RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

TINGKATAN 4 . KIMIA .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . 2012 .

1. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba.cecair dan pepejal. menyatakan teori kinetik jirim. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. . Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. • menyediakan laporan penyiasatan.0 STRUKTUR ATOM 2. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. 2. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. molekul dan ion.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. mendefinisikan atom. 1.

2. melukis susunan elektron atom suatu unsur. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. menentukan nombor nukleon. menentukan nombor proton. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. menentukan bilangan neutron.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. 2. mendefinisikan nombor nukleon. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. elektron dan neutron. menyatakan maksud elektron valens. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.0 FORMULA 3. mendefinisikan nombor proton. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim. menyatakan maksud isotop. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 . menulis simbol unsur-unsur. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. membina struktur atom. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. dan sebaliknya. menyatakan zarah-zarah utama subatom.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.

Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. boleh : menyatakan maksud formula kimia. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. menyatakan maksud formula empirik.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. • menyatakan maksud pemalar Avogadro. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. . menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. bilangan mol. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. menyatakan maksud formula molekul.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.

• meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. • mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. formula kimia dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.3 Menganalisis Menjalankan . • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. • menggunakan simbol.

bromin dan iodin. 17 dengan susunan elektron. natrium dan kalium. bromin dan iodin. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . 17 apabila menuruni kumpulan. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. 17. natrium dan kalium. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3. • menghuraikan kegunaan semi logam. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. 4.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. bromin dan iodin.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. • memberi contoh unsur peralihan. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. 4. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. 1. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. 19. natrium dan kalium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. • menghuraikan sifat unsur peralihan. • menyatakan sifat fizik umum klorin.

ELEKTROKIMI A 6. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . • menggambarkan pembentukan ikatan ion.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5.4.0 IKATAN KIMIA 5. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. • menerangkan pembentukan ikatan ion. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . • menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis. • menyatakan jenis ikatan kimia. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. • menyatakan maksud elektrolit.

menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. . menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. plumbum(II) bromida. menerangkan proses pengekstrakan. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri.• • • 6. penulenan serta penyaduran logam. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. membina siri elektrokimia.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. untuk mengenalpasti kation dan anion. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia.

• memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. bes dan alkali.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk . • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.0 ASID DAN BES 6. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. sesuatu bahan. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. • menyatakan kegunaan asid. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.

menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) . menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menghuraikan ujian bagi anion. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.dan Alkali • • • • • • 7. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.0 GARAM 8. boleh: menerangkan maksud peneutralan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menerangkan maksud garam. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali.1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menghuraikan proses titratan asid-bes.

menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. boleh : menyatakan maksud polimer. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. menyatakan sifat-sifat ammonia.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menyenaraikan contohcontoh aloi. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. menyatakan maksud bahan komposit.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. menyatakan maksud aloi. menyatakan tujuan pengaloian.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyenaraikan kegunaan seramik. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. menyatakan sifat seramik.8. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. menyenaraikan polimer semulajadi. Fe3+. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+.

4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 . mewajarkan kegunaan bahan komposit.3 8 39.Komposit • • • • 9. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.40.37. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful