RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

KIMIA . TINGKATAN 4 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . 2012 .

• mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis.cecair dan pepejal. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. mendefinisikan atom. • menyediakan laporan penyiasatan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. molekul dan ion.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. 2. .1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menyatakan teori kinetik jirim.0 STRUKTUR ATOM 2.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. 1.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. 1. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas.

elektron dan neutron. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. menyatakan maksud isotop. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menentukan nombor proton. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.0 FORMULA 3. menyatakan zarah-zarah utama subatom. 2. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. mendefinisikan nombor proton. mendefinisikan nombor nukleon. membina struktur atom. menentukan bilangan neutron.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. menulis simbol unsur-unsur. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. menentukan nombor nukleon. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 . membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. dan sebaliknya.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. melukis susunan elektron atom suatu unsur.2. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12. menyatakan maksud elektron valens.

membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. menyatakan maksud formula molekul. menyatakan maksud formula empirik.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. . menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. boleh : menyatakan maksud formula kimia. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. bilangan mol.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. • menyatakan maksud pemalar Avogadro. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.3 Menganalisis Menjalankan .6 Mentafsir Persamaan Kimia 3. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4. formula kimia dan persamaan kimia. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. formula kimia dan persamaan kimia. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. • menggunakan simbol. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4.

• menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. • menyatakan sifat fizik umum klorin.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. • memberi contoh unsur peralihan. natrium dan kalium. 4. 4. 19. bromin dan iodin. 1. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. 17 apabila menuruni kumpulan. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. • menghuraikan sifat unsur peralihan. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. natrium dan kalium. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. • menghuraikan kegunaan semi logam. bromin dan iodin. 17 dengan susunan elektron. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3. natrium dan kalium. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. 17. bromin dan iodin. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump.

• menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. ELEKTROKIMI A 6. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5.4. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. • menerangkan pembentukan ikatan ion.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • menyatakan jenis ikatan kimia. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • menyatakan maksud elektrolit. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian.0 IKATAN KIMIA 5. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • menggambarkan pembentukan ikatan ion.

menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. penulenan serta penyaduran logam.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. untuk mengenalpasti kation dan anion. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. membina siri elektrokimia. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. menerangkan proses pengekstrakan. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. plumbum(II) bromida. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. . menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.• • • 6.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.

7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. • menyatakan kegunaan asid. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. bes dan alkali. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7.0 ASID DAN BES 6. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk .1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia. sesuatu bahan.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. bes dan alkali dalam kehidupan harian.

menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menghuraikan ujian bagi anion.1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) .2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menerangkan maksud garam.0 GARAM 8. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. boleh: menerangkan maksud peneutralan. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. menghuraikan proses titratan asid-bes. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. menghuraikan tindakan haba ke atas garam.dan Alkali • • • • • • 7.

menyatakan sifat-sifat ammonia. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] .3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. menyatakan sifat seramik. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. menyatakan tujuan pengaloian. menyatakan maksud aloi. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri.8. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menyenaraikan kegunaan seramik.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. Fe3+.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. menyatakan maksud bahan komposit. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. menyenaraikan polimer semulajadi. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. menyenaraikan contohcontoh aloi. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9. boleh : menyatakan maksud polimer. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik.

memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. mewajarkan kegunaan bahan komposit.37. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya.3 8 39. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 . menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.40. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya.Komposit • • • • 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful