KHUTBAH JUMAT PERTAMA

Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin«

È Ê ÁÎÁ ËÁ ËÈÁÎ Á Á È Ê ÈËÎ È Ë Á¿ Á Á Î ·ÁΠο Á Á Á Î Á Á ·Á ³D an apa saja m u sib ah yang m e nim pa kam u m aka ada lah disebabkan ole h perb uatan tanga nm u sendiri. (Q S.K H U T B A H JU M A T PE R T A M A È Èο« È È È ¬ ·Ë Á ÅËÀÁ ÁÁÁÁÁÈ ÁË Î·Á È ÁÁÀÁ ÁÁÁ ÕÁ Á È ËÎ ÁÁÁ ÈËÁ Ë ÈÎÁÎ ÁÁÁÁÈ Á·ÁÁËÁ·ÎË Î ÈÈ ÈËË ·ÁËÎÁÁÁËÈÎ ÁÁËÁ È ÁÁ ÀÈ Á ¿Ë Î ¿· Ë Î Á Á Ë ¬Á Î¿Ë Î ¿Ë Ä Á Î Î Á Î¿È Ë Î Á Ë Î · ËÎ Á · Ë ÎÁ Î Î ¬ Á Ë Á ËÎ ËÎË ·Á ËÁ È ÁÀ È È · È Á È · Ê Á · ÈÊ Î È Á Î È Î ¿· È Á Á Á ËÁ Á Î ¿ÎÁ ¬ Á Î Ë Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Ë Î ÁÁ Á ËÁ Î ¿È W ahai saudara-saudaraku kaum m uslim in« Sesungguhnya m usibah-m usibah yang m enim pa kaum m uslim in saat ini b erupa penderitaan. kesulitan dan kesem pitan baik pada harta m aupun keam anan. D ialah yang telah m em berikan karunia kepada kita (b erupa kem udahan untuk bisa b eribadah kepada-N ya. m ereka . pen. baik yang m enyangkut pribadi ataupun sosial. Allah berfirm an. baik m usibah yang m enyangkut harta atau yang m enyangkut keam anan dan politik. Nisa¶:79) Kebaikan apa saja yang kita rasakan baik berupa kenikm atan ataupun keam anan sesungguhnya A llahlah yang telah m engaruniakannya kepada kita. dan A llah m em aafkan seba gian besar (dari kesalahankesalahanm u)´. dan apa saja be ncana yang m enim pam u. D ialah yang telah m enyem purnakan kenikm atan bagi kita.) m aka kitapun bisa m elakukan hal-hal yang m enyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan. (Q S . m aka dari (kesalahan) dirim u sendiri. S yura: 30) È Á · ·Á ÎÁ¿ ÁÅ ² ÅÈ È È ÁÁ ËÁÈ È½ÁÁ ÎÁ ÁÈÎÁÎ È Ê Á Î ÈÁ Á¿ Á È ÁÁÊÁÁ Î ÈÁ Á¿ Á ÁÁ Á Á Á ·Á ÁÁ Apa saja nikm at yang kam u peroleh adalah dari A llah. Sikap m ereka yang m eninggalkan p erintah-perintah Allah serta m eninggalkan penegakkan syariat Allah. bahkan ada diantara m ereka m encari-cari hukum selain dari syariat Allah yang telah m enciptakan seluruh m akhluk dan yang paling sayang terhadap m ereka daripada kasih sayang ibu-ibu dan bapak-bapak m ereka dan yang paling m engetahui kem aslahatan dan kebaikan bagi m ereka daripada diri m ereka sendiri. sesungguhnya disebabkan oleh m aksiat-m aksiat yang m ereka lakukkan. W ahai saudara-saudaraku kaum m uslim in« Sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang m engem balikan sebab m u sibah-m u sibah yang m ereka alam i.

atau kepada sebab pergolakan politik. Syura: 30) Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang mengembalikan sebab musibah-musibah yang mereka alami.) maka kitapun bisa melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan. Sikap mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah serta meninggalkan penegakkan syariat Allah. hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka dan kelalaian mereka dari mentadabburi Alquran dan sunnah-sunnah Rasulullah. dan apa saja bencana yang menimpamu. materi. (QS. sesungguhnya disebabkan oleh maksiat-maksiat yang mereka lakukkan. Nisa¶:79) Kebaikan apa saja yang kita rasakan baik berupa kenikmatan ataupun keamanan sesungguhnya Allahlah yang telah mengaruniakannya kepada kita. Dialah yang telah memberikan karunia kepada kita (berupa kemudahan untuk bisa beribadah kepada-Nya. daripada sebab-sebab materi di atas. Tidak disangsikan lagi. baik musibah yang menyangkut harta atau yang menyangkut keamanan dan politik. baik yang menyangkut pribadi ataupun sosial. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya dibalik semua sebab-sebab materi. atau sebab perekonomian. lebih besar. Namun terkadang sebab- . yang merupakan sebab timbulnya seluruh musibah dan malapetaka. maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Allah berfirman. Pengaruhnya lebih kuat. kesulitan dan kesempitan baik pada harta maupun keamanan. atau kepada sebab perselisihan tentang daerah perbatasan antara dua negara. ³Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)´. pen. mereka mengembalikan sebab-sebab musibah-musibah ini hanya kepada sebab-sebab alami. (QS. bahkan ada diantara mereka mencari-cari hukum selain dari syariat Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan yang paling sayang terhadap mereka daripada kasih sayang ibu-ibu dan bapak-bapak mereka dan yang paling mengetahui kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka daripada diri mereka sendiri. alami tersebut adalah sebab syar¶i.Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin saat ini berupa penderitaan. Dialah yang telah menyempurnakan kenikmatan bagi kita.

³Katakanlah. µDia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus-menerus. ³Tatkala turun firman Allah (yang artinya) ³Katakanlah. Di antaranya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam AlBukhari dari Jabir bin Abdillah radhiallahu µanhu.sebab materi merupakan sarana timbulnyamusibah dan bencana sesuai dengan konsekuensi dari sebab-sebab syar¶iyah berupa bencana dan hukuman. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). dari atas kamu¶. Nikmat yang telah kalian rasakan dan kalian nikmati. Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya). Nabi berkata. Sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka[1]. Allah berfirman. Al An¶am: 65-67) Ibnu Katsir menyabutkan. tidak juga sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Luth yang Allah kirimkan kepada mereka hujan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.[2] Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaan-Nya dan rahmat-Nya kepada umat ini. kalian telah dimuliakan oleh Allah. . Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui.´ (QS. maka kamu dengar kaum µAad pada waktu itu mati bergelimpangan. Allah berfirman.¶ Katakanlah. dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian) kamu kepada keganasan sebahagian yang lain. Ar Ruum: 41) Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin«. Allah tidak menimpakan kebinasaan yang menyeluruh yang menghancurkan seluruh umat sekaligus sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada kaum µAad tatkala Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Wahai umat pengikut Nabi Muhammad. Allah juga tidak menimpakan hukuman kepada umat ini sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud. Allah membalikkan negeri kaum Luth. kalian adalah umat yang paling baik daripada umat nabi-nabi yang lain. yang ditimpa suara yang sangat keras dan mengguntur dan gempa. Perhatikanlah. Allah menjadikan hukuman kepada mereka akibat dosa-dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan mereka berupa penguasaan sebagian mereka terhadap yang lain sesama kaum muslimin. (QS. wahai ummat Nabi Muhammad« Bersyukurlah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kalian. banyak hadits berkaitan dengan ayat yang pertama. µAku ini bukan orang yang diserahi mengurus urusanmu¶. beliau berkata. µDia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.

yang artinya) µatau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian) kamu kepada keganasan sebahagian yang lain¶. Yang ini lebih ringan atau lebih mudah. setelah itu beliau berkata (kepada kami). . Beliaupun lama bermunajat kepada Allah. Bukhari) Dan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sa¶ad bin Abi Waqqos. maka kamipun sholat bersama beliau. baik bencana dunia maupun bencana yang berkaitan dengan agama.?? Kenapa kalian tidak mengembalikan sebab musibah dan malapetaka yang menimpa kalian kepada kekurangan dan kelemahan agama kalian hingga kalian kembali kepada Rabb kalian. bertaubatlah kepada Allah dan luruskanlah jalan kalian menuju kepadaNya. Aku meminta kepada-Nya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkan mereka maka Dia mengabulkan permintaanku. Nabi berkata. Aku berlindung dengan wajah-Mu (darinya adzab ini) (ketika firman Allah. Nabi bersabda. takutlah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Dan aku meminta kepada-Nya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau yang berkepanjangan (yaitu sebagaimana yang menimpa kaum Fir¶aun) maka Dia mengabulkan permintaanku. yang artinya) µatau dari bawah kaki kalian¶. ujian. kembalilah kepada jalan Allah dan berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. namun kenapakah kalian tidak merenungkannya «?? Kenapa kalian tidak merenungkan kandungannya«.Aku berlindung dengan wajah-Mu (darinya adzab ini) (ketika firman Allah. lihatlah kepada kondisi kalian. ketahuilah bahwa seluruh musibah dan fitnah yang menimpa kalian akibat dari diri perbuatan kalian. ³Aku meminta kepada Rabb-ku tiga perkara. akibat dari dosa-dosa kalian. Dan aku meminta kepadaNya agar tidak menjadikan mereka saling betentangan (berperang satu dengan yang lainnya) maka Dia tidak mengabulkan permintaanku´ Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya kalian beriman dan mempercayai kebenaran ayat-ayat ini dan kalian beriman dan membenarkan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah. beliau berkata . dan bencana.´ (HR. Wahai umat Muhammad. ´: ³Kami pergi bersama Rasulullah hingga kami melewati sebuah mesjid bani Mu¶awiyah maka Rasulullahpun masuk dalam masjid tersebut kemudian beliau shalat dua rakaat. sehingga kalian menyelamatkan jiwa kalian dari sebab-sebab kebinasaan dan kehancuran?? Bertakwalah kepada Allah. Maka hendaklah kalian bertaubat dari setiap dosa yang kalian lakukan.

berupa syubhat-syubhat dan syahwat (hawa nafsu) yang telah merintangi umat ini dari agama Allah dan menjauhkannya dari jalan salaf. Sesungguhnya fitnah (bencana) yang menimpa hati lebih besar dan lebih bahaya dan lebih buruk akibatnya daripada bencana dunia. waspadalah kalian dari sikap melalaikan syariat Allah«. karena kebaikan para pemimpin merupakan kebaikan bagi umat yaitu kebaikan mereka merupakan sebab kebaikan bagi umat. Ya Allah. ( ( . maka akibatnya adalah kerugian di dunia dan akhirat. Ya Allah. Saya akan bacakan kepada mereka dan yang sejenis mereka firman Allah.hatihatilah kalian dari sikap lalai terhadap ayat-ayat Allah«. jadikanlah kami termasuk mukmin yang sebenar-benarnya. Az-Zumar/39:15) Ya Allah. karuniakanlah bagi umat ini dan bagi para pemimpin-pemimpin mereka agar kembali taubat kepada Engkau dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah berfirman (yang artinya). Sedangkan bencana yang menimpa agama seseorang. (QS. ³Katakanlah. Hal ini karena kelemahan iman dan kurang mereka merenungkan kandungan isi Alquran. Sehingga umat ini terjerumus ke jurang api neraka.Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata¶´. yang mereka mengembalikansebab musibah yang melanda mereka kepada sebab yang hakiki yaitu sebab syar¶i yang telah Engkau jelaskan dalam Kitab-Mu dan melalui lisan Rasul-Mu Muhammad. KHUTBAH JUMAT KEDUA Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah« Mungkin ada sebagian orang ragu dan menanamkan keraguan pada orang lain tentang masalahmaksiat-maksiat merupakan sebab timbulnya musibah dan bencana. karena bencana dunia bagaimanapun juga akan musnah cepat atau lambat. jadikanlah termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Mu dan termasuk yang sadar dan bisa mengambil pejalaran tatkala turun hukuman-Mu. µSesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat´.hati-hatilah kalian dari sikap lalai dari mentadabburi Kitabullah (Alquran)«hatihatilah kalian terhadap sikap lalai dari mengenal sunnah-sunnah Rasuluullah. Sesungguhnya pada Alquran dan sunnah-sunnah Nabi terdapat sumber kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat jika kalian memegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi shallallahu µalaihi wa sallam dengan membenarkan segala pengabaran Rasulullah dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah.

(QS. tidak membiarkan para pelaku kebatilan tetap dalam kebatilan mereka karena mereka berhak untuk kita jelaskan kepada mereka kebenaran yang hakiki kemudian kita memotivasi mereka untuk melaksanakannya serta kita jelaskan juga kepada mereka kebatilan mereka dan kita memperingatkan mereka dari kebatilan tersebut. Al A¶raf : 96-99) Sebagian salaf mengatakan. Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui. saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan hingga kita mengembalikan apa-apa yang telah sirna berupa kemuliaan dan ketinggiannya. sesungguhnya Allah yang menguasai hal itu dan maha mampu mewujudkannya. Kita mohon kepada Allah agar mengembalikan orang yang sesat dari umat ini kepada jalan yang benar. wahai hamba-hamba Allah« Sesungguhnya kemaksiatan sangat mempengaruhi keamanan negara. jika kita bahu-membahu mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga) Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. insya Allah semuanya akan sirna dan barakah akan diturunkan ke muka bumi Saya mengajak diri saya sendiri dan kalian wahai saudara-saudaraku untuk bersatu di jalan Allah dan saling bergandengan tangan dalam menegakkan syariat Allah.Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh. sangat berpengaruh terhadap ketenteraman bangsa dan perekonomiannya. saling menasihati satu dengan yang lainnya. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. serta mempengaruhi hati-hati rakyat. (QS. agar menjadikan kita saling bergandengan tangan dalam melaksanakan kebenaran. ³Jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang sedangkan engkau melihat orang ini terus melakukan kemaksiatan maka ketahuilah bahwa ini adalah tipuan Allah kepadanya. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Al Qalam: 44-45) Wahai kaum muslimin«. maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. dan orang tersebut masuk dalam kategori firman Allah. Meskipun berbagai kemaksiatan terpampang di depan mata dengan berbagai macam can ragam. . berdialog dengan siapa saja yang memang butuh untuk diajak dialog namun dengan metode yang terbaik dan dengan hujjah (argumentasi) dari Alquran dan As-Sunnah serta dengan argumentasi akal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful