TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

ii. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). kehendak. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Aktiviti 2. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. iv. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah.a. “blink” untuk drink”. struktur ayat yang salah. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. iii. dan makna perkataan dan ayat. v. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. i. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. Fungsi Bahasa a.1 .

Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru.1. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. atau memperoleh semula. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). 2. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. 1982).

menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Contoh: membantu ayah di kebun. kaedah fonik dan sebagainya. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. kaedah VAKT. ii. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. 2. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- .2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. iii. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran.i. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. iv. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2.1. v. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. mengingat kembali perkataan ii. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS.

Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. b. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. lelangit.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. 2.kanak masalah pembelajaran. iaitu suara. artikulasi. vii. (2) kekuatan. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. 2. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. d. Artikulasi melibatkan gigi. Latihan 2. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. lelangit. pernafasan. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. bibir. c.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa.2. dan (3) kualiti suara. . Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. dan suara. bunyi atau talun (resonance). atau kenyaringan suara. vi. dan kelancaran. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. a. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Selain itu.

sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. dan lain-lain. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. iaitu masalah artikulasi. rentak dan kadar yang baik.2. atau akhir perkataan. dilafazkan dengan baik. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. dan masalah kelancaran. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. mempunyai kualiti semula jadi. Sekiranya untuk perkataan “susah”. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar.2. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. kelumpuhan otak. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. kecacatan lidah. misalnya “idung” untuk “hidung”. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. masalah suara. i. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. “besa” untuk “besar”. tengah.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak.

atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. Ketika masih bayi lagi. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. penghasilan bunyi. · Terapi artikulasi (alat pertuturan). Pendekatan Interaktif . Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. Sumbing. tekanan emosi. dalam kumpulan kecil. dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. tisu lembut. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. misalnya “ r ” .. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . objek. dan komunikasi tambahan (augmented communication). Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. pendekatan interaktif. menggunakan dua atau lebih bahasa . Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. iaitu melibatkan artikulasi. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa.belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. dan juga faktor persekitaran. misalnya “nacik” untuk “nasi”. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. Bahan-bahan seperti gambar. buku. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat.

komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. merancang untuk lakukan. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. guru pendidikan khas. kualiti suara. serak atau garau (hoarseness). bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Oleh itu. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. “m”. bercakap senada (monotone voice) vii. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. makan. Menurut Bloom (1991). suara orang yang sesak nafas iii. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. suara sangat perlahan v. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. menggenggam tangan. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. bercakap seperti berlagu vi. dan ix. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. dan berbisik. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Masalah suara akibat jeritan. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. Semua suara berbeza dari segi nada. muka berkerut. dsb) . ataupun perkara yang dia ingin lakukan. dan “ng “. dan punca suara dihasilkan. ii. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Justeru. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan.Melalui pendekatan interaktif ini. suara sengau ii.

dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. Latihan 2. memejamkan mata. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. dan diikuti ketegangan otot tekak. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan .Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. iii. tersekat-sekat. mengulang suku kata. perkataan atau frasa. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. . Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun).

Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. dan mempunyai masalah kesihatan. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. . Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur.E. dan menghidap sesuatu penyakit. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. pengalaman yang menakutkan. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap.

Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. 2. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. Latihan 2. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. Perbincangan. rendah diri. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. dan mengasingkan diri. membeli tiket bas.2. dan penggunaannya. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. cadangan. Bincangkan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. malu. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. kandungan. takut berhadapan dengan orang lain.

aphasia. & Annastasiow. dan kelancaran. 2. Educating Exceptional Children 7th . 4. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. atau sistem simbol yang lain. Kirk. dan sintaksis). (1992). (1993). Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Gallgher. pernafasan. doktor. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. guru. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. ed. dan juga kaunselor. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. tulisan (atau kedua-duanya). pentadbir sekolah. iaitu artikulasi. ahli terapi pertuturan.. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar.R. dan suara. Rumusan 1. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa.alami. dan gangguan proses auditori pusat. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). suara. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. dan masalah kelancaran. morfologi. Boston: Houghton Mifflin Company. iaitu masalah artikulasi. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. masalah suara. 5. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Early Childhood Language Arts. . M. Boston: Allyn and Bacon.

guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. 3. menjelaskan punca-punca masalah membaca . mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan . 2. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. punca masalah membaca. V. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan.Reed. PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. An Introduction to Children with Language Disorders. menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. New York: Macmillan College Publishing Company..R. (1994). Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini. anda seharusnya dapat: 1.

perkataan. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara .1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. misalnya ”buah” disebut ’uah”. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”.6.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. ”kering” disebut ”kerin”. Namun selepas fasa pertama KBSM. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman.1. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan . b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. daerah. negeri. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. 6. dan peringkat nasional. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. . seperti. ”Buku itu sangat tebal.

f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. ”Saya suka makan rojak. Contoh . perkataan. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang.” e) Pembalikan (reversals) Huruf. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. ”Bala” disebut ”laba”. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. Selain itu. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. misalnya “buah” disebut “buwah”. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. .c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. dan begitu juga dengan pembalikan frasa. Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut.

kuiz. dan k) tidak boleh membaca langsung.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. 6. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. pagi. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. mengerut dahi. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. menggeleng kepada. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. sebelum. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . sudah.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring.c) teragak-agak (hesitation) . dan sebagainya. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. dan sebagainya. merumus petikan. dan sebagainya. menceritakan semula. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. sekejap.

aphasia. Namun Guy L. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. masalah pendengaran. dan carta organisasi.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. persekitaran. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. iaitu : i. carta alir. who. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. dan how). masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. Faktor kognitif dan bahasa iii. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Faktor emosi. when. where. masalah pertuturan. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . . masalah jantung. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what.B.why. Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. membuat carta organisasi. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. 6. kurang zat makanan yang serius.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. Faktor fizikal ii. terencat akal. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . dll). iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. peta. dll). rajah. graf. dan sebagainya dalam buku.

Kaedah Fernald . Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. tiada galakan keluarga. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. dan sebagainya. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. 6. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Kaedah VAK ix. kurang zat makanan.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca.VAKT x. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. 6.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Persekitaran. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. Kaedah fonik/bunyi vii. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Kaedah abjad/huruf v. Kaedah pelbagai deria . mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Faktor Emosi.

u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya.ba. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. bi. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya. au. huruf-huruf konsonan. u. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. e. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. emak. bo. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. be. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. main. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Contoh: Memperkenalkan huruf . lari.xi. o. o. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini.z Memperkenalkan huruf vokal a. Melalui kaedah ini.a . e. i.oi. makan. bapa dan sebagainya. kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. Menurut kaedah fonik. Selain itu. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. i.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan . dan diftong ai.

Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). Sebagai contoh. Murid menyebut nama huruf tersebut. ii. dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. i. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. Dalam bidang fonetik. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. dan bentuk huruf. Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. a iii. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Hubungan antara nama . Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. Contoh. ii. iv. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. bunyi. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ].membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). . Murid membaca apa yg telah ditulisnya. vi. v. bunyi. i. vii. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron.

Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). menyebut perkataan itu iii. kanak-kanak pemulihan. menggunakan talam berpasir/lumpur. Lynne. Janet. kaedah VAKT. Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut. dan iv. membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. huruf dibuat daripada kertas pasir. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .(Margaret. dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik. V .VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud.6. dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP).kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan . v. iaitu pelajar : i. 1989). murid hendaklah . mewarna dengan jari. lihat huruf (V) .visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K .6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia. Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) .tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: . Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK.kinesthetic ( pergerakan ) T . kaedah Fernald. huruf timbul yang besar dan lain-lain. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii. dan kaedah Gillingham.Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. . cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu .

Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) . menyebut huruf (A) viii. Gillingham. Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A).Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari.Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan. . dan iv. iaitu: i. dengar huruf yang disebut (A) ix. rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi.vi. dan menulis perkataan tersebut. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi.M. dengar guru sebut huruf (A) vii. Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu. Peringkat 2: . dan Helen. Peringkat 3: . menyebut. . dan lain-lain. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald.(1943. Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. . tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii.Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. . rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x.K. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks. B. . Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . iii. ii.

Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. .Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. . kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya.Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf.dan iii. menyebut. Enam kesatuan asas itu adalah: i. hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. Kesimpulannya. iaitu: i. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu. V-A (Visual-Auditory). murid pemulihan. ii. Peringkat 4: . keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan. dan murid PKBP.. iii. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja. ii. A-K (Auditory – Kinesthetic). Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk.Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT.Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak. atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. . dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks). A-V (Auditory-Visual).

Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya. dengar. v.guru mula memperkenalkan tulisan sambung.Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru .Murid menyurih ikut tulisan guru. Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal). .Dgn menggunakan kad latih tubi. mengenal pasti punca masalah. V-K (Visual – Kinesthetic). . Langkah-langkah pengajaran. .Bila sudah mahir. dan membunyikan huruf itu. Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut. Langkah 1: . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] . Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . . “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: . semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya. . mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan. pandang. Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan.iv. tunjuk satu huruf kepada murid.Soalan guru .Soalan guru. guru membunyikan mengikut huruf. Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. Sebagai rumusan. K-V (Kinesthetic. Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya .Visual). K-A (Kinesthetic – Auditory). vi.Tanpa menggunakan kad latih tubi.

sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Rumusan 1. faktor kognitif dan bahasa. persekitaran. dan pendidikan 4. Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Guy L. Kaedah VAK. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. 3. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. 6. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. 2. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan.B. dan faktor emosi. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. kaedah Fernald. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu.6. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Kata Kunci . maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. 5. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. iaitu faktor fizikal. kaedah VAKT.

Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.L. Pedagogi Bahasa. Margaret A... Guy . & Janet W. Miles A..B. (1994). Lynne K. Barbara B.W.Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj.T.W. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. New Jersey: Prentice Hall. (1989). . Husin.L. R . Boston: Allyn and Bacon. & John B.L. Bhd. (1998).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.