Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik. Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. .hijau muda.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . Secara amnya pepejal loga. Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. ion ferum(III) . Kuantiti boleh sebagai jisim. mol dan lain-lain) 4. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna.biru. Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan .kuning dan ion nikel hijau. isipadu (gas). Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. cecair dan gas. ion ferum (II) . contoh. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) .

Nombor pemalar (6.25 dm3 . MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6. 5. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro.1. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. molekul atau ion. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol. 5.Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna.02 X 10 23 zarah bahan itu. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . bergantung kepada jenis bahan itu. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom.

yang perlu .1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5. O = 16. Zn(NO3)2.0 mol dm-3 0. Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .5 mol = 2.25 dm3 = 28 = 0.5 mol 56 0.25 dm3 = 0.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3). K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0. (jisim formula relatif = 127). Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .

9 74.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan . Ba(OH)2. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0. yang mempunyai kemolaran 0.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.2 mol 0. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA .2 mol dm-3 ? 5.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.5 = 0.

data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.2. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat. Contoh. 6. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.1 x 106 x 1 = 10.38 g 1000 timbang 62.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3.1 mol dm-3. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .5 mol dm3.6 g Timbang 10.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan.5 X 500 = 62. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat.5 X 249.6. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. Untuk menyediakan larutan caiar.

argentum nitrat dan natrium klorida. = 20. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas.0 Mol dm3. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat.7 cm3 1. boraks (dinatrium tertraborat). 6. NaOH.84 X 96 Sukat 27.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. 2. Jika larutan asid seperti asid sulfurik .5 X 98 X 100 = 27. larutannya boleh disediakan secara terus. asid nitrik damn asid hidroklorid. kalium hidrogen ftalat. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat .G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida.0 g . Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat.3. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20. asid benzoik. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3.

4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3.00 20. iaitu apabila takat akhir tercapai. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. 6. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna. Dengan cermat.50 20. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 . Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Setiap kali asid sulfurik dialirkan.05 21. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv . Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Kemudian corong turas ditanggalkan. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. kelalang kon digoncangkan.05 + 19. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat.05 3 20. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.50 0. Bacaan awal buret dicatatkan.00 2 41.95 3 = 20. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair. 25.Pembilasan diulangi beberapa kali .50 19. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu.45 0.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Warna larutan menjadi merah jambu. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Bacaan akhir buret direkodkan. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair.4.00 + 20.

01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan .005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0.1000 = 0. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.0 1000 = 0.005 x 1000 20. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. 3. 2.00 = 0. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1.01 x 1 = 0.4 x 25.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan. . Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.

Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam. 13. Larutan Natrium Karbonat (0.5M) . Larutan Barium Klorida (0. Asid Etanoik (0. 6. 14. Natrium Hidroksida cair 2M. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. Larutan Argentum Nitrat (0.4. 7.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. 12. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Kalium Hidroksida cair 2 M. 10.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan. 5. 11. 8.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Ca(OH)2. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur). 9.

22. 18. 26.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 20. 24. 16. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga. 19. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. Larutkan 1. Larutan kalium Kromat (VI) (0. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. Larutan Kalium Iodida (0. Cairkan dengan 500cm3 air suling. 21.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. 23.. . 25. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. 17.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan.

5M) 6. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. 7. air suling. Biarkan ia sejuk.5M) Larutkan 249. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . 500 cm3 95% Etanol. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. Turas jika perlu. 2. Kuprum (II) Sulfat (0.27. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan. 5. Taambah dengan 100Cm3 air didih. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. 4. 28. 29. Cairkan dengan 500 Cm. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat.

11. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal Proses Kerja 1. 9. 18. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. 7. Rendah (makmal) . Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada Pembantu makmal pesanan yang diterima daripada guru-guru sains. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik (Makmal) makmal berkenaan. Pembantu Membantu guru-guru sains .menerima invois dan mengesahkan pembelian 16. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan. menerima bekalan daripada pembekal 14.jika diperlukan ketika kelas amali makmal/pembantu Am dijalankan. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. 2. merekod invois kedalam buku daftar bil 17. Pembantu Am Rendah 21. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian.313 atau 314 . Berbincang dengan ketua jabatan sains 4.dimana berkaitan) 15. mengisi borang pesanan tempatan 12. membuat senarai sebutharga 8.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. kelulusan pembelian 13. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. 5. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. pembantu makmal Ketua jabatan sains/guru 19. 10. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. matapelajaran 20.

Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. Mengemaskini stok. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 27. 28. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan Pembantu makmal sempurna. 26.Guru-guru Sains. 23.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. 10. PAR pelajar. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke semasa. (Makmal) 24. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal Pembantu makmal/ PAR (makmal) Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Kedua.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. Pembantu Am Randah 25. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. 29. pelupusan dan hapuskira. Masalah disin . Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke (Makmal) tempat simpanan. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . 31.

1. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya.3. 1. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide.2. 1. bubur. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. bakteria akan terapung-apung di udara. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. lysol. dengan serta merta. . Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. ii.5. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan. dan mesti ditutup. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. i. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. kerusi atau lantai. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. iaitu dilupuskan di dalam jamban. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. Jika semaian spora. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. kaldu. 1. 1.4.6. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. Jika cecair berwap. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara.in 2 tekanan ). 1. 1. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib .

Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal.Air mestilah mengandungi 1. Selalunya.5 p. 2. . Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. 2. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu.7. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi.p. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa.m. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini.8. 1.9. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa. 1. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. 1. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan.1. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara.Selalu gunakan air suling atau air takionik. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali.

Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa. Penutup logam lekat di atas. ii. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek.50 darjah celsius. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. 3. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan . tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan. 2. 2. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. Ada dua cara penstrilan: 3. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ).2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. Juga. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan.3. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan.1 Haba i. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat.

Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun.3. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman.selalunya berkesan diantara 50 % . B. 3. Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . F. A.kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. Antiseptik dari kumpulan phenol . Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. satu proses yang memerlukan air. Etilalkohol . Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. c. A.1 hingga 0. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. . Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora. D. Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. Sabun dan bahan basuh.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. Kerana organik terutamanya kesan lemak . Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. e.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. 3. Certimide dan keloros .2. Selalunya digunakan dalam larutan 0. (Cecair). pada 121 darjah celsius. Halogen . Jenis Bahan Kimia. tapi tidak berkesan terhadap spora. . setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan.5 % .hipokrip biasa digunakan.

Piring petri. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. Dengan tangan lain angkat piring petri. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. Mulut-mulut tub semaian. kapas bulu bahan berliang . 5. panaskan sedikit piring itu. letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. 5. B.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . kelalang. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. E. Minyak dan Gris . 4. Sebelum penstrilan dijalankan . Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. . Bahantara semaian. keluarkan penutup dari botol.5 cm tebal dalama piring petri. 4. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. Apabila amenggunakan oven udara panas.2. C. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. bubur.1. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. penutup kapas bulu. 4. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius.stril dalam oven berudara panas. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. Jangan buangkan penutup piring petri. Menuangkan ke dalam piring. ini akan menyebabkan pencemaran. pipet dan semua peralatan. Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan.1 menyuntik kaldu. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. Setelah selesai . kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. Suntikan Bahantara semaian. tabung uji. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. slide klip penutup skalpal dan jarum. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. Jika boleh. 4. Lemak . D. ianya mesti disendengkan. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan.

jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. Mengenal tisu berkayu -. Mengenal tisu tidak berkayu . Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan.a. kiri. kaldu. pengeraman semaian piring petri. B.jika botol bertutup jenis skru digunakan. KEGUNAANNYA: a. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. Menguji kehadiran kanji . Jika terlalu. C. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. Masukkan 12. H. F. I. cair dengan air suling mengikut keperluan. . Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. C. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . longgarkan penutup sehingga terletak di atas. D. g. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. 6. Pengeraman. B. Nyalakan lehir botol. J. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. E. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku.

LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. . rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. gliserol 40g. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan.etanol untuk menanggalkan safranin.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. 1. rendam pula ke dalam larutan asitik . Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . Selepas beberapa jam.5g eosin dalam 100 cm3 air suling.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. Selepas tisu dibasuh dengan air suling.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % . KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. cotton blue (metil biru) 0.7 LARUTAN LAC TOPHENOL . tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap. 1.4.05 g dan air suling 20 cm3. KEGUNAANNYA. Bila perlu. KEGUNAANNYA: a. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan. Untuk mengenal nuklius dalam sel. a. lignin dan kutikal menjadi merah. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. KEGUNAANNYA.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. 1. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. A. 1.1. Periksa di bawah mikroskop. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. Jika menggunakan kondenser refluks.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . ( jika ada kondenser reflux. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. asid laktik 20 gm . masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam.

2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .2g timol biru. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi.KEGUNAANNYA: a.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. i. 2.84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Untuk mewarnakan kulat. 100g natrium karbonat dan 17. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. Campurkan 50.8 cm3 larutan (i) dan 49.8. . 1.8 dengan kaedah berikut. Larutkan 9. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. Biarkan selama 10 minit. Basuh dengan aliran air yang perlahan . Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. Ii. Iii.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. dan 0. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut. 3. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. Kemudian tambah 0. LARUTAN PENUNJUK UMUM. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. Larutkan 9.jika ada apabila campuran itu dipanaskan.Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6.

05g .CARA MEMBUATNYA Larutkan 0. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu.26g bromotimol biru.khasnya ujikaji fisiologi.20g 8. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. 4.12g 0. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.0625 g metil merah dan 0.025g timol biru.2g 0.5g 0. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. 0. 0. Suatu tindak balas berhenti. Untuk menyediakan larutan Ringer. 5.0g 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.(AWAS).2g 1. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri.14g 0. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu.0g 0.1g 0.

Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.0g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.37g 0.24g 0.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.42g 7. 3. .6g 0.75g 0.12g 0.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.0g 0. 2.22g 0.19g 0. Untuk tujuan pindah memindah.2g 0.

Ini akan menhasilkan imej yang kabur. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. 8. Selain dari kerosakkan pada spesismen. 6. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan.perlulah di bersihkan dengan segera. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Jika tidak ada tempat tertutup. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. 5. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. Setiap kali mikroskop digunakan. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas. 7. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas.4.

Jika kekotoran masih ada. Peringatan: 1. lakukan pembersihan sekali lagi. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. . * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa.eter/alkoh atau LOC). * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . 2. Untuk pembersihan biasa. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali.eter dan xylene. diikuti dengan pengelapan tisu kanta. kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. semasa pengelapan dilakukan. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol. gunakan hanya wap nafas.

Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya.3. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang.

c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. Punca : a) Rendaman yang salah. . d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. jika illuminasi kritik digunakan. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. b) Buih dalam minyak rendaman. ubah kondeser sedikit. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan.

C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting).g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. Punca : laluan cahaya.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu. Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul. a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) . B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik.7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . Untuk masalah 7(d) . Untuk masalah 9 (c): .

Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan.

Coelenterata Contoh : Hydra. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%.sekali dengan haiwan vetebrata .Serangga Contoh: Kumbang Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air .dll ii. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . iii. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat . Megnesium Klorid 7% Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. tapak sulaiman Vi. Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% .ketam dll Vii. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Echinodermata Contoh: Gamat. Spesimen i. Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut. iv.lintah dll. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan .Obor-obor.80%. Annelida Contoh : Cancing tanah. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Crustacea (laut) Contoh: Udang.

Ikan Ether . klorofom Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.000 Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%. Veterbrata daratan reptilia. amphibia dan lain-lain.000 hingga 1:20. Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml .X. Xi.

Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah. 4. 5.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. 8.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. 7. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. 9. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. 3. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. tikus. . arnab. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. 2. 6.-------100 ml --------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. 1. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang.

Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. pokok-pokok renik. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. Ada jenis-jenis afid. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik 1485 ml 330 ml 83 ml . Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. semak-semak. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita.10. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%.

tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Menyimpan Serangga . Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. lalat. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. keringkan sehingga beberapa hari. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya.benzol 83 ml -------. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . lebah. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Nota-nota tambahan seperti jenis..

2. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. 4.A.A. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian.Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1.A. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. Peenyediaan Larutan F. 3. (Formalin-aseto-alkohol solution) . Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini. Selepas disapukan pada kotak. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya.A. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. lipas atau gegat memasukinya. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering.

1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.Bahan Ethyl Alkohol 70% Formalin . 50% Formalin.2 g .A (tanpa CuSo4) untuk disimpan. Formaldehyde Asid Asitik glacial Kuantiti 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% .A. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid 20 g 20 g 40 g 20 ml 0.40% formaldehyde Asid setik. 2.A.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol. F. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula. 1. Selepas itu pindahkan ke larutan F. glacial 0.

A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml . Kemudian pindahkan ke dalam larutan F.A. untuk disimpan. 2.A.Kuprik asetat 0. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau.2 g Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan.

Kulat Pengaweatan dalam cecair.A. larutan berikut adalah dicadangkan. 3.A. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml . A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1.Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut. kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan.0 ml 10.

termasuk cendawan. 2. 5. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. Kulat segar. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. menekan (mengapit) melekat. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. 4. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. 3. kulat cup. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. bola puf. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 . bunganya atau buahnya jika terdapat. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit.Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium.

Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. . spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. tempat dimana ia dikutip. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. daun. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. dan bunga. habitatnya. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. cukup sekadar mempamerkan bahagian batang. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. nama family. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu .nama amnya. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas.cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. nama . Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C.

kadang kala kurang daripada setenjah jam. dan (v) boleh di tinggalkan.pengutip. Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. berbanding dengan sisip kekal. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ).Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. . Sisip-sisip kekal. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. (iv).

2. anilina biru dan sebagainya. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah. . Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. misalnya fast green. hijau muda. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. iaitu bersifat bes dan asid. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. i) pewarna bersifat bes. misalnya metilena biru fuksin bes. 3. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin.Untuk membuat keratan. hablur ungu. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku.Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. (ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya.dengan kukus air. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. Sebagai contoh. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid . Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. Misalnya. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Selain daripada itu. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik.

(iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. Bahan-bahan organik ini, jika dicampurkan dengan air, akan menghasilkan seuatu koloid yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan

Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit. Basuhkan dengan etanol 50%.50%. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Dehidratkan dengan etanol 30%.100%.90%. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Basuh lagi dengan air suling.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. . Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.70%.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Basuhkan dengan air suling. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Lekapkan dalam gliserol. Periksa dengan mikroskop. Basuhkan dengan air suling.95%.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Basuhkan dengan etanol 50%.

Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. seperti dalam Rajah (46). Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C. larutkan 9.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i).1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk.8 cm3 larutan (i) dengan 49. Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. sel-sel darah akan berubah bentuknya. campurkan 50. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . Ii) Hancurkan 0. dan TOLOK KE DEPAN.Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. Periksa dengan mikroskop. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. Biarkan 10 minit.5 gram.8. Basuh dengan aliran air yang perlahan. mengikut keadaan.2 cm3 larutan (ii). 500 cm3 hablur ungu Air suling . jika dikeringkan dengan perlahan.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. Sediakan fosfat tampan pH 6. iii) turaskan . Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung.

0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis.ii). Turaskan . jangan basuh terlalu lama.5 gram 500 cm3 Kalium iodida air suling iii) Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Biarkan sejuk.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0.0 gram 10.5 gram 1.1 minit.1 minit. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. Basuh pula dengan air. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 . hasil turasannya berwarna ungu tua. iodin Larutan Iodin 5. boleh diwarnakan dengan kaedah ini. . Simpan dalam peti sejuk. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . Jangan basuh dengan air selepas ini. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu. Biarkan kering dalam udara. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Didihkan selama 30 minit. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak. Biarkan sejuk. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah.

asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. nitrat. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. mengkakis. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. mengganat. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. Jangan sedut dengan mulut. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). ada yang mudah terbakar.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. 1. Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. Periksa dengan mikroskop. Tutupkan dengan penutup kaca nipis .Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. . Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. peroksida. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Antaranya. KESELAMATAN MAKMAL 1. Semua kromosom akan menjadi warna merah.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. perklorat. tetapi jangan biarkannya mendidih.1. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat.

Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut.1. Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan.2 Cecair Mudah Terbakar Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) .104 . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. asid sulfurik.1.45 .3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan.17 10 10 1. asid hidroklorik.30 . hidrogen peroksida pekat. asid etanoik.18 .41 . Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. . cecair bromin. ammonia pekat.1. serta takat kilat masingmasing. Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. fenol. asid metanoik. kalium manganat (VII) dan argentum nitrat. metanol.

(iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. hidung dan paru-paru. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan. Selepas eksperimen. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. boleh menjadi racun. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. Selalunya .Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik. cuci segera dengan air yang banyak. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. tangan hendaklah dibasuh. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit.Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: . (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. tetapi ia bukanlah racun yang menokok.1. 1. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.

atau sesak nafas. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan .(i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. Penggunaannya mestilah direkodkan.1. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). (ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. kerana ia menyebabkan kebakaran. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. dengan tujuan untuk membersihkannya. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. 1. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: . letupan. haba terhasil dan asid akan terpercik. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor.

Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1.(a) Jika tumpahan itu sedikit.2 BAHAN BIOLOGI 1. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal .1. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati. litup merkuri dengan serbuk sulfur.Kementerian Sains. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. 1. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. b) Sebelum memulakan kerja.2. c) Semua permukaan. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal. Fungi. Bakteria. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. mengikut cara kerja yang disediakan. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). .

3 BAHAN RADIOAKTIF 1. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum.3.3. . f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif. Selepas menjalankan eksperimen.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. 1. Jika sumber radioaktif digunakan. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ).e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang.3. 1. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri.

4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . 1. Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif. Sebarang pencemaran di lantai. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera.3.3. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: .4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. pihak polis. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya.Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. 1.

4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat.5 i) ii) iii) 1.zink.i) ii) iii) iv) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium.5.5.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur. 1. 1. Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam.5.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan.5.5.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut. 1. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba. 1. . kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.5. aluminium). Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru. 1.

bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. D. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru.5. 1. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal.tekanan tinggi. J.9. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat.7 Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. Semua peralatan sains. B. G.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. I. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah .5. F. Setiap kerosakan. C. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. . Peralatan sains. 1. E.1. Peralatan sains. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. H. tindak balas cergas dan sebagainya.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. bahan radioaktif. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi.5. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru.

Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. L. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN .K. E. Q. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Jangan membazirkan bahan kimia. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Jangan gunakan jari tangan. D. Kayu mancis. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. O. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. C. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. N. B. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. R. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. M. P. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A.

Matlamat Sukatan. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. C.01 September 1995 2. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. 3. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. Semua peralatan sains. . D. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. H. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . B. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. J. Peralatan saains. Tidak sesiapa pun boleh makan. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. E.A. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. i.

Tempoh percubah dan perlanjutannya. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. i. Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. 5. Viii. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. PERINTAH AM BAB C ii. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. V. vi. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. C. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . iii..Ii. PERINTAH AM BAB A. i. vi. .PERINTAH AM. iii. B. ii. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. v. i. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A.

ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. Surat menyurat. iii. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. II. PEMBELIAN. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. PERINTAH AM BAB F. TENDER DAN KONTRAK. i.D. ii.1. . i. iii. Bayaran. Kelengkapan pejabat. 1. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. I. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. Jabatan dan orang ramai. ii. G. F.

pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. i.I. Ii.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). BAHAGIAN 11 . PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. BIOLOGI . V. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. arahan perbendaharaan. Viii. Vi. iii. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. arahan perkhidmatan.

iv. sermin. ii. Sukatan dan unit S. V. 2. Teknik pengsterilan mikro organisma. Ii. Iii. prisma. mikrometer. iii. ketumpatan. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. Iii. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. mersin. pusat graviti. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. Vi. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan.I daya . Pengurusan. geseran. Pengendalian peralatan seperti termometer. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. pusat.i. Penyediaan larutan kimia yang mudah. alat-alat optik seperti kanta. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. KIMIA i. momentum. Iv. jangka tumpat. . V. Ii. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. Mengenai ekologi asas haiwan. FIZIK i. Asas elaktrik. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. Penyelenggaraan mikroskop vii. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. larutan standard. voltmeter dan komponen elektrik. 3. Vi. larutan benedict. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. Viii. Penyediaan slaid. Formula unsur. kerja dana tenaga. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. penunjuk bikarbonat dan sebagainya.

Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. Ii. 4. BAHAGIAN 111 . Iv. Vii. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api.Iv. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . melecur akibat terkena api. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. mengkakis. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. Iii. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. Vi. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. V. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. beracun. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. Etika kerja di makmal. viii. bahan kimia dan sebagainya.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11.

Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. ii. 9. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. 11. i. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. Ii. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. 13.1.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. 7. 12. i. ii. Bahagian 11 dan 111 . Bahagian 11 dan 111. Keputusan Lulus/kandas 8. i. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 .CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. 6. Ii. . i.

Zainudin Bin Daud . Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).------------------------------------------------------------------------------. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.I .Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal.1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. (Terima kasih kepada En.000. IMBUHAN digunakan.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1. .000 atau 103 . UNIT ASAS S.000 astau 106 darab dengan 1.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S.

Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai. Contoh: lebar buku = 17. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t.5mm.5/50 mm iaitu 0.. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0.0 cm. * Pada skala vernier.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan.000 atau X 10. KAEDAH MENGUKUR . * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.1 cm ----. iaitu skala utama dan skala vernier. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah). * kejituan sehingga 1 mm atau 0.000.01 mm. diameter bebola kecil.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17. ketebalan kertas dan sebagainya.1 cm atau 1 mm.01 mm.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

9. 6. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. Nombor 0 1 2 3 4. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . 5.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . 7. 8.

Bagi mereka yang bermbut panjang . D. Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. F. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A).. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. E. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. Lantai .Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.

Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. kemalangan. G. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan.dan khususnya . Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. membulat hujung kaca. ii. Pemutar litar ( circuit breaker ). Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. masa. rawatan yang diberi dan catatan guru. tingkatan. ii. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir.antara lain. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. H. I. nama murid. . 1.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa.

kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan.4 a. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. Selinder gas . Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. b. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. d). Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai.3 LETUPAN a. Natrium dan kalium . Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. adang keselamatan hendaklah digunakan. c. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. Pepejal. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. 1. b.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. 1. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. c. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran.

h). Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. Antaranya ada yang mudah terbakar. tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. I). tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. bahan radio aktif.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. e). Bila hendak mencairkan asid pekat. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi.Gunakan sedikit sahaja. mengkakis. tindakbalas kencang dan sebagainya . j). Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. beracun. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. . f). mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. 1. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat.

klorat. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. penyimpanan dan pembuangan masing-masing. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan. permanganat peroksida. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. nitrat. Aluminium.perklorat. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . Jangan sedut dengan mulut.Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Natriun. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. Bahan Kimia Litium. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air.

Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Silikon tetraklorida.

Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air.Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. asid sulfurik. Asid metanoik. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. jangan bawanya dengan tangan. jangan gunakan karbon disulfida atau aseton.18 . hidrogen peroksida pekat. Apabila api digunakan dalam makmal. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester .45 . . cecair bromin.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. asid etanoik. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. fenol. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar.41 . Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. asid hidroklorik. Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik.30 . Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. ammonia pekat. D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . Gunakan alat yang sesuai. serta takat kilat masingmasing. metanol.

. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit.xyele. Selepas ujikaji . Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. toluena. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Wapnya adalah sangat merbahaya. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. hidung dan paru. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. boleh menjadi racun. Stor ini mestilah kalis api. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.

6. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Jika sumber tidak berskel di gunakan. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. . Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. 1. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Selepas menjalankan percubaan.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang.

Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. 1. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. . Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. Apa-apa pencemaran di lantai. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif .Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink.

Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit.8 a. D. E. misalnya kalsium karbid. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. 1. G. Pepejal yang bertindakbalas dengan air.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). misalnya pemancaran gelombang radio. F. B. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. C. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. Projek-projek yang yang . maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. Jika radas X-ray. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. Setengah-setengah projek. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . H.

3 ) ( Penyelaras Mat. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt.Panitia Matematik) ( K. Jusoh Puan Nek Nariah Bt. 3) .Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting. Adnan En. Ting . Nazirah Bt. Ab.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas.Razak Muhamad 1. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Awang Cik Hjh.

2.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi.3.6. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains. 2.2.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal.0.4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. 2. . Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya. OBJEKTIF 2. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. 2. kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. 2. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. 2. matematik dan teknikal.7.5. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara. Kebelakangan ini. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan . Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. 2.

Kaunselor telah dan akan : 4. 4.5.4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.1.3. 4. 4. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek. Membina Keterampilan Guru . Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah.1.0. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains.4.1. 4. 4. 4. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.2.2.1.1.1.1.

Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. pusat sumber pendidikan negeri. 4.2.1.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan.2.2. pusat kegiatan guru. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya.6. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4.4.2. Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain . Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif .Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah . Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. hotel dan resort.2. 4. Mengadakan lawatan ke . 4. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ .2.5.3. 4.2.

Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. 4. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. Cereka Sains . Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Projek Science Across Asia pasifik . Kem IT.3. Eseiton. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Puisidra.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. kelab Reka Cipta. 4. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Aktiviti Ko Akademik.4. Kuis Fizik ( Jun). Kuiz Sains Alam Semulajadi. Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. Kelab Komputer dan lain-lain. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Kem Sains (Mac). 4. . aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. 4.7. Mengadakan pameran Sains & Teknologi.2.8. Olimpiad matematik kebangsaan. Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. Prias.2.

pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah.5.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi.00 tengah hari. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang.6 Mengenal pasti program sokongan lain. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah. 4.30 . d) e) 4.1. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. . peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran.