Definisi Konsep Secara umumnya, pemimpin ialah seorang individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah

dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan itu. Ini bermakna kepimpinan ialah proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Sesetengah orang menganggap „pemimpin‟ itu seseorang yang boleh mendorong pengikut untuk bekerja kuat,menghasilkan sesuatu yang agung dan orang yang membantu lebih daripada orang yang menaikkan semangat atau mengarah. Walau apa pun pandangan, pada asasnya pemimpin adalah gabungan semua sifat iaitu pengarah, pendorong dan pembantu. Mengikut Katz dan Khan (1978) terdapat tiga perkara yang ditekankan dalam konteks kepimpinan, iaitu kedudukan atau jawatan, Sebagai peribadi seorang individu dan sebagai satu rangkaian tingkah laku tertentu. Robert Dubin (1958) menjelaskan iaitu; Leadership in organizations involves the exercise of autority and the making od decisions. Berdasarkan definisi tersebut, kepimpinan merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seseorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada. Ia juga bermaksud sesuatu kuasa yang ada pada seseorang pemimpin untuk menggerakkan anggota kumpulannya untuk mencapai matlamat tertentu.Untuk mempengaruhi kakitangan, biasanya seseorang pemimpin menggunakan pelbagai cara seperti memberi pujian, semangat, sokongan, ganjaran, menunjukkan model yang baik, menjelaskan matlamat yang dikehendaki dan sebagainya. Dalam pentadbiran pendidikan, peranan kepimpinan adalah sangat penting. Sekolah yang berjaya dalam bidang akademik dan juga kokurikulum adalah bergantung kepada tonggak kepimpinan dan kebolehan seseorang pengetua. Sekolah yang mempunyai pelbagai kelengkapan tetapi pengetuanya pula seorang yang lembap dalam menjalankan tugas menyebabkan sekolah yang berkenaan tidak akan menjadi cemerlang. Jadi, kepimpinan yang cekap adalah memainkan peranan penting dalam kepimpinan pendidikan. Untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah dan juga seorang pemimpin di peringkat Jabatan Pendidikan Daerah, Negeri dan juga Persekutuan memerlukan ketokohan kepimpinan. Ia memerlukan pengetahuan dalam bidang akademik, latar belakang murid dan masyarakat, masalah tingkah laku pelajar dan kakitangan, kurikulum sekolah, pengurusan pejabat, konsep kepimpinan, hubungan komunikasi, masalah politik semasa dan sebagainya. Tanpa pengetahuan

yang lengkap dalam bidang-bidang tersebut, seseorang pentadbir pendidikan akan merasa tidak yakin ke atas keupayaan kepimpinannya. Teori-Teori Kepimpinan Banyak teori mengenai kepimpinan dikemukakan. Dari dahulu hingga sekarang berbagai-bagai sudut dikaji. Namun pendapat-pendapat mengenainya tidak sekata. Hasilnya muncul pelbagai pandangan berkaitan dengan kepimpinan. Seorang pemimpin yang baik perlu mengetahui tentang teori, model dan konsep kepimpinan yang wujud. Dalam mengkaji kepimpinan, berbagai teori dikemukakan seperti teori sifat, teori perlakuan, teori kotegensi, teori karismatik, teori X, Y dan Z, dan sebagainya. Teori X dan Y Teori ini telah diasaskan oleh Douglas McGregor (1960) yang membuat dua set andaian terhadap manusia iaitu „Teori X‟ dan „Teori Y‟. Teori X ialah pendekatan „carrot and stick (Razali Mat Zin, 1966). Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinya malas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa, pekerja tidak mempunyai cita-cita dan tidak mahu memikul tanggungjawab, pekerja tidak mempunyai motivasi untuk menjayakan matlamat organisasi dan pekerja hanya mahu bekerja kerana dirangsang oleh keperluan psikologi dan keperluan keselamatan mereka sahaja. Teori Y pula lebih bercirikan motivasi dan pengiktirafan. Teori ini mengandaikan bahawa kerja sebagai satu perkara semulajadi iaitu suatu perkara biasa sama seperti bermain, bersukaria dan lain-lain jika keadaan kerja itu baik, tetapi mereka akan menganggap kerja sebagai beban jika pengalaman bekerjanya pada masa lepas tidak menyenangkan. Selain itu, pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab kerana ia membawa kepada kepuasan jiwa. Teori Perhubungan Manusia Teori ini menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. Perlakuan pemimpin terutamanya, boleh memberi kesan terhadap kepuasan hati pengikut dalam melaksanakan tugas. Kajian-kajian telah dibuat oleh pelopor-pelopor teori ini untuk mengenalpasti perlakuan-perlakuan ini dan didapati ada dua corak perlakuan pemimpin yang sangat disukai orang-orang bawahan iaitu : 1. Perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapai matlamat organisasi (taskorientation). 2. Perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara pemimpin dengan orangorang bawahan (human relations orientation). Kajian-kajian ke atas dua perlakuan ini membawa kepada kesimpulan bahawa pemimpin yang memberi perhatian berat kepada tugas dan orang-orang bawahannya boleh membawa kejayaan kepada organisasinya. Dalam erti kata lain, pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya. Teori Kepimpinan Mengikut Situasi (Situasional Leadership Theories) Bermula dari tahun 1940-an lagi penyelidik-penyelidik telah mencari faktor-faktor situasi yang boleh mempengaruhi peranan, kemahiran, dan tingkah laku pemimpin ke atas prestasi dan

Kedudukan dan kuasa pemimpin yang didapati melalui autoriti formal. Intipati kepada teori-teori ini ialah : 1. jika keberkesanan ingin diwujudkan. menilai atau menaikkan pangkat kakitangan. Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjuk jalan kepada orang bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang paling baik. Darjah struktur tugas. 3. Cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza . Kajian-kajian ke atas dua perlakuan ini membawa kepada kesimpulan bahawa pemimpin yang memberi perhatian berat kepada tugas dan orang-orang bawahannya boleh membawa kejayaan . teori ini bermula dengan anggapan bahawa keadaan yang berbeza memerlukan cara memimpin yang berbeza. Kesesuaian situasi ini bergantung kepada 3 dimensi berikut: 1. Rasionalnya ialah kepimpinan yang berkesan akan bukan sesuatu yang nyata yang boleh wujud tersendiri dengan bentuk yang sama. tetapi ianya bergantung kepada beberapa faktor lain berupa manusia dan persekitaran yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Situasi ini menyenangkan dan digabungkan dengan gaya kepimpinan dapat menghasilkan keberkesanan. Perlakuan pemimpin terutamanya. Teori Perlakuan Teori ini menjelaskan bahawa perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. Tidak ada hanya satu saja cara memimpin yang paling baik. boleh memberi kesan terhadap kepuasan hati pengikut dalam melaksanankan tugas. mereka yang matang kurang memerlukan penyeliaan. Hubungan antara pemimpin dan pekerja berdasarkan kepada percaya dan hormat menghormati. Model ini mengandungi hubungan antara stail kepimpinan dengan suasana situasi yang menyenangkan. Cara memimpin yang berbeza boleh berkesan. cara paling baik hendaklah mengambil kira faktor-faktor penting sebelum sesuatu keputusan dibuat 3. manakala mereka yang kurang matang memerlukan arahan dari ketua 2.Fred Fiedlier telah mencadangkan satu model Kotegensi Kepimpinan yang efektif. keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada persekitaran yang berupa manusia dan keadaan 4. Situasi yang menyenangkan akan diperolehi sekiranya ketiga-tiga dimensi tersebut positif.kepuasan bekerja. Dalam Teori Kepimpinan Mengikut Situasi. Dengan kata lain. dendaan. struktur tugas jelas dan ketua mempunyai autoriti dan kuasa formal. sekiranya ketua itu secara amnya diterima kakitangan. sama ada pemimpin/ individu boleh mempertimbangkan untuk memberi ganjaran. 2. bergantung kepada kematangan orangorang bawahan . iaitu sejauhmana tugas itu didefinisikan dengan jelas atau kabur. Kajian-kajian oleh pelopor-pelopor teori ini untuk mengenalpasti perlakuan-perlakuan ini dan didapati ada dua corak perlakuan pemimpin yang sangat mempengaruhi orang-orang bawahan iaitu perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapai matlamat organisasi (task-orientation) dan perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara pemimpin dengan orang-orang bawahan (human relations orientation).

Dalam pada itu. Pemimpin yang berorientasikan pekerja mendapat pujian dan popular tetapi mungkin menurun dari segi produktiviti dan kualiti. Jenis-Jenis Kepimpinan Penyelidikan mengenai jenis kepimpinan ini masih berjalan dengan lancar dan selain dari jenis yang disebutkan di atas. Walau bagaimanapun. 1975. Reddin . walaupun teori-teori yang dikemukakan ini berbeza dari segi pendekatan. Keseluruhannya. Pentadbir harus pertama sekali berupaya menggerakkan anggotaanggota lain di dalam sesuatu kumpulan itu. 2001). 1970 (dalam Robiah Sidin. Manakala Boles dan Davenport. semuanya mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. kumpulan dan organisasi. Tidak ada satupun yang sempurna. isi dan kesimpulan. pentadbir harus memastikan bahawa dia mematuhi norma-norma yang telah ada mengenai seseorang pemimpin. Fungsi dan peranan pemimpin dilihat melalui dua kategori iaitu untuk menyelesaikan masalah dan pengendalian kumpulan pengikut. Seseorang pentadbir yang memegang sesuatu jawatan itu tidak semestinya terus dianggap menjadi seorang pemimpin. telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara dia menggunakan kuasa itu. ada yang mengatakan bahawa kejayaan pemimpin bergantung kepada kelakuan dan perlakuan tertentu. Masing-masing mengutarakan cara mereka. Ada yang mengatakan kejayaan bergantung kepada karisma seseorang. dan ada pula yang mengatakan kejayaan bergantung kepada anggapan pemimpin terhadap orang-orang bawahannya ( Ibrahim Mamat. Segala langkah tindakannya juga harus memberi kepuasan . Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya. Pemimpin juga dinilai dari segi keupayaannya dalam melaksanakan tangungjawab berorientasikan pekerja atau tugas. empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan. 1989) telah membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas.kepada organisasinya. kesemuanya mirip menyatakan ada satu saja cara yang terbaik untuk memimpin orang bawahan. ada berbagai-bagai lagi gaya kepimpinan. Kesan perlakuan pemimpin berdasarkan tangungjawab berorientasikan tugas dan orentasi pekerja telah memberi impak terhadap keberkesanan peranan kepimpinan mereka. Namun teori-teori ini sangat berguna untuk diteliti oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin kerana mereka dapat mengetahui hal-hal yang boleh memberi kesan ke atas kepimpinan. Pemimpin yang mementingkan organisasi tugas lebih mengutamakan standard pencapaian dan daya pengeluaran tetapi hubungan kemanusiaan dan kebajikan pekerja kurang dititik beratikan. Pemimpin yang berkesan lazimnya bijaksana dalam mengendalikan kedua-dua perkara tersebut dalam memenuhi tuntutan individu. Gaya kepimpinan yang pelbagai menunjukkan bahawa konsep kepimpinan itu adalah amat rumit. membimbing dan mengarahkan mereka menuju ke suatu matlamat tertentu.

dia juga menekankan konsep perkongsian tanggungjawab apabila sesuai dan juga memberi kuasa. Para pemimpin jenis demokratik ini juga dikatakan mudah lentur dan bergantung kepada sumber-sumber kuasa yang tidak mendesak seperti kepakaran. memujuk. Kepimpinan Demokratik (Democratic Leadership) Pemimpin demokratik percaya kepada penglibatan semua orang dalam membuat sesuatu keputusan/tindakan. tetapi oleh kerana mereka hanya mengikut arahan dan tidak boleh bersuara. semangat kerjasama mereka lemah dan mereka tidak kreatif serta tidak mempunyai inisiatif. Disebabkan kepimpinannya bersifat membantu. Menurut Ibrahim Mamat (2001). dia dihormati dan dihargai serta dilihat sebagai lambang „kebaikan‟. 1990). Dia memerlukan sokongan orang-orang bawahannya. Kepimpinan Autokratik (Autocratic Leadership) Individu autokrat percaya kuasa membuat keputusan mesti dipegang oleh pemimpin. Pemimpin autocrat dapat mempastikan tugas-tugas yang diberi dilaksanakan dengan sempurna oleh orang bawahannya. Orang-orang bawahan . membuat keputusan sendiri dan suka memberi arahan (Keith & Girling. pemimpin demokratik berfungsi sebagai pemangkin yang mempercepatkan perjalanan proses menuju matlamat dengan cara yang paling sesuai. Kuasa diagih-agihkan menyebabkan semua orang merasa yakin dan senang hati menunaikan tugas masing-masing. seseorang pemimpin harus berupaya mengubahsuai gaya kepimpinannya mengikut keadaan yang timbul. Kekuatan kumpulan bergantung kepada penglibatan semua pihak. Dia sering menurunkan kuasanya kepada orang-orang bawahan dan memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat sesuatu keputusan berlandaskan kebijaksanaan dan kebolehan masing-masing. Orang bawahan tidak melihatnya sebagai majikan kerana apabila sesuatu hasil diperolehi. Di samping itu. ia menyedari dia tidak mampu bekerja seorang diri. Dia memberi perintah dan pengikut mesti patuh kepada arahan yang diberi tanpa banyak soal. Sebagai pemimpin. Pemimpin demokratik berperanan menjadi pembimbing yang baik kepada kumpulannya. Di antara matlamat stail kepimpinan ini adalah semangat kerja berpasukan. Para pemimpin autokrat lazimnya berfungsi secara autonomi memberi tunjuk ajar tentang apa dan bagaimana tugas-tugas harus dilakukan. Dengan demikian kumpulan akan terus berjalan lancar dan bergerak maju. Kepimpinan mereka dicirikan oleh penekanan yang kuat terhadap pengeluaran dan kurang terhad elemen manusia (Jenk. buka hasil dari usahanya bersendirian kerana dia sedar bahawa dia buka „superman‟.kepada anggota-anggota secara individu. Dia juga percaya kepada musyawarah. Dia juga tahu urusan kumpulan bukan masalah peribadinya. alasan-alasan yang kukuh dan ganjaran. 1991). Untuk membolehkan pentadbir membuat penyesuaian terhadap keperluan-keperluan yang bermacam-macam lagi kompleks. Dia menginsafi peranannya sebagai penyelaras tugas anggotanya dengan mengutamakan rasa tanggungjawab dan kerjasama baik kepada setiap individu yang dipimpinnya. Jenks (1990) mengaitkan gaya kepimpinan ini juga dengan tingkah laku dan mengatakan bahawa kepimpinan turut serta mementingkan kedua-dua pengeluaran dan manusia atau struktur tugas dan timbangrasa. ia dianggap sebagai hasil dari komitmen bersama.

maka penghasilannya memang baik. Mereka menggunakan ganjaran dan hukuman. Kepimpinan Lepas-Bebas (Laizssez-Faire Leadership) Pemimpin jenis ini memberi sepenuh kebebasan kepada orang-orang bawahan untuk bertindak atau membuat keputusan. Model Kepimpinan Top-Down Model ini berbentuk pyramid. 1991). tetapi jika ramai antara mereka yang kurang matang. stail kepimpinan laissez-faire bersandar kepada falsafah membiarkan setiap individu dalam organisasi membuat kerjanya sendiri. Seandainya orang-orang bawahan betul-betul matang. memuji dan memberi penghargaan dan selalunya menggunakan kritikan tidak membina (Keith & Girling. Menurut Keith & Girling (1991). i) Model Kepimpinan Top-Down ii) Model Transformational iii) Model Fungsi Kepimpinan (John Adair) 1.diharapkan mengikut dan membuat apa yang mereka diarahkan. Sumber arahan adalah dari satu sumber sahaja. Jika tidak berketrampilan perasaan marah. Konflik atau masalah diselesaikan dengan pantas dan komunikasi lebih bersifat dari atas ke bawah. maka hasilnya sangat tidak memuaskan kerana mereka seperti kehilangan pedoman sebab tiada pemandu/pembimbing yang menunjuk arah. sekiranya pemimpin ini berketrampilan. Pihak subordinat melaksananakan arahan tanpa banyak persoalan. tingkahlakunya yang autokratik itu akan dianggap sebagai beban yang terpaksa diterima. Pelbagai model kepimpinan yang wujud dan di antara model yang dipilih untuk perbincangan ialah. kebencian dan kerisauan akan timbul dan ini akan melumpuhkan seluruh operasi organisasi. tahu yang mana baik dan yang mana buruk serta membezakan antara betul dan salah. membiarkan mereka bersendirian dan jangan mengusik. Dia melihat mereka sudah matang. Apa yang diperlukan hanyalah matlamat yang telah dipersetujuai tercapai. Keadaan yang sangat bebas dan liberal ini terkadang memperlihatkan sesebuah kumpulan itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin kerana setiap orang bekerja mengikut cara tersendiri. maka konflik antara berbagai kumpulan dinamik sama ada formal atau tidak formal akan wujud dan sukar untuk dikawal. Power & Power (1983) berpendapat. iaitu dari pihak tertinggi menular ke subordinat-subordinat di bawahnya. adalah penting juga bagi setiap pemimpin mempunyai mengikuti model kepimpinan tertentu dalam mentadbir organisasi. Dia tidak mencampuri langsung. Oleh kerana keadaan organisasi di bawah pemimpin-pemimpin itu tidak ada prosedur untuk membuat keputusan yang jelas. Model-Model Kepimpinan Bagi mengukuhkan lagi teori-teori yang telah dibincangkan sebelum ini. Baginya mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas tindakan yang dilakukan. Para pemimpin jenis ini tidak mempunyai matlamat dan objektif kerja yang jelas dan juga tidak mempunyai perancangan. Dalam hal ini pihak atasan yang memberi arahan adalah . Stail kepimpinan autokratik diangggap berkesan dalam situasi yang terdesak kerana ia membenarkan proses membuat keputusan yang tepat.

Corak pentadbiran ini didapati mempunyai kelebihan kerana tidak lentur kepada masalah peribadi. Pengetua terletak di hierarki paling atas. Sebarang arahan untuk dilaksanakan terpaksa melalui pelbagai peringkat. maka trend ini akan membawa kepada corak pentadbiran berbentuk autokratik. . Keberkesanan arahan susah dipantau oleh pegawai eksekutif. termasuklah Kementerian Pendidikan. Carta organisasi jabatan-jabatan kerajaan banyak menunjukkan model ini. baru-baru ini Kementerian Pendidikan telah mengarahkan supaya pihak sekolah melaksanakan pengajaran Sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Pandangan dan pendapat pihak atasan atau pembuat dasar. Walaupun birokratik kelihatan tidak begitu baik tetapi sistem ini terdapat di kebanyakkan organisasi formal kerajaan. Oleh kerana sesuatu arahan adalah dari atas ke bawah dan searah. Ketua Panitia danbarulah kepada guru-guru subjek untuk melaksanakan arahan berkenaan. maka akan terjadi pelbagai versi pelaksanaan akan berlaku. Oleh kerana itulah subordinat dan pelaksana arahan melaksanakan arahan tanpa banyak soal. Ketua Bidang.mempunyai akauntabiliti sepenuhnya terhadap arahan yang diberikan. Proses arahan dari pihak atas ke pihak perlaksana terpaksa melalui pelbagai peringkat dan memakan masa. Ketua Panitia dan seterusnya guru-guru subjek. Ini akan mengakibatkan „time-lag‟ dalam aliran maklumatdari superdinat kepada subordinat. Model Kepimpinan bercorak di atas ini lebih mengamalkan sistem birokrasi di mana terdapat banyak „red-tape‟ untuk sesuatu keputusan dibuat. Dalam sistem birokrasi. Sebagai contoh di sekolah menengah. Model ini menunjukkan arah aliran kuasa dan arahan iaitu dari atas ke bawah. kemudian diikuti oleh Penolong-penolong Kanan. maka adalah rumit dan sukar bagi pihak teratas untuk memantau keberkesanan arahan yang dikeluarkan. Walaupun pelbagai pihak menyuarakan bantahan atau memohon penangguhan pelaksanaannya. Organisasi pendidikan di Malaysian adalah besar dan luas. Oleh kerana terdapat pelbagai lapisan ini. Jika sesuatu arahan itu perlu pentafsiran tertentu. Sebagai contoh. „Time–lag‟ dalam aliran maklumat dan dalam membuat keputusan ini dikenali sebagai ‟red-tape‟ dalam birokrasi. Jika ini berlaku maka matlamat atau objektif pengeluar arahan akan tersasar. Arahan-arahan yang datang dari superdinat kerapkali tidak dipersoalkan oleh pihak subordinat dan pihak perlaksana arahan kerana arahan berkenaan dianggap datang dari pembuat dasar atau polisi yang tertinggi. Model ini lebih mirip kepada kepimpinan bercorak autokratik. Carta organisasi memperincikan lagi model ini dengan memperlihatkan secara jelas hiraki dalam organisasi. Begitu juga di sekolah rendah yang diketuai oleh Guru Besar. pelbagai lapisan atau peringkat pengurusan terdapat dalam sesebuah organisasi terutamanya sebuah organisasi yang besar seperti Kementerian Pendidikan. Dalam sesebuah organisasi ketua merupakan orang yang paling berkuasa. maka proses membuat keputusan ini akan melibatkan banyak komponen dalam organisasi berkenaan. agipun arahan yang diterima adalah diangagap sebagai satu tugas untuk dilaksanakan. Penurunan arahan dari satu paras ke satu paras memakan masa. mempunyai penetapan tugas dan fungsi yang jelas dan dapat mengelakkan pembaziran akibat dari perubahan pucuk pimpinan. Di sekolah misalnya arahan akan dikeluarkan oleh pengetua kepada Penolong Kanan seterusnya kepada Ketua Bidang. Arahan-arahan pihak atasan jarang dipersoalkan terutama oleh pihak perlaksana. serta arahan tanpa persoalan. Model ini dengan jelas memperlihatkan dengan jelas aliran arahan dan otoriti dari pihak teratas kepada pihak pegawai pertengahan dan seterusnya kepada pihak pelaksana arahan berkenaan.

19) . telah mentakrifkan kepimpinan transformational sebagaimana berikut: “…Leadership as leaders inducing follower to act for certain goals that represent the values and motivations-the wants and the need. dalam Abdul Aziz Yusof. 2. Manakala Burns(1978). Pemimpin seperti ini berupaya membangkitkan kesedaran pengikut ke arah merealisasikan perubahan untuk kepentingan organisasi. the Aspirations and expectation of both leaders and followers. disamping membantu mereka meneroka dan menjangkau lebih daripada kepentingan peribadi. maka bimbingan dan tunjukajar adalah amat diperlukan.namun pihak atas dan pembuat dasar di Kementerian Pendidikan seolah-olah „memaksa‟ program berkenaan diimplimentasikan pada tahun 2003 juga. and the Genius of leadership lies in the manner in which leaders see and act On their own and their followers values motivations” (pg.2003. Arahan sehala walaupun melalui pelbagai lapisan tetapi kurang berlaku penyelewengan arahan kerana setiap arahan disertai dengan garis panduan tertentu tentang pelaksaannya. kerana dalam sebuah organisasi baru kakitangannya secara relative adalah tidak matang dan dengan sendirinya organisasi berkenaan juga tidak matang. telah mendefinisikan kepimpinan transformational sebagai kepimpinan yang menunjukkan kecemarlangan yang luar biasa kerana mereka berjaya meluaskan dan mengembangkan minat subordinat dalam membangunkan kesedaran dan penerimaan terhadap tujuan dan misi kumpulan. dalam Abdul Aziz Yusof (2003). terdapat empat ciri utama yang digambarkan sebagai seorang pemimpin transformational iaitu: . Oleh kerana kekurangan matang. Arahan dan pekelilingan dari pihak atasan yang mempunyai garis panduan tertentu dapat memandu pihak pelaksana melaksanakan arahan berkenaan dan secara langsung menanam dan memberikan pengalaman kepada para subordinat. bertanggungjawab untuk menyedarkan para subordinat atau pengikutnya tentang nilai-nilai norma organisasi. kepimpinan transformational melibatkan perubahan yang dramatik dalam sesebuah organisasi seperti pembentukan dan perlaksanaan visi. tetapi minat yang dibangunkan melangkaui minat peribadi subordinat itu sendiri. Kebaikan Model Kepimpinan Top-Down Model ini sesuai diamalkan untuk organisasi baru dan belum matang. Mengikut Greenberg dan Baron (l997) dalam Abdul Aziz Yusof. Pandangan-pandangan yang diberikan di atas mengambarkan kepimpinan transformational memiliki keupayaan kepimpinan yang sangat luar biasa. Menurut Tichy dan Devanna. dan memberi ruang serta mengalakkan perubahan sama ada dalaman mahupun luaran. Pemimpin juga bukan hanya mempunyai kebolehan membangunakan minat subordinat. (2003).2003. Model pengurusan „topdown‟ ini amat sesuai bagi sesebuah organisasi yang baru contohnya sebuah sekolah yang baru dibuka. Model Transformational Terdapat banyak penulisan mengenai kepimpinan transformational antaranya termasuklah Tichy dan Devanna (1986) dan Burns (l978). terutamanya kakitangan dalam organisasi berkenaan. Seterusnya Bass (l990) dalam Abdul Aziz Yusof .

i) Memberi Pertimbangan Secara Individu Seseorang pemimpin transformational memberi perhatian terhadap keperluan para subordinatnya yang unik sama ada dari aspek jangkaan. Apa yang penting bagi mereka ialah bagaimana hendak membangkitkan dan mengekalkan semangat kerja yang tinggi serta memaksimakan penggunaan setiap potensi yang ada di kalangan subordinat. Ciri-ciri stimulasi intelektual dibangunkan dengan mengutamakan komunikasi pelbagai hala dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks dan mencabar. iii) Inspirasi Motivasi Dalam hal ini. Pemimpin seperti ini bersedia mendengar segala masalah dan pendapat yang dikemukakan oleh subordinatnya dan sentiasa bersedia untuk memberi maklum balas serta membantu untuk membina keyakinan diri terhadap sebarang perubahan yang dilakukan. Melalui cara ini. Pemimpin jenis ini akan mendidik dan mendorong subordinatnya untuk berfikir cara baru dengan menggunakan hujahan dan bukti dalam menyelesaikan sesuatu masalah. subordinat akan berasa dihargai dan situasi sebegini akan meningkatkan lagi komitmen mereka dalam mengenal pasti. subordinat tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik akibat daripada fokus yang mencapah dan tersebar (divergence). memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setiap pendapat yang dikemukakan akan mendapat sanjungan daripada pemimpin. Pemimpin transformational bersedia untuk memberi tunjuk ajar kepada subordinat dalam mengubah cara berfikir terutama mengenai masalah teknikal. pemimpin akan mengalakkan para subordinat untuk mengemukakan idea dan pandangan mereka secara bebas dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Mereka juga bersedia mengakui hakikat bahawa semua subordinat mempunyai keinginan dan keperluan yang berbeza dan perlu ditangani dengan berkesan supaya organisasi menadapat manfaat daripada perbezaan yang wujud. pengalaman dan kekuatan bersama subordinat. Produk akhir daripada keadaan sebegini akanmenyebabkan . Sekiranya motivasi subordinat ditingkatkan. Pemimpin akan menunjukkan contoh-contoh terbaik dengan berkerja keras. Kesannya. masalah hubungan sesama sendiri dan pihak luar. Subordinat lebih bersedia untuk menjalankan tugas dengan lebih bersungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai suatu keutamaan. Tanpa motivasi. dan tidak kurang pentingnya masalah-masalah peribadi. kesediaan untuk memikul tanggungjawab jika berlakunya sesuatu kesilapan dan tidak membebankan subordinat dengan perkara-perkara remeh. Mereka bersedia berkongsi idea. pemimpin transformational akan memotivasikan subordinat dengan berkongsi visi dan matlamat organisasi. ii) Stimulasi Intelektual Penerapan stimulasi intelektual merupakan satu factor yang menjadikan pemimpin transformational popular dan mendapat tempat di kalangan subordinat. aspirasi dan matlamat. pemimpin transformational akan mendapat kerjasama yang tinggi daripada pengikutnya. bersikap optimistic apabila berhadapan dengan krisis. seseorang pemimpin transformational perlu memainkan peranan sebagai seorang rakan pembimbing. Dalam hal ini. Sikap keterbukaan menyebabkan subordinat tidak kekok untuk menyuarakan pandangan kerana subordinat tahu terdapatnya saling percaya (mutual trust) yang tinggi di antara mereka.

Mereka juga mempunyai misi yang jelas untuk dikomunikasikan kepada subordinatnya. pemimpin transformational juga mempunyai kebolehan luar biasa untuk berucap. Selain itu. Mereka juga sentiasa mendahului subordinat dalam mematuhi undang-undang. 3. Apabila seseorang pemimpin itu berjaya mencapai matlamat dan misinya.kemahiran memahami perubahan nilai. Pengaruh sedemikian amat penting bagi membolehkan subordinat mengambil inisiatif menjalankan tugas yang lebih mencabar kerana mereka mempunyai yang layak dicontohi (role model) untuk diikuti dalam usaha mencapai kejayaan. pemimpin transformational lebih bersedia memikul tanggungjawab di atas kelemahan yang ditunjukkan oleh subordinat adalah juga membuktikan kelemahan mereka. akan membantu meningkatkan keyakinan subordinat terhadap pemimpin dan keadaan in akan membolehkan pemimpin meningkatkan pengaruhnya terhadap subordinat. peraturan dan prosedur yang ditetapkan secara bersama. “ aku mampu melaksanakannya mengapa tidak kamu?”. Mereka bersedia untuk menjadikan ucapan dan tindak-tanduk sebagai sesuatu yang patut dicontohi. kemahiran pujukan dan perbandingan. Pemimpin transformational akan mempengaruhi para subordinatnya untuk mempercayai bahawa mereka mempunyai potensi. Oleh itu. Pengikut senang berada bersama pemimpin dan akan mengidentifikasikan diri mereka dengan pemimpin. Mereka sentiasa mencabar subordiant jika. memiliki pelbagai kemahiran iaitu kemahiran membuat jangkaan. iv) Meningkatkan Pengaruh Dengan menunjukkan rasa hormat di antara pemimpin dengan subordinat. Pada masa yang sama mereka bersedia untuk mempertahankan pemimpin mereka apabila diancam. tidak dihargai dan kewujudan mereka tidak sifnifikan. v) Karismatik Pemimpin transformational akan berusaha untuk menanamkan sifat keyakinan. Oleh itu. Pada masa yang sama. Pada mereka. kemahiran pengupayaan dan kefahaman dalam memahami keperluan dan kehendak para pengikutnya. peluang dan kehebatan yang sama untuk mencapai kejayaan. memujuk dan mempunyai kemahiran konseptual serta teknikal yang tinggi. Kesimpulannya pemimpin Transformational. Seterusnya subordinat bersedia untuk melakukan perubahan yang drastic apabila diminta untuk bertindak sedemikian oleh pemimpin mereka kerana yakin dengan kebaikan yang akan diperolehi hasil perubahan yang diperkenalkan. mereka sentiasa berada di barisan hadapan apabila menghadapi cabaran dan bersedia menjadi benteng apabila subordinat mereka dicabar. pemimpin transformational lebih bersedia bertanggungjawab di atas kelemahan yang ditunjukkan oleh subordinat mereka. kelemahan yang ditunjukkan oleh subordinat adalah juga membuktikan kelemahan mereka. meningkatkan motivasi subordinat adalah salah satu ciri utama yang perlu ada pada kepimpinan transformational. hormat dan kebangaan kepada pengikut-pengikutnya. subordinat akan terpengaruh dengan kejayaan pemimpin dan akan berusaha untuk menjejaki kejayaan yang telah ditunjukkan oleh ketuanya. Model Fungsi Kepimpinan (John Adair) Model kepimpinan ketenteraan yang cukup meyakinkan diperkenalkan oleh fil Marsyal William . Oleh itu.mereka berasa terasing .

Kekuatan disiplin dan hormat diri. Model ketenteraan John Adair ini berteraskan konsep Action-Centeral Leadership. mengawal. menjangkakan ketewasan. Model ketenteraan ini diperkukuhkan lago oleh John Adair dengan mengambil pendekatan fungsi Kepimpinan. menentukan hari sesuai. Beliau percaya kepimpinan dalam bidang ketenteraan dapat diterapkan dalam dunia perniagaan. Mengetahui tujuan dan komitmen untuk mencapai matlamat. Model ini sesuai digunakan bukan sahaja dalam bidang perniagaan tetapi juga dalam organisasi sekolah. Rasa tanggungjawab dan akauntabiliti. 3. buat dengan terbaik. memulakan. Keberkesanan kepimpinan seseorang itu diukur dari sudut penyempurnaan tanggungjawab pemimpin dan subordinat. Krause (1996) dalam Chek Mat (2003). Pencapaian tertinggi dan kesesuaian. Mengikut John Adair dalam (Chek Mat. menyokong. beliau menegaskan bahawa semangat merupakan tenaga penting kea rah mencapai kejayaan. intelektual dan kebendaan. Menerusi kekuatan semangat akan membangkitkan kekuatan kerohanian. mengetahui fakta. Rajah1:Model Fungsi Kepimpinan JohnAdair Walau bagaimanapun.G. memaklumkan dan menilai kemajuan serta fungsi-fungsi pengurusan itu boleh dicapai. telah berkembang begitu luas dan diterima umum William ( 1998) dalam Chek Mat (2003). 5. tunjukkan jalan. Terdapat sepuluh prinsip seni peperangan yang boleh digunakan dalam kepimpinan organisai iaitu belajar untuk menetang. . Ketrampilan dan kesediaan untuk mencapai matlamat 2.2003). 4. pendekatan kepimpinan bercorak ketenteraan itu bukanlah sesuatu yang baru. untuk memperkenalkan model seni peperangan Sun-Tzu dalam perniagaan telah memperlihatkan kemajuan.Slim. Dalam bukunya Defea Into Victory. Ia juga turut dibincangkan dengan lebih mendalam oleh Aminuddin Mohd Yusof (1994) berdasarkan model guru dan tentera. buat dengan betul. bertindak sertentak dan membiarkan musuh dalam kebingungan. Usaha-uasaha yang dilakukan oleh D. Sepuluh prinsip tersebut dapat dinilai keberkesanannya dari sudut: 1. Ketiga-tiga fungsi asas tersebut dikaitan jugan dengan fungsi pengurusan seperti merancang. membina pasukan kerja yang padu dan mengilap kekuatan individu dalam organisasi.

Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko. kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya. Walau bagaimanapun keberkesan kepimpinan tidak hanya bergantung kepada pemilihan model yang baik dalam kepimpinan sebaliknya seorang pemimpin perlu mempunyai ciri-ciri pemimpin dalam diri mereka sendiri. agar mendapat kerjasama dan diterima oleh semua kakitangan di sekolah. ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggotaanggota yang lain di dalam organisasi itu. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. p/s: walaupun model ini banyak mengambil contoh dalam organisasi sekolah. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. pengetua/guru besar dan guru-guru berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental. terdapat banyak aspek yang perlu diberi perhatian. Seorang pengetua/guru besar mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Pertama. Dalam proses perhubungan Ketua Jabatan dan kakitangan. . beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu. Mentaliti     Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988). Kemampuan untuk membina perhubungan yang berkesan. fizikal. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya. rohani dan jasmani. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. Apabila seseorang itu berjaya memimpin. kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua. Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain dating kepadanya minta bertindak. terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi. Ini termasuklah: 1. baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri. Mempunyai kreativiti sendiri. Keberkesan model ini dapat menarik perhatian pemimpin organisasi untuk menjadikan model ini sebagai panduan dalam mentadbir organisasi. Seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. bagaimanakah seorang Ketua Jabatan mempengaruhi tingkah laku kakitangan supaya dapat menghasilkan output yang sempurna.6. namun model ini juga relevan dipraktikkan dalam oraganisasi yang lain. iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Misalnya. 7. dalam bukunya „Asas Pentadbiran Pendidikan‟. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Kesediaan untuk menjadi pemimpin contoh.

berkesan atau tidak.2. ketenangan. 3. akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik. keteguhan pendirian dan ketahanan diri. kesabaran. terutama orang yang beragama Islam. Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan. dilihat dan diterima sebagai baik:     Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman. iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya. Sedar tentang bagaimanakah dirinya dianggap oleh orang lain. Daya penggerak dan semangat juang yang kuat. Sikap positif dan terbuka. Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Kemasyarakatan     Kesediaan memberi dan menerima pendapat. Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai:    Empati. Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja. dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakkan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus. . Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilah. Pemimpin harus bersikap adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional. Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan kebolehan dirinya akan timbul. boleh bertahan lama atau tidak. dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui. Selain itu. Kebolehan berkomunikasi secara berkesan. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Moraliti    Mempunyai disiplin diri yang unggul. moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk. Kesedaran. amanah. Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Iman yang teguh. pemimpin yang baik jarang berkasar dengan orang-orang bawahannya. Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik kepada organisasinya. Pada kebiasaannya.

Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia: ada yang malas. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan saja. Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas. beberapa kesimpulan dapat dibuat. bertindak dengan cara-cara tertentu. Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. iaitu penerimaan orang-orang bawahan . Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang denganorang-orang bawahannya mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara. dia menggunakan cara lain. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal tugas di mana juga dia berada. Seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang bawahannya. Dia sentiasa bersikap positif. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya. Dia tahu mengagihkan tugas kepada mereka. Dia menerima hakikat sedemikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada. . Seseorang pemimpin boleh menonjolkan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. ada yang rajin dan ada yang boleh diharap serta ada yang tidak boleh diharap. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan. secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas dan bertindak bersesuaian dengan keadaan.      Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan manusia. maka kepimpinannya kurang berkesan. merasa. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa.

Kerap kali produk atau perkhidmatan baru berkait rapat dengan inovasi perubahan teknologi. Teknologi Perubahan teknologi berkait rapat dengan pengeluaran dan kaedah-kaedah inovatif untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada bentuk produk atau perkhidmatan. dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. pengurusan strategik. Perbincangan merangkumi: definisi konsep. iaitu: 1. minyak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. jenis-jenis perubahan dan juga proses dalam mengurus atau menangani perubahan. Ada sesetengah perubahan itu mungkin sesuatu yang sudah kita jangka. sistem perakaunan dan belanjawan. Struktur Organisasi Perubahan struktur organisasi melibatkan pertukaran struktur formal yang berkaitan dengan tugas dan hubungan autoriti. Terdapat empat kategori utama perubahan. khususnya dalam konteks sesebuah organisasi. menambahkan pelanggan baru atau pasaran global dan mengekalkan tahap kompetitif organisasi. Produk atau Perkhidmatan Perubahan dalam produk dan perkhidmatan termasuklah pembangunan produk atau perkhidmatan baru serta pengubahsuaian dan pembaikan kepada produk dan perkhidmatan yang sedia ada. Bagaimanapun spekulasi tentang perubahan harga yang disebutkan di atas bukanlah perkara pokok yang hendak dibincangkan di sini. produk atau perkhidmatan. Definisi Konsep: Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Persoalan utama. sistem-sistem ganjaran dan insentif serta pengubahsuaian struktur organisasi formal. Sebagai contoh. Perubahan ini termasuklah pembentukan dasar. Sebahagian rakyat negara ini mungkin sudah menjangka perubahan itu lebih awal dan sebahagian lagi sebaliknya. sistem maklumat. Mengikut Jaafar Muhamad (1999). aktiviti-akitiviti buruh. 3. 2.Menangani Perubahan Dalam Pengurusan Pada masa ini negara mengalami banyak perubahan dalam pelbagai bentuk. Perubahan struktur biasanya memberi kesan terhadap keseluruhan organisasi. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) yang melihat perubahan dalam konteks organisasi mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Perubahan ini . Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. ada juga yang berlaku tanpa diduga. teknologi dan manusia. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. perubahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi adalah berkait rapat dengan matlamat untuk mencapai peningkatan prestasi. gas. sejauh mana kita bersedia berhadapan dengan sesuatu perubahan atau setakat mana kita bijak menangani sesuatu perubahan. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan syer pasaran. Jenis-Jenis Perubahan: Secara umumnya. gula. perubahan terhadap harga beberapa barang kawalan dalam negara.

unit atau seluruh organisasi. alat-alat pemprosesan. Perubahan berkenaan distabil dan diinstitusikan. Objektif utama bagi pembangunan kemahiran dan perubahan gelagat adalah untuk mengukuhkan produktiviti individu dan prestasi organisasi keseluruhan. Pengubahsuaian dibuat. 4. sikap. pembaikan kerja. Penilaian atau maklum balas dibuat. 3. 4. Fasa 3: PENGUKUHAN 1. penyelesaian masalah. Latihan kemahiran dilakukan. Fasa tersebut terdiri daripada fasa kesedaran (unfreezing). pengurusan konflik. Bagi Lewin. perancangan. 4. laser dan lain-lain inovasi teknikal. terdapat beberapa aktiviti yang terlibat dalam ketiga-tiga fasa tersebut iaitu: Fasa 1: KESEDARAN 1. Bentuk satu wawasan untuk masa depan. komunikasi. 3. 3. kemahiran. 4. keupayaan dan jangkaan kerja mereka. Fasa 2: PERUBAHAN 1. 2. perubahan (changing). Perubahan sebenar dilakukan. kepercayaan atau pegangan. optik gentian. keberkesanan kos dan masa memproses juga tergolong dalam kategori ini. Perubahan dalam sesebuah organisasi kadang-kala boleh menimbulkan konflik dalam organisasi berkenaan. dan pengukuhan (refreezing). Menyediakan situasi untuk berubah. Atasi sebarang tentangan terhadap perubahan yang dirancang. 2. Proses Pengurusan Perubahan: Terdapat banyak model yang cuba menjelaskan proses perubahan terancang dan proses perubahan itu sendiri. Ciptakan ketidakpuasan terhadap status quo. Selain itu aliran kerja. Sumber-sumber organisasi menyokong perubahan sepenuhnya. 5. Komponen-komponen organisasi diubah. Kurt Lewin adalah antara individu yang telah memperkenalkan model bagi menjelaskan proses perubahan terancang. satelit. . persepsi.termasuklah robot. Menetapkan keperluan untuk berubah. asas-asas ilmu. computer. Perubahan gelagat mungkin mencakupi usaha-usaha individu. Gelagat-gelagat baru diperkukuhkan.perubahan organisasi terancang melalui tiga fasa yang jelas dan berkait rapat. kawalan kualiti. kumpulan. Kesedaran –> Perubahan –> Pengukuhan Berdasarkan model perubahan terancang ini. Manusia Perubahan manusia merujuk kepada gelagat individu. latihan teknikal yang khusus. Peningkatan kemahiran dalam kepemimpinan. 2. pengurus organisasi perlulah menangani perubahan tersebut secara bijak. perhubungan kemanusiaan dan imej kendiri juga adalah termasuk dalam golongan ini. Justeru.

Punca profesional 1. Antaranya. Ditambah dengan kemudahan sekolah yang tidak mencukupi untuk keperluan sendiri dan pelajar serta pelbagai isu pendidikan dalam negara. 4. 1993). 3. Oleh itu. Pelajar dari golongan etnik ini kerang fasih atau tidak tahu langsung berbahasa Inggeris. sama ada guru sekolah rendah. Kewangan – Gaji yang rendah berbanding dengan profesion yang lain membataskan aktiviti riadah dan taraf hidup seseorang guru. Persekitaran kerja Persekitaran kerja yang kurang kondusif boleh menjadi punca berlakunya stres di kalangan guru.Stress di Kalangan Guru seperti yang diterangkan sebelum ini boleh berlaku kepada semua guru. Di samping itu. penambahan golongan etnik dalam pendidikan. hal ini memberikan tekanan kepada guru Bahasa Inggeris untuk memenuhi kurikulum pendidikan. Taraf hidup – Gaji yang rendah menyebabkan sukar untuk guru menikmati dan memberikan taraf hidup yang baik bagi keluarga mereka. guru memerlukan sokongan dan hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Aktiviti riadah – Gaji yang rendah membataskan pilihan guru melakukan aktiviti riadah bersama keluarga (Gold Yvonne dan A. Perubahan Perubahan peningkatan populasi dalam masyarakat. Perhubungan – Oleh sebab banyak perubahan dalam masyarakat pada hari ini. 2. Apabila berlaku perselisihan faham maka ini boleh menyebabkan stress terhadap guru tersebut. Kesihatan – Keadaan kesihatan guru yang terjejas akibat kemalangan atau berlaku kematian dalam kalangan keluarga. iaitu punca profesional dan punca peribadi. Punca peribadi 1. misalnya peningkatan kadar jenayah. Punca stress di kalangan guru boleh dibahagikan kepada dua kategori. banyak perubahan telah berlaku dalam mobiliti masyarakat Amerika Syarikat pada hari ini. 5. Contohnya. . Roth Robert. menengah atau peringkat pengajian tinggi. Perubahan boleh menyebabkan terganggunya sistem keseimbangan dalam diri seseorang individu itu. 2. Misalnya ruang kerja yang sempit dan kelas yang tidak selesa boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada guru. peningkatan taraf hidup dan jenayah yang memberikan impak negatif dalam tingkah laku pelajar menyebabkan seseorang guru itu harus melakukan perubahan dalam kehidupan profesional dan peribadinya. memiliki rumah sendiri juga sukar terutamanya bagi guru yang baru mengajar.

iaitu menengking pengetua itu. guru memerlukan sokongan daripada orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya. guru tersebut mungkin menyedari bahawa punca kekecewaannya . hubungan mereka berjaya dipulihkan. seseorang guru harus tahu teknik yang berkesan untuk menangani stress terutamanya menjelang peperiksaan pelajar dan pertukaran pentadbiran di sekolah. 2. komitmen sosial amatlah penting. Contohnya. 1993). Oleh itu. 3. 4.Cara Mengendalikan Stress di kalangan Guru Stress dalam kalangan guru dapat dikendalikan dengan strategi berikut: 1. jika seseorang guru kecewa dengan perbalahan dengan pelajarnya. Guru tersebut sedar bahawa dia inginkan pengetua itu menghargai beliau. Oleh itu. seorang guru perempuan tidak bersefahaman dengan pengetua di sekolahnya. guru tersebut sedar bahawa tindakannya adalah kerana suatu masa dahulu ayahnya telah menggunakan pendekatan yang sama oleh pengetua itu. Kenal pasti reaksi emosional Apabila keperluan emosi dapat dikenal pasti maka seseorang guru boleh menangani stress dengan cara yang lebih positif. Kehidupan fizikal Stress menjejaskan kesihatan dari segi imunisasi tubuh. Guru tersebut telah menangani stress dengan cara yang negatif. Contoh situasi. boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak baik. Stress jika dibiarkan. Justeru adalah penting untuk mengubah diri individu untuk menangani stress dengan cara yang terbaik. Dengan mengetahui punca stress tersebut. Pengetahuan dalam senaman rutin dan pelan makanan seimbang boleh membantu guru menangani stress. Setelah guru tersebut mengetahui keperluan emosi dalam dirinya. Komitmen sosial Apabila berhadapan dengan stress. individu bukan hanya meringankan masalah kini malah menghindarkan berulangnya masalah serupa pada masa akan datang. Intelek Guru hendaklah bergaul dengan golongan yang memiliki tahap intelek yang serupa dengan mereka kerana aspek intelek boleh membantu guru menangani stress (Gold Yvonne dan A. Guru tersebut telah berhadapan dengan pengetua dan memberitahu perasaannya itu. iaitu lagak bapa yang menghukum anaknya. Roth Robert. Kenal pasti punca yang menyebabkan masalah tersebut dan ubah.

. Roethlisberger (1959) telah menyatakan bahawa amalan pengurusan yang tidak mempertimbangkan sentimen pekerja sering kali didapati bercanggah dengan kehendak pekerja. Ruben (1978) pula melihat aspek komunikasi sebagai satu punca konflik berlaku di mana dikatakan konflik merupakan hasil langsung daripada komunikasi yang tidak betul atau perselisihan faham. tindakan yang diambil. guru tersebut akan mendapati bahawa tingkah laku pelajar tidak lagi mengganggunya. Menurut Robbins (2001). 4. Tingkah laku – Konflik menjadi jelas pada peringkat ini. Potensi Percanggahan atau Ketidaksepadanan – boleh diertikan sebagai punca konflik yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu komunikasi. menyesuaikan diri. berkompromi.itu bukan disebabkan oleh tingkah laku pelajar tetapi harapan yang tidak realistik guru berkenaan. 2. Banyak definisi tentang konflik telah dikemukakan oleh para penyelidik yang menjalankan kajian ke atas gelagat organisasi yang mengalami konflik. Menurut mereka. maka konflik biasanya timbul. Antaranya. misalnya mengelak. 5. benci. Kenapa Wujud Konflik Dalam Organisasi? Istilah konflik berasal daripada perkataan Latin conflictus yang bererti striking together. kumpulankumpulan atau organisasi-organisasi tidak setuju terhadap isu-isu tertentu. Niat – Keputusan untuk bertindak dalam cara tertentu bagi menghadapi konflik yang wujud. proses konflik terdiri daripada lima peringkat iaitu 1. bekerjasama. tidak puas hati. dan gerak balas oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengubah standard yang ingin dicapai. Pertimbangan dan Keperibadian – Konflik dikatakan wujud hanya apabila ditanggap oleh pihak-pihak yang terlibat (perceived conflict) tetapi akan dirasai hanya apabila pihak berkenaan terlibat secara emosi (felt conflict) iaitu merasa bimbang. Ini mengakibatkan perselisihan faham antara kedua-dua pihak pengurusan dan pekerja-pekerja. mengalami ketegangan atau tekanan. satu definisi ringkas tentang konflik telah dikemukakan oleh Moorhead dan Griffin (2004) iaitu konflik merupakan ketidaksetujuan antara pihak-pihak terlibat. Punca-Punca Konflik dalam Organisasi Merujuk kepada konflik dalam organisasi. struktur dan pembolehubah peribadi. bersaing dan sebagainya. Peringkat tingkah laku merangkumi pernyataan yang dikeluarkan. Ketiga-tiga menyebabkan perbezaan atau perselisihan wujud. apabila manusia. Peringkat ini adalah penting kerana isu konflik mula ditakrifkan dalam minda individu yang terlibat. 1972). 3. Konflik dikatakan wujud di mana-mana sahaja selagi ada interaksi sesama manusia (Grace. Hasil / kesudahan –Tindakan dan gerak balas pihak-pihak yang terlibat dalam konflik boleh memberikan kesan meningkatkan atau menurunkan prestasi kumpulan berkenaan.

Empowerment dan Delegasi Kuasa Penglibatan semua staf dalam pentadbiran merupakan suatu pendekatan yang dikatakan mampu menambahbaik tahap kualiti dan produktiviti sesuatu organisasi. Menurut Owens (2004). dan tidak ada satu cara terbaik untuk mengurus kesemua konflik ini. Dalam erti kata lain. dan sebagainya) 2. Bondesio (1992) dan Robbins (2001) yang juga menyatakan bahawa komunikasi memainkan peranan penting dalam pembentukan konflik. Dua pihak dalam suatu organisasi yang perlu bekerjasama tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat akibat pandangan berbeza (misalnya. jika sesebuah organisasi ingin meningkatkan tahap kualiti dan produktiviti organisasi maka perlu berlaku perubahan dari segi pendekatan pengurusan dengan meningkatkan tahap penglibatan pekerja dalam semua bidang.Pendapat ini disokong oleh para penyelidik lain seperti Achoka (1990). Ini jelas seperti pernyataan bahagian Produktiviti dan Inovasi Persatuan Pengilang yang menyatakan: . pengagihan tugas mengajar di kalangan guru. Kekurangan sumber dalam organisasi untuk memenuhi kehendak subunit dalam menjalankan kerja mereka mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan sumber (misalnya. faktor struktur dan faktor komunikasi. Satu pihak ingin mengawal aktiviti-aktiviti kendalian subunit lain.H et al. terdapat beberapa jenis konflik asas yang terpendam boleh mengakibatkan konflik organisasi iaitu: 1. peruntukan ruang atau kemudahan kepada guru-guru. bantahan guru-guru sains dan matematik ke atas campur tangan panitia bahasa inggeris dalam memantau dan mengawal aktiviti pengajaran mereka dalam bilik darjah) 3. peruntukan bajet untuk setiap panitia. Namun ini tidak bererti bahawa penglibatan staf akan menggantikan fungsi pihak pengurusan dan bukan satu-satunya pemangkin dalam penambahbaikan kualiti tetapi sebaliknya dilihat sebagai satu cara yang lebih baik dalam mencapai sasaran atau matlamat organisasi dalam isu kualiti dan produktivit di setiap peringkat dalam organisasi (Besterfield. Kesemua punca konflik ini dikatakan merupakan syarat berlakunya konflik dan diletakkan pada peringkat pertama dalam proses konflik yang dicadangkan oleh Robbins (2001) iaitu peringkat „Potensi Percanggahan atau Ketidaksepadanan‟. Ketiga-tiga penyelidik berkenaan telah membahagikan punca konflik kepada tiga faktor utama iaitu faktor tingkah laku peribadi (pembolehubah peribadi). D. 2003:89). dan subunit kedua ini menentang campur tangan pihak lain dalam aktiviti-aktiviti mereka (contohnya. konflik tentang tawaran jenis mata pelajaran di Tingkatan Empat bagi aliran sains kemanusiaan yang berlaku di kalangan guru kanan dan pihak pentadbir) Konflik-konflik terpendam ini dikatakan lazimnya tidak akan hilang sepenuhnya dalam suatu organisasi.

D.the ability to make something happen (or prevent it from happening).H et al. DEFINISI KONSEP Terdapat beberapa konsep yang dirasakan perlu diberikan makna untuk menjelaskan lagi topik yang dibincangkan dalam kertas kerja ini. A. and the commitment to take the responsibility and ownership to improve the process and initiate the necessary steps to satisfy customer requirements within well-defined boundaries in order to achieve organizational values and goals. kuasa merujuk kepada kemampuan seseorang melakukan sesuatu aktiviti walaupun terdapat rintangan daripada pihak lain.“[o]rganizations that empower employees as part of their total management effort are twice as likely as other firms to report significant product or service improvement” (Besterfield. D. Antaranya ialah: Kuasa Menurut Weber (1947) dalam Sufean Hussin (2002:183). (1994:3) yang menyatakan kuasa sebagai: . 2003:96) Berdasarkan definisi di atas jelas menunjukkan bahawa empowerment memerlukan individu bertanggungjawab dalam menyiapkan keseluruhan tugas.H et al. M. Unsur asas organisasi bergantung kepada bentuk kuasa yang wujud dalam organisasi itu iaitu sama ada dalam bentuk sah dan diterima oleh ahli atau yang berbentuk paksaan serta ditolak oleh ahli organisasi. 2003:96). Pekerja bertanggungjawab sepenuhnya dan accountable kepada tugasan atau kuasa yang telah diserahkan kepadanya.. Kemampuan itu dinilai dari segi kebolehan mendapatkan kerjasama dan sokongan individu yang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Kamus Oxford pula memberikan makna kepada perkataan empower sebagai: To give somebody power or authority (to do something) (Steel.H et al. Empowerment Terdapat pelbagai pandangan tentang makna empowerment seperti: Empowerment is an environment in which people have the ability. (Besterfield. Untuk mempastikan penglibatan pekerja yang berkesan maka perlulah dilihat terlebih dahulu makna kedua-dua konsep untuk membolehkan penilaian kesesuaian kaedah dipraktikkan dalam pengurusan pendidikan.M. D. Dalam perkataan lain. Dalam erti kata lain. empowerment menjurus kepada perluasan bidang kerja terutama dari sudut interaksi dan kebergantungan dengan pihak lain dalam organisasi (Besterfield. 2003:96) Keadaan ini telah menyebabkan timbul dua isu yang popular digunakan sering disalahertikan dalam mana-mana aspek pengurusan terutama dari sudut yang melibatkan penglibatan pekerja iaitu empowerment (pengupayaan) dan delegasi kuasa. 2000:260) . Makna ini hampir sama dengan makna yang diberikan Stewart. the confidence. fungsi dan operasi sesebuah organisasi sosial adalah tertakluk kepada sistem kawalan dan kuasa yang didapati.

Oleh itu. D. & Kernaghan. penurunan kuasa yang terkawal. D. C. D. mewujudkan suasana agar pekerja dapat menggunakan keupayaan mereka semaksimum mungkin untuk mencapai matlamat organisasi. M. S.Scott. empowerment boleh dikatakan sebagai (Clutterbuck. delegasi bolehlah dikatakan sebagai proses penyerahan kerja kepada orang bawahan dengan memberikan latihan dan tunjuk ajar sebelum penyerahan tugas. 2000:209) makna kepada perkataan kerja delegate sebagai: dsb Delegation refers to distributing and entrusting work to others…aimed at expanding the content of an individual‟s job (Besterfield. . Tugasan yang didelegasikan biasanya adalah kerja yang berada di dalam bidang tanggungjawab pengurus atau pemimpin. 2003:96) Oleh itu.T. (1991: 15) melihat empowerment sebagai satu proses yang cuba memahami perhubungan antara manusia atau pekerja. 1994: 13) :     satu cara penumpuan kuasa pada individu tertentu dengan memberikannya autoriti. tanggungjawab. sumber dan kuasa. Delegasi Kamus Oxford memberikan Menugaskan/membahagikan (Steel. delegasi tanggungjawab untuk membuat keputusan.D & Jaffe.H et al.

D & Jaffe. Ini akan melangsungkan penambahbaikan yang berterusan dalam semua aspek kehidupan. (2000:20-22 & Wilson. A. 6. 1994: 12-13). K. arahan tetap dan peraturan yang melambatkan kerja staf dan semakin kurang sesuai diamalkan terutama dalam suasana dunia hari ini yang begitu cepat berubah(Stewart. 3. K. Memberikan faedah kepada individu terbabit terutama dalam peluang untuk meningkatkan kemahiran(Stewart. 1996: 5).D & Jaffe. 1991: 14) melalui perhubungan yang berkesan di kalangan staf (Murrell.T. pengurus atasan perlu meletakkan kepercayaan yang lebih tinggi pada kemahiran dan pengetahuan staf di samping mengurangkan halangan yang menghalang staf daripada menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka.RASIONAL MELAKUKAN EMPOWERMENT DAN DELEGASI KUASA Rasional Melakukan Empowerment Terdapat beberapa rasional disebalik pelaksanaan empowerment dalam mana-mana organisasi seperti: 1. mampu melakukan apa yang perlu dilakukan bukan sekadar yang dikehendaki dan diberikan imbuhan atas prestasi kerja yang semakin baik(Scott. dapatlah disimpulkan bahawa organisasi yang ingin bersaing dalam dunia yang begitu cepat berubah ini perlu melakukan empowerment agar staf dapat bertindakbalas dan menangani sesuatu situasi tanpa memerlukan mereka mendapatkan nasihat dan keizinan sepanjang masa. 5. D. A. 1991: 14).D & Jaffe. Pekerja juga dikatakan menjadi penyelesai masalah yang aktif dan membantu dalam merancang pelaksanaan kerja (Scott. M.M. 4.M.P.M. A. & Meredith. 1994: 12-13).M. Meningkatkan keberkesanan organisasi kerana penghapusan halangan-halangan prosedur. dalam mempastikan empowerment dapat dilaksanakan. tiga keadaan perlu diambil kira iaitu (Besterfield.H et al.L. M. D. Ini dikatakan akan meningkatkan semangat staf untuk bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh dan turut membantu dalam mengurangkan tekanan kerja (Stewart. 1999: 10). Ahli pasukan bekerjasama dalam memperbaiki prestasi dan mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi(Scott.T. C. C. pengurangan kos dan meningkatkan kepuasan semua yang telibat. bakat dan keupayaan(Murrell. Penstrukturan organisasi membolehkan pekerja merasakan mereka mampu mencapai hasil yang diingini. 2. A. & Meredith. C. A. Oleh itu. Memberikan staf peluang untuk meningkatkan pencapaian yang sekaligus akan meningkatkan motivasi kendiri. D. Meningkatkan sense of control di kalangan pekerja kerana empowerment membolehkan mereka membuat keputusan tentang apa yang mereka perlu buat dan bagaimana mereka perlu melakukannya berbanding dalam sistem pengurusan tradisional yang diamalkan sebelumnya(Stewart. K. 2000: 28). Carlos. T. D. Ini seterusnya akan menghasilkan penambahbaikan dalam kualiti. & Randolph. J. 1994: 12-13 & Blanchard.L. 1991: 14)..T. Namun. Ini kerana empowerment mewujudkan rasa bahawa semua kerja yang dilakukan adalah penting dan perlu dilakukan dengan bersungguhsungguh dalam mempastikan kejayaan organisasi. 1994: 12-13). 2003: 96-97) : . Justeru itu.

Namun. S. D. J. & Payne. Meningkatkan motivasi di kalangan ahli kerana semakin banyak kerja yang mampu dilakukan oleh seseorang dikatakan akan meningkatkan lagi motivasi pekerja tersebut untuk terus melakukan yang terbaik. pendidikan dan kemahiran kepada pekerjanya agar keengganan untuk menerima perubahan akan berkurangan. Membolehkan pengurus atau pemimpin menggunakan masa dengan lebih berkesan. Namun. S.(Payne. 1991: 14 & 23):               meningkatkan kandungan kerja meningkatkan kemahiran dan tugasan menggalakkan kreativiti dan innovasi kawalan lebih tinggi dalam membuat keputusan menyiapkan keseluruhan kerja berbanding hanya separuh atau sebahagian sebelum ini mengutamakan kepuasan pelanggan pekerja bekerjasama dalam melaksanakan tugasan perkongsian tanggungjawab. penghubung dan pengupaya pasukan Rasional Melakukan Delegasi Terdapat beberapa rasional disebalik pelaksanaan delegasi dalam mana-mana organisasi seperti: 1. kemahiran. 2. 3. S. Delegasi yang baik akan memberikan cabaran dan tanggungjawab dengan a terrific sense of achievement jika tugasan berjaya dilakuakan dengan jayanya. Oleh itu komunikasi yang berkesan perlu ada dalam menyampaikan maklumat kenapa organisasi perlu berubah untuk berjaya. C. Ini kerana delegasi berkesan atau pengagihan tugasan yang kurang penting kepada pekerja lain akan memberikan ruang masa yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasan yang lebih penting. autoriti dan pengawalan sesi komunikasi dan membuat keputusan yang berterusan membolehkan pengawalan dan kordinasi tugasan dilakukan perubahan kadang-kadang amat cepat kemahiran bekerja dengan orang lain perlu ada kuasa berpunca daripada keupayaan untuk mempengaruhi dan memberikan dorongan individu diharapkan untuk menguruskan diri mereka sendiri dan accountable dalam tugas mereka pengurus bertindak sebagai energisers. Sistem perlu berubah mengikut paradigma yang baru dalam meningkatkan pencapaian individu mahupun kumpulan.1. 2. J. Organisasi yang mengamalkan empowerment akan mempunyai ciri-ciri berikut (Scott. 1994: 21). kebanyakan orang pada dasarnya takut menghadapi perubahan. 1994: 22) . & Payne. & Payne. J. Meningkatkan kemahiran ahli pasukan melalui pemberian latihan agar pekerja mampu melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih baik(Payne.T. Semua orang mesti memahami keperluan untuk berubah.D & Jaffe. 3. Organisasi mestilah menyediakan maklumat. Individu mahupun kumpulan haruslah faham bahawa kebebasan untuk bertindak adalah digalakkan. 1994: 22). ini tidaklah bermakna hanya kerja yang kurang penting sahaja yang boleh didelegasikan(Payne.

J.4. 5.L. Masalah dan Cabaran dalam Merancang Transformasi Kurikulum . (Payne. S. Ini kerana setiap orang mempunyai peluang untuk mengembangkan bakat. Pengurus atau pemimpin berkeupayaan untuk melakukan proses membuat keputusan yang lebih baik kerana mempunyai masa terluang yang lebih banyak. & Payne. Isu. Organisasi dapat diperkembangkan kerana seluruh personel organisasi dimanfaatkan sepenuhnya. H. ketrampilan dan kemampuannya berinovasi untuk kebaikan organisasinya (Taylor. 1989: 23). 1994: 21).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful