P. 1
PANDUAN KEM BINA JUARA

PANDUAN KEM BINA JUARA

4.5

|Views: 2,819|Likes:
Published by zhasksg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: zhasksg on Oct 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN
PELAKSANAAN KEM BINA JUARA
SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM
j-QAF

Disediakan oleh:
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

Cetakan Pertama 2008
© Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

iii

KANDUNGAN

1.Falsafah Pendidikan kebangsaan
2.Kandungan
3.Kata Pengantar
4.Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara
5.Panduan Tugas Jawatankuasa Kem Bina Juara
6.Contoh Tentatif Kem Bina Juara al-Quran
7.Contoh Tentatif Kembina Juara Jawi
8.Contoh Tentaif Kem Bina Juara Bahasa Arab
9.Contoh Anggaran Perbelanjaan
10.Modul Kem Bina Juara al-Quran – Taranum
11.Modul Kem Bina Juara Jawi
12.Modul Kem Bina Juara Bahasa Arab – Pengucapan
Awam

iii
iv
v
1
10
13
14
15
16
17
22
30

iv

KATA PENGANTAR

Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam, selawat
dan salam ke atas junjungan Besar Nabi Muhammad s.aw, ahli
keluarga dan para sahabat sekelian.

Kem Bina Juara merupakan salah satu program Kementerian
Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan modal insan bagi
menyediakan generasi berkualiti bermula dari peringkat
persekolahan rendah lagi. Program ini menjadi asas ke arah
melahirkan insan yang berterampilan dan kecemerlangan dari sudut
pemikiran, bakat, kemahiran dan sahsiah. Pelaksanaannya
dijalankan dalam bentuk kem yang memberi fokus kepada latihan
secara berkumpulan dan individu untuk mengasah bakat dan minat
murid mendalami dalam bidang taranum, jawi dan pengucapan
awam dalam bahasa Arab. Bidang yang diketengahkan ini
merupakan pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada murid-
murid yang telah menguasai bacaan al-Quran, jawi dan bahasa
Arab dalam Program j-QAF.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam menjaya kem ini, semoga segala usaha yang dicurahkan
dapat memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang ke arah
melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berakhlak
mulia di kalangan murid-murid.

HAJI ABD. RASHID BIN NGAH

Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia

v

vi

PANDUAN PELAKSANAAN
KEM BINA JUARA j-QAF SEKOLAH RENDAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

PENDAHULUAN

Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai
pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. Ia merangkumi konsep,
objektif, kumpulan sasaran, tempoh pelaksanaan, modul,
cara pemilihan peserta, syarat-syarat pemilihan, strategi
pelaksanaan, agihan tugas, jawatankuasa pelaksana,
kewangan dan fasilitator.

2.

KONSEP

Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap
bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek al-
Quran, jawi dan Bahasa Arab. Kem ini akan menjadi asas
melahirkan juara di peringkat sekolah, daerah, negeri dan
kebangsaan. Dalam masa yang sama kem ini juga dapat
membentuk Murid Turus yang akan membantu guru di kelas
untuk membimbing rakan sebaya. Kem ini dijalankan
mengikut modul atau bidang yang tertentu dan dilaksanakan
di peringkat daerah dan sekolah. Kem tersebut akan memberi
tumpuan kepada modul yang dikendalikan oleh fasilitator
atau guru-guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam
bidang berkenaan.

1

3. OBJEKTIF

3.1.

Memberi peluang kepada murid untuk
memperkembangkan bakat melalui modul yang
diperkenalkan.

3.2.

Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan
berketrampilan yang tinggi.

3.3.

Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di
kalangan murid.

3.4

Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang
diketengahkan.

3.5

Melatih murid-murid yang cemerlang mendalami
pengetahuan dalam bidang yang tertentu sebagai
persediaan untuk menjadi juara.

4.

KUMPULAN SASARAN

Kem ini dijalankan kepada 60 orang murid program j-QAF
Tahap 2 sekolah rendah KPM yang telah mencapai objektif
model-model j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh
pihak sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah / Pejabat
Pelajaran Gabungan.

5.

TEMPOH PELAKSANAAN

Kem ini dijalankan selama 2 hari.

2

6.

MODUL

Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh
pihak BPI, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu

:

6.1. KBJ al-Quran (Modul Taranum )
6.2. KBJ Jawi (Modul Khat)
6.3. KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam)

7.

KAEDAH PEMILIHAN PESERTA

8.

SYARAT PEMILIHAN PESERTA

Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut:

BIDANG AL-QURAN

-Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid.
-Mempunyai potensi dalam bidang tarannum.
-Mempunyai suara yang elok.

BIDANG JAWI

- Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi.
-Mempunyai bakat penulisan yang cantik, kemas dan
menarik.

3

Mengenal pasti murid yang layak oleh
Sekolah

Saringan penentuan murid oleh PPD/PPG
berdasarkan borang pengesanan peserta

Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF

BIDANG BAHASA ARAB

-Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab.
-Mampu berkomunikasi dengan baik.
-Mempunyai bakat dalam pengucapan awam.

9.

STRATEGI PELAKSANAAN

9.1

Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara
j-QAF peringkat daerah :
a) Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana.
b) Melaksanakan mesyuarat.

9.2

Pelaksanaan Kem Bina Juara:
a)

Mengenal pasti murid yang berbakat melalui
borang pengesanan peserta oleh guru.

b)

Pemilihan peserta oleh PPD/PPG berdasarkan
borang pengesanan peserta.

c)

Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul
yang telah disediakan

d)

Menentukan senarai fasilitator yang akan
terlibat.

e)

Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk
pelaksanaan kem.

f)

Pemilihan tempat yang sesuai bagi
pelaksanaan kem seperti dewan besar, surau
sekolah atau tempat yang bersesuaian.

4

g ) Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa
menjalankan kem.

h)

Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan
dan pendapatan)

i)

Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem.

j)

Manual prosedur kerja.

9.3.Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem

a)

Kem dilaksanakan selama 2 hari.

b)

Jawatankuasa Pelaksana Kem akan
menentukan peserta-peserta yang layak
menyertai kem Bina Juara.

c)

Setiap modul dibimbing oleh sekurang-
kurangnya seorang fasilitator.

9.4Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem

a)PPD/PPG menyediakan dan menyiapkan laporan
dan penilaian pelaksanaan kem dalam tempoh 2
minggu selepas kem selesai dilaksanakan.

b)

PPD/PPG menghantar laporan dan penilaian
pelaksanaan Kem kepada JPN mengikut
format laporan yang disediakan.

c)

JPN menghantar laporan pelaksanaan Kem di
peringkat negeri ke JAPIM, KPM.

10. AGIHAN TUGAS

5

10.1 PPD/PPG bertanggungjawab :

10.1.1

Melantik

Jawatankuasa

dan

mempengerusikan

mesyuarat
pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF
peringkat daerah.

10.1.2

Memantau pelaksanaan kem :-

a) Memastikan program dapat
dilaksanakan dengan sempurna.

b)

Meneliti, mengesah dan
mengemukakan

laporan
pelaksanaan kem kepada Sektor
Pengurusan Pendidikan Islam dan
Moral (SPPIM), Jabatan Pelajaran
Negeri.

10.2 Pengerusi KBJ bertanggungjawab:

10.2.1Mengadakan mesyuarat penyelarasan
pelaksanaan kem.
10.2.2Bertindak sebagai setiausaha merangkap
penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem
10.2.3Memberi taklimat pelaksanaan kem.
10.2.4Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah
untuk mejayakan Pelaksanaan kem.
10.2.5Menyedia dan menyerahkan laporan
pelaksanaan kem kepada SPPIM.

6

10.2.6Mengadakan post mortem selepas
pelaksanaan kem.

10.3 Guru j-QAF/GPI bertanggungjawab :

2.1

Mengenal pasti murid yang layak menyertai
kem.

2.2

Menjadi fasilitator kem.

2.3

Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat
sekolah melalui aktiviti persatuan

2.4

Menentukan fasilitator kepada semua murid
yang terlibat

dengan kem ini.

2.5

Membuat laporan dan penilaian selepas kem
dilaksanakan.

10.4 Fasilitator yang dilantik bertanggungjawab :

10.4.1Membantu dan membimbing murid .
10.4.2Membuat pengukuhan dan pengayaan.
10.4.3Membuat penilaian pencapaian dan
perkembangan peserta kem dari masa ke
semasa.
10.4.4Memaklumkan kepada penyelaras kem
sebarang masalah yang timbul.

11. JAWATANKUASA PELAKSANA

11.1. Pengerusi.
11.2. Setiausaha.

7

11.3. Bendahari.
11.4. AJK Pendaftaran.
11.5. AJK Seranta.
11.6. AJK Jamuan
11.7. AJK Keselamatan, Kebajikan Dan Disiplin.
11.8. AJK Dokumentasi
11.9 AJK Siaraya dan Publisiti
11.10 AJK Persiapan Tempat dan Peralatan
11.11 AJK Cenderahati dan persijilan

12. KEWANGAN

12.1 Sumber Kewangan :

12.1.1Peruntukan KPM
12.1.2Sumbangan daripada PIBG sekolah.
12.1.3Derma daripada jabatan, organisasi atau
tokoh-tokoh korporat
12.1.4Peruntukan wang kokurikulum sekolah.
12.1.5Peruntukan wang suwa sekolah

12.2 Perbelanjaan

12.2.1Pembayaran Sewa Dewan dan PA sistem.
12.2.2Penyediaan bahan (kertas kerja, bahan
edaran, fail dan lain- lain).
12.2.3Perbelanjaan cenderahati, bayaran
penceramah, sijil dan lain-lain.
12.2.4Perbelanjaan jamuan makan dan minum
peserta, AJK dan Fasilitator

8

12.2 Anggaran Perbelanjaan

( Rujuk lampiran A )

13. FASILITATOR

13.1 Guru j-QAF
13.2 Guru-guru Pendidikan Islam.
13.3 Guru-guru lain yang berkebolehan.
13.5 Guru-guru KAFA.
13.6 Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh
pihak sekolah (Imam, penceramah jemputan).

14. TENTATIF KEM BINA JUARA

( Rujuk lampiran B )

15.PENUTUP

Diharapkan pelaksanaan kem ini akan mendapat kerjasama,
sokongan, idea dan sumbangan kewangan serta tenaga bagi
mencapai objektif yang dirancang. Semoga kem ini nanti
dapat melahirkan juara dalam bidang tilawah al-Quran, jawi,
perbualan bahasa Arab akan tercapai dengan jayanya.

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA
KEM BINA JUARA j-QAF

1.

PENGERUSI

9

1.1

Membentuk jawatankuasa pelaksana.

1.2

Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksana.

2.

SETIAUSAHA

2.1 Mengurus surat-menyurat.
2.2 Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa
program.
2.3 Membentuk jawatankuasa kecil, mencatat dan
menyediakan minit
mesyuarat.
2.4 Memastikan surat kebenaran ibu bapa dikeluarkan
oleh pihak sekolah.
2.5 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program.

3.

BENDAHARI

3.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
3.2 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada
jawatankuasa.
3.3 Mengurus dan menyelia pendapatan dan perbelanjaan
kewangan.
3.4 Menyediakan laporan kewangan.

4.

AJK SERANTA

4.1 Membentuk jawatankuasa kecil
4.2 Menentukan perkataan ‘backdrop’
4.3 Menentukan pengerusi majlis.

10

4.4 Mengagihkan kumpulan peserta.

5.

AJK PENDAFTARAN

5.1 Menyediakan keperluan pendaftaran.
5.2 Mengedarkan buku program.

6.

AJK JAMUAN

6.1 Membentuk jawatankuasa kecil.
6.2 Menyediakan menu kepada peserta, fasilitator dan
tetamu.
6.3 Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan
minum.
6.4 Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
6.5 Memastikan bekalan makanan dan minuman
mencukupi sepanjang program.
6.6 Mengurus bil pembayaran tempahan makanan dan
minuman melalui bendahari.

7.

FASILITATOR

7.1 Menyediakan bahan untuk aktiviti dan latihan dalam
bengkel.
7.2 Membimbing dan memudah cara peserta
melaksanakan aktiviti dan latihan dalam bengkel.

8.

AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN

8.1 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti
bermula.
8.2 Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan.

11

8.3 Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.

9.

AJK DOKUMENTASI

9.1

Menguruskan fotografi dan rakaman audio-video.

9.2

Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti.

9.3

Menyelaras agenda post mortem program.

10.AJK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN

10.1Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
10.2Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat
aktiviti.
10.3Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika
ada gangguan.

11.

AJK SIARAYA DAN PUBLISITI

11.1

Menyediakan keperluan dan alat siaraya untuk
semua slot.

11.2

Memastikan alat siaraya boleh digunakan
semasa program dijalankan.

11.3

Menyediakan banner, back drop dan sepanduk
publisiti.

11.4

Menentukan isi kandungan , bentuk dan saiz
buku program .

11.5

Mendapatkan senarai nama jawatankuasa
kerja.

11.6

Mendapatkan senarai nama fasilitator.

( CONTOH )
TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

12

Lampiran A

1.

al-Quran Tahun 4

HARI PERTAMA

MASA

PERKARA

08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 1 ( Pengenalan Tarannum Bayati )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

LDK 2 ( Latih tubi Tarannum Bayati )

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.30 pm

LDK 3 ( Penilaian Tarannum Bayati )

HARI KEDUA

MASA

PERKARA

08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 4 ( Pengenalan Tarannum Soba )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

LDK 5 ( Latih tubi Tarannum Soba )

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.00 pm

LDK 6 ( Penilaian Tarannum Soba )

04.00 – 04.30 pm

Pengumpulan hasil penilaian peserta

04.30 – 05.00 pm

Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

( CONTOH )
TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

13

Lampiran A

2.

Jawi Tahun 4

HARI PERTAMA

MASA

PERKARA

08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 1 ( Pengenalan Khat Nasakh )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

LDK 2 ( Latih tubi Khat Nasakh )

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.30 pm

LDK 3 ( latih tubi Khat Nasakh )

HARI KEDUA

MASA

PERKARA

08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 4 ( Latih Tubi Khat Nasakh )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

LDK 5 ( Latih Tubi Khat Nasakh )

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.00 pm

LDK 6 ( Penilaian Khat Nasakh )

04.00 – 04.30 pm

Pengumpulan hasil penilaian peserta

04.30 – 05.00 pm

Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

( CONTOH )
TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

14

Lampiran A

3.

Bahasa Arab Tahun 4

HARI PERTAMA

MASA

PERKARA

08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 1 ( Pengenalan Hadithulyaum )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

LDK 2 (Latih tubi membaca teks
hadithulyaum )

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.30 pm

LDK 3 (Latih tubi menyampaikan teks
hadithulyaum )

HARI KEDUA

MASA

PERKARA

08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 4 ( Latih tubi menyampaikan teks
hadithulyaum )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

LDK 5 (Latih tubi menyampaikan teks
hadithulyaum)

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.00 pm

LDK 6 ( Penilaian hadithulyaum )

04.00 – 04.30 pm

Pengumpulan hasil penilaian peserta

04.30 – 05.00 pm

Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

( CONTOH )

ANGGARAN PERBELANJAAN

15

Lampiran B

KEM BINA JUARA j-QAF*

* Contoh anggaran Perbelanjaan pelaksanaan kem peringkat
daerah.

16

BIL

PERKARA

RM

1

Sewaan Dewan

1000.00

2

PA Sistem

900.00

3

Jamuan ( RM 10.00 x 90 peserta x 2 hari )

2,200.00

4

Jamuan (RM 15.00 x 20 fasilitator x 2 hari)

600.00

5

Saguhati penceramah ( RM 100 x 9 Orang )

900.00

6

Sijil Penyertaan ( RM 1.50 x 90 peserta )

135.00

7

Sijil Penghargaan ( RM 1.50 x 20 fasilitator )

30.00

8

Cenderahati ( RM 20.00 x 20 orang )

400.00

9

Runcit ( RM 3.00 x 90 peserta )

270.00

10

Tuntutan perjalanan pegawai (20) / guru
pengiring (18) / AJK (20)

1,740.00

Jumlah keseluruhan

8,175.00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->