a . e ab da yang a tinya "Tida boleh be a iat bagi ahli a i ." (HR.000.000. e a iat epada ahli a i bi a dila u an apabila di etujui oleh ahli a i yang lain.3. Wa iat adalah pe an i pe a i ebelu m meninggal dunia aga ebagian ha ta peninggalannya. ha pa ai. henda nya ha ta itu diza ati dahulu cbelum dibagibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya.00 Ha ta ejumlah 93 juta adalah yang iap untu dibagi an epada ahli a i . Sedang an ha -ha mayat y ang ha u dipenuhi lebih dahulu adalah a. ecuali bila ahli a i yang lain menyetujuinya. ela etelah ia meninggal dunia. dan h a tinggal umah. i a ha ta a i an belum diza ati. biaya pe a atan mayat Rp.000." (QS. Za at. menadah an tangan epada manu ia untu meminta-minta.00 adi." (HR. Kemudian lla mene ang an. a iat Rp. padahal udah memenuhi ya at ya at ajibnya. 4. utang piutang mayat Rp. itu lebih bai .000. yaitu ada sala satu sa abat nabi Mu ammad yang meninggal an dunia dan meninggal an s e ang ist i dan tiga ang ana pe empuan. e ungguhnya ji a ahli a i itu amu t inggal an dalam eadaan mampu.00 c. Mi alnya.000. g SM Kelas XII ©   ¥ ¡   ¡ ¡ © ¡  ¡ ©   ¤ ©  © ¥ ¤ ©   ¤ ¡© ©   ¤   ¡ ¥ ¡ © © ©   ¤ ¡ ¡   ©   © © ¡ ©   ¤¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ©¡   ¤   ¡   © © ©   ¡¤   ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡ F !   ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¤ ¤   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤  ¡ ¡   ¡ ¤       ¡   ©   ¡   © ©   ¤       ¡ ©   ¤     ©   ¤ © ¤  ¡ © © © ¡   ¤ © ¤    © ¡© ¡ © ¥ ¡   ©   ¤ © ¤  ¡ ¡  © ¤ © ¡ ©¡ 6   F   ¡ ©  ¡ © ¡     © ¡     © ©   F     ¡ ¡  $ 6 ¡ © © ¡© © ©    $ © ¡ ¡   ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¤     ¡ © ©       © © ©   ¡       ©   ¤ ¡     ¡ ¡ F ¡ F F ¡ F ¡ $ ! F ¡ F   F  $ ! ! ¡  $ 6 ¡ © ¡ F ¡   ¡   ¡   © ©   ¤ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ © ¤   © © © ¤ ¡ ©   © © ¡   ! ¡     ¡ ¡   6 F !   ¡ ©   ¤   © © ©   F ©    $ F    ¡ F   ¡ ©   ¤ ¤ © ¤ ¡    $ © ¡ ¡ ¡     © © £ ¥ . ana yat im mendapat peninggalan a ta da i edua ang tuanya atau e abatnya yang lain me e a sama mempunyai a dan bagian. Masing masing me e a a an mendapat bagian yang tela ditentu an le lla . ha mayat Rp. t Î u ø $ x t £ iÏ Ò Å t Ï ! | iÏ Ï u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™$¡Ψ=9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡uθ9# " agi ang la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e aba tnya.

Wasiat untu mad asa ibtidaiya Rp.000. a at yang belum di elua an Rp.000.00. na pe empuan da i ana la i la i ji a tida ada ana pe empuan yang lain.00.000.00. adi.00.000. ¡     F ¡   ¡       !   ¡ F F         F F     $          a. bai la i la i maupun pe empuan. bai la i la i atau pe empuan dan tida ada pula ana da i ana la i la i (cucu). Suami ji a tida mempunyai ana atau tida a da ana da i ana la i la i (cucu). ca a pembagiannya sepe empat dibagi sejumla ist i.145 E. yaitu 1/2 (sep e dua). bai la i la i maupun pe empuan.00 = 2 x Rp4. iaya pe awatan jenaza Rp. li Wa is dengan agian Te tentu 6   F ¡ 6 6   ¡ ¡ ¡   F ¡  ¡ F ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6 F   ¡ ¡   ¡ ¡ ! F ¡  ¡   F   ¡   F F ¡  $ $¡ F ¡ F 6 ¡ ¡ ¡ ¡     !8! ¡   9 ! ¡ ¡ ¡ ! ! !¥   $ 9 ¥     ! 1      $ ¥     1   F ¡   ¡   ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡ F   ¡     F !  6 ! ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   F F   F         F    $ 6 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡      6 F ¡   F 6 F ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ F ¡ ¡ ¡       ¡     ¡ F      6 ¡   1 ¡ 6 ¡ ¡ F! F! F! ¡     ¡ £ !8 1 ¡ ! F!   ¡ F . 1/4 (sepe empat). dan 1/6 (sepe enam). masing masing mendap at bagian Rp 8.000.00 umla Rp 24. 2. bdu a man.000.000.00 2.000.00 = 4 x Rp4. a ta wa isan yang dibagi an adala : Di eta ui: 1.000.000. li wa is dengan bagian te tentu adala a li wa is yang mendapat a ta pusa a d engan bagian te tentu. 2/3 (dua pe tiga). Sepe ti dite ang an dalam lQu ’an ada enam.S. adi. b) Ist i. sedang an 2 ana pe empuan sebanya 2 bagian.000. bai se ang atau lebi ji a suami tida meninggal an ana .000. 1) li wa is yang mempe le 1/2 (sepe dua). PRI SIP PRf SIP UKUM IS M TE T G PER ITU G D M PEM GI W RIS a a membagi a ta wa isan.000.00 umla Rp 3.000.000. Sedang an bagian da i 2 ana pe empuan adala 4/6 x R p24. 1/8 (sepe delapan). yaitu sebagai be i ut. be dasa an fi man yang a tinya " mensya iat an bagimu tentang ( pembagi an pusa a untu ) ana ana mu." (. 1/3 (sepe tiga) .000.000. bai la ila i maupun p e empuan atau meninggal an ana da i ana la ila i. 150 . n isaa : 11) nt untu meng itung pembagi an a ta wa is menu ut fi man di atas sebagai be i ut : Sese ang meninggal duni a dengan jumla selu u a ta peninggalannya Rp27.000. Yaitu bagian se ang ana la i la i sama dengan ba gian dua ang ana pe empuan. 2 ana la i l a i sebesa 4 bagian. Sauda a pe em puan yang seibu sebapa ji a sendi ian.00 2.000. iaya yang a us di elua an Rp. yaitu sebagai be i ut.000. ma a dipe lu an penyusutan te lebi da ulu. iaya pe awatan eti a sa it Rp. za at.000. masing masing mendap at bagian Rp4. dan wasiat. di mana a li wa is te di i da i ana la ila i dan ana pe empuan.000. Sebelum a ta wa isan dibagi an enda nya di u angi biaya pe awa tan.00 adi.00 li wa isnya ada 4 ana .000.000. Dengan et entuan bagian ana la i la i 2 ali da ipada ana pe empuan.000. 27.000. bagian da i 2 ana la i la i: 4/6 x 24. Utang yang belum dibaya 4. a ta yang ditinggal an Rp. Sebelum dibagi an untu diwa is an. yaitu 2 ana la i la i dan 2 ana pe empuan. utang. bai la i la i maupun pe emp uan. 3.000.000.000.000.000. a) Suami ji a ist inya yang meninggal ll mempunyai ana . 750.00 = Rp16. i a ist i lebi da i satu. Dijumla seb anya 6 bagian. 100. a) b) c) d) na pe empuan apabila ia sendi ian tida be sama sama sauda anya. g SM Kelas XII ¡ ¡ ¡     ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡ ¡       F ¡ 6   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6 ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡       ¡ 6 ¡   6   ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡         ¡ $  ¡  $ ¡ 6 ¡ F   ¡ !   ¡     ¡ ! ¡   ¡   2) li wa is yang mempe le 1/4 (sepe empat). 00 5.00 = Rp8.00.00 3. adi. sepe ti be i ut: 1 .

suami = 1/4 x Rp 80. yaitu 1/2. 2/ 3. bai s auda a seibu sebapa atau sauda a sebapa saja.3. a li wa isnya se ang ana wani ta.000.000. sal masala (KPT) = 4. a ta pusa a yang ditinggal an senilai Rp80. yaitu ist i ji a suami meningg al an ana . KPT itu disebut asal masala . bai la i la i atau pe empuan atau ana da i ana la i la i (cucu). Pe bandingannya 1/2:1/4 = 2 : 1 umla bagian me e a 2 + 1 = 3 Sisa = 4 1 = 3 (bapa sela u as aba ). ebe apa nt a a Meng itung a ta Pusa a a) Ibu apabila yang meninggal itu mempunyai ana . b) Dua ana pe empuan atau lebi da i ana la i la i (cucu) ji a tida ada ana pe empuan.000. jumla nya = 2 + 1 + 1 = 4 adi. bapa = 1/4 x Rp 80.000.00 = Rp 40.000. ana pe empuan menjadi a li wa is asaba .000. ana wanita = 2/ 4 x Rp 80. Suami mendapat 1/4 ( a ena ada ana ).000. g SM Kelas XII ¥   6 F ¡ ¡ F ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ ¡ F F F ¡ F   ¡   ¡      $   ¡ F   ¡     ¡ ¡   F   9 ¡     F   ¡           ¡   6 ¡   ¡ 6   ¡ F ¡ F  F F   F ¡     ¡ ¡ F F ¡ F ¡   F 6 $ F 6 ! F ¡ ¡   ¡ ¡ ¥ ¡ 6 ¡ !   1 ¡ $ F ¡ 6     1   F ¡ ¡ ¡   F   ¡  F ¡     F ¡ ¡ F     F ¡  $   F ¡ ¡     ! ¡ 6   ¡ ¡ ¡ 6 ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡   F ¡ ¡ ¡   9 F$ $ 9 F   ! ¡ ¡   F ¥ ! F ¡   6) li wa is yang mendapat 1/6 (sepe enam).000. dan 1/6. seibu sebapa atau s ebapa saja.6. bai lela i maupun wanita.146 3) li wa is yang mempe le 1/8 (sepe delapan). a us dica i dulu KPT ny a (Kelipatan Pe se utuan yang Te ecil). suami.000.000.dan 24. cucu pe empuan itu tid a mendapat a ta pusa a.000. c) ene ji a ibu da i si mayit tida ada. Pe ati an ca a meng itung a ta pus a a c nt : S al 1 : Sese ang meninggal dunia. 1/4. pabila a ta pusa a itu a an dibagi an. da i sauda a yang seibu. 1/8.S. ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ F       ¡     ¡ ¡    $ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ F       ¡   ¡ F 6 ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡    $ ¡ F ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ F F 6 ¡ ¡ ¡         5) li wa is yang mendapat 1/3 (sepe tiga). bai la i la i maupun pe empuan.00 bdu a man. yaitu asal masala 2. cucu (da i ana la i la i). ma jub. tida pula meninggal an dua ang sauda a (la i la i maupun pe empuan).00 b. b) Dua ang sauda a atau lebi . KPT da i dua bilangan itu adala 6.00 = Rp 20. i a ada ana la i la i. dua ang atau lebi ji a tida ada sauda a pe empuan yang seibu sebapa . c) Sauda a pe empuan seibu sebapa lebi da i satu. b) apa ji a yang meninggal itu meninggal an ana atau cucu (da i ana la i la i). 1/3. d) Sauda a pe empuan sebapa . da n sauda a atau lebi bai sauda a la i la i atau pe empuan.000. sedang an yang lain 1/3. bagian masing masing: a. pabila ana pe cmpuan si mayit lebi da i satu. ilangan itu adala bilangan peca an a ena itu bila ada a li w a is yang mendapat bagian 1/2.00 umla = Rp 80 .000. e apa a bagian masing masing? awab : na wanita mendapat 1/2 ( a ena tunggal).000.000. dan bapa . bai sendi ian atau be bilang ji a be sama satu ana pe empuan. asaba . dengan sya at apabila tida ada ana la i la i .12. ¡     $    4) li wa is yang mempe le 2/3 (dua pe tiga). d) ucu pe empuan da i pi a ana la i la i. sebelumnya pe lu dipelaja i lebi da ul u anta a lain: siapa saja a li wa isnya? Siapa a di anta a me e a yang mendapat bagian te tentu (zawil fu ud). Ka ena 4 ini adala ang a te ecil yang dapat dibagi le masing masing penyebut 2 dan 4. dan anya te batas pada 7 macam sa ja.00.00 = Rp 2 0. ba ula di itung bagian masingmasing dengan ce mat dan tel iti. b. apa menjadi asaba ( a ena tida ada la i la i atau cucu la i la i).4.000. Dal am ilmu fa aid. yaitu sebagai be i ut.00 c. a) Dua ana pe empuan atau lebi . yaitu sebagai be i ut. agian a li wa is yang te tentu itu ada enam macam. ¡ ¡   6 ¡ ¡ ¡     ¡     F F   6 ¡ ¡ $  ¡ ¡         F ¡ 6 ¡ F F ¡   $ $ F ¡  $     ¡ F      ¡ ¥ ¡   ¡ ¡ F! F! F! F!   ¡   ¥ F   ¡6   £ ! ¡ .8. dan bebe apa bagian masing masin g? Sesuda di eta ui. a) I bu apabila yang meninggal tida meninggal an ana atau cucu (da i ana la ila i) . yaitu sebagai be i ut.

g SM Kelas XII £ ! ! F    6   ¡ ¥ ¡ ¡ F ¡ 6     F F       F ¡ ¡ ¡ ¡ $         ¥ F F   ¡ ¡       ¡ ¡ ¡ ¡ F $¡ $   9 F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡         ¡ ¡    ¡    ¡  ¡     ¡ F   F! ¡ ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ F   F           F   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ F 6 ¡       F ¡       F   ¡ F   F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ F   6       ¡ F F ¡ ¡       ¡   ¡ ¡   ¡       ¡ ¡   F ¡ F   F! 6         ¡   F ¡ F ¡   ¡ F §   ¡   F ¡ ¡ F  F       F F F   ¡ ¡ F  F 6   F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       F   ¡ F ¡ ¡ ¡   ! !8 1 ! ! ! 1 ! !¥ F F         ¡ ¡     9 F ¡ F   ¡   ¥   F F F   ¡ ¡ ¡ F     ¡     F ¡   F     F  $ 6F ¡ F F F  $     F F ¡   ! F       F ¡ 6   F  $   ¡ F!     F F ¡ F $   . PER DI G UKUM D T D UKUM IS M dat adala atu an yang suda biasa ditu uti atau dila u an seja da ulu ala.147 S al 2 : Sese ang meninggal dunia dengan meninggal an a ta pusa a sawa seluas 24 a.1/6x24 a= 4 a umla = 24 a Kete angan: Dalam ilmu fa aid. Dae a yang sifat e elua gaannya be das a an pa ental (ibu bapa ). F. pembagian a ta wa isan be beda dengan dae a ling un gan adat yang satu dengan yang lain. e apa a bagian masing masing? awab : Suami mendapat 1/2 ( a ena tida punya ana ) 2 sauda a seibu mendapat 1/3 (dua ang atau lebi ) Ibu mendapat 1/6 ( a ena ada 2 sauda a seibu atau lebi ) sal masala (KPT) = 6 Pe bandingannya 1/2 : 1/3 : 1 /6 =3:2:1 umla bagian me e a = 3+2 +1=6 Suami = 1/2x6=3. Sedang an di Tapanuli. Sedang an mengu angi ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilangannya disebut a d. ana tida dapat mempe le a ta wa is ibunya. 2 ang sauda a seibu. Ketu unan Di sini yang diutama an adala ana . amun demi ian. sebab ia masu e dalam elua ga ibunya. le a ena itu.3/6x24 a= 12 a 2 sau da a seibu = 1/3x6=2. aum la i la i adala yang lebi be a mendapat a ta wa isan. Di suatu dae a te tentu dalam mene ap an adat yang menyang ut tentang wa isan. a a meng itung wa isan dengan menjadi an asal masala (KPT) menjadi aul atau ad dapat ditanya an epada gu u atau dengan mempelaja i ilmu fa aid seca a men dalam. Pem bagian wa isan menu ut u um adat biasanya dila u an atas dasa esepa atan pa a a li wa is. me namba ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilanganya disebut aul. ana la i la i tc tuala yang dapat mewa isi selu u a ta wa isan dengan dibebani ewajiban memeli a a adi adi nya. adat me upa an suatu ebiasaan yang suda be jalan seja zaman da ulu dan be la u seca a tu un temu un.Tetapi sebali nya di dae a lain. yaitu me e a yang menjadi dasa dalam elua ga yang mewa is an. etentuan ana be beda anta a dae a adat yan g satu dengan dae a adat yang lain. Sebab sebab memusa ai a ta wa isan anta a lain : 1. Di ali (pat ia at). li wa is menu ut u um adat adala me e a yang paling de at dengan gene as i be i utnya. Di Indanesia. pe empuanla y ang lebi be a untu menjadi a li wa is. nt : Di Minang abau ana tida me njadi a li wa is da i bapa nya. mes ipu n ana pe empuan a li wa is utama. Me e a yang pe tama tama te masu a li wa is adala semua ana yang meninggal. li wa isnya te di i da i suami. Di ata bdu a man.S. b. a. dan ibu.2/6x24 a= = 8 a Masing masing sauda a seibu = 8 a /2=4 a Ibu = 1/6x6=1. ma a ana menjadi li wa is. Dae a yang sifat e elua gaannya be dasa an mat ia at (ga is ibu) atau pat ia at (ga is bapa ) ma a ana sebagai a li wa is yang dibatasi.

Sedang an pembagian wa isan menu ut Islam se agam di mana mana. Dengan mene ap a n u um wa is Islam. Masya a at a an be gej la lanta an be simpati epada a li wa is de at yang mestinya mendapat bagian itu 6. 1. masya a at ita a an tenang. dapat di eta ui ba wa pembagian a ta wa isan seca a adat tida sama anta a dae a u um adat yang satu dengan dae a u um adat yang lain. ia menjadi a li wa is te adap ang tua yang sebena nya. 4. dengan pembagian wa isan mengguna an u um a an membuat ubung an me e a a an tetap a m nis. IKM UKUM W RIS D M IS M menu un an lQu ’an yang be isi atu an atu an untu epentingan manusia dan bu an untu epentingan . 3. ana atau sauda a de atnya mi stinya mempe le bagian te nyata tida . egitu pula dalam s al mawa is.148 se ing te jadi yang sebali nya. amun.S. 5. Tetapi. Dengan tida mengguna an u um wa is Islam. ji a tida mengguna an u um mawa is ini. sedang an sauda a yang lebi jau mala mempe le banya . suami yang ditinggal mati ist i tida mene ima wa isan da i i st inya itu. bdu a man. adang adang ia dianggap sebagai ana asing le elua ga si mayat. 3. Pe awinan u um wa is bag] ist i yang ditinggal mati suami atau sebali nya be beda anta a dae a u um adat yang satu dengan yang lai n. pe peca an di anta a e abat itu ti da dapat di inda i. yaitu ana la i la i te muda yang mewa isi selu u a ta ang tuanya. euntungan atau i ma mene ap an mawa is ini juga untu manusia. emung inan a an timbul m n p li. Ini dima sud an aga etu unan yang ditinggal an itu tida idu p dalam esengsa aan. i ma mela sana an mawa is anta a lain se bagai be i ut. dapsi Menu ut u u m adat. ibatnya. te masu dalam al mawa is. a ta peninggalannya jatu epada masya a at dae a tempat ia meninggal. Tetap i. i a tida dibagi menu ut atu an ini. dil di dalam Islam tida sama dengan sama ata dan sama as a. 2. g SM Kelas XII   ¡       F  $ F  ¡   ¡ F   F !8 F ¡   F   ¡     F ¡   ¡ ¡       ¡   F ¡ F         !8!   ¡     !   F ¡ ¡   ¡ F¡ $     ¡ ¡ ¡   ¡ F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡   F ¡ ¡ ¡ F       F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡       F ¡ ¡ F     ¡ ¡   F F $ ¡$ $     ¡   F ¡! $   ¡ F ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ F ¡ $     ¡   F ¡ F ¡ F   F  ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ F ¡   ! ¡     ¡   ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   F ¡ F ! ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ F $¡ 1 ¡   ¥ ¡ 6         ¡ ¡ 6   ! ! 1 1! 1 ¡ ¡ F F         F ¡ F   ¡ ¡ F     F   ¡ F ¡  $ ¡ F       ¡         F $     F ¡ ¡ F $   ¡ F ¡ $      ¡ ¡ !         ¡   ¡   6   ¡ F F     ¡ 1 ¡ ¡     F F   ¡  $ ¡  ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡ F ¡   !     ¡ £ ! F      F ¡ $  ¡ ¡   ¡ F F F   ¡ ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F ¥ ¡ ¡ ¡¡ F ¡       F ¡     ¡ ¡ ¡ ¡    $   ¡   ¡ F F     F F     ¡    $ ¡ ¡ . Untu menunju an etaatan ita epada . Masya a at dae a i a ang yang men inggal dunia tida mempunyai a li wa is sama se ali. i a ana yang diadapsi itu adala ep na annya sendi i. di Sumate a Selatan ubunga n wa is dengan ang tua dan e abatnya sendi i te putus. Untu menega an eadilan. Kita wajib taat epada semua pe inta lla . Untu tetap meng a m nis an ubungan anta e abat i a semua a li wa is meny ada i atu an ini. ma a mela sana an mawa is dinilai ibada . emun inan te jadi di masy a at Misalnya. be a ti ita m enega an eadilan. ana ang at mempe le a ta wa isan sepe ti ana andung sendi i. G. 2. Tetapi. Dengan mene ap an mawa is ini be a ti ita taat epada Ka ena etaatan itu. a ena ia dianggap ang asing. Untu lebi menyeja te a an elua ga yang ditinggal. Dengan sedi it ete angan di atas. Mengang at ma tabat dan a aum wanita sebagai a li wa is. 4. Di Minang abau. bisa te jadi a na sendi i tida mendapat an bagian a ta pusa a. Den gan mengguna an u um wa is Islam. di Sumate a Selatan ubungan wa is dengan a ng tua dan e abatnya sendi i te putus. pembagian ana lebi besa da ipada elua ga yang lebi jau . anya dan scdi itnya bagian a li wa is itu disesuai an dengan tanggung jawab nya dalam al menanggung nat a dan edc atan e e abatannya te adap si mayat. Untu emasla atan masya a at. Dengan mcne ap an mawa is.

d. menyu u mempelaja i ilmu fa aid epada umatnya. Te inda da i sifat s e a a . sebab sebab tida bc a mempe le a ta wa isan. c. membaya za at. g SM Kelas XII 2. Rasululla saw. dan afi . mela sana an wasiat. dan b. Ilmu fa aid (mawa is) adala ilmu yang mengu ai an tata ca a pembagian a ta wa isan sesuai dengan aja an Islam. 5. mengaja annya pada ang lain. dan e. 3. d. dapat dila u a n dengan melalui dua sistem pe itungan. 7.S. c. 8. membaya utang. a. Untu meng itung da n menetap an pene imaan a li wa is dalam pembagian a ta wa isan. yaitu ubungan e elua gaan. biaya pe awatan wa tu sa it. pe awinan. al al yang pe lu di eta ui tentang ilmu fa aid adala dua masala p tcntang e tentuan mawa is. Dapat m engeta ui u utan u utan a li wa is yang be a mene ima a ta wa isan. Penggunaan a ta benda sebelum diwa is an di elua an untu : a. wala. yaitu a. Dapat mengi at pe sauda aan semua a li wa is. i ma wa isan dalam Islam anta a lain sebagai be i ut.149     F       6   ¡ F  F F 6     F ¡ ¡ ¡ F  F ¡             F  F ¡ ¡           F ¡ 1 F F      F     ¡ ¡ F ¡  $   F   F ¡  $6  $ F   ¡ ¡ F F! ¡       ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   $   F   F ¡ ¡ F ¡   F     F ¡ F         F F $  ¡ F ¡ ¡ F  6   ¡ F 6 ¡  ¡     F F $    ¡ F $ $     F F F ¡ F ¡ ¡ 6¡  $   ¡  ¡   bdu a man. Pand angan ulama mengenai a ta peninggalan atau wa is meliputi semua a ta dan a y ang ditinggal an le si mayat. sebab sebab mcmpe le a ta wa isan. b. biaya penyelengga aan jenaza . dan mengamal annya. yaitu buda . pembunu . yaitu dengan sistem asal masala dan de ngan sistem pe bandi igan. b . dan ubungan seagama. 4. Te inda i da i ma an ma anan dengan jalan yang tida sa .   F 1   ¡   F   ¡   F F     ! !   F    £ . mu tad. 6. bai a ta benda maupun bu an. li wa is adala ang ang yang mempunyai a untu men dapat bagian da i a ta peninggalan ang yang meninggal.

du a a c. ab udud e. jasa bai 3. Dalam Fiqi Islam. a.150 e ila tanda silang (x) pada u uf a.. a. e apa ang a li wa is da i pi a la i la i dan pe empuan ? 7. awil Fu ud c. Mu tad e. ab Muna a at c. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1.. elas an sebab sebab sese ang mendapat wa isan! 4. elas an apa yang dima sud dengan a li wa is s ba ! 9. apa d. baya utang simayat e. a.. elas an apa yang dima sud de ngan a li wa is awil Fu ud ! 8. na bdu a man. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a. elas an apa yang dima sud dengan ijab! 10.. beda agama b... l aqa a : 11 12 d. Di anta a yang a us diselesai an sebelum a ta dibagi an adala . apa i ma wa isan? 3. meme de a an buda e. yat l Qu an yang menjelas an pembagian a ta wa isa n adala su a .. uqman: 11 12 c. Sebut an sebab sebab a wa is sese ang jadi gugu ! 5. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. ecuali .b.. apa saja yang a us diselesai an? 6. pe awinan b. amba sa aya 4. Ketu unan d. M embunu d. ab Fa adi d.. n isa’: 11 12 b. Uj i Pengeta uan Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1 .. Seb elum a ta wa isan dibagi an.. li Im an: 11 12 e. Di anta a sebab a li wa is gugu adala sebab be i ut. baya za at c . baya wasiat simayat 5. elas an apa yang dima s ud dengan Fa aid ? 2. a. ecuali .. Yang tida te masu a li wa is adala . g SM Kelas XII   ¡   F ¡ ! ¡ 6    $ ¡  $ ¡$     ¡    F     F   ¥   ¥ ¡     F F ¡ ¡   ¡ F F ¡   $     F ¡ F 6   !   ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡ F ¡ F 6 ¡ ¥ F   ¡ F F F ¡ ¡         6 ¡ ! $ ¡     F ¡ F 1   F ¡ 1 ¥ F    ¡   F ¡ F    ¡   F 6   ¡ 6 ! ! ¡ 6! 6 6  ! 6   ¥ ! F   6F ! !     F ¡       F   ¡   $   $ ¥ F   F F F   F F F F F ¡ ¡   F6     ¡ ¡ ¡ F   ¡   ¡   F   $ F F F ¡ ¡ $   F ¡ F     F ! ¥ F   F    ¡ F F F F ¡   ¥ F $ F ¥ 8 £ F .. . Rum: 11 12 6. a. c.S.. s ba 2. sesusuan c. ab inaya 2 . Fa aid b. biaya penyelengga aan jenaza b. ab T a a b. Sebut an u un wa isan! 3.... Di anta a sebab sese ang mendapat an a ta wa isan adala sebagai be i ut. e cuali . masala yang be ubungan dengan Mawa is dibica a an dalam . a. biaya mend ’a an j enaza d.

. agian ana la i la i adala . a....000.. 200. a.e. 400.Di anta a pe nyataa n be i ut yang tida te masu i ma wa isan adala .. Suami e. 8. 2 ana pe empuan dan 2 ana la i la i. g SM Kelas XII b. a li wa is te di i da i 2 ana pe empuan dan 1 ana la i la i. a. 10. 250. Rp. 100 % d... al ini disebut ijab . Te jaminnya e idupan ana ang at e . ½ d . 20. a. Rp. 9. 13.c.. 2/3 c. 80. ½ a ta e.000. dinama an s ba . agian ist i adala . u s n c . Suami e.. a ta yang ditinggal an sebanya Rp. 2/3 da i a ta b.151 7. Mus an Sese ang meninggal dunia. na la i la i ji a sendi i c.b. 50. ya ni . a. a li wa is te di i da i ist i.e.000.   ¡ F        ¡ ¡ F ¡   F     ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡       6   ¥ F ¡ 6   F         ¡ ¡ ¡ ¡ ¡      $ F 6 F ¡ ¡ ¡ 6   F ¡ 6 ¡ ¥ ¡ ¡ ¡            $ ¡ F F $   1   F ¥   1 F ¡ F F   ¡   F   F ¡ ¡ $ ¡ F  6 F F $     ¥ ¥ F F F ! ¡ F F ! ¡ ¡         ¡ 6 6     ¡ ¡ F ¡ F  ¡ ¡ ¡     F   F H   F   F   F       F F ¡ ¡ H     ¡6 ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     F ! ¡ ¡ ¡ ¡ F   6   ¥ ¡ F $ ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ! F F F ! ¡ ¡   F           F ! ¡ F ¡ ¡ ! F     F ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ! bdu a man.Sese ang meninggal dunia. 17.000. 11. a. Rp. 5 x c. Sauda a pe empuan e. da i ana pe empuan . a ta Pembagian a ta wa is an ana la i la i te adap ana pe empuan..000.000. adala bagian la i la i ..000..000. Rp.000... 40. ilg ai i a.000. ilg ai i b. 14. na pe empuan b. Ma’alg ai i c. Paman Yang be i ut ini tida te masu a li wa is adal a . 3 x b. i man e. 350. 15. e. Menjamin tanggung jawab te adap elua ga ! ! F    £ .. 1/3 a ta c.000.000..000. a.000 .000. 300. 30.000.. a ta yang ditinggal an sebanya Rp.. Ming ai i Ka e tida mendapat bagian a ena ad a aya .S.000. inafsi i e. Rp. 16... Ibu e i ut ini a li wa is yang mendapat an bagian ½ da i a ta wa isan. 12.. na l a i la i d. Ibu d.000... 150.. Menyelamat an a ta simayat d. ¾ Wasiat a us ditunai an.000.000. Me tua Di anta a a li wa is be i ut ini yang te masu s ba adala .d.. Rp. u man d. Rp.b. 1/3 b.. besa wasiat ma simalnya adala . ya ji a ada ana b.. Mengatu pembagian seca a adil b. a... Fig ai i i b. ene pi a ya c. 2 x d. Rp. 10.. Ka e c. Suami ji a tida ada ana e.. Ibu ji a tida punya ana d.. sama Sauda a pe empuan be sama s auda a la i la i menjadi s ba . a.000. na ng at c.. d. apa b.0 00. Rp. a. na pe empuan ji a tida ada cucu Ist i ji a tida ada ana mendapat bagian . 4 x e.d..c.000. Rp.000.

7 ta un 1991 b. da i wasiat d. da i ibunya c. a.S. li wa is yang te alang le a li wa is yang lain disebut . 1 ta un 1974 e.152 c. Di Ind nesia wa isan diatu dalam Undang Undang .. . da i ana pe empuan e. da i bapa nya bdu a man... s ba b. a. g SM Kelas XII         F $ F F ! F     F!$ $ F   F F   F   ¡ ¡ $ $     ¡ F  6 ¡ ¡ ¡ ! F ¡ 6   $ ¡ F !   F $ ¡ F F !  $   F F F    ¡ F  $     £ 1 . 20 ta un 2004 19. .. Meng alangi ang yang tida be a mengambil a ta wa isan 18. .. da i ana la i la i b... ijab e. Ma jub 20... 1 ta un 1989 c. na ti i mendapat an bagian a ta wa isan. 7 ta un 1989 d. . a. . awil fu ud d. Mu ena c.

PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada abad XVIII XIX M. ecuali anya nege i Tu i sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a.153 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R : 12. Keempat fa t te sebut mend ng te ciptanya ebang itan dunia Isl am. se ang penulis seja a da i me i a (1921). Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam ya ng saat itu be pusat di Tu i.S. ibada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un. g SM Kelas XII   ¡ F F ¡ ¡ ¡     ¡    F 6F F ¡ F   F ¡   ¡  F $ F$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡       ¡  ¡ $ ¡ ¡   ¡   ¡ F¡ $ $  ¡  ¡   § ! ¡  ¡ ¡  !   ¡ ¡ F ¡    F ¡ F   F ¡ ¡ F ¡    F  $ F¡ $ ¡   $     F 8     F ¡ ¡  $    ¡ ¡ F   F   6 ¡  F ¡ ¥     ¡  F   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡ ¡ F    $ ¡ ¡       ¡ $ F F F ¡ ¡   $ F F F¡ F F   ¡$     6   $ $ F   ¡ ¡  $ ¡ 6 $ ¡   F ! ! ¡  !8 $ $ 9 F ! ¡ ¡   ¡   § ! F ¡    ¥ ¡ ! !¥ ! ¡   ¥    ¡ F § ¡  ¥   ¥ ¡ ¡ F F F    ! ! ¡ £ ! ¡ . at p St dda t. yaitu : 1. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. ef masi yang menimbul an ebang itan Islam. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. Me e a mela u an ibada aji dengan penu edamaian dan esatuan anta a umat Islam da i satu nega a dengan nega a y ang lain.2 Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe embangan Islam di dunia Mence it a an pe embangan Islam di dunia Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe emba ngan Islam di dunia nt pe embangan Islam di dunia Mengambil i ma da i pe embangan Islam di dunia       F F ¡ ¡ ¡           F F ¡     ¡ F ¡ ¡ F ¡   !   F     ¡ F   $ F   F ¡ ¡   F ¡ 6 ¡         ¡  F F¡ ¡ ¡ 6 ¡  F   F F $   ¡       ¥ F¡ F $ $   ¡ ¡  $   ¡ ¡ $       F ¡ F $ ¡ F   F¡   F . Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang ai an ta un 1914 1918. Tu i dalam masa emundu annya. 3. aja an alifa yang menetap a n edaulatan bagi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya. maupun e n mi. au sebelum ebang itan dunia Islam. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). Sesunggu nya ebang itan umat Islam suda di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan. Ratusan juta umat Islam da i be bagai nega a pada satu saat be umpul pada satu tempat. p liti . 2. lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam. Mema ami pe embangan Islam di dunia : 12. adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin da i be bagai penju u dunia. Sca wen lunt (1882) misalnya. bai di bidang eagamaan. tida mampu meng a dapi se angan E pa.1 Mence ita an pe embangan Isla m di dunia : 12. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaa n Tu i tela untu . angsa E pa suda me asa awati a ena timbulnya amalan te sebut. 4. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at. bdu a man. e uatan umat Islam te leta pada adanya jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . s sial.

Ia menga ja umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. ama leng apnya adala Rifa a adawi Rafi al Ta tawi. l Ta tawi (1891 1873) 6 Di anta a pemba u atau mujadid di abad e 19 M adala sebagai be i ut:   ¡    $ $ F¡ $   $ F F F¡ ¡ $ ¡   ¡$ ¡       ¡ ¥   ¡     ¡ F F F ¡ 6 ¡     $ 6 ¡   6 ¡ 8 F ! 6 ¡    F  !   F ¡     ¡     ¡ ¡ 6 ¡ ¥ $   F F ¡ $   ¡   F !6 ! F¡ 6 F ¡    $ $   F ¡     ¡ ¡ F ¡   F   ¡ ¡   ¡     F   !   F ¡$ $ F ¡   $ $ F ¡ F F    ! $ $ 6 $ ¡$ F ¡ F ¡ ¡ F   ¡   F ¡   ¡   ¡   F F   ¡F 6      ¡   F F$ $ 6 ¡$ $ ¡   F ¡ F ¡ ¡     $ $ ¡ ¡  $   ¥   F¡ 6 F$ ¡ F   ¡ F     ¡ ¡   6 F F F     ¥     F F     ¡ $ ¡     F   ¡$ F $ $     F     ! ¡ ¡   ¡ ¡    ¡   ¡   F   ¡   ¡   ¡    F 6 ! ¡   ¥ F 8 ¡ 1   6 ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡  F ¡   ¡ F ! ¡   ! 6   ¡ F F ¡ ¡     F F ¡   ¡ ¡ $ F   ¡ ¡ F 6 ¡ ¡$ $ F ¡ F ¡ $ $ F   ¡ F 6 ¡ F   ¡ ¡   F ¡ 6   ¡ ¡ F $   ¡$ $ F¡ ¡   ¡ F 6 !$ ! F    ¡ ¡      ! $ F   F   F ! 6 F   ¡ ¡   F F       ¡ F ¡  ! ! F  $   ¡ ¡    $   ¡     ¡   ¡ ¡  ¡   ¡ F F   ¡ F         F   6 F $ F       F ! ¡ ¡ F¡ F¡ ¡ ¡ $   £ ! F . walnya ia adala se ang pendidi dan penga ang. bdu a man. dengan mengutama an dem asi dan epentingan a yat dalam peme in ta an. timbulla ide pemba uan dalam Islam. Pada abad e 19 M. Sebagai ul ama besa . g SM Kelas XII a. sedang an umat agama lain maju a ena menjau i aja an aja an agama me e a yang meng ambat emajuan. dan bangun da i enyenya a n tidu nya. Ge a an Wa abi Ge a an ini dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab. Ge a an ge a an pemba uan Islam pada abad e 19 M ini a dala sebagai elanjutan da i abad sebelumnya. yang memel p i ge a an i lafa yang be tujuau membina pe satuan selu u dunia Islam dan be ada dalam satu ilafa dalam meng adapi pe embangan bangsa a at. dan R usseu e dalam ba asa ab. aja an Wa abi te seba luas e selu u pel s dunia ingga sampai e Ind n esia yang dibawa le ulama ulama Pad i ta un 1821. sepe ti bu u M ntesque. se ta menge ti ba wa bangsa a at datang dan menjaja nega a Islam b u an untu membangun. tetapi sebali nya.S.154 mi Sya ib selan dalam bu unya imaza Ta a a al Muslimuna wa Taqaddaman Gai una be pendapat. ta un 1704. Tu i. 3) pe peca an di alangan umat Islam yang disebab an l e timbulnya ali an ali an. la mendi i an se la pene jema yang melipu ti ba asa ab. Semua p la pemi i an dan ali an Mu ammad bin bdul Wa ab mendapat du ungan Mu ammad bi n Su ud. la meli at elema an umat Islam disebab an le : 1) pe uba an sistem peme inta Is lam da i e alifa an e sistem e ajaan. Ia la i di ejed. membe antas ta ayul dan bidda (sesuatu yang tida ada pada zaman abi Mu ammad saw. b. T t pemba uan Islam dalam masa sebelum abad e 19 M sebagai be i ut: a. c. Pe sia. bang it. di ab Saudi muncul se ang t pemba uan Islam be nama Mu ammad bin bdul Wa ab. se ang epala su u yang be uasa di ejed. u u bu u a angan l Ta taw i yang me upa an nsep pemi i annya adala sebagai be i ut. ia tela menyalin bu u bu u P ancis. V ltai e . T t pemba uan dunia Islam la i untu mengaja umat Islam aga sada . T lainnya adala Sy e Waliyulla (1703 1762). Ge a an ini be tujuan untu mengembali an aja an aja an agama Islam sesuai dengan ya ng ada dalam lQu ’an dan adis se ta membe si annya da i pa am pa am yang menyes at an. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama Sultan bdul amid I (17251789). Ge a an ini menentang apa saja yang dipandang bidda dan ta ayul. Ia mendalami ilmu ilmu a at da i sa jana P ancis dan da i pe gaulannya dengan ulama l z a . P ancis. Sye Waliyul la menye u an embali e sistem peme inta an sepe ti yang dila u an le K ulaf au Rasyidin. 2) pe uba an da i sistem dem asi e sistem t asi abs lut. elema an dan emundu an umat Islam a ena me e a meninggal an aja anaja an agama. Te d ng bebe apa sebab te sebut. Semenja umat Islam menyada i a an emun du annya. dan 4) masu nya adat istiadat dan aja an bu an Islam e dalam eya inan umat Islam. Saudi abia. Ia i ut menyeba an aja an Wa abi dan membang it an aum muslimin da i satu dae a e dae a lain. dan Italia.). Pada ndisi sepe ti ini. ambat l aun. sema in be tamba jelas ebang itan umat Islam di selu u pel s dunia Islam. Ge a an in] di enal dengan nama ge a an Wa6aabi.

i nya. u u ini mene ang an pentingnya emajuan e n mi bagi suatu nega a. amaluddin al fg ani membentu ge a an Pan Islamisme yang be pusat di K abul. Kemajuan umat Islam ti da a an be asil bila semua al te sebut masi idup subu . Di dalamnya di te ang an pe bandingan peme inta an Islam dengan E pa. Ka ena itu. amaluddin melanjut an pengemba aannya e Pa is se tela 8 ta un di Mesi . ganisasi ini be tujuan mempe uat asa u uwa islamia dan mend ng umat Islam mencapai emajuan. Ka ena pe selisi an pendapat dalam p liti peme in ta an. ia mendi i an suatu ganisasi be nama l U wa tul Wusqa. g SM Kelas XII amaluddin al fg ani (1839 1897) b. na a us dibe i pendidi an dasa dan tida membeda beda an anta a la ila i dan pe empuan. ijti ad masi te bu a bagi setiap umat Islam. pimpinan eme de aan Mesi (Wafd) yang me nd ng te capainya emajuan. fg anistan. dan f i a Uta a. Pe ge a an ini meng enda i emajuan umat Islam dengan jalan m empe guna an ali an pi i an m de n dan meng enda i pe satuan umat Islam di bawa satu peme inta an Islam pusat. Di sini l Ta tawi menganju an ela be ban untu membela tana ai . e ajaan Tu i Usmani dalam eadaan te desa le bangsa E pa. p ibadinya sangat mena i dan penu semangat. dan Sultan bdul amid sangat membutu an bua pi i an dan pendapat amal uddin al fg ani. majala te sebut dib edel dan tida b le be eda di nega a P a is. dan dis usi epada aum intele di l z a . Tu i. dan ia menganju an pa a ula ma mempe dalam ilmu ilmu m de n aga dapat menyesuai an dengan pe embangan zama n. emudian e Mesi membe i ulia . agi l Ta tawi. u u ini mene ang an emajuan emajuan E pa. Selama ay atnya. Di Pa is.155 6 6 F ! £ 6 ! ! F    F !       F F F F  ¡ ¡     F ¡ F $ $       $ F F 6     ¡   F F F¡ F     $   ¡     F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   6 F ! 6   ¡   ¡ $F !         ¡  ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ¡ $   ¡ ¡ F 6 1 ! F F F F ! F $         ¡$ ¡ F F   ¡ 6  $ F  $ F ! ¡ ¡ 6   ¡  $ 1 ! F ! $    1 ! ¡ F ¡F $ $      ¡ F ¡ ¡ ¡  $   1 ! F ¡ ¡ ¡ ¡ 6¡   ¡ F F ! F $             F¡!   ¥ F F ¡ F       6 ! F$ F ¡ ¡ F  F      6  $ ! ¡  ¡ F        §   F F¡ ¡  ¡   ! $      $  $ F   6 !    $     ¡   F F $ $       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ F F ! F F       F !6 ! ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡        F   F ¡   ¡ ¡$ ¡   ¡ F   ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡  $ $   F  $ ! ! ¡  6 F ¡     $   ¡  ¡   ¡  ¡   F F 6     ! ¥ ¡ ¡ 6 F 6 ¡ 6F   ¥ ! F F 6  $ ¡    ! ¡ ¡  F F   F   ¡   F   ¡  F     F     ¡ ¡ ! ¡ 6         F ¡ !   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡6   6 6F     ! ¥ ¥ ¡ ¡ 6 ¡ $   6 !       ! F ¡   $ $   ¡ ¡   ¡ ¡  §   $   ! F 6  ! F F $      ¡ ¡ ¡     F¡ F¡ 1) Ta lis Ib iz ala Ta lis Pa is (Intisa i da i Penjelasan tentang Pa is). Keinginan Sultan bdul amid ini gagal a ena beliau se ang p emimpin yang di tat . sedang an amaluddin al fg ani adala ang yang menguta ma an dem asi (musyawa a ). Ge a an Pan Islamisme sangat ev lusi ni dan anti penjaja . amaluddin lcbi banya mengutama an pemba uan di bidang s sial agama. Sy i ia. Ka ena pemba uan p liti enega aan amaluddin didasa an atas pemba uan Islam. Dalam bu u ini. 2) Mana ij abil Mis iya fi Mana ij dabil s iya ( alan bagi ang Mesi Menuju Sast a M de n). la i di ssadabad dan wafat di Is tambul. Mula mula ia e India. Umat Islam a us mempunyai ep ibadian dan jiwa cin ta tana ai ( ubbulwatan). ¥   ¡ ¥   ¥   F       . na pe empuan a us i ut se ta dalam pembangunan sesuai de ngan ma tabat dan a atnya. la memili i ece dasan yang lua biasa. l Ta tawi mene ang an panjang leba tentang pendidi an epada ana la ila i dan pe empuan.S. amaluddin al fg ani dita an Sultan bdul amid ingga wafat. yang angg tanya adala ang ang Islam militan da i India. Mesi . la banya mempe le pengalaman dalam pengemba aannya e be be apa nega a. ce ama . la se ang t be ebangsaan fganistan. 4) I Qaulus Syadid fi al Ijti ad wa al Taqlid (Pendapat en a tentang Ijti ad dalam Ta lid). Di anta a mu idnya yang te enal a dala Mu ammad bdu dan Saad ag lul. pe juangan amaluddin dititi be at an pada pe juangan pemba uan Islam. Saat itu. Pe umpulan l U watul Wusqa mene bit an majala l U watul Wusqa yang be aluan e as te adap peme inta penjaja a at. amalud din al fg ani dalam Pan bdu a man. Pada ta un 1892 amaluddin al fg ani pinda e Istambul atas undangan Sul tan bdul amid untu i ut mendi i an pela sanaan p liti Islam dan meng adapi b angsa E pa. sepe ti pada zaman alifa da ulu. 3) l Mu syid al min li al anat wa al anin (Petunju Pendidi an Put a dan Put i). Peme inta an yang abs lut dan p enjaja an bangsa asing a us dapat dilenyap an da i bumi. te utama Pa is. dalam ete angannya pada bu u ini. Me s ipun demi ian.

156 Islamisme membang it an asa u uwa islamia selu u dunia. Mu am mad bdu sangat tida c c dengan pa am jumud yang be a ti statis (be u) yang meng ambat emajuan.S. da t istiadat dan pa am animisme dan dinamisme me e a bawa e dunia Islam dan memen ga u i aum muslimin yang menjadi a yatnya. ia mendi i an se la dengan nama Mad asa ad Da wa wa alI syad di Kai . g SM Kelas XII       F  ¡ $ $ ¡   ¡   ¡   F   $   ¡   ¡ F     ¡ ¡   F       F F  $ ¡ F ¡ F ¡ ¡ F F   $ ¡ !   6 F  F ¡   ¡   F F ¡     6     F $  F ¡ $ $ ¡ $ ¡ F   6 !     F ¡  6   F F ¡! $ ¡ 6 T e ini la i di l Qalamun. amaluddin al fg ani yang ebetulan menetap di Mesi se lama 8 ta un. dan dapat dudu sepe ti manusia. umat Islam a us embali e pa am salaf yang mu ni. Mu ammad Rasyid Rid a (I865 1935) ! $   ¡ F F ¡   F ! !   ¡   ¡ ¡     F ! $ $ F ¡ F F F F   F¡ F         ! F ¡       ¡  $ F ¡ ¡ ¡ 6     F ¡   F ¡ ¡   F F   F F ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ F ! F F ¡   ¡ $ ¡   F  !   ¡ ¡ ¡ ¡   ! F F F F F ¡ ¡ ¡ $ $     F ¡ ¡ $   F F 6 $ ¡¡ ¡   ¡6   ¡ $  ¡         ¡   $ F ! !       ¡ ¡ ¡F   6 ! F  $   ¡   $   ¡         ¡   6           6 6 6 ¡ F !     F !6   ¡   ¡   ¡ 6 F ! ! F ! ! ¡     ¡ F   F $ $ ¡   F ¡   !       6   F     F¡ F   F ! F F     ! F ! F ¡       6 ! 1$ F$ ¡   F F ¡   F   ¡ F ¥   ! 6  $ $ $    F   ¡   F $ F   ¡ ¡  6   F ¡ 6   ¥   ¡ ¡ ¡ ¡  $6   F F F F ¡   6¡ ¡ F F F F    F ! F    $ F F ¡   ¡   ¡     F   ¡ !         £ . Setela be be apa ta un menetap di Pa is. la belaja epada se ang gu u. me e a m endudu i jabatan jabatan penting. pa am jumud dibawa le ang ang lua ab untu dapat mendudu i punca p liti di dunia Islam. Di bidang pendidi an. sebagaimana pada zam an sa abat dan ulama ulama besa . Sebagai t ge a an Pan lslamisme dan mu id amaluddin. la sebagai peny n g ali an Wa abi a ena ali an te sebut be tujuan mengembali an aja an Islam epa da lQu ’an dan adis. Pemi i an dan ide amaluddin banya memenga u i mu id mu idnya yang juga sebagai pene us dan penyeb a Pan Islamisme. tangan. mata. yaitu Sy usein l as . e n mi. eban n. mufti besa T ip li. ia dipe b le an pulang e Mesi dan emudian dia ng at menjadi e t Unive sitas l z a . a yat Mesi dapat mencapai em e de aan yang sebena nya. Menu utnya. Mu ammad bdu dan Mu amad Rasyid Rid a menuang an sistem pemba ua n atau tajdid di bidang agama. be gu u epada Mu ammad bdu . la mene bit an majala lMana di Mesi dan menjabat s ebagai mufti besa ingga a i ayatnya. ua a angannya yang te enal adala Risala at Tau id yang be isi ten tang pemu nian tau id. F F ¡   $    F $ 8 6 d. Sebagai pimpinan Unive sitas l z a . Menu utnya. Di dalam maja la te sebut. be sama Mu ammad bdu mene bit an maj ala lMana yang be tujuan sama dengan l U watul Wusqa di Pa is. Di sana m e e a mendi i an ganisasi dan mene bit an majala l U watul Wusqa. la mempunyai nsep pe juangan ba wa anya den gan mence das an se ta mening at an pengeta uan. la diusi da i Mesi be sama amaluddin a ena te libat dalam ev lusi U abi Pasya. ia tida membe i an ta wil atau tafsi te ada p ayat ayat ant p m p isme (ayat ayat tajsim) dan lebi su a menga ti an apa a danya. Keti a masi menye lesai an belaja nya di Unive sitas l z a Mesi . Da i Mesi . Mu ammad bdu sangat gigi membe a ntas segala yang dianggap bidda . la mendengung an semb yan " embali epada lQu ’an dan adis" dan mengembang an pa am dan aluannya e selu u dunia Islam. Umat Islam selamanya tida a an maju bila masi be pegang t egu pada pa am jumud. dan membe antas bidda se ta men ing at an mutu pendidi an dan membela aum muslimin te adap pe mainan p liti n ega a nega a a at. Mu ammad Rasyid Rid a sebagai pengge a pem ba uan Islam masi c nd ng pada aja an aja an Ibnu Taimiya . lla mempunyai waja . Mu ammad bdu (1849 1905) bdu a man. Kemudian ta un 1898 ia pinda e Mesi . c. ia be temu dengan t dan p engge a Pan Islamisme. pada ta un 1912 M. Menu ut pengamatan Mu ammad bdu . Di Mesi . me e a menuju Pa is. s sial. an tetapi. ia mengada an pe mba an dan pe bai an pe bai an. yaitu memasu an mata ulia Filsafat Islam yang masi dianggap tabu dan menguba met de pengaja annya. la put a Mesi da i alangan petani mis in. Pa a alumni mad asa ini diseba an e be bagai dunia Islam.

Dibentu pula Depa temen Pendidi an dengan sistem E pa. P la pemi i ann ya a us me. angsa Ingg is membe i gela "Si " a ena jasanya menyelamat an ang ang Ingg is eti a te jadi pembe nta an pada ta un 1857. yaitu dewan yang mengatu dan menyu sun se ta mempe bai i pe atu an dan pe undangundangan yang sesuai dengan tuntuta n pemba uan.S. dan upsi me ajalela yang dapat menj atu an nega a. dan a i nya menjadi dewan Tanzimat. la diang at menjadi pembantu Mente i ua ege i ta un 1834. yaitu sebagai elanjuta n ge a an muja idin yang didi i an le Sye Waliyulla ad Da lawi. la le bi be si ap dem atis dan meng apus adat istiadat yang mengganggu se ta mengu angi a a aum bangsawan. ebebasan be agama. Usa a ini dipel p i le Mustafa Rasyid Pasya. ia membentu ps ba u yang dilati le pelati da i E pa. Kema mu an nega a tida a an dapat te capai selama bentu peme inta an masi be sifat abs lut. ela i an Istambul pada ta un 1800. Menu ut pendapatnya. tetapi disesuai an dan di embali an dengan aja an aja an Islam. dan mempe bai i pe atu an dan pe undang und angan sesuai dengan tuntutan pemba uan. Semua itu. K nsep ini ditentu an le pemi i la innya.nginda an dan mengutama an aja an aja an Islam da ipada aja an bang sa a at. la la i di Del i ta un 1817 sebagai put a se ang bangsawan. sepe ti Dewan u um (Majelis amiladil) dan di tetap an u um pidana sipil. ani Kamal dan iya Pasya tida mene ima semua ide a at. dan i ya Pasya (1825 1880). sepe ti ani Kamal (1840 1880). Umat Islam a us mampu mengatasi elema an elema annya dengan mempel aja i ilmu ilmu te n l gi da i a at te masu Ingg is. T lainny a iala Me med Sadi Ri at (1807 1856). p du tivitas menu un. Sayyid nzad K an (1817 1898)         8   8   $ $ ¡ $  F ¡   ¡ $  $ $ F 6       ¡     F     $ $     F F F   ¡ F         ¡     ¥   F     F  F! ! F   ¡   ¡   ¡   ¥ F F ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡       ¡ F ¡   ¥ ¡ F £ ! ! F      $9 $ F ¡   $   ¡ ¡ ¡ F$ ¡ $  § $ ! 9§! 9 F F F ¡ ¡     F! ¡       ¡ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡ F F   F F  $ $ 6       ¥     ¡ ¡   F 1 F ¡ F ¡ ¡   F¡     ¡ ¡ ¡     ¡ F     ¡   F ¡ ¡ F $ $       F ¡ F ¡   ¡          $6  $ ¡ 6 $ F F F¡ F $ ¡   F ¡   $ $   ¡     F F F  $       ¥ F F F 6         F ¡ ¡F $   6   ¡ ¡ ¡ 6   ¡ ¡ 6 6   F   ¡   $ $ $     ¡ F $   ¡ ¡ $   F     ¡ ¡ ¡  ¡ ¥ ¡   ¡   ¡ F ¡ F ¡     ¡F! ¡ 1 6         F ¡   ¡     ¡ ¡F $    $ ¡       ¡   $ ¡     ¡ F F $        ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡$ ¡$ 6 ¡$ ¡$   ¡ F F F         ¡     F¡     ¥ 6   F ¡ F F   ¡ ¡   F ¡ F ¡ 6 ¡   F     F  $ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ F ¡ F   ¡$ ¡   F F ¡ F F F F! ¡ . Meli at e ajaan dala m elema an. di elua annya piagam ba u yang membe i pe luang lebi luas bagi bangsa E pa. dibuatla undang undang dan be bagai pe atu an untu menja min pemba uan di segala bidang. P la pemi i annya adala umat Islam India a us be e ja sama dengan Ingg is yang saat itu masi memegang e uasaan penu di India. se bagai Plan elua nya. Sayyid mad K an adala pel p ge a an m de nisme dalam Islam. Mente i ua ege i. Peme inta an yang sewenangwenang menyebab an a yat tida me asa tente am. Sayyid mad K an mendi i an se la Mu amntaden ngl iental llege (M ) pada ta un 1878. dan esamaan a anta a bangsa E pa dan p ibumi dalam segala al. mu id Ib a im Sanusi (1826 1871). Ma a. menjadi penyebab emundu an e ajaan Usmani. P p pi i an Sultan Ma mud II adala ba wa emajuan dapat di wujud an apabila dalam suasana damai dan senantiasa menjalin ubungan bai denga n E pa. Sultan Ma mud II da i Tu i (1785 1839) 6 f. Siasat Sayyid mad K an te adap Ingg is adala be usa a meng ilang an ecu igaan Ingg is te adap umat Islam India.157 la lebi meniti be at an pada pembinaan di bidang milite . g SM Kelas XII e. emajuan E pa disebab an a ena tida te lalu te i at dengan adat istiadat agama. Umat Islam India menentang peme inta Ingg is yang a an membuat e anc u an dan emundu an dan a i nya a an membuat umat Islam etinggalan da i masya a at indu. mu ncul usa a untu mengatu . menyusun. la mendi i an juga Mu ammaden Educati n nfe ence bdu a man. la menganju an epada Ingg is aga tida i ut mencampu i u usan ag ama a yat India dan aga membendung misi K istenisasi. Sebagai elanjutan pemba uan Sultan Mu ammad II. menjadi Duta esa di Wina. Di bidang peme inta an dibentu semacam DPR atau ba dan legislatif dan di bidang euangan didi i an an Usmani. Mente i Ke uangan. e di in ya se la te sebut membang it an umat Islam India dan Pa istan sampai se a ang.

dengan dise tasinya T e Devel pment f Metap ysics in Pe sia (Pe embangan Metaf isi a di Pe sia). Di samping sebagai pemba u. e usa a mengembali an Islam epada sumbe nya yang asli. liga m enjadi pengge a utama te wujudnya pemba uan di alangan umat Islam India. 1. semua itu tida di i au an le Sayyid mad K an. asil asil ce ama nya di be bagai unive sitas di India dibu u an dengan judul T e Rec nst ucti n f Religius T ug in Islam (Membangun emba li Pi i an Pi i an gama dalam Islam). la se ang t pemba u I slam ela i an Punjab yang mempe le gela M di a e. emundu an umat Islam disebab an be u dalam be pi i yang sematamata memcnting an u usan agama dan tida meng i au an u usan duni a. yang menyebab an umat Islam India bang it menuju emajuan. ta un 1905 dan mendalami filsafat. dan mengaja an idup sede ana sebagai pengganti emewa an yang melanda aum muslimin saat itu. Da i situasi yang p a it inila muncul ide ide m de nisasi yang seca a luas me e a sampai an epada sclu u umat Islam. e man. Teladanila apa yang pe na dila u annya itu can belaja la dengan giat se ing ga amu 2 pun dapat menyumbang an pemi i an untu emajuan Islam! Ge a an m de nisasi dalam dunia Islam diil ami le cita cita t t Islam yang be usa a mengembali an emajuan umat Islam. Membang it an semangat Islam di ma sa lampau dalam memu ni an aja an Islam da i penga u ta ayul. 3. awanlawannya tela menganggap afi .158 pada ta un 1886. dan bi dda . . membe si an ibada da i bidda . Me mpe juang an pendidi an unive sal. 2. dan mempe uat pa am nasi n alisme yang diwujud an dalam bentu pa tai al izb al Watani (Pa tai asi nal) d an menanam an pa am pat i tisme bagi umat Islam. Pa a pemimpin Islam me asa an dan menyada i a an elema an umat Islam setela e uatan umat Islam da i be bagai lapangan e i dupan lema . Mempe le gela P . ia adala se ang fil s f dan penyai Islam m de n yang te besa . yaitu sebagai be i ut. dan agama. ia menjabat p esiden lig a muslim. eme de aan pe s.D (P il s p i D ct ) dalam tasawuf da i Unive sitas Munic . i nya. Tetapi. dan sangat di uasai le e uatan bangsa a at. Mu ammad Iqbal (1896 I936) ¥ !   $   F F   F $ ¡ F ¡   F$   $    6 ¡ F $ $ !6 $ $ F ¡ F ¡ F  F$   F   ¡   ¡       F $   F ¡ F F¡ ¡  6 $ 6     1   F ¡   ¡  ¡   F ¡  F F   ¡F     F¡   F¡ F   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡       ¥       ¡ $ $ $ $ 6 F ¡ F ¡ ¡ ¡ ! ¡   ¡   F   ¡$ $ F ¡ ¡ ¡ !8 !   ¡ ¡  ¡   F ¡ ¡  $ F         F  $ F 8   ¡ ¡ $ $ ! !¥  $ ¡   F $ $ $ F F   F    $ F 8 ¡ $ F 6 ¡ 6 ¡ F      F 6 ¡ ¡ ¡ !   ¡ ¡     F ¡   $ ¡ ¡ F ¡ ¡   $ F   ¡ ¡ ¡ 1! ! F         F F ¡ !6 ! $ $ F    ¡ ¡   ¡ ¡ $   F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡ F    ¡F   ¡   F   ¡ ¡ F   ¥ F   ¡   F ¡   $  ¡     6  ! ¡ ¡     6   $ F ¡ F F F ¡ ¡ F ¡ F   F $ $ F ¡ F   F     ! !! ! ¥     ¡ $  $ $ F!   ! $ F 6 1 F   F¡! F$ $ F   9 ¡ 6 F  F ¡ ¡ 9§! F ! F ¡     ¡     ¡ 6   ¡ $ ¡   ¡   F F   F   ¡   F ¡ ¡ $ F! ¡ F F   F F     ¡ 8 ¡ F £ ¡ . Sayyid mad K an bese ta awan awannya mendi i an sebua U nive sitas Islam liga . de ngan ide p Pan Islamisme bagi umat Islam. la melanjut an studiny a e Unive sitas amb idge Ingg is. Menu ut pendapatnya. Se la M yang bc bau dengan Ingg is mendapat tantangan da i sana sin i. g SM Kelas XII g. u afat. sebagai pusat ge a an pemba uan Islam India. ia embali e a e ta un 1908 sebagai pengaca a da n d sen filsafat. dan mene an an pemba uan Islam pada bidang p liti . bdu a man. Mempe uat u uwa islamia . M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I acala seja a t yang pe na menyumbang an pemi i annya untu emajuan Islam . Sala satunya adala amaluddin al fg ani yang menentang dalam bu unya Radd ala ad Da iyyin ( awaban bagi aum Mate i alis). Pada ta un 1938.S. membe si an tau id da i penga u syi i . peme inta an. Si apnya yang adi al membuat awan awannya atau t t p emba u lainnya banya yang menentang.

159 4. Memu ni an aja an agama Islam sesuai dengan bentu aslinya, mempe ba ui met d e pengaja an dan menanam an s lida itas selu u umat Islam. Usa a menyeba an id e ide te sebut di atas adala dengan ca a lisan, yaitu be da wa dengan mengunju ngi nege i nege i Islam, mengaja an pada se la dan unive sitas Islam, mene je ma an bu u bu u asing, mene bit an su at aba dan majala , dan mendi i an be b agai ganisasi Islam, bai dalam bidang da wa , pendidi an, p liti , c n mi, m aupun bidang bidang lainnya. . I I I I Y G TERK DU G D M GER K M DER IS SI Ge a an m de nisasi Islam yang dila u an le pa a pemba u itu pada dasa n ya mengandung bebe apa nilai yang penting bagi la i nya suatu dunia ba u Islam d alam mcng adapi tantangan yang se ba mple s pada masa m de n ini. ilai nilai itu te dapat pada wujud ge a an yang di embang an sepe ti be i ut ini. 1. ilai pe satuan (itti ad)

3. ilai pemba uan (tajdid) 4. ilai pe juangan (ji ad fi sabililla ) 5. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man,S. g SM Kelas XII

¡   ¡ ¡     $ ¡ ¡ ¡ F       F ¡    ¡   ¡ ¡  ¡     ¡      $6 ¡ $ F ¡ F  ¡    F      F ¡   ¡ F F   $   ¡   ¡   F F ¡ F F¡ ¡     ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ 6   F F $      $ F ¡       ¡$ F F $ $ $ $ ¡ ¡ F¡ ¡6    

¡ ¡ $ $ $

Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai pe satuan, sepe ti yang dila u an le pa a pemba u untu mewujud an Pan Islamisme ( esatuan umat Islam selu u d unia) dan nasi nalisme ( esatuan umat Islam dan dae a atau nega anya). ita cit a ini yang mengandung nilai nilai pe satuan a ena ide pemba uan Islam adala un tu mengatasi pe peca an di anta a umat Islam da i be bagai fi a , su uisme, da n maz abisme. Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai s lida itas (u uwa islamia ), yaitu pe sauda aan Islam, yang me asa senasib sepenanggungan untu membela sesama umat Islam dalam eadaan su a maupun du a. Islam adala sebua pe sauda aan dunia bagi selu u umatnya. S lida itas ini mengingin an suatu eg t ng y ngan sesama amba lla dan esetia awanan sesama umat Islam. Ge a an m de nisasi Islam, mengandung nilai nilai pemba uan (tajdid). Pemba uan yang dima su d adala pemba uan dalam bidang eagamaan, a la , s sial, e n mi, dan p liti , yaitu dengan mencipta an sistem peme inta an yang lebi dem atis dan meningga l an peme inta an yang t ite dan mend b a sistem peme inta an yang zalim. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai pe juangan (ji ad fi sabililla ). Ka ena ge a an ini umat Islam embali menemu an semangat Islam atau api Islam y ang penu dengan dinami a pe juangan. Umat Islam disada an embali a an pe anny a dalam mengemban tugas agama Islam yang tida te pisa anta a tugas eduniaan d an tugas ea i atan, sebagai manusia se aligus alifa di mu a bumi. Dengan de mi ian, semangat dan esunggu an dalam be agama yang disebut dengan ji ad, menja di m t untu membu ti an ebesa an Islam. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai eme de aan ( u iyya ), te utama u iyya fi i atau eme de aan p i i an. Umat Islam yang sebelumnya diliputi le ta lid yang membabi buta dan a nya mengi uti pi i an ang ang te tentu, dipacu untu be pi i mandi i dan itis (tida asal i ut tetapi be pi i dan mengambil tinda an sesuai dengan emam puan pi i an dan ilmunya). Umat Islam a us mengambil ilmu be dasa an sumbe as li ( lQu ’an dan adis) dan mengambil ilmu pengeta uan m de n untu emajuan dan ebesa an umat Islam. Keme de aan itu juga meliputi eme de aan

¡

F 6 9 F   ¡ ¡

F

¡

¡  

¡

F

$   F ¡ 

 

¡

 

 

¡ 6  

F   ¡

 

 

  ¡

 

 

¡

¡$

6 6

F

 

¡

 

¡

¡

F

F ! F  

6

   

   F

¡ ¡

$

    ! F   ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡   ¡ 6 ¡   ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   F¡ ¡

¡

F

¡

 

F

!

¡    

F

 

¡  

 

$

 

 

F

!

 

F ¡   $  

 

$

2.

ilai s lida itas (u uwa islamia )

  

$

    

§$ $ ! ! ¡ ¡ ¡  

¡  6

 

 

  

F F

  !$ ! 8

¡   $    

F   ¡  

  F $   F ! ¡

¡

F

¡ ¡ 6 ! !8 !8 9 F ¡ ¡     ¡   $ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡$ ¡ F   ¡   F

F  

 

 

$F

¡ F

    $

 

6 ¡ 6¡         ¡     6 ¡     F F ¡  

F   $ $      

F   

 $  

F

F ¡  

 

¡F 6   ! ¡ $

¡   ¡

£

F

160

£ ! ! F    ¡ F   F F           ¡ F F F¡ F 6 $       F $ ¡ ¡ ¡ F ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡  F F $ ¡ F ¡ 6           ¡ ¡         ! F   ¡   ¡       ¡ F   F F F ¡     ¥       ¡     ¡ 6 ¡ 6   ¥     ¡ F   F F ¡ ¡ 6 $ $       F F ¡ F ¡ ¡       F ¡ F $ $ ¡ F   ¡ F F ¡ F F ¡     ¡ F   ¡ 6 $ $ ¡$ $ ¡ $       $ ¡ ¡ 6 6       ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡  $ ¡F 6   6           ¡ ¡  $     ¡ ¡ ¡ 6 $     F ¡ F F $       F F ¡ $F $     F ! ! F ¡F   ¡ ¡ F F ¡ 6 F       F ¡ ¡ F F F $ $     F ¡ F F $ ¡ F $ $ $6 $     F F ¡ ¡   $¡ 6 $ $ F ¡       ¡ ¡ F ¡ F ¡ ¡   F ¡ ¡ 6         F ¡   ¡   ¡ ¡   ¡   $     ¥ ¡ 6 ¡   F ¡F 6 6 $ ! F ! F F ¡  ¥ F ¡ F F   ! ¡ F ¡ 6 ¡     ¡ F F ¡ ¡    ¥ ¡   ¡ ¡ ¡ F F $ ¥ ¡ ¡ F ¡ $ F ¡   F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡ F F $     ¡ F ¡ F   6   ! !8 ! ! !¥ 1! ! ! !! ! ! !1 ! ! !6 1 ! ! !8 ! 9   ! F F F F ! F ! F $ $ 6 $ $ $     F ¡ F ¡ F ¡   6 ¡   $ F ¡ ¡  6 $ $ $   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡ $        ¡   F     ¡ ¡ ¡   ¡ ¡
fisi , yaitu eme de aan untu melepas an di i da i belenggu penjaja an nega a n ega a E pa yang menjaja nege i nege i Islam. Keme de aan da i ete gantungan e n mi, penindasan p liti dan e uasaan, dan bentu bentu ebudayaan a at yan g melanda ebudayaan umat Islam. Itula nilai nilai yang te andung dalam m de n isasi Islam, yang disua a an dan dipe juang an le t t pemba u Islam, s epe ti Mu ammad bdu , amaluddin al fg ani, Mu ammad Iqbal, l Ta tawi, Mu amma d li Pasya, dan sebagainya. D. PERI KU Y G ME ERMI K PE G Y T TER D P M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I ilai nilai pemba uan (m de nisasi Islam) mempunyai penga u besa dalam e idupan umat Islam. Ma a, tumbu la esada an bagi umat Islam untu mengi uti ge a an pemba uan te sebut s e ingga menimbul an ebang itan dunia Islam, bai dalam bidang ilmu pengeta uan, pendidi an, dan p liti , yang se aligus tumbu ge a an mencntang penjaja an. 1. Kebang itan Dunia Islam di idang Ilmu Pengeta uan, Pendidi an, dan P liti Set ela umat Islam mengeta ui emajuan bangsa a at, eti a itu juga te bu a mata d unia Islam, te utama di Tu i dan Mesi , untu memulai usa a usa a yang membang it an umat Islam. Di Mesi , Mu ammad li Pasya tampil untu memaju an ilmu penge ta uan. Usa a ini dilanjut an le l Ta tawi. e at usa a l Ta tawi, dapat di te jema an bu u bu u a at tentang be bagai macam pengeta uan m de n, dan di a ang pula bu u bu u ba u se ta dite bit an be bagai su at aba dan majala penge ta uan. Di Mesi , selain didi i an se la se la te ni , milite , dan ed te an, didi i an pula se la bat batan (ap te e ) pada ta un 1829, se la pe ta mbangan pada ta un 1834, se la pe tanian pada ta un 1836, dan se la pene jem a an pada ta un 1836. Pene jema an bu u bu u be jalan dengan lanca setela ada se la pene jema an, emudian se la ini dise a an pada Ta wil (ulama l z a ). Di se la ini te dapat pa a a li yang be pengeta uan sesuai dengan bidangnya masing masing se ingga bagian da i pene jema di se la ini dibagi menjadi emp at bagian, yaitu bagian ilmu pasti, ilmu ed te an dan fisi a, sast a, dan di T u i ada yang be tugas mempelaja i ilmu ilmu ped man milite untu pe wi a pe wi a Tu i. Di anta a bu u bu u yang dite jema an iala bu u bu u mengenai filsaf at, bi g afi, l gi a, ilmu bumi, p liti , ant p l gi, dan lain lainnya. Mesi b e usa a e as memaju an pendidi an ini. Sebab, ete tinggalan umat Islam yang pa ing menc l adala dalam al pendidi an. Usa ausa a e a a emajuan dalam peng eta uan dan pendidi an ini, selain digali ilmu pengeta uan da i be bagai macam s umbe , juga didi i an se la se la dan pusat pusat pene jema an di atas. Mesi juga be usa a e as untu sege a menguasai ilmu ilmu a at, ma a ma asiswa ma a siswa Mesi dibe i gaji dan di i im untu belaja e nege i a at. Menu ut stati sti , anta a ta un 1813 sampai ta un 1849, tela di i im 311 pelaja dan ma asis wa Mesi e Italia, P ancis, Ingg is, dan ust ia. Di Pa is didi i an pula uma Mesi untu menampung pa a pelaja Mesi . Ide ide pemba uan Islam bu an saja da lam bidang agama, pendidi an, dan pengeta uan, tetapi juga dalam bidang p liti se ingga mela i an ebang itan Islam dalam bidang p liti . al ini dimulai deng an esada an ba wa sistem p liti Islam eti a itu suda menyimpang da i sumbe sumbe aja an Islam. Sepe ti dalam masala alifa yang sebena nya adala mili selu u umat Islam tela be uba menjadi mili bdu a man,S. g SM Kelas XII

6  

  F

¡  

161

F     F¡ F F F       $   ¡   ¡ ¡     ¡ F ¡   6   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡   F 6 F $ ¡ 6 ! F ¡   ¡     ¡ ¡  F F ¡ ¡ ¡ ¡ F     F     ¡ ¡ ¡ $     ¥   F ¡ ¡ ¡ ¡       ¥     F ¡       ¡ ¡ F ¡   F   ¥   ¥ F F ¡ $  6   ¡ $     ¡ F   ¡ ¡ ¡ ! F ¡ ¡  $ 61 6 F     ¡  $ F ! ! 6 $F ! ! F $     ! ¡ ¡ ¡ F F F 6     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡  6      $    ¡ F F ! ! ¡ F ¡ ¡       F     ¡$ F   ¡ F6   $    $   $ $   F $ ¡ F ¡   F ! ! $  ¡   6         F F F 6  6 $   ¡   ¥     ! F F ¡ ¡   ¡ ¡ 6       ¡  ¡ $6 F $ ¡   ! F $                 6   6 !  $       F ! ! ¡ $ $ ¡ 6         F F ! ! F $       ¡ ¡ ¡F $     F 6 ¡ F  F   $ $ $   !   F ! ! ¡ ¡   ¡¡         ¡ ¡   ¡ ¡ $ ¡ 6 6 6     1 ! ¡ F 6 ! 6 6 6 ¡ ¡  $ 6 $ $ $ F ! F ¡ ¡ F ¡ ¡         ! ¡ ¡        ¡ ¡  F   ¡ ¡ 6       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $       ¥   ¡       ¥ F F F¡  !   ¡ ¡ ¡ ¡           $6  $ ¡ ¡ F F $ $  $ F ¡ ¡ ¡  F ¡
suatu g l ngan atau su u se ingga yang be uasa bu an ang yang di e enda i le umat, tetapi anya ang ang te tentu. Te jadinya pe saingan e uasaan anta a umat Islam di Mesi , ab, dan Tu i misalnya, menjadi an tida adanya esatua n dan u uwa umat Islam. Di samping itu, adanya penjaja an bangsa a at, sepe t i ap le n di Mesi dan bangsa a at di nege inege i Islam lainnya, me upa an su atu ancaman ba u bagi e uasaan e uasaan Islam da i lua . Untu mengatasi eada an ini, untu pe tama alinya nege i Islam be usa a mempe uat ang atan pe angny a, sepe ti Tu i dan Mesi , di samping memaju an ideide pemba uannya. dapun ge a an p liti yang men nj l adala yang dila u an le amaluddin al fg ani, yan g menyeba an ide ide Pan Islamisme di dunia Islam. Untu mencapai ide ide Pan I slamisme ini, l fg ani membentu al izb al Watani (Pa tai asi nal) di Mesi , mempe juang an pendidi an unive sal, menyelengga a an eme de aan pe s, dan mem asu an bidang milite e Mesi . tas s ngan Pa tai asi nal itu, l fg ani d apat menguasai Mesi . Raja Mesi , K edewi Ismail, be asil diganti an le put a ma ta Taufiq, yang be janji a an mengada an pemba uan sesuai dengan ide Pa ta i asi nal. Tetapi, pada ta un 1879 l fg ani diusi le Ingg is da i Mesi . amun demi ian, l fg ani te us be juang dan mendi i an ganisasi l U watul Wu sqa di Pa is, yang angg tanya te di i da i ang ang Islam India, Mesi , Su ia , f i a Uta a, dan lain lain. Tujuannya adala untu mempe uat pe sauda aan I slam, membela Islam, dan membawa Islam epada emajuan. Saat itu dite bit an pul a majala I U watul Wusqa, walaupun emudian dila ang le nega a a at a ena majala ini te seba di nega a Islam yang sedang dijaja le nega a nega a E pa. l fg ani menuntut aga c a peme inta an t asi diuba menjadi c a pe me inta an dem asi. Kepala nega a a us mengada an syu a (musyawa a ) dengan p emimpinpemimpin masya a at yang banya mempunyai pengalaman. Pengeta uan manusia seca a individual (pe angan) te batas se ali. l fg ani meng enda i peme int a an epubli yang di dalamnya te dapat ebebasan mengelua an penclapat dan ew ajiban epala nega a untu tundu epada undang undang dasa . Selain itu dalam m asala p liti , l Ta tawi meng enda i ide t ias p liti a dan pat i tisme. Ide i ni sejalan dengan ide I fg ani. Penga u l fg ani besa dalam ge a an p liti ini se ingga pada ta un 1892 Sultan bdul amid di Tu i memanggilnya dalam me encana an p liti Islam e selu u nega a nega a Islam untu menentang E pa ya ng sangat mendesa . 2. Tumbu nya Ge a an Menentang Penjaja an angsa a at Tumbu nya ge a an pemba uan Islam adala suatu esada an umum pa a cende iawan Islam a an te tinggalnya dunia Islam da i dunia a at. Kelema an dunia Islam seca a in te n amat di asa an, sedang an penindasan yang dila u an le bangsa a at me up a an e uatan da i lua yang a us sege a diatasi. Tetapi, umat Islam juga menya da i ba wa untu mengatasi e uatan lua itu tida la muda tanpa mempe uat ey a inan dan semangat juang umat Islam. Ge a an Pan Islamisme le amaluddin al fg ani, me upa an ci al ba al da i ge a an e satuan untu menentang penjaja it u. Ka ena ge a an ini tela membangun semangat ba u Islam dengan tujuan memaju a n umat Islam, yaitu dengan jalan mempe guna an pi i an m de n dengan bentu pe s atuan selu u umat Islam di bawa satu peme inta an Islam (sepe ti zaman alifa ). bdu a man,S. g SM Kelas XII

$

¡

!

!

F   

£

apalagi menjaja nya. g SM Kelas XII ¥ F  F   F F ¡ F ¡   ¡ $ ¡F ¥ F ¡ ¡ ¡   F ¡ F   ¡ F ¡ $   F F$ ¡ $¡ 6   $ $ 6 F   F ¡ ¡   ¡ ¡ 6   F ¡ ¡      ¡   ¡ ¡ ¡    $ F ¡   $   ¡ F       F       6  ¡   6         ¥ ¡ F F   $ F ¡ F F ¡ ¡     $¡   ¡ ¡ !   F ¡ F   F   ! ¡ ¡ 6 ¡ ¡   F ¡ F   F      F $   $ F ¡   F F   £ . yang le pe njaja . Ge a an menentang penjaja ini juga dipenga u i le ide ide nasi nalisme. yaitu asa epa lawanan untu mempe ta an an tana ai . e p enju u dunia Islam yang dalam ceng e aman penjaja . Untu meng adapi a at. ide ide ini sengaja ditumpas dan di ata an sebagai fanatisme.. yaitu suatu esada an a an a nya sebagai pemili tana ai yang tida b le diganggu gugat le bangsa mana pun. be embang pula ide p at i tisme. Di samping itu. Ibada a ji sangat efe tif untu mengambil inf masi ge a an ini se ingga umat Islam da i selu u dunia bang it setela me e a menya si an sendi i ge a an pe satuan Isla m di Me a . ge a an pe satuan umat Islam te seba e selu u dunia Islam.S. Pa am ini be eya inan ba wa emajuan Islam itu dapat te capai bila Islam be asil melenyap an impe ialisme a at da i nega a nega a Islam.162 Pa am ini sangat ev lusi ne dan te ang te angan antiimpe ialis (anti penjaja ) . a an. pa a jamaa aji sepulang da i Me a menyeba an ide idc ini untu m enentang penjaja .sepe ti Ind nesia. dan a tif membentu ge a an ge a an anti l nialisme. bdu a man.

ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man. dan Sayyid mad K an. Mu ammad bdu . ilai pe satuan (itti ad) b. Mu ammad Rasyid Rid a. g SM Kelas XII   ¡ 6 6!   F ¡  F   ¡ ¥ F F   ¡  F       F 6    F   F  F   ¡   ¡ F F $   F F F¡   $ F ¡     ! F ¡    ¡   F F F F! ! F F F F $ $ 6 $ $ F   F ¡ F ¡ F ! ! ! F F¡   ¡   F F    F £ . ilai s lida itas (u uwa islamia ) c. ya itu sebagaimana yang diaja an lQu ’an dan adis.S. ilai nilai yang te andung dal am ge a an m de nisasi pada agama Islam adala a. amaluddin al fg ani. Mu ammad Iqbal.163 Di anta a t t pemba a u yang pemi i annya sangat be penga u di dunia Is lam adala Mu ammad bin bdul Wa ab. Sye Waliyulla . ilai pe ju angan (ji ad fi sabililla ) e. ilai pemba a uan (tajdid) d. Sala satu manfaat da i seja a pe embangan pemi i an Islam di dunia adala memu ni an aja an agama Islam sesuai bentu aslinya. ifa a a adawi Rafi al T a tawi.

. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. ai an ta un 1914 – 1915 d. aja an alifa yang menetap an edaulatan ba gi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya c.. ecuali .. adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin d a i be bagai penju u dunia d. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. Spany l c..164 e ila tanda silang (x) pada u uf a. a i an ta un 1914 – 1916 b. ib ada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un b. a. a. abad XVIII XIIIX M. Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada . ab e.. Kete bela angan dunia Islam b.. maupun e n mi c. ef masi yang menimbul an ebang itan Islam e. I an b. Scawen lunt (1882) misalnya... tida mampu meng adapi se angan E pa. Kebang itan dunia Islam. e.. a. eagamaan. abad XVIII XIVX M 2. . abad XVIII XIX M. a. maupun e n mi . p liti . abad XVIII XX M d.. a. ai an ta un 1914 – 1919 7. Keempat fa t te sebut mend n g te ciptanya .. eagamaan. c. ecuali . eagamaan. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam yang saa t itu be pusat di . a. yaitu.. angsa E pa suda me asa awati a ena ti mbulnya amalan te sebut. 6.. p liti . s sial. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan. 4... maupun e n mi d. abad XVI II XIIX M e.. . p liti . b. 3. Kemundu an dunia Islam c.. eagam aan. d. p liti .S. c. maupun e n mi b. ai an ta un 1914 – 1917 e. a. c... Tu i dalam masa emundu annya. Ketidu an dunia Islam 5. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at. Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang . s sial. I a d. bai di bidang . s sial. a u sebelum ebang itan dunia Islam. g SM Kelas XII ¥ ¥ ¡   ¡   $ $   ¡ F F ¡ $ $ F ¡   ¡     ¡ F ¡ F F ¡   ¥     $  ¡ ¡ F¡   ¡ $ ¡  F ¡ F¡ F F ¡ ¥   ¥ ¡ ¡ $ $ 6  $ F ¡   ¡ ¡ $ F   ¥   ¡   ¡ F F F¡ F F ¡ ¡ F ¡ ¥ ¡ $   ¡ F   ¥ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ F     ¡ ¡  F ¡ ¥ 6      !   ¡     ¡ ¡ F   6 ¡   F F ¡   $   ¥   ¡   ¡ ¡  $   $   F ¡ F F   F F¡   F ¡ ¡ ¡  $ ¡ ¡     $ F   F $ $ ¡  F ¡ $ $ $ $ ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ 6 ¡ F   F 6 $     £ ! ! F      ¡  $     F   F ¡ F ¡     ¡    ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ F   ¡    $ ¡       $ F 6   $ $   $ F   F F ¡ ¡ ¡  $ ¡ 6 $ F F¡ ¡ ¡ ¡$ $ $ ¡       ¡ ¡ $   $ F ¡   ¥ 6 ¡  . e f masi yang menimbul an ebang itan Pa tai. Sesunggu nya ebang itan umat Islam su da di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i.. I a sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a bdu a man. ai an ta un 1914 – 1918. s sial.b. Tu i.. Ke untu an dunia Islam e.

d. Sultan bdu a man (1725 1789) 15.. a. a.. 1703 e. Mu ammad bin bdul Ra man d... 1705 14. tuyul dan bidda b. se ang penulis seja a da i me i a (19 21). Sye Waliyulla e.. me e a menunai an aja an aja an agama 10. Sultan bdul amid II (1725 1789) b. membe antas . Mu ammad bin bdul Mut alib 11. Tu i sendi i yang dapat d ipe ta an an sebagai sebua nega a. c. amaluddin al fg ani c. bdu a man bin awa uddin. jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . Sultan bdul amid III (1725 1789) e. Sulta n bdul amid I yang memel p i ge a an ilafa yang be tujuan ... Mu ammad bin bdul Ra im b. I an sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a c. me e a mengamal an aja an aja an agama d. 1702 b.. a.. Pada ndisi sepe t i ini.. e. Sultan b dul amid I b. imaza Ta a a al Muslim una wa Taqaddaman Gai una be pendapat elema an dan emundu an umat Islam a ena .. a. e uatan umat Islam te leta pada adany a . c. Sultan bdul amid I (1725 17 89). Mu ammad bin bdul Wa ab. ta ayul dan M uslim c. jin dan syetan e. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa a at. e. 1704.. jamaa puasa pada setiap ta un yang sema in be tamba d.. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaan Tu i tela untu .. e.. ab sendi i yang dapat dipe ta an an seb agai sebua nega a 8.. ta ayul dan bidda . me e a mela sana an aja an aja an agama.. a. d.. Mu amamd bin bdul Wa ab d.S. jamaa um a pada setiap ta un yang sema in be tamba b. me e a meninggal an aja an aja an agama e. 1701 d. 13.. membina pe satua n selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Timu c. g SM Kelas XII b. a. Saudi abia. ta un . di ab Saudi muncul t pemba uan Islam be nama . T t pemba uan Islam dalam masa sebelum aba d e 19 M sebagai be i ut.. Mu ammad bin bdul Wa ab mengaj a umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. Mu ammad bin bdulla c. Ia la i di ejed.. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Uta a e. Sultan bdul amid IV (1725 1789) c. Ge a an wa abi dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab.. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Selatan d. lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam. me e a mendi i an aja an aja an agama b.165 F F     F   F   F   F     F   F F         ¥ F F      $ $ 1 ! F F¡ ¡   6 6 ! 1 ! F    6 6 1 ! 1 ! 6 $       1 ! ¡  F ¡ $  ! F $  $ $     ! F F F ¡   F 6 F ! 1 F    F ! F F¡ 6 ! ! F F ¡ ¡   ¡ $ $ 6 $ $   F ¡ F ¡ F ¡ F¡ F F F¡       ¡ ¡   ¡ ! ! ! F F F F F ! F F F F F F $ $!      ! ! F$ F ¡ 6         6 ¡ ¡ ¡       6     ¡ ¡   ¡ ¡   6 6       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡     ¡       ¡ F ¡   F¡     ¡ F 8 F ¡ F     F ¡ F F F F ¡   F F F ¡ F   F F F ¡ F F   F     F   ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡      F F  $ F¡ $ ¡ ¡ ¡ F  F 8     $   ¡   !   F   F  !   ¡ F   F ¡ F     bdu a man. jamaa s alat pada setiap ta un yang sema in be tamba c. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama . j amaa zi i pada setiap ta un yang sema in be tamba 9. Palestina send i i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a d. membina pe satuan selu u dunia Islam dal am meng adapi bangsa Tenga     ¡  F     F ¡ F   ¡ F   ! !   F      £ . at p St dda t.. ecuali . a. Mu mindan bidda 12. b. a..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->