P. 1
Khutbah Jumat (Topik Musibah)

Khutbah Jumat (Topik Musibah)

|Views: 173|Likes:
Published by Rinal Yusra

More info:

Published by: Rinal Yusra on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

KHUTBAH JUMAT PERTAMA

Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin«

D ialah yang telah m enyem purnakan kenikm atan bagi kita. È Ê ÁÎÁ ËÁ ËÈÁÎ Á Á È Ê ÈËÎ È Ë Á¿ Á Á Î ·ÁΠο Á Á Á Î Á Á ·Á ³D an apa saja m u sib ah yang m e nim pa kam u m aka ada lah disebabkan ole h perb uatan tanga nm u sendiri. bahkan ada diantara m ereka m encari-cari hukum selain dari syariat Allah yang telah m enciptakan seluruh m akhluk dan yang paling sayang terhadap m ereka daripada kasih sayang ibu-ibu dan bapak-bapak m ereka dan yang paling m engetahui kem aslahatan dan kebaikan bagi m ereka daripada diri m ereka sendiri. (Q S . baik m usibah yang m enyangkut harta atau yang m enyangkut keam anan dan politik. D ialah yang telah m em berikan karunia kepada kita (b erupa kem udahan untuk bisa b eribadah kepada-N ya. Sikap m ereka yang m eninggalkan p erintah-perintah Allah serta m eninggalkan penegakkan syariat Allah. sesungguhnya disebabkan oleh m aksiat-m aksiat yang m ereka lakukkan.) m aka kitapun bisa m elakukan hal-hal yang m enyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan. dan apa saja be ncana yang m enim pam u. W ahai saudara-saudaraku kaum m uslim in« Sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang m engem balikan sebab m u sibah-m u sibah yang m ereka alam i. Nisa¶:79) Kebaikan apa saja yang kita rasakan baik berupa kenikm atan ataupun keam anan sesungguhnya A llahlah yang telah m engaruniakannya kepada kita. dan A llah m em aafkan seba gian besar (dari kesalahankesalahanm u)´. m aka dari (kesalahan) dirim u sendiri. (Q S. baik yang m enyangkut pribadi ataupun sosial. pen. S yura: 30) È Á · ·Á ÎÁ¿ ÁÅ ² ÅÈ È È ÁÁ ËÁÈ È½ÁÁ ÎÁ ÁÈÎÁÎ È Ê Á Î ÈÁ Á¿ Á È ÁÁÊÁÁ Î ÈÁ Á¿ Á ÁÁ Á Á Á ·Á ÁÁ Apa saja nikm at yang kam u peroleh adalah dari A llah.K H U T B A H JU M A T PE R T A M A È Èο« È È È ¬ ·Ë Á ÅËÀÁ ÁÁÁÁÁÈ ÁË Î·Á È ÁÁÀÁ ÁÁÁ ÕÁ Á È ËÎ ÁÁÁ ÈËÁ Ë ÈÎÁÎ ÁÁÁÁÈ Á·ÁÁËÁ·ÎË Î ÈÈ ÈËË ·ÁËÎÁÁÁËÈÎ ÁÁËÁ È ÁÁ ÀÈ Á ¿Ë Î ¿· Ë Î Á Á Ë ¬Á Î¿Ë Î ¿Ë Ä Á Î Î Á Î¿È Ë Î Á Ë Î · ËÎ Á · Ë ÎÁ Î Î ¬ Á Ë Á ËÎ ËÎË ·Á ËÁ È ÁÀ È È · È Á È · Ê Á · ÈÊ Î È Á Î È Î ¿· È Á Á Á ËÁ Á Î ¿ÎÁ ¬ Á Î Ë Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Ë Î ÁÁ Á ËÁ Î ¿È W ahai saudara-saudaraku kaum m uslim in« Sesungguhnya m usibah-m usibah yang m enim pa kaum m uslim in saat ini b erupa penderitaan. Allah berfirm an. kesulitan dan kesem pitan baik pada harta m aupun keam anan. m ereka .

(QS. atau kepada sebab pergolakan politik. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang mengembalikan sebab musibah-musibah yang mereka alami. lebih besar. Syura: 30) Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. baik musibah yang menyangkut harta atau yang menyangkut keamanan dan politik. mereka mengembalikan sebab-sebab musibah-musibah ini hanya kepada sebab-sebab alami. Sikap mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah serta meninggalkan penegakkan syariat Allah. Allah berfirman. alami tersebut adalah sebab syar¶i. pen. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya dibalik semua sebab-sebab materi. materi. hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka dan kelalaian mereka dari mentadabburi Alquran dan sunnah-sunnah Rasulullah. dan apa saja bencana yang menimpamu. Dialah yang telah memberikan karunia kepada kita (berupa kemudahan untuk bisa beribadah kepada-Nya. daripada sebab-sebab materi di atas. atau kepada sebab perselisihan tentang daerah perbatasan antara dua negara. maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Dialah yang telah menyempurnakan kenikmatan bagi kita. (QS. baik yang menyangkut pribadi ataupun sosial. Tidak disangsikan lagi. Nisa¶:79) Kebaikan apa saja yang kita rasakan baik berupa kenikmatan ataupun keamanan sesungguhnya Allahlah yang telah mengaruniakannya kepada kita. sesungguhnya disebabkan oleh maksiat-maksiat yang mereka lakukkan.Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin saat ini berupa penderitaan. Pengaruhnya lebih kuat. atau sebab perekonomian. kesulitan dan kesempitan baik pada harta maupun keamanan.) maka kitapun bisa melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan. Namun terkadang sebab- . yang merupakan sebab timbulnya seluruh musibah dan malapetaka. bahkan ada diantara mereka mencari-cari hukum selain dari syariat Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan yang paling sayang terhadap mereka daripada kasih sayang ibu-ibu dan bapak-bapak mereka dan yang paling mengetahui kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka daripada diri mereka sendiri. dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)´. ³Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.

Allah membalikkan negeri kaum Luth. Sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka[1]. dari atas kamu¶. Allah berfirman. (QS.[2] Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaan-Nya dan rahmat-Nya kepada umat ini. Al An¶am: 65-67) Ibnu Katsir menyabutkan. Allah menjadikan hukuman kepada mereka akibat dosa-dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan mereka berupa penguasaan sebagian mereka terhadap yang lain sesama kaum muslimin. Nabi berkata. . Ar Ruum: 41) Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin«. Perhatikanlah. maka kamu dengar kaum µAad pada waktu itu mati bergelimpangan. Nikmat yang telah kalian rasakan dan kalian nikmati. ³Tatkala turun firman Allah (yang artinya) ³Katakanlah. tidak juga sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Luth yang Allah kirimkan kepada mereka hujan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. beliau berkata. Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. Allah juga tidak menimpakan hukuman kepada umat ini sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud. µDia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu.sebab materi merupakan sarana timbulnyamusibah dan bencana sesuai dengan konsekuensi dari sebab-sebab syar¶iyah berupa bencana dan hukuman.´ (QS. µAku ini bukan orang yang diserahi mengurus urusanmu¶. Di antaranya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam AlBukhari dari Jabir bin Abdillah radhiallahu µanhu. betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya). wahai ummat Nabi Muhammad« Bersyukurlah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kalian. banyak hadits berkaitan dengan ayat yang pertama. dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian) kamu kepada keganasan sebahagian yang lain. Wahai umat pengikut Nabi Muhammad. ³Katakanlah. Allah tidak menimpakan kebinasaan yang menyeluruh yang menghancurkan seluruh umat sekaligus sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada kaum µAad tatkala Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Allah berfirman. kalian adalah umat yang paling baik daripada umat nabi-nabi yang lain.¶ Katakanlah. yang ditimpa suara yang sangat keras dan mengguntur dan gempa. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. kalian telah dimuliakan oleh Allah. µDia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus-menerus.

Maka hendaklah kalian bertaubat dari setiap dosa yang kalian lakukan. Dan aku meminta kepada-Nya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau yang berkepanjangan (yaitu sebagaimana yang menimpa kaum Fir¶aun) maka Dia mengabulkan permintaanku. Yang ini lebih ringan atau lebih mudah. baik bencana dunia maupun bencana yang berkaitan dengan agama. Dan aku meminta kepadaNya agar tidak menjadikan mereka saling betentangan (berperang satu dengan yang lainnya) maka Dia tidak mengabulkan permintaanku´ Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya kalian beriman dan mempercayai kebenaran ayat-ayat ini dan kalian beriman dan membenarkan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah. kembalilah kepada jalan Allah dan berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. maka kamipun sholat bersama beliau. Beliaupun lama bermunajat kepada Allah.Aku berlindung dengan wajah-Mu (darinya adzab ini) (ketika firman Allah. . bertaubatlah kepada Allah dan luruskanlah jalan kalian menuju kepadaNya. setelah itu beliau berkata (kepada kami). beliau berkata . takutlah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. sehingga kalian menyelamatkan jiwa kalian dari sebab-sebab kebinasaan dan kehancuran?? Bertakwalah kepada Allah.?? Kenapa kalian tidak mengembalikan sebab musibah dan malapetaka yang menimpa kalian kepada kekurangan dan kelemahan agama kalian hingga kalian kembali kepada Rabb kalian. akibat dari dosa-dosa kalian. dan bencana. Nabi berkata. yang artinya) µatau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian) kamu kepada keganasan sebahagian yang lain¶. Aku meminta kepada-Nya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkan mereka maka Dia mengabulkan permintaanku. ujian. ketahuilah bahwa seluruh musibah dan fitnah yang menimpa kalian akibat dari diri perbuatan kalian. Wahai umat Muhammad. lihatlah kepada kondisi kalian. ³Aku meminta kepada Rabb-ku tiga perkara. namun kenapakah kalian tidak merenungkannya «?? Kenapa kalian tidak merenungkan kandungannya«. yang artinya) µatau dari bawah kaki kalian¶.´ (HR. Aku berlindung dengan wajah-Mu (darinya adzab ini) (ketika firman Allah. Bukhari) Dan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sa¶ad bin Abi Waqqos. ´: ³Kami pergi bersama Rasulullah hingga kami melewati sebuah mesjid bani Mu¶awiyah maka Rasulullahpun masuk dalam masjid tersebut kemudian beliau shalat dua rakaat. Nabi bersabda.

( ( . Wahai hamba-hamba Allah« Mungkin ada sebagian orang ragu dan menanamkan keraguan pada orang lain tentang masalahmaksiat-maksiat merupakan sebab timbulnya musibah dan bencana. karena bencana dunia bagaimanapun juga akan musnah cepat atau lambat. Sehingga umat ini terjerumus ke jurang api neraka.Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata¶´. Sesungguhnya pada Alquran dan sunnah-sunnah Nabi terdapat sumber kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat jika kalian memegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi shallallahu µalaihi wa sallam dengan membenarkan segala pengabaran Rasulullah dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Sedangkan bencana yang menimpa agama seseorang.hatihatilah kalian dari sikap lalai terhadap ayat-ayat Allah«. yang mereka mengembalikansebab musibah yang melanda mereka kepada sebab yang hakiki yaitu sebab syar¶i yang telah Engkau jelaskan dalam Kitab-Mu dan melalui lisan Rasul-Mu Muhammad. jadikanlah kami termasuk mukmin yang sebenar-benarnya. µSesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat´. waspadalah kalian dari sikap melalaikan syariat Allah«. maka akibatnya adalah kerugian di dunia dan akhirat. Sesungguhnya fitnah (bencana) yang menimpa hati lebih besar dan lebih bahaya dan lebih buruk akibatnya daripada bencana dunia. ³Katakanlah. jadikanlah termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Mu dan termasuk yang sadar dan bisa mengambil pejalaran tatkala turun hukuman-Mu.berupa syubhat-syubhat dan syahwat (hawa nafsu) yang telah merintangi umat ini dari agama Allah dan menjauhkannya dari jalan salaf. KHUTBAH JUMAT KEDUA Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah. karuniakanlah bagi umat ini dan bagi para pemimpin-pemimpin mereka agar kembali taubat kepada Engkau dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya Allah. Hal ini karena kelemahan iman dan kurang mereka merenungkan kandungan isi Alquran. Az-Zumar/39:15) Ya Allah.hati-hatilah kalian dari sikap lalai dari mentadabburi Kitabullah (Alquran)«hatihatilah kalian terhadap sikap lalai dari mengenal sunnah-sunnah Rasuluullah. (QS. Allah berfirman (yang artinya). karena kebaikan para pemimpin merupakan kebaikan bagi umat yaitu kebaikan mereka merupakan sebab kebaikan bagi umat. Saya akan bacakan kepada mereka dan yang sejenis mereka firman Allah. Ya Allah.

Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh. insya Allah semuanya akan sirna dan barakah akan diturunkan ke muka bumi Saya mengajak diri saya sendiri dan kalian wahai saudara-saudaraku untuk bersatu di jalan Allah dan saling bergandengan tangan dalam menegakkan syariat Allah. sesungguhnya Allah yang menguasai hal itu dan maha mampu mewujudkannya. wahai hamba-hamba Allah« Sesungguhnya kemaksiatan sangat mempengaruhi keamanan negara. saling menasihati satu dengan yang lainnya. ³Jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang sedangkan engkau melihat orang ini terus melakukan kemaksiatan maka ketahuilah bahwa ini adalah tipuan Allah kepadanya. Meskipun berbagai kemaksiatan terpampang di depan mata dengan berbagai macam can ragam.Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. tidak membiarkan para pelaku kebatilan tetap dalam kebatilan mereka karena mereka berhak untuk kita jelaskan kepada mereka kebenaran yang hakiki kemudian kita memotivasi mereka untuk melaksanakannya serta kita jelaskan juga kepada mereka kebatilan mereka dan kita memperingatkan mereka dari kebatilan tersebut. Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui. Al A¶raf : 96-99) Sebagian salaf mengatakan. Kita mohon kepada Allah agar mengembalikan orang yang sesat dari umat ini kepada jalan yang benar. saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan hingga kita mengembalikan apa-apa yang telah sirna berupa kemuliaan dan ketinggiannya. dan orang tersebut masuk dalam kategori firman Allah. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga) Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. jika kita bahu-membahu mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita. (QS.(QS. berdialog dengan siapa saja yang memang butuh untuk diajak dialog namun dengan metode yang terbaik dan dengan hujjah (argumentasi) dari Alquran dan As-Sunnah serta dengan argumentasi akal. agar menjadikan kita saling bergandengan tangan dalam melaksanakan kebenaran. serta mempengaruhi hati-hati rakyat. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Al Qalam: 44-45) Wahai kaum muslimin«. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. sangat berpengaruh terhadap ketenteraman bangsa dan perekonomiannya. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->