Format SPP baru Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).

Perincian markah 20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan) 20% (penyampaian) 30% (pengetahuan akademik/ikhtisas) 30% (pengetahuan isu2 semasa) Soalan-soalan famous untuk temuduga SPP

1)

Rukun Negara

1) Kepercayaan Kepada Tuhan -Bangsa & Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yg kukuh kpd Tuhan. 2) Kesetiaan Kepada Raja & Negarasetiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 3) Keluhuran Perlembagaan -melindungi hak dan keistimewaan warganegara -menghormati, menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya 4) Kedaulatan Undang-Undang -patuh kpd undang-undang yg telah digubal supaya keamanan negara dapat dicapai. 5) Kesopanan dan Kesusilaan Sifat sopan-santun dan tatasusila penting dlm mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum

2) Falsafah Pendidikan Negara
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri: a. Percaya dan patuh kepada tuhan b. Berilmu pengetahuan c. Berakhlak mulia d. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. e. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara. f. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.

3) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 4) 16 Nilai yang terkandung dalam FPK dan mana datangnya nilai-nilai tu.
Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejak Persidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak, sosial dikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan Melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan berwawasan

dan terlatih. Maka apakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati, amal dan wariskan?. Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini. Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang penting sekali adalah kesepaduan empat sifat utama iaitu JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) yang akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Melalui FPN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yang sedang atau telah tamat bersekolah. Mereka telah diterapkan dan diajar dengan nilai murni. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan, perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri. Penerapan nilai itu mestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan. Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan." 5.0 16 Aspek Nilai-nilai Murni Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Secara pertuturan b. Secara perlakuan c. Secara teladan d. Secara isyarat e. Secara kefahaman f. Secara interpretasi g. Secara konteksual Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk muridmurid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilainilai murni:1. Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. 2.Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. 3.Hemah Tinggi Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. 4.Hormat Menghormati Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 5.Kasih sayang

Che Mah 2787

SPP 2011

2005). kecekalan. dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Kebersihan fizikal dan mental Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan. constructivist theory. Keadilan Perlakuan. masyarakat. 13. Dengan kata lain. pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. perlakuan. penyelarasan pendidikan. 6) Cara mengajar dan cara meningkatkan motivasi murid ikut teori behavior. akan wujud kerjasama lain antara mereka. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan. pemikiran dan kerohanian. Gotong-royong yang diadakan ini bukan sahaja akan dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa dan pelajar. Susulan daripada itu. dikelola. mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. 11. y y y y sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. kasih sayang yang mendalam dan berkekalan.Perasaan cinta. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka. penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Program seperti ini penting demi memberi kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya. sosial dan kognitif (berdasarkan kepada teori2 pembelajaran) 7) PIBG y Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Ini sudah pasti membantu sekolah melahirkan lebih ramai pelaj ar yang berkualiti pada masa hadapan.. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. 14. gotong royang. disusun atur. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang. masyarakat dan negara. tanpa sebarang unsur kepentingan diri: 6. kegigihan. Hal ini wajar dilakukan kerana ramai kalangan guru berasa tertekan dan terancam apabila menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Kesedaran Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. 9. segala bentuk program yang dirancang oleh sekolah akan berjalan dengan lancar. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. PIBG sebagai sebuah organisasi yang berwibawa boleh menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar di sesebuah sekolah. Kejujuran Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik. Dengan itu. 8. mengenang budi dan penghargaan. tanggungjawab bersama. Pengurusan 3. kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. tanpa dipengaruhi oleh perasaan. keluarga. Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan. komuniti. Pastikan tahu siapa tokoh2nya. humanistics theory. ketoleranan dan perpaduan. 12. Penyeliaan 5) Teori-teori pengajaran dan pedagogi yang berkaitan . Semangat Bermasyarakat Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan. ekonomi ataupun sosial. pengurusan kakitangan pendidikan. ahli PIBG boleh berfungsi sebagai penilai terhadap prestasi sekolah sama ada dalam hal-hal akademik mahupun kokurikulum. pengelolaan pendidikan. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Menerusi PIBG. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. 8) Struktur pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikan negara. misalnya gotong-royong menyiapkan bangunan tambahan. Eksekutif 2. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik. Keberanian Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. 7. 1. perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan pihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi. memimpin. pihak persatuan juga boleh berfungsi sebagai penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas di sekolah. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru. pengarahan pendidikan. dan negara. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama. Kebebasan Kebebasan yang dimaksudkan ini. Di samping itu. dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih. mengarah. 10. cognitive theory dan sewaktu dengannya. Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan. pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan.behavior theory. diarah. Dana yang terkumpul ini boleh digunakan untuk kebajikan dan manfaat sekolah dan para pelajar PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. Kerjasama Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu. secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu. 16. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Hasilnya. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri. menyusun atur. namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu. mengelola. (Yahaya Don. masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi y y Che Mah 2787 SPP 2011 . PIBG boleh juga mengadakan beberapa sesi gotong-royong di sekolah. malahan juga dengan guru di sekolah. 15. Kerajinan Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan. membina Taman Sains sekolah dan sebagainya.

. belum ada apa-apa berita yang menggembirakan. walaupun Pakistan berkerjasama dengan AS dalam perang menentang keganasan.4. bila dah jadi macam ni. apsal nak juga buku tu yang diterima? Mengapa buku itu yang dipilih? Takkan para penilai nak pilih buku teks yang bermasalah bukan? Kat sini. Ini satu lagi isu yang diperbesarkan dan dipolitikkan. Setiap novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir ada jalan ceritanya. Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah. Ada cikgu yang merogol. Pelaksana Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran.Obama akan bertanding bagi penggal kedua untuk mengekalkan kepresidenannya pada akhir tahun hadapan kerana itu dia perlu meningkatkan ratingnya dari sekarang. Mungkin selepas berbincang dengan Pak Muhyiddin dan rakan-rakan serta pertubuhan yang lain. y banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Sampai hari ini. Isu ini.Betapa hebatnya Najib kerana mempunyai tahap dan aliran pemikiran yang sama dengan Obama. Peringkat Negeri. memanfaatkan Che Mah 2787 SPP 2011 . terlajak kata. Tak kurang juga guru kontrak juga ingin mengetahui status terkini mereka seperti mana yang berlaku dengan kes GSTT. Rakyat AS bersorak gembira dan Obama mengatakan bahawa dunia kini lebih selamat setelah Osama dibunuh.. Bagi aku. ISU PENDIDIKAN : Impak dinamik lahir modal insan berkualiti Lima fokus baru dilaksana fasa kedua pelan strategik pendidikan tinggi y kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (20112015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha 9) Isu-isu semasa dalam dan luar (baca paper. memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi. iaitu: Peringkat Persekutuan. 3. ada cikgu kena tipu dalam skim tertentu. Osama yang merencanakan serangan itu kini telah dibunuh. Kita belajar dari sejarah untuk jadi insan yang lebih baik. ada nilai-nilainya tersendiri. 11) Isu-isu pendidikan yang terkini 1. 6. Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia. sebelum. Teknikal 5. memang dah sah-sah salah mereka. Isu buku teks bahasa english. Kenyataan Obama itu disahut sama oleh Perdana Menteri NajibTun Razak dengan kata-kata yang sama nadanya.isu paling hot bln ni (ramai yg dh interview n bakal di interview) + nota2 utk study SPP 10) Isu Pembunuhan Osama Obama secara simbolik memberitahu rakyat AS bahawa dendam telah berbalas. Takkan nak tunggu sampai ada yang dah dikafankan baru nak ambil tindakan? Dan akhirnya Pak Najib dah ambil tindakan. susah nak tarik balik. Isu cikgu atau guru GSTT.ISU PENDIDIKAN : Peranan PIBG dalam meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah: y mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. tapi dipolitikkan.isu PISMP posting lewat + isu KPLI posting dulu dr kite + GSTT dpt extend bkhidmat FEBRUARI . Isu Krisis Pelajar Malaysia di Mesir. tengok berita) JANUARI . Tun Dr Mahathir tidak berkongsi pandangan dengan Najib dan beliau mengecam tindakan Obama mengarahkan pembunuhan kejam itu dengan menceroboh memasuki wilayah Pakistan. Tapi kalau buku tu dah banyak sangat salahnya.teruk Pak Muhyiddin nak jawab dibuatnya. memang panas sepanjang tahun.isu PISMP posting (bersyukur) + isu camne nk g konvo + isu xde duit MAC . Jadi. Dia pilih buku lain. Banyak salah faham yang timbul antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Apa kes?? Itulah hakikat sebenar yang berlaku pada masyarakat kita ketika. Dari awal Disember hingga ke akhir Januari. dan isu-isu yang dibincangkan ada motifnya tersendiri. boleh diundur. Sekurang-kurangnya mentornya. bila kita dah terlajak kata.Rating popolariti Obama yang rendah kerana isu-isu ekonomi dan sosial yang gagal ditanggani Obama telah melonjak naik kerana pembunuhan itu. Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik. Ini termasuklah soal prestasi akademik dan masalah disiplin di kalangan pelajar 7. Itulah. kalau aku sebagai Abdullah Hussein pun akan merajuk. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran.isu x sbar dah nk cuti tgh thn JUN . Kita buat ikhlas. semasa dan selepas merdeka. 2. cerita GSTT berjaya masuk ke surat khabar dan banyak mendapat respon pada setiap hari. Yang nak malu.isu gambar konvo cam harem + segelintir dh dpt pangilan SPP MEI . terlajak kereta atau perahu. penilai akan kata dia tak pilih buku tu. y sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Semuanya berkait dengan mahkamah. sebuah negara berdaulat. mereka sepakat untuk ambil pelajar Malaysia yang masih berada dalam ketakutan di Mesir. memperkayakan kreativiti dan inovasi. Ini bermakna. ada cikgu pukul budak dan sebagainya. sistem serta institusi pengajian tingginya. Banyak isu perkauman yang diceritakan dan kita kena faham mengapa buku atau novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir dijadikan buku komsas dalam sekolah menengah. Bila dah masuk isu politik. Bila kata sampai tak ada keperluan nak ambil pelajar Malaysia balik itu memang buat orang kita marah. Bukan untuk dipolitikkan. Nak salahkan cikgu yang buat buku teks tu. kenapa? Itu sejarah. macam-macamlah yang akan bersuara. Dan kita akan belajar dari jalan ceritanya. Isu Interlok. buruk padahnya. Tiaptiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan. memang macam-macam yang marah dan mengamuk dan tulis macam-macam kat blog mereka. Bila Pak Muhyiddin tersalah cakap.isu konvokesyen + isu da masuk gaji n x dpt gaji lg + isu susah nk dftr dlm web SPP APRIL . Takkan sampai hari ini masih tak boleh bezakan? Yang mana baik dan yang mana tak baik? 4.. Tak tahu bila nak jadi sejuk balik. y Sehubungan itu. Isu cikgu masuk mahkamah sana sini. 5. lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan. banyak isu panas timbul dan akibatnya. nak bagitau perkara sebenar. Macam mana boleh ada kesilapan dalam buku teks tu? Nak salahkan penilai. ada ustaz yang buat kerja tak senonoh. Baik dan buruk kita akan tahu. ada banyak lagi buku yang lagi panas berbanding Interlok.

Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi). guru perlu ada ilmu psikologi yang hebat bagi menakluki emosi mereka. pelajar boleh menerima dan mampu diubah. Che Mah 2787 SPP 2011 . menganggap pelajar bermasalah sudah tiada masa depan dan terus memberi tekanan hingga menyebabkan nasib pelajar semakin terumbang-ambing. Pendekatan salah bukan saja tidak menyelesaikan masalah malah mengundang lebih banyak konflik kedua pihak hingga mampu mewujudkan jurang selain perasaan tidak puas hati. masyarakat tertanya-tanya apakah pendekatan selama ini salah atau pelajar semakin naik lemak hingga sukar dinasihati lagi. katanya. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Kemunculan media massa serta sumber bacaan tanpa batasan hingga menyebabkan pelajar ingin meniru dan mencuba. guru perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian dengan ikhlas tanpa niat menghukum atau sindiran supaya pelajar rasa lebih selesa untuk meluahkan perasaan. Akses Pendidikan Selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Masih adakah lagi jalan penyelesaiannya? cara didikan pelajar masa kini tidak boleh dilakukan secara semberono tanpa disuntik elemen tertentu yang boleh mematahkan sikap degil pelajar. Kegagalan pihak sekolah untuk bertindak pantas dan telus kerana ada sebilangan cuba merahsiakan masalah disiplin yang berlaku. 8. dan y Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas. jika guru pandai menggunakan budi bicara. tindakan atau hukuman diselarikan dengan pendekatan berbentuk fizikal seperti rotan dan denda namun terlupa menyentuh emosi sedangkan ia aspek paling mudah untuk menjinakkan pelajar. Bayangkan jika guru pun boleh terasa dan melenting jika ditegur. pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah). tidak bermakna setiap pihak hanya mampu berdiam diri atau melepaskannya kepada golongan minoriti. kemampuan pelajar hari ini sukar dijangka hingga ada ketikanya mampu mencapai tahap tertinggi dengan keberanian luar biasa. mereka yang melanggar disiplin bagaikan memberi persepsi buruk kepada pelajar lain. adalah kelompok yang memerlukan bimbingan berterusan selain pendekatan sesuai untuk menyedarkan tindakan dilakukan adalah salah. y Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). meskipun disiplin pelajar menjadi antara isu hangat. Masyarakat perlu akur. Akibatnya. berdisiplin dan berperibadi mulia sukar. Meskipun lambakan kempen dilaksanakan menerusi sesi ceramah dan pameran. Cuma tidak boleh mengharapkan keajaiban berlaku sekelip mata sebaliknya perlu berterusan dan disertai doa Faktor penyumbang masalah disiplin pelajar: Kurangnya perhatian dan kasih sayang ibu bapa pada era globalisasi kerana lebih mengutamakan kerjaya hingga lupa tanggungjawab mendidik anak. ia masih belum ampuh untuk melembutkan hati pelajar. Ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai atau menarik hingga pelajar lebih gemar menghabiskan masa di tempat tidak berfaedah. Beliau berkata. ada kalanya guru tidak pandai berdiplomasi dan hanya mengajar berpandukan nota semata-mata sedangkan matlamat sebenar adalah memberi pendidikan. y Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya pelbagai haluan. 9. senario pendidikan sekarang terlalu banyak pantang larang hingga menyukarkan segala tugasan yang ingin dibuat. beliau menafikannya kerana pelajar pasti faham yang dilakukan itu sekadar hukuman membetulkan kesilapan. Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan). Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bukan hairan lagi apabila masyarakat menganggap pelajar hari ini terutama peringkat menengah. Antara mengajar dan mendidik memang jauh perbezaannya.pelajar yang akan dilahirkan mestilah bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri. sudah tidak sesuai kerana zaman ini pelajar lebih bijak mencipta alasan. apatah lagi pelajar yang masih muda dan teraba-raba mencari arah. misalnya: y Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia. penyumbang masalah disiplin. ISU PENDIDIKAN : Menakluk Emosi Guru perlu ada ilmu psikologi Peningkatan kadar jenayah atau disiplin ini bukan saja membimbangkan institusi persekolahan malah masyarakat turut keliru serta tercari-cari apakah mekanisme terbaik boleh diguna pakai bagi menanganinya. Pelajar. Kebiasaannya. Pengaruh rakan sebaya kerana menganggap rakan sebagai rakan sebenar lantaran ibu bapa sukar meluangkan masa untuk mendengar atau berdampingan dengan anak. Mencari penyelesaian dengan bertunjangkan konflik akan memburukkan lagi keadaan dan pelajar melihat pertelingkahan itu sebagai medium melepaskan diri menyalahkan guru dan sekolah kerana tidak bertindak namun kesalahan itu tidak wajar diletakkan pada bahu golongan terbabit semata-mata. Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: y pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana. katanya. Yang bermasalah pula terus bermaharajalela hingga menyebabkan masyarakat semakin muak untuk membantu sebaliknya membiarkan guru dan sekolah mengatasinya. pengisian dan latihan guru. Jika menggunakan pendekatan lama. Kebanyakan hanya pandai menuding jari atau melepaskan tanggungjawab itu kepada orang lain tanpa mahu duduk semeja mencari jalan penyelesaian. ada guru hanya tahu mengajar namun tidak mendidik menyebabkan hasrat menjadikan pelajar hari ini sebagai generasi berilmu. ramai guru terlupa hingga menyebabkan pelajar melihat hukuman itu seolah-olah misi balas dendam dan melepaskan perasan benci hingga menjadikan mereka terus memberontak. y perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh. sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang. Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian). pentingnye guru bermuhasabah dan mencari pendekatan sesuai sebelum mengenakan hukuman supaya pelajar memahami apa dilakukan itu bukan disebabkan benci namun peringatan menjadikan mereka lebih baik Ditanya adakah cara itu seolah-olah membuatkan pelajar seperti besar kepala dan semakin manja.globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi. Untuk itu.Biarpun hanya segelintir. y Justeru. y Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan.

khususnya di luar bandar. dan y Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu. y penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. y Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. Program PPSMI melahirkan pelajar yang bertaraf dunia . menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Ini kerana penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar. individualistik dan budaya kosmopolitan. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. KPM juga telah melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). y Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. dan y bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. tabiat merokok di 12) Menteri-menteri Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz Senator Datuk Seri Idris Jala Senator Tan Sri Nor Mohamed Yakcop Senator Datuk Seri Jamil Khir Baharom Timbalan Menteri: Datuk Liew Vui Keong Timbalan Menteri: Datuk Dr Mashitah Ibrahim Timbalan Menteri: Datuk SK Devamany Timbalan Menteri: Datuk Ahmad Maslan Timbalan Menteri: Datuk T Murugiah Kementerian Kewangan Menteri I: Datuk Seri Najib Tun Razak Menteri II: Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah Timbalan Menteri: Datuk Dr Awang Adek Hussin Timbalan Menteri: Senator Datuk Donald Lim Siang Chai Kementerian Pelajaran Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi Kementerian Dalam Negeri Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussien Timbalan Menteri: Datuk Wira Abu Seman Yusop Timbalan Menteri: Datuk Lee Chee Leong Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Menteri: Datuk Seri Dr Rais Yatim Timbalan Menteri: Datuk Joseph Salang Gandum Timbalan Menteri: Senator Datuk Maglin Dennis D Cruz Kementerian Tenaga. Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik.Isu-isu lain dalam sistem pendidikan berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. y kalangan pelajar. y Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan. atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan.latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi bidan terjun . terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. gejala vandalisme. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. Ekuiti Pendidikan Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Sebagai contoh. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. Sebagai contoh. pada tahun 2000 sebanyak 61. Teknologi Hijau dan Air Menteri: Datuk Seri Peter Chin Fah Kui Timbalan Menteri: Noriah Kasnon Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Menteri: Datuk Seri Mohd Shafie Apdal Timbalan Menteri: Datuk Hasan Malek Timbalan Menteri: Datuk Joseph Entulu Belaun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Menteri: Datuk Seri Mustapa Mohamed Che Mah 2787 SPP 2011 . 10. Sahsiah Pelajar Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah. y Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad. Kesan globalisasi melibatkan penggunaan internet. y Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. antaranya: y Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. ponteng sekolah dan sebagainya di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. y Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh dengan cepat dan berkesan Implikasinya. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. melepak. khususnya di pedalaman dan pulau. Selain itu. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama.M. iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat. 7. tetapi sekeliling sitem keluarga yang kukuh..T. Teknologi dan Inovasi Menteri: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili Timbalan Menteri: Fadillah Yusof Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Menteri: Datuk Seri Douglas Uggah Embas Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup Kementerian Pengangkutan Menteri: Datuk Seri Kong Cho Ha Timbalan Menteri: Datuk Abdul Rahim Bakri Timbalan Menteri: Jelaing Mersat Kementerian Pelancongan Menteri: Datuk Seri Dr Ng Yen Yen Timbalan Menteri: Datuk Dr James Dawos Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Menteri: Datuk Seri Noh Omar Timbalan Menteri: Datuk Johari Baharum Timbalan Menteri: Chua Tee Yong Kementerian Pertahanan Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad Kementerian Kerja Raya Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng Kementerian Kesihatan Menteri: Datuk Seri Liow Tiong Lai Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin Kementerian Belia dan Sukan Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek Timbalan Menteri: Senator Gan Ping Sieu Timbalan Menteri: Datuk Razali Ibrahim Kementerian Sumber Manusia Menteri: Datuk Dr S Subramaniam Timbalan Menteri: Senator Datuk Maznah Mazlan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbangkan kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi.AMP Penyelia Sekolah Rendah En.. tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri.P. 4. Mohd Nor bin Haji Zakriah.Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing. Mohd Arif bin Mohd Yunus Penolong PPD (Matematik dan Sains) Tn. pembentukannya bertujuan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju.M. Selepas terlancarnya dasar Wawasan 2020 sejak tahun 1991..P Ketua Sektor Pengurusan Sekolah EN.Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas. 5.P.P. 9. progresif dan berdaya saing. bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah.P. Hj.Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang.AMN. ABDUL MAJID BIN YUSOF PEGAWAI PELAJARAN DAERAH En.Timbalan Menteri: Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir Timbalan Menteri: Datuk Jacob Dungau Sagan Kementerian Sains. mengamalkan satu bentuk persefahaman matang. HJ. model sistem penerbangan murah yang pertama di dunia y Multimedia Super Corridor y Dua buah Masjid yang sangat mewah di Putrajaya y Petronas y Putrajaya y Pavilion. y Bekas bangunan tertinggi di dunia y Litar F1 yang canggih y Koridor pembangunan yang merata-rata y Antara Lapangan Terbang terbaik dunia y Pengeluaran kereta Nasional y Pemilik Lotus.. Malaysia sudah mampu memiliki .Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. sebuah syarikat kereta yang ternama y Bekas pemilik MV Augusta y Angkasawan yang telah meluncur laju ke stesen angka lepas (ISS) y Stadium bola sepak yang mampu memuatkan 100 ribu orang y Syarikat pembuat motorsikal sendiri y Satelit sendiri yang memberikan broadcast kepada Asia y Air Asia.Mewujudkan masyarakt liberal dan bertolak ansur. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.M.N. Memastikan masyarakat yang adail dalam bidang ekonomi. giat dan kental. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan idea. D. Kamal bin Mansor . 8.Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. 2. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan. 9 Dasar & Cabaran Wawasan 2020 : 1. TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Tn.Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika.P. kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama. 6. Keluarga dan Masyarakat Menteri: Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil Timbalan Menteri: Senator Heng Saei Kie Kementerian Luar Negeri Menteri: Datuk Seri Anifah Aman Timbalan Menteri: A Kohilan Pillay Timbalan Menteri: Datuk Richard Riot Jaem Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar Menteri: Senator Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin Timbalan Menteri: Datuk M Saravanan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Menteri: Tan Sri Bernard Giluk Dompok Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin Timbalan Menteri: Senator Datuk G Palanivel DATO' MOHD RAUHI BIN MOHD ISA.K. Koperasi dan Kepenggunaan Menteri: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe Timbalan Menteri: Datuk Rohani Abdul Karim Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Menteri: Datuk Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin Kementerian Pembangunan Wanita. MOHD IDRIS BIN HAJI RAMLI. 3. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.M. Syed Azelan bin Syed Abu Hassan 15) Wawasan 2020 Cabaran Wawasan 2020 ini mula Diperkenalkan Tun Mahathir pada 28 Februari 1991. dinamik. kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara atau orang perseorangan. Timbalan Pengarah Pelajaran Perak TN. berdikari. Kuala Lumpur 13) Nama menteri pelajaran dan pengajian tinggi berserta timbalannya Kementerian Pengajian Tinggi Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah 14) Nama pengarah pendidikan mengikut negeri masing2 berserta timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dato Abd Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Perak Che Mah 2787 SPP 2011 . A.P.M. P. A.

Perak Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara. Terengganu 2. Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. 7. Perak. Guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memupuk bibit-bibit perpaduan anak bangsa sejak berada di bangku sekolah lagi. stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masingmasing.y y y Pelbagai hotel-hotel bertaraf 5 bintang Kasino tersohor di dunia di Genting Dan terbaru bangunan parlimen akan berpindah ke Putrajaya yang bernilai sekitar RM800 juta 16) Dasar 1 Malaysia Konsep 1Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. Sekolah berasrama penuh: Sekolah Tun Fatimah (STF).Demikianlah juga dengan kaumkaum lain. tidak wajar hanya berfikir dalam skop bangsanya sahaja. Oleh itu. jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman. sekolah tersebut perlu memenuhi beberapa criteria mantap termasuk pencapaian akademiknya. Seremban Kolej Islam Sultan Alam Shah. Penarafan ini dibuat sejajar dengan salah satu tumpuan yang terkandung dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. pengiktirafan dan mewujudkan rangkaian dan jaringan pada peringkat antarabangsa etos = ciri-ciri yang membezakan. Sekolah Menengah Imtiaz. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormat sebagai rakyat dalam satu Negara Pendidikan bermatlamat untuk membina dan membangunkan potensi setiap murid tanpa mengira kaum. 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. Jadi sebagai rekod dan juga perkongsian. Sekolah Menengah Sains Seri Puteri. Melaka Sekolah menengah harian: Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sri Aman. agama dan bangsa. sokongan alumni. menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di Negara negara lain di mana identity kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. Johor Bahru Sekolah Datuk Abdul Razak (SDAR). Kedah 6. Selangor 3. supaya menjadi contoh dan teladan kepada semua sekolah di negara ini. Kita berdiri. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan. Sementara ayat dan kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Kedah Kolej Tunku Kurshiah (TKC). Kuala Lumpur Sekolah Convent Kota Taiping. Kuala Lumpur 8. Perlis Sekolah Sultan Alam Shah. khususnya untuk mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. menyemai dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum sebaik mungkin. sentimen. Klang Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. Pulau Pinang Sekolah rendah: Sekolah Kebangsaan Seri Bintang utara. 17) SBT sekolah yang mempunyai etos. Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) yang terpilih bagi 2010 adalah. Sekolah Menengah Sains Miri. 4. Sebelum dianugerah taraf SBT . pemimpin sekolah. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Matlamat ini bertepatan dengan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. Kuala Lumpur Che Mah 2787 SPP 2011 . Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat. Sasaran utama Kementerian Pelajaran adalah untuk meletakkan semua SBT sebagai penanda aras dalam soal kecemerlangan pendidikan. Sarawak 10. Sekolah merupakan tempat kanak-kanak bersemuka 7 dengan rakan-rakan tanpa mengira perbezaan warna kulit. bangsa Melayu sebagai contoh. menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Perak Sekolah Seri Puteri. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut menjaga kepentingan semua kaum. Petaling Jaya Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki. Mereka juga diminta tidak perlu hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia memberi maksud bahawa rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Konsep ini juga. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (P) St George. yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. termasuk cuti sabatikal untuk guru besar y Kelonggaran bagi pelajar cemerlang memacu kejayaan dalam sistem pendidikan Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Kota Bharu. atau kepercayaan membimbing seseorang. guru dan kakitangan bukan akademik y Pelbagai opsyen untuk pembangunan modal insan. sifat akhlak. Selangor. Kuala Lumpur Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma. empat sekolah menengah harian dan enam sekolah rendah seluruh negara. Pahang. Seremban Kolej Melayu Kuala Kangsar (KMKK). Kelantan Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail 1. Sekolah Tuanku Abdul Rahman. membabitkan 10 sekolah berasrama penuh. Johor Bahru Menteri Pelajaran Malaysia yang juga Timbalan Perdana Menteri (TPM). Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Kelantan 9. guru mampu menjana. Justeru. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Cyberjaya Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. watak. kumpulan. mereka perlu melakukan perkara yang sama. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penambahan 23 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) kohort kedua 2011. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing. Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Putrajaya Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah . berikut adalah 23 buah yang diberi penarafan Sekolah Berprestasi Tinggi tahun 2011: 1. 5. atau institusi SBT akan dianugerahi manfaat berikut bertujuan untuk membolehkan mereka mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi: y Mengupayakan autonomi dalam membuat keputusan: SBT akan diberikan kelonggaran dalam memilih kurikulum dan kaedah pengajaran termasuk proses pemilihan serta penempatan semula guru sekiranya prestasi guru tidak memuaskan n pengagihan dana y Insentif kewangan bagi sekolah.

6. SK (Perempuan) Methodist Kuantan. penyampaian pendidikan dan latihan. SK Seri Biram.1 bilion yang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program pendidikan dan latihan yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. Sarawak 15. kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.3 Memupuk perpaduan di antara kaum. Sekolah Menengah Sains Selangor. Pahang 20. SK Sultan Ahmad Tajuddin.11.2 Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. berakhlak mulia. Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkualiti di semua peringkat. SK Sultan Ismail. cergas dan bertamadun. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan. Kedah. Memperluas dan memperkemas forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan. Kuala Lumpur 12. 6. 8 teras Dasar Pembangunan Modal Insan yg telah digariskan iaitu : 1.Walau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah 5. rohani. 2. kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah serta Tingkatan Peralihan. 5. 5. Melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan bandar termasuk menggantikan semua sekolah daif bagi menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif serta menempatkan guru berpengalaman di sekolah luar bandar. pemahaman dan pengetahuan mengenai sukan berkenaan tanpa mementingkan prestasi mereka. cergas dan berdaya saing tinggi Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan berikut: 5. ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. 20) Modal Insan sebanyak RM45. Segala sumber untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani hendaklah diguna sama bagi program 1M 1S. disiplin dan nilai murni. jasmani dan emosi murid. Kuala Lumpur 19.4 Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. subjek bahasa Mandarin dan Tamil akan diperkenalkan. Pahang 13. SJK(C) Lick Hung. 4.4 Membentuk budaya sukan di kalangan murid. semua murid dan pelajar diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu jenis sukan. SK Jalan Tiga. Selangor 22. Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Lubai. 6. 5.7 Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.2 Membentuk sahsiah. Dasar 1M 1S menggariskan objektif jangka panjang dan jangka pendek seperti berikut: 6.5 Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif dari segi fizikal. Pulau Pinang 23. dan 6.5 Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek. Oleh itu. 7. 18) MBMMBI 19) 1 Murid 1 Sukan Dasar 1 Murid 1 Sukan menekankan penglibatan setiap murid dalam sukan. Johor 16. profesional. 6. membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Melaksanakan penambaikan serta komprehensif terhadap sistem Sub-NKRA 1: Prasekolah 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan: y Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) y Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) y Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan y Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru Che Mah 2787 SPP 2011 . jujur. sektor swasta. Johor 14. 3. Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara. Sekolah Menengah Sains Muar. Terengganu 21. 18. progresif. 21) NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) NKRA National Key Result Area y The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system y The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians y Our real work will begin as we make the transformation of government services happen Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif. 8. Pahang 17. Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah. Penglibatan ini lebih menjurus kepada penyertaan. kepakaran. SJK(C) Perempuan China. SK Setiawangsa.6 Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. 5. jati diri. kemahiran. sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. SK Convent Muar. Selangor. penglibatan. 6.1 Meningkatkan kecergasan jasmani. Untuk tujuan ini. bermula tahun 2011. 6.3 Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah.

kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). masalah pendengaran. Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia: NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) 1. (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. sikap dan nilai. sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. pembacaan. Buat peringkat permulaan. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. kerohanian. sahsiah. kerohanian. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.0.Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik y Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. PMR . Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum 22) KSSR -Modul Asas Teras. menulis.Menghasilkan pelajar yang cemerlang y Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang . Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi PROGRAM LINUS LATAR BELAKANG Che Mah 2787 SPP 2011 . fizikal. luar Bandar dan pedalaman y Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah. 6. kognitif. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. perkembangan sosioemosi.0. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3. terencat akal. menulis. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. sikap dan nilai. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Nisbah Guru:Murid ( Sek Menengah 1:17. darab dan bahagi. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan) . Peratus peningkatan Kelas Intervensi Awal (KIA2M). KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. masalah penglihatan. kerohanian. Sekolah Berprestasi Tinggi 4. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. Melalui KSSR katanya.0% 4.02% 3. Pengetua/Guru Besar Key Performance Indicator (KPI) 1. rohani. tolak.0. mempunyai pelbagai kecacatan. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M.y Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar. fizikal.2%) KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka.50). dan kurang upaya secara fizikal. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. masalah pertuturan. kerohanian. menulis dan mengira. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. y Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi y NKRA Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan y Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 y *Kanak-kanak berkeperluan khas didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran. mengira dan menaakul) serta kemahiran ICT.00). Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Prasekolah 2. PMR (GPN=3. (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M KSSR TERAP 1MALAYSIA KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Literasi dan Numerasi 3. Pada peringkat ini pula.3%.00).3%. sumber maklumat : Portal Pendidikan Utusan 23) KBSR Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi . Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. Selain itu. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. sikap dan nilai. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. kognitif. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR . penulisan serta penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. pendengaran. 1. 24) LINUS semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. Sek Rendah 1:16) 2. kognitif. fizikal. emosi dan jasmani. fizikal. 5. dan SPM .Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem y Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. dan SPM (GPN = 6. kemahiran asas ICT. perkembangan sosioemosi. kemahiran pertuturan. Penurunan kes disiplin sekolah 0. perkembangan sosioemosi.

Rasional * Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Celik nombor Strategi Pelaksanaan Di Sekolah Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK. SJKT dan SABK. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1. * Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah. * Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1.Memartarbatkan profesion keguruan 5. piagam dan sistem prosedur kerja yang diamalkan Integriti Penjawat Awam Melaksanakan amanah dan kuasa yang Dipertanggungjawabkan Isu isu integriti Penyelewengan Penyalahgunaan kuasa Rasuah Salah laku Kerenah birokrasi Perlanggaran sistem dan prosedur kerja Keruntuhan sistem keluarga yang harmoni Pecah amanah sektor korporat AKAUNTABILITI Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab berpandukan peraturan dan undang-undang samada berjaya atau gagal 28) Ibu negara-negara dunia Negara Ibu negara A Afghanistan Kabul Albania Tirana Algeria Algiers Argentina Buenos Aires Australia Canberra Austria Vienna B Bahamas Nassau Bahrain Manama Bangladesh Dhaka Belgium Brussels Bosnia dan Sarajevo Herzegovina Botswana Gaborone Brazil Brasília Brunei Bandar Seri Begawan Bulgaria Sofia C Kemboja Phnom Penh Kanada Ottawa China Beijing Colombia Bogotá Cuba Havana D Denmark Copenhagen E Timor Timur Dili Ecuador Quito Mesir Cairo(Kaherah) F Fiji Suva Finland Helsinki Perancis Paris G Georgia Tbilisi Jerman Berlin I Iceland Reykjavík India New Delhi Indonesia Jakarta 25) KPM 26) PIPP 1. BT-BI. Matlamat LINUS . 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi.Celik huruf . 2004) definisi : Keutuhan. * PROTIM selepas UPSR.Merapatkan jurang pendidikan 6. SJKC.kejujuran. * Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca.Membangunkan modal insan 3. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.Memperkasakan sekolah kebangsaan 4.Integriti berkait rapat dengan etika. * KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah 3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. BC-BI.Melonjakkan kercermerlangan institut pendidikan Che Mah 2787 SPP 2011 .Ketelusan. 3): Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Masalah murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum menguasai kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA. 2. (NKRA = Bidang Keberhasilan Utama Negara) * Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Program ini dinamakan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS). Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari (PIN.* Satu daripada National Key Result Area (NKRA) semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 .Membina bangsa negara 2. 27) Konsep Integriti Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. kesempurnaan Kategori Integriti Integriti Individu Keselarasan di antara apa yang dikata dengan apa yang dikota Integriti Organisasi Kod etika. Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.

BI DAN SAINS y PENCAPAIAN 100% PEPERIKSAAN AW AM y 100% LULUS PAFA S AHSI AH y ZERO PONTENG. 33) Sejarah Negeri tempat mengajar y bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari kilatan ikan dalam air yang berkilau seperti perak y pemilihan nama "PERAK" itu sangat bertetapan dengan kekayaan khazanah yang dikandungi oleh bumi Perak Che Mah 2787 SPP 2011 .. kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran. 32) Lagu Perak Sentiasa di Puncak Kecemerlangan PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN Langkah Baru Telah Bermula Bersedia Hadapi Perubahan Kemuncak Kecemerlangan Pasti Kita Akan Berjaya Realisasikan Impian Jadikan satu Harapan Jadikan satu Perjuangan Demi Perak Darul Ridzuan Integriti.. Pegangan Kami. BM.. Berpengetahuan.... Dedikasi. Kotte (undang-undang) Sudan Khartoum Switzerland Bern Syria Damascus T Taiwan Taipei Tanzania Dodoma (rasmi).6..Iran Iraq Ireland Israel Itali J Jamaika Jepun Jordan K Kazakhstan Kenya Korea Utara Korea Selatan Kuwait L Laos Lebanon Liberia Libya M Madagascar Malawi Malaysia Mexico Mongolia Morocco Myanmar N Nepal Netherlands Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Astana Nairobi Pyongyang Seoul Bandaraya Kuwait Vientiane Beirut Monrovia Tripoli Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur (rasmi). Sekolah ini adalah sebuah sekolah gred A dengan kelengkapan fasiliti yang mencukupi seperti padang bola sepak. bola jaring... sepak takraw. Kita Bersatu Mencapai Matlamat Jitu Negeri Perak sentiasa Di Puncak Kecemerlangan. bola tampar dan hoki. Sekolah ini juga menyediakan kelas aliran perdana iaitu dari Tahun 1 .C. undang-undang. Marilah.. DADAH. TEPAT. Putrajaya (pentadbiran) Bandaraya Mexico Ulaanbaatar Rabat Naypyidaw Kathmandu Amsterdam (rasmi).pra sekolah dan pra sekolah pendidikan khas. Kejayaan Dalam Genggaman. Berdisiplin. Dar es Salaam (pentadbiran) Thailand Bangkok Turki Ankara U Uganda Kampala United Kingdom London United States Washington..KU RIKU LUM y PENCAPAIAN CEMERLANG PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI y PENYERTAAN 100% OLEH MURID 30) Lagu sekolah Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Kebangsaan Kita Tekun Berusaha Pasti Berjaya Itu Matlamat Kita Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Yang Indah Ceria Mari Bersama Kita Menjaga Agar Bersinar Jaya Ilmu Suluh Panduan Kita Amalkan Usaha Yang Berterusan Kita Capai Kecemerlangan New Zealand P Pakistan Islamabad Paraguay Asunción Peru Lima Philippines Manila Poland Warsaw Portugal Lisbon Q Qatar Doha R Romania Bucharest Russia Moscow S Arab Saudi Riyadh Scotland Edinburgh Serbia Belgrade Singapore Singapore Somalia Mogadishu Sepanyol Madrid Sri Lanka Colombo (rasmi). ROKOK DAN SALAH LAKU y SIKAP HORMAT MENGHORMATI DI TAHAP MAKSIMA y MENGAMALKAN " BUDAYA SALAM" y PENGURUSAN / KEPIMPINAN y IKLIM KERJA YANG KONDUSIF y PENINGKATAN SEMANGAT KEKITAAN y SISTEM NILAI & HALA TUJU YANG JELAS y ZERO KECACATAN y CEPAT.. The Hague (pentadbiran.. V Vietnam Hanoi 31) Lagu negeri Allah Lanjutkan Usia Sultan Dilanjutkan Allah usianya Sultan Adil dan murah Memerintah watan Ditaati rakyat Kiri dan kanan Iman yang soleh Allah kurniakan Allah berkati Perak Ridzuan Allah selamatkan Negeri dan Sultan. dan kehakiman) Wellington 29) Pasal sekolah sendiri . DAN KREATIF DALAM PENGURUSAN KO. KU RIKU LUM y TIADA BUTA 3M y PENCAPAIAN TERBAIK MATEMATIK..KURI/HEM/KOKU SKTB (SK Tanjung Belanja) adalah sebuah sekolah yang terletak di pekan kecil Tanjung Belanja iaitu kira-kira 5 minit dari pekan Parit. D....

beri salam/ucapan salam pd semua guru setiap pagi/hari tanpa menunggu diberi salam. y Warna putih melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan. menyusun dan mengembangkan.Analisis-bezakan. ramalkan.. namakan. Bloom pada tahun 1956 (wikipedia). menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar. kaedah. bina alat 4. fakta asas. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah memilih. Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. definisi. Sintesis dan Penilaian.Penilaian-pilih kritik. France . nilai murni dan kemahiran Konsep Pembelajaran sepanjang hayat konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu Che Mah 2787 SPP 2011 . aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap. pastikan. lambat laun akan sebati dlm minda murid 2. terangkan. hasilkan.Sintesis-bina. menterjemah.Kefahaman-pilih. termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran. terangkan. mentafsir dan mengkritik. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membina. semasa merancang sesuatu pengajaran. perlu dirujuk kepada objektif pengajaran. 35) Mengajar depan Panel 36) Menilai pencapaian murid-murid berdasarkan kepada Taxonomy Bloom Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. buktikan Peringkat tertinggi ialah penilaian yang bermula dengan peringkat pengetahuan. 3) Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. menerangkan dan menulis semula. Bloom. Menurut Benjamin S. y Bendera negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi tiga warna berjalur putih. teori dan formula.Justeru. susun. Kesetiaan 5. menghasilkan. memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kognitif pelajar sahaja.Penggunaan-selesaikan. mulakan pd diri kita sendiri. matlamat dan objektif (yang perludicapai dan dikuasai murid). kesilapan. yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya 37) Jenama kereta keluaran German. jgn berpuak2 / kelompok2 pd bangsa sendiri shj. 6) Penilaian Membuat pertimbangan. mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif. disusun oleh Benjamin S. Penerimaan 2. kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Kefahaman.2 FSI Perancis -Peugeot 38) Menerapkan konsep 1 Malaysia dlm Pendidikan 8 NILAI-NILAI 1 MALAYSIA 1.Pengetahuan-nyatakan. Peringkat Teksonomi Bloom ialah: 1. Integriti 8. Taksonomi Bloom memberi sumbangan untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran.mengenai murid dan perkara yang akan diajar. hukum. tanamkan sikap ke'1malaysia'an dgn menggunakan contoh2 relevan 3. hukum. atau prinsip yang mendasari klasifikasi. merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. cari. iaitu Pengetahuan.ada juga soalan camni.LOL Jerman . Ketabahan 3. Warna hitam melambangkan kebesaran Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan 34) Rancangan Pengajaran Harian + Refleksi (waktu sesuai tulis refleksi) Sebelum mengajar. guru perlu membuatkeputusan mengenai keperluan. Analisis. Penggunaan. cari aktiviti2 yg boleh disertai oleh semua 7.y wujud pada zaman pra sejarah y penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar. hindarkan drpd menyentuh hal2 yg mungkin boleh menyinggung bangsa lain 10. Meritokrasi 7. berusaha tersendiri menyelesaikan masalah.. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah memilih. catatan mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran. serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. tulis semula 3. dan kedua. guru2 sentuh hal ini setiap kali pnp dlm kelas. kembangkan 6. guru perlu merancang pengajarannya dengan berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. membuat ramalan dan membuat klasifikasi. teori. Aras Taksonomi Kognitif Bloom (1956) 1) Pengetahuan Mengingat kembali. sesuatu persediaan pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama. berikan alasan. menamakan dan melabelkan. Pendidikan 1. memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. 5) Sintesis Menyepadu. jgn tunggu org lain amalkan dulu baru diikuti 6. labelkan 2. jgn diamkan diri shj 9. Ketiga-tiga jalur ini sama lebarnya. cuba hindarkan ada unsur2 'berat sebelah' dlm hal2 di sekolah terutama yg boleh dilihat oleh murid2 5. memastikan dan memilih. buat dgn ceria & ikhlas 8. kuning dan hitam. Budaya Kecermelangan 4. Ringkasnya. peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan. mencantum idea menjadi satu. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. pastikan menjawap salam murid. Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). membezakan fakta daripada pendapat. tarikh. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membezakan. Untuk membuat penilaian dan pengukuran. guru2 sendiri amalkan sikap 1malaysia pd murid2 & guru 4. 4) Analisis Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil.. Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik. pilih 5. Membina graf daripada data dan lain-lain. afektif dan motor-psiko. 2) Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Rendah hati 6. mengenal idea. bercampur gaullah pd semua tak kira bangsa agama 39) pendidikan spjng hayat pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan memindahan pengetahuan . kemajuan Negeri Perak y pada tahun l874 getah sebagai sumber ekonomi yang baharu y negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia (selepas Pahang). y Warna kuning melambangkan kebesaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan. Taksonomi ialah klasifikasi berhirarki dari sesuatu.Audi R8 5. menerangkan.

Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1). dan berketerampilan. ilmu pendidikan. Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan. badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. usaha membangunkan modal insan adalah satu daripada pendekatan utama yang perlu ditekankan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap warga diberi peluang untuk melanjut atau menyambung pelajaran manusia harus terus mengharungi kehidupan ini dengan pembelajaran secara berterusan. pengetahuan dan kefahaman. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut: Keperluan 1: Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan.pembelajaran untuk melakukan. menjunjung nilai budaya bangsa. sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu Oleh itu. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Keperluan 3: Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah.pembelajaran untuk mengetahui. Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penandaarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran. Komponen SGM Standard merangkumi tiga aspek berikut: Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri. empat prinsip iaitu : 1. malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi. kolaborasi (Keperluan 3). kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah. persepsi mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat telah mewujudkan satu fenomena baru yang dikenali sebagai employability fever . Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama. pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Keperluan 2: Latihan. KEPERLUAN Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting. kreatif. (hidup bersama) Empat prinsip ini membentuk proses pembelajaran yang sempurna 38) Standard Guru Malaysia Pengertian Standard Guru Malaysia Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan). pendidik guru. Tatasusila Profesion Keguruan. profesion dan sosial. (laku) 3. Di Jepun misalnya. Golongan mudanya bersikap agresif untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjamin mereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati. mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. strategi. pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2). proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K). institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara. sistem pemantauan. dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. latihan. Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan. Pendidikan tidak formal merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. inovatif. konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan. Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1). Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional. Pendidikan bukan formal ialah sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun. Ini kerana pembelajaran begini dapat memperbaiki kehidupan seseorang melalui peningkatan kemahiran kerja. yang patut ada pada seseorang guru.pembelajaran untuk tinggal bersama.pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan. pengislahan sahsiah diri dan bertambahnya ilmu pengetahuan. memiliki semangat patriotisme yang utuh. Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan.pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa (jadi) 4. supaya manusia bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan hidupnya tetapi kehidupan secara bermaruah dan bermakna. Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi. Buku Standard Guru Malaysia. kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru. bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi Che Mah 2787 SPP 2011 . dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. Keperluan 5: Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. Falsafah Pendidikan Guru. membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4).(tahu) 2. dan jaminan kualiti (Keperluan 5). dan pentaksiran dan penilaian.

dan y Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. berkesan dan bermutu tinggi.. y menjamin pembangunan individu dan y memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. infrastruktur. telus. Sebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsipprinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. dan realistik. dan y Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif. y Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan. 39) Konsep Malaysian Malaysia Berpandukan definisi dan konsep 1Malaysia yang di jelaskan. y meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. y berpandangan progresif dan saintifik.berdisiplin dan beradab 6.niat yang betul. Keadilan yang dicanangkan dalam konsep Malaysian Malayisa diambil secara membuta tuli dengan mengambil konsep kesamarataan versi total. kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. Di samping menjaga kepentingan semua kaum. y meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut: y Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan.penggerak ke arah kebaikan. y berpekerti mulia. memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. 5. adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion. y yang bertanggungjawab dan berkebolehan. praktikal. semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut: tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara y yang berilmu. Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut: y meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. sumber pengajaran dan pembelajaran. 40 ) profesionalisme guru Peningkatan Profesionalisme Guru Peningkatan Kendiri * Penyelidikan Tindakan Che Mah 2787 SPP 2011 . Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya". Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut: y Pernyataan Standard dan Keperluan jelas. adil. y demokratik. tenaga pengajar. y menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. y yang menyedari betapa pentingnya usaha ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu 1. 3. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. kurikulum. pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. y KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut: y mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan.menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. konsep 1Malaysia memiliki kelainan seperti berikut 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut. Justeru itu. y tanggungjawab terhadap ibu bapa y tanggungjawab terhadap negara dan y tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. dan y yang percaya akan demokrasi. y yang taat setia. relevan. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. y Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. tepat. konsep 1Malaysia juga menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Guru yang. pengetahuan dan kefahaman. y Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar. dan y mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. 2. y mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar. 4. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum.dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. y Asas Penentuan Standard Dan Keperluan Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang berikut: Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional. y bersedia menjunjung aspirasi negara serta y menyanjung warisan kebudayaan negara.memperkotakan apa yang dikatakan. pengetahuan dan kefahaman. Konsep Malaysian Malaysia pula adalah satu dasar yang mahu menggagalkan terus asas binaan kemasyarakatan yang wujud itu. y tanggungjawab terhadap pelajar. Berbeza dengan Malaysian Malaysia yang hanya terbatas kepada kesamarataan hak tanpa mengambil kira realiti dan sejarah negara Malaysia. Melalui pendidikan.perlakuan yang baik. y progresif y berdisiplin.

* Muhasabah/Refleksi * Budaya Ilmu * e-pembelajaran Latihan Dalam Perkhidmatan Kolaborasi Peningkatan Profesionalisme Guru salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian atas keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Che Mah 2787 SPP 2011 . mungkin bantuan dari segi teknikal. amat mudah dibangunkan dan memerlukan perhatian guru yang paling minima. haiwan. perisian pendidikan yang paling banyak digunakan. banyak dikawal oleh komputer. Berikut merupakan beberapa cadangan tentang program simulasi. tutorial dan simulasi. tutorial · c. Menunjukkan/mengajarkan sesuatu kemahiran kepada pengguna. Murid hanya perlu menekan beberapa kekunci sebagai tindakbalas kepada arahan/soalan yang dikemukan kepada skrin. selain mendisiplinkan murid. Antaranya ialah · · wordzap · · reading blaster · · maths balster · · operation neptune · rescue Perisian Penyelesaian Masalah. menggunakan teknik refleksi dengan kemahiran penilaian kendiri untuk mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. nanti akan ada data-data mengenai pokok-pokok. Guru mungkin diperlukan untuk menerangkan beberapa klu yang mungkin sukar diterjemahkan. Murid mungkin akan ditanya berapa soalan yang ia hendak jawab. · (c) Kerja kumpulan dalah sesuai. Peranan guru dalam penggunaan seumpama ini telah bertambah. Pengguna akan seoalah-oalah berada di tempat kejadian dan boleh bertindakbalas terhadap keadaan tersebut. buku atau kalau diperkembangkan. terdapat data-data peribadi murid. Contoh yang paling baik sekali kepada perisian penyelesaian masalah ialah Minesweeper yang disertakan bersama program Window 3. lebih berbentuk kepada strategi. Kemahiran yang dipilih adalah perkara yang perlu bagi kemahiran aras tinggi yang akan dipelajari. disertakan dengan latihan. Beberapa contoh perisian berbentuk simulasi: · · Science explorer II · · Where is Carmen de Diego? · · Dinosours Perisian Permainan. Penglibatan guru juga amat minima. Kebijaksanaan pengguna diperlukan untuk menganalisisklu-klu yang diberikan untuk mengelakkan daripada terkena bom. telah ada banyak data yang terkumpul. Kebanyakan program seumpama ini akan menggabungkan ciri-ciri latihtubi. perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. Apa yang perlu guru lakukan ialah berikan disket yang mengandungi program tertentu dan murid akan mengikut arahan komputer dari mula hingga ke akhir. bank data · g. 41 ) siapa Idris Jala Pengaruah urusan MAS yg beragama kristian yg pernah cuba utk menyesatkan seorang pramugari MAS 42 ) bagaimana mengaplikasikan ict di dlm pengajaran Perkembangan pendidikan masa kini menuju ke arah penggunaan Teknologi Maklumat sebagai alat pengurusan dan alat pengajaran serta pembelajaran. Simulasi bermaksud to give a false appearance/ to look or act like. progam yang berlagak seperti guru. dan pengguna dikehendaki menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelseaikan masalah yang dihadapi. Lain-lain contoh perisian yang berbetuk penyelesaian masalah ialah · · solitaire · · hangman · · tic-tac-tow · · flag · · block memerlukan murid menggunakan pemikiran aras tinggi. Mungkinkah murid akan sengaja silap menjawab soalan semata-mata untuk menikmati kesan bunyi dan kartun tadi? menguji fakta-fakta beraras rendah sahaja adalah mundur dari segi pendidikan. Suatu masalah dikemukakan dalam program ini. memberikan suatu ringkasan tentang hasilkerja murid dan murid boleh mencetaknya selepas tamat mengulangkaji dan menyerahkannya kepada guru untuk direkodkan. latihan berfikir secara lojik dan analitik serta kritis. penyelesaian masalah · f. Perisian-perisian pendidikan bolehlah dibahagikan kepada beberapa kategori: · a. perisian integrasi · i. simulasi · d. Beberapa contoh perisian tutorial ialah: · · typing tutor · · secondary english Perisian Simulasi. 80% adalah dari jenis perisian permainan. guru harus bijak menilai memilih perisian agar nialai-nilai pendidikan tidak terpesong/terabai.1 atau Window 95. tahap kesukaran dan seumpamanya. · (a) Jangan menganggap simulasi sebagai permainan komputer · (b) Perkenalkan pelajaran simulasi ke seluruh kelas supaya semua sedar apa yang akan dibuat dan dipelajari. Perisian Bank Data belum lagi digunakan di Malaysia. · (d) Beri peluang murid sendiri menentukan tugasan yang akan dijalankan untuk menggalakkan decision making dan problem solving. · perisian-perisian keluaran RAPID · Math Rabbit · Kid Phonics · Maths Blaster Perisian Tutorial. lebih menitik beratkan pembelajaran secara inkuiri. grafik · h. Program disusun sedemikian rupa supaya apa jua tindak balas pengguna boleh menerima suatu reaksi dari komputer. Guru kini bukan sahaja berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka dalam tugas harian tetapi juga sedang berusaha untuk memantapkan diri agar lebih berketrampilan dalam profesion mereka. Guru hanya perlu dari masa ke semasa memerhati tingkahlaku murid dan sekali-sekala mendisiplinkan murid. malah orang dewasa. latihtubi · b. permainan · e. membuat murid mengulangkaji pelajaran sendirian atau berkumpulan daya kreativiti murid sukar dilihat. Guru mungkin diperlukan untuk memberikan peransang atau bimbingan ke arah menyelesaikan masalah. Ia direka bentuk dalam bentuk permainan untuk menarik perhatian. Beberapa contoh perisian bercorak latihtubi ialah. program ini harus dirancang dengan lebih teliti. bunga-bunga dan lain-lain. pengaturcaraan Perisian Latihtubi. paling digemari oleh kanak-kanak. guru.

Sebagai gantian kepada penyerahan stesen dan tanah berkenaan. kerjaya guru ditambah baik demi memastikan mereka yang membentuk modal insan negara diberi pengiktirafan dan ganjaran sewajarnya. doktor. Memang sesuai peristiwa berkenaan dimaktubkan sebagai satu hari bersejarah dan patut diingati. Di antara perisian grafik yang dikenali ramai adalah: · · Print Shop atau Deluxe Print shop · · Paint Brush · · Print Magic · · Corel Draw · · Harvard Graphic · · Freelance Graphic · · Visio Home · · Photo Shop Peranan guru mungkin besar pada peringkat awal memperkenalkan perisian sebegini. kebanyakn sekolah menyediakan buku program Hari Penyampaian Hadiah menggunakan program grafik yang menyediakan beberapa imej grafik yang menarik. dan mudah untuk dibaca. Perisian Grafik. guru 45) Maksud guru. pentadbir. setiap seorang daripada kita tidak kiralah sama ada beliau seorang pemimpin. Perhentian Woodlands ialah sebuah pusat pemeriksaan kastam. Sebagai contoh sebuah sekolah di England telah membuat suatu bank data mengenai maklumat penduduk di sekitar sekolah itu dengan lawatan ke tanah perkuburan (maklumat orang hidup adalah terperingkat! (classified)). kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan. hal ehwal murid dan kokurikulum di sekolah rendah kluster turut dinaikkan dari gred DGA32 ke gred DGA34 yang membabitkan sejumlah 99 jawatan. Disertakan dokumentasi yang baik · cara guna perisian · nota guru · contoh pelan/rancangan mengajar . dan olah. bekerjasama dsb. jelas. Apabila KTMB berpindah ke Woodlands pada 30 Jun. ahli sukan atau apa jua pun kerjayanya. terasuh dan dibimbing oleh insan yang bernama guru. Perhentian di Woodlands bukan stesen kereta api dalam erti kata biasa. imigresen dan kuarantin (CIQ) kepunyaan Singapura. yang akan dikategorikan mengikut empat lapisan jawatan pertamanya. Khazanah tanah KTMB di Singapura dianggarkan mempunyai nilai berbilion ringgit. kerajaan kolonial British di Singapura menjual untuk selama-lamanya harta benda dan syarikat Singapore Railway kepada Kerajaan Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States). 44) Apa yang jadi dekat Singapura pada 30 Jun nih yang ada kaitan dengan Johor *isu stesen keretapi tutup Tarikh berkenaan iaitu 30 Jun 2011 ialah hari KTM Bhd menutup stesennya di Tanjung Pagar dan berpindah ke Woodlands. peguam. Aspek-aspek negatif: Tiada perisian yang sesuai dengan objektif pengajaran. kenaikan pangkat untuk pengetua atau guru besar cemerlang dan kenaikan pangkat guru cemerlang. Jika ia 'open-frame'. kereta api yang akan berlepas bagi kali terakhir dari Tanjung Pagar menuju Kuala Lumpur pada malam 30 Jun itu. mengeksperimen. Mudah digunakan.MURID dan MURID .7 hektar tanah milik KTMB di merata tempat di Singapura. Perlukan pengorbanan masa untuk guru/murid pelajari dan mahiri.mestilah mudah untuk dibina. akan melibatkan 6.585 jawatan. Najib berkata. Membina kemahiran penyelesaian masalah ke arah pemikiran lojik dan membuat keputusan.MURID." katanya. yang menukar nama syarikat itu kepada Federated Malay States Railway. guru kanan.228 jawatan sebagai membuktikan lagi kesungguhan kerajaan dalam memartabatkan profesion keguruan. Ada cara untuk guru buat pindaan. maka akan bermulalah juga penyerahan kepada Kerajaan Singapura bukan saja bangunan stesen Tanjung Pagar tetapi juga tidak kurang daripada 175. "Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan gred jawatan semua pengetua sekolah menengah Gred DG48 ke gred DG52 yang membabitkan 1. Malaysia diberi peluang membangun bersama dengan Singapura enam bidang tanah di Marina South dan Ophir-Rocher di bahagian selatan pulau Singapura. Murid gemar buat silap untuk dapatkan gambar kartun/bunyi yang menarik. "Hakikatnya.sekolah. termasuk guru biasa. kaedah baru kenaikan pangkat diperkenalkan khusus kepada guru yang terbabit dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP) iaitu guru wibawa dan pendeta guru. Perisian-Perisian Bilik Darjah hendaklah: Jelas objektifnya. semua GPK pentadbiran. akauntan. meramal." katanya. Che Mah 2787 SPP 2011 . laluan kerjaya guru dalam PDP akan diperluaskan sehingga mencapai ke gred DG54 dalam tempoh perkhidmatan 25 tahun dengan memenuhi tahap kecemerlangan serta lain-lain syarat yang ditetapkan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan. Tahan lasak . hal ehwal murid dan kokurikulum sekolah menengah gred DG44 dinaikkan ke gred DG48. membuat inferen dan refleksi. Melalui konsep guru wibawa dan pendeta guru itu. kandungan mestilah tepat. jurutera. Mudarris dan pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tiusyen (kelas bimbingan). sunting.tidak mudah hilang dengan hanya menekan kekunci 'ESC' atau kekunci yang tidak berkenaan. "Pewujudan lapisan tersebut.murid tidak menggunakan perisian pengkalan data untuk mesaukkan data tetapi menggunakannya untuk mengeksploit data. stesen barunya di Singapura. Ada cara untuk beri maklumbalas. wibawa dan pendeta guru. kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Mengamal proses-proses penyiasatan . guru mungkin hanya perlu buat penilaian kreativiti mereka sahaja. Dipersembahkan dengan baik. Memupuk nilai-nilai murni dengan sifat-sifat jujur. berani. guru yang tidak dinaikkan pangkat ke Gred Khas masih berpeluang untuk menikmati Pergerakan Gaji Tahunan. kerajaan bersetuju menambahkan lagi jawatan Gred Khas C bagi laluan pengajaran dan pembelajaran sebanyak seratus peratus dengan menambah sejumlah 72 jawatan berbanding 36 jawatan sedia ada di bawah konsep guru wibawa dan pendeta guru. Pada 1918. 43) skim kenaikan pangkat guru Perkhidmatan perguruan adalah satu-satunya perkhidmatan yang diperuntukkan dengan lima kaedah kenaikan pangkat iaitu kenaikan pangkat mengisi kekosongan jawatan.inkuiri dengan menyiasat. akan membolehkan peningkatan ke gred yang lebih tinggi berdasarkan kecemerlangan. bagaimanakah caranya anda akan mengintegrasikan perisianperisian tersebut dalam bilik darjah? Aspek-aspek Positif: Pemangkin kepada interaksi GURU ." katanya. "Manakala semua guru penolong kanan (GPK) pentadbiran. Perisian grafik sangat popular di kalangan guru-guru sekolah. pendidik.kantin Guru Guru (dari bahasa Sanskrit ) = pengajar. Perkara lain/baru untuk diuruskan. dan akhirnya berubah menjadi KTMB sebagai sebuah badan korporat.

seseorang itu tidak semestinya belajar di sekolah kerana pelajar tersebut boleh belajar di rumah. Pesan-ambil-bayarduduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. Kaedah ini juga dikenali sebagai home-schooling. Amerika Syarikat. sekolah tidak semestinya bangunan yang lain dari rumah seseorang. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin.  Sekolah bestari . Hari Guru Antarabangsa ditetapkan oleh UNESCO pada 5 Oktober setiap tahun. Hari Guru disambut pada setiap 16 Mei sebagai penghargaan kepada para guru.Dalam zaman modern ini = seorang yang pakar dalam sesuatu bidang misalnya management guru merujuk kepada seorang yang pakar dan handal dalam bidangpengurusan. guru perlu mahir dalam sesuatu mata pelajaran serta diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam bidang pedagogi atau sains prinsip pengajaran. Dari segi agama pula misalnya agama Hindu dan Sikh. tempat berkumpulnya seluruh angkatan. [sunting]Sekolah-sekolah di Malaysia Di Malaysia terdapat beberapa jenis sekolah seperti: Maktab Rendah Sains MARA . Biasanya seorang itu akan melalui beberapa jenis sekolah dan institusi pendidikan bermula dari tadika. pelajar bergerak melalui beberapa siri sekolah.sekolah agama di kampung  Sekolah atap . Kebanyakan murid menganggap penting kantin sebagai tempat bersosialisasi.sekolah kampung yang beratap daun nipah. tetapi secara umumnya. Biasanya kantin menjadi tempatberkumpul bagi para murid. Nama sekolah-sekolah ini berbeza di setiap negara. sekolah rendah.Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan formal. Ramainya kantin disebabkan oleh obrolan siswa-siswi yang makan bersama. Namun demikian. guru mempunyai maksud yang lebih tinggi. Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di Indonesia. Di peringkat universiti. mempunyai beberapa tenaga pengajar atau guru untuk mendidik dan membimbing pelajar. sekolah rendah dan sekolah menengah yang masing-masing dikhaskan untuk kanak-kanak kecil dan remaja yang sudah tamat pendidikan rendah. sekolah menengah dan akhirnya ke universiti.  Che Mah 2787 SPP 2011 .Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. guru diberi gelaran tutor atau pensyarah.sekolah moden dengan infrastruktur yang bagus  Sekolah khas . disenaraikan. baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana.Sekolah bagi pelajar cemerlang yang diuruskan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Sekolah berasrama penuh .Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Tetapi di Malaysia. Dalam sistem ini. Sekolah Sekolah = sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan ilmu kepada pelajar Struktur sekolah moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat (IT) atau sekadar bilik darjah sahaja. Ia biasanya merujuk kepada para pendita yang mempunyai ilmu mendalam dalam hal-hal kerohanian. yang biasanya wajib.sekolah untuk pelajar istimewa Kantin (dari bahasa Belanda: kantine) adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umumyang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan.sekolah menengah berasrama penuh dibawah penyeliaan Kementerian Pelajaran  Sekolah pondok .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.