Tatabahasa transformasi generatif Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Dalam lingusitik, aliran transformasi generatif (TG) ialah satu aliran mazhab pengkajian bahasa yang telah dikemukakan oleh Noam Chomsky. Beliau merupakan seorang profesor lingustik yang menyumbangkan buah fikirannya di Massachusetts Institute of Technology. Aliran TG yang dikemukakan oleh Chomsky ini diperkenalkan olehnya melalui penerbitan sebuah monograf yang bertajuk Syntactic Structure, pada tahun 1957. Kemudian, teori TG ini diperbaik oleh Chomsky melalui bukunya, Aspect of the Theory of Syntax.

TG memberi tumpuan terhadap bidang sitaksis (ayat) serta mengutamakan bidang semantik(makna). Dasar utama teori ini ialah dengan menganggap bahawa setiap ayat yang dihasilkan sebenarnya mengandungi dua peringkat. Peringkat-peringkat tersebut ialah struktur dalaman dan struktur permukaan.

Struktur dalaman ialah struktur yang mengandungi ayat dasar atau ayat inti. Struktur permukaan pula ialah struktur yang telahpun mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang dituturkan oleh seseorang penutur.

Mengikut hukum TG, struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua rumus tatabahasa. Rumus-rumus tersebut ialah Rumus Struktur Frasa (RSF) dan Rumus Transformasi. RSF akan membentuk ayat pada struktur dalaman, manakala Rumus Transformasi pula akan menerbitkan ayat pada peringkat permukaan. Ayat-ayat yang terhasil daripada kedua-dua bentuk tersebut biasanya tidak mempunyai persamaan. Ayat yang terhasil daripada struktur dalaman akan menjadi input kepada pembentukan ayat pada peringkat permukaan.

Rumus Struktur Frasa (RSF) --> Rumus Transformasi

Rumus Transformasi itu pula mempunyai keupayaan untuk meggugur, menambah, menyusun semula, dan mengubah unsur-unsur kata yang terdapat dalam sesuatu ayat.

Za ba ( Tan Sri Dr. Hal ini tidak menghairankan kerana memang Za balah yang meletakkan asas sistem bahasa Melayu baharu. tatabahasa dan retorik. Pada tahun 1859. 2005. Sehingga kini nama Za ba seakan-akan bersinonim dengan bahasa Melayu. Za balah yang menandai awal babak perkembangan ilmu bahasa atau linguistik Melayu baharu sejak . ekonomi. Riau. Raja Ali Haji menghasilkan Kitab Pengetahuan Bahasa pula. Tokoh itu ialah Za ba. bidang bahasalah yang tampaknya paling banyak dipertalikan orang dengan ketokohan dan sumbangannya. Sesudah Raja Ali Haji. beliau dapat digolongkan sebagai cendekiawan yang mendukung gerakan islah. bahasa. 12 19)] Tradisi linguistik Melayu yang diupayakan oleh tokoh setempat dan serantau di Alam Melayu dapat dikesan titik awalnya pada pertengahan abad ke-19. sehinggalah kira-kira satu abad kemudian muncul seorang tokoh yang cukup gigih dan giat berusaha memantapkan sistem bahasa Melayu formal melalui penyusunan sistem ejaan Jawi dan Rumi. sastera. Memartabatkan Warisan Pendeta Za`ba. iaitu dengan mengambil tarikh terhasilnya karya tatabahasa Melayu oleh Raja Ali Haji. Negeri Sembilan. pendidikan. Dr. Awang Sariyan [Dlm. Karya tersebut merupakan buku pelajaran ejaan dan tatabahasa Melayu. iaitu karya yang dapat dikategorikan sebagai kamus dan sekali gus tatabahasa Melayu. Jempul. Daripada sekian banyak bidang uang diceburinya. Karya itu berjudul Kitab Bustan al-Katibin dan bertarikh 1857. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris (hlm. Dalam bidang politik barangkali ada yang tidak tahu bahawa beliau penggerak aktif dalam menyatukan orang Melayu untuk menolak gagasan Malayan Union kerajaan Inggeris. dan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang menandai tamadun Melayu. yang lahir pada 16 September 1895 di Batu Kikir. Beliau pemikir dan pencetus beberapa gagasan besar dalam pelbagai bidang agama. politik. umumnya sebagai tokoh cendekiawan yang cukup berwibawa. kurang jelas perkembangan penulisan linguistik Melayu oleh anak watan Melayu. Zainal Abidin bin Ahmad ) diiktiraf oleh masyarakat dan negara Malaysia. Dalam bidang agama.SUMBANGAN ZA`BA DALAM BIDANG BAHASA DAN PERSURATAN Sumbangan Pemikiran Za ba dalam Pelanjutan Tradisi Linguistik Melayu oleh Prof. tokoh persuratan di Pulau Penyengat. baik dalam bidang ejaan mahupun tatabahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood et al. khususnya dan Alam Melayu.

Za ba sebenarnya telah menghasilkan buku Ilmu Bahasa Melayu pada tahun 1926 dan 1927. Malah sesudah munculnya pelbagai aliran linguistik dalam percubaan menganalisis jalan bahasa Melayu ketika ini. sezaman dengan tokoh linguistik Amerika yang cukup berpengaruh dalam dunia linguistik Barat pada satu waktu dahulu. iaitu Leonard Bloomfield. Sebelum terbitnya Pelita Bahasa Melayu dalam tiga penggal ( pada tahun 2000 buku tersebut telah diterbitkan semula dalam edisi ejaan baharu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ). Sebahagian analisis Za ba yang ternyata masih dapat dijadikan sandaran untuk analisis bahasa Melayu kini telah saya kemukakan dalam kertas kerja yang berjudul Penyusunan Tata Bahasa Melayu di Malaysia : Dari Pelita Bahasa Melayu ke Tatabahasa Dewan untuk Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu di Universiti Malaya pada tahun 1989. Asmah lagi. Dr. setaraf dengan Sasrasoeganda yang digelar Bapa Tata Bahasa Tradisional Indonesia. dengan berasaskan peranan buku tatabahasa karangan za ba yang dijadikan buku pegangan dalam sistem pendidikan di negara ini. Asmah Haji Omar (1975). Dr. Pengangkatan taraf itu berasaskan pada pengaruh tatabahasa yang disusun oleh Za ba yang cukup luas dalam sistem pendidikan di negara ini. Taraf Za ba sebagai perintis bahasa Melayu baharu diungkapkan dengan menarik sekali oleh Profesor Dr. Menurut Prof. tatabahasa yang disusun oleh Za ba masih tetap dirujuki. sehingga tahun 1968 semua buku teks bahasa Melayu yang digunakan di sekolah disusun dengan berasaskan buku tatabahasa Za ba. menganggap buku Pelita Bahasa Melayu sebagai bible bagi guru-guru bahasa Melayu. Buku Pelita Bahasa Melayu Penggal I yang terbit pada tahun 1940 telah mula ditulis pada tahun 1934 dan 11 bab selesai pada tahun 1936. Dialah pemukul rebana kalbu masyarakat kita dalam Dewan Persuratan dan nyaring debarannya masih terdengar ke hari ini! Seorang sarjana besar dari Indonesia Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam pidato umum pengurniaan ijazah Doktor Kehormat Persuratan kepada Za ba oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1973 dengan kata-kata Karangannya yang diberi nama Pelita Bahasa Melayu itu sungguh benar pelita yang menerang suasana kelam keliru dan menunjuk jalan ke arah kesedaran orang Melayu akan nilai bahasanya yang merupakan jiwa bangsa itu. Pelita Bahasa Melayu Penggal II pula siap ditulis pada tahun 1942 tetapi ditangguhkan penerbitannya ke . Harimurti Kridalaksana (1986) mengangkat Za ba sebagai Bapa Tata Bahasa Tradisional Melayu Malaysia.tahun 1920-an. Hal ini bererti bahawa pengaruh Za ba melampaui tempoh paling tidak 30 tahun dalam perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Prof. Sering juga kedengaran kata-kata sebilangan sarjana linguistik sendiri bahawa setengah-setengah konsep yang diperkatakan kini sebenarnya telah sedia ada dalam buku Za ba tetapi tidak disedari oleh setengah-setengah ahli linguistik moden yang kadang-kadang tidak suka menoleh ke belakang untuk mengambil manfaat daripada hasil kerja orang terdahulu.

analisis yang dihasilkannya membuktikan bahawa gagasan-gagasan penting dalam bidang ilmu itu ada dalam intuisinya. Prof. Setahun kemudian terbit pula Pelita Bahasa Melayu Penggal III. Orang yang tidak memiliki intuisi tentang fonologi tidak mungkin dapat mengetengahkan analisis sistem ejaan sesuatu bahasa. Asmah Haji Omar (1976) dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Za ba tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Ketiga-tiga buku beliau inilah yang menjulang namanya sebagai pengasas bahasa Melayu baharu. Walaupun beliau tidak terdedah secara formal dalam disiplin linguistik. Maka memang kena pada tempatnya beliau dianugerahi gelar Pendeta dalam Kongres Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu Ketiga pada tahun 1956. Apatah dihairankan kerana segala gagasan yang dikemukakan oleh ahli-ahli linguistik ternama di Barat itu pun sebenarnya hasil renungan dan pemikiran mereka juga. kerana ejaan atau huruf merupakan lambang atau gambaran sistem bunyi bahasa. Bab 1. khususnya linguistik moden. Huruf sebagai lambang untuk bunyi Manusia itu tatkala bertambah-tambah majunya dapatlah ia merupakan tiap-tiap suatu bunyi yang disebutnya itu dengan suatu gambar gunanya untuk menampakkan percakapan itu kepada mata. Dan kita di Alam Melayu ternyata memiliki pemikir yang setanding dengan sarjana di Barat. pecahan 3 ) b. Keunggulan Za ba terletak pada kekuatan dan ketajaman intuisi serta pemerhatiannya terhadap sistem bahasa Melayu. Keutamaan ucapan di atas tulisan (kewujudan bunyi mendahului tulisan) Maka sungguhpun ada beberapa banyak bangsa seperti Semang. Sakai dan sebagainya yang tiada mengerti pada jalan tulis-menulis tetapi sekaliannya bangsa-bangsa itu tahu juga bersuara dan bercakap. supaya dapat difahamkan dengan dipandang sahaja oleh orang yang tiada mendengar seperti orang yang jauh jarak tempatnya atau masanya daripada orang yang punya percakapan itu.tahun 1946 sesudah dibaiki dan disemak. Pada saat istilah fonologi belum dikenal orang di negara in pada tahun 1930-an. . ( Pelita Bahasa Melayu Penggal I. Za ba telah mengemukakannya lewat analisisnya tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Antaranya termasuklah : a.

Katanya : Pakailah saksi halus di hujung jika bunyi yang dahulunya halus. Za ba sudah memperkenalkan adanya perbedaan bunyi vokal ( yang diistilahkannya sebagai huruf saksi ) dan bunyi konsonan ( yang diistilahkannya sebagai huruf benar ). Za ba turut memperlihatkan ketajaman intuisinya tentang konsep-konsep fonetik. dan pakailah saksi kasar di hujung jika bunyi yang dahulunya kasar. prinsip Za ba berdasar pada keselarasan vokal halus lawan halus dan vokal kasar lawan kasar.. dan keharmonian vokal. Begitulah juga pada segala bunyi-bunyi lain yang ada bermakna bagi orang yang punya bahasa itu.. Selaras dengan pengaruh . e. o sebagai bunyi kasar dan e pepet. pecahan 5 ) c. Za ba menggolongkan bunyi a. Za ba mengenal pasti adanya bunyi vokal sempit atau tinggi ( seperti bunyi u dan i ). ( Pelita Bahasa Melayu Penggal I. walaupun beliau tidak menggunakan istilah tersebut. ( Pelita Bahasa Melayu Penggal I.Bunyi itu masuk ke telinga mereka langsung terus kepada otaknya. pecahan 54 ) Analisis Za ba yang cukup berpengaruh dalam menentukan jalan bahasa Melayu ialah dalam bidang tatabahasa. u sebagai bunyi halus. e. Bab 1. Maka dengan serta-merta otak itu mengenal akan dia dan mengerti akan maksudnya. Hubungan antara fikiran dengan mekanisme bahasa . Bab 1. walaupun dengan cara yang cukup sederhana. Bab V. Analisis beliau tentang tatabahasa dapat dibahagi kepada dua komponen utama. iaitu morfologi dan sintaksis.( Pelita Bahasa Melayu Penggal I. Tentang huruf ( sebenarnya bunyi ) saksi. Demikian juga Za ba telah mengetengahkan konsep diftong dan vokal rangap ( istilah beliau bunyi berkait rapat dan bunyi berkait renggang ). Tentang keharmonian vokal yang menjadi asas pengejaan kata dua suku kata dan lebih. pecahan 1 2 ) Dalam mengemukakan sistem ejaan bagi bahasa Melayu. ciri suprasegmental ( seperti kepanjangan bunyi ) yang menurutnya bukan sifat bahasa Melayu.

iaitu nama. iaitu ayat ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Setiap golonga utama itu dipecah-pecahkan kepada subgolongan. Yang membezakannya hanya soal istilah dan kerangka pendekatannya sahaja. Za ba menggolongkan kata kepada lima golongan yang utama. Analisis Za ba tentang ayat bahasa Melayu berkisar di sekitar ayat selapis. iaitu nama am atau nama nika dan nama khas. Ayat bercampur samalah dengan ayat campuran. Tentang kata sendi pula. Sebagai contoh. analisis Za ba ternyata banyak yang terikat oleh pendekatan tersebut. ke dengan kepada. dan seruan. Di bawah kedua-duanya ada pula pecahan yang lebih kecil. misalnya antara pada dengan di. Antara gagasan Za ba yang menarik tentang perbuatan yang dapat menduduki fungsi nama. Penggolongan ayat sedemikian tidak jauh berbeda dengan yang berlaku dalam bahasabahasa lain. sementara yang kedua merujuk kepada adverba. perbuatan. Dalam membicarakan kata. Hingga kini ketetapan yang dibuat Za ba itu menjadi pegangan pendidik dan pelajar serta masyarakat umum. iaitu ayat yang terdiri daripada pelbagai binaan ayat. Jelaslah bahawa analisis ayat atau sintaksis yang terdapat dalam buku-buku tatabahasa kini masih tetap berasas pada analisis yang dibuat oleh Za ba. Tentang sifat pula. dan ayat bercampur. dipecahkannya golongan itu kepada perbuatan melampau dan perbuatan tidak melampau. dan hal ini memenuhi salah satu ciri asas kesejagatan bahasa. khususnya dalam aspek sintaksis. . sementara Za ba menggunakan pendekatan tradisional. sendi. ayat berkait.tatabahasa tradisional yang ketika itu mendominasi disiplin linguistik. Ayat selapis merujuk kepada konsep ayat tunggal. maka sekali lagi tatabahasa yang disusun Za ba dirujuki untuk mengambil keputusan memasukkan golongan kata itu dalam edisi baharu buku tatabahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu. Yang pertama merujuk kepada golongan kata yang dikenal sebagai adjektif. iaitu ciri utama linguistik tradisional. Misalnya di bawah nama ada nama betul dan ganti nama. Za balah yang meletakkan asas penggunaan kata sendi yang tepat. sifat. Za ba membahaginya kepada sifat nama dan sifat kata. Ayat berlapis samalah dengan ayat gabungan. iaitu yang disebutnya perbuatan nama dan nama perbuatan. Dalam keriuhan perancang bahasa dan pengguna bahasa mendapati tiadanya golongan kata adverba dalam Tatabahasa Dewan. yang kini kita kenal sebagai kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. sementara ayat berkait ialah padanan istilah bagi ayat pancangan walaupun konsep ayat berkait Za ba lebih banyak berkaitan dengan ayat pancangan keterangan sahaja. disusun berasaskan pendekatan transformasi generatif. dan yang lain. Tentang perbuatan pula. Jelas bahawa hal yang kini dibincangkan oleh ahli linguistik moden sebagai bentuk nominal telah dibincangkan jauh lebih awal oleh Za ba. Tatabahasa Dewan. ayat berlapis. dari dengan daripada. Oleh sebab itu istilah-istilah tatabahasa yang digunakannya dan cara beliau menjelaskan sesuatu konsep tatabahasa seluruhnya berdasar pada makna.

Za ba berjasa besar juga dalam mengetengahkan ilmu retorik. bukan sahaja sebagai mengenang jasa bakti beliau sebagai antara tokoh yang menjadi tonggak Sultan Idris Training College yang merupakan institusi awal universiti tersebut.Jenis-jenis ayat yang terbahagi kepada ayat penyata. Usahlah kita sekadar mengagumi Ferdinand de Saussure. buku Ilmu Mengarang Melayu Za ba mendahului buku tokoh retorik Inggeris Cleanth Brooks dan Robert Penn Warren. Buku tersebut memberikan pedoman yang cukup praktis dalam kerja karang-mengarang. Kajian yang saya lakukan menunjukkan bahawa rumus-rumus ayat pasif bahasa Melayu yang dikemukakan oleh sarjanasarjana linguistik moden tidak ada perbezaannya sama sekali dengan yang telah dikemukakan oleh Za ba lebih setengah abad yang silam. K. dan ayat seruan pun telah dianalisis oleh Za ba. Pembicaraan tentang pemikiran dan kesarjanaan Za ba tidak mungkin terungkapkan dalam kertas kerja sesederhana ini. dan yang lain dari dunia barat sehingga lupa akan kehebatan Za ba dalam meletakkan asas perkembangan ilmu bahasa atau linguistik di Malaysia dan di Alam Melayu. ayat perintah. Selain berjasa besar dalam meletakkan asas sistem bahasa Melayu dalam bidang ejaan dan tatabahasa. Karyanya Ilmu Mengarang Melayu yang mula terbit pada tahun 1934 telah dicetak ulang sebanyak enam kali dalam edisi Jawi sehingga tahun 1956 dan terbit pula dalam edisi Rumi ( dengan pindaan dan pembaikan ) pada tahun 1962. Kajian yang mendalam lagi analitis dan kritis diperlukan untuk menghargai jasa dan sumbangan Za ba dalam bidang bahasa dan persuratan. baik dalam bentuk prosa mahupun puisi. Usaha Universiti Pendidikan Sultan Idris mewujudkan Kursi Za ba dalam rangka mengimarahkan dunia kesarjanaan dalam bidang pengajian Melayu merupakan usaha yang terpuji. M. Halliday. . malah sebagai penghargaan yang hak baginya sebagai perintis bahasa Melayu baharu. Dr. Kata beliau. iaitu Modern Rhetoric yang terbit enam tahun sesudah buku Za ba itu. Prof. Leonard Bloomfield. Demikian juga. Chomsky. A. Demikian juga ragam ayat yang dikenal sebagai ayat aktif dan ayat pasif telah digarap oleh Za ba dengan istilah ayat bangun membuat dan ayat bangun kena buat. Hashim Awang dalam kertas kerjanya Retorika Melayu dari Tanggapan Za ba untuk Kongres Bahasa Melayu Sedunia ( 21 25 Ogos 1995 ) mengangkat Za ba sebagai tokoh dan pelopor retorik Melayu. ayat tanya. Noam A. usaha kerajaan Negeri Sembilan mewujudkan Teratak Za ba yang bersifat muzium tokoh seakan-akan muzium Hemingway di England itu akan dapat mengabadikan sumbangan Za ba dalam melanjutkan tradisi keilmuan di rantau berbahasa Melayu ini. John Lyons.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful