IKHLAS

1.0

Pengertian Ikhlas 1.1 Ikhlas menurut Al-quran

Katakanlah: "Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"(Al-an¶am 162-163) Dari segi Bahasa ikhlas berasal dari perkataan kholasha, khulushon, khalashon yang bermakna murni dan bebas daripada kotoran. Perkataan ikhlas menunjukan erti murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.( An-Nahl 66) Ikhlas ialah mengelakkan pandangan manusia dengan sentiasa mengarahkan tujuan kepada Allah SWT, menggabungkan antara perbuatan zahir dan batin, tidak menyertakan kepentingan peribadi ataupun balasan duniawi dari apa yang di lakukan. Ikhlas ialah melakukan amal, baik perkataan mahupun perbuatan ditujukan untuk Allah semata-mata. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal.

1

"Ikhlas adalah kesesuaian amalan batin (hati) seorang hamba dengan zahirnya / anggota badannya". 1. iaitu engkau berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan amalamal agama tanpa mengharapkan dari mahluk suatu apapun berupa pujian dari manusia dan lain sebagainya".dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Pengertian lain daripada Ikhlas kepada Allah ialah: seseorang berniat dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan untuk sampai ke negeri kemuliannya (Syurga). 2 . "(HR Abu Daud dan Nasa'i). beliau mengatakan: "Ikhlas adalah engkau mentauhidkan / menunggalkan niatmu dalam keta'atan kepada Allah Subahanahu wa Ta'ala. 1. Sedangkan Abu 'Uthman Sa'id bin' Ismail rohimahullah mengatakan. (QS Yunus 10:105). "Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata.2 Ikhlas menurut hadith Rasulullah SAW mengingatkan.3 Ikhlas menurut Ulama An Nawawi Asy-Syafi'i rohimahullah menukil dalam kitabnya At Tibyan kata-kata ustaz Abu Qosim Al Qusairiy rohimahullah. Ibnu Qayyim rohimahullah seorang ulama besar mengatakan.

1 Memurnikan Keesaan Allah. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran. Ingatlah. Bersikap perlahan-lahanlah dalam amal-amalmu sampai hilanglah dari dirimu sikap terburu-buru dalam hatimu.0 Ikhlas dalam Al-quran 2. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. 2. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Kemudian beliau melanjutkan. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). () () () () () () () () 3 . Sedangkan ikhlas itu ialah engkau menginginkan atas amalan hatimu dan amalan badanmu keredhaan Allah disertai rasa takut akan murka-Nya seakan-akan engkau melihatNya dan meyakini bahawa Allah melihatmu sehingga hilanglah riya 'dari hatimu ". ³Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu berupa amal yang ikhlas kerana Dia-lah yang menganugerahkannya padamu apabila anda telah melakukan hal ini maka hilanglah dari dirimu sikap ujub. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya. (Azzumar 2-3) 2.2 Meringankan beban kehidupan."Ikhlas yang benar / jujur adalah tidak menghiraukan perhatian mahluk kerana terus menerus memperhatikan penglihatan Sang Khaliq. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya".

3 Memurnikan Ketaatan hanya kepada Allah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. dan yang demikian itulah agama yang lurus.() Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.()( Alam Nasyra : 1-8 ) 2. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda4 . antara lain: 1.( Al-Bayyinah: 5 ) Surat Al-Bayyinah ayat 5 mempunyai beberapa kandungan.()yang memberatkan punggungmu?()Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat.Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?.() dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Manusia diperintahkan mendirikan solat dan zakat 4. supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT 2.()Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Menyembah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan adalah agama yang benar dan lurus 2. Memurnikan agama Allah dari ajaran-ajaran kemusyrikan 3. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.4 Memperbanyak Syukur () () Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah.()sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.()Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu.

ibadah.5 Pahala untuk orang yang beriman dan ikhlas Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. hanyalah untuk Allah.() Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. mengatasi persoalan-persoalan hidupnya.1 Ikhlas dalam Amal Ibadah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan. Ikhlas dalam ibadah pula akan menolong manusia. hidup dan matiku. (Al-An'am 162-163) 3. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang.tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.0 Bahagian Ikhlas 3.2 Ikhlas dalam Syahadat 5 . kerana ibadah yang tidak didasari keikhlasan kepada Allah tiada berguna. (An-Nisa 145) 3. Ikhlas dalam Ibadah sangat penting. Tuhan semesta alam. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar ( Luqman 31-32 ) 2.

hanyalah untuk Allah. Sebab solat merupakan bukti penghambaan manusia kepada Allah.W.Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Tuhan semesta alam. (Al-An'am 162-163) 3. ibadah. 6 . 3.T.() () () () Katakanlah: "Dia-lah Allah. memurnikan kesaksian diri bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam.dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".( Al-Ikhlas 1-4 ) Ikhlas dalam syahadat adalah memurnikan kesaksian diri kita secara lahir mahupun batin bahawa hanya Allah Tuhan kita. Hamba yang ikhlas hanya bergantung kepada Allah S. dengan niat ikhlas dan tulus.3 Ikhlas dalam Shalat Ikhlas dalam solat merupakan keharusan. Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyang. hidup dan matiku.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu.4 Ikhlas dalam Zakat dan Sedekah Ikhlas dalam zakat dan sedekah ertinya ialah. tiada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". Yang Maha Esa. serta Khotimul anbiya. Kemudian makna daripada ikhlas dalam syahadat ialah. memurnikan niat dan tujuan ketika mengeluarkan rezeki yan diberikan Allah.

lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).Hai orang-orang beriman. ( Al-Baqarah 264 ) 3.1 Hubungan niat dengan ikhlas.5 Ikhlas berpuasa Ikhlas dalam puasa ertinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya orang yang beriman serta ikhlas berpuasa akan menjadikannya dalam golongan orang orang yang bertaqwa serta puasanya diterima. sabar dan syukur 4. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. maka puasanya tidak mendapatkan pahala daripada Allah. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. 7 . janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hai orang-orang yang beriman.0 Hubungan niat dengan ikhlas.( Al Baqarah 183 ) Orang yang tidak ikhlas berpuasa. ³Betapa banyak orang yang berpuasa. hasilnya hanya lapar dan dahaga´( Hadith riwayat Bukhori dan Muslim) 4. seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.

Peranan niat sangat penting menurut ajaran Islam. maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu. Serta menjadi penentu apakah perbuatan yang kita lakukan bernilai atau tidak di sisi Allah. Hadith yang menjelaskan tentang niat ialah: : ": ) ( "Dari Amirul Mukminin Abi Hafshin 'Umar bin Khattab. maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Niat merupakan awal dari semua amalan yang akan kita perbuat. Niat dalam beramal sangat penting. bahawasanya Rasulullah berkata: Jika dua orang Muslim berkelahi memakai pedang. apabila niatnya buruk maka hasilnya juga buruk. 4. Niat ialah faktor yang menentukan amalan dan perbuatan manusia. tapi kenapa begitu pula yang dibunuh? Nabi berkata: Sebab yang dibunuh itu (pada mulanya) bermaksud juga untuk membunuh lawannya itu. sangat bergantung kepada niatnya. sehingga diterima atau ditolaknya amal seseorang.Apabila kita membicarakan ikhlas. atau untuk mengahwini seorang wanita.2 Hubungan ikhlas dengan sabar 8 . Apabila niatnya baik maka akan mendapat balasan baik. Sebab antara ikhlas dan niat ada hubungan yang sangat erat. " (Riwayat alBukhari dan Muslim). " (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Saya bertanya: Ya Rasulullah! Yang membunuh dapat dimaklumi. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah dan RasulNya. "Dari Abi Bakr. maka ikhlas berkaitan dengan niat. dia berkata: Saya dengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan RasulNya. Sesiapa yang berhijrah kerana ingin untuk memperoleh keduniaan. dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu (sesuai) dengan niatnya itu.

Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ( Al baqarah 153 ) Kesabaran tidak boleh dipisahkan daripada hamba yang ikhlas. kemudian bersyukur dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah.3 Hubungan ikhlas dan syukur Syukur ialah mengingat semua kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab: 9 . Hai manusia. Ibarat kepala dan badan. Keduanya tak boleh dipisahkan.0 Keutamaan Ikhlas 5. 4. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sehingga orang orang yang ikhlas akan bersabar apabila ditimpa musibah. maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? ( Fathir :3 ) 5. ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Dengan kesabaran seorang hamba akan mencapai kepasrahan dan keihklasan pada takdir yan telah ditetapkan oleh Allah.1 Mendapatkan syafaat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. Seorang hamba yang ikhlas akan bersyukur ertinya ialah memurnikan dalam segala perbuatan hanya ditujukan kepada Allah. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu' alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah.

3 Dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?. (Alam Nasyrah 1-8) 5. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."Orang yang mengucapkan Laa Ilaha Illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka. An-Nasa'i) 5.2 Diharamkan baginya neraka. yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.." (HR. Allah Subhanahu wata'ala berfirman: 5. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Sesungguhnya Al-Nar itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah swt sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka." (HR.4 Terpelihara dari godaan Iblis 10 .Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu. yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. dengan doa mereka. dengan solat mereka. Al Bukhari) Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah disertai dengan menjalankan perintah dari kalimat tersebut.

pemilikan kekayaan. Namun Allah Subhanahu wata'ala selamatkan nabi Yusuf dan Allah Subhanahu wata'ala palingkan dia daripada perbuatan tersebut. godaan yang diterima Nabi Yusuf." (Yusuf: 24) 11.5 Selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata'ala Tercatat dalam sejarah. oleh sebab Engkau telah menyesatkanku. Allah selalu menolong mereka yang berpaling kepada-Nya dengan pengabdian yang murni. Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. tetapi hanya bergantung pada Allah. ketika diajak berzina oleh seorang isteri pembesar negeri waktu itu. "(Al-Hijr: 39-40) 5. Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini): "Iblis berkata:" Wahai Tuhanku. pasti aku akan menjadikan mereka (anak cucu Adam) memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi.1 11 . "Demikianlah. hati nurani.0 6. tetapi juga mendapatkan balasan di hari akhir." (Yusuf: 24) Apa sebabnya? "Sesungguhnya dia (Yusuf) itu termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas. kekuasaan.Iblis dan bala tenteranya akan sentiasa menggoda umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat. keimanan. dan kehormatan sosial. Manfaat Ikhlas Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Hal ini kerana orang yang demikian tidak bergantung pada harta duniawi. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikut. 6. tidak hanya akan berjaya dan menikmati kedamaian fikiran di dunia ini. dan keikhlasannya. agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian.

" (Al-Hajj: 40) Oleh itu. bahawa bagi mereka ada pahala yang besar. tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat melawan keimanan dan keikhlasan. Mengharapkan pahala daripada Allah "Sesungguhnya. Allah benarbenar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 2. Berjuang sekuat-kuatnya demi keredhaan Allah ". Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Al-Qur` an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh.. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. dan kekuatan dari Allah. sokongan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya.. seseorang dipastikan akan mendapatkan bantuan. Melalui keikhlasan. Sesungguhnya. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Selalu dilindungi oleh Allah 12 ." (AlMaa `idah: 48) 3.. " (Al-Israa `: 9) 4."..

Berdoa 7. Bimbang Amal Tidak Diterima "Ya Allah kami memohon kepada-Mu amal yang soleh dan sentiasa terpelihara. jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh. perzinaan. maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Bacalah biografi para ulama." 2. (Az-Zumar 36) Tips untuk beramal secara ikhlas 1. Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu. . Do'a yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab adalah do'a berikut: . kerana mereka takut kepada Allah (atas kemaksiatan yang telah dikerjakannya)?: Nabi shallallahu 'alaihi wa 13 ." (Al-Mukminun: 60). dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun. dan zuhhad (orang yang zuhud). (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." Aisyah bertanya pada Rasulullah Saw. Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan oleh Allah.Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. ahli ibadah. dengan hati yang takut. "Ya Allah.0 Hidayah berada di tangan Allah. 3. Aisyah bertanya : ³Apakah mereka yang tersebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pencurian. dan meminum khamr. "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. kerana hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. perihal ayat dibawah. Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya.

Apabila dia mengerjakan ketaatan. mengikhlaskan niat. dan sedekah. tidak sepatutnya amalan ditujukan kecuali kepada Dzat yang memiliki syurga dan neraka. Sedar bahawa Manusia Bukanlah Pemilik Syurga dan Neraka Apabila anda telah mengetahui hal itu. dan menyembunyikan amal merupakan faktor yang mampu meninggikan darjat orang yang mulia. Ibnul Jauzi mengatakan.sallam pun menjawab. ketika. 14 .Tidak dikerjakan Seorang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhu'an dan rasa takut kepada Allah. dan setelah beramal." Keikhlasan memerlukan mujadahah (perjuangan) yang dilakukan sebelum. wahai puteri Ash Shiddiq. 4 . namun mereka bimbang apabila amalan tersebut tidak diterima oleh-Nya. mereka adalah orang yang menunaikan solat. "Bukan." 5. Ibnu Rajab berkata. Akan tetapi. memperdulikan oleh perkataan manusia pada amalan yang telah "Meninggalkan perhatian makhluk dan tidak mencari-cari kedudukan di hati mereka dengan beramal soleh. Oleh kerana itu. puasa. mereka tidaklah mampu untuk mengeluarkan anda dari neraka. nescaya anda akan mengetahui bahawa mengikhlaskan amal adalah benar adanya. Demikian pula. seorang yang beriman wajib meyakini bahawa manusia tidaklah memiliki syurga sehingga mereka mampu memasukkan anda ke dalamnya.

solat. ia tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bertobat kepada Allah dan ia tidak berusaha untuk meraih keikhlasan. maka amalan tersebut menjadi sia-sia. ia akan berperilaku tidak bermoral. Banyaknya ayat yang membicarakan tentang ikhlas. jika seseorang menodai amalan-amalan yang telah dikerjakannya kerana ridha Allah. Ingat anda Sendirian di Dalam Kubur Ibnul Qayyim mengatakan. sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan. dan (tentunya amalan itu) tidak bermanfaat bagi orang lain. dengan firman-Nya. Dalam surah al-Kahfi. hatinya akan terputus dari dunia dan segala isinya. Seluruh amal tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya kerana mengandungi dosa (riak). Manusia seperti ini mungkin akan berusaha sepanjang siang dan malam untuk meyakinkan dirinya bahwa ia berada pada jalan yang lurus.0 . Allah memberikan perumpamaan bagi para pecundang yang demikian. Dengan meniatkan segala sesuatu dengan ikhlas. dan dia tidak mengarahkan dirinya kepada keikhlasan." Kesimpulan Ikhlas merupakan amalan yang sangat penting dalam beramal. " 6. 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 15 8. Sebanyak apapun amal jika tidak disertai dengan keikhlasan. "Katakanlah. "Persiapan yang benar untuk bertemu dengan Allah merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat dan paling ampuh pada hamba untuk merealisasikan keistiqamahan diri. dan berzikir kepada Allah demi tujuan duniawi. insyaAllah semuanya akan berjalan dengan senang. Namun sebaliknya. dengan membiarkan keseronokan duniawi mengacaukan dan merusak dirinya. Kerana setiap orang yang mengadakan persiapan untuk bertemu dengan-Nya."Sesiapa yang berpuasa. Akan tetapi. Sebab bermula dari keikhlasan. maka ia akan bermakna di sisi Allah. maka amalan itu tidak mendatangkan kebaikan baginya sama sekali.

Asy-syafi¶I. Makna Ikhlas. Maktabah Ibnu Abbas. Qayyim. At Tibyan Fi adabi Hamlah Al quran. Madarij As Salikin. 16 . Ibnu. sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran al-karim Sholih uthaimin. Mesir. Beirut.Muhammad. An Nawawi.dunia ini. Maktabah Kitan arabi." (al-Kahfi [18]: 103-104) Rujukan.

Muhammad. Bandung.Ramdhani. Sittu Durorr min Ushuli Ahlis Atsar: Mesir Yahya. Abdul Malik. At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¶an. Mesir. Madarij As Salikin Romdhani. Keihklasan dalam telaah Al Quran Qasim. Harun. Muhammad bin Shalih. Dar Iman. Keajaiban Ikhlash. Gatot Aryo. Sittu Durrar Min Ushul Ahli Sittah. Abdul Muhsin. Syamil. Keihlasan dalam Al Quran. Ibnu. Abdul Malik. Makna Ikhlas Syafi¶I Nawawi.Mesir: Maktabah Ibnu Abbas Qayyim. Yahya. Rujukan Al quran Uthaimi. Khutuwaat ilas Sa¶adah 17 . Harun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful