MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.4. 2.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4. 2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.vokal berganding.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2.1.sebutan yang jelas. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.7 Pengguna jalan raya 1. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 5.2. 5.Moral.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.2 Mendengar. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.3.frasa dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.baik hati .diftong.3.3 Mendengar. 1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 1. 1. .sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3. 2.4 Bertutur.4.1.2.3 Mendengar. 3.MT Nilai Murni: Kebersihan. 3.intonasi yang betul dan berjeda.

.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.vokal berganding.3.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3. 2.sebutan yang jelas.2 Mendengar.7. 4.mengecam. 3.perkataan.Kesihatan.6 Mendengar. 5.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.intonasi yang betul dan berjeda. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.diftong.frasa dan ayat yang betul.memahami dan menyebut frasa. 3.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4.4 Bertutur.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.2.7 Pengguna jalan raya 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1.iaitu abjad.dan menyebut bunyi bahasa. 2. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.suku kata. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.P.Moral Nilai Murni: Kebersihan.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan. 1.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.gotong-royong. 5.

perkataan.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.6 Mendengar.4.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat.3.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat dengan betul.dan menyebut bunyi bahasa.4 Bertutur.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. .vokal berganding. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3. 7.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend. 3. 7.2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 5.iaitu abjad.3.2.1.2. 1. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.frasa dan ayat yang betul.P.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4. 3.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.suku kata.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.sebutan yang jelas. 2.2 Mendengar.1. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7. 4.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.diftong.5. 3.Kesihatan.memahami dan menyebut frasa.intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.Moral Nilai Murni: Kebersihan.mengecam.3 Membina dan menulis perkataan.gotong-royong. 5.

1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.1.diftong.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.4. 3. .3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.P. 3.7. 2.3. 5. 3. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 5.teliti. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1. 5.2 Membaca dan memahami perkataan.kekemasan.3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Kesihatan.2.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 2.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend. 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.Moral Nilai Murni: Kebersihan.7 Pengguna jalan raya 1.1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur.frasa dan ayat dengan betul.3.vokal berganding.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2. 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.tolongmenolong. 3.

3.DST Nilai Murni: Kebersihan.3.2.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.2.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.teliti.4 Bertutur.sihat.4.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 3.belas kasihan. 2. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .P.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 4.frasa dan ayat dengan betul.menghargai.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.diftong. .3 Membina dan menulis perkataan. 3.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.Moral.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.vokal bergabung.menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.Kesihatan. 5. 3. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.

2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 4.kebersihan.vokal berganding.vokal bergabung. 2. 4.1.frasa dan ayat dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4. 1. 3.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.sihat. 3.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki. 2. penunggang basikal. 1.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. pemandu.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 1.Jasmani.1. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2 Membaca dan memahami perkataan.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3. 5.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. penunggang.diftong.Moral. 2.Pend. penumpang.diftong. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.5.4 Bertutur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Kesihatan Nilai murni: Cergas.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.P.1. .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 3.4. 3.6.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. 5.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.Moral.digraph dan konsonan bergabung dengan betul.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend. .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.diftong. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.1.4.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1. 3. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5.4 Bertutur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. 5.vokal berganding.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3.5. 2.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat dengan betul.3.kebersihan.Kesihatan Nilai murni: Cergas.2 Membaca.2 Membaca dan memahami perkataan. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5. 3.diftong.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.Pend.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. 4.P.vocal bergabung.2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Jasmani.6.sihat.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.

3. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3. 1.3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.frasa dan ayat dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. 4. 4.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 2.5. 5.2.DST Nilai murni: Semangat kejiranan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3. 3.vokal bergabung.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.Moral.menolong. 5. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.diftong.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. .3.3.

1.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.2.1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 2.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. 2. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 4.1 Memahami bahawa tanda jalan. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.5. 3. 5.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata . 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membina dan menulis perkataan.4.4.4 Isyarat jalan raya.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA.frasa dan ayat dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.Moral Nilai murni: Baik hati.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 1.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. diftong.4 Menulis imlak dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.vockal berganding.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.bekerjasama.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. tanda jalan dan isyarat trafik .3.4.

4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 1.frasa dan ayat yang betul.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.diftong. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.3 Membina dan menulis perkataan.4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 3.1 Memahami bahawa tanda jalan. .dan menyebut bunyi bahasa.4 Isyarat jalan raya.mengecam.4 Menulis imlak dengan tepat.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 3. 2.2 Mendengar.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.vokal berganding.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 2.perkataan.4.memahami dan menyebut frasa. 1. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.6.iaitu abjad.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.6 Mendengar.3.Moral. 5.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4. 3.frasa dan ayat dengan betul.2. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1. 2. 5.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4.suku kata. STANDARD PEMBELAJARAN 1.DM Nilai murni: Murah hati. 4.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.gotongroyong.FN+FA.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.FN+FK.2.bekerjasama.

kerjasama. 5. 4. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.4 Isyarat jalan raya.6.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat dengan betul.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.intonasi yang jelas.MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.P.4.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Moral.4. 3.2. 2.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.4. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 4.4 Bertutur.4. 3. 3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: . STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.Jasmani Nilai murni: Menghargai.gembira. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membina dan menulis perkataan. 3.4. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 1.3. 1.5.4. 1. 2. 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Membaca.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .

1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5. 1. 2.4 Isyarat jalan raya.kerjasama.Moral.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.intonasi yang jelas.4.5.2.4. 2. 4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.2 Membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.P.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.4.frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca.4 Bertutur. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.5.3 Membina dan menulis perkataan. . 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM.6. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.1 Memahami bahawa tanda jalan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.3.4. 4.gembira. 2. tanda jalan dan isyarat trafik 1. JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.Jasmani Nilai murni: Menghargai.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .

2. diksi.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3. 4. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1.6. 2. 2. 3.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2. bersyukur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Pend. 2. 1. menghubungkaitkan.6.3. Moral.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 5. berusaha.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3. 1. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Mendengar. 3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 1.5. memahami. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1.3 Darjah penglihatan . 3. mengenal pasti.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. rajin.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3 Mendengar.3 Membaca. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. menolong KBT : KB – menjanakan idea. 2.4. Dunia Seni Visual NM : menghargai.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.3. 4.

6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1. 2.6. rajin.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2. diksi. menghubungkaitkan. Moral. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Membaca. 1. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Pend.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 2. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4. 3. 4. mengenal pasti.1. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. bersyukur.3. 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. 4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.3 Darjah penglihatan . memahami.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.5.3 Mendengar. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.6. 2.4. berusaha.3 Mendengar.4. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. menolong KBT : KB – menjanakan idea. Dunia Seni Visual NM : menghargai.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.3.3.

1.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5. frasa.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 1.3 Darjah penglihatan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3. Moral NM : menghargai. 2. 1.3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4. 3. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3. ayat dengan betul.2 Membaca.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.4. 3. 2. menjanakan idea. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.6.3 Perabot jalan raya 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Membina dan menulis perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2. diksi. 3. 1. Tempatan. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP . gembira. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.5. Pend.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 4.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3. . 2.

3.3.3 Darjah penglihatan . 4.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bersopan KBT : KB – mentafsir. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. FN+FK.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. 4. 2. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. sebutan yang jelas. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. 3. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5. 1. sebutan yang jelas.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.5. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. mengenal pasti.3. 4. menghargai.4.3. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. Moral.1. intonasi yang betul dan berjeda. menjanakan idea BCB – menulis cepat. intonasi yang betul dan berjeda.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. seronok. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. membandingkan dan membezakan.7. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. mengingat. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. PSK NM : kesungguhan.

6. menghargai. 5.6. 2. Sejarah NM : berani. ayat dengan betul.1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7. tanggungjawab. 2. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 5.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.6.5.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. PSK.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan .1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.bersyukur KBT : KB – menaakul. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.5. mengenal pasti. Moral. 7.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. 3. menghubungkaitkan.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Membina dan menulis perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2. 3.1 Jenis-jenis jalan raya 1.7.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1. 2. 1. 3. 3. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2. 1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK.

3. berhatihati.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mendengar. Moral. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. diftong dan vokal berganding dengan tepat. Pertanian NM : rajin.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6. 5. bersyukur KBT : KB – membuat urutan. 2. intonasi yang betul dan berjeda. 2.4. . mengenal pasti.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan. memahami. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. bacaan intensif.4. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2.3.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. dan menyebut frasa. 2.2. mencatat nota Kontekstual . 3. sebutan yang jelas.1 Mendengar.3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4. FN+FK. 3. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas. intonasi yang betul dan berjeda. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.7.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 4. kerjasama.

FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. kerjasama. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.1. 2. bersyukur. tekun KBT : KB – menjanakan idea.3. 2. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. berhatihati. bacaan intensif Kontekstual .4. sebutan yang jelas. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. FN+FK. 3.4.3 Mendengar. 3. ayat dengan betul.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 7. 4. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. Moral. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membina dan menulis perkataan.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.2 Mendengar.8. 5.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. Pertanian NM : rajin.3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 3. 2.3. frasa.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

2. 2.3 Mendengar. mengenal pasti.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. Bersih KBT : KB – menjanakan idea.4.3. intonasi yang betul dan berjeda. 4. Moral. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.4.2 Mendengar.2.3 Mendengar.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 5.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. intonasi yang betul dan berjeda. menganalisis. membantu. Penternakan NM : rajin.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7. 2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3. FN+FK. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 3. sebutan yang jelas. 2.8. 7. 3. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. teliti.menghubungkaitkan KP .interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. sebutan yang jelas.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual .

Perdagangan NM : rajin. berusaha. menganalisis. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2 Membaca dan memahami perkataan. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea.2. FN+FK. 3.4.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2. 3.2 Penggunaan alat penahan 1.4 Bertutur. intonasi yang betul dan berjeda. 2.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.2.5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. 6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3. Moral. 2. mensintesis.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan. frasa. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.4. 6.2. 3. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.menghubungkaitkan KP – naturalis.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 2. 5.3. 2. bacaan intensif Kontekstual .4. 6. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. ayat dengan betul. 4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10.6. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3. 4.4. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. mengenal pasti. 6. 2. membantu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5. 2.1. 6.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 10.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 3. sebutan yang jelas.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.

3.5. 6. jujur. bacaan intensif. 3. menaakul BCB – mencatat maklumat. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. ayat dengan betul. 4. Kebersihan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.6.2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.3. adil. 10.2. 1.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. 6. 3. 1. Perdagangan NM : rajin.5.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 6. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.vokal berganding. diftong. diftong. Moral. 5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. bacaan imbasan Kontekstual .vokal berganding. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.1.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 2.4.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. kerjasama. 1.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. frasa. mengenal pasti.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 3.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Penggunaan alat penahan 10.2.5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 5. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3.

1.3. menghargai. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.5. 4. diksi.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.3.6.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menghormati.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . menaakul. 2. DST NM : rajin.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. bacaan intensif Kontekstual . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur.6. 2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.4 Bertutur.5. 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 5. intonasi yang betul dan berjeda. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.3. 2. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.2 Membaca.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. Moral.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. sebutan yang jelas.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. mengenal pasti.6.

2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 3. 1. menolong.5. sebutan yang jelas. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. Moral.4. 3.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. murah hati.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. mengenal pasti. 3.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.6.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 2. kata hubung Ilmu : Pend.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 2. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . menghubungkaitkan BCB – mencatat nota. 4. 5.1.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. DST NM : gigih. 3. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.1.6. intonasi yang betul dan berjeda.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.6.

2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. jujur.1.3 Membaca.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. 5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.4. 2. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 4. diksi. ayat dengan betul.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. 3.5.1. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. mengenal pasti.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . Perdagangan NM : gigih.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. rajin. 2. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 2. 7.1. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Moral.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. intonasi yang jelas. 2. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3. 7.1.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3 Membina dan menulis perkataan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat. 1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.6. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2. 7.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea. frasa.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3. peramah.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5. 2. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. 7.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.2.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7. 3.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. ayat dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1. 4. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.7.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. bersyukur. mengitlak BCB – mencatat maklumat.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. 2.4 Bertutur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 7.2.menghubungkaitkan KP – Muzik. menaakul. menjanakan idea. 4.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 2.3.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. Kontekstual .1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3.5.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 7. 3. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas . 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. 1.2.2. 7.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. mengenal pasti.2. frasa.2. 7. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.5.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 5.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. Moral. PSK NM : semangat patriotik.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7. PSK NM : semangat patriotik.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.menghubungkaitkan KP – Muzik.4 Bertutur. 5. 2. frasa. Moral. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1. mengenal pasti. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca dan memahami perkataan.3. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. 3.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. menjanakan idea. 1. mengitlak BCB – mencatat maklumat.5.6. menaakul. 2. . 3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kontekstual . 2. 2.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.5.5. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. bersyukur.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. ayat dengan betul.2 Membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2. 4.

8. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. . 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6. intonasi yang betul dan berjeda. Moral.2. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. PSK NM : bersopan santun. 4. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 5. 2. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4 Bertutur. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.4. 2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. berani bersyukur.2. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan. 5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas. 3. 3. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 3.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. diftong. PSK NM : menghargai.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. semangat patriotik.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3. mengenal pasti. vokal berganding.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 2. 1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend. 5. patuh bersyukur. . 2. 3. 3. hormat KBT : KB – menganalisis. frasa.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. ayat dengan betul. intonasi yang jelas.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.7.2. 1.3 Membina dan menulis perkataan.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5. Moral. 3. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.7. 4.3. 3.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 1. 2. patuh hormat. 3.4. 3. PSK.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4. .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. frasa.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. KT NM : menghargai.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5. Moral.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 1. 2. 3.6. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 1.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.3. menganalisis. 5.3 Membina dan menulis perkataan. perbincangan Kontekstual .2 Membaca.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. ayat dengan betul.5.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.8. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.5.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.

2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. PSK.3. 2. 1. 5. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.8. 3.3. . 2. 3.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2. 1.5. 4. 1.6.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. perbincangan Kontekstual . 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5. patuh hormat.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6. 3.2 Membaca.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. ayat dengan betul. Moral. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.5.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. frasa. menganalisis.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. KT NM : menghargai.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. memahami. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. dan menyebut frasa. diksi.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. KH NM : menghargai. 4. 2. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4.6. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2. PSK.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.3.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.5. 5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. 3. .5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7. 3. 5.3 Mendengar.3. sebutan yang jelas.1. 5.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2. 2. Moral. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 1. menganalisis.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 5. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Mendengar. patuh hormat. 3.3 Membaca. 1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 4.

3.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. 3. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. Moral. 3.4.7. KH. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. perbincangan Kontekstual .1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.6. 2.7.5. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. tekun. menyusun mengikut urutan.7. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa. DST. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. FN+FK. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. ayat dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.4.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 5. 4. 2. 1.3. DSV NM : kerjasama. 5. .1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. menyatakan rasional. berani.

5.4.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. perbincangan Kontekstual .7. frasa. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. Moral. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.7. KH.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.7. menyusun mengikut urutan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.3 Membina dan menulis perkataan. DSV NM : kerjasama.6. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5. 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1. DST. ayat dengan betul. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. tekun. 2. 2. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3. 3.4. 3. berani. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. menyatakan rasional.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. FN+FK.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2. .

akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3.2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. gigih.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. berani. 3. 1. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5. . 2.7.6. DST.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1.5. 2. 3. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. mengenal pasti. Moral.5. NM : kerjasama.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.2 Membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. membandingkan dan membezakan. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 4. Kontekstual . 2. KH.6.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.5.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diksi.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. 4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.

6. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1 3. KH.5.2 2. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. berani. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 .4. membandingkan dan membezakan. 1.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2.2 2.6. NM : kerjasama.7 4. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. mengenal pasti. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. DST.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 4.2 5. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Kontekstual . Moral. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN . Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6 3. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.7. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.5 2.3 2. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 3. diksi.2. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.4 2. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.1 3. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6 3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.2. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca.5.5 3.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1. gigih.2 5.