RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . 2012 . KIMIA . TINGKATAN 4 .

3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. 1.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. • menyediakan laporan penyiasatan. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. 1. . • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik.0 STRUKTUR ATOM 2. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. 2.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. mendefinisikan atom. menyatakan teori kinetik jirim. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim.cecair dan pepejal. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. molekul dan ion.

menentukan nombor proton.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon. menyatakan maksud isotop. menentukan bilangan neutron. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.0 FORMULA 3. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. menentukan nombor nukleon. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. melukis susunan elektron atom suatu unsur. mendefinisikan nombor nukleon. elektron dan neutron. 2. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.2. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. mendefinisikan nombor proton. membina struktur atom. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 . menulis simbol unsur-unsur. menyatakan maksud elektron valens. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. dan sebaliknya. menyatakan zarah-zarah utama subatom. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.

Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. • menyatakan maksud pemalar Avogadro. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. . menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menyatakan maksud formula empirik. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. boleh : menyatakan maksud formula kimia. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. bilangan mol. menyatakan maksud formula molekul. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3.

14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. formula kimia dan persamaan kimia. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4.3 Menganalisis Menjalankan . Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. formula kimia dan persamaan kimia. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3. • mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. • menggunakan simbol. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya.

6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. • menghuraikan sifat unsur peralihan. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menghuraikan kegunaan semi logam. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. bromin dan iodin. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . natrium dan kalium. 17 apabila menuruni kumpulan. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. 1. • memberi contoh unsur peralihan. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. natrium dan kalium. bromin dan iodin. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. 17. 17 dengan susunan elektron. 4. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. natrium dan kalium. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. 4. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 .4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. • menyatakan sifat fizik umum klorin. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. 19. bromin dan iodin.

• menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . • menyatakan maksud elektrolit. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen.4. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. ELEKTROKIMI A 6.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.0 IKATAN KIMIA 5. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. • menerangkan pembentukan ikatan ion.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. • menyatakan jenis ikatan kimia.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5. • menghuraikan binaan sel elektrolisis.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. • menggambarkan pembentukan ikatan ion. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion.

boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. .6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. penulenan serta penyaduran logam. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia. untuk mengenalpasti kation dan anion. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. menerangkan proses pengekstrakan. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. plumbum(II) bromida. membina siri elektrokimia. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus.• • • 6.

2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. bes dan alkali dalam kehidupan harian.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk .7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. bes dan alkali. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. sesuatu bahan. • menyatakan kegunaan asid. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7.0 ASID DAN BES 6. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan.

1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. menerangkan maksud garam. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menghuraikan ujian bagi anion.dan Alkali • • • • • • 7. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian.0 GARAM 8. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. boleh: menerangkan maksud peneutralan. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) . menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. menghuraikan proses titratan asid-bes. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air.

menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . menyatakan maksud aloi. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9. boleh : menyatakan maksud polimer. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. menyenaraikan kegunaan seramik.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. menyatakan sifat-sifat ammonia. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. menyenaraikan polimer semulajadi. menyatakan sifat seramik.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. menyatakan maksud bahan komposit. Fe3+. menyatakan tujuan pengaloian. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menyenaraikan contohcontoh aloi. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca.8. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik.

memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 . membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya.40.3 8 39.37. mewajarkan kegunaan bahan komposit. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya.Komposit • • • • 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful