RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

KIMIA .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . 2012 . TINGKATAN 4 .

murid boleh: • menerangkan maksud kimia. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1. 1.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. • menyediakan laporan penyiasatan. mendefinisikan atom. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan.cecair dan pepejal. 2. molekul dan ion.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia. 1.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. . • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. menyatakan teori kinetik jirim. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide.0 STRUKTUR ATOM 2.

menyatakan maksud isotop. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.0 FORMULA 3. menyatakan maksud elektron valens. menentukan nombor nukleon. menentukan bilangan neutron. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. 2. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12. elektron dan neutron.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon.2. menyatakan zarah-zarah utama subatom. dan sebaliknya. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. menulis simbol unsur-unsur. mendefinisikan nombor proton. mendefinisikan nombor nukleon. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 .3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. melukis susunan elektron atom suatu unsur.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. membina struktur atom. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. menentukan nombor proton. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. menyatakan maksud formula molekul. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. .2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. boleh : menyatakan maksud formula kimia.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. menyatakan maksud formula empirik. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. bilangan mol. • menyatakan maksud pemalar Avogadro.

• mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya.3 Menganalisis Menjalankan . formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. formula kimia dan persamaan kimia. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • menggunakan simbol.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium. 17. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17. • menghuraikan kegunaan semi logam. 19. 17 dengan susunan elektron. 4. natrium dan kalium. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . 1. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] . bromin dan iodin. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3. 4. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium. natrium dan kalium. • memberi contoh unsur peralihan. natrium dan kalium. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3.5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump.6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. bromin dan iodin. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • menghuraikan sifat unsur peralihan. 17 apabila menuruni kumpulan. bromin dan iodin. • menyatakan sifat fizik umum klorin.

• menyatakan maksud elektrolit. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. • menerangkan pembentukan ikatan ion.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis .1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. ELEKTROKIMI A 6. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.4.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . • menggambarkan pembentukan ikatan ion. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. • menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion.0 IKATAN KIMIA 5. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. • menyatakan jenis ikatan kimia.

menerangkan proses pengekstrakan. menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. . meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. menerangkan kepentingan siri elektrokimia. plumbum(II) bromida. penulenan serta penyaduran logam. untuk mengenalpasti kation dan anion. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. membina siri elektrokimia. Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6.• • • 6.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6.

Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid.0 ASID DAN BES 6. • menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. bes dan alkali dalam kehidupan harian.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7. sesuatu bahan. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. • menyatakan kegunaan asid. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk . • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. bes dan alkali. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7.

menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menghuraikan proses titratan asid-bes. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator.0 GARAM 8. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. menerangkan maksud garam. menghuraikan ujian bagi anion. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur.dan Alkali • • • • • • 7. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) . boleh: menerangkan maksud peneutralan. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu.1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut.

8. menyenaraikan contohcontoh aloi. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. menyatakan tujuan pengaloian.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. menyenaraikan polimer semulajadi. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. Fe3+. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. menyatakan maksud bahan komposit.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. menyenaraikan kegunaan seramik. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. menyatakan sifat-sifat ammonia. menyatakan sifat seramik. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. menyatakan maksud aloi.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. boleh : menyatakan maksud polimer. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik.

4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 .37. mewajarkan kegunaan bahan komposit. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36.Komposit • • • • 9.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.3 8 39.40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful