P. 1
Rancangan Pengajaran Tahunan Dunia Sains & Teknologi Tahun 2, 2012 - versi 2 terkini

Rancangan Pengajaran Tahunan Dunia Sains & Teknologi Tahun 2, 2012 - versi 2 terkini

5.0

|Views: 234,296|Likes:
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN DUA

MINGGU/ TARIKH 7±9

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

EVIDENS

CATATAN

SAINS HAYAT

1.1

20/2/12 9/3/12

Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup

1.1.1

Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

1. MANUSIA 1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

B1 DS1 E1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu ma
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN DUA

MINGGU/ TARIKH 7±9

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

EVIDENS

CATATAN

SAINS HAYAT

1.1

20/2/12 9/3/12

Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup

1.1.1

Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

1. MANUSIA 1.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

B1 DS1 E1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu ma

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2015

pdf

text

original

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN DUA MINGGU / TARIKH 7–9 20/2/12 9/3/12 TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN SAINS HAYAT 1.1 1. MANUSIA Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup 1.1.1 Men"enal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an. Menyatakan kepentin"an keperluan asas kepada manusia. Men"enal pasti makanan yan" memberi tena"a# membantu tumbesaran#membantu men$a"a kesihatan. B1 DS1 E1 Men"enal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an B3 DS1 E1 Menyatakan kepentin"an keperluan asas kepada manusia B4 DS1 E1 Men"enal pasti makanan yan" memberi tena"a# membantu tumbesaran dan membantu men$a"a kesihatan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid b leh! EVIDENS

CATA

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Menaakul kepentin"an pelba"ai $enis makanan kepada manusia. Men%adan"kan satu hidan"an makanan dan meneran"kan men"apa makanan tersebut dipilih.

B5 DS1 E1 Menaakul kepentin"an pelba"ai $enis makanan kepada manusia B6 DS1 E1 Men%adan"kan satu hidan"an makanan dan meneran"kan men"apa makanan tersebut dipilih

1.1.5

1.1.6

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. 1

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EVIDENS

CATA

Murid b leh! 10 - 11 1.2 9/3/12 30/3/12 1.2.2 Men"har"ai keperluan asas yan" ada. 1.2.1 Meneran"kan makanan# air# udara dan tempat perlindun"an yan" bersih adalah pentin" untuk men$amin kesihatan. Mempraktikkan pen"ambilan pelba"ai $enis makanan berkhasiat supaya sihat. Murid b leh! 12 – 13 1.3 2/4/12 13/4/12 Men"aplikasi pen"etahuan tentan" tumbesaran manusia. 1.3.1 Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada diri mereka se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i pertambahan sai(# tin""i dan berat. B2 DS1 E1 Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada diri sendiri se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i pertambahan sai(# tin""i dan berat B3 DS2 E1 Men$alankan akti)iti untuk membandin" dan membe(akan tumbesaran diri den"an rakan dari se"i sai(# tin""i dan berat B6 DS1 E2 Meneran"kan makanan# air# udara dan tempat perlindun"an yan" bersih adalah pentin" untuk men$amin kesihatan B6 DS1 E3 Mempraktikkan pen"ambilan pelba"ai $enis makanan berkhasiat supaya sihat

1.3.2

Membandin" dan membe(akan tumbesaran mereka den"an rakan dari se"i sai(# tin""i dan berat den"an men$alankan akti)iti.

1.3.3

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan.
STANDARD PEMBELAJARAN EVIDENS

MINGGU/

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

CATA

2

TARIKH

14 – 17 14/4/12 11/5/12

2.HAIWAN

2.1

Memahami hai*an mempunyai keperluan asas untuk hidup.

2.1.1

Murid b leh! Men"enal pasti keperluan asas hai*an iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an. Men$elaskan kepentin"an keperluan asas kepada hai*an. Memberi % nt h hai*an dan makanan yan" dimakan. Men"elaskan hai*an men"ikut makanan yan" dimakan iaitu makan tumbuhan saha$a# makan hai*an saha$a atau makan hai*an dan tumbuhan. Men"enal pasti tempat perlindun"an hai*an seperti saran"# reban# luban"#atas p k k# kandan"# "ua#di dalam air# dalam tanah dan di %elah batu atau kayu.

B1 DS2 E1 Men"enal pasti keperluan asas hai*an iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an B5 DS2 E1 Menyatakan kepentin"an keperluan asas kepada hai*an B3 DS3 E1 Memberi % nt h hai*an dan makanan yan" dimakan B4 DS3 E1 Men"elaskan hai*an men"ikut makanan yan" dimakan iaitu makan tumbuhan saha$a# makan hai*an saha$a atau makan hai*an dan tumbuhan B3 DS4 E1 Men"enal pasti tempat perlindun"an hai*an seperti saran"# reban# luban"# atas p k k# kandan"# "ua# di dalam air# di dalam tanah# dan di %elah batu atau kayu B4 DS2 E1 Menyatakan kepentin"an hai*an kepada manusia# tumbuhan dan hai*an lain
EVIDENS

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Menyatakan kepentin"an hai*an kepada manusia# tumbuhan dan hai*an lain.
STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

CATA

3

2.1.7 1+ 2.2 14/5/12 1+/5/12 19 – 22 2.3 21/5/12 29/6/12 2.3.2 Memahami tumbesaran hai*an. 2.3.1 Men"har"ai pelba"ai hai*an di sekelilin" kita. 2.2.1

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh! Menun$ukkan kasih sayan" terhadap hai*an den"an %ara tidak men"aniaya hai*an. Murid b leh! Men"enal pasti %ara hai*an membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Men"elas hai*an berdasarkan %ara pembiakan. Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada hai*an se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i perubahan rupa dan pertambahan sai(. Men"enal pasti anak hai*an yan" menyerupai ibunya dan yan" tidak menyerupai ibunya. B1 DS3 E1 Men"enal pasti %ara hai*an membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur B3 DS5 E1 Men"elas hai*an berdasarkan %ara pembiakan B2 DS2 E1 Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada hai*an se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i perubahan rupa dan pertambahan sai( B2 DS2 E2 Men"enal pasti anak hai*an yan" menyerupai ibunya dan yan" tidak menyerupai ibunya
EVIDENS

B6 DS1 E4 Menun$ukkan kasih sayan" terhadap hai*an den"an %ara tidak men"aniaya hai*an

2.3.3

2.3.4

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATA

2.3.5

Merek d perubahan tumbesaran

B5 DS3 E1 4

hai*an seperti rama-rama atau katak dari se"i rupa den"an memerhati hai*an sebenar.

Merek d perubahan tumbesaran hai*an seperti rama-rama atau katak dari se"i rupa den"an memerhati hai*an sebenar

2.3.6

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh!

23 – 25 2.4 2/7/12 20/7/12 2.4.2 Memahami per"erakan hai*an 2.4.1 Men$elaskan %ara hai*an ber"erak seperti ber$alan# meran"kak# terban"# berenan"# men$alar# men"en"s t# merayap# berlari dan mel mpat. Men$alankan simulasi %ara hai*an ber"erak seperti ikan berenan"# burun" terban"# lembu ber$alan# kura-kura meran"kak# ular men$alar# siput babi men"en"s t# semut merayap# kuda berlari dan katak mel mpat melalui akti)iti simulasi. B2 DS3 E1 Men$elaskan %ara hai*an ber"erak seperti ber$alan# meran"kak# terban"# berenan"# men$alar# men"en"s t# merayap# berlari dan mel mpat B4 DS4 E1 Men$alankan akti)iti simulasi untuk men""ambarkan %ara hai*an ber"erak seperti ikan berenan"# burun" terban"# lembu ber$alan# kura-kura meran"kak# ular men$alar# siput babi men"en"s t# semut merayap# kuda berlari dan katak mel mpat

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EVIDENS

CATA

2.4.3

Men$elaskan kepentin"an per"erakan kepada hai*an.

B5 DS4 E1 Menyatakan kepentin"an 5

per"erakan kepada hai*an 2.4.4 26 – 27 23/7/12 3/+/12 3.1.2 3.TUMBUHA N Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh! Men"enal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air# udara dan %ahaya matahari. Menaakul kepentin"an air# udara dan %ahaya matahari kepada tumbuhan den"an men$alankan penyiasatan. Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. B1 DS4 E1 Men"enal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air# udara dan %ahaya matahari B5 DS5 E1 Men$alankan penyiasatan untuk menaakul kepentin"an air# udara dan %ahaya matahari kepada tumbuhan

3.1

Memahami keperluan asas tumbuhan.

3.1.1

3.1.3

Murid b leh! 2+ 3.2 6/+/12 10/+/12
MINGGU/ TARIKH TEMA/TOPIK

Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

3.2.1

Men$a"a tumbuhan den"an memberikan keperluan asasnya ba"i memastikan ia hidup dan subur.

B6 DS1 E5 Men$a"a tumbuhan den"an memberikan keperluan asasnya ba"i memastikan ia hidup dan subur
EVIDENS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATA

Murid b leh! 29 – 30 3.3 Memahami tumbesaran 3.3.1 Merek d perubahan yan" berlaku B5 DS6 E1 6

tumbuhan. 3/+/12 31/+/12

pada tumbuhan semasa membesar dari se"i pertambahan tin""i atau bilan"an daun den"an men$alankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

Men$alankan penyiasatan untuk merek d perubahan yan" berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari se"i pertambahan tin""i atau bilan"an daun ke atas tumbuhan sebenar

3.3.2

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan.

Murid b leh! 31 – 34 3/9/12 2+/9/12 SAINS I!IKAL 4.TERANG DAN GELAP 4.1.2 Membe(akan keadaan teran" dan "elap melalui penyiasatan. 4.1 Men"analisis keadaan teran" dan "elap. 4.1.1 Men"enal pasti sumber %ahaya seperti matahari# lampu# lampu suluh dan api. B1 DS5 E1 Men"enal pasti sumber %ahaya seperti matahari# lampu# lampu suluh dan api B3 DS6 E1 Men$alankan penyiasatan untuk membe(akan keadaan teran" dan "elap B4 DS5 E1 Men$alankan akti)iti untuk meneran"kan ba"aimana bayan"-bayan" dihasilkan
EVIDENS

4.1.3

Meneran"kan ba"aimana bayan"bayan" dihasilkan melalui akti)iti.

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATA

4.1.4

Menaakul kepentin"an %ahaya kepada manusia.

B5 DS" E1 Menaakul kepentin"an %ahaya kepada manusia 7

4.1.5 35 4.2 1/10/12 5/10/12 Men"aplikasi pen"etahuan tentan" pembentukan bayan"-bayan". 4.2.1

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh! Men%ipta permainan bayan"bayan". ,% nt h ! ke$ar bayan"-bayan"#pi$ak bayan"-bayan"B6 DS1 E6 Men%ipta permainan bayan"bayan" seperti ke$ar bayan"bayan".

Murid b leh! 36 – 40 +/10/12 9/11/12 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5.ASAS TEKNOLOGI 5.1 Men"aplikasikan pen"etahuan tentan" pemasan"an k mp nen set binaan berdasarkan manual ber"ambar. 5.1.1 Memba%a dan meneran"kan manual. Men"enal pasti k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar. B2 DS4 E1 Men"ambil maklumat daripada manual. B2 DS4 E2 Men"enal pasti k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar

5.1.2

MINGGU / TARIKH

TEMA/TOPIK STANDARD KANDUNGAN 5.1.3 STANDARD PEMBELAJARAN Memilih k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar. EVIDENS B3 DS" E1 Memilih k mp nen set binaan berpandukan manual 8

CATA

ber"ambar 5.1.4 Memasan" k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar. B4 DS6 E1 Memasan" k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar B4 DS6 E2 Melakarkan hasil binaan men""unakan bentuk asas B5 DS# E1 Men%eritakan hasil binaan se%ara lisan B6 DS2 E1 Membuka hasil binaan men"ikut urutan B6 DS2 E2 Menyimpan k mp nen yan" telah dibuka ke bekas penyimpanan

5.1.5

Melakarkan hasil binaan men""unakan bentuk asas. Men%eritakan hasil binaan se%ara lisan. Membuka hasil binaan men"ikut urutan. Menyimpan k mp nen yan" telah dibuka ke bekas penyimpanan.

5.1.6

5.1.7

5.1.+

9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->