TEORI SKINNER - PELAZIMAN OPERAN BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990) B.

F Skinner adalah seorang ahli psikologi Amerika Syarikat, pelopor dalam bidang kajian pelaziman operan, dan mendapat ijazah kedoktorannya (Ph.D) dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard. Pada tahun 1938, beliau menerbitkan buku berjudul Behaviour of Organism yang terkandung huraian prinsip-prinsip utama pelaziman operan, berdasarkan kajian-kajian beliau yan telah dijalankan dalam tahun 1930-an.

Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus boleh diaplikasi ke atas manusia. Justeru, tidak menghairankan apabila Skinner bercadang untuk membesarkan anaknya di dalam Kotak Skinner.

EKSPERIMEN SKINNER Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan disebut pelaziman operan. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut sebagai ganjaran. Sekiranya ganjaran dihentikan, gerak balas itu akan terhapus juga.

Pujian adalah penting kerana ia akan mendorong seseorang pelajar itu mengeluarkan hasil yang baik pada masa hadapan. hadiah dan sebagainya. ganjaran.Dalam eksperimen di atas. . konsep peneguhan amat jelas sekali. Contoh peneguhan positif adalah pujian. Skinner juga menjelaskan bahawa sesuatu peneguhan boleh bersifat negatif atau positif. Manakala peneguhan negatif pula tidak boleh disamakan dengan hukuman atau denda.

memberi hadiah dan sebagainya. Jadual dibawah menunjukkan satu lagi contoh peneguhan positif. Pengukuhan Positif Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. Menurut Rachlin (1991). i. pengukuhan negatif. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. pertamanya untuk memuaskan kehendak individu.PENEGUHAN Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. prinsip Premack dan pelupusan. pengukuhan diberikan. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Skinner membahagikanpengukuhan kepada dua jenis. memberikan senyuman. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. Peneguhan Positif . iaitu: pengukuhan positif. keduanya. Dalam bilik darjah. menepuk bahu pelajar. iaitu peneguhan positif dan peneguhannegatif. dendaan.

Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. . (d) memuji usaha dan cuba jaya. maka si anak tadi pun menyiapkan kerjasekolahnya. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. (e) memuji tingkah laku yang spesifik (f) memuji jawapan atau respons yang spontan. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya. i. (c) memuji tanpa pilih kasih. Peneguhan Negatif Peneguhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Menurut Brophy (1981). (b) memuji dengan cepat. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah: (a) memuji secara ikhlas. Contohnya. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru.

Prinsip Premack juga dikenali sebagai ³Grandma¶s Rule´ yang berasaskan kenyataan ³kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini´. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. . Jadual menunjukkan jadual peneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini.Peneguhan Negatif Peneguhan boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala.peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan berkala nisbah berubah. Dendaan PRINSIP PREMACK Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. peneguhan berkala tetap. DENDAAN Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Tegasnya. Jadual peneguhan ini meliputi peneguhan berterusan. peneguhan berkala berubah.

IMPLIKASI TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER DALAM P&P y Kemahiran atau teknik yang baru dipelajari diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuh dan dikekalkan Peneguhan yang positif membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan Prinsip penghapusan sesuai untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. Misalnya. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. ·Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan. Kadangkala. Menggunakan prinsip Jadual Peneguhan Skinner untuk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan dan berkala yang berpatutan bagi menjamin tingkah laku operan itu dapat dikukuh dan dikekalkan. menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau displin bilik darjah. peneguhan negatif sesuai untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. y y y y y http://www. ·Peneguhan itu tidak lagi digunakan. satu aktiviti bermain komputerakan diadakan. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. PELUPUSAN Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Keadaan ini dapat di atasi jika: ·Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. Contohnya. Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalu proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran dengan tepat.teoripembelajaranbehavioris.com/ .blogspot. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.Sebagai guru.