KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menguatkuasakan pemakaian

Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen seperti berkembar (selepas ini disebut Panduan ini) untuk menggantikan panduan dan prosedur yang sedang berkuat kuasa bagi menguruskan persaraan dan pemberian faedah di bawah undang-undang pencen kepada anggota agensi awam serta orang tanggungan mereka. Pekeliling Perkhidmatan dan Panduan ini hendaklah dibaca bersama.

LATAR BELAKANG

2.

Persaraan, pemberian faedah persaraan dan pemberian faedah berhubung

dengan kematian anggota semasa dalam perkhidmatan adalah diperuntukkan di bawah Akta Pencen 1980 (Akta 227) bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri dan di bawah Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa

Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239) bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pada masa ini prosedur yang diikuti oleh Jabatan Mengurus adalah termaktub di dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1974 dan beberapa Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan serta surat arahan yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

3.

Untuk mempertingkatkan keberkesanan pentadbiran persaraan dan pencen,

JPA telah mengambil langkah ke arah pengintegrasian dan pengkomputeran keseluruhan aliran kerja. Pelaksanaan sistem pentadbiran persaraan dan pencen yang baru ini melibatkan pembaharuan prosedur, meliputi perubahan borang dan aliran kerja yang perlu dipatuhi oleh Jabatan Mengurus.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

4.

Dengan berkuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini, Ketua Jabatan adalah

bertanggungjawab mematuhi prosedur yang dijelaskan dalam Panduan ini bagi semua urusan persaraan dan pencen. Perhatian khusus hendaklah diberi kepada perkara yang berikut -

(i)

setiap permohonan atau urusan hendaklah disertakan dengan borang dan dokumen sokongan yang lengkap seperti yang ditetapkan kerana permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan;

(ii)

setiap permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan;

2

Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi semua permohonan persaraan dan pencen yang dihantar ke JPA pertama kalinya mulai 1 Julai 2003. JPA hendaklah dimaklumkan berserta dengan penjelasan. walaupun ia berlaku selepas permohonan dikemukakan kepada JPA. 3 . Permohonan yang telah dihantar sebelum tarikh tersebut akan diurus mengikut prosedur sedia ada. dan (v) sebarang surat-menyurat di antara Jabatan Mengurus dengan JPA hendaklah dihantar sesalinan kepada bakal pesara atau tanggungan bagi anggota yang meninggal dunia dalam perkhidmatan. jika terdapat sebarang perbezaan di antara kedua-dua maklumat. lengkap. Panduan ini hendaklah digunakan oleh Kementerian dan Jabatan (Persekutuan dan Negeri). terkini dan konsisten dengan maklumat di dalam dokumen sokongan dan. PEMAKAIAN 5. (iv) Jabatan Mengurus hendaklah memaklumkan dengan serta-merta sekiranya terdapat perubahan status bakal pesara. contohnya kenaikan pangkat atau pelarasan gaji.(iii) maklumat yang diisi ke dalam borang hendaklah betul.

1 Tahun 1991 bertarikh 11 April 1991 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri”.PEMBATALAN 6. maka Surat Pekeliling Perkhidmatan dan surat arahan seperti berikut dibatalkan: (i) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (vi) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (v) Surat Pejabat Perjawatan Persekutuan. (ii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1976 bertarikh 22 Januari 1976 bertajuk “Penjelasan terhadap borang-borang baharu bagi menyediakan Kertas-kertas Tamat Perkhidmatan”. (iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1975 bertarikh 14 April 1975 bertajuk “Borang-borang Baharu Bagi Menyediakan Kertaskertas Tamat Perkhidmatan”. 7 Tahun 1974 bertarikh 2 Mei 1974 bertajuk “Peraturan Menyediakan Kertas Tamat Perkhidmatan bagi Pegawai-pegawai Persekutuan”. 4 . 5 / 1978 bertarikh 15 Mac 1978 bertajuk “Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Berkaitan Dengan Pembayaran Pencen”. rujukan PERJ/PEN 54/(15) bertarikh 21 September 1982 bertajuk “Peraturan-Peraturan Menyediakan Kertas-Kertas Faedah Tamat Perkhidmatan”. Dengan berkuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini. Sarawak.

Pekeliling Perkhidmatan yang berikut masih terpakai dan hendaklah dibaca bersama-sama Pekeliling Perkhidmatan ini : (i) Pekeliling Perkhidmatan Bil. PENGEKALAN 7.(vii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. dan (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 bertarikh 10 November 1995 bertajuk “Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan”. 8. keperluan di dalam Panduan ini hendaklah mengatasinya. dan (viii) Surat JPA rujukan JPA (TAB) 228 / 69 / (70) bertarikh 15 Mei 1993 dan JPA (TAB) 228 / 69 / 71 bertarikh 18 Mei 1993. 1 Tahun 1991”. 4 Tahun 1993 bertarikh 8 September 1993 bertajuk “Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan”. kedua-duanya bertajuk “Prosidur Bagi Memperakukan Pemberian Taraf Pekerja Berpencen”. Dalam keadaan di mana terdapat perbezaan di antara Panduan ini dengan Pekeliling Perkhidmatan di Perenggan 7. 3 Tahun 1992 bertarikh 14 September 1992 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri – Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 .

B. 2003. Pekeliling Perkhidmatan dan Panduan ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA Tarikh : 18 Jun 2003 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.TARIKH KUAT KUASA 9. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 6 .

KEMBARAN PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 2003 .

KANDUNGAN BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT 1 BAHAGIAN I PENDAHULUAN Tujuan Tafsiran Singkatan Perkataan 1 1 4 BAHAGIAN II PIHAK YANG LAYAK / TIDAK LAYAK DIBERI FAEDAH DI BAWAH UNDANG-UNDANG 5 PENCEN Skim Pencen Skim Pencen Dan KWSP Skim KWSP 5 5 6 BAHAGIAN III TANGGUNGJAWAB Tanggungjawab Jabatan Mengurus Tanggungjawab Bakal Pesara dan Orang Tanggungan Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam Tanggungjawab Agensi Lain Yang Berkaitan 7 7 12 13 15 BAHAGIAN IV URUSAN PRA-PERSARAAN Pemberian Taraf Berpencen Percantuman Perkhidmatan Lepas Pemberitahuan Maklumat Asas Bakal Pesara 17 17 18 20 i .

dan 12A Akta 227 atau Subseksyen 10(5)(b). 12 dan 13 Akta 239 21 21 24 26 28 30 33 34 36 36 38 40 42 ii . 12.BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT 21 BAHAGIAN V URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN Persaraan Paksa Di Bawah Seksyen 10 Akta 227/239 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Persaraan Atas Sebab Kesihatan Persaraan Kerana Jawatan yang Dipegang Dihapuskan Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan atau Menteri Di Bawah Seksyen 11 Akta 227/239 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/239 Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Di Bawah Subseksyen 10(5)(b).

BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT Permohonan Elaun Bersara dan Ganjaran Kepada Pegawai Sementara Di Bawah Seksyen 24 Akta 227 Permohonan Pencen Hilangupaya Di Bawah Seksyen 17 Akta 227 / Seksyen 19 Akta 239 45 46 BAHAGIAN VI URUSAN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN DAN PENCEN TANGGUNGAN Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 14 atau 25 Akta 227 / Seksyen 15 Akta 239 Permohonan Pencen Tanggungan Di Bawah Seksyen 18 Akta 227 / Seksyen 20 Akta 239 49 49 52 BAHAGIAN VII URUSAN PERMOHONAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 56 57 BAHAGIAN VIII PELBAGAI Borang Cara Mengisi Borang Senarai Semak Pengesahan Salinan Dokumen 57 57 57 57 BAHAGIAN IX PENUTUP 58 iii .

SENARAI LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Contoh Borang Cara Mengisi Borang iv .

Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan. Tafsiran 2. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh Jabatan Mengurus dalam urusan persaraan dan pencen di bawah undang-undang pencen yang sedang berkuat kuasa bagi anggota yang akan bersara atau yang mati dalam perkhidmatan. Jabatan (Persekutuan dan Negeri). “anak” ertinya anak seorang anggota – (i) iaitu anak yang di bawah umur 21 tahun dan termasuk – (a) anak yang lahir selepas kematian anggota itu. anak tiri tanggungan dan anak tak sah taraf anggota itu. “Akta 239” ertinya Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980. dan 1 . Untuk maksud Panduan ini: “agensi awam” ertinya Kementerian (Persekutuan dan Negeri). “Akta 227” ertinya Akta Pencen 1980.BAHAGIAN I PENDAHULUAN Tujuan 1.

(b) anak yang diambil sebagai anak angkat oleh anggota itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan pengangkatan atau di bawah mana-mana adat atau kelaziman. “Jabatan Mengurus” ertinya agensi awam atau pertubuhan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal persaraan dan pencen anggota.. atau (ii) seseorang pekerja yang telah diberi taraf sebagai pekerja berpencen di bawah Seksyen 6 Akta 239 atau yang disifatkan sebagai seorang pekerja berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 239. “anggota” ertinya pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan itu. “Kawasan Keselamatan” ertinya kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan keselamatan di bawah Seksyen 47 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. (ii) iaitu anak yang tidak kira apa jua umurnya dan yang cacat otak atau hilangupaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri. “gemulah” ertinya seseorang anggota yang mati dalam perkhidmatan. “anggota berpencen” ertinya – (i) seseorang pegawai yang telah diberi taraf sebagai seorang pegawai berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 227 atau yang disifatkan sebagai seorang pegawai berpencen di bawah Seksyen 8 Akta 227. 2 .

Ketua Setiausaha. 3 . iaitu Ketua Perkhidmatan. Ketua Pengarah. “pesara” ertinya anggota yang telah bersara atau dibersarakan di bawah undangundang pencen. “peraturan-peraturan pencen” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen 1980 yang dibuat di bawah Seksyen 5 Akta 227 dan Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 yang dibuat di bawah Seksyen 28 Akta 239. “PU(A) 134 / 90” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990. “PU(A) 176 / 80” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen 1980. “undang-undang pencen” ertinya Akta 227 atau Akta 239 dan peraturanperaturan yang dibuat di bawahnya."Ketua Jabatan" ertinya anggota yang mengetuai sesebuah agensi awam atau pertubuhan di peringkat ibu pejabat. Ketua Eksekutif atau mana-mana anggota yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya.

Electronic Funds Transfer Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Jabatan Perkhidmatan Awam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Lembaga Hasil Dalam Negeri Lembaga Tabung Angkatan Tentera Pekeliling Perkhidmatan 4 .Singkatan Perkataan EFT GCR JPA KWSP LHDN LTAT P.P.

3.1991 dan tidak memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 227.1991 dan tidak memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 239.1.4.4. persaraan boleh berlaku bagi anggota yang memilih atau berada di bawah skim berikut: 3. 5 .BAHAGIAN II PIHAK YANG LAYAK / TIDAK LAYAK DIBERI FAEDAH DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCEN 3.4. Di bawah undang-undang pencen.1976 hingga 11.1991. atau (b) pekerja yang dilantik tetap pada 1.1 Skim Pencen (i) Pegawai perkhidmatan awam – (a) (b) pegawai yang dilantik tetap sebelum 12. atau pegawai yang dilantik tetap pada atau selepas 12.1991.4. atau (c) pekerja yang dilantik tetap pada atau selepas 12.1.1976 yang memilih Skim Pencen. (ii) Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan – (a) pekerja yang dilantik tetap sebelum 1.2 Skim Pencen Dan KWSP Pekerja berpencen yang berkhidmat dengan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan yang mengamalkan sistem saraannya sendiri boleh memilih Skim Pencen Dan KWSP di bawah Seksyen 6E Akta 239.

1991 yang memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 227. Anggota yang memilih atau berada di bawah Skim KWSP serta orang tanggungan mereka tidak layak diberi apa-apa faedah di bawah undang-undang pencen.1976 dan memilih Skim KWSP. atau (b) pekerja yang dilantik tetap pada atau selepas 12. Anggota yang berada di bawah Skim Pencen serta orang tanggungan mereka layak mendapat faedah di bawah undang-undang pencen.3. 6 . 4.1991 yang telah memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 239.3 Skim KWSP (i) Pegawai perkhidmatan awam – (a) pegawai yang dilantik tetap pada atau selepas 12. (ii) Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan – (a) pekerja yang dilantik tetap sebelum 1.1.4. Panduan ini adalah hanya untuk urusan persaraan dan pencen bagi anggota dan orang tanggungan yang layak mendapat faedah di bawah undang-undang pencen dan juga pegawai sementara yang layak diberi elaun bersara di bawah Seksyen 24 Akta 227 serta orang tanggungan mereka.4. Pekerja berpencen yang memilih Skim Pencen Dan KWSP serta orang tanggungan mereka boleh diberi faedah di bawah undang-undang pencen bagi tempoh perkhidmatan sebelum berkuat kuasa skim tersebut. atau (c) pekerja berpencen yang memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6B Akta 239.

kenaikan pangkat. perubahan tempoh perkhidmatan. dengan diberi penumpuan kepada perkara yang memberi kesan kepada pengiraan faedah persaraan antaranya – (i) (ii) (iii) (iv) (v) perubahan gaji. dan cuti. Tanggungjawab Jabatan Mengurus 5. Penyelenggaraan dan pengemaskinian hendaklah selaras dengan peraturan dan arahan pentadbiran sedia ada. 5.BAHAGIAN III TANGGUNGJAWAB 5. Borang dan dokumen yang dikehendaki ialah seperti di Bahagian IV hingga Bahagian VII Panduan ini mengikut kesesuaian jenis urusan.2 Menyediakan Borang dan Dokumen Yang Lengkap Jabatan Mengurus dikehendaki menyediakan borang dan dokumen yang lengkap sebelum permohonan persaraan atau permohonan faedah persaraan dikemukakan untuk pertimbangan JPA. perubahan imbuhan tetap atau elaun. Kegagalan mengemukakan borang dan dokumen yang lengkap seperti yang dikehendaki akan menjejaskan permohonan tersebut. permohonan persaraan atau permohonan faedah. 7 .1 Mengemaskinikan Rekod dan Memaklumkan Perubahan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyelenggara rekod perkhidmatan seseorang anggota supaya rekod tersebut teratur dan kemaskini sehingga sehari sebelum anggota bersara.

atau Secepat mungkin bagi jenis-jenis persaraan yang lain.3 Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Masa Yang Ditetapkan Borang dan dokumen yang lengkap hendaklah dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan seperti di dalam Jadual 1 (bagi urusan pra-persaraan). b. Pemberian Taraf Berpencen Sebulan sebelum genapnya 3 tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira dengan syarat pekerja tidak memilih Skim KWSP dan telah disahkan jawatannya. Jadual 2 (bagi urusan persaraan dan pencen) dan Jadual 3 (bagi urusan selainnya). Jadual 1 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Pra-Persaraan Bil.5. Jenis Urusan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. 2 tahun sebelum tahun persaraan bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun. Penyediaan Maklumat Asas Bakal Pesara - - 8 . Tidak lewat dari 2 tahun sebelum bersara bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun. atau Sebaik sahaja tarikh kuat kuasa penswastaan bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam. Percantuman Perkhidmatan Lepas - c.

Jadual 2 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Jenis Persaraan Bil. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 14 hari selepas memperoleh keputusan muktamad Lembaga Tatatertib yang menamatkan perkhidmatan anggota. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. mana yang Subseksyen 10(1). Akta 227 / 239 Kementerian Kewangan Malaysia. 227 / 239 Atas Sebab Kesihatan – Perenggan 10(5)(a). atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan atas sebab kesihatan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Kerana Penyusunan Semula Tidak lewat dari 1 bulan selepas Organisasi – Perenggan keputusan penyusunan semula organisasi dikeluarkan oleh 10(5)(c). Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh keputusan Lembaga Perubatan. e. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas Surat Kuasa Memansuhkan Jawatan dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. d. Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan – Perenggan 10(5)(b). Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam – Perenggan 10(5)(d). atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Akta berkenaan. b. c. …bersambung 9 . Kerana Mencapai Umur 55 3 bulan sebelum mencapai umur 55 Tahun atau 56 Tahun – tahun atau 56 tahun.

Akta 227 / 239 Atas Alasan Kepentingan Negara .Bil. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen f. atau telah membuat pengisytiharan kesetiaan kepada. Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Perenggan 10(5)(e). Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan – Perenggan 11(b)(ii). atau menggunakan hak-hak kewarganegaraan. Akta 227 / Subseksyen 11(b). h. atau Tidak lewat dari 1 bulan selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. …bersambung i. Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam – Perenggan 10(5)(f). Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh keputusan Kerajaan untuk membersarakan anggota demi kepentingan negara. Akta 239 10 . Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 14 hari selepas mendapat bukti bahawa anggota tersebut telah memperoleh kewarganegaraan. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Tidak lewat dari 1 bulan selepas mendapat keputusan Kerajaan untuk membersarakan anggota demi kepentingan perkhidmatan awam setelah memperoleh persetujuan anggota.Perenggan 11(a)(i)/ 11(b)(i) Akta 227 / Subseksyen 11(a) Akta 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh bukti bahawa anggota dilantik berasaskan maklumat atau dokumen palsu. mana-mana negara selain daripada Malaysia atau telah dilucutkan kewarganegaraan Malaysianya. - g.

Pilihan – Seksyen 12.Seksyen 12A Akta 227 / Seksyen 13 Akta 239. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 3 bulan sebelum tarikh persaraan yang diperakukan oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. Menerima Tawaran Tidak lewat dari 14 hari selepas Berkhidmat Dengan tarikh kuat kuasa penswastaan. atau iii. sekiranya i. Menerima Tawaran Tidak lewat dari 3 bulan sebelum Berkhidmat Dengan umur layak terima pencen seperti Syarikat dan Bersara pilihan anggota berkenaan. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen j. Menolak Tawaran Tidak lewat dari 14 hari selepas Berkhidmat Dengan tarikh kuat kuasa penswastaan. Syarikat dan Bersara Pilihan – Seksyen 12 Akta 227 / 239.Bil. - k. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan pilihan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Kerana Penswastaan Agensi Awam. atau ii. Kerana Dilantik Berkhidmat Dengan Syarikat . 11 . Syarikat dan Bersara Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan – Perenggan 10(5)(b) Akta 227 / 239.

Jadual 3 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Bagi Urusan Selainnya Bil. c. 6. Permohonan faedah terbitan Sebaik sahaja diterima dan pencen tanggungan bertulis kematian anggota. 12 .1 Memberi Kerjasama Melengkapkan Borang dan Dokumen Bakal pesara atau orang tanggungan (bagi kes kematian dalam perkhidmatan) adalah bertanggungjawab memberi kerjasama sepenuhnya kepada Ketua Jabatan dalam melengkapkan segala butiran di dalam borang serta mengemukakan dokumen persaraan yang diperlukan. d. tunai Dikemukakan bersama permohonan persaraan dan pencen seperti di Jadual 2. Jenis Urusan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. Permohonan elaun bersara Sama seperti di Jadual 2 mengikut dan ganjaran bagi pegawai jenis persaraan. Permohonan wang gantian cuti rehat bukti b. sementara Permohonan pencen hilang Sebaik sahaja diterima permohonan upaya pesara dan bukti bertulis yang melayakkan pemberian pencen hilangupaya. Tanggungjawab Bakal Pesara dan Orang Tanggungan Ketua Jabatan hendaklah memaklumkan bakal pesara dan orang tanggungan mengenai tanggungjawab mereka seperti berikut : 6.

3 Mengemukakan Permohonan Pencen Hilangupaya atau Pencen Tanggungan Bakal pesara adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan surat permohonan pencen hilangupaya melalui Ketua Jabatan sekiranya ada kaitan dengan persaraannya.2 Menyemak dan Mengesahkan Maklumat Bakal pesara bertanggungjawab untuk menyemak dan mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan ke JPA adalah betul.6. manakala bagi pencen tanggungan pula orang tanggungan adalah dikehendaki mengemukakan surat permohonan melalui Ketua Jabatan gemulah untuk pertimbangan pembayaran pencen tanggungan oleh JPA sekiranya memenuhi syarat di bawah undang-undang pencen. 7. tepat.2 Melulus Percantuman Perkhidmatan Lepas JPA bertanggungjawab memberi pertimbangan ke atas permohonan percantuman perkhidmatan lepas yang dikemukakan oleh anggota di bawah undang-undang pencen. 13 . Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam 7. terkini dan lengkap. 6. 7.1 Memberi Taraf Pekerja Berpencen JPA bertanggungjawab memberi pertimbangan ke atas perakuan pemberian taraf berpencen kepada pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan di bawah Seksyen 6 Akta 239.

Pemberian Wang Tunai Gantian Cek / EFT Cuti Rehat 7. Cara pembayaran faedah yang mengambilkira keadaan penerimanya ialah seperti di Jadual 4. melulus dan membayar faedah yang diperuntukkan di bawah undang-undang pencen.1 JPA bertanggungjawab untuk menentukan prosedur pembayaran faedah.4. 14 .2 JPA juga bertanggungjawab menentukan jenis skim pembayaran pencen melalui bank bagi pesara dan penerima pencen seperti Jadual 5. Jenis Faedah Cara Pembayaran a.4. Jadual 4 Cara Pembayaran Faedah Bil. Pencen / Pencen Terbitan / Kredit terus / Waran / Elaun Bersara / Elaun Bersara EFT Terbitan / Pencen Hilangupaya / Pencen Tanggungan Ganjaran / Ganjaran Terbitan Cek / kredit terus / EFT b. termasuk kutipan baki hutang Kerajaan daripada pesara atau penerima pencen.3 Memproses.7. Melulus dan Membayar Faedah JPA bertanggungjawab untuk memproses. 7.4 Menentukan Prosedur Pembayaran 7. c.

Kredit ke .Penerima pencen akaun semasa akaun bila pesara / terbitan dan pencen perseorangan di bank yang penerima pencen hadir tanggungan.1 Memberi Penyata dan Arahan Kutipan Balik Agensi seperti LHDN. atau JPA jika pesara / . penerima pencen tidak suami / isteri yang hadir di bank dalam dikahwini selepas tempoh 6 bulan. Bahagian Pinjaman Perumahan (Kementerian Kewangan Malaysia) dan KWSP atau agensi yang seumpamanya bertanggungjawab menyediakan penyata yang tepat berkenaan dengan akaun anggota untuk membolehkan kutipan balik jumlah yang masih terhutang kepada Kerajaan daripada faedah yang diluluskan. 15 . Tanggungjawab Agensi Lain Yang Berkaitan 8. 7. atau menyertai tuntutan pencen di .5 Menghitung Semula Faedah JPA adalah bertanggungjawab untuk menghitung semula faedah yang telah dibayar sekiranya berlaku perubahan tempoh perkhidmatan yang dimasukira dan / atau perubahan gaji yang akhir diterima sepertimana dimaklumkan oleh Jabatan Mengurus.Pesara bujang. bersara. simpanan perseorangan/ Skim B .Jadual 5 Skim Pembayaran Faedah Melalui Bank Jenis Skim Kelayakan Jenis Akaun Bank Skim A – Kredit terus Pesara yang ke akaun mempunyai suami / isteri yang masih hidup yang dikahwini semasa Akaun dalam perkhidmatan. atau mengisi borang .Pesara mempunyai Melalui Bank. 8.Pesara yang Skim kaunter bank. Bank kematian suami / Pembayaran Pencen memulangkan wang ke isteri.

melulus dan membayar faedah persaraan d) menentukan prosedur pembayaran e) menghitung semula faedah a) memberi penyata dan arahan kutipan balik BANK a) menjadi ejen pembayar faedah persaraan kepada pesara atau orang tanggungan 16 . Gambarajah 1 Hubungkait Fungsi dan Tanggungjawab JABATAN MENGURUS a) Mengemaskinikan rekod dan memaklumkan perubahan b) Menyediakan borang dan dokumen yang lengkap c) Mengemukakan dokumen dan maklumat mengikut masa yang ditetapkan BAKAL PESARA/ ORANG TANGGUNGAN a) memberi kerjasama melengkapkan borang dan dokumen b) menyemak dan mengesahkan maklumat c) mengemukakan permohonan pencen hilangupaya atau pencen tanggungan JPA AGENSI LAIN a) memberi taraf pekerja berpencen b) melulus percantuman perkhidmatan lepas c) memproses. Ringkasan fungsi dan tanggungjawab antara Jabatan Mengurus. Bank dan Agensi lain dengan JPA ialah seperti di Gambarajah 1.9. Bakal Pesara / Orang Tanggungan.

Pulau Pinang dan Perlis. mana yang berkenaan. 10.B06 – Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini (lengkap dengan nama. Pemberian Taraf Berpencen 10. Pegawai perkhidmatan awam Negeri pula diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri masing-masing kecuali yang diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan bagi Kerajaan Negeri Sembilan.2 Perakuan pemberian taraf berpencen bagi pekerja yang telah disahkan dalam jawatannya dan tidak memilih Skim KWSP hendaklah dihantar ke JPA sebulan sebelum genapnya tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira.BP. nombor kad pengenalan. Borang dan dokumen yang diperlukan adalah seperti di Jadual 6.1 Pemberian taraf berpencen pegawai perkhidmatan awam Persekutuan diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan. Borang dan Dokumen a. Jadual 6 Borang dan Dokumen Urusan Pemberian Taraf Berpencen Bil.BAHAGIAN IV URUSAN PRA-PERSARAAN 10. Melaka.SPPP. Borang JPA. pengesahan jawatan dan opsyen pegawai) b. Bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. 17 . pemberian taraf berpencen diuruskan oleh JPA di bawah peruntukan Seksyen 6 Akta 239. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan Suruhanjaya Pasukan Polis.

7 dan 8. 18 . PU(A) 176 / 80 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri atau Peraturan 4. Percantuman Perkhidmatan Lepas 11. PU(A) 134 / 90 bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.2 Anggota serta Ketua Jabatan hendaklah menguruskan permohonan percantuman perkhidmatan lepas semasa anggota masih lagi dalam perkhidmatan. 6 dan 7. 6.3 Permohonan percantuman perkhidmatan lepas hendaklah dikemukakan kepada JPA berserta borang dan dokumen seperti di Jadual 7. 11. 5.11. iaitu selewat-lewatnya dua (2) tahun sebelum tarikh persaraan. 11. Tempoh perkhidmatan yang boleh dipertimbangkan untuk percantuman ialah seperti yang terkandung di dalam Peraturan 5.1 Percantuman perkhidmatan lepas ialah proses mengagregatkan tempoh perkhidmatan sekarang dengan tempoh perkhidmatan dahulu di agensi awam lain bagi membolehkan keseluruhan tempoh perkhidmatan tersebut dimasukira untuk tujuan pengiraan faedah di bawah undang-undang pencen.

Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti bagi perkhidmatan sebelum dan perkhidmatan sekarang. k. g. j. Borang JPA. e. Salinan Kad Pengenalan pegawai Salinan surat kelulusan perletakan jawatan atau pelepasan dengan izin daripada agensi-agensi terdahulu (jika berkenaan) Salinan surat kelulusan cuti tanpa gaji (jika berkenaan) Salinan surat tawaran pelantikan (jika berkenaan) Borang BAT ‘D’ 132 Pindaan 1/95 bagi bekas anggota tentera Penyata Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) (jika berkenaan) Surat persetujuan pembayaran balik ganjaran.Jadual 7 Borang dan Dokumen Urusan Percantuman Perkhidmatan Lepas Bil. Borang dan Dokumen a. i. f. d. c. saguhati atau caruman majikan di LTAT daripada pegawai (jika berkenaan) Salinan surat tawaran biasiswa bagi kes-kes perletakan jawatan bagi melanjutkan pelajaran (jika berkenaan) Salinan dokumen lain yang berkaitan dengan perkhidmatan lepas yang hendak dicantumkan b. 19 .SPPP.B05 . h.BP.

B07b . Bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam : Borang JPA. Jadual 8 Borang Maklumat Asas Bakal Pesara Bil.B04 .SPPP. Jabatan Mengurus dikehendaki mengemukakan maklumat asas bakal pesara termasuk maklumat mengenai notis pelepasan atau pengasingan caruman Kerajaan di KWSP seperti di Jadual 8.Maklumat Asas Bakal Pesara Borang JPA.BP. Borang Maklumat a.12.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan b.Maklumat Asas Pesara Penswastaan Borang JPA.BP.B04 . B07a . BP.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan - 20 . Penyediaan Maklumat Asas Bakal Pesara Bagi membantu JPA merancang keperluan kewangan. SPPP.BP. Bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun : Borang JPA.SPPP.SPPP.

10. 21 . Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 9 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 10. 3 Tahun 2001. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang dilantik sebelum 1. maka perkhidmatannya hendaklah disifatkan sebagai telah dilanjutkan melampaui umur itu tetapi dikira cuti tanpa gaji sehingga keputusan kesnya diperoleh.10. jika seseorang anggota mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun. Namun begitu. dan sesuatu perbicaraan jenayah atau tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan dengan ia disabitkan atau dibuang kerja belum lagi selesai.2001 wajib bersara apabila mencapai umur 56 tahun. Persaraan Paksa Di Bawah Seksyen 10 Akta 227 / 239 13.1 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun [Subseksyen 10(1).BAHAGIAN V URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN 13. Anggota yang dilantik pada atau selepas 1.2001 wajib bersara apabila mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun mengikut opsyen yang telah mereka buat di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Jadual 9 Faedah Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.5% x jumlah genapnya bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 22 .00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. b. Ganjaran Perkhidmatan x gaji yang 7. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280.

g. f. b. i.Jadual 10 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Bil.SPPP.BP. Borang JPA. h. Borang dan Dokumen a.UMUM.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA.Maklumat Pesara Borang JPA.SPPP.BP. 23 .Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. e.BP.B01 .BP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. sekiranya tiada.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. j.UMUM.B02 . nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank d. c.B01a .UMUM.

Jadual 11 Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. tidak kurang daripada RM 280. anggota berkenaan boleh dibersarakan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 11 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 12. Ganjaran Perkhidmatan 7. b. dan ii.13.2 Persaraan Atas Sebab Kesihatan [Perenggan 10(5)(a). 10 Tahun 1995 dan sekiranya diperakukan oleh Lembaga tersebut.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 24 . Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang didapati tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya kerana kelemahan akal atau tubuh yang kekal hendaklah dihadapkan ke Lembaga Perubatan mengikut lunas-lunas Pekeliling Perkhidmatan Bil. tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima.

UMUM.UMUM.BP.UMUM.P. b.BP.B02 – Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri dan salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun (tiada had umur bagi anak cacat) Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. n. g.SPPP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. sekiranya tiada.BP. a. c. Borang dan Dokumen Borang JPA. 10/95 Perakuan Persaraan Atas Sebab Kesihatan .B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.P.Lampiran "C-1" kepada P.Lampiran A kepada P.SPPP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.BP. m. 25 . nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan Lembaga Perubatan .BP. 10/95 Surat kelulusan persaraan atas sebab kesihatan (bagi pegawai awam Negeri sahaja) d. e.P.BP. k.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA. i.B01a – Maklumat Pesara Borang JPA.Lampiran D kepada P.Jadual 12 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Bil.SPPP. j. l.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. f. 10/95 Surat Persetujuan Pegawai . h.

Jadual 13 Faedah Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 13 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 14. Ganjaran Perkhidmatan 7.13.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 26 .3 Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan [Perenggan 10(5)(b). b. Pencen Perkhidmatan 1/500 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. maka penyandangnya boleh dibersarakan. Akta 227 / 239] Sekiranya jawatan yang dipegang oleh anggota berpencen dihapuskan.

Jadual 14 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Bil. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.UMUM.BP.UMUM.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.UMUM. f. sekiranya tiada.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.Maklumat Pesara Borang JPA.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.SPPP. Borang dan Dokumen a. i. b.SPPP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.BP.BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat Kuasa Memansuhkan Jawatan dari Kementerian Kewangan Malaysia d.B04 . c.B02 .BP. g. B01a . j. l. 27 . k.B04 .Maklumat Tanggungan Borang JPA.SPPP.B01 . Borang JPA. h.B03 .BP. e.BP.

Ganjaran Perkhidmatan 7. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 15 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 16.13. b.5% x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima 28 . Jadual 15 Faedah Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Pencen Perkhidmatan 1/500 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan.4 Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi [Perenggan 10(5)(c). Akta 227 / 239] Anggota berpencen boleh dibersarakan bagi membolehkan organisasi agensi awam di mana anggota itu bekerja mudah diperbaiki dan dengan itu menghasilkan lebih lagi kecekapan atau ekonomi.

Maklumat Pesara Borang JPA. f.SPPP.B01 -Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.BP.BP.B04 .B03 .SPPP. l.Maklumat Tanggungan Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP.UMUM. g.B02 . k.SPPP.B04 .Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.B01a . b. j. c.BP. sekiranya tiada.UMUM.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Salinan Keputusan Supaya Organisasi Disusun Semula d.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. e. h.UMUM. Borang JPA. i. 29 .Jadual 16 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Penyusunan Semula Organisasi Bil.BP. Borang dan Dokumen a.

13. Jadual 17 Faedah Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 17 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 18. b. Pencen Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. yang tidak melebihi daripada 7.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 30 . Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang telah diambil tindakan tatatertib yang berkeputusan dengan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam boleh dibersarakan untuk membolehkan beliau diberi faedah persaraan yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong (bagi pegawai perkhidmatan awam) atau Menteri (bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan). Ganjaran Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri.5 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam [Perenggan 10(5)(d). mana yang berkenaan. yang tidak melebihi daripada 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. mana yang berkenaan.

Borang dan Dokumen a. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.SPPP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.BP. h.BP. Borang JPA.Jadual 18 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Bil.B02 . sekiranya tiada.B04 .BP. c. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan lengkap mengenai latarbelakang kes termasuk laporan siasatan polis (bagi perkhidmatan awam Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) d.B01a .BP. k. l.UMUM. f. i.BP.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.B04 . b.SPPP.UMUM.Maklumat Tanggungan Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.UMUM.Maklumat Pesara Borang JPA. j.SPPP. e.BP. g.B03 . …bersambung 31 .Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.

32 . Borang dan Dokumen m. Salinan keputusan penamatan perkhidmatan oleh Lembaga Tatatertib (bagi perkhidmatan awam Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) Surat kelulusan persaraan demi kepentingan awam oleh Pihak Berkuasa Negeri (bagi perkhidmatan awam Negeri sahaja) Perakuan Ketua Jabatan untuk membersarakan pegawai demi kepentingan awam (bagi Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) n. o.Bil.

BP.13. Borang dan dokumen yang diperlukan bagi urusan persaraan ini ialah seperti di Jadual 19. b. Borang JPA. Di bawah Seksyen 21A Akta 227 atau Seksyen 23A Akta 239 anggota yang dibersarakan atas sebab ini tidak dibayar faedah persaraan. Borang dan Dokumen a. Jadual 19 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Bil.B01a . c.6 Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia [Perenggan 10(5)(e) Akta 227 / 239] Anggota berpencen boleh dibersarakan sekiranya memperoleh kewarganegaraan (selain daripada perkahwinan) atau menggunakan hakhak kewarganegaraan atau telah mengisytiharkan taat setia kepada negara selain daripada Malaysia atau telah dilucutkan kewarganegaraan Malaysianya.SPPP.Maklumat Pesara Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Kad Pengenalan anggota Bukti anggota berkenaan kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Malaysia telah telah memperoleh dilucutkan 33 . d.

Jadual 20 Faedah Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 34 . yang tidak melebihi daripada 7. b.13. Pencen Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. mana yang berkenaan. Pihak Berkuasa Negeri. mana yang berkenaan. mana yang berkenaan. mana yang berkenaan. Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 20 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 21. Mereka layak diberi faedah persaraan yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Menteri.4.1991 boleh dibersarakan jika terbukti mereka memberi maklumat palsu bagi maksud pelantikan ke dalam perkhidmatan awam dengan syarat mereka telah diberi peluang yang munasabah untuk membuat representasi kepada Yang diPertuan Agong. Ganjaran Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. yang tidak melebihi daripada 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan.7 Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam [Perenggan 10(5)(f) Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang dilantik pada atau selepas 12.

j. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.B01 . i.B03 .Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. sekiranya tiada.BP.B04 . l. 35 . f. mengikut mana yang berkenaan d.Jadual 21 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Bil.B02 – Perkiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. b.UMUM. Borang dan Dokumen a.BP.UMUM. Borang JPA. k.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.UMUM. Pihak Berkuasa Negeri atau Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.Maklumat Tanggungan Borang JPA. g.SPPP.BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan lengkap latarbelakang kes Surat representasi daripada anggota kepada Yang di-Pertuan Agong.SPPP. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan angota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. e.B01a . h.Maklumat Pesara Borang JPA.BP. m. c.SPPP.BP.

beliau boleh dibersarakan atas alasan kepentingan negara dan layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 22 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 23.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 36 .14. Ganjaran Perkhidmatan 7. Jadual 22 Faedah Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.1 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara [Perenggan 11(a)(i)/ 11(b)(i) Akta 227 atau Subseksyen 11(a) Akta 239] Sekiranya dipersetujui oleh anggota yang berkenaan.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280. Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan Di Bawah Seksyen 11 Akta 227 atau Menteri Di Bawah Seksyen 11 Akta 239 14. b.

PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. f.UMUM.BP. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP. b. i.BP.Maklumat Pesara Borang JPA.BP. k.BP.B03 . e.BP.Maklumat Tanggungan Borang JPA. l. c. j. sekiranya tiada. h.B01a .UMUM. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat Persetujuan anggota untuk bersara atas alasan kepentingan negara Surat daripada kerajaan untuk membersarakan anggota atas alasan kepentingan negara d.SPPP.B01 -Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.B02 .B04 .Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.SPPP.UMUM. 37 . m.Jadual 23 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Bil.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. Borang JPA.SPPP. Borang dan Dokumen a.B04 .Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. g.

b.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih.14.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 38 . Ganjaran Perkhidmatan 7. Jadual 24 Faedah Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. mana yang berkenaan dan layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 24 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 25.2 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam [Perenggan 11(b)(ii) Akta 227] atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan [Subseksyen 11(b) Akta 239] Sekiranya dipersetujui oleh anggota yang berkenaan. beliau boleh dibersarakan demi kepentingan perkhidmatan awam atau demi perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM280.

Borang JPA.BP.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.UMUM.B04 . sekiranya tiada. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat persetujuan anggota untuk dibersarakan demi kepentingan perkhidmatan awam atau perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Laporan Ketua Jabatan mengenai prestasi pegawai Surat kelulusan persaraan demi kepentingan perkhidmatan awam (bagi perkhidmatan awam Negeri sahaja) d. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.B02 .B01a .BP. h. b.SPPP.Maklumat Pesara Borang JPA.B04 .Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. k.BP. l.UMUM. c. f.BP.SPPP. Borang dan Dokumen a.Maklumat Tanggungan Borang JPA.Jadual 25 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Bil. j. 39 .SPPP. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. i.UMUM. g. m.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. e.B03 .BP.BP. n.

Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 Anggota berpencen yang telah berumur 40 tahun boleh memohon persaraan pilihan. b.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 40 . Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 26 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 27.15. Ganjaran perkhidmatan layak dibayar pada tarikh persaraan manakala pencen hanya akan dibayar pada umur layak menerimanya mengikut undangundang pencen. Ganjaran Perkhidmatan 7. Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 10 tahun adalah diperlukan bagi membolehkan faedah persaraan diberi kepada anggota tersebut. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. Jadual 26 Faedah Persaraan Pilihan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.

BP.B01 . Borang JPA.UMUM. m.B01a . Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (bagi pegawai perkhidmatan awam sahaja) Borang JPA.BP. g.BP. j.UMUM. e. 41 . nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat permohonan persaraan pilihan oleh daripada pegawai anggota ( bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Tempatan sahaja) Surat kelulusan persaraan pilihan (bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri sahaja) d.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.Jadual 27 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Pilihan Bil.SPPP. i.UMUM.SPPP. b. h.SPPP.Maklumat Tanggungan Borang JPA. f. c.B03 .B04 .BP.BP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. sekiranya tiada. l.B04 . Borang dan Dokumen a.BP.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.B02.Maklumat Pesara Borang JPA. k.

12 dan 12A Akta 227 atau Subseksyen 10(5)(b).16. atau ii. Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Di Bawah Subseksyen 10(5)(b). Skim B (Subseksyen 12A(3) Akta 227 atau Seksyen 13(3) Akta 239). Dengan kelulusan Kerajaan. Persaraannya adalah berasaskan pilihan yang dibuat melalui opsyen yang ditawarkan. 12 dan 13 Akta 239. atau (c) bersara setelah dilantik untuk berkhidmat dengan syarikat di bawah Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239 sekiranya berumur kurang daripada 45 tahun bagi perempuan atau 50 tahun bagi lelaki pada tarikh kuat kuasa penswastaan dan menerima tawaran untuk berkhidmat dengan syarikat. anggota berpencen boleh dibersarakan apabila sesebuah agensi awam atau sebahagian daripadanya diswastakan. Skim A (Subseksyen 12A(2) / 13(2) Akta 227). Dalam hal ini mereka juga diberi pilihan seterusnya sama ada memilih - i. adalah layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 28 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 29. atau (b) bersara pilihan di bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 sekiranya memenuhi syarat seperti Perenggan 15 dan menerima untuk berkhidmat dengan syarikat. iaitu sama ada - (a) bersara kerana jawatan yang dipegang dihapuskan di bawah Perenggan 10(5)(b) Akta 227 / 239 sekiranya menolak tawaran berkhidmat dengan syarikat. 42 .

Jadual 28 Faedah Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih.1. Ganjaran Perkhidmatan 7. b. Pencen Perkhidmatan Bagi persaraan di (i)(b) dan (c) : 1/600 x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i.1995) 43 . Bagi persaraan di (i)(a) : 1/500 x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan.5% x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira atau gaji yang akhir diterima 1/20 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima (bagi agensi yang diswastakan sebelum 1. tidak kurang daripada RM 280. tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima. dan ii.

Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. i.BP. f.BP. 44 . j.Jadual 29 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Bil. g.B01a .B01 .BP.SPPP. Borang dan Dokumen Borang JPA. a.UMUM.BP.BP.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. c.B04 . b.SPPP.B02 .UMUM.SPPP.BP. Pengurangan pekerja : Surat persetujuan Kerajaan mengurangkan pekerja dan Surat Tamat Perkhidmatan daripada agensi awam yang diswastakan. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.UMUM. h.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA. m. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun pencen Salinan Kertas Opsyen Penswastaan Dokumen sokongan jika memohon faedah persaraan di bawah Subseksyen 12A(4) Akta 227 / Subseksyen 13(4) Akta 239 keranaSakit : Laporan Lembaga Perubatan Daripada Hospital Kerajaan dan Surat Tamat Perkhidmatan daripada agensi awam yang diswastakan. l. k. d.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. sekiranya tiada.Maklumat Pesara Borang JPA. e.

17.1976 dan berkhidmat terus-menerus sehingga tarikh persaraannya selepas itu.1. Ganjaran Perkhidmatan daripada ganjaran perkhidmatan yang dikira bersesuaian dengan jenis persaraan. Elaun Bersara ¾ daripada pencen perkhidmatan yang dikira bersesuaian dengan jenis persaraan. Jadual 30 Faedah Persaraan Bagi Pegawai Sementara Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. adalah layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 30 dengan mengemukakan borang dan dokumen yang diperlukan seperti di Perenggan 13 hingga Perenggan 16 mengikut mana yang berkenaan. b. ¾ 45 . (b) mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama tidak kurang daripada 10 tahun. Permohonan Elaun Bersara dan Ganjaran Bagi Pegawai Sementara Di Bawah Seksyen 24 Akta 227 Pegawai sementara perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri yang dilantik – (a) sebelum 1. dan (c) tidak kena mencarum kepada mana-mana kumpulan wang simpanan pada tarikh pelantikannya boleh diberi elaun bersara dan ganjaran yang banyaknya sama dengan tiga perempat ( ¾ ) daripada pencen perkhidmatan dan ganjaran perkhidmatan yang dikira mengikut peraturan.

dan (ii) tidak menjadi semakin teruk oleh kerana kecuaian atau salahlakunya. pencen hilangupaya boleh diberi di bawah Seksyen 17 Akta 227 atau Seksyen 19 Akta 239 kepada anggota yang dikehendaki bersara di bawah Perenggan 10(5)(a) Akta 227 / 239 disebabkan menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasminya atau disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan atau mendapat penyakit kerana tugasnya. kadarnya ialah seperti di Jadual 32. 18.1 Sebagai tambahan kepada ganjaran dan pencen atau elaun bersara.18. Permohonan Pencen Hilangupaya Di Bawah Seksyen 17 Akta 227 / Seksyen 19 Akta 239 18. kadarnya ialah seperti di Jadual 31 dan jika ia berlaku di dalam Kawasan Keselamatan. 46 . dengan syarat anggota itu tidak diberi apa-apa pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 dan bencana atau penyakit itu - (i) tidak berpunca daripada kecuaian atau salahlakunya.2 Pencen hilangupaya akan dibayar berasaskan darjah kecacatan dan gaji yang layak diterima semasa berlaku bencana atau kemalangan. Bagi bencana atau kemalangan yang berlaku di luar Kawasan Keselamatan.

Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Luar Kawasan Keselamatan Darjah Kecacatan Kadar Yang Boleh Dibayar tercacat sedikit satu perdua belas (1/12) daripada gajinya satu perenam (1/6) daripada gajinya satu perempat (1/4) daripada gajinya satu pertiga (1/3) daripada gajinya tercacat tercacat pada matannya musnah sama sekali Jadual 32 Kadar Pencen Hilangupaya Sekiranya Bencana. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Dalam Kawasan Keselamatan Darjah Kecacatan Kadar Yang Boleh Dibayar tercacat sedikit tercacat tercacat pada matannya musnah sama sekali satu perlapan ( 1/8 ) daripada gajinya satu perempat (1/4) daripada gajinya tiga perlapan (3/8) daripada gajinya setengah (1/2) daripada gajinya 47 .Jadual 31 Kadar Pencen Hilangupaya Sekiranya Bencana.

Surat permohonan pencen hilangupaya oleh pesara Borang JPA. 48 .BP. b. Borang dan Dokumen a.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon pencen hilangupaya bagi anggota yang layak ialah seperti di Jadual 33.18.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Laporan doktor mengenai darjah kecacatan c. Jadual 33 Borang dan Dokumen Urusan Permohonan Pencen Hilangupaya Bil.UMUM.

atau (b) Peraturan 14 PU(A) 134/90 bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. Ini termasuk orang tanggungan kepada anggota yang pernah dibersarakan di bawah Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239 yang mati sebelum layak menerima faedah persaraan. 19. faedah terbitan boleh diberi kepada orang tanggungan gemulah yang layak mengikut Seksyen 14 atau Seksyen 25 Akta 227 atau Seksyen 15 Akta 239. 49 .1 Jika seseorang anggota mati semasa dalam perkhidmatan. Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 14 atau 25 Akta 227 / Seksyen 15 Akta 239 19.BAHAGIAN VI URUSAN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN DAN PENCEN TANGGUNGAN 19.2 Faedah terbitan seperti di Jadual 34 boleh diberi kepada orang tanggungan yang layak di bawah Peraturan 15 PU(A) 176/80 (sekiranya anggota ialah pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri) atau Peraturan 13 PU(A) 134/90 (sekiranya anggota ialah pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan) atas kadar yang dihitung mengikut – (a) Peraturan 16 PU(A) 176/80 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri.

elaun bersara terbitan atas kadar ¾ daripada amaun di (a) ii. orang tanggungannya layak dibayar faedah terbitan di bawah Seksyen 25 Akta 227 seperti berikut i. ganjaran terbitan atas kadar ¾ daripada amaun di (b) 50 . ganjaran boleh dibayar kepada wakil diri yang sah disisi undang-undang).00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih Pembahagian syir : i) duda / setiap balu ii) setiap anak 2 bahagian 1 bahagian b.Jadual 34 Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Faedah Terbitan Formula Pengiraan a. Ganjaran Terbitan 7. Pencen Terbitan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang akhir bulan perkhidmatan diterima yang boleh dimasukira tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i. c. Bagi pegawai sementara yang mati dalam perkhidmatan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir diterima yang boleh dimasukira Pembahagian syir : i) 1/10 ii) 9/10 kepada ibu/bapa dengan mendahulukan ibu mengikut pembahagian syir seperti di (a) (Bagi anggota bujang yang tiada ibu / bapa dan anak. tidak kurang satu perlima daripada gaji yang akhir diterima sebulan . tidak kurang daripada RM280. dan ii.

B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti * …bersambung b.UMUM.SPT. j.SPPP.UMUM.BP.SPT.Maklumat Tanggungan Borang JPA.BP.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon faedah terbitan ialah seperti di Jadual 35.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan (jika berkenaan) * Borang JPA. e.19.BP.SPT.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang * Borang JPA. h. d. Jadual 35 Borang dan Dokumen Permohonan Faedah Terbitan Bil.BP. a. borang dan dokumen yang diperlukan ialah yang bertanda * sahaja.Pengesahan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ( jika berkenaan) Borang JPA.B02 – Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan (tidak perlu ditandatangani)* Borang JPA.SPT. f.B01e .UMUM.B06 – Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen Borang JPA.B03a . g.BP.BP.BP. c. Bagi anggota bujang.B04 . PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) * Borang JPA.BP.BP. Borang dan Dokumen Borang JPA. 51 .UMUM.B01a – Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan * Borang JPA. i.

52 . Pencen tanggungan hanya dibayar sekiranya orang tanggungan itu tidak dibayar apa-apa pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952. 20. orang tanggungannya layak diberi pencen tanggungan sebagai tambahan kepada ganjaran terbitan dan pencen terbitan.1 Sekiranya anggota mati akibat menanggung bencana. Orang tanggungan yang layak ialah - (i) (ii) duda dalam tanggungan. tidak melebihi 6 orang dikira daripada yang tertua yang layak. p. dan jika ibu tiada. l. anak. mendapat kemalangan atau menghidap penyakit dalam keadaan seperti di Perenggan 18.1. n. m. q. bapa dalam tanggungan. (iii) (iv) ibu dalam tanggungan. k. Borang dan Dokumen Salinan Sijil Kematian * Surat Akuan balu / duda yang sah dan Salinan Sijil Nikah Salinan Kad Pengenalan balu / duda / anak Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan surat pengesahan pengambilan anak angkat (jika berkenaan) Salinan Kad Pengenalan ibu / bapa / wakil diri di sisi undangundang (mana yang berkenaan) * Salinan Sijil Kelahiran pegawai / bukti pengesahan ibu / bapa * o. atau mati dalam tempoh tujuh (7) tahun dari tarikh itu. Permohonan Pencen Tanggungan Tanggungan Di Bawah Seksyen 18 Akta 227 / Seksyen 20 Akta 239 20.Bil. atau balu.

Jika layak dibayar kepada balu.2 Kadar pencen tanggungan sekiranya bencana. anak dan ibu / bapa 1/6 x gaji 1/12 x gaji b. Jika hanya layak dibayar kepada balu dan ibu / bapa sahaja 1/6 x gaji - 1/12 x gaji c.20. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Luar Kawasan Keselamatan Anak (tiap-tiap seorang) 1/48 x gaji Bil. Jadual 36 Kadar Pencen Tanggungan Sekiranya Bencana. Jika hanya layak dibayar kepada anak dan ibu / bapa sahaja - 1/24 x gaji 1/6 x gaji d. Keterangan Balu Ibu/Bapa a. Jika hanya layak dibayar kepada anak sahaja - 1/24 x gaji - 53 . kemalangan dalam perjalanan. atau penyakit yang dihidapi itu berlaku di luar Kawasan Keselamatan ialah seperti di Jadual 36 dan sekiranya berlaku di dalam Kawasan Keselamatan ialah seperti di Jadual 37. Jika hanya layak dibayar kepada ibu / bapa sahaja - - 1/6 x gaji e.

Jika hanya layak dibayar kepada anak dan ibu / bapa sahaja - 1/12 x gaji 1/4 x gaji d.Jadual 37 Kadar Pencen Tanggungan Sekiranya Bencana. anak dan ibu / bapa 1/8 x gaji b. Jika hanya layak dibayar 1/4 x gaji kepada balu dan ibu / bapa sahaja - 1/8 x gaji c. Keterangan Balu Ibu/Bapa a. Jika layak dibayar 1/4 x gaji kepada balu. Jika hanya layak dibayar kepada anak sahaja - 1/12 x gaji - 54 . Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Dalam Kawasan Keselamatan Anak (tiap-tiap seorang) 1/24 x gaji Bil. Jika hanya layak dibayar kepada ibu / bapa sahaja - - 1/4 x gaji e.

f.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon pencen tanggungan ialah seperti di Jadual 38. dipohon oleh balu / duda dan ibu / bapa bagi anggota yang bujang. Borang JPA. Jadual 38 Borang dan Dokumen Urusan Permohonan Pencen Tanggungan Bil. Bagi kes kemalangan dalam perjalanan atau akibat menanggung bencana. Borang dan Dokumen a. Pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan bahawa anggota mendapat penyakit kerana jenis tugasnya Pengesahan Ketua Jabatan mengenai tugas anggota c. bagi anggota yang telah berkahwin dan mempunyai tanggungan. Surat permohonan pencen tanggungan oleh orang tanggungan yang layak : i. dokumen yang diperlukan ialah: e.20.BP. 55 . d. dipohon oleh ibu / bapa ii. borang dan dokumen yang diperlukan ialah: b.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Pengesahan Ketua Jabatan bahawa anggota menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasminya Keputusan inkues (jika kecuaian atau kesalahan tidak dapat ditentukan oleh pihak polis) Bagi kematian akibat menghidapi penyakit.UMUM.

56 . dokumen permohonan GCR dihantar bersekali dengan dokumen lain bagi urusan persaraan dan pencen seperti di Bahagian V dan Bahagian VI Panduan ini. Permohonan Wang Tunai Gantian Cuti Rehat 21.3 Bagi pegawai berpencen perkhidmatan awam Persekutuan. 4 Tahun 1993 telah menetapkan bahawa pemberian GCR dihitung berdasarkan: 1/30 daripada gaji yang akhir diterima (termasuk imbuhan tetap / elaun) bagi setiap hari cuti rehat yang dikumpulkan tertakluk kepada had maksimum 90 hari cuti rehat.BAHAGIAN VII URUSAN PERMOHONAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 21. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dibaca bersama Pekeliling Perkhidmatan Bil. pembayaran diuruskan sendiri oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan. 4 Tahun 1993. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dibaca bersama Pekeliling Perkhidmatan Bil. pembayaran dilakukan oleh JPA.2 Peraturan 21. 21.1 Pemberian ini merupakan bayaran sekaligus dikira berasaskan pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat diambil disebabkan kepentingan perkhidmatan di bawah Peraturan 21. 21. manakala bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri dan pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang menerima pakai pekeliling tersebut.

jpa. Sesalinan jadual yang berkaitan hendaklah dikepilkan bersama setiap permohonan yang dikemukakan kepada JPA.gov. 25. Senarai Semak Jabatan Mengurus hendaklah menjadikan jadual borang dan dokumen dalam Panduan ini sebagai senarai semak yang wajib diikuti semasa menghantar permohonan persaraan dan pencen. Jabatan Mengurus boleh mencetak sendiri borang-borang tersebut untuk kegunaan masingmasing. Cara Mengisi Borang Cara mengisi borang ialah seperti di Lampiran B.my. Pengesahan Salinan Dokumen Salinan dokumen yang dikemukakan ke JPA hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan atau pihak yang ditentukan dalam borang yang berkenaan. 23. 24. 57 . Ianya boleh juga dimuat-turun dari laman web JPA iaitu http://www.BAHAGIAN VIII PELBAGAI 22. Borang Contoh borang urusan persaraan dan pencen ialah seperti di Lampiran A.

JPA. BAHAGIAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 58 .BAHAGIAN IX PENUTUP 26. Ketua Jabatan yang menghadapi masalah berhubung dengan urusan persaraan dan pencen bolehlah menghubungi pegawai di Bahagian Pencen.

Lampiran A CONTOH BORANG .

B05 – Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas Borang JPA.SPPP.UMUM.UMUM.B06 – Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Borang JPA.SPPP.B03 – Maklumat Tanggungan Lampiran A – 3 Borang JPA.BP.UMUM.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.Senarai Borang Lampiran A – 1 Borang JPA.BP.SPPP.B07b – Maklumat Asas Pesara Penswastaan Borang JPA.B02 – Pengiraan Cuti Rehat yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota Lampiran A – 4 Lampiran A – 5 Lampiran A – 6 Lampiran A – 7 Lampiran A – 8 Lampiran A – 9 Lampiran A –10 Lampiran A –11 .SPPP.BP.BP.BP.SPPP.B01a – Maklumat Pesara Lampiran A – 2 Borang JPA.UMUM.BP.B07a – Maklumat Asas Bakal Pesara Borang JPA.BP.BP.B01 .SPPP. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Borang JPA.BP.BP.SPPP.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Borang JPA.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Borang JPA.

B06 – Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen Lampiran A – 15 .B01a – Permohonan FaedahFaedah Terbitan Bagi Kes Kematian Dalam Perkhidmatan Borang JPA.BP.SPT.SPT.BP.BP.Lampiran A – 12 Borang JPA.BP.B03a – Pengesahan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Borang JPA.B01e – Maklumat Tanggungan Lampiran A – 13 Lampiran A – 14 Borang JPA.SPT.SPT.

Sila tandakan pada ruang yang bertanda *. Kad Pengenalan dahulu 2b.BP. 2. No. Agama Bulan / Tahun 9. Jantina 7. Nama 4.SPPP. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Seksyen 1a. Jenis persaraan B MAKLUMAT PESARA 1b. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.Lampiran A . nyatakan negara Kod Negara C GAMBAR DAN CAP IBU JARI Gambar Ukuran Paspot Cap Ibu Jari kiri Cap Ibu Jari kanan -1- . Ruj.B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT PESARA ARAHAN No. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. Jabatan : Tarikh Surat : Hari / Bulan / Tahun / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A JENIS PERSARAAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod Akta 1. Fail 1. 3. Tarikh Terima : : Hari No.1 JPA. Kad Pengenalan semasa 2a. No. Bangsa 8. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) Kod Gelaran / Hari 6. Taraf perkahwinan 10. Gelaran 5. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3.

Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun (Kosongkan ruangan di bawah) -2- . telefon Kod Negara 8. Bandar 4. Jawatan akhir 13a. Alamat selepas bersara 2. telefon Kod Negara 7. Nama Jabatan/Agensi 2. Negeri 5. Jenis perkhidmatan 10. Negara 6. Kumpulan perkhidmatan 12. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 13b. Alamat Pejabat 3. Negeri 6.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1. Poskod 4. Alamat e-mel (pegawai yang mengurus persaraan dan pencen) 9.BP.D MAKLUMAT ALAMAT JPA. No. Poskod 3. Skim perkhidmatan 11. Negara 7.SPPP. No. Alamat e-mel E MAKLUMAT PERKHIDMATAN Kod Jabatan / Agensi 1. Bandar 5.

Bagi pesara penswastaan sila isikan (i – v) i. jika berkenaan / Hari iii.BP. 22.SPPP. Pegawai tetap (Y/T) 16. Tarikh bersara / Bulan / Tahun 27. Elaun Berpencen . Pilihan skim ii. Sebab berhenti dari agensi swasta. . KWSP 25. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta / Hari Bulan / Tahun Hari 31. Skim gaji 19. 23. Tarikh lantikan sekarang / Hari Bulan / Tahun 14b. Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan bertaraf berpencen / Hari Bulan / Tahun Hari 17. Tanggagaji 21. Jika sakit. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen Dari Hingga / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan / / / Tahun 32. Imbuhan Tetap Perumahan . Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas . 28. 24. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) iv. 1972) Tarikh mula mencarum KWSP / Bulan / Tahun 18. jika berkenaan Bulan / Tahun 29. Gred gaji Gaji Akhir bersamaan 20.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 15. Imbuhan Tetap Keraian . Tarikh tukar ke Skim B. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun JPA. No. Tempoh perkhidmatan sekarang Dari / Hari Bulan / Tahun Hari / Hingga / Bulan Tahun -3- .14a. Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. Gaji akhir sebulan . Hari 30. tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan / / Bulan Tahun v. Imbuhan Tetap Khidmat Awam . 26.

BP.33.SPPP. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari iii. Hari tidak hadir bertugas Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -4- .B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT ii. Cuti tanpa gaji Dari / / / / / Hari Bulan / / / / / Tahun Hari / / / / / Bulan Hingga / / / / / Tahun JPA. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira (Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi) i.

sila beri ulasan mengapa pegawai perlu dibersarakan Atas Sebab Kesihatan.........BP............................. Kepakaran …………………………………………………………………………. Sila kemukakan satu salinan fotostat muka surat Buku Bank / Penyata Akaun semasa yang menunjukkan butir-butir pemilik dan nombor akaun bank.. -5- ..... Jenis akaun dibuka mestilah akaun perseorangan Skim Bank A B G PERSARAAN PILIHAN / ATAS SEBAB KESIHATAN (Diisi oleh Ketua Jabatan jika berkenaan) PERSARAAN PILIHAN a) Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah * Y Ya T Tidak b) Laporan Harta diluluskan oleh Lembaga Tatatertib mengikut Perintah-perintah Am Bab D * Y Ya T Tidak c) Pegawai bebas dari ikatan Kontrak Biasiswa Kerajaan / BBKT * Y Ya T Tidak B Tidak Berkenaan d) Permohonan persaraan ini telah disokong oleh Ketua Jabatan pegawai berkenaan * Y Ya T Tidak Kod Sebab Bersara PS e) Sebab persaraan : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… f) Tarikh persaraan yang dicadangkan ialah pada Hari / Bulan / Tahun (Sila lampirkan surat permohonan persaraan pilihan oleh pegawai) PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN a) b) Pegawai telah bersetuju untuk dibersarakan*....... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tarikh dihadap ke Lembaga Perubatan d) Jenis Penyakit / Hari Bulan / Tahun Kod Pusat Rawatan ……………………………………........ Kategori akaun Jenis Akaun Catatan : 1.F MAKLUMAT BANK 2...................... akaun bank 5........ Cawangan 4.. Kepakaran ………………………………………………………………………….... Pakar 2: Nama …………………………………………………………………………............. No.....SPPP..... c) Kod jenis penyakit e) f) Pusat Rawatan (hospital) …………………………………………………………………………. Nama Bank JPA...... Y Ya T Tidak Jika tidak.... 2...........B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1.............. Maklumat Pakar Perubatan Pakar 1: Nama …………………………………………………………………………................. Kod Bank 3................

BP. Saya akan memberitahu Bahagian Pencen.H PENGAKUAN PESARA JPA.SPPP. Gambar dan cap ibu jari di dalam borang ini adalah gambar dan cap ibu jari saya.B01a Saya mengaku telah menyemak serta mengesahkan bahawa: a) b) c) Segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Jabatan Perkhidmatan Awam dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan maklumat di dalam borang ini. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT _________________________________________ (Tandatangan) Nama : Jawatan : Tarikh : I PENGESAHAN KETUA JABATAN Disemak Oleh: Nama a) Tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan anggota dibuang kerja atau perbicaraan jenayah yang mungkin berkeputusan anggota disabitkan* 0 Tiada 1 Ada Jawatan : Unit Tarikh a) Status kebankrapan * Disahkan Oleh: Y Ya T Tidak Nama : : : : Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan mengesahkan status pegawai berkenaan seperti berikut: Jawatan : Unit ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama : Jawatan : Cop rasmi jabatan : Tarikh : Tarikh : : -6- .

Kod hubungan 4.2 JPA. Bandar 13.SPPP. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. Tarikh kahwin / Hari Bulan / Tahun 5. 3. No. Agama Bulan / Tahun 7.BP. Negeri 14. Nama Baru 02 Lama 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. telefon Kod Negara 16. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a.Lampiran A . Kad Pengenalan Semasa/paspot 2. No. nyatakan negara 10. MAKLUMAT PESARA 1b. Bangsa 8. 4. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A 1a. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2. Sila tandakan pada yang bertanda *. Nama 3. 2. Alamat e-mel -1- . Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kod Tanggungan 9. sila gunakan borang berasingan.B03 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT TANGGUNGAN ARAHAN 1. Poskod 12. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Kod Negara Jika Ya. Alamat (Diisi jika berbeza dengan alamat pesara) 11. Tarikh lahir / Hari 6. Kad Pengenalan Semasa B MAKLUMAT SUAMI/ISTERI (Sila buat salinan jika isteri lebih dari seorang) 1b. No. Negara 15. Jika isteri / anak lebih dari satu.

Alamat e-mel D PENGAKUAN PESARA Dengan ini saya mengaku bahawa segala keterangan dan maklumat yang diberikan adalah benar. No. Poskod 13. Kad Pengenalan semasa 1b.B03 1a. Negeri 15.SPPP. Sijil Lahir 02 3. No.C MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH UMUR 21 TAHUN DAN BELUM BERKAHWIN (Sila buat salinan jika anak lebih dari seorang) JPA. Agama 8. Tarikh lahir / Hari Bulan 6. Jantina 5. Bandar 14. Alamat (diisi jika berbeza dengan alamat pesara) 12. No. Kod tanggungan 10. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 Baru Lama 03 04 Tentera 05 Polis Sijil Lahir UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2. telefon Kod Negara 17. Disemak Oleh: ___________________________________________ (Tandatangan) Nama : Tarikh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- . Kod hubungan 9. nyatakan negara Kod Negara 11. Bangsa / Tahun 7.BP. Negara 16. Nama 4. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya.

No.10 (2) (a) Untuk tidak mengambil.Lampiran A .10 (2) (b) Untuk mengambil apa-apa caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja syir Kerajaan serta faedah keatasnya dan dengan itu melucutkan tempoh sepanjang saya mencarum bagi maksud pengiraaan ganjaran dan pencen. Tarikh Bersara / Hari 8. Tarikh pemberian taraf berpencen/disifatkan berpencen / Hari / Bulan Tahun / Bulan Tahun 5. Atau [ ] . Keahlian KWSP 7. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 1a. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kad Pengenalan dahulu 2b. Tarikh lahir / Hari Bulan / Tahun 6. Peraturan-peraturan Pencen 1980 / Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990* [ ] . atau untuk membayar balik (jika telah mengambil) apa-apa caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja syir Kerajaan serta faedah keatasnya kepada Kerajaan supaya tempoh sepanjang saya mencarum dapat dimasukira bagi pengiraan faedah ganjaran dan pencen. No. -1- . Nama 4.SPPP. A MAKLUMAT AHLI 1b. Opsyen di bawah Peraturan 10.BP. 3. No.3 JPA. Sila tandakan atau potong mana yang berkenaan pada yang bertanda *.B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN NOTIS PELEPASAN / PENGASINGAN CARUMAN KERAJAAN DI KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA UNTUK TUJUAN PENGIRAAN FAEDAH PERSARAAN ARAHAN 1. 2. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Kad Pengenalan semasa 2a.

dan d) Saya* pernah / tidak pernah mencarum kepada mana-mana Kumpulan Wang Simpanan Kakitangan yang lain.B PENGAKUAN AHLI JPA. keahlian ………………………………mengaku bahawa: a) Saya memahami tujuan notis dalam borang ini mengikut pilihan yang telah dibuat di bawah Peraturan 10. No. Kredit saya di Kumpulan Wang Simpanan …………………………………………………………*telah / tidak dipindahkan ke KWSP pada Hari / Bulan / Tahun ______________________________________ (Tandatangan) Nama Jawatan Tarikh : : : C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.SPPP. sepanjang atau selepas tempoh yang di sebutkan diborang Maklumat Pesara. Nombor keahlian KWSP saya yang lain ialah c) Saya* ada / tidak ada membuat caruman-caruman lain kepada KWSP yang dibayar oleh majikan lain sebelum.BP. b) Saya hanya memiliki* satu / lebih daripada satu nombor akaun KWSP. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Cop rasmi jabatan Tarikh : : : : -2- . Peraturanperaturan Pencen 1980 / Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990.B04 Saya ………………………………………………………………….

Tarikh pemberian taraf berpencen / Hari 4. Negara 9. Poskod 6. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. No. No. 3. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 3.B05 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No.BP.Lampiran A . Tarikh lantikan / Hari 3. Kad Pengenalan Semasa 2a. No.SPPP. Bandar 7. Tarikh disahkan dalam jawatan / Bulan Tahun Hari / / Bulan Tahun 1. Kad Pengenalan Dahulu 2b. Negeri Kod Negeri 8. Nama 4. MAKLUMAT PEGAWAI 1b. telefon Kod Negara B MAKLUMAT PERKHIDMATAN SEKARANG 2. Sila tandakan pada yang bertanda *. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun ARAHAN 1. Jawatan / Bulan Tahun -1- . 2.4 JPA. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Alamat Jabatan 5.

C MAKLUMAT PERKHIDMATAN DAHULU (jika melebihi satu perkhidmatan sila buat lampiran) JPA. Sebab pelepasan dari jawatan dahulu …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. Jumlah ganjaran yang telah diterima . Kod Peraturan (Rujuk Kod Akta) 07 08 Kod Seksyen UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Maklumat Tempoh Perkhidmatan tidak diambilkira Kod tempoh tidak diambilkira Keterangan / Hari Bulan Dari / Tahun Hari / Hingga / Bulan Tahun -2- . Jumlah caruman LTAT .B05 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod jabatan dahulu 1.SPPP. Nama jabatan dahulu 2. Tempoh perkhidmatan lepas Dari / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan Hingga / / / Tahun 5.BP. 7. Jawatan dahulu 3. Elaun Mobilisasi . 6.

BP.B05 Saya mengaku bahawa segala maklumat yang telah diberikan adalah betul dan benar.SPPP. Cop rasmi jabatan : Disemak Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -3- . _____________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT E PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : .D PENGAKUAN PEMOHON JPA.

Nama 4. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / / Kod Gelaran 6. Kad Pengenalan semasa 2a. Nama Jabatan/Agensi 2. No. 2. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun ARAHAN 1. Sila tandakan pada yang bertanda *. Alamat 3. Bandar 5. Jantina 7. No.SPPP. Negara 7. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.B06 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (BAGI BADAN-BADAN BERKANUN DAN KUASA TEMPATAN) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. 3. b. 4. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 3. A MAKLUMAT PEMOHON 1b. telefon -1- . Borang ini hanya perlu diisi oleh pekerja warganegara Malaysia yang tidak memilih skim KWSP Peringatan untuk pemohon a.Lampiran A . Gelaran 5. Kad Pengenalan dahulu 2b. No. Poskod 4. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Keahlian KWSP B MAKLUMAT PERKHIDMATAN Kod Jabatan / Agensi 1. Negeri Kod Negeri 6.BP. Satu salinan Kad Pengenalan hendaklah disertakan bersama-sama dengan borang ini. No. Borang ini hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan masing-masing.5 JPA. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a.

Tarikh lantikan pertama / Hari / Bulan Tahun Hari 9.JPA. Saya juga akan memaklumkan Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku sebarang perubahan terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini.B06 8. Tarikh genap 3 tahun perkhidmatan / Hari Bulan / Tahun 13.BP. Jawatan sekarang 12. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun 11. ______________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar dan teratur. Mengisi jawatan hakiki* Ya Tidak C PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah benar.SPPP. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang / / Bulan Tahun 10. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Jabatan Cop Rasmi Tarikh : : : : : -2- .

11. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / / Hari Bulan Tahun 7. Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan bepencen / Hari 6. Keahlian KWSP 12. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.Lampiran A .BP. MAKLUMAT PEGAWAI 1b. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 3b. No. No. Tanggagaji 10. Sila tandakan pada yang bertanda *. Nama Jabatan/Agensi 3a. Nama 4. Skim Gaji 8. No. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun B MAKLUMAT PERKHIDMATAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 30 40 50 Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan Kod Jabatan / Agensi 1. nyatakan…………… -1- .6 JPA. Gaji .B07a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT ASAS BAKAL PESARA ARAHAN 1. Kad Pengenalan semasa 2b. 3. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Kad Pengenalan dahulu Baru 02 Lama 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun 1a. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2a. Tarikh lantikan jawatan sekarang / / Bulan Hari Tahun 5. Jawatan Bulan / Tahun 4b. 2. Gred gaji 9. Pilihan umur persaraan (tahun)* 55 56 Lain-lain.SPPP. Jantina* L Lelaki P Perempuan 5. Jenis Perkhidmatan* 10 11 20 Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Polis Perkhidmatan Awam Negeri 2. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun 4a.

______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop rasmi jabatan Tarikh : : -2- .BP.SPPP.C PENGESAHAN KETUA JABATAN JPA.B07a Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.

Jawatan akhir 5a. 3. Tarikh kuatkuasa penswastaan / / Hari Bulan Tahun 4. No. Kad Pengenalan semasa 1b. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 3. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Nama Jabatan Kerajaan / agensi Kod Jabatan/Agensi 3. Nama 4.SPPP. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun B MAKLUMAT PERKHIDMATAN (SEBELUM PENSWASTAAN) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 40 50 Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan 1.BP. Jenis perkhidmatan* 10 20 30 Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Awam Negeri Badan Berkanun Persekutuan 2.B07b JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT ASAS PESARA PENSWASTAAN ARAHAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT / Hari Bulan / Tahun 1. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 6a. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang 7.1- . Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan berpencen / Hari Bulan / Tahun . Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 2a. No. Sila tandakan pada yang bertanda *. Jantina* L Lelaki P Perempuan 5. Tarikh lantikan jawatan sekarang 6b.7 JPA. 2. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Kad Pengenalan dahulu 2b.Lampiran A . Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 5b. A MAKLUMAT PEGAWAI Tarikh Terima : 1a.

13. Keahlian KWAP Disemak Oleh: 15. Skim Gaji 10. No. Gaji akhir . Tanggagaji 12. nyatakan umur layak dibayar pencen* 45 50 55 56 Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Jika memilih Skim A. No. Keahlian KWSP 14.SPPP. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Cop rasmi jabatan Tarikh : : : -2- . Gred gaji 11.B07b UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 9.BP.8. Pilihan skim* 1 Skim perkhidmatan ala kerajaan (A) 2 Skim perkhidmatan syarikat (B) JPA.

. Keahlian Amaun (RM) . Nama Baru 02 Lama 04 Polis 1a. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2.………. Ganjaran ATM . 4. Sila tandakan pada yang bertanda (*). No. Kad Pengenalan Semasa B MAKLUMAT HUTANG-PIUTANG No. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. 3.……………… No. 2. 5.8 JPA. .Lampiran A . akaun Amaun (RM) i) Jumlah hendak dikutip dari Ganjaran . Elaun mobilisasi . fail Jenis Hutang a) 4 0 2 KWSP syir Kerajaan b) 3 0 2 Baki Pinjaman Perumahan No. Catatan ………………………………………………………………………… ii) Ansuran bulanan hendak dikutip dari pencen . A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.B01 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN SIJIL AKUAN BERHUTANG / TIDAK BERHUTANG ARAHAN 1. Amaun (RM) . hingga …………. . -1- . Akaun c) d) e) f) g) h) i) j) k) 6 0 1 3 6 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 2 3 4 5 1 1 1 Pinjaman kenderaan Cukai pendapatan Baki saraan terlebih dibayar Pinjaman komputer Pendahuluan diri Tunggakan sewa kuarters Caruman LTAT syir kerajaan .UMUM. . Sila kemukakan dokumen berkaitan bersama-sama dengan borang ini Bahagian C untuk disi oleh Pesara/Bekas Anggota Pentadbiran/Ahli Parlimen/Setiausaha Politik/Hakim sahaja. No. .BP. Potongan dari bulan/tahun………. Rujukan / No. MAKLUMAT PESARA/ANGGOTA PENTADBIRAN/AHLI PARLIMEN/SETIAUSAHA POLITIK/HAKIM/GEMULAH 1b.

BP.B01 Jenis Hutang l) Lain-lain (senaraikan) .UMUM. ______________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Akaun Amaun (RM) C PENGAKUAN PESARA/ANGGOTA PENTADBIRAN/AHLI PARLIMEN/SETIAUSAHA POLITIK/HAKIM Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan lengkap. No. ______________________________ ______________________________ ______________________________ .JPA. . ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : Cop Rasmi Jabatan : -2- . Rujukan / No.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14. PERATURAN-PERATURAN PENCEN 1980 ARAHAN 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Nama B MAKLUMAT CUTI REHAT Jumlah Layak (a+b) c Baki Cuti (c-d) e Skim Perkhidmatan / Gred / Tarikh Lantikan Tahun Cuti tahun Lepas a Cuti Layak b Jumlah Cuti Di ambil d Cuti Bawa ke hadapan Cuti Terkumpul untuk GCR Catatan 1. Sila tandakan pada ruang berkenaan * MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1a.BP. No. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.9 JPA. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1- .B02 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PENGIRAAN CUTI REHAT YANG BOLEH DIKUMPULKAN DI BAWAH PERATURAN 21. Kad Pengenalan Semasa 1b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. 2.UMUM.Lampiran A . A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….B02 Cuti Terkumpul Catatan untuk GCR 17. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.BP. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : Cop rasmi jabatan : -2- . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22. Nota : Sila gunakan borang baru jika ruang tidak mencukupi C PENGAKUAN PESARA Saya mengakui telah menyemak maklumat cuti rehat. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25. sepertimana yang tercatat di atas dan didapati betul. _________________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : Jawatan : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah disahkan betul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20..Skim Perkhidmatan / Gred / Tarikh Lantikan Tahun Cuti tahun Lepas a Cuti Layak b Jumlah Layak (a+b) c Jumlah Cuti Di ambil d Baki Cuti (c-d) e Cuti Bawa ke hadapan JPA. Jumlah Cuti Rehat Terkumpul : ………….…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.UMUM.

10 JPA. Keterangan laporan mengenai bagaimana kemalangan boleh berlaku (sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi) -1- . A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.B03 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMBALAS SIASATAN POLIS BAGI KES KEMALANGAN ARAHAN No. Kelas 6b. Kuatkuasa hingga / Bulan / Tahun 7. No. Tempat kemalangan Hari 4. Nyatakan samada pesara/gemulah: * 1 Memandu sendiri 2 Membonceng 3 Menumpang 4 Berjalan kaki 5. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 2. Maklumat lesen (jika memandu sendiri) 6a. laporan 3. Nama Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a.BP. 2. MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1b. Fail : 1. 3. Sila gunakan HURUF BESAR. Sila tandakan (/) pada kotak-kotak yang bertanda (*). No. Tarikh dikeluarkan / Hari Bulan / Tahun Hari 6c. Kenderaan sendiri * Y Ya T Tidak 6.UMUM. Tarikh kemalangan (Sila lampirkan satu salinan laporan kemalangan) / / Bulan Tahun 1. Kad Pengenalan semasa B MAKLUMAT LAPORAN 2.Lampiran A .

B03 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 8. Jawatan Disemak Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : _______________________________________ (Tandatangan Pegawai Penyiasat) Disahkan Oleh : Cop Rasmi Tarikh : : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- . Tarikh Inkues akan diadakan / Hari Bulan / Tahun C MAKLUMAT PEGAWAI PENYIASAT 1. Nyatakan hasil siasatan samada: * 1 Bukan Kecuaian / Bukan Salahlaku pesara/gemulah 2 Kecuaian / Salahlaku pesara/gemulah 12. Nama Pegawai Penyiasat 2.BP. Pihak mana yang dituduh 9. Jenis tuduhan 10. Tarikh perbicaraan / Hari Bulan / Tahun 11.UMUM.B MAKLUMAT LAPORAN (sambungan) JPA. Jika belum. Keputusan Inkues jika telah dibuat 14. adakah akan dibuat? * Y Ya T Tidak 15. Inkues telah dibuat * Y Ya T Tidak 13.

BP. 3. Sila tandakan ( / ) pada ruang yang bertanda (*).11 JPA. Sila kemukakan sekeping gambar penuh anak cacat (saiz 3R).Lampiran A . Peringatan a) b) c) Bahagian A dan B diisi oleh penjaga anak cacat Bahagian (C) hendaklah diisi oleh Pakar Perubatan mengikut jenis kecacatan yang berkenaan sahaja. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Sila gunakan HURUF BESAR. Fail : Tarikh Terima : Hari ARAHAN / Bulan / Tahun 1. 2. Gambar penuh anak cacat -1- .B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN LAPORAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN MENGENAI ANAK CACAT OTAK / CACAT ANGGOTA UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No.UMUM.

kemahiran sosial seperti kebolehan menjaga kebersihan diri. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis JPA. Cacat otak ( Mental Retardation ) – Sila isikan bahagian C. Nama anak 3. tahap persekolahan dan sebagainya) Disemak Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .I Cacat anggota ( Physical handicap ) – Sila isikan bahagian C.B04 1a. Kad Pengenalan semasa 1b.II 2. Tarikh lahir / Hari Bulan / Tahun 4. * Saya telah memeriksa penama di atas (bahagian B) pada …………………………………… dan mendapati beliau mengalami. Kad Pengenalan semasa UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2.BP. Jantina * L Lelaki P Perempuan C MAKLUMAT PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN 1. Nama B MAKLUMAT ANAK CACAT 1a.UMUM.A MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1b. Latar belakang perubatan (Sila nyatakan riwayat kecacatan/penyakit. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 02 Baru Lama 03 04 Tentera Polis 05 Sijil Lahir 2. No. No.

……………………………………………………………………………… (Jenis kecacatan) (b) Kadar kecerdasan fikiran ……………………….…………………………………………………………………………………………………... (f) Ulasan tambahan. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….UMUM. ________________________ (Tandatangan Pakar Perubatan) Nama penuh Jawatan Bidang kepakaran Cop Jabatan : : : : -3- .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... (c) Selain daripada kecacatan otak. JPA.. jika ada ……………………………………………………………………….I) PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN (Pakar Perubatan Am/ Pakar Neurologi / Pakar Kanak-kanak) (Bahagian ini mesti diisi oleh Pakar Perubatan yang berkenaan) Saya mengesahkan bahawa. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. penama juga mengalami kecacatan ………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….BP...... tahun dan akan berkekalan..B04 (a) Penama mengalami kecacatan otak ……………………………….………………………………………………………………… (d) Kecacatan otak ini akan menghalang penama daripada menanggung nafkahnya sendiri (e) Kecacatan otak ini dialami sejak berumur ………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(C.

jika ada __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _____________________________ (Tandatangan Pakar Perubatan ) Nama penuh Jawatan : : : Bidang kepakaran Tarikh : Cop Jabatan : -4- .B4 Saya mengesahkan bahawa.II) PENGESAHAN PAKAR ORTOPEDIK JPA.BP.UMUM. (a) Penama mengalami kecacatan anggota iaitu _____________________________________________________________ ( Jenis kecacatan ) yang disebabkan oleh _______________________________________________________________________________ Kecacatan ini dialami sejak ___________________________________________________________________________ Kadar buta/pekak __________________________________________________________________________________ Selain daripada kecacatan anggota.(C. Sila beri pendapat tuan sama ada penama berupaya untuk menyara dirinya sendiri ______________________________ ________________________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) (f) (g) Ulasan tambahan. penama mengalami kecacatan ___________________________________________ Kecacatan yang dialami penama ini adalah berkekalan.

. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. Rujukan Jabatan: Tarikh Surat : Hari / Bulan / Tahun / Bulan / Tahun A MAKLUMAT GEMULAH UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Akta 1a.. No. Kategori Kad Pengenalan dahulu* 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Seksyen 3...... Jantina 7. Agama 10.. Bagi kematian dalam perkhidmatan akibat kemalangan dalam perjalanan... Kad Pengenalan semasa 2a. 2. nyatakan negara…... Sila tandakan pada ruang bertanda (*)..BP....Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Tarikh Terima UNTUK KEGUNAAN PEJABAT : : Hari No. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU.... 4... Sebab kematian Jumlah Anak -1- ....BP... Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun 9.... sila kemukakan laporan polis dan borang JPA. Tarikh mati / Hari Jumlah Balu/Duda 13.B03 .SPT..UMUM. Kad Pengenalan dahulu 2b. No.. Fail 1. Taraf perkahwinan Kod Gelaran 6.... No..B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM/BBKT) ARAHAN No. Gelaran 5.. Sila gunakan HURUF BESAR.Lampiran A ... 3.. Nama 4.. 12.. Sijil mati / Bulan Tahun Kod Negara 11.12 JPA.... Bangsa 8.....

B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod Jabatan/Agensi 1. 27. Nama Jabatan / Agensi 2. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencen / Hari Bulan / Tahun 19. Negara 7. Elaun Berpencen . Alamat e-mel 9. 23. Jawatan akhir 13a. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 13b. Imbuhan Tetap Khidmat Awam .SPT. Alamat pejabat 3. Gred gaji Hari 17. 1972) tarikh mula mencarum KWSP / Bulan / Tahun 20. Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. -2- . 24. Skim perkhidmatan 11. No. Imbuhan Tetap Keraian . No KWSP 25. Gaji akhir sebulan . Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) 22. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun 15. telefon Kod Negara 8. Skim gaji 21. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas . Kumpulan perkhidmatan 12. Negeri 6. Pegawai tetap (Y/T) 16. 28. Tanggagaji 18.BP. Imbuhan Tetap Perumahan . Bandar 5. Tarikh lantikan sekarang / Hari Bulan / Tahun 14b. Poskod 4. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun 14a. 26. Jenis perkhidmatan 10.B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH JPA.

Tempoh perkhidmatan yang tidak diambilkira ( Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi) i. jika berkenaan / Hari Bulan / Tahun / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT iv.B01a 29. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen.B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) JPA. jika berkenaan i. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -3- . Tarikh tukar ke Skim B. Tempoh perkhidmatan sekarang Dari / Hari Bulan / Tahun Hari / Bulan Hingga / Tahun 32. Bagi gemulah penswastaan sila isikan (i – v) ii. 30.SPT. Cuti tanpa gaji Dari / / / / / Hari Bulan / / / / / Tahun Hari / / / / / Bulan Hingga / / / / / Tahun ii. Sebab berhenti dari agensi swasta Gaji akhir bersamaan .BP. JPA Dari / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan Hingga / / / Tahun 31. Pilihan skim Hari iii.

Hari tidak hadir bertugas Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari UNTUK KEGUNAAN PEJABAT C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.BP.SPT. Layak dipertimbangkan untuk Pencen Tanggungan Y T Ya Tidak ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : Unit : : Disemak Oleh : Nama : Jawatan: Tarikh : Cop rasmi jabatan : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -4- .B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) JPA.B01a iii.

Lampiran A - 13
JPA.BP.SPT.B01e

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN
MAKLUMAT TANGGUNGAN
ARAHAN 1. 2. 3. 4. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. Sila gunakan HURUF BESAR. Sila tandakan pada ruang bertanda (*). Potong mana-mana yang tidak berkenaan pada yang bertanda (**). No. Fail Tarikh Terima : : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Peringatan untuk pemohon a) Sila lampirkan bersama-sama borang ini: i) Salinan Kad Pengenalan balu/duda ii) Salinan Kad Pengenalan dan salinan sijil kelahiran bagi anak, walaupun jika telah ada kad pengenalan. iii) Salinan Sijil Mati iv) Surat Akuan balu/duda yang sah (seperti yang disisipkan bersama borang ini) dan salinan Sijil Nikah atau Sijil Pendaftaran Perkahwinan. v) Bagi anak cacat, sila sertakan borang JPA.BP.UMUM.B04 iaitu Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota, semasa mengemukakan permohonan vi) Bagi anak yang belajar di Institusi Pengajian Tinggi, sila sertakan borang JPA.BP.SPT.B03a iaitu Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). b) Sekiranya gemulah mempunyai lebih daripada seorang balu/anak, sila kemukakan dokumen ini secara berasingan bagi balu/anak.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

A B

MAKLUMAT GEMULAH 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

1a. No. Kad Pengenalan semasa

2. Nama

3. Tarikh mati / Hari Bulan

/ Tahun Sila kosongkan ruang di bawah garisan ini

-1-

B

MAKLUMAT BALU / DUDA 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

JPA.BP.SPT.B01e

1a. No. Kad Pengenalan semasa

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

2a. No. Kad Pengenalan dahulu

2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

3. Nama

4. Tarikh lahir / Hari Bulan

5. Jantina / Tahun 9. No. Sijil Kahwin /

6. Bangsa

7. Agama

8. Tarikh kahwin / Hari Bulan

10. Kod Hubungan

Tahun 12. Kod Tanggungan

11. Bilangan Anak

13. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya, nyatakan negara _______________________________________ 14. Alamat

Kod Negara

15. Poskod 16. Bandar

17. Negeri

18. Negara

19. No. telefon

Kod Negara

20. Alamat e-mel 21. Nyatakan tarikh jika pernah bercerai Hari C GAMBAR DAN CAP IBU JARI BALU / DUDA / Bulan / Tahun

Gambar Balu / Duda (Ukuran Paspot)

Cap Ibu Jari Kiri

Cap Ibu Jari Kanan

-2-

D

MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH UMUR 21 TAHUN YANG BELUM BERKAHWIN (Sila buat salinan jika anak lebih dari seorang) 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 02 Baru Lama 03 04 Tentera Polis 05 Sijil Lahir

JPA.BP.SPT.B01e

1a. No. Kad Pengenalan semasa

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

2. No. Sijil Lahir

3 . Nama

4. Jantina

5. Tarikh lahir / Hari Bulan

6. Bangsa / Tahun

7. Agama

8. Kod hubungan

9. Kod tanggungan

10. Taraf pemastautin negara lain (Y/T)

Jika Ya, nyatakan negara _____________________________

Kod Negara

11. Alamat (diisi jika berbeza dengan alamat ibu/bapa)

12. Poskod 13. Bandar

14. Negeri

15. Negara

16. No. telefon

Kod Negara

17. Alamat e-mel

-3-

Saya juga akan memberitahu Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Negeri 13. Alamat ___________________________________ Kod Negara 10.SPT. telefon 15. nyatakan negara 9. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. Kad Pengenalan dahulu 2b. sila isi maklumat bapa) 1b. Saya mengesahkan bahawa saya mempunyai _____ orang anak dalam tanggungan saya.BP. No. No. Kod hubungan 5. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 3. Alamat e-mel Disemak Oleh: F PENGAKUAN BALU / DUDA Nama : Jawatan : 1.E MAKLUMAT IBU (Jika tiada ibu. No. Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan maklumat seperti yang dinyatakan di atas. Kod tanggungan 6. Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit (Tandatangan balu / duda**) Tarikh : Tarikh : : -4- . Negara 14.B01e 1a. Bangsa 7. Unit Tarikh : : 2. Agama 8. Poskod 11. Saya mengaku bahawa gambar dan cap jari di dalam borang ini adalah gambar dan cap jari saya dan segala maklumat yang dicatatkan di atas adalah betul. Kad Pengenalan semasa UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2a. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis JPA. Nama 4. Bandar 12.

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu :_____________________________ ) di____________________________ ) pada ______ hb__________ 20 ___ ) ……………………………….B01e DIKECUALIKAN CUKAI SETEM SURAT AKUAN BALU/DUDA YANG SAH Saya. Kad Pengenalan ______________ (baru)___________ (lama) dengan sesungguh dan sebenar mengaku bahawa: (a) Saya telah berkahwin dengan gemulah: ______________________ ___________________________________ pada ______________ (sebutkan tarikh perkahwinan) di ___________________________ ______________________________________________________ (sepertimana dalam salinan Sijil Nikah yang dilampirkan) Ketika perkahwinan ini berlangsung gemulah masih dalam perkhidmatan / telah bersara.. (Tandatangan Balu/Duda) Di hadapan saya.Sisipan Borang JPA. 1960 (Akta 13).SPT.* Saya tidak pernah bercerai dengan gemulah. . _________________________________ (Tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen / Pesuruhjaya Sumpah) * potong mana yang tidak berkenaan.BP. (b) (c) Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar._______________________________________________________ No. menurut Akta Akuan Berkanun.

2. Kad Pengenalan semasa 2. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. Nama gemulah B MAKLUMAT ANAK BELAJAR DI IPT 1b. Kad Pengenalan semasa 2. Bandar Kod negeri 6. Fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A MAKLUMAT GEMULAH 1b.SPT.BP. Poskod 5. Status perkahwinan * B Bujang K Berkahwin Hari Bulan Tahun 11.Lampiran A . Negara Kod negara 8. Negeri 7. No. Sila gunakan HURUF BESAR. Nama anak 3. Alamat 4. No. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Tarikh perkahwinan (Jika telah berkahwin) / / -1- .14 JPA.B03a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PENGESAHAN ANAK BELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ARAHAN 1. 3. Alamat e-mel 10. telefon 9. No. Sila tandakan (/) pada kotak-kotak yang bertanda (*). No.

C MAKLUMAT PENGAJIAN ( Diisi oleh Pelajar IPT ) JPA. telefon 8. Pendaftaran pelajar 10. Fakulti 12. Negeri 6.B03a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1. Tempoh kursus Tahun 13.SPT. Ijazah Pertama / Diploma yang akan diperolehi -2- . Tahun pengajian semasa memohon Tahun keTahun 14. Negara Kod negara 7. Nama IPT 2. Kursus 11. No.BP. Tarikh pendaftaran (Tahun pertama kemasukan di IPT) / Hari Bulan / Tahun 15. No. Alamat penuh IPT 3. Poskod 4. Tarikh tamat peperiksaan pengajian tahun akhir / Hari Bulan / 16. Bandar Kod negeri 5. Alamat e-mel 9.

(Tandatangan Pendaftar / Dekan ) Nama Penuh : Jawatan Tarikh Cop Rasmi IPT : : : Disemak Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -3- . UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (Tandatangan pelajar) Tarikh : E MAKLUMAT PENGESAHAN (Diisi oleh Pendaftar / Dekan) Saya mengesahkan bahawa segala maklumat tersebut di Bahagian (B) dan (C) adalah benar.B03a Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.D PENGAKUAN PELAJAR JPA.BP.SPT.

Kategori Kad Pengenalan semasa 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. 3. C PENGAKUAN PENERIMA PENCEN Saya mengaku bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan lengkap.SPT.15 JPA. Nama Bank 2.Lampiran A . Fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A MAKLUMAT PENERIMA PENCEN 1b. No. Jenis Akaun 01 Perseorangan 02 Bersama 03 Amanah 4. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. 2. Sila gunakan HURUF BESAR. Nama B MAKLUMAT BANK 1.BP.B06 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT AKAUN BANK PENERIMA PENCEN ARAHAN 1. Sila tandakan pada ruang berkenaan. No. Kategori Akaun 01 Simpanan 02 Semasa 03 GIRO Catatan : Sila kemukakan satu salinan fotostat muka surat Buku Bank / Penyata Akaun Semasa yang menunjukkan butir-butir pemilik dan nombor akaun bank. ______________________________________ (Tandatangan penerima pencen) Tarikh : -1- . Kad Pengenalan semasa 2. No. akaun 3.

Lampiran B CARA MENGISI BORANG .

Bandar Tun Razak. Cheras Cara Mengisi: NO 1 0 R AZ A K J A L A N M AK M UR C HE RA S 1 B A N DA R T U N 3. Jalan Sultan Hishamudin 1 . Bagi agensi awam atau pertubuhan yang berada di Putrajaya. tuliskan pada kotak yang disediakan. Contoh: Islam Cara Mengisi: 0 1 2. Contoh : msaniabd@hotmail. gunakan singkatan PPKP untuk “Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan”. Alamat pejabat Alamat pejabat adalah alamat agensi awam atau pertubuhan di mana anggota tersebut bekerja. Alamat e-mel Jika mempunyai alamat e-mel.com Cara Mengisi: msaniabd@hotmail. Contoh : Bangunan Dayabumi. Alamat Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan.com 4. Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Jalan Makmur 1. Kosongkan satu petak di antara tiaptiap perkataan.CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PENCEN A. Agama Isikan kod agama pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod AGAMA. MAKLUMAT UMUM 1. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Gunakan singkatan di mana yang bersesuaian. Contoh : No 10.

5 1 9. Contoh: Melayu Cara Mengisi: 0 1 0 0 7. Isikan amaun berkenaan pada petak yang disediakan. Gambar dan cap Ibu jari Lekatkan gambar warna terkini pesara/balu/duda (mana yang berkenaan) di ruang yang disediakan. 2 . Bandar Tulis nama bandar pada ruangan yang disediakan.51 Cara Mengisi: 5 5 4 7 . Elaun Berpencen Petak ini hanya untuk pesara yang menerima Elaun Berpencen sebagai tambahan kepada gaji yang akhir diterima sahaja. Contoh : Elaun Bahasa kepada Jurubahasa di Mahkamah (Bahasa Cantonese RM90. Contoh: Kuala Lumpur Cara Mengisi : KUALA LUMPUR 6. Gaji akhir sebulan Isikan amaun gaji yang akhir diterima oleh anggota dalam jawatan terakhir di mana beliau telah disahkan pada petak yang disediakan Contoh : RM5547. gunakan dakwat khas untuk cap ibu jari. Bagi cap ibu jari kiri dan kanan pula. 0 0 8. Bangsa Isikan kod bangsa pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANGSA.Cara Mengisi: BA NG U N AN H AMU D I N D A Y A B U M I J A LA N S U L T A N H I S 5.00) Cara Mengisi: 9 0 .

Contoh : Datuk Cara Mengisi : DATUK 11. PTD Gred M54 3 . Jawatan akhir Tulis nama jawatan akhir yang disandang pada ruangan yang disediakan. 14. Gelaran Tuliskan gelaran (termasuk gelaran yang dianugerah dan gelaran profesional) pada petak yang disediakan. Contoh : M54 bagi jawatan Pegawai Tadbir & Diplomatik.10. Contoh : Lelaki Cara Mengisi : L 17. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Cara Mengisi: M 5 4 12. Contoh: Timbalan Ketua Setiausaha. Imbuhan Tetap Perumahan Isikan amaun Imbuhan Tetap Perumahan pada petak yang disediakan. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas Isikan amaun Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas pada petak yang disediakan jika berkenaan. Imbuhan Tetap Khidmat Awam Isikan amaun Imbuhan Tetap Khidmat Awam pada petak yang disediakan. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. 13. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Jantina Isikan kod jantina pada petak yang disediakan iaitu “L” bagi Lelaki dan “P” bagi Perempuan. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. 15. 16. Gred gaji Isikan maklumat gred gaji pada petak yang disediakan. Imbuhan Tetap Keraian Isikan amaun Imbuhan Tetap Keraian pada petak yang disediakan jika berkenaan.

PTD GRED M54 18. Isteri kedua (200). Kod Tanggungan Isikan kod tanggungan berdasarkan maklumat berikut: KOD 100 200 – 400 001 – 029 KETERANGAN Suami atau hanya seorang isteri atau isteri pertama. Jika tiada. Kategori Kad Pengenalan dahulu Ruangan ini hendaklah diisi oleh penama yang pernah memiliki Kad Pengenalan yang nombornya berbeza daripada yang digunakan sekarang. Isteri keempat (400) Anak tiri tanggungan pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan 4 . Kategori Kad Pengenalan semasa Tandakan ( √ ) pada kotak yang disediakan: Contoh : Kad Pengenalan baru Cara Mengisi: 01 √ Baru 02 Lama 04 Polis 20. kosongkan. Contoh : Kad Pengenalan lama Cara Mengisi: 01 Baru 02 √ Lama 04 Polis 21. Jenis perkhidmatan Isikan kod jenis perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERKHIDMATAN. Isteri ketiga (300). Contoh: Isteri Cara Mengisi: 0 1 22. Kod Hubungan Isikan kod hubungan penama dengan pesara / gemulah pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod HUBUNGAN. Contoh : Perkhidmatan Awam Persekutuan Cara Mengisi: 1 0 19.Cara Mengisi: TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA.

Cara Mengisi: 3 0 4 Contoh 3: Anak kandung kedua dari isteri keempat. Cara Mengisi: 4 0 2 23. Kumpulan perkhidmatan Isikan kod kumpulan perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KUMPULAN PERKHIDMATAN. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Nama Isikan nama penuh seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Contoh : SSM – Kumpulan Pengurusan dan Profesional Cara Mengisi: 1 1 24.030 – 049 050 – 099 seterusnya Anak angkat pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya Anak tak sah taraf pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya Bagi anak kandung. Cara Mengisi: 1 0 1 Contoh 2: Anak kandung keempat dari isteri ketiga. angka pertama dalam kod merujuk kepada kedudukan ibunya sebagai isteri. Gelaran hendaklah diisi secara berasingan (lihat contoh di butiran 10). isteri ketiga atau isteri keempat. Contoh : Muhammad Osman Bin Haji Abdullah Hashim Cara Mengisi : M U H A M M A D L A H O S M A N B I N H J A B D U L H A S H I M 25. isteri kedua. Contoh 1: Anak kandung pertama (mengikut umur tertua yang layak) dari hanya satu isteri atau dari isteri pertama. Contoh : Kementerian Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna 5 . Nama Jabatan/Agensi Tulis nama Jabatan/Agensi pada ruangan yang disediakan. dan dua angka kod seterusnya merujuk kepada kedudukan anak (bermula dengan umur anak tertua yang layak sebagai “anak pertama”). iaitu sama ada isteri pertama.

Contoh : 10123218 6 . Kosongkan.Cara Mengisi : KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN HAL-EHWAL PENGGUNA 26. Contoh: Australia Cara Mengisi : AUSTRALIA 27. Nombor Kad Pengenalan dahulu Ruangan ini hendaklah diisi oleh pesara yang pernah memiliki nombor Kad Pengenalan yang berbeza daripada yang digunakan sekarang. Negeri Isikan kod negeri pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod Negeri. 29. jika tiada. Contoh : Wilayah Persekutuan Cara Mengisi: 1 4 28. Nombor keahlian KWSP Isikan nombor keahlian KWSP pada petak yang disediakan. Negara Tulis nama negara pada ruangan yang disediakan jika negara selain daripada Malaysia. Nombor Kad Pengenalan semasa Isikan nombor Kad Pengenalan semasa. Contoh : Kad Pengenalan baru : 460610-10-5263 Cara Mengisi : 4 6 0 6 1 0 1 0 5 2 6 3 Kad Pengenalan lama : 4928802 Cara Mengisi : 4 9 2 8 8 0 2 Kad Kuasa Polis: RF2548 Cara Mengisi : R F 2 5 4 8 30.

Nombor sijil lahir Isikan nombor sijil lahir anak tanggungan pada petak yang disediakan. Pilihan Skim Isikan kod pilihan skim pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod PILIHAN SKIM. Contoh : Pegawai lantikan tetap Cara Mengisi: Y 35. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang dilantik pada atau sebelum 15 Januari 1975 (Semenanjung) dan pada atau sebelum 1 Julai 1978 (Sabah dan Sarawak) seperti mana dikehendaki di bawah Peraturan 10 PU (A)176/80 atau Peraturan 10 PU(A) 134/90 Isikan kod Opsyen Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) dengan merujuk kepada Jadual Kod OPSYEN PERATURAN 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90). Contoh : Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B) Cara Mengisi: 2 7 . Pegawai tetap Jika anggota ialah pegawai lantikan tetap isikan “Y”. Jika memilih Peraturan 10(2)(a) isikan “A”. isikan petak dengan kod 3 dan nyatakan tarikh tukar ke skim B. Nombor telefon Isikan nombor telefon bersekali dengan kod kawasan.Cara Mengisi: 1 0 1 2 3 2 1 8 31. Contoh : AV 786901 Cara Mengisi : A V 7 8 6 9 0 1 32. jika bertaraf lantikan sementara isikan “T” pada petak yang disediakan. Contoh : Memilih Peraturan 10(2)(a) Cara Mengisi: A 34. Jika anggota pernah bertukar dari skim A ke skim B. jika memilih Peraturan 10(2)(b) isikan “B” pada petak yang disediakan. Contoh: 03-91721821 Cara Mengisi : 0 3 9 1 7 2 1 8 2 1 33.

nyatakan Negara AUSTRALIA 8 . Y (Ya) jika bermastautin di luar negara atau T (Tidak) jika tidak bermastautin di luar negara. Cara Mengisi : Y Jika Ya. Tanggagaji Isikan maklumat tanggagaji pada petak yang disediakan. Skim perkhidmatan Isikan kod skim perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM PERKHIDMATAN.36. Sebab berhenti dari agensi swasta Isikan kod sebab berhenti dari agensi swasta pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SEBAB BERHENTI DARI AGENSI SWASTA. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 Cara Mengisi: 1 3 0 1 39. Contoh : Ditamatkan perkhidmatan kerana sakit Cara Mengisi: 0 1 38.P. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Isikan pada petak yang disediakan. Contoh : 56000 Cara Mengisi : 5 6 0 0 0 37. Contoh : Pegawai Tadbir & Diplomatik Cara mengisi: M P P 0 0 1 40. Contoh : SSM P. Poskod Isikan poskod pada petak yang disediakan. Contoh : P1T6 Cara Mengisi: P 1 T 6 41. Contoh: Jika bermastautin di Australia. Skim gaji Isikan kod skim gaji pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM GAJI. isikan “Y” pada petak yang disediakan dan nyatakan Australia pada ruang berkenaan.

Contoh: Berkahwin Cara Mengisi : 2 43. Tarikh lahir Jika tarikh lahir hanya tercatat tahun sahaja. persaraan kerana mencapai had umur. Sekiranya anggota dilantik dalam beberapa jawatan selepas lantikan pertama. Taraf Perkahwinan Isikan kod taraf perkahwinan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod TARAF PERKAHWINAN. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Isikan tarikh pengesahan dalam jawatan terakhir disandang dalam petak yang disediakan.42. 48. Tarikh bersara Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut : i. 44. 47. 46. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta Isikan tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta. Contoh 1: 10hb JUN 1947 Cara Mengisi : 1 0 / 0 6 / 1 9 4 7 Hari Bulan Tahun 9 . 45. Kosongkan petak ini sekiranya masih belum disahkan dalam jawatan sekarang. isikan tarikh lahir sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan. isikan tarikh 31 Disember pada tahun berkenaan sebagai tarikh lahir. Bagi anggota. isikan hari terakhir bulan berkenaan. dan persaraan kerana penswastaan agensi awam (tarikh bersara adalah tarikh berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut) Bagi lain-lain jenis persaraan. petak ini hendaklah dikosongkan. Tarikh kahwin Isikan tarikh perkahwinan sepertimana tercatat dalam sijil nikah. isikan tarikh pengesahan dalam jawatan sekarang sahaja (jawatan terakhir). Jika hanya tercatat bulan dan tahun sahaja. ii. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama Isikan tarikh disahkan dalam jawatan lantikan pertama seperti yang tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan.

Contoh 2: 1947 Cara Mengisi : 3 1 / 1 2 / 1 9 4 7 Tahun Hari Bulan

Contoh 3: MEI 1947 Cara Mengisi : 3 1 / 0 5 / 1 9 4 7 Hari Bulan Tahun

49. Tarikh lantikan pertama Isikan tarikh lantikan pertama sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Contoh : 16 Julai 1977 Cara Mengisi : 1 6 / 0 7 / 1 9 7 7 Hari Bulan Tahun

50. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang Isikan tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Sekiranya anggota kekal dalam jawatan lantikan pertama sehingga persaraan atau kematian dalam perkhidmatan, tarikh di butiran ini hendaklah sama dengan di butiran 49.

51. Tarikh mati Isikan tarikh kematian seperti di sijil kematian pada petak yang disediakan

52. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencen. Isikan tarikh pemberian taraf berpencen sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Jika anggota berkenaan disifatkan bertaraf berpencen, kosongkan petak ini.

53. Tarikh tukar ke skim B Isikan tarikh tukar ke Skim B pada petak yang disediakan, jika berkenaan.

54. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen JPA Sekiranya anggota pernah diluluskan percantuman perkhidmatan lepas, isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) tempoh tersebut sepertimana dicatat dalam surat kelulusan.

10

55. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira

I.

Cuti tanpa gaji Isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) anggota bercuti tanpa gaji pada petak yang disediakan.

II.

Cuti sakit berlebihan Isikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan. Contoh: Tahun 1986 (10 hari) Cara Mengisi : 1 9 8 6 Tahun 1 0 Jumlah hari

III.

Hari tidak hadir bertugas Isikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan.

56. Tempoh perkhidmatan sekarang Isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) tempoh perkhidmatan sekarang pada petak yang disediakan.

Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut: i. ii. persaraan kerana mencapai had umur, dan persaraan kerana penswastaan agensi kerajaan,

Bagi jenis persaraan lain, petak ini hendaklah dikosongkan. Bagi agensi awam yang diswastakan, tarikh bersara adalah tarikh berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut.

11

B. MAKLUMAT KHUSUS DALAM BORANG TERTENTU
1. BORANG JPA.BP.SPPP.B01a – MAKLUMAT PESARA

i.

Jenis Persaraan Isikan kod jenis persaraan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERSARAAN. Contoh: Persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun Cara Mengisi : 0 1

ii.

Jika sakit, tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Isikan tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan pada petak yang disediakan.

iii.

Kategori akaun Isikan kod kategori akaun pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KATEGORI AKAUN. Contoh : Akaun Simpanan Cara Mengisi: 0 1

iv.

Kod bank Isikan kod bank pembayar pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANK. Contoh : Bank Muamalat Cara Mengisi: 0 1

v.

Nama bank Tulis nama bank pada ruangan yang disediakan. Contoh: Bank Muamalat Cara Mengisi : BANK MUAMALAT

vi.

Nama cawangan Tulis nama cawangan bank pada ruangan yang disediakan. Contoh: Cawangan Kompleks Pertama CAWANGAN KOMPLEKS PERTAMA

Cara Mengisi:

12

Nombor akaun bank Isikan nombor akaun bank pada petak yang disediakan. tandakan ( √ ) pada mana-mana petak yang berkenaan.B05 – PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS i. Jumlah caruman LTAT Petak ini hanya perlu diisi oleh pesara Angkatan Tentera Malaysia yang dikehendaki mencarum dalam LTAT semasa beliau berkhidmat dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. BORANG JPA. Persaraan Pilihan / Atas Sebab Kesihatan Ruangan ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan sekiranya pesara memohon untuk persaraan pilihan atau diperakukan untuk bersara atas sebab kesihatan sahaja.BP. Contoh: 1400-0010277-52-9 Cara Mengisi : 1 4 0 0 0 0 1 0 2 7 7 5 2 9 viii. iaitu a) Ganjaran perkahwinan. atau c) Ganjaran Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Contoh: Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah Cara Mengisi : Y √ Ya T Tidak 2. “Tidak”. Bagi setiap petak yang memerlukan Ketua Jabatan menjawab samada “Ya”. Jabatan Mengurus perlu memperolehi maklumat ini sebelum mengemukakan permohonan ii. Jika pesara seorang pegawai perkhidmatan awam Negeri. Elaun mobilisasi Petak ini hanya perlu diisi oleh anggota yang pernah dikerah sepenuh masa dalam Angkatan Tentera Malaysia dan dibayar elaun mobilisasi. atau “Tidak Berkenaan”. b) Ganjaran Perkhidmatan Kontrak. iii. 13 . bahagian ini tidak perlu diisi.vii.SPPP. Jumlah ganjaran yang telah diterima Isikan maklumat amaun ganjaran yang pernah diterima bagi tempoh perkhidmatan yang dipohon.

SPT. Nombor sijil kahwin Isikan nombor sijil kahwin sepertimana dicatat dalam surat nikah pada petak yang disediakan. 14 . 4.B01a – PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM / BBKT) i. Contoh : A126957 Cara Mengisi : A 1 2 6 9 5 7 ii. Bilangan anak Isikan bilangan anak pada petak yang disediakan.3. ii.BP. Nombor sijil mati Isikan nombor sijil kematian pada petak yang disediakan. BORANG JPA.SPT.BP. BORANG JPA.B01e – MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH 21 TAHUN YANG BELUM BERKAHWIN i. Sebab kematian Isikan kod sebab kematian pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SEBAB KEMATIAN.

Negeri 10. Jenis Persaraan 6. Bangsa Kod 0100 0200 0300 0800 1000 1200 9999 Keterangan Melayu Cina India Bumiputera Sabah Bumiputera Sarawak Orang Asli (Semenanjung) Lain-Lain 15 .C. Kategori Akaun 7. Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90] 11. Skim Gaji 15. Sebab Kematian 14. Pilihan Skim (Penswastaan) 12. Jenis Perkhidmatan 5. Sebab Berhenti dari Agensi Swasta 13. Agama Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 Islam Kristian Buddha Hindu Sikhism Tiada Agama Tao Konfusianisma Bahai Lain-lain Keterangan 2. Skim Perkhidmatan 16. Taraf Perkahwinan Senarai Jadual 1. Kod Bank 8. JADUAL KOD 1. Hubungan 4. Agama 2. Bangsa 3. Kumpulan Perkhidmatan 9.

Hubungan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Isteri Suami Ibu Bapa Anak Kandung Anak Tiri Tanggungan Anak Angkat Anak Tidak Sah Taraf Keterangan 4. Jenis Persaraan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 20 22 23 Keterangan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun Atau 56 Tahun Persaraan Atas Sebab Kesihatan Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Awam) Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/239 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (BBKT) Penswastaan – Persaraan Setelah Dilantik Berkhidmat Dalam Pertubuhan Penswastaan – Persaraan Pilihan Penswastaan – Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan 16 .3. Jenis Perkhidmatan Kod 10 11 20 30 40 50 95 Keterangan Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Polis Perkhidmatan Awam Negeri Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan Perkhidmatan ATM 5.

Kategori Akaun Kod 01 02 03 Simpanan Semasa Giro Keterangan 7. Kod Bank Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 Bank Muamalat Maybank BSN Affin Bank BCBB BIMB Public Bank Alliance Bank RHB Bank HSBC Bank Rakyat Hong Leong Bank Utama Bank EON Bank Hong Leong Finance Keterangan 8.6. Kumpulan Perkhidmatan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Keterangan JKK – Kumpulan Skim Bersepadu JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan A JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan B JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan C JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan D SSB – Kumpulan Pengurusan Tertinggi SSB – Kumpulan Pengurusan dan Profesional SSB – Kumpulan Sokongan SSB – Kumpulan Skim Bersepadu SSM – Kumpulan Pengurusan Tertinggi SSM – Kumpulan Pengurusan dan Profesional SSM – Kumpulan Sokongan SSM – Kumpulan Skim Bersepadu 9. Negeri Kod 01 02 03 Johor Kedah Kelantan Keterangan 17 .

Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90] Kod A B Keterangan Tempoh mencarum diambilkira untuk tempoh perkhidmatan – 10 (2) (a) Tempoh mencarum tidak diambilkira untuk tempoh perkhidmatan – 10 (2) (b) 11. Pilihan Skim (Penswastaan) Kod 1 2 3 Keterangan Skim Perkhidmatan Ala Kerajaan (Skim A) Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B) Tukar Skim – dari A ke B 12. Sebab Berhenti dari Agensi Swasta Kod 01 02 03 04 Keterangan Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Sakit Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Pengurangan Pekerja Berhenti – Pesara Mohon Berhenti Dengan Syarikat Diberhentikan Oleh Syarikat 13. Sebab Kematian Kod 01 02 03 04 Kematian Biasa Mendapat Bencana Semasa Bertugas Kemalangan Dalam Perjalanan Mendapat Penyakit Kerana Tugas Keterangan 18 .Kod 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 98 99 Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu Sabah Sarawak Keterangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan Wilayah Persekutuan Putrajaya Luar Negeri Lain-lain 10.

14. Skim Gaji
Kod Skim gaji 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301 0302 0303 0304 0401 Pra-Suffian Suffian Harun Aziz Suffian (Tribunal) Kementah Skim Lama Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 2/1977 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 9/1980 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P. 5/1985 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 4/1986 & 5/1986 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P. 5/1988 & 6/1988 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 6/1991 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 9/1991 & 10/1991 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 2/1996 & 3/1996 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P. 8/2000 & 9/2000 & 10/2000 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P. 12/2001 & 13/2001 & 14/2001 Sistem Saraan Malaysia (SSM) P.P. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 Keterangan Tarikh Kuatkuasa Sebelum / Pada 1.1.70 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970

01.01.1976 01.07.1980 01.07.1985 01.06.1986 01.10.1988 01.01.1989 01.01.1992 01.01.1995 01.01.2000 01.01.2002 01.11.2002

15. SKIM PERKHIDMATAN Kod
A-PP-001 A-PP-002 A-PP-003 A-PP-004 A-PP-005 A-SOK-001 A-SOK-002 A-SOK-003 A-SOK-004 A-SOK-005 A-SOK-006 A-SOK-007 A-SOK-008 A-SOK-009 A-SOK-010 A-SOK-011 A-SOK-012 A-SOK-013 A-SOK-014 A-SOK-015 A-SOK-016 A-SOK-017 A-PP-006 B-BSP-001 B-BSP-002 B-BSP-003

Keterangan
Juruterbang atau Pemeriksa Juruterbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Jurutera Laut Arkitek Laut Pegawai Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Pemeriksa Kapal Terbang Pembantu Teknik Kapal Terbang Operator Aerobridge Penolong Jurutera laut Pembantu Juruenjin Laut- Juruenjin Laut Merinyu Laut Penolong Pegawai Laut Serang Kelasi atau Jurumudi Penjaga Rumah Api Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Pembantu Laut Pengajar Merin Pemandu Lokomotif Rendah Malim Penerbit Rancangan Ahli Muzik Pereka

19

Kod
B-BSP-004 B-BSP-005 B-SOK-001 B-SOK-002 B-SOK-003 B-SOK-004 C-PP-001 C-PP-002 C-PP-003 C-PP-004 C-PP-005 C-PP-006 C-PP-007 C-PP-008 C-PP-009 C-SOK-001 C-SOK-002 C-SOK-003 C-SOK-004 C-SOK-005 C-SOK-006 C-SOK-007 C-SOK-008 C-SOK-009 C-SOK-010 C-SOK-011 C-SOK-012 C-SOK-013 C-SOK-014 C-SOK-015 C-SOK-016 C-SOK-017 C-SOK-018 DU-PP-001 DS-PP-001 DM-PP-001 DG-PP-004 DG-PP-005 DG-PP-006 DG-PP-008 DG-SOK-001 DG-SOK-002 DG-SOK-006 DG-SOK-007 E-PP-001 E-PP-002 E-SOK-001 E-SOK-002 E-SOK-003 E-SOK-004 E-SOK-005 E-SOK-006 F-PP-001 F-SOK-001 F-SOK-002 F-SOK-003

Keterangan
Ahli Fotografi Pegawai Kebudayaan Artis Budaya Jurusolek Pembantu Rendah Penerbit Rancangan Penari Pegawai Galian Pegawai Kimiabumi Pegawai Kajibumi (Geofizik/Kajibumi) Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Pegawai Kajicuaca Pegawai Makmal Filem Pegawai Teknologi Makanan Penyelia Jenis Makanan Penolong Pegawai Galian Pembantu Galian Penolong Pegawai Kimiabumi Pembantu Kajibumi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Pembantu Makmal Penolong Pegawai Kajicuaca Pembantu Kajicuaca Penolong Pegawai Makmal Filem Pembantu Makmal Filem Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Teknologi Makanan Pencatit Data Gerudi Pembantu Kajibumi Rendah Pembantu Makmal Rendah Pembantu Kajicuaca Rendah Pembantu Makmal Filem Rendah Pensyarah Perubatan Pensyarah Universiti Pensyarah ITM Guru Bahasa Pensyarah Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Penolong Pensyarah 'A' Jurulatih (ITM) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) Penolong Pensyarah 'B' Pengajar Bahasa Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Pembantu Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan Pembantu Pegawai Latihan Pengajar Kraf Pembantu Pemasaran Rendah Pegawai Sistem Maklumat Pengatur Program Komputer Operator Mesin Prosesan Data Operator Komputer

20

Kod
F-SOK-004 G-PP-001 G-PP-002 G-PP-003 G-PP-004 G-PP-005 G-PP-006 G-PP-007 G-SOK-001 G-SOK-002 G-SOK-003 G-SOK-004 G-SOK-005 G-SOK-006 G-SOK-007 G-SOK-008 G-SOK-009 G-SOK-010 G-SOK-011 G-SOK-012 G-SOK-013 G-SOK-014 G-SOK-015 G-SOK-016 G-SOK-017 G-SOK-018 G-SOK-019 G-SOK-020 G-SOK-021 G-SOK-022 J-PP-001 J-PP-002 J-PP-003 J-PP-004 J-PP-005 J-PP-006 J-PP-007 J-PP-008 J-BSP-001 J-SOK-001 J-SOK-002 J-SOK-003 J-SOK-004 J-SOK-005 J-SOK-006 J-SOK-007 J-SOK-008 J-SOK-009 J-SOK-010 J-SOK-011 J-SOK-012 J-SOK-018 J-SOK-019 KX-PP-001 KB-PP-001 KP-PP-001

Keterangan
Penolong Pegawai Sistem Maklumat Pegawai Pertanian Pegawai Veterinar Pemelihara Hutan Pegawai Hidupan Liar Pegawai Perikanan Pegawai Rancangan Tanah Pengurus Taman/Ladang Penolong Pegawai Pertanian Pembantu Pertanian Penolong Pegawai Veterinar Pembantu Veterinar Atendan Haiwan Penolong Pemelihara Hutan Renjer Hutan Pengajar Membalak Pengawas Hutan Penolong Pegawai Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah Penolong Pegawai Perikanan Pembantu Perikanan Pengajar Rendah Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penyelia Rancangan Tanah Penolong Pengurus Taman/Ladang Pembantu Pengurus Taman/Ladang Juruteknik Pertanian Rendah Penyelia Kandang Haiwan Pembantu Rendah Taman Sabah Arkitek Arkitek Lanskap Jurutera Juruukur Bahan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Juruukur Jurukartografi Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengajar Pembantu Teknik Juruteknik Pelukis Pelan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Pembantu Teknik Ukur Juruteknik Ukur Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penguasa Bekalan Air Merinyu Taliair Pengawas Taliair Jurubina Model Pelukis Pelan Rendah Penguasa Penjara Penguasa Bomba Pegawai Keselamatan

21

Kod KP-PP-002 KP-SOK-002 KP-SOK-003 KP-SOK-004 KP-SOK-005 KX-SOK-001 KX-SOK-002 KP-SOK-006 KP-SOK-007 KP-SOK-008 KP-SOK-009 KB-SOK-001 KB-SOK-002 KB-SOK-003 KP-SOK-010 KP-SOK-011 KP-SOK-015 KP-SOK-001 KP-SOK-014 L-PP-001 L-PP-003 L-SOK-001 M-PP-001 N-PP-001 N-PP-002 N-PP-003 N-PP-004 N-PP-005 N-PP-006 N-PP-007 N-SOK-001 N-SOK-002 N-SOK-003 N-SOK-004 N-SOK-005 N-SOK-006 N-SOK-007 N-SOK-008 N-SOK-009 N-SOK-010 N-SOK-011 N-SOK-012 N-SOK-013 N-SOK-014 N-SOK-015 N-SOK-016 N-SOK-017 N-SOK-018 N-SOK-019 N-SOK-020 N-SOK-021 N-SOK-022 N-SOK-023 N-SOK-024 N-SOK-025 N-SOK-027 Keterangan Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pendaftaran Pembantu Pendaftaran Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Pegawai Perhubungan Preman Amra Pembantu Pendaftaran Rendah Penolong Imigresen Rendah Penolong Penguasa Bomba Pegawai Bomba Ahli Bomba Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pengawal Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Imigresen Pegawai Undang-Undang Pegawai Syariah Pembantu Undang-Undang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Penerbitan Pegawai Penguatkuasa Pengurus Asrama Perangkawan Pegawai Penyelidik Sosial Jurubahasa Serentak Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir (Perkeraniaan/Operasi) Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Am Rendah S/Usaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara/Hakim Bentara Mesyuarat Pelapor Perbahasan Parlimen/Dewan Negeri Pengurus Stesen Jurubahasa Pemeriksa Cap Jari Penyelia Jurupakaian Peniup Kaca Operator Wireless Bentara Parlimen Penyelia Jeti Penghantar Notis Penyelamat Pengawas Pemulihan Penolong Pegawai Penerbitan Pembantu Penerbitan Operator Kamera Offset/Pembuat Plet Pengawet Penolong Operator Kamera Drebar atau Operator Wayang Gambar Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pengurus Asrama 22 .

Kod N-SOK-028 N-SOK-029 N-SOK-030 N-SOK-031 N-SOK-032 N-SOK-034 N-SOK-035 N-SOK-036 N-SOK-037 N-SOK-038 N-SOK-039 N-SOK-040 N-SOK-041 N-SOK-042 N-SOK-043 N-SOK-057 N-SOK-059 N-SOK-060 N-SOK-061 N-SOK-062 N-SOK-064 N-SOK-065 N-SOK-066 N-SOK-067 N-SOK-069 N-SOK-073 Q-PP-001 Q-SOK-001 Q-SOK-002 R-SOK-001 R-SOK-002 R-SOK-003 R-SOK-004 R-SOK-005 R-SOK-006 R-SOK-007 R-SOK-008 R-SOK-009 R-SOK-010 R-SOK-011 R-SOK-013 R-SOK-014 R-SOK-012 S-PP-004 S-PP-005 S-PP-006 S-PP-007 S-PP-008 S-PP-009 S-PP-010 S-PP-012 S-PP-013 S-PP-015 S-PP-016 S-PP-002 S-PP-003 Keterangan Penyelia Asrama Tukang Masak Pembantu Perangkaan Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Pembantu Penyelidik Sosial Juruteknik Percetakan Rendah Pembantu Percetakan Rendah Pembaca Pruf Pemeriksa Filem Rendah Operator Mesin Addressograf Pembantu Kamera Offset Pembantu Penguatkuasa Rendah Penyelia Asrama Rendah Penyelia atau Pengasuh Pelajar Pembantu Perangkaan Rendah Penyelenggara Stor Rendah Pembantu Pemilih Padi dan Beras Pembantu Trafik Rendah Penimbang Jurupakaian Pemungut Sewa Penghantar Berita Atendan Letak Kereta Penjaga Kolam Ikan Pembantu Tadbir(Kesetiausahaan) Penolong Pegawai Perangkaan Pegawai Penyelidik Penolong Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Pekerja Rendah Awam (PRA) Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) Pemandu Kenderaan Bermotor Operator Loji Pemandu atau Operator Jentera Pemunggah Penjaga Jentera Elektrik Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3 Pelansir (KTM) Pemandu Troli Rel (KTM) Pemandu Atau Operator Jentera Berat Land Jaga Operator Troli/Kren(KTM) Pegawai Berita Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Pegawai Rundingcara Pegawai Kesatria Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Pos Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Siasatan 23 .

Kod S-PP-014 S-SOK-004 S-SOK-005 S-SOK-006 S-SOK-007 S-SOK-008 S-SOK-009 S-SOK-010 S-SOK-011 S-SOK-012 S-SOK-013 S-SOK-014 S-SOK-015 S-SOK-016 S-SOK-017 S-SOK-018 S-SOK-019 S-SOK-031 S-SOK-032 S-SOK-033 S-SOK-001 S-SOK-002 S-SOK-003 S-SOK-026 S-SOK-027 S-SOK-028 S-SOK-034 S-SOK-030 U-PP-001 U-PP-002 U-PP-003 U-PP-004 U-SOK-002 U-SOK-003 U-SOK-004 U-SOK-005 U-SOK-006 U-SOK-007 U-SOK-008 U-SOK-009 U-SOK-010 U-SOK-011 U-SOK-012 U-SOK-013 U-SOK-014 U-SOK-015 U-SOK-016 U-SOK-018 U-SOK-019 U-SOK-020 U-SOK-021 U-SOK-022 U-SOK-023 W-PP-001 W-PP-002 W-PP-003 Keterangan Kurator Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pembantu Belia Dan Sukan Penolong Pegawai Siasatan Pembantu Siasatan Pembantu Wartawan/Wartawan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Pembantu Penerangan Penolong Pegawai Rundingcara Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Jurulatih Kawad Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Pos Posmen Penolong Kurator Pembantu Muzium Penolong Pegawai Perpustakaan Pembantu Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Pembantu Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Pembantu Arkib Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Farmasi Pegawai Optometri Juru X.Ray Jurupulih Perubatan Inspektor Kesihatan Pembantu Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Jururawat Desa Penolong Jururawat Pembantu Kesihatan Awam Atendan Kesihatan Jururawat Pergigian Juruteknik Pergigian Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Farmasi Juruteknik Perubatan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Pembantu Hospital Rendah Bidan Pemungut Jentik-jentik Juruproses Filem X-Ray Juruteknik Rendah Prostetik/Urtutik Akauntan Pegawai Penilaian Juruaudit 24 .

Kod W-PP-008 W-PP-004 W-PP-005 W-PP-006 W-SOK-001 W-SOK-002 W-SOK-003 W-SOK-004 W-SOK-005 W-SOK-006 W-SOK-008 W-SOK-009 W-SOK-010 W-SOK-011 XX-PGT-001 XX-XXX-000 N-SOK-045 N-SOK-063 F-SOK-005 M-PGT-001 N-SOK-072 W-SOK-013 XX-SOK-001 XX-PP-001 XX-XXX-001 XX-XXX-002 J-PP-009 N-PGT-001 F-PGT-001 E-PGT-001 G-PGT-002 J-PGT-001 J-PGT-003 U-PGT-001 PP-XX-0001 A-PGT-001 A-PGT-002 A-PGT-003 A-PGT-004 A-PGT-005 B-PGT-001 B-PGT-002 B-PGT-005 C-PGT-001 C-PGT-002 C-PGT-003 C-PGT-004 C-PGT-005 C-PGT-006 DG-PGT-005 DG-PGT-006 DM-PGT-001 DS-PGT-001 DU-PGT-001 E-PGT-002 G-PGT-001 Keterangan Pegawai Penaksir Penguasa Kastam Pegawai Kewangan Pegawai Aktuari Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Penolong Pegawai Penilaian Pembantu Penilaian Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Pembantu Penaksir Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jawatan Standard Tanpa Skim Pegawai Kerani Rendah Pencatat Masa Juruteknik Komputer Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pengurusan Tertinggi Pembantu Penguatkuasa Pembantu Tadbir Kewangan Jawatan Terbuka Kumpulan Sokongan Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan dan Profesional Jawatan Fleksi Setiausaha Politik Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Tadbir Pengurusan Tertinggi Pegawai Sistem Maklumat Pengurusan Tertinggi Pegawai Ehwal Ekonomi Pengurusan Tertinggi Pegawai Veterinar Pengurusan Tertinggi Arkitek Pengurusan Tertinggi Jurutera Pengurusan Tertinggi Pegawai Perubatan Pengurusan Tertinggi TIADA Juruterbang Pengurusan Tertinggi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pengurusan Tertinggi Jurutera Laut Pengurusan Tertinggi Arkitek Laut Pengurusan Tertinggi Pegawai Laut Pengurusan Tertinggi Penerbit Rancangan Pengurusan Tertinggi Ahli Muzik Pengurusan Tertinggi Pegawai Kebudayaan Pengurusan Tertinggi Pegawai Galian Pengurusan Tertinggi Pegawai Kimiabumi Pengurusan Tertinggi Pegawai Geofizik Kajibumi Pengurusan Tertinggi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pengurusan Tertinggi Pegawai Sains Pengurusan Tertinggi Pegawai Kajicuaca Pengurusan Tertinggi Pensyarah KUSZA Pengurusan Tertinggi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pengurusan Tertinggi Pensyarah ITM Pengurusan Tertinggi Pensyarah Universiti Pengurusan Tertinggi Pensyarah Perubatan Pengurusan Tertinggi Pegawai Latihan Pengurusan Tertinggi Pegawai Pertanian Pengurusan Tertinggi 25 .

Kod G-PGT-003 G-PGT-004 G-PGT-005 J-PGT-002 J-PGT-004 J-PGT-005 J-PGT-006 J-PGT-008 KB-PGT-001 KP-PGT-001 KX-PGT-001 L-PGT-001 L-PGT-002 L-PGT-003 N-PGT-002 N-PGT-003 N-PGT-005 N-PGT-008 Q-PGT-001 S-PGT-002 S-PGT-003 S-PGT-004 S-PGT-005 S-PGT-006 S-PGT-009 S-PGT-010 S-PGT-012 S-PGT-013 S-PGT-014 S-PGT-015 S-PGT-016 U-PGT-002 U-PGT-003 W-PGT-001 W-PGT-002 W-PGT-003 W-PGT-004 W-PGT-005 W-PGT-006 W-PGT-008 Y-PP-001 Y-SOK-001 YT-SOK-001 N-PP-008 DG-PP-007 DG-SOK-003 DG-SOK-004 DG-SOK-005 DG-SOK-008 J-SOK-013 J-SOK-014 J-SOK-015 J-SOK-016 J-SOK-017 N-SOK-033 N-SOK-044 Keterangan Pemelihara Hutan Pengurusan Tertinggi Pegawai Hidupan Liar Pengurusan Tertinggi Pegawai Perikanan Pengurusan Tertinggi Arkitek Lanskap Pengurusan Tertinggi Juruukur Bahan Pengurusan Tertinggi Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pengurusan Tertinggi Juruukur Pengurusan Tertinggi Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengurusan Tertinggi Penguasa Bomba Pengurusan Tertinggi Pegawai Keselamatan Pengurusan Tertinggi Penguasa Penjara Pengurusan Tertinggi Pegawai Undang-Undang Pengurusan Tertinggi Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Pegawai Syariah Pengurusan Tertinggi Pegawai Penerbitan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penguatkuasa Pengurusan Tertinggi Perangkawan Pengurusan Tertinggi Pegawai Tadbir Am Pengurusan Tertinggi Pegawai Penyelidik Pengurusan Tertinggi Pegawai Belia dan Sukan Pengurusan Tertinggi Pegawai Siasatan Pengurusan Tertinggi Pegawai Berita Pengurusan Tertinggi Pegawai Perhubungan Perusahaan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penerangan Pengurusan Tertinggi Pegawai Perancang Bahasa Pengurusan Tertinggi Pegawai Pos Pengurusan Tertinggi Pegawai Hal Ehwal Islam Pengurusan Tertinggi Pegawai Arkib Pengurusan Tertinggi Kurator Pengurusan Tertinggi Pustakawan Pengurusan Tertinggi Pegawai Pembangunan Masyarakat Pengurusan Tertinggi Pegawai Pergigian Pengurusan Tertinggi Pegawai Farmasi Pengurusan Tertinggi Pegawai Akauntan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penilaian Pengurusan Tertinggi Juruaudit Pengurusan Tertinggi Penguasa Kastam Pengurusan Tertinggi Pegawai Kewangan Pengurusan Tertinggi Pegawai Aktuari Pengurusan Tertinggi Pegawai Penaksir Pengurusan Tertinggi Pegawai Kanan Polis Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Tamba Pegawai Tadbir Am Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat D3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat B1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat B2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat T4 Penolong Pensyarah ITM Penerbit Teknik Penolong Jurutera Juruteknik Rendah Juruteknik Ukur Rendah Pengajar Ketukangan Gred 3 Jurutaip Penyelia Bangunan 26 .

Taraf Perkahwinan Kod 1 2 3 4 5 Bujang Berkahwin Duda Janda Balu Keterangan 27 .Kod Q-SOK-003 U-SOK-017 W-SOK-012 N-SOK-047 Y-PGT-001 N-SOK-049 N-SOK-046 S-SOK-024 U-SOK-001 Keterangan Pembantu Penyelidik Rendah Inspektor Pencegah Malaria Juruteknik Penilaian Rendah Operator Mesin Pegawai Kanan Polis Pengurusan Tertinggi Penghantar Cepat Pencari Fail Pembantu Pembangunan Keluarga Pegawai Optometri 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful