P. 1
BM

BM

|Views: 1,929|Likes:
Published by Syazwan Abd Ghani

More info:

Published by: Syazwan Abd Ghani on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Bahasa Melayu sudah sekian lama menjadi bahasa perhubungan, bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam system pendidikan di Malaysia. Dari aspek pendidikan sekolah rendah khasnya, mata pelajaran bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras. Antara kemahiran yang diterapkan dalam mata pelajaran ialah kemahiran lisan, kemahiran bacaan dan kemahiran menulis. Oleh itu, sudah sewajarnyalah bahasa Melayu sudah tidak menjadi masalah kepada masyarakat Malaysia umumnya dan kepada pelajar khasnya. Namun begitu, daripada beberapa kajian yang telah dilakukan didapati bahawa bahasa Melayu masih menjadi masalah. Kelemahan murid-murid menguasai bahasa Melayu dengan betul kerisauan serta rungutan dalam kalangan ibu-bapa, guru-guru dan para cendekiawan.

Menurut laporan Lembaga Peperiksaan, penguasaan murid-murid terhadap bahasa Melayu dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) khususnya dalam aspek penulisan karangan masih membimbangkan (Mahyuddin, 1999). Selain daripada lemah menyusun fakta-fakta penting, murid-murid juga lemah dalam aspek penulisan karangan seperti aspek ejaan.

Menurut Mahyuddin (1999), jika ditinjau dari sudut bahasa Melayu itu sendiri, aspek yang diberi penekanan ialah kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang sebelum ini tidak diberi tumpuan. Penguasaan terhadap kemahiran-kemahiran asas dapat menyumbang kepada kemahiran-kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran belajar (PPK,1994). Berdasarkan Sukatan Pelajaran (1993), Kurikulum Sekolah Rendah bertujuan untuk membolehkan murid-murid : i. Menguasai bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. ii. Menguasai kemahiran asas bahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah rendah.

Menurut Awang Sariyan (1983) dan Rahimah Hj Sarban (1988) aspek ejaan dalam penulisan merupakan aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid-murid sekolah. Kesalahan yang dilakukan oleh murid_murid pada peringkat awal akan berlanjutan hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam bidang penulisan pula, kelemahan menguasai ejaan akan menjejaskan komunikasi bidang itu sendiri. Kesalahan ejaan akan terbawa-bawa dalam situsi penulisan Negara. Oleh hal yang demikian, kajian ini penting untuk mengkaji teknik yang terbaik untuk mengatasi masalah yang telah diutarakan ini. 1.2 Latar Belakang Kajian Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membuktikan keberkesanan teknik latih tubi dalam usaha mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan dalam penulisan karangan bahasa Melayu seterusnya membantu meningkatkan kualiti penulisan karangan. Penyelidikan dijalankan dengan melibatkan sekumpulan muridyang dipilih secar rawak dan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen yang mempunyai tahap yang sederhana. Sebelum pengajaran dijalankan ke atas kumpulan eksperimen, ujian pra terlebih dahulu dijalankan untuk kedua-dua kumpulan tersebut bagi mendapatkan data untuk perbandingan.

Keputusan ujian pra dan ujian pos dikumpul dan dianalisi bagi menguji keberkesanan teknik yang dijalankan.Selepas itu. kedua-dua kumpulan ini. iaitu kumpulan eksperimen diajar menggunakan teknik latih tubi manakala kumpulan kawalan diajar tanpa menggunakan teknik latih tubi. Pada peringkat akhir kajian. kedua-dua kumpulan ini diuji menggunakan ujian pos yang dijalankan pada masa yang sama. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan sama ada teknik yang dipilih sesuai atau tidak dalam usaha mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.1: Reka Bentuk Kuasai Eksperimental dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Ujian Pra Kumpulan Eksperimen Kumpulan Kawalan 10 jam Sesi P&P Ujian Pos Selepas sesi Soal Selidik P&P Rajah 1.

1. Oleh sebab kajian ini tertumpu kepada murid tahun 5 daripada sebuah sekolah rendah sahaja. segala interpretasi yang berkaitan dengan dapatan-dapatan kajian adalah spesifik pada situasi yang tertentu sahaja dan hanya boleh diaplikasikan di sekolah yang dikaji sahaja. Adakah teknik latih tubi dapat mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.3 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan teknik latih tubi dalam usaha untuk mengurangkan kesilapan ejaan di samping untuk menggalakkkan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan seterusnya dapat meningkatkan mutu penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid. 1.4 Objektif Kajian Dalam kajian ini pengkaji telah menggariskan tiga objektif kajian iaitu : i. ii.4 Persoalan Kajian Dalam kajian ini pengkaji telah menggariskan persoalan-persoalan kajian seperti berikut : i. Mengkaji sejauh mana teknik latih tubi dapat mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan. Adakah teknik latih tubi lebih berkesan jika dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan teknik latih tubi.7 Batasan Kajian Kajian ini akan ditadbir ke atas 40 orang murid di SK Permatqang Raja di daerah Larut Matang. . Hal ini bermakan segala dapatan kajian hanya benar dalam konteks muridmurid di sekolah itu sahaja. Mengkaji keberkesanan latih tubi dari segi mutu karangan murid tahun 5.6 Hipotesis Kajian Ho1 : Bilangan kesilapan ejaan bagi kumpulan eksperimen adalah lebih ketara berbanding murid dalam kumpulan kawalan Ho2 : Perbezaan min bilangan kesilapan antara ujian pra dan ujian pos lebih ketara bagi kumpulan eksperimen berbanding kumpulan kawalan.1. 1. ii. 1.

Dalam kajian ini wujud kekangan masa yang agak terhad dan akan sedikit sebanyak mempengaruhi data yang dibuat. Perbezaan individu juga mungkin mempengaruhi data yang dibuat.Faktor yang tidak dapat Faktor yang tidak dapat dikawal oleh pengkaji adalah ketepatan data.Teknik ini sesuai digunakan untuk pengajaran bahasa Melayu. Keberkesanan teknik latih tubi bergantung kepada kemahirankemahiran interpersonal individu kerana kerjasama yang diberikan bukan semudah yang dijangkakan dan kemahiran itui tidak terjadi dengan sendirinya dan dalam sekelip mata sahaja. karang-mengarang dan sebagainya. (1990) pula mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tetentu. Teknik juga boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah dimana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Selain itu wujud juga kesukaran terutamanya terdapat maklumat palsu daripada sampel kajian. Hal ini adalah kerana kemungkinan segelintir sampel kajian tidak memberikan tumpuan sewajarnyan semasa menjawab soalan apabila mereka sedar tentang penglibatannya dalam proses penilaian untuk kajian sahaja. .8 Definisi Istilah Istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut : i. Latih Tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Juriah Long et al. ii. teknik boleh didefinisikan sebagai merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. kita tahu setiap individu memproses maklumat dengan cara yang berbeza. Teknik Menurut Kamus Dewan Bahasa (2007). teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disamping menjamin kekekalannya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. 1. Secara keseluruhannya.

Hal ini dapat member maklumat kepada guru dalam memilih teknik bersesuaian dan menarik minat murid. Maka penulisan mengambil alih peranan pertuturan. laporan dan penerangan.9 Kepentingan Kajian Secara rasionalnya teknik latih tubi dijalankan untuk membantu pengkaji mengenal pasti kebaikan dan kelemahan yang diperoleh hasil daripada perlaksanaan teknik pengajaran tersebut. dalam Nuwairi Hj Khazaai : 1992) iv. Selain itu. cerita. (Mat Alwi bin Musa. Nik Safiah Karim (1998) menghuraikan bahawa penulisan adalah hasil pertuturan kerana suara tidak dapat disampaikan ke tempat yang jauh.iii. Manakala Zaaba (1965) pula mendefinisikan penulisan sebagai hasil daripada kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkai kata dan seterusnya dijadikan ayat. kajian pembelajaran menggunakan teknik latih tubi juga akan mendedahkan teknik yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan kepada pihak lain untuk membuat penilaian refleksi. 2000). penulisan didefinisikan sebagai satu perihal atau kegiatan menulis atau mengarang. Ejaan Menurut Amran dalam Nuwairi Hj Khazaai (1992). Penulisan Menurut Kamus Dewan (2007). . 1. Maka tidak timbul tanggapan penulisan karangan penting sebab bahasa penulisan karangan penting sebab bahasa tulisan bukan sahaja difahami malah member peluang untuk berfikir. v. bahasa Melayu bermaksud salah satu daripada mata pelajaran teras yang diajar berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah. Rumus ituterdir daripada symbolsimbol tulisan yang secara konvensional diterima oleh anggota masyarakat bahasa berkenaan (Hartmann. ejaan ditakrifkan sebagai keseluruhan jalinan-jalinan kaedah yang mengatur pemakaian tanda-tanda atau gabungan visual untuk melambangkan kesatuan fonologi sesuatu bahasa. Bahasa Melayu Merujuk kepada bahasa yang telah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara. Dalam konteks kajian.

Sekiranya terdapat kesalahan ejaan yang dilakukan semasa menyalin karangan tersebut. Secara tidak langsung murid telah didedahkan dengan lebih banyak pendedahan ejaan yang betul. . kerana melalui cara ini murid akan dapat menyalin lebih banyak perkataan.Dalam penggunaan teknik latih tubi ini murid akan diberikan. beberapa buah karangan yang perlu disalin semula . teknik latih tubi ini amat berkesan dijalankan untuk penulisan karangan. Pengkaji meerasakan. Hasil kajian ini diharapkan dapat mengubah pendirian murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu Penuliisan iaitu mata pelajaran yang mudah dikuasai.

Sebelum ini beberapa kajian telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji daripada dalam dan luar Negara untuk mengetahui mengapa dan bagaimana kesalahan tersebut boleh berlaku.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. .1 PENGENALAN Kajian kesalahan ejaan telah diberi tumpuan yang mendalam dan dianggap satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

. Pola e pepet..i h.....u e..... Menurut Mat Alwi (2000) dalam kajiannya di Kelantan dan Terengganu menunjukkan 54.... Pola u...... Hal ini mungkin berpunca daripada kurangnya penjelasan dan penekanan aspek ejaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Antaranya.i b. terdapat juga murid yang tidak faham atau kurang arif tentang aturan ejaan baru.. Pola i.u g. dalam bahasa Melayu terdapat 18 keselarasan vocal untuk membentuk kata daripada dua sukukata yang diakhiri dengan konsonan daripada 18 pola tersebut 8 pola sahaja didapati mengelirukan murid dan mereka kurang memahami peraturan baharu serta sering mengeja salah iaitu : a. .i d.i f... 2.2 LITERATUR BERKAITAN Menurut Awang Sariyan (1983).2. Di samping itu juga... Pola e pepet. Pola a. Selain itu.u c..3.. Pola a.53% guru-guru menyatakan masalah ejaan berpunca daripada bahasa daerah atau dialek tempatan. Pola i..1 Kajian Dalam Negara Para pengkaji bahasa turut mengkaji kesilapan bahasa dari aspek ejaan.3 Kajian Literatur 2. Pola u..u contoh : adek sepatutnya adik contoh : aros sepatutnya arus contoh : cerdek sepatutnya cerdik contoh : gemok sepatutnya gemuk contoh : bilek sepatutnya bilik contoh : bingong sepatutnya bingung contoh : kueh sepatutnya kuih contoh bunoh sepatutnya bunuh (dalam Mat Alwi bin Musa.. Hal ini demikian kerana aspek ejaan memainkan peranan penting dalam penulisan karangan. pengaruh iklan dan media cetak yang tidak seragam dalam penggunaan sistem ejaan baru juga turut dilihat sebagai faktor kekeliruan ini..... murid tidak mengambil berat tentang ejaan sama ada malas atau kerana sengaja tidak mengambil endah tentang ejaan. 2000) menyatakan kesilapan dalam ejaan adalah disebabkan oleh beberapa faktor.

iii. murid-murid masih lemah dalam ejaan.Abdul Kadir Amin (1981) membuat kajian terhadap murid tahun 6.. ii. ii.15 kali bagi setiap murid. Berdasarkan analisa kajian.. Sampel kajiannya ialah seramai 75 orang murid di dua buah sekolah di Melaka. Tujuan kajian ialah untuk meninjau kesalahan dalam bentuk ejaan umum.. Purata kesilapan ejaan ialah 5.¶di. iii. sengaja ditulis sengeja banjir ditulis banjil basikal ditulis basikat Contoh kesalahan ejaan kata berimbuhan seperti berikut : i. bermacam-macam ditulis bemacam-macam kesejukan ditulis kesejukkan melindungi ditulis menglindungi .. Kesimpulan kajian.¶. didapati bahawa kesilapan ejaan mencatatkan 387 kali iaitu bersamaan dengan 54. Menurut kajian mereka kesalahan ejaan yang dilakukan terbahagi kepada tiga iaitu : i.35 kali bagi setiap murid.. ii. Sharifah Fakhirah dan Teoh Boon Seong (1986) telah meninggalkan satu analisis kesalahan pembelajaran bahasa Melayu oleh dekumpulan pelajar Tingkatan 1. Kesilapan lebih umum ialah penggunaan imbuhan µpe¶.kan¶ dan µdi. kata dasar kata berimbuhan kekeliruan fungsi Contoh kesalahan ejaan kata dasar : i.74%. Kesilapan penggunaan imbuhan sebanyak 26 kali bersamaan 3. Kajian beliau menjurus kepada kesalahan utama yang dilakukan oleh murid-murid dalam penulisan karangan.68% dan purata kesilapan ialah 0. iii.

4%). Ahmad Zaharani (2006) dan Abd Hamid Mahmud (1982) telah menjalankan kajian ke atas pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. µlapuran¶ (75. Kajiannya adalah terhadap empat orang murid bagi setiap sekolah. kesalahan ejaan yang kerap dilakukan ialah perkataan µpelancung¶ (99. beliau membuat kesimpulan bahawa KBSR telah Berjaya menerapkan kemahiran ejaan bahasa Melayu.ialah mengeja gabungan kata. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar-pelajar menghadapi masalah dalam penggunaan vocal disebabkan pengaruh dialek. µpamiran¶ (88.2. µresmi¶ dan µrasmi¶ dan µtempuh¶ dan µtempoh¶. Pengaruh dialek dan bahasa basahan lebih banyak mempengaruhi kesalahan . kata pinjaman dan kata depan. µstesyen¶ (89.6%). kajian juga telah dijalankan oleh beberapa orang pengkaji.6%) dan µtelahpun¶ (63. Daripada hasil kajiannya. Menurut beliau. ii. Pada peringkat ini. Penguasaan ejaan murid-murid didapati mencapai tahap yang tertinggi dengan min 72. µperabut¶ (84.2%). Sementara 12 kesalahan dilakukan murid-murid lain Koh Boh Boon (1985) membuat kajian mengenai kesalahan ejaan dan tatabahasa Melayu yang dilakukan oleh sekumpulan siswazah.5. 36 dilakukan oleh murid berbahasa ibunda Mandarin dan 37 yang berbahasa Tamil. Mohd Arop bin Mohd Wazir (1986) telah membuat kajian terhadap murid-murid tahun 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di tiga buah sekolah rendah di Selangor. µsamada¶ (65. Daripada dapatan kajian ini. iii.8%).7 dan mod 85.Contoh kesalahan ejaan berkaitan kekeliruan fungsi pula seperti berikut : i. di dalam ditulis didalam di awan ditulis diawan dimasuki ditulis di masuki Daripada sejumlah 107 jumlah kesalahan ejaan 22 daripadanya dilakukan oleh murid berbahasa ibunda Melayu.3%). Seramai 45 orang murid iaitu 56% daripadanya dapat menjawab separuh atau tidak dapat menjawab langsung ejaan kata pinjaman. Kajian beliau berdasarkan kertas jawapan Bahasa Melayu dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).9%). Koh Boh Boon (1985) membuat kesimpulan bahawa kebanyakan siswazah masih belum biasa dengan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu dan penggunaan pasangan perkataan µpenuntun¶ dengan µpenonton¶. median 79. µsecucuk¶ dengan µsecocok¶. Antara kelemahan yang dikesan.

ejaan pelajar-pelajar terutamany pelajar yang berasal dari negeri Kedah berbanding pelajar dari Johor. penggunaan kata. iii. iii. setelah televisyen dieja dieja satelah talivisyen Selain itu. hingga hendah berhenti dieja dieja dieja ingge endah berenti Kamaruddin Husin (1986) telah membuat kajian tentang penyerapan bahasa Melayu dalam kalangan guru pelatih bukan Melayu di maktab-maktab Perguruan di Kuala Lumpur. ii. ii. Contoh perkataan yng dieja mengikut sebutan oleh bahasa ibunda : i. cara penyebutan sesuatu kata yang tidak betul dalam bahasa Melayu akan mempengaruhi cara kata tersebut ditulis kerana kata tersebut dieja mengikut sebutan. Menurut beliau. pembentukan struktur ayat dan rangkai kata. Contoh : i. terdapat juga bukti yang pelajar cenderung untuk menggantikan µng¶ di posisi akhir perkataan dengan µn¶ dalam tulisan mereka. meraung-raung belakang paling penting dieja dieja dieja dieja meraun-raun belakan palin pentin Kajian oleh Narayanan Kunci Rawan (1993) terhadap murid-murid tahun 3 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Tamil di Petaling Jaya dan di Johor mendapati bahawa aspek ejaan murid-murid dipengaruhi oleh bahasa ibunda dan bahasa kolokial. ii. Hasil kajian mendapati bahawa 70% jumlah kesilapan yang dilakukan oleh guru-guru pelatih berkenaan terdiri daripada aspek ejaan. . iv. Contohnya : i.

Kesilapan ejaan adalah lebih kerap bagi murid gred 6 di Nothern California. murid-murid hendaklah diberi peluang untuk berlatih berulang kali bagi membentuk tabiat dalam diri mereka. Perkara-perkara seperti latihan dan latih tubi amat penting dijalankan dengan kerap untuk membolehkan pemerolehan bahasa berlaku sehingga menjadi amalan kebiasaan.3.Hayes. dan individu banyak belajar melalui pengalaman otaknya.2 Kajian Luar Negara Kajian oleh Flower. Justeru . Teori ini berpandangan bahawa µbahasa terjadi hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung pada cirriciri naluri manusia¶. T. Skinner dan Pavlov. . (1981) dan Mischel.H. kemahiran bahasa dapat diperoleh. Menurut Adenan Ayob dan Nathan Sellapan (2009). Murid gred 10 dan 12 melakukan 12% kesilapan ejaan. (1974) mendapati bahawa kesalahan bahasa yang dilakukan pelajar-pelajar disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda.S. teori ini menekankan perilaku.R. Dengan ini. muridmurid gred 6 melakukan sekurang-kurangnya satu kesilapan ejaan daripada 60% perkataan yang dieja. D. Golongan behaviorisis berpendapat bahawa pemerolehan adalah sesuatu perlakuan yang terjadi melalui ulangan perlakuan itu.2. (Riz Gerald. Menurut mereka lagi. bahasa ialah proses perilaku yang berdasarkan operasi rangsangan dan tindak balas. dalam Mahyudin Abas : 1999) Kesalahan ejaan dalam penulisan juga dipengaruhi oleh bahasa ibunda pelajar-pelajar.(1988) menyatakan kesilapan ejaan murid gred 4 dan 5 ialah 10%. L.4 Pendekatan dan Teori Teknik latih tubi bukanlah satu idea baru. Hal ini dinyatakan oleh Graves. dan J. Oleh hal yang demikian. 2. Teknik ini berasaskan kepada Teori Behaviorisme yang dipelopori oleh beberapa tokoh terkenal seperti Thorndike.

guru-guru pelatih mahupun pelajar university. Oleh sebab itu.5 Kesimpulan Daripada hasil tinjauan literature.dalam kajian ini pengkaji akan mengkaji sejauh manakah kesilapan ejaan dapat dikurangkan dengan menggunakan teknik latih tubi melalkui penulisan karangan bahasa Melayu. pelajar sekolah menengah.2. dapatlah dirumuskan bahawa terdapat banyak kajian kes telah dijalankan oleh pengkaji lepas menunjukkan masalah kesilapan ejaan dilakukan oleh semua pelajar sama ada pelajar sekolah rendah. .

Mohd. . Seramai 20 orang murid sebagai sampel bagi kumpulan eksperimen dan 20 orang murid lagi sebagai kumpulan kawalan. kumpulan eksperimen diberi penilaian awal. 3.BAB 1 METODOLOGI KAJIAN 3. Kumpulan kawalan diasingkan daripada pembolehubah eksperimen. Pembolehubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah teknik latih tubi manakala pembolehubah bersandar pula adalah pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pos bagi memperoleh bilangan kesalahan ejaan. Murid akan diberi beberapa buah karangan untuk disalin tanpa mengandungi kesilapan ejaan. murid akan diminta menyalinnya semula. Sedeh (2008). Kajian ini melibatkan dua kumpulan murid iaitu murid kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Menurut Norhisyam b. instrument kajian. didedahkan kepada pembolehubah eksperimen dan kemudian dinilai semula.2 Reka bentuk kajian Reka bentuk kajian ini menggunakan kuasi eksperimen iaitu reka bentuk kawalan tak serupa dengan menjalankan Ujian Pra dan Ujian Pos. Sekiranya berlaku. prosedur kajian untuk mengumpul data dan kaedah untuk menganalisis data yang diperoleh. Metodologi kajian yang digunakan melibatkan reka bentuk ujian. populasi dan sampel kajian.1 Pengenalan Dalam kajian ini metodologi yang digunakan tertumpu kepada keberkesanan teknik latih tubi untuk mengurangkan kesilapan ejaan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu murid tahun 5.

1 : Reka Bentuk Kajian Teknik Pengajaran Tidak Menggunakan Teknik Latih Tubi Jenis Kumpulan Murid Bilangan Murid Jumlah Murid Kawalan 20 orang Menggunakan Teknik Latih Tubi Eksperimen 20 orang 40 orang .Jadual 3.

1 : Reka Bentuk Proses Kajian . Reka bentuk kajian adalah seperti rajah 3. Responden (40 orang) Sampel Kawalan (20 orang) Sampel Eksperimen ( 20 orang) Ujian Pra Tidak Menggunakan Teknik Latih Tubi Menggunakan Teknik Latih Tubi Ujian Pos Data diperoleh Analisis Data Rajah 3.Setiap kumpulan pelajar terdiri daripada murid yang pelbagai keupayaan. Selepas itu kedua-dua kumpulan diuji pencapaian dengan ujian pos. Kumpulan eksperimen diajar menggunakan teknik latih tubi dan kumpulan kawalan diajar mengikut teknik tradisional.1.

19.06. 17.06.05. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 10 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2010 21.2010 05.2010 19.04. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 2 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2009 23. 4.2010 28.2010 30. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakn Teknik Latih Tubi 6 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.05.Jadual 3.2010 21.03.05. 9.2010 25.05. 3.2010 07. 11.05. 18.2010 26.06.2010 23. 20.05.2010 24.2010 . 5.2010 02.2010 12.2010 17. 12.05. 15.05.2010 27. 7. Murid membuat pembetulan Ujian Pos Semakan Ujian dan Pengumpulan data 15. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 3 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. 21. 6. 16.2010 24.04.2010 31. 8.2010 12. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan teknik Latih Tubi 8 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2010 03.05. 2.2010 30. 25.03.06. 22.05.06.06.06. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan teknik Latih Tubi 9 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2010 10. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 4 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.2 : Jadual Pelaksanaan Kerja Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan 1.2010 14. 23. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 5 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. Mengenal pasti masalah Menjalankan Ujian Pra Membuat pengumpulan data ujian pra Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 1 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan. 14.05. 24.03. 10. 13.2010 26.06.05. Murid membuat pembetulan Menjalankan aktiviti P&P menggunakan Teknik Latih Tubi 7 Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan.

1 Kajian Rintis Sejajar dengan prosedur piawai dalam penyediaan alat ukur kajian.4.2 Kesahan dan kebolehpercayaan instrument kajian Kesahan muka dan kesahan kandungan instrument ditentukan melalui siri pemurnian instrumen oleh pengkaji bagi menepati bidang serta konstruk yang diukur. Kedua-dua ujian ini menggunakan karangan yang sama dari segi jenis karangan dan aras kesukarannya. Kajian tersebut melibatkan 20 orang murid Tahun 5 Arif. Murid ini dipilih kerana mereka tidak menghadapi peperiksaan umum dalam tahun kajian ini dijalankan. Jumlah perkataan ini bersesuaian dengan skema yang dikehendaki dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah(UPSR). Seramai 40 orang murid dipilih secara rawak untuk menjadi sampel kajian ini. 3. Tahap pencapaian murid dikenalpasti melalui ujian bulanan dan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Ujian Pra dan Ujian Pos dijalankan untuk membuat perbandingan untuk mengesan pencapaian murid berdasarkan penggunaan teknik latih tubi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. . Perak. Kertas ujian ini mengandungi 2 buah karangan. 3. suatu kajian rintis telah dijalankan pada 4 Mei 2010 di SK Jelutong.3. Murid diminta menyalin dua buah karangan yang panjang satu-satunya lebih kurang daripada 80 patah perkataan. salah sebuah sekolah yang terletak di kawasan luar Bandar. Kesahan konstruk instrument akan ditentukan dalam kajian sebenar melalui analisis faktor kerana pengiraan analisis tersebut hanya boleh dijalankan sekiranay terdapat jumlah sampel yang besar (melebihi 40). Perak. Ujian ini diberikan kepada murid daripada kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Mereka dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu 20 orang murid kumpulan eksperimen dan 20 orang murid kumpulan kawalan.4. Pantai Remis. Maklum balas kuantitif daripada kajian rintis yang juga digunapakai untuk memastikan kesesuaian makna/maksud item dalam mengukur pembolehubah yang ditetapkan.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang dipilih adalah kertas ujian penulisan bagi tahun 5 berdasarkan format Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Changkat Jering.3 Sampel Kajian Sampel kajian ini terdiri daripada murid-murid yang sedang mengikuti pelajaran formal dalam Tahun 5 di daerah Larut Matang iaitu di Sekolah Kebangsaan Permatang Raja. Berdasarkan maklum balas daripada kajian rintis. Murid dikehendaki menyalin dua buah karangan secara imlak iaitu menulis semula karangan yang dibacakan oleh guru. beberapa penambahbaikan telah dilakukan kepada instrumen kajian. 3.

E2 : Kata berimbuhan. Satu set ujian diedarkan kepada sampel kajian. Sampel diminta menulis dua buah karangan berdasrkan tajuk yang diberi dalam masa 1 jam. Selain itu. Ukuran yang akan digunakan ialah bilangan kesilapan ejaan dan min kesilapan ejaan. Kata berimbuhan 3.6 Kaedah Analisis Data Hasil daripada data yang dikumpul daripada ujian pra dan ujian pos dianalisis untuk memerihalkan pencapaian murid sebelum dan selepas mengikuti pembelajaran menggunakan teknik latih tubi. Pengumpulan data kajian dilakukan menerusi ujian mengarang. .3. Senarai nama murid di sekolah ini diperolehi daripada Jadual Kedatangan Murid dengan bantuan pihak pentadbir sekolah dan guru kelas yang terlibat. Data kajian merupakan kesilapan-kesilapan ejaan dari aspek : 1. Bagi tujuan ini. Kertas ujian ini mengandungi 2 soalan karangan. pengkaji telah mendapat maklumat mengenai prestasi pencapaian sekolah dalam peperiksaan UPSR terutamanya mata pelajaran bahasa Melayu. E1 : Kata dasar 2. pengkaji telah melihat pencapaian murid-murid tahun 5. dan 3. Pengkaji telah memilih sampel berdasarkan persampelan rawak mudah. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kuantitif dengan menggunakan perisisan hamparan elektronik ± Microsoft Excel dengan matlamat kajian dan bagi menjawab semua soalan kajian yang telah dinyatakan dalam bab 1. Maklumat-maklumat ini telah memberi gambaran tentang masalah yang dihadapi dan merangka langkah-langkah kajian.5 Prosedur Pengumpulan Data Kajian ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Permatang Raja. iaitu sampel kajian berdasarkan keputusan ujian bulanan dan ujian penggal. Jenis persampelan ini dipilih kerana populasi yang ada mempunyai peluang yang sama rata untuk dipilih sebagai sampel kajian. Hal ini bermakna sebanyak 80 karangan akan dianalisis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kekeliruan fungsi Kesilapan tersebut ditandai seperti berikut : 1. E3 : Kekeliruan fungsi 3. Kata dasar 2.

7 Kesimpulan Bab ini membincangkan secara keseluruhan metodologi kajian ini dijalankan. Dapatan kajian serta analisa data yang diperoleh daripada kajian ini akan dibincangkan secara terperinci dalam Bab 4. Perbincangan akan merangkumi reka bentuk kajian. subjek kajian dan instrument.Perbezaan bilangan kesalahan menggunakan formula : Jumlah kesilapan dalam Ujian Pos-Jumlah kesilapan ejaan dalam Ujian Pra Manakala pengiraan min dibuat menggunakan formula : Min = Jumlah bilangan kesalahan Jumlah murid 3. Kajian telah diperjelaskan secara terperinci bagi mengumpul data. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->