MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.4 Bertutur.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3 Mendengar.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.3. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3. 3.frasa dan ayat dengan betul.2. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mendengar.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.diftong.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. .1. 4. 3. 4.baik hati .sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2. 5.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.3.1.sebutan yang jelas.intonasi yang betul dan berjeda. 1.2.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.7 Pengguna jalan raya 1.MT Nilai Murni: Kebersihan.3. 5.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.2.3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Mendengar. 2. 5.Moral.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.7. STANDARD PEMBELAJARAN 1.vokal berganding. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1. 1.

2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3. 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.diftong.Kesihatan.P.mengecam. 2.2. 2. 5.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2. 1. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.5.intonasi yang betul dan berjeda.vokal berganding.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.Moral Nilai Murni: Kebersihan.memahami dan menyebut frasa. 3.frasa dan ayat yang betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.suku kata. 2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.gotong-royong. .4 Bertutur.dan menyebut bunyi bahasa.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3.2 Mendengar.sebutan yang jelas. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Pengguna jalan raya 1. 3.3 Membina dan menulis perkataan.2. 4.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.iaitu abjad.1.1.3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.6 Mendengar.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.perkataan.frasa dan ayat dengan betul. 2.7.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.3 Membina dan menulis perkataan. 3.perkataan.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.Moral Nilai Murni: Kebersihan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.frasa dan ayat yang betul.gotong-royong.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.3.4 Bertutur. 2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.2.6 Mendengar.mengecam.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.dan menyebut bunyi bahasa.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3.2.sebutan yang jelas.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.memahami dan menyebut frasa.2.frasa dan ayat dengan betul. 7. 1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.vokal berganding.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.4. 5.Kesihatan.2 Mendengar.intonasi yang betul dan berjeda. 4.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.P. 3.diftong.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3.2.suku kata. 7.iaitu abjad.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.1. . 1.

2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. .3 Membina dan menulis perkataan. 5.kekemasan.7 Pengguna jalan raya 1.Moral Nilai Murni: Kebersihan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3. 5. 3.frasa dan ayat dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.teliti.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.diftong. 3.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.tolongmenolong.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.Kesihatan. 2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3.3. 3. 2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.7.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. 5.2 Membaca dan memahami perkataan.vokal berganding.P. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.2. 4.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4 Bertutur.

2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.Moral.menghargai.DST Nilai Murni: Kebersihan.1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 3.belas kasihan.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.Kesihatan. 4. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.P.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.diftong. 5. 3.1.sihat.3.1. 5.teliti.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.4.4 Bertutur.vokal bergabung. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.frasa dan ayat dengan betul.menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.diftong.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 1. penumpang.vokal bergabung. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.Jasmani.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.kebersihan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.Moral.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.frasa dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. penunggang.4. 4. 5. 2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.6.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.Pend. 2. 2. pemandu. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. penunggang basikal.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.vokal berganding.Kesihatan Nilai murni: Cergas.2 Membaca dan memahami perkataan.diftong. 5.5. 2. . 3.sihat.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 1. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.4.4 Bertutur. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 2. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.2 Membaca. 3. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 4.3.1.P.3 Membina dan menulis perkataan.

1. 2.1. 2.kebersihan. 1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. 3.vokal berganding.diftong.4.vocal bergabung.Jasmani.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 2. 5.4 Bertutur. 2. 3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 1. 4. 3.3.3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.P.diftong.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.frasa dan ayat dengan betul. 2. 2. 3.4.2 Membaca.6.5.Kesihatan Nilai murni: Cergas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.Moral.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5.Pend. .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.digraph dan konsonan bergabung dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.sihat.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.2 Membaca dan memahami perkataan.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.

4.diftong.3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.1.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.3.1.3. 4. 2.DST Nilai murni: Semangat kejiranan. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1.4. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.4 Bertutur.Moral.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. .4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.menolong.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1. 5.frasa dan ayat dengan betul.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 5.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 3.5. 3.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.vokal bergabung.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.Moral Nilai murni: Baik hati.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.vockal berganding.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. 3. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.5.4.bekerjasama.4 Isyarat jalan raya.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. diftong.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.2 Membaca dan memahami perkataan.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. tanda jalan dan isyarat trafik .berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 4.4. 5.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA. 2.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat. 5. 2.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2. 3.3. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata .

2 Membaca dan memahami perkataan. 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. 1.3.iaitu abjad.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.mengecam.4 Isyarat jalan raya.DM Nilai murni: Murah hati.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P. 2.6 Mendengar. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.diftong.1 Memahami bahawa tanda jalan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.suku kata.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.bekerjasama.4. 3.1. 3.2 Mendengar.FN+FA.5.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.perkataan.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.memahami dan menyebut frasa.2. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.Moral.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2. 4.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. 2.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.vokal berganding.FN+FK.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.frasa dan ayat yang betul. 4.4 Menulis imlak dengan tepat. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. tanda jalan dan isyarat trafik 1.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.3.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. .6. 5.gotongroyong.4.dan menyebut bunyi bahasa. 3.frasa dan ayat dengan betul.

4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. .memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul . 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 4. 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: . 4. 3. 2. tanda jalan dan isyarat trafik 1.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4 Bertutur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.intonasi yang jelas.Jasmani Nilai murni: Menghargai.3. 1.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Memahami bahawa tanda jalan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.3. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5. 2. 5.4 Isyarat jalan raya.Moral.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.P. 3.frasa dan ayat dengan betul. 3. 2. 1.3 Membaca.MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .5. 5. 2.4. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.gembira.2.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5. 3.kerjasama.2 Membaca.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

P.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.frasa dan ayat dengan betul.gembira.3 Membina dan menulis perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Jasmani Nilai murni: Menghargai.4 Isyarat jalan raya.4. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.Moral.5.5.3. 4.2 Membaca.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.6.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.1 Memahami bahawa tanda jalan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P. 2.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Membaca.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.4.4.kerjasama.intonasi yang jelas.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul . tanda jalan dan isyarat trafik 1.4 Bertutur. 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5. 2. 3.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 2. 1. . JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1. 3. 3.2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.3 Darjah penglihatan . 1. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 4. Moral.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Mendengar. 3.6.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Mendengar. menolong KBT : KB – menjanakan idea.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1.5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.1. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 5. 3. berusaha. 5. 4. rajin. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. 2. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. diksi.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.6. menghubungkaitkan.5.3. 2. 2. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membaca. Pend. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. mengenal pasti. Dunia Seni Visual NM : menghargai. bersyukur.4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 2.2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. rajin. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 1. 4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.3.6.3 Membaca.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Mendengar. 2. 3. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. diksi.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.1. menghubungkaitkan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 4. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2.3 Mendengar.4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. Pend. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.1. 2.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 2.3. memahami. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mengenal pasti. bersyukur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. menolong KBT : KB – menjanakan idea. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 5. 2. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.3. 4. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6. 3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5. 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5. 5. berusaha.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Dunia Seni Visual NM : menghargai.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3 Darjah penglihatan . Moral.

2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1. 1. Moral NM : menghargai.1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. menjanakan idea.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Darjah penglihatan 2.3 Perabot jalan raya 2. 5.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. diksi. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP . 1. gembira. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. frasa. 1. 2. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.4. 2. .2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 3.3. 4.3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2. 5. 3. ayat dengan betul.2 Membaca.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6. 4.3 Membina dan menulis perkataan.6. Pend. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Tempatan.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. 2.5.

1.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengenal pasti. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 3. 2.3.3.3. 3. seronok.7.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. PSK NM : kesungguhan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1. menjanakan idea BCB – menulis cepat.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 5. mengingat.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 3. bersopan KBT : KB – mentafsir. 2.5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 5. intonasi yang betul dan berjeda. 2. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. FN+FK. Moral.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4. 4.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3. menghargai.3 Darjah penglihatan .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 4. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. sebutan yang jelas. 3.3. membandingkan dan membezakan.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. tanggungjawab. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. frasa.6.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.bersyukur KBT : KB – menaakul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. ayat dengan betul. 4. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Membina dan menulis perkataan.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP . menghargai.1 Jenis-jenis jalan raya 1.2.1. 7. 5. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.3.6. 1.5. 2. 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. mengenal pasti. 1. Sejarah NM : berani.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan . 3. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3. menghubungkaitkan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. PSK.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.2.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. Moral.

3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. memahami. STANDARD PEMBELAJARAN 1. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Pertanian NM : rajin.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.6. .1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3. 4. dan menyebut frasa.3 Mendengar. mencatat nota Kontekstual . 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. sebutan yang jelas. 5. 2.3. sebutan yang jelas. diftong dan vokal berganding dengan tepat. bacaan intensif. mengenal pasti. 5. intonasi yang betul dan berjeda. 2. bersyukur KBT : KB – membuat urutan.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. Moral.7.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.4.3. 2. 2. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. FN+FK.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.3. 3. 3.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.4 Menulis imlak dengan tepat. kerjasama. intonasi yang betul dan berjeda.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Mendengar. berhatihati.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. bacaan intensif Kontekstual . frasa. Moral. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. kerjasama.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.4. Pertanian NM : rajin.1. intonasi yang betul dan berjeda. 4. berhatihati.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3. 5. . 2.3. bersyukur. sebutan yang jelas.2.4.3.2 Mendengar.3. 3. 7.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. FN+FK.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.8.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. tekun KBT : KB – menjanakan idea. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 3.3 Mendengar. ayat dengan betul.3. 2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2. 3. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7.3 Mendengar.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5. 7. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. sebutan yang jelas. membantu.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2. 3. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 4.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar. 2.4.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.8. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. menganalisis. intonasi yang betul dan berjeda.menghubungkaitkan KP . memahami.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2. teliti.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2. Moral. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3. Penternakan NM : rajin. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. mengenal pasti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2.3 Mendengar.3. FN+FK. 1.4. Bersih KBT : KB – menjanakan idea.

3. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menganalisis.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10. 6.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Membina dan menulis perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 6. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea. 2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.menghubungkaitkan KP – naturalis. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 6. 3. FN+FK.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2. frasa.2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.2 Penggunaan alat penahan 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.6. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. membantu. bacaan intensif Kontekstual .1. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 4.3. 5. mensintesis. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4.5. mengenal pasti.4 Bertutur. berusaha.2 Membaca dan memahami perkataan. Moral. Perdagangan NM : rajin.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. ayat dengan betul. 10. sebutan yang jelas. 6.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 6. 2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 2.1.4. 3. 2.4. 3.

mengenal pasti. jujur.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. diftong.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan. 6. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Kebersihan. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1. kerjasama. 3. 1.2.6.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. frasa. 3.2. menaakul BCB – mencatat maklumat.5.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2 Penggunaan alat penahan 10. Moral.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6. 2. 5. 2. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.5. bacaan intensif. ayat dengan betul.vokal berganding. Perdagangan NM : rajin. 3.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. 6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.1.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 1.2.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. adil. 3.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 6. bacaan imbasan Kontekstual . diftong.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 10.vokal berganding. 3.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. 4.

5. 4.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.4. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.4 Bertutur. menghargai. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.5. Moral. sebutan yang jelas. 2.6.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1. 2.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 2. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur. bacaan intensif Kontekstual .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. diksi. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6. 1. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.2 Membaca. 2.3. DST NM : rajin. 5. intonasi yang betul dan berjeda.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. menaakul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. mengenal pasti. 3.5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1.6. menghormati.

1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1. 3. 4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4. murah hati. 2. Moral.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. sebutan yang jelas.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.6. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. intonasi yang betul dan berjeda.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.3.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya. 1. 2.1.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea.5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6. 1. mengenal pasti.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 3. DST NM : gigih.6. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 5. 2. menolong. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1. 3. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1. kata hubung Ilmu : Pend.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2. 3. diksi.1. 5.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend.1. 3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. intonasi yang jelas. 1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. peramah. mengenal pasti.1. 5.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7. rajin.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. jujur.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.4. 7.6.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.3 Membina dan menulis perkataan. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Perdagangan NM : gigih.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membaca. 7.6.5.1. 7. 2.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 3. 3.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. Moral. frasa.2. 4. 7. 3.3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5. 2. ayat dengan betul.

4. 1.2 Membaca dan memahami perkataan.2.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. ayat dengan betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas . Kontekstual . memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.2. 2. 7. PSK NM : semangat patriotik. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. mengitlak BCB – mencatat maklumat.2 Membaca.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 7.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. menjanakan idea. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.2. 2. mengenal pasti. Moral. menaakul. 2. 4. 7.2. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.5.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.5. 2.4. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7.2. frasa.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2.5. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 5.menghubungkaitkan KP – Muzik.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. bersyukur.3 Membina dan menulis perkataan.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. 3.2. 7.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2. Moral. 3.7. 2.5. 4. mengitlak BCB – mencatat maklumat.2.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menaakul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2. 2. 2.1. Kontekstual . mengenal pasti.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. ayat dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. 1. menjanakan idea. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 1.2 Membaca. 2. frasa. 5. PSK NM : semangat patriotik.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bersyukur. 4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami perkataan.5.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.menghubungkaitkan KP – Muzik. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.6. 3.

6. 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Bertutur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4. 3. 2. PSK NM : bersopan santun. 4.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4. 3.8.2. 2. berani bersyukur.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.4.2. Moral.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. 2. 5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. intonasi yang betul dan berjeda. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. sebutan yang jelas. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. . 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 4.

3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5. 4.3. ayat dengan betul.7.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 5. hormat KBT : KB – menganalisis. 1. 3.1.3.2. 1. PSK NM : menghargai.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual .2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. diftong. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. vokal berganding.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. patuh bersyukur. 3. 3.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. frasa.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.7. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. . semangat patriotik. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3. intonasi yang jelas. 3.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 2. Moral.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. mengenal pasti.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend.

3. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5. .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 1. 4.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 2.8. 3. frasa. menganalisis.3. 3.3 Membina dan menulis perkataan. KT NM : menghargai.6.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1. 2.7. 2.5. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. PSK.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. patuh hormat. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca.4. perbincangan Kontekstual . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. ayat dengan betul. 3. Moral. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 1. 1. 3.

7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4.5. perbincangan Kontekstual .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. KT NM : menghargai.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. menganalisis.7.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5. ayat dengan betul. 5. 5. 3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 3.2 Membaca.3 Membina dan menulis perkataan.3.6.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. 3.6.5. Moral. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.8.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. PSK. 2. 1. 3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 2. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. patuh hormat.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. frasa.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 4.7.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6.3. 5.3 Membaca. diksi.1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.3. PSK.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.3. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 5. dan menyebut frasa.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Mendengar. 5.1 Mendengar. 2. menganalisis. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. memahami.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4. intonasi yang betul dan berjeda.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5. 1.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. Moral. . 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 3.6. 5. patuh hormat. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. KH NM : menghargai.

1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. DST.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4. 2. KH. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. . perbincangan Kontekstual . FN+FK. Moral.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1. DSV NM : kerjasama.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.6.4. frasa.7. 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. ayat dengan betul. 3. berani. menyusun mengikut urutan. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. menyatakan rasional.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.4. 5. 3. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 2.4. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. tekun.

6.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4. 5. Moral. 4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. tekun.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. KH. .3.7.5. 2. DST.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. berani. 4.4. 1. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. menyatakan rasional. menyusun mengikut urutan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3. frasa.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. perbincangan Kontekstual . menjanakan idea BCB – bacaan intensif. FN+FK. 1. ayat dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 3.7.7.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. DSV NM : kerjasama.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. 3.3 Membina dan menulis perkataan.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.

3. gigih. 1. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.5.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.5.7. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. KH.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. diksi.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Kontekstual .6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. berani.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. Moral. membandingkan dan membezakan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5. 2. .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. DST.5.2 Membaca.6.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2.2.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. NM : kerjasama. 2. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. mengenal pasti.

NM : kerjasama.2 2. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 .1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.5 3.1 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.7.1 3.3 2.6. KH.6.7 4.5 2.6 3.2 5.5. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 5. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.2.5. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 3. mengenal pasti. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. diksi. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.4. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. Moral.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 2. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.6. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Kontekstual .menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2. berani.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN . Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. gigih. membandingkan dan membezakan.2 4.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca. DST.2 2.6 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful