Untuk menyimpan panduan-panduan di bawah sila klik fail dan save as kemudian pilih A atau mana-mana

folder yang sesuai untuk disimpan fail berkenaan

Teknik Asas Kimia - Penyediaan Larutan Kimia Penyediaan Bahan Uji Menanggalkan Kotoran Panduan Prosedur Kerja Aktiviti Makmal Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains Tugas-Tugas Kakitangan Makmal Teknik Asas Biologi- Teknik-Teknik Asas Bakteria Menyediakan larutan mudah dan pewarna Menyediakan larutan biasa Makmal Biologi Penyelenggaraan Mikroskop Mengawet Haiwan dan Tumbuhan Menyediakan sisip Mikroskop Keselamatan Makmal Kimia Keselamatan Makmal Biologi Keselamatan Bahan Radioaktif Letupan dan Eksperimen Merbahaya Di Makmal Peraturan Makmal Untuk Pelajar Panduan Pertolongan Cemas Dalam Makmal Sains Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan Pengurusan Stok - Sesuai untuk semua Jabatan Sukatan peperiksaan Pembantu Makmal Alat Pengukur Elektrik Langkah Keselamatan Dalam Makmal Program 60 - 40

TEKNIK ASAS KIMIA
OLEH: Hashim bin Mohd Zin KANDUNGAN TEKNIK ASAS KIMIA 1. 2. 3. 4. 5. Formula unsur Formula sebatian Persamaan kimia Sifat-sifat kimia bahan pepejal dan larutan Mol dan Kemolaran 5.1. Mol

5.2. 5.3 5.4 5.5 6.

Kepekatan Kemolaran Penukaran unit kepekatan Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan penyediaan larutan kimia.

Penyediaan larutan kimia 6.1 6.2 6.3. 6.4. Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat. Penyediaan larutan piawai (Standard) Pentitratan asid -bes

TEKNIK ASAS KIMIA 1. SIMBOL UNSUR

Dalam alam ini terdapat 109 unsur yang telah diketahui. Unsur wujud sebagai logam, bukan logam dan separa logam. Setiap unsur diberi sombol khas ( satu atau dua huruf) simbol ini biasanya merujuk nama unsur dalam Bahasa Inggeris. Jika satu huruf, digunakan huruf besar dan jika dua huruf, yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Contoh: H-Hidrogen C- Karbon O - Oksigen K - Kalium Fe - ferum MG - Magnesium

He - Helium Na - Natrium Fe - Natrium (Sila rujuk jadual berkala unsur) 2. FORMULA SEBATIAN

Sebatian terdiri daripada unsur-unsur yang bergabung secara kimia. Terdapat dua jenis sebatian iaitu sebatian ion (garam) dan sebatian molekul. Formula kimia ialah satu set simbol kimia bagi atom unsur bersama nombor bulat bagi mewakili sesuatu bahan kimia. Formula sebatian ion menunjukkan nisbah teringkas unsur yang hadir dalam sebatian itu. Contoh: Formula NaCl MgO nama Natrium Klorida Magnesium Oksida Nisbah unsur Natrium ; klorin = 1:1 Magnesium : oksigen = 1:2

CaCl2 Fe2 O3

Kalsium klorida Ferum(III) Oksida

Kalsium: Klorin = 1:2 Ferum: oksigen = 2:3

(Unsur dalam sebatian ion wujud sebagai atom bercas positif/negatif. Jumlah cas bersih dalam formula sebatian ion adalah sifar). Formula sebatian molekul menunjukkan bilangan sebenar atom yang hadir dalam sesuatu molekul. Contoh: Formula H2O NH3 C6H12O6 SO3 H2SO4 BaCl2 nama Air Ammonia glukosa Sulfur Trioksida Unsur Hidrogen , Oksigen Nitrogen, hidrogen Karbon, hidrogen, oksigen Sulfur, oksigen

Asid Sulfurik Hidrogen, Sulfur, Oksigen Barium Klorida Barium, Klorin

3.

PERSAMAAN KIMIA

Tindak balas kimia melibatkan perubahan bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Tindak balas kimia diwakili oleh persamaan yang menggunakan simbol dan formula kimia. Bahan tindak balas ------> hasil tindak balas. A + B --> C + D Persamaan kimia mesti seimbang dari segi bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Contoh: Asid hidroklorik + Natrium Hidroksida ---> Natrium Klorida + Air HCL + NaOH ---> NaCl + H2O Asid Sulfurik + Barium Hidroksida ----> Barium Sulfat + Air H2SO4 + Ba (OH)2 --> BaSO4 + H2O Kalsium karbonat ---> Kalsium oksida + Karbon dioksida

Larutan garam bertindak balas dengan bahan uji (reagen) menghasilkan mendakan yang larut atau tidak larut dalam keadaan berlebihan . ion ferum (II) . cecair dan gas. Kuantiti boleh sebagai jisim. Kebanyakan sebatian ion wujud dalam bentuk pepejal pada keadaan bilik. Contoh: Air (Pepejal) <--> Air(Cecair) <---> Wap Air (Gas) bahan pepejal wujud pada suhu di bawah takat beku/ takat lebur. ion ferum(III) . Contoh: CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + CO2 +H2O Larutan ialah satu campuran yang terbentuk apabila suatu zat terlarut dilarutkak dalam suatu pelarut tertentu. Contoh: Natrium Klorida + Air ---> Larutan Natrium Klorida (garam biasa) (Pelarut) (Larutan garam) Larutan berair (akues) biasanya tidak berwarna. Zat terlarut + pelarut ----> Larutan Air merupakan pelarut semesta (Universal) yang boleh melarutkan kebanyakan bahan. kecuali larutan ion logam peralihan seperti ion kuprum(II) . Contoh Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H2 Pepejal garam karbonat (sebatian ion) bertindak balas dengan asid membebaskan gas karbon dioksida. Zat terlarut(biasanya dalam keadaan pepejal) dicampurkan ke dalam pelarut hingga menjadi homogen (tidak wujud ampaian/berkeladak).biru. . (aktif) bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan membebaskan gas hidrogen. mol dan lain-lain) 4. Bahan pepejal menunjukkan sifat kimia apabila berlaku tindak balas. Secara amnya pepejal loga. isipadu (gas).hijau muda. SIFAT-SIFAT KIMIA BAHAN PEPEJAL DAN LARUTAN Bahan atau jirim boleh wujud dalam keadaan pepejal . Semua logam (kecuali raksa/merkuri wujud sebagai pepejal pada keadaan bilik.kuning dan ion nikel hijau. contoh.CaCO3 ---> CaO + CO2 Amonia + Hidrogen klorida ---> Ammonium klorida NH3 + HCL --> NH4Cl (Daripada persamaan kimia boleh ditentukan kualiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas.

Oleh itu unit kepekatan larutan boleh dinyatakan dalam g dan dm3 (1 dm3 ialan 1000 cm3) Kepekatan larutan (g dm3) = jisim zat terlarut (g) Isipadu larutan (dm3) Contoh : 50 g kuprum (II) sulfat kontang dilarutkan dalan air untul menghasilkan 250 cm3 larutan .2 Kepekatan Kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut yang terlarut dalam satu kuantiti pelarut . 5. molekul atau ion. Larutan ion plumbum dicampurkan dalam larutan ammonia membentuk mendakan putih yang tidak larut dalam keadaan berlebihan. bergantung kepada jenis bahan itu. Kuantiti zat terlarut dinyatakan dalam gram atau mol. Hitung kepekatan larutan yang terhasil dalam g dm -3 Jisim kuprum (II) sulfat = 50 g Isipadu laruta = 250 = 0.1.25 dm3 .Larutan ion zink dicampaurkan dalam larutan natrium hidroksida membentuk mendakan putih yang larut dalam keadaan berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna.02 X 10 23 zarah bahan itu. Nombor pemalar (6. 5. MOL DAN KEMOLARAN Mol Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti bahan yang mengandungi 6.02 X 10 23) dipanggil Nombor Avogadro. Bilangan mol atom unsur = Jisim unsur (gram) Jisim atom reletif unsur Bilangan mol molekul = jisim(gram) jisim molekul relatif Bilangan mol sebatian ion = jisim (gram) jisim formula relatif Secara ringkasnya: Bilangan mol = jisim Jisim relatif 5. Jenis Zarah dalam suatu bahan mungkin atom.

5 mol = 2.3 Kemolaran Kemolaran ialah unit kepekatan yang menunjukkan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 dm3 larutan (atau mol dm-3). (jisim formula relatif = 127). Kemolaran = Bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan dalam dm3 Contoh : 28 g kalium hidroksida (KOH) dilarutkan dalam air untuk menyediakan 250 cm3 larutan . Zn(NO3)2.0 mol dm-3 0.25 dm3 = 0. yang perlu . Berapakah kemolaran larutan yang terhasil ? [ Jisim atom relatif : H = 1.25 dm3 = 28 = 0. K =39] Jisim formula KOH = 39 + 16 + 1 = 56 Bilangan mol KOH = Jisim KOH dalam g Jisim formula relatif KOH Isipadu larutan larutan = 250 1000 Kemolaran larutan KOH = Bilangan mol KOH Isipadu larutan dalam dm3 = 0. O = 16.1000 Kepekatan larutan kuprum(II) sulfat = Jisim kuprum (II) sulfat dalam g = 50 g Isipadu larutan dalam dm3 = 200 g -3 Latihan : Berapakah jisim kalium karbonat yang perlu dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kepekatan 60 g dm-3 ? 5.5 mol 56 0.25 dm3 Latihan : Berapakah jisim zink nitrat .

5 Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Katakan .4 Penukaran unit kepekatan Kemolaran (mol dm-3) = Kepekatan (g dm-3) Jisim formula relatif KCI = 14. PENYEDIAAN LARUTAN KIMIA .5 = 0. Ba(OH)2.2 mol dm-3 ? [ Jisim formula relatif Ba (OH)2 = 171] 5. yang mempunyai kemolaran 0.9 74.2 mol dm-3 Latihan : Berapakah kepekatan (dalam unit g dm-3) larutan barium hidroksida.2 mol dm-3 ? 5. n = bilangan mol zat terlarut V= isipadu larutan (cm3) M= Kemolaran larutan (mol dm3) Oleh kerana kemolaran larutan = bilangan mol zat terlarut Isipadu larutan (dm3) Maka M = n V 1000 Oleh itu n = MV 1000 6.2 mol 0.dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm3 larutan yang mempunyai kemolaran 0.

5 mol dm3 (mol dm-3) (g mol-1) (dm3) .38 g 1000 timbang 62.38 g CuSO45H20 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 500 cm3. data yang dicatat pada label bekas perlu diambil kira. Untuk menyediakan larutan caiar.1 mol dm-3.6) sediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat dengan kemolaran 0.5 X 500 = 62.6 g (tepat) pepejal Na2CO3 dan larutkan dalam air suling hingga menjadi 1 dm3 larutan.6 g Timbang 10.1 Menyediakan larutan daripada bahan kimia pepejal Jisim pepejal = Kemolaran larutan x Jisim formula relatif x Isipadu larutan (g) Contoh : (a) Sediakan 1 dm3 larutan natrium karbonat (Na2CO3) dengan kemolaran 0.2.84 g/cm3 kepekatan = 96% Sediakan 1 dm3 larutan asid sulfurik dengan kemolaran 0. Jisim formula relatif Na2CO3 = 106 Jisim Na2CO3 yang diperlukan = 0. Gunakan kelalang volumetrik 500 cm3. Jisim CuSO45H20 yang diperlukan = 0.5 mol dm3. (B) Anda dibekalkan dengan pepejal hablur kuprum(II) sulfat terhidrat. Menyediakan larutan cair daripada larutan pekat Kebanyakan asid atau alkali dibekalkan dalam bentuk larutan pekat. 6.5 X 249.6. Contoh. Gunakan kelalang volumetrik 1dm3.1 x 106 x 1 = 10. Asid sulfurik pekat H2SO4 Jisim molekul relatif = 98 Ketumpatan = 1. CUSO45H2O (jisim formula reletif = 249.

0 X 250 X 40 1000 Timbang 20.5 X 98 X 100 = 27. Contoh: penyediaan 250cm3 larutan natrium hidroksida.G (g cm3 ) X % kepekatan = 0. Penyediaan larutan piawai (standard) Jika sesuatu bahan boleh diperolehi dalam keadaan sangat tulen.0 g (tepat) dalam sebuah bikar kecil yang kering dan ditutup. bikar kecil tadi dibilas dengan sedikit air suling. Kemudian semua bahan tersebut dilarutkan dalam air suling kepada isipadu yang diperlukan dengan menggunakan kelalang volumetrik. Bahan tersebut ditimbang untuk mendaoat jisim yang tepat.7 cm3 asid sulfik pekat dan alirkan perlahan-lahan ke dinding dalam kelalang volumetrik 1 dm3 yang mengandungi kira-kira separuh air suling (Peringatan : Jangan tuangkan air suling kepada asid pekat) tambahkan air suling hingga isipadu larutan menjadi 1 dm3. asid benzoik. dan larutan Alkali seperti natrium hidroksida. NaOH.isipadu asid pekat kemolaran larutan X JMR X 100 yang diperlukan (CM3) (Mol dm3 S. kepekatan larutan yang terhasil tidak begitu tepat. = 20. larutannya boleh disediakan secara terus.0 g . kalium hidroksida dan ammonia jika disediakan secara terus. Sebuah kelalang volumetrik 250cm3 yang bersih diisikan dengan air suling kira-kira satu pertiga penuh 20. Bahan yang digunakan sebagai larutan piawai mesti cukup tulen dan stabil apabila didedahkan ke udara.7 cm3 1.3. argentum nitrat dan natrium klorida. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatan (kemolaran) dengan tepat . Jika larutan asid seperti asid sulfurik . 2. boraks (dinatrium tertraborat). kalium hidrogen ftalat. Kemudian semua air bilasan dituangkan ke dalam kelalang volumetrik.0 Mol dm3. Ini kerana asid nitrik dan asid hidroklorik pekat bersifat lembab cair (menyerap wap air dari udara) oleh itu larutan yang disediakan perlu dititratkan dengan leruitan piawai supaya kepekatannya dapat ditentukan dengan tepat. Antara bahan yang mempunyai ketulenan tinggi ialah natrium karbonat. Jisim NaOH yang diperlukan = kemolaran X isipadu x jisim formula relatif NaOH 1000 = 2. asid nitrik damn asid hidroklorid.0 g natrium hidroksida tadi dituangkan melalui corong turas. 6.84 X 96 Sukat 27.

kelalang kon digoncangkan.4. 25. Sebuah buret yang diapitkan pada kaki retort diisikan dengan asid sufurik cair. asid sulfurik cair daripada buret dialirkan sedikit demi sedikit ke dalam kelalang kon sambil mengoncangkannya. Contoh pentitratan untuk menentukan kepekatan Asid Sulfik cair. Dua titik larutan fenolftelin ditambahkan ke dalam kelalang kon itu.05 + 19.05 21. Kelalang volumetrik digoncang dan ditelengkupkan beberapa kali supaya larutan bercampur sekata. Kemudian corong turas ditanggalkan.00 2 41. Setiap kali asid sulfurik dialirkan.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.50 0.00 20. asid sufurik cair dialirkanperlahan-lahan.50 20. 6. Bacaan awal buret dicatatkan.95 3 = 20. Keputusan ( Contoh ) Nombor pentitratan Bacaan akhir buret ( cm3 ) Bacaan awar buret ( cm3 ) Isipadu asid sulfurik cair yang digunakan ( cm3 ) 1 20. Warna larutan menjadi merah jambu.00 cm 3 Perhitungan: Bilangan mol natrium hidroksida yang digunakan = mv .Pembilasan diulangi beberapa kali .05 3 20.4 mol dm3 dipipetkan ke dalam kelalang kon 250 cm3. Dengan cermat. Penunjuk(seperti fenolftalein atau metil jingga) berubah warna sebaik sahaja kuantiti asid yang ditambak secukup-cukupnya sahaja meneutralkan kuantiti asid yang digunakan. Pentitratan di atas diulangi dua kali untuk mendapat keputusan yang jitu.50 19.95 Purata isipadu asid sulfurik cair yang diperlukan = 20. Corong turat ddibilas beberapa kali dengan air suling. Pentitrattan dihentikan sebaik sahaja larutan dalam kelalang menjadi tidak berwarna.00 + 20. Kelalang volumetrik digoncangkan perlahan-lahan sehingga semua natrium hidroksida larut. Apabila warna merah jambularutan dalam kon menjadi semakin pudar. Bacaan akhir buret direkodkan. iaitu apabila takat akhir tercapai. Air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada senggatan 250cm3 . Pentitratan dihentikan sebaik sahaja warna penunjuk berubahititu apabila takat akhir tercapai.45 0. Pentitratan asid -bes Pentitratan asid-bes ialah kaedah analisis kuantitif untuk menentukan isipadu asid yang diperlukan bagi meneutralkan dengan tepat suatu alkali yang mempunyai isipadu tertentu dengan bantuan sesuatu penunjuk yang sesuai . kelalang volumetrik ditutup dengan penutup sehingga ketat.

01 mol Persamaan tindak balas peneutralan : 2NaOH = H2SO4 -----> Na2SO4 + 2H2SO4 Daripada persamaan .1000 = 0.005 mol 2 Kepekatan asid sulfurik cair yang digunakan = Bilangan mol H2SO4 Isipadu H2SO4(dm3) = 0. 2. Asid Sulfurik cair (1M) Larutkan 56cm3 Asid Sulfurik pekat dalam 1 dm3 larutan. 3.2 mol natriun hidroksida memerlukan 1 mol asid sulfurik untuk penuetralan.25 mol dam-3 Index PENYEDIAAN BAHAN UJI 1. Asid Hidroklorik cair (2M) Larutkan 170cm3 Asid Hidroklorik pekat dalam 1 dm3 larutan.00 = 0. Oleh itu bilangan mol asid sulfurik yang diperlukan = 0. .01 x 1 = 0.0 1000 = 0.4 x 25.005 x 1000 20. Asid Nitrik cair (1M) Larutkan 130cm3 Asid Nitrik pekat dalam 1 dm3 larutan.

5 M) Larutkan 122 gm pepejal Barium Klorida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Argentum Nitrat (0. 9.02 M) Larutkan 3 gm pepejal Kalium Mangganat (VII) dalam 1 dm3 larutan. 11. Larutkan 112 gm pepejal Kalium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. bersentuh dengan air dalam satu takungan besar tertutup untuk beberapa jam.4. Larutan Kalium Dikromat (VI) (0. Natrium Hidroksida cair 2M. 7. Ca(OH)2. Larutan Natrium Karbonat (0. Larutan Kalsium Hidroksida (Air Kapur).5M) . 10. 14. Turaskan larutan tepu yang jernih dan gunakan larutan ini sebagai air kapur. 8. 5.1 M) Larutkan 6cm3 Asid Etanoik glasial dalam 1 dm3 larutan. Asid Etanoik (0. Larutan Barium Klorida (0. 13. 6. Larutan Ferum (III) Sulfat (0. Larutkan 80 gm pepejal Natrium Hidroksida dalam 1 dm3 larutan. Larutan Ammonia cair (2M) Larutkan 135 cm3 Ammonia pekat dalam 1 dm3 larutan.1M) Larutkan 17gm pepejal Argentum Nitrat dalam 1 dm3 larutan. Larutan Ferum (II) Sulfat (0. Kalium Hidroksida cair 2 M.5 M) Larutkan 139 g pepejal Ferum (II) Sulfat ke dalam 100 cm3 Asid Sulfurik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan 15.5M) Larutkan 53 gm pepejal Natrium Karbonat kontang dalam 1 dm3 larutan. Biarkan pepejal Kalsium Hidroksida.2M) Larutkan 58 gm pepejal Kalium Dikromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Manganat(VII) (0. 12.

20. Larutan Klorin berair Salurkan gas klorin ke dalam air dalam almari wasap sehingga larutan berwarna kuning-hijau didapati. Larutan Plumbun (II) Nitrat ( 0. Larutkan 1. Larutan Bromin Berair Masukkan 20 cm3 cecair bromin ke dalam 1 dm3 larutan. Larutan Iodin Berair Larutkan 112 g pepejal iodin ke dalam1 dm3 larutan yang mengandungi 20 gm kalium iodida. 24. 23. Larutan Kalium Heksasionaferat(II) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (II) dalam 1 dm3 larutan.5M) Larutkan 97 gm pelejal Kalium Kromat (VI) dalam 1 dm3 larutan. 22. 26. . Larutan Kalium Iodida (0. 17. 21. Larutan Kalium Tiosianat Larutkan 150 g pepejal Kalium Tiosianat dalam 1 dm3 larutan. 16.Larutkan 130 g pepejal Ferum(III) dalam 50cm3 Asid Hidroklorik cair dan kemudian campurkan air suling sehingga 1 dm3 larutan. 19.5 M) Larutkan 165 gm pepejal plumbum (II) Nitrat dalam 1 dm3 larutan. 25. Penunjuk Metil Jingga Skrin Larutkan 15 g pepejal metil jingga skrin dalam 500 cm3 95% Etanol.0 g pepejal Metil Jingga dalam 1 dm3 larutan. Larutan Kalium Heksasionaferat (III) Larutkan 50 g pepejal Kalium Heksasionaferat (III) dalam 1 dm3 larutan. 18.5 M) Larutkan 83 g pepejal Kalium Iodida dalam 1 dm3 larutan. Cairkan dengan 500cm3 air suling.. Larutan kalium Kromat (VI) (0. Penunjuk Metil Jingga.

5M) Larutkan 249. Larutan Kanji 2% Larutkan 2 gm dalam 50 cm3 air untuk membentuk satu larutan likat.27. Didihkan sampai satu larutan jernih terbentuk.5M) 6. Taambah dengan 100Cm3 air didih. 3 Penunjuk Fenoftalein Larutkan 5 g pepejal Fenolftalein dala. 28. air suling.69 g pepejal Kuprum (II)Sulfat dalam 1 dm3 larutan. Kuprum (II) Sulfat (0. 4. Turas jika perlu. Biarkan ia sejuk. 2. 29. MENANGGALKAN KOTORAN Bil Jenis Kotoran Pelarut 1. Karbon Campurkan 6g natrium Tiosulfat dengan 3 g Natrium Oleat dan 100ml air. 500 cm3 95% Etanol. Cairkan dengan 500 Cm. Cermin Almari Wasap Gunakan campuran Ammonium Hidroksida pekat dengan sprit Metil dalam nisbah 1:1 . Kalium Permangganat (VII) Campurkan 20gm Natrium Sulfit dalam 100ml H2SO4 2M Iodin Sulfur Larutan Cair Natrium Tiosulfat (0. Karat Besi Gunakan Larutan Cair Asid Hidroklorik (2M) 8. Untuk kebanyakan kotoran Jenis berminyak Asid Nitrik (2M) Asid Kromik (Campurkan 100 gm kalium kromat (VI) dalam 150 ml air dan tambah H2SO4 pekat hingga 1dm3) 3.1M) Larutkan dalam larutan Ammonium Sulfida (0. 5. 7.

dimana berkaitan) 15. berbincang mengenai syarat-syarat pembelian. 18.313 atau 314 . 5. menghantar senarai sebutharga kepada pembekal berkaitan. Mengarah pembantu Am Rendah (makmal) untuk membuat panitia/guru keceriaan kekemasan bilik-bilik makmal. mengisi borang pesanan tempatan 12.jika diperlukan ketika kelas amali makmal/pembantu Am dijalankan. 9. Pembantu Membantu guru-guru sains .Melulus anggaran perbelanjaan dalaman 3. Pembantu Am Rendah 21. Penyerahan invois kepada pembantu tadbir kewangan untuk pembayaran. Membuat persediaan keperluan untuk amali berdasarkan kepada Pembantu makmal pesanan yang diterima daripada guru-guru sains.MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI MAKMAL PROSES KERJA -URUSAN MAKMAL Jawatan Ketua Jabatan sains Pengetua Pembantu makmal Pembantu Makmal pembantu makmal Pengetua pembantu makmal pembantu makmal pengetua/ketua jabatan sains ketua jabatan sains/pembantu makmal pembantu makmal pengetua pembantu makmal pembantu makmal ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal Proses Kerja 1. kelulusan pembelian 13.Membuat anggaran perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan. Menempatkan keperluan peralatan untuk amali di bilik-bilik (Makmal) makmal berkenaan. membuat senarai sebutharga 8. merekod penerimaan alatan sains kedalam buku inventori dan stok (312. Menyenaraikan senarai keperluan berdasarkan kepada stok semasa dan senarai peralatan yang diterima dari guru-guru panitia dan guru-guru mata pelajaran. menerima bekalan daripada pembekal 14. 10.menerima invois dan mengesahkan pembelian 16. mengisi Borang Pesanan Dalaman 6. Berbincang dengan ketua jabatan sains 4. pembantu makmal Ketua jabatan sains/guru 19. meluluskan senarai keperluan untuk pembelian. 7. Rendah (makmal) . merekod invois kedalam buku daftar bil 17. matapelajaran 20. 2.menerima senarai sebutharga dari pembekal-pembekal berkaitan. Pengeluaran stok untuk kegunaan amali pelajar. 11.

Patogen ini boleh hidup dan menbiak jika keadaan sekeliling sesuai bagi pembiakan bakteria seperti ini . Mengadakan kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranyaperlu dari masa kesemasa. Mengemas kembali bilik-bilik makmal selepas amali dijalankan. (Makmal) 24. Masalah disin . 26. Pembantu Am Randah 25.Guru-guru Sains. Pelupusan Sisa-sisa Semaian: 27. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal: . pelupusan dan hapuskira. Kedua. 23.Bakteria sentiasa terdapat di udara dan bakteria patogenik boleh dibawa oleh penutut-penutut yang sakit jika terdapat tempat semaian yang sesuai bakteria boleh menbiak dengan pesatnya pada tahap yang sangat yang merbahaya. Memperbaiki aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke semasa. PAR pelajar. 31. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh semua Pembantu makmal. Menjalankan apa-apa tugas yang diarah oleh pengetua dari masa kesemasa Walaupun bakteria patogenik ( Patogen ) Sekali-kali tidak boleh digunakan didalam kerja-kerja amali. Pembantu Am Rendah (makmal) pembantu makmal Pembantu makmal/ PAR (makmal) Ketua jabatan sains pembantu makmal Pembantu makmal pembantu Am Rendah (makmal) petikan daripada: TEKNIK-TEKNIK ASAS BIOLOGI Teknik-Teknik Asas Bakteria Sebelum anda memulakan kerja amali berhubung dengan semaian bakteria. Mengemaskini stok. 28.lantai Pembantu Am Rendah (Makmal) -meja -sinki -papan hijau. 29. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke (Makmal) tempat simpanan. anda perlu ingat tentang perkara-perkara berikut:1. Bakteria takpatogenik boleh mutet ( mutate ) untuk menjadi patogen. 10. Menyemak bilangan peralatan yang digunakan mencukupi dan Pembantu makmal sempurna.

1.5. anda hendaklah: Mencucinya dengan 3% lysol. 1.in 2 tekanan ). Jika cecair berwap. 1. Sebab inilah maka semua bakteria mesti dianggap sebagai potensi patoogen. bakteria akan terapung-apung di udara.2. bubur. Jika semaian bakteria terjatuh di atas meja. Penting : Jika ubi kentang berbentuk sedang hendaklah digunakan. 1. Kedua belah tangan hendaklah dibasuh sebelum dan selepas kerja-kerja amali. Bekas ini akan dipanaskan dalam oven.4. 1. tetapi yang paling kecil akan terapung-apung di udara. 1. lysol. semaian ini hendaklah dipanaskan hingga 121 darjah celcius 15 minit di dalam oven ( 15 Ib . Jika kumin ini disedup ianya akan segera masuk ke dalam paru-paru membiak dan membinasakanya. Piring petri hendaklah juga direndam dalam 10% larutan lysol. 1. Satu bekas khas mestilah disediakan didalam makmal untuk tujuan ini dan dilebel dengan terang. Jika organisma spora hendaklah digunakan satu bekas lain yang berlebel hendaklah digunakan. ii. kerusi atau lantai. . iaitu dilupuskan di dalam jamban. Apabila permuka cecair pecah beberapa titik cecair akan terjadi. i. kaldu. dan mesti ditutup. Semaian hendalah dihapuskan dengan cara: a) Semaian air daging yang direbus. Oleh itu ubat pembasmi kuman yang kuat ( disifectant ) hendaklah digunakan sebelum semaian dilupuskan. Makanan TIDAK boleh dimakan didalam makmal. Begitu juga jika semaian bakteria terkena tangan anda hendaklah membasuh tangan dengan larutan lemah centrimide. dengan serta merta. b) Semaian agar-agar pepejal hendaklah dibungkus dalam kertas dan dibakar . Jika semaian spora. Kedua-dua semaian ini hendaklah dicampakkan ke dalam sinka dan di lupuskan dengan air yang banyak atau dengan cara yang lebih baik.3. Kebanyakannya akan terjatuh ke lantai.6. Jika semaian tak spora ia boleh dihapuskan dengan cara membuka penutup dan merendangkan tub (bekas) dalam larutan 10% lysol.adalah untuk mengetahui mana-mana bakteria yang boleh menjadi mutan patogenik. Keadaan seperti ini hendaklah dianggap bahaya. mungkin murid-murid akan membuat ujikaji di rumah. Piring atau bekas hendaklah direndamkan 10% lysol. Penggunaan pakaian luaran adalah digalakkan.

9. Kebanyakan agar-agar lebur pada 95 darjah celsius dan memejal pada 45 celsuis. 2. b) Air Air paip tidak sesuai untuk kerja ini. satu lapisan bendalir ini akan pecah dan melepaskan titik bendalir terapung-apung di udara. Selalunya. Merokok tidak di benarkan di dalam makmal. Dengan itu penggunaan bahantara cecair tidak digalakkan kecuali untuk ujian biokimia tertentu. Bahantara pepejal biasa digunakan sebab ia menampakan kebiasaan sifat pertumbuhan bagi satu-satu bakteria. 1. Bangku dan meja hendaklah di basuh dengan bahan pembasmi kuman sebelum dan sesudah kerja amali. c) Agar-agar Agar-agar sebenarnya adalah sejenis polysacharide. Air tak-ionik lebih sesuai dan menjimatkan masa.Selalunya cuai menyedut cecair dengan pipet menyebabkan pencemaran udara. Takat lebur dan pemejalan adalah berbeza.m.Selalu gunakan air suling atau air takionik. 1.5 p. Ianya mempunyai kelebihan senang di angkup dan tidak memerlukan haba atau tenaga elekrik walau bagaimanpun mungkin terdapat larutan sebatian organik yang terjadi daripada resimdan akan memberi kesan terhadap protozoa.1. 1. Bahan tara semaian: Jarang sekali identiti organisma mikro dapat dikenali melalui sifat-sifat sruktur sahaja. Mereka misti dipelihara dengan menggunakan bahantara tiruan dan satu organisma mesti di biakan berasingan. skru membuka penutup ini akan melepaskan kumin-kumin ke udara.Ia juga tidak menambah sifatsifat noritif satu-satu bahantara dan juga bebas dari bahan-bahan pertumbuhan. . Jangan sekali-kali menjilat label dan menggunakan mulut untuk menyedut pipet.p. ( bahagian dalam sejuta bahagian ) garam. Dengan demikian air suling berlogam tidak sesuai digunakan. Apabila semaian tumbuh di atas semaian bahan tara pepejal dalam botol bertutup. Hanya sebilangan kecil bakteria samudera yang akan menyebabkan ia rosak dan berair. Jenis-jenis bahantara: a) Cecair atau Pepejal Kegunaan bahantara cecair tidak menampakkan bahan semaian dengan nyata. 2. Dalam larutan bercair ia mengeluarkan satu gel yang tidak cair di suhu yang tinggi.8.Air mestilah mengandungi 1. Ini bermakna Nutrium yang sensitif pada haba boleh di tambah pada suhu yang agak rendah.7.

Kapas bulu boleh digunakkan untuk semaian yang hendak disimpan. ii. Ini juga mesti digunakan jika hedak digunakan.Setelah steril ( dibersih dari kuman ) agar-agar boleh dibiarkan memejal dan disimpan untuk keggunaan masa hadapan.Bakteria biasanya di biakkan di tas agar-agar nutrium manakala kulat di biakkan di atas agar-agar ubikentang dekstrosa. Ini adalah untuk mengelak pembuagan masa dalm memanaskannya pada suhu yang tinggi. 2. bakteria akan hidup tetapi pertumbuhan kulat akan terhap.1 Haba i.2 Memilih bahantara Ini bergantung kepada jenis organisma dan sifat cara penyelidikan. satu kelalang bertutup kapas bulu hendaklah digunakan. tetapi mesti dibuang selepas di gunakkan. mempunyai kelebihan yang ia boleh digunakkan berulang kali tetapi tidak berguna jika semaian hendak disimpan. Untuk keja-kerja amali agar-agar lain digunakan.50 darjah celsius. adalh lebih baik ianya disimpan dalam bentuk cecair dalm air panas 45. Jika agar-agar disediakan dalam masa yang pendek. Haba kering Haba kering mungkin membunuh dengan cara pengoksidaan yang membinasakan beberapa juzuk sel tertentu. Juga. tetapi perlindungan ini tidak terdapat pada penutup logam jenis lekat ke atas. 2. Jika satu bahantara dipilih dengan PH diluar banjaran kulat ( fungsi ).3. Udara akan ditapis apabila ia melalui kapas bulu. 3. Bekas untuk bahantara Jika banyak bahantara hendak di buat. Ada dua cara penstrilan: 3. tetapi ianya mesti di lebur dengan sedikit haba dan digunakan terus. Haba lembat Haba lembat lebih berkesan kerana kelembapan membunuh dengan .Gunakan botol tabung uji dengan penutup getah gabus atau logam jenis lekat kertas ( slip-on ) dan bertutup jenis skru juga boleh digunakkan. Penutup logam lekat di atas. Penstrilan ( basmi kuman ) Untuk membiakan sesuatu mikro organisma. mikro organisma yang lain hendaklah di pupuskan dengan cara penstrilan. jika suhu dan tekanan bertukar udara masih boleh masuk ke dalamnya.

Alat penstrilan boleh disimpan dalam alkohol. Bahan antiseptik tidak toksik dan boleh dikenakan pada bahagian luar tisu hidup.1 hingga 0. 3. Antiseptik dari kumpulan phenol .hipokrip biasa digunakan.2. 3. Selalunya helogen digunakan dengan bahan pembasuh. setelah dipanaskan dalam anyalaan api apabila tidaak digunakan. Selalunya digunakan dalam larutan 0. satu proses yang memerlukan air. e. Certimide dan keloros . Masa yang lebih lama hendaklah diberi jika terdapat banyak bakteria. . D. walaupun kedudukannya memberi maksud pembasmi kuman. Masa yang diperlukan lebih kurang 15 minit.cara pengumpulan dan mengnyahaslikan ( denaturing ) protein dan enzin.seperti lysol (biasanya 3% dalam larutan air) Ia bertindak dengan cara pengumpulan protein.70 % tetapi tidak berkesan dalam kekuatan selebihnya. Helogen tidak dapat bertindak adalam bahan organik yang berkesan ke atas spora. A. Bahan ini digunakan terutamanya untuk menyejuk siku platinun. (Cecair). Etilalkohol .5 % . Jenis Bahan Kimia. Kerana organik terutamanya kesan lemak . c. Siku inokulasi (inoculating loop) dan titik-titik forcep . . Penentangan haba oleh spora adalah maksima pada nilai ph nuetral. pada 121 darjah celsius. Jenis bahan di dalam mana mikro organisma dipanaskan akan memberikan kesan kepada kecepatan pembinasaan. A.selalunya berkesan diantara 50 % .kedua-duanya boleh didapati dari kedai kimia tempatan. Halogen . Bahan kinia organik biasanya melindungi organisma. Bahan disinfectant merupakan bahan kimia yang toksik (Bisa ataua racun) . Formeldehyde Bahan ini sangat berguna kerana ia boleh dikenakan ke atas bahan yang akan rosak akibat dipanaskan.Tindakan adalah disebabkan oleh kepekatan pada permukaan antara air dan objek.3. tapi tidak berkesan terhadap spora. Perkataan disinfectant dan antiseptik digunakan kepada bahan kimia yang berlainan. Bahan kimia Hanya beberapa bahan sahaja yang mempunyai kesan ke atas spora. Lemak yang lembab menghalang kemasukan air dalam organisma. Sabun dan bahan basuh. membawa kepada menurunnya tekanan permukaan dan sebab itu sel-sel akan binasa. F. Teknik-Teknik Penstrilan Yang Selalu Digunakan Di Sekolah-Sekolah. B.

Suntikan Bahantara semaian. Jika ia dituang terlalu panas (steaming) kondensasi akan terjadi pada penutup.3 Panaskan leher botol dalam nyalaan bunsen.stril dalam oven berudara panas. Kodensasi akan boleh terjadi suhu 45 celsius. 4.5 cm tebal dalama piring petri. kapas bulu bahan berliang . Apabila amenggunakan oven udara panas. penutup mengandungi lapisan getah stril dalam kukus tekanan. E. C. 4. kelalang dan tabung uji hendaklah ditutup dengan kapas bulu. Minyak dan Gris . slide klip penutup skalpal dan jarum. 4. Dengan tangan lain angkat piring petri. Lemak . tabung uji. B.panaskan dalam nyalaan bunsen sehingga panas merah. panaskan sedikit piring itu. D. .1 menyuntik kaldu. Jangan buangkan penutup piring petri. cuma ketepikan sedikit sahaja supaya bahantara dapat dituangkan ke dalam. Setelah selesai . letak di atas (Slip on metal caps) jalankan penstrilan pada 160 cesius untuk selama sejam.2. 4. Selalunya siku platinam atau nikron digunakan dengan memanaskan di dalam api bunsen. pintu oven tidak boleh dibuka dengan segera. Begitu juga botol tidaka boleh ditegakkan . Oven jenis ini membenarkan haba panas masuk perlahan. Jika boleh. Bahantara semaian. Semua botol bertutup jenis skeru mestilah distril dalam kukus tekanan. ianya mesti disendengkan. Piring petri. bubur. penutup kapas bulu. Pipet hendaklah disalut oleh kertas coklat (Brown paper) sila ambil perhatian iaitu setengahsetengah kapas bulu mengeluarkan bahan coltaile semasa dipanaskan dan akan melekat terus kepada akaca apabila disejukkan. JANGAN sekali-sekali letakkan penutup di atas bangku. kelalang. keluarkan penutup dari botol. janganlah masukkan piring petri sehingga sesak kerana udara hendaaklah dibiarkan bergerak bebas.1. Sebelum penstrilan dijalankan . Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam kerana barang kaca akan retak jika ia dibenarkan sejuk terlalu cepat. bahan-bahan ini hendaklah distril dalam lapisan nipis tidak lebih dari 0. 5. ini akan menyebabkan pencemaran. Oleh yang demikian gantikan dengan penutup logam. Mulut-mulut tub semaian. Agar-agar mestilah cair tapi tidaklah panas daripada yang boleh ditanggung oleh pipi anda sendiri. 5. pipet dan semua peralatan. Stril dengan melakukannya dalam api bunsen tanpa bahan itu menjadi panas merah. air daging yang direbus atau sendeng ubi kentang. Kerjakerja ini hendaklah dijalankan jauh dari udara lembab. Menuangkan ke dalam piring.

Pegang botol tabung mengandungi semaian dan pegang betol yang lain dengan tangan Panaskan siku platinum dengan tangan kanan. pengeraman semaian piring petri. Pengeraman.jika ada kanji warnanya bertukar ke biru kehitaman. I. C. B. E. Jika terlalu. g. H. B. Nyalakan lehir botol. Kemudian masukkan siku platinum dalam 50% larutan alkohol. Mengenal tisu tidak berkayu . Masukkan siku platinum ke dalam botol dan carikkan permukaan semaian. Masukkan 12. keluarkan suhu platinum dan nyalakan sekali lagi. Ketepikan penutup botol yang hendak dijalankan suntikan dengan jari tengah tangan kanan. Menyalakan leher botol tak semestinya membunuh kuman bakteria. kiri. LARUTAN IODIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 20 g pepejal kalium iodida dalam 1 liter air suling . cair dengan air suling mengikut keperluan. PENYEDIAAN REAGEN YANG MUDAH DAN PENYEDIAAN PEWARNA BIASA BAGI BIOLOGI 11.jika botol bertutup jenis skru digunakan. F. kaldu. tetapi ia menahan bakteria dari masuk ke dalam botol. KEGUNAANNYA: a. longgarkan penutup sehingga terletak di atas. 6. Nyalakan leher kedua-dua botol ataua tabung dan panaskan penutup. Mengenal tisu berkayu -. D.jika ada tisu tidak berkayu warnanya kuning pucat. hendaklah dengan cara membalikkan piring petri supaya kodensasi air berlaku. J. Keluarkan siku platinum dan keluarkan penutup botol yang lagi satu dengan jari empat tangan kanan. C.7 g pepejal iodin dan kacau hingga larut. Menguji kehadiran kanji . .jika ada tisu berkayu warnanya kuning pekat. (Incubation) Kebanyakan bakteria memerlukan suhu 37 celsius untuk pembesaran optima.a. Masukkan siku platinum yang mengandungi semaian dan lerikkan ke atas sendeng atau masukkan ke dalam bubur larutan daging rebus.

4. KEGUNAANNYA: a. cotton blue (metil biru) 0. 1. LARUTAN EOSIN CARA MEMBUATNYA: larutkan 0. Untuk mengenal bahagian kromosom yang akan berwarna merah. KEGUNAANNYA.etanol untuk menanggalkan safranin. didihkan selama 1 jam) Sejukkan dan kemudian turaskan. KEGUNAANNYA. Untuk mengenal nuklius dalam sel. KEGUNAANNYA: sebagai pewarna dalam air untuk mengesan pergerakan air dalam xilem. Basuhkan dengan air untuk menamggalkan pewarna yang berlebihan.6 g natrium klorida dalam 100 cm3 air suling.05 g dan air suling 20 cm3. Mewarnakan bahagian tumbuhan di mana nuklius. Bila perlu. Keluarkan dan basuh dengan air suling dan sediakan larutan asitik . Periksa di bawah mikroskop. campurkan 55 cm3 air suling ke dalamnya. 1. Rendam tisu kulat dalam larutan itu selama 5 minit.5g eosin dalam 100 cm3 air suling. lignin dan kutikal menjadi merah. tak payah menyimpan kelalang dalam almari wasap.1. 1.etanol dengan cara mencampurkan 1 cm3 asid astik dengan 99 cm3 etanol 70% .6 LARUTAN SAFRANIN CARA MEMBUATNYA: Larutkan 1 g safranin dalam 100 cm3 etanol 50 % . rendamkan tisu yang hendak diwarnakan itu ke dalamnya selama 1/2 jam.7 LARUTAN LAC TOPHENOL . . Masukkan 3 gm pepejal orsein dan simpan dalam almari wasap. masukkan manikmanik kaca dan didihkan kelalang perlahan -lahan selama 2 jam. 1. Masukkan 45 cm3 asid asitik tulin ke dalam sebuah kelalang yang mempunyai kondenser refluks.COTTON BLUE Cara membuatnya: Campurkan hablur fenol 20 g. Selepas beberapa jam. campurkan 10 cm3 larutan simpanan itu dengan 12 cm3 air suling. rendam pula ke dalam larutan asitik . A. Selepas tisu dibasuh dengan air suling. ( jika ada kondenser reflux.2 LARUTAN ASITIK ORCEIN CARA MEMBUAT: Pepejal orcein boleh dilarutkan dalam asid asitik lalu menghasilkan larutan asitik orcein. gliserol 40g.3 LARUTAN METHYLENE BLUE CARA MEMBUATNYA: campurkan 1 g methylene blue dan 0. Jika menggunakan kondenser refluks. asid laktik 20 gm . a.

84 g natrium hidrogen karbanat dan 900 cm 3 air suling. KEGUNAANNYA: Menguji kehadiran gula penurun. Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.jika ada apabila campuran itu dipanaskan.1g kalium dihidrogen fosfat menjadi 1 liter. Basuh dengan aliran air yang perlahan . dan 0. Iii. 3. Bila hendak digunakan cairkan 10 x dengan air suling. LARUTAN PENUNJUK UMUM.2 cm 3 larutan (ii) Kemudian rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah jam. MENYEDIAKAN LARUTAN LARUTAN BIASA DALAM MAKMAL BIOLOGI 1 : LARUTAN BENEDIT CARA MENYEDIAKANYA: Larutkan 174g natrium sitrat. LARUTAN BIKARBONAT CARA MEMBUATNYA: Campurkan 0. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan.8.8 cm3 larutan (i) dan 49. 100g natrium karbonat dan 17.2g serbuk pewarna Leisman dalam 10 cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung .3 g kuprum sulfat dalam air suling menjadikannya 1 liter. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100 cm3 dan betul-betul larut.1g kresol merah dalam 20 cm3 etanol. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih. 1. Campurkan 50. Kemudian terus dan disimpan di dalam botol yang tertutup rapi. Keliarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. Untuk mewarnakan kulat. Kemudian tambah 0.2g timol biru. i.Kemudian sediakan larutan tampan Ph 6.5 g dinitarium hiderogen fosfat menjadi 1 liter. Biarkan selama 10 minit. ia akan menghasilkan mendakan merah beta. . kemudian alirkan udara melaluinya selama beberapa jam.KEGUNAANNYA: a. 2. Ii.8 dengan kaedah berikut. Larutkan 9. Larutkan 9.8 LARUTAN LEISHMAN CARA MEMBUATNYA: Hancurkan 0.

Sebenarnya larutan Ringer ialah larutan yang isotonik dengan bendalir sel dalam tisu itu.0g 0.12g 0.0625 g metil merah dan 0. memerlukan tisu-tisu haiwan direndamkan dalam larutan Ringer supaya tisu itu tidak cepat mati.1g 0.26g bromotimol biru. 0. Untuk menyediakan larutan Ringer.2g 1. Dengan teliti campurkan 90 cm3 asid nitrik pekat. Tambah air suling supaya menjadi 1 liter. Suatu tindak balas berhenti. 5.5 fenoftalin dalam 500 cm3 etanol.20g 8.CARA MEMBUATNYA Larutkan 0.5g 0.2g 0. Mula-mula ambil sebuah bikar bersaiz 500 cm3 dan isi dengan 100 cm3 merkuri.0g 0. anda hanya perlu larutkan bahan-bahan kimia yang berikut dalam air suling menjadi tepat 1 dm3. LARUTAN RINGER: Untuk mengawetkan tisu-tisu haiwan Ujikaji-ujikaji tertentu.14g 0. 4.05g . a) Untuk Tisu Mamalia: natrium klorida kalsium klorida 6H20 natrium bidrogen karbonat kalium klorida magnesium klorida 6H20 natrium dihidrogen fosfat b) Untuk Tisu Amfibia natrium klorida natrium klorida 6H20 kalium klorida natrium hidrogen karbonat c) Untuk Embrio Ayam 0.025g timol biru.khasnya ujikaji fisiologi. 0. Kandungan larutan Ringer bagi haiwanhaiwan yang berlainan adalah berbeza-beza. LARUTAN MILLON ( Lebalkan Racun) CARA MEMBUATNYA Penyediaan Larutan millon mestilah dijalankan dalam akmari wasap sahaja. Cairkan larutan tersebut dengan air suling mengikut keperluan masing-masing.(AWAS).

42g 7.2g 0. jika digunakan mungkin akan mencalarkan kanta dan juga meninggalkan serabut dan serbuk halus di atas kanta.48g Natrium dihidrogen Karbonat Natrium dihidrogen Fosfat e) Untuk Cacing Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Natrium Hidrogen Karbonat 0.24g 0. Untuk tujuan pindah memindah.75g 0. Perbuatan ini mungkin akan menyebabkan minyak atau gris ( yang terdapat di atas jari kita ) melekat di atas permukaan kanta tersebut dan seterusnya dan mengurangkan kualiti imej. Tapak jari dilarang digunakan untuk mengelap sebarang kekotorang atau debu dari permukaan kanta. 3.1g PENYELENGGARAAN MIKROSKOP Langkah-Langkah Memelihara Mikroskop: 1.37g 0.6g 0.0g 0.0g 0. .Natrium klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida d) Untuk Serangga Natrium Klorida Kalsium Klorida 6H2O Kalium Klorida Magnesium Klorida 6H2O 7. Bahan-bahan lain seperti tisu ‘ Kleenex dan kain’.12g 0. Hanya tisu kanta sahaja digunakan bagi tujuan pembersihan kanta-kanta mikroskop. mikroskop haruslah diangkat atau dibawa dengan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan meletakan satu tangan lagi di bawah mikroskop.19g 0.22g 0. 2.

Setiap kali mikroskop digunakan. Xyelene boleh digunakan untuk tujuan pembersihan bahanbahan ini. dan menyak rendaman perlulah dibersihkan dengan segera supaya tidak menjadi kering di atsa pentas. Langkah ini adalah untuk tujuan mengelakkan dari debu dan lain-lain kekotoran masuk ke dalam mikroskop. fokuskan spesimen dengan kanta objetif bermagnifikasi rendah ( 4x dan 10x ) dahulu sebelum menggunakan kanta objetif bermagnifikasi tinggi ( 40x dan 100x ). Jika tidak ada tempat tertutup. 8.4. lubang -2 yang terdedah itu perlu ditutup dengan penutup plastik yang selalaunya dibekalkan bersama-sama dengan mikroskop. Ini akan menhasilkan imej yang kabur. kerosakkan pada kanta objektif juga boleh berlaku. jangan menggunakan pemutar fokus kasar untuk tujuan pemfokusan. 7. sekurang-kurangnya mikroskop itu ditutup dengan penutup plastik dengan kemas. Jangan menggunakan sebarang mminyak rendaman terlekat pada permukaan kanta objektif. Tumpahan-tumpahan seperti canada Balsam. Pastiakn pentas mikroskop sentiasa dalam keadaan bersih. Jika kanta objektif 40x dan 100x digunakan. Langkah ini ialah untuk memastikan kanta-kanta dan cermin-cermin tidak di selaputi debu dan kekotoran. Perbuatan ini mungkin dengan tidak sengaja mengakibatkan kanta objektif ( 40x dan 100x ) menyentuk atau memecahkan sisip kaca slid. bahagian kanta di sebelah dalam mikroskop tidak perlu pembersihan. Jika terdapat sebarang tumpahan di atas pentas. Jika keadan tertutup sentiasa di jaga. Selepas digunakan mikroskop haruslah di simpan di dalam peti atau almari yang di buat khas untuk mikroskop. Jangan biarkan lubang kanta objektif atau tiub kanta mata dalam keadaan trebuka. 6. 5. ia sangat susah untuk di hilangkan melaiankan dengan mengguanakan xylene. iv) Kayu nipis yang lembut ( berbentuk lidi ) ( sila lihat gambarajah ) . Selain dari kerosakkan pada spesismen. Sekiranya lubang pemasangan objektif itu lebih dari bilangan objektif yang ada.perlulah di bersihkan dengan segera. Penbersihan Kanta-Kanta Bahan yang di perlukan: a) Kertas tisu kanta b) Alat peniup ( seperti yang digunakan untuk kamera ) c) Berus lukisan yang lembut dan bersih. d) Pelarut: i) Xylene ii) 7:3 ( eter : alkohol ) atau iii) 1-3% LOC dalam air/ ( dan diikuti dengan pembersihan menggunakan alkohol muklat sebanyak 3 kali. Jika minyak itu menjadi kering di atas kanta objektif.

kemudian lakukan pembersihan seperti yang diterangkan untuk langkah * Gunakan tisu yang baru(atau bahagian tiu yang baru)setiap kalai pengelapan dilakukan. . Jika tisu yang mengandungi pelarut terkena sempadam kanta(kawasan simen). tisu itu munkin(atau bahagian tisu) tidak seharusnya digunakan lagi. * Tiupkan (dengan alat peniup) atas permukaan kanta beberapa kali. Peringatan: 1. Pelarut-pelarut hanya digunakan jikamkekotoran tidak dapat ditanggalkan dengan cara wap nafas tadi. Jika kekotoran masih ada. pastikan kayu tidak terlonjak keluar dari tisu dan menyentuh kanta. diikuti dengan pengelapan tisu kanta.eter dan xylene.* Gunakan berus lukisan dan alat peniup untuk menanggalkan debu pada permukaan kanta .eter/alkoh atau LOC). Dalam kebanyakan kanta objektif dan kantamata. semasa pengelapan dilakukan. Jika LOC digunakan untuk pembersihan. * Sediakan tisu kanta dengan membalutkan kertas tisu itu pada kayu nipis yang lembut tadi. * Sediakan satu lagi kertas tisu kanta(langkah 2) sentuh hujungnya dengan sedikit perlarut(Xylene.(satu kanta objektif biasa jenis akromat mungkin mempunyai sehingga 15 kanta yang mana mempunyai kedudukan yang tertentu). Untuk pembersihan biasa. * Kemudian lapkan kantan dengan tisu kanta yang disediakan tadi. NOTA: Dalam banyak keadaan lengkah-langkah 1-5 adalah mengkucupi. lakukan pembersihan sekali lagi. iaitu dengan bernafas ke dalam kanta. Pelarut perlulah digunakan dengan berhati-hati. gunakan hanya wap nafas. Satu amalan yang baik untuk mengelakkan pebggunaan tisu lebih dari sekali. ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pelarut-pelarut ini tidak terkena simen atau balsam terlalu lama dan melonggarkan kedudukan kanta-kanta. 2. selepas itu perlu dibilas dengan alkohol mutlak sebanyak 3 kali. kanta-kantanya dipasang atau dilekatkan dangan sejenis simen dan balsam. * Bernafaslah ke dalam kanta supaya terdapat wap air diatas permukaan kanta. Mulakan gerakan mengelap dari pusat(tengah) kanta dan semakin keluar(seperti bulatan yang semakin membesar) * Tiupkan( dengan alat peniup) ke atas permukaan kanta beberapa kali untuk menanggalkan sebarang serabut tisu di aatas permukaan kanta. * Kanta harus dipasang balaik dan diperiksa. tetapi langkah-langkah 6-8 harus dilakukan jika pembersihan tambahan diperlukan. Jadi semasa pembersihan dengan pelarut-pelarut seperti alkohol.

Dalam kebanyakkan mikroskop ini dapat dibetul kandungan memutarkan kedua-dua pemutar ke arah yang bertentangan. kanta-kanta mestilah dipastikan supaya tidak tersalah pasang. ( khususnya penggunaan kanta objektif rendaman minyak) Punca : minyak) a) Objektif tidak diskru keatas dengan sepenuhnya. Penyelesaian : a) Betulkan pemasangan. b) Bersihkan gris yang lama dan sapu gris yang baru. Semasa pembersihan kantamata(yang biasanya mengandungi 2 set kanta). b) Pelinciran denga minyak yang nipis. d) Akhir sekali dengan membawa kanta objektif asalnya dan mengfokus dengan pemutar fokus. Masalah 4 : Fokus imej berubah terlalu lebih walaupun pemutar fokus halus dipusinag sedikit sahaja. a) membawa kantan objektif 10x ke medan cahaya b) pusingkan pemutar fokus halus supaya ia terletak di dalam pertengahan pusingan sepenuhnya. Punca : Penyelesaian : Seperti dalam masalah 1 Pemutar fokus halus ( pemutar fokus mikrometer) tidak dapat Pemutar fokus halus telah sampai ke pusingan akhirnya. Amalan yang baik ialah unutk mengeluarkan dan memasang balik kanta-kanta itu satu demi satu. Masalah 2: Pentas atau tiub menurun sendirir tanpa disentuh (dan menyebabkan fokus spesimen berubah) Punca : a) Makanisma pemutar fokus atau pentas tidak dipasang dengan baik. c) Mengfokuskan spesimen dengan pemutar fokus kasar. Masalah-masalah yang munkin dihadapi di dalam penggunaan Mikroskop: Masalah 1: Punca: Pemutar fokus kasar: sangat ketat Makanisma gear pergerakan pentas dan sebahagiannya tidak dipasang denga baik. Penyelesaian : Masalah 3 : diputarkan.3. B) Sisip kaca telah terlekat pada kanta objektif ( dengan selapisana . Sebagai contoh jika jumlah pusingan yang boleh dilakukan ialah 10 letakkannya pada pusingan yang kelima.

iaitu udara digunakan walaupun minyak harus dugunakan atau sebaliknya. ataupun pada kertas turas kaca di atasnya ( jika illuminasi kholer digunakan ). jika illuminasi kritik digunakan. f ) Minyak rendaman yang tertinggal di atas sisip kaca. Ia berubah dan hilang jika kondenser di turunkan atau di naikkan.Penyelesaian : a) Pastikan kanta objektif dipasang ( skru) dengan cermat. Punca : a) Rendaman yang salah. Jika kekotoran tidak dapatdihapuskan dengan segera. B) Kekotoran di atas kaca penutup slid pada lampu siap terpasang. Masalah 6 : Bintik-bintik berada di dalam fokus yang jelas. Masah 7 : Terdapat imej yang kabur dan tidak dapat di fokuskan dengan jelas. C) Jangan menggunakan minyak rendaman yang kental. ubah kondeser sedikit. B) Pasangkan slid spesimen keatas pentas dengan ketat. d) Sisip kaca terlalu tebal e) Lapisan media pelekat yang terlalu tebal. Penyelesaian : Bersihkan mana yang perlu. . Masalah 5 : Punca : Terdapat imej berbintik atau berkabus a) Kekotoran atau gris di atas kanta mata ( boleh dikesan jika bintik-bintik itu turun berpusing sewaktu kanta mata dipusingkan. c ) Pencemaran lutsinar ( transperent ) di atas kanta objektif hadapan. Punca : a) Kekotoran di atas mentol atau skrin luaran ( diffusing ) di hadapanya. b) Buih dalam minyak rendaman. B) Kekotoran atau gris di atas kanta objektif c) Pemcemaran keatas sisip kaca ( bintik-bintik bergerak jika slid spesimen digerakkan) d) Kekotoran diatas iluminasi Penyelesaian : Bersihkan mana-mana yang perlu.

C) Punca kuasa illuminasi (mentol dsb) tidak sama rata (dengan illuminasi genting). B) Kedudukan kondesor tidak berada di tengah-tengah paksi oktik ( dengan illuminasi genting ). Untuk masalah 7(d) . Masalah 8 : Illuminasi terdapat hanya pada sebahagian imej sahaja. Untuk masalah 9 (c): .7 (e) Gunakan objektif dengan ‘collar’ pembetulan atau gunakanobjektrif rendaman yang lebih sesuai . Masalah 9 : Illuminasi cahayanya tidak sekata di medan objek ( suatu ) kawasan lebih terang dari kawasan yang lain. Punca : a) Kedudukan atau sudut (sendeng) cermin tidak betul. Kesan-kesan lebih ternyata bagiobjekti-objektik kuasa besar (40x dan 100x ) Penyelesaian : Untuk masalah 7(a) . b) Objektif tidak terletak pada tempat yang betul. Punca : laluan cahaya. a) sebahagian daripada pemegang turas kaca biru terdapat pada Penyelesaian : Betulkan kedudukan yang perlu. c) Kundesor atua Kondesor tambahan tidak terdapat pada paksi optik. Untuk masalah 7(g) Balikkan slid dan pastikan label dilekatkan semula di atas permukaan yang betul.7(c) : Gunakan rendaman yang betul dan bersihkan kantaobjektif jika perlu.9 (b) : Betulkan kedudukan bahagian yang berkenaan.g) Slid spesimen terbalik di atas pentas. Penyelesaian: Untuk masalah 9(a) .

B) Minyak sedang digunakan di antara spesimen dan kanta objektif yang digunakan itu bukan objektif rendaman. Punca: a) Pencemaran di atas permukaan kanta.Naikkan atau turunkan sedikit konesor .buka diafragma apertur kondensor lebih lebar untuk men gurangkan kesan/pencemaran tersebut.Formalin komersial biasanya diperolehi sebagai 40% larutan formaldehid. Masalah 12: Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. Formalin mengeraskan tisu dan menghasilkan kerapuhan jika dibandingkan dengan alkohol . Kaca tarik naikkan atau turunkan sedikit kondeser. Punca: a) Buih dalam minyak rendaman. Semua pencairan fomalin adalah disediakan dari bahan komersial 40% ini. Masalah 11 : Terdapat bintik-bintik cahaya yang kurang jelas di atas imej. c) Terdapat udara dalam minyak rendaman di atas kondensor Penyelesaian: Jika kedudukan pencemaran tidak dapat dikesan. Kaca tarik (kabus ) boleh digunakan di hadapan mentol. PENGAWETAN SPESIMEN-SPESIMEN HAIWAN KECIL DAN TUMBUHAN Pengawetan haiwan dalam cecair Semua haiwan mesti dipengsankan dahulu sebelum dibunuh agar ianya dapat diawet dalam keadaan yang sempurna. Formalin dan etil alkohol(etanol) adalah pengawet dan penetap yang paling umum digunakan. Penyelesaian: Bersihkan minyak dari spesimen (slid) dan objektif. b) Pencemaran di sebelah atas bawah slid. Penyelesaian : Cuba kantamata yang lain serta illuminasi kohier Gunakan kanta yang bersalut dengan anti-pembalikan cahaya (anti-reflection coating) atau ditukar kanta objektif-kantamata. Masalah 10 : Semasa penggunaan kanta objektif rendaman terdapat pembentukan seperti awan menyeberangi medan dan seterusnya spesimen kehilangan fokus. Sediakan semula slid untuk dilihat di bawah mikroskop. Walaubagaimanapun ia adalah pengawet yang sesuai untuk pengawetan sementara terutama . Punca: Kesan daripada pembalikan-pembalikan cahaya (reflection) di kedalaman mikroskop (biasanya berbentuk bulan sabit atau bulatan).

Spesimen i. iii. Hal ini dapat diatasi dengan menuetralkan fomalin tersebut.Obor-obor.sekali dengan haiwan vetebrata . Organisma bergelatin lembut memerlukan penetanan beransur bergantung kepada ketumpatan dan saiznya. Mollusca( tidak berangka) Contoh: Lintah Bulan dan Sotong. Formalin adalah tidak sesuai untuk haiwan yang mempunyai kerangka atau spikul-spikul kapur kerana larutan komersil ini biasanya adalah berasid dan akan melembutkan bahagian berkapur ( calcareous) . Ini biasanya dari dua hingga enam jam bagi setiap kepekatan alkohol dari 30% . Formalin 5% Jika besar suntik dengan fomalin 10 % dahulu. Semua spesimen yang diawet dalam fomalin lambat laun akan menjadi keras dan rapuh jika tidak dipindahkan dalam pengawet dalam alkohol.dll ii. tapak sulaiman Vi. Formalin dapat mengawet warna spesimen-spesimen lebih lama lagi jika dibandingkan dengan alkohol sungguhpun memang diketahui tidak ada satu pun bahan pengawet yang dapat mengekalkan warna asal spesimen sampai bila-bila. Echinodermata Contoh: Gamat. Annelida Contoh : Cancing tanah. Mollusca Contoh: Siput dan Kerang V. iv. Coelenterata Contoh : Hydra.ketam dll Vii. Formalin 5% jika besar suntik dengan formalin 10 % dahulu.Serangga Contoh: Kumbang Bahan Pemengsan Atau Membunuh Bubuhkan hablur mentol ke dalam air . Keringkan dipinkan larva disimpan dalam alkohol 70 . Crustacea (laut) Contoh: Udang. 50% dan 60% yang mana selepas itu ianya disimpan dalam alkohol 70%. Jika ini perlu dilakukan spesimen-spesimen boleh terlebih dahulu dibasuh bagi menghilangkan baunya. Di bawah ini ada diberikan panduan bagi cara-cara memengsan membunuh dan bahan-bahan pengawet yang digunakan keatas spesimen-spesimen haiwan . Urethane 2% atau beberapa titik propyline klorid Magnesium klorid 7% Masukkan terus kedalam air tawar Masukkan dalam air tawar Ethyl Acetat . Megnesium Klorid 7% Bahan Pengawet Alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Fomalin 5% atau alkohol 70% Formalin 5% jika besar suntikan dengan 10% formalin dahulu. Haiwan yang lembut elok ditetapkan dan diawetkan dalam alkohol.lintah dll.80%.

000 hingga 1:20. amphibia dan lain-lain. Ikan Ether . Formalin 10% ( suntik jika spesimen besar ) Cara-cara menyediakan bahan pengawet cecair Anda boleh menyediakan bahan pengawet dengan mengikuti cara-cara dibawah:Untuk Formalin Kepekatan 1% 1 ml Formalin ( formaldehyde 40% ) Air suling -------100 ml --------Formalin 5 ml Air suling 95 ml -------100 ml ---------Formalin 10% Air suling 90 ml 100 ml --------Untuk alkohol 10 ml 5% 99 ml Dari alkohol grade mutlak 70% Alkohol Air suling 70 ml 30 ml . klorofom Larutan urethane 10% atau ms-222 sandoz 1:1.X. Xi. Veterbrata daratan reptilia.000 Suntik dengan alkhol 70% atau fomalin 10% dan disimpan dalam fomalin 10%.

ayam dan lain-lain ) Satu cara pengawetan ialahpengawetan dalam bentuk penyediaan rangka haiwan ( taksidermi ). 7. Kemudian rendamkan ke dalam amonium hidroksida ( pelarut lemah ) selama 24 jam. 9. Ia adalah satu kaedah yang mana tulang-tulang haiwan tersebut diproses untuk diawet dan dibentuk dalam kedudukan yang aslinya. Apabila tulang-tulang telah kering anda gamkan semila tulang-tulang yang tertanggal dan di samping itu membentuk kedudukan semulajadi haiwan tersebut. Lepas itu basuhkan dengan air dan keringkan di bawah cahaya lampu.Berikut adalah senarai langkah-langkah yang anda ikuti untuk menyediakan rangka haiwan anda. Buangkan segala isi perut dan organ-organ dalam badan. Keluarkan selepas itu dan rendamkan ke dalam larutan 5% hidrogen prosikda selama 8 jam untuk memutikkan tulang. 4. Keluarkan spesimen tadi dan mula buangkan semua otot ( isi ) yang melekat pada tulangtulang. 2. 1. Lepaskan itu masukkan kedalam air mendidih selama satu jam. 8. Ianya sangat sesuai untuk dijadikan bahan bahn rujukan dan bahan pameran di sekolah.-------100 ml --------- Dari alkohol grade 95 % 70% Alkohol Air suling 75 ml 25 ml ------100 ml --------- Pengawetan rangka haiwan vertebrata ( burung. ( tertakluk pada saiz haiwan ) supaya senang di buang. tikus. arnab.Rangka yang telah siap seeloknya dipaku atau dilekatkan pada pelantar untuk mudah di alihdan di simpan. Mula-mula matikan haiwan dengan menggunakan klorofom dalam bekas yang tertutup. . Kemudian buangkan kulit atau bulu pada haiwan tersebut. 3. 5. 6.

sebagai contoh terbatas kehidupan pada satu spesies pokok sebagai perumah ( Host ) sementara ada yang menjadikan beratus-ratus jenis pokok berlaianan spesies sebagai perumah. Serangga-serangga di bahagian bawah tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat dikutip untuk mewakili sepenuhnya tangkapan. Sebagai contoh kutipan dengan cara-cara menyapu permukaan daun dengan jaring serangga (insect net) akan menghasilkan kutipan serangga-serangga di bahagian atas tumbuhan tersebut. KUTIPAN DAN PENGAWETAN SERANGGA Serangga terdapat di mana-mana di sekeliling kita. Kebolehannya untuk hidup di berbagai-bagai jenis menjadikan ia berjaya sebagai satu kum[ulan. Salah satu cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan jaring (sweep net) jaring ini digunakan pada permukaan-permukaan tumbuhan sepertirimbunan daun-daun. Walaupun ia terbakar tetapi ianya tidaklah sebahaya menggunakan sianid (syanide). Ada sesetengah orang lebih suka menggunakan larutan Hood’s yang mana ianya boleh disediakan dengan cara berikut:Larutan Hood’s Ethyl alkohol air suling asid glacial acetik 1485 ml 330 ml 83 ml . Membunuh dan Mengawet Serangga Bahan kimia bagi membunuh serangga yang sesuai ialah ethyl acetate. Separuh dan spesiesspesies lain tersebar luas di berbagai-bagai jenis lokasi. Begitu juga serangga yang terdapat di atas permukaan tanah dan di bawah tidak akan dikutip langsung dengan kaedah begini. Cara-cara kutipan Biasanya cara-cara kutipan adalah kurang selective (memilih) iaitu kemungkinan speseis -spesies berlainan tidak akan dikutip sekali. pokok-pokok renik. Serangga berbadan lembut seperti afid dan anai-anai boleh dibunuh dan disimpan dalam alkohol 70%. Alkohol isopropyl boleh digunakan jika ethyl alkohol tidak dapat diperolehi. Serangga-serangga yang berkulit keras biasanya dipin atau disemat.10. semak-semak. Anda boleh disapuskan tulang-tulang tersebut shelac untuk melindungi daripada kulat atau bakteria. Spesimen akan menjadi lebih lembut (relex) dan tidak tegang) walaupun ditinggalkan beberapa hari di dalam botol yang mengandungi ethyl acetate. Ianya boleh diletakkan pada kapas atau bahan-bahan jerap (absorbent materials) di dalam sebuah botol (killing bottle). rumput-rumput dan lain-lain lagi. Ada jenis-jenis afid.

larutan Hood’s Larva kupu-kupu atau rama-rama perlu disimpan dalam larutan KAAD sehingga ianya kembang sepenuhnya ( 30 minit hingga beberapa jam) dan kemudian barulah disimpan dalam alkohol 95% Larutan KAAD Kerosene Alkohol ethyl 95% asid asetik glacial diaxane 1 bahagian 10 bahagian 2 bahagian 1 bahagian Menyemat (Pinning) Serangga-Serangga Serangga yang berkulit keras ( yang besar) boleh disemat dengan pin dari atas menembusi badannya. Serangga-serangga kecil boleh ditenggekkan (mount) ke atas kertas tebal (cardbord points) dengan menggunakan gam. lalat. Menyimpan Serangga . Susun serangga-serangga tersebut di atas keratan polystrene dan masukkan ke dalam ketuhar pada suhu 45 C. rama-rama/kupu-kupu biasa ianya disemat menerusi thorax dan pangkal kepaknya. tumbuhan di mana ianya dikutip juga adalah perlu dan ini boleh ditulis pada lebel yang lain dan dilekatkan lebih kurang 1/2 inci pada pin di bawah label yang terdahulu tadi. Serangga tersebut mestilah diletakkan dalam kedudukan di mana kepalanya berhadapan ke hadapan dan point hujung tiga segi cardboard tersebut berada di sebelah kiri pin. Kupu-kupu dan rama-rama biasanya diletakkan di atas papan (spreading boads yang dibuat daripada kayu ataupun polystyrene) di mana kepak-kepak perlu diatur dan dikembangkan hingga ianya kering dan dalam kedudukannya yang diperlukan. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan blok-blok penyemat (pinning block) . keringkan sehingga beberapa hari. Nota-nota tambahan seperti jenis. Mengering Serangga Serangga yang telah disemat perlu dikeringkan sebelum boleh disimpan di dalam kotak-kotak serangga. Serangga boleh juga dikeringkan di bawah matahari jika tidak terdapat ketuhar. Jenis Coleoptera ( kumbang) disemat menerusi kepak kanannya. Melabel Tiap-tiap spesimen mestilah dilabel dengan nama tempat dari mana ianya dikutip berserta dengan tarikh kutipan dan juga nama pengutip.benzol 83 ml -------. tetapi mestilah diawasi dari dimakan oleh semut-semut perosak dan lainnya.. Semua spesimen mesti disemat pada paras tinggi yang sama iaitu 1 inci dari atas hujungpin. label-label mestilah kecil dan diletakkan lebih kurang 5/8 inci pada pin serta dilekatkan selari dengan specimen. lebah.

kacau hingga sekata dan tambahkan lagi 1 1/2 lb serbuk nepthlene dan diikuti dengan beechwood Cresote. Ini perlu diperiksa dan ditambah dari masa ke semasa. 2.Specimen yang telah dikeringkan dan dilabel perlu disimpan dalam kotak-kotak serangga yang khusus. Bermacam jenis larutan yang ditambah dengan kuprum telah disyorkan untuk mengawet serta mengekalkan warna hijau dalam tumbuhan namun demikian tidak terdapat satu pun yang boleh mengekalkan warna hijau selama-lamanya. 4. Kacau untuk melarutkan dan kemudian tambahkan petrol. 3. Serangga-serangga yang kering boleh diletakkan dalam bekas yang tidak masuk angin (airtight) di atas sekeping kertas tebal ataupun kertas jerap yang diletakkan di atas pasir basah. Serbuk Napthelene Kloroform Beechwood Creosolte Minyak petrol kuantiti 3 lb (1360 g) 1 lb 1 ib 4 1/2 pts. Selepas disapukan pada kotak. lipas atau gegat memasukinya.A. keringkan kotak sehingga yang tinggal cuma selapis serbuk halus napthlene. Ubat gegat (Naptelene) perlu dilekatkan dalam gulungan kain nipis di bahagian bawah di sebelah tepi kotak .A.A. Peenyediaan Larutan F. Walau bagaimanapun adalah lebih elok sekiranya spesimen-spesimen disemat samasa ianya baru ditangkap dari ditunggu hingga ke saat-saat akhir dimana ianya perlu dilembutkan. PENGAWETAN TUMBUHAN 1. Cara menyediakan Campurkan kloroform dengan 1 1/2 lb serbuk nepthlene. Spesimen-specimen akan menjadi lembut selepas 24 jam hingga 48 jam. Melembutkan (relex) Serangga (dewasa) spesimen yang kering mestilah dilembutkan sebelum ianya disemat atau ditenggek. (Formalin-aseto-alkohol solution) . Ianya disapukan di permukaan dalam kotak dan dijemur sehingga kering. Kotak-kotak itu selalunya dilapis gabus dan ditutupdengan kertas putih.A. Sejenis larutan boleh disediakan sebagai rawatan kepada kotak-kotak serangga ini. Ianya seeloknya mesti kedap udara dan dapat menghalang perosak-perosak seperti semut. Specimen-specimen boleh diawet dalam jangkan masa tertentu dalam larutan F. Kedua-dua cara ini adalah sama penting dan perlu diberikan perhatian. Lumut Hati dan Lumut Jati Pengawet secara basah dan kering akan dibincangkan dalam bahagian ini. Bubuh sedikit (beberapa titik) asid karbolik pada pasir ini bagi mengelakkan kulat dari tumbuh. Cara menyediakan adalah seperti berikut: Bahan 1.

2.A dengan kuprum sulfat Bahan Kuantiti Kuprum sulfat Ethyl alkohol. 1.Bahan Ethyl Alkohol 70% Formalin . Formaldehyde Asid Asitik glacial Kuantiti 90 ml 5 ml 5 ml Bagi bahan tumbuhan yang lembut digunakan 50% . Ini adalah bergantung pada jenis tumbuhan pula. gunakan 3 ml asid asetik dan 7 ml formalin bagi bahan-bahan keras seperti berkayu (woody) Kaedah-kaedah berikut ini dapat mengawet dan mengekalkan warna hijau pada tumbuhan dengan berkesan bagi satu-satu jangkamasa tertentu. glacial 0. 50% Formalin.2 g .1 g 90 ml 5 ml 5 ml Cara : Rendamkan spesimen dalam larutan ini selama 3-4 hari.A. F. Lactophenol kuprum Bahan Kuantiti Fenol Asid laktik Gliserin Air suling Kuprik Keloroid 20 g 20 g 40 g 20 ml 0.A. Selepas itu pindahkan ke larutan F.40% formaldehyde Asid setik.A (tanpa CuSo4) untuk disimpan.

A. Rendamkan spesimen dahulu dalam larutan selama 3 hingga 10 hari bergantung pada saiz tumbuhan. A) Formalin-chroma alum Kalium-kronalum Formalin 4% Air b) Formalin -asid asetik glacial Air Formalin (40% Fornaldehyde) Gliserin Asid asetik glacial c) Transean’ s solution Air Ethyl alkohol Formalin Gliserin ii) Alga Laut a) 3 % Formalin Formalin Air laut 3 ml 97 ml 60 ml 30 ml 10 ml 5 ml 20 ml 3 ml 72 ml 5 ml 10 g 5 ml 500 ml .Kuprik asetat 0.2 g Larutan ini dicadangkan untuk alga hijau tetapi sesuai juga untuk lumut hati dan lumut jati. untuk disimpan.A. Alga Pengawetan dalan cecair 1) Alga air tawar : larutan-larutan yang disebut di bawah adalah dicadangkan untuk semua jenis kecuali yang berbentuk unicellular lembut (delicate) penambahan sedikit kuprum sulfat munkin dapat membantu mengekalkan sedikit warna alga hijau. Kemudian pindahkan ke dalam larutan F. 2.

A. A) 5 % formalin (tambahkan 5 ml formaldehde kepada 5 ml air suling b) F. larutan berikut adalah dicadangkan.0 ml 10. Kulat Pengaweatan dalam cecair. (Formalin-asid asetik alkohol) Formaldehde (larutan 40%) Asid asitik galcial Alkohol 60 % (ethanol atau isopropil) 50 ml 50 ml 900 ml Bagi mengawet kulat berwarna formulasi-firmulasi nerikut adalah disyorkan. 3.Untuk alga yang besar gunakan 5 ml formalin b) Ethly alkohol Ethyl alkohol Air laut 70 ml 30 ml Untuk menetapkan warna hijau dalam alga laut. kulat bracket dan kulat cup serta bahagian-bahagian yang dijangkiti parasit-parasit kulat boleh diawet untuk jangkasmasa tertentu dengan menggunakan bahan-bahan pengawet di bawah ini.A.0 ml 1000 ml b) Kulat yang terdapat pigmen tak larut Asid asetik glacial Mercuric asetat Air Suling 100 ml 5 ml 10 ml . kulat-kulat segar (freshy) seperti cendawan. A) Kulat yang terdapat pigmen larut air Asid asetik glacial Mercuric acetat Plumbum asetata neutral Ethy alkohol 90 % 10 ml 1.

Kadbod ini digunakan untuk mengapit spesimen yang telah disusun di antara helaian kertas sebelum dikapit dengan pengapit. bunganya atau buahnya jika terdapat. Penyediaan spesimen herbarium melibatkan proses mengutip. menekan (mengapit) melekat. Proses Pengapitan Anda perlu memilih spesimen yang sesuai seeloknya yang mempunyai daun yang tidak dimakan ulat. Tali pengikat Tali ini adalah untuk mengikat alat pengapit. termasuk cendawan. Disini saya tidak akam membincangkan kaedah pengecaman spesimen. 4. Kulat segar. Kertas herbarium Kertas ini tebal. Pengawetan spesimen tumbuhan dengan cara kering. dan lain-lain boleh dikeringkan dibawah matahari atau bawah pencahayaan terang. Kayu-kayu ini kemudian dipaku dengan teguh untuk membentuk pengapit. Lapisan kertas Kertas ini adalah untuk menyusun dan mengapit spesimen. Kadboard (corrigated boards) Sediakan beberapa keping berukuran 33 cm x 50 cm. Jadi bagaimana anda akan melakukan pengawetan ini ? Mula-mula adan perlu menyediakan bahan atau alat-alatnya seperti di bawah ini: 1. Kemudian susunkan spesimen ini di antara lapisan kertas. Kebanyakkan tunbuhan berkayu boleh di awetkan terutama daun dan bunnya untuk dijadikan spesimen herbarium. Alat penekan (plant press) Diperbuat daripada kayu berukuran setiap 1cm x 3 cm x 48 cm panjang. bola puf. kulat cup. Spesimen yang kering ini akan disimpan di dalam beka-bekas yang mana dimasukkan sedikit hablur paradichlorobenzenl bagi menghalang seranggan memasuki dan merosakkannya. berukuran 16 1/2” x 10 1/2” dan berwarna putih. Pengawetan dalam bentuk kering ini adalah sesuai untuk dijadikan bahan rujukan di makmal sekolah anda. Pastikankeratan spesimen ini tidak melebihi kertas kadbor (33 cm x 50 . Keadaan ini dalah paling sesuai dan boleh disimpan dengan lama jika disimpan dikendalikan dengan sempurna. Anda boleh gunakan kertas surat khabar untuk tujuan ini.Pengawetan kering : tumbuhan dengan parasit kulatnya boleh dikeringkan dalam penekanan tumbuhan(plant press) dan disimpan di atas kertas herbarium. 2. 3. Anda perlu menyedikan dua belah alat ini. melabel dan akhirnya mengecamkan spesimen. 5. Boleh diperbuat daripada nylon ataupun jerami dan secukup panjang untuk diikat dikeliling alat pengapit.

Anda perlu menebut kertas herberium ini dan jahitkan benang dengan mengguakan jarum. Dengan cara pertama spesimen dalam alat pengapit perlu didedahkan di bawah cahaya matahari. Pamerkan bahagian atas dan bawah daun-daun terutama sekali bagi tumbuhan seperti pakupakis supaya dapat dilihat perbezaanya.cm) yang akan digunakan untuk mengapitnya nanti. Spesimen yang dikapit dimasukkan terus kedalam ketuhar pada suhu 45 C hingga 60 C. nama . Proses pengeringan cara ini biasanya mengambil masa 3 hingga 7 hari. Disampingitu juga anda boleh gunakan kertas jalur bergam atau gam resin/emulsi. Kaedah pengeringan dengan menggunakan haba dari ketuhar adalah sangat sesuai dan cepat. Mengering Spesimen Apabila spesimen selesai dikapit ianya sudah sedia untuk dikeringkan. . Betulkan dan atur semula daun-daun atau bunga yang terlipat semasa proses pengapitan terdahulu. Oleh itu adalah penting bagi anda memastikan spesimen dilekatkan dengan kuat pada kertas serta diatur dan dipamer dengan jelas. Sebolehnya-bolehnya kedudukan asal bahagian tumbuhan mestilah dikekalkan dan anda tidak perlu mengubah mana-mana bahagian untuk mendapatkan kedudukan yang anada rasa elok. Jika terdapat edaran udara yang elok maka ianya adalah satu cara paling sesuai menerusi pengeringan cepat bagi mengawet warna tumbuhan. Kertas herbarium yang standard adalah berukuran 16 1/2” x 10 1/2”. cukup sekadar mempamerkan bahagian batang. Selepas itu anda perlu susun spesimen di dalam kertas ini di antara dua kadbod dan alat pengapit kayu. spesimen tadi adalah sedia untuk dilekatkan ke atas kertas herbarium.nama amnya. Daun-daun pada kertas lebar boleh juga dijahit di batangnya atau digam terus pada kertas.Dengan menggunakan tali dengan kuat kepitan spesiemn ini seelok-eloknya tali dikelilingkan beberapa kali pada pengapit tadi. Pastikan selepas menjahit anda mematikan jahitan dengan membuat satu ikatan di belakang kertas herberium. Melebel spesimen Sesudah melekatkan spesimen yang telah kering tadi perlu melebelkannya selepas ini. Pada keesikan harinya anda perlu membukannya pengapit ini dan pindahkan spesimen-spesimen ke lapisan kertas-kertas baru. Pertama dengan cara cahaya matahari dan kedua adalah dengan menggunakan ketuhar yang mana suhu boleh dikawal. nama family. Tujuan utama bagi spesimen ini dilekatkan adalah untuk memudahkan penyimpanan. Batang tumbuhan boleh dilekatkan ke atas kertas herberium dengan menggunakan benang jahitan. daun. habitatnya. Terdapat dua cara anda dapat mengeringkan spesimen tersebut. tempat dimana ia dikutip. Melekatkan Spesimen (Mounting) Selepas anda telah melakukan proses pengapitan dan pengeringan. Setiap tumbuhan mestilah dilekatkan pada kertas herberium yang berasingan. Dalam pad itu jangan lupa menukar lapisan kertas bila-bila perlu. Proses ini perlu dilakukan sehingga spesimen betul kering. Cara mengering dengan cahaya matahari ini akan mengambil masa satu minggu. Sisinkan daun-daun supaya tidak bertindih dan jika terlalu banyak daun buangkanya jika perlu . dan bunga. Maklumat yang difikirkan perlu adalah seperti nama saintifik. Biasalebel ini dilekatkan pada bahagian bawah kertas.

Penyediaan sisip kaca mikroskop biasanya melibatkan langkah-langkah yang berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Penetapan/pengikatan Membuat keratan Perwarnaan Pendehidratan Mencuci Lekapan Kesemua enam langkah tersebut diperlukan untuk penyediaan sisisp kekal. Sebaliknya sisip sementara hanya boleh digunakan sekejap sahaja. dan (v) boleh di tinggalkan. Tujuan bahan ini bukanlah untuk menghuraikan secara meluas dan mendalam tentang bidang ini. PENYEDIAAN SISIP MIKROSKOP Teknik Menyediakan Sisip Mikroskop Teknik menyediakan mikroskop iaitu suatu bidang yang luas.Walaubaimanapun sisip sementara lebih kerang disediakan oleh guru-guru biologidi sekolah kerana lebih menjimatkan banyak masa dan kerja. tarikh ianya dikutipdan nombor herberiumnya bagi tujuan rekok atau rujukan ( sila lihat contoh ). jika disediakan dengan baik boleh disimpan selama beberapa tahun. (i) Penetapan/pengikatan Bahan-bahan biologi yang hendak digunakan untuk menyediakan sisip mesti direndam dalam sejenis cecair atau larutan untuk menyelakkan tindakan bakteria atau kulat.pengutip. Formalin neutral disediakan dengan mencampurkan sedikit larutan dinatrium tetraborat (boraks) kepada fofmaldehid 40% sehingga menjadi neutral kepada kertas litmus. Agen pengikat/penetap yang biasa sekali digunakan untuk tisu-tisu tumbuhan ialah ‘ Formalasetik-alkohol’ (FAA). tetapi bagi peyediaan sisip sementara langkah (i). Sisip-sisip kekal. Cecair atau larutan itu dinamakan agen penetap/pengikat manakala proses ini dipanggil penetapan/pengikatan. (iv). Tisu-tisu haiwan boleh direndam dalam fomalin neutral. FAA dsediakan dengan mencampurkan lebih kurang 5 cm3 asid asetik glasial 90 cm3 etanol 70% dan 5 cm3 formaldehid 40%. . berbanding dengan sisip kekal.tetapi hanya memperkenalkan prisip-prisip asas serta beberapa teknik biasa yang boleh digunakan oleh guru-guru sains di sekolah. kadang kala kurang daripada setenjah jam.

ia bersifat asid maka nukleus biasanya diwarnakan dengan pewarna-pewarna bes seperti metilena biru atau safranin. Pewarna bersifat bes digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat asid. Ferum (III) Ammonium Sulfat ialah sejenis mordan bagi pewarna hematoksilin dalam pewarna tisu haiwan.Apabila cecair parafin di permukaan membeku. misalnya metilena biru fuksin bes. Ambil sebuah kotak mancis dan sapukan bahagian dalamnya dengan sedikit gliserol. Pusingkan skru di bahagian bawah mikrotom itu satu pusingan kemudian hiriskan tisu yang menonjol ke atas dengan mata pisau cukur. safranin dan sebagainya ii) Pewarna bersifat asid . hijau muda.Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: 1. iaitu bersifat bes dan asid.Untuk maklumat lanjut tentang jenis-jenis agen penetap/pengikat sila rujuk kepada buku-buku lain. i) pewarna bersifat bes. tisu tumbuhan biasanya diapit dengan kepingan polistirene sebelum dipotong . . (iii) Pewarnaan Pewarna untuk sisip mikroskop boleh dibahagikan kepada dua golongan utama. Tisu yang hendak dipotong itu dimasukkan ke bahagian tentah mikrotom. Sekarang tisu haiwan itu sedia untuk dipotong menjadi kepingan nipis. Kesemua parafin dalam kotak mancis akan membeku. Panaskan sedikit pepejal parafin ( suhu lebur lebih kurang 52-56 celsius ) pada suhu 2 atau 3 darjah lebih tinggi daripada suhu leburnya.Tuangkan parafin panas (suhu tidak melebihi 58 darjah celcius ) ke dalam kotak mancis tersebut. misalnya fast green. Letakkan tisu haiwan di bahagian tengah cecair parafin.dengan kukus air. Keratan tisu tumbuh-tumbuhan lebih mudah disediakan kerana ia lebih keras daripada tisu haiwan. Kadangkala tisu-tisu biologi lebih mudah dipotong dengan menggunakan sejenis mikroton tangan.Masukkan tisu haiwan yang tersebut ke dalam cecair parafin dan biarkan selama satu jam pada suhu yang sama. 3. Sebagai contoh.Untuk membuat keratan. terdapat juga pewarna-pewarna tertentu yang hanya boleh dilekatkan kepada tisu jika sesuatu mordan digunakan bersama. Oleh kerana nukleus sel mempunyai asid nukleik. Pemilihan pewarna untuk tisu dibuat berdasarkan sifatnya. hablur ungu. 2. Selain daripada itu. manakala pewarna bersifat asid pula digunakan untuk mewarnakan bahagian-bahagian tisu bersifat bes. (ii) Membuat keratan tisu Tisu-tisu biologi yang hendak diperiksa dengan mikroskop mesti wujud dalm bentuk keratan nipis yang boleh ditembusi cahaya. Pegang kotak mancis itu di atas sebaldi air sejuk dan tiupkan permukaan parafin lebur itu dengan angin. Misalnya. Tisu haiwan yang hendak dikerat mestilah terlebih dahulu direndamkan dalam parafin untuk menjadikannya keras. anilina biru dan sebagainya. rendamkan seluruh kotak mancis tersebut ke dalam baldi berisi air sejuk itu. Harga mikrotom tangan ini adalah agak murah dan mampu dibeli oleh semua sekolah.

(iv) Banyak jenis cecair organik digunakan dalam proses penyediaan sisip mikroskop. Bahan-bahan organik ini, jika dicampurkan dengan air, akan menghasilkan seuatu koloid yang menganggu penglihatan. Oleh itu, sebelum atau selepas proses pewarnaan (Mengikut keadaan) tisu itu biasanya direndam dalam etanol untuk membuangkan kandungan aairnya. Proses pembuangan air ini dinamakan pendehidratan. Akan tetapi , jika keratan tisu direndam terus ke dalam etanol tulen, terlalu banyak aair diserap keluar, maka sel-sel itu akan berubah bentuknya atau menjadi rosak. Untuk mengelakkan kesan ini, keratan tisu biasanya direndamkan dalam etanol mengikut giliran yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rendamkan dalam etanol 30% selama 1 minit. Pindahkan ke etanol 50% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 70% selama 1 minit; Pindahkan ke etanol 90% selama 2 minit; Pindahkan ke etanol 95% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% selama 2 minit. Pindahkan ke etanol 100% yang baru selama 2 minit lagi.

Sekiranya sebelum pendehidratan keratan tisu itu telah direndam dalam sejenis pewarna yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya, maka dalam proses pendehidratan yang berikutnya keratan tisu itu TIDAK perlu direndamkan ke dalam etanol 30% , 50% dan 70% lagi ianya boleh terus dimasukkan ke dalam etanol 90%, dan selanjutnya ke dalam etanol 95%, 100%, seperti susunan tersebut di atas. (V) Mencuci.

Jika lekapan hendak dibuat dengan menggunakan balsam kanada maka selepas pendehidratan, etanol dalam keratan tisuitu mesti dikeluarkan. Ini adalah kerana etanol tidak boleh bercampur dengan balsam kanada. Proses pembuangan etanol dari keratan tisu ini dinamakan mencuci. Akan tetapi, jika gliserol dan bukan balsam kanada yang akan digunakan dalam lekapan, proses mencuci boleh ditinggalkan kerana etanol boleh bercampur dengan gliserol. Untuk mengeluarkan etanol, keratan tisu biasanya dirandamkan dalam cecair xilem (awas:beracun) selama beberapa ketika. Tetapi xilem mempunyai satu kelemahan sebagai agen pencuci: ia membentuk cecair keruh jika terkena air (biasanya akibat dari mencuci yang kurang sempurna). Minyak cengkih dan minyak kayu cedar juga boleh digunakan sebagai agen pencuci. Jika minyak cengkih dan minyak kayu cedar digunakan, keratan tisu itu mesti direndamkan dalam xilem pula sebelum lekapan dengan balsam kanada. Vi) Lekapan

Selepas mencuci ,keratan tisu itu boleh diletakkan di atas kepingan kaca kemudian dititiskan dengan sedikit agen pelekap dan ditutup dengan sisip kaca nipis. Peranan agen pelekap ialah menyesar keluar semua udara dari keratan tisu serta memberikanya suatu angka rujuk biasa (refractive index) yang hampir dengan kaca ,iaitu lebih kurang 1.53. agen pelekap yang biasa sekali digunakan dalam makmal sekolah ialah balsam kanada (yang dilarutkan dalam xilem), biasanya untuk sisip kekal. Akan tetapi, unutk sisip sementara , agen pelekap yang lebih sesuai ialah gliserol. Sisip kekal yang siap disediakan mesti dilabelkan dengan butir-butir berikut: i) Nama spesimen dan jenis keratan ( melintang, membujur, dan sebagainya.) ii) Pewarna yang digunakan ii) Tarikh disediakan iv) Nama orang yang menyediakannya. Teknik-teknik Mewarnakan Spesimen Biologi Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Tumbuhan 1. Safranin dan Fast Green

Keratan tisu daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok keembung, bunga matahari dan sebagainya boleh diwarnakan dengan cara ini. Bahagian nukleus,lignin dan kutikel akan menjadi merah, manakala lain-lain bahagian menjadi hijau atau biru. Larutkan 1 gram safranin dalam etanol 50% menjadi 100 cm3 . Rendamkan keratan tisu dalamnya selama 1/2 jam atau lebih. Keluarkanya dan basuh dengan air suling. Lepas itu rendamkan dalam campuran asetik-etanol untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin itu. Jangan rendamkan spesimen terlalu lama kerana ia menyebabkan semua safranin mungkin tanggal/ Campuran asetik-etanol disediakan dari 1 nm3 asid asetik glasial dan 99 c,3 etanol 70%. Dehidratkan dalam etanol 90% dan 100%. Rendamkan dalam Fast green selama 1/2 minit atau lebih. Larutan Fast Green disediakan daripada 0.5 gram pepejal Fast green, 50cm3, etanol 100% dan 50 cm3 minyak cengkih. Untuk menanggalkan sebahagian fast green rendam dalam campuran minyak cngkih , etanol 100% dan xilen (nisbah 2:1:1) selama 5 minit. Pindah ke xilen selama beberapa minit. Letak di atas kepingan kaca dan lekapkan dengan balsam kanada atau gliserol. 2. muda. Hematoksilin dan safranin Nukleus dan kloroplas menjadi ungu, lignin menjadi merah,sitoplasma menjadi ungu

Sediakan larutan hematoksilin seperti berikut: Campurkan 4 g hematoksilin , 25 cm3 etanol 100% dan 400 cm3 larutan tepu ferum (III) ammonium sulfat. Biarkan terdedah kepada cahaya selama empat hari dalam sebuah kelalang yang mulutnya tersumbat dengankapas.Turas.Tambahkan 100 cm3 gliserol dan 100 cm 3 metanol. Biarkan di tempat cerah selama enam minggu. Rendamkankeratan tisu dalam larutan hematoksilin selama 3 minit. Basuhkan dengan air. Tanggalkan sebahagian pewarna dengan asetik-etanol sambil memerhatikannya di bawah mikroskop (kurang daripada 1 minit). Basuhkan dengan etanol 70%. Rendam dalam etanol 70%. Rendam dalam etanol 70% yang telah ditambahkan beberapa titik ammonium hidroksida. Rendam dalam larutan safranin selama 5 minit Rendam dalam etanol 50% untuk menanggalkan sebahagian daripada safranin. Bagi sisip sementara ,pindahkan keratan tisu ke air suling kemudian lekapkan dalam gliserol. Bagi sisip kekal, dehidratkan dengan etanol 70%,90%,95% dan akhirnya 100%. Rendam dalam minyak cengkih untuk membuangkan etanol. Lekapkan dengan balsam kanan.

Teknik Pewarnaan Keratan Tisu Haiwan

1.

Ferum Hematoksilin

Larutkan 3 g ferum (III) ammonium sulfat dalam 100 cm3 air suling. Rendamkan keratan tisu dalam larutan tersebut selama 1/2 jam lebih. Basuh dengan air suling. Sediakan larutan hematoksilin dengan 0.5 g hematoksilin, 10 cm3 etanol 100%, dan 90 cm3 air suling. Biarkan beberapa hari. Rendamkan keratan tisu dalam larutan hematoksilin salama 1/2 jam atau lebih. Pindahkan ke larutan ferum (III) ammonium sulfat untuk menanggalkan sebahgian hematoksilin. Basuhkan dengan air paip selama beberapa jam. Rendam dalam etanol 30%,50%,70%,90%,95%,100%. Pindah ke xilen untuk menanggalkan etanol. Lekapkan dalam balsam kanada.

2.

Pewarna Mallory Tiga Peringkat Mula-mula sediakan tiga jenis larutan yang berikut: a) b) c) 0.1 g asid fuksin dalam 99 cm3 air suling 0.1 g asid fosfomolobdik dalam 99 cm3 air suling 0.5 g anilina biru, 2 g oren G dan 2 g asid oksalik dalam 99 cm air suling.

90%. Lekapkan dalam gliserol. Basuhkan dengan etanol 50%. Larutan Sudan IV disediakan dengan melarutkan 5 gram pepejal Sudan IV dalam 100 cm3 etanol 70%. Basuhkan dengan etanol 50%.95%. Periksa dengan mikroskop.Rendamkan keratan tisu dalam larutan (A) selama 3 minit. Sekarang rendamkan dalam larutan (c) selama 5 minit supaya ia menjadi biru. Teknik Mewarnakan Tisu Kulat (Lactophenol-cotton blue) Tisu kulat seperti Mucor dan Rhizopus boleh diwarnakan dengan Lactophenol-cotton blue . Bintilan-bintilan lemak akan diwarnakan menjadi merah. . Basuhkan dengan air suling. Basuh lagi dengan air suling. Basuhkan dengan air untuk menanggalkan pewarna yang berlebihan . Lactophenol-cotton blue disediakan daripada bahan-bahan berikut: hablur fenol asid laktik gliserol cotton blue (metil blue) air suling 0.70%.05 g 20 cm 20 g 20 g 40 g Rendamkan tisu kulat dalam Lactophel-cotton blue selama beberapa minit. Basuhkan dengan xilen untuk menanggalkan etanol Lekap dengan DPX.100%. Teknik Mewarnakan Tisu yang Mengandungi Lemak (Sudan IV) Rendamkan keratan tisu dalam formaldehid 40% selama 1 minit.50%. Dehidratkan dengan etanol 30%. Rendamkan dalam larutan Sudan IV selama 2 hingga 3 minit. Basuhkan dengan air suling.Basuhkan dengan larutan (B) selama 1 minit supaya warna merah tadi kekal.

Suatu lapisan darah yang nipis akan terbentuk. seperti dalam Rajah (46). Tambahkan sama banyak fosfat tampan pH 6.Teknik Mewarnakan Sel-Sel Darah (Pewarna Leishman) Mula-mula sediakan lapisan nipis darah seperti berikut: Titiskan setitik darah di satu hujung sisip yang bersih. Rendam dalam larutan tampan selama 30 saat atau lebih.5 gram. Sediakan fosfat tampan pH 6.8 cm3 larutan (i) dengan 49. Tambahkan metanol sedikit demi sedikit sehingga menjadi 100cm3. Biarkan 10 minit. campurkan 50. Teknik Mewarna Bakteria (Pewarna Gram) Mula-mula sediakan larutan-larutan yang berikut: i). Dengan segera letakkan sekeping lagi sisip bersendeng 45o kepada sisip pertama. Nukleus sel darah putih akan diwarnakan menjadi biru.1 gram kaliam dihidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Ii) Hancurkan 0.8 dengan keadah berikut: i) ii) iii) Larutkan 9.5 gram dinatrium hidrogen fosfat menjadi 1 dm3. Teruskan proses menghancurkannya selama 20 hingga 30 minit . dan TOLOK KE DEPAN. mengikut keadaan.2 gram serbuk pewarna Leishman dalam beberapa cm3 metanol 100% dalam sebuah lesung. simpan dalam botol yang tertutup rapi pada 37% C. supaya pewarna itu betulbetull larut dalam metanol. 500 cm3 hablur ungu Air suling . Sediakan pewarna Leishman dengan langkah-langkah berikut: i) Pastikan semua radas yang digunakan adalah bersih dan kering betul. Rendamkan lapisan darah tersebut dengan pewarna Leishman selama satu hingga satu setengah minit. Keringkan lapisan darah ini SEGERA dengan angin atau dengan mengeraK-GERAKKAN DALAM UDARA. Larutan hablur Ungu (atau metil ungu) 2. Basuh dengan aliran air yang perlahan. Tiupkan dengan mulut supaya pewarna bergaul dengan larutan tampan. Periksa dengan mikroskop. sel-sel darah akan berubah bentuknya.2 cm3 larutan (ii). Keluarkan sisip dan biarkan kering dalam udara. iii) turaskan .8. jika dikeringkan dengan perlahan. larutkan 9.

.5 gram 500 cm3 Kalium iodida air suling iii) Larutan Safranin (atau neutral red) 5. jangan basuh terlalu lama. Basuh pula dengan air. Mula-mula sediakan larutan aseto-arsein seperti berikut: tambahkan 2 gram orcein kepada campuran 45 cm3 asid asetik glasial dan 55 cm3 air suling. hasil turasannya berwarna ungu tua. Simpan dalam peti sejuk. Basuh sekali lagi untuk membuang safranin yang berrlebihan dengan air.0 cm3 500 cm3 Sapukan bakteria di permukaan sisip supaya membentuk satu lapisan nipis.0 gram 500 cm3 Safranin air suling atau Neutral red asid asetik 1% air suling - 0. Sekarang basuhkan nya dengan sedikit aseton .1 minit.0 gram 10. Didihkan selama 30 minit. boleh diwarnakan dengan kaedah ini.ii). Rendamkan bakteria dengan larutan hablur ungu atau metil ungu selama 1/2 . Seperti hujung akar bawang atau buah zakar belalang (Valanga). Teknik Mewarna Kromosom (Kaedah aseton orscein) Tisu yang sedang mengalami proses mitosis atau meiosis. Panaskan dengan api selama 2-3 saat supaya bakteria terlekat pada permukaan sisip. Masukkannya ke dalam sebuah kelalang 250 cm3 dan pasangkan pemeluap Liebeg dalam keadaan tegak. Jangan basuh dengan air selepas ini.1 minit. Biarkan kering dalam udara. Biarkan sejuk. Turaskan . iodin Larutan Iodin 5. Biarkan sejuk. Rendam dalam safranin atau neutral red selama 2 minit atau kurang. Tambahkan larutan iodin dan biarkan 1/2 . manakala bakteria Gram (-) akan menjadi merah.5 gram 1. Periksa Bakteria Gram (+) akan menjadi biru-ungu.

1. Antaranya. Hangatkan sisip di atas plat selama 10 saat lagi. supaya warna aseto-orsein menjadi lebih merah. Jadual 1 menunjukkan beberapa pepejal mudah terbakar disertai dengan kesan bahaya dan kaedah penyimpanan masing-masing. Tutupkan dengan penutup kaca nipis .1 Pepejal Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya dalam minyak (Kerosin atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. JANGAN TEKAN TERLALU KUAT. Bahan pengoksida yang kuat (misalnya klorat. tambahkan aseto-orsein lagi jika ia tersejat. tetapi jangan biarkannya mendidih. mengganat. 1. perklorat. asid nitrik) mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksida. Penyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selalu untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya dalam cecair. Letakkan tisu itu di atas sisip kaca. ada yang mudah terbakar. Periksa dengan mikroskop. peroksida. KESELAMATAN MAKMAL 1. Sekarang tutupkan sisip itu dengan beberapa lapisan kertas tisu dan tekankannya DARI ATAS dengan ibu jari ( Jangan biarkannya gelansar ke TEPI) supaya sel-sel akar terpisah antara satu sama lain. .Jika hujung akar bawang digunakan ia mesti direndamkan dalam asetik-alkohol selama 24 jam terlebih dahulu. Panaskan sisip kaca dengan api atau plat panas selama 5 minit. mengkakis. Semua kromosom akan menjadi warna merah. Ascto-orsein yang berlebihan akan diserap oleh kertas tisu.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan kimia.1 KESELAMATAN MAKMAL SAINS BAHAN KIMIA Terdapat berbagai-bagai jenis bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. beracun mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. Fosforus kuning mestilah disimpan terendam sepenuhnya dalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan berikut: 1. nitrat. Jangan sedut dengan mulut. Tambahkan beberapa titik aseto-arsein dan koyakkannya menjadi hancur dengan dua batang jarum. kemudian dipindahkan ke dalam asid hidroklorik 1 molar pada 60 C selama 5 minit. (Penggunaan fosforus kuning tidak digalakkan di sekolah). Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk menyedut keluar larutan.

kalium manganat (VII) dan argentum nitrat.2 Cecair Mudah Terbakar Cecair mudah terbakar yang banyak seperti yang terdapat dalam botol “Winchester” hendaklah disimpan pada aras terbawah dalam almari . ammonia pekat.104 . fenol. . Jadual 2 menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. asid metanoik. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas dan hendaklah terhindar daripada bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Jauhkan cecair mudah terbakar daripada sebarang sumber nyalaan. asid hidroklorik. asid sulfurik. Pengendalian bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam kebuk wasap dengan memakai cermin mata keselamatan serta sarung tangan keselamatan.18 . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air.17 10 10 1. Almari ini harus mempunyai tubir untuk mencegah cecair mengalir keluar daripada botol yang pecah. metanol. Elakkan anggota badan daripada tersentuh bahan-bahan tersebut.30 . hidrogen peroksida pekat. asid etanoik. Jadual 2: Bahan Kimia (Cecair) Mudah Terbakar Bahan Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit petroleum metanol Etanol takat kilat /C (Sambaran) . serta takat kilat masingmasing.45 .41 . cecair bromin.1.1.3 Bahan Kimia Mengkakis Contoh bahan-bahan kimia bersifat mengkakis adalah asid-asid pekat seperti asid nitrik.1.

tangan hendaklah dibasuh. Selalunya . Ia juga membahaya bila bersentuhan dengan kulit. Seseorang yang menggunakan bahan kimia beracun mesti memakai cermin mata keselamatan dan sarung tangan keselamatan getah. 1. Wapnya ADALAH SANGAT merbahaya. Sebagai langkah susulan rawatan Pegawai perubatan hendaklah didapati. bahagian tersebut hendaklah segera dibilas dengan air yang berlebihan.Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. cuci segera dengan air yang banyak. (ii) BENZENA jika dihidu sedikit-sedikit selama tempoh masa yang agak lama. (iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata. (vi) KLOROFORM (Triklometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit.4 Bahan Kimia Beracun Eksperimen dengan gas beracun mesti dilakukan dalam kebuk wasap. Ia mesti digunakan hanya dalam kebuk wasap sahaja. Oleh itu langkah keselamatan mesti diberi perhatian. jika amali melibatkan bahan kimia mengkakis dengan bahan organik.1. (v) WAP KARBON TETRAKLOARIDA (tetraklorometana) adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. tetapi ia bukanlah racun yang menokok. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beraacun misalnya toluena atau xilena. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyalaan yang rendah. Selepas eksperimen. Ia juga boleh menyerap ke dalam kulit. boleh menjadi racun. (B) Peraturan Penyimpanan Penyimpanan bahan kimia hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: . (viii) MERKURI mesti dipanaskan hanya di dalam kebuk wasap tetapi lebih baik lagi jika tidak dipanaaskan langsung. (iv) KARBON DISULFIDA boleh menyerap ke dalam kulit dan wapnya sangat beracun. hidung dan paru-paru. (vii) HIDROGEN SULFIDA sama beracun seperti hidrogen sianida. (ix) SULFUR DIOKSIDA adalah beracun. kuantiti yang kecil sahaja digunakan. Jika mata untuk kulit ternena bahan kimia beracun. (i) ANILINA mudah menyerap ke dalam kulit. (A) Langkah Keselamatan Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan.Gunakan pipet untuk menyedut keluar cacair yang beracun.

(iv) Di dalam makmal tidak digalakkan . Mop kawasan tumpahan dengan sabun dan air dan lap hingga kering. (iv) Bahan kimia yang beracun hendaklah disimpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. letupan. Pepejal Natrium Hidrogen Karbonat atau laarutannya boleh digunakan untuk meneutralkan saki baki tumpahan asid dan kemudiannya dicuci dengan air. i) Bahan berminyak Tumpahan minyak hendaklah dilap dengan kain dan terus dibuang. (i) Bahan pepejal kering : Bahan ini disapu. Penggunaannya mestilah direkodkan. Siram dengan air yang banyak untuk mencairkan asid dan ini akan mengurangkan hasilan haba serta percikan asid itu. haba terhasil dan asid akan terpercik. Ia mestilah dirawat mengikut cara yang betul. (ii) Larutan (Asid) : Tumpahan larutan asid hendaklah dengan air berlebihan. Peringatan: Larutan alkali akan menyebabkanlantai menjadi licin.5 Amalan Keselamtan Bagi tumpahan bahan Kimia Sebarang tumpahan bahan kimia adalah berbahaya. Tumpahan ini mungkin menyebabkan kebakaran. dikumpul dan dimasuki dalam bekas sisa buangan yang sesuai. Bahan kimia lama yang tidak boleh digunakan lagi merupakan sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). ?Tabur pasir ke atas tumpahan tersebut dan bersihkan. kemalangan dan mengeluarkan wasap toksik. Peringatan : Apabila air disiram ke atas tumpahan asid sulfik pekat. Rak menyimpan bahan ini mestilah bertubir untuk mengelakkan botol daripada jatuh.(i) Semua botol reagen bahan kimia mestilah dilebel dengan jelas dan lebel itu hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. ii) Pelarut mudah Meruap : Tumpahan pelarut mudah meruap akan meruap dengan cepat. Kaedah pembersihan adalah seperti berikut: . atau sesak nafas.1. 1. (iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang berbahaya hendaklah disimpan dalam tempat khas yang kalis api. kerana ia menyebabkan kebakaran. dengan tujuan untuk membersihkannya.menympan cecair yang lebih daripada 500cm3. (ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan dalam makmal tetapi mestilah disimpan dalam stor bahan kimia yang mempunyai peredaran udara yang baik. Bagi-bahan kimia yang beracun dan berbahaya simbol-simbol tertentu digunakan. i) larutan Alkali : Tumpahan larutan alkali hendaklah disiram dengan air berlebihan terus ke dalam longkang.

Pelupusan bahan-bahan kimia toksik hendakalh terlebih dahuludirujuk kepada jabatan kimia.(a) Jika tumpahan itu sedikit. Penguntip merkuri boleh digunakan untuk mengutip merkuri yang banyak. Jika tumpahan yang berlaku adalah sedikit.6 Pelupusan Satu senarai bahan kimia yang beracun dan kaedah rawatan atau pelupusan yang sepadan baginya hendalahdiadakan dalam makmal.1 Keselamatan dalam pengendalian mikroorganisma: a) Semua perkerjaan hendaklah dilakukan dengan berhati-hati. Dan b) Tumpahan yang banyak dimop sehingga kering (Lakukan seperti kaedah di atas (i). .2 BAHAN BIOLOGI 1. pastikan terdapat bekalan bahan penyahjankit yang mencukupi dan sesuai dengan untuk organisma yang dikaji. 1. lapkan dengan kain dan buangkan kain tersebut ke dalam bekas sisa buangan yang sesuai.Kementerian Sains. Bakteria. b) Sebelum memulakan kerja. Teknologi dan Alam Sekitar unatuk mendapatkan khimat nasihat. iii) Merkuri: Tumpahahn merkuri merupakan punca biasa wap merkuri dalam udara makmal .1. Fungi. Kerusi dan tempat berkerja hendaklah dibersihkan dengan pencuci sebelum meninggalkan makmal. litup merkuri dengan serbuk sulfur. * Peringatan: Pakai sarung tangan getah keselamat semasa membersihkan sabarang tumpahan. Virus dan bahan pencemar yang tidak diketahui bahayanya hendaklah dianggap sebagai patogen.2. Jika merkuri tertumpah pastikan tingkap. pintu dibuka supaya terdapat peredaran udara yang cukup. Index KESELAMATAN MAKMAL BIOLOGI 1. d) Bahan pencemar yang berbahaya tidak boleh dibiarkan kecuali setelah ditutup atau dilebelkan dengan jelas. c) Semua permukaan. mengikut cara kerja yang disediakan.

e) Peti sejuk serta alat-alat yang digunakan untuk menyimpan kultur mestilah dibersihkan dan dinyahjankitkan selalu. h) Semua tumpahan dan kemalangan hendaklah direkodkan. Selepas menjalankan eksperimen. 1. Jubah makmal dan cermin mata keselamatan hendaklah dipakai semasa menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan radioaktif.2 Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukanoleh guru tertentu yang bertanggunjawab ke atasnya sahaja.1 Kelayakan Guru Sains Guru yang hendak mengunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah guru yang berpengetahuan dan berpegalaman dalam pengendalian bahan radioaktif. Pengunaan sumber cecair atau sumber yang lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut ( misalnya dengan menggunakan pipet dan botol basuh ). KESELAMATAN BAHAN RADIOAKTIF 1. Sewaktu melakukan pembersihan alat-alat perlindung diri patut digunakan.3. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata.3. maka sarung tangan keselamatn hendaklah dipakai. tangan hendaklah dibasuh dengan sabun dengan bersih sebelum meninggalkan makmal.3.Peti sejuk tidak dibenarkan menyimpan makanan. Sumber radioaktif hendakalh sentiasa dikendalikan dengan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. semua bekas yang mengandungi bahan jankitan hendaklah diletakkan didalam dulang yang besar atau permukaan tempat kerja hendaklah ditutup dengan bahan penyerap boleh dibuang. Sisa-sisa radioaktif hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( sila lihat cara-cara pelupusan ). 1. Jika sumber radioaktif digunakan.3 BAHAN RADIOAKTIF 1. . f) Untuk mengurang belakunya pencemaran yang tidak disegajakan melalui tumpahan.3 Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber tidak di benarkan 4 millicurie. g) Tangan hendaklah dicuci bersih sebelum meneinggalkan makmal. Kerja yang menggunakan cecair radioaktif hendaklah dijalankan di atas dulang atau talam. Bahan radioaktif mestilah disimpan di dalam bekas plumbum.

Sumber radioaktif seperti strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti radium tidak boleh digunakan kerana ia membebaskan zarah alfa.5 Pelupusan Bahan radioaktif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: (i) “Sumber Tertutup” (a) Takrif: ( b) Kaedah: Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pengeluarnya. bangku atau lain-lain permukaan makmal hendakalh dibasuh dengan bersih dan diukur kekuatan keradioaktifannya.3. LETUPAN DI MAKMAL DAN EKSPERIMEN MERBAHAYA 1. 1.4 LETUPAN Letupan kadang kala berpunca daripada kebakaran. Semua sumber dan bekas radioaktif hendaklah dilabelkan dengan terang berserta dengan sumber berbahaya. 1. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan segera. Jabatan Kimia dan Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah diberitahu serta-merta. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpahan ini hendakalh dibasuh dengan sabun atau bahan pencuci. Ia hendaklah disimpan didalam stor yang tersebut dan terkunci bila tidak digunakan. Jika kecurian atau kehilangan sumber radioaktif. Sebarang pencemaran di lantai.4 Kemalangan Dalam Makmal Bahan-bahan lembabyang tumpah hendaklah dilap hingga kering . Seseorang tidak boleh didedahkan kepada sumber radioaktif dengan tidak melebihi daripada 50 milirad setahun. Pakaian yang tercemar hendaklah dihantar kepada orang yang pakar dalam bidang teknik pelupusan ( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital ) untuk tindakan selanjutnya.3. Jika sumber tertutup iaitu disyaki merbahaya atau bocor. pihak polis. Stor atau almari tersebut hendaklah berasingan dan dos yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira dan disukat serta ditanda padanya. Bahaya letupan yang biasa didapati di makmal disebabkan oleh: . Semua bahan yang dibenarkan penggunaannya hendakalah disimpan di dalam stor atau almari bertanda dan berkunci dan jabatan bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan.

1 Penyalaan Hidrogen Sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Cecair Yang Mudah Terbakar ke dalam air Jangan sesekali meletakkan cecair yang mudah terbakar di tengah panas atau berhampiran sebarang sumber haba.3 Pemanasan Ammonium Nitrat Sebahagian kecil darpadanya mungkin meletup bila dipanaskan.4 Natrium dan kalium Gunakan sedikit bahan sahaja.i) ii) iii) iv) Kebakaran gas Cecair dan pepejal mudah terbakar Tindak balas eksotermik Pemanasan sebatian-sebatian peroksida dan perklorat v) Bahan-bahan yang biasanya tidak mudah terbakar tetapi jika dalam keadaan serbuk halus boleh meletup (natrium. kerana ia boleh menyebabkan berlakunya letupan.2 Campuran Yang Mempunyai Klorat Jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosforus atau sulfur.5 i) ii) iii) 1. . Proses Pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. 1. 1. 1. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakannya di tempat yang jauh daripada radas. aluminium). Kalium yang tersimpan lama akan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan cermat dengan menukarnya menjadi garam.6 Asid Dilarang menuang air ke dalam asid pekat Bila hendak mencairkan asid pekat tuang asid serta kacau larutan tersebut.zink. 1.5.5. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api biru. 1. Jangan sesekali mencampurkan asid pekat dengan klorat.5.5 EKSPERIMEN YANG BERBAHAYA 1.5.5.5. Kalium yang tersimpan lama boleh meletup walaupun segaja langkah pengawasan baginya dijalankan.

5. J. E. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. 1. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. PERATURAN MAKMAL BAGI PELAJAR a) Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. G. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. I. Peralatan sains. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. D. B.tekanan tinggi. Setiap kerosakan.1. Demonstrasi Dalam demonstrasi yang melibatkan penggunaan radas bervoltan tinggi. Semua peralatan sains. H. Peralatan sains. 1. bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. bahan kimia atau bahan biologi hanaya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru.5. pengadang yang sesuai hendaklah digunakan. bahan radioaktif. Pelajar-pelajar hendaklah diberitahu tentang bahayanya. Peraturan ini hendaklah ditampal pada setiap makmal . Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. . F.9. pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau pun kakitangan makmal.pastikan pelajar berada di jarak yang selamat. C.7 Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalak menjalankan apa-apa amali yang melibatkan penggunaan alatan bervoltan tinggi.Tampalkan pada kertas tebal dan balut dengan plastik cerah . Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. tindak balas cergas dan sebagainya. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru.8 Barang-Barang Kaca Bagi Kerja Tekanan Tinggi dan Rendah Salur kaca.5. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru.

PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN . Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. Langkah-langkah keselamatan mersti dipatuhi setiap masa. Q. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis. B. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. D. PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A.K. O. Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Kayu mancis. AMARAN Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. P. kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. R. M. Jangan membazirkan bahan kimia. N. L. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. Jangan gunakan jari tangan. E. C.

bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. i.01 September 1995 2. Tarikh sukatan peperiksaan berkuatkuasa . Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. J. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL GRED C7 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 1. B. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. F) makanan dan minuman adalah dilarang simpam dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. I) langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan. . D. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi.A. E. Peralatan saains. Semua peralatan sains. C. Tidak sesiapa pun boleh makan. H. Matlamat Sukatan. 3. Tujuan peperiksaan Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pembantu makmal yang dilantik terus. Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan yang setaraf dengan kumpulan C mengetahui pengetahuan asas mengenai perintah-perintah Am dan arahanarahan yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan.

C.PERINTAH AM. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja. i. 5. Cuti yang diberikan kerana perkhidmatan Cuti tidak berekod. Pegawai yang layak mengambil peperiksaan Pembantu makmal yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan.Ii. B. i. vi. ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM. PERINTAH AM BAB C ii. . Elaun-elaun kerana berkursus Elaun-elaun pelbagai. v. vi. ii. V. Viii. iii. Pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) Sukatan peperiksaan (Termasuk masa dan soalan) BAHAGIAN 1 . Syarat-syarat lantikan dan perkhidmatan.. iii. Tempoh percubah dan perlanjutannya. Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat pertimbangan kenaikan pangkat bagi pembantu makmal yang dilantik secara kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) 4. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen. Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A. PERINTAH AM BAB A. i. PERINTAH AM BAB B Elaun -elaun kerana bertugas Kemudahan-kemudahan perjalanan.

ii. i. PERINTAH AM BAB G Waktu kerja lebih masa. Surat menyurat. PEMBELIAN. ACARA MENGENAI BARANG-BARANG DAN KERJA-KERJA AM. Fail memail Memelihera dan menyimpan rekod-rekod kerajaan. i. . PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (kelakuan dan tatatertib) 1993 E. Acara pengakaunan Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam Am Terimaan. iii. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai Bayaran dan peraturan wad. 1. TENDER DAN KONTRAK. Bayaran.1. Kelengkapan pejabat. G. F. ii. iii.D. II. I. Jabatan dan orang ramai. ARAHAN PERKHIDMATAN Bab 1 Bab 3 Bab 4 bab 5 Bab 7 H. PERINTAH AM BAB F.

JUMLAH SOALAN masa: 40 (aneka pilihan) 1 jam calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada aperintah Am. BAHAGIAN 11 . iii. PKPA Bil 3/91 Anugerah inovasi perkhidmatan Awam iv. PKPA bil 8/91 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja. PKPA Bil 7/91 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK). Lain-lain pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam ix. i.TEORI Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan tatacara mengenai pengurusan di dalam makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan bidang tugas pembantu makmal seperti berikut: 1. V. arahan perkhidmatan. Viii. 1/91 Panduan meningkatkan kualiti layanan melalui urusan telefon. Vi. PKPA Bil 4//91 Garis panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM PKPA bil. arahan perbendaharaan. pekeliling-pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang berkenaan semasa peperiksaan. BIOLOGI . PKPA bil 2/91 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan.I. Ii.

formula sebatian dan pembinaan persamaan kimia yang mudah. Mengenai ekologi asas haiwan. voltmeter dan komponen elektrik. 3. penjagaan dan penggunaan alat-alat atau radas-radas yang biasa terdapat di makmal biologi. momentum. Penyediaan larutan kimia yang mudah. Penyelenggaraan mikroskop vii. Penyediaan reagen yang mudah dan penyediaan pewarna biasa bagi biologi seperti iodin. larutan benedict.i. Pengawetan spesimen-spesimen haiwan kecil dan tumbuhan. Pengatahuan asas mengenai pengurusan. 2. Ii. FIZIK i. Teknik pengsterilan mikro organisma. Vi. iii. Sifat-sifat kimia bahan-bahan pepejal dan larutan. prisma. V. kerja dana tenaga. alat-alat optik seperti kanta. Ii. iv. larutan standard. penunjuk bikarbonat dan sebagainya. Iii. Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan pencarian larutan kimia. Iv. Penyediaan rangka spesimen haiwan kecil. Asas elaktrik. Pengurusan. pusat. Iii.I daya . mikrometer. Penyediaan slaid. penjagaan dan penggunaan alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat di makmal kimia. pemasangan dan penyediaan serta penggunaan ammeter. jangka tumpat. . Pengendalian peralatan seperti termometer. sermin. ii. KIMIA i. Sukatan dan unit S. pusat graviti. V. Viii. Vi. mersin. geseran. Formula unsur. ketumpatan. tumbuhan dan pendidikan alam sekitar. Pengendalian dan mengawal bahan organik yang mudah meruap dan terbakar.

Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen A: Soalan: Masa: 1 jam Seksyen B. Tindakan awal yang perlu diambil semasa kecemasan seperti keracunan. Soalan : 3 jawab 2 6 jawab 4 (esai) 40 (Aneka pilihan) masa: 2 jam . beracun.Iv. PENGETAHUAN MENGENAI KESELAMATAN DALAM BILIK MAKMAL i. Ii. V. Pengurusan dan penyelenggaraan alat biasa yang terdapat di makmal fizia seperti akumulator dan pengecas bateri. Tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal. Etika kerja di makmal. Iv. viii. kotak pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa terdapat di dalam makmal sains. bahan kimia dan sebagainya. Iii. Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan bukan organik dan lain-lain bahan buangan. melecur akibat terkena api. 4. BAHAGIAN 111 . Vi. Soalan: masa: 2 jam Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan.AMALI calon-calon akan dikehendaki membuat ujian amali berhubung dengan tajuk-tajuk yang merangkumi Bahagian 11. mengkakis. Prinsip umum dalam penyediaan dan penggunaan di makmal Sikap serta perawakan Pembantu makmal yang cermerlang. Langkah-langkah keselamatan serta simbol bahan-bahan membahaya yang mudah meletup. Vii. mudah terbakar dan bahaya lain akibat kelalaian manusia. Teori Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini. Penyenggaraan dan penggunaan peralatan keselamatan seperti alat-alat pemadam api.

13. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula bahagian tersebut.CARA MEMBERI MARKAH AKAN DITETAPKAN OLEH PANEL SUBJEK JABATAN. Bahagian 11 dan 111. ii. Bahasa (soalan dan jawapan) Bahasa malaysia 10.1 bulan sebelum tarikh peperiksaan. . Pemeriksa akan dilantik oleh Bahagian 1 panel subjek jabatan perkhidmatan Awam. Keseringan peperiksaan 2 kali setahun. Bahagian 11 dan 111 . i. 9. 7. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan awam Pusat peperiksaan akan ditetapkana oleh Bahagian 1 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan. ii. 12. i. 11. Ii. Keputusan Lulus/kandas 8.5 bulan sebelum tarikh peperiksaan. i. Ii. Urusetia peperiksaan kementerrian pendidikan. Tarikh akhir mengemukakan Bahagian 1 . i. Permohonan dikemukakan kepada Bahagian 1 urusetia peperiksaan jabatan perkhidmatan awam. Bahagian 11 dan 111 urusetia peperiksaan kementerian pendidikan.1. 6.

I .000 atau 103 . . * Proses pengukuran haruslah bermula dengan membuat anggaran bagi saiz yang hendak diukur. IMBUHAN digunakan. Zainudin Bin Daud .1/(32) bertarikh 30 ogos 1995 dan KP(PP) 0082/9 jld.16(32) bertarikh 5 disember 1995 dan PPKN 022-01/01(132) bertarikh 19 Disember 1995 ada kaitan. UNIT ASAS S. (Terima kasih kepada En. NAMA IMBUHAN Mega Kilo SIMBOL M k FAKTOR PENDARAHAN/PEMBAHAGIAN darab dengan 1.000. Index TEKNIK PENGUKURAN * Semua pengukuran dalam sains merupakan ANGGARAN nilai yang sebenar.------------------------------------------------------------------------------.000 astau 106 darab dengan 1. * Semua pengukuran yang diperolehi dengan alat pengukuran merupakan nilai anggaran munasabah sahaja kerana pengukuran 100% jitu masih belum boleh dicapai. Rujukan: JPA 241/48/14/Kt.Dipetik daripada surat edaran yang diedarkan oleh Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal.I DALAM PENGUKURAN Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik Unit SISimbol Meter m kilogram saat s kg Kelvin K ampereA * Untuk mewakili nilai kuantiti yang sangat besar atau kecil dalam unit S. Bekas Pengerusi Kesatuan Sekerja Kakitangan Makmal Cawangan Kelantan).

* Pada skala vernier.01 mm. Jadi pembahagian skala terkecil tolak skru ialah 0. * Semasa membuat ukuran selaraskan hujung objek dengan sifar pembaris (tiada ralat sifar) atau dari satu tanda yang sesuai misalnya tanda 1. ketebalan kertas dan sebagainya.5mm yang mewakili satu pusingan lengkap pada bahagian bidal.1 cm ----.bacaan pembaris serta nilai purata haruslah direkodkan tepat kepada 1 1 t. * Tolak skru mikrometer mempunyai dua skala.5mm. Contoh: lebar buku = 17.0 cm (/) lebar buku = 170 mm (/) lebar buku = lebar buku = 17 cm (X) 17.5/50 mm iaitu 0. * kejituan sehingga 1 mm atau 0.000 atau X 10.000 atau X 10-3 bahagi dengan 1. * Cara elak ralat paralaks letakkan pembaris pada bahagian tepinya supaya skalanya berada tegak di atas objek yang berukur. satu lilitan dibahagikan kepada 50 bahagian yang sama.000. maka setiap senggatan pada skala vernier bersamaan dengan 0.. Tolak Skru mikrometer * Tolak skru meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang pendek seperti diameter dawai.Senti Mili Mikro PEMBARIS METER c m µ bahagi dengan 100 atau X 10-2 bahagi dengan 1.p dalam unit cm dalam unit mm tanpa titik perpuluhan.00 cm (X) * Semasa membaca bacaan pada pembaris elakkan ralat paralaks ( ralat paralaks ialah ralat yang didapati pada bacaan akibat kekudukan pemerhati yang salah).0 cm.6 * pembahagi skala terkecil ialah 0. KAEDAH MENGUKUR . Oleh kerana satu pusingan lengkap bersamaan dengan jarak 0.01 mm.1 cm atau 1 mm. diameter bebola kecil. * Setiap senggatan yang terkecil pada skala utama bersamaan dengan 0. iaitu skala utama dan skala vernier.

i. Ii.

Letak objek antara rahang. Putar bidal sehingga rahang hampir-hampir menyentuh objek.

Iii. Putarkan racet sehingga bunyi ‘tik’ pertama. Tujuan memutarkan skru racet dan memutarkan bidal adalah untuk mengelakkan objek yang diukur disepit/ditekan terlalu kuat. iv. Ambil bacaan.

V. Ulang langkah 1 hingga 4 pada bahagian-bahagian lain objek untuk mendapatkan dua bacaan lagi. Seterusnya kira nilai purata bacaan. TERMOMETER * * Pembahagian skala terkecil hendaklah dikenalpasti. Pemilihan termometer berdasarkan suhu maksimum yang hendak dicapai.

Contoh: Termometer julat - 10 c hingga 11) c sesuai untuk takat didih air (takat didih air 100 c) untuk ukur suhu > 100 c tetapi < 300 c, termometer dengan julat 0 c hingga 360 c sesuai digunakan. KAEDAH GUNA TERMOMETER i. Sebelum suhu cecair diukur, cecair harus dikacau dengan rod pengacau supaya suhunya menjadi seragam. ii. Kemudian letakkan termometer ke dalam cecair tersebut supaya seluruh bebuli termometer berada di dalam cecair.

iii. Semasa suhu dibaca , mata haruslah separas dengan meniskus cecair untuk elak ralat paralaks. iv. Kaedah membaca skala dalam termometer ditunjukkan dalam rajah berikut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA * jangan guna termometer sebagai pengacau * jangan kacau terlalu kuat sehingga tumpah. * Pastikan termometer tidak sentuh dasar bekas. * jangan kacau terlalu lama sehingga suhu diubah. * jangan letakkan termometer dalam cecair yang suhunya melebihi had atas termometer.

Contoh: Minyak mendidih > 110 c. Termometer -10 c -- 110c tidak sesuai. ALAT PENGUKUR ELEKTRIK ammeter dan miliammeter * Ammeter dan milimeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus elaktrik dalam unit ampere (A) dan miliampere (mA) . * Cara penggunaan: i. Perhatikan kedudukan asal penunjuk pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada sifar kembali ke sifar , putarkan palaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Jika pelarasan tidak dapat dilakukan, rekodkan ralt sifar. iii. Sambung secara selari. iv. Terminal (+ve) alat sambung ke terminal + ve litar dan sebaliknya.

V. Semasa bacaan diambil pastikan mata berada betul-betul tegak, di atas penunjuk yang pegun. Bagi alat yang mempunyai cermin paralaks, apabila mata berada betul-betul di atas penunjuk , imej bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat bagi penunjuk yang dibentuk dalam cermin tidak dapat dilihat kerana imej itu berada betul-betul di bawah penunjuk. * i. ii. iii. langkah berjaga-jaga; Jangan sambungkan ammeter atau milimeter terus kepada bekalan elaktrik. Pastikan sambungan adalah betul. Jangan guna alat untuk mengukur nilai arus yang melebihi had ukurannya.

VOLTMETER DAN MILIVOLTMETER * Voltmeter dan milivoltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur beza keupayaan dalam unit volt (V) dan milivolt (mV). * Kaedah penggunaan:

i. Perhatikan kedudukan asal pada skala. Jika jarum penunjuk tidak berada pada tanda sifar, puturkan pelaras sifar supaya penunjuk kembali ke sifar. ii. Sambungan secara selari iaitu terminal positif alat disambungkan ke terminal positif bateri, begitu juga bagi sambungan nagatif.

iii. Semasa bacaan diambil, pastikan mata anda berada betul-betul tegak di atas penunjuk yang pegun. GALVANOMETER 1. Galvanometer digunakan untuk:

(a) menyukat arus yang terlalu kecil (dalam tertib beberapa mikroampere) (b) menunjukkan bahawa tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalaam litar (untuk mendapatkan titik keseimbangan). 2. Sambungkan wayar dari litar kepada terminal positif (=) dan negatif (-) pada galvanometer. Pastikan sambungannya adalah betul. 3. litar. Penunjuk galvanometer akan terpesong apabila terdapat arus yang mengalir dalam

Jika jarum berarah ke kanan --- menunjukkan arus bergerak dari positif (+) ke negatif (-). Jika jarum berarah ke kiri ------ menunjukkan arus bergerak dari negatif (-) ke positif (+). 4. Jika tiada arus yang mengalir melalui satu bahagian tertentu dalam litar, penunjuk akan tunjuk ke angka sifar, Titik keseimbangan dicapai. 5. Galvanometer mudah rosak. Oleh itu galvanometer mesti dilindungi dengan susunan suis tekan dari perintang kawalan. PERINTANG i) Fungsi - mengurangkan dan menghadkan pengaliran arus dalam litar. Jika rintangan tinggi, arus rendah dan sebaliknya. ii) unit perintang - rintangan disukat dalam unit ohm.

Imbuhan: 1000 ohm = 1 k ohm 100000 ohm = 10k ohm 1000000 ohm = 1M ohm iii) jenis perintang: a. Perintang tetap - Nilai rintangannya tetap.

b. Perintang boleh laras - nilai perintang berubah-ubah mengikut keperluan rintangan yang diperlukan.

Nombor 0 1 2 3 4. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan bahagian yang mempunyai tiga warna berdekatan/ b. 8. 9. 6. Jalur pertama untuk angka (dijit) pertama jalur kedua untuk angka (dijit) kedua jalur ketiga untuk pendarab atau uumlah sifar seterusnya. hitam perang kerah oren (jingga) Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih warna Cara membaca nilai rintangan a. Jalur keempat untuk toleransi (had terima) iaitu perbezaan lebih dan kurang antara rintangan sebenar dengan rintangan yang dinyatakan.iv) Nilai rintangan perintang tetap dapat ditetapkan dengan sistem kod warna . 5. 7. setiap warna mewakili angka yang ditetapkan. Toleransi 20% 10% 5% 2% 1% Tanpa warna perak Emas Merah Perang .

Ketua jabatan sains hendaklah mengadakan satu penjumpaan guru-guru sains pada awal tahun untuk membincangkan dan menarik perhatian guru kepada lengkah-langkah keselamatan dan serta pertolongan cemas di bilik makmal sains. C) Peraturan pelajar-pelajar mesti memahami dan mematuhi peraturan makmal yang disenaraikan. F. B) Peti pertolongan cemas peti pertolongan cemas hendaklah lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai dalam tiaptiap bilik makmal.. E. Pergerakan pelajar Pergerakan pelajar dalam makmal mestilah dikurangkan seberapa yang boleh untuk mengelakkan kemalangan.LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS SEKOLAH Perkara-perkara am A). Petunjuk Satu petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA berukuran lebih kurang 2 meter kali setengah meter dalam tulisan besar tersergam hendaklah diletak disesuatu tempat uang senang diperhati disetiap makmal. Bagi mereka yang bermbut panjang . Seboleh-bolehnya guru yang berkenaan menggunakan waktu pertama dalam tiap tahun menerangkan peraturan maklmal kepada pelajar. Guru juga memastikan bahawa pelajar-pelajar mengetahui peraturan semasa kebakaran di sekolah. Muridmurid perempuan yang menggunakan mini telekung perlu berjaga-jaga bila menjalankan ujikaji. adalah dinasihatkan menyangul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.Khususnya yang melibatkan penggunaan penunu bunsen atau asid . Bilik makmal yang penuh sesak boleh mendatangkan bahaya. D. Peredaran udara Bilik makmal mesti menpunyai peredaran udara yang baik untuk mengelak daripada lemas atau menyedut asap yang beracun. Pelajar-pelajar hendaklah dinasihatkan supaya jangan bernakal semasa berada dalam makmal sains. Lantai .

. H. Kaca Pelajar-pelajar mestilah diajar bagaimana hendak menggunakan alatan kaca. Segala kerosakkan hendaklah diperbaiki oleh juru elektrik yang berkelayakkan. Setimba pasir yang bersih serta kering dengan penyeduknya. Gunakan kain untuk melindungi tangan dan air atau minyak untuk melincinkan saluran kaca. ii.Lantai yang basah atau terkena minyak mesti dibersihkan dengan segera. Bekalan Elektrik Semua kotak fius hendaklah diperiksa penggal persekolahan untuk menentukan bahawa ia tidak rosak. Gebar api ( fire blanket ) yang terkandung dalam bungkusan yang sesuai gebar api ini hendaklah dipasang pada diding bilik makmal dan digunakan bila pakaian terkena api. sekiranya ada hendaklah diperiksa sekali sepenggal .2 KEMALANGAN Antara jenis peralatan memadam api yang boleh di gunakan adalah seperti berikut: i. 1.kaedah yang betul untuk memasukkan saluran kaca kedalam gabus berlubang dan penyumbat getah. ii. Biasanya pemadam api jenis ABC digunakan kerana ia dapat memadamkan banyak jenis api. Kemalangan Semua kemalngan yang berlaku hendaklah dicatatkan.antara lain. rawatan yang diberi dan catatan guru. Jangan sentuh alat-alat elektrik atau punca kuasa elektrik dengan tangan yang basah. Pemutar litar ( circuit breaker ). Semua punca kuasa elektrik yang pecah hendaklah diganti baru. kemalangan.Ruang perjalanan dalam makmal mestilah bebas daripada sebarang penghalang daripada sebarang penghalang untuk mengelakkan kaki daripada tersangkut semasa berjalan dan untuk menyenangkan lalulintas apabila berlaku kecemasan. Peralatan pemadam api tersebut hendaklah disediakan didalam makmal berdekatan denagn pintu dan hendaklah diperiksa oleh pihak bomba sekurang-kurangnya sekali setahun. Pemadam api jenis karbon dioksida dab jenis busa. I. masa. G. nama murid. Catatan hendaklah mengandungi butir-butir. tingkatan. Tiap-tiap punca kuasa elektrik khususnya yang terdapat di meja-meja kerja hendaklah dalam keadaan yang baik. Semua wayar elektrik hendaklah ditebat dengan baik dan jangan dibiarkan sebarang wayar elektrik berjuntai. membulat hujung kaca.dan khususnya .

Jabatan bomba hendaklah dihubungi bagi mendapatkan nasihat dan tunjukcara. b. Bila menjalan percubaan yang mungkin merbahaya ( misalnya pembakaran gas hidrogen ). kepala paip dan paip gas serta paip tiup penunu bunsen hendakalh diperiksa selalu. Silinder ini hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk serta mempunyai peredaran udara yang baik dan hendaklah diapitkan dalam keadaan tegak. 1.3 LETUPAN a. 1. Proses pemanasan hendaklah diberhentikan sebelum sebatiannya terurai. Troli boleh digunakan untuk mengangkut selinder ini. Natrium dan kalium . d). adang keselamatan hendaklah digunakan. Selinder gas . jika perlu tiap-tiap pagi supaya tidak ada yang bocor. b. Kebanyakan letupan dalam makmal adalah oleh gas hidrogen. Pemanasan Ammonium Nitrat sebahagian kecil daripadanya mungkin meletup bila dipanaskan. Letupan juga boleh berlaku akibat kebocoran gas daripada selinder gas.4 a. Pepejal. c.Guru dan kakitangan makmal hendaklah biasa dengan penggunaan peralatan melawan api. Sebarang kebocoran tidak boleh sama sekali diuji dengan api ia hendaklah diuji dengan air sabun. Gas mampat di dalam selinder tidak boleh di simpan di dalam bilik persediaan. Lekapan kepala selinder gas oksigen jangan sekali-kali disapu gris untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku letupan. Campuran yang mempunyai klorat jangan panaskan klorat bersama-sama dengan bahan yang mudah teroksida seperti fosfur atau sulfur. Kunci paip gas induk hendaklah ditutup bila tidak digunakan. Ia mestilah berada dalam keadaan yang mudah sampai kepadanya apabila berlaku kebakaran. makmal atau atau berhampiran dengan cecair mudah terbakar. Ujian ini mesti diulang hingga gas ini menyala dengan api yang sempurna. PERCUBAAN YANG MERBAHAYA Menyalakan hidrogen sentiasa uji gas yang mengalir keluar itu sebelum menyalakannya. Latihan kecemasan api hendaklah dijalankan khas untuk pelajar di bilik makmal pada awal pertengahan tahun. cecair mudah terbakar juga boleh mengakibatkan letupan. Ambil contohnya ke dalam tabung uji dan nyalakanya di tempat yang jauh daripada radas. c.

Kalium yang tersimpan lama dan bertukar menjadi kuning hendaklah dimusnahkan dengan sermat dengan menukarnya menjadi garam. e). Asid jangan sekali-kali mencampur asid pekat dengan klorat. mudah meletup dan kesan-kesan lain yang mempunyai gabungan bahaya tersebut di atas. beracun. h). bahan radio aktif.5 BAHAN KIMIA Terdapat banyak jenis bahan kimia yang merbahaya yang sering digunakan dalam makmal sains sekolah pada masa ini. Antaranya ada yang mudah terbakar. g) Voltan tinggi Pelajar-pelajar tidak digalakkan menjalankan apa-apa percubaan yang melibatkan penggunaan peralatan sains voltan tinggi. 1. j). mengkakis. . mangkuk pateri yang hendak diperiksa oleh pelajar hendaklah dibalut dengan pita selofan. Radas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar jangan seksli-kali meeletakkan kelalang berisi cecair yang mudah terbakar di tengah panas. Pelajar yang menjalankan percubaan ini di rumah hendaklah diberitahu tentang bahayanya dan arahkan mereka supaya membubuh bahan pembunuhan kuman yang kuat ke dalam semaian itu sebelum membuangnya. Bila hendak mencairkan asid pekat. I). maka adang yang mencukupi hendaklah diadakan dan pelajar-pelajar hendaklah diberitakan tentang bahayanya. tentukan yang pelajar berada di tempat yang cukup jauh. kelalang dan sebagainya hendaklah mempunyai dinding yang tebal dan berada dalam keadaan yang baik. Jika keadaan memerlukan supaya mereka berada dekat. Kerana pancaran matahari yang bertumpu padanya boleh menyebabkan berlakunya letupan. Kalium yang tersimpan lama boleh melatup walaupun segala langkah pengawasana baginya dijalankan. f). Barang-barang kaca bagi kerja tekanan tinggi dan rendah salur kaca. tindakbalas kencang dan sebagainya . tuang asid ke dalam air serta mengacaukan larutan JANGAN SEKALI-KALI dituang air ke dalam asid pekat. Semaian Hidupan Seni Adalah mungkin bagi hidupan janapenyakit untuk membiak bersama-sama dengan semaian hidupan seni di dalam agar-agar suci kuman ( dalam mangkuk patri atau pada bahagian salur yang curam) untuk mengelak daripada jangkitan.Gunakan sedikit sahaja. Tunjukcara Dalam tunjukcara yang melibatkan penggunaan radas voltan tinggi tekanan tinggi.

klorat. pengisi pipet hendaklah digunakan untuk untuk menyedut keluar larutan.) Bahan pengoksida yang kuat(misalnya klorat. (Fosfus kuning tidak digalakkan penggunaanya di sekolah. Bahan Kimia Litium. Pemyimpanan ketiga-tiga bahan ini hendaklah diperiksa selali untuk menentukan bahawa ia terendam sepenuhnya didalam air. Jangan sedut dengan mulut. perklorat dan peroksida Mesti dijauhkan . Aluminium. asid nitrik)mestilah disimpan berjauhan daripada bahan-bahan yang mudah teroksi dan jangan diletakkan di atas kertas di atas bagku makmal. Jika pipet digunakan untuk mengukur isipadu larutan bahan kimia. Fosfur (kuning) mestilah disimpan sepenuhnya didalam air dan jangan dibiarkan menjadi kering. a) Pepejal Yang Mudah Terbakar Logam natrium dan kalium hendaklah disimpan terendam sepenuhnya didalam minyak (kerosen atau minyak tanah) dan terletak jauh daripada larutan berair. permanganat peroksida. Kalium Bertindak balas dengan cergas dengan tetraklorometana Bertindak balas dengan etanol sebelum dibuang Kesan-Kesan Merbahaya bertindak balas dan meletup dengan air Penyimpanan dan Pembuangan Disimpan dalam parafin (kerosin) Catatan Api Litium. penyimpanan dan pembuangan masing-masing.perklorat.Natrium dan kalium mesti dipadam dengan pemadam jenis serbuk Mudah terbakar dan terbakar denga cergas Serbuk Magnesium. nitrat. Zink dan Ferum Mesti dijauhkan daripada agen pengoksida seperti nitrat.Pelajar-pelajar hendaklah membasuh tangan selepas menjalankan ujikaji dengan penggunaan bahan kimia. Jadual di bawah menunjukkan beberapa pepejal yang mudah terbakar dengan kesan merbahaya. Mesti berhati-hati serta cermat bila menggunakan bahan-bahan kimia yang berlabel RACUN. Natriun.

Aluminium klorida Ujikaji mesti dilakukan di dalam almari wasap b) Cecair Mudah Terbakar . Silikon tetraklorida.daripada agen peroksida Sulfur Menghasilkan gas Sulfur yang beracun apabila dipanaskan Membentuk campuran letupan dengan serbuk logam atau agen pengoksida seperti klorat Mesti disimpan di dalam air Membakar serta-merta apabila terdedah kepada udara Fosfurus Kuning Mesti dipotong di dalam air Bertindak balas dan meletup dengan air Fosfurus triklorida ialah cecair yang sangat beracun Mesti digunakan dalam kuantiti kecil Fosfurus triklorida.

Kerja denga bahan-bahan kimia ini hendaklah dilakukan dalam almari wasap dengan memakai perlindungan mata serta srung tangan. Selalunya jika melibatkan bahan kimia ini dengan bahan organik. Almari ini harus mempunyai ambang bagi mencecah cecair mengalir keluar dari botol yang pecah. Bahan kimia Propana Dietil eter Dimetil eter Karbon disulfida Aseton Sprit Petroleum Metanol Etanol c) Bahan Kimia Yang Mengkakis Takat Kilat /0C -104 . D) Bahan Kimia Beracun Satu senarai bahan kimia yang berracun dan penawar dan rawatan yangsepadan baginya hendaklah diadakan di dalam makmal. Apabila api digunakan dalam makmal.41 .Cecair mudah terbakar yang bayak seperti yang terdapat dalam botol Winchester hendaklah disimpan pada aras terbawah di dalam almari. asid etanoik. jangan bawanya dengan tangan. asid sulfurik. hidrogen peroksida pekat. Bahan tersebut tidak boleh dibenarkan menyentuh mana-mana permukaan badan kita. bahagian tersebut hendaklah dibasuh di bawah air pili dengan segera. Sekiranya sebahagian badan terkena bahan kimia mengkakis. metanol.30 . Sekiranya hendaklah membawa botol Winchester . kalium manganat(VII) dan argentum nitrat. cecair bromin. Asid metanoik. Cecair Winchester yang mudah terbakar tidak sepatutnya dibawa masuk ke dalam makmal. asid hidroklorik. serta takat kilat masingmasing. Cecair ini haruslah disimpan dalam bekas yang terhindar dari bara api dan sumber elektrik kerana wap daripadanya boleh menyebabkan letupan. Jadual di bawah menunjukkan beberapa cecair yang mudah terbakar. fenol. ammonia pekat.18 . Gunakan alat yang sesuai.17 10 12 Bahan kimia yang bersifat mengkakis termasuk asid-asia pekat seperti asid nitrik.45 . Cecair tersebut mesti dipanaskan dengan menggunakan kukus air. . jangan gunakan karbon disulfida atau aseton. kuantiti yang kecil sahaja digunakan.

tetapi ia bukanlah racun yan menokok. Seseorang yang menggunkan bahan kimia beracun mestimemakai perlindungan mata dan sarung tangan. iv) KARBON DISULFID boleh menyerap ke dalam mulut dan wapnya sangat beracun. Stor ini mestilah kalis api. Jika boleh ia mestilah digantikan dengan bahan yang kurang beracun misalnya. hidung dan paru. Ia mesti digunakan hanya dalam almari wasap sahaja. Viii) RAKSA mesti dipanaskan hanya didalam almari wasap tetapi lebih baik lagi jika tidal dipanaskan langsung. Ia sangat mudah terbakar dan mempunyai takat suhu nyala yang rendah. toluena. Ia juga merbahaya bula bersentuhan dengan kulit. tangan hendaklah dibasuh dengan segara. boleh menjadi racun. .xyele. ii) Bahan kimia tidak sepatutnya disimpan di dalam makmal tetapi mestilah disimpan didalam stor bahan kimia yang udaranya bebas bersilih ganti. Wapnya adalah sangat merbahaya. Ia mestilah mempunyai sebuah lubang untuk menempatkan mana-mana cecair yang tumpah di dalam stor. Ia juga boleh menyerap ke dalamkulit. ix) SULFIDA DIOKSODA adalah beracun. Penyimpanan bahan kima hendaklah mengikut peraturan-peraturan berikut: i) Semua botol bhan kimia mestilah dilabel dengan jelas dan label itu hendaklah diperiksa dari semasa kesemasa. iii) Cecair meruap dan lain-lain cecair yang merbahaya hendaklah di simpan dalam stor yang khas. Hanya pengisi pipet yang boleh digunakan untuk menyedut keluar cecair yang beracun. Vii) HIDROGEN SULFID sama beracun seprti hidrogen sainid. Bahan-bahan kimia yang berikut mempunyai kesan yang boleh memudaratkan: i) ANILIN mudah menyerap ke dalam mulut ii)BENZIN jika disedut sedikit-sedikit dalam tempoh masa yang agak lama. Selepas ujikaji .Ujikaji dengan gan beracun mesti dilakukan dalam almari wasap untuk mengurangkan gas beracun terdapat dalam udara makmal. Vi) KLOROFOM adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. Rak menyimpan bahan ini mestilah berbibir untuk mencegah bahan kimia daripada menggelonsor jatuh. V) WAP KARBON TETRAKLORID adalah beracun dan boleh menyerap ke dalam kulit. iii) WAP BROMIN adalah merbahaya kepada mata.

Stor atau almari tersebut hendaklah terletak jauah daripada segala ruang yang diduduki secara kekal dan dosi yang dikeluarkan dari dalamnya hendaklah dikira atau disukat serta ditanda padanya. BAHAN RADIOAKTIF a) Guru yang menggunakan sumber atau bahan radioaktif di dalam makmal sains sekolah hendaklah merupakan guru terlatih. Semua bahan yang diluluskan penggunaanya hendaklah disimpan di dalam stor atau alamari bertanda dan berkunci dan Jabatan Bomba tempatan hendaklah diberitahu tentang adanya bahan-bahan tersebut di dalam simpanan sekolah berkenaan. Sisa-sia yang terdapat hendaklah dilupuskan mengikut peraturan yang ditentukan baginya ( lihat pelupusan). Ia mestilan dibuang mengikut cara yang betul. Jubah makmal hendaklah dipakai semasa menjalankan percubaan yang nelibatkan bahan radioaktif . Kerja yang menggunakan cecair hendaklah dijalankan di atas talam atau dulang. 1. Mana-mana dosi yang terdedah kepada tiap-tiap seorang itu mestilah tidak lebih daripada yang dibenarkan yakni dosi tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 mr. Penggunaan sumber cecair atau sumber lebih aktif tidak boleh dikendalikan dengan mulut (misalnya dalam penggunaan salur pipet dan botol basuh) dan tidak boleh dijilat labelnya. .6. Selepas menjalankan percubaan. Sumber terbuka mestilah TIDAK termasuk Strontium 90 atau mana-mana nuklid seperti Radium yang membebaskan zarah alfa. Bahan kimia yang tidak boleh digunakan lagi adalah merupakan sebagai sumber yang akan mendatangkan bahaya (misalnya letupan). Jika sumber tidak berskel di gunakan. Pemindahan bahan radioaktif mestilah dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu yang bertanggunjawab baginya sahaja. Sumber radioaktif janganlah sekali-kali dihampirkan dengan mata.tangan hendaklah dibasuh dengan sabun hingga bersih sebelum meninggalkan makmal. C) Penyimpanan Sekolah tidak dibenarkan menyimpan lebih daripada 2 millicurie sumber terbuka dalam mana-mana bahagianya dalam satu masa dan lazimnya jumlah keaktifan sumber terbuka dan tertutup tidak dibenarkan melebihi 4 millicurie. vii) Di dalam makmal tidak sepatutnya disimpan cecair yang lebih daripada 500 cm3.iv) Racun mestilah di simpan dalam almari yang berkunci di dalam stor. Bahan radioaktif mestilah diisi dalam bekas plumbum. b) Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif Pembelian dan pengendalian sumber radioaktif mestilah mendapatkan kebenaran daripada Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri terlebih dahulu. Penggunaan racun hendaklah direkodkan. Sumber radioaktif sentiasa dikendalikan dengan menggunakan pengepit dan jangan sekali-kali memegangnya dengan tangan. maka sarung tanga getah hendaklah digunakan.

E) Pelupusan i) Sumber tertutup Sumber yang tidak diperlukan hendaklah dikembalikan kepada pembekal atau pembuatnya. B) Cecair yang mengurai hendaklah dicairkan dengan air yang banyak dan dituang ke dalam sink. C) Pepajel Bagi pepejal yang tidak larut dan aktif. Cecair yang mudah terbakar hendaklah dibuangkan ke dalam botol kosong dan dibakar di luar makmal. Pelupusab sisa pepejal mestilah tidak lebih daripada 10 mikrocurie seminggu. . maka beakas bagi mengisinya mestilah diuji supaya pencemaran secara tidak sengaja tidak berlaku. pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah diberitahu dengan serta-merta. JANGAN SEKALI-KALI dibuang ke dalam sink. Semua sumber dan bekasnya hendaklah dilabelkan dengan terang dan bila tidak digunakan hendaklah disimpan dalam stor yang sesuai dan dikunci. Apa-apa pencemaran di lantai. Pakaian yang tercemar hendaklah sama ada dihantar kepada orang yang layak dalam bidang tekniknya( seperti Pegawai Keselamatan Radioaktif Hospital) untuk dibersihkan secara khas atau dirawat dan dijadikan sisa pepejal.Jika man-mana sumbernya hilang atau kecurian. D) Kemalangan dalam Makmal Bagi bahan lembab yang tumpah hendaklah digunakan kertas penyerap untuk memedapnya hingga kering. Bagi menumpukan perhatian tentang perlunya mengawal perlupusan sisa radioaktif . maka pihak Polis Jabatan kimia dan Penolong Pengarah Matematik/Sains Negeri hendaklah diberitahu dengan serta merta.7 PELUPUSAN BAHAN SISA a) Gas Gunakan almari wasap untuk membuangnya. bagku atau lain-lain permukaan makmal hendaklah dibasuh dengan bersih dan diuji sifat keradioaktifannya. ii) Sumber terbuka Sisanya hendaklah dilupuskan secepat yang mungkin melalui sink dan dicurahkan denga air yang banyak atau dengan membuangkannya ke dalam tong sampah seperti yang diperuntukkan. ia bolehlah dimasukkan ke dalam kotak bekas sisa. Dulang atau bekas mengisi bahan tumpah ini hendaklah dibasuh dengan sabun atau bahan-bahan pembasuh. 1.Jika sumber tertutup itu disyaki merbahaya atau bocor.

misalnya pemancaran gelombang radio. pihak sekolah perlulah menghantarkan senarai projek yang ingin dijalankan dalam pameran itu kepada penolong pengarah matematik sains negeri terlebih awal. Pencemaran dari kekotoran (misalnya meja yang kotor) karbon dan surat khabar boleh mengakibatkan letupan. pancaran pra-merah dan voltan tinggi yang digunakan . E) Haiwan yang dibelah ia hendaklah ditanam sebaik sahaja selepas digunakan untuk mencegah lalat dan renga. Oleh sebab itu guru hendaklah meminta kelulusan daripada pihak yang berkenaan terlebih dahulu. Jika masih ragu-ragu tentang keselamatan sesuatu projek itu. hendaklah dimusnahkan di tempat lapang dengan menuang air kepadanya secara sedikit demi sedikit. AMARAN : Perlindung mata hendaklah digunakan. B. G. maka penolong pengarah matematik /sains negeri hendaklah dihubungi. Guru penjaga mestilah mengawasi pameran ini setiap masa. misalnya kalsium karbid. Langkah keselamatana yang memuaskan hendaklah diadakan bagi para peserta dan pelawat. D. H. D) Kaca Sebuah kotak bekas sisa yang khas membuang kaca mestilah diadakan. Sekurang-kurangnya mesti ada seorang guru yang menjaga pelajar -pelajar yang mengendalikan peojek bagi memastikan bahawa mereka mematuhi segala langkah keselamatan makmal. mesti ada dua orang yang mengawasi perjalanan percubaan.8 a. F. I) Sekiranya sesebuah sekolah ingin menganjurkan sesuatu pameran sains. Bahan pengoksida hendaklah dicampaurkan atau digaul dengan bekas yang bersih.Natrium dan kalium hendaklah dimusnahkan dengan menukarnya menjadi garam (misalnya dengan mencampurkannya perlahan-lahan dengan spirit). C. PAMERAN SAINS SEKOLAH Percubaan mengenai roket tidak dibenarkan. 1. Pepejal yang bertindakbalas dengan air. Jika radas X-ray. Projek-projek yang yang . Percubaan tidak boleh dibiarkan berjaalan bersendirian di dalam makmal . Setengah-setengah projek. f) Semaian hidupan seni semua semaian mestilah dicampur dengan formalin sebelum membuangnya. Projek yang melibatkan pengeluaran gas beracun tidak boleh dijalankan. memerlukan kelulusan dari pihak berkuasa. E.

Jenal Puan Nik Aishah Nik Mustapha Puan Jawahil Bt. Syed Ahmad) Naib Pengerus Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Kanan Sains & Matematik ( Puan Zakiah Bt. Mohd Taib Tuan Haji Fauzi B. Nazirah Bt.Panitia Sains) ( Ketua Panitia Sains Tulen ) ( Penyelaras Sains Ting.3 ) ( Penyelaras Mat. Adnan En. Zaid ) Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Mohd Rusdi B. 3) . Awang Cik Hjh.Razak Muhamad 1.0 PENGENALAN (Guru Cemerlang ) ( Kanselor ) ( K. Jusoh Puan Nek Nariah Bt.melibatkan bahan kimia yang merbahaya mestilah dijalankan dengan panduan dan arahan guru yang bertugas. Projek 60: 40 Nisbah Bilangan Pelajar Sains & Teknikal Berbandingan Dengan Bilangan Pelajar Bukan Sains & Teknikal ORGANISASI Pengerusi : Pengetua ( Puan Hajjah Zainun Bt. Ab. Ting .Panitia Matematik) ( K.

kemajuan dan refomasi yang dolaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semakin pesat ke arah pencapaian wawasan 2020. 2. Langkah-langkah penting perlu supaya bilangan pelajar aliran sians mencukupi untuk mengisi jawatan saintis demi mencapai hasrat negara maju pada tahun 2020. Meyakinkan kepada pelajar yang layak mengambil elektif sains tetapi tidak memilih untuk mengikutinya.2. Mewujudkan pelajar yang tekun dan dedikasi dalam penggunaan alatan sains.4.6. Kini bilangan pelajar yang mengambil elektif sains dan teknikal amat berkurangan . Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saian . Oleh itu sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga mahir untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada sistem pendidikan negara.3. Mewujudkan pelajar berfikiran Kreatif dan Inovatif.0.1 Mempertingkatkan bilangan pelajar mengambil mata pelajaran elektif sains & teknikal. 2.7.Sistem pendidikan negara kita telah dan sedang melalui pelbagai kemajuan dan reformasi. OBJEKTIF 2. 2. matematik dan teknikal.5. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan IT. 2. Kebelakangan ini. Memupuk minat pelajar meneruskan pengajianya di aliran sains. 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat juga tidak ketinggalan dalam mencari strategi untuk menghasilkan projek 60:40 iaitu nisbah bilangan pelajar sains & teknikal berbanding dengan pelajar bukan sains & Teknikal. 2. . Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat hanya mempunyai 14% aliran sains bagi tahun 2001 berbanding dengan pelajar bukan elektif sains. 2.

4. 4.3. 4. 4.1. Sebaran Maklumat Strategi ini khususnya dipertanggungjawabkan kepada kaunselor sekolah. 4. Kerjaya bagi kelulusan elektif sains dipamirkan di papan-papan kenyataan disetiap blok bangunan sekolah. Menekankan terhadap pentingnya elektif sains dalam mencapai wawasan 2020. Mendedahkan dengan kejayaan atau kegunaan sains masa kini sebagai rangsangan untuk memupuk sikap dan minit pelajar terhadap sains seperti Kejurutera Genetik dan Teknologi Angkasa Lepas.1. Menyatakan peluang-peluang kerjaya bagi pelajar yang telah berjaya setelah menyertai pakej elektif sains.5. STRATEGI Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan melaksanakan beberapa strategi dalam mencapai objektif projek.1. 4.1.1.1.0. Membina Keterampilan Guru .2.2.1. Menyampaikan mesej kepada pelajar dan ibu bapa mengenai kepentingan sains dan teknologi.4. 4. Kaunselor telah dan akan : 4.

Mengalakkan guru-guru membuat kajian tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak minat pelajar dalam sains dan teknologi Institut Sainstif .5. 4.2. Guru-guru ini masih memerlukan latihan dalam perkahidmatan dalam menghadapi suasana sebenar disekolah. lawatan sambil belajar/ Bench Mark main peranan bermodul sumbangsaran tunjuk cara kuliah dan lain-lain . Mengadakan lawatan ke . Mengadakan kursus dalaman Pengisian Motiwasi Pedagogi Konsep & Prinsip Semua Penilaian Semua Penyelidikan Sains & Matematik Pengurusan Guru Kanan Pengetua Pengetua Sasaran SWU Semua Sains & Matematik Sains & Matematik Tindakan Kaunselor Guru Cemerlang Guru Cemerlang Pendekatan yang digunakan ‘ Hands On ‘ .2.2. 4.2. 4.2. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah dan akan : 4. Mengambil kawasan sebagai projek untuk memelihara ekologinya. Berbincang dan berkongsi idea untuk menyelesaikan pengajaran dan pembelajaran melalui panitia.Lokasi yang digunakan sama ada di dewan sekolah . Memberi pengalaman pendidikan kepada pelajar dengan cara sandaran di 4. pusat sumber pendidikan negeri.2. pusat kegiatan guru.Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru yang mengikuti kursus perkhidmatan di maktab atau di universiti tidak mncukupi untuk menjadi guru yang berkesan.6. 4.4.1.2.3. hotel dan resort.

4. Pertandingan Inovasi Sains & reka cipta. .2. Kem Sains (Mac). aktiviti-aktivitinya ialah Kuiz Sains nasional. Setiap kelab/persatuan akan menjalankan aktiviti masing-masing. c) Mendapat bahan sumber yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains. Menyediakan kot makmal dan cermin mata keselamatan dalam makmal sains. Fokus utama adalah bimbingan profesional di mana guru-guru cemerlang akan memberi idea baru dan berkongsi idea dalam penyelesaian cabaran pengajaran dan pembelajaran melalui panitia.4. Aktiviti Ko Akademik. Pemantauan dan Penyeliaan Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah membuat pemantauan dan penyeliaan di Pejabat sekolah. Penyeliaan juga ditumpukan kepada makmal Sains dengan mempastikan a) b) Makmal mempunyai peralatan yang mencukupi dan berkualiti. Mengadakan pameran Sains & Teknologi. Puisidra. kelab Reka Cipta.8. Kelab Komputer dan lain-lain. Australian national Chemistry Quiz Ancq ( Jun). Menjemput ahli sains yang pronimen untuk memberi ceramah tentang kerjaya serta kejayaan mereka. Kuis Fizik ( Jun). Kuiz Sains Alam Semulajadi. Cereka Sains . Kuis sains Angkasa Sekolah menengah. Kem IT.Intitusi Pendidikan Tinggi atau Intitusi Penyelidikan. 4. Eseiton. Projek Science Across Asia pasifik . Olimpiad matematik kebangsaan.3.7. 4.2. Prias. 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah mewujudkan persatuan Sains & matematik.

Bimbingan seterusnya adalah berdasarkan soalan-soalan yang pelajar tidak tahu atau tidak mendapat sebarang markah. d) e) 4.6 Mengenal pasti program sokongan lain. pencapaian & status semasa prestasi mata pelajaran Sains dan teknikal.00 tengah hari. Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat telah menetapkan bahawa perjumpaan diadakan pada tiap-tiap hari Ahad jam 11.5.d) e) f) Melanggan media bercetak tentang Sains dan Teknologi. Guru mata pelajaran telah membuat analisa ke atas soalan-soalan popular yang diperolehi oleh pelajar. peningkatan sekolah dari segi status kejayaan dan cabaran.1. . Laporan aktiviti peningkatan prestasi mata pelajaran Sains & Teknikal. Pelaksanaan ujian pengesanan Sains & Matematik Semua pelajar akan menjalani ujian pengesanan Sains & Matematik yang dianjurkan oleh JPN. d) e) Trend pemilihan mata pelajaran secara pakej. Mewujudkan taman teknologi di sekolah Mewujudkan suasana makmal dengan mural yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan termasuk kerjayanya.30 . 4. Indikator pengurusan Sains & Teknikal Cemerlang. Analisa ini digunakan sehingga ujian berikut dijalankan dan bimbingan diberi berdasarkan analisa yang baru dibuat. Fokus utama perbincangan ialah: a) Post Mortem TOV. Perjumpaan Berkala Bersama Pengurusan Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful