Kerja Khusus Geografi 2011 Kesan-kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula jadi

Nama : Fauzan Hilmi Bin Noor Hadif I/C : 980503-03-5025

Guru : Cikgu Wan Azhar Bin Setopa

• Kandungan • Penghargaan • Pendahuluan • Obejektif Kajian • Kawasan Kajian • Kaedah Kajian • Dapatan

• Rumusan • Lampiran • Rujukan .

Kerja kursus ini dapat saya laksanakan dengan sempurnadengan bantuan daripada beberapa pihak. . Guru Geografi Tingkatan 1 Al-Zahrawi. sokongan dan bantuan kewangan untuk melaksanakan kajian dan laporan ini. Sekolah Menengah Dato’ Ahmad Maher. Kelantan yang banyak memberikan tunjuk ajar. bimbingan kepada saya. Saya inginmengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang berikut : a)Umi dan Abah yang memberikan dorongan. Kota Bharu. b)Cikgu Wan Azhar. d)Pengetua Sekolah e)Orang-orang perseorangan yang kami temubual di kawasan kajian. c)Rakan-rakan sekelas yang banyak membantu semasamenjalankan kajian ini.

Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Georgafi Tingkatan 1 diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan.Halini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi .

indah dan terkenal.Saya berasa bangga kerana dapat tinggal di persekitaran yang mana tumbuhan semula jadinya yang unik. Saya telah memilih Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi. .tempatan.Pelajar-pelajar diberi pilihan untuk membuat suatu kajian.Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini bermula 28September 2011 sehingga 6 Oktober 2011.Saya berharap agar kajian danlaporan ini akan mendatangkan manfaat khususnya kepadasaya dan kepada seluruh masyarakat di sini amnya. Setiap pelajar perlu menulis laporan lengkap tentang kajian yang telah dijalankanitu.

Setelah kajian ini dijalankan. saya mendapati OBJEKTIF KAJIAN telah tercapai sebagaimana berikut. .

a) Dapat mengetahui jenis bentuk muka bumi dan ciri-cirinyadi kawasan kajian b) Dapat mengenalpasti perhubungan bentuk muka bumi dankegiatan manusia di kawasan kajianc)Dapat mengkaji halangan bentuk muka bumi terhadappendudukd)Dapat mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekeliling e) Memupuk semangat patriotisme .

Kota Bharu. Kalau jarak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Maher ke Pantai Cahaya Bulan ialahdalam 17 . ke 20 kilometer atau lebih kurang 15 minit perjalanan.Kelantan. Jarak rumah saya ke Pantai Cahaya Bulan.Kawasan kajian yang pilih ialah diPantai Cahaya Bulan.

kilometer.Di kawasan kajian. Pokok nipah boleh dijadikan kraftangan. Antaranya ialah pokok nipah. Daun-daun nipah yang bersaiz besar digunakan untuk membuat atap rumah serta untuk menganyam bakul dan tikar.tanih daniklim merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pokok-pokok di hutan paya air masin.paku pakis. Jika dari pekan Kota Bharu ke kawasan kajian. Sebahagianbesar dari tanahnya merupakan tanah rata dan tanah rendah.Spesies tumbuhan utama ialah pokok nipah. Bentuk muka bumi. kira-kira 12 kilometer.Dari pandang darat fizikal ialah dari hutan kepada pembinaan sekolah.saliran. Hutan paya air masin initidak mempunyai tumbuhan bawah yang banyak. Muara sungai yang berlumpur dan pinggir laut yang terlindung menggalakkan pertumbuhan tumbuhan hutan paya airmasin. jalanraya dan banyak lagi. . Hutan paya air masin ialah malar hijau. terdapat pelbaga itumbuhan seperti pokok nipah. chalet.bakau.Terdapat pelbagai kegunaan tumbuhan hutan paya air masin di Pantai Cahaya Bulan.jongkong dan nibung.

.

.

Untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan Kajian ini . keratan akhbar laman web atau cakera padat. Biasanya kaedah ini sesuai untuk mengumpulkan data atau maklumat yang berkait dengan berita.Saya berpendapat kaedah ini banyak membantumaklumat tentang kajian ini.pendapat atau nasihat. risalah. Orang yang ditemu bual akan dikemukakan berapa soalan yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. iii)KAEDAH KEPUSTAKAAN Kaedah rujukan kepustakaan adalah kaedah pengumpulan maklumat yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahanyang sudah diterbitkan Contohnya ialah maklumat dengan merujuk pada buku-buku. majalah.saya menggunakan beberapa kaedah berikut. iv)INTERNET . ii)KAEDAH TEMUBUAL Kaedah temu bual adalah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan dengan berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang.Maklumat yanghendak dikumpulkan dapat diperolehi dengan cara melihat dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. i)KAEDAH PEMERHATIAN Kaedah pemerhatian adalah kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan.

Sistem perparitan sentiasa diberikan perhatian oleh pihak Kerajaan. Kampung Kubang Kerian juga mengalami banjir kerana ketiadaan pokok untuk memegang tanih terutamanya kawasankawasan lembah berdekatan dengan sawah padi dan tali air. c) d) .kerajaan melapangkan hutan yang menyebebakan kepupusan spesies di hutan tersebut. Pada musim tengkujuh. Kawasan Kubang Kerian yang memperlihatkan sebuah kawasan yang luas . kami mendapati kawasan kampung Kubang Kerian memiliki hutan jenis paya air tawar.bertanah rata serta amat sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi penduduk.Oleh kerana tanih yang sesuai.Kaedah ini sangat berguna kerana telah membantu sayamemperolehi peta Negeri Kelantan dan Kampung Lundang serta maklumat berkaitan Kampung Kajian a) Hasil daripada kajian dan pemerhatian yang telah dijalankan.

beratus hektar tanah hutan perlu dilapangkan demi memenuhi keperluan manusia dan semakin hari keperluan manusia bertambah.Kegiatan ekonomi dan manusia memerlukan ruang.tumbuhan dan haiwan akan pupus dan menyebabkan kenaikan suhu di muka bumi. Jika diperhatikan.manusia banyak menjalankan kegiatan perindustrian demi memajukan negara tetapi tidak mengambil kisah terhadap kesannya kepada tumbuhan dan haiwan liar.Oleh sebab tersebut. .Hal ini mengganggu habitat haiwan liar. Ini akan menyebabkan hakisan tanah. Kerajaan melapangkan beberapa hektar tanah untuk membina petempatan bagi keperluan manusia.

Kekurangan makanan. 3. Jangkaan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar akan pupus. Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar. Habitat semula jadi tergganggu. Punca pendapatan hasil hutan terjejas. pelanduk. . Kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga. Suhu permukaan bumi meningkat dan mengubah keadaan cuaca tempatan. Pengunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menjejaskan keaslian tumbuh-tumbuhan semula jadi. dan seladang. Mengganggu tanaman manusia. orang utan. Kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi Kepupusan pelbagai jenis spesies pokok hutan dan tumbuh-tumbuhan istimewa yang tidak mungkin tumbuh kembali dalam masa yang singkat. 2. Hakisan tanih akan mengurangkan kesuburan tanih dan menjejaskan sektor pertanian. Kepupusan hidupan liar seperti memerang.· · · · · · · · · · · · · · 1. Kesan terhadap hidupan liar Hidupan liar kehilangan habitat dan terpaksa mencari habitat baru.

Þ Bahan beracun dapat memusnahkan hidupan air seperti ikan. Þ Bahan beracun dapat memusnahkan organisma pengurai seperti bakteria dan kulat. dan ketam. · Generasi baru tidak kenal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kayu pokok-pokok bakau ditebang untuk kegiatan perindustrian.Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam habit haiwan dan juga akan menyebabkan kepupusan spesies pokok ini. udang. .

Nasib yang sama juga ditimpa oleh pokok jenis nipah ditebang dengan tujuan untuk membuat atap nipah Langkah-langkah Pencegahan • Mendokumentasikan kekayaan dan kepelbagaian spesis yang ada dalam hutan sebelum sesuatu tindakan mengubah status kawasan dilakukan.taman laut atau taman negara dengan keluasan mencukupi. ( Penanaman hutan semula.. • • • . Memperketatkan akta dan tindakan undang-undang pembalakan khasnya untuk mencegah pembalakan haram.( membalak di kawasan perlindungan hutan – TAMAN NEGARA ) pemburuan haram atau pemusnahan spesis tumbuhan yang tidak terkawal seperti tumbuhan jenis orkid . menghadkan atau menentukan kapasiti hasilan hutan Mengiktiraf lebih banyak kawasan hutan asli sebagai taman rekreasi . Mewujudkan sistem pengurusan hutan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur hutan terutama kepelbagaian hayat spesis yang menghadapi bahaya kepupusan.

Pada pendapat saya. terutamanya penduduk di Kampung Kubang Kerian..saya juga dapat mengenali pasti langkahlangkah penyelasaian yang sepatutnya dijalankan kesan daripada kegiatan manusia.Kg.000 hekter.Kelantan dengan lebih mendalam.saya telah tahu kesan-kesan kegiatan manusia di sekitar Kampung Kubang Keriang. Perhilitan dan Jabatan Alam Sekitar. Pemerliharaan penyu di pusat Santuari Penyu Rantau Abang.JumlahBancian penyu mendarat di Rantau Abang didapati merosot di mana jumlah pada tahun 1996 sebanyak 5665 ekor merosot kepada 2247 ekor pada tahun 1994 Menjalankan usaha penyelidikan oleh FRIM.000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kelulusan jumlah kawasan yang dibenarkan hanya 320.Dengan kajian ini saya dapat mengenali pasti kesan-kesan kegiatan manusia.Contohnya usaha-usaha pihak pihak Perhilitan untuk mengkaji kepupusan Harimau Malaya.Selain itu.• * Masalah pembalakan haram – Laporan Trade Records of Fauna and Flora menyebut di antara tahun 1986 dan Jun 1990 –500.Kubang .(Sekarang jumlah hanya 600 ekor seluruh Malaysia • • Setelah menjalankan kajian ini.Kota Bharu.

bersyukur terhadap usaha kerajaan membangunkan kawasan sekitarkawasan ini. saya telah mempelajari banyak perkara seperti bekerjasama. .Sepanjang penghasilan kajian ini. Semua cabaran telah saya hadapi dan akhirnya terhasillah sebuah folio lengkap.Keriang sangat berpotensi untuk dimajukan tetapi mestilah mengekalkan pegangannya dikalangan Orang Melayu kerana ini tanah rizab Melayu.

Peta Malaysia .

Peta Kelantan .

com/doc/4341426 6/Geografi-Ting-1-Oleh-ShazaShazwana-1-Khas2 ORANG SUMBER NAMA RESPONDEN: Encik Husin Bin Ahmad UMUR: 42 Tahun ALAMAT: No.Bhd TAHUN TERBIT: 2006 INTERNET ALAMAT LAMAN WEB: http://www.15 Pusat Komersil.BUKU RUJUKAN ILMIAH TAJUK BUKU: Ulang Kaji Total Terkini PMR Geografi PENGARANG: Tong Siew Kheng TEMPAT TERBIT: Selangor Darul Ehsan PENERBIT: Sasbadi Sdn.scribd. .

Pahang Darul Makmur . 26600 Pekan.Jalan Sultan Abu Bakar.