Definisi Konsep Secara umumnya, pemimpin ialah seorang individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah

dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan itu. Ini bermakna kepimpinan ialah proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Sesetengah orang menganggap „pemimpin‟ itu seseorang yang boleh mendorong pengikut untuk bekerja kuat,menghasilkan sesuatu yang agung dan orang yang membantu lebih daripada orang yang menaikkan semangat atau mengarah. Walau apa pun pandangan, pada asasnya pemimpin adalah gabungan semua sifat iaitu pengarah, pendorong dan pembantu. Mengikut Katz dan Khan (1978) terdapat tiga perkara yang ditekankan dalam konteks kepimpinan, iaitu kedudukan atau jawatan, Sebagai peribadi seorang individu dan sebagai satu rangkaian tingkah laku tertentu. Robert Dubin (1958) menjelaskan iaitu; Leadership in organizations involves the exercise of autority and the making od decisions. Berdasarkan definisi tersebut, kepimpinan merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seseorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada. Ia juga bermaksud sesuatu kuasa yang ada pada seseorang pemimpin untuk menggerakkan anggota kumpulannya untuk mencapai matlamat tertentu.Untuk mempengaruhi kakitangan, biasanya seseorang pemimpin menggunakan pelbagai cara seperti memberi pujian, semangat, sokongan, ganjaran, menunjukkan model yang baik, menjelaskan matlamat yang dikehendaki dan sebagainya. Dalam pentadbiran pendidikan, peranan kepimpinan adalah sangat penting. Sekolah yang berjaya dalam bidang akademik dan juga kokurikulum adalah bergantung kepada tonggak kepimpinan dan kebolehan seseorang pengetua. Sekolah yang mempunyai pelbagai kelengkapan tetapi pengetuanya pula seorang yang lembap dalam menjalankan tugas menyebabkan sekolah yang berkenaan tidak akan menjadi cemerlang. Jadi, kepimpinan yang cekap adalah memainkan peranan penting dalam kepimpinan pendidikan. Untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah dan juga seorang pemimpin di peringkat Jabatan Pendidikan Daerah, Negeri dan juga Persekutuan memerlukan ketokohan kepimpinan. Ia memerlukan pengetahuan dalam bidang akademik, latar belakang murid dan masyarakat, masalah tingkah laku pelajar dan kakitangan, kurikulum sekolah, pengurusan pejabat, konsep kepimpinan, hubungan komunikasi, masalah politik semasa dan sebagainya. Tanpa pengetahuan

yang lengkap dalam bidang-bidang tersebut, seseorang pentadbir pendidikan akan merasa tidak yakin ke atas keupayaan kepimpinannya. Teori-Teori Kepimpinan Banyak teori mengenai kepimpinan dikemukakan. Dari dahulu hingga sekarang berbagai-bagai sudut dikaji. Namun pendapat-pendapat mengenainya tidak sekata. Hasilnya muncul pelbagai pandangan berkaitan dengan kepimpinan. Seorang pemimpin yang baik perlu mengetahui tentang teori, model dan konsep kepimpinan yang wujud. Dalam mengkaji kepimpinan, berbagai teori dikemukakan seperti teori sifat, teori perlakuan, teori kotegensi, teori karismatik, teori X, Y dan Z, dan sebagainya. Teori X dan Y Teori ini telah diasaskan oleh Douglas McGregor (1960) yang membuat dua set andaian terhadap manusia iaitu „Teori X‟ dan „Teori Y‟. Teori X ialah pendekatan „carrot and stick (Razali Mat Zin, 1966). Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinya malas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa, pekerja tidak mempunyai cita-cita dan tidak mahu memikul tanggungjawab, pekerja tidak mempunyai motivasi untuk menjayakan matlamat organisasi dan pekerja hanya mahu bekerja kerana dirangsang oleh keperluan psikologi dan keperluan keselamatan mereka sahaja. Teori Y pula lebih bercirikan motivasi dan pengiktirafan. Teori ini mengandaikan bahawa kerja sebagai satu perkara semulajadi iaitu suatu perkara biasa sama seperti bermain, bersukaria dan lain-lain jika keadaan kerja itu baik, tetapi mereka akan menganggap kerja sebagai beban jika pengalaman bekerjanya pada masa lepas tidak menyenangkan. Selain itu, pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab kerana ia membawa kepada kepuasan jiwa. Teori Perhubungan Manusia Teori ini menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. Perlakuan pemimpin terutamanya, boleh memberi kesan terhadap kepuasan hati pengikut dalam melaksanakan tugas. Kajian-kajian telah dibuat oleh pelopor-pelopor teori ini untuk mengenalpasti perlakuan-perlakuan ini dan didapati ada dua corak perlakuan pemimpin yang sangat disukai orang-orang bawahan iaitu : 1. Perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapai matlamat organisasi (taskorientation). 2. Perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara pemimpin dengan orangorang bawahan (human relations orientation). Kajian-kajian ke atas dua perlakuan ini membawa kepada kesimpulan bahawa pemimpin yang memberi perhatian berat kepada tugas dan orang-orang bawahannya boleh membawa kejayaan kepada organisasinya. Dalam erti kata lain, pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya. Teori Kepimpinan Mengikut Situasi (Situasional Leadership Theories) Bermula dari tahun 1940-an lagi penyelidik-penyelidik telah mencari faktor-faktor situasi yang boleh mempengaruhi peranan, kemahiran, dan tingkah laku pemimpin ke atas prestasi dan

Perlakuan pemimpin terutamanya. struktur tugas jelas dan ketua mempunyai autoriti dan kuasa formal. Kajian-kajian ke atas dua perlakuan ini membawa kepada kesimpulan bahawa pemimpin yang memberi perhatian berat kepada tugas dan orang-orang bawahannya boleh membawa kejayaan . Kajian-kajian oleh pelopor-pelopor teori ini untuk mengenalpasti perlakuan-perlakuan ini dan didapati ada dua corak perlakuan pemimpin yang sangat mempengaruhi orang-orang bawahan iaitu perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapai matlamat organisasi (task-orientation) dan perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara pemimpin dengan orang-orang bawahan (human relations orientation). Cara memimpin yang berbeza boleh berkesan. Darjah struktur tugas. Dengan kata lain. dendaan. Tidak ada hanya satu saja cara memimpin yang paling baik. Hubungan antara pemimpin dan pekerja berdasarkan kepada percaya dan hormat menghormati. sama ada pemimpin/ individu boleh mempertimbangkan untuk memberi ganjaran.Fred Fiedlier telah mencadangkan satu model Kotegensi Kepimpinan yang efektif. Model ini mengandungi hubungan antara stail kepimpinan dengan suasana situasi yang menyenangkan. bergantung kepada kematangan orangorang bawahan . Kesesuaian situasi ini bergantung kepada 3 dimensi berikut: 1. Situasi ini menyenangkan dan digabungkan dengan gaya kepimpinan dapat menghasilkan keberkesanan. Cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza . boleh memberi kesan terhadap kepuasan hati pengikut dalam melaksanankan tugas. iaitu sejauhmana tugas itu didefinisikan dengan jelas atau kabur. menilai atau menaikkan pangkat kakitangan. 2. Dalam Teori Kepimpinan Mengikut Situasi. Intipati kepada teori-teori ini ialah : 1. 3. teori ini bermula dengan anggapan bahawa keadaan yang berbeza memerlukan cara memimpin yang berbeza. keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada persekitaran yang berupa manusia dan keadaan 4. sekiranya ketua itu secara amnya diterima kakitangan. Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjuk jalan kepada orang bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang paling baik.kepuasan bekerja. cara paling baik hendaklah mengambil kira faktor-faktor penting sebelum sesuatu keputusan dibuat 3. Kedudukan dan kuasa pemimpin yang didapati melalui autoriti formal. Rasionalnya ialah kepimpinan yang berkesan akan bukan sesuatu yang nyata yang boleh wujud tersendiri dengan bentuk yang sama. Situasi yang menyenangkan akan diperolehi sekiranya ketiga-tiga dimensi tersebut positif. tetapi ianya bergantung kepada beberapa faktor lain berupa manusia dan persekitaran yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. jika keberkesanan ingin diwujudkan. manakala mereka yang kurang matang memerlukan arahan dari ketua 2. Teori Perlakuan Teori ini menjelaskan bahawa perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. mereka yang matang kurang memerlukan penyeliaan.

Kesan perlakuan pemimpin berdasarkan tangungjawab berorientasikan tugas dan orentasi pekerja telah memberi impak terhadap keberkesanan peranan kepimpinan mereka. Ada yang mengatakan kejayaan bergantung kepada karisma seseorang. Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya. Segala langkah tindakannya juga harus memberi kepuasan . 1970 (dalam Robiah Sidin.kepada organisasinya. Pemimpin yang berkesan lazimnya bijaksana dalam mengendalikan kedua-dua perkara tersebut dalam memenuhi tuntutan individu. Keseluruhannya. Reddin . Masing-masing mengutarakan cara mereka. Seseorang pentadbir yang memegang sesuatu jawatan itu tidak semestinya terus dianggap menjadi seorang pemimpin. Namun teori-teori ini sangat berguna untuk diteliti oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin kerana mereka dapat mengetahui hal-hal yang boleh memberi kesan ke atas kepimpinan. Pemimpin yang berorientasikan pekerja mendapat pujian dan popular tetapi mungkin menurun dari segi produktiviti dan kualiti. Pentadbir harus pertama sekali berupaya menggerakkan anggotaanggota lain di dalam sesuatu kumpulan itu. kumpulan dan organisasi. Walau bagaimanapun. isi dan kesimpulan. 2001). ada yang mengatakan bahawa kejayaan pemimpin bergantung kepada kelakuan dan perlakuan tertentu. Dalam pada itu. pentadbir harus memastikan bahawa dia mematuhi norma-norma yang telah ada mengenai seseorang pemimpin. empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan. Fungsi dan peranan pemimpin dilihat melalui dua kategori iaitu untuk menyelesaikan masalah dan pengendalian kumpulan pengikut. kesemuanya mirip menyatakan ada satu saja cara yang terbaik untuk memimpin orang bawahan. dan ada pula yang mengatakan kejayaan bergantung kepada anggapan pemimpin terhadap orang-orang bawahannya ( Ibrahim Mamat. Manakala Boles dan Davenport. Pemimpin juga dinilai dari segi keupayaannya dalam melaksanakan tangungjawab berorientasikan pekerja atau tugas. walaupun teori-teori yang dikemukakan ini berbeza dari segi pendekatan. Jenis-Jenis Kepimpinan Penyelidikan mengenai jenis kepimpinan ini masih berjalan dengan lancar dan selain dari jenis yang disebutkan di atas. membimbing dan mengarahkan mereka menuju ke suatu matlamat tertentu. telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara dia menggunakan kuasa itu. Gaya kepimpinan yang pelbagai menunjukkan bahawa konsep kepimpinan itu adalah amat rumit. Tidak ada satupun yang sempurna. 1975. Pemimpin yang mementingkan organisasi tugas lebih mengutamakan standard pencapaian dan daya pengeluaran tetapi hubungan kemanusiaan dan kebajikan pekerja kurang dititik beratikan. semuanya mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. ada berbagai-bagai lagi gaya kepimpinan. 1989) telah membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas.

dia juga menekankan konsep perkongsian tanggungjawab apabila sesuai dan juga memberi kuasa. Dia memberi perintah dan pengikut mesti patuh kepada arahan yang diberi tanpa banyak soal. Jenks (1990) mengaitkan gaya kepimpinan ini juga dengan tingkah laku dan mengatakan bahawa kepimpinan turut serta mementingkan kedua-dua pengeluaran dan manusia atau struktur tugas dan timbangrasa. Dia juga percaya kepada musyawarah. 1990). Kepimpinan Autokratik (Autocratic Leadership) Individu autokrat percaya kuasa membuat keputusan mesti dipegang oleh pemimpin. Orang-orang bawahan . Kekuatan kumpulan bergantung kepada penglibatan semua pihak. Dia juga tahu urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. tetapi oleh kerana mereka hanya mengikut arahan dan tidak boleh bersuara. Di antara matlamat stail kepimpinan ini adalah semangat kerja berpasukan. Dia sering menurunkan kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat sesuatu keputusan berlandaskan kebijaksanaan dan kebolehan masing-masing. Kepimpinan mereka dicirikan oleh penekanan yang kuat terhadap pengeluaran dan kurang terhad elemen manusia (Jenk. alasan-alasan yang kukuh dan ganjaran. 1991). Para pemimpin jenis demokratik ini juga dikatakan mudah lentur dan bergantung kepada sumber-sumber kuasa yang tidak mendesak seperti kepakaran. Pemimpin demokratik berperanan menjadi pembimbing yang baik kepada kumpulannya. ia menyedari dia tidak mampu bekerja seorang diri.kepada anggota-anggota secara individu. Dia memerlukan sokongan orang-orang bawahannya. semangat kerjasama mereka lemah dan mereka tidak kreatif serta tidak mempunyai inisiatif. dia dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai lambang „kebaikan‟. Kuasa diagih-agihkan menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masing-masing. seseorang pemimpin harus berupaya mengubahsuai gaya kepimpinannya mengikut keadaan yang timbul. Dia menginsafi peranannya sebagai penyelaras tugas anggotanya dengan mengutamakan rasa tanggungjawab dan kerjasama baik kepada setiap individu yang dipimpinnya. Disebabkan kepimpinannya bersifat membantu. Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila sesuatu hasil diperolehi. Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju. Para pemimpin autokrat lazimnya berfungsi secara autonomi memberi tunjuk ajar tentang apa dan bagaimana tugas-tugas harus dilakukan. Menurut Ibrahim Mamat (2001). Sebagai pemimpin. Untuk membolehkan pentadbir membuat penyesuaian terhadap keperluan-keperluan yang bermacam-macam lagi kompleks. membuat keputusan sendiri dan suka memberi arahan (Keith & Girling. Di samping itu. pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. ia dianggap sebagai hasil dari komitmen bersama. buka hasil dari usahanya bersendirian kerana dia sedar bahawa dia buka „superman‟. Kepimpinan Demokratik (Democratic Leadership) Pemimpin demokratik percaya kepada penglibatan semua orang dalam membuat sesuatu keputusan/tindakan. Pemimpin autocrat dapat mempastikan tugas-tugas yang diberi dilaksanakan dengan sempurna oleh orang bawahannya. memujuk.

Sumber arahan adalah dari satu sumber sahaja. i) Model Kepimpinan Top-Down ii) Model Transformational iii) Model Fungsi Kepimpinan (John Adair) 1. membiarkan mereka bersendirian dan jangan mengusik. Dalam hal ini pihak atasan yang memberi arahan adalah . Pelbagai model kepimpinan yang wujud dan di antara model yang dipilih untuk perbincangan ialah. Kepimpinan Lepas-Bebas (Laizssez-Faire Leadership) Pemimpin jenis ini memberi sepenuh kebebasan kepada orang-orang bawahan untuk bertindak atau membuat keputusan. kebencian dan kerisauan akan timbul dan ini akan melumpuhkan seluruh operasi organisasi. Model-Model Kepimpinan Bagi mengukuhkan lagi teori-teori yang telah dibincangkan sebelum ini. Menurut Keith & Girling (1991). Dia melihat mereka sudah matang. adalah penting juga bagi setiap pemimpin mempunyai mengikuti model kepimpinan tertentu dalam mentadbir organisasi. maka hasilnya sangat tidak memuaskan kerana mereka seperti kehilangan pedoman sebab tiada pemandu/pembimbing yang menunjuk arah. maka penghasilannya memang baik. Oleh kerana keadaan organisasi di bawah pemimpin-pemimpin itu tidak ada prosedur untuk membuat keputusan yang jelas. Para pemimpin jenis ini tidak mempunyai matlamat dan objektif kerja yang jelas dan juga tidak mempunyai perancangan. Dia tidak mencampuri langsung. tahu yang mana baik dan yang mana buruk serta membezakan antara betul dan salah. tingkahlakunya yang autokratik itu akan dianggap sebagai beban yang terpaksa diterima. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini terkadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. maka konflik antara berbagai kumpulan dinamik sama ada formal atau tidak formal akan wujud dan sukar untuk dikawal. sekiranya pemimpin ini berketrampilan. 1991). memuji dan memberi penghargaan dan selalunya menggunakan kritikan tidak membina (Keith & Girling. Pihak subordinat melaksananakan arahan tanpa banyak persoalan. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan. Mereka menggunakan ganjaran dan hukuman. Power & Power (1983) berpendapat.diharapkan mengikut dan membuat apa yang mereka diarahkan. Apa yang diperlukan hanyalah matlamat yang telah dipersetujuai tercapai. stail kepimpinan laissez-faire bersandar kepada falsafah membiarkan setiap individu dalam organisasi membuat kerjanya sendiri. Model Kepimpinan Top-Down Model ini berbentuk pyramid. tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang. iaitu dari pihak tertinggi menular ke subordinat-subordinat di bawahnya. Seandainya orang-orang bawahan betul-betul matang. Stail kepimpinan autokratik diangggap berkesan dalam situasi yang terdesak kerana ia membenarkan proses membuat keputusan yang tepat. Konflik atau masalah diselesaikan dengan pantas dan komunikasi lebih bersifat dari atas ke bawah. Jika tidak berketrampilan perasaan marah.

Proses arahan dari pihak atas ke pihak perlaksana terpaksa melalui pelbagai peringkat dan memakan masa. Pandangan dan pendapat pihak atasan atau pembuat dasar. Oleh kerana terdapat pelbagai lapisan ini. Oleh kerana sesuatu arahan adalah dari atas ke bawah dan searah. Model ini menunjukkan arah aliran kuasa dan arahan iaitu dari atas ke bawah. Ini akan mengakibatkan „time-lag‟ dalam aliran maklumatdari superdinat kepada subordinat. Dalam sistem birokrasi. Arahan-arahan pihak atasan jarang dipersoalkan terutama oleh pihak perlaksana. mempunyai penetapan tugas dan fungsi yang jelas dan dapat mengelakkan pembaziran akibat dari perubahan pucuk pimpinan. „Time–lag‟ dalam aliran maklumat dan dalam membuat keputusan ini dikenali sebagai ‟red-tape‟ dalam birokrasi. Ketua Panitia danbarulah kepada guru-guru subjek untuk melaksanakan arahan berkenaan. baru-baru ini Kementerian Pendidikan telah mengarahkan supaya pihak sekolah melaksanakan pengajaran Sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Carta organisasi memperincikan lagi model ini dengan memperlihatkan secara jelas hiraki dalam organisasi. agipun arahan yang diterima adalah diangagap sebagai satu tugas untuk dilaksanakan. maka trend ini akan membawa kepada corak pentadbiran berbentuk autokratik. Walaupun birokratik kelihatan tidak begitu baik tetapi sistem ini terdapat di kebanyakkan organisasi formal kerajaan. Model Kepimpinan bercorak di atas ini lebih mengamalkan sistem birokrasi di mana terdapat banyak „red-tape‟ untuk sesuatu keputusan dibuat. Walaupun pelbagai pihak menyuarakan bantahan atau memohon penangguhan pelaksanaannya. pelbagai lapisan atau peringkat pengurusan terdapat dalam sesebuah organisasi terutamanya sebuah organisasi yang besar seperti Kementerian Pendidikan. Keberkesanan arahan susah dipantau oleh pegawai eksekutif. maka adalah rumit dan sukar bagi pihak teratas untuk memantau keberkesanan arahan yang dikeluarkan. kemudian diikuti oleh Penolong-penolong Kanan. Dalam sesebuah organisasi ketua merupakan orang yang paling berkuasa.mempunyai akauntabiliti sepenuhnya terhadap arahan yang diberikan. Oleh kerana itulah subordinat dan pelaksana arahan melaksanakan arahan tanpa banyak soal. Sebagai contoh. Di sekolah misalnya arahan akan dikeluarkan oleh pengetua kepada Penolong Kanan seterusnya kepada Ketua Bidang. Sebagai contoh di sekolah menengah. Sebarang arahan untuk dilaksanakan terpaksa melalui pelbagai peringkat. Penurunan arahan dari satu paras ke satu paras memakan masa. Jika ini berlaku maka matlamat atau objektif pengeluar arahan akan tersasar. Arahan-arahan yang datang dari superdinat kerapkali tidak dipersoalkan oleh pihak subordinat dan pihak perlaksana arahan kerana arahan berkenaan dianggap datang dari pembuat dasar atau polisi yang tertinggi. Jika sesuatu arahan itu perlu pentafsiran tertentu. Begitu juga di sekolah rendah yang diketuai oleh Guru Besar. maka proses membuat keputusan ini akan melibatkan banyak komponen dalam organisasi berkenaan. maka akan terjadi pelbagai versi pelaksanaan akan berlaku. Corak pentadbiran ini didapati mempunyai kelebihan kerana tidak lentur kepada masalah peribadi. serta arahan tanpa persoalan. Model ini dengan jelas memperlihatkan dengan jelas aliran arahan dan otoriti dari pihak teratas kepada pihak pegawai pertengahan dan seterusnya kepada pihak pelaksana arahan berkenaan. Pengetua terletak di hierarki paling atas. . Ketua Bidang. Model ini lebih mirip kepada kepimpinan bercorak autokratik. termasuklah Kementerian Pendidikan. Organisasi pendidikan di Malaysian adalah besar dan luas. Ketua Panitia dan seterusnya guru-guru subjek. Carta organisasi jabatan-jabatan kerajaan banyak menunjukkan model ini.

tetapi minat yang dibangunkan melangkaui minat peribadi subordinat itu sendiri. Oleh kerana kekurangan matang.19) . Seterusnya Bass (l990) dalam Abdul Aziz Yusof . telah mendefinisikan kepimpinan transformational sebagai kepimpinan yang menunjukkan kecemarlangan yang luar biasa kerana mereka berjaya meluaskan dan mengembangkan minat subordinat dalam membangunkan kesedaran dan penerimaan terhadap tujuan dan misi kumpulan. disamping membantu mereka meneroka dan menjangkau lebih daripada kepentingan peribadi. kepimpinan transformational melibatkan perubahan yang dramatik dalam sesebuah organisasi seperti pembentukan dan perlaksanaan visi. Model Transformational Terdapat banyak penulisan mengenai kepimpinan transformational antaranya termasuklah Tichy dan Devanna (1986) dan Burns (l978).2003. (2003). Arahan sehala walaupun melalui pelbagai lapisan tetapi kurang berlaku penyelewengan arahan kerana setiap arahan disertai dengan garis panduan tertentu tentang pelaksaannya. and the Genius of leadership lies in the manner in which leaders see and act On their own and their followers values motivations” (pg. terutamanya kakitangan dalam organisasi berkenaan. dalam Abdul Aziz Yusof. Menurut Tichy dan Devanna. dan memberi ruang serta mengalakkan perubahan sama ada dalaman mahupun luaran. kerana dalam sebuah organisasi baru kakitangannya secara relative adalah tidak matang dan dengan sendirinya organisasi berkenaan juga tidak matang. dalam Abdul Aziz Yusof (2003). terdapat empat ciri utama yang digambarkan sebagai seorang pemimpin transformational iaitu: . Pandangan-pandangan yang diberikan di atas mengambarkan kepimpinan transformational memiliki keupayaan kepimpinan yang sangat luar biasa.namun pihak atas dan pembuat dasar di Kementerian Pendidikan seolah-olah „memaksa‟ program berkenaan diimplimentasikan pada tahun 2003 juga. Pemimpin juga bukan hanya mempunyai kebolehan membangunakan minat subordinat. Model pengurusan „topdown‟ ini amat sesuai bagi sesebuah organisasi yang baru contohnya sebuah sekolah yang baru dibuka. Pemimpin seperti ini berupaya membangkitkan kesedaran pengikut ke arah merealisasikan perubahan untuk kepentingan organisasi. Kebaikan Model Kepimpinan Top-Down Model ini sesuai diamalkan untuk organisasi baru dan belum matang. Mengikut Greenberg dan Baron (l997) dalam Abdul Aziz Yusof. the Aspirations and expectation of both leaders and followers. Arahan dan pekelilingan dari pihak atasan yang mempunyai garis panduan tertentu dapat memandu pihak pelaksana melaksanakan arahan berkenaan dan secara langsung menanam dan memberikan pengalaman kepada para subordinat.2003. telah mentakrifkan kepimpinan transformational sebagaimana berikut: “…Leadership as leaders inducing follower to act for certain goals that represent the values and motivations-the wants and the need. 2. Manakala Burns(1978). bertanggungjawab untuk menyedarkan para subordinat atau pengikutnya tentang nilai-nilai norma organisasi. maka bimbingan dan tunjukajar adalah amat diperlukan.

Mereka bersedia berkongsi idea. subordinat tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik akibat daripada fokus yang mencapah dan tersebar (divergence). iii) Inspirasi Motivasi Dalam hal ini. Setiap pendapat yang dikemukakan akan mendapat sanjungan daripada pemimpin. seseorang pemimpin transformational perlu memainkan peranan sebagai seorang rakan pembimbing. Dalam hal ini. Pemimpin akan menunjukkan contoh-contoh terbaik dengan berkerja keras. pemimpin akan mengalakkan para subordinat untuk mengemukakan idea dan pandangan mereka secara bebas dalam menyelesaikan sesuatu masalah. ii) Stimulasi Intelektual Penerapan stimulasi intelektual merupakan satu factor yang menjadikan pemimpin transformational popular dan mendapat tempat di kalangan subordinat. pemimpin transformational akan mendapat kerjasama yang tinggi daripada pengikutnya. Melalui cara ini. memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sikap keterbukaan menyebabkan subordinat tidak kekok untuk menyuarakan pandangan kerana subordinat tahu terdapatnya saling percaya (mutual trust) yang tinggi di antara mereka. Pemimpin transformational bersedia untuk memberi tunjuk ajar kepada subordinat dalam mengubah cara berfikir terutama mengenai masalah teknikal.i) Memberi Pertimbangan Secara Individu Seseorang pemimpin transformational memberi perhatian terhadap keperluan para subordinatnya yang unik sama ada dari aspek jangkaan. Sekiranya motivasi subordinat ditingkatkan. masalah hubungan sesama sendiri dan pihak luar. Subordinat lebih bersedia untuk menjalankan tugas dengan lebih bersungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai suatu keutamaan. pengalaman dan kekuatan bersama subordinat. Ciri-ciri stimulasi intelektual dibangunkan dengan mengutamakan komunikasi pelbagai hala dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks dan mencabar. Kesannya. Pemimpin jenis ini akan mendidik dan mendorong subordinatnya untuk berfikir cara baru dengan menggunakan hujahan dan bukti dalam menyelesaikan sesuatu masalah. subordinat akan berasa dihargai dan situasi sebegini akan meningkatkan lagi komitmen mereka dalam mengenal pasti. Tanpa motivasi. bersikap optimistic apabila berhadapan dengan krisis. Produk akhir daripada keadaan sebegini akanmenyebabkan . pemimpin transformational akan memotivasikan subordinat dengan berkongsi visi dan matlamat organisasi. kesediaan untuk memikul tanggungjawab jika berlakunya sesuatu kesilapan dan tidak membebankan subordinat dengan perkara-perkara remeh. dan tidak kurang pentingnya masalah-masalah peribadi. aspirasi dan matlamat. Apa yang penting bagi mereka ialah bagaimana hendak membangkitkan dan mengekalkan semangat kerja yang tinggi serta memaksimakan penggunaan setiap potensi yang ada di kalangan subordinat. Mereka juga bersedia mengakui hakikat bahawa semua subordinat mempunyai keinginan dan keperluan yang berbeza dan perlu ditangani dengan berkesan supaya organisasi menadapat manfaat daripada perbezaan yang wujud. Pemimpin seperti ini bersedia mendengar segala masalah dan pendapat yang dikemukakan oleh subordinatnya dan sentiasa bersedia untuk memberi maklum balas serta membantu untuk membina keyakinan diri terhadap sebarang perubahan yang dilakukan.

Mereka juga sentiasa mendahului subordinat dalam mematuhi undang-undang. subordinat akan terpengaruh dengan kejayaan pemimpin dan akan berusaha untuk menjejaki kejayaan yang telah ditunjukkan oleh ketuanya. iv) Meningkatkan Pengaruh Dengan menunjukkan rasa hormat di antara pemimpin dengan subordinat. Pada mereka. pemimpin transformational lebih bersedia bertanggungjawab di atas kelemahan yang ditunjukkan oleh subordinat mereka. 3. Oleh itu. Oleh itu. Pengaruh sedemikian amat penting bagi membolehkan subordinat mengambil inisiatif menjalankan tugas yang lebih mencabar kerana mereka mempunyai yang layak dicontohi (role model) untuk diikuti dalam usaha mencapai kejayaan. Pada masa yang sama. Seterusnya subordinat bersedia untuk melakukan perubahan yang drastic apabila diminta untuk bertindak sedemikian oleh pemimpin mereka kerana yakin dengan kebaikan yang akan diperolehi hasil perubahan yang diperkenalkan. pemimpin transformational lebih bersedia memikul tanggungjawab di atas kelemahan yang ditunjukkan oleh subordinat adalah juga membuktikan kelemahan mereka. Mereka sentiasa mencabar subordiant jika. Oleh itu. Pemimpin transformational akan mempengaruhi para subordinatnya untuk mempercayai bahawa mereka mempunyai potensi.kemahiran memahami perubahan nilai. memujuk dan mempunyai kemahiran konseptual serta teknikal yang tinggi. Kesimpulannya pemimpin Transformational. Apabila seseorang pemimpin itu berjaya mencapai matlamat dan misinya. kemahiran pujukan dan perbandingan. meningkatkan motivasi subordinat adalah salah satu ciri utama yang perlu ada pada kepimpinan transformational. v) Karismatik Pemimpin transformational akan berusaha untuk menanamkan sifat keyakinan. kemahiran pengupayaan dan kefahaman dalam memahami keperluan dan kehendak para pengikutnya. memiliki pelbagai kemahiran iaitu kemahiran membuat jangkaan. hormat dan kebangaan kepada pengikut-pengikutnya. “ aku mampu melaksanakannya mengapa tidak kamu?”. Mereka juga mempunyai misi yang jelas untuk dikomunikasikan kepada subordinatnya. kelemahan yang ditunjukkan oleh subordinat adalah juga membuktikan kelemahan mereka. Selain itu. peraturan dan prosedur yang ditetapkan secara bersama. peluang dan kehebatan yang sama untuk mencapai kejayaan. pemimpin transformational juga mempunyai kebolehan luar biasa untuk berucap. Pada masa yang sama mereka bersedia untuk mempertahankan pemimpin mereka apabila diancam. tidak dihargai dan kewujudan mereka tidak sifnifikan. Mereka bersedia untuk menjadikan ucapan dan tindak-tanduk sebagai sesuatu yang patut dicontohi. akan membantu meningkatkan keyakinan subordinat terhadap pemimpin dan keadaan in akan membolehkan pemimpin meningkatkan pengaruhnya terhadap subordinat. Pengikut senang berada bersama pemimpin dan akan mengidentifikasikan diri mereka dengan pemimpin. mereka sentiasa berada di barisan hadapan apabila menghadapi cabaran dan bersedia menjadi benteng apabila subordinat mereka dicabar. Model Fungsi Kepimpinan (John Adair) Model kepimpinan ketenteraan yang cukup meyakinkan diperkenalkan oleh fil Marsyal William .mereka berasa terasing .

membina pasukan kerja yang padu dan mengilap kekuatan individu dalam organisasi. Usaha-uasaha yang dilakukan oleh D. Pencapaian tertinggi dan kesesuaian. mengetahui fakta. Kekuatan disiplin dan hormat diri. Keberkesanan kepimpinan seseorang itu diukur dari sudut penyempurnaan tanggungjawab pemimpin dan subordinat. Ketiga-tiga fungsi asas tersebut dikaitan jugan dengan fungsi pengurusan seperti merancang. memaklumkan dan menilai kemajuan serta fungsi-fungsi pengurusan itu boleh dicapai. Model ini sesuai digunakan bukan sahaja dalam bidang perniagaan tetapi juga dalam organisasi sekolah. memulakan. pendekatan kepimpinan bercorak ketenteraan itu bukanlah sesuatu yang baru. Menerusi kekuatan semangat akan membangkitkan kekuatan kerohanian. Dalam bukunya Defea Into Victory. Ia juga turut dibincangkan dengan lebih mendalam oleh Aminuddin Mohd Yusof (1994) berdasarkan model guru dan tentera. Model ketenteraan ini diperkukuhkan lago oleh John Adair dengan mengambil pendekatan fungsi Kepimpinan. mengawal. buat dengan terbaik. bertindak sertentak dan membiarkan musuh dalam kebingungan. 3. Sepuluh prinsip tersebut dapat dinilai keberkesanannya dari sudut: 1. telah berkembang begitu luas dan diterima umum William ( 1998) dalam Chek Mat (2003). Terdapat sepuluh prinsip seni peperangan yang boleh digunakan dalam kepimpinan organisai iaitu belajar untuk menetang. Mengikut John Adair dalam (Chek Mat. untuk memperkenalkan model seni peperangan Sun-Tzu dalam perniagaan telah memperlihatkan kemajuan. Rasa tanggungjawab dan akauntabiliti. tunjukkan jalan. menentukan hari sesuai. Mengetahui tujuan dan komitmen untuk mencapai matlamat. menjangkakan ketewasan. Model ketenteraan John Adair ini berteraskan konsep Action-Centeral Leadership. beliau menegaskan bahawa semangat merupakan tenaga penting kea rah mencapai kejayaan.2003). Beliau percaya kepimpinan dalam bidang ketenteraan dapat diterapkan dalam dunia perniagaan. intelektual dan kebendaan. Rajah1:Model Fungsi Kepimpinan JohnAdair Walau bagaimanapun. buat dengan betul.G.Slim. 5. 4. Ketrampilan dan kesediaan untuk mencapai matlamat 2. menyokong. Krause (1996) dalam Chek Mat (2003). .

baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri. Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain dating kepadanya minta bertindak. Seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. terdapat banyak aspek yang perlu diberi perhatian. Seorang pengetua/guru besar mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan. terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. Keberkesan model ini dapat menarik perhatian pemimpin organisasi untuk menjadikan model ini sebagai panduan dalam mentadbir organisasi. 7. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya. Pertama. Walau bagaimanapun keberkesan kepimpinan tidak hanya bergantung kepada pemilihan model yang baik dalam kepimpinan sebaliknya seorang pemimpin perlu mempunyai ciri-ciri pemimpin dalam diri mereka sendiri. Ini termasuklah: 1. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. dalam bukunya „Asas Pentadbiran Pendidikan‟. agar mendapat kerjasama dan diterima oleh semua kakitangan di sekolah. iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Misalnya. bagaimanakah seorang Ketua Jabatan mempengaruhi tingkah laku kakitangan supaya dapat menghasilkan output yang sempurna.6. Kesediaan untuk menjadi pemimpin contoh. . ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggotaanggota yang lain di dalam organisasi itu. pengetua/guru besar dan guru-guru berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental. kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya. Kemampuan untuk membina perhubungan yang berkesan. p/s: walaupun model ini banyak mengambil contoh dalam organisasi sekolah. Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko. fizikal. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. Mempunyai kreativiti sendiri. Mentaliti     Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman. Apabila seseorang itu berjaya memimpin. namun model ini juga relevan dipraktikkan dalam oraganisasi yang lain. beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu. Dalam proses perhubungan Ketua Jabatan dan kakitangan. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988). rohani dan jasmani.

Selain itu. Sikap positif dan terbuka. boleh bertahan lama atau tidak. Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja. iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati. berkesan atau tidak. sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik. Moraliti    Mempunyai disiplin diri yang unggul. Iman yang teguh. Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai:    Empati. dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui.2. Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik kepada organisasinya. dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakkan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus. akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya. Pemimpin harus bersikap adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional. pemimpin yang baik jarang berkasar dengan orang-orang bawahannya. . Pada kebiasaannya. Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan. terutama orang yang beragama Islam. Kesedaran. moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan kebolehan dirinya akan timbul. amanah. ketenangan. Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. 3. kesabaran. Sedar tentang bagaimanakah dirinya dianggap oleh orang lain. Kebolehan berkomunikasi secara berkesan. Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilah. Kemasyarakatan     Kesediaan memberi dan menerima pendapat. Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. keteguhan pendirian dan ketahanan diri. Daya penggerak dan semangat juang yang kuat. dilihat dan diterima sebagai baik:     Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman.

Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa. Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang bawahannya. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya. Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia: ada yang malas. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal tugas di mana juga dia berada. Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas. iaitu penerimaan orang-orang bawahan . Seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. dia menggunakan cara lain.      Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Dia tahu mengagihkan tugas kepada mereka. Dia menerima hakikat sedemikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada. Seseorang pemimpin boleh menonjolkan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas dan bertindak bersesuaian dengan keadaan. Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang denganorang-orang bawahannya mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. bertindak dengan cara-cara tertentu. . merasa. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan saja. ada yang rajin dan ada yang boleh diharap serta ada yang tidak boleh diharap. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara. Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan manusia. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan. Dia sentiasa bersikap positif. beberapa kesimpulan dapat dibuat. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. maka kepimpinannya kurang berkesan. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan.

jenis-jenis perubahan dan juga proses dalam mengurus atau menangani perubahan. Sebagai contoh. Struktur Organisasi Perubahan struktur organisasi melibatkan pertukaran struktur formal yang berkaitan dengan tugas dan hubungan autoriti. Jenis-Jenis Perubahan: Secara umumnya. Teknologi Perubahan teknologi berkait rapat dengan pengeluaran dan kaedah-kaedah inovatif untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada bentuk produk atau perkhidmatan. pengurusan strategik. aktiviti-akitiviti buruh. Terdapat empat kategori utama perubahan. Persoalan utama. gula. sejauh mana kita bersedia berhadapan dengan sesuatu perubahan atau setakat mana kita bijak menangani sesuatu perubahan. Sebahagian rakyat negara ini mungkin sudah menjangka perubahan itu lebih awal dan sebahagian lagi sebaliknya. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) yang melihat perubahan dalam konteks organisasi mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi adalah berkait rapat dengan matlamat untuk mencapai peningkatan prestasi. sistem maklumat. ada juga yang berlaku tanpa diduga. 3. Produk atau Perkhidmatan Perubahan dalam produk dan perkhidmatan termasuklah pembangunan produk atau perkhidmatan baru serta pengubahsuaian dan pembaikan kepada produk dan perkhidmatan yang sedia ada. Definisi Konsep: Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. 2. gas. Perubahan ini . Ada sesetengah perubahan itu mungkin sesuatu yang sudah kita jangka. menambahkan pelanggan baru atau pasaran global dan mengekalkan tahap kompetitif organisasi. minyak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. Kerap kali produk atau perkhidmatan baru berkait rapat dengan inovasi perubahan teknologi. teknologi dan manusia. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan syer pasaran. perubahan terhadap harga beberapa barang kawalan dalam negara. Perbincangan merangkumi: definisi konsep. sistem perakaunan dan belanjawan. produk atau perkhidmatan. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru.Menangani Perubahan Dalam Pengurusan Pada masa ini negara mengalami banyak perubahan dalam pelbagai bentuk. khususnya dalam konteks sesebuah organisasi. dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. sistem-sistem ganjaran dan insentif serta pengubahsuaian struktur organisasi formal. iaitu: 1. Mengikut Jaafar Muhamad (1999). Bagaimanapun spekulasi tentang perubahan harga yang disebutkan di atas bukanlah perkara pokok yang hendak dibincangkan di sini. Perubahan ini termasuklah pembentukan dasar. Perubahan struktur biasanya memberi kesan terhadap keseluruhan organisasi.

keupayaan dan jangkaan kerja mereka. Manusia Perubahan manusia merujuk kepada gelagat individu. kawalan kualiti. kumpulan. optik gentian. pembaikan kerja. perubahan (changing). Perubahan sebenar dilakukan. 3. Perubahan berkenaan distabil dan diinstitusikan. perhubungan kemanusiaan dan imej kendiri juga adalah termasuk dalam golongan ini. 3. pengurus organisasi perlulah menangani perubahan tersebut secara bijak. Fasa 3: PENGUKUHAN 1. persepsi. 2. pengurusan konflik. keberkesanan kos dan masa memproses juga tergolong dalam kategori ini. terdapat beberapa aktiviti yang terlibat dalam ketiga-tiga fasa tersebut iaitu: Fasa 1: KESEDARAN 1. Ciptakan ketidakpuasan terhadap status quo. 4. Penilaian atau maklum balas dibuat. Sumber-sumber organisasi menyokong perubahan sepenuhnya. sikap. 2. Fasa tersebut terdiri daripada fasa kesedaran (unfreezing). Menyediakan situasi untuk berubah. Gelagat-gelagat baru diperkukuhkan. Fasa 2: PERUBAHAN 1. 5. Pengubahsuaian dibuat. Objektif utama bagi pembangunan kemahiran dan perubahan gelagat adalah untuk mengukuhkan produktiviti individu dan prestasi organisasi keseluruhan. Justeru. Selain itu aliran kerja. dan pengukuhan (refreezing). Latihan kemahiran dilakukan. satelit. Proses Pengurusan Perubahan: Terdapat banyak model yang cuba menjelaskan proses perubahan terancang dan proses perubahan itu sendiri. computer. Komponen-komponen organisasi diubah. laser dan lain-lain inovasi teknikal. Peningkatan kemahiran dalam kepemimpinan. kepercayaan atau pegangan. Menetapkan keperluan untuk berubah. Bentuk satu wawasan untuk masa depan. Kesedaran –> Perubahan –> Pengukuhan Berdasarkan model perubahan terancang ini. penyelesaian masalah. kemahiran. Bagi Lewin. 2. asas-asas ilmu. komunikasi. . perancangan. 3.perubahan organisasi terancang melalui tiga fasa yang jelas dan berkait rapat. Perubahan dalam sesebuah organisasi kadang-kala boleh menimbulkan konflik dalam organisasi berkenaan. 4. Kurt Lewin adalah antara individu yang telah memperkenalkan model bagi menjelaskan proses perubahan terancang. unit atau seluruh organisasi. latihan teknikal yang khusus.termasuklah robot. alat-alat pemprosesan. Atasi sebarang tentangan terhadap perubahan yang dirancang. Perubahan gelagat mungkin mencakupi usaha-usaha individu. 4. 4.

Punca profesional 1.Stress di Kalangan Guru seperti yang diterangkan sebelum ini boleh berlaku kepada semua guru. hal ini memberikan tekanan kepada guru Bahasa Inggeris untuk memenuhi kurikulum pendidikan. iaitu punca profesional dan punca peribadi. banyak perubahan telah berlaku dalam mobiliti masyarakat Amerika Syarikat pada hari ini. sama ada guru sekolah rendah. 4. Persekitaran kerja Persekitaran kerja yang kurang kondusif boleh menjadi punca berlakunya stres di kalangan guru. Oleh itu. Perubahan Perubahan peningkatan populasi dalam masyarakat. guru memerlukan sokongan dan hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Punca peribadi 1. 5. Ditambah dengan kemudahan sekolah yang tidak mencukupi untuk keperluan sendiri dan pelajar serta pelbagai isu pendidikan dalam negara. Misalnya ruang kerja yang sempit dan kelas yang tidak selesa boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada guru. Roth Robert. Di samping itu. Kesihatan – Keadaan kesihatan guru yang terjejas akibat kemalangan atau berlaku kematian dalam kalangan keluarga. Aktiviti riadah – Gaji yang rendah membataskan pilihan guru melakukan aktiviti riadah bersama keluarga (Gold Yvonne dan A. Pelajar dari golongan etnik ini kerang fasih atau tidak tahu langsung berbahasa Inggeris. penambahan golongan etnik dalam pendidikan. memiliki rumah sendiri juga sukar terutamanya bagi guru yang baru mengajar. 3. 2. misalnya peningkatan kadar jenayah. . peningkatan taraf hidup dan jenayah yang memberikan impak negatif dalam tingkah laku pelajar menyebabkan seseorang guru itu harus melakukan perubahan dalam kehidupan profesional dan peribadinya. Perhubungan – Oleh sebab banyak perubahan dalam masyarakat pada hari ini. Kewangan – Gaji yang rendah berbanding dengan profesion yang lain membataskan aktiviti riadah dan taraf hidup seseorang guru. 1993). menengah atau peringkat pengajian tinggi. Contohnya. Apabila berlaku perselisihan faham maka ini boleh menyebabkan stress terhadap guru tersebut. Perubahan boleh menyebabkan terganggunya sistem keseimbangan dalam diri seseorang individu itu. Punca stress di kalangan guru boleh dibahagikan kepada dua kategori. Taraf hidup – Gaji yang rendah menyebabkan sukar untuk guru menikmati dan memberikan taraf hidup yang baik bagi keluarga mereka. 2. Antaranya.

Stress jika dibiarkan. seseorang guru harus tahu teknik yang berkesan untuk menangani stress terutamanya menjelang peperiksaan pelajar dan pertukaran pentadbiran di sekolah. Intelek Guru hendaklah bergaul dengan golongan yang memiliki tahap intelek yang serupa dengan mereka kerana aspek intelek boleh membantu guru menangani stress (Gold Yvonne dan A. 1993). Kenal pasti reaksi emosional Apabila keperluan emosi dapat dikenal pasti maka seseorang guru boleh menangani stress dengan cara yang lebih positif. komitmen sosial amatlah penting. Guru tersebut telah menangani stress dengan cara yang negatif. 2. individu bukan hanya meringankan masalah kini malah menghindarkan berulangnya masalah serupa pada masa akan datang. Setelah guru tersebut mengetahui keperluan emosi dalam dirinya. Dengan mengetahui punca stress tersebut. iaitu lagak bapa yang menghukum anaknya. Pengetahuan dalam senaman rutin dan pelan makanan seimbang boleh membantu guru menangani stress. guru tersebut sedar bahawa tindakannya adalah kerana suatu masa dahulu ayahnya telah menggunakan pendekatan yang sama oleh pengetua itu. Contoh situasi. Roth Robert. Akhirnya. seorang guru perempuan tidak bersefahaman dengan pengetua di sekolahnya.Cara Mengendalikan Stress di kalangan Guru Stress dalam kalangan guru dapat dikendalikan dengan strategi berikut: 1. Oleh itu. guru tersebut mungkin menyedari bahawa punca kekecewaannya . boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak baik. 4. Oleh itu. Kenal pasti punca yang menyebabkan masalah tersebut dan ubah. Kehidupan fizikal Stress menjejaskan kesihatan dari segi imunisasi tubuh. Guru tersebut telah berhadapan dengan pengetua dan memberitahu perasaannya itu. jika seseorang guru kecewa dengan perbalahan dengan pelajarnya. iaitu menengking pengetua itu. hubungan mereka berjaya dipulihkan. Contohnya. Guru tersebut sedar bahawa dia inginkan pengetua itu menghargai beliau. guru memerlukan sokongan daripada orang-orang di sekelilingnya. Justeru adalah penting untuk mengubah diri individu untuk menangani stress dengan cara yang terbaik. Komitmen sosial Apabila berhadapan dengan stress. 3.

benci. 2. mengalami ketegangan atau tekanan. bekerjasama. Antaranya.itu bukan disebabkan oleh tingkah laku pelajar tetapi harapan yang tidak realistik guru berkenaan. maka konflik biasanya timbul. tindakan yang diambil. . Dengan mengubah standard yang ingin dicapai. Kenapa Wujud Konflik Dalam Organisasi? Istilah konflik berasal daripada perkataan Latin conflictus yang bererti striking together. Ini mengakibatkan perselisihan faham antara kedua-dua pihak pengurusan dan pekerja-pekerja. 3. proses konflik terdiri daripada lima peringkat iaitu 1. menyesuaikan diri. Peringkat ini adalah penting kerana isu konflik mula ditakrifkan dalam minda individu yang terlibat. satu definisi ringkas tentang konflik telah dikemukakan oleh Moorhead dan Griffin (2004) iaitu konflik merupakan ketidaksetujuan antara pihak-pihak terlibat. Menurut Robbins (2001). Ruben (1978) pula melihat aspek komunikasi sebagai satu punca konflik berlaku di mana dikatakan konflik merupakan hasil langsung daripada komunikasi yang tidak betul atau perselisihan faham. tidak puas hati. guru tersebut akan mendapati bahawa tingkah laku pelajar tidak lagi mengganggunya. bersaing dan sebagainya. Niat – Keputusan untuk bertindak dalam cara tertentu bagi menghadapi konflik yang wujud. Konflik dikatakan wujud di mana-mana sahaja selagi ada interaksi sesama manusia (Grace. Ketiga-tiga menyebabkan perbezaan atau perselisihan wujud. 5. dan gerak balas oleh pihak yang terlibat dalam konflik. berkompromi. 1972). Roethlisberger (1959) telah menyatakan bahawa amalan pengurusan yang tidak mempertimbangkan sentimen pekerja sering kali didapati bercanggah dengan kehendak pekerja. Menurut mereka. Peringkat tingkah laku merangkumi pernyataan yang dikeluarkan. Hasil / kesudahan –Tindakan dan gerak balas pihak-pihak yang terlibat dalam konflik boleh memberikan kesan meningkatkan atau menurunkan prestasi kumpulan berkenaan. Pertimbangan dan Keperibadian – Konflik dikatakan wujud hanya apabila ditanggap oleh pihak-pihak yang terlibat (perceived conflict) tetapi akan dirasai hanya apabila pihak berkenaan terlibat secara emosi (felt conflict) iaitu merasa bimbang. Potensi Percanggahan atau Ketidaksepadanan – boleh diertikan sebagai punca konflik yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu komunikasi. 4. Punca-Punca Konflik dalam Organisasi Merujuk kepada konflik dalam organisasi. Tingkah laku – Konflik menjadi jelas pada peringkat ini. Banyak definisi tentang konflik telah dikemukakan oleh para penyelidik yang menjalankan kajian ke atas gelagat organisasi yang mengalami konflik. misalnya mengelak. kumpulankumpulan atau organisasi-organisasi tidak setuju terhadap isu-isu tertentu. struktur dan pembolehubah peribadi. apabila manusia.

jika sesebuah organisasi ingin meningkatkan tahap kualiti dan produktiviti organisasi maka perlu berlaku perubahan dari segi pendekatan pengurusan dengan meningkatkan tahap penglibatan pekerja dalam semua bidang. Menurut Owens (2004). Empowerment dan Delegasi Kuasa Penglibatan semua staf dalam pentadbiran merupakan suatu pendekatan yang dikatakan mampu menambahbaik tahap kualiti dan produktiviti sesuatu organisasi. Satu pihak ingin mengawal aktiviti-aktiviti kendalian subunit lain. peruntukan ruang atau kemudahan kepada guru-guru.H et al. Bondesio (1992) dan Robbins (2001) yang juga menyatakan bahawa komunikasi memainkan peranan penting dalam pembentukan konflik. Ketiga-tiga penyelidik berkenaan telah membahagikan punca konflik kepada tiga faktor utama iaitu faktor tingkah laku peribadi (pembolehubah peribadi). Ini jelas seperti pernyataan bahagian Produktiviti dan Inovasi Persatuan Pengilang yang menyatakan: . bantahan guru-guru sains dan matematik ke atas campur tangan panitia bahasa inggeris dalam memantau dan mengawal aktiviti pengajaran mereka dalam bilik darjah) 3. Dua pihak dalam suatu organisasi yang perlu bekerjasama tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat akibat pandangan berbeza (misalnya.Pendapat ini disokong oleh para penyelidik lain seperti Achoka (1990). peruntukan bajet untuk setiap panitia. Dalam erti kata lain. Kekurangan sumber dalam organisasi untuk memenuhi kehendak subunit dalam menjalankan kerja mereka mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan sumber (misalnya. faktor struktur dan faktor komunikasi. konflik tentang tawaran jenis mata pelajaran di Tingkatan Empat bagi aliran sains kemanusiaan yang berlaku di kalangan guru kanan dan pihak pentadbir) Konflik-konflik terpendam ini dikatakan lazimnya tidak akan hilang sepenuhnya dalam suatu organisasi. D. dan subunit kedua ini menentang campur tangan pihak lain dalam aktiviti-aktiviti mereka (contohnya. Kesemua punca konflik ini dikatakan merupakan syarat berlakunya konflik dan diletakkan pada peringkat pertama dalam proses konflik yang dicadangkan oleh Robbins (2001) iaitu peringkat „Potensi Percanggahan atau Ketidaksepadanan‟. dan tidak ada satu cara terbaik untuk mengurus kesemua konflik ini. 2003:89). terdapat beberapa jenis konflik asas yang terpendam boleh mengakibatkan konflik organisasi iaitu: 1. pengagihan tugas mengajar di kalangan guru. Namun ini tidak bererti bahawa penglibatan staf akan menggantikan fungsi pihak pengurusan dan bukan satu-satunya pemangkin dalam penambahbaikan kualiti tetapi sebaliknya dilihat sebagai satu cara yang lebih baik dalam mencapai sasaran atau matlamat organisasi dalam isu kualiti dan produktivit di setiap peringkat dalam organisasi (Besterfield. dan sebagainya) 2.

M. D.“[o]rganizations that empower employees as part of their total management effort are twice as likely as other firms to report significant product or service improvement” (Besterfield. Unsur asas organisasi bergantung kepada bentuk kuasa yang wujud dalam organisasi itu iaitu sama ada dalam bentuk sah dan diterima oleh ahli atau yang berbentuk paksaan serta ditolak oleh ahli organisasi. DEFINISI KONSEP Terdapat beberapa konsep yang dirasakan perlu diberikan makna untuk menjelaskan lagi topik yang dibincangkan dalam kertas kerja ini. and the commitment to take the responsibility and ownership to improve the process and initiate the necessary steps to satisfy customer requirements within well-defined boundaries in order to achieve organizational values and goals. the confidence. Untuk mempastikan penglibatan pekerja yang berkesan maka perlulah dilihat terlebih dahulu makna kedua-dua konsep untuk membolehkan penilaian kesesuaian kaedah dipraktikkan dalam pengurusan pendidikan. 2000:260) .H et al. 2003:96). Dalam perkataan lain. D. 2003:96) Keadaan ini telah menyebabkan timbul dua isu yang popular digunakan sering disalahertikan dalam mana-mana aspek pengurusan terutama dari sudut yang melibatkan penglibatan pekerja iaitu empowerment (pengupayaan) dan delegasi kuasa. kuasa merujuk kepada kemampuan seseorang melakukan sesuatu aktiviti walaupun terdapat rintangan daripada pihak lain.the ability to make something happen (or prevent it from happening). Pekerja bertanggungjawab sepenuhnya dan accountable kepada tugasan atau kuasa yang telah diserahkan kepadanya. (Besterfield. A. Dalam erti kata lain. 2003:96) Berdasarkan definisi di atas jelas menunjukkan bahawa empowerment memerlukan individu bertanggungjawab dalam menyiapkan keseluruhan tugas. Antaranya ialah: Kuasa Menurut Weber (1947) dalam Sufean Hussin (2002:183). Kamus Oxford pula memberikan makna kepada perkataan empower sebagai: To give somebody power or authority (to do something) (Steel.M. fungsi dan operasi sesebuah organisasi sosial adalah tertakluk kepada sistem kawalan dan kuasa yang didapati. D.H et al.H et al. Makna ini hampir sama dengan makna yang diberikan Stewart. (1994:3) yang menyatakan kuasa sebagai: . Kemampuan itu dinilai dari segi kebolehan mendapatkan kerjasama dan sokongan individu yang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. empowerment menjurus kepada perluasan bidang kerja terutama dari sudut interaksi dan kebergantungan dengan pihak lain dalam organisasi (Besterfield. Empowerment Terdapat pelbagai pandangan tentang makna empowerment seperti: Empowerment is an environment in which people have the ability..

Scott. Delegasi Kamus Oxford memberikan Menugaskan/membahagikan (Steel. tanggungjawab. D. D. Oleh itu. 2003:96) Oleh itu.H et al. sumber dan kuasa. 2000:209) makna kepada perkataan kerja delegate sebagai: dsb Delegation refers to distributing and entrusting work to others…aimed at expanding the content of an individual‟s job (Besterfield.D & Jaffe. empowerment boleh dikatakan sebagai (Clutterbuck. penurunan kuasa yang terkawal. D. M. S. delegasi tanggungjawab untuk membuat keputusan.T. . (1991: 15) melihat empowerment sebagai satu proses yang cuba memahami perhubungan antara manusia atau pekerja. 1994: 13) :     satu cara penumpuan kuasa pada individu tertentu dengan memberikannya autoriti. mewujudkan suasana agar pekerja dapat menggunakan keupayaan mereka semaksimum mungkin untuk mencapai matlamat organisasi. delegasi bolehlah dikatakan sebagai proses penyerahan kerja kepada orang bawahan dengan memberikan latihan dan tunjuk ajar sebelum penyerahan tugas. Tugasan yang didelegasikan biasanya adalah kerja yang berada di dalam bidang tanggungjawab pengurus atau pemimpin. C. & Kernaghan.

Ini dikatakan akan meningkatkan semangat staf untuk bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh dan turut membantu dalam mengurangkan tekanan kerja (Stewart.RASIONAL MELAKUKAN EMPOWERMENT DAN DELEGASI KUASA Rasional Melakukan Empowerment Terdapat beberapa rasional disebalik pelaksanaan empowerment dalam mana-mana organisasi seperti: 1. D.H et al. T.M. C. C. Ini kerana empowerment mewujudkan rasa bahawa semua kerja yang dilakukan adalah penting dan perlu dilakukan dengan bersungguhsungguh dalam mempastikan kejayaan organisasi. pengurus atasan perlu meletakkan kepercayaan yang lebih tinggi pada kemahiran dan pengetahuan staf di samping mengurangkan halangan yang menghalang staf daripada menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka. dalam mempastikan empowerment dapat dilaksanakan. 1991: 14). Memberikan staf peluang untuk meningkatkan pencapaian yang sekaligus akan meningkatkan motivasi kendiri. 2003: 96-97) : . bakat dan keupayaan(Murrell. Memberikan faedah kepada individu terbabit terutama dalam peluang untuk meningkatkan kemahiran(Stewart. A.M.D & Jaffe. & Meredith. 1991: 14) melalui perhubungan yang berkesan di kalangan staf (Murrell. D. K.M. Pekerja juga dikatakan menjadi penyelesai masalah yang aktif dan membantu dalam merancang pelaksanaan kerja (Scott. arahan tetap dan peraturan yang melambatkan kerja staf dan semakin kurang sesuai diamalkan terutama dalam suasana dunia hari ini yang begitu cepat berubah(Stewart. 5. Ahli pasukan bekerjasama dalam memperbaiki prestasi dan mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi(Scott. A. pengurangan kos dan meningkatkan kepuasan semua yang telibat. D. (2000:20-22 & Wilson. Namun. J. 1994: 12-13). 1999: 10). 1991: 14). dapatlah disimpulkan bahawa organisasi yang ingin bersaing dalam dunia yang begitu cepat berubah ini perlu melakukan empowerment agar staf dapat bertindakbalas dan menangani sesuatu situasi tanpa memerlukan mereka mendapatkan nasihat dan keizinan sepanjang masa.T. 4. A. 1996: 5). Justeru itu.D & Jaffe. 1994: 12-13). M. Meningkatkan sense of control di kalangan pekerja kerana empowerment membolehkan mereka membuat keputusan tentang apa yang mereka perlu buat dan bagaimana mereka perlu melakukannya berbanding dalam sistem pengurusan tradisional yang diamalkan sebelumnya(Stewart. 1994: 12-13 & Blanchard. 6. K. A.T. C. 2000: 28).L. & Meredith.. 3.T. K. A. 1994: 12-13).P.L. 2. D. Penstrukturan organisasi membolehkan pekerja merasakan mereka mampu mencapai hasil yang diingini. Oleh itu. Meningkatkan keberkesanan organisasi kerana penghapusan halangan-halangan prosedur. M. tiga keadaan perlu diambil kira iaitu (Besterfield. mampu melakukan apa yang perlu dilakukan bukan sekadar yang dikehendaki dan diberikan imbuhan atas prestasi kerja yang semakin baik(Scott.D & Jaffe. Ini akan melangsungkan penambahbaikan yang berterusan dalam semua aspek kehidupan.M. & Randolph. Ini seterusnya akan menghasilkan penambahbaikan dalam kualiti. Carlos.

Sistem perlu berubah mengikut paradigma yang baru dalam meningkatkan pencapaian individu mahupun kumpulan. S. Ini kerana delegasi berkesan atau pengagihan tugasan yang kurang penting kepada pekerja lain akan memberikan ruang masa yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasan yang lebih penting. autoriti dan pengawalan sesi komunikasi dan membuat keputusan yang berterusan membolehkan pengawalan dan kordinasi tugasan dilakukan perubahan kadang-kadang amat cepat kemahiran bekerja dengan orang lain perlu ada kuasa berpunca daripada keupayaan untuk mempengaruhi dan memberikan dorongan individu diharapkan untuk menguruskan diri mereka sendiri dan accountable dalam tugas mereka pengurus bertindak sebagai energisers. 1994: 21). Meningkatkan kemahiran ahli pasukan melalui pemberian latihan agar pekerja mampu melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih baik(Payne. 1994: 22). Organisasi mestilah menyediakan maklumat. S. Namun. ini tidaklah bermakna hanya kerja yang kurang penting sahaja yang boleh didelegasikan(Payne. D. J. Individu mahupun kumpulan haruslah faham bahawa kebebasan untuk bertindak adalah digalakkan. Oleh itu komunikasi yang berkesan perlu ada dalam menyampaikan maklumat kenapa organisasi perlu berubah untuk berjaya. & Payne. S. kemahiran. pendidikan dan kemahiran kepada pekerjanya agar keengganan untuk menerima perubahan akan berkurangan.(Payne. 2. Namun. kebanyakan orang pada dasarnya takut menghadapi perubahan.1. 1994: 22) . & Payne. 2. penghubung dan pengupaya pasukan Rasional Melakukan Delegasi Terdapat beberapa rasional disebalik pelaksanaan delegasi dalam mana-mana organisasi seperti: 1. Membolehkan pengurus atau pemimpin menggunakan masa dengan lebih berkesan. J. Meningkatkan motivasi di kalangan ahli kerana semakin banyak kerja yang mampu dilakukan oleh seseorang dikatakan akan meningkatkan lagi motivasi pekerja tersebut untuk terus melakukan yang terbaik. & Payne.D & Jaffe. Delegasi yang baik akan memberikan cabaran dan tanggungjawab dengan a terrific sense of achievement jika tugasan berjaya dilakuakan dengan jayanya. C. Semua orang mesti memahami keperluan untuk berubah. 3. Organisasi yang mengamalkan empowerment akan mempunyai ciri-ciri berikut (Scott. J. 1991: 14 & 23):               meningkatkan kandungan kerja meningkatkan kemahiran dan tugasan menggalakkan kreativiti dan innovasi kawalan lebih tinggi dalam membuat keputusan menyiapkan keseluruhan kerja berbanding hanya separuh atau sebahagian sebelum ini mengutamakan kepuasan pelanggan pekerja bekerjasama dalam melaksanakan tugasan perkongsian tanggungjawab.T. 3.

H. Masalah dan Cabaran dalam Merancang Transformasi Kurikulum . 1994: 21). Pengurus atau pemimpin berkeupayaan untuk melakukan proses membuat keputusan yang lebih baik kerana mempunyai masa terluang yang lebih banyak. J. Organisasi dapat diperkembangkan kerana seluruh personel organisasi dimanfaatkan sepenuhnya. S. ketrampilan dan kemampuannya berinovasi untuk kebaikan organisasinya (Taylor.L. (Payne. Isu. & Payne. Ini kerana setiap orang mempunyai peluang untuk mengembangkan bakat.4. 1989: 23). 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful