SISTEM EKONOMI ISLAM

Click to edit Master subtitle style

5/6/12

v 5/6/12 . Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani.SISTEM EKONOMI ISLAM v Inti paradigma ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

(Muhammad Abdul Mannan) "Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari per4ilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang 5/6/12 Definisi Ekonomi Islam/Syariah menurut beberapa Ekonom Islam • .• "Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam".

• • • Tiga Prinsip Dasar Yang Menyangkut sistem ekonomi Syariah menurut Islam Tawhid Khilafah maqasid 5/6/12 .

Kebebasan (free will) 4. Tanggungjawab (responsibility) 5/6/12 . Keseimbangan (equilibrium) 3. Kesatuan (unity) 2.Empat Ciri/Sifat Sistem Islam 1.

Jaminan social 5. Zakat 2.• • • • • 5 nilai instrumental yang mempengaruhi tingkah laku pelaku ekonomi islam 1. Pelarangan riba 3. Kerjasama ekonomi 4. Peranan negara 5/6/12 .

Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat yang bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. (AlIsra’: 80) 5/6/12 .

Risalah 3. Hakimiyyah Ilahiyyah 2. Khilafah 5/6/12 .Asas-asas Sistem Politik Islam 1.

Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah • Keadilan • Kebebasan • Persamaan • Tujuan Politik Menurut Islam • Hak menghisab pihak pemerintah 5/6/12 .

hukum Islam disebut Syari’ah atau jalan Kebenaran. Hukum Islam adalah produk • • 5/6/12 .KONSEP HUKUM DALAM ISLAM • hukum Islam adalah “a sistem of ethical or moral rules” hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Allah.AlQur’an dan Sunnah adalah Sumber utama dari Hukum Islam. Kehendak Allah yang di tegakkan diatas Bumi.

Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu . 5/6/12 . 3. Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja .Hukum islam sebagai hukum di buktikan dengan karakteristik keilmuan 1. 2. Mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.