. Tindakan Tatatertib Dengan Tujuan Gantung Persekolahan *************** Tingkatan *** Peraturan ± Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

Saya dengan ini memaklumkan di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 yang diwartakan sebagai LN 61/1959 bertarikh 20.02.1959, tanggungjawab disiplin terhadap murid-murid sekolah adalah terletak pada Guru Besar / Pengetua sekolah. 2. Berdasarkan kepada Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-peraturan pelajaran (Disiplin Sekolah 1959) Fasa 8, ³Pada bila-bila masa sahaja didapati dengan memuaskan hati Guru Besar / Pengetua sesebuah sekolah: a) Sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman di manamana sekolah yang seseorang murid patut digantung persekolahan atau pun dibuang sekolah. 3. Merujuk surat dari Jabatan Pelajaran Perak yang bertarikh 14.01. 2010, pada para 3 : ³Jika anak/ jagaan tuan selepas ini melanggar peraturan sekolah dan didapati bersabit dengan pertuduhan, maka Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II Gerik, berhak membuangnya daripada sekolah tersebut tanpa sebarang syarat dan berkuatkuasa serta-merta´. 4. Di bawah peraturan 8 (b), oleh sebab kamu telah didapati bersalah terhadap pertuduhan yang dinyatakan seperti mana yang terdapat di lampiran, adalah perlu dan sesuai untuk tujuan mengekalkan disiplin di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II Gerik, kamu boleh digantung dari sekolah sekiranya kamu didapati bersalah terhadap pertuduhan yang dinyatakan.

.. Gerik....... Kamu dengan ini adalah digantung persekolahan selama 2 minggu (14 hari) dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II.... Gerik. 33300....... . berkuatkuasa mulai ..5...... ...... 2010....0 . Perak Darul Ridzuan. (Hajjah Hasmah Binti Hashim) Pengetua SMK Sultan Idris Shah II...........