KHUTBAH JUMAT PERTAMA

Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin«

Sikap m ereka yang m eninggalkan p erintah-perintah Allah serta m eninggalkan penegakkan syariat Allah. m aka dari (kesalahan) dirim u sendiri. D ialah yang telah m enyem purnakan kenikm atan bagi kita. pen. sesungguhnya disebabkan oleh m aksiat-m aksiat yang m ereka lakukkan. (Q S. Allah berfirm an. m ereka . bahkan ada diantara m ereka m encari-cari hukum selain dari syariat Allah yang telah m enciptakan seluruh m akhluk dan yang paling sayang terhadap m ereka daripada kasih sayang ibu-ibu dan bapak-bapak m ereka dan yang paling m engetahui kem aslahatan dan kebaikan bagi m ereka daripada diri m ereka sendiri. È Ê ÁÎÁ ËÁ ËÈÁÎ Á Á È Ê ÈËÎ È Ë Á¿ Á Á Î ·ÁΠο Á Á Á Î Á Á ·Á ³D an apa saja m u sib ah yang m e nim pa kam u m aka ada lah disebabkan ole h perb uatan tanga nm u sendiri. dan A llah m em aafkan seba gian besar (dari kesalahankesalahanm u)´. D ialah yang telah m em berikan karunia kepada kita (b erupa kem udahan untuk bisa b eribadah kepada-N ya. (Q S . baik yang m enyangkut pribadi ataupun sosial.) m aka kitapun bisa m elakukan hal-hal yang m enyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan. Nisa¶:79) Kebaikan apa saja yang kita rasakan baik berupa kenikm atan ataupun keam anan sesungguhnya A llahlah yang telah m engaruniakannya kepada kita. W ahai saudara-saudaraku kaum m uslim in« Sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang m engem balikan sebab m u sibah-m u sibah yang m ereka alam i. dan apa saja be ncana yang m enim pam u. kesulitan dan kesem pitan baik pada harta m aupun keam anan. S yura: 30) È Á · ·Á ÎÁ¿ ÁÅ ² ÅÈ È È ÁÁ ËÁÈ È½ÁÁ ÎÁ ÁÈÎÁÎ È Ê Á Î ÈÁ Á¿ Á È ÁÁÊÁÁ Î ÈÁ Á¿ Á ÁÁ Á Á Á ·Á ÁÁ Apa saja nikm at yang kam u peroleh adalah dari A llah. baik m usibah yang m enyangkut harta atau yang m enyangkut keam anan dan politik.K H U T B A H JU M A T PE R T A M A È Èο« È È È ¬ ·Ë Á ÅËÀÁ ÁÁÁÁÁÈ ÁË Î·Á È ÁÁÀÁ ÁÁÁ ÕÁ Á È ËÎ ÁÁÁ ÈËÁ Ë ÈÎÁÎ ÁÁÁÁÈ Á·ÁÁËÁ·ÎË Î ÈÈ ÈËË ·ÁËÎÁÁÁËÈÎ ÁÁËÁ È ÁÁ ÀÈ Á ¿Ë Î ¿· Ë Î Á Á Ë ¬Á Î¿Ë Î ¿Ë Ä Á Î Î Á Î¿È Ë Î Á Ë Î · ËÎ Á · Ë ÎÁ Î Î ¬ Á Ë Á ËÎ ËÎË ·Á ËÁ È ÁÀ È È · È Á È · Ê Á · ÈÊ Î È Á Î È Î ¿· È Á Á Á ËÁ Á Î ¿ÎÁ ¬ Á Î Ë Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Ë Î ÁÁ Á ËÁ Î ¿È W ahai saudara-saudaraku kaum m uslim in« Sesungguhnya m usibah-m usibah yang m enim pa kaum m uslim in saat ini b erupa penderitaan.

Sikap mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah serta meninggalkan penegakkan syariat Allah. Dialah yang telah memberikan karunia kepada kita (berupa kemudahan untuk bisa beribadah kepada-Nya. (QS. atau kepada sebab perselisihan tentang daerah perbatasan antara dua negara. Nisa¶:79) Kebaikan apa saja yang kita rasakan baik berupa kenikmatan ataupun keamanan sesungguhnya Allahlah yang telah mengaruniakannya kepada kita. Syura: 30) Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka dan kelalaian mereka dari mentadabburi Alquran dan sunnah-sunnah Rasulullah. (QS. Allah berfirman.Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin saat ini berupa penderitaan. alami tersebut adalah sebab syar¶i. sesungguhnya disebabkan oleh maksiat-maksiat yang mereka lakukkan. materi. yang merupakan sebab timbulnya seluruh musibah dan malapetaka. Namun terkadang sebab- . Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya kebanyakan orang-orang sekarang mengembalikan sebab musibah-musibah yang mereka alami. Tidak disangsikan lagi. mereka mengembalikan sebab-sebab musibah-musibah ini hanya kepada sebab-sebab alami. baik yang menyangkut pribadi ataupun sosial. Pengaruhnya lebih kuat. baik musibah yang menyangkut harta atau yang menyangkut keamanan dan politik.) maka kitapun bisa melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan. Dialah yang telah menyempurnakan kenikmatan bagi kita. atau sebab perekonomian. dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)´. ³Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. pen. kesulitan dan kesempitan baik pada harta maupun keamanan. bahkan ada diantara mereka mencari-cari hukum selain dari syariat Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk dan yang paling sayang terhadap mereka daripada kasih sayang ibu-ibu dan bapak-bapak mereka dan yang paling mengetahui kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka daripada diri mereka sendiri. maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. atau kepada sebab pergolakan politik. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya dibalik semua sebab-sebab materi. lebih besar. dan apa saja bencana yang menimpamu. daripada sebab-sebab materi di atas.

Allah berfirman. Wahai umat pengikut Nabi Muhammad. Allah tidak menimpakan kebinasaan yang menyeluruh yang menghancurkan seluruh umat sekaligus sebagaimana yang telah Allah timpakan kepada kaum µAad tatkala Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka[1]. . Di antaranya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam AlBukhari dari Jabir bin Abdillah radhiallahu µanhu. ³Katakanlah. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Perhatikanlah. Al An¶am: 65-67) Ibnu Katsir menyabutkan. betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya). dari atas kamu¶.´ (QS.[2] Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaan-Nya dan rahmat-Nya kepada umat ini. Allah menjadikan hukuman kepada mereka akibat dosa-dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan mereka berupa penguasaan sebagian mereka terhadap yang lain sesama kaum muslimin. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). banyak hadits berkaitan dengan ayat yang pertama. beliau berkata. Ar Ruum: 41) Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin«. Allah membalikkan negeri kaum Luth. kalian telah dimuliakan oleh Allah. wahai ummat Nabi Muhammad« Bersyukurlah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kalian. ³Tatkala turun firman Allah (yang artinya) ³Katakanlah. maka kamu dengar kaum µAad pada waktu itu mati bergelimpangan. Allah juga tidak menimpakan hukuman kepada umat ini sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud. Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian) kamu kepada keganasan sebahagian yang lain. Allah berfirman. Nabi berkata. Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. (QS.¶ Katakanlah. yang ditimpa suara yang sangat keras dan mengguntur dan gempa.sebab materi merupakan sarana timbulnyamusibah dan bencana sesuai dengan konsekuensi dari sebab-sebab syar¶iyah berupa bencana dan hukuman. tidak juga sebagaimana hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Luth yang Allah kirimkan kepada mereka hujan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nikmat yang telah kalian rasakan dan kalian nikmati. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus-menerus. µDia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. kalian adalah umat yang paling baik daripada umat nabi-nabi yang lain. µDia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. µAku ini bukan orang yang diserahi mengurus urusanmu¶.

maka kamipun sholat bersama beliau. Nabi bersabda. bertaubatlah kepada Allah dan luruskanlah jalan kalian menuju kepadaNya. Aku meminta kepada-Nya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkan mereka maka Dia mengabulkan permintaanku. ujian. yang artinya) µatau dari bawah kaki kalian¶. Dan aku meminta kepadaNya agar tidak menjadikan mereka saling betentangan (berperang satu dengan yang lainnya) maka Dia tidak mengabulkan permintaanku´ Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin« Sesungguhnya kalian beriman dan mempercayai kebenaran ayat-ayat ini dan kalian beriman dan membenarkan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah. Wahai umat Muhammad. Yang ini lebih ringan atau lebih mudah. akibat dari dosa-dosa kalian.?? Kenapa kalian tidak mengembalikan sebab musibah dan malapetaka yang menimpa kalian kepada kekurangan dan kelemahan agama kalian hingga kalian kembali kepada Rabb kalian. Dan aku meminta kepada-Nya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau yang berkepanjangan (yaitu sebagaimana yang menimpa kaum Fir¶aun) maka Dia mengabulkan permintaanku. setelah itu beliau berkata (kepada kami). ´: ³Kami pergi bersama Rasulullah hingga kami melewati sebuah mesjid bani Mu¶awiyah maka Rasulullahpun masuk dalam masjid tersebut kemudian beliau shalat dua rakaat. Bukhari) Dan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sa¶ad bin Abi Waqqos. Maka hendaklah kalian bertaubat dari setiap dosa yang kalian lakukan. ketahuilah bahwa seluruh musibah dan fitnah yang menimpa kalian akibat dari diri perbuatan kalian. lihatlah kepada kondisi kalian. ³Aku meminta kepada Rabb-ku tiga perkara.´ (HR. dan bencana. Nabi berkata.Aku berlindung dengan wajah-Mu (darinya adzab ini) (ketika firman Allah. baik bencana dunia maupun bencana yang berkaitan dengan agama. kembalilah kepada jalan Allah dan berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. yang artinya) µatau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian) kamu kepada keganasan sebahagian yang lain¶. namun kenapakah kalian tidak merenungkannya «?? Kenapa kalian tidak merenungkan kandungannya«. sehingga kalian menyelamatkan jiwa kalian dari sebab-sebab kebinasaan dan kehancuran?? Bertakwalah kepada Allah. . beliau berkata . Aku berlindung dengan wajah-Mu (darinya adzab ini) (ketika firman Allah. takutlah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Beliaupun lama bermunajat kepada Allah.

Ya Allah. Sesungguhnya pada Alquran dan sunnah-sunnah Nabi terdapat sumber kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat jika kalian memegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi shallallahu µalaihi wa sallam dengan membenarkan segala pengabaran Rasulullah dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah.hati-hatilah kalian dari sikap lalai dari mentadabburi Kitabullah (Alquran)«hatihatilah kalian terhadap sikap lalai dari mengenal sunnah-sunnah Rasuluullah. Sesungguhnya fitnah (bencana) yang menimpa hati lebih besar dan lebih bahaya dan lebih buruk akibatnya daripada bencana dunia. yang mereka mengembalikansebab musibah yang melanda mereka kepada sebab yang hakiki yaitu sebab syar¶i yang telah Engkau jelaskan dalam Kitab-Mu dan melalui lisan Rasul-Mu Muhammad. KHUTBAH JUMAT KEDUA Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah. maka akibatnya adalah kerugian di dunia dan akhirat. Sedangkan bencana yang menimpa agama seseorang.hatihatilah kalian dari sikap lalai terhadap ayat-ayat Allah«. Saya akan bacakan kepada mereka dan yang sejenis mereka firman Allah. Allah berfirman (yang artinya).Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata¶´.berupa syubhat-syubhat dan syahwat (hawa nafsu) yang telah merintangi umat ini dari agama Allah dan menjauhkannya dari jalan salaf. jadikanlah kami termasuk mukmin yang sebenar-benarnya. Hal ini karena kelemahan iman dan kurang mereka merenungkan kandungan isi Alquran. (QS. karena bencana dunia bagaimanapun juga akan musnah cepat atau lambat. ³Katakanlah. µSesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat´. Az-Zumar/39:15) Ya Allah. ( ( . Sehingga umat ini terjerumus ke jurang api neraka. Wahai hamba-hamba Allah« Mungkin ada sebagian orang ragu dan menanamkan keraguan pada orang lain tentang masalahmaksiat-maksiat merupakan sebab timbulnya musibah dan bencana. waspadalah kalian dari sikap melalaikan syariat Allah«. Ya Allah. jadikanlah termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Mu dan termasuk yang sadar dan bisa mengambil pejalaran tatkala turun hukuman-Mu. karena kebaikan para pemimpin merupakan kebaikan bagi umat yaitu kebaikan mereka merupakan sebab kebaikan bagi umat. karuniakanlah bagi umat ini dan bagi para pemimpin-pemimpin mereka agar kembali taubat kepada Engkau dengan taubat yang sebenar-benarnya.

agar menjadikan kita saling bergandengan tangan dalam melaksanakan kebenaran. Al Qalam: 44-45) Wahai kaum muslimin«. Meskipun berbagai kemaksiatan terpampang di depan mata dengan berbagai macam can ragam. dan orang tersebut masuk dalam kategori firman Allah. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga) Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. sesungguhnya Allah yang menguasai hal itu dan maha mampu mewujudkannya. saling menasihati satu dengan yang lainnya. wahai hamba-hamba Allah« Sesungguhnya kemaksiatan sangat mempengaruhi keamanan negara. maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh. pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui. Al A¶raf : 96-99) Sebagian salaf mengatakan. sangat berpengaruh terhadap ketenteraman bangsa dan perekonomiannya. jika kita bahu-membahu mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita. tidak membiarkan para pelaku kebatilan tetap dalam kebatilan mereka karena mereka berhak untuk kita jelaskan kepada mereka kebenaran yang hakiki kemudian kita memotivasi mereka untuk melaksanakannya serta kita jelaskan juga kepada mereka kebatilan mereka dan kita memperingatkan mereka dari kebatilan tersebut. Kita mohon kepada Allah agar mengembalikan orang yang sesat dari umat ini kepada jalan yang benar. berdialog dengan siapa saja yang memang butuh untuk diajak dialog namun dengan metode yang terbaik dan dengan hujjah (argumentasi) dari Alquran dan As-Sunnah serta dengan argumentasi akal. (QS. .(QS. ³Jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang sedangkan engkau melihat orang ini terus melakukan kemaksiatan maka ketahuilah bahwa ini adalah tipuan Allah kepadanya. saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan hingga kita mengembalikan apa-apa yang telah sirna berupa kemuliaan dan ketinggiannya.Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. insya Allah semuanya akan sirna dan barakah akan diturunkan ke muka bumi Saya mengajak diri saya sendiri dan kalian wahai saudara-saudaraku untuk bersatu di jalan Allah dan saling bergandengan tangan dalam menegakkan syariat Allah. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. serta mempengaruhi hati-hati rakyat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful