3472/1 MATEMATIK TAMBAHAN 1

Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 169
BENTUK KERTAS SOALAN

Kertas Matematik Tambahan 1 (3472/1) mengandungi 25 soalan objektif bergred dan masa
diperuntukkan ialah 2 jam. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam kertas ini.
Kertas ini berjumlah 80 markah dan wajaran construk ialah 20% pengetahuan dan 80%
kemahiran mengaplikasi. Aras kesukaran kertas ini mengikut nisbah Rendah: Sederhana:
Tinggi = 6 : 3 : 1.


PRESTASI KESELURUHAN

Secara umumnya, kualiti penyampaian jawapan calon telah meningkat dan lebih
memuaskan berbanding dengan tahun lepas, tetapi prestasi calon masih belum mencapai
tahap yang membanggakan. Masih terdapat calon yang belum menguasai konsep dan
kemahiran asas dalam mata calonan ini. Ramai calon didapati lemah dalam topik vector,
logaritma, taburan kebarangkalian, pilihatur dan gabungan.


PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN CALON

Calon Dalam Kumpulan Tinggi

Calon dalam kumpulan ini telah memperlihatkan langkah kerja penyelesaian yang tepat dan
jelas mengikut kehendak tugasan soalan. Calon mempunyai kefahaman asas matematik
yang mantap. Mereka menggunakan rumus dengan tepat dalam penyelesaian masalah dan
pandai mengguna kalkulator saintifik.

Calon Dalam Kumpulan Sederhana

Penyampaian jawapan calon dalam kumpulan ini baik tetapi kurang tepat. Langkah
pengiraan mereka kurang sistematik dan kurang kemas. Calon kurang pasti dengan
penyelesaian yang diberi dan mereka mencuba beberapa kaedah. Bagi soalan yang lebih
rumit, mereka kurang pasti mengenai kaedah penyelesaian. Mereka lemah dalam topik
pilihatur, gabungan, taburan normal dan taburan binomial.

Calon Dalam Kumpulan Rendah

Calon dalam kumpulan ini tidak memahami kehendak soalan. Mereka tidak menguasai
konsep asas bagi kebanyakan topik dalam mata calonan ini. Langkah penyelesaian terlalu
singkat, tidak teratur, kelam-kabut, dan kadang kala tidak bermakna. Ada calon hanya
menulis rumus sahaja atau tidak cuba menjawab soalan. Mereka sangat lemah dalam topik
pilihatur, gabungan, trigonometri, taburan normal dan taburan binomial.Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 170
PRESTASI TERPERINCI

No.
Soalan
Kekuatan calon Kelemahan calon
Kesilapan yang sering
ditemui
1(a)(b)


Calon faham maksud
imej bagi objek dalam
fungsi.

Calon faham maksud
objek bagi imej dalam
fungsi.

Calon tidak tahu imej
bagi objek dalam fungsi
dan cara penulisan
jawapan tidak betul.
Contoh: calon tulis
(1, 2), (1, 4), sepatutnya
2, 4

Calon tidak faham
maksud objek bagi imej
dalam fungsi.
(1, 2), (1, 4)
2 atau 4
(2, 4)
2
Calon tulis (1, 2)
sepatutnya 1

Calon tulis 6 dan 8. Ini
ialah imej bagi 2.

2(a)


(b)
Calon faham konsep
fungsi songsang dan
tahu guna konsep
g
−1
(3) = y ⇒ g(y) = 3Calon boleh cari fungsi
gubahan bagi hg(x)

Sebilangan calon cuai
dalam proses mencari
fungsi songsang
Contoh: g
−1
(3) =
5
1 x −sebilangan calon cuai
dalam proses pengiraan,
penggantian dan salah
kembangan.
Contoh:
(5x + 1)
2
= 25x
2
+ 1

g
−1
(3) =
5
1 x −

5(3) + 1
5x + 1 = y ⇒1 – y = 5x(5x + 1)
2
= 25x
2
+ 1
(5x + 1)
2
= 5x
2
+10x +1

(5x + 1)
2
− 2x + 3
−2(5x + 1) = –10x + 2

3

Calon boleh menulis
persamaan kuadratik
dalam bentuk am dan
dapat menyelesaikan
persamaan ini dengan
rumus.

Calon tidak memberi
jawapan dalam 4 angka
bererti, contoh:
2.591, −0.257

Calon membuat
pemfaktoran yang salah.


Calon tidak guna rumus
dengan betul. Contoh:

) 3 ( 2
) 2 )( 3 ( 4 ) 7 ( 7
2
− − − ± −


Calon cuai dalam proses
membentuk persamaan
kuadratik dan pengiraan.

2.5907, −0.2573
2.591, −0.257 (ini 3
angka bererti)


3x
2
– 7x – 2 = 0
(3x – 1)(x – 2) = 0

) 3 ( 2
) 2 )( 3 ( 4 ) 7 ( 7
2
− − − ± −

) 3 ( 2
) 2 )( 3 ( 4 ) 7 ( 7
2 2
− − − ± −


3x
2
+ 7x – 2 = 0

7
2
– 4(3)(–2) = 49 – 24

Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 171
4 Calon tahu guna syarat
bagi dua punca
berbeza bagi dalam
persamaan kuadratik
iaitu: b
2
− 4ac > 0.

Cara penulisan jawapan
calon tidak betul.
Contoh: 5 < p < −3
p < −3 dan p > 5
sepatutnya jawapan
yang betul ialah
p < −3, p > 5.

Sebilangan calon salah
tentukan julat.

Calon salah guna nilai
bagi b.

Sebilangan calon guna
b
2
− 4ac ≤ 0 atau
b
2
− 4ac < 0

5 < p < −3
p < −3 dan p > 5


–3 < p < 5
p > −3 , p > 5

(x − px)
2
− 4(1)(4) > 0
(p − 1)
2
− 4(1)(4) > 0

(1 − p)
2
− 4(1)(4) ≤ 0
(1 − p)
2
− 4(1)(4) < 0
(1 − p)
2
− 4(1)(4) = 0
5 Calon tahu guna
hukum-hukum
logaritma dan
penukaran asas
logaritma dengan baik.
Jawapan calon tidak
dalam bentuk teringkas.
Contoh: T = V 64

Calon membuat kesilapan
dalam penggunaan
hukum-hukum logaritma.
Contoh:

2
V
2
log
= log
2
(
2
V
)

V
T
4
2
log
log
= 3

T = V 64
T = ± 8 V


3 = log

2

3
3 = log
4

3
2
V
2
log
= log
2
(
2
V
)
V
T
4
2
log
log
= 3
log
2
T – log
2

V = 6
2 log
2
T – log
2

V = 3
T
2
− V = 6
T −
2
V
= 3

6Calon boleh
menggunakan kaedah
logaritma untuk
menyelesaikan
persamaan indeks.

Calon memberi jawapan
kurang dari 4 angka
bererti.
Contoh: 1.68

Calon membuat
penghampiran terlalu awal

Calon buat kesilapan
dalam manupulasi
1.68 (hanya 3 angka
bererti)(2x − 1) 0.602 = x (0.845)


2x − 1log 4 = x log 7
2x – 1 – x =
4
7
log
log

4
2x-1
= 2
4x-1


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 172


7(a)
(b)
Calon boleh membentuk
persamaan untuk
mecari nilai d.


Calon tahu guna rumus
S
n
untuk mencari hasil
tambah dalam janjang
aritmetik

d yang dicari salah


Calon tidak berjaya
membentuk persamaan
untuk mencari nilai kCalon keliru antara rumus
untuk hasil tambah n
sebutan yang pertama
bagi JA dan JG


d = k + 3 − k − 3 = 0
d = k + 3 − (k − 3) = 9

k + 3 −k −3 = 2k +2−k + 3
2k + 2 – (k + 3) = 0

T
3

= k – 3 + 2(6)
= k + 9
k = – 9


8(a)(b)
Calon tahu guna rumus
T
n
= ar
n-1

Calon dapat nyatakan
a = 64Calon berjaya
menggunakan rumus
S

=
r 1
a


Sebilangan calon salah
anggap T
1
= ar = 64

Calon membuat kesilapan
dalam manupulasi.Calon salah guna rumus
S

=
1 r
a

.

64
27
ar
ar
3
=
64r
2
= 27 ⇒ r
2
=
27
64

r
2
=
64
27
⇒ r =
64
27

64r
3
= 27 ⇒ 64r = 3


9 Calon dapat mengguna
rumus
|
.
|

\
|
+
+
+
+
n m
my ny
n m
mx nx
2 1 2 1
,
dengan tepat dan dapat
mengungkapkan p
dalam sebutan t.
Calon tidak berjaya
ungkapkan p dalam
sebutan t

Calon salah ganti 2h atau
2p ke dalam rumus
|
.
|

\
|
+
+
+
+
n m
my ny
n m
mx nx
2 1 2 1
,
bagi mendapat hubungan
antara p dengan h atau
hubungan t dengan h .

Calon guna rumus jarak
dan tidak berjaya
meneruskan kerjanya

Calon guna rumus
kecerunan


t =
2
p −

p =
5
3(2p) h) 2 ( 2 +
,
t =
5
3(2p) h) 2 ( 2 +

p =
6
3(2h) p) 2 ( 2 +
,
t =
6
3h t) 3 ( 2 +


2 2
) t t 3 ( ) p p 2 ( 2 − + −
=
2 2
) h t ( ) h 2 p ( 3 − + −

p h 2
t h


=
p 2 p
t 3 t

Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 173
10 Calon dapat mencari
kecerunan garis lurusCalon dapat menukar
persamaan tak linear
kepada persamaan
linear dan dapat
mencari nilai p dan nilai
q

Calon menganggapkan
titik (2,9) dan (6,1)
sebagai (x,y)


Calon tidak dapat
tukarkan persamaan
y = px
2
+ qx kepada
persamaan linear
y – 9 = –2(x – 2)
y – 1 = –2(x – 6)

9 = p(2)
2
+ q(2),
1 = p(6)
2
+ q(6)

m =
2 6
1 9


= 2
m =
2 6
1 9
11 Calon dapat
menyatakan kecerunan
garis lurus dari
persamaan yang
diberikan

Calon tahu bahawa
kedua-dua garis adalah
berserenjang apabila
dapat menentukan
m
1
x

m
2
= –1
Calon tidak sedar bahawa
jawapannya ialah Ya atau
Tidak

Terdapat segelintir calon
salah anggap iaitu bila
kecerunan tidak sama
maka garis tidak
berserenjang

Calon dapat menguna
m
1
x m
2
= −1 untuk
menentukan dua garis itu
berserenjang tetapi tidak
membuat kesimpulan.

Calon kurang mahir
menukarkan persamaan
bentuk pintasan kepada
bentuk kecerunan.

(
3
5
− )(
5
3
) = –1 sebagai
jawapan muktamad

1
3 5
y
= +
x
⇒ m
1
=
3
1


5y = 3x + 24 ⇒ m
2
= 3
12(a)


(b)
Kebanyakan calon
dapat mengungkap
|
|
.
|

\
|
=
3
5
OP


Calon dapat tukarkan
koordinat ke vector
lajur
Calon tidak dapat
ungkapkan OP dalam
bentuk vector lajur bila.
Kebanyakan calon
tulisOQ = 8i – 4j kerana
keliru dengan anak panah
yang ditunjukkan olehQO

|
.
|

\
|
3
5

|
|
.
|

\
|
j 3
i 5


8x − 4y
8i − 4j


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 174
13kebanyakan calon dapat
r = 3(2a + 3b) −2(4a−b)
Calon membuat
kesalahan dalam
manupulasi dan
pengiraan
−2 − k = 11 ⇒ k = 9
−2 − k = 11 ⇒ k = 13
r = 3(2a + 3b) −2(4a − b)
= 6a + 9b − 8a − 2b
= −2a + 7b

14(a)

(b)

Calon dapat menulis
BD = BA + AD

Calon tahu
BA = – AB
Calon tahu guna
BC EB EC + = atau
DC ED EC + =
Calon salah letak tanda
bagi vektor BA

Calon tidak tahu hokum
segitiga bagi vector


Calon membuat
kesalahan dalam
manupulasi dan
pengiraan


Calon tidak mendapat
vektor EB atau vektor
EDdari DE = 2 EB yang
diberi dalam soalan


BD = BA + AD
= 6p + 4q

BD = DA + AB
BD = AB + AD

3
1
(6p – 4q) + 4q
= 2p –
3
4
q + 4q
= 2p –
3
8
q

guna EB =
2
1
BD
atau
2
1
DB
guna EB =
3
1
BD
guna ED = 2 BD


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 175
15(a)

(b)
Calon dapat cari
dx
dy
dengan rumus
pembezaan hasil darab


Calon tahu ganti
x =
2
5
dalam
y = 14x(5 – x)

Calon tahu nilai
maksimum bagi y ialah q
dari y = a(x + p)
2
+ q

Calon membuat kesilapan
dalam pembezaan

Calon tidak tahu
mengguna
dx
dy
= 0 untuk y
maksimum tetapi
mengguna y = 0 untuk
nilai maksimum bagi y.

Calon tidak pandai
menyempurnakan kuasa
dua

Calon tidak mahir dalam
manupulasi
dx
dy
= 14x(1) + (5 – x)(14)


14x(5 – x) = 0–14
(
¸
(

¸

− +
2 2
)
2
5
( )
2
5
x (
–14 [ (x – 5)
2
– 5
2
]


–14
(
¸
(

¸

− −
2 2
)
2
5
( )
2
5
x (
= –14(x -
2
5
)
2
– (
2
5
)
2


16 Calon dapat cari
dx
dy
= 2x + 5 dan
δx = 0.01

Calon tahu mengguna
δy ≈
dx
dy
× δx
Calon salah guna nilai x
Calon membuat kesilapan
dalam manupulasi


Calon tidak berjaya
mengguna δy =
dx
dy
× δx
tetapi mengguna
δx = (
dx
dy
)
x2
− (
dx
dy
)
x1

atau

mengguna δx = y
1
– y
0


dx
dy
= 2(3.01) + 5
dx
dy
= 2(0.01) + 5

2(3) + 5 × 0.01 = 6 + 0.05
= 6.05
11(0.01) = 11.01

2(3) + 5 = 11,
2(3.01) + 5 = 11.02,
⇒ 11.02 − 11 = 0.02

3
2
+ 5(3) = 24,
(3.01)
2
+5(3.01)=24.1101,
⇒ 24.1101 − 24 = 0.1101


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 176
17 Calon mempunyai
kemahiran pengamiran

∫ a(1 + x)
n
dx =
1 n
x 1 a
1 n
+
+
+
) (
+ c
Calon tidak dapat kamir
dengan tepat
Calon tidak berjaya
membandingkan pekali kCalon membuat kesilapan
dalam manupulasi

3
x 1 x 5
3

+

) (
+ C
−20(1 + x)
−3
+ C


3
x 1 5
3

+

) (
= k (1 + x)
n
+C
⇒ k = 5, n = −3

3
x 1 5
3

+

) (
= –15(1 + x)
− 3

5(1 + x)
−3
= (5 + 5x)
−3


18
Calon tahu konsep
luas =

k
0
dx x 3
2
= 64

Calon tahu
∫ 3x
2
dx =
3
3
3
xCalon membuat kesilapan
dalam kamiranCalon salah menghitung
nilai k

tidak letak had bawah dan
had atas

Calon mengguna kamiran
yang salah bagi luas
berlorek


dx x 3
2
=
3
6
3
x


k
0
dx x 3
2
= | |
k
0
6x = 64

k
3
= 64 ⇒ k = ±4
k
3
= 64 ⇒ k = 8


dx x 3
2
= 64k
0
dx k x 3
2
) ( = 64
19 Calon dapat cari jejari
sektor dengan konsep
perimeter iaitu
2j + 7.24 = 25

Calon tahu guna rumus
s = jθ atau θ =
88 . 8
24 . 7

Calon tukar 0.8153 radian
kepada
0.8153° ×
°
π
180
radian

Membuat pembundaran
terlalu awal bagi j = 8.9


Segelintir calon
menggunakan nilai j atau
nilai s yang salah dalam
rumus s = jθ

Jawapan muktamad
dibundarkan bukan
kepada 4 angka bererti

0.8153° ×
°
π
180
= 0.01423

θ =
9 . 8
24 . 7


θ =
25
24 . 7
atau θ =
5 . 12
24 . 7

θ =
88 . 8
25


bundarkan 0.8153
kepada 0.8 atau 0.82
atau 0.815


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 177
20(a)
(b)
Kebanyakan calon tahu
takrif kot θ =
θ tan
1
=
t
1

Calon tidak tahu
kot θ =
θ tan
1


Calon tidak dapat
sin(90
o
− θ) = kos θ


Calon menganggap
2
t 1+ = 1 + t

Calon tidak dapat nisbah
bagi kos θ dengan betul

sin(90
o
−θ) = sin 90
o
−sin θ

sin 90°kosθ – kos90°sin θ
= kos θ – sin θ
t 1
1
+

t 1
1
+

kos θ =
θ
θ
kos
sin
=
t
sinθ


21 Calon dapat guna identiti
sek
2
θ = 1 + tan
2
θ
kedalam persamaan
6 sek
2
A –13 tanA = 0
untuk mendapatkan
persamaan
6 tan
2
A –3 tan A+6= 0
dan seterusnya dapat
meyelesaikan
persamaan tersebut bagi
mencari sudut A

Calon tahu mencari
sudut asas bagi
tan A =
3
2
atau
2
3
.
Terdapat calon tuliskan
persamaan kepada
ungkapan

Kebanyakkan calon tidak
mahir pengembangan

Ramai calon tidak mahir
memfaktokan persamaan
kuadratik trigonometri.

Terdapat calon bundarkan
sudut terlalu awal

pembundaran sudut salah
bagi kalkulator

6(1 + tan
2
A) − 13 tan A6 + tan
2
A − 13 tan A = 0


6 tan
2
A – 13 tan A + 6
=(2 tan A −2)(3 tan A − 3)
atau
=(3 tan A + 2)(2 tanA + 3)

6 = tan A(13 – 6 tan A)
tan A = 6, tan A =
6
13

33.7
o
, 56.3
o
56.31°=56°18’36”=56°18’

22 Calon dapat guna
konsep pilihatur
3
P
5
atau
2
P
3

atau 5.4.3 atau 3.2 dan
dapat mencari jawapan
dari kalkulator.
Ramai calon tidak tahu
guna
2
P
3
3
P
5
×

Terdapat juga calon
gunakan konsep
gabungan .
2
P
3
3
P
5
+

2
C
3
3
C
5
×
2
C
3
3
C
5
+


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 178
23(a)
(b)
Calon tahu guna konsep
gabungan

3
C
5
4
C
8
×

Calon boleh mencari
7
C
8
0
C
5
× +
6
C
8
1
C
5
×
+
5
C
8
2
C
5
×
Terdapat juga calon
gunakan konsep pilihatur.


Calon tidak tambah
7
C
8
0
C
5
× kepada
6
C
8
1
C
5
× +
5
C
8
2
C
5
×

3
P
5
4
P
8
×

6
C
8
1
C
5
× +
5
C
8
2
C
5
×


6
P
8
1
P
5
× +
5
P
8
2
P
5
×
24 Hanya sebilangan calon
dapat menjawab dengan
baik
Calon tidak tahu
menggunakan
P(z > 0) = 0.5

Calon mencari nilai k
tanpa meneliti kehendak
soalan

Calon tidak faham konsep
luas dibawah graf normal
sebagai kebarangkalian

P(z > k) = 1 – 0.3128
25 Calon dapat nyatakan
30% gagal dan 70%
lulus, iaitu
p = 0.7 dan q = 0.3
seterusnya mencari
nilai
6
C
8
(0.7)
6
(0.3)
2


Ramai calon tidak tahu
guna
6
C
8
(0.7)
6
(0.3)
2
Terdapat juga .jawapan
yang diberikan tidak tepat

8
6
×
10
7

npq = 3 0 7 0 6 . . × ×
(0.7)
6
(0.3)
2


6
C
8
(0.7)
6
(0.3)
2

= 2.96352 = 2.963SARANAN KEPADA CALON

1. Mengulangkaji sepanjang tahun dan bukan pada saat terakhir.

2. Mesti memahami apa yang diajar dalam kelas dan membuat seberapa banyak
latihan yang mungkin, khususnya, latihan yang mengandungi pelbagai jenis soalan
mengenai sesuatu tajuk.

3. Selalu berjumpa dengan guru atau sesiapa yang boleh membantu jika menghadapi
sebarang masalah yang timbul semasa mengulangkaji sesuatu tajuk atau membuat
sesuatu latihan.

4. Belajar secara berkumpulan supaya boleh saling membantu.

5. Pastikan kemahiran seperti penggunaan kalkulator, pemfaktoran, pengembangan
ungkapan algebra, dan prinsip asas yang lain dikuasai.

6. Menguasai semua topik dan bukan hanya menumpukan kepada beberapa topik
sahaja.


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 179
7. Biasakan diri dengan soalan peperiksaan tahun lepas supaya dapat membantu
mengetahui dan menguasai kemahiran atau konsep yang akan diuji setiap tahun.

8. Baca soalan dengan teliti dan jawab mengikut kehendak soalan.

9. Menjawab soalan yang lebih mudah dahulu sebelum mencuba soalan yang lain.

10. Tunjukkan langkah penyelesaian dengan jelas dan kemas.

11. Berikan jawapan akhir dalam bentuk yang paling ringkas.

12. Jika darjah kejituan sesuatu jawapan tidak dinyatakan, bundarkan jawapan itu
kepada 4 angka bererti.

13. Jangan buat penghampiran nilai terlalu awal jika nilai itu digunakan dalam
penyelesaian seterusnya.

14. Jangan cuai semasa memindahkan jawapan daripada ruang kerja ke ruang jawapan.

15. Pentingkan penggunaan simbol matematik yang betul seperti ( ), { } dan sebagainya.

16. Menguasai konsep asas bagi setiap topik Matematik Tambahan kerana kertas 1
mengandungi soalan yang menguji konsep asas ini.


SARANAN KEPADA GURU

1. Konsep asas bagi semua topik dalam sukatan calonan mesti diajar.

2. Memastikan semua murid mahir mengguna kalkulator.

3. Dedahkan kepada murid bukan sahaja pengetahuan konsep dan rumus tetapi juga
bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk situasi yang berbeza. Maka, guru
perlu

(i) memberi contoh-contoh yang menggambarkan situasi yang berbeza itu serta
teknik atau langkah penyelesaian yang sistematik dan ‘detail’ supaya mudah
difahami dan dicontohi oleh murid-murid.

(ii) memberi latihan yang pelbagai bentuk atau jenis dimulai dengan soalan yang
paling mudah.

4. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan penguasaan konsep dan
kemahiran asas matematik harus dititikberatkan.

5. Adakan sesi perbincangan dengan guru yang pernah menjadi pemeriksa kertas
Matematik Tambahan supaya dapat tahu

(i) kehendak dan tugasan soalan peperiksaan.

(ii) kelemahan dan kesilapan yang sering dilakukan oleh calon dalam peperiksaan.


Matematik Tambahan 1 Laporan Prestasi SPM 2003 180
6. Mendedahkan kepada murid teknik menjawab soalan dan cara pemarkahan dalam
peperiksaan.

7. Mengajar dengan kadar yang mengikut kemampuan murid dan mengambil kira
kebolehan murid yang berbeza.

8. Kenalpasti tahap pengetahuan dan kemahiran murid dari peringkat awal agar
perancangan dapat dibuat untuk menangani masalah yang boleh timbul seperti
bosan, tidak berminat dan sebagainya.

9. Wujudkan Klinik Matematik Tambahan di luar waktu sekolah dengan tujuan

(i) membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi semasa membuat
ulangkaji atau menyelesaikan sesuatu latihan.

(ii) memberi bimbingan, panduan serta nasihat lain yang boleh meningkatkan
semangat dan minat murid terhadap Matematik Tambahan.

10. Gunakan teknologi maklumat untuk memudahkan murid memahami konsep
matematik yang abstrak.

11. Memberi latihan yang mencukupi.

12. Menyemak langkah penyelesaian murid supaya kesilapan dan salah faham konsep
dapat dibetulkan.

2). Kekuatan calon Soalan Calon faham maksud 1(a) imej bagi objek dalam fungsi. 4). Calon tidak memberi jawapan dalam 4 angka bererti. sepatutnya 2. 4) 2 atau 4 (2. −0. (1.5907.2573 2.591. Calon tidak guna rumus dengan betul. Contoh: (5x + 1)2 = 25x2 + 1 (5x + 1)2 = 25x2 + 1 (5x + 1)2 = 5x2 +10x +1 (5x + 1)2 − 2x + 3 −2(5x + 1) = –10x + 2 2. 3x2 + 7x – 2 = 0 72 – 4(3)(–2) = 49 – 24 Matematik Tambahan 1 170 Laporan Prestasi SPM 2003 . 2). 4) 2 (b) Calon faham maksud objek bagi imej dalam fungsi. 2) sepatutnya 1 Calon tulis 6 dan 8. Ini ialah imej bagi 2. (1.257 (ini 3 angka bererti) 3x2 – 7x – 2 = 0 (3x – 1)(x – 2) = 0 − 7 ± ( −7) − 4(3)( −2) 2(3) 2 3 Calon boleh menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am dan dapat menyelesaikan persamaan ini dengan rumus. Kesilapan yang sering ditemui (1. penggantian dan salah kembangan. 4 Calon tidak faham maksud objek bagi imej dalam fungsi. −0. 2(a) Calon faham konsep fungsi songsang dan tahu guna konsep g−1(3) = y ⇒ g(y) = 3 Sebilangan calon cuai dalam proses mencari fungsi songsang x −1 Contoh: g−1(3) = 5 g−1(3) = x −1 5 5(3) + 1 5x + 1 = y ⇒ 1 – y = 5x (b) Calon boleh cari fungsi gubahan bagi hg(x) sebilangan calon cuai dalam proses pengiraan. Calon tulis (1.591. contoh: 2. −0. Contoh: − 7 ± ( −7) − 4(3)( −2) 2(3) 2 − 7 ± ( −7 ) − 4(3)( −2) 2(3) 2 2 Calon cuai dalam proses membentuk persamaan kuadratik dan pengiraan.PRESTASI TERPERINCI No. Kelemahan calon Calon tidak tahu imej bagi objek dalam fungsi dan cara penulisan jawapan tidak betul. Contoh: calon tulis (1.257 Calon membuat pemfaktoran yang salah.

Contoh: T = 64V Calon membuat kesilapan dalam penggunaan hukum-hukum logaritma.4 Calon tahu guna syarat bagi dua punca berbeza bagi dalam persamaan kuadratik iaitu: b2 − 4ac > 0.602 = x (0. Contoh: log 2 V = log 2 ( V ) 2 2 log 2 T =3 log 4 V 6 Calon boleh menggunakan kaedah logaritma untuk menyelesaikan persamaan indeks.68 (hanya 3 angka bererti) 5 Calon tahu guna hukum-hukum logaritma dan penukaran asas logaritma dengan baik. Calon salah guna nilai bagi b. Jawapan calon tidak dalam bentuk teringkas. Sebilangan calon salah tentukan julat. Contoh: 1. Contoh: 5 < p < −3 p < −3 dan p > 5 sepatutnya jawapan yang betul ialah p < −3. Calon memberi jawapan kurang dari 4 angka bererti. Sebilangan calon guna b2 − 4ac ≤ 0 atau b2 − 4ac < 0 5 < p < −3 p < −3 dan p > 5 –3 < p < 5 p > −3 .845) 2x − 1log 4 = x log 7 log 7 2x – 1 – x = log 4 2x-1 4x-1 4 =2 Matematik Tambahan 1 171 Laporan Prestasi SPM 2003 . Cara penulisan jawapan calon tidak betul. p > 5 (x − px)2 − 4(1)(4) > 0 (p − 1)2 − 4(1)(4) > 0 (1 − p)2 − 4(1)(4) ≤ 0 (1 − p)2 − 4(1)(4) < 0 (1 − p)2 − 4(1)(4) = 0 T = 64 V T=±8 V 3 = log 2 3 3 = log 4 3 log 2 V = log 2 ( V ) 2 2 log 2 T =3 log 4 V log 2 T – log 2 V = 6 2 log 2 T – log 2 V = 3 T2−V=6 V =3 T− 2 1. p > 5.68 Calon membuat penghampiran terlalu awal Calon buat kesilapan dalam manupulasi (2x − 1) 0.

6 2(3t) + 3h 6 2 2 9 Calon dapat mengguna rumus  nx 1 + mx 2 ny 1 + my 2  .   m+n   m+n bagi mendapat hubungan antara p dengan h atau hubungan t dengan h .7(a) Calon boleh membentuk persamaan untuk mecari nilai d. d yang dicari salah Calon tidak berjaya membentuk persamaan untuk mencari nilai k d=k+3−k−3=0 d = k + 3 − (k − 3) = 9 k + 3 −k −3 = 2k +2−k + 3 2k + 2 – (k + 3) = 0 T3 = k – 3 + 2(6) =k+9 k=–9 (b) Calon tahu guna rumus Sn untuk mencari hasil tambah dalam janjang aritmetik Calon tahu guna rumus Tn = arn-1 Calon dapat nyatakan a = 64 Calon keliru antara rumus untuk hasil tambah n sebutan yang pertama bagi JA dan JG Sebilangan calon salah anggap T1 = ar = 64 Calon membuat kesilapan dalam manupulasi. 8(a) ar 3 ar = 27 64 (b) Calon berjaya menggunakan rumus S∞ = a 1− r 64 27 r2 = 27 ⇒ r = 27 64 64 64r3 = 27 ⇒ 64r = 3 64r2 = 27 ⇒ r2 = Calon salah guna rumus S∞ = a r −1 . Calon tidak berjaya ungkapkan p dalam sebutan t Calon salah ganti 2h atau 2p ke dalam rumus  nx 1 + mx 2 ny 1 + my 2  .   m+n   m+n dengan tepat dan dapat mengungkapkan p dalam sebutan t. −p 2 2(2h) + 3(2p) . Calon guna rumus jarak dan tidak berjaya meneruskan kerjanya Calon guna rumus kecerunan t = p= t = p= t = 2 ( 2 p − p ) + (3t − t ) = 3 (p − 2h ) 2 + ( t − h ) 2 h−t t − 3t = 2h − p p − 2p Matematik Tambahan 1 172 Laporan Prestasi SPM 2003 . 5 2(2h) + 3(2p) 5 2(2p) + 3(2h) .

5 3 )( ) = –1 sebagai 3 5 jawapan muktamad (− y x 1 + = 1 ⇒ m1 = − 3 5 3 5y = 3x + 24 ⇒ m2 = 3 Calon tahu bahawa kedua-dua garis adalah berserenjang apabila dapat menentukan m1 x m2 = –1 12(a) Kebanyakan calon dapat mengungkap OP =   5   3 Calon tidak dapat ungkapkan OP dalam bentuk vector lajur bila.y) Calon tidak dapat tukarkan persamaan y = px2 + qx kepada persamaan linear y – 9 = –2(x – 2) y – 1 = –2(x – 6) 9 = p(2)2 + q(2). 5   3  5i     3 j   8x − 4y 8i − 4j (b) Calon dapat tukarkan koordinat ke vector lajur Kebanyakan calon tulis OQ = 8i – 4j kerana keliru dengan anak panah yang ditunjukkan oleh QO Matematik Tambahan 1 173 Laporan Prestasi SPM 2003 .10 Calon dapat mencari kecerunan garis lurus Calon menganggapkan titik (2.1) sebagai (x. Calon kurang mahir menukarkan persamaan bentuk pintasan kepada bentuk kecerunan.9) dan (6. 1 = p(6)2 + q(6) m= 9 −1 =2 6−2 9 −1 m= 6−2 Calon dapat menukar persamaan tak linear kepada persamaan linear dan dapat mencari nilai p dan nilai q 11 Calon dapat menyatakan kecerunan garis lurus dari persamaan yang diberikan Calon tidak sedar bahawa jawapannya ialah Ya atau Tidak Terdapat segelintir calon salah anggap iaitu bila kecerunan tidak sama maka garis tidak berserenjang Calon dapat menguna m1 x m2 = −1 untuk menentukan dua garis itu berserenjang tetapi tidak membuat kesimpulan.

13 kebanyakan calon dapat r = 3(2a + 3b) −2(4a−b) Calon membuat kesalahan dalam manupulasi dan pengiraan −2 − k = 11 ⇒ k = 9 −2 − k = 11 ⇒ k = 13 r = 3(2a + 3b) −2(4a − b) = 6a + 9b − 8a − 2b = −2a + 7b BD = BA + AD 14(a) Calon dapat menulis BD = BA + AD Calon tahu BA = – AB Calon salah letak tanda bagi vektor BA Calon tidak tahu hokum segitiga bagi vector Calon membuat kesalahan dalam manupulasi dan pengiraan = 6p + 4q BD = DA + AB BD = AB + AD (b) Calon tahu guna EC = EB + BC atau EC = ED + DC Calon tidak mendapat vektor EB atau vektor ED dari DE = 2 EB yang diberi dalam soalan 1 (6p – 4q) + 4q 3 4 = 2p – q + 4q 3 8 = 2p – q 3 guna EB = atau 1 BD 2 1 DB 2 1 3 guna EB = BD guna ED = 2 BD Matematik Tambahan 1 174 Laporan Prestasi SPM 2003 .

(3.01 = 6 + 0.)2 – ( )2 2 2 16 Calon dapat cari dy = 2x + 5 dan dx δx = 0.05 = 6.02.1101.15(a) Calon dapat cari dy dengan rumus dx pembezaan hasil darab Calon membuat kesilapan dalam pembezaan Calon tidak tahu dy = 0 untuk y mengguna dx maksimum tetapi mengguna y = 0 untuk nilai maksimum bagi y.02 − 11 = 0.1101 − 24 = 0.01) = 11. Calon tidak pandai menyempurnakan kuasa dua dy = 14x(1) + (5 – x)(14) dx 14x(5 – x) = 0 5 5   –14 ( x + ) 2 − ( ) 2  2 2   –14 [ (x – 5)2 – 52 ] (b) Calon tahu ganti 5 x= dalam 2 y = 14x(5 – x) Calon tahu nilai maksimum bagi y ialah q dari y = a(x + p)2 + q Calon tidak mahir dalam manupulasi 5 5   –14 ( x − ) 2 − ( ) 2  2 2   5 5 = –14(x .01 Calon tahu mengguna dy δy ≈ × δx dx Calon salah guna nilai x dy = 2(3.02 32 + 5(3) = 24.01) + 5 dx Calon membuat kesilapan dalam manupulasi Calon tidak berjaya dy × δx mengguna δy = dx tetapi mengguna dy dy δx = ( )x2 − ( )x1 dx dx atau mengguna δx = y1 – y0 2(3) + 5 × 0.1101 Matematik Tambahan 1 175 Laporan Prestasi SPM 2003 . ⇒ 11.05 11(0. ⇒ 24.01)2+5(3.01) + 5 dx dy = 2(0. 2(3.01)=24.01 2(3) + 5 = 11.01) + 5 = 11.

9 7.01423 radian Membuat pembundaran terlalu awal bagi j = 8.24 atau θ = 25 12.5 25 θ= 8.88 Calon tukar 0.17 Calon mempunyai kemahiran pengamiran ∫ a(1 + x)n dx = a(1 + x ) n+1 n +1 Calon tidak dapat kamir dengan tepat 5 x (1 + x ) −3 −3 +C −20(1 + x) −3 + C 5(1 + x ) −3 −3 +c Calon tidak berjaya membandingkan pekali k = k (1 + x) n +C ⇒ k = 5.24 7.8153° × π 180° = 0.8153 kepada 0.24 = 25 Calon tahu guna rumus 7.8153° × π 180° 0.24 s = jθ atau θ = 8.8153 radian kepada 0. n = −3 5(1 + x ) −3 −3 Calon membuat kesilapan dalam manupulasi 18 Calon tahu konsep k luas = ∫ 0 3 x 2 dx = 64 = –15(1 + x) − 3 5(1 + x) −3 = (5 + 5x) −3 Calon membuat kesilapan dalam kamiran 6x3 3 k 3 x 2 dx = [6x ] k = 64 ∫0 0 2 ∫ 3 x dx = Calon tahu 3x 3 ∫ 3x2 dx = 3 Calon salah menghitung nilai k tidak letak had bawah dan had atas Calon mengguna kamiran yang salah bagi luas berlorek k3 = 64 ⇒ k = ±4 k3 = 64 ⇒ k = 8 2 ∫ 3 x dx = 64 k 2 ∫ 0 (3 x − k )dx = 64 19 Calon dapat cari jejari sektor dengan konsep perimeter iaitu 2j + 7.24 8.88 θ= bundarkan 0.82 atau 0.815 Matematik Tambahan 1 176 Laporan Prestasi SPM 2003 .8 atau 0.9 Segelintir calon menggunakan nilai j atau nilai s yang salah dalam rumus s = jθ Jawapan muktamad dibundarkan bukan kepada 4 angka bererti θ= 7.

tan A = 6 33.2 dan dapat mencari jawapan dari kalkulator.4. Matematik Tambahan 1 177 Laporan Prestasi SPM 2003 . atau 3 P2 atau 5.3 atau 3. 3 2 Terdapat calon tuliskan persamaan kepada ungkapan Kebanyakkan calon tidak mahir pengembangan Ramai calon tidak mahir memfaktokan persamaan kuadratik trigonometri.3o Terdapat calon bundarkan sudut terlalu awal pembundaran sudut salah bagi kalkulator 56. 6(1 + tan2 A) − 13 tan A 6 + tan2 A − 13 tan A = 0 6 tan2 A – 13 tan A + 6 =(2 tan A −2)(3 tan A − 3) atau =(3 tan A + 2)(2 tanA + 3) 6 = tan A(13 – 6 tan A) 13 tan A = 6. 56.31°=56°18’36”=56°18’ 5P + 3P 3 2 5C 3 3 × C2 5 C + 3C 3 2 22 Calon dapat guna konsep pilihatur 5P 3 Ramai calon tidak tahu guna 5 P3 × 3 P2 Terdapat juga calon gunakan konsep gabungan .20(a) Kebanyakan calon tahu 1 1 = takrif kot θ = tan θ t Calon tidak tahu 1 kot θ = tan θ Calon tidak dapat sin(90o − θ) = kos θ Calon menganggap (b) sin(90o−θ) = sin 90o−sin θ sin 90°kosθ – kos90°sin θ = kos θ – sin θ 1 1+ t 1 1+ t 2 = 1 + t Calon tidak dapat nisbah bagi kos θ dengan betul 1+ t kos θ = sin θ sin θ = kosθ t 21 Calon dapat guna identiti sek2 θ = 1 + tan2 θ kedalam persamaan 6 sek2A –13 tanA = 0 untuk mendapatkan persamaan 6 tan2A –3 tan A+6= 0 dan seterusnya dapat meyelesaikan persamaan tersebut bagi mencari sudut A Calon tahu mencari sudut asas bagi 2 3 tan A = atau .7o.

latihan yang mengandungi pelbagai jenis soalan mengenai sesuatu tajuk.3 seterusnya mencari nilai 8C 6 2 6 (0. 3.7) (0.7)6 (0. Selalu berjumpa dengan guru atau sesiapa yang boleh membantu jika menghadapi sebarang masalah yang timbul semasa mengulangkaji sesuatu tajuk atau membuat sesuatu latihan. 4.3)2 7 6 × 8 10 npq = 6 × 0. Calon tidak tambah 5 C × 8C 7 kepada 0 5 C × 8C + 5 C 2 × 8 C5 1 6 8P × 5P 4 3 5 C × 8 C + 5 C × 8C 5 2 1 6 (b) Calon boleh mencari 5 8 5 C × 8C 7 + C1 × C 6 0 + 5 C 2 × 8 C5 5P × 8P + 5 P2 × 8 P5 1 6 24 Hanya sebilangan calon dapat menjawab dengan baik Calon tidak tahu menggunakan P(z > 0) = 0.7 × 0.5 Calon mencari nilai k tanpa meneliti kehendak soalan Calon tidak faham konsep luas dibawah graf normal sebagai kebarangkalian P(z > k) = 1 – 0. Mesti memahami apa yang diajar dalam kelas dan membuat seberapa banyak latihan yang mungkin. pemfaktoran.23(a) Calon tahu guna konsep gabungan 8C 5 4 × C3 Terdapat juga calon gunakan konsep pilihatur.963 SARANAN KEPADA CALON 1.jawapan yang diberikan tidak tepat = 2. iaitu p = 0. pengembangan ungkapan algebra.96352 = 2. dan prinsip asas yang lain dikuasai.3) Ramai calon tidak tahu guna 8 C 6 (0.7 dan q = 0. Mengulangkaji sepanjang tahun dan bukan pada saat terakhir. Menguasai semua topik dan bukan hanya menumpukan kepada beberapa topik sahaja.3128 25 Calon dapat nyatakan 30% gagal dan 70% lulus. 2. 5.3) Terdapat juga . 6.3 (0.7) (0. Matematik Tambahan 1 178 Laporan Prestasi SPM 2003 .7)6 (0. Pastikan kemahiran seperti penggunaan kalkulator.3)2 8C 6 2 6 (0. Belajar secara berkumpulan supaya boleh saling membantu. khususnya.

11. Jika darjah kejituan sesuatu jawapan tidak dinyatakan. 13. bundarkan jawapan itu kepada 4 angka bererti. Jangan buat penghampiran nilai terlalu awal jika nilai itu digunakan dalam penyelesaian seterusnya. 5. 2. Memastikan semua murid mahir mengguna kalkulator. Jangan cuai semasa memindahkan jawapan daripada ruang kerja ke ruang jawapan. { } dan sebagainya. 10. Adakan sesi perbincangan dengan guru yang pernah menjadi pemeriksa kertas Matematik Tambahan supaya dapat tahu (i) kehendak dan tugasan soalan peperiksaan. Biasakan diri dengan soalan peperiksaan tahun lepas supaya dapat membantu mengetahui dan menguasai kemahiran atau konsep yang akan diuji setiap tahun. Menguasai konsep asas bagi setiap topik Matematik Tambahan kerana kertas 1 mengandungi soalan yang menguji konsep asas ini. Baca soalan dengan teliti dan jawab mengikut kehendak soalan. Tunjukkan langkah penyelesaian dengan jelas dan kemas. Menjawab soalan yang lebih mudah dahulu sebelum mencuba soalan yang lain. Konsep asas bagi semua topik dalam sukatan calonan mesti diajar. Dedahkan kepada murid bukan sahaja pengetahuan konsep dan rumus tetapi juga bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk situasi yang berbeza. (ii) memberi latihan yang pelbagai bentuk atau jenis dimulai dengan soalan yang paling mudah. 9. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan penguasaan konsep dan kemahiran asas matematik harus dititikberatkan. 3. 8. 16. Berikan jawapan akhir dalam bentuk yang paling ringkas. 14. SARANAN KEPADA GURU 1. Maka.7. (ii) kelemahan dan kesilapan yang sering dilakukan oleh calon dalam peperiksaan. guru perlu (i) memberi contoh-contoh yang menggambarkan situasi yang berbeza itu serta teknik atau langkah penyelesaian yang sistematik dan ‘detail’ supaya mudah difahami dan dicontohi oleh murid-murid. 12. 4. Pentingkan penggunaan simbol matematik yang betul seperti ( ). 15. Matematik Tambahan 1 179 Laporan Prestasi SPM 2003 .

6. 8. Menyemak langkah penyelesaian murid supaya kesilapan dan salah faham konsep dapat dibetulkan. 12. Gunakan teknologi maklumat untuk memudahkan murid memahami konsep matematik yang abstrak. 11. Memberi latihan yang mencukupi. tidak berminat dan sebagainya. 10. Wujudkan Klinik Matematik Tambahan di luar waktu sekolah dengan tujuan (i) membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi semasa membuat ulangkaji atau menyelesaikan sesuatu latihan. Matematik Tambahan 1 180 Laporan Prestasi SPM 2003 . (ii) memberi bimbingan. 7. Mendedahkan kepada murid teknik menjawab soalan dan cara pemarkahan dalam peperiksaan. Mengajar dengan kadar yang mengikut kemampuan murid dan mengambil kira kebolehan murid yang berbeza. panduan serta nasihat lain yang boleh meningkatkan semangat dan minat murid terhadap Matematik Tambahan. 9. Kenalpasti tahap pengetahuan dan kemahiran murid dari peringkat awal agar perancangan dapat dibuat untuk menangani masalah yang boleh timbul seperti bosan.