KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menguatkuasakan pemakaian

Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen seperti berkembar (selepas ini disebut Panduan ini) untuk menggantikan panduan dan prosedur yang sedang berkuat kuasa bagi menguruskan persaraan dan pemberian faedah di bawah undang-undang pencen kepada anggota agensi awam serta orang tanggungan mereka. Pekeliling Perkhidmatan dan Panduan ini hendaklah dibaca bersama.

LATAR BELAKANG

2.

Persaraan, pemberian faedah persaraan dan pemberian faedah berhubung

dengan kematian anggota semasa dalam perkhidmatan adalah diperuntukkan di bawah Akta Pencen 1980 (Akta 227) bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri dan di bawah Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa

Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239) bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pada masa ini prosedur yang diikuti oleh Jabatan Mengurus adalah termaktub di dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1974 dan beberapa Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan serta surat arahan yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

3.

Untuk mempertingkatkan keberkesanan pentadbiran persaraan dan pencen,

JPA telah mengambil langkah ke arah pengintegrasian dan pengkomputeran keseluruhan aliran kerja. Pelaksanaan sistem pentadbiran persaraan dan pencen yang baru ini melibatkan pembaharuan prosedur, meliputi perubahan borang dan aliran kerja yang perlu dipatuhi oleh Jabatan Mengurus.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

4.

Dengan berkuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini, Ketua Jabatan adalah

bertanggungjawab mematuhi prosedur yang dijelaskan dalam Panduan ini bagi semua urusan persaraan dan pencen. Perhatian khusus hendaklah diberi kepada perkara yang berikut -

(i)

setiap permohonan atau urusan hendaklah disertakan dengan borang dan dokumen sokongan yang lengkap seperti yang ditetapkan kerana permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan;

(ii)

setiap permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan;

2

Panduan ini hendaklah digunakan oleh Kementerian dan Jabatan (Persekutuan dan Negeri). terkini dan konsisten dengan maklumat di dalam dokumen sokongan dan. (iv) Jabatan Mengurus hendaklah memaklumkan dengan serta-merta sekiranya terdapat perubahan status bakal pesara. dan (v) sebarang surat-menyurat di antara Jabatan Mengurus dengan JPA hendaklah dihantar sesalinan kepada bakal pesara atau tanggungan bagi anggota yang meninggal dunia dalam perkhidmatan. 3 . contohnya kenaikan pangkat atau pelarasan gaji. Permohonan yang telah dihantar sebelum tarikh tersebut akan diurus mengikut prosedur sedia ada. lengkap. Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi semua permohonan persaraan dan pencen yang dihantar ke JPA pertama kalinya mulai 1 Julai 2003.(iii) maklumat yang diisi ke dalam borang hendaklah betul. jika terdapat sebarang perbezaan di antara kedua-dua maklumat. PEMAKAIAN 5. walaupun ia berlaku selepas permohonan dikemukakan kepada JPA. JPA hendaklah dimaklumkan berserta dengan penjelasan.

7 Tahun 1974 bertarikh 2 Mei 1974 bertajuk “Peraturan Menyediakan Kertas Tamat Perkhidmatan bagi Pegawai-pegawai Persekutuan”. (iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Dengan berkuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini. rujukan PERJ/PEN 54/(15) bertarikh 21 September 1982 bertajuk “Peraturan-Peraturan Menyediakan Kertas-Kertas Faedah Tamat Perkhidmatan”. 3 Tahun 1976 bertarikh 22 Januari 1976 bertajuk “Penjelasan terhadap borang-borang baharu bagi menyediakan Kertas-kertas Tamat Perkhidmatan”. maka Surat Pekeliling Perkhidmatan dan surat arahan seperti berikut dibatalkan: (i) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.PEMBATALAN 6. (iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 . (ii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Sarawak. 2 Tahun 1975 bertarikh 14 April 1975 bertajuk “Borang-borang Baharu Bagi Menyediakan Kertaskertas Tamat Perkhidmatan”. 1 Tahun 1991 bertarikh 11 April 1991 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri”. 5 / 1978 bertarikh 15 Mac 1978 bertajuk “Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Berkaitan Dengan Pembayaran Pencen”. (v) Surat Pejabat Perjawatan Persekutuan. (vi) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

1 Tahun 1991”. dan (viii) Surat JPA rujukan JPA (TAB) 228 / 69 / (70) bertarikh 15 Mei 1993 dan JPA (TAB) 228 / 69 / 71 bertarikh 18 Mei 1993. keperluan di dalam Panduan ini hendaklah mengatasinya. kedua-duanya bertajuk “Prosidur Bagi Memperakukan Pemberian Taraf Pekerja Berpencen”. 5 . 8. 4 Tahun 1993 bertarikh 8 September 1993 bertajuk “Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan”. Pekeliling Perkhidmatan yang berikut masih terpakai dan hendaklah dibaca bersama-sama Pekeliling Perkhidmatan ini : (i) Pekeliling Perkhidmatan Bil. Dalam keadaan di mana terdapat perbezaan di antara Panduan ini dengan Pekeliling Perkhidmatan di Perenggan 7. PENGEKALAN 7. dan (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 bertarikh 10 November 1995 bertajuk “Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan”.(vii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1992 bertarikh 14 September 1992 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri – Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

B.TARIKH KUAT KUASA 9. 2003. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 6 . Pekeliling Perkhidmatan dan Panduan ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA Tarikh : 18 Jun 2003 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.

KEMBARAN PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 2003 .

KANDUNGAN BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT 1 BAHAGIAN I PENDAHULUAN Tujuan Tafsiran Singkatan Perkataan 1 1 4 BAHAGIAN II PIHAK YANG LAYAK / TIDAK LAYAK DIBERI FAEDAH DI BAWAH UNDANG-UNDANG 5 PENCEN Skim Pencen Skim Pencen Dan KWSP Skim KWSP 5 5 6 BAHAGIAN III TANGGUNGJAWAB Tanggungjawab Jabatan Mengurus Tanggungjawab Bakal Pesara dan Orang Tanggungan Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam Tanggungjawab Agensi Lain Yang Berkaitan 7 7 12 13 15 BAHAGIAN IV URUSAN PRA-PERSARAAN Pemberian Taraf Berpencen Percantuman Perkhidmatan Lepas Pemberitahuan Maklumat Asas Bakal Pesara 17 17 18 20 i .

12 dan 13 Akta 239 21 21 24 26 28 30 33 34 36 36 38 40 42 ii . 12. dan 12A Akta 227 atau Subseksyen 10(5)(b).BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT 21 BAHAGIAN V URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN Persaraan Paksa Di Bawah Seksyen 10 Akta 227/239 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Persaraan Atas Sebab Kesihatan Persaraan Kerana Jawatan yang Dipegang Dihapuskan Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan atau Menteri Di Bawah Seksyen 11 Akta 227/239 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/239 Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Di Bawah Subseksyen 10(5)(b).

BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT Permohonan Elaun Bersara dan Ganjaran Kepada Pegawai Sementara Di Bawah Seksyen 24 Akta 227 Permohonan Pencen Hilangupaya Di Bawah Seksyen 17 Akta 227 / Seksyen 19 Akta 239 45 46 BAHAGIAN VI URUSAN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN DAN PENCEN TANGGUNGAN Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 14 atau 25 Akta 227 / Seksyen 15 Akta 239 Permohonan Pencen Tanggungan Di Bawah Seksyen 18 Akta 227 / Seksyen 20 Akta 239 49 49 52 BAHAGIAN VII URUSAN PERMOHONAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 56 57 BAHAGIAN VIII PELBAGAI Borang Cara Mengisi Borang Senarai Semak Pengesahan Salinan Dokumen 57 57 57 57 BAHAGIAN IX PENUTUP 58 iii .

SENARAI LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Contoh Borang Cara Mengisi Borang iv .

“anak” ertinya anak seorang anggota – (i) iaitu anak yang di bawah umur 21 tahun dan termasuk – (a) anak yang lahir selepas kematian anggota itu. Jabatan (Persekutuan dan Negeri). Untuk maksud Panduan ini: “agensi awam” ertinya Kementerian (Persekutuan dan Negeri). dan 1 . Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh Jabatan Mengurus dalam urusan persaraan dan pencen di bawah undang-undang pencen yang sedang berkuat kuasa bagi anggota yang akan bersara atau yang mati dalam perkhidmatan. Tafsiran 2. anak tiri tanggungan dan anak tak sah taraf anggota itu. “Akta 239” ertinya Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980. “Akta 227” ertinya Akta Pencen 1980. Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan.BAHAGIAN I PENDAHULUAN Tujuan 1.

“Jabatan Mengurus” ertinya agensi awam atau pertubuhan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal persaraan dan pencen anggota.. 2 . atau (ii) seseorang pekerja yang telah diberi taraf sebagai pekerja berpencen di bawah Seksyen 6 Akta 239 atau yang disifatkan sebagai seorang pekerja berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 239. “anggota berpencen” ertinya – (i) seseorang pegawai yang telah diberi taraf sebagai seorang pegawai berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 227 atau yang disifatkan sebagai seorang pegawai berpencen di bawah Seksyen 8 Akta 227. “anggota” ertinya pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan itu. “Kawasan Keselamatan” ertinya kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan keselamatan di bawah Seksyen 47 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. (ii) iaitu anak yang tidak kira apa jua umurnya dan yang cacat otak atau hilangupaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri.(b) anak yang diambil sebagai anak angkat oleh anggota itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan pengangkatan atau di bawah mana-mana adat atau kelaziman. “gemulah” ertinya seseorang anggota yang mati dalam perkhidmatan.

Ketua Setiausaha. Ketua Pengarah."Ketua Jabatan" ertinya anggota yang mengetuai sesebuah agensi awam atau pertubuhan di peringkat ibu pejabat. iaitu Ketua Perkhidmatan. “pesara” ertinya anggota yang telah bersara atau dibersarakan di bawah undangundang pencen. “PU(A) 134 / 90” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990. “peraturan-peraturan pencen” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen 1980 yang dibuat di bawah Seksyen 5 Akta 227 dan Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 yang dibuat di bawah Seksyen 28 Akta 239. 3 . “undang-undang pencen” ertinya Akta 227 atau Akta 239 dan peraturanperaturan yang dibuat di bawahnya. Ketua Eksekutif atau mana-mana anggota yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya. “PU(A) 176 / 80” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen 1980.

Singkatan Perkataan EFT GCR JPA KWSP LHDN LTAT P. Electronic Funds Transfer Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Jabatan Perkhidmatan Awam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Lembaga Hasil Dalam Negeri Lembaga Tabung Angkatan Tentera Pekeliling Perkhidmatan 4 .P.

Di bawah undang-undang pencen.1991.4.4.1.1.1976 hingga 11. 5 .1991 dan tidak memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 227. (ii) Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan – (a) pekerja yang dilantik tetap sebelum 1.1991 dan tidak memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 239. persaraan boleh berlaku bagi anggota yang memilih atau berada di bawah skim berikut: 3.1 Skim Pencen (i) Pegawai perkhidmatan awam – (a) (b) pegawai yang dilantik tetap sebelum 12. atau (c) pekerja yang dilantik tetap pada atau selepas 12.1976 yang memilih Skim Pencen.1991.BAHAGIAN II PIHAK YANG LAYAK / TIDAK LAYAK DIBERI FAEDAH DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCEN 3. atau pegawai yang dilantik tetap pada atau selepas 12. 3.2 Skim Pencen Dan KWSP Pekerja berpencen yang berkhidmat dengan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan yang mengamalkan sistem saraannya sendiri boleh memilih Skim Pencen Dan KWSP di bawah Seksyen 6E Akta 239.4. atau (b) pekerja yang dilantik tetap pada 1.4.

atau (c) pekerja berpencen yang memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6B Akta 239.3. Panduan ini adalah hanya untuk urusan persaraan dan pencen bagi anggota dan orang tanggungan yang layak mendapat faedah di bawah undang-undang pencen dan juga pegawai sementara yang layak diberi elaun bersara di bawah Seksyen 24 Akta 227 serta orang tanggungan mereka. Anggota yang berada di bawah Skim Pencen serta orang tanggungan mereka layak mendapat faedah di bawah undang-undang pencen. 6 . 4.4.4.1991 yang telah memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 239.1991 yang memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 227. Anggota yang memilih atau berada di bawah Skim KWSP serta orang tanggungan mereka tidak layak diberi apa-apa faedah di bawah undang-undang pencen. atau (b) pekerja yang dilantik tetap pada atau selepas 12.1.1976 dan memilih Skim KWSP. (ii) Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan – (a) pekerja yang dilantik tetap sebelum 1. Pekerja berpencen yang memilih Skim Pencen Dan KWSP serta orang tanggungan mereka boleh diberi faedah di bawah undang-undang pencen bagi tempoh perkhidmatan sebelum berkuat kuasa skim tersebut.3 Skim KWSP (i) Pegawai perkhidmatan awam – (a) pegawai yang dilantik tetap pada atau selepas 12.

permohonan persaraan atau permohonan faedah. dengan diberi penumpuan kepada perkara yang memberi kesan kepada pengiraan faedah persaraan antaranya – (i) (ii) (iii) (iv) (v) perubahan gaji. Kegagalan mengemukakan borang dan dokumen yang lengkap seperti yang dikehendaki akan menjejaskan permohonan tersebut.2 Menyediakan Borang dan Dokumen Yang Lengkap Jabatan Mengurus dikehendaki menyediakan borang dan dokumen yang lengkap sebelum permohonan persaraan atau permohonan faedah persaraan dikemukakan untuk pertimbangan JPA. perubahan tempoh perkhidmatan. 7 .1 Mengemaskinikan Rekod dan Memaklumkan Perubahan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyelenggara rekod perkhidmatan seseorang anggota supaya rekod tersebut teratur dan kemaskini sehingga sehari sebelum anggota bersara. dan cuti. perubahan imbuhan tetap atau elaun. 5. Borang dan dokumen yang dikehendaki ialah seperti di Bahagian IV hingga Bahagian VII Panduan ini mengikut kesesuaian jenis urusan. kenaikan pangkat.BAHAGIAN III TANGGUNGJAWAB 5. Penyelenggaraan dan pengemaskinian hendaklah selaras dengan peraturan dan arahan pentadbiran sedia ada. Tanggungjawab Jabatan Mengurus 5.

Tidak lewat dari 2 tahun sebelum bersara bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun.3 Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Masa Yang Ditetapkan Borang dan dokumen yang lengkap hendaklah dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan seperti di dalam Jadual 1 (bagi urusan pra-persaraan). Penyediaan Maklumat Asas Bakal Pesara - - 8 . Jenis Urusan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. Jadual 1 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Pra-Persaraan Bil. atau Sebaik sahaja tarikh kuat kuasa penswastaan bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam. Percantuman Perkhidmatan Lepas - c. 2 tahun sebelum tahun persaraan bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun. atau Secepat mungkin bagi jenis-jenis persaraan yang lain. Jadual 2 (bagi urusan persaraan dan pencen) dan Jadual 3 (bagi urusan selainnya). Pemberian Taraf Berpencen Sebulan sebelum genapnya 3 tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira dengan syarat pekerja tidak memilih Skim KWSP dan telah disahkan jawatannya.5. b.

Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan – Perenggan 10(5)(b). …bersambung 9 . atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. d. Kerana Mencapai Umur 55 3 bulan sebelum mencapai umur 55 Tahun atau 56 Tahun – tahun atau 56 tahun. mana yang Subseksyen 10(1). Akta 227 / 239 Kementerian Kewangan Malaysia. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh keputusan Lembaga Perubatan. b. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 14 hari selepas memperoleh keputusan muktamad Lembaga Tatatertib yang menamatkan perkhidmatan anggota. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a.Jadual 2 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Jenis Persaraan Bil. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan atas sebab kesihatan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Kerana Penyusunan Semula Tidak lewat dari 1 bulan selepas Organisasi – Perenggan keputusan penyusunan semula organisasi dikeluarkan oleh 10(5)(c). 227 / 239 Atas Sebab Kesihatan – Perenggan 10(5)(a). c. Akta berkenaan. e. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas Surat Kuasa Memansuhkan Jawatan dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam – Perenggan 10(5)(d).

Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen f. atau telah membuat pengisytiharan kesetiaan kepada.Bil. Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam – Perenggan 10(5)(f). Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Perenggan 10(5)(e). Akta 227 / 239 Atas Alasan Kepentingan Negara . atau Tidak lewat dari 1 bulan selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. h. Akta 239 10 . Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh keputusan Kerajaan untuk membersarakan anggota demi kepentingan negara. Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan – Perenggan 11(b)(ii). atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Akta 227 / Subseksyen 11(b). - g. Tidak lewat dari 1 bulan selepas mendapat keputusan Kerajaan untuk membersarakan anggota demi kepentingan perkhidmatan awam setelah memperoleh persetujuan anggota.Perenggan 11(a)(i)/ 11(b)(i) Akta 227 / Subseksyen 11(a) Akta 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh bukti bahawa anggota dilantik berasaskan maklumat atau dokumen palsu. mana-mana negara selain daripada Malaysia atau telah dilucutkan kewarganegaraan Malaysianya. atau menggunakan hak-hak kewarganegaraan. …bersambung i. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 14 hari selepas mendapat bukti bahawa anggota tersebut telah memperoleh kewarganegaraan.

- k. Kerana Dilantik Berkhidmat Dengan Syarikat . Kerana Penswastaan Agensi Awam. Menolak Tawaran Tidak lewat dari 14 hari selepas Berkhidmat Dengan tarikh kuat kuasa penswastaan. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan pilihan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 3 bulan sebelum tarikh persaraan yang diperakukan oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. sekiranya i. Syarikat dan Bersara Pilihan – Seksyen 12 Akta 227 / 239. Menerima Tawaran Tidak lewat dari 14 hari selepas Berkhidmat Dengan tarikh kuat kuasa penswastaan. 11 . Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen j.Bil. Pilihan – Seksyen 12. Syarikat dan Bersara Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan – Perenggan 10(5)(b) Akta 227 / 239.Seksyen 12A Akta 227 / Seksyen 13 Akta 239. atau iii. Menerima Tawaran Tidak lewat dari 3 bulan sebelum Berkhidmat Dengan umur layak terima pencen seperti Syarikat dan Bersara pilihan anggota berkenaan. atau ii.

6. 12 . d. Tanggungjawab Bakal Pesara dan Orang Tanggungan Ketua Jabatan hendaklah memaklumkan bakal pesara dan orang tanggungan mengenai tanggungjawab mereka seperti berikut : 6. Permohonan wang gantian cuti rehat bukti b. Permohonan elaun bersara Sama seperti di Jadual 2 mengikut dan ganjaran bagi pegawai jenis persaraan. Permohonan faedah terbitan Sebaik sahaja diterima dan pencen tanggungan bertulis kematian anggota. Jenis Urusan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. tunai Dikemukakan bersama permohonan persaraan dan pencen seperti di Jadual 2.Jadual 3 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Bagi Urusan Selainnya Bil.1 Memberi Kerjasama Melengkapkan Borang dan Dokumen Bakal pesara atau orang tanggungan (bagi kes kematian dalam perkhidmatan) adalah bertanggungjawab memberi kerjasama sepenuhnya kepada Ketua Jabatan dalam melengkapkan segala butiran di dalam borang serta mengemukakan dokumen persaraan yang diperlukan. c. sementara Permohonan pencen hilang Sebaik sahaja diterima permohonan upaya pesara dan bukti bertulis yang melayakkan pemberian pencen hilangupaya.

3 Mengemukakan Permohonan Pencen Hilangupaya atau Pencen Tanggungan Bakal pesara adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan surat permohonan pencen hilangupaya melalui Ketua Jabatan sekiranya ada kaitan dengan persaraannya. 13 . tepat. terkini dan lengkap.6. Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam 7. 7.2 Menyemak dan Mengesahkan Maklumat Bakal pesara bertanggungjawab untuk menyemak dan mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan ke JPA adalah betul. 7. manakala bagi pencen tanggungan pula orang tanggungan adalah dikehendaki mengemukakan surat permohonan melalui Ketua Jabatan gemulah untuk pertimbangan pembayaran pencen tanggungan oleh JPA sekiranya memenuhi syarat di bawah undang-undang pencen. 6.2 Melulus Percantuman Perkhidmatan Lepas JPA bertanggungjawab memberi pertimbangan ke atas permohonan percantuman perkhidmatan lepas yang dikemukakan oleh anggota di bawah undang-undang pencen.1 Memberi Taraf Pekerja Berpencen JPA bertanggungjawab memberi pertimbangan ke atas perakuan pemberian taraf berpencen kepada pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan di bawah Seksyen 6 Akta 239.

14 . Jadual 4 Cara Pembayaran Faedah Bil. Jenis Faedah Cara Pembayaran a. Melulus dan Membayar Faedah JPA bertanggungjawab untuk memproses.7.2 JPA juga bertanggungjawab menentukan jenis skim pembayaran pencen melalui bank bagi pesara dan penerima pencen seperti Jadual 5. melulus dan membayar faedah yang diperuntukkan di bawah undang-undang pencen. Cara pembayaran faedah yang mengambilkira keadaan penerimanya ialah seperti di Jadual 4. Pencen / Pencen Terbitan / Kredit terus / Waran / Elaun Bersara / Elaun Bersara EFT Terbitan / Pencen Hilangupaya / Pencen Tanggungan Ganjaran / Ganjaran Terbitan Cek / kredit terus / EFT b.4 Menentukan Prosedur Pembayaran 7.3 Memproses. Pemberian Wang Tunai Gantian Cek / EFT Cuti Rehat 7.1 JPA bertanggungjawab untuk menentukan prosedur pembayaran faedah.4. termasuk kutipan baki hutang Kerajaan daripada pesara atau penerima pencen. c.4. 7.

atau menyertai tuntutan pencen di . atau mengisi borang . penerima pencen tidak suami / isteri yang hadir di bank dalam dikahwini selepas tempoh 6 bulan.1 Memberi Penyata dan Arahan Kutipan Balik Agensi seperti LHDN. 8. bersara. Bank kematian suami / Pembayaran Pencen memulangkan wang ke isteri.Pesara bujang. 7. Bahagian Pinjaman Perumahan (Kementerian Kewangan Malaysia) dan KWSP atau agensi yang seumpamanya bertanggungjawab menyediakan penyata yang tepat berkenaan dengan akaun anggota untuk membolehkan kutipan balik jumlah yang masih terhutang kepada Kerajaan daripada faedah yang diluluskan.Penerima pencen akaun semasa akaun bila pesara / terbitan dan pencen perseorangan di bank yang penerima pencen hadir tanggungan.Pesara yang Skim kaunter bank.Jadual 5 Skim Pembayaran Faedah Melalui Bank Jenis Skim Kelayakan Jenis Akaun Bank Skim A – Kredit terus Pesara yang ke akaun mempunyai suami / isteri yang masih hidup yang dikahwini semasa Akaun dalam perkhidmatan. 15 .Kredit ke . Tanggungjawab Agensi Lain Yang Berkaitan 8. atau JPA jika pesara / .Pesara mempunyai Melalui Bank.5 Menghitung Semula Faedah JPA adalah bertanggungjawab untuk menghitung semula faedah yang telah dibayar sekiranya berlaku perubahan tempoh perkhidmatan yang dimasukira dan / atau perubahan gaji yang akhir diterima sepertimana dimaklumkan oleh Jabatan Mengurus. simpanan perseorangan/ Skim B .

Bank dan Agensi lain dengan JPA ialah seperti di Gambarajah 1. melulus dan membayar faedah persaraan d) menentukan prosedur pembayaran e) menghitung semula faedah a) memberi penyata dan arahan kutipan balik BANK a) menjadi ejen pembayar faedah persaraan kepada pesara atau orang tanggungan 16 . Ringkasan fungsi dan tanggungjawab antara Jabatan Mengurus. Gambarajah 1 Hubungkait Fungsi dan Tanggungjawab JABATAN MENGURUS a) Mengemaskinikan rekod dan memaklumkan perubahan b) Menyediakan borang dan dokumen yang lengkap c) Mengemukakan dokumen dan maklumat mengikut masa yang ditetapkan BAKAL PESARA/ ORANG TANGGUNGAN a) memberi kerjasama melengkapkan borang dan dokumen b) menyemak dan mengesahkan maklumat c) mengemukakan permohonan pencen hilangupaya atau pencen tanggungan JPA AGENSI LAIN a) memberi taraf pekerja berpencen b) melulus percantuman perkhidmatan lepas c) memproses.9. Bakal Pesara / Orang Tanggungan.

Borang dan Dokumen a. Pulau Pinang dan Perlis. Borang dan dokumen yang diperlukan adalah seperti di Jadual 6. nombor kad pengenalan. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan Suruhanjaya Pasukan Polis. 17 . Pegawai perkhidmatan awam Negeri pula diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri masing-masing kecuali yang diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan bagi Kerajaan Negeri Sembilan. Bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. mana yang berkenaan. Melaka. pengesahan jawatan dan opsyen pegawai) b.B06 – Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini (lengkap dengan nama.1 Pemberian taraf berpencen pegawai perkhidmatan awam Persekutuan diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan. pemberian taraf berpencen diuruskan oleh JPA di bawah peruntukan Seksyen 6 Akta 239.BAHAGIAN IV URUSAN PRA-PERSARAAN 10. Pemberian Taraf Berpencen 10.SPPP.2 Perakuan pemberian taraf berpencen bagi pekerja yang telah disahkan dalam jawatannya dan tidak memilih Skim KWSP hendaklah dihantar ke JPA sebulan sebelum genapnya tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira.BP. 10. Borang JPA. Jadual 6 Borang dan Dokumen Urusan Pemberian Taraf Berpencen Bil.

PU(A) 134 / 90 bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. 7 dan 8. 11.1 Percantuman perkhidmatan lepas ialah proses mengagregatkan tempoh perkhidmatan sekarang dengan tempoh perkhidmatan dahulu di agensi awam lain bagi membolehkan keseluruhan tempoh perkhidmatan tersebut dimasukira untuk tujuan pengiraan faedah di bawah undang-undang pencen. 11. 6.11.3 Permohonan percantuman perkhidmatan lepas hendaklah dikemukakan kepada JPA berserta borang dan dokumen seperti di Jadual 7. PU(A) 176 / 80 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri atau Peraturan 4. 18 . 6 dan 7. Percantuman Perkhidmatan Lepas 11. Tempoh perkhidmatan yang boleh dipertimbangkan untuk percantuman ialah seperti yang terkandung di dalam Peraturan 5.2 Anggota serta Ketua Jabatan hendaklah menguruskan permohonan percantuman perkhidmatan lepas semasa anggota masih lagi dalam perkhidmatan. iaitu selewat-lewatnya dua (2) tahun sebelum tarikh persaraan. 5.

Borang JPA.SPPP. e. h. Salinan Kad Pengenalan pegawai Salinan surat kelulusan perletakan jawatan atau pelepasan dengan izin daripada agensi-agensi terdahulu (jika berkenaan) Salinan surat kelulusan cuti tanpa gaji (jika berkenaan) Salinan surat tawaran pelantikan (jika berkenaan) Borang BAT ‘D’ 132 Pindaan 1/95 bagi bekas anggota tentera Penyata Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) (jika berkenaan) Surat persetujuan pembayaran balik ganjaran.Jadual 7 Borang dan Dokumen Urusan Percantuman Perkhidmatan Lepas Bil. j. saguhati atau caruman majikan di LTAT daripada pegawai (jika berkenaan) Salinan surat tawaran biasiswa bagi kes-kes perletakan jawatan bagi melanjutkan pelajaran (jika berkenaan) Salinan dokumen lain yang berkaitan dengan perkhidmatan lepas yang hendak dicantumkan b.Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti bagi perkhidmatan sebelum dan perkhidmatan sekarang. f.B05 . k. i. d.BP. Borang dan Dokumen a. g. c. 19 .

Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan b. Borang Maklumat a.B04 . Bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun : Borang JPA. Jabatan Mengurus dikehendaki mengemukakan maklumat asas bakal pesara termasuk maklumat mengenai notis pelepasan atau pengasingan caruman Kerajaan di KWSP seperti di Jadual 8. BP.SPPP. SPPP. Bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam : Borang JPA.B07b .Maklumat Asas Bakal Pesara Borang JPA.BP.BP.B04 .SPPP.SPPP.BP. Jadual 8 Borang Maklumat Asas Bakal Pesara Bil. Penyediaan Maklumat Asas Bakal Pesara Bagi membantu JPA merancang keperluan kewangan.12.Maklumat Asas Pesara Penswastaan Borang JPA.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan - 20 . B07a .

Anggota yang dilantik pada atau selepas 1.BAHAGIAN V URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN 13. maka perkhidmatannya hendaklah disifatkan sebagai telah dilanjutkan melampaui umur itu tetapi dikira cuti tanpa gaji sehingga keputusan kesnya diperoleh.10. jika seseorang anggota mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun.1 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun [Subseksyen 10(1). Persaraan Paksa Di Bawah Seksyen 10 Akta 227 / 239 13.10. dan sesuatu perbicaraan jenayah atau tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan dengan ia disabitkan atau dibuang kerja belum lagi selesai. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang dilantik sebelum 1. 21 . 3 Tahun 2001. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 9 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 10. Namun begitu.2001 wajib bersara apabila mencapai umur 56 tahun.2001 wajib bersara apabila mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun mengikut opsyen yang telah mereka buat di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Ganjaran Perkhidmatan x gaji yang 7.5% x jumlah genapnya bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 22 . b.Jadual 9 Faedah Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280.

SPPP. h. f. Borang dan Dokumen a.BP. i. b.SPPP. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. Borang JPA.BP.UMUM. sekiranya tiada. c.BP.Jadual 10 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Bil.Maklumat Pesara Borang JPA.UMUM.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA. j. 23 . PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.UMUM. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank d.B01 .Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.B01a . g. e.B02 .BP.

00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. dan ii. b. tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 24 . 10 Tahun 1995 dan sekiranya diperakukan oleh Lembaga tersebut. Jadual 11 Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang didapati tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya kerana kelemahan akal atau tubuh yang kekal hendaklah dihadapkan ke Lembaga Perubatan mengikut lunas-lunas Pekeliling Perkhidmatan Bil. anggota berkenaan boleh dibersarakan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 11 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 12. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i. Ganjaran Perkhidmatan 7.2 Persaraan Atas Sebab Kesihatan [Perenggan 10(5)(a).13. tidak kurang daripada RM 280.

SPPP.BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. b.B01a – Maklumat Pesara Borang JPA.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. n. m.P. 10/95 Surat Persetujuan Pegawai .P.UMUM.BP.Lampiran "C-1" kepada P. e.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA. f. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.BP.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. a. l. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan Lembaga Perubatan . i.BP.Lampiran D kepada P. Borang dan Dokumen Borang JPA. 10/95 Perakuan Persaraan Atas Sebab Kesihatan .Jadual 12 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Bil.UMUM.BP.UMUM. k.B02 – Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. 10/95 Surat kelulusan persaraan atas sebab kesihatan (bagi pegawai awam Negeri sahaja) d. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri dan salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun (tiada had umur bagi anak cacat) Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. h.BP. g. sekiranya tiada.SPPP.P. 25 .Lampiran A kepada P.SPPP. j. c.

maka penyandangnya boleh dibersarakan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 26 .13. Ganjaran Perkhidmatan 7. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 13 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 14.3 Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan [Perenggan 10(5)(b). Jadual 13 Faedah Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. b. Akta 227 / 239] Sekiranya jawatan yang dipegang oleh anggota berpencen dihapuskan. Pencen Perkhidmatan 1/500 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan.

f.BP.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. c.BP. B01a .BP. Borang JPA.UMUM. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat Kuasa Memansuhkan Jawatan dari Kementerian Kewangan Malaysia d.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. e. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.UMUM. b.B04 . 27 .Jadual 14 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Bil. sekiranya tiada.SPPP.SPPP.BP. g. l.Maklumat Pesara Borang JPA. j.B03 .UMUM.BP. h.SPPP. Borang dan Dokumen a. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.Maklumat Tanggungan Borang JPA.B04 .BP. k. i.B01 .B02 .

Akta 227 / 239] Anggota berpencen boleh dibersarakan bagi membolehkan organisasi agensi awam di mana anggota itu bekerja mudah diperbaiki dan dengan itu menghasilkan lebih lagi kecekapan atau ekonomi.4 Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi [Perenggan 10(5)(c). Jadual 15 Faedah Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.5% x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima 28 . Pencen Perkhidmatan 1/500 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 15 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 16. Ganjaran Perkhidmatan 7.13. b.

b. c.B04 .Jadual 16 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Penyusunan Semula Organisasi Bil.Maklumat Tanggungan Borang JPA. k.BP.UMUM.BP. 29 .BP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. f.Maklumat Pesara Borang JPA.UMUM. Borang JPA.B01a . h.UMUM. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.SPPP.B04 . Borang dan Dokumen a.B02 . g. sekiranya tiada.BP.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. i.SPPP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. j.SPPP.B03 .B01 -Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. l.BP. e.BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Salinan Keputusan Supaya Organisasi Disusun Semula d.

5 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam [Perenggan 10(5)(d). b. mana yang berkenaan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 30 .13. Jadual 17 Faedah Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. yang tidak melebihi daripada 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang telah diambil tindakan tatatertib yang berkeputusan dengan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam boleh dibersarakan untuk membolehkan beliau diberi faedah persaraan yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong (bagi pegawai perkhidmatan awam) atau Menteri (bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan). yang tidak melebihi daripada 7. Pencen Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. mana yang berkenaan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 17 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 18. Ganjaran Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri.

SPPP.BP. b.B03 .B04 . Borang dan Dokumen a.BP. f.SPPP.B01a . l. k.Jadual 18 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Bil. g.BP. c.Maklumat Tanggungan Borang JPA. sekiranya tiada.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.UMUM.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. i.UMUM.UMUM.BP. e.BP. h.B04 .Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.B02 . …bersambung 31 . j. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan lengkap mengenai latarbelakang kes termasuk laporan siasatan polis (bagi perkhidmatan awam Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) d. Borang JPA.Maklumat Pesara Borang JPA.SPPP.

Salinan keputusan penamatan perkhidmatan oleh Lembaga Tatatertib (bagi perkhidmatan awam Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) Surat kelulusan persaraan demi kepentingan awam oleh Pihak Berkuasa Negeri (bagi perkhidmatan awam Negeri sahaja) Perakuan Ketua Jabatan untuk membersarakan pegawai demi kepentingan awam (bagi Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) n.Bil. 32 . Borang dan Dokumen m. o.

6 Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia [Perenggan 10(5)(e) Akta 227 / 239] Anggota berpencen boleh dibersarakan sekiranya memperoleh kewarganegaraan (selain daripada perkahwinan) atau menggunakan hakhak kewarganegaraan atau telah mengisytiharkan taat setia kepada negara selain daripada Malaysia atau telah dilucutkan kewarganegaraan Malaysianya. c.BP.13.B01a .SPPP.Maklumat Pesara Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Kad Pengenalan anggota Bukti anggota berkenaan kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Malaysia telah telah memperoleh dilucutkan 33 . Borang dan dokumen yang diperlukan bagi urusan persaraan ini ialah seperti di Jadual 19. b. Borang dan Dokumen a. Jadual 19 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Bil. Di bawah Seksyen 21A Akta 227 atau Seksyen 23A Akta 239 anggota yang dibersarakan atas sebab ini tidak dibayar faedah persaraan. d. Borang JPA.

yang tidak melebihi daripada 7. mana yang berkenaan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 20 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 21.1991 boleh dibersarakan jika terbukti mereka memberi maklumat palsu bagi maksud pelantikan ke dalam perkhidmatan awam dengan syarat mereka telah diberi peluang yang munasabah untuk membuat representasi kepada Yang diPertuan Agong. yang tidak melebihi daripada 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. b.4.13. mana yang berkenaan. Ganjaran Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. Mereka layak diberi faedah persaraan yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Menteri. Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. Jadual 20 Faedah Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Pihak Berkuasa Negeri. Pencen Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. mana yang berkenaan. mana yang berkenaan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 34 .7 Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam [Perenggan 10(5)(f) Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang dilantik pada atau selepas 12.

e. b.BP. i.BP.Maklumat Tanggungan Borang JPA. mengikut mana yang berkenaan d. sekiranya tiada.Jadual 21 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Bil.BP.BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan lengkap latarbelakang kes Surat representasi daripada anggota kepada Yang di-Pertuan Agong.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.B02 – Perkiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.B01 . k. Borang dan Dokumen a. Borang JPA.UMUM. g.SPPP.UMUM. m. h.BP.BP.UMUM.SPPP.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan angota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. j.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.Maklumat Pesara Borang JPA. 35 .B04 .B03 .SPPP. f. Pihak Berkuasa Negeri atau Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.B01a . l. c.

14.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280. Ganjaran Perkhidmatan 7. b. Jadual 22 Faedah Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan Di Bawah Seksyen 11 Akta 227 atau Menteri Di Bawah Seksyen 11 Akta 239 14.1 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara [Perenggan 11(a)(i)/ 11(b)(i) Akta 227 atau Subseksyen 11(a) Akta 239] Sekiranya dipersetujui oleh anggota yang berkenaan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 36 . beliau boleh dibersarakan atas alasan kepentingan negara dan layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 22 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 23.

BP.SPPP. sekiranya tiada. c. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. g. e. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat Persetujuan anggota untuk bersara atas alasan kepentingan negara Surat daripada kerajaan untuk membersarakan anggota atas alasan kepentingan negara d. b. f.B04 .UMUM. Borang JPA.SPPP.B01a .B03 .Maklumat Tanggungan Borang JPA.BP.UMUM.B01 -Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.Maklumat Pesara Borang JPA.BP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.BP.Jadual 23 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Bil. Borang dan Dokumen a. i.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. h.UMUM.SPPP.BP.B02 . 37 . l. k.B04 . j.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. m.BP.

00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih.2 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam [Perenggan 11(b)(ii) Akta 227] atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan [Subseksyen 11(b) Akta 239] Sekiranya dipersetujui oleh anggota yang berkenaan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 38 . b. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM280. beliau boleh dibersarakan demi kepentingan perkhidmatan awam atau demi perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. Ganjaran Perkhidmatan 7. mana yang berkenaan dan layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 24 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 25. Jadual 24 Faedah Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.14.

B03 .UMUM. e.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. i. b. sekiranya tiada.B01a . f. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.SPPP.BP. m.Jadual 25 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Bil. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat persetujuan anggota untuk dibersarakan demi kepentingan perkhidmatan awam atau perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Laporan Ketua Jabatan mengenai prestasi pegawai Surat kelulusan persaraan demi kepentingan perkhidmatan awam (bagi perkhidmatan awam Negeri sahaja) d.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. Borang dan Dokumen a.BP. j. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Maklumat Tanggungan Borang JPA.UMUM.SPPP. 39 .BP. c. n. g.UMUM.SPPP.Maklumat Pesara Borang JPA.BP.B02 . l.B04 .B04 . k.BP. h. Borang JPA.

15. Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 Anggota berpencen yang telah berumur 40 tahun boleh memohon persaraan pilihan. Ganjaran perkhidmatan layak dibayar pada tarikh persaraan manakala pencen hanya akan dibayar pada umur layak menerimanya mengikut undangundang pencen.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 40 . Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 10 tahun adalah diperlukan bagi membolehkan faedah persaraan diberi kepada anggota tersebut. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 26 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 27. Jadual 26 Faedah Persaraan Pilihan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Ganjaran Perkhidmatan 7.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280. b.

k.UMUM.UMUM.B01 .SPPP. i.BP. e. sekiranya tiada. c. j. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (bagi pegawai perkhidmatan awam sahaja) Borang JPA.Maklumat Tanggungan Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat permohonan persaraan pilihan oleh daripada pegawai anggota ( bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Tempatan sahaja) Surat kelulusan persaraan pilihan (bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri sahaja) d.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.B04 . Borang dan Dokumen a.BP. Borang JPA. 41 . g.BP.SPPP.BP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. b. l.Maklumat Pesara Borang JPA.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.UMUM. f. h. m.Jadual 27 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Pilihan Bil.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.SPPP.B01a .B03 .BP.B02.B04 .

adalah layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 28 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 29. anggota berpencen boleh dibersarakan apabila sesebuah agensi awam atau sebahagian daripadanya diswastakan. Dengan kelulusan Kerajaan. Persaraannya adalah berasaskan pilihan yang dibuat melalui opsyen yang ditawarkan. Skim B (Subseksyen 12A(3) Akta 227 atau Seksyen 13(3) Akta 239). atau (b) bersara pilihan di bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 sekiranya memenuhi syarat seperti Perenggan 15 dan menerima untuk berkhidmat dengan syarikat. atau (c) bersara setelah dilantik untuk berkhidmat dengan syarikat di bawah Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239 sekiranya berumur kurang daripada 45 tahun bagi perempuan atau 50 tahun bagi lelaki pada tarikh kuat kuasa penswastaan dan menerima tawaran untuk berkhidmat dengan syarikat. iaitu sama ada - (a) bersara kerana jawatan yang dipegang dihapuskan di bawah Perenggan 10(5)(b) Akta 227 / 239 sekiranya menolak tawaran berkhidmat dengan syarikat. 42 . Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Di Bawah Subseksyen 10(5)(b). 12 dan 12A Akta 227 atau Subseksyen 10(5)(b). Skim A (Subseksyen 12A(2) / 13(2) Akta 227). 12 dan 13 Akta 239.16. Dalam hal ini mereka juga diberi pilihan seterusnya sama ada memilih - i. atau ii.

Bagi persaraan di (i)(a) : 1/500 x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan.Jadual 28 Faedah Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. dan ii. Ganjaran Perkhidmatan 7.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. b. tidak kurang daripada RM 280. Pencen Perkhidmatan Bagi persaraan di (i)(b) dan (c) : 1/600 x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i.1995) 43 .1. tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima.5% x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira atau gaji yang akhir diterima 1/20 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima (bagi agensi yang diswastakan sebelum 1.

m.BP. b.SPPP. Borang dan Dokumen Borang JPA.BP. d.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.Jadual 29 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Bil. j.BP.SPPP.BP.B02 . sekiranya tiada.B01 .UMUM.UMUM.B01a .BP. k. i. l.Maklumat Pesara Borang JPA.SPPP. c. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. Pengurangan pekerja : Surat persetujuan Kerajaan mengurangkan pekerja dan Surat Tamat Perkhidmatan daripada agensi awam yang diswastakan. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun pencen Salinan Kertas Opsyen Penswastaan Dokumen sokongan jika memohon faedah persaraan di bawah Subseksyen 12A(4) Akta 227 / Subseksyen 13(4) Akta 239 keranaSakit : Laporan Lembaga Perubatan Daripada Hospital Kerajaan dan Surat Tamat Perkhidmatan daripada agensi awam yang diswastakan. g. 44 . f.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. e. h.B04 .BP.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.UMUM. a.

1.17. adalah layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 30 dengan mengemukakan borang dan dokumen yang diperlukan seperti di Perenggan 13 hingga Perenggan 16 mengikut mana yang berkenaan. Elaun Bersara ¾ daripada pencen perkhidmatan yang dikira bersesuaian dengan jenis persaraan. Ganjaran Perkhidmatan daripada ganjaran perkhidmatan yang dikira bersesuaian dengan jenis persaraan. ¾ 45 . (b) mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama tidak kurang daripada 10 tahun. b. Permohonan Elaun Bersara dan Ganjaran Bagi Pegawai Sementara Di Bawah Seksyen 24 Akta 227 Pegawai sementara perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri yang dilantik – (a) sebelum 1.1976 dan berkhidmat terus-menerus sehingga tarikh persaraannya selepas itu. dan (c) tidak kena mencarum kepada mana-mana kumpulan wang simpanan pada tarikh pelantikannya boleh diberi elaun bersara dan ganjaran yang banyaknya sama dengan tiga perempat ( ¾ ) daripada pencen perkhidmatan dan ganjaran perkhidmatan yang dikira mengikut peraturan. Jadual 30 Faedah Persaraan Bagi Pegawai Sementara Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.

Permohonan Pencen Hilangupaya Di Bawah Seksyen 17 Akta 227 / Seksyen 19 Akta 239 18. 46 .18.2 Pencen hilangupaya akan dibayar berasaskan darjah kecacatan dan gaji yang layak diterima semasa berlaku bencana atau kemalangan. kadarnya ialah seperti di Jadual 32. dengan syarat anggota itu tidak diberi apa-apa pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 dan bencana atau penyakit itu - (i) tidak berpunca daripada kecuaian atau salahlakunya. pencen hilangupaya boleh diberi di bawah Seksyen 17 Akta 227 atau Seksyen 19 Akta 239 kepada anggota yang dikehendaki bersara di bawah Perenggan 10(5)(a) Akta 227 / 239 disebabkan menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasminya atau disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan atau mendapat penyakit kerana tugasnya. dan (ii) tidak menjadi semakin teruk oleh kerana kecuaian atau salahlakunya. Bagi bencana atau kemalangan yang berlaku di luar Kawasan Keselamatan. 18.1 Sebagai tambahan kepada ganjaran dan pencen atau elaun bersara. kadarnya ialah seperti di Jadual 31 dan jika ia berlaku di dalam Kawasan Keselamatan.

Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Dalam Kawasan Keselamatan Darjah Kecacatan Kadar Yang Boleh Dibayar tercacat sedikit tercacat tercacat pada matannya musnah sama sekali satu perlapan ( 1/8 ) daripada gajinya satu perempat (1/4) daripada gajinya tiga perlapan (3/8) daripada gajinya setengah (1/2) daripada gajinya 47 . Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Luar Kawasan Keselamatan Darjah Kecacatan Kadar Yang Boleh Dibayar tercacat sedikit satu perdua belas (1/12) daripada gajinya satu perenam (1/6) daripada gajinya satu perempat (1/4) daripada gajinya satu pertiga (1/3) daripada gajinya tercacat tercacat pada matannya musnah sama sekali Jadual 32 Kadar Pencen Hilangupaya Sekiranya Bencana.Jadual 31 Kadar Pencen Hilangupaya Sekiranya Bencana.

3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon pencen hilangupaya bagi anggota yang layak ialah seperti di Jadual 33. 48 . Surat permohonan pencen hilangupaya oleh pesara Borang JPA.UMUM.18. b. Borang dan Dokumen a. Jadual 33 Borang dan Dokumen Urusan Permohonan Pencen Hilangupaya Bil.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Laporan doktor mengenai darjah kecacatan c.BP.

atau (b) Peraturan 14 PU(A) 134/90 bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.1 Jika seseorang anggota mati semasa dalam perkhidmatan. Ini termasuk orang tanggungan kepada anggota yang pernah dibersarakan di bawah Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239 yang mati sebelum layak menerima faedah persaraan.BAHAGIAN VI URUSAN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN DAN PENCEN TANGGUNGAN 19. Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 14 atau 25 Akta 227 / Seksyen 15 Akta 239 19. faedah terbitan boleh diberi kepada orang tanggungan gemulah yang layak mengikut Seksyen 14 atau Seksyen 25 Akta 227 atau Seksyen 15 Akta 239. 49 . 19.2 Faedah terbitan seperti di Jadual 34 boleh diberi kepada orang tanggungan yang layak di bawah Peraturan 15 PU(A) 176/80 (sekiranya anggota ialah pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri) atau Peraturan 13 PU(A) 134/90 (sekiranya anggota ialah pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan) atas kadar yang dihitung mengikut – (a) Peraturan 16 PU(A) 176/80 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri.

tidak kurang satu perlima daripada gaji yang akhir diterima sebulan . Bagi pegawai sementara yang mati dalam perkhidmatan. Ganjaran Terbitan 7. dan ii. c. ganjaran boleh dibayar kepada wakil diri yang sah disisi undang-undang).5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir diterima yang boleh dimasukira Pembahagian syir : i) 1/10 ii) 9/10 kepada ibu/bapa dengan mendahulukan ibu mengikut pembahagian syir seperti di (a) (Bagi anggota bujang yang tiada ibu / bapa dan anak. tidak kurang daripada RM280. orang tanggungannya layak dibayar faedah terbitan di bawah Seksyen 25 Akta 227 seperti berikut i. elaun bersara terbitan atas kadar ¾ daripada amaun di (a) ii. ganjaran terbitan atas kadar ¾ daripada amaun di (b) 50 . Pencen Terbitan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang akhir bulan perkhidmatan diterima yang boleh dimasukira tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih Pembahagian syir : i) duda / setiap balu ii) setiap anak 2 bahagian 1 bahagian b.Jadual 34 Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Faedah Terbitan Formula Pengiraan a.

j.UMUM. f.BP.BP.B01e . Bagi anggota bujang.BP. borang dan dokumen yang diperlukan ialah yang bertanda * sahaja.Pengesahan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ( jika berkenaan) Borang JPA.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti * …bersambung b.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan (jika berkenaan) * Borang JPA.BP.SPT. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) * Borang JPA. h. i.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan (tidak perlu ditandatangani)* Borang JPA. g.Maklumat Tanggungan Borang JPA.BP.SPPP.UMUM. a.B03a . d. c. Borang dan Dokumen Borang JPA.B04 .SPT. 51 . Jadual 35 Borang dan Dokumen Permohonan Faedah Terbitan Bil.UMUM.BP. e.SPT.BP.B01a – Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan * Borang JPA.BP.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang * Borang JPA.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon faedah terbitan ialah seperti di Jadual 35.SPT.B02 – Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.UMUM.BP.B06 – Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen Borang JPA.19.

anak. tidak melebihi 6 orang dikira daripada yang tertua yang layak. Permohonan Pencen Tanggungan Tanggungan Di Bawah Seksyen 18 Akta 227 / Seksyen 20 Akta 239 20. (iii) (iv) ibu dalam tanggungan. k. bapa dalam tanggungan. 20.1. atau balu. 52 . mendapat kemalangan atau menghidap penyakit dalam keadaan seperti di Perenggan 18. Pencen tanggungan hanya dibayar sekiranya orang tanggungan itu tidak dibayar apa-apa pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952. l.1 Sekiranya anggota mati akibat menanggung bencana. orang tanggungannya layak diberi pencen tanggungan sebagai tambahan kepada ganjaran terbitan dan pencen terbitan. Orang tanggungan yang layak ialah - (i) (ii) duda dalam tanggungan. q. m.Bil. atau mati dalam tempoh tujuh (7) tahun dari tarikh itu. n. dan jika ibu tiada. p. Borang dan Dokumen Salinan Sijil Kematian * Surat Akuan balu / duda yang sah dan Salinan Sijil Nikah Salinan Kad Pengenalan balu / duda / anak Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan surat pengesahan pengambilan anak angkat (jika berkenaan) Salinan Kad Pengenalan ibu / bapa / wakil diri di sisi undangundang (mana yang berkenaan) * Salinan Sijil Kelahiran pegawai / bukti pengesahan ibu / bapa * o.

Jika hanya layak dibayar kepada anak sahaja - 1/24 x gaji - 53 . anak dan ibu / bapa 1/6 x gaji 1/12 x gaji b. Jadual 36 Kadar Pencen Tanggungan Sekiranya Bencana. atau penyakit yang dihidapi itu berlaku di luar Kawasan Keselamatan ialah seperti di Jadual 36 dan sekiranya berlaku di dalam Kawasan Keselamatan ialah seperti di Jadual 37. Jika hanya layak dibayar kepada balu dan ibu / bapa sahaja 1/6 x gaji - 1/12 x gaji c. kemalangan dalam perjalanan.20. Jika layak dibayar kepada balu. Keterangan Balu Ibu/Bapa a. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Luar Kawasan Keselamatan Anak (tiap-tiap seorang) 1/48 x gaji Bil. Jika hanya layak dibayar kepada anak dan ibu / bapa sahaja - 1/24 x gaji 1/6 x gaji d.2 Kadar pencen tanggungan sekiranya bencana. Jika hanya layak dibayar kepada ibu / bapa sahaja - - 1/6 x gaji e.

Jika hanya layak dibayar kepada anak dan ibu / bapa sahaja - 1/12 x gaji 1/4 x gaji d. Jika hanya layak dibayar kepada anak sahaja - 1/12 x gaji - 54 . Jika layak dibayar 1/4 x gaji kepada balu.Jadual 37 Kadar Pencen Tanggungan Sekiranya Bencana. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Dalam Kawasan Keselamatan Anak (tiap-tiap seorang) 1/24 x gaji Bil. Keterangan Balu Ibu/Bapa a. Jika hanya layak dibayar kepada ibu / bapa sahaja - - 1/4 x gaji e. Jika hanya layak dibayar 1/4 x gaji kepada balu dan ibu / bapa sahaja - 1/8 x gaji c. anak dan ibu / bapa 1/8 x gaji b.

d. Pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan bahawa anggota mendapat penyakit kerana jenis tugasnya Pengesahan Ketua Jabatan mengenai tugas anggota c.UMUM. dipohon oleh ibu / bapa ii. dipohon oleh balu / duda dan ibu / bapa bagi anggota yang bujang. Borang JPA. dokumen yang diperlukan ialah: e. 55 . f. Bagi kes kemalangan dalam perjalanan atau akibat menanggung bencana. Surat permohonan pencen tanggungan oleh orang tanggungan yang layak : i.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Pengesahan Ketua Jabatan bahawa anggota menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasminya Keputusan inkues (jika kecuaian atau kesalahan tidak dapat ditentukan oleh pihak polis) Bagi kematian akibat menghidapi penyakit. bagi anggota yang telah berkahwin dan mempunyai tanggungan.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon pencen tanggungan ialah seperti di Jadual 38. Borang dan Dokumen a.BP.20. borang dan dokumen yang diperlukan ialah: b. Jadual 38 Borang dan Dokumen Urusan Permohonan Pencen Tanggungan Bil.

21. dokumen permohonan GCR dihantar bersekali dengan dokumen lain bagi urusan persaraan dan pencen seperti di Bahagian V dan Bahagian VI Panduan ini. 21.2 Peraturan 21. 4 Tahun 1993. Permohonan Wang Tunai Gantian Cuti Rehat 21. Bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan. 4 Tahun 1993 telah menetapkan bahawa pemberian GCR dihitung berdasarkan: 1/30 daripada gaji yang akhir diterima (termasuk imbuhan tetap / elaun) bagi setiap hari cuti rehat yang dikumpulkan tertakluk kepada had maksimum 90 hari cuti rehat. 56 . pembayaran dilakukan oleh JPA.3 Bagi pegawai berpencen perkhidmatan awam Persekutuan. pembayaran diuruskan sendiri oleh pihak berkuasa yang berkenaan. manakala bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri dan pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang menerima pakai pekeliling tersebut. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dibaca bersama Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Pemberian ini merupakan bayaran sekaligus dikira berasaskan pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat diambil disebabkan kepentingan perkhidmatan di bawah Peraturan 21. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dibaca bersama Pekeliling Perkhidmatan Bil.BAHAGIAN VII URUSAN PERMOHONAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 21.

23. 57 . Cara Mengisi Borang Cara mengisi borang ialah seperti di Lampiran B. Borang Contoh borang urusan persaraan dan pencen ialah seperti di Lampiran A.jpa. 24. Jabatan Mengurus boleh mencetak sendiri borang-borang tersebut untuk kegunaan masingmasing. Ianya boleh juga dimuat-turun dari laman web JPA iaitu http://www. 25.gov.BAHAGIAN VIII PELBAGAI 22. Senarai Semak Jabatan Mengurus hendaklah menjadikan jadual borang dan dokumen dalam Panduan ini sebagai senarai semak yang wajib diikuti semasa menghantar permohonan persaraan dan pencen.my. Sesalinan jadual yang berkaitan hendaklah dikepilkan bersama setiap permohonan yang dikemukakan kepada JPA. Pengesahan Salinan Dokumen Salinan dokumen yang dikemukakan ke JPA hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan atau pihak yang ditentukan dalam borang yang berkenaan.

Ketua Jabatan yang menghadapi masalah berhubung dengan urusan persaraan dan pencen bolehlah menghubungi pegawai di Bahagian Pencen. JPA.BAHAGIAN IX PENUTUP 26. BAHAGIAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 58 .

Lampiran A CONTOH BORANG .

SPPP.BP.Senarai Borang Lampiran A – 1 Borang JPA.SPPP.UMUM.UMUM.SPPP.B06 – Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Borang JPA.BP.B01a – Maklumat Pesara Lampiran A – 2 Borang JPA.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Borang JPA. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Borang JPA.BP.SPPP.BP.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.UMUM.B07a – Maklumat Asas Bakal Pesara Borang JPA.BP.SPPP.B03 – Maklumat Tanggungan Lampiran A – 3 Borang JPA.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Borang JPA.BP.BP.BP.SPPP.B07b – Maklumat Asas Pesara Penswastaan Borang JPA.BP.BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota Lampiran A – 4 Lampiran A – 5 Lampiran A – 6 Lampiran A – 7 Lampiran A – 8 Lampiran A – 9 Lampiran A –10 Lampiran A –11 .B01 .B02 – Pengiraan Cuti Rehat yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.BP.SPPP.UMUM.B05 – Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas Borang JPA.

B03a – Pengesahan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Borang JPA.SPT.B01a – Permohonan FaedahFaedah Terbitan Bagi Kes Kematian Dalam Perkhidmatan Borang JPA.Lampiran A – 12 Borang JPA.SPT.SPT.BP.BP.BP.B01e – Maklumat Tanggungan Lampiran A – 13 Lampiran A – 14 Borang JPA.B06 – Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen Lampiran A – 15 .BP.SPT.

3. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. Taraf perkahwinan 10. Tarikh Terima : : Hari No. nyatakan negara Kod Negara C GAMBAR DAN CAP IBU JARI Gambar Ukuran Paspot Cap Ibu Jari kiri Cap Ibu Jari kanan -1- . No. Jabatan : Tarikh Surat : Hari / Bulan / Tahun / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A JENIS PERSARAAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod Akta 1. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3.B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT PESARA ARAHAN No. Ruj. Bangsa 8. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya.Lampiran A . Kad Pengenalan semasa 2a.1 JPA.BP. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.SPPP. Kad Pengenalan dahulu 2b. Sila tandakan pada ruang yang bertanda *. Jantina 7. Fail 1. Jenis persaraan B MAKLUMAT PESARA 1b. No. Gelaran 5. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Seksyen 1a. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) Kod Gelaran / Hari 6. Agama Bulan / Tahun 9. 2. Nama 4.

No. Poskod 4. Alamat e-mel (pegawai yang mengurus persaraan dan pencen) 9. telefon Kod Negara 7. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun (Kosongkan ruangan di bawah) -2- . No. Jawatan akhir 13a. Nama Jabatan/Agensi 2. Alamat Pejabat 3. Alamat selepas bersara 2. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 13b.D MAKLUMAT ALAMAT JPA. Poskod 3. Bandar 5. Negara 7. Jenis perkhidmatan 10. Alamat e-mel E MAKLUMAT PERKHIDMATAN Kod Jabatan / Agensi 1. Bandar 4. Negeri 6. Skim perkhidmatan 11.BP. telefon Kod Negara 8.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1.SPPP. Negara 6. Kumpulan perkhidmatan 12. Negeri 5.

22. Skim gaji 19. Imbuhan Tetap Perumahan . Tarikh tukar ke Skim B. Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan bertaraf berpencen / Hari Bulan / Tahun Hari 17. Pegawai tetap (Y/T) 16. Elaun Berpencen . Sebab berhenti dari agensi swasta. jika berkenaan Bulan / Tahun 29. Jika sakit. Bagi pesara penswastaan sila isikan (i – v) i. 24. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta / Hari Bulan / Tahun Hari 31. tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan / / Bulan Tahun v. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun JPA. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas . . No. Gred gaji Gaji Akhir bersamaan 20. Gaji akhir sebulan . Imbuhan Tetap Khidmat Awam . Tempoh perkhidmatan sekarang Dari / Hari Bulan / Tahun Hari / Hingga / Bulan Tahun -3- .SPPP. 26. Tarikh bersara / Bulan / Tahun 27. 1972) Tarikh mula mencarum KWSP / Bulan / Tahun 18. Pilihan skim ii.BP. 23. Tanggagaji 21. jika berkenaan / Hari iii. 28. Imbuhan Tetap Keraian .B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 15. KWSP 25. Hari 30. Tarikh lantikan sekarang / Hari Bulan / Tahun 14b.14a. Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen Dari Hingga / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan / / / Tahun 32. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) iv.

Cuti tanpa gaji Dari / / / / / Hari Bulan / / / / / Tahun Hari / / / / / Bulan Hingga / / / / / Tahun JPA.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT ii. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari iii.SPPP. Hari tidak hadir bertugas Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -4- .33. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira (Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi) i.BP.

..............SPPP...... Y Ya T Tidak Jika tidak................... Kepakaran ………………………………………………………………………….. c) Kod jenis penyakit e) f) Pusat Rawatan (hospital) …………………………………………………………………………......... Sila kemukakan satu salinan fotostat muka surat Buku Bank / Penyata Akaun semasa yang menunjukkan butir-butir pemilik dan nombor akaun bank..... Kepakaran …………………………………………………………………………..... -5- ..... akaun bank 5................... Kod Bank 3........... Pakar 2: Nama …………………………………………………………………………..... No.... Maklumat Pakar Perubatan Pakar 1: Nama ………………………………………………………………………….. sila beri ulasan mengapa pegawai perlu dibersarakan Atas Sebab Kesihatan.. Kategori akaun Jenis Akaun Catatan : 1.... Cawangan 4............... Jenis akaun dibuka mestilah akaun perseorangan Skim Bank A B G PERSARAAN PILIHAN / ATAS SEBAB KESIHATAN (Diisi oleh Ketua Jabatan jika berkenaan) PERSARAAN PILIHAN a) Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah * Y Ya T Tidak b) Laporan Harta diluluskan oleh Lembaga Tatatertib mengikut Perintah-perintah Am Bab D * Y Ya T Tidak c) Pegawai bebas dari ikatan Kontrak Biasiswa Kerajaan / BBKT * Y Ya T Tidak B Tidak Berkenaan d) Permohonan persaraan ini telah disokong oleh Ketua Jabatan pegawai berkenaan * Y Ya T Tidak Kod Sebab Bersara PS e) Sebab persaraan : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… f) Tarikh persaraan yang dicadangkan ialah pada Hari / Bulan / Tahun (Sila lampirkan surat permohonan persaraan pilihan oleh pegawai) PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN a) b) Pegawai telah bersetuju untuk dibersarakan*.............. 2....... Nama Bank JPA.....................F MAKLUMAT BANK 2.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1...BP..... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tarikh dihadap ke Lembaga Perubatan d) Jenis Penyakit / Hari Bulan / Tahun Kod Pusat Rawatan ……………………………………............

SPPP. Jabatan Perkhidmatan Awam dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan maklumat di dalam borang ini.H PENGAKUAN PESARA JPA. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT _________________________________________ (Tandatangan) Nama : Jawatan : Tarikh : I PENGESAHAN KETUA JABATAN Disemak Oleh: Nama a) Tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan anggota dibuang kerja atau perbicaraan jenayah yang mungkin berkeputusan anggota disabitkan* 0 Tiada 1 Ada Jawatan : Unit Tarikh a) Status kebankrapan * Disahkan Oleh: Y Ya T Tidak Nama : : : : Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan mengesahkan status pegawai berkenaan seperti berikut: Jawatan : Unit ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama : Jawatan : Cop rasmi jabatan : Tarikh : Tarikh : : -6- . Gambar dan cap ibu jari di dalam borang ini adalah gambar dan cap ibu jari saya.BP.B01a Saya mengaku telah menyemak serta mengesahkan bahawa: a) b) c) Segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Saya akan memberitahu Bahagian Pencen.

Nama 3. nyatakan negara 10. Bangsa 8. Kod hubungan 4. Tarikh kahwin / Hari Bulan / Tahun 5. Tarikh lahir / Hari 6. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2.B03 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT TANGGUNGAN ARAHAN 1. Negeri 14. Negara 15. Alamat (Diisi jika berbeza dengan alamat pesara) 11. Nama Baru 02 Lama 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No.SPPP. 3. MAKLUMAT PESARA 1b.2 JPA. Kod Tanggungan 9.Lampiran A . Jika isteri / anak lebih dari satu. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. 4. Poskod 12. Kad Pengenalan Semasa B MAKLUMAT SUAMI/ISTERI (Sila buat salinan jika isteri lebih dari seorang) 1b. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. sila gunakan borang berasingan. No. Kad Pengenalan Semasa/paspot 2. Alamat e-mel -1- . Sila tandakan pada yang bertanda *. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. telefon Kod Negara 16. Bandar 13. Agama Bulan / Tahun 7. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A 1a. No.BP. No. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Kod Negara Jika Ya. 2.

nyatakan negara Kod Negara 11.C MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH UMUR 21 TAHUN DAN BELUM BERKAHWIN (Sila buat salinan jika anak lebih dari seorang) JPA. Alamat e-mel D PENGAKUAN PESARA Dengan ini saya mengaku bahawa segala keterangan dan maklumat yang diberikan adalah benar. Kad Pengenalan semasa 1b. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. No. telefon Kod Negara 17. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 Baru Lama 03 04 Tentera 05 Polis Sijil Lahir UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2. Bangsa / Tahun 7. Tarikh lahir / Hari Bulan 6.BP. Negeri 15. No. Jantina 5. Sijil Lahir 02 3. Alamat (diisi jika berbeza dengan alamat pesara) 12. No.SPPP. Agama 8. Poskod 13. Bandar 14. Negara 16. Kod tanggungan 10. Kod hubungan 9. Nama 4.B03 1a. Disemak Oleh: ___________________________________________ (Tandatangan) Nama : Tarikh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .

Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. atau untuk membayar balik (jika telah mengambil) apa-apa caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja syir Kerajaan serta faedah keatasnya kepada Kerajaan supaya tempoh sepanjang saya mencarum dapat dimasukira bagi pengiraan faedah ganjaran dan pencen. Tarikh pemberian taraf berpencen/disifatkan berpencen / Hari / Bulan Tahun / Bulan Tahun 5. 3. Kad Pengenalan dahulu 2b. 2. Tarikh lahir / Hari Bulan / Tahun 6. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.10 (2) (b) Untuk mengambil apa-apa caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja syir Kerajaan serta faedah keatasnya dan dengan itu melucutkan tempoh sepanjang saya mencarum bagi maksud pengiraaan ganjaran dan pencen.10 (2) (a) Untuk tidak mengambil. Atau [ ] . Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kad Pengenalan semasa 2a. Sila tandakan atau potong mana yang berkenaan pada yang bertanda *.B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN NOTIS PELEPASAN / PENGASINGAN CARUMAN KERAJAAN DI KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA UNTUK TUJUAN PENGIRAAN FAEDAH PERSARAAN ARAHAN 1. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 1a. No. Opsyen di bawah Peraturan 10. Keahlian KWSP 7.3 JPA. Peraturan-peraturan Pencen 1980 / Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990* [ ] . A MAKLUMAT AHLI 1b.SPPP. No. Tarikh Bersara / Hari 8.Lampiran A . -1- . Nama 4.BP. No.

BP. Peraturanperaturan Pencen 1980 / Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990. sepanjang atau selepas tempoh yang di sebutkan diborang Maklumat Pesara. keahlian ………………………………mengaku bahawa: a) Saya memahami tujuan notis dalam borang ini mengikut pilihan yang telah dibuat di bawah Peraturan 10.SPPP.B PENGAKUAN AHLI JPA.B04 Saya …………………………………………………………………. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Cop rasmi jabatan Tarikh : : : : -2- . Kredit saya di Kumpulan Wang Simpanan …………………………………………………………*telah / tidak dipindahkan ke KWSP pada Hari / Bulan / Tahun ______________________________________ (Tandatangan) Nama Jawatan Tarikh : : : C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. dan d) Saya* pernah / tidak pernah mencarum kepada mana-mana Kumpulan Wang Simpanan Kakitangan yang lain. Nombor keahlian KWSP saya yang lain ialah c) Saya* ada / tidak ada membuat caruman-caruman lain kepada KWSP yang dibayar oleh majikan lain sebelum. b) Saya hanya memiliki* satu / lebih daripada satu nombor akaun KWSP. No.

Tarikh pemberian taraf berpencen / Hari 4. No. Bandar 7. No. 2.BP. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun ARAHAN 1. Tarikh disahkan dalam jawatan / Bulan Tahun Hari / / Bulan Tahun 1. Negara 9. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Sila tandakan pada yang bertanda *. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 3. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Negeri Kod Negeri 8. Alamat Jabatan 5. Tarikh lantikan / Hari 3. 3. No.SPPP.4 JPA.B05 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. Kad Pengenalan Semasa 2a. MAKLUMAT PEGAWAI 1b. telefon Kod Negara B MAKLUMAT PERKHIDMATAN SEKARANG 2. Poskod 6.Lampiran A . Jawatan / Bulan Tahun -1- . Kad Pengenalan Dahulu 2b. Nama 4.

C MAKLUMAT PERKHIDMATAN DAHULU (jika melebihi satu perkhidmatan sila buat lampiran) JPA. Tempoh perkhidmatan lepas Dari / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan Hingga / / / Tahun 5. Elaun Mobilisasi . Jawatan dahulu 3. Jumlah ganjaran yang telah diterima . Kod Peraturan (Rujuk Kod Akta) 07 08 Kod Seksyen UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Maklumat Tempoh Perkhidmatan tidak diambilkira Kod tempoh tidak diambilkira Keterangan / Hari Bulan Dari / Tahun Hari / Hingga / Bulan Tahun -2- . 7. Nama jabatan dahulu 2. 6. Jumlah caruman LTAT . Sebab pelepasan dari jawatan dahulu …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4.SPPP.BP.B05 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod jabatan dahulu 1.

D PENGAKUAN PEMOHON JPA. _____________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT E PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : .B05 Saya mengaku bahawa segala maklumat yang telah diberikan adalah betul dan benar.SPPP. Cop rasmi jabatan : Disemak Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -3- .BP.

No. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. Poskod 4. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. 2. Sila tandakan pada yang bertanda *. A MAKLUMAT PEMOHON 1b. Negara 7.Lampiran A . fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun ARAHAN 1. Borang ini hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan masing-masing. No. Gelaran 5. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / / Kod Gelaran 6. Negeri Kod Negeri 6. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.BP. No. Bandar 5. 4. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 3. Nama Jabatan/Agensi 2. Jantina 7. No. Nama 4. Keahlian KWSP B MAKLUMAT PERKHIDMATAN Kod Jabatan / Agensi 1. Borang ini hanya perlu diisi oleh pekerja warganegara Malaysia yang tidak memilih skim KWSP Peringatan untuk pemohon a. Satu salinan Kad Pengenalan hendaklah disertakan bersama-sama dengan borang ini. telefon -1- . Alamat 3. 3. Kad Pengenalan dahulu 2b. Kad Pengenalan semasa 2a. b.B06 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (BAGI BADAN-BADAN BERKANUN DAN KUASA TEMPATAN) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No.5 JPA.SPPP.

Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang / / Bulan Tahun 10. Saya juga akan memaklumkan Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku sebarang perubahan terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini.BP.B06 8.JPA. Tarikh genap 3 tahun perkhidmatan / Hari Bulan / Tahun 13. Jawatan sekarang 12. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun 11. Mengisi jawatan hakiki* Ya Tidak C PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah benar. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Jabatan Cop Rasmi Tarikh : : : : : -2- . Tarikh lantikan pertama / Hari / Bulan Tahun Hari 9.SPPP. ______________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar dan teratur.

Tarikh lantikan jawatan sekarang / / Bulan Hari Tahun 5. nyatakan…………… -1- . Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Pilihan umur persaraan (tahun)* 55 56 Lain-lain. MAKLUMAT PEGAWAI 1b. 11.B07a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT ASAS BAKAL PESARA ARAHAN 1. Jantina* L Lelaki P Perempuan 5. Keahlian KWSP 12. Kad Pengenalan dahulu Baru 02 Lama 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun 1a. No. No. Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan bepencen / Hari 6. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2a. Tanggagaji 10. Sila tandakan pada yang bertanda *. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.6 JPA. Skim Gaji 8. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 3b. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun B MAKLUMAT PERKHIDMATAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 30 40 50 Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan Kod Jabatan / Agensi 1. Jenis Perkhidmatan* 10 11 20 Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Polis Perkhidmatan Awam Negeri 2. Jawatan Bulan / Tahun 4b. Nama 4. 2. Kad Pengenalan semasa 2b.BP. No. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / / Hari Bulan Tahun 7. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun 4a. Gred gaji 9.SPPP. 3. Nama Jabatan/Agensi 3a.Lampiran A . Gaji .

SPPP. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop rasmi jabatan Tarikh : : -2- .C PENGESAHAN KETUA JABATAN JPA.BP.B07a Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.

Jenis perkhidmatan* 10 20 30 Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Awam Negeri Badan Berkanun Persekutuan 2. Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan berpencen / Hari Bulan / Tahun . Nama 4. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun B MAKLUMAT PERKHIDMATAN (SEBELUM PENSWASTAAN) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 40 50 Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan 1. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang 7.Lampiran A . Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kad Pengenalan dahulu 2b.7 JPA. No. 2. Sila tandakan pada yang bertanda *. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 2a.SPPP.1- . Tarikh lantikan jawatan sekarang 6b. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 3. Jawatan akhir 5a. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 5b. Nama Jabatan Kerajaan / agensi Kod Jabatan/Agensi 3. A MAKLUMAT PEGAWAI Tarikh Terima : 1a. Kad Pengenalan semasa 1b.BP. Jantina* L Lelaki P Perempuan 5. Tarikh kuatkuasa penswastaan / / Hari Bulan Tahun 4.B07b JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT ASAS PESARA PENSWASTAAN ARAHAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT / Hari Bulan / Tahun 1. 3. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 6a. No.

Pilihan skim* 1 Skim perkhidmatan ala kerajaan (A) 2 Skim perkhidmatan syarikat (B) JPA. Jika memilih Skim A. 13. Gred gaji 11. Tanggagaji 12. No. Keahlian KWSP 14. Keahlian KWAP Disemak Oleh: 15. Gaji akhir .B07b UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 9. nyatakan umur layak dibayar pencen* 45 50 55 56 Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. No.8.BP. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Cop rasmi jabatan Tarikh : : : -2- . Skim Gaji 10.SPPP.

Sila tandakan pada yang bertanda (*). 2. . Potongan dari bulan/tahun………. 4. No. MAKLUMAT PESARA/ANGGOTA PENTADBIRAN/AHLI PARLIMEN/SETIAUSAHA POLITIK/HAKIM/GEMULAH 1b. . fail Jenis Hutang a) 4 0 2 KWSP syir Kerajaan b) 3 0 2 Baki Pinjaman Perumahan No.BP.………. -1- . Amaun (RM) . akaun Amaun (RM) i) Jumlah hendak dikutip dari Ganjaran . Akaun c) d) e) f) g) h) i) j) k) 6 0 1 3 6 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 2 3 4 5 1 1 1 Pinjaman kenderaan Cukai pendapatan Baki saraan terlebih dibayar Pinjaman komputer Pendahuluan diri Tunggakan sewa kuarters Caruman LTAT syir kerajaan . Elaun mobilisasi . . Catatan ………………………………………………………………………… ii) Ansuran bulanan hendak dikutip dari pencen . Ganjaran ATM . 5. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.B01 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN SIJIL AKUAN BERHUTANG / TIDAK BERHUTANG ARAHAN 1. hingga …………. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.Lampiran A . Rujukan / No. . .UMUM. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2. Sila kemukakan dokumen berkaitan bersama-sama dengan borang ini Bahagian C untuk disi oleh Pesara/Bekas Anggota Pentadbiran/Ahli Parlimen/Setiausaha Politik/Hakim sahaja. No. Keahlian Amaun (RM) . Nama Baru 02 Lama 04 Polis 1a. 3. Kad Pengenalan Semasa B MAKLUMAT HUTANG-PIUTANG No.……………… No.8 JPA.

______________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. No. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : Cop Rasmi Jabatan : -2- .B01 Jenis Hutang l) Lain-lain (senaraikan) .UMUM. Akaun Amaun (RM) C PENGAKUAN PESARA/ANGGOTA PENTADBIRAN/AHLI PARLIMEN/SETIAUSAHA POLITIK/HAKIM Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan lengkap. . ______________________________ ______________________________ ______________________________ .BP.JPA. Rujukan / No.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1- . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Kad Pengenalan Semasa 1b.UMUM. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.B02 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PENGIRAAN CUTI REHAT YANG BOLEH DIKUMPULKAN DI BAWAH PERATURAN 21. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. No. Sila tandakan pada ruang berkenaan * MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. 2. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Nama B MAKLUMAT CUTI REHAT Jumlah Layak (a+b) c Baki Cuti (c-d) e Skim Perkhidmatan / Gred / Tarikh Lantikan Tahun Cuti tahun Lepas a Cuti Layak b Jumlah Cuti Di ambil d Cuti Bawa ke hadapan Cuti Terkumpul untuk GCR Catatan 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.Lampiran A . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. PERATURAN-PERATURAN PENCEN 1980 ARAHAN 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.9 JPA. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 2. 3. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.BP.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21. Jumlah Cuti Rehat Terkumpul : …………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : Cop rasmi jabatan : -2- .. sepertimana yang tercatat di atas dan didapati betul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.UMUM.BP.Skim Perkhidmatan / Gred / Tarikh Lantikan Tahun Cuti tahun Lepas a Cuti Layak b Jumlah Layak (a+b) c Jumlah Cuti Di ambil d Baki Cuti (c-d) e Cuti Bawa ke hadapan JPA. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….B02 Cuti Terkumpul Catatan untuk GCR 17. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19. Nota : Sila gunakan borang baru jika ruang tidak mencukupi C PENGAKUAN PESARA Saya mengakui telah menyemak maklumat cuti rehat. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23. _________________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : Jawatan : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah disahkan betul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.

Fail : 1. Keterangan laporan mengenai bagaimana kemalangan boleh berlaku (sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi) -1- . Kuatkuasa hingga / Bulan / Tahun 7. Sila gunakan HURUF BESAR. Kelas 6b. Tempat kemalangan Hari 4. Sila tandakan (/) pada kotak-kotak yang bertanda (*). laporan 3. No.10 JPA. Nama Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. No. Nyatakan samada pesara/gemulah: * 1 Memandu sendiri 2 Membonceng 3 Menumpang 4 Berjalan kaki 5.UMUM. Tarikh dikeluarkan / Hari Bulan / Tahun Hari 6c. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Maklumat lesen (jika memandu sendiri) 6a.Lampiran A . Tarikh kemalangan (Sila lampirkan satu salinan laporan kemalangan) / / Bulan Tahun 1.B03 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMBALAS SIASATAN POLIS BAGI KES KEMALANGAN ARAHAN No. Kad Pengenalan semasa B MAKLUMAT LAPORAN 2. MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1b.BP. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 2. 3. 2. Kenderaan sendiri * Y Ya T Tidak 6.

Keputusan Inkues jika telah dibuat 14. Tarikh perbicaraan / Hari Bulan / Tahun 11.B MAKLUMAT LAPORAN (sambungan) JPA.B03 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 8. Jenis tuduhan 10. Tarikh Inkues akan diadakan / Hari Bulan / Tahun C MAKLUMAT PEGAWAI PENYIASAT 1. adakah akan dibuat? * Y Ya T Tidak 15. Inkues telah dibuat * Y Ya T Tidak 13. Nama Pegawai Penyiasat 2. Nyatakan hasil siasatan samada: * 1 Bukan Kecuaian / Bukan Salahlaku pesara/gemulah 2 Kecuaian / Salahlaku pesara/gemulah 12. Jika belum.UMUM. Pihak mana yang dituduh 9. Jawatan Disemak Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : _______________________________________ (Tandatangan Pegawai Penyiasat) Disahkan Oleh : Cop Rasmi Tarikh : : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .BP.

Sila kemukakan sekeping gambar penuh anak cacat (saiz 3R). Sila gunakan HURUF BESAR. 3. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.11 JPA.UMUM. Fail : Tarikh Terima : Hari ARAHAN / Bulan / Tahun 1.B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN LAPORAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN MENGENAI ANAK CACAT OTAK / CACAT ANGGOTA UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No.BP. Gambar penuh anak cacat -1- . Sila tandakan ( / ) pada ruang yang bertanda (*). 2.Lampiran A . Peringatan a) b) c) Bahagian A dan B diisi oleh penjaga anak cacat Bahagian (C) hendaklah diisi oleh Pakar Perubatan mengikut jenis kecacatan yang berkenaan sahaja.

Latar belakang perubatan (Sila nyatakan riwayat kecacatan/penyakit. Cacat otak ( Mental Retardation ) – Sila isikan bahagian C. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis JPA. Nama anak 3.UMUM.A MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1b. kemahiran sosial seperti kebolehan menjaga kebersihan diri. Jantina * L Lelaki P Perempuan C MAKLUMAT PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN 1. No.B04 1a. No. Nama B MAKLUMAT ANAK CACAT 1a.I Cacat anggota ( Physical handicap ) – Sila isikan bahagian C.II 2. Tarikh lahir / Hari Bulan / Tahun 4. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 02 Baru Lama 03 04 Tentera Polis 05 Sijil Lahir 2.BP. Kad Pengenalan semasa UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2. Kad Pengenalan semasa 1b. * Saya telah memeriksa penama di atas (bahagian B) pada …………………………………… dan mendapati beliau mengalami. tahap persekolahan dan sebagainya) Disemak Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. penama juga mengalami kecacatan ………. (c) Selain daripada kecacatan otak.BP.…………………………………………………………………………………………………. jika ada ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... tahun dan akan berkekalan.. (f) Ulasan tambahan.(C.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. JPA..……………………………………………………………………………… (Jenis kecacatan) (b) Kadar kecerdasan fikiran ……………………….UMUM..I) PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN (Pakar Perubatan Am/ Pakar Neurologi / Pakar Kanak-kanak) (Bahagian ini mesti diisi oleh Pakar Perubatan yang berkenaan) Saya mengesahkan bahawa.………………………………………………...………………………………………………………………… (d) Kecacatan otak ini akan menghalang penama daripada menanggung nafkahnya sendiri (e) Kecacatan otak ini dialami sejak berumur ……….B04 (a) Penama mengalami kecacatan otak ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ________________________ (Tandatangan Pakar Perubatan) Nama penuh Jawatan Bidang kepakaran Cop Jabatan : : : : -3- ...

B4 Saya mengesahkan bahawa. jika ada __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _____________________________ (Tandatangan Pakar Perubatan ) Nama penuh Jawatan : : : Bidang kepakaran Tarikh : Cop Jabatan : -4- .II) PENGESAHAN PAKAR ORTOPEDIK JPA.UMUM. penama mengalami kecacatan ___________________________________________ Kecacatan yang dialami penama ini adalah berkekalan.BP. (a) Penama mengalami kecacatan anggota iaitu _____________________________________________________________ ( Jenis kecacatan ) yang disebabkan oleh _______________________________________________________________________________ Kecacatan ini dialami sejak ___________________________________________________________________________ Kadar buta/pekak __________________________________________________________________________________ Selain daripada kecacatan anggota.(C. Sila beri pendapat tuan sama ada penama berupaya untuk menyara dirinya sendiri ______________________________ ________________________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) (f) (g) Ulasan tambahan.

... 4... No..B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM/BBKT) ARAHAN No... Bangsa 8. sila kemukakan laporan polis dan borang JPA.. 3... Sila tandakan pada ruang bertanda (*)..B03 .... Kategori Kad Pengenalan dahulu* 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Seksyen 3.UMUM... No. Kad Pengenalan semasa 2a.. Nama 4.. Gelaran 5. Taraf perkahwinan Kod Gelaran 6. Sebab kematian Jumlah Anak -1- . Rujukan Jabatan: Tarikh Surat : Hari / Bulan / Tahun / Bulan / Tahun A MAKLUMAT GEMULAH UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1b. No.. Tarikh mati / Hari Jumlah Balu/Duda 13....BP.Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Tarikh Terima UNTUK KEGUNAAN PEJABAT : : Hari No...12 JPA..Lampiran A .. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya.. Sijil mati / Bulan Tahun Kod Negara 11. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun 9.. nyatakan negara…. Agama 10..... Kad Pengenalan dahulu 2b.BP..... 2.. Fail 1.. Bagi kematian dalam perkhidmatan akibat kemalangan dalam perjalanan.. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU.. Jantina 7.. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Akta 1a...SPT. Sila gunakan HURUF BESAR. 12.....

Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. 23. Imbuhan Tetap Khidmat Awam . Jenis perkhidmatan 10. Poskod 4. No. Negeri 6. 28. 27. Skim perkhidmatan 11. Tarikh lantikan sekarang / Hari Bulan / Tahun 14b. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas . 24. 26.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod Jabatan/Agensi 1.SPT. Gaji akhir sebulan . 1972) tarikh mula mencarum KWSP / Bulan / Tahun 20. Tanggagaji 18. Alamat pejabat 3.BP. Bandar 5. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencen / Hari Bulan / Tahun 19. Nama Jabatan / Agensi 2. Imbuhan Tetap Perumahan . Negara 7. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun 14a. telefon Kod Negara 8.B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH JPA. -2- . Elaun Berpencen . Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 13b. Jawatan akhir 13a. Alamat e-mel 9. Skim gaji 21. Imbuhan Tetap Keraian . Kumpulan perkhidmatan 12. Pegawai tetap (Y/T) 16. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun 15. Gred gaji Hari 17. No KWSP 25. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) 22.

Tarikh tukar ke Skim B.SPT. jika berkenaan / Hari Bulan / Tahun / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT iv. Pilihan skim Hari iii. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -3- . Sebab berhenti dari agensi swasta Gaji akhir bersamaan .B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) JPA.BP. Tempoh perkhidmatan yang tidak diambilkira ( Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi) i. JPA Dari / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan Hingga / / / Tahun 31. 30. Tempoh perkhidmatan sekarang Dari / Hari Bulan / Tahun Hari / Bulan Hingga / Tahun 32. Cuti tanpa gaji Dari / / / / / Hari Bulan / / / / / Tahun Hari / / / / / Bulan Hingga / / / / / Tahun ii. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen. Bagi gemulah penswastaan sila isikan (i – v) ii.B01a 29. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta. jika berkenaan i.

BP. Layak dipertimbangkan untuk Pencen Tanggungan Y T Ya Tidak ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : Unit : : Disemak Oleh : Nama : Jawatan: Tarikh : Cop rasmi jabatan : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -4- .B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) JPA.B01a iii. Hari tidak hadir bertugas Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari UNTUK KEGUNAAN PEJABAT C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.SPT.

Lampiran A - 13
JPA.BP.SPT.B01e

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN
MAKLUMAT TANGGUNGAN
ARAHAN 1. 2. 3. 4. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. Sila gunakan HURUF BESAR. Sila tandakan pada ruang bertanda (*). Potong mana-mana yang tidak berkenaan pada yang bertanda (**). No. Fail Tarikh Terima : : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Peringatan untuk pemohon a) Sila lampirkan bersama-sama borang ini: i) Salinan Kad Pengenalan balu/duda ii) Salinan Kad Pengenalan dan salinan sijil kelahiran bagi anak, walaupun jika telah ada kad pengenalan. iii) Salinan Sijil Mati iv) Surat Akuan balu/duda yang sah (seperti yang disisipkan bersama borang ini) dan salinan Sijil Nikah atau Sijil Pendaftaran Perkahwinan. v) Bagi anak cacat, sila sertakan borang JPA.BP.UMUM.B04 iaitu Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota, semasa mengemukakan permohonan vi) Bagi anak yang belajar di Institusi Pengajian Tinggi, sila sertakan borang JPA.BP.SPT.B03a iaitu Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). b) Sekiranya gemulah mempunyai lebih daripada seorang balu/anak, sila kemukakan dokumen ini secara berasingan bagi balu/anak.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

A B

MAKLUMAT GEMULAH 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

1a. No. Kad Pengenalan semasa

2. Nama

3. Tarikh mati / Hari Bulan

/ Tahun Sila kosongkan ruang di bawah garisan ini

-1-

B

MAKLUMAT BALU / DUDA 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

JPA.BP.SPT.B01e

1a. No. Kad Pengenalan semasa

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

2a. No. Kad Pengenalan dahulu

2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

3. Nama

4. Tarikh lahir / Hari Bulan

5. Jantina / Tahun 9. No. Sijil Kahwin /

6. Bangsa

7. Agama

8. Tarikh kahwin / Hari Bulan

10. Kod Hubungan

Tahun 12. Kod Tanggungan

11. Bilangan Anak

13. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya, nyatakan negara _______________________________________ 14. Alamat

Kod Negara

15. Poskod 16. Bandar

17. Negeri

18. Negara

19. No. telefon

Kod Negara

20. Alamat e-mel 21. Nyatakan tarikh jika pernah bercerai Hari C GAMBAR DAN CAP IBU JARI BALU / DUDA / Bulan / Tahun

Gambar Balu / Duda (Ukuran Paspot)

Cap Ibu Jari Kiri

Cap Ibu Jari Kanan

-2-

D

MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH UMUR 21 TAHUN YANG BELUM BERKAHWIN (Sila buat salinan jika anak lebih dari seorang) 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 02 Baru Lama 03 04 Tentera Polis 05 Sijil Lahir

JPA.BP.SPT.B01e

1a. No. Kad Pengenalan semasa

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

2. No. Sijil Lahir

3 . Nama

4. Jantina

5. Tarikh lahir / Hari Bulan

6. Bangsa / Tahun

7. Agama

8. Kod hubungan

9. Kod tanggungan

10. Taraf pemastautin negara lain (Y/T)

Jika Ya, nyatakan negara _____________________________

Kod Negara

11. Alamat (diisi jika berbeza dengan alamat ibu/bapa)

12. Poskod 13. Bandar

14. Negeri

15. Negara

16. No. telefon

Kod Negara

17. Alamat e-mel

-3-

Bangsa 7. telefon 15.BP. Agama 8.SPT. No. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis JPA. Unit Tarikh : : 2.B01e 1a. Bandar 12. sila isi maklumat bapa) 1b. Alamat e-mel Disemak Oleh: F PENGAKUAN BALU / DUDA Nama : Jawatan : 1. Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit (Tandatangan balu / duda**) Tarikh : Tarikh : : -4- . Saya mengesahkan bahawa saya mempunyai _____ orang anak dalam tanggungan saya. Kad Pengenalan semasa UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2a. Kod hubungan 5. Negeri 13. No. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 3. nyatakan negara 9. Nama 4. Negara 14.E MAKLUMAT IBU (Jika tiada ibu. Poskod 11. Saya mengaku bahawa gambar dan cap jari di dalam borang ini adalah gambar dan cap jari saya dan segala maklumat yang dicatatkan di atas adalah betul. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. No. Alamat ___________________________________ Kod Negara 10. Saya juga akan memberitahu Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Kod tanggungan 6. Kad Pengenalan dahulu 2b. Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan maklumat seperti yang dinyatakan di atas.

.B01e DIKECUALIKAN CUKAI SETEM SURAT AKUAN BALU/DUDA YANG SAH Saya. Kad Pengenalan ______________ (baru)___________ (lama) dengan sesungguh dan sebenar mengaku bahawa: (a) Saya telah berkahwin dengan gemulah: ______________________ ___________________________________ pada ______________ (sebutkan tarikh perkahwinan) di ___________________________ ______________________________________________________ (sepertimana dalam salinan Sijil Nikah yang dilampirkan) Ketika perkahwinan ini berlangsung gemulah masih dalam perkhidmatan / telah bersara. _________________________________ (Tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen / Pesuruhjaya Sumpah) * potong mana yang tidak berkenaan.* Saya tidak pernah bercerai dengan gemulah.SPT.. (Tandatangan Balu/Duda) Di hadapan saya. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu :_____________________________ ) di____________________________ ) pada ______ hb__________ 20 ___ ) ………………………………. (b) (c) Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar. 1960 (Akta 13)._______________________________________________________ No.BP. menurut Akta Akuan Berkanun.Sisipan Borang JPA.

2. Poskod 5. Status perkahwinan * B Bujang K Berkahwin Hari Bulan Tahun 11. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. No. Bandar Kod negeri 6. Kad Pengenalan semasa 2. No.Lampiran A .SPT. No. Sila tandakan (/) pada kotak-kotak yang bertanda (*). Negara Kod negara 8. Fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A MAKLUMAT GEMULAH 1b. Sila gunakan HURUF BESAR. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. telefon 9. Nama gemulah B MAKLUMAT ANAK BELAJAR DI IPT 1b. 3. No. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.14 JPA. Nama anak 3. Tarikh perkahwinan (Jika telah berkahwin) / / -1- . Alamat e-mel 10.BP. Kad Pengenalan semasa 2. Negeri 7.B03a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PENGESAHAN ANAK BELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ARAHAN 1. Alamat 4.

Alamat e-mel 9. Pendaftaran pelajar 10. Tarikh tamat peperiksaan pengajian tahun akhir / Hari Bulan / 16. Nama IPT 2. Tempoh kursus Tahun 13.B03a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1.BP. Tarikh pendaftaran (Tahun pertama kemasukan di IPT) / Hari Bulan / Tahun 15. Poskod 4.SPT. Bandar Kod negeri 5. Tahun pengajian semasa memohon Tahun keTahun 14. telefon 8. No. No. Ijazah Pertama / Diploma yang akan diperolehi -2- . Alamat penuh IPT 3. Negara Kod negara 7. Fakulti 12. Kursus 11. Negeri 6.C MAKLUMAT PENGAJIAN ( Diisi oleh Pelajar IPT ) JPA.

B03a Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.SPT. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (Tandatangan pelajar) Tarikh : E MAKLUMAT PENGESAHAN (Diisi oleh Pendaftar / Dekan) Saya mengesahkan bahawa segala maklumat tersebut di Bahagian (B) dan (C) adalah benar.D PENGAKUAN PELAJAR JPA.BP. (Tandatangan Pendaftar / Dekan ) Nama Penuh : Jawatan Tarikh Cop Rasmi IPT : : : Disemak Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -3- .

Kad Pengenalan semasa 2. Sila gunakan HURUF BESAR. Jenis Akaun 01 Perseorangan 02 Bersama 03 Amanah 4.Lampiran A .SPT.BP. Sila tandakan pada ruang berkenaan. No. No.15 JPA. Fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A MAKLUMAT PENERIMA PENCEN 1b. 3. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.B06 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT AKAUN BANK PENERIMA PENCEN ARAHAN 1. Kategori Akaun 01 Simpanan 02 Semasa 03 GIRO Catatan : Sila kemukakan satu salinan fotostat muka surat Buku Bank / Penyata Akaun Semasa yang menunjukkan butir-butir pemilik dan nombor akaun bank. akaun 3. Nama Bank 2. ______________________________________ (Tandatangan penerima pencen) Tarikh : -1- . No. C PENGAKUAN PENERIMA PENCEN Saya mengaku bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan lengkap. Nama B MAKLUMAT BANK 1. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. 2.

Lampiran B CARA MENGISI BORANG .

Bagi agensi awam atau pertubuhan yang berada di Putrajaya. Agama Isikan kod agama pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod AGAMA. Alamat e-mel Jika mempunyai alamat e-mel. Alamat Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Contoh : No 10. Jalan Makmur 1. Alamat pejabat Alamat pejabat adalah alamat agensi awam atau pertubuhan di mana anggota tersebut bekerja. Gunakan singkatan di mana yang bersesuaian. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Contoh : Bangunan Dayabumi. Bandar Tun Razak. Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Contoh: Islam Cara Mengisi: 0 1 2. Cheras Cara Mengisi: NO 1 0 R AZ A K J A L A N M AK M UR C HE RA S 1 B A N DA R T U N 3. gunakan singkatan PPKP untuk “Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan”.CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PENCEN A.com Cara Mengisi: msaniabd@hotmail. Contoh : msaniabd@hotmail. MAKLUMAT UMUM 1. Kosongkan satu petak di antara tiaptiap perkataan. tuliskan pada kotak yang disediakan.com 4. Jalan Sultan Hishamudin 1 .

2 .00) Cara Mengisi: 9 0 .Cara Mengisi: BA NG U N AN H AMU D I N D A Y A B U M I J A LA N S U L T A N H I S 5. Contoh: Melayu Cara Mengisi: 0 1 0 0 7. Contoh : Elaun Bahasa kepada Jurubahasa di Mahkamah (Bahasa Cantonese RM90. Elaun Berpencen Petak ini hanya untuk pesara yang menerima Elaun Berpencen sebagai tambahan kepada gaji yang akhir diterima sahaja. Bangsa Isikan kod bangsa pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANGSA. 5 1 9. gunakan dakwat khas untuk cap ibu jari. Contoh: Kuala Lumpur Cara Mengisi : KUALA LUMPUR 6. Bagi cap ibu jari kiri dan kanan pula.51 Cara Mengisi: 5 5 4 7 . Gaji akhir sebulan Isikan amaun gaji yang akhir diterima oleh anggota dalam jawatan terakhir di mana beliau telah disahkan pada petak yang disediakan Contoh : RM5547. 0 0 8. Gambar dan cap Ibu jari Lekatkan gambar warna terkini pesara/balu/duda (mana yang berkenaan) di ruang yang disediakan. Bandar Tulis nama bandar pada ruangan yang disediakan. Isikan amaun berkenaan pada petak yang disediakan.

10. Contoh : Lelaki Cara Mengisi : L 17. Contoh: Timbalan Ketua Setiausaha. Contoh : M54 bagi jawatan Pegawai Tadbir & Diplomatik. Jantina Isikan kod jantina pada petak yang disediakan iaitu “L” bagi Lelaki dan “P” bagi Perempuan. Imbuhan Tetap Keraian Isikan amaun Imbuhan Tetap Keraian pada petak yang disediakan jika berkenaan. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. 14. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. 15. 13. Imbuhan Tetap Khidmat Awam Isikan amaun Imbuhan Tetap Khidmat Awam pada petak yang disediakan. Imbuhan Tetap Perumahan Isikan amaun Imbuhan Tetap Perumahan pada petak yang disediakan. PTD Gred M54 3 . Gred gaji Isikan maklumat gred gaji pada petak yang disediakan. 16. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Cara Mengisi: M 5 4 12. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas Isikan amaun Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas pada petak yang disediakan jika berkenaan. Jawatan akhir Tulis nama jawatan akhir yang disandang pada ruangan yang disediakan. Gelaran Tuliskan gelaran (termasuk gelaran yang dianugerah dan gelaran profesional) pada petak yang disediakan. Contoh : Datuk Cara Mengisi : DATUK 11.

Kod Tanggungan Isikan kod tanggungan berdasarkan maklumat berikut: KOD 100 200 – 400 001 – 029 KETERANGAN Suami atau hanya seorang isteri atau isteri pertama.Cara Mengisi: TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA. Isteri keempat (400) Anak tiri tanggungan pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan 4 . Kategori Kad Pengenalan semasa Tandakan ( √ ) pada kotak yang disediakan: Contoh : Kad Pengenalan baru Cara Mengisi: 01 √ Baru 02 Lama 04 Polis 20. Jika tiada. PTD GRED M54 18. kosongkan. Kod Hubungan Isikan kod hubungan penama dengan pesara / gemulah pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod HUBUNGAN. Jenis perkhidmatan Isikan kod jenis perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERKHIDMATAN. Contoh: Isteri Cara Mengisi: 0 1 22. Kategori Kad Pengenalan dahulu Ruangan ini hendaklah diisi oleh penama yang pernah memiliki Kad Pengenalan yang nombornya berbeza daripada yang digunakan sekarang. Isteri ketiga (300). Contoh : Perkhidmatan Awam Persekutuan Cara Mengisi: 1 0 19. Contoh : Kad Pengenalan lama Cara Mengisi: 01 Baru 02 √ Lama 04 Polis 21. Isteri kedua (200).

dan dua angka kod seterusnya merujuk kepada kedudukan anak (bermula dengan umur anak tertua yang layak sebagai “anak pertama”). Cara Mengisi: 1 0 1 Contoh 2: Anak kandung keempat dari isteri ketiga. Kumpulan perkhidmatan Isikan kod kumpulan perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KUMPULAN PERKHIDMATAN. Contoh : SSM – Kumpulan Pengurusan dan Profesional Cara Mengisi: 1 1 24. Cara Mengisi: 3 0 4 Contoh 3: Anak kandung kedua dari isteri keempat. Nama Jabatan/Agensi Tulis nama Jabatan/Agensi pada ruangan yang disediakan. isteri ketiga atau isteri keempat. Contoh : Kementerian Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna 5 . Nama Isikan nama penuh seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. isteri kedua. iaitu sama ada isteri pertama. Cara Mengisi: 4 0 2 23. Contoh : Muhammad Osman Bin Haji Abdullah Hashim Cara Mengisi : M U H A M M A D L A H O S M A N B I N H J A B D U L H A S H I M 25. Contoh 1: Anak kandung pertama (mengikut umur tertua yang layak) dari hanya satu isteri atau dari isteri pertama. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. angka pertama dalam kod merujuk kepada kedudukan ibunya sebagai isteri. Gelaran hendaklah diisi secara berasingan (lihat contoh di butiran 10).030 – 049 050 – 099 seterusnya Anak angkat pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya Anak tak sah taraf pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya Bagi anak kandung.

Nombor Kad Pengenalan semasa Isikan nombor Kad Pengenalan semasa. Kosongkan. Nombor Kad Pengenalan dahulu Ruangan ini hendaklah diisi oleh pesara yang pernah memiliki nombor Kad Pengenalan yang berbeza daripada yang digunakan sekarang. jika tiada. Negeri Isikan kod negeri pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod Negeri.Cara Mengisi : KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN HAL-EHWAL PENGGUNA 26. Contoh : Kad Pengenalan baru : 460610-10-5263 Cara Mengisi : 4 6 0 6 1 0 1 0 5 2 6 3 Kad Pengenalan lama : 4928802 Cara Mengisi : 4 9 2 8 8 0 2 Kad Kuasa Polis: RF2548 Cara Mengisi : R F 2 5 4 8 30. Nombor keahlian KWSP Isikan nombor keahlian KWSP pada petak yang disediakan. 29. Negara Tulis nama negara pada ruangan yang disediakan jika negara selain daripada Malaysia. Contoh : Wilayah Persekutuan Cara Mengisi: 1 4 28. Contoh: Australia Cara Mengisi : AUSTRALIA 27. Contoh : 10123218 6 .

Nombor telefon Isikan nombor telefon bersekali dengan kod kawasan. Contoh : AV 786901 Cara Mengisi : A V 7 8 6 9 0 1 32. Contoh: 03-91721821 Cara Mengisi : 0 3 9 1 7 2 1 8 2 1 33. isikan petak dengan kod 3 dan nyatakan tarikh tukar ke skim B. Contoh : Memilih Peraturan 10(2)(a) Cara Mengisi: A 34.Cara Mengisi: 1 0 1 2 3 2 1 8 31. Contoh : Pegawai lantikan tetap Cara Mengisi: Y 35. jika memilih Peraturan 10(2)(b) isikan “B” pada petak yang disediakan. Pilihan Skim Isikan kod pilihan skim pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod PILIHAN SKIM. Jika anggota pernah bertukar dari skim A ke skim B. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang dilantik pada atau sebelum 15 Januari 1975 (Semenanjung) dan pada atau sebelum 1 Julai 1978 (Sabah dan Sarawak) seperti mana dikehendaki di bawah Peraturan 10 PU (A)176/80 atau Peraturan 10 PU(A) 134/90 Isikan kod Opsyen Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) dengan merujuk kepada Jadual Kod OPSYEN PERATURAN 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90). jika bertaraf lantikan sementara isikan “T” pada petak yang disediakan. Jika memilih Peraturan 10(2)(a) isikan “A”. Nombor sijil lahir Isikan nombor sijil lahir anak tanggungan pada petak yang disediakan. Contoh : Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B) Cara Mengisi: 2 7 . Pegawai tetap Jika anggota ialah pegawai lantikan tetap isikan “Y”.

nyatakan Negara AUSTRALIA 8 . Contoh : 56000 Cara Mengisi : 5 6 0 0 0 37. Skim gaji Isikan kod skim gaji pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM GAJI. Poskod Isikan poskod pada petak yang disediakan. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Isikan pada petak yang disediakan.P. isikan “Y” pada petak yang disediakan dan nyatakan Australia pada ruang berkenaan. Sebab berhenti dari agensi swasta Isikan kod sebab berhenti dari agensi swasta pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SEBAB BERHENTI DARI AGENSI SWASTA. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 Cara Mengisi: 1 3 0 1 39. Contoh : Ditamatkan perkhidmatan kerana sakit Cara Mengisi: 0 1 38. Skim perkhidmatan Isikan kod skim perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM PERKHIDMATAN. Contoh : P1T6 Cara Mengisi: P 1 T 6 41. Contoh : Pegawai Tadbir & Diplomatik Cara mengisi: M P P 0 0 1 40. Contoh: Jika bermastautin di Australia. Y (Ya) jika bermastautin di luar negara atau T (Tidak) jika tidak bermastautin di luar negara. Cara Mengisi : Y Jika Ya. Contoh : SSM P. Tanggagaji Isikan maklumat tanggagaji pada petak yang disediakan.36.

isikan hari terakhir bulan berkenaan. persaraan kerana mencapai had umur. Taraf Perkahwinan Isikan kod taraf perkahwinan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod TARAF PERKAHWINAN. 45. dan persaraan kerana penswastaan agensi awam (tarikh bersara adalah tarikh berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut) Bagi lain-lain jenis persaraan. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta Isikan tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta. ii. 44. 48. isikan tarikh lahir sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan.42. 47. Tarikh kahwin Isikan tarikh perkahwinan sepertimana tercatat dalam sijil nikah. Kosongkan petak ini sekiranya masih belum disahkan dalam jawatan sekarang. isikan tarikh 31 Disember pada tahun berkenaan sebagai tarikh lahir. Contoh 1: 10hb JUN 1947 Cara Mengisi : 1 0 / 0 6 / 1 9 4 7 Hari Bulan Tahun 9 . Bagi anggota. Sekiranya anggota dilantik dalam beberapa jawatan selepas lantikan pertama. Tarikh lahir Jika tarikh lahir hanya tercatat tahun sahaja. Jika hanya tercatat bulan dan tahun sahaja. isikan tarikh pengesahan dalam jawatan sekarang sahaja (jawatan terakhir). 46. Contoh: Berkahwin Cara Mengisi : 2 43. Tarikh bersara Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut : i. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Isikan tarikh pengesahan dalam jawatan terakhir disandang dalam petak yang disediakan. petak ini hendaklah dikosongkan. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama Isikan tarikh disahkan dalam jawatan lantikan pertama seperti yang tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan.

Contoh 2: 1947 Cara Mengisi : 3 1 / 1 2 / 1 9 4 7 Tahun Hari Bulan

Contoh 3: MEI 1947 Cara Mengisi : 3 1 / 0 5 / 1 9 4 7 Hari Bulan Tahun

49. Tarikh lantikan pertama Isikan tarikh lantikan pertama sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Contoh : 16 Julai 1977 Cara Mengisi : 1 6 / 0 7 / 1 9 7 7 Hari Bulan Tahun

50. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang Isikan tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Sekiranya anggota kekal dalam jawatan lantikan pertama sehingga persaraan atau kematian dalam perkhidmatan, tarikh di butiran ini hendaklah sama dengan di butiran 49.

51. Tarikh mati Isikan tarikh kematian seperti di sijil kematian pada petak yang disediakan

52. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencen. Isikan tarikh pemberian taraf berpencen sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Jika anggota berkenaan disifatkan bertaraf berpencen, kosongkan petak ini.

53. Tarikh tukar ke skim B Isikan tarikh tukar ke Skim B pada petak yang disediakan, jika berkenaan.

54. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen JPA Sekiranya anggota pernah diluluskan percantuman perkhidmatan lepas, isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) tempoh tersebut sepertimana dicatat dalam surat kelulusan.

10

55. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira

I.

Cuti tanpa gaji Isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) anggota bercuti tanpa gaji pada petak yang disediakan.

II.

Cuti sakit berlebihan Isikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan. Contoh: Tahun 1986 (10 hari) Cara Mengisi : 1 9 8 6 Tahun 1 0 Jumlah hari

III.

Hari tidak hadir bertugas Isikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan.

56. Tempoh perkhidmatan sekarang Isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) tempoh perkhidmatan sekarang pada petak yang disediakan.

Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut: i. ii. persaraan kerana mencapai had umur, dan persaraan kerana penswastaan agensi kerajaan,

Bagi jenis persaraan lain, petak ini hendaklah dikosongkan. Bagi agensi awam yang diswastakan, tarikh bersara adalah tarikh berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut.

11

B. MAKLUMAT KHUSUS DALAM BORANG TERTENTU
1. BORANG JPA.BP.SPPP.B01a – MAKLUMAT PESARA

i.

Jenis Persaraan Isikan kod jenis persaraan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERSARAAN. Contoh: Persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun Cara Mengisi : 0 1

ii.

Jika sakit, tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Isikan tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan pada petak yang disediakan.

iii.

Kategori akaun Isikan kod kategori akaun pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KATEGORI AKAUN. Contoh : Akaun Simpanan Cara Mengisi: 0 1

iv.

Kod bank Isikan kod bank pembayar pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANK. Contoh : Bank Muamalat Cara Mengisi: 0 1

v.

Nama bank Tulis nama bank pada ruangan yang disediakan. Contoh: Bank Muamalat Cara Mengisi : BANK MUAMALAT

vi.

Nama cawangan Tulis nama cawangan bank pada ruangan yang disediakan. Contoh: Cawangan Kompleks Pertama CAWANGAN KOMPLEKS PERTAMA

Cara Mengisi:

12

Contoh: 1400-0010277-52-9 Cara Mengisi : 1 4 0 0 0 0 1 0 2 7 7 5 2 9 viii. Jumlah ganjaran yang telah diterima Isikan maklumat amaun ganjaran yang pernah diterima bagi tempoh perkhidmatan yang dipohon. Contoh: Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah Cara Mengisi : Y √ Ya T Tidak 2. “Tidak”. tandakan ( √ ) pada mana-mana petak yang berkenaan. atau “Tidak Berkenaan”. iaitu a) Ganjaran perkahwinan. Jabatan Mengurus perlu memperolehi maklumat ini sebelum mengemukakan permohonan ii. Elaun mobilisasi Petak ini hanya perlu diisi oleh anggota yang pernah dikerah sepenuh masa dalam Angkatan Tentera Malaysia dan dibayar elaun mobilisasi. Jumlah caruman LTAT Petak ini hanya perlu diisi oleh pesara Angkatan Tentera Malaysia yang dikehendaki mencarum dalam LTAT semasa beliau berkhidmat dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Persaraan Pilihan / Atas Sebab Kesihatan Ruangan ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan sekiranya pesara memohon untuk persaraan pilihan atau diperakukan untuk bersara atas sebab kesihatan sahaja. BORANG JPA. Nombor akaun bank Isikan nombor akaun bank pada petak yang disediakan. 13 . bahagian ini tidak perlu diisi.vii. Jika pesara seorang pegawai perkhidmatan awam Negeri. Bagi setiap petak yang memerlukan Ketua Jabatan menjawab samada “Ya”.B05 – PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS i.SPPP. iii.BP. b) Ganjaran Perkhidmatan Kontrak. atau c) Ganjaran Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia.

BP. BORANG JPA. 14 .BP. Bilangan anak Isikan bilangan anak pada petak yang disediakan. 4. Contoh : A126957 Cara Mengisi : A 1 2 6 9 5 7 ii. BORANG JPA.3. Nombor sijil mati Isikan nombor sijil kematian pada petak yang disediakan. Sebab kematian Isikan kod sebab kematian pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SEBAB KEMATIAN.B01e – MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH 21 TAHUN YANG BELUM BERKAHWIN i. ii.SPT. Nombor sijil kahwin Isikan nombor sijil kahwin sepertimana dicatat dalam surat nikah pada petak yang disediakan.B01a – PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM / BBKT) i.SPT.

Skim Perkhidmatan 16. Sebab Berhenti dari Agensi Swasta 13. Negeri 10. Bangsa Kod 0100 0200 0300 0800 1000 1200 9999 Keterangan Melayu Cina India Bumiputera Sabah Bumiputera Sarawak Orang Asli (Semenanjung) Lain-Lain 15 . Agama 2. Agama Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 Islam Kristian Buddha Hindu Sikhism Tiada Agama Tao Konfusianisma Bahai Lain-lain Keterangan 2. Jenis Persaraan 6. JADUAL KOD 1. Kod Bank 8. Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90] 11.C. Pilihan Skim (Penswastaan) 12. Bangsa 3. Kumpulan Perkhidmatan 9. Taraf Perkahwinan Senarai Jadual 1. Hubungan 4. Skim Gaji 15. Sebab Kematian 14. Jenis Perkhidmatan 5. Kategori Akaun 7.

Hubungan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Isteri Suami Ibu Bapa Anak Kandung Anak Tiri Tanggungan Anak Angkat Anak Tidak Sah Taraf Keterangan 4. Jenis Perkhidmatan Kod 10 11 20 30 40 50 95 Keterangan Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Polis Perkhidmatan Awam Negeri Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan Perkhidmatan ATM 5. Jenis Persaraan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 20 22 23 Keterangan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun Atau 56 Tahun Persaraan Atas Sebab Kesihatan Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Awam) Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/239 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (BBKT) Penswastaan – Persaraan Setelah Dilantik Berkhidmat Dalam Pertubuhan Penswastaan – Persaraan Pilihan Penswastaan – Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan 16 .3.

Negeri Kod 01 02 03 Johor Kedah Kelantan Keterangan 17 . Kategori Akaun Kod 01 02 03 Simpanan Semasa Giro Keterangan 7.6. Kod Bank Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 Bank Muamalat Maybank BSN Affin Bank BCBB BIMB Public Bank Alliance Bank RHB Bank HSBC Bank Rakyat Hong Leong Bank Utama Bank EON Bank Hong Leong Finance Keterangan 8. Kumpulan Perkhidmatan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Keterangan JKK – Kumpulan Skim Bersepadu JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan A JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan B JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan C JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan D SSB – Kumpulan Pengurusan Tertinggi SSB – Kumpulan Pengurusan dan Profesional SSB – Kumpulan Sokongan SSB – Kumpulan Skim Bersepadu SSM – Kumpulan Pengurusan Tertinggi SSM – Kumpulan Pengurusan dan Profesional SSM – Kumpulan Sokongan SSM – Kumpulan Skim Bersepadu 9.

Sebab Berhenti dari Agensi Swasta Kod 01 02 03 04 Keterangan Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Sakit Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Pengurangan Pekerja Berhenti – Pesara Mohon Berhenti Dengan Syarikat Diberhentikan Oleh Syarikat 13. Pilihan Skim (Penswastaan) Kod 1 2 3 Keterangan Skim Perkhidmatan Ala Kerajaan (Skim A) Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B) Tukar Skim – dari A ke B 12. Sebab Kematian Kod 01 02 03 04 Kematian Biasa Mendapat Bencana Semasa Bertugas Kemalangan Dalam Perjalanan Mendapat Penyakit Kerana Tugas Keterangan 18 .Kod 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 98 99 Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu Sabah Sarawak Keterangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan Wilayah Persekutuan Putrajaya Luar Negeri Lain-lain 10. Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90] Kod A B Keterangan Tempoh mencarum diambilkira untuk tempoh perkhidmatan – 10 (2) (a) Tempoh mencarum tidak diambilkira untuk tempoh perkhidmatan – 10 (2) (b) 11.

14. Skim Gaji
Kod Skim gaji 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301 0302 0303 0304 0401 Pra-Suffian Suffian Harun Aziz Suffian (Tribunal) Kementah Skim Lama Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 2/1977 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 9/1980 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P. 5/1985 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 4/1986 & 5/1986 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P. 5/1988 & 6/1988 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 6/1991 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 9/1991 & 10/1991 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 2/1996 & 3/1996 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P. 8/2000 & 9/2000 & 10/2000 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P. 12/2001 & 13/2001 & 14/2001 Sistem Saraan Malaysia (SSM) P.P. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 Keterangan Tarikh Kuatkuasa Sebelum / Pada 1.1.70 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970

01.01.1976 01.07.1980 01.07.1985 01.06.1986 01.10.1988 01.01.1989 01.01.1992 01.01.1995 01.01.2000 01.01.2002 01.11.2002

15. SKIM PERKHIDMATAN Kod
A-PP-001 A-PP-002 A-PP-003 A-PP-004 A-PP-005 A-SOK-001 A-SOK-002 A-SOK-003 A-SOK-004 A-SOK-005 A-SOK-006 A-SOK-007 A-SOK-008 A-SOK-009 A-SOK-010 A-SOK-011 A-SOK-012 A-SOK-013 A-SOK-014 A-SOK-015 A-SOK-016 A-SOK-017 A-PP-006 B-BSP-001 B-BSP-002 B-BSP-003

Keterangan
Juruterbang atau Pemeriksa Juruterbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Jurutera Laut Arkitek Laut Pegawai Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Pemeriksa Kapal Terbang Pembantu Teknik Kapal Terbang Operator Aerobridge Penolong Jurutera laut Pembantu Juruenjin Laut- Juruenjin Laut Merinyu Laut Penolong Pegawai Laut Serang Kelasi atau Jurumudi Penjaga Rumah Api Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Pembantu Laut Pengajar Merin Pemandu Lokomotif Rendah Malim Penerbit Rancangan Ahli Muzik Pereka

19

Kod
B-BSP-004 B-BSP-005 B-SOK-001 B-SOK-002 B-SOK-003 B-SOK-004 C-PP-001 C-PP-002 C-PP-003 C-PP-004 C-PP-005 C-PP-006 C-PP-007 C-PP-008 C-PP-009 C-SOK-001 C-SOK-002 C-SOK-003 C-SOK-004 C-SOK-005 C-SOK-006 C-SOK-007 C-SOK-008 C-SOK-009 C-SOK-010 C-SOK-011 C-SOK-012 C-SOK-013 C-SOK-014 C-SOK-015 C-SOK-016 C-SOK-017 C-SOK-018 DU-PP-001 DS-PP-001 DM-PP-001 DG-PP-004 DG-PP-005 DG-PP-006 DG-PP-008 DG-SOK-001 DG-SOK-002 DG-SOK-006 DG-SOK-007 E-PP-001 E-PP-002 E-SOK-001 E-SOK-002 E-SOK-003 E-SOK-004 E-SOK-005 E-SOK-006 F-PP-001 F-SOK-001 F-SOK-002 F-SOK-003

Keterangan
Ahli Fotografi Pegawai Kebudayaan Artis Budaya Jurusolek Pembantu Rendah Penerbit Rancangan Penari Pegawai Galian Pegawai Kimiabumi Pegawai Kajibumi (Geofizik/Kajibumi) Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Pegawai Kajicuaca Pegawai Makmal Filem Pegawai Teknologi Makanan Penyelia Jenis Makanan Penolong Pegawai Galian Pembantu Galian Penolong Pegawai Kimiabumi Pembantu Kajibumi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Pembantu Makmal Penolong Pegawai Kajicuaca Pembantu Kajicuaca Penolong Pegawai Makmal Filem Pembantu Makmal Filem Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Teknologi Makanan Pencatit Data Gerudi Pembantu Kajibumi Rendah Pembantu Makmal Rendah Pembantu Kajicuaca Rendah Pembantu Makmal Filem Rendah Pensyarah Perubatan Pensyarah Universiti Pensyarah ITM Guru Bahasa Pensyarah Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Penolong Pensyarah 'A' Jurulatih (ITM) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) Penolong Pensyarah 'B' Pengajar Bahasa Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Pembantu Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan Pembantu Pegawai Latihan Pengajar Kraf Pembantu Pemasaran Rendah Pegawai Sistem Maklumat Pengatur Program Komputer Operator Mesin Prosesan Data Operator Komputer

20

Kod
F-SOK-004 G-PP-001 G-PP-002 G-PP-003 G-PP-004 G-PP-005 G-PP-006 G-PP-007 G-SOK-001 G-SOK-002 G-SOK-003 G-SOK-004 G-SOK-005 G-SOK-006 G-SOK-007 G-SOK-008 G-SOK-009 G-SOK-010 G-SOK-011 G-SOK-012 G-SOK-013 G-SOK-014 G-SOK-015 G-SOK-016 G-SOK-017 G-SOK-018 G-SOK-019 G-SOK-020 G-SOK-021 G-SOK-022 J-PP-001 J-PP-002 J-PP-003 J-PP-004 J-PP-005 J-PP-006 J-PP-007 J-PP-008 J-BSP-001 J-SOK-001 J-SOK-002 J-SOK-003 J-SOK-004 J-SOK-005 J-SOK-006 J-SOK-007 J-SOK-008 J-SOK-009 J-SOK-010 J-SOK-011 J-SOK-012 J-SOK-018 J-SOK-019 KX-PP-001 KB-PP-001 KP-PP-001

Keterangan
Penolong Pegawai Sistem Maklumat Pegawai Pertanian Pegawai Veterinar Pemelihara Hutan Pegawai Hidupan Liar Pegawai Perikanan Pegawai Rancangan Tanah Pengurus Taman/Ladang Penolong Pegawai Pertanian Pembantu Pertanian Penolong Pegawai Veterinar Pembantu Veterinar Atendan Haiwan Penolong Pemelihara Hutan Renjer Hutan Pengajar Membalak Pengawas Hutan Penolong Pegawai Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah Penolong Pegawai Perikanan Pembantu Perikanan Pengajar Rendah Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penyelia Rancangan Tanah Penolong Pengurus Taman/Ladang Pembantu Pengurus Taman/Ladang Juruteknik Pertanian Rendah Penyelia Kandang Haiwan Pembantu Rendah Taman Sabah Arkitek Arkitek Lanskap Jurutera Juruukur Bahan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Juruukur Jurukartografi Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengajar Pembantu Teknik Juruteknik Pelukis Pelan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Pembantu Teknik Ukur Juruteknik Ukur Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penguasa Bekalan Air Merinyu Taliair Pengawas Taliair Jurubina Model Pelukis Pelan Rendah Penguasa Penjara Penguasa Bomba Pegawai Keselamatan

21

Kod KP-PP-002 KP-SOK-002 KP-SOK-003 KP-SOK-004 KP-SOK-005 KX-SOK-001 KX-SOK-002 KP-SOK-006 KP-SOK-007 KP-SOK-008 KP-SOK-009 KB-SOK-001 KB-SOK-002 KB-SOK-003 KP-SOK-010 KP-SOK-011 KP-SOK-015 KP-SOK-001 KP-SOK-014 L-PP-001 L-PP-003 L-SOK-001 M-PP-001 N-PP-001 N-PP-002 N-PP-003 N-PP-004 N-PP-005 N-PP-006 N-PP-007 N-SOK-001 N-SOK-002 N-SOK-003 N-SOK-004 N-SOK-005 N-SOK-006 N-SOK-007 N-SOK-008 N-SOK-009 N-SOK-010 N-SOK-011 N-SOK-012 N-SOK-013 N-SOK-014 N-SOK-015 N-SOK-016 N-SOK-017 N-SOK-018 N-SOK-019 N-SOK-020 N-SOK-021 N-SOK-022 N-SOK-023 N-SOK-024 N-SOK-025 N-SOK-027 Keterangan Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pendaftaran Pembantu Pendaftaran Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Pegawai Perhubungan Preman Amra Pembantu Pendaftaran Rendah Penolong Imigresen Rendah Penolong Penguasa Bomba Pegawai Bomba Ahli Bomba Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pengawal Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Imigresen Pegawai Undang-Undang Pegawai Syariah Pembantu Undang-Undang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Penerbitan Pegawai Penguatkuasa Pengurus Asrama Perangkawan Pegawai Penyelidik Sosial Jurubahasa Serentak Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir (Perkeraniaan/Operasi) Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Am Rendah S/Usaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara/Hakim Bentara Mesyuarat Pelapor Perbahasan Parlimen/Dewan Negeri Pengurus Stesen Jurubahasa Pemeriksa Cap Jari Penyelia Jurupakaian Peniup Kaca Operator Wireless Bentara Parlimen Penyelia Jeti Penghantar Notis Penyelamat Pengawas Pemulihan Penolong Pegawai Penerbitan Pembantu Penerbitan Operator Kamera Offset/Pembuat Plet Pengawet Penolong Operator Kamera Drebar atau Operator Wayang Gambar Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pengurus Asrama 22 .

Kod N-SOK-028 N-SOK-029 N-SOK-030 N-SOK-031 N-SOK-032 N-SOK-034 N-SOK-035 N-SOK-036 N-SOK-037 N-SOK-038 N-SOK-039 N-SOK-040 N-SOK-041 N-SOK-042 N-SOK-043 N-SOK-057 N-SOK-059 N-SOK-060 N-SOK-061 N-SOK-062 N-SOK-064 N-SOK-065 N-SOK-066 N-SOK-067 N-SOK-069 N-SOK-073 Q-PP-001 Q-SOK-001 Q-SOK-002 R-SOK-001 R-SOK-002 R-SOK-003 R-SOK-004 R-SOK-005 R-SOK-006 R-SOK-007 R-SOK-008 R-SOK-009 R-SOK-010 R-SOK-011 R-SOK-013 R-SOK-014 R-SOK-012 S-PP-004 S-PP-005 S-PP-006 S-PP-007 S-PP-008 S-PP-009 S-PP-010 S-PP-012 S-PP-013 S-PP-015 S-PP-016 S-PP-002 S-PP-003 Keterangan Penyelia Asrama Tukang Masak Pembantu Perangkaan Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Pembantu Penyelidik Sosial Juruteknik Percetakan Rendah Pembantu Percetakan Rendah Pembaca Pruf Pemeriksa Filem Rendah Operator Mesin Addressograf Pembantu Kamera Offset Pembantu Penguatkuasa Rendah Penyelia Asrama Rendah Penyelia atau Pengasuh Pelajar Pembantu Perangkaan Rendah Penyelenggara Stor Rendah Pembantu Pemilih Padi dan Beras Pembantu Trafik Rendah Penimbang Jurupakaian Pemungut Sewa Penghantar Berita Atendan Letak Kereta Penjaga Kolam Ikan Pembantu Tadbir(Kesetiausahaan) Penolong Pegawai Perangkaan Pegawai Penyelidik Penolong Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Pekerja Rendah Awam (PRA) Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) Pemandu Kenderaan Bermotor Operator Loji Pemandu atau Operator Jentera Pemunggah Penjaga Jentera Elektrik Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3 Pelansir (KTM) Pemandu Troli Rel (KTM) Pemandu Atau Operator Jentera Berat Land Jaga Operator Troli/Kren(KTM) Pegawai Berita Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Pegawai Rundingcara Pegawai Kesatria Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Pos Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Siasatan 23 .

Ray Jurupulih Perubatan Inspektor Kesihatan Pembantu Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Jururawat Desa Penolong Jururawat Pembantu Kesihatan Awam Atendan Kesihatan Jururawat Pergigian Juruteknik Pergigian Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Farmasi Juruteknik Perubatan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Pembantu Hospital Rendah Bidan Pemungut Jentik-jentik Juruproses Filem X-Ray Juruteknik Rendah Prostetik/Urtutik Akauntan Pegawai Penilaian Juruaudit 24 .Kod S-PP-014 S-SOK-004 S-SOK-005 S-SOK-006 S-SOK-007 S-SOK-008 S-SOK-009 S-SOK-010 S-SOK-011 S-SOK-012 S-SOK-013 S-SOK-014 S-SOK-015 S-SOK-016 S-SOK-017 S-SOK-018 S-SOK-019 S-SOK-031 S-SOK-032 S-SOK-033 S-SOK-001 S-SOK-002 S-SOK-003 S-SOK-026 S-SOK-027 S-SOK-028 S-SOK-034 S-SOK-030 U-PP-001 U-PP-002 U-PP-003 U-PP-004 U-SOK-002 U-SOK-003 U-SOK-004 U-SOK-005 U-SOK-006 U-SOK-007 U-SOK-008 U-SOK-009 U-SOK-010 U-SOK-011 U-SOK-012 U-SOK-013 U-SOK-014 U-SOK-015 U-SOK-016 U-SOK-018 U-SOK-019 U-SOK-020 U-SOK-021 U-SOK-022 U-SOK-023 W-PP-001 W-PP-002 W-PP-003 Keterangan Kurator Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pembantu Belia Dan Sukan Penolong Pegawai Siasatan Pembantu Siasatan Pembantu Wartawan/Wartawan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Pembantu Penerangan Penolong Pegawai Rundingcara Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Jurulatih Kawad Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Pos Posmen Penolong Kurator Pembantu Muzium Penolong Pegawai Perpustakaan Pembantu Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Pembantu Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Pembantu Arkib Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Farmasi Pegawai Optometri Juru X.

Kod W-PP-008 W-PP-004 W-PP-005 W-PP-006 W-SOK-001 W-SOK-002 W-SOK-003 W-SOK-004 W-SOK-005 W-SOK-006 W-SOK-008 W-SOK-009 W-SOK-010 W-SOK-011 XX-PGT-001 XX-XXX-000 N-SOK-045 N-SOK-063 F-SOK-005 M-PGT-001 N-SOK-072 W-SOK-013 XX-SOK-001 XX-PP-001 XX-XXX-001 XX-XXX-002 J-PP-009 N-PGT-001 F-PGT-001 E-PGT-001 G-PGT-002 J-PGT-001 J-PGT-003 U-PGT-001 PP-XX-0001 A-PGT-001 A-PGT-002 A-PGT-003 A-PGT-004 A-PGT-005 B-PGT-001 B-PGT-002 B-PGT-005 C-PGT-001 C-PGT-002 C-PGT-003 C-PGT-004 C-PGT-005 C-PGT-006 DG-PGT-005 DG-PGT-006 DM-PGT-001 DS-PGT-001 DU-PGT-001 E-PGT-002 G-PGT-001 Keterangan Pegawai Penaksir Penguasa Kastam Pegawai Kewangan Pegawai Aktuari Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Penolong Pegawai Penilaian Pembantu Penilaian Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Pembantu Penaksir Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jawatan Standard Tanpa Skim Pegawai Kerani Rendah Pencatat Masa Juruteknik Komputer Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pengurusan Tertinggi Pembantu Penguatkuasa Pembantu Tadbir Kewangan Jawatan Terbuka Kumpulan Sokongan Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan dan Profesional Jawatan Fleksi Setiausaha Politik Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Tadbir Pengurusan Tertinggi Pegawai Sistem Maklumat Pengurusan Tertinggi Pegawai Ehwal Ekonomi Pengurusan Tertinggi Pegawai Veterinar Pengurusan Tertinggi Arkitek Pengurusan Tertinggi Jurutera Pengurusan Tertinggi Pegawai Perubatan Pengurusan Tertinggi TIADA Juruterbang Pengurusan Tertinggi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pengurusan Tertinggi Jurutera Laut Pengurusan Tertinggi Arkitek Laut Pengurusan Tertinggi Pegawai Laut Pengurusan Tertinggi Penerbit Rancangan Pengurusan Tertinggi Ahli Muzik Pengurusan Tertinggi Pegawai Kebudayaan Pengurusan Tertinggi Pegawai Galian Pengurusan Tertinggi Pegawai Kimiabumi Pengurusan Tertinggi Pegawai Geofizik Kajibumi Pengurusan Tertinggi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pengurusan Tertinggi Pegawai Sains Pengurusan Tertinggi Pegawai Kajicuaca Pengurusan Tertinggi Pensyarah KUSZA Pengurusan Tertinggi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pengurusan Tertinggi Pensyarah ITM Pengurusan Tertinggi Pensyarah Universiti Pengurusan Tertinggi Pensyarah Perubatan Pengurusan Tertinggi Pegawai Latihan Pengurusan Tertinggi Pegawai Pertanian Pengurusan Tertinggi 25 .

Kod G-PGT-003 G-PGT-004 G-PGT-005 J-PGT-002 J-PGT-004 J-PGT-005 J-PGT-006 J-PGT-008 KB-PGT-001 KP-PGT-001 KX-PGT-001 L-PGT-001 L-PGT-002 L-PGT-003 N-PGT-002 N-PGT-003 N-PGT-005 N-PGT-008 Q-PGT-001 S-PGT-002 S-PGT-003 S-PGT-004 S-PGT-005 S-PGT-006 S-PGT-009 S-PGT-010 S-PGT-012 S-PGT-013 S-PGT-014 S-PGT-015 S-PGT-016 U-PGT-002 U-PGT-003 W-PGT-001 W-PGT-002 W-PGT-003 W-PGT-004 W-PGT-005 W-PGT-006 W-PGT-008 Y-PP-001 Y-SOK-001 YT-SOK-001 N-PP-008 DG-PP-007 DG-SOK-003 DG-SOK-004 DG-SOK-005 DG-SOK-008 J-SOK-013 J-SOK-014 J-SOK-015 J-SOK-016 J-SOK-017 N-SOK-033 N-SOK-044 Keterangan Pemelihara Hutan Pengurusan Tertinggi Pegawai Hidupan Liar Pengurusan Tertinggi Pegawai Perikanan Pengurusan Tertinggi Arkitek Lanskap Pengurusan Tertinggi Juruukur Bahan Pengurusan Tertinggi Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pengurusan Tertinggi Juruukur Pengurusan Tertinggi Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengurusan Tertinggi Penguasa Bomba Pengurusan Tertinggi Pegawai Keselamatan Pengurusan Tertinggi Penguasa Penjara Pengurusan Tertinggi Pegawai Undang-Undang Pengurusan Tertinggi Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Pegawai Syariah Pengurusan Tertinggi Pegawai Penerbitan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penguatkuasa Pengurusan Tertinggi Perangkawan Pengurusan Tertinggi Pegawai Tadbir Am Pengurusan Tertinggi Pegawai Penyelidik Pengurusan Tertinggi Pegawai Belia dan Sukan Pengurusan Tertinggi Pegawai Siasatan Pengurusan Tertinggi Pegawai Berita Pengurusan Tertinggi Pegawai Perhubungan Perusahaan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penerangan Pengurusan Tertinggi Pegawai Perancang Bahasa Pengurusan Tertinggi Pegawai Pos Pengurusan Tertinggi Pegawai Hal Ehwal Islam Pengurusan Tertinggi Pegawai Arkib Pengurusan Tertinggi Kurator Pengurusan Tertinggi Pustakawan Pengurusan Tertinggi Pegawai Pembangunan Masyarakat Pengurusan Tertinggi Pegawai Pergigian Pengurusan Tertinggi Pegawai Farmasi Pengurusan Tertinggi Pegawai Akauntan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penilaian Pengurusan Tertinggi Juruaudit Pengurusan Tertinggi Penguasa Kastam Pengurusan Tertinggi Pegawai Kewangan Pengurusan Tertinggi Pegawai Aktuari Pengurusan Tertinggi Pegawai Penaksir Pengurusan Tertinggi Pegawai Kanan Polis Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Tamba Pegawai Tadbir Am Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat D3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat B1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat B2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat T4 Penolong Pensyarah ITM Penerbit Teknik Penolong Jurutera Juruteknik Rendah Juruteknik Ukur Rendah Pengajar Ketukangan Gred 3 Jurutaip Penyelia Bangunan 26 .

Taraf Perkahwinan Kod 1 2 3 4 5 Bujang Berkahwin Duda Janda Balu Keterangan 27 .Kod Q-SOK-003 U-SOK-017 W-SOK-012 N-SOK-047 Y-PGT-001 N-SOK-049 N-SOK-046 S-SOK-024 U-SOK-001 Keterangan Pembantu Penyelidik Rendah Inspektor Pencegah Malaria Juruteknik Penilaian Rendah Operator Mesin Pegawai Kanan Polis Pengurusan Tertinggi Penghantar Cepat Pencari Fail Pembantu Pembangunan Keluarga Pegawai Optometri 16.