TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. Fungsi Bahasa a. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. kehendak. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. iii. i. dan makna perkataan dan ayat. Aktiviti 2. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. iv. struktur ayat yang salah. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza.a. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. ii. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. “blink” untuk drink”.1 . v.

1982). telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat.1. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. atau memperoleh semula. Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. 2.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain.

i. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. ii. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. v. kaedah VAKT. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. iv. kaedah fonik dan sebagainya. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. iii. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- . memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. mengingat kembali perkataan ii. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut.1. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. 2. Contoh: membantu ayah di kebun. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi.

Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. dan kelancaran. d. lelangit. a. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. Artikulasi melibatkan gigi. 2. dan suara. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. (2) kekuatan.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. c. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. bibir. iaitu suara. bunyi atau talun (resonance). Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi.kanak masalah pembelajaran. 2. Latihan 2. atau kenyaringan suara. dan (3) kualiti suara. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa. artikulasi. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Selain itu. vii.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. b. vi.2. . lelangit. pernafasan.

2. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. misalnya “idung” untuk “hidung”. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. dan masalah kelancaran. Sekiranya untuk perkataan “susah”. atau akhir perkataan. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. kecacatan lidah. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. tengah. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. iaitu masalah artikulasi. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. rentak dan kadar yang baik. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. dilafazkan dengan baik. kelumpuhan otak. i.2. “besa” untuk “besar”. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. dan lain-lain. masalah suara. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. mempunyai kualiti semula jadi. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit.

b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. Ketika masih bayi lagi. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. iaitu melibatkan artikulasi. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. Bahan-bahan seperti gambar. tisu lembut. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. objek. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. dalam kumpulan kecil. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. misalnya “ r ” . · Terapi artikulasi (alat pertuturan). dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. misalnya “nacik” untuk “nasi”. dan komunikasi tambahan (augmented communication). atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . pendekatan interaktif. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya.belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. menggunakan dua atau lebih bahasa . atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. penghasilan bunyi. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. tekanan emosi. Pendekatan Interaktif . dan juga faktor persekitaran. Sumbing. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak.. buku. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul.

ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. dan “ng “. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. Justeru. bercakap senada (monotone voice) vii. kualiti suara. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. suara orang yang sesak nafas iii. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. suara sangat perlahan v. suara sengau ii. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Menurut Bloom (1991). Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. serak atau garau (hoarseness). Oleh itu. dan ix. Semua suara berbeza dari segi nada. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. makan.Melalui pendekatan interaktif ini. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. merancang untuk lakukan. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. muka berkerut. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. dan berbisik. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. dan punca suara dihasilkan. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . dsb) . Masalah suara akibat jeritan. menggenggam tangan. ii. “m”. guru pendidikan khas. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. bercakap seperti berlagu vi.

Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. iii. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi.Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. tersekat-sekat. dan diikuti ketegangan otot tekak. Latihan 2. memejamkan mata. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. mengulang suku kata. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. perkataan atau frasa. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. . Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. dan menggerakkan tangan semasa bertutur.

E. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. pengalaman yang menakutkan. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. dan menghidap sesuatu penyakit. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. . dan mempunyai masalah kesihatan. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka.

3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. cadangan. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. kandungan. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. Latihan 2. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. takut berhadapan dengan orang lain. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. malu. 2. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. dan penggunaannya. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . Bincangkan. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku.2. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. Perbincangan.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. membeli tiket bas. rendah diri..Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. dan mengasingkan diri.

& Annastasiow. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. tulisan (atau kedua-duanya). dan juga kaunselor. 5. morfologi. Educating Exceptional Children 7th . Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. . dan suara. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Kirk. masalah suara. pentadbir sekolah. Rumusan 1. iaitu masalah artikulasi. M. Boston: Houghton Mifflin Company. Early Childhood Language Arts. dan gangguan proses auditori pusat. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). iaitu artikulasi.R. aphasia. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. pernafasan. atau sistem simbol yang lain.alami. doktor. (1992). Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. Gallgher. suara. dan kelancaran. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. ed. (1993). dan masalah kelancaran. dan sintaksis). Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. 2. Boston: Allyn and Bacon. guru. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut.. 4. ahli terapi pertuturan.

An Introduction to Children with Language Disorders. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. V. punca masalah membaca. 2. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. anda seharusnya dapat: 1. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. menjelaskan punca-punca masalah membaca . OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini.R. New York: Macmillan College Publishing Company. 3. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan .. PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah .Reed. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. (1994). Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid.

Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan .1. negeri. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. misalnya ”buah” disebut ’uah”. seperti.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. Namun selepas fasa pertama KBSM. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya.menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara .6. perkataan. ”kering” disebut ”kerin”. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. . Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. daerah.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah. 6. dan peringkat nasional. ”Buku itu sangat tebal.

dan begitu juga dengan pembalikan frasa.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. ”Bala” disebut ”laba”. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. perkataan. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. Selain itu.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. . contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. ”Saya suka makan rojak. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya.” e) Pembalikan (reversals) Huruf.c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. Contoh . atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. misalnya “buah” disebut “buwah”. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan.

Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”. mengerut dahi. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu. dan sebagainya. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. menggeleng kepada. kuiz. merumus petikan. sebelum. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. pagi. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. dan sebagainya.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. sekejap. sudah. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak.c) teragak-agak (hesitation) . dan sebagainya. 6. dan k) tidak boleh membaca langsung. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . menceritakan semula.

vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. aphasia. where. when. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. who. carta alir. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. masalah jantung. dll). dan how). iaitu : i. membuat carta organisasi. Faktor fizikal ii. Faktor kognitif dan bahasa iii. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. persekitaran. dan carta organisasi. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. 6. Namun Guy L. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what.why. dan sebagainya dalam buku. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. peta. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. dll).terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. Faktor emosi. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. kurang zat makanan yang serius. graf. Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. masalah pendengaran. terencat akal. . masalah pertuturan.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus.B. masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. rajah. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar .

Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. tiada galakan keluarga. 6. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. Kaedah fonik/bunyi vii. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Kaedah abjad/huruf v.VAKT x. Kaedah VAK ix. dan sebagainya. Persekitaran. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. 6. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Kaedah pelbagai deria . Kaedah Fernald . Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Faktor Emosi. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. kurang zat makanan.

Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). main. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. makan. huruf-huruf konsonan. Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Melalui kaedah ini. Menurut kaedah fonik.z Memperkenalkan huruf vokal a. o. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. Selain itu.oi. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . bapa dan sebagainya. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. au. i. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. Contoh: Memperkenalkan huruf . Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. o. e. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan . e. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. i. u. kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. emak.a . Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu.ba. be. bo. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z. dan diftong ai. bi.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. lari.xi.

[ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. ii. dan bentuk huruf. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). Hubungan antara nama . Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. vi. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). . Murid menyebut nama huruf tersebut. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. bunyi. v. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. i. Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. bunyi. ii. guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. Contoh. i. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. Sebagai contoh. Dalam bidang fonetik. Murid membaca apa yg telah ditulisnya. iv. vii. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. a iii.

iaitu pelajar : i. Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). lihat huruf (V) . dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP). dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik.6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia. Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut. huruf dibuat daripada kertas pasir. kaedah Fernald. 1989).tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.6. mewarna dengan jari. Kaedah Membaca Pelbagai Deria .kinesthetic ( pergerakan ) T . v. Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: . V . Lynne.visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K .(Margaret. dan kaedah Gillingham. .Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. dan iv.VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud.kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan .Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu . kaedah VAKT. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii. membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. Janet. kanak-kanak pemulihan. murid hendaklah . menyebut perkataan itu iii. menggunakan talam berpasir/lumpur. huruf timbul yang besar dan lain-lain. Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) .

menyebut. 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). Gillingham. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii. rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi. .Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi. iii. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks. ii. Peringkat 3: . dan iv. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. .K.Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan.(1943. menyebut huruf (A) viii. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. dan Helen. dengar guru sebut huruf (A) vii. B.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) .vi. tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. iaitu: i. dengar huruf yang disebut (A) ix. Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi. Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald.Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh.Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . dan menulis perkataan tersebut. .Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x. . dan lain-lain. Peringkat 2: . . Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu.M.

Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu. . Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis.. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan. menyebut. A-V (Auditory-Visual). hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks). Kesimpulannya. atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT.Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. ii. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf. Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja. . kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan.Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak. Peringkat 4: .Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. . V-A (Visual-Auditory). A-K (Auditory – Kinesthetic). Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. murid pemulihan. dan murid PKBP.dan iii. iii.Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. Enam kesatuan asas itu adalah: i. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. ii. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya. Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. iaitu: i.

Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf. K-A (Kinesthetic – Auditory). vi. dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk. Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal). tunjuk satu huruf kepada murid.Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya. guru membunyikan mengikut huruf. dan membunyikan huruf itu.Bila sudah mahir.Visual). “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: . . Langkah-langkah pengajaran. Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut. pandang. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya .iv.Murid menyurih ikut tulisan guru. Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan. “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] . Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . . Langkah 1: . mengenal pasti punca masalah. .Soalan guru .Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru . Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. . K-V (Kinesthetic. Sebagai rumusan.guru mula memperkenalkan tulisan sambung.Soalan guru. semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya. . dengar. v.Dgn menggunakan kad latih tubi. V-K (Visual – Kinesthetic).Tanpa menggunakan kad latih tubi. mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan.

6. faktor kognitif dan bahasa. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu. persekitaran. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. iaitu faktor fizikal.6. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. Rumusan 1. Guy L. Kata Kunci . 5. Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. kaedah Fernald. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi. 3.B. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. dan pendidikan 4. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. kaedah VAKT. Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. Kaedah VAK. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. dan faktor emosi. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. 2.

& Janet W.. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. Husin. Pedagogi Bahasa. (1998).L..Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj. R . Guy . New Jersey: Prentice Hall. . Boston: Allyn and Bacon. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.T. Bhd.B. Lynne K. Margaret A. Miles A.W. (1994).W. (1989). & John B.L. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies.. Barbara B.L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful