RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 4 TAHUN 2012

2012 . TINGKATAN 4 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN . KIMIA .

mendefinisikan atom.0 STRUKTUR ATOM 2. 1. • Cuti Tahun Baru Cina [23 – 27 Jan] CUTI TAHUN BARU CINA [ 23 – 27 JAN 2012] • • • • • • memerihalkan sifat zarah bagi jirim. • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan.MIN GGU 2 TARIK H 09/01/1 213/01/1 2 16/01/1 220/01/1 2 [1 Minggu ] BIDANG PEMBELAJAR AN OBJEKTIF PEMBELAJARA N HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM ORENTASI EKPERIMEN / CATATAN 3 1. • menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia. • mentafsir data untuk membuat kesimpulan. 2. • menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan negara • mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan.1 Menganalisis Jirim Di akhir pembelajaran. murid boleh: • menerangkan maksud kimia. 1. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah.1 Memahami Kimia Dan Kepentingannya 1.cecair dan pepejal. • mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. • menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian • menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian. • menyenaraikan industrI berasaskan kimia di Malaysia. . • mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan dalam gas. menyatakan teori kinetik jirim. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. molekul dan ion. • mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. • menyediakan laporan penyiasatan. • mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian.3 Menggabungkan Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Dalam Menjalankan Penyiasatan Saintifik 4 5&6 30/01/1 203/02/1 2 [1 Minggu ] 2.0 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1. Memerhati situasi seperti keterlaruan bahan dalam air/keapungan bahan dalam larutan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat didih bagi Naphthalena/Acetam ide.2 Mensintesisikan Kaedah Saintifik 1.

menyatakan maksud isotop. melukis susunan elektron atom suatu unsur.1 Memahami dan Mengaplikasi Konsep Jisin Atom Relatif dan Jisim • • Sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom. menyatakan zarah-zarah utama subatom. menentukan nombor nukleon.3 Memahami Isotop dan Nilai Kepentingannya 7 13/02/12 17/02/12 [1 Minggu] 2. menentukan bilangan neutron. menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim. mendefinisikan nombor nukleon.0 FORMULA 3. mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.5 Menghargai Ketertiban dan Keunikan Struktur Atom 8 20/02/12 24/02/12 3. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. membina struktur atom. menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nukleon. elektron dan neutron. menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12. menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton.2 Mensintesiskan Struktur Atom • • • • • • • • • • • 2. menyatakan maksud jisim atom relative berdasarkan karbon -12. menulis simbol unsur-unsur.4 Memahami Susunan Elektron Bagi Atom • • • • • • • • • Memerihalkan perkembangan model atom. menentukan nombor proton. menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. menyatakan maksud elektron valens. mendefinisikan nombor proton. dan sebaliknya. • • • * Ujian Bulanan 29 Feb – 8 Mac 2012 .2. 2. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon. menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur.

Murid boleh : • mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g 12C. menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro.2 Menganalisis Hubungan Antara Bilangan Mol dan Bilangan Zarah • menghitung jisim molekul relatif bahan. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.4 Menganalisis Perhubungan di antara Bilangan Mol Gas dengan Isipadu Murid • • • • • 13 02/04/1 206/04/1 2 [1 Minggu ] 3. Menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah.3 Menganalisis Hubungan di antara Bilangan Mol Bahan dengan Jisim Murid • • • • 3. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. menyatakan maksud formula empirik. • menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. boleh : menyatakan maksud formula kimia. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul. UJIAN BULANAN 1 [ 29 FEB – 8 MAC 2012] * Cuti Pertengahan Penggal 10 Mac – 18 Mac 2012 9 & 10 11 19/03/1 2– 23/03/1 2 [1 Minggu ] 12 26/03/1 230/03/1 2 [1 Minggu ] 3. • menyatakan maksud pemalar Avogadro.5 Mensintesis Formula Kimia Murid • • • • • • • • • boleh: menyatakan maksud jisim molar.[1 Minggu] KIMIA DAN PERSAMAA N Molekul Relatif 3. boleh : menyatakan maksud isipadu molar gas. menyatakan maksud formula molekul. membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dan magnesium oksida. . menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. bilangan mol.

• mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.3 Menganalisis Menjalankan . • menggunakan simbol. • mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. Murid boleh: Eksperimen [Minimum] 4.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala. • menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. • menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. Murid boleh : • menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. • menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. • mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia.14 & 15 09/04/1 2– 20/04/1 2 [2 Minggu ] 3. Murid boleh: • mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam penyelidikan tentang konsep mol. • menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 • dengan susunan elektronnya. • mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. formula kimia dan persamaan kimia. • menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. • menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.6 Mentafsir Persamaan Kimia 3.0 JADUAL BERKALA UNSUR Objektif Pembelajaran 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 17 30/04/1 4. • menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet nsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya.7 Mengamalkan Sikap Saontifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Tentang Jirim Murid boleh: • menyatakan maksud persamaan kimia. • menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. • menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Mingg u 16 Tarikh 23/04/1 2 -27/04/ 12 [1 Minggu ] Bidang Pembelajara n 4. formula kimia dan persamaan kimia. • meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. • menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. • menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.

5 Menganalisis Murid boleh: Unsur • menyenaraikan unsur Kala 3. 19. • meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1 • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. • menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kump. • menghuraikan persamaan sifat kimia litium.4 Menganalisis Murid boleh: Kumpulan 17 • menyenaraikan unsur Kumpulan 17.204/05/1 2 [1 Minggu ] 18 . • menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. • memberi contoh unsur peralihan. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [ 9 MEI – 25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 26 MEI – 10 JUN 2012] 4. 1. bromin dan iodin. Dalam Kala • menulis susunan elektron unsur Kala 3. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kump. natrium dan kalium. • menghuraikan kegunaan semi logam. • menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. • menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3 • menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila Merentasi Kala 3. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kump. • meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. bromin dan iodin. • menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. 17 apabila menuruni kumpulan. 17. natrium dan kalium. • menyenaraikan sifat kimia unsur litium. • menghuraikan sifat unsur peralihan. * Peperiksaan Pertengahan Tahun [9 Mei – 25 Mei 2012] * Cuti Pertengahan Tahun [26 Mei – 10 Jun 2012] .6 Memahami Murid boleh: Unsur Peralihan • mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. • menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. • menyatakan sifat fizik umum klorin. 17 dengan susunan elektron. natrium dan kalium. • menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. • menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. 4. bromin dan iodin. 4. • menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Kumpulan 1 • eksperimen tuntuk mengkaji tindak balas litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. 20 21 11/06/1 215/06/1 2 [1 Minggu ] 22 18/06/1 222/06/1 2 [1 Minggu ] menyenaraikan unsur Kumpulan 1 • menyatakan sifat fizik umum litium.

• menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. • mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Murid boleh: • menerangkan kestabilan gas adi. Murid boleh: • mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. • melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.4. • membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. • mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. • menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. • membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. Murid boleh: • menyatakan maksud ikatan kovalen. mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. Murid boleh: • menerangkan pembentukan ion. • Menerangkan pembentukan ikatan kovalen. Murid boleh: • menyatakan maksud elektrolisis. • menggambarkan pembentukan ikatan ion. • menyatakan maksud elektrolit. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses elektrolisis . • menerangkan pembentukan ikatan ion.4 Menganalisis Sifat Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen 25 09/07/1 213/07/1 2 [1 Minggu ] 6. • menghuraikan binaan sel elektrolisis. • menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion.1 Memahani Sifat=Sofat Elektrolit dan Bukan Elektrolit 6. • menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen .0 IKATAN KIMIA 5. • mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Murid boleh: • menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.2 Mensintesisi Idea Tentangf Pembentukan Ikatan Ion 24 02/07/1 206/07/1 2 [1 Minggu ] 5. • menyatakan jenis ikatan kimia.1 Memahami Asas Pembentukkan Sebatian 5. ELEKTROKIMI A 6. • membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen.7 Mensyukuri Kewujudakn Unsur dan Sebatiannya 23 25/06/1 229/06/1 2 [1 Minggu ] 5. • menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk.2 Menganalisis Proses Elektrolisis Sebatian Lebur Murid boleh: • menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. • menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat-sifat ikatan ionic dan ikatan kovalen. • menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. • menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen.3 Mensintesiskan Idea Tentang Pembentukan Ikatan Kovalen 5.

Menjalankan eksperiment untuk membina siri elektrokimia. menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.• • • 6. menerangkan kepentingan siri elektrokimia.5 Menganalisis Sel Kimia Murid • • • • • 27 23/07/1 227/07/1 2 [1 Minggu ] 6. membina siri elektrokimia.6 Mensintesiskan Siri Elektrokimia Murid • • • • menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan.4 Menilai Proses Elektrolisis Dalam Industri Murid • • • • • 26 16/07/1 220/07/1 2 [1 Minggu ] 6. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengjasilannelektrik daripada tindak balas kimia dari sel voltaic ringkas. penulenan serta penyaduran logam. untuk mengenalpasti kation dan anion.3 Menganalisis Elektrolisis Larutan Akueus • Murid • • • • 6. menerangkan proses pengekstrakan. menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. • menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. boleh: menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. plumbum(II) bromida. boleh : menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. menerangkan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri. mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. boleh : menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. . menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. boleh: mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. menjelaskan proses elektrolisis nyahcas ion d anod dan katod.

• menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. • mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. • mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. bes dan alkali.3 Menganalisis Murid boleh: Kepekatan Asid • menyatakan maksud kepekatan. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Murid boleh : • menyatakan maksud asid. sesuatu bahan. • menghubungkaitkan kepekatan ion hydrogen dengan nilai pH. * Hari Merdeka [31/08/12] Menjalankan eksperimen untuk . bes dan alkali dalam kehidupan harian. Konsep Asid Kuat • menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan dan kealkalian dan Asid Lemah. • menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.2 Murid boleh : Mensintesiskann • menyatakan kegunaan skala pH. • menyatakan kegunaan asid.1 Menganalisis SIfat-Sifat Asid Dan Bes Murid boleh : • mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. • menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. • memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses-proses dalam industry elektrokimia. • menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kehadiran air perlu dalam pembentukkan ion hydrogen yang menzahirkan sifat asid. 29 & 30 31 27/08/1 231/08/1 2 [1 Minggu ] UJIAN BULANAN 2 [ 9 OGOS – 17 OGOS 2012] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL [ 18 OGOS – 26 OGOS 2012] 7.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap Bertanggungjawab dalam Mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia 7.28 30/07/1 203/08/1 2 [1 Minggu ] 7.0 ASID DAN BES 6. • menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat 7. • menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. • menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.

menghuraikan ujian bagi anion. boleh : menyatakan maksud analisis kualitatif. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.dan Alkali • • • • • • 7. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan.0 GARAM 8. boleh: menyatakan contoh-contoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut. menerangkan maksud garam. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air.2 Mensintesiskan Analisis Kualitatif Garam Murid • • • • • • menyatakan maksud kemolaran. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan mengkaji hubungkait antara nilai pH dan molariti asid dan alkali Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir dengan menggunakan indiKator. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. menghuraikan proses penyediaan garam tak terlarut. Menjalankan eksperimen untuk membina persamaan ionic bagi pembentukkan plumbum(II) kromat(VI) . menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. menghuraikan proses titratan asid-bes. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas.1 Mensintesiskan Garam Murid • • • • • • • • • • • 8. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. boleh: menerangkan maksud peneutralan.4 Menganalisis Penuetralan Murid • • • • • • 32 03/09/1 207/09/1 2 [1 Minggu ] 8. menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan.

Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan logam tulen dan aloinya. • Murid • • • Murid • • • • Murid • • • • • • 9. boleh: menyenaraikan kegunaan ammonia. menyatakan maksud bahan komposit. menyenaraikan contohcontoh aloi.8.2 Mensintesiskan Pembuatan Ammonia dan Garamnya 9.5 Mengaplikasikan Kegunaan Kaca dan Seramik 9. • PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 27 OKTOBER – 12 SEPTEMBER 2012] . menyatakan sifat-sifat ammonia.1 Memahami Pembuatan Asid Sulfurik larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. boleh: menyenaraikan kegunaan kaca. menyatakan sifat seramik. mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Fe3+. menyatakan tujuan pengaloian. menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. Murid boleh: • menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknikteknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. menerangkan bahawa sulfur dioksida menyebabkan pencemaran alam sekitar.6 Menilai Kegunaan Bahan-Bahan • Murid • • • • • Murid • • • • Murid • • boleh: menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. menghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+. menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. menyenaraikan polimer semulajadi. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. menyenaraikan kegunaan seramik. menyenaraikan komposisi dan sifat aloi.3 Mengamalkan Sikap Sistematik dan Teliti Semasa Menjalankan Aktiviti 33 10/09/1 214/09/1 2 [1 Minggu ] 9. menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya.4 Menilai Kegunaan Polimer Sintetik 9.3 Memahami Aloi 34 & 35 17/09/1 228/09/1 2 [2 Minggu ] 9. boleh: menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk ujuan tertentu. boleh: menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. boleh : menyatakan maksud polimer.0 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9. Pb2+ dan NH4 • merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. menyatakan maksud aloi. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.

Komposit • • • • 9. mewajarkan kegunaan bahan komposit. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 27 SEPTEMBER 2012 – 12 OKTOBER 2012 36.3 8 39. membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetikdan sisanya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.40.37.7 Menghargai Pelbagai Bahan Buatan Dalam Industri Murid • • • menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.4 1 15/10/1 2– 09/11/1 2 PERSEDIAAN TOPIK TINGKATAN 5 . boleh: mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan.