0 @bdurrahman,S.

Ag SMA Kelas XII

1 DAFTAR JSI SEMESTER I BAB I. AL-QUR’AN A. Surah Al-Kaafiruun ayat 1-6, tentang anjuran bertol eransi B. Surah Yunus ayat 40-41, tentang anjuran bertoleransi C. Surah Al-Kahfi ayat 29, tentang anjuran bertoleransi LATIHAN-1 AL-QUR’AN A. Surah Al-Mujadilah a yat 11, tentang etos kerja B. Surah Al-Jumu’ah ayat 9-10, tentang etos kerja LATIH AN-2 IMAN KEPADA HARI AKHIR A. Iman Kepada Hari Akhir B. Hikmah Beriman Kepada H ari Akhir C. Tanda-Tanda Hari Akhir D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Fungsi I man Kepada Hari Akhir LATIHAN-3 AKHLAQ TERPUJI A. Adil B. Ridha C. Amal Shaleh L ATIHAN-4 PERNIKAHAN A. Hukum Islam Tentang Pernikahan B. Hikmah Pernikahan C. Ta laq dan Rujuk D. Perhitungan Masa Iddah E. Hukum Talaq dan Rujuk F. Ketentuan Pe rkawinan Undang-Undang di Indonesia LATIHAN-5 SEJARAH ISLAM DI INDONESIA A. Perk embangan Islam di Indonesia B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan C. P eranan Umat Islam Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia D. Manfaat Dari Sejarah Perke mbangan Islam Di Indonesia E. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan Terhadap Ma nfaat Dari Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia LATIHAN-6 II. III. IV. V. VI. 3 3 6 8 11 13 13 15 18 20 20 25 25 26 29 31 31 34 37 42 45 45 50 52 59 62 66 71 76 76 81 81 86 87 92 @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

2 SEMESTER II BAB VII. AL-QUR’AN A. Surah Yunus ayat 101, tentang pengembangan IPTEK B. Surah Al-Baqarah ayat 164, tentang pengembangan IPTEK LATIHAN-7 BERIMAN KEPA DA QADHA dan QADAR A. Pengertian Kepada Qadha dan Qadar B. Fungsi Iman Kepada Qa dha dan Qadar C. Hubungan Antara Qadha dan Qadar Dengan Ikhtiar dan Tawakkal D. Tanda-Tanda Penghayatan Terhadap Iman Kepada Qadha dan Qadar LATIHAN-8 AKHLAQ TE RPUJI A. Pengertian dan Maksud Persatuan B. Pengertian dan Maksud Kerukunan LATI HAN-9 AKHLAQ YANG TERCELA A. Israf B. Tabzir C. Ghibah D. Fitnah LATIHAN-10 MAWA RIS A. Pengertian Ahli Waris B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Ahli Waris C. Dali l Naqli dan Aqli Tentang Ahli Waris D. Ketentuan Tentang Harta Benda Sebelum Pem bagian Warisan E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Perhitungan Dalam Pembagia n Warisan F. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam G. Hikmah Warisan Dalam Isl am LATIHAN-11 SEJARAH ISLAM DI DUNIA A. Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia B. Manfaat dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia C. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Gerakan Modernisasi D. Perilaku Yang Mencerminkan Penghayatan T erhadap Manfaat Dari Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam Di Dunia LATIHAN-12 VIII. IX. X. XI. 96 96 98 102 104 104 106 111 115 118 120 120 122 127 129 129 131 133 134 136 138 138 140 141 143 145 147 148 150 153 153 158 159 160 164 XII. @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

4. agama u". 3 Menampilkan perilaku anjuran bertoleransi seperti terkandung dalam QS Al Kafir un. 5. QS. Yunus : 40-41. Da n a u tida pe nah menjadi penyem ah apa yang amu sem ah. du ahman. Al Kahfi : 29 1.S. Untu mulah agamamu. A u tida a an menyem a h apa yang amu sem ah. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang anjuran : INDIKATOR : bertoleransi 1. dan Al Kahfi : 29 Membaca dengan fasih. 6. Dan amu tida pe nah (pula) menjadi penyem ah Tuhan yang a u sem ah. Yunus : 40-41. Yunus : 40-41. 3.1 Membaca QS Al Kafirun. QS. Menjelaskan pener apan tajwid Mengartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kand ungan Menghafalkan ayat di rumah 1.3 STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR : 1. dan QS. Al Kahfi : 29 1. dan u ntu ulah. 2. Bacaan Surah Al-Kaafiruun {109}Ayat 1-6 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰'≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó A tinya : 1. QS.Ag SMA Kelas XII   ¢   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢   ¢ ¡   ¢ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡    ¡¡ ¡   £ ¢ . Kata anlah: "Hai o ang-o ang yang afi . Dan amu u an penyem ah Tuhan yang a u sem ah.2 Menyebutkan arti QS Al Kafirun. dan QS.

.S. Ke aji an ita hanya mem e itahu dan mengaja aga me e a tahu dan paham mana agama yang ena dan yang salah. ma a e ilah saya sede ah se ada nya e upa sepu luh eping oti. saya mem inta pe tolongan da ipada tuan. Kita sela u umat Islam ma i t unju an dan e i ontoh tauladan yang ai . Da i su ah te se ut menyata an ah a agama Islam sangat t egas se ali epada aum afi . Kandungan Su ah Al-Kaafi uun {109}Ayat 1-6 Da i ayat di atas dapat disimpul a n se agai e i ut : a." Qadhi menja a . Sayangnya si Qadhi aya itu tida menepati janjinya dan menyu uh si mis in datang lagi selepas sem ahyang Asa . Demi eho matan dan emuliaan ha i ini.aya. dan juga tida mema sa an agama epada o ang-o an g afi . saya seo ang mis in yang mempunyai tanggungan elua ga. d. aga me e a yang afi te ta i dan mau masu Islam dengan ehenda sendi i tanpa pa saan. Pe ila u yang Men e m in an Isi Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 KISAH SE ANG K ISTIAN MASUK ISLAM E KAT MEMULIAKAN ASYU A' Al isah dise ut an ah a di ota A ay te dapat Qadhi yan g aya. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su ah Al-Kafi uun {109}Ayat 1-6 Kalimat Hu um a aan Mad ‘A idh Lissu un Mad Asli I hfa Idgham ighunnah Qalqalah sedang A ti a aan ang-o ang afi Tida Kamu Tida a an menyem ah Apa yang a u sem ah Se a se elumnya e a is _ _ (tan in) disam ut hu uf ( alif) se elumnya e a is _ mati ( hu uf Qalqalah) tida e tasydid. 4. "Datan glah selepas a tu zoho !" Selepas sem ahyang zoho o ang mis in itu pun datang demi memenuhi janjinya. e atalah si mis in tadi : "Wahai tuan Qadhi. meme intah an epada Na i M uhammad J untu mengata an epada o ang-o ang Kafi ah a agi u agama u dan a gi amu agama amu. Suatu ha i e etulan ha i Asyu a' datanglah seo ang mis in meminta sede ah. a ena u usan agama adalah u usan di i masing-masing dan te gantung da i hidayah da i . lima potong daging dan duit dua di ham. meme intah an epada Na i Muhammad J untu mengata an ep ada o ang-o ang Kafi ah a a u tida a an menyem ah apa yang amu sem ah dan a mu juga tida a an menyem ah apa yang a u sem ah. dan tempat e henti 3.4 2. Apa ila dia datang selep as a tu yang dijanji an untu ali du ahman. .Ag SMA Kelas XII   ¢ e temu dengan   ¡ ¡ ¨ ¥¦   ¡ ¢ ¢ ¡     ¡ ¡     ¡   ¡   ¢ ¤   ¢ ¡ ¡ ¢     ¡   ¡ ¢ ¡ ¡         ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¢    ¨ ¡ ¡ ¤ ¢ ¡ ¢ ¤ ¢   ¢   ¢  ¢ ¡ ¡ ¡   ¡         ¡ ¡ ¡ ¡ ¨§ ¢ ¢   ¡     ¢   ¢   ¤ ¢   ¡ ¢ ¢ ¡   ¡ ¢     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¦¡     ¡ ¡ ¢ ¤ ¢     ¡   ¡         ¡ ¤   ¡       ¡ ¡ ¡ ¡  ¥   ¢ ¡   ¡ ¨ ¡     ¡ ¡ ¡ ¦   ¢ ¡¡ ¢   ¢   ¢  ¢   ¢ ¡ ¢ ¤ ¤ ¡  §       ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   ¢ ¢ ¦   ¡ ¦¢ ¢   ¥ ¢ ¤ ¥ ¡     ¡ ¤      ¢   ¢ £ ¢ .

isah ha i Asyu a'. Adapun Qadhi yang i i telah e mimpi di dalam t idu nya. "Ha i apa ah ha i ini?" "Ha i ini ha i Asyu a". du ahman. untu siapa angunan yang sangat anti ini?" Te denga ja a an. Kini angunan itu dimili i oleh seo ang K istian. "Semua angunan ini adalah untu amu andai an saja amu mahu memenuhi hajat si peminta sede ah itu. "Ketahuilah ahai Qadhi. Kata Qadhi. Kepada o ang K istian itu si mis in mint a sede ah. Ia e tanya. ata si mis in.ilauan a nanya. ia melintas di depan seo ang istian sedang dudu -dudu di hadapan umahnya. e ata si K istian. Qadhi e tanya e pada si K istian." Kata si K istian. ti ati a te lihat di hadapan matanya dua uah angunan yang anti ." Si K istian e tanya. sedang an anda u an seo ang Islam?" Keti a itu juga o ang K istian itu mem uang tanda sali nya dan mengu ap an dua alimah syahadat se ta menga ui e ena an agama ya ng di a a oleh Na i v . iapun pe gi epada K istian yang dima sud an dalam mimpinya. Selanjutnya ia mengang at epala. sam il mene ang an eutamaan dan isah. "Amal apa ah ge angan yang au uat semalam hingga au dapat p ahala dua uah angunan yang sangat anti ?" ang K istian itu pun men e ita an tentang amal yang dipe uatnya ah a ia telah e sede ah epada fa i mis in ya ng meme lu annya pada ha i Asyu a' itu. "Ya Tuhan. "Mengapa anda egitu.eli an se al ipun dengan ha ga umi se ta seisinya." Apa ila Qadhi angun da i tidu nya .Ag SMA Kelas XII ¡   ¢   ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¦   ¡   ¡ ¢   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   ¡ ¡ ¢  ¦ ¡   ¢     ¢   ¢ ¢   ¡ ¡ ¤ ¢ ¡   ¢ ¡     ¢ ¢ ¡       ¦   ¡     ¢ ¢ ¡ ¡ ¢       ¡ ¢    § ¡   ¡ ¡ ¢ ¤   ¢ ¡     ¢     ¢ ¢ ¡   ¡   ¢ ¡  ¥ ¡ ¡     ¡ ¡       ¢   ¢ ¡       ¤   ¢ ¢   ¡ ¡ ¡     ¦ ¤ ¡ ¡ ¤ ¦ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢     ¡ ¢       ¢       ¡   ¢ ¢  ¢ ¢     ¡   ¡     ¡ ¡ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¢ ¢   ¢      ¦ ¢ ¡ ¡       ¡ ¡ ¡  ¥ ¡  ¢       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¢ ¡ ¡   ¡    ¡ ¤ ¡ ¢ ¢ ¨   ¢   ¡ ¡ ¡ ¢   £ ¢ ¢ ¡ . lima potong daging dan uang dua di ham saja. demi eagungan dan e esa an ha i ini e ilah saya sede ah unt u elua ga saya.5 Di a tu si mis in jalan men a i ma anan. "Saya meme lu an sepuluh eping o ti. "Juallah amal itu epada u d engan ha ga se atus i u di ham. Se uah angunan dipe uat da i atu. "Kata an apa hajatmu pada u!" e ata si peminta sede ah." Kata Qadhi. upanya o ang K istian itu sangat te ta i mendenga e ita si peminta sede ah dan hatinya e enan untu mem e i sede ah. "Ang at epalamu!" ata sua a dalam mimpinya. "Tuan.ata e salut emas dan se uah lagi dipe uat da ipada yaqut yang e ilau." Dengan sege a ia mem e i si pe minta sede ah semua epe luan yang dimintanya. Si peminta sede ah pun ali deng an gem i a epada elua ganya. ses ungguhnya amal ai yang dite ima oleh Allah tida dapat dipe jual.S.

diutu dengan memba a Al-Qu an. Dan di anta a me e a ada o ang-o ang yang be iman epada Al Qu ’an.Ag SMA Kela XII ©       © ¡ ¤ ¡     ¡   ©     ¤   ¡© ¡   © ¡ ©   ©   © ¡ ¡     mati be temu dengan 〈 mati be temu dengan mati be temu dengan     ¡ ¡     ¡ © ©     ¡ ¡   ¡ ¡       ¥ ¡ ¡ © ¡   ¡   ¡     ¡   ¡   ¤   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¥       ¡       ¥ ¡ ¡   ¡               © ©¡       ¡ ¡   ¡    § ©   ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¡     ¥ ¥     ¡ ¡   ¡ ¡©   ¤ ¦        ¡   ¥ ¡     ©   .S. Keti a abi Muhammad . 2. 41. apa yang me e a pe buat ha u dipe tanggungja ab an. i a me e a mendu ta an amu.6 1. ang-o ang yang tetap mendu ta annya ma a bia lah bagi me e a p e e jaan me e a. @bdu ahman. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Yunu {10} Ayat 40-4 1 Kalimat Hu um acaan Izha Halqi Idgham ighunnah Idgham ilaghunnah I hfa Izha Syafa i A ti acaan Dan dianta a me e a Ada o ang-o ang yang be iman Ada pula o ango ang yang tida be iman Kamu Yang amu e ja an Sebab 3. o an g-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida b. mengetahui o ang-o a ng yang be buat e u a an di bumi. dan di anta anya ada (pula) o ang-o ang yang tida be iman epadanya. Kandungan Su at Yunu {10} ayat 40-41 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. c. yaitu me e a yang mu y i dan be buat zalim e ta aniaya. A tinya. Tuhanmu le bih mengetahui tentang o ang-o ang yang be buat e u a an. amu b e lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap ap a yang amu e ja an". a alah dengan Fasih Su ah Yunus {10} ayat 40-41 β)ρ ∩ ⊃∪ ⎦⎪‰¡ ϑ9$/ Ο=æ& 7/‘ρ 4 ⎯μ/ ∅Βσƒ ω ⎯Β Νκ]Βρ ⎯μ/ ⎯Βσƒ ⎯Β Νκ]Βρ Îu t Ï Å ø ß ø$Î Þ n÷ A tinya : 40.

Contoh lain epe ti :te jadinya pelangga an-pelangga an yang dila u an oleh ebagian aum Mu limin pada pepe angan Uhud. Yang te jadi pada contoh II adalah ebali nya. jela .a an yang diaju an oleh teman-temannya. edang an contoh II menggamba an pel a anaan yang ebali nya. Pada aat pendafta an. tetapi Ra ulullah tetap be i ap lemah lembut dan tida ma ah te hadap yang melangga itu. Dia mempunyai ide be da ma i ata e lua ota pada libu an mendatang. Me e a be ta a al atau menye ah an di i epenuhnya epada . apalagi dalam u u an pepe angan. membe i e empat an epada teman-temannya untu be pendapat. Di amping itu Ra ulullah elalu be mu ya a ah dengan me e a dalam egala hal. Di e olah lain. leh a ena itu. menampun g u ul-u ul me e a.Ag SMA Kela XII © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡¡ ¤   ¡   ¡   ¡       ¡ © ©  © © ©   ¡   ¡ ¡   © © © ©   ¤ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     § ¡ ¡   © © ©       ¡ ©   ©   © ¡     ¡ ¡   ¡     ¡ © ¡ ¡ ©   ¡   © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡         © ¡ ¡ © ©   ¤© ©   ¡ ¡ ¡   © © ¡ ©     © § ¡ ¡ © ¤ ©     © ©   ¡ © ©     ¥ © © © ¤     ¡ © © ¤       ¡ © ©   ¤© ©   ¡ © © ¡ ©   ¡ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ©§     ¡   ¡ ¡ ¡         © ¡ ©    ¡ ¡ ©   ¡  ¡ ¡ ¡ © © ¤    ¡   ¡  ©¡ © ©   © ¤© ©     ¡ © ¡   ¡   ¡ ¡   © © © ©¡ ¥     ¡ ©    ¥ ¡ © ¡ © ¡ ¡ ©¡   ¡   § ¡   © © © ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¡¤ ¤ ¥ ¡© © © ¥ ¡ © © ¡ ¡ ¡ © ©     © ¤     § ¡   ¡ © ¡      © § ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © © © ¡ ¤© © © ¤   © ¡   © §      ©       ©     © ¡ ¡ ¤© ¡ © ¡   © ©     ¡  § ¡ ©     © © ¡ © ¡   ©   ¡ ¡     ¡ ¡   ¡   ¤ © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ © ¡ © ¡ ¤     § ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤ © ©   ¡ © ¡ © © ¡   ¡ © ©        ©¡   © © © © ¥   ¡ ¡ © ¡ § © ¤   ©   ¥ . dan menampung eca a bai a an. A hi n ya.S. Ca a inilah yang bia a di ebu t mu ya a ah-mufa at. m e e a mengu ul an tempat lain yang lebih de at ehingga biayanya lebih ecil. Ide o u h memang bagu . Teman-temannya ependapat. Abdu ahman mempunyai ide yang bai dan di ampai an eca a bai . mema a. eputu an dan pela anaan ha il apat SIS didu ung epenuhnya oleh teman-temannya. hampi emua i a di e olah itu i ut be da ma i at a. idenya itu di ampai an epada teman-temannya dengan baha a yang bai . ah an. a ena eputu an itu me upa an eputu an me e a endi i be ama Ra ulullah . Contoh I menggamba an pela anaan buti nilai "tid a mema a an ehenda epada o ang lain". o u h memimpin apat e ncana be da ma i ata e Pulau ali. tida mema a an idenya. Si ap diam ini dia ti an oleh o u h ebagai tanda etuju. A ibatnya. aum Mu limin patuh mela ana an eputu an. apat SIS menyetujui encana be da ma i ata yang diu ul an oleh etua SIS itu. U ul me e a tida di etujui. M e e a tetap be juang dan be jihad di jalan dengan te ad yang bulat tanpa menghi au an bahaya dan e ulitan yang me e a hadapi. bah a tempat itu memang bagu e ali untu di unjungi. Men anggapi hal ini. Dia tole an te hadap pendapat teman-temannya. dan me umu an ehenda apat. ayangnya pulau itu leta nya jauh e ali d a i e olahnya ehingga meme lu an biaya yang elatif tinggi. eputu an apat SIS itu be ifat emu ehingga gagal dalam pela anaannya. dia mengancam me e a yang tida menyetujui encananya. Pada contoh 1. menanggapi.eputu an mu ya a ah itu. be hati a a tentulah m e e a a an menjauh an di i da i beliau. o u h menjadi be ang dan be i e a mempe tahan an pendapatnya. bah an mema’af annya dan memohon an untu me e a ampunan da i . Pada aat pela anaan. hampi emua i a e empa ti da mau i ut be da ma i ata. teman-temannya menjadi diam. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10} Ayat 40-41 Abdu ahman adalah Ketua SIS ( gani a i Si a Int a Se olah) di e olahnya. A hi nya.7 4. Pada apat SIS. Andai ata abi v be i ap e a . Hal ini te bu ti hampi emua i a di e olahnya tida mau i ut bc d a ma i ata. @bdu ahman. a ena tida ada yang dapat membela aum Mu limin e lain . Ca a o u h aga idenya dit e ima. tida dengan ca a-ca a yang manu ia i. leh a ena itu. ebagai etua SIS di e olahnya. dan mengancam temantemann ya. ehingga menyebab an aum M u limin mende ita e alahan. Hal ini te bu ti hampi emua i a di e ol ahnya i ut be da ma i ata. tetapi ha u diingat bah a tida etiap ide yang menu utnya bagu eca a otomati bagu juga bagi o ang lain.

” @bdu ahman. b. Kandungan Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Da i ayat di ata dapat di impul an eb agai be i ut : a.” 2. Itul ah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . acalah dengan Fa ih Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 3. dan ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia l ah ia afi ". telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. mengata an epada umat abi . c. Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a . ni caya me e a a an dibe i minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a.S. Si aan bagi o ang yang tida be iman. yang gejola nya mengepung me e a. Dan ji a me e a meminta minum.8 1. o ang-o ang Qu ai y ada yang be iman dan ada juga yang tida . dan ba ang iapa yang in gin ( afi ) bia lah ia afi ". Se ungguhnya Kami telah edia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a.Ag SMA Kela XII   ¡   © ¡© ¡ ¡   ¡   ¡   ¡ ©   ¡ ©     ©   ¡ ¡ ¡   ©   ¡   © ¤     ¡     mati be temu dengan mati be temu dengan mati be temu dengan   t⎦⎫ϑ=≈à=9 $Ρ‰Gã& $Ρ) 4 3‹=ù ™$© ∅Βρ ⎯Βσ‹=ù ™$© ⎯ϑù ( Ο3/‘ ⎯Β . 9# ≅%ρ Ï Î © Ï t ô t ô t r — t ∩ ®∪ $) ? Β N™$™ρ Ü># ³9# ¸ x öã ô u !y u u¤ $ {29} Dan ata anlah: "Kebena an itu datangnya da i Tuhanmu. Pe ne apan Ilmu Taj id dalam Su at Al-Kahfi {18} ayat 29 Kalimat Hu um acaan Idgham ilaghunnah I hfa Idgham ighunnah Mad A li A ti ac aan Da i Tuhan mu a ang iapa yang ingin Henda me e a be iman Dan ji a me e a meminta minum Sebab ¡ ¡   ¡     ¡   ¥   ¡© ¡ ©   © ¡ © ¡   © ¡       ¡   ¥   © © ¡     ¡     © ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡ © © © © © ¡ © ¡     ©   ¡     © ¡ ¡   ¥         ¡  ©     © © ¡ ¡ ¡ ©   ¥ ©   ¤     ¡     ¥ ¡ ¡       ¡   © ¡ ¡       ¡    ¡     ¡ ¥ ¡ !   © . yang gejola nya mengepung me e a. ma a ba ang iapa yan g ingin (be iman) henda lah ia be iman. Keti a abi v diutu dengan memba a Al-Qu an. Itulah minuman yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele . ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman.

Ke u ahan di dunia bu an be ma na tida menyu a i e eo ang.afi . Ha il tang apa nnya amat banya .afi itu embali dengan memba a i an yang angat banya . S ema a meneba jala. Si. Pada uatu ha i edua-duanya tu un e laut untu menang ap i an. Hingga e le at enja. e ata malai at "Alang ah malangnya na ib i. Apabila meneba jalanya. Apalah ma nanya eme ahan ji a tida men yu u i dan be iman dengan . Ke enangan ata u e u ahan e eo ang bu an menjadi tola u u bagi e edhaan . Ke u ahan o ang mu min di dunia tida ebe apa ji a dibanding an dengan eni matan yang di edia an di yu ga. Ke ayaan dan eme ahan di dunia tida eme tinya be e alan di a hi at. e at a malai at "Demi .afi yang memba a be ba ul-ba ul i an pulang dengan a a bangga dan bong a . egitu juga eme ahan yang be i an epada e eo ang bu an be ma na me edhainya. Ke enangan o ang afi di dunia ta be bal a ji a dibanding an dengan azab e a yang di edia an di ne a a. ece a atau edih apabila melihat o ang afi enang dan me ah dalam e hidupan di dunia Keimanan e eo ang adalah lebih mahal da ipada dunia dan i inya . angan be pu tu a a. ada dua o ang nelayan. nelayan afi menyebut nama tuhan be halanya." Mo al & I’tiba : Kediaman mu min adalah di yu ga mana ala ediaman afi adalah di ne a a. eo ang mu min dan eo an g lagi afi . Me ipun pulang dengan tangan o ong. Ha ilnya tida ada ee o pun i an yang te ang ut pada ja ingnya." Setelah itu mempe lihat an tempat yang di edia an untu nelayan afi . e lainan pula dengan nelayan mu min. Redha di ata ta di Ilahi adalah ifat mu min ejati. Malai at yang melihat eadaan nelayan mu min ini be a a impati lalu mengadu epada . Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Al-Kahfi {18} ayat 29 ELAYA MUKMI DA ELAYA KAFIR Pada zaman dulu. yang menjadi pen entu ialah eimanan te hadap ya. e ungguhnya tida membe i a ti apa-apa pun pende itaan di du nia ini ji a dia mendapat tempat di yu ga .9 4.S. @bdu ahman.Ag SMA Kela XII   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¡© ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡  ¥ ¡ © ©   ©  © ¡ ©    ¡     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ © © ¤  ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ©   ¡ © ¡   © © ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡   ©¡ © ¡ ¡     ¡   ¡   © ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¤ ¡   ¡ ©   ¡ ¡   ¡   ©   ¡ © ©   © ¡ ¡       ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡   © © © © © ¤ ¡   ¡ ©   ¤   © © ¥ ¡ © ©   ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡© © © ¡ ¡ © ©¡   © ¡ ¡ ¡ © ©     ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ©  ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © ¡ © ©     ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡  ¥©     ¡ © © © ¡ ©¡ ©   ¡ ©       © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡© ©   ¡ ¡     ¤ © ¡ © ¡ ¡   ©   ¥ ¡ © ¡     ¡ ¡   ¡ ¡      © ¡ ©   © . iaitu ebuah yu ga. namun nelayan mu min itu tetap be aba e ta edha dengan apa yang ta di an. i-mu min itu menyebut nama . Se ungguhnya tida be guna lang ung apa yang dia dapat di dunia dulu edang an tempat embalinya adalah ne a a jahannam. Dunia adalah yu ga o ang afi . nelayan mu min tida be jaya mendapat e ba ang i an mana ala i. mempe lihat an epada malai at temp at yang di edia an oleh ya untu nelayan mu min itu.

diutu .10 1. ada yang be iman dan ada yang tid a be iman. ang Qu ai y eti a abi Muhammad . Si ap tole an i dengan o ang lain ha u dimulai da i elua ga. yait u mengha gai dan mengho mati pe bedaan yang ada pada o ang lain.S. I lam angat menganju an umatnya untu memili i i ap tole an.Ag SMA Kela XII   © © ¡    ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡   ¡ ©   ¡     ¡   © ©     ¡ © ¡ © ©            © ¡  § . 2. @bdu ahman. 3. ba u emudian epada ma ya a at lua .

109.. bagaimana I l am be tole an i.. a... bagi u agama u dan bagi amu agama ita d. b. ni caya me e a a an dibe i @bdu ahman. Dalam ebuah ayat be fi man yang a tinya “Dan ata anlah: "Kebena an itu datan gnya da i Tuhanmu. bagi u agama u dan bagi amu agama emua b. Kit a ela u umat I lam ma i tunju an dan be i contoh tauladan yang bai .. meme intah an epada abi Muhammad untu mengata an epada o ang-o ang Kafi b ah a . d. Ma a Kata anlah: " agi u pe e jaan u dan bagimu pe e jaanmu. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1. bagi u agama u dan bagi amu agama me e a e.. d. a... “A u tida a an menyembah apa y ang amu embah” Ini a ti u ah Kafi un ayat e . d an ba ang iapa yang ingin ( afi ) bia lah ia afi ". d. Se ungguhnya Kami telah ed ia an bagi o ang-o ang zalim itu ne a a. c. Yunu ayat 44 7. bagi u agama u dan ba gi amu agama aya c.. Yunu ayat 43 c. bagaimana I lam be mu uhan d. e i ut bebe apa ifat teman yang bai . 106 c. ma u I lam dengan ehenda endi i ha u pa aan c.. Yunu ayat 40 d.. yang gejola nya mengepung me e a. 107 e. 108 b. 4 e. a. ma u I lam de ngan ehenda endi i tanpa pa aan.Ag SMA Kela XII . Su ah Al-Kaafi uun Ayat 1-6 menjela an tentang . 6 4. Su ah Al-Kaafi uun adalah u a y ang e ..S.. a.. bagaimana I lam be teman b.. Ia tida a an be buat bai epadamu c. d. a. bagaimana I lam be auda a e. ya ni . bagaimana I lam be bagi 2. c.b. 105 3.. a. Ia e lalu membu a e u angan atau cacatmu e.. ma u I lam dengan ehenda o ang tua tanpa pa aan 6. Dan j i a me e a meminta minum. 5 c.. “ i a me e a men du ta an amu.. bagi u agama u dan bagi amu agama amu. Yunu ayat 42 e. 5..11 ¡     ¡ ©¡     ©   © ¡ ¡ ¡   © © ©   ¡ ¡   ¡   ¡   © ¡       ¡ © ¡      ¡         ¡ ¡ © ¡ ¡  ©   ©¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ¡   ¥ ©   ©     ¡       ©   ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ © ¡     ¡ ¡© ¡ © © ©¡ ¡ ¡ © ¡ © © ¡ © ©     ¡ © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡     © © ¤ ¡     ¡ ©  © © ¡   © ¡ © ¡     ©          ¡   ¡     ©   ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © © © ¡   ¡ ¡     ©   © ¡ ¡ © ©¡ © ¡© ¡   ¡ © © ¡ © ¡ ¡ ¡    ©   ¡ © ¡ ¡ © ¡   © © ¡ ©   ¡ ¡©       ¡ ¡ ¡ ¤   ¥ © e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a. 2. a.. Ia elalu menutupi e u angan atau cacatmu. Ia elalu be ata bohong dan tida juju 8. ma u I lam dengan ehenda emua tanpa pa aan e. ma u I lam dengan ehenda endi i denga n pa aan b. ma a ba ang iapa yang ingin (be iman) henda lah ia be iman. aga me e a yang afi te ta i dan mau . 3 b. amu be lepa di i te hadap apa yang A u e ja an dan a upun be lepa di i te hadap apa yang amu e ja an"Ini me upa an a ti da i u ah . Yu nu ayat 41. Ia tida u a membantumu b.

Ag SMA Kela XII © ¡ ¡ © ¡ ¡       © © ¡   ¡   ©¡ ¡ © ¡ ¡ ©¡ ¡© ¡       © © ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © ©   © © ¡     © ¡  ©     ¡   © ¡ ©      ¡   . be i yang mendidih yang men ghangu an mu a. 15 c. a. be i yang mendidih yang menghangu an celana c. d. a. 14 10.. Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi ayat 28 c.. be i yang mendidih yang menghangu an baj u b.. te dapat dalam u ah . telah menyedia an i aan bagi o ang–o ang afi ya ni me e a a an d ibe i minum dengan ai epe ti .. Su ah Al-Kahfi adalah u ah e . Al-Kahfi ayat 26 b..12 minum dengan ai epe ti be i yang mendidih yang menghangu an mu a. Si aan bagi o ang yang t ida be iman. dalam Al-Qu ’an a. 9. be i yang mend idih yang menghangu an tangan @bdu ahman. 18. be i yang mendidih yang menghangu an a i e. 16 e.... Itulah minu man yang paling bu u dan tempat i ti ahat yang paling jele .” A ti ayat di ata .. 17 b.S.. Al-Kahfi ay at 27 e. d. Al-Kahfi ayat 25 d.

ni caya a an meninggi an o ang-o ang yang be iman di anta amu dan o ang-o ang yang dibe i il mu pengetahuan bebe apa de ajat. Dan apabila di ata an: " e di ilah amu.S. ma a be di ilah. Dan Maha Mengetahui apa yang amu e ja an.13 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 2. Menjela an pene apan taj id Menga ti an eca a ha f Menyimpul an i i andungan Menghafal an ayat di umah ¡   ¡ ©   ©   ©     § ©     ¡   ¡ © ¡   § ¡ © §    ¡ ¡ ¥ e ja : 2. ma a lapang anlah. ni caya a an membe i elapangan untu mu.” @bdu ahman. acalah dengan Fa ih Su ah Al.Mujaadilah {58} Ayat 11 : ( Ν39 !# x¡ ƒ #θs|¡ù$ù §=≈fϑ9# †û #θs¡ ? Ν39 ≅Š% #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ ö ä s ª $ Ë | ø t ª $ ö t ( â à $ ( â à $ Ÿ Ï Îu ∩⊇ ∪ 7z tβθ=ϑè? $ϑ/ !#ρ × Îy èy ÷ y Î ª $u A tinya : {11} Hai o ang-o ang yang be iman. apabila di ata an epadamu: " e lap ang-lapanglah dalam majeli ".Ag SMA Kela XII ¡     ¥ © ¡   ¡   © ¡       © ¡   ¡ ¡         ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   ¡ ¡   ©     ¥ © ¡ ¡ ©   ¡ ¡  ¡ © ¡       © ©   2.1 Membaca QS Al Mujadalah     . Memahami ayat-ayat al Qu ’an tentang eto : 11 dan Al umuah : 9-10 I DIKAT R : 1.3 Menampil an p ti te andung dalam QS Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : ih.2 Menyebut an a ti QS e ila u eto e ja epe 9-10 Membaca dengan fa iah Mente jemah an ayat Al Mujadalah : 11 dan Al umuah : 9-10 2.

aman dan tent am dala m pe idangan. meninggi an de ajat o ang-o ang yang be umpul padanya tiga ha l. ma a henda lah dii uti pe mintaan itu.Mujaadilah {58} Ayat 11 Kalimat Hu um acaan Mad A li I hfa I hfa Mad A li Mad ’A idh li u un A ti Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab   ¡ ©© ¡   ¡   ©       ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡   ©¡           ¡ © © ©  ¡   ¡   ©   ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ©     ¡   ¡   ¥ © ©   ¡   ©     ¡ ¡     © © ¤   ¡   ¡ ¡   ¡     ¡ ¥ ¡   ¡ ©     ¡   ©  ¡     © ¡         acaan mati be tem ©    ¡      © ¡ . @bdu ahman.ama menjaga ua ana yang damai. ilai manu ia te leta epada ting at eimanannya epada dan ting at im an te gantung epada ting at ilmunya yang ia mili i dan ting at ilmu juga te gan tung epada ’amal yang ia la u an e ta ting at ’amal te gantung da i ei hla an hat inya be buat apa ah a ena atau a ena yang lain. f.auda a ita yang ba u datang. g. Pene apan Ilmu Taj id dalam Su at Al. d. be ilmu dan be amal haleh e.S. e lapang-lapanglah ita dalam uatu pe temuan / majeli dengan membe i an tempat epada auda a. te utama Ilmu agama aga eimanan ita ema in mening at. ama. bai yang te lebih dahulu datang maup un yang te bela ang. i a pemimpin idang meminta aga meluang an bebe apa tempat dudu untu o ango ang y ang diho mati. e u ahalah menca i i lmu. c.Mujaadilah {58} Ayat 11 Da i ayat di ata dapat di impul an ebagai be i ut : a.Ag SMA Kela XII   © ¡   ¡   ©     ¡ ¡     ©   ¡ ¡          § ©   ¡ ¥ ¡  ¡   © ¡   ¡ ¡   © © ¡     mati ebelumnya be ba i __ a be ba i _ a hi alimat mati be temu dengan ¥ 2. b. yaitu o ang yang be iman. ang-o ang ya ng be iman dan be ilmu lebih mulia dan tinggi de ajatnya di i i dibanding o ang yang be iman tapi tida be ilmu apalagi dengan o ang yang be ilmu yang tida be iman. Kandungan Su at Al.14 3. Henda lah o ang-o ang y ang menghadi i pe temuan atau pe idangan.

be ege alah amu epada mengingat dan tinggal anlah jual be li. manu ia a an dapat meni mati ehidupannya yang abadi di a hi at nanti.S. Pene apan Ilmu Taj id dalam S u ah AI-. Ka ena dengan be ibadah. dan ca ilah a unia da n ingatlah banya -banya upaya amu be untung. b.Ag SMA Kela XII     © © © ¡ ¡ © ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¤ ¤ © ¡   ¤ ¡ ¡   © ¡   ¡ ¤ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ©   ¡ ©¡ ¤ ¡ © ¤ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ©     ¡ ¡       © ¡ ¡ ¡   ¥ ¡   © © ¤ ¡   ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ © mati ebelumnya be ba i __ mati be temu dengan   © © ¡ ¡ ¤   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡   ¡ ¡   ¡     ©   © © ¡   ¡     ©  ¡ ©   ¡ ¡ ¡   ¥ © ¡ § ¡ © © © ©    ¥ ¥ ¡ ¡ © © ©¡     © mati be tem   . a tinya ajib dila ana an oleh eti ap mu lim la i-la i yang udah de a a. Yang demi ian itu lebih bai bagimu ji a amu mengetahui. Kandungan Su ah AI. 2. yaitu dengan menja lan an halat dengan hu yu dan te un. Ayat 10 ada tiga hal yang dapat diambil pelaja an. Pada ayat ini.Œ ’<) #θyè™$ù πèϑf9# #ρ .umu ah Ayat 9-10 a.umu ah Ayat 9-10 ( u « $ Ì ø Ï 4 nÎ (ö ó $ Ï y ß à ø$ Ï ö t Ï Í 4 n¢ Ï š #ρâ‘Œρ !# . apabila di e u untu menunai an ha lat pada ha i um’at. apabila a tu halat um’at telah tiba dan telah ada pa nggilan dengan ua a azan untu menge ja an halat um’at ma a egala egiatan ha u ditinggal an.ya. dan tida edang dalam pe jalanan. Ayat 9 menyebut an bah a mela ana an halat um’at hu umnya ajib atau fa du ain. ehat. umu ah Ayat 9-10 Kalimat Hu um acaan Mad A li Idgham bighunnah Idgham bilaghunnah I hfa I hfa A ti acaan Yang Di ata an be di ilah Dianta a amu Dibe i ilmu e ja an Sebab n   3. h alat yang @bdu ahman. acalah dengan Fa ih Su ah AI.Œ#ρ !# ≅Òù ⎯Β #θóG/#ρ Ú‘{# ß Îø è ö ä ‾y © Z Ï x © $ ( ã ä ø $u « $ ô Ï ( ä t ö $u A tinya : {9} "Hai o ang-o ang yang be iman. anta a lain ebagai be i ut : 1) e amal untu epentingan a hi at. leh a ena itu. {10} "Apabila tela h ditunai an halat ma a be teba anlah amu di mu a bumi.15 1. me de a. Ayat ini menega an bah a mencipta an ma nu ia adalah aga me e a be ibadah epada. Sedang an untu pe empuan dan ana -ana tida di ajib an mela ana an halat um’at.

leh a ena itu. tetapi bila halatnya jele ma a jele lah amalan-amalan yang lain nya. be ilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi at. Pe ilaku van Mence minkan Isi Su ah I. Thab ani ) 2) e u aha menca i anuge ah di mu a bumi etelah menjalan an halat. Sabda abi yang a tinya "Amalan eo ang hamba yang pe tama dipe hitu tg a n di ha i iamat adalah halatnya. e ilaku an sesuai den an Su ah l. ∩ ∇∪ >θ=)9# ⎦ ϑÜ? !# 2‹/ ω& 3 !# . be ilah kami keba ikan di dunia dan kebaikan di akhi at dan eliha alah kami da i siksa ne aka". kita aka n menda at kebaha iaan ka ena mene ima anu e ah an kita usahakan.umuah a at 9-10 adalah sehabis melakukan shal at um’at kemudian menca i ke idhaan dan ezeki den an be ba ai ke iatan. a an tetapi ajib be u aha (i htia ) untu epentingan ibadah. SM elas XII ¨  !     © © ©   ¡                          ¡ ¡ ¡ ©       ©       ¡ ¡© ¡         ©   ¡  ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ ¡ ¡   ¡     © ¡ ©     ¡ ¡     ¡© ¡ ¡ ©   © ©          !             §     ¡ © !   ¡  ¡         ¡ ¥   © © ©   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   !      ¥       ©     ©  ¡ ©   ¡ ©        # !   ©       § ¡ ¡ ¤ ©     ! ¡     ¡     ¡     § ¡   ©   ¥        " ¥ ! © ¡ ©¡       ¡ ¡   . beke jalah untuk duniamu seba ai bekal hidu di dunia .16 ditega an a ena halatlah yang ela pe tama ali a an dihi ab atau dipe hitun g an di ha i iamat.a d: 28) ila keti a hal di atas da at kita lakukan den an baik. etiap aat ita dianju an be doa epada : z>#‹ã $Ψ%ρ πΖ¡m ο zψ# ’ûρ πΖ¡m $‹Ρ‰9# ’û $Ψ?#™ $Ψ/‘ Αθ)ƒ ⎯Β ΟγΨΒρ x t o Ï u u | Í t Å F " Dan di anta a me eka ada o an an be do a: " a Tuhan kami.S.ya. 3) Selanjutn a ada akhi a at kita di e intahkan a a senanti asa be ziki atau men in at . Sebali nya. Sebalikn a. . ( l. dan apabila halat tya jele ma a jele lah elu uh amalannya.Men in at adalah kunci untuk menca ai ketenan an dan ketente aman hati. dan beke jalah untuk akhi atmu seba ai bekal hidu di akhi at nanti. 4. adi. dan eli ha alah kami da i siksa ne aka. Apabila e eo ang halatnya bai ma a bai lah amalan-amalan nya yang lain.‹/ Ογ/θ=% ⎦ ΚÜ?ρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# Ü èà ø$ ’ ô s « $ Ì ò " ( aitu) o an -o an an be iman dan hati me eka menjadi tente am den an men i n at . In atlah.a a ah: 201). o an an menca i akhi at saja dia akan sen sa a di dunia. u ah a manu ia tida a an be ha il ebagaimana yang diha ap an apabila tida di e tai doa epada. ila halatnya bai ma a bai lah amalan lainn ya. han a den an men in ati -lah hati menjadi tente am. dia akan celaka." (QS.umu ah at 9-10 Sehabis shalat kita be doa: " a Tuhan kami. ins a . leh ka ena itu. @bdu ahman." an an menca i dunia saja dan lu a akhi at. Hal ini membe i an penge tian epada ita aga manu ia tida hanya halat te u -mene u ." (HR. a a bah a ia di dunia dan akhi at.

      # !     !        . 2. SM elas XII  ¥       1.17 @bdu ahman.S. Islam meme intahkan a a kita beke ja en an tidak melu akan bekal untuk kehidu ci oleh a ama ka ena membuat kita tidak e jakan kita di e intahkan untuk menca i sun uh-sun uh untuk kehidu an dunia d an akhi at. ila shalat um’at telah dik ka unia di muka bumi. Sifat malas san at diben oduktif. 3.

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

@bdu ahman,S.

SM

elas XII 

 

 

# 

 

 

      

    

     

 

 

  ¤ 

   ! ! !      ! !                       !    !                                            §                                       ! !      !             

!

 

¥ 

!

  

  

 

! §

# ! 

  

!

! 

    

   

!   

 

  

  !

     

!   ¥   

e ilah tanda silan (x) ada hu uf a,b, c, d atau e sesuai den an ja aban an te at ! Su ah l-Mujadilah a at 11 menjelaskan tentan .... a. elaja d. Etos e ja. b. Men aja e. timis c. Efektif dan efesien Su ah l-Mujadilah me u akan su ah ke......dalam l-Qu ’an d. 57 a. 56 b. 58. e. 59 c. 60 “ ..... akan menin ik an o an -o an an be iman di anta amu dan o an -o an an dibe i ilmu en eta huan bebe a a de ajat...” ti a at ini te da at dalam su ah .... a. l-Mujadilah a at 13 d. l-Mujadilah a at 12 b. l-Mujadilah a at 11. e. l-Mujadilah a at 10 c. l-Mujadilah a at 9 Hendaklah o an -o an an men hadi i e temuan atau e s idan an, baik an te lebih dahulu datan mau un an te belakan , sama-sama men ja a suasana .... a. an dendam, aman dan tent am dalam e sidan an b. an dam ai, kacau dan tent am dalam e sidan an c. an damai, aman dan ibut dalam e s idan an d. an damai, aman dan tent am dalam e sidan an. e. an damai, aman d an tent am dalam e e an an an -o an an be iman dan be ilmu lebih mulia da n tin i de ajatn a disisi dibandin o an an be iman ta i tidak be ilmu a ala i den an o an an be ilmu .... d. an tidak be iman. a. an be iman b. an tidak Islam e. an tidak inta c. an tidak be amal Nilai manusia te letak k e ada tin kat keimanann a ke ada dan tin kat iman te antun ke ada tin kat ilmu n a an ia miliki dan tin kat ilmu ju a te antun ke ada .... a. ’amal an ia t idak lakukan d. ’amal an o an lakukan b. ’amal an o an tua lakukan e. ’amal an ia lakukan. c. ’amal an u u lakukan Su ah I- umu ah at 9-10 beisi e intah .... a. mendi ikan shalat zuhu d. mendi ikan shalat ha i a a b. mendi ikan sha lat dhuha e. mendi ikan shalat um’at. c. mendi ikan shalat min u “Hai o an -o an an be iman, a abila dise u untuk menunaikan shalat ada ha i um’at, be se e ala h kamu ke ada men in at dan tin alkanlah jual beli. an demikian itu lebih bai k ba imu jika kamu men etahui.” ti ini te da at dalam su ah .... a. l- umah a at 8 d. l- umah a at 9. b. l- umah a at 10 e. l- umah a at 11 c. l- umah a at 12

19 9. " abila telah ditunaikan shalat maka be teba anlah kamu di muka bumi; dan ca ilah ka unia dan in atlah ban ak-ban ak su a a kamu be untun ” at ini meme intah kan ke ada umat Islam.... a. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki da n mem e ban ak be olah a a b. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki d an mem e ban ak ziki . c. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan m em e ban ak beke ja d. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e ban ak belaja e. setelah shalat um’ah, untuk kembali menca i izki dan mem e b an ak be do’a 10. Mendi ikan shalat um’at hukumn a ajib atau fa du ain, a tin a .. .. a. Wajib dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me deka , sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan. b. Sunnah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan c. Ha am dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me de ka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan d. Mubah dilaksanakan oleh setia m uslim laki-laki an sudah de asa, me deka, sehat, dan tidak sedan dalam e jal anan e. Mak uh dilaksanakan oleh setia muslim laki-laki an sudah de asa, me d eka, sehat, dan tidak sedan dalam e jalanan 11. leh ka ena itu, a abila aktu shalat um’at telah tiba dan telah ada an ilan den an sua a azan untuk men e ja kan shalat um’at maka .... a. se ala ke iatan ha us dilanjutkan d. se ala ke iata n ha us dike jakan b. se ala ke iatan ha us dibuan kan e. se ala ke iatan ha us ditin alkan. c. se ala ke iatan ha us dijual 12. Su ah l- um’ah ini mene askan b ah a menci takan manusia adalah a a .... a. me eka be ibadah ke ada-N a. d. me eka be ibadah ke ada-Mu b. me eka be ibadah ke ada-Me eka e. me eka be ibadah ke ada- ita c. me eka be ibadah ke ada- amu 13. abila seseo an shalatn a baik m aka baiklah amalan-amalann a an lain, teta i bila shalatn a jelek maka .... a. a uslah amalan-amalan an lainn a d. aik amalan-amalan an lainn a b. jelek lah amalan-amalan an lainn a. e. dite ima amalan-amalan an lainn a c. dite i ma amalan-amalan an lainn a 14. Sabda Nabi b an a tin a " malan seo an hamb a an e tama di e hitu t kan di ha i kiamat adalah shalatn a. ila shalatn a b aik maka .... a. jeleklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jelek lah selu uh amalann a." b. bu uk amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek mak a jeleklah selu uh amalann a." c. Tidak dite ima amalan lainn a, dan a abila sha latn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." d. baiklah amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a.". e. ditolak amalan lainn a, dan a abila shalatn a jelek maka jeleklah selu uh amalann a." @bdu ahman,S. SM elas XII

 

 

 

    

 

 

 

 

  

              ¤    

 

¤ 

¤ 

¤              

!   

 ¥ !     

  

       

   !

 

  

 

¤ 

  

§ 

    

 

! 

   

   

  

 

  ¥ 

 

 

 

#        

 

  

 

         

  

 

 

¤

¤   

       

# !

  

 

 

 

   

 

  

! 

  

              

 

  

 

   

    

# ! 

¥

¤

  

20 ST ND MPETENSI MPETENSI D S

INDI T :

3.2 Nama dan tanda-tanda ha i khi at 3.3 Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at 3.4 Menam ilkan e ilaku an mence minkan keimanan te hada ha i akh i at Pen e tian Contoh e ilaku an be iman ke ada ha i akhi at Nama ha i kiama t dan tanda-tandan a Fun si be iman ke ada ha i akhi at Pe ilaku an mence mink an be iman ke ada ha i akhi at Maksud be iman ke ada Ha i khi at adalah kita mem e ca ai dan me akini den an s e enuh hati bah a sesudah alam an kita tem uh ini, ada la i alam an kedua, d i mana ada alam kedua inilah membe ikan balasan baik ke ada o an an be buat kebaikan dan be amal shaleh dan membe ikan siksaan ke ada o an an be buat jah at, dan melan a la an an . Daliln a S. Thaha: 15 ∩⊇∈∪ ©ë¡@ $ϑ/ § Ρ ≅. ““fG9 $κ z& Š%.& πŠ?#™ πã$¡9# β) 4 t ó n y Î ¤ ø t ‘ ä 3 tô çÏ “Sesungguhnya hari iamat itu asti a an datang, A u merahasia an wa tunya su aya tia - tia diri itu di alas dengan a a yang diusaha annya.” 1. Per uatan di Dunia se agai e al Kehidu an di A hirat Manusia dici ta an leh di dunia tida lah se adar untu hidu sia-sia, teta i di eri amanat untu eri adah e ada-Nya. I ada h sering di ata an se agai hu ungan manusia dengan Khali nya. Melalui i adah man usia da at menca ai ehidu an yang erguna dan da at menca ai e ahagiaan di dun ia. Pada a hirnya ela manusia a an mengalami ehidu an di a hirat. Untu menca ai ehidu an terse ut, manusia harus mem unyai e al, firman :

u™!%y ÏπuΖ|¡ tø:$$Î/ …ã&s#sù ç ô³tã $yγÏ9$sWøΒ & ( ⎯tΒuρ u™!%y Ïπ ∞ÍhŠ¡¡9$$ / Ÿξsù #“t“øg @bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

¡

 
Ï ÷

%

 

¢

  

 

¡

¡

 

         

¢ ¡ 

¢

   

 

¡ ¢ ¡ 

¡

¡

   

¡ ¢ $¢ ¡ ¡ ¡ ¡

    

 

 

 

¡ ¢ ¡

 

 

 

 

: 3. Menin katkan keimanan ke ada Ha i khi i khi at

  

!       ¡

           !   

¢

¢

¨! !
: 3.1 Pen e tian be iman ke ada Ha 

  

¡

¢

¡

!   

 

¢

¡

¢

 

§# ¡ ¡

¢ ¡ 

   

¤

¡

¡ ¡ ¡ ¥

    

¡

 

§# ¨! ! ¨§ !#     ¡ ! ¢

   

juga er ewaji an mela sana an ajaran agama dalam ehidu an sehari-hari. akan memberikan pahala di akhirat dengan sepuluh kali lipat amalnya.21 "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lip at amalnya ." (QS. niscaya meli atgand an ( em al asannya) e adamu dan mengam uni amu. an ya n e tama-tama b u ahman.ai ny a. seba aimana sab a Nabi yan a tinya "Yan e tama-tama ihisab atas seo an hamba ( a a ha i akhi ) ialah shalat ya. se rang muslim dituntut untu menyam ai an e ena ran e ada rang. e ada rang lain. dan seti a emim in a an ditanya an atas hasil e emim inan. sebab ti dak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia. Dan Maha Pem alas asa lagi Maha Penyantu n. Membe ikan o on an untuk membiasakan i i en an sika an e ilaku te uji (akhla ul ka imah ) an menjauhkan i i a i sika se ta e ilaku te cela (akhla ul mazmumah). S iapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan setimpal kejahatannya. Semua er uatan yang di erj a an di dunia..S. Se agai rang Islam." (HR." 2) Da i Abu Hu ai ah a. belum termasuk apa yang dijanjikan dengan balasan yang jauh lebih ban yak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan . Buk ha i Muslim & Ibnu Majah) b. ela di a hirat a an dimintai ertanggungjawa an. ai terhada dirinya sendiri. mau un yang er aitan dengan sesama manusia da at di ata an se agai ta nggung jawa . Membe i o on an untuk isi lin menunaikan iba ah shalat lima waktu an iba a hiba ah lain yan hukumnya wajib." (QS. Kewaji an itu aru da at dila u an dengan ai ji a setia rang mem unyai tanggung jawa . AI-An'aam: 160) Siapa saja yang berbuat a mal baik. dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak d iberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya. uasa. mau un e ada . be sab a Rasulullah : "Ba an sia a be i man ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia men ho mati tamunya. Per uatan di Dunia A an Di ertanggungjawa an di A hirat Setia rang mem unyai ewaji an yang harus dila u an dengan se ai . Dalam hal ini Rasulullah ersa da yang artinya "Masing-masing amu adalah emim in. u hari) Secara ri a di semua yang ita er uat. Ha is-ha is Nabi Muhamma . ita er ewaji an untu eramal saleh." (QS. d an za at. Ba an sia a b e iman ke a a an ha i akhi maka hen aklah ia be kata baik atau iam. ai eru a i adah e ada . se erti shalat.rang yang elum mengerti e enaran dalam ajaran Islam." (HR.A SMA Kelas XII ¢   ( ¡ ( (   ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¢ ¢ ( ( (   ¢ ¡   (     ¢   ( ¡ (      "   ( ( ( ¡     (   ¡ "  ¡ ' ¡ ¥ ¡ &     ¡ ¡   (     ¢       ¡ ¡ ¢ & ¡ ( (     ¢ ¡ ¡     ¢ ¡ ¡ ( (   (     ( ¢ ( ¡ (   ( ¢ ( $   ¢  ( $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ (       (     $ $ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢       ( (     ( (       (   ( (      ( (   (   ( (   (  ( (     ( ( ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ (    (   $ $¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ (    ( £ ¡   . menyebutkan yan a tinya: 1) Rasulullah be sab a: " Ba an sia a yan be iman ke a a an ha i akhi maka jan anlah u uk men ha a i jamuan makan yan isitu iba i-ba ikan minuman ke as be ili an be antian. At-Taghaa un:l7) 2. An-Nahl: 125) Da at isim ulka n bahwa fun si iman ke a a ha i akhi a alah seba ai be ikut : a. Le ih luas lagi. Firman : 4 ß⎯|¡m& ‘δ ©L9$/ Ογ9‰≈_ρ ( πΖ|¡t:# πàãθϑ9#ρ πϑ3t:$/ 7/‘ È≅‹6™ ’<) íŠ# ô } Ï É © $ Î ß ø "Se ulah (manusia) ke a a jalan Tuhanmu en an hikmah an en aja an yan baik an bantahlah me eka en an ca a yan baik. Maksud balasan sepuluh k ali lipat. sedang mereka sedikit pun tidak di aniaya (dirugikan). Firman : ∩⊇ ∪ íΟŠ=m ‘θ3© !#ρ 4 Ν39 óƒρ Ν39 μ è≈Òƒ $Ζ¡m $ % !# #θ )? β) Îy î ä ª $u ö ä s ö Ï ø " i a amu meminjam an e ada injaman yang ai . ia be kata.

ju a akan men a ili en an sea ilnya amal masin -masin manusia ketika unia a a yau mulhisab kelak.#“9— Ú‘{# M9“9— #Œ) om t ß | M $t su y s p é 7 Í t ö t ∩∉∪ Νγn=≈ϑã& #ρ 9 $?$G©& ö ß y ô ( ÷ u ã j Y t ô 1. Da n bumi men e ua kan beban-beban yan be at (yan dikandun )nya. te pe anjat dan e ata." (QS. ju a menje askan. supaya dipe ihatkan kepada me eka (ba asan) peke jaan me eka. Fi man : ∩ ∪ M=ƒ ρ $pκ ù $tΒ M)9&ρ ∩⊂∪ N‰Β Ú‘{# #Œ)ρ ô ‾s u Ï ô s ø u ô £ ã Þ ö F $ s Îu "Dan apa ila umi di ata an. $Β ⎯≈¡Ρ}# Α$%ρ ∩ ∪ $γ9$)O& Ú‘{# M_t z&ρ ∩⊇∪ $λ. apabi a bumi seha ai bend a padat dapat be eta den an dahsyat pada ha i itu.S. Al-Insyiqaaq: 3-4) ang-o ang yang menya si an ejadian maha dah syat yang elum pe nah te jadi. dan kamu ihat bdu ahman. 5. tetapi kapan datan nya ha i te sebut. apa yang te jadi saat i ni? Manusia sepe ti ma u padahal tida . 3. Hal itu ditegas an dalam fi man : $γ=Ηxq ≅ϑm #Œ ≅2 ìÒ?ρ Mè ‘& $ϑã πèÊ Β ≅à2 ≅δ‹? $γΡρ ? Πθƒ y n÷ @ ô y Ï s ‘ à ß Ÿ su ô y | "(In at ah) pada ha i (ketika) kamu me ihat ke oncan an itu. yaitu bumi men e ua kan isi pe utnya yan te pendam. pabi a bumi di uncan den an uncan annya (yan dahsyat)." (HR.alzalah Ayat 1-6 $λ. a ai ah semua wani ta yan menyusui anaknya da i anak yan disusuinya dan u u ah kandun an se a a wanita yan hami .22 ihukum anta a manusia ialah masalah a ah atau embunuha v. Dalil Na li Pe istiwa te ja inya ha i akhi banyak isebutkan i alam Al Qu ’an. Ka ena sesun uhnya Tuhanmu te ah meme intahkan (yan sedemikian itu) kepadanya . Pada ha i itu manusia ke ua da i kubu nya da am keadaan yan be macam-macam. SM Ke as XII     (   0  (         0 (               0 0 0 ( (  0 ¡   0   0     )   ¡ ¡     ( ¡   0      0  ¡  ¢   0 (   0     (        ¡         ( 0 0 ¡      § 0         0     0 0   " ( (     & ¡ ¡ ¢ 0 0          ! 0 !   ( !           0 0 0      0 ¢     ( (      ¢   ¢ ¥    0         ( (     ¡     £ ( . 2. dan memuntah an apa yang ada didalamnya dan menjadi osong. 6. menje askan bahwa tanda-tanda ha i kiamat dapat diketahui. Dan manusia be t anya : "Men apa bumi (jadi be ini ?)" Pada ha i itu bumi mence itakan ce itanya. 3. be kuasa me n hancu kan alam semesta en an se ala isinya a a e istiwa kiamat kub a. Su ah Az. tak seo an pun dapat men etahuinya. men apa manusia tidak mau s ada da i ke a aian den an menin a kan kekafi an. Di anta a fi man yan menyebutkan ha i akhi anta a lain seba ai be ikut : a. 4. Mem e kuat keyakinan bahwa Mahakuasa an Maha A il. An-Nasal a i Ibnu Mas u ) c. Dije askan a i bahwa pada ha i itu te jadi ke uncan an dahsyat.

akan membe ikan siksaan ke a a o an -o an yan in ka ke a a-Nya. @bdu ahman. ∩ ∪ ³FΖΒ Š# _ ΝκΞ(. Firman : ‡ Ρ ΝO ( !# ™$© ⎯Β ω) Ú‘{# ’û ⎯Βρ ≡θ≈ϑ¡9# ’û ⎯Β . 3.u nun a alah se e ti bulu yan ihambu -hambu kan. akan tetapi azab itu san at ke as. Kemudian ditiup ang a ala itu e ali lagi Ma a tiba-tiba me e a be di i menunggu (putu annya ma ing-ma ing). ebagaiman a dii ya at an dalam fi man . Se e ti fi man alam Al-Qu ’an: ©      ¢   ( ( ¡ ¡   ¡ © ( ¡   ) ©   ( ¢     (     (    (  ( ( ( (           ¡ ¡ ¡   © ¢ ¡   © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ¡ $     (             $    © ¡  ( ¡   ( ( (       ¡ ¡ © 0 b. eranta an a gai an de u eter angan di ang asa. Ha i kiamat. O an -o an yan be ama baik di dunia. Su ah I-Qaa i'ah yat -5 0 0     00   0 0   0       0   0 0 1 !  0   0 © ¢           ! ¡ ¢   ¡           ¢ ¡¡ © ¡   ¤ ©   ¤ ©           ( ¢ ¢ 0 0 ( !   ( ( ¢ ¡ ¢      ¡ ( 0 ¡ ¡ ¤     ( . Seakan-akan ti ak a a suatu a a un yan a at ija ikan contoh an ti ak a at ikhayalkan kehebatannya."(QS.èÁù ‘θÁ9# ’û ‡ Ρρ y ç § è ª $ u !x t "Dan ditiuplah te ompet ma a ubuhlah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi ecuali yang di ehenda i oleh .andangan mere a eluar dari u uran sea an-a an m ere a elalang yang eter angan.ajj: 2) Sete ah te jadinya ke usakan dan kehancu an bumi maka akan te jadi a am dan hidup ba u. padaha sebena nya me eka tidak mabuk. Al Qamar:7) Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan tiu an ter m et leh Malai at Israfil atas erintah . Pe i ti a lain yang be aitan dengan ha i a hi adalah te jadinya pe i ti a-pe i ti a yang lua bia a ebagai pe tanda de atnya ha i iamat. â ¨ $ ã ä t töt ¨$Ψ9# βθ3ƒ Πθƒ ∩⊂∪ πã‘$)9# $Β 71‘Š& $Βρ ∩ ∪ πã‘$)9# $Β ∩⊇∪ πã‘$)9# è t Í s 1. se e ti belalan yan be teba an. Datan nya uncan an a a waktu itu membuat m anusia ba aikan anaianai yan be teba an. ^#‰ {# ⎯Β tβθ_ ƒ† Οδ ≈Á/& $è±z ×Å t • × t y ö å¨ x Ï y ÷ F $ z Ï ã ã "Sam il menundu an andangan. akan memetik hasi nya ke ak di akhi at dan seba iknya ba i o an yan se a u be buat kejahatan dan kem aksiatan ke ak akan mendapat siksa. 5. Me eka kebin un an ti ak menentu a ah tujuannya." ( QS. ju a menjelaskan tentan te ja inya uncan an (yaa i ah) yan men amba kan ke ahsy atan itu.Ag SMA Kela XII menja ikan ha i kiamat seba ai e in atan ba i hamba-Nya akan ke ahsyatan uncan an bumi. . 4. an unun .S." (QS. Pa da saat itu hancurlah dunia dengan segala isinya termasu manusia. Muncu ah manusia da am keadaan yan be bedabeda. A akah ha i kiamat itu ? Tahukah kamu a akah ha i ki amat itu? Pa a ha i itu manusia se e ti anai-anai yan be teba an. 2.23 manusia da am keadaan mabuk. Az-Zum a : 68).

S. Fi man : ‰)ù  ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢      ¢ ¡ ¢   0    0   0   ¡ $  0  0 0 ¢     0 ¡ ¢   ¢ ¡  ¢   0 0 © ©   0 ¢ 0    ¢  ¢   ¡ ¡   ¢       )  0 ¢ ¤ ¤ 0 ¢ 0 ¢ ©      0 ¡ ¢ ¢       ¢    0 © ¡ ¢ ¥  ¢ 0 0   0 ¢ $ ¢ ¢ ) ." (QS. tidak seoran pun yan dapat menjelaskan aktu kedatan annya selain Dia. Maka apakah faedahnya ba i me eka kesada an me eka itu apabi a ha i kiamat sudah datan .A SMA Kelas XII ö åø u !y Î ö ç m 4 ‾ y è uõ u !y ô Z t ø ΝκE™% #Œ) Νλ. mem erikan daya tarik menarik yan ser asi antara umi den an matahari dan planet lainya Namun @ durrahman. Firman : 4 θδ ω) $κ %θ9 $κ =g† ω ( ’1‘ ‰Ζã $γΚ=æ $ ϑΡ) ≅% ( $γ8™ Δ β$ƒ& πã$¡9# ⎯ã 7tΡθ=↔¡„ u è Î ! t Î ö ä Ï ùs Ÿ Ç ö F $u Ï u y ¡ $ Î ô nà r ∩⊇∇ ∪ tβθϑ=ôèƒ ω ¨$¨Ζ9# Y2& ⎯3≈9ρ !# ‰Ζã $γϑ= "Mereka menayakan kepadamu tentan kiamat: Bilakah terjadinya ?" Katakanlah: "Se sun uhnya pen etahuan tentan kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. tetapi ke anyakan manusia tidak men etahui. dan hanya e ada-Nyalah amu di em ali an. jelas ah a tidak seoran pun dapat men etahui saat ti any a hari kiamat.planet lainya yan erputar di an kasa men elilin i mat ahari yan san at rapi dan teratur sehin a tidak terjadi enturan hal ini tidak lain karena ada yan men aturnya. te ah menetapkan bahwa se a a yan maujud (ada) pasti ak an men a ami ke usakan dan kehancu an sete ah me ewati pe puta an masa te tentu. adi. tuhan a a un yang lain. Se a a sesuatu pasti men a ami masa akhi dan usak kecua i sendi i. Tia -tia sesuatu asti inasa. Qashash: 88) Saat terjadinya hari iamat hanya di etahui leh saja. Bahkan Rasulullah pun tidak men etahui secara pasti tentan hal itu. Muhammad: 18) Ke usakan dan kemusnahan se u uh a am den an s e a a isinya. agiNyalah segala enentuan." (QS.enar men etahuinya. Tida ad a se rang un yang da at mengetahuinya. A l-A'raaf: 187). Hari Kiamat Menurut Teori Ilmu Alam 1. Kiamat itu amat er at (huru-haranya a i makhluk) yan di lan it dan di umi. Astronomi. Kiamat itu tidak data n kepadamu melainkan den an ti a-ti a. 4. yakni . bukan ah suatu ha yan mustahi dan bukan pu a suatu yan menyimp an da i piki an sehat. Katakanlah : "Sesun uhnya pen etahuan tentan hari kiamat itu adalah di sisi . Tida ad a Tuhan (yang erha disem ah) melain an Dia. Mereka ertanya kepadamu seakan-akan kam u enar.24 ø sÎu â õ çø $ ãs ç y ô u Î î y > ó x ‘ ä u è Î t sÎ I t y u — sÎ « $ y t ä ô s Ÿ u " anganlah amu sem ah di sam ing (menyem ah) . Peredaran tata surya seperti umi dan planet. e cuali ."( QS. ’Τ'ù 4 $γÛ# °& ™% "Maka tidak ah yan me eka tun u-tun u me ainkan ha i kiamat (yaitu) kedatan a nnya kepada me eka den an tiba-tiba ka ena sesun uhnya te ah datan tanda-tanda nya.

( eramal dan ekerja seolah. dan 6.inatan melata. daya tarik menarik terse ut tidak selamanya utuh.olah kita akan mati esok) 3. aki atnya umi pecah seperti telur direm as oleh tan an yan kuat. ter itnya matahari dari arat. Menyadarkan manusia untuk erhati-hati. Apakah yan terjadi k alau hal itu terjadi ? 2. lama kelama an daya tarik menarik terse ut tentu akan surut dan ha is. ersikap dan er uat erhati-hati dan penuh perhitun a n serta tidak menurutkan kemauan ha a nafsu. se rta 7. Dajal. dan percaya diri untuk er uat amal shaleh. inatan . Karena tekanan dari dalam perut umi den an d i luar masih seim an maka letusan tidak terjadi." (Sum er uku Fenomena Kiamat) @ durrahman. Karena kita yakin ah a per uatan yan aik akan di alas den an sur a dan amal yan uruk ak an di alas den an neraka. erhana di timur. Menum uhkan rasa sosialnya dalam kehidupan di masyarakat. Dan kalau di dalam perut umi itu masih tersisa asas panas yan sifatnya erkem an dan mendesak keluar kulit umi le ih esar tek anannya dari atmosfir dari luar. sedan kan kami sedan mem icarakan masalah tanda-tanda k iamat. "Datan nya asap.olah kita hidup selamanya dan eri adah seolah. menye utkan tanda kiamat satu per satu. Menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenan an dunia. turunnya Na i Isa in Maryam . tidak turun hujan sama sekali ? 1. erpandan an optimis akan adanya alasan ke aikan dari . dan erhana di dataran az irah Ara . dan disiplin. erusaha maksimal m ematuhi ajaran a ama . Apa yan akan terjadi ila sinar matahari tidak ada. di dalam perut umi terdapat as panas. Aki atnya semua isi umi akan keluar seperti le tusan unun dan terjadinya empa. dan yan terakhir adalah munculnya api dari Yaman yan rnen irin ma nusia.S. tidak ada an in dan a an.25 menurut ilmu alam. munculnya Yakjuj dan Makjuj. "Apa yan kalian sedan icarakan?" Para sa ha at men a a : "Kami sedan memikirkan masalah hari kiamat. erkata: Na i Muhammad .A SMA Kelas XII ¢  ¤  ¢  ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¤ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¤ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¤  ¢ ¢  ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¤ ¢ ¢ ¢ ¢ . karena kita yakin ah a se ala apa yan kita lakukan di dunia akan dipertan un ja a kan di hadapan . terjadinya t i a kali erhana. Geolo i. aki atnya umi pecah k arena tekanan dari atmosfir le ih kuat. ertanya. Diri ayatkan dari Huzaifah in Usaid al-Ghifari ra. 3." Rasulullah ersa da: "Sesun uhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hin a kalian mendapatkan sepuluh tandatandanya" Kemudian Rasulullah . p ernah men hampiri kami. penuh perhitun an. 2. 5. cahaya matahar i akan mampu menyala selama 50 milyar tahun den an panas 15 juta derajat Celcius . erhana di arat. 4. Selain itu. lama kelamaan as itu menjadi din in yan akhirnya menjadi eku dan menjadi zat padat (kulit umi)sehin a tekanannya erkuran ahkan lenyap. Supaya kita er icara. A ar kita dapat ersikap optimis. Lalu Rasulullah . Ahli fisika.

tempat ni mat dan ebahagiaan yang ejati. yaitu ba ang iapa yang menge ja an amal aleh d ibala oleh u ga.§ t ÷Ï ö y ÷t t " a ang iapa yang menge ja an ebai an ebe at za ah pun. me eka me ataka : " I i ah ya pe ah i e ika kepa a kami ahu u. tida ha ati dan menye al etelah dipanggil menghadap . SM Ke as XII 2     0   ( ( (  $   ¢ ¢  ¢ 3 3   3   3 ( 3 3 3 ¢ ¢   ¢ ( 3 3   3 0 ( ( 3 ¢0 ¢  ¢ 3 ( 3 © © ¡   © ¢   ¡     © ¡ ¢  © ¢   ¥ ¡   ¡   ¢ ¤ © ¡ ¡ ¡ ¢     ¡ ¡ § ¡   ¡ © © © ¢ ¡ ©   © ¡           ©     © ¡ © 3    $ (     0       3   0 3   ¢ 3 ¢ ¡ ¡ ¤   ¤ ¡   ¢ ¡   ¡ 0    (¢£ ! ! 3   ¢ 0 3   0! 0 ( ( 3 3 ¢ 3 ( 3   " ¥ 0! 3 0 ( ( 0 3 0 ( (   3 3 (   ( 0 3 3   3 ( 0 ( ¢ ( 3      ¢ (   ( 3 ¢ ¢ 3     3   ¢ ( (     ¢   ¢ 03 3 (   ¥ ¥ © ¤     © ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ©     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ©¡   © ¡ ¡ ©       ©   ¡ ¡ ©¡ © ¥ © ©   ¡ ¡ ¡   © ©   ¡ ¥ © © ¡ © © ©   ¥ © ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢   ¡   ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢  ¢  . Semua Per uatan di Dunia Akan Di alas di Akhirat Setelah manusia menin al du nia dan selama erada di alam ku ur sudah dapat dirasakan hasil amal per uatanny a ketika di dunia. henda lah eh idupan di dunia ini ita guna an untu menaati egala pe intah .uaha a am su a-su a itu. adi. β& M≈sÎ=≈Á9# #θ=ϑãρ #θΨΒ#™ ⎥⎪%!# ³0ρ ã y ÷ F $ y Ïø Ï ø ä s ] ø hÍ . Siapa saj a yan men erjakan ke aikan dan eramal saleh. Se tiap me eka i e i ezki uah.a a ah: 25) a ji kepa a a . akan di eri pahala yan erlipat anda oleh . . Ka ena telah menjanji an epada o ang-o ang yang be iman dan be amal aleh. Fi man : ( ≈γΡ{# $γFt ⎯Β “ g M≈Ψ_ Νλ. ah an me e a enang ebab egalanya ud ah di iap an eti a hidup di dunia. u ahma . ahw a a i me eka ise iaka su a-su a ya me a i su ai-su ai i a am ya.uaha ya se upa a u tuk me eka i a am ya a a iste i-iste i ya suci a me eka keka i a am ya. sedan mereka yan melan ar perintah dan suka er uat maksiat maka alasan mereka adalah menikmati kehid upan neraka. a ga ita mempe oleh ni mat dan ebahagiaan abadi di a hi at ela .S. Firman : ∩∇∪ …ν ƒ # © ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯Βρ ∩ ∪ …ν ƒ # ‹z ο‘Œ Α$)WΒ ≅ϑèƒ ⎯ϑù çtt vx ." (QS. Sebagaimana menyu uh abi v aga menyampai an aba gembi a epada o ango ang yang be buat bai ba h a bagi me e a di edia an u ga. dan a i oran yan anyak amal ke ajikannya terasa se entar.a ya e uat ke a ika a vak ije aska i a am Qu ’a . Dana ba ang iapa yang menge ja an ejahatan ebe at za ah pun . ni caya dia a an melihat (bala an)nya pula.26 1. " (QS. Di akhirat kelak akan dimasukkan ke sur a. Pembal a an Amal ai dengan Su ga Kehidupan manu ia pada a tu di dunia a an mendapat bala an. e ibadah e ta be amal aleh aga ita tida te ma u o ang-o ang yang ugi." Me eka i e i uah. Ba i mereka yan anyak dosanya terasa san at lama di alam ku ur. leh a ena itu. sepe ti ya te su at i a am Su ah Hu ayat 108 e ikut. 2. ni caya dia a an meli hat (bala an)nya. erat a tau rin annya penderitaan yan dialami manusia pada saat di alam ku ur ter antun pada aik uruknya amal mereka masin -masin se aktu hidup di dunia. me e a yang be buat ebai an dan u a be amal aleh. t y Ï p ÷ Ï ( è Î â y ‾ à ∩ ∈∪ χρ$#≈z $γŠù Νδρ ( ο γÜΒ ≡ρ—& $γŠù óΟγ9ρ ( š ”Da sampaika ah e ita em i a kepa a me eka ya e ima a e uat aik. Az-Zalzalah: 7-8).

Se elum menempatinya sesuai dengan amal pe uatannya. ‘$¨Ζ9# ’∀ù #θ)© ⎦⎪%!# $Β'ù ÏÎy î "Adapun orang-orang yang celaka maka (tempatnya)di dalam neraka. kecua i jika Tuha mu me he aki (ya ai ) . Tetapi semuanya sia-sia a ena tida lagi mene ima pe mohonan dan to at me e a.‹γ©ρ ù— $pκ ù Νλ.a ya e aha ia maka tempat ya i a am su a. pada ha i itu me e a menangis dan me atap se aya memohon ampun epad a . Se ali nya.a ya e aha ia a a ah me eka ya ketika e a a i u ia se a u e hati-hati. a asa a i me eka aka me empat i su a a ikmat ya aka ia u e ahka kepa a a a ya e aha ia a a ah ka u ia semata-mata a i ya te us-me e us tia a putus ya. o ang yang afi dan su a e uat ejahatan. Pada ha i itu tida seo ang pun dapa t mem ela e uali amal yang telah di e ja an se a tu di dunia. Pem alasan Amal u u deng an Ne a a agi o ang yang eti a hidup di dunia su a menge ja an pe uatan u u dan selalu menuju dosa ma a a an mendapat an alasan da i dengan si saan di dal am ne a a. Ï t y t pÏš MΒ#Š $Β $κ ù ⎥⎪$#≈z ∩⊇⊃∉∪ . sesuai e a fi ma . Manusia tida dapat e dusta atau e o hong. Sesung guhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. yaitu me e a ka ahwa a . Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. a se a u me hi a i ha -ha ya aka me i atka y a ke suatu pe uata ya e tc ta a e a pe i tah se ta me jauhi aa aa ya aka me je umuska ke em ah maksiat.S. At-Tiin: 6) 3. Semua anggota ad an menjadi sa si atas amal pe uatannya.Ag SMA Kelas XII   ¡ ¡         ¡ ¡   ¢ ¡       ¡ ¡         ¡ ¡ ¢ ¢  ¢ ¡       § ¢ ¡ ¡ ¦¢     ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¢   ¢ ¢  ¢ ¡ ¢  ¢ ¡ ¤ ¡   ¡     ¡ ¢    ¡ ¢ ¢ ¨ ¡ ¢ ¡   ¢ ¢ ¢    ¡ ¢ ¡ ¡ ¡   ¡   ¢ ¢  ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ ¢ ¡   ¢   ¡   ¢ ¡ ¡     3 3 ( 3   3 ( ¢  ¢ 3 3  $ 3  $ ( ( 3 3   ¢ 3 0 ¥ $ $ 3   3   3 ( 3 ( 0 0 33 3 3 0   3 ¢ 0 ( 3   ( (   ¢ ( 3 3 (3   ( ¢   3 0 0 ( 0 3 0   (3 3   3 0 ( ( 3   3 0   3   ( 3   3   3 ( 3 3 3 3 (   0 3   3 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 3   ¢ 3 3 ¢  0 0 0 0 3 3 (   3 ( $ 3 $ ¢ ¢  ¢ 3 3   0   ¢ 3 3   3 3 0 ¢ 3 3 3   3 3   ¢ 3 ( 0 0 3 0 ( ( ¢ 3 ( 3 ( $ $ ¢  ¢ 3 3   3   3 (! ¡   ¡¦ ¢   ¥ ¡   ¡ ¤ ¢ ¡ ¦ ¡   ¡   ¢ ¢ ¦ ¡ ¢  ¡ . le ih dahulu am al me e a dihisa dan di sanalah pengadilan yang sejati. ∩∉∪ 5βθΨÿΕ î _& Ογ=ù M≈s=≈Á9# #θ=Ηxåρ #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# ω) ã øx çö x í ô ó ß ns Ï y Î ¢ $ ( " Ke uali o ang-o ang yang e iman dan menge ja an amal saleh Ma a agi me e a p ahala yang tida putus-putusnya.ya. me je aska se a ai pe e kap a i ka u a ayat te se ut. Kemudian a ulah menjatuh a n eputusan sesuai amal pe uatan di dunia. di dalamnya mer eka mengeluarkan dan menarik nafas ( dengan merintih). Pada ha i itu pula anya o ang yang meny sal a ena me e a tida anya e uat e aji an eti a hidup di dunia. mengadili me e a sesuai dengan atatan yang di uat Malai at aqi dan Atid. ang e iman dan e amal saleh dengan m udah mele ati ha i pengadilan itu." (QS. kecuali juka Tuhanmu menghendaki (yang lain)." (QS." (QS.27 u !x t Î Þ ö F $u ß u y ¡ $ Ï t y t ™$© $Β ω) Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# MΒ#Š $Β $pκ ù ⎦⎪$#≈z πΨ :# ’ " apu a . me eka keka i a am ya se ama a a a it a umi. se a ai ka u ia ya tia a putus-putus ya. Huu : 108) Sete ah ayat itu tu u . Hud: 106-10 7) @bdurrahman. Im alan yang me e a te ima sesuai dengan eputusan .

Ag SMA Kelas XII . seperti bumi mengeluarkan isi perutnya. 4. yaitu terjadinya perubahan secara umum dengan hancurnya s emua benda-benda langit. yaitu tcrbitnya mataha ri dari arah barat dan keluarnya binatang di hadapan manusia di waktu duha. 3. Setelah terjadi kerusakan da n kehancuran bumi maka akan terjadi alam baru dan hidup baru. kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan .S. 2. tetapi bagi mereka yang berbuat kemungkaran dan dosa akan mendapatk an balasan neraka. Tanda-tanda lain dari kiamat. S emua perbuatan manusia di dunia. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akh ir menurut teori alam.28 1. menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat antara lain terjadi guncangan yang dahsyat. @bdurrahman. Bagi mereka yang beramal saleh dan berbuat kebaikan akan mendapatkan ba lasan surga. dan muncullah manu sia dalam keadaan yang berbeda-beda. 5.

sebab . Sepuluh kali lipat amalnya. kep ada Jin c. v tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia e. c. c. tidak akan menganiay a sedikit pun atau merugikan manusia... Malik tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan ma nusia c. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka”Ini merupakan arti dari surah . Malaikat tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan manusia d. d. juga berkewajiban melaksanakan .. QS. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. "Barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya . Empat belas kali lipat amalnya 3. a.. Setiap orang mempunyai kewajiban yang h arus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tiga belas kali lipat amalnya c. ajaran agama dalam kehidupan di masyarakat d..29 Berilah tanda silang (x) pada huruf a. akan disayangi pertanggungjawaban 7.. a. QS. sedang mereka sedi kitpun tidak di aniaya (dirugikan)."Ini merupakan arti dari surah . a. AI-An'aam: 159 2. 4. e. d. maupun . kepada v b.S.. baik terhadap dirinya sendiri. Dua belas kali lipat amalnya e. Zal zalah ayat 1-6.Ag SMA Kelas XII . ajaran agama dalam kehidupan di sekolah c. QS. kepada orang lain. akan dimintai pertanggungjawaban.. d. dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tida k diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatahannya... a. a.. AI-An'aam: 162 b. dan kamu @bdurrahman. AI -An'aam: 163 d.Dan manusia bertanya : "Mengapa bumi (jadi begini ?)"Pada hari itu bumi menc eritakan ceritanya. Kewajiban itu baru dapat dilakukan dengan baik jika setiap orang mempunyai tanggung jawab.Dan bumi mengeluarkan bebanbeban yang berat (yang dikandung) nya... kepada Malaikat e. QS.Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemik ian itu) kepadanya.. AI-An'aam: 160. Siapa saja berbuat kejahatan hanya dibalas dengan s etimpal kejahatannya... kepada . akan diberi pertanggungjawaban e. akan memberikan paha la di akhirat dengan . Zalzalah ayat 1-7 c. tidak akan dimintai pertang gungjawaban b. a jaran agama dalam kehidupan manusia 5..b. Zalzalah ayat 1-4 d. Sebelas kali lipat a malnya b. Siapa saja yang berbuat amal baik. Semua perbuatan yang dikerjakan di dunia. ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Zalzalah ayat 1-5 b. lalailah semua wanita yang menyusui an aknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Zalzalah ayat 1-8 8. "(Ingatlah) pada ha ri (ketika) kamu melihat kegoncangan itu. AI-An'aam: 161 e. Sebagai orang Islam.. Jibril tidak akan menganiaya sedikit pun ata u merugikan manusia b. a. ”Apabila bumi di guncang dengan guncanga nnya (yang dahsyat).. e. kelak di akhirat .Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. ajaran agama dalam kehi dupan di rumah tangga b. QS. a.. kita berkewajiban unt uk beramal saleh.. akan dikasihi pertanggungjawaba n c. kepada Manusia 6.

z. QS. z.S. -Q a i’ah ayat 1-8 . Ge met i e. . . yak i . Psik i c. st mi. aki at ya umi pecah ka e a teka a a i atm sfi e ih kuat. -Qa i’ah ayat 1-5. z.. Al-Hajj: 4 c. b. QS. 10... aya ta ik me a ik te se ut ti ak se ama ya utuh. h i i i e. a. Ma aikat Ma ik atas pe i tah Pa a saat itu ha cu ah u ia e a se a a isi ya te masuk ma usia.”Ini merupakan arti dari surah . Al-Hajj: 1 d. QS. QS. h i fisika. Al-Hajj: 3 e. 11. h i matemat ika c.uma : 67 . Ma aikat i i atas pe i tah e. e a ta ka a aika e u ete a a i a kasa se a aima a Fi ma a am su ah . a.uma : 64 Pe e a a tata su ya sepe ti umi a p a et. ama ke amaa aya ta ik me a ik te se ut te tu aka su ut a ha is.uma : 68.. 15. z.." I i me upaka a ti a i su ah …. z. t p i e.uma ayat 64 . Al-Hajj: 5 ”Hari kiamat . Al-Qari’ah ayat 1-9 . ama ke amaa as itu me ja i i i ya akhi ya me ja i eku a me ja i zat pa at (ku it umi)sehi a teka a ya e ku a ahka e yap.. pa ya aka te ja i i a si a mataha i ti ak a a. 13.. QS. Kemu ia itiup sa kaka a itu seka i a i Maka ti a-ti a me eka e i i me u u (putusa ya masi -mas i ). Ge i. akan t etapi azab itu sangat keras. QS. z.. mem e ika aya ta ik me a ik ya se asi a ta a umi e a mataha i a p a et ai ya amu me u ut i mu a am.. a. Ge afi .. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 0 ! 0 $0 0 0 0 0 ! 0 ¢ ! ¢ ! ( ! (3 0 3 3   3 3 ( 3 3 ( 3 ( ( ( ( ( 0 0     3   3 3   ( 3 3 3 ( ! ¢0 ( 0 $ $ 3   0 3 3     $ $ $0$ 0     $ 3 ¢ ( (3 (   ( 0 0 3 3 ¢   0 ( 3 3 ( 3   ¢   (   ( 3 3 0$ 0 3 3 3   (   0   3 ¢ ¢ ¢   $   ( 3 3 3   3 ¢ 3 0 3 33 3 ¢ ¢ 3     ¢ 0 3 3 ( 3  3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 ¢ ( 3 0 0 3 3 $0$   ( ( 3 ( $0 $ ¢   $ 3$  0 ( $0$ $0$ $  3! ¢ 3 ! ! ( (3 0 0 3 3 ! (   (   03 ¢ 3 (   ¢   0   3   3 0   3   ( 3 ( ¢   0 0   3 3 3 0 3 0 3 (   3 3 ( ( ¢   3   3   3   3 3  3 3 3 0 ( 3   ¢ ( 3   3 0 3   3 ¢ (   3     3 (   3 3   ( ( 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 (     ¢ 3 ( ¢     3   (       !   ! !   !   !     (   3   3 3 ¢ ( 0 3 33 3 3   (  ¢   0 0 ¢ 0$ 0 ¢ 3 3 ( 3 ( (3 ( 3 0 ¢ ( ( 3 $  0 0    ( 3 ( ( 3 ¢   ( 3  !         ! ! ¢ ! ( ! 0   3 3 ¢ 3 ( 3   ( 3 3 ¢  ¢ ¢ ( 3 0 ¢ 3 3 3   ¢ 3   3 3 ( 0  3 ( 0 0 0 ( 0 0   3   3   3   0 0 0 0 $ 0 ¢ 3     3     ( $ 0 0   3 3 3 3 3  3   (0 ( 3 ( 0       ! ! ¢   ¢ 0$ 0 ! 0 ! ( . I i Pe apat ah i . padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. . Ma aikat Mikai atas pe i tah c.uma ayat 65 . QS..uma ayat 66 e.. Al-Hajj: 2. z..dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburhamburkan. ke i Di a am pe ut umi te apat as pa as. Pe istiwa ha cu ya a am a seisi ya iawa i e a tiupa te mpet eh .. Ka e a teka a a i a am pe ut umi e a i ua masih seim a maka etusa ti ak te ja i.uma : 66 e. a."Ini terdapat dalam surah .uma ayat 67 c. S si i . 12. QS. "Da itiup ah te mpet maka u uh ah apa ya a a i a it a apa ya a a i umi kecua i ya i kehe aki eh . Ma aikat Is afi atas pe i tah .. Ge atm sfi Cahaya mataha i aka mampu me ya a se ama 50 mi ya tahu e a pa as 15 juta e ajat Ce cius... aki at ya umi pecah sepe ti te u i emas eh ta a ya kuat.. a.. -Qa i’ah ayat 1-6 c.p a et ai ya ya e puta i a kasa me e i i i mat aha i ya sa at api a te atu sehi a ti ak te ja i e tu a ha i i ti ak ai ka e a a a ya me atu ya. z. a.uma : 65 c. z. Ge fisika c. .uma ayat 68. z. ti ak a a a i a awa . -Qa i’ah ayat 1-7 e. h i metafisika u ahma . h i kimia .30 9. QS. pakah ya te ja i ka au ha itu te ja i ? I i pe apat ah i . a. ti ak tu u huja sama seka i ? I i a a ah pe apat ah i .. QS. Ma aikat Iz a i atas pe i tah .Apakah hari kiamat itu ?Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?Pada hari itu manus ia seperti anai-anai yang bertebaran. lihat manusia dalam keadaan mabuk. 14. a. ..

1 Me ye utka pe e tia a i . Maksu ya.e a pe e ak kea i a . siapa ya e sa ah ha us ihukum.3 Mem iasak ama sha eh D sha eh Keu tu i ha a ama i a ti ya me etakka sesuatu pa a tempat ya. ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahata ya. e ti ak atas asa ke e a a . i ha a ama sha eh Pe e a i a i a i . miski atau kaya. me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u.2 Me ye utka c t h-c t h pe i aku a i . ja i ah kamu a ya e a .31 ST D K MP T SI K MP T SI D S : 4. ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a . Mem iasaka pe i aku te puji : 4.isaa : 135) M aksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama p e uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at. !# β*ù #θ "Wahai a . kea i a ia ah suatu pe u ata ya e usaha me etakka sesuatu pa a tempat ya atau awa a i za im. Maka. SM Ke as XII &   3   3 3 3 3   ¢ 3 0 3 (3 ¢ 3   3 ¢   ( 0 0( 3   3 0 3 3   ¢ 3 3 ( 0( 3 0 0$ 3 0 3 3   3   ¢  ( ( ( 0 0 3 3 ( 3   ¢ ¢ 3   3 ( 0 3 0 ( (   0 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 ¢ ( ( 0 3(   3 3 3 3   0 (! ( ( 0 0 0   0 0 3 (   0 ( 3 3   3 3 3 ( (   0 ( 3 3 0 ( 0 0 $ 0 0 0 0 3 3 ( 3$ 3 ( " 0 0 (   ( (   0 ( 0 0 0 0 0 0   3 ( 3 ( 3 (0  ( 3   3 (   0 0   $ 3$ $ 3$ 3( 3 ( (   0 ( ¢ 3 4. a pe i aku a i .S. i ha a ama sha eh C t h a a i . Me u ut isti ah. i ha a a i . ti ak memihak a ta a ya satu e a ya ai . Ka e a a Maha i mem e a i hukum kepa a ham aya 3 ¢ ¢ ( 3 0 3 3 ( 3  3! 3 3 3 3   3 ¢   ( 3 0 33   ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ( 3 ( 3 ( ¢ 0 (   ( 3   3 ( 3 ( ¢ (3 ¢ 3 0 3 3   (! (     3 3 3 3  $ ¢ 0  0 ( 0 0     3 ( (! 0   3 3 0   3 3 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0 3 3 ¢   3   ( (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3   ( 3 ¢ 3 ¨! ! a   3 4 4   0   § ! 4 4 § ¨! ! 3 !   3 ¢ 0   ¢ 3 3 ¢    ¢ 0 ( ( ( 0 3 3 ¢   3 0 ( 3 3  $ ¨§ ! 0 0    (¢£ . uka me ikuti kehe ak hawa afs u. i ha a ama sha eh Pe i aku ya sha eh i ha a ama sha eh tia a i . a i a a ah me e aska sesuatu ke e a a te ha ap ua masa ah atau e e apa masa ah u tuk ipecahka sesuai e a atu a -atu a ya te ah itetapka eh a ama. 4. i ha a ma sha eh I DIK T : 0 u ahma . i ha a ama me ce mi ka a i ." (QS. De a kata ai . Fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ ÍÍ 4 n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=ϑè? $ϑ/ β%.a ya e ima . Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka . a i.apak a ka um ke a atmu. .

A n Nisaa': 58) e agai pemimpin dan hakim. apat iam i pe aja a ahwa meme i tahka kepa a ma usia u tuk me e akka kea i a ." (HR.ja a annya yaitu : a. e aliknya. . erlaku adil terhadap diri sendiri . yakni menempatkan diri pri adi pada tempat yang aik dan enar. mem eri ketenangan dan ketenteraman hidup. dan (menyuruh kamu) apa ila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menet apkan dengan adil. Da ahwasa ya usaha ya itu ke ah aka ipe ihatka (kepa a ya). Dengan ditegakkan keadilan dalam segala hal. Kita se agai makhluknya harus senantiasa tunduk dan patuh pa da perintah Nya dan menjauhi larangan Nya. mendatangkan Ridha dari karena telah mengerjakan perinta h Nya. . dan e. yaitu : 1. akan menjamin segala urusan menjadi lancar. Rasulullah . menegakkan keadilan den gan se aik aiknya. @ durrahman. mendapatkan pahala di akhirat kelak. Diri kita haru s terjaga dan terpelihara dalam ke aikan dan keselamatan. niscaya aku potong tangannya.Ag MA Kelas XII ( 3 5 3 ¢ 6 3   ( ( 3 3 3   ( 3 ( ¢ ¥ ¢ 3 ( 33 3   3 ¢  ¢ 3 3     ¢   3 ¢ ¢   ¢ ¢ ( 3 3 3   ( ¢ 3  0 3! (  ¥ 3 0 3 3 0 ¢ 3 ¢ 3 ( 3  0 0 33 3   ( 3 0 ( 0$ 3 3 0   ( § ¢ ¢ ¤ ¢ 5 ( ¢ 6 ¢ 5 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¥ 3 ¢ ¢   6 ¢ ¢ ¢ ¥ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¤ 3   3   3 isesuaika isesuaika e a kemampua ya.32 u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Da ahwasa ya se a tia a mempe eh se ai apa ya te ah iusahaka ya. At Tu rmudzi) Dari keterangan ayat ayat dan hadis di atas jelaslah ah a keadilan meru pakan sendi pokok ajaran Islam yang harus ditegakkan. 2. apak. Apakah manfaat dan keutamaan dari orang yang erlaku adil. a i a am me jatuhi atau memutuska e a apa ya pe ah ipe uat ya. kaum ke a at. meningkatkan semangat kerj a." (QS.ajm: 39-42) e asa ka ayat i atas. . Apa ila ia telah curang pun menjauh d ari hakim itu mulailah setan menjadi teman yang erat agi hakim itu. Da am ayat ai e fi ma ya e u yi: ( ß ä ø Ä ¨ $ t ÷ t ç ô s y s Îu y Î÷ # Î Ï u t F $ ( – x è ö ä ã ã ùt © $ ¨ Î #θϑ3 t − Ï Ï © $ ¨ Î É ô y ø $ Î " esungguhnya menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang erhak menerimanya. erlaku adil kepada . wa aupu te ha ap i u. Kemu ia aka i e ika a asa ya e a a asa ya pa i sempu a. Hal ini eliau contohkan dalam hadisnva yang artinya " ika se kiranya Fatimah inti Muhammad mencuri. Pe hatika fi ma : 3   3 ( 3  0 ¢ 33 ( ( 3 ( 0 3 0   0   3 3 0 ( 0 0 ¢ ( ( 0 3 ( 3 ( 33 0 ¢ 3 3 3 3  $ 3 ¢ ¢ ¢ 5 5 3 3 ( 3 3 3 ( 3 ¢ ¢ ¥ 5 5 6 ¢     6 ¢ 3   ¢ ¢ 3 3 (3 ¢ ¤ 5 6 6 ¢ ( ( 3 hukuma . ukh ari) Di dalam hadis yang lain eliau ersa da yang artinya " esungguhnya eserta para hakim selama hakim itu tidak curang." (HR. Macam macam perilaku Adil : erlaku adil dapat diklasifikasikan kepada 4 agi an. mem uat orang disenangi sesamanya. esungguhnya adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. c. d. apa i la keadilan dikesampingkan dan dia aikan akan eraki at perpecahan dan kehancura n di kalangan umat. a ahwasa ya kepa a T uha mu ah kesu aha (se a a sesuatu). ahka te ha ap i i ya se i i." (Q . tidak menganiaya diri sendiri dengan menuruti ha a nafsu yang aki atnya dapat mencelakakan diri sendir i. yakni menjadikan satu satunya Tuhan yang mem iliki kesempurnaan.

S. Patuh kepa a pe i tah a asu ya 2. mempe akuka ma usia se a aima a mesti ya a mema a sama se ta mempe ha tika kewaji a a hak ya. se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. a e a usaha y a. e ukatif a uku 4. e sikap a i he ak ya me iputi se a a aspek kehi upa . Kami ti ak memiku ka e a kepa a sese a ya. . a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . enar mem erikan hak orang lain dengan jujur dan enar serta tidak menyakiti dan dan merugikan orang lain. a am e ica a pu he ak ya e sikap a i . s. kecua fa at. Ti ak a kuh. a i v . e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya : a ya se a puasa sehi a ia e uka. layak. 2. Da sempu aka ah a i . maka Î É Ïuø$ t t ( ç t ø s Ÿ u ≅‹69# #θùρ ∩⊇∈ ∪ χρ . Se a u e fiki e a e a se e um e ti ak a e uat 9. hma ) a ya me akuka kea i a mempu yai keutamaa se a ai e ikut : 1. Ti ak pi ih kasih a am e au Se ai itu. me a kat a me eka ke atas awa . hak a kewaji a . 4. i i a e ki a am e au se sama ma usia 6. ahka . Da apa i a kamu e kata. 3. a tata te ti . maupu a am ha e au . kiki . hi a sampai ia ewasa. yakni menempatkan orang lain pada tempat da n perilaku yang sesuai.‹? /3=è9 ⎯μ/ Ν38¹ρ Ν69≡Œ 4 #θ i e a ca a ya e ih e ma taka a a tim a a e a me ai ka seke a kesa upa ¥ 3    ¢ ( 3 3   ¢ 3 ¢ ¢ 3 0 ¢   (   ( !   0 ! ¢ ( 3 0 3 3 3 " 3    (¢£ 33 0 ( 3 3 ¥ ¢ . me e akka kea i a e a ti me e akka hukum pe u a . a a ya te a iaya." (H . s esu uh ya ku aka me e akau. apat seim a a ta a: a. c. ka u ia e a i a ah ya. u ia e a akhi at ya. Mem e ika asa ama kepa a a ai e a sikap amah a sa tu 3. a i uka u tuk a itu se a a pi tu a it. aik hukum. Me ciptaka suasa a ama . Me u jukka sikap a i kepa a a ai apat i ak uka e a e e apa ha : 1. Se a u e p asa ka aik te ha ap a isekita ya 7. Te ha ap i i se i i. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a mas a ke ak. erlaku adil terhadap orang lain.33 3. e fi ma : 0 3         ¢ ( ¢ 3 (3 3 0 0   0 0 3 3 ¢  ¢ ( 3 0 ¥ ( 30 ¢ ( ¢ 0¢ 3 3   3 ( 3   ¥ ¢   ( ( (3   3 3 (3 3 (3   3 3     ¢ 3 0 ( 3 3 ¢ ¢ 0   3 ( 3 3 3 3 ( 3 ¢ 3 ( 3   3 0      3 (3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 0 3  $ 3   3 3 3 (   ( 3 ( ( ¢ 3 3 ( 3   ¢ $ 3 3 3   3 3   ( (     ¢ ( ( ¢ (0   (3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 3 3   § ( ! ¨ 0 3   3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ! 3 3 ( ¢ 0 $ 3   3     ¢   3 0 3 3 ¢ ( $   3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 ¢ ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § 3 $ ( 0$ ( ¢  ¢ 0$ 0$ 3 3  $ 3   3 ( (¢   ¥ ¢ ( 3 ( 0 0  0 3 $ $( 3 0 0   ¢ 0 ( ( ¢ 3 0   ( ¢    ¢ 0 0 3 3 ( 3 ¢ 3 ( (3   ¢ ¢   3 ¢ 3 3 (     3 3$0$ 3 3$0$ 3 ( 3 ( (   ¢ ¢  0 0 $ 0 0 3      3 ¢ 0 ( 3   ($ $ ¢ 3$ $   ¢   ¢ 0 ( 3 ( 3 (     ¢   3 ¢ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ¢ 3 3   " 0 3 ( 3   0 ¢ ( (   3   ¢ 3 ( 3 3 3 3 3 0       ¢ 0 ¥ 3   3 ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 (   3 3 ( 3 0 3  $ ( 3 0   3   ¢ 30 3     ¢ ¢ 3 3 ( 3 ¨ 3 ( ( 0 0 0 3  $ ( 3 3 3 3   ( ( 3 ( ( 3 3 ( 3 0 3 3 0 3 3 (   3 3 ( 3   3 3 ( 0 0 u ahma . yakni memperlakukan makhluk yang alin dengan layak dan sesuai d engan syari’at Is am a me ja a ke esta ia e a me awat a me ja a ke a su a e a ti ak me usak ya. Te ha ap a a i . pemimpi ya y a a i . Se a . i a e mit a ha us sa i me u tu ka a e ma f aat a i se u uh ma usia a makh u se ta apat ipe ta u jawa ka u ia a akhi at 5. SM Ke as XII 3   ( 3 3 0 3  $ 03 3 3 3 ( 30 3 ¢ ( 3     ¢   3 3 ( 0 ¢ 3 Ÿ ø x ø$ ( è ÷ u ç £ ä èö t 4 ®y ß | ô } Ï É©$ y ó ã Î ² ø t ß kÏ s ç Ÿ Å ó É ø $ Î t u Ï ø $ u ” Da ja a ah kamu ekati ha ta a ak yatim. Se a u e uat ke ajika a t me te ha ap sesama khusus ya kepa a faki misk i a a ak yatim piatu 8. pe atu a . Me ciptaka kete te ama a am kehi upa masya ak at. erlaku adil terhad ap makhlu lain. s m .u a a .

ja i ah kamu a ya e a . Maka. aik ha ta maupu peke jaa . Ka e a pe ti ya a ti kea i a . Qa aah a am pe e tia ya uas me a u a ti: a. Se a ia a mu ki me a ap. c. masya akat maupu i ku a . e fi ma : È ø Ï u ø $ Í ö ä Å à # t ö s ¬ u !y pà Å ó É ø $ Î t § s ( ç ä ( ã t u t Ï © $ pš ‾ n÷ r ª $ s Z É s ÷ r † Ï x ï ä t Î t Ît ø F $u ∩⊇⊂∈∪ # 6z tβθ=yϑè? $ϑ/ β%. e uat a i itu ha us me iputi se a a ha .34 pa i a kea i a te ah te ta am a ija a ka eh setiap ma usia a am se a a aspek kehi upa . Ka e a e a me asa cukup te ha ap apa ya imi iki ya itu maka aka me im u ka kema asa pa a i i ya a ti ak ma eke ja. e tawaka kep a a . me e ima e a e a apa ya a a. i ha apat me jauhka i i a i ajaka afsu te ha ap e a ai tipu aya kehi upa u ia. se a mus im itu tut u tuk e sikap Qa aah i a am hi up ya. u ahma . meme i tahka a a setiap ma us ia e uat a i . se ta e. i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. kete a a a ke aha iaa aka apat i asaka eh semua api sa masya akat. mem h kepa a tam aha ya pa tas ya ise tai e a usaha atau ikh tia .e a pe e ak ke a i a . Pa a a ya sepe ti itu a a ah pa a a ya sesat a ke i u. SM Ke as XII   & 0    (¢£ ! ! 3 0$ 3 (         ( ( 3 3   3 3 3 3$ $ ( ( 3 ¢ ( ( ( 0 0     ¢ 3 3   ¢ 3 3 (   3 ¢ ( 3 0 0 3 3 (   3   3 (3 3 3 3   3 3 3 ( 0 0 0( 3   ¢ 3 3 3  $   (3 3 3 ( ( ( 0  $ 3 3 0   3 ( 3 3   ¢ ¢ $ 0 3 3 3 3 3 $ ( 3 ( 30  ¢ ! 0 3( $   3 ( 3   ( 3   3 ( 3 ¢ 3 ( 3 ¢  ¢ (   3 3   (   ( 3 3 ( 0 ( 0 3 3   3   0 3 ( ( ¨ ( ( ( 0 3 3 3   3 3 3   ( (3 ( (3 ¢ 3 ( 3 ( 3   ( ( 3 0 3 0 ¢ 3 3 3 0 ( 3 (   0   3 3 ( 3     ¢ 3   3 (0 3 0 3 3 3 3 3  $ 3 3   3   3 3 ¢ ¢ 0 0 3 (   3       ( ( ¨ ( ¨   0   0 0 0 ¢  ¢ 3   3 3 3 3 3 3 3 ( ¢  ¥ 0 3 ( 3 0 3 3 ¢   0 3 ( 3 (  $ 3  $   ( (3 ( 0  ¢ 3 0   ( ¢  ¥ ( ( ( 3 ( 3   3 0 3  $ 3 0 3 ¢  ¢ 3   3! 3 ( 3 3   3 ¢   ( 3 3 0 33 ¢   (3 ¢ ¢ 3   3 ¢   3 ¢ 3 3 3 ( 0 0 0   3 0$ 3 ( 3 3     ( 3 3 3 0 3   0   3 3   ( ¢ 0 ¢ 0 3   ( ¢  ¢ 3 ( 3 ( 3   0 ( 3 3   ¢    (3   ( 3   0 ( 3     ¢ 3 0 (   3 3 3 0 ( 3 3 0   3 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 0 3 3   ( 3   (   03   ¢ 3  $ 3   ¢ 3 3 ( 3     ¢ 3 0 (   33 3 3   3 3 ¢ 3 ( 3 3 3 (0$ 0 3 3 0 3   ( 3 ( 3   0 (   3 ( 3 0 (   ¢  ¢ 3 0 ¢ ! . Ka e a itu . ke ua a. ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. ya mem uat sese a upa aka a am mempe siapka i i me uju kehi upa akhi at ke ak. i ha a ti ya su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. Mak a ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a ." (QS. maka sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaa . aik a am pe kataa maupu pe uata . Is am ti ak me aja ka kepa a umat ya supaya hi up ma as. sikap ya emikia te masuk akh ak ya u uk. . aik tc ha ap i i se i i. ki at aa afsu. ika ia kaya ataupu miski . : me e ima e a sa a semua kete tua . !# β*ù #θ è? " Wahai a . maka e ih tahu kemas ahata ya. sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a sikap a pe i aku ya me ampaui atas atas ma a ama. Kita i a a e uat za im a ipe i tahka e uat a i .isaa : 135) e uat sesuatu ya me yimpa a i kea i a e a ti e uat za im (a iaya). Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi. u tuk me hi a i ha itu. pe a iayaa te masuk pe uata ya i a a a ama a ti ak isukai .a ya e ima . S e a ka pe a iayaa apa me u ika i i se i i maupu a ai . me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i u apa a k aum ke a atmu.S. .

a jika kamu me i ka i ( ikmat-Ku) sesu uh ya aza -Ku sa at pe ih. a ti ya kita i e i ka u ia ikmat a i. Sama ha ya e a sese a ya me ce upka ja i te u juk ya. Ka e a itu. Mus im) Is am te ah mem e ika tu tu a kepa a umat ya. e sa a y a a ti ya Da i u ah i Uma a. a kita tc ima pu a e a ta ah apa ya me impa kita.35 3     ¢     3 (   3   ¢ 3 3   ¢   3 ( ¨ 3 3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3  $ 3   3 ( ( 0 0 3 3 3 ( ¢ 3 3 ¢ ¢ 0 3( 0   3   3 3 3 ( 3 3 ( ( ( ¨ ¢ 0 ( 3 3   3 ( ¢0 ¢ ( ( 3 ( ¢ ¢ 3 0 0 3 3   § 3 3 3 (   3 3  $ 3   ¢ 3 3   §   ¢   ( 3   ¢ 3 0 3 3 3 ¨ ( 0 3 3 ( 3 0 3   3 3   3 ( (¢   ¢ 0 0 0( 3 0 3 3   ( 3 ¨ ¢ 3 ( ( 0 (   3 ( 3 ( 3 3 3 3  $ ¢ 0 (3 00 0 0 3   3   3 3 3 ¨ (¢ ¢  ¥ 0 3 3  $ ¢ 3 3   ¢ 3 3     3 ( ( 0 0$ 3 0 ¢ 3 3   ¢ 3 ( 3$ ¢ $ (3 ¢ ( 0   3 3 3   ¢ 3 ( ¢  ¢ ¢ ¢ ¢ 3 3 ( 3 3 3   3 0   ¢ ( 3 ¢ 0 3 3 3 0 ¢ 3 3 3 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 (! 3 3     ¢   ( ( 0 0 3       ¢   ¢ 3   ( ( ¢ ! 0 3 ( 3 3 ¢   3 ( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 (   ¢ 3 3 ( 0 ( 0   3 3 3 ( 3 ( ( 0( 3 0 0 3 3 ( 3   ¢ ( ( ¨ Maka je as ah. Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a i ha a asa syuk u . ukha i Mus im) e e a e a a ya e jiwa Qa aah ia se a u me syuku i ikmat a me asa cukup te ha ap apa ya a a ya te ah imi iki ya. iscaya aka me am ahka ikmat k epa a ya. apu ikmat itu se ikit atau a yak. Se a . Da am -Qu ’a e fi ma : u ahma . kita ju a ti ak e isah jika se a me u i. a ya me syuku i ikmat . au e sa a: "Su uh e u tu a y a masuk Is am a ezeki ya cukup se ta me asa cukup e a pem e ia kepa a y a. Se a ik ya.se a kea aa hisup ya se e ha a. ha ta. Mema se a ia ma usia a a ya hi up ya se a u me asa ku a . tia a e a ti u ia i i apa i a i a i ka e a akhi at me ai ka sepe ti sese a a memasukka ja i te u juk ya ke a am aut ihat ah apa ya ia apatka . Se a ik ya. ti ak tamak a akus. Tetapi. a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am. Ta mu zi) Se ai itu a am ha is ai e iau ju a e sa a ya a ti ya "Qa aah itu a a ah ha ta ya ti ak hi a a simpa a ya tak aka e yap. u ia i i e a se a a isi ya ya se a eme ap ti ak a a a t i ya jika i a i ka e a paha a i akhi at. Maka. a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a . Ia e a ( i ha) e a ke u uka . S epe ti sa a asu ya a ti ya "Demi . Tha a i a i a i ) a ya e jiwa Qa aah a a ah a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. ka e a itu a ise ut kufu . tetapi Qa a’ah. a ti ak Qa aah.ya. su uh e u tu a i a ya hati ya te ah me capai Qa aah. jika apa ya kita usahaka itu e um mem awa ke e hasi a maka kita te ima ju a kete tua ya emikia itu e a t a ah a sa a . p asti ah ia aka me ca i ya keti a (se a ai tam aha a i ua em ah ya su ah a a itu. se e a ya keka yaa i u ia itu te masuk se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at. SM Ke as XII 0 ! 3    (¢£ 0 0 ! 3     ¢ 3   0! 0 3   3 3 ( 3 ¢ ( 0 ( 3   3   3 3 3 3 0   3 3 3 ( 0 3  $ 3 3 ( 30   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 3 ( 0 0     ¢  3 3 3 3 ( 3 3 ( 3   3 3 ( ( 0 0 0 0   ¢ 3 3 ! ¨ ( ( ( ( ( 3 3 0   3 3 3  $   3 3 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( 0 ¢ 3 3 (     ¢ ( 3   3 0   ¨ (¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ (   3 ( ( 3 ( ( 0 0 0 3  3 ¢ 3 3 3 3 3   ¢ ¨ ( 3 ( 3   ¢ 3 3 (     3   3 ( 0 3 0 3  $ 3 3   3 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     (¢   ¢ 00 ¢0   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   § ¨ (¢   ¥ 0 ( 0 3 0 3   3 ( 3   3 ( ( 3 (   0 0 3   ¢ 3 3  $ 3 3 ( ( ¢  ¥   ¥ ¨ 0 0 ( 3   3  3   3 3 ( ¢ ( 0 ¢ ¢ 0 ( 0   3  $ ! ¨ ( ¢ ( ( (30 0 (¢   ¢ $0 3 ¢ 3 3 (   3 ( 3 ( ¢ 0 3   3 3   3   3 ( 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ ( 0 ( 3 0 3 3   3 3  $ 3 3 ( 3 ( 0 (0 3 3     3 ( 3 3  $ 0 3 ( ( ( 3 3 3 3   3 3 3  $   ¢ 3 ( 3 3 3   3 3 3 (   ¢ 3 3 3 3 ¢ ( 0 ( 3 3 3 ¢ ¢ 3 3   . se a ia mempu yai keyaki a ahwa i i semua su ah me ja i kepastia . se a ka aut a a ah akhi at ya. apa ya ia apatka itu me upaka pe umpamaa a i u ia. pasti Kami aka me am ah ( ikmat) kepa amu." (H ." (H ." (H .ya. semua ya k ita te ima e a se a hati.S. Sepe ti sa a asu u ah ya a ti ya " e ah a ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am. Tuha kuasa u tuk e uat atas se a a sesuatu me u ut keh e ak. a i mu ya a mi iki. a a pu a a ya hi up ya se a u me asa ku a sehi a hi up ya e isah a ti ak te a . i ha itu e kaita e a sikap hati atau sikap me ta a am me ha api apa ya kita mi iki atau a am me ha api apa ya me impa i i kita." (H . asu u ah . e fi ma : ∩ ∪ ‰ƒ‰±s9 ’Î1#‹ã β) Λ Ÿ2 ⎦ 9ρ ( Νä3Ρ‰ƒ—{ Ο? 6© ⎦ 9 Ν3/‘ χŒ'? Œ)ρ Ó Ït x t ¨ Î ÷ä ö x Èsu "Sesu uh ya jika kamu e syuku . hma ) Ha is i atas mem e i ka pe e tia . Se a aima a asu e sa a: " aikata ses a itu su ah memi iki ua em ah a i emas." (QS. Tetapi. tamak. K ita te ima e a e a apa ya a a." (H . a itu ti ak me syuku i ikmat ya te ah i e ika kepa a ya. Kita ti ak eh s m ka au se a e u tu . I ahim: 7) a i. se a ia ti ak mempu yai am isi apa pu . kita tetap eke ja se a aima a mesti ya a tawaka kepa a . a ya memi iki jiwa Qa a’ah itu ia aka e as a ti ak te ikat e a se a a sesuatu. a. Ka e a itu. pa i a peke jaa kita itu e hasi maka kita e syuku kepa a .

sese a ti ak tamak a am isi te ha ap kekayaa & ke u uka ya imi iki a ai . u ahma . Fu si i ha a am kehi upa p i a i ia ah : a. amu emikia . i ha apat e fu si a am kehi upa p i a i a e masya akat. sese a aka suka me e akk a ka imat . umat Is am ti ak eh me i a ka hi up i u ia." (QS. SM Ke as XII & 3 3 3 3  $ $ 0 $ ( 3   ¢ 3 $ 3   3 ( 3   (     3 3 ( 0 ¢ 3  $ 3 ( ( ( ( 0 (0   3 3 ( 3   3  $ 3 ( 3 ¢ 0 ( ¢   3 ( ( ( ¨   ( 3   ¢ ( ( ¨ 3 ( ( ( 3 0 3 3 0 0 3   ¢ ( 3 ( 3   3 ( 3 3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 3 ( 3  ¢ 3 ( 0 3 3 3 3 (   ¢   0 3 ( ( ¢ 0    (¢£ ! ! 3 0 3 0$ 3 ( ( 3 ( 3 (    0 3 3 ( ( 3   ¢ 0 ( 0 (     ¢ 3 ( 3 ( ( ¨   ¢   3 3 3 3 ( ( 3 0 3 3 ( 3 3 ( 3 0   3 3   ¢ 3 ¢ (   0 ( 3 ( 3  $ 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 ( ( ¢   3 ( 0 0 3 3 3 ( 3 0 ¢ 3 ( 0$ 0 3 ¢ ( ( 3   ¢ 0   3 3 ( 3 3 (3 ¢ ( ( 0 3   ! ¢ ( ( 3 3 ( ( 3 0   ( 3 ( ( 3 3 ( ! 0 ( 3 ( ( 3 0 3     ¢ 3 3   ¥ ( 3¢ ¢ 3   ¢ 3 3  $ 3  $ § 7 . me ja ika sese a hi up ya ti ak tamak.S. Fu si i ha a am kehi upa e masya akat ia ah : a. t-Tau ah: 38) Pe e tia u ia itu se ikit jika i a i ka e a paha a i akhi at. Du ia a a ah se a ai ja a a a at u tuk me uju akhi at. e a te ha ap semua pem e ia . e a tetap e ikhtia .a ya e ima . a se a u me syuku i se mua ikmat ya i impahka kepa a ya. . c.36 4 Ú‘{# ’<) ΟF=%$ # !# ≅‹6™ ’û #ρ Ρ# /39 ≅Š% #Œ) /39 $Β #θΖΒ#™ ⎥⎪%!# $γƒ ≈ƒ ö F $ Î ó ç ù Í t Å F $ š ≅‹=% ω) ο zψ# ’û $‹Ρ‰9# οθŠs9# ì≈FΒ $ϑù 4 ο zψ# ∅Β $‹Ρ‰9# οθ‹s9$/ ΟF ‘& Ï u÷‘ " Hai a . me ja ika sese a h i up ya e jiwa te a . c. 1. me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. apakah se a ya apa i a ikataka kepa a kamu: " e a kat ah (u tuk e pe a ) pa a ja a " kamu me asa e at a i i ti a i tempatmu? pakah kamu puas e a kehi upa i u ia se a ai a ti kehi upa i akhi at? pa aha ke i mata hi up i u ia i i ( i a i ka e a kehi upa ) i akhi at ha ya ah se ikit. sese a ti a k aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia. yaitu paha a i akhi at su uh e ih esa . 2. .

sepe ti mem angun tempat i adah. Amal Ja iyah : pe e jaan yang mendatang an pahala a ena mem e i an manfaat epada o ang lain. maka seka i-ka i ja a ah kamu me ataka kepa a ke ua ya pe kataa "ah" a ja a ah kamu mem e tak me eka a ucapka ah kepa a me eka pe kataa ya mu ia. . Fi ma a am QS i Im a : 104 = 4 3Ψßϑ9# ⎯ã βθγΖƒρ ρ è Qù $/ βρ Βù'ƒρ ƒ:# ’<) βθ㉃ πΒ& Ν3ΨΒ ⎯3F9ρ Ì ” Da he ak ah a a i a ta a kamu se a umat ya me ye u kepa a ke me yu uh kepa a ya ma uf a me ce ah a i ya mu ka . e tawakka a e sa a se ta e syuku kepa a u ahma . me i at se emikia esa I u a apak a am me awat a me ja a a ak-a ak sejak a i ka u a hi wasa. Al. e iat ah e a ikh as k a e a setiap pe uata aik ya he ak kita akuka a ja a upa e fiki e a mata a e a . e akti kepa a a tua Keha usa e akti kepa a ya iaja ka a am Is am sa at ah asi a . Amal Ma’ uf : me ye u atau me ajak a u tuk e uat ke aika .aqa ah : 82) Yang te masu pe uatan amal shaleh di anta anya : 1. sesuai e a fi ma QS. 2.aik ya. Memu ai suautu pe uata aik e a asma ah a me akhi i ya e a Ham a ah . aik seca a isa maupu e a mem e ika c t h tau a a a am e tuk pe uata a su .” (QS. me eka ah a ya e u tu . ma sha e ma faat a i i i se i i a a Se a aima a fi ma : 0 3  $ 3 (   (3 0 0 ! (     ¢ 3 ¢ 3   3 ¢   3 ¢ ( 0 $ 3   3 ¢  0    (¢£ ! ! 3   ¢     ¢   ¢ 3 ( 0   ¥ $ 0   ¢ 0 0 3   ( 0 ¢ 3 (0  (   3 ¢ 3 ( 3 3 3 ¢ ( 3 3 3   (3 ¢ 3 ¢  3 3 ( 3   3 3 ( 0 ¥ 3 3 (0 0 0   ! ( 0 3 3 3 3 (   3 0 3 3 ¢ 0 0 3 3 ( ( 3 (   3 (0 3 ( ¢ ¢ ( ¢ 0 ¢  ¢ 3 3   3 3     0 3   3 3 0  3 0 ( 0 ¢ 3 ¢ 3   ( 3 ( ¢ ( 3 0  ( 0   ¢ 0 ( 3( ! .a a tua jasa a e uy Å ø$ x y 969# 8‰ΨÏã ⎯ó=7ƒ $Β) 4 $Ζ≈¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ν$ƒ) ω) #ρ‰7è? ω& 7/‘ ©Ó%ρ £ t èö t ¨ Ÿ s y è Ÿ Ï ÷ ! y è ß t ” Da Tuha mu te ah meme i tahka supaya kamu ja a me yem ah se ai Dia a he ak ah kamu e uat aik pa a i u apakmu e a se aik. e upaya mem a t a ka pe s a a ya te ja i. Is a : 23) ma sha eh kepa a sepe ti : a. ika sa ah se a i a ta a ke ua ya atau ke ua. SM Ke as XII     (3 0   ¢ 3 ( 0   0 ¢   ¢ 3 (  ¢   0 3 3   3 ( 3 (   ¢ 0 3 3 ( 0 3  ¥ 0 ¢ 3 ¢  3 3     ( 3   3 ( ( 0 3   0 3 0   0 ( 3  $ ¢ 3 0 ¢ 3 ( 3   3  $ 3  $ 3 3 ¢© 7 ( 3   ¢ 0 3 (   (   ¡ 3 3   ( (3 3 ¢ 3 ( ( ¢  ¢ 3 0  $     3   3 3 ( 3   3 3 0 3 3 0   ¢ ¢ ¢  ¡ ¡   ¡     3   3 3 ( 0 3 3 3 3 ( 0   0 ( ¢ 3 ( ¢ 0 3$ 3   0 3 ( 3   ( 3   3  $ ( 3 3   ¢ 3 ¢  ¥ 3   ( 3 3 (   3   3 (0 3 3$0$   3 ( ( (3 3 ¨ 0 3   ! $ 3$ 3   3 ¢ 0 ( 3 ( 0 3 3 ¢ ¢  3 3 3  $ 3   3 ¢ ¢  ¢     ¢ ¡ ¡     ¡       ¥ ¡ ¡ ¡   ¢     ¢       ( ( ( 0 ¢   ( 0 ¢ (   03 3 (   ¢ 3 3 ¢ 3 3 ¢ 3   ¢ 3 3 3 3   0 3 ma sha eh maksu ya a a ah e usaha me u sau a a ya itimpa musi ah a me i eh a a ah me akuka peke jaa aik ya ai e a aska ikh as ka e a semata. Is a : 23 ø $ t t ö y ÷ t ajika . Disip i a am e i a ah a e ama sha eh se ta e asa ka i mu .”(QS.37 šχρ$#≈z $κ ù Νδ ( πΨf9# =≈s¹& 7×≈9ρ& M≈s=≈Á9# #θ=ϑtãρ #θΖΒ#™ ⎥⎪%!#ρ à Î y p Ï ö è Ï ¨y ø $ ” Dan o ang-o ang yang e iman se ta e amal saleh. me e a e al di dalamnya.ua ya sampai e umu a jut a am peme iha aa mu. akuka pe uata aik.” 3. Se a u e ziki a e ’a kepa a sete ah e usaha a e ikhtia e.S. me e a itu penghuni su ga. c.

SM Ke as XII 3  $ 3 0   3 ( 3 ¢ ¢ 0 3 3   0   ( ¢ 3 ( 3   ¢ 3   (3 3 (   (3 0 3  $ ¨ 3 3 0 (3 3 3 3 3 ¢   ¢ 3 ( 3 0 0   3 0 33 3 3 3 3   ( ¢ ¢ 0 ¢ 3 3 ( $ $ (   ¢ 0   0 3  $ 33 0   3 3 3   (   ( ( 3 (3 3 0$   3 3 3     0 (   3   ¢ ¢ ( 3 3 0 0$   0     3   3 3 3 0   0 § ¢ 3 0 ¢ ¢ 3 ( 0 3 3     3   ( 3   3 ( ( ¢ ¢ ¢0$ ( 0 3   3 3 3   3 ¢ 3   ( ¢ ( ( ( 0 3 3     3 3   3   § 3 ( ( 3 0 3 (   $ 3 $ 3 3   0 ( 3 3 3   0 3 ( ¢   ¢ ¢ $ 3 0 0     3 3 3 3   3     ¢ 0 0$ ( 0 3 3 3 3 3   3 3  $ 3 0 ( 3   0 3 3       0 ( 3 0   0 3 3 ¢ 3 ¢  $ ¢ 3 0 0   0 3   ¢ 3 0 ( 3   ¢ ¢ ¢ 3     3 0 3 $ ( 3     3 3 0 0 ¢ 3   0 0$   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3   3 3 ( ¢ 0 0 3 3 3   § 3   0 3 3 (   3 3 ¢ (   ¢ 0 0   3 0 3 3 3 (   0 ¢ 0 (   0 3  $ (   Tu as se a pe aja a a ah e aja e a teku . Disip i a am eke ja   0 ¥ ! 0 a. atau e ma as-ma asa sam i me a tika u u a ta a a ai . mem e ika c t h. a su u ah . eh se a itu.ai .aik ya. te esa. sepe ti acaa p afi a ai ya. peme i tah me im au a a pa a pe aja ja a mu ah te ke a a us i ua sek ah. Da am ha i i pa a pe aja i tu tut u tuk eke ja ke as a am mem aca a me e aah pe aja a . sepe ti mi um mi uma ke as. a tua ha us mcmpu yai sikap waspa a a am me awasi put a-put i ya ya masih u uk i a ku sek ah. he ak ah aji a isip i a am eke ja. M e eka ha us apat me a ahka a ak-a ak ya a a ema mem aca ha -ha ya p sit if a me a a mem aca acaa ya i a a . Da am ha i i a tua mempu yai pe a a sa at pe ti . Ti ak mem ia ka i i jatuh kepa a sa. Se a pe aj a ha us e aja a me u tut i mu e a aik. p e akut. Misa ya. Se a . pe aja ya su ah me e a pe au a i ua umah aka e aki at fata . Seha ik va. c. De a emikia aka me hasi ka sesuatu ya e ih a yak. tau. Me jauhka si kap te ce a sepe ti u uk sa ka. e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif). se a me eka su ah me e a u ia i ua i ku a sek ah. s. i ta a ya ah e a a ak a maju a e kem a .esa a sikap atau sifat ya je ek ai ya i ua a am i i e ikut Pe uata ma Sha eh a Pe u Kita Ti katka U tuk Memajuka Umat I s am Saat I i : 0 u ahma .S. Maksu isip i a am eke ja a a ah me u aka waktu se aik. e ki. a k a. vi e ame. Se a . pesimis. se aik. ma as eke ja. a u m a a am e au sesama ma usia e. kita e usaha se i i e a ke ja ke as a pe u aa waktu ya iatu . me k k. ke i asaa a keha cu a sepe t i ju i. Se a mus im ha us isip i a am eke ja. a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak.38 ma sha eh te ha ap i i se i i misa ya : a. Me eka aka me a aika p e aja a i sek ah. ti ak me a a ka a ai . Me jauhka sikap ma as e aja . kiki . me cu i. eh ka e a itu. zi a. Ka e a pa a zama seka a a yak pe aja ya t i ak me hi auka i i ya se a ai pe aja . ke utke uta a am me e a ai sepe a m t . a a me apatka kesejahte aa a ke ah a iaa hi up e a ti ak upa me i at . i i. sese a eke ja i pe usahaa maka ia ha us me aati semua pe atu a sehi a me hasi ka sesuatu ya e ih a ya k. ke aka a emaj a atau ha -ha ya ku a aik a i se a pe aja . Disip i a am e aja 3 3 3 3 0   ( 0 ( 3 ¢ ( 33 0 3 0 0 0   ¢ $ $   ¢   ¢ 0 ( ¢ $( (   ¢   3 3 3 3   3 0 3  $ 3 ( 3 0 3 0 3 ( 3 3 ¢ 3 ( $   $   3   3 3 3 3 ¢ ( ( 0 0   (3 ¢ ( ( ¢   ¥ 3 0  0 3 0   ! 3 ¢  3 (   0 3 3 3 0   3   ¢   (     (3 3   3 3 ( 3 ¢ 3 0 $ $  $ 3 ¢     3 (   ( 3   ¢ ( 0 ¢ 0   (3   ( (   30 ¥ 0 ( 3 3    (¢£ 0 ( ! ¥ 3 . me amp k a pem u uha a ai .aik pe hasi a a a ah usaha se i i a pe hi upa ya e sum e a i pe hasi a usaha ya itu. iat e usaha. Sa i mem a tu a me u a i pe e itaa a ai ka e a . sepe ti ke amaia . a ya ku a   ! ¢ 0 . 3 3 ( 0 0 3 ¢ ¢ 3 3 3 3 3 (   3 0 3   3  $ 0( 0 ¢ ( 3 ( ( 3 (3 0 3 § 0 0 3 ( 3 3   0 3 3   0$  ¢   3 3 3 3   3 3 0 3 3 3 ( 3 3   3 3 (   (3   ¢ ! 3 3     3   30 3 3 3 3 ¢ 0¢ 3 3 (0 3 3 ( ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( 3 ( 3   0 3   (   ¢   ¢ 3 3 ( 3 $ 00 0 3$ 3   ¢ ¢ ¢ 0 0   3 0 3 0 3  $ ¢ ¢ 0 0 0   3  $ ¢ 0 $ 3 0 ( (   0 0     ( ( ( ( 3 0 ( 3 ¢ Disip i a am eke ja a a ah m a asa u tuk mempe eh hasi ya memuaska . a ke aka a emaja ai ya. e i a ah a e ama sha eh kep a a .

S. . a a ah u tuk me e ti ka pa a pemakai ja a i I esia ya maki ha i maki e tam ah. Disip i a am e i a ah Ma usia se a ai makh uk ya pa i ti i e ajat ya e a i e i aka u tuk e piki hi a apat mem e aka a ta a ya e a a ya ati ahka u tuk me ah a am semesta. yaitu ama at i a ah a ama at kha ifah.aiha i) a am e a u i tas c. U tuk me hi a i kece akaa . apu tujua peme i tah mem e akuka U a -U a a u i t as a kuta a a m 14 Tahu 1992. Disip i U tuk me capai kete ti a i ja a aya. maupu a ka kece akaa ." (H . pa i a masi -masi i ivi u su ah memp u yai kesa a a a am e a u i tas maka te cipta ah ke isip i a i ja a aya . . ma ah i a ah a ti ya ma usia waji me yem ah se ta tu uk a patuh ha ya kepa a .39 3   0 0 3 3 (   3 ¢ 3 ! ( 3   ( ¢ (3 0 0 3   3 3 3 3   3 ! ( ¢ ( ( ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 3 3 3 ( ¢ 3 3 3 3 3 (     ¢ ( ( 0$ 3 0 0 3   ( 3 3 3 3 (3 ( 0 3 3 3   3 3   ¢ ¢ 3 (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3   3 0   ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 3 0 3 ¢ 3 ¢ 0 0 ( ¢   ¥ ( 3 ( 0 3 3 3 3 0 3 0 3   3 0 0 0 3 3     3 3 3$ (3 ¢ ¢ 0   ¢ 3 (3 ( 3   3 ¢   3 3 3 3! 3 (  $ $ 3 0 3 ( 0 3 8 0 8 3 (3 3 (3 3   ¢ 3   3 3 3 0 0 0 3 ( (! 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0   (   ( 3 ( ( 3 0$   0( $ $  $ $   (3 3 3 ¢ ¢ ( ¢ (   ¢ 3   ¢ ¢ 0 0 3 (     (3 3     3 0 ¥ ( 0 0   3 0   3 0 0 0  ¢ 0 ( 3   ( 3 ( 3 3 ( 0 0 0$ 0 0 3   (3 3 ( ( (3 3 ¢ ! 3 (( ( 0 3 $ 3 0 3   (3 3   (3 3 3 3 ¢ ¢ 0 0 0 0 3 0 0 0 3     3 3 3   ( ¢   ¢   0 3 ¢ ( 3 3 (3 3   3 0 3 3 ( 3 ¢   3 8 0 0  ¥ 0 ( 3 0 0 " ¥ $ 0   3 3 3   3   3   ! ¨ ¢ 0   3 ( 3 0 3 3 3 3 ( 3   3 ¥ 0 ( ¢ 0$  3   ¢ 3 33 ( ( 3 ( 3 3 3 0 3 ¢ 3   3 0   0 3 0 (3 ( ( 3 3 3 3  $ 3 ( 3 0 0   ¢ ( 3 ( isip i a am eke ja maka aka keti a a eh tema tema ya a am me capai p e hi upa . U tuk mempe eh ke e hasi a ya memuaska . a i ya susah u tuk mempe eh pe hasi a . Is am me a iska me a ui se uah ha is: " eke ja ah kamu u tuk u usa u iamu seaka -aka kamu aka hisup se ama ya. a semua ya i i iatu a am u a -u a a u i tas. Fi ma a am Qu ’a : ( è ÷ ã u 4 ¢ $ ( #θ?σƒρ οθ=Á9# #θßϑ‹)ƒρ ™$ Ζm ⎦⎪$!# &! ⎦⎫Á=ƒΧ !# #ρ‰6è‹9 ω) #ρ Δ& $Βρ É "Pa aha me eka ti ak isu uh kecua i supaya me yem ah e a memu ika ketaata kepa a ya a (me ja a ka ) a ama e a u us. e itu ju a a am me e kapi su at-su at. su ah sepa tas ya ah ma usia me ekatka i i ya kepa a atau e syuku e a me i katka i a ah ya kepa a . supaya me eka me i ika sha a t a me u aika zakat. ti ak a a ai ah a am me ja a i keh i upa ya. Se a .ayy i ah: 5) 0 u ahma . pe e a a ha us memi iki ST K a S IM. a k a pe a a a ai i tas. setiap ha i ia me apatka kepuasa e a ke e hasi a usaha atau ke ja ya. Sese a ya iat eke ja mempu yai tujua atau a a -a a seaka -aka hi up se ama. aik jum ah ke a aa . sese a a u ipe ehka me e a ai sepe a m t atau m i apa i a memi iki SIM (Su at zi Me emu i). seaka -aka hi up ya su am. Ma usia me em a ama at ya pa i esa .am u a u i tas. hi a ka ah aya ke ut-ke uta . a i. a ya emikia itu ah a ama ya u us. Tetapi seha ik va. a eke ja ah u tuk u usa akhi atmu seaka -aka kamu aka mati es k ha i. s k e si ka au i ahu ui eh pe e a a ai ." (QS. Maka. SM Ke as XII 0 0 3   3 0 3 0 3 (   0$   3 3 3 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3 3 0 3 33 ( 0 ! 0 ¥ 3 3   (3 3    0 3   3 3 ( 3 ¢ 3 3 3 0 ( 0   3   3   0$ 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 ( ( 3 3 (   0 3 3 ( 3 3 0 3 3 ( ( 3 0     0 ( ( ( 3 3 ¢ 3 ! ! 3    (¢£ . .ama ya. setiap pemakai ja a he ak ya mempu ya i kesa a a u tuk me aati pe atu a a u i tas a am e tuk am u.

me u aika zakat. tiap a ta ma sya akat i i e ih me utamaka kepe ti a p i a i a ke mp k ya. "waktu a a ah ua ". aka tetapi e a sa ka ketakwaa ya. eh ka e a itu.i ai k emasya akata se ta pe atu a ya isepakati e sama. ma usia waji e hu u a kepa a u tu k me a ika i i ya e a me isip i ka i a ah. a ama a ai ya. setiap ma usia memi iki watak a ti kah aku ya e e a . Disip i a am Masya akat 3 ( ! 3    (¢£ 0 0 ( 3 0 ( 3 . Ha is a i . sepe ti me e jaka sha at. Ketakwaa a a ah ha ta pusaka ya ti ak apat iwa i ska me a ui a is ketu u a . ka e a seti ap p i a i a ke mp k aka mem a aka i i p i a i a ke mp k ya masi -ma si . Ka e a ya. e asa ka ke yataa i i.ma se ta a at ya e aku pa a masya akat kita. ama Is am me i a atka a ta masya akat itu a aika satu a u a .40 3 3 3   3 3 3 3 3 (   3 3 ¢ 3 ( 0 0 ( 0   0 3 3   3 3 3   § ( 3 (  ¢   ( 3 3 ( 3 3 3 3       3 ( (3 ( ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   ( ( 3 ( 3 3   0 ¢   (   3  $ 3 (3 3   ¢   ¢ ( 0 3 0 0 $ 3 3 3 3 3$ ¢ ( (3 ( (3 3   0 0   3 ( 3 (   3 3 (0 ( ¢  ! 3 3 3 3 3 3 3 3 ( ( ¢   ( 3 ¢   3   33 3 3 0 0 ¢ 3 3 3 0 0¢ ¢ 0   3 3     3 3 3 ¢ ( 3 ( 3 0 0 ( 3 ( 0   33 0 3 3     ¥ 0 ¨ (   ¢ 0 0     3 3 33 0 3 ¢   ¢ 3 ¢ 3 ( 0     ( 3 ¢ 3 3 3 3 ¢ 3 ¢ 333 3 3 3 ( 3 3  $ 3   3 3 3 3 ¢   3 3 3 3 ¢   ¢ 0 ( 0 0   3 3$ $ 3 3 3 ( ¢ ( ¢  ¢ 3 0 3 3 3$ $   ¢ ¢ 3 0 ( ( 3 3 3 ¢ 3 (  $ 3 3 0     ! 3 3     0 0 3 ¢ ¢ 3 0 0   3   3   ( ( ( ( 3 ( 3 3 3 3 0   ( 3 (   3   3 33 3   ( 0 0 3 3 3 3   3   3 ¢   ¢ ¢ ( (  0 0 3 3 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 (  ¥ 3 $ $0 3 3 $ $0 3 ( ( ¢     ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   0 0$ 3   3   3 ( 3 3   ¢ 0 0 3 3 3   3 3 3   ( ¢ ( ( ( 0 3   3 $ $0 3 ( ( ¢   3 3 3 3 3   ¢ 3 3 $ 3 0  3 3   0 3 3 3 (   ( ¢ 3    $ 3  $ 3 3 ( 0 3 0 3 3 ( 3   3 ( 0 0 3 3   ¢ 3 ( 0   3 3$ (3 3 ¢ ¢   ( 3 (  $ (   3   ¢ 3       3   ( 3 0 0 3 0 3 3 (  $ 3  $ 3 3       ¢ 3 3 ( 3 3 0 0 3 3 ( 3 3 3     ( ¢  ¢ 3 ( ¢0 ¢ 0 0 0 3 3 0 ¢   0 3   ( ( ¢ 3 ¢   0 3       ¢ ( 33 0 3 0 3 ( 3 3 3 ( 0 0 3   3   3 ( ¢ 3 3 (3 0 3 ( 3   ( 3 (¢ 3 3 3 ¢   ¢ ¢ 3 3   3 ( 3 3 0 u ahma . sesa kemu ia tak e u a". Kemu ia e iau me e uspka ja i-ja i ya se e ah ke ja i-ja i ta a se e ah ai ya. iscaya kehi upa masya akat aka kacau a au. te tu hi up ya me ja i ti ak te atu . "sesa ahu u pe apata . Me e aska ya a ti ya "Se a mukmi e a mukmi ai ya a aika a u a ya se a ia a i me e ka mempe kuat a ia ai ya. me eka te tu memi iki ma ma a i ai. Ketakwaa me upaka pe wuju a a i ke isip i a ya ti i a am mematuhi pe i tah . ka e a ia ti ak pa ai me u aka waktu e a tepat. Kita a I esia me yataka . ya ha us ih mati a iha ai. Hi up e masya akat a a ah fit ah ma usia. Sesuai e a a u i kema usiaa ." (H . ha ai ah waktu e a ca a e isip i a am me e ca ak a . Se a ai a sa I esia ya e i ius a e fa safah Pa casi a. SM Ke as XII De a emikia . a me u aka waktu ya ka u iaka kepa a kita ta pa ipu ut iaya. me atu . 3 3 3 f. Sea ai ya se a siswa ya pa a waktu e aja i umah masih te us e mai mai a pa a waktu ti u ia u aka u tuk e a a sema am su tuk. seca a aka maupu wahyu. i a am ya te apat e e apa k mp e ya satu sama ai mempu yai fu si e e a e a.pe i ahasa a me yataka . Di ihat a i ata e aka u aya. te t u ya kita ha us me aati a mematuhi i ai. Seki a ya ti ak a a atu a ya me ikat a am emasya akat sesuai kete tua ya te ah i a iska eh a ama. setiap ma usia memi iki ata e aka ya e e a. ukha i Mus im a Tu mu zi) Da am m e u aka waktu pe u ipe hatika e a saksama. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a ketu u a atau kekayaa . Waktu ya su ah e a u tak mu ki aka kem a i a i. Ma aka a sa ah satu k mp e itu usak maka se u uh a u a itu aka usak atau i asa. amu e a e masya akat. "waktu a a ah sepe ti pe a ". Demikia pe ti ya a ti waktu sehi a e a ai a sa i u ia mempu yai u kapa ya me yataka . Disip i a am Pe u aa Waktu   ! 0 e.i ai a ma.S. a "waktu a a ah sepe ti emas".

5. e a tetap e ikhtia . me ja ika sese a a am hi up i u ia i i u tuk me ca i ke aha iaa hi up i akhi at. Qa aah seca a isti ah. Qa aah seca a ahasa a ti ya me asa cukup. mcm h kepa a tam aha ya pa tas e a usaha atau ikhtia . 2. SM Ke as XII 1. yaitu a. me e ima e a sa a s emua kete tua . ha us apat me i katka isip i a a m kehi upa seha iha i e a me aati semua pe atu a ya itetapka eh peme i tah. Sa a (ta ah) a a ah taha me e ita me ha api ya ti ak ise a i e a i ha a me y e ahka i i kepa a . a se a u me syuku i semua ikm at ya i impahka kepa a ya. sese a ti ak tamak a am i si te ha ap kekayaa a ke u uka ya imi iki a ai . F u si Qa aah a am kehi upa p i a i i a ta a ya. Se a ai a ta masya akat. 6. . ! ! 3    (¢£ . Kea i a e a ti suatu pe uata ya e usaha me ctakka scsuatu pa a tempat ya atas asa ke e a a . Qa aah a am pe e ti a uas me a u ima pe ka a. . uka me ikuti kehe ak afsu ya. c. Fu si Q a aah i i a am kehi upa c masya akat.41   ( 3   ( 0 3 3 3 3 3   ( ( ¨ 3 3 ( ( ( 3 (3 3 ( 0$ ( $   ¢   3   3 ( 3     ( ¢ ( ( 3 (   0 0 3 3   (3 3 3 ( 3 3 ( (3 ( ( 3 ( 3 3 3 3 3 3 ¢ 3   3 ¢   ( (3 0 3   ¢ 3 3     ¢ 3 0 ( 3 ( ¢  0$ 3   3     3 3 3 (     3 ( 3 ( 0 0 0 $ 3 3   3 ¢ ( 3 ( 3 (   0$ 3 3 3 3  $ 3 ( ( 3 ( 3 (    $ 0 $ 0 3 ( ( 3 ( 3 ( 3   ¢ 3 $ 3   ( 3 (   0     ¢ 3 3 ¢ 3 ( ( 3   ( ( 3 3     3 3 (   ¢   3 3 ( ( 3 0 ¢ 3  $ 0 3 3 ( ( 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢ ( 3 0 (0 0 3   3 3 ( 3   ¢   3 3   ¢ (   0 3  $ 3 3   3 ( ( ¢   3 ( 3 3 ( 3 0$ ( 0 3 (     3 (   ¢ 3 3 ( ( (   ¢ 3 3 (   3   3 3 ( 3 3 3 ¢ ( 0 3 $ $ 0 0   3 3 (   3     3 (3 3 3 ( 0 3 0   3 3 3 3   3 3  $ 3 ( 0 3 (     3   3   3 ¢   0 u ahma . me ja ika sese a e jiwa te a . sese a aka suka me e akka ka imat . sese a ti ak aka te pe aya eh kemewaha hi up i u ia. e a te ha ap semua pem e ia . yaitu pe as aa sese a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. yaitu a. a ti ak te ta ik eh tipu aya u ia. 4. 7. Keutamaa kea i a a a ah apat me ekatka ma usia kepa a takwa a me hi a ka ma usi a a i pe tikaia a pe pecaha se ta a ya apat itc ima eh . c tawaka kepa a . yaitu me e ima e a e a apa ya a a. 3.S.

Fi ma : "Wahai a . H . a." Ha its i i i iwayatka eh . H . a.isa’ ayat 137 2. yak i . ukha i a Mus im c. a. asu u ah me e akka kea i a e a se aik aik ya. a ya ti ak puasa sehi a ia e uka..isa’ ayat 135. .. a a ya e aku a i ti ak aka it ak eh . H . atau e sesuai e a jawa a ya tepat ! 1. a i . e. .ya . siapa ya e sa ah ha us . H . .. miski atau kaya. Maksu a i e aku i ia ah a am memutuska pe ka a isesuaika e a ama pe uata sese a ta pa mema a akyat atau peja at. Di e i ha iah e.. ja a ah kamu me ikuti hawa afsu ka e a i i me yimpa a i ke e a a ." Ha its i i isiwayatka eh . H .42 e i ah ta a si a (x) pa a hu uf a.. . c. I u Majah . a ya se a puasa sehi a ia e uka. pemimpi ya a i . pemimpi ya a i ... Di e i pujia c. H . pemimpi ya a i . ukha i a Ta mizi 4... a ya se a puasa sehi a ia ti ak e uka. ja i ah kamu a ya e a . a ya se a puasa sehi a ia e uka. Ti ak ihukum . Ha i i e iau c t hka a am ha is va ya a ti ya " ika seki a ya Fatimah i ti Muhamma me c u i. e sa a ya a ti ya "Ti a a ya ti ak it ak a ya.a ya e ima . Se ai itu. t-Tu mu zi . ukha i c. H . ukha i Mus im 5. . Di e i ua 3.isa’ ayat 133 . a a ya te a iaya. Da jika kamu memuta a ikka (kata-kata) atau e a me ja i saksi mak a sesu uh ya a a ah Maha Me etahui se a a apa ya kamu ke jaka . Se a ai pemimpi a hakim. H ."I i a ti a i su ah . ti ak me apatka paha a i akhi at ke ak 6.isa’ ayat 134 . pa i a ia te ah cu a pu me jauh a i hakim itu mu ai ah seta me ja i tema ya e at a i h akim itu. a a ya te a iaya c.. Mus im e... me ja i saksi ka e a ia pu te ha ap i imu se i i atau i uapak a kaum ke a atmu. a. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 3   3 3 3 3 3   § ( 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ ( 0   3 3  $ 3 3 3 ( 3 ( ( 3 3 ¢  ¢ 3  § 3   3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 ¢  ¢ ( 3 ( 3 3   § ¢ 3 3  $ 3 ( 0 ( 3 3 ¢  ¢ 0$ 3 3 3 3 $ 3 3  $ ( 3 3   ( ( § 0$ 0$ 0 ( 0  3   3 (¢   ¥ 0 ¢ ( 3 ( ( ¢ 3 0 0 3  $ $ 3 0   3 3 ( 0( 0( 3  (   3 3   3   3   ( ( (3 ( ( ¨ 3 3 3   3 3   (3 ( ( ( 3 03 3 ( ¢ 3 0  ¢ 3 3 3  $ 3  $   ( 3 ( ( ¢ ( ¢ 3 0 3 3     3¢ ¨ ! ¥ 0$ ¨ ¥ ¨ ¢ 0 ( 3 ¨ ! ¨ ( (   ( 3 ( 0 0   3 3   ( 3 3 3   ( 3 3 0 ¢ 0 0     3 3 ¢ ! 3   (0 ¢ 0 0 3   3 3   3 (   ¥ ¨ (¢   ¢ ¢ 3 ( ( 0 0 3 (   3¢ 3 (   ¥ ¨ ¨ (   0$ 3¥ ¨ ¢  33 3 3$ $ 3   ¥ ¨ ( 3 ( 0 $ 3 ( 3 ¢ 3   3   3 3 ( 3$ ( 3 0 0 0 3 ¢ 3 3 00 0 3 ¨ ¢ 3 ¢ 3 3 ( 3 ( ¢ 3   ¢ 3   ¢   ¢ ( 3 ( ¢ 0     ¢ 3 3 ( ( ( ¢ 0   3 (3 3 3  $ 3 3 3 ( 3 ¢  (     0 0 0 0 3   ¢   ( ( 3! ( (! 3     3! 3! ¢ 3 0 ! ( 0 ! 3 3   3 3 3 3 (   ( 0   3 3 3   3 ¢ ( 3 3 3 ¢ 0   ( 3 3 3 3 3   3 3 3 3 33 0 0 3 3 3 ( ¢ ¢   ¢   (3   ( 3   3 0 ( 3 ¢ (  0 3   ¢ ( 3   3 ¢   3 ¢ 3 3  $ 3   ¢ 3 3   3  $ 3   ( 3 3 ¢ 3 3 ( ( ¢   ( 3 0 (3 0   ¥ . Di a am ha is ya ai e iau e sa a ya a ti ya "Sesu uh ya ese ta pa a hakim se ama hakim itu ti ak cu a .. H . a a ya kaya . .. ukha i a I u Majah . iscaya aku p t ta a ya.e a pe e ak kea i a . . ika ia kaya ataupu miski maka e ih tahu kemas ahat a ya. ti ak me ata ka i ha a i ka e a te ah me e jaka pe i tah. ti ak mem e i kete a a a kete te ama hi up c.i sa’ ayat 136 c.. mem uat a ti ak ise a i se sama ya .S. pakah ma faat a keuta maa a i a ya e aku a i yaitu . e. Mus im e. D ihukum . me apatka paha a i akhi at ke ak. a. .. a.. pemimpi ya a i . Maka.. a a ya te a iaya u ahma . . uk ha i. H .

H . ukha i .atas ma a ama.. e sa a ya a ti ya Da i u ah i Uma a.. aik ha ta maupu yawa . sesu uh ya ku a ka me e akau.. aik ha ta maupu peke jaa c. Semua pem e ia ya e upa apapu ia te ima e a . 10. h ma . a. 9. H . pemimpi ya ti ak a i . a ya e jiwa Qa aah hi up ya aka te te am.. a ya me asa cukup e a ap a ya ti ak mi iki a ai . a. ahma i ha te masuk sa ah satu akh ak te puji. Qa aah i a am hi up ya. su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. asu u ah . Ka e a itu. i ha a ti ya . Qa aah i a am kematia ya .. Ta mu zi.. H . e. a i uka u tuk a it u se a a pi tu a it. Qa aah i a am e aka ya e. hma c. Qa aah i a am ahim Sa a asu u ah a ti ya " e aha ia ah a i a ya me apat petu juk u tuk masuk Is am. . e. 3   3 3     3 3 0  3 0 3  $ 3 (   (3   ¢ ( 0 ( 0 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3 3 ( ! ( ¢ ¢ 3   ( 3   ¢ 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   0   3  ( 3 ( 3   § 3   ¢ 3 3 (   3 ( ¢ ¢ 0 3 3 (   3 ( 3   ¢ 3 3 (   ¢   3   3 ( 0 3 3  $ 3 3   ¢ 3 (¢   0 00 0 3 ¢ 00 (¢!   3   3 ¨     ¨ ¢ (¢   ¥ (   (     ¢ 3 ( 3 3 3 ( 3   §     3 (   3 ¥ ( ¨     3 (   3 ( ( ¨     3 ( ( ¨ (   ( ( ¨   3 ( 3 3 (   3   ¢ 3 3   ( ¢   ( ¨   3 (   3 3 3 ( 3   ¢ 3 3 ¢ ( 0 0  $ 3   3 3 3 (   3 3  $ 0 3  $ 3 3 3 (   3 3  $ ( 3 0 3  $ ( 3 0 3 3 (   3 3  $ 3 0 3  $ 3 3 3 ( 0   3 3  $ ¢ 3 3 3 (   3 3  $ ( 0 3   ¢ 3 3   § 3 ¨ ¢ ( (   0 0$ 3 ¨ ¨   ( 3! ¨ 3 ¨ ¥ ¨ (   ( ( 0 $ 3   ( 3 ( 3 ( 3 ( 3 3 (3 3 3   0  3   00 0   0 3 3   ¨ (¢ ¢ ¢  ¥ ( ( 0 0 3   3 0 ( ( 3 33 3 ( ( 03 ¢ ( ( ( 0 0 3 3   3 3 3  $ ( ( ( ¢ (0   3  $ 3 3 0   3 ( (3 3 ¢ ¢ 3 3   3 3 3 3  $ 3 3 ( ( 3 ( $ 0 0 3 3 3   3 3 (   ¢ ! ¢ 0 ( 0 3   3   3 3 3 (   ( 0 ¢ 0 3 3 3   3 3   3   ( ¢ 0 ( ( 0 3   3 3 3 (   ¢ ( ¢ 3 0 ( 0 3   3   3 3   ¢ ( ( ( 0 0 3       3 ¨ ¨ ( ¨ ( ¨0$ ( 0   3   ( 3 ! ¨ ¨ ¢ ¨ (   ¥ ¨ 0 0 3 3$0$   3 3$0$ 3 3 ! ( ( 3   ¢ 0 3 3 3   3     ¢   3 0 3 ! ¢ $ $ 3   3 3 3   3 3 ( ¢ ( 3 ( 3 (  $ 3 ( 0 ( 3 3 3 3 ( 3 3   § ( ¢  ¢ 0 u ahma . me asa cukup e a pem e ia Ma aikat kepa a ya.." c. Mus i m . me asa cukup e a pem e ia a tua kepa a ya.. ." Ha its i i i iwayatka eh . se a mus im itu tut u tuk e sikap . H . a. ukha i . sese a ti ak takut atas a cama ya aka ite ima ya sehi a si kap a pe i aku ya me ampaui atas. a.. a ya me asa cukup e a apa ya ia ti ak mi iki . 14.. a." ma sha eh a a ah me akuka peke jaa aik ya e ma faat a i i i se i i a a ai e a aska .. ahma a ya e jiwa Qa aah a a ah .. Ti a k i ha a asa syuku c.. i ha a asa syuku .. 13. se aya e fi ma : "Demi ke esa a -Ku. SM Ke as XII e. aik ha ta maupu wa ita ki at aa afsu. aik ha ta maupu peke jaa .. tetapi Qa aah. H . te paksa ka e a semata . a ya me asa cukup e a apa ya ia mi iki. a. a ya me asa cukup e a apa ya a ai mi iki c. H . 8. c..43 7. e. a ya se a puasa sehi a ia e uka.. me asa cukup e a pem e ia i i kepa a ya. Ta mizi e. . su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki.". aik ha ta maupu peke ja a . a." . H .S. Qa aah i a am su a ya c. 11. a. su ah ti ak me asa cukup e a apa ya a mi iki. H . su ah me asa cukup e a apa ya a ti ak mi iki. u tuk me hi a i h a itu. i ha a asa syuku . me asa cukup e a pem e ia v kepa a ya. me asa cukup e a pem e ia kepa a ya." Ha its i i i iwayahka eh . au e sa a: "Su uh e u tu a ya masuk Is am a ezeki ya cukup se ta. Maka...." . uka asa i ha a asa syuku a itu hi up ya te a a e se ah i i kepa a .. e.. ti ak tamak a akus. wa au pe t a -Ku ku e ika pa a masa ke ak. a a ya te a iaya me a kat a me eka ke atas awa . 12. uka ka e a semata ! ! 3    (¢£ . H . su ah me asa cukup e a apa ya a mi iki. Mus im .se a kea aa hi up ya se e ha a. H . a ya me asa cukup e a apa ya a tua mi iki e.. i ha a ti ak asa syuku .

c. c. ti ak ka e a semata e. me taati pe atu a a u i tas saja .. a. c. mem aca a me e aah a i .am u a u i tas.. me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u.. ha us ka e a semata Tu as se a pe aja a a ah . a. mem aca a me e aah TV ...am u a u i tas e. a. Ti ak me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. aca k a U tuk me capai kete ti a i ja a aya. mem aca a me e aah Maja ah e. aca u ’a c. e asa ka ketakwaa ya. e aja e a te paksa .. aca uku . 19. a ma at sek ah a ama at kha ifah .44 15. e asa ka ketu u a ya . ikh as ka e a semata. 17. 18...am u saja c.. a. mem aca a me e aah K mik a ya se a mem aca aka mempe eh i mu ya a yak. ama at a ak a ama at kha ifah e. e asa ka ke e mawa a ya .am u a u i tas .. a ama Is am me e aska ahwa ma usia ya pa i e kua itas i sisi uka ah ka e a kekayaa tetapi .. ama at eke ja a ama at kha ifah . e aja he ak ya ijauhka a i ha -ha ya ku a aik ( e atif).. a. 20. e aja e a mai -mai e. Ma usia me em a ama at ya pa i esa .. ama at ha ta a ama at kha ifah e asa ka ke ya taa .. yaitu . me taa ti pe atu a a u i tas a am e tuk am u. sepe ti .S. a.... e aja e a teku . mem aca a me e aah pe aja a .. a a me taati pe atu a a u i tas a am e tuk am u. ama at i a ah a ama at kha ifah. c. aca pe aja a e. 16. setiap pe makai ja a he ak ya mempu yai kesa a a u tuk . e. SM Ke as XII $ 3   (  3 3   3 ¢ 3 3   3 0 ( 3 ¢ 3 3 3 ( 3 0 0 0 3 3     0   0 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( 0 3 ¢ ¢ 3   33 3   ( 33 3   33 3   ¢ ¢ (  ¢ (  ¢ ¢ 33 0 33 3   3   3 3   (  ¢ (  ¢ 0(   0 3 0 3 3 3 3 ( ¢ 3 0 ¢ 0 3 3 (   3 3 3 ( ( ¢ ¥ (  0 0 3 3 3 3 3 ( 0$ 3 ( 3 ¢ 0 3 3 (   3   3 3 ¢ ¢ 3 3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 0 ( 3 0 0 0 3     3 3 0 3 0 0 0 3     3 ¢   ¢   0 3 ¢ 0 (0 0     3 3 0 0 0 ¢   ¢   3 ¢ 3 ¢ ( 3 3 3   ( 3 3 (3 3 0 (   3 0 3 3 3  $ 3   " 3 ¥ ¥ ( 3 ¢   $   3 3   ¥ ¥ ¥ ¢ ¢ ( 0 0$  ¢ 3   ( 3 3 (3   0 ¥ 3 ¢ 3 ( $ 0 0 3 3 3 3   § 3 3 ( 3   0 3 ( ¢ 0 0 0 3 $ 0 3 3 3 ( ¢ ( 0 (   ¢   ¢ ( ¨3 3 (   0   3 0 ¢ ( ¢ 0 0 3 3 (   3 3 3 (   0 ¢ 3 3 3 3 (   0 ¢ 0 0 0 0 3 3 (   3 3 (   3   ¢ ( (   0 ¢ 3     3   3   ( ¢ ! ! 3    (¢£ . e asa ka keca tika ya . e asa ka ke aika ya c. 0 u ahma . e aja e a sa tai Da am ha i i pa a pe aja itu tut u tuk eke ja ke as a am . e aja e a ma as . aca k mik. .

Is am me atu pe ikaha . ti u . maka isya iatka pe ikaha se a ai em a a kehi upa ya esmi (sah ) me a ui aka ikah. ik ah itu e a ti me akuka suatu aka atau pe ja jia u tuk me ikatka i i a ta a se a aki. ya apat me ci tai a ici tai. Me u ut ahasa I esia. e iau e sa a: " ka tetap i aku sha at. ukha i a Mus im) me ciptaka ma usia i u ia i i a am kea aa e pasa -pasa a . atau su ah asu . Memahami Hukum Is am te ta ikaha ¨! ! Hukum Ke ua a : 5. Me u ut isti ah sya ak. kata ikah e a ti e kumpu atau e satu. me etapka sya at-sya at ya..1 Me je aska pe e tia pe 3  3 3 3 4 4 3 3 3 3 0 § 3 ! 4 4 § ¨! ! ! 3 ¨§ ! 3    (¢£ 3  .ya. e sa a: Da i as i Ma ik D . maka uka ah ia a i a ku ". ikah te masuk pe uata ya te ah ic t hka eh a i Muhamma .4 Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU I esia Pe e tia pe ikaha Me je aska kete tua pe ikaha a am Is am Hikmah pe ikaha a am Is am Me je aska kete tua pe ikaha me u ut UU i I esia . Setiap ma usia ya su ah ewasa a seh at jasma i ha i ya pasti mem utuhka tema hi up ya e awa a je is ke ami ya. ikah a a ah fit ah ya e a ti sifat asa a pem awaa ma usia se a ai makh uk . a me ikahi wa ita. memuji a me ya ju . e puasa.aki a pe empua . ya apat me asihi a ikasihi. Kata ikah memi iki pe samaa e a kata kawi . Satu e a ya ai ya sa i mem utu hka u tuk hi up e sama. 0 u ahma . Tema hi up ya apat meme uhi ke utuha i is.45 ST D K MP T SI K MP T SI D S I DIK T :   0$ 0 3 3 3 ¢ 3 ¢ 3 3 3 3$0 (   ¢0 0 0 3     3 3 3 3    3 3 ( (   3 3 ¢ 0 ¢ 3 3  3   3 ( ( 0 3 3 3 3   ¢ ( 3 3 ( ¢   ( 0 0 3 0 33 0 3 3 3 3   3 (   (  ¢ 0( 3 0 3 3 3   ¢ 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 ( 3 3$0$   ( ( 0 3 3 3 3 ( ¥ ¨ (   ¢ ¢  0 3 3   3 3   ( ¢ 0 3 ( 3 ¢   ( 3 3 3 ! 3 3 3 (¢   ¢ ¢ ( ¢ ¢ 0 00 0 0 0 0 3 ¢ 3!   ¨ 3 ¨ 3 (¢   ¢ ( 0$ 0 3 $ 3$ 3 3   3 ( ¢0 ( ¢    ¢ ( 3 ( 3 3   3 3 ( 3 ( 3   (     3 3 ( 3 ¢ ( ( 3 ( 3 ( ( 3 3 3 3 3 $0$ ¢ 3 3 ( ( 3 ¢ ( 3 ( 3 0 3 3 3 0  3 3 3 3 $  3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 3 3 3 3 3 ( ( ( ( ¢ ¢ 0 0 0$     ¢ 3   ¢   0 ( (   ( 3 3(     ¢ 3   3 ( 0     3 ( ( 3 30 ( 0 ( $   3 3 0 3 3 ¢ 3 0 0 3   3   3  $ 3 ( 3   0   3   ( 3 3 3 3 3   3     ¢ 0 0 (   3     3   ¢     ¢ 3 3$ (3 0¢ 3 3 3 ( 3   3 3   ¢   3 (   ( 0   ¢ 3 3  3 3   ! ! ! ¨4 ! 4 !8 ! 0 0 3 3 3 0 3  3 3 3 3  0 3 3 3  0 3 3 5.S. ahwasa ya a i . a kesejahte aa a am hi up e u mah ta a. ke amaia . U tuk me ikat ke ua je is te se ut a am satu ikata ya sah. a me ye utka kewaji a -kewaji a ya pe u itaati eh ca suami maupu ist i.3 Me je aska hikmah pe ikaha 5. a a siapa ya ti ak suka e a pe uata ku. SM Ke as XII 3 3 0 ( 3   3 3   3 3 0 3$ (3 3 0 3 3$ (3 (   3 3 0 0 3  ( 3   3 3 3  3 0 0 3  ( 3   0 3 : 5. maka . HUKUM IS M T T G P IK H 1. se ta ya apat iajak eke ja s ama u tuk mewuju ka kete te ama . ti Pe ikaha Pe ikaha e asa a i kat a asa ikah. a am ha i i asu u ah .aki a se a pe empua se ta me ha a ka hu u a ke ami a ta a ke ua ya e a asa suka e a a pe setujua e sama emi te wuju ya ke ua a aha ia ya i i hai eh .2 Me je aska kete tua hukum pe ikaha a am Is am 5. (H . yai tu te i i atas aki.

asu u ah . amaah h i Ha is) 3   3 ! ! 3 e. Da am se uah ha is asu u ah . Dike jaka ti ak a a paha a ya a iti a ka ti ak e sa. ikah ya Hukum ya Ha am   3 3 . I u Majah) su ahku. ikah ya Hukum ya Mak uh 0 3 3 " ikah itu te masuk su ahku maka a a siapa ti ak me aksa aka ah te masuk a ku. ti ak ( 3 0 ( 3¢ 3   ¢ ¨ 3 3 3 3$0$   3 c. ka tetapi uka ah ama ya e a ti waji se a ti ak semua ama mesti w aji . as a ya me eka kemukaka ahwa pe i tah ikah a am e a ai ayat -Qu ’a a ha is ha ya me upaka a ju a wa aupu a yak kata-kata a am ayat a ha is te se ut. sa ah satu tujua ya a a ah me apatka ke tu u a . ikah itu waji se a as e a fakt a situasi." (H . e sa a se a ai e ikut ya a ti ya Da i isyah. apu ikah huk um ya su ah a i a ya su ah mampu mem e i afkah a e kehe ak u tuk ik ah. maka ti ak ah te masuk a ku. a a s iapa ya ti ak mau me akuka su ahku. iti jau a i se i k isi a ya aka me aku ka pe ikaha . Se a zi a a a ah pe uata keji a u uk ya i a a eh . C t h: jika k isi sese a su ah mampu mem e i afkah a takut jatuh kepa a pe uata zi a. (H .46 a i. ikah ya Hukum ya Waji (   ¢ 3 3 3 . mak uh. ika a a se a a fak t te te tu ya me ye tai ikah me ja i waji .S. (H . waji . SM Ke as XII   $ 0 ¢   3 3 ! ¨ ( ¢! 3 ( 0$ 0 3   3 3 3 3 (3 ¢ ¢ 00 0 0$ 3   0 3   3   ¢ !   ¨ (¢   ¢ ( 3 0 ¢ $   3 3   ¢ 3 ( ( 3 ¢ ¢ ¢ (3 3 ( ¢  0 3 ( 3   ¢ ( $3 3 ¢  ( ( $ 3  $ 3   3 3 3    $ 3$ (3 ¢ ( 3 3 ( ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 (   0 3 3 ( 0 0¢ 3 0 3 3$0$   3 3 ( 3 00 0 0( 3   3   ¥ ¨ (¢ (   ¢ ( 3   (  ¢   3 3 3 ¢ ¢0 ¢ 0 3 ( ¢   ( 3 ( 0 3 3 3   3 3 ( ¢ 3 ( ¢ ¢ (3 $ ( 3 3   ¢ 3 ( 3   ¢ 3 (3 ( 3 3   ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (! ¢ ¢ ¢ 0       ¢ 3   3 3 ! ( 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0   3 3 ¢ 3 3   3 3   3 ( ( ( 0 ( 3 ( 3   ¢  ¢ 0 ( 3 3     3 3 ! ¢ 3 0 0 3 3 3 3     ! ( ¢ (3   ¢ ¢ 3 ¢     3 3 3 3  3 ¢ ( 3 ¢   ¢ ( 0 $ $   3 3 3  $   ( 3 ( 3 ( 3 (3 ( ¢ 3 0 3 ( 3 ( 3 0   3 0 3 ( 0$ ¢ 3 ( 3 ( 03 0$ 0 ( 0   3   3 ( ¢ 3   ¢ ( ¢ 3 ¢ Me u ut se a ia esa u ama. ikah ya Hukum ya Su ah 0 0 a. Se a j ut ya. ketika me u jukka su ah ahka suatu ketika ha ya mu ah. -Hakim a u Dau ) y]≈= ρ ©_WΒ ™$¡Ψ9# ⎯Β Ν39 z>$Û $Β #θs3Ρ$ù ‘Κ≈G‹9# ’û #θÜ¡)? ω& ÷Λ⎢ z β)ρ è u 4 ÷ t Ï ! ∩⊂∪ #θ9θè? ω& ’ΤŠ& 79≡Œ 4 Ν3Ψ≈ϑƒ& M3=Β $Β ρ& ο‰ ≡θù #θ9‰è? ω& ΟF z β*ù ( ì≈/‘ρ ( ä ã s 3 ¨ 00 0 3 3 0 0 3 3 3     3 3 0 ( (      0 ¨ ( ¢ 3 3  $ ¢ 0 3 ¢ 0 ¢ 3 3   3 3 § 0 ! (   3 3 3 3 ( 3   (   3 3   ¥ ( (¢   ¢ 3  3 3 ( 3 3   3 3   33 3 3 3   ¢ ( 3 3   3 3 3 3 3  $ 0 ¢   3 ( 3 Hukum ikah me ja i mak uh apa i a a ya aka me akuka pe kawi a te ah me mpu yai kei i a atau has at ya kuat. Hukum sa ikah a a ah Mu ah ( 3 (3 3 3 (   ¢ 0 ( 0 ( 3 33   3 0 ¢ 3 3 3   3 3 (   ¢ 3 ( ¢ 0 ( 3 ¢ 3    0   ( 3 0 0 0 ( 3 ! 3 3 3 3   3 ¢       (¢£ ¢ ( ( 3 . Hukum Pe ikaha 0 u ahma . pe ah e sa a: " a a siapa ya ti ak mampu kawi he ak ah ia puasa ka e a e a puasa hawa afsu ya te ha ap pe empua aka he ku a ". " ikahi ah ehmu wa ita-wa ita itu. Te utama e asa ka ha is iwayat I u Majah sepe ti a am sa a asu u ah . 2. hukum ikah apat e u ah me ja i su ah. ikah a a ah suatu em a a kehi upa ya isya iatka Is am e upa aka u tuk me ha a ka pe setu uha a ta a p ia a wa ita. hukum asa ikah a a ah mu ah a ti ya eh ike j aka a eh iti a ka . ikah imaksu ka u tuk m em e tuk suatu ke ua a ya aha ia. Se a ia esa u ama e pe apat ahwa pa a p i sip ya ikah itu su ah. a am situasi a k isi sepe ti itu waji ikah. ikah me ja i waji me u ut pe apat se a ia u ama e a a asa ahwa i p e a ai ayat a ha is se a aima a te se ut i atas me u jukka waji . atau ha am. se a sesu uh ya me eka aka me a ta ka ha ta a imu ". Meskipu emikia . ikah me ja i ha am a i sese a ya mempu yai iat u tuk me yakiti pe empua ya i ikahi ya. tetapi ia e um mempu yai eka u tuk m em e i afkah ta u a ya.

" (QS. a i . c. sya at ya a ta a ai e a ama Is am. a usia seku a -ku a ya 19 tahu .aki ka u . aka memampuka me eka e a ka u ia. Sa a a i v ya a ti ya "Pe empua a m a a saja ya me ikah ta pa izi wa i ya. ti ak e suami. . uka mah am (pe empua ca ist i) . uku ikah te i i atas: a. 3) Sau a a aki.a ah kecua i asa i) Me e ai susu a a u uta ya me ja i wa i a a ah se a ai e ikut : 1) apak ka u .ya) a i Maha Me etahui. e a .isaa : 3) u !t s è ( ç ä t Î ö à Í !t Îu ö ä Ï tÏ ô Ï t Å ¢ $u ó ä Ï 4 y tF $ ( ß Å u ™# )ù #θΡθ3ƒ β "Da kawi i ah a . maka (kawi i ah) se a saja. e a ama Is am. a i ( ewasa). . Wa i mempe ai pe empua .a ya e um a i . C a ist i. me eka (ti ak se a itaha ). se a pema uk. Se a jika mc ikah ikhawati ka ha ya aka me imhu ka mu a at ya e ih esa pa a a ai .47 ”Da jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i te ha ap (hak-hak) pe empua ya tim ( i ama a kamu me awi i ya). Wa i i i ah ya me ikahka mempe ai p e empua atau me izi ka pe ikaha ya. 2) Kakek. atau u ak u ak ya kamu mi iki. maka a am situasi a k isi s emacam itu sese a ha am u tuk me ikah. ika me eka miski . uku ikah uku ikah a a ah u su -u su ya hams ipe uhi u tuk me a su ka suatu pe ikaha . a a . e a .aki se apak. 4) Sau a a aki. 5) ak aki.a ya se a i ia i a ta a kamu. e aka sehat. maka pe ikaha itu ata (ti ak sah). (QS. Misa ya a .aki. . Ca suami. ti ak se a ih am haji atau um ah. D a Maha uas (pem e ia .aki seka u . a usia seku a ku a ya 16 tahu .aki a i sau a a aki. Ija a ka u i i i akuka eh wa i mempe ai pe empua a mempe ai aki.u : 32) e pijak a i fi ma a ha its se a aima a te se ut i atas.ya.aki apak). a ti ak se a ih am haji a um ah.S. sya at ya aki. SM Ke as XII 0    (¢£ ! ! 3 ¢ 0 0 0 0 0 0   3   (   ( 3 ¢ 0( 0 0 0 0 0   ! 3 3 (3     ( ¢ ( 0 0   ( 0 ! 3 3   (3 ( ¢   ( ¢ 0 0     ¢ ¢ ( 3 ( ¢ 3 (3 ( 0 ¥ 0 0 3   3 ( 3 3 3 3 ( 3 0 3 ¢  ! ! ¨ 3 3  3 0 3 3 3 3 3 ( ¢     3   3 33 3  3 3 3 3   0 0 ¢ (¢ 0 3 3 3 3 0   3 (   3 ( ( 3 ( 0 0 3   ¢ 0 ¢   ( ( 3 ( ( (  0 0 0 0 0 ( 0 0 0$ 3 3   3   ¢ 0 0 0 0$ 3 ( 0 0 0 3   ( ¢ 3 ( 0 ( ¢ 0 0$ 0 0 0 3   3 3 ( 3 ( 3 ¢ ( ¢ ¢ " 3 ( ¢   (  3 3 33   3   3 (   (   3 (   ¢ ( 3$0 0 0   3   ( 0 0   3¢ 3   3     3     3$0 ( ¢   3 ¢ ¢ 3 33   3   3     3 ( ¢ 3 ( (   3$0 3     3   3       3 ¢   3 ¢ ¢ ( 0 0     3 3   3$0   3 3 ¨ 3 ¢ 3 (  0 3  3 3 3 0 3 3 3   3   3 3 ( ( 0 3 3 0 3  $ (     ( 3 0 3 3 ¨ 3 ¨ ¢ ¢ 3 3 3   3 3 3   3  $ ( ¢ ¢ $ 0 0 $ 0 ¢ 0 ¢ (3 3 ( ( ¢ 0 3   3 3  $ 3  $ 30 3 3 3 3 3 3 0 0 3   3 3 ¢ ¢ 3 (  $ 3 3 ( 3 ¢   ¢ 3 0 3 ¢ ¢ 3 ( ( ( ¢   ( 3 ( 0 3     (   ¥   3! 3 0 3 3   ¢ 3 3 3 (   3 3 3     3 3   0 0 0 3 ( 3   ( 3   ¢ ¢ ¢ ¢ 0 3 ¢ 3  $ 3  $ 3 (   3 3 3  $ 3  $ 3 ( 3   (   3 3 (0 3   ¢ 3     3 0 ! ( 3 3 0 ( 3 3 (   3 ¢  ¢ ( ¢ ( ¢ 0 3 3 0 ( 0  ¢ ( 3 ( ( ( 3 3  $ 3 3 ( ( 3 0 0 3 ¢ ( 0 3 0 ( ( 0 3 3 ¢ 3 3 . ya te i i ata s ija a a u . 6) ak aki.e a p ia. ti a atau empat. ti ak ka e a te paksa. 3. ti ak se a ih am haji atau um ah. . ti ak k a e a te paksa. Si at aka . Da am ha i i setiap muka af pe ti u tuk me etahui ya. " (H .aki. apak ti i ti ak sah me ja i wa i. .aki a i sau a a aki. a em ikia itu a a ah e ih ekat kepa a ti ak e uat a iaya. yaitu apak a i apak mempe ai pe empua .aki.e a pe empua . atau sakit i a.a ya ayak ( e kawi ) a i ham a-ham a sahayamu ya e aki a ham a-ham a sahayamu ya pe empua . u ahma . 7) Pama (sau a a aki. Kemu ia jika kamu takut ti ak aka apat e aku a i . sya at ya a ta a ai e a ama Is a m. Ija iucapka eh wa i mempe ai pe empua a ka u iucap ka eh mempe ai aki. ha a a i ca suami. maka kawi i ah wa ita-wa ita ( ai ) ya kamu se a i: ua. maka apat ije aska ahwa hu kum ikah itu aka e u ah sesuai e a fakt a se a ya me ye tai ya.aki se apak.

48 8) ak aki- aki pama . 9) Hakim. Wa i hakim e aku apa i a wa i ya te se ut i atas semua ya ti ak a a, se a e ha a a , atau me ye ahka kewa ia ya ke pa a hakim. Me e ai susu a muh im, sepe ti ya te apat a am QS - isa’ ayat 23 :

Ÿs  ξù ∅γ/ ΟF=zŠ #θΡθ3? Ν9 β*ù ⎯γ/ ΟF=zŠ © ≈9# Ν3←$¡Σ ⎯Β Ν2‘θfm Î Î ç ù y y ( ç ä s ö © Î s àx t x © $ Î y ny ô s t Î ÷ t ÷ W $ ”Diha am an atas amu (menga ini) i u-i umu; ana -ana mu yang pe empuan; sauda a-s auda amu yang pe empuan, Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan; Sauda a-sauda a i umu yang pe empuan; ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i ; ana -ana pe empuan da i sauda asauda amu yang pe empuan; i u-i umu yang menyu sui amu; sauda a pe empuan sepe susuan; i u-i u iste imu (me tua); ana -ana is te imu yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a amu elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya; (dan diha am an agimu) iste i-iste i ana andungmu (m enantu); dan menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang Telah te jadi pada masa lampau; Sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Da i ayat te se ut, ada 14 muh im yang ha am dini ahi la i-la i, yait u : 1. I u-i umu 2. Ana -ana mu yang pe empuan 3. Sauda a-sauda amu yang pe empu an 4. Sauda a-sauda a apa mu yang pe empuan 5. Sauda a-sauda a i umu yang pe em puan 6. Ana -ana pe empuan da i sauda a-sauda amu yang la i-la i 7. Ana -ana p e empuan da i sauda a-sauda amu yang pe empuan 8. I u-i umu yang menyusui amu; sauda a pe empuan sepe susuan 9. I u-i u iste imu (me tua) 10. Ana -ana iste im u yang dalam pemeliha aanmu da i iste i yang Telah amu ampu i, tetapi ji a am u elum ampu dengan iste imu itu (dan sudah amu e ai an), Ma a tida e dosa amu menga ininya 11. Iste i-iste i ana andungmu (menantu); 12. Menghimpun an (dalam pe a inan) dua pe empuan yang e sauda a, e uali yang telah te jadi pa da masa lampau. 13. Kafi . 14. Mu tad 15. Du ha a epada o ang tua. 16. Musy i 17. Pezina e. Dua o ang sa si, sya atnya Islam, alig, e a al sehat, me de a (t ida sedang ditahan), la ila i, adil, dan tida sedang ih am haji atau um ah. Pe ni ahan yang dila u an tanpa sa si adalah tida sah. Sa da Na i v : "Tida sah ni ah melain an dengan ali dan dua o ang sa si yang adil." (H . Ahmad) du ahman,S.Ag SMA Kelas XII

¦

¡

¡    

¢ ¡

¡   ¡   ¡     ¡   ¢ ¡ ¡ ¡  

¡   

3! 33 0 3 ¢   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡

  ¢ ¡ ¡

¡

 

¡

¢

¢

3 0   ¡

 

¡

¨ ¢ ¢   ¡   ¢   ¦ ¡ ¡ ¦ ¡   ¦ ¡

0 3     ( (    3 3 3 0   ¢ 3 ( 0 0  0 ¢ ¢ ¡ ¦   ¢         ¡   ¦ ¡   ¡   ¢           ¡       ¡ ¢ ¡ ¢   ¡   ¢ 8   ¢   ¢ ¢   ¤ ¡  ¡       ¢      

   ¢£ ¤   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡     ¢ ¡     ¡   ¤       ¢ ¡  ¤     ¡ ¡ ¡ ¦     ¡ ¢               ¢ ¢                   ¡ ¡     ¡ ¢     ¡ ¡ ¢ ¢   ¢    

¡   

¤

3 3 (   ¡

 

¡

3

 

(

 

3 3 3 0   ¡ ¤       ¦

¡

0

  ¡  

¢

¡

¡ ¡

3!

¡  

( ¢

(

 

49 4. Ke aji an Suami Ist i Dua insan yang e lainan jenis, la i-la i dan pe empuan yang semula masing-masing e as, ma a setelah meni ah atau menjalin hu ungan su ami ist i, mau tida mau ha us tundu dan patuh epada e aji an masingmasing. S uatu e aji an yang dila u an oleh suami adalah ha agi ist i. Sedang an e aji an yang dila u an ist i a an menjadi ha agi suami, sedang an masing-masing su ami dan ist i mendapat an ha dan e aji an. a. Ke aji an Suami 1) Mem e i naf ah, pa aian, dan tempat tinggal epada ist i dan ana ana nya sesu ai dengan emampuannya. 2) e gaul dengan ist i se a a ma uf. a a yang ma uf adalah a a yang laya dan patut, anta a lain dengan a hla yang ai , penuh as ih sayang, saling mengha gai, saling meme hati an, dan se againya. 3) Memimpin elua ga, yaitu memimpin ist i dan ana -ana nya dalam menjalan an oda o ganisasi elua ga untu men apai tujuan yang diha ap an, yaitu esejahte aan dan e ahag iaan lahi dan atin, dunia dan a hi at. Se a a od ati, la i-la i mempunyai el e ihan di anding an anita, ai se a a fisi maupun mental. Ka ena ele ihan in ilah, telah menetap an ah a pemimpin elua ga e ada di tangan suami., se agaim ana dalam fi man-Nya yang a tinya :

ô Ï ( à x ! y Î u < ÷ t 4 n t ó ß Ÿ ÷ t ª $ Ÿ s y Î Ï ! | iÏ ⎯Β #θ) Ρ& $ϑ/ρ Ùè/ ’?ã ΟγÒ ö Î Ï u ø βθù$ƒ © ≈9#uρ 4 !# á m $ϑ/ =‹ó=9 M≈à ≈m M≈GΖ≈% M≈sÎ=≈Á9$ù 4 Νγ9≡θΒ& ö à u ÷ s " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin a i kaum anita, oleh karena telah mele ih kan se aha ian mereka (laki-laki) atas se aha ian yan lain ( anita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan se a ian dari harta mereka. Se a itu maka anita yan saleh, ialah yan ta at kepada la i memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena telah memelihara (mereka). Wanita- anita yan kamu kha a tirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta atimu, maka jan anlah k amu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesun uhnya Maha Tin i la i Maha Besar. " (QS. An-Nisaa': 34) 4) Mendidik keluar a, terutama pendidikan a ama se a aimana dite askan dalam firman –Nya :

î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ ru ö ä | à r (þ è ( ã t u t Ï © $ pš r ‾ "Hai oran -oran yan eriman, peliharalah dirimu dan keluar amu dari api neraka yan ahan akarnya adalah manusia dan atu; penja anya malaikat-malaikat yan kasar, yan keras, yan tidak @ durrahman,S.A SMA Kelas XII

¤

¡

¢

¢ 

¡  ¡

¡

¤ ¡ ¢ 

¢ ¡

 

¢ 

 

¢ ¡

¡ 

¢ ¢ 

¡ ¢   9

  ¡ ¡ ¡     ¡

¡

¡

¡   ¤ ¡ ¢ ¤ ¤  ¡

¡

¢ ¡ ¡ ¦  ¡     

¢ ¡ 

  ¢   ¡   ¦ ¡ ¡   ¡   ¦   ¡ ¡   ¡ ¡    

¡

¡ 

¡

¤ 

¡

  

¢ ¢ ¢

  ¢ ¢ ¢ ¡ ¢

¡ ¡

¤ ¡ 

  ¥

¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¢ ¢     ¤ ¢ ¢     ¢  ¡ ¡ ¡ ¤ ¦

8 ¥

¡ ¢

¡ ¡ 

¡

¡ 

 

¢

 

   

¢ 

  ¦ ¡   ¢ 

¢  

¢ ¢ 

¤ ¡     ¢ ¤

¢ 

¤

 

¡

¢

¤ 

¢

¢

50

. Ke aji an Istri

1) Patuh dan taat kepada suami dalam atas- atas yan tidak menyimpan dari ajar an Islam. Perintah suami yan ertentan an den an a ama Islam tidak aji ditaat i. 2) Memelihara dan menja a kehormatan diri dan keluar a serta harta enda suam i. 3) Men atur rumah tan a. Ke aji an ini tidak erarti harus dikerjakan sendir i, tetapi dikerjakan oleh semua an ota keluar a. adi, ke aji an ini le ih any ak ersifat tan un ja a , sesuai den an fun si se a ai i u rumah tan a. 4) Me melihara dan mendidik anak. Se a aimana suami, istri pun erke aji an men asuh d an mendidik anak. Fun si istri se a ai pen asuh dan pendidik anak le ih esar di andin suami, se a pada umumnya istri le ih dekat hu un annya den an anak, ter utama pada aktu anak masih kecil. 5) Bersikap hemat, cermat, ridha, dan syukur serta ijaksana, tidak mempersulit atau mem eratkan suami. B. HIKMAH PERKAWINAN Pernikahan adalah ikatan atin antara seoran pria dan ani ta se a ai suami istri. la merupakan pintu er an kehidupan erkeluar a yan me mpunyai pen aruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluar a yan koko h dan aik menjadi syarat pentin a i kesejahteraan masyarakat dan ke aha iaan umat manusia pada umumnya. A ama men ajarkan ah a pernikahan adalah sesuatu yan suci, aik, dan mulia. Pernikahan menjadi dindin kuat yan memelihara manusia dari kemun kinan jatuh ke lem ah dosa yan dise a kan oleh nafsu irahi yan ta k terkendalikan. Banyak sekali hikmah yan terkandun dalam pernikahan, antara l ain se a ai kesempurnaan i adah, mem ina ketenteraman hidup, menciptakan ketenan an atin, kelan sun an keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain . Di a ah ini dikemukakan e erapa hikmah pernikahan. 1. Pernikahan Dapat Menci ptakan Kasih Sayan dan Ketenteraman Manusia se a ai kelen kapan jasmaniah memer lukan rohaniah. Ke utuhan kepentin an rohaniah ke utuhan pria yan kepada anita . Demikian merupakan lem a a yan Pernikahan merupakan lem a a ketenteraman, dan kasih sayan erfirman: makhluk yan mempunyai dan rohaniah sudah pasti ketenan an jasmaniah dan jasmaniah perlu dipenuhi dan perlu mendapat perhatian. Ada pem enuhannya ter antun ju a se aliknya. Pernikahan dapat men hindarkan ke elisahan . yan ampuh untuk mem ina ketenan an, keluar a. @ durrahman,S.A SMA Kelas XII 

¢ ¤  ¢ ¤  ¤ ¢ ¢ ¢ 

¢ ¢ ¢ ¢

¤ 

¢ 

¢

mendurhakai terhadap apa yan diperintahkan-Nya kepada mereka akan apa yan diperintahkan." (S. At-Tahriim: 6) Dalam mendidik ikan anak harus mendapat perhatian yan enar, se a oran tua atas erhasil tidaknya mendidik anaknya menjadi oran yan taat

dan selalu men erj keluar a, pendid ertan un ja a kepada a amanya.

¢

¤

¢ 

¢

¢ ¤  

 ¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¢  ¢

¢ ¢ 

¢ ¢

¢ ¢

¤ ¢ 

 

¢

¢

¢  

¢  

¢ 

 ¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢ ¢  

¢

¢ 

¢ ¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ ¤ 

¢  ¢ ¢ 

¢ 

¢  ¤ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢

¤ ¢ 

¢

¢

¢ ¤ 

¢

¢

¢

¢ ¢  

"(HR. a i u ak. Firman dalam Al-Qur’an yang artinya :   ¢ 3 3 33 3 0 ¢  3 3 ( 0$ ¢ 3   3   ¢ 0 3  $ (  3 (  ô s nt ¨ Ï s Ï oÏ ÷ ß ø$ Ï V≡‹‚GΒ ωρ M≈s ≈¡Β ÷s ÷ Îs "Da a a siapa i a ta a u tuk me awi i wa ita me ima .u ak ya u ahma . Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan keluarga. Pernikahan Dapat Melahirkan Keturunan yang Baik Setiap orang mengingink an keturunan yang baik dan salch. d an di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Pernika han Dapat Memelihara Ketinggian Martabat Seorang Wanita Wanita adalah teman hidu p yang baik. Beliau bersabda yang artinya "Barang siapa yang dianugerahkan istri yang saleh. y Ï | ã β&ρ 4 me eka) ya ti ak cukup pe e a jaa e ima . SM Ke as   0 3      (¢£ ! ! 3 ( ¢ ( ¢   ( 3 3 3 3 3 3   ¢ 3 ( o ó ß ø$ y £ Å ô é !s kamu ( a eka a i kamu XII M3=Β $Β ⎯ϑù M≈ΨΒσϑ9# M≈Ψ|Ásϑ9# xÅ6Ζƒ β& Îs 5 y ÷ Å x Ï −ã Ÿ u . Tabrani) 4. Ar-Ruum : 21) 2. keduanya harus memperlakukan dan menggau li pasangannya secara baik dan terhormat pula.S. Dengan Pernikahan. supaya kamu cenderung dan meresa tenteram kepadanya. Mempunyai istri yang saleh. anak yang saleh akan selalu mendoakan orang t uanya. yaitu sedekah jariah. ia eh me awi i wa ita ya ωθÛ Ν3ΖΒ ìÜG¡ Ν3ΖΒ MΖè9$# ‘ ya e . Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya." (HR.51 ¨ u ¨ à u ÷ t Ÿ y u y ø s Î ( þ ã ä ó t jÏ [ u ø r ö ä Å à r ô iÏ ä s t n y ÷ r ÿ Ï Ï t u "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-is tri dari jenismu sendiri. Sesungguhnya pada yang demi kian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. dan anak saleh yang mendoakannya. bahtera kehidupan rumah tang ga akan baik. Bukhari) 3. memberikan penghargaan yang tinggi kepada istr i yang saleh. berjal an dengan teratur. terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Bersabda yang artinya "Apabila telah mati anak cucu Adam . ilmu yang berma nfaat." (QS. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita seca ra baik dan terhormat. berarti menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Sesudah menikah. maka hendaklah ia memelihara separo yang tersisa. Karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Rasulullah J . Aga ma Dapat Terpelihara Menikahi perempuan yang saleh. Anak yang saleh adalah idaman semua orang tua. maka sungguh-sungguh telah menolong separo agama nya. Selain sebagai penerus keturunan. Rasulullah J .

. Kemu ia i a kamu ti ak me yukai me eka. pa aha me ja ika pa a ya ke aika ya a yak. (QS. afsu i i meme uka pe ya u a e a aik. a tetap me cu i pe ya u a ya ti ak sehat. (maka e sa a ah) ka e a mu ki kamu ti a k me yukai sesuatu. eh se a itu. me sya iatka atu a pe ce aia . kemu ia me eka me e jak a pe uata ya keji (zi a)." (QS.a ya takut kepa a kesu ita me ja a i i ( a i pe uata zi a) i a ta amu. te kecua i i a me eka me ak uka peke jaa keji ya yata. se aha ia kamu a a ah a i se aha ia ya ai . isaa : 25) ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ ” Hai a . ika afsu i ahi esa tetapi ti ak mau ikah. a kesa a a itu e ih aik a imu.a ya e ima . ka e a itu kawi i ah me eka e a seizi tua me eka a e i ah maskawi me e ka me u ut ya patut. se a me ekapu wa ita-wa ita ya meme iha a i i. a a ah a i a . Sa u a ya aik. (Ke eha me awi i u ak) itu." (QS. -Is aa : 32) C. a ti ya me epaska ikata pe ika ha .is aa : 19) 5. Fi ma a am Su ah -Is aa ayat 32: "Da ja a ah kamu me ekati zi a. a apa i a me eka te ah me ja a i i e a kawi . aik p ia maupu wa ita scca a a u iah mcmpu yai afsu seksua . ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x. Pe ikaha Dapat Me jauhka Pe zi aa Setiap a .52 mi iki. U tuk me hi a ka i a i ke istaa itu. sa i me . a sa i mem a tu. ti ak ha a a i kamu mempusakai wa ita e a ja a paksa a ja a ah kamu me yusahka me eka ka e a he ak me am i kem a i s e a ia a i apa ya te ah kamu e ika kepa a ya. yaitu pe ikaha . sehat. maka atas me eka sepa hukuma a i hukuma wa i tawa ita me eka ya e suami.S. ti ak me ja ika ta ak itu se a ai sesuatu ya ti ak e atu a me a i ka me ja i aka pe kawi a e a meme iha a ti aka ya te ja i sewaktu-wa ktu. se a aima a me sya iatka atu a e masya akat. a ama mem uka pi tu pe ye amat e upa em a a ya suci .aki ai se a ai pia aa y a. Da Maha Pe ampu a i Maha Pe yaya . a sah a a ah me a ui pe ikaha . a me a a atu a a ama. ti ak susi a. Seki a ya a am pe au a suami ist i ti ak apat me capai tujua a i ika h. SM Ke as XII § 0 3    (¢£ ! ! 0 33 0 § ¢ ¢   0 3 3 (   0   3 3   3 ( 3 0   ¢ ¢ ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3$0$ 3 3 0 3   3 3 ( ( 0 3   ( 3 3   3 0   3   ( ( ( 0 3 3   3 3 ( 3 3   3 3 (   (3 ( ( 3 0 0 3     ¢ ( 3 ¢ 3   ( 3 (   ¢ 3   3   3 3 ¢ 3     3   3   3 3 3  0 0 0 3     3  $ 3   3 3 3 ( 3 ( 3 ( 0 0 0 0 3  3 3 3   3 3 ( ¢   3 !8! ! ¨4 4    0   3 0 ¨ ! !8! 0 ! ¢ 3 3 3 3 3 3 3 3 ¢  ( (3 0 3(3 3 0   0 3   3 3  !   ( 0 3 ¢ 0   ¢ 3 3 3 3   ( 3 ( ¢ 0$   3   (3 3 3 3   0 ( 3 3   0 3 3   0 0     3     3 0 3 ( ( ( 3   0 3   3 3 3     ¢ 3 ( 3 ( ( ¢ 0 0 0 3 3  3 ( 3   0 ( ¢ 3 ¢ 3 3 ( 0 3   0 3 3 0  3 3 3   0 3   3 $ 3   3 3   3 3 3 3  ¢ 3   0 3 ¢ 3 3 3 ( 3 3 3! ¢ ( 3 ( 0 0 3 3 3     ¢   ¢   3 ( ( ¢ 3     3 3 ( 00   ¢ 3 3 3 3   3 ( 0 0 0 0     3 ( 3   ¢ 3   ( 3 ¢ ¢ 0 0 0 3 3 3     3 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 (3 0 3 3 ( 3 ¢ 0 0 3   ¢ 3 3  $ 3  $  ( 2 3 3 0 3 3   3 ( 3 3 ¢   $ ¢ 0 ( ( 3 3   ( 3   3   3 ( 33   ¢ 3 0 0 3 ¢   (   0   3   ¢ 3 ( 3 0 3 3 ¢   (   3! 0 3 ¢ 3   ¢ 3 ( ¢ ¢   (   ( 3 3 0 3 3  $ 3 ( 3 3 0$ ¢   ¢ 3 3 ¢ 3 (  $    3 3 3 3 ¢  0 0 3 3 3 (   ( 3   3 ( ¢ 0 0 0 0 3 3 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3 3 3 3   3 ( 3   3 0 3 3 3 3 (   3 3   0 3 3 3 3 ¢ 0   ( . maka apat te je umus ke em hah pe zi aa atau pe acu a ya i a a ke as eh a ama. Da e au ah e a me eka seca a patut. maka p e au a ke ua ya me ja i se a pe pisaha a ta a satu ke ua a e a ke ua a ai ya. sesu uh ya zi a itu a a ah suatu pe uata ya keji a suatu j a a ya u uk. yaitu ti ak a a ya kete te ama . u ahma . T K D U UK P G TI T K Ta ak me u ut ahasa a a ah me epaska ikata . se a ka me u ut isti ah a a ah me epaska se a pe empua a i ikata p e ikaha . me etahui keima a mu. uka pezi a a uka (pu a) wa ita ya me am i aki.

a u atau ti ak je as e a ti ce ai. " (H . maka ti ak a a sa atas ke ua ya te ta aya a ya i e ika eh iste i u tuk me e us i i ya.53 Da i u Uma .saw." (QS. a a siapa ya me a a hukum-hukum me eka itu ah a . maka ja a ah kamu me a a ya. sepe ti se a suami me ucapka : "Saya ce aika e kau". Sete ah itu eh ujuk a i e a ca a ya ma uf atau me ce aika e a ca a ya aik. supaya masi -masi apat me ca i pasa a ya a ya ta ak itu i e ci . Fi ma : 0 u ahma . Fi ma : ( ç y õ t Ï £ è èà ÷ s Ÿ u \ ö x u !| $ ( è #θ7δ‹G9 ⎯δθ=Òè? ωρ ( $δ . atau pe i ah a i si i". kata ya te ah e sa a asu u ah . se . ika kamu khawati ah wa ke ua ya (suami iste i) ti ak apat me ja a ka hukum-hukum . Ka imat i i ka au ika itka u tuk me jatuhka ta ak a u ah me ja i ta ak. (si i a ) aitu ka imat ya m asih a u. ÏŸ ö y Ï Ï ª $ Ÿ y øs u \ø x ( è t õ s # | y s £ " Ta ak (ya apat i ujuki) ua ka i.: "Sesuatu ya ha a ya amat i e ci ia ah ta ak. ta ak satu atau ua masih eh ujuk (kem a i) se e um ha is i ah ya a eh ikah kem a i e a aka a u sesu ah i ah.a a ah: 229) apu ta ak ti a ti ak eh ujuk atau ikah kem a i.a ya za im. 1.S. ™$¡iÏΨ9# #θ s? β& ≅èg†ρ $↔‹© #θδ 3? β& ©¤èù ⎯δθϑFδ x. a . tetapi ha te se ut i ehka eh sya a aima a sa a asu u ah : 3   2 0 ¢   3 ( 3 3   (     (   0 3 0   ¢ 3 3   ( ( 3 ( 3   3 ( 3   ( ( 3   ( 0 3 3 0 3 3 0$ ( 0   3 ( ¢ ( 0     3 0 $ 3 ( 3 (   3 0 (   ( 0 ¢ 3 0 3 0$ ¢ 3 ( 3 (( ¢ 0 0 3   3 ( 3   3 3 ( ( 0 3 3 ( 0 3 3 3 3 0   0   3 0     ( 0 3 3 ( 0  3 ( 3  $   3 3 0   3   0 3 3 ( 3 3 0 0 3 ¢ ( 0 3   3¢0   00 0 ¨ (¢ 0 3 3 ¢ ( 3  0 ¢ ( 3 0 3 3 3 ¢   3   ¢ ( 3 0 ( 3 3 ( ( ! ! ( 3 3 ¢      (¢£ yaitu pe ce ai ama a ta a c c k. 2) i a a Ta ak Se a s uami apat me jatuhka ta ak kepa a ist i ya apa i a i a am umah ta a ti ak i apatka kete te ama a ti ak a a a i ja a ke ua ya. kecua i apa i a si pe emp ua itu te ah me ikah e a aki. ) Ki ayah . kecua i ka au k e ua ya khawati ti ak aka apat me ja a ka hukumhukum . Se e iat a ama. yaitu se a ai e ikut : a) Sa ih (te a ) aitu ka imat ya je as me a u maksu memutuska ikata pe k awi a . Me ucapka k a imat i i ti ak pe u e a iat. Itu ah hukum-hukum . De a ja a te se ut iha apka te ja i kete ti a a kete te ke ua e ah pihak. u Dau a I u Majah) 1) afaz ta ak Pe kat aa ya ipakai u tuk me ta ak ist i a a ua macam. sepe ti suami me ataka : "Pu a ah e kau ke umah ke ua amu. Ti ak ha a a i kamu me a m i kem a i a i sesuatu ya te ah kamu e ika kepa a me eka. Ta ak i i apat i e ika sampai ti a ka i. SM Ke as XII § 0$ 0$   3 ¢ ¢ ( $ $ 3 3 3 3 ¢   3   3 3   3 3 ( 3 ¢   0     3 0 0 0 3 0$ 0 0 0 3 3 3 ( 3 0 0 0 0 (   3 ¢ ¢ 0   " ¥ ! 3 3  $ 3  $ !0 0 3 3 3 3   ¥ 3  3 0 0$ 3   3   3   ( ¢ 3 ¢ ( 3 3 3 3 0 3 ( ( ( ( 3 3 0 3 ¢   0 0 0   3   ¢ ( 3 ¢ 0 0   3 3 ( ¢ 3 0$ 0 0   3 3 ( 0   ¢    3     ¢ ( 3 3 ( 0 ¢ ( 0 0 ((   0$ ¢ ¢ ¢ 0 ( 3  0 3 0 0 ( ¢ ( ( 3 ( 3   0 ( ( 0 ¢ 3   ( 0 0 0 (  3  $ 3 3 0 ¥ ( 3 ¢ 0 0 3 3   ( 0   ( 3 0 3 3         ¢ 0 3 3 3 3   (3 ¢ 3 3 3 3   3 3 0   3 3 3 (3 3 3 (   ¢ ¢ ( (   3¢ 3 ( ( 8 ¢! ¨ 00 0 ¨ ¢   ¢   e a kea i a i e i ya ja a ke ua a i se a a kesuka a itu.aki ai a ita ak pu a eh suami ya ya ke ua.

eti a ehenda A dullah henda di sam a i an rang e ada Rasullullah saw. Lian. saya tida a an mengham iri eng au selama em at ulan. Muslim) c) Penda at etiga atuh tala satu. Kemudian A dullah erma sud menjatuh an dua tala lagi ada iddah. "Ma a er ata A dullah: "Rasulullah menyuruh saya su aya saya ruju e adanya. Al. ma a saya ruju istri saya. se erti sa da Rasulullah yang artinya Dari Hasan. erla u segala hu um tala tiga. a a ah leh saya ruju e adanya? " awa Rasullullah : "Tida leh.saya tida a an mencam uri eng au" atau "Demi .. Pengertian Ila’. tida ada d sa agi eduanya ( e as suami ertama dan istri) untu awin em ali ji a eduanya er enda at a an da at menjalan an hu um-hu um . Kemudian suami yang lain itu mencerai annya. tida lah eg itu erintah . eliau ersa da: "Hai i nu Umar. misalnya dengan uca an. yang se ai nya ditala wa tu suci. ma a erem uan itu tida halal lagi aginya hingga dia awin dengan suami yang lain. ah an dilarang yang erarti ta la 3 tida sah. Dan jika @ durrahman." Fi rman : ÷ Îu β)ρ ∩ ∉∪ Ο‹m‘ ‘θ î !# β*ù ρ™$ù β*ù ( κ−& πè/‘& È/ ? Νγ←$¡Σ ⎯Β tβθ9÷σƒ t⎦⎪%#9 Ò Ï § Ö "Kepada orang orang yang meng ilaa' istrinya di eri masa tangguh empat ulan (la manya). yaitu se agai eri ut : a) Penda at ertama atuh tala tiga.a arah: 230) Ada e era a enda at tentang jatuhnya t ala tiga.Ag MA Kelas XII ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ $ ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ " $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡  ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ 8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ 6 ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ " ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ 5 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ 6 5 ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¥ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ . sesungguhnya eng au telah menyalahi sunah. "Demi . (QS. ia sud ah " ain" dan eng au er uat ma siat (melanggar) hu um. Khulu . Daru utni) ) Pend a at edua Tala 3 u an erintah Rasulullah . emudian Rasullullah ersa da: "A a ila ia suci tala wa tu itu.. Ka tanya : A dullah in Umat telah ercerita e ada amu ahwa ia telah menala ist rinya dengan tala satu eti a istrinya sedang haid. Kemudian jika mereka kem ali (kepada istrinya)." (HR. . dan Fasa h 1) Pengertian Ila Ila’ artinya sum ah suami e ada istrinya ahwa la tida a an mencam uri istrinya dalam masa em at ulan." ( HR.54 yy$Ζ_ ξù $γ)=Û β*ù 3 …ν î % ρ— x3Ψs? © m ‰è/ ⎯Β …&! ≅tB ξù $γ)=Û β*ù u ã Ÿ s y s ‾s Îs ç u r ! y Íö nt "Kemudina ji a suami men la nya ( sesudah tala yang edua). ihar. "A dullah e rtanya: " agaimana ya Rasullullah. sesungguhnya Maha Pengam pun lagi Maha Penyayang. ma a e erjaan itu di t la . erla u hu um tala satu se ert i di atas masih leh ruju em ali e ada istrinya setelah itu tida leh mem eri an tala lagi.. alau saya tala istri saya dengan tala tiga . atau terus anlah er awinanmu dengan ai . a. erdasar an sa da Rasulullah: " arang sia a mengerja an suatu e erjaan yang tida sesuai dengan erintah ami.

Al a arah: 226 227) uami yang meng ila’ istrinya harus menun ggu empat bulan. sesungguhnya dia adalah te masu o ang-o ang yang e na . Fi man : ‘↔≈9# ω) ΟγG≈γΒ& β) ( ΟγF≈γΒ& ∅δ $Β Ογ←$¡Σ ⎯Β Ν3ΖΒ βρ Îγ≈àƒ ⎦⎪%!# Ï‾© $ @ u ahman. Apabila sudah habis masa empat bulan itu.55 mereka erazam ( ertetap hati untuk) talak. Bila dalam waktu empat hulan tersebut kembali bergaul dengan is trinya. Dan (sumpah) yang elima ah a la nat atasnya ji a dia te masu o ang-o ang yang e dusta." Perkataan tersebut hendaklah diulanginy a empat kali. Adapun yang dima sud dengan ziha adalah seo ang suami menye upa an ist inya den gan i unya sehingga ha am atasnya sepe ti ata suami epada ist inya: "Eng au ta mpa sepe ti punggung i u u". suami boleh menggauli istrinya kembali dengan mcmhayar kif arat (denda)." Firman : 2) Pengertian li’an ß t ö r ó Ï Ï t r ä y y t s ö ß Ý à r H Î â !y pà ö ç ° ä t ó s u ö ß y ø r ì/‘& Οδ‰ & ο‰≈γ "Dan o ang-o ang yang menuduh ist inya ( e zina). . An-Nuu : 6-7) Andai ata suami yang menuduh itu tida dapat mengaju an empat o ang sa si dan tida pula mau e sumpah dengan nama empat al i pula se agaimana di atas. Apabila telah habis masa empat bulan ti dak juga kembali menggauli istrinya. dan ha am atasnya e amp u dengan ist inya se elum mem aya ifa at." (Q . kalau suami tidak mau menggauli dan tidak pula mau mcnceraikannya. Su ami boleh bersumpah dengan nama sebanyak empat kali dan diakhiri dengan kalimat "Laknat terhadap diriku jika aku berdusta. suami tersebut harus dapat mengajukan empat orang saksi. ka lau dia mcngandung itu bukan anak saya. bahwa dia telah berzina. Li’an adalah perkataan suami dengan maksud m enuduh istrinya berbuat zina. atau menceraikan istrinya. suami di ena an hu uman de a delapan puluh ali se a tuduhan itu palsu. sesungguhnya Maha Mendengar lagi Mah a Mengetahui. Apa ila seseo ang mengata an demi ian dan tida di te us an dengan tala . hakim menc eraikan istrinya itu atas nama suami. aji atasnya mem aya ifa at. Dengan mengucapkan: "Saya persaksikan kepada bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya. suami boleh menceraikannya dengan talak sat u. Apabila seseorang menuduh istrinya telah berbuat zina. padahal me e a tida mempunyai sa si-sa si selain di i me e a sendi i. kemudian yang terakhir ditambahkan lagi dengan kalimat "Atasku lak nat sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini". ia diwajibkan membayar kifarat (denda sumpah) saja." (QS. ma a pe sa sian o ang itu ialah empat ali e sumpah dengan nama .A MA Kelas XII ¦  ¢ ¡ ¡     ¡   ¡   ¡ ¡     ¡       ¡   ¢   ¡   ¢   ¢ ¢ ¢ ¤ ¡ ¡ ¢     3) Penge tian ziha Î ó ß ç y ¨ é ÷ Î 3   ¢ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡   6   ¡     ¢ ¡   ¡   ¡   ¢ 5 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6   ¤ ¢ ¡     ¡ " ¥6 ¡     5 5 5 ¢ ¡       ¡ ¢ ¡   ¢   ¢     ¢ ¢    (¢ ¡   ¡ ¡     ¢ .

AI-Mujaa ilah: 2) Khulu' a alah pe ce aian yan tim ul atas kemauan ist i en an mem aya 'iwa kepa a su ami. (men an ap ist inya se a ai i unya. a an siapa yan mel an a hukum-hukum me eka itulah o an -o an yan zalim. Pe ce aian yan iakukan seca a khulu' e aki at ekas suami ti ak apat u juk la i an ti ak oleh menam ah talak sewaktu i ah. Dan sesun uhnya me eka sun uh-sun uh men ucapkan pe kataan yan mun ka an usta . (Q . maka jan anlah kamu melan a nya. maka ti ak a a osa atas ke uanya tentan aya an yan i e ikan oleh iste i untuk mene us i i nya.. . 3. pa ahal) tia alah ist i me eka itu i u me eka. Itulah hukum-hukum . hanya i olehkan nikah la i en an aka a u. ika kamu khawati ah wa ke uanya (suami iste i) ti ak apat menjalankan hukum-hukum . masalah uan elanja.A 5   ¥    ¥     ( ¢   ( ( ¢     ( ( ¢ ¢ (   (   ¢   (   ¢ ( ( ( (   ¢ ¢ ( ( (     ( ( (   (   (   ¢ (   ¢ ¢  ( ¢   ( ( (( ¢ ¢   ¢   5 (             ¢   ¢   ¢ 5     ¢ (   ( ( (   ( ( (       (   ¢   ¢ ( (       ¢ ( ( ¢ ¢ ( (     (      ¢ (      ( ( ¢   ¢     §       ( ( ( ( ¢ (   (         (   ( (           ( ( ( ¢ ¢     ¢ ¢ ¢ ¢   ( ¢ ¢     ¢        (¢ ( ¢ 5 ( .. Pe ce aian en an fasakh ini ti ak ap at i ujuk.56 " an -o an yan e ziha ist inya i anta a kamu. lemah zaka . 2. maksu nya pe ce aian en an me usak hu un an ni kah anta a suami ist i. ti ak men apatkan nafkah." (Q . etelah itu oleh ujuk la i en an ca a y an ma uf atau mence aikan en an ca a yan aik. kalau suami hen ak kem ali kepa a ist inya. 4. kecuali kalau ke uanya khawati ti ak akan apat menjalankan hukum-hukum . ha us en an aka a u. an pe usakan ini ilakukan oleh hakim en an sya at an se a -se a te tentu tanpa ucapan talak. Fi man : 4) Pen e tian khulu' !£ Ï ( ä è ùs ö à s ‘ Ïs Ÿ u $ϑΒ #ρ‹{'? β& Ν69 ≅t† ωρ 3 9⎯≈¡m*/ xƒ £? ρ& > ρ èÿ3 8$¡Β*ù ( y ß ã £ y t t t u y ß t ÷ s Ÿ s « $ ß ß ã y ùÏ Ï Î ô y t ø $ u Ï y Íö nt y o ã Ÿ s Šρ‰n ‰è Talak (yan apat i ujuki) ua kali. A1. ila atau c penyakit kusta. 6. I u-i u me eka ti ak lai n hayalah wanita yan melahi kan me eka. MA Kelas XII 5 5 @ u ahman. ti a k memenuhi janji. Ti ak halal a i kamu men am il kem ali a i sesuatu yan telah kamu e ikan kepa a me eka. e a -se a fasakh a alah: 1. a anya cacat. 5.aqa ah: 229) 5) Pen e tian Fasakh Fasakh a tinya usak atau putus.

‰≈9ρ&ρ Ν69≡θΒ& $ϑΡ& #θϑ=æ#ρ Ò Ï t íô ÿçy Ï © $ "Dan ketahuilah ahwa ha tamu an ank-anakmu itu hanyalah se a ai co aan an ses un uhnya i sisi -lah pahala yan esa . peliha alah i imu an kelua amu a i api ne ak a yan ahan aka nya a alah manusia an atu. (Q . an pen i ikan yan ilakukan oleh kelua a. . e itu ju a se a liknya. I u.ya k epa a me eka an selalu men e jakan apa yan ipe intahkan. Ha anah 1) Pen e tian ha anah Ha anah a alah men i ik an memeliha a anak sejak lahi sampai ia san up e i i yan ilakukan oleh kelua a atau ke a at anak. an men oakan o an tuanya. yaitu men i ik an men aja . e akti. penja anya malaikat-malaikat yan kasa . Anju an an asa hukum pelaksanaan ha anah a alah fi man u ah At-Tah iim ayat 6:     ¢   ¢ ( ¢ ( ¥   ( ( ¢  ¢        5 ¢ (        ( ¢ ¢       ¥ § (   ¢ ( 5 ¢   ¢ ( ¢ (   ¢   ¢ ( (       ( (   §   ( (   ¢     ¢   ¢ ( (     ¢ (     ( ¢   ¢ ( ( (     (   (   (   ¢ ( 5     ( (     (   ( (   (    ¢ ( ( ¢   (     ¢    (   (  5  ( ¢   ¢   ¢    (      (   ( ¢     ¢ (     ( (     (   ( (     ( (         ¢ ( (   ( ¢ ( ¢   ( ( (   (     ¢ ¢   ¢   ( (   ¢ ¢ ( ¢  ( ( ( ( ( (  ¢ (   5     (   ¢   (¢ ¢ ( 5    (¢ ( ( ( ( ( (      ( ( ( ¢ ‾ . kemu ian i unya i u. a a Rasulullah . eo an anak apat men anta kan ke aha iaan o an tuanya jika ia menja i anak yan saleh. ohani. isa menja i ahan an ujian yan e at a i o an tuanya. At-Tah iim: 6) etiap o an iwaji kan memeliha a i i an kelua anya a i api ne aka en an c a a memeliha a. an mem ina kep i a ian yan luhu an e taqwa kepa a . alam se uah ha is yan a tinya " etiap ayi yan ila hi kan atas fit ah (kesucian)." (Q . Anak itu apat menja i musy ik. ukha i Muslim) leh ka ena itu. kecuali anak ti ak mempunyai kelua a.ya. Ha anah e e a en an ta iya h (pen i ikan). an se a ainya te antun a aimana o an tua men a ahkan nya. alam Islam anak se a ai penyam un ene asi men apatkan pe hatian yan se ius an me upakan amanat . as ani atau Majusi. u × u ÷   î s Í ‾nt ö n ä u y Ïø $u â ¨ $ y ß è u Y t ö ä Î÷ u ö ä | à (þ è ( ã t u t Ï © $ pš " Hai o an -o an yan e iman. e a ti telah lepas a i tu as yan akan ipe tan un jawa kan kepa a nya kelak i akhi at. se an kan ke a at yan i ahulukan a alah ke a at apak jika tin katannya sama. Dalam ha anah te kan un pemeliha aan jasmani. yan ke as. an tuanyalah yan memeliha a an apat mewa nai se ta men a ahkan anak itu. Kalau o an tua telah melaksanakan tu as ini e n an aik.A MA Kelas XII   ∩ ∇∪ ΟŠàã _& …ν‰Ψã !# χ&ρ πΖGù Ν. Anak yan a u lahi alam kea aan suci e sih (fit ah)." (HR. Demikian fi m an alam Al-Qu ’an: (     5       ( ( (   ( 5 ¢ (     ( (     ( ( ( ( ¢  ¢ ¢  (   (  ¢   ¢       ¢ ( ( ( ( (     ( (   ( (     ¢ ( ¢  (       (   ( ¢ ( ( (    ¢   (( ( (   ( ¢   ( . men i ik. Al-Anfaal: 28) A apun yan penti n a alah a aimana ca anya men a ahkan anak a a apat melaksanakan pe intah a n menjauhi la an anla an an.57 5 5 @ u ahman. Me eka selamat men ha api co aan an ujian yan i e ikan pa a i inya. yan ti ak men u hakai te ha ap apa yan ipe intahkan. maka sesun uhnya ke ua i u apaknya yan menja i kannya Yahu i. i a at ke tas putih yan apat itulisi en an tinta wa na apa saja. apat menja i munafik. e an kan alam ta iyah apat ilakukan oleh kelua a an isa ju a o an lain. A apun u utan o an yan e hak memeliha a an men i ik anak a ala h: 1. Pen i ikan le ih e sifat p ofesional an fo mal.

. Dapat menjamin pemeliha aan an pen i ika n anak. . kon isi.aqa ah: 228) 1) Hukum ujuk 2) Rukun ujuk Hukum asal ujuk a alah mu ah ( oleh). untuk apat ujuk kem ali kepa a suaminya. se elum ia sempu nakan pem a ian waktunya te ha ap ist i yan italak. au a a pe empuan sei u le ih e hak a i pa a sau a a pe empuan se apak.A MA Kelas XII    ¢ ( ( ¢ (     (       (   ¢ ¢     ¢ ( ¢   ¢ ¢   ( ¢ ¢  ( ( (   ¢ (   ( ¢ ¢ ¢ (   5 (   ( ( ( (   ( (   ( (     ( ¢   ¢ ¢         ( ¢  5     (   (     ¢ ¢   ¢ ¢   ( (   ¢ ¢   ¢     ¢   ( ¢   ( ( ¢ ( (     ¢ ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (     (    ¢   ( ( (     ( 5       ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ ( ¢         ( ¥ ( ( ¢ (( ( 5 ( ( ( ( 5   ¢       ¢ (   ¢ ( ( ¢ ¢   ¢ ¢ ¢      ( ¢         (   ¢   ( ( ¢   ¢   ¢ ( ( ( ( ¢   ( (       ( ¢ (     ( ¢ ¢ 5     ( (   (   (( ( ( (   ( ¢ ¢ ( ¢   ¢ ( ¢ ¢  ¢   ¢ (   ¢  ¢ ( ¢     ( (   (     (   (     ( ¢ (   ¢ (   ( ( ( (   ¢       (   (               ( (  § ¢ ( (     ¢ (     (   (      (¢       ¥ (   ¢ (   5   . an pe setujuan an o ta kelua a. pihak lakilaki en an u utan sesuai u utan pe empuan i atas yan e kewaji an menja i ha in. A apun hukum ujuk a alah se a ai e ikut : a) Waji = Yaitu apa ila suami yan menalak salah seo an ist inya. Al. Dan suami-suaminya e hak me ujuknya alam masa menanti itu. (Q . yan ukan talak ain en an ca aca a te tentu. Mempunyai kemampuan me laksanakan ha anah. PE GERTIA RU UK Rujuk menu ut ahasa a alah kem ali. Apa ila ti ak a a ke a at pe empuan yan menja i ha in.. su ah icampu i oleh suaminya. 4. e alikn ya apat menja i mak uh apa ila pe ce aian le ih e manfaat a i kehi upan me ek a. 3. ) aiz = Yaitu hukum ujuk yan asli. ka ena h a anah penuh en an tan un jawa . ) Ha am = Yaitu apa ila te ja i a i se a ujuknya itu menyaki ti ist i. maka ist i ha us mcmpunyai sya at-sya at te tentu: 1. au a a pe empuan sekan un le ih e hak a i sa u a a pe empuan se apak atau sei u. c. e akal. te utama yan e hu un an en an u i peke ti. enek pe empuan i ahulukan atas sau a a pe empuan ka ena nenek le ih e hak a ipa a sau a a pe empuan. Ti ak mem enci si anak. Fi man : . ika a i ke a at laki-laki ju a ti ak a a. ia menja i tan un jawa kaum m uslimin atau peme intah. . ahkan ujuk apat menja i ha am apa ila menye a kan ist i te aniaya.. an yan mukalaf. c) Mak uh = Yaitu kalau pe ce aian itu le ih aik a ipa a ujuk ha i (suami ist i). atau ka ena ujuk itu l e ih e fae ah a i ke uanya. f. e an menu ut istilah a alah men em alikan pe empuan kepa a pe nikahan pa a masa i ah talak. Ha in ti ak e suami laki-laki lain (ti ak a a hu un an m ah am en an si anak). Ti ak te ikat en an peke jaan yan menye a kan ia ti ak apat melakukan ha anah en an aik. e) unah = Yaitu jika yan imaksu oleh suami untuk mempe aiki kea aan ist inya. K alau ti ak a a ke a at. jika me eka (pa a suami) itu men hen aki islah . U utan ha in i asa kan pa a pe talian mah am. 5 5 @ u ahman. . akan tetapi apat me nja i sunah apa ila maksu ujuk itu untuk mempe aiki ist i atau hu un an anta a ke uanya. U utan i atas apat e u ah menu ut situasi. an ti ak te an u in atannya.. pin ah kepa a o an lain yan le ih e manfaat kepa a an ak. e. Rukun ujuk itu meliputi hal-hal se a ai e ikut. ali .58 2. a) Ist i. a.. 2) ya at-sya at ha in atau ha anah A apun sya at-sya at ha in atau ha anah a alah se a ai e ikut.

te ja inya ujuk sewak tu ist i masih alam i ah. Wanita yang ditinggal mati suaminya. kea aan talaknya a alah talak aj'i.” (QS. Mengenai ma ksud disyariatkannya masa tunggu adalah untuk mengetahui apakah bekas istri ters ebut hamil atau tidak. 2. Secara rinci hitungan masa tunggu adalah sebagai berikut : 1. Masa menun u ini ise ut se a ai "masa i ah". Pe kataan suami ketika me ujuk kem ali. mengetahui apa yang amu pe buat. Wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. yaitu en an mcn ucapkan: " aya kem ali kepa a ist i saya". 3. c) i at. ma a tiada do a bagimu (pa a al i) membia an me e a be buat te hadap di i me e a menu ut yang patut. kea aan ist i yan i ujuk ha us ise utkan. telah itentukan alam AlQu ’an. ) uami.59 2. jika ia en an t alak tc us atau talak ti a.aqa ah: 234) @bdu ahman. isya atkan suami mau me ujuk ka ena kehen ak sen i i ukan ipaksa.Ag SMA Kela XII   ( ¤   ©   ©   (   ¡ ( ¡ 7 ¢ ¢       ¡    ¢   ©   ¢ ¢ ¢ ¡     ¡ 5     (   ¡ © ( ¢ ( (   (   ¡     (   ¡     ¡ ¢ ¦ ¡ ¡   (   (      5   (       ¢ ¢   ( ( ¡   ¡ ¤¡   ¢ ¡     © (  ¡ ( ¥   5 5   (   (     ¢ ¢ 5( ©   ( ((   ¡ ¡ ¤     ¡     ©   5     (       ( (       5 ¢   (   ¢   ¢ ¢ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡            ¡ ( ( ( ¥         § ¢     ( ( γ©& π . At-Thalaaq: 4) 2. D. se dang la tida hamil ma a iddahnya empat ulan sepuluh ha i. ti ak sah ujuknya.agu (tentang masa iddahnya) ma a iddah me e a adalah tig a ulan. apa ila ti ak menye utkan ist in ya. Al.” (QS. eca a te an -te an an. a tu iddah me e a itu ialah sampai me e a melahi an andun gannya.S. sep e ti : 1. ia ti ak apat ujuk la i. Dan a angsiapa yang e ta a epada nis aya menjadi an aginya emudaha n dalam u usannya. ó s Ï ‾ © $ u 9 ß ô r è s n r £ å è £ Ï s ó ç ö s ö $ È Î ö ä Í ! | pÎ Ï Ο9 ‘↔≈9#ρ ”Dan pe empuan-pe empuan yang tida haid lagi (monopause) di anta a pe empuan-pe e mpuanmu ji a amu agu. eca a sin i an sepe ti: " aya pe an en kau atau saya kawin en kau". Hal tersebut sesuai dengan firman . ilan an a i lama masa tun u. Dan pe empuan-pe empuan yang hamil. maka masa iddahnya sampai lahir kandungannya. mela inkan ha us menun u sementa a waktu. Hal te se ut sesuai dengan fi man . #Œ*ù ( # ³ãρ κ−& πè/‘& ⎯γ¡ Ρ'/ ⎯Á/ Iƒ % ≡ρ—& βρ‘‹ƒρ Ν3ΖΒ βθùθFƒ t⎦⎪%!#ρ s Î s Zô t u 9 åô z ø nt × Îy 6z " ang-o ang yang meninggal dunia di anta amu dengan meninggal an i te i-i te i (henda lah pa a i te i itu) menangguh an di inya (be iddah) empat bulan epulu h ha i. PERHITU GA MA A IDDAH (ME U GGU) Wanita yan ice aikan oleh suaminya atau itin al mat] ti ak oleh lan sun kawin la i en an laki-laki lain. 4. Kemudian apabila telah habi iddahnya. dan egitu (pula) pe empuan-pe empuan yang tida haid.

60 3. Wanita yang dice ai uaminya dalam ma a haid (men t ua i), iddahnya tiga qu u (tiga ali uci). Hal te ebut e uai dengan fi man .:

þ Î ª $ t n t z ô õ t £ ç m ‘ Ï Ÿ u & ÿ ã è n £ Î Å à Î š ’û !# ,=y{ $Β ⎯ϑçF3ƒ β& Î £ Ï ÷ ã £ ä Î £ Î Ï t ö r #ρŠ#‘& β) 79≡Œ ’û ⎯δŠ / ,m& ⎯κ 9θè/ρ 4 zψ# Θθ‹9#ρ !$/ ⎯Βσƒ ⎯. " Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan di i (menunggu) tiga kali u u. T idak boleh me eka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam ahimnya, jika me eka be iman kepada dan ha i akhi at. Dan suami-suaminya be hak me ujukinya dalam ma sa menanti itu, jika me eka (pa a suami) itu menghendaki ishlah. Dan pa a wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menu ut ca a yang ma` uf. Akan tetapi pa a suami mempunyai satu tingkatan kelebihan da ipada iste inya. Dan Mah a Pe kasa lagi Maha Bijaksana." ( S. Al-Ba a ah: 228) 4. Wanita yang dice ai tid ak mempunyai haid (ayisah), misalnya masih kecil atau menopause, maka iddahnya t iga bulan. be fi man ( S. Ath-Thalaa : 4) 5. Wanita dice ai suaminya dan belum p e nah be hubungan kelamin, tidak mempunyai masa tunggu (iddah). Hal te sebut ses uai dengan fi man .

  ∅δθ¡ϑ? β& ≅6% ⎯Β ⎯δθϑG)=Û Ο M≈ΨΒσϑ9# ΟF 3Ρ #Œ) #θΖΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ è y s ö s Ï £ è ”Hai o an -o an yan e iman, apa ila kamu menikahi pe empuan-pe empuan yan e i man, kemu ian kamu ce aikan me eka se elum kamu mencampu inya maka sekali-kali t i ak waji atas me eka i ah a imu yan kamu minta menyempu nakannya, Maka e ilah me eka mut ah an lepaskanlah me eka itu en an ca a yan se aik- aiknya.(Q . Al-Ahzaa : 49) 1. Hak-Hak Wanita alam Masa I ah Wanita alam masa i ah mem punyai hak-hak se a ai e ikut : a. Wanita alam masa i ah aj'i e hak mene im a tempat tin al, pakaian, an elanja a i ekas suaminya. a a Rasulullah ya n a tinya "Pe empuan hen aknya men am il nafkah a n umah ke iaman a i ekas suaminya apa ila ekas suaminya itu e hak ujuk kepa anya." (HR. Ahma an asa 'i) . Wanita alam i ah a'in hanya e hak tempat tin al saja. e fi man :

£ ä Î u £ Í ö n ( à hÍ Ÿ ç Ï £ ⎯. β)ρ 4 ⎯κ =tã #θ)ŠÒG9 ⎯èδρ‘$Ò? ωρ Ν.‰`ρ ⎯Β ΟGΨ3™ ]‹m ⎯Β ⎯δ ã Ï s ùu @bdu ahman,S.Ag SMA Kelas XII

  ¢   

  ¢

   

 

    ¢ ( (   ( ¢

  "

 

((

 

 

 

¢

  ¢

 

 

¢

 

 

( 5 (¢   (

  

  

 

 

©   ©       ((       

(     (

  © ©  

 

(( (

  "

¢   ( (

  ¢     ¢ ¢ 

©

© 

"

 

¢

(

© © ¢ ©

@ 

¢  

   

¢

§

©  (

(   ((     ¢ 

¢

  ¢

(

   

@

©

 

((

  

¢

   

¢ 

 

 

(

©     

¢

¢

 

  ¢ (  

 

¡

  

 

 

¢

 

 

( 

5

61 "Tempatkanlah me eka (pa a iste i) di mana kamu be tempat tinggal menu ut kemamp uanmu dan janganlah kamu menyusahkan me eka untuk menyempitkan (hati) me eka. Da n jika me eka (iste i-iste i yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka be ikanl ah kepada me eka nafkahnya hingga me eka be salin, kemudian jika me eka menyusuk an (anak-anak) mu untukmu, maka be ikanlah kepada me eka upahnya; dan musyawa ah kanlah di anta a kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesul itan maka pe empuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.( S. Ath-Thala : 6 ) c. Wanita dalam iddah ba'in yang hamil be hak mendapatkan tempat tinggal, nafk ah, dan pakaian. be fi man dalam Al- u ’an.(Ath-Thalaa : 6) d. Wanita dalam iddah wafat yang hamil tidak mendapat hak nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, akan te tapi berhak mewarisi untuk dirinya dan anak dalam kandungannya. Rasulullah J . b crsabda dalam sebuah hadis yang artinya "Janda hamil yang suaminya meninggal tid ak berhak mengambil nafkah." 2. Perkawinan yang Terlarang Perkawinan yang terlar ang adalah perkawinan yang diharamkan oleh agama Islam. Adapun perkawinan yang t erlarang adalah sebagai berikut. Kawin mut ah adalah perkawinan yang diniatkan d an diakadkan untuk sementara waktu saja (hanya untuk bersenang-senang), misalnya scminggu, satu bulan, atau dua bulan. Masa bcrlakunya perkawinan dinyatakan ter batas. Kawin mut ah telah dilarang oleh Rasulullah J . sebagaimana dijelaskan da lam sebuah hadis yang artinya "Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku ijinkan k epada kamu sekalian perkawinan mut ah tetapi ketahuilah sesungguhnya telah mengh aramkannya sampai hari kiamat." (HR. Ibnu Majah) a. Kawin Mut ah Kawin syigar adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya deng an tujuan agar seorang laki-laki lain mengawinkan anak perempuannya kepada lakilaki (pertama) tanpa mas kawin (pertukaran anak perempuan). Perkawinan ini dilar ang dengan sabda Rasulullah J yang artinya "Sesungguhnya Rasullullah J bersabda: "malarang perkawinan syigar". (HR. Muslim) b. Kawin Syigar c. Kawin Muhallil Kawin Muhallil adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seora ng perempuan yang telah ditalak ba in, dengan maksud perkawinan tersebut membuka jalan bagi bekas suami (pertama) untuk kawin kembali dengan bekas istrinya ters ebut, setelah cerai dan habis masa iddah. Dikatakan Muhallil karena dianggap mem buat halal bekas suami yang menalak ba in untuk mengawini bekas istrinya. Perkaw inan ini dilarang oleh Rasulullah J . dengan hadis yang diriwayatkannya dari Ibn u Mas ud: "Rasulullah saw. melaknat muhallil (yang mengawini setelah ba in) dan muhallil l alu (bekas suami pertama yang akan mengawini kembali)." (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa i) d. Kawin dengan Pezina Seorang laki-laki yang baik-baik tidak diperbolehkan (haram) mengawini perempuan pezina. Wanita pezina hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki pezina, kecuali k alau perempuan itu benar-benar bertobat. Firman dalam Al-Qur’an. bdurrahman,S.Ag SMA Kelas XII

 

"

 

 

 

 

@ 

"

 

 

    

  @

  

  

 

 

 

 

   

  

 

  

   

  

£

62

t hÌ ã u Ô Î ô ã ÷ r A y Î ! y ß Π mρ 4 8 ³Β ρ& β#— ω) $γsÅ3Ζƒ ω èπ‹Ρ#“9#ρ π. ³Β ρ& πŠΡ#— "La i-la i yang be zina tida menga ini melain an pe empuan yang be zina, atau p e empuan yang mu y i ; dan pe empuan yang be zina tida di a ini melain an oleh la i-la i yang be zina atau la ila i mu y i , dan yang demi ian itu diha am an a ta o ang-o ang yang mu min. " (QS. An- uu : 3) A an tetapi alau pe empuan pezi na te ebut udah be tobat, halallah pe a inan yang dila u annya.Se uai dengan abda Ra ulullah yang a tinya ” ang-o ang yang be tobat da i do a-do anya eola h-olah epe ti o ang yang tida mempunyai do a.” Dengan demi ian, eca a lahi iah pe empuan pezina alau bena -bena be tobat, ma a dapat a in dengan la i-la i y ang bu an pezina (bai -bai ). E. HUKUM TALAK DA RU UK Tala a tinya melepa an i atan. Dalam hubungannya dengan etentuan hu um pe a inan. Tala be a ti lepa nya i atan pe ni ahan dengan ucapan tala atau lafal lain yang ma udnya ama de ngan tala . Tala adalah ha uami. A tinya, i t i tida bi a melepa an di i da i i atan pe ni ahan alau tida dijatuhi tala oleh uaminya. Tala itu menu ut hu um a alnya adalah ma uh. Demi ian pendapat ulama Syafi iah dan Hanbaliah. P endapat me e a be a al da i abda Ra ulullah . tentang pe buatan halal yang pa ling dibenci di ata . Ulama Hanafiyah be pendapat bah a pada da a nya tala adal ah ha am. Me e a be ala an dengan abda Ra ulullah a yang a tinya " mengutu o ang yang a in hanya be ma ud mencicipi dan e ing mence ai i t i." Di amping ma uh ebagai hu um a alnya, tala dapat menjadi ajib, unah, atau ha am, a e na ala an-ala an te tentu. 1. Wajib ji a anta a uami i t i e ing te jadi pe te ng a an dan udah diata i dengan ha im atau a it (ju u damai) da i edua belah piha , namun p o e pe damaian tida be ha il mendamai annya lagi. A hi nya dica pai e epa atan mengambil jalan te a hi , yaitu be ce ai. 2. Sunah, ji a uami t ida anggup lag] membe i an naf ah atau i t i tida dapat menjaga eho matannya . 3. Ha am ji a tala atau pe ce aian itu a an memba a e ugian bagi edua belah piha . 1. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi umlah Suami be ha menjatuh an tala te hadap i t inya ampai tiga ali dalam tiga pe iode. Pada tala atu dan dua, uami be ha me uju ( embali lagi) epada i t inya ebelum habi ma a idd ahnya, atau a in dengan a ad ba u apabila ma a iddahnya udah habi . Setelah ta la tiga, uami tida boleh me uju dan tida boleh ni ah lagi ebelum be a i t inya meni ah dengan o ang lain dan udah dicampu i e ta udah dice ai oleh ua mi edua eca a no mal. adi, da i egi jumlah tala yang dijatuh an, tala di e lompo an menjadi tiga macam, yaitu : a. Tala atu, yaitu tala yang pe tama a li dijatuh an dan hanya dengan atu tala ; @bdu ahman,S.Ag SMA Kela XII

 

©

    ¡

  ¡ ¡© ¡ © ©

¡

  ©

 

© ¡ ¡

¡

 

¡   © ¡ © © ¡ ©

  ©

¡   ©

   

 

 

¡

©

¡

¡

 

¡

©¡ ¡ ©

©    

¡ ¡  

  ©

¡

© ©

¡  

  ©

¡ ¡

¡

  ©  

©

¡

 

  ©   © ©  

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡   © ¡ ¤ ¡ © © © ¡  

  ¡ ¤ ¡     ¡  

¡   ©   ¡

¤ ¡  

©

¤ © ¤

   

  ©

¤

¡

¡   ©

© ¤ ©   

  ©

©

¡ ¡ ©

¡ 

©¡

¡

 

¡   ©   ©  

  ¤ ¡    © ¡   © ¡     ¡ ¡

¡

 

 

©

©   ©

¡   ¡ ¡

¡

¤

 §

¡ ©

¡ ¡ ¡

 

¡

  ¡

 

©

¡ ©

¡ © ¡¡     ¡     ¡ ©   ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡ ¡©   ¡     ©   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ © ¡   © ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡

¡   ¡

©    ¡

¡

 

©   ¡ ©

¡

¡

 

© 

©

©

¡

¡

 

  © ¡       © ©     ¡   ¡

¡   ¡ ¡  

¡  

©

©   ©  

¡   ©

¤ ¡

¡

© ©

¡

©

¡

©    © © ¡      ¡  

¡ ¡  

 ¡

¡

¡  

¡

©

2. yaitu tala yang dijatuh an untu yang edua alinya atau untu pe tama ali. Tala aj i. atau 2) dalam eadaan hamil dan udah jela hamilnya. a ena me e a membagi tala hanya epada tala bid ah dan tala unah aja. Tala bid ah. yaitu tala yang d ijatuh an untu yang etiga alinya atau untu pe tama ali. atau 2) tida be da ah haid a ena ma ih ecil atau udah be henti ma a haidnya. Sebagian ulama di anta anya Ibnu Taimiyah. yaitu ebagai be i ut : a. yaitu ebagai be i ut. tala te bagi dua. he pendapat bah a tala demi ian tida ah ehingga atu tala pun ti da jatuh. b. Sebagian ulama mema u an tala yang etiga ini e dalam ta la unah. Ibnu Qayim. Me e a mengata an bah a elain tala bid ah adalah tala unah. be pendapat bah a tal a demi ian menga ibat an hanya jatuh tala atu. tetapi pa da a tunya uci itu udah dicampu i. atau tala nya tida ah. Tala tiga. be fi man dalam AlQu ’an yang a tinya "Tala (yang dapat uju ) adala h dua ali.63 b. tetapi tiga tala e aligu . yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i eti a ia: 1) dalam eadaan uci dan pada a tu uci belum dicampu i. Ulama lain di anta anya ulama Zahi iyah. tetapi me e a be bed a pendapat. Tala ba in. c. c. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang: 1) belu m pe nah dicampu i. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Kebolehannya Ruju ata u Ka in Kembali Ditinjau da i apa ah uami boleh uju embali dan apa ah uami boleh a in embali dengan i t i yang telah ditala nya. yaitu tala yang menghalangi uami untu uju embali. atau 2) Ia dalam eadaan uci.Ag SMA Kela XII © © ¡ ¡ ¤ ¡ ¡   ¡ ¡   ©       ¡ ¡   ¡   ¡ © ¡ © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡   © ¡   ¡ ¡ © ¡     © ¡ ¡   ¡ © ©   © ¡ ¡ ©   © © ¡   ¡ © ©¡ ©   ©¡ ¡ ¡ ¡   ¥   ¡ ¡   ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡ ©¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡© © ¡   ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡ ©   ¡ ¡   ¡ ©   ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ © ©   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡   ©   ¤ ¡ ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©     ©   ¡ ¡   ¡     ¡   © ¡   ¡     ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡     ©     ¤ ¡ ¤ © ¡ ¡ ¡      © © ¡ ¤ ¡   © ¡ ¤ ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     . dan A y-Syau ani. Tala ba in ada dua macam. umhu ulama be pendapat bah a tala demi ian jatuh tala dua atau tala tiga. tetapi dengan dua tala e aligu . Fi man dalam Al-Qu ’an. Tala bu a n unah dan bu an bid ah. Macam-Macam Tala Ditinjau da i Segi Keadaan I t i Ditinjau da i egi eadaan i t i eti a uami menjatuh an tala epadanya. Setelah itu boleh uju lagi dengan ca a bai -bai atau mence ai ann ya dengan ca a yang bai -bai pula. Al. yaitu tala tiga. tala te bagi menjad i tiga macam.S. Tala bid ah hu umnya ha am. @bdu ahman. Tala dua. Pada tala ba in ub a ini uami tida boleh uju dan tida boleh meni ah lagi ebelum i t inya y ang te tala itu ni ah dengan uami lain dan udah dicampu i emudian dice ai an oleh uami edua." (QS. a. Pa a ulama epa at bah a tala dua atau tala tiga yang dijatuh an dal am a tu yang be beda a an jatuh tala dua atau tala tiga. yaitu tala yang boleh di uju embali ebelu m ma a iddahnya be a hi . ya itu ebagai be i ut : 1) Tala ba in ub a. 3. atuh tala atu. Tala bid ah adalah yang dila ang tetapi tala nya ah. yaitu tala yang dijatuh an epada i t i yang udah pe nah dica mpu i eti a: 1) Ia dalam eadaan haid. apa ah tala dua atau tala tiga yang dijatuh an e aligu jatuh tal a dua atau tala tiga. Tala unah. Tala atu dan tala dua epada i t i yang udah pe na h dicampu i.aqa ah: 229) b. Sedang an tala unah adalah tala yang diboleh an.

Abu Daud d an Ha im). Ta la atu dan dua yang jatuh a ena ia ( umpah). tetapi mantan i t i itu boleh dini ahi embali den gan a ad dan ma a in ba u dan pe empuan itu tida a u a in dengan uami lain .. ada atu jeni pe ce aian yang menghalangi uami untu uju maupun a in embali dengan i t i yang telah dice ainya. (QS. Kemudian ji a uami yang lain itu mence ai annya. uami be at a "Eng au te tala apabila eng au meninggal an halat" atau "Eng au te tala apa bila a u tida membe imu uang belanja ebulan". b." (HR. 2) Tala mu allaq. tala itu jatuh pad a aat i t inya meninggal an halat. ma a cca a hu um tala telah jatuh. pe ce aian adalah jalan te a hi apabila tida ada jalan lain untu damai. ha u dipi i an @bdu ahman. tetapi dengan tebu an da i piha i t i ( hulu ) e pada yang etiga te ma u ba in ub a. ebelum ditempuh penyele aian dengan pe ce aian. 1) Tala ghai u mu allaq. Al.. d.ata ua mi epada i t iya. c. yaitu tala yang di ait an dengan c uatu ya at te tentu. Tala atu dan dua dijatuh an epada i t i yang pe nah dicampu i. yaitu tala y ang tida boleh di uju lagi. dan ebagainya. yaitu pe ce aian a ena Wanita dan a ena timbul ebab. atau mi alnya ata. "Eng au te tala ". 4.ebab yang me u a a ad ni ah eca a e mi.. tala dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ebagai be i ut. atau genap cbulan lamanya uami itu tida membe i uang belanja. Tala atu dan dua yang jatuh a ena t e jadi pe eng etaan yang tida dapat didamai an itu iddahnya udah habi . Selanjutnya. Hadi ini mengi ya at an ji a timbul ma alah dalam hubungan uami i t i. epe ti a an dite ang an dalam pembica aan mengenai fa a h. "Pe buatan yang halal yang paling dibenci adalah tala . Tala yang dijatuh an epada i t i yang belum pe nah dicampu i. Selama ma ih ada jalan lain yang bi a ditempuh. Setelah ata. Pe ya atan yang di ait an dengan jatuhnya tala ini di eb ut ta liq tala .S. yaitu tala yang tida di ait an dengan e uatu yang lain.ata itu diucap an. ha u diu aha an pemecahan yang memung in an u un embali hubungan me e a. Sebelum jatuh tala . "Eng au telah aya tala ". Te ma u tala ba in ug a adalah ebagai be i ut : a.64 "Kemudian ji a i uami menola nya ( e udah tala yang edua). Tala Mu al laq in] jatuh eti a ya at yang di ehut an itu te ujud. Sabda Ra ulul lah .aqa ah: 230) 2) Tala Win ug a. ebai nya pe ce aian tida dila ana an. tida ada do a bagi eduanya (be a uami pe tama dan i t i) untu a in embali ji a eduanya be pendapat a an dapat menj alan an hu um-hu um . Sudah dijela an bah a pe ce aian (tala ) itu hu umnya mubah (b oleh). Maca m-Macam Tala Ditinjau da i Segi Ca a Menjatuh annya Ditinjau da i ca a menjatuh annya apa ah lang ung dijatuh an atau dii ya at an dengan e uatu. Di amping macam-macam tala ep e ti yang telah dijela an di ata . tetapi bu an me upa an Plan yang ha u elalu ditempuh. Mi alnva.Ag SMA Kela XII ©   ¡ ¡   © © ©       ¡ © © © ¡ ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ©       © ¤     ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © © ¡ © ¡ © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ © © © ¤  ¡  ¡ © ©     © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡ © © © © ¡ ¡ ©   ¡ © © ¡ ¡       © ¡ ¡   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡   © ¡   © © ¡ © ¡ © ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡   ¤ ¡ ©   ¡   © ¡     ¡   ¡ © © © ¡©  ¡   ¡   © ©   © © © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ © ©     ©   ¥   ¡ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡       ©   ¡ ©    ¡  ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   © © ¡   © ©   ¡   ¡   ¡ ¡ ©     ©   © ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡ ©   ©     ¡   ¡     ¤ ¡ ¡   ¡ ©   ¡ © ¡ ©    ¡ ©   ¡     ©   © ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡ ©   © © ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © . ma a pe empuan it u tida halal lagi baginya hingga dia a in dengan uami yang lain.

m aupun ana -ana yang ji anya tida te ata i dengan bai a an memba a penga uh te hadap di i yang be ang utan.ya: "Se ungguhnya o ang-o ang mu min adalah be auda a a ena itu damai anlah edua auda amu. yaitu tala bid i. bai bagi uami. e ec e aan. diu aha an ed ua belah piha mela u an i lah atau pe damaian. epe ti t e (te anan ji a). Ruju dapat Menghinda an Pe buatan Do a © ©           ¡ te lebih dahulu eca a matang.65 a. Sudah dijela an bah a di anta a macam-macam tala ada yang hu umnya ha am. uami telah te hinda da i pe buatan do a yang dila ang oleh agama. Ruju a an Menghinda an Te beng alainya Pendidi an Ana Di anta a a ibat bu u yang ditimbul an pe ce aian adalah pecahnya i atan e elu a gaan anta elua ga da i piha i t i dan piha uami. Ruju a an Me ujud an I lah l lah adalah pe damaian etelah te jadi pe pecahan atau pe eli ihan. banya contoh pendidi an ana -ana yang o a ng tuanya be ce ai menjadi u ang te u u ebagaimana me tinya. tala dijatuh an eti a i t inya dalam eadaan haid atau dalam eadaan uci tapi telah dicampu i. Dengan demi ian. Andai ata a ena uatu ebab pe pecahan itu tc jadi juga. tida lah laya ji a di anta a e ama auda a itu te jadi pe p ecahan. Dalam ehidupan eha i-ha i. ji a tala nya tala aj i dan pe empuan ma ih dalam ma a iddah. anta a lain :   © © © ¤         ¡ ¡  ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ©     ¡   ¡ ¡   ¡ ©   ©   ¡   ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ©  © ©  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ©   © ©  ¤   ©       ¡ ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¤       ¡ ¡ © ©             ¡ ¡  © © ¡   ¡ ©         ¡         © ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡© ¡ ¡     © ©   ¡ ©   © ¡ ¡   ¡ ©     ¡   ¡ ¡ © ¡ ©   ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ © © © ©     ¡ ¡ ¡    ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ¡   © ¡ ¡       ¡ © ©  ¡ ¡     ©   © © ©   ©   ¡     ¡   ¡   ¡   ©   ©  © ¤ ¡  ¡     © © ¡   ©   ¡     ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¤   ©    ¡     © ©   ¡     ¤ ¡   ¡   ¡ ¡   © ¡ ¡   ©   ¡ ¡       ¡ ©   ¡   ¡ © ©     ¡ ¡ ¡ © © ¡    ¡ © © ¡ ¡     © ¡  © © ¡  ¡      ¡ ¤ ¡  ¡ ¤¡       ¡   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡     ¡ © ¡ © © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤     ¡ ¡ ¡   ¡  ¡   ¡ ¡ © ¡   ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ©   ¡   ¡ © ¡   © © ¡           © © © ¡ . Dengan uju em bali. edi it atau banya pa ti a an mengganggu etenangan ji a. Penga uh itu. jatuhnya t ala dalam uatu pe a inan be a ti te jadinya pe pecahan uami dan i t i. Sepe ti di etahui. te ma u uam i dan i t i." (Al-Huja a at: 10) b. i t i. tetapi etelah bebc apa a tu be la u. Dengan adanya ya iat uju . ma a uami yang te lanju mence ai an i t inya. Ruju a an Menghinda i Pecahnya Hubungan Ke abat c. ebagaimana dipe intah an dalam fi man. adi.adang te j adi pula. Dengan demi ian. d. Ruju a an Menghinda an Gangguan i a (St e ) A ibat bu u lain yang timbul a ena pe ce aian adalah te beng alainya pendidi a n ana . emua a pe euntungan dan a pe e ugiannya. dan e edihan. emudian menala nya embali dengan tala unni atau bah an me ne u an pe a inan. Denga n uju pe pecahan dapat dipe bai i embali. dengan tala hid i dapat me uju embali i t inya. tala dijatuh an etelah mempe timbang an untung uginya e ta po itif dan negatifnya. be a ti a an te hinda da i a ibat bu u yang penga uhnya a an te u ampa i menjadi de a a. dan be ta alah epada Allah upaya amu mendapat ahmat. Kadang. Dengan mela u an uju be a ti te i at embali hubungan e elua gaan yang empat eta a ibat pe ce aian itu ehingga te cipta embali untu mencipta an pe atuan dan pe auda aan di a langan umat I lam. Dengan uju a an te hinda lah emung inan timbulnya a iba t bu u te ebut dan emua piha yang be ang utan a an mendapat an embali ete nte aman ji anya. diha ap an tida te jadi penye alan di emudian ha i. lang ah untu embali mcnyambung i atan pe a inan ma ih te edia. Itulah p in ip yang ha u dipegang dalam penyele aian ma alah yang mengancam elang ungan atau eutuhan umah tangga. timbul pe embangan ba u yang membuat alah atu piha menye ali pe buatannya. i a te jadi eadaan demi ian. e. agama I lam meng anut p in ip bah a anta mu min itu te jalin hubungan pe auda aan. Pe ce aian alaupun dila u an dengan pe timbangan matang. i i manfaat e ta i i muda atnya. Dalam ya iat tentang uju itu te andung banya manfaat. yaitu uju .

S.Ag SMA Kela XII ©    .@bdu ahman.

66 F. A a pa ti ipa i elua ga Untu melang ung an pe a inan eo ang yang belum be umu 21 tahun ha u mendapat izin edua o an g tuanya . A a u a ela ( u a ama u a) Pe a inan dilang ung an ata da a u a ama u a.S. 4) Salah atu piha mela u an e ejaman at au penganiayaan be at yang membahaya an piha lain. 5) Salah atu piha mendapat cacat badan atau penya it yang menga ibat an tida dapat menjalan an e ajibann ya ebagai uami atau i t i. be a ti uami telah melalai an e ajibannya. 01 Tahun 1974 menyebut an ebagai be i ut. @bdu ahman. 01 Tahun 1974 mempunya i bebe apa a a .   ¡  ©   ©   © ©  © ©     © ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡ © ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©¡   ¡ ¡ © ¡ ¡   ©       ¡ © ©   © © ¡ ¡ ¡ © ¡ ©   ¡ ¡   © © ©               © ©           © © © © © ¤   ©       ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ©  ©¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ © ©     ¡   ¡ © ¡ ¡ ¡ ¡ ©¡ ¡ © ¤ ¡        © © ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ©   ¡ ¡   ¡ © © ©     ¡ ©   ¤         © ¡ ¡  © © ©   © © © ¤ ¡      ¡ ¡ ¡ © © ¤ ¡    © ¡ ¡ © © ¡   ¡ ¡   ©  © © © © © ¡ © ¤ ¡ ¡   ¡ © © © © © ©   ¡ © © ©   ¡  ¡ ¡ ¡   © © ¤ ¡    ¡  ©     ¡   © © ¤   ©     ¡ §       ©     ¡ ¡     ¡ ¡ ¤ ¤ ¡    ¡ ¤ ¡ ©     ¡   ©   ¡ ¡   ¡     ¤ ¡   ©   ¤ ¡ © © ¡ ¤ f. Kal au ada pe a inan dengan pa aan. penjudi. dan e ajiban ini tida dapat ditunai an lagi eandainya uju . yaitu i atan lahi batin anta a eo ang p ia dengan eo ang anita ebag ai uami i t i dengan tujuan membentu umah tangga yang bahagia dan e al be da a an Ketuhanan Yang Maha E a. PP (Pega ai Pencatat i ah) membe i an u at penola a n untu melang ung an pe a inan. yaitu ebagai be i ut : a. A a pe ce aian dipe ulit Se alipun tala adalah ha la i-la i. 3) Salah atu piha mendapat an h u uman penja a lima tahun atau lebih. 0 9 Tahun 1975) ebagai be i ut. dan ebagainya yang u a di embuh an. 6) Te jadi pe eli ihan yang te u -mene u anta a eduanya. 1. 2) Salah atu piha mening gal an yang lain elama dua tahun bc tu ut-tu ut tanpa izin dan tanpa ala an yan g ah atau a ena hal lain di lua emauannya. Pe ce aian hanya d apat dila u an di depan idang pengadilan etelah pengadilan yang be ang utan t elah be u aha dan tida be ha il mendamai an edua belah piha . uami atau i t i dapat mengaju an pembatalan p e a inan (Pa al 71 hu uf F KHI). (Pa al 6) Apabila ada alah atu yang belum be umu 21 tahun tida mendapat izin o ang tua. 09 Tahun 1975 jo. i a te jadi pe ce aian ebelum ha i t inya yang dice ai itu dipenuhi. 2. Pe a inan menu ut UU o. A la an-ala an pe ce aian (diatu dalam UU o.. 01 Tahun 1974 jo. Dalam hal ini tida ada un u pa aan.. yaitu dengan adanya pe etujuan d a i edua belah piha calon mempelai.Ag SMA Kela XII   © Suami yang be i t i lebih da i atu o ang mempunyai e ajiban untu membe i an g ili an pada i t i-i t inya dengan adil. Penge tian Pe a inan Pe a inan. Untu mela u an pe ce aian ha u ada cu up ala an bah a uami i t i tida a an dapat u un e bagai uami i t i. 1 Tahun 1974). Ruju aian Memung in an Suami Menunai an Ke ajiban yang Ditinggal an Ka ena Pe ce ¡ ©   ¡     ¡ © ¡ ©   © ¡ ¡   © ¡ ¡ ¡ ¡     ©   ©   ¡   ©   ¡      ¤ ¡ ¤ . Pa al 37 UU o. Tata ca a pe ce aian di depan idang pengadilan diatu dal am Pe atu an Pe undangundangan (PP o. Suami yang be i t i lebih da i atu emudian menala alah atunva ebelum ha gili annya dipenuhi ajib me uju nya embali emudian memenuhi e ajibannya membe i an gili an. UU o. c. KETE TUA PERKAWI A U DA G-U DA G DI I D ESIA 1. 3. 1) Salah atu piha be buat zina atau menjadi pem abu .. tetapi ia tida boleh mengguna an ha nya itu emena-mena. b. Pa al 19 PP o.

l Tahun 1974 be bunyi: "Pe a inan adalah ah apabila dila u an menu ut agama ( epe cayaan) ma ing-ma ing. 1) pe a inan hanya diizin an ji a p ia mencapai um u 19 tahun dan anita mencapai umu 16 tahun. Untu mcncapai ebahagiaan hidu p adalah dengan menjalan an pe intahpe intah agama. egai ahan hidup a an timbul. (Untu lebih jela nya baca Pa al 41 PP 9 Tahun 1975) . ma a ehidupan dan penghidupan menjadi mantap.anita lain. A a poligami dipe etat (Pa al 4 UU o. A a ematangan be elua ga/be umah tangga. Ka tini. Tujuan Pe a inan Menu ut Kompila i Hu um I lam Pa a13: "Pe a inan be tujuan untu me ujud an ehidupan umah tangga yang a inah. (Diatu dalam Pa al 7 UU o. yang mempunyai eteladanan untu elalu menjunjung de ajat anita. yaitu a.etentuan hidup uami i t i. Hal itu menunju an adanya pe amaan de ajat anta a la i-la i dan anita.S. te lebih da hulu melapo an epada peme intahan yang ditunju untu menanganinya dengan memb a a p o edu pe a inan.Ag SMA Kela XII ¡ ¡ ©    © ©   © ©   ¡ ¥ ¤ ¡  ¤ ¤   ¡ ¡ ©   ©¡ ¤ ¡  © ©   ¡ ¤ ¤ ¡  ¡  © ¡ ¡   ¡ © ¡   © ©   © ¡ ¡ ©   ©   ©   ©     ©   ©   ¤ ¡  ¤ ¡  ¡ ©¡   ¤ © © ¡¡       ¤   ©   © ¤ ¡   © ¡ © ¡       ¡ ©   © ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¤     ©       ©   © ¡   ¡ ¡ ¤ ¤     © ¡ ¡ © ¤     ¡ © ¡ © © ¤   ¤   ¡ © ¡     ¡ ¡ ¡© ©   §© ©   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¡    ¡ © © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ©    ¡ ¡ ©   ©       ¡ ¤ ¤   ©   ¡   ¡    ¡ ¡ ¡ ¡  © ©     © ¡   ¡ ¡ ¡ © ¤ ¤       ¡ ¡ ¤   ©   ¡ © ¤ ¤       ¡ © ¡   ©   ¡ ¡ ¤ ¤   ©     ¡  ¥ ¡   ¡   ¡ ¡ © © © © ©     ¤     © ¤ ¡  ¡   © ©     ¡ ¡  ©   ¡ ¡ ¡    © ¡   ¡ ¤ ¡ ¡ © ¡   © © ¡    ¡ ¡ ¤ © ©   ¡  ¡     ©   ¡© © © . f. meleng api u at. ba ulah pe a inan dapat dilang ung an dan edua mempelai dapat dibuat an utipan a ta ni ah. A. 01 Tahun 1974) 1) Dalam hal eo ang uami a an be i t i lebih da i atu. A a mengang at de ajat aum anita e at pe juangan eo ang pahla an put i da i Rembang." 4. dan ahmah. edua mempelai yang dapat membuat hati menjadi tente am. hati dan tubuh menjadi be atu. Ke ajiban Pencatatan Pe a inan Se eo ang yang a an mela ana an pe ni ahan te hadap eo ang anita. Sebagai contoh. apabila tida ada yang mcla u an pencegahan." Dalam ujud pe a inan. 2) apabila calon mempelai belum m encapai umu te ebut di ata . ma adah. ai uami mengan ggap i t inya yang paling canti di anta a anita. dan m enetap an etentuan. Sahnya Pe a inan Pe a i nan eo ang mu lim dapat di ata an ah apabila dila u an menu ut hu um I lam. c. PP mengumum an minimal 10 ha i ebelum pe a inan dilan g ung an guna membe i e empatan bagi yang a an mela u an pencegahan. banya jabatan peme intah dipegang oleh eo ang anita. 01 Tahun 1974) ebagai be i ut. t e bu tilah e a ang bah a de ajat anita ama dengan p ia. c) i t i tida da pat melahi an etu unan. e. a pabila: a) i t i tida dapat menjalan an e ajibannya ebagai i t i. R. ia ajib mengaju an pe mohonan epada penga dilan di dae ah tempat tinggalnya.u at untu ni ah yang udah dipe iap an. 3. dapat diminta di pen a i epada pengadilan atau p ejabat yang ditunju edua o ang tua piha p ia ataupun anita. d.67 d. begitu juga eo a ng i t i menganggap uaminyalah la i-la i yang mena i hatinya. b. melapo epada PP dan yang be tuga mencatat lapo an te ebut da i calon mempelai. 2. 2) Pengadilan yang dima ud (1) pa al ini han ya membe i an izin epada eo ang uami yang a an be i t i lebih da i eo ang. Ma ing-ma ing me a a tente am hatinya dalam membina umah tangga. e uai dengan Pa al 2 ayat (1) UU o. @bdu ahman. Kemudian dengan adanya umah t angga yang be bahagia dan ji a yang tente am. b) i t i me ndapat cacat badan atau penya it yang tida dapat di embuh an.

Pe a inan. Pa al 2 UU o. I Tahun 1974 da n UU o. dalam idang Pe ngadilan Agama yang dihadi i oleh i t i atau ua anya. • Adan ya pe eng etaan anta a uami i t i. a ena penggugat tida dapat 2) Ce ai gugat 3) Ce ai dengan ala an zina @bdu ahman. eca a ab olut pula ia tida be enang untu mengadilinya. dan menycle ai an pe a a-pe a a di ting at pe tama anta a o ang-o ang yang be agama I lam di bidang: a. Dalam Pa al 3 di ebut an ebaga i be i ut.S. Mi alnya. amun. ant a a lain di emu a an bah a pe ce aian yang dila u an melalui idang pengadilan a da tiga macam. ebagai pengadilan n ega a te tinggi. Wa af dan eda ah. b. memutu . dan menyele ai annya.68 a. Sdanjutnya dalam Undang-Undang Republi Indone ia o. (1) Ke ua aan eha iman di ling ungan pe adilan agama dila ana an ol eh: (a) Pengadilan Agama. Gugatan pe ec aian dida a an epada alah atu ala an be i ut : • Salah atu piha ( uami atau i t i) te ena pidana penja a. c. Ke a i an a iat dan hibah yang dila u an be da a an hu um I lam. yaitu meme i a. 7 Tahun 1989 Pa a166 ampai dengan 88. 7 Tahun 1989 1) Ce ai tala Se uai dengan edudu annya ebagai pengadilan nege i. Ce ai gugat adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan i t i ata u ua anya epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an hubungan pe ni ahan anta a penggugat (i t i) dengan te gugat ( uami). Ke ua aan pengadilan agama lebih lanjut dipe inci dalam Pa al 4 9 ayat (1) yang menega an bah a pengadilan agama be tuga dan be enang meme i a. yang menjadi e enang an mutla bagi ling ungan pe adilan. diucap an oleh uami atau a ilnya yang dibe i ua a hu u . memutu an. 7 Tahun 198 9 menyata an bah a: "Pe adilan agama me upa an alah atu pela ana e ua aan e ha iman bagi a yat penca i eadilan yang be agama I lam mengenai pe a a pe dat a te tentu yang diatu dalam undang-undang ini". Sebali nya ctiap pe a a yang tida te ma u e dalam bidang e enangan nya. Cc ai dengan ala an zina adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya gugatan uami atau i t i epada pengadilan agama aga pengadilan agama mengada an idang guna memutu an huhungan pe ni ahan. Pe an Pengadilan Agama dalam Hu um Pe a inan Menu ut UU o. he da a an ala an Ana. Sifat e cnangan ma ing-ma ing ling ungan pe adilan adalah ab olut atau mema a. (2) Ke ua aan eha iman d i ling ungan pe adilan agama be punca pada Mah amah Agung.Ag SMA Kela XII   ¤ ¡ © © ¡ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ¡ © ¤ ©   ¤       © ¤  ¡   ©   © © ¡ ¡ ©¡ ¡ ¡ © © © ¡     ¡  © © ¡ ¡ ¡ © © © ¡© ¡   ©   ©    ¡   ¡   ¡ ¡ © ©     © © © ©  ¡ ¡  ©   ¡ ©   ¡ © ©¡           © © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ©       ¡© © © © © ¡   ¡ ¡  ©     ©   ¡   © © ¡ ¡ § ¡   © © © ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¡       © © ©       ¡© ¡ ¡  ©   ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡    ¡  © © ¤ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡   ¤ ¡     © ¡ ¤    ¡  © ¡ ¡ ¡     © ¡   ¡    ©   ¡ ¤   ¤ ¡ ¡ ¡     © ¡ ¡     ¤ ¡   © ¡ ¡  © ¡ ¡ ¡ ¡ ©   © ¡© ¡   © © ¡ © © © ¡   © ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¡   ¤ ¡   ¡     ¡ ¡ ¡   © ¡ ©¡ ¡ ¡ ¡© ¡   ¡   ¡ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©  ¡     ¡ ¡         ©          © ¡   ¡ © © ¡   ¡©   © ¡ ¡ . Ketiga pe ce aian itu adalah ebagai be i ut: Ce ai tala adalah pe ce aian yang ditetap an oleh ha im pengadilan agama a ena adanya pe mohonan uami epada pengadilan agama untu mengada an idang guna menya i an i a tal a . Hal-hal yang tel ah ditentu an menjadi e ua aan atau e enangan pe adilan. • Te gugat ( uami) mendapat cacat ata u penya it ehingga ia tida dapat mcla ana an e ajibannya ebagai uami. (b) Pengadilan Tinggi Agama. i penggugat adalah u ami yang mcnggugat ce ai epada pengadilan agama dengan ala an i te gugat telah mela u an zina.

atau eempat eo ang uami yang bc ma ud be poligami ba u dapat dila ana an apabila penetapan pengadilan agama membe i i zin chingga mempunyai e uatan hu um. niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan ( osa.osa esa i anta a osa.isaa: 31) alan men a tasi hal yan ne atif ti aklah en an mela an apa yan telah ihalalkan . Wξz‰•Β Ν6=z‰Ρρ Ν3?$↔‹™ Ν3Ψtã 3Ρ μΨã tβθκ]? $Β ←$62 #θ6⊥FgB β) V Ìx y ô à ù Å ô ç u " ika kamu menjauhi osa. Tetap i seha usnya en an Plan mem e ikan pen aja an. 01 Tahun 1974 mengatu tentang pembe ian izin oleh pengadilan epada eo ang uami yang be ma ud be i t i Icbih da i eo ang ji a di ehenda i oleh piha -piha yang be ang utan. Dengan me uju penjela an di ata . ma a m enu ut hu um I lam mengenai bata anbata an dalam be poligami dida a an dengan f i man dalam Al-Qu ’an Su ah An i aa ayat 31: $ϑƒ . ata an.69 meleng api bu ti-bu ti bah a te gugat betul-betul telah be zina dan yang te guga t pun menyanggah. upaya hu um banding dan a a i te halang bagi i t i yang be ebe atan untu dimadu.osa)mu yan kecil) an kami masukkan kamu ke tempat yan mulia (su a). An. etiga. .ata an dalam e poligami Undang-Undang o. i a i t i tida dijadi an ebagai te mohon. pen i ikan.A MA Kelas XII ¢ ¡  © ¡   ©   ¡ (   ¡ ¡¡ ¡ ©  © © ©   ¡  © ¡   ¡ ©   © ¡       © ¡ © ¡     © ¡ ¡     ¡ ©   ¥ ¡ © ¡ ¡  ©     © ¡   ©     ©          ¡ ¡ ( ( (   ( ( ( 5 ( ( (           (       ¢ ( ©  © ¡   ¡ © ¡ ¡   ¡ ¡ ¤ ¡  ¡ ¡ © ©   ¡ ©   ©¡   © ¡ ©   ¢   ¥   ( ¤ ( ¡ (   ¡   ¡© (  © © ¡ ¥ ¡ ¡   © ¡ ( © ¡ © ©   ¡    (¢ ©     ¥   ¡       ¡ . piha i t i yang uaminya henda be poligami aga didudu an atau dijadi an ebagai te mohon. Da lam hal itu pe a inan edua. an pemahaman yan ena kepa a masya akat tentan aja an Islam. ma a pengadilan agama menyu uh penggugat untu be umpah. e da a an petunju Mah amah Agung tanggal 20 Agu tu 1975." (Q . Untu itu eo ang uami ha u mengaju an pe mohonan epada pengadilan agama. b. 5 5 @ u ahman.osa yan ila an kamu men e jakannya.

. Dapat menciptakan kelua a sakinah. Ti ak mem e i pe intah y an mem e atkan. i. Dapat menja a keho matan i i sen i i. Rukun nikah meliputi a anya: a. Dapat memel iha a kaum wanita. Kem alinya suami kepa a ist inya itu ti ak pe lu en an nikah yan ha u ka ena aka nikahnya elum te putus an alam masa menun u. Mem e i im in an ke a ah te laksananya asa tan un jawa e sama. yaitu kem alinya suami kepa a ist inya yan telah ice ai untuk menja i suaminya la i se a aimana se elum te ja in ya pe ce aian. Dapat menum uhkan hu un an pe sau a aan yan luas anta a ke lua a a i pihak ist i an a i pihak suami. h. Talak menu ut istilah sya ak a alah melepaskan aka nikah en an laf az talak atau semakna en an lafaz. yaitu se a ai e ikut : a. yaitu se a ai e ikut. ija ka ul.s a a . Kewaji an suami.A MA Kelas XII   ( ¢     ( ( ( ( ¢  (     ( ¢ (  ( ¢ ¢ (   ( ( ( ¢ (   (   ( ( ¢ ¢   (   ¢ ( (   ( ( ¢     ( ( (   ¢       ( ¢ ¢   (   (   ¢ ¢       (   ¢   (   ( (   ¢ ¢     (   ¢ ¢     ¢ ¢    ¢ ¢   ¢       (   (       ¥     ¢     ¢    ( ¢  ¢   (       ¢     ¢ ( ( ¢ ¢   ¢     (   ¢      ¢ ( ¢   ¢ ¢ (     ¥     ¢   ¢ ( ¢  ( (     ( ( ( ¢     (   ¢   ¢ ¢ 5 5 ( ¢ ¢ ¢ (   ¢   (  ¢   (     ¢ ¢          ¢         ¢   (      (¢   ¢     ¢ (  ( . Mem e i ke e asan ist i e aul i masya akat asal sesuai en an hukum. f. e usaha a a kepe luan selalu cukup. . . j. Memun kinkan suami menunaikan kewaji annya yan pe nah ilalaikan selam a e ce ai. 6. Mewuju kan pe amaian. a. . Rujuk. Ho mat an sopan te ha ap kelua a ist i. Men hin a k an pecahnya kelua a. e laku sopa n santun te ha ap ist i. f. 5. Dapat menum uhkan kesa a an e tan un jawa . Dapat mempe oleh ketu unan yan sah an aik. Men ikuti an menaat i sunah Rasulullah saw. c. an e. Men hin a kan te cn kalainya kehi upan an pen i ikan anak. . 4. Mem e i nafkah menu ut kemampuan. c.se ta e usaha mempe anyak ilmu & keimanan ist i. Hikmah pe nikahan. 7. e.mem im in ist i. . aik seca a lahi iah maupun atiniah. 2. wali . . 3. c. c. k. Pe nikahan a alah suatu lem a a kehi upan yan isya iatkan oleh a ama Islam an untuk men halalkan pe setu uhan anta a laki-laki an wanita yan tujuannya u ntuk mem entuk suatu kelua a yan aha ia se ta men apatkan ketu unan. Mela an ist i a i e uat maksiat. .70 1. . . @ u ahman. A il. Talak seca a ahasa a tinya melepaskan ikatan atau me nin alkan. ua o an saks i. Mem e i penuh pe hatian an e muka manis. Hikmah a n manfaat ujuk a alah se a ai e ikut: a. calon ist i. calon suami. Meme liha a kewi awaan e.

. menikahi anci 4. e sa any a: "Akan tetapi aku shalat. A apun nikah hukumnya sunah a i o an yan su ah mampu .. psikolo is. c. a. a. hukum asal nikah a alah mu ah a tinya . . etiap manusia yan su ah ewasa an sehat jasmani ohaninya pasti mem utuhkan teman hi up yan e lawanan jenis kelaminnya ...A MA Kelas XII   ¢ (   ( (   ( ( ¢ (   ( ¢ ¢   ¢ ( ( ¢ (   ( ¢ (   ¢   (     ¢ (   (    ¢ (     ¢ (    ¢ ¢   ( (¢   ¢  ( (¢   ¢ ( ( (  ¢ ( (  ( (   ¢ ¢     (     ¢ ( ( (   ( ( (     ¢   ¢ ( 5 (    ¢ ( ¢ ( ¢   ( ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ (   ¢   ¢ ( ¢  (   ( (   ¢       (  ¢ ¢ (   (  ( ( ( ( ( (   ¢   ¢   ( ¢ ¢ ( ( ( ( ( (     ¢ ( ( (  ¢ 5 ¢         ( ( ¢ (     (    ¢ (          ( 5   ¢   ¢   ( ( ( (   5 (   ( ( ( ( ¢ ¢   (  ¢   ( (   ( (    (¢ ( (   ¥ ¢   ( ( ( ( .ya. Ti ak oleh ike jakan an oleh itin alkan . ha u s ike jakan an oleh itin alkan e. men apatkan ketu unan.. menetapkan sya at-sya atnya. a. ist i .. menciptakan manusia i unia ini alam kea aan e pasan -pasan an.. yan apat men asihi an ikasihi c. ant opoli is. Menu ut se a ian esa ulama.. makan. atau e sesuai en an jawa an yan tepat ! 1. te i i atas laki-laki an pe empuan. ahwasanya a i memuji an menyanjun . yan apat men a sihi an ikasihi . . Melakukan suatu aka atau pe janjian untuk men ikatkan i i anta a seo an la ki-laki an seo an pe empuan se ta men halalkan hu un an kelamin anta a ke uany a en an asa suka ela an pe setujuan e sama emi te wuju nya kelua a aha ia yan i i hai oleh . yaitu .. Ini a alah pen e tian . yan apat men asihi an ik asihi e. Anak 6.. men apatka n kasih sayan 7. Rumah tan a 2. oleh ike jakan an oleh itin alkan. Pe satu an e. te i i atas jantan an etina e. suami . a. ikah imaksu kan untuk mem entuk suatu ke lua a yan aha ia. c. a. suami maupun ist i. menikahi anak-anak c. iolo is . men apatkan uan . men apatkan kepuasan e.. a keolo is. . salah satu tujuannya a alah .. e puasa. te i i atas lan it a n umi 5. an .71 e ilah tan a silan (x) pa a hu uf a. mem e i makan saja an e kehen ak untuk nikah @ u ahman. an menye utka n kewaji ankewaji an yan pe lu itaati oleh calon .. Kawin .. me tua e. yan apat men asihi an ikasihi. . e. oleh ike jakan an ti ak oleh itin alkan c. .. menikahi wa ia . oleh ike jakan an sunnah itin alkan 8. . a.. te i i atas aik u uk c. menikahi pe empuan.. Rasulullah e sa a: Da i Anas in Malik D .. Islam men atu pe nikahan. Teman hi up yan apat memenuhi ke utuhan . men apatkan ja atan c.. ikah ...... ti u . uami ist i c. sosiolo is. . menikahi p ia . te i i atas sian an malam . a. yan apat men asihi an ikasihi 3.. a.

. .”(Q . .. Kemu ian jika kamu takut ti ak akan apat e laku a il... meny akiti me tua yan inikahinya e. An. . Rasulullah e sa a se a ai e ikut yan a tinya Da i Aisyah.... An. An. (kawinilah) seo an saja. kelua a a imu c.isaa': 3).. an ak a imu e. tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan u n annya..”(Q . Ti ak punya kein inan. HR Ta mizi c... .. I nu Majah.isa a': 4) e..”(Q . (kawinilah) se o an saja. .. e n an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan tak te tahankan ”Dan jika kamu ta kut ti ak akan apat e laku a il te ha ap (hak-hak) pe empuan yatim ( ilamana k amu men awininya). (kawinilah) seo an saja.. menyakiti wa li yan inikahinya Dalam se uah ha is Rasulullah pe nah e sa a: " a an sia pa yan ti ak mampu kawi he aklah ia puasa ka ena ..... en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan menin kat e.isaa': 5) Rukun nikah a alah unsu -unsu yan hams ipenuhi untuk melan sun kan suatu pe nikahan... ha ta a imu . Ruku n nikah a alah . ukha i ... kepuasan a imu 10..... a. HR. " ikahilah olehmu wanitawanita itu. maka .. tetapi ia su ah mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un an nya e. 14. Kein inan. menyakiti anak yan inikahinya c.... mem e i umah saja an e kehen ak untuk nikah c. maka kawinilah wanita-wanita (lain) yan kamu senan i: ua. mem e i nafkah semua an e kehen ak untuk nikah. (kawinilah) seo an saja. . mem e i pakaian saja an e kehen ak untuk nikah . a...isaa': 1) . . HR..isaa': 2) c.. me nyakiti wanita yan inikahinya....." a.. a. . e ikit kein inan..A MA Kelas XII    5 5      5 ¢   ¢ ( (  (   ¢     ( (   (   ( (   (     ¥   (¢   ¢ ( ¢ (    ¢ ¢    ¢    ¢ 5    ¢ (   ¢  ¥ ¢ (     ¢ ( ¥ ¢   ( ¢   ¢ (   ( ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢ ( ¢ ¢  ¢ (¢   ¢ ¢ ( (   ¢   ¢ ( (     ( (   5 5(      ( (   ¢ (   ( ( (   (     ( (     ¢ ( ¢      ¢ ¢   ¢ (      ( ( (   ( ¢ (   ( ( (    ¢    (   ¥ ¢ ¢ ( ( ¢ ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢   5   ¢    (    ¢ ¢       (       ¢ (    (¢ ( (   ¢   ¢ ( ( ( (     ¢ ¢   ¢   ¢   ¢ . se a sesu n uhnya me eka akan men atan kan .. Ha its i awah ini i iwaya tkan oleh . t i a atau empat. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e ku an ... me m e i nafkah an e kehen ak untuk ti ak nikah 9. a.. An. HR I nu ina Hukum nikah menja i mak uh apa ila o an y an akan melakukan pe kawinan telah mempunyai . menyakiti laki-laki yan inikahinya ... 15. e kein inan.. " ikah itu te masuk sunahku maka a an siapa ti ak melaksanakan sunahku.... An.. tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un ann ya . ti aklah te masuk olon anku........”(Q .... .. . tet api ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya ..... 13..... a.. 12.. (kawinilah) seo an saja. ... en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan te a i c. en an puasa hawa nafsunya te ha ap pe empuan akan e tam ah . Muslim e.... tetapi ia elum mempunyai ekal untuk mem e i nafkah tan un annya c. 11. e. ikah menja i ha am a i seseo an yan mempunyai niat untuk . HR.”(Q ..... ..72 . .. ja atan a imu . elum e kein inan. 5 5 @ u ahman.

a. Kakek tetan a Dua o an saksi.. Wali a i pihak laki-laki c. a. an t empat tin al kepa a ist i an anak-anaknya yan ti ak sesuai en an kemampuanny a. manusia an inatan Kewaji a n Ist i kepa a suami a alah . manusia an aun e. Paman ti i e.. . e. ah . an s yuku se ta e. Men enai susunan an u utan yan menja i wali a alah se a ai e ikut . a. ti ak sah. waji Kewaji an uami te ha ap ist inya a alah .. 19. manusia an jin c.A ¢ ( ¢ ( ¢ ( ¢ 5   ¢ (   ( ¢     ( ( ( (   ¢   ¢  ¢  ¢  ¢ ¢ ¢  (       5 (     ¢       ¥ (     ¥ ( (   ( ¢ ( ( (            (  ¢   ¢ ( ( ( ( ( ¢ ( ( ( ( ¢ (       ( ( ¢ ( ( ¢ ¢   (     ¢      ( (       ( ¢ ¢         (   ¥ ¢  ( ( (   ( 5   ¢   ( (   ¢ 5 ¥ § ¢ ( ( ( (       ( ( ( ( (   ¢     ( (  ¢       ( ( ( (   ( 5 ¢   ¢ ¢ ¥ ( (     ( ( ¢   ¢ ¢ ( ¢        ¢ (       ( (   (   ¢   (   ¢ ( ( (         (    (¢ ¢ ( ( ( (   ¢   ( (   5 ¢       ( (    (   .. e akal sehat. . 17. an ti ak .. an ti ak se an ih am haji atau um ah.. e aul en an ist i seca a munka . 18. ce mat. Anak laki-laki a i sau a a laki-laki sekan un . a..ata s yan menyimpan a i aja an Islam . se an ih am haji an kecuali um ah c.. se a n ih am haji .. a il.. e. sesun uhnya zina itu a alah . ti ak mempe sulit atau mem e atkan suami. au a a laki-laki ti i c. e a ama Islam.. se an ih am um ah . ma ka pe nikahan itu . oleh c. peliha alah i imu an kelua amu a i api ne aka yan ahan aka nya a alah . Calon me tua . atal (tapi sah) e. me eka (ti ak se an itahan). "Hai o an -o an yan e iman. halal ( sah) .. i hat aka . atal (sah) . c. 21.. a. Memimpin kelua a tetan anya . e sikap ti ak hemat. Mem e i nafkah.. ali . pakaian. Patuh an taat kepa a suami alam atas.. atal (ti ak sah). Fi man ala m u ah Al-Is aa' ayat 32 yan a tinya ” "Dan jan anlah kamu men ekati zina. a il. at al (sah tapi ce ai) c. suatu pe uatan yan hal al suatu jalan yan u uk MA Kelas XII 5 5 @ u ahman. . 23. manusia an atu.... suatu pe uatan yan aik suatu jalan yan u uk . e akal sehat. sya atnya laki-laki. a a a i yan a tinya "Pe empua a mana saja yan menikah tanpa izin walinya. ali ( ewa sa).. Mem e ikan nafkah yan halal la i aik kepa a ist i an ankanya. apak an kat .. a. se an ih am melainkan haji an um ah Wali pe empu an inilah yan menikahkan mempelai pe empuan atau men izinkan pe nikahannya. a. se an ih am haji an um ah. ke e. ijaksana . lakilaki. Ke lua a Wali mempelai pe empuan.. . manusia an kayu . Me lin un i kelua a me tuanya e. 20..73 16. sya atnya Islam. suatu pe uatan yan suci suatu jalan yan u uk c. . Meme liha a an men i ik anak jika isa . a. 22. Pe nikahan yan ilakukan tanpa saksi a alah. a. Calon ipa ... i ha. Men atu umah tan a tetan anya c. me eka (ti ak se an itahan).

a. Dapa t rusak atau putus c. dua orang saksi e. Sebab-sebab fasakh adalah . menuduh mertuanya berbuat zina b. 31.Ag SMA Kelas XII ( "   ¢      ( ( ¢     ¢       ( ¢   ¢  ( ¢ ¢  5 (   ( £ ( ..... menuduh ibunya berbuat zina e. 29. e. Talak menu ut ahasa a alah . suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan halal e. . seorang mertua menyerupakan istriny a dengan ibunya c. Pembayar yang dilakukan suami kepada istri berupa uang agar suami m au menceraikannya b. a... melepaskan tali . perceraian yang timbul a tas kemauan mertua dengan membayar iwad kepada suami Iwadh dalam pernikahan art inya . a. menuduh istrinya berbuat zina c. melepaskan ist i c. perceraian yang timbul a tas kemauan suami dengan membayar iwad kepada istri e. menuduh anaknya berbuat zina. seorang nenek menyerupakan istrinya dengan ibunya Khulu dalam pernikahan adalah ... Bisa rusak atau putus e. d. Pembayar yang dilakukan mertua kepada suami berupa uang aga r suami mau menceraikannya c. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada mertua c... mendap atkan nafkah d. a.. a.. a. .. Pembayar yang dilakukan anak kepada suami berupa u ang agar suami mau menceraikannya d. Pembayar yang dilakukan istri kepa da suami berupa uang agar suami mau menikahinya Fasakh artinya . N ikah c. 28.. b... Kadang-kadang rusak atau putus b. d. a. tidak adanya cacat bdurrahman. suatu pe uatan yan keji an suatu jalan yan u uk..S.. 27. Rusak atau putus. menuduh suaminya berbuat zina d.74 24.... seorang anak menyerupakan istrinya dengan ibunya d. 26. suami tersebut harus dapat mengajukan .. perceraian yang timbul at as kemauan istri dengan membayar iwad kepada suami.. 32.. Kawin Li’an adalah perkataan suami dengan maksud . melepaskan kelua a . 25. 30. Ini me upakan pen e tian . seorang istri menyerupakan istrinya dengan ibunya b. lima orang saksi Adapun yang dimaksud dengan zihar adalah . Apabila seseoran g menuduh istrinya telah berbuat zina. melepaskan suami e. empat orang saksi.. tiga orang sak si c. a. Li’an b.. e. seorang s uami menyerupakan istrinya dengan ibunya. melepaska n ikatan. umpah suami kepa a ist inya ahwa la ti ak akan mencampu i ist inya alam masa empat ulan. a. satu orang saksi d. perceraian yang timbul ata s kemauan istri dengan membayar iwad kepada istri b. Pembayar yang dilakukan istri kepada suami berupa uang agar suami mau menceraikannya. Ila’. Tala e. Tidak rus ak atau putus d.

masa di rumah b. perkawinan yang diharamkan oleh agama ahudi b. Mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dil akukan oleh keluarga atau kerabat anak.. Makruh c. Me ndidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia tidak sanggup berdiri yang dila kukan oleh keluarga atau kerabat anak. adanya cacat. perkawinan yang diharamkan oleh agama Nasrani c. dapat memenuhi janji e. Wajib d.. Nenek angkat b.. Sunnah. b. d. b.. 34.. d.. Ibu tiri d. 36. Ma kruh e...Maka hukum rujuk . . sebelum ia sempurnakan pem bagian waktunya terhadap istri yang ditalak. 38..Ag SMA Kelas XII " £ . Mubah b. Tidak mendidik dan memelihara anak se jak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat an ak e.. Saudara perempuan seperempu an Apabila suami yang menalak salah seorang istrinya. a. Haram e. Mubah Apabila terjadi dari sebab ruj uknya itu menyakiti istri. a. c... masa iddah. Wajib d.75 33. perkawinan yang diharamkan oleh agama Isla m. a. Wajib c. perkawinan yang dihalakan oleh agama Islam e. S unnah Jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya. a...... atau kar ena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. a. c. 39.... masa santai e. Haram Masa menunggu ini disebut . d. Makruh e. tidak gila c.. Sunnah b. a. Sunnah b. Makruh. a. Saudara perempuan setetangga e.S. maka hukum rujuk . 40. 35. maka hukum rujuk bagi suami . Haram e. mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai ia sanggup berdiri yang di lakukan oleh keluarga tetangganya Adapun urutan orang yang berhak memelihara dan mendidik anak adalah sebagai berikut. Mubah c. masa bebas c. Wajib. Mubah d. a. Haram. Hadanah adalah .. b... Kalau perceraian itu lebih baik daripada rujuk hagi (suami istri). masa tala Perkawinan yang terl arang adalah . perkawinan yang diharamkan o leh adat istiadat bdurrahman. Saudara perempuan seibu. 37. d. Maka hukum rujuk baginya adalah . Mendidik dan memelihara anak tidak sej ak lahir sampai ia sanggup berdiri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat ana k c.

Beli au bcrpendapat bahwa agama Islam masuk ke Jawa pada abad ke-7 (tahun 674 Masehi) . Agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. makam tersebut berangka tahun 48 Hijriah (tahun 670 Masehi).1 Menjelaskan perkembangan Isl am di Indonesia : 6. Raja Ta-Cheh mengirimkan utusan menghadap Ratu Sima dan menaruh pundipundi ber isi emas di tengahtengah jalan dengan maksud untuk menguji kejujuran. keamanan. tidak dengan kekerasan atau peperangan. dan tidak dengan paksaan. Hamka. Pada umum nya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah pedagang. Menurut Dr. antara lain sebagai berikut. Memahami perkembangan Islam di Indonesia : 6. Gujarat.1 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia Men ampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia Mengambil hikmah dari perkembang an Islam di Indonesia A. Kemudian lamakelamaan agama Islam berkembang ke seluruh pelosok ta nah air dengan pesatnya.76 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 6. Pendapat beberapa ahli tentang waktu dan daerah yang mu la-mula dimasuki Islam di Indonesia. Mengenai tempat-tempat seperti Cambay.2 Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 6. dan Malabar itu han ya merupakan tempat persinggahan bagi para penyiar Islam ke Indonesia. Drs. Mereka merasa berkewaj iban menyiarkan agama Islam kepada orang lain. Dr. Sumatera Barat. Berdasarkan pe nyelidikannya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli. a. Raja Ta-Cheh adalah Raja Arab Isla m. dan Jawa Tengah. PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari ped agang India atau Persi. Juned Pariduri b.Ag SMA Kelas XII § § § § £ . Beliau berkesimpulan bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara (Tapanuli) pada abad ke-7 (tahun 670 Masehi). Adapun daerah di In donesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah Sumatera Utara. meskipun misi khusus mereka bukan menyiarkan agama Islam. Hamka bdurrahman.S. melainkan langsung datang dari Arab dan penyiarnya orang Arab Islam. dan kemakmuran negeri itu.

Di Perlak ia menjumpai penduduk yang beragama I slam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Kerinci. seperti Samudera P asai sehingga berdirilah kerajaan Islam yang pertama kali di Pasai. 1. Minangkabau. Banten. Kemudian ber kembanglah agama Islam di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Makassar. dan ke dae rah-daerah lainnya.Ag SMA Kelas XII £ . dan sebagainya. Hal itu ditandai dengan adanya penemuan-penemuan batu nisan atau mak ammakam yang berciri khas Islam. tiba-tiba berubah menjadi b ersatu kembali untuk melawan kolonial Belanda. Pada wa ktu itu di Sumatera sudah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683-10 30 Masehi sehingga Islam masuk ke daerah itu agak mengalami kesulitan. di antaranya makam Sultan Malik as-Saleh yang meninggal tahun 676 Hijriah atau 1292 Masehi. Cirebon. Di L eran (dekat Gresik) terdapat sebuah batu bersurat keterangan tentang meninggalny a seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. Sedangkan pada aba d ke-I3 agama Islam sudah berkembang dengan pesatnya dan telah merata di seluruh Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Demak. Dari kerajaan Samudera Pasai agama Islam menye bar ke seluruh Pulau Sumatera lalu menyebar ke Pulau Jawa.S. Di tengahtengah perang saudara. Sri Ratu Aceh mcngirimkan mubalig ke Gowa di Sulawesi dan Pa sai mengirimkan ulama ke Patani di Maluku untuk berdakwah. Perkembangan Islam di Sumatera Sudah kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. dan berkembang pula ag ama Islam dari Pasai ke Malaka. Malik at-Tahir. Tapanuli. Ma taram. Pada waktu itu telah datang di Tiongkok seorang pemimpin Arab Is lam dan telah mempunyai pengikut Islam di Sumatera Utara. b. Pajang. Di Samudera Pasai terdapat makam-makam raja Islam. kota Tiku.77 Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk di Sumatera Utara pada abad ke-7 (tah un 648 Masehi). Kemudian agama Islam c. Seor ang Italia bernama Marco Polo mengadakan perjalanan dari Tiongkok ke Persia pada tahun 1292 dan singgah di Aceh. maka merupakan kesempatan yang ba ik bagi daerahdaerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. Contohnya antara lain sebagai berikut : a. Riau. Setelah agama Islam berkem bang di Minangkabau. Setelah itu di Indone sia berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan menjadi pusat penyebaran agam a Islam. Putranya. bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. Aceh. tetapi mereka cnggan mengubahnya lalu terjadi perang Padri (1821-1873 M). c. Akhirnya. aina! Arifin Abbas bdurrahman. Para ahli tersebut ber pendapat bahwa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. mem erintah sampai tahun 1326 Masehi. Setelah k erajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Semula di antara p emcluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga m embenarkan perilaku agama. Sedangkan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui Pariaman. dan Ulaka yang dibawa oleh mu slimin dari Aceh. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yan g masih berpegang teguh pada adatnya dan agama Hindu. Minangkabau menjadi ben teng Islam di Indonesia.

Bangka. Beliau menyiarkan agama Isla m di Sedayu. Beliau wafat di Kudus dan dimakam kan di atas Gunung Muria. 4. Beliau belajar agama Islam di Malaka selama 3 tahun. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendiri. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. Wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. sepulang dari Mekah bel iau menyiarkan agama Islam di Lampung. Muhammad Syahid (Sunan Kalijaga). Beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. 6. bdurrahman. Islam mengalami kemajuan ya ng pesat pada waktu Malaka mencapai kejayaannya. 5. Kemudian pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang bcrpusat di pun cak Bukit Giri (dekat Gresik). Masih Makurat (Sunan Drajat). dan Belitung. Riau. Perkembangan Islam di Jawa Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan Sima tahun 674 Masehi. Beliau wafat di Giri dan dimakamkan di sana. Sedangkan suku Kerinci pada wak tu itu juga sudah masuk Islam. Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Kadilangu. Muhammad Syahid menyiarkan agama Isl am dan herpusat di Demak. 2. Maulana Ainul a in (Sunan Giri). Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau meny iarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Wilatika ini adal ah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. wafat tahun 1481 Masehi. Mula-mula beliau belajar di Banten ( abad ke-16 Masehi) lalu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain seb agai berikut : 1. yaitu Raja Minak Kumala Bumi dari Lampung. Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang ) putra Raden Rahmat.Ag SMA Kelas XII " £ . Jawa Timur. Perkemba ngan agama Islam di Jawa tidak dapat lepas dari peranan dan andil Wali songo yan g begitu gigih dalam menyiarkan agama Islam. kemudian menyiarkan Islam di kota Gresik dan wafat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun 852 Hijriah (9 April 141 9 M). R aden Umar Said (Sunan Muria). hanya saja pengetahuan agama Islam baru sedikit s ehingga dalam pengamalannya belum tertib. 2. Masuknya Islam ke Jawa Barat disiarkan oleh Haji Purb a pada pemerintahan Prabu Mundingsari pada tahun 1190 Masehi. Sedangkan ma suknya Islam ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maim un pada tahun 1082 Masehi dan ditemukannya batu nisan bertuliskan Arab yang kemu dian disebut "Batu Leran".S. Beliau adalah keturunan putri raja Aceh yan g menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau adalah keturunan putri dari Blambangan yang diperistri oleh Maulana Ishak. Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi" atau "Jum adilkubra". Beliau berasal dari Kasyan Bangsa Arab. sehingga dengan cepat agama Islam b erkembang ke seluruh pulau Jawa. 4 . sebelumnya Sriwijaya adalah ke rajaan Buddha.78 berkembang ke Indragiri. Raden Rahmat (Sunan Ampel). putra Radcn Rahmat. Agama Islam masuk ke Sriwijaya pada ta hun 1440 Masehi yang disiarkan oleh Raden Rahmat. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya. Agama Islam dapat berkembang dengan pesat setelah Majapahit (Hindu) merosot kekuasaannya. 3.

la wafat dan dimakamkan di s ana. dan Banten. Beliau selain seorang ulama juga seba gai panglima perang dan raja Banten. Beliau wafat dan dimakamkan di Kudus. Beliau pernah bclajar agama Islam di Me kah dan tahun 1521 Masehi Puking ke Demak. Pajang. agama Islam hanya berkembang di dacrah pesisir. seperti kerajaan Demak. Kemudian raja Majapahit me mberi kebebasan untuk menyiarkan agama Islam yang berpusat di Ampel dan Surabaya . Scbelum munculnya Wali son go. Beliau mengajarkan agama Isl am dengan memasukkan hikayat Islam ke dalam cerita wayang yang dipertunjukkan ke pada rakyat.S. Beliau adalah keturunan bangsa Arab ya ng lahir dan dibesarkan di Pasai (Aceh). penonton diharapkan man membac a kalimat syahadat. Fatahilah telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Portugis yang ingin menjajah dan merampas kekayaan Pulau Jaw a. Syahadat Rasul berbunyi: Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raden Rahmat telah mengajak raja Majapahit untuk masuk Islam tetapi raja menolak. kem udian mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Santri. bdurrahman. artinya: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sunan Bonang Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga.Jawa Tengah a. Untuk kepentingan da kwahnya. Beliau menikah dengan Dewi Sujinah. setelah berdirinya kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 Masehi. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus). " £ . Beliau keturunan dari All bin Abi Thalib d an menyiarkan agama Islam yang berpusat di Kudus. yang artinya: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Alla h. Beliau mengajarkan agama Islam dengan memperdalam ilmu agama dan mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu. 8. seperti "kalima sada" menjadi "kalimat syahadat" dan perayaan "sek aten" yang diadakan di Solo dan ogyakarta tiap satu tahun sekali pada bulan Rab iulawal berasal dari kata "syahadataini" yang berarti dua kalimat syahadat. Karena dengan bahasa Jawa. Sunan Kalijaga Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan agama Islam. Fatahilah (Sunan Gunung Jati). Setelah tua beliau menctap di Cirebon dan m enyiarkan agama Islam yang berpusat di Gunung Jati. Sunan Muria Beliau membentuk kader-kader Islam dengan mendirikan pondok pesantren.Ag SMA Kelas XII d. beliau menciptakan lagu "Sinom dan Kinanthi". b. Beliau berdakwah ke pesisir Jawa Te ngah bagian utara. orang Jawa dapat dengan mudah untuk m embaca dan mcmpelajarinya. Sunan Kudus c. Wali songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu kepada pe ngaruh Islam. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah menycbar kan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. Pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya dibukukan dalam bahasa Jawa yang dipengaru hi bahasa Arab. dise but pula Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul. Selesai menyaksikan wayang tersebut.79 7. Syahadat Tauhid berbunyi: Asyhadu a nla ilaaha illallah. Adapun para wali yang mengembangkan agama Islam di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Wali songo berhasil mendirikan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa. Cara Wali yang Mengembangkan Islam di .

sangat giat mcnyebarkan agama Islam. Begitu pula daerah-daerah di bawah k ekuasaan Banjar. Penyiaran Islam d i Dayak dilakukan oleh pendatang dari Arab. satu per satu masuk Islam sehingga agama Islam dengan cepat dan pesat bcrkembang di Kalimantan. Perkembangan Islam di Kalimantan Sekitar tahun 1550 di Banjar berdiril ah kerajaan Islam dengan rajanya bergelar Sultan Suryanullah. yaitu Sultan Muhammad Said dan S ultan Hasanuddin. Di S ukadana sultan yang masuk Islam adalah Panembahan Giri Kusuma (1591) dan Sultan Hammad Safiuddin (1677). beliau tidak menyetujui sikap Belanda yang ingin monopol i sehingga sering bertentangan antara Sultan dengan Bdanda. Adapun yang meng-I slamkan daerah Sukadana adalah orang Arab Islam yang datang dari Sriwijaya. pernikahan. Pada tahun 1 550 Masehi. Kemudian lama-lama mereka banyak yang memeluk agama Islam. 4. Daerah pel opor pengembangan agama Islam adalah di GowaTallo (dua kerajaan dl Sulawesi Sela tan). Peng-Islam an di Dayak melalui jalan perdagangan. Kemudian keduanya. Sultan Muhammad Said me ngirimkan angkatan perang Makassar ke Maluku untuk membantu orang-orang Maluku. di Sukadana (Kalimantan Barat) telah berdiri kerajaan Islam. tanpa kekerasan. Pertentangan tersebut bukan karena masalah agama. Sultan Alaudin sebagai or ang yang taat beragama. dan akhirnya kepada rakyatnya. Perkembangan Isla m selanjutnya dilakukan oleh keturunanketurunan mereka dengan penuh semangat. para pejabat. Cara pengIslaman di Sulawesi juga dengan c ara damai. hal itu juga dilanjutkan oleh putra-putranya. Dengan cepat agama Islam dapat berkembang di Kutai.Ag SMA Kelas XII £ .S. Kadang-kadang kerajaan yan g satu dengan kerajaan yang lain (belum Islam) timbul pertentangan. Sedangkan raja Tallo menjadi Man gkubumi dengan gclar Sultan Abdullah. Datuk Ribandang adalah murid Sunan Giri dan beliau mengajarkan agama Islam kepada rakyat dan para raja. Kedua kerajaan itu kemudian bcrgabung menjadi Makassar. Sebelum agama Islam masuk ke Dayak. Adapun yang menyiarkan agama Islam di Sulawe si adalah Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Raja Gowa menjadi raja Makassar kemudian bergelar Sultan Alaudin. Pe ngembangan Islam di Kutai dilakukan oleh dua orang muslim dari Makassar yang ber nama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Ini ber arti jauh sebelum tahun itu rakyat telah memeluk agama Islam. dan dakwah. dan Melayu. atau paksaan.80 3. suku Dayak menyemba h berhala. Setelah beliau wafat . Perkembangan Islam di Sulawesi Perkembangan agama Islam di Sulawesi tidak seb aik dan sepesat di Jawa dan Sumatera. Keduanya sangat gigih melawan Belanda. bdurrahman. Demak mcngirimkan para penghulu untuk mengajark an agama kepada keluarga istana. Sedangkan pada tahun 1644 Masehi Sultan Hasanuddin berhasil menaklukkan Kerajaan Bone. akan tetapi masalah politik. peperangan. misalnya kera jaan Gowa terhadap kerajaan Sopeng. Sejak itu pula rak yat Banjar banyak yang memeluk agama Islam. Bugis. Kemudian peng embangan Islam dilanjutkan ke daerah-dacrah pedalaman pada pemerintahan Aji di L anggar dan ditcruskan penggantinya menyiarkan Islam ke Muara Kaman. tcrmasuk pula raja mahkota Kutai masuk Islam. yaitu Sultan Alaudin da n Sunan Abdullah.

Dari nisan sebuah makam.S. seni musik.81 B. Pe ninggalan berikutnya di bidang bangunan adalah keraton. keraton. pada nisan akan dijumpai tulisan atau angka tah un. yaitu berupa waris an seni dan ilmu pengetahuan yang merupakan ungkapan penghayatan sekaligus salur an pewartaan atau penyiaran ajaran Islam. dari seluruh bangsanya. Naskah-naskah yang terkenal antara lain primbon-primbon pada abad ke-16 dari Sunan Bonang serta syair-syair melayu yang indah dari Hamzah Fansuri. C. tampak bahwa keraton pada masa pertumbuhan agama Islam merupakan perpadu an antara corak seni Hindu. Peninggala n ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari seni sastra adalah berupa hikayat. Peninggalan selanjutnya adalah makam. dan budaya setempat. Pada tahun 1960. pada masa ini telah berkembang ilmu pengetahuan t entang tulis-menulis bahasa Arab (kaligrafi). Maka. memiliki arti p enting dalam menentukan maju mundurnya kehidupan bangsa ini. Bagian makam y ang paling penting adalah nisan karena nisan merupakan tanda peringatan yang uta ma. Masjid-masji d yang berasal dari masa pertumbuhan dan perkemhangan agama Islam di nusantara a ntara lain masjid kuno di Demak. Islam. leh karena itu. seni pahat-lukis. Seni pahat yang ber kembang pada masa perkembangan agama Islam tidak ada yang berupa patung-patung k arena hal ini dilarang oleh ajaran Islam. Tradisi ini sampai sekarang masih terpelihara baik di Keraton o gyakarta. Seperti perkembangan di bidang bangunan berarti juga perkemhangan ilmu arsitektur. Peninggalan yang pali ng jelas di bidang bangunan atau arsitektur adalah bangunan masjid. kita dapat mengetahui siapa yang meninggal dan kapa n meninggalnya. seni kaligrafi. dan masjid Baiturahman di Nanggroe Aceh Darussalam. maka syarat penting yang tidak bisa diabaikan adalah persatuan umat dalam membangun b angsanya. W arisan seni ini juga mencakup warisan ilmn pengetahuan karena perkembangan kebud ayaan tentu diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan. dan sem sastra.Ag SMA Kelas XII § § £ . Ada juga yang menggunaka n huruf Arab. Nisan ada yang dibuat dengan ukir-ukiran dan dihiasi dengan tulisan Arab ata u kaligrafi. yaitu gamdan yang dibunyikan pada perayaan gerebeg maulid N abi Muhammad J. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDA AAN Perkembangan ilmu pengetahuan da n kebudayaan di Indonesia pada masa perkembangan agama Islam. setelah Indon esia merdeka. tugas terpenting adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kerja keras untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. yaitu 90%. babad. Dengan demikian . masjid Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Circbon . PERANAN UMAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN BANGSA IND NESIA Umat Islam Indonesia yan g menjadi penduduk mayoritas. Usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam bersama pemerintahnya dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut : 1. Dari tugas yang harus dihadapi. Dilihat dari corak hangu nannya. atau pada nisan. bdurrahman. berusaha menccgah gagasa n nasakom dan pada tahun 1965 mengusulkan pembubaran PKI untuk menyelamatkan Pan casila dan kesatuan bangsa. Peninggalan seni musik terungkap d ari tradisi sekaten. masjid Agung di Banten. dan syair yang tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. Perkembangan seni pahat dapat dilihat dari ukir-ukiran yang terdapat p ada lengkungan dan gerbang masjid. Umat Islam Mempunyai Peranan Penti ng dalam Usaha Mempersatukan Bangsa a. Karya seni bcrcorak Islam tcrdapat di bidang bangunan. Seni pahat yang banyak berkembang adal ah seni hias yang diperkaya dengan pola huruf-huruf Arab (kaligrafi). Perpaduan ini menghasilk an gaya bangunan yang khas.

§ § § § § § £ § .H. 5. Muhammadiyah d.S. Pemuda Muslimin HSBT (Himpuna n Seni Budaya Islam). Umar Sihab. Anshar. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 3. rganisasi i ni bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. IPM. c. 3. kemudian diketuai oleh K. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PII (Pelajar Islam Indonesia) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) IPPNU (Ikata n Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) MMI (Majelis Muslimin Indonesia) GP. Syukri Ghozali. Dalam sejarah Indonesia uma t Islam mempunyai peranan penting. Hasan Basri. hingga tahun 19 81. b. di antaranya sebagai ber ikut: 1. terutama d alam pembinaan pesantren-pesantren di berbagai daerah di Indonesia. rgani sasi Nahdlatul Ulama ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. baik dalam mempertahankan negara Republik Ind onesia maupun dalam membangun negara Republik Indonesia. Indonesia meringkuk dalam cengkeraman penjajah. Nahdlatul Ulama (NU) c. 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI didirikan pada t anggal 26 Juli 1975. M ereka menghimpun diri dalam wadah organisasi mahasiswa. umat Islam memajukan pendidikan umum dan pendidikan agama dalam mencerdaskan bangsa dan kes adaran bernegara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. 3. Untuk memperkuat ideologi Pancasila. Selama lebih kurang tig a setengah abad. seperti berikut. e. Dr.H. 4.Ag SMA Kelas XII f. d. Tujuan utama da ri Majelis Ulama Indonesia adalah "menjadi penerjemah serta menyampaikan pikiran -pikiran dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat".H. rganisasi Pelajar Islam rganisasi Mahasiswa Islam berkembang sesuai dengan semakin majunya dunia pergur uan tinggi dan semakin banyaknya generasi muda Islam dari golongan terpelajar. 4. umat Islam m embentuk lembaga-lembaga baik berupa organisasi sosial maupun lembaga-lembaga pe ndidikan. rganisasi Mahasiswa Islam 1. dan sebagainya. setelah beliau wafat maka digant i oleh K. 2. Kekayaan alam I ndonesia yang melimpah ruah itu semuanya mengalir ke tangan bdurrahman. Hamka. pertama kali diketuai oleh Prof. 2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2. Majelis Ulama Indones ia (MUI) didirikan sehubungan dengan tugasnya yang utama. yaitu memberikan perti mbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah dan menjadi penghubung ant ara pemerintah dengan ulama. mendirikan sekolah-sekol ah umum dan sekolah-sekolah agama di berbagai tempat dan banyak mendirikan panti asuhan serta rumah sakit. dan kini dipimpin oleh K. Memelopori pembentukan "Front Pancasila" yang kemudian diteruskan dengan pemb erantasan G30S PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru. rganisasi Islam yang Lain 1. a.82 b. Pembentukan Lembag a untuk Kesatuan dan Kemajuan Untuk mencapai kesatuan dan kemajuan. Remaja Masjid.

pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI memilih Bung Karno sebagai Presiden RI dan Bung Hana sebagai wakil presiden. 3. menyerukan resolusi jihad. menurut perhitungan politik Bung Karno. Ini merupakan ciri semangat jihad umat Islam yang sama sekali bertentan gan dengan ide-ide penjajah maupun tekanan-tekanan yang menimpa kepada umat Isla m. Dengan dicetuskannya resolusi jihad . Kemu dian mereka terbentuk dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). H. Sumatera Barat. tetapi juga menjajah hak asasi bangsa Indonesia yang paling dasar bagi umat Isla m. orang Islam dari kalangan awam bergabung di dalam barisan "Sabilill ah" di bawah pimpinan K. Kasman Singodimejo sebagai ketu anya. Pada waktu Belanda menyerbu ogyakarta t anggal 19 Desember 1948. Di waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan ta nggal 17 Agustus 1945. Dalam abad ke-17 sampai 19 perlawan an umat Islam sudah nyata digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pahlawan Is lam. Sultan Ageng Tirtayasa dan Kyai Tapa (Bante n). Peran dalam Pembangunan Sejarah Islam Indonesia sej ak abad ke-16 telah mencatat perkembangan Islam Indonesia dalam mencerdaskan keh idupan bangsa. umat Islam mempunyai peranan besar dalam peristiwa Proklamasi Kemerd ekaan Republik Indonesia. seperti Sultan Agung (Mataram). semangat umat Islam membela kemerdekaan berkobar di seluruh tanah air. dan Mr. secara jelas dapat digariskan p eranan umat Islam sebagai berikut : 1. dan agama lain. dan pemimpin lainnya membiarkan diri untuk dita ngkap Belanda dan diasingkan ke Prapat dan Bangka. Sejak semula. Kemudian penjajah itu bukan saja menjajah ekonomi dan politik bangsa. Hasyim Asy ari. Syahrir. Sumber proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Muhammad Roem. musuh-musuh RI masih berusaha menggagalkan arti dari prok lamasi kemerdekaan tersebut. dan para kyai di seluruh pondok pesantren. Syarifuddin Prawiranegara men jalankan mandat memimpin pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. tokoh-tokoh Islam mempunyai peranan pentin g atas penandatanganannya tersebut. K. yaitu menjajah paham-paham agama Islam untuk ditukar dengan paham Komunisme. 3. Pemudapemuda Islam menggabungkan diri ke dalam pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh a inal Arifin. Perlawanan umat Islam terhadap penjajah itu sudah dimulai sejak bangsa-bangsa asing tersebut mencengkeram bangsa pribumi. Masih dalam suasana Proklama si. Jadi.83 penjajah. Agu s Salim. Liberalisme. Untuk mempertahankan proklamasi.H. Piagam tersebut kemudian menjadi pembuk aan UUD 1945 dengan perubahan beberapa kata. Rois Akbar NU. Wahab Hasbullah. Sultan Hasanudin (Makassar). Para kyai bergabung dalam barisan Mujahidin di bawah pimpinan K.H. Dalam sidang tersebut juga membentuk K omite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Mr. Pada saat kemerdckaan Indonesia diproklam irkan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam. Teuku Cik Ditiro (Aceh). terutama di kalangan santr i-santri di Pulau Jawa. 2.H . As-Saat. Dalam kancah revolusi Indonesia 1945-194 9. mereka menjadi pengawal revolusi dengan merebut persenjataan Jepang untuk mel awan agresi sekutu.Ag SMA Kelas XII  £ . Teuku Imam Bonjol (Min angkabau). Dalam proklamasi kemerdekaan RI. api kepahlawanan berkobar menentang p enjajah. menanamkan jiwa-jiwa keagamaan dan nilai-nilai bdurrahman. Sedangkan mengenai sumbangan isi da n penandatanganan Piagam Jakarta itu. Sedangkan Panglima Soedirman harus keluar kota memimpin perang gerilya. terutama pada pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. akhirnya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Masykur.S.

2) menjadi penghubung antara pemerintah (umara) dengan tokoh-tokoh aga ma (ulama). Untuk memperkuat ketahanan nasional dan kesatuan bangsa. dan lembaga penclitian ekonomi. semua partai Islam Indonesia berfusi ke dalam satu wadah dengan nama "Partai Persatuan Pembangunan " tahun 1973. b. c. umat Islam secara bersama -sama atas nama bangsa ini. Lembaga-l embaga swadaya yang bergerak di bidang pembangunan ini banyak didirikan oleh uma t Islam terutama para kyai. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa ini adalah cora k baru yang memberi semangat hidup untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. pondok pe santren. menyusun Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaann ya maupun Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh sembilan orang pe mimpin bangsa Indonesia. ceramah atau pengajian. Peran itu terdapat dalam us aha-usaha sebagai – berikut: a. seperti didirikannya pondok-pondok pesantren dan seb againya. d.84 persatuan. Hingga pada saat bangsa ini dij ajah. 4. lembaga-lembaga penelitian masyarakat. bdurrahman. e. Pada tahun 1969 bangsa Indonesia memulai Pembangunan Li ma Tahun Pertama (19691973) untuk mengisi kemerdekaan yang telah ditegakkan atas dasar Pancasila.S. Pada saat kemerdekaan tiba.Ag SMA Kelas XII § § £ . Buk ti nyata dari kemajuan tersebut adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam yang menja di pusat pengembangan masyarakat baru Indonesia dengan Islam sebagai ajaran kehi dupan yang mengeram dalam jiwa bangsa Indonesia. 5. umat Islam mencegah terlaksananya gagasan Nasakom. f. yaitu 1) memberikan bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pe merintah. pantang menyerah unt uk merebut kemerdekaannya. Umat Islam secara konsekuen melaksanakan dan berpartisipasi se cara aktif menyukseskan pembangunan bersama-sama pemerintah. yang berarti membentengi Pancasila dan memperkokoh k etahanari dan kesatuan bangsa. umat Islam pertama kali mengusulkan kepada Presiden Soekarno aga r PKI dibubarkan guna menyelamatkan Pancasila. kemudian diteruskan dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi penghapusan G30S/ PKI sebagai landasan lahirnya rde Baru atau orde pembangunan . ternyata dengan semangat Islam bangsa ini maju terus. Hal itu merupakan suatu usaha memperkuat ideologi Pancasila dan memperkuat pendi dikan serta ckonomi bangsa. Peranan Umat Islam dalam Persatuan bagi Kepent ingan Dunia Islam Persatuan umat Islam Indonesia menjadi sangat penting dilihat dari segi kepentingan dunia Islam pada umumnya. Peran dalam Ketahanan dan Kesatuan Umat Islam mempunyai peran dalam memperkokoh ketahanan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut di atas dapat diama ti dari berbagai segi kepentingan dunia dewasa ini. Majelis Ulama Indonesia berperan sehubungan dengan tugas-tugasn ya. Umat Islam secara intensif memberikan pendidikan agama kepada rak yat melalui sckolah-sekolah negeri dan swasta. Peran umat Islam ya ng paling tampak justru di bidang pembangunan mental bangsa Indonesia. Dalam pemerintahan Soekarno tahun 1960. Umat Islam memelopori terbentu knya Front Pancasila. Setelah meletusnya G30/SPKI tanggal 5 ktober 1965.

Sosial. te rutama sangat ketergantungannya pada negara super power. Dengan demikian. suatu tatanan ekonomi m enuju ekonomi mandiri dalam mengelola industri dalam negeri Islam adalah amat pe nting untuk melepaskan diri dari ketergantungan negara-negara industri Barat. Kepentingan Kebangkitan Dunia Islam Dalam kepentingan kebangkitan dunia Islam. terjadi hubungan ya ng harmonis antara umat dengan pemerintahnya. Pekerja-pekerja pro fesional kita masih sangat terbatas. Dewasa ini perkembangan umat Islam di Indonesia amat meng gembirakan. dan pelajar Islam Indonesia ke luar negeri. yaitu Amcrika Serikat. mahasiswa. Dunia Islam menjadi kecut ketika terjadi perang saudara di antara dua negara Islam. antara umat dengan ulamanya. terutama dalam me ngembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya haruslah dikelola ole h tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang bekerja secara profesional. Dewasa ini di Indonesia banyak dilakukan pengembangan pendidikan Islam. perbedaan paham antara pemerintah dengan agama sudah tidak ada. tetapi bukti-bukti kebangkitan yang telah diproklamirkan oleh umat Islam scluruh dunia itu menjadi terhambat ketika umat Islam mengalami krisis kesatuan. pesantren-pesantren mod ern. bernegara. ahli-ahli teknik banyak didatangkan dari lu ar sehingga negara-negara Islam harus membayar upah pada ahli dari luar itu deng an harga sangat mahal. Persatuan dalam kepe ntingan dunia Islam yang berhubungan dengan kekuatan ekonomi negara-negara Islam telah terbentuk. ya itu Iran-Irak sejak tahun 1979. seperti univcrsitas-universitas Islam. sebab hanya akan menghabiskan energi umat yang seharusnya dipergunakan untuk membahas masal ah yang menjadi tantangan serius dunia dewasa ini. Masalah-masalah khilafah menjadi tidak menarik dibicarakan. b. Perbedaanperbedaan paham antara sesama penganut umat Islam semakin hilang. yang terjadi adalah bangsa itu akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. negeri-negeri Islam terjaja h oleh negara-ncgara Barat yang mempunyai kekuatan ekonomi. Negara-negara Islam perlu menggalakkan perekonomian rakyatnya. Begitu pula gagasan para ulama semakin diperhatikan oleh peme rintah maupun oleh umat Islam pada umumnya. Bila ekonomi bangsa lemah d an rawan.S. Kepentingan Ekonomi. suatu hal yang nyata telah terbukti. baik dalam negeri seperti terjadi di Lebanon maupun antara sesama negara I slam seperti Iran-Irak. Umat Islam Indonesi a telah memahami kepentingannya dalam memajukan hidup bermasyarakat. pengiriman sarjana-sarjana. Bila kemiskinan tidak dapat d iatasi. dan a ntara ulama dengan umara. seperti halnya pada abad ke-17 sampai akhir abad 19. akan mengakibatkan kelemahan ekonomi bangsa. dan beragama. semakin tampak dipahami o leh kalangan umat. baik di Asia maupun di Afrika.Ag SMA Kelas XII § £ . kemudian disusul lagi perang saudara antara umat Islam di Lebanon. namun negaranegara Islam sclama ini masih berdiri sebagai kons umen dari negara-negara industri Barat. dan Politik bdurrahman. Kepentingan ekonomi dan sosial merupakan dambaan masyarakat Islam terutama di ne gara-negara miskin. leh karena itu. Gagasan tokoh-tokoh Islam dar i kalangan intelektual yang berpendidikan universitas. Umat Islam telah sejalan dan telah kuat untuk bersama-sama seluruti lapisan masyarak at Indonesia menuju tinggal landas dalam pembangunan bangsa. semata-mata untuk kepentingan umat Islam. Kebangkitan untuk menghadapi tantangan dan kekuatan dari luar akan hilang dan lumpuh dalam waktu yang cepat bila umat Islam selalu terpecah-p ecah.85 a.

dan mat yang suci bersih sehingga berbudi peker ti mulia yang akhirnya ia dicintai dan sesama manusia. perbuatan. untuk mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Menjadi kan orang sehat tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit.86 D. adanya kecemburuan sosial. MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI IND NESIA 1. zuhud. serta mana yang sah dan mana yang batal. Secara khusus m anfaat kedokteran adalah sebagai berikut : a. 3. Manfaa t Tasawuf Tasawuf bermanfaat untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh . apalagi di tengah-tengah masyarakat yang penu h dengan berbagai pengaruh negatif. tafsir.S. Kehidupan di dunia akan menentukan kebahagi aan di akhirat. b. syirkah atau persyarikatan. filsafat memengaruhi ilmuilmu yang lain. dan seba gainya. Dengan demikian. manusia harus menampi lkan ucapan. dan ikhlas. pikiran. pinjam-meminjam. berbuat maksiat. 4. Maka. mana yang hara m dan mana yang halal. Sifat-sifat yang demikian perlu dimiliki oleh setiap orang. c. memperkuat daya juang dengan sifat-sifat sabar. 5. dengan bertasawuf seseorang akan tabah. filsafat sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu penget ahuan dalam Islam. sabar. Mengurangi rasa sakit pada seseora ng yang sedang menderita suatu penyakit. d. dan pengaruh materialistis atau ind ividualis. Seseorang akan dapat mengambil pelajaran berharga un tuk bekal kehidupan masa depan. bdurrahman. sebenarnya fikih itu mengand ung makna mengerti dan memahami. Memberikan studi ko mperatif kepada generasi penerus agar lebih berhati-hati sehingga tidak kehilang an arah atau pedoman di dalam kehidupan selanjutnya. Manfaat Fikih Islam Faedah atau manfaat fikih dalam Islam amat besar dalam kehidupan di dunia.Ag SMA Kelas XII § § § £ . Jadi. dan sebagainya yang scmuanya itu dibahas di dalam ilmu fikih. Tasawuf berusaha mengontrol jiwa dan members ihkannya dari kotoran-kotoran hawa nafsu sehingga rasa takwa terbit dari hati ya ng bersih dan selalu merasa dekat kepada . Manfaat Sejarah Manfaat yang diambil dari sejarah antar a lain sebagai berikut : a. sedangkan hadis menjadi penjel asannya. berfoya-foya. dan bagaimana memelihara jiwa. Semua itu adala h sifat-sifat vang bernilai tinggi. pembersihan jiwa. dan kehormatan. dan mempunyai ke tahanan rohaniah sehingga tidak mudah terkena pengaruh dari luar yang bersifat n egatif atau buruk. syukur. 2. leh sebab itu. Apabila membicarakan ilmu atau hukum fikih. Misalnya. Serta cara mcngatur ekonomi. sewamenyewa. talak. leh sebab itu. Untuk memahami ijtihad. Islam mengatur kehidupan di dunia melalui fikih. waris. b. Meningkatkan usia hidup seseorang. Dengan ilmu fiki h dapat diketahui cara mengatur nikah. Manfaat Filsafat Isla m terhadap Ilmu Pengetahuan Filsafat merupakan induk dari segala ilmu. seperti ilmu fikih. jual beli. mengatur tindak ke jahatan. har ta. Al-Qur’an merupakan dasarnya. penyubur amal saleh yang sematamata mencari keridhaan . Tasawuf merupakan dasar pokok kekuatan hatin. Manfaat Ilmu Kedokteran Kemajuan di bidang kedokteran akan memberikan pengaruh yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. ilmu kalam. pemupuk iman. hidup bernegara. Untuk mengenalkan kepada generasi penerus ten tang apa yang telah dialami oleh generasi yang terdahulu. Menyembuhkan orang sakit. minum minuman keras. yaitu memakai akal yang sehat dalam menentukan hukum yang tidak jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur’an maup un dalam hadis. c.

terutama bagi para arsitektur atau perancang bangunan gudung-gedung bertingkat. dan mencaci a tau memaki. Hal ini menunjukk an bahwa Islam menghendaki hal-hal yang baikbaik atau indah-indah. Namun. at aupun antara tokoh golongan yang satu dengan tokoh golongan yang lainnya saling silaturahmi dan saling mengunjungi sehingga oleh umat Islam secara keseluruhan d ijadikan teladan karena sikap dalam kehidupan seharihari merupakan cerminan dala m kerangka perbuatan dirinya. Apabila yang satu dengan yang lainnya terus-menerus dalam perpecahan. Usaha para tokoh tersebut mendapat dukungan dari p emerintah Indonesia. Pembentukan Lembaga-Lembaga Persatuan Umat Islam. seminar. a. radio. dan damai. b. Persatuan Da i dan Mubalig. leh karena itu. Adanya golongan-golongan itu dapat menimbulkan ketegangan anta ra yang satu dengan yang lainnya. 1) MUI (Majeli s Ulama Indonesia) MUI adalah suatu majelis yang berdiri pada tangga126 Juli 1975. televisi. diskusi. dan Islam Syi ah.Ag SMA Kelas XII  §  § £ .S. Manfaat Kesenian Hampir dalam seluruh aspek kehidupan manus ia itu terdapat unsur seni dalam arti keindahan dan kehalusan. d i samping akan meruntuhkan agama Islam juga ketahanan bangsa dan negara Indonesi a. Persis. Seperti MUI. 7. Usaha dari Pihak Umat Islam dan Pemerintah b. Bahkan juga bisa menimbulkan perpecahan. seperti NU. ataupun alat komunikasi lainnya. dan lainlai n. Gedung-gedung itu tidak akan dapat berdiri tegak apabila perancangnya tidak m engerti geometri. E. dan Pengusaha. istana. mencurigai. Kehidupan golongan juga tampak. masjid-masjid. MUI adalah sebua h lembaga yang menurut pedoman dasarnya antara lain berfungsi bdurrahman. Memudahkan para penanam m odal di sektor ekonomi yang sesuai dengan daerahnya. pemerintah juga sangat memerhatikan atas terwujudnya persatu an dl kalangan umat Islam. 8. Pemerintah sering memberikan penerangan-penerangan ba ik lewat pers. Muhammadiyah. Manfaat Geometri Mempelajar i Geometri sangat penting. Usaha-usaha itu bisa berbentuk ceramah-ceramah. Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. c. baik golon gan apa pun adalah merupakan satu persaudaraan. indah. a. Manfaat Geografi Untuk memudahkan penyesuaian diri dengan kondisi suatu daerah. Tidak diperbolehkan antara golon gan yang satu dengan golongan lainnya saling membenci. jembatan-jembatan.87 6. Karena dimaklumi bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragam a Islam. kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sampai keindahan dan k ebahagiaan di akhirat (surga). sehingga memb eri motivasi atau kegairahan dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang tentera m. di permukaan banyak dijumpai pertentangan yang terjadi di kalangan umat. Usaha-Usaha Mempersatukan Umat Islam di Indonesia Seb enarnya ajaran Islam mengatakan bahwa umat Islam adalah satu (umatan wahiddah). Memudahkan para arsitek merancang mendirikan bangunan. PERILAKU ANG MENCERMINKAN PENGHA ATAN TERHADAP MANFAAT DARI SEJARAH PERKEMBA NGAN ISLAM DI IND NESIA 1. Dalam usaha untuk menghindari perpecahan itu para cendekiawan dan ulama sering member ikan wejangan kepada golongannya bahwa pada hakikatnya sesama muslim. Islam Jamaah.

Ikatan Pemuda. boleh dikerjakan atau tidak. Tujuannya berbeda-bed a. atau mahasiswa. Pelajar Islam Indonesia (PII). Perayaan natal bersama. 3) Persatuan da i atau mubalig rganisasi ini bekerja di dalam pengembangan dakwah Islam. Ikatan pemuda. rganisasi-or ganisasi yang disebutkan di atas mempunyai ciri keislaman. misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Vasektomi/Tubektomi Ikatan pe muda. rganisasi ini juga banyak membina kader-kade r untuk menjadi da i atau mubalig yang tangguh. 3. pelajar. Adapun yang berb entuk lainnya. pelajar. 7. Himpunan Ma hasiswa Islam (HMI). landasan ajaran yang dipergunakan adalah s ama. dan lain-lain. dan mahasiswa adalah merupakan organisasi yang pada umumnya beror ientasi kepada penanaman kader umat. 8. Majelis Dakwah yang berada di bawah bdurrahman. Baik organisasi itu berupa ikatan. Sebagaimana fatwa-fatwa yang pernah dimunculkan antara lain : 1. pergerakan. 2. Sebab. Fatwafatwa yang dikemukakan senantiasa berkait an dengan persoalan yang hidup di dalam masyarakat Islam. Qiraah sab ah. apakah hukumnya. dalam upaya mempersatukan umat secara keseluruhan akan lebih rimda h. Pil anti haid .88 2) Ikatan pemuda. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ula ma (IPNU). persatuan. pelajar. Panti pijat. Apakah masalah itu dalam I slam dibahas. rganisasi ini juga banyak memberikan penghargaan kepada warganya yang mempun yai prestasi tinggi untuk dikirim ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau lemb aga profesionalisme yang menangani bidang dakwah. berjiwa ikhlas. Agar Islam tetap dapa t menyebar luas ke segala penjuru. Wasiat menghibahkan kornea mat a. 4. Al-Irsyad. meskipun refleksi dari ajaran yang sama (Al-Qur’an dan hadis) kadang m empunyai perbedaan persepsi. perbedaan itu adalah s ebagai rahmat. dan ikatan-ikatan lainnya. Pada hakikatnya adanya persatuan ini agar para da i senantiasa mudah dikoordinir sehingga arah dan orientasinya akan lebih terpadu.Ag SMA Kelas XII § § §   § £ § . Di Indonesia cukup banyak organisasi-organi sasi yang diikuti oleh para pemuda. Perbedaan ini bukan dalam hal yang prinsipil.S. Ijti hadul Mubaligin yang berada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama. dan mahasiswa memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepad a pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Apabila su dah demikian. melai nkan hanya bersifat furu (cabang) saja. Penyembelihan hewan secara medis. himpunan atau dengan nama lainnya. namun roh dan jiwanya sama. Penyalahgunaan narkotika. 5. Namun. 6. dan memahami sit uasi dan kondisi. Bagaimana mengenai sua tu hal. misalnya Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM). Adapun di Indonesia organisasi yang berorientasi ke bidang dakwah antara lain Majelis Dakwah Islam (MDI). leh karena itu. 9. S halat Jum at bagi musafir.

pendidikan.S. Sebab. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara a. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. Karena sebagaimana dalam bidang ekonomi pers atuan dapat membantu dalam rangka bermusyawarah atau bekerja sama. Ketahanan negara akan le bih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. Hampir setiap organisasi Islam mempunyai lemb aga dakwahnya. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh. ketahanan. dan bekerja sama. persatuan adalah unsur yang l ebih dominan. atau seg i lainnya. Tetapi. apabila persatuan itu ada. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan da lam pertahanan. maka akan mudah diajak kompromi. Apabila dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan mer upakan unsur yang dominan. demikian juga dalam hal pendidikan.89 4) Pengusaha Muhammadiyah. Apabila persatuan benar-benar terwujud da lam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara. saling men gisi. Pembenahan e konomi lebih diutamakan daripada langsung menangani dakwah dan pendiclikan. Selain organisasi yang langsung berorientasi kepada dakwah. Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. Di antara pengusaha yang dahulu banyak andil dalam kegiatan lembaga-lembaga a tau organisasi-organisasi Islam di antaranya GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indon esia). Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatu an untuk memperkuat bangsa dan negara. Hal ini tidak lain menempatkan ora ng sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. dan bidang lainnya akan mud ah direalisasikan. Langkah operasional dilakukan oleh orang-orang yang mampu melaksanakan tugasnya. dan lain sebagainya. suatu aktivitas tentang sosial keagamaan mesti memerlukan mobil itas. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi. bermusyawarah untuk saling membantu. untuk memperkuat Islam. Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. unsur perta ma yang mendukung adalah persatuan. Disa dari atau tidak. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan. mereka berusaha dalam bidang material guna membantu kelangsungan aktivitas sosial keaga maan umat Islam. bdurrahman. baik berupa material maupun spiritual. upaya pert ama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyara kat Adil dan Makmur Dalam kehidupan berbangsa. aka n mudah dalam mengembang-kan ekonomi. dalam bidang ketahanan.Ag SMA Kelas XII £ . dalam kondisi bangsa yang bersatu. Bagi umat Islam. Banyak organ isasi-organ isasi yang dibantu secara rutin oleh p ara pengusaha. pendidikan. Suatu bangsa yang tidak bcr satu akan sulit mengembangkan ekonominya. baik organisasi yang sudah bertaraf nasional maupun bersifat loka l. juga ada organisasi yang berkiprah dalam bidang ekonomi. sosial. Demikian pula para pengusaha-pengusah a yang secara langsung atau tidak berada di bawah naungan lembaga Islam. 2.

baik di Afrika. umat yang berwibawa. pendidikan. Lebih d ari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di selu ruh dunia. Memang persaudaraan kadang tida k mesti akan mewujudkan persatuan. Apabila satu umat Isl am disakiti. Persaudaraan yang demiki an akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. di mana pertolongan itu sarzgat diperlukan di hari kiamat". Hal ini dapat dilihat dal am sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan . Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. pertahanan. umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama. Demi kemajuan umat secara keseluruhan.90 b. Tetapi. sosial. Karena antara yang satu dengan yang lainn ya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. dan lain sebagainya. akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan .S. Penerapan ajaran-a jaran itu akan memberikan dampak positif. Semua muslim yang ada di dunia. mak a negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Isla m.Ag SMA Kelas XII £ . De mikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bag i saudarannya sesama muslim. akan saling menolong. yang mempunyai kharisma tinggi. dan bekerja sama antara satu dengan ya ng lainnya. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang s atu. ataupun Australia adalah bersaudara. Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. baik dalam bidang ekonomi. bdurrahman. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ". saling membantu. politik. yaitu setiap orang yan g beriman adalah bersaudara. Amerika. Asi a. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ket ahanan umat akan mudah direalisasikan. Dengan demikian. Apab ila persatuan sudah dapat diwujudkan. maksud dan hakikat persaudaraan di da lam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan.

91 Sebagai seorang muslim mengikuti jejak-jejak kehidupan Rasulullah J dan mengambi l manfaat dari dakwah Rasulullah J . walaupun yang disampaikan itu hanya sa tu ayat.S. peranan umat Islam adalah turut an dil mengisi kemerdekaan dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang mendukun g pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menyampaikan kebenaran yang ada dalam Al-Qur’an dan h adis adalah kewajiban orang yang bcriman.Ag SMA Kelas XII £ . Selain itu. bdurrahman. Tugas dakwah merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh setiap muslim. Pada masa pembangunan. Manfaat yang dapat diambil dari perkembangan Islam di dunia antara lain untuk membangkitkan semangat umat Islam agar berkembang dan maju di semua bidang kehidupan. untuk menciptaka n solidaritas dan persatuan umat Islam sehingga tidak terjadi penjajahan di nega ra-negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peranan umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan mempunyai andil ya ng sangat besar dengan berjuang melawan penjajah yang telah menindas dan membele nggu bangsa Indonesia.

Sumatera Selatan e. bdurrahman. d. Pada umumnya pembawa agama Islam ke Indonesia itu adalah.. Dr. 47 Hijriah (tahun 669 Masehi) b. antara lain sebagai berikut . menyiarkan agama ahudi e. Sunan Muria e. 46 Hijriah (tahun 668 Masehi) e.. a. b. ainal Arifin Abbas..92 Berilah tanda silang ( ) pada huruf a.. Beliau berpendapat ba hwa agama Islam masuk di Sumatra Utara pada . a. Pegawai d. kekerasan .. Aceh 2. d. Arab.. Pedagang. Dr.. menyiarkan agama Hindu 4.. d.. a. Beliau berpendapat bahwa agama Islam masuk ke J awa pada . meskipun misi khusus mereka bukan .. tahun 671 Masehi d. Wali songo d. Buruh 3.. Beberapa ahli yan g menjelaskan tentang waktu dan daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Indonesi a. tahun 647 Masehi c. tahun 673 Masehi e. Berdasarkan penyelidik annya terhadap sebuah makam Syaikh Mukaiddin di Tapanuli.. a. 44 Hijriah (tahun 666 Masehi) 8..... kekerasan dan tetapi dengan pembunuhan 5.S... a. a. Juned Pariduri.. Mereka merasa berkewajiban menyiarkan agama I slam kepada orang lain.. peperangan. Sumatra Utara. 45 Hijriah (tahun 667 Masehi) c. tahun 64 5 Masehi b. 48 Hijriah (tahun 670 Masehi). a. Drs. baik dan tetapi dengan paksaan e. dan tetapi dengan paksaan b. c. tahun 648 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan ca ra damai.Ag SMA Kelas XII  ' £ . Bali e.. tah un 674 Masehi. menyiarkan aga ma Nasrani d. Hamka.. Hamka. Sunan Giri c. tahun 675 Masehi 9. c. dan juga tidak dengan paksaan d. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. e. c.. Agama Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang India atau Persi.. Su matra Timur b.. tahun 646 Masehi e.. seperti. Jawa Barat c. a. 10. Adapun daera h di Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah .. a. dan tidak dengan paksaan.b. Pengusaha b. makam tersebut berangk a tahun . menyiarkan a gama Budha c. Petani c. Jawa b. menyiarkan agama Islam. Setela h kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Sunan Gunung Jati b. tahun 644 Masehi d. tidak dengan .. damai. Jawa Timur 6.. maka merupakan kesempatan yang baik bagi daerah-daerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam. melainka n langsung datang dari . Hindia c.. 7. tahun 672 Masehi b..

Padri (1821-1873 M). a. .Ag SMA Kelas XII £ . Diponegoro (1821-1873 M) d. Si ma tahun 675 Masehi b.. Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi. Sima ta hun 678 Masehi 18. adatnya dan agama Nasrani e.. Samudera Pasai.. a. a. Agama Islam masuk ke Jawa Tengah pada masa pemerintahan .S.. Adapun penyiaran agama Islam ke Lampung oleh anak negeri sendir i. e.93 a. Pendiri (1821-1873 M) 14. Sima tahun 677 Masehi c. bangunan seni Islam terpengaruh olehnya. Samudera Tengah e. Maulana Malik Ismail dengan gelar "Maulana Magribi" b.. Raja Minak Kumala Bumi. d. Setelah agama Islam berkembang d i Minangkabau. a.. c. Maulana Malik Musa dengan gelar " Maulana Magribi" c. c. d. Padang e. Maulana Malik Muhammad dengan g elar "Maulana Magribi" bdurrahman. Maulana Malik Ibrahim dengan gelar "Maulana Magribi".. Malaka mencapai kemundurannya 16. Fatimah bin ti Maimun pada tahun 1085 Masehi e. adatnya dan agama Kristen b.. Samudera Pasifik b. Raja Minak Kumala Angin c. b. yaitu .. Mala ka mencapai kemenangannya c. e. Pasa man b.. Di tengah-tengah perang saudara.. Islam mengalami kemajuan yang pesat pada waktu .. adatnya dan agama Islam 13.. tetapi mereka enggan mengubahnya lalu terjadi perang . Malaka mencapai kejayaannya. Samudera d.. Fatimah binti Maimun pada tahun 1084 Masehi d. a. Maulana Malik Isa dengan gelar "Maulana Magribi" d.. a. Pariaman. Raja Minak Kum ala Tanah e. a. Fatimah binti Maimun pada tahun 1083 Masehi c... kolonial Perancis c. Payakumbuh 12. kolonial Amerika 15. kolonial Inggris e. a . Bukit Tinggi c. a. Sima tahun 676 Masehi e.. c. Sriwijaya adalah kerajaan Buddha. kolonial Jepang d. Demak (1821-1873 M) b. Semula di antara pemeluk Islam dan kaum adat terjadi pertentangan yang sebenarnya kaum adat juga membena rkan perilaku agama. Adapun nama-nama Wali songo itu antara lain sebagai berikut . Islam masuk ke Jawa Timur terbukti dengan ditemukannya makam.. Raja Minak Kumala Langit b. ti ba-tiba berubah menjadi bersatu kembali untuk melawan . 17. Fatimah binti Maimun pada tahun 1086 Masehi 19. Dari Minangkabau masuk mendekati pusat Kerajaan Pagaruyung-yang masih berpegang teguh pada .. adatnya dan a gama Budha d... Raja Minak Jinggo d. Agama Islam masuk ke Minangkabau melalui .. b.. adatnya dan agama Hindu.. Samuder a Pesisir 11. Malaka mencapai kehan curannya d. Sima tahun 674 Masehi. Adat (1821-1873 M) e. Malaka mencapai kekalahannya b. kolonial Belanda..

Ustman bin Affan c. Beliau adalah keturunan . Kediri c.... d. d... b. 1525 Masehi lalu d imakamkan di Kediri b. Abu Bakar b. a... a. Hamzah 29... Beliau wafat .. Giri.. Gu nung Muria.. Sunan Bonang menyiarkan agama Islam yang berpusat d i kota Tuban.. putri raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. dimakamkan juga di Sedayu. lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun . Jakarta dan dimakamkan di Kadilangu d. Tuban 26. Wafat . d.. c.. putri raja Riau yang menikah den gan seorang penyiar Islam dari Arab d..94 20. Kudus. c. Pekanbaru dan dimaka mkan di Kadilangu e. Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam dan herpusat di Demak. panglima perang dan raja Tuban b.. e. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Kalimantan bdurrahman. Sunan Drajat menyiarkan agama Islam di Sedayu. 24.S. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Tuban. Sunan Gunung Jati selain seorang ulama juga sebagai . e. 23. Tuban b. Sunan Kalijaga belaj ar agama Islam di . Demak dan dimakamkan di Kadilangu.. Giri 27.. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Bandung 22.. Bandung dan dimaka mkan di Kadilangu c. putri raja Lampung yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab 21. a. Beliau keturu nan dari .. putri raja Bengkulu yang menikah dengan s eorang penyiar Islam dari Arab e. Gunung Giri e. Adapun jasa Wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa a dalah .. Surabaya dan dimakamkan di Kadilangu b..Ag SMA Kelas XII " £ .. Malaka selama 5 tahun.. Malaka selama 2 tahun b... a. Kadilangu b. a. d. a. Gunung Kidul b. Umar bin Khattab e. Syekh Ja far Shadi (Sunan Kudus). panglima perang da n raja Banten.... a. 30. Sunan Muria menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di . Demak c. Gunung Merapi. pangli ma perang dan raja Kudus e. Ali bin Abi Thalib. dimakamkan juga di Ba ndung b. Sunan Kalijaga wafat di Giri dan dimakamkan di . panglima perang dan raja Demak c. Mala ka selama 3 tahun. panglima perang dan raja Bandung d. dimakamkan juga di Jawa Tengah d. Malaka selama 4 tahun c. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Sidoarjo d. Sunan Muria wafat di Kudus da n dimakamkan di atas . Kediri e. putri raja Medan yang me nikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab c. Demak a. 1525 Masehi lalu dimakamkan di Lapindo e. dimakamkan juga di Kediri c. Raden Rahmat (Sunan Ampel). 25. dimakamkan juga di Surabaya e. a. Gunung Kudus 28.. Malaka selama 1 tahun d.. a. a.. J awa Timur.

.. a.. d. e.. a. 34. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Jawa. c. Cara peng-Islaman di Sulawesi juga dengan cara . hikayat Islam ke dalam cerita wayang. mendirikan Hotel b. Irian Jaya c . Peperangan e.. menyebark an agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sumatera d. b. Perdagangan bdurrahman. menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman pulau Sulawesi c. a. Perkembangan agama Islam di Sulawesi ti dak sebaik dan sepesat di ... Sunan Kalijaga Beliau mengajarkan agama Islam dengan memasukkan . mendirikan pondok pesantren. mengikis habis pengaruh-pengaruh Budha c.S. hikayat Hindu ke dalam cerita wayang 32. a. mendirikan pondok e. Sunan Kudus Beliau mengajarkan agama Islam dengan . . a... Sumatra b. Sunan Bonang Beliau membentuk kader-kader Islam dengan . Keke rasan b.Ag SMA Kelas XII £ . mengikis habis pengaruh-peng aruh Kristen d. hikayat Kristen ke dalam cerita wayang d. mendirikan Mall d. Damai. hikayat Budh a ke dalam cerita wayang c. mengikis habis pengaruh-pengaruh Nasrani e. mengikis habis pengaruh-pengaruh Hindu. 31.. mengikis habis penga ruh-pengaruh Islam 33. Kalimantan e.95 b. Jawa.. Paksaan.. Bali 35. menyebarkan agama Isl am kepada penduduk pedalaman pulau Irian Jaya e. hikayat Isl am ke dalam cerita anak b.. mendirikan sek olah c.. d.

@bdu ahman.Ag SMA Kela XII       ¡     " 7 ©   ©   © " § ¡   © "   ¡ ¡ ¡ § §    ¡ . Tida lah be manfa at tanda e ua aan dan a ul.1 Membaca QS. unus : 101 dan QS. Bacalah dengan Fasih Surah unus {10} ayat 101 : 7 ö s t â ä – $u à tF $ Íø è t u ö F $u Å ω Θθ% ⎯ã ‘‹Ψ9#ρ M≈ƒψ# ©_ó? $Βρ 4 Ú‘{#ρ V≡uθ≈ϑ Kata anlah: "Pe hati anlah apa yang ada di langit dan di bumi. Al Ba arah : 164 7. Al Ba arah : 164 Membaca dengan fasih.3 Membiasakan perila ku menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti terkandung dalam QS. Menjelaskan penerapan tajwid Men gartikan secara harfiah Menterjemahkan ayat Menyimpulkan isi kandungan Menghafal kan ayat di rumah INDIKAT R : 1. Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang pengembangan IPTEK : 7.S.2 Menjelaskan arti QS.a ul yang membe i pe ingatan bagi o ang-o -ang yan g tida be iman ". un us : 101 dan QS. unus : 101 dan Al Ba arah : 164 7.96 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : 7.

Kandungan Su ah Yunu {10}Ayat 101 a. bai umum maupun agama. epe ti te te a dalam ayat : ∩ ∪ ’n<ρ{# ⎯Β 79 { ο zζ9ρ 4 W $ z Ï y © ×ö y ä t Å E su "Dan sesungguhnya akhi itu lebih baik bagimu da i pe mulaan ". Kegiatan utama eo ang pelaja adalah b elaja . bai eca a lang ung maupun tida lang ung.Ag SMA Kelas XII   © © ¡   ©   ¡   ¡ © ¡   ¡     © ¡       © ©   ©   ¡ ©   © ¡ ¡   © § ¡ ©   ©     @   © ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤   ¡   © ¡  ¡   ©   ¡ ¡ ¡ ¡  © ¡   © ¡    ¡ © © © ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ©   ©   ©   ¡   © ©  ¡ ¡ ©   ©   ¡   ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ © © ¡ ¡ ¡ ©       ¡ ¡ ¡ ©     ebelumnya be ba i alimat   ©     © mati be temu dengan __ (tan in) di ambut hu uf ( alif) ebelumnya be ba i _ mati be temu deng ¡ ¡ ©© ¡   ¥ ¡ ¥ ¡ © ©¡     ©   ©¡ ¡   ¡ ¤ ¡ ©     ¥   ©   ¡   ¡     ¡ ¡         © ¡ ¤ ¡     ¡   ¥ ©¡    ¡   ¥   ¡ ¡   ©   ¡  ¡ © .97 2. Tuhan telah mengang at de ajat o ang yang be ilmu pengetahuan. ( S. Untu dapat menembu alam pe lu adanya e uatan be upa ilmu pengetahuan dan te nologi. Ayat AlQu ’an angat be a faedahnya dalam hal ini. me e a elal u melatih ece da an ota dan mo e a elalu mendidi ehalu an p ibadinya.S. ma a pelaja elalu mempunyai eativita dan elalu be pi i untu menemu an hal-hal yang ba u di egala bida ng. Apabila memili i ilmu pengetahua n dan te nologi ma a ita dapat mela u an pe ubahan dunia yang lebih maju. menuntut o an g yang be iman untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi aga la mampu mela u an pe ubahan di dalam dunia e a ah yang lebih maju. angan epe ti o ang yang tida be iman a ena me e a tida memanfaat an hal itu untu mengembang an ipte nya. b. c. Kita ha u memi i an bah a itu emua adalah a a na untu menggali ilmu pengetahuan dan te nologi (IPTEK). Adanya langit dan bumi e ta egala i i nya me upa an tanda e ua aan . 4. Di amping itu. te ma u te nologi. ayat di ata menjela an bah a dengan adanya langit dan bumi. Adh-Dhuhaa: 4) @bdu ahman. Pene apan Ilmu Taj id Su ah Yunu {10} Ayat 101 Kalimat Hu um acaan I hfa Mad A li I hfa Idgham bila ghunnah Mad a idh li u un A ti acaan Kata anlah”pe hati anlah Apa yang ada agi aum agi aum yang tida e iman Sebab a hi pada 3. Ka en a tiap ha i a al elalu dilatih untu be embang. ela nya. ebagai o ang be iman ita ha u menca i dan mening at an ilmu pengetahuan. leh a ena itu. Pe ila u yang Mence min an I i Su ah Yunu {10}Ayat 101 P edi at pelaja ebena nya memili i nilai-nilai hu u dan pengha gaan.

dan en is a an an in dan a an an di kendalikan anta a lan it dan bumi. Sesun uhn a (te da at) tanda-tanda (keesaan dan kebesa an ) ba i kaum an memiki kan.a a ah at 164 alimat Hukum acaan Ikhfa Ikhfa Id ham bi hunnah Ikhfa Id ham bi hunnah ti a caan an be una Tu unkan Da i ai Da i setia a i kaum an memiki kan Sebab 3. lalu den an ai itu Dia hidu kan bumi sesud ah mati (ke in )-n a dan Dia seba kan di bumi itu se ala jenis he an." 2. menci takan alam dan seisin a untuk ke entin an manusia ka ena manusia telah dijadikan seba ai khalifah di muka bumi. SM elas XII      mati be temu den an mati be temu den an mati be temu den an     ¥  !      ¤            ¥      !           " ¥ !     "   ¤   ! !         " ¥ !    ¤                # !       !   ¥ ¤         #    # . bahte a an be la a dilaut memba a a a an be una ba i manusia.S.a a ah at 164 a. andun an Su ah l. silih be antin a sian dan mala m. Pene a an Ilmu Taj id dalam Su ah I. dan a a an tu unkan da i lan it be u a ai .98 1. S eba aimana disebutkan dalam a at l-Qu ’an an lain: @bdu ahman. Bacalah dengan Fasih Su ah AI-Ba a ah {2} Ayat 164 : Ì ó t ø$ Î Ì ø É©$ Å ùà ø$u Í y u È ø©$ É nÏ ÷ $u Ç ö F $u Ï u y ¡ $ È ùy Î ¨ Î s79# ’û “ t t ! t u } ]/ρ $κEθΒ ‰è/ Ú‘{# μ/ $Šm ù ™$Β ⎯Β ™$ϑ¡9# ⎯Β !# Α“Ρ& $Βρ ¨$¨Ζ9# ì Ζƒ $ϑ/ $ß x U "Sesun uhn a dalam enci taan lan it dan bumi.

99 ß Å ø ã t Ï ã ø ( þ ä s x ö F $ × Ï o Ï s Í ‾ n ù Ï š • u t s ø Ï ô ¿ ß mÎ | ç ß ø w u u ! t eÏ $ à Ï ó u Ï " Ingatlah eti a Tuhanmu erfirman e ada ara malai at: "Sesungguhnya A u hend a menjadi an se rang halifah di mu a umi". ∩⊇®⊃∪ =≈69{# ’<ρ{ M≈ƒψ ‘$κ¨]9#ρ ≅Š9# #≈=Fz#ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡¡9# . tanah terse ut ditanami er agai jenis tum uhan yang sangat erguna agi ehidu an manusia. kita di tuntut selalu erpikir dan mengem angkan kreativitas. t uÏ © $ t ã ä õ t t Ï ©$ ∩⊇®⊇∪ ‘$Ζ9# >#‹ã $Ψ)ù 7Ψ≈s6™ ξÜ≈/ #‹≈δ M)=yz $Β $Ζ/‘ Ú‘{#ρ Í ¨ $ z " esungguhnya dalam pernciptaan langit dan umi. yang kemudian tercipta ala t alat atau pun teknologi aru. " (QS. Ibnu sina (Ahli Anatomi dan Kedokteran) f. Se agai halifah di umi. . adahal ami senantiasa ertas ih dengan memuji Eng au d an mensuci an Eng au?" Tuhan erfirman: "Sesungguhnya A u mengetahui a a yang ti da amu etahui". A u a’far ibnu Al-Jazzar (Kedokteran) d. 1197 M (penemu ilmu alja ar). Biruni (ahli Astronomi) j. Maka bdurrahman. Ibnu alhaitsam (Ahli ptik) l. Tsabit ibnu Qurrah ( Ahli Matematika) k. Abdullatif Al -baghdadi (Ahli Anatomi) e. manusia d iheri e al ilmu engetahuan dan tc n l gi. Mere a er ata: "Menga a Eng au he nda menjadi an ( halifah) di umi itu rang yang a an mem uat erusa an adanya dan menum ah an darah. Al Kindi ( Ahli Fis ika) Masih banyak lagi ahli-ahli dalam bidang ilmu lain yang merupakan hasil dar i pengembangan cara berpikir.=z ’û χ) É t ø F $ Í ' [ . Al. menurun an air hujan sehingga tanah yang t adinya tandus menjadi su ur. t iadalan Engkau menciptakan ini dengan sia sia. Ali bin Isa ( Ahli anatomi mata) i. akariya Qazwini (Ahli jantung dan tak) g. I nu uljul (ah li tanaman o at o atan) c. Semakin terbuka rahasia alam raya ini." (Q . dan silih ergantinya malam dan siang terdapat tandatanda agi orang orang yang erakal (yaitu) orang orang yan g mengingat sam il erdiri atau duduk atau dalam keadaan er aring dan mereka me mikirkan tentang penciptaan langit dan umi (seraya erkata) : " a Tuhan kami.S. Di sam ing i tu. c. Hamdullah Al Mustaufi al Qazwini (Ahli anatom i) h. yang esemuanya itu m eru a an tanda-tanda e esaran dan e-Esaan .a arah: 30) . eperti penemu penemu Islam idang teknologi er ikut ini : a. u an eru a materi e endaan atau u n eturunan yang menjadi egangan.Ag SMA Kelas XII % A ¢ ¡ ¡ ¡  6 ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ % % ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ $ $ ¡ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ " ¥ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢ 5 ¢ § ¢ 6 6 ¢ 6 ¢ 6 ¢ 5 5 ¢ ¢ ¢ § ¢ 6 ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¢ 5 6 £ % ¢ ¡ ¡ % 7      . kita akan s emakin dapat mengagumi alangkah tingginya ilmu dan hukum yang berlaku pada alam raya ini. di atas tanah juga dite ar an er agai macam inatang. Kemudian dengan te n l gi. Ali Imran: 190 191) Menurut ayat di atas. a ar al Is illy. Maha uci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka.

sahabat tadi masih ada di dalam masjid. tapi menurunkan air hujan. Kemudian dengan teknologi. barulah hasilnya kamu gunakan untuk membeli emas." Jadi. Tuhan kami. kita harus berusaha sesuai dengan keahlian yang kita miliki dan kemam puan yang ada. Jadi jelasnya. Di samping itu. ada seorang sahabat yang tekun beribadah di masjid.Ag SMA Kelas XII " § £ . Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat tersebut: Umar : "Saha batku. apalagi kalau kita ingat bahwa ilmu hanya dibe rikan kepada manusia karena adanya kelebihan manusia dari makhluk lain. " Umar : " tidak akan menurunkan emas dari langit. Perilaku yang Mencerminkan Isi Surah Al-Ba arah Ayat 164 Pada zama n Umar bin Khattab. kita tidak dapat lepas dari tuntutan untuk mencari ilmu. Demikian pula menurunkan air hujan. Setiap k ali Umar bin Khattab datang ke masjid. Den gan air hujan itu. yaitu be rupa akal. di muka bumi ditebarkan berbagai macam hewan yang merupakan tanda-tanda ke-Esaan dan kebesaran . tanah terseb ut ditanami dengan berbagai macam tumbuhan dan hasilnya sangat berguna bagi kehi dupan manusia. Dengan air hujan. tiada Engkau ciptakan s emua ini dengan sia-sia. bdurrahman.S. tanah yang tandus menjadi gembur. Tidak cukup hanya dengan beribadah kepada-Nya. untuk mendapatkan rez eki dari . leh sebab itulah. Jika tanah itu kamu olah. d an setiap kali Umar pulang dari masjid. kita menyadari ba hwa bumi yang mati tidak dapat kita manfaatkan jika kita tidak mempunyai ilmu pe ngetahuan dan teknologi yang memadai. Pada suatu saat. sahabat tadi sudah ada di dalam masjid. k amu tanami dengan berbagai tumbuhan yang bermanfaat. kemudian hasilnya kamu jual . 4.100 dari dalam jiwa akan memantulkan ucapan: a . t anah yang tadinya tandus menjadi gembur. mengapa kamu setiap kali selalu di dalam masjid? Apakah kamu punya hajat sehingga kamu selalu beribadah di masjid?" Sahabat : "Saya ingin mempunyai emas.

3 .S. bdurrahman. semua yang terjadi di alam ini d apat membuatnya semakin dekat kepada karena semua yang ada di alam ini sebagai b ukti kebesaran-Nya. 2.101 1. Predikat pelajar mempun yai nilai khusus karena dan Rasul-Nya mencintai orangorang yang menuntut ilmu.Ag SMA Kelas XII £ . Semua yang ada di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia sebagai saran a untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran.

Jelaskan isi kandungan QS.Ag SMA Kelas XII "   " " £ . unus ayat 101 berisi tentang pen elitian terhadap . Pada kalimat mana saja terda pat Mad Thobi’i dalam QS. Ilmu penge tahuan b. Sunatullah 2.. Al -Ba arah ayat 164! 5. ? 9. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS.S. e. apa yang ada di laut 2.. Al-Ba arah ayat 164 y ang bertajwid Izhar! 6. unus ayat 101! 3. berharta bdurrahman.102 1. berilmu b.. beriman c. QS. Jelaskanl ah isi kandungan Al-Qur an surah unus ayat 101! 2. Tuliskan kalimat mana saja dalam QS unus ayat 101 yang mempunyai Aliflam Syamsyiah! 4. Teknologi c. Berakal d. apa yang ada didalamnya c.. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan dan para Rasul-Nya bagi orang yang tidak .. apa yang didalamnya e. a. c. 3. Apa makna kalimat 10. Jawab Pertanyaan berikut ini : 1. Berikut yang mengandung T ajwid Mad Thobi’i adalah . b. Pemahaman konsep : Jelaskanlah pengertian istilah berikut ini : a. Pilihlah jawaban yang paling tepat : 1. a. Pada kalimat terdapat tajwid Mad apa? 8. AlBa arah ayat 164! 7.. a.. tubuh manusia d... Apa arti kalimat d. Mendengar e. Kalimat mana saja yang bertajwid Mad Wajib dalam QS. Apa arti kalimat ? ? 3. binatang melata b.

a.. Izhar c. e. a. Jabariyah tajwidnya . tajwid yang terdapat didalamnya ..... Mad I’wad e. Jalalah c. a. Pada kalimat terdapat Tajwid …. d. 8. c. apa yang diperlihatkan ... Mad Thobi’i 5 artinya . Mad Thobi’i b. d. Izhar dan Ikhfa e.. c. Ikhfa dan Mad Wajib 7. Mad Atid Lissukun d.. terdapat Alif ⇐ …. Aliflam Qomariyah dan Mad Thobi’i b.. Mad Wajib c.. b. Qodariyah 9. Ikhfa da n Mad Thobi’i d. e. dab peringatan dan langit dan bumi dan observasi dan kejadian 6. a. Kalimat yang bacaannya Ikhfa adalah . artinya …. Aliflam Syamsiah dan Mad Thobi’i c. Ikhfa’ b. a. Syamsiah b. dan apa yang diciptakan b. dan apa yang diserukan d £ . dan apa yang diturunkan bdurrahman. Pada kalimat a. b.S.Ag SMA Kelas XII c. dan yang dikuasai e. d. a. Mad Jais 10. Qomariyah e..103 4.

Firman : È Î ÿÏÎ š β) 4 ⎯μ/ χθ=∨èG¡@ $Β ”‰Ζã $Β 4 ⎯μ/ ΟF/‹2ρ ’1‘ ⎯Β πΖ / ’?ã ’Τ) ≅% èÉ ÷ t ó n t ÏÏt "Menetapkan hukum itu kepunyaan . Dia mene an kan yan se ena nya an Dia pem e i keputusan yan palin aik. baik yang telah maupun akan te rjadi.S.1 8. bdurrahman.An'aam: 57) Qa a a alah pelaksanaan a i encana atau se in ise ut en an tak i . Al."(Q . hanya saja yang tahu. Ketetapan dan ketentuan itu hanya yang membuat.4 INDIKAT R : Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan pengertian iman kepada Q adha’ dan Qadar Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menerangkan hikmah beriman kepada Qadha’ dan Qadar Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Qadha’ dan Qadar 8. Pengertian Dalil Na li Tanda-tanda be riman kepada Qadha’ dan Qadar Fungsi beriman kepada Qadha’ dan Qadar Perilaku yang m encerminkan beriman kepada Qadha’ dan Qadar A. semua berada di bawah ketentuan .Ag SMA Kelas XII   (   ¢ ( "   ¢ ( (   (      ( 5( ¢   (   ¢ § § (   ( § §     £ . A ti Qa a alam Al-Qu ’an kita pahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Telah menjadi undang -undang alam (sunatullah) yang abadi bahwa manusia juga terikat pada sunatullah itu. PENGERTIAN IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR Qadha adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. leh karena itu.104 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR : : 8.5 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Q adha’ dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari.2 8. 8.3 8. Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya. yaitu kea aan yan menimpa makhluk .

tida leh utus asa d an harus ya in suatu saat a an mem eri emurahan. misalnya a i itu anas. sedang an sunatullah dalam Al-Qur’an manusia tida tahu as ti a an wa tunya terjadi. Telah ita etah ui ahwa semua enda yang ada di alam ini terda at ta dir . Qadha mengacu ada hu um. misalnya manusia da at mem er ira an wa tu yang di utuh an untu memasa air sam ai mendidih. Dalam ayat lain be fi m an: durrahman. Manusia a an sadar ahwa dalam hidu ini manusia di atasi leh eratu ran.105 Firman : ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅. ul an. " (QS. Manusia harus e erja giat d an te un erusaha serta rajin agar menjadi rang yang aya. manusia harus erusaha ag ar ehidu an hari ini le ih ai dari hari emarin. undang-undang. dan eteta an-Nya. sedang an Qadar mengacu e ada ela s anaan dari rencana atas hu um. dan se againya. intang mau un gunung. dan sunatullah yang tertulis di alam. jelaslah hu ungan ant ara Qadha dan Qadar. uga a an menum uh an emauan manusia un tu menggali er endaharaan umi agar da at dimanfaat an. Manusia tida tahu dita dir an leh aya atau mis in. yaitu sunatullah yang tida tertulis yang terda at di alam ini." ( S. dan et eta an yang erla u atas semua ma hlu nya. telah meneta an yang demi ian) se agai sunah-Nya ada na i-na i yang tela h erlalu dahulu.     ¡ @ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ @ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡$   ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢   ¡ $ @ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ' ¢   ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡   ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ B   ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¥ B ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡   ¨ β%. ahagia atau tida . Kedua sunatullah dari itu dijamin emutla annya serta tida da at diganti dengan hu um yang lain. Misalnya. dan tida mudah utus asa. Dan adalah eteta an itu sesuatu eteta an yang asti erla u. eraturan. Iman e ada Qadha dan Qadar da at menjadi an eimanan atau e ercayaan ita terhada e uasaan ma in t e al. yaitu ahagia di dunia d an di a hirat. Manusia tida tahu ta dir a a yang a an terjadi ada dirinya. Manusia hidu waj i erusaha dan e erja untu menca ai tujuan hidu nya. mengata an sia a saja yang eriman dan eramal saleh asti a an men da at ahala dari . Sunatullah yang ada di alam wa tunya da at diu ur. malam tida leh mendahului siang dan mata hari ter it tida leh mendahului ulan.S. andai atau d h. Misalnya. saat ematian sese rang dan saat datangnya hari iamat. rang yang andai.ya sesuai de ngan hukum-hukum yang ditetapkan untuk alam semesta ini. dan se againya. A a ila usahanya elum erhasil.etentuan .eraturan dan etentuan. ahagia. undangundang. misalnya hu um yang tertulis da lam Al-Qur’an. Dengan meya ini sunatullah a an mem awa manfaat dan hi mah yang san gat esar. Alama : 49) Sesuai dengan ayat te sebut mene angkan bahwa selu uh makhluk adalah c iptaan ya. Al-Ahza : 38) erdasar an semua eterangan di atas. Semua itu erjalan erdasar etentuan dan ehenda yang selanjutnya dise ut dengan sunatullah. ai itu manusia. $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an).Ag SMA Kelas II ' ¡ t u ã ö s Ï ( ö n y t Ï © $ Î $ s ¨ ß ç s ª $ u t s y Ï 8 t y ô Ï cÄ É $ n t t "Tida ada sesuatu e eratan un atas Na i tentang a a yang telah diteta an ag inya. Sunatullah ada dua maca m.ρ ¢ ¡ ¢ ¢ ' ¢ ¡ ¢ ¢ £ ¢ ¡ . hatinya ta ah dalam menghada i li u-li u hidu . Untu itu. Makhluk dunia diciptakan menu ut kehendak dan ketentuan.

ed ang an Qada a tinya etentuan. yaitu . ." ( S. bai mengenai uatu hal yang udah te jadi. dan pe i ti a yang te jadi di alam eme ta ini te ma u na ib manu ia itu adalah udah dita di an oleh eja zaman azali. Qadha a tinya eputu an atau etetapan. tetapi yang menentu annya. Sedang an Qada atau ta di adalah egala etentuan yang be la u te hadap e mua ma hlu . ge a .S. dan ebe anian di dalam be amal. be abda: @bdu ahman. ebab ia menyada i bah a m anu ia itu ajib be u aha. D engan be iman epada Qadha dan Qada o ang a an memili i ji a yang be a .106 $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an. Yu uf: 87) ang yang be iman epada Qadha dan Qada dalam hidupnya a an elalu be ta a al epada dan menye ah an dengan i hla egala i htia nya ata ta di etelah u ahanya dila u an menu ut ada emampuannya.. yai lu zaman ebelum te jadinya ma hlu . Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ⎯ÏΒ y÷ρ§‘ «!$# "Dan janganlah amu me a a putu a a da i ahmat . Semua ejadian. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a.a'd: 11) Adapun fungsi iman kepada adha dan ada anta a lain seba gai be ikut : Dengan iman kepada adha dan ada maka kepe cayaan te hadap kekua saan Allah makin tebal dan hati menjadi tabah dalam menghadapi liku-liku hidup s ehingga tidak lekas putus asa. (QS. A . apa ah etentuan itu bai ataupun bu u .. mau pun yang a an te jadi. Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i. me eka menjaganya atas pe intah . Semuanya di ba ah etentuan Yang Maha E a lagi Maha ua a. edang te jadi. Dengan be iman epada Qadh a dan Qada manu ia tida a an ta abu bah an ta adu dan me endah an di i dalam hidupnya a ena me a a di inya di ba ah e ua aan Zat Yang Maha ua a. Adapun yang dima ud Qadha yaitu eputu an atau etetapan te hadap uatu etentuan yang telah ditetap an oleh te hadap ma hlu ya. abi a . iman y ang teguh. maka tak ad a yang dapat menolaknya.. FU GSI IMA KEPADA QADHA DA QADA R Qadha dan Qada te ma u u un iman yang eenam yang etiap mu lim ha u mcmpe cayainya. Dengan be iman epada Qadha dan Qada manu ia ti da a an membangga an di i ata u aha dan i htia nya. di muka dan di belakangnya. Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum.Ag SMA Kela XII Î ¡ © ¡ ©   © ¤ ¡ ¡ ©   © ©    §   ©  ¤ © ¡   © ¡ ¤ © © ©     ©   ¡   ¡   ¡ © © ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ © ©¡ ¡ ¡  ¡ © © ¤     ¡   © ©   ¡ ¡    ¥ ¤   ©     ¡ © © ¡ ¡ ¡ ¤   ¡ ¡   ¡         ©   ¡ ¤©   ¡   ¡       ©   @   © ¡ © ¡   ©¡ ¤ ¡     @ ¡   @ ¡             ¡   © © ¡ © © @ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ¡ ¡     ¡ ¡ ©   © © ©   ¡   ¡   ¡ ©       ¡   ¡ ©       ¡ ©   ¡ ¡ © © ¤     ¡ ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ © © ¡     ¡ © ©   7   ¡ ¡ ¨          @ .ya.

107 "Iman itu ialah pe caya epada . yaitu pe caya dengan ya in adanya etetapan dan etentuan yang be la u te hadap emua ma hlu . (QS. Den an kon isi lemah itu manusia supaya menya a i lalu menaati atu an-atu an . An. Mu lim) Ma a. Te masuk kelemahan yan a a pa a manusia ahwa manusia itu ti ak men ctahui kap an atan nya ajal. Seg ala yang dicipta an itu dicipta an dengan ebai -bai nya. edang te jadi. berfirman AI-Israa : 34 ¨ Î Ï ô y ø$Î ( è ÷ ru ç £ ä r èö 4 ®y ß | ô } Ï É©$Î Î É Ïuø t t ( ç t ø s Ÿ u β) ( ‰γ "Dan jan anlah kamu men ekati ha ta anak yatim. Fi man : ∩ ∇∪ $ ‹è ß⎯≈¡Ρ}# . Pa a ulama ilmu tauhid be ata. melainkan deng an sesuatu (alasan) yang benar. maupun yang a an te jadi. ⎯¡m& “%!# & Ï Ï | M $ t ùy y t u ç ny > ó x "Yang membuat egala e uatu yang Dia cipta an ebai -bai nya dan yang memulai p enciptaan manu ia da i tanah ….=zρ 4 Ν3Ψã # ƒ† β& !# ‰ƒ ƒ Ï| | M $ t Î ä u ö ä t y eÏ s ä ª $ ß Ì " hen ak mem e ikan ke in anan kepa amu. Kon isi lemah itu sen i i yan menetapkan an yan menentuka n.ya. penge tian iman epada Qadha. Kecuali dalam menggunakan harta anak yatim itu den gan cara yang baik dan dapat memenuhi janji. malai at. tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. yaitu mempe cayai egala apa yang te jadi dan tida te j adi di elu uh alam ini adalah menu ut hu um dan etetapan . Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan." (QS. ita. telah e fi man: ⎯μ‹9θ9 $Ζ=è_ ‰)ù $Βθ=àΒ ≅F% ⎯Βρ 3 . sedangkan ia belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri.ya. Sedang an penge tia n iman epada Qada atau ta di . mela an manusia melakukan pem unuhan en an ca a yan iha amkan. Anak yatim adalah anak yang salah satu dari orang tuanya telah meninggal. kecuali en an ca a yan le ih aik ( e manfaat) sampai ia ewasa an penuhilah janji.ya. ha i a hi at dan pe caya epada Qada .isaa': 28) Ayat i atas mcnjelaskan ahwa manusia itu oleh iciptakan alam kon isi lcmah.itab.".A MA Kelas XII   ( ©   ¢       ¡  ¢     ¡   ¡    ¡ (   ¡ ¡     (   ¡ ¡   ¢   ( © (  (   ¡ ¡ ¡ 7 ( ¡ ¢ ¡ ¡   ©   ¡ © ¡ ( ¡ ¡   ¡ ¡   ( ©   ( ¢ ( ©   ¡ ¡ ©¡ ¢   ¡ © ¡© (     ©   ( ( ¡ ¡   '     ¢ ( ¡ ( (   (     ¢   ¡ © © ¡   ( 5 5                ¡   ¢ © © (   © © ¡ & ¡ (     (¢ (   ¢ ¡ © © (   ( (     5 ¡   ¡ . Al-Israa : 33) Dalam ayat berikut melarang kepad a manusia yang beriman untuk mendekati harta anak yatim." be fi man: ∩ ∪ ⎦⎫Û ⎯Β ⎯≈¡Σ}# ." @ u ahman. (Q .ya yang bai maupun yang bu u . an manusia ija ikan e sifat lemah." (HR. bai etentuan yang telah tc jadi. "Segala e uatu yang tc jadi di alam ini adalah ata i adat dan ud at. Dan barang siapa di bunuh secara zalim maka sesu ngguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya. Maka.=z &‰/ρ ( …μ)=z ™©« ≅. sesun uhnya janji itu pa sti iminta pe tan un jawa annya.ya. . 9$/ ω) !# Π m ©L9# }§ ¨Ζ9# #θ=F)? ωρ Ï hÍ Ï u Ï u ù y y "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan (membunuhnya). A -Sajdah: 7) Manu ia itu dijadi an oleh dala m eadaan lemah.

S. Sepe ti.a'd: 11) @bdu ahman. e itu ju a a am se a a usaha u tuk me capai kesejahte aa hi up i u ia maupu i akhi at. di muk a dan di belakangnya.ai . A . Da am e usaha a ti ak pe u memiki ka tc ta tak i ya aka e aku atas i i ya. asi kita aka e u ah apa i a kita e usah a me u ah ya.api ya" (QS.108 Å ùß ø$ Î 7=ϑ9# ’û Ô7ƒ ° …&! ⎯3ƒ Ν9ρ #‰9ρ ‹‚Gƒ Ο9ρ Ú‘{#ρ ≡θ≈ϑ¡9# 7=Β …μ9 “%!# Ο ã © ä t ö a kepu yaa . " ( S. u tuk je is tak i mu a a i i ma usia waji e usaha a a apat me u ah kea aa pa a i i ya m e ja i e ih aik sesuai e a ya ikehe aki. Se a . se a aima a fi ma : $Β óƒ ω !# χ) 3 !# Β& ⎯Β …μtΡθà t† ⎯μ =z ⎯Βρ 색ƒ ⎦⎫/ ⎯Β M≈7)èΒ …μ9 t ç iÉ t ã Ÿ © $ 4 ® y B ö s Î ∩⊇ ∪ Α#ρ ⎯Β ⎯μΡρŠ @ u Ï ÏÏ ß " Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya be gili an. a pe ti a a ah e usaha te s e a sekuat te a a a ti ak eh e pa ku ta a . Tak i mu am ia ah Qa ha a Qa a ya ti ak apat ie akka a pasti te ja i sehi a ma usi a ti ak mempu yai kesempata u tuk me hi a i. -F u aa : 2) Tak i itu a a ua macam. a ti ak a a sekutu a i ya a am kekuasaa ( ya). Tak i mu a a ia ah Qa ha a Qa a ya i a tu ka kepa a ikhtia sese a atau usaha-usaha ya. a am kehi upa seha i-ha i setiap a waji c ikhtia atau e u saha u tuk me cukupi se a a kepe ua hi up ya. Alama : 49) Dalam su ah lain juga be fi man: Da i u ah Al-Is aa' ayat 33 an 34 itu mem e ikan pen e tian ahwa semua Qa ha an Qa a atau ketetapan an ketentuan itu semuanya aik. ata ya aja sese a . a ia Te ah me ciptaka se a a sesuatu. 2. Setiap mus im waji e ima kepa a Qa ha a Qa a itu. kete tua ke ami akiaki atau pe empua . u a ti ak aka tahu a si ya i masa me ata .ah ke ajaa a it a umi. me eka menjaganya atas pe intah . Su uh pu . Sesungguhnya tidak mengub ah keadaan sesuatu kaum sehingga me eka mengubah keadaan yang ada pada di i me e ka sendi i. a ia me etapka uku a -uku a ya e a se api. maka tak ad a yang dapat menolaknya. Sepe ti. yaitu se a ai e ikut : 1. a ia ti ak mempu yai a ak. sese a ya i i kaya maka ia ha us iat eke ja. ka e a tak i itu a u apat iketahui sete ah te ja i.ya. a ai . dan sekali-kali tak ada pelindung bagi me eka selain Di a. se a siswa ya i i pa ai maka ha us aji e aja . Dan apabila menghendaki kebu ukan te hadap sesuatu kaum. me u ut kemampua ya a a pa a ma usia. yaitu (   ( 3 3   @   3         ¢ (   ¢   @ 3   3 ¢ 0$ 3 ¢ 3   3   3 ( 3 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 ¢   3 (3 3¢ ¢ ( 3 3 3 ( 0  3 3   ( 3   ( 3 3 3 ¢ ¢ ¢ 0  $   ¢ 0 (   ( (   ¢ 3 ( ( 3 3 ( 3 ( 30   ¥ 3 ( 3 0  3 3 0 3  $     3 3 ( ( 3 0 3   ¢ ¢ 3 0 3 0 3 (   ¢ 0 3 3 3 3  $   3 ¢ 3     0 (   3 3 ( ( 3 ¢ ¢ ( 3 (3   ¢ ¢ 3 3 " 00   ¢ 3 (   3   3 3 ( ( 3 3 0 3 3 3 ( 3   ( 3 ( ( " 00 0 33 (   3 (   3       (3 3 3 3 3 ( 0 0 3 ( 3 3   ( 3 ( ( ( ( (   ¢ ¢   ( 3 "  ( ( 0 3 3 ( 33   3   3 3 ( 3 ( 0 3 3 ( 3 ( ( 3 ¢0 ( ( 3 0 3   3 3  3 ( 3 ( ¢ 3 (       '   ¢           ( ( (   ( B (     ( ¨     ( (   5        @   Î .Ag SMA Kelas XII 0   ¢ ¢ ¢ 3 3 3 ( 3  3 3 3   ( 0     3 (   3     ( 0 0 (       ¢ ¢ ¢   ( 3 ( ( (   3 3 3  $ 3   ( ( 3 ( 3 3 ( 3  $   0 (   ( 3  $ 0 3 0 3 3 3 3 (    ¢   ( 0 3     ! 0 3 @ ∩ ®∪ ‘‰)/ çμ≈Ψ)=z ™© ≅." ( S. Fi man yan lain yan kaitannya en an Qa ha an Qa a . $Ρ) 9 y s Î oø ny > ó ¨ ä ‾ Î "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menu ut ada (uku an). te ja i ya ha i kiamat. Maka.

ya se ta o ang-o ang mukm in akan melihat peke jaanmu itu. ya e pe a a ya i u uh. "Sesu uh ya ku ti ak me yia.109 Apabila kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. dan apabila kita gagal maka saha lah dan te us be usaha jangan sampai putus as a. melain an aum yang afi .aki atau pe empua . aik aki. iÏ ä à ÷ t 4 é ÷ @ x iÏ ä iÏ 9 Ï t Ÿ u x ß Å é I oÎ ö ß š u ö ß z y t ó $ ⎯Β F%ρ #θ=G≈%ρ ’?‹6™ ’û #ρŒρ&ρ Νδ ≈ƒŠ ⎯Β #θ_Ì z&ρ #ρ _$yδ ⎦⎪%!$ù ( Ùè/ t Ï ©$s < ÷ t ª $ u $ " Maka Tuha me eka mempe ke a ka pe m h a ya ( e a e fi ma ). Maka a . ebagaimana fi man.S. pe gilah amu. be fi man: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u." Pendapat yang demi ian tentu tida bena a ena tida a an menyia-n yia an amal e eo ang.a ya e ama i a ta a kamu. Pelaja i lebih dahulu apa sebab-s ebab kegagalan kita dan usahakan pe baikannya untuk masa-masa mendatang.a ya e hij ah. pasti ah aka Kuhapu ska kesa aha -kesa aha me eka a pasti ah ku masukka me eka ke a am su a ya me a i su ai-su ai i awah ya se a ai paha a i sisi .Ag SMA Kelas XII B © 3$ $ 3 ¢ (3 3 ( ( 0     3 ( 0 3 3 33 0 3   3   ( 3 3   ¢   3 ( 0 ¢ 3 3     ¢ 3 ¡ ¡     ¡ ¡ © ©   ©   3 0 3 ©     ¡ ¡     ¡    © ¡         ¡       ¡     3 ¢   3   ¢ 0 0 0 3   ! ( ¢ 3 0 0 ¢ 3 3 ¢ ( 3 0 3   0 3 0 3   3 3 3 ! ( 3 ( 3     ¢ 3 3 0 ¢ ( 3 ( ( 3       ¢ 3 3  $ 3  $ 3 0 ( 0 ( 3 0 3 3   3   ( ¢   ¢ 3 3  $ 3  $ 0 3 3 3 ! ( 3 ( 33 3$ $   3 3 3     3       ¡ ©   © ¡ ©         ©   © © ¡ © ©   ¡ © ©           ¡ @ © ¡       ¡       ©   ©¡       © © ¡ 3 © ¡ ¡ B¡ ¡ ¡   ¡   © ¡    ¡   . ya iusi a i kampu ha ama ya.ya: . be a ti manu ia hanya te pa a menjalani e uatu yang udah ditcntu an itu. i Im a : 195) Pa a ayat ai me supaya ham a . kita ha us be syuku kepada .ya: É ø t ø$ É Î t 4 Î š =‹ó9# Ο=≈ã ’<) χρŠ I™ρ ( tβθΖΒ÷σϑ9#ρ …&!θ™‘ρ /3=Ηå !# “ ¡ù #θ=ϑôã# ≅ ”Dan Katakanlah: "Beke jalah kamu.ya kepada kamu apa yang Telah kamu ke jakan." ( S. " i a yang dila u an manu ia ini emuanya udah ditentu an atau dita di an . Yu uf: 87) Ada o ang mengata an.yiaka ama a . At-Taubah: 105) @bdu ahman. Ma a ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda any a dan jangan amu be putu a a da i ahmat . (ka e a) se a ia kamu a a ah tu u a a i se a ia ya ai . Pada su atu saat kita akan be hasil dengan pe tolongan . apa ah bai atau bu u . dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahmat . Da pa a sisiya paha a ya aik. Dalam be ikhtia jangan lekas be putus asa.ya mau eke ja. lalu dibe itakan. ya isakiti pa a ja a -Ku. se a aima a fi ma ." (QS." (QS. Maka Allah dan asul.

110 Setelah kita he usaha ha us dii ingi dengan doa aga te capai yang kita maksudka n. Tidaklah mungkin bagi mataha i mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. an se a ain ya. e fi man: 9 y # n Î ö è ã j½ ã Å s u 7 − ! y Ï p ö n t x t s ¨ Ï Ï ù Ý Î } ≅_& ’<) Νδ zσƒ ⎯3≈9ρ π @bdu ahman. Alam aya yan te i i a i planet-planet. te masuk hi up an kehi upan manusia. esun uhnya o an -o an yan menyo on kan i i a i memnyem ah-Ku akan masuk ne aka ahanam alam kea aan hina ina. D an mataha i be jalan di tempat pe ede annya. t ß ô ¤ $ Ÿ É s ø$ ∩ ⊃∪ χθs7¡„ 7=ù š ß t ó o .ya: tβθ=zô‰‹™ ’AŠ$6ã ⎯ã βρ 93G¡„ ⎥⎪%!# β) 4 /39 =fGó™& ’ΤθãŠ# Ν6/‘ Α$%ρ èä u y Îy t Ï ô t t çÉ Dan Tuhanmua e fi man : " e o'alah kepa a-Ku.S. ka ena telah menjanjikan dengan fi man. semuanya e e a ( e jalan) menu ut atu an yan telah itentukan oleh sehin a semuanya e jalan en an te atu an te ti . kalau belum menghendaki ajal pun tidak kunjung datang. be fi m an:         ¢   ¢         ¢   ( (       ( ¢     ¢ ¢     ( ¢ ¢   ( ( (   5             (   (                       ¢ (         (   ¢ (       ¢   (   ¢   (   (      ( ( (       ¢   ¢ (   ( ( ( 5         ¢ (  ¥             # ! '   !     ¥              @   ( ( ß . Manusia setelah di kandung ibunya selama empat bulan lalu dibe i (ditiupkan) nyawa ( oh) oleh . Tetapi. ns "Dan suatu tanda (kekuasaan yang besa ) bagi me eka adalah malam : Kami tanggalk an siang da i malam itu maka dengan se ta me ta me eka be ada dalam kegelapan. intan . Apa bila oh sudah ditentukan oleh ke lua da i jasmani manusia maka kelua lah oh i tu tanpa mampu menahannya. aa Siin: 37-40) Hidup manusia adalah suatu takdi . a alah menu ut hukum an atu an yan telah itentukan oleh ." ( S. e iman kepa a tak i e a ti mempe cayai ahwa se ala yan te ja i i alam ini." (Q . sehingga ingin seg e a mati. Demikianlah ketetapan ang Maha Pe kasa lagi Maha Mengetahui. SM elas XII   )tG¡ϑ9 “ §ϑ±9#ρ ∩⊂ ∪ tβθϑ=àΒ Νδ #Œ*ù ‘$κ¨]9# μΖΒ ‡=¡Σ ≅‹9# Νγ9 πƒ#™ρ h9 s ó ß Ï Ì ø $ Ÿ u t y s ø $ x Í ô è r ! o m t . mungkin ada o ang yang sudah me asa bosan hidup ka ena sudah te lalu lanjut usia dan sakit-sakitan. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang be akhi ) kembalilah dia sebagai b entuk tanda yang tua. Dan masing-masing be eda pada ga is eda anny a. Al-Mu'min: 60) a i. niscaya akan Kupe kenankan a im u. Sebaliknya. atau bosan hidup ka e na sehab-sebab lain. misalnya mengalami f ustasi (putus asa).intan .

tetapi hasilnya cu kup hanyak. Namun. dalam kenyataan semua orang mengalami sakit. baik jasmani maupun rohani nya. Sebaliknya. jelas bahwa masala h hidup-mati dan masalah rezeki serta keberuntungan manusia adalah bcrgantung ke pada takdir Tuhan. ada oran g yang bekerja keras mencari rezeki. u !t y ø$ ç t øä § è ™#“f9# μ1“g† Ν ∩ ⊃∪ “ ƒ θ™ …μŠè™ β&ρ ∩⊂®∪ ©ëy™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ "Dan bahwasanya manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahakannya. Ali Imran: 185) Kehidupan m anusia pun suatu takdir juga. " (QS. tetapi orang yang mcmpunyai keahlian tertentu pun kadang-kadang mengalami keg agalan di bidangnya. Kalau diperhatikan segi rezcki atau keberuntungan. n-Nahl: 61) Itu semua adalah ketentuan . Jadi.Ag SMA Kelas XII           ¤              !   §  !         ¨  ¤           . h berfirman: al ini sesuai dengan Qadha dan Qadar . Da n bahwasanya usahanya itu kelak akan dipe lihatkan (kepadanya). ada orang yang bekerja secara wajar saja. Di dunia ini tidak ada orang yang suka sakit.111 " ikalau men hukum manusia ka ena kezalimann a. Kemudian akan di be i balasan kepadanya dengan @bdu ahman. C. teta i menan uhkan me ek a sam ai ke ada aktu an ditentukan. "Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Di dunia ini pun tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam mencapai maksud dan tujuan. seperti ketekuna n dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. da n manusia be ada di dalam takdi llah.S. mungkin ada orang yang tampaknya kurang pantas atau kurang mem enuhi syarat. sangat jarang di dunia ini orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tetapi. tidaklah me eka da at men undu kann a ba an sesaat un dan t idak ( ula) mendahulukann a. m enjadi gagal sama sekali. sebab kegagalan adalah suatu kekecewaan yang tidak enak dirasakan. Sebaliknya." (QS. Bahkan para ahli penyak it pun (para dokter) mengalami sakit pula. Maka a abila telah tiba aktu ( an diten tukan) ba i me eka. Tidak hanya orang awam (biasa) yang mengalami kegagala n. HUBUNGAN ANTARA QADHA DAN QADAR DENGAN IKHTIAR DAN TAWAKAL Ikhtiar ialah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperlua n dalam hidup. terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada seba bnya. tetapi tidak pernah sekalipun menduduk inya. Sebagaimana diketahui. semu anya mengharapkan agar dirinva dan keluarganya sehat. s eba aimana semua makhluk hidu an lain un ha us mati ula. nisca a tidak akan ditin alkan -N a di muka bumi sesuatu un da i makhluk an melata. Bahkan kadangkadang terjadi suatu u rusan yang telah diperhitungkan secara matang dan ditinjau dari berbagai segi. tetapi sempat menduduki jabatan tertentu. tetapi datangnya sangat sedikit atau sangat seret. Menu ut takdi manusia itu asti mati. be fi man: Ï ö $ è s Í !s < ø t ‘ ä Nθ Qù # π)←#Œ § Ρ ≅. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri. Pangkat dan jabatan pun demikian pula. Ada orang pantas dan memcnuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu.

eo ang yang memili i umah ma a eti a elua ha u menutu p atau mengunci pintu umahnya aga tida dima u i pencu i. alam kea aan emikian a ulah e tawakal kepa a . Dialah pelindung kami. An. Sebagaimana di ebut an dalam hadi Ra ulullah : "Se ungguhnya ebai -bai yang dima an oleh e eo ang adalah da i ha il u ahanya endi i dan ana nya te ma u udahanya juga. " (Q .asul me eka e kata kepa a me eka: "Kami ti ak lain hanyalah manusia se pe ti kamu." ( S.ya: ⎯νÏŠ$6ã ⎯Β ™$±„ ⎯Β ’?ã ⎯ϑƒ !# ⎯3≈9ρ Ν6=VΒ ±0 ω) ⎯tΥ β) Νγ=™‘ Νγ9 M9$% Í t Ï ô Ï â ! t o t " Rasul.Ag SMA Kelas XII     ¢ ¢ ¤   © ©         ( ( ©¡ ©     (   ( ©     © © ©   ¤ (     © ©   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   © ¢   ( ¡ ¡   © ¢     ¢ ¢ (   (   ( (   (   © (   ¢ ( (   ( ©   ¡   © © ¡ ©     ¡ © ©   © © © ¢ (     ¢   © (     5 ¡ ¡       (   ¢ ¡   ©  ¡ ¢   ©   ¡ ¡   ( (     © ¡ © ©   ¡ ©   ¢  ¢ ¡ © 5     ¡ © ( ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ B¡   ¡   ©   @ ¢ 5 (   ( ( (   (   ¢ ¡ © ©     ¢ © £ ¡ .‹Áƒ ⎯9 ≅% š ã Ï ÷ ß ø$ È u t uù Katakanlah : "Se kali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dite tapkan oleh bagi kami. kepada Dialah kita bertawakal dan berserah diri. Sebagaimana te ebut dalam fi man. ca ilah be ita tentang Yu uf dan auda anya dan jangan amu be putu a a da i ahmat . Yu uf: 87) Se eo ang a an mempe oleh ha il da i u ahanya endi i dan ebai -bai e eo ang adalah yang ma an da i ha il u ahan ya. dan hanyalah kepada orang-orang ya ng beriman harus bertawakal. mempelaja i." (HR. Manusia hanyalah mene ima."(QS.ajm: 39-42) uga dijelaskan dalam fi man. e a aimana fi man : χθΖΒσϑ9# ≅2θGŠ=ù !# ’?ãρ 4 $Ζ9s9θΒ θδ $Ζ9 !# =F2 $Β ω) $Ζ. I ahiim: 11) emua yan te ja i i atas umi me upakan kete tapan .112 balasan yang paling sempu na. Maka. Dan ti ak patut a i kami men atan kan suatu ukti kepa a kam u melainkan en an izin . Se ungguhnya tiada be putu a a da i ahma t melain an aum yang afi . se a pa a hakikatnya se ala sesuatu yan menimpa manusia itu telah itetapkan oleh .ya yang lain: ß t÷(t Ÿ ç ‾Î $ Ç ÷ § Ï ( Ý t÷(s Ÿ u Ï Å u y ß ã Ï ( Ý ¡ ts ( ç y ø $ ¢ Ít t §↔ƒ$ƒ ω …μΡ "Hai ana -ana u pe gilah amu. Maka. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). an menca i hikmah se ta manfaat a i semua ketetapan te se ut." (QS. Dan hanya kepa a sajalah hen aknya o an -o an mukmin e tawakkal. At-Taubah: 51) Segala sesuatu yang terjadi se suai dengan Qadha dan Qadar Allah .S. bdurrahman.ya. dan emudian be ta a al epada . walaupun kita su ah mcn usa hakan en an se ala kemampuan untuk men hin a inya. sepe ti encana alam. namun encana tetap menimpa pa a i i manusia. bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusi a. Sebagai contoh. akan tetapi mem e i ka unia kepa a siapa yan Dia kehen aki i anta a ham a-ham a. Munafaqun Alaih) Ta a al a ti nya menye ah an dan menggantung an egala e uatu epada dengan mengha ap Ridhaya.

S. kalau bu uk be a t i lkhtia dan nasabnya itu jelek dan tidak baik. Misalnya. Kita menge jakan sesuatu bukan ka ena mcngetahui adha dan ada . Ath-Thala : 3) Manusia haru s menyadari. sek i anya kamu be sikap ke as lagi be hati kasa .       ¢                 (           ¢ D "     ¢     ¢ ¢ ¢ (     @   (   ( 5                ¢ ( B (þ ä       ¢ (     ( (       ¢ ( ( (     (   ( ¢       @     @           @   (   ( (         ¢       @          ¢           . se an me eka ti ak iuji la i?" (Q ." (QS. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". Sebaliknya." ( S. Firman Allah: ô s Í Ì ø r à Î t © $ ¨ Î ÿ ç ç ó y u ß s $ nt ö © u t t t u Å tøs Ÿ ß ø y ô Ï ç ø ã ö "Dan barang siapa yang bertawakal kepada niscaya akan mencukupkan (kepada) nya. Ali Im an: 159) Kalau ada yang dibe ikan oleh it u baik maka memang ikhtia dan nasabnya itu baik. manusia hanya iwaji kan c ikhtia an e tawakal. An. se a semuanya yan menentukan hanyalah . musibah atau bencana itu sebagai peringatan atau ujian bahkan azab yang ditimpakan kepada manusia. an ce mat se ta hati-hati. Sesungguhnya telah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. kita tidak pernah putus asa ketika ditimpa sesuatu hal yang tid ak menggembirakan dan tidak merasa sombong serta angkuh di kala memperoleh nikma t. Ka ena itu ma'afkanlah me eka. dan be musyawa atlah dengan me eka dalam u usan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat maka be tawakal kepada . tcliti.Ag SMA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. Sesungguhnya tela h mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. mohonkanlah ampun bagi me eka.113 Dengan demikian. kebe hasilannya itu u usan Allah." ( S. tentulah me eka menjauhkan di i d a i sekelilingmu.ya. θ9ρ ( Νγ9 MΖ9 !# ⎯Β πϑm‘ $ϑ6ù y Ï ö y ô Ï ( ‘ x ] É ù s s Í ö F $ Î ö ö Í x u ö ç m ö Ï ø t ó $u ö å÷ t ß ô $ s !# β) 4 !# ’?ã ≅. seca a singkat dapat dikatakan segala se suatu itu ada sebabnya. tekun. Al-Anka ut: 2) Dalam men e jak an sesuatu hen aklah ike jakan en an sun uhsun uh. Sesungguhnya menyukai o ang-o ang yang be tawakal kepada. adi.ajm: 39) @bdu ahman. kita be usaha belaja dengan tekun bukan be a ti pasti kita akan menjadi o ang pandai. Kita hanya wajib be usaha.θGù MΒ•ã #Œ*ù ( Δ "Maka disebabkan ahmat da i -lah kamu be laku lemah Lembut te hadap me eka. sepe ti fi man : ∩⊂®∪ ©ë™ $Β ω) ⎯≈¡Σ 9 §Š9 β&ρ 4 t y t Î Ç | M Ï } ø© u "Dan bahwasanya seo ang manusia tiada mempe oleh selain apa yang telah diusahaka nnya. kemu ian a ulah kita c taw akal ( e se ah i i) kepa a en an ise tai oa. Hal ini ditegaskan dengan firman-Nya: ( 79θm ⎯Β #θÒ Ρω ==)9# á‹=î $àù MΨ. Ini me upakan usaha atau ikhtia .

Ka ena itu.114 Manusia dianju kan untuk be ikhtia . beke ja ke as dengan dise tai tawakal. apakah masya akat kita telah banyak meninggalkan pe intah Allah atau telah banyak be buat la angan . =t† ω !#ρ A ã s 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ ª $u "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tiada pula) pada di imi sendi i melainkan telah te tulis dalam kitab (Lauhulmahfuz) sebelum kami menciptakann ya. dan sebagainya telah diteta pkan sebelumnya. sepe ti kecelakaan. Begitu juga bencana alam dapat pula be fungsi s ebagai azab yang ditimpakan kepada manusia ka ena dosa-dosa yang telah me eka pe buat.           9               @                                                    §                                 §                                               §                iÏ . be d oa.ya kepadamu. Dan tidak menyukai setiap o ang yang sombong lagi membanggakan di i. sepe ti gempa bumi. dan tidak boleh be pangku tangan. janganl ah te lalu sedih hati mene ima kesengsa aan dan malapetaka yang menimpa." ( S. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi . dan bencana alam lainnya se ta bencana yang menimpa manusia. obaan itu ada kalanya be upa kesenangan ada pula be upa kesedihan. penyakit. Segala sesuatu yang akan te jadi itu adalah sangat mudah bagi .Ag SMA Kelas XII © 4 $δ& 9Ρ β& ≅6% ⎯Β =≈G2 ’û ω) Ν3Å¡ Ρ& ’û ωρ Ú‘{# ’û π6ŠÁΒ ⎯Β >$¹& $Β ! y u ö ‾ ö s jÏ × Å o « $ nt š Ï s ¨ Î ∩ ⊂∪ ‘θ‚ù Α$FƒΧ ≅. (Kami jelaskan yang demiki an itu) supaya kamu jangan be duka cita te hadap apa yang luput da i kamu. apabila kita ditimpa bencana alam maka hendaklah mawas d i i. yaitu aga manusia be saba mene ima cobaan . baik yang tampak maupun yang tidak tampak. banji . Sikap yang paling baik ialah be saba mene ima bencana dan malapetaka yang menimpa se ta bc syuku kepada atas segala nikmat yang dianuge ahkan kepad a kita. menetapkan segala sesuatu atau kejadian sehelum wujudnya. Ini be a ti bahwa tidak ada sesuatu pun yang te jad i luput da i pengetahuan dan tidak te tulis di Lauhulmahfuz. ang yang tidak mau be ikhtia lanta an d ia be alasan. AI-Hadii d: 22-23) Ayat di atas menjelaskan. dan s upaya kamu jangan te lalu gembi a te hadap apa yang di be ikan. Semuanya akan te jadi dan telah te tulis di Lat/hulmahfi z sebe lum menciptakan makhluk. sebalik nya jangan pula te lalu be senang hati dan be gembi a atas sesuatu yang menyenan gkan hati.S. ka ena Dia Maha Mengetahui segala se suatu. semua sudah ditentukan oleh ini adalah pendapat yang salah dan tid ak dibena kan oleh aja an Islam. hendaklah kita be tawakal se ta mempe banyak istigfa . leh ka ena itu. Be dasa kan fi man : @bdu ahman. leh ka ena itu. semua bencana dan malapetaka yang menimpa pe mukaan bumi.yu.

Ahmad) Dalam hadis ini dipe jelas la gi bagaimana seha usnya usaha yang dilakukan dalam angka be tawakal kepada . hen aklah kita e tawakal se ta mcmpe anyak isti fa . yang a tinya: "Ikatlah untamu dan be tawakalalah. misalnya pintu umah hendaknya dikunci jika hendak pe gi. kemudian jika tid ak be hasil lalu seca a te gesa-gesa be tawakal kepada . Sabda abi pula: "Tiada be tawakal o ang yang mengobati di inya d engan besi panas atau dengan ajahan. ." (H . Seca a individ u kemampuan masing-masing o ang te batas. hewan pia a an ditambat. Maka. Misalnya. 2. Al-Anka ut: 2) Fitnah atau uji an alam hal ini e fun si untuk men uku ka a iman yan imanifestasikan alam sikap tawakal. Fi man :               ¢ (                           ¢ ¢  (   ¢  ¢ ¢   (   ( ¢       § ¢  ( ( ¢   ¢ ¥ ( ¢ (        ¢ 5 (   ( ( (   ¢ ( ¢   ¨       @                           ( ¢ @           9             ¨         E       9   ¨     ¨                                        (      (¢       (   ¢               (þ ä . Dalam menghadapi hal-hal s epe ti ini seseo ang ha us te lebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk mengh inda inya. S eca a kelompok kemampuan be tambah besa sesuai dengn besa nya kelompok se ta be sa nya kemampuan individu-individu anggotanya. atau azab yang ditimpakan kepada manusia. ontoh dalam hal ini apabila kita te timpa bencana alam. TA DA-TA DA PE GHA ATA TE HADAP F GSI IMA KEPADA ADHA DA ADA Kalau kit a pe hatikan setiap yang menimpa di i kita da i segala macam pende itaan pada ha kikatnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan. Setiap meninggalkan usaha dengan dalil tawakal tidak dibena kan dala m agama Islam.A MA Kelas XII   ∩ ∪ βθΖF ƒ ω Νδρ $ΨΒ#™ #θä9θ)ƒ β& #θ. Kit a dituntut usaha yang munasabah yang sepadan. Musibah yang di lua jangkauan kemampuan manusia. apakah masya a kat kita telah anyak menin alkan pe intah atau telah anyak mcmpe uat la an a n .ya dalam Su ah Al-Anka but ayat 2: 5 5 @ u ahman. Fi man. halilinta . seseo ang yang kehilangan atau kec u ian ka ena kelalaiannya tidak mengunci pintu-pintu umahnya. ontoh lain. musibah atau bencana ini mungkin me upakan pe ingatan. lbnu Hibban) Dalam hadis te sebut di atas dibe ikan contoh bagaimana sikap tawakal yang bena . Musibah y ang sebena nya masih dalam jangkauan kemampuan untuk menghinda inva. leh ka ena itu. encana alam apat pula e fun si se a ai aza yan itimpakan a tas manusia ka ena osa. apalagi mengambil sikap be putus asa. sebagai be ikut: 1.115 D. atau tidak mengun ci kenda aannya atau tidak mengikat hewan pia aannya. walaupun batasnya tidak sama pe sis. gempa bumi. Dalam menghadapi bencana atau musibah sepe ti ini manusia dituntut untuk sege a mempe gunakan tawakal bahwa semuanya itu te jadi atas kud at dan i adat semata. yaitu kita ha us be usaha te le bih dahulu. Sabda abi saw. sepe ti gunung mcletus. bukan asal saja." (H . se an me eka ti ak iuji la i?" (Q . ai bah. padahal baik jasmani maupun ohaninya sebena nya m ampu untuk mengusahakan makanan.osa yan telah me eka pe uat. ba ulah kemudian be tawakal kepada atas keselamatan yang kita ha ap kan dan musibah yang tidak kita inginkan. yata dalam k ehidupan bahwa kemampuan manusia be!aja lah dengan giat te batas. ujian. Iƒ β& ¨$¨Ζ9# =¡m& t ã tø ã Ÿ ö è u ¨t u (þ à t "Apakah manusia itu men i a ahwa me eka i ia kan (saja) men atakan: "Kami tela h e iman". apa ila kita itimpa encana alam maka hen aklah kita se e a mawas i i. s eseo ang mende ita kelapa an. Manusia ha us menyada i.

Ma a a a ah mere a tida erjalan di mu a umi.Hajj: 45-46) Dalam usaha untu menca ai suat u tujuan juga harus di erguna an si a tawa al. lalu mere a mem unyai hati yang dengan it u mere a da at memahami atau mem unyai telinga yang dengan itu mere a da at mend engar ? Karena sesungguhnya u anlah mata itu yang uta. Al.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ $ ¡$ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ C $ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ £ ¢ . manusia uny a usaha." (QS. dan hati-hati. ita harus mengu u r emam uan ita. durrahman. ita harus te un. ialah hati yang di dalam dada. ma sud hati memelu gunung a a daya ta ngan ta sam ai atau alaulah ail anjang sejeng al. yang endudu nya dalam ead aan zalim. jangan se erti e atah. janganlah laut henda di d uga. teta i yang uta. teliti. dan henda nya ditem uh segala ersyaratan yang di utuh an. ang ertama. ma a (tem -tem ) ta itu r h menutu i ata -ata nya dan ( e era a nanya ula) sumur yang telah di tinggal an dan istana yang tinggi.S. Kalau sudah demi ian erla u e atah. ang etiga. Tuhan unya uasa. asal syarat yang ertama dan edua itu sudah ita enuhi. ita henda nya menerim a dengan la ang hati hasil-hasil yang ita er leh. ccrmat. ang edua.116 9ó s u 7s© y • 9øÎu y Ï ã ã 4 n î tÍ s } Î s × y Ï s š É u %ρ '#ÜèΒ /ρ $γ©ρ ã ’?tã πƒρ% Å s u ã | ö F $ y ÷ s Ÿ ¨ Î s Í " era a anya ta yang Kami telah mem inasa annya.

dan amal e ada ta dir dan e uasaan-Nya s etelah usaha dijalan an Menurut emam uan. dan Qadha artinya e utusan. Sedang an menu rut istilah. sesuai dengan atas.117 Menurut ahasa Qadar artinya u uran.etentuan yang asti erla u atas tia -tia ma hlu .Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ C ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ¢ .atas yang telah ditentu an seja zaman azali. Hu ungan antara Qadha dan Qadar adala h dua hal yang tida da at di isah an arena saling mengisi dan meleng a i. t awa al itu harus diddahului dengan i htiar arena tawa al tan a disertai usaha a dalah eliru. Tawa al artinya menycrah an d engan i hlas segala er ara. sert a mem unyai arti yang tida jauh er eda. Qadar artinya etentuan. durrahman. i htiar. Qad ha artinya e utusan yang telah erla u menjadi enyataan atas tia -tia ma hlu sesuai dengan ilmu serta Qadar seja zaman azali.S. Hu ungan antara i htiar dan tawa al.

cita-cita c. cita-cita c. Qadha . Rencana . Se ut an a a yang dima sud Qadha dan a a ula Qadar! 3. elas an hu ungan antara Qadha dan Qadar! 4.S. Nasi 3. Al-Qamar ayat 49) Artinya : Sesungguhnya ami telah d. Tawa al 2. Qadha d.. elas an a a yang dima sud dengan eriman e ada Qadha dan Qadar! 2. I htiar dan Tawa al! 7. etentuan egunaannya e.. u uran durrahman. Se ut an sifat yang tim ul se agai tanda sese rang yang menghay ati Iman e ada Qadha dan Qadar! 8.. Mualla e. Pr gram e. nnya d. Qadar . Nasi 2. entu nya . (QS. u ura menci ta an sesuatu menurut . nilainya 4. Mu hyar h... etentuan d. a... a. I htiar f.. Qadha d. La uh MahfudzMu ram .. I htiar c. Uji Pengetahuan Pilihlah jawa an yang diangga ali ng enar dari sen yang ada! 1.Ag SMA Kelas II ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¥ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ $ " ¢ ¡ C ' ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $¢ ¢ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ $ ¡¡ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¢ ¡ ¢ £ ¢ ¥ .. Rencana . Uj i Kemam uan Mengurai an K nse : 1.. Pr gram e. tujuan e. jelas an! 3.. Qadar menurut ahasa artinya . . Se ut an macam-macam Ta dir! 5... c. tujuan e. Da at an sese rang memilih ta dirnya! 6. a.. Qadh a menurut ahasa artinya . d. Qadar a. Sesuai ah er utus asa dengan ajaran eriman e ada Ta dir. K etentuan yang erla u terhada semua ma hlu nya dise ut . elas an hu ungan antara Ta dir. d atau e sesuai dengan jawa an yang te at ! 1.118 erilah tanda silang ( ) ada huruf a. Uji Pemahaman K nse : elas an istilah eri ut ini : a. a. Qadar g. Pasangannya c. u uran 5. I htiar c. Sutu rencana yang diteta an di Lauh Mahfudz te ntang ma hlu dise ut . Musyayyar c.

Mu ram e. erwawasan luas c. sa ar c.S. erta wa al . se erti mau andai.. sehingga aum mer ah eadaannya”. Ta d ir yang da at diusaha an. eri htiar d. Ketentuan yang tida isa diu ah.. (QS. entu tu uh dise ut ta dir . se erti lahir. a. Ar-Ra du:11). erdasar an ayat di atas.. i htiar c.. mati.. mengu ah nasi suatu aum. manusia dalam hidu disuruh . a. mualla . erilmu . Pasrah e. ya in d... tamu terse ut tida menam at an untanya arena dia atanya ertawa al e ada . sughr 8.. eriman e. selamat. tawadhu’ 10.Ag SMA Kelas II ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ $ ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ $¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¢ " ¢ ¡ ¢ $ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ C ¢ ¡ ¡¡ ¡¡ ¢ " ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡¡ ¢ £ ¢ ¢ A . u r c. sughr 7. dinama an ta dir . sa ar 9. Nasi d.. ecuali .119 6. rendah hati dan tawadhu’ e. Di antara eistimewaan eriman e ada Qa dha dan Qadar adalah se erti yang dise ut an eri ut... Mu ram e. Nasi d. se elum ertawa al. .. asrah menunggu ta dir durrahman. a. aya. ya in dan ercaya diri d... mualla . rajin erusaha dan antang menyerah .. warna ulit. u r c. a. Pada suatu hari Rasululla h edatangan tamu yang mem awa unta. a. Kejadian ini menyata an ahwa manusia har us .

jika a itu te ah kem a i (kepa a pe i t ah ). maka amaika ah a ta a ke ua ya e a a i a e aku a i ah. 0 u ahma .2 Menam il an c nt h-c nt h ersatuan dan eru unan 9. Ta pa pe satua a aka mu ah e ti ak seme a -me a te ha ap sesama ahka te ha ap ya se ama seka ipu . seca ra umum dise ut u huwah Islamiyah yaitu ersaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegas an dalam firman QS Al-Hujarat : 9 ’?ã $ϑγ1‰n) Mó/ β*ù ( $ϑκ] t/ #θs=ô¹ ù #θ=tGG%# ⎦⎫ΖΒσϑ9# ⎯Β β$G ←$Û β)ρ nt y ß y ÷ Î ô t t ås ÷ t ( ß Îô ô u ! s Î s $ Ì ø # nÎ u þ Å s 4 ® y È ö s É© ( èÏ s s 3 t ÷ W $ ∩®∪ ⎥ ” Da jika a a ua a a i a . Mem iasa an u unan : erila u ter uji : 9.” e as ahwa pe sau a aa me ye a ka a apat e uat amai a e a pe amaia maka pe satua a kesatua umat aka isa ju a kita wuju ka . ika sa ah satu a i ke ua a itu e uat a iaya te ha ap a ya ai maka pe a i ah a ya e uat a iaya itu sehi a a itu kem a i kepa a pe i tah .120 STANDAR K MPETENSI K MPETENSI DASAR INDIKAT R : 9. a aima a sese a atau a sa e uat pe satua seme ta a ke amaia a pe sau a aa ti ak isa iciptaka . Sesu uh ya me yukai a .3 Mem ra ti an ersatua n dan eru unan Pengertian ersatuan dan eru unan Dalil Na li ersatuan dan er u unan C nt h ersatuan dan eru unan Keuntungan ersatuan dan eru unan Perila u yang mencermin an ersatuan dan eru unan Persatuan dalam ajaran Islam secara umum dise ut i hwan yaitu ersaudaraan.S. SM Ke as XII ( ¢ ( 3   3  $ 3 3 (3   ¢ 3 3 ( 3 ¢ ¢ 3 3   ( 00 3 ( 0 3   ( ¢ 3$0$ 3 $ (   3 03 3 ( ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡   3 3   (   03 ( 3 ( 3 3 ¥ 3 (   ¢ 3  $ 3   3 3 ( 3 ( 3   3   3 3 ( 3 ( ( 0 0 ( 0     ¢ 3 3  $ 3 ¢ 0 ( 0  03 3 3   3 ¢ 3 ( ( 3$0$ ( ( 0 3 3 3   ( $0$ 0 3   3 3 ¢  ¢ $0$ 3 3 0 3 3 (   ( ¢  ¢ 3     ¢ 3 3  $ 3  $   ( 3 3$0$ B   " ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ § ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $ ¡ $ $ § ! ¡ 3 3 ¢  ¢ (   ¢  ¢  $ 3 0( ¢ 3 0 3 3 ¡ (   ! ¡ ¢ ¡ ( $ $ ¡ 3 § ¢ ¡ 3 3 3$0   ( 3 ¢ 3 ¢ 3 $ ( 3   3    (¢£ ¡ ¡ .a mu mi e pe a maka amaika ah a t a a ke ua ya.a ya e aku a i .1 Menjelas an engertian ersatuan dan er 9.

Pasti pe satua itu ah ya ija ika asa a i pa a ketah a a . y aitu setiap a ya e ima a a ah e sau a a. s sia . a i Kepe ti a a i Kepe ti a sa a ama a am a ka Me uju Masya a a Du ia Is am Seca a Kese u uha SM Ke as XII Da am kehi upa e a sa.121 0    (¢£ ! ! 3 0 0 3   0   3 3 3 3 ¥ 3   ¢   3 ( 0 (! 0   3 3 ¨ 0 ( ! 3 ( 3 ¥ 3 3 3 ¢ 3   0 3   ¢ 3 (  $ 3   3   3 3 ( 0   3   3 3   0   (3 3   ¢ 3 3 3 3 0 3     3   3 0 0 ¢  ¢ ( 0 3 (   3 ( ( ( ( 3 ¢ ! 0 3 ( 3 30 (3   3   ( 3 0   ¢ 3 3 ( 3 3 0 ( 0     3 33 0 0 ( ¢ 0 3 ( 3   3     ( $0 ! ( 3   ¢ $ ¢ 3 ¢ 3 3   3   3   3 3$ ( 3   ¢ 0 0     3 3$0$   3   ( 3 ( 3 ( 3 0 ( 3 0 3 0 3   ¢ 3 33   ( ¢   0 3 0 3 ¢   0 0   ¢ 3   ¢ 3 3 0 3 3 3 3 3 0 ( ( 33 0 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 ¢ ( ¢ ¢0 ¢ 3 0 0 0 3 ¥ ( ( ( 3 ¢  ¢ 3 0¢ 0 $ 0( 0¢ 0 ( 3   3 ¢ ( ¢ ( ( ( 3   (   3 3   3 3 ( ( ( ( 3 ( 3   ( 0     3   (   ¢ 0 (   !   ! 3 ! ¢ 0 0 $ ! ( 3 3   ( ( (   ¢ ( 3   ¢ 3 3   0( 0 0 3   3$ 3  3 ¢ 3     3 ¢¢ ¨ 3 ( 0 0$ 3 3   3 3 0 3    ¢ ( ¥ (   ( 3   0 0 0   3 3 3   ( 3 ( ( 3 ( 3 3 ( 3 3 ¢ 3 0 3 ( 3 3 0 $ 3 ( (3 $ 0 0 3$ 3 3   3   0   33 3 ( ( 3 ¢ ( 3 03 0 0 3 3 0   ¢   3   3     ¢ ¢ 0   3 3 3 3   3 3 ¢ 3   3    3 3 ¢ 0 0   (   3   3 3   3 ( ( 3 ( ( 3 0( 3 3 0 3   3 3     3 3 3 3 $( ( ¢ 3 0( 3   3   3 3 3 ( ¢ 0 ( 3 3 $ ( 3   3 3   3 ( 0   3 ( (3 3 ( $ 3$ 3 ( ¢ 0 3   3 ( 3 (3 0 0     3 3 3   ( (3 3 3 ¢ 3 ( ¢ 3 ( $ 3 3 0 3 ¢ 3 0 3     ¢   $ ( ( 0 3 0 $   ¢ 3 3 ¢ 3$ 3$ 3 3 ¢ 3 ( ¢ ¢ ( ( 3 0( 0 3   3 $ 3$ 3 3 ¢ 3 3 ( ¢ 0 0 0 0   ¢ 3 ¢ 3   3 ( 3 ( ¢   (0 3 0( 3     3 3 ( 3 ¢ ¢ $ 3$ 3 3 ¢ 3   ( 0 $ $ 3 33 0 3 ( ¢ 3 ( 3 3 3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( ( (3 0 0 3 3 ¢ 3 3 3   3 3 ( (   ¢ 3 0     3 ¢   3 ¢ 3     3 3 ( ( ¢ !   3 3 ( 3 0 ¢   3 0 3     3   ¢ 3 3 (   3 0 0 0 0 0 3  3   0 3 0 (   3   ¥ ( 0   ¢ 0 3 3 3   3   3 ¢  ¢ 3 ( (3 3 a. maka aka mu ah iajak k mp mi. pe satua me upaka sc i kekuata ya pa i ampuh. Da am aja a Is am se e a ya k sep pe satua te ah a a. me ika. upaya pe t ama ya i akuka a a ah pe satua te e ih ahu u. i ai Pe satua u ahma . pa i a pe satua su ah apat iwuju ka . Ti ak mu ki suatu pe ce aia aka me upaka a asa kekuat a a am pe taha a . a i a ai ya aka mu ah i ea isasika .S. Demikia pu a a am pe em a a pe i ika . ketaha a . Demikia pu a a am ha is ya ai : "Da a a siapa mem e ika ja a ke ua a i sau a a ya sesama mus im. Tetapi. e musyawa ah u tuk sa i mem a tu. etapa pe ti ya pe satua a am suatu a sa a am a ka me esta ika kehi upa ek m i. u a me upaka a kah me uju te cipta ya a atu Tayyi a tu wa a u Gafu . maka e a a. i ma a pe t a itu sa at ipe uka i ha i kiamat" . a ta a se a ia ya satu e a se a ia ya ai ya sa i me uatka ". i ai Pe satua kat i a Makmu . u tuk mempe kuat Is am. Se a . Demi kemajua umat sec a a kese u uha . pe satua ha us i a a me a ui ja u i te te e ih ahu u. Mema pe sau a aa ka a ti ak mesti aka mewuju ka pe satua . pa i a pe satua e a . Pe e apa aja a -aja a itu aka mem e ika ampak p sitif. Se a ka se a ai wa a e a a ha us me a a pe satu a u tuk mempe kuat a sa a e a a. pa i a satu umat Is am isakiti.e a te wuju a am suatu ha sa ya e a a a am suatu e a a. a i umat Is am. apa i a pe satua itu a a. Da am pe em a a ek mi a i a sa a e a a. aik i f ika. a am i a ketaha a . Ketaha a e a a ak a e ih esta i jika pe satua akyat ya te us e ja a . Tetapi. aka mem e ika ja a ke ua a i ya a i kesu ita . u su pe ta ma ya me uku a a ah pe satua . sia.e a a ya may itas pe u uk ya e a ama Is am. umat Is am ai ya aka me asa sakit pu a. maksu a hakik at pe sau a aa i a am Is am a a ah se a ai uju t m ak a am pe satua . Se a ai k sekue s i is a i aja a itu mem e ika ampak pe satua a i kehi upa umat Is am. aka mu ah a am me em a -ka ek mi. a am k isi a sa ya e satu. Suatu a sa ya ti ak c satu aka su it me em a ka ek mi ya. ketaha a . Semua mus im ya a a i u ia . a eke ja sama. a ama. Pe s au a aa ya emikia aka sa at esa a i ya u tuk mewuju ka pe satua a am u ia Is am. Da am i a ek mi a pe i ika pe satua me upaka u su ya mi a . pe i ika . umat Is am i e a ai e a a aka me asa te pa i u tuk kepe ti a e sama. e a a aka kuat apa i a pe satua a sa ya te jami . ataupu ust a ia a a ah e sau a a. a ai se a ai ya sehi a e a wuj u pe satua a am se a a aspek kehi upa aka me uju masya akat ya a i makmu ya i i hai eh . pe i ika .e a a Is am a e a a. Ha i i apat i ihat a am se uah ha is ya e u yi: " ahwa umat Is am a a ah a aika se uah a u a . s sia . upaya me ciptaka pe em a a a am i a ek mi. sa i me isi. aka   0 0 3 Pe a a Pe satua ia Umat Is am a am Pem a u a a Mempe taha ka e a a I 3$ (3    3 3 3 ( 3 3 3 ¢ ( es   3 3   . pe satua a a ah u su y a e ih mi a . Demikia ah.

Da am se i t e a si a i ah. e ih a i itu a a ah e ta u jawa a am se a a aspek kehi upa umat Is am i se u uh u i a. 2. Mempe kukuh a i ah a keyaki a k epa a ah . K UKU I T UM T G M Sikap hi up Mus im a p i a i a a ah ma ifestasi a i ima ya. De a emikia apat ikataka ahwa pe yakit ya a am kehi upa e masya akat ia ah hi a ya asa kasih saya Itu ah sa ah satu se a ia kat ya pa a utusa a itu pu ya ma usia e a ama. ya mempu yai kha isma ti i. 3. Da am se i ta ah ai . aik a am i a ek mi. ka e a u usa a ama u usa a a ah u usa p i a i a am Is am “ akum i ukum wa ia i ” Hikmah pe satua atau Ukhuwah Is amiyah a a ah : 1. eh se a itu. De a emikia . a ti ak memaksaka suatu a ama kepa a a ai . Ka e a a ta a ya satu e a ya ai ya me as a e ta u jawa atas te wuju ya kekuata a ketaha a itu. SM Ke as XII se a Mus im e a .122 3 ¢ ¢ (¢ 0 0 3   3 ( 3   ¢ 3  $   ¢   3 ( 3 ( 3 ( 3 3 3 3 ( ¢ 3 ¢  ( 3 0 0 3 3 3   3   3 3   3 ( ¢   ¢ ( ( 0 0   3  $ 33   ( 3 § ¢   3 ¢  $ 3 ¢ 3 ¢ ¢ ( 0 0 3   ! ! !¨4¥ ! ¨4 ! ¨4 ( ¢   3 ( ( 0 $ 3 3   3 0 3 3$ (3 0 00 3 3   3 ( 3 3 ! ( ( ¢ 3 3 3 3 ( ( "   3 ¢ 3 0 3 ( 3   3 3 3 0   3 3 (   3 3 0 3 0 3   0 3   3 3     3   3 3 3 3   ( ¢ ( 3 0 0 3   3   3 ( 0 3 ( ( 0 0 0 3   3   3 0 3  $ 8 ( ( ¢   3   ( 3   3 3 (   3 3 (  $ ( ( ( " 30 ( ¢  3 3 0 3 3   0$ 3 3 ( 0 (   ( " 0 0 3 3 3   ( ( ¢ ( 3 3 ( 3   ( 3 ¢ 3 ( 3 3 ¢ 3   3   3 ( 3 0 0 ( (0 ¢   3 3   3 3 ( 0 ! 3 0 ( 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 ( 3 (     3 (   ¢ (   3 ¢ 3 ( ¢ 0 3 ( 3$ (3 3   3 ¢ ¢ 3 3 3 ¢ 0 3   3 3 3   3 ( 3 ( ¢ ¢   3 3 3 3 3 ( 3   3 3 ¢   ¢ 3 0 3 3 3 3 (   0 3 ( 3 3 0 ( 0 ( 0 3 (   0 3 ( 3 3   ¢ 0 ( ( ( ¢   ( 3 3 3 ( 3 3(   3 3   ¢ ¢ 8 0 ¢    33 0 3 3 3 ( 3   3 3   3 ( ( 3 0 3 3 3 ( 3 3 3   0 ($ 3 3 3 ¢ 0 $ 0$ $ 3 0 3   3 3$ 3 ( ¢ 0 ( ( 3 3 ( (3 ¢ 33 0 3 3 3 (   3   3 ¢ 3 0 3$0$ 3 3 0 ¢ 3 ( 1. y ak i ima a saja kita e a a i ta ah ai i i kita mem a u a mem a tu sau a a-sau a a ya me a ami kesu ita a ya itimpa musi ah i ma a kita tempati seca a a i a ma usia. sehi a suasa a ke e samaa te ce mi te t am. Te cipta ya pe satua a kesatua . 3. p itik. yak i me u aka ahasa pe satua yaitu ahasa I esia e a aik a e a isetiap aca a esmi a ima a saja kita e a a.e a e i te tu p i a i ya at aik a te sesama ham a sau a a ua se a aima kete a a ha its i Mus im me upaka uku sa at e ahaya a pe sau a aa . amai pe uh keke ua aa . pe uata a tata hi up ya sa puji. a eke ja sama a ta a satu e a ya ai ya. 4. 4. sa i mem a tu. u ahma . De a m a pe satua itu ah upaya me uju kekuata a ketaha a u mat aka mu ah i ea isasika . a mampu me u jukka ya te aik a i u ia. yak i me u aka ucapa sa am “Se amat pa i” atau ya sesama M us im e a ucapa “ ssa aamu’a aikum” isetiap pe temua . Me um uhka ukhuwah Is amiyah ya kuat a 3 ke uku a umat i I esia. pe taha a . Macam a Ca a me i katka Pe satua atau Ukhuwah Is amiyah : 1. P estasi semaki me i kat ka e a a a ya sa i mem a tu. yak i tetap sa i me h mati a me ha ai pe e aa a i ah. 3¢ 3 3 3   ( ( ¢    3 ( 3 ( ¢ 0 0 3 ( 3 ¢   3 ( 3   3 3 ¢ 03 3 0 3     3 3 3   ( 3 3 3   33 0 3 ¢ 0 ¢ (   0    (¢£ ! ! 3   ¢ 3 3 0 0 3 3 ( ¢ ¢ 0 0     ¢ 3 ( 3 3   ( ( 3 ( 3 3 3 ¢   (3   3 3 3 ¥ ¨ $ ( 3     3 ( 3   ¢ ( .ya su ah a a aka ihiasi e a cahaya ima . Da am se i ucapa sa am. Satu sama ai sa i me ha ai a me a ah. uma t ya e wi awa.S. 2. pe i ika . s sia . kasih saya sesama ham a atau e ih te as ya sesama a ima . sese a ya ma kepa a se ta me aksa aka se a a pe i tah. ukha i a Mus im) Me u ut atas. a ah se a ya pe ti sa i me . Da am se i ahasa. Me ja i asa kesetiakawa a s sia . Sa ah satu ci i a e ima ia ah a a ya asa kasih saya se a aima a sa a a i v saw : ( ) “Ti ak e ima sese a i a ta a kamu sehi a ia me ci tai a ia me ci tai i i se i i”(H . umat Is am i se u uh u ia aka me ja i umat ya satu. a ai se a ai ya.

tanaman itu menyenang an hati enanam. senada dalam erfi ir 3. menjanji an e ada rang. i Im a : 185 t y ô ã y s Ï y uÉ ø$ t ö t ö à u ã é š ⎯ã y“m— ⎯ϑù ( πϑ≈Š)9# Πθƒ Ν2‘θ_& χθùθ? $ϑΡ)ρ 3 “Tiap-tiap yan e jiwa akan me asakan mati.S. Demi ianlah sifat-sifat mere a dalam Taurat d an sifat-sifat mere a dalam Injil. a an siapa ijauhkan a i ne aka an imasukkan ke alam su a.” adi jelas ahwa cara mela u an eru unan terhada seagama yang di ra ti an leh Rasulullah saw dan ara saha at serta rang Mu min. tanda-tanda mere a tam a ada mu a mere a dari e as sujud. maka sun uh ia telah e untun .123 ( ) “ ama a a ah asehat” Is am mem e ika asehat kepa a umat ya ahwa sesu uh ya ke hi upa u ia ha ya ah seme ta a a me upaka pe mai a ya mempe ayaka . yaitu se erti tanaman yang mengeluar an tunas nya ma a tunas itu menjadi an tanaman itu uat lalu menjadi esarlah dia dan teg a lurus di atas nya. se a aima a te te a a am fi ma QS. Al-Fath : 29 #‰∨™ $è. se a aima a sa a asu u ah : 3 3 3 ¡ ¡  ¢ ( ¡ $ ¡   ( $ (  ¡ ( ( (    ¢   ( (     ( ¡ ¡ 00 0 3 3 ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ 3 3 ¡ ¡ ¨   3 3 ¡ ( ( ¢ $ ¢ ¡   ( ¡ ¡ ¡ ¡ 5 3 3 ¡ 0 3   3   !   3 (   3 0 3 3   ¢ ¡ ¡ ¡   ¢ 3 0$ ¢ ( ¡ $ ¢ ¡ ¡ ( ¡   ¢ ' ¢ $ ¡ $ ¢ ¢ ¡ ¡     ¥   $   (  ¡¡ 0 3  $ ( (   ¢ 3 0  ¢ ¢ ( 3 ¡ C ¡ ¡ ¢ ¢ ¡  ' ¡ $ ¡$ ¡ ¡ ¡ 0     3 0 ( 3 3 ( 3 3 0 ( ¡   ¢ ¢ ¡ ¡ $      ¡ ¡ $ ¡ $ 2 ¡ ¡ ( ¡¡ ¡ ¢ ¢ ( ! ( ¡ £ ¢ § 7 ' ¡ a i a . asi h sayang seama Muslim 2. Dan sesun uhnya pa a ha i kiamat saj alah isempu nakan pahalamu. rang Muslim justru durrahman.Ag SMA Kelas II  ¡ 3  $ ¢ $ ¡ ( ¡ ¡ ¡ Is am se a ai a ama ya i awa eh a i Muhamma me upaka asehat .rang y ang eriman dan mengerja an amal yang saleh di antara mere a am unan dan ahala yang esar. fi man alam Q .rang afir. teta i er asih sayang sesama mere a. Kehi upan unia itu ti ak lain ha nyalah kesenan an yan mempe ayakan. seirama dalam lang ah untu me ncari arunia dan ridha-Nya.” Ke ukunan inte n umat e a ama su ah ilaku kan sejak zaman Rasulullah .rang afir. amu lihat mere a ru u dan sujud mencari arunia dan eridhaan-Nya.enanamnya are na henda menjeng el an hati rang.a ya e a a a am kesesata .rang yang ersama dengan dia adalah eras t erhada rang. Seirng ita menya si an emuduran umat Islam arena umatnya tida erani menega an e enaran dan tida tegas terhada rang afir. yaitu : 1.‘ Νγ1 ? ( ΝηΖ÷ / ™$Ηq‘ ‘$ 39# ’?tã ™#‰©& …μèΒ ⎦⎪%!#ρ 4 !# Αθ™‘ ‰ϑtΧ Y £ ß Y © â ö ß nø t $s ç u ts ç tô y t ÷ ? ö t È Å M $ Î ö à ès t u Ï u ö − $ Î ’?ã “θF™$ù á=óGó™$ # ‰tãρ 3 ‘$ 39# Νκ5 áŠó‹9 í#‘“9# =fèƒ ⎯μÏ%θ™ ∩ ®∪ $ϑ‹àã # _&ρ ο óΒ Νκ]Β Ï t — ô ru t Ï “Muhammad itu adalah utusan dan rang.

al te sebut pe na dila u an abi Mu ammad eti a ditawa an le umat n nMuslim untu saling be gant ian be ibada . te tib dan damai. Al-Huj uran : 13 ∩⊂∪ ‰7ã& $Β βρ‰Î7≈ã ΟFΡ& ωρ ∩ ∪ tβρ‰7è? $Β ‰6ã& ω ∩⊇∪ χρ ≈69# $κ‰ ≈ƒ ≅% ß çô !t t ß t ó “Kata anla : " ai ang ang yang afi . Pe i e idupan agama yang u un dan penu t le ansi me upa an ce min penga uan a a asasi manusia. i a mene ima.” 2. Dalam e idupan bangsa Ind nesia yang me de a dan be Pancasila. Dan a u tida pe na menj adi penyemba apa yang bdu a man. e usu an dan mema sa an eya inan ep ada umat lainnya. e dasa an u aian di at as.124 mem ertajam erselisihan aham antarsesama Muslim yang ersifat hilafiyah dan i adah sunnah. lebi tida mung in. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia a us pe cay a dan be taqwa epada Tu an Yang Ma a Esa. seminggu beliau diaja be ibada dengan me e a ang afi . Dengan t le ansi te sebut di a ap an te wujudnya etenangan. Kafi un   ¡ F   ¡ $ ¡ F ¡ ' ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ ¡ ¢ " ¡ ¡ ¡ ¡ $   ¡ F ¡ ¡ F  $6 ¡ F F   F ¡ ¡ F F ¡ ¡ 1 ¡  $ F ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   !       6    $ ¡   1 ! ¡ F   F F ¡ F F  $ F   F ¡ ¡ F F     ¡     ¡ ¡     F    ¡     ¡   ¡   ¡ F ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡   F £ ¢ â β) 4 #θù a ui a i . a u tida a an menyemba apa yang amu s emba . Manusia Ind nesia wajib saling menyay angi dan tida be buat deng i dan dendam. idup u un dan be t le ansi tida be a ti ba wa aja an agam a yang satu dan yang lainnya dicampu adu an. saling meng mati dan saling meng a gai. dapatla disimpul an ba wa manusia Ind nesia wajib menjunjung tinggi pe asaa n dan si ap t le ansi anta umat be agama. T etapi abi tida langsung mene ima atau men la .S. sesunggu nya Kami mencipta an amu da i se ang la i la i dan se ng pe empuan dan menjadi an amu be bangsa bangsa dan be su u su u supaya amu s aling enal mengenal. ya ni Islam. Itula yang menandai ita idup be agama dan pecaya te adap T u an Yang Ma a Esa. usa a mema sa an suatu agama tida dibena an. KERUKU T RUM T ER G M Dinega a ita tida dibena n si ap dan pe buatan melawan atau antiagama dan tida dibena an pa am yang men iada an Tu an Yang Ma a Esa. Padahal yan g ter enting dan termulia di sisi ualitas eta waannya. Setiap wa ga nega a Republi Ind nesia bebas memelu agama dan be ibada menu ut agama dan epe cayaannya masing masing. Dan amu bu an penyemba Tu an yang a u semba . se ingga dengan eadaan yang demi ian itu dapat te la sana pembangunan bangsa. Sesunggu nya Ma a Mengeta lagi Ma a Mengenal. Sesunggu nya ang yang paling mulia di anta a amu di sis i iala ang yang paling be ta wa di anta a amu. g SM Kelas XII     ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ $ F   F F ¡   ¡ $     F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F    $   ¡ ¡   F ¡ $ $   ¡ F ¡  ¡ 6     1 ¡ F ¡ F ¡ 6 $ F F ¡   F ¡   $     F ¡   ¡$ ¡ ¡ ¡ F     F ¡ $   F     ¥ ¡  ¡     ¡ F ¡    $ F   F ¡ F     $ ¡   F ¡¡           $   F ¡ ¡     F  F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ $ F $     F     ¡ F ¡  ¡ ! ! ! ¥ ! ! ! ! ¡ ¡   ¡  F F F ¡   ¡    $ ¡   F 6 6   ¡ ¡ $  ¡ 6 ¡     ¡ ¡  $ ¨ Î ( þ è u y t Ï Ÿ Í ! t s u \ ã ä ö ä ù y y u 4 s é u 9 s iÏ ä ø n y ‾ Î $ y Ï ö ä t t ò ” ai manusia. semin ggu be i utnya me e a a an be ibada sesuai dengan aja an beliau. tida mung in a ena ubungan beliau dengan me e a dalam emasya a atan (muamala /s sial) suda te jalin inti m. al itu a a n mewujud an pe i e idupan yang u un. sementara yang durha a terhada di iar an egitu saja. ma a tu unla wa yu untu menegas an pe stiwa te sebut QS. firman dalam QS.

Kesimpulan su a te sebut adala masala Muamala ita tetap be gaul a ab.S. alinan e ja ama anta a umat dengan uma ah dalam membina untu mentaati pe intah . @bdu ahman. dan ulil am i di anta a amu. sebagaimana buti buti Pancasila.125 amu semba . tau disebut t le ansi dalam agama ya ni membia an ang lai n be ibada sesuai dengan agama dan epe cayaan masing masing. a ul dan uma a (pemimpin) dianta amu. agama u". D engan demi ian e u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i.Ag SMA Kela XII         ¡ ¡ ¡   F 6 ! F     ¡ $   ¡    ¡     © ¡     © © ¡   ¡ F F   F   F   ¡ © © ¡ ©   © F ¡       F F ¡ © ¡     16 !   ©   ¡   6 F ©   ©   ¡   ! ¡ F ! ! ! ! ¥ ! !   ¡   $ ! F ¡ ©   F ¡  ¡ ¡F © ¡        F     ¡¡ F   ¡   ©   ¡     ¡ ¡   ¡   ¡ ¡   ©     ¡   ¡   © © ¡¡     ¡ F ¡ ¡     F © ¡     ¡   F 6      $ F ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡      ¡ ¡   ¡ F . elama pe atu an itu tida be tentangan dengan ya i’at I lam. Peme intah (uma ah) menyedia an a ana. Kemudian ji a amu be lainan pendapat tentang e uatu. selama tida meng anggu ita. ji a amu bena -bena be iman epada dan ha i emudian.” Ke u unan umat be agama dengan peme intah te eali a i an dengan mentaati egala pe atu an yang di elua an peme intah. Dan amu tida pe na (pula) menjadi penyemba Tu an yang a u semba . ulama membangun mental p i itualnya . ulama yang me ngelola a tinya peme intah membangun fi i . ma a em bali anlah ia epada (Al Qu an) dan Ra ul ( unnahnya). 3. Untu mula agamamu. ta atilah dan ta atilah Ra ul ( ya). tetapi masla ibada dan aqida tid a b le dicampu adu an. dan untu ula . Dengan be ibada masing masing itula e u unan anta umat be agama tetap utu dengan menumbu an asa tenggang sa a. KERUKU UM T ER G M DE G PEMERI T Ke u unan umat be agama dengan peme inta dijelas an dalam fi man lla dalam sebua su a n isa’ ayat 59 : ’û Λ⎢ãt“≈Ζ? β*ù ( Ο3ΖΒ Δ{# ’<ρ&ρ Αθ™ 9# #θè‹Û&ρ !# #θè‹Û& #θΨΒ#™ ⎦⎪%!# $κ‰'≈ƒ Î ÷ä ô u s Î ” Hai o ang-o ang yang be iman. Yang demi ian itu lebih utama (bagimu) dan lebih bai a ibatnya.

2. Dalam egi ucapan alam. Macam dan Ca a mening at an Pe atuan atau U hu ah I lamiyah : 1. ya ni dimana aja ita be ada di tanah ai ini ita membangun dan membantu auda a. ulama yang mengelola a tinya peme inta h membangun fi i . Ke u unan anta umat be agama dengan peme intah dapat tumbuh bai ji a dapat aling mengi i .Ag SMA Kela XII   © ¡   ©© © ¡¡ ¡   ©       © ¡   ©         © ¡     ¡   © ¡ ¡ ©     ©     © ¡ ©   ¡ ¡ © ©   ©     ©     ¡   ¡ ©   © ¡       © © © ¡ © ¡   © © ¤ ©   ¡¡ ¡ © ¤   ¡ ¡ © ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ¡ © ©   ¡ ©   © © © © ¡ ¡©   ¤ © ¡ ¡ ©     © © © © © ¡     © ¤ ¡ ¡ ¡ © © © ¡ © ¡ ¡   ©   ¡ ©     ¡ ©   ¡ © ¡ ©     © ©   ¡ ©    ©¡ ¡   ¡ © ©  ¤ ©   ©   ¡ ©    ¡ ¡ ¡ © ©     ©          ¡   . a ena u u an a gama u u an adalah u u an p ibadi dalam I lam “La um dinu um aliadin” Ke u unan te hadap eagama yang dip a ti an oleh Ra ulullah a dan pa a ahabat e ta o ang Mu min. Dalam egi tanah ai . 4. @bdu ahman. enada dalam be fi i 3. ya ni men gguna an ucapan alam “Selamat pagi” atau yang e ama Mu lim dengan ucapan “A alaamu’al ai um” di etiap pe temuan. dan tida mema a an uatu agama epada o ang lain. Dalam egi tole an i aqidah. yaitu : 1. Dalam egi baha a. Ma alah Muamalah ita tetap be gaul a ab.ya. tetapi ma lah ibadah dan aqidah tida boleh dicampu adu an. ei am a dalam lang ah untu menca i a unia dan idha. ya ni m engguna an baha a pe atuan yaitu baha a Indone ia dengan bai dan bena di etia p aca a e mi dan dimana aja ita be ada. ebagaimana buti -buti Panca ila. ulama membangun mental p i itualnya. Peme intah (uma ah) menyedia an a ana.auda a yang mengalami e u litan dan yang ditimpa mu ibah di mana ita tempati eca a adil dan manu ia. ya ni tetap aling mengho mati dan mengha gai pe be daan aqidah. 3. a ih ayang eama Mu lim 2. De ngan be ibadah ma ing-ma ing itulah e u unan anta umat be agama tetap utuh deng an menumbuh an a a tenggang a a.S.126 ela bah a pe auda aan menyebab an o ang dapat be buat damai dan dengan pe dam aian ma a pe atuan dan e atuan umat a an bi a juga ita ujud an.

U u ah 2. Tuli an a ti ayat @bdu ahman. a. Silatu ahmi c. gunanya adalah aga me e a aling . adalah te je mahan da i u ah . U hu ah b.127 6..... Ali Im an:103) ! ¡ ©   ¡   © © ¤ ¤   ¡   © ¤ © ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡     ©   ©¡ ¡ © ¤   ¡   © © © ¡ ©   ¡ © ¥ ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¡   ¡   ©   ©   ¡ © ¡ © ©   ©   ¤ ¡ © ¡     ¤ ¡ ¡   ¤ ©   ¡ ¡ ©   © ¡     © © ¡ ¡      ©   ¡ © © © © ©     © ¡ © ¡ ¡  © ¡   ©   ©   ©     ¡¡ ¡   ¡   ¡ © ¡    ¡ ¡     ¥   e ilah tanda ilang (x) pada hu uf a. tida menda a an agama epada lain agama e. Apa hu um menuntut ilmu dalam I lam? 10.Ag SMA Kela XII   7. be beda c.. Mengapa tole an i dipe lu an dalam ehidu pan? 3. menga ui bah a manu ia mempunyai ebe agaman. c. Tole an i e. Uji Pemahaman Kon ep : ela an i tilah be i ut ini : a. a.. Sebut an 3 e u unan yang ha u dibina dalam be gama! . Al-Ma’un: 4 b.. Uji Pengetahuan Pilihlah ja aban yang d ianggap paling bena da i op en yang ada! 1. Al-Kafi un: 6 c. Al-I hla : 3 d. hal ini ditega an dalam AlQu ’an u ah ? 5.. Shohibah 2. d atau e e uai dengan ja aban yang tepat ! 1. mencaci a. agaimana me ujud an u hu ah d alam ehidupan? 9. Dalam u ah Al-Huja at. Memuji e . Ta amuh c. membia an me e a be ibadah e uai dengan epe cayaannya c. Apa ya ng dima ud dengan i ap tole an i? 2. Dalam membina e u unan anta umat be agama yang tida dibena an adalah .b. Dibidang apa aja tole an i dibina dalam ehidupan? 4. Untu mu agamamu dan untu u agama u. be tole an i di bidang Mu’amalah 3. d. a.. Sebut an ci i-ci i o ang yang mencintai ilmu pengetahuan? 3. An.ahl:7 4.aa : 5 e. Apa yang dima ud dengan U hu ah I lamiyah? 8. SARA b. Menegu b. Stabilita d. Ta amuh d. Dalam I lam tida ada tole an i dalam ma alah Aqidah. I tilah tole an i dalam baha a A ab adalah . Uji Kemampuan Mengu ai an Kon ep : 1. me ncamu adu a an aja an agama d.S.. An.. Ma’unah e.. ali ng mengho mati b. mengenal       ¡     ©   ¤ ¡ ©   ( QS.

pen iun c.. u ia tua e. a. a. Di Indone ia motto yang te enal y ang menjunjung tinggi aja an I lam te ait e u unan adalah .. Pe atuan dan Ke atuan di ebut dalam b aha a agama di enal dengan . Ta a uf e. e ba u i m a a bea d.Ag SMA Kela XII © ¤ © ©   ©   ¡ ¡ ©   ¡ © ¤ ¤ ¡ ¤ ¡   © ¡ © © ©  ¤ ¡   ¡ ¤ ¡ ¤¤       © © ©    ¤   ¤   ¤   © ¡     ¡   ¡ ¡  ¡ © © © © ¡    © ¡   ©   ¡ © ¡   ¡     ¡¡ © ¡   ¥ ¡ ©   © ¤   ¡ ¡   ©    © ¡¡ © © ¤ ¤ © ¤ . a. Menu ut Ra ulullah b e ajiban belaja bagi manu ia mulai da i ayunan ampai . a. Gemah ipa loh jena e e. U hu ah bahimiyah 9. hine a Tunggal I a b. Remaja d. Mubah e.. Ta’ a un b. yang di enal dengan piagam .. Hu nuzzan 8. Qu ai y e.. U hu ah i lamiyah e. Fa dhu Kif ayah d. abi v telah leleta an da a e u unan hidup be agama. Sunnah c.. Ra e. Madinah d.... Muhammad b 6.. a... Fa dhu ’ain b.. M a ah b.. U hu ah in aniyah d.. U hu a h c.S.. U hu ah ba ya iyah b. a. de a a b . Hij iyah c.. U hu ah athoniyah c. be bang a da lam uatu ma ya a at yang damai. liang lahat @bdu ahman. Pe auda aan di alangan umat egama di ebut .128 5. Hu um menuntut ilmu agama dalam I lam adalah .. Silatu ahmi d.a e anta mala ng-malang putung c. Tut Wu i Handayani 7. Sunnah Mu’a ad 10. be u u.

ya ni menuduh o ang lain be buat ebu u an untu menjantuh an eho matannya. Menghinda i Pe ila u Te cela : : Po o da i aja an tentang a hlaq yang bai adalah be pe ila u yang e uai dengan pe ila u abi Muhammad yang te puji. Ghibah dan Fitnah dan be u aha menjauhinya ¡   © © ¡ ¡ ¡ ©   ¡ ¡  © ©¡ ¡ ©     ¡   © ¡     ©   © ¡   ¡© ¡    © ©       ¡ ¡ ¡ ¤ ¡     ¡  © ¡ © ¡   ¥ ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ ¡   § ¡   ¡       ¡    © © ¡¤   ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ ©   ©   ¡ © © © ¡   ¡ © © ©       ©   © ¡ ©       © © ¡ © ¡ ¡ ¡         © ¡       ©       ¡   ©   ¡ ¡     © ¡ © ¡ ¡ ¡   § ¡ ¡   ¡     ¡   ¡      ¡ ¡ ¡          ©   § . Tabzi . Ghibah dan Fitnah dalam ehidupan eha i-ha i Penge tian I y of. Pada hal h a ta benda yang dibelanja an epe ti itu tida a an memba a be ah bah an a an m endatang an bahaya dan malapeta a. bah an memuji emuliaan hlaq abi Muham mad . Ghiba h dan Fitnah Dalil aqli I y of. Fitnah. @bdu ahman. Ghibah dan Fitnah 10.S. Ghibah dan Fitnah Ke ugian I y of. ya ni : 1. I af ya ni be lebih-lebihan 2. be megah-megah dan untu dipame an epada o ang lain. dengan demi ian a hlaq be u aha mencegah ebu u an yang bi a menga ibat an m ala peta a dan bencana bagi elu uh umat manu ia. ang membeli uatu ba ang hanya untu be gaya. Contoh I af yang tampa nyata dalam ehidupan e ha i-ha i adalah budaya on ume i me atau pema aian ba ang-ba ang ha il indu t i yang melanda ma ya a at Indone ia de a a ini. e i ut ini a an dibaha menga nai bebe apa a hlaq yang te cela. ya ni bo o 3. A hlaq me upa an uatu i tem nilai yang di embang an be da a an ebai an. Ghibah. Tabzi .2 Menyebut an c ontoh pe ila u I y of. Ghibah dan Fitnah 10. Tabzi . Tabzi . ya ni be gunjing 4. Tabzi . Tabzi . Tabzi .129 STA DAR K MPETE SI K MPETE SI DASAR : 10. I af adalah be lebih-lebihan.1 Menjela an penge tian I y of. Ghibah dan Fitnah Pe ila u yang men ce min an I y of. Tab zi . Tabzi . Ghibah dan Fitnah Contoh I y of.Ag SMA Kela XII     10.3 Menghinda i I y of.

” @bdu ahman. ari . an tetapi Qa un te lalu membangga bangga an a ta nya.” Dalam QS. Qa un adala ang yang aya aya. Sesungguhnya tida menyu ai rang. n isa : 36 yang be bunyi: 4 y t uø$u 4 nö à ø$ ’ϑ≈GŠ9#ρ ’1 )9# “‹/ρ $Ζ≈|¡m) ⎦⎪$!≡θ9$/ρ ( $↔‹© ⎯μ/ #θ.rang yang s m ng dan mem ang ga. Ka ena es mb ngan di inya itula menu un an si saan epada Qa un. rang. i nu sa il dan ham a sahayamu. Lu man : 18 juga erfirman : 5 tøè ¨ ä Ïä Ÿ © $ ¨ Î — t t ö F $ Î Ä ô s Ÿ u Ä Α$FƒΧ ≅. ana -ana yatim. =t† ω !# β) ( $m Β Ú‘{# ’û —ϑ “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu da i manusia (ka ena sombong) dan janganlah kamu be jalan di muka bumi dengan angkuh. Ia memili i e ayaan yang b anya se ali. Contoh itu te dapat dalam i ah Qa un yang hidup pada z aman abi Mu a . teman sejawat. se ingga unci unci tempat pe benda a aan a tanya anya bisa dia ng ut le ang ang uat. Al-Qa ha h ayat 79 : $Ψ9 M‹=≈ƒ $‹Ρ‰9# οθŠs9# χρ‰ƒ ƒ ⎥⎪%!# Α$% ( ⎯μF⊥ƒ— ’û ⎯μΒθ% ’?tã l ‚ù s | øn t u÷‘ $ n4 uy “Ma a elua la Ka un epada aumnya dalam emega annya.era at. Sesungguhnya Allah tidak menyukai o a ng-o ang yang sombong lagi membanggakan di i. Dan er uat ai lah e ada dua rang i u. Ia menjadi Ta abu dan meny mb ng an di i. ³@ ωρ !# #ρ‰6ã# | y ø$ ∩⊂∉∪ #‘θ‚ù ω$FƒΧ β%2 ⎯Β =t† ω !# β) 3 Ν3Ζ≈ϑƒ& M3=Β $Βρ — ã s tøè t Ÿ t Ïä Ÿ © $ “Sem ahlah dan janganlah amu mem erse utu an-Nya dengan sesuatu un. Ia te ubu dengan a tanya idup idup be sa ma selu u a ta bendanya.angga an diri.Ag SMA Kelas XII ¢       ¢ ¢ ¢   F      $6 ¢ $ © 6     ! $ $     ¡ ¡ ¡ 6       F F $ $ F ¡  $ $       ¡ ¡ 6     ¡ ¡!6   F   F   F ¡    $ F ¡ ¡ ¡ ¡ 6      ¡ F     ¡ $ 6 $ ¡  $ ¡  ¥ F ¡ ¡ $ F © $ $ ¢ ¢ $ ©   ©   ¡ ¡   $ ¡ ¡ ¢ $ ¡ ¡ ¢ ¡   ¡   ¡     © ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ ¢ ¢ ¡ ©    ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ©   F ¡ ¡ ¡  $6  $ F     ¡ ¡   F ¡ ¡ F     $   ¡   © F ¡ F     ¡   F F ¡ $ ¡ ¡ F      ¡ ¢ $ ¢ ¢ ¡ ¡ ¡ F . Ki ah te ebut ce ita an embali dalam QS. tetangga yang de at dan tetangga yang jauh. Sedang an sifat ta abu dan meny mb ng an di i dila a ng le agama Islam sebagaimana fi man dalam QS. sesunggu nya ia bena bena mempunyai ebe untu ngan yang besa ". e atala ang ang ya ng meng enda i e idupan dunia: "M ga m ga i anya ita mempunyai sepe ti apa ya ng tela dibe i an epada Ka un.130 telah membe i an pelaja an epada manu ia a ibat da i i ap hidup yang be megahm egah dengan ha ta benda.rang mi s in.S.a a.

ma an d an minumla . mela ang o ang Islam be sikap bo os dalam penggunaan nikmat . pa aila pa aianmu yang inda di setiap (memasu i) mesjid.Ag SMA Kelas XII   $     ¢ ¡     @ ¡           ¢   ¢ ¡       ¡           ¡       F ! ¡           F        !         6 F           ¢ ¡ ! F     @         6   F ¢             F           ¡   F ¢   6   ¡ ¡ F F             ¡                         F ! ¡ ¡     ¡      $6              1 £ ¢       . Al-Is a’ : 2627 : t Í jÉ ß ø $ ¨ Î ⎦⎪‘‹t6ϑ9# β) ∩ ∉∪ # ƒ‹7? ‘‹7? ωρ ≅‹6¡9# ⎦ #ρ ⎦⎫3¡ϑø9#ρ …μ)m ’1 )9# #Œ Ï #™ “Dan be ikanlah kepada kelua ga-kelua ga yang dekat akan haknya. dan janganla be lebi lebi an. Islam mela ang bo os dalam hal makan dan minum se ta tempat tinggal. be fi man : ( S. dan adalah (pem elanjaan itu) di tengah-tengah anta a yang demi ian.” du ahman. Pada akhi ayat dilanjutkan bahwa pe buatan itu te masuk pe buatan syaithan. yaitu sikap menghambu ka n ha ta pada hal yang tidak be guna bagi di i dan o ang lain dan tidak di idhai oleh se ta bahkan bisa me usak di i dan o ang lain. l Fu qan : 67) ∩∉ ∪ $Β#θ% 9≡Œ ⎥⎫/ β%2ρ #ρ I)ƒ Ν9ρ #θù ¡„ Ν9 #θ) Ρ& #Œ) t⎦⎪%!#ρ Y usš Ïs š ÷t t Ÿ u ( çä ø “Dan o ang-o ang yang apa ila mem elanja an (ha ta). Menu ut Te minologi be a ti Mubazi yang mengandung maksud. be foya-foya d an mengelua kan ha ta benda kepada sesuatu yang tidak be manfaat bahkan kepada y ang dapat me usak di i dan o ang lain bahkan membelanjakan kepada yang diha amka n. ka ena o ang Muslim itu selalu sede hana dalam m akanan dan be pakaian se ta tempat tinggal. Sesungguhnya pembo os-pembo os itu adalah sauda a-sauda a sy aitan dan syaitan itu adalah sangat ingka kepada Tuhannya. dan janganlah kamu menghambu -hambu kan (ha tamu) seca a bo os. maka jauhi kalau tidak mau te masuk sauda a-sauda a syaithan.S. kepada o ang misk in dan o ang yang dalam pe jalanan.131 Tabzi be asal da i bahasa A ab yang mengandung a ti be lebihan atau bo os. Sebagaimana fi man S. Be lebih-lebihan d an bo os bukan ka akte Muslim. dan tida (pula) i i . me e a tida e le ih-le ihan . (QS. Al-‘ af:31) Ÿ ç ‾ Î ( þ è Î ô è Ÿ u ( ç u õ $ u ( è à u 7 É ó e ä y Ï ö ä t Î ( ä è t y u û Í t t ω …μ “ ai ana dam.” Be dasa kan ayat di a tas. ka ena sebab bo os akan menye et o ang kepada k ebinasaan dan kehinaan. Sesunggu nya lla tida menyu ai ang ang yang be lebi lebi an.

5. mad dan Ibnu Maja ) dapun iat iat untu menjau i pe ila u yang be lebi an atau b s dianta an ya sebagai be i ut : 1.132 (QS.” Hadits abi Muhammad da i Abdullah ibnu ma be kata : : : “Di iwayatkan da i Abdullah bin ma ia be kata:” asulullah be temu dengan Sa’ad pad a saat be wud u . Fi i an te lebi da ulu egunaan dan manfaat benda yang dibeli apa a betul betul dipe lu an dan ta u ca a penggunaannya. bdu a man. Sesungguhnya Fi `aun itu be buat sewenang-wenang di muka bumi. Yunus : 83)  $ F       ¡ ¡     ¡   F !       !     F E ! F   ¡ ¡ ¡ ¡ 9 μ‹9) ©_Ρθã‰? $ϑΡ& Θ _ ω nÎ !t ¨ t t ¨ ru (be iman) epadanya tida dapat m di a i at. 2. Ingatla selalu ba wa pe buatan b s dan mubazi itu me upa an pe buatan yang di a am an di dalam agama Islam 6. me e F       F ¡ ¡F     F ¡ F   F F    ¡  F  $     ¡ ! F   £ .” ( R.S. alang a b snya wud u mu itu wa a i Sa’ad !Saad be ata” pa a di dalam be wud u ada pemb san?” Rasululla be sabda”Y a ada mes ipun amu be ada di tepi sungai yang mengali . be si an dan simpan dengan bai dan apabila dipe lu an dapat dipe guna an lag i. Kalau memang ingin be bela nja juga dan penggunaannya sebenta saja. Ingat juga ba wa pe buatan b s dan mub azi itu suatu d sa dan te masu sauda a syait an. pabila ada elebi an uang te lebi da ulu ditabung an s isanya ba u untu epe luan se a i a i. Dan sesungg uhnya dia te masuk o ang-o ang yang melampaui batas. g SM Kelas XII     ¡   ¡ F F   ¡ ¡   ¡ F ¡   ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ $     F ¡ $ $   F ¡ $ $     ¡   F F   ¡   ¡ ¥ F F 6   F ¡ ¡  ¡ F F   F6   F   ! F ¡ ¡   ! F F F ¡ ¡6  $ $   F ¡   F ¡ ¡   1$ $   F! ¡   ¡ F   F ¡ ! ¡  $  $ F ¡   F ¡ F     E   ¨   ¡ F      ¡   F¡   © ¡  $6 ’<) $ΡŠ Β β&ρ ο zFψ# ’û ωρ $‹Ρ‰9# ’û οθ㊠…μ9 §Š “Suda pasti ba wa apa yang amu se u supaya a u empe enan an se uan apapun bai di dunia maupun ta embali epada lla dan sesunggu nya ang a itula peng uni ne a a. lalu Rasululla menegu . 4. bai nya diinfa an atau diwa af an epa da ang yang meme lu an benda itu. pabila mau belanja lebi bai dicat at te lebi da ulu dan apa yang dicatat itula yang dibeli 3. 7. melainkan pemuda-pemuda da i kaumnya (Mu sa) dalam keadaan takut bahwa Fi `aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa me eka. Dan sesunggu nya i ang yang melampaui batas. enda yang suda dibeli apabila suda siap diguna an .” (QS. Al-Mu min : 43) β& Ογƒ Βρ χθã ù ⎯Β θz †?ã ⎯μΒθ% ⎯Β πƒ‘Œ ω) ©›θϑ9 ⎯Β#™ $ϑù ó Î Z t u š ö t ö Ï iÏ 7 ö y “Maka tidak ada yang be iman kepada Musa.

” Dalam sebuah hadits juga abi Muhammad be sabda yang be bunyi : ( “Ba ang siapa yang mendenga kan atau menyelidikan ahasia pembica aan suatu golong an padahal tidak suka ahasia itu didenga o ang . yaitu dengan jalan taubatkepada . ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling ungan se ita nya. dan ini sua tu d sa. #θ7⊥G_# z ó s Ÿ à ùt ó à ß t Ïä ³ ÷ t ä à ÷ − t ø t ∩⊇ ∪ Λ⎧m‘ >#θ? !# β) 4 !# #θ)?#ρ × Ï § “Hai o ang-o ang yang be iman. a’uudzubillaa i mizaliq. g SM Kelas XII   ¨ F   ¡ $     ¡      $   ¡   ¡ ¡     ¡  $       ¡ ¡           ¡ §                 F       F   ¡ ¡                   ¡ ¡           ¡   F  $ ¡            6 1 ! ¡         ¡     ¡           7 F  ¡         ¡F !               ! F                       1  $   F               $ F      F   £ F ¡ ) . a ena bisa menga ibat an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman.S. ada o ang be buat kesalahan kita tid ak ingatkan just u kita seba luaskan aga didenga o ang banyak. moho n ampun dan mohon bimbingan kepada aga tidak menge jakan kesalahan lagi. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam. bdu a man. sesungguhnya se bagian p asangka itu adalah dosa dan janganlah kamu menca i-ca i kesalahan o ang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. angan sampai te balik. tetapi kiga ada kita menemui o ang yang sedang mengejakan kesalah an hendaknya kita sege a mengingatkannya aga pe buatan itu tidak dite uskan dan sege a dihentikan. Kita umat Islam dila ang mematai-matai o ang atau menyelidiki ke salahan o ang. dendam dan penganiayaan se ta pe tumpahan da ah. al ini disebut juga dengan g sip. maka o ang yang menyelidiki p embica aan itu nanti pada ha i kiamat telinganya akan dituangkan cai an timah” (H Bukha i) Sebena nya o ang yang telah te lanju menge jakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk mempe baiki di inya. Sesungguhnya Maha Pene ima taubat lagi Maha Penyayang. Dan be takwalah kepada . Maka s angat te cela kalau ada o ang yang menca i kesalahan o ang lain dan menyeba lua skan ahasia o ang sehingga o ang yang be sangkutan me asa tidak enah hati bahka n bisa sakit hati dan bisa te jadi pe musuhan.133 G iba be a ti mengunjing. Sukakah sa lah seo ang di anta a kamu memakan daging sauda anya yang sudah mati? Maka tentu lah kamu me asa jijik kepadanya. yaitu mence ita an sesuatu yang belum t entu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang yang dig sip an. jauhilah kebanyakan da i p asangka. be fi man dalam QS l uja at : 12 yang be bunyi : Ÿ u ( Ý ¡ p Ÿ u Ò ø Î d © $ u ÷ t ωρ #θ¡¡gB ωρ ( Ο ) ⎯à9# Ùè/ χ) ⎯à9# ⎯Β # W.

sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.alam : 10-11 juga dinyatakan : ∩⊇ ∪ 5Ο‹ϑΨ/ ™$±Β —$ϑδ ∩⊇⊃∪ ⎦⎫γΒ ξm ≅. dan fitnah itu lebih besa bahayanya da i pembunuhan.” Dalam S Al.S. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di i na di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe buatan itu te masu me nfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. Demikianlah balasan bagi o ang kafi . ika me eka be henti (da i memusuhi kamu). memili i ep ibadian yang lu u . bai t ing a la unya. g SM Kelas XII @       " ¡ F $   ¡ ¡ F       ¡   @  $ F ¡ ¡   ¡ F F ¡    $     ! ¡       F ¡ ¡ ¡        $   ¡F $    $ ¡ ¡        $       F    F ¡$ ¡     F         ¡ $ 6   F !   F  $ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡         ¡    $ ¡   ¡ F   ¡ ¡ F ¡  $ F   6 ¥ !   ¡     F $ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ !     F     ¡ ¡ ¡ F ¡  !   ¡ $6     F ' ' F       ¡ F ¡ F¡   ¡ ¡ ¡     F    ¡  $ F   F @   1   £ ¡ ¡ .” bdu a man. bai tutu atanya. dan usi lah me eka da i temp at me eka telah mengusi kamu (Mekah). Pe buatan menfitna ini sangat te cela dan te utu dalam pendangan agama Islam. Dalam S Al-Ba a a h : 193 menyatakan lagi : t Ï Í © $ n Î u ô ã Ÿ s ( ö p t $ È Î s ¬ ß eÏ $ ä t u × o ÷ Ï t ä s Ÿ 4 ® y ö è è Ï s u “Dan pe angilah me eka itu. aga amu tida menimpa an suatu musiba epa da suatu aum tanpa mengeta ui eadaannya yang menyebab an amu menyesal atas pe buatanmu itu. ji a datang epadamu ang fasi membawa suatu be i ta. kecuali jika me eka meme angi kamu di tempat itu. bai anta a sesama Muslim atau te adap ang yang bu an Muslim.134 Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese an g. ma a pe i sala dengan teliti. yang ian e ma i meng ambu fitna . ìÜ? ωρ Ï Î ¥ !¤ ¨ : £ y Ψ7 y ¨ äôÏ èŸ u “Dan janganla amu i uti setiap ang yang banya be sumpa lagi ina. ika me eka meme angi kamu (di tempat itu) . m aka tidak ada pe musuhan (lagi).” Dan untu mengantisipasi jangan s ampai menimbul an fitna dalam QS l uju at : 6 ( ß Îó ç s 7s y p¿ ö s ( ç Å è (þ ã¨tt s :ttÎ 7 #θs6ÁGù '#≈γ 2 $Βθ% #θ7ŠÁ? β& #θΨ 6Gù * “ ai ang ang yang be iman. Sebab sifat se ang Muslim itu punya a laq mulia. maka bunuhlah me eka. kecuali te hadap o ang-o ang yang zalim. yang banya mencela. be fi man dalam QS l aqa a : 191 : z Ï ‘ x è u ÷ Ï ø $ u ö ä ã t ÷ ß ø y ô iÏ è ã ÷ u ö è ß ç ø É ß ø y ö è è ç ø $ u ø â !t y ö è èç ø $s “Dan bunuhlah me eka di mana saja kamu jumpai me eka. dan janganlah kamu meme angi me eka di Masjidil Ha am.

g SM Kelas XII   ¡ ¡   6¡       ¡F F        $   ¡F $ ¡ $     ¡ F F F ¡ ¡   $ $ ¡F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡   ¡ F ¡  $ ¡ ¡   F ¡   $ F     $ ¡   6     ¡   ¡  $ ¡   ¡ ¡ ¡     F F £ ! ! F    $   F ¡ ¡   F F $      $ ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ $  $ F F F ¡ ¡F F $ ¡ ¡     ¡   F   $ ¡ ¡   1 ¡    $    $ ¡  F      ¡ F F F     ¡ F ¡ F ¡   F¡ ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ $ 6 $   ¡F F ¡  ¡  $   ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6     ¡ F F ¡ ¡  $  § ¡   $     F   F ¡ ¡ 6 F $ $       9 F F F F . Pada a i ayat dilanjut an ba wa pe buatan itu te masu pe buatan syait an. be f ya f ya dan mengelua an a ta benda epada sesuatu yang tid a be manfaat ba an epada yang dapat me usa di i dan ang lain ba an membel anja an epada yang di a am an. yaitu mence ita an sesuatu y ang belum tentu bena se ingga menimbul an ema a an dan sa it ati da i ang y ang dig sip an. dan ini suatu d sa. ma sudnya membu a aib/cela/cacat/ ebu u an ang lain aga ang te sebut te ina dan te ucil se ta te aniaya da i ling u ngan se ita nya. a ena bisa menga iba t an sa it ati dan dendam ba an a an timbul tinda an eja atan dan ezaliman. G iba be a ti mengunjing. ma a jau i alau tida mau te masu sauda a sauda a syait an. Pada al a ta benda yang dibelanja an sepe ti itu tida a an membawa be a ba an a an me ndatang an ba aya dan malapeta a. bdu a man. nt Is af yang tampa nyata dalam e idupan se a i a i adala budaya nsume isme atau pema aian ba ang ba ang asil indust i yang melanda masya a at Ind nesia dewasa ini. Fitna adala menudu sese ang mela u an pe buatan d sa dan ebu u an yang tida ia la u an dengan tujuan untu mencela an atau menjatu an e matan sese ang.135 Is af adala be lebi lebi an.S. be mega mega dan untu dipame an epada ang lain. mela ang ang Islam be si ap b s dalam peng gunaan ni mat . ang membeli suatu ba ang anya u ntu be gaya. Menyeba luas an ejele an ang denga tujuan aga ang itu dibenci dan di ina di tenga masya a at adala te masu d sa besa dan pe bu atan itu te masu menfitna atau mengadu d mba anta sesama manusia. al ini disebut juga dengan g sip. Pe buatan ini sangat dila ang dalam Islam.

d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1. Mela u an pe buatan yang be lebi lebi an dalam be b elanja disebut . Ridda c. c. giba d.b. elas an yang dima sud dengan mengadu d mba! 7. a. Musyafi d. l ’ af: 31 6 .. Mubin c. ewan e. malai at 5. Mence ita an e u angan ang se i anya didenga ang te sebut dan dia tida senang.. Mu tad b. Mengapa Fitna lebi ejam da i pembunu an? 3. Pelit 4. a.. Uji Pengeta ua n Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1. a. Silla 2. Kede ut e. Dusta bdu a man. a.. l ’ af: 33 e. Tabzi b.. e bali d a i Islam menjadi afi disebut . Mengapa pe buatan mengadu d mba disebut pe buatan munafiq? 8. Is f b. jin b. Mu sal e. l n’am: 67 b.. g SM Kelas XII ¡   !6 ! ¡   F ¡ F ¡ F    § $    ¥ ¡   ¡ ¡     F             !6 !   F $   ¡ 6     F F !     ¡ ¡ F  $     !6 ¡ ¡$     1    ¡ $ ¡   ¡ $   ! F ¡     ¡   F $       6 ¡ F F   ¡ ¡ ¡ ¡ F   F   F ¡ ¡ ! F $   6 ! !   F    F   ¡ F     ¡ ¡ 6 ¡ ! ! ¡ ! $ ¡   F !   F  § F F   $   F F F   F    F ¡ ¡ ¡ F   ¡     ¥ F       £ . G iba 2. pa penge tian Ridda m enu ut ba asa dan istila ? 2.S. Ma bul b. Mubazi c. disebut .. elas an apa yang dima sud den gan menfitna ! 10. Ridda c.. elas an apa yang dima sud dengan Is f dan Tabzi ! 4... Mas u e. ang Islam yang pinda agama disebut . Ra us b.. Sebut an dalil naqli tentang yang mela ang ita untu be buat Mubazi ! 5. T abzi d. ang y ang mubazi te masu teman . Ridda e. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a.. Ma an dan minumla jangan be lebi lebi an. pa saja pe buatan yang menybab an usa nya iman d an elua da i Islam? 3. elas an apa yang dima sud dengan menggunjing! 9. Sebut an dalil naqli tentang la angan mengadu d mba! 6..136 e ila tanda silang (x) pada u uf a. Mu atil 3. Ma dud d. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1... Syetan d.... l n’am: 35 d. a. pe nyataan ini te dapat dalam su a . manusia c. l ’ af: 39 c. a. Ridda d.

ecuali .137 bdu a man.. l uja at: 11 b. Istila untu emeca bela iala . peng ianatan ! F   $ F ¡    ¡ ¡ 6   6 ! ! !     ¡ F F   ¡ F     6F 1 ! ¡  $   $   F¡ $     9 F F 6 ¡   1 ! ¡ $   F ! F¡ ¡ F F     ¡    ¡  $ $ ! F ¥ ! 6   1 !   8 1 ! F    £ . l uja at: 9 d. apabila be pe a a cu ang c. l nfal: 37 8. l uja at: 12 e. a angan untu menggunjing ang lain te dapat dalam l Qu an su a . ng c. apabila be janji mun i e. apabila dipe cayai ianat b. Fitna dila ang a ena f itna lebi ejam da i ..S. Dede ut b. a... i i ang Munafiq adala . l nfal: 35 c. a. Pembunu an e... apabila meni mbang tida adil 10. G si p e. Munafiq d.. du D mba 9. pe ela ian c. cacian b. g SM Kelas XII 6 c.... apabila b e ata dusta d. a. aad 7. a.. Pepe angan d..

Siapa saja yang membagi a ta wa is tida sesuai dengan u um ma a a an menempat an me e a di ne a a selamalamanya. bdu a man. Se ubungan dengan al itu. anta a sesama sauda a atau e abat dalam masala a ta wa is. An." (Q .1 Menjelas an tataca a W ¡    $ 1 ¥   ¡ § ! 3 ¡     F ¡ ¡ 5 (        $  $6   §  $6  $ F     ¡   ( ! ! ¡   F   (   6 ¡   F   F ¡ F   1 ¡ ¡   ¢    §   !     ¡ ¡ F     ! ¡ F F   F F ¡ ! $ F   6 $ $ F 9 F F! F   ¢ (¢ §   F        ¡ F ¡ ¡ ! ! ! ( ¢  $  $ 81   ! $ 9     £ . yan a tinya: " a ilah ha ta wa is (pusaka) anta a a hli wa is menu ut kita ullah Al-Qu ’an.ya. niscaya memasukkannya ke alam api ne aka.isaa': 14) Ayat i atas ipe jelas en an sa a Rasulullah . tela mencipta an tentang atu an atu an membagi a ta wa is seca a adil dan bai . g SM Kelas XII ¡ ( ! !  $   F F           F     ( ( ( ¡ F   ¡F       F ¡ ! ¡   ¡ 6 ¡ F ¡   6     F F   F 6   ¡ ¡ F   F   F   ( ¡   ( !         ( ¡ F  ¡         : 11. PE GERI I W RIS li wa is adala ang ang yang be a mene ima a ta wa is da i se ang yang meninggal dunia. ba an pe t umpa an da a .ya an melan a ketentuan-ketentu an. 15 ang da i pi a la i la i dan 10 ang da i pi a pe empuan.2 nt pembagian wa isan 11. ang ang yang mendapat bagian a ta wa isan da i ang yang meninggal dunia ada 25 ang. Mema ami etentuan a is : u um Islam tentang Wa is : 11. " ( R. Fi man : Ñ U#‹ã …&!uρ $yγ‹ù #$#≈z #‘$Ρ &#z‰ƒ …νŠρ‰ ‰yèGƒρ …&!θ™‘ρ !# Èèƒ ∅Βρ x t ãs Ï V Î y — t ãùÅ "Dan a an siapa yan men u hakai an Rasul.3 Mene ap an tataca a Wa is dalam e idupan se a i a i Penge tian Wa is Dalil naqli tentang Wa is Menjelas an tata ca a Wa is nt pembagian Wa is Mene ap an Wa is M W RIS Dalam e idupan se a i a i ita se ing mendenga adanya pe peca an.138 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R 11. Muslim dan bu Daud) .S. se an ia kekal i alamnya an a inya siksa yan men hinakan. amba diwajib an mela sana an u um ya dalam semua as pe e idupan.

yaitu a. m. i. na la i la i. Sauda a la i la i seibu. Selanjut nya.139 1. n m 1 sampai dengan 13 adala a ena pe talian da 14 a ena pe talian ni a . dan ana pe empuan. i. . a yang menggugu an bdu a man. Suamin ya. j. 2) ana pe empuan.S. 2. c. i a semua a li wa is pe empuan ada. li Wa is da i Pi a a i a i a. f. Sauda a la i la i sebapa . na la i la i da i sauda a la i la i bapa seaya . ibu. n m a ena pe talian da a . d. b. Sauda a la i la i se andung. Ibunya ibu dan sete usnya e atas. yang be a mene ima wa isan anya 5 : 1) ist i. l. dan n m 9 a ena pe talian ni a . li Wa is da i Pi a Pe empuan a. f. apa . Sauda a pe empuan seibu. ana la i la i. Sauda a la i la i bapa yang se andung. Sauda a pe empuan se andung. n. g SM ada 15. Ist inya. li wa is pe empuan ada 10. dan 5) Sauda a pe empuan se andung. b. bapa . Ibunya bapa . c. apa nya. i a semua a li wa is te sebu t ada. F $ ¡     li wa is la i la i a . a i la i yang meme de a an mayat te sebut. . na la i la i da i sauda a la i la i bapa yang se andung. g. Sauda a pe empuan sebapa . na pe empuan. na la i la i. . dalam wa isan ada al al yang menyebab an a wa is dan ad a wa is. Kelas XII   F      ¡     ¡   ¡ F        ¡ ¡ F   ¡ ¡ ! 6 ! ¥ ¡ ¡ ¡ ! ¡     F ¡ 6 F ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ 6     ¡6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ F 6 6 9 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ ! ! F      ¡ F ¡  6     ¡ F ¡ F F ¡ F      ¡  $ $     ¡  $ F            $ $ F! F ¡ ¡ ¡ F   6   ¡ F  $ $   ¡ ¡ F!  $   F   F ¡ 6   F ¡ ¡ 6   F ¡   ¡ ¡ ¡         ¡ F     F ¡ ¡ ¡           F ¡   6 ¡       ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F F!     F ¡ F  6   ¡ ¡6   ¡ ¡ 8     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6 6 ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ¡ ¡ ! ¡ 6   ¡6 ! F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ 6 6¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6     ¡ ! ¡ 8 ¡ 8 ¡ F F! ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ . 4) ibu. e. Suami. na la i la i da i sauda a la i la i yang se andung. d. b. ucu la i la i (ana la i la i da i ana la i la i dan sete usnya e bawa ). dan b. j. Ka e (bap a nya bapa dan sete usnya). ji a a li wa is la i la i dan a li wa is pe empuan semuanya ada. Sedang an n m 1 sampai dengan 8 Pe lu dipe ati an. 3) cucu pe empuan (ana pe e mpuan da i ana la i la i). g. yang be a mewa isi a ta anya lima ang saja. Wanita yang me me de a an mayat te sebut. na p e empuan da i ana la i la i dan sete usnya e bawa . Ibunya. e. yaitu a) b) c) d) e)   6 suami atau ist i. yang be a mene ima wa isan anya tiga. na la i la i da i sauda a la i la i yang seaya .

" ( R.S. a ta wa is dise a an e baitulmal untu epentingan pe juangan Islam." ( R. tida ada ahli waris yang merasa dirugi an sehingga tida a an terjadi er sclisihan atau er ecahan di antara ahli waris arena em agian warisan. Yang menyebab an a wa is (b) danya ubungan etu unan (nasab) nt : i a se ang aya meninggal. 4. Ada un hu um mem elajarinya adalah fardu ifayalr. Rasulullah . Mu tad c. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG A HLI WARIS Mawaris adalah ca ang ilmu engetahuan yang mem elajari cara-cara em agian harta waris. asa i) d. ama a ) b. ersum er e ada AlQur’an dan hadis. Yang menggugu an a wa is a. (d) danya ubungan Islam i a a li wa is da i yang meninggal tida ada. ana nya mendapat wa isan da i aya nya. (e ) danya ubungan meme de a an amba sa aya.Ag SMA Kelas II ¡ ¡ ¢ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ 1  $   ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢   F $ $! 9 F ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ F ¡ ¡ ¡   ¡ F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡    ¡ $ ¢ ¢ ¢ ¡  $ F   ¡ ¡ ¢ ¢   ¢ ¡ ¡ "   ¢     ¡       1 F   F F    $     ¡ ¡ ¡     ¥ F F F ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡F     F ¡ F $ !$ 9 F F   ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡   ¡ $ ¢ $ ¢ ¡ $ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ $ ¢ ¢ C  $ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ G ¡ F ! ¡   ¡ F ¡ ¢    $ ¡ $ F   F ¡   ¢ ¡  $       ¡ ¡ ¢ ¢   !   F ¢ £ ¢   . " (QS. Membunu abi Mu ammad saw." (HR. Pe buda an Se ang buda tida mene ima wa is da i elua ganya yang meninggal dunia selama ia belum dime de a an. Fi man : u ß s Y | y ø Í ¨ Ï ç ø y § t u & ó x 4 nt â Ï ø t θγù $Ζ¡m $%—‘ $ΖΒ μ≈Ψ%—‘ ⎯Βρ ™©« ’? " mem uat erum amaan dengan se rang ham a sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un dan se rang yang Kami eri rez i yang ai dari K ami. Se tia muslim atau muslimah di erintah an leh agama untu mem elajari ilmu faraid dan mengaj*ar annya e ada rang lain. (c) danya ubun gan pe awinan nt : Se ang suami meninggal ma a ist inya mendapat wa isan da i suaminya. I nu Majah dan Daru utni) Ilmu faraid. lalu dia menaf ah an se agian dari rez i itu secara sem unyi dan secara ter ang-terangan. Tujuan diturun annya ilmu faraid adalah agar em agian warisan dila u an secara adil. P e bedaan agama abi Mu ammad saw. An-Nahl: 75) . Mawaris dise ut juga faraid arena mem elajari agian. teta i e anya an mere a tiada mengetahui. se ag ai salah satu ca ang ilmu engetahuan Islam. be sabda: "Yang membunu tida mene ima wa is da i yang dibunu nya. Se a -s e a sese rang da at menerima harta warisan menurut Islam adalah se agai eri ut : durrahman.agian enerimaan yang sudah ditentu an sehingga ahli waris tida leh mengam il harta waris mele ihi etentuan. ersa da se agai eri ut yang artinya "Pelajarilah ilmu faraid dan ajar anlah dia e ada manusia arena f araid itu se aruh ilmu. e sabda yang a tinya "Tida mewa isi ang Is lam atas ang afi dan tida mewa isi ang afi atas ang Islam.140 3. ia a an dilu a an rang ela dan ia ulalah yang mula-m ula a an dica ut dari umat u. ada ah mere a itu sama? Segala uji hanya agi .

" (QS. ai ertalian e awah . yaitu mengi utserta an aum wanita se agai ahli waris s e erti aum ria. Ham a ( uda ). Sa da Rasulullah : " ang mem unuh tida da at mewarisi sesuatu dari yang di unuhnya. dan mem agi hara warisan e ada segena ahli waris secara dem ratis. ji a se rang hid u se atang ara lalu meninggal. 2. a ta wa isan te sebut dis esuai an be dasa an etentuan . bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela ditetap an. serta e atas dan e sam ing. Adanya ertalian agama. yaitu suami atau istri. Murtad dan afir ( rang yang eluar dari Islam). 4. . sebagaimana a an dijelas an dalam u aian selanj utnya. e atas dan e awah. i a salah satu t ida ada. ai secara ha i i atau hu mi.enar hidu ada saat mawaris meninggal. g SM Kelas XII $ $ 6 !   ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ $ ¢ ¢ ¡ $   ¡ ¡   ¡     ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡     F F   F ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ $ $ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡$ ¡ ¡ $ ¡   F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¢ ¡ ¡ ¡ $ ¢   F   ¡ ¢ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢ ¢ ¢ ¢ ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ F ¡ F ¢ ¡ ! ¡ ¡ ¢ ¢ ¡ ¡    ¡ ¢ ¡   ¡ ! ¡ $ ¡ ¡ ' ¢ ¡     ¡   F ¡ ¡ 6 ¢ ¢ ¡ ¢ ¡ F    ¡ ¡ ¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ £ ¢ ¡ . hu mi. Adanya ertalian darah dengan yang meninggal (mayat). DALIL NAQLI DAN AQLI TENTANG AHLI WARIS Ketentuan mawaris yang diundang an leh Islam antara lain ditandai leh dua macam er ai an. rang yang mem unuh tida da at me warisi harta dari yang di unuh. 2) Adanya hart a waris. ma sudnya eti a yang mewaris an meninggal dunia ada saat itu ahli waris hidu . ahli war is masih enar." (HR. ai ha i i mau un hu mi. Fi man : bdu a man.141 1. Firman : t Î u ø $ t s £ iÏ Ò Å t Ï | iÏ u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™!$¡Ψ=Ï9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡θ9# 8 " agi la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e abatnya. dan bagi wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bapa dan e ab atnya. C. Hidu nya waris. Pemindahan ha dengan jalan waris-mewarisi isa terjadi atau erlangsung ji a memenuhi syarat-syarat s e erti eri ut ini : a. Ru un warisan ada tiga. tida terjadi ewarisan. Se a -se a sese rang tida menda at harta warisan se aga i eri ut : a. se agaimana firman yang artinya " mem uat erem ama an dengan se rang uda sahaya yang dimili i yang tida da at ertinda terhada sesuatu un. mend apat an a ta wa isan yang ditinggal an ibu bapa nya. Pem unuh. Adanya hu ungan erni a han. murtad salah satun ya. Karena memer de a an uda (wala ). 3. ai mati ha i i. rang yang a an mewaris an sudah enarenar mati. A a ila ada dari em at enghalang se agaimana dise u t an di atas. c. yaitu antara ewaris atau yang mati. Matinya mawaris. waris-mewarisi tida a an terjadi. Nasa i) c. Tida ada enghalang untu menerima harta waris. aum wanita sepe ti alnya p ia. Ru un waris adalah sesuatu yang harus ada dalam ewarisan. 3) Adanya ahli waris. C nt h. An-Nahl: 75) .S. yaitu se agai eri ut : 1) Adanya yang meninggal dunia." (QS. n isaa : 7) Menu ut etentuan ayat te sebut. mau un ta diri. harta warisnya masu aitulmal.

Ag SMA Kelas XII   § 2     . An-Nisaa' : 11) Ayat tersebut memberi ketentuan jumlah ya ng harus diterima oleh masirig-masing ahli waris. 3. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Untuk dua orang ibu bapak. jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh se paruh harta. Ayat itu juga mengingatkan hendaknya janga n coba-coba melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan manfaa t. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ib unya mendapat seperenam. dan tidak ada orang lain." (QS. atau peranan yang dimainkan oleh masingmasing ahli waris berdasarkan pertimba ngan manusia. jika yang meninggal itu mempunyai anak. Ini adalah ketetapan dari . 5. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. (Pembagianpembagian di atas) sesudah di penuhi wasiat y ang ia buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya. Yaitu bagia n seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. perempuan itu mendapat separuh harta. ibunya mendapat seperenam. yaitu sebagai berikut: 1. jika yang meninggal itu mempunyai b eberapa saudara. ika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh i bu bapaknya saja. (Tentang) orang tuamu dan anak -anakmu. ika anak yang ditingga lkannya itu hanya satu orang anak perempuan. masingmasing ahli wa ris tidak-mendapatkan bagian apa-apa. Selain itu. Ï â ß $ Ï iÏ T s × u ÷ ø t ö ä s Ü t ø r ö ß • r t â ô s Ÿ ö ä ä ! o ö r u ∩⊇ ∪ $ϑŠ3m V Åy " mensyariatkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.142 ÷ t t ø $ s ö s [ ! | Î £ ä Î s ÷ u s W $ eÅ y ã ÷ Ï x © Ï ö à Ï s ÷ þ Î ª $ Þ ä Ï s y Ï u ô t x Îu x t s t sèè £ ß ns 4 ]=W9# μΒ|ù ν#θ/& …μ ‘ρρ $!uρ …&! ⎯3ƒ Ο9 β*ù 4 $!ρ … x t s £ Ï â ß $ ö ä ä ! t u A ø y ÷ ! p Í Å ã 7 § Ï u Ï ÷ t . Selanjutnya firman : @bdurrahman. jika yang men inggal tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibuny a mendapat sepertiga. 2. ika setelah dilunasi utangnya. harta tersebut habis. ika anak yang ditinggalkan itu semuanya perempuan dan lebih dua orang. tetapi hendaknya berdasarkan ketetapan . ibunya mendapat sepertiga. Bagi an untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.S. 4. ayat tersebut juga menje laskan bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut baru dilakukan ap abila wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan dan telah dilunasi utang-utan gnya. bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan. dan untuk dua orang ibu bapak. dan jika a nak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari hart a yang di tinggalkan. masing-masing mendapa t seperenam dari harta yang ditinggalkan dengan syarat yang meninggal itu mempun yai anak. bagi mereka m endapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan itu.

ji a me e a tida mempunyai ana . tetapi memili i auda a la ila i atau pe empuan yang eibu aja.auda a eibu itu lebih da i eo ang me e a be e utu dalam yang epe tiga itu. D. tetapi mempunyai eo ang auda a la i-la i ( eibu aja) a tau eo ang auda a pe empuan aja ( eibu aja). e udah di penuhi a iat yang di buat olehnya atau e udah dibaya utangnnya dengan tida membe i muda a t ( epada ahli a i ). ? $ϑΒ ä ò t s £ Ï ß ß › $ £ ß ns Ó su ö à s t Ÿ Îs Ó su ö ä © à t ö Ï us r (þ ç Ÿ Î s â ß $ y ß ÷ iÏ 7 Ï u eÈ ä Î s × ÷ é ÷ r î r ª $ u « $ z iÏ Z § Ï u h9 # ⎯Β π‹¹ρ 4 ‘$ÒΒ ö î ⎦⎪Š ρ& $κ5 © θƒ π‹¹ρ ‰è/ ⎯Β 4 ]=W9# ’û ™%2 ° ∩⊇ ∪ ΟŠ=ym íΟŠ=æ ÒÎ Ît "Dan bagimu ( uami. epe ti membeli ain afan. menetap an yang demi ian itu ebagai ya iat yang bena -b ena da i . henda nya di elua an u ntu epe luan be i ut. i a amu mempunyai ana ma a pa a i t i mempe oleh epe delapan da i ha ta yang amu tinggal an e udah di penuhi a iat yang amu buat atau (dan) e udah dibaya utang-utangmu. biaya pengu u an jenazah. dan Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.143 Ó su   $!ρ ∅γ9 β$2 β*ù 4 $!ρ ⎯γ9 ⎯3ƒ Ο9 β) Ν6_≡ρ—& 8 ? $Β #ÁΡ Ν69ρ ßst Ÿ Îs Ó su £ ß © ä t 4 ‰9ρ Ν39 ⎯6ƒ Ν9 β) ΟF.S. menye a ambulan . 2. Utang. ah an. Tetapi ji a auda a." (QS.uami) epe dua ha ta yang di tinggal an oleh i t i-i t imu. @bdu ahman.Ag SMA Kela XII ©   © ¤ ¡   ¡ ©     ¡ © ©   © ¤   ¡ ¡ ¤ © © ¡ ¤ ¥ ¡ © ¡ ©     ©   ¥¤   ¡ ¡ ¡   ¡  ¤    ¥ ¥© © ¥¤   ¡ ¡ © ©   ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ©   ©   ¡ ©   ©   ©     ¡ ©     ¡ ¡   © ©   © ¡ ¡ © ©     ¡ © ¤ © © ©   ¡ ©   ©   ©   ¡ © © © © ©     ©¡ © ©     © ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ © ©   ¡ © © ©       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©           © ¤ © ©   ¡   ©   © ¡ ¡   ©   © ¡ © ¡   ¡   G    ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡ © ¡ ¡  ©  ¡ ¡ ©   ¡ ¡ ¡ ¡ ©     ¡ ©   ¡ ¡       ©   ¤ ¡ ©       ©   © ¡     ©       © ¡ ¡ ¡   © ¡ ¡ © ¤ ¡     ©   ¡ ¡ ¡ © © ©       ¡ © ¡   ¡ © . Semua etentua n ini dila u an etelah dila ana an a iat atau utang-utang o ang yang meningga l. 1. i a i t i-i t imu mempunyai ana . dan yang tida meninggal an ayah dan ana . amu mendap at epe empat da i ha ta yang di tinggal an e udah di penuhi a iat yang me e a buat atau (dan) e udah dibaya utangnya. Pa a i t i mempe oleh epe empat ha t a yang amu tinggal an ji a amu tida mempunyai ana . iaya pengu u an jenazah. KETE TUA TE TA G HARTA E DA SE ELUM PEM AGIA WARISA Sebelum ha ta a i an dibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya.i aa : 12) Ayat in i membica a an tentang etentuan bagian ha ta yang ha u dibe i an epada ahli a i . dan biaya pema aman. bai la ila i maupun pe empuan yang tida meninggal an ayah dan t ida meniggal an ana . bai la i-la i maupun pe empuan. i a e eo ang mati. bagi eo ang yang mening gal. henda nya utangnya diluna i dengan ha ta peninggalannya. bi a d iguna an untu biaya pe a atan a tu a it. i a o ang yang meninggal memili i utang. An. Dalam hal ini bagian ha ta pa a uami yang ditinggal an i t i-i t inya. da i ma ingma ing da i edua a uda a itu mendapat epe enam ha ta. ba gian ha ta untu pa a i t i yang ditinggal an uaminya.

Adapun ha -ha nya tida di a i an ecuali yang menyang ut ha ta atau dalam penge tian ha ta. Za at. Da uqutni) Apabila ha ta a i an udah di elua a n untu empat macam epe luan di ata . Kemudian lla mene ang an. g SM Kelas XII ©   ¥ ¡   ¡ ¡ © ¡  ¡ ©   ¤ ©  © ¥ ¤ ©   ¤ ¡© ©   ¤   ¡ ¥ ¡ © © ©   ¤ ¡ ¡   ©   © © ¡ ©   ¤¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¡   ©¡   ¤   ¡   © © ©   ¡¤   ¡   F ¡ ¡   ¡   ¡ ¡     ¡ F !   ¡   ¡ ¡   ©     ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡   ¤ ¡ ¡ ¡ ©   ¤ ¤   ¡ ¡ © ¡ ¡ ¡ ©   ¤  ¡ ¡   ¡ ¤       ¡   ©   ¡   © ©   ¤       ¡ ©   ¤     ©   ¤ © ¤  ¡ © © © ¡   ¤ © ¤    © ¡© ¡ © ¥ ¡   ©   ¤ © ¤  ¡ ¡  © ¤ © ¡ ©¡ 6   F   ¡ ©  ¡ © ¡     © ¡     © ©   F     ¡ ¡  $ 6 ¡ © © ¡© © ©    $ © ¡ ¡   ©   ¡   ¡ ¡ ¡ ©   ©   ¤     ¡ © ©       © © ©   ¡       ©   ¤ ¡     ¡ ¡ F ¡ F F ¡ F ¡ $ ! F ¡ F   F  $ ! ! ¡  $ 6 ¡ © ¡ F ¡   ¡   ¡   © ©   ¤ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ © ¤   © © © ¤ ¡ ©   © © ¡   ! ¡     ¡ ¡   6 F !   ¡ ©   ¤   © © ©   F ©    $ F    ¡ F   ¡ ©   ¤ ¤ © ¤ ¡    $ © ¡ ¡ ¡     © © £ ¥ . dan h a tinggal umah.000. e ungguhnya ji a ahli a i itu amu t inggal an dalam eadaan mampu.000 . S e ungguhnya telah me ajib an a i an pada ha ta. Wa iat adalah pe an i pe a i ebelu m meninggal dunia aga ebagian ha ta peninggalannya.00 adi.00 Ha ahli a i = Rp100. henda nya ha ta itu diza ati dahulu cbelum dibagibagi an epada ahli a i yang be ha mene imanya. ha mayat Rp.144 3. bai ha ta ben da maupun ha bu an ha ta benda. Mi alnya. padahal udah memenuhi ya at ya at ajibnya. ha mayat Ha may at = Rp7. t Î u ø $ x t £ iÏ Ò Å t Ï ! | iÏ Ï u β#$!≡θ9# 8 ? $ϑΒ =ŠÁΡ ™$¡Ψ=9ρ tβθ/ %{#ρ β#$!≡uθ9# " agi ang la i la i ada a bagian da i a ta peninggalan ibu bapa dan e aba tnya. ha pengho matan. e ab da yang a tinya "Tida boleh be a iat bagi ahli a i . alau di etujui oleh elu uh Ahli a i . u h a i-Mu lim).S." (HR.00 = Rp93. bai sedi it atau banya menu ut bagian yang tela di tetap a n. bu an yang ditinggal an oleh e eo ang e udah mati. Masing masing me e a a an mendapat bagian yang tela ditentu an le lla .3." (QS.000. ha pa ai.00 adi. biaya pe a atan mayat Rp. Kecuali. epe ti a na andung dan edua o ang tua a ena ahli a i te ebut udah tentu a an mend apat bagian a i an yang telah ditetap an ya a . 4. yaitu ada sala satu sa abat nabi Mu ammad yang meninggal an dunia dan meninggal an s e ang ist i dan tiga ang ana pe empuan.00 Ha ta ejumlah 93 juta adalah yang iap untu dibagi an epada ahli a i .1.000.000 . ela etelah ia meninggal dunia. Sedang an ha -ha mayat y ang ha u dipenuhi lebih dahulu adalah a.000. menadah an tangan epada manu ia untu meminta-minta.000. ba ulah ha ta a i an itu dibagi an epad a ahli a i yang be ha mene imanya.2.000. n isaa : 7) yat di atas tu un a ena ada sebab sebab te tentu. itu lebih bai . Selain itu." (HR. i a ha ta a i an belum diza ati.00 b.000.7.000. Pandangan ulama mengenai ha ta peninggalan atau a i meliputi emua ha ta dan ha yang ditinggal an oleh o ang yang meninggal.7. Wa iat epe ti te ebut ha u dipenuhi dengan ya at jumlah ha ta peninggalan yang di a iat annya tida lebih da i epe tiga ha ta peninggalannya.000. di c ah an epada e eo ang atau uatu lembaga (da ah atau o ial) I la m.000. e a iat epada ahli a i bi a dila u an apabila di etujui oleh ahli a i yang lain.000. ana yat im mendapat peninggalan a ta da i edua ang tuanya atau e abatnya yang lain me e a sama mempunyai a dan bagian. ecuali bila ahli a i yang lain menyetujuinya.00 d .000. da ipada meninggal an me e a dala m eadaan papa.000.000. Ra ulullah a . etelah dihitung ha ta peninggalan be jumlah 100 juta upiah. bdu a man.00 c. tida dibena an be a iat epada ahli a i . Tida se ang pun dapat mengambil atau mengu angi a me e a. a iat Rp.000. Contoh: Se eo ang meninggal dunia.1. Ra ulullah be abda yang a tinya: " e a iat epe tiga ha ta itu udah banya . za at mal dan fit ah Rp.000. Wa iat. utang piutang mayat Rp. dan bagi ang wanita ada a bagian (pula) da i a ta peninggalan ibu bap a dan e abatnya.

00 umla Rp 3.000.000. Dijumla seb anya 6 bagian. Suami ji a tida mempunyai ana atau tida a da ana da i ana la i la i (cucu).000.000.000. g SM Kelas XII ¡ ¡ ¡     ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡ ¡       F ¡ 6   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 6 ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡       ¡ 6 ¡   6   ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡         ¡ $  ¡  $ ¡ 6 ¡ F   ¡ !   ¡     ¡ ! ¡   ¡   2) li wa is yang mempe le 1/4 (sepe empat).000.000.000. Yaitu bagian se ang ana la i la i sama dengan ba gian dua ang ana pe empuan.000. masing masing mendap at bagian Rp4. adi.000. Sebelum dibagi an untu diwa is an. b) Ist i. Dengan et entuan bagian ana la i la i 2 ali da ipada ana pe empuan. di mana a li wa is te di i da i ana la ila i dan ana pe empuan. a ta wa isan yang dibagi an adala : Di eta ui: 1. 1/3 (sepe tiga) .000. Sauda a pe em puan yang seibu sebapa ji a sendi ian." (. a ta yang ditinggal an Rp. za at. ¡     F ¡   ¡       !   ¡ F F         F F     $          a.S.00 3.00 = 4 x Rp4.000.000. adi.000. iaya pe awatan eti a sa it Rp.00 = Rp8. yaitu sebagai be i ut. na pe empuan da i ana la i la i ji a tida ada ana pe empuan yang lain. yaitu 1/2 (sep e dua).00 li wa isnya ada 4 ana . adi. i a ist i lebi da i satu. ma a dipe lu an penyusutan te lebi da ulu. 150 .000. li Wa is dengan agian Te tentu 6   F ¡ 6 6   ¡ ¡ ¡   F ¡  ¡ F ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡ 6 F   ¡ ¡   ¡ ¡ ! F ¡  ¡   F   ¡   F F ¡  $ $¡ F ¡ F 6 ¡ ¡ ¡ ¡     !8! ¡   9 ! ¡ ¡ ¡ ! ! !¥   $ 9 ¥     ! 1      $ ¥     1   F ¡   ¡   ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡ F   ¡     F !  6 ! ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡   F F   F         F    $ 6 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡      6 F ¡   F 6 F ¡ ¡ ¡ ¡   ¥ F ¡ ¡ ¡       ¡     ¡ F      6 ¡   1 ¡ 6 ¡ ¡ F! F! F! ¡     ¡ £ !8 1 ¡ ! F!   ¡ F .000.000. a at yang belum di elua an Rp. dan wasiat. 1/4 (sepe empat). Sedang an bagian da i 2 ana pe empuan adala 4/6 x R p24. Sepe ti dite ang an dalam lQu ’an ada enam.000.00.00. dan 1/6 (sepe enam). sedang an 2 ana pe empuan sebanya 2 bagian. sepe ti be i ut: 1 .000.000.00 2.000.00 = 2 x Rp4.000. a) b) c) d) na pe empuan apabila ia sendi ian tida be sama sama sauda anya.00. iaya pe awatan jenaza Rp.000. Sebelum a ta wa isan dibagi an enda nya di u angi biaya pe awa tan.145 E. bai la i la i maupun pe empuan.000.00 umla Rp 24. bai la i la i maupun pe empuan. Wasiat untu mad asa ibtidaiya Rp. 3. iaya yang a us di elua an Rp.00.000.000.000. a) Suami ji a ist inya yang meninggal ll mempunyai ana . 2. bai la i la i maupun pe emp uan. li wa is dengan bagian te tentu adala a li wa is yang mendapat a ta pusa a d engan bagian te tentu. bdu a man. 00 5.000. 1/8 (sepe delapan). 1) li wa is yang mempe le 1/2 (sepe dua). 2/3 (dua pe tiga). PRI SIP PRf SIP UKUM IS M TE T G PER ITU G D M PEM GI W RIS a a membagi a ta wa isan. bai la ila i maupun p e empuan atau meninggal an ana da i ana la ila i.00 adi. ca a pembagiannya sepe empat dibagi sejumla ist i.00. bai la i la i atau pe empuan dan tida ada pula ana da i ana la i la i (cucu).000. utang.00 = Rp16. 2 ana la i l a i sebesa 4 bagian. 100. be dasa an fi man yang a tinya " mensya iat an bagimu tentang ( pembagi an pusa a untu ) ana ana mu. yaitu sebagai be i ut.00 2.000. bagian da i 2 ana la i la i: 4/6 x 24. bai se ang atau lebi ji a suami tida meninggal an ana .000. 750. masing masing mendap at bagian Rp 8. yaitu 2 ana la i la i dan 2 ana pe empuan. n isaa : 11) nt untu meng itung pembagi an a ta wa is menu ut fi man di atas sebagai be i ut : Sese ang meninggal duni a dengan jumla selu u a ta peninggalannya Rp27. 27. Utang yang belum dibaya 4.

1/3.8. da n sauda a atau lebi bai sauda a la i la i atau pe empuan.00 c.000. seibu sebapa atau s ebapa saja. dan 1/6. cucu (da i ana la i la i). bai sendi ian atau be bilang ji a be sama satu ana pe empuan. dan bapa . yaitu asal masala 2. ana pe empuan menjadi a li wa is asaba .000. da i sauda a yang seibu. 1/8. ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ F       ¡     ¡ ¡    $ 6 ¡ ¡ ¡   ¡ F       ¡   ¡ F 6 ¡   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡    $ ¡ F ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ F F 6 ¡ ¡ ¡         5) li wa is yang mendapat 1/3 (sepe tiga). g SM Kelas XII ¥   6 F ¡ ¡ F ¡ 6 ¡   F ¡ 6 ¡ ¡ F F F ¡ F   ¡   ¡      $   ¡ F   ¡     ¡ ¡   F   9 ¡     F   ¡           ¡   6 ¡   ¡ 6   ¡ F ¡ F  F F   F ¡     ¡ ¡ F F ¡ F ¡   F 6 $ F 6 ! F ¡ ¡   ¡ ¡ ¥ ¡ 6 ¡ !   1 ¡ $ F ¡ 6     1   F ¡ ¡ ¡   F   ¡  F ¡     F ¡ ¡ F     F ¡  $   F ¡ ¡     ! ¡ 6   ¡ ¡ ¡ 6 ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¡   F ¡ ¡ ¡   9 F$ $ 9 F   ! ¡ ¡   F ¥ ! F ¡   6) li wa is yang mendapat 1/6 (sepe enam).S.00 umla = Rp 80 . yaitu sebagai be i ut. agian a li wa is yang te tentu itu ada enam macam. a) Dua ana pe empuan atau lebi .00 b. b. KPT itu disebut asal masala . yaitu sebagai be i ut.00 = Rp 2 0. KPT da i dua bilangan itu adala 6. bai la i la i maupun pe empuan. b) Dua ang sauda a atau lebi .12.000. b) apa ji a yang meninggal itu meninggal an ana atau cucu (da i ana la i la i). b) Dua ana pe empuan atau lebi da i ana la i la i (cucu) ji a tida ada ana pe empuan. ¡ ¡   6 ¡ ¡ ¡     ¡     F F   6 ¡ ¡ $  ¡ ¡         F ¡ 6 ¡ F F ¡   $ $ F ¡  $     ¡ F      ¡ ¥ ¡   ¡ ¡ F! F! F! F!   ¡   ¥ F   ¡6   £ ! ¡ . a ta pusa a yang ditinggal an senilai Rp80.000.6. a li wa isnya se ang ana wani ta.000. d) Sauda a pe empuan sebapa . bai s auda a seibu sebapa atau sauda a sebapa saja. cucu pe empuan itu tid a mendapat a ta pusa a. ma jub. pabila ana pe cmpuan si mayit lebi da i satu.dan 24. tida pula meninggal an dua ang sauda a (la i la i maupun pe empuan). sebelumnya pe lu dipelaja i lebi da ul u anta a lain: siapa saja a li wa isnya? Siapa a di anta a me e a yang mendapat bagian te tentu (zawil fu ud). jumla nya = 2 + 1 + 1 = 4 adi. a us dica i dulu KPT ny a (Kelipatan Pe se utuan yang Te ecil). bagian masing masing: a.146 3) li wa is yang mempe le 1/8 (sepe delapan). pabila a ta pusa a itu a an dibagi an. e apa a bagian masing masing? awab : na wanita mendapat 1/2 ( a ena tunggal). a) I bu apabila yang meninggal tida meninggal an ana atau cucu (da i ana la ila i) . yaitu ist i ji a suami meningg al an ana . ilangan itu adala bilangan peca an a ena itu bila ada a li w a is yang mendapat bagian 1/2.000. c) Sauda a pe empuan seibu sebapa lebi da i satu. dan bebe apa bagian masing masin g? Sesuda di eta ui. Suami mendapat 1/4 ( a ena ada ana ).00.000.000.00 = Rp 40. ebe apa nt a a Meng itung a ta Pusa a a) Ibu apabila yang meninggal itu mempunyai ana . Dal am ilmu fa aid.000. bapa = 1/4 x Rp 80. Pe ati an ca a meng itung a ta pus a a c nt : S al 1 : Sese ang meninggal dunia.000. d) ucu pe empuan da i pi a ana la i la i. sal masala (KPT) = 4. dengan sya at apabila tida ada ana la i la i . Ka ena 4 ini adala ang a te ecil yang dapat dibagi le masing masing penyebut 2 dan 4. 2/ 3. suami. ¡     $    4) li wa is yang mempe le 2/3 (dua pe tiga). asaba .000.4. dan anya te batas pada 7 macam sa ja.00 bdu a man. sedang an yang lain 1/3. suami = 1/4 x Rp 80. bai lela i maupun wanita.00 = Rp 20. Pe bandingannya 1/2:1/4 = 2 : 1 umla bagian me e a 2 + 1 = 3 Sisa = 4 1 = 3 (bapa sela u as aba ).000.000. apa menjadi asaba ( a ena tida ada la i la i atau cucu la i la i). c) ene ji a ibu da i si mayit tida ada. yaitu 1/2.000.000. ba ula di itung bagian masingmasing dengan ce mat dan tel iti.3. i a ada ana la i la i. ana wanita = 2/ 4 x Rp 80. yaitu sebagai be i ut. bai la i la i atau pe empuan atau ana da i ana la i la i (cucu). dua ang atau lebi ji a tida ada sauda a pe empuan yang seibu sebapa .000. 1/4.

S. li wa is menu ut u um adat adala me e a yang paling de at dengan gene as i be i utnya. Dae a yang sifat e elua gaannya be dasa an mat ia at (ga is ibu) atau pat ia at (ga is bapa ) ma a ana sebagai a li wa is yang dibatasi. Sedang an di Tapanuli. pe empuanla y ang lebi be a untu menjadi a li wa is. Di ali (pat ia at). a a meng itung wa isan dengan menjadi an asal masala (KPT) menjadi aul atau ad dapat ditanya an epada gu u atau dengan mempelaja i ilmu fa aid seca a men dalam.1/6x24 a= 4 a umla = 24 a Kete angan: Dalam ilmu fa aid. me namba ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilanganya disebut aul. F. 2 ang sauda a seibu. aum la i la i adala yang lebi be a mendapat a ta wa isan. Di suatu dae a te tentu dalam mene ap an adat yang menyang ut tentang wa isan. li wa isnya te di i da i suami. Di Indanesia. le a ena itu. adat me upa an suatu ebiasaan yang suda be jalan seja zaman da ulu dan be la u seca a tu un temu un. e apa a bagian masing masing? awab : Suami mendapat 1/2 ( a ena tida punya ana ) 2 sauda a seibu mendapat 1/3 (dua ang atau lebi ) Ibu mendapat 1/6 ( a ena ada 2 sauda a seibu atau lebi ) sal masala (KPT) = 6 Pe bandingannya 1/2 : 1/3 : 1 /6 =3:2:1 umla bagian me e a = 3+2 +1=6 Suami = 1/2x6=3. pembagian a ta wa isan be beda dengan dae a ling un gan adat yang satu dengan yang lain. b. nt : Di Minang abau ana tida me njadi a li wa is da i bapa nya. Dae a yang sifat e elua gaannya be das a an pa ental (ibu bapa ). etentuan ana be beda anta a dae a adat yan g satu dengan dae a adat yang lain. PER DI G UKUM D T D UKUM IS M dat adala atu an yang suda biasa ditu uti atau dila u an seja da ulu ala. amun demi ian. mes ipu n ana pe empuan a li wa is utama. yaitu me e a yang menjadi dasa dalam elua ga yang mewa is an. Sebab sebab memusa ai a ta wa isan anta a lain : 1. ana la i la i tc tuala yang dapat mewa isi selu u a ta wa isan dengan dibebani ewajiban memeli a a adi adi nya. g SM Kelas XII £ ! ! F    6   ¡ ¥ ¡ ¡ F ¡ 6     F F       F ¡ ¡ ¡ ¡ $         ¥ F F   ¡ ¡       ¡ ¡ ¡ ¡ F $¡ $   9 F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡         ¡ ¡    ¡    ¡  ¡     ¡ F   F! ¡ ¡ ¡ ¡      ¡ ¡ F   F           F   ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡ ¡ F 6 ¡       F ¡       F   ¡ F   F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ F   6       ¡ F F ¡ ¡       ¡   ¡ ¡   ¡       ¡ ¡   F ¡ F   F! 6         ¡   F ¡ F ¡   ¡ F §   ¡   F ¡ ¡ F  F       F F F   ¡ ¡ F  F 6   F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       F   ¡ F ¡ ¡ ¡   ! !8 1 ! ! ! 1 ! !¥ F F         ¡ ¡     9 F ¡ F   ¡   ¥   F F F   ¡ ¡ ¡ F     ¡     F ¡   F     F  $ 6F ¡ F F F  $     F F ¡   ! F       F ¡ 6   F  $   ¡ F!     F F ¡ F $   .3/6x24 a= 12 a 2 sau da a seibu = 1/3x6=2. a.Tetapi sebali nya di dae a lain. sebab ia masu e dalam elua ga ibunya.2/6x24 a= = 8 a Masing masing sauda a seibu = 8 a /2=4 a Ibu = 1/6x6=1. ma a ana menjadi li wa is. Me e a yang pe tama tama te masu a li wa is adala semua ana yang meninggal.147 S al 2 : Sese ang meninggal dunia dengan meninggal an a ta pusa a sawa seluas 24 a. Ketu unan Di sini yang diutama an adala ana . ana tida dapat mempe le a ta wa is ibunya. Di ata bdu a man. Sedang an mengu angi ang a penyebut aga menjadi sama dengan pembilangannya disebut a d. Pem bagian wa isan menu ut u um adat biasanya dila u an atas dasa esepa atan pa a a li wa is. dan ibu.

Untu emasla atan masya a at. emun inan te jadi di masy a at Misalnya. bisa te jadi a na sendi i tida mendapat an bagian a ta pusa a.148 se ing te jadi yang sebali nya. 1. ibatnya. 4.S. be a ti ita m enega an eadilan. dapsi Menu ut u u m adat. suami yang ditinggal mati ist i tida mene ima wa isan da i i st inya itu. Tetapi. a ta peninggalannya jatu epada masya a at dae a tempat ia meninggal. ma a mela sana an mawa is dinilai ibada . dengan pembagian wa isan mengguna an u um a an membuat ubung an me e a a an tetap a m nis. ana atau sauda a de atnya mi stinya mempe le bagian te nyata tida . adang adang ia dianggap sebagai ana asing le elua ga si mayat. Untu lebi menyeja te a an elua ga yang ditinggal. di Sumate a Selatan ubungan wa is dengan a ng tua dan e abatnya sendi i te putus. bdu a man. emung inan a an timbul m n p li. Pe awinan u um wa is bag] ist i yang ditinggal mati suami atau sebali nya be beda anta a dae a u um adat yang satu dengan yang lai n. Sedang an pembagian wa isan menu ut Islam se agam di mana mana. ana ang at mempe le a ta wa isan sepe ti ana andung sendi i. g SM Kelas XII   ¡       F  $ F  ¡   ¡ F   F !8 F ¡   F   ¡     F ¡   ¡ ¡       ¡   F ¡ F         !8!   ¡     !   F ¡ ¡   ¡ F¡ $     ¡ ¡ ¡   ¡ F     ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   $ ¡   F ¡ ¡ ¡ F       F ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ F ¡ ¡   ¡ ¡   ¡ ¡       F ¡ ¡ F     ¡ ¡   F F $ ¡$ $     ¡   F ¡! $   ¡ F ¡ ¡ ¡ F   ¡ ¡ F ¡ $     ¡   F ¡ F ¡ F   F  ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ F ¡   ! ¡     ¡   ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡   F ¡ F ! ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡   ¡ ¡ F $¡ 1 ¡   ¥ ¡ 6         ¡ ¡ 6   ! ! 1 1! 1 ¡ ¡ F F         F ¡ F   ¡ ¡ F     F   ¡ F ¡  $ ¡ F       ¡         F $     F ¡ ¡ F $   ¡ F ¡ $      ¡ ¡ !         ¡   ¡   6   ¡ F F     ¡ 1 ¡ ¡     F F   ¡  $ ¡  ¡   ¡ 6 ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡ F ¡   !     ¡ £ ! F      F ¡ $  ¡ ¡   ¡ F F F   ¡ ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡       ¡ F ¥ ¡ ¡ ¡¡ F ¡       F ¡     ¡ ¡ ¡ ¡    $   ¡   ¡ F F     F F     ¡    $ ¡ ¡ . Tetapi. ji a tida mengguna an u um mawa is ini. yaitu ana la i la i te muda yang mewa isi selu u a ta ang tuanya. i ma mela sana an mawa is anta a lain se bagai be i ut. anya dan scdi itnya bagian a li wa is itu disesuai an dengan tanggung jawab nya dalam al menanggung nat a dan edc atan e e abatannya te adap si mayat. egitu pula dalam s al mawa is. euntungan atau i ma mene ap an mawa is ini juga untu manusia. 2. Dengan mcne ap an mawa is. Untu menega an eadilan. Dengan mene ap a n u um wa is Islam. sedang an sauda a yang lebi jau mala mempe le banya . 2. 4. G. Masya a at a an be gej la lanta an be simpati epada a li wa is de at yang mestinya mendapat bagian itu 6. Di Minang abau. i a ana yang diadapsi itu adala ep na annya sendi i. amun. 3. IKM UKUM W RIS D M IS M menu un an lQu ’an yang be isi atu an atu an untu epentingan manusia dan bu an untu epentingan . dil di dalam Islam tida sama dengan sama ata dan sama as a. i a tida dibagi menu ut atu an ini. Masya a at dae a i a ang yang men inggal dunia tida mempunyai a li wa is sama se ali. pe peca an di anta a e abat itu ti da dapat di inda i. a ena ia dianggap ang asing. Untu tetap meng a m nis an ubungan anta e abat i a semua a li wa is meny ada i atu an ini. Kita wajib taat epada semua pe inta lla . masya a at ita a an tenang. Mengang at ma tabat dan a aum wanita sebagai a li wa is. Ini dima sud an aga etu unan yang ditinggal an itu tida idu p dalam esengsa aan. di Sumate a Selatan ubunga n wa is dengan ang tua dan e abatnya sendi i te putus. ia menjadi a li wa is te adap ang tua yang sebena nya. Tetap i. pembagian ana lebi besa da ipada elua ga yang lebi jau . Untu menunju an etaatan ita epada . te masu dalam al mawa is. Dengan sedi it ete angan di atas. 5. Den gan mengguna an u um wa is Islam. 3. dapat di eta ui ba wa pembagian a ta wa isan seca a adat tida sama anta a dae a u um adat yang satu dengan dae a u um adat yang lain. Dengan tida mengguna an u um wa is Islam. Dengan mene ap an mawa is ini be a ti ita taat epada Ka ena etaatan itu.

i ma wa isan dalam Islam anta a lain sebagai be i ut. Ilmu fa aid (mawa is) adala ilmu yang mengu ai an tata ca a pembagian a ta wa isan sesuai dengan aja an Islam. membaya utang. al al yang pe lu di eta ui tentang ilmu fa aid adala dua masala p tcntang e tentuan mawa is. pe awinan. dan afi . mu tad. c. dapat dila u a n dengan melalui dua sistem pe itungan. menyu u mempelaja i ilmu fa aid epada umatnya. biaya pe awatan wa tu sa it. dan ubungan seagama. b. bai a ta benda maupun bu an. Pand angan ulama mengenai a ta peninggalan atau wa is meliputi semua a ta dan a y ang ditinggal an le si mayat. Dapat mengi at pe sauda aan semua a li wa is. dan b. Te inda da i sifat s e a a . Dapat m engeta ui u utan u utan a li wa is yang be a mene ima a ta wa isan. c. pembunu . yaitu a. 5.   F 1   ¡   F   ¡   F F     ! !   F    £ . 4.149     F       6   ¡ F  F F 6     F ¡ ¡ ¡ F  F ¡             F  F ¡ ¡           F ¡ 1 F F      F     ¡ ¡ F ¡  $   F   F ¡  $6  $ F   ¡ ¡ F F! ¡       ¡ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡   $   F   F ¡ ¡ F ¡   F     F ¡ F         F F $  ¡ F ¡ ¡ F  6   ¡ F 6 ¡  ¡     F F $    ¡ F $ $     F F F ¡ F ¡ ¡ 6¡  $   ¡  ¡   bdu a man. a. dan e. Penggunaan a ta benda sebelum diwa is an di elua an untu : a. yaitu buda . dan mengamal annya. sebab sebab tida bc a mempe le a ta wa isan. b . 8. li wa is adala ang ang yang mempunyai a untu men dapat bagian da i a ta peninggalan ang yang meninggal.S. mela sana an wasiat. g SM Kelas XII 2. Te inda i da i ma an ma anan dengan jalan yang tida sa . 7. membaya za at. 6. d. sebab sebab mcmpe le a ta wa isan. wala. Untu meng itung da n menetap an pene imaan a li wa is dalam pembagian a ta wa isan. mengaja annya pada ang lain. Rasululla saw. yaitu ubungan e elua gaan. biaya penyelengga aan jenaza . yaitu dengan sistem asal masala dan de ngan sistem pe bandi igan. d. 3.

. ab inaya 2 . beda agama b.. Uji Pema aman K nsep : elas an istila be i ut ini : a.S. Sebut an sebab sebab a wa is sese ang jadi gugu ! 5. awil Fu ud c..b.. a. baya utang simayat e. elas an sebab sebab sese ang mendapat wa isan! 4. . a.150 e ila tanda silang (x) pada u uf a. ab T a a b. amba sa aya 4. Uj i Pengeta uan Pili la jawaban yang dianggap paling bena da i psen yang ada! 1 . elas an apa yang dima s ud dengan Fa aid ? 2.. g SM Kelas XII   ¡   F ¡ ! ¡ 6    $ ¡  $ ¡$     ¡    F     F   ¥   ¥ ¡     F F ¡ ¡   ¡ F F ¡   $     F ¡ F 6   !   ¡ ¡  $ ¡ ¡ ¡ F ¡ F 6 ¡ ¥ F   ¡ F F F ¡ ¡         6 ¡ ! $ ¡     F ¡ F 1   F ¡ 1 ¥ F    ¡   F ¡ F    ¡   F 6   ¡ 6 ! ! ¡ 6! 6 6  ! 6   ¥ ! F   6F ! !     F ¡       F   ¡   $   $ ¥ F   F F F   F F F F F ¡ ¡   F6     ¡ ¡ ¡ F   ¡   ¡   F   $ F F F ¡ ¡ $   F ¡ F     F ! ¥ F   F    ¡ F F F F ¡   ¥ F $ F ¥ 8 £ F . d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1... Ketu unan d. e apa ang a li wa is da i pi a la i la i dan pe empuan ? 7. a. yat l Qu an yang menjelas an pembagian a ta wa isa n adala su a . li Im an: 11 12 e. sesusuan c. ab Muna a at c. du a a c. ab udud e. Di anta a yang a us diselesai an sebelum a ta dibagi an adala . l aqa a : 11 12 d. a. ecuali . Dalam Fiqi Islam. n isa’: 11 12 b. baya za at c . apa i ma wa isan? 3. baya wasiat simayat 5. Mu tad e. a.. M embunu d.. Di anta a sebab a li wa is gugu adala sebab be i ut. biaya penyelengga aan jenaza b. c. biaya mend ’a an j enaza d. s ba 2. uqman: 11 12 c.. masala yang be ubungan dengan Mawa is dibica a an dalam . elas an apa yang dima sud de ngan a li wa is awil Fu ud ! 8.... meme de a an buda e. Yang tida te masu a li wa is adala . Seb elum a ta wa isan dibagi an.. apa saja yang a us diselesai an? 6. na bdu a man.. e cuali . Rum: 11 12 6. apa d. Uji Kemampuan Mengu ai an K nsep : 1. Sebut an u un wa isan! 3.. jasa bai 3.. Di anta a sebab sese ang mendapat an a ta wa isan adala sebagai be i ut. ab Fa adi d. ecuali . Fa aid b. elas an apa yang dima sud dengan a li wa is s ba ! 9. a. elas an apa yang dima sud dengan ijab! 10. pe awinan b.

na la i la i ji a sendi i c. 4 x e.000. na pe empuan b.. Paman Yang be i ut ini tida te masu a li wa is adal a . 11. Rp. sama Sauda a pe empuan be sama s auda a la i la i menjadi s ba .. 2/3 c. agian ana la i la i adala .. a. a ta Pembagian a ta wa is an ana la i la i te adap ana pe empuan. Ibu d..c. a. da i ana pe empuan . Rp. a..000. Ming ai i Ka e tida mendapat bagian a ena ad a aya . ¾ Wasiat a us ditunai an. 10.e. a ta yang ditinggal an sebanya Rp. ilg ai i b. Menyelamat an a ta simayat d. u man d. 2 ana pe empuan dan 2 ana la i la i.000. Rp.Di anta a pe nyataa n be i ut yang tida te masu i ma wa isan adala .000. d. 12.. na pe empuan ji a tida ada cucu Ist i ji a tida ada ana mendapat bagian . ene pi a ya c.. 200. Suami ji a tida ada ana e. 9.. a ta yang ditinggal an sebanya Rp...b. 100 % d. Me tua Di anta a a li wa is be i ut ini yang te masu s ba adala . inafsi i e. a. 250. Rp. ya ji a ada ana b... dinama an s ba ... 150.000.000.. adala bagian la i la i . ½ d .b.. 40. e.. 17. Rp. 15. besa wasiat ma simalnya adala .000. apa b.000.. a li wa is te di i da i 2 ana pe empuan dan 1 ana la i la i.000. 8.Sese ang meninggal dunia. a..d. 5 x c. 16. Ibu ji a tida punya ana d. i man e. Rp. al ini disebut ijab . Menjamin tanggung jawab te adap elua ga ! ! F    £ .S.000 . 3 x b. Suami e. a. Ma’alg ai i c.0 00. Mengatu pembagian seca a adil b. Rp. 1/3 b. a..000. Te jaminnya e idupan ana ang at e . 13.c. u s n c ..000. ya ni . Suami e.000.   ¡ F        ¡ ¡ F ¡   F     ¡ F F ¡ F ¡ ¡ ¡       6   ¥ F ¡ 6   F         ¡ ¡ ¡ ¡ ¡      $ F 6 F ¡ ¡ ¡ 6   F ¡ 6 ¡ ¥ ¡ ¡ ¡            $ ¡ F F $   1   F ¥   1 F ¡ F F   ¡   F   F ¡ ¡ $ ¡ F  6 F F $     ¥ ¥ F F F ! ¡ F F ! ¡ ¡         ¡ 6 6     ¡ ¡ F ¡ F  ¡ ¡ ¡     F   F H   F   F   F       F F ¡ ¡ H     ¡6 ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     F ! ¡ ¡ ¡ ¡ F   6   ¥ ¡ F $ ¡   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ! F F F ! ¡ ¡   F           F ! ¡ F ¡ ¡ ! F     F ¡ ¡ ¡   ¡ ! ¡ ! bdu a man. Sauda a pe empuan e.000. 30. Ka e c. Rp. 14.e. ilg ai i a.151 7..000... 400. 50. Fig ai i i b. 350. 20. 80. g SM Kelas XII b..000.. a li wa is te di i da i ist i.. Mus an Sese ang meninggal dunia. na ng at c. Ibu e i ut ini a li wa is yang mendapat an bagian ½ da i a ta wa isan. 1/3 a ta c. 2 x d. 2/3 da i a ta b. Rp..000. a. a.. ½ a ta e.000.000. Rp..000.. 10. 300... na l a i la i d.000.d..000..000. a. agian ist i adala .

. da i ana la i la i b.S... 1 ta un 1974 e.. da i bapa nya bdu a man. a. a. Ma jub 20. s ba b. awil fu ud d. li wa is yang te alang le a li wa is yang lain disebut . da i ana pe empuan e. .. .. na ti i mendapat an bagian a ta wa isan. g SM Kelas XII         F $ F F ! F     F!$ $ F   F F   F   ¡ ¡ $ $     ¡ F  6 ¡ ¡ ¡ ! F ¡ 6   $ ¡ F !   F $ ¡ F F !  $   F F F    ¡ F  $     £ 1 .. . Meng alangi ang yang tida be a mengambil a ta wa isan 18. 1 ta un 1989 c. ijab e. a.152 c. 7 ta un 1991 b. 20 ta un 2004 19... da i wasiat d.. . Mu ena c. Di Ind nesia wa isan diatu dalam Undang Undang . da i ibunya c. 7 ta un 1989 d.

Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. maupun e n mi. e uatan umat Islam te leta pada adanya jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin da i be bagai penju u dunia. lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam. p liti . bai di bidang eagamaan.S. 3. ibada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). se ang penulis seja a da i me i a (1921). ef masi yang menimbul an ebang itan Islam. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaa n Tu i tela untu .1 Mence ita an pe embangan Isla m di dunia : 12. Sesunggu nya ebang itan umat Islam suda di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i. Tu i dalam masa emundu annya.153 ST D R K MPETE SI K MPETE SI D S R I DIK T R : 12. ecuali anya nege i Tu i sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a. angsa E pa suda me asa awati a ena timbulnya amalan te sebut. 4. Sca wen lunt (1882) misalnya. aja an alifa yang menetap a n edaulatan bagi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya. Mema ami pe embangan Islam di dunia : 12. s sial. Me e a mela u an ibada aji dengan penu edamaian dan esatuan anta a umat Islam da i satu nega a dengan nega a y ang lain. yaitu : 1. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at. g SM Kelas XII   ¡ F F ¡ ¡ ¡     ¡    F 6F F ¡ F   F ¡   ¡  F $ F$ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡       ¡  ¡ $ ¡ ¡   ¡   ¡ F¡ $ $  ¡  ¡   § ! ¡  ¡ ¡  !   ¡ ¡ F ¡    F ¡ F   F ¡ ¡ F ¡    F  $ F¡ $ ¡   $     F 8     F ¡ ¡  $    ¡ ¡ F   F   6 ¡  F ¡ ¥     ¡  F   ¡   ¡ ¡     ¡   ¡ ¡ F    $ ¡ ¡       ¡ $ F F F ¡ ¡   $ F F F¡ F F   ¡$     6   $ $ F   ¡ ¡  $ ¡ 6 $ ¡   F ! ! ¡  !8 $ $ 9 F ! ¡ ¡   ¡   § ! F ¡    ¥ ¡ ! !¥ ! ¡   ¥    ¡ F § ¡  ¥   ¥ ¡ ¡ F F F    ! ! ¡ £ ! ¡ .2 Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe embangan Islam di dunia Mence it a an pe embangan Islam di dunia Mendes ipsi an substansi dan st ategi pe emba ngan Islam di dunia nt pe embangan Islam di dunia Mengambil i ma da i pe embangan Islam di dunia       F F ¡ ¡ ¡           F F ¡     ¡ F ¡ ¡ F ¡   !   F     ¡ F   $ F   F ¡ ¡   F ¡ 6 ¡         ¡  F F¡ ¡ ¡ 6 ¡  F   F F $   ¡       ¥ F¡ F $ $   ¡ ¡  $   ¡ ¡ $       F ¡ F $ ¡ F   F¡   F . at p St dda t. au sebelum ebang itan dunia Islam. Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang ai an ta un 1914 1918. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan. bdu a man. PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada abad XVIII XIX M. Keempat fa t te sebut mend ng te ciptanya ebang itan dunia Isl am. tida mampu meng a dapi se angan E pa. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam ya ng saat itu be pusat di Tu i. Ratusan juta umat Islam da i be bagai nega a pada satu saat be umpul pada satu tempat. 2.

elema an dan emundu an umat Islam a ena me e a meninggal an aja anaja an agama. Tu i. u u bu u a angan l Ta taw i yang me upa an nsep pemi i annya adala sebagai be i ut. Sye Waliyul la menye u an embali e sistem peme inta an sepe ti yang dila u an le K ulaf au Rasyidin. timbulla ide pemba uan dalam Islam. g SM Kelas XII a. Pada abad e 19 M. Ge a an Wa abi Ge a an ini dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab. di ab Saudi muncul se ang t pemba uan Islam be nama Mu ammad bin bdul Wa ab. Ia menga ja umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya. Ge a an ini be tujuan untu mengembali an aja an aja an agama Islam sesuai dengan ya ng ada dalam lQu ’an dan adis se ta membe si annya da i pa am pa am yang menyes at an. yang memel p i ge a an i lafa yang be tujuau membina pe satuan selu u dunia Islam dan be ada dalam satu ilafa dalam meng adapi pe embangan bangsa a at. Pe sia. dan R usseu e dalam ba asa ab. T t pemba uan Islam dalam masa sebelum abad e 19 M sebagai be i ut: a. dan bangun da i enyenya a n tidu nya. bdu a man. dan Italia. Pada ndisi sepe ti ini. Ia mendalami ilmu ilmu a at da i sa jana P ancis dan da i pe gaulannya dengan ulama l z a . V ltai e . bang it. T lainnya adala Sy e Waliyulla (1703 1762). la mendi i an se la pene jema yang melipu ti ba asa ab.). Semenja umat Islam menyada i a an emun du annya. la meli at elema an umat Islam disebab an le : 1) pe uba an sistem peme inta Is lam da i e alifa an e sistem e ajaan. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama Sultan bdul amid I (17251789). 3) pe peca an di alangan umat Islam yang disebab an l e timbulnya ali an ali an. Ge a an ini menentang apa saja yang dipandang bidda dan ta ayul. Ia i ut menyeba an aja an Wa abi dan membang it an aum muslimin da i satu dae a e dae a lain. dan 4) masu nya adat istiadat dan aja an bu an Islam e dalam eya inan umat Islam. membe antas ta ayul dan bidda (sesuatu yang tida ada pada zaman abi Mu ammad saw. Te d ng bebe apa sebab te sebut. walnya ia adala se ang pendidi dan penga ang. Ia la i di ejed. Ge a an ge a an pemba uan Islam pada abad e 19 M ini a dala sebagai elanjutan da i abad sebelumnya. sepe ti bu u M ntesque. Sebagai ul ama besa . ambat l aun. sedang an umat agama lain maju a ena menjau i aja an aja an agama me e a yang meng ambat emajuan. Semua p la pemi i an dan ali an Mu ammad bin bdul Wa ab mendapat du ungan Mu ammad bi n Su ud. dengan mengutama an dem asi dan epentingan a yat dalam peme in ta an. Saudi abia. ama leng apnya adala Rifa a adawi Rafi al Ta tawi. se ta menge ti ba wa bangsa a at datang dan menjaja nega a Islam b u an untu membangun. Ge a an in] di enal dengan nama ge a an Wa6aabi. ia tela menyalin bu u bu u P ancis. l Ta tawi (1891 1873) 6 Di anta a pemba u atau mujadid di abad e 19 M adala sebagai be i ut:   ¡    $ $ F¡ $   $ F F F¡ ¡ $ ¡   ¡$ ¡       ¡ ¥   ¡     ¡ F F F ¡ 6 ¡     $ 6 ¡   6 ¡ 8 F ! 6 ¡    F  !   F ¡     ¡     ¡ ¡ 6 ¡ ¥ $   F F ¡ $   ¡   F !6 ! F¡ 6 F ¡    $ $   F ¡     ¡ ¡ F ¡   F   ¡ ¡   ¡     F   !   F ¡$ $ F ¡   $ $ F ¡ F F    ! $ $ 6 $ ¡$ F ¡ F ¡ ¡ F   ¡   F ¡   ¡   ¡   F F   ¡F 6      ¡   F F$ $ 6 ¡$ $ ¡   F ¡ F ¡ ¡     $ $ ¡ ¡  $   ¥   F¡ 6 F$ ¡ F   ¡ F     ¡ ¡   6 F F F     ¥     F F     ¡ $ ¡     F   ¡$ F $ $     F     ! ¡ ¡   ¡ ¡    ¡   ¡   F   ¡   ¡   ¡    F 6 ! ¡   ¥ F 8 ¡ 1   6 ¡   ¡ ¡   ¡   ¡ ¡  F ¡   ¡ F ! ¡   ! 6   ¡ F F ¡ ¡     F F ¡   ¡ ¡ $ F   ¡ ¡ F 6 ¡ ¡$ $ F ¡ F ¡ $ $ F   ¡ F 6 ¡ F   ¡ ¡   F ¡ 6   ¡ ¡ F $   ¡$ $ F¡ ¡   ¡ F 6 !$ ! F    ¡ ¡      ! $ F   F   F ! 6 F   ¡ ¡   F F       ¡ F ¡  ! ! F  $   ¡ ¡    $   ¡     ¡   ¡ ¡  ¡   ¡ F F   ¡ F         F   6 F $ F       F ! ¡ ¡ F¡ F¡ ¡ ¡ $   £ ! F . c. T t pemba uan dunia Islam la i untu mengaja umat Islam aga sada .S. aja an Wa abi te seba luas e selu u pel s dunia ingga sampai e Ind n esia yang dibawa le ulama ulama Pad i ta un 1821. b. 2) pe uba an da i sistem dem asi e sistem t asi abs lut.154 mi Sya ib selan dalam bu unya imaza Ta a a al Muslimuna wa Taqaddaman Gai una be pendapat. se ang epala su u yang be uasa di ejed. tetapi sebali nya. P ancis. sema in be tamba jelas ebang itan umat Islam di selu u pel s dunia Islam. ta un 1704.

dan Sultan bdul amid sangat membutu an bua pi i an dan pendapat amal uddin al fg ani. yang angg tanya adala ang ang Islam militan da i India. Peme inta an yang abs lut dan p enjaja an bangsa asing a us dapat dilenyap an da i bumi. dan dis usi epada aum intele di l z a . p ibadinya sangat mena i dan penu semangat. Ge a an Pan Islamisme sangat ev lusi ni dan anti penjaja . dalam ete angannya pada bu u ini. Pe umpulan l U watul Wusqa mene bit an majala l U watul Wusqa yang be aluan e as te adap peme inta penjaja a at. te utama Pa is. emudian e Mesi membe i ulia . Keinginan Sultan bdul amid ini gagal a ena beliau se ang p emimpin yang di tat . Dalam bu u ini. Me s ipun demi ian. Di Pa is. g SM Kelas XII amaluddin al fg ani (1839 1897) b. Umat Islam a us mempunyai ep ibadian dan jiwa cin ta tana ai ( ubbulwatan). la memili i ece dasan yang lua biasa. e ajaan Tu i Usmani dalam eadaan te desa le bangsa E pa. Kemajuan umat Islam ti da a an be asil bila semua al te sebut masi idup subu . l Ta tawi mene ang an panjang leba tentang pendidi an epada ana la ila i dan pe empuan. na pe empuan a us i ut se ta dalam pembangunan sesuai de ngan ma tabat dan a atnya. agi l Ta tawi. Mesi . ce ama . Di anta a mu idnya yang te enal a dala Mu ammad bdu dan Saad ag lul. la banya mempe le pengalaman dalam pengemba aannya e be be apa nega a. u u ini mene ang an pentingnya emajuan e n mi bagi suatu nega a. Di dalamnya di te ang an pe bandingan peme inta an Islam dengan E pa. Ka ena itu. sedang an amaluddin al fg ani adala ang yang menguta ma an dem asi (musyawa a ). Pe ge a an ini meng enda i emajuan umat Islam dengan jalan m empe guna an ali an pi i an m de n dan meng enda i pe satuan umat Islam di bawa satu peme inta an Islam pusat. sepe ti pada zaman alifa da ulu. amaluddin al fg ani membentu ge a an Pan Islamisme yang be pusat di K abul. dan f i a Uta a. i nya. ¥   ¡ ¥   ¥   F       . la se ang t be ebangsaan fganistan. ganisasi ini be tujuan mempe uat asa u uwa islamia dan mend ng umat Islam mencapai emajuan. amaluddin al fg ani dita an Sultan bdul amid ingga wafat. pimpinan eme de aan Mesi (Wafd) yang me nd ng te capainya emajuan. na a us dibe i pendidi an dasa dan tida membeda beda an anta a la ila i dan pe empuan. Pada ta un 1892 amaluddin al fg ani pinda e Istambul atas undangan Sul tan bdul amid untu i ut mendi i an pela sanaan p liti Islam dan meng adapi b angsa E pa. ijti ad masi te bu a bagi setiap umat Islam.155 6 6 F ! £ 6 ! ! F    F !       F F F F  ¡ ¡     F ¡ F $ $       $ F F 6     ¡   F F F¡ F     $   ¡     F ¡ F ¡   ¡ ¡ F ¡   6 F ! 6   ¡   ¡ $F !         ¡  ¡ ¡       ¡   ¡ ¡ ¡ $   ¡ ¡ F 6 1 ! F F F F ! F $         ¡$ ¡ F F   ¡ 6  $ F  $ F ! ¡ ¡ 6   ¡  $ 1 ! F ! $    1 ! ¡ F ¡F $ $      ¡ F ¡ ¡ ¡  $   1 ! F ¡ ¡ ¡ ¡ 6¡   ¡ F F ! F $             F¡!   ¥ F F ¡ F       6 ! F$ F ¡ ¡ F  F      6  $ ! ¡  ¡ F        §   F F¡ ¡  ¡   ! $      $  $ F   6 !    $     ¡   F F $ $       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡ F F ! F F       F !6 ! ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡        F   F ¡   ¡ ¡$ ¡   ¡ F   ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡  $ $   F  $ ! ! ¡  6 F ¡     $   ¡  ¡   ¡  ¡   F F 6     ! ¥ ¡ ¡ 6 F 6 ¡ 6F   ¥ ! F F 6  $ ¡    ! ¡ ¡  F F   F   ¡   F   ¡  F     F     ¡ ¡ ! ¡ 6         F ¡ !   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡6   6 6F     ! ¥ ¥ ¡ ¡ 6 ¡ $   6 !       ! F ¡   $ $   ¡ ¡   ¡ ¡  §   $   ! F 6  ! F F $      ¡ ¡ ¡     F¡ F¡ 1) Ta lis Ib iz ala Ta lis Pa is (Intisa i da i Penjelasan tentang Pa is). 3) l Mu syid al min li al anat wa al anin (Petunju Pendidi an Put a dan Put i). ia mendi i an suatu ganisasi be nama l U wa tul Wusqa. amaluddin lcbi banya mengutama an pemba uan di bidang s sial agama. Ka ena pemba uan p liti enega aan amaluddin didasa an atas pemba uan Islam. Mula mula ia e India. pe juangan amaluddin dititi be at an pada pe juangan pemba uan Islam. amaluddin melanjut an pengemba aannya e Pa is se tela 8 ta un di Mesi . fg anistan. u u ini mene ang an emajuan emajuan E pa. majala te sebut dib edel dan tida b le be eda di nega a P a is. Ka ena pe selisi an pendapat dalam p liti peme in ta an. dan ia menganju an pa a ula ma mempe dalam ilmu ilmu m de n aga dapat menyesuai an dengan pe embangan zama n. Sy i ia. Di sini l Ta tawi menganju an ela be ban untu membela tana ai . 4) I Qaulus Syadid fi al Ijti ad wa al Taqlid (Pendapat en a tentang Ijti ad dalam Ta lid).S. Saat itu. Tu i. 2) Mana ij abil Mis iya fi Mana ij dabil s iya ( alan bagi ang Mesi Menuju Sast a M de n). la i di ssadabad dan wafat di Is tambul. Selama ay atnya. amalud din al fg ani dalam Pan bdu a man.

Mu ammad bdu (1849 1905) bdu a man. sebagaimana pada zam an sa abat dan ulama ulama besa . Menu utnya. Sebagai pimpinan Unive sitas l z a . pa am jumud dibawa le ang ang lua ab untu dapat mendudu i punca p liti di dunia Islam. Pa a alumni mad asa ini diseba an e be bagai dunia Islam. Da i Mesi . Di bidang pendidi an. Kemudian ta un 1898 ia pinda e Mesi . la mempunyai nsep pe juangan ba wa anya den gan mence das an se ta mening at an pengeta uan. la mendengung an semb yan " embali epada lQu ’an dan adis" dan mengembang an pa am dan aluannya e selu u dunia Islam. Umat Islam selamanya tida a an maju bila masi be pegang t egu pada pa am jumud. Mu ammad Rasyid Rid a sebagai pengge a pem ba uan Islam masi c nd ng pada aja an aja an Ibnu Taimiya . Mu ammad bdu sangat gigi membe a ntas segala yang dianggap bidda . Di dalam maja la te sebut. mata. ia mengada an pe mba an dan pe bai an pe bai an. Di sana m e e a mendi i an ganisasi dan mene bit an majala l U watul Wusqa. la mene bit an majala lMana di Mesi dan menjabat s ebagai mufti besa ingga a i ayatnya. la belaja epada se ang gu u. Sebagai t ge a an Pan lslamisme dan mu id amaluddin. da t istiadat dan pa am animisme dan dinamisme me e a bawa e dunia Islam dan memen ga u i aum muslimin yang menjadi a yatnya. F F ¡   $    F $ 8 6 d. dan membe antas bidda se ta men ing at an mutu pendidi an dan membela aum muslimin te adap pe mainan p liti n ega a nega a a at. Menu ut pengamatan Mu ammad bdu . e n mi. s sial. Setela be be apa ta un menetap di Pa is. Keti a masi menye lesai an belaja nya di Unive sitas l z a Mesi . me e a menuju Pa is. mufti besa T ip li. a yat Mesi dapat mencapai em e de aan yang sebena nya. umat Islam a us embali e pa am salaf yang mu ni. be gu u epada Mu ammad bdu . ia mendi i an se la dengan nama Mad asa ad Da wa wa alI syad di Kai . ia dipe b le an pulang e Mesi dan emudian dia ng at menjadi e t Unive sitas l z a . ia be temu dengan t dan p engge a Pan Islamisme. me e a m endudu i jabatan jabatan penting. Di Mesi . Pemi i an dan ide amaluddin banya memenga u i mu id mu idnya yang juga sebagai pene us dan penyeb a Pan Islamisme. an tetapi. yaitu memasu an mata ulia Filsafat Islam yang masi dianggap tabu dan menguba met de pengaja annya. c. la sebagai peny n g ali an Wa abi a ena ali an te sebut be tujuan mengembali an aja an Islam epa da lQu ’an dan adis. ia tida membe i an ta wil atau tafsi te ada p ayat ayat ant p m p isme (ayat ayat tajsim) dan lebi su a menga ti an apa a danya. lla mempunyai waja . yaitu Sy usein l as . Mu ammad bdu dan Mu amad Rasyid Rid a menuang an sistem pemba ua n atau tajdid di bidang agama. la diusi da i Mesi be sama amaluddin a ena te libat dalam ev lusi U abi Pasya. la put a Mesi da i alangan petani mis in. dan dapat dudu sepe ti manusia.156 Islamisme membang it an asa u uwa islamia selu u dunia. Mu am mad bdu sangat tida c c dengan pa am jumud yang be a ti statis (be u) yang meng ambat emajuan. g SM Kelas XII       F  ¡ $ $ ¡   ¡   ¡   F   $   ¡   ¡ F     ¡ ¡   F       F F  $ ¡ F ¡ F ¡ ¡ F F   $ ¡ !   6 F  F ¡   ¡   F F ¡     6     F $  F ¡ $ $ ¡ $ ¡ F   6 !     F ¡  6   F F ¡! $ ¡ 6 T e ini la i di l Qalamun. be sama Mu ammad bdu mene bit an maj ala lMana yang be tujuan sama dengan l U watul Wusqa di Pa is. Mu ammad Rasyid Rid a (I865 1935) ! $   ¡ F F ¡   F ! !   ¡   ¡ ¡     F ! $ $ F ¡ F F F F   F¡ F         ! F ¡       ¡  $ F ¡ ¡ ¡ 6     F ¡   F ¡ ¡   F F   F F ¡ $¡ ¡ ¡ ¡ F ! F F ¡   ¡ $ ¡   F  !   ¡ ¡ ¡ ¡   ! F F F F F ¡ ¡ ¡ $ $     F ¡ ¡ $   F F 6 $ ¡¡ ¡   ¡6   ¡ $  ¡         ¡   $ F ! !       ¡ ¡ ¡F   6 ! F  $   ¡   $   ¡         ¡   6           6 6 6 ¡ F !     F !6   ¡   ¡   ¡ 6 F ! ! F ! ! ¡     ¡ F   F $ $ ¡   F ¡   !       6   F     F¡ F   F ! F F     ! F ! F ¡       6 ! 1$ F$ ¡   F F ¡   F   ¡ F ¥   ! 6  $ $ $    F   ¡   F $ F   ¡ ¡  6   F ¡ 6   ¥   ¡ ¡ ¡ ¡  $6   F F F F ¡   6¡ ¡ F F F F    F ! F    $ F F ¡   ¡   ¡     F   ¡ !         £ . tangan. pada ta un 1912 M. ua a angannya yang te enal adala Risala at Tau id yang be isi ten tang pemu nian tau id. Menu utnya.S. amaluddin al fg ani yang ebetulan menetap di Mesi se lama 8 ta un. eban n.

Mente i Ke uangan.S. P la pemi i ann ya a us me. Sayyid mad K an mendi i an se la Mu amntaden ngl iental llege (M ) pada ta un 1878. la diang at menjadi pembantu Mente i ua ege i ta un 1834. Kema mu an nega a tida a an dapat te capai selama bentu peme inta an masi be sifat abs lut. angsa Ingg is membe i gela "Si " a ena jasanya menyelamat an ang ang Ingg is eti a te jadi pembe nta an pada ta un 1857. menjadi penyebab emundu an e ajaan Usmani. sepe ti Dewan u um (Majelis amiladil) dan di tetap an u um pidana sipil. la mendi i an juga Mu ammaden Educati n nfe ence bdu a man. emajuan E pa disebab an a ena tida te lalu te i at dengan adat istiadat agama. la la i di Del i ta un 1817 sebagai put a se ang bangsawan. la le bi be si ap dem atis dan meng apus adat istiadat yang mengganggu se ta mengu angi a a aum bangsawan. dan mempe bai i pe atu an dan pe undang und angan sesuai dengan tuntutan pemba uan. dan upsi me ajalela yang dapat menj atu an nega a. ela i an Istambul pada ta un 1800. g SM Kelas XII e. se bagai Plan elua nya. Umat Islam a us mampu mengatasi elema an elema annya dengan mempel aja i ilmu ilmu te n l gi da i a at te masu Ingg is. ani Kamal dan iya Pasya tida mene ima semua ide a at. K nsep ini ditentu an le pemi i la innya. dan esamaan a anta a bangsa E pa dan p ibumi dalam segala al. Sebagai elanjutan pemba uan Sultan Mu ammad II. Semua itu. Mente i ua ege i. e di in ya se la te sebut membang it an umat Islam India dan Pa istan sampai se a ang. Sayyid mad K an adala pel p ge a an m de nisme dalam Islam. dan i ya Pasya (1825 1880). Meli at e ajaan dala m elema an. Di bidang peme inta an dibentu semacam DPR atau ba dan legislatif dan di bidang euangan didi i an an Usmani. ebebasan be agama. Dibentu pula Depa temen Pendidi an dengan sistem E pa. Siasat Sayyid mad K an te adap Ingg is adala be usa a meng ilang an ecu igaan Ingg is te adap umat Islam India. Umat Islam India menentang peme inta Ingg is yang a an membuat e anc u an dan emundu an dan a i nya a an membuat umat Islam etinggalan da i masya a at indu.nginda an dan mengutama an aja an aja an Islam da ipada aja an bang sa a at. Ma a. tetapi disesuai an dan di embali an dengan aja an aja an Islam. T lainny a iala Me med Sadi Ri at (1807 1856). di elua annya piagam ba u yang membe i pe luang lebi luas bagi bangsa E pa. sepe ti ani Kamal (1840 1880). yaitu dewan yang mengatu dan menyu sun se ta mempe bai i pe atu an dan pe undangundangan yang sesuai dengan tuntuta n pemba uan. dibuatla undang undang dan be bagai pe atu an untu menja min pemba uan di segala bidang. ia membentu ps ba u yang dilati le pelati da i E pa. Sultan Ma mud II da i Tu i (1785 1839) 6 f. p du tivitas menu un. Menu ut pendapatnya. mu ncul usa a untu mengatu . mu id Ib a im Sanusi (1826 1871). menyusun. Peme inta an yang sewenangwenang menyebab an a yat tida me asa tente am. Sayyid nzad K an (1817 1898)         8   8   $ $ ¡ $  F ¡   ¡ $  $ $ F 6       ¡     F     $ $     F F F   ¡ F         ¡     ¥   F     F  F! ! F   ¡   ¡   ¡   ¥ F F ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡   ¡       ¡ F ¡   ¥ ¡ F £ ! ! F      $9 $ F ¡   $   ¡ ¡ ¡ F$ ¡ $  § $ ! 9§! 9 F F F ¡ ¡     F! ¡       ¡ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡ F F   F F  $ $ 6       ¥     ¡ ¡   F 1 F ¡ F ¡ ¡   F¡     ¡ ¡ ¡     ¡ F     ¡   F ¡ ¡ F $ $       F ¡ F ¡   ¡          $6  $ ¡ 6 $ F F F¡ F $ ¡   F ¡   $ $   ¡     F F F  $       ¥ F F F 6         F ¡ ¡F $   6   ¡ ¡ ¡ 6   ¡ ¡ 6 6   F   ¡   $ $ $     ¡ F $   ¡ ¡ $   F     ¡ ¡ ¡  ¡ ¥ ¡   ¡   ¡ F ¡ F ¡     ¡F! ¡ 1 6         F ¡   ¡     ¡ ¡F $    $ ¡       ¡   $ ¡     ¡ F F $        ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡   ¡ ¡$ ¡$ 6 ¡$ ¡$   ¡ F F F         ¡     F¡     ¥ 6   F ¡ F F   ¡ ¡   F ¡ F ¡ 6 ¡   F     F  $ ¡ ¡ ¡        ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ F ¡ F   ¡$ ¡   F F ¡ F F F F! ¡ . P la pemi i annya adala umat Islam India a us be e ja sama dengan Ingg is yang saat itu masi memegang e uasaan penu di India. dan a i nya menjadi dewan Tanzimat.157 la lebi meniti be at an pada pembinaan di bidang milite . P p pi i an Sultan Ma mud II adala ba wa emajuan dapat di wujud an apabila dalam suasana damai dan senantiasa menjalin ubungan bai denga n E pa. la menganju an epada Ingg is aga tida i ut mencampu i u usan ag ama a yat India dan aga membendung misi K istenisasi. yaitu sebagai elanjuta n ge a an muja idin yang didi i an le Sye Waliyulla ad Da lawi. menjadi Duta esa di Wina. Usa a ini dipel p i le Mustafa Rasyid Pasya.

158 pada ta un 1886. i nya. membe si an tau id da i penga u syi i . dengan dise tasinya T e Devel pment f Metap ysics in Pe sia (Pe embangan Metaf isi a di Pe sia). Da i situasi yang p a it inila muncul ide ide m de nisasi yang seca a luas me e a sampai an epada sclu u umat Islam. 1. Se la M yang bc bau dengan Ingg is mendapat tantangan da i sana sin i. 2. Pada ta un 1938.D (P il s p i D ct ) dalam tasawuf da i Unive sitas Munic . ta un 1905 dan mendalami filsafat. la se ang t pemba u I slam ela i an Punjab yang mempe le gela M di a e. bdu a man. Membang it an semangat Islam di ma sa lampau dalam memu ni an aja an Islam da i penga u ta ayul. ia menjabat p esiden lig a muslim. Tetapi. e usa a mengembali an Islam epada sumbe nya yang asli. Mu ammad Iqbal (1896 I936) ¥ !   $   F F   F $ ¡ F ¡   F$   $    6 ¡ F $ $ !6 $ $ F ¡ F ¡ F  F$   F   ¡   ¡       F $   F ¡ F F¡ ¡  6 $ 6     1   F ¡   ¡  ¡   F ¡  F F   ¡F     F¡   F¡ F   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡       ¥       ¡ $ $ $ $ 6 F ¡ F ¡ ¡ ¡ ! ¡   ¡   F   ¡$ $ F ¡ ¡ ¡ !8 !   ¡ ¡  ¡   F ¡ ¡  $ F         F  $ F 8   ¡ ¡ $ $ ! !¥  $ ¡   F $ $ $ F F   F    $ F 8 ¡ $ F 6 ¡ 6 ¡ F      F 6 ¡ ¡ ¡ !   ¡ ¡     F ¡   $ ¡ ¡ F ¡ ¡   $ F   ¡ ¡ ¡ 1! ! F         F F ¡ !6 ! $ $ F    ¡ ¡   ¡ ¡ $   F ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡ F    ¡F   ¡   F   ¡ ¡ F   ¥ F   ¡   F ¡   $  ¡     6  ! ¡ ¡     6   $ F ¡ F F F ¡ ¡ F ¡ F   F $ $ F ¡ F   F     ! !! ! ¥     ¡ $  $ $ F!   ! $ F 6 1 F   F¡! F$ $ F   9 ¡ 6 F  F ¡ ¡ 9§! F ! F ¡     ¡     ¡ 6   ¡ $ ¡   ¡   F F   F   ¡   F ¡ ¡ $ F! ¡ F F   F F     ¡ 8 ¡ F £ ¡ . dan agama. semua itu tida di i au an le Sayyid mad K an. dan sangat di uasai le e uatan bangsa a at. emundu an umat Islam disebab an be u dalam be pi i yang sematamata memcnting an u usan agama dan tida meng i au an u usan duni a. dan mempe uat pa am nasi n alisme yang diwujud an dalam bentu pa tai al izb al Watani (Pa tai asi nal) d an menanam an pa am pat i tisme bagi umat Islam. yang menyebab an umat Islam India bang it menuju emajuan. yaitu sebagai be i ut. eme de aan pe s. awanlawannya tela menganggap afi . sebagai pusat ge a an pemba uan Islam India. dan mene an an pemba uan Islam pada bidang p liti . membe si an ibada da i bidda . Si apnya yang adi al membuat awan awannya atau t t p emba u lainnya banya yang menentang. ia embali e a e ta un 1908 sebagai pengaca a da n d sen filsafat. . Sayyid mad K an bese ta awan awannya mendi i an sebua U nive sitas Islam liga . peme inta an. Di samping sebagai pemba u. Me mpe juang an pendidi an unive sal. liga m enjadi pengge a utama te wujudnya pemba uan di alangan umat Islam India.S. Mempe uat u uwa islamia . de ngan ide p Pan Islamisme bagi umat Islam. g SM Kelas XII g. M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I acala seja a t yang pe na menyumbang an pemi i annya untu emajuan Islam . ia adala se ang fil s f dan penyai Islam m de n yang te besa . 3. Pa a pemimpin Islam me asa an dan menyada i a an elema an umat Islam setela e uatan umat Islam da i be bagai lapangan e i dupan lema . e man. dan mengaja an idup sede ana sebagai pengganti emewa an yang melanda aum muslimin saat itu. Menu ut pendapatnya. asil asil ce ama nya di be bagai unive sitas di India dibu u an dengan judul T e Rec nst ucti n f Religius T ug in Islam (Membangun emba li Pi i an Pi i an gama dalam Islam). Sala satunya adala amaluddin al fg ani yang menentang dalam bu unya Radd ala ad Da iyyin ( awaban bagi aum Mate i alis). u afat. la melanjut an studiny a e Unive sitas amb idge Ingg is. Mempe le gela P . Teladanila apa yang pe na dila u annya itu can belaja la dengan giat se ing ga amu 2 pun dapat menyumbang an pemi i an untu emajuan Islam! Ge a an m de nisasi dalam dunia Islam diil ami le cita cita t t Islam yang be usa a mengembali an emajuan umat Islam. dan bi dda .

159 4. Memu ni an aja an agama Islam sesuai dengan bentu aslinya, mempe ba ui met d e pengaja an dan menanam an s lida itas selu u umat Islam. Usa a menyeba an id e ide te sebut di atas adala dengan ca a lisan, yaitu be da wa dengan mengunju ngi nege i nege i Islam, mengaja an pada se la dan unive sitas Islam, mene je ma an bu u bu u asing, mene bit an su at aba dan majala , dan mendi i an be b agai ganisasi Islam, bai dalam bidang da wa , pendidi an, p liti , c n mi, m aupun bidang bidang lainnya. . I I I I Y G TERK DU G D M GER K M DER IS SI Ge a an m de nisasi Islam yang dila u an le pa a pemba u itu pada dasa n ya mengandung bebe apa nilai yang penting bagi la i nya suatu dunia ba u Islam d alam mcng adapi tantangan yang se ba mple s pada masa m de n ini. ilai nilai itu te dapat pada wujud ge a an yang di embang an sepe ti be i ut ini. 1. ilai pe satuan (itti ad)

3. ilai pemba uan (tajdid) 4. ilai pe juangan (ji ad fi sabililla ) 5. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man,S. g SM Kelas XII

¡   ¡ ¡     $ ¡ ¡ ¡ F       F ¡    ¡   ¡ ¡  ¡     ¡      $6 ¡ $ F ¡ F  ¡    F      F ¡   ¡ F F   $   ¡   ¡   F F ¡ F F¡ ¡     ¡ F ¡     ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ 6   F F $      $ F ¡       ¡$ F F $ $ $ $ ¡ ¡ F¡ ¡6    

¡ ¡ $ $ $

Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai pe satuan, sepe ti yang dila u an le pa a pemba u untu mewujud an Pan Islamisme ( esatuan umat Islam selu u d unia) dan nasi nalisme ( esatuan umat Islam dan dae a atau nega anya). ita cit a ini yang mengandung nilai nilai pe satuan a ena ide pemba uan Islam adala un tu mengatasi pe peca an di anta a umat Islam da i be bagai fi a , su uisme, da n maz abisme. Ge a an pemba uan Islam mengandung nilai nilai s lida itas (u uwa islamia ), yaitu pe sauda aan Islam, yang me asa senasib sepenanggungan untu membela sesama umat Islam dalam eadaan su a maupun du a. Islam adala sebua pe sauda aan dunia bagi selu u umatnya. S lida itas ini mengingin an suatu eg t ng y ngan sesama amba lla dan esetia awanan sesama umat Islam. Ge a an m de nisasi Islam, mengandung nilai nilai pemba uan (tajdid). Pemba uan yang dima su d adala pemba uan dalam bidang eagamaan, a la , s sial, e n mi, dan p liti , yaitu dengan mencipta an sistem peme inta an yang lebi dem atis dan meningga l an peme inta an yang t ite dan mend b a sistem peme inta an yang zalim. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai pe juangan (ji ad fi sabililla ). Ka ena ge a an ini umat Islam embali menemu an semangat Islam atau api Islam y ang penu dengan dinami a pe juangan. Umat Islam disada an embali a an pe anny a dalam mengemban tugas agama Islam yang tida te pisa anta a tugas eduniaan d an tugas ea i atan, sebagai manusia se aligus alifa di mu a bumi. Dengan de mi ian, semangat dan esunggu an dalam be agama yang disebut dengan ji ad, menja di m t untu membu ti an ebesa an Islam. Ge a an m de nisasi Islam mengandung nilai nilai eme de aan ( u iyya ), te utama u iyya fi i atau eme de aan p i i an. Umat Islam yang sebelumnya diliputi le ta lid yang membabi buta dan a nya mengi uti pi i an ang ang te tentu, dipacu untu be pi i mandi i dan itis (tida asal i ut tetapi be pi i dan mengambil tinda an sesuai dengan emam puan pi i an dan ilmunya). Umat Islam a us mengambil ilmu be dasa an sumbe as li ( lQu ’an dan adis) dan mengambil ilmu pengeta uan m de n untu emajuan dan ebesa an umat Islam. Keme de aan itu juga meliputi eme de aan

¡

F 6 9 F   ¡ ¡

F

¡

¡  

¡

F

$   F ¡ 

 

¡

 

 

¡ 6  

F   ¡

 

 

  ¡

 

 

¡

¡$

6 6

F

 

¡

 

¡

¡

F

F ! F  

6

   

   F

¡ ¡

$

    ! F   ¡ ¡ ¡  $   ¡ ¡   ¡ 6 ¡   ¡ $ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡   F¡ ¡

¡

F

¡

 

F

!

¡    

F

 

¡  

 

$

 

 

F

!

 

F ¡   $  

 

$

2.

ilai s lida itas (u uwa islamia )

  

$

    

§$ $ ! ! ¡ ¡ ¡  

¡  6

 

 

  

F F

  !$ ! 8

¡   $    

F   ¡  

  F $   F ! ¡

¡

F

¡ ¡ 6 ! !8 !8 9 F ¡ ¡     ¡   $ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡$ ¡ F   ¡   F

F  

 

 

$F

¡ F

    $

 

6 ¡ 6¡         ¡     6 ¡     F F ¡  

F   $ $      

F   

 $  

F

F ¡  

 

¡F 6   ! ¡ $

¡   ¡

£

F

160

£ ! ! F    ¡ F   F F           ¡ F F F¡ F 6 $       F $ ¡ ¡ ¡ F ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡  F F $ ¡ F ¡ 6           ¡ ¡         ! F   ¡   ¡       ¡ F   F F F ¡     ¥       ¡     ¡ 6 ¡ 6   ¥     ¡ F   F F ¡ ¡ 6 $ $       F F ¡ F ¡ ¡       F ¡ F $ $ ¡ F   ¡ F F ¡ F F ¡     ¡ F   ¡ 6 $ $ ¡$ $ ¡ $       $ ¡ ¡ 6 6       ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡  $ ¡F 6   6           ¡ ¡  $     ¡ ¡ ¡ 6 $     F ¡ F F $       F F ¡ $F $     F ! ! F ¡F   ¡ ¡ F F ¡ 6 F       F ¡ ¡ F F F $ $     F ¡ F F $ ¡ F $ $ $6 $     F F ¡ ¡   $¡ 6 $ $ F ¡       ¡ ¡ F ¡ F ¡ ¡   F ¡ ¡ 6         F ¡   ¡   ¡ ¡   ¡   $     ¥ ¡ 6 ¡   F ¡F 6 6 $ ! F ! F F ¡  ¥ F ¡ F F   ! ¡ F ¡ 6 ¡     ¡ F F ¡ ¡    ¥ ¡   ¡ ¡ ¡ F F $ ¥ ¡ ¡ F ¡ $ F ¡   F ¡ ¡ ¡ F ¡ ¡ ¡ ¡ F       ¡   ¡ ¡ ¡ F F $     ¡ F ¡ F   6   ! !8 ! ! !¥ 1! ! ! !! ! ! !1 ! ! !6 1 ! ! !8 ! 9   ! F F F F ! F ! F $ $ 6 $ $ $     F ¡ F ¡ F ¡   6 ¡   $ F ¡ ¡  6 $ $ $   ¥ ¡ ¡ ¡ ¡6 ¡ ¡ ¡ $        ¡   F     ¡ ¡ ¡   ¡ ¡
fisi , yaitu eme de aan untu melepas an di i da i belenggu penjaja an nega a n ega a E pa yang menjaja nege i nege i Islam. Keme de aan da i ete gantungan e n mi, penindasan p liti dan e uasaan, dan bentu bentu ebudayaan a at yan g melanda ebudayaan umat Islam. Itula nilai nilai yang te andung dalam m de n isasi Islam, yang disua a an dan dipe juang an le t t pemba u Islam, s epe ti Mu ammad bdu , amaluddin al fg ani, Mu ammad Iqbal, l Ta tawi, Mu amma d li Pasya, dan sebagainya. D. PERI KU Y G ME ERMI K PE G Y T TER D P M F T D RI SE R PERKEM G PEMIKIR IS M DI DU I ilai nilai pemba uan (m de nisasi Islam) mempunyai penga u besa dalam e idupan umat Islam. Ma a, tumbu la esada an bagi umat Islam untu mengi uti ge a an pemba uan te sebut s e ingga menimbul an ebang itan dunia Islam, bai dalam bidang ilmu pengeta uan, pendidi an, dan p liti , yang se aligus tumbu ge a an mencntang penjaja an. 1. Kebang itan Dunia Islam di idang Ilmu Pengeta uan, Pendidi an, dan P liti Set ela umat Islam mengeta ui emajuan bangsa a at, eti a itu juga te bu a mata d unia Islam, te utama di Tu i dan Mesi , untu memulai usa a usa a yang membang it an umat Islam. Di Mesi , Mu ammad li Pasya tampil untu memaju an ilmu penge ta uan. Usa a ini dilanjut an le l Ta tawi. e at usa a l Ta tawi, dapat di te jema an bu u bu u a at tentang be bagai macam pengeta uan m de n, dan di a ang pula bu u bu u ba u se ta dite bit an be bagai su at aba dan majala penge ta uan. Di Mesi , selain didi i an se la se la te ni , milite , dan ed te an, didi i an pula se la bat batan (ap te e ) pada ta un 1829, se la pe ta mbangan pada ta un 1834, se la pe tanian pada ta un 1836, dan se la pene jem a an pada ta un 1836. Pene jema an bu u bu u be jalan dengan lanca setela ada se la pene jema an, emudian se la ini dise a an pada Ta wil (ulama l z a ). Di se la ini te dapat pa a a li yang be pengeta uan sesuai dengan bidangnya masing masing se ingga bagian da i pene jema di se la ini dibagi menjadi emp at bagian, yaitu bagian ilmu pasti, ilmu ed te an dan fisi a, sast a, dan di T u i ada yang be tugas mempelaja i ilmu ilmu ped man milite untu pe wi a pe wi a Tu i. Di anta a bu u bu u yang dite jema an iala bu u bu u mengenai filsaf at, bi g afi, l gi a, ilmu bumi, p liti , ant p l gi, dan lain lainnya. Mesi b e usa a e as memaju an pendidi an ini. Sebab, ete tinggalan umat Islam yang pa ing menc l adala dalam al pendidi an. Usa ausa a e a a emajuan dalam peng eta uan dan pendidi an ini, selain digali ilmu pengeta uan da i be bagai macam s umbe , juga didi i an se la se la dan pusat pusat pene jema an di atas. Mesi juga be usa a e as untu sege a menguasai ilmu ilmu a at, ma a ma asiswa ma a siswa Mesi dibe i gaji dan di i im untu belaja e nege i a at. Menu ut stati sti , anta a ta un 1813 sampai ta un 1849, tela di i im 311 pelaja dan ma asis wa Mesi e Italia, P ancis, Ingg is, dan ust ia. Di Pa is didi i an pula uma Mesi untu menampung pa a pelaja Mesi . Ide ide pemba uan Islam bu an saja da lam bidang agama, pendidi an, dan pengeta uan, tetapi juga dalam bidang p liti se ingga mela i an ebang itan Islam dalam bidang p liti . al ini dimulai deng an esada an ba wa sistem p liti Islam eti a itu suda menyimpang da i sumbe sumbe aja an Islam. Sepe ti dalam masala alifa yang sebena nya adala mili selu u umat Islam tela be uba menjadi mili bdu a man,S. g SM Kelas XII

6  

  F

¡  

161

F     F¡ F F F       $   ¡   ¡ ¡     ¡ F ¡   6   ¡ ¡   ¡ ¡ ¡   F 6 F $ ¡ 6 ! F ¡   ¡     ¡ ¡  F F ¡ ¡ ¡ ¡ F     F     ¡ ¡ ¡ $     ¥   F ¡ ¡ ¡ ¡       ¥     F ¡       ¡ ¡ F ¡   F   ¥   ¥ F F ¡ $  6   ¡ $     ¡ F   ¡ ¡ ¡ ! F ¡ ¡  $ 61 6 F     ¡  $ F ! ! 6 $F ! ! F $     ! ¡ ¡ ¡ F F F 6     ¡ ¡ ¡ ¡     ¡ ¡ ¡ F ¡  6      $    ¡ F F ! ! ¡ F ¡ ¡       F     ¡$ F   ¡ F6   $    $   $ $   F $ ¡ F ¡   F ! ! $  ¡   6         F F F 6  6 $   ¡   ¥     ! F F ¡ ¡   ¡ ¡ 6       ¡  ¡ $6 F $ ¡   ! F $                 6   6 !  $       F ! ! ¡ $ $ ¡ 6         F F ! ! F $       ¡ ¡ ¡F $     F 6 ¡ F  F   $ $ $   !   F ! ! ¡ ¡   ¡¡         ¡ ¡   ¡ ¡ $ ¡ 6 6 6     1 ! ¡ F 6 ! 6 6 6 ¡ ¡  $ 6 $ $ $ F ! F ¡ ¡ F ¡ ¡         ! ¡ ¡        ¡ ¡  F   ¡ ¡ 6       ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ $       ¥   ¡       ¥ F F F¡  !   ¡ ¡ ¡ ¡           $6  $ ¡ ¡ F F $ $  $ F ¡ ¡ ¡  F ¡
suatu g l ngan atau su u se ingga yang be uasa bu an ang yang di e enda i le umat, tetapi anya ang ang te tentu. Te jadinya pe saingan e uasaan anta a umat Islam di Mesi , ab, dan Tu i misalnya, menjadi an tida adanya esatua n dan u uwa umat Islam. Di samping itu, adanya penjaja an bangsa a at, sepe t i ap le n di Mesi dan bangsa a at di nege inege i Islam lainnya, me upa an su atu ancaman ba u bagi e uasaan e uasaan Islam da i lua . Untu mengatasi eada an ini, untu pe tama alinya nege i Islam be usa a mempe uat ang atan pe angny a, sepe ti Tu i dan Mesi , di samping memaju an ideide pemba uannya. dapun ge a an p liti yang men nj l adala yang dila u an le amaluddin al fg ani, yan g menyeba an ide ide Pan Islamisme di dunia Islam. Untu mencapai ide ide Pan I slamisme ini, l fg ani membentu al izb al Watani (Pa tai asi nal) di Mesi , mempe juang an pendidi an unive sal, menyelengga a an eme de aan pe s, dan mem asu an bidang milite e Mesi . tas s ngan Pa tai asi nal itu, l fg ani d apat menguasai Mesi . Raja Mesi , K edewi Ismail, be asil diganti an le put a ma ta Taufiq, yang be janji a an mengada an pemba uan sesuai dengan ide Pa ta i asi nal. Tetapi, pada ta un 1879 l fg ani diusi le Ingg is da i Mesi . amun demi ian, l fg ani te us be juang dan mendi i an ganisasi l U watul Wu sqa di Pa is, yang angg tanya te di i da i ang ang Islam India, Mesi , Su ia , f i a Uta a, dan lain lain. Tujuannya adala untu mempe uat pe sauda aan I slam, membela Islam, dan membawa Islam epada emajuan. Saat itu dite bit an pul a majala I U watul Wusqa, walaupun emudian dila ang le nega a a at a ena majala ini te seba di nega a Islam yang sedang dijaja le nega a nega a E pa. l fg ani menuntut aga c a peme inta an t asi diuba menjadi c a pe me inta an dem asi. Kepala nega a a us mengada an syu a (musyawa a ) dengan p emimpinpemimpin masya a at yang banya mempunyai pengalaman. Pengeta uan manusia seca a individual (pe angan) te batas se ali. l fg ani meng enda i peme int a an epubli yang di dalamnya te dapat ebebasan mengelua an penclapat dan ew ajiban epala nega a untu tundu epada undang undang dasa . Selain itu dalam m asala p liti , l Ta tawi meng enda i ide t ias p liti a dan pat i tisme. Ide i ni sejalan dengan ide I fg ani. Penga u l fg ani besa dalam ge a an p liti ini se ingga pada ta un 1892 Sultan bdul amid di Tu i memanggilnya dalam me encana an p liti Islam e selu u nega a nega a Islam untu menentang E pa ya ng sangat mendesa . 2. Tumbu nya Ge a an Menentang Penjaja an angsa a at Tumbu nya ge a an pemba uan Islam adala suatu esada an umum pa a cende iawan Islam a an te tinggalnya dunia Islam da i dunia a at. Kelema an dunia Islam seca a in te n amat di asa an, sedang an penindasan yang dila u an le bangsa a at me up a an e uatan da i lua yang a us sege a diatasi. Tetapi, umat Islam juga menya da i ba wa untu mengatasi e uatan lua itu tida la muda tanpa mempe uat ey a inan dan semangat juang umat Islam. Ge a an Pan Islamisme le amaluddin al fg ani, me upa an ci al ba al da i ge a an e satuan untu menentang penjaja it u. Ka ena ge a an ini tela membangun semangat ba u Islam dengan tujuan memaju a n umat Islam, yaitu dengan jalan mempe guna an pi i an m de n dengan bentu pe s atuan selu u umat Islam di bawa satu peme inta an Islam (sepe ti zaman alifa ). bdu a man,S. g SM Kelas XII

$

¡

!

!

F   

£

Ibada a ji sangat efe tif untu mengambil inf masi ge a an ini se ingga umat Islam da i selu u dunia bang it setela me e a menya si an sendi i ge a an pe satuan Isla m di Me a . Pa am ini be eya inan ba wa emajuan Islam itu dapat te capai bila Islam be asil melenyap an impe ialisme a at da i nega a nega a Islam. be embang pula ide p at i tisme. yaitu asa epa lawanan untu mempe ta an an tana ai . ge a an pe satuan umat Islam te seba e selu u dunia Islam. pa a jamaa aji sepulang da i Me a menyeba an ide idc ini untu m enentang penjaja . Di samping itu.S. ide ide ini sengaja ditumpas dan di ata an sebagai fanatisme. bdu a man. e p enju u dunia Islam yang dalam ceng e aman penjaja . yang le pe njaja . g SM Kelas XII ¥ F  F   F F ¡ F ¡   ¡ $ ¡F ¥ F ¡ ¡ ¡   F ¡ F   ¡ F ¡ $   F F$ ¡ $¡ 6   $ $ 6 F   F ¡ ¡   ¡ ¡ 6   F ¡ ¡      ¡   ¡ ¡ ¡    $ F ¡   $   ¡ F       F       6  ¡   6         ¥ ¡ F F   $ F ¡ F F ¡ ¡     $¡   ¡ ¡ !   F ¡ F   F   ! ¡ ¡ 6 ¡ ¡   F ¡ F   F      F $   $ F ¡   F F   £ . Untu meng adapi a at.162 Pa am ini sangat ev lusi ne dan te ang te angan antiimpe ialis (anti penjaja ) . yaitu suatu esada an a an a nya sebagai pemili tana ai yang tida b le diganggu gugat le bangsa mana pun.. a an. apalagi menjaja nya. dan a tif membentu ge a an ge a an anti l nialisme.sepe ti Ind nesia. Ge a an menentang penjaja ini juga dipenga u i le ide ide nasi nalisme.

dan Sayyid mad K an. Mu ammad bdu . ifa a a adawi Rafi al T a tawi. amaluddin al fg ani. ilai nilai yang te andung dal am ge a an m de nisasi pada agama Islam adala a. Sye Waliyulla . ilai s lida itas (u uwa islamia ) c. ilai pe ju angan (ji ad fi sabililla ) e.163 Di anta a t t pemba a u yang pemi i annya sangat be penga u di dunia Is lam adala Mu ammad bin bdul Wa ab. ilai eme de aan ( u iyya ) bdu a man. Mu ammad Rasyid Rid a. Mu ammad Iqbal. ya itu sebagaimana yang diaja an lQu ’an dan adis.S. Sala satu manfaat da i seja a pe embangan pemi i an Islam di dunia adala memu ni an aja an agama Islam sesuai bentu aslinya. ilai pe satuan (itti ad) b. ilai pemba a uan (tajdid) d. g SM Kelas XII   ¡ 6 6!   F ¡  F   ¡ ¥ F F   ¡  F       F 6    F   F  F   ¡   ¡ F F $   F F F¡   $ F ¡     ! F ¡    ¡   F F F F! ! F F F F $ $ 6 $ $ F   F ¡ F ¡ F ! ! ! F F¡   ¡   F F    F £ .

bai di bidang . 4. p liti .. e f masi yang menimbul an ebang itan Pa tai. a.. aja an alifa yang menetap an edaulatan ba gi masing masing nega a dan bagi dunia selu u nya c. Kete bela angan dunia Islam b. abad XVI II XIIX M e.164 e ila tanda silang (x) pada u uf a. 3.. g SM Kelas XII ¥ ¥ ¡   ¡   $ $   ¡ F F ¡ $ $ F ¡   ¡     ¡ F ¡ F F ¡   ¥     $  ¡ ¡ F¡   ¡ $ ¡  F ¡ F¡ F F ¡ ¥   ¥ ¡ ¡ $ $ 6  $ F ¡   ¡ ¡ $ F   ¥   ¡   ¡ F F F¡ F F ¡ ¡ F ¡ ¥ ¡ $   ¡ F   ¥ ¡ F   ¡ ¡ ¡ ¡ F     ¡ ¡  F ¡ ¥ 6      !   ¡     ¡ ¡ F   6 ¡   F F ¡   $   ¥   ¡   ¡ ¡  $   $   F ¡ F F   F F¡   F ¡ ¡ ¡  $ ¡ ¡     $ F   F $ $ ¡  F ¡ $ $ $ $ ¡ ¡   ¡ F 6 ¡ ¡ 6 ¡ F   F 6 $     £ ! ! F      ¡  $     F   F ¡ F ¡     ¡    ¡   ¡ ¡     ¡ ¡ F   ¡    $ ¡       $ F 6   $ $   $ F   F F ¡ ¡ ¡  $ ¡ 6 $ F F¡ ¡ ¡ ¡$ $ $ ¡       ¡ ¡ $   $ F ¡   ¥ 6 ¡  . ecuali . p liti . a. Sesunggu nya ebang itan umat Islam su da di amal an dan di awati an le pa a a li bangsa a at dengan meli at fa t fa t yang ada dalam aja an Islam itu sendi i. abad XVIII XIVX M 2. a.. alifa (T e m de n questi n f t e calip ate). Keempat fa t te sebut mend n g te ciptanya . tida mampu meng adapi se angan E pa. mengemu a an empat fa t penyebab ebang itan Islam. ib ada aji (pilg image) yang dila u an aum muslimin tiap ta un b. a i an ta un 1914 – 1916 b. eagamaan. I a d. c. 6. ai an ta un 1914 – 1915 d. Spany l c. a u sebelum ebang itan dunia Islam. Me e a mulai sada dan inst spe si di i dalam segala aspe e idupan. ai an ta un 1914 – 1918. s sial. s sial. Ke untu an dunia Islam e.. ai an ta un 1914 – 1917 e. ecuali . ef masi yang menimbul an ebang itan Islam e.. eagamaan. eagam aan. b. Kemundu an dunia Islam c... Tu i dalam masa emundu annya. maupun e n mi c. ab e. Me e a suda be siap siap meng adapi dunia Islam yang a an bang it itu. maupun e n mi d. c. Tu i. Selu u dae a e uasaannya masu e wilaya bangsa E pa. abad XVIII XIX M. abad XVIII XIIIX M.. Scawen lunt (1882) misalnya. maupun e n mi .. yaitu. I a sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a bdu a man. s sial.S.. eagamaan. p liti . Ke ajaan Tu i di ebutnya be amai amai dalam pe ang . a. . angsa E pa suda me asa awati a ena ti mbulnya amalan te sebut. ai an ta un 1914 – 1919 7. adanya ta suci Me a (T e ly Mecca) yang setiap ta un di unjungi le be atus atus ibu aum muslimin d a i be bagai penju u dunia d. Satu demi satu e uasaan Islam jatu e tangan bangsa a at yang giat menyeba an agama K isten pada . e. maupun e n mi b. Kebang itan dunia Islam. d atau e sesuai dengan jawaban yang tepat ! 1.. c...... Umat Islam ba u me asa an betapa be at pende itaan yang dialami di bawa penjaja an bangsa a at.. a.. s sial. p liti . d. a. Me e a be usa a meng ancu an e uatan alifa Islam yang saa t itu be pusat di .b. abad XVIII XX M d.. Ketidu an dunia Islam 5. . a. I an b..

bdu a man bin awa uddin. ta ayul dan M uslim c. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa a at.. jamaa puasa pada setiap ta un yang sema in be tamba d.. Mu ammad bin bdul Ra im b. Mu ammad bin bdul Ra man d. a. ecuali . Sultan b dul amid I b. a. Mu amamd bin bdul Wa ab d.. j amaa zi i pada setiap ta un yang sema in be tamba 9. a.. a. membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Selatan d. di ab Saudi muncul t pemba uan Islam be nama . membina pe satuan selu u dunia Islam dal am meng adapi bangsa Tenga     ¡  F     F ¡ F   ¡ F   ! !   F      £ .. amaluddin al fg ani c... at p St dda t.. e uatan umat Islam te leta pada adany a . Sultan bdu a man (1725 1789) 15. Mu ammad bin bdul Wa ab mengaj a umat Islam aga embali epada aja an agama yang sebena nya.. d. se ang penulis seja a da i me i a (19 21). a... a. me e a mela sana an aja an aja an agama.. I an sendi i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a c. tuyul dan bidda b. Pada ndisi sepe t i ini. Mu ammad bin bdul Wa ab. g SM Kelas XII b. 1703 e. Sye Waliyulla e. me e a meninggal an aja an aja an agama e. a. b. jamaa s alat pada setiap ta un yang sema in be tamba c. ta un .. jamaa um a pada setiap ta un yang sema in be tamba b. ta ayul dan bidda . Palestina send i i yang dapat dipe ta an an sebagai sebua nega a d.. Setela Pe ang Dunia I dan e ajaan Tu i tela untu . ab sendi i yang dapat dipe ta an an seb agai sebua nega a 8. e. T t pemba uan Islam dalam masa sebelum aba d e 19 M sebagai be i ut.. Mu ammad bin bdul Mut alib 11. Sultan bdul amid IV (1725 1789) c. me e a mengamal an aja an aja an agama d. me e a mendi i an aja an aja an agama b. c.. jin dan syetan e. lebi meya in an lagi e awati annya te adap dunia Islam.. Mu mindan bidda 12.S. e. Ge a an wa abi dipel p i le Mu amamd bin bdul Wa ab. membina pe satua n selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Timu c. membe antas . Mu ammad bin bdulla c. c. Sulta n bdul amid I yang memel p i ge a an ilafa yang be tujuan .. imaza Ta a a al Muslim una wa Taqaddaman Gai una be pendapat elema an dan emundu an umat Islam a ena . Sultan bdul amid II (1725 1789) b. 1702 b.. 1705 14. Sultan bdul amid III (1725 1789) e. jamaa aji pada setiap ta un yang sema in be tamba . e.. 13. d. 1701 d.. Tu i sendi i yang dapat d ipe ta an an sebagai sebua nega a. T pemba u dunia Islam da i Tu i be nama . membina pe satuan selu u dunia Islam dalam meng adapi bangsa Uta a e. me e a menunai an aja an aja an agama 10. Sultan bdul amid I (1725 17 89).165 F F     F   F   F   F     F   F F         ¥ F F      $ $ 1 ! F F¡ ¡   6 6 ! 1 ! F    6 6 1 ! 1 ! 6 $       1 ! ¡  F ¡ $  ! F $  $ $     ! F F F ¡   F 6 F ! 1 F    F ! F F¡ 6 ! ! F F ¡ ¡   ¡ $ $ 6 $ $   F ¡ F ¡ F ¡ F¡ F F F¡       ¡ ¡   ¡ ! ! ! F F F F F ! F F F F F F $ $!      ! ! F$ F ¡ 6         6 ¡ ¡ ¡       6     ¡ ¡   ¡ ¡   6 6       ¡ ¡ ¡   ¡   ¡     ¡       ¡ F ¡   F¡     ¡ F 8 F ¡ F     F ¡ F F F F ¡   F F F ¡ F   F F F ¡ F F   F     F   ¡ ¡ ¡ ¡ F ¡      F F  $ F¡ $ ¡ ¡ ¡ F  F 8     $   ¡   !   F   F  !   ¡ F   F ¡ F     bdu a man... a. 1704. Saudi abia.. Ia la i di ejed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful