SEJARAH DAKWAH RASULULLAH PRIODE MAKKAH

Posted Kam, 21/04/2011 - 22:37 by ali ga SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH Wahyu pertama turun Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, ³Bacalah!´ Rasulullah saw. menjawab, ³Saya tidak dapat membaca.´ Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, ³Bacalah!´ Aku menjawab, ³Aku tidak dapat membaca!¶ Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, ³Iqra¶ bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.´ (Al-¶Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, ³Selimuti aku, selimuti aku.´ Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. ³Aku Khawatir terhadap diriku.´ Khadijah menjawab, ³Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran.´ Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, ³Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu.´ Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, ³Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu.´ Rasulullah saw. bertanya, ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Waraqah menjawab, ³Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku.´ Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah

Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya. Majannah. Ja¶far bin Abu Thalib r. Rasulullah saw.´ Berdakwah secara terang-terangan Rasulullah saw. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. atau dukun. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. yaitu awal surat Maryam. Mendengar keterangan itu.s. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. Berdakwah di Pasar µUkkadz. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. memilih Habasyah karena. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. tukang sihir. Rasulullah saw. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin.´ Rombongan sahabat Rasulullah saw. ³Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Namun. dan Dzul-Majaz. Rasulullah saw. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Karena itu. Raja Habasyah. ³Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. Mereka membawa berbagai hadiah. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. menemui banyak rintangan. berani. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Ja¶far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur¶an kepada Raja Najasyi. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al-¶Ash dan µAmmarah bin Al-Walid menemui Najasyi. Bahkan Rasulullah saw. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. Hijrah ke Habasyah Pada tahun ke-5 kenabian. Terutama di musim-musin haji.a. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. Namun. Rasulullah saw. pun menjalankan perintah itu.secara terang-terangan. dan perkasa. yang sampai kepadanya ketika itu. dan sahabatnya . Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw.

aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. Balasan untuk kalian adalah surga. paman Nabi.´ Bani Hasyim diboikot. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. menghibur Ammar. tahta. yang tidak pernah berdusta. ³Demi Allah. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. . Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu. memegang kunci Ka¶bah. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. Karena itu.´ Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. Ia mengucap. Rasulullah saw. wahai keluarga Yasir. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini. kaum musyrikin juga berkumpul. dan wanita-kepada Rasulullah saw. jika menginginkan harta.Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw. menawarkan. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. jika Nabi terkena gangguan jin. agar berhenti mendakwahkan Islam. syahid dalam siksaan tersebut. Rasulullah saw. mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya. Alasan kedua. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka¶bah.´ Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. Yasin dan istrinya. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik± berkumpul untuk membela Rasulullah saw. ³Ucapkanlah laa ilaaha illallah. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. menolak. beliau berkata. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhantuhan mereka. Bersabarlah. wahai Abul Yaqdzan. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw. ³Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu.´ Rasulullah saw.´ Cara ³halus´ tak berhasil. Demi Allah. ³Ahad.. Kami akan lecehkan kehormatanmu. Alasan pertama. padahal mereka lebih baik darimu.. dan menguasai sumur Zamzam. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. Mereka menawarkan tiga hal -harta. Abu Thalib berkata. Sumayyah. Kami akan rendahkan angan-anganmu.´ Mendengar jawaban itu.´ Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari. Mereka mengurus jamaah haji. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. ³Bersabarlah. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. Ahad«. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu. Tapi Bilal menolak. Bahkan Rasulullah saw. Kepada Abu Thalib. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. menolak tawaran itu. ³Teruskanlah urusanmu. ³Wahai Rasul. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. kecuali Abu Lahab. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw.

sampai di Sidratul Muntaha. Tapi. telah berbicara dengan Rasulullah saw. Di samping mereka. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. Muth¶im bin µAdi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw.s. lalu diangkat ke Baitul Ma¶mur. Abu Thalib wafat. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Hisyam bin Amr. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. µAmul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi¶ib (lembah) dan berdiam di sama. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. tersebut. Tak heran jika Rasulullah saw.s. Abul Kakhtari bin Hisyam. bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Rasulullah saw. Saat memasuki Ka¶bah. Rasulullah saw. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Bahkan. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. Allah saw. Sebelumnya Rasulullah saw. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum µAd dan Tsamud. menceritakan tentang peristiwa Isra¶ dan Mi¶raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. diperjalankan oleh Allah swt. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. Rasulullah saw.s. ya Allah). Enam bulan setelah peristiwa ini. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat ³Bismika Allahumma´ (dengan nama-Mu. naik ke langit dunia. Sebab. Di langit keempat Nabi Idris. demikian memuncak. telah mengabarkan kepada pamannya. Benar saja. Setelah itu. meski Rasulullah saw. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. memberinya gelar As-Shiddiq.s. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib.com . Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy. Zuher bin Umayyah. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi¶ib.Atas boikot tersebut. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a. Kaum musyrikin mendustakan. Nabi saw. Rasulullah saw. dan Muth¶im bin µAdi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. Abu Thalib. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. ini disebut µAmul Huzni (Tahun Kesedihan). Peristiwa ini terjadi di tahun ke10 kenabian. .s. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. Zam¶ah bin Al-Aswad. ditemani Jibril. Isra¶ dan Mi¶raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Kemudian Rasulullah saw. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj.

Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah. Rasulullah saw. Rasulullah saw. Maka. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. dan bagi kalian surga.´ Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. ³Kami telah berbai¶at kepada Rasulullah saw. Setelah itu Rasulullah saw.´ Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw.Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. mengutus Mus¶ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. Abbas menyelidiki ketulusan orang-orang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. ³Ketahuilah.a. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. ³Aku membai¶at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. Pada musim haji berikutnya Mus¶ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. keempat. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. kabar tentang peristiwa bai¶at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy. bersabda. dan agama Islam.´ Setelah itu. menerima mereka didampingi oleh Abbas. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. jangan sampai mereka mendahului kalian. Di sana mereka membai¶at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. Rasulullah saw. pertama. Hingga kaum muslimin di Mekkah . pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. Bai¶at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. pada bai¶atul-harbi (bai¶at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Lalu Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib. tidak mencuri. kedua. mengatakan yang benar di manapun kami berada. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orangorang Yahudi kepada kalian. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. Maka bergegaslah mereka hijrah diam-diam secara sendiri-sendiri atau berombongan. paman beliau. tidak akan berzina. membacakan Al-Qur¶an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. Ubadah bin Shamit r. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai¶at Aqabah pertama. Mereka bertemu di Aqabah. yaitu syarat ikut berperang. Mereka masuk Islam. secara diam-diam. dalam keadaan bahagia dan sengsara. satu per satu orangorang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai¶at Rasulullah saw. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. demi Allah. Isi bai¶at wanita adalah. Ia berkata. Pada Bai¶at Aqabah kedua ini. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw. ketiga. Isi bai¶at mereka adalah seperti bai¶at kaum wanita. namun tidak berhasil menemukan.

Ketika suaminya tiba. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. Satu bejana penuh mereka minum. aku berpendapat. secara bersama-sama. darah Rasulullah saw. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. ³Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. ³Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. berkata kepada Abu Bakar. pesuruh Abu Bakar.´ kata Abu Bakar. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw.´ Lalu Rasulullah saw.hanya tersisa Rasulullah saw. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. ³Bagaimana pendapatmu. wahai Suraqah. Allah swt. Abu Fuhairah. ³Bagaimana engkau mengira kita dua orang.´ Rasulullah saw. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. Rasulullah saw. Suaminya berkata. memerah susu kambing itu. melawati kemah milik Ummu Ma¶bad.´ Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. niscaya mereka akan melihat kami. Tidak ada air. mengutus Jibril a. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma¶bad. Rasulullah saw. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Rasulullah saw. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. Dengan demikian. menuju Yatsrib bukan rute biasa. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. ³Demi Allah. dan Abu Bakar. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. menuju Yatsrib. Namun. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke9 surat Yasin. Namun ketika mencoba mendekat. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. Rasulullah saw. mereka khawatir jika Rasulullah saw. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya.´ . Rasulullah saw. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Namun Rasulullah saw. Kata Jibril. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw.s. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. Ummu Ma¶bad menceritakan peristiwa itu. meminta izin kepada Ummu Ma¶bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas. berdoa. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. ³Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. padahal Allah yang ketiga. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. Rasulullah saw. Rasulullah saw. Karena itu. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra?´ Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. untuk mengabarkan rencana jahat itu.

Rasulullah saw. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. membangun Masjid Kuba. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw.´ Unta Rasulullah saw. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. Rasulullah saw. menginginkan agar Allah swt. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. Itulah Masjid Nabawi. yang tertinggal di Mekkah. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar±. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. Allah swt. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. Rasulullah saw. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi¶ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin µAuf selama 14 hari. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. Rasulullah saw. maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As¶ad bin Zurarah. ³Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Palestina. Selama pembangunan masjid dan rumah. Rasulullah saw. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. Atas harapan Rasulullah saw. Di hari Jum¶at Rasulullah saw. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. meninggalkan Kuba dan shalat Jum¶at di Bani Salim bin µAuf. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. menyamai kiblat mereka. telah keluar dari Kota Mekkah.´ Atas perintah Allah swt. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid. terselesaikan. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. ³Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah.Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. ini. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. Di sini Rasulullah saw. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. berkata. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. Dengan persaudaraan ini. . kembali meneruskan perjalanan. Rasulullah saw. Karena itu. ini. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. mengubah arah kiblat ke Mekkah.

Sejarah Da wah Rasulullah Priode Madinah Dakwah Rasulullah yang dilakukan si Mekkah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berlangsung selama 13 tahun. Kelak satu-satunya pilihan yang mungkin ambil oleh Bani Manaf ialah rela menerima diat (denda pembunuhan) atas terbunuhnya Nabi. Aisyah dan Asma. Mereka mendapat instruksi: Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung pengal tengkuknya dengan pedangmu! Ketiga Pada malam pengepungan itu Nabi saw. kepada para pemiliknya. menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Rasulullah saw. Lalu Nabi saw. Namun Umar bin Khattab justru mengumumkan terlebih dahulu rencananya untuk berangkat ke pengungsian kepada orang-orang kafir Makkah. Abdullah. Rapat memutuskan untuk mengumpulkan seorang algojo dari setiap kabilah guna membunuh Nabi saw. Ia berseru. Mereka merumuskan cara yang diambil untuk membunuh Rasululah saw. silakan hadang aku besok di lembah anu. dan Abu Bakar malam itu menuju Yatsib. dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu.a. yang diketahui belum berangkat bersama rombongan para sahabat. Hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu keberangkatan Nabi saw. Para sahabat segera berangkat menuju Madinah secara diam-diam. besuk pagi saya akan hijrah. Siapa di antara kalian yang bersedia berpisah dengan ibunya. agar tidur (berbaring) di tempat tidur Nabi dan. Tiga malam lamanya Nabi saw. Ali r. bermusyawarahlah kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah. Kemudian Nabi saw.. tidak tidur. keluarga besar Nabi (Bani Manaf) tidak akan berani berperang melawan semua suku yang telah mengu¬tus algojonya masing-masing. Nabi dan Abu Bakar berhenti di situ dan penunjuk jalan disuruh kembali secepatniya guna menyampaikan pesan rahasia Abu Bakar kepada putranya. Tidak seorang pun berani menghadang Umar.Sejarah Dakwah Rasul Periode Madinah KETELADANAN RASULULLAH PRIODE MADINAH 1. pergi menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan dua tunggangan (kendaraan) lalu segera berangkat. Keputusan bersama ini segera dilaksanakan dan para algojo telah berkumpul di sekeliling rumah Nabi saw. Kepada keponakannya. telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. Setiap malam mereka ditemani oleh . memerintahkan kaum Mukminin agar hijrah ke kota Madinah. kedua. ditemani Abu Bakar berangkat bersama penunjuk jalan menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur. membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Mukmin di Makkah. Keempat Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabi ul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi saw. Nabi saw. Rintangan makin lama makin bertambah karena itu Allah Menyediakan Tempat yang subur untuk da wah yaitu Madinah. agar tidak dihadang oleh musuh. Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Daily untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Nabi keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari para algojo yang mengepung rumahnya sejak senja hari. beliau memerintahkan dua hal: pertama. Disinilah membangun umat untuk dijadikan duta keseluruh pelosok dunia Beberapa Peristiwa Penting tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Pertama Tersebarnya berita tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Yatsrib (Madinah). Kedua Setelah mengetahui kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah itu disambut baik dan mendapat penghormatan yang memuaskan dari penduduk Yastrib. Sebelumnya dua anak Abu Bakar. bersama-sama. Pertimbangannya ialah.

Mereka mengelu-elukan Nabi dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu: Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada dalam gua. Setelah ditolong oleh Nabi. Kedelapan Di tengah perjalanan menuju Madinah. Setibanya tim pelacak itu di sana. Pada hari kedatangan Nabi dan Abu Bakar. Keenam Kalangan kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah. Tatkala sudah begitu dekat. Rasu¬lullah singgah di Quba . Baiklah. dari kepungan yang ketat itu membuat kalangan Quraisy hiruk pikuk mencari. Inilah Jum at pertama dalam Islam. Begitulah penantian mereka beberapa hari sebelum kedatangan Nabi. Hai Abu Bakar. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Jalan MakkahMadinah dilacak. Waktu itulah Abu Bakar merasa sangat khawatir akan keselamatan Nabi. Bangkitlah Suraqah bin Ja syam mencari dan mengejar Nabi dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. tiba-tiba tersungkurlah kuda yang ditunggangi Suraqah. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami. Kemudian mereka menelusuri jalan Yaman-Madinah. namun Suraqah ternyata dapat menyusulnya. atas ajakannya kepada Allah. Kemudian kembalilah Suraqah ke Makkah dengan berpura-pura tak menemukan seseorang dan tak pernah mengalami kejadian apa pun. Kelima Lolosnya Nabi saw. kita ini berdua dan Allah-lah yang ketiganya. Pada Jum at pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu shalat Jum at. dia benarbenar berhadapan dengan seorang Nabi yang menjadi Rasul Allah. maka kepadanya akan diberikan hadiah yang bernilai besar. ia meminta agar Nabi berjanji akan memberinya hadiah berupa gelang kebesaran raja-raja. Di sana Beliau membangun sebuah Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. masyarakat Madinah sudah menunggu berjubel di jalan yang akan dilalui Nabi lengkap dengan regu genderang. Beliau singgah di sana selama empat hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pagi hari mereka berkerumun di jalanan. Lalu shalatlah beliau di sana. dan karena itu khutbahnya pun merupakan khutbah yang . Mereka menduga Nabi pasti bersembunyi di Gua Tsur. tetapi orang yang di dalamnya dapat melihat jelas rombongan yang berada di luar. Tetapi mereka gagal menemukan Nabi saw. Ketujuh Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi ul Awal. Kemudian ia menyarungkan pedangnya dalam keadaan diliputi perasaan kagum dan yakin. setelah tengah hari barulah mereka bubar.Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. dari celah-celah bebukitan. Itu pertanda tidak ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Tiga kali ia mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Nabi. tetapi pada detik-detik itu pula kudanya tiga kali tersungkur sehingga tak terlaksanalah maksud jahatnya. Sungguhpun jarak antara Gua Tsur dengan rombongan Nabi sudah begitu jauh. alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua itu tertutup jaring laba-laba dan sarang bunung. sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madmnah. Nabi berkata kepadanya. kau datang membawa sesuatu yang ditaati. sementara pedang yang telah diayunkan ke arah Nabi tetap terhunus di tangannya. Wajiblah kita bersyukur. Siapa saja yang dapat menyerah¬kant Muhammad dan kawannya (Abu Bakar) kepada kami hidup atau mati. Ia mohon kepada Nabi agar berkenan menolong mengangkat kudanya yang tak dapat bangun karena kakinya terperosok ke dalam pasir. Nabi menjawab.

9. Kesembilan Kemudian Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. 5. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu. 16. toleransi beragama. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya. gotong royong untuk kebaikan masyarakat. Untuk itu Nabi minta supaya keduanya sudi menjual tanah miliknya. 11. Negara melindungi semua warga negara. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang. 3. 12. selurusnya dan sekokoh-kokohnya. Pembangunan Masjid segera dimulai dan seluruh kaum Muslimin ikut ambil bagman. hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya. sehingga berdiri sebuah Masjid berdinding bata. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. 7. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara. harus rela menerima perdamaian. berkayu batang korma dan beratap daun korma. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. 14. mempersilakannya tinggal di rumah¬nya dan memanfaatkan segala fasilitasnya yang ada di rumah bersangkutan Kesepuluh Selanjutnya Nabi saw. 2. Setiap orang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara¬nya sendiri. Program pertama beliau sesampainya di Madinah ialah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. Isinya mencakup tentang perikemanusiaan. Persamaan hak dan kewajiban. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim. 10. 4. merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi. sebagaimana umat Islam sendiri. 6. tanpa mengenal perbedaan. Ternyata tanah yang dimaksud milik dua orang anak yatim. Tempat itu ialah tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. namun mereka lebih suka menghadiahkannya. 15. 13. dosa. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaik-baiknya. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. dan permusuhan. 8. maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim. dan lain-lain. 17. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Umat yang di luar Islam. Kesatuan umat Islam. Kemudian Nabi berangkat meninggalkan Bani Salim. tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. Saripatinya adalah sebagai berikut: 1. keadilan sosial. harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh.petama. .

Rasulullah dalam beberapa perang yang diikutinya. dengan menguasai penampungan air. Peperangan terjadi di gunung Uhud. hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Nabi Muhammad saw mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. seperti dalam perang Badar. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quresy.dengan iman yang kuat Kaum Muslimin dapat memenangkan peperangan ini dengan pertolongan Allah. langkah awal ialah : y Mempersaudaraan kaum muhajirin dan Anshor Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah. Keteladanan Rasul dalam membina umat di MadinahSetelah sampai di Madinah beliau mulai membangun umat dengan keteladanan. Ia Ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslimin tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. Perang uhud. Perang ini terjadi didekat sebuat sumur milik Badar. a. y Keperwiraan Rasulullah dalam memimpin perang y y y Keperwiraan berasal dafri kata perwira artinya gagah berani. memeperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah berani. Kaum muslimin berkuatan 700 orang sedangakan kaum kafir Quresy berkuatan 3000 orang. sebagai berikut : 2. Uhud dan Khandaq. Dari kaum Muslimin diwakili Ubaidah bin Harits. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. Keperwiraan berarti keberanian. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan.18. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari pihak Quresy diwakili 3 orang yaitu : Utbah. b. Strategi Rasulullah dalam perang Badar. Yang dipersaudaraan oleh diberi contoh oleh Rasul dengan mengangkat tangan Ali bin Thalib dan menyatakan Ini saudaraku setelah itu diikuti oleh masing. Perang Badar. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah. terletak antara Mekkah dan Madinah. Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sedangan kaum Quresy dipimpin oleh Abu y . Dilanjutkan dengan perang masal. Ketiga pahlawan Quresy ini mati terbunuh. Kaum muslimin berjumlah 314 orang sedangkan kafir Quresy 1000 orang yang lengkap dengan peralatannya. tidak atas dosa dan permusuhan.masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw 2. sebelah utara kota Madinah. y Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya ban tahu ke tiga Hijrah bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Perang ini terjadi karena kaum Quresy ingin membalas kekalahan di Perang Badar sebelumnya. Juga dimaksudkan untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan Muhajirin dan Anshor. maka tiba-tiba seorang kafir Quresy bernama Aswad bin As ad . Syaibah bin Rabiah dan Al Walid Utbah. Di samping maksud di atas. Sedangkan kaum muslimin dengan senjata seadanya. Oleh karena itu peperangan ini dinamai Perang Uhud. keimanan akan pengawasan dan penlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijarah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib.

Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin beliau ingin menjumpai mereka. pos kaum muslimin kosong. Kaum muslimin berkekuatan sebanyak 3000 orang sedangakan kaum Quresy berkekutan 10000 orang . Ali bin Abi Thalib. saat itu Khalid bin Walid pasukan kuda kaum Quresy mendapat kesempatan menerobos kaum muslimin kaum muslimin kucar kacir. Harits bin Thalhah. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan cara bertahan di balik parit ayau khandaq. 3. y Pada mulanya kaum muslimin sudah menang dan kaum kafir meninggalkan hartanya. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Parit ini merupakan ide seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al Farisi seorang sahabat yang berasal dari Bangsawan Persia yang mengembara mencari kebenaran. Beliau Meninggal di Rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan di kuburkan disana. disebabkan kaum muslimin khususnya pasukan pemanah turun dari tempatnya untuk berbagi harta rampasan. Terjadinya perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda tentang tempat peperangan yang muda ingin di luar kota. Perang ini sebelah utara kota Madinah.Sufyan bin Harb. Dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib Nabi bersabda: Wahai manusia! Saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau-kalau Nabimu meninggal dunia. kemenangan berpindah tangan kepada Kaum Kafir Quresy. Akhirnya kemenangan sudah ditangan sebelumnya sekarang menjadi sirna disebabkan oleh godaan dunia yaitu harta rampasan perang. Kilab bin Thalhah dan Jallas bin Thalhah. Tentara panah yang berjumlah 50 orang taat kepada Rasulullah. Kaum muslimin dipinpin oleh Nabi Muhammad saw didampingi Ali bin Abi Tahalib. Rasulullah meminta kepada Isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. y . y Perang Khandaq atau Ahzah terjadi pada bulan syawal tahun 5 Hijrah. 2.ad bin Abi Waqas dan Ashim bin Tsabit. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir. Yang memimpin sholat Jamaah pada saat itu Abu Bakar Ash Shiddiq. yang didampingi isterinya Hindun penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. setelah mengalami sakit selama 13 hari dalam usia 63 tahun menurut perhitungan tahunHijrah. Fadhal bin Abbas. Wafat Rasulullah y Menjelang wafat Rasulullah sewaktu sakitnya makin parah. Adanya kaum munafiq sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang mundur tidak mau berperang. Dalam perang tanding ini semua pahlawan Quresy mati terbunuh. Disebut perang ahzab karena kaum Quresy bersekutu dengan penduduk lain yang berada sekitar kota Mekkah. Sebab kekalahan perang ini ialah: 1. Peperangan dimulai dengan perang tanding satu lawan satu dari kaum Muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. y 3. Orang Quresy diwakili oleh Musafi bin Thalhah. kalaukalau Nabi wafat. bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. sedangkan kaum Quresy dipimpin oleh Abu Sufyan. maka aku akan dapat pula hidup selamanya! Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusulku. Usamah bin Zaid dan Syuqran. Perang Khandaq. setelah itu baru dilanjutkan dengan perang massal. Diantara orang yang ikut memandikan beliau ialah : Abbas bin Abdul Muthalib. Sa. bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Perang ini disebut khandaq (parit) karena kaum muslimin membuat parit pertahanan. pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada. sedangkan kaum tua ingin bertahan dalam kota Madinah c.

seraya berkata: Ada orang yang telah menyatakan Rasulullah wafat! Sesungguhnya. disertai membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah itu. sebagaimana Nabi Musa pun pernah pergi menghadap Tuhan. Rasulullah akan kembali. Firman yang dibacakan tersebut ialah: lihat Al-qur an Onlines di oogle) Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. beliau tidak wafat.y y y Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. maka barulah mereka percaya. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ( Ali Imran:144) Beliau meninggalkan dua pusaka dua pusaka ini tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk hujan itulah Al-Qur an dan Hadits dari Nabi Muhammad saw. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. . demi Allah. banyak diantara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Demi Allah. hanya pergi mengahadap Tuhannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful