MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

7.intonasi yang betul dan berjeda.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 2.3 Mendengar.3.3. 3.7 Pengguna jalan raya 1.Moral.2 Mendengar. 5. 2.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3. 2. 4.vokal berganding.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. .sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2.3.diftong. 3.MT Nilai Murni: Kebersihan.frasa dan ayat dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 1.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Bertutur.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.baik hati .sebutan yang jelas. 5. 1.3 Mendengar. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.1.2.2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.

.gotong-royong.memahami dan menyebut frasa.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.1.2.6 Mendengar.1. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4.perkataan. 3.mengecam.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Kesihatan. 5.5.frasa dan ayat yang betul.suku kata.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.diftong.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3 Membina dan menulis perkataan.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat dengan betul. 3.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.dan menyebut bunyi bahasa. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7.sebutan yang jelas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.iaitu abjad. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1. 5.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2.vokal berganding.intonasi yang betul dan berjeda.7 Pengguna jalan raya 1. 3.P.Moral Nilai Murni: Kebersihan.4 Bertutur.2 Mendengar.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting. 4. 2. 3.3. 3.

3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 5.sebutan yang jelas.dan menyebut bunyi bahasa.gotong-royong.Kesihatan.3.6 Mendengar.mengecam.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik. 5. 2.iaitu abjad.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.frasa dan ayat dengan betul. 3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. 7.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.frasa dan ayat yang betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2.diftong. 7.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. 2.4 Bertutur.3.perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.vokal berganding. 4. 4.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat.1.Moral Nilai Murni: Kebersihan.memahami dan menyebut frasa.2. 3. . 1. 1.2 Mendengar. 2. 3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.suku kata.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 3.P.2.2.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.intonasi yang betul dan berjeda.1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting. 2.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.teliti.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.vokal berganding.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 2. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.P.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.kekemasan.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Bertutur.1.Kesihatan. 5.2. 3.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.diftong.3 Membina dan menulis perkataan.7.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.Moral Nilai Murni: Kebersihan.2 Membaca dan memahami perkataan. 4. .frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.frasa dan ayat dengan betul.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.7 Pengguna jalan raya 1. 3.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 5.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5. 4.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.tolongmenolong.4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend.3. 2.

menghargai.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3. 3.2.3. 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.sihat. 4.teliti.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.1. 3.3 Membina dan menulis perkataan.belas kasihan. 5.diftong.DST Nilai Murni: Kebersihan.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.P.menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.Moral. 2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend.4 Bertutur. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.2.Kesihatan.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul . 3.vokal bergabung.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.1.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.4. .1.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.frasa dan ayat dengan betul.3.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Moral.5. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.sihat. 2.6. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.diftong. 3.1. 5.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 4. 1.4. pemandu.4 Bertutur.P.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.2. penunggang.Jasmani.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.Kesihatan Nilai murni: Cergas.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.kebersihan.4.5.vokal bergabung.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.vokal berganding.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 2. penumpang. .2 Membaca dan memahami perkataan.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.frasa dan ayat dengan betul.Pend. 2. 3. 2.2 Membaca. 5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 1. 2.diftong. 3. penunggang basikal.3. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. 4.6.Kesihatan Nilai murni: Cergas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3. 2.kebersihan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.sihat.diftong.P.vocal bergabung.5.frasa dan ayat dengan betul.vokal berganding.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. .Jasmani. 3. 1.3.2 Membaca dan memahami perkataan.1. 2. 1.3.Moral. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 4.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1. 2.digraph dan konsonan bergabung dengan betul. 3.4.2 Membaca.5.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2.Pend.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend. 5. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2.4.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4. 2.diftong.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2.4 Bertutur.

DST Nilai murni: Semangat kejiranan.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.2. 2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. 3. 2.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.menolong.Moral.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. .3 Membina dan menulis perkataan.5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. 1.4. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3. 4.3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.vokal bergabung.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4 Bertutur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 5.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.frasa dan ayat dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P. 1.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.diftong.1. 2. 3.1.

1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. diftong.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.vockal berganding. 2. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.1.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata .digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.2. 2. 3. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 5.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.4 Isyarat jalan raya. 4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat dengan betul.Moral Nilai murni: Baik hati.berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.1 Memahami bahawa tanda jalan. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.3 Membina dan menulis perkataan.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2.3. 3. tanda jalan dan isyarat trafik . penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.4.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.bekerjasama.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2.

3. 1.Moral.perkataan. 5.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 1.6. .4 Isyarat jalan raya.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. tanda jalan dan isyarat trafik 1. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1. 3.DM Nilai murni: Murah hati.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.vokal berganding.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.dan menyebut bunyi bahasa.4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 1.iaitu abjad.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.3 Membina dan menulis perkataan.4.4. 4. 3. 3.2 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.mengecam.bekerjasama.suku kata.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.diftong.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.gotongroyong. 3. 2.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 4.5.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.FN+FA.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.2.1 Memahami bahawa tanda jalan.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.6 Mendengar.2 Membaca dan memahami perkataan.1.frasa dan ayat yang betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1. 2.FN+FK. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.frasa dan ayat dengan betul.3.memahami dan menyebut frasa. 2.4.

2. 2.4.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. tanda jalan dan isyarat trafik 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.Moral.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.intonasi yang jelas. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2. 5. 4. 3. 1.frasa dan ayat dengan betul. . ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1. 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.kerjasama.4 Bertutur.4.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1. 1.gembira.5. 2. 1. 3.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 3. 4.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.4.P.3.3.2 Membaca. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4 Isyarat jalan raya.4. 2.4.5.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.Jasmani Nilai murni: Menghargai.6.MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.3 Membaca.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .1 Memahami bahawa tanda jalan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 2.

1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6.5.4.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: . 2. 3. 4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.3.kerjasama.5.4. 2.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.4 Isyarat jalan raya.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 1.intonasi yang jelas.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.frasa dan ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.2 Membaca.1 Memahami bahawa tanda jalan. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.gembira.MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .5.P.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Jasmani Nilai murni: Menghargai.3 Membaca. 3. tanda jalan dan isyarat trafik 1. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4 Bertutur.Moral. 2. 5. . JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.4.

5. mengenal pasti.6. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca. Dunia Seni Visual NM : menghargai.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4. bersyukur. 3. 5. 5.6. 2.6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2. 2. 2.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5. 2. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.3 Darjah penglihatan .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. menghubungkaitkan.3 Mendengar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. 3. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. berusaha. Moral.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. Pend. 1. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1. memahami.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.4. 2.3 Mendengar. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3. rajin. menolong KBT : KB – menjanakan idea. 3. 3. 1. 4. diksi. 3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.

2. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. menolong KBT : KB – menjanakan idea.1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4.2. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 2. memahami.3.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3. 3. 2.6.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. Dunia Seni Visual NM : menghargai. mengenal pasti.6. 2. rajin.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. diksi.6.3 Mendengar. Moral.1.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 3. 5. berusaha. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. menghubungkaitkan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca. bersyukur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.3 Mendengar. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.5. 3.3. 1. 5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Pend.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 1.3 Darjah penglihatan .1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 3.4. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5. 1.6. frasa. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1.5. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2.3 Perabot jalan raya 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 5.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. diksi.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 4.1.4. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan. 3.3. ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP .3 Darjah penglihatan 2. Moral NM : menghargai.2 Membaca. Pend.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 1. Tempatan.3. .6. 3. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 4. menjanakan idea. 2. gembira.

2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 3. membandingkan dan membezakan. 2. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. 4. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. mengenal pasti. 3. 4.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 1.3. 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. 3.5.7. intonasi yang betul dan berjeda. FN+FK.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1. 4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3.3. sebutan yang jelas. menghargai.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 3.3 Darjah penglihatan .1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN 1. seronok.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. mengingat.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 5.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 3. bersopan KBT : KB – mentafsir. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. intonasi yang betul dan berjeda. PSK NM : kesungguhan.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. sebutan yang jelas.3. menjanakan idea BCB – menulis cepat. Moral. 5.

1.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1.6.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3.6.3 Membina dan menulis perkataan. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. Sejarah NM : berani.5. 4.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.2.7.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Jenis-jenis jalan raya 1. PSK.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.5.5. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.bersyukur KBT : KB – menaakul. 5. 1.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK. Moral. mengenal pasti. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 5. menghubungkaitkan.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan .3. 3. 1. frasa.1. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. ayat dengan betul. 7.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. menghargai. tanggungjawab. 3. 3.

1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. diftong dan vokal berganding dengan tepat. 4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. FN+FK. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. intonasi yang betul dan berjeda.7. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.6.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan.3. . 3. 2.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. berhatihati. 2. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya. Pertanian NM : rajin. 4. Moral.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. bersyukur KBT : KB – membuat urutan. memahami. 2.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. intonasi yang betul dan berjeda.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. bacaan intensif. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Mendengar.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mendengar. dan menyebut frasa. kerjasama. 5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas. sebutan yang jelas. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7. 3. mencatat nota Kontekstual .3.3. mengenal pasti.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan.3. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1.3 Mendengar. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 7. 3. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. bacaan intensif Kontekstual .1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. Moral. sebutan yang jelas. 3. 4. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. ayat dengan betul. kerjasama.3.2 Mendengar. bersyukur.4. 5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. frasa.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2. 2. berhatihati.3 Membina dan menulis perkataan.4. .3. 5. FN+FK. Pertanian NM : rajin. intonasi yang betul dan berjeda.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.8.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. tekun KBT : KB – menjanakan idea. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3.

MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Mendengar. 2. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas. menganalisis. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.4.8.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 5. 4.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. teliti. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 5. mengenal pasti. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual .interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3. 7. 3. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mendengar.menghubungkaitkan KP .8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.3. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. FN+FK.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 2. Penternakan NM : rajin.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang betul dan berjeda. memahami.2.3 Mendengar. Bersih KBT : KB – menjanakan idea. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. Moral. membantu. sebutan yang jelas.3.3. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.

2 Penggunaan alat penahan 1.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2. sebutan yang jelas. mengenal pasti.2. 5. 3. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 5.4. 6. 3. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3. mensintesis.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.1. menganalisis.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Perdagangan NM : rajin.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4. 6.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.3 Membina dan menulis perkataan. 6. 2. 2. 4. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 6.menghubungkaitkan KP – naturalis. 3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.3.6.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2. membantu. ayat dengan betul.4 Bertutur. bacaan intensif Kontekstual .3.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Moral.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.4 Menulis imlak dengan tepat. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea.3.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2. 2. 10. FN+FK. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3. berusaha. 2.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.5.2. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 2.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3. 1.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. jujur.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.vokal berganding. 6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. menaakul BCB – mencatat maklumat. 10.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 3. Moral.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. adil.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4. 6.6.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Kebersihan.5. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.vokal berganding. 2. 3.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2. Perdagangan NM : rajin.2. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. mengenal pasti. bacaan imbasan Kontekstual .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 6. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.5. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. 1.5. bacaan intensif.1. 2. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membina dan menulis perkataan. kerjasama. frasa. 3. 2. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. diftong. 1. 4. diftong. 5.2 Penggunaan alat penahan 10. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 6.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.

1. 2. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. Moral.5.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. DST NM : rajin. 2. 5. 3. 2. 1.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Bertutur.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. bacaan intensif Kontekstual .3. menghargai. menaakul.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. 2. sebutan yang jelas. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .6.4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur. diksi.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1. 3. 3. intonasi yang betul dan berjeda. 3.3. menghormati.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat. 4. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.6. mengenal pasti. 5.

4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1. menolong.1. intonasi yang betul dan berjeda. 2. mengenal pasti.6. Moral.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5.5.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 5.6. sebutan yang jelas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. kata hubung Ilmu : Pend.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .4. 3.6.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. murah hati.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6. 3. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.3. 1. 2. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota. DST NM : gigih.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. 2.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya.

1. rajin.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. 3.6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.6. ayat dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.3. frasa.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 5. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4. 7.1. peramah. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 7.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1. Moral. 2.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.5. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1.3 Membina dan menulis perkataan. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat. 2.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. mengenal pasti. 2. diksi.2. 7.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. jujur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3. 3. intonasi yang jelas.4.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 4. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4. Perdagangan NM : gigih.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 7.1. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. 3.3 Membaca.1.

mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 5. 2. 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 1.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 2. 2. 3. 2. 4. 7. 1.2.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Membaca.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Kontekstual .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 7.5. mengitlak BCB – mencatat maklumat. PSK NM : semangat patriotik. 5. ayat dengan betul. 2. mengenal pasti. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. frasa. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6.2. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas . 3.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. bersyukur. 2.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend.5.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.7. menaakul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1. menjanakan idea.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.5.4 Bertutur. 3.2.2 Membaca dan memahami perkataan. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. Moral. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.menghubungkaitkan KP – Muzik.

mengitlak BCB – mencatat maklumat.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. frasa. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.3.2 Membaca.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5. PSK NM : semangat patriotik. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 2. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. menaakul.7. 1.5. . 2.3 Membina dan menulis perkataan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. bersyukur. ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Kontekstual .MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. menjanakan idea. mengenal pasti. 2. 2. Moral. 3.2.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4. 2. 3.2 Membaca dan memahami perkataan.5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4 Bertutur.menghubungkaitkan KP – Muzik.5.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4.

sebutan yang jelas.8. 5. 2. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. berani bersyukur. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 4. 2. 4.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.4 Bertutur.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. PSK NM : bersopan santun.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.6.3. 3.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. intonasi yang betul dan berjeda. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

frasa. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. diftong.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. semangat patriotik.3 Membina dan menulis perkataan. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. hormat KBT : KB – menganalisis. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. mengenal pasti. 3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. vokal berganding. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. patuh bersyukur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. PSK NM : menghargai. 5.1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. intonasi yang jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Moral. 1.3. 4. 3. 5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3. 2.2. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual .7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. ayat dengan betul.5. .3.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2.4.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 1.6.3. 1. ayat dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Moral.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. 4. 3.5. 2. frasa.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5.3. .6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.2 Membaca. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.7. 3. perbincangan Kontekstual . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. patuh hormat.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2. 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.6.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.8. PSK. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 1.3. menganalisis. 5. KT NM : menghargai.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. 3. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4.5. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Membaca.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. patuh hormat.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 2. menganalisis.8. 1. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.4.3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. perbincangan Kontekstual .7. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. 3.3. frasa. ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 1. KT NM : menghargai.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5.3 Membina dan menulis perkataan.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 2. 2. .2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. PSK. 1. Moral. 3.

6.3 Membaca. PSK.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. patuh hormat. 5. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.5. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Moral. KH NM : menghargai. .5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami. 4. menganalisis.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Mendengar.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. intonasi yang betul dan berjeda. 3. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 3. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 1.1.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.1. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.7. sebutan yang jelas.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dan menyebut frasa. 5. 4. 1. 2. 2. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 5. 3.6. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.4. diksi.

4. 4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4.4. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3. 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3. 2. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.5.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.7. 1. ayat dengan betul.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. FN+FK.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. menyatakan rasional.7.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5. 3. 4. 3.7. tekun. DST. 2. menyusun mengikut urutan. Moral.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. KH. perbincangan Kontekstual .4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. . 5. DSV NM : kerjasama.6. frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.3. berani.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.

6.7.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 4.5. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3. 3. 4. ayat dengan betul.4. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. tekun.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. menyusun mengikut urutan. 3. .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. KH. DST. 3. DSV NM : kerjasama.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. FN+FK.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.7. menyatakan rasional.3. berani.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3. 5. 1. perbincangan Kontekstual .3 Membina dan menulis perkataan.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. frasa.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Moral.

5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. NM : kerjasama. 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Moral.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. KH.6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. . MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1.2 Membaca.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. mengenal pasti. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Kontekstual . 2. membandingkan dan membezakan. 1. 2. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2.5.2. diksi. STANDARD PEMBELAJARAN 1. DST.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.6. 4. berani.6. 3. 2.2.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.5.7. gigih. 1.

6. DST.7. Kontekstual .4 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca.2.2 2. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 3. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.7 4.5. berani. membandingkan dan membezakan. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 5.2 2.6.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1.2 4.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2.5 2.1 3. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2.5 3. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 . diksi. mengenal pasti. gigih. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.2 5.3 2.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Moral. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN . Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5. NM : kerjasama.6 3.6.4. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. KH. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 3.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful