KUMPULAN 4

:
ANTHONY YEW TAN TONG SHENG

TOPIK YANG DIBINCANGKAN: - RANCANGAN MALAYSIA KEENAM - DASAR SOGOSHOSHA - DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA - RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH - DASAR WAWASAN NEGARA - CONTOH SOALAN

RANCANGAN MALAYSIA KEENAM .

5%). . Sosial (24. serta Pentadbiran (3.RANCANGAN MALAYSIA KEENAM Tempoh pelaksanaan 1991-1995 Pengenalan 1.4%). Pertahanan dan keselamatan (15.3%). Jumlah perbelanjaan pembanguna yang diperuntukan ialah RM 64 ribu juta ² Ekonomi(56. Merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). 2.8%). 1991-2000 bagi menambah baik rancangan yang sedia ada.

8. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan sosioekonomi negara. 4. Strategi Pelaksanaan 1. 6. Mendapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk meningkatkan pasaran barangan tempatan untuk meningkatkan tabungan dalam negeri. Membangunkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni. Memberi tumpuan pada penjagaan alam sekitar. Mengekalkan strategi asas DEB. Mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di Malaysia. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih cemerlang. 5. 5. 7. iaitu mewujudkan perpaduan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Mempelbagaikan asas perindustrian berorientasikan eksport. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan perindustrian. 3. Meningkatkan pembangunan sosioekonomi melalui Pemodalan Nasional Berhad (PNB). 3. Memajukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam industri tempatan. . Meningkatkan keupayaan tenaga manusia melalui latihan. 2. 6. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). Mencapai pembangunan seimbang agar negara dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB). 4.Objektif 1. Skim Amanah Saham Nasional (ASN). Mengekalkan dasar liberal bagi mewujudkan suasana pelaburan yang menggalakkan.

Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Negara 2. .DASAR YANG DILANCARKAN 1.

DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Pengenalan 1. Pengalaman dan kemajuan syarikat Jepun ini memberi inspirasi kepada Malaysia untuk memajukan eksport barangan negara. Malaysia perlu mencari strategi baharu untuk meningkatkan perdagangan luar. 4. (c) Memainkan peranan penting dalam bidang perdagangan luar. Dasar ini mempunyai 3 ciri penting: (a) Mengendalikan barangan ekonomi dalam jumlah yang banyak. . 6. Dasar Sogoshosha akan memberi maklumat tentang pasaran eksport dan kontrak kerja di luar negara melalui hubungan antarabangsa. (b) Mempunyai banyak perdagangan antarabangsa. Dasar Sogoshosha dapat membantu negara dalam melaksanakan pemasaran komoditi eksport. ´Sogoshoshaµ ialah gelaran yang diberi kepada syarikat perdagangan am yang terkenal yang mempunyai pusingan perniagaan sebanyak AS$20 billion setahun. 2. Dasar Sogoshosha merupakan konsep yang diperkenalkan di Jepun. 5. 3.

2. 3. meningkatkan pendapatan negara. . Memberikan galakan kredit untuk pengguna tradisional dan pengguna membantu syarikat melaksanakan baharu. Perdagangan Malaysia untuk memberi khidmat sokongan kepada 4. Galakan Pelaburan 1968.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Objektif Strategi Pelaksaan 1. Mengalakkan pemindahan teknologi Kastam 1977 dan Akta Eksais 1976 dan pengetahuan melalui usaha sama untuk mengglakkan eksport. Menggalakan eksport barang kepada 1. kegiatan eksport. Menggalakkan pelaburan usaha 2. Penubuhan Pejabat Perusahaan antara pelabur tempatan dengan pelabur asing. Memajukan eksport dan syarikat yang terlibat. Akta 3. Memberi pengecualian cukai kepada sama untuk meluaskan peluang pengusaha eksport di bawah Akta pasaran antarabangsa.

2.B Perdana Menteri Malaysia. . Malaysia tidak mempunyai banyak keluaran kilang untuk dieksport.DASAR SOGOSHOSHA MALAYSIA Hasil Kajian Hasil kajian menunjukkan pencapaian Sogoshosha di Malaysia adalah jauh lebih rendah daripada apa yang diharapkan oleh Y.A. Sogoshosha terpaksa menumpukan kepada komoditi sahaja. 3. 1. iaitu pusingan perniagaan bernilai RM1000 juta setahun bagi setiap Sogoshosha. Ini disebabkan faktor-faktor yang menghalang pelaksanaan konsep Sogoshosha tersebut seperti berikut: Sogoshosha Malaysia terpaksa bersaing hebat dengan syarikat-syarikat dagangan antarabangsa yang lebih stabil. Ini tidak selaras dengan penubuhan Sogoshosha untuk mempertingkatan eksport negara. Peniaga-peniaga Malaysia memerlukan untuk menyesuaikan diri dengan konsep Sogoshosha. Kejayaan Sogoshosha biasanya dicapai melalui operasi berorientasikan keuntungan yang kecil (narrow margin) tetapi penjualan yang banyak. Oleh itu. Rangka perniagaan di dalam ekonomi Malaysia terdiri daripada unit yang kecil dan berasingan. Ini amatlah sukar dicapai terutama oleh syarikat-syarikat Sogoshosha yang baru ditubuh. 4.

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA Objektif 1. Menjalankan rancangan pembangunan S & T untuk membangunkan sektor perindustrian agar setanding dengan sektor perindustrian negara maju. (b) Pembangunan keupayaan dan pengusaha tempatan dalam menggunakan teknologi asing yang dipinjam dengan berkesan. 5. 2. . membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. 2. 4. 6. Penubuhan Pusat Pengumpulan Maklumat S & T bagi menyelaras dasar ini. Menggalakkan penggunaan Sains dan Tekonologi (S & T) dalam membangunkan ekonomi. Menjalankan rancangan S & T berasaskan matlamat : (a)Pembangunan keupayaan sumber S & T negara dalam usaha membentuk keupayaan teknologi tempatan. Membangunkan kemahiran S & T agar tidak bergantung kepada negara maju. Strategi Pelaksanaan 1. 3. Mengintegrasikan dasar ini dengan Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara. 7. Menitikberatkan peranan bidang S & T dalam membantu aktiviti ekonomi dan infrastruktur serta bidang lain demi pembangunan negara. Memberi tumpuan pada aktiviti R & D. Meningkatkan perkhidmatan S & T demi kejayaan rancangan pembangunan negara. 3. Menentukan kemahiran dan pengetahuan S & T untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang perindustrian dan peningkatan tahap serta kepakaran pengurusan.

RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH .

Lanjutan daripada RMK-6. 2. . Mengubah pemikiran rakyat ke arah cara hidup ketimuran. 4. Menekankan penyediaan prasarana yang perlu bagi menyediakan negara menghadapi cabaran pada abad ke-21.RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH Tempoh pelaksanaan Pengenalan 1996-2000 1. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia ini terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada bulan Julai 1997. 3. Dilancarkan semasa ekonomi negara berkembang pesat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 8. 5.9% setahun sejak 1988.

Meningkatkan kemasukan pelajar ke universiti pada peringkat ijazah. 9. . Meningkatkan keupayaan dalam bidang Sains dan Teknologi. 6. Meningkatkan pengeluaran barang berintensifkan modal dan tekonologi. Meningkatkan semangat dalam kalangan guru. Membangunkan perkhidmatan moden. Melaksanakan program sekolah atau sesi. Memperkukuhkan sektor kewangan. 11. 7. 4. 3. Membaiki kemudahan pendidikan di luar bandar. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. 2.Objektif 1. 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. 7. 6. Strategi Pelaksanaan 1. 3. Menggalakkan perindustrian global untuk meningkatkan eksport negara. 4. 5. Menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7/1/1998 dan melancarkan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara pada 23/7/1998. Mengukuhkan sistem penyampaian. 5. 10. 8. 13. 8. Mengukuhkna aktiviti R & D bagi menghasilkan keluaran baharu dan mempertingkatkan kualiti keluaran bahan yang sedia ada. Memupuk nilai positif dalam kalangan rakyat. Memesatkan pemindahan teknologi dan berasaskan produktiviti dan kecekapan buruh dan modal. Meningkatkan penguasaan rakyat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Mengurangkan import negara. Memperkukuh pengetahuan Sains dan Tekonologi serta tekonologi maklumat untuk membolehkan negara melangkah ke era multimedia. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkukuh infrastruktur. 12. Menggalakkan industri kecil dan sederhana.

DASAR WAWASAN NEGARA .

. progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. 4.DASAR WAWASAN NEGARA Tempoh Pelaksanaan 2001-2010 Pengenalan 1. 3. Merupakan gabungan usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dsar Pembangunan Nasional dengan pencapaian perpaduan nasional sebagai objektif utama. 2. Merupakan Fasa Keempat di bawah Rangka Rancangan Janka Panjang Ketiga (RRJP3)-teras utama ialah meningkatkan daya tahan (resilience) dan daya saing ekonomi Malaysia bagi menangani kesan-kesan teruk kemelesetan ekonomi serantau pada penghujung tahun 1990-an. Mengambil kira cabaran-cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju untuk Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020.

2. produktif dan berpengetahuan. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge economy) sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. . 3. Mempertingkatkan daya saing negara untuk menghadapi cabaran-cabaran globalisasi dan liberalisasi. menyemarakkan semangat patriotik. membentuk kematangan politik. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan.DASAR WAWASAN NEGARA Teras kritikal 1. 4. 7. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. 5. 6.

Penyusunan semula serta menyusun semula masyarakat. 6. berpendapatan kurang daripada 30%. kumpulan suku kaum minoriti bumiputera di Sabah dan Sarawak dan Orang Asli 2. Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan. Pembasmian kecil miskin di kawasan bandar dan pedalaman tanpa kemiskinan tanpa mengira kaum.(K-Ekonomi) 5. Membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan. Menjadikan sektor pertanian. Membasmi kemiskinan dalam kalangan kelompok 1. 4.Objektif Strategi 1. mengira kaum. Mencapai penyertaan bumiputera secara berkesan dalam sektor utama ekonomi. dan perkhidmatan lebih dinamik. masyarakat. Meningkatkan kualiti hidup dan mengukuhkan 3. 2. Pembangunan yang ekonomi negara terutama golongan masyarakat yang seimbang. pembuatan. 3. 7. Memperkukuh pengurusan ekonomi makro di samping mengoptimumkan melalui pembasmian kemiskinan. .

CONTOH SOALAN .

I dan IV D. yang manakah yang berkaitan dengan Dasar Wawasan Negara? Melahirkan masyarakat yang liberal dan lantang bersuara. IV Merapatkan jurang antara sektor swasta dengan sektor awam A.Q1. I dan II B.STPM 2005(S7) Antara yang berikut. III Menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berdaya saing. II dan III C. I II Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan. III dan IV .

I dan III C. II dan III D. III dan IV .I dan II B.Q2 Yang manakah antara dasar berikut dirangka untuk mencapai Wawasan 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Telekomunikasi Negara III Dasar Wawasan Negara IV Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam A.

C. Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. D. Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di antara kaum. . B.Q3 Teras utama Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) ialah A. Memperseimbangkan pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar.

DWN meliputi tempoh 2001-2020 Matlamat terakhir DWN ialah perpaduan nasional. Antara strategi utama DWN ialah pembangunan yang seimbang.Q4 Semua pernyataan berikut tentang Dasar Wawasan Negara (DWN) adalah benar kecuali A. . D. C. DWN menggabungkan teras kritikal Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. B.

I.III dan IV D.II.II dan III B. .I. Semua ada.III dan IV C.Q5 Manakah antara yang berikut ditubuhkan bertujuan meningkatkan penyertaan golongan Bumiputera dalam pemilikan saham sektor perdagangan dan perindustrian? I Skim Latihan Pembangunan Usahawan II Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) III Skim Amanah Saham Nasional (ASN) IV Permodalan Nasional Berhad (PNB) A.

II dan III B.II.III dan IV D. III Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat yang besar pusingan perniagaannya.III dan IV C. . A. IV Membolehkan Malaysia memajukan eksport dan meningkatkan hasil negara.I.Q6 Manakah yang berikut merupakan matlamat-matlamat Dasar Sogoshosha? I Memajukan pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi pembangujnan industri berat. Semua ada.I. II Membolehkan syarikat-syarikat Malaysia membuka rangkaian syarikat di peringkat antarabangsa.

III dan IV .II dan IV D. IV Usaha mengembangkan perniagaan berskala besar.Q7-STPM 2003(S19) Manakah yang berikut benar tentang Dasar Sogoshosha? I Usaha sama pelabur asing II Tumpuan pasaran domestik. A.I dan II B. III Rangkaian perniagaan antarabangsa.I dan III C.

B.Q8-STPM 2003(S22) Manakah yang berikut benar tentang Rancangan Jangka Panjang ke-3 (RRJP3) Dasar Wawasan Negara ? A. D. . Membagunkan sektor perlombongan. Melancarkan Pelan Induk Perindustrian. Meneruskan pembangunan tanah dan wilayah. C. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan.

3. 4.JAWAPAN 1. 5. 7. B C B A C C D A . 8. 2. 6.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful