Assalamu’alaikum wr.

wb Alhamdulilahirabbil’alamin asholatuwassalamu’ala asrofil ambiya’i warmursalin, sayidina wamaulana muhammadin wa’ala alihi wasohbihi ajma’in ama ba’du. Simbah kakung simbah putri ingkang tansah kula bekteni, Pakde Bude ingkang kula hormati, mbak mas lan adek-adek ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin mangga kita tansah ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun gusti Allah SWT, ingkang sampun maringi makinten-kinten karohmatan dumateng kita sedoyo, saenggo wonten ing sonten menika kita sedaya saged makempal manunggal wonten ing papan punika sakperlu ngawontenaken acoro rutin trah simbah Mardi Wiharjo saha syawalan. Wonten ing sonten menika kula bade maosaken rantaman hadicoro wonten ing sonten menika: Sepisan pembukaan, Angka kaleh gema wahyu illahi, Angka tiga atur sapdo utawi wejangan saking simbah mardi wiharjo. Sekawan waosan surat yasin saha pangaosan. Gangsal arisan saha laporan keuangan. Enem lain-lain Pitu panutup. Gegandengan wekdal sampun ndungkap sonten pramila adicoro wonten ing sonten punika monggo-monggo enggal kita awiti sesarengan kanthi waosan basmalah..

Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan basmalah sak wau sageto nambah lancaring adicoro wonten ing sonten punika. Acara ingkang kaping 2 inggih punika waosan ayat-ayat suci al-qur’an. Pramila dumateng....

. Pramila dumateng..... Acara ingkang kaping pitu inggih punika panutup. Mangga acara kita tutup sesarengan kanthi waosan hamdalah.. Wekdal kula sumangga’aken.. Wekdal kula sumangga’aken. Acara ingkang kaping tiga inggih punika atur sapdo utawi wejangan saking simbah mardi wiharjo. Acara ingkang kaping sekawan inggih punika waosan surat yasin saha pangaosan. Wabillahi taufik walhidayah. Pramila dumateng... mugi-mugi dados amal kesaenanipun. Amin yarabbal’alamin..... Matur nuwun kula aturaken dumateng .... Acara ingkang kaping gangsal inggih punika arisan saha laporan keuangan. Sakdereng kula tutup mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani saking penggalih para pinisepuh saestu nyuwun agunging samudra pangaksami. Acara ingkang kaping enem inggih punika lain-lain. Pramila dumateng. Alhamdulilah.Wekdal kula sumangga’aken.... Wekdal kula sumangga’aken... .. Cekap semanten atur kula.. Wekdal kula sumangga’aken.. Pramila dumateng..

.wb.Wassalamu’alaikum wr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful