AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. 1. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Maka Ketahuilah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. bersabda. memahami dan melaksanakan syahadatain. 1. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. tetapi ini saja belum cukup. Pernyataan Rasulullah saw. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. mendirikan shalat. . Pentingnya mengerti. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. laki-laki dan perempuan. Jika mereka telah melakukan hal itu. sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. Oleh karena itu. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. (Bukhari Muslim). dan menunaikan zakat. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). (Muhammad: 19). terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. (Bukhari Muslim). Jika kamu telah sampai kepada mereka.

karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya.Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). 1. 2. Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). takut dan cinta kepada Allah. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Ali Imran: 18). kami menjadi saksi". Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam). tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). (As-Shaffat: 35). menutup aurat. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. yaitu hanya taat. yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah).Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. tidak menutup aurat. hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. taat." (Al-A raf: 172). Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. seperti perintah shalat. cinta. Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. yang menegakkan keadilan. . Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Karena dengan sikap seperti itu. menjauhi pergaulan bebas. øÎ)ur xs{r& y7/u . berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. #sÎ) @Ï% öNçlm. ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata.

$tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. (Ali Imran: 31). ikutilah aku. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. 2. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. 3:31. (Az-Dzariyat: 56). Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. 21:25. ö@è% bÎ) óOçFZä. (Al-Baqarah: 21).Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. 3. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. (Al-Anbiya : 25). maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.sur ©!$# #ZÏVx. ôs)©9 tb%x. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. (Al-Ahzab: 21). agar kamu bertakwa. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. Muhammad saw. . aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid.

(Al-An am: 162). maupun jalan hidupnya. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan.t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. (Ali Imran. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya.Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). (Al-An am: 163) 1. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. `tBur Æ÷tGö. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam. maka ikutilah Dia. (Ali Imran: 85). pemikiran.`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. (Al-Jatsiyah: 18). Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. 19). Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). 3. ibadatku. .

¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. (Al-Ahzab: 23). `tBurr& tb%x. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). duta rasul untuk kota Madinah. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . (Al-An am: 122).Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. yang sesat mendapat hidayah. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. 8:30. (As-Shaffat: 35-37). maka di antara mereka ada yang gugur. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. Kemudian menjadi syuhada Uhud. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). 85:6-10.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. #sÎ) @Ï% öNçlm. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. yang kufur menjadi beriman.

x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). Isa. !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. Allah berfirman. (Al-Kahfi: 2). ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. Ishak. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. membawa misi dakwahnya adalah syahadah. (An-Nisa : 163). Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). Isma'il. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). (Al-Anfal: 30). bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. hingga nabi besar Muhammad saw. Ayyub. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Seperti yang diserukan Nuh sa. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. yang mengerjakan amal saleh.ur Ü>#xtã È. Yunus. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya'qub dan anak cucunya. atau mengusirmu.tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (Al-Buruj: 6-10). Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya. . Harun dan Sulaiman. (AlA raf: 59). $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u. Haqiqat Dakwah Rasul. 4. dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. 1. kepada kaumnya. dan kami berikan Zabur kepada Daud. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.

Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. 5. 1.Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". (Bukhari). Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la . ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. ôôs% ôMtR%x. Dari Anas dari Nabi saw.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan.uqs? y7øs9Î)ur $oYö. apapun amal perbuatannya." (Al-Mumtahanah: 4). Allah akan memasukkannya ke surge. beliau bersabda. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu." (Al-Kahfi: 110). kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw. bersabda.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya.

dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. Abu Hurairah berkata. (Al-Baqarah: 143).ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä.ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. Seperti sabda beliau. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. yy7Ï9ºxx. Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Rasulullah saw. (Bukhari). siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . Aku telah mengira ya Abu Hurairah. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x.4:41. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. (Bukhari). y Intisari ajaran Islam : (b. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x.[3] (An-Nisa : 41). kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. ditanya.

cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. (Ar-Ra du: 11). (Al-An am: 19). (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB . maka tak ada yang dapat menolaknya. 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. `tBurr& tb%x. : (21:25. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. c%x. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). maka di antara umat itu ada orang-orang . z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". ikutilah aku. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum.r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. dan jauhilah Thaghut itu". 3:31. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. di muka dan di belakangnya. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. (Al-Anbiya : 25). y Hakikat dakwah para rasul as. (Ali Imran: 31). 13:11) pribadi dan masyarakat. 6:19. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui. y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu.

Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. Akhir sekali. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. Oleh sebab itu. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan. [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. Dalam sejarah para nabi dan rasul. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. disebut malaikat Hafazhah. keluarga ataupun masyarakat.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. 1. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). Syahadatain ini menjadi ruh. dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. (An-Nahl: 26). inti dan landasan seluruh ajaran Islam. syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW.3 : 18. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam).37 : 35. 3. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Q. memahami dan melaksanakan syahadatain. 2. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. Pentingnya mengerti. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. Q.47 : 19.7 : 172. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain.2. Q. 3. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. tetapi ini sahaja belum cukup. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja. Q. sebelum pengajaran lainnya. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia.

8:30. Q. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. 3:31. Q.Dalil : Q.6:162. Kemudian menjadi syuhada Uhud. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. 4. Q. 45:18. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah. 3:19. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah.6:122. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. maupun jalan hidupnya. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang.33:23. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). yang sesat mendapat hidayah. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. 6:153. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. pemikiran. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. ia menjadi pemuda sederhana yang da I.37:35-37. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. duta rasul untuk kota Madinah. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. 3:85. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini.33:21. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. yang kufur menjadi beriman. 21:25. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. 85:6-10.2:21. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. Q. Dalil : Q. 51:56. .

Dalil : Q.60:4. . Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja.Hadits : Laa ilaha illa Allah. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Q. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. 5. 6. Haqiqat Dakwah Rasul. Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah.18:110. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful