IKHLAS

1.0

Pengertian Ikhlas 1.1 Ikhlas menurut Al-quran

Katakanlah: "Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"(Al-an¶am 162-163) Dari segi Bahasa ikhlas berasal dari perkataan kholasha, khulushon, khalashon yang bermakna murni dan bebas daripada kotoran. Perkataan ikhlas menunjukan erti murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.( An-Nahl 66) Ikhlas ialah mengelakkan pandangan manusia dengan sentiasa mengarahkan tujuan kepada Allah SWT, menggabungkan antara perbuatan zahir dan batin, tidak menyertakan kepentingan peribadi ataupun balasan duniawi dari apa yang di lakukan. Ikhlas ialah melakukan amal, baik perkataan mahupun perbuatan ditujukan untuk Allah semata-mata. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal.

1

(QS Yunus 10:105). 1. beliau mengatakan: "Ikhlas adalah engkau mentauhidkan / menunggalkan niatmu dalam keta'atan kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala. 1. 2 . Ibnu Qayyim rohimahullah seorang ulama besar mengatakan. "Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata. Pengertian lain daripada Ikhlas kepada Allah ialah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (Syurga). Sedangkan Abu 'Uthman Sa'id bin' Ismail rohimahullah mengatakan. "(HR Abu Daud dan Nasa'i). iaitu engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalamal agama tanpa mengharapkan dari mahluk suatu apapun berupa pujian dari manusia dan lain sebagainya".dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.3 Ikhlas menurut Ulama An Nawawi Asy-Syafi'i rohimahullah menukil dalam kitabnya At Tibyan kata-kata ustaz Abu Qosim Al Qusairiy rohimahullah.2 Ikhlas menurut hadith Rasulullah SAW mengingatkan. "Ikhlas adalah kesesuaian amalan batin (hati) seorang hamba dengan zahirnya / anggota badannya".

Bersikap perlahan-lahanlah dalam amal-amalmu sampai hilanglah dari dirimu sikap terburu-buru dalam hatimu. Ingatlah.0 Ikhlas dalam Al-quran 2. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran.1 Memurnikan Keesaan Allah. (Azzumar 2-3) 2. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. ³Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu berupa amal yang ikhlas kerana Dia-lah yang menganugerahkannya padamu apabila anda telah melakukan hal ini maka hilanglah dari dirimu sikap ujub. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Kemudian beliau melanjutkan. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya."Ikhlas yang benar / jujur adalah tidak menghiraukan perhatian mahluk kerana terus menerus memperhatikan penglihatan Sang Khaliq. () () () () () () () () 3 . hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Sedangkan ikhlas itu ialah engkau menginginkan atas amalan hatimu dan amalan badanmu keredhaan Allah disertai rasa takut akan murka-Nya seakan-akan engkau melihatNya dan meyakini bahawa Allah melihatmu sehingga hilanglah riya 'dari hatimu ".2 Meringankan beban kehidupan. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 2.

()Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. Manusia diperintahkan mendirikan solat dan zakat 4. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan 3.Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?.()Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan).() Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda4 . dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat.()sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.3 Memurnikan Ketaatan hanya kepada Allah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.()( Alam Nasyra : 1-8 ) 2.( Al-Bayyinah: 5 ) Surat Al-Bayyinah ayat 5 mempunyai beberapa kandungan.() dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya. dan yang demikian itulah agama yang lurus. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT 2. antara lain: 1. Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus 2.4 Memperbanyak Syukur () () Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah.()yang memberatkan punggungmu?()Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.

Ikhlas dalam Ibadah sangat penting. Tuhan semesta alam.5 Pahala untuk orang yang beriman dan ikhlas Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. (An-Nisa 145) 3. hidup dan matiku. Ikhlas dalam ibadah pula akan menolong manusia. mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan.1 Ikhlas dalam Amal Ibadah. lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ( Luqman 31-32 ) 2.() Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung.0 Bahagian Ikhlas 3.2 Ikhlas dalam Syahadat 5 . tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". kerana ibadah yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah tiada berguna. ibadah. mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. hanyalah untuk Allah. (Al-An'am 162-163) 3.tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.

Tuhan semesta alam. memurnikan niat dan tujuan ketika mengeluarkan rezeki yan diberikan Allah.3 Ikhlas dalam Shalat Ikhlas dalam solat merupakan keharusan.T. dengan niat ikhlas dan tulus.Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Yang Maha Esa. serta Khotimul anbiya. (Al-An'am 162-163) 3.W. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". Kemudian makna daripada ikhlas dalam syahadat ialah. 3. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. ibadah. Sebab solat merupakan bukti penghambaan manusia kepada Allah. hanyalah untuk Allah. hidup dan matiku. memurnikan kesaksian diri bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam.() () () () Katakanlah: "Dia-lah Allah. Hamba yang ikhlas hanya bergantung kepada Allah S.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. 6 .4 Ikhlas dalam Zakat dan Sedekah Ikhlas dalam zakat dan sedekah ertinya ialah.( Al-Ikhlas 1-4 ) Ikhlas dalam syahadat adalah memurnikan kesaksian diri kita secara lahir mahupun batin bahawa hanya Allah Tuhan kita.dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".

Hai orang-orang beriman.0 Hubungan niat dengan ikhlas. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. 7 . kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). hasilnya hanya lapar dan dahaga´( Hadith riwayat Bukhori dan Muslim) 4. ³Betapa banyak orang yang berpuasa. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan.5 Ikhlas berpuasa Ikhlas dalam puasa ertinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. ( Al-Baqarah 264 ) 3.( Al Baqarah 183 ) Orang yang tidak ikhlas berpuasa. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. maka puasanya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). Hanya orang yang beriman serta ikhlas berpuasa akan menjadikannya dalam golongan orang orang yang bertaqwa serta puasanya diterima.1 Hubungan niat dengan ikhlas. sabar dan syukur 4. Hai orang-orang yang beriman. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Sesiapa yang berhijrah kerana ingin untuk memperoleh keduniaan. Niat dalam beramal sangat penting. sangat bergantung kepada niatnya. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan RasulNya.Apabila kita membicarakan ikhlas. Hadith yang menjelaskan tentang niat ialah: : ": ) ( "Dari Amirul Mukminin Abi Hafshin 'Umar bin Khattab. dia berkata: Saya dengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. 4. "Dari Abi Bakr. Serta menjadi penentu apakah perbuatan yang kita lakukan bernilai atau tidak di sisi Allah. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah dan RasulNya. maka ikhlas berkaitan dengan niat. atau untuk mengahwini seorang wanita. Sebab antara ikhlas dan niat ada hubungan yang sangat erat. sehingga diterima atau ditolaknya amal seseorang.2 Hubungan ikhlas dengan sabar 8 . tapi kenapa begitu pula yang dibunuh? Nabi berkata: Sebab yang dibunuh itu (pada mulanya) bermaksud juga untuk membunuh lawannya itu. Saya bertanya: Ya Rasulullah! Yang membunuh dapat dimaklumi. Niat merupakan awal dari semua amalan yang akan kita perbuat. maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu. dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu (sesuai) dengan niatnya itu. bahawasanya Rasulullah berkata: Jika dua orang Muslim berkelahi memakai pedang. " (Riwayat alBukhari dan Muslim). Apabila niatnya baik maka akan mendapat balasan baik. apabila niatnya buruk maka hasilnya juga buruk. Peranan niat sangat penting menurut ajaran Islam. Niat ialah faktor yang menentukan amalan dan perbuatan manusia.

4.3 Hubungan ikhlas dan syukur Syukur ialah mengingat semua kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan kesabaran seorang hamba akan mencapai kepasrahan dan keihklasan pada takdir yan telah ditetapkan oleh Allah. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu' alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah. ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? ( Fathir :3 ) 5. siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab: 9 .Hai orang-orang yang beriman. Hai manusia. Seorang hamba yang ikhlas akan bersyukur ertinya ialah memurnikan dalam segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. kemudian bersyukur dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah. Ibarat kepala dan badan. Keduanya tak boleh dipisahkan.1 Mendapatkan syafaat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Sehingga orang orang yang ikhlas akan bersabar apabila ditimpa musibah.0 Keutamaan Ikhlas 5. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( Al baqarah 153 ) Kesabaran tidak boleh dipisahkan daripada hamba yang ikhlas.

3 Dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. dengan doa mereka. Al Bukhari) Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah disertai dengan menjalankan perintah dari kalimat tersebut. yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu.2 Diharamkan baginya neraka. (Alam Nasyrah 1-8) 5." (HR. yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Allah Subhanahu wata'ala berfirman: 5." (HR. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.4 Terpelihara dari godaan Iblis 10 ."Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. An-Nasa'i) 5. dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka. dengan solat mereka.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Sesungguhnya Al-Nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah swt sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka..

Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini): "Iblis berkata:" Wahai Tuhanku. Allah selalu menolong mereka yang berpaling kepada-Nya dengan pengabdian yang murni. hati nurani. Namun Allah Subhanahu wata'ala selamatkan nabi Yusuf dan Allah Subhanahu wata'ala palingkan dia daripada perbuatan tersebut. godaan yang diterima Nabi Yusuf. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. keimanan. "Demikianlah. tetapi hanya bergantung pada Allah. Hal ini kerana orang yang demikian tidak bergantung pada harta duniawi. oleh sebab Engkau telah menyesatkanku. tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir.0 6. tidak hanya akan berjaya dan menikmati kedamaian fikiran di dunia ini. "(Al-Hijr: 39-40) 5. dan kehormatan sosial. Manfaat Ikhlas Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. ketika diajak berzina oleh seorang isteri pembesar negeri waktu itu. Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. pasti aku akan menjadikan mereka (anak cucu Adam) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi. 6. kekuasaan. pemilikan kekayaan. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikut.Iblis dan bala tenteranya akan sentiasa menggoda umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat. agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian.5 Selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tercatat dalam sejarah." (Yusuf: 24) Apa sebabnya? "Sesungguhnya dia (Yusuf) itu termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas. dan keikhlasannya." (Yusuf: 24) 11.1 11 .

Sesungguhnya. seseorang dipastikan akan mendapatkan bantuan. Allah benarbenar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Melalui keikhlasan. bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan.. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Mengharapkan pahala daripada Allah "Sesungguhnya." (Al-Hajj: 40) Oleh itu. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya. dan kekuatan dari Allah.. 2. tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat melawan keimanan dan keikhlasan. Selalu dilindungi oleh Allah 12 . lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu... " (Al-Israa `: 9) 4. sokongan. Berjuang sekuat-kuatnya demi keredhaan Allah ".". Al-Qur` an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh." (AlMaa `idah: 48) 3.

jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. (Az-Zumar 36) Tips untuk beramal secara ikhlas 1. Bimbang Amal Tidak Diterima "Ya Allah kami memohon kepada-Mu amal yang soleh dan sentiasa terpelihara. Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Aisyah bertanya : ³Apakah mereka yang tersebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pencurian. dengan hati yang takut.Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. . "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya. dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun. kerana hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. dan zuhhad (orang yang zuhud). kerana mereka takut kepada Allah (atas kemaksiatan yang telah dikerjakannya)?: Nabi shallallahu 'alaihi wa 13 ." Aisyah bertanya pada Rasulullah Saw. dan meminum khamr. ahli ibadah. perzinaan. "Ya Allah. Bacalah biografi para ulama. Do'a yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab adalah do'a berikut: . maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya.0 Hidayah berada di tangan Allah. Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu. perihal ayat dibawah. 3." (Al-Mukminun: 60)." 2. Berdoa 7. (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.

wahai puteri Ash Shiddiq. Ibnu Rajab berkata. mereka adalah orang yang menunaikan solat. Demikian pula. Oleh kerana itu.Tidak dikerjakan Seorang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. nescaya anda akan mengetahui bahawa mengikhlaskan amal adalah benar adanya. 4 . ketika. dan setelah beramal. 14 . memperdulikan oleh perkataan manusia pada amalan yang telah "Meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh. seorang yang beriman wajib meyakini bahawa manusia tidaklah memiliki syurga sehingga mereka mampu memasukkan anda ke dalamnya. maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhu'an dan rasa takut kepada Allah. Apabila dia mengerjakan ketaatan. Sedar bahawa Manusia Bukanlah Pemilik Syurga dan Neraka Apabila anda telah mengetahui hal itu. dan sedekah. mengikhlaskan niat. "Bukan. namun mereka bimbang apabila amalan tersebut tidak diterima oleh-Nya." Keikhlasan memerlukan mujadahah (perjuangan) yang dilakukan sebelum. mereka tidaklah mampu untuk mengeluarkan anda dari neraka. puasa. Akan tetapi. Ibnul Jauzi mengatakan. dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan darjat orang yang mulia. tidak sepatutnya amalan ditujukan kecuali kepada Dzat yang memiliki syurga dan neraka.sallam pun menjawab." 5.

Sebanyak apapun amal jika tidak disertai dengan keikhlasan. Seluruh amal tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana mengandungi dosa (riak). Kerana setiap orang yang mengadakan persiapan untuk bertemu dengan-Nya. Dengan meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas. hatinya akan terputus dari dunia dan segala isinya. maka amalan tersebut menjadi sia-sia. solat. Akan tetapi. jika seseorang menodai amalan-amalan yang telah dikerjakannya kerana ridha Allah. maka ia akan bermakna di sisi Allah. Banyaknya ayat yang membicarakan tentang ikhlas. dengan membiarkan keseronokan duniawi mengacaukan dan merusak dirinya. Allah memberikan perumpamaan bagi para pecundang yang demikian. Dalam surah al-Kahfi. 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 15 8. Sebab bermula dari keikhlasan. maka amalan itu tidak mendatangkan kebaikan baginya sama sekali.0 . ia tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bertobat kepada Allah dan ia tidak berusaha untuk meraih keikhlasan. sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. dan (tentunya amalan itu) tidak bermanfaat bagi orang lain. dengan firman-Nya. Ingat anda Sendirian di Dalam Kubur Ibnul Qayyim mengatakan. Namun sebaliknya." Kesimpulan Ikhlas merupakan amalan yang sangat penting dalam beramal. dan dia tidak mengarahkan dirinya kepada keikhlasan. " 6."Sesiapa yang berpuasa. "Persiapan yang benar untuk bertemu dengan Allah merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat dan paling ampuh pada hamba untuk merealisasikan keistiqamahan diri. insyaAllah semuanya akan berjalan dengan senang. "Katakanlah. ia akan berperilaku tidak bermoral. Manusia seperti ini mungkin akan berusaha sepanjang siang dan malam untuk meyakinkan dirinya bahwa ia berada pada jalan yang lurus. dan berzikir kepada Allah demi tujuan duniawi.

At Tibyan Fi adabi Hamlah Al quran. Makna Ikhlas. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.dunia ini. Maktabah Kitan arabi. Beirut. Madarij As Salikin. Al-Quran al-karim Sholih uthaimin.Muhammad. Maktabah Ibnu Abbas. Qayyim. An Nawawi. 16 ." (al-Kahfi [18]: 103-104) Rujukan. Asy-syafi¶I. Mesir. Ibnu.

Sittu Durrar Min Ushul Ahli Sittah. Harun. Gatot Aryo. Abdul Malik. Harun.Mesir: Maktabah Ibnu Abbas Qayyim. Abdul Malik. Yahya. Ibnu. Keajaiban Ikhlash. Syamil. Makna Ikhlas Syafi¶I Nawawi. Keihlasan dalam Al Quran. Muhammad. Muhammad bin Shalih. Madarij As Salikin Romdhani. Keihklasan dalam telaah Al Quran Qasim. Sittu Durorr min Ushuli Ahlis Atsar: Mesir Yahya. Dar Iman. Rujukan Al quran Uthaimi. Khutuwaat ilas Sa¶adah 17 .Ramdhani. Mesir. Abdul Muhsin. Bandung. At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¶an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful