112

Sifat dan sahsiah Guru Pendidikan Islam

Tugas seorang guru Pendidikan Islam menyampaikan ilmu terus kepada anak muridnya.
Menghapuskan kejahilan, memperkukuhkan amalan, menerapkan nilai-nilai murni, mengajak
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sahsiah mempunyai tiga ciri utama. Pertama, ialah keunikan dengan maksud tersendiri.
Kedua, kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah hasil pembelajaran atau
pengalaman. Ketiga, ialah organisasi. Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan
tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten.
Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat, fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani seseorang.

Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan
peribadi orang berkenaan. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang
membezakannya daripada orang lain. Sifat sahsiah merangkum gaya hidup, kepercayaan,
harapan, nilai, motif, pemikiran, perasaan, budi pekerti, persepsi, tabiat, sikap dan watak
seseorang.

Islam melihat pendidik perlu memiliki sifat yang mulia. Beberapa sifat yang wajib ada
pada seseorang guru antaranya ialah guru hendaklah mempunyai sifat zuhud. Dengan sifat ini
guru akan mendidik pelajarnya supaya mencari keredhaan Allah SWT dan bukan kerana hal-hal
yang lain yang membawa keuntungan kebendaan atau mencari nama. Selain itu, guru Pendidikan
Islam juga perlu menjaga kebersihan jiwa daripada segala kekotoran adat dan syara¶ lantas
memiliki peribadi yang tinggi. Ini akan menjauhkan seorang guru itu daripada sifat-sifat yang
tercela antaranya angkuh, riak, hasad, pemarah dan sifat keji yang lain.113

Di samping itu, seorang guru juga perlu mempunyai sifat halim iaitu sifat lemah lembut
dan sopan santun dan juga mempunyai kemampuan dalam keilmuan iaitu guru perlu mempunyai
ilmu yang cukup untuk mengajar pelajar dengan berkesan. Setiap guru perlu mempunyai sifat-
sifat tersebut dan penting dibentuk di dalam diri guru. Oleh itu, melalui sifat-sifat ini guru dapat
menjadi teladan yang baik kepada masyarakat serta menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Mengikut G.W Allport dalam dalam bukunya ³Pattern and Growth in Personality´,
sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang
individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Sistem psikofizikal
merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat, sikap, nilai, kepercayaan dan
emosi, bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan, urat saraf, kelenjar,
wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang, 1994:1).

Begitulah bertuahnya guru Pendidikan Islam yang sudah tersedia jalan menuju redha
Allah di samping menjalankan tugas sebagai pendidik. Sudah tersedia jalan dan ruang
berdakwah yang nyata berjalan seiring dengan tugas hakiki mendidik anak bangsa. Selain itu
mereka merupakan pakar rujuk terutama di dalam selok belok agama bagi warga guru dan
kakitangan sekolah. Inilah peluang-peluang yang dilihat seharusnya dimanfaatkan oleh Guru
Pendidikan Islam di dalam meneruskan kesinambungan misi dakwah junjungan Besar nabi
Muhammad S.A.W.
114

Allah telah menceritakan kepada kita bahawa Ummat Muhammad SAW adalah ummat
yang terbaik yang diutuskan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran
sepertimana dinyatakan didalam Surah Al-Imran ayat 110:

´ò´J1´H ,@´¶´¸ L´ÿ´0 ´6´¬´¶´¸´0 ´´B´q1´Ò
´´´´@´ò´0V ´B´´¶´´´ù´ÒBB´´ ´,´_´·´qV,´ ´·´´
´¶AP1´ù´ÒBb ´´_´1´ÿ´´V,´ ´ãBB´´ N ´_Ò,´ ´´´ÿb,´
´V´´´0 ´1´´J´P´ÒBb ´´CNÒ b1@´¶´¸ ò´·´Ò P
´ò´·´1´.ÿ ´,_´q´ÿ´´ù´ÒBb ´ò´´´@q´m´0,´
´´_´f´´´A´´ÒBb ´´´´´

Maksudnya:

³Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma¶ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.´ (Al-
Imran ayat 110)Guru Pendidikan Islam adalah pakar rujuk yang diakui kredibiliti dari sudut ilmu dan
kepakaran di dalam bidang agama. Maka di sinilah mereka harus menggunakan kemampuan
ilmu yang ada untuk menjernihkan kekeliruan apabila diajukan tentang persoalan berkait dengan
aqidah, syariah, hukum-hakam serta akhlak. Itulah ruangnya untuk mengemukakan panduan dan
jawapan berdasarkan dalil-dalil al-Qur¶an dan Sunnah. Tidak salah untuk mengatakan guru
pendidikan Islam ini sebagai pakar rujuk kepada guru-guru, kakitangan, pentadbiran serta murid-
murid. Cabaran kepada pendakwah di sekolah ini ialah usaha untuk memastikan ilmu sentiasa
cukup di dada bagi memberikan jawapan kepada permasalahan tersebut.

115

Selain itu, gerak laku Guru Pendidikan Islam sentiasa menjadi perhatian warga sekolah
ataupun murid-murid. Maka disinilah peranan mereka untuk cuba menonjolkan akhlak
Rasulullah S.A.W. baik dari sudut percakapan, berpakaian, pergaulan malah gaya berjalan pun
sentiasa menjadi buah mulut orang. Inilah yang dikatakan sebagai dakwah dengan contoh
tauladan. Umum memang mengetahui andai Ustaz dan Ustazah ini berperilaku dengan akhlak
yang sopan, baik tingkah laku, mudah didekati, tidak mustahillah mereka akan sentiasa menjadi
guru yang cukup dihormati rakan dan lawan


Guru Pendidikan Islam menjadi pendakwah juga memerlukan menarik minat dan
mempengaruhi orang lain. Seandainya mempunyai perwatakan seindah Rasulullah S.A.W. pasti
anak murid menjadikan contoh dan tauladan untuk diikuti. Bahkan gaya rambut, berpakaian serta
cara bercakap pun akan ditiru oleh mereka. Guru Pendidikan Islam boleh mencegah
kemungkaran. Guru Pendidikan Islam tidak perlu menunggu untuk dilantik sebagai Pegawai
Penguatkuasa baru mencegah kemungkaran. Sebagai Guru Pendidikan Islam, perlu mempunyai
tanggungjawab yang amat berat untuk membetulkan segala kesilapan.


Menegur untuk memperbetulkan keadaan tidak salah, asalkan kena dengan caranya.
Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam Surah An-Nahl ayat 125:

´´´@Bb P[¸L´f ´V@´P´´ ´Ó´¸´,; ´´ù´N´´´6BB´´
´´´´´_´ù´ÒBb,´ ´,1@´´´6Bb F ó´·´Ò´)´´¬,´
´´/´ÒBB´´ ¶;´´ ´·@´´=´0 P ´´´f ´Ó´´,; ,_´´
´ó¸1´´´0 ·´ù´´ ´V@´ ·´´ ´´0´b@´P´´ F ,_´´,´
´ó¸1´´´0 ´´´´)´J´·´ù´ÒBB´´ ´´´´´
Bermaksud:
³Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.´


116

Sekiranya Guru Pendidikan Islam hanya mengajar hukum-hakam agama tetapi tidak
mencegah kemungkaran yang berlaku di sekolah adakah mereka ini sudah menjalankan tugas
dan amanah yang diberi?. Memberi nasihat, menegur salah laku murid, menjadi orang tengah
untuk menyelesaikan konflik rakan sekerja, meleraikan pergaduhan di antara murid, itu semua
tugas seorang pendakwah di sekolah. Namun segalanya harus dilakukan dengan penuh hikmah
agar tiada seorangpun yang terguris dan hati dan perasaannya . Hikmah dengan di dalam
menegur, menasihati, bijaksana di dalam berhujah akan menjadikan guru Pendidikan Islam ini
sebagai insan yang dihormati oleh semua warga sekolah.


Guru memainkan peranan penting dan merupakan nadi kepada pembentukan manusia.
Guru sangat penting bagi melahirkan insan yang seimbang dari semua segi. Pembangunan insan
harus diseimbangkan agar nilai-nilai moral masyarakat supaya sentiasa terpelihara. Guru-guru
dituntut agar mempunyai sahsiah dan akhlak yang boleh diteladani oleh pelajar dan masyarakat
di samping menguasai pelbagai ilmu, antara lain dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi
maklumat, bahasa dan kemahiran berkomunikasi.


Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan
meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Alat teknologi moden walau
bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap
diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian
dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam
pengajaran mereka.
117

Pendidikan Islam mempunyai kendudukan yang tinggi dan suci dalam agama Islam itu
sendiri. Pemdidikan Islam merupakan sesuatu yang penting dan telah menjadi bahagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Islam dan merupakan ibadat yang amat besar. Hal ini dapat dianalisis
melalui pemerhatian terhadap wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Saw
meneyntuh aspek pendidkan. Firman Allah S.W.T:Maksudnya:
"Bacalah ( Wahai Muhammad ) dengan namaTuhanmu yang mencipta sekelian
makhluk.Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku,bacalah, dan Tuhanmu yang
mulia yang mengajar manusia dengan peaantaraan pena." (Al-Quran, Al-Alaq: 1-4)


Dengan penelitian yang dilakukan trhadap wahyu yang pertama yang diturunkan kepada
Rasulullah adlah mengenai aspek pendidikan, bukanlah aspek social, ekonomi, ataupun politik,
jelas menunjukkan pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan dan juga dalam
agama Islam itu sendiri. Ini kerana, pencapaian dalam bidang sosial, politik dan lain-lain lagi
bermula daripada kecermerlangan pendidikan.

Misi utama yang dibawa oleh wahyu pertama ini meliputi perintah supaya manusia
belajar mengenali Tuhan, memahami fenomena alam, memahami diri sendiri serta menghayatio
cara hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip aqidah, ilmu, dan amal. Ketiga-tiga perkara
tersebut pula dianggap sebagai teras kepada falsafah pendidikan Islam. Pendidikan tidak terhad
kepada ilmu pendidikan duniawi sahaja, pendidikan juga mencakupi dua bahagian iaitu dunia
dan akhirat. Dalam konteks ini, Abud (1985) telah mnyatakan bahawa ilmu Islam terbahagi
kepada dua cabang besar iaitu ilmu fardhu ain yang mana menuntut setiap Muslim yang beriman
118

kepada Allah S.W.T mempelajari dan juga menghayati ilmu ini, mempelajari Ilmu fardhu ain ini
merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Ilmu fardhu ain terdiri daripada akidah, bersuci, solat,
puasa, zakat bagi orang-orang yang diwajibkan mengeluarkannya, haji bagi orang yang mampu
mengerjakannya, dan maksiat-maksiat hati, tangan, mata, dan sebagainaya.
Allah S.W.T berfirman:Maknanya:
³Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang
yang tidak mengetahui´. [Surah al-Zumar: 9]


Bahagian kedua ilmu Islam ialah ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah bermakna
ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh sebahagian ahli masyarakat. Ilmui fardhu kifayah
merupakan tanggung jawab sosial yang wajib ada dalam membangun dan memajukan umat
Islam. Ilmu ini terdiri daripada bidang pembangunan, ekonomi, sosial, politik, kedoktoran,
;perundangan, kebudayaan, dan sebagaimya. Sekiranya ada salah seorang diantara ahli
masyarakat yang terlibat dalam sesuatu bidang, ahli masyarakat yang lain tidak lagi wajib kerana
semua ahli masyarakat yang lain sudah terlepas dari tanggung jawab sosial itu.
119


Fungsi Pendidikan dalam Islam

Islam merupakan Ad- Deen yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia seperti
ekonomi, sosial, politik, dan tidak ketigglan juga aspek pendidikan. Firman Allah S.W.T:


Maksudnya:
"Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran itu." (Al An'am : 38 )

Turki Rabih (1982) telah menyatakan Islam merupakan agama dan Negara.aqidah dan
syariat. Oleh itu, pendidikan Islam yang bersistematik dan cemerlang merupakan medium
penting dalam menuju matlamat membentuk peribadi manusia yang seimbang dan sepadu sama
ada dari segi mental, jasmani, rohani, dan juga emosi. Sehubungan dengan itu, profession
pendidikan Islam sewajarnya mampu membentuk insan yang bersih kognitif, berpersonaliti,
berkarisma, dan mempunyai budi pekerti mulia dan murni pergaulan sosialnya sehingga
seseorang hamba itu mampu mengabdikan diri kepada Allah ta¶ala sepenuhnya dalam semua
urusan hidup.

Dalam menentukan hala tuju dan kejayaan pendidikan, guru-guru memainkan peranan
penting sebagai contoh yang boleh diteladani oleh pelajar-pelajar mereka. Sifat-sifat yang harus
ada pada seorang guru agama Islam seharusnya sifat mahmudah agar barisan pendidik ini
menjadi contoh yang baik dan mereka sendiri dihormati oleh pelajar-pelajar mereka.

120

Terdapat banyak pendapat tentang sifat-sifat yang harus ada pada seorang guru. Antaranya
ialah pendapat yang diutarakan oleh Abd. Halim Muhammadi dimana sifat-sifat yang terpuji dan
sewajarnya dimiiki oleh guru pendidikan Islam ialah:
y Zuhud: iaitu menyanpaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid-muridnya tanpa
mengharapkan balasan kebendaan atau penghormatan yang diberikan masyarakat
kepadanya, tetapi pengajaran dan pembelajaran yang diberikan semata-mata
mengharapkan redha Allah S.W.T.
y Kebersihan Diri: bersih jiwanya daripada segala kekotoran adat dan syarak dan
berperibadi mulia, tidak bersifat angkuh, riak, hasad, pemarah, dan lain-lain.
y Mempunyai kehebatan dan kehormatan diri: mempunyai sifat rendah diri, serta pandai
melayani hati orang lain dalam pergaulan. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam
suasana yang boleh menjatuhkan peribadi dan maruahnya sebagai seorang guru, samada
dari segi pakaian,perbuatan atau percakapan.
y Bersifat keibuan dan kebapaan: mengasihi anak didik dibawah jagaannya seperti mereka
mengasihi dan menyayangi anak mereka sendiri.
y Memahami tabiat muridnya: memahami dan meneliti dengan jelas latar belakang dan
kemampuan murid yang diajarnya supaya dapat menysuaikan bahan dan cara
penyampaian.


Ciri-ciri guru yang baik bagi Abdullah Ishak pula ialah:
y Memiliki ilmu dan Qaedah Pengajaran yang berbagai.
y Mempunyai ketokohan, berkeperibadian dan berkewibawaan.sebagai seorang guru.
y Memberi ilmu semata-mata kerana Allah.
y Kebijaksanaan dan kematangan
y Bersifat kasih sayang, pemaaf, bertaqwa dan bertanggungjawab

121

Abdul Kipli menyenaraikan kriteria yang seharusnya ada pada seorang guru yang baik dan
berkesan pengajarannya:
y Bersemangat dan Berkeyakinan.: Pantulan suara yang jelas,lantang dan bersemangat
dibantu oleh gerak geri yang menarik perhatian pelajar.
y Bersifat Cemerlang.: Sentiasa gigih berusaha untuk mencapai kecemerlangan diri dan
sekolah.
y Keupayaan Memimpin.: Perlu sentiasa menunjukkan kebolehan dan kemampuan
sebagai seorang pemimpin untuk mengarah dan mengawal suasana pengajaran dan
pembelajaran sepanjang masa.
y Kaedah Pengajaran.: Mudah menerima dan menghayati serta boleh mengaplikasikan P
& P yang berkesan dalam suasana kehidupan seharian.
y Peka: Memahami dan menghayati keseluruhan proses pembelajaran di dalam dan di luar
kelas serta berupaya menilai kemampuan dan kelemahan murid.
Yaakub Isa melalui penulisannya menyatakan cirri-ciri guru yang baik berdasarkan rumusan
yang dikemukan oleh Frank. W Hart dalam kajiannya pada tahun 1993 di Amerika:
y Sentiasa memberi bantuan dalam kerja-kerja sekolah
y Periang, gembira, berperawakan menarik dan mempunyai sifat jenaka dan boleh
menerima jenaka
y Berperikemanusiaan, mesra, pengasih dan bersikap sebahagian daripada kami.
y Berminat dan memahami sikap murid-murid
y Boleh menjadikan kerja di sekolah seronok
y Tegas tetapi dihormati dan adil
y Tidak panas baran, pendendam, merungut atau memerli.
y Kaedah pengajarannya mudah difahami oleh murid
y Berkeperibadian yang menyenangkan


122

Menurut Atan Long seorang guru haruslah menunjukkan sifat yang baik dan sifat
yang digemari oleh murid sebagai pemimpin atau pembimbing yang berkesan. Sifat-sifat yang
digemari oleh murid mampu memajamin rangsangan dan suasana pembelajaran yang effektif dan
kondusif dapat dicapai. Antara sifat-sifat yang dikatakan dapat menarik perhatian dan digemari
oleh pelajar ialah:
y Seorang guru mestilah mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat.
y Badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik.
y Mempunyai tahap kecerdasan otak yang lebih tinggi daripada kebanyakkan orang.
y Mempunyai pemikiran yang kreatif, imiginasi tinggi dan juga berdaya saing.
y Mempunyai akhlak dan suara yang sopan.
y Bertatatertib, bertimbang rasa, sabar, jujur, ikhlas dan tegas.
y Menepati masa dan merupakan seorang pengurus yang baik.
y Mengamalkan sikap positif dan selalu menggalakkan.
y Demokratik dalam member bimbingan.
y Sentiasa menjaga profesionalisme perguruan.

Imam Al-Ghazali telah memberikan lapan ciri-ciri guru yang efektif, merangkumi aspek kualiti
dan tugas seorang guru yang cemerlang.
y Mempunyai rasa simpati kepada murid dan menganggap serta melayani mereka
sebagaimana anaknya sendiri.
y Mengikuti tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad dan tidak meminta imbuhan
atas perkhidmatan yang diberinya.
y Tidak menasihati atau membenarkan muridnya melaksanakan sesuatu tugas
kecuali dia (guru) benar-benar terlatih dan berpengatahuan tentang perkara
tersebut.
y Menasihati murid-muridnya supaya meninggalkan kelakuan buruk secara lembut,
bukannya dengan memarahi mereka.
123

y Tidak sekali-kali merendah-rendahkan disiplin ilmu yang lain dihadapan murid-
muridnya.
y Hadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pemahaman murid dan tidak
sekali-kali memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan.
y Menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami, jelas dan bersesuaian
dengan tahap perkembangan akal murid khususnya murid yang kurang pintar.


Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah
merangkumi:

(a) Sifat Rohaniah

1. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna
2. Keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan dan seluruh para Rasul
3. Sifat-sifat keimanan asas yang lain.

(b) Sifat-Sifat Akhlak

1. Benar dan jujur
2. Menepati janji
3. Amanah
4. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan
5. Merendah diri
6. Sabar, tabah dan cekal
124

7. Hilm, pemaaf dan toleransi
8. Menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud dan qanaah
(c) Sifat Mental, Kejiwaan dan Jasmani

i. Sifat Mental

1. Cerdas (Kepintaran teori, amali dan sosial)
2. Menguasai mata pelajaran takhassus
3. Luas pengetahuan am
4. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah, dan ilmiah yang sihat
5. Mengenal ciri, watak, kecenderungan dan keperluan murid
6. Fasih, bijak dan petah dalam penyampaian

ii. Sifat Kejiwaan

1. Sifat tenang dan emosi yang mantap
2. Optimistik dalam hidup, penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya.
3. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat
4. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan
5. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat

iii. Sifat Fizikal
125

1. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit
2. Berperawakan tampan, kemas dan bersih

Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara ±
negara maju terdapat senarai yang menerangkan sifat-sifat yang diingini oleh pelajar. Antara
sifat guru yang dikehendaki ialah guru tersebut :

1. Berkelakuan baik (penyayang dan penyabar)
2. Tidak berat sebelah
3. Berkeupayaan menghuraikan pelajaran dengan jelas
4. Berdisiplin
5. Menguasai mata pelajaran dengan baik
6. Adil dalam pemarkahan
7. Sifat kelakar
8. Suka menolong pelajar di luar kelas
9. Memahami masalah pelajar
10. Mampu menarik perhatian pelajar
11. Amanah dan menunaikan janji
12. Berupaya membuat penghukuman yang betul
13. Mempunyai sahsiah yang dihormati
14. Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi
15. Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik
126

16. Boleh membezakan µintan dari kaca¶
17. Mempunyai kemahuan yang kuat
18. Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi
19. Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka
20. Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan
21. Luas pengetahuan am
22. Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar
23. Suara yang baik-serak-serak basah
24. Mengenal titik kekuatan murid
25. Pandai memberi nasihat
26. Simpati terhadap kelemahan murid
27. Pandai memilih kata-kata
28. Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji
29. Mengambil kira suasana murid di rumah
30. Boleh membuat ujian secara berkala

Setiap guru perlu mempunyai sifatsifat tersebut dan penting dibentuk di dalam diri guru. 113 . wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang. kepercayaan dan emosi. urat saraf.W.A. seorang guru juga perlu mempunyai sifat halim iaitu sifat lemah lembut dan sopan santun dan juga mempunyai kemampuan dalam keilmuan iaitu guru perlu mempunyai ilmu yang cukup untuk mengajar pelajar dengan berkesan.Di samping itu.W Allport dalam dalam bukunya ³Pattern and Growth in Personality´. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat. Inilah peluang-peluang yang dilihat seharusnya dimanfaatkan oleh Guru Pendidikan Islam di dalam meneruskan kesinambungan misi dakwah junjungan Besar nabi Muhammad S. melalui sifat-sifat ini guru dapat menjadi teladan yang baik kepada masyarakat serta menghasilkan pengajaran yang berkesan. sikap. Oleh itu. Selain itu mereka merupakan pakar rujuk terutama di dalam selok belok agama bagi warga guru dan kakitangan sekolah. kelenjar. Mengikut G. 1994:1). Sudah tersedia jalan dan ruang berdakwah yang nyata berjalan seiring dengan tugas hakiki mendidik anak bangsa. Begitulah bertuahnya guru Pendidikan Islam yang sudah tersedia jalan menuju redha Allah di samping menjalankan tugas sebagai pendidik. bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan. sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. nilai.

dan beriman kepada Allah. 0 I < K$ DS Z Maksudnya: . Tidak salah untuk mengatakan guru pendidikan Islam ini sebagai pakar rujuk kepada guru-guru. TWT ES . syariah.´ (AlImran ayat 110) Guru Pendidikan Islam adalah pakar rujuk yang diakui kredibiliti dari sudut ilmu dan kepakaran di dalam bidang agama. hukum-hakam serta akhlak. Itulah ruangnya untuk mengemukakan panduan dan jawapan berdasarkan dalil-dalil al-Qur¶an dan Sunnah. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. $ U .U!WT T n [. 114 .  0 I <o n[\ DUU )  " FT 0 F oU. Maka di sinilah mereka harus menggunakan kemampuan ilmu yang ada untuk menjernihkan kekeliruan apabila diajukan tentang persoalan berkait dengan aqidah. kakitangan.  DT q & U! $W SUWT  DS < $ U !WT nZ< . sekiranya ahli Kitab beriman. E ³Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. pentadbiran serta muridmurid. Cabaran kepada pendakwah di sekolah ini ialah usaha untuk memastikan ilmu sentiasa cukup di dada bagi memberikan jawapan kepada permasalahan tersebut. menyuruh kepada yang ma¶ruf. di antara mereka ada yang beriman.Allah telah menceritakan kepada kita bahawa Ummat Muhammad SAW adalah ummat yang terbaik yang diutuskan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sepertimana dinyatakan didalam Surah Al-Imran ayat 110: /[A n \ R $ Wo n[\ 0 )< B S[I . dan mencegah dari yang munkar. tentulah itu lebih baik bagi mereka.

W.A. pasti anak murid menjadikan contoh dan tauladan untuk diikuti. 1P T j ) I . mudah didekati. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.W.A. Inilah yang dikatakan sebagai dakwah dengan contoh tauladan.´ 115 . Umum memang mengetahui andai Ustaz dan Ustazah ini berperilaku dengan akhlak yang sopan.Selain itu.  [ PWr "l [ sP k 1 I j [AWT RW<^ R RU S[. Seandainya mempunyai perwatakan seindah Rasulullah S. Guru Pendidikan Islam tidak perlu menunggu untuk dilantik sebagai Pegawai Penguatkuasa baru mencegah kemungkaran.  1P T Bermaksud: ³Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. pergaulan malah gaya berjalan pun sentiasa menjadi buah mulut orang. Bahkan gaya rambut. Sebagai Guru Pendidikan Islam. Guru Pendidikan Islam boleh mencegah kemungkaran. asalkan kena dengan caranya. baik tingkah laku. baik dari sudut percakapan. perlu mempunyai tanggungjawab yang amat berat untuk membetulkan segala kesilapan. Maka disinilah peranan mereka untuk cuba menonjolkan akhlak Rasulullah S. berpakaian serta cara bercakap pun akan ditiru oleh mereka. Menegur untuk memperbetulkan keadaan tidak salah.  WS FWT l [ B "^ B[. gerak laku Guru Pendidikan Islam sentiasa menjadi perhatian warga sekolah ataupun murid-murid. tidak mustahillah mereka akan sentiasa menjadi guru yang cukup dihormati rakan dan lawan Guru Pendidikan Islam menjadi pendakwah juga memerlukan menarik minat dan mempengaruhi orang lain. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam Surah An-Nahl ayat 125: R[. berpakaian. WT WS F [ Wr D B^ OT _r F .

antara lain dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Pembangunan insan harus diseimbangkan agar nilai-nilai moral masyarakat supaya sentiasa terpelihara. itu semua tugas seorang pendakwah di sekolah. bijaksana di dalam berhujah akan menjadikan guru Pendidikan Islam ini sebagai insan yang dihormati oleh semua warga sekolah. menjadi orang tengah untuk menyelesaikan konflik rakan sekerja. bahasa dan kemahiran berkomunikasi.Sekiranya Guru Pendidikan Islam hanya mengajar hukum-hakam agama tetapi tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di sekolah adakah mereka ini sudah menjalankan tugas dan amanah yang diberi?. Guru-guru dituntut agar mempunyai sahsiah dan akhlak yang boleh diteladani oleh pelajar dan masyarakat di samping menguasai pelbagai ilmu. Namun segalanya harus dilakukan dengan penuh hikmah agar tiada seorangpun yang terguris dan hati dan perasaannya . Guru sangat penting bagi melahirkan insan yang seimbang dari semua segi. menegur salah laku murid. Hikmah dengan di dalam menegur. 116 . meleraikan pergaduhan di antara murid. Guru memainkan peranan penting dan merupakan nadi kepada pembentukan manusia. menasihati. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Memberi nasihat.

Ketiga-tiga perkara tersebut pula dianggap sebagai teras kepada falsafah pendidikan Islam. Ini kerana. Dalam konteks ini. Firman Allah S. pendidikan juga mencakupi dua bahagian iaitu dunia dan akhirat.T: Maksudnya: "Bacalah ( Wahai Muhammad ) dengan namaTuhanmu yang mencipta sekelian makhluk. Misi utama yang dibawa oleh wahyu pertama ini meliputi perintah supaya manusia belajar mengenali Tuhan.Pendidikan Islam mempunyai kendudukan yang tinggi dan suci dalam agama Islam itu sendiri. Pendidikan tidak terhad kepada ilmu pendidikan duniawi sahaja. dan Tuhanmu yang mulia yang mengajar manusia dengan peaantaraan pena. ekonomi. memahami diri sendiri serta menghayatio cara hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip aqidah. Abud (1985) telah mnyatakan bahawa ilmu Islam terbahagi kepada dua cabang besar iaitu ilmu fardhu ain yang mana menuntut setiap Muslim yang beriman 117 ." (Al-Quran.Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku. Hal ini dapat dianalisis melalui pemerhatian terhadap wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Saw meneyntuh aspek pendidkan. jelas menunjukkan pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan dan juga dalam agama Islam itu sendiri. Pemdidikan Islam merupakan sesuatu yang penting dan telah menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam dan merupakan ibadat yang amat besar. ataupun politik. dan amal. politik dan lain-lain lagi bermula daripada kecermerlangan pendidikan. pencapaian dalam bidang sosial. bukanlah aspek social. Al-Alaq: 1-4) Dengan penelitian yang dilakukan trhadap wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adlah mengenai aspek pendidikan.bacalah. memahami fenomena alam.W. ilmu.

kedoktoran. 118 . Ilmui fardhu kifayah merupakan tanggung jawab sosial yang wajib ada dalam membangun dan memajukan umat Islam. haji bagi orang yang mampu mengerjakannya. Allah S. zakat bagi orang-orang yang diwajibkan mengeluarkannya. bersuci. Ilmu ini terdiri daripada bidang pembangunan. Sekiranya ada salah seorang diantara ahli masyarakat yang terlibat dalam sesuatu bidang. sosial. mata.W. Ilmu fardhu kifayah bermakna ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh sebahagian ahli masyarakat. [Surah al-Zumar: 9] Bahagian kedua ilmu Islam ialah ilmu fardhu kifayah. puasa.perundangan. dan sebagaimya.W. politik. . ekonomi. ahli masyarakat yang lain tidak lagi wajib kerana semua ahli masyarakat yang lain sudah terlepas dari tanggung jawab sosial itu.T mempelajari dan juga menghayati ilmu ini. dan maksiat-maksiat hati. mempelajari Ilmu fardhu ain ini merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.kepada Allah S. kebudayaan.T berfirman: Maknanya: ³Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui´. solat. dan sebagainaya. Ilmu fardhu ain terdiri daripada akidah. tangan.

jasmani. rohani.Fungsi Pendidikan dalam Islam Islam merupakan Ad.T: Maksudnya: "Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran itu. Dalam menentukan hala tuju dan kejayaan pendidikan. politik. dan tidak ketigglan juga aspek pendidikan. sosial. berkarisma. Firman Allah S.aqidah dan syariat. dan mempunyai budi pekerti mulia dan murni pergaulan sosialnya sehingga seseorang hamba itu mampu mengabdikan diri kepada Allah ta¶ala sepenuhnya dalam semua urusan hidup. Sifat-sifat yang harus ada pada seorang guru agama Islam seharusnya sifat mahmudah agar barisan pendidik ini menjadi contoh yang baik dan mereka sendiri dihormati oleh pelajar-pelajar mereka. dan juga emosi. 119 . guru-guru memainkan peranan penting sebagai contoh yang boleh diteladani oleh pelajar-pelajar mereka.W.Deen yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi. profession pendidikan Islam sewajarnya mampu membentuk insan yang bersih kognitif. berpersonaliti. pendidikan Islam yang bersistematik dan cemerlang merupakan medium penting dalam menuju matlamat membentuk peribadi manusia yang seimbang dan sepadu sama ada dari segi mental. Sehubungan dengan itu. Oleh itu." (Al An'am : 38 ) Turki Rabih (1982) telah menyatakan Islam merupakan agama dan Negara.

bertaqwa dan bertanggungjawab 120 . Memberi ilmu semata-mata kerana Allah. Mempunyai ketokohan. Antaranya ialah pendapat yang diutarakan oleh Abd. riak.perbuatan atau percakapan.Terdapat banyak pendapat tentang sifat-sifat yang harus ada pada seorang guru. y Memahami tabiat muridnya: memahami dan meneliti dengan jelas latar belakang dan kemampuan murid yang diajarnya supaya dapat menysuaikan bahan dan cara penyampaian. hasad. pemarah. y Mempunyai kehebatan dan kehormatan diri: mempunyai sifat rendah diri. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan peribadi dan maruahnya sebagai seorang guru. pemaaf. Halim Muhammadi dimana sifat-sifat yang terpuji dan sewajarnya dimiiki oleh guru pendidikan Islam ialah: y Zuhud: iaitu menyanpaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid-muridnya tanpa mengharapkan balasan kebendaan atau penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. y Bersifat keibuan dan kebapaan: mengasihi anak didik dibawah jagaannya seperti mereka mengasihi dan menyayangi anak mereka sendiri. y Kebersihan Diri: bersih jiwanya daripada segala kekotoran adat dan syarak dan berperibadi mulia. tetapi pengajaran dan pembelajaran yang diberikan semata-mata mengharapkan redha Allah S. Kebijaksanaan dan kematangan Bersifat kasih sayang.W. Ciri-ciri guru yang baik bagi Abdullah Ishak pula ialah: y y y y y Memiliki ilmu dan Qaedah Pengajaran yang berbagai. tidak bersifat angkuh. serta pandai melayani hati orang lain dalam pergaulan. dan lain-lain. samada dari segi pakaian. berkeperibadian dan berkewibawaan.sebagai seorang guru.T.

: Perlu sentiasa menunjukkan kebolehan dan kemampuan sebagai seorang pemimpin untuk mengarah dan mengawal suasana pengajaran dan pembelajaran sepanjang masa.: Mudah menerima dan menghayati serta boleh mengaplikasikan P & P yang berkesan dalam suasana kehidupan seharian. Berminat dan memahami sikap murid-murid Boleh menjadikan kerja di sekolah seronok Tegas tetapi dihormati dan adil Tidak panas baran. y Keupayaan Memimpin. berperawakan menarik dan mempunyai sifat jenaka dan boleh menerima jenaka y y y y y y y Berperikemanusiaan. mesra. y Peka: Memahami dan menghayati keseluruhan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas serta berupaya menilai kemampuan dan kelemahan murid.Abdul Kipli menyenaraikan kriteria yang seharusnya ada pada seorang guru yang baik dan berkesan pengajarannya: y Bersemangat dan Berkeyakinan. W Hart dalam kajiannya pada tahun 1993 di Amerika: y y Sentiasa memberi bantuan dalam kerja-kerja sekolah Periang. pendendam. pengasih dan bersikap sebahagian daripada kami. y Bersifat Cemerlang.lantang dan bersemangat dibantu oleh gerak geri yang menarik perhatian pelajar.: Sentiasa gigih berusaha untuk mencapai kecemerlangan diri dan sekolah. merungut atau memerli. y Kaedah Pengajaran. Kaedah pengajarannya mudah difahami oleh murid Berkeperibadian yang menyenangkan 121 . gembira. Yaakub Isa melalui penulisannya menyatakan cirri-ciri guru yang baik berdasarkan rumusan yang dikemukan oleh Frank.: Pantulan suara yang jelas.

Imam Al-Ghazali telah memberikan lapan ciri-ciri guru yang efektif. Bertatatertib. ikhlas dan tegas. 122 . Menepati masa dan merupakan seorang pengurus yang baik. Mempunyai pemikiran yang kreatif. y Tidak menasihati atau membenarkan muridnya melaksanakan sesuatu tugas kecuali dia (guru) benar-benar terlatih dan berpengatahuan tentang perkara tersebut. Antara sifat-sifat yang dikatakan dapat menarik perhatian dan digemari oleh pelajar ialah: y y y y y y y y y y Seorang guru mestilah mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat. y Menasihati murid-muridnya supaya meninggalkan kelakuan buruk secara lembut. y Mempunyai rasa simpati kepada murid dan menganggap serta melayani mereka sebagaimana anaknya sendiri. Mempunyai akhlak dan suara yang sopan. Sifat-sifat yang digemari oleh murid mampu memajamin rangsangan dan suasana pembelajaran yang effektif dan kondusif dapat dicapai. Mempunyai tahap kecerdasan otak yang lebih tinggi daripada kebanyakkan orang. jujur. bertimbang rasa. imiginasi tinggi dan juga berdaya saing. Sentiasa menjaga profesionalisme perguruan. y Mengikuti tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad dan tidak meminta imbuhan atas perkhidmatan yang diberinya. Badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik. Mengamalkan sikap positif dan selalu menggalakkan.Menurut Atan Long seorang guru haruslah menunjukkan sifat yang baik dan sifat yang digemari oleh murid sebagai pemimpin atau pembimbing yang berkesan. bukannya dengan memarahi mereka. sabar. Demokratik dalam member bimbingan. merangkumi aspek kualiti dan tugas seorang guru yang cemerlang.

Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan 5. y Menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami. tabah dan cekal 123 .y Tidak sekali-kali merendah-rendahkan disiplin ilmu yang lain dihadapan muridmuridnya. Sifat-sifat keimanan asas yang lain. (b) Sifat-Sifat Akhlak 1. Benar dan jujur 2. Amanah 4. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna 2. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid khususnya murid yang kurang pintar. Menepati janji 3. hari pembalasan dan seluruh para Rasul 3. Keimanan kepada hari akhirat. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) Sifat Rohaniah 1. Merendah diri 6. Sabar. y Hadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pemahaman murid dan tidak sekali-kali memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan.

Sifat Kejiwaan 1. bijak dan petah dalam penyampaian ii. Optimistik dalam hidup. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. pemaaf dan toleransi 8. Fasih. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. 3. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. zuhud dan qanaah (c) Sifat Mental. Kejiwaan dan Jasmani i. mementingkan orang lain. amali dan sosial) 2. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. Menyayangi murid. pemurah. Sifat Mental 1. kecenderungan dan keperluan murid 6. Luas pengetahuan am 4. watak. dan ilmiah yang sihat 5. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. Cerdas (Kepintaran teori. Hilm. Sifat Fizikal 124 .7. Mengenal ciri.

Mampu menarik perhatian pelajar 11. Suka menolong pelajar di luar kelas 9. Antara sifat guru yang dikehendaki ialah guru tersebut : 1.1. Berkelakuan baik (penyayang dan penyabar) 2. Berdisiplin 5. Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik 125 . Sifat kelakar 8. Adil dalam pemarkahan 7. Menguasai mata pelajaran dengan baik 6. Berperawakan tampan. Mempunyai sahsiah yang dihormati 14. kemas dan bersih Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara ± negara maju terdapat senarai yang menerangkan sifat-sifat yang diingini oleh pelajar. Memahami masalah pelajar 10. Tidak berat sebelah 3. Berupaya membuat penghukuman yang betul 13. Amanah dan menunaikan janji 12. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi 15. Berkeupayaan menghuraikan pelajaran dengan jelas 4.

Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar 23. Pandai memilih kata-kata 28. Suara yang baik-serak-serak basah 24. Luas pengetahuan am 22. Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi 19. Boleh membezakan µintan dari kaca¶ 17. Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji 29.16. Boleh membuat ujian secara berkala 126 . Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan 21. Simpati terhadap kelemahan murid 27. Mengambil kira suasana murid di rumah 30. Mempunyai kemahuan yang kuat 18. Pandai memberi nasihat 26. Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka 20. Mengenal titik kekuatan murid 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful