AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). 1. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. (Bukhari Muslim). untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Maka Ketahuilah. tetapi ini saja belum cukup. 1. Jika kamu telah sampai kepada mereka. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. (Muhammad: 19). Oleh karena itu. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. laki-laki dan perempuan. bersabda. dan menunaikan zakat. Pernyataan Rasulullah saw. Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. (Bukhari Muslim). Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. memahami dan melaksanakan syahadatain. Pentingnya mengerti. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. . marilah kita bersama memahami syahadatain ini. mendirikan shalat. bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. Jika mereka telah melakukan hal itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain.

øÎ)ur xs{r& y7/u . yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam)." (Al-A raf: 172). Karena dengan sikap seperti itu. (As-Shaffat: 35). Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. menjauhi pergaulan bebas. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. menutup aurat. Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. tidak menutup aurat.Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. taat. (Ali Imran: 18). Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. #sÎ) @Ï% öNçlm. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini. dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. yang menegakkan keadilan. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. takut dan cinta kepada Allah.Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. cinta. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis.`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. 2. yaitu hanya taat. . para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. kami menjadi saksi". tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. 1. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). seperti perintah shalat.

ôs)©9 tb%x.sur ©!$# #ZÏVx. Muhammad saw. (Ali Imran: 31). Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. 2. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. ikutilah aku. (Az-Dzariyat: 56). Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. ö@è% bÎ) óOçFZä. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. (Al-Anbiya : 25). öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. (Al-Ahzab: 21). 3. (Al-Baqarah: 21).Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. 3:31. agar kamu bertakwa. . 21:25. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah.

karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. (Ali Imran: 85). Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. (Al-Jatsiyah: 18). sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). maka ikutilah Dia. 19). maupun jalan hidupnya. ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. 3. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. pemikiran. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Al-An am: 162). Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. (Al-An am: 163) 1. . (Ali Imran. ibadatku. `tBur Æ÷tGö. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu).Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) .t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Tuhan semesta alam. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. duta rasul untuk kota Madinah. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. 85:6-10. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. Kemudian menjadi syuhada Uhud. yang kufur menjadi beriman.Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. yang sesat mendapat hidayah. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. (Al-An am: 122). cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. `tBurr& tb%x. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. #sÎ) @Ï% öNçlm. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. 8:30. (As-Shaffat: 35-37). reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. maka di antara mereka ada yang gugur.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. (Al-Ahzab: 23).

(Al-Kahfi: 2). (Al-Buruj: 6-10). Ishak. Allah berfirman. Ya'qub dan anak cucunya. ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. Ayyub. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. Haqiqat Dakwah Rasul. untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. . atau mengusirmu. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah).tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. (Al-Anfal: 30). !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (An-Nisa : 163).ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. Isa. Harun dan Sulaiman. bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. hingga nabi besar Muhammad saw. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Isma'il. (AlA raf: 59). dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. 4. Seperti yang diserukan Nuh sa. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). Setiap Rasul semenjak nabi Adam as. dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. 1. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u.ur Ü>#xtã È. kepada kaumnya. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. yang mengerjakan amal saleh.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Yunus." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya.

Allah akan memasukkannya ke surge. ôôs% ôMtR%x. Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw. beliau bersabda." (Al-Kahfi: 110). (Bukhari)." (Al-Mumtahanah: 4). bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya. Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. bersabda. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". apapun amal perbuatannya. 5. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la .uqs? y7øs9Î)ur $oYö. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya.Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. 1. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©. Dari Anas dari Nabi saw. kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya.

Aku telah mengira ya Abu Hurairah. (Bukhari). ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). y Intisari ajaran Islam : (b. yy7Ï9ºxx. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. (Bukhari). dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Seperti sabda beliau. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). Abu Hurairah berkata.[3] (An-Nisa : 41). 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. (Al-Baqarah: 143). dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. ditanya. Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat.4:41. Rasulullah saw. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä.

tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". `tBurr& tb%x. ikutilah aku. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui. y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. 13:11) pribadi dan masyarakat. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø.Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB . dan jauhilah Thaghut itu". cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. 3:31.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. maka tak ada yang dapat menolaknya. èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). (Al-Anbiya : 25). Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra du: 11). di muka dan di belakangnya. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. (Ali Imran: 31). 6:19. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. y Hakikat dakwah para rasul as. (Al-An am: 19)." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. c%x. maka di antara umat itu ada orang-orang ." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). : (21:25.

yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Syahadatain ini menjadi ruh. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. (An-Nahl: 26). Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. 1. Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. keluarga ataupun masyarakat. inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Akhir sekali. [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. Dalam sejarah para nabi dan rasul. disebut malaikat Hafazhah. [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

3.37 : 35. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. memahami dan melaksanakan syahadatain. Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1.7 : 172. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah.2. 3. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. tetapi ini sahaja belum cukup.47 : 19. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam). 2. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Q. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Pentingnya mengerti. sebelum pengajaran lainnya. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini.3 : 18. . Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. Q. Q. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. Q. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja.

Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. duta rasul untuk kota Madinah. 21:25. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. 3:31. Q. 4. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang.37:35-37. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. 85:6-10. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. Dalil : Q. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. maupun jalan hidupnya. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. 8:30. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid.33:23. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. 3:19. 51:56. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan).6:122.2:21. 6:153. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Q.6:162. yang sesat mendapat hidayah. Q.Dalil : Q. yang kufur menjadi beriman.33:21. . pemikiran. ia menjadi pemuda sederhana yang da I. Q. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. 3:85. Kemudian menjadi syuhada Uhud. 45:18.

. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Dalil : Q. Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. 5. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. 6.Hadits : Laa ilaha illa Allah.60:4. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah. Haqiqat Dakwah Rasul. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Q.18:110. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful