MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

.sebutan yang jelas. 3. 1. 3.1.Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.3.4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.7.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5. 2.2 Mendengar.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend. 2.3. 2.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.baik hati .2. 1.memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Mendengar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3 Membina dan menulis perkataan.MT Nilai Murni: Kebersihan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.vokal berganding.Moral.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza. 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2.frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.3.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4. 3.7 Pengguna jalan raya 1.intonasi yang betul dan berjeda.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.3 Mendengar.diftong.3. 5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

5. 4.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.vokal berganding.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.mengecam. 2. 3.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.suku kata.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.dan menyebut bunyi bahasa. STANDARD PEMBELAJARAN 1.Kesihatan.MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.iaitu abjad.intonasi yang betul dan berjeda.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2. 2. 3.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.diftong.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 5.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2.3.frasa dan ayat yang betul.6 Mendengar.P.memahami dan menyebut frasa.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.perkataan.5.Moral Nilai Murni: Kebersihan.7 Pengguna jalan raya 1. 1. .digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.gotong-royong.4 Bertutur.4. 3. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.frasa dan ayat dengan betul.sebutan yang jelas.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.7.1. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 – MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 1.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.1. 4.3.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mendengar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan.2.

suku kata. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.iaitu abjad.2 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2.6 Mendengar.digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.diftong. .dan menyebut bunyi bahasa.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.perkataan.sebutan yang jelas. 1.rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menjana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik.3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3. 3.5.P. STANDARD PEMBELAJARAN 1.Moral Nilai Murni: Kebersihan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5.interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2.mengecam.frasa dan ayat yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.1.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat. 2.memahami dan menyebut frasa.frasa dan ayat dengan betul.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 7.4. 5. 7.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.2.vokal berganding.intonasi yang betul dan berjeda.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4. 1.2.4 Bertutur. 3.2.Kesihatan.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.gotong-royong.

TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.3. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. 5.P.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.7 Pengguna jalan raya 1.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.1.kekemasan.4 Bertutur.7. 4. 2. 3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.Moral Nilai Murni: Kebersihan.frasa dan ayat dengan betul.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Kesihatan.tolongmenolong.2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.vokal berganding. 5. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.2. 2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.teliti. 4. 5.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. .diftong.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.3 Membina dan menulis perkataan.bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.

.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.Moral.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 – PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.belas kasihan.menolong KBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB –bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.DST Nilai Murni: Kebersihan.teliti.4.2. 2. 5.1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.sihat.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.vokal bergabung.2. 5.P.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.Kesihatan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 2. 3.4 Bertutur.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul . 5.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.menghargai.frasa dan ayat dengan betul. 3. 3.diftong.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 3.

2 Membaca.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki. 2.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat. 2.4 Bertutur. 4.1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.Jasmani. penumpang. 3. 3. 5. 3.vokal berganding.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. pemandu. 2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. penunggang.2.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.1.4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.diftong.3.sihat.Kesihatan Nilai murni: Cergas. 2.1.Pend.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1. 1.3 Membina dan menulis perkataan.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4.P.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.frasa dan ayat dengan betul. 2.vokal bergabung. 3. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.diftong. .Moral.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. penunggang basikal.kebersihan. 4.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.frasa dan ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB –bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4. .4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Kesihatan Nilai murni: Cergas.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.2 Membaca.3. 3. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 4.digraph dan konsonan bergabung dengan betul. 3. 4.Pend.1.4 Bertutur.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.diftong.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 1. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.kebersihan.1. 1.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.vocal bergabung. 3. undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.2.P.Moral.4. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend. 2. 1.diftong. 5.6.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.sihat.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2. 2. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5.vokal berganding.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.Jasmani. 3.

3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.2. 2. 3.4 Bertutur.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.vokal bergabung.3 Membina dan menulis perkataan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. .1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat.3.1. 3.DST Nilai murni: Semangat kejiranan.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.Moral. 4.diftong.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.1. 3. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4.3.frasa dan ayat dengan betul.4. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3.menolong.berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP –verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4. 5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

5.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.Moral Nilai murni: Baik hati. 2. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.4.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Memahami bahawa tanda jalan.4.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4.berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpasti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.1. 4. 4. tanda jalan dan isyarat trafik . ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2.3 Membina dan menulis perkataan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca dan memahami perkataan.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.4 Isyarat jalan raya.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.4.3.digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.bekerjasama.MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P. 1. 1. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN TANDA.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.frasa dan ayat dengan betul. 2. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. diftong. 3. 3.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata .sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.vockal berganding. 5.

dan menyebut bunyi bahasa. tanda jalan dan isyarat trafik 1.DM Nilai murni: Murah hati.mengecam.4 Isyarat jalan raya.perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4.4.1 Memahami bahawa tanda jalan.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.iaitu abjad.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. . 2.3.4 Menulis imlak dengan tepat.frasa dan ayat yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 1.FN+FA.3.4.gotongroyong.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 5. 5.2. 2. 2.4.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.6 Mendengar.diftong. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.bekerjasama. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P. 3. 2. 3.2.memahami dan menyebut frasa. 2.digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.suku kata.vokal berganding. 1. 2.Moral. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. 3.1.5.digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Mendengar.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.semangat kejiranan KBT : KB –menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK –belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.FN+FK.6. STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.frasa dan ayat dengan betul.4.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. 4.

1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P. 4.4 Bertutur. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 3.4.P.4.4.2. 3. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 5.gembira.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1.kerjasama.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Membaca.3 Membina dan menulis perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.5. 3.4 Isyarat jalan raya. 5. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.frasa dan ayat dengan betul.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. . 2. 1. 3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.5. 1.4.3. 1.Jasmani Nilai murni: Menghargai.4.intonasi yang jelas.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca.1 Memahami bahawa tanda jalan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 2.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: .Moral. tanda jalan dan isyarat trafik 1.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

3. 1.4 Bertutur. .3 Membina dan menulis perkataan. 3. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4.5.5.2 Membaca. 2.frasa dan ayat dengan betul. 2.4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.verbal linguistik -interpersonal Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan -kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA.5.6.akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami bahawa tanda jalan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .P.gembira.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.Jasmani Nilai murni: Menghargai.kerjasama. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. tanda jalan dan isyarat trafik 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4. 5.4.MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 – 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. JALAN-JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.intonasi yang jelas.menolong KBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-mencatat nota -bacaan intensif KP: . 5. 1. 2.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.3 Membaca.4 Isyarat jalan raya.Moral. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 2. 4.

1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Dunia Seni Visual NM : menghargai.3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Pend. 2. diksi. mengenal pasti. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.6.2. 3.4.5.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. berusaha.3.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. bersyukur. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. menghubungkaitkan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.3 Darjah penglihatan .6. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. memahami. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 4. 2.1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL – 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.5.3. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2. 3.3 Membaca. 4. 1.3 Mendengar.1. 1. Moral.6. rajin. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 2. menolong KBT : KB – menjanakan idea.

memahami.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 2. 5.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. menghubungkaitkan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 1.5. berusaha. diksi.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mendengar. 4. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Mendengar.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Moral.3 Membaca. 1.3. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 – 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan. 3.4. bersyukur. 2. 3.5. menolong KBT : KB – menjanakan idea.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.3. mengenal pasti. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 2. Kreativiti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. rajin.1. 3.3 Darjah penglihatan . Dunia Seni Visual NM : menghargai.6.6.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Pend.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3. 3.

5.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 1. menjanakan idea.3.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Moral NM : menghargai.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Membaca.6. 5. ayat dengan betul. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. diksi. gembira.MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 – 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. membuat keputusan BCB – mencatat maklumat KP .1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3 Darjah penglihatan 2. 3.3 Membina dan menulis perkataan.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3. 2.5. .4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. 4. frasa. 2.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Pend.2. Kerjasama KBT : KB – menghubungkaitkan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.3 Perabot jalan raya 2. 2.3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1. 3. Tempatan.6. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.

7. menjanakan idea BCB – menulis cepat.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.5. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.4. 5. intonasi yang betul dan berjeda.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1. PSK NM : kesungguhan. intonasi yang betul dan berjeda. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. mengingat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2. 3. 2.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. sebutan yang jelas.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1.3 Darjah penglihatan . FN+FK. 3. seronok. Moral.MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 – 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend.1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. membandingkan dan membezakan. bersopan KBT : KB – mentafsir.4. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. menghargai. sebutan yang jelas.3. mengenal pasti.7. 1. 3.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 4. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.

menghargai. 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. mengenal pasti. 1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 7.5. 2.belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2. 2. 2. 2. 1.6.bersyukur KBT : KB – menaakul. 3. 1. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1. ayat dengan betul. 3. 4. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 1. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6. tanggungjawab.3 Membina dan menulis perkataan. Moral.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. menghubungkaitkan. 3. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .3 Pemilihan ruang dan pengimbasan .2.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 5.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 – 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. 2.1. PSK.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Jenis-jenis jalan raya 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. frasa.6. Sejarah NM : berani.5.7.

2. 2.3. 3. 4. mencatat nota Kontekstual . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.3.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. Pertanian NM : rajin.4. 2. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3. 3. Moral. 5.1 Mendengar. 2. memahami. mengenal pasti.3.3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat. 5. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.6.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. sebutan yang jelas.3 Mendengar.2.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2. kerjasama. intonasi yang betul dan berjeda.3. verbal-linguistik BCB – mendengar dengan berkesan.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. FN+FK.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7. bacaan intensif.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. dan menyebut frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul dan berjeda. .7. berhatihati. bersyukur KBT : KB – membuat urutan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas.MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 – 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. diftong dan vokal berganding dengan tepat.

4.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.8.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.3. FN+FK. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 7. 4. intonasi yang betul dan berjeda. berhatihati. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. tekun KBT : KB – menjanakan idea.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 3. kerjasama. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3 Mendengar. mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 – 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7. Moral. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. frasa.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. bersyukur.2 Mendengar. 3. 5. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. Pertanian NM : rajin. ayat dengan betul.2. sebutan yang jelas. .menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. bacaan intensif Kontekstual .3.

STANDARD PEMBELAJARAN 1. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 4.MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 – 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. Bersih KBT : KB – menjanakan idea.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2.8. 7.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.4. Moral. 5. sebutan yang jelas. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. menganalisis. 3. 2. Penternakan NM : rajin.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 2. intonasi yang betul dan berjeda. membantu. teliti.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.menghubungkaitkan KP . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. memahami. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7.4.3. sebutan yang jelas. membuat urutan BCB – bacaan intensif Kontekstual .3 Mendengar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2. 2. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. mengenal pasti.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Mendengar.2. FN+FK. 5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. intonasi yang betul dan berjeda.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. mensintesis.3. 3.4. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR 10.2.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 2. 2. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat. menganalisis.3.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1. 5.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. bacaan intensif Kontekstual .2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3.2. Perdagangan NM : rajin. 5. ayat dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3. 4. mengenal pasti. 6. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 2. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2.2 Penggunaan alat penahan 1.3 Membina dan menulis perkataan. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3. 10.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4. membantu.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.4.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.2. 3. 2. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. intonasi yang betul dan berjeda.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.6.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. FN+FK. berusaha.4 Menulis imlak dengan tepat. Moral. 6. 6.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea.1.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.MINGGU 24 9 – 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . frasa. sebutan yang jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 6.menghubungkaitkan KP – naturalis.

menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.1.2. bacaan intensif.2. jujur. 6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. diftong.3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.vokal berganding. 2. 6.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. frasa. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. bacaan imbasan Kontekstual . mengenal pasti. adil.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.6. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 1.vokal berganding.2 Penggunaan alat penahan 10. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2. 6.2. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. menaakul BCB – mencatat maklumat.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2. 5. Kebersihan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.2 Membaca dan memahami perkataan. 10. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.5. kerjasama.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 1. 3. 3. 2. bersungguhSungguh KBT : KB – menjanakan idea. 6.4. Perdagangan NM : rajin.3 Membina dan menulis perkataan. 5. diftong. 4.1. Moral.5.MINGGU 25 16 – 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. ayat dengan betul.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 3.

6. 2. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.3. Moral.4.5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 2. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur.5. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. menghargai.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 1.MINGGU 26 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. menghormati. 4. 1. 3. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3. DST NM : rajin. menaakul. mengenal pasti. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan. sebutan yang jelas. 5.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.3. 3. bacaan intensif Kontekstual .6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 1.2 Membaca. diksi.5.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. intonasi yang betul dan berjeda.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.

6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. menghubungkaitkan BCB – mencatat nota. 3.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah.4.MINGGU 27 23 – 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya. 3.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. menolong.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. 2.6.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.6.6.6. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1. Moral. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. sebutan yang jelas. intonasi yang betul dan berjeda. kata hubung Ilmu : Pend. murah hati.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5. mengenal pasti.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. DST NM : gigih.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. merendah diri KBT : KB – menjanakan idea. 4.6.5. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. bacaan luncuran KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1. 3. 3.

2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. 2. 3. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. diksi. 3.3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. intonasi yang jelas.3. jujur. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.4. 7.6. berhati-hati KBT : KB – menyusun maklumat.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 2. 4.MINGGU 28 6 – 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. 3. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4. ayat dengan betul. peramah.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.5. Moral.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. frasa. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN . 5.3 Membina dan menulis perkataan. Perdagangan NM : gigih. menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.3 Membaca. rajin. 2.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 7. membandingkan dan membezakan BCB – bacaan intensif Konstruktivisme – mengembangkan idea. 7.1. mengenal pasti. 5.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.1. 2.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 3. 3.6. 7. 2.2.

2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.menghubungkaitkan KP – Muzik. 1. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK 1. 3. mengenal pasti. ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2. 5.6.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca. 5.2 Prosedur yang selamat untuk melintas .3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 4. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat. 7.7. 3.2. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.1.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. menjanakan idea.2. 7. menaakul. PSK NM : semangat patriotik.2. 3. 2.5. 7.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 1. mengitlak BCB – mencatat maklumat. Kontekstual . bersyukur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. Moral. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Bertutur.3.4. 2. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7. 2.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.MINGGU 29 13 – 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. 2. 7. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.

3. ayat dengan betul.2. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. 2.menghubungkaitkan KP – Muzik. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Moral. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. mengenang jasa KBT : KB – menyusun maklumat.2 Membaca. 4. Kontekstual .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 – 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. menjanakan idea.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. . verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 1. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. bersyukur. PSK NM : semangat patriotik. 3. mengitlak BCB – mencatat maklumat.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. frasa.3 Membina dan menulis perkataan.7.5. menaakul. 3. mengenal pasti.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. 2. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 1.5.1.2.

2.8.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 2.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2 Membaca dan memahami perkataan.2.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. intonasi yang betul dan berjeda. 2. mencintai KBT : KB – mengenal pasti BCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan. berani bersyukur.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas. 5. 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 – 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4.6. 3. PSK NM : bersopan santun.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Moral.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4 Bertutur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. 4. . 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 5.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2.

4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. Moral.MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 – 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend.mengaplikasikan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1. intonasi yang jelas.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. semangat patriotik. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. menjanakan idea BCB – perbincangan Kontekstual .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.7. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3. 3. vokal berganding.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. PSK NM : menghargai. ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. hormat KBT : KB – menganalisis.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.5. 3. 1.3. 3. 3. diftong.3. 4.3. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. patuh bersyukur. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. frasa. 3. .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2. mengenal pasti.

2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. patuh hormat.MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 – 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2. 2.8. 4. frasa.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6. 1. 3. 1.3 Membina dan menulis perkataan.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4.5. KT NM : menghargai. 3.5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3. 5.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 2.2 Membaca.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. menganalisis. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. . memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3. perbincangan Kontekstual .6.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. PSK. 2.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3. 3. Moral.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.7. ayat dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.

3 Membina dan menulis perkataan.8.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2. frasa. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. perbincangan Kontekstual . 2. 2.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5. 3. 4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 5.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. KT NM : menghargai.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. .3.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. PSK. patuh hormat. 3. 5. 1.MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 – 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. ayat dengan betul.4.5. 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. 2. 3. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Moral.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. menganalisis. 1.3.

mengenang jasa KBT : KB – menghubungkaitkan. intonasi yang betul dan berjeda.MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 – 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 5. 1. dan menyebut frasa.5. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. PSK.6. 3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5. menganalisis. memahami.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.1 Mendengar. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 3. diksi. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. 4. sebutan yang jelas.1. 2.1. 3. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. KH NM : menghargai.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. .3 Mendengar. patuh hormat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.7. mencatat nota KP – interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Membaca. 2. 4. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Moral.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5. 3.

KH.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 3. Moral.7. menyatakan rasional.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. DSV NM : kerjasama.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 3. 1. 3. 1. 3. 2.3. 5. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. tekun.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.7.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.4. berani.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. ayat dengan betul.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 – 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.4. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. 2. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. DST. perbincangan Kontekstual . frasa.4. .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. menyusun mengikut urutan. FN+FK. 3.

2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. tekun.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik KMD – meramal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.7. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6. frasa.7. 3. 5.4. menyatakan rasional. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5.7.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. FN+FK.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. DSV NM : kerjasama. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3. 5. 1. DST. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 4.5. berani.4. 3. 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. KH. menyusun mengikut urutan. Moral. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.3.MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 – 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2. . perbincangan Kontekstual .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1.6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. NM : kerjasama. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.5.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. mengenal pasti.7. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Kontekstual . membandingkan dan membezakan. DST. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Moral.2. 2. berani. menjanakan idea BCB – bacaan intensif. gigih.MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 – 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. 1.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.2 Membaca.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3. 5. KH. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. . diksi.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6.

akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Sabar KBT : KB – menghubungkaitkan. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. membandingkan dan membezakan. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1 3.MINGGU 39 29 OKTOBER – 2 NOVEMBER 1.4 2.1 3.5. gigih.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Kontekstual . DST.2 2. mengenal pasti. menjanakan idea BCB – bacaan intensif.2.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend.2. 1.6 3. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.6.2 5. diksi. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 . frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 4.7.5 2.5 3. Moral. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. KH. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca. berani.6. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN .2 5. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.4.5.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik Konstruktivisme – menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 2.7 4.3 2.6.1 3.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 3. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. NM : kerjasama. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful