KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN KEM BINA JUARA SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF

Disediakan oleh: Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia

Cetakan Pertama 2008 © Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada Tuhan. Usaha melahirkan pengetahuan, kesejahteraan terhadap warganegara dan serta kepercayaan dan kepatuhan ini adalah Malaysia bertujuan yang untuk berilmu mulia, mencapai sumbangan keluarga,

berketrampilan, diri

berakhlak

bertanggungjawab

berkeupayaan memberikan dan kemakmuran

keharmonian

masyarakat dan negara.

iii

KANDUNGAN

1. Falsafah Pendidikan kebangsaan 2. Kandungan 3. Kata Pengantar 4. Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara 5. Panduan Tugas Jawatankuasa Kem Bina Juara 6. Contoh Tentatif Kem Bina Juara al-Quran 7. Contoh Tentatif Kembina Juara Jawi 8. Contoh Tentaif Kem Bina Juara Bahasa Arab 9. Contoh Anggaran Perbelanjaan 10. Modul Kem Bina Juara al-Quran – Taranum 11. Modul Kem Bina Juara Jawi 12. Modul Kem Bina Juara Bahasa Arab – Pengucapan Awam

iii iv v 1 10 13 14 15 16 17 22 30

iv

KATA PENGANTAR
Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam, selawat dan salam ke atas junjungan Besar Nabi keluarga dan para sahabat sekelian. Kem Bina Juara merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran menyediakan Malaysia ke arah melahirkan modal insan bagi generasi berkualiti bermula dari peringkat Muhammad s.aw, ahli

persekolahan rendah lagi. Program ini menjadi asas ke arah melahirkan insan yang berterampilan dan kecemerlangan dari sudut pemikiran, bakat, kemahiran dan sahsiah. Pelaksanaannya dijalankan dalam bentuk kem yang memberi fokus kepada latihan secara berkumpulan dan individu untuk mengasah bakat dan minat murid mendalami dalam bidang taranum, jawi dan pengucapan awam dalam bahasa Arab. Bidang yang diketengahkan ini merupakan pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada muridmurid yang telah menguasai bacaan al-Quran, jawi dan bahasa Arab dalam Program j-QAF. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaya kem ini, semoga segala usaha yang dicurahkan dapat memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang ke arah melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berakhlak mulia di kalangan murid-murid.

HAJI ABD. RASHID BIN NGAH Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia v

vi

PANDUAN PELAKSANAAN KEM BINA JUARA j-QAF SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

PENDAHULUAN Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. Ia merangkumi konsep, objektif, kumpulan sasaran, tempoh pelaksanaan, modul, cara pemilihan peserta, syarat-syarat pemilihan, strategi pelaksanaan, agihan tugas, jawatankuasa pelaksana, kewangan dan fasilitator.

2.

KONSEP Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek alQuran, jawi dan Bahasa Arab. Kem ini akan menjadi asas melahirkan juara di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dalam masa yang sama kem ini juga dapat membentuk Murid Turus yang akan membantu guru di kelas untuk membimbing rakan sebaya. Kem ini dijalankan mengikut modul atau bidang yang tertentu dan dilaksanakan di peringkat daerah dan sekolah. Kem tersebut akan memberi tumpuan kepada modul yang dikendalikan oleh fasilitator atau guru-guru yang mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang berkenaan.

1

3.

OBJEKTIF 3.1. Memberi peluang kepada bakat murid modul untuk yang memperkembangkan diperkenalkan. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan berketrampilan yang tinggi. Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di kalangan murid. Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang diketengahkan. Melatih murid-murid yang cemerlang mendalami pengetahuan dalam bidang yang tertentu sebagai persediaan untuk menjadi juara. melalui

4.

KUMPULAN SASARAN Kem ini dijalankan kepada 60 orang murid program j-QAF Tahap 2 sekolah rendah KPM yang telah mencapai objektif model-model j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh pihak sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah / Pejabat Pelajaran Gabungan.

5.

TEMPOH PELAKSANAAN Kem ini dijalankan selama 2 hari.

2

6.

MODUL Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh pihak BPI, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu 6.1. 6.2. 6.3. KBJ al-Quran KBJ Jawi (Modul Taranum ) (Modul Khat) :

KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam)

7.

KAEDAH PEMILIHAN PESERTA

Mengenal pasti murid yang layak oleh Sekolah

Saringan penentuan murid oleh PPD/PPG berdasarkan borang pengesanan peserta

Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF

8.

SYARAT PEMILIHAN PESERTA Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut: BIDANG AL-QURAN Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid. Mempunyai potensi dalam bidang tarannum. Mempunyai suara yang elok. BIDANG JAWI Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi. Mempunyai bakat penulisan yang cantik, kemas dan menarik. 3

-

-

-

BIDANG BAHASA ARAB Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab. Mampu berkomunikasi dengan baik. Mempunyai bakat dalam pengucapan awam.

9.

STRATEGI PELAKSANAAN 9.1 Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara j-QAF peringkat daerah : a) b) 9.2 Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana. Melaksanakan mesyuarat.

Pelaksanaan Kem Bina Juara: a) b) c) d) e) f) Mengenal pasti murid yang berbakat melalui borang pengesanan peserta oleh guru. Pemilihan peserta oleh PPD/PPG berdasarkan borang pengesanan peserta. Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul yang telah disediakan Menentukan terlibat. Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk pelaksanaan kem. Pemilihan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kem seperti dewan besar, surau sekolah atau tempat yang bersesuaian. senarai fasilitator yang akan

4

g) h) i) j) 9.3.

Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa menjalankan kem. Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan dan pendapatan) Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem. Manual prosedur kerja.

Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem a) b) Kem dilaksanakan selama 2 hari. Jawatankuasa menentukan c) Setiap modul Pelaksana peserta-peserta dibimbing Kem yang akan layak

menyertai kem Bina Juara. oleh sekurangkurangnya seorang fasilitator. 9.4 Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem a) PPD/PPG menyediakan dan menyiapkan laporan dan penilaian pelaksanaan kem dalam tempoh 2 minggu selepas kem selesai dilaksanakan. b) PPD/PPG menghantar laporan dan penilaian pelaksanaan Kem c) kepada JPN mengikut format laporan yang disediakan. JPN menghantar laporan pelaksanaan Kem di peringkat negeri ke JAPIM, KPM.

10.

AGIHAN TUGAS 5

10.1

PPD/PPG bertanggungjawab : 10.1.1 Melantik Jawatankuasa dan mesyuarat

mempengerusikan peringkat daerah. 10.1.2 Memantau pelaksanaan kem :a) b) Memastikan Meneliti, mengemukakan

pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF

program mengesah

dapat dan laporan

dilaksanakan dengan sempurna.

pelaksanaan kem kepada Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral (SPPIM), Jabatan Pelajaran Negeri. 10.2 Pengerusi KBJ bertanggungjawab: 10.2.1 Mengadakan mesyuarat penyelarasan

pelaksanaan kem. 10.2.2 Bertindak sebagai setiausaha merangkap penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem 10.2.3 Memberi taklimat pelaksanaan kem. 10.2.4 Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah untuk mejayakan Pelaksanaan kem. 10.2.5 Menyedia dan menyerahkan laporan pelaksanaan kem kepada SPPIM.

6

10.2.6 Mengadakan

post

mortem

selepas

pelaksanaan kem. 10.3 Guru j-QAF/GPI bertanggungjawab : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Mengenal pasti murid yang layak menyertai kem. Menjadi fasilitator kem. Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat sekolah melalui aktiviti persatuan Menentukan fasilitator kepada semua murid yang terlibat dilaksanakan. 10.4 Fasilitator yang dilantik bertanggungjawab : 10.4.1 Membantu dan membimbing murid . 10.4.2 Membuat pengukuhan dan pengayaan. 10.4.3 Membuat semasa. 10.4.4 Memaklumkan kepada penyelaras kem sebarang masalah yang timbul. penilaian pencapaian dan perkembangan peserta kem dari masa ke dengan kem ini. Membuat laporan dan penilaian selepas kem

11.

JAWATANKUASA PELAKSANA 11.1. 11.2. Pengerusi. Setiausaha. 7

11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9 11.10 11.11 12.

Bendahari. AJK Pendaftaran. AJK Seranta. AJK Jamuan AJK Keselamatan, Kebajikan Dan Disiplin. AJK Dokumentasi AJK Siaraya dan Publisiti AJK Persiapan Tempat dan Peralatan AJK Cenderahati dan persijilan

KEWANGAN 12.1 Sumber Kewangan : 12.1.1 Peruntukan KPM 12.1.2 Sumbangan daripada PIBG sekolah. 12.1.3 Derma daripada jabatan, organisasi atau tokoh-tokoh korporat 12.1.4 Peruntukan wang kokurikulum sekolah. 12.1.5 Peruntukan wang suwa sekolah 12.2 Perbelanjaan 12.2.1 Pembayaran Sewa Dewan dan PA sistem. 12.2.2 Penyediaan bahan (kertas kerja, bahan edaran, fail dan lain- lain). 12.2.3 Perbelanjaan cenderahati, bayaran penceramah, sijil dan lain-lain. 12.2.4 Perbelanjaan jamuan makan dan minum peserta, AJK dan Fasilitator 8

12.2 Anggaran Perbelanjaan ( Rujuk lampiran A ) 13. FASILITATOR 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6 Guru j-QAF Guru-guru Pendidikan Islam. Guru-guru lain yang berkebolehan. Guru-guru KAFA. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah (Imam, penceramah jemputan). 14. TENTATIF KEM BINA JUARA ( Rujuk lampiran B ) 15. PENUTUP Diharapkan pelaksanaan kem ini akan mendapat kerjasama, sokongan, idea dan sumbangan kewangan serta tenaga bagi mencapai objektif yang dirancang. Semoga kem ini nanti dapat melahirkan juara dalam bidang tilawah al-Quran, jawi, perbualan bahasa Arab akan tercapai dengan jayanya. PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA KEM BINA JUARA j-QAF 1. PENGERUSI 9

1.1 1.2 2.

Membentuk jawatankuasa pelaksana. Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksana.

SETIAUSAHA 2.1 2.2 2.3 Mengurus surat-menyurat. Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa program. Membentuk mesyuarat. 2.4 2.5 Memastikan surat kebenaran ibu bapa dikeluarkan oleh pihak sekolah. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program. jawatankuasa kecil, mencatat dan menyediakan minit

3.

BENDAHARI 3.1 3.2 3.3 3.4 Menyediakan anggaran perbelanjaan. Mendapatkan jawatankuasa. Mengurus dan menyelia pendapatan dan perbelanjaan kewangan. Menyediakan laporan kewangan. anggaran perbelanjaan daripada

4.

AJK SERANTA 4.1 4.2 4.3 Membentuk jawatankuasa kecil Menentukan perkataan ‘backdrop’ Menentukan pengerusi majlis. 10

4.4 5.

Mengagihkan kumpulan peserta.

AJK PENDAFTARAN 5.1 5.2 Menyediakan keperluan pendaftaran. Mengedarkan buku program.

6.

AJK JAMUAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Membentuk jawatankuasa kecil. Menyediakan menu kepada peserta, fasilitator dan tetamu. Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan minum. Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan. Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi sepanjang program. Mengurus bil pembayaran tempahan makanan dan minuman melalui bendahari.

7.

FASILITATOR 7.1 7.2 Menyediakan bahan untuk aktiviti dan latihan dalam bengkel. Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan aktiviti dan latihan dalam bengkel.

8.

AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN 8.1 8.2 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula. Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan. 11

8.3 9.

Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.

AJK DOKUMENTASI 9.1 9.2 9.3 Menguruskan fotografi dan rakaman audio-video. Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti. Menyelaras agenda post mortem program.

10.

AJK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN 10.1 10.2 10.3 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti. Memastikan aktiviti. Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika ada gangguan. kebersihan dan kekemasan tempat

11.

AJK SIARAYA DAN PUBLISITI 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 Menyediakan keperluan dan alat siaraya untuk semua slot. Memastikan alat siaraya boleh digunakan semasa program dijalankan. Menyediakan banner, back drop dan sepanduk publisiti. Menentukan isi kandungan , bentuk dan saiz buku program . Mendapatkan kerja. Mendapatkan senarai nama fasilitator. ( CONTOH ) TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF senarai nama jawatankuasa Lampiran A

12

1.

al-Quran Tahun 4 HARI PERTAMA
MASA 08.00 – 08.30 am 08.30 –10.30 am 10.30 – 11.00 am 11.00 – 01.00 pm 01.00 – 02.00 pm 02.00 – 04.30 pm PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan LDK 1 ( Pengenalan Tarannum Bayati ) Rehat dan Kudapan LDK 2 ( Latih tubi Tarannum Bayati ) Solat Zohor dan makan tengahari LDK 3 ( Penilaian Tarannum Bayati )

HARI KEDUA
MASA 08.00 – 08.30 am 08.30 –10.30 am 10.30 – 11.00 am 11.00 – 01.00 pm 01.00 – 02.00 pm 02.00 – 04.00 pm 04.00 – 04.30 pm 04.30 – 05.00 pm PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan LDK 4 ( Pengenalan Tarannum Soba ) Rehat dan Kudapan LDK 5 ( Latih tubi Tarannum Soba ) Solat Zohor dan makan tengahari LDK 6 ( Penilaian Tarannum Soba ) Pengumpulan hasil penilaian peserta Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

Lampiran A

( CONTOH ) TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

13

2.

Jawi Tahun 4 HARI PERTAMA
MASA 08.00 – 08.30 am 08.30 –10.30 am 10.30 – 11.00 am 11.00 – 01.00 pm 01.00 – 02.00 pm 02.00 – 04.30 pm PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan LDK 1 ( Pengenalan Khat Nasakh ) Rehat dan Kudapan LDK 2 ( Latih tubi Khat Nasakh ) Solat Zohor dan makan tengahari LDK 3 ( latih tubi Khat Nasakh )

HARI KEDUA
MASA 08.00 – 08.30 am 08.30 –10.30 am 10.30 – 11.00 am 11.00 – 01.00 pm 01.00 – 02.00 pm 02.00 – 04.00 pm 04.00 – 04.30 pm 04.30 – 05.00 pm PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan LDK 4 ( Latih Tubi Khat Nasakh ) Rehat dan Kudapan LDK 5 ( Latih Tubi Khat Nasakh ) Solat Zohor dan makan tengahari LDK 6 ( Penilaian Khat Nasakh ) Pengumpulan hasil penilaian peserta Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

Lampiran A

( CONTOH ) TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF

14

3.

Bahasa Arab Tahun 4 HARI PERTAMA
MASA 08.00 – 08.30 am 08.30 –10.30 am 10.30 – 11.00 am 11.00 – 01.00 pm 01.00 – 02.00 pm 02.00 – 04.30 pm PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan LDK 1 ( Pengenalan Hadithulyaum ) Rehat dan Kudapan LDK 2 (Latih tubi membaca teks hadithulyaum ) Solat Zohor dan makan tengahari LDK 3 (Latih tubi menyampaikan teks hadithulyaum )

HARI KEDUA
MASA 08.00 – 08.30 am 08.30 –10.30 am 10.30 – 11.00 am 11.00 – 01.00 pm 01.00 – 02.00 pm 02.00 – 04.00 pm 04.00 – 04.30 pm 04.30 – 05.00 pm PERKARA Pendaftaran dan pembahagian kumpulan LDK 4 ( Latih tubi menyampaikan teks hadithulyaum ) Rehat dan Kudapan LDK 5 (Latih tubi menyampaikan teks hadithulyaum) Solat Zohor dan makan tengahari LDK 6 ( Penilaian hadithulyaum ) Pengumpulan hasil penilaian peserta Majlis Perasmian Penutup dan bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian

Lampiran B

( CONTOH ) ANGGARAN PERBELANJAAN 15

KEM BINA JUARA j-QAF*

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sewaan Dewan PA Sistem

PERKARA

RM 1000.00 900.00 2,200.00 600.00 900.00 135.00 30.00 400.00 270.00 1,740.00 8,175.00

Jamuan ( RM 10.00 x 90 peserta x 2 hari ) Jamuan (RM 15.00 x 20 fasilitator x 2 hari) Saguhati penceramah ( RM 100 x 9 Orang ) Sijil Penyertaan ( RM 1.50 x 90 peserta ) Sijil Penghargaan ( RM 1.50 x 20 fasilitator ) Cenderahati ( RM 20.00 x 20 orang ) Runcit ( RM 3.00 x 90 peserta ) Tuntutan perjalanan pegawai (20) / guru pengiring (18) / AJK (20) Jumlah keseluruhan

* Contoh anggaran Perbelanjaan pelaksanaan kem peringkat daerah.

16

MODUL TARANUM

MODUL TARANUM
17

1.

Pendahuluan Modul ini merangkumi aspek kemahiran pembacaan albertajwid dan pendedahan kepada kaedah

Quran secara

bertaranum dalam pembacaan al-Quran. 2. Objektif 2.1 Peserta dapat sempurna. 2.2 Peserta dapat mengenal asas-asas hukum tajwid dan lagu-lagu al-Quran serta kaedah membaca secara bertajwid . 2.3 2.4 Peserta dapat membaca al-Quran secara bertaranum dengan baik. Membaca dan menyebut ayat-ayat al-Quran dengan makhraj huruf yang betul, fasih dan mengikut lahjah Arab. 3. Aspek Latihan 3.1 Tahun 4 Membaca Surah al-Baqarah ayat 1-5 bacaan Bayati Membaca Surah al-Baqarah ayat 6-10 dengan bacaan Soba 3.2 Tahun 5 18 dengan membaca al-Quran dengan lancar

dan fasih mengikut makhraj huruf yang betul dan

-

Membaca Surah al-Baqarah ayat 11-15 dengan bacaan Nahwand Membaca Surah al-Baqarah ayat 16-20 dengan bacaan Rast.

3.3

Tahun 6 Membaca Surah al-Mukminun ayat 1-15 dengan bacaan Bayati, Soba, Nahwand dan Rast. Membaca Surah al-Jumaah ayat 1-15 dengan bacaan Bayati, Soba, Nahwand dan Rast.

4.

Peruntukan Masa 12 Jam (mengandungi 6 LDK).

5.

Langkah-langkah pelaksanaan Rujuk Contoh Panduan Perlaksanaan LDK Kem Bina Juara ( lampiran 2 ) Peserta Quran mendengar bacaan ayat al-

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

yang bertaranum dari guru, pita memperkenalkan biasa jenis-jenis dalam bacaan

rakaman atau cakera padat. Fasilitator lagu yang digunakan cara

pembacaan al-Quran Fasilitator menerangkan bacaan. 19

Bayati dan memperdengarkan contoh

Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6

Peserta membaca ayat 1-5 dari surah alBaqarah secara bertaranum mengikut fasilitator dalam kumpulan dan individu. Fasilitator membimbing peserta membaca ayat 1-5 dari surah al-Baqarah dengan taranum Bayati secara individu. Peserta membaca ayat 1-5 dari surah alBaqarah dengan taranum Bayati secara individu.

6.

Peralatan 6.1 Al-Quran 6.2 Kaset 6.3 Pita rakaman 6.4 Komputer 6.5 LCD 6.6 Kertas mahjong 6.7 Marker pen

20

21

BORANG PENGESANAN PESERTA Kem Bina Juara j-QAF TARANNUM AL-QURAN Sekolah Nama Guru : ____________________________________ : ____________________________________
Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah
TARANNUM FASAHAH

TAJWID

BIL

NAMA MURID

SUARA

JUMLAH

Nota :

Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat PPD/PPG/JPN

22

23

MODUL JAWI

24

MODUL KHAT JAWI
1. Pendahuluan Modul ini mendedahkan murid dengan kaedah-kaedah seni penulisan khat nasakh, riqa’ah dan thuluth. 2. Objektif: 2.1 2.2 3. Melahirkan generasi yang mahir jawi dari segi penulisan khat. Membina keyakinan untuk menguasai jawi.

Peruntukan Masa : 12 jam (mengandungi 6 LDK)

4.

Aspek Latihan: 4.1 Tahun 4 Khat Nasakh 4.2 Tahun 5 Khat Riqa’ah 4.3 Tahun 6 Khat Thuluth

5.

Tempat . Dewan orang ramai/ Surau /Dewan Sekolah/ Luar

25

6.

Langkah-langkah Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan menggunakan peralatan berkaitan penulisan khat . Fasilitator menerangkan kaedah-kaedah penulisan khat yang betul. Peserta menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh fasilitator. Peserta latih tubi menulis khat dengan kaedah yang betul. Fasilitator membuat penilaian dan komentar hasil kerja peserta.

7.

Peralatan 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 Kertas Lukisan Pen Khat Pensel Pemadam Dakwat hitam/biru. Buku panduan kaedah penulisan jawi KBSR edisi 2007 (beserta CD) Modul penulisan khat Nasakh Raqa’ah Papan putih Papan layer LCD Komputer

Kaedah Penulisan Khat Nasakh 26

-

Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan menggunakan peralatan yang berkaitan di dalam penulisan khat . Peserta juga didedahkan dengan pelbagai bentuk khat-khat yang sering diguna pakai. Fasilitator menunjukkan kepada peserta kaedah penulisan khat yang betul. Peserta perlu menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh fasilitator. ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 4-42 )

‫ص ع غ ج خ ق‬ ‫ف طد ب ثي‬ ‫ل‬ ‫ماكن بر سام ايبو‬ ‫باف‬

27

Kaedah Penulisan Khat Raka’ah Menulis latihan khat raka’ah secara individu ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 53-90 ) Latihan dan bimbingan seni penulisan khat Raka’ah secara individu .

‫ابتسشهصض‬ ‫رزم ن‬

28

PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: KHAT JAWI

Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara – Khat Jawi LDK
1

TAJUK 1. Penulisan
khat : - Nasakh - Riqa’ah - Thuluth

HASIL PEMBELAJARAN
1. Peserta dapat menulis seni khat nasakh, riqa’ah dan thuluth dengan betul. 2. Peserta khat yang baik dapat dan • • •

CADANGAN PELAKSANAAN
Fasilitator mendedahkan kaedah memegang peralatan khat . Fasilitator menerangkan kaedahkaedah betul. Peserta menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh fasilitator. • • Peserta latih tubi menulis khat dengan kaedah yang betul. Fasilitator membuat penilaian dan komentar hasil kerja peserta. penulisan khat yang dan menggunakan penulisan berkaitan

CADANGAN BBB •
• • • Lembaran kerja Kertas lukisan Pen khat Modul Khat

menghasilkan tulisan seni bermutu.

29

LDK

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN PELAKSANAAN

CADANGAN BBB

BORANG PENGESANAN PESERTA KEM BINA JUARA j-QAF JAWI Sekolah Nama Guru : ____________________________________ : ____________________________________
4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah KhatMenepati penulisan

Skala : 5 – Sangat Baik

BIL

NAMA MURID

Kekemasan tulisan

Bacaan Jawi

Tulisan Jawi

JUMLAH

30

PANDUAN KEM BINA JUARA j-QAF: KHAT JAWI

Nota :

Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat PPD/PPG/JPN

Borang Penilaian Kem Bina Juara Tahun : __________________________ : __________________________ 1 – Lemah Jumlah

Nama Guru

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan Bil Nama Murid Nama Sekolah

Tulisan Khat Nasakh/Riqa’ah/Thuluth
Menepati Kaedah Kekemasan Cantik / Menarik

31

32

MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB

33

MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB
1. Pendahuluan Modul ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan latihan

pengucapan awam Bahasa Arab di kalangan murid yang terpilih menyertai Kem Bina Juara. 2. Objektif 2.1 Melahirkan generasi yang cintakan Bahasa Arab. 2.2 Memantapkan kemahiran bertutur murid. 2.3 Membina keyakinan diri murid untuk berucap di khalayak ramai. 2.4 Meningkatkan kefasihan murid menyebut kalimah Bahasa Arab. 2.5 Melatih murid menyebut huruf-huruf dan perkataan-perkataan Bahasa Arab dengan betul. 3. Peruntukan masa 12 jam (mengandungi 6 LDK). 4. Langkah-langkah: Langkah 1 Fasilitator memberi taklimat mengenai

kaedah-kaedah pengucapan awam. Fasilitator mengedarkan teks ucapan/ perbualan kepada para peserta. Teks akan disediakan oleh urus setia sama ada dalam bentuk perbualan, karangan dll. 34

Langkah 2

Fasilitator meminta peserta membaca teks Langkah 3 ucapan/perbualan secara berkumpulan dan individu. Fasilitator membimbing bacaan dan sebutan peserta. Peserta mengulangi bacaan teks/perbualan Langkah 4 secara latih tubi dengan bimbingan dari Fasilitator. Peserta menyampaikan Langkah 6 teks/perbualan dengan

ucapan

menggunakan

intonasi dan gaya pengucapan awam

5.

Peralatan 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Petikan. Kaset. CD/VCD. Radio. Komputer. LCD. Kertas mahjong. Marker pen.

35

Lampiran 1e

Contoh aktiviti:

1.

Boleh menceritakan hal berkaitan dengan dirinya kepada rakan-rakan dalam Bahasa Arab. Teks perlu dibuat pelajar dengan bantuan guru

( tentang diri – taaruf ) Murid perlu melancarkan bacaan dan

mempersembahkan kepada rakan dengan yakin. 2. Buat satu dialog ringkas yang membolehkan murid ‘berhiwar’ dengan pasangan berkaitan kelakuan harian. Murid akan mempraktikkan dialog bersama rakan dengan lebih yakin. 3. Murid diberi gambar sesuatu situasi kemudian sediakan teks yang dikosongkan sebahagiannya. Murid mengisikan tempat kosong dengan kalimah yang sedia ada pada murid menjadi petikan menarik. Kemudian murid mempersembahkan / menceritakan teks pada rakan-rakan dengan yakin. 4. Sediakan perkataan-perkataan yang murid boleh menarik

sambungkan menjadi satu rencana atau cerita

menggunakan pembedaharaankata yang telah diketahui murid. Setelah itu guru memperbetulkan. Murid melancar bacaan sebagai persediaan. Hafal. Ucapkan di hadapan rakan dengan yakin.

36

5.

Sediakan gambar, murid mereka sesuatu cerita berkaitan dengan gambar menggunakan pembedaharaankata yang sedia ada. Guru memberikan pandangan. Murid melancar, seteusnya membuat pengucapan di hadapan rakan / guru.

6. 7.

Murid menulis surat rasmi atau tidak rasmi. Bentangkan. Murid dibawa berjalan-jalan (bersiar-siar), guru bertanya apa yang mereka nampak dan murid menceritakan. Murid menulis apa yang mereka nampak (pengalaman semasa bersiar-siar ) bentangkan di hadapan rakan.

37

‫.‪CONTOH HIWAR‬‬

‫محمد : ال ّل ُ عَليْكمْ ؟‬ ‫س َم َ ُ‬ ‫يوس ُ : وَعلَيْك ُ ال ّلم وَرَحمَ ُ ال وَبرَ َا ُ ُ .‬ ‫ْ ة ِ َ ك ته‬ ‫َ ُم س َ ُ‬ ‫ُ ْ ُف‬ ‫محمد : صَ َاحَ الخَي ِ .‬ ‫ْر‬ ‫ب‬ ‫يوس ُ : صَ َاحَ النوْ ِ .‬ ‫ب ّ ر‬ ‫ُ ْ ُف‬ ‫محمد : كيفَ َالكَ َا أخيْ ؟‬ ‫َْ ح ُ ي َ ِ‬ ‫يوس ُ : الحم ُلِ , أَ َا بخَيْر , وكَيفَ أَنْت ؟‬ ‫َ‬ ‫ن ِ ٍ َ ْ‬ ‫َ ْد‬ ‫ُ ْ ُف‬ ‫محمد : الحم ُلِ , مَا اسمكَ َا أخيْ ؟‬ ‫ُْ ي َ ِ‬ ‫َ ْد‬ ‫يوس ُ : اسْميْ ُوسف , وَأَنْت ؟‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ي ُ ُ‬ ‫ُ ْ ُف‬ ‫ه َ ت ط لب جد د ف ذه‬ ‫محمد : اسْ ِيْ محمد . َلْ أنْ َ َاِ ٌ َ ِيْ ٌ ِيْ هٰ ِ ِ‬ ‫ِ م‬ ‫المدرَسَ ِ .‬ ‫َْ ة‬ ‫ُو ُ ُ : ن َمْ , َ َا َاِ ٌ َ ِيْ ٌ ِيْ هٰ ِ ِ ال َدْ َس ِ .‬ ‫ي ْسف َع أن ط لب جد د ف ذه م ر َة‬ ‫: َهل وَ سهْلً , أَيْ َ تَسْك ُ ؟‬ ‫ن ُن‬ ‫أ ً َ‬ ‫محمد‬ ‫يوس ُ : أسْ ُ ُ فيْ فوترا جاي , وَأَن َ ؟‬ ‫ْت‬ ‫َ كن ِ‬ ‫ُ ْ ُف‬ ‫محمد : أسْ ُ ُ فيْ سايبر جاي . إِلى أَينَ سَتذْ َب ؟‬ ‫ْ َه ُ‬ ‫َ كن ِ‬ ‫يوس ُ : أذْ َ ُ إِلى المَكْتبَة , وَأنْ َ ؟‬ ‫َ ِ َت‬ ‫ُ ْ ُف َ هب‬ ‫محمد : أذْ َ ُ إِلى المَكْتبَةِ أي ًا. هَ ّا نذْ َ ُ مَ ًا .‬ ‫َ َ ْض ي َ هب ع‬ ‫َ هب‬ ‫يوس ُ : َ ّأ ِ َا . ُك ًا َا أخ ْ .‬ ‫ُ ْ ُف هي بن ش ْر ي َ ِي‬

‫83‬

‫‪CONTOH TEKS TAARUF‬‬

‫َ ك ته‬ ‫ ال ّ َ ُ عَليْ ُمْ و َحْ َ ُ الِ وَبرَ َا ُ ُ‬‫سلم َ ك َر مة‬ ‫ إسْميْ محمد .‬‫ِ ِ‬ ‫ إسْ ُ أبيْ حسَ ُ وَ إسْ ُ أميْ لَ ِي َ ُ.‬‫ِ م َ ِ َ ن ِ م ُ ّ ط فة‬ ‫ أَبِي ُدر ٌ نشِي ٌ , وَأميْ ُوَ ّ َ ٌ أَميْ َ ٌ .‬‫م َ ّس َ ْط ُ ّ م ظفة ِ نة‬ ‫ أسْ ُ ُ فيْ شاه عالم ,سلنجور.‬‫َ كن ِ‬ ‫ ُمريْ عشَر سَنَ َاتٍ .‬‫عِْ َ َ و‬ ‫ َدر ُ فيْ سكوله كبغساءن شاه عالم‬‫أ ْ ُس ِ‬ ‫سلنجور .‬ ‫ أسْتَيْق ُ مِن ال ّوْم فِى ال ّا َةِ ال َاد َةِ ص َا ًا.‬‫س ع س ِس َب ح‬ ‫ن ِ‬ ‫َ ِظ‬ ‫ ُ ّ أَتهَ ّ ُ وأصَّى ال ّبْحَ وََ َ ُ الف ُو َ.‬‫ثم َ مم َُ ل ص أخذ ُط ْر‬ ‫ َذْه ُ إَِى ال َدر َةِ ِالد ّا َةِ َعَ أصْدقَا ِي صَ َا ًا.‬‫بح‬ ‫أ َب ل م ْ َس ب ّر ج م َ ِ ئ‬ ‫ ُح ّ الل َةَ العرَبِ ّ َ ُ ّا َدِيْ ًا.‬‫أ ِب ُغ َ ية حب ش د‬ ‫ أَتَعّ ُ الّ َ َ العرَب ّة فيْ َدرَسَتيْ .‬‫َلم لغة َ ِي َ ِ م ْ ِ‬ ‫ أَمَليْ َنْ أَ ُوْنَ طبِيبًا ُعَاِ ُ المر َى. /أرِيْ ُ َنْ‬‫َ ْ ِ لج َ ْض ُ د أ‬ ‫ل‬ ‫ِ أ ك‬ ‫أَ ُوْنَ طبِيبًا ُعَاِ ُ المر َى‬ ‫َ ْ ِ لج َ ْض‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ وََخِيرًا , َدْ ُوْ الَ ل ُمْ ِال ّوفِيْ ِ, وَال ّ َ ُ عَلَي ُمْ‬‫َك ب ت ْ ق سلم ْك‬ ‫أ ْ أع‬ ‫و َحْ َ ُ الِ وَبركَا ُ ُ .‬ ‫َ َ ته‬ ‫َر مة‬
‫93‬

Tahun Nama Guru

BORANG PENGESANAN PESERTA Kem Bina Juara j-QAF Bahasa Arab : ____________________________________ : ____________________________________
Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah

BAHASA ARAB
Kemahiran komunikasi asas Bahasa Arab Menulis perkataan Bahasa Arab Berkeyakinan dan minat yang tinggi. Sebutan/ bacaan

Bil

Nama Murid

JUMLAH

40

Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat saringan Kem Bina Juara

41