TAJUK 2 MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

PENGENALAN

Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga.

OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan 3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca

- cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa

Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.”

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut; (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis), (2) kandungan bahasa ( sistem semantik), atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).”

Bentuk bahasa a. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). c. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataan-perkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Kandungan Bahasa

Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Fungsi Bahasa a. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan.a. dan makna perkataan dan ayat. v. ii. “blink” untuk drink”. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. struktur ayat yang salah. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. i. masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. iii. iv. dan tidak berupaya memahami makna perkataan. kehendak. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza.1 . Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. Aktiviti 2.

Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: . Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat.1. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajarpelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. Anda perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. tetapi terdapat juga kanakkanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. 1982). Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. Sesetengah kanak-kanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). 2. atau memperoleh semula. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya.

v. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak- .1. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. iii. kaedah VAKT. 2.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. iv. mengingat kembali perkataan ii. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. Contoh: membantu ayah di kebun. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. kaedah fonik dan sebagainya. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Apabila mengajar bahasa kepada kanakkanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. ii.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut.i. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v.

Selain itu.kanak masalah pembelajaran. dan (3) kualiti suara. (2) kekuatan. .1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. atau kenyaringan suara. pernafasan. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. lelangit.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. dan kelancaran. bibir. Latihan 2. bunyi atau talun (resonance). aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi.2. d. vii. c. b. a. Artikulasi melibatkan gigi. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. 2. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyibunyi bahasa. artikulasi. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. vi. lelangit. 2. iaitu suara. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. dan suara.

Sekiranya untuk perkataan “susah”. kecacatan lidah. dan lain-lain. misalnya “sssyusyah” Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. dilafazkan dengan baik. atau akhir perkataan. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. i. dan masalah kelancaran. kelumpuhan otak. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. tengah. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. rentak dan kadar yang baik. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. mempunyai kualiti semula jadi. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. misalnya “idung” untuk “hidung”. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. peniruan pertuturan yang salah ketika mula . Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. iaitu masalah artikulasi. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”.2. masalah suara. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan.2. “besa” untuk “besar”. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur.

Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. Sumbing. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. Ketika masih bayi lagi. iaitu melibatkan artikulasi. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. tisu lembut. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. pendekatan interaktif. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. menggunakan dua atau lebih bahasa . b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanakkanak tersebut. dan latihan-latihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak.belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. dalam kumpulan kecil. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. dan juga faktor persekitaran. Pendekatan Interaktif . · Terapi artikulasi (alat pertuturan). Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. penghasilan bunyi. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. tekanan emosi. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. objek. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan.. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. buku. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . misalnya “nacik” untuk “nasi”. Bahan-bahan seperti gambar. dan komunikasi tambahan (augmented communication). misalnya “ r ” . Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan.

ii. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. merancang untuk lakukan. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. dan punca suara dihasilkan. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. suara sangat perlahan v. Masalah suara akibat jeritan. guru pendidikan khas. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. kualiti suara. Oleh itu. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanak-kanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan.Melalui pendekatan interaktif ini. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. serak atau garau (hoarseness). muka berkerut. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. suara orang yang sesak nafas iii. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. “m”. dan berbisik. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. dan “ng “. bercakap seperti berlagu vi. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil bercakap iv. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanakkanak ini. dan ix. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. menggenggam tangan. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjukpetunjuk berikut: i. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. dsb) . bercakap senada (monotone voice) vii. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. makan. Justeru. suara sengau ii. Menurut Bloom (1991). Semua suara berbeza dari segi nada. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak.

dan menggerakkan tangan semasa bertutur. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. iii. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Latihan 2.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. tersekat-sekat. memejamkan mata. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. mengulang suku kata. . Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. tetapi akan beransur-ansur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. perkataan atau frasa. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan.Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. dan diikuti ketegangan otot tekak. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini.

E. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap.a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. dan menghidap sesuatu penyakit. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. dan mempunyai masalah kesihatan. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan beremosi. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. . Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. pengalaman yang menakutkan.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental.

dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan..5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. kandungan. dan mengasingkan diri. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. dan penggunaannya. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. takut berhadapan dengan orang lain. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon.2. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. cadangan. membeli tiket bas. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak . malu. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. 2. Perbincangan.Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. Latihan 2. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. rendah diri. Bincangkan.

Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. (1992). . dan masalah kelancaran. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. dan kelancaran.R. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. dan suara. M. Boston: Allyn and Bacon. dan gangguan proses auditori pusat. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. iaitu masalah artikulasi. morfologi. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. Early Childhood Language Arts. Kirk. 4. aphasia. iaitu artikulasi. ed. 2. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. suara. Rumusan 1. guru. (1993). (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). tulisan (atau kedua-duanya). Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. dan sintaksis). & Annastasiow. Educating Exceptional Children 7th . ahli terapi pertuturan. pernafasan. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi..alami. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. 5. masalah suara. dan juga kaunselor. Gallgher. atau sistem simbol yang lain. Boston: Houghton Mifflin Company. pentadbir sekolah. doktor.

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. 2.Reed. V. mengenal pasti jenis-jenis masalah bacaan . New York: Macmillan College Publishing Company. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. punca masalah membaca. 3. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. OBJEKTIF Pada akhir tajuk ini. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . (1994). menghuraikan kaedah-kaedah mengajar membaca MASALAH MEMBACA Masalah Bacaan Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Jenis Masalah Bacaan Kaedah Mengajar Bacaan Masalah dalam memaham Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Punca masalah Membaca . PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu.. anda seharusnya dapat: 1. An Introduction to Children with Language Disorders. menjelaskan punca-punca masalah membaca .R.

b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap.6. perkataan. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ”mengandungi” disebut ”mengandung” dan sebagainya. ” dibaca sebagai ”Buku itu tebal”. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M.1 Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. ”Buku itu sangat tebal. Namun selepas fasa pertama KBSM. seperti. dan peringkat nasional. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. daerah. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman.1.1 Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan .menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. misalnya ”buah” disebut ’uah”. ”kering” disebut ”kerin”. 6. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. negeri. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. .

Contoh .” e) Pembalikan (reversals) Huruf. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat.Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan.c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. misalnya ”ladang” disebut ”lalang”. Selain itu. perkataan. ”Saya suka makan rojak.” dibaca sebagai ” Saya sangat suka makan rojak. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. dan begitu juga dengan pembalikan frasa. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan diubah kedudukannya. ”Bala” disebut ”laba”. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. contoh: ”Dia makan nasi” dibaca sebagai ” Dia nasi makan”. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. misalnya “buah” disebut “buwah”. Keadaan ini menyebabkan kanakkanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanakkanak gagal membaca dengan baik. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. .

c) teragak-agak (hesitation) . Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. 6. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. Latihan: Berdasarkan masalah-masalah bacaan di atas. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan . f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. dan k) tidak boleh membaca langsung. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. dan sebagainya. pagi. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. dan sebagainya. sebelum. kuiz. sekejap. berikan beberapa contoh masalah atau kesalahan bacaan yang kerap dilakukan oleh kanak-kanak. menggeleng kepada. merumus petikan. menceritakan semula. dan sebagainya. sudah. Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. mengerut dahi. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi.2 Masalah-masalah dalam Memaham Bacaan Selain masalah bacaan nyaring. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. misalnya dalam ayat “Panjatlah lagi pokok itu.” yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ”blurring”.

dll). Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. dan carta organisasi. carta alir. graf. kurang zat makanan yang serius. Faktor kognitif dan bahasa iii. who. 6. masalah pendengaran. terencat akal. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca.B. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga . Latihan: Apakah kepentingan membuat peta semantik. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta.3 Punca Masalah Membaca Punca masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Berikan contoh untuk menjelaskan jawapan anda. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. peta. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. dan pendidikan Faktor Fizikal Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. when. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. masalah pertuturan. dan bermasalah kesihatan (epilepsi.terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. Faktor emosi. rajah. dan sebagainya dalam buku. aphasia. Namun Guy L. masalah neurologikal seperti kerosakan otak (serebral palsi. dll). Faktor fizikal ii. where. dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar .why. masalah jantung. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. . dan how). membuat carta organisasi. Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. Faktor Kognitif dan Bahasa Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. persekitaran. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. iaitu : i.

Kaedah abjad/huruf v.4 Strategi Pengajaran Kemahiran Membaca Terdapat berbagai-bagai kaedah dan teknik pengajaran bacaan yang telah kita pelajari dan kita gunakan untuk membantu murid yang tidak dapat membaca dengan baik. 6. Kaedah fonik/bunyi vii. tiada galakan keluarga.menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Sebenarnya semua kaedah dan teknik itu boleh digunakan dengan berkesan Semuanya bergantung kepada cara kita merancang strategi pengajaran dan melaksanakannya ke atas murid berkenaan. 6. kurang zat makanan. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca. Kaedah Gabungan Bunyi-kata viii.VAKT x. Antara kaedah yang sering digunakan adalah: iv. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Kaedah Fernald . Faktor Emosi. Kemahiran-kemahiran yang dikuasai ini kelak akan membantu mereka menguasai kemahiran bacaan seterusnya Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Kaedah pelbagai deria . Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. Terdapat beberapa kaedah mengajar bacaan dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terbentuk melalui gabungan suku kata.5 Kaedah Mengajar Bacaan Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan beberapa kaedah mengajar bacaan kepada kanak-kanak. dan Pendidikan Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak-kanak. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan (receptive language) yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Persekitaran. Kaedah VAK ix. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga. Perkara terpenting adalah muridmurid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. dan sebagainya. Kaedah pandang sebut/seluruh perkataan vi.

xi. pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya.ba + tu batu Seterusnya membentuk rangkai kata dan ayat mudah. bi. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu.ba. u. o. be.oi. Selain itu. Kaedah Pandang dan sebut/Kaedah Seluruh Perkataan Kaedah ini sangat popular dalam mengajar bacaan dalam bahasa Inggeris. dan diftong ai. Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal a. Kekuatan kaedah ini adalah kerana sesuai dengan binaan perkataan bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. Menurut kaedah fonik. i. namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam Bahasa Melayu. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. lari. makan. Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya. hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan diikuti dengan . Kaedah Gillingham Kaedah Abjad/huruf Kaedah ini merupakan kaedah yang paling biasa digunakan dalam mengajar mengeja dan membaca perkataan. Melalui kaedah ini. Misalnya bagi perkataan ”rumah”. huruf-huruf konsonan. emak. e. Contoh: Memperkenalkan huruf .z Memperkenalkan huruf vokal a. Kaedah ini mementingkan kanak-kanak mengenal nama-nama huruf dari a – z.a . au. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. Guru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. i. main. Kaedah Fonik/bunyi Kaedah fonik adalah antara kaedah mengajar bacaan yang digemari oleh guru. bo. kaedah ini memberi asas yang kukuh dalam membaca. o. u Menggabungkan huruf konsonan dan vokal . Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. e. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. Selepas itu huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. bapa dan sebagainya. bu Membentuk perkataan daripada suku kata . Kaedah ini juga membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya.

bunyi. dan bentuk huruf. huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ]. vii. Guru menyebut perkataan dan bunyi huruf. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huruf dengan kuat (proses bacaan). Murid membaca apa yg telah ditulisnya. Sebagai contoh. Guru menyebut bunyi huruf dan kemudian menyebut nama huruf. Guru tunjukkan huruf pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. dan bentuk huruf hendaklah diajar terlebih dahulu dengan pengetahuan bahawa sesetengah huruf adalah vokal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. v. ii. Murid menulis huruf dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huruf itu Setelah murid sudah biasa dengan nama. Selepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. guru boleh teruskan dengan latih/tubi berikut. dan dalam kaedah ini murid diajar langkah demi langkah. Hubungan antara nama . i. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huruf. Contoh. menulis huruf sambil menyebutnya (terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan) dan seterusnya murid menulis huruf-huruf. [ b ] + [ a ] = [ ba ] [ t ] + [ a ] = [ ta ] [ ba ] + [ta ] = [ bata ] Kaedah gabungan bunyi – kata ( Dari nama huruf dan bunyi kepada perkataan ) Kaedah ini diperkenalkan oleh Profesor Isahak Haron. iaitu membunyikan huruf (terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar). Kemudian diajar huruf dan bunyi vokal pula. dimulai dengan bunyi huruf digabungkan dengan nama huruf (abjad) dan bentuk huruf. vi. Dalam bidang fonetik.membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Murid menyebut nama huruf tersebut. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huruf. a iii. Guru membunyikan huruf-huruf tertentu secara rawak. iv. Latih tubi mengeja adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria (multisensory). bunyi. i. ii. ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ]. Murid menyebut nama huruf dan kemudiannya menulis (proses mengeja). dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku kata yang lain. .

Kaedah VAK menggunakan prosedur pengajaran seperti berikut. V . huruf dibuat daripada kertas pasir.kaedah ini menggunakan surihan (tracing)’ untuk mengajar bacaan .kinesthetic ( pergerakan ) T . dan iv. 1989). Kaedah Membaca Pelbagai Deria . Langkahlangkah pengajaran adalah sepeerti berikut: . Janet. lihat huruf (V) .VAKT (Multisensory Reading Method) Kaedah ini dikenali sebagai kaedah VAKT yang bermaksud. memerhati perkataan yang hendak dipelajari ii.6 Kaedah Khas Pemulihan Bacaan Terdapat segelintir kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang serius dan memerlukan kaedah bacaan khas untuk mengajar mereka seperti kanak-kanak Disleksia. huruf timbul yang besar dan lain-lain.visual (penglihatan) A – audio (pendengaran) K . v. kaedah VAKT.guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4” x 10” ( menggunakan krayon ) . mewarna dengan jari. dan kaedah Gillingham.(Margaret. iaitu pelajar : i. Kaedah VAK Kaedah VAK menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan). dan semua kaedah ini digolongkan sebagai pendekatan ki nestetik. . kaedah Fernald. menggunakan talam berpasir/lumpur.tactile ( sentuhan) Kaedah ini berpegang kepada prinsip “rangsangan” dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . Dalam kaedah ini murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. Lynne. dan kanakkanak berkeperluan khas (PKBP).Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. menyebut perkataan itu iii.Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu . murid hendaklah .Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. membandingkan hasil tulisan dengan perkataan asal Prosedur VAK ini diulang-ulang sehingga perkatan dapat ditulis dengan betul. kanak-kanak pemulihan. Antara kaedah bacaan yang akan dibincangkan dalam bahagian ini adalah seperti kaedah VAK.6. cuba menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya.

. B. dengar guru sebut huruf (A) vii. menyebut. Terdapat empat peringkat pengajaran dalam kaedah Fernald.Guru menulis perkataan dengan besar menggunakan crayon di atas kertas. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang diberi.Pelajar juga memandang perkataan itu semasa membuat surihan(V) .Pelajar surih huruf-huruf dengan jari (T – K) sambil menyebut dan mendengar sebutan perkataan itu (A). Gillingham. . dan iv. Kaedah Fernald Kaedah ini diperkenalkan oleh Fernald G.Pelajar tidak perlu surih setiap perkataan. tetapi hanya melihat perkataan yang guru tulis. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) x.M. rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) xi. dan Helen. menyebut huruf (A) viii. . iaitu: i.K. dan lain-lain. . Peringkat 3: .(1943.Pelajar menulis cerita berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. Pendekatan ini dibentuk untuk pengajaran secara individu. Belajar melalui perkataan asas (sight words) yang terdapat dalam teks.Pelajar meneruskan menulis cerita dan menyimpan fail perkataan. Peringkat pengajaran dalam kaedeah Fernald adalah seperti berikut: Peringkat 1: . ii. Kaedah ini merupakan gabungan pendekatan pengalaman bahasa dan pembelajaran berasaskan pendekatan pelbagai deria (VAKT). iii. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah VAKT dijadikan asas kepada model-model pengajaran bacaan yang lebih perinci oleh tokohtokoh seperti Fernald. dan menulis perkataan tersebut. Menyurih (tracing) dan menulis berdasarkan ingatan satu perkataan yang diberi.vi.Proses ini diulang sehingga pelajar boleh menulis perkataan tanpa melihat contoh. Peringkat 2: . dengar huruf yang disebut (A) ix. 1988) untuk membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) xii. Menulis berdasarkan ingatan perkataan yang dijumpai dalam petikan. .

. iii. . ii. Bunyi-bunyi huruf danperkataan digabungkan dengan pergerakan otot semasa menyebut dan menulis. V-A (Visual-Auditory).Pelajar sudah boleh menggunakan kemahiran bacaan untuk mengembangkan minat membaca. atau bahagian-bahagian perkataan yang sudah dipelajari. A-K (Auditory – Kinesthetic).Pelajar belajar perkataan baru dengan melihat. dan murid PKBP. Peringkat 4: . Kesimpulannya. hanya diguna untuk pelajar yang menghadapi masalah bacaan yang teruk sahaja seperti disleksia. iaitu memerlukan lima sesi pengajaran seminggu untuk selama dua tahun (minimum) Kaedah Gillinghammenumpukan penstrukturan pengajaran yang tinggi dan berorientasikan pendekatan fonetik yang menggunakan teknik surihan (tracing) untuk mengajar huruf tunggal dan bunyi yang bersamaan dengannnya. Enam kesatuan asas itu adalah: i.. kaedah Fernald menggunakan pengalaman bahasa pelajar dan kaedah VAKT. . Kaedah ini mengambil masa yang lama dan langkah-langkah pengajaran hendaklah dipatuhi dengan ketat. Bunuyi-bunyi huruf dan perkataan digabungkan dengan imej visual. Perkataan yang ditulis dan huruf-huruf dihubungkan denga bunyinya. Kaedah Gillingham Kaedah ini diperkenalkan oleh Gillingham dan Stillman pada tahun 1970 AN difokuskan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah bacaan yang sangat teruk. Kaedah Fernald mempunyai prinsip tertentu yang perlu dipatuhi. menyebut. ii. iaitu: i. Kaedah Gillingham menekankan pendekatan pelbagai deria yang terdiri daripada enam kesatuan deria yang sangat penting pada peringkat permulaan mengajar huruf –huruf.Pelajar dapat mengecam perkataan-perkataan baru berdasarkan persamaannya dengan perkataanperkataan yang tercetak. A-V (Auditory-Visual).dan iii. murid pemulihan. Tugasan ini seakan-akan aktiviti mengeja. Murid tidak perlu menyebut bunyi-bunyi itu. kejayaan hendaklah ditekankan supaya motivasi pelajar dapat ditingkatkan atau dikekalkan. dan menulisnya terus daripada perkataanperkataan bercetak (teks).Guru tidak perlu menulis perkataan kerana pada tahap ini pelajar sudah boleh membaca daripada buku. keempat-empat peringkat perlu dikuasai mengikut urutan.

mereka mengadun hurufhuruf menjadi perkataan. Guru menggunakan strategi ejaan lisan Langkah 3: . Langkah-langkah pengajaran. mengenal pasti punca masalah. Sebagai rumusan. “Apakah bunyi huruf ini?” Langkah 2: .guru mula memperkenalkan tulisan sambung.Murid menyurih ikut tulisan guru. V-K (Visual – Kinesthetic). Pergerakan otot semasa bertutur atau menulis dikaitkan dengan bentuk visual huruf-huruf.iv.Bila sudah mahir.Guru menyebut nama huruf dan murid mengikut sebutan guru . Setelah murid mahir 10 huruf (konsonan dan vokal). semua guru adalah bertanggungjawab untuk mengesan kelemahan bacaan pelajarnya. vi.Dgn menggunakan kad latih tubi.Soalan guru.Tanpa menggunakan kad latih tubi. . . dan membunyikan huruf itu.Soalan guru . Latihan: Bezakan antara kaedah abjad dengan kaedah fonik dalam mengajar bacaan. dengar. . Tangan murid didibantu untuk menyurih atau menulis bentuk huruf sambil menyebut nama atau bunyi huruf tersebut.Guru menulis huruf dan menerangkan bentuknya. guru menyebut bunyi huruf dan murid mengikutnya . pandang. v. . K-A (Kinesthetic – Auditory). Langkah 1: . “Berikan nama huruf yang bunyinya [ č ] . . guru membunyikan mengikut huruf. Huruf cetak dan perkataan dikaitkan dengan pergerakan otot semasa bertutur dan menulis. tunjuk satu huruf kepada murid. K-V (Kinesthetic. dan cuba membantu mereka membina kemahiran membaca seawal mungkin supaya masalah ini dapat dipulihkan sebelum menjadi lebih teruk.Visual).

Sekiranya guru tidak mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Kaedah VAK. 2. Kaedah membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik. maka guru hendaklah tetap dengan langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu. Rumusan 1. Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. 6. Sekiranya guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah. kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. dan rakan-rakannya (1989) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . Guru tidak boleh hanya bergantung kepada kaedah dan teknik tertentu sahaja kerana kerana penerimaan seseorang kanak-kanak terhadap perkara yang diajar adalah berbeza antara satu sama lain. 5. Murid-murid ini perlu diajar menguasai kemahiran-kemahiran asas bacaan terlebih dahulu supaya pemerolehan kemahiran membaca mereka menjadi mantap. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak berke[perluan khas. dan faktor emosi. iaitu faktor fizikal.B. kaedah VAKT. Kata Kunci . kaedah Fernald. 3. dan kaedah Gillingham digolongkan sebagai pendekatan kinestetik dan hanya digunakan untuk mengajar bacaan bagi kanak-kan ak yang mengalami masalah bacaan yang teruk. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan sematamata tidak mencukupi. maka guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut. Oleh itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran bacaan. Pengajaran membaca kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan strategi yang pelbagai. persekitaran. sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid-muridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Guy L. faktor kognitif dan bahasa.7 Kesimpulan Keupayaan membaca di kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini.6. dan pendidikan 4.

L. (1989).W. & Janet W. Husin. (1994). Pedagogi Bahasa. Margaret A. . Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.W.. Lynne K.B.L..L. New Jersey: Prentice Hall. Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. & John B. Boston: Allyn and Bacon. Bhd. Miles A.T. Barbara B.. Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction.Kinestetik Surih Pelbagai deria Kognitif Aphasia Rujukan Kamarudin Hj. R . (1998). Guy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful