P. 1
Model Assure

Model Assure

|Views: 3,175|Likes:

More info:

Published by: Dezeri Shazwani Mohd Salim on Dec 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

1.

0

Pengenalan Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah banyak mencipta alat atau kaedah

saintifik untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Pada zaman yang serba mencabar ini,pendidikan memainkan peranan yang penting sebagai pemangkin kepada masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Pendidikan merupakan usaha dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,keperibadian,kecerdasan,akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan untuk diri dan masyarakat.Teknologi baru hari ini menawarkan peluang untuk memperbaharui kandungan pembelajaran dan kaedah pengajaran serta memperluaskan laluan pembelajaran. Secara tidak langsung dapat memberikan alternatif dalam pemilihan media pengajaran dan pembelajaran masa kini.Atan Long ( 2005 ) berpendapat setiap mata pelajaran perlu disampaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu supaya pembelajaran murid-murid berlaku dengan berkesan dan mudah difahami. ABBM merupakan alat atau bahan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menentukan kejayaan dan dapat merangsang keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu dan menjadikan gaya pembelajarn lebih menarik dan lebih baik.Keberkesanan guru yang mengajar di bilik darjah tidak akan tercapai dengan baik tanpa sokongan alat bahan bantu mengajar yang kreatif,cantik dan menarik. Alat bahan bantu mengajar yang digunakan perlu diinovasikan yang membawa maksud memperkenalkan sesuatu yang baru atau memperbaharui sesuatu yang telah sedia ada dengan diberi wajah baru. Mok, S.S. (1991) pula, penggunaan ABBM membolehkan pendidik menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah, lebih menarik dan lebih berkesan manakala pelajar pula dapat memahami pelajaran dengan lebih bermakna.Para pelajar juga dapat menumpukan perhatian terhadap pembelajaran seterusnya dapat memberikan kesan yang baik terhadap proses P&P. Penggunaan ABBM bukan sahaja boleh meransang minda pelajar tapi juga memberi peluang kepada pelajar menggunakan alat-alat tersebut sebagai kemahiran dan pengalaman baru. Dalam penyampaian sesuatu isi pelajaran, penggunaan ABBM yang sesuai dan menarik adalah penting bagi menentukan kejayaan dan keberkesanan P&P, menimbulkan rangsangan serta keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu yang menjadi motivasi kepada mereka untuk terus belajar.

v. S. ii. Merangsangkan minat pelajar supaya menumpukan perhatian kepada pelajaran.S. kepentingan iv. (2008). Membantu guru menyampaikan pelajarannya dengan tepat. Menyediakan pengalaman baru yang tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh cara-cara lain dan menjadikan pembelajaran pelajar lebih mendalam dan pelbagai. Pelajar biasanya boleh mengingat sesuatu yang berbentuk konkrit lebih lama daripada bahan-bahan abstrak. Memudahkan guru menyampaikan pengajarannya. menyatakan bahawa kepentingan ABBM terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran seperti berikut: i. Membantu pelajar mengukuhkan ingatan. ABBM adalah seperti berikut: i. Membantu pelajar menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan.1 Kepentingan ABBM Mok. Manakala menurut Kamaruddin (1986) dalam Zakaria. Dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. guru tidak perlu lagi menulis maklumatmaklumat di papan hitam. J (2005) pula. vii. Memberi ransangan dan minat pelajar. v. vi. . Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran serta mengurangkan gerakbalas lisan yang tidak diperlukan daripada pelajar.1. Dengan adanya ABBM. Membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih kekal. guru tidak perlu menghuraikan sesuatu dengan menggunakan banyak perkataan. M. ii. Membolehkan pelajar menghubungkait diantara benda konkrit dengan fakta fakta yang abstrak. iii. Dengan penggunaan ABBM seperti model. iii. iv.

v. Rancangkan bagaimana ABBM itu dapat digabungkan penggunaanya dengan pengajaran untuk menambah pengalaman pembelajaran murid-murid. berinteraksi. multimedia sudah lama digunakan dengan meluasnya dalam pendidikan cuma istilah multimedia tidak wujud sehingga beberapa tahun ini.Atan Long ( 2001 ) menyatakan garis panduan dalam pemilihan ABBM. Kaji maklumat daripada pelbagai sumber berkenaan dengan cara penggunaan sesuatu ABBM untuk mendapatkan kesan yang memuaskan. iii. Perkataan multimedia adalah berasal daripada dua perkataan iaitu multi dan medium. Sebenarnya.Ubahsuaikan cara penggunaannya berdasarkan penilaian ini. mendefinasikan multimedia sebagai kombinasi grafik. grafik. 1. Menurut Phelps (1995). animasi.2 Penggunaan ABBM Seseorang guru mestilah bijak menyesuaikan penggunaan ABBM dengan isi kandungan yang akan diajar kepada pelajar. bunyi dan video sudah lama digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran. suara dan animasi dalam sebuah perisian komputer yang interaktif.1. Pada hakikatnya. grafik.3 Penggunaan Multimedia Sebagai ABBM Multimedia ialah satu perkataan yang selalu kita dengar pada masa kini apabila memperkatakan tentang penggunaan komputer dalam pendidikan. ii. iv. 2005). Aturkan supaya ABBM itu dapat digunakan oleh murid-murid dengan sebaik-baiknya supaya tidak menggangu proses pengajaran dan pembelajaran. video. Manakala. . Pendapat beliau disokong lagi oleh pendapat Schurman dan Hofstetter. teks. Schurman (1995). Multi bermaksud banyak atau pelbagai manakala medium pula bermaksud alat atau perantara komunikasi (Kamus dewan. Tentukan sumbangan yang dapat diberikan oleh ABBM itu kepada pengajaran berkenaan berhubung dengan abjektif pengajaran yang hendak diajar Nilaikan sumbangan ABBM kepada pengajar melalui percubaan. teks. multimedia adalah kombinasi teks. i. audio dan video dengan hubungan dan alatan yang membenarkan pengguna belayar. Hofstetter (1995). video dan bunyi dalam satu perisian yang direkabentuk yang mementingkan interaksi antara pengguna dan komputer. mencipta dan berkomunikasi. pula mentakrifkan multimedia sebagai penggunaan komputer untuk memaparkan dan menggabungkan teks.

teks dan animasi untuk tujuan mewujudkan suasana yang interaktif. audio. (2004). Sesebuah komputer yang boleh menggunakan klip video. iii) Pengekalan informasi yang berkesan. grafik. menurut Collin. data dan teks bersama-sama keupayaan interaktif sesebuah komputer. tetapi apabila program itu membolehkan pengguna mengendalikan pergerakan perisian dengan membuat pilihan yang berbeza-beza.A. ianya disebut sebagai multimedia. video dan imej. (1995). pemacu CDROM. animasi dan teks serta pula boleh mengendalikan peranti-peranti seperti perakam video. grafik.Berdasarkan definisi yang diberikan di atas dapatlah disimpulkan bahawa multimedia ialah suatu kaedah penyebaran maklumat dan juga satu teknologi komputer yang direkabentuk khusus dengan menggabungkan bunyi. S. maka ianya dIsebut sebagai multimedia interaktif. N. Pendapat lain berkenaan multimedia ialah. multimedia merupakan sebuah persembahan.Daripada pernyataan ketiga-tiga pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahawa unsurunsur dalam multimedia terdiri daripada video. imej. 1. pemaincakera video. penggunaan multimedia dapat mengatasi kelemahan yang ada pada proses pengajaran yang dilaksanakan secara tradisi.Model tersebut merupakan satu rujukan kepada guru di mana guruboleh merancang secara sistematik supaya alat dab bentuk mengajar yang digunakan benar-benar memberi kesan kepada proses pengajara dan . 1. animasi. rakaman suara. vi) Meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Sekiranya program tersebut menghasilkan bunyi. Antara kelebihan penggunaan multimedia sebagai ABBM terhadap proses pengajaran dan pembelajaran: i) Komunikasi maklumat yang efektif.2 Kelebihan Penggunaan Multimedia sebagai ABBM Menurut Ahmad. iv) Memudahkan dan mempercapatkan proses pengajaran dan pembelajaran. permainan atau aplikasi yang menggabungkan beberapa media yang berlainan. synthesizer dan juga kamera video.3 Model ASSURE Model reka bentuk pengajaran yang dipilih adalah model Assure. v) Membolehkan pelajar belajar mengikut keperluan sendiri. ii) Format yang interaktif dan meransang. gambar-gambar pegun dan bergerak.

pemilihan bahan bolehlah berasaskan unsur budaya etnik berkenaan. pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka serta gaya pembelajaran pelajar tersebut. budaya dan kelas atau taraf ekonomi. gaya pembelajaran petempatan / daerah / kawasan. terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis oleh guru iaitu ciri-ciri pelajar. Setiap pelajar membawa pengalaman dan pengetahuan yang tertentu ke dalam bilik darjah. Model ASSURE merupakan sebuah model rancangan pengajaran yang berasaskan bilik darjah. Analisis pengetahuan atau pengalaman sedia ada muridmurid dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada murid-murid. Terdapat enam langkah utama dalam model reka benuk pengajaran ASSURE iaitu : A . Jika pelajar berasal dari satu kumpulan etnik yang sama. Menurut Gagne (1985). 1. S .analyze learners (menganalisis pelajar) Bagi langkah pertama iaitu menganalisis pelajar.select methods. media and materials (memilih kaedah.pembelajatan. guru perlu mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh murid-muridnya terlebih dahulu sebelum beralih kepada langkah yang seterusnya. Hal ini adalah bagi membantu guru menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar dapat membina . Oleh itu. media dan bahan sumber).evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian). Terdapat beberapa langkah penting dalam model reka bentuk pengajaran ASSURE yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. S . Perancangan pengajaran yang rapi dan tersusun akan menghasilkan pengajaran yang berkesan. guru perlu mengenal pasti ciri-ciri umum yang terdapat pada seseorang murid seperti jantina.state objectives (menyatakan objektif).1 A . U.analyze learners (menganalisis pelajar). pembelajaran berlaku sebagai satu proses perkembangan secara berperingkat. R – require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) dan E . umur. Dalam proses menganalisis ciri-ciri pelajar.utilize media and materials (menggunakan media dan bahan). Ciri-ciri umum ini boleh diperolehi semasa sesi suai kenal antara guru dengan murid pada hari pertama persekolahan dan guru daripada pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran.3. Ini dikenali sebagai entry point. bakat.Kami memilih model reka bentuk pengajaran ASSURE kerana model tersebut sesuai untuk digunakan dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran.

terdapat tiga langkah proses pemilihan yang perlu dijalankan.3. Apa objektif yang hendak dicapai? iii. media and materials (memilih kaedah.3 S . 1. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara seseorang individu memproses maklumat serta membentuk persepsi. video serta video interaktif.state objectives (menyatakan objektif) Bagi langkah kedua iaitu menyatakan objektif pembelajaran secara khusus. Ianya merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu menguasai pembelajaran. Sebagai contoh : i. foto.2 S . Objektif-objektif pembelajaran secara khusus perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan aplikasi yang kan dibangunkan mempunyai hala tuju yang terpimpin serta menepati kehendak. Sesuatu perancangan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran akan menjadikan sesuatu pembelajaran menjadi lebih berkesan. pengetahuan sedia ada. berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. Kedua ialah format media yang dipilih. Siapa yang hendak mencapai objektif tersebut? ii. guru perlu menyatakan objektif pelajaran yang akan dicapai oleh murid dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkahlaku yang akan berlaku pada pelajar.3. mengubah suai . Pemilihan media perlulah mengambil kira kumpulan pelajar. media dan bahan sumber) Bagi langkah ketiga iaitu memilih kaedah. media dan bahan. Sesuatu kaedah yang sesuai perlu dipilih bersesuaian dengan ciri-ciri murid-murid. Pemilihan media adalah mengenai bentuk format media yang akan digunakan seperti gambar. Gaya pembelajaran murid-murid merupakan trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap. Ketiga ialah memilih. objektif serta maklum balas yang akan diberi. Pertama ialah pemilihan kaedah yang paling sesuai. 1. keupayaan. Bagaimana objektif hendak dicapai dan berapakah ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. gaya pembelajaran serta objektif.pengetahuan secara konstruktivis selain membantu guru mengesan pengetahuan pelajar melalui ujian pra atau melalui soal jawab. slaid. audio.select methods.

3. Pemilihan bahan sumber adalah merujuk kepada isi pelajaran yang difokuskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.3.require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) Bagi langkah kelima iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Oleh itu. 1.5 R . Ia adalah bertujuan bagi memasti dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran agar . sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai bagi mendapatkan maklum balas dari pelajar dan memastikan keberkesanannya. Antara langkah .3. sesuatu sesi refleksi guru bersama murid-murid perlu dijalankan bagi membolehkan murid-muird memberikan respon terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan secara individu. Contoh penglibatan aktif pelajar adalah seperti membuat latihan. video dan animasi dapat mencetuskan perbincangan kumpulan. persoalan penting adalah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar.langkah yang perlu dilakukan adalah seperti semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum digunakan.utilize media and materials (menggunakan media dan bahan) Bagi langkah keempat iaitu menggunakan media dan bahan. mengadakan sesi pemerhatian. lengkap dan cukup. kuiz. Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum media dan bahan sumber boleh digunakan dalam proses pengajran dan pembelajaran. sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah dicapai serta menggunakan bahan sumber secara optimum dan proses pengajaran dan pembelajaran. perbincangan serta komen.4 U. 1. latih tubi. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah sesuai. gambar bersiri. perbincangan. efektif serta menarik minat pelajar. rancang penggunaan bahan sumber. 1. simulasi. Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar. sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan.evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian) Bagi langkah keenam iaitu melakukan penilaian dan pengubahsuaian. sediakan bahan dengan betul.atau menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran. penjanaan idea dan penglibatan aktif pelajar.6 E . Penggunaan gambar.

Adakah objektif akan tercapai? ii. Aplikasi dalam model ini dalam pembelajaran mempunyai objektif yang jelas. Antara fungsi penilaian yang lain juga adalah bagi menjawab persoalan-persoalan seperti : i. Memastikan bahan media yang digunakan adalah sesuai dengan peringkat umur dan persekitaran pelajar.penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang. Adakah pelajar dapat mengendalikan media dengan betul? iv. Model ASSURE bukan hanya berpusatkan guru tetapi ia juga berpusatkan kepada pelajar. 6. Adakah media tersebut dapat membantu dalam proses pembelajaran? iii. Kemudahan alatan teknologi yang kurang dan tidak lengkap. Penyediaan bahan media dalam Reka Bentuk Pengajaran tidak bersesuaian dengan analisis pelajaran. 7. Hubungan di antara guru dan pelajar akan menjadi erat kerana model ASSURE ini menitikberatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. 4. Guru kurang mahir menggunakan apa jua alatan teknologi semasa maka pengajaran akan menjadi kurang berkesan dan mencapai objektif pengajaran pembelajaran. Proses pengajaran menjadi lebih berkesan kerana pengajaran yang bersistematik. Adakah suasana pembelajaran yang terhasil selesa dan kondusif? Kebaikan Menggunakan Model ASSURE Terdapat beberapa kebaikan dalam menggunakan Model ASSURE ini iaitu: 1. Kelemahan Menggunakan Model ASSURE Terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan Model ASSURE ini iaitu: 1. 3. 8. Penggunaan model ini akan menggalakkan para guru sentiasa menggunakan alat bantu bahan mengajar (ABBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PnP). Pembelajaran akan lebih berkesan dengan adanya bahan media yang sesuai semasa pengajaran guru. 3. 9. 2. Pelajar juga akan tertarik dengan pengajaran guru. Guru lebih mahir dalam menggunakan alat berteknologi seperti komputer dan sebagainya. 2. . 5.

. 6. 5. kuiz.4. latih tubi dan sebagainya selepas pengajaran. meneliti dan menyemak semulabahan pengajaran sebelum menggunakannya. Guru kurang kreatif dalam menyediakan reka bentuk pengajaran yang bersesuaian dengan analisis pelajaran. Guru kekurangan masa mengajar model ASSURE kerana model ini memerlukan penglibatan pelajar seperti mengadakan perbincangan. soal jawab. Guru terpaksa mengeluarkan banyak tenaga dan usaha untuk menyediakan.

Ciri pertama bagi model ini adalah menganalisis pelajar. Ciri-ciri umum yang boleh dianalisis bagi tajuk ini ialah jantina. guru bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid-murid. guru menanya dan berbincang dengan murid mengenai perang dunia pertama atau perang dunia kedua. terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis iaitu ciri-ciri umum pelajar. taraf sosio ekonomi dan petempatan / daerah / kawasan.Menghuraikan enam langkah model ASSURE untuk membina pakej pembelajaran bagi satu sub topik pelajaran : Mata Pelajaran: Sejarah Tunjang : Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa Tajuk : Konflik Antarabangsa Menganalisis Pelajar Dalam langkah membuat analisis terhadap murid-murid. Sekiranya guru berdepan dengan pelajar yang pasif maka guru harus membangunkan konsep subjek pembelajaran yang sesuai supaya pembelajaran pelajar tidak membosankan. kemahiran dan pengetahuan sedia ada juga perlu diambilkira supaya slide pembelajaran yang dibangunkan mencapai sasaran guru. latar belakang sosioekonomi dan sebagainya. sebelum sesuatu subjek pembelajaran dibangunkan guru harus mengenalpasti pelajar sama ada dari segi umur. Aras pengetahuan. Tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar mengenai tajuk Konflik Antarabangsa boleh diuji melalui sesi soal jawab atau ujian pra bertulis. Sebagai contoh. Seandainya diadakan sesi soal jawab. guru bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Konflik Antarabangsa bagi memanggil semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. Asasnya. jadi penyediaan bahan yangtepat adalah penting bagi menarik minat pelajar selain memudahkan kerja guru dalam menyampaikan maklumat. Seandainya ujian pra bertulis diadakan. guru tersebut mengajar subjek untuk pelajar dari kelas yang bawah dimana pelajarnya agak lemah dalam pelajaran dan lemah dalam subejk peperangan sejarah dunia. Maka sudah pastilah tayangan video merupakan pilihan yang tepat untuk peperangan. Contohnya berdasarkan temubual dari guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. . pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar.

. guru boleh menyampaikan maklumat dengan mudah dan menarik. berinteraksi dan bertindakbalas secara emosi apabila melihat poster tersebut.Jika kita mengkaji ciri pertama ini. Tidak terhad setakat itu. al (2005) turut menyokong bahawa sekiranya guru dapat mengetahui latar belakang pelajar. Sistem pengajaran dan pembelajaran yang baik mampu mendorong pelajar untuk memahami dan mengenalpasti maklumat atau isu-isu pembelajaran berkaitan topik dengan mudah. Contoh bagi objektif afektif ialah murid-murid dapat menerapkan semangat patriotik dan cintakan negara dalam diri mereka. guru dapat menghasilkan slide yang baik dan benarbenar sesuai dengan latar belakang pelajar. murid-murid akan dapat menanggap. Smaldino et. proses menganalisis pelajar amat penting kerana melalui maklumat awal dan latar belakang pelajar. slide pembelajaran tersebut mampu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang seronok di dalam bilik darjah.menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif dan objektif afektif. bagaimana hendak capai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Bagi tajuk Konflik Antarabangsa. Contoh bagi objektif kognitif. murid-murid dapat menghuraikan asas-asas penggubalan dasar luar malaysia. Mereka juga akan berinteraksi bersama rakan-rakan mereka mengenai poster tersebut selain menunjukkan reaksi muka dan emosi yang takut akibat melihat kesan-kesan yang terjadi dari peperangan dunia pertama dan dunia kedua kepada ekologi dan kehidupan manusia. Contohnya. apa yang hendak capai. Melalui penggunaan poster tersebut. dapat dilihat murid-murid akan menanggap bahawa kesan daripada peperangan sesama sendiri adalah merugikan bangsa dan masyarakat. Guru juga boleh menganalisis gaya pembelajaran pelajar tentang tajuk Konflik Antarabangsa melalui penggunaan media bercetak seperti poster yang menunjukkan kesan peperangan .merasionalkan perubahan dasar luar Malaysia daripada proBarat kepada berkecuali. Menyatakan Objektif Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak capai.

Dari sudut pendidikan. Komputer diklasifikasikan sebagai tutor kepada pelajar apabila sistem ini menyalurkan informasi. alat pencarian maklumat. Interpretatif Memberi fokus dan penekanan dari segi maksud. ohp dll. papan putih. faktor-faktor dan peristiwa penting. Kaedah penerangan adalah Amalan biasa bagi menerangkan idea-idea.Ianya adalah untuk menjelaskan keadaan sesuatu masalah dan disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti menggunakan media. Cth. Tayangan video ini akan membolehkan murid-murid lebih memahami dan nampak dengan jelas pelbagai aspek Perang Dunia. pernyataan atau isu-isu Cth. Menggunakan Media dan Bahan . Alasan –alasan yang digunakan oleh Adolf Hitler untuk menduduki Jerman pada tahun 1930-an 2.Memilih Kaedah. contoh kaedah yang dapat dijalankan adalah kaedah penerangan. Media dan Bahan Sumber Bagi tajuk Konflik Antarabangsa. teknologi berkomputer ini dikatakan mempunyai empat fungsi utama iaitu tutor. Jenis Penerangan terbahagi kepada dua bahagian iaitu : 1. alat berkomunikasi dan juga dijadikan sebagai alat bahan bantu mengajar. demonstrasi secara realiti atau dalam bentuk simulasi.Alat bahan dan bantu mengajar yang dapat digunakan dalam pengajaran tajuk Konflik Antarabangsa ini adalah komputer dan OHP kerana komputer berfungsi sebagai pemudahcara bagi guru dan pelajar. Deskriptif Menjelaskan proses-proses struktur atau prosedur-prosedur. Sistem tutorial ini melibatkan penerangan secara terus dan dikawal sendiri penggunaan sistem oleh pelajar tersebut. Bincangkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Pertama Contoh media yang dapat digunakan dalam pengajaran tajuk Konflik Antarabangsa adalah seperti video mengenai kisah perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua. Sebagai contoh terbaik pembelajaran yang menggunakan sistem komputer adalah perisian pendidikan.

lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai tujuan ini. Pengajaran yang berkesan tercapai apabila objektif pengajaran tercapai tetapi objektif pengajaran hendaklah sesuai dengan tahap intektual pelajar. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sesuai. REFLEKSI Daripada tugasan kerja kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang telah saya terima dan selesaikan. Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran subjek Sejarah yang bertajuk Konflik Antarabangsa. rancang penggunaan model-model tersebut.Contoh penglibatan murid-murid dalam pembelajaran tajuk Konflik Antarabangsa ini adalah didalam seisi soal jawab di mana pelajar akan menglibatkan diri dalam proses soal jawab. Guru perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun model tersebut agar mudah dicapai dalam sesi main peranan. Guru boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid-murid daripada sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Kemudian. guru perlu menyediakan bahan yang betul. menarik serta melibatkan semua orang murid. guru perlulah mengkaji alat bahan bantu mengajar iaitu komputer riba dan OHP sama ada masih berada dalam keadaan elok atau sebaliknya sebelum digunakan. Sesi refelsi ini juga dapat membantu guru menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajarannya. Memerlukan Penglibatan Pelajar .Bagi pengajaran tajuk Konflik Antarabangsa. Selepas itu. menarik serta efektif. Penggunaan model-model tersebut perlulah secara optimum dalam sesi penerangan. Perlu dipastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat. Jangan biarkan isi yang ingin disampaikan adalah meleret kerana hal ini akan membuat murid-murid berasa bosan. aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. saya telah memperoleh pelbagai pengetahuan . boleh diadakan sesi pemerhatian video berkenaan serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran. guru perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. Selain itu. sebagai contoh model tersebut digunakan dalam seisi penerangan.

. Diharapkan agar apabila saya menjadi seorang guru kelak. Antaranya. Hal ini seterusnya dapat membantu guru merancang cara-cara atau strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan kepada murid-muridnya agar tiada seorang pun daripada murid-muridnya yang tercicir daripada beroleh ilmu. Bagi saya. penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE adalah lebih baik berbanding model-model yang lain kerana ianya lebih lengkap dan bersistematik. Langkah menganalisis pelajar adalah sangat penting kerana dari situ seseorang guru dapat mengetahui tahap keupayaan seseorang muridnya serta ciri-ciri yang terdapat pada dirinya. Sebagai kesimpulannya. keenam-enam langkah yang terdapat dalam model ASSURE adalah sangat penting bagi dijalankan oleh guru dalam setiap pengajaran hariannya di dalam kelas. Sesungguhnya. Selain daripada itu. seseorang guru perlu terlebih dahulu menganalisis murid-muridnya. setiap guru perlulah mengguna dan mempraktikkan model reka bentuk pengajaran ASSURE apabila mengajar di kelas. Hal ini adalah kerana bahan sumber dapat menjadikan sesuatu proses pengajaran guru menjadi lebih menarik. sebelum memulakan sesuatu sesi pengajaran. saya dapat mempraktikkan penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE di sekolah.mengenai kebaikan model reka bentuk pengajaran ASSURE. Perkara inilah yang sering terlupa atau terabaikan oleh guru-guru disekolah pada masa sekarang. saya juga beroleh sedikit pengetahuan mengenai kepentingan penggunaan bahan sumber dalam proses pengajaran dan pembelajran. Model reka bentuk pengajran ASSURE amat menekankan penggunaan bahan sumber dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. berkesan dan memberi kelainan agar murid-murid tidak berasa bosan.

Maka.Berdasarkan temubual Cikgu Saliza selaku guru subjek sejarah Tingkatan 4 & 5. sukar memahami dan kurang berminat untuk mempelajari tajuk Konflik Antarabangsa yang merangkumi sub topik-subtopik yang lain iaitu Perang Dunia Pertama. SMK Sri Gading.kami telah menukarkan ayay-ayat yang panjang lebar ayatnya kepada kaedah yang lebih ringkas dan senang difahami iaitu peta minda dan menggunakan video. Kemunculan Blok Dunia dan juga Perang Dingin. Perang Dunia Kedua. Menurut beliau lagi. Batu Pahat.pelajar-pelajar tesebut lebih senang memahami tajuk tersebut dengan menggunakan ayat-ayat penerangan yang ringkas dan tidak berjela-jela dan menukarkan ayat-ayat penerangan yang penjang lebar tersebut kepada kaedah peta minda di mana ianya lebih ringkas dan hanya menerangkan isi-isi penting sahaja. daripada temubual tersebut .beliau mengatakan pelajar-pelajar di bawah pengajaran beliau.Johor. Peranan Guru • Penerangan mempunyai struktur yang jelas dan menarik • Keberkesanan bergantung kepada minat dan kesungguhan guru • Melibatkan aspek peribadi guru seperti : . Mereka juga gemar melihat visual daripada membaca dan menghafal teori.

.Corak dan gaya muka Suara. pergerakan tangan Kekakuan dan nada suara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->