Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kepribadian utama yakni kepribadian muslim. kepribadian yg memiliki nilai-nilai agama Islam memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dgn nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yg bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yg bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikan adl mewujudkan tujuan ajaran Allah (Djamaluddin 1999: 9). Menurut Hasan Langgulung yg dikutip oleh Djamaluddin (1999) Pendidikan Islam ialah pendidikan yg memiliki empat macam fungsi yaitu :
y

y y y

Menyiapkan generasi muda utk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yg akan datang. Peranan ini berkaitan erat dgn kelanjutan hidup masyarakat sendiri. Memindahkan ilmu pengetahuan yg bersangkutan dgn peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. Memindahkan nilai-nilai yg bertujuan utk memilihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yg menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Mendidik anak agar beramal di dunia ini utk memetik hasil di akhirat.

An-Naquib Al-Atas yg dikutip oleh Ali mengatakan pendidikan Islam ialah usaha yg dialakukan pendidik terhadap anak didik utk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yg benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yg tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan (1999: 10 ). Adapun Mukhtar Bukhari yg dikutip oleh Halim Soebahar mengatakan pendidikan Ialam adl seganap kegiatan yg dilakukan seseorang atau suatu lembaga utk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah siswa dan keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan yg mendasarkan program pendidikan atau pandangan dan nilai-nilai Islam (2002: 12). Pendidikan Islam adl jenis pendidikan yg pendirian dan penyelenggaraan didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita utk mengejewantahkan nilai-nilai Islam baik yg tercermin dalam nama lembaga maupun dalam kegiatan-kegiatan yg diselenggarakan (Soebahar 2002: 13). Kendati dalam peta pemikiran Islam upaya menghubungkan Islam dgn pendidikan masih diwarnai banyak perdebatan namun yg pasti relasi Islam dgn pendidikan bagaikan dua sisi mata uang mereka sejak awal mempunyai hubungan filosofis yg sangat mendasar baik secara ontologis epistimologis maupun aksiologis. Yang dimaksud dgn pendidikan Islam disini adl : pertama ia merupakan suatu upaya atau proses yg dilakukan secara sadar dan terencana membantu peserta didik melalui pembinaan asuhan bimbingan dan pengembangan potensi mereka secara optimal agar nanti dapat memahami menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai keyakinan dan pandangan hidup demi keselamatan di dunia dan akherat. Kedua merupakan usaha yg sistimatis pragmatis dan metodologis dalam membimbing anak didik atau tiap individu dalam memahami menghayati dan mengamalkan ajaran islam secara utuh demi terbentuk kepribadian yg utama menurut ukuran islam. Dan ketiga merupakan segala upaya pembinaan dan pengembangan potensi anak didik utk

diarahkan mengikuti jalan yg islami demi memperoleh keutamaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Menurut Fadlil Al-Jamali yg dikutip oleh Muzayyin Arifin pendidikan Islam adl proses yg mengarahkan manusia kepada kehidupan yg baik dan mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dgn kemampuan dasar (fitroh) dan kemampuan ajar (2003: 18). Maka dgn demikian pendidikan Islam dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia baik dari aspek rohaniah jasmaniah dan juga harus berlangsung secara hirarkis. oleh krn itu pendidikan Islam merupakan suatu proses kematangan perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan transformatif dan inovatif. Pendidikan islam sebagaimana rumusan diatas menurut Abd Halim Subahar ( 1992 : 64) memiliki beberapa prinsip yg membedakan dgn pendidikan lain Prinsip Pendidikan islam antara lain :
y y y y y y

Prinsip tauhid Prinsip Integrasi Prinsip Keseimbangan Prinsip persamaan Prinsip pendidikan seumur hidup dan Prinsip keutamaan.

Sedangkan tujuan pendidikan islam dapat dirumuskan sebagai berikut :
y y

y

Untuk membentuk akhlakul karimah. Membantu peserta didik dalam mengembangkan kognisi afeksi dan psikomotori guna memahami menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai kontrol terhadap pola fikir pola laku dan sikap mental. Membantu peserta didik mencapai kesejahteraan lahir batin dangan membentuk mereka menjadi manusia beriman bertaqwa berakhlak mulia memiliki pengetahuan dan keterampilan berkepribadian integratif mandiri dan menyadari sepenuh peranan dan tanggung jawab diri di muka bumi ini sebagai abdulloh dan kholifatulloh.

Dengan demikian sesungguh pendidikan islam tak saja fokus pada education for the brain tetapi juga pada education for the heart. Dalam pandangan islam krn salah satu misi utama pendidikan islam adl dalam rangka membantu peserta didik mencapai kesejahteraan lahir batin maka ia harus seimbang sebab bila ia hanya focus pada pengembangan kreatifiats rasional semata tanpa diimbangi oleh kecerdasan emosional maka manusia tak akan dapat menikmati nilai kemajuan itu sendiri bahkan yg terjadi adl demartabatisasi yg menyebabkan manusia kehilangan identitas dan mengalami kegersangan psikologis dia hanya meraksasa dalam tehnik tapi merayap dalam etik. Demikian pula pendidikan islam mesti bersifat integralitik arti ia harus memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh kesatuan jasmani rohani kesatuan intelektual emosional dan spiritual kesatuan pribadi dan sosial dan kesatuan dalam melangsungkan mempertahankan dan mengembangkan hidup dan kehidupannya.

Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam tiap aktivitas manusia sebagai instrumen transformasi ilmu pengetahuan budaya dan sebagai agen perubahan sosial pendidikan memerlukan satu landasan fundamental atau basik yg kuat. Adapaun dasar yg di maksud adl dasar pendidikan Islam suatu totalitas pendidikan yg wajib bersandar pada landasan dasar sebagaimana yg akan dibahas dalam bagian berikut ini. Pendidikan Islam baik sebagai konsep maupun sebagai aktivitas yg bergaerak dalam rangka pembinaan kepribadian yg utuh paripurna atau syumun memerlukan suatu dasar yg kokoh. kajian tentang pendidikan Islam tak lepas dari landasan yg terkait dgn sumber ajaran Islam yaitu :
y

Al-Qur¶an

Al-Qur¶an ialah firman Allah berupa wahyu yg disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam terkandung ajaran pokok yg dapat dikembangkan utk keperluan aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yg terkandung dalam Al-Qur¶an itu terdiri dari dua prinsip besar yaitu yg berhubungan dgn masalah keimanan yg disebut aqidah dan yg berhubungan dgn amal disebut syari¶ah. Oleh krn itu pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur¶an sebagai sumber dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam sesuai dgn perubahan dan pembaharuan (Darajat 2000: 19).
y

As-Sunnah

As-Sunnah ialah perkataan perbuatan ataupun pengakuan rasul. Yang di maksud dgn pengakuan itu ialah kejadian atau perbuatan orang lain yg diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah AlQur¶an yg juga sama berisi pedoman utk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspek utk membina umat menjadi manusia seutuh atau muslim yg bertaqwa. Untuk itulah rasul Allah menjadi guru dan pendidik utama. Maka dari pada itu Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim dan selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebab mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahami termasuk yg berkaitan dgn pendidikan. As-Sunnah juga berfungsi sebagai penjelasan terhadap beberapa pembenaran dan mendesak utk segara ditampilkan yaitu :
y y

Menerangkan ayat-ayat Al-Qur¶an yg bersifat umum Sunnah mengkhitmati Al-Qur¶an.

y Ijtihad Ijtihad adl istilah para fuqoha yaitu berfikir dgn menggunakan seluruh ilmu yg dimiliki oleh ilmuan syari¶at Islam utk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syara¶ dalam hal-hal yg ternyata belum ditegaskan hukum oleh Al-Qur¶an dan Sunnah. Namun dgn demikian ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur¶an dan Sunnah. Oleh krn itu ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yg sangat dibutuhkan

Ra¶du ayat 3 yg berbunyi : Arti : ³Dialah Tuhan yg mmembentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung sungai-sungai padanya. Hal yg sama pula tujuan pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah : . Ketiga mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka utk mengetahui hikmah diciptakan serta memberi kemungkinan utk mengambil manfaat dari alam tersebut. Unsur-Unsur Pendidikan Islam Dalam implementasi fungsi pendidikan Islam sangat memperhatikan aspek yg mendukung atau unsur yg turut mendukung terhadap tercapai tujuan dari pendidikan Islam. Allah jualah yg menutup malam kepada siang sesungguh pada yg demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yg berfikir´ (Depag RI 1992: 368). y Al-Kaun Maksud Allah menurunkan ayat kauniyah tersebut yaitu utk mempermudah pemahaman manusia terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat mengakui kebesaran seperti yg terdapat dalam AlQur¶an surat Ar. Dia menjadikan pada buah-buahan berpasang-pasangan. Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yg diperlukan dalam kehidupan yg senantiasa berkembang.sepanjang masa setelah rasul Allah wafat. Kedua mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawab dalam tata hidup bermasyarakat. Oleh krn itulah tujuan pendidikan Islam itu berlaku selama hidup utk menumbuhkan memupuk mengembangkan memelihara dan mempertahankan (2000: 31). Berdasarkan firman Allah di atas bahwa tiap orang berfikir harus mengakui kebesaran Allah dan hal ini relevan utk dijadikan dasar dalam pendidikan Islam. Secara substansial ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur¶an dan Sunnah yg diolah oleh akal yg sehat dari para ahli pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adl tercapai pengajaran pengalaman pembiasaan penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Sedangkan menurut Zakiyah Dzarajat tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk insan kamil dgn pola taqwa dapat mengalami perubahan bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Ijtihad dalam bidang pendidikan sejalan dgn perkembangan zaman yg semakin maju bukan saja dibidang materi atau isi melainkan juga dibidang sistem. Adapun aspek atau unsur-unsur tersebut adl : Tujuan Pendidikan Islam Menurut Fadlil Aljamali yg dikutip oleh Abdul Halim Soebahar sebagai berikut: Pertama mengenalkan manusia akan peran diantara sesama (makhluk) dan tanggung jawab pribadinya. Keempat mengenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah) dan memerintahkan beribadah kepada-Nya (2002: 19-20).

(2001: 90).Arinya: ³Wahai orang-orang yg beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dgn sebenar-benar taqwa. Hal ini kerap kali terjadi lebih-lebih di negara yg belum stabil kehidupan politik krn mereka yg bertentangan itu sadar bahwa pendidikan memegang peranan penting sebagai generasi bangsa. Sedangkan menurut Ahmad D Marimba yg dikutip oleh Halim Soebahar menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adl terbentuk muslim. Telah kita ketahui bahwa dasar tujuan pendidikan ditiap-tiap negara itu tak selalu tetap sepanjang masa melainkan sering mengalami perubahan atau pergantian sesuai dgn perkembangan zaman. Maka dgn demikian tujuan pendidikan Islam yg berdasarkan deskripsi di atas ialah menanamkan makrifat (kesadaran) dalam diri manusia terhadap diri sendiri selaku hamba Allah kesadaran selaku anggota masyarakat yg harus meiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap pembinaan masyarakat serta menanamkan kemampuan manusia utk menolak memanfaatkan alam sekitar sebagai ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan manusia dan kegiatan ibadah kepada pencipta alam itu sendiri. Tujuan ini sama dan sebangun dgn tujuan yg akan dicapai oleh misi kerasulann yaitu ³membimbing manusia agar berakhlak mulia´. Sama hal dgn tujuan pendidikan di Indonesia juga selalu berubah-rubah dikarenakan kondisi dan situasi politik tak stabil. (Langgulung 1990: 9). Imam Al-Ghazali mengatakan tujuan penddikan Islam adl utk mencapai kesempurnaan manusia yg mendekatkan diri kepada Allah dan bertujuan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perumbakan itu biasa akibat dari pertentangan pendirian atau ideologi yg ada di dalam masyarakat itu. Hal ini dibuktikan mulai tahun 1946 sampai pada saat sekarang. Sedanagkan Muhammad Umar Altomi Al-Zaibani yg dikutip oleh Djalaluddin mengatakan tujuan pendidikan Islam adl utk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlak ul karimah. Seperti hal dasar pendidikan maka tujuan pendidikan Islam juga identik dgn tujuan Islam itu sendiri. dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim (QS. Dan masih banyak beberapa deskripsi yg membahas tentang tujuan pendidikan Islam seperti konfrensi pendidikan di Islamabat tahun 1980 bahwa pendidikan harus merealisasikan cita-cita (idealitas) Islam yg mencakup pengembangan kepribadian muslim secara meyeluruh yg harmonis yg berdasarkan fisiologis dan psikologis maupun yg mengacu kepada keimanan dan sekaligus berilmu pengetahuan secara berkeseimbangan sehingga terbentuklah muslim yg paripurna berjiwa tawakkal secara total kepada Allah sebagaimana firman Allah Surat Al-An¶am Ayat 162: Artinya: ³Katakanlah sesungguh sholatku ibadahku hidup dan matiku hanya bagi Allah tuhan semesta alam´. Oleh krn itu sebelum seseorang melaksanakan tugas kependidikan terlebih dahulu harus memahami falsafah negara supaya norma yg melandasi hidup bernegara itu tercermin dari . Dengan demikian tujuan pendidikan itu tak berdiri sendiri melainkan dirumuskan atas dasar hidup bangsa dan cita-cita negara dimana pendidikan itu dilaksanakan. 3 Ali-Imron: 102). Maka dari pada itu tujuan pendidikan Islam dirumuskan dalam nilai-nilai filosofis yg termuat dalam filsafat pendidikan Islam. Sikap hidup itu dilandasi oleh normanorma yg berlaku bagi semua warga negara. Dan menurut bahwa tujuan demikian identik dgn tujuan hidup tiap muslim. Adapun tujuan hidup seorang muslim adl menghamba kepada Allah yg berkaitan dgn firman Allah Surat Dzariat 56 yg berbunyi : Artinya: ³Dan aku (Allah) tak menjadikan jin dan manusia melainkan utk meyembah-Ku´.

. Peserta didik yaitu pihak yg merupakan sabjek terpenting dalam pendidikan. (Uhbiyati dkk2001:135-139) Subjek Pendidikan. Menurut Soedijarto yg dikutip Khoiron Rosyadi mengartikan kurikulum dgn lima tingkatan yaitu : Pertama sebagai serangkaian tujuan yg menggambarkan berbagai kemapuan (pengetahuan dan keterampilan) nilai dan sikap yg harus dikuasi dan dimiliki oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. (2004:243-244) Oleh karena itu kurikulum menggambarkan kegiatan belajar mengajar dalam suatu lembaga kependidikan tak hanya dijabarkan serangkai ilmu pengetahuan yg harus diajarkan pendidik kepada anak didik dan anak didik mempelajarinya. Tetapi juga segala kegiatan yg bersifat kependidikan yg dipandanag perlu krn mempunyai pengaruh terhadap anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kelima adalah sebagai bentuk dan jenis kegiatan belajar mengajar yg dialami oleh para pelajar termasuk di dalam berbagai jenis bentuk dan frekuensi evaluasi yg digunakan sebagai bagian terpadu dari strategi belajar mengajar yg direncanakan utk dialami para pelajar. (Dzarajat 2000: 39) Maka dgn demikian subjek pendidikan Islam yaitu semua manusia yg berproses dalam dunia pendidikan baik formal informal maupunn nonformal yg sama-sama mempunyai tujuan demi pengembangan kepribadiannya. Kurikulum dan Materi. Kedua sebagai kerangka materi yg memberikan gambaran tentang bidang-bidang study yg harus dipelajari oleh peserta didik utk menguasai serangkaian kemampuan nilai dan sikap yg secara institusional harus dikuasi oleh peserta didik setelah selesai dgn pendidikannya. Ketiga diartikan sebagai garis besar materi dari suatu bidang study yg telah dipilih utk dijadikan objek belajar. Dan secara termenologi adl menunjukkan tentang segala mata pelajaran yg dipelajarai dan juga semua pengalamam yg harus diperoleh serta semua kegiatan yg harus dilakukan anak. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa yg dimaksud dgn peserta didik ialah anggota masyarakat yg berusaha menyumbangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yg tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PPRI 2005: 12) Pendidik atau guru secara implisit ia telah merelakan diri dan memikul dan menerima sebagai tanggung jawab pendidikan yg terpikul dipundak pada oranag tua. Adapun pengertian kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa latin (suatu jarak yg harus ditempuh dalam pertandingan olahraga) kemudian yg dialihkan kedalam pengertian pendidikan menjadi suatu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat didalamnya. Keempat adalah sebagai panduan dan buku pelajaran yg disusun utk menunjang terjadi proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan atau tindakan pendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah utk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yg dicita-citakan. Subjek pendidikan adl orang yg berkenaan langsung dgn proses pendidikan dalam hal ini pendidik dan peserta didik. Dalam PPRI No.tindakan agar pendidikan yg diarahkan kepada pembentukan sikap posisi pada peserta didik hendak diperhitungkan pula bahwa manusia muda (peserta didik) itu tak hidup tersendiri di dunia ini. Hal penting yg perlu diketahui dalam proses belajar mengajar atau proses kependidikan dalam suatu lembaga adl kurikulum (Arifin 2003: 77). Sehingga menjadi insan yg mempunyai kesadaran penuh kepada sang pencipta.

(Arifin 2000: 238) Dalam rangka menilai keberhasilan pendidikan evaluasi penting utk dilaksanakan krn sebagai pijakan dalam merumuskan program-program pendidikan yg akan datang.Adapun yg dimaksud dgn materi yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yg disusun sedemikian rupa atau disampaikan kepada anak didik. atau metode juag dapat diartikan sebagai cara utk mempermudah pemberian pemahaman kepada anak didik mengenai bahan atau materi yg diajarkan. Metode Media dan Evaluasi. Lingkungan sendiri dibagi tiga macam yg keseluruhan mendukung terhadap proses implementasi pendidikan Islam misal masyarakat sekolah dan keluarga. Jadi metode berarti ³jalan yg dilalui´. Metode merupakan instrumen dan dipergunakan utk mencapai tujuan pendidikan atau alat yg mempunyai fungsi ganda yaitu yg bersifat polipragmatis dan monopragmatis. Lingkungan Lingkungan ialah sesuatu yg berada diluar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. (Daradjat 2000: 63) Jadi lingkungan mempunyai andil yg sangat signifikan dalam pembentukan sikap dan prilaku yg pada akhir akan membentuk sebuah kepribadian yg sempurna. Oleh krn itu metode dalam pengertian litter lijk kata ³metode´ berasal dari bahasa grek yg terdiri dari meta yg berarti ³melalui´ dan hodos yg berarti ³jalan´. Evaluasi adl suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi utk menilai keputusan-keputusan yg dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran atau yg dimaksud evaluasi dalam pendidikan Islam adl merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku peserta didik berdasarkan standar perhitungan yg bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental psikologis dan spritual religius krn manusia hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yg tak hanya bersikap religius melainkan juga berilmu dan berketarampilan yg sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. . Maka secara umum metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu cara itu mungkin baik mungkin tak baik.(Uhbiyati 2003:14) Materi dan kurikulum memiliki keterkaitan atau depadensi yg sangat erat mengingat meteri merupakan integral dari kurikulum dan pencapaian materi secara sistematis diatur dari kurikulum yg ada. Oleh krn itu dgn kata lain lingkungan ialah segala sesuatu yg tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yg senantiasa berkembang. (Arifin 2003: 89) Media menurut gerlach dan Eli sebagaimana dikutip Azhar Arsyad mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adl manusia materi atau kejadian yg membangun kondisi yg membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan keterampilan atau sikap (1996: 1) Jadi media merupakan sarana utk mempermudah pemberian pemahaman kepada peserta didik. Dalam arti yg luas lingkungan mencakup iklim dan geografis tempat tinggal adat istiadat pengetahuan pendidikan dan alam.

Dikutif dari buku penduan kulaih SPAI diatas bahwa hasil konferensi tersebut sebagaimana diungkap oleh Syahidin (2001:28) setidaknya merekomendasikan tiga istilah yang sementara ini dianggap bisa mewakili definisi atau gamabaran tentang pendidikan Islam secara etimologis. on December 10th. menurut al-Nahlawi (1996:30-33) istilah yang tepat untuk merujuk arti pendidikan adalah kata tarbiyah. menguasi urusan. Penjelasan mengenai ketiga istilah pendidikan Islam diatas sebagai berikut. dan (4) semua proses diatas dilaksanakan secara bertahap. Dengan berdasar ketiga kata tersebut Abdurrahman al-Bani menyimpulkan bahwa pendidikan (tarbiyah) terdiri atas empat unsur. Hal ini terlihat dari hasil Konferensi internasional Islam yang pertama pada tahun 1977 di Universitas King Abdul Aziz belum berhasil menyusun definisi pendidikan yang dapat disepakati. kata ini dalam kamus bahasa arab berasal dari tiga kata. 2010 Oleh: Ence Surahman (Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia ± Bandung) Dalam buku panduan kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia dituliskan bahwa pendidikan dalam pandangan Islam mencakup kedua pandangan diatas. (3) mengarahkan fitrah dan semua potensinya menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan. Namun secara definitif para ahli belum mempunyai kesepakatan dalam mendefinisikan pengertian pendidikan Islam. dan alTa¶lim´. Kata tarbiyah lebih cocok pada suatu proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan . Menurutnya kata tarbiyah adalah suatu proses persiapan dan pemeliharaan anak didik pada masa kanak-kanak didalam keluarga. yaitu pandangan individu dan pandangan masyarakat. Artinya pendidikan dalam kaca mata Islam merupakan pewarisan nilai-nilai budaya sekaligus merupakan usaha untuk mengembangkan potensi-potensi individu yang akan mewarisi nilai-nilai budaya tersebut. kemudian ³al-Ta¶dib´. menjaga dan memelihara. (1) menjaga dan memelihara fitrah manusia menjelang ia dewasa. Sementara itu menurut Abdul Fatah Jalal (1988:28) berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk medefinisikan pendidikan adalah kata ta¶lim. menuntun. Karena kata ta¶lim menurut beliau memiliki jangkauan yang lebih luas dari pada tarbiyah. yaitu.PENDIDIKAN DALAM ISLAM By Akh Ence Surahman. kedua rabiya yarba dengan bentuk khaifiya yakhfa yang berarti besar. yang diutarakan oleh Abdul Fatah Jalal. dan ketiga rabba yarubbu dengan bentuk madda yamuddu yang berarti memperbaiki. Menurutnya. yang diutarakan oleh Muhamad Naquib Alattas. (2) mengembangkan seluruh potensi manusia dengan segala kesiapannya.Nahlawi dan kebanyakan para ahli pendidikan Islam lainnya. yaitu ³at-Tarbiyah´ yang diutarakan oleh al. yang pertama raba yarbu yang bearti bertambah dan tumbuh.

An-Nahlawi mendefinisikan pendidikan Islam adalah usaha yang dilaksanakan secara bertahap untuk menjaga. pendidikan Islam adalah proses bimbingan jasmani dan rohani manusia berdasarkan aturan Islam menuju terbentuknya kepribadian utama atau kepribadian muslim yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam. Melalui proses dimana individu dibentuk agar mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi. karena tidak telalu sempit sebagaimana istilah ta¶lim dan tidak terlalu luas seperti halnya istilah tarbiyah bahkan bisa digunakan untuk hewan. Maka menurutnya kata ta¶lim dianggap lebih universal dibanding kata tarbiyah. .manusia. memaknai pendidikan Islam sebagai proses pendidikan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan kata ta¶dib digunakan hanya pada manusia tapi bukan sekedar mengajar dan kata ini sudah termasuk didalamnya makna ta¶im dan tarbiyah. Istilah yang ketiga yaitu ta¶dib dikemukakan oleh Naquib Alattas. Marimba dalam Hamdani Ihsan (2001:15). baik secara fisik. Sedangkan ta¶lim prosesnya tidak terhenti sampai anak itu menjelang dewasa melaikan seumur hidup. Menurutnya istilah ta¶dib ini dianggap sangat tepat. Sementara itu Azyumardi Azra (2004:6) dalam bukunya. memelihara dan mengembangkan fitrah serta seluruh potensi peserta didik menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan sebagaimana yang diciptakan Allah untuknya. dan tumbuhan. Dari beberapa pengertian diatas. Menurut Naquib Alattas dalam Syahidin (2001:36). pendidikan Islam sebagai suatu upaya melatih sensibilitas mahasiswa-mahasiswa sehingga mereka mampu mengahdapi kehidupan dan memilih keputusan yang tepat dalam mengarungi kehidupan ini berdasarkan nilai-nilai atau etika Islam yang berujung pada pengakuan terhadap kedudukan Tuhan dalam penciptaannya. ta¶lim dna ta¶dib pada prinsipnya sama yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam menumbuh kembangkan seluruh potensi yang baik dalam diri manusia kearah kematangannya. akal maupun kejiwaannya. dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat. secara etimologis penggunaa kata tarbiyah. memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara terminologis definisi pendidikan Islam sebagai berikut: Menurut Ahmad D.

Manakala menurut perspektif Islam. intellectual and emotional forwards nature and fellow men. jasmani. dan tingkahlaku. Ketiga-tiga proses ini berjalan serentak dalam masyarakat primitif dan moden. yang menyuruh bagainda membaca dalam keadaan beliau yang ummi [1]. pendidikan mempunyai pengertian dan konsept yang lebih luar atau syumul. free conscious. Hassan Langgulung (1987) menegaskan pendidikan sebagai merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat melalui pelbagai proses. ensiklopedia bebas. wahyu ini juga mengandungi suruhan belajar mengenali Allah s. Prof. ilmu dan amal. . Definisi pendidikan juga kerapkali menampakkan perbezaan dalam penekanan dan konsepnya di kalangan sarjana Barat.w. Proses pemindahan tersebut ialah pengajaran.a. Di samping itu. kemanisan dan kepahitan. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. cari Pendidikan menurut Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Ketiga-tiga prinsip ini merupakan teras kepada falsafah pendidikan Islam [2].´ [4] Ahli falsafah Yunani yang terkenal. memahami fenomena alam serta mengenali diri yang merangkumi prinsip-prinsip aqidah.´ [3] Prof.t. dan latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu bagi memperoleh kemahiran. human beings to God as manifested in the intellectual. John Dewey menyatakan bahawa pendidikan adalah ³The process of forming fundamental dispositions.Institusi pendidikan dalam Islam Daripada Wikipedia. Plato mengatakan pendidikan bererti memberi keindahan dan kesempurnaan yang mungkin diberikan kepada jasmani dan rohani [5] Dilihat dari takrif yang diberikan Srajana Barat.. Dr. Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s. Yusuf al-Qardawi (1980) pula mendefinisikan pendidikan sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuklah akal. difahamkan bahawa pendidikan itu hanya sebagai proses melatih akal. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari individu kepada individu yang lain.w. jasmanu dan moral supaya dibentuk menjadi manusia dan warganegara yang baik. Ahli falsafah Amerika. H. Hone pula berpendapat: ³Education is the eternal process of superior adjustment of the physically developed. sementara indoktrinasi pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. hati dan rohani. Lompat ke: pandu arah. emotional and relational environment of men. latihan dan indoktrinasi. akhlak.

2 Perpustakaan Semi Umum 5.2 Tarbiyah o 2.1 Perpustakaan Umum 5.3 Madrasah 6 Rujukan [sunting] Konsep Pendidikan Pendidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang bererti pelihara.t sebagai pendidik umat manusia [8][9] .2.2.1. untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat.t. melatih. jasmani.2 Perpustakaan 5.1 Peringkat awal Islam 5.3 Suffah 5.3 Perpustakaan Khusus 5.1 Ta lim o 2.1 Dar al-Arqam 5.1.2.1.2.3 Ta dib 3 Falsafah Pendidikan Islam 4 Bidang Pendidikan Islam 5 Institusi Pendidikan Islam o 5.4 Kuttab o 5. [sunting] Pendidikan dalam Bahasa Arab Walaupun ketiga-tiga istilah (di bawah) merujuk kepada pendidikan. Isi kandungan [sorokkan] y y y y y y 1 Konsep Pendidikan 2 Pendidikan dalam Bahasa Arab o 2.w.2 Peringkat kedua 5. dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan mengabadikan diri kepada Allah s. µtarbiyah¶ adalah yang tepat dan sering digunakan [7].2. ajar dan jaga.1 Manazil ulama & istana 5.w.1. pendidikan menurut Islam ialah satu proses berterusan untuk merubah.Kesimpulannya. dan mendidik akal.2 Masjid 5.2. Setelah dijadikan analogi. pendidikan boleh dihuraikan sebagai satu proses yang berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi supaya dapat melahirkan orang yang berilmu.2.2.2. baik tingkah laku dan dapat mengekalkan nilainilai budaya di kalangan masyarakat[6]. Ini adalah kerana perkataan µtarbiyah¶ menurut sarjana Pendidikan Islam berasal dari ³rabb´ yang merujuk kepada Allah s.

Oleh yang demikian. maka Dia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan.´ [10] [sunting] Tarbiyah Firman Allah s..´ [sunting] Falsafah Pendidikan Islam Falsafah merupakan kompenan yang paling utama dan tertinggi dalam bidang pendidikan kerana sikap manusia yang hendak dibentuk adalah bergantung kepada falsafah yang digariskan melalui pendidikan.t. jika kamu golongan yang benar.[sunting] Ta lim Firman Allah s. Dr. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek-aspek matlamat.w. cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku sesama kecil. kandungan dan dasar pendidikan islam.´ [sunting] Ta dib Hadith Rasulullah s. bermaksud: ³. Al-Syaibani (1979) mentakrifkan falsafah pendidikan Islam sebagai usaha perlaksanaan teori dan ³method´ di bidang pengalaman manusia dipanggil pendidikan. kemudian ditunjukkan kepada Malaikat lalu ia berfirman: Terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya.w. bermaksud : ³Dan Dia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya.a.t.. ³Allah mendidikku. [sunting] Bidang Pendidikan Islam y y y y y y y al-imaniyah (pendidikan iman) al-khuluqiyah (pendidikan akhlak) al-jismiyah (pendidikan jasmani) al-aqiliyah (pendidikan mental) al-nafsiyah (pendidikan jiwa) al-ijlimaiyah (pendidikan sosial) al-jinisiyah (pendidikan seks) [sunting] Institusi Pendidikan Islam .w.dan doakanlah (untuk mereka dengan berkata). Wahai Tuhanku.

tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam. tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat. Masjid Kufah. pendidikan Islam mula berpusat di masjid-masjid dan Masjid Quba¶ merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan. [13] Selepas berhijrah ke Madinah. institusi tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab kerana sebelum kedatangan Islam. Contohnya Masjid Nabawi yang mempunyai suffah yang digunakan untuk majlis ilmu. Baginda juga membimbing mereka menghafal. Masjidil Haram. Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abi al-Arqam di al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat[11][12]. menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya. Masjid Basrah dan banyak lagi. [sunting] Suffah Al-Suffah merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. [sunting] Masjid Fungsi masjid selain tempat ibadat ialah sebagai tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam. tetapi makin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri daripada golongan bangsawan Quraisy. Di antara masjid yang dijadikan pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan ialah Masjid Nabawi. tempat bersidang. [sunting] Kuttab Ia ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi dan bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. dan madrasah bagi kanakkanak mempelajari ilmu agama & fardu ain. semakin meningkat bilangan masjid yang didirikan. Rasulullah mengajar wahyu yang telah diterimanya kepada kaum Muslim. Suffah boleh dilihat sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Di Dar al-Arqam. Sungguhpun begitu.[sunting] Peringkat awal Islam Tahap ini merangkumi pendidikan pada zaman Rasulullah (609-632M) dan para khulafah alRasyidih (632-661M). baginda mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah di mana para sahabat duduk mengelilingi baginda untuk mendengar dan bersoaljawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-harian. tempat menerima duta-duta asing. Semakin luas wilayah-wilayah yang ditakluk Islam. Di dalam masjid. Bilangan kaum Muslim yang hadir pada peringkat awal adalah terlalu kecil. pedagang dan hamba sahaya. hanya 17 orang . [sunting] Dar al-Arqam Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mula berkembang di Mekah.

Selain itu. Pada zaman ini. [sunting] Perpustakaan Semi Umum Ia kebiasaannya kepunyaan khalifah atau raja-raja yang didirikan di dalam istana. Perpustakaan umum pertama didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyidin di Kota Baghdad dan dikenali sebagai Baitul Hikmah. Selain itu. Hindu. institusi pendidikan tinggi dan lanjutan mula diperkenalkan sehingga melahirkan ramai golongan sarjana dan cerdikpandai Islam dalam pelbagai ilmu. Perpustakaan ini tidak dibuka kepada orang ramai tetapi hanya terbuka kepada golongan-golongan tertentu sahaja yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Rasulullah juga pernah memerintkah tawanan perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga mereka tahu membaca dan menulis sebagai syarat menebus diri. [sunting] Peringkat kedua Peringkat ini merangkumi zaman kerajaan Umaiyyah (662-750M) dan Abbaisiyah (751-1258M). Di samping itu istana khalifah turut dijadikan tempat perkembangan ilmu. Muhammad Ibnu Tahir Bahrom dan Abu Sulayman. sejarah raja-raja Parsi. sejarah bangsa Arab dan sistem pemerintahan negara [15] [sunting] Perpustakaan Perpustakaan secara umum boleh dibahagikan kepada tiga: [sunting] Perpustakaan Umum Perpustakaan umum ialah perpustakaan yang didirikan untuk kegunaan orang ramai. [sunting] Manazil ulama & istana Terdapat beberapa rumah ulama yang digunakan sebagai tempat pertemuan untuk majlis-majlis ilmu seperti rumah Ibnu Sina. institusi pendidikan yang awal seperti masjid dan kuttab terus dikembangkan hasil dorongan dan galakan dari para khalifah yang memerintah. Ia berfungsi sebagai gedung buku yang memuatkan buku-buku dan penulisan pelbagai bahasa seperti bahasa Yunani. Sebagai contohKhalifah Muawiyah Ibnu Abi Sufian yang mengundang ulama dan cerdik pandai untuk membincangkan sejarah peperangan. Latin dan sebagainya. Parsi. Umpamanya kerajaan Fatimiyah telah mendirikan perpustakaan terbesar di istana Kaherah untuk menyaingi perpustakaan khalifah-khalifah Baghdad .Quraisy yang tahu membaca dan menulis [14] Kemahiran-kemahiran asas seperti membaca dan munlis dilakukan oleh kebanyakan guru-guru yang mengajar secara sukarela.

9. 12. 11. 167 al-Arbrasyi. 10. 79 . 1 al-Jamali. 62 al-Jamali. 4. 2000. 1997. 1967 Zawawi. al-Baqarah : 31 Zawawi. 5 Zawawi. 1969. 13. 1984. 1-8 Dewey. 81 Honne. 2. 14. 51 al-Abrasyi. 8.[sunting] Perpustakaan Khusus Ia merupakan perpustakaan persendirian yang tidak membenarkan sesiapa pun menggunakan perpustakaan ini melainkan empunya perpustakaan. 1981. 2-3 al-Quran. 176 al-Abrasyi. 3. 62 al-Abrasyi. 58 W. [sunting] Madrasah Sekolah-sekolah atau madrasah mula didirikan sebagai mengantikan masjid-masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. 1984. 15. al-Quran. 1967. Madrasah Baihaqiyah merupakan madrasah pertama didirikan oleh penduduk Naisabur [16] [sunting] Rujukan 1. Ia biasanya dibina oleh ulama dan sasterawan di rumah masing-masingContohnya. 1984. 99 Mohd Salleh. 1984. Perpustakaan Hunain Ibnu Ishaq. al-Alaq: 1-4 Zawawi. 1984. 7. 5. 1981. Abdullah. 6. 16.

Numan Soemantri mengatakan. Namun demikian. prof. Konteks penelitian Dunia pendidikan di Indonesia memang menghadapi problematika yang sangat kompleks dan menuntut pembenahan yang seksama. jika proses belajar-mengajar berlangsung secara menarik dan menantang. ³Indonesia memiliki banyak persoalan pendidikan. namun Indonesia mempunyai problematika pendidikan yang berbeda dengan Negara-negara lain. Maka memvonis kegagalan pendidikan di Indonesia dengan parameter Negara lain tidak adil. Vietnam. karena dengan kualitas pendiidkan yang optimal. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan efesien perlu disusun dan dilaksanakan programprogram pendidikan yang mampu memebelajarkan peserta didik secara berkelanutan. Apa lagi. Pakar pendidikan dan juga Rektor Universitas Siliwangi Tasikmalaya.A. diharapkan akan dicapai keunggulsn sumberdaya . dan besarnya jumlah penduduk. sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. (Sutomo Dalam Pikiran Rakyat: 25 November 2005) Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan bermutu. memvonis bahwa pendidikan di tanah air gagal total. vonis kegagalan pendidikan tersebut dengan membandingkan semisal Singapura. Dr. luasnya wilayah. tidaklah adil. Malaiysia. Prorses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan. atau Negara-negara lainya. baik dilihat dari sejarah lahirnya bangsa ini.

merupakan perilaku-perilaku reaktif. tidak berperilaku jelek dalam bidang apapun.anak menuju usia dewasa sehingga cenderung coba.nilai agama. remaja maupun anak. semakin meresahkan jika dikaitkan dengan masa depan remaja yang diperkirakan akan semakin kopleks dan penuh tantangan. Asrori .anak. pada hakikatnya anak adalah investasi masa . semua orang tua tidak ingin anaknya menjadi sampah masyarakat. Sebab. membolos atau yang lainnya).atau dalam sosial masyarakat. misalnya dalam bidang pendidikan (malas. yaitu pasrah kepada nasib atau mempersiapkan diri sebaik mungkin. Unik karena pertumbuhannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga perkembangan jiwa mereka ataupun karakter mereka berbeda. karena secara psikologis masa remaja merupakan masa yang begitu unik. baik dikalangan orang dewasa.(M.coba. dilematis. Problem remaja diatas. Penuh teka. dan sangat rentan. Misi pendidikan yang juga berdimensi masa depan tentunya menjatuhkan pada pilihannya pada alternatif kedua. ketrampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang terus berkembang. Artinya pendidikan mengemban tugas untuk mempersiapkan remaja bagi peranannya di masa depan agar kelak menjadi manusia berkualitas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.beda. M. Dampak lebih jauhnya dari gaya hidup tersebut adalah merebaknya dekadensi moral atau pelecehan nilai. 107) Orang tua atau guru manapun pasti menginginkan anaknya menjadi saleh. penuh teka. telah menyebabkan berkembangnya gaya hidup materialistik dan hedonistik dikalangan warga masyarakat. psikologi remaja. tantangan kompleksitas masa depan memberikan dua alternatif. Tetapi yang banyak kita lihat adalah dikalangan remaja.teki.ali.teki karena kepribadian mereka susah ditebak.manusia yang dapat menguasai pengetahuan. Dilematis karena masanya merupakan peralihan dari masa anak. 2006. Menurut tilaar (1987:2).malasan dalam belajar.

pengetahuan yang komprehensif tentang dunia remaja sangatlah membantu orang tua atau guru sebagai penanggung jawab pendidikan. karena tidak ada satu pun makhluk ciptaan Tuhan di atas bumi yang dapat mencapai kesempurnaan atau kematangan hidup tanpa berlangsung melalui suatu proses atau latihan pembelajaran. dalam menjaga. saat ini pun bisa diminimalisasi.liku perkembangan jiwa meraka? Apakah orang tua atau guru mengetahui problema mereka.Ar. 6) Atas dasar itu. tanpa melalui proses tahap demi tahap.Ra¶du ayat 11 ´ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah hal. hal itu sangat bergantung pada sikap orang tua. yang tidak mungkin dapat sampai ke tujuan yang telah ditetapkan. Dengan belajar.kelengkapan dasar dalam dirinya baru mencapai kematangan hidup. cara mengatasinya.S. psikologi remaja. Karena sesuai dengan firman Allah Q. . Tentu saja.hal yang ada di dalam umat itu sendiri sehingga mereka melakukan perubahan atas dirinya sendiri ´ Jadi manusia di sini harus berusaha meningkatkan taraf kehidupan melalui seluruh aspekaspeknya. dan menghantarkan anak remajanya pada masa depannya yang cerah dan menjadi harapan semua. baik di dunia maupun di akhirat. dan potret buruk dunia remaja. membimbing. Mengingat manusia dengan kelengkapan. terutama pada masa remajanya. dan melaksanakannya dengan baik dan benar? Apakah suasana rumah tangga atau sekolah cukup harmonis hingga membuat tentram dan damai?(muhammad al-mighwar. manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya . apakah orang tua atau guru memahami liku.2006. bahkan dapat dihindarkan sama sekali. setelah berkembang melalui tingkat hidup kejiwaan dan kejasmaniahan dengan pengarahan atau bimbingan dari pendidikan yang diperoleh.depan.

Al-Mujadalah. Dengan demikian.oleh karna itu dalam perkembangan jiwa remaja sangatlah memerlukan bimbingan. dan pendidikan yang dapat membina jiwa yang optimal serta nilai-nilai yang dijadikan sebagai suatu pegangan hidupnya. 11): ´Allah akan mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat ´ Mengingat proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan atau bakat manusia dengan sendirinya proses tersebut akan berjalan sesuai dengan hukum-hukum perkembangan. Muzayyin . 2009. Dan memang buku ini (Prof. H. baik organ tubuhnya maupun organ rohaniyahnya.nilai pendidikan Islam sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan jiwa remaja. perlu adanya sesuatu yang menunjang akan perkembangan jiwa remaja sehingga diharapkan menjadi remaja yang tidak Cuma berkualitas di hadapan masyarakat tetapi di hadapan Allah SWT. 57) Kemudian yang menarik bagi penulis dengan menetapkan buku La Tahzan sebagai penunjang dalam perkembanagan jiwa remaja ini karena dalam buku La Tahzan penulis menemukan nilai. yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berjalan secara menyeluruh dalam seluruh organ-organnya.pun berkembang bahkan dengan berilmu pengetahuan derajat seseorang akan terangkat dan mulia dihadapan-Nya (QS. yaitu hukum organis. Selain itu buku La Tahzan mengajak untuk mengenal lebih dekat jiwa dan ruh kita agar senantiasa tenang menatap perjalanan masa depan. arahan. Arifin..

untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang sempurna. Kandungan Nilai-nilai pendidikan Islam yang penulis ingin sampaikan dalam buku La Tahzan dan penulis anggap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan jiwa remaja sehingga generasi penerus dapat menjadi generasi kebanggaan. dengan buku anda bisa meningkatkan potensi c. Jangan bersedih! Ketahuilah. kelapangan hati. Jangan tenggelam dalam kepribadian orang lain mengendalikan emosi kehidupan kita bukan hanya di dunia saja B. yaitu tentang : a. membuka pintu optimisme dan menyingkirkan segala kesulitan demi meraih masa depan yang lebih indah. Dengan demikian. . Jangan bersedih Buanglah rasa sedih atau cemas Jangan bersedih menghadapi kritikan dan hinaan Jangan bersedih jika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. kedamaian. Dan karena beliau tidak ingin melihat generasi penerus bangsa menjadi generasi yang lemah dan tidak berkualitas.Qarni umumnya bagi masyarakat luas dan khususnya bagi para remaja. ilmu adalah pintu kemudahan Nikmatnya ilmu pengetahuan.permasalahan. dan halangan b. Dan untuk mendatangkan kebahagiaan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. dimana remaja sifatnya masih labil. ketenangan. Ilmu Ilmu adalah petunjuk. Optimisme dan pesimisme semangat yang menembus langit. penulis bermaksud untuk memberikan kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku La Tahzan sebagai pedoman atau acuan untuk perkembanagan jiwa remaja. Fokus Masalah .ditulis oleh µAidh Al.

Dapat mendiskripsikan proses perkembangan jiwa remaja. Bagaimana Proses Perkembangan Jiwa Remaja ? 3. Untuk mendiskripsikan proses perkembangan jiwa remaja 3.Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku La Tahzan Terhadap Perkembangan Jiwa Remaja ? C. 2. Untuk mendiskripsikan konsep nilai pendidikan Islam 2. maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 1.1. Untuk mendiskripsikan kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku La Tahzan terhadap perkembangan jiwa remaja D. Bagaimana Konsep Nilai Pendidikan Islam ? 2. Bagaimana Kontribusi Nilai. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis serta tambahan pengetahuan sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam research ilmiah. d. Bagi Pembaca : . Bagi penulis : a. c. Manfaat Penelitian Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas. Dapat mendiskripsikan konsep nilai pendidikan Islam b. Dapat mendiskripsikan kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku ³La Tahzan´ karya µAid Al-Qorni terhadap perkembangan jiwa remaja.

E. 3. Nilai-nilai Pendidikan Islam : Sifat atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan yang dapat membantu dalam proses transformasi dan internalisasi. maka penulis akan memberikan penjelasan tentang beberapa bagian kata atau kalimat yang ada di dalamnya. Tidak dirisaukan oleh masa lalu yang telah lewat dan tidak pula dicemaskan oleh masa depan yang akan datang dengan berpedoman dengan satu kata yaitu La Tahzan. Sebagai sumbangan kepada IKAHA tebuireng jombang khususnya kepada perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi hazanah intelektual pendidikan. sifat naluriah.Dapat digunakan sebagai informasi dan tambahan pengetahuan mengenai kontribusi nilainilai pendidikan Islam dalam buku³La Tahzan´ karya µAid Al-Qorni terhadap perkembangan jiwa remaja yang nantinya bisa membangun jiwa untuk lebih baik. jadi pendidikan disini merupakan sebagai alat dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada diri anak. 3. ¶Aidh al-Qarni) . Buku La Tahzan : Buku La Tahzan merupakan karya dari µAidh al-Qarni seorang penulis besar dari Saudi. Batasan Istilah Batasan istilah adalah penjelasan istilah term yang terdapat dalam judul tentang apa yang dimaksud oleh beberapa istilah dalam variabel penelitian. dan persoalanpersoalan umum kejiwaan manusia. Yang secara umum buku ini berkaitan dengan watak. Dan buku La Tahzan ini mempunyai artian bahwa dalam menjalani kehidupan ini harus dengan penuh semangat. ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak guna mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup. : Sumbangan. hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari kesalah pahaman makna atau salah persepsi.(Dr. Untuk memudahkan agar pembaca mengerti maksud yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Kontribusi 2. Adapun urainnya sebagai berikut : 1.

spirit. Banyak perubahan yang terjadi secara signifikan secara fisik dan psikis sehingga berimplikasi pada proses perkembangan psikososial anak.perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju 6. Perkembangan jiwa remaja: proses-proses perubahan yang terjadi dalam diri individu ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama remaja secara bertahap memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa 5. Perkembangan menunjukkan pada perubahan. nyawa atau roh. tetapi ia tidak termasuk pada golongan dewasa.dimana perubahan itu menuju ke depan dan tidak dapat di ulang kembali. Remaja ada diantara masa anak-anak dan masa dewasa sehingga masa ini sering pula disebut pula dengan masa peralihan pada proses perkembangan dan pematangan pribadi secara individu dan sosial.4.perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat di ulangi. . Dalam artian perkembangan manusia terjadi perubahan. 7. Ia tidak termasuk pada golongan anak. Remaja: adalah masa yang tidak mempunyai tempat yang jelas. Jiwa : Semangat. Perkembangan :perkembangan adalah Suatu proses perubahan yang lebih dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang tampak.

Institusi pendidikan dalam Islam Daripada Wikipedia. difahamkan bahawa pendidikan itu hanya sebagai proses melatih akal. Ahli falsafah Amerika.´ [3] Prof. Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.´ [4] Ahli falsafah Yunani yang terkenal.. free conscious. Hassan Langgulung (1987) menegaskan pendidikan sebagai merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat melalui pelbagai proses. jasmanu dan moral supaya dibentuk menjadi manusia dan warganegara yang baik. pendidikan mempunyai pengertian dan konsept yang lebih luar atau syumul. Hone pula berpendapat: ³Education is the eternal process of superior adjustment of the physically developed. sementara indoktrinasi . dan latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu bagi memperoleh kemahiran. Ketiga-tiga prinsip ini merupakan teras kepada falsafah pendidikan Islam [2]. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari individu kepada individu yang lain. Definisi pendidikan juga kerapkali menampakkan perbezaan dalam penekanan dan konsepnya di kalangan sarjana Barat.a. yang menyuruh bagainda membaca dalam keadaan beliau yang ummi [1]. wahyu ini juga mengandungi suruhan belajar mengenali Allah s. ilmu dan amal.w. Lompat ke: pandu arah. emotional and relational environment of men. Prof.w. John Dewey menyatakan bahawa pendidikan adalah ³The process of forming fundamental dispositions. intellectual and emotional forwards nature and fellow men. ensiklopedia bebas. memahami fenomena alam serta mengenali diri yang merangkumi prinsip-prinsip aqidah. latihan dan indoktrinasi. Plato mengatakan pendidikan bererti memberi keindahan dan kesempurnaan yang mungkin diberikan kepada jasmani dan rohani [5] Dilihat dari takrif yang diberikan Srajana Barat. Di samping itu.t. cari Pendidikan menurut Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. human beings to God as manifested in the intellectual. Manakala menurut perspektif Islam. Proses pemindahan tersebut ialah pengajaran. H.

dan mendidik akal.pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain.1.3 Suffah 5.1 Ta lim o 2. dan tingkahlaku. jasmani. Ketiga-tiga proses ini berjalan serentak dalam masyarakat primitif dan moden. untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat.2. pendidikan menurut Islam ialah satu proses berterusan untuk merubah.w.2. kemanisan dan kepahitan.2. akhlak.1.2 Masjid 5.2.2 Peringkat kedua 5. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan.2. pendidikan boleh dihuraikan sebagai satu proses yang berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi . hati dan rohani.1.1 Perpustakaan Umum 5.2 Perpustakaan 5.2.4 Kuttab o 5.2.2.2 Perpustakaan Semi Umum 5.3 Madrasah 6 Rujukan [sunting] Konsep Pendidikan Pendidikan berakar umbi daripada perkataan didik yang bererti pelihara. dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan mengabadikan diri kepada Allah s.t.2 Tarbiyah o 2.3 Ta dib 3 Falsafah Pendidikan Islam 4 Bidang Pendidikan Islam 5 Institusi Pendidikan Islam o 5.2. Kesimpulannya.1 Dar al-Arqam 5. Setelah dijadikan analogi.1. melatih. Isi kandungan [sorokkan] y y y y y y 1 Konsep Pendidikan 2 Pendidikan dalam Bahasa Arab o 2. Yusuf al-Qardawi (1980) pula mendefinisikan pendidikan sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuklah akal. Dr.1 Manazil ulama & istana 5.1 Peringkat awal Islam 5. ajar dan jaga.3 Perpustakaan Khusus 5. jasmani.

[sunting] Pendidikan dalam Bahasa Arab Walaupun ketiga-tiga istilah (di bawah) merujuk kepada pendidikan. cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku sesama kecil. Al-Syaibani (1979) mentakrifkan falsafah pendidikan Islam sebagai usaha perlaksanaan teori dan ³method´ di bidang pengalaman manusia dipanggil pendidikan.dan doakanlah (untuk mereka dengan berkata).w. [sunting] Bidang Pendidikan Islam y al-imaniyah (pendidikan iman) . falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek-aspek matlamat.w. ³Allah mendidikku. jika kamu golongan yang benar.supaya dapat melahirkan orang yang berilmu. baik tingkah laku dan dapat mengekalkan nilainilai budaya di kalangan masyarakat[6].t.´ [sunting] Ta dib Hadith Rasulullah s. Ini adalah kerana perkataan µtarbiyah¶ menurut sarjana Pendidikan Islam berasal dari ³rabb´ yang merujuk kepada Allah s. Oleh yang demikian. bermaksud : ³Dan Dia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. kandungan dan dasar pendidikan islam. µtarbiyah¶ adalah yang tepat dan sering digunakan [7].t sebagai pendidik umat manusia [8][9] [sunting] Ta lim Firman Allah s. Wahai Tuhanku.. Dr.w..a.t. bermaksud: ³.´ [sunting] Falsafah Pendidikan Islam Falsafah merupakan kompenan yang paling utama dan tertinggi dalam bidang pendidikan kerana sikap manusia yang hendak dibentuk adalah bergantung kepada falsafah yang digariskan melalui pendidikan.´ [10] [sunting] Tarbiyah Firman Allah s. maka Dia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan.w. kemudian ditunjukkan kepada Malaikat lalu ia berfirman: Terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya.

Masjid Basrah dan banyak lagi. Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abi al-Arqam di al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat[11][12]. Di antara masjid yang dijadikan pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan ialah Masjid Nabawi. Semakin luas wilayah-wilayah yang ditakluk Islam. semakin meningkat bilangan masjid yang didirikan. tetapi makin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri daripada golongan bangsawan Quraisy. Rasulullah mengajar wahyu yang telah diterimanya kepada kaum Muslim. [13] Selepas berhijrah ke Madinah. pedagang dan hamba sahaya. tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat. Masjid Kufah. tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam. pendidikan Islam mula berpusat di masjid-masjid dan Masjid Quba¶ merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan. . menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya.y y y y y y al-khuluqiyah (pendidikan akhlak) al-jismiyah (pendidikan jasmani) al-aqiliyah (pendidikan mental) al-nafsiyah (pendidikan jiwa) al-ijlimaiyah (pendidikan sosial) al-jinisiyah (pendidikan seks) [sunting] Institusi Pendidikan Islam [sunting] Peringkat awal Islam Tahap ini merangkumi pendidikan pada zaman Rasulullah (609-632M) dan para khulafah alRasyidih (632-661M). Di Dar al-Arqam. baginda mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah di mana para sahabat duduk mengelilingi baginda untuk mendengar dan bersoaljawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-harian. Baginda juga membimbing mereka menghafal. Di dalam masjid. tempat bersidang. [sunting] Dar al-Arqam Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mula berkembang di Mekah. Masjidil Haram. dan madrasah bagi kanakkanak mempelajari ilmu agama & fardu ain. [sunting] Masjid Fungsi masjid selain tempat ibadat ialah sebagai tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam. tempat menerima duta-duta asing. Bilangan kaum Muslim yang hadir pada peringkat awal adalah terlalu kecil.

Latin dan sebagainya. [sunting] Peringkat kedua Peringkat ini merangkumi zaman kerajaan Umaiyyah (662-750M) dan Abbaisiyah (751-1258M). Hindu.[sunting] Suffah Al-Suffah merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. Pada zaman ini. [sunting] Manazil ulama & istana Terdapat beberapa rumah ulama yang digunakan sebagai tempat pertemuan untuk majlis-majlis ilmu seperti rumah Ibnu Sina. Muhammad Ibnu Tahir Bahrom dan Abu Sulayman. Rasulullah juga pernah memerintkah tawanan perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga mereka tahu membaca dan menulis sebagai syarat menebus diri. sejarah bangsa Arab dan sistem pemerintahan negara [15] [sunting] Perpustakaan Perpustakaan secara umum boleh dibahagikan kepada tiga: [sunting] Perpustakaan Umum Perpustakaan umum ialah perpustakaan yang didirikan untuk kegunaan orang ramai. Selain itu. hanya 17 orang Quraisy yang tahu membaca dan menulis [14] Kemahiran-kemahiran asas seperti membaca dan munlis dilakukan oleh kebanyakan guru-guru yang mengajar secara sukarela. . Suffah boleh dilihat sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Di samping itu istana khalifah turut dijadikan tempat perkembangan ilmu. institusi tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab kerana sebelum kedatangan Islam. Selain itu. institusi pendidikan tinggi dan lanjutan mula diperkenalkan sehingga melahirkan ramai golongan sarjana dan cerdikpandai Islam dalam pelbagai ilmu. sejarah raja-raja Parsi. Parsi. Ia berfungsi sebagai gedung buku yang memuatkan buku-buku dan penulisan pelbagai bahasa seperti bahasa Yunani. Sungguhpun begitu. [sunting] Kuttab Ia ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi dan bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Perpustakaan umum pertama didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyidin di Kota Baghdad dan dikenali sebagai Baitul Hikmah. institusi pendidikan yang awal seperti masjid dan kuttab terus dikembangkan hasil dorongan dan galakan dari para khalifah yang memerintah. Contohnya Masjid Nabawi yang mempunyai suffah yang digunakan untuk majlis ilmu. Sebagai contohKhalifah Muawiyah Ibnu Abi Sufian yang mengundang ulama dan cerdik pandai untuk membincangkan sejarah peperangan.

1984. 1967. 1981. Perpustakaan ini tidak dibuka kepada orang ramai tetapi hanya terbuka kepada golongan-golongan tertentu sahaja yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. 13. 51 al-Abrasyi. al-Quran. Abdullah. 58 W. Ia biasanya dibina oleh ulama dan sasterawan di rumah masing-masingContohnya. Umpamanya kerajaan Fatimiyah telah mendirikan perpustakaan terbesar di istana Kaherah untuk menyaingi perpustakaan khalifah-khalifah Baghdad [sunting] Perpustakaan Khusus Ia merupakan perpustakaan persendirian yang tidak membenarkan sesiapa pun menggunakan perpustakaan ini melainkan empunya perpustakaan. 2.[sunting] Perpustakaan Semi Umum Ia kebiasaannya kepunyaan khalifah atau raja-raja yang didirikan di dalam istana. 2000. 99 Mohd Salleh. 1969. 79 . 167 al-Arbrasyi. 2-3 al-Quran. 5. 9. 62 al-Abrasyi. 16. 11. 1997. al-Baqarah : 31 Zawawi. al-Alaq: 1-4 Zawawi. 7. 1-8 Dewey. 176 al-Abrasyi. 8. 4. 1 al-Jamali. 81 Honne. 10. 1984. 1984. 3. 1984. 5 Zawawi. 15. 62 al-Jamali. 1981. Madrasah Baihaqiyah merupakan madrasah pertama didirikan oleh penduduk Naisabur [16] [sunting] Rujukan 1. [sunting] Madrasah Sekolah-sekolah atau madrasah mula didirikan sebagai mengantikan masjid-masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. 12. 6. 14. 1967 Zawawi. 1984. Perpustakaan Hunain Ibnu Ishaq.