JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

1

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
2

1

LATAR BELAKANG

EKSPEKTASI STAKEHOLDER

PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN

MODEL BARU EKONOMI

RMK-10

3

SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAAN
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SISTEM Benham Suffian (Awam) Aziz (Pelajaran) Azmi (Perundangan) Sheikh Abdullah (Tentera) Harun (PBT) JKK 1976 TAHUN 19541966 19671975 19711975 19721975 19721975 19731975 19761991 19922002 20022011 20122020 TEMPOH 12 Tahun 10 Tahun 4 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 15 Tahun 1976 Beralih kepada keseragaman Saraan fleksibel Saraan berteraskan pekerja berilmu & kompetensi NKRA, NKEA, RMK-10 & Perkhidmatan Awam Kejat
4

ANALISIS British/ Pasca Merdeka

Jentera kerajaan besar bagi membangunkan negara (labour intensive) 1967 – 1975 RMK-1 hingga RMK-3

8.
9. 10.

SSB
SSM SBPA

19 Tahun

1992 – 2002
2002 – 2011

8 Tahun

2

5

3
5

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI

INISIATIF
TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

1
PERKHIDMATAN AWAM KEJAT

SARAAN YANG KOMPETITIF

4
PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL

2 3
MODAL INSAN BERKUALITI
KEPIMPINAN DINAMIK

6

INISIATIF 1: PERKHIDMATAN AWAM KEJAT
Produktiviti Kecekapan Kualiti Perkhidmatan Optimumkan Sumber Kelestarian Penjajaran Semula Budaya Kerja Berketepatan Dan Berprestasi Tinggi Pendapatan Tinggi Multi Skilling Multi Tasking

RAISE REDUCE

CREATE

ELIMINATE

Saiz Agensi Pewujudan Jawatan Hierarki Kawalan Perbelanjaan Mengurus
TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

Birokrasi Duplikasi Fungsi Pembaziran Sumber

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 7

7

1

6

Kawalan Saiz
 Saiz yang sesuai
• Mansuh jawatan kosong di gred lantikan • Agih semula & tukar ganti jawatan sedia ada • Beku pewujudan jawatan baru/ pejabat cawangan baru

Perekayasaan
 Perkemas proses kerja
• Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

5

Alih Daya
 Diserah urus kepada pihak luar (cth : syarikat swasta)
• Penyediaan makanan • Kawalan keselamatan (kawasan yang tidak digazetkan)

2

Semakan Skim Perkhidmatan
 multi-skilling & multi-tasking
• Gubal 11 skim perkhidmatan baru • Penambahbaikan :  Kenaikan taraf  Perubahan lapisan gred  Pindaan syarat lantikan  Pelantikan terus ke gred kenaikan pangkat  Penjumudan

4

3

Kajian Pertindihan Fungsi
Satu agensi satu fungsi
• Pejabat perwakilan luar negeri • Pembangunan projek di daerah • Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah) • Pendidikan awal kanak-kanak

Penjajaran Fungsi Utama Perkhidmatan
Laksana tugas sesuai dengan perkhidmatan
• PDRM • ATM • KKM

8

INISIATIF 2: KEPIMPINAN DINAMIK
Kualiti Kepimpinan Kecekapan  Prestasi  Daya Saing Negara Exit policy Kumpulan Premier Mobiliti Budaya Kerja Berprestasi Tinggi Bakat Kepimpinan Terbaik Penilaian Prestasi Menyeluruh

RAISE

CREATE

ELIMINATE

PRESTASI RENDAH

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 9

9

Kumpulan Premier
 36 jawatan utama

Kumpulan Pengurusan Tertinggi
 6 lapisan gred kepada 4 lapisan gred  Jawatan Strategik, Pakar Dengan Kelayakan, Pakar Bidang Khusus

Kumpulan Pengurusan & Profesional
 Kreatif & Inovatif  Keberhasilan Berkualiti &
Berprestasi  5 lapisan gred dikekalkan  Jawatan Strategik, Pengurusan & Operasi, Pakar Dengan Kelayakan, Pakar Bidang Khusus

 Kepimpinan Berkualiti &
Berwawasan

Kumpulan Pelaksana
 Lapisan gred kelayakan masuk PMR & ke atas dikekalkan  Kemahiran pelbagai & Kepelbagaian tugas
10

INISIATIF 3: MODAL INSAN BERKUALITI
Perubahan minda kemahiran & sahsiah Pembangunan Potensi Latihan & Mentoring Penggunaan optimum sumber manusia Program Penempatan Silang Pemantapan dasar latihan Perluasan Laluan Kerjaya Menarik Bakat Terbaik Modal insan berdaya tahan & kompetitif Pakar Bidang Khusus (SME) Pelapis Kepimpinan Reward PPC Fast Track Dasar Pemisah (Exit Policy)PDKPA Talent Accelerations in Public Service (TAPS) Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK)

RAISE

CREATE

ELIMINATE

Pegawai Berprestasi Rendah
TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 11

11

INISIATIF 4: PERKHIDMATAN AWAM FLEKSIBEL
Fleksibiliti Kaedah penilaian prestasi Multi tasking Kemasukan secara lateral Pencen dibayar pada umur 55 tahun Mobiliti Portabiliti

RAISE

CREATE

ELIMINATE

PTK

TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 12

12

INISIATIF 5: SARAAN YANG KOMPETITIF
Single Point Salary (Kumpulan Premier) Gaji Minimum – Maksimum (Kumpulan Pengurusan Tertinggi Gaji Sebaris (Kumpulan Pengurusan & Profesional serta Kumpulan Pelaksana Jadual Gaji Matriks Pakej jumlah pendapatan semakin kecil semasa naik pangkat Gaji maksimum lebih rendah di gred naik pangkat (P1) berbanding jika kekal di gred asal (P2/P3) Kadar Kenaikan Gaji Tahunan rendah di gred lebih tinggi Tanggagaji tidak seragam antara skim perkhidmatan Gaji maksimum gred kenaikan pangkat tidak dapat menampung penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat

CREATE

ELIMINATE RAISE

 Relativiti yang munasabah antara gred Boleh menampung gaji maksimum gred lebih rendah dengan sekurang-kurangnya dua pergerakan gaji setelah dinaikkan pangkat  Kadar Kenaikan Gaji Tahunan  Bilangan tanggagaji diseragamkan TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 13

13

1

• Struktur perkhidmatan • Bidang jawatan di bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan P&P • Penggelaran gred jawatan/gred gaji • Kelayakan masuk minimum peringkat PMR • Pelantikan ke gred kenaikan pangkat (Lateral entry) • Perluasan multi skilling/multi tasking • Pemansuhan jawatan jumud
14

2
3
4 5 6 7

• kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji
Kod Kelayakan Kelayakan SBPA

Ijazah
Diploma STPM SPM

1
2 3 4

PMR

5
15

Kelayakan

Gred SSM 53/54

Gred SBPA 1-6

Kelayakan

Gred SSM 40

Gred SBPA 3-5 3-4 3-3 3-2 3-1 4-5 4-4

51/52
Ijazah 47/48 45/46 43/44

1-5
1-4 1-3* 1-2 STPM

37/38
35/36 33/34 31/32 27/28 25/26 23/24

41/42
40 37/38 Diploma 35/36 33/34 31/32 29/30

1-1
2-6 2-5 2-4 2-3 2-2 2-1 PMR

SPM

21/22
19/20 17/18 16 13/14 11/12

4-3
4-2 4-1 5-3 5-2 5-1
16

* skim perkhidmatan Pensyarah Universiti

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
17

Peperiksaan
 Subjek Umum (3 Tahap)  Peperiksaan Subjek Umum & Jabatan Program dilaksanakan oleh Ketua Transformasi Minda Perkhidmatan

(PTM)

 gantikan kursus induksi  syarat baru pengesahan  tempoh – 5 hari  modul ditambah baik  penilaian sepanjang kursus tanpa ujian akhir

PROSPEK  Syarat kenaikan pangkat  Penilaian Kompetensi & Potensi (PKP)  Pembangunan Kompetensi & Potensi (BKP)  P&P – perlu ikuti PKP dan BKP untuk kenaikan pangkat  Pelaksana – PKP

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)
 cemerlang dalam perkhidmatan  aktif dalam aktiviti masyarakat dan sukan  harumkan nama negara

Kemajuan Kerjaya  Fast track
 Subject Matter Expert  Time based

Penilaian Prestasi
 borang penilaian baru  kaedah pelbagai penilai (multi-rater)  KPI Kumpulan Pengurusan Tertinggi

18

Dasar Pemisah ( Exit Policy) •PDKA PDKA
• pegawai berprestasi rendah kurang 70%* • pelanggaran undang-undang/ peraturan/ menjejaskan imej (Kerajaan masih menghargai perkhidmatan)

Tempoh Percubaan  6 bulan – 24 bulan Lateral Entry
 pelanjutan tidak melebihi 12 bulan  Kumpulan Pengurusan Tertinggi & Kumpulan Pengurusan dan Profesional  memenuhi syarat lantikan yang ditetapkan termasuk kriteria pemilihan kemasukan disediakan oleh Ketua Perkhidmatan

•PDKPA PDKPA
 pegawai berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya (skop fungsi tugas jawatan > keupayaan pegawai)  tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan: (PROSPEK/ Kursus Pra JUSA/ JUSA

Perlepasan Dan Peletakan Jawatan
 pemansuhan pelepasan dengan izin diganti dengan pelepasan jawatan
19

 tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi
 masalah kesihatan

4

OPSYEN

20

• Tawaran Opsyen – Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976, SSB, SSM) termasuk: – pegawai dalam tempoh percubaan – pertukaran sementara atau pinjaman – pegawai yang sedang bercuti

• Tempoh Opsyen – Umum - 15 hari (16 – 30 Disember 2011) – Opsyen yang dibuat adalah muktamad

21

• Syarat-syarat opsyen – dibuat tanpa syarat – dianggap tidak bersetuju jika: • tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas; • bersyarat atau dengan bantahan; • dengan pindaan; dan/ atau • tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah

22

1-1-12 SEBELUM KUAT KUASA MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA

OPSYEN TERBATAL
BERI SEMULA BORANG OPSYEN

TERBUKTI TIDAK TERIMA BORANG OPSYEN

23

5

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
24

Rasional • Pendedahan prinsip dan falsafah pembentukan negara, jentera pentadbiran kerajaan dan peraturan asas perkhidmatan awam serta jati diri

Dasar & Peraturan
• pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan terhadap perkhidmatan Kerajaan

Program Transformasi Minda

25

• Pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1.1.2012; atau • Pegawai lantikan secara lateral pada atau selepas 1 Januari 2012 kecuali lantikan lateral ke Kump. Pengurusan Tertinggi; atau • Pegawai yang masih dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi – Modul Umum Tempoh : 5 hari

Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / Agensi di mana pegawai ditempatkan

PANEL PENGURUSAN PTM

Kaedah Pembelajaran: • Latihan dalam kumpulan (LDK) • Sesi interaktif • Ujian psikometrik • Perbincangan kes • Kuiz • e-pembelajaran

SIJIL HADIR DENGAN JAYA

26

Peperiksaan Subjek Umum & Subjek Jabatan dilaksanakan oleh Ketua Perkhidmatan

Pelaksanaan Peperiksaan Perkhidmatan (mulai 1 Jan 2012)

> Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek Umum disediakan oleh JPA > 3 Tahap Keperluan Penguasaan (TKP) iaitu Tahap Asas, Pertengahan dan Lanjutan

Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek Jabatan dan Peperiksaan Khas PSL disediakan oleh Ketua Perkhidmatan
27

Pegawai dalam tempoh percubaan, tertakluk kepada syarat skim perkhidmatan

Syarat menduduki Peperiksaan Subjek Umum dan Subjek Jabatan

Pegawai yang dilantik secara lateral dikecualikan peperiksaan

28

Rasional • menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai Dasar & Peraturan
• pelengkap kepada dasar pembangunan sumber manusia sektor awam

• penilaian Kompetensi & Potensi untuk menilai kesediaan pegawai menyandang jawatan lebih tinggi
• pembangunan Kompetensi & Potensi untuk menilai sama ada pegawai dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK)

• membangunkan kompetensi & potensi pegawai di sesuatu gred jawatan • melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggi atas gred yang disandang

29

PROSPEK
PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI DAN POTENSI

(PKP)

(BKP)
30

SIMULASI PELAKSANAAN PROSPEK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JUMLAH KEKOSONGAN JAWATAN GRED J1-4 (2012) :
Jumlah Layak = 22 Jumlah Layak = 24

24
Jumlah = 68 Jumlah Layak = 48

LEMBAGA BKP
• Program pembangunan Jumlah Lulus = 22
*2 pegawai yang tidak lulus akan mendapat peluang dalam proses PROSPEK berikutnya.

Jumlah diperaku= 20
GRED

TA P I S A N AWA L

PKP
• Borang PKP • 3 panel penilai

48
* 2 pegawai tidak diperaku oleh Lembaga Kenaikan Pangkat atas sebab-sebab tertentu seperti Laporan SPRM/ salah laku terkini yang diterima. * 4 kekosongan akan diisi secara tanggung kerja sehingga proses PROSPEK berikutnya.

Merit •Kekananan • LNPT Jumlah Layak = 24 • Tapisan Keutuhan • Wajaran Latihan • Perakuan Ketua Jabatan • 24 pegawai ranking Jumlah Layak = 48
GRED

tertinggi dipilih ke BKP berdasarkan jumlah kekosongan jawatan gred 48. * 24 pegawai yang tidak layak ke BKP akan melalui program pembangunan sedia ada.

44

PKP BKP
LEMBAGA

Penilaian Kompetensi dan Potensi
Pembangunan Kompetensi dan Potensi Lembaga Kenaikan Pangkat

31

Syarat
• Telah disahkan dalam perkhidmatan • ≥5 tahun • Gred 1-6 ke bawah • Cemerlang • LNPT ≥ 85 • Lulus tapisan • Bebas tindakan tatatertib • Diperaku PPSM

Tujuan
• Mengiktiraf pegawai yang cemerlang • Meningkatkan budaya kecemerlangan • Galakan penglibatan • Aktiviti kesukarelaan • Kemasyarakatan • Sukan • Kebudayaan

Pingat Perkhidmatan Cemerlang

32

KATEGORI PENCAPAIAN PEGAWAI DAN IMPLIKASI
Markah Kategori Melebihi Sasaran Secara Signifikan Significantly Exceed Target (ST) Melebihi Sasaran Exceed Target (ET) Implikasi

95 – 100%

Melepasi salah satu tapisan awal untuk Penilaian Kompetensi dan Potensi Diperaku pergerakan gaji tahunan

85 – < 95%

Melepasi salah satu tapisan awal untuk Penilaian Kompetensi dan Potensi Diperaku pergerakan gaji tahunan Melepasi salah satu tapisan awal untuk Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi yang berprestasi 80% dan ke atas. Diperaku pergerakan gaji tahunan Diberi tempoh selama 6 bulan untuk penilaian khas sebelum ditamatkan perkhidmatan bagi yang berprestasi kurang daripada 70% Tidak diberi pergerakan gaji tahunan
33

75 – < 85%

Menepati Sasaran On Target (OT) Tidak Menepati Sasaran Below Target (BT)

< 75 %

NAIK PANGKAT MENGISI KEKOSONGAN

NAIK PANGKAT - TANPA KEKOSONGAN

PENINGKATAN GRED GAJI

Laluan Biasa

Istimewa

Laluan Kecemerlangan

Laluan Timebased Pegawai Perubatan (UD) Pegawai Pergigian (U) Pegawai Farmasi (U) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG) Sokongan 15 tahun

SME

Semua skim perkhidmatan

Semua skim perkhidmatan (Gred 48 ke atas)

Peg. Pendidikan Pengajian Tinggi (DH) Pensyarah (DS)

Semua skim perkhidmatan

Peg. Penyelidik (Q)
PETUNJUK Sedia ada Baru

34

SME (Pakar Bidang Khusus)

KEMAJUAN KERJAYA

Istimewa (Fasttrack)

• Peningkatan ke suatu gred yang lebih tinggi khusus bagi mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai cemerlang yang berpotensi tinggi untuk mengisi jawatan strategik • Gred 48 ke atas

FAST-TRACK & SME (Pakar Bidang Khusus)

• Pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang khusus sebagai kepakaran khusus individu yang memenuhi kriteriakriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan

35

TEMPOH PERCUBAAN

Rasional • Mempercepatkan penilaian Ketua Jabatan untuk mengesah atau tidak mengesahkan pegawai. • Salah satu kaedah exit policy bagi pegawai yang tidak berprestasi atau tidak sesuai.

Dasar & Peraturan • Tempoh percubaan daripada 1 – 3 tahun kepada 6 – 24 bulan • Pelanjutan daripada 2 tahun kepada 12 bulan

Tempoh percubaan & Tempoh pelanjutan

36

PENGAMBILAN

Rasional
 Mendapatkan kepakaran dari luar atau dari skim perkhidmatan lain

Dasar & Peraturan

 Pelantikan ke gred lebih tinggi dalam skim perkhidmatan (P&P & JUSA)
 Kriteria pemilihan akan ditentukan oleh Ketua Perkhidmatan

PELANTIKAN TERUS

 Meningkatkan daya saing pegawai

37

MOBILITY & PORTABILITY

Rasional
• Fleksibiliti pegawai bertukar bidang kerjaya • Membuka peluang kepada pegawai untuk mempelbagaikan pengalaman & kepakaran

Dasar & Peraturan • Memutuskan hubungan perkhidmatan asal pegawai yang dilantik ke perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam • Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan

Pelepasan Jawatan

38

MOBILITY & PORTABILITY
Dasar & Peraturan • Memutuskan hubungan pegawai yang dilantik ke Negeri, Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan

Rasional • Ruang pegawai mencari pengalaman & kepakaran di luar & menyumbang semula kepada perkhidmatan awam

• Pelantikan semula tanpa memerlukan kebenaran khas
• Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan jika dilantik semula selepas 1.1.2012

Peletakan Jawatan

39

Rasional  Tindakan mengeluarkan pegawai yang berprestasi rendah & tidak berintegriti yang menjejaskan penyampaian Perkhidmatan Awam  Memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh pegawai berprestasi tinggi

Penamatan Dasar & Peraturan Demi • Pegawai berprestasi Kepentingan rendah: kurang 70% Perkhidmatan Awam • Pelanggaran (PDKPA) undang-undang/
peraturanperaturan/ menjejaskan imej
• Masalah mental

40

Rasional  Laluan keluar kepada pegawai yang masih berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya untuk menceburi bidang lain  Pegawai boleh menumpukan perhatian untuk mendapatkan rawatan sebaiknya bagi memulihkan kesihatan

Dasar & Peraturan

• Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan (PROSPEK / Kursus Pra JUSA / JUSA)
• Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi • Masalah kesihatan

Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam (PDKPA)

41

6

PERSARAAN DI BAWAH SBPA
12/28/2011 42
42

Umur Persaraan Paksa 60 Tahun
Bagi pegawai yang masih dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 boleh memilih opsyen: 1. 2. 3. 4. 55 tahun ke 60 tahun atau 56 tahun ke 60 tahun atau 58 tahun ke 60 tahun atau Kekal umur persaraan paksa 55/56/58

Persaraan Atas Kehendak Kerajaan/Menteri
Pengiraan faedah Persaraan seolah-olah berkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa bagi persaraan atas kehendak Kerajaan/ Menteri

Kebolehalihan
1. Menggalakkan penjawat awam cemerlang kembali dalam perkhidmatan awam Menghargai nilai sesuatu tempoh perkhidmatan awam pegawai Tempoh terputus kerana tiada pelepasan dengan izin atau diselangi dengan selain dari sektor awam boleh dicantumkan dengan sektor awam

PERSARAAN & FAEDAH PERSARAAN

Pembayaran Pencen Bagi Pesara Pilihan Diawalkan
Bagi lantikan pada atau selepas 12 April 1991, pencen akan mula dibayar apabila mencapai umur 55 tahun bagi kes persaraan pilihan sendiri.

2.

3.

43

TAWARAN OPSYEN PENINGKATAN UMUR PERSARAAN PAKSA KE 60 TAHUN • Pegawai yang masih berada dalam perkhidmatan pada 1.1.2012 layak diberi opsyen umur persaraan paksa 60 tahun. (Mereka yang bersara sebelum atau pada 1.1.2012 tidak berada dalam perkhidmatan pada 1.1.2012, iaitu tarikh kuat kuasa pekeliling. Maka mereka tidak tertakluk kepada pekeliling itu); • Pegawai yang tidak memilih Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) boleh memilih opsyen umur persaraan paksa 60 tahun; • Pegawai hanya dibenarkan memilih opsyen umur persaraan paksa 60 tahun atau kekal dalam umur persaraan paksa sekarang.
44

PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PILIHAN DIAWALKAN • Sebelum 1.1.2012, pegawai yang dilantik pada atau selepas 12.4.1991 akan dibayar pencen apabila mencapai umur persaraan paksa yang terpakai baginya iaitu pada umur 55 / 56 / 58 tahun; • Mulai 1.1.2012, pencen kepada pegawai yang dilantik sebelum 12.4.1991 dibayar ketika mencapai umur 55 tahun [termasuk pesara yang telah bersara pilihan sebelum 1.1.2012 dan belum menerima pencen semasa mencapai umur 55 tahun (tanpa tunggakan pencen sebelum 1.1.2012)];
45

KEBOLEHALIHAN • Pengambilan kira perkhidmatan lepas yang terputus tanpa pelepasan dengan izin atau kerana diselangi dengan tempoh perkhidmatan selain dari sektor awam bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1.1.2012; • Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan penjawat awam yang pernah meletakkan jawatan untuk kembali berkhidmat dalam Kerajaan.

46

KEBOLEHALIHAN
CONTOH KEADAAN BAGI PELAKSANAAN DASAR KEBOLEHALIHAN (PORTABILITY) Tempoh dimasuk kira

1.1.1992 (SSB/SSM)

1.1.2012 (SBPA)

bagi maksud pengiraan faedah persaraan

1 ALI
Tempoh swasta dll.
A B A B

Tempoh swasta dll.

X
C D

= (A-B) + (C-D)

2

X
C D

KASSIM

= (A-B) + (CD)

3

AISHAH
A B

Tempoh swasta dll.
C D

X
E F

= (A-B) + (C-D) + (E-F)

4
A

LIM
B

Tempoh swasta X dll.
C D

= (C-D) Tempoh swasta dll.

5

MUTHU
A B

X
C D

= (A-B) + (C-D)
47

Nota: ‘X’ adalah lantikan semula

7

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
48

SARAAN YANG KOMPETITIF

Gaji Single Point # Primier

PEMBENTUKAN JADUAL GAJI BARU

Gaji MinimumMaksimum # Pengurusan tertinggi

Gaji Sebaris # Pengurusan & Profesional # Pelaksana

49

Kadar Upah Untuk Kerja (Rate For The Job) Upahan yang dibayar hendaklah mengikut jenis kerja dan tanggungjawab yang dijalankan. Semakin berat dan kompleks tugas dan tanggungjawab yang dijalankan, semakin bertambah upahan yang diterima.

50

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS
 Gaji minimum yang baru.  Penjajaran semula susunan keutamaan (ranking order) perkhidmatan.  Penjajaran semula kadar Kenaikan Gaji Tahunan  Kadar KGT yang baru.  pola KGT yang menaik  kadar yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.  Tanggagaji – bilangan yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.

51

CONTOH GAJI MINIMUM

Gred N17 (SSM)
T1 T1
P1 P2 P3 T2 870.29 923.24 977.69 T3 920.20 974.67 1030.63 T… … … … T15 1552.40 1646.28 1744.55 T16 1618.95 1715.86 1817.15 T… … … … T23 2084.80 2202.92 2325.35

T24 (Maks)
2151.35 2272.50 2397.95

820.38 820.38
871.81 871.81 924.75 924.75

Gred N4-1 (SBPA)
T1
N4-1 955 955
T2 T3 T… T… T15 T16 T17 T18 T19 T20 (Maks)

1050 1145

2285 2380 2480 2580 2680

2780

52

SSM GRED KLASIFIKASI GAJI MIN 2458.39(T6) 2366.55(T5) 2274.71(T4) 1999.19 1907.26(T2) 2088.25 1876.74 1993.63 1900.40(T3) GAJI MAX 5317.92 5317.92 5317.92 5317.92 5301.27 5306.79 5226.18 5295.68 5285.98 1935 1990 1930 GAJI MIN 2460 2370 2275 2000 2135 2090 1925

SBPA GAJI MAX 6755 6665 6570 6295 6430 6385 6220 6230 6285 6225 T20 BIL. T

UD
UG UF

U
A J DM M C

F/Q
41 L / LS B W KB / KX DG DH G E KP N S

1899.01
1989.45 1704.20 1702.81 1702.81 1786.30(T2) 1876.75(T3) 1694.46 1693.06 1691.87 1690.28 1688.89

5284.57
5274.82 5256.78 5255.39 5272.07 5226.19 5226.19 5224.80 5223.40 5222.91 5220.62 5219.23 53 1920 6215 1925 6220

SSM GRED 54 52 48 45 44 41 40 38 36/38 34 32 29 27 26 24 22 19 17 16 14 11

GRED 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 1-1 2-6 / 3-5 2-5 2-4 / 3-4 2-3 / 3-3 2-2 / 3-2 2-1 3-1 4-5 4-4 4-3 4-2 4-1 5-3 5-2 5-1

SBPA KGT 1 KGT 2 320 290 270 255 260 250 225 230 225 195 180 165 155 145 145.00 125 120 115 100 95 95 90 80

BIL. T 15 16 17 20 18 20 13 15 15 15 15 20 20 15 15 15 20 20 15 15 20

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN & BILANGAN TANGGA GAJI

Dibentuk dengan pola peningkatan yang lebih baik di antara setiap lapisan gred. Bilangan tanggagaji diseragamkan mengikut gred bagi semua klasifikasi perkhidmatan.

150 150

105 100

85

54

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS
 Gaji maksimum yang lebih tinggi.
 Relativiti antara gred ditambahbaik supaya gaji gred naik pangkat dapat tampung gaji maks gred lebih rendah.

55

CONTOH GAJI MAKSIMUM

Gred N22 (SSM)
T1 T2 T3 T… T11

T12 (Maks)
2838.04 3135.53

P1
P2

1915.43
2057.61

1981.98
2130.21

2048.53
2202.81


2739.73
3027.14

Gred N4-2 (SBPA)
T1 N4-2 T2 T3 T… T10 T11 T12 T13 T14

T15 (Maks) 3530

1920 2035 2150

2955 3070 3185 3300 3415

56

PRINSIP PEMINDAHAN GAJI

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

Tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB).

Dipindahkan kepada matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu PGB.

57

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
Gred 41 (SSM) P1 T9 T10 T11 T12 T13 T… ...

LAMPIRAN C4

A) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)
T23 T24 (Maks)

2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71

4565.18 4718.25

1

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran
2 Gred (SBPA) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... .... T18 T19 T20 (Maks) 6230

1-1

1935 2160 2385

2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 3

5770 6000

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

58

LAMPIRAN C4

CONTOH PEMINDAHAN GAJI
B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)
Gred M41 (SSM) P1 1 T9 T10 T11 T12 T13 T… ... T23 T24 (Maks)

2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71

4565.18 4718.25

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya.
Gred (SBPA) M1-1 2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... .... T18 T19 T20 (Maks) 6230

1935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 3

5770 6000

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 Januari 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060)

= RM91.84 = RM14.81 = RM106.65

= RM225.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM331.65

59

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

LAMPIRAN C4

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA)
Gred N36 (SSM)
P2

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11 (Maks)

1 Kuantum PGB
5088.63
1

3849.91 4026.87 4203.83 4380.79 4557.75 4734.71 4911.67

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal. 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran.
2

Gred (SBPA) N3-4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15 (Maks)

3035 3215 3395 3575 3755 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 5555
3

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

60

LAMPIRAN C5

CONTOH PEMINDAHAN GAJI
G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)
Gred N4(SSM) P2 T11 1 T12 T13 T… … T16 T17 T18 (Maks) Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1302.51 1359.68 1416.85

1588.36 1645.53 1702.70

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.
T9 T10 T11 T12 … T17 T18 T19 T20 (Maks) 2390

Gred (SBPA) N5-1

T7

T8

1330 1410 1490 1570 1650 1730 3

2135 2220 2305

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570)

= RM57.17 = RM73.15 = RM130.32 = RM80.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM210.32

61

CONTOH PEMINDAHAN GAJI
Gred N4(SSM) P2 T18 (Maks)

LAMPIRAN C6

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 – 10 ke Gred 11)
T11 1 T12 T13 T… … T16 T17 Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1302.51 1359.68 1416.85

1588.36 1645.53 1702.70

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.

Gred (SBPA) N6-2

T8

T9

T10

T11

T12

T3

T17

T18

T19

T20 (Maks) 1970

1190 1255 1320 1385 1450 1515 3

1775 1840 1905

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) P2T13 (RM1416.85) ke T12 (RM1450) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T12(RM1450) ke T13 (RM1515)

= RM57.17 = RM33.15 = RM90.32 = RM65.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM155.32

62

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)
Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA, gaji pegawai dipindahkan seperti mana pemindahan gaji bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum gred tersebut. Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada Bahagian Saraan, JPA bagi tujuan pengesahan pemindahan gaji dan penetapan Tarikh Pergerakan Gaji pegawai.
Gred DGA32-3 (SSM) P2 T1 T2 T3 T… T9 T10 T11 (Maks) 1
T13 (KUP) T14 (KUP)

2626.30 2733.69 2841.08

3485.42 3592.81 3700.20 3807.59

3914.98

4022.37

Gred (SBPA) DG2-2

T1

T2

T3

… …

T8

T9

… …

T13

T14

T15 (Maks) 4880

2710 2865 3020

3795 3950

4570 4725

63

TARIKH PERGERAKAN GAJI

TPG sedia ada

1 JANUARI 1 APRIL 1 JULAI 1 OKTOBER

KEKAL

KECUALI

i. pemindahan gaji yang melibatkan bracketing ii. pemindahan gaji bagi matagaji maksimum

64

Sekian Terima kasih
65