Format SPP baru Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).

Perincian markah 20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan) 20% (penyampaian) 30% (pengetahuan akademik/ikhtisas) 30% (pengetahuan isu2 semasa) Soalan-soalan famous untuk temuduga SPP

1)

Rukun Negara

1) Kepercayaan Kepada Tuhan -Bangsa & Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yg kukuh kpd Tuhan. 2) Kesetiaan Kepada Raja & Negarasetiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 3) Keluhuran Perlembagaan -melindungi hak dan keistimewaan warganegara -menghormati, menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya 4) Kedaulatan Undang-Undang -patuh kpd undang-undang yg telah digubal supaya keamanan negara dapat dicapai. 5) Kesopanan dan Kesusilaan Sifat sopan-santun dan tatasusila penting dlm mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum

2) Falsafah Pendidikan Negara
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri: a. Percaya dan patuh kepada tuhan b. Berilmu pengetahuan c. Berakhlak mulia d. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. e. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara. f. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.

3) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 4) 16 Nilai yang terkandung dalam FPK dan mana datangnya nilai-nilai tu.
Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejak Persidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak, sosial dikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan Melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan berwawasan

dan terlatih. Maka apakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati, amal dan wariskan?. Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini. Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang penting sekali adalah kesepaduan empat sifat utama iaitu JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) yang akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Melalui FPN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yang sedang atau telah tamat bersekolah. Mereka telah diterapkan dan diajar dengan nilai murni. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan, perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri. Penerapan nilai itu mestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan. Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan." 5.0 16 Aspek Nilai-nilai Murni Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Secara pertuturan b. Secara perlakuan c. Secara teladan d. Secara isyarat e. Secara kefahaman f. Secara interpretasi g. Secara konteksual Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk muridmurid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilainilai murni:1. Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. 2.Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. 3.Hemah Tinggi Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. 4.Hormat Menghormati Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 5.Kasih sayang

Che Mah 2787

SPP 2011

sosial dan kognitif (berdasarkan kepada teori2 pembelajaran) 7) PIBG y Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Kebebasan Kebebasan yang dimaksudkan ini. Menerusi PIBG. dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara. namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu. ketoleranan dan perpaduan. Kesedaran Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri. Pengurusan 3. 2005). banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru. malahan juga dengan guru di sekolah. pengurusan kakitangan pendidikan. Pastikan tahu siapa tokoh2nya. 11. komuniti. akan wujud kerjasama lain antara mereka. Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan. masyarakat dan negara. Keberanian Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. tanggungjawab bersama. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi y y Che Mah 2787 SPP 2011 .. cognitive theory dan sewaktu dengannya. 6) Cara mengajar dan cara meningkatkan motivasi murid ikut teori behavior. 9. 8) Struktur pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikan negara. 8. ekonomi ataupun sosial. Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih.behavior theory. 16. kegigihan. pemikiran dan kerohanian. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. segala bentuk program yang dirancang oleh sekolah akan berjalan dengan lancar. tanpa sebarang unsur kepentingan diri: 6. 7. mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. dan negara. Gotong-royong yang diadakan ini bukan sahaja akan dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa dan pelajar. kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. Di samping itu. 1. Susulan daripada itu. perlakuan. Kerajinan Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan. Hal ini wajar dilakukan kerana ramai kalangan guru berasa tertekan dan terancam apabila menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Semangat Bermasyarakat Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat. secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. mengarah. Kebersihan fizikal dan mental Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan. amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hasilnya. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan. misalnya gotong-royong menyiapkan bangunan tambahan. pengarahan pendidikan. Dana yang terkumpul ini boleh digunakan untuk kebajikan dan manfaat sekolah dan para pelajar PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. ahli PIBG boleh berfungsi sebagai penilai terhadap prestasi sekolah sama ada dalam hal-hal akademik mahupun kokurikulum. menyusun atur. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik. pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. pihak persatuan juga boleh berfungsi sebagai penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas di sekolah.Perasaan cinta. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan. 15. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. gotong royang. masyarakat. membina Taman Sains sekolah dan sebagainya. 14. boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka. Kerjasama Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu. tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama. mengenang budi dan penghargaan. Keadilan Perlakuan. Penyeliaan 5) Teori-teori pengajaran dan pedagogi yang berkaitan . Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan. memimpin. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang. mengelola. penyelarasan pendidikan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu. Dengan kata lain. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Eksekutif 2. pengelolaan pendidikan. disusun atur. 10. PIBG sebagai sebuah organisasi yang berwibawa boleh menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar di sesebuah sekolah. humanistics theory. perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan pihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi. Kejujuran Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik. PIBG boleh juga mengadakan beberapa sesi gotong-royong di sekolah. kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. (Yahaya Don. constructivist theory. diarah. y y y y sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. 13. Program seperti ini penting demi memberi kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya. 12. pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. kecekalan. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ini sudah pasti membantu sekolah melahirkan lebih ramai pelaj ar yang berkualiti pada masa hadapan. penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. dikelola. tanpa dipengaruhi oleh perasaan. keluarga. Dengan itu.

sebuah negara berdaulat. ada banyak lagi buku yang lagi panas berbanding Interlok. ada cikgu pukul budak dan sebagainya. Bila Pak Muhyiddin tersalah cakap. 3. memanfaatkan Che Mah 2787 SPP 2011 .teruk Pak Muhyiddin nak jawab dibuatnya.ISU PENDIDIKAN : Peranan PIBG dalam meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah: y mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Tak tahu bila nak jadi sejuk balik. Macam mana boleh ada kesilapan dalam buku teks tu? Nak salahkan penilai. belum ada apa-apa berita yang menggembirakan.Betapa hebatnya Najib kerana mempunyai tahap dan aliran pemikiran yang sama dengan Obama. lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan. terlajak kereta atau perahu. Itulah. kalau aku sebagai Abdullah Hussein pun akan merajuk.isu PISMP posting lewat + isu KPLI posting dulu dr kite + GSTT dpt extend bkhidmat FEBRUARI . Pelaksana Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran. boleh diundur. Isu Interlok.. memang macam-macam yang marah dan mengamuk dan tulis macam-macam kat blog mereka. ada cikgu kena tipu dalam skim tertentu.isu PISMP posting (bersyukur) + isu camne nk g konvo + isu xde duit MAC . y banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Osama yang merencanakan serangan itu kini telah dibunuh..isu x sbar dah nk cuti tgh thn JUN . memang dah sah-sah salah mereka. 11) Isu-isu pendidikan yang terkini 1. Nak salahkan cikgu yang buat buku teks tu. memang panas sepanjang tahun. Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. ada nilai-nilainya tersendiri. iaitu: Peringkat Persekutuan. tengok berita) JANUARI . Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah. Takkan sampai hari ini masih tak boleh bezakan? Yang mana baik dan yang mana tak baik? 4. Isu cikgu atau guru GSTT. penilai akan kata dia tak pilih buku tu. Tapi kalau buku tu dah banyak sangat salahnya. y sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa.. buruk padahnya. Sekurang-kurangnya mentornya. Tun Dr Mahathir tidak berkongsi pandangan dengan Najib dan beliau mengecam tindakan Obama mengarahkan pembunuhan kejam itu dengan menceroboh memasuki wilayah Pakistan. Tiaptiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan.Rating popolariti Obama yang rendah kerana isu-isu ekonomi dan sosial yang gagal ditanggani Obama telah melonjak naik kerana pembunuhan itu. Bagi aku. mereka sepakat untuk ambil pelajar Malaysia yang masih berada dalam ketakutan di Mesir. banyak isu panas timbul dan akibatnya. Bila dah masuk isu politik. Isu cikgu masuk mahkamah sana sini. ISU PENDIDIKAN : Impak dinamik lahir modal insan berkualiti Lima fokus baru dilaksana fasa kedua pelan strategik pendidikan tinggi y kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (20112015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Isu ini. Banyak salah faham yang timbul antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia. memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi. Dan kita akan belajar dari jalan ceritanya. Yang nak malu. Isu Krisis Pelajar Malaysia di Mesir. macam-macamlah yang akan bersuara. Kita belajar dari sejarah untuk jadi insan yang lebih baik. Takkan nak tunggu sampai ada yang dah dikafankan baru nak ambil tindakan? Dan akhirnya Pak Najib dah ambil tindakan. ada ustaz yang buat kerja tak senonoh. Peringkat Negeri.Obama akan bertanding bagi penggal kedua untuk mengekalkan kepresidenannya pada akhir tahun hadapan kerana itu dia perlu meningkatkan ratingnya dari sekarang. bila kita dah terlajak kata. nak bagitau perkara sebenar. 6. 2.isu konvokesyen + isu da masuk gaji n x dpt gaji lg + isu susah nk dftr dlm web SPP APRIL . Tak kurang juga guru kontrak juga ingin mengetahui status terkini mereka seperti mana yang berlaku dengan kes GSTT. Mungkin selepas berbincang dengan Pak Muhyiddin dan rakan-rakan serta pertubuhan yang lain. Bila kata sampai tak ada keperluan nak ambil pelajar Malaysia balik itu memang buat orang kita marah. sistem serta institusi pengajian tingginya. Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik. Sampai hari ini. Ada cikgu yang merogol. susah nak tarik balik. tapi dipolitikkan. Ini satu lagi isu yang diperbesarkan dan dipolitikkan. sebelum. 5. Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha 9) Isu-isu semasa dalam dan luar (baca paper. Kenyataan Obama itu disahut sama oleh Perdana Menteri NajibTun Razak dengan kata-kata yang sama nadanya. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran. Bukan untuk dipolitikkan. Rakyat AS bersorak gembira dan Obama mengatakan bahawa dunia kini lebih selamat setelah Osama dibunuh. Ini termasuklah soal prestasi akademik dan masalah disiplin di kalangan pelajar 7. terlajak kata. Jadi.isu paling hot bln ni (ramai yg dh interview n bakal di interview) + nota2 utk study SPP 10) Isu Pembunuhan Osama Obama secara simbolik memberitahu rakyat AS bahawa dendam telah berbalas. Banyak isu perkauman yang diceritakan dan kita kena faham mengapa buku atau novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir dijadikan buku komsas dalam sekolah menengah. Dari awal Disember hingga ke akhir Januari. Apa kes?? Itulah hakikat sebenar yang berlaku pada masyarakat kita ketika. dan isu-isu yang dibincangkan ada motifnya tersendiri. Baik dan buruk kita akan tahu. walaupun Pakistan berkerjasama dengan AS dalam perang menentang keganasan. Setiap novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir ada jalan ceritanya. memperkayakan kreativiti dan inovasi.4.isu gambar konvo cam harem + segelintir dh dpt pangilan SPP MEI . kenapa? Itu sejarah. Teknikal 5. Ini bermakna. Kita buat ikhlas. Semuanya berkait dengan mahkamah. Isu buku teks bahasa english. cerita GSTT berjaya masuk ke surat khabar dan banyak mendapat respon pada setiap hari. apsal nak juga buku tu yang diterima? Mengapa buku itu yang dipilih? Takkan para penilai nak pilih buku teks yang bermasalah bukan? Kat sini. bila dah jadi macam ni. semasa dan selepas merdeka. y Sehubungan itu. Dia pilih buku lain.

Pelajar. Kegagalan pihak sekolah untuk bertindak pantas dan telus kerana ada sebilangan cuba merahsiakan masalah disiplin yang berlaku. 9. Yang bermasalah pula terus bermaharajalela hingga menyebabkan masyarakat semakin muak untuk membantu sebaliknya membiarkan guru dan sekolah mengatasinya. 8. ia masih belum ampuh untuk melembutkan hati pelajar. Meskipun lambakan kempen dilaksanakan menerusi sesi ceramah dan pameran. Bayangkan jika guru pun boleh terasa dan melenting jika ditegur. guru perlu ada ilmu psikologi yang hebat bagi menakluki emosi mereka. KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: y pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai atau menarik hingga pelajar lebih gemar menghabiskan masa di tempat tidak berfaedah. Masih adakah lagi jalan penyelesaiannya? cara didikan pelajar masa kini tidak boleh dilakukan secara semberono tanpa disuntik elemen tertentu yang boleh mematahkan sikap degil pelajar. Kemunculan media massa serta sumber bacaan tanpa batasan hingga menyebabkan pelajar ingin meniru dan mencuba. Bukan hairan lagi apabila masyarakat menganggap pelajar hari ini terutama peringkat menengah. Pendekatan salah bukan saja tidak menyelesaikan masalah malah mengundang lebih banyak konflik kedua pihak hingga mampu mewujudkan jurang selain perasaan tidak puas hati. kemampuan pelajar hari ini sukar dijangka hingga ada ketikanya mampu mencapai tahap tertinggi dengan keberanian luar biasa. Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. berdisiplin dan berperibadi mulia sukar. ramai guru terlupa hingga menyebabkan pelajar melihat hukuman itu seolah-olah misi balas dendam dan melepaskan perasan benci hingga menjadikan mereka terus memberontak. katanya. Untuk itu. pentingnye guru bermuhasabah dan mencari pendekatan sesuai sebelum mengenakan hukuman supaya pelajar memahami apa dilakukan itu bukan disebabkan benci namun peringatan menjadikan mereka lebih baik Ditanya adakah cara itu seolah-olah membuatkan pelajar seperti besar kepala dan semakin manja. ada guru hanya tahu mengajar namun tidak mendidik menyebabkan hasrat menjadikan pelajar hari ini sebagai generasi berilmu. jika guru pandai menggunakan budi bicara. y Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya pelbagai haluan. mereka yang melanggar disiplin bagaikan memberi persepsi buruk kepada pelajar lain. y Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). pengisian dan latihan guru. adalah kelompok yang memerlukan bimbingan berterusan selain pendekatan sesuai untuk menyedarkan tindakan dilakukan adalah salah. Akibatnya. pelajar boleh menerima dan mampu diubah. Kebiasaannya. Akses Pendidikan Selaras dengan perkembangan teknologi semasa. sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang. Che Mah 2787 SPP 2011 . meskipun disiplin pelajar menjadi antara isu hangat. masyarakat tertanya-tanya apakah pendekatan selama ini salah atau pelajar semakin naik lemak hingga sukar dinasihati lagi. y perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh. ada kalanya guru tidak pandai berdiplomasi dan hanya mengajar berpandukan nota semata-mata sedangkan matlamat sebenar adalah memberi pendidikan. guru perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian dengan ikhlas tanpa niat menghukum atau sindiran supaya pelajar rasa lebih selesa untuk meluahkan perasaan. Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi). Antara mengajar dan mendidik memang jauh perbezaannya. Masyarakat perlu akur. Jika menggunakan pendekatan lama. senario pendidikan sekarang terlalu banyak pantang larang hingga menyukarkan segala tugasan yang ingin dibuat. y Justeru. y Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan. tindakan atau hukuman diselarikan dengan pendekatan berbentuk fizikal seperti rotan dan denda namun terlupa menyentuh emosi sedangkan ia aspek paling mudah untuk menjinakkan pelajar. Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan). pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah). ISU PENDIDIKAN : Menakluk Emosi Guru perlu ada ilmu psikologi Peningkatan kadar jenayah atau disiplin ini bukan saja membimbangkan institusi persekolahan malah masyarakat turut keliru serta tercari-cari apakah mekanisme terbaik boleh diguna pakai bagi menanganinya.Biarpun hanya segelintir. Mencari penyelesaian dengan bertunjangkan konflik akan memburukkan lagi keadaan dan pelajar melihat pertelingkahan itu sebagai medium melepaskan diri menyalahkan guru dan sekolah kerana tidak bertindak namun kesalahan itu tidak wajar diletakkan pada bahu golongan terbabit semata-mata. menganggap pelajar bermasalah sudah tiada masa depan dan terus memberi tekanan hingga menyebabkan nasib pelajar semakin terumbang-ambing. Pengaruh rakan sebaya kerana menganggap rakan sebagai rakan sebenar lantaran ibu bapa sukar meluangkan masa untuk mendengar atau berdampingan dengan anak. apatah lagi pelajar yang masih muda dan teraba-raba mencari arah. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT.pelajar yang akan dilahirkan mestilah bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri. tidak bermakna setiap pihak hanya mampu berdiam diri atau melepaskannya kepada golongan minoriti. beliau menafikannya kerana pelajar pasti faham yang dilakukan itu sekadar hukuman membetulkan kesilapan. Cuma tidak boleh mengharapkan keajaiban berlaku sekelip mata sebaliknya perlu berterusan dan disertai doa Faktor penyumbang masalah disiplin pelajar: Kurangnya perhatian dan kasih sayang ibu bapa pada era globalisasi kerana lebih mengutamakan kerjaya hingga lupa tanggungjawab mendidik anak. katanya.globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi. Beliau berkata. Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian). misalnya: y Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia. sudah tidak sesuai kerana zaman ini pelajar lebih bijak mencipta alasan. penyumbang masalah disiplin. dan y Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas. Kebanyakan hanya pandai menuding jari atau melepaskan tanggungjawab itu kepada orang lain tanpa mahu duduk semeja mencari jalan penyelesaian.

Ini kerana penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu. isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik. melepak. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Program PPSMI melahirkan pelajar yang bertaraf dunia . keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh dengan cepat dan berkesan Implikasinya. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. antaranya: y Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan.latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. individualistik dan budaya kosmopolitan. y Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad.Isu-isu lain dalam sistem pendidikan berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. gejala vandalisme. dan y Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu. y Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan. y kalangan pelajar. tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar. KPM juga telah melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik. Selain itu. dan y bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. Kesan globalisasi melibatkan penggunaan internet. y Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. tabiat merokok di 12) Menteri-menteri Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz Senator Datuk Seri Idris Jala Senator Tan Sri Nor Mohamed Yakcop Senator Datuk Seri Jamil Khir Baharom Timbalan Menteri: Datuk Liew Vui Keong Timbalan Menteri: Datuk Dr Mashitah Ibrahim Timbalan Menteri: Datuk SK Devamany Timbalan Menteri: Datuk Ahmad Maslan Timbalan Menteri: Datuk T Murugiah Kementerian Kewangan Menteri I: Datuk Seri Najib Tun Razak Menteri II: Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah Timbalan Menteri: Datuk Dr Awang Adek Hussin Timbalan Menteri: Senator Datuk Donald Lim Siang Chai Kementerian Pelajaran Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi Kementerian Dalam Negeri Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussien Timbalan Menteri: Datuk Wira Abu Seman Yusop Timbalan Menteri: Datuk Lee Chee Leong Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Menteri: Datuk Seri Dr Rais Yatim Timbalan Menteri: Datuk Joseph Salang Gandum Timbalan Menteri: Senator Datuk Maglin Dennis D Cruz Kementerian Tenaga. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. pada tahun 2000 sebanyak 61. khususnya di pedalaman dan pulau. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi bidan terjun . y Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. ponteng sekolah dan sebagainya di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. khususnya di luar bandar. y Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya. Ekuiti Pendidikan Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Sahsiah Pelajar Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah. Teknologi Hijau dan Air Menteri: Datuk Seri Peter Chin Fah Kui Timbalan Menteri: Noriah Kasnon Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Menteri: Datuk Seri Mohd Shafie Apdal Timbalan Menteri: Datuk Hasan Malek Timbalan Menteri: Datuk Joseph Entulu Belaun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Menteri: Datuk Seri Mustapa Mohamed Che Mah 2787 SPP 2011 . Sebagai contoh. y penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. Sebagai contoh. 10. y Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan.

mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan..P.Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. 2.P.Mewujudkan masyarakt liberal dan bertolak ansur. A.Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. dinamik. 5. TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Tn. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.. giat dan kental. HJ. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan idea. Mohd Nor bin Haji Zakriah. 9. Keluarga dan Masyarakat Menteri: Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil Timbalan Menteri: Senator Heng Saei Kie Kementerian Luar Negeri Menteri: Datuk Seri Anifah Aman Timbalan Menteri: A Kohilan Pillay Timbalan Menteri: Datuk Richard Riot Jaem Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar Menteri: Senator Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin Timbalan Menteri: Datuk M Saravanan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Menteri: Tan Sri Bernard Giluk Dompok Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin Timbalan Menteri: Senator Datuk G Palanivel DATO' MOHD RAUHI BIN MOHD ISA.M. Timbalan Pengarah Pelajaran Perak TN. model sistem penerbangan murah yang pertama di dunia y Multimedia Super Corridor y Dua buah Masjid yang sangat mewah di Putrajaya y Petronas y Putrajaya y Pavilion.AMP Penyelia Sekolah Rendah En. Memastikan masyarakat yang adail dalam bidang ekonomi. Syed Azelan bin Syed Abu Hassan 15) Wawasan 2020 Cabaran Wawasan 2020 ini mula Diperkenalkan Tun Mahathir pada 28 Februari 1991. Mohd Arif bin Mohd Yunus Penolong PPD (Matematik dan Sains) Tn. A.Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. 3. 8.M. Kuala Lumpur 13) Nama menteri pelajaran dan pengajian tinggi berserta timbalannya Kementerian Pengajian Tinggi Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah 14) Nama pengarah pendidikan mengikut negeri masing2 berserta timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dato Abd Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Perak Che Mah 2787 SPP 2011 . Selepas terlancarnya dasar Wawasan 2020 sejak tahun 1991..Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama. yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbangkan kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. tetapi sekeliling sitem keluarga yang kukuh. Malaysia sudah mampu memiliki . berdikari.P. MOHD IDRIS BIN HAJI RAMLI.M. 9 Dasar & Cabaran Wawasan 2020 : 1. 6. Hj.P. pembentukannya bertujuan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju.P Ketua Sektor Pengurusan Sekolah EN. y Bekas bangunan tertinggi di dunia y Litar F1 yang canggih y Koridor pembangunan yang merata-rata y Antara Lapangan Terbang terbaik dunia y Pengeluaran kereta Nasional y Pemilik Lotus. Kamal bin Mansor . 4. P.AMN.Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.M. kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama.T.Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing. sebuah syarikat kereta yang ternama y Bekas pemilik MV Augusta y Angkasawan yang telah meluncur laju ke stesen angka lepas (ISS) y Stadium bola sepak yang mampu memuatkan 100 ribu orang y Syarikat pembuat motorsikal sendiri y Satelit sendiri yang memberikan broadcast kepada Asia y Air Asia. bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. ABDUL MAJID BIN YUSOF PEGAWAI PELAJARAN DAERAH En.Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas.P. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.K. D. Teknologi dan Inovasi Menteri: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili Timbalan Menteri: Fadillah Yusof Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Menteri: Datuk Seri Douglas Uggah Embas Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup Kementerian Pengangkutan Menteri: Datuk Seri Kong Cho Ha Timbalan Menteri: Datuk Abdul Rahim Bakri Timbalan Menteri: Jelaing Mersat Kementerian Pelancongan Menteri: Datuk Seri Dr Ng Yen Yen Timbalan Menteri: Datuk Dr James Dawos Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Menteri: Datuk Seri Noh Omar Timbalan Menteri: Datuk Johari Baharum Timbalan Menteri: Chua Tee Yong Kementerian Pertahanan Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad Kementerian Kerja Raya Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng Kementerian Kesihatan Menteri: Datuk Seri Liow Tiong Lai Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin Kementerian Belia dan Sukan Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek Timbalan Menteri: Senator Gan Ping Sieu Timbalan Menteri: Datuk Razali Ibrahim Kementerian Sumber Manusia Menteri: Datuk Dr S Subramaniam Timbalan Menteri: Senator Datuk Maznah Mazlan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi.Timbalan Menteri: Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir Timbalan Menteri: Datuk Jacob Dungau Sagan Kementerian Sains. tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri.N. progresif dan berdaya saing. iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat. kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara atau orang perseorangan.P. 7.M. Koperasi dan Kepenggunaan Menteri: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe Timbalan Menteri: Datuk Rohani Abdul Karim Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Menteri: Datuk Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin Kementerian Pembangunan Wanita. mengamalkan satu bentuk persefahaman matang..

menyemai dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum sebaik mungkin. Matlamat ini bertepatan dengan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. Selangor. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Sebelum dianugerah taraf SBT . Perak Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara. menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di Negara negara lain di mana identity kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. sekolah tersebut perlu memenuhi beberapa criteria mantap termasuk pencapaian akademiknya. Putrajaya Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah . guru dan kakitangan bukan akademik y Pelbagai opsyen untuk pembangunan modal insan. Kuala Lumpur Che Mah 2787 SPP 2011 . di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormat sebagai rakyat dalam satu Negara Pendidikan bermatlamat untuk membina dan membangunkan potensi setiap murid tanpa mengira kaum. atau institusi SBT akan dianugerahi manfaat berikut bertujuan untuk membolehkan mereka mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi: y Mengupayakan autonomi dalam membuat keputusan: SBT akan diberikan kelonggaran dalam memilih kurikulum dan kaedah pengajaran termasuk proses pemilihan serta penempatan semula guru sekiranya prestasi guru tidak memuaskan n pengagihan dana y Insentif kewangan bagi sekolah. Kuala Lumpur Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma. Pahang. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (P) St George. Sekolah Menengah Imtiaz. Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Oleh itu. 5. Kelantan Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail 1. kumpulan. Johor Bahru Sekolah Datuk Abdul Razak (SDAR). agama dan bangsa. Seremban Kolej Islam Sultan Alam Shah. Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) yang terpilih bagi 2010 adalah. jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman. Sasaran utama Kementerian Pelajaran adalah untuk meletakkan semua SBT sebagai penanda aras dalam soal kecemerlangan pendidikan. Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Petaling Jaya Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki. sentimen. Perak. Sementara ayat dan kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. watak. bangsa Melayu sebagai contoh. Guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memupuk bibit-bibit perpaduan anak bangsa sejak berada di bangku sekolah lagi. Sekolah Menengah Sains Miri. Justeru. empat sekolah menengah harian dan enam sekolah rendah seluruh negara. atau kepercayaan membimbing seseorang. stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masingmasing. mereka perlu melakukan perkara yang sama. guru mampu menjana. sokongan alumni. Kuala Lumpur 8. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut menjaga kepentingan semua kaum. berikut adalah 23 buah yang diberi penarafan Sekolah Berprestasi Tinggi tahun 2011: 1. 7. Kita berdiri. Klang Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. Seremban Kolej Melayu Kuala Kangsar (KMKK). Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penambahan 23 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) kohort kedua 2011. Kuala Lumpur Sekolah Convent Kota Taiping. berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia memberi maksud bahawa rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Pulau Pinang Sekolah rendah: Sekolah Kebangsaan Seri Bintang utara. membabitkan 10 sekolah berasrama penuh. Jadi sebagai rekod dan juga perkongsian. Kedah Kolej Tunku Kurshiah (TKC). Sarawak 10. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing. 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. Perlis Sekolah Sultan Alam Shah. pengiktirafan dan mewujudkan rangkaian dan jaringan pada peringkat antarabangsa etos = ciri-ciri yang membezakan. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan. Sekolah Menengah Sains Seri Puteri. yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. khususnya untuk mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. Melaka Sekolah menengah harian: Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sri Aman.Demikianlah juga dengan kaumkaum lain. Kedah 6. Terengganu 2. Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). tidak wajar hanya berfikir dalam skop bangsanya sahaja. Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. Sekolah merupakan tempat kanak-kanak bersemuka 7 dengan rakan-rakan tanpa mengira perbezaan warna kulit. 17) SBT sekolah yang mempunyai etos. Selangor 3.y y y Pelbagai hotel-hotel bertaraf 5 bintang Kasino tersohor di dunia di Genting Dan terbaru bangunan parlimen akan berpindah ke Putrajaya yang bernilai sekitar RM800 juta 16) Dasar 1 Malaysia Konsep 1Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. supaya menjadi contoh dan teladan kepada semua sekolah di negara ini. Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. pemimpin sekolah. Cyberjaya Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Perak Sekolah Seri Puteri. Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat. Konsep ini juga. Penarafan ini dibuat sejajar dengan salah satu tumpuan yang terkandung dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. termasuk cuti sabatikal untuk guru besar y Kelonggaran bagi pelajar cemerlang memacu kejayaan dalam sistem pendidikan Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Johor Bahru Menteri Pelajaran Malaysia yang juga Timbalan Perdana Menteri (TPM). Mereka juga diminta tidak perlu hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja. Kelantan 9. 4. Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Kota Bharu. Sekolah berasrama penuh: Sekolah Tun Fatimah (STF). sifat akhlak.

Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkualiti di semua peringkat. Kuala Lumpur 12. 21) NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) NKRA National Key Result Area y The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system y The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians y Our real work will begin as we make the transformation of government services happen Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan. Pahang 17. Terengganu 21. Dasar 1M 1S menggariskan objektif jangka panjang dan jangka pendek seperti berikut: 6. Kuala Lumpur 19. SK Jalan Tiga. Sekolah Menengah Sains Muar. Johor 14. SJK(C) Lick Hung.1 bilion yang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program pendidikan dan latihan yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. Penglibatan ini lebih menjurus kepada penyertaan. progresif. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan. 18) MBMMBI 19) 1 Murid 1 Sukan Dasar 1 Murid 1 Sukan menekankan penglibatan setiap murid dalam sukan. 2. Sekolah Menengah Sains Selangor. dan 6. 6. sektor swasta. berakhlak mulia. Sarawak 15. Johor 16. 6. Untuk tujuan ini. Selangor. SK Setiawangsa.3 Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. 20) Modal Insan sebanyak RM45. jasmani dan emosi murid.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. SJK(C) Perempuan China. Segala sumber untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani hendaklah diguna sama bagi program 1M 1S. subjek bahasa Mandarin dan Tamil akan diperkenalkan. profesional. penglibatan. SK Convent Muar. Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah. Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Lubai. 3. jujur. kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. cergas dan berdaya saing tinggi Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan berikut: 5.7 Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. 6. Kedah. SK Seri Biram.3 Memupuk perpaduan di antara kaum.1 Meningkatkan kecergasan jasmani. 6. Melaksanakan penambaikan serta komprehensif terhadap sistem Sub-NKRA 1: Prasekolah 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan: y Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) y Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) y Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan y Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru Che Mah 2787 SPP 2011 . pemahaman dan pengetahuan mengenai sukan berkenaan tanpa mementingkan prestasi mereka. Memperluas dan memperkemas forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan. SK Sultan Ismail. 6.5 Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif dari segi fizikal. Melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan bandar termasuk menggantikan semua sekolah daif bagi menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif serta menempatkan guru berpengalaman di sekolah luar bandar. penyampaian pendidikan dan latihan. 7.6 Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. 5. kepakaran. semua murid dan pelajar diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu jenis sukan. 5. 5. sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan. Selangor 22.5 Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek. Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. bermula tahun 2011. cergas dan bertamadun.2 Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. kemahiran. 8. Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif.2 Membentuk sahsiah.4 Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. disiplin dan nilai murni. jati diri. Pahang 20. 18. membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat.Walau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah 5. SK (Perempuan) Methodist Kuantan.4 Membentuk budaya sukan di kalangan murid. Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. 8 teras Dasar Pembangunan Modal Insan yg telah digariskan iaitu : 1. 4. kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah. Pulau Pinang 23. Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara.11. 6. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah serta Tingkatan Peralihan. rohani. 5. Pahang 13. SK Sultan Ahmad Tajuddin. Oleh itu.

perkembangan sosioemosi. menulis dan mengira.00).0% 4. Pada peringkat ini pula. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M.0. terencat akal. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kognitif. kemahiran pertuturan. Prasekolah 2. Melalui KSSR katanya. emosi dan jasmani. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. sikap dan nilai. Buat peringkat permulaan. (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M KSSR TERAP 1MALAYSIA KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. rohani. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. masalah pendengaran. Penurunan kes disiplin sekolah 0. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah.2%) KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka. kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek. kognitif. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi PROGRAM LINUS LATAR BELAKANG Che Mah 2787 SPP 2011 . perkembangan sosioemosi. y Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi y NKRA Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan y Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 y *Kanak-kanak berkeperluan khas didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran. darab dan bahagi.0. dan SPM (GPN = 6. masalah penglihatan. Pengetua/Guru Besar Key Performance Indicator (KPI) 1. masalah pertuturan. kerohanian. perkembangan sosioemosi. kerohanian.Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem y Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut. sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. sikap dan nilai. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. PMR . Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. pembacaan. Sek Rendah 1:16) 2. Peratus peningkatan Kelas Intervensi Awal (KIA2M).Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum 22) KSSR -Modul Asas Teras. sumber maklumat : Portal Pendidikan Utusan 23) KBSR Kemahiran Asas 3M iaitu membaca. fizikal. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. mengira dan menaakul) serta kemahiran ICT.Menghasilkan pelajar yang cemerlang y Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang . dan kurang upaya secara fizikal. Sekolah Berprestasi Tinggi 4.00). mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).y Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar. menulis. pendengaran. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 5. 1. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. fizikal.02% 3.Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik y Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. Literasi dan Numerasi 3. PMR (GPN=3.3%. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata.3%. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. dan SPM . luar Bandar dan pedalaman y Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah. fizikal. membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan) . kerohanian. menulis. sikap dan nilai. penulisan serta penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. tolak. kerohanian. kognitif. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. fizikal. 24) LINUS semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja.0. 6. Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi . Nisbah Guru:Murid ( Sek Menengah 1:17. Selain itu. Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur.50). kemahiran asas ICT. mempunyai pelbagai kecacatan. Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia: NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) 1. sahsiah. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR .

Memperkasakan sekolah kebangsaan 4. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. BC-BI. 2. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari (PIN. (NKRA = Bidang Keberhasilan Utama Negara) * Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). * PROTIM selepas UPSR. * KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah 3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I.* Satu daripada National Key Result Area (NKRA) semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 . * Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1. Program ini dinamakan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS). * Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca.Membina bangsa negara 2. Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. Antaranya: Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1.Membangunkan modal insan 3. piagam dan sistem prosedur kerja yang diamalkan Integriti Penjawat Awam Melaksanakan amanah dan kuasa yang Dipertanggungjawabkan Isu isu integriti Penyelewengan Penyalahgunaan kuasa Rasuah Salah laku Kerenah birokrasi Perlanggaran sistem dan prosedur kerja Keruntuhan sistem keluarga yang harmoni Pecah amanah sektor korporat AKAUNTABILITI Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab berpandukan peraturan dan undang-undang samada berjaya atau gagal 28) Ibu negara-negara dunia Negara Ibu negara A Afghanistan Kabul Albania Tirana Algeria Algiers Argentina Buenos Aires Australia Canberra Austria Vienna B Bahamas Nassau Bahrain Manama Bangladesh Dhaka Belgium Brussels Bosnia dan Sarajevo Herzegovina Botswana Gaborone Brazil Brasília Brunei Bandar Seri Begawan Bulgaria Sofia C Kemboja Phnom Penh Kanada Ottawa China Beijing Colombia Bogotá Cuba Havana D Denmark Copenhagen E Timor Timur Dili Ecuador Quito Mesir Cairo(Kaherah) F Fiji Suva Finland Helsinki Perancis Paris G Georgia Tbilisi Jerman Berlin I Iceland Reykjavík India New Delhi Indonesia Jakarta 25) KPM 26) PIPP 1. Rasional * Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.Celik nombor Strategi Pelaksanaan Di Sekolah Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK. 2004) definisi : Keutuhan. Masalah murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum menguasai kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. kesempurnaan Kategori Integriti Integriti Individu Keselarasan di antara apa yang dikata dengan apa yang dikota Integriti Organisasi Kod etika.Merapatkan jurang pendidikan 6. BT-BI. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI. 27) Konsep Integriti Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi.kejujuran.Integriti berkait rapat dengan etika.Celik huruf .Melonjakkan kercermerlangan institut pendidikan Che Mah 2787 SPP 2011 . SJKT dan SABK. 3): Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Matlamat LINUS . * Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah. SJKC.Memartarbatkan profesion keguruan 5.Ketelusan. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

.C. Putrajaya (pentadbiran) Bandaraya Mexico Ulaanbaatar Rabat Naypyidaw Kathmandu Amsterdam (rasmi)..Iran Iraq Ireland Israel Itali J Jamaika Jepun Jordan K Kazakhstan Kenya Korea Utara Korea Selatan Kuwait L Laos Lebanon Liberia Libya M Madagascar Malawi Malaysia Mexico Mongolia Morocco Myanmar N Nepal Netherlands Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Astana Nairobi Pyongyang Seoul Bandaraya Kuwait Vientiane Beirut Monrovia Tripoli Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur (rasmi).. KU RIKU LUM y TIADA BUTA 3M y PENCAPAIAN TERBAIK MATEMATIK. DAN KREATIF DALAM PENGURUSAN KO. kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran.... Kejayaan Dalam Genggaman. Pegangan Kami. Kotte (undang-undang) Sudan Khartoum Switzerland Bern Syria Damascus T Taiwan Taipei Tanzania Dodoma (rasmi). TEPAT. Berpengetahuan.. Dar es Salaam (pentadbiran) Thailand Bangkok Turki Ankara U Uganda Kampala United Kingdom London United States Washington. D. BM. Kita Bersatu Mencapai Matlamat Jitu Negeri Perak sentiasa Di Puncak Kecemerlangan..pra sekolah dan pra sekolah pendidikan khas. Sekolah ini adalah sebuah sekolah gred A dengan kelengkapan fasiliti yang mencukupi seperti padang bola sepak. DADAH.. sepak takraw. Marilah. bola tampar dan hoki. 32) Lagu Perak Sentiasa di Puncak Kecemerlangan PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN Langkah Baru Telah Bermula Bersedia Hadapi Perubahan Kemuncak Kecemerlangan Pasti Kita Akan Berjaya Realisasikan Impian Jadikan satu Harapan Jadikan satu Perjuangan Demi Perak Darul Ridzuan Integriti.. Berdisiplin.KU RIKU LUM y PENCAPAIAN CEMERLANG PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI y PENYERTAAN 100% OLEH MURID 30) Lagu sekolah Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Kebangsaan Kita Tekun Berusaha Pasti Berjaya Itu Matlamat Kita Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Yang Indah Ceria Mari Bersama Kita Menjaga Agar Bersinar Jaya Ilmu Suluh Panduan Kita Amalkan Usaha Yang Berterusan Kita Capai Kecemerlangan New Zealand P Pakistan Islamabad Paraguay Asunción Peru Lima Philippines Manila Poland Warsaw Portugal Lisbon Q Qatar Doha R Romania Bucharest Russia Moscow S Arab Saudi Riyadh Scotland Edinburgh Serbia Belgrade Singapore Singapore Somalia Mogadishu Sepanyol Madrid Sri Lanka Colombo (rasmi).... undang-undang.KURI/HEM/KOKU SKTB (SK Tanjung Belanja) adalah sebuah sekolah yang terletak di pekan kecil Tanjung Belanja iaitu kira-kira 5 minit dari pekan Parit. BI DAN SAINS y PENCAPAIAN 100% PEPERIKSAAN AW AM y 100% LULUS PAFA S AHSI AH y ZERO PONTENG... ROKOK DAN SALAH LAKU y SIKAP HORMAT MENGHORMATI DI TAHAP MAKSIMA y MENGAMALKAN " BUDAYA SALAM" y PENGURUSAN / KEPIMPINAN y IKLIM KERJA YANG KONDUSIF y PENINGKATAN SEMANGAT KEKITAAN y SISTEM NILAI & HALA TUJU YANG JELAS y ZERO KECACATAN y CEPAT. dan kehakiman) Wellington 29) Pasal sekolah sendiri . The Hague (pentadbiran.. 33) Sejarah Negeri tempat mengajar y bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari kilatan ikan dalam air yang berkilau seperti perak y pemilihan nama "PERAK" itu sangat bertetapan dengan kekayaan khazanah yang dikandungi oleh bumi Perak Che Mah 2787 SPP 2011 . V Vietnam Hanoi 31) Lagu negeri Allah Lanjutkan Usia Sultan Dilanjutkan Allah usianya Sultan Adil dan murah Memerintah watan Ditaati rakyat Kiri dan kanan Iman yang soleh Allah kurniakan Allah berkati Perak Ridzuan Allah selamatkan Negeri dan Sultan. bola jaring. Sekolah ini juga menyediakan kelas aliran perdana iaitu dari Tahun 1 . Dedikasi.6..

Meritokrasi 7. jgn berpuak2 / kelompok2 pd bangsa sendiri shj. bercampur gaullah pd semua tak kira bangsa agama 39) pendidikan spjng hayat pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan memindahan pengetahuan . guru perlu merancang pengajarannya dengan berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid. cari aktiviti2 yg boleh disertai oleh semua 7. guru2 sendiri amalkan sikap 1malaysia pd murid2 & guru 4. y Warna putih melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan. Warna hitam melambangkan kebesaran Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan 34) Rancangan Pengajaran Harian + Refleksi (waktu sesuai tulis refleksi) Sebelum mengajar. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. susun.Penilaian-pilih kritik. kesilapan. hasilkan. memastikan dan memilih. definisi. menerangkan dan menulis semula. labelkan 2. perlu dirujuk kepada objektif pengajaran. mulakan pd diri kita sendiri. hukum. Taksonomi Bloom memberi sumbangan untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran. atau prinsip yang mendasari klasifikasi.Justeru. membezakan fakta daripada pendapat. Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik. membuat ramalan dan membuat klasifikasi. Taksonomi ialah klasifikasi berhirarki dari sesuatu. hukum.2 FSI Perancis -Peugeot 38) Menerapkan konsep 1 Malaysia dlm Pendidikan 8 NILAI-NILAI 1 MALAYSIA 1.Sintesis-bina. kaedah. disusun oleh Benjamin S. Bloom. mencantum idea menjadi satu. Kesetiaan 5. iaitu Pengetahuan. Pendidikan 1. menyusun dan mengembangkan.. berusaha tersendiri menyelesaikan masalah. Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar. serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). menamakan dan melabelkan. Ketiga-tiga jalur ini sama lebarnya. aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap. teori. peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Rendah hati 6. termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran. cuba hindarkan ada unsur2 'berat sebelah' dlm hal2 di sekolah terutama yg boleh dilihat oleh murid2 5. Kefahaman. 5) Sintesis Menyepadu. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah memilih. Integriti 8. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan. Aras Taksonomi Kognitif Bloom (1956) 1) Pengetahuan Mengingat kembali. Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif. jgn tunggu org lain amalkan dulu baru diikuti 6. ramalkan. tanamkan sikap ke'1malaysia'an dgn menggunakan contoh2 relevan 3. dan kedua. namakan.LOL Jerman . fakta asas. guru2 sentuh hal ini setiap kali pnp dlm kelas. catatan mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran. 35) Mengajar depan Panel 36) Menilai pencapaian murid-murid berdasarkan kepada Taxonomy Bloom Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Peringkat Teksonomi Bloom ialah: 1.y wujud pada zaman pra sejarah y penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar. guru perlu membuatkeputusan mengenai keperluan. pastikan menjawap salam murid. menterjemah. kemajuan Negeri Perak y pada tahun l874 getah sebagai sumber ekonomi yang baharu y negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia (selepas Pahang). pilih 5. 4) Analisis Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil. Untuk membuat penilaian dan pengukuran..Pengetahuan-nyatakan.. kembangkan 6. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membina. Membina graf daripada data dan lain-lain. Ringkasnya. bina alat 4. tulis semula 3. mentafsir dan mengkritik. merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. terangkan. yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya 37) Jenama kereta keluaran German. memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. lambat laun akan sebati dlm minda murid 2. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah memilih. matlamat dan objektif (yang perludicapai dan dikuasai murid). y Bendera negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi tiga warna berjalur putih. teori dan formula. Penerimaan 2. beri salam/ucapan salam pd semua guru setiap pagi/hari tanpa menunggu diberi salam. y Warna kuning melambangkan kebesaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan. terangkan. 3) Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. jgn diamkan diri shj 9. pastikan. tarikh. Budaya Kecermelangan 4. buat dgn ceria & ikhlas 8. Sintesis dan Penilaian. nilai murni dan kemahiran Konsep Pembelajaran sepanjang hayat konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu Che Mah 2787 SPP 2011 . France .mengenai murid dan perkara yang akan diajar. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membezakan. Bloom pada tahun 1956 (wikipedia). Ketabahan 3. hindarkan drpd menyentuh hal2 yg mungkin boleh menyinggung bangsa lain 10.Kefahaman-pilih. Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kognitif pelajar sahaja. semasa merancang sesuatu pengajaran. sesuatu persediaan pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama. Penggunaan. 6) Penilaian Membuat pertimbangan. menghasilkan.ada juga soalan camni.Analisis-bezakan. kuning dan hitam. 2) Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. mengenal idea. Menurut Benjamin S. buktikan Peringkat tertinggi ialah penilaian yang bermula dengan peringkat pengetahuan. afektif dan motor-psiko. menerangkan.Penggunaan-selesaikan.Audi R8 5. cari. berikan alasan. Analisis.

Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K). pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional. pengetahuan dan kefahaman. institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara. supaya manusia bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan hidupnya tetapi kehidupan secara bermaruah dan bermakna.pembelajaran untuk tinggal bersama. empat prinsip iaitu : 1. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting. Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran. badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan. Keperluan 2: Latihan. Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan. Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. latihan. Falsafah Pendidikan Guru. inovatif. ilmu pendidikan. usaha membangunkan modal insan adalah satu daripada pendekatan utama yang perlu ditekankan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap warga diberi peluang untuk melanjut atau menyambung pelajaran manusia harus terus mengharungi kehidupan ini dengan pembelajaran secara berterusan. Golongan mudanya bersikap agresif untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjamin mereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati.pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan. (laku) 3. (hidup bersama) Empat prinsip ini membentuk proses pembelajaran yang sempurna 38) Standard Guru Malaysia Pengertian Standard Guru Malaysia Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan). memiliki semangat patriotisme yang utuh. dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten. pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2). Pendidikan tidak formal merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. sistem pemantauan. Komponen SGM Standard merangkumi tiga aspek berikut: Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri. malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi. Tatasusila Profesion Keguruan. Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan. Ini kerana pembelajaran begini dapat memperbaiki kehidupan seseorang melalui peningkatan kemahiran kerja. infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4). dan pentaksiran dan penilaian.(tahu) 2. agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut: Keperluan 1: Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.pembelajaran untuk melakukan. persepsi mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat telah mewujudkan satu fenomena baru yang dikenali sebagai employability fever . informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi. Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penandaarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. strategi. KEPERLUAN Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan. Pendidikan bukan formal ialah sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun. yang patut ada pada seseorang guru. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1). kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah. pengislahan sahsiah diri dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu Oleh itu. Buku Standard Guru Malaysia. membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama. bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi Che Mah 2787 SPP 2011 . Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan.pembelajaran untuk mengetahui. kolaborasi (Keperluan 3). dan berketerampilan. profesion dan sosial. Di Jepun misalnya. Keperluan 5: Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar. menjunjung nilai budaya bangsa. kreatif. Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan. proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1).pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa (jadi) 4. Keperluan 3: Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah. pendidik guru. dan jaminan kualiti (Keperluan 5).

serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. sumber pengajaran dan pembelajaran. Melalui pendidikan. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Guru yang. dan realistik. konsep 1Malaysia memiliki kelainan seperti berikut 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut. berkesan dan bermutu tinggi. praktikal. di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. infrastruktur.memperkotakan apa yang dikatakan. tenaga pengajar. memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut: tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara y yang berilmu. serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar. y menjamin pembangunan individu dan y memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. y yang menyedari betapa pentingnya usaha ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang. y berpandangan progresif dan saintifik. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu 1. y Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar. dan y mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. y meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. y demokratik. serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion. y berpekerti mulia. kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya". Sebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsipprinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia. y tanggungjawab terhadap pelajar. relevan. terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. y Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut: y Pernyataan Standard dan Keperluan jelas. pengetahuan dan kefahaman. pengetahuan dan kefahaman. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama..menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. y bersedia menjunjung aspirasi negara serta y menyanjung warisan kebudayaan negara. telus. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. 4. y menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Di samping menjaga kepentingan semua kaum. kurikulum. 3. adil. dan y yang percaya akan demokrasi. 2. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut: y Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan. 40 ) profesionalisme guru Peningkatan Profesionalisme Guru Peningkatan Kendiri * Penyelidikan Tindakan Che Mah 2787 SPP 2011 . konsep 1Malaysia juga menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia.perlakuan yang baik. dan y Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi.penggerak ke arah kebaikan. y KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. y yang taat setia. Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut: y mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. y Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan. Keadilan yang dicanangkan dalam konsep Malaysian Malayisa diambil secara membuta tuli dengan mengambil konsep kesamarataan versi total. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum. dan y Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif.berdisiplin dan beradab 6. Konsep Malaysian Malaysia pula adalah satu dasar yang mahu menggagalkan terus asas binaan kemasyarakatan yang wujud itu. y yang bertanggungjawab dan berkebolehan.niat yang betul. y mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. Berbeza dengan Malaysian Malaysia yang hanya terbatas kepada kesamarataan hak tanpa mengambil kira realiti dan sejarah negara Malaysia.dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan. y meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup. y Asas Penentuan Standard Dan Keperluan Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang berikut: Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional. tepat. 5. y progresif y berdisiplin. 39) Konsep Malaysian Malaysia Berpandukan definisi dan konsep 1Malaysia yang di jelaskan. y tanggungjawab terhadap ibu bapa y tanggungjawab terhadap negara dan y tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Justeru itu. Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut: y meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi.

Che Mah 2787 SPP 2011 . amat mudah dibangunkan dan memerlukan perhatian guru yang paling minima. · (c) Kerja kumpulan dalah sesuai. Beberapa contoh perisian bercorak latihtubi ialah. Menunjukkan/mengajarkan sesuatu kemahiran kepada pengguna. Perisian Bank Data belum lagi digunakan di Malaysia. Berikut merupakan beberapa cadangan tentang program simulasi. Kebijaksanaan pengguna diperlukan untuk menganalisisklu-klu yang diberikan untuk mengelakkan daripada terkena bom. Contoh yang paling baik sekali kepada perisian penyelesaian masalah ialah Minesweeper yang disertakan bersama program Window 3. Penglibatan guru juga amat minima. permainan · e. progam yang berlagak seperti guru. paling digemari oleh kanak-kanak. lebih menitik beratkan pembelajaran secara inkuiri. simulasi · d. guru. perisian integrasi · i. perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. Murid mungkin akan ditanya berapa soalan yang ia hendak jawab. lebih berbentuk kepada strategi. Simulasi bermaksud to give a false appearance/ to look or act like. Pengguna akan seoalah-oalah berada di tempat kejadian dan boleh bertindakbalas terhadap keadaan tersebut. Kemahiran yang dipilih adalah perkara yang perlu bagi kemahiran aras tinggi yang akan dipelajari. guru harus bijak menilai memilih perisian agar nialai-nilai pendidikan tidak terpesong/terabai. perisian pendidikan yang paling banyak digunakan. pengaturcaraan Perisian Latihtubi. terdapat data-data peribadi murid. disertakan dengan latihan. Guru kini bukan sahaja berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka dalam tugas harian tetapi juga sedang berusaha untuk memantapkan diri agar lebih berketrampilan dalam profesion mereka. Ia direka bentuk dalam bentuk permainan untuk menarik perhatian. Program disusun sedemikian rupa supaya apa jua tindak balas pengguna boleh menerima suatu reaksi dari komputer. Suatu masalah dikemukakan dalam program ini.1 atau Window 95. Guru mungkin diperlukan untuk memberikan peransang atau bimbingan ke arah menyelesaikan masalah. Apa yang perlu guru lakukan ialah berikan disket yang mengandungi program tertentu dan murid akan mengikut arahan komputer dari mula hingga ke akhir. Guru hanya perlu dari masa ke semasa memerhati tingkahlaku murid dan sekali-sekala mendisiplinkan murid. Beberapa contoh perisian tutorial ialah: · · typing tutor · · secondary english Perisian Simulasi. banyak dikawal oleh komputer. Kebanyakan program seumpama ini akan menggabungkan ciri-ciri latihtubi. 41 ) siapa Idris Jala Pengaruah urusan MAS yg beragama kristian yg pernah cuba utk menyesatkan seorang pramugari MAS 42 ) bagaimana mengaplikasikan ict di dlm pengajaran Perkembangan pendidikan masa kini menuju ke arah penggunaan Teknologi Maklumat sebagai alat pengurusan dan alat pengajaran serta pembelajaran. bunga-bunga dan lain-lain. bank data · g. latihtubi · b. tahap kesukaran dan seumpamanya. memberikan suatu ringkasan tentang hasilkerja murid dan murid boleh mencetaknya selepas tamat mengulangkaji dan menyerahkannya kepada guru untuk direkodkan. selain mendisiplinkan murid. menggunakan teknik refleksi dengan kemahiran penilaian kendiri untuk mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. penyelesaian masalah · f. membuat murid mengulangkaji pelajaran sendirian atau berkumpulan daya kreativiti murid sukar dilihat. Guru mungkin diperlukan untuk menerangkan beberapa klu yang mungkin sukar diterjemahkan. buku atau kalau diperkembangkan. tutorial · c. Mungkinkah murid akan sengaja silap menjawab soalan semata-mata untuk menikmati kesan bunyi dan kartun tadi? menguji fakta-fakta beraras rendah sahaja adalah mundur dari segi pendidikan. program ini harus dirancang dengan lebih teliti. Beberapa contoh perisian berbentuk simulasi: · · Science explorer II · · Where is Carmen de Diego? · · Dinosours Perisian Permainan. malah orang dewasa. Lain-lain contoh perisian yang berbetuk penyelesaian masalah ialah · · solitaire · · hangman · · tic-tac-tow · · flag · · block memerlukan murid menggunakan pemikiran aras tinggi. Murid hanya perlu menekan beberapa kekunci sebagai tindakbalas kepada arahan/soalan yang dikemukan kepada skrin. nanti akan ada data-data mengenai pokok-pokok. dan pengguna dikehendaki menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelseaikan masalah yang dihadapi. · (d) Beri peluang murid sendiri menentukan tugasan yang akan dijalankan untuk menggalakkan decision making dan problem solving. · perisian-perisian keluaran RAPID · Math Rabbit · Kid Phonics · Maths Blaster Perisian Tutorial. Antaranya ialah · · wordzap · · reading blaster · · maths balster · · operation neptune · rescue Perisian Penyelesaian Masalah. mungkin bantuan dari segi teknikal. · (a) Jangan menganggap simulasi sebagai permainan komputer · (b) Perkenalkan pelajaran simulasi ke seluruh kelas supaya semua sedar apa yang akan dibuat dan dipelajari. latihan berfikir secara lojik dan analitik serta kritis. telah ada banyak data yang terkumpul.* Muhasabah/Refleksi * Budaya Ilmu * e-pembelajaran Latihan Dalam Perkhidmatan Kolaborasi Peningkatan Profesionalisme Guru salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian atas keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. haiwan. Peranan guru dalam penggunaan seumpama ini telah bertambah. tutorial dan simulasi. grafik · h. Perisian-perisian pendidikan bolehlah dibahagikan kepada beberapa kategori: · a. 80% adalah dari jenis perisian permainan.

228 jawatan sebagai membuktikan lagi kesungguhan kerajaan dalam memartabatkan profesion keguruan. peguam. Najib berkata. sunting. kebanyakn sekolah menyediakan buku program Hari Penyampaian Hadiah menggunakan program grafik yang menyediakan beberapa imej grafik yang menarik. Membina kemahiran penyelesaian masalah ke arah pemikiran lojik dan membuat keputusan. guru 45) Maksud guru. yang menukar nama syarikat itu kepada Federated Malay States Railway. kerajaan kolonial British di Singapura menjual untuk selama-lamanya harta benda dan syarikat Singapore Railway kepada Kerajaan Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States). stesen barunya di Singapura. guru kanan. bekerjasama dsb. kandungan mestilah tepat.7 hektar tanah milik KTMB di merata tempat di Singapura. Perlukan pengorbanan masa untuk guru/murid pelajari dan mahiri.MURID dan MURID . hal ehwal murid dan kokurikulum sekolah menengah gred DG44 dinaikkan ke gred DG48. Ada cara untuk guru buat pindaan. kerajaan bersetuju menambahkan lagi jawatan Gred Khas C bagi laluan pengajaran dan pembelajaran sebanyak seratus peratus dengan menambah sejumlah 72 jawatan berbanding 36 jawatan sedia ada di bawah konsep guru wibawa dan pendeta guru.murid tidak menggunakan perisian pengkalan data untuk mesaukkan data tetapi menggunakannya untuk mengeksploit data. kereta api yang akan berlepas bagi kali terakhir dari Tanjung Pagar menuju Kuala Lumpur pada malam 30 Jun itu. Khazanah tanah KTMB di Singapura dianggarkan mempunyai nilai berbilion ringgit. yang akan dikategorikan mengikut empat lapisan jawatan pertamanya. Perisian Grafik. Aspek-aspek negatif: Tiada perisian yang sesuai dengan objektif pengajaran. guru yang tidak dinaikkan pangkat ke Gred Khas masih berpeluang untuk menikmati Pergerakan Gaji Tahunan." katanya. Perisian grafik sangat popular di kalangan guru-guru sekolah. Disertakan dokumentasi yang baik · cara guna perisian · nota guru · contoh pelan/rancangan mengajar . maka akan bermulalah juga penyerahan kepada Kerajaan Singapura bukan saja bangunan stesen Tanjung Pagar tetapi juga tidak kurang daripada 175. Apabila KTMB berpindah ke Woodlands pada 30 Jun. Jika ia 'open-frame'. dan mudah untuk dibaca.mestilah mudah untuk dibina. jelas. Perhentian Woodlands ialah sebuah pusat pemeriksaan kastam." katanya. guru mungkin hanya perlu buat penilaian kreativiti mereka sahaja. kaedah baru kenaikan pangkat diperkenalkan khusus kepada guru yang terbabit dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP) iaitu guru wibawa dan pendeta guru.kantin Guru Guru (dari bahasa Sanskrit ) = pengajar. pentadbir. Perkara lain/baru untuk diuruskan. kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan. Mengamal proses-proses penyiasatan . Sebagai gantian kepada penyerahan stesen dan tanah berkenaan. dan akhirnya berubah menjadi KTMB sebagai sebuah badan korporat. 44) Apa yang jadi dekat Singapura pada 30 Jun nih yang ada kaitan dengan Johor *isu stesen keretapi tutup Tarikh berkenaan iaitu 30 Jun 2011 ialah hari KTM Bhd menutup stesennya di Tanjung Pagar dan berpindah ke Woodlands. berani. laluan kerjaya guru dalam PDP akan diperluaskan sehingga mencapai ke gred DG54 dalam tempoh perkhidmatan 25 tahun dengan memenuhi tahap kecemerlangan serta lain-lain syarat yang ditetapkan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan. kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP).inkuiri dengan menyiasat. kerjaya guru ditambah baik demi memastikan mereka yang membentuk modal insan negara diberi pengiktirafan dan ganjaran sewajarnya. terasuh dan dibimbing oleh insan yang bernama guru. Memupuk nilai-nilai murni dengan sifat-sifat jujur. semua GPK pentadbiran. Dipersembahkan dengan baik. jurutera. bagaimanakah caranya anda akan mengintegrasikan perisianperisian tersebut dalam bilik darjah? Aspek-aspek Positif: Pemangkin kepada interaksi GURU .585 jawatan. doktor. wibawa dan pendeta guru. Ada cara untuk beri maklumbalas." katanya. Sebagai contoh sebuah sekolah di England telah membuat suatu bank data mengenai maklumat penduduk di sekitar sekolah itu dengan lawatan ke tanah perkuburan (maklumat orang hidup adalah terperingkat! (classified)). Murid gemar buat silap untuk dapatkan gambar kartun/bunyi yang menarik.sekolah. Pada 1918. mengeksperimen. "Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan gred jawatan semua pengetua sekolah menengah Gred DG48 ke gred DG52 yang membabitkan 1. 43) skim kenaikan pangkat guru Perkhidmatan perguruan adalah satu-satunya perkhidmatan yang diperuntukkan dengan lima kaedah kenaikan pangkat iaitu kenaikan pangkat mengisi kekosongan jawatan. dan olah. termasuk guru biasa. Perhentian di Woodlands bukan stesen kereta api dalam erti kata biasa. setiap seorang daripada kita tidak kiralah sama ada beliau seorang pemimpin. Melalui konsep guru wibawa dan pendeta guru itu. Di antara perisian grafik yang dikenali ramai adalah: · · Print Shop atau Deluxe Print shop · · Paint Brush · · Print Magic · · Corel Draw · · Harvard Graphic · · Freelance Graphic · · Visio Home · · Photo Shop Peranan guru mungkin besar pada peringkat awal memperkenalkan perisian sebegini. Memang sesuai peristiwa berkenaan dimaktubkan sebagai satu hari bersejarah dan patut diingati.tidak mudah hilang dengan hanya menekan kekunci 'ESC' atau kekunci yang tidak berkenaan. "Pewujudan lapisan tersebut. membuat inferen dan refleksi. Mudarris dan pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tiusyen (kelas bimbingan). Tahan lasak . "Hakikatnya. hal ehwal murid dan kokurikulum di sekolah rendah kluster turut dinaikkan dari gred DGA32 ke gred DGA34 yang membabitkan sejumlah 99 jawatan. imigresen dan kuarantin (CIQ) kepunyaan Singapura. akauntan. akan membolehkan peningkatan ke gred yang lebih tinggi berdasarkan kecemerlangan. meramal. "Manakala semua guru penolong kanan (GPK) pentadbiran. akan melibatkan 6. pendidik. Malaysia diberi peluang membangun bersama dengan Singapura enam bidang tanah di Marina South dan Ophir-Rocher di bahagian selatan pulau Singapura. Che Mah 2787 SPP 2011 . kenaikan pangkat untuk pengetua atau guru besar cemerlang dan kenaikan pangkat guru cemerlang.MURID. ahli sukan atau apa jua pun kerjayanya. Perisian-Perisian Bilik Darjah hendaklah: Jelas objektifnya. Mudah digunakan.

Di peringkat universiti. sekolah menengah dan akhirnya ke universiti. guru perlu mahir dalam sesuatu mata pelajaran serta diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam bidang pedagogi atau sains prinsip pengajaran. disenaraikan. Hari Guru Antarabangsa ditetapkan oleh UNESCO pada 5 Oktober setiap tahun.Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Dalam sistem ini. guru diberi gelaran tutor atau pensyarah. Dari segi agama pula misalnya agama Hindu dan Sikh. Tetapi di Malaysia. tetapi secara umumnya. Kebanyakan murid menganggap penting kantin sebagai tempat bersosialisasi. baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana.sekolah menengah berasrama penuh dibawah penyeliaan Kementerian Pelajaran  Sekolah pondok .  Che Mah 2787 SPP 2011 . pelajar bergerak melalui beberapa siri sekolah.sekolah untuk pelajar istimewa Kantin (dari bahasa Belanda: kantine) adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umumyang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan. guru mempunyai maksud yang lebih tinggi. Amerika Syarikat. sekolah rendah dan sekolah menengah yang masing-masing dikhaskan untuk kanak-kanak kecil dan remaja yang sudah tamat pendidikan rendah. sekolah rendah. Ramainya kantin disebabkan oleh obrolan siswa-siswi yang makan bersama.Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. Pesan-ambil-bayarduduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. tempat berkumpulnya seluruh angkatan. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin.sekolah kampung yang beratap daun nipah. Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di Indonesia. mempunyai beberapa tenaga pengajar atau guru untuk mendidik dan membimbing pelajar.  Sekolah bestari . Namun demikian.sekolah agama di kampung  Sekolah atap .Dalam zaman modern ini = seorang yang pakar dalam sesuatu bidang misalnya management guru merujuk kepada seorang yang pakar dan handal dalam bidangpengurusan. Biasanya kantin menjadi tempatberkumpul bagi para murid. [sunting]Sekolah-sekolah di Malaysia Di Malaysia terdapat beberapa jenis sekolah seperti: Maktab Rendah Sains MARA . sekolah tidak semestinya bangunan yang lain dari rumah seseorang. Sekolah Sekolah = sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan ilmu kepada pelajar Struktur sekolah moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat (IT) atau sekadar bilik darjah sahaja. yang biasanya wajib. seseorang itu tidak semestinya belajar di sekolah kerana pelajar tersebut boleh belajar di rumah. Kaedah ini juga dikenali sebagai home-schooling. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan formal. Biasanya seorang itu akan melalui beberapa jenis sekolah dan institusi pendidikan bermula dari tadika. Ia biasanya merujuk kepada para pendita yang mempunyai ilmu mendalam dalam hal-hal kerohanian.Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal.sekolah moden dengan infrastruktur yang bagus  Sekolah khas .Sekolah bagi pelajar cemerlang yang diuruskan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Sekolah berasrama penuh . Hari Guru disambut pada setiap 16 Mei sebagai penghargaan kepada para guru. Nama sekolah-sekolah ini berbeza di setiap negara.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.