1. Tembung Saroja Tembung saroja, tegese loro padha utawa meh padha tegese di enggo bebarengan.

Tuladha: y Abang mbranang y Adhem ayem y Bagas waras y Breh weh y Campur bawur y Duga prayoga y Edi peni y Jabang bayi y Kabur kanginan y Lega lila y Raja pati y Sabar drana y Uba rampe 2. Jogjaswara Tembung yogya swara yaiku tembung loro sing meh padha pangucape, mung beda wanda pungkasan, duwe teges lanang wadon. y Tuladha y hapsara-hapsari y bathara-bathari y dewa-dewi y gandarwa-gandarwi y kedhana-kedhini y pemudha-pemudhi y putra-putri y raseksa-raseksi y widadara-widadari y yaksa-yaksi 3. Tembung Garba
kata yang berasal dari Singkatan 2 kata Tulodho = Contoh

Tembung anéng kalyan lumebéng mahameru narendra narpendah prawirotama

Berasal dari ana + ing kalih + lan lumebu + ing maha + meru nara + indra nara + endah prawira + utama

Tembung Plutan Tembung plutan yaiku tembung kang wandane loro kang dirangkep didadekake sawanda. Rura Basa (kata-kata yang salah tapi terlanjur biasa/lazim dipakai) tembung adang sega bakul jangan mangan awan menek klapa mikul bakso ndhudhuk sumur njahit klambi tegesé adang beras supaya dadi sega wong sing dodol keperluané masak mangan sega wayah awan ménék wité klapa mikul kwali sing isiné bakso ndhudhuk lemah digawé sumur njahit kain supaya dadi klambi .4. Tuladha: y para dadi pra y kiyat dadi kyat y suwara dadi swara y murih dadi mrih y weruh dadi wruh y sari dadi sri y suwarga dadi swarga y sarana dadi srana y dicuwowo dadi dicwowo y suwasa dadi swasa y kuluban dadi kluban y gumerit dadi gumrit y kuwalon dadi kwalon y deres dadi dres y kuwasa dadi kwasa y serat dadi srat y purihen dadi prihen y keras dadi kras y dereng dadi dreng y sinarawedi dadi sinrawedi y samaya dadi smaya y seret dadi sret y sumangkeyan dadi smangkeyan y sakarepmu dadi skarepmu y saprongkal dadi sprongkal y ketambuhan dadi ktambuhan y telulikur dadi tlulikur y suwidak dadi swidak 5.

ngenténi metuné nyawa wani ditata dianggo gawé kadhang .6. penggawéyané ora kecacah didéléh mak breg terus diangkat yén ora dicancang ora mingkem kanggo nyancang pikir kencengé pikir gedhé-gedhéné sumber dipaido ora méngéng sigarané nyawa digeget bar madhang digugu lan ditiru bagusing ati udan saben ari tekadé siji diangkat sitok-sitok téka-téka ndhodhok keri nang sikil kaku njepiping kaku nyempluk yén diungkuraké banjur isi guluné gélo-gélo. Kereta Basa (makna kata dari penjabaran kata asalnya) tembung anak bapak batur bocah brekat cangkem cangkir cengkir désémber dongeng garwa gedhang guru gusti januari kaji kathok kodhok krikil kuping kupluk kursi ludruk maling mantu maratuwa prawan saru sejarah sekuter sepuh simah sinom sirah siti sopir sulap tandur tapa tarub tayub tebu tuwa wanita wédang tegesé karep apa-apa kudu ana lan énak bap apa-apa pepak embat-embating tutur yén mangan kaya kebo. sikilé gedrug-gedrug njupuk amalé wong sing ora éling diéman-éman meksa metu mara-mara ketemu tuwa yén pepara(lelungan) kudu wayah awan kasar lan keliru sejané ngarah sambi sendheku mlayu bantur sabdané ampuh isiné omah isih enom isiné rah isiné bulu bekti yén ngaso mampir yén kesusu bakal ketilap nata karo mundur tatané kaya wong papa ditata supaya katon murub ditata supaya katon guyub antebé kalbu untuné wis rowa.

ditulungi malah ngrusuhi Wiwit kuncung nganti gelung .wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom Kegedhen empyak kurang cagak .Samubarang gegayuhan mbutuhaké wragat Kacang ora ninggal lanjaran . adiguna .Wong kang ora bisa rukun Kebo nusu gudél . lan kapinterané.Anak niru wong tuwané Kaya banyu karo lenga . kaluhurané.Ngati ati mumpung durung cilaka Sapa Sing salah bakal séléh .7.Mélu rekasa nanging ora mélu ngarakaké kepénaké Jer Basuki mawa béa . adigung. Tuladha: Adigang. Tuladhane: y Abang kupinge : nesu banget y Abang-abang lambe : ora temenanan y Baling liring : nglirik mripat y Bening atine : sumeh y Cancut taliwanda : tandang gawe y Cupet atine : gampang nesu y Dadi gawe : ngrepotake y Gadho ati : gawe susah ati y Jembar kaweruhe : akeh ngelmune y Kuwat drajad : cocok dadi pemimpin y Lara ayu : lara cacaren y Mata dhuwitan : srakah marang dhuwit y Padhang dalane : mlebu surge y Udan tangis : akeh sing padha nangis y Mogel ilate : mangan sing sarwa enak 8. Paribasan Adalah peribahasa.Wiwit cilik nganti tuwa Yuyu rumpung mbarong rongé .Ngandelaké kakuwatané. Yen ning bahasa Indonesia asring kasebut ³bahasa kiasan´ .Pilih kasih ora adil Enggon welut didoli udhet . Bathok bolu isi madu .Marani bebaya Maju tatu mundur ajur . Tembung Entar Tembung entar tegese.Omahé magrong2 nanging sejatiné mlarat .Wong kang seneng adu-adu Tulung Menthung .Panggoné wong pinter dipameri kapinteran sing ora sepirowa Gupak puluté ora mangan nangkané . Becik ketitik ala ketara .Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya Pupur sakdurungé benjut .Prakara kang sarwa pakéwuh Nabok Nyilih tangan .Sapa sing salah bakal konangan Tumbak cucukan .Ula marani gepuk -.Kegedhén kakarepan nanging kurang sembada Kuthuk marani sunduk . Tembung silihan utawa tembung kang duwe teges ora salumrahe utawa saligune. setan ora doyan .becik lan ala bakalan ketara ing mburiné Dhemit ora ndulit.Wong asor nanging sugih kapinteran.Tansah diparingi slamet ora ana kang ngrusuhi Emban cindhé emban siladan .

10. Sanepa Sanepa tegese unen-unen bangsane pepindhan lan ajeg panganggone ngemu surasa mbangetake nanging nganggo tembung sing tegese kosok baline karo karepe. Tembung Camboran Kata Majemuk. kata gabungan dari dua kata Contoh Tembung Camboran wutuh y ajur-ajer y abot entheng y bibit kawit y lanang y edi peni wadon y gagah y bapa biyung prakosa y gedhe cilik y y y y bratayudha pancasila dwiwarna pancawala Contoh Tembung camboran Cekak/Tugel tembung camboran asal kata bangjo abang ijo barbeh bubar kabeh jiro siji loro lunglit balung kulit pakdhe bapak gedhe paklik bapak cilik tingwe nglinting dhewe wulu sewu telu .9. Bebasan Bebasan atau Saloka adalah perkataan yang mempunyai arti ³pepindhan´ atau seperti (bagaikan). Contoh : ³Bagaikan pungguk merindukan bulan. Tuladha: y Arang kranjang : kerep banget y Arang wulu kucing : akeh banget y Arum jamban : banger/mambu banget y Pait madu : legi banget y Atos debog : empuk banget y Jero tapak meri : cethek banget y Abang dluwang : pucet banget 11.