MUAMALAH

Muamalah Menurut fiqih, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lain-lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan. Azaz-Azaz Transaksi Ekonomi Islam Dalam hal bermuamalah, ruang lingkupnya sangat luas. Agama islam dalam hal ini memberikan tuntunan secara global. Para ahli fikih memberikan rumusan prinsip umum dalam bermuamalah, yaitu berupa kaidah ushul fiqih ³asal hukum dalam setiap masalah yang berhubungan dengan muamalah adalah jaiz atau boleh, sampai ditemukan adanya dalil yang melarangnya. Dalam transaksi dijalankan secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun antara kedua belah pihak dan dalam pelaksanaannya dilandasi dengan niat yang baik dan tulus agar kecurangan dapat dihindarinya. Transaksi ekonomi dalam islam dapat dicontohkan seperti aktivitas di pasar yang para pedagangnya menggunakan system perdagangan secara Islam. Implementasi Transaksi Ekonomi Islam Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya menerapkan transaksi ekonomi Islam. Misalnya dalam hal jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan kerjasama dagang. 1. Jual Beli Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Firman Allah SWT: Artinya : ³ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.´ (QS Al Baqarah (2) : 275). Dalam jual beli terdapat rukun dan syaratnya. Diantaranya adalah sebagai berikut: *. Penjual dan pembeli. Syarat keduanya adalah berakal, baligh, dan berhak

khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama artinya. khiyat syarat dan khiyar µaibi. artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. apabila terdapat cacat Macam jual beli Dalam hal jual beli ada tiga macam yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang. Khiyar syarat maksudnya. menjual barang yang menjadi alat maksiat bagi pembelinya. Khiyat artinya boleh memilih antara dua. barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli *. Monopoli yaitu menimbun barang dengan tujuan supaya orang lain tidak dapat membelinya dan najsyi adalah menawar barang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar membeli barang yang ditawarkannya. Unsur utama dalam jual beli yaitu ketulusan antara penjual dan pembeli. si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. menyempitkan gerakan pasaran dn merusak ketentraman umum. ada manfaatnya. Jenis khiyat ada tiga macam yaitu Khiyar majlis. monopoli dan najsi. keadaan barang itu dapat diserahkan. .menggunakan hartanya *. jual beli yang sah tetapi terlarang. Jual beli yang sah tetapi terlarang diantaranya :membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam hiyar. jual beli yang memenuhi rukunrukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan jual beli yang terlarang dan tidak sah yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Selain rukun dan syaratnya. Dan khiyar µaibi maksudnya. Ijab qabul. jual beli yang ada unsur kecurangan dan jual beli sperma hewan. dalam jual beli terdapat istilah khiyar. Uang dan benda yang dibeli. dan mengecoh urusan jual belibaik dari pembeli maupun penjual dalam keadaan barang atau ukurannya. si pembeli atau orang lain. jual beli yang terlarang dan tidak sah. Khiyar majlis maksudnya. meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. tidak membatalkan akad dalam jual beli tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual. si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Syaratnya keduanya adalah: suci. Jual beli yang terlarang dan tidak sah diantaranya adalah: jual beli barang najis. Mencegat para pedagang dan membeli barangnya sebelum mereka sampai dipasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Membeli barang untuk ditimbul dan setelah harganya mahal baru dijual. Dan jual beli yang sah tapi terlarang yaitu jual belinya sah.

akhlak maupun mu¶amalah (ekonomi islam). atau Al hisbah oleh Ibnu Taimiyah. Pengertian Fiqh Muamalah Fiqh Mu¶malah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari kata fiqh dan kata mu¶malah. baik aqidah. bahkan banyak dari ulama yang secara khusus membahas permasalahan mu¶amalah ini. . wasiat. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian tentang mu¶amalah ini dalam kitab kitab mereka. Kajian tentang mu¶amalah ini merupakan salah satu bagian penting dalam ajaran islam. warisan. adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentang kesempurnaan agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. utang-piutang. sewa-menyewa. simpanan barang atau uang. pinjam-meminjam. Kata fiqh secara etimologi (ilmu bahasa) dapat kita artikan sebagai pemahaman. dan lain sebagainya. diantaranya. ibadah. hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW adalah Khatamul Anbiya dalam arti bahwa setelah Nabi Muhammad tidak akan pernah datang lagi syari¶at yang baru. Oleh karena itu syari¶at yang dibawa oleh Rasulullah harus mampu memberikan solusi yang bukan hanya umat di zamannya tetapi pada generasi umat berikutnya sampai hari kiamat tiba dalam berbagai permasalahan yang dihadapai manusia termasuk didalamnya permasalahan mu¶amalah.´ B. pengertian. pesanan. Fiqh secara terminolologi adalah hukum hukum syara¶ yang bersifat praktis (µamaliah) yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci. Islam yang menyatakan eksistensinya sebagai agama yang sempurna.A. Pendahuluan Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. kerjasama dagang. kitab Al kharaj oleh Abu Yusuf. Diantaranya kitab Al amwal oleh abu ubaid. hibah. Sedangkan kata mu¶amalah. dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku. dan pengetahuan. Kesempurnaannya ditandai dengan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan yang lain. yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta atau benda (termasuk jual beli). politik. Allah berfirman dalam surah Al-maidah ayat 3: Artinya: ³Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. yaitu alquran dan hadits.

yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain ataupun kelompok dengan kelompok yang lain dalam hal persoalan ekonomi seperti yang telah tersebut di atas. 2. ADABIAH 1. 4. . 2. dewasa ini pengertian fiqh mu¶amalah menjadi lebih sempit dan hanya berhubungan dengan kegiatan yang bersifat keenomian saja. 6. Mukhabarah) Upah (Ijarah ) Pemberian Sayembara (Ji¶alah) 10. 4. Masalah-masalah kontemporer seperti Bunga Bank . memiliki cakupan yang luas. 7. Sementara persamaannya sama-sama mengatur tentang urusan manusia. Kredit dan lain-lain D. siyasah. Perbedaan dalam arti luas dan sempit adalah dari segi cakupannya mu¶amalah dalam arti sempit tidak mencakup jinayah. 5. 3. Namun. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Muamalah A. jika kata fiqh dan mu¶amalah dihubungkan menjadi Fiqh Mu¶amalah. 9. akan memiliki definisi sebagai hukumhukum syara¶ (syariah) yang bersifat praktis (µamaliah) yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci yaitu alquran dan hadits. Asuransi. 5. Asas Dasar Fiqh Mu¶malah. yaitu peraturan peraturan Allah yang harus di ikuti dan dita¶ati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Perbedaan dan persamaan fiqh mu¶malat dalam arti luas dan sempit Pengertian fiqh mu¶amalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan diatas. C. 8. Ijab Qobul Keridhaan dari kedua belah pihak Kejujuran pedagang Unsur penipuan Pemalsuan Penimbuan dan lain sebagainya MADIYAH B. Jual beli Gadai Pemindahan hutang (hiwalah) Perseroan atau perkongsian (Syirkah) Perseroan harta dan tenaga (Mudharabah) Persewaan tanah (musaqah. mawarits misalnya karena ketiganya dewasa ini telah menjadi kajian tersendiri. 6. Ruang lingkup muamalah madiyah adalah 1. 3.Maka.

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas saling merelakan. . Hal ini menunjukan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlaq melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatnya saja berdasarkan firman Allah : ³Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa-apa yang ada diantara keduanya (Al-Maidah -17)´ 2.Asas dasar fiqh mu¶amalat disini adalah dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum mu¶amalah adapun asas dasar tersebut adalah sebagai berikut : 1. µAdamul Gharar (Asas Kejujuran). Asas keridhaan/ kerelaan Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. shadaqah. Al-Baqarah 188 ). oleh karena itu dibuatlah hukum zakat.´ 3. Asas Pemerataan Asas ini adalah penerpan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. infaq dan sebagainya Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Hasyr ayat 7 : Artinya: ³«supaya harta tidak beredar pada orang-orang kaya saja diantara kalian.. Asas Taba¶dul Manafi Bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan mumalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihakpihak yang terlibat. Al-Bir Wa Taqwa ( Asas Kebaikan dan Ketaqwaan). Asas adamul gharar berarti bahwa setiap bentuk mu¶malat tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan ««« Artinya: ³Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan bathil«´ (QS. Kerelaan disini dalam arti kerelaan melakukan suatu bentuk mu¶amalah atau kerelaan dalam menyerahakan benda yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainya. 4. 5.

.´ (QS. Musyarakah Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah adalah musyarakah yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan. Abdul Sattar Fathullah Sa¶id berkata: ³Diantara unsur dharurat (terpenting) dalam masyarakat manusia adalah muamalah´ . 6. bukan saja yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia.´ Dari ungkapan umar diatas dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa tidak boleh berbisnis. 2. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 208: Artinya: ³Hai orang-orang yang beriman. tidak boleh beraktifitas asuransi dan yang lainnya jika tidak mengerti fiqih mu¶malah Ijma Ulama Ulama bersepakat bahwa muamalah adalah sesuatu masalah kemanusiaan yang maha penting. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. E. Al-Baqarah 208). Islam menyuruh kepada umat Islam untuk totalitas dalam mengamalkan aturan Allah. Urgensi Mempelajari Fiqh Mu¶amalah 1. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. tidak boleh terlibat perbankan. Dr.Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat yang dilakukan oleh umat muslim adalah untuk tolong menolong antar sesama manusia dalam rangka al-bir wa taqwa yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya « Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan janglah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Pengetahuan tentang fiqh mu¶amalah Saidina Umar bin Khattab berkata: ³Tidak Boleh jual beli pasar kita kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqih (Mu¶malah) dalam agama.dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya amat berat siksa Allah.

Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. karena itu hukum mempelajarinya wajib µain (fardhu) bagi setiap muslim. menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam.Berdasarkan keterangan diatas maka kiranya dapat dipahami bahwa hukum mempelajari fiqih mu¶malah adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena setiap aktifitas manusia tidaka lepas dari aspek ini oleh karena itu wajib hukum nya mempelajari fiqih mu¶malah sebagaimana ungkapan Husein Shahattah dalam kitab Iltizam bi dhawabith As-Syar¶iyyah Fil Mu¶amalt Maliyah ³Fiqh muamalah ekonomi. Berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa mumalah adalah sesuatu hal yang penting maka dengan mempelajari fiqih mu¶amalah diharapkan setiap muslim dalam beraktifitas khususnya dalam bidang perekonomiam mampu menerapkan atarun-aturan allah dalam rangka memperoleh. sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai sebagaimana tujuan muslim pada umumnya yang senantiasa memohon doa tersebut kepada Allah y Post to Twitter y Post to Facebook 8 8 8 8 8 8 8 8 8 y Post to Delicious y Send via Gmail . mengembangkan dan memanfaatkan harta.