AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. (Muhammad: 19). Pernyataan Rasulullah saw. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. . tetapi ini saja belum cukup. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. bersabda. Maka Ketahuilah. terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Jika mereka telah melakukan hal itu. sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. 1. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. memahami dan melaksanakan syahadatain.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Jika kamu telah sampai kepada mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. mendirikan shalat. dan menunaikan zakat. Oleh karena itu. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. Pentingnya mengerti. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. (Bukhari Muslim). (Bukhari Muslim). laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. 1. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi.

Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). takut dan cinta kepada Allah. Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. seperti perintah shalat. cinta. Karena dengan sikap seperti itu. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. . Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x.`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. (Ali Imran: 18). Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). menjauhi pergaulan bebas. taat. tidak menutup aurat. øÎ)ur xs{r& y7/u . 2." (Al-A raf: 172). para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. (As-Shaffat: 35). hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. yaitu hanya taat. tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). menutup aurat. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). #sÎ) @Ï% öNçlm. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri.Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). 1. Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. kami menjadi saksi". karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam). ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. yang menegakkan keadilan.

Muhammad saw. (Az-Dzariyat: 56). niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. 3. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. (Al-Ahzab: 21). ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. ö@è% bÎ) óOçFZä. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. ikutilah aku. .sur ©!$# #ZÏVx. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. ôs)©9 tb%x. 3:31. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. (Al-Baqarah: 21)." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. 21:25. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. 2. (Ali Imran: 31). aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. (Al-Anbiya : 25). agar kamu bertakwa. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah.Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid.

Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. 19). (Al-An am: 163) 1. (Ali Imran. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. (Al-Jatsiyah: 18). maupun jalan hidupnya. . maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. pemikiran. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. (Al-An am: 162). ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). 3. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. maka ikutilah Dia. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat.t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. `tBur Æ÷tGö. ibadatku. (Ali Imran: 85).

reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. (Al-Ahzab: 23). yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). 8:30. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia.Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. duta rasul untuk kota Madinah. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. (Al-An am: 122). $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. 85:6-10. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . `tBurr& tb%x. yang kufur menjadi beriman. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. Kemudian menjadi syuhada Uhud. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. (As-Shaffat: 35-37). Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. #sÎ) @Ï% öNçlm. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. yang sesat mendapat hidayah. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. maka di antara mereka ada yang gugur.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain.

Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. . maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. hingga nabi besar Muhammad saw. (An-Nisa : 163). 4.tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. Yunus.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. membawa misi dakwahnya adalah syahadah. yang mengerjakan amal saleh. (Al-Kahfi: 2). Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). Haqiqat Dakwah Rasul. (AlA raf: 59). ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. (Al-Buruj: 6-10). Ishak. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Ayyub. (Al-Anfal: 30). 1. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. atau mengusirmu. dan kami berikan Zabur kepada Daud. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Ya'qub dan anak cucunya. bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.ur Ü>#xtã È. Seperti yang diserukan Nuh sa. øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. Isa. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u. kepada kaumnya. Harun dan Sulaiman. Isma'il. Allah berfirman. x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as.

" (Al-Kahfi: 110). kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. Allah akan memasukkannya ke surge. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. apapun amal perbuatannya. bersabda. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©. ôôs% ôMtR%x. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Dari Anas dari Nabi saw. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. 1. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la . (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". 5.uqs? y7øs9Î)ur $oYö. Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq.Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw." (Al-Mumtahanah: 4). kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. beliau bersabda. (Bukhari).

¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. y Intisari ajaran Islam : (b. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). (Bukhari). (Bukhari). Rasulullah saw. yy7Ï9ºxx. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Aku telah mengira ya Abu Hurairah.[3] (An-Nisa : 41).ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Abu Hurairah berkata. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ .ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä. ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. ditanya. Seperti sabda beliau. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q.4:41. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. (Al-Baqarah: 143).

y Hakikat dakwah para rasul as. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. ikutilah aku. èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). 13:11) pribadi dan masyarakat. (Al-Anbiya : 25). : (21:25. 6:19.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. di muka dan di belakangnya. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui. maka tak ada yang dapat menolaknya. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. (Al-An am: 19). z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB ." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. dan jauhilah Thaghut itu". niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. `tBurr& tb%x. (Ali Imran: 31).Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. 3:31. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. (Ar-Ra du: 11). $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. c%x. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya)." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. maka di antara umat itu ada orang-orang .

[4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. 1. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Oleh sebab itu. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Syahadatain ini menjadi ruh. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan. karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sejarah para nabi dan rasul. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. disebut malaikat Hafazhah. inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. Akhir sekali. Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. (An-Nahl: 26). Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. keluarga ataupun masyarakat. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Q. 3. . Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. 3. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah. 2. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. Q.37 : 35. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. sebelum pengajaran lainnya. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Q.7 : 172.47 : 19. Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam). Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Pentingnya mengerti.2. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. memahami dan melaksanakan syahadatain.3 : 18. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja. tetapi ini sahaja belum cukup. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Q.

Dalil : Q. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. 21:25. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. 3:19. Kemudian menjadi syuhada Uhud. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah. yang kufur menjadi beriman. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW.37:35-37. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. yang sesat mendapat hidayah. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. 3:85. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. ia menjadi pemuda sederhana yang da I. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. 8:30. Dalil : Q. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah.33:21. . Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. pemikiran. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. Q. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. maupun jalan hidupnya. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. 45:18. Q. Q. 4. 51:56.6:162. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. Q. 6:153.2:21.6:122. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. 3:31. duta rasul untuk kota Madinah. 85:6-10.33:23. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak.

60:4. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. 5. Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Haqiqat Dakwah Rasul. Dalil : Q. 6.18:110. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Q. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah.Hadits : Laa ilaha illa Allah. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. . rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja.