MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MT Nilai Murni: Kebersihan.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.3. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.2 Mendengar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. .3.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.3 Mendengar.2.3.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 5. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.Moral.frasa dan ayat dengan betul.4.intonasi yang betul dan berjeda.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.4.3 Mendengar. 2.sebutan yang jelas. 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3. 3.3 Membina dan menulis perkataan.diftong.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.7 Pengguna jalan raya 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend. 1. 5. 3.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.1. 1. 2. 2.baik hati .vokal berganding.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.1.7. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur.

dan menyebut bunyi bahasa.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.diftong.iaitu abjad.mengecam.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.sebutan yang jelas.vokal berganding.4. 5. 2.frasa dan ayat dengan betul. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.5. .2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.1.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4.intonasi yang betul dan berjeda.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.3.gotong-royong.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.7.1. 2.memahami dan menyebut frasa.P.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.perkataan.Kesihatan.3 Membina dan menulis perkataan. 3.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar.7 Pengguna jalan raya 1. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Mendengar.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.suku kata. 2. 1.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.Moral Nilai Murni: Kebersihan. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4 Bertutur.frasa dan ayat yang betul.

ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 7.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.gotong-royong.vokal berganding.frasa dan ayat dengan betul.6 Mendengar.1. 2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.Kesihatan.5.4.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2 Mendengar.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 2.P.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.dan menyebut bunyi bahasa.memahami dan menyebut frasa. 3.intonasi yang betul dan berjeda. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2.diftong. 1.3. 4.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. 3.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik. 2. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.Moral Nilai Murni: Kebersihan.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.mengecam. 3. 3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.suku kata.2. 3.sebutan yang jelas.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat. 5. 7. 5.iaitu abjad.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.frasa dan ayat yang betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2. 1.perkataan.

diftong.3. 2.frasa dan ayat dengan betul. 3.7 Pengguna jalan raya 1. 3. 4.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5. 5. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.Kesihatan.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3.P.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.4. 2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.teliti.tolongmenolong.Moral Nilai Murni: Kebersihan. 2. 3. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1. 3. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.vokal berganding.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur.1. 2. 4. .1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.7.kekemasan.3 Membina dan menulis perkataan.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend.

6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.Moral. 5.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.2. 3.P. 3.vokal bergabung.belas kasihan.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend. .3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.DST Nilai Murni: Kebersihan.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2.sihat.frasa dan ayat dengan betul.Kesihatan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.3.4 Bertutur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.menghargai.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.1. 5. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.2.1.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 4.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.teliti. 3. 4. 3.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.diftong.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.

5. 3. penunggang.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.Pend. 1. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend. .frasa dan ayat dengan betul.2 Membaca. 3. 2. 4.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.P.diftong.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Jasmani. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.diftong.6.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3. 5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.2. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.vokal berganding.kebersihan.3. 2. penunggang basikal. 1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 1.3.4.4.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.vokal bergabung.Moral.4 Bertutur. 3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.sihat.2 Membaca dan memahami perkataan.1. 2.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.Kesihatan Nilai murni: Cergas.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. pemandu. penumpang.

3. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.1.P.Kesihatan Nilai murni: Cergas.digraph dan konsonan bergabung dengan betul. 2.Pend.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. 4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1. 2.frasa dan ayat dengan betul.4.2 Membaca.Moral.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.1.vokal berganding. STANDARD PEMBELAJARAN 1.diftong. 2. 4.5.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3. 5. 1.4. 2.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. 3. 3.3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.1.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.diftong.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.3 Membina dan menulis perkataan.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3. 3. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.vocal bergabung. 2. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5.sihat.5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.kebersihan.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.6.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.Jasmani. 2. .4.

3.frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 4. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.menolong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3.3.3.4 Bertutur.3.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.diftong. 2. .4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.vokal bergabung. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.Moral. 5. 3. 2. 2. 2.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.DST Nilai murni: Semangat kejiranan.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.4.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.vockal berganding.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata .frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. 1.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4. 2. 5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 4.1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. 2. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 5. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 1.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.4.2 Membaca dan memahami perkataan.Moral Nilai murni: Baik hati.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. diftong.berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3.1 Memahami bahawa tanda jalan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2. 3.4 Isyarat jalan raya. 2. 3.5.bekerjasama.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA. 3.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. tanda jalan dan isyarat trafik .sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.frasa dan ayat dengan betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Memahami bahawa tanda jalan. tanda jalan dan isyarat trafik 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.4 Menulis imlak dengan tepat.2. 2.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 1. 3.Moral.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4.4.3. 2. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1. 3. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.DM Nilai murni: Murah hati. 1.frasa dan ayat dengan betul. .dan menyebut bunyi bahasa. 5. 1.mengecam.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.gotongroyong. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.perkataan.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5. 1. 5.FN+FA.2.vokal berganding.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.FN+FK.6 Mendengar. 2.2 Mendengar.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat yang betul.diftong.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.3.4 Isyarat jalan raya.suku kata. 2. 2. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 3.3 Membina dan menulis perkataan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.iaitu abjad.4.memahami dan menyebut frasa.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.bekerjasama.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

1. . 2.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.kerjasama. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 1.3 Membaca.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.4.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.gembira.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4. 1. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.Moral.P.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 2. 3.6.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. tanda jalan dan isyarat trafik 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 4. 5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5.4.Jasmani Nilai murni: Menghargai.5.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.4 Bertutur. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .3.frasa dan ayat dengan betul.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 1. 2. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Isyarat jalan raya.intonasi yang jelas. 3. 5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.

tanda jalan dan isyarat trafik 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.P.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 4. 3.5.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 2.4 Bertutur.4 Isyarat jalan raya.3 Membina dan menulis perkataan.frasa dan ayat dengan betul.6.Jasmani Nilai murni: Menghargai. 2. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.3 Membaca.3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 Membaca.kerjasama. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. 2.4. 2.4. 2.4. 1.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: . ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM. 3.gembira.Moral. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.4.2.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Memahami bahawa tanda jalan.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 5.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.3. 5.intonasi yang jelas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.5.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. .

rajin.3 Membaca. 2.3. berusaha. 3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. menolong KBT : KB – menjanakan idea. menghubungkaitkan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar. 3.4.5. 1. bersyukur.3 Darjah penglihatan . menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Mendengar. 2. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. 4.4.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. Moral.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1. mengenal pasti. 4. Dunia Seni Visual NM : menghargai.5. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 5.6. 2. 5. 3.6. 1. 3. 3. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2. Pend.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3. diksi. memahami.1.3.

1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 4. 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 4. menolong KBT : KB – menjanakan idea. memahami.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5. berusaha.3 Membaca.3 Mendengar.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. rajin.3. 2. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.3. Moral. bersyukur.5. 5.3. 2.4. menghubungkaitkan.3 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Pend. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.3 Darjah penglihatan . frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 4. 3. mengenal pasti. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6. 3. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. diksi.6.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.1. Dunia Seni Visual NM : menghargai.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2.

ayat dengan betul. 2. diksi. frasa. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. gembira. 2.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.4. 5. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan. Moral NM : menghargai.1.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3 Darjah penglihatan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.3 Membina dan menulis perkataan.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1.3 Perabot jalan raya 2.3. 2.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.6.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.5.2 Membaca. menjanakan idea. .6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.6. 1.2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.3. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 5.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP .3. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.3. 4. 1. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Tempatan.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. 4. Pend. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

4. 3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1. 3. 4.4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Moral.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. seronok. 2. menghargai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Menulis imlak dengan tepat.3. mengingat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. bersopan KBT : KB – mentafsir.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.5. FN+FK. mengenal pasti. 3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. 5. 3.4. 2. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas. menjanakan idea BCB – menulis cepat.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend. 4. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. intonasi yang betul dan berjeda. PSK NM : kesungguhan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.7.3 Darjah penglihatan . sebutan yang jelas. 3. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1.5. 1. membandingkan dan membezakan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 5.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

2.5. menghargai. 7.6.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. 3. Sejarah NM : berani. 2. menghubungkaitkan.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan .6.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PSK. tanggungjawab.3 Membina dan menulis perkataan.3.1. 5.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Moral. mengenal pasti. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.5.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3. ayat dengan betul. 1.7.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .6. 2. frasa.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3. 1. 1. 2. 2.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.bersyukur KBT : KB – menaakul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.

soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. 3.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. sebutan yang jelas.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. mencatat nota Kontekstual .3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 3. kerjasama. 4. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. bersyukur KBT : KB – membuat urutan.7. 2. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. sebutan yang jelas. Moral.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. . intonasi yang betul dan berjeda. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2. 2. berhatihati.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4. Pertanian NM : rajin. bacaan intensif.4 Menulis imlak dengan tepat. 5. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diftong dan vokal berganding dengan tepat.3. FN+FK.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. intonasi yang betul dan berjeda. dan menyebut frasa.6. 5.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Mendengar. 3. mengenal pasti.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.3.3 Mendengar.

5. 2. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. ayat dengan betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. bacaan intensif Kontekstual .2 Mendengar.4. bersyukur. tekun KBT : KB – menjanakan idea.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.4.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 7. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. kerjasama. 3. berhatihati. FN+FK.2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. Moral. Pertanian NM : rajin. 2. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Mendengar. 3. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membina dan menulis perkataan. 2.4.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. sebutan yang jelas. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 4.8. 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. . STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. 5. frasa.

2. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual .2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. membantu.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.4.8.4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.menghubungkaitkan KP .2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. menganalisis. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 1.3. mengenal pasti. 4.2 Mendengar. memahami. intonasi yang betul dan berjeda. 3. 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7. Penternakan NM : rajin. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 7. 5.3.3 Mendengar. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . teliti. sebutan yang jelas. intonasi yang betul dan berjeda.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. FN+FK.3 Mendengar. 5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. sebutan yang jelas.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3. Bersih KBT : KB – menjanakan idea. 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. Moral. STANDARD PEMBELAJARAN 1.

2. membantu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mensintesis.2. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 6.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan. 3.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 2.1.3.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. intonasi yang betul dan berjeda. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. 2.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 6. 5. 2.1. 6.2 Penggunaan alat penahan 1. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 10. 6.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 5. mengenal pasti.6. menganalisis.3.5. 3. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 4.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Moral.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. sebutan yang jelas.4. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. 2. FN+FK.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4 Bertutur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. ayat dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. Perdagangan NM : rajin. 3. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10.4.4. 3. berusaha. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. bacaan intensif Kontekstual . 2. 2.menghubungkaitkan KP – naturalis.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

4.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6.2.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. bacaan intensif.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Perdagangan NM : rajin.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. diftong. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diftong. frasa.5. 4.2.2 Membaca dan memahami perkataan.vokal berganding. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 6. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3. adil. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Kebersihan. 6.4. 3. menaakul BCB – mencatat maklumat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. kerjasama.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Penggunaan alat penahan 10. 2.5. 3.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.2. ayat dengan betul. jujur.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 5.3 Membina dan menulis perkataan. 5.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 1.vokal berganding.1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. 10.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2. 2.1. 3. 1. 2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Moral. bacaan imbasan Kontekstual . 6.5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 6.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. mengenal pasti.

1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5. menghormati. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur. 2.5. 3.2 Membaca. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 2. diksi.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6. menghargai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 4.4. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 2.3. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas.6. bacaan intensif Kontekstual . 1. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan. menaakul. mengenal pasti.3. 3. intonasi yang betul dan berjeda.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6. DST NM : rajin.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. 2. 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.6. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. DST NM : gigih. Moral. menolong. 1.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 2. 5. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea.6.1. 3.3.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 3. mengenal pasti. 2. 5.6.1. intonasi yang betul dan berjeda. 4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota. murah hati. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. kata hubung Ilmu : Pend.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

1.6.6.5. 4.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Perdagangan NM : gigih.2.3 Membina dan menulis perkataan.1.1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. 4. 3.3.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .1. intonasi yang jelas. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. mengenal pasti.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. jujur.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat. 7. diksi. 3.4. 3. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. 7.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. peramah.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. ayat dengan betul.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3. 2. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. 2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5. 1. Moral. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2. frasa. rajin. 5. 3.1. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Membaca. 7.

3.5. 2. mengitlak BCB – mencatat maklumat.2 Membaca. mengenal pasti. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 4.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. Moral. 1.2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7. frasa. menaakul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Kontekstual . akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7. bersyukur.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 7.3 Membina dan menulis perkataan.4. ayat dengan betul. 3. 5. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Prosedur yang selamat untuk melintas . menjanakan idea. 7.2 Membaca dan memahami perkataan.6. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 1.4 Bertutur. 7. 1. PSK NM : semangat patriotik.5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.2. 4.2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.menghubungkaitkan KP – Muzik. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 7. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat.1.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend.

3. 2. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 5. 2.6. frasa. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 2. 2. PSK NM : semangat patriotik.5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4 Bertutur.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. menjanakan idea. 5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kontekstual . 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Moral. 4.2 Membaca.5.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. menaakul. mengitlak BCB – mencatat maklumat.2 Membaca dan memahami perkataan. 4.2.menghubungkaitkan KP – Muzik. mengenal pasti. bersyukur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. 3. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. .3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. ayat dengan betul.1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Membina dan menulis perkataan. 3.2.5. 2.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3. 2. 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2. 5. berani bersyukur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. 3.4 Bertutur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Moral.8.2.4.4. PSK NM : bersopan santun.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. .2.3. 2. 4. 2. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. intonasi yang betul dan berjeda. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. sebutan yang jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

frasa.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. intonasi yang jelas. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. .2.7.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. mengenal pasti. ayat dengan betul. 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 4.3.3. 3. 5. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. patuh bersyukur. 3. 5. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. semangat patriotik.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. Moral. 3.1. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual .5.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.3. hormat KBT : KB – menganalisis. vokal berganding.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. PSK NM : menghargai.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 1. 2. 3.

menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2. 1. 3. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 3.4.6. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6. Moral. perbincangan Kontekstual .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2. patuh hormat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5. PSK. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. KT NM : menghargai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 3.4. frasa. 4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 4. 3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.7.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.8.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menganalisis. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Membaca. 2. 5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. . 2.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. ayat dengan betul.5.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. 3.3. 3.

3. 3. 2.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 1. 4.3.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 2. KT NM : menghargai.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3. 1. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5.7.5. patuh hormat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.2 Membaca. menganalisis. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.4.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1. 5. . Moral.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4. 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.8. perbincangan Kontekstual . PSK. frasa.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.

5. 3. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. . intonasi yang betul dan berjeda. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.5. 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Moral. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PSK. 4. 3.4.1 Mendengar. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 5. memahami.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.3. sebutan yang jelas.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 5. 5.6.5. 1.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. dan menyebut frasa.3 Mendengar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. menganalisis. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. diksi. patuh hormat.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 3. 2.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. KH NM : menghargai. 2. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.1.1.3 Membaca. 3.7.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. DST. KH.4.7.7.6.4.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. frasa. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Moral.3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1. 5. 3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 3. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membina dan menulis perkataan.5. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 3. tekun. DSV NM : kerjasama. menyusun mengikut urutan. menyatakan rasional.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. ayat dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. . 2. FN+FK. perbincangan Kontekstual .2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. berani.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 4.

3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. FN+FK.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. KH. ayat dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.4. DST. 3. perbincangan Kontekstual . FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1. . Moral.3 Membina dan menulis perkataan. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.7.3.7.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 5. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 1.5.7. 2. berani.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1. frasa.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 4. menyatakan rasional.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.6. DSV NM : kerjasama.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. menyusun mengikut urutan. 3.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.4.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. tekun. 2.

3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.5.2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. membandingkan dan membezakan.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. NM : kerjasama. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.4.7. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5. mengenal pasti. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. .2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. KH.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. gigih. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. berani. 2. 5.2 Membaca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. DST. 3.5.6. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. diksi. Kontekstual .6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. Moral.

frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. berani. Moral.1 3.1 3. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. NM : kerjasama.6 3. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 3. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. mengenal pasti. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2.6.6 3.5.2. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.2 2. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. Kontekstual . Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. diksi.2.2 4.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 2. KH. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca.5 2. DST.7.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 3. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 . Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.6. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.3 2. gigih.2 5. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. membandingkan dan membezakan.5.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN .6. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1.2 5.4. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful