P. 1
Makna Syahadatain 1.Alhammiyatu Syahadatain Penjelasan

Makna Syahadatain 1.Alhammiyatu Syahadatain Penjelasan

|Views: 23|Likes:
Published by jafar_33

More info:

Published by: jafar_33 on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. Maka Ketahuilah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. tetapi ini saja belum cukup. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. (Bukhari Muslim). Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. laki-laki dan perempuan. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. 1. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. . 1. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. Pentingnya mengerti. memahami dan melaksanakan syahadatain. Pernyataan Rasulullah saw. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. (Muhammad: 19). Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. dan menunaikan zakat. Oleh karena itu. (Bukhari Muslim). mendirikan shalat. Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. Jika mereka telah melakukan hal itu. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. bersabda. Jika kamu telah sampai kepada mereka.

öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. 2. kami menjadi saksi". Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. yaitu hanya taat. Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam).Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah)." (Al-A raf: 172). hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah.`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. øÎ)ur xs{r& y7/u . menutup aurat. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini. cinta. tetapi kepada hawa nafsunya sendiri.Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). takut dan cinta kepada Allah. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. menjauhi pergaulan bebas. yang menegakkan keadilan. #sÎ) @Ï% öNçlm. seperti perintah shalat. . Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. 1. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. Karena dengan sikap seperti itu. (Ali Imran: 18). yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (As-Shaffat: 35). dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). taat. Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. tidak menutup aurat.

tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. (Al-Anbiya : 25). Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. ö@è% bÎ) óOçFZä. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. 3:31. 2. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ôs)©9 tb%x. (Al-Baqarah: 21). Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. ikutilah aku. 3.sur ©!$# #ZÏVx. . !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. 21:25. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. (Ali Imran: 31). (Al-Ahzab: 21). agar kamu bertakwa. Muhammad saw. maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. (Az-Dzariyat: 56).Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia.

maupun jalan hidupnya. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . (Ali Imran. 19).t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. (Al-Jatsiyah: 18). Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. (Ali Imran: 85). Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. `tBur Æ÷tGö. maka ikutilah Dia. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. . Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. 3. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. ibadatku. pemikiran. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. (Al-An am: 162). (Al-An am: 163) 1. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Tuhan semesta alam.

Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. `tBurr& tb%x. maka di antara mereka ada yang gugur. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. 85:6-10. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. yang kufur menjadi beriman.Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. (As-Shaffat: 35-37). Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. duta rasul untuk kota Madinah. 8:30. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Kemudian menjadi syuhada Uhud. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. (Al-An am: 122). yang sesat mendapat hidayah. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. #sÎ) @Ï% öNçlm.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. (Al-Ahzab: 23).

Seperti yang diserukan Nuh sa. Isma'il. Ya'qub dan anak cucunya.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. (Al-Kahfi: 2). sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Isa. x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). kepada kaumnya.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. 4." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). Ishak. øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. hingga nabi besar Muhammad saw. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). dan kami berikan Zabur kepada Daud.tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman. Harun dan Sulaiman. (Al-Buruj: 6-10). (AlA raf: 59). 1. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as. yang mengerjakan amal saleh. Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. (An-Nisa : 163). $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u. membawa misi dakwahnya adalah syahadah. atau mengusirmu. ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. . Haqiqat Dakwah Rasul. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. Ayyub. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Yunus. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Al-Anfal: 30).ur Ü>#xtã È.

kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa".Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw. dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. bersabda. Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. apapun amal perbuatannya. 1. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la . Allah akan memasukkannya ke surge." (Al-Mumtahanah: 4).uqs? y7øs9Î)ur $oYö. 5. kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya. Dari Anas dari Nabi saw. ôôs% ôMtR%x. (Bukhari). beliau bersabda. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Al-Kahfi: 110).

2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). (Bukhari).[3] (An-Nisa : 41). siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. (Al-Baqarah: 143). yy7Ï9ºxx.4:41. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x. bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. y Intisari ajaran Islam : (b. ditanya. (Bukhari). ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat. 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . Abu Hurairah berkata. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. Rasulullah saw.ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Aku telah mengira ya Abu Hurairah.ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä. Seperti sabda beliau. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya.

r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah".Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. c%x. (Al-An am: 19). 6:19. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. maka tak ada yang dapat menolaknya. 13:11) pribadi dan masyarakat. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). dan jauhilah Thaghut itu". (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB ." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. (Ali Imran: 31). ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. maka di antara umat itu ada orang-orang . y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. : (21:25. `tBurr& tb%x. y Hakikat dakwah para rasul as. èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. 3:31. (Ar-Ra du: 11). di muka dan di belakangnya. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. ikutilah aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". (Al-Anbiya : 25). yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä.

Syahadatain ini menjadi ruh. Oleh sebab itu. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Akhir sekali. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. 1. (An-Nahl: 26). disebut malaikat Hafazhah. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Dalam sejarah para nabi dan rasul. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. keluarga ataupun masyarakat. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

sebelum pengajaran lainnya. Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Pentingnya mengerti. Q. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. tetapi ini sahaja belum cukup. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam).37 : 35. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1.2. 2. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. 3. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja.7 : 172. 3. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. Q. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Q. Q.3 : 18. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. .47 : 19. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. memahami dan melaksanakan syahadatain. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam.

Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. 45:18. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah. yang sesat mendapat hidayah. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. maupun jalan hidupnya. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. 3:19. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. 8:30. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan.Dalil : Q.6:162.6:122. Q. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. yang kufur menjadi beriman. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. 85:6-10. ia menjadi pemuda sederhana yang da I. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. pemikiran. . musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. Q. 6:153. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. duta rasul untuk kota Madinah.33:23. Kemudian menjadi syuhada Uhud.2:21. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Dalil : Q. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat.37:35-37. Q. 3:31. Q.33:21. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. 3:85. 4. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. 21:25. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. 51:56.

Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja. 6. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. Dalil : Q. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya.Hadits : Laa ilaha illa Allah. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Haqiqat Dakwah Rasul. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. .60:4.18:110. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja. 5. Q.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->