Format SPP baru Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).

Perincian markah 20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan) 20% (penyampaian) 30% (pengetahuan akademik/ikhtisas) 30% (pengetahuan isu2 semasa) Soalan-soalan famous untuk temuduga SPP

1)

Rukun Negara

1) Kepercayaan Kepada Tuhan -Bangsa & Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yg kukuh kpd Tuhan. 2) Kesetiaan Kepada Raja & Negarasetiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 3) Keluhuran Perlembagaan -melindungi hak dan keistimewaan warganegara -menghormati, menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya 4) Kedaulatan Undang-Undang -patuh kpd undang-undang yg telah digubal supaya keamanan negara dapat dicapai. 5) Kesopanan dan Kesusilaan Sifat sopan-santun dan tatasusila penting dlm mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum

2) Falsafah Pendidikan Negara
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri: a. Percaya dan patuh kepada tuhan b. Berilmu pengetahuan c. Berakhlak mulia d. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. e. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara. f. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.

3) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 4) 16 Nilai yang terkandung dalam FPK dan mana datangnya nilai-nilai tu.
Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejak Persidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak, sosial dikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan Melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan berwawasan

dan terlatih. Maka apakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati, amal dan wariskan?. Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini. Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang penting sekali adalah kesepaduan empat sifat utama iaitu JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) yang akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Melalui FPN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yang sedang atau telah tamat bersekolah. Mereka telah diterapkan dan diajar dengan nilai murni. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan, perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri. Penerapan nilai itu mestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan. Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan." 5.0 16 Aspek Nilai-nilai Murni Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Secara pertuturan b. Secara perlakuan c. Secara teladan d. Secara isyarat e. Secara kefahaman f. Secara interpretasi g. Secara konteksual Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk muridmurid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilainilai murni:1. Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. 2.Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. 3.Hemah Tinggi Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. 4.Hormat Menghormati Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 5.Kasih sayang

Che Mah 2787

SPP 2011

Pengurusan 3. Kebebasan Kebebasan yang dimaksudkan ini. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan. kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. mengelola. mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Gotong-royong yang diadakan ini bukan sahaja akan dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa dan pelajar. dikelola. pengarahan pendidikan. masyarakat dan negara. memimpin. boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka. pengelolaan pendidikan. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan. PIBG sebagai sebuah organisasi yang berwibawa boleh menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar di sesebuah sekolah. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Ini sudah pasti membantu sekolah melahirkan lebih ramai pelaj ar yang berkualiti pada masa hadapan. kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. 8. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. segala bentuk program yang dirancang oleh sekolah akan berjalan dengan lancar. Dengan itu. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang. tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama. 1. Di samping itu.Perasaan cinta. Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih. 6) Cara mengajar dan cara meningkatkan motivasi murid ikut teori behavior. kecekalan. akan wujud kerjasama lain antara mereka. Kesedaran Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. kegigihan. menyusun atur. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. Kerajinan Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan. Dana yang terkumpul ini boleh digunakan untuk kebajikan dan manfaat sekolah dan para pelajar PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. humanistics theory. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). misalnya gotong-royong menyiapkan bangunan tambahan. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri. mengarah. malahan juga dengan guru di sekolah. 13. masyarakat. mengenang budi dan penghargaan. pengurusan kakitangan pendidikan. Keadilan Perlakuan. Kebersihan fizikal dan mental Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. 2005). ahli PIBG boleh berfungsi sebagai penilai terhadap prestasi sekolah sama ada dalam hal-hal akademik mahupun kokurikulum. pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru. Semangat Bermasyarakat Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat. tanggungjawab bersama. namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu. tanpa sebarang unsur kepentingan diri: 6. Hal ini wajar dilakukan kerana ramai kalangan guru berasa tertekan dan terancam apabila menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. ekonomi ataupun sosial. 14. Kerjasama Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu. 12. dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. disusun atur. cognitive theory dan sewaktu dengannya. Menerusi PIBG.behavior theory. secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. pihak persatuan juga boleh berfungsi sebagai penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas di sekolah. dan negara. amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hasilnya. PIBG boleh juga mengadakan beberapa sesi gotong-royong di sekolah. Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan. (Yahaya Don. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi y y Che Mah 2787 SPP 2011 . penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan. komuniti. Pastikan tahu siapa tokoh2nya. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik. constructivist theory. tanpa dipengaruhi oleh perasaan. 9. y y y y sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. Eksekutif 2. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan. 15. Program seperti ini penting demi memberi kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya. keluarga. 16. Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan. pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Penyeliaan 5) Teori-teori pengajaran dan pedagogi yang berkaitan . 10. 11. perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan pihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Susulan daripada itu. 7. ketoleranan dan perpaduan. membina Taman Sains sekolah dan sebagainya. gotong royang.. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. diarah. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. perlakuan. Dengan kata lain. pemikiran dan kerohanian. 8) Struktur pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikan negara. penyelarasan pendidikan. Keberanian Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Kejujuran Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar. sosial dan kognitif (berdasarkan kepada teori2 pembelajaran) 7) PIBG y Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah.

Ini satu lagi isu yang diperbesarkan dan dipolitikkan. Apa kes?? Itulah hakikat sebenar yang berlaku pada masyarakat kita ketika. kalau aku sebagai Abdullah Hussein pun akan merajuk. Semuanya berkait dengan mahkamah. Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. Banyak salah faham yang timbul antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar.4.isu konvokesyen + isu da masuk gaji n x dpt gaji lg + isu susah nk dftr dlm web SPP APRIL . Bila Pak Muhyiddin tersalah cakap. 3. Nak salahkan cikgu yang buat buku teks tu. memang dah sah-sah salah mereka.Rating popolariti Obama yang rendah kerana isu-isu ekonomi dan sosial yang gagal ditanggani Obama telah melonjak naik kerana pembunuhan itu. penilai akan kata dia tak pilih buku tu. memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi. Mungkin selepas berbincang dengan Pak Muhyiddin dan rakan-rakan serta pertubuhan yang lain. macam-macamlah yang akan bersuara. cerita GSTT berjaya masuk ke surat khabar dan banyak mendapat respon pada setiap hari. 11) Isu-isu pendidikan yang terkini 1. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran. Teknikal 5. Kita belajar dari sejarah untuk jadi insan yang lebih baik. memanfaatkan Che Mah 2787 SPP 2011 . ada nilai-nilainya tersendiri. memang macam-macam yang marah dan mengamuk dan tulis macam-macam kat blog mereka. y banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah.. mereka sepakat untuk ambil pelajar Malaysia yang masih berada dalam ketakutan di Mesir. ISU PENDIDIKAN : Impak dinamik lahir modal insan berkualiti Lima fokus baru dilaksana fasa kedua pelan strategik pendidikan tinggi y kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (20112015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Yang nak malu. bila dah jadi macam ni. 5. Tun Dr Mahathir tidak berkongsi pandangan dengan Najib dan beliau mengecam tindakan Obama mengarahkan pembunuhan kejam itu dengan menceroboh memasuki wilayah Pakistan. Dan kita akan belajar dari jalan ceritanya. banyak isu panas timbul dan akibatnya. sebuah negara berdaulat.Obama akan bertanding bagi penggal kedua untuk mengekalkan kepresidenannya pada akhir tahun hadapan kerana itu dia perlu meningkatkan ratingnya dari sekarang. Bila dah masuk isu politik. Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik. Ini bermakna. Bila kata sampai tak ada keperluan nak ambil pelajar Malaysia balik itu memang buat orang kita marah. iaitu: Peringkat Persekutuan. kenapa? Itu sejarah. Jadi. lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan. ada cikgu kena tipu dalam skim tertentu. ada banyak lagi buku yang lagi panas berbanding Interlok.. terlajak kata. Tiaptiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan. Isu buku teks bahasa english. Bukan untuk dipolitikkan. Tak kurang juga guru kontrak juga ingin mengetahui status terkini mereka seperti mana yang berlaku dengan kes GSTT. Sampai hari ini.isu x sbar dah nk cuti tgh thn JUN . terlajak kereta atau perahu. Rakyat AS bersorak gembira dan Obama mengatakan bahawa dunia kini lebih selamat setelah Osama dibunuh. 6. Ada cikgu yang merogol. Isu cikgu masuk mahkamah sana sini.Betapa hebatnya Najib kerana mempunyai tahap dan aliran pemikiran yang sama dengan Obama. tapi dipolitikkan. Isu ini. Tapi kalau buku tu dah banyak sangat salahnya. Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha 9) Isu-isu semasa dalam dan luar (baca paper. Osama yang merencanakan serangan itu kini telah dibunuh. belum ada apa-apa berita yang menggembirakan.ISU PENDIDIKAN : Peranan PIBG dalam meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah: y mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. apsal nak juga buku tu yang diterima? Mengapa buku itu yang dipilih? Takkan para penilai nak pilih buku teks yang bermasalah bukan? Kat sini. nak bagitau perkara sebenar.isu PISMP posting lewat + isu KPLI posting dulu dr kite + GSTT dpt extend bkhidmat FEBRUARI . ada cikgu pukul budak dan sebagainya. sebelum. Baik dan buruk kita akan tahu. memperkayakan kreativiti dan inovasi.isu gambar konvo cam harem + segelintir dh dpt pangilan SPP MEI . Kenyataan Obama itu disahut sama oleh Perdana Menteri NajibTun Razak dengan kata-kata yang sama nadanya. Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah. Isu Krisis Pelajar Malaysia di Mesir. Dia pilih buku lain. sistem serta institusi pengajian tingginya. susah nak tarik balik. Isu cikgu atau guru GSTT. Takkan sampai hari ini masih tak boleh bezakan? Yang mana baik dan yang mana tak baik? 4. boleh diundur. Dari awal Disember hingga ke akhir Januari. Bagi aku. Banyak isu perkauman yang diceritakan dan kita kena faham mengapa buku atau novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir dijadikan buku komsas dalam sekolah menengah. Setiap novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir ada jalan ceritanya. Pelaksana Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran. y Sehubungan itu. tengok berita) JANUARI .teruk Pak Muhyiddin nak jawab dibuatnya. semasa dan selepas merdeka. Peringkat Negeri. 2.. Kita buat ikhlas. dan isu-isu yang dibincangkan ada motifnya tersendiri. walaupun Pakistan berkerjasama dengan AS dalam perang menentang keganasan. Isu Interlok. Itulah. y sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Takkan nak tunggu sampai ada yang dah dikafankan baru nak ambil tindakan? Dan akhirnya Pak Najib dah ambil tindakan. Tak tahu bila nak jadi sejuk balik. ada ustaz yang buat kerja tak senonoh. memang panas sepanjang tahun. Sekurang-kurangnya mentornya. Macam mana boleh ada kesilapan dalam buku teks tu? Nak salahkan penilai. Ini termasuklah soal prestasi akademik dan masalah disiplin di kalangan pelajar 7.isu paling hot bln ni (ramai yg dh interview n bakal di interview) + nota2 utk study SPP 10) Isu Pembunuhan Osama Obama secara simbolik memberitahu rakyat AS bahawa dendam telah berbalas.isu PISMP posting (bersyukur) + isu camne nk g konvo + isu xde duit MAC . bila kita dah terlajak kata. buruk padahnya.

Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi). ia masih belum ampuh untuk melembutkan hati pelajar. Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian). KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. pelajar boleh menerima dan mampu diubah. Mencari penyelesaian dengan bertunjangkan konflik akan memburukkan lagi keadaan dan pelajar melihat pertelingkahan itu sebagai medium melepaskan diri menyalahkan guru dan sekolah kerana tidak bertindak namun kesalahan itu tidak wajar diletakkan pada bahu golongan terbabit semata-mata. Untuk itu. ada kalanya guru tidak pandai berdiplomasi dan hanya mengajar berpandukan nota semata-mata sedangkan matlamat sebenar adalah memberi pendidikan. Akses Pendidikan Selaras dengan perkembangan teknologi semasa. KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana. jika guru pandai menggunakan budi bicara. kemampuan pelajar hari ini sukar dijangka hingga ada ketikanya mampu mencapai tahap tertinggi dengan keberanian luar biasa. y Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan. Meskipun lambakan kempen dilaksanakan menerusi sesi ceramah dan pameran. 8. tidak bermakna setiap pihak hanya mampu berdiam diri atau melepaskannya kepada golongan minoriti. penyumbang masalah disiplin. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Biarpun hanya segelintir. dan y Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: y pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Pendekatan salah bukan saja tidak menyelesaikan masalah malah mengundang lebih banyak konflik kedua pihak hingga mampu mewujudkan jurang selain perasaan tidak puas hati. Beliau berkata. pentingnye guru bermuhasabah dan mencari pendekatan sesuai sebelum mengenakan hukuman supaya pelajar memahami apa dilakukan itu bukan disebabkan benci namun peringatan menjadikan mereka lebih baik Ditanya adakah cara itu seolah-olah membuatkan pelajar seperti besar kepala dan semakin manja. senario pendidikan sekarang terlalu banyak pantang larang hingga menyukarkan segala tugasan yang ingin dibuat. Cuma tidak boleh mengharapkan keajaiban berlaku sekelip mata sebaliknya perlu berterusan dan disertai doa Faktor penyumbang masalah disiplin pelajar: Kurangnya perhatian dan kasih sayang ibu bapa pada era globalisasi kerana lebih mengutamakan kerjaya hingga lupa tanggungjawab mendidik anak. guru perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian dengan ikhlas tanpa niat menghukum atau sindiran supaya pelajar rasa lebih selesa untuk meluahkan perasaan. katanya. berdisiplin dan berperibadi mulia sukar. beliau menafikannya kerana pelajar pasti faham yang dilakukan itu sekadar hukuman membetulkan kesilapan. apatah lagi pelajar yang masih muda dan teraba-raba mencari arah. Kegagalan pihak sekolah untuk bertindak pantas dan telus kerana ada sebilangan cuba merahsiakan masalah disiplin yang berlaku. pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah). Ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai atau menarik hingga pelajar lebih gemar menghabiskan masa di tempat tidak berfaedah. masyarakat tertanya-tanya apakah pendekatan selama ini salah atau pelajar semakin naik lemak hingga sukar dinasihati lagi. Kebiasaannya. pengisian dan latihan guru. Pelajar. Yang bermasalah pula terus bermaharajalela hingga menyebabkan masyarakat semakin muak untuk membantu sebaliknya membiarkan guru dan sekolah mengatasinya. sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang. Bukan hairan lagi apabila masyarakat menganggap pelajar hari ini terutama peringkat menengah. 9. Antara mengajar dan mendidik memang jauh perbezaannya. y Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya pelbagai haluan. Kemunculan media massa serta sumber bacaan tanpa batasan hingga menyebabkan pelajar ingin meniru dan mencuba. Bayangkan jika guru pun boleh terasa dan melenting jika ditegur. guru perlu ada ilmu psikologi yang hebat bagi menakluki emosi mereka. Pengaruh rakan sebaya kerana menganggap rakan sebagai rakan sebenar lantaran ibu bapa sukar meluangkan masa untuk mendengar atau berdampingan dengan anak. Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan). sudah tidak sesuai kerana zaman ini pelajar lebih bijak mencipta alasan. ramai guru terlupa hingga menyebabkan pelajar melihat hukuman itu seolah-olah misi balas dendam dan melepaskan perasan benci hingga menjadikan mereka terus memberontak.globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi. tindakan atau hukuman diselarikan dengan pendekatan berbentuk fizikal seperti rotan dan denda namun terlupa menyentuh emosi sedangkan ia aspek paling mudah untuk menjinakkan pelajar. y perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh. meskipun disiplin pelajar menjadi antara isu hangat. Masyarakat perlu akur. Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan. menganggap pelajar bermasalah sudah tiada masa depan dan terus memberi tekanan hingga menyebabkan nasib pelajar semakin terumbang-ambing. Akibatnya. Che Mah 2787 SPP 2011 .pelajar yang akan dilahirkan mestilah bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri. ada guru hanya tahu mengajar namun tidak mendidik menyebabkan hasrat menjadikan pelajar hari ini sebagai generasi berilmu. Kebanyakan hanya pandai menuding jari atau melepaskan tanggungjawab itu kepada orang lain tanpa mahu duduk semeja mencari jalan penyelesaian. adalah kelompok yang memerlukan bimbingan berterusan selain pendekatan sesuai untuk menyedarkan tindakan dilakukan adalah salah. mereka yang melanggar disiplin bagaikan memberi persepsi buruk kepada pelajar lain. Jika menggunakan pendekatan lama. Masih adakah lagi jalan penyelesaiannya? cara didikan pelajar masa kini tidak boleh dilakukan secara semberono tanpa disuntik elemen tertentu yang boleh mematahkan sikap degil pelajar. misalnya: y Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia. ISU PENDIDIKAN : Menakluk Emosi Guru perlu ada ilmu psikologi Peningkatan kadar jenayah atau disiplin ini bukan saja membimbangkan institusi persekolahan malah masyarakat turut keliru serta tercari-cari apakah mekanisme terbaik boleh diguna pakai bagi menanganinya. y Justeru. katanya. y Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. Sebagai contoh. Sebagai contoh. khususnya di luar bandar. dan y Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu. khususnya di pedalaman dan pulau. y penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. ponteng sekolah dan sebagainya di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. Sahsiah Pelajar Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah. isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 10. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. KPM juga telah melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi bidan terjun . Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. antaranya: y Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan. Ekuiti Pendidikan Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. Teknologi Hijau dan Air Menteri: Datuk Seri Peter Chin Fah Kui Timbalan Menteri: Noriah Kasnon Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Menteri: Datuk Seri Mohd Shafie Apdal Timbalan Menteri: Datuk Hasan Malek Timbalan Menteri: Datuk Joseph Entulu Belaun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Menteri: Datuk Seri Mustapa Mohamed Che Mah 2787 SPP 2011 . y Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad. gejala vandalisme. y Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan. dan y bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. y Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar. Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh dengan cepat dan berkesan Implikasinya. y Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. y Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. individualistik dan budaya kosmopolitan. pada tahun 2000 sebanyak 61. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. melepak. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. tabiat merokok di 12) Menteri-menteri Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz Senator Datuk Seri Idris Jala Senator Tan Sri Nor Mohamed Yakcop Senator Datuk Seri Jamil Khir Baharom Timbalan Menteri: Datuk Liew Vui Keong Timbalan Menteri: Datuk Dr Mashitah Ibrahim Timbalan Menteri: Datuk SK Devamany Timbalan Menteri: Datuk Ahmad Maslan Timbalan Menteri: Datuk T Murugiah Kementerian Kewangan Menteri I: Datuk Seri Najib Tun Razak Menteri II: Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah Timbalan Menteri: Datuk Dr Awang Adek Hussin Timbalan Menteri: Senator Datuk Donald Lim Siang Chai Kementerian Pelajaran Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi Kementerian Dalam Negeri Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussien Timbalan Menteri: Datuk Wira Abu Seman Yusop Timbalan Menteri: Datuk Lee Chee Leong Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Menteri: Datuk Seri Dr Rais Yatim Timbalan Menteri: Datuk Joseph Salang Gandum Timbalan Menteri: Senator Datuk Maglin Dennis D Cruz Kementerian Tenaga. Kesan globalisasi melibatkan penggunaan internet. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Ini kerana penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu. menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT.latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Program PPSMI melahirkan pelajar yang bertaraf dunia . Selain itu. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama.Isu-isu lain dalam sistem pendidikan berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan. atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik. y kalangan pelajar. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. y Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik.

Mohd Arif bin Mohd Yunus Penolong PPD (Matematik dan Sains) Tn. ABDUL MAJID BIN YUSOF PEGAWAI PELAJARAN DAERAH En.M.P. 5. Hj.P Ketua Sektor Pengurusan Sekolah EN. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. HJ. Timbalan Pengarah Pelajaran Perak TN. berdikari. dinamik. 7..Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Teknologi dan Inovasi Menteri: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili Timbalan Menteri: Fadillah Yusof Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Menteri: Datuk Seri Douglas Uggah Embas Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup Kementerian Pengangkutan Menteri: Datuk Seri Kong Cho Ha Timbalan Menteri: Datuk Abdul Rahim Bakri Timbalan Menteri: Jelaing Mersat Kementerian Pelancongan Menteri: Datuk Seri Dr Ng Yen Yen Timbalan Menteri: Datuk Dr James Dawos Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Menteri: Datuk Seri Noh Omar Timbalan Menteri: Datuk Johari Baharum Timbalan Menteri: Chua Tee Yong Kementerian Pertahanan Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad Kementerian Kerja Raya Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng Kementerian Kesihatan Menteri: Datuk Seri Liow Tiong Lai Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin Kementerian Belia dan Sukan Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek Timbalan Menteri: Senator Gan Ping Sieu Timbalan Menteri: Datuk Razali Ibrahim Kementerian Sumber Manusia Menteri: Datuk Dr S Subramaniam Timbalan Menteri: Senator Datuk Maznah Mazlan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.AMP Penyelia Sekolah Rendah En. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan idea.P. iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat.Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama. A. sebuah syarikat kereta yang ternama y Bekas pemilik MV Augusta y Angkasawan yang telah meluncur laju ke stesen angka lepas (ISS) y Stadium bola sepak yang mampu memuatkan 100 ribu orang y Syarikat pembuat motorsikal sendiri y Satelit sendiri yang memberikan broadcast kepada Asia y Air Asia. P.P.P. 4.Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing.M. model sistem penerbangan murah yang pertama di dunia y Multimedia Super Corridor y Dua buah Masjid yang sangat mewah di Putrajaya y Petronas y Putrajaya y Pavilion.Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang.Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas.Timbalan Menteri: Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir Timbalan Menteri: Datuk Jacob Dungau Sagan Kementerian Sains.Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Kamal bin Mansor . Malaysia sudah mampu memiliki . D. y Bekas bangunan tertinggi di dunia y Litar F1 yang canggih y Koridor pembangunan yang merata-rata y Antara Lapangan Terbang terbaik dunia y Pengeluaran kereta Nasional y Pemilik Lotus. mengamalkan satu bentuk persefahaman matang.Mewujudkan masyarakt liberal dan bertolak ansur. yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbangkan kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. A. 9. 8. Selepas terlancarnya dasar Wawasan 2020 sejak tahun 1991..M.P. Memastikan masyarakat yang adail dalam bidang ekonomi.M. MOHD IDRIS BIN HAJI RAMLI.K.T. tetapi sekeliling sitem keluarga yang kukuh. Koperasi dan Kepenggunaan Menteri: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe Timbalan Menteri: Datuk Rohani Abdul Karim Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Menteri: Datuk Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin Kementerian Pembangunan Wanita. pembentukannya bertujuan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju. kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama..M.Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Keluarga dan Masyarakat Menteri: Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil Timbalan Menteri: Senator Heng Saei Kie Kementerian Luar Negeri Menteri: Datuk Seri Anifah Aman Timbalan Menteri: A Kohilan Pillay Timbalan Menteri: Datuk Richard Riot Jaem Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar Menteri: Senator Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin Timbalan Menteri: Datuk M Saravanan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Menteri: Tan Sri Bernard Giluk Dompok Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin Timbalan Menteri: Senator Datuk G Palanivel DATO' MOHD RAUHI BIN MOHD ISA. progresif dan berdaya saing. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan. Kuala Lumpur 13) Nama menteri pelajaran dan pengajian tinggi berserta timbalannya Kementerian Pengajian Tinggi Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah 14) Nama pengarah pendidikan mengikut negeri masing2 berserta timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dato Abd Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Perak Che Mah 2787 SPP 2011 . tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri. 2. Syed Azelan bin Syed Abu Hassan 15) Wawasan 2020 Cabaran Wawasan 2020 ini mula Diperkenalkan Tun Mahathir pada 28 Februari 1991. kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara atau orang perseorangan. Mohd Nor bin Haji Zakriah.N. TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Tn.AMN. giat dan kental. 6.. 3.P. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. 9 Dasar & Cabaran Wawasan 2020 : 1.

atau kepercayaan membimbing seseorang. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan. berikut adalah 23 buah yang diberi penarafan Sekolah Berprestasi Tinggi tahun 2011: 1. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Perak Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara. menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di Negara negara lain di mana identity kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. Cyberjaya Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Kedah Kolej Tunku Kurshiah (TKC). Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut menjaga kepentingan semua kaum. Justeru. 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. sokongan alumni. Sekolah merupakan tempat kanak-kanak bersemuka 7 dengan rakan-rakan tanpa mengira perbezaan warna kulit. guru dan kakitangan bukan akademik y Pelbagai opsyen untuk pembangunan modal insan. Sarawak 10. Seremban Kolej Melayu Kuala Kangsar (KMKK). Kuala Lumpur 8. membabitkan 10 sekolah berasrama penuh. termasuk cuti sabatikal untuk guru besar y Kelonggaran bagi pelajar cemerlang memacu kejayaan dalam sistem pendidikan Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Kelantan 9. sentimen.Demikianlah juga dengan kaumkaum lain. jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman. Jadi sebagai rekod dan juga perkongsian. Pulau Pinang Sekolah rendah: Sekolah Kebangsaan Seri Bintang utara. yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. Mereka juga diminta tidak perlu hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. tidak wajar hanya berfikir dalam skop bangsanya sahaja. Sebelum dianugerah taraf SBT . guru mampu menjana. Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Sekolah berasrama penuh: Sekolah Tun Fatimah (STF). Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Penarafan ini dibuat sejajar dengan salah satu tumpuan yang terkandung dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormat sebagai rakyat dalam satu Negara Pendidikan bermatlamat untuk membina dan membangunkan potensi setiap murid tanpa mengira kaum. Sementara ayat dan kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. Klang Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing. Sekolah Menengah Sains Seri Puteri. Kuala Lumpur Sekolah Convent Kota Taiping. Johor Bahru Menteri Pelajaran Malaysia yang juga Timbalan Perdana Menteri (TPM). empat sekolah menengah harian dan enam sekolah rendah seluruh negara. khususnya untuk mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. Kedah 6. berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia memberi maksud bahawa rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Petaling Jaya Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki. Seremban Kolej Islam Sultan Alam Shah. Sekolah Menengah Imtiaz. Putrajaya Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah . Pahang. watak. Selangor 3. Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) yang terpilih bagi 2010 adalah. Perlis Sekolah Sultan Alam Shah. Kelantan Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail 1. bangsa Melayu sebagai contoh. Sekolah Menengah Sains Miri. sifat akhlak. Terengganu 2. sekolah tersebut perlu memenuhi beberapa criteria mantap termasuk pencapaian akademiknya. Melaka Sekolah menengah harian: Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sri Aman. Matlamat ini bertepatan dengan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. pemimpin sekolah. 4. pengiktirafan dan mewujudkan rangkaian dan jaringan pada peringkat antarabangsa etos = ciri-ciri yang membezakan. Konsep ini juga. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Oleh itu. Selangor. Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Kota Bharu. 17) SBT sekolah yang mempunyai etos. stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masingmasing. 7. Johor Bahru Sekolah Datuk Abdul Razak (SDAR). Kita berdiri. Kuala Lumpur Che Mah 2787 SPP 2011 . dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. menyemai dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum sebaik mungkin. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Sasaran utama Kementerian Pelajaran adalah untuk meletakkan semua SBT sebagai penanda aras dalam soal kecemerlangan pendidikan. mereka perlu melakukan perkara yang sama. Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (P) St George. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penambahan 23 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) kohort kedua 2011. Guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memupuk bibit-bibit perpaduan anak bangsa sejak berada di bangku sekolah lagi. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Kuala Lumpur Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma.y y y Pelbagai hotel-hotel bertaraf 5 bintang Kasino tersohor di dunia di Genting Dan terbaru bangunan parlimen akan berpindah ke Putrajaya yang bernilai sekitar RM800 juta 16) Dasar 1 Malaysia Konsep 1Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. agama dan bangsa. supaya menjadi contoh dan teladan kepada semua sekolah di negara ini. kumpulan. atau institusi SBT akan dianugerahi manfaat berikut bertujuan untuk membolehkan mereka mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi: y Mengupayakan autonomi dalam membuat keputusan: SBT akan diberikan kelonggaran dalam memilih kurikulum dan kaedah pengajaran termasuk proses pemilihan serta penempatan semula guru sekiranya prestasi guru tidak memuaskan n pengagihan dana y Insentif kewangan bagi sekolah. Perak. Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Perak Sekolah Seri Puteri. 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat. menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum.

6. jati diri. Untuk tujuan ini. Terengganu 21. Melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan bandar termasuk menggantikan semua sekolah daif bagi menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif serta menempatkan guru berpengalaman di sekolah luar bandar. SJK(C) Perempuan China.Walau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah 5. cergas dan berdaya saing tinggi Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan berikut: 5. 21) NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) NKRA National Key Result Area y The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system y The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians y Our real work will begin as we make the transformation of government services happen Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. 5. Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif. rohani. cergas dan bertamadun. 20) Modal Insan sebanyak RM45. Pulau Pinang 23. disiplin dan nilai murni. SK Convent Muar. 5.1 bilion yang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program pendidikan dan latihan yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. sektor swasta. 6. Selangor 22. 4. SJK(C) Lick Hung. subjek bahasa Mandarin dan Tamil akan diperkenalkan. kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah. Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. 3.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. SK (Perempuan) Methodist Kuantan. Pahang 17. Kuala Lumpur 12. SK Sultan Ahmad Tajuddin. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan.11. Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Lubai.6 Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. bermula tahun 2011. pemahaman dan pengetahuan mengenai sukan berkenaan tanpa mementingkan prestasi mereka. berakhlak mulia. SK Jalan Tiga. SK Setiawangsa. Melaksanakan penambaikan serta komprehensif terhadap sistem Sub-NKRA 1: Prasekolah 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan: y Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) y Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) y Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan y Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru Che Mah 2787 SPP 2011 . 6.3 Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Penglibatan ini lebih menjurus kepada penyertaan.5 Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek.1 Meningkatkan kecergasan jasmani. kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.4 Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. jasmani dan emosi murid. 2. Memperluas dan memperkemas forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan. SK Seri Biram. 6. Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah. Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. 18) MBMMBI 19) 1 Murid 1 Sukan Dasar 1 Murid 1 Sukan menekankan penglibatan setiap murid dalam sukan. jujur. Kuala Lumpur 19. 6. ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara. profesional. 7. Johor 14. 5. SK Sultan Ismail. 5. kepakaran. Oleh itu. Sekolah Menengah Sains Muar. sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan. penglibatan. membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Selangor. progresif.2 Membentuk sahsiah. Dasar 1M 1S menggariskan objektif jangka panjang dan jangka pendek seperti berikut: 6. 6. Sekolah Menengah Sains Selangor. Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. Sarawak 15. 8 teras Dasar Pembangunan Modal Insan yg telah digariskan iaitu : 1. penyampaian pendidikan dan latihan.3 Memupuk perpaduan di antara kaum. 18. Segala sumber untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani hendaklah diguna sama bagi program 1M 1S. dan 6.2 Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Pahang 20. Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkualiti di semua peringkat.7 Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Kedah. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah serta Tingkatan Peralihan. 8. semua murid dan pelajar diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu jenis sukan.4 Membentuk budaya sukan di kalangan murid.5 Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif dari segi fizikal. Pahang 13. kemahiran. Johor 16.

kerohanian. PMR (GPN=3. masalah pendengaran. fizikal. fizikal. (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. tolak. 24) LINUS semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. kerohanian. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. 1.2%) KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka. Pengetua/Guru Besar Key Performance Indicator (KPI) 1. masalah penglihatan. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi . Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M.02% 3. mengira dan menaakul) serta kemahiran ICT. sikap dan nilai. dan SPM (GPN = 6.50). kognitif.3%.y Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan) . Peratus peningkatan Kelas Intervensi Awal (KIA2M). sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. emosi dan jasmani. penulisan serta penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi PROGRAM LINUS LATAR BELAKANG Che Mah 2787 SPP 2011 . KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pada peringkat ini pula. pendengaran. perkembangan sosioemosi. Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia: NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) 1. Sek Rendah 1:16) 2. kerohanian.0% 4. kemahiran pertuturan.3%. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. darab dan bahagi. Sekolah Berprestasi Tinggi 4. Buat peringkat permulaan. Prasekolah 2. Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur. (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M KSSR TERAP 1MALAYSIA KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. 5.Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem y Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. perkembangan sosioemosi.00). rohani.Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum 22) KSSR -Modul Asas Teras. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. kognitif. menulis dan mengira.Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik y Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti.00). kognitif. Literasi dan Numerasi 3. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR . terencat akal. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. menulis. sikap dan nilai. masalah pertuturan. dan kurang upaya secara fizikal. Selain itu. Nisbah Guru:Murid ( Sek Menengah 1:17. luar Bandar dan pedalaman y Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah. dan SPM . menulis. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Penurunan kes disiplin sekolah 0.Menghasilkan pelajar yang cemerlang y Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang . sikap dan nilai. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.0. kerohanian. fizikal. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. y Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi y NKRA Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan y Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 y *Kanak-kanak berkeperluan khas didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih.0. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. sahsiah. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Melalui KSSR katanya. sumber maklumat : Portal Pendidikan Utusan 23) KBSR Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. 6. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas. PMR . pembacaan.0. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. kemahiran asas ICT. fizikal. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. perkembangan sosioemosi. mempunyai pelbagai kecacatan.

SJKT dan SABK.* Satu daripada National Key Result Area (NKRA) semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 . (NKRA = Bidang Keberhasilan Utama Negara) * Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Masalah murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum menguasai kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan.Memperkasakan sekolah kebangsaan 4. 2. BT-BI. * Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca. kesempurnaan Kategori Integriti Integriti Individu Keselarasan di antara apa yang dikata dengan apa yang dikota Integriti Organisasi Kod etika. * Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. BC-BI.Membangunkan modal insan 3.Melonjakkan kercermerlangan institut pendidikan Che Mah 2787 SPP 2011 .Membina bangsa negara 2. SJKC. piagam dan sistem prosedur kerja yang diamalkan Integriti Penjawat Awam Melaksanakan amanah dan kuasa yang Dipertanggungjawabkan Isu isu integriti Penyelewengan Penyalahgunaan kuasa Rasuah Salah laku Kerenah birokrasi Perlanggaran sistem dan prosedur kerja Keruntuhan sistem keluarga yang harmoni Pecah amanah sektor korporat AKAUNTABILITI Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab berpandukan peraturan dan undang-undang samada berjaya atau gagal 28) Ibu negara-negara dunia Negara Ibu negara A Afghanistan Kabul Albania Tirana Algeria Algiers Argentina Buenos Aires Australia Canberra Austria Vienna B Bahamas Nassau Bahrain Manama Bangladesh Dhaka Belgium Brussels Bosnia dan Sarajevo Herzegovina Botswana Gaborone Brazil Brasília Brunei Bandar Seri Begawan Bulgaria Sofia C Kemboja Phnom Penh Kanada Ottawa China Beijing Colombia Bogotá Cuba Havana D Denmark Copenhagen E Timor Timur Dili Ecuador Quito Mesir Cairo(Kaherah) F Fiji Suva Finland Helsinki Perancis Paris G Georgia Tbilisi Jerman Berlin I Iceland Reykjavík India New Delhi Indonesia Jakarta 25) KPM 26) PIPP 1. 3): Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. * KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah 3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I.Ketelusan.Merapatkan jurang pendidikan 6. Matlamat LINUS . Program ini dinamakan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS). 2004) definisi : Keutuhan. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari (PIN. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1.Celik nombor Strategi Pelaksanaan Di Sekolah Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK. Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.Memartarbatkan profesion keguruan 5. * PROTIM selepas UPSR.Celik huruf . Rasional * Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. 27) Konsep Integriti Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi.kejujuran. Antaranya: Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.Integriti berkait rapat dengan etika. * Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah.

.KU RIKU LUM y PENCAPAIAN CEMERLANG PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI y PENYERTAAN 100% OLEH MURID 30) Lagu sekolah Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Kebangsaan Kita Tekun Berusaha Pasti Berjaya Itu Matlamat Kita Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Yang Indah Ceria Mari Bersama Kita Menjaga Agar Bersinar Jaya Ilmu Suluh Panduan Kita Amalkan Usaha Yang Berterusan Kita Capai Kecemerlangan New Zealand P Pakistan Islamabad Paraguay Asunción Peru Lima Philippines Manila Poland Warsaw Portugal Lisbon Q Qatar Doha R Romania Bucharest Russia Moscow S Arab Saudi Riyadh Scotland Edinburgh Serbia Belgrade Singapore Singapore Somalia Mogadishu Sepanyol Madrid Sri Lanka Colombo (rasmi). kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran..6. bola tampar dan hoki.. Dar es Salaam (pentadbiran) Thailand Bangkok Turki Ankara U Uganda Kampala United Kingdom London United States Washington. DAN KREATIF DALAM PENGURUSAN KO. The Hague (pentadbiran. Sekolah ini adalah sebuah sekolah gred A dengan kelengkapan fasiliti yang mencukupi seperti padang bola sepak.. Berpengetahuan. DADAH. KU RIKU LUM y TIADA BUTA 3M y PENCAPAIAN TERBAIK MATEMATIK.. Berdisiplin. Dedikasi. BM..C. bola jaring. V Vietnam Hanoi 31) Lagu negeri Allah Lanjutkan Usia Sultan Dilanjutkan Allah usianya Sultan Adil dan murah Memerintah watan Ditaati rakyat Kiri dan kanan Iman yang soleh Allah kurniakan Allah berkati Perak Ridzuan Allah selamatkan Negeri dan Sultan..KURI/HEM/KOKU SKTB (SK Tanjung Belanja) adalah sebuah sekolah yang terletak di pekan kecil Tanjung Belanja iaitu kira-kira 5 minit dari pekan Parit... sepak takraw. 33) Sejarah Negeri tempat mengajar y bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari kilatan ikan dalam air yang berkilau seperti perak y pemilihan nama "PERAK" itu sangat bertetapan dengan kekayaan khazanah yang dikandungi oleh bumi Perak Che Mah 2787 SPP 2011 .. Kotte (undang-undang) Sudan Khartoum Switzerland Bern Syria Damascus T Taiwan Taipei Tanzania Dodoma (rasmi)..Iran Iraq Ireland Israel Itali J Jamaika Jepun Jordan K Kazakhstan Kenya Korea Utara Korea Selatan Kuwait L Laos Lebanon Liberia Libya M Madagascar Malawi Malaysia Mexico Mongolia Morocco Myanmar N Nepal Netherlands Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Astana Nairobi Pyongyang Seoul Bandaraya Kuwait Vientiane Beirut Monrovia Tripoli Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur (rasmi). Putrajaya (pentadbiran) Bandaraya Mexico Ulaanbaatar Rabat Naypyidaw Kathmandu Amsterdam (rasmi). TEPAT. dan kehakiman) Wellington 29) Pasal sekolah sendiri . Pegangan Kami.. BI DAN SAINS y PENCAPAIAN 100% PEPERIKSAAN AW AM y 100% LULUS PAFA S AHSI AH y ZERO PONTENG. Marilah.pra sekolah dan pra sekolah pendidikan khas. Kita Bersatu Mencapai Matlamat Jitu Negeri Perak sentiasa Di Puncak Kecemerlangan. 32) Lagu Perak Sentiasa di Puncak Kecemerlangan PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN Langkah Baru Telah Bermula Bersedia Hadapi Perubahan Kemuncak Kecemerlangan Pasti Kita Akan Berjaya Realisasikan Impian Jadikan satu Harapan Jadikan satu Perjuangan Demi Perak Darul Ridzuan Integriti. Kejayaan Dalam Genggaman... ROKOK DAN SALAH LAKU y SIKAP HORMAT MENGHORMATI DI TAHAP MAKSIMA y MENGAMALKAN " BUDAYA SALAM" y PENGURUSAN / KEPIMPINAN y IKLIM KERJA YANG KONDUSIF y PENINGKATAN SEMANGAT KEKITAAN y SISTEM NILAI & HALA TUJU YANG JELAS y ZERO KECACATAN y CEPAT. D... Sekolah ini juga menyediakan kelas aliran perdana iaitu dari Tahun 1 . undang-undang..

jgn tunggu org lain amalkan dulu baru diikuti 6. perlu dirujuk kepada objektif pengajaran.. Untuk membuat penilaian dan pengukuran. kemajuan Negeri Perak y pada tahun l874 getah sebagai sumber ekonomi yang baharu y negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia (selepas Pahang). bina alat 4. fakta asas. afektif dan motor-psiko. peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Pendidikan 1. 2) Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. beri salam/ucapan salam pd semua guru setiap pagi/hari tanpa menunggu diberi salam. Peringkat Teksonomi Bloom ialah: 1. labelkan 2. Menurut Benjamin S. mencantum idea menjadi satu. iaitu Pengetahuan. matlamat dan objektif (yang perludicapai dan dikuasai murid). jgn diamkan diri shj 9. mentafsir dan mengkritik.Penilaian-pilih kritik.Penggunaan-selesaikan. France . Penerimaan 2. buat dgn ceria & ikhlas 8. Rendah hati 6. menamakan dan melabelkan. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membezakan. memastikan dan memilih. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah memilih. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. berusaha tersendiri menyelesaikan masalah. Taksonomi ialah klasifikasi berhirarki dari sesuatu. Membina graf daripada data dan lain-lain. Analisis. guru perlu membuatkeputusan mengenai keperluan.Kefahaman-pilih. pilih 5. Integriti 8.. catatan mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran. jgn berpuak2 / kelompok2 pd bangsa sendiri shj. hasilkan. Sintesis dan Penilaian. aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap. Aras Taksonomi Kognitif Bloom (1956) 1) Pengetahuan Mengingat kembali. Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik. Bloom.2 FSI Perancis -Peugeot 38) Menerapkan konsep 1 Malaysia dlm Pendidikan 8 NILAI-NILAI 1 MALAYSIA 1. membezakan fakta daripada pendapat. menerangkan dan menulis semula. hindarkan drpd menyentuh hal2 yg mungkin boleh menyinggung bangsa lain 10. cuba hindarkan ada unsur2 'berat sebelah' dlm hal2 di sekolah terutama yg boleh dilihat oleh murid2 5.Audi R8 5. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. menerangkan. teori. kembangkan 6. definisi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan. bercampur gaullah pd semua tak kira bangsa agama 39) pendidikan spjng hayat pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan memindahan pengetahuan . mulakan pd diri kita sendiri. susun. hukum. lambat laun akan sebati dlm minda murid 2. Ketiga-tiga jalur ini sama lebarnya. mengenal idea. serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. Budaya Kecermelangan 4. menterjemah.Analisis-bezakan.LOL Jerman . termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran. guru2 sendiri amalkan sikap 1malaysia pd murid2 & guru 4. y Bendera negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi tiga warna berjalur putih. 35) Mengajar depan Panel 36) Menilai pencapaian murid-murid berdasarkan kepada Taxonomy Bloom Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Kefahaman. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah memilih. semasa merancang sesuatu pengajaran. kaedah. cari. ramalkan. Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membina. tulis semula 3. Ketabahan 3. namakan. terangkan. hukum. 6) Penilaian Membuat pertimbangan. Kesetiaan 5. memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. Warna hitam melambangkan kebesaran Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan 34) Rancangan Pengajaran Harian + Refleksi (waktu sesuai tulis refleksi) Sebelum mengajar. pastikan menjawap salam murid. 4) Analisis Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil. yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya 37) Jenama kereta keluaran German. kuning dan hitam. y Warna putih melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan.ada juga soalan camni. 3) Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru.y wujud pada zaman pra sejarah y penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar. berikan alasan. nilai murni dan kemahiran Konsep Pembelajaran sepanjang hayat konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu Che Mah 2787 SPP 2011 . dan kedua. mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif. cari aktiviti2 yg boleh disertai oleh semua 7. 5) Sintesis Menyepadu. terangkan. sesuatu persediaan pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama. atau prinsip yang mendasari klasifikasi.mengenai murid dan perkara yang akan diajar.Justeru. pastikan. teori dan formula. disusun oleh Benjamin S. memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Taksonomi Bloom memberi sumbangan untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran.Pengetahuan-nyatakan. buktikan Peringkat tertinggi ialah penilaian yang bermula dengan peringkat pengetahuan. Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kognitif pelajar sahaja. menghasilkan. guru perlu merancang pengajarannya dengan berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. guru2 sentuh hal ini setiap kali pnp dlm kelas. Meritokrasi 7. menyusun dan mengembangkan. tanamkan sikap ke'1malaysia'an dgn menggunakan contoh2 relevan 3. membuat ramalan dan membuat klasifikasi. y Warna kuning melambangkan kebesaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan.Sintesis-bina. Ringkasnya. Bloom pada tahun 1956 (wikipedia).. tarikh. Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. Penggunaan. kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. kesilapan.

Tatasusila Profesion Keguruan. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K).pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan. latihan. kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah. Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan. dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional. Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penandaarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi. memiliki semangat patriotisme yang utuh. infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4). kolaborasi (Keperluan 3). usaha membangunkan modal insan adalah satu daripada pendekatan utama yang perlu ditekankan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap warga diberi peluang untuk melanjut atau menyambung pelajaran manusia harus terus mengharungi kehidupan ini dengan pembelajaran secara berterusan.pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa (jadi) 4. agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut: Keperluan 1: Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu Oleh itu. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan. yang patut ada pada seseorang guru. empat prinsip iaitu : 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan bukan formal ialah sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun. Ini kerana pembelajaran begini dapat memperbaiki kehidupan seseorang melalui peningkatan kemahiran kerja. kreatif. badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten. Di Jepun misalnya. Golongan mudanya bersikap agresif untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjamin mereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati. sistem pemantauan. mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. pendidik guru. dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. persepsi mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat telah mewujudkan satu fenomena baru yang dikenali sebagai employability fever . Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama. malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi.pembelajaran untuk tinggal bersama.pembelajaran untuk melakukan. ilmu pendidikan. informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting. profesion dan sosial. Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan. proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Pendidikan tidak formal merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1). pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi Che Mah 2787 SPP 2011 .(tahu) 2. pengetahuan dan kefahaman. kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru. pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2). Falsafah Pendidikan Guru. pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). dan berketerampilan. (hidup bersama) Empat prinsip ini membentuk proses pembelajaran yang sempurna 38) Standard Guru Malaysia Pengertian Standard Guru Malaysia Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan). Keperluan 3: Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah. konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. dan pentaksiran dan penilaian. Keperluan 5: Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar. dan jaminan kualiti (Keperluan 5). pengislahan sahsiah diri dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1). strategi.pembelajaran untuk mengetahui. (laku) 3. inovatif. institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara. Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. supaya manusia bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan hidupnya tetapi kehidupan secara bermaruah dan bermakna. prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. menjunjung nilai budaya bangsa. Keperluan 2: Latihan. Komponen SGM Standard merangkumi tiga aspek berikut: Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri. Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. Buku Standard Guru Malaysia. Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran. KEPERLUAN Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan.

niat yang betul. sumber pengajaran dan pembelajaran. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion.berdisiplin dan beradab 6. kurikulum. tenaga pengajar. konsep 1Malaysia juga menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia. serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar. y progresif y berdisiplin. y yang menyedari betapa pentingnya usaha ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang. memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Sebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsipprinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. telus. 40 ) profesionalisme guru Peningkatan Profesionalisme Guru Peningkatan Kendiri * Penyelidikan Tindakan Che Mah 2787 SPP 2011 . y yang bertanggungjawab dan berkebolehan. y tanggungjawab terhadap ibu bapa y tanggungjawab terhadap negara dan y tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. y mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai.perlakuan yang baik.dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. 39) Konsep Malaysian Malaysia Berpandukan definisi dan konsep 1Malaysia yang di jelaskan. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu 1. Di samping menjaga kepentingan semua kaum. y Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar. dan realistik. 3. Berbeza dengan Malaysian Malaysia yang hanya terbatas kepada kesamarataan hak tanpa mengambil kira realiti dan sejarah negara Malaysia. pengetahuan dan kefahaman. y Asas Penentuan Standard Dan Keperluan Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang berikut: Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya".memperkotakan apa yang dikatakan. konsep 1Malaysia memiliki kelainan seperti berikut 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut. Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut: y meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. 5. y bersedia menjunjung aspirasi negara serta y menyanjung warisan kebudayaan negara. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut: y Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan. infrastruktur. Melalui pendidikan. berkesan dan bermutu tinggi. praktikal. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. y tanggungjawab terhadap pelajar. y berpekerti mulia. y KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. y menjamin pembangunan individu dan y memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. y Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. 2. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Guru yang.menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. y demokratik. tepat. y meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup. 4. y berpandangan progresif dan saintifik.penggerak ke arah kebaikan. dan y yang percaya akan demokrasi. relevan. Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut: y Pernyataan Standard dan Keperluan jelas. Justeru itu. dan y mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut: y mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. dan y Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif. Keadilan yang dicanangkan dalam konsep Malaysian Malayisa diambil secara membuta tuli dengan mengambil konsep kesamarataan versi total. kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. adil. y Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan. dan y Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi. y meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. y menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut: tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara y yang berilmu. pengetahuan dan kefahaman. y yang taat setia. Konsep Malaysian Malaysia pula adalah satu dasar yang mahu menggagalkan terus asas binaan kemasyarakatan yang wujud itu.

Menunjukkan/mengajarkan sesuatu kemahiran kepada pengguna. Che Mah 2787 SPP 2011 . tahap kesukaran dan seumpamanya. Pengguna akan seoalah-oalah berada di tempat kejadian dan boleh bertindakbalas terhadap keadaan tersebut. mungkin bantuan dari segi teknikal. progam yang berlagak seperti guru.* Muhasabah/Refleksi * Budaya Ilmu * e-pembelajaran Latihan Dalam Perkhidmatan Kolaborasi Peningkatan Profesionalisme Guru salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian atas keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. nanti akan ada data-data mengenai pokok-pokok. 41 ) siapa Idris Jala Pengaruah urusan MAS yg beragama kristian yg pernah cuba utk menyesatkan seorang pramugari MAS 42 ) bagaimana mengaplikasikan ict di dlm pengajaran Perkembangan pendidikan masa kini menuju ke arah penggunaan Teknologi Maklumat sebagai alat pengurusan dan alat pengajaran serta pembelajaran. Simulasi bermaksud to give a false appearance/ to look or act like. grafik · h. Berikut merupakan beberapa cadangan tentang program simulasi. permainan · e. Ia direka bentuk dalam bentuk permainan untuk menarik perhatian. simulasi · d. memberikan suatu ringkasan tentang hasilkerja murid dan murid boleh mencetaknya selepas tamat mengulangkaji dan menyerahkannya kepada guru untuk direkodkan. menggunakan teknik refleksi dengan kemahiran penilaian kendiri untuk mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. disertakan dengan latihan. bunga-bunga dan lain-lain. bank data · g. guru. pengaturcaraan Perisian Latihtubi. lebih menitik beratkan pembelajaran secara inkuiri. Beberapa contoh perisian bercorak latihtubi ialah. Guru hanya perlu dari masa ke semasa memerhati tingkahlaku murid dan sekali-sekala mendisiplinkan murid. Beberapa contoh perisian tutorial ialah: · · typing tutor · · secondary english Perisian Simulasi.1 atau Window 95. · (c) Kerja kumpulan dalah sesuai. perisian pendidikan yang paling banyak digunakan. Murid hanya perlu menekan beberapa kekunci sebagai tindakbalas kepada arahan/soalan yang dikemukan kepada skrin. Beberapa contoh perisian berbentuk simulasi: · · Science explorer II · · Where is Carmen de Diego? · · Dinosours Perisian Permainan. amat mudah dibangunkan dan memerlukan perhatian guru yang paling minima. Kebanyakan program seumpama ini akan menggabungkan ciri-ciri latihtubi. perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. · (d) Beri peluang murid sendiri menentukan tugasan yang akan dijalankan untuk menggalakkan decision making dan problem solving. lebih berbentuk kepada strategi. terdapat data-data peribadi murid. program ini harus dirancang dengan lebih teliti. selain mendisiplinkan murid. Penglibatan guru juga amat minima. tutorial dan simulasi. latihtubi · b. Kebijaksanaan pengguna diperlukan untuk menganalisisklu-klu yang diberikan untuk mengelakkan daripada terkena bom. dan pengguna dikehendaki menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelseaikan masalah yang dihadapi. 80% adalah dari jenis perisian permainan. Murid mungkin akan ditanya berapa soalan yang ia hendak jawab. malah orang dewasa. Guru mungkin diperlukan untuk memberikan peransang atau bimbingan ke arah menyelesaikan masalah. Apa yang perlu guru lakukan ialah berikan disket yang mengandungi program tertentu dan murid akan mengikut arahan komputer dari mula hingga ke akhir. perisian integrasi · i. tutorial · c. haiwan. membuat murid mengulangkaji pelajaran sendirian atau berkumpulan daya kreativiti murid sukar dilihat. Peranan guru dalam penggunaan seumpama ini telah bertambah. Perisian Bank Data belum lagi digunakan di Malaysia. Contoh yang paling baik sekali kepada perisian penyelesaian masalah ialah Minesweeper yang disertakan bersama program Window 3. latihan berfikir secara lojik dan analitik serta kritis. · (a) Jangan menganggap simulasi sebagai permainan komputer · (b) Perkenalkan pelajaran simulasi ke seluruh kelas supaya semua sedar apa yang akan dibuat dan dipelajari. penyelesaian masalah · f. Guru mungkin diperlukan untuk menerangkan beberapa klu yang mungkin sukar diterjemahkan. telah ada banyak data yang terkumpul. Lain-lain contoh perisian yang berbetuk penyelesaian masalah ialah · · solitaire · · hangman · · tic-tac-tow · · flag · · block memerlukan murid menggunakan pemikiran aras tinggi. Suatu masalah dikemukakan dalam program ini. guru harus bijak menilai memilih perisian agar nialai-nilai pendidikan tidak terpesong/terabai. Perisian-perisian pendidikan bolehlah dibahagikan kepada beberapa kategori: · a. banyak dikawal oleh komputer. Mungkinkah murid akan sengaja silap menjawab soalan semata-mata untuk menikmati kesan bunyi dan kartun tadi? menguji fakta-fakta beraras rendah sahaja adalah mundur dari segi pendidikan. Guru kini bukan sahaja berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka dalam tugas harian tetapi juga sedang berusaha untuk memantapkan diri agar lebih berketrampilan dalam profesion mereka. paling digemari oleh kanak-kanak. Program disusun sedemikian rupa supaya apa jua tindak balas pengguna boleh menerima suatu reaksi dari komputer. Kemahiran yang dipilih adalah perkara yang perlu bagi kemahiran aras tinggi yang akan dipelajari. · perisian-perisian keluaran RAPID · Math Rabbit · Kid Phonics · Maths Blaster Perisian Tutorial. Antaranya ialah · · wordzap · · reading blaster · · maths balster · · operation neptune · rescue Perisian Penyelesaian Masalah. buku atau kalau diperkembangkan.

yang menukar nama syarikat itu kepada Federated Malay States Railway. kenaikan pangkat untuk pengetua atau guru besar cemerlang dan kenaikan pangkat guru cemerlang. "Hakikatnya. Ada cara untuk guru buat pindaan. imigresen dan kuarantin (CIQ) kepunyaan Singapura. "Pewujudan lapisan tersebut. laluan kerjaya guru dalam PDP akan diperluaskan sehingga mencapai ke gred DG54 dalam tempoh perkhidmatan 25 tahun dengan memenuhi tahap kecemerlangan serta lain-lain syarat yang ditetapkan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan. Perhentian Woodlands ialah sebuah pusat pemeriksaan kastam. wibawa dan pendeta guru. stesen barunya di Singapura. peguam.7 hektar tanah milik KTMB di merata tempat di Singapura. Sebagai gantian kepada penyerahan stesen dan tanah berkenaan. setiap seorang daripada kita tidak kiralah sama ada beliau seorang pemimpin. kerajaan bersetuju menambahkan lagi jawatan Gred Khas C bagi laluan pengajaran dan pembelajaran sebanyak seratus peratus dengan menambah sejumlah 72 jawatan berbanding 36 jawatan sedia ada di bawah konsep guru wibawa dan pendeta guru. kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan. Perkara lain/baru untuk diuruskan. Murid gemar buat silap untuk dapatkan gambar kartun/bunyi yang menarik. ahli sukan atau apa jua pun kerjayanya.sekolah. 43) skim kenaikan pangkat guru Perkhidmatan perguruan adalah satu-satunya perkhidmatan yang diperuntukkan dengan lima kaedah kenaikan pangkat iaitu kenaikan pangkat mengisi kekosongan jawatan. dan olah. mengeksperimen. membuat inferen dan refleksi. kerjaya guru ditambah baik demi memastikan mereka yang membentuk modal insan negara diberi pengiktirafan dan ganjaran sewajarnya. hal ehwal murid dan kokurikulum sekolah menengah gred DG44 dinaikkan ke gred DG48. jurutera. Najib berkata. Perisian Grafik. semua GPK pentadbiran.tidak mudah hilang dengan hanya menekan kekunci 'ESC' atau kekunci yang tidak berkenaan. Perhentian di Woodlands bukan stesen kereta api dalam erti kata biasa. Perlukan pengorbanan masa untuk guru/murid pelajari dan mahiri. doktor. Tahan lasak . Jika ia 'open-frame'." katanya. Apabila KTMB berpindah ke Woodlands pada 30 Jun. Pada 1918. jelas.MURID dan MURID . "Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan gred jawatan semua pengetua sekolah menengah Gred DG48 ke gred DG52 yang membabitkan 1. kandungan mestilah tepat. hal ehwal murid dan kokurikulum di sekolah rendah kluster turut dinaikkan dari gred DGA32 ke gred DGA34 yang membabitkan sejumlah 99 jawatan. kaedah baru kenaikan pangkat diperkenalkan khusus kepada guru yang terbabit dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP) iaitu guru wibawa dan pendeta guru. bagaimanakah caranya anda akan mengintegrasikan perisianperisian tersebut dalam bilik darjah? Aspek-aspek Positif: Pemangkin kepada interaksi GURU . meramal. termasuk guru biasa." katanya.inkuiri dengan menyiasat. guru kanan. Melalui konsep guru wibawa dan pendeta guru itu. guru yang tidak dinaikkan pangkat ke Gred Khas masih berpeluang untuk menikmati Pergerakan Gaji Tahunan." katanya. bekerjasama dsb. Che Mah 2787 SPP 2011 . Mudarris dan pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tiusyen (kelas bimbingan). Mudah digunakan. Mengamal proses-proses penyiasatan .murid tidak menggunakan perisian pengkalan data untuk mesaukkan data tetapi menggunakannya untuk mengeksploit data.MURID. Membina kemahiran penyelesaian masalah ke arah pemikiran lojik dan membuat keputusan. sunting. Perisian grafik sangat popular di kalangan guru-guru sekolah. maka akan bermulalah juga penyerahan kepada Kerajaan Singapura bukan saja bangunan stesen Tanjung Pagar tetapi juga tidak kurang daripada 175. terasuh dan dibimbing oleh insan yang bernama guru.mestilah mudah untuk dibina. Malaysia diberi peluang membangun bersama dengan Singapura enam bidang tanah di Marina South dan Ophir-Rocher di bahagian selatan pulau Singapura. akan melibatkan 6. Sebagai contoh sebuah sekolah di England telah membuat suatu bank data mengenai maklumat penduduk di sekitar sekolah itu dengan lawatan ke tanah perkuburan (maklumat orang hidup adalah terperingkat! (classified)). Memupuk nilai-nilai murni dengan sifat-sifat jujur. pendidik. guru mungkin hanya perlu buat penilaian kreativiti mereka sahaja.228 jawatan sebagai membuktikan lagi kesungguhan kerajaan dalam memartabatkan profesion keguruan. kereta api yang akan berlepas bagi kali terakhir dari Tanjung Pagar menuju Kuala Lumpur pada malam 30 Jun itu. kebanyakn sekolah menyediakan buku program Hari Penyampaian Hadiah menggunakan program grafik yang menyediakan beberapa imej grafik yang menarik. guru 45) Maksud guru. dan mudah untuk dibaca. Aspek-aspek negatif: Tiada perisian yang sesuai dengan objektif pengajaran. Disertakan dokumentasi yang baik · cara guna perisian · nota guru · contoh pelan/rancangan mengajar . Dipersembahkan dengan baik. berani. kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Perisian-Perisian Bilik Darjah hendaklah: Jelas objektifnya. "Manakala semua guru penolong kanan (GPK) pentadbiran. kerajaan kolonial British di Singapura menjual untuk selama-lamanya harta benda dan syarikat Singapore Railway kepada Kerajaan Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States). Ada cara untuk beri maklumbalas. dan akhirnya berubah menjadi KTMB sebagai sebuah badan korporat. 44) Apa yang jadi dekat Singapura pada 30 Jun nih yang ada kaitan dengan Johor *isu stesen keretapi tutup Tarikh berkenaan iaitu 30 Jun 2011 ialah hari KTM Bhd menutup stesennya di Tanjung Pagar dan berpindah ke Woodlands. pentadbir. Di antara perisian grafik yang dikenali ramai adalah: · · Print Shop atau Deluxe Print shop · · Paint Brush · · Print Magic · · Corel Draw · · Harvard Graphic · · Freelance Graphic · · Visio Home · · Photo Shop Peranan guru mungkin besar pada peringkat awal memperkenalkan perisian sebegini. Khazanah tanah KTMB di Singapura dianggarkan mempunyai nilai berbilion ringgit. yang akan dikategorikan mengikut empat lapisan jawatan pertamanya.585 jawatan. akauntan. akan membolehkan peningkatan ke gred yang lebih tinggi berdasarkan kecemerlangan. Memang sesuai peristiwa berkenaan dimaktubkan sebagai satu hari bersejarah dan patut diingati.kantin Guru Guru (dari bahasa Sanskrit ) = pengajar.

Kebanyakan murid menganggap penting kantin sebagai tempat bersosialisasi. Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di Indonesia. Kaedah ini juga dikenali sebagai home-schooling.sekolah untuk pelajar istimewa Kantin (dari bahasa Belanda: kantine) adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umumyang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan. sekolah rendah dan sekolah menengah yang masing-masing dikhaskan untuk kanak-kanak kecil dan remaja yang sudah tamat pendidikan rendah. guru perlu mahir dalam sesuatu mata pelajaran serta diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam bidang pedagogi atau sains prinsip pengajaran. Dari segi agama pula misalnya agama Hindu dan Sikh. Tetapi di Malaysia. sekolah rendah. disenaraikan. Di peringkat universiti.sekolah menengah berasrama penuh dibawah penyeliaan Kementerian Pelajaran  Sekolah pondok .Sekolah bagi pelajar cemerlang yang diuruskan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Sekolah berasrama penuh . Ramainya kantin disebabkan oleh obrolan siswa-siswi yang makan bersama. Nama sekolah-sekolah ini berbeza di setiap negara. pelajar bergerak melalui beberapa siri sekolah. Dalam sistem ini. guru diberi gelaran tutor atau pensyarah. tetapi secara umumnya. Pesan-ambil-bayarduduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. tempat berkumpulnya seluruh angkatan. Biasanya seorang itu akan melalui beberapa jenis sekolah dan institusi pendidikan bermula dari tadika. Amerika Syarikat.  Che Mah 2787 SPP 2011 . [sunting]Sekolah-sekolah di Malaysia Di Malaysia terdapat beberapa jenis sekolah seperti: Maktab Rendah Sains MARA .Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. guru mempunyai maksud yang lebih tinggi. baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana.  Sekolah bestari . sekolah tidak semestinya bangunan yang lain dari rumah seseorang. yang biasanya wajib. Ia biasanya merujuk kepada para pendita yang mempunyai ilmu mendalam dalam hal-hal kerohanian. Hari Guru Antarabangsa ditetapkan oleh UNESCO pada 5 Oktober setiap tahun.Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Sekolah Sekolah = sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan ilmu kepada pelajar Struktur sekolah moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat (IT) atau sekadar bilik darjah sahaja.Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan formal. seseorang itu tidak semestinya belajar di sekolah kerana pelajar tersebut boleh belajar di rumah. Hari Guru disambut pada setiap 16 Mei sebagai penghargaan kepada para guru.Dalam zaman modern ini = seorang yang pakar dalam sesuatu bidang misalnya management guru merujuk kepada seorang yang pakar dan handal dalam bidangpengurusan. Biasanya kantin menjadi tempatberkumpul bagi para murid.sekolah agama di kampung  Sekolah atap . Namun demikian.sekolah kampung yang beratap daun nipah.sekolah moden dengan infrastruktur yang bagus  Sekolah khas . sekolah menengah dan akhirnya ke universiti. mempunyai beberapa tenaga pengajar atau guru untuk mendidik dan membimbing pelajar. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful