GURU SPBT

SENARAI TUGAS GURU SPBT
1. Mengedarkan Borang SPBT 1 kepada semua murid melalui guruguru tingkatan. 2. Memungut balik Borang SPBT 1 dari guru tingkatan. 3. Menyemak tiap-tiap helai borang itu bagi mempastikan yang ia telah diisi dengan betul oleh murid-murid. 4. Mengasingkan Borang SPBT 1 murid-murid yang layak dengan yang tidak layak mendapat pinjaman. 5. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan pada maklumat yang diberi dalam borang itu. 6. Menyerahkan Borang SPBT 1 kepada Jawatankuasa Buku Teks untuk pengesahan. 7. Mengedar Borang SPBT 1A kepada murid-murid yang tidak layak dan kepada murid-murid yang ibu bapa/ penjaganya tidak mahu mendapat pinjaman buku teks – kemudahan memungut kembali dan melekatkan bersama-sama Borang SPBT 1 nya.
Memesan Buku-buku:-

1. Menyediakan draf nama-nama buku teks yang akan digunakan pada tahun hadapan bagi tiap-tiap tingkatan dengan menggunakan Borang SPBT 2/ 4R. 2. Menyediakan Borang SPBT 2/ 4R secara bertaip dalam tiga salinan. 3. Memindahkan maklumat-maklumat ke dalam Borang SPBT 3/ 5R. 4. Menghantar salinan asal Borang SPBT 2/ 4R dan Borang-borang SPBT 3/ 5R kepada Biro Buku Teks, salinan kedua Borang SPBT 2/ 4R kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan salinan ketiga disimpan di sekolah. 5. Jika berlaku pertambahan murid-murid secara mendadak terpaksa membuat tempahan tambahan buku teks.
Penerimaan Buku-buku:-

1. Membilang buku-buku untuk mengetahui sama ada bilangannya mencukupi atau tidak sebagaimana tercatit di dalam borang penyerahan.

2. Meyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku itu seperti mutu kertas yang digunakan, kesilapan cetak, dan lain-lain. 3. Menyemak pada Borang Komputer bagi mengesahkan buku-buku yang diterima sama seperti yang dipesan. 4. Memasukkan ke dalam buku stok. 5. Menyerahkan invois kepada Pengetua untuk ditandatangani dan menghantar satu salinan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. 6. Sekolah juga ada menerima buku teks dari sekolah-sekolah lain dan langkah-langkah seperti 1, 3, 4 dan 5 di atas dilakukan.
Memproses Buku-buku:-

1. Mengecop semua buku-buku yang diterima. Bagi sebuah buku ada 2 jenis cop digunakan dan dicop sekurang-kurangnya pada 3 tempat ; i. i. ii. iii.

Bahagian Hadapan helaian pertama. Bahagian Tengah. Bahagian Belakang helaian akhir.

1. Menulis No. Kod dan bilangan siri bagi tiap-tiap buah buku. 2. Menyimpan buku-buku dengan disusun tiap-tiap jenis mengikut No. Siri.
Membahagi Buku-buku

1. 1. Memproses kembali Borang SPBT 1 dan 1A bagi mengetahui bilangan murid-murid yang layak dan tak layak menerima buku teks. 2. Menentukan bilangan siri bagi satu-satu jenis buku untuk satu-satu kelas. 3. Memberi penerangan kepada guru-guru kelas cara yang betul mengisi Borang G. 4. Membahagi buku-buku kepada murid-murid yang layak melalui guru-guru kelas. 5. Mengedarkan Borang G kepada guru-guru kelas untuk dipenuhkan dalan dua salinan. 6. Memungut satu salinan Borang G – menyemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya menyimpan dalam satu fail khas.

Menyimpan tiap-tiap judul buku di tempat yang dikhaskan dengan mengikut urutan No. Selepas Peperiksaan SPM. vii. iii. v. iv. Menyenaraikan senarai murid yang tidak menyerahkan balik bukubuku pinjaman dan yang tidak menggantikan/ bayar harga buku berdasarkan Borang C. i. Selepas Penggal Ketiga.Memungut Kembali Buku-buku :- i. Membilang dan menyemak bilangan buku yang dipulangkan sama atau tidak dengan bilangan yang telah diberi pinjaman. Menyerahkan senarai nama murid-murid seperti (10) kepada Pengetua di mana Pengetua boleh mengambil berbagai-bagai tindakan seperti : ii. ii. ix. Menyediakan surat-surat saiklostail dan menghantar surat kepada ibubapa/ penjaga murid-murid yang tidak memulangkan buku pinjaman. iii. Selepas Peperiksaan PMR. Menyerahkan balik Borang C kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh murid-murid yang memulangkan buku pinjaman. viii. Menentukan tarikh bagi tiap-tiap tingkatan memulangkan bukubuku pinjaman. . vi. Memungut balik buku-buku dilakukan secara berperingkat seperti : i. Siri. Memastikan murid-murid yang merosakkan buku dengan sengaja atau menghilangkan buku membayar ganti sama ada dengan buku baru atau wang. Membali buku-buku baru bagi menggantikan buku-buku yang rosak atau hilang (dari wang yang bayaran oleh murid-murid yang terlibat). Bila terdapat murid-murid yang berhenti sekolah/ bertukar ke sekolah lain – guru SPBT akan memungut balik buku-buku pinjaman dari murid-murid itu dan mesti menandakan dalam Borang C dan Buku Stok. ii.

Pengawasan penggunaan buku dalam bilik darjah dilakukan oleh guru SPBT. pemeriksaan mengejut perlu dibuat dari semasa ke semasa. Pada awal Penggal Pertama guru SPBT juga mengedarkan senarai buku teks ini kepada semua guru dan murid-murid yang baru masuk ke sekolah. Menghantar satu salinan senarai buku bagi tiap-tiap tingkatan ke Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan Negeri.i. 5. 3. Mencetak – kemudian dibahagi kepada semua murid. Pemeriksaan ini perlu diadakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. pada pertengahan Penggal Ketiga. anai-anai. Mengawasi dan menjaga keselamatan buku :- 1. 2. Menahan murid-murid terlibat dari mendapat pinjaman buku teks bagi tahun hadapan bagi murid-murid yang tidak menduduki peperiksaan. 3. . 4. air hujan. Menyediakan Senarai Buku Teks Kegunaan Sekolah :Menyediakan senarai nama buku-buku teks bagi semua tingkatan yang akan digunakan oleh sekolan – buku yang dibekalkan oleh pihak BBT – dengan berpandukan senarai nama buku teks yang diperakukan oleh Biro Buku Teks. Buku-buku yang disimpan di dalam bilik buku teks mesti dibersihkan dari habuk. 1. banjir dan kecurian. 2. debu dan sarang labah-labah dan dijaga sepanjang masa daripada dibinasakan oleh tikus. Menjawab soal-selidik/ pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh BBT/ JPN ini termasuk juga menyemak ‘Komputer Print Out’ yang dihantar oleh Biro Buku Teks. Menerima Pekeliling dan soal-selidik dari BBT/ JPN untuk diteliti dan diambil tindakan. Memberi penerangan semasa perhimpunan umum dari masa ke semasa supaya murid-murid menjaga dan menggunakan buku teks dengan baik. Untuk memastikan semua murid menjaga buku dengan baik. Keputusan Peperiksaan PMR atau SPM ditahan (bagi yang menduduki peperiksaan). ii.

4. Buku Stok mesti berada dalam keadaan kemas kini. Bila berlaku murid pindah sekolah – guru SPBT mesti mendapatkan Borang SPBT murid berkenaan. Oleh kerana sentiasa berlaku murid keluar/ masuk. Mengesyorkan kepada Guru Besar supaya membeli satu/ dua naskah bagi tiap-tiap judul buku. . 3. 1. Menyediakan borang –borang untuk ditandatangani oleh sekolahsekolah penerima. 2. Membaiki Buku Rosak : 1. surat menyurat dengan BBT/ JPN. seperti fail invois. Membuat kulit baru. 2. Juga Buku Stok skim pinjaman tambahan. muka surat yang rosak dan lain-lain kerja yang berkaitan. 3. Borang C dan fail mengenai buku pinjaman tambahan. Satu Buku Stok digunakan bagi satu tingkatan. 3. Terdapat beberapa fail yang perlu dijaga sepanjang masa. Menghantar buku-buku itu ke sekolah yang telah ditetapkan iaitu secara tangan kalau dekat dan secara pos kalau jauh. 3. Menilai Buku Teks : 1. Menampal dengan salutip. 2.Menjaga Buku Stok. pekeliling dari Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan Negeri. 2. Membuat Binding. Mengemukakan kepada panatia matapelajaran yang berkenaan untuk memilih sebuah buku yang sesuai untuk sekolah. 4. maklumat dalam Buku Stok sentiasa berubah. Memilih jenis-jenis buku yang diperakukan oleh BBT. Borang-borang dan Fail-fail. 5. Mengemukakan kepada Jawatankuasa Pemilihan Buku Teks syor Panatia matapelajaran bagi mendapatkan keputusan muktamad. Kerja Pengagihan : 1. Segala borang-borang dan fail-fail mesti dijaga dengan selamat sepanjang masa dan berada dalam keadaan kemaskini. Membilang buku-buku yang lebih dan mengikatnya mengikut jumlah yang ditetapkan.

. Membilang jumlah tiap-tiap buku yang hendak dihapuskira. Membuat laporan pembahagian dan pemulangan buku-buku teks untuk dikemukakan kepada pihak yang berkenaan. Menunjukkan kepada Jawatankuasa untuk disemak. 5. Lain-lain tugas yang berhubung dengan buku teks sepertimana yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 4. Lain-lain 1. 3. 4. Mendapatkan. 3. Mengisi Borang C dalam 7 salinan – di mana 6 salinan dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk tindakan selanjutnya. Memproses cadangan menukar buku-buku teks untuk dikemukakan kepada pihak yang berkenaan. 2.Menghapus kira Buku Teks : 1. 2. Menyediakan peraturan-peraturan & penggunaan buku teks skim pinjaman untuk murid-murid. menyimpan dan meminjamkan katalog-katalog dan naskah-naskah contoh buku-buku teks kepada guru-guru kanan subjek untuk dikaji sebelum membuat sebarang penilaian. Selepas mendapat keputusan dari pihak berkenaan (BBT dan JPN) Borang E pula diisi dalam 5 salinan – 4 salinan dikemukakan ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk tindakan selanjutnya.

vii) Fail Ketujuh : Fail salinan Sijil Akuan Penerimaan/ Invois dan Nota Serahan. vii) Guru Besar menyemak dan mengesahkan maklumat dalam borang permohonan viii) Menyampaikan borang yang lengkap kepada JPN. c) Penerimaan Bekalan Buku Teks i) Guru Besar/ Guru Penolong Kanan HEM/ Guru SPBT menerima bekalan Buku teks. ii) Jawatankuasa Kelayakan memproses kelayakan pinjaman buku teks. ix) Fail Kesembilan : Fail Laporan Buku Hilang/ Musnah dan Gantian. ii) iii) Fail Kedua Fail Ketiga . : Fail Rekod Pinjaman Buku Teks ( Borang SPBT G ) : Fail Borang Keperluan Buku Teks (BTBT190/BTBT 170) dan Senarai Bekalan Buku Teks Sekolah (BTBTR 460/BTBTB 460 ).PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pendahuluan: Bagi menghasilkan pengurusan SPBT yang cemerlang di sekolah. Sistem fail yang kemas dan teratur ini memudahkan pihak-pihak yang terlibat dengan SPBT membuat rujukan dan semakan pada bila-bila masa yang diperlukan. a) Sistem Fail Skim Pinjaman Buku Teks Sistem fail yang kemas dan teratur telah diwujudkan bagi merekod dan menyimpan segala maklumat SPBT dengan tepat dan terkini. viii) Fail Kelapan : Fail mesyuarat jawatankuasa . v) Fail Kelima : Fail surat-surat Pekeliling SPBT. iv) Fail Keempat : Fail Rekod Pelupusan Buku Teks SPBT. Untuk tujuan ini. i) Menentukan kelayakan pinjaman buku teks murid dengan memproses maklumat ibu bapa atau penjaga melalui Borang Kelayakan Murid. setiap aktiviti pada peringkat tertentu telah dilaksanakan dengan efisien dan sistematik. vi) Mengemaskinikan/ mengisi maklumat dalam borong permohonan dengan betul dan lengkap mengikut panduan/ arahan daripada BBT/JPN. Menyimpan minit mesyuarat AJK. iii) Menyediakan senarai dan rumusan murid yang layak menerima pinjaman buku teks mengikut tahun. pihak sekolah telah menyediakan fail-fail yang berikut: i) Fail Pertama : Fail senarai murid yang layak dan tidak layak mendapat bantuan ( Borang SPBT 1 dan Senarai Daftar Kelayakan difailkan secara berasingan. Permohonan yang disediakan oleh sekolah telah mengambilkira perkara berikut. b) Permohonan Buku Teks Setiap tahun sekolah membuat permohonan buku teks. iv) Mengemukakan permohonan buku teks dengan menggunakan Borang Pemohonan Keperluan Buku Teks v) Mengemaskinikan buku stok sebelum membuat permohonan. x) Fail Kesepuluh : Fail Teguran/Aduan/Laporan Penyelian BBT/JPN/PPB/PPD/JAIN/Nazir/Audit/Ibu bapa. vi) Fail Keenam : Fail surat menyurat dengan BBT/JPN/PPB/PPD/ JAIN berkaitan dengan SPBT. Permohonan buku teks dibuat kepada JPN/BBT.

ii) Buku teks yang telah diagihkan kepada murid direkodkan dalam buku stok SPBT. iv) Segala perubahan maklumat telah direkod dengan tepat. f. d. vii) Menghubungi penerbit atau pengedar jika bekalan buku teks lewat diterima. Bilangan buku yang dibekalkan. nama. ix) Menerima bekalan BPG sebanyak lima naskhah bagi setiap judul mata pelajaran. viii) Buku stok ditutup pada 31 Disember setiap tahun. iii) Menandatangai nota serahan atau invois setelah mendapati semua perkara yang tersebut di atas dipatuhi. Mutu fizikal buku teks baik dan memuaskan. Semua Buku Teks. viii) Menyediakan dan melaporkan penerimaan bekalan buku teks kepada PPD. Buku Latihan dan Aktiviti serta Buku panduan Guru yang diterima daripada penerbit perlu dicap dengan cap SPBT. ii) Semua buku teks direkod dengan tepat dan betul setelah pemeriksaan fizikal dibuat. vi) Buku teks SPBT yang telah direkodkan dicapkan dengan cap SPBT Sekolah. dan alamat sekolah dalam nota serahan atau invois adalah betul. Pihak sekolah telah menyediakan buku stok SPBT mengikut format yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kod. i) Guru SPBT mengagihkan buku teks kepada murid melalui guru kelas. Buku Stok Skim Pinjaman Buku Teks Buku stok SPBT merupakan rekod resmi tentang bilangan buku teks SPBT di sekolah.Memastikan perkara berikut adalah betul sebelum mengesakan penerimaan bekalan buku teks. Judul buku yang dibekalkan. vii) Maklumat tentang keluar/masuk buku teks SPBT direkod mengikut kelas. vi) Buku stok disimpan di dalam Bilik Operasi SPBT supaya mudah dirujuk. iii) Baki buku teks SPBT telah dicatat dan bilangannya adalah sama dengan jumlah yang ada di dalam Bilik Operasi SPBT Sekolah. e. Maklumat-maklumat dalam buku stok ini sentiasa dikemaskinikan dengan mengambil kira perkara berikut: i) Semua maklumat buku teks SPBT direkodkan dengan lengkap . Cap Skim Pinjaman Buku Teks Untuk membezakan buku teks SPBT daripada buku lain. v) Buku stok diperiksa oleh Guru Besar/ Guru Penolong Hem dari semasa ke semasa. Pengagihan Buku Teks Kepada Murid Pihak sekolah mengagihkan buku teks SPBT kepada murid yang layak menerima pinjaman buku teks pada minggu pertama persekolahan. ii) . pihak sekolah telah menyediakan cap SPBT mengikut format dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. iv) Buku-buku yang mempunyai mutu fizikal yang rendah hendaklah dikembalikan kepada penerbit atau pengedar dalam tempoh jaminan v) Guru SPBT merekodkan butir-butir buku teks SPBT yang telah dibekalkan ke dalam buku stok SPBT sebaik sahaja bekalan diterima.

iv) v) . j. 3) Semua buku teks yang telah mendapat kelulusan untuk pelupusan akan dikutip oleh kontraktor. 2) Tatacara pelupusan buku teks adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. iv) Murid-murid dikehendaki membaik pulih buku teks SPBT yang rosak. g. iii) iv) i Buku yang hilang atau dirosakkan direkodkan dalam buku stok.iii) Guru kelas mengagihkan buku teks kepada murid dan merekodkan pinjaman tersebut dalam Borang Pinjaman Buku Teks ( Borang SPBT G ). Guru SPBT akan mengeluarkan bilangan buku yang diagihkan itu daripada buku stok jika mengagihkan buku teks ke sekolah lain. Penjagaan dan Penggunaan Buku Teks i) Semua murid yang menerima pinjaman buku teks dikehendaki membalut buku-buku mereka dengan menggunakan plastik lutsinar. Buku gantian yang diterima daripada murid direkodkan dalam buku stok. i) buku teks yang usang/ rosak yang disebabkan oleh penggunaan biasa. v) Guru SPBT memastikan buku teks digunakan secara optimum dan berkesan. ii) Buku latihan dan aktiviti bagi semua mata pelajaran bahasa dan matematik Tahap Satu sekolah rendah. Guru SPBT akan memasukkan bilangan buku yang diterima ke dalam buku stok jika menerima buku teks secara pengagihan. Pengagihan Buku Teks i) Pihak sekolah akan melaporkan buku teks berlebihan di sekolah. Pelupusan Buku Teks 1) Guru SPBT akan membuat pelupusan buku teks jika buku-buku itu memenuhi salah satu syarat yang berikut. ii) Pihak sekolah akan menghantar buku teks yang berlebihan kepada sekolah yang mengalami kekurangan buku teks. Penggantian Buku Teks yang Dihilangkan / Dirosakkan i) Pihak sekolah memastikan setiap buku teks yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid mestilah diganti oleh murid tersebut kecuali disebabkan hal-hal tertentu seperti bencana. iv) Pada akhir sesi persekolahan. iii) Murid yang berpindah sekolah dibenarkan membawa buku teks ke sekolah baru sekiranya judul yang sama digunakan di sekolah yang berkenaan. iii) Buku teks yang tidak boleh digunakan lagi kerana perubahan kurikulum atau sukan pelajaran. iii) Memastikan buku teks SPBT tidak ditulis atau diconteng kecuali Buku Latihan dan Aktiviti. h. buku teks dikumpulkan semula daripada murid dan direkodkan penerimaannya dalam buku stok SPBT. ii) Buku teks yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid hendaklah dilaporkan segera kepada guru kelas atau guru SPBT. ii) Guru kelas memastikan murid menuliskan nama dan tahun dalam ruangan yang disediakan pada cap SPBT.

Mengecop dan mengemaskan buku-buku baru. Mengemaskinikanstok buku-buku. Jawatankuasa SPBT memproseskan Borang SPBT-1 tahun depan. Pertandingan Mengarang (muridTahun 4 -Tahun 6) Pertandingan Mewama (muridTahun 1-Tahun 3) Menerima bekalan buku. Mengedarkan Borang SPBT 1/1A kepada murid-murid Tahun 1tahun depan. Pertandingan Dam Ular (murid-murid SPBT Tahun 1-Tahun 3) Mengutip dan mengedarkanbuku-buku SPBT. Takwim Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah Takwim SPBT Sekolah disediakan pada setiap tahun. Menyediakan Senarai Bilangan Murid Layak / Tidak Layak tahun depan. dan fail-fail SPBT. Menubuhkan Jawatankuasa SPBT sekolah. Takwim ini dipatuhi bagi memastikan buku teks SPBT sampai ke tangan murid sebelum atau pada minggu pertama persekolahan.bam. Menceriakan Bilik Operasi SPBT. l. Buku Stok. Pertandingan Pengetahuan SPBTAm (murid Tahun 4 -Tahun 6) Membuat permohonan pelupusan buku SPBT. Memastikan semua murid yang layak telah menerima buku SPBT. Pertandingan melukis poster (murid Tahun 4-Tahun 6) Pertandingan "Jigsaw Puzzle" (murid-murid Tahun 1-Tahun 3) Buku-buku pelupusan dikutip oleh kontraktor. Takwin SPBT 2005 Tarikh Januari Aktiviti SPBT          Februari-Mac Mei-Jun Julai September               Oktober November   Disember  Mengedarkanbuku SPBT kepada murid-murid Tahun 1 yang layak. Mengemaskinikan Buku Stok dan fail-fail SPBT. . Membuat laporan pelupusan. Memproses Borang SPBT-1murid-murid Tahun 1 tahun depan dan seterusnya mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa. Membuat permohonan bekalan buku SPBT tahun depan. Bilik Operasi SPBT. Mengedarkan Borang SPBT-1kepada murid-murid Tahun 3 dan Tahun 6. Pertandingan Sayang akan Buku SPBT Mengedarkan Surat Makluman kepada ibu bapa. Keperluan Tambahan Buku Teks Pihak sekolah akan membuat permohonan tambahan buku teks jika berlaku pertambahan murid atau pembukaan kelas baru.k.

telefon. catatkan zon dan no. Perubahan sukatan pelajaran / bahasa pengantar / ejaan l)S y o r K a e d a h P e l u p u s a n d a n J u s t i f i k a s i – B i a r k a n s e p e r t i sedia ada. 6.Hantar 6 salinan/set ke JPWPKL dengan surat iringan bertajuk M E M O H O N K E L U L U S A N P E L U P U S A N B U K U T E K S S P B T . Keadaan fizikal buku adalah buruk dan rosak . b) Ruang Bahagian – Catatkan kod sekolah dan nama sekolah c) Keterangan Aset – Catatkan judul buku d) Unit – Kosongkan e) Kuantiti – Kuantiti buku yang dilupus f) Tarikh Pembelian – Rujuk imbois g) Tempoh Diguna/Disimpan – Rujuk tarikh pembelian h) Harga Perolehan – Catat harga seunit i) Jumlah – Formula j) Nilai Semasa – Kosongkan kedua-dua ruangan k) Nyatakan Keadaan Aset Dengan Jelas – Catatkan samada :i. dengan muka surat dan bilangan yang berturutan.ii.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset AlihKerajaan) . (Tanda tangan hidup di setiap salinan/set) 4.I s i k a n m a k l u m a t b e r p a n d u k a n c o n t o h y a n g d i b e r i . 3. Buku kerja yang dipakai terus iii. 5.Sediakan 7 salinan/set. (Borang bersaiz A4) 2.Setelah lulus : 5 salinan/set KEW. Sekolah Sediakan: a)5 salinan borang KEW .Pelupusan akan dikutip oleh kontraktor. j u g a d a r i keterangan dibawah pada ruang-ruang berkenaan: a) Cop sekolah. Gunakan Borang KEW.PA-17.PA -17 dipulangkan ke sekolaholeh JPWPKL beserta surat kelulusan.TATACARA PELUPUSAN BUKU-BUKU SPBT 1.Salinan/set ke 7 disimpan dalam fail sekolah.

d)Borang BLS/PSBT 4 salinan(salinan ke 5 disimpan disekolah) .PA-18 4 salinan (salinan ke 5 simpan disekolah).PA. c)Borang KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan A set Alih Kerajaan) untuk pelupusan buku-buku Agama Islam sahaja) 7.17 4 salinan (salinan ke 5 simpan disekolah). c)5 salinan KEW. b)Borang KEW.PA-19 4 salinan (salinan ke 5 simpan disekolah).b)5 salinan borang BLS/PSPBT (Pengakuan Penyerahan BahanBahanPelupusan SPBT). s e k o l a h k e m b a l i k a n k e JPWPKL: a)Borang KEW.S e t e l a h b u k u d i a m b i l o l e h k o n t r a k t o r .

penerbit serta menandatangani akuan serahan/invois Memastikan buku-buku teks SPBT dicop dengan SPBT dan mencatatkan tarikh penerimaan serta nombor siri Mengurus stor buku teks Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks Menjadi Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Buku Teks Sekolah Melapor kepada Pengetua/Penolong Kanan (HEM) sebarang masalah yang berkaitan SPBT untuk tindakan selanjutnya Menyedia dan menghantar maklumat yang dikehendaki oleh Jabatan Pelajaran Johor dan Kementerian Pelajaran Malaysia Mengurus penyerahan Borang SPBT 1/1A kepada pelajar yang berpindah ke sekolah lain Memastikan buku-buku teks SPBT dalam keadaan yang baik Memastikan pelajar-pelajar menjaga/membalut buku teks Mengurus kerja baik pulih buku teks yang rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa TUGAS PENYELARAS BUKU TEKS & RUJUKAN BUKU        Mengagihkan buku teks kepada guru serta buku rujukan lain. Menguruskan dan mengemaskini buku stok Memesan buku-buku teks untuk kegunaan guru Bertanggungjawab mengumpul kembali buku-buku yang dipinjamkan kepada guru-guru pada akhir tahun atau bila guru bertukar/berhenti kerja Bertanggungjawab menjaga almari buku rujukan guru Mengisi borang pesanan setiap kali pesanan dibuat Bekerjasama dengan Pembantu Tadbir dalam urusan pembelian buku teks dan buku rujukan .FUNGSI SPBT                    Bertanggungjawab kepada pihak Pengetua dalam mengendalikan dan mengurus hal-hal berkaitan pemberian dan kutipan balik buku pinjaman Memastikan borang maklumat/permohonan SPBT 130/170/1170 diisi dengan betul dan sempurna Mengedar dan mengumpulkan borang SPBT 1/1A dan SPBT G Menyediakan dan menyelenggarakan buku daftar pengedaran borang SPBT 1/1A Mengedarkan buku-buku teks kepada guru-guru tingkatan untuk diberikan kepada pelajar-pelajar Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT bersama-sama AJK SPBT yang lain Mengemaskini fail dan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks SPBT daripada pengedar.

sikap bertanggungjawab dan menghargai buku teks SPBT serta menimbulkan kesedaran tentang faedah yang akan diterima oleh murid melalui SPBT. Guru tingkatan wajar memupuk rasa saying. guru tingkatan mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti berikut : 1.2 1. 1.6 Memastikan murid melengkapkan maklumat diri di ruangan yang disediakan pada cap SPBT dalam buku teks SPBT.5 Mengisi Borang SPBT G dan mendapatkan pengesahan penerimaan dan pemulangan buku teks SPBT daripada murid 1.7 Memaklumkan kepada murid tentang peraturan pinjaman dan tatacara penjagaan buku teks SPBT. 1. .11/2007.4 Mengagih atau mengumpul semula buku teks SPBT kepada/daripada murid.9 Membantu Guru Penyelaras SPBT melaksanakan Sisteksbbt.8 Mengurus dan mendapatkan penggantian semula buku teks SPBT yang dihilangkan/dirosakkan oleh murid daripada ibu bapa/penjaga. 1.1 bekerjasama dengan Guru Penyelaras SPBT dalam pengurusan dan pelaksanaan SPBT sekolah. 1. Oleh itu. Menyedaiakan senarai nama murid mengikut kelas.3 Menganggotai Jawatnkuasa SPBT sekolah.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN Guru kelas berperanan memastikan pinjaman buku teks SPBT diedarkan kepada semua murid warganegara seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Ikhtisas Bil. 1. 1.

5 Memastikan pemprosesan dan kelulusan pinjaman buku teks SPBT seperti terkandung dalam Bahagian C di Borang Maklumat Murid (Lampiran 6 ). TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (GPK HEM ) Guru Penolong Kanan HEM bertanggungjawab membantu Pengetua dalam pengurusan dan pelaksanaan program SPBT di sekolah.9 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar dan menandatangani SAP/Invois atau Nota Serahan. 2.terutamanya boring Keperluan Buku Teks (BTBT190/170) dan Penyata Buku Teks (BTBT460). 2. 2.2 Merancang pengurusan SPBT di sekolah dengan bantuan Guru Penyelaras SPBT.4 Menyediakan dan mematuhi takwim sekolah. 2. .7 Menghadiri taklimat/kursus dan kerjasama dengan PPD/JAIN/JPN/BBT berkaitan dengan program SPBT sekolah. Menyediakan dan menyimpan maklumat SPBT. 2.1 Meneliti dan melaksanakan semua arahan yang berkaitan dengan SPBT.8 Memastikan semua maklumat dan data yang dikemukakan kepada BBT/JPN/JAIN/PPD adalah benar dan tepat.6 Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan SPBT. 2.2. Tugas dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan HEM adalah seperti berikut : 2.3 2. 2.

23 Menghadiri sesi taklimat penentuan keperluan buku teks SPBT dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pesanan tersebut. 2.16 Memastikan buku teks SPBT diambil dari BOSD dengan kadar segera jika berlaku kekurangan buku teks SPBT di sekolah. 2.12 Memastikan murid layak menerima buku teks SPBT. 2.10 Memastikan penerimaan buku teks SPBT direkod dalam buku stok.18 Melaporkan kepada Pengetua sebarang masalah berkaitan dengan SPBT.22 Memastikan pelaksanaan Sisteksbbt dan eMATEKS di sekolah. 2.11 Menyemak buku stok SPBT yang dikemas kini dari semasa ke semasa. 2.ditulis nombor perolehan serta tarikh penerimaan dan disimpan dengan baik. 2. 2. aduan atau aporan berhubung dengan pengurusan dan pelaksanaan SPBT. 2.21 Memastikan semua guru dan staf sokongan sekolah memberi kerjasama dalam pelaksanaan dasar SPBT di sekolah.19 Membuat tindakan susulan terhadap teguran.14 Melaporkan kepada JPN/JAIN/PPD tentang lebihan/kekurangan buku teks SPBT di sekolah.2. 2.15 Memastikan buku teks SPBT yang berlebihan dihantar ke BOSD dengan kadar segera. 2.17 Memastikan pelupusan buku teks SPBT di buat dari semasa ke semasa atau mengikut masa yang ditetapkan oleh JPN. 2.13 Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT di tangan murid dari semasa ke semasa. 2. 2.20 Memberi tklimat kepada semua guru dan staf sokongan sekolah mengenai dasar-dasar terkini pelaksanaan SPBT dari semasa ke semasa. .

Pengetua hendaklah menimbulkan kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pngurusan dan pelaksanaan SPBT kepada semua guru. staf sokongan. borang-borang maklumat yang berkaitan dan bantuan perkeranian.8945/Jld. Mereka merupakan pelaksana utama dasar-dasar berkaitan SPBT di sekolah.29(69) bertarikh 23 September 2008 ). fail. cap SPBT. Pemahaman dan penghayatan tentang dasar serta pengurusan SPBT di sekolah harus dipertingkat demi memastikan pengurusan dan pelaksanaan SPBT di sekolah menepati tujuan program SPBT.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGETUA Pengetua merupakan pemegang akauntabiliti dalam pengurusan dan pelaksanaan SPBT peringkat sekolah. buku stok. 1. panitia Mata Pelajaran. .2 Menubuhkan Jawatankuasa SPBT Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Guru Kanan Pentadbiran dan Pengurusan. Guru Penyelaras Tingkatan serta Guru Kelas.3 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa SPBT sekolah atau diwakilkan kepada Timbalan pengerusi. Pengetua mempunyai tugas dan tanggugjawab seperti berikut : 1. Ketua Bidang. Antara agenda mesyuarat termasuklah : 1.3.BT.1 Mengadakan semua kemudahan yang diperlukan di sekolah seperti Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) serta kelengkapan.1 Penetapan peraturan penjagaan buku teks SPBT. Guru Penyelaras SPBT. GPK HEM. ( Sila rujuk Lampiran 4 – Surat Arahan Pentadbiran KP. murid. Dalam mengurus dan melaksana program SPBT di sekolah. ibu bapa atau penjaga. 1.

1.4 Bertangungjawab terhadap ketepatan dan kesahihan semua data dan maklumat berkaitan SPBT.11 Mengeluarkansuratpenurunan kuasa penerimaan buku teks SPBT kepada guru bertugas atau Pembantu Tadbir sekolah bagi tujuan penerimaan buku teks SPBT daripada penerbit atau wakil pengedar semasa ketiadaan pihak Pentadbir Dekolah dan guru Penyelaras SPBT.1.10 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar dan menandatangani Nota Serahan/Sijil Akuan Penerimaan (SAP)/ Invois setelah memastikan judul dan bilangan naskah buku menepati Penyata Bekalan Buku Teks (BTBT460). 1.3 Pembukaan/penutupan kelas dan perubahan enrolmen murid perlu diambil kira sebelum membuat pesanan buku teks SPBT. 1. .2 Penyelarasan tindakan bagi salah laku disiplin SPBT selaras dengan Peraturan-peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) yang dikeluarkan oleh KPM.3.8 Memastikan Borang Maklumat Mrid (BBM) diproses dengan betul dan saksama. 1.9 Memastikan ibu bapa/penjaga dimaklumkan status kelayakan SPBT murid.7 Memastikan maklumat tentang SPBT disampaikan kepada semua guru.6 Melantik Guru Penyelaras SPBT dan Guru SPBT yang berdedikasi dan bertanggungjawab. murid dan ibu bapa/penjaga dari semasa ke semasa. 1. 1. 1.khususnya untuk murid yang bukan warganegara. 1.4 Pemilihan dan penawaran mata pelajaran sebelum membuat pesanan buku teks SPBT. 1. 1.3.5 Menentukan pembukaan kelas/mata pelajaran baru sebelum membuat pesanan buku teks SPBT.3.

1. Guru Penyelaras SPBT ini dilantik khas oleh pihak sekolah bagi mengurus dan melaksanakan program SPBT di sekolah. 1.13 Memastikan pelupusan buku teks SPBT dibuat dari semasa ke semasa.17 Menggalakkan penubuhan Pengawas SPBT.22 Memastikan Guru Data mengemas kini data Sistem Maklumat Murid (SMM). 1.21 Memastikan pelaksanaan penggunaan Sisteksbbt dan eMATEKS dalam pengurusan SPBT. 1. 1.18 Memastikan buku teks SPBT digunakan secara optimum dalam pengajaran dan pembelajaran.16 Memastikan penubuhan dan pelaksanaan Kelab SPBT di sekolah berdasarkan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM (Lampiran 5). 1.12 Memastikan Nota Serahan/SAP/Invois dikembalikan kepada penerbit/pengedar dengan kadar segera. 1.20 Menyemak kemudahan peralatan ICT bagi pelaksanaan Sisteksbbt dan eMATEKS. 1.14 Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap teguran dan laporan berhubung dengan SPBT. Oleh itu. 1.19 Menyemak dan mengesahkan buku stok SPBT pada 31 Diember setiap tahun. 1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS SPBT Guru Penyelaras SPBT berperanan penting dalam pengurusan SPBT di sekolah. .1.15 Bekerjasama dengan JPN/JAIN/PPD mengenai pengurusan dan pelaksanaan SPBT di sekolah.

2 Penentuan Keperluan Buku Teks SPBT 4.1. 4. 4. tugas dan tanggungjawab Guru penyelaras SPBT adalah seperti berikut : 4. 4.1.1 Menghayati.1 Pengurusan Am 4. 4. 4. 4.1. 4.2.2.1. khususnya Bahagian C daripada GPK HEM.2 Mendapatkan salinan Borang Maklumat Murid.3 Mendapat dan merumuskan data enrolmen murid daripada Jawatankuasa Pemilihan Bantuan Sekolah.6 Melaporkan kepada GPK HEM sebarang masalah berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya.3 Penerimaan Buku Teks SPBT . mematuhi dan melaksanakan semua arahan berkaitan dengan SPBT.1.7 Melaksanakan aplikasi Sisteksbbt dan eMATEKS dalam pengurusan SPBT di sekolah. contohnya murid bukan warganegara.2 Menyediakan permohonan keperluan buku teks SPBT dengan tepat dan benar.3 Menyediakan senarai murid yang tidak memerlukan pinjaman buku teks SPBT.2. 4.5 Menjadi Setaiusaha dalam Jawatankuasa Pengurusan SPBT Sekolah dan AJK dalam jawatankuasa Pemilihan Bantuan Sekolah.1 Mendapatkan data enrolmen murid yang tepat.2. 4.4 Memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga status murid yang tidak layak menerima SPBT. 4.4 merujuk Pengetua/Guru Penolng Kanan tentang pembukaan dan penutupan kelas sebelum membuat pesanan buku teks.1.Secara umumnya.1. 4.

4. 4.1 Menyelaras pengagihan dan pemulangan buku teks SPBT murid melalui Penyelaras Tingkatan.4 Pengagihan dan Pemulangan Buku Teks SPBT 4. 4.2 Mengurus dan mengemas kini semua fail serta buku stok SPBT dari semasa ke semasa dengan kerjasama ahli Jawatankuasa SPBT sekolah.4.1 Mengurus Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS).5.4.3. 4.4 Mengurus penggantian buku teks SPBT yang dirosakkan/dihilangkan oleh murid.3.4 Memastikan buku teks SPBT dicapkan naam sekolah. 4.3 Mengedar dan mengumpulkan semula Surat Akuan Pengesahan Penerimaan dan perjanjian Buku Teks SPBT. 4.4. 4.3.3 Membuat pemeriksan fizikal buku teks SPBT yang diterima daripada penerbit dan disimpan di BOSS serta ditangan murid dari semasa ke semasa. . 4.2 Menyelaras dan menyemak pengisian Borang Rekod Pinjaman Buku Teks (Borang SPBT G). mencatatkan tarikh penerimaannya serta diberikan nombor perolehan pada ruangan yang disediakan pada buku teks SPBT.5.3.1 Menerima dan menyemak bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar berpandukan Penyata Bekalan Buku Teks (BTBT460) dan kriteria yang ditetapkan 4.5 Pengurusan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) 4.5.2 Menerima bekalan buku teks SPBT daripada penerbit atau pengedar dan menandatangani SAP/Invois atau Nota Serahan. 4. 4.4.3 Mengurus penggantian buku teks SPBT yang diterima dalam keadaan rosak daripada penerbit.

3 Membimbing pelaksanaan aktiviti Kelab SPBT sekolah.3 mendorong pelajar supaya sayangkan buku yeks mereka 1.5.5 melaksanakan dasar SPBT yang di tetapkan dengan betul 1.1 meringankan beban kewangan yang di tanggung oleh ibu bapa yang kurang mampu 1. 4.1 pengurusan yang cekap 1.6.2 memastikan pelajar daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahan mereka 1.6. 4.4 Mengurus pelupusan buku teks SPBT dari semsa ke semasa atau mengikut masa yang ditetapkan oleh PPD/JAIN/JPN 4. 4. 4.6.2 kerjasama diantara AJK unit dengan guru-guru tingkatan 1.2 Menjadi Guru penasihat Kelab SPBT Sekolah.1 Membantu Guru Penolong Kanan Kokurikulum menubuhkan Kelab SPBT.5 pelajar wajib menggantikan biku teks yang hilang 1.6 mewujudkan sistem fail SPBT 1.4 mengenakan denda kepada pelajar yang tidak membalut buku teks atau tidak menjaga kebersihan dan keselamatan buku teks 1.6 Memastikan buku lebihan di BOSS tidak melebihi lima naskah bagi setiap judul.6 Kelab SPBT 4.4 memastikan fizikal buku dalam keadaan baik 1.4.5. OBJEKTIF Objektif unit skim pinjaman buku teks ialah: 1.5 Merancang dan melaksanakan aktiviti baik pulih buku teks SPBT.5.3 memudahkan perlaksanaan pnjman buku teks dengan teratur 1.6 setiap individu yang terlibat wajar memainkan peranan masing-masing denag tugas dan tanggungjawap yang di tetapkan STRATEGI Strtegi untuk pengurusan SPBT sekolah yang cemerlang ialah: 1.7 menguruskan bilik BOS dengan efisien . membentuk perlembagaan dan peraturan Kelab SPBT di sekolah.

Lain-lain yang wajar dan difikirkan perlu. Mengurus kutipan-kutipan data . 3. . Menyediakan anggaran belanjawan mengurus Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 4. Membuat pemantauan buku-buku teks yang ada pada murid-murid dari masa ke semasa 8. Menyediakan dan menyelenggara fail-fail/rekod yang berkaitan dengan buku teks 6. Menjalankan proses baik pulih buku-buku yang rosak 9. 2. pengagihan dan hapus kira buku buku teks.BIDANG TUGAS AJK SPBT 1. pengambilan. Mematuhi serta mengisi maklumat-maklumat pada borang berkaitan dengan buku teks 5. Mengesan buku-buku yang hilang dan rosak dan mendapatkan gantian 7. Menyelaras hal-hal berkaitan pengeluaran. mengawal buku-buku stok dan mengawal BILIK BUKU BANTUAN.

Pada tahun 1983. Pada tahun 1975. cekap dan amanah. 2. TAKWIM SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) TAHUN 2010 BIL 1. M. 2. VISI BERSIH. 7. antaranya termasuklah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). TARIKH Januari 2010 Februari 2010 Februari 2010 Februari 2010 Mac 2010 AKTIVITI Mengagihkan buku teks kepada pelajar Tingkatan 5 untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah Memproses Borang SPBT 1 Tingkatan 4 Mengemaskinikan buku stok SPBT Mengagihkan buku teks kepada pelajar Tingkatan 4 yang layak Menghadiri bengkel pengisian borang permohonan buku teks SPBT 2007 yang dianjurkan oleh PPB/PPD/JPN/JAIN/BBT Memproses borang rayuan SPBT dan mengedarkan buku teks kepada pelajar yang berjaya merayu Mengemaskinikan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks daripada penerbit atau pengedar untuk kegunaan sesi persekolahan tahun 2007 Menghantar lebihan stok buku teks kegunaan tahun 2007 ke Stor Pusat SPBT 6. program ini dilancarkan untuk semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan.Mei 2010 Jun 20010 Julai November 2010 Ogos 2010 9. TEKNIK TAWAU PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan beberapa bantuan penting. 5.SKIM PINJAMAN BUKU TEKS S. April . 8. 4. Meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibubapa atau penjaga yang kurang mampu. DAN AMANAH MISI Memastikan pelajar daripada kalangan ibubapa atau penjaga yang kurang mampu menerima buku teks SPBT pada minggu pertama sesi persekolahan dengan bersih. 3. OBJEKTIF 1. program ini telah diperluaskan ke semua Sekolah Menengah Kerajaan Negeri dan Sekolah Menengah Agama Rakyat yang berdaftar dengan Majlis/Jabatan Yayasan Agama Islam Negeri. . CEKAP. Memastikan murid daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahan mereka.

November 2010 11. Sebelum 31 Disember 2010 Mengumpulkan semula buku teks SPBT daripada pelajar Menutup buku stok SPBT .10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful