IKHLAS

1.0

Pengertian Ikhlas 1.1 Ikhlas menurut Al-quran

Katakanlah: "Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"(Al-an¶am 162-163) Dari segi Bahasa ikhlas berasal dari perkataan kholasha, khulushon, khalashon yang bermakna murni dan bebas daripada kotoran. Perkataan ikhlas menunjukan erti murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.( An-Nahl 66) Ikhlas ialah mengelakkan pandangan manusia dengan sentiasa mengarahkan tujuan kepada Allah SWT, menggabungkan antara perbuatan zahir dan batin, tidak menyertakan kepentingan peribadi ataupun balasan duniawi dari apa yang di lakukan. Ikhlas ialah melakukan amal, baik perkataan mahupun perbuatan ditujukan untuk Allah semata-mata. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal.

1

Sedangkan Abu 'Uthman Sa'id bin' Ismail rohimahullah mengatakan. 2 . iaitu engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalamal agama tanpa mengharapkan dari mahluk suatu apapun berupa pujian dari manusia dan lain sebagainya". (QS Yunus 10:105). "(HR Abu Daud dan Nasa'i).2 Ikhlas menurut hadith Rasulullah SAW mengingatkan. 1. 1.dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. "Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata.3 Ikhlas menurut Ulama An Nawawi Asy-Syafi'i rohimahullah menukil dalam kitabnya At Tibyan kata-kata ustaz Abu Qosim Al Qusairiy rohimahullah. "Ikhlas adalah kesesuaian amalan batin (hati) seorang hamba dengan zahirnya / anggota badannya". Pengertian lain daripada Ikhlas kepada Allah ialah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (Syurga). Ibnu Qayyim rohimahullah seorang ulama besar mengatakan. beliau mengatakan: "Ikhlas adalah engkau mentauhidkan / menunggalkan niatmu dalam keta'atan kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala.

2 Meringankan beban kehidupan. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). () () () () () () () () 3 . Kemudian beliau melanjutkan.1 Memurnikan Keesaan Allah. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 2. ³Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu berupa amal yang ikhlas kerana Dia-lah yang menganugerahkannya padamu apabila anda telah melakukan hal ini maka hilanglah dari dirimu sikap ujub. Sedangkan ikhlas itu ialah engkau menginginkan atas amalan hatimu dan amalan badanmu keredhaan Allah disertai rasa takut akan murka-Nya seakan-akan engkau melihatNya dan meyakini bahawa Allah melihatmu sehingga hilanglah riya 'dari hatimu "."Ikhlas yang benar / jujur adalah tidak menghiraukan perhatian mahluk kerana terus menerus memperhatikan penglihatan Sang Khaliq. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran. Ingatlah. (Azzumar 2-3) 2. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Bersikap perlahan-lahanlah dalam amal-amalmu sampai hilanglah dari dirimu sikap terburu-buru dalam hatimu.0 Ikhlas dalam Al-quran 2.

() dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.() Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.()sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.4 Memperbanyak Syukur () () Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah.Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya. antara lain: 1. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda4 .()( Alam Nasyra : 1-8 ) 2. Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus 2. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT 2.()yang memberatkan punggungmu?()Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan 3.3 Memurnikan Ketaatan hanya kepada Allah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.()Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. dan yang demikian itulah agama yang lurus. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Manusia diperintahkan mendirikan solat dan zakat 4.()Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan).( Al-Bayyinah: 5 ) Surat Al-Bayyinah ayat 5 mempunyai beberapa kandungan.

mengatasi persoalan-persoalan hidupnya.0 Bahagian Ikhlas 3. (Al-An'am 162-163) 3. hidup dan matiku.5 Pahala untuk orang yang beriman dan ikhlas Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah.2 Ikhlas dalam Syahadat 5 . lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. kerana ibadah yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah tiada berguna.1 Ikhlas dalam Amal Ibadah. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ( Luqman 31-32 ) 2. ibadah. mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan. (An-Nisa 145) 3. Ikhlas dalam ibadah pula akan menolong manusia. Ikhlas dalam Ibadah sangat penting. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.() Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung.

dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". dengan niat ikhlas dan tulus. serta Khotimul anbiya. Hamba yang ikhlas hanya bergantung kepada Allah S. 3. memurnikan kesaksian diri bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam. 6 .W.() () () () Katakanlah: "Dia-lah Allah.4 Ikhlas dalam Zakat dan Sedekah Ikhlas dalam zakat dan sedekah ertinya ialah. Sebab solat merupakan bukti penghambaan manusia kepada Allah.( Al-Ikhlas 1-4 ) Ikhlas dalam syahadat adalah memurnikan kesaksian diri kita secara lahir mahupun batin bahawa hanya Allah Tuhan kita. memurnikan niat dan tujuan ketika mengeluarkan rezeki yan diberikan Allah. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.3 Ikhlas dalam Shalat Ikhlas dalam solat merupakan keharusan. hidup dan matiku. Kemudian makna daripada ikhlas dalam syahadat ialah. Tuhan semesta alam. hanyalah untuk Allah. ibadah.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. (Al-An'am 162-163) 3. Yang Maha Esa.T.

hasilnya hanya lapar dan dahaga´( Hadith riwayat Bukhori dan Muslim) 4. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). sabar dan syukur 4. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.1 Hubungan niat dengan ikhlas. 7 . Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. ³Betapa banyak orang yang berpuasa. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Hanya orang yang beriman serta ikhlas berpuasa akan menjadikannya dalam golongan orang orang yang bertaqwa serta puasanya diterima. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).( Al Baqarah 183 ) Orang yang tidak ikhlas berpuasa.0 Hubungan niat dengan ikhlas. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. ( Al-Baqarah 264 ) 3.Hai orang-orang beriman.5 Ikhlas berpuasa Ikhlas dalam puasa ertinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. maka puasanya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. Hai orang-orang yang beriman.

"Dari Abi Bakr. maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka.Apabila kita membicarakan ikhlas. 4. sangat bergantung kepada niatnya. Hadith yang menjelaskan tentang niat ialah: : ": ) ( "Dari Amirul Mukminin Abi Hafshin 'Umar bin Khattab. Serta menjadi penentu apakah perbuatan yang kita lakukan bernilai atau tidak di sisi Allah. bahawasanya Rasulullah berkata: Jika dua orang Muslim berkelahi memakai pedang. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan RasulNya. " (Riwayat alBukhari dan Muslim). Apabila niatnya baik maka akan mendapat balasan baik. maka ikhlas berkaitan dengan niat. Niat dalam beramal sangat penting. maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu. dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu (sesuai) dengan niatnya itu. Peranan niat sangat penting menurut ajaran Islam.2 Hubungan ikhlas dengan sabar 8 . atau untuk mengahwini seorang wanita. Sebab antara ikhlas dan niat ada hubungan yang sangat erat. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah dan RasulNya. tapi kenapa begitu pula yang dibunuh? Nabi berkata: Sebab yang dibunuh itu (pada mulanya) bermaksud juga untuk membunuh lawannya itu. dia berkata: Saya dengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. sehingga diterima atau ditolaknya amal seseorang. Saya bertanya: Ya Rasulullah! Yang membunuh dapat dimaklumi. Sesiapa yang berhijrah kerana ingin untuk memperoleh keduniaan. apabila niatnya buruk maka hasilnya juga buruk. " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Niat ialah faktor yang menentukan amalan dan perbuatan manusia. Niat merupakan awal dari semua amalan yang akan kita perbuat.

kemudian bersyukur dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( Al baqarah 153 ) Kesabaran tidak boleh dipisahkan daripada hamba yang ikhlas. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Ibarat kepala dan badan. ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab: 9 .1 Mendapatkan syafaat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Sehingga orang orang yang ikhlas akan bersabar apabila ditimpa musibah. Dengan kesabaran seorang hamba akan mencapai kepasrahan dan keihklasan pada takdir yan telah ditetapkan oleh Allah. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu' alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah.3 Hubungan ikhlas dan syukur Syukur ialah mengingat semua kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba.0 Keutamaan Ikhlas 5. Keduanya tak boleh dipisahkan. 4. maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? ( Fathir :3 ) 5. Seorang hamba yang ikhlas akan bersyukur ertinya ialah memurnikan dalam segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah. Hai manusia.Hai orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya Al-Nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah swt sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.3 Dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka." (HR.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Al Bukhari) Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah disertai dengan menjalankan perintah dari kalimat tersebut.2 Diharamkan baginya neraka.. dengan solat mereka."Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya.4 Terpelihara dari godaan Iblis 10 . Allah Subhanahu wata'ala berfirman: 5. dengan doa mereka. Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. An-Nasa'i) 5." (HR. yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. (Alam Nasyrah 1-8) 5. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

tetapi hanya bergantung pada Allah. Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini): "Iblis berkata:" Wahai Tuhanku.5 Selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tercatat dalam sejarah. dan keikhlasannya. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. "Demikianlah. "(Al-Hijr: 39-40) 5. kekuasaan. Namun Allah Subhanahu wata'ala selamatkan nabi Yusuf dan Allah Subhanahu wata'ala palingkan dia daripada perbuatan tersebut. tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir." (Yusuf: 24) Apa sebabnya? "Sesungguhnya dia (Yusuf) itu termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas. dan kehormatan sosial. Allah selalu menolong mereka yang berpaling kepada-Nya dengan pengabdian yang murni." (Yusuf: 24) 11.Iblis dan bala tenteranya akan sentiasa menggoda umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat. Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. godaan yang diterima Nabi Yusuf. ketika diajak berzina oleh seorang isteri pembesar negeri waktu itu. tidak hanya akan berjaya dan menikmati kedamaian fikiran di dunia ini. keimanan. Hal ini kerana orang yang demikian tidak bergantung pada harta duniawi. agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. pemilikan kekayaan. oleh sebab Engkau telah menyesatkanku. 6.1 11 . Manfaat Ikhlas Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. pasti aku akan menjadikan mereka (anak cucu Adam) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi.0 6. hati nurani. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikut.

seseorang dipastikan akan mendapatkan bantuan. " (Al-Israa `: 9) 4. Mengharapkan pahala daripada Allah "Sesungguhnya. sokongan.. bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. dan kekuatan dari Allah. 2.. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Melalui keikhlasan. Berjuang sekuat-kuatnya demi keredhaan Allah ". Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya. tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat melawan keimanan dan keikhlasan. Sesungguhnya." (Al-Hajj: 40) Oleh itu." (AlMaa `idah: 48) 3. Selalu dilindungi oleh Allah 12 ..". Al-Qur` an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Allah benarbenar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

perzinaan. Aisyah bertanya : ³Apakah mereka yang tersebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pencurian. dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun. 3. (Az-Zumar 36) Tips untuk beramal secara ikhlas 1.Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Bacalah biografi para ulama. . "Ya Allah. "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. dengan hati yang takut." (Al-Mukminun: 60). Do'a yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab adalah do'a berikut: . Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Berdoa 7. kerana hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. dan zuhhad (orang yang zuhud). (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. ahli ibadah." 2. perihal ayat dibawah. kerana mereka takut kepada Allah (atas kemaksiatan yang telah dikerjakannya)?: Nabi shallallahu 'alaihi wa 13 . Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu.0 Hidayah berada di tangan Allah. jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya. Bimbang Amal Tidak Diterima "Ya Allah kami memohon kepada-Mu amal yang soleh dan sentiasa terpelihara. dan meminum khamr." Aisyah bertanya pada Rasulullah Saw.

tidak sepatutnya amalan ditujukan kecuali kepada Dzat yang memiliki syurga dan neraka." 5. Ibnu Rajab berkata. Ibnul Jauzi mengatakan.sallam pun menjawab. mereka tidaklah mampu untuk mengeluarkan anda dari neraka. memperdulikan oleh perkataan manusia pada amalan yang telah "Meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh. 14 . Akan tetapi. dan sedekah. Sedar bahawa Manusia Bukanlah Pemilik Syurga dan Neraka Apabila anda telah mengetahui hal itu. "Bukan. Oleh kerana itu. mengikhlaskan niat. puasa. Demikian pula. namun mereka bimbang apabila amalan tersebut tidak diterima oleh-Nya. maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhu'an dan rasa takut kepada Allah. seorang yang beriman wajib meyakini bahawa manusia tidaklah memiliki syurga sehingga mereka mampu memasukkan anda ke dalamnya. ketika. nescaya anda akan mengetahui bahawa mengikhlaskan amal adalah benar adanya." Keikhlasan memerlukan mujadahah (perjuangan) yang dilakukan sebelum. mereka adalah orang yang menunaikan solat. wahai puteri Ash Shiddiq. dan setelah beramal.Tidak dikerjakan Seorang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan darjat orang yang mulia. 4 . Apabila dia mengerjakan ketaatan.

ia akan berperilaku tidak bermoral. Manusia seperti ini mungkin akan berusaha sepanjang siang dan malam untuk meyakinkan dirinya bahwa ia berada pada jalan yang lurus. Dengan meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas. dan (tentunya amalan itu) tidak bermanfaat bagi orang lain. Allah memberikan perumpamaan bagi para pecundang yang demikian. Sebanyak apapun amal jika tidak disertai dengan keikhlasan. Dalam surah al-Kahfi. "Persiapan yang benar untuk bertemu dengan Allah merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat dan paling ampuh pada hamba untuk merealisasikan keistiqamahan diri. jika seseorang menodai amalan-amalan yang telah dikerjakannya kerana ridha Allah. ia tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bertobat kepada Allah dan ia tidak berusaha untuk meraih keikhlasan. " 6. dengan firman-Nya. Akan tetapi. dan dia tidak mengarahkan dirinya kepada keikhlasan.0 . Namun sebaliknya. maka amalan itu tidak mendatangkan kebaikan baginya sama sekali." Kesimpulan Ikhlas merupakan amalan yang sangat penting dalam beramal. maka ia akan bermakna di sisi Allah. dan berzikir kepada Allah demi tujuan duniawi. Sebab bermula dari keikhlasan. insyaAllah semuanya akan berjalan dengan senang. hatinya akan terputus dari dunia dan segala isinya. solat."Sesiapa yang berpuasa. 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 15 8. Kerana setiap orang yang mengadakan persiapan untuk bertemu dengan-Nya. Banyaknya ayat yang membicarakan tentang ikhlas. sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ingat anda Sendirian di Dalam Kubur Ibnul Qayyim mengatakan. maka amalan tersebut menjadi sia-sia. Seluruh amal tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana mengandungi dosa (riak). dengan membiarkan keseronokan duniawi mengacaukan dan merusak dirinya. "Katakanlah.

Asy-syafi¶I. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maktabah Ibnu Abbas. 16 . Ibnu. An Nawawi. At Tibyan Fi adabi Hamlah Al quran. Makna Ikhlas. Madarij As Salikin. Beirut.dunia ini. Al-Quran al-karim Sholih uthaimin.Muhammad." (al-Kahfi [18]: 103-104) Rujukan. Qayyim. Mesir. Maktabah Kitan arabi.

Makna Ikhlas Syafi¶I Nawawi. Keajaiban Ikhlash. At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¶an. Madarij As Salikin Romdhani. Ibnu. Syamil. Sittu Durrar Min Ushul Ahli Sittah.Ramdhani. Sittu Durorr min Ushuli Ahlis Atsar: Mesir Yahya. Bandung. Muhammad. Abdul Malik. Keihklasan dalam telaah Al Quran Qasim. Rujukan Al quran Uthaimi. Muhammad bin Shalih. Yahya. Harun. Gatot Aryo. Dar Iman. Abdul Malik.Mesir: Maktabah Ibnu Abbas Qayyim. Keihlasan dalam Al Quran. Abdul Muhsin. Harun. Mesir. Khutuwaat ilas Sa¶adah 17 .