AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

Pentingnya mengerti. (Bukhari Muslim). terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. 1. Jika kamu telah sampai kepada mereka. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. 1. Maka Ketahuilah. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. tetapi ini saja belum cukup. . (Bukhari Muslim). (Muhammad: 19). Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. memahami dan melaksanakan syahadatain. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Pernyataan Rasulullah saw. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. dan menunaikan zakat. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Oleh karena itu. bersabda. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. laki-laki dan perempuan. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. mendirikan shalat. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. Jika mereka telah melakukan hal itu. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman.

tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. #sÎ) @Ï% öNçlm. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. (Ali Imran: 18)." (Al-A raf: 172). yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. takut dan cinta kepada Allah. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). cinta. øÎ)ur xs{r& y7/u . menjauhi pergaulan bebas.Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. seperti perintah shalat. menutup aurat. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. yang menegakkan keadilan. . (As-Shaffat: 35). tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). kami menjadi saksi".Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini.`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. Karena dengan sikap seperti itu. 2. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam). Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. taat. tidak menutup aurat. 1. ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. yaitu hanya taat. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain.

$tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. (Az-Dzariyat: 56). !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. (Al-Baqarah: 21). Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. agar kamu bertakwa.sur ©!$# #ZÏVx. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. (Ali Imran: 31). tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. 2. (Al-Ahzab: 21). ö@è% bÎ) óOçFZä. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. 3:31. 3. aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW.Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. ôs)©9 tb%x." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ikutilah aku. 21:25. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Muhammad saw. (Al-Anbiya : 25). niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. .

dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). `tBur Æ÷tGö. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. 3. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. (Al-An am: 162). karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. 19).`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. (Ali Imran: 85). . ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Tuhan semesta alam. (Al-An am: 163) 1. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. ibadatku. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . (Al-Jatsiyah: 18). maupun jalan hidupnya. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. maka ikutilah Dia. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak.t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. pemikiran. (Ali Imran.Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka.

#sÎ) @Ï% öNçlm.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). (Al-An am: 122). Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. 85:6-10. yang sesat mendapat hidayah. Kemudian menjadi syuhada Uhud.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. `tBurr& tb%x. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. yang kufur menjadi beriman. (As-Shaffat: 35-37). öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. maka di antara mereka ada yang gugur. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu.Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. 8:30. (Al-Ahzab: 23). yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. duta rasul untuk kota Madinah. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid.

øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u. Haqiqat Dakwah Rasul. Allah berfirman. x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. hingga nabi besar Muhammad saw. (Al-Anfal: 30). Isa. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as. yang mengerjakan amal saleh. (An-Nisa : 163)." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). Ayyub.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. kepada kaumnya. atau mengusirmu. Yunus.tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Seperti yang diserukan Nuh sa.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. (Al-Kahfi: 2). Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. dan kami berikan Zabur kepada Daud. (Al-Buruj: 6-10). 4. Harun dan Sulaiman. Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. . membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Ishak. untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. Ya'qub dan anak cucunya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.ur Ü>#xtã È. 1. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Isma'il. ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. (AlA raf: 59).

Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw. apapun amal perbuatannya. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. 5. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. Dari Anas dari Nabi saw. bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©. 1." (Al-Mumtahanah: 4). Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. ôôs% ôMtR%x.Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya.uqs? y7øs9Î)ur $oYö." (Al-Kahfi: 110). dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. beliau bersabda. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la .[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Bukhari). öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. Allah akan memasukkannya ke surge. Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. bersabda.

apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). Rasulullah saw. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. (Bukhari). bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. Abu Hurairah berkata. siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. (Bukhari).ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. yy7Ï9ºxx. Seperti sabda beliau. y Intisari ajaran Islam : (b.[3] (An-Nisa : 41). 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . (Al-Baqarah: 143). ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x.4:41. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q.ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. ditanya. Aku telah mengira ya Abu Hurairah. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat.

mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. 6:19. 3:31. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". c%x. (Ar-Ra du: 11). èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja).Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". (Al-Anbiya : 25). y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. : (21:25. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. maka di antara umat itu ada orang-orang . (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB . Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. ikutilah aku." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). dan jauhilah Thaghut itu". Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. di muka dan di belakangnya." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. y Hakikat dakwah para rasul as. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (Al-An am: 19). ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. 13:11) pribadi dan masyarakat. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). (Ali Imran: 31). dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. `tBurr& tb%x. maka tak ada yang dapat menolaknya.

inti dan landasan seluruh ajaran Islam. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). Akhir sekali. (An-Nahl: 26). Syahadatain ini menjadi ruh. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. keluarga ataupun masyarakat. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. disebut malaikat Hafazhah. [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Dalam sejarah para nabi dan rasul. 1. Oleh sebab itu. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. memahami dan melaksanakan syahadatain. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. . Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. 3. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Pentingnya mengerti.7 : 172. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam).3 : 18.2. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Q. tetapi ini sahaja belum cukup. 3. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). sebelum pengajaran lainnya. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain.47 : 19. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini.37 : 35. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Q. 2. Q. Q. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah.

4. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat.6:162. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. 6:153. 51:56. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. 3:85. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. 3:31. yang kufur menjadi beriman. maupun jalan hidupnya. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. yang sesat mendapat hidayah. duta rasul untuk kota Madinah. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid.37:35-37. Q. 21:25.33:23. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. Kemudian menjadi syuhada Uhud. 8:30. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. pemikiran. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian.33:21. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. 85:6-10. Q. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. Dalil : Q. Q. Q. 3:19. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. 45:18.Dalil : Q.2:21. . ia menjadi pemuda sederhana yang da I. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah.6:122. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang.

Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja.18:110.Hadits : Laa ilaha illa Allah. Haqiqat Dakwah Rasul. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja. Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral.60:4. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. . 5. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Dalil : Q. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. 6. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. Q. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful