P. 1
Makna Syahadatain 1.Alhammiyatu Syahadatain Penjelasan

Makna Syahadatain 1.Alhammiyatu Syahadatain Penjelasan

|Views: 23|Likes:
Published by jafar_33

More info:

Published by: jafar_33 on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

(Bukhari Muslim). bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. bersabda. 1. (Muhammad: 19). Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. 1. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. laki-laki dan perempuan. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. tetapi ini saja belum cukup. mendirikan shalat. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Maka Ketahuilah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Jika mereka telah melakukan hal itu. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Oleh karena itu. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. dan menunaikan zakat. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. Pernyataan Rasulullah saw. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. memahami dan melaksanakan syahadatain. . Pentingnya mengerti. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Jika kamu telah sampai kepada mereka. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. (Bukhari Muslim). Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw.

2. 1. tidak menutup aurat. kami menjadi saksi". yaitu hanya taat. Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. cinta." (Al-A raf: 172). (Ali Imran: 18).Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. seperti perintah shalat. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). yang menegakkan keadilan. takut dan cinta kepada Allah. (As-Shaffat: 35). . tetapi kepada hawa nafsunya sendiri.`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. #sÎ) @Ï% öNçlm.Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). taat. dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. menutup aurat. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. menjauhi pergaulan bebas. Karena dengan sikap seperti itu. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam). Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. øÎ)ur xs{r& y7/u . yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. 21:25. $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. ö@è% bÎ) óOçFZä. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. (Al-Baqarah: 21). öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. (Ali Imran: 31). 3.Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Muhammad saw. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. . (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. ikutilah aku. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. ôs)©9 tb%x. (Al-Ahzab: 21). agar kamu bertakwa.sur ©!$# #ZÏVx. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. 3:31. $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. (Al-Anbiya : 25). maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. (Az-Dzariyat: 56). niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw.

ibadatku. `tBur Æ÷tGö. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. (Ali Imran. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. (Ali Imran: 85).Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. maka ikutilah Dia. 19). yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang.t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. (Al-An am: 163) 1. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . (Al-Jatsiyah: 18). pemikiran. Tuhan semesta alam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. 3. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. (Al-An am: 162). Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. . maupun jalan hidupnya. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain).`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.

reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). (Al-Ahzab: 23). Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. (As-Shaffat: 35-37). z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. yang sesat mendapat hidayah. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. #sÎ) @Ï% öNçlm. maka di antara mereka ada yang gugur. 85:6-10. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. (Al-An am: 122). Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam.Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). ia menjadi pemuda sederhana yang da i. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. Kemudian menjadi syuhada Uhud. duta rasul untuk kota Madinah. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. `tBurr& tb%x. 8:30. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. yang kufur menjadi beriman. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah.

Ya'qub dan anak cucunya. Allah berfirman. !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. (Al-Anfal: 30). Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. Isma'il. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.ur Ü>#xtã È. dan kami berikan Zabur kepada Daud. (An-Nisa : 163). (Al-Buruj: 6-10). untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya. (Al-Kahfi: 2). $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u. Ishak. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. Seperti yang diserukan Nuh sa. Isa. dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. . Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Haqiqat Dakwah Rasul. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). Ayyub. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. hingga nabi besar Muhammad saw. yang mengerjakan amal saleh. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. membawa misi dakwahnya adalah syahadah.tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. (AlA raf: 59). Harun dan Sulaiman. 1. 4. atau mengusirmu. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yunus.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. kepada kaumnya. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.

1. (Bukhari). keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw. 5. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. ôôs% ôMtR%x. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw." (Al-Mumtahanah: 4). bersabda. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya." (Al-Kahfi: 110). Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la . bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw.Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. beliau bersabda. kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". apapun amal perbuatannya. Dari Anas dari Nabi saw.uqs? y7øs9Î)ur $oYö. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Allah akan memasukkannya ke surge.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah".

Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak.ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat.ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä. Abu Hurairah berkata. Aku telah mengira ya Abu Hurairah. (Bukhari). dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q. Seperti sabda beliau. yy7Ï9ºxx.4:41. bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. (Bukhari). dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). ditanya. (Al-Baqarah: 143).[3] (An-Nisa : 41). karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x. ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Rasulullah saw. y Intisari ajaran Islam : (b. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.

Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui. `tBurr& tb%x. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). maka tak ada yang dapat menolaknya. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (Al-Anbiya : 25). c%x. (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB . Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". dan jauhilah Thaghut itu". mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia.r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. 13:11) pribadi dan masyarakat. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. : (21:25. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. (Al-An am: 19). cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. ikutilah aku. èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. (Ali Imran: 31). maka di antara umat itu ada orang-orang . 3:31. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. y Hakikat dakwah para rasul as." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). 6:19. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. di muka dan di belakangnya. (Ar-Ra du: 11). y Dasar-dasar perubahan total : (6:122.

Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. Syahadatain ini menjadi ruh. Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. keluarga ataupun masyarakat. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). inti dan landasan seluruh ajaran Islam. 1. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. (An-Nahl: 26). [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. disebut malaikat Hafazhah. [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. Oleh sebab itu. Dalam sejarah para nabi dan rasul. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . Akhir sekali.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah.2. Pentingnya mengerti. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. tetapi ini sahaja belum cukup. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. memahami dan melaksanakan syahadatain. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya.47 : 19. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam).7 : 172. 3. . Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. 3. 2. Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka.37 : 35. Q. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Q.3 : 18. sebelum pengajaran lainnya. Q. Q.

6:122. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. 3:85. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Q. ia menjadi pemuda sederhana yang da I. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini.Dalil : Q. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). . yang kufur menjadi beriman. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. 45:18. maupun jalan hidupnya. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Q. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid.33:21. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah.6:162. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Dalil : Q. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. 8:30. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat. 6:153. Q. 21:25. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. 4. 85:6-10. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. Q. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang.33:23. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. 3:31. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. 3:19. pemikiran. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. yang sesat mendapat hidayah. duta rasul untuk kota Madinah. Kemudian menjadi syuhada Uhud.2:21. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya.37:35-37. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. 51:56. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid.

Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. Q. 5. Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. Dalil : Q.60:4. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. . Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. 6.18:110. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah. Haqiqat Dakwah Rasul.Hadits : Laa ilaha illa Allah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->