TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

kehendak. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. Aktiviti 2. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Fungsi Bahasa a. iv. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi.1 . v. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. dan makna perkataan dan ayat. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan.a. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). “blink” untuk drink”. ii. struktur ayat yang salah. i. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. iii.

Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. 1982). Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi.1. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. 2. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. atau memperoleh semula. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas.

2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. kaedah VAKT. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- . memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. iv. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Contoh: membantu ayah di kebun. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. kaedah fonik dan sebagainya. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. ii. v.1. mengingat kembali perkataan ii. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. 2. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. iii. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka.i.

dan suara. pernafasan. lelangit.kanak masalah pembelajaran. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. bunyi atau talun (resonance). iaitu suara. vii. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. d.2.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. .1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. atau kenyaringan suara. Selain itu. a. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. lelangit. Latihan 2. bibir. b. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. dan kelancaran. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. artikulasi. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. vi. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. dan (3) kualiti suara. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa. 2. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. c. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. 2. Artikulasi melibatkan gigi. (2) kekuatan. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa.

kelumpuhan otak. tengah. Sekiranya untuk perkataan “susah”. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”.2. rentak dan kadar yang baik. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. misalnya “idung” untuk “hidung”. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. kecacatan lidah. dan masalah kelancaran. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. “besa” untuk “besar”. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. mempunyai kualiti semula jadi. i. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut.2. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. atau akhir perkataan. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. iaitu masalah artikulasi. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . dan lain-lain. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. dilafazkan dengan baik. masalah suara. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan.

Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. iaitu melibatkan artikulasi. Sumbing. penghasilan bunyi. dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. menggunakan dua atau lebih bahasa . b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut.belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. dan juga faktor persekitaran. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. dalam kumpulan kecil. dan komunikasi tambahan (augmented communication). Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. pendekatan interaktif. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. tekanan emosi.. Pendekatan Interaktif . objek. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. tisu lembut. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. misalnya “ r ” . buku. · Terapi artikulasi (alat pertuturan). Ketika masih bayi lagi. Bahan-bahan seperti gambar. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. misalnya “nacik” untuk “nasi”. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa.

Masalah suara akibat jeritan. “m”. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. dsb) . Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. ii. bercakap seperti berlagu vi. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . bercakap senada (monotone voice) vii. menggenggam tangan. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. merancang untuk lakukan. muka berkerut. kualiti suara. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Semua suara berbeza dari segi nada. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. dan ix. dan berbisik. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. suara sangat perlahan v. Menurut Bloom (1991).Melalui pendekatan interaktif ini. guru pendidikan khas. suara orang yang sesak nafas iii. suara sengau ii. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. dan punca suara dihasilkan. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. serak atau garau (hoarseness). pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. dan “ng “. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. makan. Justeru. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. Oleh itu.

Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. memejamkan mata. dan diikuti ketegangan otot tekak. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. perkataan atau frasa. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. tersekat-sekat. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . dan menggerakkan tangan semasa bertutur. Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. iii. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. mengulang suku kata.Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Latihan 2. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. . Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang.

dan mempunyai masalah kesihatan. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap.E. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. . (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. pengalaman yang menakutkan. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. dan menghidap sesuatu penyakit. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja.

cadangan. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. malu. Perbincangan. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. Bincangkan. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk.. Latihan 2. 2.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. kandungan. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. membeli tiket bas. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. takut berhadapan dengan orang lain.2.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. dan penggunaannya. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. rendah diri. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. dan mengasingkan diri. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan.

& Annastasiow. masalah suara. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. (1992). Early Childhood Language Arts. Kirk. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. Rumusan 1. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. dan juga kaunselor.R. dan kelancaran. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Educating Exceptional Children 7th . iaitu artikulasi. dan sintaksis). Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Gallgher. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. 4.alami. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. ed. dan masalah kelancaran. pentadbir sekolah. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. pernafasan. guru. iaitu masalah artikulasi. Boston: Houghton Mifflin Company. aphasia. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. atau sistem simbol yang lain. ahli terapi pertuturan. suara.. morfologi. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. dan suara. M. dan gangguan proses auditori pusat. tulisan (atau kedua-duanya). 5. Boston: Allyn and Bacon. doktor. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. . (1993). 2.

anda seharusnya dapat: 1. (1994). guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid.. 2. PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. V. An Introduction to Children with Language Disorders. menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca .Reed. New York: Macmillan College Publishing Company. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu.R. mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan . Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. 3. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini. menjelaskan punca-punca masalah membaca . punca masalah membaca. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah .

6. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. daerah. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. . Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan .didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. misalnya ”buah” disebut ’uah”. perkataan.1. Namun selepas fasa pertama KBSM. seperti. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. ”kering” disebut ”kerin”. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. dan peringkat nasional. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. 6.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. negeri. ”Buku itu sangat tebal. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap.

guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. ”Saya suka makan rojak. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang.” e) Pembalikan (reversals) Huruf. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. . dan begitu juga dengan pembalikan frasa. ”Bala” disebut ”laba”. misalnya “buah” disebut “buwah”.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. Contoh .” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. Selain itu.c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. perkataan. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna.

merumus petikan. sebelum. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. dan sebagainya. menggeleng kepada. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. sekejap.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . pagi. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. menceritakan semula. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. dan sebagainya. mengerut dahi. sudah. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas.c) teragak-agak (hesitation) . dan sebagainya. kuiz. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. 6. dan k) tidak boleh membaca langsung. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan.

dan carta organisasi. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . iaitu : i. carta alir.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. peta. rajah. masalah pendengaran. dll).why. Namun Guy L. dan sebagainya dalam buku. dll). masalah jantung. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. persekitaran. masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. membuat carta organisasi. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. aphasia. . Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. terencat akal. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. 6. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. where. kurang zat makanan yang serius. graf. when. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik.B. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. Faktor emosi. who. dan how). masalah pertuturan. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. Faktor kognitif dan bahasa iii. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Faktor fizikal ii. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius.

Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Persekitaran. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan. Kaedah Fernald . Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar.VAKT x. 6. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Kaedah pelbagai deria . kurang zat makanan. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. Faktor Emosi. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Kaedah abjad/huruf v. 6. Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Kaedah VAK ix. dan sebagainya. Kaedah fonik/bunyi vii. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. tiada galakan keluarga.

huruf-huruf konsonan. Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. dan diftong ai. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. be. bapa dan sebagainya. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. Melalui kaedah ini.a . au.oi. Menurut kaedah fonik. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. makan. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. o. Contoh: Memperkenalkan huruf .ba. e. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. Selain itu.xi. Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. emak. main. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. bi. kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. bo. e. i. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. lari.z Memperkenalkan huruf vokal a. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . o. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan . i. u.

Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. Murid membaca apa yg telah ditulisnya. bunyi. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. Murid menyebut nama huruf tersebut. bunyi. ii. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. i. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. a iii. i. Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. . Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. dan bentuk huruf. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. Dalam bidang fonetik. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. iv. guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. v. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. vi.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. ii. vii. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. Sebagai contoh. Hubungan antara nama . Contoh. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang.

murid hendaklah .kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan . v. 1989).(Margaret. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii. dan iv. huruf dibuat daripada kertas pasir.kinesthetic ( pergerakan ) T . Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut. kaedah Fernald. menyebut perkataan itu iii. huruf timbul yang besar dan lain-lain. cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. kanak-kanak pemulihan. .Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu .Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. V . Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK. Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: . Lynne. kaedah VAKT. membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul.tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . dan kaedah Gillingham.6. Janet. mewarna dengan jari.VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) .Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT.visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K . Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik. lihat huruf (V) . dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP). menggunakan talam berpasir/lumpur. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia. iaitu pelajar : i.

dan Helen. Peringkat 3: . iaitu: i. dan menulis perkataan tersebut.(1943. iii. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. . dan lain-lain.K.Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks.Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. . dengar huruf yang disebut (A) ix. menyebut huruf (A) viii. Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. menyebut. Gillingham. Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). . rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G. dengar guru sebut huruf (A) vii. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald. Peringkat 2: . rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi. . Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald. Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi.vi.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). B. .Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) . ii.M. dan iv.

Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja.Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. A-V (Auditory-Visual). Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya. Peringkat 4: . . atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. Enam kesatuan asas itu adalah: i. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. V-A (Visual-Auditory). hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks).Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. iaitu: i.dan iii. kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. ii. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf. iii. Kesimpulannya. Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. dan murid PKBP. murid pemulihan. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. A-K (Auditory – Kinesthetic).Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak.. .Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. menyebut. . kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu. ii.

K-A (Kinesthetic – Auditory). Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: .Tanpa menggunakan kad latih tubi. vi. Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal).Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya.guru mula memperkenalkan tulisan sambung. dengar.Murid menyurih ikut tulisan guru. . tunjuk satu huruf kepada murid. . dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk. pandang. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya . Langkah 1: . K-V (Kinesthetic. .Visual). Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya. mengenal pasti punca masalah.Soalan guru . Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut. Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . V-K (Visual – Kinesthetic).iv. dan membunyikan huruf itu. guru membunyikan mengikut huruf.Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru . v. Sebagai rumusan. Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan.Soalan guru.Dgn menggunakan kad latih tubi.Bila sudah mahir. . mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan. . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] . Langkah-langkah pengajaran.

Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. persekitaran. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. 6. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. dan faktor emosi. kaedah VAKT. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . 3.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. kaedah Fernald. 2. sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain.B. dan pendidikan 4. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. 5. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. Kaedah VAK. Rumusan 1. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. iaitu faktor fizikal.6. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. Guy L. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Kata Kunci . maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu. faktor kognitif dan bahasa.

Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.L.. Husin.W. R . & Janet W. New Jersey: Prentice Hall. .L.B. (1998). Margaret A.. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies.W. & John B. Lynne K.. Barbara B. (1989). Boston: Allyn and Bacon. Pedagogi Bahasa. Bhd. Guy .Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj. (1994).L.T. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. Miles A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful