Materi Tajwid A. Pengertian Tajwid B.

Makhorijul dan Sifatul Huruf  Makhorijul Huruf Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Menurut Asy-Syeikh Ibnul Jazary, makhorijul huruf ada 17, yang kemudian diringkas menjadi 5 makhroj, yaitu: 1. Al Jaufi, artinya lubang tenggorokan dan mulut. Lobang tenggorokan dan mulut adalah tempat keluar huruf mad (huruf panjang), yaitu aa, ii, uu. 2. Al Halqi, artinya tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3, yaitu: a. Tenggorokan bawah yaitu tempat keluar huruf hamzah dan Ha b. Tenggorokan tengah yaitu tempat keluar huruf ha dan ‘ain c. Tenggorokan atas yaitu tempat keluar huruf kho dan ghoin 3. Al Lisani, artinya lidah. Al lisani terbagi menjadi 10, yaitu: a. Pangkal lidah yang dekat dengan anak lidah menempel pada langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempet keluar huruf Qof. b. Pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lurus di atasnya (sedikit keluar dari makhroj Qof) adalah tempat keluar huruf kaf. c. Lidah bagian tengan menempel pada langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluar huruf jim, syin, dan ya’. d. Kedua atau salah satu tepi lidah menempel pada geraham atas adalah tempat keluar huruf dlod. e. Lidah bagian depan menempel pada gusi atasnya (setelah makhroj Dlod) adalah tempat keluarnya huruf Lam. f. Ujung lidah menempel pada gusi sebelah depan (setelah makhroj Lam) adalah tempat keluar huruf Nun idzhar (bukan nun idghom dan nun ikhfa’, karena makhroj nun idghom dan ikhfa’ adalah khoisyum).

dan shod j. yaitu: ta. kho. Hurufhurufnya adalah selain huruf-huruf hams. Maksudnya ialah huruf-huruf yang ketika diucapkan/dimatikan berdesis (nafas terlepas). Syiddah . tsa. Asy Syafatani. tetapi lebih dekat dengan gigi atas adalah tempat keluar huruf ro’. syin. dzo 4. Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah. Kedua bibir (atas dan bawah) bersama-sama adalah tempat keluar huruf ba’. shod. dan Tho’. ha. i.  Sifatul Huruf Sifatul huruf dibagi menjadi 19. Dal. dza. Pangkal hidung adalah tempat keluar huruf-huruf ghunnah (dengung).  Syiddah >< Tawassuth >< Rikhwah 3. sedangkan Ro’ dan Nun lebih keluar daripada Lam. sin. h. Maksudnya ialah huruf-huruf yang ketika diucapkan/dimatikan tidak mengeluarkan desis (nafas tertahan). Ro’ lebih ke dalam daripada Nun. Hams Menurut bahasa berarti samara tau tidak terang. artinya kedua bibir. artinya pangkal hidung. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas adalah tempat keluar huruf tsa. Ujung lidah agak ke dalam sedikit adalah tempat keluar huruf nun dan ro’. Ha 2. fa’. sedangkan untuk wawu kedua bibir sedikit merenggang. sin. kaf.g. Ujung lidah menempel pada gigi seri atas bagian atas adalah tempat keluar huruf Ta. Untuk Ba’ dan mim kedua bibir harus rapat. mim. Al Khoisyumi. wawu. 5. Jahr Menurut bahasa berarti tamak atau terang. Huruf hams ada 10. yaitu:  Hams >< Jahr 1.

Maksudnya ialah lidah melekat pada langitlangit mulut ketika mengucapkan huruf. Tawassuth Menurut bahasa berarti tengah-tengah. ghoin. dzo’ . Maksudnya ialah huruf-huruf yang apabila diucapkan/dimatikan suaranya terlepas atau masih berjalan bersama huruf itu. Ithbaq Menurut bahasa berarti melekat. Huruf syiddah ada 8. dal. KETERANGAN: Setiap huruf isti’la’ selalu disertai dengan suara tebal (tafkhim). Isti’la’ Menurut bahasa berarti naik atau terangkat. qof. ‘ain. nun. tho’. Maksudnya ialah huruf-huruf yang apabila diucapkan/dimatikan suaranya antara tertahan dan terlepas. yaitu: alif. jim. Huruf-hurufnya ialah selain huruf-huruf syiddah dan tawassuth. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf. Huruf isti’la’ ada 7. dzo’. lam. yaitu: kho’. ba’. mim. lidah turun ke dasar mulut. dlod. 5. yaitu: shod. kaf. Huruf-hurufnya ada 5. yaitu: ro’. Yakni antara syiddah dan rikhwah.  Isti’la’ >< istifal 6. lidah terangkat/naik ke langit-langit mulut.  Ithbaq >< infitah 8. ta’. dlod. Huruf ithbaq ada 4. Huruf-hurufnya ialah semua huruf selain huruf-huruf isti’la’. Istifal Menurut bahasa berarti turun atau ke bawah. seriap huruf istifal selalu disertai dengan suara tipis (tarqiq). Maksudnya ialah huruf-huruf yang apabila diucapkan/dimatikan suaranya tertahan atau berhenti. Dan sebaliknya. shod. tho’. tho’. 7. qof. Rikhwah Menurut bahasa berarti lunak atau kendor. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf. 4.Menurut bahasa berarti kuat.

karena itu cepat pengucapannya. Huruf idzlaq ada 6. Maksudnya ialah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. lam. yaitu: za’. yaitu: ba’. 14. tanpa paksaan.9. Yaitu huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. yaitu: ba’. Maksudnya ialah lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. sin. ai 15. Mkasudnya ialah lawan dari sifat idzlaq. Qolqolah Menurut bahasa berarti goncang. Huruf shofir ada 3. Infitah Menurut bahasa berarti terbuka. Adapun huruf-huruf ishmat adalah semua huruf selain huruf idzlaq. Yaitu sifat dari huruf wawu dan ya’ yang mati dan jatuh setelah fathah. Ishmat Menurut bahasa berarti menahan atau diam. Shofir Menurut bahasa berarti siul atauseruit. shod 13. Maksudnya mengeluarkan huruf secara lunak. dal. Inhirof .  Idzlaq >< Ishmat 10. tho’. Adapun huruf-hurufnya ialah semua huruf selain huruf-huruf ithbaq. qof. fa’. Huruf-huruf ini sedikit lamban atau kurang cepat pengucapannya dibandingkan dengna huruf-huruf idzlaq. 12. Yaitu huruf apabila diucapkan terjadi goncangan pada makhrojnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Lin Menurut bahasa berarti lunak. Yaitu huruf-huruf yang mempunyai suara seruit seperti suara siul burung/belalang. 11. Huruf qolqolah ada 5. jim. nun. mim. ro’. Idzlaq Menurut bahasa berarti ujung. Misalnya au.

ketika idghom lebih kuat dari ketika sukun. yaitu sifat dari huruf ro’ dan lam. Ro’ condong ke dalam serta sedikit kea rah Lam. ujung lidah tidak terlalu banyak bergetar. Ghunnah adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf tersebut. Tafasy syi Menurut bahasa berarti meluas/tersebar. Takrir adalah sifat dari huruf Ro’. Istitholah Menurut bahasa berarti memanjang. Ghunnah Berarti dengung yang nyaman dalam hidung yang tersusun dalam huruf mim dan nun. Maksudnya ialah memanjangnya suara Dlod dari permulutan tepi lidah hingga penghabisan lidah (bersambung dengan makhroj Lam) 19. Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan huruf Syin hingga bersambung dengan makhroj Dlod. Lam condong ke luar atau ke ujung lidah. Hanya saja ketika tasydid lebih kuat dari ketika idghom. Namun yang dimaksud takrir disini ialah bergetar yang tidak penuh. Takrir Menurut bahasa berarti mengulang-ulang.Menurut bahasa berarti condong. 16. sedangkan ketika sukun lebik kuat dari ketika hidup. baik hidup maupun mati berbentuk idzhar. Untuk mempermudah dalam memahami antar makhorijul huruf dan siratul huruf. atau idghom. maka dibuat tabel seperti di bawah ini: . Maksudnya ialah condongnya huruf dari makhrojnya sendiri kepada makhroj lain. Ketika mengucapkan huruf ro’. 17. Maksudnya ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf. 18. ikhfa’.

rikhwah. infitah. istifal. ishmat Jahr. istifal. inhirof. ishmat. liin Jahr. istifal. ishmat Hams. istifal. istifal. istitholah Jahr. tawasuth. Pembagian serta penjelasan secara lengkapnya telah dibahas di atas. qolqolah Hams. ishmat. infitah. infitah. inhirof Jahr. ishmat Jahr. istifal. ghunnah Jahr. syiddah. syiddah. infitah. infitah. ishmat Hams. yaitu hurufhuruf mad (panjang) Al Halqi hamzah Ha ‘ain ha kho ghoin Jahr. . syiddah. ishmat Jahr.isti’la. rikhwah. isti’la. syiddah. takriir Hams. idzlaq. ithbaq. infitah. ishmat Hams. idzlaq. istifal. ishmat. ishmat. infitah. infitah. idzlaq. isti’la. ishmat Jahr. istifal. infitah. tawasuth. istifal. syiddah.Makhorijul Al Jaufi Huruf Aa. qolqolah Hams. ishmat. istifal. ishmat. isti’la. istifal. rikhwah. tawasuth. ithbaq. qolqolah Jahr. syiddah. infitah. qolqolah Huruf-huruf tenggorokan. ishmat Jahr. infitah. ii. infitah. syiddah. istifal. uu Sifat Keterangan Huruf-huruf yang keluar dari lubang tenggorokan dan mulut. rikhwah. fafasy syi Jahr. rikhwah. infitah. rikhwah. ishmat. yang keluar dari Al Lisan Qof Kaf Jim Syin ya’ Dlod Lam Nun ro’ Ta Dal Tho’ Huruf-huruf yang keluar dari lidah. istifal. infitah. tawasuth. isti’la. infitah. infitah. rikhwah.

infitah. Hukum bacaan 1.Shod Tsa Dza Dzo ba’ Mim Wawu Asy Syafatani Al Khoisyumi Mim. infitah. ishmat Jahr. ishmat Jahr. mad . ithbaq. ro 3. Lam jalalah 2. istifal. ghunnah musyaddadah 4. istifal. ishmat. syiddah. istifal. rikhwah. ishmat. tawasuth. rikhwah. isti’la. rikhwah. infitah. istifal. isti’la. istifal. ba’ Huruf-huruf ghunnah Hams. shofiir Hams. ithbaq. nun sukun dan tanwin 5. idzlaq. idzlaq. infitah. ghunnah Jahr. qolqolah Jahr. rikhwah. infitah. rikhwah. ishmat Jahr. liin C.

bukan niat untuk meninggalkan bacaan tersebut. Terletak pada Al-Qur’an surat Al-Kahfi: 1-2 2. sedangkan menurut istilah adalah berhenti antara dua kata atau pertengahan kata tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Menurut Hafsh. dengan niat untuk melanjutkan bacaan lagi. yaitu: 1. 3. Waqof berbeda dengan saktah dan qotho’. batuk. yaitu qori’ berhenti pada sebuah kata yang perlu untuk menghubungkan dengan kalmat lain pada bacaannya ketika ia menghimpun beberapa qiro’at karena ada perbedaan riwayat. Waqof idhthirori. “Saktah” di dalam Al-Qur’an ada 4. Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan bacaan dan tidak melanjutkannya lagi. lupa. waqof dan ibtida’ Waqof menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. tidak boleh dipertengahan antara dua katayang bentuk tulisannya bersambung. Sedangkan menurut istilah artinya memulai bacaan sesudah waqof. artinya berhenti menunggu. Waqof intidzori. Ibtida’ menurut bahasa artinya memulai. yaitu: 1. Terletak pada Al-Qur’an surat Yasin: 52 Terletak pada Al-Qur’an surat Al-Qiyamah: 26 Sedangkan qotho’ menurut bahasa artinya memotong. Dalam hal ini qori’ boleh berhenti pada perkataan manapun yang ia sukai dan ia wajib memulai baca lagi dari perkataan dimana ia berhenti (jika tidak merusak makna kalimat).D. Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan suara dan perkataan sejenak untuk bernafas bagi qori’. Ibtida’ hanya boleh dilakuakan pada kata-kata yang tidak merusak arti dan susunan kalimat. 4. dan sebagainya. . artinya terpaksa. Waqof hanya boleh dilakukan pada akhir ayat (penghabisan ayat/ro’su ayah). Terletak pada Al-Qur’an surat Al-Muthoffifin : 14 Waqof dibagi menjadi 4. ialah waqof yang dilakukan oleh qori’ karena kehabisan nafas. Saktah menurut bahasa artinya mencegah. 2. Sedangkan menurut istilah artinya menghentikan bacaan dan tidak melanjutkann.

1. tidak berkaitan lafadznya. Waqof tam. yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. Waqof ikhtiyariy dibagi menjadi 4. Waqof kafi. seperti ditanya oleh penguji atau karena sedang mengajar. Kalimat “Alhamdulillaahi” ini. Waqof ikhtibari artinya berhenti diuji. c. b. tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Qori’ hanya boleh berhenti karena hajat/keperluan. Qori’ berhenti pada perkataan tersebut dan memulai pada perkataan sesudahnya. Misalnya pada bacaan hamdalah. yaitu berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya. yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. sekalipun merupakan kalimat yang sempurna tetapi lafadz “Allah” disini berkaitan dengan “Robbil’aalamiina” yang menjadi sifat-Nya. Waqof ini adalah waqof yang disengaja/dituju/dipilih.3.2. dan 3 di atas. karena berkaitan dengan lafadz dan makna perkataan/kalimat sesudahnya. yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. d. 4. bukan karena sebab-sebab seperti pada No. yaitu ketika qori’ diuji untuk menerangkan almaqthu’ (kata terpotong) dan al-maushul (kata bersambung). Waqof hasan. Waqof ikhtiyari artinya berhenti yang dipilih. Waqof qobich. tetapi masih berkaitan makna dan lafadznya dengan kalimat sesudahnya. baik lafadz maupun maknanya. . yaitu: a. tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful