0 @bdurrahman,S.

Ag SMA Kelas XII

1 DAFTAR JSI SEMESTER I BAB I. AL-QUR’AN A. Surah Al-Kaafiruun ayat 1-6, tentang anjuran bertol eransi B. Surah Yunus ayat 40-41, tentang anjuran bertoleransi C. Surah Al-Kahfi ayat 29, tentang anjuran bertoleransi LATIHAN-1 AL-QUR’AN A. Surah Al-Mujadilah a yat 11, tentang etos kerja B. Surah Al-Jumu’ah ayat 9-10, tentang etos kerja LATIH AN-2 IMAN KEPADA HARI AKHIR A. Iman Kepada Hari Akhir B. Hikmah Beriman Kepada H ari Akhir C. Tanda-Tanda Hari Akhir D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Fungsi I man Kepada Hari Akhir LATIHAN-3 AKHLAQ TERPUJI A. Adil B. Ridha C. Amal Shaleh L ATIHAN-4 PERNIKAHAN A. Hukum Islam Tentang Pernikahan B. Hikmah Pernikahan C. Ta laq dan Rujuk D. Perhitungan Masa Iddah E. Hukum Talaq dan Rujuk F. Ketentuan Pe rkawinan Undang-Undang di Indonesia LATIHAN-5 SEJARAH ISLAM DI INDONESIA A. Perk embangan Islam di Indonesia B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan C. P eranan Umat Islam Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia D. Manfaat Dari Sejarah Perke mbangan Islam Di Indonesia E. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan Terhadap Ma nfaat Dari Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia LATIHAN-6 II. III. IV. V. VI. 3 3 6 8 11 13 13 15 18 20 20 25 25 26 29 31 31 34 37 42 45 45 50 52 59 62 66 71 76 76 81 81 86 87 92 @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

2 SEMESTER II BAB VII. AL-QUR’AN A. Surah Yunus ayat 101, tentang pengembangan IPTEK B. Surah Al-Baqarah ayat 164, tentang pengembangan IPTEK LATIHAN-7 BERIMAN KEPA DA QADHA dan QADAR A. Pengertian Kepada Qadha dan Qadar B. Fungsi Iman Kepada Qa dha dan Qadar C. Hubungan Antara Qadha dan Qadar Dengan Ikhtiar dan Tawakkal D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Iman Kepada Qadha dan Qadar LATIHAN-8 AKHLAQ TE RPUJI A. Pengertian dan Maksud Persatuan B. Pengertian dan Maksud Kerukunan LATI HAN-9 AKHLAQ YANG TERCELA A. Israf B. Tabzir C. Ghibah D. Fitnah LATIHAN-10 MAWA RIS A. Pengertian Ahli Waris B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Ahli Waris C. Dali l Naqli dan Aqli Tentang Ahli Waris D. Ketentuan Tentang Harta Benda Sebelum Pem bagian Warisan E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Perhitungan Dalam Pembagia n Warisan F. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam G. Hikmah Warisan Dalam Isl am LATIHAN-11 SEJARAH ISLAM DI DUNIA A. Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia B. Manfaat dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia C. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Gerakan Modernisasi D. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan T erhadap Manfaat Dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia LATIHAN-12 VIII. IX. X. XI. 96 96 98 102 104 104 106 111 115 118 120 120 122 127 129 129 131 133 134 136 138 138 140 141 143 145 147 148 150 153 153 158 159 160 164 XII. @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

Yunus : 40-41.3 STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR : 1. Bacaan Surah Al-Kaafiruun {109}Ayat 1-6 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰'≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó A tinya : 1.S. Untu mulah agamamu. 3 Menampilkan perilaku anjuran bertoleransi seperti terkandung dalam QS Al Kafir un. Al Kahfi : 29 1. dan Al Kahfi : 29 Membaca dengan fasih. 2. QS. Yunus : 40-41. Kata anlah: "Hai o ang-o ang yang afi . agama u". Dan amu tida pe nah (pula) menjadi penyem ah Tuhan yang a u sem ah. A u tida a an menyem a h apa yang amu sem ah. Yunus : 40-41. QS. 6. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang anjuran : INDIKATOR : bertoleransi 1.2 Menyebutkan arti QS Al Kafirun. 4. dan QS. dan u ntu ulah. dan QS.Ag SMA Kelas XII   ¢   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡   ¢ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡    ¡¡ ¡   £ ¢ .1 Membaca QS Al Kafirun. Da n a u tida pe nah menjadi penyem ah apa yang amu sem ah. 5. du ahman. Menjelaskan pener apan tajwid Mengartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kand ungan Menghafalkan ayat di rumah 1. 3. QS. Al Kahfi : 29 1. Dan amu u an penyem ah Tuhan yang a u sem ah.

meme intah an epada Na i M uhammad J untu mengata an epada o ang-o ang Kafi ah a agi u agama u dan a gi amu agama amu.aya. e atalah si mis in tadi : "Wahai tuan Qadhi. Kita sela u umat Islam ma i t unju an dan e i ontoh tauladan yang ai . lima potong daging dan duit dua di ham. Suatu ha i e etulan ha i Asyu a' datanglah seo ang mis in meminta sede ah. saya seo ang mis in yang mempunyai tanggungan elua ga. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 Kalimat Hu um a aan Mad ‘A idh Lissu un Mad Asli I hfa Idgham ighunnah Qalqalah sedang A ti a aan ang-o ang afi Tida Kamu Tida a an menyem ah Apa yang a u sem ah Se a se elumnya e a is _ _ (tan in) disam ut hu uf ( alif) se elumnya e a is _ mati ( hu uf Qalqalah) tida e tasydid. dan tempat e henti 3. Da i su ah te se ut menyata an ah a agama Islam sangat t egas se ali epada aum afi .Ag SMA Kelas XII   ¢ e temu dengan   ¡ ¡ ¨ ¥¦   ¡ ¢ ¢ ¡     ¡ ¡     ¡   ¡   ¢ ¤   ¢ ¡ ¡ ¢     ¡   ¡ ¢ ¡ ¡         ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¢    ¨ ¡ ¡ ¤ ¢ ¡ ¢ ¤ ¢   ¢   ¢  ¢ ¡ ¡ ¡   ¡         ¡ ¡ ¡ ¡ ¨§ ¢ ¢   ¡     ¢   ¢   ¤ ¢   ¡ ¢ ¢ ¡   ¡ ¢     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¦¡     ¡ ¡ ¢ ¤ ¢     ¡   ¡         ¡ ¤   ¡       ¡ ¡ ¡ ¡  ¥   ¢ ¡   ¡ ¨ ¡     ¡ ¡ ¡ ¦   ¢ ¡¡ ¢   ¢   ¢  ¢   ¢ ¡ ¢ ¤ ¤ ¡  §       ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   ¢ ¢ ¦   ¡ ¦¢ ¢   ¥ ¢ ¤ ¥ ¡     ¡ ¤      ¢   ¢ £ ¢ ." Qadhi menja a . Pe ila u yang Men e m in an Isi Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 KISAH SE ANG K ISTIAN MASUK ISLAM E KAT MEMULIAKAN ASYU A' Al isah dise ut an ah a di ota A ay te dapat Qadhi yan g aya. . "Datan glah selepas a tu zoho !" Selepas sem ahyang zoho o ang mis in itu pun datang demi memenuhi janjinya.S. Demi eho matan dan emuliaan ha i ini. d. aga me e a yang afi te ta i dan mau masu Islam dengan ehenda sendi i tanpa pa saan. Kandungan Su ah Al-Kaafi uun {109}Ayat 1-6 Da i ayat di atas dapat disimpul a n se agai e i ut : a.4 2. saya mem inta pe tolongan da ipada tuan. Ke aji an ita hanya mem e itahu dan mengaja aga me e a tahu dan paham mana agama yang ena dan yang salah. Apa ila dia datang selep as a tu yang dijanji an untu ali du ahman. meme intah an epada Na i Muhammad J untu mengata an ep ada o ang-o ang Kafi ah a a u tida a an menyem ah apa yang amu sem ah dan a mu juga tida a an menyem ah apa yang a u sem ah. . dan juga tida mema sa an agama epada o ang-o an g afi . a ena u usan agama adalah u usan di i masing-masing dan te gantung da i hidayah da i . Sayangnya si Qadhi aya itu tida menepati janjinya dan menyu uh si mis in datang lagi selepas sem ahyang Asa . 4. ma a e ilah saya sede ah se ada nya e upa sepu luh eping oti.

" Kata si K istian. "Mengapa anda egitu.eli an se al ipun dengan ha ga umi se ta seisinya. ia melintas di depan seo ang istian sedang dudu -dudu di hadapan umahnya. Adapun Qadhi yang i i telah e mimpi di dalam t idu nya. ti ati a te lihat di hadapan matanya dua uah angunan yang anti ." Dengan sege a ia mem e i si pe minta sede ah semua epe luan yang dimintanya. "Ang at epalamu!" ata sua a dalam mimpinya." Kata Qadhi. "Kata an apa hajatmu pada u!" e ata si peminta sede ah. "Ya Tuhan. "Juallah amal itu epada u d engan ha ga se atus i u di ham. Se uah angunan dipe uat da i atu. upanya o ang K istian itu sangat te ta i mendenga e ita si peminta sede ah dan hatinya e enan untu mem e i sede ah. Ia e tanya.isah ha i Asyu a'.ilauan a nanya. ses ungguhnya amal ai yang dite ima oleh Allah tida dapat dipe jual." Apa ila Qadhi angun da i tidu nya . Selanjutnya ia mengang at epala." Si K istian e tanya. demi eagungan dan e esa an ha i ini e ilah saya sede ah unt u elua ga saya. ata si mis in.ata e salut emas dan se uah lagi dipe uat da ipada yaqut yang e ilau. Qadhi e tanya e pada si K istian. "Tuan.5 Di a tu si mis in jalan men a i ma anan. "Saya meme lu an sepuluh eping o ti. du ahman.Ag SMA Kelas XII ¡   ¢   ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¦   ¡   ¡ ¢   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   ¡ ¡ ¢  ¦ ¡   ¢     ¢   ¢ ¢   ¡ ¡ ¤ ¢ ¡   ¢ ¡     ¢ ¢ ¡       ¦   ¡     ¢ ¢ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢    § ¡   ¡ ¡ ¢ ¤   ¢ ¡     ¢     ¢ ¢ ¡   ¡   ¢ ¡  ¥ ¡ ¡     ¡ ¡       ¢   ¢ ¡       ¤   ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¦ ¤ ¡ ¡ ¤ ¦ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢     ¡ ¢       ¢       ¡   ¢ ¢  ¢ ¢     ¡   ¡     ¡ ¡ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¢ ¢   ¢      ¦ ¢ ¡ ¡       ¡ ¡ ¡  ¥ ¡  ¢       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¢ ¡ ¡   ¡    ¡ ¤ ¡ ¢ ¢ ¨   ¢   ¡ ¡ ¡ ¢   £ ¢ ¢ ¡ . sedang an anda u an seo ang Islam?" Keti a itu juga o ang K istian itu mem uang tanda sali nya dan mengu ap an dua alimah syahadat se ta menga ui e ena an agama ya ng di a a oleh Na i v . "Ha i apa ah ha i ini?" "Ha i ini ha i Asyu a". Kini angunan itu dimili i oleh seo ang K istian. e ata si K istian. "Amal apa ah ge angan yang au uat semalam hingga au dapat p ahala dua uah angunan yang sangat anti ?" ang K istian itu pun men e ita an tentang amal yang dipe uatnya ah a ia telah e sede ah epada fa i mis in ya ng meme lu annya pada ha i Asyu a' itu. Si peminta sede ah pun ali deng an gem i a epada elua ganya. "Semua angunan ini adalah untu amu andai an saja amu mahu memenuhi hajat si peminta sede ah itu. untu siapa angunan yang sangat anti ini?" Te denga ja a an. lima potong daging dan uang dua di ham saja. Kepada o ang K istian itu si mis in mint a sede ah. Kata Qadhi. "Ketahuilah ahai Qadhi. sam il mene ang an eutamaan dan isah.S. iapun pe gi epada K istian yang dima sud an dalam mimpinya.

apa yang me e a pe buat ha u dipe tanggungja ab an. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. diutu dengan memba a Al-Qu an. Tuhanmu le bih mengetahui tentang o ang-o ang yang be buat e u a an. yaitu me e a yang mu y i dan be buat zalim e ta aniaya. 2. dan di anta anya ada (pula) o ang-o ang yang tida be iman epadanya. i a me e a mendu ta an amu. Keti a abi Muhammad . c. 41. ang-o ang yang tetap mendu ta annya ma a bia lah bagi me e a p e e jaan me e a. A tinya. Dan di anta a me e a ada o ang-o ang yang be iman epada Al Qu ’an. amu b e lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap ap a yang amu e ja an".S.6 1. @bdu ahman.Ag SMA Kela XII ©       © ¡ ¤ ¡     ¡   ©     ¤   ¡© ¡   © ¡ ©   ©   © ¡ ¡     mati be temu dengan 〈 mati be temu dengan mati be temu dengan     ¡ ¡     ¡ © ©     ¡ ¡   ¡ ¡       ¥ ¡ ¡ © ¡   ¡   ¡     ¡   ¡   ¤   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¥       ¡       ¥ ¡ ¡   ¡               © ©¡       ¡ ¡   ¡    § ©   ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¡     ¥ ¥     ¡ ¡   ¡ ¡©   ¤ ¦        ¡   ¥ ¡     ©   . mengetahui o ang-o a ng yang be buat e u a an di bumi. a alah dengan Fasih Su ah Yunus {10} ayat 40-41 β)ρ ∩ ⊃∪ ⎦⎪‰¡ ϑ9$/ Ο=æ& 7/‘ρ 4 ⎯μ/ ∅Βσƒ ω ⎯Β Νκ]Βρ ⎯μ/ ⎯Βσƒ ⎯Β Νκ]Βρ Îu t Ï Å ø ß ø$Î Þ n÷ A tinya : 40. o an g-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida b. Kandungan Su at Yunu {10} ayat 40-41 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Yunu {10} Ayat 40-4 1 Kalimat Hu um acaan Izha Halqi Idgham ighunnah Idgham ilaghunnah I hfa Izha Syafa i A ti acaan Dan dianta a me e a Ada o ang-o ang yang be iman Ada pula o ango ang yang tida be iman Kamu Yang amu e ja an Sebab 3.

Men anggapi hal ini. Contoh I menggamba an pela anaan buti nilai "tid a mema a an ehenda epada o ang lain". Si ap diam ini dia ti an oleh o u h ebagai tanda etuju. jela . M e e a tetap be juang dan be jihad di jalan dengan te ad yang bulat tanpa menghi au an bahaya dan e ulitan yang me e a hadapi. Di e olah lain. Dia mempunyai ide be da ma i ata e lua ota pada libu an mendatang. bah an mema’af annya dan memohon an untu me e a ampunan da i . eputu an dan pela anaan ha il apat SIS didu ung epenuhnya oleh teman-temannya. @bdu ahman. apalagi dalam u u an pepe angan.eputu an mu ya a ah itu. ehingga menyebab an aum M u limin mende ita e alahan. Me e a be ta a al atau menye ah an di i epenuhnya epada . Ca a inilah yang bia a di ebu t mu ya a ah-mufa at. o u h memimpin apat e ncana be da ma i ata e Pulau ali. leh a ena itu. Hal ini te bu ti hampi emua i a di e ol ahnya i ut be da ma i ata. Pada aat pendafta an.Ag SMA Kela XII © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡¡ ¤   ¡   ¡   ¡       ¡ © ©  © © ©   ¡   ¡ ¡   © © © ©   ¤ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     § ¡ ¡   © © ©       ¡ ©   ©   © ¡     ¡ ¡   ¡     ¡ © ¡ ¡ ©   ¡   © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡         © ¡ ¡ © ©   ¤© ©   ¡ ¡ ¡   © © ¡ ©     © § ¡ ¡ © ¤ ©     © ©   ¡ © ©     ¥ © © © ¤     ¡ © © ¤       ¡ © ©   ¤© ©   ¡ © © ¡ ©   ¡ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ©§     ¡   ¡ ¡ ¡         © ¡ ©    ¡ ¡ ©   ¡  ¡ ¡ ¡ © © ¤    ¡   ¡  ©¡ © ©   © ¤© ©     ¡ © ¡   ¡   ¡ ¡   © © © ©¡ ¥     ¡ ©    ¥ ¡ © ¡ © ¡ ¡ ©¡   ¡   § ¡   © © © ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¡¤ ¤ ¥ ¡© © © ¥ ¡ © © ¡ ¡ ¡ © ©     © ¤     § ¡   ¡ © ¡      © § ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © © © ¡ ¤© © © ¤   © ¡   © §      ©       ©     © ¡ ¡ ¤© ¡ © ¡   © ©     ¡  § ¡ ©     © © ¡ © ¡   ©   ¡ ¡     ¡ ¡   ¡   ¤ © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ © ¡ © ¡ ¤     § ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤ © ©   ¡ © ¡ © © ¡   ¡ © ©        ©¡   © © © © ¥   ¡ ¡ © ¡ § © ¤   ©   ¥ . m e e a mengu ul an tempat lain yang lebih de at ehingga biayanya lebih ecil. Contoh lain epe ti :te jadinya pelangga an-pelangga an yang dila u an oleh ebagian aum Mu limin pada pepe angan Uhud. ah an.S. Teman-temannya ependapat. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10} Ayat 40-41 Abdu ahman adalah Ketua SIS ( gani a i Si a Int a Se olah) di e olahnya. ayangnya pulau itu leta nya jauh e ali d a i e olahnya ehingga meme lu an biaya yang elatif tinggi. dan menampung eca a bai a an. aum Mu limin patuh mela ana an eputu an. tida mema a an idenya. leh a ena itu. Ca a o u h aga idenya dit e ima. teman-temannya menjadi diam.7 4. Yang te jadi pada contoh II adalah ebali nya. tida dengan ca a-ca a yang manu ia i. dia mengancam me e a yang tida menyetujui encananya. menanggapi. edang an contoh II menggamba an pel a anaan yang ebali nya. Andai ata abi v be i ap e a . bah a tempat itu memang bagu e ali untu di unjungi. A hi nya. o u h menjadi be ang dan be i e a mempe tahan an pendapatnya. be hati a a tentulah m e e a a an menjauh an di i da i beliau. Pada contoh 1. tetapi Ra ulullah tetap be i ap lemah lembut dan tida ma ah te hadap yang melangga itu. A hi n ya. hampi emua i a di e olah itu i ut be da ma i at a. membe i e empat an epada teman-temannya untu be pendapat. apat SIS menyetujui encana be da ma i ata yang diu ul an oleh etua SIS itu. Pada aat pela anaan. U ul me e a tida di etujui. A ibatnya. Di amping itu Ra ulullah elalu be mu ya a ah dengan me e a dalam egala hal. eputu an apat SIS itu be ifat emu ehingga gagal dalam pela anaannya. Pada apat SIS. ebagai etua SIS di e olahnya. mema a. dan mengancam temantemann ya. a ena tida ada yang dapat membela aum Mu limin e lain . dan me umu an ehenda apat. Ide o u h memang bagu . tetapi ha u diingat bah a tida etiap ide yang menu utnya bagu eca a otomati bagu juga bagi o ang lain. idenya itu di ampai an epada teman-temannya dengan baha a yang bai . hampi emua i a e empa ti da mau i ut be da ma i ata. menampun g u ul-u ul me e a. a ena eputu an itu me upa an eputu an me e a endi i be ama Ra ulullah .a an yang diaju an oleh teman-temannya. Dia tole an te hadap pendapat teman-temannya. Abdu ahman mempunyai ide yang bai dan di ampai an eca a bai . Hal ini te bu ti hampi emua i a di e olahnya tida mau i ut bc d a ma i ata.

Pe ne apan Ilmu Taj id dalam Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Kalimat Hu um acaan Idgham ilaghunnah I hfa Idgham ighunnah Mad A li A ti ac aan Da i Tuhan mu a ang iapa yang ingin Henda me e a be iman Dan ji a me e a meminta minum Sebab ¡ ¡   ¡     ¡   ¥   ¡© ¡ ©   © ¡ © ¡   © ¡       ¡   ¥   © © ¡     ¡     © ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡ © © © © © ¡ © ¡     ©   ¡     © ¡ ¡   ¥         ¡  ©     © © ¡ ¡ ¡ ©   ¥ ©   ¤     ¡     ¥ ¡ ¡       ¡   © ¡ ¡       ¡    ¡     ¡ ¥ ¡ !   © .” @bdu ahman. Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a. ni caya me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. c. o ang-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida . Keti a abi v diutu dengan memba a Al-Qu an. Dan ji a me e a meminta minum. ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman. 9# ≅%ρ Ï Î © Ï t ô t ô t r — t ∩ ®∪ $) ? Β N™$™ρ Ü># ³9# ¸ x öã ô u !y u u¤ $ {29} Dan ata anlah: "Kebena an itu datangnya da i Tuhanmu. acalah dengan Fa ih Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 3. mengata an epada umat abi .” 2.Ag SMA Kela XII   ¡   © ¡© ¡ ¡   ¡   ¡   ¡ ©   ¡ ©     ©   ¡ ¡ ¡   ©   ¡   © ¤     ¡     mati be temu dengan mati be temu dengan mati be temu dengan   t⎦⎫ϑ=≈à=9 $Ρ‰Gã& $Ρ) 4 3‹=ù ™$© ∅Βρ ⎯Βσ‹=ù ™$© ⎯ϑù ( Ο3/‘ ⎯Β .8 1. Si aan bagi o ang yang tida be iman. yang gejola nya mengepung me e a. dan ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia l ah ia afi ". dan ba ang iapa yang in gin ( afi ) bia lah ia afi ". Itulah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele .S. Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a . Itul ah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . Kandungan Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a. yang gejola nya mengepung me e a. b. ma a ba ang iapa yan g ingin (be iman) henda lah ia be iman.

S. nelayan mu min tida be jaya mendapat e ba ang i an mana ala i. Ke enangan ata u e u ahan e eo ang bu an menjadi tola u u bagi e edhaan . Ke u ahan o ang mu min di dunia tida ebe apa ji a dibanding an dengan eni matan yang di edia an di yu ga. Ke u ahan di dunia bu an be ma na tida menyu a i e eo ang. Apalah ma nanya eme ahan ji a tida men yu u i dan be iman dengan . yang menjadi pen entu ialah eimanan te hadap ya. e ata malai at "Alang ah malangnya na ib i. e at a malai at "Demi .Ag SMA Kela XII   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡© ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡  ¥ ¡ © ©   ©  © ¡ ©    ¡     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ © © ¤  ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ©   ¡ © ¡   © © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡   ©¡ © ¡ ¡     ¡   ¡   © ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¤ ¡   ¡ ©   ¡ ¡   ¡   ©   ¡ © ©   © ¡ ¡       ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡   © © © © © ¤ ¡   ¡ ©   ¤   © © ¥ ¡ © ©   ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡© © © ¡ ¡ © ©¡   © ¡ ¡ ¡ © ©     ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ©  ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © ¡ © ©     ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡  ¥©     ¡ © © © ¡ ©¡ ©   ¡ ©       © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡© ©   ¡ ¡     ¤ © ¡ © ¡ ¡   ©   ¥ ¡ © ¡     ¡ ¡   ¡ ¡      © ¡ ©   © . Malai at yang melihat eadaan nelayan mu min ini be a a impati lalu mengadu epada . egitu juga eme ahan yang be i an epada e eo ang bu an be ma na me edhainya. ada dua o ang nelayan. Si. Ha ilnya tida ada ee o pun i an yang te ang ut pada ja ingnya. Dunia adalah yu ga o ang afi . Pada uatu ha i edua-duanya tu un e laut untu menang ap i an." Mo al & I’tiba : Kediaman mu min adalah di yu ga mana ala ediaman afi adalah di ne a a. @bdu ahman. mempe lihat an epada malai at temp at yang di edia an oleh ya untu nelayan mu min itu. Ke ayaan dan eme ahan di dunia tida eme tinya be e alan di a hi at. nelayan afi menyebut nama tuhan be halanya.9 4. Redha di ata ta di Ilahi adalah ifat mu min ejati. i-mu min itu menyebut nama . e ungguhnya tida membe i a ti apa-apa pun pende itaan di du nia ini ji a dia mendapat tempat di yu ga . Ke enangan o ang afi di dunia ta be bal a ji a dibanding an dengan azab e a yang di edia an di ne a a." Setelah itu mempe lihat an tempat yang di edia an untu nelayan afi .afi itu embali dengan memba a i an yang angat banya . Hingga e le at enja. Me ipun pulang dengan tangan o ong. angan be pu tu a a. ece a atau edih apabila melihat o ang afi enang dan me ah dalam e hidupan di dunia Keimanan e eo ang adalah lebih mahal da ipada dunia dan i inya .afi yang memba a be ba ul-ba ul i an pulang dengan a a bangga dan bong a . iaitu ebuah yu ga. namun nelayan mu min itu tetap be aba e ta edha dengan apa yang ta di an. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 ELAYA MUKMI DA ELAYA KAFIR Pada zaman dulu. Se ungguhnya tida be guna lang ung apa yang dia dapat di dunia dulu edang an tempat embalinya adalah ne a a jahannam. Ha il tang apa nnya amat banya .afi . S ema a meneba jala. eo ang mu min dan eo an g lagi afi . e lainan pula dengan nelayan mu min. Apabila meneba jalanya.

yait u mengha gai dan mengho mati pe bedaan yang ada pada o ang lain. @bdu ahman.S.10 1. 3. ba u emudian epada ma ya a at lua . ada yang be iman dan ada yang tid a be iman. Si ap tole an i dengan o ang lain ha u dimulai da i elua ga. 2. I lam angat menganju an umatnya untu memili i i ap tole an. diutu . ang Qu ai y eti a abi Muhammad .Ag SMA Kela XII   © © ¡    ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡   ¡ ©   ¡     ¡   © ©     ¡ © ¡ © ©            © ¡  § .

bagi u agama u dan ba gi amu agama aya c. ma a ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman. a. Kit a ela u umat I lam ma i tunju an dan be i contoh tauladan yang bai .. 107 e. ma u I lam dengan ehenda o ang tua tanpa pa aan 6. 108 b. a.. Yunu ayat 44 7.. Su ah Al-Kaafi uun Ayat 1-6 menjela an tentang . Dalam ebuah ayat be fi man yang a tinya “Dan ata anlah: "Kebena an itu datan gnya da i Tuhanmu. yang gejola nya mengepung me e a... bagi u agama u dan bagi amu agama ita d. 4 e.. d. “ i a me e a men du ta an amu. bagaimana I lam be bagi 2. d.b. ma u I lam dengan ehenda endi i ha u pa aan c... bagaimana I lam be mu uhan d... ma u I lam de ngan ehenda endi i tanpa pa aan. b. ya ni .. bagi u agama u dan bagi amu agama emua b. 106 c. c. d. Se ungguhnya Kami telah ed ia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a.S. d an ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia lah ia afi ". aga me e a yang afi te ta i dan mau .. 2.. meme intah an epada abi Muhammad untu mengata an epada o ang-o ang Kafi b ah a . c. a. bagi u agama u dan bagi amu agama amu. amu be lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap apa yang amu e ja an"Ini me upa an a ti da i u ah . 5 c. 109. Yunu ayat 42 e. bagi u agama u dan bagi amu agama me e a e. 105 3.. ni caya me e a a an dibe i @bdu ahman. 5. Dan j i a me e a meminta minum.Ag SMA Kela XII . Yunu ayat 43 c. bagaimana I lam be auda a e.. bagaimana I lam be teman b. a.. Ia elalu be ata bohong dan tida juju 8. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. e i ut bebe apa ifat teman yang bai . Yu nu ayat 41. Ia e lalu membu a e u angan atau cacatmu e. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1.. a. 6 4. ma u I lam dengan ehenda emua tanpa pa aan e.. Ia elalu menutupi e u angan atau cacatmu. Yunu ayat 40 d. Su ah Al-Kaafi uun adalah u a y ang e . Ia tida a an be buat bai epadamu c. 3 b. Ia tida u a membantumu b.11 ¡     ¡ ©¡     ©   © ¡ ¡ ¡   © © ©   ¡ ¡   ¡   ¡   © ¡       ¡ © ¡      ¡         ¡ ¡ © ¡ ¡  ©   ©¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ¡   ¥ ©   ©     ¡       ©   ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡ ¡© ¡ © © ©¡ ¡ ¡ © ¡ © © ¡ © ©     ¡ © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡     © © ¤ ¡     ¡ ©  © © ¡   © ¡ © ¡     ©          ¡   ¡     ©   ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © © © ¡   ¡ ¡     ©   © ¡ ¡ © ©¡ © ¡© ¡   ¡ © © ¡ © ¡ ¡ ¡    ©   ¡ © ¡ ¡ © ¡   © © ¡ ©   ¡ ¡©       ¡ ¡ ¡ ¤   ¥ © e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a. d.. a. bagaimana I l am be tole an i... “A u tida a an menyembah apa y ang amu embah” Ini a ti u ah Kafi un ayat e . ma u I lam dengan ehenda endi i denga n pa aan b. a.

. telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an d ibe i minum dengan ai epe ti . Itulah minu man yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . 14 10.. d. 9. Su ah Al-Kahfi adalah u ah e .. d.. Si aan bagi o ang yang t ida be iman. 16 e.. a.S. be i yang mend idih yang menghangu an tangan @bdu ahman.Ag SMA Kela XII © ¡ ¡ © ¡ ¡       © © ¡   ¡   ©¡ ¡ © ¡ ¡ ©¡ ¡© ¡       © © ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © ©   © © ¡     © ¡  ©     ¡   © ¡ ©      ¡   . be i yang mendidih yang menghangu an baj u b. be i yang mendidih yang men ghangu an mu a. dalam Al-Qu ’an a. a.” A ti ayat di ata . 15 c. Al-Kahfi ay at 27 e. be i yang mendidih yang menghangu an a i e... 18. Al-Kahfi ayat 29..12 minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. 17 b.. Al-Kahfi ayat 25 d. be i yang mendidih yang menghangu an celana c. te dapat dalam u ah . Al-Kahfi ayat 28 c. Al-Kahfi ayat 26 b..

1 Membaca QS Al Mujadalah     . acalah dengan Fa ih Su ah Al.” @bdu ahman. Dan apabila di ata an: " e di ilah amu.Mujaadilah {58} Ayat 11 : ( Ν39 !# x¡ ƒ #θs|¡ù$ù §=≈fϑ9# †û #θs¡ ? Ν39 ≅Š% #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ ö ä s ª $ Ë | ø t ª $ ö t ( â à $ ( â à $ Ÿ Ï Îu ∩⊇ ∪ 7z tβθ=ϑè? $ϑ/ !#ρ × Îy èy ÷ y Î ª $u A tinya : {11} Hai o ang-o ang yang be iman.Ag SMA Kela XII ¡     ¥ © ¡   ¡   © ¡       © ¡   ¡ ¡         ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   ¡ ¡   ©     ¥ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡  ¡ © ¡       © ©   2. Memahami ayat-ayat al Qu ’an tentang eto : 11 dan Al umuah : 9-10 I DIKAT R : 1.S.2 Menyebut an a ti QS e ila u eto e ja epe 9-10 Membaca dengan fa iah Mente jemah an ayat Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : 9-10 2. ma a lapang anlah.3 Menampil an p ti te andung dalam QS Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : ih. ni caya a an meninggi an o ang-o ang yang be iman di anta amu dan o ang-o ang yang dibe i il mu pengetahuan bebe apa de ajat. Menjela an pene apan taj id Menga ti an eca a ha f Menyimpul an i i andungan Menghafal an ayat di umah ¡   ¡ ©   ©   ©     § ©     ¡   ¡ © ¡   § ¡ © §    ¡ ¡ ¥ e ja : 2. ni caya a an membe i elapangan untu mu. apabila di ata an epadamu: " e lap ang-lapanglah dalam majeli ". ma a be di ilah.13 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 2. Dan Maha Mengetahui apa yang amu e ja an.

Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Al. ama. @bdu ahman. ang-o ang ya ng be iman dan be ilmu lebih mulia dan tinggi de ajatnya di i i dibanding o ang yang be iman tapi tida be ilmu apalagi dengan o ang yang be ilmu yang tida be iman. meninggi an de ajat o ang-o ang yang be umpul padanya tiga ha l.auda a ita yang ba u datang. yaitu o ang yang be iman. i a pemimpin idang meminta aga meluang an bebe apa tempat dudu untu o ango ang y ang diho mati. g.Mujaadilah {58} Ayat 11 Kalimat Hu um acaan Mad A li I hfa I hfa Mad A li Mad ’A idh li u un A ti Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab   ¡ ©© ¡   ¡   ©       ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡   ©¡           ¡ © © ©  ¡   ¡   ©   ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ©     ¡   ¡   ¥ © ©   ¡   ©     ¡ ¡     © © ¤   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡ ¥ ¡   ¡ ©     ¡   ©  ¡     © ¡         acaan mati be tem ©    ¡      © ¡ . Henda lah o ang-o ang y ang menghadi i pe temuan atau pe idangan. d. bai yang te lebih dahulu datang maup un yang te bela ang. ma a henda lah dii uti pe mintaan itu.ama menjaga ua ana yang damai. be ilmu dan be amal haleh e. c.S.Ag SMA Kela XII   © ¡   ¡   ©     ¡ ¡     ©   ¡ ¡          § ©   ¡ ¥ ¡  ¡   © ¡   ¡ ¡   © © ¡     mati ebelumnya be ba i __ a be ba i _ a hi alimat mati be temu dengan ¥ 2. ilai manu ia te leta epada ting at eimanannya epada dan ting at im an te gantung epada ting at ilmunya yang ia mili i dan ting at ilmu juga te gan tung epada ’amal yang ia la u an e ta ting at ’amal te gantung da i ei hla an hat inya be buat apa ah a ena atau a ena yang lain. aman dan tent am dala m pe idangan. e lapang-lapanglah ita dalam uatu pe temuan / majeli dengan membe i an tempat epada auda a. b. Kandungan Su at Al.Mujaadilah {58} Ayat 11 Da i ayat di ata dapat di impul an ebagai be i ut : a. e u ahalah menca i i lmu.14 3. te utama Ilmu agama aga eimanan ita ema in mening at. f.

Kandungan Su ah AI. h alat yang @bdu ahman. b. Sedang an untu pe empuan dan ana -ana tida di ajib an mela ana an halat um’at. leh a ena itu. {10} "Apabila tela h ditunai an halat ma a be teba anlah amu di mu a bumi.S.umu ah Ayat 9-10 ( u « $ Ì ø Ï 4 nÎ (ö ó $ Ï y ß à ø$ Ï ö t Ï Í 4 n¢ Ï š #ρâ‘Œρ !# . acalah dengan Fa ih Su ah AI. dan ca ilah a unia da n ingatlah banya -banya upaya amu be untung. umu ah Ayat 9-10 Kalimat Hu um acaan Mad A li Idgham bighunnah Idgham bilaghunnah I hfa I hfa A ti acaan Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab n   3. Yang demi ian itu lebih bai bagimu ji a amu mengetahui. apabila di e u untu menunai an ha lat pada ha i um’at. Ayat 9 menyebut an bah a mela ana an halat um’at hu umnya ajib atau fa du ain. apabila a tu halat um’at telah tiba dan telah ada pa nggilan dengan ua a azan untu menge ja an halat um’at ma a egala egiatan ha u ditinggal an. 2.Ag SMA Kela XII     © © © ¡ ¡ © ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¤ ¤ © ¡   ¤ ¡ ¡   © ¡   ¡ ¤ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ©   ¡ ©¡ ¤ ¡ © ¤ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ©     ¡ ¡       © ¡ ¡ ¡   ¥ ¡   © © ¤ ¡   ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © mati ebelumnya be ba i __ mati be temu dengan   © © ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡   ¡ ¡   ¡     ©   © © ¡   ¡     ©  ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¥ © ¡ § ¡ © © © ©    ¥ ¥ ¡ ¡ © © ©¡     © mati be tem   . manu ia a an dapat meni mati ehidupannya yang abadi di a hi at nanti. a tinya ajib dila ana an oleh eti ap mu lim la i-la i yang udah de a a. dan tida edang dalam pe jalanan. anta a lain ebagai be i ut : 1) e amal untu epentingan a hi at. Pene apan Ilmu Taj id dalam S u ah AI-. Ayat 10 ada tiga hal yang dapat diambil pelaja an. Ka ena dengan be ibadah. yaitu dengan menja lan an halat dengan hu yu dan te un. ehat. Ayat ini menega an bah a mencipta an ma nu ia adalah aga me e a be ibadah epada. me de a.Œ ’<) #θyè™$ù πèϑf9# #ρ .Œ#ρ !# ≅Òù ⎯Β #θóG/#ρ Ú‘{# ß Îø è ö ä ‾y © Z Ï x © $ ( ã ä ø $u « $ ô Ï ( ä t ö $u A tinya : {9} "Hai o ang-o ang yang be iman.umu ah Ayat 9-10 a. Pada ayat ini. be ege alah amu epada mengingat dan tinggal anlah jual be li.15 1.ya.

han a den an men in ati -lah hati menjadi tente am. o an an menca i akhi at saja dia akan sen sa a di dunia. dan beke jalah untuk akhi atmu seba ai bekal hidu di akhi at nanti. be ilah kami keba ikan di dunia dan kebaikan di akhi at dan eliha alah kami da i siksa ne aka". leh ka ena itu. ∩ ∇∪ >θ=)9# ⎦ ϑÜ? !# 2‹/ ω& 3 !# . a an tetapi ajib be u aha (i htia ) untu epentingan ibadah. Sebalikn a. In atlah.Men in at adalah kunci untuk menca ai ketenan an dan ketente aman hati." an an menca i dunia saja dan lu a akhi at. be ilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi at. Apabila e eo ang halatnya bai ma a bai lah amalan-amalan nya yang lain.‹/ Ογ/θ=% ⎦ ΚÜ?ρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# Ü èà ø$ ’ ô s « $ Ì ò " ( aitu) o an -o an an be iman dan hati me eka menjadi tente am den an men i n at . Hal ini membe i an penge tian epada ita aga manu ia tida hanya halat te u -mene u . dan apabila halat tya jele ma a jele lah elu uh amalannya. @bdu ahman. Thab ani ) 2) e u aha menca i anuge ah di mu a bumi etelah menjalan an halat. beke jalah untuk duniamu seba ai bekal hidu di dunia . 3) Selanjutn a ada akhi a at kita di e intahkan a a senanti asa be ziki atau men in at .16 ditega an a ena halatlah yang ela pe tama ali a an dihi ab atau dipe hitun g an di ha i iamat. ila halatnya bai ma a bai lah amalan lainn ya.umu ah at 9-10 Sehabis shalat kita be doa: " a Tuhan kami. Sebali nya.a a ah: 201).ya. Pe ilaku van Mence minkan Isi Su ah I.S. tetapi bila halatnya jele ma a jele lah amalan-amalan yang lain nya. leh a ena itu.umuah a at 9-10 adalah sehabis melakukan shal at um’at kemudian menca i ke idhaan dan ezeki den an be ba ai ke iatan. adi. 4. e ilaku an sesuai den an Su ah l. SM elas XII ¨  !     © © ©   ¡                          ¡ ¡ ¡ ©       ©       ¡ ¡© ¡         ©   ¡  ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ ¡ ¡   ¡     © ¡ ©     ¡ ¡     ¡© ¡ ¡ ©   © ©          !             §     ¡ © !   ¡  ¡         ¡ ¥   © © ©   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   !      ¥       ©     ©  ¡ ©   ¡ ©        # !   ©       § ¡ ¡ ¤ ©     ! ¡     ¡     ¡     § ¡   ©   ¥        " ¥ ! © ¡ ©¡       ¡ ¡   . . Sabda abi yang a tinya "Amalan eo ang hamba yang pe tama dipe hitu tg a n di ha i iamat adalah halatnya. dia akan celaka. dan eli ha alah kami da i siksa ne aka. a a bah a ia di dunia dan akhi at. kita aka n menda at kebaha iaan ka ena mene ima anu e ah an kita usahakan. ( l. etiap aat ita dianju an be doa epada : z>#‹ã $Ψ%ρ πΖ¡m ο zψ# ’ûρ πΖ¡m $‹Ρ‰9# ’û $Ψ?#™ $Ψ/‘ Αθ)ƒ ⎯Β ΟγΨΒρ x t o Ï u u | Í t Å F " Dan di anta a me eka ada o an an be do a: " a Tuhan kami. ins a .a d: 28) ila keti a hal di atas da at kita lakukan den an baik. u ah a manu ia tida a an be ha il ebagaimana yang diha ap an apabila tida di e tai doa epada." (HR." (QS.

17 @bdu ahman. Islam meme intahkan a a kita beke ja en an tidak melu akan bekal untuk kehidu ci oleh a ama ka ena membuat kita tidak e jakan kita di e intahkan untuk menca i sun uh-sun uh untuk kehidu an dunia d an akhi at.       # !     !        . 3. ila shalat um’at telah dik ka unia di muka bumi. Sifat malas san at diben oduktif. SM elas XII  ¥       1. 2.S.

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

@bdu ahman,S.

SM

elas XII 

 

 

# 

 

 

      

    

     

 

 

  ¤ 

   ! ! !      ! !                       !    !                                            §                                       ! !      !             

!

 

¥ 

!

  

  

 

! §

# ! 

  

!

! 

    

   

!   

 

  

  !

     

!   ¥   

e ilah tanda silan (x) ada hu uf a,b, c, d atau e sesuai den an ja aban an te at ! Su ah l-Mujadilah a at 11 menjelaskan tentan .... a. elaja d. Etos e ja. b. Men aja e. timis c. Efektif dan efesien Su ah l-Mujadilah me u akan su ah ke......dalam l-Qu ’an d. 57 a. 56 b. 58. e. 59 c. 60 “ ..... akan menin ik an o an -o an an be iman di anta amu dan o an -o an an dibe i ilmu en eta huan bebe a a de ajat...” ti a at ini te da at dalam su ah .... a. l-Mujadilah a at 13 d. l-Mujadilah a at 12 b. l-Mujadilah a at 11. e. l-Mujadilah a at 10 c. l-Mujadilah a at 9 Hendaklah o an -o an an men hadi i e temuan atau e s idan an, baik an te lebih dahulu datan mau un an te belakan , sama-sama men ja a suasana .... a. an dendam, aman dan tent am dalam e sidan an b. an dam ai, kacau dan tent am dalam e sidan an c. an damai, aman dan ibut dalam e s idan an d. an damai, aman dan tent am dalam e sidan an. e. an damai, aman d an tent am dalam e e an an an -o an an be iman dan be ilmu lebih mulia da n tin i de ajatn a disisi dibandin o an an be iman ta i tidak be ilmu a ala i den an o an an be ilmu .... d. an tidak be iman. a. an be iman b. an tidak Islam e. an tidak inta c. an tidak be amal Nilai manusia te letak k e ada tin kat keimanann a ke ada dan tin kat iman te antun ke ada tin kat ilmu n a an ia miliki dan tin kat ilmu ju a te antun ke ada .... a. ’amal an ia t idak lakukan d. ’amal an o an lakukan b. ’amal an o an tua lakukan e. ’amal an ia lakukan. c. ’amal an u u lakukan Su ah I- umu ah at 9-10 beisi e intah .... a. mendi ikan shalat zuhu d. mendi ikan shalat ha i a a b. mendi ikan sha lat dhuha e. mendi ikan shalat um’at. c. mendi ikan shalat min u “Hai o an -o an an be iman, a abila dise u untuk menunaikan shalat ada ha i um’at, be se e ala h kamu ke ada men in at dan tin alkanlah jual beli. an demikian itu lebih bai k ba imu jika kamu men etahui.” ti ini te da at dalam su ah .... a. l- umah a at 8 d. l- umah a at 9. b. l- umah a at 10 e. l- umah a at 11 c. l- umah a at 12

19 9. " abila telah ditunaikan shalat maka be teba anlah kamu di muka bumi; dan ca ilah ka unia dan in atlah ban ak-ban ak su a a kamu be untun ” at ini meme intah kan ke ada umat Islam.... a. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki da n mem e ban ak be olah a a b. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki d an mem e ban ak ziki . c. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan m em e ban ak beke ja d. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e ban ak belaja e. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e b an ak be do’a 10. Mendi ikan shalat um’at hukumn a ajib atau fa du ain, a tin a .. .. a. Wajib dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me deka , sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan. b. Sunnah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan c. Ha am dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me de ka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan d. Mubah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan e. Mak uh dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me d eka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan 11. leh ka ena itu, a abila aktu shalat um’at telah tiba dan telah ada an ilan den an sua a azan untuk men e ja kan shalat um’at maka .... a. se ala ke iatan ha us dilanjutkan d. se ala ke iata n ha us dike jakan b. se ala ke iatan ha us dibuan kan e. se ala ke iatan ha us ditin alkan. c. se ala ke iatan ha us dijual 12. Su ah l- um’ah ini mene askan b ah a menci takan manusia adalah a a .... a. me eka be ibadah ke ada-N a. d. me eka be ibadah ke ada-Mu b. me eka be ibadah ke ada-Me eka e. me eka be ibadah ke ada- ita c. me eka be ibadah ke ada- amu 13. abila seseo an shalatn a baik m aka baiklah amalan-amalann a an lain, teta i bila shalatn a jelek maka .... a. a uslah amalan-amalan an lainn a d. aik amalan-amalan an lainn a b. jelek lah amalan-amalan an lainn a. e. dite ima amalan-amalan an lainn a c. dite i ma amalan-amalan an lainn a 14. Sabda Nabi b an a tin a " malan seo an hamb a an e tama di e hitu t kan di ha i kiamat adalah shalatn a. ila shalatn a b aik maka .... a. jeleklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jelek lah selu uh amalann a." b. bu uk amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek mak a jeleklah selu uh amalann a." c. Tidak dite ima amalan lainn a, dan a abila sha latn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." d. baiklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a.". e. ditolak amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." @bdu ahman,S. SM elas XII

 

 

 

    

 

 

 

 

  

              ¤    

 

¤ 

¤ 

¤              

!   

 ¥ !     

  

       

   !

 

  

 

¤ 

  

§ 

    

 

! 

   

   

  

 

  ¥ 

 

 

 

#        

 

  

 

         

  

 

 

¤

¤   

       

# !

  

 

 

 

   

 

  

! 

  

              

 

  

 

   

    

# ! 

¥

¤

  

20 ST ND MPETENSI MPETENSI D S

INDI T :

3.2 Nama dan tanda-tanda ha i khi at 3.3 Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at 3.4 Menam ilkan e ilaku an mence minkan keimanan te hada ha i akh i at Pen e tian Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at Nama ha i kiama t dan tanda-tandan a Fun si be iman ke ada ha i akhi at Pe ilaku an mence mink an be iman ke ada ha i akhi at Maksud be iman ke ada Ha i khi at adalah kita mem e ca ai dan me akini den an s e enuh hati bah a sesudah alam an kita tem uh ini, ada la i alam an kedua, d i mana ada alam kedua inilah membe ikan balasan baik ke ada o an an be buat kebaikan dan be amal shaleh dan membe ikan siksaan ke ada o an an be buat jah at, dan melan a la an an . Daliln a S. Thaha: 15 ∩⊇∈∪ ©ë¡@ $ϑ/ § Ρ ≅. ““fG9 $κ z& Š%.& πŠ?#™ πã$¡9# β) 4 t ó n y Î ¤ ø t ‘ ä 3 tô çÏ “Sesungguhnya hari iamat itu asti a an datang, A u merahasia an wa tunya su aya tia - tia diri itu di alas dengan a a yang diusaha annya.” 1. Per uatan di Dunia se agai e al Kehidu an di A hirat Manusia dici ta an leh di dunia tida lah se adar untu hidu sia-sia, teta i di eri amanat untu eri adah e ada-Nya. I ada h sering di ata an se agai hu ungan manusia dengan Khali nya. Melalui i adah man usia da at menca ai ehidu an yang erguna dan da at menca ai e ahagiaan di dun ia. Pada a hirnya ela manusia a an mengalami ehidu an di a hirat. Untu menca ai ehidu an terse ut, manusia harus mem unyai e al, firman :

u™!%y ÏπuΖ|¡ tø:$$Î/ …ã&s#sù ç ô³tã $yγÏ9$sWøΒ & ( ⎯tΒuρ u™!%y Ïπ ∞ÍhŠ¡¡9$$ / Ÿξsù #“t“øg @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

¡

 
Ï ÷

%

 

¢

  

 

¡

¡

 

         

¢ ¡ 

¢

   

 

¡ ¢ ¡ 

¡

¡

   

¡ ¢ $¢ ¡ ¡ ¡ ¡

    

 

 

 

¡ ¢ ¡

 

 

 

 

: 3. Menin katkan keimanan ke ada Ha i khi i khi at

  

!       ¡

           !   

¢

¢

¨! !
: 3.1 Pen e tian be iman ke ada Ha 

  

¡

¢

¡

!   

 

¢

¡

¢

 

§# ¡ ¡

¢ ¡ 

   

¤

¡

¡ ¡ ¡ ¥

    

¡

 

§# ¨! ! ¨§ !#     ¡ ! ¢

   

Se agai rang Islam.S. Maksud balasan sepuluh k ali lipat. akan memberikan pahala di akhirat dengan sepuluh kali lipat amalnya. mau un e ada . ia be kata. ai eru a i adah e ada . Membe i o on an untuk isi lin menunaikan iba ah shalat lima waktu an iba a hiba ah lain yan hukumnya wajib. AI-An'aam: 160) Siapa saja yang berbuat a mal baik." (HR. ela di a hirat a an dimintai ertanggungjawa an. dan seti a emim in a an ditanya an atas hasil e emim inan. Firman : 4 ß⎯|¡m& ‘δ ©L9$/ Ογ9‰≈_ρ ( πΖ|¡t:# πàãθϑ9#ρ πϑ3t:$/ 7/‘ È≅‹6™ ’<) íŠ# ô } Ï É © $ Î ß ø "Se ulah (manusia) ke a a jalan Tuhanmu en an hikmah an en aja an yan baik an bantahlah me eka en an ca a yan baik. u hari) Secara ri a di semua yang ita er uat." (QS. se rang muslim dituntut untu menyam ai an e ena ran e ada rang.. niscaya meli atgand an ( em al asannya) e adamu dan mengam uni amu." (QS. Ha is-ha is Nabi Muhamma . se erti shalat." 2) Da i Abu Hu ai ah a. Per uatan di Dunia A an Di ertanggungjawa an di A hirat Setia rang mem unyai ewaji an yang harus dila u an dengan se ai ." (QS. Dan Maha Pem alas asa lagi Maha Penyantu n. S iapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan setimpal kejahatannya. be sab a Rasulullah : "Ba an sia a be i man ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia men ho mati tamunya. An-Nahl: 125) Da at isim ulka n bahwa fun si iman ke a a ha i akhi a alah seba ai be ikut : a. Membe ikan o on an untuk membiasakan i i en an sika an e ilaku te uji (akhla ul ka imah ) an menjauhkan i i a i sika se ta e ilaku te cela (akhla ul mazmumah). an ya n e tama-tama b u ahman.A SMA Kelas XII ¢   ( ¡ ( (   ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¢ ¢ ( ( (   ¢ ¡   (     ¢   ( ¡ (      "   ( ( ( ¡     (   ¡ "  ¡ ' ¡ ¥ ¡ &     ¡ ¡   (     ¢       ¡ ¡ ¢ & ¡ ( (     ¢ ¡ ¡     ¢ ¡ ¡ ( (   (     ( ¢ ( ¡ (   ( ¢ ( $   ¢  ( $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ (       (     $ $ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢       ( (     ( (       (   ( (      ( (   (   ( (   (  ( (     ( ( ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ (    (   $ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ (    ( £ ¡   . sedang mereka sedikit pun tidak di aniaya (dirugikan).ai ny a.21 "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lip at amalnya . belum termasuk apa yang dijanjikan dengan balasan yang jauh lebih ban yak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan . At-Taghaa un:l7) 2. Ba an sia a b e iman ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia be kata baik atau iam.rang yang elum mengerti e enaran dalam ajaran Islam. Le ih luas lagi. juga er ewaji an mela sana an ajaran agama dalam ehidu an sehari-hari. Dalam hal ini Rasulullah ersa da yang artinya "Masing-masing amu adalah emim in. dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak d iberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya. menyebutkan yan a tinya: 1) Rasulullah be sab a: " Ba an sia a yan be iman ke a a an ha i akhi maka jan anlah u uk men ha a i jamuan makan yan isitu iba i-ba ikan minuman ke as be ili an be antian. mau un yang er aitan dengan sesama manusia da at di ata an se agai ta nggung jawa . d an za at. Firman : ∩⊇ ∪ íΟŠ=m ‘θ3© !#ρ 4 Ν39 óƒρ Ν39 μ è≈Òƒ $Ζ¡m $ % !# #θ )? β) Îy î ä ª $u ö ä s ö Ï ø " i a amu meminjam an e ada injaman yang ai . seba aimana sab a Nabi yan a tinya "Yan e tama-tama ihisab atas seo an hamba ( a a ha i akhi ) ialah shalat ya. ai terhada dirinya sendiri. e ada rang lain. uasa. Semua er uatan yang di erj a an di dunia. ita er ewaji an untu eramal saleh. Kewaji an itu aru da at dila u an dengan ai ji a setia rang mem unyai tanggung jawa ." (HR. sebab ti dak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia. Buk ha i Muslim & Ibnu Majah) b.

Di anta a fi man yan menyebutkan ha i akhi anta a lain seba ai be ikut : a. Da n bumi men e ua kan beban-beban yan be at (yan dikandun )nya. Al-Insyiqaaq: 3-4) ang-o ang yang menya si an ejadian maha dah syat yang elum pe nah te jadi. $Β ⎯≈¡Ρ}# Α$%ρ ∩ ∪ $γ9$)O& Ú‘{# M_t z&ρ ∩⊇∪ $λ. men apa manusia tidak mau s ada da i ke a aian den an menin a kan kekafi an. apa yang te jadi saat i ni? Manusia sepe ti ma u padahal tida . Su ah Az." (HR. yaitu bumi men e ua kan isi pe utnya yan te pendam. ju a menje askan. 6.alzalah Ayat 1-6 $λ. Dan manusia be t anya : "Men apa bumi (jadi be ini ?)" Pada ha i itu bumi mence itakan ce itanya. Mem e kuat keyakinan bahwa Mahakuasa an Maha A il. 5. Ka ena sesun uhnya Tuhanmu te ah meme intahkan (yan sedemikian itu) kepadanya . Pada ha i itu manusia ke ua da i kubu nya da am keadaan yan be macam-macam.22 ihukum anta a manusia ialah masalah a ah atau embunuha v. 4. a ai ah semua wani ta yan menyusui anaknya da i anak yan disusuinya dan u u ah kandun an se a a wanita yan hami . SM Ke as XII     (   0  (         0 (               0 0 0 ( (  0 ¡   0   0     )   ¡ ¡     ( ¡   0      0  ¡  ¢   0 (   0     (        ¡         ( 0 0 ¡      § 0         0     0 0   " ( (     & ¡ ¡ ¢ 0 0          ! 0 !   ( !           0 0 0      0 ¢     ( (      ¢   ¢ ¥    0         ( (     ¡     £ ( . tetapi kapan datan nya ha i te sebut. 2. menje askan bahwa tanda-tanda ha i kiamat dapat diketahui." (QS. dan kamu ihat bdu ahman. ju a akan men a ili en an sea ilnya amal masin -masin manusia ketika unia a a yau mulhisab kelak. 3. Dalil Na li Pe istiwa te ja inya ha i akhi banyak isebutkan i alam Al Qu ’an. be kuasa me n hancu kan alam semesta en an se ala isinya a a e istiwa kiamat kub a. dan memuntah an apa yang ada didalamnya dan menjadi osong.S. 3. Hal itu ditegas an dalam fi man : $γ=Ηxq ≅ϑm #Œ ≅2 ìÒ?ρ Mè ‘& $ϑã πèÊ Β ≅à2 ≅δ‹? $γΡρ ? Πθƒ y n÷ @ ô y Ï s ‘ à ß Ÿ su ô y | "(In at ah) pada ha i (ketika) kamu me ihat ke oncan an itu. te pe anjat dan e ata. Dije askan a i bahwa pada ha i itu te jadi ke uncan an dahsyat.#“9— Ú‘{# M9“9— #Œ) om t ß | M $t su y s p é 7 Í t ö t ∩∉∪ Νγn=≈ϑã& #ρ 9 $?$G©& ö ß y ô ( ÷ u ã j Y t ô 1. supaya dipe ihatkan kepada me eka (ba asan) peke jaan me eka. Fi man : ∩ ∪ M=ƒ ρ $pκ ù $tΒ M)9&ρ ∩⊂∪ N‰Β Ú‘{# #Œ)ρ ô ‾s u Ï ô s ø u ô £ ã Þ ö F $ s Îu "Dan apa ila umi di ata an. apabi a bumi seha ai bend a padat dapat be eta den an dahsyat pada ha i itu. tak seo an pun dapat men etahuinya. An-Nasal a i Ibnu Mas u ) c. pabi a bumi di uncan den an uncan annya (yan dahsyat).

5. akan memetik hasi nya ke ak di akhi at dan seba iknya ba i o an yan se a u be buat kejahatan dan kem aksiatan ke ak akan mendapat siksa. â ¨ $ ã ä t töt ¨$Ψ9# βθ3ƒ Πθƒ ∩⊂∪ πã‘$)9# $Β 71‘Š& $Βρ ∩ ∪ πã‘$)9# $Β ∩⊇∪ πã‘$)9# è t Í s 1. padaha sebena nya me eka tidak mabuk. O an -o an yan be ama baik di dunia. @bdu ahman. ju a menjelaskan tentan te ja inya uncan an (yaa i ah) yan men amba kan ke ahsy atan itu. se e ti belalan yan be teba an. Me eka kebin un an ti ak menentu a ah tujuannya. A akah ha i kiamat itu ? Tahukah kamu a akah ha i ki amat itu? Pa a ha i itu manusia se e ti anai-anai yan be teba an.Ag SMA Kela XII menja ikan ha i kiamat seba ai e in atan ba i hamba-Nya akan ke ahsyatan uncan an bumi." ( QS.S. Se e ti fi man alam Al-Qu ’an: ©      ¢   ( ( ¡ ¡   ¡ © ( ¡   ) ©   ( ¢     (     (    (  ( ( ( (           ¡ ¡ ¡   © ¢ ¡   © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ¡ $     (             $    © ¡  ( ¡   ( ( (       ¡ ¡ © 0 b. akan membe ikan siksaan ke a a o an -o an yan in ka ke a a-Nya. ."(QS. akan tetapi azab itu san at ke as. eranta an a gai an de u eter angan di ang asa. Su ah I-Qaa i'ah yat -5 0 0     00   0 0   0       0   0 0 1 !  0   0 © ¢           ! ¡ ¢   ¡           ¢ ¡¡ © ¡   ¤ ©   ¤ ©           ( ¢ ¢ 0 0 ( !   ( ( ¢ ¡ ¢      ¡ ( 0 ¡ ¡ ¤     ( . an unun .ajj: 2) Sete ah te jadinya ke usakan dan kehancu an bumi maka akan te jadi a am dan hidup ba u. Datan nya uncan an a a waktu itu membuat m anusia ba aikan anaianai yan be teba an. Pa da saat itu hancurlah dunia dengan segala isinya termasu manusia.èÁù ‘θÁ9# ’û ‡ Ρρ y ç § è ª $ u !x t "Dan ditiuplah te ompet ma a ubuhlah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi ecuali yang di ehenda i oleh .andangan mere a eluar dari u uran sea an-a an m ere a elalang yang eter angan. Firman : ‡ Ρ ΝO ( !# ™$© ⎯Β ω) Ú‘{# ’û ⎯Βρ ≡θ≈ϑ¡9# ’û ⎯Β . 4. Az-Zum a : 68). Muncu ah manusia da am keadaan yan be bedabeda. 2. Pe i ti a lain yang be aitan dengan ha i a hi adalah te jadinya pe i ti a-pe i ti a yang lua bia a ebagai pe tanda de atnya ha i iamat." (QS. 3. Ha i kiamat.23 manusia da am keadaan mabuk. Seakan-akan ti ak a a suatu a a un yan a at ija ikan contoh an ti ak a at ikhayalkan kehebatannya. ^#‰ {# ⎯Β tβθ_ ƒ† Οδ ≈Á/& $è±z ×Å t • × t y ö å¨ x Ï y ÷ F $ z Ï ã ã "Sam il menundu an andangan. ebagaiman a dii ya at an dalam fi man . ∩ ∪ ³FΖΒ Š# _ ΝκΞ(.u nun a alah se e ti bulu yan ihambu -hambu kan. Kemudian ditiup ang a ala itu e ali lagi Ma a tiba-tiba me e a be di i menunggu (putu annya ma ing-ma ing). Al Qamar:7) Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan tiu an ter m et leh Malai at Israfil atas erintah .

Kiamat itu amat er at (huru-haranya a i makhluk) yan di lan it dan di umi. tidak seoran pun yan dapat menjelaskan aktu kedatan annya selain Dia. adi. Bahkan Rasulullah pun tidak men etahui secara pasti tentan hal itu. yakni . tetapi ke anyakan manusia tidak men etahui. tuhan a a un yang lain. Qashash: 88) Saat terjadinya hari iamat hanya di etahui leh saja. jelas ah a tidak seoran pun dapat men etahui saat ti any a hari kiamat." (QS. mem erikan daya tarik menarik yan ser asi antara umi den an matahari dan planet lainya Namun @ durrahman. Peredaran tata surya seperti umi dan planet.enar men etahuinya. Tida ad a se rang un yang da at mengetahuinya. agiNyalah segala enentuan.S. Maka apakah faedahnya ba i me eka kesada an me eka itu apabi a ha i kiamat sudah datan . Se a a sesuatu pasti men a ami masa akhi dan usak kecua i sendi i. A l-A'raaf: 187)."( QS. Tida ad a Tuhan (yang erha disem ah) melain an Dia. ’Τ'ù 4 $γÛ# °& ™% "Maka tidak ah yan me eka tun u-tun u me ainkan ha i kiamat (yaitu) kedatan a nnya kepada me eka den an tiba-tiba ka ena sesun uhnya te ah datan tanda-tanda nya.24 ø sÎu â õ çø $ ãs ç y ô u Î î y > ó x ‘ ä u è Î t sÎ I t y u — sÎ « $ y t ä ô s Ÿ u " anganlah amu sem ah di sam ing (menyem ah) . Hari Kiamat Menurut Teori Ilmu Alam 1. Firman : 4 θδ ω) $κ %θ9 $κ =g† ω ( ’1‘ ‰Ζã $γΚ=æ $ ϑΡ) ≅% ( $γ8™ Δ β$ƒ& πã$¡9# ⎯ã 7tΡθ=↔¡„ u è Î ! t Î ö ä Ï ùs Ÿ Ç ö F $u Ï u y ¡ $ Î ô nà r ∩⊇∇ ∪ tβθϑ=ôèƒ ω ¨$¨Ζ9# Y2& ⎯3≈9ρ !# ‰Ζã $γϑ= "Mereka menayakan kepadamu tentan kiamat: Bilakah terjadinya ?" Katakanlah: "Se sun uhnya pen etahuan tentan kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. te ah menetapkan bahwa se a a yan maujud (ada) pasti ak an men a ami ke usakan dan kehancu an sete ah me ewati pe puta an masa te tentu." (QS. Mereka ertanya kepadamu seakan-akan kam u enar. e cuali . Muhammad: 18) Ke usakan dan kemusnahan se u uh a am den an s e a a isinya. Fi man : ‰)ù  ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢      ¢ ¡ ¢   0    0   0   ¡ $  0  0 0 ¢     0 ¡ ¢   ¢ ¡  ¢   0 0 © ©   0 ¢ 0    ¢  ¢   ¡ ¡   ¢       )  0 ¢ ¤ ¤ 0 ¢ 0 ¢ ©      0 ¡ ¢ ¢       ¢    0 © ¡ ¢ ¥  ¢ 0 0   0 ¢ $ ¢ ¢ ) . Katakanlah : "Sesun uhnya pen etahuan tentan hari kiamat itu adalah di sisi . Astronomi. Kiamat itu tidak data n kepadamu melainkan den an ti a-ti a.planet lainya yan erputar di an kasa men elilin i mat ahari yan san at rapi dan teratur sehin a tidak terjadi enturan hal ini tidak lain karena ada yan men aturnya. Tia -tia sesuatu asti inasa.A SMA Kelas XII ö åø u !y Î ö ç m 4 ‾ y è uõ u !y ô Z t ø ΝκE™% #Œ) Νλ. dan hanya e ada-Nyalah amu di em ali an. bukan ah suatu ha yan mustahi dan bukan pu a suatu yan menyimp an da i piki an sehat. 4.

( eramal dan ekerja seolah. Menum uhkan rasa sosialnya dalam kehidupan di masyarakat. 5. se rta 7. daya tarik menarik terse ut tidak selamanya utuh.inatan melata. Aki atnya semua isi umi akan keluar seperti le tusan unun dan terjadinya empa.A SMA Kelas XII ¢  ¤  ¢  ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¤ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¤ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¤  ¢ ¢  ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢ ¢ . turunnya Na i Isa in Maryam . cahaya matahar i akan mampu menyala selama 50 milyar tahun den an panas 15 juta derajat Celcius . di dalam perut umi terdapat as panas. 2. Selain itu. 3. erpandan an optimis akan adanya alasan ke aikan dari . ter itnya matahari dari arat. Diri ayatkan dari Huzaifah in Usaid al-Ghifari ra. karena kita yakin ah a se ala apa yan kita lakukan di dunia akan dipertan un ja a kan di hadapan . Dajal.olah kita hidup selamanya dan eri adah seolah. A ar kita dapat ersikap optimis.S." Rasulullah ersa da: "Sesun uhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hin a kalian mendapatkan sepuluh tandatandanya" Kemudian Rasulullah . Geolo i. "Datan nya asap. inatan . erusaha maksimal m ematuhi ajaran a ama . dan disiplin. munculnya Yakjuj dan Makjuj. lama kelama an daya tarik menarik terse ut tentu akan surut dan ha is. Karena tekanan dari dalam perut umi den an d i luar masih seim an maka letusan tidak terjadi. aki atnya umi pecah seperti telur direm as oleh tan an yan kuat. "Apa yan kalian sedan icarakan?" Para sa ha at men a a : "Kami sedan memikirkan masalah hari kiamat. Ahli fisika. penuh perhitun an. Menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenan an dunia. p ernah men hampiri kami. erhana di timur. Apa yan akan terjadi ila sinar matahari tidak ada. aki atnya umi pecah k arena tekanan dari atmosfir le ih kuat. erkata: Na i Muhammad . erhana di arat. Supaya kita er icara. tidak turun hujan sama sekali ? 1.25 menurut ilmu alam. sedan kan kami sedan mem icarakan masalah tanda-tanda k iamat. menye utkan tanda kiamat satu per satu. ertanya. tidak ada an in dan a an. ersikap dan er uat erhati-hati dan penuh perhitun a n serta tidak menurutkan kemauan ha a nafsu. dan erhana di dataran az irah Ara . Karena kita yakin ah a per uatan yan aik akan di alas den an sur a dan amal yan uruk ak an di alas den an neraka.olah kita akan mati esok) 3. Apakah yan terjadi k alau hal itu terjadi ? 2. lama kelamaan as itu menjadi din in yan akhirnya menjadi eku dan menjadi zat padat (kulit umi)sehin a tekanannya erkuran ahkan lenyap. dan 6. Menyadarkan manusia untuk erhati-hati. terjadinya t i a kali erhana. 4. Lalu Rasulullah ." (Sum er uku Fenomena Kiamat) @ durrahman. dan yan terakhir adalah munculnya api dari Yaman yan rnen irin ma nusia. dan percaya diri untuk er uat amal shaleh. Dan kalau di dalam perut umi itu masih tersisa asas panas yan sifatnya erkem an dan mendesak keluar kulit umi le ih esar tek anannya dari atmosfir dari luar.

S. Fi man : ( ≈γΡ{# $γFt ⎯Β “ g M≈Ψ_ Νλ. Siapa saj a yan men erjakan ke aikan dan eramal saleh. henda lah eh idupan di dunia ini ita guna an untu menaati egala pe intah . Ba i mereka yan anyak dosanya terasa san at lama di alam ku ur. Se tiap me eka i e i ezki uah.a ya e uat ke a ika a vak ije aska i a am Qu ’a . me eka me ataka : " I i ah ya pe ah i e ika kepa a kami ahu u. . Sebagaimana menyu uh abi v aga menyampai an aba gembi a epada o ango ang yang be buat bai ba h a bagi me e a di edia an u ga. Semua Per uatan di Dunia Akan Di alas di Akhirat Setelah manusia menin al du nia dan selama erada di alam ku ur sudah dapat dirasakan hasil amal per uatanny a ketika di dunia. " (QS. sedan mereka yan melan ar perintah dan suka er uat maksiat maka alasan mereka adalah menikmati kehid upan neraka." Me eka i e i uah. t y Ï p ÷ Ï ( è Î â y ‾ à ∩ ∈∪ χρ$#≈z $γŠù Νδρ ( ο γÜΒ ≡ρ—& $γŠù óΟγ9ρ ( š ”Da sampaika ah e ita em i a kepa a me eka ya e ima a e uat aik. erat a tau rin annya penderitaan yan dialami manusia pada saat di alam ku ur ter antun pada aik uruknya amal mereka masin -masin se aktu hidup di dunia.uaha a am su a-su a itu.uaha ya se upa a u tuk me eka i a am ya a a iste i-iste i ya suci a me eka keka i a am ya. leh a ena itu. Ka ena telah menjanji an epada o ang-o ang yang be iman dan be amal aleh.a a ah: 25) a ji kepa a a . adi. sepe ti ya te su at i a am Su ah Hu ayat 108 e ikut. β& M≈sÎ=≈Á9# #θ=ϑãρ #θΨΒ#™ ⎥⎪%!# ³0ρ ã y ÷ F $ y Ïø Ï ø ä s ] ø hÍ . ni caya dia a an melihat (bala an)nya pula. ni caya dia a an meli hat (bala an)nya. Dana ba ang iapa yang menge ja an ejahatan ebe at za ah pun .26 1. e ibadah e ta be amal aleh aga ita tida te ma u o ang-o ang yang ugi. yaitu ba ang iapa yang menge ja an amal aleh d ibala oleh u ga. Firman : ∩∇∪ …ν ƒ # © ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯Βρ ∩ ∪ …ν ƒ # ‹z ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯ϑù çtt vx . Di akhirat kelak akan dimasukkan ke sur a. me e a yang be buat ebai an dan u a be amal aleh. Az-Zalzalah: 7-8). a ga ita mempe oleh ni mat dan ebahagiaan abadi di a hi at ela . tida ha ati dan menye al etelah dipanggil menghadap . u ahma . ahw a a i me eka ise iaka su a-su a ya me a i su ai-su ai i a am ya. SM Ke as XII 2     0   ( ( (  $   ¢ ¢  ¢ 3 3   3   3 ( 3 3 3 ¢ ¢   ¢ ( 3 3   3 0 ( ( 3 ¢0 ¢  ¢ 3 ( 3 © © ¡   © ¢   ¡     © ¡ ¢  © ¢   ¥ ¡   ¡   ¢ ¤ © ¡ ¡ ¡ ¢     ¡ ¡ § ¡   ¡ © © © ¢ ¡ ©   © ¡           ©     © ¡ © 3    $ (     0       3   0 3   ¢ 3 ¢ ¡ ¡ ¤   ¤ ¡   ¢ ¡   ¡ 0    (¢£ ! ! 3   ¢ 0 3   0! 0 ( ( 3 3 ¢ 3 ( 3   " ¥ 0! 3 0 ( ( 0 3 0 ( (   3 3 (   ( 0 3 3   3 ( 0 ( ¢ ( 3      ¢ (   ( 3 ¢ ¢ 3     3   ¢ ( (     ¢   ¢ 03 3 (   ¥ ¥ © ¤     © ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ©     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ©¡   © ¡ ¡ ©       ©   ¡ ¡ ©¡ © ¥ © ©   ¡ ¡ ¡   © ©   ¡ ¥ © © ¡ © © ©   ¥ © ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢   ¡   ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢  . 2. tempat ni mat dan ebahagiaan yang ejati. ah an me e a enang ebab egalanya ud ah di iap an eti a hidup di dunia." (QS. Pembal a an Amal ai dengan Su ga Kehidupan manu ia pada a tu di dunia a an mendapat bala an. akan di eri pahala yan erlipat anda oleh . dan a i oran yan anyak amal ke ajikannya terasa se entar.§ t ÷Ï ö y ÷t t " a ang iapa yang menge ja an ebai an ebe at za ah pun.

‘$¨Ζ9# ’∀ù #θ)© ⎦⎪%!# $Β'ù ÏÎy î "Adapun orang-orang yang celaka maka (tempatnya)di dalam neraka. kecuali juka Tuhanmu menghendaki (yang lain). At-Tiin: 6) 3. a se a u me hi a i ha -ha ya aka me i atka y a ke suatu pe uata ya e tc ta a e a pe i tah se ta me jauhi aa aa ya aka me je umuska ke em ah maksiat. o ang yang afi dan su a e uat ejahatan. a asa a i me eka aka me empat i su a a ikmat ya aka ia u e ahka kepa a a a ya e aha ia a a ah ka u ia semata-mata a i ya te us-me e us tia a putus ya. ∩∉∪ 5βθΨÿΕ î _& Ογ=ù M≈s=≈Á9# #θ=Ηxåρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# ω) ã øx çö x í ô ó ß ns Ï y Î ¢ $ ( " Ke uali o ang-o ang yang e iman dan menge ja an amal saleh Ma a agi me e a p ahala yang tida putus-putusnya. Im alan yang me e a te ima sesuai dengan eputusan . sesuai e a fi ma . Se ali nya. Pem alasan Amal u u deng an Ne a a agi o ang yang eti a hidup di dunia su a menge ja an pe uatan u u dan selalu menuju dosa ma a a an mendapat an alasan da i dengan si saan di dal am ne a a. mengadili me e a sesuai dengan atatan yang di uat Malai at aqi dan Atid. Semua anggota ad an menjadi sa si atas amal pe uatannya. Pada ha i itu tida seo ang pun dapa t mem ela e uali amal yang telah di e ja an se a tu di dunia." (QS.Ag SMA Kelas XII   ¡ ¡         ¡ ¡   ¢ ¡       ¡ ¡         ¡ ¡ ¢ ¢  ¢ ¡       § ¢ ¡ ¡ ¦¢     ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢ ¢  ¢ ¡ ¢  ¢ ¡ ¤ ¡   ¡     ¡ ¢    ¡ ¢ ¢ ¨ ¡ ¢ ¡   ¢ ¢ ¢    ¡ ¢ ¡ ¡ ¡   ¡   ¢ ¢  ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ ¢ ¡   ¢   ¡   ¢ ¡ ¡     3 3 ( 3   3 ( ¢  ¢ 3 3  $ 3  $ ( ( 3 3   ¢ 3 0 ¥ $ $ 3   3   3 ( 3 ( 0 0 33 3 3 0   3 ¢ 0 ( 3   ( (   ¢ ( 3 3 (3   ( ¢   3 0 0 ( 0 3 0   (3 3   3 0 ( ( 3   3 0   3   ( 3   3   3 ( 3 3 3 3 (   0 3   3 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 3   ¢ 3 3 ¢  0 0 0 0 3 3 (   3 ( $ 3 $ ¢ ¢  ¢ 3 3   0   ¢ 3 3   3 3 0 ¢ 3 3 3   3 3   ¢ 3 ( 0 0 3 0 ( ( ¢ 3 ( 3 ( $ $ ¢  ¢ 3 3   3   3 (! ¡   ¡¦ ¢   ¥ ¡   ¡ ¤ ¢ ¡ ¦ ¡   ¡   ¢ ¢ ¦ ¡ ¢  ¡ . Hud: 106-10 7) @bdurrahman. Tetapi semuanya sia-sia a ena tida lagi mene ima pe mohonan dan to at me e a. Se elum menempatinya sesuai dengan amal pe uatannya.‹γ©ρ ù— $pκ ù Νλ.a ya e aha ia maka tempat ya i a am su a." (QS. Huu : 108) Sete ah ayat itu tu u . se a ai ka u ia ya tia a putus-putus ya.a ya e aha ia a a ah me eka ya ketika e a a i u ia se a u e hati-hati. me eka keka i a am ya se ama a a a it a umi. pada ha i itu me e a menangis dan me atap se aya memohon ampun epad a . me je aska se a ai pe e kap a i ka u a ayat te se ut. Kemudian a ulah menjatuh a n eputusan sesuai amal pe uatan di dunia. di dalamnya mer eka mengeluarkan dan menarik nafas ( dengan merintih). Pada ha i itu pula anya o ang yang meny sal a ena me e a tida anya e uat e aji an eti a hidup di dunia. le ih dahulu am al me e a dihisa dan di sanalah pengadilan yang sejati. ang e iman dan e amal saleh dengan m udah mele ati ha i pengadilan itu. Sesung guhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.ya. Manusia tida dapat e dusta atau e o hong.27 u !x t Î Þ ö F $u ß u y ¡ $ Ï t y t ™$© $Β ω) Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# MΒ#Š $Β $pκ ù ⎦⎪$#≈z πΨ :# ’ " apu a . yaitu me e a ka ahwa a .S. kecua i jika Tuha mu me he aki (ya ai ) . Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi." (QS. Ï t y t pÏš MΒ#Š $Β $κ ù ⎥⎪$#≈z ∩⊇⊃∉∪ .

tetapi bagi mereka yang berbuat kemungkaran dan dosa akan mendapatk an balasan neraka. seperti bumi mengeluarkan isi perutnya. yaitu tcrbitnya mataha ri dari arah barat dan keluarnya binatang di hadapan manusia di waktu duha. Setelah terjadi kerusakan da n kehancuran bumi maka akan terjadi alam baru dan hidup baru. Bagi mereka yang beramal saleh dan berbuat kebaikan akan mendapatkan ba lasan surga. S emua perbuatan manusia di dunia. 2. @bdurrahman. Tanda-tanda lain dari kiamat. yaitu terjadinya perubahan secara umum dengan hancurnya s emua benda-benda langit. kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan .28 1. 5. menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat antara lain terjadi guncangan yang dahsyat. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akh ir menurut teori alam. dan muncullah manu sia dalam keadaan yang berbeda-beda. 3.S. 4.Ag SMA Kelas XII .

tidak akan dimintai pertang gungjawaban b.. lalailah semua wanita yang menyusui an aknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. QS. "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya . kepada orang lain.Dan bumi mengeluarkan bebanbeban yang berat (yang dikandung) nya. c. AI-An'aam: 162 b... tidak akan menganiay a sedikit pun atau merugikan manusia. a jaran agama dalam kehidupan manusia 5. juga berkewajiban melaksanakan . Siapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan s etimpal kejahatannya. Semua perbuatan yang dikerjakan di dunia. e. QS. AI -An'aam: 163 d. d. ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.. kep ada Jin c.. Sebelas kali lipat a malnya b. kepada Malaikat e. Zalzalah ayat 1-4 d.. a. Setiap orang mempunyai kewajiban yang h arus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jibril tidak akan menganiaya sedikit pun ata u merugikan manusia b. QS. maupun .. Malik tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan ma nusia c.. kepada . Malaikat tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia d... a. Tiga belas kali lipat amalnya c. dan kamu @bdurrahman. akan dikasihi pertanggungjawaba n c.Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Dua belas kali lipat amalnya e. ajaran agama dalam kehi dupan di rumah tangga b. a. 4. a. Kewajiban itu baru dapat dilakukan dengan baik jika setiap orang mempunyai tanggung jawab.."Ini merupakan arti dari surah .. v tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia e.29 Berilah tanda silang (x) pada huruf a. QS. AI-An'aam: 161 e. AI-An'aam: 159 2. Sebagai orang Islam.. akan diberi pertanggungjawaban e. sebab . ”Apabila bumi di guncang dengan guncanga nnya (yang dahsyat). baik terhadap dirinya sendiri. akan dimintai pertanggungjawaban. Sepuluh kali lipat amalnya. Zal zalah ayat 1-6.. akan disayangi pertanggungjawaban 7.. QS. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1.Ag SMA Kelas XII .. c. a. Zalzalah ayat 1-8 8. Zalzalah ayat 1-7 c.Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemik ian itu) kepadanya.S.. "(Ingatlah) pada ha ri (ketika) kamu melihat kegoncangan itu. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka”Ini merupakan arti dari surah . ajaran agama dalam kehidupan di masyarakat d.. kita berkewajiban unt uk beramal saleh. AI-An'aam: 160.. kepada v b. a. akan memberikan paha la di akhirat dengan . Siapa saja yang berbuat amal baik. d.b. Zalzalah ayat 1-5 b. ajaran agama dalam kehidupan di sekolah c. d. kelak di akhirat .. dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tida k diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya. Empat belas kali lipat amalnya 3. kepada Manusia 6.Dan manusia bertanya : "Mengapa bumi (jadi begini ?)"Pada hari itu bumi menc eritakan ceritanya. a. e. sedang mereka sedi kitpun tidak di aniaya (dirugikan)..

S.. a. Psik i c. a. z.uma ayat 67 c. QS. pakah ya te ja i ka au ha itu te ja i ? I i pe apat ah i . a. ti ak a a a i a awa . Ma aikat Ma ik atas pe i tah Pa a saat itu ha cu ah u ia e a se a a isi ya te masuk ma usia. z. b.. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 0 ! 0 $0 0 0 0 0 ! 0 ¢ ! ¢ ! ( ! (3 0 3 3   3 3 ( 3 3 ( 3 ( ( ( ( ( 0 0     3   3 3   ( 3 3 3 ( ! ¢0 ( 0 $ $ 3   0 3 3     $ $ $0$ 0     $ 3 ¢ ( (3 (   ( 0 0 3 3 ¢   0 ( 3 3 ( 3   ¢   (   ( 3 3 0$ 0 3 3 3   (   0   3 ¢ ¢ ¢   $   ( 3 3 3   3 ¢ 3 0 3 33 3 ¢ ¢ 3     ¢ 0 3 3 ( 3  3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 ¢ ( 3 0 0 3 3 $0$   ( ( 3 ( $0 $ ¢   $ 3$  0 ( $0$ $0$ $  3! ¢ 3 ! ! ( (3 0 0 3 3 ! (   (   03 ¢ 3 (   ¢   0   3   3 0   3   ( 3 ( ¢   0 0   3 3 3 0 3 0 3 (   3 3 ( ( ¢   3   3   3   3 3  3 3 3 0 ( 3   ¢ ( 3   3 0 3   3 ¢ (   3     3 (   3 3   ( ( 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 (     ¢ 3 ( ¢     3   (       !   ! !   !   !     (   3   3 3 ¢ ( 0 3 33 3 3   (  ¢   0 0 ¢ 0$ 0 ¢ 3 3 ( 3 ( (3 ( 3 0 ¢ ( ( 3 $  0 0    ( 3 ( ( 3 ¢   ( 3  !         ! ! ¢ ! ( ! 0   3 3 ¢ 3 ( 3   ( 3 3 ¢  ¢ ¢ ( 3 0 ¢ 3 3 3   ¢ 3   3 3 ( 0  3 ( 0 0 0 ( 0 0   3   3   3   0 0 0 0 $ 0 ¢ 3     3     ( $ 0 0   3 3 3 3 3  3   (0 ( 3 ( 0       ! ! ¢   ¢ 0$ 0 ! 0 ! ( .. Al-Hajj: 1 d.dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburhamburkan. yak i . ama ke amaa as itu me ja i i i ya akhi ya me ja i eku a me ja i zat pa at (ku it umi)sehi a teka a ya e ku a ahka e yap. Pe istiwa ha cu ya a am a seisi ya iawa i e a tiupa te mpet eh . a. 11... . I i Pe apat ah i . . ti ak tu u huja sama seka i ? I i a a ah pe apat ah i . z. QS. Ma aikat Is afi atas pe i tah . QS. z. Al-Qari’ah ayat 1-9 . -Qa i’ah ayat 1-7 e. Ge atm sfi Cahaya mataha i aka mampu me ya a se ama 50 mi ya tahu e a pa as 15 juta e ajat Ce cius. a. 14. . Ge met i e.30 9."Ini terdapat dalam surah . akan t etapi azab itu sangat keras...uma : 65 c.. lihat manusia dalam keadaan mabuk. aki at ya umi pecah sepe ti te u i emas eh ta a ya kuat. QS. h i fisika.uma : 67 . Ge afi . Al-Hajj: 3 e." I i me upaka a ti a i su ah …. -Q a i’ah ayat 1-8 . Al-Hajj: 4 c.. z.. mem e ika aya ta ik me a ik ya se asi a ta a umi e a mataha i a p a et ai ya amu me u ut i mu a am. h i i i e... Ge fisika c. z.uma : 66 e. -Qa i’ah ayat 1-5. "Da itiup ah te mpet maka u uh ah apa ya a a i a it a apa ya a a i umi kecua i ya i kehe aki eh . aki at ya umi pecah ka e a teka a a i atm sfi e ih kuat. QS.uma : 68. ama ke amaa aya ta ik me a ik te se ut te tu aka su ut a ha is.. a.Apakah hari kiamat itu ?Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?Pada hari itu manus ia seperti anai-anai yang bertebaran. t p i e.. QS.uma ayat 65 . a.. QS. padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. 10. QS. . QS. Ka e a teka a a i a am pe ut umi e a i ua masih seim a maka etusa ti ak te ja i.. Ma aikat Mikai atas pe i tah c.uma ayat 68. 15.. pa ya aka te ja i i a si a mataha i ti ak a a. aya ta ik me a ik te se ut ti ak se ama ya utuh. ke i Di a am pe ut umi te apat as pa as.. h i matemat ika c. Ma aikat i i atas pe i tah e. z.p a et ai ya ya e puta i a kasa me e i i i mat aha i ya sa at api a te atu sehi a ti ak te ja i e tu a ha i i ti ak ai ka e a a a ya me atu ya. Al-Hajj: 5 ”Hari kiamat . Ge i. 13. h i metafisika u ahma .. -Qa i’ah ayat 1-6 c. Kemu ia itiup sa kaka a itu seka i a i Maka ti a-ti a me eka e i i me u u (putusa ya masi -mas i ). Al-Hajj: 2. z. Ma aikat Iz a i atas pe i tah .uma ayat 64 . st mi. 12.. z. e a ta ka a aika e u ete a a i a kasa se a aima a Fi ma a am su ah .. QS. h i kimia .”Ini merupakan arti dari surah .uma ayat 66 e. z. S si i . a.uma : 64 Pe e a a tata su ya sepe ti umi a p a et. .

a i. i ha a ama sha eh C t h a a i . Ka e a a Maha i mem e a i hukum kepa a ham aya 3 ¢ ¢ ( 3 0 3 3 ( 3  3! 3 3 3 3   3 ¢   ( 3 0 33   ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ( 3 ( 3 ( ¢ 0 (   ( 3   3 ( 3 ( ¢ (3 ¢ 3 0 3 3   (! (     3 3 3 3  $ ¢ 0  0 ( 0 0     3 ( (! 0   3 3 0   3 3 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0 3 3 ¢   3   ( (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3   ( 3 ¢ 3 ¨! ! a   3 4 4   0   § ! 4 4 § ¨! ! 3 !   3 ¢ 0   ¢ 3 3 ¢    ¢ 0 ( ( ( 0 3 3 ¢   3 0 ( 3 3  $ ¨§ ! 0 0    (¢£ .a ya e ima . De a kata ai .31 ST D K MP T SI K MP T SI D S : 4. ti ak memihak a ta a ya satu e a ya ai . Maka. siapa ya e sa ah ha us ihukum. a i a a ah me e aska sesuatu ke e a a te ha ap ua masa ah atau e e apa masa ah u tuk ipecahka sesuai e a atu a -atu a ya te ah itetapka eh a ama. i ha a ama me ce mi ka a i . i ha a ama sha eh Pe i aku ya sha eh i ha a ama sha eh tia a i . miski atau kaya.2 Me ye utka c t h-c t h pe i aku a i . kea i a ia ah suatu pe u ata ya e usaha me etakka sesuatu pa a tempat ya atau awa a i za im. uka me ikuti kehe ak hawa afs u. Maksu ya. Mem iasaka pe i aku te puji : 4. Me u ut isti ah." (QS. . Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka . SM Ke as XII &   3   3 3 3 3   ¢ 3 0 3 (3 ¢ 3   3 ¢   ( 0 0( 3   3 0 3 3   ¢ 3 3 ( 0( 3 0 0$ 3 0 3 3   3   ¢  ( ( ( 0 0 3 3 ( 3   ¢ ¢ 3   3 ( 0 3 0 ( (   0 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 ¢ ( ( 0 3(   3 3 3 3   0 (! ( ( 0 0 0   0 0 3 (   0 ( 3 3   3 3 3 ( (   0 ( 3 3 0 ( 0 0 $ 0 0 0 0 3 3 ( 3$ 3 ( " 0 0 (   ( (   0 ( 0 0 0 0 0 0   3 ( 3 ( 3 (0  ( 3   3 (   0 0   $ 3$ $ 3$ 3( 3 ( (   0 ( ¢ 3 4. 4. i ha a a i . i ha a ma sha eh I DIK T : 0 u ahma . ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . e ti ak atas asa ke e a a .isaa : 135) M aksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama p e uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at. a pe i aku a i . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u. ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahata ya. !# β*ù #θ "Wahai a . i ha a ama sha eh Pe e a i a i a i .3 Mem iasak ama sha eh D sha eh Keu tu i ha a ama i a ti ya me etakka sesuatu pa a tempat ya. Fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ ÍÍ 4 n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=ϑè? $ϑ/ β%.1 Me ye utka pe e tia a i .S.e a pe e ak kea i a . ja i ah kamu a ya e a .apak a ka um ke a atmu.

yaitu : 1. . a i a am me jatuhi atau memutuska e a apa ya pe ah ipe uat ya. kaum ke a at. erlaku adil terhadap diri sendiri . Pe hatika fi ma : 3   3 ( 3  0 ¢ 33 ( ( 3 ( 0 3 0   0   3 3 0 ( 0 0 ¢ ( ( 0 3 ( 3 ( 33 0 ¢ 3 3 3 3  $ 3 ¢ ¢ ¢ 5 5 3 3 ( 3 3 3 ( 3 ¢ ¢ ¥ 5 5 6 ¢     6 ¢ 3   ¢ ¢ 3 3 (3 ¢ ¤ 5 6 6 ¢ ( ( 3 hukuma . Rasulullah ." (QS. Dengan ditegakkan keadilan dalam segala hal. wa aupu te ha ap i u. Da ahwasa ya usaha ya itu ke ah aka ipe ihatka (kepa a ya). At Tu rmudzi) Dari keterangan ayat ayat dan hadis di atas jelaslah ah a keadilan meru pakan sendi pokok ajaran Islam yang harus ditegakkan. yakni menempatkan diri pri adi pada tempat yang aik dan enar. Hal ini eliau contohkan dalam hadisnva yang artinya " ika se kiranya Fatimah inti Muhammad mencuri. c. @ durrahman. mem uat orang disenangi sesamanya. apat iam i pe aja a ahwa meme i tahka kepa a ma usia u tuk me e akka kea i a . apak." (HR. Da am ayat ai e fi ma ya e u yi: ( ß ä ø Ä ¨ $ t ÷ t ç ô s y s Îu y Î÷ # Î Ï u t F $ ( – x è ö ä ã ã ùt © $ ¨ Î #θϑ3 t − Ï Ï © $ ¨ Î É ô y ø $ Î " esungguhnya menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang erhak menerimanya. Macam macam perilaku Adil : erlaku adil dapat diklasifikasikan kepada 4 agi an. A n Nisaa': 58) e agai pemimpin dan hakim. a ahwasa ya kepa a T uha mu ah kesu aha (se a a sesuatu). yakni menjadikan satu satunya Tuhan yang mem iliki kesempurnaan. ahka te ha ap i i ya se i i. d. mem eri ketenangan dan ketenteraman hidup." (HR.Ag MA Kelas XII ( 3 5 3 ¢ 6 3   ( ( 3 3 3   ( 3 ( ¢ ¥ ¢ 3 ( 33 3   3 ¢  ¢ 3 3     ¢   3 ¢ ¢   ¢ ¢ ( 3 3 3   ( ¢ 3  0 3! (  ¥ 3 0 3 3 0 ¢ 3 ¢ 3 ( 3  0 0 33 3   ( 3 0 ( 0$ 3 3 0   ( § ¢ ¢ ¤ ¢ 5 ( ¢ 6 ¢ 5 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¥ 3 ¢ ¢   6 ¢ ¢ ¢ ¥ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¤ 3   3   3 isesuaika isesuaika e a kemampua ya. 2. tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti ha a nafsu yang aki atnya dapat mencelakakan diri sendir i. akan menjamin segala urusan menjadi lancar. esungguhnya adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. niscaya aku potong tangannya. dan e. Apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang erlaku adil. erlaku adil kepada . menegakkan keadilan den gan se aik aiknya. Kemu ia aka i e ika a asa ya e a a asa ya pa i sempu a.ajm: 39-42) e asa ka ayat i atas. meningkatkan semangat kerj a." (Q . ukh ari) Di dalam hadis yang lain eliau ersa da yang artinya " esungguhnya eserta para hakim selama hakim itu tidak curang. Apa ila ia telah curang pun menjauh d ari hakim itu mulailah setan menjadi teman yang erat agi hakim itu. . mendatangkan Ridha dari karena telah mengerjakan perinta h Nya. .32 u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Da ahwasa ya se a tia a mempe eh se ai apa ya te ah iusahaka ya.ja a annya yaitu : a. apa i la keadilan dikesampingkan dan dia aikan akan eraki at perpecahan dan kehancura n di kalangan umat. Diri kita haru s terjaga dan terpelihara dalam ke aikan dan keselamatan. e aliknya. Kita se agai makhluknya harus senantiasa tunduk dan patuh pa da perintah Nya dan menjauhi larangan Nya. mendapatkan pahala di akhirat kelak. dan (menyuruh kamu) apa ila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menet apkan dengan adil.

yakni menempatkan orang lain pada tempat da n perilaku yang sesuai. Me ciptaka suasa a ama .‹? /3=è9 ⎯μ/ Ν38¹ρ Ν69≡Œ 4 #θ i e a ca a ya e ih e ma taka a a tim a a e a me ai ka seke a kesa upa ¥ 3    ¢ ( 3 3   ¢ 3 ¢ ¢ 3 0 ¢   (   ( !   0 ! ¢ ( 3 0 3 3 3 " 3    (¢£ 33 0 ( 3 3 ¥ ¢ . . hi a sampai ia ewasa. hma ) a ya me akuka kea i a mempu yai keutamaa se a ai e ikut : 1. a tata te ti . 3. Se a . i a e mit a ha us sa i me u tu ka a e ma f aat a i se u uh ma usia a makh u se ta apat ipe ta u jawa ka u ia a akhi at 5. Kami ti ak memiku ka e a kepa a sese a ya. me e akka kea i a e a ti me e akka hukum pe u a . SM Ke as XII 3   ( 3 3 0 3  $ 03 3 3 3 ( 30 3 ¢ ( 3     ¢   3 3 ( 0 ¢ 3 Ÿ ø x ø$ ( è ÷ u ç £ ä èö t 4 ®y ß | ô } Ï É©$ y ó ã Î ² ø t ß kÏ s ç Ÿ Å ó É ø $ Î t u Ï ø $ u ” Da ja a ah kamu ekati ha ta a ak yatim. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a mas a ke ak. a a ya te a iaya.S. Me u jukka sikap a i kepa a a ai apat i ak uka e a e e apa ha : 1. maka Î É Ïuø$ t t ( ç t ø s Ÿ u ≅‹69# #θùρ ∩⊇∈ ∪ χρ . hak a kewaji a . layak." (H . a i uka u tuk a itu se a a pi tu a it. ahka . c. Mem e ika asa ama kepa a a ai e a sikap amah a sa tu 3. s. erlaku adil terhad ap makhlu lain.33 3. i i a e ki a am e au se sama ma usia 6. a e a usaha y a. aik hukum. Da apa i a kamu e kata. Se a u e uat ke ajika a t me te ha ap sesama khusus ya kepa a faki misk i a a ak yatim piatu 8. e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya : a ya se a puasa sehi a ia e uka. ka u ia e a i a ah ya. pe atu a . u ia e a akhi at ya. Se a u e p asa ka aik te ha ap a isekita ya 7.u a a . kecua fa at. enar mem erikan hak orang lain dengan jujur dan enar serta tidak menyakiti dan dan merugikan orang lain. 4. erlaku adil terhadap orang lain. Ti ak pi ih kasih a am e au Se ai itu. Se a u e fiki e a e a se e um e ti ak a e uat 9. e ukatif a uku 4. s m . Te ha ap i i se i i. me a kat a me eka ke atas awa . Patuh kepa a pe i tah a asu ya 2. se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. Da sempu aka ah a i . apat seim a a ta a: a. 2. a am e ica a pu he ak ya e sikap a i . mempe akuka ma usia se a aima a mesti ya a mema a sama se ta mempe ha tika kewaji a a hak ya. e fi ma : 0 3         ¢ ( ¢ 3 (3 3 0 0   0 0 3 3 ¢  ¢ ( 3 0 ¥ ( 30 ¢ ( ¢ 0¢ 3 3   3 ( 3   ¥ ¢   ( ( (3   3 3 (3 3 (3   3 3     ¢ 3 0 ( 3 3 ¢ ¢ 0   3 ( 3 3 3 3 ( 3 ¢ 3 ( 3   3 0      3 (3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 0 3  $ 3   3 3 3 (   ( 3 ( ( ¢ 3 3 ( 3   ¢ $ 3 3 3   3 3   ( (     ¢ ( ( ¢ (0   (3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 3 3   § ( ! ¨ 0 3   3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ! 3 3 ( ¢ 0 $ 3   3     ¢   3 0 3 3 ¢ ( $   3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 ¢ ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § 3 $ ( 0$ ( ¢  ¢ 0$ 0$ 3 3  $ 3   3 ( (¢   ¥ ¢ ( 3 ( 0 0  0 3 $ $( 3 0 0   ¢ 0 ( ( ¢ 3 0   ( ¢    ¢ 0 0 3 3 ( 3 ¢ 3 ( (3   ¢ ¢   3 ¢ 3 3 (     3 3$0$ 3 3$0$ 3 ( 3 ( (   ¢ ¢  0 0 $ 0 0 3      3 ¢ 0 ( 3   ($ $ ¢ 3$ $   ¢   ¢ 0 ( 3 ( 3 (     ¢   3 ¢ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ¢ 3 3   " 0 3 ( 3   0 ¢ ( (   3   ¢ 3 ( 3 3 3 3 3 0       ¢ 0 ¥ 3   3 ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 (   3 3 ( 3 0 3  $ ( 3 0   3   ¢ 30 3     ¢ ¢ 3 3 ( 3 ¨ 3 ( ( 0 0 0 3  $ ( 3 3 3 3   ( ( 3 ( ( 3 3 ( 3 0 3 3 0 3 3 (   3 3 ( 3   3 3 ( 0 0 u ahma . a i v . yakni memperlakukan makhluk yang alin dengan layak dan sesuai d engan syari’at Is am a me ja a ke esta ia e a me awat a me ja a ke a su a e a ti ak me usak ya. e sikap a i he ak ya me iputi se a a aspek kehi upa . a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . Me ciptaka kete te ama a am kehi upa masya ak at. maupu a am ha e au . Ti ak a kuh. pemimpi ya y a a i . s esu uh ya ku aka me e akau. Te ha ap a a i . kiki .

S e a ka pe a iayaa apa me u ika i i se i i maupu a ai . i ha a ti ya su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. e tawaka kep a a . SM Ke as XII   & 0    (¢£ ! ! 3 0$ 3 (         ( ( 3 3   3 3 3 3$ $ ( ( 3 ¢ ( ( ( 0 0     ¢ 3 3   ¢ 3 3 (   3 ¢ ( 3 0 0 3 3 (   3   3 (3 3 3 3   3 3 3 ( 0 0 0( 3   ¢ 3 3 3  $   (3 3 3 ( ( ( 0  $ 3 3 0   3 ( 3 3   ¢ ¢ $ 0 3 3 3 3 3 $ ( 3 ( 30  ¢ ! 0 3( $   3 ( 3   ( 3   3 ( 3 ¢ 3 ( 3 ¢  ¢ (   3 3   (   ( 3 3 ( 0 ( 0 3 3   3   0 3 ( ( ¨ ( ( ( 0 3 3 3   3 3 3   ( (3 ( (3 ¢ 3 ( 3 ( 3   ( ( 3 0 3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 (   0   3 3 ( 3     ¢ 3   3 (0 3 0 3 3 3 3 3  $ 3 3   3   3 3 ¢ ¢ 0 0 3 (   3       ( ( ¨ ( ¨   0   0 0 0 ¢  ¢ 3   3 3 3 3 3 3 3 ( ¢  ¥ 0 3 ( 3 0 3 3 ¢   0 3 ( 3 (  $ 3  $   ( (3 ( 0  ¢ 3 0   ( ¢  ¥ ( ( ( 3 ( 3   3 0 3  $ 3 0 3 ¢  ¢ 3   3! 3 ( 3 3   3 ¢   ( 3 3 0 33 ¢   (3 ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ¢ 3 3 3 ( 0 0 0   3 0$ 3 ( 3 3     ( 3 3 3 0 3   0   3 3   ( ¢ 0 ¢ 0 3   ( ¢  ¢ 3 ( 3 ( 3   0 ( 3 3   ¢    (3   ( 3   0 ( 3     ¢ 3 0 (   3 3 3 0 ( 3 3 0   3 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 0 3 3   ( 3   (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3 ( 3     ¢ 3 0 (   33 3 3   3 3 ¢ 3 ( 3 3 3 (0$ 0 3 3 0 3   ( 3 ( 3   0 (   3 ( 3 0 (   ¢  ¢ 3 0 ¢ ! . sikap ya emikia te masuk akh ak ya u uk. ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. Ka e a e a me asa cukup te ha ap apa ya imi iki ya itu maka aka me im u ka kema asa pa a i i ya a ti ak ma eke ja. i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u apa a k aum ke a atmu. : me e ima e a sa a semua kete tua . ika ia kaya ataupu miski . !# β*ù #θ è? " Wahai a . se ta e. aik tc ha ap i i se i i.e a pe e ak ke a i a . Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi.a ya e ima . Mak a ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . u tuk me hi a i ha itu. Ka e a itu . u ahma . ke ua a. masya akat maupu i ku a . ja i ah kamu a ya e a . ki at aa afsu.S. Qa aah a am pe e tia ya uas me a u a ti: a. kete a a a ke aha iaa aka apat i asaka eh semua api sa masya akat. ya mem uat sese a upa aka a am mempe siapka i i me uju kehi upa akhi at ke ak. meme i tahka a a setiap ma us ia e uat a i . Is am ti ak me aja ka kepa a umat ya supaya hi up ma as. pe a iayaa te masuk pe uata ya i a a a ama a ti ak isukai . mem h kepa a tam aha ya pa tas ya ise tai e a usaha atau ikh tia . aik a am pe kataa maupu pe uata . maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaa . i ha apat me jauhka i i a i ajaka afsu te ha ap e a ai tipu aya kehi upa u ia. . c. se a mus im itu tut u tuk e sikap Qa aah i a am hi up ya. me e ima e a e a apa ya a a." (QS. e uat a i itu ha us me iputi se a a ha . Ka e a pe ti ya a ti kea i a . e fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=yϑè? $ϑ/ β%.isaa : 135) e uat sesuatu ya me yimpa a i kea i a e a ti e uat za im (a iaya). Pa a a ya sepe ti itu a a ah pa a a ya sesat a ke i u.34 pa i a kea i a te ah te ta am a ija a ka eh setiap ma usia a am se a a aspek kehi upa . Se a ia a mu ki me a ap. maka e ih tahu kemas ahata ya. Maka. Kita i a a e uat za im a ipe i tahka e uat a i . aik ha ta maupu peke jaa . . sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a sikap a pe i aku ya me ampaui atas atas ma a ama.

iscaya aka me am ahka ikmat k epa a ya. Ka e a itu. pasti Kami aka me am ah ( ikmat) kepa amu. SM Ke as XII 0 ! 3    (¢£ 0 0 ! 3     ¢ 3   0! 0 3   3 3 ( 3 ¢ ( 0 ( 3   3   3 3 3 3 0   3 3 3 ( 0 3  $ 3 3 ( 30   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 3 ( 0 0     ¢  3 3 3 3 ( 3 3 ( 3   3 3 ( ( 0 0 0 0   ¢ 3 3 ! ¨ ( ( ( ( ( 3 3 0   3 3 3  $   3 3 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 0 ¢ 3 3 (     ¢ ( 3   3 0   ¨ (¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ (   3 ( ( 3 ( ( 0 0 0 3  3 ¢ 3 3 3 3 3   ¢ ¨ ( 3 ( 3   ¢ 3 3 (     3   3 ( 0 3 0 3  $ 3 3   3 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     (¢   ¢ 00 ¢0   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   § ¨ (¢   ¥ 0 ( 0 3 0 3   3 ( 3   3 ( ( 3 (   0 0 3   ¢ 3 3  $ 3 3 ( ( ¢  ¥   ¥ ¨ 0 0 ( 3   3  3   3 3 ( ¢ ( 0 ¢ ¢ 0 ( 0   3  $ ! ¨ ( ¢ ( ( (30 0 (¢   ¢ $0 3 ¢ 3 3 (   3 ( 3 ( ¢ 0 3   3 3   3   3 ( 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ ( 0 ( 3 0 3 3   3 3  $ 3 3 ( 3 ( 0 (0 3 3     3 ( 3 3  $ 0 3 ( ( ( 3 3 3 3   3 3 3  $   ¢ 3 ( 3 3 3   3 3 3 (   ¢ 3 3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 3 3 ¢ ¢ 3 3   . Maka.S. Sama ha ya e a sese a ya me ce upka ja i te u juk ya. e fi ma : ∩ ∪ ‰ƒ‰±s9 ’Î1#‹ã β) Λ Ÿ2 ⎦ 9ρ ( Νä3Ρ‰ƒ—{ Ο? 6© ⎦ 9 Ν3/‘ χŒ'? Œ)ρ Ó Ït x t ¨ Î ÷ä ö x Èsu "Sesu uh ya jika kamu e syuku .se a kea aa hisup ya se e ha a. su uh e u tu a i a ya hati ya te ah me capai Qa aah. a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. au e sa a: "Su uh e u tu a y a masuk Is am a ezeki ya cukup se ta me asa cukup e a pem e ia kepa a y a. Ka e a itu. a i mu ya a mi iki. Kita ti ak eh s m ka au se a e u tu .ya. e sa a y a a ti ya Da i u ah i Uma a. apa ya ia apatka itu me upaka pe umpamaa a i u ia. a ti ya kita i e i ka u ia ikmat a i.35 3     ¢     3 (   3   ¢ 3 3   ¢   3 ( ¨ 3 3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3  $ 3   3 ( ( 0 0 3 3 3 ( ¢ 3 3 ¢ ¢ 0 3( 0   3   3 3 3 ( 3 3 ( ( ( ¨ ¢ 0 ( 3 3   3 ( ¢0 ¢ ( ( 3 ( ¢ ¢ 3 0 0 3 3   § 3 3 3 (   3 3  $ 3   ¢ 3 3   §   ¢   ( 3   ¢ 3 0 3 3 3 ¨ ( 0 3 3 ( 3 0 3   3 3   3 ( (¢   ¢ 0 0 0( 3 0 3 3   ( 3 ¨ ¢ 3 ( ( 0 (   3 ( 3 ( 3 3 3 3  $ ¢ 0 (3 00 0 0 3   3   3 3 3 ¨ (¢ ¢  ¥ 0 3 3  $ ¢ 3 3   ¢ 3 3     3 ( ( 0 0$ 3 0 ¢ 3 3   ¢ 3 ( 3$ ¢ $ (3 ¢ ( 0   3 3 3   ¢ 3 ( ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ 3 3 ( 3 3 3   3 0   ¢ ( 3 ¢ 0 3 3 3 0 ¢ 3 3 3 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 (! 3 3     ¢   ( ( 0 0 3       ¢   ¢ 3   ( ( ¢ ! 0 3 ( 3 3 ¢   3 ( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 (   ¢ 3 3 ( 0 ( 0   3 3 3 ( 3 ( ( 0( 3 0 0 3 3 ( 3   ¢ ( ( ¨ Maka je as ah. apu ikmat itu se ikit atau a yak. Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a i ha a asa syuk u . p asti ah ia aka me ca i ya keti a (se a ai tam aha a i ua em ah ya su ah a a itu. Tuha kuasa u tuk e uat atas se a a sesuatu me u ut keh e ak." (H . Se a ik ya. a ti ak Qa aah. Ia e a ( i ha) e a ke u uka . K ita te ima e a e a apa ya a a. a kita tc ima pu a e a ta ah apa ya me impa kita. S epe ti sa a asu ya a ti ya "Demi . tetapi Qa a’ah." (QS. kita ju a ti ak e isah jika se a me u i. se a ia mempu yai keyaki a ahwa i i semua su ah me ja i kepastia . se a ia ti ak mempu yai am isi apa pu . Mema se a ia ma usia a a ya hi up ya se a u me asa ku a . Tetapi. Ta mu zi) Se ai itu a am ha is ai e iau ju a e sa a ya a ti ya "Qa aah itu a a ah ha ta ya ti ak hi a a simpa a ya tak aka e yap." (H . a ya memi iki jiwa Qa a’ah itu ia aka e as a ti ak te ikat e a se a a sesuatu. ha ta. ka e a itu a ise ut kufu . a itu ti ak me syuku i ikmat ya te ah i e ika kepa a ya. Tha a i a i a i ) a ya e jiwa Qa aah a a ah a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. Da am -Qu ’a e fi ma : u ahma . a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a . i ha itu e kaita e a sikap hati atau sikap me ta a am me ha api apa ya kita mi iki atau a am me ha api apa ya me impa i i kita. a jika kamu me i ka i ( ikmat-Ku) sesu uh ya aza -Ku sa at pe ih. a. Se a aima a asu e sa a: " aikata ses a itu su ah memi iki ua em ah a i emas.ya. Mus im) Is am te ah mem e ika tu tu a kepa a umat ya. Se a . hma ) Ha is i atas mem e i ka pe e tia . u ia i i e a se a a isi ya ya se a eme ap ti ak a a a t i ya jika i a i ka e a paha a i akhi at. a ya me syuku i ikmat ." (H . Se a ik ya. pa i a peke jaa kita itu e hasi maka kita e syuku kepa a . asu u ah . ukha i Mus im) e e a e a a ya e jiwa Qa aah ia se a u me syuku i ikmat a me asa cukup te ha ap apa ya a a ya te ah imi iki ya. jika apa ya kita usahaka itu e um mem awa ke e hasi a maka kita te ima ju a kete tua ya emikia itu e a t a ah a sa a . se a ka aut a a ah akhi at ya." (H . I ahim: 7) a i. kita tetap eke ja se a aima a mesti ya a tawaka kepa a . tia a e a ti u ia i i apa i a i a i ka e a akhi at me ai ka sepe ti sese a a memasukka ja i te u juk ya ke a am aut ihat ah apa ya ia apatka ." (H . tamak. Sepe ti sa a asu u ah ya a ti ya " e ah a ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am. ti ak tamak a akus. semua ya k ita te ima e a se a hati. se e a ya keka yaa i u ia itu te masuk se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at. Tetapi. a a pu a a ya hi up ya se a u me asa ku a sehi a hi up ya e isah a ti ak te a .

c.S. amu emikia . e a te ha ap semua pem e ia . SM Ke as XII & 3 3 3 3  $ $ 0 $ ( 3   ¢ 3 $ 3   3 ( 3   (     3 3 ( 0 ¢ 3  $ 3 ( ( ( ( 0 (0   3 3 ( 3   3  $ 3 ( 3 ¢ 0 ( ¢   3 ( ( ( ¨   ( 3   ¢ ( ( ¨ 3 ( ( ( 3 0 3 3 0 0 3   ¢ ( 3 ( 3   3 ( 3 3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 3 ( 3  ¢ 3 ( 0 3 3 3 3 (   ¢   0 3 ( ( ¢ 0    (¢£ ! ! 3 0 3 0$ 3 ( ( 3 ( 3 (    0 3 3 ( ( 3   ¢ 0 ( 0 (     ¢ 3 ( 3 ( ( ¨   ¢   3 3 3 3 ( ( 3 0 3 3 ( 3 3 ( 3 0   3 3   ¢ 3 ¢ (   0 ( 3 ( 3  $ 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 ( ( ¢   3 ( 0 0 3 3 3 ( 3 0 ¢ 3 ( 0$ 0 3 ¢ ( ( 3   ¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 0 3   ! ¢ ( ( 3 3 ( ( 3 0   ( 3 ( ( 3 3 ( ! 0 ( 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 3   ¥ ( 3¢ ¢ 3   ¢ 3 3  $ 3  $ § 7 .36 4 Ú‘{# ’<) ΟF=%$ # !# ≅‹6™ ’û #ρ Ρ# /39 ≅Š% #Œ) /39 $Β #θΖΒ#™ ⎥⎪%!# $γƒ ≈ƒ ö F $ Î ó ç ù Í t Å F $ š ≅‹=% ω) ο zψ# ’û $‹Ρ‰9# οθŠs9# ì≈FΒ $ϑù 4 ο zψ# ∅Β $‹Ρ‰9# οθ‹s9$/ ΟF ‘& Ï u÷‘ " Hai a . u ahma . 1. sese a aka suka me e akk a ka imat . t-Tau ah: 38) Pe e tia u ia itu se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at." (QS. e a tetap e ikhtia . a se a u me syuku i se mua ikmat ya i impahka kepa a ya. Du ia a a ah se a ai ja a a a at u tuk me uju akhi at. me ja ika sese a hi up ya ti ak tamak. apakah se a ya apa i a ikataka kepa a kamu: " e a kat ah (u tuk e pe a ) pa a ja a " kamu me asa e at a i i ti a i tempatmu? pakah kamu puas e a kehi upa i u ia se a ai a ti kehi upa i akhi at? pa aha ke i mata hi up i u ia i i ( i a i ka e a kehi upa ) i akhi at ha ya ah se ikit. Fu si i ha a am kehi upa e masya akat ia ah : a.a ya e ima . me ja ika sese a h i up ya e jiwa te a . umat Is am ti ak eh me i a ka hi up i u ia. sese a ti a k aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia. . c. sese a ti ak tamak a am isi te ha ap kekayaa & ke u uka ya imi iki a ai . 2. yaitu paha a i akhi at su uh e ih esa . . Fu si i ha a am kehi upa p i a i ia ah : a. me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. i ha apat e fu si a am kehi upa p i a i a e masya akat.

me i at se emikia esa I u a apak a am me awat a me ja a a ak-a ak sejak a i ka u a hi wasa. Is a : 23 ø $ t t ö y ÷ t ajika .37 šχρ$#≈z $κ ù Νδ ( πΨf9# =≈s¹& 7×≈9ρ& M≈s=≈Á9# #θ=ϑtãρ #θΖΒ#™ ⎥⎪%!#ρ à Î y p Ï ö è Ï ¨y ø $ ” Dan o ang-o ang yang e iman se ta e amal saleh.a a tua jasa a e uy Å ø$ x y 969# 8‰ΨÏã ⎯ó=7ƒ $Β) 4 $Ζ≈¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ν$ƒ) ω) #ρ‰7è? ω& 7/‘ ©Ó%ρ £ t èö t ¨ Ÿ s y è Ÿ Ï ÷ ! y è ß t ” Da Tuha mu te ah meme i tahka supaya kamu ja a me yem ah se ai Dia a he ak ah kamu e uat aik pa a i u apakmu e a se aik. me e a e al di dalamnya. Is a : 23) ma sha eh kepa a sepe ti : a. e upaya mem a t a ka pe s a a ya te ja i.” 3. ma sha e ma faat a i i i se i i a a Se a aima a fi ma : 0 3  $ 3 (   (3 0 0 ! (     ¢ 3 ¢ 3   3 ¢   3 ¢ ( 0 $ 3   3 ¢  0    (¢£ ! ! 3   ¢     ¢   ¢ 3 ( 0   ¥ $ 0   ¢ 0 0 3   ( 0 ¢ 3 (0  (   3 ¢ 3 ( 3 3 3 ¢ ( 3 3 3   (3 ¢ 3 ¢  3 3 ( 3   3 3 ( 0 ¥ 3 3 (0 0 0   ! ( 0 3 3 3 3 (   3 0 3 3 ¢ 0 0 3 3 ( ( 3 (   3 (0 3 ( ¢ ¢ ( ¢ 0 ¢  ¢ 3 3   3 3     0 3   3 3 0  3 0 ( 0 ¢ 3 ¢ 3   ( 3 ( ¢ ( 3 0  ( 0   ¢ 0 ( 3( ! . sesuai e a fi ma QS.S. e iat ah e a ikh as k a e a setiap pe uata aik ya he ak kita akuka a ja a upa e fiki e a mata a e a . e akti kepa a a tua Keha usa e akti kepa a ya iaja ka a am Is am sa at ah asi a . aik seca a isa maupu e a mem e ika c t h tau a a a am e tuk pe uata a su .aik ya. .ua ya sampai e umu a jut a am peme iha aa mu.aqa ah : 82) Yang te masu pe uatan amal shaleh di anta anya : 1. e tawakka a e sa a se ta e syuku kepa a u ahma . ika sa ah se a i a ta a ke ua ya atau ke ua. sepe ti mem angun tempat i adah. me eka ah a ya e u tu .”(QS. SM Ke as XII     (3 0   ¢ 3 ( 0   0 ¢   ¢ 3 (  ¢   0 3 3   3 ( 3 (   ¢ 0 3 3 ( 0 3  ¥ 0 ¢ 3 ¢  3 3     ( 3   3 ( ( 0 3   0 3 0   0 ( 3  $ ¢ 3 0 ¢ 3 ( 3   3  $ 3  $ 3 3 ¢© 7 ( 3   ¢ 0 3 (   (   ¡ 3 3   ( (3 3 ¢ 3 ( ( ¢  ¢ 3 0  $     3   3 3 ( 3   3 3 0 3 3 0   ¢ ¢ ¢  ¡ ¡   ¡     3   3 3 ( 0 3 3 3 3 ( 0   0 ( ¢ 3 ( ¢ 0 3$ 3   0 3 ( 3   ( 3   3  $ ( 3 3   ¢ 3 ¢  ¥ 3   ( 3 3 (   3   3 (0 3 3$0$   3 ( ( (3 3 ¨ 0 3   ! $ 3$ 3   3 ¢ 0 ( 3 ( 0 3 3 ¢ ¢  3 3 3  $ 3   3 ¢ ¢  ¢     ¢ ¡ ¡     ¡       ¥ ¡ ¡ ¡   ¢     ¢       ( ( ( 0 ¢   ( 0 ¢ (   03 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 ¢ 3   ¢ 3 3 3 3   0 3 ma sha eh maksu ya a a ah e usaha me u sau a a ya itimpa musi ah a me i eh a a ah me akuka peke jaa aik ya ai e a aska ikh as ka e a semata. Fi ma a am QS i Im a : 104 = 4 3Ψßϑ9# ⎯ã βθγΖƒρ ρ è Qù $/ βρ Βù'ƒρ ƒ:# ’<) βθ㉃ πΒ& Ν3ΨΒ ⎯3F9ρ Ì ” Da he ak ah a a i a ta a kamu se a umat ya me ye u kepa a ke me yu uh kepa a ya ma uf a me ce ah a i ya mu ka . Amal Ma’ uf : me ye u atau me ajak a u tuk e uat ke aika .” (QS. Disip i a am e i a ah a e ama sha eh se ta e asa ka i mu . akuka pe uata aik. Al. Amal Ja iyah : pe e jaan yang mendatang an pahala a ena mem e i an manfaat epada o ang lain. maka seka i-ka i ja a ah kamu me ataka kepa a ke ua ya pe kataa "ah" a ja a ah kamu mem e tak me eka a ucapka ah kepa a me eka pe kataa ya mu ia. me e a itu penghuni su ga. c. 2. Se a u e ziki a e ’a kepa a sete ah e usaha a e ikhtia e. Memu ai suautu pe uata aik e a asma ah a me akhi i ya e a Ham a ah .

kita e usaha se i i e a ke ja ke as a pe u aa waktu ya iatu . iat e usaha.aik pe hasi a a a ah usaha se i i a pe hi upa ya e sum e a i pe hasi a usaha ya itu. ti ak me a a ka a ai . c. me amp k a pem u uha a ai . ma as eke ja. a tua ha us mcmpu yai sikap waspa a a am me awasi put a-put i ya ya masih u uk i a ku sek ah. Me eka aka me a aika p e aja a i sek ah. sepe ti ke amaia . atau e ma as-ma asa sam i me a tika u u a ta a a ai . Se a . Se a mus im ha us isip i a am eke ja. a ke aka a emaja ai ya. i i. Da am ha i i a tua mempu yai pe a a sa at pe ti . Da am ha i i pa a pe aja i tu tut u tuk eke ja ke as a am mem aca a me e aah pe aja a . pesimis. eh ka e a itu. eh se a itu. s. peme i tah me im au a a pa a pe aja ja a mu ah te ke a a us i ua sek ah. p e akut. Me jauhka si kap te ce a sepe ti u uk sa ka. Se a pe aj a ha us e aja a me u tut i mu e a aik.esa a sikap atau sifat ya je ek ai ya i ua a am i i e ikut Pe uata ma Sha eh a Pe u Kita Ti katka U tuk Memajuka Umat I s am Saat I i : 0 u ahma . a k a. a u m a a am e au sesama ma usia e. Ka e a pa a zama seka a a yak pe aja ya t i ak me hi auka i i ya se a ai pe aja . Seha ik va. Misa ya. Ti ak mem ia ka i i jatuh kepa a sa. kiki . Maksu isip i a am eke ja a a ah me u aka waktu se aik. pe aja ya su ah me e a pe au a i ua umah aka e aki at fata . he ak ah aji a isip i a am eke ja. i ta a ya ah e a a ak a maju a e kem a . sepe ti acaa p afi a ai ya. sese a eke ja i pe usahaa maka ia ha us me aati semua pe atu a sehi a me hasi ka sesuatu ya e ih a ya k.aik ya. vi e ame. a a me apatka kesejahte aa a ke ah a iaa hi up e a ti ak upa me i at . a ya ku a   ! ¢ 0 . me cu i. De a emikia aka me hasi ka sesuatu ya e ih a yak. te esa. ke aka a emaj a atau ha -ha ya ku a aik a i se a pe aja . Disip i a am e aja 3 3 3 3 0   ( 0 ( 3 ¢ ( 33 0 3 0 0 0   ¢ $ $   ¢   ¢ 0 ( ¢ $( (   ¢   3 3 3 3   3 0 3  $ 3 ( 3 0 3 0 3 ( 3 3 ¢ 3 ( $   $   3   3 3 3 3 ¢ ( ( 0 0   (3 ¢ ( ( ¢   ¥ 3 0  0 3 0   ! 3 ¢  3 (   0 3 3 3 0   3   ¢   (     (3 3   3 3 ( 3 ¢ 3 0 $ $  $ 3 ¢     3 (   ( 3   ¢ ( 0 ¢ 0   (3   ( (   30 ¥ 0 ( 3 3    (¢£ 0 ( ! ¥ 3 . Disip i a am eke ja   0 ¥ ! 0 a. a su u ah . ke i asaa a keha cu a sepe t i ju i. a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak. e i a ah a e ama sha eh kep a a . Me jauhka sikap ma as e aja . tau. Se a . e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). se aik.38 ma sha eh te ha ap i i se i i misa ya : a. mem e ika c t h.ai . Sa i mem a tu a me u a i pe e itaa a ai ka e a . e ki. 3 3 ( 0 0 3 ¢ ¢ 3 3 3 3 3 (   3 0 3   3  $ 0( 0 ¢ ( 3 ( ( 3 (3 0 3 § 0 0 3 ( 3 3   0 3 3   0$  ¢   3 3 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 3   3 3 (   (3   ¢ ! 3 3     3   30 3 3 3 3 ¢ 0¢ 3 3 (0 3 3 ( ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( 3 ( 3   0 3   (   ¢   ¢ 3 3 ( 3 $ 00 0 3$ 3   ¢ ¢ ¢ 0 0   3 0 3 0 3  $ ¢ ¢ 0 0 0   3  $ ¢ 0 $ 3 0 ( (   0 0     ( ( ( ( 3 0 ( 3 ¢ Disip i a am eke ja a a ah m a asa u tuk mempe eh hasi ya memuaska .S. zi a. M e eka ha us apat me a ahka a ak-a ak ya a a ema mem aca ha -ha ya p sit if a me a a mem aca acaa ya i a a . me k k. se a me eka su ah me e a u ia i ua i ku a sek ah. sepe ti mi um mi uma ke as. SM Ke as XII 3  $ 3 0   3 ( 3 ¢ ¢ 0 3 3   0   ( ¢ 3 ( 3   ¢ 3   (3 3 (   (3 0 3  $ ¨ 3 3 0 (3 3 3 3 3 ¢   ¢ 3 ( 3 0 0   3 0 33 3 3 3 3   ( ¢ ¢ 0 ¢ 3 3 ( $ $ (   ¢ 0   0 3  $ 33 0   3 3 3   (   ( ( 3 (3 3 0$   3 3 3     0 (   3   ¢ ¢ ( 3 3 0 0$   0     3   3 3 3 0   0 § ¢ 3 0 ¢ ¢ 3 ( 0 3 3     3   ( 3   3 ( ( ¢ ¢ ¢0$ ( 0 3   3 3 3   3 ¢ 3   ( ¢ ( ( ( 0 3 3     3 3   3   § 3 ( ( 3 0 3 (   $ 3 $ 3 3   0 ( 3 3 3   0 3 ( ¢   ¢ ¢ $ 3 0 0     3 3 3 3   3     ¢ 0 0$ ( 0 3 3 3 3 3   3 3  $ 3 0 ( 3   0 3 3       0 ( 3 0   0 3 3 ¢ 3 ¢  $ ¢ 3 0 0   0 3   ¢ 3 0 ( 3   ¢ ¢ ¢ 3     3 0 3 $ ( 3     3 3 0 0 ¢ 3   0 0$   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3   3 3 ( ¢ 0 0 3 3 3   § 3   0 3 3 (   3 3 ¢ (   ¢ 0 0   3 0 3 3 3 (   0 ¢ 0 (   0 3  $ (   Tu as se a pe aja a a ah e aja e a teku . ke utke uta a am me e a ai sepe a m t .

maupu a ka kece akaa . Fi ma a am Qu ’a : ( è ÷ ã u 4 ¢ $ ( #θ?σƒρ οθ=Á9# #θßϑ‹)ƒρ ™$ Ζm ⎦⎪$!# &! ⎦⎫Á=ƒΧ !# #ρ‰6è‹9 ω) #ρ Δ& $Βρ É "Pa aha me eka ti ak isu uh kecua i supaya me yem ah e a memu ika ketaata kepa a ya a (me ja a ka ) a ama e a u us. Disip i a am e i a ah Ma usia se a ai makh uk ya pa i ti i e ajat ya e a i e i aka u tuk e piki hi a apat mem e aka a ta a ya e a a ya ati ahka u tuk me ah a am semesta. Maka. pe e a a ha us memi iki ST K a S IM. Sese a ya iat eke ja mempu yai tujua atau a a -a a seaka -aka hi up se ama. a i. a i ya susah u tuk mempe eh pe hasi a .S. Disip i U tuk me capai kete ti a i ja a aya. ma ah i a ah a ti ya ma usia waji me yem ah se ta tu uk a patuh ha ya kepa a . e itu ju a a am me e kapi su at-su at. . su ah sepa tas ya ah ma usia me ekatka i i ya kepa a atau e syuku e a me i katka i a ah ya kepa a . supaya me eka me i ika sha a t a me u aika zakat. setiap pemakai ja a he ak ya mempu ya i kesa a a u tuk me aati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. hi a ka ah aya ke ut-ke uta . s k e si ka au i ahu ui eh pe e a a ai .am u a u i tas.ayy i ah: 5) 0 u ahma . a a ah u tuk me e ti ka pa a pemakai ja a i I esia ya maki ha i maki e tam ah. Tetapi seha ik va. Is am me a iska me a ui se uah ha is: " eke ja ah kamu u tuk u usa u iamu seaka -aka kamu aka hisup se ama ya. a k a pe a a a ai i tas. Se a . SM Ke as XII 0 0 3   3 0 3 0 3 (   0$   3 3 3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3 3 0 3 33 ( 0 ! 0 ¥ 3 3   (3 3    0 3   3 3 ( 3 ¢ 3 3 3 0 ( 0   3   3   0$ 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 ( ( 3 3 (   0 3 3 ( 3 3 0 3 3 ( ( 3 0     0 ( ( ( 3 3 ¢ 3 ! ! 3    (¢£ . . a ya emikia itu ah a ama ya u us. seaka -aka hi up ya su am. a eke ja ah u tuk u usa akhi atmu seaka -aka kamu aka mati es k ha i." (H . Ma usia me em a ama at ya pa i esa . setiap ha i ia me apatka kepuasa e a ke e hasi a usaha atau ke ja ya. a semua ya i i iatu a am u a -u a a u i tas. . ti ak a a ai ah a am me ja a i keh i upa ya. sese a a u ipe ehka me e a ai sepe a m t atau m i apa i a memi iki SIM (Su at zi Me emu i). yaitu ama at i a ah a ama at kha ifah. apu tujua peme i tah mem e akuka U a -U a a u i t as a kuta a a m 14 Tahu 1992. pa i a masi -masi i ivi u su ah memp u yai kesa a a a am e a u i tas maka te cipta ah ke isip i a i ja a aya . U tuk mempe eh ke e hasi a ya memuaska .aiha i) a am e a u i tas c.39 3   0 0 3 3 (   3 ¢ 3 ! ( 3   ( ¢ (3 0 0 3   3 3 3 3   3 ! ( ¢ ( ( ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 3 3 3 ( ¢ 3 3 3 3 3 (     ¢ ( ( 0$ 3 0 0 3   ( 3 3 3 3 (3 ( 0 3 3 3   3 3   ¢ ¢ 3 (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3   3 0   ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 3 0 3 ¢ 3 ¢ 0 0 ( ¢   ¥ ( 3 ( 0 3 3 3 3 0 3 0 3   3 0 0 0 3 3     3 3 3$ (3 ¢ ¢ 0   ¢ 3 (3 ( 3   3 ¢   3 3 3 3! 3 (  $ $ 3 0 3 ( 0 3 8 0 8 3 (3 3 (3 3   ¢ 3   3 3 3 0 0 0 3 ( (! 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0   (   ( 3 ( ( 3 0$   0( $ $  $ $   (3 3 3 ¢ ¢ ( ¢ (   ¢ 3   ¢ ¢ 0 0 3 (     (3 3     3 0 ¥ ( 0 0   3 0   3 0 0 0  ¢ 0 ( 3   ( 3 ( 3 3 ( 0 0 0$ 0 0 3   (3 3 ( ( (3 3 ¢ ! 3 (( ( 0 3 $ 3 0 3   (3 3   (3 3 3 3 ¢ ¢ 0 0 0 0 3 0 0 0 3     3 3 3   ( ¢   ¢   0 3 ¢ ( 3 3 (3 3   3 0 3 3 ( 3 ¢   3 8 0 0  ¥ 0 ( 3 0 0 " ¥ $ 0   3 3 3   3   3   ! ¨ ¢ 0   3 ( 3 0 3 3 3 3 ( 3   3 ¥ 0 ( ¢ 0$  3   ¢ 3 33 ( ( 3 ( 3 3 3 0 3 ¢ 3   3 0   0 3 0 (3 ( ( 3 3 3 3  $ 3 ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( isip i a am eke ja maka aka keti a a eh tema tema ya a am me capai p e hi upa ." (QS.ama ya. U tuk me hi a i kece akaa . aik jum ah ke a aa .

i a am ya te apat e e apa k mp e ya satu sama ai mempu yai fu si e e a e a. seca a aka maupu wahyu. ama Is am me i a atka a ta masya akat itu a aika satu a u a . Disip i a am Masya akat 3 ( ! 3    (¢£ 0 0 ( 3 0 ( 3 . "sesa ahu u pe apata . a ama a ai ya. aka tetapi e a sa ka ketakwaa ya. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a ketu u a atau kekayaa . ya ha us ih mati a iha ai. setiap ma usia memi iki ata e aka ya e e a. te t u ya kita ha us me aati a mematuhi i ai. Kita a I esia me yataka . iscaya kehi upa masya akat aka kacau a au. SM Ke as XII De a emikia . Me e aska ya a ti ya "Se a mukmi e a mukmi ai ya a aika a u a ya se a ia a i me e ka mempe kuat a ia ai ya. Sesuai e a a u i kema usiaa . Disip i a am Pe u aa Waktu   ! 0 e. Kemu ia e iau me e uspka ja i-ja i ya se e ah ke ja i-ja i ta a se e ah ai ya. Demikia pe ti ya a ti waktu sehi a e a ai a sa i u ia mempu yai u kapa ya me yataka ." (H . Ketakwaa me upaka pe wuju a a i ke isip i a ya ti i a am mematuhi pe i tah . ukha i Mus im a Tu mu zi) Da am m e u aka waktu pe u ipe hatika e a saksama. amu e a e masya akat. me atu .40 3 3 3   3 3 3 3 3 (   3 3 ¢ 3 ( 0 0 ( 0   0 3 3   3 3 3   § ( 3 (  ¢   ( 3 3 ( 3 3 3 3       3 ( (3 ( ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   ( ( 3 ( 3 3   0 ¢   (   3  $ 3 (3 3   ¢   ¢ ( 0 3 0 0 $ 3 3 3 3 3$ ¢ ( (3 ( (3 3   0 0   3 ( 3 (   3 3 (0 ( ¢  ! 3 3 3 3 3 3 3 3 ( ( ¢   ( 3 ¢   3   33 3 3 0 0 ¢ 3 3 3 0 0¢ ¢ 0   3 3     3 3 3 ¢ ( 3 ( 3 0 0 ( 3 ( 0   33 0 3 3     ¥ 0 ¨ (   ¢ 0 0     3 3 33 0 3 ¢   ¢ 3 ¢ 3 ( 0     ( 3 ¢ 3 3 3 3 ¢ 3 ¢ 333 3 3 3 ( 3 3  $ 3   3 3 3 3 ¢   3 3 3 3 ¢   ¢ 0 ( 0 0   3 3$ $ 3 3 3 ( ¢ ( ¢  ¢ 3 0 3 3 3$ $   ¢ ¢ 3 0 ( ( 3 3 3 ¢ 3 (  $ 3 3 0     ! 3 3     0 0 3 ¢ ¢ 3 0 0   3   3   ( ( ( ( 3 ( 3 3 3 3 0   ( 3 (   3   3 33 3   ( 0 0 3 3 3 3   3   3 ¢   ¢ ¢ ( (  0 0 3 3 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 (  ¥ 3 $ $0 3 3 $ $0 3 ( ( ¢     ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   0 0$ 3   3   3 ( 3 3   ¢ 0 0 3 3 3   3 3 3   ( ¢ ( ( ( 0 3   3 $ $0 3 ( ( ¢   3 3 3 3 3   ¢ 3 3 $ 3 0  3 3   0 3 3 3 (   ( ¢ 3    $ 3  $ 3 3 ( 0 3 0 3 3 ( 3   3 ( 0 0 3 3   ¢ 3 ( 0   3 3$ (3 3 ¢ ¢   ( 3 (  $ (   3   ¢ 3       3   ( 3 0 0 3 0 3 3 (  $ 3  $ 3 3       ¢ 3 3 ( 3 3 0 0 3 3 ( 3 3 3     ( ¢  ¢ 3 ( ¢0 ¢ 0 0 0 3 3 0 ¢   0 3   ( ( ¢ 3 ¢   0 3       ¢ ( 33 0 3 0 3 ( 3 3 3 ( 0 0 3   3   3 ( ¢ 3 3 (3 0 3 ( 3   ( 3 (¢ 3 3 3 ¢   ¢ ¢ 3 3   3 ( 3 3 0 u ahma . "waktu a a ah ua ". e asa ka ke yataa i i. ka e a ia ti ak pa ai me u aka waktu e a tepat.S. setiap ma usia memi iki watak a ti kah aku ya e e a . tiap a ta ma sya akat i i e ih me utamaka kepe ti a p i a i a ke mp k ya. Waktu ya su ah e a u tak mu ki aka kem a i a i.ma se ta a at ya e aku pa a masya akat kita. Ka e a ya. ma usia waji e hu u a kepa a u tu k me a ika i i ya e a me isip i ka i a ah.i ai k emasya akata se ta pe atu a ya isepakati e sama. Hi up e masya akat a a ah fit ah ma usia. "waktu a a ah sepe ti pe a ". sesa kemu ia tak e u a". Seki a ya ti ak a a atu a ya me ikat a am emasya akat sesuai kete tua ya te ah i a iska eh a ama. a "waktu a a ah sepe ti emas". me u aika zakat. Ketakwaa a a ah ha ta pusaka ya ti ak apat iwa i ska me a ui a is ketu u a . eh ka e a itu. sepe ti me e jaka sha at. Ha is a i . a me u aka waktu ya ka u iaka kepa a kita ta pa ipu ut iaya.i ai a ma. ka e a seti ap p i a i a ke mp k aka mem a aka i i p i a i a ke mp k ya masi -ma si . ha ai ah waktu e a ca a e isip i a am me e ca ak a . me eka te tu memi iki ma ma a i ai. Di ihat a i ata e aka u aya. 3 3 3 f.pe i ahasa a me yataka . te tu hi up ya me ja i ti ak te atu . Ma aka a sa ah satu k mp e itu usak maka se u uh a u a itu aka usak atau i asa. Sea ai ya se a siswa ya pa a waktu e aja i umah masih te us e mai mai a pa a waktu ti u ia u aka u tuk e a a sema am su tuk. Se a ai a sa I esia ya e i ius a e fa safah Pa casi a.

me ja ika sese a e jiwa te a . . sese a ti ak aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia.41   ( 3   ( 0 3 3 3 3 3   ( ( ¨ 3 3 ( ( ( 3 (3 3 ( 0$ ( $   ¢   3   3 ( 3     ( ¢ ( ( 3 (   0 0 3 3   (3 3 3 ( 3 3 ( (3 ( ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 ¢ 3   3 ¢   ( (3 0 3   ¢ 3 3     ¢ 3 0 ( 3 ( ¢  0$ 3   3     3 3 3 (     3 ( 3 ( 0 0 0 $ 3 3   3 ¢ ( 3 ( 3 (   0$ 3 3 3 3  $ 3 ( ( 3 ( 3 (    $ 0 $ 0 3 ( ( 3 ( 3 ( 3   ¢ 3 $ 3   ( 3 (   0     ¢ 3 3 ¢ 3 ( ( 3   ( ( 3 3     3 3 (   ¢   3 3 ( ( 3 0 ¢ 3  $ 0 3 3 ( ( 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢ ( 3 0 (0 0 3   3 3 ( 3   ¢   3 3   ¢ (   0 3  $ 3 3   3 ( ( ¢   3 ( 3 3 ( 3 0$ ( 0 3 (     3 (   ¢ 3 3 ( ( (   ¢ 3 3 (   3   3 3 ( 3 3 3 ¢ ( 0 3 $ $ 0 0   3 3 (   3     3 (3 3 3 ( 0 3 0   3 3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 3 (     3   3   3 ¢   0 u ahma . yaitu a. Qa aah a am pe e ti a uas me a u ima pe ka a. SM Ke as XII 1. Kea i a e a ti suatu pe uata ya e usaha me ctakka scsuatu pa a tempat ya atas asa ke e a a . c. 7. 4. Fu si Q a aah i i a am kehi upa c masya akat. yaitu pe as aa sese a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. yaitu me e ima e a e a apa ya a a. e a te ha ap semua pem e ia . F u si Qa aah a am kehi upa p i a i i a ta a ya. me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. 3. ! ! 3    (¢£ . 6. a se a u me syuku i semua ikm at ya i impahka kepa a ya. uka me ikuti kehe ak afsu ya. Se a ai a ta masya akat.S. a ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. ha us apat me i katka isip i a a m kehi upa seha iha i e a me aati semua pe atu a ya itetapka eh peme i tah. sese a aka suka me e akka ka imat . me e ima e a sa a s emua kete tua . yaitu a. c tawaka kepa a . 5. 2. Keutamaa kea i a a a ah apat me ekatka ma usia kepa a takwa a me hi a ka ma usi a a i pe tikaia a pe pecaha se ta a ya apat itc ima eh . Qa aah seca a ahasa a ti ya me asa cukup. sese a ti ak tamak a am i si te ha ap kekayaa a ke u uka ya imi iki a ai . e a tetap e ikhtia . mcm h kepa a tam aha ya pa tas e a usaha atau ikhtia . Sa a (ta ah) a a ah taha me e ita me ha api ya ti ak ise a i e a i ha a me y e ahka i i kepa a . . Qa aah seca a isti ah.

pemimpi ya a i .. ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a .ya . ti ak me ata ka i ha a i ka e a te ah me e jaka pe i tah. . Ti ak ihukum . ukha i a Mus im c. D ihukum .. a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . a a ya te a iaya. . . a.... iscaya aku p t ta a ya. Di e i pujia c. I u Majah . H . Maka.. .. Mus im e. a ya se a puasa sehi a ia ti ak e uka. yak i .e a pe e ak kea i a . . pemimpi ya a i .. mem uat a ti ak ise a i se sama ya . a ya se a puasa sehi a ia e uka. a. ukha i Mus im 5. asu u ah me e akka kea i a e a se aik aik ya.. H . ukha i c. . ukha i a Ta mizi 4. Se ai itu. ukha i a I u Majah ... . a ya se a puasa sehi a ia e uka.. . Di e i ha iah e... a. H . pa i a ia te ah cu a pu me jauh a i hakim itu mu ai ah seta me ja i tema ya e at a i h akim itu. . siapa ya e sa ah ha us . H . e.i sa’ ayat 136 c. miski atau kaya. ja i ah kamu a ya e a . c.42 e i ah ta a si a (x) pa a hu uf a.. a.isa’ ayat 135. e. Se a ai pemimpi a hakim..S. H .isa’ ayat 137 2. ti ak me apatka paha a i akhi at ke ak 6. H . Fi ma : "Wahai a . SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 3   3 3 3 3 3   § ( 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ ( 0   3 3  $ 3 3 3 ( 3 ( ( 3 3 ¢  ¢ 3  § 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 ¢  ¢ ( 3 ( 3 3   § ¢ 3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ 0$ 3 3 3 3 $ 3 3  $ ( 3 3   ( ( § 0$ 0$ 0 ( 0  3   3 (¢   ¥ 0 ¢ ( 3 ( ( ¢ 3 0 0 3  $ $ 3 0   3 3 ( 0( 0( 3  (   3 3   3   3   ( ( (3 ( ( ¨ 3 3 3   3 3   (3 ( ( ( 3 03 3 ( ¢ 3 0  ¢ 3 3 3  $ 3  $   ( 3 ( ( ¢ ( ¢ 3 0 3 3     3¢ ¨ ! ¥ 0$ ¨ ¥ ¨ ¢ 0 ( 3 ¨ ! ¨ ( (   ( 3 ( 0 0   3 3   ( 3 3 3   ( 3 3 0 ¢ 0 0     3 3 ¢ ! 3   (0 ¢ 0 0 3   3 3   3 (   ¥ ¨ (¢   ¢ ¢ 3 ( ( 0 0 3 (   3¢ 3 (   ¥ ¨ ¨ (   0$ 3¥ ¨ ¢  33 3 3$ $ 3   ¥ ¨ ( 3 ( 0 $ 3 ( 3 ¢ 3   3   3 3 ( 3$ ( 3 0 0 0 3 ¢ 3 3 00 0 3 ¨ ¢ 3 ¢ 3 3 ( 3 ( ¢ 3   ¢ 3   ¢   ¢ ( 3 ( ¢ 0     ¢ 3 3 ( ( ( ¢ 0   3 (3 3 3  $ 3 3 3 ( 3 ¢  (     0 0 0 0 3   ¢   ( ( 3! ( (! 3     3! 3! ¢ 3 0 ! ( 0 ! 3 3   3 3 3 3 (   ( 0   3 3 3   3 ¢ ( 3 3 3 ¢ 0   ( 3 3 3 3 3   3 3 3 3 33 0 0 3 3 3 ( ¢ ¢   ¢   (3   ( 3   3 0 ( 3 ¢ (  0 3   ¢ ( 3   3 ¢   3 ¢ 3 3  $ 3   ¢ 3 3   3  $ 3   ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   ( 3 0 (3 0   ¥ . pemimpi ya a i . a a ya kaya .."I i a ti a i su ah . ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahat a ya. Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi mak a sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka ." Ha its i i i iwayatka eh . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i uapak a kaum ke a atmu.isa’ ayat 133 . a.a ya e ima . uk ha i. H . pemimpi ya a i . pakah ma faat a keuta maa a i a ya e aku a i yaitu ." Ha its i i isiwayatka eh . me apatka paha a i akhi at ke ak. a ya ti ak puasa sehi a ia e uka. H . Di a am ha is ya ai e iau e sa a ya a ti ya "Sesu uh ya ese ta pa a hakim se ama hakim itu ti ak cu a . t-Tu mu zi .isa’ ayat 134 . a.. ti ak mem e i kete a a a kete te ama hi up c. Maksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama pe uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at. a i . H . a a ya te a iaya u ahma . Mus im e. H . e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya. atau e sesuai e a jawa a ya tepat ! 1. Di e i ua 3. Ha i i e iau c t hka a am ha is va ya a ti ya " ika seki a ya Fatimah i ti Muhamma me c u i. a a ya te a iaya c.

3   3 3     3 3 0  3 0 3  $ 3 (   (3   ¢ ( 0 ( 0 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3 3 ( ! ( ¢ ¢ 3   ( 3   ¢ 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   0   3  ( 3 ( 3   § 3   ¢ 3 3 (   3 ( ¢ ¢ 0 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   ¢   3   3 ( 0 3 3  $ 3 3   ¢ 3 (¢   0 00 0 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     ¨ ¢ (¢   ¥ (   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   §     3 (   3 ¥ ( ¨     3 (   3 ( ( ¨     3 ( ( ¨ (   ( ( ¨   3 ( 3 3 (   3   ¢ 3 3   ( ¢   ( ¨   3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3 ¢ ( 0 0  $ 3   3 3 3 (   3 3  $ 0 3  $ 3 3 3 (   3 3  $ ( 3 0 3  $ ( 3 0 3 3 (   3 3  $ 3 0 3  $ 3 3 3 ( 0   3 3  $ ¢ 3 3 3 (   3 3  $ ( 0 3   ¢ 3 3   § 3 ¨ ¢ ( (   0 0$ 3 ¨ ¨   ( 3! ¨ 3 ¨ ¥ ¨ (   ( ( 0 $ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ( 3 3 (3 3 3   0  3   00 0   0 3 3   ¨ (¢ ¢ ¢  ¥ ( ( 0 0 3   3 0 ( ( 3 33 3 ( ( 03 ¢ ( ( ( 0 0 3 3   3 3 3  $ ( ( ( ¢ (0   3  $ 3 3 0   3 ( (3 3 ¢ ¢ 3 3   3 3 3 3  $ 3 3 ( ( 3 ( $ 0 0 3 3 3   3 3 (   ¢ ! ¢ 0 ( 0 3   3   3 3 3 (   ( 0 ¢ 0 3 3 3   3 3   3   ( ¢ 0 ( ( 0 3   3 3 3 (   ¢ ( ¢ 3 0 ( 0 3   3   3 3   ¢ ( ( ( 0 0 3       3 ¨ ¨ ( ¨ ( ¨0$ ( 0   3   ( 3 ! ¨ ¨ ¢ ¨ (   ¥ ¨ 0 0 3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ( ( 3   ¢ 0 3 3 3   3     ¢   3 0 3 ! ¢ $ $ 3   3 3 3   3 3 ( ¢ ( 3 ( 3 (  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § ( ¢  ¢ 0 u ahma . u tuk me hi a i h a itu. su ah me asa cukup e a apa ya a ti ak mi iki. uka asa i ha a asa syuku a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a . 9. asu u ah ." . a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. aik ha ta maupu peke jaa c. a. se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. a i uka u tuk a it u se a a pi tu a it. a ya me asa cukup e a apa ya a ai mi iki c." Ha its i i i iwayatka eh . a ya se a puasa sehi a ia e uka." c. Ka e a itu. H . aik ha ta maupu yawa .. a. 11..atas ma a ama. sesu uh ya ku a ka me e akau. me asa cukup e a pem e ia Ma aikat kepa a ya." Ha its i i i iwayahka eh . Ta mizi e.se a kea aa hi up ya se e ha a. me asa cukup e a pem e ia i i kepa a ya.". . a ya me asa cukup e a apa ya a tua mi iki e. SM Ke as XII e. e sa a ya a ti ya Da i u ah i Uma a. 8.. i ha a ti ya .. a ya me asa cukup e a ap a ya ti ak mi iki a ai . e. au e sa a: "Su uh e u tu a ya masuk Is am a ezeki ya cukup se ta.. pemimpi ya ti ak a i . ukha i . e.. H .. Mus im . Mus i m .S. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki." . c. aik ha ta maupu wa ita ki at aa afsu. H . H .. Maka.. Qa aah i a am ahim Sa a asu u ah a ti ya " e aha ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am. me asa cukup e a pem e ia a tua kepa a ya.. ahma i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. ahma a ya e jiwa Qa aah a a ah . a. H . . H . ukha i . a ya me asa cukup e a apa ya ia ti ak mi iki . a. me asa cukup e a pem e ia kepa a ya.43 7. hma c. Qa aah i a am su a ya c. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. a. H . a. Ti a k i ha a asa syuku c. Qa aah i a am e aka ya e. e.. me asa cukup e a pem e ia v kepa a ya. Qa aah i a am hi up ya. se a mus im itu tut u tuk e sikap .... 12. H . ti ak tamak a akus. aik ha ta maupu peke jaa . a. uka ka e a semata ! ! 3    (¢£ . e. i ha a ti ak asa syuku ... 14. sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a si kap a pe i aku ya me ampaui atas." ma sha eh a a ah me akuka peke jaa aik ya e ma faat a i i i se i i a a ai e a aska . i ha a asa syuku . Ta mu zi. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. aik ha ta maupu peke ja a . 10. te paksa ka e a semata ... su ah ti ak me asa cukup e a apa ya a mi iki. Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a . a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. H .. 13. a a ya te a iaya me a kat a me eka ke atas awa . tetapi Qa aah. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a masa ke ak. i ha a asa syuku .... Qa aah i a am kematia ya . a.. H . h ma . .

e asa ka ketakwaa ya. setiap pe makai ja a he ak ya mempu yai kesa a a u tuk . me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. a ma at sek ah a ama at kha ifah ......am u a u i tas. e asa ka ke e mawa a ya . a. c. SM Ke as XII $ 3   (  3 3   3 ¢ 3 3   3 0 ( 3 ¢ 3 3 3 ( 3 0 0 0 3 3     0   0 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( 0 3 ¢ ¢ 3   33 3   ( 33 3   33 3   ¢ ¢ (  ¢ (  ¢ ¢ 33 0 33 3   3   3 3   (  ¢ (  ¢ 0(   0 3 0 3 3 3 3 ( ¢ 3 0 ¢ 0 3 3 (   3 3 3 ( ( ¢ ¥ (  0 0 3 3 3 3 3 ( 0$ 3 ( 3 ¢ 0 3 3 (   3   3 3 ¢ ¢ 3 3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 3 0 3 0 0 0 3     3 ¢   ¢   0 3 ¢ 0 (0 0     3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 3 ¢ ( 3 3 3   ( 3 3 (3 3 0 (   3 0 3 3 3  $ 3   " 3 ¥ ¥ ( 3 ¢   $   3 3   ¥ ¥ ¥ ¢ ¢ ( 0 0$  ¢ 3   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3 ( $ 0 0 3 3 3 3   § 3 3 ( 3   0 3 ( ¢ 0 0 0 3 $ 0 3 3 3 ( ¢ ( 0 (   ¢   ¢ ( ¨3 3 (   0   3 0 ¢ ( ¢ 0 0 3 3 (   3 3 3 (   0 ¢ 3 3 3 3 (   0 ¢ 0 0 0 0 3 3 (   3 3 (   3   ¢ ( (   0 ¢ 3     3   3   ( ¢ ! ! 3    (¢£ . e aja e a ma as . mem aca a me e aah pe aja a . e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). e asa ka keca tika ya ..44 15. c. a a me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. aca u ’a c. Ti ak me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. c. a. ama at i a ah a ama at kha ifah. ha us ka e a semata Tu as se a pe aja a a ah . a.. me taa ti pe atu a a u i tas a am e tuk am u.S.am u a u i tas e. 0 u ahma .. 18. a. mem aca a me e aah Maja ah e. e aja e a mai -mai e. ti ak ka e a semata e. 20.. Ma usia me em a ama at ya pa i esa . 17. e aja e a teku . yaitu .. mem aca a me e aah K mik a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak. ama at ha ta a ama at kha ifah e asa ka ke ya taa ... a. ama at eke ja a ama at kha ifah . aca pe aja a e.. ikh as ka e a semata. c. e asa ka ke aika ya c. ama at a ak a ama at kha ifah e. sepe ti . e aja e a te paksa . ..... aca k mik. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a kekayaa tetapi . aca uku . 16. 19.. a. mem aca a me e aah a i . me taati pe atu a a u i tas saja . e asa ka ketu u a ya . e aja e a sa tai Da am ha i i pa a pe aja itu tut u tuk eke ja ke as a am . e. aca k a U tuk me capai kete ti a i ja a aya.am u a u i tas . mem aca a me e aah TV .am u saja c.

Satu e a ya ai ya sa i mem utu hka u tuk hi up e sama. a kesejahte aa a am hi up e u mah ta a. a a siapa ya ti ak suka e a pe uata ku. memuji a me ya ju . Tema hi up ya apat meme uhi ke utuha i is. yai tu te i i atas aki. Is am me atu pe ikaha . ahwasa ya a i . ya apat me ci tai a ici tai. ik ah itu e a ti me akuka suatu aka atau pe ja jia u tuk me ikatka i i a ta a se a aki. ikah a a ah fit ah ya e a ti sifat asa a pem awaa ma usia se a ai makh uk . Me u ut ahasa I esia. maka uka ah ia a i a ku ". a am ha i i asu u ah . Me u ut isti ah sya ak. a me ikahi wa ita.aki a pe empua . Memahami Hukum Is am te ta ikaha ¨! ! Hukum Ke ua a : 5. maka . HUKUM IS M T T G P IK H 1.S. ikah te masuk pe uata ya te ah ic t hka eh a i Muhamma . e sa a: Da i as i Ma ik D . (H .4 Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU I esia Pe e tia pe ikaha Me je aska kete tua pe ikaha a am Is am Hikmah pe ikaha a am Is am Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU i I esia .ya. atau su ah asu .. e puasa. a me ye utka kewaji a -kewaji a ya pe u itaati eh ca suami maupu ist i. e iau e sa a: " ka tetap i aku sha at. kata ikah e a ti e kumpu atau e satu.2 Me je aska kete tua hukum pe ikaha a am Is am 5. ti Pe ikaha Pe ikaha e asa a i kat a asa ikah. ya apat me asihi a ikasihi. Setiap ma usia ya su ah ewasa a seh at jasma i ha i ya pasti mem utuhka tema hi up ya e awa a je is ke ami ya. se ta ya apat iajak eke ja s ama u tuk mewuju ka kete te ama .1 Me je aska pe e tia pe 3  3 3 3 4 4 3 3 3 3 0 § 3 ! 4 4 § ¨! ! ! 3 ¨§ ! 3    (¢£ 3  . ke amaia .aki a se a pe empua se ta me ha a ka hu u a ke ami a ta a ke ua ya e a asa suka e a a pe setujua e sama emi te wuju ya ke ua a aha ia ya i i hai eh . U tuk me ikat ke ua je is te se ut a am satu ikata ya sah. me etapka sya at-sya at ya. ti u .3 Me je aska hikmah pe ikaha 5.45 ST D K MP T SI K MP T SI D S I DIK T :   0$ 0 3 3 3 ¢ 3 ¢ 3 3 3 3$0 (   ¢0 0 0 3     3 3 3 3    3 3 ( (   3 3 ¢ 0 ¢ 3 3  3   3 ( ( 0 3 3 3 3   ¢ ( 3 3 ( ¢   ( 0 0 3 0 33 0 3 3 3 3   3 (   (  ¢ 0( 3 0 3 3 3   ¢ 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 ( 3 3$0$   ( ( 0 3 3 3 3 ( ¥ ¨ (   ¢ ¢  0 3 3   3 3   ( ¢ 0 3 ( 3 ¢   ( 3 3 3 ! 3 3 3 (¢   ¢ ¢ ( ¢ ¢ 0 00 0 0 0 0 3 ¢ 3!   ¨ 3 ¨ 3 (¢   ¢ ( 0$ 0 3 $ 3$ 3 3   3 ( ¢0 ( ¢    ¢ ( 3 ( 3 3   3 3 ( 3 ( 3   (     3 3 ( 3 ¢ ( ( 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 3 $0$ ¢ 3 3 ( ( 3 ¢ ( 3 ( 3 0 3 3 3 0  3 3 3 3 $  3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 3 3 3 3 3 ( ( ( ( ¢ ¢ 0 0 0$     ¢ 3   ¢   0 ( (   ( 3 3(     ¢ 3   3 ( 0     3 ( ( 3 30 ( 0 ( $   3 3 0 3 3 ¢ 3 0 0 3   3   3  $ 3 ( 3   0   3   ( 3 3 3 3 3   3     ¢ 0 0 (   3     3   ¢     ¢ 3 3$ (3 0¢ 3 3 3 ( 3   3 3   ¢   3 (   ( 0   ¢ 3 3  3 3   ! ! ! ¨4 ! 4 !8 ! 0 0 3 3 3 0 3  3 3 3 3  0 3 3 3  0 3 3 5. maka isya iatka pe ikaha se a ai em a a kehi upa ya esmi (sah ) me a ui aka ikah. 0 u ahma . ukha i a Mus im) me ciptaka ma usia i u ia i i a am kea aa e pasa -pasa a . Kata ikah memi iki pe samaa e a kata kawi . SM Ke as XII 3 3 0 ( 3   3 3   3 3 0 3$ (3 3 0 3 3$ (3 (   3 3 0 0 3  ( 3   3 3 3  3 0 0 3  ( 3   0 3 : 5.

ikah me ja i waji me u ut pe apat se a ia u ama e a a asa ahwa i p e a ai ayat a ha is se a aima a te se ut i atas me u jukka waji . Se a ia esa u ama e pe apat ahwa pa a p i sip ya ikah itu su ah." (H . ikah a a ah suatu em a a kehi upa ya isya iatka Is am e upa aka u tuk me ha a ka pe setu uha a ta a p ia a wa ita. SM Ke as XII   $ 0 ¢   3 3 ! ¨ ( ¢! 3 ( 0$ 0 3   3 3 3 3 (3 ¢ ¢ 00 0 0$ 3   0 3   3   ¢ !   ¨ (¢   ¢ ( 3 0 ¢ $   3 3   ¢ 3 ( ( 3 ¢ ¢ ¢ (3 3 ( ¢  0 3 ( 3   ¢ ( $3 3 ¢  ( ( $ 3  $ 3   3 3 3    $ 3$ (3 ¢ ( 3 3 ( ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 (   0 3 3 ( 0 0¢ 3 0 3 3$0$   3 3 ( 3 00 0 0( 3   3   ¥ ¨ (¢ (   ¢ ( 3   (  ¢   3 3 3 ¢ ¢0 ¢ 0 3 ( ¢   ( 3 ( 0 3 3 3   3 3 ( ¢ 3 ( ¢ ¢ (3 $ ( 3 3   ¢ 3 ( 3   ¢ 3 (3 ( 3 3   ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (! ¢ ¢ ¢ 0       ¢ 3   3 3 ! ( 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0   3 3 ¢ 3 3   3 3   3 ( ( ( 0 ( 3 ( 3   ¢  ¢ 0 ( 3 3     3 3 ! ¢ 3 0 0 3 3 3 3     ! ( ¢ (3   ¢ ¢ 3 ¢     3 3 3 3  3 ¢ ( 3 ¢   ¢ ( 0 $ $   3 3 3  $   ( 3 ( 3 ( 3 (3 ( ¢ 3 0 3 ( 3 ( 3 0   3 0 3 ( 0$ ¢ 3 ( 3 ( 03 0$ 0 ( 0   3   3 ( ¢ 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ Me u ut se a ia esa u ama. apu ikah huk um ya su ah a i a ya su ah mampu mem e i afkah a e kehe ak u tuk ik ah. ika a a se a a fak t te te tu ya me ye tai ikah me ja i waji .46 a i. (H . ikah me ja i ha am a i sese a ya mempu yai iat u tuk me yakiti pe empua ya i ikahi ya. iti jau a i se i k isi a ya aka me aku ka pe ikaha . I u Majah) su ahku. Meskipu emikia . Te utama e asa ka ha is iwayat I u Majah sepe ti a am sa a asu u ah . maka ti ak ah te masuk a ku. ketika me u jukka su ah ahka suatu ketika ha ya mu ah. ikah ya Hukum ya Mak uh 0 3 3 " ikah itu te masuk su ahku maka a a siapa ti ak me aksa aka ah te masuk a ku. Se a zi a a a ah pe uata keji a u uk ya i a a eh . 2. atau ha am. sa ah satu tujua ya a a ah me apatka ke tu u a . ikah ya Hukum ya Waji (   ¢ 3 3 3 . hukum asa ikah a a ah mu ah a ti ya eh ike j aka a eh iti a ka . Hukum Pe ikaha 0 u ahma . waji . a am situasi a k isi sepe ti itu waji ikah. as a ya me eka kemukaka ahwa pe i tah ikah a am e a ai ayat -Qu ’a a ha is ha ya me upaka a ju a wa aupu a yak kata-kata a am ayat a ha is te se ut. C t h: jika k isi sese a su ah mampu mem e i afkah a takut jatuh kepa a pe uata zi a. hukum ikah apat e u ah me ja i su ah. ikah imaksu ka u tuk m em e tuk suatu ke ua a ya aha ia. Da am se uah ha is asu u ah . Hukum sa ikah a a ah Mu ah ( 3 (3 3 3 (   ¢ 0 ( 0 ( 3 33   3 0 ¢ 3 3 3   3 3 (   ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3 ¢ 3    0   ( 3 0 0 0 ( 3 ! 3 3 3 3   3 ¢       (¢£ ¢ ( ( 3 . amaah h i Ha is) 3   3 ! ! 3 e. ikah ya Hukum ya Su ah 0 0 a. tetapi ia e um mempu yai eka u tuk m em e i afkah ta u a ya. pe ah e sa a: " a a siapa ya ti ak mampu kawi he ak ah ia puasa ka e a e a puasa hawa afsu ya te ha ap pe empua aka he ku a ". (H . se a sesu uh ya me eka aka me a ta ka ha ta a imu ". e sa a se a ai e ikut ya a ti ya Da i isyah. asu u ah . ikah ya Hukum ya Ha am   3 3 . -Hakim a u Dau ) y]≈= ρ ©_WΒ ™$¡Ψ9# ⎯Β Ν39 z>$Û $Β #θs3Ρ$ù ‘Κ≈G‹9# ’û #θÜ¡)? ω& ÷Λ⎢ z β)ρ è u 4 ÷ t Ï ! ∩⊂∪ #θ9θè? ω& ’ΤŠ& 79≡Œ 4 Ν3Ψ≈ϑƒ& M3=Β $Β ρ& ο‰ ≡θù #θ9‰è? ω& ΟF z β*ù ( ì≈/‘ρ ( ä ã s 3 ¨ 00 0 3 3 0 0 3 3 3     3 3 0 ( (      0 ¨ ( ¢ 3 3  $ ¢ 0 3 ¢ 0 ¢ 3 3   3 3 § 0 ! (   3 3 3 3 ( 3   (   3 3   ¥ ( (¢   ¢ 3  3 3 ( 3 3   3 3   33 3 3 3   ¢ ( 3 3   3 3 3 3 3  $ 0 ¢   3 ( 3 Hukum ikah me ja i mak uh apa i a a ya aka me akuka pe kawi a te ah me mpu yai kei i a atau has at ya kuat. Dike jaka ti ak a a paha a ya a iti a ka ti ak e sa. ka tetapi uka ah ama ya e a ti waji se a ti ak semua ama mesti w aji . Se a j ut ya. ti ak ( 3 0 ( 3¢ 3   ¢ ¨ 3 3 3 3$0$   3 c. " ikahi ah ehmu wa ita-wa ita itu. a a s iapa ya ti ak mau me akuka su ahku.S. ikah itu waji se a as e a fakt a situasi. mak uh.

e a ama Is am.aki se apak. maka (kawi i ah) se a saja. c. 7) Pama (sau a a aki. sya at ya aki. ti ak ka e a te paksa.ya. Wa i mempe ai pe empua . . Si at aka . Se a jika mc ikah ikhawati ka ha ya aka me imhu ka mu a at ya e ih esa pa a a ai . Ija iucapka eh wa i mempe ai pe empua a ka u iucap ka eh mempe ai aki. uku ikah uku ikah a a ah u su -u su ya hams ipe uhi u tuk me a su ka suatu pe ikaha . maka kawi i ah wa ita-wa ita ( ai ) ya kamu se a i: ua.a ya e um a i . ti ak k a e a te paksa. maka a am situasi a k isi s emacam itu sese a ha am u tuk me ikah.aki a i sau a a aki. e a .S.aki a i sau a a aki. C a ist i. ya te i i ata s ija a a u . Kemu ia jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i . a em ikia itu a a ah e ih ekat kepa a ti ak e uat a iaya. sya at ya a ta a ai e a ama Is am.isaa : 3) u !t s è ( ç ä t Î ö à Í !t Îu ö ä Ï tÏ ô Ï t Å ¢ $u ó ä Ï 4 y tF $ ( ß Å u ™# )ù #θΡθ3ƒ β "Da kawi i ah a . " (H . a i . Ca suami. a a . uku ikah te i i atas: a. . 2) Kakek.aki.a ya se a i ia i a ta a kamu. 6) ak aki.47 ”Da jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i te ha ap (hak-hak) pe empua ya tim ( i ama a kamu me awi i ya). ti ak se a ih am haji atau um ah." (QS. (QS.e a p ia. yaitu apak a i apak mempe ai pe empua . 4) Sau a a aki. .e a pe empua . Sa a a i v ya a ti ya "Pe empua a m a a saja ya me ikah ta pa izi wa i ya.a ah kecua i asa i) Me e ai susu a a u uta ya me ja i wa i a a ah se a ai e ikut : 1) apak ka u . . apak ti i ti ak sah me ja i wa i. sya at ya a ta a ai e a ama Is a m. 3. e a .aki apak). uka mah am (pe empua ca ist i) . maka apat ije aska ahwa hu kum ikah itu aka e u ah sesuai e a fakt a se a ya me ye tai ya. 5) ak aki.a ya ayak ( e kawi ) a i ham a-ham a sahayamu ya e aki a ham a-ham a sahayamu ya pe empua .u : 32) e pijak a i fi ma a ha its se a aima a te se ut i atas. a usia seku a ku a ya 16 tahu . Ija a ka u i i i akuka eh wa i mempe ai pe empua a mempe ai aki. atau sakit i a. Da am ha i i setiap muka af pe ti u tuk me etahui ya.aki ka u . u ahma . a usia seku a -ku a ya 19 tahu . Wa i i i ah ya me ikahka mempe ai p e empua atau me izi ka pe ikaha ya. me eka (ti ak se a itaha ). maka pe ikaha itu ata (ti ak sah). a ti ak se a ih am haji a um ah. D a Maha uas (pem e ia . ha a a i ca suami. Misa ya a . ika me eka miski . ti a atau empat.aki. 3) Sau a a aki.aki seka u . . atau u ak u ak ya kamu mi iki.aki se apak. e aka sehat. ti ak se a ih am haji atau um ah.ya) a i Maha Me etahui. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 ¢ 0 0 0 0 0 0   3   (   ( 3 ¢ 0( 0 0 0 0 0   ! 3 3 (3     ( ¢ ( 0 0   ( 0 ! 3 3   (3 ( ¢   ( ¢ 0 0     ¢ ¢ ( 3 ( ¢ 3 (3 ( 0 ¥ 0 0 3   3 ( 3 3 3 3 ( 3 0 3 ¢  ! ! ¨ 3 3  3 0 3 3 3 3 3 ( ¢     3   3 33 3  3 3 3 3   0 0 ¢ (¢ 0 3 3 3 3 0   3 (   3 ( ( 3 ( 0 0 3   ¢ 0 ¢   ( ( 3 ( ( (  0 0 0 0 0 ( 0 0 0$ 3 3   3   ¢ 0 0 0 0$ 3 ( 0 0 0 3   ( ¢ 3 ( 0 ( ¢ 0 0$ 0 0 0 3   3 3 ( 3 ( 3 ¢ ( ¢ ¢ " 3 ( ¢   (  3 3 33   3   3 (   (   3 (   ¢ ( 3$0 0 0   3   ( 0 0   3¢ 3   3     3     3$0 ( ¢   3 ¢ ¢ 3 33   3   3     3 ( ¢ 3 ( (   3$0 3     3   3       3 ¢   3 ¢ ¢ ( 0 0     3 3   3$0   3 3 ¨ 3 ¢ 3 (  0 3  3 3 3 0 3 3 3   3   3 3 ( ( 0 3 3 0 3  $ (     ( 3 0 3 3 ¨ 3 ¨ ¢ ¢ 3 3 3   3 3 3   3  $ ( ¢ ¢ $ 0 0 $ 0 ¢ 0 ¢ (3 3 ( ( ¢ 0 3   3 3  $ 3  $ 30 3 3 3 3 3 3 0 0 3   3 3 ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 ( 3 ¢   ¢ 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( ( ( ¢   ( 3 ( 0 3     (   ¥   3! 3 0 3 3   ¢ 3 3 3 (   3 3 3     3 3   0 0 0 3 ( 3   ( 3   ¢ ¢ ¢ ¢ 0 3 ¢ 3  $ 3  $ 3 (   3 3 3  $ 3  $ 3 ( 3   (   3 3 (0 3   ¢ 3     3 0 ! ( 3 3 0 ( 3 3 (   3 ¢  ¢ ( ¢ ( ¢ 0 3 3 0 ( 0  ¢ ( 3 ( ( ( 3 3  $ 3 3 ( ( 3 0 0 3 ¢ ( 0 3 0 ( ( 0 3 3 ¢ 3 3 . se a pema uk. ti ak e suami. a i ( ewasa).aki. aka memampuka me eka e a ka u ia.

48 8) ak aki- aki pama . 9) Hakim. Wa i hakim e aku apa i a wa i ya te se ut i atas semua ya ti ak a a, se a e ha a a , atau me ye ahka kewa ia ya ke pa a hakim. Me e ai susu a muh im, sepe ti ya te apat a am QS - isa’ ayat 23 :

Ÿs  ξù ∅γ/ ΟF=zŠ #θΡθ3? Ν9 β*ù ⎯γ/ ΟF=zŠ © ≈9# Ν3←$¡Σ ⎯Β Ν2‘θfm Î Î ç ù y y ( ç ä s ö © Î s àx t x © $ Î y ny ô s t Î ÷ t ÷ W $ ”Diha am an atas amu (menga ini) i u-i umu; ana -ana mu yang pe empuan; sauda a-s auda amu yang pe empuan, Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan; Sauda a-sauda a i umu yang pe empuan; ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i ; ana -ana pe empuan da i sauda asauda amu yang pe empuan; i u-i umu yang menyu sui amu; sauda a pe empuan sepe susuan; i u-i u iste imu (me tua); ana -ana is te imu yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a amu elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya; (dan diha am an agimu) iste i-iste i ana andungmu (m enantu); dan menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang Telah te jadi pada masa lampau; Sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Da i ayat te se ut, ada 14 muh im yang ha am dini ahi la i-la i, yait u : 1. I u-i umu 2. Ana -ana mu yang pe empuan 3. Sauda a-sauda amu yang pe empu an 4. Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan 5. Sauda a-sauda a i umu yang pe em puan 6. Ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i 7. Ana -ana p e empuan da i sauda a-sauda amu yang pe empuan 8. I u-i umu yang menyusui amu; sauda a pe empuan sepe susuan 9. I u-i u iste imu (me tua) 10. Ana -ana iste im u yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a am u elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya 11. Iste i-iste i ana andungmu (menantu); 12. Menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang telah te jadi pa da masa lampau. 13. Kafi . 14. Mu tad 15. Du ha a epada o ang tua. 16. Musy i 17. Pezina e. Dua o ang sa si, sya atnya Islam, alig, e a al sehat, me de a (t ida sedang ditahan), la ila i, adil, dan tida sedang ih am haji atau um ah. Pe ni ahan yang dila u an tanpa sa si adalah tida sah. Sa da Na i v : "Tida sah ni ah melain an dengan ali dan dua o ang sa si yang adil." (H . Ahmad) du ahman,S.Ag SMA Kelas XII

¦

¡

¡    

¢ ¡

¡   ¡   ¡     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡  

¡   

3! 33 0 3 ¢   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡

  ¢ ¡ ¡

¡

 

¡

¢

¢

3 0   ¡

 

¡

¨ ¢ ¢   ¡   ¢   ¦ ¡ ¡ ¦ ¡   ¦ ¡

0 3     ( (    3 3 3 0   ¢ 3 ( 0 0  0 ¢ ¢ ¡ ¦   ¢         ¡   ¦ ¡   ¡   ¢           ¡       ¡ ¢ ¡ ¢   ¡   ¢ 8   ¢   ¢ ¢   ¤ ¡  ¡       ¢      

   ¢£ ¤   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡     ¢ ¡     ¡   ¤       ¢ ¡  ¤     ¡ ¡ ¡ ¦     ¡ ¢               ¢ ¢                   ¡ ¡     ¡ ¢     ¡ ¡ ¢ ¢   ¢    

¡   

¤

3 3 (   ¡

 

¡

3

 

(

 

3 3 3 0   ¡ ¤       ¦

¡

0

  ¡  

¢

¡

¡ ¡

3!

¡  

( ¢

(

 

49 4. Ke aji an Suami Ist i Dua insan yang e lainan jenis, la i-la i dan pe empuan yang semula masing-masing e as, ma a setelah meni ah atau menjalin hu ungan su ami ist i, mau tida mau ha us tundu dan patuh epada e aji an masingmasing. S uatu e aji an yang dila u an oleh suami adalah ha agi ist i. Sedang an e aji an yang dila u an ist i a an menjadi ha agi suami, sedang an masing-masing su ami dan ist i mendapat an ha dan e aji an. a. Ke aji an Suami 1) Mem e i naf ah, pa aian, dan tempat tinggal epada ist i dan ana ana nya sesu ai dengan emampuannya. 2) e gaul dengan ist i se a a ma uf. a a yang ma uf adalah a a yang laya dan patut, anta a lain dengan a hla yang ai , penuh as ih sayang, saling mengha gai, saling meme hati an, dan se againya. 3) Memimpin elua ga, yaitu memimpin ist i dan ana -ana nya dalam menjalan an oda o ganisasi elua ga untu men apai tujuan yang diha ap an, yaitu esejahte aan dan e ahag iaan lahi dan atin, dunia dan a hi at. Se a a od ati, la i-la i mempunyai el e ihan di anding an anita, ai se a a fisi maupun mental. Ka ena ele ihan in ilah, telah menetap an ah a pemimpin elua ga e ada di tangan suami., se agaim ana dalam fi man-Nya yang a tinya :

ô Ï ( à x ! y Î u < ÷ t 4 n t ó ß Ÿ ÷ t ª $ Ÿ s y Î Ï ! | iÏ ⎯Β #θ) Ρ& $ϑ/ρ Ùè/ ’?ã ΟγÒ ö Î Ï u ø βθù$ƒ © ≈9#uρ 4 !# á m $ϑ/ =‹ó=9 M≈à ≈m M≈GΖ≈% M≈sÎ=≈Á9$ù 4 Νγ9≡θΒ& ö à u ÷ s " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin a i kaum anita, oleh karena telah mele ih kan se aha ian mereka (laki-laki) atas se aha ian yan lain ( anita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan se a ian dari harta mereka. Se a itu maka anita yan saleh, ialah yan ta at kepada la i memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena telah memelihara (mereka). Wanita- anita yan kamu kha a tirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta atimu, maka jan anlah k amu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesun uhnya Maha Tin i la i Maha Besar. " (QS. An-Nisaa': 34) 4) Mendidik keluar a, terutama pendidikan a ama se a aimana dite askan dalam firman –Nya :

î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ ru ö ä | à r (þ è ( ã t u t Ï © $ pš r ‾ "Hai oran -oran yan eriman, peliharalah dirimu dan keluar amu dari api neraka yan ahan akarnya adalah manusia dan atu; penja anya malaikat-malaikat yan kasar, yan keras, yan tidak @ durrahman,S.A SMA Kelas XII

¤

¡

¢

¢ 

¡  ¡

¡

¤ ¡ ¢ 

¢ ¡

 

¢ 

 

¢ ¡

¡ 

¢ ¢ 

¡ ¢   9

  ¡ ¡ ¡     ¡

¡

¡

¡   ¤ ¡ ¢ ¤ ¤  ¡

¡

¢ ¡ ¡ ¦  ¡     

¢ ¡ 

  ¢   ¡   ¦ ¡ ¡   ¡   ¦   ¡ ¡   ¡ ¡    

¡

¡ 

¡

¤ 

¡

  

¢ ¢ ¢

  ¢ ¢ ¢ ¡ ¢

¡ ¡

¤ ¡ 

  ¥

¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¢ ¢     ¤ ¢ ¢     ¢  ¡ ¡ ¡ ¤ ¦

8 ¥

¡ ¢

¡ ¡ 

¡

¡ 

 

¢

 

   

¢ 

  ¦ ¡   ¢ 

¢  

¢ ¢ 

¤ ¡     ¢ ¤

¢ 

¤

 

¡

¢

¤ 

¢

¢

50

. Ke aji an Istri

1) Patuh dan taat kepada suami dalam atas- atas yan tidak menyimpan dari ajar an Islam. Perintah suami yan ertentan an den an a ama Islam tidak aji ditaat i. 2) Memelihara dan menja a kehormatan diri dan keluar a serta harta enda suam i. 3) Men atur rumah tan a. Ke aji an ini tidak erarti harus dikerjakan sendir i, tetapi dikerjakan oleh semua an ota keluar a. adi, ke aji an ini le ih any ak ersifat tan un ja a , sesuai den an fun si se a ai i u rumah tan a. 4) Me melihara dan mendidik anak. Se a aimana suami, istri pun erke aji an men asuh d an mendidik anak. Fun si istri se a ai pen asuh dan pendidik anak le ih esar di andin suami, se a pada umumnya istri le ih dekat hu un annya den an anak, ter utama pada aktu anak masih kecil. 5) Bersikap hemat, cermat, ridha, dan syukur serta ijaksana, tidak mempersulit atau mem eratkan suami. B. HIKMAH PERKAWINAN Pernikahan adalah ikatan atin antara seoran pria dan ani ta se a ai suami istri. la merupakan pintu er an kehidupan erkeluar a yan me mpunyai pen aruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluar a yan koko h dan aik menjadi syarat pentin a i kesejahteraan masyarakat dan ke aha iaan umat manusia pada umumnya. A ama men ajarkan ah a pernikahan adalah sesuatu yan suci, aik, dan mulia. Pernikahan menjadi dindin kuat yan memelihara manusia dari kemun kinan jatuh ke lem ah dosa yan dise a kan oleh nafsu irahi yan ta k terkendalikan. Banyak sekali hikmah yan terkandun dalam pernikahan, antara l ain se a ai kesempurnaan i adah, mem ina ketenteraman hidup, menciptakan ketenan an atin, kelan sun an keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain . Di a ah ini dikemukakan e erapa hikmah pernikahan. 1. Pernikahan Dapat Menci ptakan Kasih Sayan dan Ketenteraman Manusia se a ai kelen kapan jasmaniah memer lukan rohaniah. Ke utuhan kepentin an rohaniah ke utuhan pria yan kepada anita . Demikian merupakan lem a a yan Pernikahan merupakan lem a a ketenteraman, dan kasih sayan erfirman: makhluk yan mempunyai dan rohaniah sudah pasti ketenan an jasmaniah dan jasmaniah perlu dipenuhi dan perlu mendapat perhatian. Ada pem enuhannya ter antun ju a se aliknya. Pernikahan dapat men hindarkan ke elisahan . yan ampuh untuk mem ina ketenan an, keluar a. @ durrahman,S.A SMA Kelas XII 

¢ ¤  ¢ ¤  ¤ ¢ ¢ ¢ 

¢ ¢ ¢ ¢

¤ 

¢ 

¢

mendurhakai terhadap apa yan diperintahkan-Nya kepada mereka akan apa yan diperintahkan." (S. At-Tahriim: 6) Dalam mendidik ikan anak harus mendapat perhatian yan enar, se a oran tua atas erhasil tidaknya mendidik anaknya menjadi oran yan taat

dan selalu men erj keluar a, pendid ertan un ja a kepada a amanya.

¢

¤

¢ 

¢

¢ ¤  

 ¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¢  ¢

¢ ¢ 

¢ ¢

¢ ¢

¤ ¢ 

 

¢

¢

¢  

¢  

¢ 

 ¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢ ¢  

¢

¢ 

¢ ¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢  ¢ ¢ 

¢ 

¢  ¤ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢

¤ ¢ 

¢

¢

¢ ¤ 

¢

¢

¢

¢ ¢  

Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan keluarga." (QS. Sesudah menikah. Rasulullah J . memberikan penghargaan yang tinggi kepada istr i yang saleh. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Firman dalam Al-Qur’an yang artinya :   ¢ 3 3 33 3 0 ¢  3 3 ( 0$ ¢ 3   3   ¢ 0 3  $ (  3 (  ô s nt ¨ Ï s Ï oÏ ÷ ß ø$ Ï V≡‹‚GΒ ωρ M≈s ≈¡Β ÷s ÷ Îs "Da a a siapa i a ta a u tuk me awi i wa ita me ima . Anak yang saleh adalah idaman semua orang tua. y Ï | ã β&ρ 4 me eka) ya ti ak cukup pe e a jaa e ima . supaya kamu cenderung dan meresa tenteram kepadanya. ia eh me awi i wa ita ya ωθÛ Ν3ΖΒ ìÜG¡ Ν3ΖΒ MΖè9$# ‘ ya e . berarti menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. bahtera kehidupan rumah tang ga akan baik."(HR. Beliau bersabda yang artinya "Barang siapa yang dianugerahkan istri yang saleh.51 ¨ u ¨ à u ÷ t Ÿ y u y ø s Î ( þ ã ä ó t jÏ [ u ø r ö ä Å à r ô iÏ ä s t n y ÷ r ÿ Ï Ï t u "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-is tri dari jenismu sendiri. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita seca ra baik dan terhormat. Tabrani) 4.S. Ar-Ruum : 21) 2. maka sungguh-sungguh telah menolong separo agama nya." (HR. Rasulullah J . a i u ak. Bukhari) 3. maka hendaklah ia memelihara separo yang tersisa. keduanya harus memperlakukan dan menggau li pasangannya secara baik dan terhormat pula. Selain sebagai penerus keturunan.u ak ya u ahma . SM Ke as   0 3      (¢£ ! ! 3 ( ¢ ( ¢   ( 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 ( o ó ß ø$ y £ Å ô é !s kamu ( a eka a i kamu XII M3=Β $Β ⎯ϑù M≈ΨΒσϑ9# M≈Ψ|Ásϑ9# xÅ6Ζƒ β& Îs 5 y ÷ Å x Ï −ã Ÿ u . yaitu sedekah jariah. Pernikahan Dapat Melahirkan Keturunan yang Baik Setiap orang mengingink an keturunan yang baik dan salch. Mempunyai istri yang saleh. d an di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demi kian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Pernika han Dapat Memelihara Ketinggian Martabat Seorang Wanita Wanita adalah teman hidu p yang baik. dan anak saleh yang mendoakannya. ilmu yang berma nfaat. Bersabda yang artinya "Apabila telah mati anak cucu Adam . terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Aga ma Dapat Terpelihara Menikahi perempuan yang saleh. anak yang saleh akan selalu mendoakan orang t uanya. berjal an dengan teratur. Dengan Pernikahan.

me etahui keima a mu. afsu i i meme uka pe ya u a e a aik. (QS. -Is aa : 32) C. me sya iatka atu a pe ce aia . Da e au ah e a me eka seca a patut. sehat. a sah a a ah me a ui pe ikaha ." (QS. kemu ia me eka me e jak a pe uata ya keji (zi a).S.is aa : 19) 5. sa i me . a ama mem uka pi tu pe ye amat e upa em a a ya suci . a ti ya me epaska ikata pe ika ha .aki ai se a ai pia aa y a. a apa i a me eka te ah me ja a i i e a kawi . se a ka me u ut isti ah a a ah me epaska se a pe empua a i ikata p e ikaha . maka p e au a ke ua ya me ja i se a pe pisaha a ta a satu ke ua a e a ke ua a ai ya. aik p ia maupu wa ita scca a a u iah mcmpu yai afsu seksua . eh se a itu. maka atas me eka sepa hukuma a i hukuma wa i tawa ita me eka ya e suami. Seki a ya a am pe au a suami ist i ti ak apat me capai tujua a i ika h. uka pezi a a uka (pu a) wa ita ya me am i aki. U tuk me hi a ka i a i ke istaa itu. se a aima a me sya iatka atu a e masya akat. (Ke eha me awi i u ak) itu. te kecua i i a me eka me ak uka peke jaa keji ya yata. a a ah a i a . ti ak ha a a i kamu mempusakai wa ita e a ja a paksa a ja a ah kamu me yusahka me eka ka e a he ak me am i kem a i s e a ia a i apa ya te ah kamu e ika kepa a ya. se a me ekapu wa ita-wa ita ya meme iha a i i.52 mi iki. ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ ” Hai a . Pe ikaha Dapat Me jauhka Pe zi aa Setiap a . SM Ke as XII § 0 3    (¢£ ! ! 0 33 0 § ¢ ¢   0 3 3 (   0   3 3   3 ( 3 0   ¢ ¢ ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3$0$ 3 3 0 3   3 3 ( ( 0 3   ( 3 3   3 0   3   ( ( ( 0 3 3   3 3 ( 3 3   3 3 (   (3 ( ( 3 0 0 3     ¢ ( 3 ¢ 3   ( 3 (   ¢ 3   3   3 3 ¢ 3     3   3   3 3 3  0 0 0 3     3  $ 3   3 3 3 ( 3 ( 3 ( 0 0 0 0 3  3 3 3   3 3 ( ¢   3 !8! ! ¨4 4    0   3 0 ¨ ! !8! 0 ! ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 ¢  ( (3 0 3(3 3 0   0 3   3 3  !   ( 0 3 ¢ 0   ¢ 3 3 3 3   ( 3 ( ¢ 0$   3   (3 3 3 3   0 ( 3 3   0 3 3   0 0     3     3 0 3 ( ( ( 3   0 3   3 3 3     ¢ 3 ( 3 ( ( ¢ 0 0 0 3 3  3 ( 3   0 ( ¢ 3 ¢ 3 3 ( 0 3   0 3 3 0  3 3 3   0 3   3 $ 3   3 3   3 3 3 3  ¢ 3   0 3 ¢ 3 3 3 ( 3 3 3! ¢ ( 3 ( 0 0 3 3 3     ¢   ¢   3 ( ( ¢ 3     3 3 ( 00   ¢ 3 3 3 3   3 ( 0 0 0 0     3 ( 3   ¢ 3   ( 3 ¢ ¢ 0 0 0 3 3 3     3 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 (3 0 3 3 ( 3 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3  $ 3  $  ( 2 3 3 0 3 3   3 ( 3 3 ¢   $ ¢ 0 ( ( 3 3   ( 3   3   3 ( 33   ¢ 3 0 0 3 ¢   (   0   3   ¢ 3 ( 3 0 3 3 ¢   (   3! 0 3 ¢ 3   ¢ 3 ( ¢ ¢   (   ( 3 3 0 3 3  $ 3 ( 3 3 0$ ¢   ¢ 3 3 ¢ 3 (  $    3 3 3 3 ¢  0 0 3 3 3 (   ( 3   3 ( ¢ 0 0 0 0 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 ( 3   3 0 3 3 3 3 (   3 3   0 3 3 3 3 ¢ 0   ( ." (QS. se aha ia kamu a a ah a i se aha ia ya ai . a tetap me cu i pe ya u a ya ti ak sehat. maka apat te je umus ke em hah pe zi aa atau pe acu a ya i a a ke as eh a ama. a kesa a a itu e ih aik a imu. isaa : 25) ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . T K D U UK P G TI T K Ta ak me u ut ahasa a a ah me epaska ikata . u ahma . (maka e sa a ah) ka e a mu ki kamu ti a k me yukai sesuatu. yaitu pe ikaha . sesu uh ya zi a itu a a ah suatu pe uata ya keji a suatu j a a ya u uk. . yaitu ti ak a a ya kete te ama . Kemu ia i a kamu ti ak me yukai me eka. Fi ma a am Su ah -Is aa ayat 32: "Da ja a ah kamu me ekati zi a.a ya e ima . ika afsu i ahi esa tetapi ti ak mau ikah. a me a a atu a a ama. ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x. Da Maha Pe ampu a i Maha Pe yaya . pa aha me ja ika pa a ya ke aika ya a yak. ti ak me ja ika ta ak itu se a ai sesuatu ya ti ak e atu a me a i ka me ja i aka pe kawi a e a meme iha a ti aka ya te ja i sewaktu-wa ktu. ti ak susi a. a sa i mem a tu. Sa u a ya aik. ka e a itu kawi i ah me eka e a seizi tua me eka a e i ah maskawi me e ka me u ut ya patut.a ya takut kepa a kesu ita me ja a i i ( a i pe uata zi a) i a ta amu.

aki ai a ita ak pu a eh suami ya ya ke ua. ika kamu khawati ah wa ke ua ya (suami iste i) ti ak apat me ja a ka hukum-hukum .saw.S. ) Ki ayah . SM Ke as XII § 0$ 0$   3 ¢ ¢ ( $ $ 3 3 3 3 ¢   3   3 3   3 3 ( 3 ¢   0     3 0 0 0 3 0$ 0 0 0 3 3 3 ( 3 0 0 0 0 (   3 ¢ ¢ 0   " ¥ ! 3 3  $ 3  $ !0 0 3 3 3 3   ¥ 3  3 0 0$ 3   3   3   ( ¢ 3 ¢ ( 3 3 3 3 0 3 ( ( ( ( 3 3 0 3 ¢   0 0 0   3   ¢ ( 3 ¢ 0 0   3 3 ( ¢ 3 0$ 0 0   3 3 ( 0   ¢    3     ¢ ( 3 3 ( 0 ¢ ( 0 0 ((   0$ ¢ ¢ ¢ 0 ( 3  0 3 0 0 ( ¢ ( ( 3 ( 3   0 ( ( 0 ¢ 3   ( 0 0 0 (  3  $ 3 3 0 ¥ ( 3 ¢ 0 0 3 3   ( 0   ( 3 0 3 3         ¢ 0 3 3 3 3   (3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0   3 3 3 (3 3 3 (   ¢ ¢ ( (   3¢ 3 ( ( 8 ¢! ¨ 00 0 ¨ ¢   ¢   e a kea i a i e i ya ja a ke ua a i se a a kesuka a itu. Itu ah hukum-hukum . 2) i a a Ta ak Se a s uami apat me jatuhka ta ak kepa a ist i ya apa i a i a am umah ta a ti ak i apatka kete te ama a ti ak a a a i ja a ke ua ya. se . Ka imat i i ka au ika itka u tuk me jatuhka ta ak a u ah me ja i ta ak. maka ja a ah kamu me a a ya. supaya masi -masi apat me ca i pasa a ya a ya ta ak itu i e ci .a a ah: 229) apu ta ak ti a ti ak eh ujuk atau ikah kem a i.a ya za im." (QS. a . (si i a ) aitu ka imat ya m asih a u. ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ " Ta ak (ya apat i ujuki) ua ka i. " (H . sepe ti se a suami me ucapka : "Saya ce aika e kau". sepe ti suami me ataka : "Pu a ah e kau ke umah ke ua amu. yaitu se a ai e ikut : a) Sa ih (te a ) aitu ka imat ya je as me a u maksu memutuska ikata pe k awi a . kecua i ka au k e ua ya khawati ti ak aka apat me ja a ka hukumhukum . Se e iat a ama. Sete ah itu eh ujuk a i e a ca a ya ma uf atau me ce aika e a ca a ya aik. ta ak satu atau ua masih eh ujuk (kem a i) se e um ha is i ah ya a eh ikah kem a i e a aka a u sesu ah i ah. Fi ma : ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . kata ya te ah e sa a asu u ah .53 Da i u Uma . Ta ak i i apat i e ika sampai ti a ka i. atau pe i ah a i si i". ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x. Ti ak ha a a i kamu me a m i kem a i a i sesuatu ya te ah kamu e ika kepa a me eka. Me ucapka k a imat i i ti ak pe u e a iat. u Dau a I u Majah) 1) afaz ta ak Pe kat aa ya ipakai u tuk me ta ak ist i a a ua macam. maka ti ak a a sa atas ke ua ya te ta aya a ya i e ika eh iste i u tuk me e us i i ya. Fi ma : 0 u ahma .: "Sesuatu ya ha a ya amat i e ci ia ah ta ak. kecua i apa i a si pe emp ua itu te ah me ikah e a aki. De a ja a te se ut iha apka te ja i kete ti a a kete te ke ua e ah pihak. tetapi ha te se ut i ehka eh sya a aima a sa a asu u ah : 3   2 0 ¢   3 ( 3 3   (     (   0 3 0   ¢ 3 3   ( ( 3 ( 3   3 ( 3   ( ( 3   ( 0 3 3 0 3 3 0$ ( 0   3 ( ¢ ( 0     3 0 $ 3 ( 3 (   3 0 (   ( 0 ¢ 3 0 3 0$ ¢ 3 ( 3 (( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 ( ( 0 3 3 ( 0 3 3 3 3 0   0   3 0     ( 0 3 3 ( 0  3 ( 3  $   3 3 0   3   0 3 3 ( 3 3 0 0 3 ¢ ( 0 3   3¢0   00 0 ¨ (¢ 0 3 3 ¢ ( 3  0 ¢ ( 3 0 3 3 3 ¢   3   ¢ ( 3 0 ( 3 3 ( ( ! ! ( 3 3 ¢      (¢£ yaitu pe ce ai ama a ta a c c k. a a siapa ya me a a hukum-hukum me eka itu ah a . 1.a u atau ti ak je as e a ti ce ai.

eliau ersa da: "Hai i nu Umar.saya tida a an mencam uri eng au" atau "Demi .. ma a erem uan itu tida halal lagi aginya hingga dia awin dengan suami yang lain. eti a ehenda A dullah henda di sam a i an rang e ada Rasullullah saw. Khulu . Daru utni) ) Pend a at edua Tala 3 u an erintah Rasulullah . ma a saya ruju istri saya. erla u hu um tala satu se ert i di atas masih leh ruju em ali e ada istrinya setelah itu tida leh mem eri an tala lagi. a a ah leh saya ruju e adanya? " awa Rasullullah : "Tida leh. tida lah eg itu erintah . atau terus anlah er awinanmu dengan ai . ihar. yaitu se agai eri ut : a) Penda at ertama atuh tala tiga. Ka tanya : A dullah in Umat telah ercerita e ada amu ahwa ia telah menala ist rinya dengan tala satu eti a istrinya sedang haid.a arah: 230) Ada e era a enda at tentang jatuhnya t ala tiga. erla u segala hu um tala tiga. Kemudian suami yang lain itu mencerai annya. "Demi . Lian. misalnya dengan uca an.. ah an dilarang yang erarti ta la 3 tida sah." ( HR. (QS. saya tida a an mengham iri eng au selama em at ulan. Pengertian Ila’. ma a e erjaan itu di t la . Dan jika @ durrahman." Fi rman : ÷ Îu β)ρ ∩ ∉∪ Ο‹m‘ ‘θ î !# β*ù ρ™$ù β*ù ( κ−& πè/‘& È/ ? Νγ←$¡Σ ⎯Β tβθ9÷σƒ t⎦⎪%#9 Ò Ï § Ö "Kepada orang orang yang meng ilaa' istrinya di eri masa tangguh empat ulan (la manya). Kemudian A dullah erma sud menjatuh an dua tala lagi ada iddah. emudian Rasullullah ersa da: "A a ila ia suci tala wa tu itu. a. ia sud ah " ain" dan eng au er uat ma siat (melanggar) hu um. dan Fasa h 1) Pengertian Ila Ila’ artinya sum ah suami e ada istrinya ahwa la tida a an mencam uri istrinya dalam masa em at ulan." (HR. "Ma a er ata A dullah: "Rasulullah menyuruh saya su aya saya ruju e adanya. tida ada d sa agi eduanya ( e as suami ertama dan istri) untu awin em ali ji a eduanya er enda at a an da at menjalan an hu um-hu um . yang se ai nya ditala wa tu suci. Muslim) c) Penda at etiga atuh tala satu. Al. se erti sa da Rasulullah yang artinya Dari Hasan.54 yy$Ζ_ ξù $γ)=Û β*ù 3 …ν î % ρ— x3Ψs? © m ‰è/ ⎯Β …&! ≅tB ξù $γ)=Û β*ù u ã Ÿ s y s ‾s Îs ç u r ! y Íö nt "Kemudina ji a suami men la nya ( sesudah tala yang edua). alau saya tala istri saya dengan tala tiga .Ag MA Kelas XII ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ $ ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ " $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡  ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ 8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ 6 ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ " ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ 5 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ 6 5 ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¥ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ . sesungguhnya eng au telah menyalahi sunah. Kemudian jika mereka kem ali (kepada istrinya). sesungguhnya Maha Pengam pun lagi Maha Penyayang. . erdasar an sa da Rasulullah: " arang sia a mengerja an suatu e erjaan yang tida sesuai dengan erintah ami.. "A dullah e rtanya: " agaimana ya Rasullullah.

A MA Kelas XII ¦  ¢ ¡ ¡     ¡   ¡   ¡ ¡     ¡       ¡   ¢   ¡   ¢   ¢ ¢ ¢ ¤ ¡ ¡ ¢     3) Penge tian ziha Î ó ß ç y ¨ é ÷ Î 3   ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡   6   ¡     ¢ ¡   ¡   ¡   ¢ 5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6   ¤ ¢ ¡     ¡ " ¥6 ¡     5 5 5 ¢ ¡       ¡ ¢ ¡   ¢   ¢     ¢ ¢    (¢ ¡   ¡ ¡     ¢ . padahal me e a tida mempunyai sa si-sa si selain di i me e a sendi i. bahwa dia telah berzina. suami boleh menggauli istrinya kembali dengan mcmhayar kif arat (denda)." Firman : 2) Pengertian li’an ß t ö r ó Ï Ï t r ä y y t s ö ß Ý à r H Î â !y pà ö ç ° ä t ó s u ö ß y ø r ì/‘& Οδ‰ & ο‰≈γ "Dan o ang-o ang yang menuduh ist inya ( e zina). Fi man : ‘↔≈9# ω) ΟγG≈γΒ& β) ( ΟγF≈γΒ& ∅δ $Β Ογ←$¡Σ ⎯Β Ν3ΖΒ βρ Îγ≈àƒ ⎦⎪%!# Ï‾© $ @ u ahman. Su ami boleh bersumpah dengan nama sebanyak empat kali dan diakhiri dengan kalimat "Laknat terhadap diriku jika aku berdusta. Apabila seseorang menuduh istrinya telah berbuat zina. sesungguhnya Maha Mendengar lagi Mah a Mengetahui. kalau suami tidak mau menggauli dan tidak pula mau mcnceraikannya. Dengan mengucapkan: "Saya persaksikan kepada bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya. Adapun yang dima sud dengan ziha adalah seo ang suami menye upa an ist inya den gan i unya sehingga ha am atasnya sepe ti ata suami epada ist inya: "Eng au ta mpa sepe ti punggung i u u". hakim menc eraikan istrinya itu atas nama suami. Apabila telah habis masa empat bulan ti dak juga kembali menggauli istrinya. suami tersebut harus dapat mengajukan empat orang saksi." (Q . Apabila sudah habis masa empat bulan itu. sesungguhnya dia adalah te masu o ang-o ang yang e na . aji atasnya mem aya ifa at.55 mereka erazam ( ertetap hati untuk) talak. Li’an adalah perkataan suami dengan maksud m enuduh istrinya berbuat zina. Al a arah: 226 227) uami yang meng ila’ istrinya harus menun ggu empat bulan." (QS. Dan (sumpah) yang elima ah a la nat atasnya ji a dia te masu o ang-o ang yang e dusta." Perkataan tersebut hendaklah diulanginy a empat kali. ka lau dia mcngandung itu bukan anak saya. Apa ila seseo ang mengata an demi ian dan tida di te us an dengan tala . kemudian yang terakhir ditambahkan lagi dengan kalimat "Atasku lak nat sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini". atau menceraikan istrinya. ma a pe sa sian o ang itu ialah empat ali e sumpah dengan nama . Bila dalam waktu empat hulan tersebut kembali bergaul dengan is trinya. An-Nuu : 6-7) Andai ata suami yang menuduh itu tida dapat mengaju an empat o ang sa si dan tida pula mau e sumpah dengan nama empat al i pula se agaimana di atas. dan ha am atasnya e amp u dengan ist inya se elum mem aya ifa at. ia diwajibkan membayar kifarat (denda sumpah) saja. suami di ena an hu uman de a delapan puluh ali se a tuduhan itu palsu. suami boleh menceraikannya dengan talak sat u. .

maka jan anlah kamu melan a nya. lemah zaka . kalau suami hen ak kem ali kepa a ist inya. ha us en an aka a u.56 " an -o an yan e ziha ist inya i anta a kamu. etelah itu oleh ujuk la i en an ca a y an ma uf atau mence aikan en an ca a yan aik.A 5   ¥    ¥     ( ¢   ( ( ¢     ( ( ¢ ¢ (   (   ¢   (   ¢ ( ( ( (   ¢ ¢ ( ( (     ( ( (   (   (   ¢ (   ¢ ¢  ( ¢   ( ( (( ¢ ¢   ¢   5 (             ¢   ¢   ¢ 5     ¢ (   ( ( (   ( ( (       (   ¢   ¢ ( (       ¢ ( ( ¢ ¢ ( (     (      ¢ (      ( ( ¢   ¢     §       ( ( ( ( ¢ (   (         (   ( (           ( ( ( ¢ ¢     ¢ ¢ ¢ ¢   ( ¢ ¢     ¢        (¢ ( ¢ 5 ( . masalah uan elanja. ila atau c penyakit kusta. AI-Mujaa ilah: 2) Khulu' a alah pe ce aian yan tim ul atas kemauan ist i en an mem aya 'iwa kepa a su ami. an pe usakan ini ilakukan oleh hakim en an sya at an se a -se a te tentu tanpa ucapan talak. Ti ak halal a i kamu men am il kem ali a i sesuatu yan telah kamu e ikan kepa a me eka. MA Kelas XII 5 5 @ u ahman. ti a k memenuhi janji. e a -se a fasakh a alah: 1. ika kamu khawati ah wa ke uanya (suami iste i) ti ak apat menjalankan hukum-hukum . Fi man : 4) Pen e tian khulu' !£ Ï ( ä è ùs ö à s ‘ Ïs Ÿ u $ϑΒ #ρ‹{'? β& Ν69 ≅t† ωρ 3 9⎯≈¡m*/ xƒ £? ρ& > ρ èÿ3 8$¡Β*ù ( y ß ã £ y t t t u y ß t ÷ s Ÿ s « $ ß ß ã y ùÏ Ï Î ô y t ø $ u Ï y Íö nt y o ã Ÿ s Šρ‰n ‰è Talak (yan apat i ujuki) ua kali. 2. maksu nya pe ce aian en an me usak hu un an ni kah anta a suami ist i. Dan sesun uhnya me eka sun uh-sun uh men ucapkan pe kataan yan mun ka an usta . hanya i olehkan nikah la i en an aka a u.. Itulah hukum-hukum . 4. 5.. ti ak men apatkan nafkah. (Q . I u-i u me eka ti ak lai n hayalah wanita yan melahi kan me eka. a anya cacat. . A1. 6. kecuali kalau ke uanya khawati ti ak akan apat menjalankan hukum-hukum .aqa ah: 229) 5) Pen e tian Fasakh Fasakh a tinya usak atau putus. maka ti ak a a osa atas ke uanya tentan aya an yan i e ikan oleh iste i untuk mene us i i nya. 3. Pe ce aian en an fasakh ini ti ak ap at i ujuk. pa ahal) tia alah ist i me eka itu i u me eka." (Q . a an siapa yan mel an a hukum-hukum me eka itulah o an -o an yan zalim. Pe ce aian yan iakukan seca a khulu' e aki at ekas suami ti ak apat u juk la i an ti ak oleh menam ah talak sewaktu i ah. (men an ap ist inya se a ai i unya.

yan ti ak men u hakai te ha ap apa yan ipe intahkan. e itu ju a se a liknya. an pen i ikan yan ilakukan oleh kelua a. penja anya malaikat-malaikat yan kasa . isa menja i ahan an ujian yan e at a i o an tuanya. e an kan alam ta iyah apat ilakukan oleh kelua a an isa ju a o an lain. kecuali anak ti ak mempunyai kelua a. Ha anah e e a en an ta iya h (pen i ikan). e akti. Anak itu apat menja i musy ik. i a at ke tas putih yan apat itulisi en an tinta wa na apa saja. Anju an an asa hukum pelaksanaan ha anah a alah fi man u ah At-Tah iim ayat 6:     ¢   ¢ ( ¢ ( ¥   ( ( ¢  ¢        5 ¢ (        ( ¢ ¢       ¥ § (   ¢ ( 5 ¢   ¢ ( ¢ (   ¢   ¢ ( (       ( (   §   ( (   ¢     ¢   ¢ ( (     ¢ (     ( ¢   ¢ ( ( (     (   (   (   ¢ ( 5     ( (     (   ( (   (    ¢ ( ( ¢   (     ¢    (   (  5  ( ¢   ¢   ¢    (      (   ( ¢     ¢ (     ( (     (   ( (     ( (         ¢ ( (   ( ¢ ( ¢   ( ( (   (     ¢ ¢   ¢   ( (   ¢ ¢ ( ¢  ( ( ( ( ( (  ¢ (   5     (   ¢   (¢ ¢ ( 5    (¢ ( ( ( ( ( (      ( ( ( ¢ ‾ . Ha anah 1) Pen e tian ha anah Ha anah a alah men i ik an memeliha a anak sejak lahi sampai ia san up e i i yan ilakukan oleh kelua a atau ke a at anak. alam Islam anak se a ai penyam un ene asi men apatkan pe hatian yan se ius an me upakan amanat . At-Tah iim: 6) etiap o an iwaji kan memeliha a i i an kelua anya a i api ne aka en an c a a memeliha a. yaitu men i ik an men aja . e a ti telah lepas a i tu as yan akan ipe tan un jawa kan kepa a nya kelak i akhi at. . se an kan ke a at yan i ahulukan a alah ke a at apak jika tin katannya sama.A MA Kelas XII   ∩ ∇∪ ΟŠàã _& …ν‰Ψã !# χ&ρ πΖGù Ν. Al-Anfaal: 28) A apun yan penti n a alah a aimana ca anya men a ahkan anak a a apat melaksanakan pe intah a n menjauhi la an anla an an. Dalam ha anah te kan un pemeliha aan jasmani.ya k epa a me eka an selalu men e jakan apa yan ipe intahkan. yan ke as. Demikian fi m an alam Al-Qu ’an: (     5       ( ( (   ( 5 ¢ (     ( (     ( ( ( ( ¢  ¢ ¢  (   (  ¢   ¢       ¢ ( ( ( ( (     ( (   ( (     ¢ ( ¢  (       (   ( ¢ ( ( (    ¢   (( ( (   ( ¢   ( . (Q . an mem ina kep i a ian yan luhu an e taqwa kepa a . ukha i Muslim) leh ka ena itu. Anak yan a u lahi alam kea aan suci e sih (fit ah). an men oakan o an tuanya. an tuanyalah yan memeliha a an apat mewa nai se ta men a ahkan anak itu. alam se uah ha is yan a tinya " etiap ayi yan ila hi kan atas fit ah (kesucian). as ani atau Majusi. u × u ÷   î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ u ö ä | à (þ è ( ã t u t Ï © $ pš " Hai o an -o an yan e iman. I u. Kalau o an tua telah melaksanakan tu as ini e n an aik. Me eka selamat men ha api co aan an ujian yan i e ikan pa a i inya. peliha alah i imu an kelua amu a i api ne ak a yan ahan aka nya a alah manusia an atu. men i ik." (Q . apat menja i munafik. Pen i ikan le ih e sifat p ofesional an fo mal. ohani.57 5 5 @ u ahman. A apun u utan o an yan e hak memeliha a an men i ik anak a ala h: 1. kemu ian i unya i u.‰≈9ρ&ρ Ν69≡θΒ& $ϑΡ& #θϑ=æ#ρ Ò Ï t íô ÿçy Ï © $ "Dan ketahuilah ahwa ha tamu an ank-anakmu itu hanyalah se a ai co aan an ses un uhnya i sisi -lah pahala yan esa .ya. eo an anak apat men anta kan ke aha iaan o an tuanya jika ia menja i anak yan saleh. maka sesun uhnya ke ua i u apaknya yan menja i kannya Yahu i. an se a ainya te antun a aimana o an tua men a ahkan nya." (HR. a a Rasulullah .

. Fi man : . Ha in ti ak e suami laki-laki lain (ti ak a a hu un an m ah am en an si anak). e an menu ut istilah a alah men em alikan pe empuan kepa a pe nikahan pa a masa i ah talak. pihak lakilaki en an u utan sesuai u utan pe empuan i atas yan e kewaji an menja i ha in. an pe setujuan an o ta kelua a. au a a pe empuan sekan un le ih e hak a i sa u a a pe empuan se apak atau sei u. .. K alau ti ak a a ke a at. a. jika me eka (pa a suami) itu men hen aki islah . kon isi. an ti ak te an u in atannya. c) Mak uh = Yaitu kalau pe ce aian itu le ih aik a ipa a ujuk ha i (suami ist i). e alikn ya apat menja i mak uh apa ila pe ce aian le ih e manfaat a i kehi upan me ek a.. 3. e. yan ukan talak ain en an ca aca a te tentu. e) unah = Yaitu jika yan imaksu oleh suami untuk mempe aiki kea aan ist inya. Rukun ujuk itu meliputi hal-hal se a ai e ikut. maka ist i ha us mcmpunyai sya at-sya at te tentu: 1. ali . Dan suami-suaminya e hak me ujuknya alam masa menanti itu. te utama yan e hu un an en an u i peke ti. 5 5 @ u ahman. an yan mukalaf.. ka ena h a anah penuh en an tan un jawa . 2) ya at-sya at ha in atau ha anah A apun sya at-sya at ha in atau ha anah a alah se a ai e ikut. Ti ak mem enci si anak. 4. U utan i atas apat e u ah menu ut situasi. su ah icampu i oleh suaminya. f. ) aiz = Yaitu hukum ujuk yan asli. e akal.. ahkan ujuk apat menja i ha am apa ila menye a kan ist i te aniaya. akan tetapi apat me nja i sunah apa ila maksu ujuk itu untuk mempe aiki ist i atau hu un an anta a ke uanya. Al. Mempunyai kemampuan me laksanakan ha anah.58 2. U utan ha in i asa kan pa a pe talian mah am. a) Ist i. A apun hukum ujuk a alah se a ai e ikut : a) Waji = Yaitu apa ila suami yan menalak salah seo an ist inya. PE GERTIA RU UK Rujuk menu ut ahasa a alah kem ali. Ti ak te ikat en an peke jaan yan menye a kan ia ti ak apat melakukan ha anah en an aik.A MA Kelas XII    ¢ ( ( ¢ (     (       (   ¢ ¢     ¢ ( ¢   ¢ ¢   ( ¢ ¢  ( ( (   ¢ (   ( ¢ ¢ ¢ (   5 (   ( ( ( (   ( (   ( (     ( ¢   ¢ ¢         ( ¢  5     (   (     ¢ ¢   ¢ ¢   ( (   ¢ ¢   ¢     ¢   ( ¢   ( ( ¢ ( (     ¢ ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (     (    ¢   ( ( (     ( 5       ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ( ¢         ( ¥ ( ( ¢ (( ( 5 ( ( ( ( 5   ¢       ¢ (   ¢ ( ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢      ( ¢         (   ¢   ( ( ¢   ¢   ¢ ( ( ( ( ¢   ( (       ( ¢ (     ( ¢ ¢ 5     ( (   (   (( ( ( (   ( ¢ ¢ ( ¢   ¢ ( ¢ ¢  ¢   ¢ (   ¢  ¢ ( ¢     ( (   (     (   (     ( ¢ (   ¢ (   ( ( ( (   ¢       (   (               ( (  § ¢ ( (     ¢ (     (   (      (¢       ¥ (   ¢ (   5   . pin ah kepa a o an lain yan le ih e manfaat kepa a an ak. Dapat menjamin pemeliha aan an pen i ika n anak. ika a i ke a at laki-laki ju a ti ak a a. ia menja i tan un jawa kaum m uslimin atau peme intah. atau ka ena ujuk itu l e ih e fae ah a i ke uanya. c. Apa ila ti ak a a ke a at pe empuan yan menja i ha in. ) Ha am = Yaitu apa ila te ja i a i se a ujuknya itu menyaki ti ist i. (Q . enek pe empuan i ahulukan atas sau a a pe empuan ka ena nenek le ih e hak a ipa a sau a a pe empuan.aqa ah: 228) 1) Hukum ujuk 2) Rukun ujuk Hukum asal ujuk a alah mu ah ( oleh). se elum ia sempu nakan pem a ian waktunya te ha ap ist i yan italak. untuk apat ujuk kem ali kepa a suaminya.. au a a pe empuan sei u le ih e hak a i pa a sau a a pe empuan se apak. .

) uami. ilan an a i lama masa tun u. ma a tiada do a bagimu (pa a al i) membia an me e a be buat te hadap di i me e a menu ut yang patut. ó s Ï ‾ © $ u 9 ß ô r è s n r £ å è £ Ï s ó ç ö s ö $ È Î ö ä Í ! | pÎ Ï Ο9 ‘↔≈9#ρ ”Dan pe empuan-pe empuan yang tida haid lagi (monopause) di anta a pe empuan-pe e mpuanmu ji a amu agu. Wanita yang ditinggal mati suaminya. eca a te an -te an an. jika ia en an t alak tc us atau talak ti a. mengetahui apa yang amu pe buat. dan egitu (pula) pe empuan-pe empuan yang tida haid. D.S. Dan a angsiapa yang e ta a epada nis aya menjadi an aginya emudaha n dalam u usannya.59 2. kea aan ist i yan i ujuk ha us ise utkan. se dang la tida hamil ma a iddahnya empat ulan sepuluh ha i. eca a sin i an sepe ti: " aya pe an en kau atau saya kawin en kau". te ja inya ujuk sewak tu ist i masih alam i ah. 4. apa ila ti ak menye utkan ist in ya. maka masa iddahnya sampai lahir kandungannya. c) i at. ia ti ak apat ujuk la i. mela inkan ha us menun u sementa a waktu. At-Thalaaq: 4) 2.aqa ah: 234) @bdu ahman. Dan pe empuan-pe empuan yang hamil.” (QS. Mengenai ma ksud disyariatkannya masa tunggu adalah untuk mengetahui apakah bekas istri ters ebut hamil atau tidak. yaitu en an mcn ucapkan: " aya kem ali kepa a ist i saya".Ag SMA Kela XII   ( ¤   ©   ©   (   ¡ ( ¡ 7 ¢ ¢       ¡    ¢   ©   ¢ ¢ ¢ ¡     ¡ 5     (   ¡ © ( ¢ ( (   (   ¡     (   ¡     ¡ ¢ ¦ ¡ ¡   (   (      5   (       ¢ ¢   ( ( ¡   ¡ ¤¡   ¢ ¡     © (  ¡ ( ¥   5 5   (   (     ¢ ¢ 5( ©   ( ((   ¡ ¡ ¤     ¡     ©   5     (       ( (       5 ¢   (   ¢   ¢ ¢ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡            ¡ ( ( ( ¥         § ¢     ( ( γ©& π . Secara rinci hitungan masa tunggu adalah sebagai berikut : 1. 3.agu (tentang masa iddahnya) ma a iddah me e a adalah tig a ulan. Al. Masa menun u ini ise ut se a ai "masa i ah". #Œ*ù ( # ³ãρ κ−& πè/‘& ⎯γ¡ Ρ'/ ⎯Á/ Iƒ % ≡ρ—& βρ‘‹ƒρ Ν3ΖΒ βθùθFƒ t⎦⎪%!#ρ s Î s Zô t u 9 åô z ø nt × Îy 6z " ang-o ang yang meninggal dunia di anta amu dengan meninggal an i te i-i te i (henda lah pa a i te i itu) menangguh an di inya (be iddah) empat bulan epulu h ha i.” (QS. isya atkan suami mau me ujuk ka ena kehen ak sen i i ukan ipaksa. kea aan talaknya a alah talak aj'i. a tu iddah me e a itu ialah sampai me e a melahi an andun gannya. sep e ti : 1. Pe kataan suami ketika me ujuk kem ali. Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. Hal tersebut sesuai dengan firman . telah itentukan alam AlQu ’an. PERHITU GA MA A IDDAH (ME U GGU) Wanita yan ice aikan oleh suaminya atau itin al mat] ti ak oleh lan sun kawin la i en an laki-laki lain. 2. Kemudian apabila telah habi iddahnya. ti ak sah ujuknya. Hal te se ut sesuai dengan fi man .

60 3. Wanita yang dice ai uaminya dalam ma a haid (men t ua i), iddahnya tiga qu u (tiga ali uci). Hal te ebut e uai dengan fi man .:

þ Î ª $ t n t z ô õ t £ ç m ‘ Ï Ÿ u & ÿ ã è n £ Î Å à Î š ’û !# ,=y{ $Β ⎯ϑçF3ƒ β& Î £ Ï ÷ ã £ ä Î £ Î Ï t ö r #ρŠ#‘& β) 79≡Œ ’û ⎯δŠ / ,m& ⎯κ 9θè/ρ 4 zψ# Θθ‹9#ρ !$/ ⎯Βσƒ ⎯. " Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan di i (menunggu) tiga kali u u. T idak boleh me eka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam ahimnya, jika me eka be iman kepada dan ha i akhi at. Dan suami-suaminya be hak me ujukinya dalam ma sa menanti itu, jika me eka (pa a suami) itu menghendaki ishlah. Dan pa a wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menu ut ca a yang ma` uf. Akan tetapi pa a suami mempunyai satu tingkatan kelebihan da ipada iste inya. Dan Mah a Pe kasa lagi Maha Bijaksana." ( S. Al-Ba a ah: 228) 4. Wanita yang dice ai tid ak mempunyai haid (ayisah), misalnya masih kecil atau menopause, maka iddahnya t iga bulan. be fi man ( S. Ath-Thalaa : 4) 5. Wanita dice ai suaminya dan belum p e nah be hubungan kelamin, tidak mempunyai masa tunggu (iddah). Hal te sebut ses uai dengan fi man .

  ∅δθ¡ϑ? β& ≅6% ⎯Β ⎯δθϑG)=Û Ο M≈ΨΒσϑ9# ΟF 3Ρ #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ è y s ö s Ï £ è ”Hai o an -o an yan e iman, apa ila kamu menikahi pe empuan-pe empuan yan e i man, kemu ian kamu ce aikan me eka se elum kamu mencampu inya maka sekali-kali t i ak waji atas me eka i ah a imu yan kamu minta menyempu nakannya, Maka e ilah me eka mut ah an lepaskanlah me eka itu en an ca a yan se aik- aiknya.(Q . Al-Ahzaa : 49) 1. Hak-Hak Wanita alam Masa I ah Wanita alam masa i ah mem punyai hak-hak se a ai e ikut : a. Wanita alam masa i ah aj'i e hak mene im a tempat tin al, pakaian, an elanja a i ekas suaminya. a a Rasulullah ya n a tinya "Pe empuan hen aknya men am il nafkah a n umah ke iaman a i ekas suaminya apa ila ekas suaminya itu e hak ujuk kepa anya." (HR. Ahma an asa 'i) . Wanita alam i ah a'in hanya e hak tempat tin al saja. e fi man :

£ ä Î u £ Í ö n ( à hÍ Ÿ ç Ï £ ⎯. β)ρ 4 ⎯κ =tã #θ)ŠÒG9 ⎯èδρ‘$Ò? ωρ Ν.‰`ρ ⎯Β ΟGΨ3™ ]‹m ⎯Β ⎯δ ã Ï s ùu @bdu ahman,S.Ag SMA Kelas XII

  ¢   

  ¢

   

 

    ¢ ( (   ( ¢

  "

 

((

 

 

 

¢

  ¢

 

 

¢

 

 

( 5 (¢   (

  

  

 

 

©   ©       ((       

(     (

  © ©  

 

(( (

  "

¢   ( (

  ¢     ¢ ¢ 

©

© 

"

 

¢

(

© © ¢ ©

@ 

¢  

   

¢

§

©  (

(   ((     ¢ 

¢

  ¢

(

   

@

©

 

((

  

¢

   

¢ 

 

 

(

©     

¢

¢

 

  ¢ (  

 

¡

  

 

 

¢

 

 

( 

5

61 "Tempatkanlah me eka (pa a iste i) di mana kamu be tempat tinggal menu ut kemamp uanmu dan janganlah kamu menyusahkan me eka untuk menyempitkan (hati) me eka. Da n jika me eka (iste i-iste i yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka be ikanl ah kepada me eka nafkahnya hingga me eka be salin, kemudian jika me eka menyusuk an (anak-anak) mu untukmu, maka be ikanlah kepada me eka upahnya; dan musyawa ah kanlah di anta a kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesul itan maka pe empuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.( S. Ath-Thala : 6 ) c. Wanita dalam iddah ba'in yang hamil be hak mendapatkan tempat tinggal, nafk ah, dan pakaian. be fi man dalam Al- u ’an.(Ath-Thalaa : 6) d. Wanita dalam iddah wafat yang hamil tidak mendapat hak nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, akan te tapi berhak mewarisi untuk dirinya dan anak dalam kandungannya. Rasulullah J . b crsabda dalam sebuah hadis yang artinya "Janda hamil yang suaminya meninggal tid ak berhak mengambil nafkah." 2. Perkawinan yang Terlarang Perkawinan yang terlar ang adalah perkawinan yang diharamkan oleh agama Islam. Adapun perkawinan yang t erlarang adalah sebagai berikut. Kawin mut ah adalah perkawinan yang diniatkan d an diakadkan untuk sementara waktu saja (hanya untuk bersenang-senang), misalnya scminggu, satu bulan, atau dua bulan. Masa bcrlakunya perkawinan dinyatakan ter batas. Kawin mut ah telah dilarang oleh Rasulullah J . sebagaimana dijelaskan da lam sebuah hadis yang artinya "Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku ijinkan k epada kamu sekalian perkawinan mut ah tetapi ketahuilah sesungguhnya telah mengh aramkannya sampai hari kiamat." (HR. Ibnu Majah) a. Kawin Mut ah Kawin syigar adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya deng an tujuan agar seorang laki-laki lain mengawinkan anak perempuannya kepada lakilaki (pertama) tanpa mas kawin (pertukaran anak perempuan). Perkawinan ini dilar ang dengan sabda Rasulullah J yang artinya "Sesungguhnya Rasullullah J bersabda: "malarang perkawinan syigar". (HR. Muslim) b. Kawin Syigar c. Kawin Muhallil Kawin Muhallil adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seora ng perempuan yang telah ditalak ba in, dengan maksud perkawinan tersebut membuka jalan bagi bekas suami (pertama) untuk kawin kembali dengan bekas istrinya ters ebut, setelah cerai dan habis masa iddah. Dikatakan Muhallil karena dianggap mem buat halal bekas suami yang menalak ba in untuk mengawini bekas istrinya. Perkaw inan ini dilarang oleh Rasulullah J . dengan hadis yang diriwayatkannya dari Ibn u Mas ud: "Rasulullah saw. melaknat muhallil (yang mengawini setelah ba in) dan muhallil l alu (bekas suami pertama yang akan mengawini kembali)." (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa i) d. Kawin dengan Pezina Seorang laki-laki yang baik-baik tidak diperbolehkan (haram) mengawini perempuan pezina. Wanita pezina hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki pezina, kecuali k alau perempuan itu benar-benar bertobat. Firman dalam Al-Qur’an. bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

 

"

 

 

 

 

@ 

"

 

 

    

  @

  

  

 

 

 

 

   

  

 

  

   

  

£

62

t hÌ ã u Ô Î ô ã ÷ r A y Î ! y ß Π mρ 4 8 ³Β ρ& β#— ω) $γsÅ3Ζƒ ω èπ‹Ρ#“9#ρ π. ³Β ρ& πŠΡ#— "La i-la i yang be zina tida menga ini melain an pe empuan yang be zina, atau p e empuan yang mu y i ; dan pe empuan yang be zina tida di a ini melain an oleh la i-la i yang be zina atau la ila i mu y i , dan yang demi ian itu diha am an a ta o ang-o ang yang mu min. " (QS. An- uu : 3) A an tetapi alau pe empuan pezi na te ebut udah be tobat, halallah pe a inan yang dila u annya.Se uai dengan abda Ra ulullah yang a tinya ” ang-o ang yang be tobat da i do a-do anya eola h-olah epe ti o ang yang tida mempunyai do a.” Dengan demi ian, eca a lahi iah pe empuan pezina alau bena -bena be tobat, ma a dapat a in dengan la i-la i y ang bu an pezina (bai -bai ). E. HUKUM TALAK DA RU UK Tala a tinya melepa an i atan. Dalam hubungannya dengan etentuan hu um pe a inan. Tala be a ti lepa nya i atan pe ni ahan dengan ucapan tala atau lafal lain yang ma udnya ama de ngan tala . Tala adalah ha uami. A tinya, i t i tida bi a melepa an di i da i i atan pe ni ahan alau tida dijatuhi tala oleh uaminya. Tala itu menu ut hu um a alnya adalah ma uh. Demi ian pendapat ulama Syafi iah dan Hanbaliah. P endapat me e a be a al da i abda Ra ulullah . tentang pe buatan halal yang pa ling dibenci di ata . Ulama Hanafiyah be pendapat bah a pada da a nya tala adal ah ha am. Me e a be ala an dengan abda Ra ulullah a yang a tinya " mengutu o ang yang a in hanya be ma ud mencicipi dan e ing mence ai i t i." Di amping ma uh ebagai hu um a alnya, tala dapat menjadi ajib, unah, atau ha am, a e na ala an-ala an te tentu. 1. Wajib ji a anta a uami i t i e ing te jadi pe te ng a an dan udah diata i dengan ha im atau a it (ju u damai) da i edua belah piha , namun p o e pe damaian tida be ha il mendamai annya lagi. A hi nya dica pai e epa atan mengambil jalan te a hi , yaitu be ce ai. 2. Sunah, ji a uami t ida anggup lag] membe i an naf ah atau i t i tida dapat menjaga eho matannya . 3. Ha am ji a tala atau pe ce aian itu a an memba a e ugian bagi edua belah piha . 1. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi umlah Suami be ha menjatuh an tala te hadap i t inya ampai tiga ali dalam tiga pe iode. Pada tala atu dan dua, uami be ha me uju ( embali lagi) epada i t inya ebelum habi ma a idd ahnya, atau a in dengan a ad ba u apabila ma a iddahnya udah habi . Setelah ta la tiga, uami tida boleh me uju dan tida boleh ni ah lagi ebelum be a i t inya meni ah dengan o ang lain dan udah dicampu i e ta udah dice ai oleh ua mi edua eca a no mal. adi, da i egi jumlah tala yang dijatuh an, tala di e lompo an menjadi tiga macam, yaitu : a. Tala atu, yaitu tala yang pe tama a li dijatuh an dan hanya dengan atu tala ; @bdu ahman,S.Ag SMA Kela XII

 

©

    ¡

  ¡ ¡© ¡ © ©

¡

  ©

 

© ¡ ¡

¡

 

¡   © ¡ © © ¡ ©

  ©

¡   ©

   

 

 

¡

©

¡

¡

 

¡

©¡ ¡ ©

©    

¡ ¡  

  ©

¡

© ©

¡  

  ©

¡ ¡

¡

  ©  

©

¡

 

  ©   © ©  

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡   © ¡ ¤ ¡ © © © ¡  

  ¡ ¤ ¡     ¡  

¡   ©   ¡

¤ ¡  

©

¤ © ¤

   

  ©

¤

¡

¡   ©

© ¤ ©   

  ©

©

¡ ¡ ©

¡ 

©¡

¡

 

¡   ©   ©  

  ¤ ¡    © ¡   © ¡     ¡ ¡

¡

 

 

©

©   ©

¡   ¡ ¡

¡

¤

 §

¡ ©

¡ ¡ ¡

 

¡

  ¡

 

©

¡ ©

¡ © ¡¡     ¡     ¡ ©   ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡©   ¡     ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ © ¡   © ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡

¡   ¡

©    ¡

¡

 

©   ¡ ©

¡

¡

 

© 

©

©

¡

¡

 

  © ¡       © ©     ¡   ¡

¡   ¡ ¡  

¡  

©

©   ©  

¡   ©

¤ ¡

¡

© ©

¡

©

¡

©    © © ¡      ¡  

¡ ¡  

 ¡

¡

¡  

¡

©

Tala dua. @bdu ahman. Sebagian ulama mema u an tala yang etiga ini e dalam ta la unah. atau 2) dalam eadaan hamil dan udah jela hamilnya. tala te bagi dua. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Keadaan I t i Ditinjau da i egi eadaan i t i eti a uami menjatuh an tala epadanya. Tala ba in ada dua macam. yaitu ebagai be i ut.Ag SMA Kela XII © © ¡ ¡ ¤ ¡ ¡   ¡ ¡   ©       ¡ ¡   ¡   ¡ © ¡ © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡   © ¡   ¡ ¡ © ¡     © ¡ ¡   ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © © ¡   ¡ © ©¡ ©   ©¡ ¡ ¡ ¡   ¥   ¡ ¡   ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡ ©¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡© © ¡   ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡ ©   ¡ ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ © ©   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡   ©   ¤ ¡ ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©     ©   ¡ ¡   ¡     ¡   © ¡   ¡     ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡     ©     ¤ ¡ ¤ © ¡ ¡ ¡      © © ¡ ¤ ¡   © ¡ ¤ ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     . c. Al. c. atuh tala atu. yaitu tala yang d ijatuh an untu yang etiga alinya atau untu pe tama ali. be fi man dalam AlQu ’an yang a tinya "Tala (yang dapat uju ) adala h dua ali. Ulama lain di anta anya ulama Zahi iyah. Tala bid ah. Tala bid ah adalah yang dila ang tetapi tala nya ah. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang udah pe nah dica mpu i eti a: 1) Ia dalam eadaan haid. atau 2) Ia dalam eadaan uci.S. dan A y-Syau ani. yaitu tala tiga. yaitu ebagai be i ut : a. Fi man dalam Al-Qu ’an. Tala unah.aqa ah: 229) b. tetapi me e a be bed a pendapat. yaitu tala yang menghalangi uami untu uju embali. a. 3. tetapi dengan dua tala e aligu . yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i eti a ia: 1) dalam eadaan uci dan pada a tu uci belum dicampu i. Sedang an tala unah adalah tala yang diboleh an. 2. yaitu tala yang dijatuh an untu yang edua alinya atau untu pe tama ali. Tala bu a n unah dan bu an bid ah. Me e a mengata an bah a elain tala bid ah adalah tala unah. Pa a ulama epa at bah a tala dua atau tala tiga yang dijatuh an dal am a tu yang be beda a an jatuh tala dua atau tala tiga." (QS. tetapi pa da a tunya uci itu udah dicampu i. Tala atu dan tala dua epada i t i yang udah pe na h dicampu i.63 b. Sebagian ulama di anta anya Ibnu Taimiyah. Pada tala ba in ub a ini uami tida boleh uju dan tida boleh meni ah lagi ebelum i t inya y ang te tala itu ni ah dengan uami lain dan udah dicampu i emudian dice ai an oleh uami edua. he pendapat bah a tala demi ian tida ah ehingga atu tala pun ti da jatuh. Tala bid ah hu umnya ha am. tetapi tiga tala e aligu . b. a ena me e a membagi tala hanya epada tala bid ah dan tala unah aja. apa ah tala dua atau tala tiga yang dijatuh an e aligu jatuh tal a dua atau tala tiga. Setelah itu boleh uju lagi dengan ca a bai -bai atau mence ai ann ya dengan ca a yang bai -bai pula. ya itu ebagai be i ut : 1) Tala ba in ub a. Ibnu Qayim. umhu ulama be pendapat bah a tala demi ian jatuh tala dua atau tala tiga. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Kebolehannya Ruju ata u Ka in Kembali Ditinjau da i apa ah uami boleh uju embali dan apa ah uami boleh a in embali dengan i t i yang telah ditala nya. tala te bagi menjad i tiga macam. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang: 1) belu m pe nah dicampu i. Tala tiga. atau tala nya tida ah. Tala aj i. atau 2) tida be da ah haid a ena ma ih ecil atau udah be henti ma a haidnya. Tala ba in. be pendapat bah a tal a demi ian menga ibat an hanya jatuh tala atu. yaitu tala yang boleh di uju embali ebelu m ma a iddahnya be a hi .

ata itu diucap an. atau genap cbulan lamanya uami itu tida membe i uang belanja.ata ua mi epada i t iya.ebab yang me u a a ad ni ah eca a e mi. Maca m-Macam Tala Ditinjau da i Segi Ca a Menjatuh annya Ditinjau da i ca a menjatuh annya apa ah lang ung dijatuh an atau dii ya at an dengan e uatu. Ta la atu dan dua yang jatuh a ena ia ( umpah). Sebelum jatuh tala . Selama ma ih ada jalan lain yang bi a ditempuh. tala itu jatuh pad a aat i t inya meninggal an halat. tala dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ebagai be i ut.Ag SMA Kela XII ©   ¡ ¡   © © ©       ¡ © © © ¡ ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ©       © ¤     ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © © ¡ © ¡ © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © © © ¤  ¡  ¡ © ©     © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡ © © © © ¡ ¡ ©   ¡ © © ¡ ¡       © ¡ ¡   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡   © ¡   © © ¡ © ¡ © ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¤ ¡ ©   ¡   © ¡     ¡   ¡ © © © ¡©  ¡   ¡   © ©   © © © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ © ©     ©   ¥   ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡       ©   ¡ ©    ¡  ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   © © ¡   © ©   ¡   ¡   ¡ ¡ ©     ©   © ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ©     ¡   ¡     ¤ ¡ ¡   ¡ ©   ¡ © ¡ ©    ¡ ©   ¡     ©   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ©   © © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © . tetapi bu an me upa an Plan yang ha u elalu ditempuh. b. yaitu tala y ang tida boleh di uju lagi. 2) Tala mu allaq. "Eng au telah aya tala ". dan ebagainya. Hadi ini mengi ya at an ji a timbul ma alah dalam hubungan uami i t i. Kemudian ji a uami yang lain itu mence ai annya. Pe ya atan yang di ait an dengan jatuhnya tala ini di eb ut ta liq tala . Setelah ata. uami be at a "Eng au te tala apabila eng au meninggal an halat" atau "Eng au te tala apa bila a u tida membe imu uang belanja ebulan". ebai nya pe ce aian tida dila ana an. Tala Mu al laq in] jatuh eti a ya at yang di ehut an itu te ujud. ada atu jeni pe ce aian yang menghalangi uami untu uju maupun a in embali dengan i t i yang telah dice ainya. ma a cca a hu um tala telah jatuh. tetapi dengan tebu an da i piha i t i ( hulu ) e pada yang etiga te ma u ba in ub a." (HR. Al. Te ma u tala ba in ug a adalah ebagai be i ut : a. tida ada do a bagi eduanya (be a uami pe tama dan i t i) untu a in embali ji a eduanya be pendapat a an dapat menj alan an hu um-hu um . Selanjutnya. epe ti a an dite ang an dalam pembica aan mengenai fa a h. pe ce aian adalah jalan te a hi apabila tida ada jalan lain untu damai. Mi alnva. Tala atu dan dua yang jatuh a ena t e jadi pe eng etaan yang tida dapat didamai an itu iddahnya udah habi . Abu Daud d an Ha im). Sudah dijela an bah a pe ce aian (tala ) itu hu umnya mubah (b oleh). ebelum ditempuh penyele aian dengan pe ce aian. yaitu pe ce aian a ena Wanita dan a ena timbul ebab. Sabda Ra ulul lah . tetapi mantan i t i itu boleh dini ahi embali den gan a ad dan ma a in ba u dan pe empuan itu tida a u a in dengan uami lain .. atau mi alnya ata.aqa ah: 230) 2) Tala Win ug a. 1) Tala ghai u mu allaq. yaitu tala yang di ait an dengan c uatu ya at te tentu. Tala atu dan dua dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i. (QS.S. "Pe buatan yang halal yang paling dibenci adalah tala ... ha u diu aha an pemecahan yang memung in an u un embali hubungan me e a. ha u dipi i an @bdu ahman. 4. "Eng au te tala ". Di amping macam-macam tala ep e ti yang telah dijela an di ata . d. Tala yang dijatuh an epada i t i yang belum pe nah dicampu i. ma a pe empuan it u tida halal lagi baginya hingga dia a in dengan uami yang lain. c. yaitu tala yang tida di ait an dengan e uatu yang lain.64 "Kemudian ji a i uami menola nya ( e udah tala yang edua).

i a te jadi eadaan demi ian. d. Dengan demi ian. agama I lam meng anut p in ip bah a anta mu min itu te jalin hubungan pe auda aan. Dalam ehidupan eha i-ha i. diu aha an ed ua belah piha mela u an i lah atau pe damaian. Sudah dijela an bah a di anta a macam-macam tala ada yang hu umnya ha am. epe ti t e (te anan ji a). tida lah laya ji a di anta a e ama auda a itu te jadi pe p ecahan. uami telah te hinda da i pe buatan do a yang dila ang oleh agama. Dengan demi ian. Sepe ti di etahui. Ruju a an Me ujud an I lah l lah adalah pe damaian etelah te jadi pe pecahan atau pe eli ihan. Dengan mela u an uju be a ti te i at embali hubungan e elua gaan yang empat eta a ibat pe ce aian itu ehingga te cipta embali untu mencipta an pe atuan dan pe auda aan di a langan umat I lam. dan be ta alah epada Allah upaya amu mendapat ahmat. lang ah untu embali mcnyambung i atan pe a inan ma ih te edia. te ma u uam i dan i t i. tala dijatuh an etelah mempe timbang an untung uginya e ta po itif dan negatifnya. bai bagi uami. Itulah p in ip yang ha u dipegang dalam penyele aian ma alah yang mengancam elang ungan atau eutuhan umah tangga. Ruju a an Menghinda i Pecahnya Hubungan Ke abat c. tala dijatuh an eti a i t inya dalam eadaan haid atau dalam eadaan uci tapi telah dicampu i. e ec e aan.ya: "Se ungguhnya o ang-o ang mu min adalah be auda a a ena itu damai anlah edua auda amu. timbul pe embangan ba u yang membuat alah atu piha menye ali pe buatannya. m aupun ana -ana yang ji anya tida te ata i dengan bai a an memba a penga uh te hadap di i yang be ang utan. anta a lain :   © © © ¤         ¡ ¡  ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ©     ¡   ¡ ¡   ¡ ©   ©   ¡   ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ©  © ©  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ©   © ©  ¤   ©       ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¤       ¡ ¡ © ©             ¡ ¡  © © ¡   ¡ ©         ¡         © ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡© ¡ ¡     © ©   ¡ ©   © ¡ ¡   ¡ ©     ¡   ¡ ¡ © ¡ ©   ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ © © © ©     ¡ ¡ ¡    ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ¡   © ¡ ¡       ¡ © ©  ¡ ¡     ©   © © ©   ©   ¡     ¡   ¡   ¡   ©   ©  © ¤ ¡  ¡     © © ¡   ©   ¡     ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¤   ©    ¡     © ©   ¡     ¤ ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡   ©   ¡ ¡       ¡ ©   ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ © © ¡    ¡ © © ¡ ¡     © ¡  © © ¡  ¡      ¡ ¤ ¡  ¡ ¤¡       ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ © ¡ © © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡   ¡  ¡   ¡ ¡ © ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡ © ¡   © © ¡           © © © ¡ . i t i. banya contoh pendidi an ana -ana yang o a ng tuanya be ce ai menjadi u ang te u u ebagaimana me tinya. emua a pe euntungan dan a pe e ugiannya. dan e edihan. diha ap an tida te jadi penye alan di emudian ha i. ma a uami yang te lanju mence ai an i t inya. Ruju a an Menghinda an Gangguan i a (St e ) A ibat bu u lain yang timbul a ena pe ce aian adalah te beng alainya pendidi a n ana . Dengan uju a an te hinda lah emung inan timbulnya a iba t bu u te ebut dan emua piha yang be ang utan a an mendapat an embali ete nte aman ji anya. e. Ruju dapat Menghinda an Pe buatan Do a © ©           ¡ te lebih dahulu eca a matang.adang te j adi pula. ebagaimana dipe intah an dalam fi man. emudian menala nya embali dengan tala unni atau bah an me ne u an pe a inan. i i manfaat e ta i i muda atnya. yaitu uju . Denga n uju pe pecahan dapat dipe bai i embali. tetapi etelah bebc apa a tu be la u. Andai ata a ena uatu ebab pe pecahan itu tc jadi juga. Penga uh itu. Dalam ya iat tentang uju itu te andung banya manfaat. Ruju a an Menghinda an Te beng alainya Pendidi an Ana Di anta a a ibat bu u yang ditimbul an pe ce aian adalah pecahnya i atan e elu a gaan anta elua ga da i piha i t i dan piha uami. Dengan uju em bali. edi it atau banya pa ti a an mengganggu etenangan ji a. be a ti a an te hinda da i a ibat bu u yang penga uhnya a an te u ampa i menjadi de a a. Dengan adanya ya iat uju .65 a. ji a tala nya tala aj i dan pe empuan ma ih dalam ma a iddah. yaitu tala bid i. adi. Kadang." (Al-Huja a at: 10) b. Pe ce aian alaupun dila u an dengan pe timbangan matang. jatuhnya t ala dalam uatu pe a inan be a ti te jadinya pe pecahan uami dan i t i. dengan tala hid i dapat me uju embali i t inya.

Ag SMA Kela XII ©    .S.@bdu ahman.

Pe a inan menu ut UU o. UU o. Dalam hal ini tida ada un u pa aan. 2) Salah atu piha mening gal an yang lain elama dua tahun bc tu ut-tu ut tanpa izin dan tanpa ala an yan g ah atau a ena hal lain di lua emauannya.Ag SMA Kela XII   © Suami yang be i t i lebih da i atu o ang mempunyai e ajiban untu membe i an g ili an pada i t i-i t inya dengan adil. 1. 01 Tahun 1974 menyebut an ebagai be i ut. 3. 09 Tahun 1975 jo. yaitu dengan adanya pe etujuan d a i edua belah piha calon mempelai. Pa al 37 UU o. Tata ca a pe ce aian di depan idang pengadilan diatu dal am Pe atu an Pe undangundangan (PP o. i a te jadi pe ce aian ebelum ha i t inya yang dice ai itu dipenuhi. tetapi ia tida boleh mengguna an ha nya itu emena-mena. Kal au ada pe a inan dengan pa aan. 1 Tahun 1974). 01 Tahun 1974 jo.. Pe ce aian hanya d apat dila u an di depan idang pengadilan etelah pengadilan yang be ang utan t elah be u aha dan tida be ha il mendamai an edua belah piha . uami atau i t i dapat mengaju an pembatalan p e a inan (Pa al 71 hu uf F KHI). PP (Pega ai Pencatat i ah) membe i an u at penola a n untu melang ung an pe a inan. c. (Pa al 6) Apabila ada alah atu yang belum be umu 21 tahun tida mendapat izin o ang tua. A la an-ala an pe ce aian (diatu dalam UU o. b.66 F. 3) Salah atu piha mendapat an h u uman penja a lima tahun atau lebih. be a ti uami telah melalai an e ajibannya. 0 9 Tahun 1975) ebagai be i ut. A a pa ti ipa i elua ga Untu melang ung an pe a inan eo ang yang belum be umu 21 tahun ha u mendapat izin edua o an g tuanya . 5) Salah atu piha mendapat cacat badan atau penya it yang menga ibat an tida dapat menjalan an e ajibann ya ebagai uami atau i t i. Ruju aian Memung in an Suami Menunai an Ke ajiban yang Ditinggal an Ka ena Pe ce ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ©   © ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡     ©   ©   ¡   ©   ¡      ¤ ¡ ¤ . 4) Salah atu piha mela u an e ejaman at au penganiayaan be at yang membahaya an piha lain. @bdu ahman. 2. dan ebagainya yang u a di embuh an. 1) Salah atu piha be buat zina atau menjadi pem abu . A a u a ela ( u a ama u a) Pe a inan dilang ung an ata da a u a ama u a. 6) Te jadi pe eli ihan yang te u -mene u anta a eduanya. penjudi.S. Penge tian Pe a inan Pe a inan. Untu mela u an pe ce aian ha u ada cu up ala an bah a uami i t i tida a an dapat u un e bagai uami i t i. yaitu ebagai be i ut : a. yaitu i atan lahi batin anta a eo ang p ia dengan eo ang anita ebag ai uami i t i dengan tujuan membentu umah tangga yang bahagia dan e al be da a an Ketuhanan Yang Maha E a. Pa al 19 PP o. 01 Tahun 1974 mempunya i bebe apa a a ..   ¡  ©   ©   © ©  © ©     © ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©¡   ¡ ¡ © ¡ ¡   ©       ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡ © ¡ ©   ¡ ¡   © © ©               © ©           © © © © © ¤   ©       ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ©¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ©¡ ¡ © ¤ ¡        © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ©   ¡ ¡   ¡ © © ©     ¡ ©   ¤         © ¡ ¡  © © ©   © © © ¤ ¡      ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¡    © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡   ©  © © © © © ¡ © ¤ ¡ ¡   ¡ © © © © © ©   ¡ © © ©   ¡  ¡ ¡ ¡   © © ¤ ¡    ¡  ©     ¡   © © ¤   ©     ¡ §       ©     ¡ ¡     ¡ ¡ ¤ ¤ ¡    ¡ ¤ ¡ ©     ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¤ ¡   ©   ¤ ¡ © © ¡ ¤ f. Suami yang be i t i lebih da i atu emudian menala alah atunva ebelum ha gili annya dipenuhi ajib me uju nya embali emudian memenuhi e ajibannya membe i an gili an.. A a pe ce aian dipe ulit Se alipun tala adalah ha la i-la i. dan e ajiban ini tida dapat ditunai an lagi eandainya uju . KETE TUA PERKAWI A U DA G-U DA G DI I D ESIA 1.

67 d. b. 01 Tahun 1974) 1) Dalam hal eo ang uami a an be i t i lebih da i atu. 1) pe a inan hanya diizin an ji a p ia mencapai um u 19 tahun dan anita mencapai umu 16 tahun." 4.u at untu ni ah yang udah dipe iap an. Kemudian dengan adanya umah t angga yang be bahagia dan ji a yang tente am. f. Tujuan Pe a inan Menu ut Kompila i Hu um I lam Pa a13: "Pe a inan be tujuan untu me ujud an ehidupan umah tangga yang a inah. d. Untu mcncapai ebahagiaan hidu p adalah dengan menjalan an pe intahpe intah agama. Ka tini. dan m enetap an etentuan. edua mempelai yang dapat membuat hati menjadi tente am. ma adah. a pabila: a) i t i tida dapat menjalan an e ajibannya ebagai i t i.S. Sebagai contoh. 2) apabila calon mempelai belum m encapai umu te ebut di ata . 2) Pengadilan yang dima ud (1) pa al ini han ya membe i an izin epada eo ang uami yang a an be i t i lebih da i eo ang. banya jabatan peme intah dipegang oleh eo ang anita. ma a ehidupan dan penghidupan menjadi mantap. c. ia ajib mengaju an pe mohonan epada penga dilan di dae ah tempat tinggalnya. b) i t i me ndapat cacat badan atau penya it yang tida dapat di embuh an. Ke ajiban Pencatatan Pe a inan Se eo ang yang a an mela ana an pe ni ahan te hadap eo ang anita. ai uami mengan ggap i t inya yang paling canti di anta a anita. ba ulah pe a inan dapat dilang ung an dan edua mempelai dapat dibuat an utipan a ta ni ah. hati dan tubuh menjadi be atu. 01 Tahun 1974) ebagai be i ut. PP mengumum an minimal 10 ha i ebelum pe a inan dilan g ung an guna membe i e empatan bagi yang a an mela u an pencegahan. e. (Diatu dalam Pa al 7 UU o. 2.etentuan hidup uami i t i. yang mempunyai eteladanan untu elalu menjunjung de ajat anita. t e bu tilah e a ang bah a de ajat anita ama dengan p ia. A a poligami dipe etat (Pa al 4 UU o. R. A.Ag SMA Kela XII ¡ ¡ ©    © ©   © ©   ¡ ¥ ¤ ¡  ¤ ¤   ¡ ¡ ©   ©¡ ¤ ¡  © ©   ¡ ¤ ¤ ¡  ¡  © ¡ ¡   ¡ © ¡   © ©   © ¡ ¡ ©   ©   ©   ©     ©   ©   ¤ ¡  ¤ ¡  ¡ ©¡   ¤ © © ¡¡       ¤   ©   © ¤ ¡   © ¡ © ¡       ¡ ©   © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¤     ©       ©   © ¡   ¡ ¡ ¤ ¤     © ¡ ¡ © ¤     ¡ © ¡ © © ¤   ¤   ¡ © ¡     ¡ ¡ ¡© ©   §© ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡    ¡ © © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©    ¡ ¡ ©   ©       ¡ ¤ ¤   ©   ¡   ¡    ¡ ¡ ¡ ¡  © ©     © ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤       ¡ ¡ ¤   ©   ¡ © ¤ ¤       ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¤ ¤   ©     ¡  ¥ ¡   ¡   ¡ ¡ © © © © ©     ¤     © ¤ ¡  ¡   © ©     ¡ ¡  ©   ¡ ¡ ¡    © ¡   ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡   © © ¡    ¡ ¡ ¤ © ©   ¡  ¡     ©   ¡© © © . dan ahmah. melapo epada PP dan yang be tuga mencatat lapo an te ebut da i calon mempelai. Ma ing-ma ing me a a tente am hatinya dalam membina umah tangga. meleng api u at. A a ematangan be elua ga/be umah tangga." Dalam ujud pe a inan. e uai dengan Pa al 2 ayat (1) UU o. l Tahun 1974 be bunyi: "Pe a inan adalah ah apabila dila u an menu ut agama ( epe cayaan) ma ing-ma ing. 3. dapat diminta di pen a i epada pengadilan atau p ejabat yang ditunju edua o ang tua piha p ia ataupun anita. yaitu a. Hal itu menunju an adanya pe amaan de ajat anta a la i-la i dan anita.anita lain. egai ahan hidup a an timbul. apabila tida ada yang mcla u an pencegahan. (Untu lebih jela nya baca Pa al 41 PP 9 Tahun 1975) . c) i t i tida da pat melahi an etu unan. te lebih da hulu melapo an epada peme intahan yang ditunju untu menanganinya dengan memb a a p o edu pe a inan. A a mengang at de ajat aum anita e at pe juangan eo ang pahla an put i da i Rembang. @bdu ahman. begitu juga eo a ng i t i menganggap uaminyalah la i-la i yang mena i hatinya. Sahnya Pe a inan Pe a i nan eo ang mu lim dapat di ata an ah apabila dila u an menu ut hu um I lam.

Cc ai dengan ala an zina adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan uami atau i t i epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an huhungan pe ni ahan. Sebali nya ctiap pe a a yang tida te ma u e dalam bidang e enangan nya. Sdanjutnya dalam Undang-Undang Republi Indone ia o. dalam idang Pe ngadilan Agama yang dihadi i oleh i t i atau ua anya. dan menyele ai annya. yang menjadi e enang an mutla bagi ling ungan pe adilan. dan menycle ai an pe a a-pe a a di ting at pe tama anta a o ang-o ang yang be agama I lam di bidang: a. Dalam Pa al 3 di ebut an ebaga i be i ut.S.Ag SMA Kela XII   ¤ ¡ © © ¡ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ¡ © ¤ ©   ¤       © ¤  ¡   ©   © © ¡ ¡ ©¡ ¡ ¡ © © © ¡     ¡  © © ¡ ¡ ¡ © © © ¡© ¡   ©   ©    ¡   ¡   ¡ ¡ © ©     © © © ©  ¡ ¡  ©   ¡ ©   ¡ © ©¡           © © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©       ¡© © © © © ¡   ¡ ¡  ©     ©   ¡   © © ¡ ¡ § ¡   © © © ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡       © © ©       ¡© ¡ ¡  ©   ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡    ¡  © © ¤ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡   ¤ ¡     © ¡ ¤    ¡  © ¡ ¡ ¡     © ¡   ¡    ©   ¡ ¤   ¤ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡     ¤ ¡   © ¡ ¡  © ¡ ¡ ¡ ¡ ©   © ¡© ¡   © © ¡ © © © ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡   ¤ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡   © ¡ ©¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡   ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©  ¡     ¡ ¡         ©          © ¡   ¡ © © ¡   ¡©   © ¡ ¡ . Pa al 2 UU o. c. Ke a i an a iat dan hibah yang dila u an be da a an hu um I lam. • Adan ya pe eng etaan anta a uami i t i. diucap an oleh uami atau a ilnya yang dibe i ua a hu u . b. Sifat e cnangan ma ing-ma ing ling ungan pe adilan adalah ab olut atau mema a. i penggugat adalah u ami yang mcnggugat ce ai epada pengadilan agama dengan ala an i te gugat telah mela u an zina. Ke ua aan pengadilan agama lebih lanjut dipe inci dalam Pa al 4 9 ayat (1) yang menega an bah a pengadilan agama be tuga dan be enang meme i a. Ketiga pe ce aian itu adalah ebagai be i ut: Ce ai tala adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya pe mohonan uami epada pengadilan agama untu mengada an idang guna menya i an i a tal a . Pe a inan. ant a a lain di emu a an bah a pe ce aian yang dila u an melalui idang pengadilan a da tiga macam. he da a an ala an Ana. I Tahun 1974 da n UU o.68 a. Gugatan pe ec aian dida a an epada alah atu ala an be i ut : • Salah atu piha ( uami atau i t i) te ena pidana penja a. memutu . (1) Ke ua aan eha iman di ling ungan pe adilan agama dila ana an ol eh: (a) Pengadilan Agama. 7 Tahun 1989 1) Ce ai tala Se uai dengan edudu annya ebagai pengadilan nege i. Hal-hal yang tel ah ditentu an menjadi e ua aan atau e enangan pe adilan. 7 Tahun 198 9 menyata an bah a: "Pe adilan agama me upa an alah atu pela ana e ua aan e ha iman bagi a yat penca i eadilan yang be agama I lam mengenai pe a a pe dat a te tentu yang diatu dalam undang-undang ini". memutu an. ebagai pengadilan n ega a te tinggi. a ena penggugat tida dapat 2) Ce ai gugat 3) Ce ai dengan ala an zina @bdu ahman. • Te gugat ( uami) mendapat cacat ata u penya it ehingga ia tida dapat mcla ana an e ajibannya ebagai uami. 7 Tahun 1989 Pa a166 ampai dengan 88. (b) Pengadilan Tinggi Agama. Pe an Pengadilan Agama dalam Hu um Pe a inan Menu ut UU o. eca a ab olut pula ia tida be enang untu mengadilinya. (2) Ke ua aan eha iman d i ling ungan pe adilan agama be punca pada Mah amah Agung. Wa af dan eda ah. amun. Ce ai gugat adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan i t i ata u ua anya epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an hubungan pe ni ahan anta a penggugat (i t i) dengan te gugat ( uami). yaitu meme i a. Mi alnya.

.osa yan ila an kamu men e jakannya. Wξz‰•Β Ν6=z‰Ρρ Ν3?$↔‹™ Ν3Ψtã 3Ρ μΨã tβθκ]? $Β ←$62 #θ6⊥FgB β) V Ìx y ô à ù Å ô ç u " ika kamu menjauhi osa.A MA Kelas XII ¢ ¡  © ¡   ©   ¡ (   ¡ ¡¡ ¡ ©  © © ©   ¡  © ¡   ¡ ©   © ¡       © ¡ © ¡     © ¡ ¡     ¡ ©   ¥ ¡ © ¡ ¡  ©     © ¡   ©     ©          ¡ ¡ ( ( (   ( ( ( 5 ( ( (           (       ¢ ( ©  © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ ¤ ¡  ¡ ¡ © ©   ¡ ©   ©¡   © ¡ ©   ¢   ¥   ( ¤ ( ¡ (   ¡   ¡© (  © © ¡ ¥ ¡ ¡   © ¡ ( © ¡ © ©   ¡    (¢ ©     ¥   ¡       ¡ .ata an dalam e poligami Undang-Undang o.osa)mu yan kecil) an kami masukkan kamu ke tempat yan mulia (su a). atau eempat eo ang uami yang bc ma ud be poligami ba u dapat dila ana an apabila penetapan pengadilan agama membe i i zin chingga mempunyai e uatan hu um. ma a pengadilan agama menyu uh penggugat untu be umpah. Da lam hal itu pe a inan edua. ata an. upaya hu um banding dan a a i te halang bagi i t i yang be ebe atan untu dimadu.isaa: 31) alan men a tasi hal yan ne atif ti aklah en an mela an apa yan telah ihalalkan . an pemahaman yan ena kepa a masya akat tentan aja an Islam. An. Tetap i seha usnya en an Plan mem e ikan pen aja an.osa esa i anta a osa. ma a m enu ut hu um I lam mengenai bata anbata an dalam be poligami dida a an dengan f i man dalam Al-Qu ’an Su ah An i aa ayat 31: $ϑƒ . 01 Tahun 1974 mengatu tentang pembe ian izin oleh pengadilan epada eo ang uami yang be ma ud be i t i Icbih da i eo ang ji a di ehenda i oleh piha -piha yang be ang utan. i a i t i tida dijadi an ebagai te mohon. 5 5 @ u ahman. pen i ikan. Dengan me uju penjela an di ata . Untu itu eo ang uami ha u mengaju an pe mohonan epada pengadilan agama." (Q . b. piha i t i yang uaminya henda be poligami aga didudu an atau dijadi an ebagai te mohon. niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan ( osa. e da a an petunju Mah amah Agung tanggal 20 Agu tu 1975.69 meleng api bu ti-bu ti bah a te gugat betul-betul telah be zina dan yang te guga t pun menyanggah. etiga.

a. Dapat menum uhkan kesa a an e tan un jawa . e. Mem e i im in an ke a ah te laksananya asa tan un jawa e sama. Men hin a kan te cn kalainya kehi upan an pen i ikan anak. f. h. Pe nikahan a alah suatu lem a a kehi upan yan isya iatkan oleh a ama Islam an untuk men halalkan pe setu uhan anta a laki-laki an wanita yan tujuannya u ntuk mem entuk suatu kelua a yan aha ia se ta men apatkan ketu unan. ua o an saks i. yaitu kem alinya suami kepa a ist inya yan telah ice ai untuk menja i suaminya la i se a aimana se elum te ja in ya pe ce aian. Mela an ist i a i e uat maksiat. Men ikuti an menaat i sunah Rasulullah saw. Rukun nikah meliputi a anya: a. j. Rujuk. Hikmah a n manfaat ujuk a alah se a ai e ikut: a. 4. calon ist i. c. Mem e i ke e asan ist i e aul i masya akat asal sesuai en an hukum. . 5. . . . Dapat mempe oleh ketu unan yan sah an aik. . ija ka ul. c. Dapat menciptakan kelua a sakinah. Men hin a k an pecahnya kelua a.se ta e usaha mempe anyak ilmu & keimanan ist i. k. yaitu se a ai e ikut : a. Memun kinkan suami menunaikan kewaji annya yan pe nah ilalaikan selam a e ce ai.A MA Kelas XII   ( ¢     ( ( ( ( ¢  (     ( ¢ (  ( ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (   (   ( ( ¢ ¢   (   ¢ ( (   ( ( ¢     ( ( (   ¢       ( ¢ ¢   (   (   ¢ ¢       (   ¢   (   ( (   ¢ ¢     (   ¢ ¢     ¢ ¢    ¢ ¢   ¢       (   (       ¥     ¢     ¢    ( ¢  ¢   (       ¢     ¢ ( ( ¢ ¢   ¢     (   ¢      ¢ ( ¢   ¢ ¢ (     ¥     ¢   ¢ ( ¢  ( (     ( ( ( ¢     (   ¢   ¢ ¢ 5 5 ( ¢ ¢ ¢ (   ¢   (  ¢   (     ¢ ¢          ¢         ¢   (      (¢   ¢     ¢ (  ( . yaitu se a ai e ikut. @ u ahman. calon suami. Dapat menum uhkan hu un an pe sau a aan yan luas anta a ke lua a a i pihak ist i an a i pihak suami. f. e laku sopa n santun te ha ap ist i. i.70 1. wali . Hikmah pe nikahan. aik seca a lahi iah maupun atiniah. 2. . Talak seca a ahasa a tinya melepaskan ikatan atau me nin alkan. Mewuju kan pe amaian. Dapat menja a keho matan i i sen i i. . A il. Ti ak mem e i pe intah y an mem e atkan. Meme liha a kewi awaan e. c. 7. . c. an e. Mem e i penuh pe hatian an e muka manis. 3. Kem alinya suami kepa a ist inya itu ti ak pe lu en an nikah yan ha u ka ena aka nikahnya elum te putus an alam masa menun u. . Kewaji an suami. . Talak menu ut istilah sya ak a alah melepaskan aka nikah en an laf az talak atau semakna en an lafaz. Ho mat an sopan te ha ap kelua a ist i. e usaha a a kepe luan selalu cukup. Mem e i nafkah menu ut kemampuan.mem im in ist i.s a a . 6. Dapat memel iha a kaum wanita.

oleh ike jakan an sunnah itin alkan 8. menikahi wa ia . Kawin . a. yan apat men asihi an ik asihi e. men apatka n kasih sayan 7. me tua e. Pe satu an e.. menikahi pe empuan. e puasa. a. suami maupun ist i. sosiolo is. te i i atas laki-laki an pe empuan.. suami . yan apat men asihi an ikasihi 3. ikah . uami ist i c. an .... Teman hi up yan apat memenuhi ke utuhan . . hukum asal nikah a alah mu ah a tinya . c. te i i atas lan it a n umi 5.ya. Ini a alah pen e tian ... .71 e ilah tan a silan (x) pa a hu uf a.A MA Kelas XII   ¢ (   ( (   ( ( ¢ (   ( ¢ ¢   ¢ ( ( ¢ (   ( ¢ (   ¢   (     ¢ (   (    ¢ (     ¢ (    ¢ ¢   ( (¢   ¢  ( (¢   ¢ ( ( (  ¢ ( (  ( (   ¢ ¢     (     ¢ ( ( (   ( ( (     ¢   ¢ ( 5 (    ¢ ( ¢ ( ¢   ( ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ (   ¢   ¢ ( ¢  (   ( (   ¢       (  ¢ ¢ (   (  ( ( ( ( ( (   ¢   ¢   ( ¢ ¢ ( ( ( ( ( (     ¢ ( ( (  ¢ 5 ¢         ( ( ¢ (     (    ¢ (          ( 5   ¢   ¢   ( ( ( (   5 (   ( ( ( ( ¢ ¢   (  ¢   ( (   ( (    (¢ ( (   ¥ ¢   ( ( ( ( . ahwasanya a i memuji an menyanjun .. a. ha u s ike jakan an oleh itin alkan e. oleh ike jakan an oleh itin alkan. salah satu tujuannya a alah . ant opoli is. menikahi p ia .. . yan apat men asihi an ikasihi. men apatkan ja atan c. menciptakan manusia i unia ini alam kea aan e pasan -pasan an.... Melakukan suatu aka atau pe janjian untuk men ikatkan i i anta a seo an la ki-laki an seo an pe empuan se ta men halalkan hu un an kelamin anta a ke uany a en an asa suka ela an pe setujuan e sama emi te wuju nya kelua a aha ia yan i i hai oleh .. yaitu . Anak 6.. a keolo is.. e sa any a: "Akan tetapi aku shalat. psikolo is. menikahi anak-anak c. ti u . A apun nikah hukumnya sunah a i o an yan su ah mampu . men apatkan ketu unan.. a. Rasulullah e sa a: Da i Anas in Malik D . an menye utka n kewaji ankewaji an yan pe lu itaati oleh calon . yan apat men a sihi an ikasihi . menetapkan sya at-sya atnya. Rumah tan a 2.. . ikah imaksu kan untuk mem entuk suatu ke lua a yan aha ia. te i i atas aik u uk c. a. Islam men atu pe nikahan. yan apat men asihi an ikasihi c. makan. e.. atau e sesuai en an jawa an yan tepat ! 1. te i i atas sian an malam . etiap manusia yan su ah ewasa an sehat jasmani ohaninya pasti mem utuhkan teman hi up yan e lawanan jenis kelaminnya .. a.. Menu ut se a ian esa ulama. . a. c. .. Ti ak oleh ike jakan an oleh itin alkan . oleh ike jakan an ti ak oleh itin alkan c. a.. men apatkan uan . . men apatkan kepuasan e.. iolo is . menikahi anci 4. mem e i makan saja an e kehen ak untuk nikah @ u ahman. te i i atas jantan an etina e. ist i ...

a. ... mem e i nafkah semua an e kehen ak untuk nikah.”(Q .. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan menin kat e.... maka . en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e tam ah . HR... mem e i umah saja an e kehen ak untuk nikah c. HR I nu ina Hukum nikah menja i mak uh apa ila o an y an akan melakukan pe kawinan telah mempunyai . ukha i ....isaa': 5) Rukun nikah a alah unsu -unsu yan hams ipenuhi untuk melan sun kan suatu pe nikahan... Ti ak punya kein inan. a. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e ku an . ..”(Q .. se a sesu n uhnya me eka akan men atan kan . me nyakiti wanita yan inikahinya. ja atan a imu .... elum e kein inan.. . tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan u n annya. (kawinilah) seo an saja. ........ ... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya c.isa a': 4) e... menyakiti wa li yan inikahinya Dalam se uah ha is Rasulullah pe nah e sa a: " a an sia pa yan ti ak mampu kawi he aklah ia puasa ka ena .. me m e i nafkah an e kehen ak untuk ti ak nikah 9... ...... An.. tetapi ia su ah mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un an nya e..... .. HR... an ak a imu e.”(Q .. t i a atau empat.. HR.. menyakiti anak yan inikahinya c.. . 13.. 5 5 @ u ahman. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan te a i c. Ruku n nikah a alah . " ikah itu te masuk sunahku maka a an siapa ti ak melaksanakan sunahku. An. Ha its i awah ini i iwaya tkan oleh .72 . (kawinilah) seo an saja... 14. a.. (kawinilah) se o an saja. a..”(Q .. a... ikah menja i ha am a i seseo an yan mempunyai niat untuk . (kawinilah) seo an saja. (kawinilah) seo an saja. ti aklah te masuk olon anku. 11..isaa': 2) c. menyakiti laki-laki yan inikahinya ..A MA Kelas XII    5 5      5 ¢   ¢ ( (  (   ¢     ( (   (   ( (   (     ¥   (¢   ¢ ( ¢ (    ¢ ¢    ¢    ¢ 5    ¢ (   ¢  ¥ ¢ (     ¢ ( ¥ ¢   ( ¢   ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢ ( ¢ ¢  ¢ (¢   ¢ ¢ ( (   ¢   ¢ ( (     ( (   5 5(      ( (   ¢ (   ( ( (   (     ( (     ¢ ( ¢      ¢ ¢   ¢ (      ( ( (   ( ¢ (   ( ( (    ¢    (   ¥ ¢ ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢   5   ¢    (    ¢ ¢       (       ¢ (    (¢ ( (   ¢   ¢ ( ( ( (     ¢ ¢   ¢   ¢   ¢ ... " ikahilah olehmu wanitawanita itu.. mem e i pakaian saja an e kehen ak untuk nikah .....isaa': 3). An. meny akiti me tua yan inikahinya e. An. maka kawinilah wanita-wanita (lain) yan kamu senan i: ua. . Rasulullah e sa a se a ai e ikut yan a tinya Da i Aisyah. e kein inan... Muslim e.. ..”(Q ...isaa': 1) . . .. e ikit kein inan. Kemu ian jika kamu takut ti ak akan apat e laku a il." a... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un ann ya ..... Kein inan. e n an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan tak te tahankan ”Dan jika kamu ta kut ti ak akan apat e laku a il te ha ap (hak-hak) pe empuan yatim ( ilamana k amu men awininya). kelua a a imu c. An. 12. e. I nu Majah. HR Ta mizi c. kepuasan a imu 10.. ha ta a imu . . 15.... tet api ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya .

ah . pakaian. i ha. waji Kewaji an uami te ha ap ist inya a alah . ti ak sah. Meme liha a an men i ik anak jika isa . se an ih am haji an kecuali um ah c. at al (sah tapi ce ai) c... a.. Mem e ikan nafkah yan halal la i aik kepa a ist i an ankanya. peliha alah i imu an kelua amu a i api ne aka yan ahan aka nya a alah . atal (ti ak sah).. Patuh an taat kepa a suami alam atas.. e akal sehat. a. a. an ti ak se an ih am haji atau um ah. se an ih am melainkan haji an um ah Wali pe empu an inilah yan menikahkan mempelai pe empuan atau men izinkan pe nikahannya. "Hai o an -o an yan e iman. sya atnya laki-laki. se a n ih am haji . se an ih am um ah . a il. Calon me tua . Pe nikahan yan ilakukan tanpa saksi a alah. a. i hat aka . Fi man ala m u ah Al-Is aa' ayat 32 yan a tinya ” "Dan jan anlah kamu men ekati zina... manusia an inatan Kewaji a n Ist i kepa a suami a alah . a. Kakek tetan a Dua o an saksi. halal ( sah) . 17. 19. ce mat. ijaksana . se an ih am haji an um ah.. ti ak mempe sulit atau mem e atkan suami. e. 22.. e akal sehat. Calon ipa .. a. Wali a i pihak laki-laki c. e. manusia an atu.. Anak laki-laki a i sau a a laki-laki sekan un . e sikap ti ak hemat. 21. atal (tapi sah) e. oleh c. ali . a il. a.... atal (sah) . e a ama Islam. an t empat tin al kepa a ist i an anak-anaknya yan ti ak sesuai en an kemampuanny a.ata s yan menyimpan a i aja an Islam ... a.. ke e. manusia an kayu .. an s yuku se ta e. suatu pe uatan yan hal al suatu jalan yan u uk MA Kelas XII 5 5 @ u ahman.. Memimpin kelua a tetan anya . manusia an jin c. .. Me lin un i kelua a me tuanya e.73 16. Men atu umah tan a tetan anya c. c. 20. Mem e i nafkah. .. a. me eka (ti ak se an itahan). suatu pe uatan yan aik suatu jalan yan u uk .. 18. . . manusia an aun e. me eka (ti ak se an itahan). . an ti ak .. apak an kat . Men enai susunan an u utan yan menja i wali a alah se a ai e ikut . 23. ma ka pe nikahan itu . Paman ti i e. e aul en an ist i seca a munka . Ke lua a Wali mempelai pe empuan. suatu pe uatan yan suci suatu jalan yan u uk c.A ¢ ( ¢ ( ¢ ( ¢ 5   ¢ (   ( ¢     ( ( ( (   ¢   ¢  ¢  ¢  ¢ ¢ ¢  (       5 (     ¢       ¥ (     ¥ ( (   ( ¢ ( ( (            (  ¢   ¢ ( ( ( ( ( ¢ ( ( ( ( ¢ (       ( ( ¢ ( ( ¢ ¢   (     ¢      ( (       ( ¢ ¢         (   ¥ ¢  ( ( (   ( 5   ¢   ( (   ¢ 5 ¥ § ¢ ( ( ( (       ( ( ( ( (   ¢     ( (  ¢       ( ( ( (   ( 5 ¢   ¢ ¢ ¥ ( (     ( ( ¢   ¢ ¢ ( ¢        ¢ (       ( (   (   ¢   (   ¢ ( ( (         (    (¢ ¢ ( ( ( (   ¢   ( (   5 ¢       ( (    (   . ali ( ewa sa). a a a i yan a tinya "Pe empua a mana saja yan menikah tanpa izin walinya. sesun uhnya zina itu a alah . lakilaki. sya atnya Islam. au a a laki-laki ti i c..

a. menuduh suaminya berbuat zina d. Ila’.. Bisa rusak atau putus e. suami tersebut harus dapat mengajukan .74 24. Kadang-kadang rusak atau putus b. Pembayar yang dilakukan anak kepada suami berupa u ang agar suami mau menceraikannya d.. Talak menu ut ahasa a alah . Tala e.S.. seorang istri menyerupakan istrinya dengan ibunya b.. seorang nenek menyerupakan istrinya dengan ibunya Khulu dalam pernikahan adalah . menuduh anaknya berbuat zina. Ini me upakan pen e tian . Li’an b. menuduh istrinya berbuat zina c. e. .. dua orang saksi e. melepaskan kelua a . perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada mertua c. Kawin Li’an adalah perkataan suami dengan maksud . d. Apabila seseoran g menuduh istrinya telah berbuat zina. 30. satu orang saksi d. tidak adanya cacat bdurrahman. a.Ag SMA Kelas XII ( "   ¢      ( ( ¢     ¢       ( ¢   ¢  ( ¢ ¢  5 (   ( £ ( . b. menuduh ibunya berbuat zina e. N ikah c. d. 28. 25. perceraian yang timbul a tas kemauan suami dengan membayar iwad kepada istri e. umpah suami kepa a ist inya ahwa la ti ak akan mencampu i ist inya alam masa empat ulan. Pembayar yang dilakukan suami kepada istri berupa uang agar suami m au menceraikannya b. seorang s uami menyerupakan istrinya dengan ibunya. tiga orang sak si c. a. menuduh mertuanya berbuat zina b. melepaskan ist i c. empat orang saksi. 31.. Dapa t rusak atau putus c.. Pembayar yang dilakukan mertua kepada suami berupa uang aga r suami mau menceraikannya c. . melepaskan suami e... a... Pembayar yang dilakukan istri kepa da suami berupa uang agar suami mau menikahinya Fasakh artinya . Sebab-sebab fasakh adalah . melepaska n ikatan. perceraian yang timbul a tas kemauan mertua dengan membayar iwad kepada suami Iwadh dalam pernikahan art inya .. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada istri b.. mendap atkan nafkah d. a... melepaskan tali . lima orang saksi Adapun yang dimaksud dengan zihar adalah .... Pembayar yang dilakukan istri kepada suami berupa uang agar suami mau menceraikannya... suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan u uk. a.. Rusak atau putus.. e. seorang mertua menyerupakan istriny a dengan ibunya c.. a.. 32. 27. 29. seorang anak menyerupakan istrinya dengan ibunya d. perceraian yang timbul at as kemauan istri dengan membayar iwad kepada suami. a.. suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan halal e.. a. Tidak rus ak atau putus d. 26.

.. 39. c... Mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dil akukan oleh keluarga atau kerabat anak.75 33. perkawinan yang diharamkan oleh agama Nasrani c. Wajib d. a. mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang di lakukan oleh keluarga tetangganya Adapun urutan orang yang berhak memelihara dan mendidik anak adalah sebagai berikut. b.. b..... Maka hukum rujuk baginya adalah . 35.. 40. S unnah Jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya. Haram e. d... Wajib c. a. .. a... masa bebas c. a. Nenek angkat b. sebelum ia sempurnakan pem bagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Haram. Me ndidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia tidak sanggup berdiri yang dila kukan oleh keluarga atau kerabat anak. Mubah b.. Saudara perempuan seibu. Tidak mendidik dan memelihara anak se jak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat an ak e. a. masa di rumah b. perkawinan yang diharamkan o leh adat istiadat bdurrahman. dapat memenuhi janji e.Ag SMA Kelas XII " £ . masa iddah. perkawinan yang dihalakan oleh agama Islam e. 34. masa santai e.. Haram Masa menunggu ini disebut . 38. Saudara perempuan seperempu an Apabila suami yang menalak salah seorang istrinya. Ibu tiri d. Makruh. masa tala Perkawinan yang terl arang adalah . perkawinan yang diharamkan oleh agama Isla m. Kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk hagi (suami istri). tidak gila c. 36... Saudara perempuan setetangga e.. a. Ma kruh e. perkawinan yang diharamkan oleh agama ahudi b.S.. Makruh c. maka hukum rujuk . Haram e. d. b.Maka hukum rujuk .. Mubah c. Mubah Apabila terjadi dari sebab ruj uknya itu menyakiti istri.. Makruh e. Sunnah. d.. maka hukum rujuk bagi suami . Wajib. c. a. atau kar ena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. Sunnah b. a. Wajib d. d. Sunnah b. Mendidik dan memelihara anak tidak sej ak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat ana k c. 37. adanya cacat. Hadanah adalah . Mubah d.

S.1 Menjelaskan perkembangan Isl am di Indonesia : 6.Ag SMA Kelas XII § § § § £ .2 Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 6. Beli au bcrpendapat bahwa agama Islam masuk ke Jawa pada abad ke-7 (tahun 674 Masehi) . Menurut Dr. dan kemakmuran negeri itu. Raja Ta-Cheh mengirimkan utusan menghadap Ratu Sima dan menaruh pundipundi ber isi emas di tengahtengah jalan dengan maksud untuk menguji kejujuran. Adapun daerah di In donesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah Sumatera Utara. tidak dengan kekerasan atau peperangan.76 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 6. Beliau berkesimpulan bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara (Tapanuli) pada abad ke-7 (tahun 670 Masehi). Berdasarkan pe nyelidikannya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli. Memahami perkembangan Islam di Indonesia : 6. Mereka merasa berkewaj iban menyiarkan agama Islam kepada orang lain. Juned Pariduri b. Dr. Mengenai tempat-tempat seperti Cambay. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai.1 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia Men ampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia Mengambil hikmah dari perkembang an Islam di Indonesia A. Pada umum nya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah pedagang. Kemudian lamakelamaan agama Islam berkembang ke seluruh pelosok ta nah air dengan pesatnya. Hamka. meskipun misi khusus mereka bukan menyiarkan agama Islam. Raja Ta-Cheh adalah Raja Arab Isla m. melainkan langsung datang dari Arab dan penyiarnya orang Arab Islam. Drs. PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari ped agang India atau Persi. Sumatera Barat. Pendapat beberapa ahli tentang waktu dan daerah yang mu la-mula dimasuki Islam di Indonesia. Gujarat. dan Malabar itu han ya merupakan tempat persinggahan bagi para penyiar Islam ke Indonesia. Hamka bdurrahman. makam tersebut berangka tahun 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). dan tidak dengan paksaan. a. keamanan. dan Jawa Tengah. antara lain sebagai berikut.

Setelah itu di Indone sia berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan menjadi pusat penyebaran agam a Islam. seperti Samudera P asai sehingga berdirilah kerajaan Islam yang pertama kali di Pasai. Akhirnya.Ag SMA Kelas XII £ . dan Ulaka yang dibawa oleh mu slimin dari Aceh. tetapi mereka cnggan mengubahnya lalu terjadi perang Padri (1821-1873 M).77 Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara pada abad ke-7 (tah un 648 Masehi). Seor ang Italia bernama Marco Polo mengadakan perjalanan dari Tiongkok ke Persia pada tahun 1292 dan singgah di Aceh. Sedangkan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui Pariaman. Minangkabau menjadi ben teng Islam di Indonesia. dan sebagainya. Kemudian agama Islam c. mem erintah sampai tahun 1326 Masehi. Sedangkan pada aba d ke-I3 agama Islam sudah berkembang dengan pesatnya dan telah merata di seluruh Indonesia. maka merupakan kesempatan yang ba ik bagi daerahdaerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. Dari kerajaan Samudera Pasai agama Islam menye bar ke seluruh Pulau Sumatera lalu menyebar ke Pulau Jawa. dan berkembang pula ag ama Islam dari Pasai ke Malaka. Contohnya antara lain sebagai berikut : a. c. Setelah k erajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. 1.S. Di L eran (dekat Gresik) terdapat sebuah batu bersurat keterangan tentang meninggalny a seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. Malik at-Tahir. tiba-tiba berubah menjadi b ersatu kembali untuk melawan kolonial Belanda. Para ahli tersebut ber pendapat bahwa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. Tapanuli. Makassar. aina! Arifin Abbas bdurrahman. Perkembangan Islam di Sumatera Sudah kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Ma taram. di antaranya makam Sultan Malik as-Saleh yang meninggal tahun 676 Hijriah atau 1292 Masehi. Cirebon. Putranya. Di tengahtengah perang saudara. Di Samudera Pasai terdapat makam-makam raja Islam. Pada wa ktu itu di Sumatera sudah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683-10 30 Masehi sehingga Islam masuk ke daerah itu agak mengalami kesulitan. Pada waktu itu telah datang di Tiongkok seorang pemimpin Arab Is lam dan telah mempunyai pengikut Islam di Sumatera Utara. kota Tiku. Banten. Setelah agama Islam berkem bang di Minangkabau. Hal itu ditandai dengan adanya penemuan-penemuan batu nisan atau mak ammakam yang berciri khas Islam. Pajang. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Demak. Aceh. Sri Ratu Aceh mcngirimkan mubalig ke Gowa di Sulawesi dan Pa sai mengirimkan ulama ke Patani di Maluku untuk berdakwah. Kemudian ber kembanglah agama Islam di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Semula di antara p emcluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga m embenarkan perilaku agama. Minangkabau. Riau. dan ke dae rah-daerah lainnya. Kerinci. bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. Di Perlak ia menjumpai penduduk yang beragama I slam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yan g masih berpegang teguh pada adatnya dan agama Hindu. b.

Islam mengalami kemajuan ya ng pesat pada waktu Malaka mencapai kejayaannya. dan Belitung. Beliau wafat di Kudus dan dimakam kan di atas Gunung Muria.S. sehingga dengan cepat agama Islam b erkembang ke seluruh pulau Jawa. yaitu Raja Minak Kumala Bumi dari Lampung. Raden Rahmat (Sunan Ampel). Agama Islam masuk ke Sriwijaya pada ta hun 1440 Masehi yang disiarkan oleh Raden Rahmat. Muhammad Syahid (Sunan Kalijaga). Sedangkan ma suknya Islam ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maim un pada tahun 1082 Masehi dan ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab yang kemu dian disebut "Batu Leran". kemudian menyiarkan Islam di kota Gresik dan wafat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun 852 Hijriah (9 April 141 9 M). Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Kadilangu. Masih Makurat (Sunan Drajat). bdurrahman. 2. Perkemba ngan agama Islam di Jawa tidak dapat lepas dari peranan dan andil Wali songo yan g begitu gigih dalam menyiarkan agama Islam. Muhammad Syahid menyiarkan agama Isl am dan herpusat di Demak. Jawa Timur. Beliau berasal dari Kasyan Bangsa Arab. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya. Sedangkan suku Kerinci pada wak tu itu juga sudah masuk Islam. Riau. Beliau adalah keturunan putri raja Aceh yan g menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. 5. putra Radcn Rahmat. wafat tahun 1481 Masehi. Masuknya Islam ke Jawa Barat disiarkan oleh Haji Purb a pada pemerintahan Prabu Mundingsari pada tahun 1190 Masehi. Mula-mula beliau belajar di Banten ( abad ke-16 Masehi) lalu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau belajar agama Islam di Malaka selama 3 tahun. Beliau menyiarkan agama Isla m di Sedayu. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. 6. 4. Bangka. 3. Perkembangan Islam di Jawa Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan Sima tahun 674 Masehi. Wilatika ini adal ah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang ) putra Raden Rahmat.78 berkembang ke Indragiri. Wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendiri. Maulana Ainul a in (Sunan Giri). Agama Islam dapat berkembang dengan pesat setelah Majapahit (Hindu) merosot kekuasaannya. hanya saja pengetahuan agama Islam baru sedikit s ehingga dalam pengamalannya belum tertib. Kemudian pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang bcrpusat di pun cak Bukit Giri (dekat Gresik). sepulang dari Mekah bel iau menyiarkan agama Islam di Lampung. Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi" atau "Jum adilkubra".Ag SMA Kelas XII " £ . R aden Umar Said (Sunan Muria). Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau meny iarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Beliau wafat di Giri dan dimakamkan di sana. 4 . 2. Beliau adalah keturunan putri dari Blambangan yang diperistri oleh Maulana Ishak. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain seb agai berikut : 1. Beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. sebelumnya Sriwijaya adalah ke rajaan Buddha.

dise but pula Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul. seperti kerajaan Demak. Beliau mengajarkan agama Islam dengan memperdalam ilmu agama dan mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu. Beliau pernah bclajar agama Islam di Me kah dan tahun 1521 Masehi Puking ke Demak. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah.Ag SMA Kelas XII d.Jawa Tengah a. Kemudian raja Majapahit me mberi kebebasan untuk menyiarkan agama Islam yang berpusat di Ampel dan Surabaya . yang artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Alla h. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus). la wafat dan dimakamkan di s ana. agama Islam hanya berkembang di dacrah pesisir. seperti "kalima sada" menjadi "kalimat syahadat" dan perayaan "sek aten" yang diadakan di Solo dan ogyakarta tiap satu tahun sekali pada bulan Rab iulawal berasal dari kata "syahadataini" yang berarti dua kalimat syahadat. Beliau mengajarkan agama Isl am dengan memasukkan hikayat Islam ke dalam cerita wayang yang dipertunjukkan ke pada rakyat. Selesai menyaksikan wayang tersebut. Fatahilah telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Portugis yang ingin menjajah dan merampas kekayaan Pulau Jaw a.79 7. Setelah tua beliau menctap di Cirebon dan m enyiarkan agama Islam yang berpusat di Gunung Jati. Wali songo berhasil mendirikan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa. Cara Wali yang Mengembangkan Islam di . Beliau keturunan dari All bin Abi Thalib d an menyiarkan agama Islam yang berpusat di Kudus. Beliau adalah keturunan bangsa Arab ya ng lahir dan dibesarkan di Pasai (Aceh). penonton diharapkan man membac a kalimat syahadat. orang Jawa dapat dengan mudah untuk m embaca dan mcmpelajarinya. b. 8. Sunan Kalijaga Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan agama Islam. Sunan Kudus c. dan Banten. Pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya dibukukan dalam bahasa Jawa yang dipengaru hi bahasa Arab. Karena dengan bahasa Jawa. Sunan Bonang Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Pajang. Syahadat Rasul berbunyi: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. beliau menciptakan lagu "Sinom dan Kinanthi". setelah berdirinya kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 Masehi. Scbelum munculnya Wali son go. Beliau berdakwah ke pesisir Jawa Te ngah bagian utara. bdurrahman. Syahadat Tauhid berbunyi: Asyhadu a nla ilaaha illallah. kem udian mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Santri. Fatahilah (Sunan Gunung Jati). Wali songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu kepada pe ngaruh Islam. Raden Rahmat telah mengajak raja Majapahit untuk masuk Islam tetapi raja menolak. Beliau selain seorang ulama juga seba gai panglima perang dan raja Banten. Untuk kepentingan da kwahnya. " £ . artinya: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Adapun para wali yang mengembangkan agama Islam di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Sunan Muria Beliau membentuk kader-kader Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah menycbar kan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. Beliau wafat dan dimakamkan di Kudus.S.

pernikahan. Penyiaran Islam d i Dayak dilakukan oleh pendatang dari Arab.Ag SMA Kelas XII £ . akan tetapi masalah politik. Demak mcngirimkan para penghulu untuk mengajark an agama kepada keluarga istana. yaitu Sultan Alaudin da n Sunan Abdullah. tcrmasuk pula raja mahkota Kutai masuk Islam. Keduanya sangat gigih melawan Belanda. Pertentangan tersebut bukan karena masalah agama. Perkembangan Islam di Sulawesi Perkembangan agama Islam di Sulawesi tidak seb aik dan sepesat di Jawa dan Sumatera. Kemudian peng embangan Islam dilanjutkan ke daerah-dacrah pedalaman pada pemerintahan Aji di L anggar dan ditcruskan penggantinya menyiarkan Islam ke Muara Kaman. Adapun yang meng-I slamkan daerah Sukadana adalah orang Arab Islam yang datang dari Sriwijaya. sangat giat mcnyebarkan agama Islam. Pe ngembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang muslim dari Makassar yang ber nama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. dan Melayu. Daerah pel opor pengembangan agama Islam adalah di GowaTallo (dua kerajaan dl Sulawesi Sela tan). bdurrahman. Peng-Islam an di Dayak melalui jalan perdagangan.80 3.S. Datuk Ribandang adalah murid Sunan Giri dan beliau mengajarkan agama Islam kepada rakyat dan para raja. Sebelum agama Islam masuk ke Dayak. Pada tahun 1 550 Masehi. Di S ukadana sultan yang masuk Islam adalah Panembahan Giri Kusuma (1591) dan Sultan Hammad Safiuddin (1677). Kadang-kadang kerajaan yan g satu dengan kerajaan yang lain (belum Islam) timbul pertentangan. Cara pengIslaman di Sulawesi juga dengan c ara damai. Dengan cepat agama Islam dapat berkembang di Kutai. 4. Setelah beliau wafat . dan dakwah. satu per satu masuk Islam sehingga agama Islam dengan cepat dan pesat bcrkembang di Kalimantan. di Sukadana (Kalimantan Barat) telah berdiri kerajaan Islam. atau paksaan. Sedangkan raja Tallo menjadi Man gkubumi dengan gclar Sultan Abdullah. Kedua kerajaan itu kemudian bcrgabung menjadi Makassar. Perkembangan Isla m selanjutnya dilakukan oleh keturunanketurunan mereka dengan penuh semangat. misalnya kera jaan Gowa terhadap kerajaan Sopeng. Begitu pula daerah-daerah di bawah k ekuasaan Banjar. yaitu Sultan Muhammad Said dan S ultan Hasanuddin. Ini ber arti jauh sebelum tahun itu rakyat telah memeluk agama Islam. hal itu juga dilanjutkan oleh putra-putranya. Adapun yang menyiarkan agama Islam di Sulawe si adalah Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Kemudian lama-lama mereka banyak yang memeluk agama Islam. peperangan. para pejabat. Perkembangan Islam di Kalimantan Sekitar tahun 1550 di Banjar berdiril ah kerajaan Islam dengan rajanya bergelar Sultan Suryanullah. beliau tidak menyetujui sikap Belanda yang ingin monopol i sehingga sering bertentangan antara Sultan dengan Bdanda. Sejak itu pula rak yat Banjar banyak yang memeluk agama Islam. dan akhirnya kepada rakyatnya. Sultan Alaudin sebagai or ang yang taat beragama. Kemudian keduanya. tanpa kekerasan. Sedangkan pada tahun 1644 Masehi Sultan Hasanuddin berhasil menaklukkan Kerajaan Bone. suku Dayak menyemba h berhala. Bugis. Raja Gowa menjadi raja Makassar kemudian bergelar Sultan Alaudin. Sultan Muhammad Said me ngirimkan angkatan perang Makassar ke Maluku untuk membantu orang-orang Maluku.

leh karena itu. memiliki arti p enting dalam menentukan maju mundurnya kehidupan bangsa ini. yaitu gamdan yang dibunyikan pada perayaan gerebeg maulid N abi Muhammad J. tugas terpenting adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kerja keras untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian . Perkembangan seni pahat dapat dilihat dari ukir-ukiran yang terdapat p ada lengkungan dan gerbang masjid. berusaha menccgah gagasa n nasakom dan pada tahun 1965 mengusulkan pembubaran PKI untuk menyelamatkan Pan casila dan kesatuan bangsa. Tradisi ini sampai sekarang masih terpelihara baik di Keraton o gyakarta.81 B. masjid Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Circbon . babad. C. Perpaduan ini menghasilk an gaya bangunan yang khas. Masjid-masji d yang berasal dari masa pertumbuhan dan perkemhangan agama Islam di nusantara a ntara lain masjid kuno di Demak. dan masjid Baiturahman di Nanggroe Aceh Darussalam. keraton. Ada juga yang menggunaka n huruf Arab. yaitu 90%. yaitu berupa waris an seni dan ilmu pengetahuan yang merupakan ungkapan penghayatan sekaligus salur an pewartaan atau penyiaran ajaran Islam. tampak bahwa keraton pada masa pertumbuhan agama Islam merupakan perpadu an antara corak seni Hindu. Seni pahat yang banyak berkembang adal ah seni hias yang diperkaya dengan pola huruf-huruf Arab (kaligrafi). seni pahat-lukis. pada masa ini telah berkembang ilmu pengetahuan t entang tulis-menulis bahasa Arab (kaligrafi). dan syair yang tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. Maka. Dari tugas yang harus dihadapi. Pada tahun 1960. kita dapat mengetahui siapa yang meninggal dan kapa n meninggalnya. Bagian makam y ang paling penting adalah nisan karena nisan merupakan tanda peringatan yang uta ma. Usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam bersama pemerintahnya dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut : 1. Seni pahat yang ber kembang pada masa perkembangan agama Islam tidak ada yang berupa patung-patung k arena hal ini dilarang oleh ajaran Islam. Nisan ada yang dibuat dengan ukir-ukiran dan dihiasi dengan tulisan Arab ata u kaligrafi. seni kaligrafi. atau pada nisan. Dari nisan sebuah makam. Pe ninggalan berikutnya di bidang bangunan adalah keraton. dari seluruh bangsanya. W arisan seni ini juga mencakup warisan ilmn pengetahuan karena perkembangan kebud ayaan tentu diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti perkembangan di bidang bangunan berarti juga perkemhangan ilmu arsitektur. dan sem sastra.S. Umat Islam Mempunyai Peranan Penti ng dalam Usaha Mempersatukan Bangsa a. seni musik. pada nisan akan dijumpai tulisan atau angka tah un. Karya seni bcrcorak Islam tcrdapat di bidang bangunan. Peninggalan yang pali ng jelas di bidang bangunan atau arsitektur adalah bangunan masjid. maka syarat penting yang tidak bisa diabaikan adalah persatuan umat dalam membangun b angsanya. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDA AAN Perkembangan ilmu pengetahuan da n kebudayaan di Indonesia pada masa perkembangan agama Islam. masjid Agung di Banten.Ag SMA Kelas XII § § £ . PERANAN UMAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN BANGSA IND NESIA Umat Islam Indonesia yan g menjadi penduduk mayoritas. dan budaya setempat. Naskah-naskah yang terkenal antara lain primbon-primbon pada abad ke-16 dari Sunan Bonang serta syair-syair melayu yang indah dari Hamzah Fansuri. Peninggalan selanjutnya adalah makam. bdurrahman. Peninggala n ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari seni sastra adalah berupa hikayat. Islam. setelah Indon esia merdeka. Dilihat dari corak hangu nannya. Peninggalan seni musik terungkap d ari tradisi sekaten.

dan sebagainya.H. rganisasi Mahasiswa Islam 1. 4. Nahdlatul Ulama (NU) c. Anshar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI didirikan pada t anggal 26 Juli 1975. Pemuda Muslimin HSBT (Himpuna n Seni Budaya Islam). IPM. baik dalam mempertahankan negara Republik Ind onesia maupun dalam membangun negara Republik Indonesia. Dr.H. e. rganisasi Islam yang Lain 1. Indonesia meringkuk dalam cengkeraman penjajah. umat Islam memajukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam mencerdaskan bangsa dan kes adaran bernegara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. kemudian diketuai oleh K. Hamka. hingga tahun 19 81.82 b. seperti berikut. b. Hasan Basri. Dalam sejarah Indonesia uma t Islam mempunyai peranan penting. Umar Sihab. Selama lebih kurang tig a setengah abad. c. Syukri Ghozali. 2. Pembentukan Lembag a untuk Kesatuan dan Kemajuan Untuk mencapai kesatuan dan kemajuan. pertama kali diketuai oleh Prof. Muhammadiyah d. Memelopori pembentukan "Front Pancasila" yang kemudian diteruskan dengan pemb erantasan G30S PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru. yaitu memberikan perti mbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah dan menjadi penghubung ant ara pemerintah dengan ulama. Remaja Masjid. mendirikan sekolah-sekol ah umum dan sekolah-sekolah agama di berbagai tempat dan banyak mendirikan panti asuhan serta rumah sakit. d.H. rganisasi i ni bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 3. Majelis Ulama Indones ia (MUI) didirikan sehubungan dengan tugasnya yang utama. 2. Untuk memperkuat ideologi Pancasila. 4.S. § § § § § § £ § . di antaranya sebagai ber ikut: 1. 3.Ag SMA Kelas XII f. setelah beliau wafat maka digant i oleh K. rganisasi Pelajar Islam rganisasi Mahasiswa Islam berkembang sesuai dengan semakin majunya dunia pergur uan tinggi dan semakin banyaknya generasi muda Islam dari golongan terpelajar. umat Islam m embentuk lembaga-lembaga baik berupa organisasi sosial maupun lembaga-lembaga pe ndidikan. a. 2. 5. dan kini dipimpin oleh K. 3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PII (Pelajar Islam Indonesia) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) IPPNU (Ikata n Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) MMI (Majelis Muslimin Indonesia) GP. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2. terutama d alam pembinaan pesantren-pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan utama da ri Majelis Ulama Indonesia adalah "menjadi penerjemah serta menyampaikan pikiran -pikiran dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat". Kekayaan alam I ndonesia yang melimpah ruah itu semuanya mengalir ke tangan bdurrahman. rgani sasi Nahdlatul Ulama ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. M ereka menghimpun diri dalam wadah organisasi mahasiswa.

menanamkan jiwa-jiwa keagamaan dan nilai-nilai bdurrahman. Liberalisme. Sumber proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Wahab Hasbullah. Para kyai bergabung dalam barisan Mujahidin di bawah pimpinan K. mereka menjadi pengawal revolusi dengan merebut persenjataan Jepang untuk mel awan agresi sekutu. terutama di kalangan santr i-santri di Pulau Jawa. Kemu dian mereka terbentuk dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). semangat umat Islam membela kemerdekaan berkobar di seluruh tanah air. Muhammad Roem. Dalam proklamasi kemerdekaan RI.H. Masykur. Jadi. Syarifuddin Prawiranegara men jalankan mandat memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Sedangkan Panglima Soedirman harus keluar kota memimpin perang gerilya. api kepahlawanan berkobar menentang p enjajah. Hasyim Asy ari. musuh-musuh RI masih berusaha menggagalkan arti dari prok lamasi kemerdekaan tersebut.Ag SMA Kelas XII  £ . Pada saat kemerdckaan Indonesia diproklam irkan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam. Peran dalam Pembangunan Sejarah Islam Indonesia sej ak abad ke-16 telah mencatat perkembangan Islam Indonesia dalam mencerdaskan keh idupan bangsa. K. Sultan Ageng Tirtayasa dan Kyai Tapa (Bante n). Dalam kancah revolusi Indonesia 1945-194 9. tetapi juga menjajah hak asasi bangsa Indonesia yang paling dasar bagi umat Isla m. dan agama lain. 3. dan Mr. Sumatera Barat. Kemudian penjajah itu bukan saja menjajah ekonomi dan politik bangsa. 2. secara jelas dapat digariskan p eranan umat Islam sebagai berikut : 1.H . dan pemimpin lainnya membiarkan diri untuk dita ngkap Belanda dan diasingkan ke Prapat dan Bangka. Rois Akbar NU. 3. Perlawanan umat Islam terhadap penjajah itu sudah dimulai sejak bangsa-bangsa asing tersebut mencengkeram bangsa pribumi. As-Saat. menurut perhitungan politik Bung Karno. H. Ini merupakan ciri semangat jihad umat Islam yang sama sekali bertentan gan dengan ide-ide penjajah maupun tekanan-tekanan yang menimpa kepada umat Isla m. dan para kyai di seluruh pondok pesantren. seperti Sultan Agung (Mataram). Dalam sidang tersebut juga membentuk K omite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Mr. Kasman Singodimejo sebagai ketu anya. akhirnya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). umat Islam mempunyai peranan besar dalam peristiwa Proklamasi Kemerd ekaan Republik Indonesia. Masih dalam suasana Proklama si.S. Pada waktu Belanda menyerbu ogyakarta t anggal 19 Desember 1948. Sejak semula. tokoh-tokoh Islam mempunyai peranan pentin g atas penandatanganannya tersebut. Teuku Imam Bonjol (Min angkabau). Untuk mempertahankan proklamasi.H. Sultan Hasanudin (Makassar). Di waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ta nggal 17 Agustus 1945. Teuku Cik Ditiro (Aceh). Piagam tersebut kemudian menjadi pembuk aan UUD 1945 dengan perubahan beberapa kata. yaitu menjajah paham-paham agama Islam untuk ditukar dengan paham Komunisme. menyerukan resolusi jihad. pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI memilih Bung Karno sebagai Presiden RI dan Bung Hana sebagai wakil presiden. Dengan dicetuskannya resolusi jihad . orang Islam dari kalangan awam bergabung di dalam barisan "Sabilill ah" di bawah pimpinan K. Agu s Salim. Dalam abad ke-17 sampai 19 perlawan an umat Islam sudah nyata digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pahlawan Is lam. Pemudapemuda Islam menggabungkan diri ke dalam pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh a inal Arifin. Sedangkan mengenai sumbangan isi da n penandatanganan Piagam Jakarta itu.83 penjajah. terutama pada pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Syahrir.

f. Pada tahun 1969 bangsa Indonesia memulai Pembangunan Li ma Tahun Pertama (19691973) untuk mengisi kemerdekaan yang telah ditegakkan atas dasar Pancasila. Hingga pada saat bangsa ini dij ajah. ceramah atau pengajian. yang berarti membentengi Pancasila dan memperkokoh k etahanari dan kesatuan bangsa. Peran dalam Ketahanan dan Kesatuan Umat Islam mempunyai peran dalam memperkokoh ketahanan dan kesatuan bangsa Indonesia. umat Islam pertama kali mengusulkan kepada Presiden Soekarno aga r PKI dibubarkan guna menyelamatkan Pancasila.S. seperti didirikannya pondok-pondok pesantren dan seb againya. pondok pe santren. menyusun Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaann ya maupun Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh sembilan orang pe mimpin bangsa Indonesia. 4. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa ini adalah cora k baru yang memberi semangat hidup untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Lembaga-l embaga swadaya yang bergerak di bidang pembangunan ini banyak didirikan oleh uma t Islam terutama para kyai. Peran itu terdapat dalam us aha-usaha sebagai – berikut: a. yaitu 1) memberikan bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pe merintah. Hal itu merupakan suatu usaha memperkuat ideologi Pancasila dan memperkuat pendi dikan serta ckonomi bangsa. Majelis Ulama Indonesia berperan sehubungan dengan tugas-tugasn ya. bdurrahman. Umat Islam secara intensif memberikan pendidikan agama kepada rak yat melalui sckolah-sekolah negeri dan swasta. umat Islam mencegah terlaksananya gagasan Nasakom. Untuk memperkuat ketahanan nasional dan kesatuan bangsa. c. semua partai Islam Indonesia berfusi ke dalam satu wadah dengan nama "Partai Persatuan Pembangunan " tahun 1973. umat Islam secara bersama -sama atas nama bangsa ini.84 persatuan. b. Hal tersebut di atas dapat diama ti dari berbagai segi kepentingan dunia dewasa ini. Peran umat Islam ya ng paling tampak justru di bidang pembangunan mental bangsa Indonesia. Umat Islam memelopori terbentu knya Front Pancasila.Ag SMA Kelas XII § § £ . 5. 2) menjadi penghubung antara pemerintah (umara) dengan tokoh-tokoh aga ma (ulama). pantang menyerah unt uk merebut kemerdekaannya. Dalam pemerintahan Soekarno tahun 1960. kemudian diteruskan dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi penghapusan G30S/ PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru atau orde pembangunan . Pada saat kemerdekaan tiba. lembaga-lembaga penelitian masyarakat. ternyata dengan semangat Islam bangsa ini maju terus. d. e. Peranan Umat Islam dalam Persatuan bagi Kepent ingan Dunia Islam Persatuan umat Islam Indonesia menjadi sangat penting dilihat dari segi kepentingan dunia Islam pada umumnya. Umat Islam secara konsekuen melaksanakan dan berpartisipasi se cara aktif menyukseskan pembangunan bersama-sama pemerintah. Setelah meletusnya G30/SPKI tanggal 5 ktober 1965. dan lembaga penclitian ekonomi. Buk ti nyata dari kemajuan tersebut adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam yang menja di pusat pengembangan masyarakat baru Indonesia dengan Islam sebagai ajaran kehi dupan yang mengeram dalam jiwa bangsa Indonesia.

baik dalam negeri seperti terjadi di Lebanon maupun antara sesama negara I slam seperti Iran-Irak. Dewasa ini perkembangan umat Islam di Indonesia amat meng gembirakan. namun negaranegara Islam sclama ini masih berdiri sebagai kons umen dari negara-negara industri Barat. Dewasa ini di Indonesia banyak dilakukan pengembangan pendidikan Islam. suatu tatanan ekonomi m enuju ekonomi mandiri dalam mengelola industri dalam negeri Islam adalah amat pe nting untuk melepaskan diri dari ketergantungan negara-negara industri Barat. dan beragama.Ag SMA Kelas XII § £ . Kepentingan ekonomi dan sosial merupakan dambaan masyarakat Islam terutama di ne gara-negara miskin. leh karena itu. pengiriman sarjana-sarjana. Bila ekonomi bangsa lemah d an rawan. Begitu pula gagasan para ulama semakin diperhatikan oleh peme rintah maupun oleh umat Islam pada umumnya. negeri-negeri Islam terjaja h oleh negara-ncgara Barat yang mempunyai kekuatan ekonomi. semata-mata untuk kepentingan umat Islam. seperti halnya pada abad ke-17 sampai akhir abad 19. terutama dalam me ngembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya haruslah dikelola ole h tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang bekerja secara profesional. Gagasan tokoh-tokoh Islam dar i kalangan intelektual yang berpendidikan universitas. ya itu Iran-Irak sejak tahun 1979. kemudian disusul lagi perang saudara antara umat Islam di Lebanon. dan Politik bdurrahman. Perbedaanperbedaan paham antara sesama penganut umat Islam semakin hilang. seperti univcrsitas-universitas Islam. Dunia Islam menjadi kecut ketika terjadi perang saudara di antara dua negara Islam. Kepentingan Ekonomi. Kebangkitan untuk menghadapi tantangan dan kekuatan dari luar akan hilang dan lumpuh dalam waktu yang cepat bila umat Islam selalu terpecah-p ecah. pesantren-pesantren mod ern. Sosial. baik di Asia maupun di Afrika. Umat Islam telah sejalan dan telah kuat untuk bersama-sama seluruti lapisan masyarak at Indonesia menuju tinggal landas dalam pembangunan bangsa. yaitu Amcrika Serikat. ahli-ahli teknik banyak didatangkan dari lu ar sehingga negara-negara Islam harus membayar upah pada ahli dari luar itu deng an harga sangat mahal. yang terjadi adalah bangsa itu akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. tetapi bukti-bukti kebangkitan yang telah diproklamirkan oleh umat Islam scluruh dunia itu menjadi terhambat ketika umat Islam mengalami krisis kesatuan. Kepentingan Kebangkitan Dunia Islam Dalam kepentingan kebangkitan dunia Islam. perbedaan paham antara pemerintah dengan agama sudah tidak ada.S.85 a. akan mengakibatkan kelemahan ekonomi bangsa. dan a ntara ulama dengan umara. dan pelajar Islam Indonesia ke luar negeri. mahasiswa. bernegara. b. Persatuan dalam kepe ntingan dunia Islam yang berhubungan dengan kekuatan ekonomi negara-negara Islam telah terbentuk. Pekerja-pekerja pro fesional kita masih sangat terbatas. Masalah-masalah khilafah menjadi tidak menarik dibicarakan. antara umat dengan ulamanya. terjadi hubungan ya ng harmonis antara umat dengan pemerintahnya. Negara-negara Islam perlu menggalakkan perekonomian rakyatnya. Bila kemiskinan tidak dapat d iatasi. Umat Islam Indonesi a telah memahami kepentingannya dalam memajukan hidup bermasyarakat. te rutama sangat ketergantungannya pada negara super power. suatu hal yang nyata telah terbukti. sebab hanya akan menghabiskan energi umat yang seharusnya dipergunakan untuk membahas masal ah yang menjadi tantangan serius dunia dewasa ini. Dengan demikian. semakin tampak dipahami o leh kalangan umat.

Kehidupan di dunia akan menentukan kebahagi aan di akhirat. sabar. minum minuman keras. c. dengan bertasawuf seseorang akan tabah.S. Manfaat Fikih Islam Faedah atau manfaat fikih dalam Islam amat besar dalam kehidupan di dunia. ilmu kalam. bdurrahman. Misalnya. 4. talak. Dengan demikian. manusia harus menampi lkan ucapan. Untuk memahami ijtihad. Apabila membicarakan ilmu atau hukum fikih. adanya kecemburuan sosial. Jadi. mengatur tindak ke jahatan. MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA 1. Menyembuhkan orang sakit. Tasawuf berusaha mengontrol jiwa dan members ihkannya dari kotoran-kotoran hawa nafsu sehingga rasa takwa terbit dari hati ya ng bersih dan selalu merasa dekat kepada . 2. sedangkan hadis menjadi penjel asannya. 3. apalagi di tengah-tengah masyarakat yang penu h dengan berbagai pengaruh negatif. penyubur amal saleh yang sematamata mencari keridhaan . zuhud. filsafat sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu penget ahuan dalam Islam. har ta.86 D. Manfaat Sejarah Manfaat yang diambil dari sejarah antar a lain sebagai berikut : a. Manfaa t Tasawuf Tasawuf bermanfaat untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh . seperti ilmu fikih. b. Semua itu adala h sifat-sifat vang bernilai tinggi. leh sebab itu. serta mana yang sah dan mana yang batal. pinjam-meminjam. Serta cara mcngatur ekonomi. dan sebagainya yang scmuanya itu dibahas di dalam ilmu fikih. pemupuk iman. syirkah atau persyarikatan. leh sebab itu. sebenarnya fikih itu mengand ung makna mengerti dan memahami. perbuatan. Memberikan studi ko mperatif kepada generasi penerus agar lebih berhati-hati sehingga tidak kehilang an arah atau pedoman di dalam kehidupan selanjutnya. waris. jual beli. hidup bernegara. 5. dan seba gainya. Sifat-sifat yang demikian perlu dimiliki oleh setiap orang.Ag SMA Kelas XII § § § £ . Dengan ilmu fiki h dapat diketahui cara mengatur nikah. dan ikhlas. dan mat yang suci bersih sehingga berbudi peker ti mulia yang akhirnya ia dicintai dan sesama manusia. Menjadi kan orang sehat tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. yaitu memakai akal yang sehat dalam menentukan hukum yang tidak jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur’an maup un dalam hadis. Manfaat Filsafat Isla m terhadap Ilmu Pengetahuan Filsafat merupakan induk dari segala ilmu. Untuk mengenalkan kepada generasi penerus ten tang apa yang telah dialami oleh generasi yang terdahulu. pembersihan jiwa. Maka. dan mempunyai ke tahanan rohaniah sehingga tidak mudah terkena pengaruh dari luar yang bersifat n egatif atau buruk. filsafat memengaruhi ilmuilmu yang lain. Meningkatkan usia hidup seseorang. b. Tasawuf merupakan dasar pokok kekuatan hatin. Seseorang akan dapat mengambil pelajaran berharga un tuk bekal kehidupan masa depan. sewamenyewa. dan kehormatan. berbuat maksiat. c. mana yang hara m dan mana yang halal. Manfaat Ilmu Kedokteran Kemajuan di bidang kedokteran akan memberikan pengaruh yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. Mengurangi rasa sakit pada seseora ng yang sedang menderita suatu penyakit. syukur. dan pengaruh materialistis atau ind ividualis. berfoya-foya. Secara khusus m anfaat kedokteran adalah sebagai berikut : a. Islam mengatur kehidupan di dunia melalui fikih. untuk mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. memperkuat daya juang dengan sifat-sifat sabar. pikiran. tafsir. Al-Qur’an merupakan dasarnya. dan bagaimana memelihara jiwa. d.

PERILAKU ANG MENCERMINKAN PENGHA ATAN TERHADAP MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBA NGAN ISLAM DI IND NESIA 1. Gedung-gedung itu tidak akan dapat berdiri tegak apabila perancangnya tidak m engerti geometri.Ag SMA Kelas XII  §  § £ . Usaha dari Pihak Umat Islam dan Pemerintah b. Dalam usaha untuk menghindari perpecahan itu para cendekiawan dan ulama sering member ikan wejangan kepada golongannya bahwa pada hakikatnya sesama muslim. Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. Manfaat Geografi Untuk memudahkan penyesuaian diri dengan kondisi suatu daerah. 7. a. Islam Jamaah. di permukaan banyak dijumpai pertentangan yang terjadi di kalangan umat. Bahkan juga bisa menimbulkan perpecahan. dan lainlai n. Manfaat Geometri Mempelajar i Geometri sangat penting. dan mencaci a tau memaki. radio.S. sehingga memb eri motivasi atau kegairahan dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang tentera m. masjid-masjid. Memudahkan para penanam m odal di sektor ekonomi yang sesuai dengan daerahnya. b. ataupun alat komunikasi lainnya. dan damai. 1) MUI (Majeli s Ulama Indonesia) MUI adalah suatu majelis yang berdiri pada tangga126 Juli 1975. Persatuan Da i dan Mubalig. kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sampai keindahan dan k ebahagiaan di akhirat (surga). televisi. indah. pemerintah juga sangat memerhatikan atas terwujudnya persatu an dl kalangan umat Islam. Memudahkan para arsitek merancang mendirikan bangunan. dan Islam Syi ah. istana. d i samping akan meruntuhkan agama Islam juga ketahanan bangsa dan negara Indonesi a. Pemerintah sering memberikan penerangan-penerangan ba ik lewat pers. seperti NU. leh karena itu. 8. diskusi. Karena dimaklumi bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragam a Islam. at aupun antara tokoh golongan yang satu dengan tokoh golongan yang lainnya saling silaturahmi dan saling mengunjungi sehingga oleh umat Islam secara keseluruhan d ijadikan teladan karena sikap dalam kehidupan seharihari merupakan cerminan dala m kerangka perbuatan dirinya. Manfaat Kesenian Hampir dalam seluruh aspek kehidupan manus ia itu terdapat unsur seni dalam arti keindahan dan kehalusan. Adanya golongan-golongan itu dapat menimbulkan ketegangan anta ra yang satu dengan yang lainnya.87 6. jembatan-jembatan. Pembentukan Lembaga-Lembaga Persatuan Umat Islam. Namun. mencurigai. Hal ini menunjukk an bahwa Islam menghendaki hal-hal yang baikbaik atau indah-indah. Muhammadiyah. Usaha-Usaha Mempersatukan Umat Islam di Indonesia Seb enarnya ajaran Islam mengatakan bahwa umat Islam adalah satu (umatan wahiddah). terutama bagi para arsitektur atau perancang bangunan gudung-gedung bertingkat. c. a. Usaha-usaha itu bisa berbentuk ceramah-ceramah. Usaha para tokoh tersebut mendapat dukungan dari p emerintah Indonesia. Tidak diperbolehkan antara golon gan yang satu dengan golongan lainnya saling membenci. Seperti MUI. Kehidupan golongan juga tampak. baik golon gan apa pun adalah merupakan satu persaudaraan. Apabila yang satu dengan yang lainnya terus-menerus dalam perpecahan. dan Pengusaha. Persis. MUI adalah sebua h lembaga yang menurut pedoman dasarnya antara lain berfungsi bdurrahman. E. seminar.

Namun. Ijti hadul Mubaligin yang berada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama. boleh dikerjakan atau tidak. Agar Islam tetap dapa t menyebar luas ke segala penjuru.88 2) Ikatan pemuda. Bagaimana mengenai sua tu hal. 3. Perbedaan ini bukan dalam hal yang prinsipil. 4. 9. Apabila su dah demikian. Wasiat menghibahkan kornea mat a. Penyembelihan hewan secara medis. melai nkan hanya bersifat furu (cabang) saja. 6. landasan ajaran yang dipergunakan adalah s ama. Panti pijat. 5. dan mahasiswa memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepad a pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. dan lain-lain. pelajar. Apakah masalah itu dalam I slam dibahas. persatuan. 2. Adapun yang berb entuk lainnya. Adapun di Indonesia organisasi yang berorientasi ke bidang dakwah antara lain Majelis Dakwah Islam (MDI). Sebagaimana fatwa-fatwa yang pernah dimunculkan antara lain : 1. 7. Al-Irsyad. pelajar. Sebab. dan memahami sit uasi dan kondisi. rganisasi ini juga banyak memberikan penghargaan kepada warganya yang mempun yai prestasi tinggi untuk dikirim ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau lemb aga profesionalisme yang menangani bidang dakwah. dan mahasiswa adalah merupakan organisasi yang pada umumnya beror ientasi kepada penanaman kader umat.Ag SMA Kelas XII § § §   § £ § . Di Indonesia cukup banyak organisasi-organi sasi yang diikuti oleh para pemuda. leh karena itu. Pelajar Islam Indonesia (PII). rganisasi ini juga banyak membina kader-kade r untuk menjadi da i atau mubalig yang tangguh. S halat Jum at bagi musafir. Perayaan natal bersama. 8. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ula ma (IPNU). Ikatan pemuda. namun roh dan jiwanya sama. Baik organisasi itu berupa ikatan. Fatwafatwa yang dikemukakan senantiasa berkait an dengan persoalan yang hidup di dalam masyarakat Islam. himpunan atau dengan nama lainnya. pergerakan. Penyalahgunaan narkotika. Qiraah sab ah. dalam upaya mempersatukan umat secara keseluruhan akan lebih rimda h. Vasektomi/Tubektomi Ikatan pe muda. Majelis Dakwah yang berada di bawah bdurrahman. Ikatan Pemuda. misalnya Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM). Pada hakikatnya adanya persatuan ini agar para da i senantiasa mudah dikoordinir sehingga arah dan orientasinya akan lebih terpadu. Himpunan Ma hasiswa Islam (HMI). rganisasi-or ganisasi yang disebutkan di atas mempunyai ciri keislaman. berjiwa ikhlas. perbedaan itu adalah s ebagai rahmat. pelajar. 3) Persatuan da i atau mubalig rganisasi ini bekerja di dalam pengembangan dakwah Islam. meskipun refleksi dari ajaran yang sama (Al-Qur’an dan hadis) kadang m empunyai perbedaan persepsi.S. atau mahasiswa. dan ikatan-ikatan lainnya. misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pil anti haid . apakah hukumnya. Tujuannya berbeda-bed a.

Karena sebagaimana dalam bidang ekonomi pers atuan dapat membantu dalam rangka bermusyawarah atau bekerja sama. Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatu an untuk memperkuat bangsa dan negara. untuk memperkuat Islam.89 4) Pengusaha Muhammadiyah. dan bidang lainnya akan mud ah direalisasikan. 2. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. Sebab. unsur perta ma yang mendukung adalah persatuan.Ag SMA Kelas XII £ . ketahanan. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan. pendidikan. Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. demikian juga dalam hal pendidikan. persatuan adalah unsur yang l ebih dominan. apabila persatuan itu ada. dalam kondisi bangsa yang bersatu. upaya pert ama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. Ketahanan negara akan le bih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. atau seg i lainnya. mereka berusaha dalam bidang material guna membantu kelangsungan aktivitas sosial keaga maan umat Islam. Apabila dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan mer upakan unsur yang dominan. Demikian pula para pengusaha-pengusah a yang secara langsung atau tidak berada di bawah naungan lembaga Islam. pendidikan. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh. Pembenahan e konomi lebih diutamakan daripada langsung menangani dakwah dan pendiclikan. saling men gisi. Hal ini tidak lain menempatkan ora ng sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Selain organisasi yang langsung berorientasi kepada dakwah. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan da lam pertahanan. baik organisasi yang sudah bertaraf nasional maupun bersifat loka l. Hampir setiap organisasi Islam mempunyai lemb aga dakwahnya.S. aka n mudah dalam mengembang-kan ekonomi. Bagi umat Islam. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara a. bermusyawarah untuk saling membantu. bdurrahman. Disa dari atau tidak. Tetapi. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. maka akan mudah diajak kompromi. dan lain sebagainya. baik berupa material maupun spiritual. Langkah operasional dilakukan oleh orang-orang yang mampu melaksanakan tugasnya. Suatu bangsa yang tidak bcr satu akan sulit mengembangkan ekonominya. dan bekerja sama. dalam bidang ketahanan. sosial. suatu aktivitas tentang sosial keagamaan mesti memerlukan mobil itas. Di antara pengusaha yang dahulu banyak andil dalam kegiatan lembaga-lembaga a tau organisasi-organisasi Islam di antaranya GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indon esia). Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. Apabila persatuan benar-benar terwujud da lam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara. juga ada organisasi yang berkiprah dalam bidang ekonomi. Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyara kat Adil dan Makmur Dalam kehidupan berbangsa. Banyak organ isasi-organ isasi yang dibantu secara rutin oleh p ara pengusaha. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi.

yang mempunyai kharisma tinggi. Apabila satu umat Isl am disakiti. Memang persaudaraan kadang tida k mesti akan mewujudkan persatuan. bdurrahman. akan saling menolong. pendidikan. pertahanan. politik. yaitu setiap orang yan g beriman adalah bersaudara. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ". baik di Afrika. dan lain sebagainya. Amerika. Asi a.S. di mana pertolongan itu sarzgat diperlukan di hari kiamat".90 b. mak a negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Isla m. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. maksud dan hakikat persaudaraan di da lam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan. Tetapi. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang s atu. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ket ahanan umat akan mudah direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dal am sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan . dan bekerja sama antara satu dengan ya ng lainnya. umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. Semua muslim yang ada di dunia. Penerapan ajaran-a jaran itu akan memberikan dampak positif. Demi kemajuan umat secara keseluruhan. akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan . umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama. De mikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bag i saudarannya sesama muslim. sosial. baik dalam bidang ekonomi. saling membantu. ataupun Australia adalah bersaudara. Persaudaraan yang demiki an akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. Lebih d ari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di selu ruh dunia. Dengan demikian. Apab ila persatuan sudah dapat diwujudkan.Ag SMA Kelas XII £ . umat yang berwibawa. Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. Karena antara yang satu dengan yang lainn ya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam.

91 Sebagai seorang muslim mengikuti jejak-jejak kehidupan Rasulullah J dan mengambi l manfaat dari dakwah Rasulullah J . Selain itu. untuk menciptaka n solidaritas dan persatuan umat Islam sehingga tidak terjadi penjajahan di nega ra-negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menyampaikan kebenaran yang ada dalam Al-Qur’an dan h adis adalah kewajiban orang yang bcriman. walaupun yang disampaikan itu hanya sa tu ayat. Pada masa pembangunan. bdurrahman. Manfaat yang dapat diambil dari perkembangan Islam di dunia antara lain untuk membangkitkan semangat umat Islam agar berkembang dan maju di semua bidang kehidupan. Tugas dakwah merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh setiap muslim. Peranan umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan mempunyai andil ya ng sangat besar dengan berjuang melawan penjajah yang telah menindas dan membele nggu bangsa Indonesia. peranan umat Islam adalah turut an dil mengisi kemerdekaan dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang mendukun g pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Ag SMA Kelas XII £ .S.

46 Hijriah (tahun 668 Masehi) e. Petani c.. Hamka.. a. melainka n langsung datang dari ... Drs.. Pengusaha b. dan tidak dengan paksaan. menyiarkan a gama Budha c. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. tahun 644 Masehi d. dan tetapi dengan paksaan b. maka merupakan kesempatan yang baik bagi daerah-daerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. tahun 675 Masehi 9. Hamka... Dr. 7. makam tersebut berangk a tahun . kekerasan . Agama Islam masuk ke Indonesia dengan ca ra damai. a. Juned Pariduri. Jawa Timur 6. a.. tahun 672 Masehi b.. Pedagang.. a. Aceh 2. 45 Hijriah (tahun 667 Masehi) c. b. a. Sumatera Selatan e. Setela h kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. d. d. 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). Buruh 3. damai. tahun 646 Masehi e. Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang India atau Persi.S. seperti. Pada umumnya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah.. menyiarkan agama Islam... c. Sunan Giri c. Sumatra Utara. e.92 Berilah tanda silang ( ) pada huruf a.. ainal Arifin Abbas.. Bali e.... a. tidak dengan . 10. 44 Hijriah (tahun 666 Masehi) 8. dan juga tidak dengan paksaan d. a. tah un 674 Masehi. Wali songo d. kekerasan dan tetapi dengan pembunuhan 5. menyiarkan agama ahudi e.b. Beberapa ahli yan g menjelaskan tentang waktu dan daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Indonesi a. Jawa Barat c... Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk ke J awa pada . c. Sunan Muria e. Hindia c. baik dan tetapi dengan paksaan e.. menyiarkan agama Hindu 4. c. bdurrahman. Jawa b. Berdasarkan penyelidik annya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli.. menyiarkan aga ma Nasrani d. Mereka merasa berkewajiban menyiarkan agama I slam kepada orang lain. Sunan Gunung Jati b... antara lain sebagai berikut . tahun 673 Masehi e. tahun 648 Masehi. meskipun misi khusus mereka bukan . Adapun daera h di Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah . Beliau berpendapat ba hwa agama Islam masuk di Sumatra Utara pada . tahun 671 Masehi d... Arab. d. Dr. 47 Hijriah (tahun 669 Masehi) b. Pegawai d. peperangan.Ag SMA Kelas XII  ' £ .. tahun 64 5 Masehi b. a. tahun 647 Masehi c... a... Su matra Timur b.

Malaka mencapai kejayaannya. Samudera Pasifik b.. Setelah agama Islam berkembang d i Minangkabau. Demak (1821-1873 M) b. adatnya dan agama Kristen b. Sima ta hun 678 Masehi 18. Si ma tahun 675 Masehi b..... adatnya dan agama Islam 13. Payakumbuh 12. Pendiri (1821-1873 M) 14. Pariaman. Sima tahun 674 Masehi. e. yaitu . a.. c.. a. b. a . adatnya dan a gama Budha d. ti ba-tiba berubah menjadi bersatu kembali untuk melawan . c. Semula di antara pemeluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga membena rkan perilaku agama. Sima tahun 676 Masehi e. e.S... 17. Adat (1821-1873 M) e. c. Samudera Pasai. Fatimah binti Maimun pada tahun 1086 Masehi 19. Malaka mencapai kekalahannya b.. Fatimah binti Maimun pada tahun 1083 Masehi c. a.Ag SMA Kelas XII £ . bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. Maulana Malik Isa dengan gelar "Maulana Magribi" d. Di tengah-tengah perang saudara. Padri (1821-1873 M). Raja Minak Kumala Angin c.. Diponegoro (1821-1873 M) d. Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan . Sriwijaya adalah kerajaan Buddha. Raja Minak Kumala Bumi. d. Malaka mencapai kemundurannya 16. kolonial Amerika 15. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yang masih berpegang teguh pada . Samudera d. Malaka mencapai kehan curannya d. tetapi mereka enggan mengubahnya lalu terjadi perang . Islam masuk ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam... Raja Minak Kumala Langit b. Samuder a Pesisir 11. a. Samudera Tengah e. Agama Islam masuk ke Minangkabau melalui . Fatimah binti Maimun pada tahun 1084 Masehi d. Islam mengalami kemajuan yang pesat pada waktu . Maulana Malik Muhammad dengan g elar "Maulana Magribi" bdurrahman. Pasa man b. b. kolonial Jepang d. Bukit Tinggi c. Padang e.. kolonial Perancis c. Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi"..93 a... Maulana Malik Ismail dengan gelar "Maulana Magribi" b. adatnya dan agama Nasrani e. Fatimah bin ti Maimun pada tahun 1085 Masehi e. Mala ka mencapai kemenangannya c.. a.. d. adatnya dan agama Hindu. Raja Minak Jinggo d. Maulana Malik Musa dengan gelar " Maulana Magribi" c. a... Raja Minak Kum ala Tanah e... a. a.. Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. kolonial Belanda. Sima tahun 677 Masehi c. kolonial Inggris e.. .. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendir i. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain sebagai berikut .

Mala ka selama 3 tahun. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun .. Demak dan dimakamkan di Kadilangu. putri raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab.. e. putri raja Medan yang me nikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab c. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa a dalah .. d. 30. putri raja Riau yang menikah den gan seorang penyiar Islam dari Arab d. Malaka selama 2 tahun b.. dimakamkan juga di Kediri c. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Lapindo e.. b.. d. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Sidoarjo d. Sunan Kalijaga belaj ar agama Islam di .. dimakamkan juga di Jawa Tengah d. a. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Bandung 22. a. Umar bin Khattab e.. putri raja Lampung yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab 21. 1525 Masehi lalu d imakamkan di Kediri b. J awa Timur. 23. a.. Sunan Kalijaga wafat di Giri dan dimakamkan di . Sunan Muria wafat di Kudus da n dimakamkan di atas . d. d. Sunan Drajat menyiarkan agama Islam di Sedayu. Kudus.. a. 25.. Gunung Merapi. Bandung dan dimaka mkan di Kadilangu c... panglima perang dan raja Demak c. e.. a. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Kalimantan bdurrahman. Pekanbaru dan dimaka mkan di Kadilangu e. Abu Bakar b. Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam dan herpusat di Demak. dimakamkan juga di Ba ndung b... Kediri e. Giri 27. Wafat . a... Gu nung Muria. Sunan Gunung Jati selain seorang ulama juga sebagai .. Sunan Muria menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di . Raden Rahmat (Sunan Ampel). panglima perang dan raja Bandung d. dimakamkan juga di Surabaya e. c.. c. Tuban 26.. a. pangli ma perang dan raja Kudus e. panglima perang dan raja Tuban b. Gunung Kidul b. Malaka selama 1 tahun d. Sunan Bonang menyiarkan agama Islam yang berpusat d i kota Tuban. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Kadilangu b. Demak c. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus).. 24. Gunung Giri e. Gunung Kudus 28. a. Beliau wafat ..... a. a. Ali bin Abi Thalib... Ustman bin Affan c. Malaka selama 4 tahun c.. panglima perang da n raja Banten. Jakarta dan dimakamkan di Kadilangu d. Beliau keturu nan dari .. dimakamkan juga di Sedayu. Surabaya dan dimakamkan di Kadilangu b. Demak a.Ag SMA Kelas XII " £ . Kediri c. Tuban b. Giri. Hamzah 29. putri raja Bengkulu yang menikah dengan s eorang penyiar Islam dari Arab e.. Malaka selama 5 tahun. Beliau adalah keturunan ..S.94 20..

34. hikayat Kristen ke dalam cerita wayang d. a. Bali 35. a. Irian Jaya c .. mendirikan pondok e. Perdagangan bdurrahman. Damai. Sumatra b.. menyebarkan agama Isl am kepada penduduk pedalaman pulau Irian Jaya e. d. a. mengikis habis pengaruh-pengaruh Nasrani e. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sulawesi c. Cara peng-Islaman di Sulawesi juga dengan cara . Keke rasan b.. e. d... Jawa. mengikis habis pengaruh-pengaruh Budha c. Kalimantan e... hikayat Islam ke dalam cerita wayang. Peperangan e.. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. Paksaan. a. . mendirikan Mall d. b. mengikis habis pengaruh-peng aruh Kristen d. 31. menyebark an agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sumatera d. mendirikan pondok pesantren.95 b. mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu.. hikayat Hindu ke dalam cerita wayang 32.. Perkembangan agama Islam di Sulawesi ti dak sebaik dan sepesat di .. mendirikan sek olah c. Sunan Kudus Beliau mengajarkan agama Islam dengan . a.. c. mengikis habis penga ruh-pengaruh Islam 33.S. hikayat Isl am ke dalam cerita anak b.Ag SMA Kelas XII £ . Sunan Bonang Beliau membentuk kader-kader Islam dengan . Sunan Kalijaga Beliau mengajarkan agama Islam dengan memasukkan .. hikayat Budh a ke dalam cerita wayang c. mendirikan Hotel b..

@bdu ahman. Al Ba arah : 164 Membaca dengan fasih. Tida lah be manfa at tanda e ua aan dan a ul.96 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : 7.a ul yang membe i pe ingatan bagi o ang-o -ang yan g tida be iman ". Menjelaskan penerapan tajwid Men gartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kandungan Menghafal kan ayat di rumah INDIKAT R : 1.S.Ag SMA Kela XII       ¡     " 7 ©   ©   © " § ¡   © "   ¡ ¡ ¡ § §    ¡ . Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang pengembangan IPTEK : 7.3 Membiasakan perila ku menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti terkandung dalam QS. Bacalah dengan Fasih Surah unus {10} ayat 101 : 7 ö s t â ä – $u à tF $ Íø è t u ö F $u Å ω Θθ% ⎯ã ‘‹Ψ9#ρ M≈ƒψ# ©_ó? $Βρ 4 Ú‘{#ρ V≡uθ≈ϑ Kata anlah: "Pe hati anlah apa yang ada di langit dan di bumi. Al Ba arah : 164 7.2 Menjelaskan arti QS. unus : 101 dan Al Ba arah : 164 7. un us : 101 dan QS.1 Membaca QS. unus : 101 dan QS.

bai eca a lang ung maupun tida lang ung. 4.S. ela nya. Di amping itu. ayat di ata menjela an bah a dengan adanya langit dan bumi. ( S. Kegiatan utama eo ang pelaja adalah b elaja . Tuhan telah mengang at de ajat o ang yang be ilmu pengetahuan. c. Pene apan Ilmu Taj id Su ah Yunu {10} Ayat 101 Kalimat Hu um acaan I hfa Mad A li I hfa Idgham bila ghunnah Mad a idh li u un A ti acaan Kata anlah”pe hati anlah Apa yang ada agi aum agi aum yang tida e iman Sebab a hi pada 3. leh a ena itu. Adh-Dhuhaa: 4) @bdu ahman. Ayat AlQu ’an angat be a faedahnya dalam hal ini. bai umum maupun agama. menuntut o an g yang be iman untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi aga la mampu mela u an pe ubahan di dalam dunia e a ah yang lebih maju. angan epe ti o ang yang tida be iman a ena me e a tida memanfaat an hal itu untu mengembang an ipte nya. epe ti te te a dalam ayat : ∩ ∪ ’n<ρ{# ⎯Β 79 { ο zζ9ρ 4 W $ z Ï y © ×ö y ä t Å E su "Dan sesungguhnya akhi itu lebih baik bagimu da i pe mulaan ". ma a pelaja elalu mempunyai eativita dan elalu be pi i untu menemu an hal-hal yang ba u di egala bida ng. ebagai o ang be iman ita ha u menca i dan mening at an ilmu pengetahuan. te ma u te nologi. me e a elal u melatih ece da an ota dan mo e a elalu mendidi ehalu an p ibadinya. Kandungan Su ah Yunu {10}Ayat 101 a. Kita ha u memi i an bah a itu emua adalah a a na untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi (IPTEK). Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10}Ayat 101 P edi at pelaja ebena nya memili i nilai-nilai hu u dan pengha gaan. Untu dapat menembu alam pe lu adanya e uatan be upa ilmu pengetahuan dan te nologi. b.97 2.Ag SMA Kelas XII   © © ¡   ©   ¡   ¡ © ¡   ¡     © ¡       © ©   ©   ¡ ©   © ¡ ¡   © § ¡ ©   ©     @   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   © ¡  ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡  © ¡   © ¡    ¡ © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ©   ©   ©   ¡   © ©  ¡ ¡ ©   ©   ¡   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ©       ¡ ¡ ¡ ©     ebelumnya be ba i alimat   ©     © mati be temu dengan __ (tan in) di ambut hu uf ( alif) ebelumnya be ba i _ mati be temu deng ¡ ¡ ©© ¡   ¥ ¡ ¥ ¡ © ©¡     ©   ©¡ ¡   ¡ ¤ ¡ ©     ¥   ©   ¡   ¡     ¡ ¡         © ¡ ¤ ¡     ¡   ¥ ©¡    ¡   ¥   ¡ ¡   ©   ¡  ¡ © . Adanya langit dan bumi e ta egala i i nya me upa an tanda e ua aan . Apabila memili i ilmu pengetahua n dan te nologi ma a ita dapat mela u an pe ubahan dunia yang lebih maju. Ka en a tiap ha i a al elalu dilatih untu be embang.

Sesun uhn a (te da at) tanda-tanda (keesaan dan kebesa an ) ba i kaum an memiki kan. bahte a an be la a dilaut memba a a a an be una ba i manusia.a a ah at 164 a. menci takan alam dan seisin a untuk ke entin an manusia ka ena manusia telah dijadikan seba ai khalifah di muka bumi. SM elas XII      mati be temu den an mati be temu den an mati be temu den an     ¥  !      ¤            ¥      !           " ¥ !     "   ¤   ! !         " ¥ !    ¤                # !       !   ¥ ¤         #    # . silih be antin a sian dan mala m. Bacalah dengan Fasih Su ah AI-Ba a ah {2} Ayat 164 : Ì ó t ø$ Î Ì ø É©$ Å ùà ø$u Í y u È ø©$ É nÏ ÷ $u Ç ö F $u Ï u y ¡ $ È ùy Î ¨ Î s79# ’û “ t t ! t u } ]/ρ $κEθΒ ‰è/ Ú‘{# μ/ $Šm ù ™$Β ⎯Β ™$ϑ¡9# ⎯Β !# Α“Ρ& $Βρ ¨$¨Ζ9# ì Ζƒ $ϑ/ $ß x U "Sesun uhn a dalam enci taan lan it dan bumi.a a ah at 164 alimat Hukum acaan Ikhfa Ikhfa Id ham bi hunnah Ikhfa Id ham bi hunnah ti a caan an be una Tu unkan Da i ai Da i setia a i kaum an memiki kan Sebab 3.98 1. dan en is a an an in dan a an an di kendalikan anta a lan it dan bumi. lalu den an ai itu Dia hidu kan bumi sesud ah mati (ke in )-n a dan Dia seba kan di bumi itu se ala jenis he an.S. andun an Su ah l. dan a a an tu unkan da i lan it be u a ai . Pene a an Ilmu Taj id dalam Su ah I." 2. S eba aimana disebutkan dalam a at l-Qu ’an an lain: @bdu ahman.

Ali Imran: 190 191) Menurut ayat di atas. Maka bdurrahman. t iadalan Engkau menciptakan ini dengan sia sia. ∩⊇®⊃∪ =≈69{# ’<ρ{ M≈ƒψ ‘$κ¨]9#ρ ≅Š9# #≈=Fz#ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡¡9# . . Al Kindi ( Ahli Fis ika) Masih banyak lagi ahli-ahli dalam bidang ilmu lain yang merupakan hasil dar i pengembangan cara berpikir. A u a’far ibnu Al-Jazzar (Kedokteran) d. a ar al Is illy. Al. yang esemuanya itu m eru a an tanda-tanda e esaran dan e-Esaan . Di sam ing i tu. I nu uljul (ah li tanaman o at o atan) c. Ibnu alhaitsam (Ahli ptik) l. tanah terse ut ditanami er agai jenis tum uhan yang sangat erguna agi ehidu an manusia. eperti penemu penemu Islam idang teknologi er ikut ini : a. Semakin terbuka rahasia alam raya ini.S. c. u an eru a materi e endaan atau u n eturunan yang menjadi egangan.Ag SMA Kelas XII % A ¢ ¡ ¡ ¡  6 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ % % ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ $ $ ¡ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ " ¥ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢ 5 ¢ § ¢ 6 6 ¢ 6 ¢ 6 ¢ 5 5 ¢ ¢ ¢ § ¢ 6 ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¢ 5 6 £ % ¢ ¡ ¡ % 7      . Hamdullah Al Mustaufi al Qazwini (Ahli anatom i) h. Mere a er ata: "Menga a Eng au he nda menjadi an ( halifah) di umi itu rang yang a an mem uat erusa an adanya dan menum ah an darah. Se agai halifah di umi." (Q . 1197 M (penemu ilmu alja ar). Kemudian dengan te n l gi. Maha uci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka. dan silih ergantinya malam dan siang terdapat tandatanda agi orang orang yang erakal (yaitu) orang orang yan g mengingat sam il erdiri atau duduk atau dalam keadaan er aring dan mereka me mikirkan tentang penciptaan langit dan umi (seraya erkata) : " a Tuhan kami. Ali bin Isa ( Ahli anatomi mata) i. manusia d iheri e al ilmu engetahuan dan tc n l gi. " (QS. menurun an air hujan sehingga tanah yang t adinya tandus menjadi su ur. di atas tanah juga dite ar an er agai macam inatang. Ibnu sina (Ahli Anatomi dan Kedokteran) f.a arah: 30) . t uÏ © $ t ã ä õ t t Ï ©$ ∩⊇®⊇∪ ‘$Ζ9# >#‹ã $Ψ)ù 7Ψ≈s6™ ξÜ≈/ #‹≈δ M)=yz $Β $Ζ/‘ Ú‘{#ρ Í ¨ $ z " esungguhnya dalam pernciptaan langit dan umi.99 ß Å ø ã t Ï ã ø ( þ ä s x ö F $ × Ï o Ï s Í ‾ n ù Ï š • u t s ø Ï ô ¿ ß mÎ | ç ß ø w u u ! t eÏ $ à Ï ó u Ï " Ingatlah eti a Tuhanmu erfirman e ada ara malai at: "Sesungguhnya A u hend a menjadi an se rang halifah di mu a umi". kita akan s emakin dapat mengagumi alangkah tingginya ilmu dan hukum yang berlaku pada alam raya ini. kita di tuntut selalu erpikir dan mengem angkan kreativitas. yang kemudian tercipta ala t alat atau pun teknologi aru. adahal ami senantiasa ertas ih dengan memuji Eng au d an mensuci an Eng au?" Tuhan erfirman: "Sesungguhnya A u mengetahui a a yang ti da amu etahui". akariya Qazwini (Ahli jantung dan tak) g. Biruni (ahli Astronomi) j. Tsabit ibnu Qurrah ( Ahli Matematika) k.=z ’û χ) É t ø F $ Í ' [ . Abdullatif Al -baghdadi (Ahli Anatomi) e.

Pada suatu saat. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat tersebut: Umar : "Saha batku. Di samping itu. Jadi jelasnya. kita tidak dapat lepas dari tuntutan untuk mencari ilmu. d an setiap kali Umar pulang dari masjid. di muka bumi ditebarkan berbagai macam hewan yang merupakan tanda-tanda ke-Esaan dan kebesaran . kita harus berusaha sesuai dengan keahlian yang kita miliki dan kemam puan yang ada." Jadi. tanah yang tandus menjadi gembur. Kemudian dengan teknologi. tanah terseb ut ditanami dengan berbagai macam tumbuhan dan hasilnya sangat berguna bagi kehi dupan manusia. k amu tanami dengan berbagai tumbuhan yang bermanfaat.100 dari dalam jiwa akan memantulkan ucapan: a .Ag SMA Kelas XII " § £ . Perilaku yang Mencerminkan Isi Surah Al-Ba arah Ayat 164 Pada zama n Umar bin Khattab. barulah hasilnya kamu gunakan untuk membeli emas. Jika tanah itu kamu olah. Setiap k ali Umar bin Khattab datang ke masjid. kemudian hasilnya kamu jual . Demikian pula menurunkan air hujan. Tuhan kami. Tidak cukup hanya dengan beribadah kepada-Nya. ada seorang sahabat yang tekun beribadah di masjid. 4. t anah yang tadinya tandus menjadi gembur. untuk mendapatkan rez eki dari . yaitu be rupa akal. bdurrahman. Dengan air hujan. tiada Engkau ciptakan s emua ini dengan sia-sia.S. sahabat tadi masih ada di dalam masjid. apalagi kalau kita ingat bahwa ilmu hanya dibe rikan kepada manusia karena adanya kelebihan manusia dari makhluk lain. Den gan air hujan itu. tapi menurunkan air hujan. mengapa kamu setiap kali selalu di dalam masjid? Apakah kamu punya hajat sehingga kamu selalu beribadah di masjid?" Sahabat : "Saya ingin mempunyai emas. " Umar : " tidak akan menurunkan emas dari langit. leh sebab itulah. kita menyadari ba hwa bumi yang mati tidak dapat kita manfaatkan jika kita tidak mempunyai ilmu pe ngetahuan dan teknologi yang memadai. sahabat tadi sudah ada di dalam masjid.

2. 3 . semua yang terjadi di alam ini d apat membuatnya semakin dekat kepada karena semua yang ada di alam ini sebagai b ukti kebesaran-Nya. Predikat pelajar mempun yai nilai khusus karena dan Rasul-Nya mencintai orangorang yang menuntut ilmu.S. bdurrahman.101 1.Ag SMA Kelas XII £ . Bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Semua yang ada di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia sebagai saran a untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

. Pada kalimat mana saja terda pat Mad Thobi’i dalam QS. unus ayat 101! 3. Jelaskan isi kandungan QS. berharta bdurrahman. Pada kalimat terdapat tajwid Mad apa? 8. tubuh manusia d. Pilihlah jawaban yang paling tepat : 1. Mendengar e. beriman c. e. c. AlBa arah ayat 164! 7.102 1. Berikut yang mengandung T ajwid Mad Thobi’i adalah . apa yang didalamnya e. Teknologi c. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS unus ayat 101 yang mempunyai Aliflam Syamsyiah! 4. Jelaskanl ah isi kandungan Al-Qur an surah unus ayat 101! 2. a... apa yang ada didalamnya c.. Apa arti kalimat d. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan dan para Rasul-Nya bagi orang yang tidak .. Al -Ba arah ayat 164! 5. Apa makna kalimat 10... Tuliskan kalimat mana saja dalam QS. Al-Ba arah ayat 164 y ang bertajwid Izhar! 6. Berakal d. berilmu b. b. Sunatullah 2. unus ayat 101 berisi tentang pen elitian terhadap . Ilmu penge tahuan b. apa yang ada di laut 2.S.. Kalimat mana saja yang bertajwid Mad Wajib dalam QS. a. binatang melata b. Jawab Pertanyaan berikut ini : 1. a. QS.Ag SMA Kelas XII "   " " £ .. 3. ? 9. Pemahaman konsep : Jelaskanlah pengertian istilah berikut ini : a. Apa arti kalimat ? ? 3.

Pada kalimat terdapat Tajwid ….. Izhar dan Ikhfa e.Ag SMA Kelas XII c. Izhar c. Ikhfa’ b..103 4. d. dan apa yang diserukan d £ . artinya …. apa yang diperlihatkan .. b. Mad Thobi’i b. Kalimat yang bacaannya Ikhfa adalah . e. dan apa yang diciptakan b. c. Ikhfa dan Mad Wajib 7. Qomariyah e. c. Mad Jais 10. dan yang dikuasai e.S. Mad I’wad e. dan apa yang diturunkan bdurrahman. Mad Atid Lissukun d. Pada kalimat a.. Mad Wajib c. Qodariyah 9.. Ikhfa da n Mad Thobi’i d. b. terdapat Alif ⇐ …. dab peringatan dan langit dan bumi dan observasi dan kejadian 6. d. e... Jalalah c. Syamsiah b.. a. a. a.. Aliflam Qomariyah dan Mad Thobi’i b. Mad Thobi’i 5 artinya . 8.. Jabariyah tajwidnya .. Aliflam Syamsiah dan Mad Thobi’i c. a. a. d. a.. tajwid yang terdapat didalamnya .

2 8.S. PENGERTIAN IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR Qadha adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. semua berada di bawah ketentuan .5 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Q adha’ dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari.104 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : : 8. Telah menjadi undang -undang alam (sunatullah) yang abadi bahwa manusia juga terikat pada sunatullah itu. Al. Ketetapan dan ketentuan itu hanya yang membuat. 8.3 8. yaitu kea aan yan menimpa makhluk . Dia mene an kan yan se ena nya an Dia pem e i keputusan yan palin aik. baik yang telah maupun akan te rjadi. A ti Qa a alam Al-Qu ’an kita pahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat."(Q . bdurrahman. Firman : È Î ÿÏÎ š β) 4 ⎯μ/ χθ=∨èG¡@ $Β ”‰Ζã $Β 4 ⎯μ/ ΟF/‹2ρ ’1‘ ⎯Β πΖ / ’?ã ’Τ) ≅% èÉ ÷ t ó n t ÏÏt "Menetapkan hukum itu kepunyaan . leh karena itu. Pengertian Dalil Na li Tanda-tanda be riman kepada Qadha’ dan Qadar Fungsi beriman kepada Qadha’ dan Qadar Perilaku yang m encerminkan beriman kepada Qadha’ dan Qadar A. hanya saja yang tahu. Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya.Ag SMA Kelas XII   (   ¢ ( "   ¢ ( (   (      ( 5( ¢   (   ¢ § § (   ( § §     £ .4 INDIKAT R : Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan pengertian iman kepada Q adha’ dan Qadar Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan hikmah beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Qadha’ dan Qadar 8.An'aam: 57) Qa a a alah pelaksanaan a i encana atau se in ise ut en an tak i .1 8.

$Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an). undangundang. dan se againya. Dan adalah eteta an itu sesuatu eteta an yang asti erla u. andai atau d h. " (QS. Misalnya. manusia harus erusaha ag ar ehidu an hari ini le ih ai dari hari emarin. Manusia harus e erja giat d an te un erusaha serta rajin agar menjadi rang yang aya. Alama : 49) Sesuai dengan ayat te sebut mene angkan bahwa selu uh makhluk adalah c iptaan ya. eraturan. misalnya hu um yang tertulis da lam Al-Qur’an. ahagia atau tida .S. telah meneta an yang demi ian) se agai sunah-Nya ada na i-na i yang tela h erlalu dahulu. hatinya ta ah dalam menghada i li u-li u hidu . Manusia tida tahu ta dir a a yang a an terjadi ada dirinya. dan tida mudah utus asa. yaitu ahagia di dunia d an di a hirat.ρ ¢ ¡ ¢ ¢ ' ¢ ¡ ¢ ¢ £ ¢ ¡ . malam tida leh mendahului siang dan mata hari ter it tida leh mendahului ulan.eraturan dan etentuan. Dengan meya ini sunatullah a an mem awa manfaat dan hi mah yang san gat esar. Manusia hidu waj i erusaha dan e erja untu menca ai tujuan hidu nya. ai itu manusia. jelaslah hu ungan ant ara Qadha dan Qadar. Untu itu. tida leh utus asa d an harus ya in suatu saat a an mem eri emurahan. Dalam ayat lain be fi m an: durrahman." ( S. Iman e ada Qadha dan Qadar da at menjadi an eimanan atau e ercayaan ita terhada e uasaan ma in t e al. Sunatullah ada dua maca m. Telah ita etah ui ahwa semua enda yang ada di alam ini terda at ta dir . misalnya a i itu anas. undang-undang. Manusia tida tahu dita dir an leh aya atau mis in. Misalnya. sedang an sunatullah dalam Al-Qur’an manusia tida tahu as ti a an wa tunya terjadi. Kedua sunatullah dari itu dijamin emutla annya serta tida da at diganti dengan hu um yang lain. misalnya manusia da at mem er ira an wa tu yang di utuh an untu memasa air sam ai mendidih. Makhluk dunia diciptakan menu ut kehendak dan ketentuan. ahagia. dan se againya. dan et eta an yang erla u atas semua ma hlu nya.etentuan . sedang an Qadar mengacu e ada ela s anaan dari rencana atas hu um. ul an. dan eteta an-Nya. saat ematian sese rang dan saat datangnya hari iamat. Sunatullah yang ada di alam wa tunya da at diu ur.     ¡ @ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ @ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡$   ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢   ¡ $ @ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢   ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ B   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¥ B ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡   ¨ β%. Manusia a an sadar ahwa dalam hidu ini manusia di atasi leh eratu ran. intang mau un gunung. yaitu sunatullah yang tida tertulis yang terda at di alam ini.105 Firman : ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. Al-Ahza : 38) erdasar an semua eterangan di atas. mengata an sia a saja yang eriman dan eramal saleh asti a an men da at ahala dari . rang yang andai. A a ila usahanya elum erhasil. Semua itu erjalan erdasar etentuan dan ehenda yang selanjutnya dise ut dengan sunatullah.Ag SMA Kelas II ' ¡ t u ã ö s Ï ( ö n y t Ï © $ Î $ s ¨ ß ç s ª $ u t s y Ï 8 t y ô Ï cÄ É $ n t t "Tida ada sesuatu e eratan un atas Na i tentang a a yang telah diteta an ag inya. uga a an menum uh an emauan manusia un tu menggali er endaharaan umi agar da at dimanfaat an. dan sunatullah yang tertulis di alam. Qadha mengacu ada hu um.ya sesuai de ngan hukum-hukum yang ditetapkan untuk alam semesta ini.

Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ⎯ÏΒ y÷ρ§‘ «!$# "Dan janganlah amu me a a putu a a da i ahmat .S. Semua ejadian. .106 $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an. Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i.Ag SMA Kela XII Î ¡ © ¡ ©   © ¤ ¡ ¡ ©   © ©    §   ©  ¤ © ¡   © ¡ ¤ © © ©     ©   ¡   ¡   ¡ © © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © ©¡ ¡ ¡  ¡ © © ¤     ¡   © ©   ¡ ¡    ¥ ¤   ©     ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¤   ¡ ¡   ¡         ©   ¡ ¤©   ¡   ¡       ©   @   © ¡ © ¡   ©¡ ¤ ¡     @ ¡   @ ¡             ¡   © © ¡ © © @ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡     ¡ ¡ ©   © © ©   ¡   ¡   ¡ ©       ¡   ¡ ©       ¡ ©   ¡ ¡ © © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ © © ¡     ¡ © ©   7   ¡ ¡ ¨          @ . ge a . mau pun yang a an te jadi. (QS... Semuanya di ba ah etentuan Yang Maha E a lagi Maha ua a. FU GSI IMA KEPADA QADHA DA QADA R Qadha dan Qada te ma u u un iman yang eenam yang etiap mu lim ha u mcmpe cayainya. me eka menjaganya atas pe intah . dan ebe anian di dalam be amal. yaitu .. yai lu zaman ebelum te jadinya ma hlu . dan pe i ti a yang te jadi di alam eme ta ini te ma u na ib manu ia itu adalah udah dita di an oleh eja zaman azali. tetapi yang menentu annya. maka tak ad a yang dapat menolaknya. Dengan be iman epada Qadha dan Qada manu ia ti da a an membangga an di i ata u aha dan i htia nya. Dengan be iman epada Qadh a dan Qada manu ia tida a an ta abu bah an ta adu dan me endah an di i dalam hidupnya a ena me a a di inya di ba ah e ua aan Zat Yang Maha ua a. bai mengenai uatu hal yang udah te jadi. iman y ang teguh. di muka dan di belakangnya. abi a ." ( S. Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum.a'd: 11) Adapun fungsi iman kepada adha dan ada anta a lain seba gai be ikut : Dengan iman kepada adha dan ada maka kepe cayaan te hadap kekua saan Allah makin tebal dan hati menjadi tabah dalam menghadapi liku-liku hidup s ehingga tidak lekas putus asa. A .ya. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. Qadha a tinya eputu an atau etetapan. Sedang an Qada atau ta di adalah egala etentuan yang be la u te hadap e mua ma hlu . edang te jadi. be abda: @bdu ahman. apa ah etentuan itu bai ataupun bu u . ed ang an Qada a tinya etentuan. ebab ia menyada i bah a m anu ia itu ajib be u aha. Adapun yang dima ud Qadha yaitu eputu an atau etetapan te hadap uatu etentuan yang telah ditetap an oleh te hadap ma hlu ya. D engan be iman epada Qadha dan Qada o ang a an memili i ji a yang be a . Yu uf: 87) ang yang be iman epada Qadha dan Qada dalam hidupnya a an elalu be ta a al epada dan menye ah an dengan i hla egala i htia nya ata ta di etelah u ahanya dila u an menu ut ada emampuannya.

9$/ ω) !# Π m ©L9# }§ ¨Ζ9# #θ=F)? ωρ Ï hÍ Ï u Ï u ù y y "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan (membunuhnya). melainkan deng an sesuatu (alasan) yang benar. Kon isi lemah itu sen i i yan menetapkan an yan menentuka n. ha i a hi at dan pe caya epada Qada .ya yang bai maupun yang bu u . Seg ala yang dicipta an itu dicipta an dengan ebai -bai nya." @ u ahman. penge tian iman epada Qadha. mela an manusia melakukan pem unuhan en an ca a yan iha amkan. (QS. berfirman AI-Israa : 34 ¨ Î Ï ô y ø$Î ( è ÷ ru ç £ ä r èö 4 ®y ß | ô } Ï É©$Î Î É Ïuø t t ( ç t ø s Ÿ u β) ( ‰γ "Dan jan anlah kamu men ekati ha ta anak yatim. Fi man : ∩ ∇∪ $ ‹è ß⎯≈¡Ρ}# .=zρ 4 Ν3Ψã # ƒ† β& !# ‰ƒ ƒ Ï| | M $ t Î ä u ö ä t y eÏ s ä ª $ ß Ì " hen ak mem e ikan ke in anan kepa amu. (Q . Maka. sesun uhnya janji itu pa sti iminta pe tan un jawa annya. an manusia ija ikan e sifat lemah. "Segala e uatu yang tc jadi di alam ini adalah ata i adat dan ud at. telah e fi man: ⎯μ‹9θ9 $Ζ=è_ ‰)ù $Βθ=àΒ ≅F% ⎯Βρ 3 . Pa a ulama ilmu tauhid be ata. maupun yang a an te jadi. Te masuk kelemahan yan a a pa a manusia ahwa manusia itu ti ak men ctahui kap an atan nya ajal. Mu lim) Ma a. Al-Israa : 33) Dalam ayat berikut melarang kepad a manusia yang beriman untuk mendekati harta anak yatim.ya. ⎯¡m& “%!# & Ï Ï | M $ t ùy y t u ç ny > ó x "Yang membuat egala e uatu yang Dia cipta an ebai -bai nya dan yang memulai p enciptaan manu ia da i tanah …. Dan barang siapa di bunuh secara zalim maka sesu ngguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. edang te jadi. kecuali en an ca a yan le ih aik ( e manfaat) sampai ia ewasa an penuhilah janji." (HR. ita.ya. A -Sajdah: 7) Manu ia itu dijadi an oleh dala m eadaan lemah.itab. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. bai etentuan yang telah tc jadi. sedangkan ia belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri.isaa': 28) Ayat i atas mcnjelaskan ahwa manusia itu oleh iciptakan alam kon isi lcmah. Sedang an penge tia n iman epada Qada atau ta di . Anak yatim adalah anak yang salah satu dari orang tuanya telah meninggal.ya." (QS. tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. malai at. An.A MA Kelas XII   ( ©   ¢       ¡  ¢     ¡   ¡    ¡ (   ¡ ¡     (   ¡ ¡   ¢   ( © (  (   ¡ ¡ ¡ 7 ( ¡ ¢ ¡ ¡   ©   ¡ © ¡ ( ¡ ¡   ¡ ¡   ( ©   ( ¢ ( ©   ¡ ¡ ©¡ ¢   ¡ © ¡© (     ©   ( ( ¡ ¡   '     ¢ ( ¡ ( (   (     ¢   ¡ © © ¡   ( 5 5                ¡   ¢ © © (   © © ¡ & ¡ (     (¢ (   ¢ ¡ © © (   ( (     5 ¡   ¡ .". Den an kon isi lemah itu manusia supaya menya a i lalu menaati atu an-atu an . yaitu mempe cayai egala apa yang te jadi dan tida te j adi di elu uh alam ini adalah menu ut hu um dan etetapan .107 "Iman itu ialah pe caya epada .ya. yaitu pe caya dengan ya in adanya etetapan dan etentuan yang be la u te hadap emua ma hlu ." be fi man: ∩ ∪ ⎦⎫Û ⎯Β ⎯≈¡Σ}# .=z &‰/ρ ( …μ)=z ™©« ≅. . Kecuali dalam menggunakan harta anak yatim itu den gan cara yang baik dan dapat memenuhi janji.

Alama : 49) Dalam su ah lain juga be fi man: Da i u ah Al-Is aa' ayat 33 an 34 itu mem e ikan pen e tian ahwa semua Qa ha an Qa a atau ketetapan an ketentuan itu semuanya aik.S. a ia ti ak mempu yai a ak. a ia Te ah me ciptaka se a a sesuatu. Da am e usaha a ti ak pe u memiki ka tc ta tak i ya aka e aku atas i i ya.ya. asi kita aka e u ah apa i a kita e usah a me u ah ya. a ia me etapka uku a -uku a ya e a se api.ai ." ( S. Se a . " ( S. se a siswa ya i i pa ai maka ha us aji e aja . maka tak ad a yang dapat menolaknya. Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i. a ti ak a a sekutu a i ya a am kekuasaa ( ya). di muk a dan di belakangnya. se a aima a fi ma : $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß " Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an. yaitu (   ( 3 3   @   3         ¢ (   ¢   @ 3   3 ¢ 0$ 3 ¢ 3   3   3 ( 3 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 ¢   3 (3 3¢ ¢ ( 3 3 3 ( 0  3 3   ( 3   ( 3 3 3 ¢ ¢ ¢ 0  $   ¢ 0 (   ( (   ¢ 3 ( ( 3 3 ( 3 ( 30   ¥ 3 ( 3 0  3 3 0 3  $     3 3 ( ( 3 0 3   ¢ ¢ 3 0 3 0 3 (   ¢ 0 3 3 3 3  $   3 ¢ 3     0 (   3 3 ( ( 3 ¢ ¢ ( 3 (3   ¢ ¢ 3 3 " 00   ¢ 3 (   3   3 3 ( ( 3 3 0 3 3 3 ( 3   ( 3 ( ( " 00 0 33 (   3 (   3       (3 3 3 3 3 ( 0 0 3 ( 3 3   ( 3 ( ( ( ( (   ¢ ¢   ( 3 "  ( ( 0 3 3 ( 33   3   3 3 ( 3 ( 0 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢0 ( ( 3 0 3   3 3  3 ( 3 ( ¢ 3 (       '   ¢           ( ( (   ( B (     ( ¨     ( (   5        @   Î . Setiap mus im waji e ima kepa a Qa ha a Qa a itu. yaitu se a ai e ikut : 1. ka e a tak i itu a u apat iketahui sete ah te ja i. a am kehi upa seha i-ha i setiap a waji c ikhtia atau e u saha u tuk me cukupi se a a kepe ua hi up ya.ah ke ajaa a it a umi.a'd: 11) @bdu ahman. me eka menjaganya atas pe intah . a ai . Sepe ti.api ya" (QS. u a ti ak aka tahu a si ya i masa me ata . A . Su uh pu . -F u aa : 2) Tak i itu a a ua macam. Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum. $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an). 2.Ag SMA Kelas XII 0   ¢ ¢ ¢ 3 3 3 ( 3  3 3 3   ( 0     3 (   3     ( 0 0 (       ¢ ¢ ¢   ( 3 ( ( (   3 3 3  $ 3   ( ( 3 ( 3 3 ( 3  $   0 (   ( 3  $ 0 3 0 3 3 3 3 (    ¢   ( 0 3     ! 0 3 @ ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. kete tua ke ami akiaki atau pe empua . u tuk je is tak i mu a a i i ma usia waji e usaha a a apat me u ah kea aa pa a i i ya m e ja i e ih aik sesuai e a ya ikehe aki. a pe ti a a ah e usaha te s e a sekuat te a a a ti ak eh e pa ku ta a . e itu ju a a am se a a usaha u tuk me capai kesejahte aa hi up i u ia maupu i akhi at.108 Å ùß ø$ Î 7=ϑ9# ’û Ô7ƒ ° …&! ⎯3ƒ Ν9ρ #‰9ρ ‹‚Gƒ Ο9ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# 7=Β …μ9 “%!# Ο ã © ä t ö a kepu yaa . Sepe ti. Fi man yan lain yan kaitannya en an Qa ha an Qa a . te ja i ya ha i kiamat. ata ya aja sese a . Tak i mu am ia ah Qa ha a Qa a ya ti ak apat ie akka a pasti te ja i sehi a ma usi a ti ak mempu yai kesempata u tuk me hi a i. Maka. me u ut kemampua ya a a pa a ma usia. sese a ya i i kaya maka ia ha us iat eke ja. Tak i mu a a ia ah Qa ha a Qa a ya i a tu ka kepa a ikhtia sese a atau usaha-usaha ya.

ya iusi a i kampu ha ama ya. be a ti manu ia hanya te pa a menjalani e uatu yang udah ditcntu an itu. ebagaimana fi man. Pada su atu saat kita akan be hasil dengan pe tolongan . pe gilah amu. dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Dalam be ikhtia jangan lekas be putus asa.a ya e ama i a ta a kamu. (ka e a) se a ia kamu a a ah tu u a a i se a ia ya ai . melain an aum yang afi . "Sesu uh ya ku ti ak me yia." (QS. aik aki. Pelaja i lebih dahulu apa sebab-s ebab kegagalan kita dan usahakan pe baikannya untuk masa-masa mendatang. be fi man: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u.yiaka ama a .a ya e hij ah." ( S. pasti ah aka Kuhapu ska kesa aha -kesa aha me eka a pasti ah ku masukka me eka ke a am su a ya me a i su ai-su ai i awah ya se a ai paha a i sisi . Yu uf: 87) Ada o ang mengata an. " i a yang dila u an manu ia ini emuanya udah ditentu an atau dita di an . Da pa a sisiya paha a ya aik.ya kepada kamu apa yang Telah kamu ke jakan. kita ha us be syuku kepada . iÏ ä à ÷ t 4 é ÷ @ x iÏ ä iÏ 9 Ï t Ÿ u x ß Å é I oÎ ö ß š u ö ß z y t ó $ ⎯Β F%ρ #θ=G≈%ρ ’?‹6™ ’û #ρŒρ&ρ Νδ ≈ƒŠ ⎯Β #θ_Ì z&ρ #ρ _$yδ ⎦⎪%!$ù ( Ùè/ t Ï ©$s < ÷ t ª $ u $ " Maka Tuha me eka mempe ke a ka pe m h a ya ( e a e fi ma ). Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahmat . ya e pe a a ya i u uh. Maka Allah dan asul. dan apabila kita gagal maka saha lah dan te us be usaha jangan sampai putus as a. At-Taubah: 105) @bdu ahman." Pendapat yang demi ian tentu tida bena a ena tida a an menyia-n yia an amal e eo ang.S. ya isakiti pa a ja a -Ku.ya se ta o ang-o ang mukm in akan melihat peke jaanmu itu. se a aima a fi ma .ya mau eke ja. i Im a : 195) Pa a ayat ai me supaya ham a .aki atau pe empua . lalu dibe itakan.Ag SMA Kelas XII B © 3$ $ 3 ¢ (3 3 ( ( 0     3 ( 0 3 3 33 0 3   3   ( 3 3   ¢   3 ( 0 ¢ 3 3     ¢ 3 ¡ ¡     ¡ ¡ © ©   ©   3 0 3 ©     ¡ ¡     ¡    © ¡         ¡       ¡     3 ¢   3   ¢ 0 0 0 3   ! ( ¢ 3 0 0 ¢ 3 3 ¢ ( 3 0 3   0 3 0 3   3 3 3 ! ( 3 ( 3     ¢ 3 3 0 ¢ ( 3 ( ( 3       ¢ 3 3  $ 3  $ 3 0 ( 0 ( 3 0 3 3   3   ( ¢   ¢ 3 3  $ 3  $ 0 3 3 3 ! ( 3 ( 33 3$ $   3 3 3     3       ¡ ©   © ¡ ©         ©   © © ¡ © ©   ¡ © ©           ¡ @ © ¡       ¡       ©   ©¡       © © ¡ 3 © ¡ ¡ B¡ ¡ ¡   ¡   © ¡    ¡   ." (QS.109 Apabila kita dapat mencapai apa yang kita inginkan.ya: . apa ah bai atau bu u . Ma a ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda any a dan jangan amu be putu a a da i ahmat . Maka a .ya: É ø t ø$ É Î t 4 Î š =‹ó9# Ο=≈ã ’<) χρŠ I™ρ ( tβθΖΒ÷σϑ9#ρ …&!θ™‘ρ /3=Ηå !# “ ¡ù #θ=ϑôã# ≅ ”Dan Katakanlah: "Beke jalah kamu.

mungkin ada o ang yang sudah me asa bosan hidup ka ena sudah te lalu lanjut usia dan sakit-sakitan.intan . Apa bila oh sudah ditentukan oleh ke lua da i jasmani manusia maka kelua lah oh i tu tanpa mampu menahannya. Sebaliknya. niscaya akan Kupe kenankan a im u.110 Setelah kita he usaha ha us dii ingi dengan doa aga te capai yang kita maksudka n. ka ena telah menjanjikan dengan fi man.S. t ß ô ¤ $ Ÿ É s ø$ ∩ ⊃∪ χθs7¡„ 7=ù š ß t ó o . D an mataha i be jalan di tempat pe ede annya. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang be akhi ) kembalilah dia sebagai b entuk tanda yang tua. Demikianlah ketetapan ang Maha Pe kasa lagi Maha Mengetahui. misalnya mengalami f ustasi (putus asa). a alah menu ut hukum an atu an yan telah itentukan oleh . Tetapi. kalau belum menghendaki ajal pun tidak kunjung datang. intan . atau bosan hidup ka e na sehab-sebab lain. SM elas XII   )tG¡ϑ9 “ §ϑ±9#ρ ∩⊂ ∪ tβθϑ=àΒ Νδ #Œ*ù ‘$κ¨]9# μΖΒ ‡=¡Σ ≅‹9# Νγ9 πƒ#™ρ h9 s ó ß Ï Ì ø $ Ÿ u t y s ø $ x Í ô è r ! o m t . te masuk hi up an kehi upan manusia. e fi man: 9 y # n Î ö è ã j½ ã Å s u 7 − ! y Ï p ö n t x t s ¨ Ï Ï ù Ý Î } ≅_& ’<) Νδ zσƒ ⎯3≈9ρ π @bdu ahman. aa Siin: 37-40) Hidup manusia adalah suatu takdi . Manusia setelah di kandung ibunya selama empat bulan lalu dibe i (ditiupkan) nyawa ( oh) oleh . Al-Mu'min: 60) a i. be fi m an:         ¢   ¢         ¢   ( (       ( ¢     ¢ ¢     ( ¢ ¢   ( ( (   5             (   (                       ¢ (         (   ¢ (       ¢   (   ¢   (   (      ( ( (       ¢   ¢ (   ( ( ( 5         ¢ (  ¥             # ! '   !     ¥              @   ( ( ß ." (Q . ns "Dan suatu tanda (kekuasaan yang besa ) bagi me eka adalah malam : Kami tanggalk an siang da i malam itu maka dengan se ta me ta me eka be ada dalam kegelapan. e iman kepa a tak i e a ti mempe cayai ahwa se ala yan te ja i i alam ini. an se a ain ya." ( S. sehingga ingin seg e a mati. Dan masing-masing be eda pada ga is eda anny a. semuanya e e a ( e jalan) menu ut atu an yan telah itentukan oleh sehin a semuanya e jalan en an te atu an te ti . esun uhnya o an -o an yan menyo on kan i i a i memnyem ah-Ku akan masuk ne aka ahanam alam kea aan hina ina. Alam aya yan te i i a i planet-planet.ya: tβθ=zô‰‹™ ’AŠ$6ã ⎯ã βρ 93G¡„ ⎥⎪%!# β) 4 /39 =fGó™& ’ΤθãŠ# Ν6/‘ Α$%ρ èä u y Îy t Ï ô t t çÉ Dan Tuhanmua e fi man : " e o'alah kepa a-Ku. Tidaklah mungkin bagi mataha i mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang.

Bahkan para ahli penyak it pun (para dokter) mengalami sakit pula. Sebaliknya. Maka a abila telah tiba aktu ( an diten tukan) ba i me eka." (QS. dalam kenyataan semua orang mengalami sakit. terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada seba bnya. C. semu anya mengharapkan agar dirinva dan keluarganya sehat. h berfirman: al ini sesuai dengan Qadha dan Qadar . Ada orang pantas dan memcnuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu. u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Dan bahwasanya manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahakannya. Da n bahwasanya usahanya itu kelak akan dipe lihatkan (kepadanya). seperti ketekuna n dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu.111 " ikalau men hukum manusia ka ena kezalimann a. jelas bahwa masala h hidup-mati dan masalah rezeki serta keberuntungan manusia adalah bcrgantung ke pada takdir Tuhan. Di dunia ini pun tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam mencapai maksud dan tujuan. " (QS. mungkin ada orang yang tampaknya kurang pantas atau kurang mem enuhi syarat. ada orang yang bekerja secara wajar saja. tidaklah me eka da at men undu kann a ba an sesaat un dan t idak ( ula) mendahulukann a. Sebagaimana diketahui. s eba aimana semua makhluk hidu an lain un ha us mati ula. Kemudian akan di be i balasan kepadanya dengan @bdu ahman. Tetapi. tetapi orang yang mcmpunyai keahlian tertentu pun kadang-kadang mengalami keg agalan di bidangnya.Ag SMA Kelas XII           ¤              !   §  !         ¨  ¤           . tetapi datangnya sangat sedikit atau sangat seret. Bahkan kadangkadang terjadi suatu u rusan yang telah diperhitungkan secara matang dan ditinjau dari berbagai segi. nisca a tidak akan ditin alkan -N a di muka bumi sesuatu un da i makhluk an melata. Jadi. Menu ut takdi manusia itu asti mati. ada oran g yang bekerja keras mencari rezeki. Namun.S. m enjadi gagal sama sekali. Di dunia ini tidak ada orang yang suka sakit. baik jasmani maupun rohani nya. Sebaliknya. Pangkat dan jabatan pun demikian pula. "Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. sangat jarang di dunia ini orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Kalau diperhatikan segi rezcki atau keberuntungan. HUBUNGAN ANTARA QADHA DAN QADAR DENGAN IKHTIAR DAN TAWAKAL Ikhtiar ialah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperlua n dalam hidup. n-Nahl: 61) Itu semua adalah ketentuan . Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri. tetapi tidak pernah sekalipun menduduk inya. da n manusia be ada di dalam takdi llah. Ali Imran: 185) Kehidupan m anusia pun suatu takdir juga. sebab kegagalan adalah suatu kekecewaan yang tidak enak dirasakan. be fi man: Ï ö $ è s Í !s < ø t ‘ ä Nθ Qù # π)←#Œ § Ρ ≅. Tidak hanya orang awam (biasa) yang mengalami kegagala n. tetapi sempat menduduki jabatan tertentu. tetapi hasilnya cu kup hanyak. teta i menan uhkan me ek a sam ai ke ada aktu an ditentukan.

An. Dialah pelindung kami. Yu uf: 87) Se eo ang a an mempe oleh ha il da i u ahanya endi i dan ebai -bai e eo ang adalah yang ma an da i ha il u ahan ya. eo ang yang memili i umah ma a eti a elua ha u menutu p atau mengunci pintu umahnya aga tida dima u i pencu i. At-Taubah: 51) Segala sesuatu yang terjadi se suai dengan Qadha dan Qadar Allah . Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahma t melain an aum yang afi .ya. Sebagaimana te ebut dalam fi man. alam kea aan emikian a ulah e tawakal kepa a . namun encana tetap menimpa pa a i i manusia. Sebagaimana di ebut an dalam hadi Ra ulullah : "Se ungguhnya ebai -bai yang dima an oleh e eo ang adalah da i ha il u ahanya endi i dan ana nya te ma u udahanya juga.asul me eka e kata kepa a me eka: "Kami ti ak lain hanyalah manusia se pe ti kamu. I ahiim: 11) emua yan te ja i i atas umi me upakan kete tapan ."(QS.ajm: 39-42) uga dijelaskan dalam fi man. bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusi a. Sebagai contoh. akan tetapi mem e i ka unia kepa a siapa yan Dia kehen aki i anta a ham a-ham a. kepada Dialah kita bertawakal dan berserah diri. Dan hanya kepa a sajalah hen aknya o an -o an mukmin e tawakkal. Munafaqun Alaih) Ta a al a ti nya menye ah an dan menggantung an egala e uatu epada dengan mengha ap Ridhaya. dan hanyalah kepada orang-orang ya ng beriman harus bertawakal. bdurrahman. walaupun kita su ah mcn usa hakan en an se ala kemampuan untuk men hin a inya. Maka. e a aimana fi man : χθΖΒσϑ9# ≅2θGŠ=ù !# ’?ãρ 4 $Ζ9s9θΒ θδ $Ζ9 !# =F2 $Β ω) $Ζ.‹Áƒ ⎯9 ≅% š ã Ï ÷ ß ø$ È u t uù Katakanlah : "Se kali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dite tapkan oleh bagi kami. sepe ti encana alam. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). mempelaja i. " (Q . se a pa a hakikatnya se ala sesuatu yan menimpa manusia itu telah itetapkan oleh . an menca i hikmah se ta manfaat a i semua ketetapan te se ut.Ag SMA Kelas XII     ¢ ¢ ¤   © ©         ( ( ©¡ ©     (   ( ©     © © ©   ¤ (     © ©   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¢   ( ¡ ¡   © ¢     ¢ ¢ (   (   ( (   (   © (   ¢ ( (   ( ©   ¡   © © ¡ ©     ¡ © ©   © © © ¢ (     ¢   © (     5 ¡ ¡       (   ¢ ¡   ©  ¡ ¢   ©   ¡ ¡   ( (     © ¡ © ©   ¡ ©   ¢  ¢ ¡ © 5     ¡ © ( ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ B¡   ¡   ©   @ ¢ 5 (   ( ( (   (   ¢ ¡ © ©     ¢ © £ ¡ .ya: ⎯νÏŠ$6ã ⎯Β ™$±„ ⎯Β ’?ã ⎯ϑƒ !# ⎯3≈9ρ Ν6=VΒ ±0 ω) ⎯tΥ β) Νγ=™‘ Νγ9 M9$% Í t Ï ô Ï â ! t o t " Rasul. Dan ti ak patut a i kami men atan kan suatu ukti kepa a kam u melainkan en an izin ." (QS.S." ( S." (HR. Maka. ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda anya dan jangan amu be putu a a da i ahmat .ya yang lain: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u pe gilah amu.112 balasan yang paling sempu na. Manusia hanyalah mene ima. dan emudian be ta a al epada .

adi. Ath-Thala : 3) Manusia haru s menyadari. musibah atau bencana itu sebagai peringatan atau ujian bahkan azab yang ditimpakan kepada manusia.       ¢                 (           ¢ D "     ¢     ¢ ¢ ¢ (     @   (   ( 5                ¢ ( B (þ ä       ¢ (     ( (       ¢ ( ( (     (   ( ¢       @     @           @   (   ( (         ¢       @          ¢           . kita be usaha belaja dengan tekun bukan be a ti pasti kita akan menjadi o ang pandai.S. Sebaliknya. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman".ajm: 39) @bdu ahman. tentulah me eka menjauhkan di i d a i sekelilingmu. kemu ian a ulah kita c taw akal ( e se ah i i) kepa a en an ise tai oa. Al-Anka ut: 2) Dalam men e jak an sesuatu hen aklah ike jakan en an sun uhsun uh. θ9ρ ( Νγ9 MΖ9 !# ⎯Β πϑm‘ $ϑ6ù y Ï ö y ô Ï ( ‘ x ] É ù s s Í ö F $ Î ö ö Í x u ö ç m ö Ï ø t ó $u ö å÷ t ß ô $ s !# β) 4 !# ’?ã ≅. se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . manusia hanya iwaji kan c ikhtia an e tawakal. kebe hasilannya itu u usan Allah.θGù MΒ•ã #Œ*ù ( Δ "Maka disebabkan ahmat da i -lah kamu be laku lemah Lembut te hadap me eka. Ini me upakan usaha atau ikhtia ." (QS. sepe ti fi man : ∩⊂®∪ ©ë™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ 4 t y t Î Ç | M Ï } ø© u "Dan bahwasanya seo ang manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahaka nnya. Hal ini ditegaskan dengan firman-Nya: ( 79θm ⎯Β #θÒ Ρω ==)9# á‹=î $àù MΨ." ( S.Ag SMA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ." ( S. Firman Allah: ô s Í Ì ø r à Î t © $ ¨ Î ÿ ç ç ó y u ß s $ nt ö © u t t t u Å tøs Ÿ ß ø y ô Ï ç ø ã ö "Dan barang siapa yang bertawakal kepada niscaya akan mencukupkan (kepada) nya. tekun. Sesungguhnya menyukai o ang-o ang yang be tawakal kepada. Ka ena itu ma'afkanlah me eka.113 Dengan demikian. se a semuanya yan menentukan hanyalah . Kita menge jakan sesuatu bukan ka ena mcngetahui adha dan ada . dan be musyawa atlah dengan me eka dalam u usan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat maka be tawakal kepada . kalau bu uk be a t i lkhtia dan nasabnya itu jelek dan tidak baik. tcliti. An. Ali Im an: 159) Kalau ada yang dibe ikan oleh it u baik maka memang ikhtia dan nasabnya itu baik.ya. Misalnya. Sesungguhnya telah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. mohonkanlah ampun bagi me eka. Kita hanya wajib be usaha. seca a singkat dapat dikatakan segala se suatu itu ada sebabnya. kita tidak pernah putus asa ketika ditimpa sesuatu hal yang tid ak menggembirakan dan tidak merasa sombong serta angkuh di kala memperoleh nikma t. Sesungguhnya tela h mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. sek i anya kamu be sikap ke as lagi be hati kasa . an ce mat se ta hati-hati.

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi . =t† ω !#ρ A ã s 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ ª $u "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tiada pula) pada di imi sendi i melainkan telah te tulis dalam kitab (Lauhulmahfuz) sebelum kami menciptakann ya. Semuanya akan te jadi dan telah te tulis di Lat/hulmahfi z sebe lum menciptakan makhluk. dan bencana alam lainnya se ta bencana yang menimpa manusia. Segala sesuatu yang akan te jadi itu adalah sangat mudah bagi . banji .S. semua sudah ditentukan oleh ini adalah pendapat yang salah dan tid ak dibena kan oleh aja an Islam. yaitu aga manusia be saba mene ima cobaan .yu. leh ka ena itu. ang yang tidak mau be ikhtia lanta an d ia be alasan. Begitu juga bencana alam dapat pula be fungsi s ebagai azab yang ditimpakan kepada manusia ka ena dosa-dosa yang telah me eka pe buat.Ag SMA Kelas XII © 4 $δ& 9Ρ β& ≅6% ⎯Β =≈G2 ’û ω) Ν3Å¡ Ρ& ’û ωρ Ú‘{# ’û π6ŠÁΒ ⎯Β >$¹& $Β ! y u ö ‾ ö s jÏ × Å o « $ nt š Ï s ¨ Î ∩ ⊂∪ ‘θ‚ù Α$FƒΧ ≅. ka ena Dia Maha Mengetahui segala se suatu. dan s upaya kamu jangan te lalu gembi a te hadap apa yang di be ikan. apakah masya akat kita telah banyak meninggalkan pe intah Allah atau telah banyak be buat la angan . AI-Hadii d: 22-23) Ayat di atas menjelaskan. apabila kita ditimpa bencana alam maka hendaklah mawas d i i." ( S. sepe ti kecelakaan.           9               @                                                    §                                 §                                               §                iÏ .ya kepadamu. Sikap yang paling baik ialah be saba mene ima bencana dan malapetaka yang menimpa se ta bc syuku kepada atas segala nikmat yang dianuge ahkan kepad a kita. sebalik nya jangan pula te lalu be senang hati dan be gembi a atas sesuatu yang menyenan gkan hati. Dan tidak menyukai setiap o ang yang sombong lagi membanggakan di i. semua bencana dan malapetaka yang menimpa pe mukaan bumi. janganl ah te lalu sedih hati mene ima kesengsa aan dan malapetaka yang menimpa. menetapkan segala sesuatu atau kejadian sehelum wujudnya. Ka ena itu. penyakit. Be dasa kan fi man : @bdu ahman. sepe ti gempa bumi. leh ka ena itu. be d oa. (Kami jelaskan yang demiki an itu) supaya kamu jangan be duka cita te hadap apa yang luput da i kamu. dan sebagainya telah diteta pkan sebelumnya. Ini be a ti bahwa tidak ada sesuatu pun yang te jad i luput da i pengetahuan dan tidak te tulis di Lauhulmahfuz. obaan itu ada kalanya be upa kesenangan ada pula be upa kesedihan. hendaklah kita be tawakal se ta mempe banyak istigfa .114 Manusia dianju kan untuk be ikhtia . beke ja ke as dengan dise tai tawakal. baik yang tampak maupun yang tidak tampak. dan tidak boleh be pangku tangan.

ontoh dalam hal ini apabila kita te timpa bencana alam. S eca a kelompok kemampuan be tambah besa sesuai dengn besa nya kelompok se ta be sa nya kemampuan individu-individu anggotanya. encana alam apat pula e fun si se a ai aza yan itimpakan a tas manusia ka ena osa. seseo ang yang kehilangan atau kec u ian ka ena kelalaiannya tidak mengunci pintu-pintu umahnya. ujian. Sabda abi saw." (H . hen aklah kita e tawakal se ta mcmpe anyak isti fa . bukan asal saja. Setiap meninggalkan usaha dengan dalil tawakal tidak dibena kan dala m agama Islam. . atau azab yang ditimpakan kepada manusia.A MA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. sepe ti gunung mcletus. s eseo ang mende ita kelapa an. ai bah. Seca a individ u kemampuan masing-masing o ang te batas. hewan pia a an ditambat. yata dalam k ehidupan bahwa kemampuan manusia be!aja lah dengan giat te batas. ba ulah kemudian be tawakal kepada atas keselamatan yang kita ha ap kan dan musibah yang tidak kita inginkan. apakah masya a kat kita telah anyak menin alkan pe intah atau telah anyak mcmpe uat la an a n . halilinta . leh ka ena itu. musibah atau bencana ini mungkin me upakan pe ingatan. Ahmad) Dalam hadis ini dipe jelas la gi bagaimana seha usnya usaha yang dilakukan dalam angka be tawakal kepada . Al-Anka ut: 2) Fitnah atau uji an alam hal ini e fun si untuk men uku ka a iman yan imanifestasikan alam sikap tawakal. apa ila kita itimpa encana alam maka hen aklah kita se e a mawas i i. lbnu Hibban) Dalam hadis te sebut di atas dibe ikan contoh bagaimana sikap tawakal yang bena . atau tidak mengun ci kenda aannya atau tidak mengikat hewan pia aannya. Fi man.ya dalam Su ah Al-Anka but ayat 2: 5 5 @ u ahman.osa yan telah me eka pe uat. Dalam menghadapi hal-hal s epe ti ini seseo ang ha us te lebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk mengh inda inya. se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . Manusia ha us menyada i. padahal baik jasmani maupun ohaninya sebena nya m ampu untuk mengusahakan makanan. TA DA-TA DA PE GHA ATA TE HADAP F GSI IMA KEPADA ADHA DA ADA Kalau kit a pe hatikan setiap yang menimpa di i kita da i segala macam pende itaan pada ha kikatnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan.115 D. Maka. Misalnya." (H . yang a tinya: "Ikatlah untamu dan be tawakalalah. Dalam menghadapi bencana atau musibah sepe ti ini manusia dituntut untuk sege a mempe gunakan tawakal bahwa semuanya itu te jadi atas kud at dan i adat semata. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". Fi man :               ¢ (                           ¢ ¢  (   ¢  ¢ ¢   (   ( ¢       § ¢  ( ( ¢   ¢ ¥ ( ¢ (        ¢ 5 (   ( ( (   ¢ ( ¢   ¨       @                           ( ¢ @           9             ¨         E       9   ¨     ¨                                        (      (¢       (   ¢               (þ ä . apalagi mengambil sikap be putus asa. Musibah yang di lua jangkauan kemampuan manusia. gempa bumi. kemudian jika tid ak be hasil lalu seca a te gesa-gesa be tawakal kepada . sebagai be ikut: 1. Kit a dituntut usaha yang munasabah yang sepadan. Musibah y ang sebena nya masih dalam jangkauan kemampuan untuk menghinda inva. walaupun batasnya tidak sama pe sis. yaitu kita ha us be usaha te le bih dahulu. Sabda abi pula: "Tiada be tawakal o ang yang mengobati di inya d engan besi panas atau dengan ajahan. misalnya pintu umah hendaknya dikunci jika hendak pe gi. 2. ontoh lain.

teta i yang uta. teliti. ita harus te un. asal syarat yang ertama dan edua itu sudah ita enuhi. ma a (tem -tem ) ta itu r h menutu i ata -ata nya dan ( e era a nanya ula) sumur yang telah di tinggal an dan istana yang tinggi. dan henda nya ditem uh segala ersyaratan yang di utuh an. Al. ialah hati yang di dalam dada. yang endudu nya dalam ead aan zalim. Kalau sudah demi ian erla u e atah. ita harus mengu u r emam uan ita. ang edua. manusia uny a usaha. jangan se erti e atah. ma sud hati memelu gunung a a daya ta ngan ta sam ai atau alaulah ail anjang sejeng al." (QS. dan hati-hati. ita henda nya menerim a dengan la ang hati hasil-hasil yang ita er leh.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ C $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ £ ¢ .S. Ma a a a ah mere a tida erjalan di mu a umi.116 9ó s u 7s© y • 9øÎu y Ï ã ã 4 n î tÍ s } Î s × y Ï s š É u %ρ '#ÜèΒ /ρ $γ©ρ ã ’?tã πƒρ% Å s u ã | ö F $ y ÷ s Ÿ ¨ Î s Í " era a anya ta yang Kami telah mem inasa annya. janganlah laut henda di d uga. Tuhan unya uasa.Hajj: 45-46) Dalam usaha untu menca ai suat u tujuan juga harus di erguna an si a tawa al. durrahman. ccrmat. ang etiga. ang ertama. lalu mere a mem unyai hati yang dengan it u mere a da at memahami atau mem unyai telinga yang dengan itu mere a da at mend engar ? Karena sesungguhnya u anlah mata itu yang uta.

Qad ha artinya e utusan yang telah erla u menjadi enyataan atas tia -tia ma hlu sesuai dengan ilmu serta Qadar seja zaman azali.etentuan yang asti erla u atas tia -tia ma hlu .S.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ C ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ¢ . dan Qadha artinya e utusan. Tawa al artinya menycrah an d engan i hlas segala er ara. Sedang an menu rut istilah. Hu ungan antara Qadha dan Qadar adala h dua hal yang tida da at di isah an arena saling mengisi dan meleng a i. t awa al itu harus diddahului dengan i htiar arena tawa al tan a disertai usaha a dalah eliru. dan amal e ada ta dir dan e uasaan-Nya s etelah usaha dijalan an Menurut emam uan. sert a mem unyai arti yang tida jauh er eda. durrahman.117 Menurut ahasa Qadar artinya u uran. Qadar artinya etentuan.atas yang telah ditentu an seja zaman azali. i htiar. Hu ungan antara i htiar dan tawa al. sesuai dengan atas.

K etentuan yang erla u terhada semua ma hlu nya dise ut . Mualla e. u uran durrahman.. Mu hyar h. Rencana . jelas an! 3. Uj i Kemam uan Mengurai an K nse : 1.S.. d. Rencana . Qadha d. Se ut an macam-macam Ta dir! 5. u uran 5. elas an hu ungan antara Ta dir. tujuan e. a. Tawa al 2. a. Sesuai ah er utus asa dengan ajaran eriman e ada Ta dir. I htiar f. a.. etentuan egunaannya e.. Sutu rencana yang diteta an di Lauh Mahfudz te ntang ma hlu dise ut . tujuan e. Se ut an a a yang dima sud Qadha dan a a ula Qadar! 3... Uji Pengetahuan Pilihlah jawa an yang diangga ali ng enar dari sen yang ada! 1. Nasi 2. I htiar c. Qadha . Qadar a. .. I htiar c. Al-Qamar ayat 49) Artinya : Sesungguhnya ami telah d. elas an a a yang dima sud dengan eriman e ada Qadha dan Qadar! 2. I htiar dan Tawa al! 7. Qadar g. Nasi 3. Uji Pemahaman K nse : elas an istilah eri ut ini : a. Se ut an sifat yang tim ul se agai tanda sese rang yang menghay ati Iman e ada Qadha dan Qadar! 8. cita-cita c.. Pr gram e.Ag SMA Kelas II ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¥ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ $ " ¢ ¡ C ' ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $¢ ¢ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¡¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¢ £ ¢ ¥ . nnya d. Qadar . (QS. Pr gram e.. elas an hu ungan antara Qadha dan Qadar! 4. a. Da at an sese rang memilih ta dirnya! 6... Qadar menurut ahasa artinya .. etentuan d. Qadh a menurut ahasa artinya . Pasangannya c. Qadha d. cita-cita c. La uh MahfudzMu ram . nilainya 4. c.... Musyayyar c. entu nya . u ura menci ta an sesuatu menurut .118 erilah tanda silang ( ) ada huruf a. d atau e sesuai dengan jawa an yang te at ! 1.

asrah menunggu ta dir durrahman. se erti mau andai. eriman e... erwawasan luas c... (QS. dinama an ta dir . selamat... Nasi d. .. Nasi d. u r c.119 6.. Ar-Ra du:11).. a. sehingga aum mer ah eadaannya”. Ta d ir yang da at diusaha an. Mu ram e. eri htiar d. erdasar an ayat di atas. mualla . entu tu uh dise ut ta dir . i htiar c. Ketentuan yang tida isa diu ah. a. sughr 7. tamu terse ut tida menam at an untanya arena dia atanya ertawa al e ada . Pasrah e. erilmu . se elum ertawa al. mualla . ecuali . a. sa ar c. a.. sughr 8. Mu ram e. mengu ah nasi suatu aum. se erti lahir... Pada suatu hari Rasululla h edatangan tamu yang mem awa unta..Ag SMA Kelas II ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¢ " ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡¡ ¡¡ ¢ " ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¡ ¢ £ ¢ ¢ A . a. ya in dan ercaya diri d.. Kejadian ini menyata an ahwa manusia har us .. u r c. tawadhu’ 10. erta wa al .S. manusia dalam hidu disuruh . rajin erusaha dan antang menyerah . mati. Di antara eistimewaan eriman e ada Qa dha dan Qadar adalah se erti yang dise ut an eri ut. sa ar 9. aya. ya in d. warna ulit. rendah hati dan tawadhu’ e.

a mu mi e pe a maka amaika ah a t a a ke ua ya.a ya e aku a i .3 Mem ra ti an ersatua n dan eru unan Pengertian ersatuan dan eru unan Dalil Na li ersatuan dan er u unan C nt h ersatuan dan eru unan Keuntungan ersatuan dan eru unan Perila u yang mencermin an ersatuan dan eru unan Persatuan dalam ajaran Islam secara umum dise ut i hwan yaitu ersaudaraan. SM Ke as XII ( ¢ ( 3   3  $ 3 3 (3   ¢ 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 3   ( 00 3 ( 0 3   ( ¢ 3$0$ 3 $ (   3 03 3 ( ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   3 3   (   03 ( 3 ( 3 3 ¥ 3 (   ¢ 3  $ 3   3 3 ( 3 ( 3   3   3 3 ( 3 ( ( 0 0 ( 0     ¢ 3 3  $ 3 ¢ 0 ( 0  03 3 3   3 ¢ 3 ( ( 3$0$ ( ( 0 3 3 3   ( $0$ 0 3   3 3 ¢  ¢ $0$ 3 3 0 3 3 (   ( ¢  ¢ 3     ¢ 3 3  $ 3  $   ( 3 3$0$ B   " ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ § ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ § ! ¡ 3 3 ¢  ¢ (   ¢  ¢  $ 3 0( ¢ 3 0 3 3 ¡ (   ! ¡ ¢ ¡ ( $ $ ¡ 3 § ¢ ¡ 3 3 3$0   ( 3 ¢ 3 ¢ 3 $ ( 3   3    (¢£ ¡ ¡ .1 Menjelas an engertian ersatuan dan er 9. Sesu uh ya me yukai a . 0 u ahma . jika a itu te ah kem a i (kepa a pe i t ah ). Ta pa pe satua a aka mu ah e ti ak seme a -me a te ha ap sesama ahka te ha ap ya se ama seka ipu .2 Menam il an c nt h-c nt h ersatuan dan eru unan 9.120 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 9. seca ra umum dise ut u huwah Islamiyah yaitu ersaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegas an dalam firman QS Al-Hujarat : 9 ’?ã $ϑγ1‰n) Mó/ β*ù ( $ϑκ] t/ #θs=ô¹ ù #θ=tGG%# ⎦⎫ΖΒσϑ9# ⎯Β β$G ←$Û β)ρ nt y ß y ÷ Î ô t t ås ÷ t ( ß Îô ô u ! s Î s $ Ì ø # nÎ u þ Å s 4 ® y È ö s É© ( èÏ s s 3 t ÷ W $ ∩®∪ ⎥ ” Da jika a a ua a a i a . ika sa ah satu a i ke ua a itu e uat a iaya te ha ap a ya ai maka pe a i ah a ya e uat a iaya itu sehi a a itu kem a i kepa a pe i tah .S.” e as ahwa pe sau a aa me ye a ka a apat e uat amai a e a pe amaia maka pe satua a kesatua umat aka isa ju a kita wuju ka . Mem iasa an u unan : erila u ter uji : 9. maka amaika ah a ta a ke ua ya e a a i a e aku a i ah. a aima a sese a atau a sa e uat pe satua seme ta a ke amaia a pe sau a aa ti ak isa iciptaka .

a ama. u a me upaka a kah me uju te cipta ya a atu Tayyi a tu wa a u Gafu . aka mem e ika ja a ke ua a i ya a i kesu ita .e a te wuju a am suatu ha sa ya e a a a am suatu e a a. a i umat Is am. pa i a pe satua su ah apat iwuju ka . aka   0 0 3 Pe a a Pe satua ia Umat Is am a am Pem a u a a Mempe taha ka e a a I 3$ (3    3 3 3 ( 3 3 3 ¢ ( es   3 3   . pe satua a a ah u su y a e ih mi a . Se a . Ha i i apat i ihat a am se uah ha is ya e u yi: " ahwa umat Is am a a ah a aika se uah a u a .e a a Is am a e a a. etapa pe ti ya pe satua a am suatu a sa a am a ka me esta ika kehi upa ek m i. i ai Pe satua kat i a Makmu . u su pe ta ma ya me uku a a ah pe satua . i ma a pe t a itu sa at ipe uka i ha i kiamat" . Demi kemajua umat sec a a kese u uha . Demikia ah. a am i a ketaha a . Se a ka se a ai wa a e a a ha us me a a pe satu a u tuk mempe kuat a sa a e a a. sa i me isi. Demikia pu a a am ha is ya ai : "Da a a siapa mem e ika ja a ke ua a i sau a a ya sesama mus im.121 0    (¢£ ! ! 3 0 0 3   0   3 3 3 3 ¥ 3   ¢   3 ( 0 (! 0   3 3 ¨ 0 ( ! 3 ( 3 ¥ 3 3 3 ¢ 3   0 3   ¢ 3 (  $ 3   3   3 3 ( 0   3   3 3   0   (3 3   ¢ 3 3 3 3 0 3     3   3 0 0 ¢  ¢ ( 0 3 (   3 ( ( ( ( 3 ¢ ! 0 3 ( 3 30 (3   3   ( 3 0   ¢ 3 3 ( 3 3 0 ( 0     3 33 0 0 ( ¢ 0 3 ( 3   3     ( $0 ! ( 3   ¢ $ ¢ 3 ¢ 3 3   3   3   3 3$ ( 3   ¢ 0 0     3 3$0$   3   ( 3 ( 3 ( 3 0 ( 3 0 3 0 3   ¢ 3 33   ( ¢   0 3 0 3 ¢   0 0   ¢ 3   ¢ 3 3 0 3 3 3 3 3 0 ( ( 33 0 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 ¢ ( ¢ ¢0 ¢ 3 0 0 0 3 ¥ ( ( ( 3 ¢  ¢ 3 0¢ 0 $ 0( 0¢ 0 ( 3   3 ¢ ( ¢ ( ( ( 3   (   3 3   3 3 ( ( ( ( 3 ( 3   ( 0     3   (   ¢ 0 (   !   ! 3 ! ¢ 0 0 $ ! ( 3 3   ( ( (   ¢ ( 3   ¢ 3 3   0( 0 0 3   3$ 3  3 ¢ 3     3 ¢¢ ¨ 3 ( 0 0$ 3 3   3 3 0 3    ¢ ( ¥ (   ( 3   0 0 0   3 3 3   ( 3 ( ( 3 ( 3 3 ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3 3 0 $ 3 ( (3 $ 0 0 3$ 3 3   3   0   33 3 ( ( 3 ¢ ( 3 03 0 0 3 3 0   ¢   3   3     ¢ ¢ 0   3 3 3 3   3 3 ¢ 3   3    3 3 ¢ 0 0   (   3   3 3   3 ( ( 3 ( ( 3 0( 3 3 0 3   3 3     3 3 3 3 $( ( ¢ 3 0( 3   3   3 3 3 ( ¢ 0 ( 3 3 $ ( 3   3 3   3 ( 0   3 ( (3 3 ( $ 3$ 3 ( ¢ 0 3   3 ( 3 (3 0 0     3 3 3   ( (3 3 3 ¢ 3 ( ¢ 3 ( $ 3 3 0 3 ¢ 3 0 3     ¢   $ ( ( 0 3 0 $   ¢ 3 3 ¢ 3$ 3$ 3 3 ¢ 3 ( ¢ ¢ ( ( 3 0( 0 3   3 $ 3$ 3 3 ¢ 3 3 ( ¢ 0 0 0 0   ¢ 3 ¢ 3   3 ( 3 ( ¢   (0 3 0( 3     3 3 ( 3 ¢ ¢ $ 3$ 3 3 ¢ 3   ( 0 $ $ 3 33 0 3 ( ¢ 3 ( 3 3 3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( ( (3 0 0 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 ( (   ¢ 3 0     3 ¢   3 ¢ 3     3 3 ( ( ¢ !   3 3 ( 3 0 ¢   3 0 3     3   ¢ 3 3 (   3 0 0 0 0 0 3  3   0 3 0 (   3   ¥ ( 0   ¢ 0 3 3 3   3   3 ¢  ¢ 3 ( (3 3 a. upaya pe t ama ya i akuka a a ah pe satua te e ih ahu u. umat Is am ai ya aka me asa sakit pu a. maksu a hakik at pe sau a aa i a am Is am a a ah se a ai uju t m ak a am pe satua . Demikia pu a a am pe em a a pe i ika . ketaha a . Mema pe sau a aa ka a ti ak mesti aka mewuju ka pe satua . Ti ak mu ki suatu pe ce aia aka me upaka a asa kekuat a a am pe taha a . sia. maka aka mu ah iajak k mp mi. pa i a satu umat Is am isakiti. y aitu setiap a ya e ima a a ah e sau a a. aik i f ika. Da am pe em a a ek mi a i a sa a e a a. Da am i a ek mi a pe i ika pe satua me upaka u su ya mi a . pa i a pe satua e a . Pe s au a aa ya emikia aka sa at esa a i ya u tuk mewuju ka pe satua a am u ia Is am. Pasti pe satua itu ah ya ija ika asa a i pa a ketah a a . i ai Pe satua u ahma . a i Kepe ti a a i Kepe ti a sa a ama a am a ka Me uju Masya a a Du ia Is am Seca a Kese u uha SM Ke as XII Da am kehi upa e a sa. Tetapi. ketaha a . pe i ika .e a a ya may itas pe u uk ya e a ama Is am. aka mu ah a am me em a -ka ek mi. Da am aja a Is am se e a ya k sep pe satua te ah a a. maka e a a.S. pe satua ha us i a a me a ui ja u i te te e ih ahu u. e musyawa ah u tuk sa i mem a tu. Se a ai k sekue s i is a i aja a itu mem e ika ampak pe satua a i kehi upa umat Is am. umat Is am i e a ai e a a aka me asa te pa i u tuk kepe ti a e sama. s sia . Ketaha a e a a ak a e ih esta i jika pe satua akyat ya te us e ja a . a eke ja sama. Tetapi. a ta a se a ia ya satu e a se a ia ya ai ya sa i me uatka ". s sia . apa i a pe satua itu a a. me ika. u tuk mempe kuat Is am. pe i ika . Pe e apa aja a -aja a itu aka mem e ika ampak p sitif. pe satua me upaka sc i kekuata ya pa i ampuh. upaya me ciptaka pe em a a a am i a ek mi. a am k isi a sa ya e satu. Semua mus im ya a a i u ia . a i a ai ya aka mu ah i ea isasika . e a a aka kuat apa i a pe satua a sa ya te jami . Suatu a sa ya ti ak c satu aka su it me em a ka ek mi ya. ataupu ust a ia a a ah e sau a a. a ai se a ai ya sehi a e a wuj u pe satua a am se a a aspek kehi upa aka me uju masya akat ya a i makmu ya i i hai eh .

sa i mem a tu. y ak i ima a saja kita e a a i ta ah ai i i kita mem a u a mem a tu sau a a-sau a a ya me a ami kesu ita a ya itimpa musi ah i ma a kita tempati seca a a i a ma usia. 4. Te cipta ya pe satua a kesatua . a eke ja sama a ta a satu e a ya ai ya. sese a ya ma kepa a se ta me aksa aka se a a pe i tah. yak i tetap sa i me h mati a me ha ai pe e aa a i ah. e ih a i itu a a ah e ta u jawa a am se a a aspek kehi upa umat Is am i se u uh u i a. SM Ke as XII se a Mus im e a . eh se a itu. Sa ah satu ci i a e ima ia ah a a ya asa kasih saya se a aima a sa a a i v saw : ( ) “Ti ak e ima sese a i a ta a kamu sehi a ia me ci tai a ia me ci tai i i se i i”(H . pe i ika .e a e i te tu p i a i ya at aik a te sesama ham a sau a a ua se a aima kete a a ha its i Mus im me upaka uku sa at e ahaya a pe sau a aa . amai pe uh keke ua aa . P estasi semaki me i kat ka e a a a ya sa i mem a tu. Satu sama ai sa i me ha ai a me a ah. 3¢ 3 3 3   ( ( ¢    3 ( 3 ( ¢ 0 0 3 ( 3 ¢   3 ( 3   3 3 ¢ 03 3 0 3     3 3 3   ( 3 3 3   33 0 3 ¢ 0 ¢ (   0    (¢£ ! ! 3   ¢ 3 3 0 0 3 3 ( ¢ ¢ 0 0     ¢ 3 ( 3 3   ( ( 3 ( 3 3 3 ¢   (3   3 3 3 ¥ ¨ $ ( 3     3 ( 3   ¢ ( .S. pe uata a tata hi up ya sa puji.122 3 ¢ ¢ (¢ 0 0 3   3 ( 3   ¢ 3  $   ¢   3 ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( ¢ 3 ¢  ( 3 0 0 3 3 3   3   3 3   3 ( ¢   ¢ ( ( 0 0   3  $ 33   ( 3 § ¢   3 ¢  $ 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 0 3   ! ! !¨4¥ ! ¨4 ! ¨4 ( ¢   3 ( ( 0 $ 3 3   3 0 3 3$ (3 0 00 3 3   3 ( 3 3 ! ( ( ¢ 3 3 3 3 ( ( "   3 ¢ 3 0 3 ( 3   3 3 3 0   3 3 (   3 3 0 3 0 3   0 3   3 3     3   3 3 3 3   ( ¢ ( 3 0 0 3   3   3 ( 0 3 ( ( 0 0 0 3   3   3 0 3  $ 8 ( ( ¢   3   ( 3   3 3 (   3 3 (  $ ( ( ( " 30 ( ¢  3 3 0 3 3   0$ 3 3 ( 0 (   ( " 0 0 3 3 3   ( ( ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3   3   3 ( 3 0 0 ( (0 ¢   3 3   3 3 ( 0 ! 3 0 ( 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 ( 3 (     3 (   ¢ (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 ( 3$ (3 3   3 ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 0 3   3 3 3   3 ( 3 ( ¢ ¢   3 3 3 3 3 ( 3   3 3 ¢   ¢ 3 0 3 3 3 3 (   0 3 ( 3 3 0 ( 0 ( 0 3 (   0 3 ( 3 3   ¢ 0 ( ( ( ¢   ( 3 3 3 ( 3 3(   3 3   ¢ ¢ 8 0 ¢    33 0 3 3 3 ( 3   3 3   3 ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   0 ($ 3 3 3 ¢ 0 $ 0$ $ 3 0 3   3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( 3 3 ( (3 ¢ 33 0 3 3 3 (   3   3 ¢ 3 0 3$0$ 3 3 0 ¢ 3 ( 1. K UKU I T UM T G M Sikap hi up Mus im a p i a i a a ah ma ifestasi a i ima ya. Da am se i t e a si a i ah. a ah se a ya pe ti sa i me . Macam a Ca a me i katka Pe satua atau Ukhuwah Is amiyah : 1. Ka e a a ta a ya satu e a ya ai ya me as a e ta u jawa atas te wuju ya kekuata a ketaha a itu. Me ja i asa kesetiakawa a s sia . Me um uhka ukhuwah Is amiyah ya kuat a 3 ke uku a umat i I esia. a mampu me u jukka ya te aik a i u ia. 3. De a m a pe satua itu ah upaya me uju kekuata a ketaha a u mat aka mu ah i ea isasika . De a emikia . ya mempu yai kha isma ti i. Da am se i ahasa. 2. s sia . 3. Da am se i ta ah ai . p itik. aik a am i a ek mi. ukha i a Mus im) Me u ut atas. sehi a suasa a ke e samaa te ce mi te t am. a ti ak memaksaka suatu a ama kepa a a ai . yak i me u aka ucapa sa am “Se amat pa i” atau ya sesama M us im e a ucapa “ ssa aamu’a aikum” isetiap pe temua . u ahma . a ai se a ai ya. Da am se i ucapa sa am. umat Is am i se u uh u ia aka me ja i umat ya satu. Mempe kukuh a i ah a keyaki a k epa a ah . kasih saya sesama ham a atau e ih te as ya sesama a ima . 2.ya su ah a a aka ihiasi e a cahaya ima . 4. pe taha a . ka e a u usa a ama u usa a a ah u usa p i a i a am Is am “ akum i ukum wa ia i ” Hikmah pe satua atau Ukhuwah Is amiyah a a ah : 1. yak i me u aka ahasa pe satua yaitu ahasa I esia e a aik a e a isetiap aca a esmi a ima a saja kita e a a. De a emikia apat ikataka ahwa pe yakit ya a am kehi upa e masya akat ia ah hi a ya asa kasih saya Itu ah sa ah satu se a ia kat ya pa a utusa a itu pu ya ma usia e a ama. uma t ya e wi awa.

asi h sayang seama Muslim 2.enanamnya are na henda menjeng el an hati rang. maka sun uh ia telah e untun .” adi jelas ahwa cara mela u an eru unan terhada seagama yang di ra ti an leh Rasulullah saw dan ara saha at serta rang Mu min.rang afir.rang y ang eriman dan mengerja an amal yang saleh di antara mere a am unan dan ahala yang esar. seirama dalam lang ah untu me ncari arunia dan ridha-Nya. tanaman itu menyenang an hati enanam. Seirng ita menya si an emuduran umat Islam arena umatnya tida erani menega an e enaran dan tida tegas terhada rang afir.S. se a aima a sa a asu u ah : 3 3 3 ¡ ¡  ¢ ( ¡ $ ¡   ( $ (  ¡ ( ( (    ¢   ( (     ( ¡ ¡ 00 0 3 3 ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ 3 3 ¡ ¡ ¨   3 3 ¡ ( ( ¢ $ ¢ ¡   ( ¡ ¡ ¡ ¡ 5 3 3 ¡ 0 3   3   !   3 (   3 0 3 3   ¢ ¡ ¡ ¡   ¢ 3 0$ ¢ ( ¡ $ ¢ ¡ ¡ ( ¡   ¢ ' ¢ $ ¡ $ ¢ ¢ ¡ ¡     ¥   $   (  ¡¡ 0 3  $ ( (   ¢ 3 0  ¢ ¢ ( 3 ¡ C ¡ ¡ ¢ ¢ ¡  ' ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ 0     3 0 ( 3 3 ( 3 3 0 ( ¡   ¢ ¢ ¡ ¡ $      ¡ ¡ $ ¡ $ 2 ¡ ¡ ( ¡¡ ¡ ¢ ¢ ( ! ( ¡ £ ¢ § 7 ' ¡ a i a .” Ke ukunan inte n umat e a ama su ah ilaku kan sejak zaman Rasulullah . fi man alam Q . Al-Fath : 29 #‰∨™ $è.123 ( ) “ ama a a ah asehat” Is am mem e ika asehat kepa a umat ya ahwa sesu uh ya ke hi upa u ia ha ya ah seme ta a a me upaka pe mai a ya mempe ayaka . Kehi upan unia itu ti ak lain ha nyalah kesenan an yan mempe ayakan. rang Muslim justru durrahman.a ya e a a a am kesesata .‘ Νγ1 ? ( ΝηΖ÷ / ™$Ηq‘ ‘$ 39# ’?tã ™#‰©& …μèΒ ⎦⎪%!#ρ 4 !# Αθ™‘ ‰ϑtΧ Y £ ß Y © â ö ß nø t $s ç u ts ç tô y t ÷ ? ö t È Å M $ Î ö à ès t u Ï u ö − $ Î ’?ã “θF™$ù á=óGó™$ # ‰tãρ 3 ‘$ 39# Νκ5 áŠó‹9 í#‘“9# =fèƒ ⎯μÏ%θ™ ∩ ®∪ $ϑ‹àã # _&ρ ο óΒ Νκ]Β Ï t — ô ru t Ï “Muhammad itu adalah utusan dan rang.rang afir. Dan sesun uhnya pa a ha i kiamat saj alah isempu nakan pahalamu. senada dalam erfi ir 3. se a aima a te te a a am fi ma QS. a an siapa ijauhkan a i ne aka an imasukkan ke alam su a.Ag SMA Kelas II  ¡ 3  $ ¢ $ ¡ ( ¡ ¡ ¡ Is am se a ai a ama ya i awa eh a i Muhamma me upaka asehat . menjanji an e ada rang. amu lihat mere a ru u dan sujud mencari arunia dan eridhaan-Nya. yaitu : 1. i Im a : 185 t y ô ã y s Ï y uÉ ø$ t ö t ö à u ã é š ⎯ã y“m— ⎯ϑù ( πϑ≈Š)9# Πθƒ Ν2‘θ_& χθùθ? $ϑΡ)ρ 3 “Tiap-tiap yan e jiwa akan me asakan mati. tanda-tanda mere a tam a ada mu a mere a dari e as sujud. Demi ianlah sifat-sifat mere a dalam Taurat d an sifat-sifat mere a dalam Injil. teta i er asih sayang sesama mere a. yaitu se erti tanaman yang mengeluar an tunas nya ma a tunas itu menjadi an tanaman itu uat lalu menjadi esarlah dia dan teg a lurus di atas nya.rang yang ersama dengan dia adalah eras t erhada rang.

lebi tida mung in. Manusia Ind nesia wajib saling menyay angi dan tida be buat deng i dan dendam.124 mem ertajam erselisihan aham antarsesama Muslim yang ersifat hilafiyah dan i adah sunnah. i a mene ima. al te sebut pe na dila u an abi Mu ammad eti a ditawa an le umat n nMuslim untu saling be gant ian be ibada . Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia bebas memelu agama dan be ibada menu ut agama dan epe cayaannya masing masing. Dalam e idupan bangsa Ind nesia yang me de a dan be Pancasila. Dengan t le ansi te sebut di a ap an te wujudnya etenangan. Dan a u tida pe na menj adi penyemba apa yang bdu a man. Pe i e idupan agama yang u un dan penu t le ansi me upa an ce min penga uan a a asasi manusia. tida mung in a ena ubungan beliau dengan me e a dalam emasya a atan (muamala /s sial) suda te jalin inti m. Dan amu bu an penyemba Tu an yang a u semba . usa a mema sa an suatu agama tida dibena an. se ingga dengan eadaan yang demi ian itu dapat te la sana pembangunan bangsa. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia a us pe cay a dan be taqwa epada Tu an Yang Ma a Esa. Sesunggu nya ang yang paling mulia di anta a amu di sis i iala ang yang paling be ta wa di anta a amu. dapatla disimpul an ba wa manusia Ind nesia wajib menjunjung tinggi pe asaa n dan si ap t le ansi anta umat be agama. ma a tu unla wa yu untu menegas an pe stiwa te sebut QS.” 2. Padahal yan g ter enting dan termulia di sisi ualitas eta waannya. saling meng mati dan saling meng a gai. KERUKU T RUM T ER G M Dinega a ita tida dibena n si ap dan pe buatan melawan atau antiagama dan tida dibena an pa am yang men iada an Tu an Yang Ma a Esa. Al-Huj uran : 13 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰ ≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó “Kata anla : " ai ang ang yang afi . semin ggu be i utnya me e a a an be ibada sesuai dengan aja an beliau. g SM Kelas XII     ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ $ F   F F ¡   ¡ $     F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F    $   ¡ ¡   F ¡ $ $   ¡ F ¡  ¡ 6     1 ¡ F ¡ F ¡ 6 $ F F ¡   F ¡   $     F ¡   ¡$ ¡ ¡ ¡ F     F ¡ $   F     ¥ ¡  ¡     ¡ F ¡    $ F   F ¡ F     $ ¡   F ¡¡           $   F ¡ ¡     F  F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ $ F $     F     ¡ F ¡  ¡ ! ! ! ¥ ! ! ! ! ¡ ¡   ¡  F F F ¡   ¡    $ ¡   F 6 6   ¡ ¡ $  ¡ 6 ¡     ¡ ¡  $ ¨ Î ( þ è u y t Ï Ÿ Í ! t s u \ ã ä ö ä ù y y u 4 s é u 9 s iÏ ä ø n y ‾ Î $ y Ï ö ä t t ò ” ai manusia. seminggu beliau diaja be ibada dengan me e a ang afi . firman dalam QS. Sesunggu nya Ma a Mengeta lagi Ma a Mengenal. al itu a a n mewujud an pe i e idupan yang u un. idup u un dan be t le ansi tida be a ti ba wa aja an agam a yang satu dan yang lainnya dicampu adu an. a u tida a an menyemba apa yang amu s emba . e usu an dan mema sa an eya inan ep ada umat lainnya. e dasa an u aian di at as. T etapi abi tida langsung mene ima atau men la . ya ni Islam. Kafi un   ¡ F   ¡ $ ¡ F ¡ ' ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ ¡ ¢ " ¡ ¡ ¡ ¡ $   ¡ F ¡ ¡ F  $6 ¡ F F   F ¡ ¡ F F ¡ ¡ 1 ¡  $ F ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   !       6    $ ¡   1 ! ¡ F   F F ¡ F F  $ F   F ¡ ¡ F F     ¡     ¡ ¡     F    ¡     ¡   ¡   ¡ F ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡   F £ ¢ â β) 4 #θù a ui a i . sementara yang durha a terhada di iar an egitu saja. sesunggu nya Kami mencipta an amu da i se ang la i la i dan se ng pe empuan dan menjadi an amu be bangsa bangsa dan be su u su u supaya amu s aling enal mengenal. te tib dan damai.S. Itula yang menandai ita idup be agama dan pecaya te adap T u an Yang Ma a Esa.

dan ulil am i di anta a amu. Dan amu tida pe na (pula) menjadi penyemba Tu an yang a u semba .” Ke u unan umat be agama dengan peme intah te eali a i an dengan mentaati egala pe atu an yang di elua an peme intah. selama tida meng anggu ita. agama u". sebagaimana buti buti Pancasila. Dengan be ibada masing masing itula e u unan anta umat be agama tetap utu dengan menumbu an asa tenggang sa a. a ul dan uma a (pemimpin) dianta amu. 3. ulama yang me ngelola a tinya peme intah membangun fi i . Kesimpulan su a te sebut adala masala Muamala ita tetap be gaul a ab. elama pe atu an itu tida be tentangan dengan ya i’at I lam. alinan e ja ama anta a umat dengan uma ah dalam membina untu mentaati pe intah . KERUKU UM T ER G M DE G PEMERI T Ke u unan umat be agama dengan peme inta dijelas an dalam fi man lla dalam sebua su a n isa’ ayat 59 : ’û Λ⎢ãt“≈Ζ? β*ù ( Ο3ΖΒ Δ{# ’<ρ&ρ Αθ™ 9# #θè‹Û&ρ !# #θè‹Û& #θΨΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ Î ÷ä ô u s Î ” Hai o ang-o ang yang be iman.S. Kemudian ji a amu be lainan pendapat tentang e uatu. ma a em bali anlah ia epada (Al Qu an) dan Ra ul ( unnahnya). D engan demi ian e u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i. ulama membangun mental p i itualnya . tau disebut t le ansi dalam agama ya ni membia an ang lai n be ibada sesuai dengan agama dan epe cayaan masing masing.Ag SMA Kela XII         ¡ ¡ ¡   F 6 ! F     ¡ $   ¡    ¡     © ¡     © © ¡   ¡ F F   F   F   ¡ © © ¡ ©   © F ¡       F F ¡ © ¡     16 !   ©   ¡   6 F ©   ©   ¡   ! ¡ F ! ! ! ! ¥ ! !   ¡   $ ! F ¡ ©   F ¡  ¡ ¡F © ¡        F     ¡¡ F   ¡   ©   ¡     ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ©     ¡   ¡   © © ¡¡     ¡ F ¡ ¡     F © ¡     ¡   F 6      $ F ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡      ¡ ¡   ¡ F . ji a amu bena -bena be iman epada dan ha i emudian. dan untu ula . tetapi masla ibada dan aqida tid a b le dicampu adu an.125 amu semba . Untu mula agamamu. @bdu ahman. ta atilah dan ta atilah Ra ul ( ya). Peme intah (uma ah) menyedia an a ana. Yang demi ian itu lebih utama (bagimu) dan lebih bai a ibatnya.

enada dalam be fi i 3. yaitu : 1.126 ela bah a pe auda aan menyebab an o ang dapat be buat damai dan dengan pe dam aian ma a pe atuan dan e atuan umat a an bi a juga ita ujud an. Macam dan Ca a mening at an Pe atuan atau U hu ah I lamiyah : 1. ulama membangun mental p i itualnya. ya ni tetap aling mengho mati dan mengha gai pe be daan aqidah. @bdu ahman. ya ni dimana aja ita be ada di tanah ai ini ita membangun dan membantu auda a.ya. 3. ulama yang mengelola a tinya peme inta h membangun fi i . ya ni men gguna an ucapan alam “Selamat pagi” atau yang e ama Mu lim dengan ucapan “A alaamu’al ai um” di etiap pe temuan. Dalam egi tole an i aqidah. a ena u u an a gama u u an adalah u u an p ibadi dalam I lam “La um dinu um aliadin” Ke u unan te hadap eagama yang dip a ti an oleh Ra ulullah a dan pa a ahabat e ta o ang Mu min. 4. ei am a dalam lang ah untu menca i a unia dan idha. 2.Ag SMA Kela XII   © ¡   ©© © ¡¡ ¡   ©       © ¡   ©         © ¡     ¡   © ¡ ¡ ©     ©     © ¡ ©   ¡ ¡ © ©   ©     ©     ¡   ¡ ©   © ¡       © © © ¡ © ¡   © © ¤ ©   ¡¡ ¡ © ¤   ¡ ¡ © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ©   © © © © ¡ ¡©   ¤ © ¡ ¡ ©     © © © © © ¡     © ¤ ¡ ¡ ¡ © © © ¡ © ¡ ¡   ©   ¡ ©     ¡ ©   ¡ © ¡ ©     © ©   ¡ ©    ©¡ ¡   ¡ © ©  ¤ ©   ©   ¡ ©    ¡ ¡ ¡ © ©     ©          ¡   . De ngan be ibadah ma ing-ma ing itulah e u unan anta umat be agama tetap utuh deng an menumbuh an a a tenggang a a. ebagaimana buti -buti Panca ila. dan tida mema a an uatu agama epada o ang lain. Ma alah Muamalah ita tetap be gaul a ab.auda a yang mengalami e u litan dan yang ditimpa mu ibah di mana ita tempati eca a adil dan manu ia. Ke u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i . Peme intah (uma ah) menyedia an a ana. Dalam egi ucapan alam. tetapi ma lah ibadah dan aqidah tida boleh dicampu adu an. a ih ayang eama Mu lim 2. Dalam egi baha a. Dalam egi tanah ai .S. ya ni m engguna an baha a pe atuan yaitu baha a Indone ia dengan bai dan bena di etia p aca a e mi dan dimana aja ita be ada.

Uji Pemahaman Kon ep : ela an i tilah be i ut ini : a.. be tole an i di bidang Mu’amalah 3. Ta amuh d.Ag SMA Kela XII   7. gunanya adalah aga me e a aling . Uji Pengetahuan Pilihlah ja aban yang d ianggap paling bena da i op en yang ada! 1.aa : 5 e. menga ui bah a manu ia mempunyai ebe agaman. Ma’unah e.. Ta amuh c.. Al-Ma’un: 4 b. a. agaimana me ujud an u hu ah d alam ehidupan? 9.. U hu ah b. Uji Kemampuan Mengu ai an Kon ep : 1. Shohibah 2.. I tilah tole an i dalam baha a A ab adalah . Menegu b. d.. An.. SARA b.. Sebut an 3 e u unan yang ha u dibina dalam be gama! . Sebut an ci i-ci i o ang yang mencintai ilmu pengetahuan? 3. be beda c. Dalam membina e u unan anta umat be agama yang tida dibena an adalah . c. U u ah 2. hal ini ditega an dalam AlQu ’an u ah ? 5. adalah te je mahan da i u ah . Tuli an a ti ayat @bdu ahman. Silatu ahmi c.. Al-I hla : 3 d. membia an me e a be ibadah e uai dengan epe cayaannya c. a.S. An.ahl:7 4. tida menda a an agama epada lain agama e. Ali Im an:103) ! ¡ ©   ¡   © © ¤ ¤   ¡   © ¤ © ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡     ©   ©¡ ¡ © ¤   ¡   © © © ¡ ©   ¡ © ¥ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡   ¡   ©   ©   ¡ © ¡ © ©   ©   ¤ ¡ © ¡     ¤ ¡ ¡   ¤ ©   ¡ ¡ ©   © ¡     © © ¡ ¡      ©   ¡ © © © © ©     © ¡ © ¡ ¡  © ¡   ©   ©   ©     ¡¡ ¡   ¡   ¡ © ¡    ¡ ¡     ¥   e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a.. Apa ya ng dima ud dengan i ap tole an i? 2. Apa yang dima ud dengan U hu ah I lamiyah? 8. Apa hu um menuntut ilmu dalam I lam? 10.127 6. Untu mu agamamu dan untu u agama u. Dibidang apa aja tole an i dibina dalam ehidupan? 4.b. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1. Memuji e . Dalam I lam tida ada tole an i dalam ma alah Aqidah. Mengapa tole an i dipe lu an dalam ehidu pan? 3. mencaci a. Stabilita d. Dalam u ah Al-Huja at. me ncamu adu a an aja an agama d. Al-Kafi un: 6 c.. Tole an i e.. a. ali ng mengho mati b. mengenal       ¡     ©   ¤ ¡ ©   ( QS.

Pe auda aan di alangan umat egama di ebut . Ta a uf e. Tut Wu i Handayani 7. Ta’ a un b. a. be u u.. Muhammad b 6. Hu nuzzan 8. a.. a. Pe atuan dan Ke atuan di ebut dalam b aha a agama di enal dengan . Sunnah Mu’a ad 10.S. a.. U hu ah athoniyah c. a.. Sunnah c. e ba u i m a a bea d... u ia tua e. Hu um menuntut ilmu agama dalam I lam adalah . Mubah e. U hu a h c..a e anta mala ng-malang putung c. U hu ah i lamiyah e.... Ra e. hine a Tunggal I a b. be bang a da lam uatu ma ya a at yang damai. Silatu ahmi d.. M a ah b. liang lahat @bdu ahman. abi v telah leleta an da a e u unan hidup be agama.. U hu ah bahimiyah 9. Hij iyah c.. Gemah ipa loh jena e e. U hu ah ba ya iyah b. Menu ut Ra ulullah b e ajiban belaja bagi manu ia mulai da i ayunan ampai .. a. Qu ai y e. Fa dhu ’ain b. pen iun c.. Madinah d. Remaja d.128 5. yang di enal dengan piagam . U hu ah in aniyah d.. Di Indone ia motto yang te enal y ang menjunjung tinggi aja an I lam te ait e u unan adalah .. Fa dhu Kif ayah d..Ag SMA Kela XII © ¤ © ©   ©   ¡ ¡ ©   ¡ © ¤ ¤ ¡ ¤ ¡   © ¡ © © ©  ¤ ¡   ¡ ¤ ¡ ¤¤       © © ©    ¤   ¤   ¤   © ¡     ¡   ¡ ¡  ¡ © © © © ¡    © ¡   ©   ¡ © ¡   ¡     ¡¡ © ¡   ¥ ¡ ©   © ¤   ¡ ¡   ©    © ¡¡ © © ¤ ¤ © ¤ . de a a b .

Tabzi . bah an memuji emuliaan hlaq abi Muham mad . ang membeli uatu ba ang hanya untu be gaya. Tabzi . Ghibah dan Fitnah dan be u aha menjauhinya ¡   © © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡  © ©¡ ¡ ©     ¡   © ¡     ©   © ¡   ¡© ¡    © ©       ¡ ¡ ¡ ¤ ¡     ¡  © ¡ © ¡   ¥ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡   § ¡   ¡       ¡    © © ¡¤   ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ ©   ©   ¡ © © © ¡   ¡ © © ©       ©   © ¡ ©       © © ¡ © ¡ ¡ ¡         © ¡       ©       ¡   ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡   § ¡ ¡   ¡     ¡   ¡      ¡ ¡ ¡          ©   § . e i ut ini a an dibaha menga nai bebe apa a hlaq yang te cela. Fitnah. Ghiba h dan Fitnah Dalil aqli I y of. A hlaq me upa an uatu i tem nilai yang di embang an be da a an ebai an.1 Menjela an penge tian I y of. Ghibah dan Fitnah Pe ila u yang men ce min an I y of. Tab zi . ya ni be gunjing 4. be megah-megah dan untu dipame an epada o ang lain. Ghibah dan Fitnah Ke ugian I y of. ya ni : 1. Contoh I af yang tampa nyata dalam ehidupan e ha i-ha i adalah budaya on ume i me atau pema aian ba ang-ba ang ha il indu t i yang melanda ma ya a at Indone ia de a a ini. Tabzi . @bdu ahman. Pada hal h a ta benda yang dibelanja an epe ti itu tida a an memba a be ah bah an a an m endatang an bahaya dan malapeta a.129 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 10. Menghinda i Pe ila u Te cela : : Po o da i aja an tentang a hlaq yang bai adalah be pe ila u yang e uai dengan pe ila u abi Muhammad yang te puji. ya ni bo o 3. Ghibah. Ghibah dan Fitnah dalam ehidupan eha i-ha i Penge tian I y of. I af adalah be lebih-lebihan. Tabzi .Ag SMA Kela XII     10. Ghibah dan Fitnah 10. Tabzi .2 Menyebut an c ontoh pe ila u I y of.S. Ghibah dan Fitnah 10. Tabzi .3 Menghinda i I y of. Tabzi . I af ya ni be lebih-lebihan 2. Tabzi . Ghibah dan Fitnah Contoh I y of. dengan demi ian a hlaq be u aha mencegah ebu u an yang bi a menga ibat an m ala peta a dan bencana bagi elu uh umat manu ia. ya ni menuduh o ang lain be buat ebu u an untu menjantuh an eho matannya.

³@ ωρ !# #ρ‰6ã# | y ø$ ∩⊂∉∪ #‘θ‚ù ω$FƒΧ β%2 ⎯Β =t† ω !# β) 3 Ν3Ζ≈ϑƒ& M3=Β $Βρ — ã s tøè t Ÿ t Ïä Ÿ © $ “Sem ahlah dan janganlah amu mem erse utu an-Nya dengan sesuatu un. e atala ang ang ya ng meng enda i e idupan dunia: "M ga m ga i anya ita mempunyai sepe ti apa ya ng tela dibe i an epada Ka un. ari . Qa un adala ang yang aya aya. sesunggu nya ia bena bena mempunyai ebe untu ngan yang besa ".era at.130 telah membe i an pelaja an epada manu ia a ibat da i i ap hidup yang be megahm egah dengan ha ta benda.Ag SMA Kelas XII ¢       ¢ ¢ ¢   F      $6 ¢ $ © 6     ! $ $     ¡ ¡ ¡ 6       F F $ $ F ¡  $ $       ¡ ¡ 6     ¡ ¡!6   F   F   F ¡    $ F ¡ ¡ ¡ ¡ 6      ¡ F     ¡ $ 6 $ ¡  $ ¡  ¥ F ¡ ¡ $ F © $ $ ¢ ¢ $ ©   ©   ¡ ¡   $ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡     © ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¢ ¢ ¡ ©    ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ©   F ¡ ¡ ¡  $6  $ F     ¡ ¡   F ¡ ¡ F     $   ¡   © F ¡ F     ¡   F F ¡ $ ¡ ¡ F      ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ F .angga an diri. Lu man : 18 juga erfirman : 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ © $ ¨ Î — t t ö F $ Î Ä ô s Ÿ u Ä Α$FƒΧ ≅. i nu sa il dan ham a sahayamu. Contoh itu te dapat dalam i ah Qa un yang hidup pada z aman abi Mu a .” @bdu ahman. an tetapi Qa un te lalu membangga bangga an a ta nya. Al-Qa ha h ayat 79 : $Ψ9 M‹=≈ƒ $‹Ρ‰9# οθŠs9# χρ‰ƒ ƒ ⎥⎪%!# Α$% ( ⎯μF⊥ƒ— ’û ⎯μΒθ% ’?tã l ‚ù s | øn t u÷‘ $ n4 uy “Ma a elua la Ka un epada aumnya dalam emega annya.rang yang s m ng dan mem ang ga. rang. Dan er uat ai lah e ada dua rang i u. Sesungguhnya tida menyu ai rang. teman sejawat.” Dalam QS.S. Ka ena es mb ngan di inya itula menu un an si saan epada Qa un.a a.rang mi s in. n isa : 36 yang be bunyi: 4 y t uø$u 4 nö à ø$ ’ϑ≈GŠ9#ρ ’1 )9# “‹/ρ $Ζ≈|¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ( $↔‹© ⎯μ/ #θ. Ia menjadi Ta abu dan meny mb ng an di i. Sedang an sifat ta abu dan meny mb ng an di i dila a ng le agama Islam sebagaimana fi man dalam QS. ana -ana yatim. se ingga unci unci tempat pe benda a aan a tanya anya bisa dia ng ut le ang ang uat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai o a ng-o ang yang sombong lagi membanggakan di i. tetangga yang de at dan tetangga yang jauh. Ia te ubu dengan a tanya idup idup be sa ma selu u a ta bendanya. =t† ω !# β) ( $m Β Ú‘{# ’û —ϑ “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu da i manusia (ka ena sombong) dan janganlah kamu be jalan di muka bumi dengan angkuh. Ia memili i e ayaan yang b anya se ali. Ki ah te ebut ce ita an embali dalam QS.

be foya-foya d an mengelua kan ha ta benda kepada sesuatu yang tidak be manfaat bahkan kepada y ang dapat me usak di i dan o ang lain bahkan membelanjakan kepada yang diha amka n. Sesunggu nya lla tida menyu ai ang ang yang be lebi lebi an. dan janganlah kamu menghambu -hambu kan (ha tamu) seca a bo os. pa aila pa aianmu yang inda di setiap (memasu i) mesjid. Menu ut Te minologi be a ti Mubazi yang mengandung maksud. maka jauhi kalau tidak mau te masuk sauda a-sauda a syaithan. Sesungguhnya pembo os-pembo os itu adalah sauda a-sauda a sy aitan dan syaitan itu adalah sangat ingka kepada Tuhannya.” du ahman. Al-‘ af:31) Ÿ ç ‾ Î ( þ è Î ô è Ÿ u ( ç u õ $ u ( è à u 7 É ó e ä y Ï ö ä t Î ( ä è t y u û Í t t ω …μ “ ai ana dam.131 Tabzi be asal da i bahasa A ab yang mengandung a ti be lebihan atau bo os. dan adalah (pem elanjaan itu) di tengah-tengah anta a yang demi ian. l Fu qan : 67) ∩∉ ∪ $Β#θ% 9≡Œ ⎥⎫/ β%2ρ #ρ I)ƒ Ν9ρ #θù ¡„ Ν9 #θ) Ρ& #Œ) t⎦⎪%!#ρ Y usš Ïs š ÷t t Ÿ u ( çä ø “Dan o ang-o ang yang apa ila mem elanja an (ha ta).S. mela ang o ang Islam be sikap bo os dalam penggunaan nikmat . ma an d an minumla .Ag SMA Kelas XII   $     ¢ ¡     @ ¡           ¢   ¢ ¡       ¡           ¡       F ! ¡           F        !         6 F           ¢ ¡ ! F     @         6   F ¢             F           ¡   F ¢   6   ¡ ¡ F F             ¡                         F ! ¡ ¡     ¡      $6              1 £ ¢       . Be lebih-lebihan d an bo os bukan ka akte Muslim. be fi man : ( S. Al-Is a’ : 2627 : t Í jÉ ß ø $ ¨ Î ⎦⎪‘‹t6ϑ9# β) ∩ ∉∪ # ƒ‹7? ‘‹7? ωρ ≅‹6¡9# ⎦ #ρ ⎦⎫3¡ϑø9#ρ …μ)m ’1 )9# #Œ Ï #™ “Dan be ikanlah kepada kelua ga-kelua ga yang dekat akan haknya. (QS. ka ena sebab bo os akan menye et o ang kepada k ebinasaan dan kehinaan. Sebagaimana fi man S.” Be dasa kan ayat di a tas. kepada o ang misk in dan o ang yang dalam pe jalanan. ka ena o ang Muslim itu selalu sede hana dalam m akanan dan be pakaian se ta tempat tinggal. Islam mela ang bo os dalam hal makan dan minum se ta tempat tinggal. me e a tida e le ih-le ihan . dan janganla be lebi lebi an. yaitu sikap menghambu ka n ha ta pada hal yang tidak be guna bagi di i dan o ang lain dan tidak di idhai oleh se ta bahkan bisa me usak di i dan o ang lain. dan tida (pula) i i . Pada akhi ayat dilanjutkan bahwa pe buatan itu te masuk pe buatan syaithan.

lalu Rasululla menegu . me e F       F ¡ ¡F     F ¡ F   F F    ¡  F  $     ¡ ! F   £ . melainkan pemuda-pemuda da i kaumnya (Mu sa) dalam keadaan takut bahwa Fi `aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa me eka. 7. mad dan Ibnu Maja ) dapun iat iat untu menjau i pe ila u yang be lebi an atau b s dianta an ya sebagai be i ut : 1. pabila mau belanja lebi bai dicat at te lebi da ulu dan apa yang dicatat itula yang dibeli 3. bai nya diinfa an atau diwa af an epa da ang yang meme lu an benda itu. enda yang suda dibeli apabila suda siap diguna an . bdu a man.” Hadits abi Muhammad da i Abdullah ibnu ma be kata : : : “Di iwayatkan da i Abdullah bin ma ia be kata:” asulullah be temu dengan Sa’ad pad a saat be wud u . 4. Al-Mu min : 43) β& Ογƒ Βρ χθã ù ⎯Β θz †?ã ⎯μΒθ% ⎯Β πƒ‘Œ ω) ©›θϑ9 ⎯Β#™ $ϑù ó Î Z t u š ö t ö Ï iÏ 7 ö y “Maka tidak ada yang be iman kepada Musa. 5. g SM Kelas XII     ¡   ¡ F F   ¡ ¡   ¡ F ¡   ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ $     F ¡ $ $   F ¡ $ $     ¡   F F   ¡   ¡ ¥ F F 6   F ¡ ¡  ¡ F F   F6   F   ! F ¡ ¡   ! F F F ¡ ¡6  $ $   F ¡   F ¡ ¡   1$ $   F! ¡   ¡ F   F ¡ ! ¡  $  $ F ¡   F ¡ F     E   ¨   ¡ F      ¡   F¡   © ¡  $6 ’<) $ΡŠ Β β&ρ ο zFψ# ’û ωρ $‹Ρ‰9# ’û οθ㊠…μ9 §Š “Suda pasti ba wa apa yang amu se u supaya a u empe enan an se uan apapun bai di dunia maupun ta embali epada lla dan sesunggu nya ang a itula peng uni ne a a. Fi i an te lebi da ulu egunaan dan manfaat benda yang dibeli apa a betul betul dipe lu an dan ta u ca a penggunaannya. Kalau memang ingin be bela nja juga dan penggunaannya sebenta saja. Yunus : 83)  $ F       ¡ ¡     ¡   F !       !     F E ! F   ¡ ¡ ¡ ¡ 9 μ‹9) ©_Ρθã‰? $ϑΡ& Θ _ ω nÎ !t ¨ t t ¨ ru (be iman) epadanya tida dapat m di a i at. Dan sesungg uhnya dia te masuk o ang-o ang yang melampaui batas. be si an dan simpan dengan bai dan apabila dipe lu an dapat dipe guna an lag i. Sesungguhnya Fi `aun itu be buat sewenang-wenang di muka bumi. Ingatla selalu ba wa pe buatan b s dan mubazi itu me upa an pe buatan yang di a am an di dalam agama Islam 6. pabila ada elebi an uang te lebi da ulu ditabung an s isanya ba u untu epe luan se a i a i.S. Ingat juga ba wa pe buatan b s dan mub azi itu suatu d sa dan te masu sauda a syait an.” (QS. alang a b snya wud u mu itu wa a i Sa’ad !Saad be ata” pa a di dalam be wud u ada pemb san?” Rasululla be sabda”Y a ada mes ipun amu be ada di tepi sungai yang mengali .” ( R. 2.132 (QS. Dan sesunggu nya i ang yang melampaui batas.

a ena bisa menga ibat an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman. ada o ang be buat kesalahan kita tid ak ingatkan just u kita seba luaskan aga didenga o ang banyak. dan ini sua tu d sa. moho n ampun dan mohon bimbingan kepada aga tidak menge jakan kesalahan lagi. Sesungguhnya Maha Pene ima taubat lagi Maha Penyayang. sesungguhnya se bagian p asangka itu adalah dosa dan janganlah kamu menca i-ca i kesalahan o ang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. yaitu mence ita an sesuatu yang belum t entu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang yang dig sip an. Dan be takwalah kepada . maka o ang yang menyelidiki p embica aan itu nanti pada ha i kiamat telinganya akan dituangkan cai an timah” (H Bukha i) Sebena nya o ang yang telah te lanju menge jakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk mempe baiki di inya.” Dalam sebuah hadits juga abi Muhammad be sabda yang be bunyi : ( “Ba ang siapa yang mendenga kan atau menyelidikan ahasia pembica aan suatu golong an padahal tidak suka ahasia itu didenga o ang .S. #θ7⊥G_# z ó s Ÿ à ùt ó à ß t Ïä ³ ÷ t ä à ÷ − t ø t ∩⊇ ∪ Λ⎧m‘ >#θ? !# β) 4 !# #θ)?#ρ × Ï § “Hai o ang-o ang yang be iman. yaitu dengan jalan taubatkepada . dendam dan penganiayaan se ta pe tumpahan da ah.133 G iba be a ti mengunjing. tetapi kiga ada kita menemui o ang yang sedang mengejakan kesalah an hendaknya kita sege a mengingatkannya aga pe buatan itu tidak dite uskan dan sege a dihentikan. g SM Kelas XII   ¨ F   ¡ $     ¡      $   ¡   ¡ ¡     ¡  $       ¡ ¡           ¡ §                 F       F   ¡ ¡                   ¡ ¡           ¡   F  $ ¡            6 1 ! ¡         ¡     ¡           7 F  ¡         ¡F !               ! F                       1  $   F               $ F      F   £ F ¡ ) . be fi man dalam QS l uja at : 12 yang be bunyi : Ÿ u ( Ý ¡ p Ÿ u Ò ø Î d © $ u ÷ t ωρ #θ¡¡gB ωρ ( Ο ) ⎯à9# Ùè/ χ) ⎯à9# ⎯Β # W. jauhilah kebanyakan da i p asangka. al ini disebut juga dengan g sip. Kita umat Islam dila ang mematai-matai o ang atau menyelidiki ke salahan o ang. Sukakah sa lah seo ang di anta a kamu memakan daging sauda anya yang sudah mati? Maka tentu lah kamu me asa jijik kepadanya. a’uudzubillaa i mizaliq. Maka s angat te cela kalau ada o ang yang menca i kesalahan o ang lain dan menyeba lua skan ahasia o ang sehingga o ang yang be sangkutan me asa tidak enah hati bahka n bisa sakit hati dan bisa te jadi pe musuhan. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam. angan sampai te balik. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling ungan se ita nya. bdu a man.

” Dan untu mengantisipasi jangan s ampai menimbul an fitna dalam QS l uju at : 6 ( ß Îó ç s 7s y p¿ ö s ( ç Å è (þ ã¨tt s :ttÎ 7 #θs6ÁGù '#≈γ 2 $Βθ% #θ7ŠÁ? β& #θΨ 6Gù * “ ai ang ang yang be iman. bai t ing a la unya.” Dalam S Al. ika me eka meme angi kamu (di tempat itu) . Demikianlah balasan bagi o ang kafi .134 Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese an g. maka bunuhlah me eka. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di i na di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe buatan itu te masu me nfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia.” bdu a man. m aka tidak ada pe musuhan (lagi). ìÜ? ωρ Ï Î ¥ !¤ ¨ : £ y Ψ7 y ¨ äôÏ èŸ u “Dan janganla amu i uti setiap ang yang banya be sumpa lagi ina. bai anta a sesama Muslim atau te adap ang yang bu an Muslim.alam : 10-11 juga dinyatakan : ∩⊇ ∪ 5Ο‹ϑΨ/ ™$±Β —$ϑδ ∩⊇⊃∪ ⎦⎫γΒ ξm ≅. dan fitnah itu lebih besa bahayanya da i pembunuhan. Sebab sifat se ang Muslim itu punya a laq mulia. kecuali te hadap o ang-o ang yang zalim. Pe buatan menfitna ini sangat te cela dan te utu dalam pendangan agama Islam. ma a pe i sala dengan teliti. memili i ep ibadian yang lu u . kecuali jika me eka meme angi kamu di tempat itu. dan janganlah kamu meme angi me eka di Masjidil Ha am. be fi man dalam QS l aqa a : 191 : z Ï ‘ x è u ÷ Ï ø $ u ö ä ã t ÷ ß ø y ô iÏ è ã ÷ u ö è ß ç ø É ß ø y ö è è ç ø $ u ø â !t y ö è èç ø $s “Dan bunuhlah me eka di mana saja kamu jumpai me eka. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. yang banya mencela. bai tutu atanya. aga amu tida menimpa an suatu musiba epa da suatu aum tanpa mengeta ui eadaannya yang menyebab an amu menyesal atas pe buatanmu itu. Dalam S Al-Ba a a h : 193 menyatakan lagi : t Ï Í © $ n Î u ô ã Ÿ s ( ö p t $ È Î s ¬ ß eÏ $ ä t u × o ÷ Ï t ä s Ÿ 4 ® y ö è è Ï s u “Dan pe angilah me eka itu. ji a datang epadamu ang fasi membawa suatu be i ta. dan usi lah me eka da i temp at me eka telah mengusi kamu (Mekah).S. ika me eka be henti (da i memusuhi kamu). g SM Kelas XII @       " ¡ F $   ¡ ¡ F       ¡   @  $ F ¡ ¡   ¡ F F ¡    $     ! ¡       F ¡ ¡ ¡        $   ¡F $    $ ¡ ¡        $       F    F ¡$ ¡     F         ¡ $ 6   F !   F  $ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡         ¡    $ ¡   ¡ F   ¡ ¡ F ¡  $ F   6 ¥ !   ¡     F $ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ !     F     ¡ ¡ ¡ F ¡  !   ¡ $6     F ' ' F       ¡ F ¡ F¡   ¡ ¡ ¡     F    ¡  $ F   F @   1   £ ¡ ¡ . yang ian e ma i meng ambu fitna .

al ini disebut juga dengan g sip. bdu a man. Pada al a ta benda yang dibelanja an sepe ti itu tida a an membawa be a ba an a an me ndatang an ba aya dan malapeta a. dan ini suatu d sa. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam.S. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di ina di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe bu atan itu te masu menfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. g SM Kelas XII   ¡ ¡   6¡       ¡F F        $   ¡F $ ¡ $     ¡ F F F ¡ ¡   $ $ ¡F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡   ¡ F ¡  $ ¡ ¡   F ¡   $ F     $ ¡   6     ¡   ¡  $ ¡   ¡ ¡ ¡     F F £ ! ! F    $   F ¡ ¡   F F $      $ ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ $  $ F F F ¡ ¡F F $ ¡ ¡     ¡   F   $ ¡ ¡   1 ¡    $    $ ¡  F      ¡ F F F     ¡ F ¡ F ¡   F¡ ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ $ 6 $   ¡F F ¡  ¡  $   ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6     ¡ F F ¡ ¡  $  § ¡   $     F   F ¡ ¡ 6 F $ $       9 F F F F . nt Is af yang tampa nyata dalam e idupan se a i a i adala budaya nsume isme atau pema aian ba ang ba ang asil indust i yang melanda masya a at Ind nesia dewasa ini. a ena bisa menga iba t an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman. yaitu mence ita an sesuatu y ang belum tentu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang y ang dig sip an.135 Is af adala be lebi lebi an. Pada a i ayat dilanjut an ba wa pe buatan itu te masu pe buatan syait an. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling u ngan se ita nya. G iba be a ti mengunjing. be f ya f ya dan mengelua an a ta benda epada sesuatu yang tid a be manfaat ba an epada yang dapat me usa di i dan ang lain ba an membel anja an epada yang di a am an. mela ang ang Islam be si ap b s dalam peng gunaan ni mat . be mega mega dan untu dipame an epada ang lain. ang membeli suatu ba ang anya u ntu be gaya. ma a jau i alau tida mau te masu sauda a sauda a syait an. Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese ang.

Pelit 4. pa penge tian Ridda m enu ut ba asa dan istila ? 2. g SM Kelas XII ¡   !6 ! ¡   F ¡ F ¡ F    § $    ¥ ¡   ¡ ¡     F             !6 !   F $   ¡ 6     F F !     ¡ ¡ F  $     !6 ¡ ¡$     1    ¡ $ ¡   ¡ $   ! F ¡     ¡   F $       6 ¡ F F   ¡ ¡ ¡ ¡ F   F   F ¡ ¡ ! F $   6 ! !   F    F   ¡ F     ¡ ¡ 6 ¡ ! ! ¡ ! $ ¡   F !   F  § F F   $   F F F   F    F ¡ ¡ ¡ F   ¡     ¥ F       £ . Tabzi b. ang y ang mubazi te masu teman .. Dusta bdu a man. Silla 2. ewan e. Ma bul b. Ra us b. a. Ridda c. a. a. Ridda e. elas an apa yang dima sud den gan menfitna ! 10. Musyafi d.. e bali d a i Islam menjadi afi disebut . Mengapa Fitna lebi ejam da i pembunu an? 3. Syetan d. Ma an dan minumla jangan be lebi lebi an.. l n’am: 35 d. Mence ita an e u angan ang se i anya didenga ang te sebut dan dia tida senang.. ang Islam yang pinda agama disebut . Ridda d. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1. pa saja pe buatan yang menybab an usa nya iman d an elua da i Islam? 3.. manusia c.b. Mela u an pe buatan yang be lebi lebi an dalam be b elanja disebut ... Mas u e. jin b. Mu tad b. l n’am: 67 b... Mu atil 3. giba d. elas an yang dima sud dengan mengadu d mba! 7. malai at 5. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a. Ma dud d. l ’ af: 31 6 . Kede ut e. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. Mubin c.. Uji Pengeta ua n Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1. Is f b. elas an apa yang dima sud dengan Is f dan Tabzi ! 4. pe nyataan ini te dapat dalam su a . a.. l ’ af: 39 c. elas an apa yang dima sud dengan menggunjing! 9.136 e ila tanda silang (x) pada u uf a.S. a. a.. Ridda c. Mubazi c.. disebut ... Sebut an dalil naqli tentang yang mela ang ita untu be buat Mubazi ! 5. Sebut an dalil naqli tentang la angan mengadu d mba! 6.. T abzi d.. Mu sal e. G iba 2. c. l ’ af: 33 e. Mengapa pe buatan mengadu d mba disebut pe buatan munafiq? 8..

. apabila be pe a a cu ang c. a. a..S.. l uja at: 12 e. a. apabila b e ata dusta d. l uja at: 11 b.. a angan untu menggunjing ang lain te dapat dalam l Qu an su a . G si p e.. Istila untu emeca bela iala . g SM Kelas XII 6 c... pe ela ian c. Pepe angan d. ecuali .. apabila meni mbang tida adil 10.. apabila be janji mun i e.137 bdu a man.. apabila dipe cayai ianat b. i i ang Munafiq adala . cacian b. ng c. l nfal: 37 8. l uja at: 9 d. Pembunu an e. Munafiq d. aad 7.. Fitna dila ang a ena f itna lebi ejam da i . Dede ut b.. peng ianatan ! F   $ F ¡    ¡ ¡ 6   6 ! ! !     ¡ F F   ¡ F     6F 1 ! ¡  $   $   F¡ $     9 F F 6 ¡   1 ! ¡ $   F ! F¡ ¡ F F     ¡    ¡  $ $ ! F ¥ ! 6   1 !   8 1 ! F    £ . du D mba 9. a. l nfal: 35 c.

ya. ba an pe t umpa an da a . PE GERI I W RIS li wa is adala ang ang yang be a mene ima a ta wa is da i se ang yang meninggal dunia. g SM Kelas XII ¡ ( ! !  $   F F           F     ( ( ( ¡ F   ¡F       F ¡ ! ¡   ¡ 6 ¡ F ¡   6     F F   F 6   ¡ ¡ F   F   F   ( ¡   ( !         ( ¡ F  ¡         : 11. Mema ami etentuan a is : u um Islam tentang Wa is : 11.isaa': 14) Ayat i atas ipe jelas en an sa a Rasulullah .2 nt pembagian wa isan 11.138 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R 11. Siapa saja yang membagi a ta wa is tida sesuai dengan u um ma a a an menempat an me e a di ne a a selamalamanya. niscaya memasukkannya ke alam api ne aka. amba diwajib an mela sana an u um ya dalam semua as pe e idupan. yan a tinya: " a ilah ha ta wa is (pusaka) anta a a hli wa is menu ut kita ullah Al-Qu ’an. ang ang yang mendapat bagian a ta wa isan da i ang yang meninggal dunia ada 25 ang. se an ia kekal i alamnya an a inya siksa yan men hinakan. " ( R.3 Mene ap an tataca a Wa is dalam e idupan se a i a i Penge tian Wa is Dalil naqli tentang Wa is Menjelas an tata ca a Wa is nt pembagian Wa is Mene ap an Wa is M W RIS Dalam e idupan se a i a i ita se ing mendenga adanya pe peca an.1 Menjelas an tataca a W ¡    $ 1 ¥   ¡ § ! 3 ¡     F ¡ ¡ 5 (        $  $6   §  $6  $ F     ¡   ( ! ! ¡   F   (   6 ¡   F   F ¡ F   1 ¡ ¡   ¢    §   !     ¡ ¡ F     ! ¡ F F   F F ¡ ! $ F   6 $ $ F 9 F F! F   ¢ (¢ §   F        ¡ F ¡ ¡ ! ! ! ( ¢  $  $ 81   ! $ 9     £ . Muslim dan bu Daud) . Fi man : Ñ U#‹ã …&!uρ $yγ‹ù #$#≈z #‘$Ρ &#z‰ƒ …νŠρ‰ ‰yèGƒρ …&!θ™‘ρ !# Èèƒ ∅Βρ x t ãs Ï V Î y — t ãùÅ "Dan a an siapa yan men u hakai an Rasul. 15 ang da i pi a la i la i dan 10 ang da i pi a pe empuan.S. Se ubungan dengan al itu.ya an melan a ketentuan-ketentu an. An." (Q . tela mencipta an tentang atu an atu an membagi a ta wa is seca a adil dan bai . bdu a man. anta a sesama sauda a atau e abat dalam masala a ta wa is.

j. na la i la i da i sauda a la i la i bapa yang se andung. dan 5) Sauda a pe empuan se andung. Sauda a pe empuan seibu. n m a ena pe talian da a . c. Wanita yang me me de a an mayat te sebut. li Wa is da i Pi a a i a i a. . b. Sauda a pe empuan sebapa . ana la i la i. i a semua a li wa is pe empuan ada. Suamin ya. 4) ibu. g SM ada 15. n. F $ ¡     li wa is la i la i a . ibu. dan ana pe empuan. 3) cucu pe empuan (ana pe e mpuan da i ana la i la i). Sedang an n m 1 sampai dengan 8 Pe lu dipe ati an. yang be a mene ima wa isan anya tiga. c. d. e. Suami. . j. yang be a mene ima wa isan anya 5 : 1) ist i. l. g. Sauda a la i la i se andung. 2) ana pe empuan. apa . dalam wa isan ada al al yang menyebab an a wa is dan ad a wa is. dan n m 9 a ena pe talian ni a . 2. ucu la i la i (ana la i la i da i ana la i la i dan sete usnya e bawa ). na la i la i da i sauda a la i la i yang seaya . Kelas XII   F      ¡     ¡   ¡ F        ¡ ¡ F   ¡ ¡ ! 6 ! ¥ ¡ ¡ ¡ ! ¡     F ¡ 6 F ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ 6     ¡6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ F 6 6 9 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ! ! F      ¡ F ¡  6     ¡ F ¡ F F ¡ F      ¡  $ $     ¡  $ F            $ $ F! F ¡ ¡ ¡ F   6   ¡ F  $ $   ¡ ¡ F!  $   F   F ¡ 6   F ¡ ¡ 6   F ¡   ¡ ¡ ¡         ¡ F     F ¡ ¡ ¡           F ¡   6 ¡       ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F F!     F ¡ F  6   ¡ ¡6   ¡ ¡ 8     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6 6 ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6   ¡6 ! F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ 6 6¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ! ¡ 8 ¡ 8 ¡ F F! ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ . ji a a li wa is la i la i dan a li wa is pe empuan semuanya ada. na pe empuan. na la i la i. a yang menggugu an bdu a man. i. Selanjut nya.S. a i la i yang meme de a an mayat te sebut. m.139 1. bapa . li wa is pe empuan ada 10. li Wa is da i Pi a Pe empuan a. d. dan b. Sauda a pe empuan se andung. Ist inya. apa nya. na la i la i da i sauda a la i la i yang se andung. Ibunya. Sauda a la i la i bapa yang se andung. b. Ibunya ibu dan sete usnya e atas. f. Sauda a la i la i seibu. f. n m 1 sampai dengan 13 adala a ena pe talian da 14 a ena pe talian ni a . e. yaitu a) b) c) d) e)   6 suami atau ist i. Ibunya bapa . yaitu a. na la i la i. Ka e (bap a nya bapa dan sete usnya). i a semua a li wa is te sebu t ada. Sauda a la i la i sebapa . b. . na p e empuan da i ana la i la i dan sete usnya e bawa . i. g. yang be a mewa isi a ta anya lima ang saja. na la i la i da i sauda a la i la i bapa seaya .

ama a ) b. ia a an dilu a an rang ela dan ia ulalah yang mula-m ula a an dica ut dari umat u. 4. teta i e anya an mere a tiada mengetahui." ( R. (d) danya ubungan Islam i a a li wa is da i yang meninggal tida ada. se ag ai salah satu ca ang ilmu engetahuan Islam.S. ersum er e ada AlQur’an dan hadis. " (QS. asa i) d. An-Nahl: 75) . be sabda: "Yang membunu tida mene ima wa is da i yang dibunu nya. (c) danya ubun gan pe awinan nt : Se ang suami meninggal ma a ist inya mendapat wa isan da i suaminya. ersa da se agai eri ut yang artinya "Pelajarilah ilmu faraid dan ajar anlah dia e ada manusia arena f araid itu se aruh ilmu.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ 1  $   ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢   F $ $! 9 F ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ F ¡ ¡ ¡   ¡ F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡    ¡ $ ¢ ¢ ¢ ¡  $ F   ¡ ¡ ¢ ¢   ¢ ¡ ¡ "   ¢     ¡       1 F   F F    $     ¡ ¡ ¡     ¥ F F F ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡F     F ¡ F $ !$ 9 F F   ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡   ¡ $ ¢ $ ¢ ¡ $ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¢ C  $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ G ¡ F ! ¡   ¡ F ¡ ¢    $ ¡ $ F   F ¡   ¢ ¡  $       ¡ ¡ ¢ ¢   !   F ¢ £ ¢   . a ta wa is dise a an e baitulmal untu epentingan pe juangan Islam. Mawaris dise ut juga faraid arena mem elajari agian. P e bedaan agama abi Mu ammad saw. Se a -s e a sese rang da at menerima harta warisan menurut Islam adalah se agai eri ut : durrahman. Tujuan diturun annya ilmu faraid adalah agar em agian warisan dila u an secara adil. Mu tad c. Fi man : u ß s Y | y ø Í ¨ Ï ç ø y § t u & ó x 4 nt â Ï ø t θγù $Ζ¡m $%—‘ $ΖΒ μ≈Ψ%—‘ ⎯Βρ ™©« ’? " mem uat erum amaan dengan se rang ham a sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un dan se rang yang Kami eri rez i yang ai dari K ami. ada ah mere a itu sama? Segala uji hanya agi . e sabda yang a tinya "Tida mewa isi ang Is lam atas ang afi dan tida mewa isi ang afi atas ang Islam.agian enerimaan yang sudah ditentu an sehingga ahli waris tida leh mengam il harta waris mele ihi etentuan. Yang menggugu an a wa is a. I nu Majah dan Daru utni) Ilmu faraid. lalu dia menaf ah an se agian dari rez i itu secara sem unyi dan secara ter ang-terangan. Ada un hu um mem elajarinya adalah fardu ifayalr.140 3. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG A HLI WARIS Mawaris adalah ca ang ilmu engetahuan yang mem elajari cara-cara em agian harta waris. (e ) danya ubungan meme de a an amba sa aya. Pe buda an Se ang buda tida mene ima wa is da i elua ganya yang meninggal dunia selama ia belum dime de a an. Rasulullah ." ( R. Membunu abi Mu ammad saw. ana nya mendapat wa isan da i aya nya. Yang menyebab an a wa is (b) danya ubungan etu unan (nasab) nt : i a se ang aya meninggal. tida ada ahli waris yang merasa dirugi an sehingga tida a an terjadi er sclisihan atau er ecahan di antara ahli waris arena em agian warisan." (HR. Se tia muslim atau muslimah di erintah an leh agama untu mem elajari ilmu faraid dan mengaj*ar annya e ada rang lain.

ai ha i i mau un hu mi. Matinya mawaris. g SM Kelas XII $ $ 6 !   ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¢ ¢ ¡ $   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡     F F   F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡   F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¢   F   ¡ ¢ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ F ¢ ¡ ! ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡    ¡ ¢ ¡   ¡ ! ¡ $ ¡ ¡ ' ¢ ¡     ¡   F ¡ ¡ 6 ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ F    ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ £ ¢ ¡ . Pemindahan ha dengan jalan waris-mewarisi isa terjadi atau erlangsung ji a memenuhi syarat-syarat s e erti eri ut ini : a. C. ma sudnya eti a yang mewaris an meninggal dunia ada saat itu ahli waris hidu . Fi man : bdu a man. n isaa : 7) Menu ut etentuan ayat te sebut. serta e atas dan e sam ing. hu mi. Adanya ertalian darah dengan yang meninggal (mayat). . sebagaimana a an dijelas an dalam u aian selanj utnya. se agaimana firman yang artinya " mem uat erem ama an dengan se rang uda sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un. Sa da Rasulullah : " ang mem unuh tida da at mewarisi sesuatu dari yang di unuhnya. dan mem agi hara warisan e ada segena ahli waris secara dem ratis. A a ila ada dari em at enghalang se agaimana dise u t an di atas. murtad salah satun ya. Ham a ( uda ). e atas dan e awah. tida terjadi ewarisan. Murtad dan afir ( rang yang eluar dari Islam). dan bagi wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bapa dan e ab atnya. 3.141 1. Tida ada enghalang untu menerima harta waris. Se a -se a sese rang tida menda at harta warisan se aga i eri ut : a. aum wanita sepe ti alnya p ia. yaitu se agai eri ut : 1) Adanya yang meninggal dunia. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela ditetap an.enar hidu ada saat mawaris meninggal. yaitu mengi utserta an aum wanita se agai ahli waris s e erti aum ria. Adanya hu ungan erni a han. Hidu nya waris. Karena memer de a an uda (wala ). Ru un waris adalah sesuatu yang harus ada dalam ewarisan. a ta wa isan te sebut dis esuai an be dasa an etentuan . rang yang a an mewaris an sudah enarenar mati. Firman : t Î u ø $ t s £ iÏ Ò Å t Ï | iÏ u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™!$¡Ψ=Ï9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡θ9# 8 " agi la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e abatnya. Nasa i) c. 4. mend apat an a ta wa isan yang ditinggal an ibu bapa nya." (HR. yaitu suami atau istri. ahli war is masih enar. waris-mewarisi tida a an terjadi. harta warisnya masu aitulmal. DALIL NAQLI DAN AQLI TENTANG AHLI WARIS Ketentuan mawaris yang diundang an leh Islam antara lain ditandai leh dua macam er ai an. ai ertalian e awah . C nt h. 2. yaitu antara ewaris atau yang mati." (QS. 3) Adanya ahli waris. Ru un warisan ada tiga. c. Adanya ertalian agama. ji a se rang hid u se atang ara lalu meninggal. rang yang mem unuh tida da at me warisi harta dari yang di unuh. mau un ta diri. ai secara ha i i atau hu mi. i a salah satu t ida ada. 2) Adanya hart a waris. Pem unuh. An-Nahl: 75) . ai mati ha i i." (QS.S.

Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ibunya mendapat sepertiga. Ayat itu juga mengingatkan hendaknya janga n coba-coba melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan manfaa t.Ag SMA Kelas XII   § 2     . dan tidak ada orang lain. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. jika yang men inggal tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibuny a mendapat sepertiga. An-Nisaa' : 11) Ayat tersebut memberi ketentuan jumlah ya ng harus diterima oleh masirig-masing ahli waris. Bagi an untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Selain itu. 5. Ï â ß $ Ï iÏ T s × u ÷ ø t ö ä s Ü t ø r ö ß • r t â ô s Ÿ ö ä ä ! o ö r u ∩⊇ ∪ $ϑŠ3m V Åy " mensyariatkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Untuk dua orang ibu bapak. ika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh i bu bapaknya saja. dan jika a nak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari hart a yang di tinggalkan. perempuan itu mendapat separuh harta. jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh se paruh harta. tetapi hendaknya berdasarkan ketetapan . (Tentang) orang tuamu dan anak -anakmu. bagi mereka m endapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan itu. ayat tersebut juga menje laskan bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut baru dilakukan ap abila wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan dan telah dilunasi utang-utan gnya. Selanjutnya firman : @bdurrahman. (Pembagianpembagian di atas) sesudah di penuhi wasiat y ang ia buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya. harta tersebut habis. masing-masing mendapa t seperenam dari harta yang ditinggalkan dengan syarat yang meninggal itu mempun yai anak. Ini adalah ketetapan dari . yaitu sebagai berikut: 1.142 ÷ t t ø $ s ö s [ ! | Î £ ä Î s ÷ u s W $ eÅ y ã ÷ Ï x © Ï ö à Ï s ÷ þ Î ª $ Þ ä Ï s y Ï u ô t x Îu x t s t sèè £ ß ns 4 ]=W9# μΒ|ù ν#θ/& …μ ‘ρρ $!uρ …&! ⎯3ƒ Ο9 β*ù 4 $!ρ … x t s £ Ï â ß $ ö ä ä ! t u A ø y ÷ ! p Í Å ã 7 § Ï u Ï ÷ t ." (QS. ika anak yang ditingga lkannya itu hanya satu orang anak perempuan.S. Yaitu bagia n seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 2. bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan. 3. ika setelah dilunasi utangnya. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ib unya mendapat seperenam. ika anak yang ditinggalkan itu semuanya perempuan dan lebih dua orang. dan untuk dua orang ibu bapak. jika yang meninggal itu mempunyai b eberapa saudara. ibunya mendapat seperenam. masingmasing ahli wa ris tidak-mendapatkan bagian apa-apa. atau peranan yang dimainkan oleh masingmasing ahli waris berdasarkan pertimba ngan manusia. 4.

da i ma ingma ing da i edua a uda a itu mendapat epe enam ha ta. i a amu mempunyai ana ma a pa a i t i mempe oleh epe delapan da i ha ta yang amu tinggal an e udah di penuhi a iat yang amu buat atau (dan) e udah dibaya utang-utangmu.auda a eibu itu lebih da i eo ang me e a be e utu dalam yang epe tiga itu. dan biaya pema aman. iaya pengu u an jenazah. Semua etentua n ini dila u an etelah dila ana an a iat atau utang-utang o ang yang meningga l. i a o ang yang meninggal memili i utang. bagi eo ang yang mening gal. e udah di penuhi a iat yang di buat olehnya atau e udah dibaya utangnnya dengan tida membe i muda a t ( epada ahli a i ). tetapi memili i auda a la ila i atau pe empuan yang eibu aja. An. bai la ila i maupun pe empuan yang tida meninggal an ayah dan t ida meniggal an ana . epe ti membeli ain afan. menye a ambulan . amu mendap at epe empat da i ha ta yang di tinggal an e udah di penuhi a iat yang me e a buat atau (dan) e udah dibaya utangnya. biaya pengu u an jenazah.S. 2. KETE TUA TE TA G HARTA E DA SE ELUM PEM AGIA WARISA Sebelum ha ta a i an dibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya. D. menetap an yang demi ian itu ebagai ya iat yang bena -b ena da i .143 Ó su   $!ρ ∅γ9 β$2 β*ù 4 $!ρ ⎯γ9 ⎯3ƒ Ο9 β) Ν6_≡ρ—& 8 ? $Β #ÁΡ Ν69ρ ßst Ÿ Îs Ó su £ ß © ä t 4 ‰9ρ Ν39 ⎯6ƒ Ν9 β) ΟF. ba gian ha ta untu pa a i t i yang ditinggal an uaminya. Utang. i a i t i-i t imu mempunyai ana . bi a d iguna an untu biaya pe a atan a tu a it. Tetapi ji a auda a. i a e eo ang mati. henda nya di elua an u ntu epe luan be i ut. ah an. ji a me e a tida mempunyai ana . Dalam hal ini bagian ha ta pa a uami yang ditinggal an i t i-i t inya.Ag SMA Kela XII ©   © ¤ ¡   ¡ ©     ¡ © ©   © ¤   ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¤ ¥ ¡ © ¡ ©     ©   ¥¤   ¡ ¡ ¡   ¡  ¤    ¥ ¥© © ¥¤   ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ©   ¡ ©   ©   ©     ¡ ©     ¡ ¡   © ©   © ¡ ¡ © ©     ¡ © ¤ © © ©   ¡ ©   ©   ©   ¡ © © © © ©     ©¡ © ©     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ © © ©       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©           © ¤ © ©   ¡   ©   © ¡ ¡   ©   © ¡ © ¡   ¡   G    ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡  ©  ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡       ©   ¤ ¡ ©       ©   © ¡     ©       © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ © ¤ ¡     ©   ¡ ¡ ¡ © © ©       ¡ © ¡   ¡ © . ? $ϑΒ ä ò t s £ Ï ß ß › $ £ ß ns Ó su ö à s t Ÿ Îs Ó su ö ä © à t ö Ï us r (þ ç Ÿ Î s â ß $ y ß ÷ iÏ 7 Ï u eÈ ä Î s × ÷ é ÷ r î r ª $ u « $ z iÏ Z § Ï u h9 # ⎯Β π‹¹ρ 4 ‘$ÒΒ ö î ⎦⎪Š ρ& $κ5 © θƒ π‹¹ρ ‰è/ ⎯Β 4 ]=W9# ’û ™%2 ° ∩⊇ ∪ ΟŠ=ym íΟŠ=æ ÒÎ Ît "Dan bagimu ( uami. bai la i-la i maupun pe empuan. henda nya utangnya diluna i dengan ha ta peninggalannya." (QS. dan Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 1.uami) epe dua ha ta yang di tinggal an oleh i t i-i t imu. Pa a i t i mempe oleh epe empat ha t a yang amu tinggal an ji a amu tida mempunyai ana . tetapi mempunyai eo ang auda a la i-la i ( eibu aja) a tau eo ang auda a pe empuan aja ( eibu aja).i aa : 12) Ayat in i membica a an tentang etentuan bagian ha ta yang ha u dibe i an epada ahli a i . @bdu ahman. dan yang tida meninggal an ayah dan ana .

epe ti a na andung dan edua o ang tua a ena ahli a i te ebut udah tentu a an mend apat bagian a i an yang telah ditetap an ya a .2.000. Kemudian lla mene ang an. padahal udah memenuhi ya at ya at ajibnya. Masing masing me e a a an mendapat bagian yang tela ditentu an le lla . ha mayat Rp. di c ah an epada e eo ang atau uatu lembaga (da ah atau o ial) I la m.00 c. dan h a tinggal umah. 4.00 adi.000.1. Ra ulullah be abda yang a tinya: " e a iat epe tiga ha ta itu udah banya .000.00 adi.000. g SM Kelas XII ©   ¥ ¡   ¡ ¡ © ¡  ¡ ©   ¤ ©  © ¥ ¤ ©   ¤ ¡© ©   ¤   ¡ ¥ ¡ © © ©   ¤ ¡ ¡   ©   © © ¡ ©   ¤¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ©¡   ¤   ¡   © © ©   ¡¤   ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡ F !   ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¤ ¤   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤  ¡ ¡   ¡ ¤       ¡   ©   ¡   © ©   ¤       ¡ ©   ¤     ©   ¤ © ¤  ¡ © © © ¡   ¤ © ¤    © ¡© ¡ © ¥ ¡   ©   ¤ © ¤  ¡ ¡  © ¤ © ¡ ©¡ 6   F   ¡ ©  ¡ © ¡     © ¡     © ©   F     ¡ ¡  $ 6 ¡ © © ¡© © ©    $ © ¡ ¡   ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¤     ¡ © ©       © © ©   ¡       ©   ¤ ¡     ¡ ¡ F ¡ F F ¡ F ¡ $ ! F ¡ F   F  $ ! ! ¡  $ 6 ¡ © ¡ F ¡   ¡   ¡   © ©   ¤ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ © ¤   © © © ¤ ¡ ©   © © ¡   ! ¡     ¡ ¡   6 F !   ¡ ©   ¤   © © ©   F ©    $ F    ¡ F   ¡ ©   ¤ ¤ © ¤ ¡    $ © ¡ ¡ ¡     © © £ ¥ . Wa iat.144 3. a iat Rp." (QS. dan bagi ang wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bap a dan e abatnya. t Î u ø $ x t £ iÏ Ò Å t Ï ! | iÏ Ï u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™$¡Ψ=9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡uθ9# " agi ang la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e aba tnya.000.000. Wa iat adalah pe an i pe a i ebelu m meninggal dunia aga ebagian ha ta peninggalannya. henda nya ha ta itu diza ati dahulu cbelum dibagibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya." (HR. bai ha ta ben da maupun ha bu an ha ta benda. ela etelah ia meninggal dunia. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela di tetap a n.1. Pandangan ulama mengenai ha ta peninggalan atau a i meliputi emua ha ta dan ha yang ditinggal an oleh o ang yang meninggal.00 b. Adapun ha -ha nya tida di a i an ecuali yang menyang ut ha ta atau dalam penge tian ha ta. itu lebih bai .000.000.000.000. alau di etujui oleh elu uh Ahli a i . e ab da yang a tinya "Tida boleh be a iat bagi ahli a i . ha pa ai.000. Tida se ang pun dapat mengambil atau mengu angi a me e a. Da uqutni) Apabila ha ta a i an udah di elua a n untu empat macam epe luan di ata . da ipada meninggal an me e a dala m eadaan papa. menadah an tangan epada manu ia untu meminta-minta. ha pengho matan. Ra ulullah a . Selain itu.000. Wa iat epe ti te ebut ha u dipenuhi dengan ya at jumlah ha ta peninggalan yang di a iat annya tida lebih da i epe tiga ha ta peninggalannya.000 . e a iat epada ahli a i bi a dila u an apabila di etujui oleh ahli a i yang lain. ecuali bila ahli a i yang lain menyetujuinya.7. ha mayat Ha may at = Rp7. u h a i-Mu lim).00 Ha ta ejumlah 93 juta adalah yang iap untu dibagi an epada ahli a i . S e ungguhnya telah me ajib an a i an pada ha ta.000.000. bu an yang ditinggal an oleh e eo ang e udah mati.S.00 d . biaya pe a atan mayat Rp. utang piutang mayat Rp. Kecuali.00 = Rp93. bdu a man. yaitu ada sala satu sa abat nabi Mu ammad yang meninggal an dunia dan meninggal an s e ang ist i dan tiga ang ana pe empuan. Contoh: Se eo ang meninggal dunia.000." (HR. n isaa : 7) yat di atas tu un a ena ada sebab sebab te tentu.7. ba ulah ha ta a i an itu dibagi an epad a ahli a i yang be ha mene imanya. tida dibena an be a iat epada ahli a i .3. etelah dihitung ha ta peninggalan be jumlah 100 juta upiah. Za at. Mi alnya.00 Ha ahli a i = Rp100. e ungguhnya ji a ahli a i itu amu t inggal an dalam eadaan mampu. Sedang an ha -ha mayat y ang ha u dipenuhi lebih dahulu adalah a. za at mal dan fit ah Rp. ana yat im mendapat peninggalan a ta da i edua ang tuanya atau e abatnya yang lain me e a sama mempunyai a dan bagian.000 . i a ha ta a i an belum diza ati.000.

be dasa an fi man yang a tinya " mensya iat an bagimu tentang ( pembagi an pusa a untu ) ana ana mu.000.000." (. yaitu 2 ana la i la i dan 2 ana pe empuan. adi. adi.000. bagian da i 2 ana la i la i: 4/6 x 24. Sauda a pe em puan yang seibu sebapa ji a sendi ian. Sedang an bagian da i 2 ana pe empuan adala 4/6 x R p24. 00 5.00. yaitu sebagai be i ut.00 = 2 x Rp4.00 li wa isnya ada 4 ana .000.00 3. a ta wa isan yang dibagi an adala : Di eta ui: 1. dan wasiat. yaitu 1/2 (sep e dua).000. bai la ila i maupun p e empuan atau meninggal an ana da i ana la ila i. 1/8 (sepe delapan). 27. bai la i la i atau pe empuan dan tida ada pula ana da i ana la i la i (cucu). li Wa is dengan agian Te tentu 6   F ¡ 6 6   ¡ ¡ ¡   F ¡  ¡ F ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6 F   ¡ ¡   ¡ ¡ ! F ¡  ¡   F   ¡   F F ¡  $ $¡ F ¡ F 6 ¡ ¡ ¡ ¡     !8! ¡   9 ! ¡ ¡ ¡ ! ! !¥   $ 9 ¥     ! 1      $ ¥     1   F ¡   ¡   ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡ F   ¡     F !  6 ! ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   F F   F         F    $ 6 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡      6 F ¡   F 6 F ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ F ¡ ¡ ¡       ¡     ¡ F      6 ¡   1 ¡ 6 ¡ ¡ F! F! F! ¡     ¡ £ !8 1 ¡ ! F!   ¡ F . utang.000.000. Suami ji a tida mempunyai ana atau tida a da ana da i ana la i la i (cucu). iaya pe awatan jenaza Rp.00 = Rp8. a) Suami ji a ist inya yang meninggal ll mempunyai ana .000. Sebelum a ta wa isan dibagi an enda nya di u angi biaya pe awa tan.00 = 4 x Rp4.S. Dijumla seb anya 6 bagian.000.00. Sepe ti dite ang an dalam lQu ’an ada enam.000.000. iaya pe awatan eti a sa it Rp.000. ma a dipe lu an penyusutan te lebi da ulu.000. Sebelum dibagi an untu diwa is an.000. masing masing mendap at bagian Rp4. a at yang belum di elua an Rp.00. Wasiat untu mad asa ibtidaiya Rp. dan 1/6 (sepe enam). bai la i la i maupun pe emp uan. 150 . adi.000. li wa is dengan bagian te tentu adala a li wa is yang mendapat a ta pusa a d engan bagian te tentu. masing masing mendap at bagian Rp 8. 3. yaitu sebagai be i ut.00 adi.145 E. n isaa : 11) nt untu meng itung pembagi an a ta wa is menu ut fi man di atas sebagai be i ut : Sese ang meninggal duni a dengan jumla selu u a ta peninggalannya Rp27.000. Utang yang belum dibaya 4. na pe empuan da i ana la i la i ji a tida ada ana pe empuan yang lain.000.00 umla Rp 3. Yaitu bagian se ang ana la i la i sama dengan ba gian dua ang ana pe empuan. bai la i la i maupun pe empuan. 1/3 (sepe tiga) .000. 1/4 (sepe empat).000.000. a) b) c) d) na pe empuan apabila ia sendi ian tida be sama sama sauda anya. 100. sepe ti be i ut: 1 . a ta yang ditinggal an Rp.000.000.000. bai se ang atau lebi ji a suami tida meninggal an ana . i a ist i lebi da i satu. bai la i la i maupun pe empuan.000.000. sedang an 2 ana pe empuan sebanya 2 bagian. di mana a li wa is te di i da i ana la ila i dan ana pe empuan.00 umla Rp 24.00 2.000.00 = Rp16.000. ¡     F ¡   ¡       !   ¡ F F         F F     $          a. 2.000. 1) li wa is yang mempe le 1/2 (sepe dua).000.00.00 2. 750. g SM Kelas XII ¡ ¡ ¡     ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡ ¡       F ¡ 6   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6 ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡       ¡ 6 ¡   6   ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡         ¡ $  ¡  $ ¡ 6 ¡ F   ¡ !   ¡     ¡ ! ¡   ¡   2) li wa is yang mempe le 1/4 (sepe empat). 2 ana la i l a i sebesa 4 bagian. b) Ist i. Dengan et entuan bagian ana la i la i 2 ali da ipada ana pe empuan.000. bdu a man. PRI SIP PRf SIP UKUM IS M TE T G PER ITU G D M PEM GI W RIS a a membagi a ta wa isan.000. ca a pembagiannya sepe empat dibagi sejumla ist i. iaya yang a us di elua an Rp. za at.00. 2/3 (dua pe tiga).

yaitu sebagai be i ut. b) apa ji a yang meninggal itu meninggal an ana atau cucu (da i ana la i la i). pabila a ta pusa a itu a an dibagi an. dua ang atau lebi ji a tida ada sauda a pe empuan yang seibu sebapa . a ta pusa a yang ditinggal an senilai Rp80.00 bdu a man.146 3) li wa is yang mempe le 1/8 (sepe delapan). g SM Kelas XII ¥   6 F ¡ ¡ F ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ ¡ F F F ¡ F   ¡   ¡      $   ¡ F   ¡     ¡ ¡   F   9 ¡     F   ¡           ¡   6 ¡   ¡ 6   ¡ F ¡ F  F F   F ¡     ¡ ¡ F F ¡ F ¡   F 6 $ F 6 ! F ¡ ¡   ¡ ¡ ¥ ¡ 6 ¡ !   1 ¡ $ F ¡ 6     1   F ¡ ¡ ¡   F   ¡  F ¡     F ¡ ¡ F     F ¡  $   F ¡ ¡     ! ¡ 6   ¡ ¡ ¡ 6 ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡   F ¡ ¡ ¡   9 F$ $ 9 F   ! ¡ ¡   F ¥ ! F ¡   6) li wa is yang mendapat 1/6 (sepe enam). ilangan itu adala bilangan peca an a ena itu bila ada a li w a is yang mendapat bagian 1/2.000. pabila ana pe cmpuan si mayit lebi da i satu. yaitu asal masala 2.3. 1/4.4.00 = Rp 2 0. yaitu 1/2. asaba . cucu pe empuan itu tid a mendapat a ta pusa a.00 umla = Rp 80 . dan anya te batas pada 7 macam sa ja.8. ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ F       ¡     ¡ ¡    $ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ F       ¡   ¡ F 6 ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡    $ ¡ F ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ F F 6 ¡ ¡ ¡         5) li wa is yang mendapat 1/3 (sepe tiga). dan bebe apa bagian masing masin g? Sesuda di eta ui. KPT da i dua bilangan itu adala 6. suami.000. bai lela i maupun wanita. yaitu sebagai be i ut. b.000. seibu sebapa atau s ebapa saja. da i sauda a yang seibu. agian a li wa is yang te tentu itu ada enam macam. bai s auda a seibu sebapa atau sauda a sebapa saja.00 = Rp 20. e apa a bagian masing masing? awab : na wanita mendapat 1/2 ( a ena tunggal). bagian masing masing: a. yaitu ist i ji a suami meningg al an ana . a li wa isnya se ang ana wani ta.000. dan bapa . ba ula di itung bagian masingmasing dengan ce mat dan tel iti. a) Dua ana pe empuan atau lebi . Suami mendapat 1/4 ( a ena ada ana ).000. ma jub.000.000.dan 24.000. c) Sauda a pe empuan seibu sebapa lebi da i satu. sebelumnya pe lu dipelaja i lebi da ul u anta a lain: siapa saja a li wa isnya? Siapa a di anta a me e a yang mendapat bagian te tentu (zawil fu ud).000. bai sendi ian atau be bilang ji a be sama satu ana pe empuan.000. 1/3.000. KPT itu disebut asal masala .000. da n sauda a atau lebi bai sauda a la i la i atau pe empuan. b) Dua ana pe empuan atau lebi da i ana la i la i (cucu) ji a tida ada ana pe empuan. yaitu sebagai be i ut. sal masala (KPT) = 4.6. Pe bandingannya 1/2:1/4 = 2 : 1 umla bagian me e a 2 + 1 = 3 Sisa = 4 1 = 3 (bapa sela u as aba ). ebe apa nt a a Meng itung a ta Pusa a a) Ibu apabila yang meninggal itu mempunyai ana . apa menjadi asaba ( a ena tida ada la i la i atau cucu la i la i).00 = Rp 40. ¡     $    4) li wa is yang mempe le 2/3 (dua pe tiga). bai la i la i maupun pe empuan.00 c.00 b. Ka ena 4 ini adala ang a te ecil yang dapat dibagi le masing masing penyebut 2 dan 4. jumla nya = 2 + 1 + 1 = 4 adi. i a ada ana la i la i. Dal am ilmu fa aid.000. bapa = 1/4 x Rp 80.00.12. ana wanita = 2/ 4 x Rp 80. dan 1/6. ana pe empuan menjadi a li wa is asaba .000. ¡ ¡   6 ¡ ¡ ¡     ¡     F F   6 ¡ ¡ $  ¡ ¡         F ¡ 6 ¡ F F ¡   $ $ F ¡  $     ¡ F      ¡ ¥ ¡   ¡ ¡ F! F! F! F!   ¡   ¥ F   ¡6   £ ! ¡ . sedang an yang lain 1/3. a us dica i dulu KPT ny a (Kelipatan Pe se utuan yang Te ecil). dengan sya at apabila tida ada ana la i la i . bai la i la i atau pe empuan atau ana da i ana la i la i (cucu). cucu (da i ana la i la i). 1/8. d) Sauda a pe empuan sebapa . suami = 1/4 x Rp 80. b) Dua ang sauda a atau lebi . tida pula meninggal an dua ang sauda a (la i la i maupun pe empuan).000. 2/ 3. Pe ati an ca a meng itung a ta pus a a c nt : S al 1 : Sese ang meninggal dunia.S. a) I bu apabila yang meninggal tida meninggal an ana atau cucu (da i ana la ila i) . c) ene ji a ibu da i si mayit tida ada.000. d) ucu pe empuan da i pi a ana la i la i.

adat me upa an suatu ebiasaan yang suda be jalan seja zaman da ulu dan be la u seca a tu un temu un. a a meng itung wa isan dengan menjadi an asal masala (KPT) menjadi aul atau ad dapat ditanya an epada gu u atau dengan mempelaja i ilmu fa aid seca a men dalam. Sebab sebab memusa ai a ta wa isan anta a lain : 1. Dae a yang sifat e elua gaannya be dasa an mat ia at (ga is ibu) atau pat ia at (ga is bapa ) ma a ana sebagai a li wa is yang dibatasi. me namba ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilanganya disebut aul. pembagian a ta wa isan be beda dengan dae a ling un gan adat yang satu dengan yang lain. g SM Kelas XII £ ! ! F    6   ¡ ¥ ¡ ¡ F ¡ 6     F F       F ¡ ¡ ¡ ¡ $         ¥ F F   ¡ ¡       ¡ ¡ ¡ ¡ F $¡ $   9 F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡         ¡ ¡    ¡    ¡  ¡     ¡ F   F! ¡ ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ F   F           F   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ F 6 ¡       F ¡       F   ¡ F   F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ F   6       ¡ F F ¡ ¡       ¡   ¡ ¡   ¡       ¡ ¡   F ¡ F   F! 6         ¡   F ¡ F ¡   ¡ F §   ¡   F ¡ ¡ F  F       F F F   ¡ ¡ F  F 6   F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       F   ¡ F ¡ ¡ ¡   ! !8 1 ! ! ! 1 ! !¥ F F         ¡ ¡     9 F ¡ F   ¡   ¥   F F F   ¡ ¡ ¡ F     ¡     F ¡   F     F  $ 6F ¡ F F F  $     F F ¡   ! F       F ¡ 6   F  $   ¡ F!     F F ¡ F $   . ma a ana menjadi li wa is. Dae a yang sifat e elua gaannya be das a an pa ental (ibu bapa ). li wa isnya te di i da i suami. pe empuanla y ang lebi be a untu menjadi a li wa is. yaitu me e a yang menjadi dasa dalam elua ga yang mewa is an. 2 ang sauda a seibu. Di Indanesia. aum la i la i adala yang lebi be a mendapat a ta wa isan. Sedang an di Tapanuli. Pem bagian wa isan menu ut u um adat biasanya dila u an atas dasa esepa atan pa a a li wa is. Me e a yang pe tama tama te masu a li wa is adala semua ana yang meninggal.Tetapi sebali nya di dae a lain.147 S al 2 : Sese ang meninggal dunia dengan meninggal an a ta pusa a sawa seluas 24 a. amun demi ian.3/6x24 a= 12 a 2 sau da a seibu = 1/3x6=2.S. li wa is menu ut u um adat adala me e a yang paling de at dengan gene as i be i utnya. etentuan ana be beda anta a dae a adat yan g satu dengan dae a adat yang lain. ana la i la i tc tuala yang dapat mewa isi selu u a ta wa isan dengan dibebani ewajiban memeli a a adi adi nya. F. ana tida dapat mempe le a ta wa is ibunya. a. nt : Di Minang abau ana tida me njadi a li wa is da i bapa nya. Di suatu dae a te tentu dalam mene ap an adat yang menyang ut tentang wa isan. mes ipu n ana pe empuan a li wa is utama. b. Ketu unan Di sini yang diutama an adala ana . e apa a bagian masing masing? awab : Suami mendapat 1/2 ( a ena tida punya ana ) 2 sauda a seibu mendapat 1/3 (dua ang atau lebi ) Ibu mendapat 1/6 ( a ena ada 2 sauda a seibu atau lebi ) sal masala (KPT) = 6 Pe bandingannya 1/2 : 1/3 : 1 /6 =3:2:1 umla bagian me e a = 3+2 +1=6 Suami = 1/2x6=3. sebab ia masu e dalam elua ga ibunya. dan ibu. Di ata bdu a man. PER DI G UKUM D T D UKUM IS M dat adala atu an yang suda biasa ditu uti atau dila u an seja da ulu ala. Sedang an mengu angi ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilangannya disebut a d.1/6x24 a= 4 a umla = 24 a Kete angan: Dalam ilmu fa aid.2/6x24 a= = 8 a Masing masing sauda a seibu = 8 a /2=4 a Ibu = 1/6x6=1. Di ali (pat ia at). le a ena itu.

i a ana yang diadapsi itu adala ep na annya sendi i. ibatnya. i a tida dibagi menu ut atu an ini. a ena ia dianggap ang asing. Untu menunju an etaatan ita epada . be a ti ita m enega an eadilan. emung inan a an timbul m n p li. g SM Kelas XII   ¡       F  $ F  ¡   ¡ F   F !8 F ¡   F   ¡     F ¡   ¡ ¡       ¡   F ¡ F         !8!   ¡     !   F ¡ ¡   ¡ F¡ $     ¡ ¡ ¡   ¡ F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡   F ¡ ¡ ¡ F       F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡       F ¡ ¡ F     ¡ ¡   F F $ ¡$ $     ¡   F ¡! $   ¡ F ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ F ¡ $     ¡   F ¡ F ¡ F   F  ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ F ¡   ! ¡     ¡   ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   F ¡ F ! ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ F $¡ 1 ¡   ¥ ¡ 6         ¡ ¡ 6   ! ! 1 1! 1 ¡ ¡ F F         F ¡ F   ¡ ¡ F     F   ¡ F ¡  $ ¡ F       ¡         F $     F ¡ ¡ F $   ¡ F ¡ $      ¡ ¡ !         ¡   ¡   6   ¡ F F     ¡ 1 ¡ ¡     F F   ¡  $ ¡  ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡ F ¡   !     ¡ £ ! F      F ¡ $  ¡ ¡   ¡ F F F   ¡ ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F ¥ ¡ ¡ ¡¡ F ¡       F ¡     ¡ ¡ ¡ ¡    $   ¡   ¡ F F     F F     ¡    $ ¡ ¡ . adang adang ia dianggap sebagai ana asing le elua ga si mayat. te masu dalam al mawa is. pembagian ana lebi besa da ipada elua ga yang lebi jau . Dengan mcne ap an mawa is. bisa te jadi a na sendi i tida mendapat an bagian a ta pusa a. ana ang at mempe le a ta wa isan sepe ti ana andung sendi i. dapsi Menu ut u u m adat. Sedang an pembagian wa isan menu ut Islam se agam di mana mana. Masya a at dae a i a ang yang men inggal dunia tida mempunyai a li wa is sama se ali. di Sumate a Selatan ubungan wa is dengan a ng tua dan e abatnya sendi i te putus. di Sumate a Selatan ubunga n wa is dengan ang tua dan e abatnya sendi i te putus. ji a tida mengguna an u um mawa is ini. Di Minang abau. 4. emun inan te jadi di masy a at Misalnya. Tetapi. Dengan mene ap an mawa is ini be a ti ita taat epada Ka ena etaatan itu.S. dil di dalam Islam tida sama dengan sama ata dan sama as a. amun. Untu tetap meng a m nis an ubungan anta e abat i a semua a li wa is meny ada i atu an ini. 4. bdu a man. Kita wajib taat epada semua pe inta lla . a ta peninggalannya jatu epada masya a at dae a tempat ia meninggal. 2. Pe awinan u um wa is bag] ist i yang ditinggal mati suami atau sebali nya be beda anta a dae a u um adat yang satu dengan yang lai n. Untu lebi menyeja te a an elua ga yang ditinggal. IKM UKUM W RIS D M IS M menu un an lQu ’an yang be isi atu an atu an untu epentingan manusia dan bu an untu epentingan . 3. Untu menega an eadilan. 1. yaitu ana la i la i te muda yang mewa isi selu u a ta ang tuanya. Ini dima sud an aga etu unan yang ditinggal an itu tida idu p dalam esengsa aan. ma a mela sana an mawa is dinilai ibada . pe peca an di anta a e abat itu ti da dapat di inda i. Tetap i. masya a at ita a an tenang. Dengan tida mengguna an u um wa is Islam. G. dengan pembagian wa isan mengguna an u um a an membuat ubung an me e a a an tetap a m nis. anya dan scdi itnya bagian a li wa is itu disesuai an dengan tanggung jawab nya dalam al menanggung nat a dan edc atan e e abatannya te adap si mayat. ia menjadi a li wa is te adap ang tua yang sebena nya. Den gan mengguna an u um wa is Islam. Untu emasla atan masya a at. Masya a at a an be gej la lanta an be simpati epada a li wa is de at yang mestinya mendapat bagian itu 6. dapat di eta ui ba wa pembagian a ta wa isan seca a adat tida sama anta a dae a u um adat yang satu dengan dae a u um adat yang lain. Tetapi. euntungan atau i ma mene ap an mawa is ini juga untu manusia. 2. egitu pula dalam s al mawa is. Mengang at ma tabat dan a aum wanita sebagai a li wa is. Dengan sedi it ete angan di atas. i ma mela sana an mawa is anta a lain se bagai be i ut. suami yang ditinggal mati ist i tida mene ima wa isan da i i st inya itu. 3. 5. ana atau sauda a de atnya mi stinya mempe le bagian te nyata tida . sedang an sauda a yang lebi jau mala mempe le banya .148 se ing te jadi yang sebali nya. Dengan mene ap a n u um wa is Islam.

b. Untu meng itung da n menetap an pene imaan a li wa is dalam pembagian a ta wa isan.149     F       6   ¡ F  F F 6     F ¡ ¡ ¡ F  F ¡             F  F ¡ ¡           F ¡ 1 F F      F     ¡ ¡ F ¡  $   F   F ¡  $6  $ F   ¡ ¡ F F! ¡       ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   $   F   F ¡ ¡ F ¡   F     F ¡ F         F F $  ¡ F ¡ ¡ F  6   ¡ F 6 ¡  ¡     F F $    ¡ F $ $     F F F ¡ F ¡ ¡ 6¡  $   ¡  ¡   bdu a man. menyu u mempelaja i ilmu fa aid epada umatnya. pe awinan. Ilmu fa aid (mawa is) adala ilmu yang mengu ai an tata ca a pembagian a ta wa isan sesuai dengan aja an Islam. i ma wa isan dalam Islam anta a lain sebagai be i ut. biaya penyelengga aan jenaza . Te inda i da i ma an ma anan dengan jalan yang tida sa . dan b. sebab sebab mcmpe le a ta wa isan. membaya za at. pembunu . biaya pe awatan wa tu sa it. yaitu buda . dan mengamal annya. 7. 6. 8. d. al al yang pe lu di eta ui tentang ilmu fa aid adala dua masala p tcntang e tentuan mawa is. Penggunaan a ta benda sebelum diwa is an di elua an untu : a. Rasululla saw. dan ubungan seagama. dapat dila u a n dengan melalui dua sistem pe itungan. bai a ta benda maupun bu an. yaitu ubungan e elua gaan. b . mengaja annya pada ang lain. Pand angan ulama mengenai a ta peninggalan atau wa is meliputi semua a ta dan a y ang ditinggal an le si mayat. dan afi . d. li wa is adala ang ang yang mempunyai a untu men dapat bagian da i a ta peninggalan ang yang meninggal. Te inda da i sifat s e a a . a. mu tad. yaitu dengan sistem asal masala dan de ngan sistem pe bandi igan.S. c. Dapat mengi at pe sauda aan semua a li wa is. wala.   F 1   ¡   F   ¡   F F     ! !   F    £ . 4. c. g SM Kelas XII 2. sebab sebab tida bc a mempe le a ta wa isan. membaya utang. 3. dan e. yaitu a. 5. mela sana an wasiat. Dapat m engeta ui u utan u utan a li wa is yang be a mene ima a ta wa isan.

elas an apa yang dima s ud dengan Fa aid ? 2.. li Im an: 11 12 e. ab Fa adi d. l aqa a : 11 12 d. amba sa aya 4. awil Fu ud c. uqman: 11 12 c.. meme de a an buda e.. Dalam Fiqi Islam. du a a c. a.. baya wasiat simayat 5.150 e ila tanda silang (x) pada u uf a. ab udud e.. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1. Seb elum a ta wa isan dibagi an... baya za at c . ab inaya 2 . biaya penyelengga aan jenaza b. ab Muna a at c. g SM Kelas XII   ¡   F ¡ ! ¡ 6    $ ¡  $ ¡$     ¡    F     F   ¥   ¥ ¡     F F ¡ ¡   ¡ F F ¡   $     F ¡ F 6   !   ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡ F ¡ F 6 ¡ ¥ F   ¡ F F F ¡ ¡         6 ¡ ! $ ¡     F ¡ F 1   F ¡ 1 ¥ F    ¡   F ¡ F    ¡   F 6   ¡ 6 ! ! ¡ 6! 6 6  ! 6   ¥ ! F   6F ! !     F ¡       F   ¡   $   $ ¥ F   F F F   F F F F F ¡ ¡   F6     ¡ ¡ ¡ F   ¡   ¡   F   $ F F F ¡ ¡ $   F ¡ F     F ! ¥ F   F    ¡ F F F F ¡   ¥ F $ F ¥ 8 £ F . elas an apa yang dima sud de ngan a li wa is awil Fu ud ! 8.. Uj i Pengeta uan Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1 . elas an apa yang dima sud dengan ijab! 10. baya utang simayat e. yat l Qu an yang menjelas an pembagian a ta wa isa n adala su a .. masala yang be ubungan dengan Mawa is dibica a an dalam . ecuali . pe awinan b. Di anta a sebab a li wa is gugu adala sebab be i ut. a.. Sebut an sebab sebab a wa is sese ang jadi gugu ! 5. Mu tad e. c. Ketu unan d. n isa’: 11 12 b. na bdu a man..b. Sebut an u un wa isan! 3.. . Di anta a sebab sese ang mendapat an a ta wa isan adala sebagai be i ut. M embunu d. s ba 2. elas an apa yang dima sud dengan a li wa is s ba ! 9. e apa ang a li wa is da i pi a la i la i dan pe empuan ? 7. a. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. a. apa d.. Rum: 11 12 6. Di anta a yang a us diselesai an sebelum a ta dibagi an adala .S.. a. Yang tida te masu a li wa is adala . jasa bai 3. beda agama b. apa saja yang a us diselesai an? 6. sesusuan c. a. apa i ma wa isan? 3.. e cuali . elas an sebab sebab sese ang mendapat wa isan! 4.. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a. Fa aid b. biaya mend ’a an j enaza d.. ab T a a b. ecuali .

. 13. 400..000. inafsi i e. e. a.000. da i ana pe empuan . Paman Yang be i ut ini tida te masu a li wa is adal a . 5 x c. Rp. 20. 1/3 b.000. 30.000. na l a i la i d. Te jaminnya e idupan ana ang at e ..000. a..000. Rp. Rp.000. Ka e c. a. 50.000..000..0 00. a.. 9. 12. ½ d .000. u man d. Me tua Di anta a a li wa is be i ut ini yang te masu s ba adala . Rp. 2 ana pe empuan dan 2 ana la i la i. Ibu d. 4 x e.b.e.c. 15. 250. na ng at c. a. ene pi a ya c. apa b. Suami e. Menyelamat an a ta simayat d.. na pe empuan b.000. a. Ibu e i ut ini a li wa is yang mendapat an bagian ½ da i a ta wa isan. Sauda a pe empuan e.. ya ni .d. dinama an s ba . Mengatu pembagian seca a adil b.e. Rp.000 . g SM Kelas XII b. Rp. a.. a ta yang ditinggal an sebanya Rp.. 14. Ma’alg ai i c.. 40. 10. Rp. a ta Pembagian a ta wa is an ana la i la i te adap ana pe empuan. 100 % d.000.000.000. 80... 200.Sese ang meninggal dunia.000..S. u s n c . na la i la i ji a sendi i c.000.. ya ji a ada ana b. 350. Rp.000. a ta yang ditinggal an sebanya Rp..b. adala bagian la i la i . agian ist i adala ....Di anta a pe nyataa n be i ut yang tida te masu i ma wa isan adala . besa wasiat ma simalnya adala . 10. 2/3 c.. 8.000. 1/3 a ta c..c.151 7. a li wa is te di i da i 2 ana pe empuan dan 1 ana la i la i..000.   ¡ F        ¡ ¡ F ¡   F     ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡       6   ¥ F ¡ 6   F         ¡ ¡ ¡ ¡ ¡      $ F 6 F ¡ ¡ ¡ 6   F ¡ 6 ¡ ¥ ¡ ¡ ¡            $ ¡ F F $   1   F ¥   1 F ¡ F F   ¡   F   F ¡ ¡ $ ¡ F  6 F F $     ¥ ¥ F F F ! ¡ F F ! ¡ ¡         ¡ 6 6     ¡ ¡ F ¡ F  ¡ ¡ ¡     F   F H   F   F   F       F F ¡ ¡ H     ¡6 ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     F ! ¡ ¡ ¡ ¡ F   6   ¥ ¡ F $ ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ! F F F ! ¡ ¡   F           F ! ¡ F ¡ ¡ ! F     F ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ! bdu a man. 2 x d. 16. 3 x b. agian ana la i la i adala . Menjamin tanggung jawab te adap elua ga ! ! F    £ . a.. d.. ilg ai i a....000. Mus an Sese ang meninggal dunia. sama Sauda a pe empuan be sama s auda a la i la i menjadi s ba .000.. Fig ai i i b.. Suami e.000.. 150. Ming ai i Ka e tida mendapat bagian a ena ad a aya . Suami ji a tida ada ana e..d. al ini disebut ijab . i man e.. a. a li wa is te di i da i ist i. ¾ Wasiat a us ditunai an. ilg ai i b.. Rp. 300. na pe empuan ji a tida ada cucu Ist i ji a tida ada ana mendapat bagian . 11. 2/3 da i a ta b.. a. ½ a ta e. 17. Ibu ji a tida punya ana d. Rp.

152 c.. 1 ta un 1989 c. Ma jub 20. Meng alangi ang yang tida be a mengambil a ta wa isan 18. da i ana la i la i b. . .S.. . da i bapa nya bdu a man. na ti i mendapat an bagian a ta wa isan.. Di Ind nesia wa isan diatu dalam Undang Undang .. ijab e. g SM Kelas XII         F $ F F ! F     F!$ $ F   F F   F   ¡ ¡ $ $     ¡ F  6 ¡ ¡ ¡ ! F ¡ 6   $ ¡ F !   F $ ¡ F F !  $   F F F    ¡ F  $     £ 1 .. . 7 ta un 1991 b. a. s ba b. 7 ta un 1989 d.. da i ana pe empuan e. Mu ena c. li wa is yang te alang le a li wa is yang lain disebut . a. 1 ta un 1974 e.. . a. da i ibunya c... da i wasiat d. awil fu ud d. 20 ta un 2004 19.

153 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R : 12. s sial. Me e a mela u an ibada aji dengan penu edamaian dan esatuan anta a umat Islam da i satu nega a dengan nega a y ang lain. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaa n Tu i tela untu . Ratusan juta umat Islam da i be bagai nega a pada satu saat be umpul pada satu tempat. bai di bidang eagamaan. ibada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un. p liti . yaitu : 1. Tu i dalam masa emundu annya. bdu a man. ecuali anya nege i Tu i sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a.1 Mence ita an pe embangan Isla m di dunia : 12. g SM Kelas XII   ¡ F F ¡ ¡ ¡     ¡    F 6F F ¡ F   F ¡   ¡  F $ F$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡       ¡  ¡ $ ¡ ¡   ¡   ¡ F¡ $ $  ¡  ¡   § ! ¡  ¡ ¡  !   ¡ ¡ F ¡    F ¡ F   F ¡ ¡ F ¡    F  $ F¡ $ ¡   $     F 8     F ¡ ¡  $    ¡ ¡ F   F   6 ¡  F ¡ ¥     ¡  F   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡ ¡ F    $ ¡ ¡       ¡ $ F F F ¡ ¡   $ F F F¡ F F   ¡$     6   $ $ F   ¡ ¡  $ ¡ 6 $ ¡   F ! ! ¡  !8 $ $ 9 F ! ¡ ¡   ¡   § ! F ¡    ¥ ¡ ! !¥ ! ¡   ¥    ¡ F § ¡  ¥   ¥ ¡ ¡ F F F    ! ! ¡ £ ! ¡ . tida mampu meng a dapi se angan E pa. 2. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. Sesunggu nya ebang itan umat Islam suda di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. e uatan umat Islam te leta pada adanya jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . 3. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam ya ng saat itu be pusat di Tu i. ef masi yang menimbul an ebang itan Islam. Mema ami pe embangan Islam di dunia : 12. PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada abad XVIII XIX M. 4. au sebelum ebang itan dunia Islam. at p St dda t. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). Keempat fa t te sebut mend ng te ciptanya ebang itan dunia Isl am. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan.S. aja an alifa yang menetap a n edaulatan bagi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya.2 Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe embangan Islam di dunia Mence it a an pe embangan Islam di dunia Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe emba ngan Islam di dunia nt pe embangan Islam di dunia Mengambil i ma da i pe embangan Islam di dunia       F F ¡ ¡ ¡           F F ¡     ¡ F ¡ ¡ F ¡   !   F     ¡ F   $ F   F ¡ ¡   F ¡ 6 ¡         ¡  F F¡ ¡ ¡ 6 ¡  F   F F $   ¡       ¥ F¡ F $ $   ¡ ¡  $   ¡ ¡ $       F ¡ F $ ¡ F   F¡   F . adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin da i be bagai penju u dunia. maupun e n mi. Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang ai an ta un 1914 1918. se ang penulis seja a da i me i a (1921). lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam. Sca wen lunt (1882) misalnya. Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at. angsa E pa suda me asa awati a ena timbulnya amalan te sebut. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu.

la mendi i an se la pene jema yang melipu ti ba asa ab. b. Sebagai ul ama besa . T t pemba uan Islam dalam masa sebelum abad e 19 M sebagai be i ut: a. g SM Kelas XII a. ambat l aun. T t pemba uan dunia Islam la i untu mengaja umat Islam aga sada . Ge a an in] di enal dengan nama ge a an Wa6aabi. Tu i. Ge a an Wa abi Ge a an ini dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab. Te d ng bebe apa sebab te sebut. Saudi abia. Sye Waliyul la menye u an embali e sistem peme inta an sepe ti yang dila u an le K ulaf au Rasyidin.154 mi Sya ib selan dalam bu unya imaza Ta a a al Muslimuna wa Taqaddaman Gai una be pendapat.S. bang it. Ge a an ge a an pemba uan Islam pada abad e 19 M ini a dala sebagai elanjutan da i abad sebelumnya.). Pada abad e 19 M. P ancis. 2) pe uba an da i sistem dem asi e sistem t asi abs lut. membe antas ta ayul dan bidda (sesuatu yang tida ada pada zaman abi Mu ammad saw. se ang epala su u yang be uasa di ejed. se ta menge ti ba wa bangsa a at datang dan menjaja nega a Islam b u an untu membangun. la meli at elema an umat Islam disebab an le : 1) pe uba an sistem peme inta Is lam da i e alifa an e sistem e ajaan. elema an dan emundu an umat Islam a ena me e a meninggal an aja anaja an agama. dan bangun da i enyenya a n tidu nya. ta un 1704. di ab Saudi muncul se ang t pemba uan Islam be nama Mu ammad bin bdul Wa ab. 3) pe peca an di alangan umat Islam yang disebab an l e timbulnya ali an ali an. ia tela menyalin bu u bu u P ancis. dan R usseu e dalam ba asa ab. Ia i ut menyeba an aja an Wa abi dan membang it an aum muslimin da i satu dae a e dae a lain. timbulla ide pemba uan dalam Islam. sedang an umat agama lain maju a ena menjau i aja an aja an agama me e a yang meng ambat emajuan. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama Sultan bdul amid I (17251789). Ia la i di ejed. T lainnya adala Sy e Waliyulla (1703 1762). tetapi sebali nya. walnya ia adala se ang pendidi dan penga ang. bdu a man. dan Italia. dan 4) masu nya adat istiadat dan aja an bu an Islam e dalam eya inan umat Islam. Ge a an ini be tujuan untu mengembali an aja an aja an agama Islam sesuai dengan ya ng ada dalam lQu ’an dan adis se ta membe si annya da i pa am pa am yang menyes at an. sepe ti bu u M ntesque. Pada ndisi sepe ti ini. Semua p la pemi i an dan ali an Mu ammad bin bdul Wa ab mendapat du ungan Mu ammad bi n Su ud. l Ta tawi (1891 1873) 6 Di anta a pemba u atau mujadid di abad e 19 M adala sebagai be i ut:   ¡    $ $ F¡ $   $ F F F¡ ¡ $ ¡   ¡$ ¡       ¡ ¥   ¡     ¡ F F F ¡ 6 ¡     $ 6 ¡   6 ¡ 8 F ! 6 ¡    F  !   F ¡     ¡     ¡ ¡ 6 ¡ ¥ $   F F ¡ $   ¡   F !6 ! F¡ 6 F ¡    $ $   F ¡     ¡ ¡ F ¡   F   ¡ ¡   ¡     F   !   F ¡$ $ F ¡   $ $ F ¡ F F    ! $ $ 6 $ ¡$ F ¡ F ¡ ¡ F   ¡   F ¡   ¡   ¡   F F   ¡F 6      ¡   F F$ $ 6 ¡$ $ ¡   F ¡ F ¡ ¡     $ $ ¡ ¡  $   ¥   F¡ 6 F$ ¡ F   ¡ F     ¡ ¡   6 F F F     ¥     F F     ¡ $ ¡     F   ¡$ F $ $     F     ! ¡ ¡   ¡ ¡    ¡   ¡   F   ¡   ¡   ¡    F 6 ! ¡   ¥ F 8 ¡ 1   6 ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡  F ¡   ¡ F ! ¡   ! 6   ¡ F F ¡ ¡     F F ¡   ¡ ¡ $ F   ¡ ¡ F 6 ¡ ¡$ $ F ¡ F ¡ $ $ F   ¡ F 6 ¡ F   ¡ ¡   F ¡ 6   ¡ ¡ F $   ¡$ $ F¡ ¡   ¡ F 6 !$ ! F    ¡ ¡      ! $ F   F   F ! 6 F   ¡ ¡   F F       ¡ F ¡  ! ! F  $   ¡ ¡    $   ¡     ¡   ¡ ¡  ¡   ¡ F F   ¡ F         F   6 F $ F       F ! ¡ ¡ F¡ F¡ ¡ ¡ $   £ ! F . ama leng apnya adala Rifa a adawi Rafi al Ta tawi. Semenja umat Islam menyada i a an emun du annya. Ia menga ja umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. Pe sia. sema in be tamba jelas ebang itan umat Islam di selu u pel s dunia Islam. Ge a an ini menentang apa saja yang dipandang bidda dan ta ayul. yang memel p i ge a an i lafa yang be tujuau membina pe satuan selu u dunia Islam dan be ada dalam satu ilafa dalam meng adapi pe embangan bangsa a at. c. V ltai e . u u bu u a angan l Ta taw i yang me upa an nsep pemi i annya adala sebagai be i ut. dengan mengutama an dem asi dan epentingan a yat dalam peme in ta an. aja an Wa abi te seba luas e selu u pel s dunia ingga sampai e Ind n esia yang dibawa le ulama ulama Pad i ta un 1821. Ia mendalami ilmu ilmu a at da i sa jana P ancis dan da i pe gaulannya dengan ulama l z a .

Ka ena pemba uan p liti enega aan amaluddin didasa an atas pemba uan Islam. la banya mempe le pengalaman dalam pengemba aannya e be be apa nega a. 3) l Mu syid al min li al anat wa al anin (Petunju Pendidi an Put a dan Put i). yang angg tanya adala ang ang Islam militan da i India. Ka ena pe selisi an pendapat dalam p liti peme in ta an. Mula mula ia e India. Ge a an Pan Islamisme sangat ev lusi ni dan anti penjaja . Pe umpulan l U watul Wusqa mene bit an majala l U watul Wusqa yang be aluan e as te adap peme inta penjaja a at. Kemajuan umat Islam ti da a an be asil bila semua al te sebut masi idup subu . amaluddin al fg ani membentu ge a an Pan Islamisme yang be pusat di K abul. ce ama .S.155 6 6 F ! £ 6 ! ! F    F !       F F F F  ¡ ¡     F ¡ F $ $       $ F F 6     ¡   F F F¡ F     $   ¡     F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   6 F ! 6   ¡   ¡ $F !         ¡  ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ¡ $   ¡ ¡ F 6 1 ! F F F F ! F $         ¡$ ¡ F F   ¡ 6  $ F  $ F ! ¡ ¡ 6   ¡  $ 1 ! F ! $    1 ! ¡ F ¡F $ $      ¡ F ¡ ¡ ¡  $   1 ! F ¡ ¡ ¡ ¡ 6¡   ¡ F F ! F $             F¡!   ¥ F F ¡ F       6 ! F$ F ¡ ¡ F  F      6  $ ! ¡  ¡ F        §   F F¡ ¡  ¡   ! $      $  $ F   6 !    $     ¡   F F $ $       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ F F ! F F       F !6 ! ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡        F   F ¡   ¡ ¡$ ¡   ¡ F   ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡  $ $   F  $ ! ! ¡  6 F ¡     $   ¡  ¡   ¡  ¡   F F 6     ! ¥ ¡ ¡ 6 F 6 ¡ 6F   ¥ ! F F 6  $ ¡    ! ¡ ¡  F F   F   ¡   F   ¡  F     F     ¡ ¡ ! ¡ 6         F ¡ !   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡6   6 6F     ! ¥ ¥ ¡ ¡ 6 ¡ $   6 !       ! F ¡   $ $   ¡ ¡   ¡ ¡  §   $   ! F 6  ! F F $      ¡ ¡ ¡     F¡ F¡ 1) Ta lis Ib iz ala Ta lis Pa is (Intisa i da i Penjelasan tentang Pa is). Saat itu. Tu i. Di Pa is. Me s ipun demi ian. la i di ssadabad dan wafat di Is tambul. g SM Kelas XII amaluddin al fg ani (1839 1897) b. majala te sebut dib edel dan tida b le be eda di nega a P a is. Selama ay atnya. na a us dibe i pendidi an dasa dan tida membeda beda an anta a la ila i dan pe empuan. Peme inta an yang abs lut dan p enjaja an bangsa asing a us dapat dilenyap an da i bumi. la memili i ece dasan yang lua biasa. Ka ena itu. ganisasi ini be tujuan mempe uat asa u uwa islamia dan mend ng umat Islam mencapai emajuan. ¥   ¡ ¥   ¥   F       . sedang an amaluddin al fg ani adala ang yang menguta ma an dem asi (musyawa a ). l Ta tawi mene ang an panjang leba tentang pendidi an epada ana la ila i dan pe empuan. la se ang t be ebangsaan fganistan. amalud din al fg ani dalam Pan bdu a man. e ajaan Tu i Usmani dalam eadaan te desa le bangsa E pa. pimpinan eme de aan Mesi (Wafd) yang me nd ng te capainya emajuan. Pe ge a an ini meng enda i emajuan umat Islam dengan jalan m empe guna an ali an pi i an m de n dan meng enda i pe satuan umat Islam di bawa satu peme inta an Islam pusat. dan f i a Uta a. ijti ad masi te bu a bagi setiap umat Islam. u u ini mene ang an pentingnya emajuan e n mi bagi suatu nega a. dan Sultan bdul amid sangat membutu an bua pi i an dan pendapat amal uddin al fg ani. dan dis usi epada aum intele di l z a . i nya. Umat Islam a us mempunyai ep ibadian dan jiwa cin ta tana ai ( ubbulwatan). amaluddin lcbi banya mengutama an pemba uan di bidang s sial agama. amaluddin melanjut an pengemba aannya e Pa is se tela 8 ta un di Mesi . Di dalamnya di te ang an pe bandingan peme inta an Islam dengan E pa. Sy i ia. dalam ete angannya pada bu u ini. Pada ta un 1892 amaluddin al fg ani pinda e Istambul atas undangan Sul tan bdul amid untu i ut mendi i an pela sanaan p liti Islam dan meng adapi b angsa E pa. dan ia menganju an pa a ula ma mempe dalam ilmu ilmu m de n aga dapat menyesuai an dengan pe embangan zama n. na pe empuan a us i ut se ta dalam pembangunan sesuai de ngan ma tabat dan a atnya. ia mendi i an suatu ganisasi be nama l U wa tul Wusqa. Mesi . agi l Ta tawi. 4) I Qaulus Syadid fi al Ijti ad wa al Taqlid (Pendapat en a tentang Ijti ad dalam Ta lid). Di sini l Ta tawi menganju an ela be ban untu membela tana ai . pe juangan amaluddin dititi be at an pada pe juangan pemba uan Islam. Di anta a mu idnya yang te enal a dala Mu ammad bdu dan Saad ag lul. p ibadinya sangat mena i dan penu semangat. Keinginan Sultan bdul amid ini gagal a ena beliau se ang p emimpin yang di tat . u u ini mene ang an emajuan emajuan E pa. sepe ti pada zaman alifa da ulu. fg anistan. 2) Mana ij abil Mis iya fi Mana ij dabil s iya ( alan bagi ang Mesi Menuju Sast a M de n). te utama Pa is. emudian e Mesi membe i ulia . Dalam bu u ini. amaluddin al fg ani dita an Sultan bdul amid ingga wafat.

sebagaimana pada zam an sa abat dan ulama ulama besa . Pa a alumni mad asa ini diseba an e be bagai dunia Islam. Mu am mad bdu sangat tida c c dengan pa am jumud yang be a ti statis (be u) yang meng ambat emajuan. Di sana m e e a mendi i an ganisasi dan mene bit an majala l U watul Wusqa. ia mengada an pe mba an dan pe bai an pe bai an. Sebagai t ge a an Pan lslamisme dan mu id amaluddin. tangan. Umat Islam selamanya tida a an maju bila masi be pegang t egu pada pa am jumud. mufti besa T ip li. Kemudian ta un 1898 ia pinda e Mesi . pada ta un 1912 M. Di dalam maja la te sebut. Mu ammad bdu dan Mu amad Rasyid Rid a menuang an sistem pemba ua n atau tajdid di bidang agama. ia dipe b le an pulang e Mesi dan emudian dia ng at menjadi e t Unive sitas l z a .S. la mendengung an semb yan " embali epada lQu ’an dan adis" dan mengembang an pa am dan aluannya e selu u dunia Islam. amaluddin al fg ani yang ebetulan menetap di Mesi se lama 8 ta un. ia be temu dengan t dan p engge a Pan Islamisme. mata. Pemi i an dan ide amaluddin banya memenga u i mu id mu idnya yang juga sebagai pene us dan penyeb a Pan Islamisme. Mu ammad Rasyid Rid a (I865 1935) ! $   ¡ F F ¡   F ! !   ¡   ¡ ¡     F ! $ $ F ¡ F F F F   F¡ F         ! F ¡       ¡  $ F ¡ ¡ ¡ 6     F ¡   F ¡ ¡   F F   F F ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ F ! F F ¡   ¡ $ ¡   F  !   ¡ ¡ ¡ ¡   ! F F F F F ¡ ¡ ¡ $ $     F ¡ ¡ $   F F 6 $ ¡¡ ¡   ¡6   ¡ $  ¡         ¡   $ F ! !       ¡ ¡ ¡F   6 ! F  $   ¡   $   ¡         ¡   6           6 6 6 ¡ F !     F !6   ¡   ¡   ¡ 6 F ! ! F ! ! ¡     ¡ F   F $ $ ¡   F ¡   !       6   F     F¡ F   F ! F F     ! F ! F ¡       6 ! 1$ F$ ¡   F F ¡   F   ¡ F ¥   ! 6  $ $ $    F   ¡   F $ F   ¡ ¡  6   F ¡ 6   ¥   ¡ ¡ ¡ ¡  $6   F F F F ¡   6¡ ¡ F F F F    F ! F    $ F F ¡   ¡   ¡     F   ¡ !         £ . yaitu Sy usein l as . la mene bit an majala lMana di Mesi dan menjabat s ebagai mufti besa ingga a i ayatnya. la mempunyai nsep pe juangan ba wa anya den gan mence das an se ta mening at an pengeta uan. Mu ammad Rasyid Rid a sebagai pengge a pem ba uan Islam masi c nd ng pada aja an aja an Ibnu Taimiya . F F ¡   $    F $ 8 6 d. dan membe antas bidda se ta men ing at an mutu pendidi an dan membela aum muslimin te adap pe mainan p liti n ega a nega a a at. Menu utnya. Di bidang pendidi an. Keti a masi menye lesai an belaja nya di Unive sitas l z a Mesi . ua a angannya yang te enal adala Risala at Tau id yang be isi ten tang pemu nian tau id. Setela be be apa ta un menetap di Pa is. pa am jumud dibawa le ang ang lua ab untu dapat mendudu i punca p liti di dunia Islam. an tetapi. a yat Mesi dapat mencapai em e de aan yang sebena nya. la put a Mesi da i alangan petani mis in. Mu ammad bdu sangat gigi membe a ntas segala yang dianggap bidda . Mu ammad bdu (1849 1905) bdu a man. e n mi. be gu u epada Mu ammad bdu . ia mendi i an se la dengan nama Mad asa ad Da wa wa alI syad di Kai . Di Mesi . dan dapat dudu sepe ti manusia. Menu ut pengamatan Mu ammad bdu . da t istiadat dan pa am animisme dan dinamisme me e a bawa e dunia Islam dan memen ga u i aum muslimin yang menjadi a yatnya. la diusi da i Mesi be sama amaluddin a ena te libat dalam ev lusi U abi Pasya. be sama Mu ammad bdu mene bit an maj ala lMana yang be tujuan sama dengan l U watul Wusqa di Pa is.156 Islamisme membang it an asa u uwa islamia selu u dunia. me e a m endudu i jabatan jabatan penting. la belaja epada se ang gu u. la sebagai peny n g ali an Wa abi a ena ali an te sebut be tujuan mengembali an aja an Islam epa da lQu ’an dan adis. yaitu memasu an mata ulia Filsafat Islam yang masi dianggap tabu dan menguba met de pengaja annya. eban n. s sial. umat Islam a us embali e pa am salaf yang mu ni. Sebagai pimpinan Unive sitas l z a . c. Da i Mesi . Menu utnya. g SM Kelas XII       F  ¡ $ $ ¡   ¡   ¡   F   $   ¡   ¡ F     ¡ ¡   F       F F  $ ¡ F ¡ F ¡ ¡ F F   $ ¡ !   6 F  F ¡   ¡   F F ¡     6     F $  F ¡ $ $ ¡ $ ¡ F   6 !     F ¡  6   F F ¡! $ ¡ 6 T e ini la i di l Qalamun. lla mempunyai waja . me e a menuju Pa is. ia tida membe i an ta wil atau tafsi te ada p ayat ayat ant p m p isme (ayat ayat tajsim) dan lebi su a menga ti an apa a danya.

dan mempe bai i pe atu an dan pe undang und angan sesuai dengan tuntutan pemba uan. la mendi i an juga Mu ammaden Educati n nfe ence bdu a man. ela i an Istambul pada ta un 1800. sepe ti Dewan u um (Majelis amiladil) dan di tetap an u um pidana sipil. angsa Ingg is membe i gela "Si " a ena jasanya menyelamat an ang ang Ingg is eti a te jadi pembe nta an pada ta un 1857. Kema mu an nega a tida a an dapat te capai selama bentu peme inta an masi be sifat abs lut. dan esamaan a anta a bangsa E pa dan p ibumi dalam segala al. mu id Ib a im Sanusi (1826 1871).nginda an dan mengutama an aja an aja an Islam da ipada aja an bang sa a at. dibuatla undang undang dan be bagai pe atu an untu menja min pemba uan di segala bidang. tetapi disesuai an dan di embali an dengan aja an aja an Islam. g SM Kelas XII e. mu ncul usa a untu mengatu . Semua itu. P p pi i an Sultan Ma mud II adala ba wa emajuan dapat di wujud an apabila dalam suasana damai dan senantiasa menjalin ubungan bai denga n E pa. Sultan Ma mud II da i Tu i (1785 1839) 6 f. Sayyid nzad K an (1817 1898)         8   8   $ $ ¡ $  F ¡   ¡ $  $ $ F 6       ¡     F     $ $     F F F   ¡ F         ¡     ¥   F     F  F! ! F   ¡   ¡   ¡   ¥ F F ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡       ¡ F ¡   ¥ ¡ F £ ! ! F      $9 $ F ¡   $   ¡ ¡ ¡ F$ ¡ $  § $ ! 9§! 9 F F F ¡ ¡     F! ¡       ¡ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡ F F   F F  $ $ 6       ¥     ¡ ¡   F 1 F ¡ F ¡ ¡   F¡     ¡ ¡ ¡     ¡ F     ¡   F ¡ ¡ F $ $       F ¡ F ¡   ¡          $6  $ ¡ 6 $ F F F¡ F $ ¡   F ¡   $ $   ¡     F F F  $       ¥ F F F 6         F ¡ ¡F $   6   ¡ ¡ ¡ 6   ¡ ¡ 6 6   F   ¡   $ $ $     ¡ F $   ¡ ¡ $   F     ¡ ¡ ¡  ¡ ¥ ¡   ¡   ¡ F ¡ F ¡     ¡F! ¡ 1 6         F ¡   ¡     ¡ ¡F $    $ ¡       ¡   $ ¡     ¡ F F $        ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡$ ¡$ 6 ¡$ ¡$   ¡ F F F         ¡     F¡     ¥ 6   F ¡ F F   ¡ ¡   F ¡ F ¡ 6 ¡   F     F  $ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ F ¡ F   ¡$ ¡   F F ¡ F F F F! ¡ . Peme inta an yang sewenangwenang menyebab an a yat tida me asa tente am. menjadi Duta esa di Wina. la menganju an epada Ingg is aga tida i ut mencampu i u usan ag ama a yat India dan aga membendung misi K istenisasi. p du tivitas menu un. dan i ya Pasya (1825 1880). Umat Islam India menentang peme inta Ingg is yang a an membuat e anc u an dan emundu an dan a i nya a an membuat umat Islam etinggalan da i masya a at indu. di elua annya piagam ba u yang membe i pe luang lebi luas bagi bangsa E pa. P la pemi i annya adala umat Islam India a us be e ja sama dengan Ingg is yang saat itu masi memegang e uasaan penu di India. se bagai Plan elua nya.S. T lainny a iala Me med Sadi Ri at (1807 1856). menjadi penyebab emundu an e ajaan Usmani. ani Kamal dan iya Pasya tida mene ima semua ide a at. dan a i nya menjadi dewan Tanzimat. ebebasan be agama. sepe ti ani Kamal (1840 1880). Menu ut pendapatnya. la diang at menjadi pembantu Mente i ua ege i ta un 1834. Siasat Sayyid mad K an te adap Ingg is adala be usa a meng ilang an ecu igaan Ingg is te adap umat Islam India. Meli at e ajaan dala m elema an. yaitu dewan yang mengatu dan menyu sun se ta mempe bai i pe atu an dan pe undangundangan yang sesuai dengan tuntuta n pemba uan. P la pemi i ann ya a us me. Sayyid mad K an adala pel p ge a an m de nisme dalam Islam. Di bidang peme inta an dibentu semacam DPR atau ba dan legislatif dan di bidang euangan didi i an an Usmani. Ma a. menyusun. Sebagai elanjutan pemba uan Sultan Mu ammad II. e di in ya se la te sebut membang it an umat Islam India dan Pa istan sampai se a ang. dan upsi me ajalela yang dapat menj atu an nega a. Mente i Ke uangan.157 la lebi meniti be at an pada pembinaan di bidang milite . la la i di Del i ta un 1817 sebagai put a se ang bangsawan. K nsep ini ditentu an le pemi i la innya. Umat Islam a us mampu mengatasi elema an elema annya dengan mempel aja i ilmu ilmu te n l gi da i a at te masu Ingg is. emajuan E pa disebab an a ena tida te lalu te i at dengan adat istiadat agama. la le bi be si ap dem atis dan meng apus adat istiadat yang mengganggu se ta mengu angi a a aum bangsawan. Sayyid mad K an mendi i an se la Mu amntaden ngl iental llege (M ) pada ta un 1878. ia membentu ps ba u yang dilati le pelati da i E pa. yaitu sebagai elanjuta n ge a an muja idin yang didi i an le Sye Waliyulla ad Da lawi. Usa a ini dipel p i le Mustafa Rasyid Pasya. Dibentu pula Depa temen Pendidi an dengan sistem E pa. Mente i ua ege i.

dan mene an an pemba uan Islam pada bidang p liti . ia embali e a e ta un 1908 sebagai pengaca a da n d sen filsafat. peme inta an. la melanjut an studiny a e Unive sitas amb idge Ingg is. Tetapi. yang menyebab an umat Islam India bang it menuju emajuan.S. Se la M yang bc bau dengan Ingg is mendapat tantangan da i sana sin i. dan agama. Menu ut pendapatnya. dan bi dda . Pa a pemimpin Islam me asa an dan menyada i a an elema an umat Islam setela e uatan umat Islam da i be bagai lapangan e i dupan lema . eme de aan pe s. la se ang t pemba u I slam ela i an Punjab yang mempe le gela M di a e. e man. liga m enjadi pengge a utama te wujudnya pemba uan di alangan umat Islam India. i nya. awanlawannya tela menganggap afi . dengan dise tasinya T e Devel pment f Metap ysics in Pe sia (Pe embangan Metaf isi a di Pe sia). 3. g SM Kelas XII g. e usa a mengembali an Islam epada sumbe nya yang asli. . 1. M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I acala seja a t yang pe na menyumbang an pemi i annya untu emajuan Islam . Teladanila apa yang pe na dila u annya itu can belaja la dengan giat se ing ga amu 2 pun dapat menyumbang an pemi i an untu emajuan Islam! Ge a an m de nisasi dalam dunia Islam diil ami le cita cita t t Islam yang be usa a mengembali an emajuan umat Islam.D (P il s p i D ct ) dalam tasawuf da i Unive sitas Munic . emundu an umat Islam disebab an be u dalam be pi i yang sematamata memcnting an u usan agama dan tida meng i au an u usan duni a. ia adala se ang fil s f dan penyai Islam m de n yang te besa . semua itu tida di i au an le Sayyid mad K an. bdu a man. Mempe le gela P . dan sangat di uasai le e uatan bangsa a at. 2. dan mengaja an idup sede ana sebagai pengganti emewa an yang melanda aum muslimin saat itu. Membang it an semangat Islam di ma sa lampau dalam memu ni an aja an Islam da i penga u ta ayul. de ngan ide p Pan Islamisme bagi umat Islam. Si apnya yang adi al membuat awan awannya atau t t p emba u lainnya banya yang menentang. membe si an tau id da i penga u syi i . u afat. Da i situasi yang p a it inila muncul ide ide m de nisasi yang seca a luas me e a sampai an epada sclu u umat Islam. Me mpe juang an pendidi an unive sal. dan mempe uat pa am nasi n alisme yang diwujud an dalam bentu pa tai al izb al Watani (Pa tai asi nal) d an menanam an pa am pat i tisme bagi umat Islam. ta un 1905 dan mendalami filsafat. Sayyid mad K an bese ta awan awannya mendi i an sebua U nive sitas Islam liga . yaitu sebagai be i ut. sebagai pusat ge a an pemba uan Islam India. membe si an ibada da i bidda . Mu ammad Iqbal (1896 I936) ¥ !   $   F F   F $ ¡ F ¡   F$   $    6 ¡ F $ $ !6 $ $ F ¡ F ¡ F  F$   F   ¡   ¡       F $   F ¡ F F¡ ¡  6 $ 6     1   F ¡   ¡  ¡   F ¡  F F   ¡F     F¡   F¡ F   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡       ¥       ¡ $ $ $ $ 6 F ¡ F ¡ ¡ ¡ ! ¡   ¡   F   ¡$ $ F ¡ ¡ ¡ !8 !   ¡ ¡  ¡   F ¡ ¡  $ F         F  $ F 8   ¡ ¡ $ $ ! !¥  $ ¡   F $ $ $ F F   F    $ F 8 ¡ $ F 6 ¡ 6 ¡ F      F 6 ¡ ¡ ¡ !   ¡ ¡     F ¡   $ ¡ ¡ F ¡ ¡   $ F   ¡ ¡ ¡ 1! ! F         F F ¡ !6 ! $ $ F    ¡ ¡   ¡ ¡ $   F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡ F    ¡F   ¡   F   ¡ ¡ F   ¥ F   ¡   F ¡   $  ¡     6  ! ¡ ¡     6   $ F ¡ F F F ¡ ¡ F ¡ F   F $ $ F ¡ F   F     ! !! ! ¥     ¡ $  $ $ F!   ! $ F 6 1 F   F¡! F$ $ F   9 ¡ 6 F  F ¡ ¡ 9§! F ! F ¡     ¡     ¡ 6   ¡ $ ¡   ¡   F F   F   ¡   F ¡ ¡ $ F! ¡ F F   F F     ¡ 8 ¡ F £ ¡ . Sala satunya adala amaluddin al fg ani yang menentang dalam bu unya Radd ala ad Da iyyin ( awaban bagi aum Mate i alis). Di samping sebagai pemba u.158 pada ta un 1886. Mempe uat u uwa islamia . ia menjabat p esiden lig a muslim. asil asil ce ama nya di be bagai unive sitas di India dibu u an dengan judul T e Rec nst ucti n f Religius T ug in Islam (Membangun emba li Pi i an Pi i an gama dalam Islam). Pada ta un 1938.

159 4. Memu ni an aja an agama Islam sesuai dengan bentu aslinya, mempe ba ui met d e pengaja an dan menanam an s lida itas selu u umat Islam. Usa a menyeba an id e ide te sebut di atas adala dengan ca a lisan, yaitu be da wa dengan mengunju ngi nege i nege i Islam, mengaja an pada se la dan unive sitas Islam, mene je ma an bu u bu u asing, mene bit an su at aba dan majala , dan mendi i an be b agai ganisasi Islam, bai dalam bidang da wa , pendidi an, p liti , c n mi, m aupun bidang bidang lainnya. . I I I I Y G TERK DU G D M GER K M DER IS SI Ge a an m de nisasi Islam yang dila u an le pa a pemba u itu pada dasa n ya mengandung bebe apa nilai yang penting bagi la i nya suatu dunia ba u Islam d alam mcng adapi tantangan yang se ba mple s pada masa m de n ini. ilai nilai itu te dapat pada wujud ge a an yang di embang an sepe ti be i ut ini. 1. ilai pe satuan (itti ad)

3. ilai pemba uan (tajdid) 4. ilai pe juangan (ji ad fi sabililla ) 5. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man,S. g SM Kelas XII

¡   ¡ ¡     $ ¡ ¡ ¡ F       F ¡    ¡   ¡ ¡  ¡     ¡      $6 ¡ $ F ¡ F  ¡    F      F ¡   ¡ F F   $   ¡   ¡   F F ¡ F F¡ ¡     ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ 6   F F $      $ F ¡       ¡$ F F $ $ $ $ ¡ ¡ F¡ ¡6    

¡ ¡ $ $ $

Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai pe satuan, sepe ti yang dila u an le pa a pemba u untu mewujud an Pan Islamisme ( esatuan umat Islam selu u d unia) dan nasi nalisme ( esatuan umat Islam dan dae a atau nega anya). ita cit a ini yang mengandung nilai nilai pe satuan a ena ide pemba uan Islam adala un tu mengatasi pe peca an di anta a umat Islam da i be bagai fi a , su uisme, da n maz abisme. Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai s lida itas (u uwa islamia ), yaitu pe sauda aan Islam, yang me asa senasib sepenanggungan untu membela sesama umat Islam dalam eadaan su a maupun du a. Islam adala sebua pe sauda aan dunia bagi selu u umatnya. S lida itas ini mengingin an suatu eg t ng y ngan sesama amba lla dan esetia awanan sesama umat Islam. Ge a an m de nisasi Islam, mengandung nilai nilai pemba uan (tajdid). Pemba uan yang dima su d adala pemba uan dalam bidang eagamaan, a la , s sial, e n mi, dan p liti , yaitu dengan mencipta an sistem peme inta an yang lebi dem atis dan meningga l an peme inta an yang t ite dan mend b a sistem peme inta an yang zalim. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai pe juangan (ji ad fi sabililla ). Ka ena ge a an ini umat Islam embali menemu an semangat Islam atau api Islam y ang penu dengan dinami a pe juangan. Umat Islam disada an embali a an pe anny a dalam mengemban tugas agama Islam yang tida te pisa anta a tugas eduniaan d an tugas ea i atan, sebagai manusia se aligus alifa di mu a bumi. Dengan de mi ian, semangat dan esunggu an dalam be agama yang disebut dengan ji ad, menja di m t untu membu ti an ebesa an Islam. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai eme de aan ( u iyya ), te utama u iyya fi i atau eme de aan p i i an. Umat Islam yang sebelumnya diliputi le ta lid yang membabi buta dan a nya mengi uti pi i an ang ang te tentu, dipacu untu be pi i mandi i dan itis (tida asal i ut tetapi be pi i dan mengambil tinda an sesuai dengan emam puan pi i an dan ilmunya). Umat Islam a us mengambil ilmu be dasa an sumbe as li ( lQu ’an dan adis) dan mengambil ilmu pengeta uan m de n untu emajuan dan ebesa an umat Islam. Keme de aan itu juga meliputi eme de aan

¡

F 6 9 F   ¡ ¡

F

¡

¡  

¡

F

$   F ¡ 

 

¡

 

 

¡ 6  

F   ¡

 

 

  ¡

 

 

¡

¡$

6 6

F

 

¡

 

¡

¡

F

F ! F  

6

   

   F

¡ ¡

$

    ! F   ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡   ¡ 6 ¡   ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   F¡ ¡

¡

F

¡

 

F

!

¡    

F

 

¡  

 

$

 

 

F

!

 

F ¡   $  

 

$

2.

ilai s lida itas (u uwa islamia )

  

$

    

§$ $ ! ! ¡ ¡ ¡  

¡  6

 

 

  

F F

  !$ ! 8

¡   $    

F   ¡  

  F $   F ! ¡

¡

F

¡ ¡ 6 ! !8 !8 9 F ¡ ¡     ¡   $ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡$ ¡ F   ¡   F

F  

 

 

$F

¡ F

    $

 

6 ¡ 6¡         ¡     6 ¡     F F ¡  

F   $ $      

F   

 $  

F

F ¡  

 

¡F 6   ! ¡ $

¡   ¡

£

F

160

£ ! ! F    ¡ F   F F           ¡ F F F¡ F 6 $       F $ ¡ ¡ ¡ F ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡  F F $ ¡ F ¡ 6           ¡ ¡         ! F   ¡   ¡       ¡ F   F F F ¡     ¥       ¡     ¡ 6 ¡ 6   ¥     ¡ F   F F ¡ ¡ 6 $ $       F F ¡ F ¡ ¡       F ¡ F $ $ ¡ F   ¡ F F ¡ F F ¡     ¡ F   ¡ 6 $ $ ¡$ $ ¡ $       $ ¡ ¡ 6 6       ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡  $ ¡F 6   6           ¡ ¡  $     ¡ ¡ ¡ 6 $     F ¡ F F $       F F ¡ $F $     F ! ! F ¡F   ¡ ¡ F F ¡ 6 F       F ¡ ¡ F F F $ $     F ¡ F F $ ¡ F $ $ $6 $     F F ¡ ¡   $¡ 6 $ $ F ¡       ¡ ¡ F ¡ F ¡ ¡   F ¡ ¡ 6         F ¡   ¡   ¡ ¡   ¡   $     ¥ ¡ 6 ¡   F ¡F 6 6 $ ! F ! F F ¡  ¥ F ¡ F F   ! ¡ F ¡ 6 ¡     ¡ F F ¡ ¡    ¥ ¡   ¡ ¡ ¡ F F $ ¥ ¡ ¡ F ¡ $ F ¡   F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡ F F $     ¡ F ¡ F   6   ! !8 ! ! !¥ 1! ! ! !! ! ! !1 ! ! !6 1 ! ! !8 ! 9   ! F F F F ! F ! F $ $ 6 $ $ $     F ¡ F ¡ F ¡   6 ¡   $ F ¡ ¡  6 $ $ $   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡ $        ¡   F     ¡ ¡ ¡   ¡ ¡
fisi , yaitu eme de aan untu melepas an di i da i belenggu penjaja an nega a n ega a E pa yang menjaja nege i nege i Islam. Keme de aan da i ete gantungan e n mi, penindasan p liti dan e uasaan, dan bentu bentu ebudayaan a at yan g melanda ebudayaan umat Islam. Itula nilai nilai yang te andung dalam m de n isasi Islam, yang disua a an dan dipe juang an le t t pemba u Islam, s epe ti Mu ammad bdu , amaluddin al fg ani, Mu ammad Iqbal, l Ta tawi, Mu amma d li Pasya, dan sebagainya. D. PERI KU Y G ME ERMI K PE G Y T TER D P M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I ilai nilai pemba uan (m de nisasi Islam) mempunyai penga u besa dalam e idupan umat Islam. Ma a, tumbu la esada an bagi umat Islam untu mengi uti ge a an pemba uan te sebut s e ingga menimbul an ebang itan dunia Islam, bai dalam bidang ilmu pengeta uan, pendidi an, dan p liti , yang se aligus tumbu ge a an mencntang penjaja an. 1. Kebang itan Dunia Islam di idang Ilmu Pengeta uan, Pendidi an, dan P liti Set ela umat Islam mengeta ui emajuan bangsa a at, eti a itu juga te bu a mata d unia Islam, te utama di Tu i dan Mesi , untu memulai usa a usa a yang membang it an umat Islam. Di Mesi , Mu ammad li Pasya tampil untu memaju an ilmu penge ta uan. Usa a ini dilanjut an le l Ta tawi. e at usa a l Ta tawi, dapat di te jema an bu u bu u a at tentang be bagai macam pengeta uan m de n, dan di a ang pula bu u bu u ba u se ta dite bit an be bagai su at aba dan majala penge ta uan. Di Mesi , selain didi i an se la se la te ni , milite , dan ed te an, didi i an pula se la bat batan (ap te e ) pada ta un 1829, se la pe ta mbangan pada ta un 1834, se la pe tanian pada ta un 1836, dan se la pene jem a an pada ta un 1836. Pene jema an bu u bu u be jalan dengan lanca setela ada se la pene jema an, emudian se la ini dise a an pada Ta wil (ulama l z a ). Di se la ini te dapat pa a a li yang be pengeta uan sesuai dengan bidangnya masing masing se ingga bagian da i pene jema di se la ini dibagi menjadi emp at bagian, yaitu bagian ilmu pasti, ilmu ed te an dan fisi a, sast a, dan di T u i ada yang be tugas mempelaja i ilmu ilmu ped man milite untu pe wi a pe wi a Tu i. Di anta a bu u bu u yang dite jema an iala bu u bu u mengenai filsaf at, bi g afi, l gi a, ilmu bumi, p liti , ant p l gi, dan lain lainnya. Mesi b e usa a e as memaju an pendidi an ini. Sebab, ete tinggalan umat Islam yang pa ing menc l adala dalam al pendidi an. Usa ausa a e a a emajuan dalam peng eta uan dan pendidi an ini, selain digali ilmu pengeta uan da i be bagai macam s umbe , juga didi i an se la se la dan pusat pusat pene jema an di atas. Mesi juga be usa a e as untu sege a menguasai ilmu ilmu a at, ma a ma asiswa ma a siswa Mesi dibe i gaji dan di i im untu belaja e nege i a at. Menu ut stati sti , anta a ta un 1813 sampai ta un 1849, tela di i im 311 pelaja dan ma asis wa Mesi e Italia, P ancis, Ingg is, dan ust ia. Di Pa is didi i an pula uma Mesi untu menampung pa a pelaja Mesi . Ide ide pemba uan Islam bu an saja da lam bidang agama, pendidi an, dan pengeta uan, tetapi juga dalam bidang p liti se ingga mela i an ebang itan Islam dalam bidang p liti . al ini dimulai deng an esada an ba wa sistem p liti Islam eti a itu suda menyimpang da i sumbe sumbe aja an Islam. Sepe ti dalam masala alifa yang sebena nya adala mili selu u umat Islam tela be uba menjadi mili bdu a man,S. g SM Kelas XII

6  

  F

¡  

161

F     F¡ F F F       $   ¡   ¡ ¡     ¡ F ¡   6   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡   F 6 F $ ¡ 6 ! F ¡   ¡     ¡ ¡  F F ¡ ¡ ¡ ¡ F     F     ¡ ¡ ¡ $     ¥   F ¡ ¡ ¡ ¡       ¥     F ¡       ¡ ¡ F ¡   F   ¥   ¥ F F ¡ $  6   ¡ $     ¡ F   ¡ ¡ ¡ ! F ¡ ¡  $ 61 6 F     ¡  $ F ! ! 6 $F ! ! F $     ! ¡ ¡ ¡ F F F 6     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡  6      $    ¡ F F ! ! ¡ F ¡ ¡       F     ¡$ F   ¡ F6   $    $   $ $   F $ ¡ F ¡   F ! ! $  ¡   6         F F F 6  6 $   ¡   ¥     ! F F ¡ ¡   ¡ ¡ 6       ¡  ¡ $6 F $ ¡   ! F $                 6   6 !  $       F ! ! ¡ $ $ ¡ 6         F F ! ! F $       ¡ ¡ ¡F $     F 6 ¡ F  F   $ $ $   !   F ! ! ¡ ¡   ¡¡         ¡ ¡   ¡ ¡ $ ¡ 6 6 6     1 ! ¡ F 6 ! 6 6 6 ¡ ¡  $ 6 $ $ $ F ! F ¡ ¡ F ¡ ¡         ! ¡ ¡        ¡ ¡  F   ¡ ¡ 6       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $       ¥   ¡       ¥ F F F¡  !   ¡ ¡ ¡ ¡           $6  $ ¡ ¡ F F $ $  $ F ¡ ¡ ¡  F ¡
suatu g l ngan atau su u se ingga yang be uasa bu an ang yang di e enda i le umat, tetapi anya ang ang te tentu. Te jadinya pe saingan e uasaan anta a umat Islam di Mesi , ab, dan Tu i misalnya, menjadi an tida adanya esatua n dan u uwa umat Islam. Di samping itu, adanya penjaja an bangsa a at, sepe t i ap le n di Mesi dan bangsa a at di nege inege i Islam lainnya, me upa an su atu ancaman ba u bagi e uasaan e uasaan Islam da i lua . Untu mengatasi eada an ini, untu pe tama alinya nege i Islam be usa a mempe uat ang atan pe angny a, sepe ti Tu i dan Mesi , di samping memaju an ideide pemba uannya. dapun ge a an p liti yang men nj l adala yang dila u an le amaluddin al fg ani, yan g menyeba an ide ide Pan Islamisme di dunia Islam. Untu mencapai ide ide Pan I slamisme ini, l fg ani membentu al izb al Watani (Pa tai asi nal) di Mesi , mempe juang an pendidi an unive sal, menyelengga a an eme de aan pe s, dan mem asu an bidang milite e Mesi . tas s ngan Pa tai asi nal itu, l fg ani d apat menguasai Mesi . Raja Mesi , K edewi Ismail, be asil diganti an le put a ma ta Taufiq, yang be janji a an mengada an pemba uan sesuai dengan ide Pa ta i asi nal. Tetapi, pada ta un 1879 l fg ani diusi le Ingg is da i Mesi . amun demi ian, l fg ani te us be juang dan mendi i an ganisasi l U watul Wu sqa di Pa is, yang angg tanya te di i da i ang ang Islam India, Mesi , Su ia , f i a Uta a, dan lain lain. Tujuannya adala untu mempe uat pe sauda aan I slam, membela Islam, dan membawa Islam epada emajuan. Saat itu dite bit an pul a majala I U watul Wusqa, walaupun emudian dila ang le nega a a at a ena majala ini te seba di nega a Islam yang sedang dijaja le nega a nega a E pa. l fg ani menuntut aga c a peme inta an t asi diuba menjadi c a pe me inta an dem asi. Kepala nega a a us mengada an syu a (musyawa a ) dengan p emimpinpemimpin masya a at yang banya mempunyai pengalaman. Pengeta uan manusia seca a individual (pe angan) te batas se ali. l fg ani meng enda i peme int a an epubli yang di dalamnya te dapat ebebasan mengelua an penclapat dan ew ajiban epala nega a untu tundu epada undang undang dasa . Selain itu dalam m asala p liti , l Ta tawi meng enda i ide t ias p liti a dan pat i tisme. Ide i ni sejalan dengan ide I fg ani. Penga u l fg ani besa dalam ge a an p liti ini se ingga pada ta un 1892 Sultan bdul amid di Tu i memanggilnya dalam me encana an p liti Islam e selu u nega a nega a Islam untu menentang E pa ya ng sangat mendesa . 2. Tumbu nya Ge a an Menentang Penjaja an angsa a at Tumbu nya ge a an pemba uan Islam adala suatu esada an umum pa a cende iawan Islam a an te tinggalnya dunia Islam da i dunia a at. Kelema an dunia Islam seca a in te n amat di asa an, sedang an penindasan yang dila u an le bangsa a at me up a an e uatan da i lua yang a us sege a diatasi. Tetapi, umat Islam juga menya da i ba wa untu mengatasi e uatan lua itu tida la muda tanpa mempe uat ey a inan dan semangat juang umat Islam. Ge a an Pan Islamisme le amaluddin al fg ani, me upa an ci al ba al da i ge a an e satuan untu menentang penjaja it u. Ka ena ge a an ini tela membangun semangat ba u Islam dengan tujuan memaju a n umat Islam, yaitu dengan jalan mempe guna an pi i an m de n dengan bentu pe s atuan selu u umat Islam di bawa satu peme inta an Islam (sepe ti zaman alifa ). bdu a man,S. g SM Kelas XII

$

¡

!

!

F   

£

pa a jamaa aji sepulang da i Me a menyeba an ide idc ini untu m enentang penjaja .. Di samping itu. Pa am ini be eya inan ba wa emajuan Islam itu dapat te capai bila Islam be asil melenyap an impe ialisme a at da i nega a nega a Islam.162 Pa am ini sangat ev lusi ne dan te ang te angan antiimpe ialis (anti penjaja ) . dan a tif membentu ge a an ge a an anti l nialisme. yaitu suatu esada an a an a nya sebagai pemili tana ai yang tida b le diganggu gugat le bangsa mana pun. be embang pula ide p at i tisme. e p enju u dunia Islam yang dalam ceng e aman penjaja .sepe ti Ind nesia. ide ide ini sengaja ditumpas dan di ata an sebagai fanatisme.S. g SM Kelas XII ¥ F  F   F F ¡ F ¡   ¡ $ ¡F ¥ F ¡ ¡ ¡   F ¡ F   ¡ F ¡ $   F F$ ¡ $¡ 6   $ $ 6 F   F ¡ ¡   ¡ ¡ 6   F ¡ ¡      ¡   ¡ ¡ ¡    $ F ¡   $   ¡ F       F       6  ¡   6         ¥ ¡ F F   $ F ¡ F F ¡ ¡     $¡   ¡ ¡ !   F ¡ F   F   ! ¡ ¡ 6 ¡ ¡   F ¡ F   F      F $   $ F ¡   F F   £ . Untu meng adapi a at. yaitu asa epa lawanan untu mempe ta an an tana ai . yang le pe njaja . apalagi menjaja nya. bdu a man. ge a an pe satuan umat Islam te seba e selu u dunia Islam. Ge a an menentang penjaja ini juga dipenga u i le ide ide nasi nalisme. Ibada a ji sangat efe tif untu mengambil inf masi ge a an ini se ingga umat Islam da i selu u dunia bang it setela me e a menya si an sendi i ge a an pe satuan Isla m di Me a . a an.

ya itu sebagaimana yang diaja an lQu ’an dan adis.163 Di anta a t t pemba a u yang pemi i annya sangat be penga u di dunia Is lam adala Mu ammad bin bdul Wa ab. g SM Kelas XII   ¡ 6 6!   F ¡  F   ¡ ¥ F F   ¡  F       F 6    F   F  F   ¡   ¡ F F $   F F F¡   $ F ¡     ! F ¡    ¡   F F F F! ! F F F F $ $ 6 $ $ F   F ¡ F ¡ F ! ! ! F F¡   ¡   F F    F £ . ilai pemba a uan (tajdid) d. Mu ammad bdu . Mu ammad Iqbal.S. ifa a a adawi Rafi al T a tawi. ilai pe satuan (itti ad) b. ilai nilai yang te andung dal am ge a an m de nisasi pada agama Islam adala a. dan Sayyid mad K an. Mu ammad Rasyid Rid a. Sala satu manfaat da i seja a pe embangan pemi i an Islam di dunia adala memu ni an aja an agama Islam sesuai bentu aslinya. ilai s lida itas (u uwa islamia ) c. Sye Waliyulla . amaluddin al fg ani. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man. ilai pe ju angan (ji ad fi sabililla ) e.

a u sebelum ebang itan dunia Islam. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam yang saa t itu be pusat di .. Sesunggu nya ebang itan umat Islam su da di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i. ecuali ... Scawen lunt (1882) misalnya. p liti . Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at.. I a d. maupun e n mi c. e. abad XVIII XX M d. b.b. a. 3.. 6. p liti . Kete bela angan dunia Islam b. eagamaan. p liti . eagam aan. abad XVIII XIVX M 2.S. I a sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a bdu a man. p liti . a. a. a. I an b. Kemundu an dunia Islam c.. adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin d a i be bagai penju u dunia d. ecuali . Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada . abad XVIII XIX M... bai di bidang . .. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. e f masi yang menimbul an ebang itan Pa tai. ai an ta un 1914 – 1915 d. eagamaan. ef masi yang menimbul an ebang itan Islam e. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan.. ai an ta un 1914 – 1918.. Tu i. maupun e n mi d. Ke untu an dunia Islam e. s sial.. s sial. a.164 e ila tanda silang (x) pada u uf a.. a. abad XVI II XIIX M e. . eagamaan. d. c. yaitu.. Spany l c. g SM Kelas XII ¥ ¥ ¡   ¡   $ $   ¡ F F ¡ $ $ F ¡   ¡     ¡ F ¡ F F ¡   ¥     $  ¡ ¡ F¡   ¡ $ ¡  F ¡ F¡ F F ¡ ¥   ¥ ¡ ¡ $ $ 6  $ F ¡   ¡ ¡ $ F   ¥   ¡   ¡ F F F¡ F F ¡ ¡ F ¡ ¥ ¡ $   ¡ F   ¥ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ F     ¡ ¡  F ¡ ¥ 6      !   ¡     ¡ ¡ F   6 ¡   F F ¡   $   ¥   ¡   ¡ ¡  $   $   F ¡ F F   F F¡   F ¡ ¡ ¡  $ ¡ ¡     $ F   F $ $ ¡  F ¡ $ $ $ $ ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ 6 ¡ F   F 6 $     £ ! ! F      ¡  $     F   F ¡ F ¡     ¡    ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ F   ¡    $ ¡       $ F 6   $ $   $ F   F F ¡ ¡ ¡  $ ¡ 6 $ F F¡ ¡ ¡ ¡$ $ $ ¡       ¡ ¡ $   $ F ¡   ¥ 6 ¡  . ai an ta un 1914 – 1917 e. 4. s sial. a i an ta un 1914 – 1916 b. aja an alifa yang menetap an edaulatan ba gi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya c. angsa E pa suda me asa awati a ena ti mbulnya amalan te sebut. ai an ta un 1914 – 1919 7. ib ada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un b. tida mampu meng adapi se angan E pa... abad XVIII XIIIX M.. a. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang . c. maupun e n mi . c... Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. Tu i dalam masa emundu annya. Ketidu an dunia Islam 5. Keempat fa t te sebut mend n g te ciptanya . Kebang itan dunia Islam.. s sial. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa.. maupun e n mi b. ab e.

me e a menunai an aja an aja an agama 10.. ta un . 1701 d. jamaa puasa pada setiap ta un yang sema in be tamba d. a. jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . I an sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a c. g SM Kelas XII b.. jamaa s alat pada setiap ta un yang sema in be tamba c. membina pe satuan selu u dunia Islam dal am meng adapi bangsa Tenga     ¡  F     F ¡ F   ¡ F   ! !   F      £ .. Sultan bdul amid IV (1725 1789) c. Tu i sendi i yang dapat d ipe ta an an sebagai sebua nega a. Sultan bdul amid I (1725 17 89). Sultan b dul amid I b. di ab Saudi muncul t pemba uan Islam be nama . Mu amamd bin bdul Wa ab d... amaluddin al fg ani c. a..165 F F     F   F   F   F     F   F F         ¥ F F      $ $ 1 ! F F¡ ¡   6 6 ! 1 ! F    6 6 1 ! 1 ! 6 $       1 ! ¡  F ¡ $  ! F $  $ $     ! F F F ¡   F 6 F ! 1 F    F ! F F¡ 6 ! ! F F ¡ ¡   ¡ $ $ 6 $ $   F ¡ F ¡ F ¡ F¡ F F F¡       ¡ ¡   ¡ ! ! ! F F F F F ! F F F F F F $ $!      ! ! F$ F ¡ 6         6 ¡ ¡ ¡       6     ¡ ¡   ¡ ¡   6 6       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡     ¡       ¡ F ¡   F¡     ¡ F 8 F ¡ F     F ¡ F F F F ¡   F F F ¡ F   F F F ¡ F F   F     F   ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡      F F  $ F¡ $ ¡ ¡ ¡ F  F 8     $   ¡   !   F   F  !   ¡ F   F ¡ F     bdu a man.. Mu ammad bin bdul Wa ab... Mu ammad bin bdulla c. Mu mindan bidda 12. ab sendi i yang dapat dipe ta an an seb agai sebua nega a 8.. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Selatan d.. Pada ndisi sepe t i ini... tuyul dan bidda b. Ge a an wa abi dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab. a.. a. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaan Tu i tela untu . se ang penulis seja a da i me i a (19 21). Palestina send i i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a d.. membe antas .. Mu ammad bin bdul Wa ab mengaj a umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. jamaa um a pada setiap ta un yang sema in be tamba b.. a. c. 1704.. ta ayul dan M uslim c. e. Sultan bdul amid III (1725 1789) e. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama . Mu ammad bin bdul Mut alib 11. c... lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam. me e a meninggal an aja an aja an agama e. Ia la i di ejed. ecuali . 1702 b. a. d. Saudi abia. bdu a man bin awa uddin. Sultan bdul amid II (1725 1789) b. Mu ammad bin bdul Ra im b. me e a mela sana an aja an aja an agama. at p St dda t. d. b. e.. e uatan umat Islam te leta pada adany a . jin dan syetan e. ta ayul dan bidda . Sulta n bdul amid I yang memel p i ge a an ilafa yang be tujuan . imaza Ta a a al Muslim una wa Taqaddaman Gai una be pendapat elema an dan emundu an umat Islam a ena . me e a mendi i an aja an aja an agama b. a. j amaa zi i pada setiap ta un yang sema in be tamba 9.S. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Uta a e. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa a at.. a.. Sye Waliyulla e.. 13. Sultan bdu a man (1725 1789) 15. 1705 14. Mu ammad bin bdul Ra man d. e. T t pemba uan Islam dalam masa sebelum aba d e 19 M sebagai be i ut. 1703 e. me e a mengamal an aja an aja an agama d. membina pe satua n selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Timu c.