SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). pun menjalankan perintah itu. Bahkan Rasulullah saw. Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi. dan perkasa. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. Namun. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Rasulullah saw. yang sampai kepadanya ketika itu. Ja¶far bin Abu Thalib r. yaitu awal surat Maryam. Berdakwah di Pasar µUkkadz. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. tukang sihir. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. atau dukun. dan Dzul-Majaz. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. Majannah. Rasulullah saw. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. menemui banyak rintangan. Karena itu. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin. Mereka membawa berbagai hadiah. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik. berani. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw. dan sahabatnya . Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah.s. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah.a. memilih Habasyah karena.secara terang-terangan. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. Rasulullah saw. Rasulullah saw. Mendengar keterangan itu. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Terutama di musim-musin haji. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. Namun. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Raja Habasyah. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila.

beliau berkata. Sumayyah. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. yang tidak pernah berdusta.´ Rasulullah saw. Kepada Abu Thalib. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu.´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka.´ Bani Hasyim diboikot. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. Karena itu. jika Nabi terkena gangguan jin. Balasan untuk kalian adalah surga. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. Rasulullah saw. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. agar berhenti mendakwahkan Islam. wahai keluarga Yasir. dan wanita-kepada Rasulullah saw. memegang kunci Ka¶bah. Bersabarlah. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. ³Bersabarlah. Ia mengucap. kaum musyrikin juga berkumpul. padahal mereka lebih baik darimu. tahta. Alasan kedua. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. menolak. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. Kami akan lecehkan kehormatanmu.. menolak tawaran itu. paman Nabi.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. Tapi Bilal menolak.. dan menguasai sumur Zamzam. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. Bahkan Rasulullah saw. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah.Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. Mereka menawarkan tiga hal -harta. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. jika menginginkan harta. ³Ahad. ³Demi Allah. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini.´ Mendengar jawaban itu. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. menawarkan. ³Teruskanlah urusanmu. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. Alasan pertama. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. ³Wahai Rasul. syahid dalam siksaan tersebut. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. wahai Abul Yaqdzan. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah. Karena itu. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Demi Allah. Ahad«. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw. Abu Thalib berkata. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw. kecuali Abu Lahab. menghibur Ammar. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. Rasulullah saw.´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Yasin dan istrinya.´ Cara ³halus´ tak berhasil. . Mereka mengurus jamaah haji. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi. Kami akan rendahkan angan-anganmu.

Abul Kakhtari bin Hisyam. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah saw. telah berbicara dengan Rasulullah saw. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. Zuher bin Umayyah. naik ke langit dunia. meski Rasulullah saw. Zam¶ah bin Al-Aswad. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a.s. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt.s. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a.Atas boikot tersebut. telah mengabarkan kepada pamannya.com . Di langit kelima bertemua Nabi Harun. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. memberinya gelar As-Shiddiq. Di samping mereka. Rasulullah saw. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu.s. Rasulullah saw. Tak heran jika Rasulullah saw. ditemani Jibril. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan). Kemudian Rasulullah saw. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. Sebelumnya Rasulullah saw. Tapi. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Sebab. Benar saja. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. diperjalankan oleh Allah swt. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. ya Allah). Kaum musyrikin mendustakan. . orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. Di langit keempat Nabi Idris. Nabi saw. Rasulullah saw. Enam bulan setelah peristiwa ini. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy.s. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. Hisyam bin Amr.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj. Allah saw. Bahkan. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. Abu Thalib wafat. sampai di Sidratul Muntaha. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. tersebut. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. Setelah itu.s. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib. Abu Thalib. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. demikian memuncak. Saat memasuki Ka¶bah.

Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. paman beliau. Lalu Rasulullah saw. kedua. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. tidak akan berzina. Hingga kaum muslimin di Mekkah . demi Allah. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka.a. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. Rasulullah saw. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Isi bai¶at wanita adalah. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. ketiga. mengatakan yang benar di manapun kami berada. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. dalam keadaan bahagia dan sengsara. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini. pertama. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. Rasulullah saw. Mereka bertemu di Aqabah. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah. Ubadah bin Shamit r. Mereka masuk Islam. ³Ketahuilah. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. jangan sampai mereka mendahului kalian. Maka. Rasulullah saw. Setelah itu Rasulullah saw. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. Ia berkata. satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. secara diam-diam. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib.Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. namun tidak berhasil menemukan. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. dan bagi kalian surga. bersabda. tidak mencuri. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. dan agama Islam. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw. yaitu syarat ikut berperang. menerima mereka didampingi oleh Abbas. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw.´ Setelah itu. keempat. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri.

Suraqah memohon agar Rasulullah saw. aku berpendapat. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. mengutus Jibril a. ³Demi Allah. berkata kepada Abu Bakar. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Kata Jibril. pesuruh Abu Bakar. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. Satu bejana penuh mereka minum. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. ³Bagaimana engkau mengira kita dua orang. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. Rasulullah saw. menuju Yatsrib. darah Rasulullah saw. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. secara bersama-sama. Dengan demikian. Tidak ada air. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya.´ kata Abu Bakar. padahal Allah yang ketiga.s. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. Suaminya berkata. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. Rasulullah saw. Namun ketika mencoba mendekat. mereka khawatir jika Rasulullah saw. menuju Yatsrib bukan rute biasa. niscaya mereka akan melihat kami. Rasulullah saw. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu. Karena itu.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Allah swt. untuk mengabarkan rencana jahat itu. Rute yang ditempuh Rasulullah saw.hanya tersisa Rasulullah saw. berdoa. Ketika suaminya tiba. ³Bagaimana pendapatmu. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Namun Rasulullah saw. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. Rasulullah saw. Namun. Rasulullah saw. melawati kemah milik Ummu Ma¶bad. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. memerah susu kambing itu.´ Lalu Rasulullah saw. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. wahai Suraqah. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. Rasulullah saw. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Abu Fuhairah.´ Rasulullah saw. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. Rasulullah saw. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas.´ . mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. dan Abu Bakar.

Selama pembangunan masjid dan rumah. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah. Allah swt. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Rasulullah saw. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. Karena itu. mengubah arah kiblat ke Mekkah. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. Dengan persaudaraan ini. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. Rasulullah saw. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. ³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Rasulullah saw.´ Unta Rasulullah saw. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. telah keluar dari Kota Mekkah. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. yang tertinggal di Mekkah. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. Rasulullah saw. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. menginginkan agar Allah swt. ini. Palestina. Itulah Masjid Nabawi. ini. Rasulullah saw. Atas harapan Rasulullah saw. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. berkata. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. terselesaikan. . membangun Masjid Kuba. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. kembali meneruskan perjalanan. Rasulullah saw. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. menyamai kiblat mereka. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw.´ Atas perintah Allah swt. Di sini Rasulullah saw.

Tiga malam lamanya Nabi saw. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. kedua. Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. Pertimbangannya ialah. Ia berseru. pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat. bersama-sama. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu.Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. silakan hadang aku besok di lembah anu. Nabi saw. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib. Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw. Ali r. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Aisyah dan Asma. Setiap malam mereka ditemani oleh . Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah.. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan. Lalu Nabi saw. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah). membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. agar tidak dihadang oleh musuh. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. Kepada keponakannya. Abdullah. besuk pagi saya akan hijrah. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah.a. Tidak seorang pun berani menghadang Umar. beliau memerintahkan dua hal: pertama. tidak tidur. kepada para pemiliknya. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. Kemudian Nabi saw.

Baiklah. Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Rasu¬lullah singgah di Quba . Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. Nabi menjawab. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw. Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. Kelima Lolosnya Nabi saw. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Lalu shalatlah beliau di sana. Hai Abu Bakar. Nabi berkata kepadanya. Jalan MakkahMadinah dilacak. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya. tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. atas ajakannya kepada Allah. Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. setelah tengah hari barulah mereka bubar. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. Wajiblah kita bersyukur. Setelah ditolong oleh Nabi. Setibanya tim pelacak itu di sana. dari celah-celah bebukitan.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. Tatkala sudah begitu dekat. Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. Inilah Jum at pertama dalam Islam. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang.

9. Negara melindungi semua warga negara. 6. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. 5. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. dosa. dan lain-lain. 7. tanpa mengenal perbedaan. 10. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. 15. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. Kesatuan umat Islam. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid.petama. 4. 11. 8. 2. merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. 17. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata. 16. 12. berkayu batang korma dan beratap daun korma. 13. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. keadilan sosial. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. Umat yang di luar Islam. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. harus rela menerima perdamaian. 3. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. toleransi beragama. sebagaimana umat Islam sendiri. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. dan permusuhan. Persamaan hak dan kewajiban. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. 14. namun mereka lebih suka menghadiahkannya. baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. . Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang.

Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah. Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. b. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor. Keperwiraan berarti keberanian. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. Uhud dan Khandaq. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. seperti dalam perang Badar. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. a. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah. Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y . Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Peperangan terjadi di gunung Uhud.masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. terletak antara Mekkah dan Madinah. Di samping maksud di atas. sebelah utara kota Madinah. Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. tidak atas dosa dan permusuhan. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. Dilanjutkan dengan perang masal. sebagai berikut : 2. Perang Badar. Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh. dengan menguasai penampungan air. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi.18. Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. Perang uhud.

Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana. 3. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. Harits bin Thalhah. Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit. y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah.Sufyan bin Harb. Perang Khandaq. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib. Sa. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang . y . Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. kalaukalau Nabi wafat. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. Fadhal bin Abbas. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Sebab kekalahan perang ini ialah: 1. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang. sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c. Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. Hamzah bin Abdul Muthalib. yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. Usamah bin Zaid dan Syuqran. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. Perang ini sebelah utara kota Madinah. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. y 3. 2. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. pos kaum muslimin kosong. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan.

Rasulullah akan kembali. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. . Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. maka barulah mereka percaya.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah. beliau tidak wafat. Demi Allah. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. hanya pergi mengahadap Tuhannya. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. demi Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful