AHAMMIYATU SYAHADATAIN

Kalimat syahadatain adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kita senantiasa menyebutnya setiap hari, misalnya ketika shalat dan azan. Kalimat syahadatain sering diucapkan oleh ummat Islam dalam pelbagai keadaan. Kita menghafal kalimat syahadah dan dapat menyebutnya dengan fasih, namun demikian sejauh manakah kesan kalimat syahadatain ini, sejauh mana ia dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ummat Islam? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan realitas yang ada. Tingkah laku ummat Islam yang terpengaruh dengan budaya jahiliyah atau cara hidup Barat memberi gambaran bahwa syahadah tidak cukup memberi pengaruh, terbukti mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah dan meninggalkan perintah-Nya, memberi kesetiaan bukan kepada kaum muslimin, atau tidak mensyukuri sesuatu yang diberikan kepada mereka. Contoh ini adalah wujud dari seseorang yang tidak memahami syahadah yang dibacanya dan tidak mengerti makna yang sebenarnya dibawa oleh syahadah tersebut. Kalimat Syahadah merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam. Tanpa syahadah maka rukun Islam lainnya akan runtuh, begitu juga dengan rukun Iman. Tegaknya syahadah dalam kehidupan individu akan menegakkan ibadah dan dien dalam hidup kita. Dengan syahadatain terwujudlah sikap ruhani yang akan memberikan motivasi kepada tingkah laku jasmaniah dan akal fikiran serta memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam lainnya. Tegaknya Islam mesti didahului oleh tegaknya rukun Islam, dan tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadah. Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Untuk berdirinya bangunan Islam itu harus ditopang oleh 5 (lima) tiang pokok yaitu syahadatain, shalat, saum, zakat dan haji ke Baitulllah. Di kalangan masyarakat Arab zaman Nabi saw. memahami betul makna syahadatain ini, terbukti dalam suatu peristiwa dimana Nabi saw. mengumpulkan para pemimpin Quraisy dari kalangan Bani Hasyim, Nabi saw. bersabda: Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Abu Jahal menjawab: Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat berikan kepadaku. Kemudian Nabi saw. bersabda: Ucapkanlah Laa ilaha illa Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Jahal pun menjawab: Kalau itu yang engkau minta, berarti engkau mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab dan bukan Arab. Penolakan Abu Jahal kepada kalimat ini, bukan kerana dia tidak paham akan makna dari kalimat itu, tetapi justru sebaliknya. Dia tidak mau menerima sikap yang mesti tunduk, taat dan patuh kepada Allah swt. saja, dengan sikap ini maka semua orang akan tidak tunduk lagi kepadanya. Abu Jahal ingin mendapatkan loyalitas dari kaum dan bangsanya. Penerimaan syahadah bermakna menerima semua aturan dan segala akibatnya. Penerimaan inilah yang sulit bagi kaum jahiliyah mengaplikasikan syahadah. Sebenarnya, apabila mereka memahami bahwa loyalitas kepada Allah itu juga akan menambah kekuatan kepada diri kita. Mereka yang beriman semakin dihormati dan semakin dihargai. Mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang sama apabila ia sebagai muslim. Abu Jahal adalah tokoh di kalangan Jahiliyah dan ia memiliki banyak potensi diantaranya ialah ahli hukum (Abu Amr). Setiap individu yang bersyahadah, maka ia menjadi khalifatullah fil Ardhi.

1. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Madkhol Ila Al-Islam (pintu masuk ke dalam Islam). untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Pentingnya mengerti. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Jika mereka telah melakukan hal itu. memahami dan melaksanakan syahadatain. (Bukhari Muslim). Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal saat mengutusnya ke penduduk Yaman. tetapi ini saja belum cukup. Kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. bersabda. Dengan syahadah maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia ataupun di akhirat. kerana di dalamnya terdapat makna yang sangat tinggi. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta mereka dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. dan menunaikan zakat. Syahadah sebagai kunci kehidupan dan tiang dari pada dien. tentang misi Laa ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. . sebab antaranya dan Allah tidak ada dinding pembatas. beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat setiap siang dan malam. bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan. mendirikan shalat. Maka Ketahuilah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. terperihalah darah dan harta benda mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka kepada Allah. Pernyataan Rasulullah saw. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. (Bukhari Muslim). laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu. Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tingal. marilah kita bersama memahami syahadatain ini. Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rububiyah di alam arwah. 1.Kalimat syahadah mesti dipahami dengan benar. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Jika kamu telah sampai kepada mereka. (Muhammad: 19). ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah.

öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah dan tidak mau mengesakan Allah. yaitu hanya taat. karena pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah pernyataan ikrar kecintaan. cinta. para malaikat dan orangorang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah semata. Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Yang dimaksud menyombongkan diri ketika diperdengarkan kalimat Laa Ilaa ha illallah tidak semata-mata karena tidak mau mengucapkan atau mendengarkannya. tidak menutup aurat.Î#Ïÿ»xî ÇÊÐËÈ Dan (ingatlah). tetapi yang yang dimaksud adalah substansinya. takut dan cinta kepada Allah. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). Karena itu kesombongan diri dalam ayat ini maksudnya adalah sikap tidak mau taat dan tunduk kepada perintah Allah. hal itu merupakan sikap tidak konsisiten dengan pernyataan Laa Ilaaha Illallah. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah." (Al-A raf: 172). 1. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). menutup aurat. dan rasa takutnya tidak diarahkan kepada Allah. . tetapi kepada hawa nafsunya sendiri. kami menjadi saksi". tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). seperti perintah shalat. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. menjauhi pergaulan bebas. 2. terlibat dalam pergaulan bebas antar lawan jenis. taat. #sÎ) @Ï% öNçlm. berkhalwat dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. maka bila seseorang muslim tidak menunaikan shalat. yÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$# $JJͬ!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd âÍyêø9$# ÞOÅ6yÛø9$# ÇÊÑÈ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah). Pemahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada pemahamannya terhadap syahadatain. Karena dengan sikap seperti itu.Kalimat Î7/Rs%Î! öÏÿøótGó$#ur menunjukan bahwa ketidak konsistenan sikap seseorang dengan pernyataan tauhidnya (Laa Ilaaha Illallah) adalah perbuatan dosa.`ÏB ûÓÍ_t/ tPy#uä `ÏB óOÏdÍqßgàß öNåktJÍhè öNèdypkôr&ur #n?tã öNÍkŦàÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tÎ/ ( (#qä9$s% 4n?t/ ¡ !$tRôÎgx© ¡ cr& (#qä9qà)s? tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# $¯RÎ) $¨Zà2 ô`tã #x»yd tû. yang menegakkan keadilan. (Ali Imran: 18). para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (As-Shaffat: 35). Khulashah Ta alim Islam (Ringkasan Ajaran Islam). øÎ)ur xs{r& y7/u . Sebab seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat yang sederhana ini.

(#qã_öt ©!$# tPöquø9$#ur tÅzFy$# tx. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. ikutilah aku." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. Dan Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Manhaj Allah. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (Az-Dzariyat: 56). $pkr'¯»t â¨$¨Y9$# (#rßç6ôã$# ãNä3/u Ï%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur `ÏB öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yès9 tbqà)Gs? ÇËÊÈ Hai manusia. maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. 21:25. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw. agar kamu bertakwa. $tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur wÎ) Èbrßç7÷èuÏ9 ÇÎÏÈ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Al-Baqarah: 21). adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. (Ali Imran: 31). öNä3s9 Îû ÉAqßu «!$# îouqóé& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. Meneladani Rasulullah menjadi parameter keimanan dan kecintaan seseorang kepada Allah. ö@è% bÎ) óOçFZä. Muhammad saw. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepada-Nya. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. 3. Makna Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. (Al-Anbiya : 25).Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. . sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. (Al-Ahzab: 21). 2. 3:31. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. Bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah saw. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. ôs)©9 tb%x. aktifitas hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW. ÇËÊÈ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.sur ©!$# #ZÏVx.

Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. maupun jalan hidupnya. (Al-An am: 162). (Al-Jatsiyah: 18). Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. ¢OèO y7»oYù=yèy_ 4n?tã 7pyèΰ z`ÏiB ÌøBF{$# $yg÷èÎ7¨?$$sù wur ôìÎ7®Ks? uä!#uq÷dr& tûïÏ%©!$# w tbqßJn=ôèt ÇÊÑÈ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). 3. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. pemikiran. ¨br&ur #x»yd ÏÛºuÅÀ $VJÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( wur (#qãèÎ7Fs? @ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î/ `tã ¾Ï&Î#Î7y 4 öNä3Ï9ºs Nä38¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6¯=yès9 tbqà)Gs? ÇÊÎÌÈ Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan.`ÏB Ï÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $Jøót/ óOßgoY÷t/ 3 `tBur öàÿõ3t ÏM»t$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßìÎ| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. (Ali Imran: 85). ibadatku. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. (Al-An am: 163) 1. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). 19). maka ikutilah Dia. Islam adalah satu-satunya syariat yang diridhai Allah. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. `tBur Æ÷tGö. ¨bÎ) úïÏe$!$# yYÏã «!$# ÞO»n=óM}$# 3 $tBur y#n=tF÷z$# úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# wÎ) . . Tuhan semesta alam. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. (Ali Imran. ö@è% ¨bÎ) ÎAx|¹ Å5Ý¡èSur y$uøtxCur ÎA$yJtBur ¬! Éb>u tûüÏHs>»yèø9$# ÇÊÏËÈ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku.Seluruh aktivitas hidup manusia secara individu. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.t uöxî ÄN»n=óM}$# $YYÏ `n=sù @t6ø)ã çm÷YÏB uqèdur Îû ÍotÅzFy$# z`ÏB z`ÌÅ¡»yø9$# ÇÑÎÈ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam.

8:30. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati[1] kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang.Í$tGs9 $oYÏGygÏ9#uä 9Ïã$t±Ï9 ¥bqãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@t/ uä!%y` Èd. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. maka di antara mereka ada yang gugur. øÎ) ö/ãf $pkön=tæ ×qãèè% ÇÏÈ öNèdur 4n?tã $tB tbqè=yèøÿt tûüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ×qåkà ÇÐÈ $tBur (#qßJs)tR öNåk÷]ÏB HwÎ) br& (#qãZÏB÷sã «!$$Î/ ÍÍyèø9$# ÏÏJptø:$# ÇÑÈ Ï%©!$# ¼çms9 Ûù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur 4 ª!$#ur 4n?tã Èe@ä. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. `tBurr& tb%x. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. (Al-An am: 122). Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia.nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). &äóÓx« îÍky ÇÒÈ cÎ) . Iw tm»s9Î) wÎ) ª!$# tbrçÉ9õ3tGó¡o ÇÌÎÈ tbqä9qà)tur $¨Zͬr& (#þqä. 85:6-10. Reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimat tauhid. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. (Al-Ahzab: 23). öNåk¨XÎ) (#þqçR%x. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?" Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya). reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2. Kemudian menjadi syuhada Uhud. (As-Shaffat: 35-37). Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. duta rasul untuk kota Madinah. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. ia menjadi pemuda sederhana yang da i. musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid. ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. yang kufur menjadi beriman. yang sesat mendapat hidayah.ptø:$$Î/ s£|¹ur tûüÎ=yößJø9$# ÇÌÐÈ Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri.Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. #sÎ) @Ï% öNçlm. z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%y`Í (#qè%y|¹ $tB (#rßyg»tã ©!$# Ïmøn=tã ( Nßg÷YÏJsù `¨B 4Ó|Ós% ¼çmt6øtwU Nåk÷]ÏBur `¨B ãÏàtF^t ( $tBur (#qä9£t/ WxÏö7s? ÇËÌÈ Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.

Harun dan Sulaiman. (Al-Anfal: 30). $VJÍhs% uÉZãÏj9 $Uù't/ #YÏx© `ÏiB çm÷Rà$©! tÏe±u. Mereka semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata dan hanya menyembah kepada-Nya. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. (An-Nisa : 163). 1. Ayyub. ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. (Al-Kahfi: 2). øøÎ)ur ãä3ôJt y7Î/ z`Ï%©!$# (#rãxÿx. maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yunus. (AlA raf: 59). x8qçGÎ6ø[ãÏ9 ÷rr& x8qè=çGø)t ÷rr& x8qã_Ìøä 4 tbrãä3ôJtur ãä3ôJtur ª!$# ( ª!$#ur çöyz tûïÌÅ6»yJø9$# ÇÌÉÈ Dan (ingatlah). dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim. Isma'il. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. kepada kaumnya. sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat. 4.tûïÏ%©!$# (#qãYtGsù tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur §NèO óOs9 (#qç/qçGt óOßgn=sù Ü>#xtã tL©èygy_ öNçlm. Allah berfirman. atau mengusirmu. yang mengerjakan amal saleh. hingga nabi besar Muhammad saw. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Haqiqat Dakwah Rasul. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. (Al-Buruj: 6-10). membawa misi dakwahnya adalah syahadah. untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. . Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ya'qub dan anak cucunya. Isa. !$¯RÎ) !$uZøym÷rr& y7øs9Î) !$yJx. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. ôs)s9 $uZù=yör& %·nqçR 4nm»s9Î) ÿ¼çnçöxî þÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øn=tæ z>#xtã BQöqt 5OÏàtã ÇÎÒÈ Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah. Ishak.ãur tûüÏZÏB÷sßJø9$# z`Ï%©!$# cqè=yJ÷èt ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ¨br& öNßgs9 #·ô_r& $YZ|¡ym ÇËÈ Sebagai bimbingan yang lurus.Íptø:$# ÇÊÉÈ Ketika mereka duduk di sekitarnya.ur Ü>#xtã È. Seperti yang diserukan Nuh sa. Setiap Rasul semenjak nabi Adam as. dan kami berikan Zabur kepada Daud. Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat)." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah). !$uZøym÷rr& 4nqà)÷ètur ÅÞ$t6óF{$#ur 4Ó|¤Ïãur z>qr&ur }§çRqãur tbrã»ydur z`»uKøn=ßur 4 $oY÷s?#uäur y¼ãr#y #Yqç/y ÇÊÏÌÈ Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.

kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la . apapun amal perbuatannya. keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dn di hatinya ada seberat rambut kebaikan. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya.uqs? y7øs9Î)ur $oYö. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq.tRr& y7øs9Î)ur çÅÁyJø9$# ÇÍÈ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia. Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw. 5. (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. (Bukhari). ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Allah akan memasukkannya ke surge. ôôs% ôMtR%x. Di antaranya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari neraka seperti sabda Rasulullah saw." (Al-Mumtahanah: 4). 1. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. ö/ä3Î/ #yt/ur $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur äourºyyèø9$# âä!$Òøót7ø9$#ur #´t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÿ¼çnyômur wÎ) tAöqs% tLìÏdºtö/Î) ÏmÎ/L{ ¨btÏÿøótGóV{ y7s9 !$tBur à7Î=øBr& y7s9 z`ÏB «!$# `ÏB &äóÓx« ( $uZ/§ y7øn=tã $uZù=©.Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja serta membebasakan diri dari kesyirikan. Barangsiapa mengatakan tiada ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya dan Rasul-Nya. Para nabi membawa dakwah bahwa ilah yang satu yaitu Allah saja. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. öö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrqã ¥n Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selamalamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.[2] "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah"." (Al-Kahfi: 110). maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dari Anas dari Nabi saw. öNä3s9 îouqóé& ×puZ|¡ym þÎû zOÏdºtö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB øÎ) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $¯RÎ) (#ätÂuätç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrßç7÷ès? `ÏB Èbrß «!$# $tRöxÿx. bersabda. bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya. beliau bersabda.

¸ouÎ7s3s9 wÎ) n?tã tûïÏ%©!$# yyd ª!$# 3 $tBur tb%x. Ringkasan Dalil : Kepentingan syahadatain : (Q. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah kebaikan. ¥p¨Bé& 7Îgt±Î0 $uZ÷¥Å_ur y7Î/ 4n?tã ÏäIwàs¯»yd #YÍky ÇÍÊÈ Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti).ur öNä3»oYù=yèy_ Zp¨Bé& $VÜyur (#qçRqà6tGÏj9 uä!#ypkà n?tã Ĩ$¨Y9$# tbqä3tur ãAqߧ9$# öNä3øn=tæ #YÎgx© 3 $tBur $oYù=yèy_ s's#ö7É)ø9$# ÓÉL©9$# |MZä.[3] (An-Nisa : 41). Rasulullah saw. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 2:143) yy#øs3sù #sÎ) $uZ÷¥Å_ `ÏB Èe@ä. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. (Bukhari). Aku telah mengira ya Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. ditanya. kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. y Intisari ajaran Islam : (b. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. (Al-Baqarah: 143). (Bukhari). apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). Abu Hurairah berkata. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari Kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak. Seperti sabda beliau.ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. ª!$# yìÅÒãÏ9 öNä3oY»yJÎ) 4 cÎ) ©!$# Ĩ$¨Y9$$Î/ Ô$râäts9 ÒOÏm§ ÇÊÍÌÈ Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). 21:25) !$tBur $uZù=yör& `ÏB Î=ö6s% `ÏB @Aqߧ wÎ) ûÓÇrqçR Ïmøs9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßç7ôã$$sù ÇËÎÈ . siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda. Orang yang mengikrarkan syahadat akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari Kiamat.4:41. bahwa tidak ada seorang pun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu. yy7Ï9ºxx. !$pkön=tæ wÎ) zNn=÷èuZÏ9 `tB ßìÎ6®Kt tAqߧ9$# `£JÏB Ü=Î=s)Zt 4n?tã Ïmøt7É)tã 4 bÎ)ur ôMtR%x.

Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya).`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷yt ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼çmtRqÝàxÿøts ô`ÏB ÌøBr& «!$# 3 cÎ) ©!$# w çÉitóã $tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçÉitóã $tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#sÎ)ur y#ur& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþqß xsù ¨ttB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRrß `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. di muka dan di belakangnya. y Dasar-dasar perubahan total : (6:122. z`Îiã tûïÌÏÿ»s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x. $\GøtB çm»oY÷uômr'sù $oYù=yèy_ur ¼çms9 #YqçR ÓÅ´ôJt ¾ÏmÎ/ Îû Ĩ$¨Y9$# `yJx. cqè=yJ÷èt ÇÊËËÈ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang.Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. 16:36) ö@è% bÎ) óOçFZä. 3:31. 13:11) pribadi dan masyarakat. : (21:25. 6:19. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.r& Zoy»pky ( È@è% ª!$# ( 7Íky ÓÍ_øt/ öNä3oY÷t/ur 4 zÓÇrré&ur ¥n Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". (Al-An am: 122) ¼çms9 ×M»t7Ée)yèãB . (Al-An am: 19). (Al-Anbiya : 25). dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). `tBurr& tb%x. (Ar-Ra du: 11). y Hakikat dakwah para rasul as. maka tak ada yang dapat menolaknya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[5] yang ada pada diri mereka sendiri. yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. (Ali Imran: 31). maka di antara umat itu ada orang-orang . èpt7É)»tã úüÎ/Éjs3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja). dan jauhilah Thaghut itu". ikutilah aku. serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. ö@è% r& >äóÓx« çt9ø. tbq7Åsè? ©!$# ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósã ª!$# öÏÿøótur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè 3 ª!$#ur Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. ôôs)s9ur $uZ÷Wyèt/ Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wqߧ Âcr& (#rßç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B yyd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmøn=tã ä's#»n=Ò9$# 4 (#rçÅ¡sù Îû ÇÚöF{$# (#rãÝàR$$sù y#øx. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". ¼ã&é#sW¨B Îû ÏM»yJè=à9$# }§øs9 8lÍ$s¿2 $pk÷]ÏiB 4 Ï9ºxx. c%x. Dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. mereka menjaganya atas perintah Allah[4].

[2] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: Ini tidak boleh ditiru. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). disebut malaikat Hafazhah. Syahadatain ini menjadi ruh.yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah : Pintu masuknya Islam Intisari ajaran Islam Dasar-dasar perubahan menyeluruh . 1. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. [5] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka. dengan syahadah tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. y Keutamaan yang besar ---oo0oo--[1] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya yakni orang-orang kafir dan sebagainya. [3] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan. Dalam sejarah para nabi dan rasul. Kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu didedahkan kepada mad u agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. [4] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. (An-Nahl: 26). Oleh sebab itu. keluarga ataupun masyarakat. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. Kefahaman seorang muslim dapat melakukan perubahan-perubahan individu. Akhir sekali. syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. syahadah sebagai kalimah yang diperjuangkan dan kalimah inilah yang menggerakkan dakwah nabi dan rasul. karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (lihat surat An-Nisa ayat 48). Kepentingan syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun Iman dan Dien. Ahamiyah Syahadah (kepentingan bersyahadah). karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. inti dan landasan seluruh ajaran Islam.

Hakikat dakwah para rasul Keutamaan yang besar .

Hadits : Pernyataan Rasulullah SAW tentang misi Laa ilaha illa Allah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Manusia menjadi kafir karena menyombongkan diri terhadap Laa ilaha illa Allah. para Malaikat dan orang-orang yang berilmu yaitu para Nabi dan orang yang beriman kepada mereka. Q. Kefahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kefahamannya pada syahadatain. Penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Manusia bersyahadah di alam arwah sehingga fitrah manusia mengakui keesaan Allah. Pentingnya mengerti. Pernyataan Laa ilaha illa Allah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah sahaja. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadaNya. Sahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain Kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengamalan syahadatain Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir Pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadah Rubbubiyah di alam arwah.2. Yang dapat bersyahadat dalam arti sebenarnya adalah hanya Allah. memahami dan melaksanakan syahadatain. Madkhol Ila Islam (pintu masuk ke dalam Islam). Ini perlu disempurnakan dengan syahadatain sesuai ajaran Islam. Dalil : Hadits : Rasulullah SAW memerintahkan Mu az bin Jabal untuk mengajarkan dua kalimah syahadah. 2. Kholaso Ta lim Islam (kefahaman muslim terhadap Islam). Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti Minhajillah. Ada 3 hal prinsip syahadatain : 1. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. 3.47 : 19. Q. untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah Uluhiyah dan syahadah Risalah di dunia.7 : 172. 3. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam dua kalimah yang sederhana ini.3 : 18. Manusia berdosa akibat melalaikan pemahaman dan pelaksanaan syahadatain.37 : 35. tetapi ini sahaja belum cukup. Menyebut Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad SAW. . sebelum pengajaran lainnya. Q. Q.

Asasul Inqilab (dasar-dasar perubahan). Dalil : Q. Ma na Laa ilaha illa Allah adalah penghambaan kepada Allah. Seluruh aktiviti hidup manusia secara individu. 4. ia menjadi pemuda sederhana yang da I. yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. Perubahan individu contohnya terjadi pada Muz ab bin Umair yang sebelum mengikuti dakwah rasul merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan yang glamour di kota Mekkah tetapi setelah menerima Islam. Islam adalah satu-satunya syariat yang diredhai Allah. 3:19. 3:85. Q. Tidak dapat dicampur dengan syariat lainnya. aktifiti hidup hendaknya mengikuti ajaran Muhammad SAW.37:35-37. . musuh memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan Tauhid.Dalil : Q. 8:30. Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid.6:162. 51:56. Penggambaran Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi. yang sesat mendapat hidayah.33:23. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyrakat. 85:6-10. Syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. pemikiran. 6:153. 45:18. 3:31.33:21. Syahadatain mampu manusia dalam aspek keyakinan. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. reaksi masyarakat Quraisy terhadap kalimah tauhid. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain. Saat syahidnya rasulullah membacakan ayat ini. Sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai. duta rasul untuk kota Madinah. Q. Masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah.6:122. maupun jalan hidupnya. sikap konsisten terhadap syahadah tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak. Q. yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid. Kemudian menjadi syuhada Uhud. Muhammad SAW adalah tauladan dalam setiap aspek kehidupan. 21:25. yang kufur menjadi beriman. Q. Perbedaan tersebut disebabkan kefahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. reaksi musuh terhadap keimanan kaum mukminin terhadap Allah 18:2.2:21. masyarakat dan negara mesti ditujukan kepada mengabdi Allah SWT sahaja.

Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah sahaja. rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Dalil : Q: Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadah. Setiap Rasul semenjak nabi Adam AS hingga nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadah. Ganjaran dapat berupa material ataupun moral. 5. Makna syahadah yang dibawa juga sama iaitu laa ilaha illa Allah. Dalil : Q.60:4. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadah dalam kehidupan sehari-hari. Hadits : Janji Rasul bahawa kalimah tauhid akan memuliakan kaumnya. Q. kalimat yang dibenci penguasa zalim dan kerajaan.18:110. 6. Dielakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesatan di dunia dan di akhirat.Hadits : Laa ilaha illa Allah. Para nabi membawa dakwah bahawa ilah hanya satu iaitu Allah sahaja. . Haqiqat Dakwah Rasul. Fadailul A dhim (ganjaran yang besar) Banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. H: Allah SWT akan menghindarkan neraka bagi mereka yang menyebut kalimah syahadah. Dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah sahaja. Misalnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful