SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. tukang sihir. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Terutama di musim-musin haji. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. dan Dzul-Majaz. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. dan perkasa.s. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. Rasulullah saw. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). Namun.secara terang-terangan. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. atau dukun. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah.a. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Rasulullah saw. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. yang sampai kepadanya ketika itu. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Berdakwah di Pasar µUkkadz. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. Namun. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. Rasulullah saw. Raja Habasyah. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. yaitu awal surat Maryam. Bahkan Rasulullah saw. Ja¶far bin Abu Thalib r. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. Mendengar keterangan itu. Majannah. Karena itu. Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Mereka membawa berbagai hadiah. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. memilih Habasyah karena. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. menemui banyak rintangan.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. Rasulullah saw. pun menjalankan perintah itu. berani. dan sahabatnya . Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun.

kaum musyrikin juga berkumpul. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. wahai Abul Yaqdzan.´ Mendengar jawaban itu. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah. beliau berkata. dan wanita-kepada Rasulullah saw. jika Nabi terkena gangguan jin. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. wahai keluarga Yasir. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. agar berhenti mendakwahkan Islam. ³Teruskanlah urusanmu. Bersabarlah. Tapi Bilal menolak. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. Karena itu. yang tidak pernah berdusta. Yasin dan istrinya. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw.´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. Alasan pertama. jika menginginkan harta. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw.´ Cara ³halus´ tak berhasil. ³Wahai Rasul. Bahkan Rasulullah saw. Mereka menawarkan tiga hal -harta. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. Rasulullah saw.. Kami akan rendahkan angan-anganmu. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. Sumayyah. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. Karena itu. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. paman Nabi. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. dan menguasai sumur Zamzam. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. syahid dalam siksaan tersebut. padahal mereka lebih baik darimu. Abu Thalib berkata. Balasan untuk kalian adalah surga. Rasulullah saw. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir. memegang kunci Ka¶bah. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. ³Demi Allah. Kepada Abu Thalib.. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. ³Bersabarlah. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. Kami akan lecehkan kehormatanmu. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi.´ Rasulullah saw. ³Ahad. menolak.Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. kecuali Abu Lahab.´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. Ahad«. Mereka mengurus jamaah haji. tahta. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu. menolak tawaran itu. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu.´ Bani Hasyim diboikot. menawarkan. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. Alasan kedua. Ia mengucap. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam. . mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. menghibur Ammar. Demi Allah.

Setelah itu. meski Rasulullah saw. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan). Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. Zuher bin Umayyah. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. ya Allah). . Rasulullah saw.Atas boikot tersebut.s. Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. Allah saw. Rasulullah saw. Sebab. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. memberinya gelar As-Shiddiq. Abu Thalib. Rasulullah saw. Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. naik ke langit dunia. Di samping mereka. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj. tersebut. Tak heran jika Rasulullah saw. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a.com . Saat memasuki Ka¶bah. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. diperjalankan oleh Allah swt. Kemudian Rasulullah saw. Tapi. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy. Benar saja. Abul Kakhtari bin Hisyam. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. Zam¶ah bin Al-Aswad.s. demikian memuncak. ditemani Jibril. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. telah mengabarkan kepada pamannya. Bahkan. Nabi saw. Kaum musyrikin mendustakan. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Hisyam bin Amr. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah saw. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. telah berbicara dengan Rasulullah saw. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama. sampai di Sidratul Muntaha. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a.s. Abu Thalib wafat. Di langit keempat Nabi Idris. Enam bulan setelah peristiwa ini.s.s. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. Sebelumnya Rasulullah saw. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq.

Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. Ia berkata. Isi bai¶at wanita adalah. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama. Lalu Rasulullah saw. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. secara diam-diam.´ Setelah itu. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. Rasulullah saw. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw.a. Rasulullah saw. ketiga. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. namun tidak berhasil menemukan.Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw. yaitu syarat ikut berperang. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. keempat. pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. Hingga kaum muslimin di Mekkah . satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. mengatakan yang benar di manapun kami berada. ³Ketahuilah. bersabda. pertama. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. dalam keadaan bahagia dan sengsara. Maka. Mereka masuk Islam. paman beliau. demi Allah. jangan sampai mereka mendahului kalian. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. Ubadah bin Shamit r. kedua. Setelah itu Rasulullah saw. Mereka bertemu di Aqabah. Rasulullah saw. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. dan bagi kalian surga. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. tidak mencuri. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. dan agama Islam. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. tidak akan berzina. kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy. Kemudian Rasulullah saw. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. menerima mereka didampingi oleh Abbas. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah.

Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Tidak ada air. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. Ketika suaminya tiba. Satu bejana penuh mereka minum. menuju Yatsrib bukan rute biasa. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya. darah Rasulullah saw.´ kata Abu Bakar. Rasulullah saw. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. Suaminya berkata. berdoa. memerah susu kambing itu. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. Rasulullah saw. Rasulullah saw. wahai Suraqah. Namun Rasulullah saw. ³Bagaimana engkau mengira kita dua orang. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan.hanya tersisa Rasulullah saw. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. Namun ketika mencoba mendekat. mengutus Jibril a. Kata Jibril. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. ³Demi Allah.´ Rasulullah saw. Rasulullah saw. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. ³Bagaimana pendapatmu. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. menuju Yatsrib. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Abu Fuhairah. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. Rasulullah saw. Karena itu. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. berkata kepada Abu Bakar.s. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. untuk mengabarkan rencana jahat itu. padahal Allah yang ketiga. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. secara bersama-sama.´ . mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. Allah swt. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. mereka khawatir jika Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Rasulullah saw. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. melawati kemah milik Ummu Ma¶bad. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. pesuruh Abu Bakar. aku berpendapat. Namun. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad. Rasulullah saw. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Dengan demikian. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. niscaya mereka akan melihat kami.´ Lalu Rasulullah saw. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu.

Rasulullah saw. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal.´ Atas perintah Allah swt. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. terselesaikan. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. ³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±. menyamai kiblat mereka. Atas harapan Rasulullah saw. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. Rasulullah saw. Dengan persaudaraan ini. membangun Masjid Kuba. Selama pembangunan masjid dan rumah. telah keluar dari Kota Mekkah. Rasulullah saw. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw. menginginkan agar Allah swt. Di sini Rasulullah saw. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah.´ Unta Rasulullah saw. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. yang tertinggal di Mekkah. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. Allah swt. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. . Rasulullah saw. mengubah arah kiblat ke Mekkah. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. Palestina. Itulah Masjid Nabawi. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid. Rasulullah saw. kembali meneruskan perjalanan. ini. ini. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. Karena itu. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf. Rasulullah saw. berkata. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah.

kepada para pemiliknya. Kepada keponakannya. Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. tidak tidur. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. Ia berseru. besuk pagi saya akan hijrah. Aisyah dan Asma. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah). pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat. beliau memerintahkan dua hal: pertama. Nabi saw. memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah. membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw.Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1.. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. Setiap malam mereka ditemani oleh . Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw.a. Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Pertimbangannya ialah. bersama-sama. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. Kemudian Nabi saw. agar tidak dihadang oleh musuh. Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. Lalu Nabi saw. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. kedua. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. Abdullah. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. silakan hadang aku besok di lembah anu. Tidak seorang pun berani menghadang Umar. Tiga malam lamanya Nabi saw. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan. Ali r. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib.

Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. Setelah ditolong oleh Nabi. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. Tatkala sudah begitu dekat. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Wajiblah kita bersyukur. Hai Abu Bakar. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Kelima Lolosnya Nabi saw.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Baiklah. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. atas ajakannya kepada Allah. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Jalan MakkahMadinah dilacak. setelah tengah hari barulah mereka bubar. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Rasu¬lullah singgah di Quba . Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. dari celah-celah bebukitan. Setibanya tim pelacak itu di sana. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Inilah Jum at pertama dalam Islam. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. Nabi menjawab. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Nabi berkata kepadanya. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya. Lalu shalatlah beliau di sana.

dosa. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. 9. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim. 8. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. 13. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. 15. . Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. dan lain-lain. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. 17. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. 2. keadilan sosial. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. Umat yang di luar Islam. sebagaimana umat Islam sendiri. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. dan permusuhan. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang. tanpa mengenal perbedaan. 10. berkayu batang korma dan beratap daun korma. harus rela menerima perdamaian. baik yang Muslim maupun bukan Muslim. 4. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah.petama. 3. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. 6. 12. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. 5. toleransi beragama. 7. Kesatuan umat Islam. 11. namun mereka lebih suka menghadiahkannya. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Negara melindungi semua warga negara. 14. 16. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Persamaan hak dan kewajiban.

Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah. Dilanjutkan dengan perang masal. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . terletak antara Mekkah dan Madinah. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. Perang Badar. Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. Perang uhud. b.masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. Peperangan terjadi di gunung Uhud. Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. tidak atas dosa dan permusuhan. dengan menguasai penampungan air. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. a. Di samping maksud di atas. Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Keperwiraan berarti keberanian.18. sebelah utara kota Madinah. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy. seperti dalam perang Badar. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. Uhud dan Khandaq. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud. sebagai berikut : 2. Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y . Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh.

Perang Khandaq. kalaukalau Nabi wafat. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Fadhal bin Abbas. pos kaum muslimin kosong. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit.Sufyan bin Harb. Ali bin Abi Thalib. y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah. Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. Sa. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang. y . Harits bin Thalhah. 2. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. Perang ini sebelah utara kota Madinah. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang . Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. y 3. Usamah bin Zaid dan Syuqran. 3. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. Hamzah bin Abdul Muthalib. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Sebab kekalahan perang ini ialah: 1. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib.

hanya pergi mengahadap Tuhannya. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. maka barulah mereka percaya. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. Rasulullah akan kembali. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. . Demi Allah. beliau tidak wafat. demi Allah. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful