RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . TINGKATAN 4 . KIMIA . 2012 .

0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. menyatakan teori kinetik jirim. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. molekul dan ion. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. mendefinisikan atom. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.cecair dan pepejal.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1.0 STRUKTUR ATOM 2.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. 2. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. 1. 1. • menyediakan laporan penyiasatan. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah.

menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. menyatakan maksud isotop. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. dan sebaliknya.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. menulis simbol unsur-unsur. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur.0 FORMULA 3. 2.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 .1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. melukis susunan elektron atom suatu unsur. menyatakan zarah-zarah utama subatom. menyatakan maksud elektron valens. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. elektron dan neutron. mendefinisikan nombor proton. menentukan nombor proton.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3.2. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12. menentukan nombor nukleon. menentukan bilangan neutron. mendefinisikan nombor nukleon. membina struktur atom. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon.

Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. bilangan mol. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. . menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. menyatakan maksud formula molekul. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida. boleh : menyatakan maksud formula kimia. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. • menyatakan maksud pemalar Avogadro.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. menyatakan maksud formula empirik. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.

Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. • mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. formula kimia dan persamaan kimia.3 Menganalisis Menjalankan .7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menggunakan simbol. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4.

• menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 1. 4. • menyatakan sifat fizik umum klorin. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. natrium dan kalium. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. 19. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. 17 apabila menuruni kumpulan.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. • menghuraikan sifat unsur peralihan. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. 17. 17 dengan susunan elektron. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. • memberi contoh unsur peralihan. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. natrium dan kalium. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. natrium dan kalium. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. bromin dan iodin. bromin dan iodin. 4. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. • menghuraikan kegunaan semi logam.

4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.0 IKATAN KIMIA 5. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. ELEKTROKIMI A 6.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. • menyatakan maksud elektrolit. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.4.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. • menyatakan jenis ikatan kimia. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. • menerangkan pembentukan ikatan ion. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. • menggambarkan pembentukan ikatan ion. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. menerangkan proses pengekstrakan. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. . menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. plumbum(II) bromida. membina siri elektrokimia. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.• • • 6. penulenan serta penyaduran logam. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. untuk mengenalpasti kation dan anion. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6.

• mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. • menyatakan kegunaan asid. sesuatu bahan.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk . • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. bes dan alkali dalam kehidupan harian.0 ASID DAN BES 6. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. bes dan alkali. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.

0 GARAM 8. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula.1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. menghuraikan proses titratan asid-bes. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) . menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. menerangkan maksud garam. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.dan Alkali • • • • • • 7. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menghuraikan tindakan haba ke atas garam.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. boleh: menerangkan maksud peneutralan. menghuraikan ujian bagi anion. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.

merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menyenaraikan contohcontoh aloi. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. menyatakan maksud aloi. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. menyatakan maksud bahan komposit. menyatakan tujuan pengaloian.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. menyenaraikan kegunaan seramik. menyatakan sifat seramik.8. menyenaraikan polimer semulajadi. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9. menyatakan sifat-sifat ammonia. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Fe3+. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. boleh : menyatakan maksud polimer. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9.

Komposit • • • • 9.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan.37.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 .40. mewajarkan kegunaan bahan komposit. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.3 8 39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful