AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. . Pernyataan Rasulullah saw. ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. (Bukhari Muslim).Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. 1. (Muhammad: 19). sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Jika kamu telah sampai kepada mereka. Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. bersabda. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Pentingnya mengerti. laki-laki dan perempuan. (Bukhari Muslim). 1. Oleh karena itu. Maka Ketahuilah. terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. memahami dan melaksanakan syahadatain. dan menunaikan zakat. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. tetapi ini saja belum cukup. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. mendirikan shalat. Jika mereka telah melakukan hal itu. Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien.

Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam). yaitu hanya taat.Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang menegakkan keadilan." (Al-A raf: 172).`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. (Ali Imran: 18). takut dan cinta kepada Allah. tidak menutup aurat. 2. karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). cinta. menjauhi pergaulan bebas. #sÎ) @Ï% öNçlm. ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. . yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. seperti perintah shalat. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. taat. berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. Karena dengan sikap seperti itu. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. (As-Shaffat: 35). Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. menutup aurat. Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini. tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). kami menjadi saksi". para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. 1. Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. øÎ)ur xs{r& y7/u .

Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. ö@è% bÎ) óOçFZä. maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. 3:31. (Ali Imran: 31).sur ©!$# #ZÏVx. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. 2. ôs)©9 tb%x. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 21:25. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Al-Ahzab: 21). sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. 3. (Az-Dzariyat: 56). $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. Muhammad saw. agar kamu bertakwa. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. .Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Anbiya : 25). (#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. ikutilah aku. aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. (Al-Baqarah: 21). öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.

sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak.`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. pemikiran. Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. (Ali Imran: 85). ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. 3. 19). (Ali Imran. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya.t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. `tBur Æ÷tGö. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku.Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. ibadatku. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. maupun jalan hidupnya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). (Al-An am: 162). karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. (Al-An am: 163) 1. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. (Al-Jatsiyah: 18). Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. . karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Tuhan semesta alam. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. maka ikutilah Dia.

Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. `tBurr& tb%x. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). (As-Shaffat: 35-37).ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. 85:6-10. &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . #sÎ) @Ï% öNçlm. (Al-Ahzab: 23).Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. (Al-An am: 122). 8:30. maka di antara mereka ada yang gugur. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). yang kufur menjadi beriman. duta rasul untuk kota Madinah. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. yang sesat mendapat hidayah. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Kemudian menjadi syuhada Uhud. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid.

Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. (Al-Buruj: 6-10). dan kami berikan Zabur kepada Daud. ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). Ya'qub dan anak cucunya. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as. Ishak. bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Isa. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). Yunus. Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. yang mengerjakan amal saleh. Haqiqat Dakwah Rasul. (An-Nisa : 163).tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. 4.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Harun dan Sulaiman. kepada kaumnya. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (AlA raf: 59). Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (Al-Anfal: 30). hingga nabi besar Muhammad saw. Seperti yang diserukan Nuh sa. !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. . dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. (Al-Kahfi: 2). !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. 1. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah berfirman. Ayyub. $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u.ur Ü>#xtã È. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. Isma'il. atau mengusirmu.

Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. ôôs% ôMtR%x. Dari Anas dari Nabi saw. kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©. Allah akan memasukkannya ke surge. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la . 5. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu.uqs? y7øs9Î)ur $oYö. beliau bersabda. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. bersabda. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. 1. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. (Bukhari). Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa"." (Al-Mumtahanah: 4). Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. apapun amal perbuatannya." (Al-Kahfi: 110). ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx.

kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Seperti sabda beliau. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. y Intisari ajaran Islam : (b.ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä. (Bukhari). (Bukhari). Abu Hurairah berkata. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat. ditanya. ¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.[3] (An-Nisa : 41). Rasulullah saw.4:41. ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti). apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. yy7Ï9ºxx. siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (Al-Baqarah: 143). Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. Aku telah mengira ya Abu Hurairah.ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x.

(Al-An am: 19). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. di muka dan di belakangnya. y Hakikat dakwah para rasul as. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. ikutilah aku. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). c%x. 3:31. (Al-Anbiya : 25). `tBurr& tb%x. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. maka tak ada yang dapat menolaknya. èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). (Ali Imran: 31). (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB . mereka menjaganya atas perintah Allah[4]. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx.`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. maka di antara umat itu ada orang-orang . 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä. : (21:25. (Ar-Ra du: 11). ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah"." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. dan jauhilah Thaghut itu". niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. 13:11) pribadi dan masyarakat. 6:19. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".

dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. inti dan landasan seluruh ajaran Islam. [2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. disebut malaikat Hafazhah. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. keluarga ataupun masyarakat. (An-Nahl: 26). Oleh sebab itu. Dalam sejarah para nabi dan rasul. syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. Syahadatain ini menjadi ruh. Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. 1. [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Akhir sekali. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48).

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

tetapi ini sahaja belum cukup. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. . para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. Q. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Q.2. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. memahami dan melaksanakan syahadatain.3 : 18. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini. 3. Q. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam).47 : 19. 3. Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah.7 : 172. sebelum pengajaran lainnya. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Q. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya.37 : 35. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. Pentingnya mengerti. 2. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja.

Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. 4. yang sesat mendapat hidayah. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Q. Q. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. . 85:6-10. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. ia menjadi pemuda sederhana yang da I. Q.6:122. yang kufur menjadi beriman. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. duta rasul untuk kota Madinah.33:23. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid.6:162. 3:19. pemikiran. maupun jalan hidupnya. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini.33:21. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. 3:31. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. 51:56. 8:30. 3:85. Dalil : Q. 6:153. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. 21:25. Kemudian menjadi syuhada Uhud. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. 45:18.Dalil : Q.2:21. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. Q.37:35-37.

Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Dalil : Q. . Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. 5. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan. Haqiqat Dakwah Rasul. Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. 6. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja.Hadits : Laa ilaha illa Allah. Q. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral.60:4. Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja.18:110. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful