MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

4.3 Membina dan menulis perkataan.3 Mendengar.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2.7 Pengguna jalan raya 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.7.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.Moral.1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. .diftong. 3.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.vokal berganding.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.2. 3. 5.3.3.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3.frasa dan ayat dengan betul. 2. 2. 1.3 Mendengar. 5.4. 2. 3.intonasi yang betul dan berjeda.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 5.MT Nilai Murni: Kebersihan.1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2.2 Mendengar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.baik hati .soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.sebutan yang jelas. 1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3. 3.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 4.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

2.mengecam.6 Mendengar.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat yang betul.perkataan.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.suku kata.1.iaitu abjad.7. 1. 5.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan. 2.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.sebutan yang jelas.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.vokal berganding. 3.intonasi yang betul dan berjeda. 3.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.3.3.1.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 4.P.2 Mendengar.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.memahami dan menyebut frasa.dan menyebut bunyi bahasa.gotong-royong.Moral Nilai Murni: Kebersihan.7 Pengguna jalan raya 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.frasa dan ayat dengan betul. 3.diftong.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend. 1.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.Kesihatan. 2.2. . STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membina dan menulis perkataan. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur. 2. 4.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.3.sebutan yang jelas.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 3.1.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.memahami dan menyebut frasa.1.suku kata.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3.dan menyebut bunyi bahasa. 4.5.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 7.perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.vokal berganding.iaitu abjad.2.4 Bertutur.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.gotong-royong.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.6 Mendengar.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.intonasi yang betul dan berjeda.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat dengan betul. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2. 5. 2. 2.mengecam.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend. 1.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat.3.2.2 Mendengar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5.Kesihatan. .4.P. 2. 3.Moral Nilai Murni: Kebersihan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 7. 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.diftong.

frasa dan ayat dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.vokal berganding. 3. 2.1.kekemasan.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 5.Kesihatan.Moral Nilai Murni: Kebersihan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.3.7 Pengguna jalan raya 1. .3.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.7.2. 4.4. 2.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.P.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 5.teliti.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.diftong.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.3. 2.tolongmenolong.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. 4. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2. 5.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

2.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur.sihat.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.Moral.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. 2.1.3. 3. 3.Kesihatan.P. 2. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.belas kasihan.vokal bergabung.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend.2.DST Nilai Murni: Kebersihan.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 5. 4.diftong.teliti.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan.3. 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.menghargai.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 5.1. 3. 5.frasa dan ayat dengan betul.1.

2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.Moral. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. .MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.3.kebersihan. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2.3.Kesihatan Nilai murni: Cergas. 4.1.3. 3.5.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 2. 3. 3. 1.P.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Bertutur.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 5. penunggang.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.diftong.4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2.frasa dan ayat dengan betul.vokal berganding. pemandu.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat. 2.5.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.diftong.Pend.vokal bergabung.sihat.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.2 Membaca.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 1.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. penumpang.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 2. penunggang basikal. 5.Jasmani.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Membina dan menulis perkataan.6. 3.4.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.1.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.P.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4. 3.6. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5. 2.vocal bergabung. 1. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.3. 1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.diftong.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.frasa dan ayat dengan betul. 2.digraph dan konsonan bergabung dengan betul.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4 Bertutur.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Pend. 4. 3.3.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.diftong.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Membaca.Kesihatan Nilai murni: Cergas. 2. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend. 3. 3. 2.4.3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 2.vokal berganding.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.1.kebersihan.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 1. 4.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.Jasmani.1. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.sihat.5. .1.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Moral.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P. 1.1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 2.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. STANDARD PEMBELAJARAN 1. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.vokal bergabung. 3.menolong.3. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.frasa dan ayat dengan betul. 3.3. 2.2.Moral.1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. .2 Membaca dan memahami perkataan.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.3.4 Bertutur.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. 4.3 Membina dan menulis perkataan.diftong.5. 2. 5.DST Nilai murni: Semangat kejiranan. 3. 5. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.

berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 2.vockal berganding.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.Moral Nilai murni: Baik hati.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 4. 5.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. 3. diftong.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4 Isyarat jalan raya. 2.4.3 Membina dan menulis perkataan. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.frasa dan ayat dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata .4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami bahawa tanda jalan. 1. 3. tanda jalan dan isyarat trafik .3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.4 Menulis imlak dengan tepat.2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.bekerjasama.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA. 1. 3. 2.5. 5.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.3.4. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.2.

2.3.iaitu abjad.5. 4. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Menulis imlak dengan tepat.DM Nilai murni: Murah hati. 3. 2.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2. 3.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.Moral.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1.suku kata.4 Isyarat jalan raya.6 Mendengar.diftong. 1.bekerjasama. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 3.4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.memahami dan menyebut frasa.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.frasa dan ayat yang betul.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 1. tanda jalan dan isyarat trafik 1.2. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.FN+FA.frasa dan ayat dengan betul.6.dan menyebut bunyi bahasa.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. . 2. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 5.mengecam.4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.4.gotongroyong.FN+FK. 5.vokal berganding. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Mendengar.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4. 1.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5.frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. 4. 5.5.2 Membaca.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.gembira. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul . 2.4 Isyarat jalan raya.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.2.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.intonasi yang jelas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 4.4 Bertutur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3. 1. 2. 3.3 Membaca.3 Membina dan menulis perkataan.4.4.4.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.4.P.3.Moral. 3. 5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5.kerjasama. 3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 1.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .Jasmani Nilai murni: Menghargai.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Memahami bahawa tanda jalan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.

3. 5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 5.frasa dan ayat dengan betul.2 Membaca. .MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.gembira.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1.3 Membina dan menulis perkataan. 4. 2. JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1. 3.4 Bertutur.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.4.intonasi yang jelas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul . penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.Moral.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.kerjasama. 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM. 1. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.4.1 Memahami bahawa tanda jalan. 2. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2.Jasmani Nilai murni: Menghargai.4 Isyarat jalan raya.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.3 Membaca.5.2. 3.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 1.5. 4. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .6. 2.4.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.P.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.3.3.

Dunia Seni Visual NM : menghargai. 2. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.3 Mendengar.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.1. 3. 1. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. mengenal pasti. Moral. 2. 5. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Darjah penglihatan . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Membaca.3. 3.3.5.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 4. Pend.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan. 3. rajin.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 3. 5. 2.2. 2. diksi. menolong KBT : KB – menjanakan idea.3.6.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Mendengar. 1. memahami. berusaha.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4.4.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bersyukur.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

1.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Darjah penglihatan .MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3. rajin. Pend.2. 5.5.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5.3.1. 3. mengenal pasti. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4. berusaha.3 Membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6. 2. 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. diksi.3 Mendengar. menolong KBT : KB – menjanakan idea. menghubungkaitkan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 2.4. 2. 1. bersyukur. 4. 3. 3.6. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3. 2.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami. Dunia Seni Visual NM : menghargai.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.3 Mendengar. 5.3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1. 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Moral.

3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 2. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. 1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. Pend.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 3.5. ayat dengan betul.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3 Perabot jalan raya 2. 4.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. .4. 5. menjanakan idea.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. Moral NM : menghargai.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 2.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca. 2.3 Darjah penglihatan 2. 2. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP . 1. Tempatan.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 5. gembira.3.6.3 Membina dan menulis perkataan. frasa.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.6.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.6. diksi.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.2. 3.

1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.3. 3. 1.3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.7. bersopan KBT : KB – mentafsir. 4.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2. 1. intonasi yang betul dan berjeda.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.5. sebutan yang jelas. 4.7.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. 2.3 Darjah penglihatan . STANDARD PEMBELAJARAN 1. sebutan yang jelas. PSK NM : kesungguhan.4 Menulis imlak dengan tepat. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. seronok.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. mengingat. 3. mengenal pasti.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. membandingkan dan membezakan. 2.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. menghargai.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. FN+FK. 3. 4. 2.1. Moral.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend. menjanakan idea BCB – menulis cepat. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.4. 2.1. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.

1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membina dan menulis perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5. 1.6.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Sejarah NM : berani. 2.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Moral. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP . 4.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.bersyukur KBT : KB – menaakul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.7.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.5.1.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. menghargai. 7. 5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. 1. 2.2.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. PSK. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. frasa.2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan . 3.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK. 1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. mengenal pasti.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5. tanggungjawab. 3.3.6. 2. 5. menghubungkaitkan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. ayat dengan betul.

2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3. FN+FK. kerjasama. diftong dan vokal berganding dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4. mencatat nota Kontekstual . TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7. 2.1 Mendengar. 3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. bersyukur KBT : KB – membuat urutan. sebutan yang jelas.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4.3 Mendengar. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. mengenal pasti. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.4. dan menyebut frasa. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. memahami. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. berhatihati. Pertanian NM : rajin.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. intonasi yang betul dan berjeda.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.6.3. Moral. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. bacaan intensif.3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.7. 2. 2. 5. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas.

3.4.4. kerjasama. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 5.3. Moral.2 Mendengar. 4.3 Mendengar. tekun KBT : KB – menjanakan idea.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. 2. 3. 2. sebutan yang jelas. 3. 2. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan. ayat dengan betul. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. 5. berhatihati. 2. . TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7. Pertanian NM : rajin. 2.2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. FN+FK.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.8. bacaan intensif Kontekstual .2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. frasa.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 7. intonasi yang betul dan berjeda. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. bersyukur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membina dan menulis perkataan.

membantu.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3.2.4. Moral. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar. 3.menghubungkaitkan KP .1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. mengenal pasti.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.3. teliti.8.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 7.3. FN+FK. 2. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.3 Mendengar. sebutan yang jelas.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. intonasi yang betul dan berjeda. STANDARD PEMBELAJARAN 1. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual .2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 5. intonasi yang betul dan berjeda. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. menganalisis. Penternakan NM : rajin.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. memahami. 2. 3.2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.3 Mendengar. Bersih KBT : KB – menjanakan idea.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4. 5.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. 4. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .3. 1. sebutan yang jelas. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

ayat dengan betul. Perdagangan NM : rajin. 2. 6.3. 4. 3. 3.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. FN+FK. 2. intonasi yang betul dan berjeda.2 Membaca dan memahami perkataan.1. 3.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6. 5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.menghubungkaitkan KP – naturalis.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3. bacaan intensif Kontekstual .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 3.2.3 Membina dan menulis perkataan. 5.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.2.2. sebutan yang jelas.6.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat. mengenal pasti.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. frasa. menganalisis.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. mensintesis.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2.4 Bertutur.3. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 10. berusaha. 2. 4. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat. 6. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea. membantu. 3. 6. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. Moral.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.1.4.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 2. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3. 6. 4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. diftong.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.2. 6. 1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 6. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. kerjasama.2. frasa.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. 2. 3.2 Penggunaan alat penahan 10. 3. bacaan intensif. 2. 2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. 3.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. mengenal pasti.vokal berganding. jujur.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.vokal berganding.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diftong.3 Membina dan menulis perkataan. 6.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. bacaan imbasan Kontekstual .1. menaakul BCB – mencatat maklumat.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.2. 3. 5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. Kebersihan.3.5. Perdagangan NM : rajin.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Membaca dan memahami perkataan.4. 4. adil. 5. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. ayat dengan betul. 10.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. Moral.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .2. 2.

3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.6. bacaan intensif Kontekstual .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Moral. 5.6.3. 1. diksi. 1. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. intonasi yang betul dan berjeda. sebutan yang jelas. menghormati. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. DST NM : rajin. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.6.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca.4 Bertutur. mengenal pasti. 2. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.5. 4. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3. menaakul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 1.3. menghargai. 2. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 5.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. 2.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 5. 2. 1.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. mengenal pasti.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 5. 5. 1.6.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.5. 1.6.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.6. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1. 3. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. DST NM : gigih.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. murah hati.4. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . intonasi yang betul dan berjeda. 3.6. kata hubung Ilmu : Pend.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. sebutan yang jelas. menolong. Moral.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1.

3 Membaca. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3.1.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat. jujur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea.5. 7.5. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. diksi. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.1. 2.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. 3. rajin. ayat dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. 5. 3.1.1.3. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.6. 2.3 Membina dan menulis perkataan.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2. intonasi yang jelas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.4. 1. 7. Perdagangan NM : gigih.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. peramah. mengenal pasti. 3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.3. Moral. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3. 7. 7.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 2. frasa.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bersyukur. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas .2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2. 7. 1. 2. 5.2. menaakul.4. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. 4.6. 3.5.3. Moral.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.menghubungkaitkan KP – Muzik. 4.5.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.7. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7. Kontekstual .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.4 Bertutur. 2. 3. 3.1.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 7. frasa. 7.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca. mengenal pasti.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.2. mengitlak BCB – mencatat maklumat. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. PSK NM : semangat patriotik.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. ayat dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2. 7. menjanakan idea.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.

mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. menjanakan idea. Moral. PSK NM : semangat patriotik.6. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Kontekstual .1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. bersyukur.2. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. ayat dengan betul. mengenal pasti.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2. mengitlak BCB – mencatat maklumat.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. 3.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. 2. 4. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.menghubungkaitkan KP – Muzik. 5.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur. 2. 2. 1.7.5.2 Membaca. menaakul.

3.2 Membaca dan memahami perkataan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. intonasi yang betul dan berjeda.2. 4. Moral. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 2.2. berani bersyukur.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.8.4.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. 2. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas.4. .1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan.4 Bertutur. 2. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PSK NM : bersopan santun.6.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1.

2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. ayat dengan betul. 5. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. vokal berganding. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual . semangat patriotik. 3.3. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PSK NM : menghargai. diftong.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. intonasi yang jelas.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. mengenal pasti. 4. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. patuh bersyukur.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Moral. 3.3. 2.7.3 Membina dan menulis perkataan. frasa.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.5. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2. hormat KBT : KB – menganalisis.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. . 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 4. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.

2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.5. 1.5.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3.6. 2.3. Moral. 2.3. KT NM : menghargai. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. 1.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5. perbincangan Kontekstual .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. menganalisis.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. 2.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. PSK.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.8. frasa. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 1. 3. patuh hormat. 3. 2.7.2 Membaca. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ayat dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 3. 4. . 4.

1. Moral. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 4. 5. frasa. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5. 1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3. 2. 2. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.8. 3. 3. 2. perbincangan Kontekstual . menganalisis.3. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3.4. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7. KT NM : menghargai.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6. . 5. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. PSK. ayat dengan betul. 4.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 3. patuh hormat.

3. memahami. 5. dan menyebut frasa. 3. PSK. 5.3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. .2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.1 Mendengar. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 1.3 Mendengar.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1. diksi. 5.5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. KH NM : menghargai.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.1. 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Moral.6.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. 1. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5. 3. 5. 4.4. menganalisis. 2. patuh hormat.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3 Membaca. 2. 2.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

menjanakan idea BCB – bacaan intensif. KH. DSV NM : kerjasama. 3.3 Membina dan menulis perkataan. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. berani. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. tekun. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 4.7.5. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa. ayat dengan betul. .menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. Moral.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. FN+FK. 2.3.3. perbincangan Kontekstual . 3. 3. DST.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4. 5. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.7. menyusun mengikut urutan.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. menyatakan rasional. 4.4.4.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. FN+FK.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5. 2. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. berani.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3. 4.7.7.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. perbincangan Kontekstual . Moral.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. 5. 3. 2. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. DST. 1. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2. 5. DSV NM : kerjasama. tekun. ayat dengan betul. 3. KH.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5. 1.3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. frasa. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.7. menyatakan rasional. menyusun mengikut urutan.

NM : kerjasama. 2.6.5. 2. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.6. 2. Kontekstual . 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Membaca. mengenal pasti. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 1. Moral. 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. KH.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. berani. membandingkan dan membezakan.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3. diksi. gigih. 4. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1. .5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5.2. DST.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3. 3.7. 5.4.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.

1 3. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 4.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Moral. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. berani. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. KH. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7 4.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.4 2. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 .6.6. mengenal pasti. diksi.3 2. membandingkan dan membezakan. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 1.1 3.5.2.5 2.5 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6 3. DST.2 5.6.2 5.2 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. Kontekstual . Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 3.5.2 2.7. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. NM : kerjasama. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. gigih.1 3. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful