Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. ion ferum (II) .kuning dan ion nikel hijau. contoh. (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak). Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik. cecair dan gas. isipadu (gas). Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal .biru. mol dan lain-lain) 4. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. Secara amnya pepejal loga.hijau muda. ion ferum(III) .CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas. . Kuantiti boleh sebagai jisim. Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida.

Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom. bergantung kepada jenis bahan itu. Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan . Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5.25 dm3 . 5. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0. molekul atau ion.2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6. 5.02 X 10 23 zarah bahan itu.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro.Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna.1. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. Nombor pemalar (6.

25 dm3 = 28 = 0.1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5. K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0.25 dm3 = 0. (jisim formula relatif = 127).3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3).5 mol 56 0. yang perlu . Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan .0 mol dm-3 0. O = 16. Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1. Zn(NO3)2.5 mol = 2.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .

9 74. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA . Ba(OH)2. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0. yang mempunyai kemolaran 0.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5.2 mol dm-3 ? 5.2 mol 0.4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14.5 = 0.

Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan.38 g 1000 timbang 62.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.5 mol dm3.1 mol dm-3. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.5 X 249. Contoh. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3.5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .6. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat.5 X 500 = 62. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249.6 g Timbang 10. Untuk menyediakan larutan caiar.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.1 x 106 x 1 = 10.2. 6.

asid benzoik. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik.7 cm3 1. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. = 20. asid nitrik damn asid hidroklorid.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. 2.0 X 250 X 40 1000 Timbang 20.3. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara. argentum nitrat dan natrium klorida. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . 6. boraks (dinatrium tertraborat).5 X 98 X 100 = 27. NaOH.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3.84 X 96 Sukat 27.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. Jika larutan asid seperti asid sulfurik . larutannya boleh disediakan secara terus. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling.0 g . kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat.0 Mol dm3. kalium hidrogen ftalat. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20.

95 3 = 20. 25. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut.00 2 41. kelalang kon digoncangkan.05 + 19. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu.50 20. Kemudian corong turas ditanggalkan.00 20. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20. Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.50 0. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna. Warna larutan menjadi merah jambu. Bacaan awal buret dicatatkan. Dengan cermat. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 .95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20.Pembilasan diulangi beberapa kali . Setiap kali asid sulfurik dialirkan.50 19.4. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan.45 0. Bacaan akhir buret direkodkan. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. 6.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv . Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair.05 3 20.00 + 20.05 21. kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat. iaitu apabila takat akhir tercapai.

01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan .4 x 25.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.0 1000 = 0.1000 = 0. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0. 2. 3.00 = 0. .01 x 1 = 0. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan.005 x 1000 20.

4. Ca(OH)2. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan.5M) .1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. 5. 8. 7. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam. 14. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida. Kalium Hidroksida cair 2 M. 13.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15. 6. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Larutan Argentum Nitrat (0. 9. Larutan Barium Klorida (0. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Natrium Karbonat (0. Natrium Hidroksida cair 2M. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur).5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. 11. 12. 10.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan.

Larutan Kalium Iodida (0. 19. 26. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan. Cairkan dengan 500cm3 air suling. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. 24.. 20. Larutan kalium Kromat (VI) (0. 23. 17.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. . Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol. 18. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 22. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. Larutkan 1.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. Penunjuk Metil Jingga. 25. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. 21. 16.

2. 29. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3. Cairkan dengan 500 Cm. 4. air suling.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. 500 cm3 95% Etanol. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. Biarkan ia sejuk.5M) Larutkan 249. Kuprum (II) Sulfat (0.5M) 6. 28.27. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. Taambah dengan 100Cm3 air didih. Turas jika perlu. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. 7. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan. 5. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat.

Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. 7. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. Pembantu Am Rendah 21. 10. 9. matapelajaran 20. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. 5. menerima bekalan daripada pembekal 14. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik (Makmal) makmal berkenaan.Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. 11. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. Pembantu Membantu guru-guru sains .MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal Proses Kerja 1. kelulusan pembelian 13.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16. pembantu makmal Ketua jabatan sains/guru 19. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. merekod invois kedalam buku daftar bil 17.313 atau 314 . mengisi borang pesanan tempatan 12. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. Rendah (makmal) . 2. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. 18. membuat senarai sebutharga 8. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada Pembantu makmal pesanan yang diterima daripada guru-guru sains.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan.dimana berkaitan) 15.jika diperlukan ketika kelas amali makmal/pembantu Am dijalankan.

Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. PAR pelajar. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke semasa. 10.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 27. Pembantu Am Randah 25. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . (Makmal) 24. pelupusan dan hapuskira. Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Masalah disin . Mengemaskini stok.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. 23. 29. 28.Guru-guru Sains. 26. Kedua. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal Pembantu makmal/ PAR (makmal) Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. 31. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke (Makmal) tempat simpanan. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan Pembantu makmal sempurna. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan.

.4. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik. 1. Jika cecair berwap. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar .adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. dan mesti ditutup. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal.2. 1. i. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. dengan serta merta. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. bubur. kerusi atau lantai. kaldu. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. iaitu dilupuskan di dalam jamban. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. ii. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol.5. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. bakteria akan terapung-apung di udara. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. 1. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven.1. Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. Jika semaian spora. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. lysol. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol.6. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan.in 2 tekanan ). 1. 1.3. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. 1.

skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa.Selalu gunakan air suling atau air takionik. 1. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan. . Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet.p. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair.7.8. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. 1. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup.9. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. Selalunya. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja.Air mestilah mengandungi 1. 1.1. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa. 2. 2. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza.5 p.m. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide.

adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. 3. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa.50 darjah celsius. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan.3. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. ii. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ). Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. Ada dua cara penstrilan: 3. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi. Penutup logam lekat di atas.Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma.1 Haba i. Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. 2. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan. 2. Juga. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan .2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan.

1 hingga 0.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin.selalunya berkesan diantara 50 % . Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan. 3. c. Selalunya digunakan dalam larutan 0. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. Jenis Bahan Kimia. Halogen .5 % .2. 3. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek. Certimide dan keloros . Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup. Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. e. Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan.3. A. (Cecair). B. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . F.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Etilalkohol . A. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Sabun dan bahan basuh. Kerana organik terutamanya kesan lemak . Antiseptik dari kumpulan phenol . Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . tapi tidak berkesan terhadap spora.hipokrip biasa digunakan. D. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora. satu proses yang memerlukan air. .kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein. pada 121 darjah celsius. . Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit.

letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam. pipet dan semua peralatan. 4.stril dalam oven berudara panas. Mulut-mulut tub semaian. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. ianya mesti disendengkan. C. kelalang. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. tabung uji. penutup kapas bulu. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. Suntikan Bahantara semaian.5 cm tebal dalama piring petri. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. 4. Piring petri. D. E. Apabila amenggunakan oven udara panas. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. 5. Minyak dan Gris . Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. Sebelum penstrilan dijalankan . 4.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu.1. panaskan sedikit piring itu.1 menyuntik kaldu. keluarkan penutup dari botol.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen. Dengan tangan lain angkat piring petri. Lemak . Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. slide klip penutup skalpal dan jarum. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. bubur. B. 5. Jangan buangkan penutup piring petri. kapas bulu bahan berliang . Setelah selesai .2. Bahantara semaian. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup. ini akan menyebabkan pencemaran. . Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. 4. Jika boleh. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. Menuangkan ke dalam piring. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan.

jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. g.a. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. Masukkan 12. . Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. Jika terlalu. D. Mengenal tisu berkayu -. B. KEGUNAANNYA: a. Menguji kehadiran kanji . Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. F.jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. 6. J.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. B. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . pengeraman semaian piring petri. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima. E. Nyalakan lehir botol. Mengenal tisu tidak berkayu . cair dengan air suling mengikut keperluan. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup.jika botol bertutup jenis skru digunakan. I. Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. kiri. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. C. Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. Pengeraman. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. C. kaldu. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. H.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut.

KEGUNAANNYA. Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. a. rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. 1. 1.6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % .7 LARUTAN LAC TOPHENOL . asid laktik 20 gm . tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap.etanol untuk menanggalkan safranin. 1. Selepas tisu dibasuh dengan air suling. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. 1. ( jika ada kondenser reflux.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% . Periksa di bawah mikroskop.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. Jika menggunakan kondenser refluks. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya.05 g dan air suling 20 cm3. KEGUNAANNYA.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. cotton blue (metil biru) 0. Selepas beberapa jam. rendam pula ke dalam larutan asitik . masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam. A.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling. lignin dan kutikal menjadi merah.4. Bila perlu. gliserol 40g. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. Untuk mengenal nuklius dalam sel. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius. . KEGUNAANNYA: a.1.

84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling. Ii.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0.8 dengan kaedah berikut. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. .KEGUNAANNYA: a.8. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam.jika ada apabila campuran itu dipanaskan. 100g natrium karbonat dan 17. i. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6. Campurkan 50.3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Kemudian tambah 0.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .2g timol biru.8 cm3 larutan (i) dan 49. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi. LARUTAN PENUNJUK UMUM. 2. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0. kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam. Basuh dengan aliran air yang perlahan .Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6. 3. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. Untuk mewarnakan kulat. Iii. Larutkan 9. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. Larutkan 9. Biarkan selama 10 minit. 1. dan 0.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol.

Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza. Untuk menyediakan larutan Ringer.2g 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3.khasnya ujikaji fisiologi. Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. 5.(AWAS). Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat. a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.0g 0.12g 0.1g 0.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol. Suatu tindak balas berhenti.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing.05g . Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri.14g 0.025g timol biru. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu. 0. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.5g 0.26g bromotimol biru.0g 0.2g 1. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. 0.20g 8.0625 g metil merah dan 0. 4.

24g 0. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.22g 0.Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1.19g 0.2g 0. 2. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.6g 0. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.42g 7.0g 0.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.75g 0. . Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. 3. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop.37g 0. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. Untuk tujuan pindah memindah.0g 0.12g 0.

dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. 7. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. 6. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. 5. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Jika tidak ada tempat tertutup. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . Selain dari kerosakkan pada spesismen. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam.4. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. Setiap kali mikroskop digunakan. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif. 8.perlulah di bersihkan dengan segera. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas.

Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. 2.eter/alkoh atau LOC). * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. Jika kekotoran masih ada. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. semasa pengelapan dilakukan. tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta. diikuti dengan pengelapan tisu kanta.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta . * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. lakukan pembersihan sekali lagi. . Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. gunakan hanya wap nafas. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. Untuk pembersihan biasa. Peringatan: 1. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol.eter dan xylene. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). Jika LOC digunakan untuk pembersihan.

B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang.3. Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. b) Pelinciran denga minyak yang nipis. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik.

Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan. jika illuminasi kritik digunakan. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. . Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. Punca : a) Rendaman yang salah. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). b) Buih dalam minyak rendaman. ubah kondeser sedikit.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu.

C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting).7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . Untuk masalah 7(d) . Untuk masalah 9 (c): . Punca : laluan cahaya. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) . Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul. b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan. Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul.

Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol .Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol.buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan.Naikkan atau turunkan sedikit konesor . Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan). Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser.

50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%.dll ii.lintah dll. Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu.sekali dengan haiwan vetebrata . Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . Crustacea (laut) Contoh: Udang. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Coelenterata Contoh : Hydra.ketam dll Vii. Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat . Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . Megnesium Klorid 7% Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Echinodermata Contoh: Gamat. Spesimen i. tapak sulaiman Vi. Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . iv. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut.80%.Obor-obor. iii. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol. Annelida Contoh : Cancing tanah.Serangga Contoh: Kumbang Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air .

Ikan Ether .000 hingga 1:20. klorofom Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.000 Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%. amphibia dan lain-lain. Xi.X. Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml . Veterbrata daratan reptilia.

Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. 7. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. 9. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. 2. 6. 1. arnab. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu. 8.-------100 ml --------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. . Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang.ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. 4. 3. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. 5.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. tikus. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan.

Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Ada jenis-jenis afid. pokok-pokok renik. semak-semak. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. rumput-rumput dan lain-lain lagi. Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun.10. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik 1485 ml 330 ml 83 ml . Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle).

benzol 83 ml -------. keringkan sehingga beberapa hari. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Menyimpan Serangga . label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen.. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin.larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Nota-nota tambahan seperti jenis. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip. lalat. lebah. Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya.

A. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak . Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. 4. 3. 2. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene.Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. lipas atau gegat memasukinya.A. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. (Formalin-aseto-alkohol solution) .A. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. Selepas disapukan pada kotak. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene.A. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. Peenyediaan Larutan F.

Selepas itu pindahkan ke larutan F. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid 20 g 20 g 40 g 20 ml 0.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan. 2.1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.A.A. Formaldehyde Asid Asitik glacial Kuantiti 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% . glacial 0.Bahan Ethyl Alkohol 70% Formalin . 1. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu. Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula. F.2 g . 50% Formalin.40% formaldehyde Asid setik.

2. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau.Kuprik asetat 0.2 g Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. untuk disimpan.A.A. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml . Kemudian pindahkan ke dalam larutan F.

(Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. 3.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml .0 ml 10. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini.Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F.A. larutan berikut adalah dicadangkan. kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan.A. Kulat Pengaweatan dalam cecair.

Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. kulat cup. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. termasuk cendawan. Kulat segar. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. menekan (mengapit) melekat. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. 2. 4. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit.Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 . bunganya atau buahnya jika terdapat. 5. 3. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. bola puf. Kertas herbarium Kertas ini tebal.

Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. daun. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . nama family. habitatnya. cukup sekadar mempamerkan bahagian batang. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. dan bunga. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. tempat dimana ia dikutip. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas. Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. . Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari.cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan.nama amnya. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. nama .

tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. berbanding dengan sisip kekal. Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). Sisip-sisip kekal. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. . kadang kala kurang daripada setenjah jam.pengutip. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat. (iv). Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas. dan (v) boleh di tinggalkan. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan.

tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . (ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. 2. Sebagai contoh. anilina biru dan sebagainya. hijau muda. 3. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. Selain daripada itu.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut.Untuk membuat keratan. misalnya metilena biru fuksin bes. Misalnya.Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. . Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. hablur ungu. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid . misalnya fast green. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur.dengan kukus air. i) pewarna bersifat bes. ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. iaitu bersifat bes dan asid. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu.

(iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. Bahan-bahan organik ini, jika dicampurkan dengan air, akan menghasilkan seuatu koloid yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan

Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

70%. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Basuhkan dengan etanol 50%. Lekapkan dalam gliserol. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit. Basuh lagi dengan air suling. . Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue .05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru. Periksa dengan mikroskop.95%.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan .100%. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX.90%.50%. Basuhkan dengan air suling. Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal. Dehidratkan dengan etanol 30%. Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. Basuhkan dengan etanol 50%. Basuhkan dengan air suling.

Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i). Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.2 cm3 larutan (ii). seperti dalam Rajah (46). Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. campurkan 50. 500 cm3 hablur ungu Air suling . Basuh dengan aliran air yang perlahan. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . Sediakan fosfat tampan pH 6.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9.8 cm3 larutan (i) dengan 49.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3.Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA. iii) turaskan . simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C.5 gram. Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Ii) Hancurkan 0. Biarkan 10 minit. jika dikeringkan dengan perlahan.8. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. dan TOLOK KE DEPAN. mengikut keadaan. Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. sel-sel darah akan berubah bentuknya. larutkan 9. Periksa dengan mikroskop.

iodin Larutan Iodin 5. Basuh pula dengan air. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Biarkan sejuk. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah.1 minit.1 minit. jangan basuh terlalu lama. Biarkan sejuk. hasil turasannya berwarna ungu tua. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling.0 gram 10.0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis. Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. . Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak.ii). Didihkan selama 30 minit.5 gram 1. Simpan dalam peti sejuk. boleh diwarnakan dengan kaedah ini. Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton . Biarkan kering dalam udara. Turaskan .5 gram 500 cm3 Kalium iodida air suling iii) Larutan Safranin (atau neutral red) 5. Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Jangan basuh dengan air selepas ini. Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 .

Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu. ada yang mudah terbakar.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. mengganat. Jangan sedut dengan mulut. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit.1. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan. Periksa dengan mikroskop. 1. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. mengkakis. Tutupkan dengan penutup kaca nipis . JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. Semua kromosom akan menjadi warna merah. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. Antaranya. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah).Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. KESELAMATAN MAKMAL 1.1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair.Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. . peroksida. perklorat. tetapi jangan biarkannya mendidih. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. nitrat.

kalium manganat (VII) dan argentum nitrat. asid metanoik. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. asid hidroklorik. Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. cecair bromin.1.45 . Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut.18 . .1.30 . Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar.41 . metanol.2 Cecair Mudah Terbakar Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . ammonia pekat. fenol.1. Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik. asid sulfurik. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) . serta takat kilat masingmasing.17 10 10 1. hidrogen peroksida pekat. Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan. asid etanoik.104 .

4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. cuci segera dengan air yang banyak.1. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. Selepas eksperimen. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. 1. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. tangan hendaklah dibasuh. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: . Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. Selalunya . (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan. boleh menjadi racun.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun. Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit.Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. hidung dan paru-paru. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida.

dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. (ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. Penggunaannya mestilah direkodkan.1. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan.(i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. haba terhasil dan asid akan terpercik. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. atau sesak nafas. 1. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). letupan.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: . kerana ia menyebabkan kebakaran. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. (iv) Di dalam makmal tidak digalakkan .5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. dengan tujuan untuk membersihkannya.

* Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. mengikut cara kerja yang disediakan. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1.2 BAHAN BIOLOGI 1. Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i).Kementerian Sains. litup merkuri dengan serbuk sulfur. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. c) Semua permukaan. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal . Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. .(a) Jika tumpahan itu sedikit. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal.2. Bakteria. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup.1.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen. b) Sebelum memulakan kerja. 1. Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia. Fungi.

Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie. . Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata.e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu.3.3.3 BAHAN RADIOAKTIF 1. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. 1. Jika sumber radioaktif digunakan. KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal. f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan. Selepas menjalankan eksperimen. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. 1.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif.3. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum. Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif.

Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. 1.Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif.3.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. pihak polis. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: . Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. Sebarang pencemaran di lantai. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. 1.3. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1.

i) ii) iii) iv) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1. aluminium). Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai.5. 1. 1.5. 1.zink. Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba. 1. 1. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat.5. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan. .5.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya.4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.5 i) ii) iii) 1.5.5. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas.

pengadang yang sesuai hendaklah digunakan.1. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. D. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan.5. 1. E. Semua peralatan sains. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal .7 Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah .5. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. B. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal. C. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. I. Peralatan sains. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. 1. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. tindak balas cergas dan sebagainya.9. . Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru.5. Peralatan sains. bahan radioaktif.tekanan tinggi. G. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. Setiap kerosakan.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca. H. J. F. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat.

E. N. D. Jangan gunakan jari tangan. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. R. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Q. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . B. Kayu mancis. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. L. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. P. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. C. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. O.K. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. M. Jangan membazirkan bahan kimia. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas.

Peralatan saains. C. B. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . J. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. Matlamat Sukatan. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains.A.01 September 1995 2. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. E. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. Tidak sesiapa pun boleh makan. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. Semua peralatan sains. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. i. D. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. . H. 3.

Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. V. vi. i. B. Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan. C. Viii. PERINTAH AM BAB C ii. vi. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai.PERINTAH AM. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. ii. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. i. iii. PERINTAH AM BAB A.Ii. iii. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. Tempoh percubah dan perlanjutannya. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. v.. i. . 5.

Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan.1. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. iii. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. i. Kelengkapan pejabat. PERINTAH AM BAB F. II. Bayaran. Surat menyurat. TENDER DAN KONTRAK. i. .D. iii. I. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. G. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. Jabatan dan orang ramai. ii. PEMBELIAN. F. ii. 1. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM.

i. BIOLOGI . PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. arahan perkhidmatan. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. Ii. JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. Vi. iii. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon.I. V. PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan. Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). arahan perbendaharaan. Viii. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. BAHAGIAN 11 .

. ii. Pengurusan. Ii. Iv. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar. mikrometer. 3. Penyediaan slaid. Ii. V. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. Vi. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. geseran. alat-alat optik seperti kanta. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. pusat. iii. Asas elaktrik. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. Viii. Iii. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. KIMIA i. pusat graviti. ketumpatan. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. voltmeter dan komponen elektrik. Pengendalian peralatan seperti termometer. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. Vi. kerja dana tenaga. Formula unsur. larutan standard. larutan benedict. Penyediaan larutan kimia yang mudah. Mengenai ekologi asas haiwan. jangka tumpat. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. FIZIK i. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. 2.i. mersin. Sukatan dan unit S. momentum. prisma. V. formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. Teknik pengsterilan mikro organisma. Iii. Penyelenggaraan mikroskop vii.I daya . iv. sermin. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan.

AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. viii. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. 4. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api. Vii. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. beracun. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan. melecur akibat terkena api. V. Iii.Iv. Vi. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . BAHAGIAN 111 . Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. bahan kimia dan sebagainya. mengkakis. Ii. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. Etika kerja di makmal. Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Iv. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i.

ii. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10. Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. 13. 9. 12. ii. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . Keputusan Lulus/kandas 8. Ii. . 11. i. i. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. Bahagian 11 dan 111. 7. 6. i. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.1. Ii. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. i. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut. Bahagian 11 dan 111 .

------------------------------------------------------------------------------. IMBUHAN digunakan. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).I .000 astau 106 darab dengan 1.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S.000 atau 103 .000.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld. Zainudin Bin Daud . * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. (Terima kasih kepada En.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. . UNIT ASAS S.

p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan.01 mm.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur. Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.5/50 mm iaitu 0.5mm.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal. KAEDAH MENGUKUR . Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0. iaitu skala utama dan skala vernier. * kejituan sehingga 1 mm atau 0.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.000 atau X 10. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1.000. Contoh: lebar buku = 17. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0..bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1. * Pada skala vernier.1 cm ----. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah).1 cm atau 1 mm. ketebalan kertas dan sebagainya.0 cm.01 mm. diameter bebola kecil. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

5. 7. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. Nombor 0 1 2 3 4.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . 6. 8. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang . 9. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan.

D. Bagi mereka yang bermbut panjang .Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan. Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. F. Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal. Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. E. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun.. Lantai .

Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. ii.antara lain. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik.2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya.dan khususnya . Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. kemalangan.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. ii. tingkatan. membulat hujung kaca.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. masa. Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal . Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan. I. nama murid. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. rawatan yang diberi dan catatan guru. Pemutar litar ( circuit breaker ). Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak. . H. G. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. 1.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera.

1. Pepejal. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. Selinder gas . kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. 1. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan.4 a. c. Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). Natrium dan kalium . adang keselamatan hendaklah digunakan. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. c. b. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. b. d). cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar.3 LETUPAN a. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara.

h). Antaranya ada yang mudah terbakar. Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. Bila hendak mencairkan asid pekat. . Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. 1. tindakbalas kencang dan sebagainya . Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. f). Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. beracun. bahan radio aktif. I). Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan. e). tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. j). mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi. mengkakis.Gunakan sedikit sahaja.

Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. permanganat peroksida.klorat. Bahan Kimia Litium. Jangan sedut dengan mulut. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN.perklorat. Aluminium. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. Natriun.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. nitrat. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . penyimpanan dan pembuangan masing-masing. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal.

Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida. Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar .

jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. cecair bromin.18 . asid etanoik. Gunakan alat yang sesuai. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. metanol. Apabila api digunakan dalam makmal. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. . D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. fenol. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. serta takat kilat masingmasing. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. asid sulfurik.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik. ammonia pekat. Asid metanoik. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester .30 . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air.41 . Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. asid hidroklorik. hidrogen peroksida pekat.Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. jangan bawanya dengan tangan.45 .

Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. boleh menjadi racun. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. hidung dan paru. Wapnya adalah sangat merbahaya. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. toluena.xyele. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Stor ini mestilah kalis api. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. . V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. tetapi ia bukanlah racun yan menokok. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Selepas ujikaji . Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid.Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung.

Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . Jika sumber tidak berskel di gunakan. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan. Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. 1.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. . Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3. Selepas menjalankan percubaan. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan.6.

Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif .Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. . ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor. Apa-apa pencemaran di lantai. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif. 1. E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci.

Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. misalnya pemancaran gelombang radio. Projek-projek yang yang . AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. G. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. H. Jika radas X-ray. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. E. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan .Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. Setengah-setengah projek. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . misalnya kalsium karbid. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. B. F. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. C. D. 1. Pepejal yang bertindakbalas dengan air.8 a.

Awang Cik Hjh. Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B.Panitia Matematik) ( K. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. Jusoh Puan Nek Nariah Bt. Adnan En.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting. Ab. Ting .0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas.Razak Muhamad 1. Nazirah Bt. 3) .3 ) ( Penyelaras Mat. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt.

Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains. 2. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. 2.6. matematik dan teknikal. 2.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal.4. Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara.0. Kebelakangan ini. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya. 2.5.2. OBJEKTIF 2. 2. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains.7.3. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan . kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . 2. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. .

4. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.3.1.1.2. 4.1. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.1. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains. Membina Keterampilan Guru . Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020.1. 4.1.1.0. 4. 4.4. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah.5. 4. 4.2. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek. Kaunselor telah dan akan : 4.

Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. 4.4. 4.6. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain . Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. pusat sumber pendidikan negeri.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4.2.3. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya.1.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan. hotel dan resort.2.2. 4.2. Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ . 4. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. pusat kegiatan guru.2. Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif .5.2. Mengadakan lawatan ke .Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah .

Kem Sains (Mac). Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik.3. kelab Reka Cipta. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. 4. Puisidra. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia. Kuis Fizik ( Jun). aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional.4. Cereka Sains . Mengadakan pameran Sains & Teknologi. Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Eseiton. Kem IT. Projek Science Across Asia pasifik .2.7.8. Kelab Komputer dan lain-lain. 4. Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. Olimpiad matematik kebangsaan.2. Aktiviti Ko Akademik. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Kuiz Sains Alam Semulajadi.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. 4. Prias. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. . Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. 4.

Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang. d) e) 4. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11. Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal.5. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi. 4. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV.6 Mengenal pasti program sokongan lain. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah.00 tengah hari.30 . Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya. . peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful