SISTEM EKONOMI ISLAM

Click to edit Master subtitle style

5/6/12

Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani.SISTEM EKONOMI ISLAM v Inti paradigma ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. v 5/6/12 .

• "Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam". (Muhammad Abdul Mannan) "Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari per4ilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang 5/6/12 Definisi Ekonomi Islam/Syariah menurut beberapa Ekonom Islam • .

• • • Tiga Prinsip Dasar Yang Menyangkut sistem ekonomi Syariah menurut Islam Tawhid Khilafah maqasid 5/6/12 .

Kebebasan (free will) 4. Kesatuan (unity) 2.Empat Ciri/Sifat Sistem Islam 1. Keseimbangan (equilibrium) 3. Tanggungjawab (responsibility) 5/6/12 .

Jaminan social 5. Kerjasama ekonomi 4.• • • • • 5 nilai instrumental yang mempengaruhi tingkah laku pelaku ekonomi islam 1. Pelarangan riba 3. Zakat 2. Peranan negara 5/6/12 .

(AlIsra’: 80) 5/6/12 .Pengertian Politik Menurut Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat yang bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang.

Risalah 3.Asas-asas Sistem Politik Islam 1. Hakimiyyah Ilahiyyah 2. Khilafah 5/6/12 .

Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam • Musyawarah • Keadilan • Kebebasan • Persamaan • Tujuan Politik Menurut Islam • Hak menghisab pihak pemerintah 5/6/12 .

KONSEP HUKUM DALAM ISLAM • hukum Islam adalah “a sistem of ethical or moral rules” hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Allah. Hukum Islam adalah produk • • 5/6/12 .AlQur’an dan Sunnah adalah Sumber utama dari Hukum Islam. Kehendak Allah yang di tegakkan diatas Bumi. hukum Islam disebut Syari’ah atau jalan Kebenaran.

Hukum islam sebagai hukum di buktikan dengan karakteristik keilmuan 1. 3. Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja . 2. Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu . Mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya. 5/6/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful