Penghargaan

Pertama kali syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat saya menyiapkan assignment saya ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua individu yang telah membantu saya melaksanakan kerja saya ini secara langsung atau pun tidak langsung.. Terima kasih yang tidak terhingga kepada En. Harun selaku guru mata pelajaran ini atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau kepada saya.. buat semua kawan-kawan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan dorongan mereka sehingga saya dapat menyiapkan kerja saya ini. Saya juga ingin memohon sejuta kemaafan sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan dalam tugasan saya ini., segala kekurangan harap dimaafkan..sesungguhnya yang baik itu datangnya dari allah dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.. Sekian,, Terima kasih….