1 SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI MUET Tiada sebarang syarat yang dikenakan untuk menduduki MUET.

2 TEMPOH SAH LAKU Keputusan MUET yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, tempoh sah lakunya adalah sehingga 18 Julai 2013 manakala keputusan MUET yang dikeluarkan mulai tahun 2009, tempoh sah lakunya ialah lima tahun mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan. 3 KOMPONEN MUET Kod Kertas 800/1 800/2 800/3 800/4 Nama Kertas Listening (30 minit) Speaking (30 minit) Reading (90 minit) Writing (90 minit) Kertas yang ditawarkan dalam ujian MUET meliputi empat kertas seperti yang berikut:

* Maklumat lanjut sila rujuk Sukatan Pelajaran MUET (Regulations, Test Specifications, Test Format, and Sample Questions) yang dapat diperoleh melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my. 4 BAYARAN UNTUK MENDUDUKI UJIAN (a) Bayaran untuk menduduki ujian MUET adalah seperti yang berikut: Yuran pendaftaran Yuran mata pelajaran Jumlah RM 40.00 RM 60.00 RM100.00

Bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC daripada Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet. Maklumat lanjut sila layari www.mesp.gov.my/online. Nota: BSN akan mengenakan caj sebanyak RM1.00 bagi setiap pembelian nombor PIN MEC. (b) Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Slip Pendaftaran MUET (MUET/PP) untuk rujukan calon. 5 CARA PENDAFTARAN CALON MUET 5.1 Calon Sekolah/Institusi (a) Pendaftaran calon sekolah/institusi dibuat secara online melalui laman Web MPM www.mpm.edu.my atau http://www.mesp.gov.my/online (b) Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri (SPP JPN) hendaklah terlebih dahulu mengemaskini maklumat sekolah/institusi yang akan menjadi pusat ujian sebelum pendaftaran dibuka. (c) Pengetua sekolah/institusi hendaklah memaklumkan nama Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusinya kepada SPP JPN dan Pegawai Pelajaran Daerah (PPD). (d) Taklimat tentang kaedah pendaftaran secara online di peringkat daerah kepada semua SUP sekolah/institusi hendaklah diberikan oleh PPD. (e) Pihak sekolah/institusi juga boleh mendapatkan maklumat tentang pendaftaran calon MUET untuk sekolah/institusi melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my. (f) Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada SPP JPN untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran online ini. SUP sekolah/institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah dalam

http://www.mesp.gov.my/online yang terpapar pada ikon sekolah untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.
(g) Pengetua sekolah/institusi hendaklah mengarahkan SUP untuk mengurus pendaftaran

(d) Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun). 6 CALON ISTIMEWA (a) Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun). (iv) Memastikan nombor PIN MEC disediakan dengan secukupnya oleh calon sekolah/institusi yang ingin menduduki MUET (v) Menyemak maklumat awal pendaftaran calon melalui slip pendaftaran MUET (MUET/PP) seperti ejaan nama.my/online. anggota (spastik). Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat. dan selain daripada yang dinyatakan juga mendaftar secara online tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.my/online untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut. pendengaran (kurang dengar/pekak). pertuturan (sengau).2 Calon Persendirian individu (a) Pendaftaran calon persendirian individu individu dibuat secara online melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www. dan pengesahan Pengetua (jika calon sekolah/institusi). Sila sertakan salinan dokumen sebagai bukti ketidakupayaan yang dialami seperti laporan perubatan.sekolah/institusinya dengan mengambil tindakan yang berikut: (i) Mengemaskini maklumat sekolah yang terdapat dalam sistem pendaftaran online (ii) Mengisi data maklumat pendaftaran calon bagi sekolah/institusinya yang ingin menduduki MUET (iii) Mengenalpasti calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun).mesp. MUET/PP ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Daftar MUET (MUET/D) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan MUET/D).edu.mesp. anggota (spastik).my atau http://www. (b) Maklumat tentang ketidakupayaan dan keistimewaan yang dipohon hendaklah dimaklumkan dengan jelas dan lengkap dalam borang MUET/C5 atau MUET/C6(Pindaan 2006) (manamana yang berkenaan) mengikut jenis ketidakupayaan.mpm.mpm. Kemudahan yang boleh diberikan kepada calon istimewa hanya akan dipertimbangkan jika borang MUET/5 atau MUET/C6(Pindaan 2006) (mana-mana yang berkenaan) diterima oleh MPM. (c) Calon boleh memilih pusat ujian yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran secara online tetapi kelulusan adalah tertakluk kepada SPP JPN. SPP JPN berhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih. (c) Borang MUET/C5 atau MUET/C6(Pindaan 2006) dapat diperoleh dan dicetak daripada laman . dan 20 Ogos 2012 bagi MUET Sesi November 2012. dan selain daripada yang dinyatakan.gov. (vi) Memastikan data maklumat pendaftaran calon adalah betul sebelum talian pendaftaran online di sekolah/institusi ditamatkan (vii) Menyemak Slip Daftar MUET (MUET/D) bagi calon sekolah/institusinya dan memastikan MUET/D dicetak oleh calon sebagai tiket untuk menduduki ujian (viii) Memaklumkan maklumat calon sekolah/institusinya yang tercicir kepada SPP JPN atau Majlis Peperiksan Malaysia jika terdapat calon yang telah didaftarkan tiada dalam semakan MUET/D dengan kadar SEGERA (ix) Online dibuka dan penghantaran maklumat pendaftaran/bahan/dokumen pendaftaran yang berkaitan seperti yang telah ditetapkan oleh SPP JPN 5. pertuturan (sengau).gov. pertuturan (sengau). pendengaran (kurang dengar/pekak). dan mengemaskininya jika terdapat pindaan oleh calon sebelum talian pendaftaran online di sekolah ditamatkan. nombor Kad Pengenalan dan maklumat lain yang tercatat pada MUET/PP adalah betul. 13 Februari 2012 bagi MUET Sesi Julai 2012.edu. dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6. dan selain daripada yang dinyatakan hendaklah dimaklumkan kepada SPP JPN selewat-lewatnya pada 24 November 2011 bagi MUET Sesi Mac 2012. anggota (spastik).my dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu yang terpapar pada ikon calon persendirian individu dalam http://www. (b) Calon persendirian individu dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat tentang pendaftaran MUET melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www. pendengaran (kurang dengar/pekak).

1 SLIP DAFTAR MUET (MUET/D) 0 (a) Pengesahan butiran pendaftaran calon untuk menduduki MUET akan diberitahu kepada calon dalam Slip Daftar MUET (MUET/D) melalui laman Web MPM www. 22. SPP JPN berhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih. dan 6 September 2012 .my.Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm. 16. 7 SLIP PENDAFTARAN CALON (MUET/PP) (a) Butiran pendaftaran awal calon boleh disemak melalui slip pendaftaran calon (MUET/PP). Namun demikian. sila klik borang MUET/C5 atau MUET/C6(Pindaan 2006). Namun demikian. 10. pertimbangan ini perlu mengambil kira beberapa faktor seperti kedudukan geografi/lokasi dan latar belakang calon di sekolah/institusi tersebut. (b) Calon persendirian individu perlu mengemaskini butiran pendaftaran sendiri secara online tetapi pengemaskinian tersebut hanya dihadkan sebanyak dua kali sahaja. jika terdapat sebarang pindaan pada nombor Kad Pengendalan atau ejaan nama. perbincangan/perundingan dengan Pengetua sekolah/institusi yang berkenaan perlu dibuat sebelum tindakan ini diambil.mpm. sila kemukakan pindaan tersebut kepada SUP sekolah/institusi untuk dikemaskinikan.my mulai pada 23 Disember 2011 bagi MUET Sesi Mac 2012. 12 Julai 2012 28 Julai 2012 Sesi November 9 Julai 2012 26 Julai 2012 (Semua Jenis Calon) 26 September 2012 (Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET Sesi Julai 2012) 29 Ogos 2012 15. 21. 23 Februari 2012 3 Mac 2012 Sesi Julai 2 April 2012 19 April 2012 (Semua Jenis Calon) 3 Mei 2012 (Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET Sesi Mac 2012) 23 Mei 2012 9. (c) SPP JPN juga boleh menumpangkan calon sekolah/institusi di pusat lain jika difikirkan bilangan calon di sekolah/institusi tersebut tidak ekonomik dari segi pengendalian ujian. Angka giliran calon ini akan diberitahu melalui Slip Daftar MUET (MUET/D). 8 TARIKH PENDAFTARAN DAN TARIKH UJIAN Perkara Tarikh Pendaftaran Dibuka MUET 2012 Sesi Mac 1 November 2011 17 November 2011 (Semua Jenis Calon) Tarikh Pendaftaran Ditutup 19 Januari 2012 (Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET Akhir Tahun 2011) 28 Disember 2011 20.edu. 31 Mei 2012 bagi MUET Sesi Julai 2012.edu. Bagi calon sekolah/institusi.edu. (b) Penempatan calon persendirian individu di sesebuah pusat ujian adalah tertakluk kepada kelulusan SPP JPN. 17. 18 Oktober 2012 10 November 2012 Tarikh Tutup Perpindahan Pusat Ujian Tarikh Ujian Speaking MUET Tarikh Ujian Bertulis * Kalendar Peperiksaan STPM dan MUET 2012 dapat diperoleh dan dicetak di laman Web MPM www.my. 9 ANGKA GILIRAN CALON DAN PUSAT UJIAN (a) Angka giliran calon bagi semua calon akan ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. 11. Untuk mendapatkan borang yang berkaitan.mpm.

Jika terdapat kesilapan. pusat untuk menduduki ujian. Bagi calon sekolah/institusi. Status permohonan perpindahan pusat ujian boleh disemak di laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.00 dan dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. sila hubungi Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing.bagi MUET Sesi November 2012. 1 PERPINDAHAN PUSAT UJIAN 1 (a) Perpindahan dari satu pusat ke satu pusat ujian yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah.mpm. calon dikehendaki membuat pindaan pada slip MUET/D tersebut dan memulangkannya kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (u. sila klik di sini. sila hubungi terus Majlis Peperiksaan Malaysia dengan kadar SEGERA. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) bagi calon persendirian individu sebelum ujian pertama bermula. ejaan nama. (c) Tarikh tutup permohonan perpindahan pusat ujian ialah pada 28 Disember 2011 bagi MUET Sesi Mac 2012. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888. 1 PENARIKAN DIRI 2 (a) Calon yang menarik diri daripada menduduki MUET dikehendaki mengisi borang Calon Menarik Diri (MUET/C4) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada laman . 23 Mei 2012 bagi MUET Sesi Julai 2012. (d) Calon hendaklah memastikan bahawa ejaan nama dan nombor kad pengenalan yang betul tertera pada Slip Daftar MUET (MUET/D).my. Permohonan untuk berpindah pusat ujian dalam bandar yang sama tidak dibenarkan.p. Pembetulan maklumat juga hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Pengawas di pusat ujian untuk dicatatkan dalam Buku Rekod Pengawasan. Sebarang kesilapan akan menimbulkan salah faham dengan Pengawas ujian kelak dan akan menyusahkan calon sendiri. (b) Calon perlu mencetak MUET/D sendiri dan membawanya ke pusat ujian pada hari ujian sebagai tiket untuk menduduki ujian.p. dan waktu ujian. Untuk mendapatkan borang MUET/C2.edu.edu. (e) Calon boleh menyemak status pendaftaran melalui Sistem Mesej Singkat (SMS) dengan menaip MUET <jarak>INFO<jarak>No. Permohonan hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.my. Pemohon hendaklah melengkapkan borang Permohonan Perpindahan Pusat Ujian (MUET/C2) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www. (b) Bayaran perpindahan pusat ujian ialah RM25. Calon hendaklah menggunakan nombor kad pengenalan yang sama semasa ujian kelak. tarikh. (c) Calon hendaklah menyemak butiran yang tercatat pada MUET/D seperti nombor Kad Pengenalan. Bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan. Jabatan Pelajaran Negeri. Jika maklumat calon tiada dalam senarai MUET/D. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan. dan 29 Ogos 2012 bagi MUET Sesi November 2012. angka giliran. Pembetulan hanya akan dibuat pada slip keputusan MUET yang akan dikeluarkan kelak.p.mpm. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing bagi calon sekolah/institusi atau menghantarnya terus ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.

my atau melalui SMS dengan menaip Malaysia MUET<jarak>RESULT<jarak>No.edu. Caj bagi rayuan menyemak semula keputusan ujian MUET ialah RM70. 1 RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN MUET 4 Calon boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET.mpm.mpm. (b) Calon yang menarik diri daripada menduduki ujian tidak akan dikembalikan yuran ujian kecuali calon yang sakit berpanjangan (surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan hendaklah dikemukakan) atau calon yang meninggal dunia (salinan surat Perakuan Kematian hendaklah dikemukakan oleh warisnya).edu. . Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia bersama dengan surat buktinya sekali sebelum calon menduduki kertas ujian MUET yang pertama. sila klik di sini. keputusan akan dihantar melalui pos.my.00.Web Majlis Peperiksaan Malaysia www. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888. Untuk mendapatkan borang MUET/C4. Maklumat lanjut tentang rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET dapat diperoleh melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.my. Tarikh tutup rayuan semak semula ini ialah dua minggu selepas tarikh keputusan ujian MUET diumumkan.edu.mpm. 1 KEPUTUSAN MUET 3 Keputusan MUET bagi calon sekolah/institusi akan dihantar kepada Pengetua sekolah/institusi berkenaan melalui SPP JPN manakala bagi calon persendirian individu. Calon juga boleh menyemak keputusan ujian melalui laman Web Majlis Peperiksaan www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful