Format SPP baru Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).

Perincian markah 20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan) 20% (penyampaian) 30% (pengetahuan akademik/ikhtisas) 30% (pengetahuan isu2 semasa) Soalan-soalan famous untuk temuduga SPP

1)

Rukun Negara

1) Kepercayaan Kepada Tuhan -Bangsa & Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yg kukuh kpd Tuhan. 2) Kesetiaan Kepada Raja & Negarasetiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 3) Keluhuran Perlembagaan -melindungi hak dan keistimewaan warganegara -menghormati, menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya 4) Kedaulatan Undang-Undang -patuh kpd undang-undang yg telah digubal supaya keamanan negara dapat dicapai. 5) Kesopanan dan Kesusilaan Sifat sopan-santun dan tatasusila penting dlm mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum

2) Falsafah Pendidikan Negara
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri: a. Percaya dan patuh kepada tuhan b. Berilmu pengetahuan c. Berakhlak mulia d. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. e. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara. f. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.

3) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 4) 16 Nilai yang terkandung dalam FPK dan mana datangnya nilai-nilai tu.
Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejak Persidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak, sosial dikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan Melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan berwawasan

dan terlatih. Maka apakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati, amal dan wariskan?. Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini. Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang penting sekali adalah kesepaduan empat sifat utama iaitu JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) yang akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Melalui FPN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yang sedang atau telah tamat bersekolah. Mereka telah diterapkan dan diajar dengan nilai murni. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan, perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri. Penerapan nilai itu mestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan. Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan." 5.0 16 Aspek Nilai-nilai Murni Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Secara pertuturan b. Secara perlakuan c. Secara teladan d. Secara isyarat e. Secara kefahaman f. Secara interpretasi g. Secara konteksual Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk muridmurid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilainilai murni:1. Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. 2.Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. 3.Hemah Tinggi Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. 4.Hormat Menghormati Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 5.Kasih sayang

Che Mah 2787

SPP 2011

Kejujuran Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik. 9. y y y y sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. Kesedaran Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. cognitive theory dan sewaktu dengannya. Kerajinan Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Program seperti ini penting demi memberi kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya. penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. ekonomi ataupun sosial. Pastikan tahu siapa tokoh2nya. mengelola. Pengurusan 3. kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Dengan kata lain. Menerusi PIBG. kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. Kebersihan fizikal dan mental Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. malahan juga dengan guru di sekolah. ketoleranan dan perpaduan. Ini sudah pasti membantu sekolah melahirkan lebih ramai pelaj ar yang berkualiti pada masa hadapan. Eksekutif 2. 8) Struktur pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikan negara. Gotong-royong yang diadakan ini bukan sahaja akan dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa dan pelajar. pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. 8. masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu. 11. (Yahaya Don. PIBG sebagai sebuah organisasi yang berwibawa boleh menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar di sesebuah sekolah. Keberanian Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Di samping itu. 7. secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. sosial dan kognitif (berdasarkan kepada teori2 pembelajaran) 7) PIBG y Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih. dikelola. constructivist theory. Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan. Semangat Bermasyarakat Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat. Kerjasama Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu. mengenang budi dan penghargaan. pengelolaan pendidikan. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan. 10. mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). pemikiran dan kerohanian. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan. penyelarasan pendidikan. tanggungjawab bersama. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. mengarah. diarah.. Susulan daripada itu. Keadilan Perlakuan. segala bentuk program yang dirancang oleh sekolah akan berjalan dengan lancar. tanpa dipengaruhi oleh perasaan. komuniti.behavior theory. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri. boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka. pihak persatuan juga boleh berfungsi sebagai penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas di sekolah.Perasaan cinta. 16. pengurusan kakitangan pendidikan. Dengan itu. akan wujud kerjasama lain antara mereka. masyarakat dan negara. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik. Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan. gotong royang. keluarga. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. perlakuan. pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. membina Taman Sains sekolah dan sebagainya. humanistics theory. namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu. 13. pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Dana yang terkumpul ini boleh digunakan untuk kebajikan dan manfaat sekolah dan para pelajar PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. tanpa sebarang unsur kepentingan diri: 6. Kebebasan Kebebasan yang dimaksudkan ini. Penyeliaan 5) Teori-teori pengajaran dan pedagogi yang berkaitan . memimpin. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. 12. Hal ini wajar dilakukan kerana ramai kalangan guru berasa tertekan dan terancam apabila menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan pihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi. masyarakat. misalnya gotong-royong menyiapkan bangunan tambahan. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. disusun atur. 15. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar. kegigihan. dan negara. dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. 6) Cara mengajar dan cara meningkatkan motivasi murid ikut teori behavior. amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. 2005). pengarahan pendidikan. 14. PIBG boleh juga mengadakan beberapa sesi gotong-royong di sekolah. Hasilnya. menyusun atur. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru. 1. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi y y Che Mah 2787 SPP 2011 . ahli PIBG boleh berfungsi sebagai penilai terhadap prestasi sekolah sama ada dalam hal-hal akademik mahupun kokurikulum. kecekalan. tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan.

lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan. nak bagitau perkara sebenar. y Sehubungan itu.. sebuah negara berdaulat. Bukan untuk dipolitikkan. Tiaptiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan. Semuanya berkait dengan mahkamah. Tak tahu bila nak jadi sejuk balik. bila kita dah terlajak kata. buruk padahnya. Banyak salah faham yang timbul antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar.isu PISMP posting lewat + isu KPLI posting dulu dr kite + GSTT dpt extend bkhidmat FEBRUARI . Sekurang-kurangnya mentornya.isu gambar konvo cam harem + segelintir dh dpt pangilan SPP MEI . Dia pilih buku lain. mereka sepakat untuk ambil pelajar Malaysia yang masih berada dalam ketakutan di Mesir.4. Takkan nak tunggu sampai ada yang dah dikafankan baru nak ambil tindakan? Dan akhirnya Pak Najib dah ambil tindakan. Isu ini. Pelaksana Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran. ada cikgu kena tipu dalam skim tertentu. Rakyat AS bersorak gembira dan Obama mengatakan bahawa dunia kini lebih selamat setelah Osama dibunuh. terlajak kata. boleh diundur. cerita GSTT berjaya masuk ke surat khabar dan banyak mendapat respon pada setiap hari. Isu buku teks bahasa english. Ada cikgu yang merogol. Nak salahkan cikgu yang buat buku teks tu. kalau aku sebagai Abdullah Hussein pun akan merajuk. ada banyak lagi buku yang lagi panas berbanding Interlok. kenapa? Itu sejarah. 3. belum ada apa-apa berita yang menggembirakan. Setiap novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir ada jalan ceritanya. Bila dah masuk isu politik. memanfaatkan Che Mah 2787 SPP 2011 . Ini satu lagi isu yang diperbesarkan dan dipolitikkan. sebelum. Jadi. Tun Dr Mahathir tidak berkongsi pandangan dengan Najib dan beliau mengecam tindakan Obama mengarahkan pembunuhan kejam itu dengan menceroboh memasuki wilayah Pakistan. Mungkin selepas berbincang dengan Pak Muhyiddin dan rakan-rakan serta pertubuhan yang lain.isu paling hot bln ni (ramai yg dh interview n bakal di interview) + nota2 utk study SPP 10) Isu Pembunuhan Osama Obama secara simbolik memberitahu rakyat AS bahawa dendam telah berbalas. memang dah sah-sah salah mereka. y sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. apsal nak juga buku tu yang diterima? Mengapa buku itu yang dipilih? Takkan para penilai nak pilih buku teks yang bermasalah bukan? Kat sini. macam-macamlah yang akan bersuara.ISU PENDIDIKAN : Peranan PIBG dalam meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah: y mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Dan kita akan belajar dari jalan ceritanya. Peringkat Negeri. Ini bermakna. Osama yang merencanakan serangan itu kini telah dibunuh. Isu Krisis Pelajar Malaysia di Mesir. Bagi aku. Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik. ada nilai-nilainya tersendiri.isu PISMP posting (bersyukur) + isu camne nk g konvo + isu xde duit MAC . Isu Interlok. ISU PENDIDIKAN : Impak dinamik lahir modal insan berkualiti Lima fokus baru dilaksana fasa kedua pelan strategik pendidikan tinggi y kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (20112015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia. tapi dipolitikkan. banyak isu panas timbul dan akibatnya. Kita belajar dari sejarah untuk jadi insan yang lebih baik.teruk Pak Muhyiddin nak jawab dibuatnya. walaupun Pakistan berkerjasama dengan AS dalam perang menentang keganasan. bila dah jadi macam ni. Sampai hari ini. Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah.Betapa hebatnya Najib kerana mempunyai tahap dan aliran pemikiran yang sama dengan Obama. Kenyataan Obama itu disahut sama oleh Perdana Menteri NajibTun Razak dengan kata-kata yang sama nadanya. 2. Isu cikgu masuk mahkamah sana sini. 11) Isu-isu pendidikan yang terkini 1. dan isu-isu yang dibincangkan ada motifnya tersendiri. terlajak kereta atau perahu. penilai akan kata dia tak pilih buku tu. Tak kurang juga guru kontrak juga ingin mengetahui status terkini mereka seperti mana yang berlaku dengan kes GSTT. Yang nak malu. Banyak isu perkauman yang diceritakan dan kita kena faham mengapa buku atau novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir dijadikan buku komsas dalam sekolah menengah.. Teknikal 5. semasa dan selepas merdeka.Obama akan bertanding bagi penggal kedua untuk mengekalkan kepresidenannya pada akhir tahun hadapan kerana itu dia perlu meningkatkan ratingnya dari sekarang. Tapi kalau buku tu dah banyak sangat salahnya.isu x sbar dah nk cuti tgh thn JUN . memang macam-macam yang marah dan mengamuk dan tulis macam-macam kat blog mereka. tengok berita) JANUARI . Bila kata sampai tak ada keperluan nak ambil pelajar Malaysia balik itu memang buat orang kita marah. Takkan sampai hari ini masih tak boleh bezakan? Yang mana baik dan yang mana tak baik? 4. Apa kes?? Itulah hakikat sebenar yang berlaku pada masyarakat kita ketika. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran. memang panas sepanjang tahun. Baik dan buruk kita akan tahu. Ini termasuklah soal prestasi akademik dan masalah disiplin di kalangan pelajar 7. ada ustaz yang buat kerja tak senonoh. ada cikgu pukul budak dan sebagainya. susah nak tarik balik. iaitu: Peringkat Persekutuan. y banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha 9) Isu-isu semasa dalam dan luar (baca paper. Macam mana boleh ada kesilapan dalam buku teks tu? Nak salahkan penilai.. 6.Rating popolariti Obama yang rendah kerana isu-isu ekonomi dan sosial yang gagal ditanggani Obama telah melonjak naik kerana pembunuhan itu. memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi. Dari awal Disember hingga ke akhir Januari. sistem serta institusi pengajian tingginya. Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. Kita buat ikhlas.isu konvokesyen + isu da masuk gaji n x dpt gaji lg + isu susah nk dftr dlm web SPP APRIL . Isu cikgu atau guru GSTT. Itulah. Bila Pak Muhyiddin tersalah cakap. memperkayakan kreativiti dan inovasi. 5.

sudah tidak sesuai kerana zaman ini pelajar lebih bijak mencipta alasan. tidak bermakna setiap pihak hanya mampu berdiam diri atau melepaskannya kepada golongan minoriti. penyumbang masalah disiplin. Meskipun lambakan kempen dilaksanakan menerusi sesi ceramah dan pameran. jika guru pandai menggunakan budi bicara. ISU PENDIDIKAN : Menakluk Emosi Guru perlu ada ilmu psikologi Peningkatan kadar jenayah atau disiplin ini bukan saja membimbangkan institusi persekolahan malah masyarakat turut keliru serta tercari-cari apakah mekanisme terbaik boleh diguna pakai bagi menanganinya. Akses Pendidikan Selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara mengajar dan mendidik memang jauh perbezaannya. Ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai atau menarik hingga pelajar lebih gemar menghabiskan masa di tempat tidak berfaedah. Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi). y perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh. dan y Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas. Mencari penyelesaian dengan bertunjangkan konflik akan memburukkan lagi keadaan dan pelajar melihat pertelingkahan itu sebagai medium melepaskan diri menyalahkan guru dan sekolah kerana tidak bertindak namun kesalahan itu tidak wajar diletakkan pada bahu golongan terbabit semata-mata. ada guru hanya tahu mengajar namun tidak mendidik menyebabkan hasrat menjadikan pelajar hari ini sebagai generasi berilmu. apatah lagi pelajar yang masih muda dan teraba-raba mencari arah. pelajar boleh menerima dan mampu diubah. Kemunculan media massa serta sumber bacaan tanpa batasan hingga menyebabkan pelajar ingin meniru dan mencuba. pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah). Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan. Kebanyakan hanya pandai menuding jari atau melepaskan tanggungjawab itu kepada orang lain tanpa mahu duduk semeja mencari jalan penyelesaian. meskipun disiplin pelajar menjadi antara isu hangat. Bayangkan jika guru pun boleh terasa dan melenting jika ditegur. Masyarakat perlu akur. guru perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian dengan ikhlas tanpa niat menghukum atau sindiran supaya pelajar rasa lebih selesa untuk meluahkan perasaan. misalnya: y Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia. sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang. ada kalanya guru tidak pandai berdiplomasi dan hanya mengajar berpandukan nota semata-mata sedangkan matlamat sebenar adalah memberi pendidikan. Yang bermasalah pula terus bermaharajalela hingga menyebabkan masyarakat semakin muak untuk membantu sebaliknya membiarkan guru dan sekolah mengatasinya. Akibatnya. ramai guru terlupa hingga menyebabkan pelajar melihat hukuman itu seolah-olah misi balas dendam dan melepaskan perasan benci hingga menjadikan mereka terus memberontak. katanya. tindakan atau hukuman diselarikan dengan pendekatan berbentuk fizikal seperti rotan dan denda namun terlupa menyentuh emosi sedangkan ia aspek paling mudah untuk menjinakkan pelajar. y Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan.pelajar yang akan dilahirkan mestilah bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri. Cuma tidak boleh mengharapkan keajaiban berlaku sekelip mata sebaliknya perlu berterusan dan disertai doa Faktor penyumbang masalah disiplin pelajar: Kurangnya perhatian dan kasih sayang ibu bapa pada era globalisasi kerana lebih mengutamakan kerjaya hingga lupa tanggungjawab mendidik anak. KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana. Kebiasaannya. katanya. pengisian dan latihan guru. kemampuan pelajar hari ini sukar dijangka hingga ada ketikanya mampu mencapai tahap tertinggi dengan keberanian luar biasa. y Justeru.globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi. Bukan hairan lagi apabila masyarakat menganggap pelajar hari ini terutama peringkat menengah. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. mereka yang melanggar disiplin bagaikan memberi persepsi buruk kepada pelajar lain. Untuk itu. Che Mah 2787 SPP 2011 . Jika menggunakan pendekatan lama. Beliau berkata. beliau menafikannya kerana pelajar pasti faham yang dilakukan itu sekadar hukuman membetulkan kesilapan. menganggap pelajar bermasalah sudah tiada masa depan dan terus memberi tekanan hingga menyebabkan nasib pelajar semakin terumbang-ambing. berdisiplin dan berperibadi mulia sukar. Pendekatan salah bukan saja tidak menyelesaikan masalah malah mengundang lebih banyak konflik kedua pihak hingga mampu mewujudkan jurang selain perasaan tidak puas hati. Kegagalan pihak sekolah untuk bertindak pantas dan telus kerana ada sebilangan cuba merahsiakan masalah disiplin yang berlaku. y Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Masih adakah lagi jalan penyelesaiannya? cara didikan pelajar masa kini tidak boleh dilakukan secara semberono tanpa disuntik elemen tertentu yang boleh mematahkan sikap degil pelajar. Pelajar. y Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya pelbagai haluan. ia masih belum ampuh untuk melembutkan hati pelajar. Pengaruh rakan sebaya kerana menganggap rakan sebagai rakan sebenar lantaran ibu bapa sukar meluangkan masa untuk mendengar atau berdampingan dengan anak. Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian). Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: y pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. senario pendidikan sekarang terlalu banyak pantang larang hingga menyukarkan segala tugasan yang ingin dibuat. adalah kelompok yang memerlukan bimbingan berterusan selain pendekatan sesuai untuk menyedarkan tindakan dilakukan adalah salah. 8. 9.Biarpun hanya segelintir. Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan). pentingnye guru bermuhasabah dan mencari pendekatan sesuai sebelum mengenakan hukuman supaya pelajar memahami apa dilakukan itu bukan disebabkan benci namun peringatan menjadikan mereka lebih baik Ditanya adakah cara itu seolah-olah membuatkan pelajar seperti besar kepala dan semakin manja. masyarakat tertanya-tanya apakah pendekatan selama ini salah atau pelajar semakin naik lemak hingga sukar dinasihati lagi. guru perlu ada ilmu psikologi yang hebat bagi menakluki emosi mereka.

keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. y Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. y Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan. gejala vandalisme. y Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh dengan cepat dan berkesan Implikasinya. Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik. ponteng sekolah dan sebagainya di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik. 10. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. dan y bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. y penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. Ini kerana penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Sebagai contoh. y Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi bidan terjun . KPM juga telah melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).Isu-isu lain dalam sistem pendidikan berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. khususnya di luar bandar. Program PPSMI melahirkan pelajar yang bertaraf dunia . seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. pada tahun 2000 sebanyak 61. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. Teknologi Hijau dan Air Menteri: Datuk Seri Peter Chin Fah Kui Timbalan Menteri: Noriah Kasnon Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Menteri: Datuk Seri Mohd Shafie Apdal Timbalan Menteri: Datuk Hasan Malek Timbalan Menteri: Datuk Joseph Entulu Belaun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Menteri: Datuk Seri Mustapa Mohamed Che Mah 2787 SPP 2011 . y kalangan pelajar. individualistik dan budaya kosmopolitan. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan.latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. dan y Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu. y Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. tabiat merokok di 12) Menteri-menteri Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz Senator Datuk Seri Idris Jala Senator Tan Sri Nor Mohamed Yakcop Senator Datuk Seri Jamil Khir Baharom Timbalan Menteri: Datuk Liew Vui Keong Timbalan Menteri: Datuk Dr Mashitah Ibrahim Timbalan Menteri: Datuk SK Devamany Timbalan Menteri: Datuk Ahmad Maslan Timbalan Menteri: Datuk T Murugiah Kementerian Kewangan Menteri I: Datuk Seri Najib Tun Razak Menteri II: Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah Timbalan Menteri: Datuk Dr Awang Adek Hussin Timbalan Menteri: Senator Datuk Donald Lim Siang Chai Kementerian Pelajaran Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi Kementerian Dalam Negeri Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussien Timbalan Menteri: Datuk Wira Abu Seman Yusop Timbalan Menteri: Datuk Lee Chee Leong Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Menteri: Datuk Seri Dr Rais Yatim Timbalan Menteri: Datuk Joseph Salang Gandum Timbalan Menteri: Senator Datuk Maglin Dennis D Cruz Kementerian Tenaga. melepak. tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar. Ekuiti Pendidikan Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Kesan globalisasi melibatkan penggunaan internet. khususnya di pedalaman dan pulau. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. antaranya: y Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Selain itu. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. y Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad. Sahsiah Pelajar Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah.

bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.N. 2. dinamik.T. 9 Dasar & Cabaran Wawasan 2020 : 1.M. y Bekas bangunan tertinggi di dunia y Litar F1 yang canggih y Koridor pembangunan yang merata-rata y Antara Lapangan Terbang terbaik dunia y Pengeluaran kereta Nasional y Pemilik Lotus. Mohd Arif bin Mohd Yunus Penolong PPD (Matematik dan Sains) Tn. Koperasi dan Kepenggunaan Menteri: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe Timbalan Menteri: Datuk Rohani Abdul Karim Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Menteri: Datuk Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin Kementerian Pembangunan Wanita. progresif dan berdaya saing. 7. Mohd Nor bin Haji Zakriah. TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Tn. 6. P. model sistem penerbangan murah yang pertama di dunia y Multimedia Super Corridor y Dua buah Masjid yang sangat mewah di Putrajaya y Petronas y Putrajaya y Pavilion. 3. berdikari. yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbangkan kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. Selepas terlancarnya dasar Wawasan 2020 sejak tahun 1991.P. ABDUL MAJID BIN YUSOF PEGAWAI PELAJARAN DAERAH En. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. tetapi sekeliling sitem keluarga yang kukuh.Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing.Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. A.K.Mewujudkan masyarakt liberal dan bertolak ansur. mengamalkan satu bentuk persefahaman matang. sebuah syarikat kereta yang ternama y Bekas pemilik MV Augusta y Angkasawan yang telah meluncur laju ke stesen angka lepas (ISS) y Stadium bola sepak yang mampu memuatkan 100 ribu orang y Syarikat pembuat motorsikal sendiri y Satelit sendiri yang memberikan broadcast kepada Asia y Air Asia. Keluarga dan Masyarakat Menteri: Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil Timbalan Menteri: Senator Heng Saei Kie Kementerian Luar Negeri Menteri: Datuk Seri Anifah Aman Timbalan Menteri: A Kohilan Pillay Timbalan Menteri: Datuk Richard Riot Jaem Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar Menteri: Senator Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin Timbalan Menteri: Datuk M Saravanan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Menteri: Tan Sri Bernard Giluk Dompok Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin Timbalan Menteri: Senator Datuk G Palanivel DATO' MOHD RAUHI BIN MOHD ISA.Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama.P. Memastikan masyarakat yang adail dalam bidang ekonomi. HJ.Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas.P. Syed Azelan bin Syed Abu Hassan 15) Wawasan 2020 Cabaran Wawasan 2020 ini mula Diperkenalkan Tun Mahathir pada 28 Februari 1991.. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan..M. MOHD IDRIS BIN HAJI RAMLI. 5.P. 8. Hj.AMN.Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. A. 4.M. Timbalan Pengarah Pelajaran Perak TN. D. 9. iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat. kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara atau orang perseorangan. kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama. Kuala Lumpur 13) Nama menteri pelajaran dan pengajian tinggi berserta timbalannya Kementerian Pengajian Tinggi Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah 14) Nama pengarah pendidikan mengikut negeri masing2 berserta timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dato Abd Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Perak Che Mah 2787 SPP 2011 .P Ketua Sektor Pengurusan Sekolah EN. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan idea. pembentukannya bertujuan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju.Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika...Timbalan Menteri: Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir Timbalan Menteri: Datuk Jacob Dungau Sagan Kementerian Sains. Malaysia sudah mampu memiliki .AMP Penyelia Sekolah Rendah En.Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. giat dan kental. Kamal bin Mansor .P. Teknologi dan Inovasi Menteri: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili Timbalan Menteri: Fadillah Yusof Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Menteri: Datuk Seri Douglas Uggah Embas Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup Kementerian Pengangkutan Menteri: Datuk Seri Kong Cho Ha Timbalan Menteri: Datuk Abdul Rahim Bakri Timbalan Menteri: Jelaing Mersat Kementerian Pelancongan Menteri: Datuk Seri Dr Ng Yen Yen Timbalan Menteri: Datuk Dr James Dawos Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Menteri: Datuk Seri Noh Omar Timbalan Menteri: Datuk Johari Baharum Timbalan Menteri: Chua Tee Yong Kementerian Pertahanan Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad Kementerian Kerja Raya Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng Kementerian Kesihatan Menteri: Datuk Seri Liow Tiong Lai Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin Kementerian Belia dan Sukan Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek Timbalan Menteri: Senator Gan Ping Sieu Timbalan Menteri: Datuk Razali Ibrahim Kementerian Sumber Manusia Menteri: Datuk Dr S Subramaniam Timbalan Menteri: Senator Datuk Maznah Mazlan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri.M.P.M.

atau institusi SBT akan dianugerahi manfaat berikut bertujuan untuk membolehkan mereka mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi: y Mengupayakan autonomi dalam membuat keputusan: SBT akan diberikan kelonggaran dalam memilih kurikulum dan kaedah pengajaran termasuk proses pemilihan serta penempatan semula guru sekiranya prestasi guru tidak memuaskan n pengagihan dana y Insentif kewangan bagi sekolah. Sekolah Menengah Sains Miri. Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) yang terpilih bagi 2010 adalah. agama dan bangsa. Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). bangsa Melayu sebagai contoh. Matlamat ini bertepatan dengan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. pengiktirafan dan mewujudkan rangkaian dan jaringan pada peringkat antarabangsa etos = ciri-ciri yang membezakan. Konsep ini juga. Perlis Sekolah Sultan Alam Shah. Mereka juga diminta tidak perlu hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. sekolah tersebut perlu memenuhi beberapa criteria mantap termasuk pencapaian akademiknya. Johor Bahru Menteri Pelajaran Malaysia yang juga Timbalan Perdana Menteri (TPM).Demikianlah juga dengan kaumkaum lain. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut menjaga kepentingan semua kaum. kumpulan. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. termasuk cuti sabatikal untuk guru besar y Kelonggaran bagi pelajar cemerlang memacu kejayaan dalam sistem pendidikan Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Petaling Jaya Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki. berikut adalah 23 buah yang diberi penarafan Sekolah Berprestasi Tinggi tahun 2011: 1. Guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memupuk bibit-bibit perpaduan anak bangsa sejak berada di bangku sekolah lagi. Johor Bahru Sekolah Datuk Abdul Razak (SDAR). Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan. sentimen. Selangor. Kita berdiri. 17) SBT sekolah yang mempunyai etos. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing. menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di Negara negara lain di mana identity kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. guru dan kakitangan bukan akademik y Pelbagai opsyen untuk pembangunan modal insan. 7. membabitkan 10 sekolah berasrama penuh. Sasaran utama Kementerian Pelajaran adalah untuk meletakkan semua SBT sebagai penanda aras dalam soal kecemerlangan pendidikan. Penarafan ini dibuat sejajar dengan salah satu tumpuan yang terkandung dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. empat sekolah menengah harian dan enam sekolah rendah seluruh negara. Selangor 3. 4. Melaka Sekolah menengah harian: Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sri Aman. Kuala Lumpur Sekolah Convent Kota Taiping. Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Perak Sekolah Seri Puteri. Kuala Lumpur 8. sifat akhlak. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. Kelantan 9. Sementara ayat dan kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. menyemai dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum sebaik mungkin. Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat. tidak wajar hanya berfikir dalam skop bangsanya sahaja. atau kepercayaan membimbing seseorang. Perak Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara. Perak. Sekolah Menengah Imtiaz. Kelantan Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail 1.y y y Pelbagai hotel-hotel bertaraf 5 bintang Kasino tersohor di dunia di Genting Dan terbaru bangunan parlimen akan berpindah ke Putrajaya yang bernilai sekitar RM800 juta 16) Dasar 1 Malaysia Konsep 1Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. Jadi sebagai rekod dan juga perkongsian. Seremban Kolej Melayu Kuala Kangsar (KMKK). Sekolah Menengah Sains Seri Puteri. Seremban Kolej Islam Sultan Alam Shah. Putrajaya Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah . Oleh itu. pemimpin sekolah. Cyberjaya Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Pulau Pinang Sekolah rendah: Sekolah Kebangsaan Seri Bintang utara. Justeru. stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masingmasing. sokongan alumni. Terengganu 2. jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman. Sarawak 10. 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. supaya menjadi contoh dan teladan kepada semua sekolah di negara ini. mereka perlu melakukan perkara yang sama. Kedah 6. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Pahang. Klang Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. Kedah Kolej Tunku Kurshiah (TKC). watak. yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. 5. khususnya untuk mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. Kuala Lumpur Che Mah 2787 SPP 2011 . Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Kota Bharu. guru mampu menjana. menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Sebelum dianugerah taraf SBT . Sekolah berasrama penuh: Sekolah Tun Fatimah (STF). berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia memberi maksud bahawa rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penambahan 23 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) kohort kedua 2011. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Kuala Lumpur Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma. Sekolah merupakan tempat kanak-kanak bersemuka 7 dengan rakan-rakan tanpa mengira perbezaan warna kulit. Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (P) St George. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormat sebagai rakyat dalam satu Negara Pendidikan bermatlamat untuk membina dan membangunkan potensi setiap murid tanpa mengira kaum.

Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. SJK(C) Lick Hung.Walau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah 5. SK Convent Muar. Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Lubai. 6. SK Seri Biram. Sarawak 15. kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah.2 Membentuk sahsiah. SK (Perempuan) Methodist Kuantan.1 Meningkatkan kecergasan jasmani. Kedah. Pulau Pinang 23. 20) Modal Insan sebanyak RM45. rohani. Untuk tujuan ini. Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara. jati diri. Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkualiti di semua peringkat. Pahang 20. jasmani dan emosi murid. bermula tahun 2011. subjek bahasa Mandarin dan Tamil akan diperkenalkan. 6.2 Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Oleh itu. ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. cergas dan bertamadun. Segala sumber untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani hendaklah diguna sama bagi program 1M 1S.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. 18. semua murid dan pelajar diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Kuala Lumpur 12. sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan. Penglibatan ini lebih menjurus kepada penyertaan. pemahaman dan pengetahuan mengenai sukan berkenaan tanpa mementingkan prestasi mereka. Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Selangor 22. 6.4 Membentuk budaya sukan di kalangan murid. penglibatan. SK Jalan Tiga.6 Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Pahang 13. 3. cergas dan berdaya saing tinggi Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan berikut: 5.3 Memupuk perpaduan di antara kaum. 4. Selangor.4 Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. 5. 6. sektor swasta. 21) NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) NKRA National Key Result Area y The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system y The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians y Our real work will begin as we make the transformation of government services happen Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan.1 bilion yang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program pendidikan dan latihan yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.7 Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif. SK Sultan Ahmad Tajuddin. 5. Dasar 1M 1S menggariskan objektif jangka panjang dan jangka pendek seperti berikut: 6. 7.5 Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek. 6. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah serta Tingkatan Peralihan. SK Sultan Ismail. 2. Melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan bandar termasuk menggantikan semua sekolah daif bagi menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif serta menempatkan guru berpengalaman di sekolah luar bandar. Johor 14. Sekolah Menengah Sains Selangor.5 Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif dari segi fizikal. Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan.11. Melaksanakan penambaikan serta komprehensif terhadap sistem Sub-NKRA 1: Prasekolah 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan: y Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) y Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) y Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan y Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru Che Mah 2787 SPP 2011 . kepakaran. dan 6. profesional. penyampaian pendidikan dan latihan. Johor 16. progresif. 6. Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah. kemahiran. SJK(C) Perempuan China. disiplin dan nilai murni.3 Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. berakhlak mulia. 8. SK Setiawangsa. Memperluas dan memperkemas forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan. Pahang 17. Sekolah Menengah Sains Muar. 18) MBMMBI 19) 1 Murid 1 Sukan Dasar 1 Murid 1 Sukan menekankan penglibatan setiap murid dalam sukan. jujur. Terengganu 21. 5. Kuala Lumpur 19. kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. 5. 8 teras Dasar Pembangunan Modal Insan yg telah digariskan iaitu : 1.

sumber maklumat : Portal Pendidikan Utusan 23) KBSR Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. Pengetua/Guru Besar Key Performance Indicator (KPI) 1. sikap dan nilai. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah.02% 3. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. mengira dan menaakul) serta kemahiran ICT. Nisbah Guru:Murid ( Sek Menengah 1:17. menulis. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).00). kerohanian. terencat akal. Selain itu. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M.00). masalah pertuturan. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. 1. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. pembacaan.3%. fizikal. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Sekolah Berprestasi Tinggi 4. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. PMR (GPN=3. fizikal. kerohanian. tolak. perkembangan sosioemosi. 24) LINUS semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. kognitif. dan SPM (GPN = 6. Peratus peningkatan Kelas Intervensi Awal (KIA2M). Literasi dan Numerasi 3.Menghasilkan pelajar yang cemerlang y Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang .Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem y Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut. Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia: NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) 1.3%. PMR . (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M KSSR TERAP 1MALAYSIA KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif.y Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar. perkembangan sosioemosi. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. 6. sikap dan nilai. menulis. 5.0% 4. sahsiah. (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. Penurunan kes disiplin sekolah 0. kognitif. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Prasekolah 2. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR.0. masalah penglihatan. Buat peringkat permulaan. masalah pendengaran.Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum 22) KSSR -Modul Asas Teras. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. Melalui KSSR katanya. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR . pendengaran. kemahiran asas ICT. perkembangan sosioemosi. kerohanian. emosi dan jasmani.Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik y Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3. menulis dan mengira. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. sikap dan nilai. rohani. Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur. Pada peringkat ini pula. Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi . penulisan serta penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. dan kurang upaya secara fizikal. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi PROGRAM LINUS LATAR BELAKANG Che Mah 2787 SPP 2011 .50). mempunyai pelbagai kecacatan. kognitif.0. y Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi y NKRA Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan y Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 y *Kanak-kanak berkeperluan khas didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran. darab dan bahagi. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan) . Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. Sek Rendah 1:16) 2. fizikal. kerohanian. kemahiran pertuturan.2%) KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka.0. fizikal. luar Bandar dan pedalaman y Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah. dan SPM . KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras.

Integriti berkait rapat dengan etika. Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. BC-BI. 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. piagam dan sistem prosedur kerja yang diamalkan Integriti Penjawat Awam Melaksanakan amanah dan kuasa yang Dipertanggungjawabkan Isu isu integriti Penyelewengan Penyalahgunaan kuasa Rasuah Salah laku Kerenah birokrasi Perlanggaran sistem dan prosedur kerja Keruntuhan sistem keluarga yang harmoni Pecah amanah sektor korporat AKAUNTABILITI Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab berpandukan peraturan dan undang-undang samada berjaya atau gagal 28) Ibu negara-negara dunia Negara Ibu negara A Afghanistan Kabul Albania Tirana Algeria Algiers Argentina Buenos Aires Australia Canberra Austria Vienna B Bahamas Nassau Bahrain Manama Bangladesh Dhaka Belgium Brussels Bosnia dan Sarajevo Herzegovina Botswana Gaborone Brazil Brasília Brunei Bandar Seri Begawan Bulgaria Sofia C Kemboja Phnom Penh Kanada Ottawa China Beijing Colombia Bogotá Cuba Havana D Denmark Copenhagen E Timor Timur Dili Ecuador Quito Mesir Cairo(Kaherah) F Fiji Suva Finland Helsinki Perancis Paris G Georgia Tbilisi Jerman Berlin I Iceland Reykjavík India New Delhi Indonesia Jakarta 25) KPM 26) PIPP 1. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1. 3): Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.Celik huruf . SJKT dan SABK. 2. 27) Konsep Integriti Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi.Membina bangsa negara 2.Melonjakkan kercermerlangan institut pendidikan Che Mah 2787 SPP 2011 . kesempurnaan Kategori Integriti Integriti Individu Keselarasan di antara apa yang dikata dengan apa yang dikota Integriti Organisasi Kod etika.Celik nombor Strategi Pelaksanaan Di Sekolah Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK. * KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah 3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. * Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca. * Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1.Merapatkan jurang pendidikan 6. SJKC.Memperkasakan sekolah kebangsaan 4. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Matlamat LINUS . Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Memartarbatkan profesion keguruan 5.kejujuran. Masalah murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum menguasai kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA. Rasional * Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. Program ini dinamakan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS).* Satu daripada National Key Result Area (NKRA) semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 . BT-BI. * Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah. (NKRA = Bidang Keberhasilan Utama Negara) * Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). 2004) definisi : Keutuhan.Ketelusan. * PROTIM selepas UPSR. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari (PIN.Membangunkan modal insan 3.

dan kehakiman) Wellington 29) Pasal sekolah sendiri .Iran Iraq Ireland Israel Itali J Jamaika Jepun Jordan K Kazakhstan Kenya Korea Utara Korea Selatan Kuwait L Laos Lebanon Liberia Libya M Madagascar Malawi Malaysia Mexico Mongolia Morocco Myanmar N Nepal Netherlands Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Astana Nairobi Pyongyang Seoul Bandaraya Kuwait Vientiane Beirut Monrovia Tripoli Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur (rasmi). undang-undang. Kejayaan Dalam Genggaman. Marilah. sepak takraw. Sekolah ini juga menyediakan kelas aliran perdana iaitu dari Tahun 1 .. Kotte (undang-undang) Sudan Khartoum Switzerland Bern Syria Damascus T Taiwan Taipei Tanzania Dodoma (rasmi). 33) Sejarah Negeri tempat mengajar y bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari kilatan ikan dalam air yang berkilau seperti perak y pemilihan nama "PERAK" itu sangat bertetapan dengan kekayaan khazanah yang dikandungi oleh bumi Perak Che Mah 2787 SPP 2011 .C. kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Dedikasi.. Putrajaya (pentadbiran) Bandaraya Mexico Ulaanbaatar Rabat Naypyidaw Kathmandu Amsterdam (rasmi). bola jaring... DADAH. BM. bola tampar dan hoki.KU RIKU LUM y PENCAPAIAN CEMERLANG PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI y PENYERTAAN 100% OLEH MURID 30) Lagu sekolah Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Kebangsaan Kita Tekun Berusaha Pasti Berjaya Itu Matlamat Kita Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Yang Indah Ceria Mari Bersama Kita Menjaga Agar Bersinar Jaya Ilmu Suluh Panduan Kita Amalkan Usaha Yang Berterusan Kita Capai Kecemerlangan New Zealand P Pakistan Islamabad Paraguay Asunción Peru Lima Philippines Manila Poland Warsaw Portugal Lisbon Q Qatar Doha R Romania Bucharest Russia Moscow S Arab Saudi Riyadh Scotland Edinburgh Serbia Belgrade Singapore Singapore Somalia Mogadishu Sepanyol Madrid Sri Lanka Colombo (rasmi). The Hague (pentadbiran. ROKOK DAN SALAH LAKU y SIKAP HORMAT MENGHORMATI DI TAHAP MAKSIMA y MENGAMALKAN " BUDAYA SALAM" y PENGURUSAN / KEPIMPINAN y IKLIM KERJA YANG KONDUSIF y PENINGKATAN SEMANGAT KEKITAAN y SISTEM NILAI & HALA TUJU YANG JELAS y ZERO KECACATAN y CEPAT. BI DAN SAINS y PENCAPAIAN 100% PEPERIKSAAN AW AM y 100% LULUS PAFA S AHSI AH y ZERO PONTENG. 32) Lagu Perak Sentiasa di Puncak Kecemerlangan PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN Langkah Baru Telah Bermula Bersedia Hadapi Perubahan Kemuncak Kecemerlangan Pasti Kita Akan Berjaya Realisasikan Impian Jadikan satu Harapan Jadikan satu Perjuangan Demi Perak Darul Ridzuan Integriti. Kita Bersatu Mencapai Matlamat Jitu Negeri Perak sentiasa Di Puncak Kecemerlangan. Berpengetahuan. Dar es Salaam (pentadbiran) Thailand Bangkok Turki Ankara U Uganda Kampala United Kingdom London United States Washington....6.... Sekolah ini adalah sebuah sekolah gred A dengan kelengkapan fasiliti yang mencukupi seperti padang bola sepak.. TEPAT. KU RIKU LUM y TIADA BUTA 3M y PENCAPAIAN TERBAIK MATEMATIK.KURI/HEM/KOKU SKTB (SK Tanjung Belanja) adalah sebuah sekolah yang terletak di pekan kecil Tanjung Belanja iaitu kira-kira 5 minit dari pekan Parit....pra sekolah dan pra sekolah pendidikan khas.. D. Berdisiplin... V Vietnam Hanoi 31) Lagu negeri Allah Lanjutkan Usia Sultan Dilanjutkan Allah usianya Sultan Adil dan murah Memerintah watan Ditaati rakyat Kiri dan kanan Iman yang soleh Allah kurniakan Allah berkati Perak Ridzuan Allah selamatkan Negeri dan Sultan. Pegangan Kami. DAN KREATIF DALAM PENGURUSAN KO.

mengenal idea. Untuk membuat penilaian dan pengukuran. tarikh. semasa merancang sesuatu pengajaran. menerangkan. lambat laun akan sebati dlm minda murid 2. jgn tunggu org lain amalkan dulu baru diikuti 6. Taksonomi ialah klasifikasi berhirarki dari sesuatu. 5) Sintesis Menyepadu. jgn berpuak2 / kelompok2 pd bangsa sendiri shj. Pendidikan 1. 35) Mengajar depan Panel 36) Menilai pencapaian murid-murid berdasarkan kepada Taxonomy Bloom Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. perlu dirujuk kepada objektif pengajaran. catatan mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran. serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. Warna hitam melambangkan kebesaran Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan 34) Rancangan Pengajaran Harian + Refleksi (waktu sesuai tulis refleksi) Sebelum mengajar. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya 37) Jenama kereta keluaran German. Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi).Kefahaman-pilih. jgn diamkan diri shj 9. 2) Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. hukum.Pengetahuan-nyatakan. y Warna kuning melambangkan kebesaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan. mencantum idea menjadi satu.Audi R8 5. 6) Penilaian Membuat pertimbangan. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah memilih.LOL Jerman . matlamat dan objektif (yang perludicapai dan dikuasai murid). Kesetiaan 5. memastikan dan memilih. pastikan. labelkan 2. Ketabahan 3. merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. y Bendera negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi tiga warna berjalur putih. Aras Taksonomi Kognitif Bloom (1956) 1) Pengetahuan Mengingat kembali. menamakan dan melabelkan. Ringkasnya. bina alat 4. guru2 sendiri amalkan sikap 1malaysia pd murid2 & guru 4. terangkan. Membina graf daripada data dan lain-lain. berikan alasan.. Sintesis dan Penilaian.Penilaian-pilih kritik. Meritokrasi 7. fakta asas. menerangkan dan menulis semula. Menurut Benjamin S. pastikan menjawap salam murid. membuat ramalan dan membuat klasifikasi. guru perlu membuatkeputusan mengenai keperluan. dan kedua. Budaya Kecermelangan 4. Bloom. France . Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membina. disusun oleh Benjamin S. membezakan fakta daripada pendapat. mulakan pd diri kita sendiri. sesuatu persediaan pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama. namakan.. menterjemah. kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Rendah hati 6. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan. 3) Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru.y wujud pada zaman pra sejarah y penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar. Penerimaan 2. 4) Analisis Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil. kemajuan Negeri Perak y pada tahun l874 getah sebagai sumber ekonomi yang baharu y negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia (selepas Pahang). afektif dan motor-psiko. definisi. Analisis. kesilapan. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. Peringkat Teksonomi Bloom ialah: 1. atau prinsip yang mendasari klasifikasi. hukum.Penggunaan-selesaikan.2 FSI Perancis -Peugeot 38) Menerapkan konsep 1 Malaysia dlm Pendidikan 8 NILAI-NILAI 1 MALAYSIA 1. pilih 5. menyusun dan mengembangkan. Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. ramalkan.Analisis-bezakan. Taksonomi Bloom memberi sumbangan untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran.Justeru. Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik. hindarkan drpd menyentuh hal2 yg mungkin boleh menyinggung bangsa lain 10. tanamkan sikap ke'1malaysia'an dgn menggunakan contoh2 relevan 3. kaedah. teori. Penggunaan. termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran. cari aktiviti2 yg boleh disertai oleh semua 7.Sintesis-bina. kuning dan hitam. bercampur gaullah pd semua tak kira bangsa agama 39) pendidikan spjng hayat pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan memindahan pengetahuan . aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap. Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.mengenai murid dan perkara yang akan diajar. cari. Integriti 8. buat dgn ceria & ikhlas 8. hasilkan. nilai murni dan kemahiran Konsep Pembelajaran sepanjang hayat konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu Che Mah 2787 SPP 2011 . teori dan formula. peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. buktikan Peringkat tertinggi ialah penilaian yang bermula dengan peringkat pengetahuan.ada juga soalan camni. guru perlu merancang pengajarannya dengan berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membezakan. guru2 sentuh hal ini setiap kali pnp dlm kelas. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah memilih. beri salam/ucapan salam pd semua guru setiap pagi/hari tanpa menunggu diberi salam. mentafsir dan mengkritik. menghasilkan. mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif. Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kognitif pelajar sahaja. memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. Bloom pada tahun 1956 (wikipedia). cuba hindarkan ada unsur2 'berat sebelah' dlm hal2 di sekolah terutama yg boleh dilihat oleh murid2 5. iaitu Pengetahuan. terangkan. kembangkan 6. Ketiga-tiga jalur ini sama lebarnya. berusaha tersendiri menyelesaikan masalah.. y Warna putih melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan. susun. tulis semula 3. memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Kefahaman.

latihan. bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi Che Mah 2787 SPP 2011 . kreatif. usaha membangunkan modal insan adalah satu daripada pendekatan utama yang perlu ditekankan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap warga diberi peluang untuk melanjut atau menyambung pelajaran manusia harus terus mengharungi kehidupan ini dengan pembelajaran secara berterusan. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. ilmu pendidikan. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. dan berketerampilan. Komponen SGM Standard merangkumi tiga aspek berikut: Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri. membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. (laku) 3. institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara. Falsafah Pendidikan Guru. Keperluan 3: Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. dan jaminan kualiti (Keperluan 5). Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K). prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu Oleh itu. supaya manusia bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan hidupnya tetapi kehidupan secara bermaruah dan bermakna. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting. Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan.pembelajaran untuk tinggal bersama.pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan. pengislahan sahsiah diri dan bertambahnya ilmu pengetahuan. pengetahuan dan kefahaman. Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan. empat prinsip iaitu : 1. persepsi mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat telah mewujudkan satu fenomena baru yang dikenali sebagai employability fever .pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa (jadi) 4. Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran. dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama. dan pentaksiran dan penilaian. pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). profesion dan sosial. Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional. Golongan mudanya bersikap agresif untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjamin mereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati. Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penandaarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan. informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. Di Jepun misalnya. malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi. Keperluan 5: Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar. infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4). yang patut ada pada seseorang guru. Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan. mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1). KEPERLUAN Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan. kolaborasi (Keperluan 3). memiliki semangat patriotisme yang utuh. iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi. Keperluan 2: Latihan.pembelajaran untuk mengetahui. inovatif. kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.(tahu) 2. sistem pemantauan. Tatasusila Profesion Keguruan. (hidup bersama) Empat prinsip ini membentuk proses pembelajaran yang sempurna 38) Standard Guru Malaysia Pengertian Standard Guru Malaysia Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan). Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1). agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut: Keperluan 1: Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan tidak formal merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan. menjunjung nilai budaya bangsa. Pendidikan bukan formal ialah sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun.pembelajaran untuk melakukan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten. pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2). strategi. Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. Buku Standard Guru Malaysia. konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan. kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah. Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Ini kerana pembelajaran begini dapat memperbaiki kehidupan seseorang melalui peningkatan kemahiran kerja. proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. pendidik guru.

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu 1. memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. kurikulum. y menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. y Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan. Berbeza dengan Malaysian Malaysia yang hanya terbatas kepada kesamarataan hak tanpa mengambil kira realiti dan sejarah negara Malaysia. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan.niat yang betul.menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. y KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. praktikal. adil. Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut: y meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. y yang bertanggungjawab dan berkebolehan. 2. Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut: y Pernyataan Standard dan Keperluan jelas. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Guru yang. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion. Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut: y mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. y Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar. pengetahuan dan kefahaman. konsep 1Malaysia memiliki kelainan seperti berikut 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut. y yang menyedari betapa pentingnya usaha ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang. semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut: tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara y yang berilmu.berdisiplin dan beradab 6. Justeru itu. Keadilan yang dicanangkan dalam konsep Malaysian Malayisa diambil secara membuta tuli dengan mengambil konsep kesamarataan versi total. y bersedia menjunjung aspirasi negara serta y menyanjung warisan kebudayaan negara. 40 ) profesionalisme guru Peningkatan Profesionalisme Guru Peningkatan Kendiri * Penyelidikan Tindakan Che Mah 2787 SPP 2011 . Di samping menjaga kepentingan semua kaum. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut: y Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan. dan y mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. y tanggungjawab terhadap pelajar.memperkotakan apa yang dikatakan. telus. konsep 1Malaysia juga menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia. dan y Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi. Melalui pendidikan. Sebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsipprinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. tepat. 39) Konsep Malaysian Malaysia Berpandukan definisi dan konsep 1Malaysia yang di jelaskan. 3. y menjamin pembangunan individu dan y memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. dan y Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif. terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. y mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya". 5. y meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama.. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. infrastruktur. dan realistik. y progresif y berdisiplin. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. dan y yang percaya akan demokrasi. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. berkesan dan bermutu tinggi. pengetahuan dan kefahaman. kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. 4. y meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup. y Asas Penentuan Standard Dan Keperluan Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang berikut: Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional. y berpandangan progresif dan saintifik.dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. tenaga pengajar. y berpekerti mulia.penggerak ke arah kebaikan. y Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. y yang taat setia.perlakuan yang baik. sumber pengajaran dan pembelajaran. y tanggungjawab terhadap ibu bapa y tanggungjawab terhadap negara dan y tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. y demokratik. relevan. Konsep Malaysian Malaysia pula adalah satu dasar yang mahu menggagalkan terus asas binaan kemasyarakatan yang wujud itu. serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar.

bunga-bunga dan lain-lain. program ini harus dirancang dengan lebih teliti. Program disusun sedemikian rupa supaya apa jua tindak balas pengguna boleh menerima suatu reaksi dari komputer. tutorial · c. perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. Murid hanya perlu menekan beberapa kekunci sebagai tindakbalas kepada arahan/soalan yang dikemukan kepada skrin. paling digemari oleh kanak-kanak. Penglibatan guru juga amat minima.* Muhasabah/Refleksi * Budaya Ilmu * e-pembelajaran Latihan Dalam Perkhidmatan Kolaborasi Peningkatan Profesionalisme Guru salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian atas keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. · perisian-perisian keluaran RAPID · Math Rabbit · Kid Phonics · Maths Blaster Perisian Tutorial. penyelesaian masalah · f. Berikut merupakan beberapa cadangan tentang program simulasi. malah orang dewasa. Kebanyakan program seumpama ini akan menggabungkan ciri-ciri latihtubi. grafik · h. Guru hanya perlu dari masa ke semasa memerhati tingkahlaku murid dan sekali-sekala mendisiplinkan murid. haiwan. Che Mah 2787 SPP 2011 . Perisian Bank Data belum lagi digunakan di Malaysia. menggunakan teknik refleksi dengan kemahiran penilaian kendiri untuk mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kemahiran yang dipilih adalah perkara yang perlu bagi kemahiran aras tinggi yang akan dipelajari. Simulasi bermaksud to give a false appearance/ to look or act like. Contoh yang paling baik sekali kepada perisian penyelesaian masalah ialah Minesweeper yang disertakan bersama program Window 3. Menunjukkan/mengajarkan sesuatu kemahiran kepada pengguna. 41 ) siapa Idris Jala Pengaruah urusan MAS yg beragama kristian yg pernah cuba utk menyesatkan seorang pramugari MAS 42 ) bagaimana mengaplikasikan ict di dlm pengajaran Perkembangan pendidikan masa kini menuju ke arah penggunaan Teknologi Maklumat sebagai alat pengurusan dan alat pengajaran serta pembelajaran. Apa yang perlu guru lakukan ialah berikan disket yang mengandungi program tertentu dan murid akan mengikut arahan komputer dari mula hingga ke akhir. progam yang berlagak seperti guru. Perisian-perisian pendidikan bolehlah dibahagikan kepada beberapa kategori: · a. Beberapa contoh perisian berbentuk simulasi: · · Science explorer II · · Where is Carmen de Diego? · · Dinosours Perisian Permainan. latihan berfikir secara lojik dan analitik serta kritis. terdapat data-data peribadi murid. banyak dikawal oleh komputer. Ia direka bentuk dalam bentuk permainan untuk menarik perhatian. Kebijaksanaan pengguna diperlukan untuk menganalisisklu-klu yang diberikan untuk mengelakkan daripada terkena bom. lebih berbentuk kepada strategi. latihtubi · b. Guru mungkin diperlukan untuk memberikan peransang atau bimbingan ke arah menyelesaikan masalah. buku atau kalau diperkembangkan. selain mendisiplinkan murid. · (a) Jangan menganggap simulasi sebagai permainan komputer · (b) Perkenalkan pelajaran simulasi ke seluruh kelas supaya semua sedar apa yang akan dibuat dan dipelajari. Murid mungkin akan ditanya berapa soalan yang ia hendak jawab. · (c) Kerja kumpulan dalah sesuai. · (d) Beri peluang murid sendiri menentukan tugasan yang akan dijalankan untuk menggalakkan decision making dan problem solving. Guru mungkin diperlukan untuk menerangkan beberapa klu yang mungkin sukar diterjemahkan. Pengguna akan seoalah-oalah berada di tempat kejadian dan boleh bertindakbalas terhadap keadaan tersebut. Guru kini bukan sahaja berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka dalam tugas harian tetapi juga sedang berusaha untuk memantapkan diri agar lebih berketrampilan dalam profesion mereka. simulasi · d. mungkin bantuan dari segi teknikal. amat mudah dibangunkan dan memerlukan perhatian guru yang paling minima. Antaranya ialah · · wordzap · · reading blaster · · maths balster · · operation neptune · rescue Perisian Penyelesaian Masalah. Beberapa contoh perisian bercorak latihtubi ialah. perisian integrasi · i. perisian pendidikan yang paling banyak digunakan.1 atau Window 95. lebih menitik beratkan pembelajaran secara inkuiri. permainan · e. nanti akan ada data-data mengenai pokok-pokok. telah ada banyak data yang terkumpul. pengaturcaraan Perisian Latihtubi. tahap kesukaran dan seumpamanya. 80% adalah dari jenis perisian permainan. dan pengguna dikehendaki menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelseaikan masalah yang dihadapi. Lain-lain contoh perisian yang berbetuk penyelesaian masalah ialah · · solitaire · · hangman · · tic-tac-tow · · flag · · block memerlukan murid menggunakan pemikiran aras tinggi. tutorial dan simulasi. Peranan guru dalam penggunaan seumpama ini telah bertambah. bank data · g. Suatu masalah dikemukakan dalam program ini. disertakan dengan latihan. membuat murid mengulangkaji pelajaran sendirian atau berkumpulan daya kreativiti murid sukar dilihat. guru. Mungkinkah murid akan sengaja silap menjawab soalan semata-mata untuk menikmati kesan bunyi dan kartun tadi? menguji fakta-fakta beraras rendah sahaja adalah mundur dari segi pendidikan. Beberapa contoh perisian tutorial ialah: · · typing tutor · · secondary english Perisian Simulasi. memberikan suatu ringkasan tentang hasilkerja murid dan murid boleh mencetaknya selepas tamat mengulangkaji dan menyerahkannya kepada guru untuk direkodkan. guru harus bijak menilai memilih perisian agar nialai-nilai pendidikan tidak terpesong/terabai.

kerajaan kolonial British di Singapura menjual untuk selama-lamanya harta benda dan syarikat Singapore Railway kepada Kerajaan Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States). yang menukar nama syarikat itu kepada Federated Malay States Railway. bekerjasama dsb. Najib berkata. Jika ia 'open-frame'. akauntan. Mudah digunakan. kenaikan pangkat untuk pengetua atau guru besar cemerlang dan kenaikan pangkat guru cemerlang. kaedah baru kenaikan pangkat diperkenalkan khusus kepada guru yang terbabit dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP) iaitu guru wibawa dan pendeta guru. hal ehwal murid dan kokurikulum di sekolah rendah kluster turut dinaikkan dari gred DGA32 ke gred DGA34 yang membabitkan sejumlah 99 jawatan. kereta api yang akan berlepas bagi kali terakhir dari Tanjung Pagar menuju Kuala Lumpur pada malam 30 Jun itu. "Hakikatnya. guru mungkin hanya perlu buat penilaian kreativiti mereka sahaja. imigresen dan kuarantin (CIQ) kepunyaan Singapura. Mudarris dan pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tiusyen (kelas bimbingan).585 jawatan. Disertakan dokumentasi yang baik · cara guna perisian · nota guru · contoh pelan/rancangan mengajar . 44) Apa yang jadi dekat Singapura pada 30 Jun nih yang ada kaitan dengan Johor *isu stesen keretapi tutup Tarikh berkenaan iaitu 30 Jun 2011 ialah hari KTM Bhd menutup stesennya di Tanjung Pagar dan berpindah ke Woodlands. kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Sebagai contoh sebuah sekolah di England telah membuat suatu bank data mengenai maklumat penduduk di sekitar sekolah itu dengan lawatan ke tanah perkuburan (maklumat orang hidup adalah terperingkat! (classified)). berani. kerajaan bersetuju menambahkan lagi jawatan Gred Khas C bagi laluan pengajaran dan pembelajaran sebanyak seratus peratus dengan menambah sejumlah 72 jawatan berbanding 36 jawatan sedia ada di bawah konsep guru wibawa dan pendeta guru. "Pewujudan lapisan tersebut. "Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan gred jawatan semua pengetua sekolah menengah Gred DG48 ke gred DG52 yang membabitkan 1. dan olah. Ada cara untuk guru buat pindaan. bagaimanakah caranya anda akan mengintegrasikan perisianperisian tersebut dalam bilik darjah? Aspek-aspek Positif: Pemangkin kepada interaksi GURU . pendidik. Melalui konsep guru wibawa dan pendeta guru itu. Murid gemar buat silap untuk dapatkan gambar kartun/bunyi yang menarik. yang akan dikategorikan mengikut empat lapisan jawatan pertamanya.mestilah mudah untuk dibina. guru 45) Maksud guru. Che Mah 2787 SPP 2011 . "Manakala semua guru penolong kanan (GPK) pentadbiran. Tahan lasak . dan mudah untuk dibaca. Perlukan pengorbanan masa untuk guru/murid pelajari dan mahiri. Apabila KTMB berpindah ke Woodlands pada 30 Jun. Memupuk nilai-nilai murni dengan sifat-sifat jujur. guru yang tidak dinaikkan pangkat ke Gred Khas masih berpeluang untuk menikmati Pergerakan Gaji Tahunan. Perhentian Woodlands ialah sebuah pusat pemeriksaan kastam. doktor. laluan kerjaya guru dalam PDP akan diperluaskan sehingga mencapai ke gred DG54 dalam tempoh perkhidmatan 25 tahun dengan memenuhi tahap kecemerlangan serta lain-lain syarat yang ditetapkan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan. pentadbir. Ada cara untuk beri maklumbalas. Membina kemahiran penyelesaian masalah ke arah pemikiran lojik dan membuat keputusan.tidak mudah hilang dengan hanya menekan kekunci 'ESC' atau kekunci yang tidak berkenaan. Sebagai gantian kepada penyerahan stesen dan tanah berkenaan. 43) skim kenaikan pangkat guru Perkhidmatan perguruan adalah satu-satunya perkhidmatan yang diperuntukkan dengan lima kaedah kenaikan pangkat iaitu kenaikan pangkat mengisi kekosongan jawatan. mengeksperimen.kantin Guru Guru (dari bahasa Sanskrit ) = pengajar.murid tidak menggunakan perisian pengkalan data untuk mesaukkan data tetapi menggunakannya untuk mengeksploit data.MURID dan MURID .inkuiri dengan menyiasat. setiap seorang daripada kita tidak kiralah sama ada beliau seorang pemimpin. dan akhirnya berubah menjadi KTMB sebagai sebuah badan korporat. Di antara perisian grafik yang dikenali ramai adalah: · · Print Shop atau Deluxe Print shop · · Paint Brush · · Print Magic · · Corel Draw · · Harvard Graphic · · Freelance Graphic · · Visio Home · · Photo Shop Peranan guru mungkin besar pada peringkat awal memperkenalkan perisian sebegini. hal ehwal murid dan kokurikulum sekolah menengah gred DG44 dinaikkan ke gred DG48. Malaysia diberi peluang membangun bersama dengan Singapura enam bidang tanah di Marina South dan Ophir-Rocher di bahagian selatan pulau Singapura. maka akan bermulalah juga penyerahan kepada Kerajaan Singapura bukan saja bangunan stesen Tanjung Pagar tetapi juga tidak kurang daripada 175. akan melibatkan 6. Dipersembahkan dengan baik. guru kanan. kerjaya guru ditambah baik demi memastikan mereka yang membentuk modal insan negara diberi pengiktirafan dan ganjaran sewajarnya. akan membolehkan peningkatan ke gred yang lebih tinggi berdasarkan kecemerlangan. membuat inferen dan refleksi. kebanyakn sekolah menyediakan buku program Hari Penyampaian Hadiah menggunakan program grafik yang menyediakan beberapa imej grafik yang menarik. terasuh dan dibimbing oleh insan yang bernama guru. Mengamal proses-proses penyiasatan . jurutera. meramal." katanya." katanya.MURID. peguam. Khazanah tanah KTMB di Singapura dianggarkan mempunyai nilai berbilion ringgit. Perisian-Perisian Bilik Darjah hendaklah: Jelas objektifnya. Pada 1918." katanya. semua GPK pentadbiran. sunting. stesen barunya di Singapura. kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan.228 jawatan sebagai membuktikan lagi kesungguhan kerajaan dalam memartabatkan profesion keguruan. kandungan mestilah tepat. Memang sesuai peristiwa berkenaan dimaktubkan sebagai satu hari bersejarah dan patut diingati. termasuk guru biasa. Perisian Grafik. jelas.7 hektar tanah milik KTMB di merata tempat di Singapura. Perkara lain/baru untuk diuruskan. wibawa dan pendeta guru. Perisian grafik sangat popular di kalangan guru-guru sekolah. Aspek-aspek negatif: Tiada perisian yang sesuai dengan objektif pengajaran. Perhentian di Woodlands bukan stesen kereta api dalam erti kata biasa.sekolah. ahli sukan atau apa jua pun kerjayanya.

Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin. yang biasanya wajib. sekolah rendah dan sekolah menengah yang masing-masing dikhaskan untuk kanak-kanak kecil dan remaja yang sudah tamat pendidikan rendah.  Che Mah 2787 SPP 2011 .sekolah kampung yang beratap daun nipah. tetapi secara umumnya. Pesan-ambil-bayarduduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. guru diberi gelaran tutor atau pensyarah.  Sekolah bestari . sekolah rendah.Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. pelajar bergerak melalui beberapa siri sekolah.sekolah agama di kampung  Sekolah atap . Biasanya kantin menjadi tempatberkumpul bagi para murid. Sekolah Sekolah = sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan ilmu kepada pelajar Struktur sekolah moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat (IT) atau sekadar bilik darjah sahaja. Amerika Syarikat. sekolah tidak semestinya bangunan yang lain dari rumah seseorang. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan formal. guru perlu mahir dalam sesuatu mata pelajaran serta diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam bidang pedagogi atau sains prinsip pengajaran.Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan.sekolah untuk pelajar istimewa Kantin (dari bahasa Belanda: kantine) adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umumyang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan. Nama sekolah-sekolah ini berbeza di setiap negara. [sunting]Sekolah-sekolah di Malaysia Di Malaysia terdapat beberapa jenis sekolah seperti: Maktab Rendah Sains MARA .Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Ramainya kantin disebabkan oleh obrolan siswa-siswi yang makan bersama. tempat berkumpulnya seluruh angkatan. Hari Guru disambut pada setiap 16 Mei sebagai penghargaan kepada para guru. Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di Indonesia.Dalam zaman modern ini = seorang yang pakar dalam sesuatu bidang misalnya management guru merujuk kepada seorang yang pakar dan handal dalam bidangpengurusan.sekolah menengah berasrama penuh dibawah penyeliaan Kementerian Pelajaran  Sekolah pondok . Dari segi agama pula misalnya agama Hindu dan Sikh. Ia biasanya merujuk kepada para pendita yang mempunyai ilmu mendalam dalam hal-hal kerohanian. Biasanya seorang itu akan melalui beberapa jenis sekolah dan institusi pendidikan bermula dari tadika. disenaraikan. Di peringkat universiti. sekolah menengah dan akhirnya ke universiti. Tetapi di Malaysia. guru mempunyai maksud yang lebih tinggi. Namun demikian. mempunyai beberapa tenaga pengajar atau guru untuk mendidik dan membimbing pelajar.sekolah moden dengan infrastruktur yang bagus  Sekolah khas . Hari Guru Antarabangsa ditetapkan oleh UNESCO pada 5 Oktober setiap tahun. Dalam sistem ini. Kaedah ini juga dikenali sebagai home-schooling. seseorang itu tidak semestinya belajar di sekolah kerana pelajar tersebut boleh belajar di rumah. Kebanyakan murid menganggap penting kantin sebagai tempat bersosialisasi. baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana.Sekolah bagi pelajar cemerlang yang diuruskan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Sekolah berasrama penuh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times