SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

yaitu awal surat Maryam. berani. yang sampai kepadanya ketika itu. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. Raja Habasyah. Ja¶far bin Abu Thalib r. Rasulullah saw. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. dan perkasa. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila.secara terang-terangan. memilih Habasyah karena. Mereka membawa berbagai hadiah. Berdakwah di Pasar µUkkadz. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Rasulullah saw. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. tukang sihir. dan Dzul-Majaz. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan.a. menemui banyak rintangan. Majannah. Rasulullah saw. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Karena itu. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia).s. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. pun menjalankan perintah itu. Namun. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. Terutama di musim-musin haji. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. dan sahabatnya . Rasulullah saw. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. Mendengar keterangan itu. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin. Bahkan Rasulullah saw. atau dukun. Namun. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat.

´ Mendengar jawaban itu. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. dan menguasai sumur Zamzam. wahai Abul Yaqdzan. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. Sumayyah. memegang kunci Ka¶bah. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. agar berhenti mendakwahkan Islam. yang tidak pernah berdusta.´ Bani Hasyim diboikot. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari.´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. menolak tawaran itu. jika Nabi terkena gangguan jin. Tapi Bilal menolak. wahai keluarga Yasir. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. Mereka menawarkan tiga hal -harta. Demi Allah. Rasulullah saw. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. Mereka mengurus jamaah haji. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu.´ Rasulullah saw. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. Karena itu. Alasan kedua. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah. paman Nabi. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. Balasan untuk kalian adalah surga. kecuali Abu Lahab. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. Bahkan Rasulullah saw. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw.. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya. padahal mereka lebih baik darimu. ³Teruskanlah urusanmu. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. jika menginginkan harta.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. Kami akan rendahkan angan-anganmu. kaum musyrikin juga berkumpul. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. Alasan pertama. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam.. Rasulullah saw. Yasin dan istrinya. dan wanita-kepada Rasulullah saw. menghibur Ammar. ³Bersabarlah. menawarkan. tahta. menolak. beliau berkata. ³Ahad. Abu Thalib berkata.´ Cara ³halus´ tak berhasil. Karena itu. .Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Ahad«. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw. ³Wahai Rasul. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu.´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. Bersabarlah. Kami akan lecehkan kehormatanmu. Ia mengucap. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. ³Demi Allah. syahid dalam siksaan tersebut. Kepada Abu Thalib.

dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna. Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. Kaum musyrikin mendustakan. memberinya gelar As-Shiddiq. Di samping mereka. Rasulullah saw. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. Benar saja. Allah saw. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. Sebelumnya Rasulullah saw. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Di langit keempat Nabi Idris. Bahkan. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. naik ke langit dunia. sampai di Sidratul Muntaha. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. Abul Kakhtari bin Hisyam. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. . Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur. Setelah itu. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. telah berbicara dengan Rasulullah saw. Nabi saw. ya Allah). Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. Zam¶ah bin Al-Aswad.com . diperjalankan oleh Allah swt. Kemudian Rasulullah saw. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan). Rasulullah saw. Saat memasuki Ka¶bah. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. Rasulullah saw. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka.s. Rasulullah saw.Atas boikot tersebut. Zuher bin Umayyah.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj. Sebab. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. Abu Thalib. demikian memuncak. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan.s.s. Hisyam bin Amr. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Abu Thalib wafat. ditemani Jibril. Enam bulan setelah peristiwa ini.s. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Tapi. tersebut. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. telah mengabarkan kepada pamannya. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. meski Rasulullah saw. Tak heran jika Rasulullah saw.s. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan.

kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. Ia berkata. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. demi Allah.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw.a. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. Mereka masuk Islam. namun tidak berhasil menemukan. secara diam-diam.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw. keempat. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini. tidak akan berzina. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. Lalu Rasulullah saw. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. Rasulullah saw. satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. Hingga kaum muslimin di Mekkah . bersabda. dan agama Islam. Setelah itu Rasulullah saw. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. Mereka bertemu di Aqabah. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. jangan sampai mereka mendahului kalian. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. Maka. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. Kemudian Rasulullah saw. paman beliau. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. Isi bai¶at wanita adalah. Rasulullah saw. dalam keadaan bahagia dan sengsara. yaitu syarat ikut berperang. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Rasulullah saw. kedua. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. mengatakan yang benar di manapun kami berada. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama.´ Setelah itu. tidak mencuri. Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. ketiga. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. ³Ketahuilah. pertama. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. menerima mereka didampingi oleh Abbas. Ubadah bin Shamit r. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah.Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. dan bagi kalian surga. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu.

melawati kemah milik Ummu Ma¶bad. ³Bagaimana engkau mengira kita dua orang. mereka khawatir jika Rasulullah saw. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. untuk mengabarkan rencana jahat itu.´ kata Abu Bakar. berdoa. Rasulullah saw. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. ³Bagaimana pendapatmu. Rasulullah saw. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan.hanya tersisa Rasulullah saw. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Karena itu. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. memerah susu kambing itu. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. dan Abu Bakar.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. aku berpendapat. ³Demi Allah. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Namun Rasulullah saw. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. Rasulullah saw. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. Rasulullah saw. Satu bejana penuh mereka minum. Namun. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw.´ Lalu Rasulullah saw. Rasulullah saw. menuju Yatsrib.´ Rasulullah saw. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Rasulullah saw. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. berkata kepada Abu Bakar. padahal Allah yang ketiga. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. Suaminya berkata. Tidak ada air. wahai Suraqah. menuju Yatsrib bukan rute biasa. darah Rasulullah saw. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. niscaya mereka akan melihat kami. secara bersama-sama. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. Rasulullah saw. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. mengutus Jibril a. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. Kata Jibril. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. pesuruh Abu Bakar.s. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya. Allah swt. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. Abu Fuhairah. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed.´ . Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. Dengan demikian. Ketika suaminya tiba. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. Namun ketika mencoba mendekat. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad.

Dengan persaudaraan ini. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. telah keluar dari Kota Mekkah. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit.´ Unta Rasulullah saw. ini. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. Rasulullah saw. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Rasulullah saw. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. Rasulullah saw. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. menginginkan agar Allah swt. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. Rasulullah saw. ini. Allah swt. Atas harapan Rasulullah saw. Itulah Masjid Nabawi. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. Rasulullah saw. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. berkata. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. Di sini Rasulullah saw. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. Selama pembangunan masjid dan rumah. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. ³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. mengubah arah kiblat ke Mekkah. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. kembali meneruskan perjalanan. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya.´ Atas perintah Allah swt. Palestina. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah. yang tertinggal di Mekkah. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. Karena itu. terselesaikan. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. Rasulullah saw. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. membangun Masjid Kuba. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. menyamai kiblat mereka. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. . yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari.

Kemudian Nabi saw. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. kedua. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. agar tidak dihadang oleh musuh. membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib. Tiga malam lamanya Nabi saw. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. Aisyah dan Asma. beliau memerintahkan dua hal: pertama. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw. bersama-sama. pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat.a. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. Nabi saw. Kepada keponakannya. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah. silakan hadang aku besok di lembah anu. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw. Ali r. kepada para pemiliknya. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. besuk pagi saya akan hijrah. Lalu Nabi saw. Abdullah. tidak tidur. Pertimbangannya ialah. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah). Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. Ia berseru. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. Tidak seorang pun berani menghadang Umar. Setiap malam mereka ditemani oleh ..Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat.

tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. Inilah Jum at pertama dalam Islam. dari celah-celah bebukitan. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. Lalu shalatlah beliau di sana. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. Tatkala sudah begitu dekat. Setelah ditolong oleh Nabi. Jalan MakkahMadinah dilacak. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. atas ajakannya kepada Allah. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. Kelima Lolosnya Nabi saw. Nabi menjawab. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. setelah tengah hari barulah mereka bubar. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. Rasu¬lullah singgah di Quba . Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Nabi berkata kepadanya. Hai Abu Bakar. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. Setibanya tim pelacak itu di sana. tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. Baiklah. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Wajiblah kita bersyukur. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami.

Kesatuan umat Islam. 6. Umat yang di luar Islam. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. Negara melindungi semua warga negara. tanpa mengenal perbedaan. baik yang Muslim maupun bukan Muslim. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. harus rela menerima perdamaian. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. 2. 9. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. 16. toleransi beragama. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. namun mereka lebih suka menghadiahkannya. 5. 12. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. 3. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. 7. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. berkayu batang korma dan beratap daun korma. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. 4. dan permusuhan. . Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. 17. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. sebagaimana umat Islam sendiri. 10. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama.petama. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. 13. Persamaan hak dan kewajiban. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. 15. 14. dan lain-lain. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. dosa. 8. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. keadilan sosial. 11. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu.

dengan menguasai penampungan air. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy. Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. sebelah utara kota Madinah. memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor. Dilanjutkan dengan perang masal. Uhud dan Khandaq. Peperangan terjadi di gunung Uhud. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Di samping maksud di atas. Perang Badar.18. Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Keperwiraan berarti keberanian. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. seperti dalam perang Badar. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya. Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y .masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. terletak antara Mekkah dan Madinah. b. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah. sebagai berikut : 2. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. Perang uhud. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. tidak atas dosa dan permusuhan. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan. Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh. a.

Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang. y 3. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana.Sufyan bin Harb. pos kaum muslimin kosong.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. 3. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. 2. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. Harits bin Thalhah. Ali bin Abi Thalib. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. y . Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. kalaukalau Nabi wafat. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. Usamah bin Zaid dan Syuqran. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku. Perang ini sebelah utara kota Madinah. Sebab kekalahan perang ini ialah: 1. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib. y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan. Sa. Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. Fadhal bin Abbas. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. Perang Khandaq. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang .

maka barulah mereka percaya. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. demi Allah. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah. beliau tidak wafat. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. hanya pergi mengahadap Tuhannya.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. Demi Allah. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. Rasulullah akan kembali. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful