Pengantar Singkat

TENTANG ILMU NASAB
S

egala puji bagi ALLAH

Yang Maha Esa, Maha

Agung lagi Perkasa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, kasih sayangNya yang abadi, pintu maaf-Nya tak pernah terkunci bagi hamba-NyaA yang berserah diri keharibaan Illahi Robbi, Tuhan Khaliqul Alam Yang Maha Suci. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Rasul penghulu yang alam, suci Nabi lagi Agung, dan manusia bagi para Imam pilihan.... keluarganya Muhammad SAW,

mulia,

para

pemimpin ummat yang menjadi pewaris Rasulullah SAW, serta kepada para sahabat pilihan dan orangorang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik dari generasi awal hingga akhir zaman. Ilmu Nasab atau Ilmu Silsilah adalah ilmu yang membahas garis keturunan / susun galur / asal-usul seseorang baik keturunan Bangsawan, Ratu, Raden, Raja atau keturunan Rasulullh SAW. Bagi mereka yang telah dikaruniakan oleh ALLAH nasab dan keturunan Mulia hendaklah menjaga dan memeliharanya
1|Pengantar Tentang Ilmu Nasab

sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Wali dimasa hidupnya agar supaya anak cucu mereka mengerti akan kedudukan mereka ditengahtengah ummat. Di dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13 , ALLAH berfirman : ’’ Hai manusia ! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. dan kami jadikan kamu beberapa bangsa dan sukusuku bangsa, supaya kamu mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu dalam pandangan ALLAH ialah yang lebih bertaqwa.

Dari Abu Hurairah r.a katanya, bersabda Rasullah SAW: ’’Pelajarilah olehmu tentang nasab-nasab kamu agar dapat terjalin dengannya tali persaudaraan dantara kamu. Sesungguhnya menjalin tali persaudaraan itu akan membawa kecintaan terhadap keluarga, menambah harta, memanjangkan umur dan menjadikn ALLAH ridho“. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnatnya, Tirmizi dan Al-Hakim. Dengan itu jelaslah bahwa ilmu nasab adalah suatu ilmu yang agung, berhubungan dengan hukumhukum syariah ilmu Islam. ini Orang adalah yang orang mengingkari yang jahil, keutamaan

pembangkan dan menentang ALLAH dan Rasul-Nya.

2|Pengantar Tentang Ilmu Nasab

Kedudukan ilmu nasab yang penting diketahui dalam syariah dintaranya adalah :
I.

Mengetahui mana Nabi katanya :

nasabnya SAW

Rasulullah

SAW

yang ini

bersabda

dalam

hal

’’Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusai bin Kilab (nama sebenarnya Hakim) bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik (An Nadhir) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan ’’. Diriwayatkan oleh Ibnu Assakir dari Abdullah bin Abbas. Tak seorangpun meragukan akan kebenaran nasab dari Rasulullah SAW yang tersebut diatas.
II.

Mengetahui asal keturunan para Imam (pemimpin) seperti dinyatakan oleh Ibnu Hazm; ’’Seseorang wajib mengetahui bahwa khilafah tidak boleh dipegang melainkan oleh keturunan Fihr bin Malik ( An Nadhir) bin Kinanah”. Hal ini tidak akan diketahui melainkan dengan mengenali Ilmu nasab.

III.

Saling mengenal diantara satu sama lain sehingga seseorang tidak menisbahkan kepada selain ayahnya atau datuknya, karena sabda Rasulullah

3|Pengantar Tentang Ilmu Nasab

Hukum para wali dalam nikah yang mana sebagian wali diutamakan dari wali yang lain. 2. Imam Ahmad bin Hambal serta Imam Syafe’i karena sabda Rasulullh SAW dari Siti ‘Aisah r. jika orang yang mewakafkan itu mengkhususkan kepada sebagian keluarga atau kerabat dan tidak kepada sebagian yang lain.Al Hakim dan Al Baihagi.SAW dalam riwayat Imam Bukharie mengingatkan: "Seseorang yang mengaku orang lain sebagai ayahnya padahal ia mengetahuinya maka ia telah berbuat kekufuran dan siapa yang mengaku kepada nasab bukan nasabnya maka hendaknya ia menempuh tempat tinggalnya dalam api neraka” Beberapa perkara berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu : 1. yang mana sebagian waris boleh melindungi bagian yang lain. Mengambil kepastian nasab dalam kafa’ah suami terhadap istri dalam nikah. 3.Darutqutni. 4.wanita itu dengan mereka”.a dalam keadaan marfuk: "Pilihlah tempat untuk menyimpan air mani kamu dan kawinilah orang-orang yang setaraf serta kawinkan wanita. menurut Imam Abu Hanifah. Hukum wakaf. 4|Pengantar Tentang Ilmu Nasab . Diriwayatkan Oleh IbnuMajah. Mengetahui hukum-hukum pusaka.

Diriwayatkan oleh Syaikhan dan Imam Ahmad dalam musnatnya. 7. karena hartanya. kecantikannya dan agamanya.sabda nabi SAW: ”Wanita itu boleh dinikahi dengan empat sebab. begitu juga mengetahui nama-nama sahabat besar dari kalangan Muhajirin dan Anshor juga mengetahui orang-orang yang berhak menerima khumus (seperlima) dari kalangan kerabat Rasul serta mengetahui orang-orang yang diharamkan kepada mereka menerima sedekah dari kalangan keluarga Nabi Muhammad SAW yang mana Ibnu Hazm menganggap perkaraperkara diatas sebagai fardu kifayah. Berkenaan dengan ilmu nasab ini para ulama telah menyusun bagian bagiannya sebagian berikut : 1. Mengetahui nama-nama isteri nabi yang mana diharamkan kepada seluruh orang Islam mengawani mereka. Ilmu nasab ini juga dikenal luas di Nusantara dan di seluruh dunia dengan istilah yang berbeda beda. keturunannya. 6. maka utamakan yang memiliki agamanya niscaya kamu akan beruntung”. Adapun yang dimaksud dengan keturunannya ialah berasal dari keturunan yang mulia dalam hal ini tidak mungkin kita dapat mengetahuinya melainkan dengan Ilmu nasab. Memperhatikan nasab wanita yang akan dinikahi . Dalam bahasa Arab di sebut : Syajaratul ansab bermakna pokok/pohon turun temurun/asal muasal seseoarng atau sekelompok orang/tatanana kemasyarakatan.5.Sya’ab/Syu’uban (puak) 5|Pengantar Tentang Ilmu Nasab .

Imarah (suku) 4.ilmu sosial kebudayaan dan kemasyarakatan Di dalam Ilmu Nasab Ada Klasifikasi / Pengelompokkan Status Nasab Seseorang 1.Pengeluaran lembaran nasab ini melalui proses yang cukup matang dengan mengadakan penelitian yang teliti dan cermat.ilmu geografi/map.ilmu kedokteran/genetic. yang bersangkutan dinyatakan berhak untuk mendapatkan buku dan dimasukkan namanya di dalam buku induk ataupun mendapatkan lembaran nasab yang di keluarkan oleh orang yang mengerti akan ilmu nasab.Shohihun Nasab Adalah status nasab seseorang yang setelah melalui penelitian dan pengecekan serta penyelidikan ternyata sesuai dengan buku rujukan (buku H.Masyhurun Nasab 6|Pengantar Tentang Ilmu Nasab .Fakhiz (keluarga /family) 6.Bathn (perut/kelompok) 5.Qobilah/qoba’il (kabilah) 3. Ali b Ja’far Assegaf dan buku induk serta buku buku nasab yang lain yang telah diakui oleh para An Nasabah di dunia ini).2. 2.ilmu matematik/al jabbar.ilmu mantik.Fashilah (kaum kerabat) Untuk memahami dan mempelajari Ilmu nasab ini kita sebaiknya juga memahami berbagai macam ilmu seperti : ilmu sejarah.

Nasab yang telah ditetapkan kebenarannya pada sebagian ulama nasab tetapi sebagian lain menentangnya.Al Anggawi dari Maroko/Maghrabi. Maka syarat diterimanya nasab tersebut harus melalui kesaksian dua orang yang adil yang mengerti dan memiliki pengetahuan dasar ilmu nasab.Juga adanya beberapa literature dari para penyusun nasab yang dapat di jadikan rujukan dalam mengambil sikap/pendapat.Sebagai contoh :Al Baragwan dan Bin Sueib Al Hasani dari Mekkah.Umumnya keluarga yang di katagorikan dalam Masyhurun Nasab ini adalah keluarga yang bukan berasal dari Hadramaut.Nasab seseorang/satu kelompok ini tidak dapat dimasukkan dalam buku induk yang ada. Kebenaran nasabnya didapat dari keterangan kalangan keluarganya sendiri dan ditunjang oleh beberapa literatur/buku yang dapat dipercaya juga diakui oleh ahli-ahli silsilah terdahulu ditambah beberapa orang yang memang diakui kepribadiannya di dalam ilmu nasab pada masanya. 4.Adalah status nasab seseorang/satu kelompok keluarga yang diakui akan kebenarannya namun tidak terdapat pada buku rujukan yang ada.Al Jailani/Al Qhodiri Al Hasani yang sebagian berasal dari Qaidun Hadramaut ataupun dari tempat tempat lain dan Al Qudsi Al Hasani dari Baitul Maqdis Palestine. 3.Juga yang tak kalah penting adalah pengakuan individu/kelompok ini sebagai keturunan dzurriyah Rasul sudah di akui secara turun temurun dan secara de facto merekapun telah menjalin tali perkawinan pada keluarga para sayyid yang lain.Makbul al-Nasab.Majhulun Nasab 7|Pengantar Tentang Ilmu Nasab .

Diantara kelompok ini adalah orang yang menisbahkan diri dalam keluarga Al Azmat Khan/Wali Songo. Ataupun menisbahkan namanya dengan qabilah tertentu bersandarkan dengan cerita / riwayat dari seseorang yang tidak memiliki ilmu nasab / individu yang mencari keuntungan 8|Pengantar Tentang Ilmu Nasab . kurangnya pengetahuan masalah nasabnya ataupun niat-niat untuk memalsukan nasab.Nasab ini adalah nasab yang sudah tak dapat disambungkan lagi ke dalam datuk moyang yang mereka nisbah. 6.jadi dalam kurun waktu yang begitu lama sangat mungkin terjadi pemalsuan ataupun salah nisbah juga sudah bercampur aduk antara garis laki laki dan perempuan. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya status ini diantaranya: karena ketidaktahuan.Mardudun Nasab Adalah status nasab seseorang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan nasab yakni mencantum beberapa nama yang tidak memiliki hubungan dengan susun galur nasab yang ada. Hal ini dikarenakan terjadinya kelengahan sehingga tidak tercatatnya beberapa nama pada generasi tertentu.Maskukun Nasab Adalah status nasab seseorang yang diragukan kebenarannya karena didalam susunannya terjadi kesalahan / terlompat beberapa nama. 5.Adalah status nasab seseorang setelah diadakan masa penyelidikan / pengecekan dan penelitian ternyata tidak didapatkan jalur nasabnya. Status nasab seperti ini dapat saja ditemukan jalur nasabnya yang benar atau malah terbukti bahwa nasab ini palsu/mardud.Di dalam nasab keluarga ini sudah lebih dari 500 tahun tak tercatat secara tertib. kebodohan.Diperkirakan lebih kurang 15 generasi yang telah terputus.

diantaranya karena yang bersangkutan ditinggal oleh orang tuanya dalam keadaan masih kecil atau terjadinya kehilangan komunikasi dengan keluarganya atau terjadi kesalahan dalam menuliskan urutan-urutan namanya. 8. Hal ini banyak penyebabnya.Tahtal Bahas /dalam pembahasan Adalah status nasab seseorang yang mana di dalamnya terjadi kesimpang siuran dalam susunan namanya. Status nasab ini bisa menjadi Shohihun Nasab atau Majhulun Nasab atau Mardudun Nasab sesuai dengan hasil penyelidikan dan pengecekan yang dilakukan. 7.ekonomi secara pribadi dan ada juga yang melalui mimpi dan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Math'unun Nasab / Huwa lighoiri Rosydah Adalah status seseorang yang tertolak nasabnya karena yang bersangkutan terlahir dari hasil perkawinan di luar Syariat Islam. Tertolaknya nasab ini setelah melalui penelitian dan pengecekan juga dengan ditegaskan oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya yang mengetahui dengan pasti akan kejadian tentang sejarah perkawinan orang tuanya. 9|Pengantar Tentang Ilmu Nasab . Hal ini juga dikenal dengan cacat nasab.

Disamping lembaga ini mulai mencatat nasab keluarga Alawiyin juga berfungsi sebagai lembaga penjaga harkat dan martabat keluarga besar Alawiyin. catatan silsilah ini termaktub dalam kitabnya Al Jawahir As Saniah Fi Nisbah Al Itrati Al Husainiyah.Wafatnya Al Imam Al Qutb As Syech Ali bin Abubakar Assakran pencatatan silsilah/nasab ini di teruskan oleh Al Imam Syech bin Al Imam Al Qutb As Syech Abdullah Al Akbar Al Idrus bin 10 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Setelah itu pencatatan ini di teruskan oleh Al Imam Al Qutb As Syech Ali bin Abubakar Assakran. Beliau wafat pada tahun 895 H/1489 H.Sejarah Ringkas PENCATATAN NASAB P encatatan nasab ini secara sistematis dimulai pada zaman Al-Imam Al-Qutb Umar Al-Muhdhar AlAkbar bin Al-Imam Al-Qutb As-Syech Abdurrahman Asseggaff wafat di Tarim pada tahun 833 H/1429 M. Beliau mendirikan satu lembaga yang bernama “NAQOBATUL ASYROF”. Setelah wafatnya Al Imam Al Qutb Umar Al Muhdhar maka pencatat ini diteruskan oleh anak saudaranya dan sekaligus menantunya Al Imam Al Qutb As Syech Abdullah Al Akbar Al Idrus bin Abubakar Assakran bin Al Imam Al Qutb As Syech Abdurrahman Asseggaff (wafat pada tahun 865 H/ 1459 M).

Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al Masyhur Syihabuddin wafat pada malam Sabtu 17 Shafar 1320 H / 25 Mei 11 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Pencatatan nasab ini berikut selalu di pegang oleh keturunan Al Imam Syech bin Al Imam Al Qutb As Syech Abdullah Al Akbar Al Idrus hingga pada masa al imam an nasabah Ali Zainal Abidin (lahir di Tarim 984 H/1576 M dan wafat 1041 H/1631 M) bin Abdullah Al Ausath bin Syech bin Abdullah bin Al Imam Al Qutb As Syech Abdullah Al Akbar Al Idrus bin Abubakar Assakran bin Al Imam Al Qutb As Syech Abdurrahman dan mulai Asseggaff. Kitab ini membahas secara rinci mengenai silsilah Alawiyin dari mulai tahun 318 H /930 M hingga 1307 H/ 1889 M.Abubakar Assakran(lahir 855 H/1451 M dan wafat 919 H/ 1513 M) .Dengan berkembangan tersebarnya keturunan Alawiyin maka dari segi jumlah dan penyebaran keluarga ini semakin banyak dan tersebar ke berbagai belahan bumi.Masa terakhir yg merupakan tonggak sejarah dalam ilmu nasab adalah saat Al Allamah Mufti Hadramaut Shohibul Fatwa An Nasabah(ahli bin nasab) yakni bin Al Habib Al Abdurrahman Muhammad Husin Masyhur Syihabuddin membuat kitab nasab bertajuk “Syamsu Azh-Zhahirah” yang terdiri dari 7 juz yang tersusun rapi dan ditulis oleh Syech Salman bin Said Baghaust.

statusnya. Penulisan kitab ini secara rapi baru selesai pada tahun 1340 H /1921 M. Arab. Beliau lahir di Palembang Sumatera Selatan 1307 H / 1889 M dan wafat di Jakarta pada tahun 1381 H / 1962 M. Jumlah yang tercatat saat itu adalah 17. jenis kelamin. dihimpun dalam satu buku yang menyajikan data tersebut secara tertib dan 12 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Setelah beliau wafat maka diteruskan oleh putranya Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur lahir di Tarim 1274 H/ 1858 M dan wafat 9 Syawal 1344 H/22 April 1926 M . kemampuan bahasa Indonesia atau Belanda.1341 H/1922 M. Umurnya.764 Orang. Al Habib Ali bin Ja’far bin Syech Assegaf atas bantuan dari Al Muhamad melaksanakan bin Habib Syech bin Ahmad bin Umar bin dan Shihabuddin selesai pada Alawiyin Sensus tanggal 18 Dzulhijjah 1358 H / 28 Januari 1940 M. tempat dan tanggal lahir.1902 M. Selanjutnya hasil sensus yang dilakukan per-daerah yang memuat secara rinci data-data Alawiyin baik itu daerah. Dengan berlandaskan kepada buku “Syamsu Azh-Zhahirah” ini maka An-Nasabah Al Walid Al Habib Ali bin Ja’far bin Syech Al Fargas Al Ahmad Maulamaryamah Asseggaff melanjutkan pencatatan nasab ini hingga pada generasi beliau.

Buku ini memuat dengan rinci semua alawiyin diberbagai Negara yakni Indonesia. Singapora. Semenanjung Melayu. satu buat Pekalongan. satu buat Surabaya dan satu buat Palembang. Selanjutnya Buku ini dinamakan Buku Rekap Sensus Alawiyin. Afrika dan lain lain. sama persis dengan yang asli hanya saja berbeda style tulisannya. Yaman Selatan dan Utara. organisatoris juga seorang ahli nasab yakni Al Walid Ahmad bin Abdullah bin Muchsin Asshofie Asseggaff. Dari hasil sensus ini oleh An Nasabah Al Walid Al Habib Ali bin Ja’far bin Syech Al Fargas Al Ahmad Maulamaryamah Asseggaff dihimpun dalam buku nasab sebanyak 7 Juz / jilid yang beliau tulis sendiri. Selanjutnya pada tahun 1954 hingga 1960 buku 7 jilid ini di kembangkan menjadi 16 Jilid / juz dan dibuat 4 rangkap yakni satu rangkap buat di Jakarta. lahir di Syihr 1299H/1882 M dan wafat di laut dalam perjalanan pulang ke Sewon Hadramaut dari Indonesia pada Sabtu 13 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Buku ini dinamakan buku Induk Syajarah Nasab Alawiyin/Buku Induk Nasab Alawiyin yang saat ini dijadikan sebagai buku rujukan dalam pencatatan nasab Alawiyin. Dalam masa yang sama juga ada seorang Al Allamah seorang sastrawan. Buku Al Habib Ali bin Ja’far ini sempat ditulis ulang di Singapora.terperinci.

1365 H yang belum disebutkan dalam kitab tersebut. Kitab yang beliau tulis ini dinamakan ”Khidmatul Asyirah” sebagai ringkasan dari kitab “Asy-Syamsu Azh-Zhahirah” untuk mempermudah kita mempelajari ilmu nasab. Al Walid Ahmad bin Abdullah bin Muchsin Asshofie Asseggaff ini mempelajari kitab Asy-Syamsu Azhketerangan tambahan. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan 149 saja dengan sedikit saja menyebutkan beberapa keturunan dari keluarga Al Hasani yang ada di Nusantara.22 Jumadil Awwal 1369 H/11 Maret 1950M. Zhahirah secara teliti dan seksama. Saat menulis kitab ini beliau menghitung seluruh silsilah dan terdapat lebih dari 300 gabilah besar. pemakaian gaya bahasa yang mudah dipahami dan menambahkan beberapa orang terkemuka serta para ulama yang hidup sekitar tahun 1307H .beliau bin Muhammad bin Syech Qatmyr Al Kaff yang Sumatera Selatan pada tahun sekali meng update data banyak 14 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Setelah wafatnya An Nasabah Al Walid Al Habib Ali bin Ja’far bin Syech Al Fargas Al Ahmad Maulamaryamah Asseggaff ada beberapa ahli Isa silsilah yang meneruskan beliau yaitu Al Habib wafat di Palembang 1994 M. Dari kajian ini selanjutnya beliau membuat penertiban secara sistimatis. kitab ini dijadikan sebagai buku yang utama sebagai rujukan.

Demikianlah sekilas sejarah nasab ini 15 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Di Tanah Melayu kita mencatat adanya Al Ibrahim bin Muhammad Al Kaff wafat di Johor 1996. Dan setiap zaman/masa pasti akan melahirkan seseorang atau beberapa orang yang peduli/ambil berat akan nasab ini. Dengan lahirnya para pemerhati dan yang peduli nasab ini maka kerapian dan kemurnian nasab tetap terjaga rapi secara sisitimatis dan estafet amanah dari tugas yang mulia ini tetap terjaga. beliau banyak mencatat dan merapikan nasab Alawiyin yang ada di Tanah Melayu. Dalam waktu bersamaan di Jakarta ada seorang ahli nasab dan beliau beberapa kali mengadakan kunjungan ke Malaysia beliau adalah Al Habib Muhammad bin Alwi bin Hud Al Athas lahir di Teluk Subik Mandar Makasar Sulawesi 14 Mei 1934 M dan tanggal 6 Pebruari 1995 M beliau meninggalkan dunia dan dikuburkan di Makam Al Habib Ahmad bin Alwi Al Umar AlHaddad (Habib Kuncung) dibelakang Kali bata Mall Jakarta Selatan).Juga Al Habib Isa Al Kaff ini mencatat nasab khusu keluarga kesultanan Palembang secara tertib. Untuk saat kini para murid murid/penerus dari generasi ahli nasab terdahulu tetap melanjutkan usaha usaha yang mulia ini.data/mengemas kini nasab khusunya buat keluarga syed syed yang berhijrah ke Tanah Melayu khususnya Kedah.

7.hal ini dikarenakan ada beberapa standart atau metodelogi yang digunakan dalam penjagaan kemurnian nasab ini.bertautan hingga saat ini dan akan tetap terjaga selama-lamanya Kenapa? NASAB ALAWIYIN TETAP TERJAGA Kerapian & Kemurniannya serta Tidak Dapat Dipalsukan N asab Alawiyin ini tetap terjaga rapi dan kemurnianya tetap lestari. 3. 16 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Penguasaan rumpun keluarga 1. 5. 2. 8. 6. Kaedah Standar Dalam Penelusuran Nasab Ada beberapa metodelogi yang digunakan dalam penelusuran nasab seseorang yang biasa digunakan oleh para Ahli Nasab / An-Nasabah: Konfigurasi Nama / Susunan Nama yang Khas Metodelogi Pemetaan (Mapping Metodelogie) Riwayat Perjalanan suatu Keluarga Gelar / julukan Hubungan perkawinan Kesaksian penduduk sekitarnya (penduduk lokal) Sikap / gaya dan tata cara penampilan Catatan kaki masing-masing tiap keluarga 9. 4.

17 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Dengan beberapa kaedah diatas maka sangat sulit sekali bagi seseorang untuk mengaku keturunan dzurriyah Rosulullah SAW karena pengamanan akan kemurnian nasab ini berlapis lapis / bertingkat-tingkat dari satu level generasi ke level generasi ke atas secara berurutan.

saudara kakeknya/datuknya. tahun lahir serta meninggalnya. Metodelogi Pemetaan (Mapping Metodelogie) Dengan tersebarnya Alawiyin ke berbagai daerah maka keberadaan mereka pada akhirnya menciptakan satu pemetaan tempat tinggalnya yang khas untuk setiap keluarganya. saudara bapaknya. tanggal. dari daerah berasalnya dan tempat tinggalnya saat ini serta tempat. Jangankan satu keluarga dengan lainnya bahkan setiap cabang-cabang keluarga berbeda terhadap cabang keluarga yang lainnya.1.3.2. Khas Konfigurasi Nama / Susunan Nama yang Sebagaimana kita ketahui setiap keluarga memiliki susunan nama keluarga yang sangat khas dimana antara satu keluarga dengan lainnya takkan pernah sama. Pada akhirnya hal ini dapat mempermudahkan kita dalam menelusuri nasab seseorang dengan mengamati asal dan tempat tinggalnya sekarang serta dimana saja keluarganya berada inilah yang disebut dengan penelusuran nasab berdasarkan tempat mereka tinggal saat ini serta asal muasalnya (Mapping Metodologie). Ad. Walaupun sama susunan namanya namun akan berbeda nama-nama saudaranya. Ad. Adakalanya dalam kurun 4 generasi susunan namanya sama tetapi pada generasi berikutnya akan berbeda.Keterangan diatas adalah sebagai berikut: Ad. Riwayat Perjalanan satu Keluarga 18 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .

S) di Siak atau Puang Syayid di Bugis atau juga Raden Syayid di Jawa Atau Andi 19 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Hubungan Perkawinan Di dalam satu komunitas keluarga Alawiyin biasa terdapat beberapa cabang keluarga dan diantara keluarga ini terjadi perkawinan satu sama lainnya. Adakalanya mereka menyandang dua gelar secara bersamaan. Ad. Dengan hubungan perkawinan ini akan menjaga kesinambungan nasab mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya Ad. Gelar / Julukan Adakalanya karena kesamaan nama satu individu dengan individu yang lainnya.Satu keluarga akan membentuk satu pola perjalanan yang khas yang takkan sama dengan keluarga lainnya hal ini juga dapat dijadikan salah satu cara untuk melacak nasab seseorang. maka untuk membedakan satu dengan yang lainya serta memudahkan dalam pelacakannya diberikanlah julukan / gelar pada individu tersebut. Sehingga setiap satu individu akan mempunyai hubungan kekerabatan pada beberapa cabang keluarga yang lainnya bahkan adakalanya mereka mempunyai hubungan dengan penduduk lokal / asli daerah tersebut. Baik dari garis ibunya maupun garis bapaknya. Seperti gelar Tengku Syayid (T. Ad.5.6. Kesaksian Penduduk Sekitarnya (lokal) Disetiap daerah keluarga Alawiyin yang menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk lokal sangat dihormati dan sangat dihargai.4. Inilah yang disebut melacak nasab berdasarkan riwayat perjalanan suatu keluarga dari satu tempat ke tempat lainnya.

Contoh Andi Muhamad Asseggaff. Sebagai contoh datuk mereka pernah menjadi Kapten Arab atau pernah menjadi hakim/qadhi.7. Ad. Diantara para pemelihara nasab yang mengabdikan drinya buat menjaga kemurnian dan kerapian nasab yang ada atau AnNasabah Ad.Tapi yang terjadi sebaliknya yakni mungkin saja seorang syayid itu memiliki keturunan Raja/Sultan ataupun bangsawan ataupun hanyalah rakyat biasa saja di masa itu. Dengan perkawinan ini maka nasab para Syayid ini akan terjaga rapi karena penduduk aslipun ikut menjaga dan menjadi saksi akan kemurnian nasabnya. Mereka yang menjalin kekeluargaan dengan para Syayid ini bangga dan senang atas hubungan perkawinan itu sehingga mereka menjaga nasab dari keluarga yang berdarah keturunan syayid ini. Catatan Kaki / Sejarah masing-masing tiap Keluarga Terkadang kita mengalami kesulitan dalam melacak keturunan seorang syayid maka catatan kaki sangat membantu hal ini seperti tempat wafatnya atau cabatan yang disandangnya. 20 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Memang untuk hal yang satu ini hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki pengetahuannya. Disini haruslah dibedakan bahwa tidak mesti seorang bangsawan.8.(nama Individu) (nama keluarga Ba-Alawi).keturunan Sultan atau Raja itu secara otomatis merupakan seorang syayid. Sikap / Gaya dan Tata Cara Penampilan Bila diamati secara seksama maka setiap keluarga di dalam Alawiyin itu memiliki sifat-sifat yang khas antara satu dengan yang lainnya.

Penguasaan Rumpun Keluarga Salah satu faktor yang juga sangat menentukan akan kerapian nasab ini adalah rapinya penjagaan setiap sub-sub cabang keluarga secara detail.Ad. Al Ahmad bin Husin. Seperti As Salim bin Umar Al Athas dan As Salim bin Umar pun terdiri lagi beberapa cabang keluarga seperti Al Bu Un. Demikianlah beberapa cara kita menelusuri dan melacak akan nasab seseorang disamping itu juga sangat diperlukan hubungan yang erat antara para pemelihara nasab ini dengan berbagai syayid yang ada di seluruh tempat. Sebagai contoh keluarga Asseggaf akan terdiri atas beberapa keluarga lagi diantaranya Al Athas dan keluarga Al Athas ini akan membentuk cabang keluarga lagi. Setiap keluarga-keluarga besar Alawiyin itu akan terdiri dari cabang cabang keluarga-keluarga kecil. Al Muchsin bin Husin dan lain lain. Dengan hal seperti ini maka amat mudah mengamati dan meneliti kemurnian nasab seseorang dengan mengetahui cabang keluarga terkecilnya. Misalnya adanya anak angkat atau anak diluar nikah ataupun kasus lainnya . Hab Hab dan Al Maut. hal ini dimaklumi seseorang yang lahir di daerahnya akan jauh lebih mengerti dibanding dengan seorang dari tempat lain. Hampir dipastikan setiap daerah akan menyimpan sejarah yang khas dan terkadang hal tersebut dirahasiakan kepada umum. 21 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .9. As Syami. Karena dengan membentuk team work maka informasi yang di perlukan akan mudah di dapat juga lebih menjamin kerapian nasab yang ada.

Untuk memahami akan luasnya ilmu nasab ini maka kita harus mengetahui rantai emas nan suci dari keturunan Baginda Rasul Muhammad SAW.Zainab 22 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Bahasan Singkat Tentang Luasnya Ilmu Nasab Adapun yang menjadi pembahasan para ahli nasab yang ada di Nusantara selama ini hannyalah tertuju kepada keluarga dari keturunan Al Imam Muhammad Shahib Mirbat saja dan sebagian kecil keluarga dari Syayidina Hasan R.A.Al Qasim 2.Abdullah 3. Baginda Rasul mempunyai 3 putra dan 4 putri yaitu : 1.

Fathimah(ibunda dari Al Imam Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin).Al Imam Hasan R. Umar 7.4.Fathimah Az Zahra Ibunda putra putri Khadijah Al Kubra. baginda ini adalah Siti 7. Ummul Al Hasan 14.Sayyidinah Muchsin Putra putra Al Imam Hasan yaitu : 1.Al Hasan Mutsannah 3.Ummu Kulsum 6.A 2.Muhammad 23 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Al Hasan Mutsallits 4.Abdurrahman 13.Rugayyah 15.Ismail 10.Aqil 4.Al Imam Husin R.Abdullah 9.Qasim 11.Ibrahim ibundanya adalah Sayyidah Mariam Al Qibtiah putri bangsawan Mesir Putra putra dari Sayyidah Fathimah Az Zahra dengan Al Imam Ali bin Abi Thalib KRW adalah : 1.Hamzah 5.Thalha 8.Rugayyah 5.A 3. Putra putra Al Imam Al Hasan Mutsannah yaitu : 1. Zaid 2.Husain 6.Ahmad 12.

Abdurrahman 12.Muhammad Al Baqir 2.Umar Al Asraf 5.Abdullah Al Bahir 3.Ibrahim Al Qhamri Putra putri Al Imam Husin yaitu : 1.Sakinah 9.Ja’far 7.Zainab 13.Sulaiman 11.Husain Al Asghor Kalsum 8.Al Qasim 9.Fathimah 14.Ummu Putra putri Al Imam Muhammad Al Baqir adalah: 24 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Zaid 4.Zainab 2.2.Ali Al Akbar Abidin 4.Al Hasan 10.Abdullah Al Mahdi Al Kamil 6.Muhammad 8.Ali Zainal Putra putri Al Imam Ali Zainal Abidin adalah: 1.Aliyah 15.Ali 6.Daud 3.Ja’far 5.Fathimah 3.Ubaidillah 6.Ali Al Ashor 5.Husain Al Akbar 7.

Ali 2.Muhammad An Naqieb 3.Ja’far 7.Muchsin 8.Zaid 4.Ahmad 5.Ummu Salamah 6.Al Husain 4.Musa Al Kadziem 2. Abdullah Al 13.Zainab 5.Abdullah 3.Ali Al Uraidhi 3.1.Ismail al ‘A’raj Asghor 4. Asma’ 16.Al Hasan Al Akbar 9.Al Hasan 2.Muhammad Al Akbar Ad Dibaj Akbar 5. Hasan 14.Ali 6. Abdullah Al 12.Muhammad 7.Muhammad Al Asghor 6.Ibrahim Putra putri Al Imam Ja’far As Shadiq adalah: 1.Abbas 10.Ja’far As Shadiq 7.Al Qasim 25 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Isa 8.Ummu Putra putri Al Imam Ali Al Uraidhi adalah 1. 9. Yahya 11.Ishaq Al Farwah. Fathimah 15.

18.Harun 12.Ali 5.Ismail 8.Ali 21.Yusuf 5.Hamzah 6.Zaid 22.Ali Abu Turab 14.Abdullah Al 11.Ibrahim Putra putra Al Imam Isa Ar Rumi adalah : 1.Yahya 13.Ja’far 7.Sulaiman 7. Musa 16.Abdullah Yahya 2. 26 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Ja’far 26.Isa Al Asghor 15.Abdurrahman 3.Abdullah AlAkbar 23.Yahya 3.Al Hasan Husain 28.Ibrahim 25.Ishaq 17.Ishaq 6.Isa Ar Rumi Al Azraq 2.Abbas 4.Musa 8.Abdullah Al Ahwar 24.Putra putra Al Imam Muhammad An Naqieb adalah : 1.Al Hasan 4.Ali Al Asghor 27.

Alwi 2.Husain 3.Ali 2.Muhammad Shahib 27 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Muhammad 4.Husain 3. Al Muhammad Muhajir Putra putra Imam Ahmad Al Muhajir adalah : 1.Abdullah 29. Ahmad 19.Hamzah Al Asghor 20.Ali Khali’ Qasam adalah : Putra Al Imam Muhammad bin Alwi adalah : Putra putra Al Imam Ali Khali’ Qasam adalah : 1.Ubaidillah Putra putra Al Imam Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir adalah : 1.Abdullah Marbath 2.Qasim 10. Salim 2.Dawud 30.9.Jadid 3.Basri Putra Al Imam Alwi bin Ubaidillah Muhammad Alwi Putra putra Al Imam Alwi bin Muhammad adalah : 1.

Al Imam Ali memilki seorang anak yakni Al Imam Muhammad Al Faqih Muqaddam Putra putra Al Imam Muhammad Al Faqih Muqaddam adalah: 1.Basyuroh.Basukuta dan Bafaraj.Ali 28 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Ahmad .Bafaqih Aidid.Al Auhaj. 4.An Nadhiri(keluarga ini banyak di Afrika dan tak ada yang masuk Indonesia).Al Qarah. Al Imam Abdullah 2.Ba Hasyim.Abdul Malik yang dikenal dengan keluarga “Al Azamat Khan” yang merupakan datuk para Wali Songo.Al Baiti Auhaj.mempunyai seorang putri yaitu Sayyidah Zainab yang dijuluki ”UmmulFuqara” yang menjadi istri Al Faqih Al Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawi. Al Imam Ahmad.Abdurrahman 2.Ahmad 5.Ba’Abud Maghfun. Al Imam Alwi Ammul Faqih memiliki 4 orang anak yaitu : . 3.Bin Thohir.Abdullah 4.Al Aidid. .Putra putra Al Imam Muhammad Shahib Marbath adalah : 1.Bin Smith.Abdullah .Abdurrahman dari beliau ini melahirkan beberapa keluarga besar Alawiyin diantaranya adalah Keluarga Al Haddad.

Irak.Indonesia.Patani Thailand.Saudi Arabia.India.Yang banyak menjadi tumpuan pembahasan kita selama ini 29 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Oman .Palestina.Me sir.Yaman Utara(San’a).Semenanjung Melayu .Alwi Dari Al Imam Muhammad Al Faqih Muqaddam inilah banyak melahirkan para Saadah Alawiyin yang keturunannya menyebar memenuhi bumi Indonesia.bahwa penjagaan nasab ini memilki sistimatis yang sangat rapi.Namun suatu hal yang luar biasa yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Begitu luasnya Ilmu Nasab ini sehingga tidaklah dengan mudah bagi kita untuk memahami dan mengerti secara mendalam akan semua keturunan dzurriyah Nabi Muhammad SAW.Setiap keturunan dzurriyah Rasul SAW ini yang ada di seluruh penjuru dunia menjaga nasabnya secara perorangan maupun perkelompok sesuai dengan tempat tinggalnya.Malaysia dan Singapora.Oman.Iran.Afrika.Mereka memiliki keragaman dalam menuliskan nasab keluarganya.Afrika.Saudi Arabia.sehingga tidaklah mudah untuk membahas masalah nasab ini bila kita belum mempelajarinya secara menyeluruh.San’a.Hadramaut.3.Singapora. Dari uraian singkat di atas kita dapat memahami bahwa Ilmu Nasab ini sangatlah luas.Maroko. Brunai dan Philipina.Seperti Yaman Selatan(Hadramaut).Baik dalam bentuk pokok Nasab/syajarul ansab atau dalam bentuk buku ataupun yang lain.Yordania.

Al Hied.Al Khamur.Al Bufteim. Al-Bin Ibrahim As-Seggaf 7 Al-Hamid. Al-Hamid. Sechan bin Husen BSA. Al-Agil Muthohar. Al-Alwi As-Seggaf Zurriat Al-Ahmad As-Sakran.adalah hanya kepada keluarga besar dari Al Imam Muhammad Shahib Mirbat. Al-Hinduan. bin Jindan (AlSyechan BSA). Al-bin Ibrahim. Al-Hadi. Daftar Jilid BUKU NASAB NO JILID BUKU 1 2 Al-Alaydrus As-Syihabuddin. Al-Bahsin.itupun kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang rumit dan sangat beragam. Banahsan Asseggaf. Az-Zahir. ISI BUKU 3 4 5 6 30 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Al-Agil bin Abdurrahman As-Seggaf Ba’Abud Kharbasani. Al-Bin Syechan. Al-Masyhur. Al-Abdullah As-Seggaf. Bafagih Madina Al-Agil bin Salim Al-Athas As-Seggaf As-Shofi.

Bin Jindan(Al Husin BSA).Al Bidh.Al Barum.Ba’Abud Maghfun Ba Syaiban 9 10 11 12 13 14 15 16 Di tulis khas untuk” SEMINAR DIASPORA ARAB NUSANTARA : PERANAN DAN SUMBANGAN” yang di adakan oleh Kerajaan Negeri Kedah dengan kerjasama Lembaga Muzium Negeri Kedah dan Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah.Al Vad’aq. Balghoist Al-Jufri. Al-Bar.Bajahdab. As Srie.Al Qadrie.Al Basurro Ba Hasyim. Al Haddar. Al Khirid.Al Husin bin Syech Abu Bakar 8 Al-Abdullah Ba Alawi Baraqbah. Al-Bunumai.Ba’Abud Dabjan. Al-Bafaraj.Ar Radini Al-Habsyi. Al-Bahr. AlKhaneman.As Shofie. Bin Smith.Al Khaneman. Al-Madhij. Maulachelah Al-Kaf.Al Marzaq.Al-Muhdhar. Al bin Hamid Munaffar. Al-Bil Faqih. Al-Bin Thohir.Al Bin Sahil Al-Haddad.Al Bar. Pada tarikh : 5 – 7 Mac 2011 (Sabtu-Isnin) 31 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Al Baharun. Al-Asyatri Al-Jamalullail. Mauladawilah.Al-Muthahar Al-Bin Yahya. Ba’mar.

3. Al Allamah Al Habib Alwi bin Thahir.Di Dewan Sri Negeri Wisma Darul Aman Alor Setar. An Nasabah Al Wali Al Habib Ali bin Jakfar bin Syech Kitab Nasab Alawiyin 7 jilid Tulisan tangan 2. Sayyid Muhamad bin Ahmad .Solo. DR. Al Haddad .1986.As Syatri.Jakarta 4. Malaysia. 01 Rabi’ul Awwal 1432 H Jakarta: --------------------------------03 Februari 2011 M  Bibliografi 1. Asseggaff . Asseggaff.Al Idrus.1365 H.Yayasan Az Zahir Pekalongan .Sekilas Sejarah Salaf Al Alawiyin oleh. 1996.Al Kaff. Al Habib ahmad bin Abdullah. Kedah. Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh .1957 .Muhammad Hasan .Asyraf Hadramaut dan peranan mereka dalam menyebarkan 32 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b . Khidmatul ‘Asyirah . 6.Catatan catatan lembaran Nasab .Palembang 5. Al Habib Isa bin Muhammad .

Pengajar di Universiti Uni Emirat Arab . 7. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA KELUARGA Al Bin Ibrahim Al-Asseggaf Al-Alwi Al Faqih Al Ismail Al-Alaydrus Al-Alwi Al Faqih Al Bin Ismail Asseggaf Al-Alwi Al Faqih Al A'yun Al-Bafaqih Al-Alwi Ammul Faqih Al-Bar Al-Ahmad Faqih Al Al-Bar Al-Masyhur Al-Syihabuddin Al-Alwi Faqih Al-Batah Al As-Syekh Abu Bakar Al-Alwi Faqih Al-Bahr Al-Jufri Al-Ahmad Faqih Al-Barahim Al-Ahmad Faqih Al-Barakat Al-Alawi Faqih Al-Barum Al-Abdullah Al-Alwi Faqih Al-Babtin Al-Alwi Ammul Faqih Al-Bidh Al-Ahmad Faqih Bait Hammudah Al-Ahmad Abu Bakar As-Syakran Al-Alwi Faqih Bait Sahal Al Ahmad Abu Assakran Al-Alwi Faqih Bait Agil Al Ahmad bin Abu Bakar Assakran Al-Alwi Faqih Bait Qarmus Al Ahmad bin Abu Bakar Assakran Al-Alwi Faqih JUZ 4 1 4 15 11 2 7 11 10 9 8 15 11 5 5 5 5 33 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .Islam di asia Tenggara.Keutamaan Keluarga Rasulullah saw.1987 .KH.Semarang.Abdullah bin Nuh.Penerbit CV Toha Putra.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 NO 50 51 52 53 54 55 56 57 Bait Muhsin Al Ahmad bin Abu Bakar Assakran Al-Alwi Faqih Bait Zain Al Ahmad bin Abu Bakar Assakaran Al-Alwi Faqih Bait Zahum Al Maula Ad-Dawilah Al-Alawi Faqih Bait Fad'aq Al-Alwi Faqih Bait Al-Hadi Al-Alwi Faqih Bait Abu Bakar bin Salim bin Abdullah Al Ahmad Faqih Bait Ar-Radini bin Al Ahmad Faqih Al Quthban Al Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran Al Alwi Faqih Al Ba Jahdab Al Abdullah bin Alwi Faqih Al Jazirah Al Ahmad Faqih Al Jufri Al Ahmad Faqih Al Jamalullail Al Ali Faqih Al Junaid Al Ali Faqih Al Bin Jindan Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Al-Junaidi / Al Junaid Al-Akhdar Al Alwi Faqih Al Jailani Al Alwi Faqih Al Hamid / Al Bani Hamid Al Abdullah bin Alwi Faqih Al Hamid Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Haddad Al Alwi Ammul Faqih Al Ba Hasan Al Abu Bakar Assakran Al Ali Faqih Al Ba Hasan Al Asseggaff Al Alwi Faqih Al Ba Hasan At Ta'wil Al Alwi Ammul Faqih Al Ba Hasan Al Jamalullail Ali Faqih Al Bu Husein Al Husein Asseggaf Al Alwi Faqih Al Ba Husein Al Maula Dawilah Al Alwi Faqih Al Habsyi Al Ali Faqih Al Hamadun Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Hiyed Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Khirid Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Khamur bin Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Khaneman Al Ahmad Faqih Al-Khun Al Abdullah bin Alwi Faqih NAMA KELUARGA Al Maula Khailah Al Maudawilah Al Alwi Faqih Al Maula Dawilah Al Alwi Faqih Al Az-Dzahab Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Az-Dzi'ib Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Baraqbah Al Abdullah Al Alwi Faqih Ar Rakhilah Al Ahmad Faqih Al Ar-Rush Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Raushan Al Alwi Faqih 5 5 9 9 9 11 11 5 8 10 11 13 13 7 8 9 8 7 14 6 6 14 13 4 9 12 8 7 8 7 11 8 JUZ 9 9 8 7 8 8 4 12 34 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .

3 5 15 9 13 9 13 12 8 12 8 6 12 2 16 7 12 7 7 9 6 4 11 15 1 4 15 15 3 15 7 5 10 15 10 15 1 14/15 35 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .6.2.5.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Al Ar-Ruda'i Al Jufri Al Ahmad Faqih Al Az-Zahir Al bin Syahab Al Alwi Faqih Al Basukutah Al Alwi Ammul Faqih Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Asseggaf Al Abu Bakar Assakran Al Alwi Faqih Al Bin Semit Al Alwi Ammul Faqih Al bin Semitan Al Maula Dawilah Al Alwi Faqih Al bin Sahl Al Jamalullail Al Ali Faqih Al bin Sahl Maula Khailah Al Alwi Faqih Al Seri Al Jamalullail Al Ali Faqih Al Syatiri Al Ali Faqih Al Syatiri Abu Numai Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Syabsyabah Al Habsyi Al Ali Faqih Al As-Syilii Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Ba Syemeleh Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Syambal Al Ali Faqih Al Syihabuddin Al Abu Bakar Assakran Al Alwi bin Faqih Al Ba Syeban Al Ali Faqih Al Syekh Abu Bakar bin Salim Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al bin Syeikhan Al Habsyi Al Ali Faqih Al Syeikhan Al Aqil bin Salim Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Syeikhan Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Syeikhan Al Mauladawilah Al Alwi Faqih Al Syeikhan Al Ba Hasan Al Abdurrahman Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al As-Sofi Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al As-Sofi Al Jufri Al Ahmad Faqih Al Ba Suroh Al Alawi Ammul Faqih Al As-Sholabiyah Al Idrus Al Alwi Faqih Al Toha Al Sofi Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Thohir Al Ammul Faqih Al Ba Abud Al Alawi Ammul Faqih (Maghfun) Al Attas Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Azhmat Khan Al Alawi Ammul Faqih Al Agil Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Ba Agil Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Ba Alawi Al Ghaidi Al Abu Bakar Al Warie' Al Ahmad Faqih Al Ali Lala Al Alwi Ammul Faqih Al Ba Umar Al Ahmad Faqih Al Baiti Al Auhaj Al Ammul Faqih Al Idrus Al Abu Bakar Assakran Al Alwi Faqih Al Aidid Al Al Alwi Ammul Faqih 11 2 14 4.

NO NAMA KELUARGA JUZ 36 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Al Ghazali Al Al-Baiti Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Ghusn Al-Jamalullail Al Ali Faqih Al Ghumri Al Ba Abud Al Alwi Faqih Al Balghoist Al Ahmad Faqih Al Ghaidi Al Abu Bakar Al Warie Al Ahmad Faqih Al Fad'aq Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Bafaraj Al Alwi Ammul Faqih Al Buftaim Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Bafaqih Al Alawi Ammul Faqih Al Faqih Al Abu Bakar Assakran Al Alwi Faqih (Bafaqih Madinah) Al Faqih Al Attas Al Alwi Faqih Al Bilfaqih Al Ahmad Faqih Al-Qadri Al Jamalullail Al Ali Faqih Al-Qodhi Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al-Kaf Al Al-Jufri Al Ahmad Faqih Al Kadad Al Abu Bakar Al Warie Al Ahmad Faqih Al Ker Eshah Al Abdurrahman Asseggaf Al Alwi Faqih Al Muhdhor Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Mudhir Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Madehij Al Abdullah bin Alwi Faqih Al Musawa Al Abu Bakar Assakran Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Musawa Al Husein Al Asseggaf Al Alawi Faqih Al Al-Masilah Al Abdullah Al Alawi Faqih Al Masyhur As-Syihabuddin Al Alwi Faqih Al Marzaq Al Abdullah Al Alwi Faqih Al Masyhur Marzaq Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Musayyakh Al Abu Bakar Assakran Al Alwi Faqih Al Musayyakh Al Omar bin Al Ahmad Faqih Al Muthahar Al Mudhir Al Abdullah Al Alwi Faqih Al Muallim Al Abdullah Al Alwi Faqih Al Mahdi bin Al Ahmad Faqih Al Mugebel Al Mauladawilah Al Alwi Faqih Al Maknun Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Munawwar Al Abu Bakar Assakran Al Alwi Faqih Al Abu Numai Al Abdullah bin Al Alwi Faqih Al Waht Al Abubakar Assakran Al Abdurrahman Asseggaf Al Alwi Faqih Al Hadun Al-Attas Al Alwi Faqih Al Hadi Al Syihabuddin Al Alwi Faqih Al Ba Harun Al Jamalullail Al Ali Faqih Al Bin Harun Al Bin Sahal Al Jamalullail Al Ali Faqih Al Bin Harun Al Syihabuddin Al Alwi Faqih 4 13 8 10 10 8 14 7 14 5 3 10 13 4 10 10 4 7 8 8 5 4 8 2 8 8 5 10 8 8 10 9 6 5 8 2 3 2 13 13 2 37 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .

Al Hasni Al Anggawi Al Jailani Al Baragwan Taba' Tabai Abu Numai AL Hasani Bin Syu'aib Al Qodirie Al Hijari Al Mahbubi Az Zawawi Dll. 1 2 3 4 5 38 | P e n g a n t a r T e n t a n g I l m u N a s a b .140 141 142 143 144 145 146 147 Al Hasyimi Al Abdullah Al Alwi Faqih Al Bin Hasyim Al Ammul Al Faqih Al Bin Hasyim Al Asseggaf Al Alwi Faqih Al Bin Hasyim Al-Habsyi Al Ali Faqih Al Ba Hasyim Al-Habsyi Al Alwi Ammul Faqih Al Haddar Al Syekh Abu Bakar Al Alwi Faqih Al Hinduan Al Mauladawilah Al Alwi Faqih Al Yahya / Al Bin Yahya Al Mauladawilah Al Alwi Faqih 8 15 6 12 15 7 9 9 JUZ 4 2 NAMA KELUARGA Al Mu'allim Abduh Al Alawi Adurrahman Asseggaf bin Al Alwi Faqih Al Bafagih Al Ali bin Al Abu Bakar Assakran Al Abdurrahman Assegaf Al Alwi Faqih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DARI KETURUNAN SAYYIDINA HASAN RA. KELUARGA AL IMAM MUSA AL KADZIEMI AL KADZIEMI AL MUSAWI AL BUKHARIE AL AHDAL/AL MAHDALI AL BALKHI Dll.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful