KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menguatkuasakan pemakaian

Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen seperti berkembar (selepas ini disebut Panduan ini) untuk menggantikan panduan dan prosedur yang sedang berkuat kuasa bagi menguruskan persaraan dan pemberian faedah di bawah undang-undang pencen kepada anggota agensi awam serta orang tanggungan mereka. Pekeliling Perkhidmatan dan Panduan ini hendaklah dibaca bersama.

LATAR BELAKANG

2.

Persaraan, pemberian faedah persaraan dan pemberian faedah berhubung

dengan kematian anggota semasa dalam perkhidmatan adalah diperuntukkan di bawah Akta Pencen 1980 (Akta 227) bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri dan di bawah Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa

Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239) bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pada masa ini prosedur yang diikuti oleh Jabatan Mengurus adalah termaktub di dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1974 dan beberapa Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan serta surat arahan yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

3.

Untuk mempertingkatkan keberkesanan pentadbiran persaraan dan pencen,

JPA telah mengambil langkah ke arah pengintegrasian dan pengkomputeran keseluruhan aliran kerja. Pelaksanaan sistem pentadbiran persaraan dan pencen yang baru ini melibatkan pembaharuan prosedur, meliputi perubahan borang dan aliran kerja yang perlu dipatuhi oleh Jabatan Mengurus.

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

4.

Dengan berkuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini, Ketua Jabatan adalah

bertanggungjawab mematuhi prosedur yang dijelaskan dalam Panduan ini bagi semua urusan persaraan dan pencen. Perhatian khusus hendaklah diberi kepada perkara yang berikut -

(i)

setiap permohonan atau urusan hendaklah disertakan dengan borang dan dokumen sokongan yang lengkap seperti yang ditetapkan kerana permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan;

(ii)

setiap permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan;

2

lengkap. Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi semua permohonan persaraan dan pencen yang dihantar ke JPA pertama kalinya mulai 1 Julai 2003. walaupun ia berlaku selepas permohonan dikemukakan kepada JPA. PEMAKAIAN 5. terkini dan konsisten dengan maklumat di dalam dokumen sokongan dan. Panduan ini hendaklah digunakan oleh Kementerian dan Jabatan (Persekutuan dan Negeri). JPA hendaklah dimaklumkan berserta dengan penjelasan. 3 .(iii) maklumat yang diisi ke dalam borang hendaklah betul. contohnya kenaikan pangkat atau pelarasan gaji. jika terdapat sebarang perbezaan di antara kedua-dua maklumat. Permohonan yang telah dihantar sebelum tarikh tersebut akan diurus mengikut prosedur sedia ada. (iv) Jabatan Mengurus hendaklah memaklumkan dengan serta-merta sekiranya terdapat perubahan status bakal pesara. dan (v) sebarang surat-menyurat di antara Jabatan Mengurus dengan JPA hendaklah dihantar sesalinan kepada bakal pesara atau tanggungan bagi anggota yang meninggal dunia dalam perkhidmatan.

2 Tahun 1975 bertarikh 14 April 1975 bertajuk “Borang-borang Baharu Bagi Menyediakan Kertaskertas Tamat Perkhidmatan”. 1 Tahun 1991 bertarikh 11 April 1991 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri”. Dengan berkuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini. (vi) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1974 bertarikh 2 Mei 1974 bertajuk “Peraturan Menyediakan Kertas Tamat Perkhidmatan bagi Pegawai-pegawai Persekutuan”. (ii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Sarawak. (iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1976 bertarikh 22 Januari 1976 bertajuk “Penjelasan terhadap borang-borang baharu bagi menyediakan Kertas-kertas Tamat Perkhidmatan”. 4 . (v) Surat Pejabat Perjawatan Persekutuan.PEMBATALAN 6. (iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. rujukan PERJ/PEN 54/(15) bertarikh 21 September 1982 bertajuk “Peraturan-Peraturan Menyediakan Kertas-Kertas Faedah Tamat Perkhidmatan”. maka Surat Pekeliling Perkhidmatan dan surat arahan seperti berikut dibatalkan: (i) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 / 1978 bertarikh 15 Mac 1978 bertajuk “Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Berkaitan Dengan Pembayaran Pencen”.

5 . keperluan di dalam Panduan ini hendaklah mengatasinya. dan (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 bertarikh 10 November 1995 bertajuk “Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan”. 3 Tahun 1992 bertarikh 14 September 1992 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri – Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Dalam keadaan di mana terdapat perbezaan di antara Panduan ini dengan Pekeliling Perkhidmatan di Perenggan 7. 1 Tahun 1991”. kedua-duanya bertajuk “Prosidur Bagi Memperakukan Pemberian Taraf Pekerja Berpencen”.(vii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1993 bertarikh 8 September 1993 bertajuk “Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan”. PENGEKALAN 7. dan (viii) Surat JPA rujukan JPA (TAB) 228 / 69 / (70) bertarikh 15 Mei 1993 dan JPA (TAB) 228 / 69 / 71 bertarikh 18 Mei 1993. 8. Pekeliling Perkhidmatan yang berikut masih terpakai dan hendaklah dibaca bersama-sama Pekeliling Perkhidmatan ini : (i) Pekeliling Perkhidmatan Bil.

2003.B. Pekeliling Perkhidmatan dan Panduan ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA Tarikh : 18 Jun 2003 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 6 .TARIKH KUAT KUASA 9.

KEMBARAN PANDUAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 2003 .

KANDUNGAN BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT 1 BAHAGIAN I PENDAHULUAN Tujuan Tafsiran Singkatan Perkataan 1 1 4 BAHAGIAN II PIHAK YANG LAYAK / TIDAK LAYAK DIBERI FAEDAH DI BAWAH UNDANG-UNDANG 5 PENCEN Skim Pencen Skim Pencen Dan KWSP Skim KWSP 5 5 6 BAHAGIAN III TANGGUNGJAWAB Tanggungjawab Jabatan Mengurus Tanggungjawab Bakal Pesara dan Orang Tanggungan Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam Tanggungjawab Agensi Lain Yang Berkaitan 7 7 12 13 15 BAHAGIAN IV URUSAN PRA-PERSARAAN Pemberian Taraf Berpencen Percantuman Perkhidmatan Lepas Pemberitahuan Maklumat Asas Bakal Pesara 17 17 18 20 i .

12. dan 12A Akta 227 atau Subseksyen 10(5)(b).BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT 21 BAHAGIAN V URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN Persaraan Paksa Di Bawah Seksyen 10 Akta 227/239 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Persaraan Atas Sebab Kesihatan Persaraan Kerana Jawatan yang Dipegang Dihapuskan Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan atau Menteri Di Bawah Seksyen 11 Akta 227/239 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/239 Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Di Bawah Subseksyen 10(5)(b). 12 dan 13 Akta 239 21 21 24 26 28 30 33 34 36 36 38 40 42 ii .

BAHAGIAN TAJUK MUKA SURAT Permohonan Elaun Bersara dan Ganjaran Kepada Pegawai Sementara Di Bawah Seksyen 24 Akta 227 Permohonan Pencen Hilangupaya Di Bawah Seksyen 17 Akta 227 / Seksyen 19 Akta 239 45 46 BAHAGIAN VI URUSAN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN DAN PENCEN TANGGUNGAN Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 14 atau 25 Akta 227 / Seksyen 15 Akta 239 Permohonan Pencen Tanggungan Di Bawah Seksyen 18 Akta 227 / Seksyen 20 Akta 239 49 49 52 BAHAGIAN VII URUSAN PERMOHONAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 56 57 BAHAGIAN VIII PELBAGAI Borang Cara Mengisi Borang Senarai Semak Pengesahan Salinan Dokumen 57 57 57 57 BAHAGIAN IX PENUTUP 58 iii .

SENARAI LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Contoh Borang Cara Mengisi Borang iv .

“Akta 239” ertinya Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980. Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan. “anak” ertinya anak seorang anggota – (i) iaitu anak yang di bawah umur 21 tahun dan termasuk – (a) anak yang lahir selepas kematian anggota itu. Untuk maksud Panduan ini: “agensi awam” ertinya Kementerian (Persekutuan dan Negeri). Jabatan (Persekutuan dan Negeri). Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh Jabatan Mengurus dalam urusan persaraan dan pencen di bawah undang-undang pencen yang sedang berkuat kuasa bagi anggota yang akan bersara atau yang mati dalam perkhidmatan.BAHAGIAN I PENDAHULUAN Tujuan 1. anak tiri tanggungan dan anak tak sah taraf anggota itu. “Akta 227” ertinya Akta Pencen 1980. Tafsiran 2. dan 1 .

. dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan itu. “anggota berpencen” ertinya – (i) seseorang pegawai yang telah diberi taraf sebagai seorang pegawai berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 227 atau yang disifatkan sebagai seorang pegawai berpencen di bawah Seksyen 8 Akta 227.(b) anak yang diambil sebagai anak angkat oleh anggota itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan pengangkatan atau di bawah mana-mana adat atau kelaziman. “Jabatan Mengurus” ertinya agensi awam atau pertubuhan yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal persaraan dan pencen anggota. “Kawasan Keselamatan” ertinya kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan keselamatan di bawah Seksyen 47 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. atau (ii) seseorang pekerja yang telah diberi taraf sebagai pekerja berpencen di bawah Seksyen 6 Akta 239 atau yang disifatkan sebagai seorang pekerja berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 239. “gemulah” ertinya seseorang anggota yang mati dalam perkhidmatan. (ii) iaitu anak yang tidak kira apa jua umurnya dan yang cacat otak atau hilangupaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri. 2 . “anggota” ertinya pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan.

“pesara” ertinya anggota yang telah bersara atau dibersarakan di bawah undangundang pencen. iaitu Ketua Perkhidmatan. Ketua Pengarah. “peraturan-peraturan pencen” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen 1980 yang dibuat di bawah Seksyen 5 Akta 227 dan Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 yang dibuat di bawah Seksyen 28 Akta 239."Ketua Jabatan" ertinya anggota yang mengetuai sesebuah agensi awam atau pertubuhan di peringkat ibu pejabat. Ketua Eksekutif atau mana-mana anggota yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya. 3 . “PU(A) 176 / 80” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen 1980. “undang-undang pencen” ertinya Akta 227 atau Akta 239 dan peraturanperaturan yang dibuat di bawahnya. “PU(A) 134 / 90” ertinya Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990. Ketua Setiausaha.

P. Electronic Funds Transfer Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Jabatan Perkhidmatan Awam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Lembaga Hasil Dalam Negeri Lembaga Tabung Angkatan Tentera Pekeliling Perkhidmatan 4 .Singkatan Perkataan EFT GCR JPA KWSP LHDN LTAT P.

atau pegawai yang dilantik tetap pada atau selepas 12.4. Di bawah undang-undang pencen.1991.4.1991.1976 hingga 11.2 Skim Pencen Dan KWSP Pekerja berpencen yang berkhidmat dengan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan yang mengamalkan sistem saraannya sendiri boleh memilih Skim Pencen Dan KWSP di bawah Seksyen 6E Akta 239.1991 dan tidak memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 227.1. atau (c) pekerja yang dilantik tetap pada atau selepas 12. atau (b) pekerja yang dilantik tetap pada 1.4.1 Skim Pencen (i) Pegawai perkhidmatan awam – (a) (b) pegawai yang dilantik tetap sebelum 12. 5 . persaraan boleh berlaku bagi anggota yang memilih atau berada di bawah skim berikut: 3.1.1976 yang memilih Skim Pencen. 3.4.BAHAGIAN II PIHAK YANG LAYAK / TIDAK LAYAK DIBERI FAEDAH DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCEN 3. (ii) Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan – (a) pekerja yang dilantik tetap sebelum 1.1991 dan tidak memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 239.

3.3 Skim KWSP (i) Pegawai perkhidmatan awam – (a) pegawai yang dilantik tetap pada atau selepas 12.1976 dan memilih Skim KWSP. atau (b) pekerja yang dilantik tetap pada atau selepas 12.4. Panduan ini adalah hanya untuk urusan persaraan dan pencen bagi anggota dan orang tanggungan yang layak mendapat faedah di bawah undang-undang pencen dan juga pegawai sementara yang layak diberi elaun bersara di bawah Seksyen 24 Akta 227 serta orang tanggungan mereka. 4. Pekerja berpencen yang memilih Skim Pencen Dan KWSP serta orang tanggungan mereka boleh diberi faedah di bawah undang-undang pencen bagi tempoh perkhidmatan sebelum berkuat kuasa skim tersebut. Anggota yang berada di bawah Skim Pencen serta orang tanggungan mereka layak mendapat faedah di bawah undang-undang pencen.4.1.1991 yang memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 227. Anggota yang memilih atau berada di bawah Skim KWSP serta orang tanggungan mereka tidak layak diberi apa-apa faedah di bawah undang-undang pencen. 6 .1991 yang telah memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6A Akta 239. atau (c) pekerja berpencen yang memilih Skim KWSP di bawah Seksyen 6B Akta 239. (ii) Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan – (a) pekerja yang dilantik tetap sebelum 1.

BAHAGIAN III TANGGUNGJAWAB 5. 7 . Tanggungjawab Jabatan Mengurus 5. 5. permohonan persaraan atau permohonan faedah.2 Menyediakan Borang dan Dokumen Yang Lengkap Jabatan Mengurus dikehendaki menyediakan borang dan dokumen yang lengkap sebelum permohonan persaraan atau permohonan faedah persaraan dikemukakan untuk pertimbangan JPA. perubahan tempoh perkhidmatan. perubahan imbuhan tetap atau elaun.1 Mengemaskinikan Rekod dan Memaklumkan Perubahan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk menyelenggara rekod perkhidmatan seseorang anggota supaya rekod tersebut teratur dan kemaskini sehingga sehari sebelum anggota bersara. Penyelenggaraan dan pengemaskinian hendaklah selaras dengan peraturan dan arahan pentadbiran sedia ada. dan cuti. Borang dan dokumen yang dikehendaki ialah seperti di Bahagian IV hingga Bahagian VII Panduan ini mengikut kesesuaian jenis urusan. dengan diberi penumpuan kepada perkara yang memberi kesan kepada pengiraan faedah persaraan antaranya – (i) (ii) (iii) (iv) (v) perubahan gaji. Kegagalan mengemukakan borang dan dokumen yang lengkap seperti yang dikehendaki akan menjejaskan permohonan tersebut. kenaikan pangkat.

atau Sebaik sahaja tarikh kuat kuasa penswastaan bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam. Jadual 2 (bagi urusan persaraan dan pencen) dan Jadual 3 (bagi urusan selainnya). atau Secepat mungkin bagi jenis-jenis persaraan yang lain. Tidak lewat dari 2 tahun sebelum bersara bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun.3 Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Masa Yang Ditetapkan Borang dan dokumen yang lengkap hendaklah dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan seperti di dalam Jadual 1 (bagi urusan pra-persaraan). Penyediaan Maklumat Asas Bakal Pesara - - 8 .5. Percantuman Perkhidmatan Lepas - c. b. Pemberian Taraf Berpencen Sebulan sebelum genapnya 3 tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira dengan syarat pekerja tidak memilih Skim KWSP dan telah disahkan jawatannya. 2 tahun sebelum tahun persaraan bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun. Jenis Urusan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. Jadual 1 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Pra-Persaraan Bil.

Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 14 hari selepas memperoleh keputusan muktamad Lembaga Tatatertib yang menamatkan perkhidmatan anggota. 227 / 239 Atas Sebab Kesihatan – Perenggan 10(5)(a). …bersambung 9 . Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam – Perenggan 10(5)(d). Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh keputusan Lembaga Perubatan. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas Surat Kuasa Memansuhkan Jawatan dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan atas sebab kesihatan oleh Pihak Berkuasa Negeri.Jadual 2 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Mengikut Jenis Persaraan Bil. Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan – Perenggan 10(5)(b). c. d. Kerana Penyusunan Semula Tidak lewat dari 1 bulan selepas Organisasi – Perenggan keputusan penyusunan semula organisasi dikeluarkan oleh 10(5)(c). Akta 227 / 239 Kementerian Kewangan Malaysia. Akta berkenaan. b. Kerana Mencapai Umur 55 3 bulan sebelum mencapai umur 55 Tahun atau 56 Tahun – tahun atau 56 tahun. mana yang Subseksyen 10(1). e.

atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Akta 239 10 .Perenggan 11(a)(i)/ 11(b)(i) Akta 227 / Subseksyen 11(a) Akta 239 Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh bukti bahawa anggota dilantik berasaskan maklumat atau dokumen palsu. mana-mana negara selain daripada Malaysia atau telah dilucutkan kewarganegaraan Malaysianya. atau telah membuat pengisytiharan kesetiaan kepada. Tidak lewat dari 1 bulan selepas mendapat keputusan Kerajaan untuk membersarakan anggota demi kepentingan perkhidmatan awam setelah memperoleh persetujuan anggota. h. Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam – Perenggan 10(5)(f). Akta 227 / 239 Atas Alasan Kepentingan Negara . atau menggunakan hak-hak kewarganegaraan. Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Perenggan 10(5)(e). Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 14 hari selepas mendapat bukti bahawa anggota tersebut telah memperoleh kewarganegaraan. - g. atau Tidak lewat dari 1 bulan selepas kelulusan persaraan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan – Perenggan 11(b)(ii). Tidak lewat dari 1 bulan selepas memperoleh keputusan Kerajaan untuk membersarakan anggota demi kepentingan negara.Bil. Akta 227 / Subseksyen 11(b). …bersambung i. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen f.

Kerana Dilantik Berkhidmat Dengan Syarikat . - k. Menolak Tawaran Tidak lewat dari 14 hari selepas Berkhidmat Dengan tarikh kuat kuasa penswastaan. Menerima Tawaran Tidak lewat dari 14 hari selepas Berkhidmat Dengan tarikh kuat kuasa penswastaan.Bil. Jenis Persaraan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen j. Syarikat dan Bersara Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan – Perenggan 10(5)(b) Akta 227 / 239. Akta 227 / 239 Tidak lewat dari 3 bulan sebelum tarikh persaraan yang diperakukan oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. 11 . atau iii.Seksyen 12A Akta 227 / Seksyen 13 Akta 239. atau ii. sekiranya i. Menerima Tawaran Tidak lewat dari 3 bulan sebelum Berkhidmat Dengan umur layak terima pencen seperti Syarikat dan Bersara pilihan anggota berkenaan. atau Tidak lewat dari 14 hari selepas kelulusan persaraan pilihan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Syarikat dan Bersara Pilihan – Seksyen 12 Akta 227 / 239. Pilihan – Seksyen 12. Kerana Penswastaan Agensi Awam.

sementara Permohonan pencen hilang Sebaik sahaja diterima permohonan upaya pesara dan bukti bertulis yang melayakkan pemberian pencen hilangupaya. c. Jenis Urusan Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen a. tunai Dikemukakan bersama permohonan persaraan dan pencen seperti di Jadual 2. Permohonan faedah terbitan Sebaik sahaja diterima dan pencen tanggungan bertulis kematian anggota.1 Memberi Kerjasama Melengkapkan Borang dan Dokumen Bakal pesara atau orang tanggungan (bagi kes kematian dalam perkhidmatan) adalah bertanggungjawab memberi kerjasama sepenuhnya kepada Ketua Jabatan dalam melengkapkan segala butiran di dalam borang serta mengemukakan dokumen persaraan yang diperlukan. 6.Jadual 3 Tempoh Mengemukakan Borang dan Dokumen Bagi Urusan Selainnya Bil. Permohonan elaun bersara Sama seperti di Jadual 2 mengikut dan ganjaran bagi pegawai jenis persaraan. Permohonan wang gantian cuti rehat bukti b. Tanggungjawab Bakal Pesara dan Orang Tanggungan Ketua Jabatan hendaklah memaklumkan bakal pesara dan orang tanggungan mengenai tanggungjawab mereka seperti berikut : 6. 12 . d.

7. 6. 7.2 Melulus Percantuman Perkhidmatan Lepas JPA bertanggungjawab memberi pertimbangan ke atas permohonan percantuman perkhidmatan lepas yang dikemukakan oleh anggota di bawah undang-undang pencen. Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam 7. terkini dan lengkap.3 Mengemukakan Permohonan Pencen Hilangupaya atau Pencen Tanggungan Bakal pesara adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan surat permohonan pencen hilangupaya melalui Ketua Jabatan sekiranya ada kaitan dengan persaraannya. tepat.6.2 Menyemak dan Mengesahkan Maklumat Bakal pesara bertanggungjawab untuk menyemak dan mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan ke JPA adalah betul. manakala bagi pencen tanggungan pula orang tanggungan adalah dikehendaki mengemukakan surat permohonan melalui Ketua Jabatan gemulah untuk pertimbangan pembayaran pencen tanggungan oleh JPA sekiranya memenuhi syarat di bawah undang-undang pencen. 13 .1 Memberi Taraf Pekerja Berpencen JPA bertanggungjawab memberi pertimbangan ke atas perakuan pemberian taraf berpencen kepada pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan di bawah Seksyen 6 Akta 239.

4 Menentukan Prosedur Pembayaran 7. Pencen / Pencen Terbitan / Kredit terus / Waran / Elaun Bersara / Elaun Bersara EFT Terbitan / Pencen Hilangupaya / Pencen Tanggungan Ganjaran / Ganjaran Terbitan Cek / kredit terus / EFT b.4. Cara pembayaran faedah yang mengambilkira keadaan penerimanya ialah seperti di Jadual 4.1 JPA bertanggungjawab untuk menentukan prosedur pembayaran faedah. melulus dan membayar faedah yang diperuntukkan di bawah undang-undang pencen. c. termasuk kutipan baki hutang Kerajaan daripada pesara atau penerima pencen. 7. Melulus dan Membayar Faedah JPA bertanggungjawab untuk memproses. Pemberian Wang Tunai Gantian Cek / EFT Cuti Rehat 7.2 JPA juga bertanggungjawab menentukan jenis skim pembayaran pencen melalui bank bagi pesara dan penerima pencen seperti Jadual 5.7. Jadual 4 Cara Pembayaran Faedah Bil. 14 .3 Memproses.4. Jenis Faedah Cara Pembayaran a.

8. atau JPA jika pesara / .1 Memberi Penyata dan Arahan Kutipan Balik Agensi seperti LHDN.Kredit ke . Bahagian Pinjaman Perumahan (Kementerian Kewangan Malaysia) dan KWSP atau agensi yang seumpamanya bertanggungjawab menyediakan penyata yang tepat berkenaan dengan akaun anggota untuk membolehkan kutipan balik jumlah yang masih terhutang kepada Kerajaan daripada faedah yang diluluskan. Bank kematian suami / Pembayaran Pencen memulangkan wang ke isteri. bersara. 7. penerima pencen tidak suami / isteri yang hadir di bank dalam dikahwini selepas tempoh 6 bulan.Pesara mempunyai Melalui Bank. Tanggungjawab Agensi Lain Yang Berkaitan 8. atau mengisi borang .Pesara bujang.Jadual 5 Skim Pembayaran Faedah Melalui Bank Jenis Skim Kelayakan Jenis Akaun Bank Skim A – Kredit terus Pesara yang ke akaun mempunyai suami / isteri yang masih hidup yang dikahwini semasa Akaun dalam perkhidmatan. simpanan perseorangan/ Skim B . 15 .Pesara yang Skim kaunter bank.5 Menghitung Semula Faedah JPA adalah bertanggungjawab untuk menghitung semula faedah yang telah dibayar sekiranya berlaku perubahan tempoh perkhidmatan yang dimasukira dan / atau perubahan gaji yang akhir diterima sepertimana dimaklumkan oleh Jabatan Mengurus.Penerima pencen akaun semasa akaun bila pesara / terbitan dan pencen perseorangan di bank yang penerima pencen hadir tanggungan. atau menyertai tuntutan pencen di .

Ringkasan fungsi dan tanggungjawab antara Jabatan Mengurus. melulus dan membayar faedah persaraan d) menentukan prosedur pembayaran e) menghitung semula faedah a) memberi penyata dan arahan kutipan balik BANK a) menjadi ejen pembayar faedah persaraan kepada pesara atau orang tanggungan 16 . Bank dan Agensi lain dengan JPA ialah seperti di Gambarajah 1. Gambarajah 1 Hubungkait Fungsi dan Tanggungjawab JABATAN MENGURUS a) Mengemaskinikan rekod dan memaklumkan perubahan b) Menyediakan borang dan dokumen yang lengkap c) Mengemukakan dokumen dan maklumat mengikut masa yang ditetapkan BAKAL PESARA/ ORANG TANGGUNGAN a) memberi kerjasama melengkapkan borang dan dokumen b) menyemak dan mengesahkan maklumat c) mengemukakan permohonan pencen hilangupaya atau pencen tanggungan JPA AGENSI LAIN a) memberi taraf pekerja berpencen b) melulus percantuman perkhidmatan lepas c) memproses. Bakal Pesara / Orang Tanggungan.9.

1 Pemberian taraf berpencen pegawai perkhidmatan awam Persekutuan diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan. nombor kad pengenalan.BAHAGIAN IV URUSAN PRA-PERSARAAN 10. Borang JPA.B06 – Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini (lengkap dengan nama.BP. Pegawai perkhidmatan awam Negeri pula diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri masing-masing kecuali yang diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan bagi Kerajaan Negeri Sembilan. 10. Pemberian Taraf Berpencen 10. Borang dan Dokumen a. Borang dan dokumen yang diperlukan adalah seperti di Jadual 6. mana yang berkenaan. 17 . Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan Suruhanjaya Pasukan Polis. Melaka.2 Perakuan pemberian taraf berpencen bagi pekerja yang telah disahkan dalam jawatannya dan tidak memilih Skim KWSP hendaklah dihantar ke JPA sebulan sebelum genapnya tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira. pemberian taraf berpencen diuruskan oleh JPA di bawah peruntukan Seksyen 6 Akta 239. pengesahan jawatan dan opsyen pegawai) b. Pulau Pinang dan Perlis.SPPP. Jadual 6 Borang dan Dokumen Urusan Pemberian Taraf Berpencen Bil. Bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

11. PU(A) 134 / 90 bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.1 Percantuman perkhidmatan lepas ialah proses mengagregatkan tempoh perkhidmatan sekarang dengan tempoh perkhidmatan dahulu di agensi awam lain bagi membolehkan keseluruhan tempoh perkhidmatan tersebut dimasukira untuk tujuan pengiraan faedah di bawah undang-undang pencen. 18 . 7 dan 8.3 Permohonan percantuman perkhidmatan lepas hendaklah dikemukakan kepada JPA berserta borang dan dokumen seperti di Jadual 7. 6. Percantuman Perkhidmatan Lepas 11. 6 dan 7. Tempoh perkhidmatan yang boleh dipertimbangkan untuk percantuman ialah seperti yang terkandung di dalam Peraturan 5. iaitu selewat-lewatnya dua (2) tahun sebelum tarikh persaraan.11. PU(A) 176 / 80 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri atau Peraturan 4. 5.2 Anggota serta Ketua Jabatan hendaklah menguruskan permohonan percantuman perkhidmatan lepas semasa anggota masih lagi dalam perkhidmatan. 11.

j.B05 . i. saguhati atau caruman majikan di LTAT daripada pegawai (jika berkenaan) Salinan surat tawaran biasiswa bagi kes-kes perletakan jawatan bagi melanjutkan pelajaran (jika berkenaan) Salinan dokumen lain yang berkaitan dengan perkhidmatan lepas yang hendak dicantumkan b. Borang dan Dokumen a.SPPP. h. Borang JPA. g. e. c. 19 . Salinan Kad Pengenalan pegawai Salinan surat kelulusan perletakan jawatan atau pelepasan dengan izin daripada agensi-agensi terdahulu (jika berkenaan) Salinan surat kelulusan cuti tanpa gaji (jika berkenaan) Salinan surat tawaran pelantikan (jika berkenaan) Borang BAT ‘D’ 132 Pindaan 1/95 bagi bekas anggota tentera Penyata Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) (jika berkenaan) Surat persetujuan pembayaran balik ganjaran.Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti bagi perkhidmatan sebelum dan perkhidmatan sekarang.Jadual 7 Borang dan Dokumen Urusan Percantuman Perkhidmatan Lepas Bil.BP. d. k. f.

BP. B07a . SPPP.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan b. Bagi persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun : Borang JPA. Jadual 8 Borang Maklumat Asas Bakal Pesara Bil.B04 . Jabatan Mengurus dikehendaki mengemukakan maklumat asas bakal pesara termasuk maklumat mengenai notis pelepasan atau pengasingan caruman Kerajaan di KWSP seperti di Jadual 8. Bagi persaraan kerana penswastaan agensi awam : Borang JPA.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan - 20 .B04 .BP. Borang Maklumat a.SPPP.BP.Maklumat Asas Pesara Penswastaan Borang JPA.B07b . Penyediaan Maklumat Asas Bakal Pesara Bagi membantu JPA merancang keperluan kewangan.SPPP.SPPP.12.Maklumat Asas Bakal Pesara Borang JPA. BP.

BAHAGIAN V URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN 13. Namun begitu.10. jika seseorang anggota mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun.2001 wajib bersara apabila mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun mengikut opsyen yang telah mereka buat di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.10. maka perkhidmatannya hendaklah disifatkan sebagai telah dilanjutkan melampaui umur itu tetapi dikira cuti tanpa gaji sehingga keputusan kesnya diperoleh.2001 wajib bersara apabila mencapai umur 56 tahun. 21 . Anggota yang dilantik pada atau selepas 1. Persaraan Paksa Di Bawah Seksyen 10 Akta 227 / 239 13. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang dilantik sebelum 1. dan sesuatu perbicaraan jenayah atau tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan dengan ia disabitkan atau dibuang kerja belum lagi selesai. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 9 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 10. 3 Tahun 2001.1 Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun [Subseksyen 10(1).

Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. b.Jadual 9 Faedah Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.5% x jumlah genapnya bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 22 . Ganjaran Perkhidmatan x gaji yang 7.

UMUM.SPPP. 23 .B02 .B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA. h.UMUM.B01 . b.BP. c. i. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.SPPP.B01a . f. sekiranya tiada.Maklumat Pesara Borang JPA.UMUM.BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank d.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. j. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. Borang JPA. Borang dan Dokumen a. e.Jadual 10 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun atau 56 Tahun Bil.BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. g.BP.BP.

Ganjaran Perkhidmatan 7. anggota berkenaan boleh dibersarakan. 10 Tahun 1995 dan sekiranya diperakukan oleh Lembaga tersebut. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang didapati tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya kerana kelemahan akal atau tubuh yang kekal hendaklah dihadapkan ke Lembaga Perubatan mengikut lunas-lunas Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Persaraan Atas Sebab Kesihatan [Perenggan 10(5)(a). b. Jadual 11 Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 11 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 12.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 24 .00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih.13. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i. tidak kurang daripada RM 280. dan ii.

Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri dan salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun (tiada had umur bagi anak cacat) Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. 25 . f. l.Lampiran D kepada P.B01a – Maklumat Pesara Borang JPA.SPPP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. Borang dan Dokumen Borang JPA.B02 – Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Lampiran "C-1" kepada P.SPPP.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.P. h. c. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.UMUM.BP. 10/95 Surat Persetujuan Pegawai . k. j. i.Lampiran A kepada P. m.P.P.Jadual 12 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Bil. n. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan Lembaga Perubatan . 10/95 Surat kelulusan persaraan atas sebab kesihatan (bagi pegawai awam Negeri sahaja) d. 10/95 Perakuan Persaraan Atas Sebab Kesihatan .UMUM.BP.UMUM.SPPP.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA. sekiranya tiada. b.BP.BP. e.BP. g. a.

Akta 227 / 239] Sekiranya jawatan yang dipegang oleh anggota berpencen dihapuskan.3 Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan [Perenggan 10(5)(b). Jadual 13 Faedah Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. b.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 26 . maka penyandangnya boleh dibersarakan. Ganjaran Perkhidmatan 7.13. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 13 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 14. Pencen Perkhidmatan 1/500 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan.

Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. k.SPPP. l. sekiranya tiada.UMUM. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.B04 . j. B01a . Borang JPA.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. g. b. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. c.Maklumat Pesara Borang JPA.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.SPPP.BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat Kuasa Memansuhkan Jawatan dari Kementerian Kewangan Malaysia d. 27 .Maklumat Tanggungan Borang JPA. h.Jadual 14 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Bil.BP.BP.SPPP. f.B03 .BP.UMUM.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. Borang dan Dokumen a.B01 .BP. e.BP.B04 .B02 . i.UMUM.

Pencen Perkhidmatan 1/500 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 15 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 16. Ganjaran Perkhidmatan 7.13.4 Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi [Perenggan 10(5)(c). Jadual 15 Faedah Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Akta 227 / 239] Anggota berpencen boleh dibersarakan bagi membolehkan organisasi agensi awam di mana anggota itu bekerja mudah diperbaiki dan dengan itu menghasilkan lebih lagi kecekapan atau ekonomi. b.5% x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima 28 .

BP.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.SPPP. c. f. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP.UMUM.B01 -Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.SPPP.SPPP.B03 . h.BP.UMUM.B04 .B01a . g. 29 .Maklumat Pesara Borang JPA.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. Borang dan Dokumen a.UMUM.B04 . l. Borang JPA.Maklumat Tanggungan Borang JPA. i. sekiranya tiada. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.BP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. b.BP.BP. k.Jadual 16 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Penyusunan Semula Organisasi Bil. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Salinan Keputusan Supaya Organisasi Disusun Semula d. e.B02 . j.

13.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 30 . yang tidak melebihi daripada 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. Pencen Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. mana yang berkenaan. b. Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang telah diambil tindakan tatatertib yang berkeputusan dengan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam boleh dibersarakan untuk membolehkan beliau diberi faedah persaraan yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong (bagi pegawai perkhidmatan awam) atau Menteri (bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan). yang tidak melebihi daripada 7. Ganjaran Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. Jadual 17 Faedah Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 17 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 18. mana yang berkenaan.5 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam [Perenggan 10(5)(d).

c.BP.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.B04 .B03 .BP.B04 .B01a .SPPP.Jadual 18 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam Bil.BP. j.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. Borang dan Dokumen a. g.UMUM.BP. …bersambung 31 .B02 . l. h. i. f. sekiranya tiada.Maklumat Pesara Borang JPA. b.BP.SPPP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan lengkap mengenai latarbelakang kes termasuk laporan siasatan polis (bagi perkhidmatan awam Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) d.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.Maklumat Tanggungan Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP. e.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.SPPP. k.UMUM. Borang JPA.UMUM.

32 .Bil. Salinan keputusan penamatan perkhidmatan oleh Lembaga Tatatertib (bagi perkhidmatan awam Negeri dan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) Surat kelulusan persaraan demi kepentingan awam oleh Pihak Berkuasa Negeri (bagi perkhidmatan awam Negeri sahaja) Perakuan Ketua Jabatan untuk membersarakan pegawai demi kepentingan awam (bagi Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan sahaja) n. Borang dan Dokumen m. o.

Jadual 19 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Bil.13. Borang JPA. Borang dan dokumen yang diperlukan bagi urusan persaraan ini ialah seperti di Jadual 19. d. c.SPPP. b.Maklumat Pesara Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Kad Pengenalan anggota Bukti anggota berkenaan kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Malaysia telah telah memperoleh dilucutkan 33 .6 Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia [Perenggan 10(5)(e) Akta 227 / 239] Anggota berpencen boleh dibersarakan sekiranya memperoleh kewarganegaraan (selain daripada perkahwinan) atau menggunakan hakhak kewarganegaraan atau telah mengisytiharkan taat setia kepada negara selain daripada Malaysia atau telah dilucutkan kewarganegaraan Malaysianya. Di bawah Seksyen 21A Akta 227 atau Seksyen 23A Akta 239 anggota yang dibersarakan atas sebab ini tidak dibayar faedah persaraan.BP. Borang dan Dokumen a.B01a .

Pencen Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. yang tidak melebihi daripada 7.13. Pihak Berkuasa Negeri.1991 boleh dibersarakan jika terbukti mereka memberi maklumat palsu bagi maksud pelantikan ke dalam perkhidmatan awam dengan syarat mereka telah diberi peluang yang munasabah untuk membuat representasi kepada Yang diPertuan Agong. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 20 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 21. Jadual 20 Faedah Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Mereka layak diberi faedah persaraan yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Menteri. yang tidak melebihi daripada 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. b.4. mana yang berkenaan.7 Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam [Perenggan 10(5)(f) Akta 227 / 239] Anggota berpencen yang dilantik pada atau selepas 12. Ganjaran Perkhidmatan Apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Yang diPertuan Agong atau Menteri. mana yang berkenaan. Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. mana yang berkenaan.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 34 . mana yang berkenaan.

SPPP. b. f. l.BP. sekiranya tiada.UMUM.Maklumat Tanggungan Borang JPA.B01a . 35 . e. Borang dan Dokumen a. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. j. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan lengkap latarbelakang kes Surat representasi daripada anggota kepada Yang di-Pertuan Agong. k.B04 .BP.SPPP.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. m. Pihak Berkuasa Negeri atau Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.B02 – Perkiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA. g.BP.BP.B03 . Borang JPA.UMUM.Maklumat Pesara Borang JPA. h.BP.BP. i. c.B01 .Jadual 21 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Bil. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan angota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.SPPP. mengikut mana yang berkenaan d.UMUM.

beliau boleh dibersarakan atas alasan kepentingan negara dan layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 22 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 23.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. Ganjaran Perkhidmatan 7. Jadual 22 Faedah Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 36 .14.1 Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara [Perenggan 11(a)(i)/ 11(b)(i) Akta 227 atau Subseksyen 11(a) Akta 239] Sekiranya dipersetujui oleh anggota yang berkenaan. b. Persaraan Di Atas Kehendak Kerajaan Di Bawah Seksyen 11 Akta 227 atau Menteri Di Bawah Seksyen 11 Akta 239 14.

m.B02 .BP. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat Persetujuan anggota untuk bersara atas alasan kepentingan negara Surat daripada kerajaan untuk membersarakan anggota atas alasan kepentingan negara d. c.BP. 37 .SPPP.SPPP. Borang dan Dokumen a. l.UMUM.Jadual 23 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Bil.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. Borang JPA. h. i.BP.SPPP. sekiranya tiada.B01a . f.BP.UMUM. g.B04 . k.BP.Maklumat Pesara Borang JPA.Maklumat Tanggungan Borang JPA.UMUM. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama. b.BP.B03 . e.B01 -Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA. j.B04 .Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.

2 Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam [Perenggan 11(b)(ii) Akta 227] atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan [Subseksyen 11(b) Akta 239] Sekiranya dipersetujui oleh anggota yang berkenaan.14.00 sebulan bagi tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih.5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 38 . Jadual 24 Faedah Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Ganjaran Perkhidmatan 7. b. beliau boleh dibersarakan demi kepentingan perkhidmatan awam atau demi perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan. mana yang berkenaan dan layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 24 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 25. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM280.

b.BP. i.UMUM.B03 .BP.BP. l. k.B02 .Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.Maklumat Pesara Borang JPA.UMUM. 39 . g. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat persetujuan anggota untuk dibersarakan demi kepentingan perkhidmatan awam atau perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Laporan Ketua Jabatan mengenai prestasi pegawai Surat kelulusan persaraan demi kepentingan perkhidmatan awam (bagi perkhidmatan awam Negeri sahaja) d.SPPP.BP. Borang JPA. h. n. m. sekiranya tiada.Maklumat Tanggungan Borang JPA.SPPP.SPPP. c.BP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.Jadual 25 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Bil.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.B01a . e.UMUM.B04 .B04 . f.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.BP. Borang dan Dokumen a. j.

5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima 40 .15. Tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira tidak kurang daripada 10 tahun adalah diperlukan bagi membolehkan faedah persaraan diberi kepada anggota tersebut. Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 Anggota berpencen yang telah berumur 40 tahun boleh memohon persaraan pilihan. Jadual 26 Faedah Persaraan Pilihan Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Faedah persaraan yang layak diberi ialah seperti di Jadual 26 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 27.00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih. b. Ganjaran Perkhidmatan 7. Pencen Perkhidmatan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima tetapi tidak kurang daripada RM 280. Ganjaran perkhidmatan layak dibayar pada tarikh persaraan manakala pencen hanya akan dibayar pada umur layak menerimanya mengikut undangundang pencen.

Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.B01 .Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP. Borang dan Dokumen a.UMUM. j. h.UMUM.Maklumat Pesara Borang JPA. b. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP.B01a .SPPP.BP.Jadual 27 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Pilihan Bil.SPPP. Borang JPA. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (bagi pegawai perkhidmatan awam sahaja) Borang JPA. sekiranya tiada. nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Surat permohonan persaraan pilihan oleh daripada pegawai anggota ( bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Tempatan sahaja) Surat kelulusan persaraan pilihan (bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri sahaja) d.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. k. l.B04 . 41 .BP. i. g. c.BP.B03 .B02.BP. m. f.B04 .SPPP. e.UMUM.Maklumat Tanggungan Borang JPA.

atau ii. 12 dan 12A Akta 227 atau Subseksyen 10(5)(b). anggota berpencen boleh dibersarakan apabila sesebuah agensi awam atau sebahagian daripadanya diswastakan.16. iaitu sama ada - (a) bersara kerana jawatan yang dipegang dihapuskan di bawah Perenggan 10(5)(b) Akta 227 / 239 sekiranya menolak tawaran berkhidmat dengan syarikat. 12 dan 13 Akta 239. Persaraannya adalah berasaskan pilihan yang dibuat melalui opsyen yang ditawarkan. Skim A (Subseksyen 12A(2) / 13(2) Akta 227). atau (b) bersara pilihan di bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 sekiranya memenuhi syarat seperti Perenggan 15 dan menerima untuk berkhidmat dengan syarikat. Dengan kelulusan Kerajaan. 42 . Dalam hal ini mereka juga diberi pilihan seterusnya sama ada memilih - i. Skim B (Subseksyen 12A(3) Akta 227 atau Seksyen 13(3) Akta 239). atau (c) bersara setelah dilantik untuk berkhidmat dengan syarikat di bawah Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239 sekiranya berumur kurang daripada 45 tahun bagi perempuan atau 50 tahun bagi lelaki pada tarikh kuat kuasa penswastaan dan menerima tawaran untuk berkhidmat dengan syarikat. adalah layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 28 dengan mengemukakan borang dan dokumen seperti di Jadual 29. Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Di Bawah Subseksyen 10(5)(b).

00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih.1. Ganjaran Perkhidmatan 7. Bagi persaraan di (i)(a) : 1/500 x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan. b. dan ii.5% x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira atau gaji yang akhir diterima 1/20 x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir yang boleh dimasukira diterima (bagi agensi yang diswastakan sebelum 1. tidak kurang daripada RM 280. tidak boleh kurang daripada satu perlima daripada gaji akhir yang diterima.Jadual 28 Faedah Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Faedah Persaraan Formula Pengiraan a. Pencen Perkhidmatan Bagi persaraan di (i)(b) dan (c) : 1/600 x jumlah genapnya x bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira gaji yang akhir diterima tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i.1995) 43 .

BP.SPPP.BP.B02 . nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun pencen Salinan Kertas Opsyen Penswastaan Dokumen sokongan jika memohon faedah persaraan di bawah Subseksyen 12A(4) Akta 227 / Subseksyen 13(4) Akta 239 keranaSakit : Laporan Lembaga Perubatan Daripada Hospital Kerajaan dan Surat Tamat Perkhidmatan daripada agensi awam yang diswastakan. b.Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21. c. h. Borang dan Dokumen Borang JPA. Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami / isteri Salinan Sijil Kelahiran anak-anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama.BP.Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Salinan Sijil Nikah.SPPP.B01a .Maklumat Pesara Borang JPA. Pengurangan pekerja : Surat persetujuan Kerajaan mengurangkan pekerja dan Surat Tamat Perkhidmatan daripada agensi awam yang diswastakan.SPPP.UMUM. a. j.UMUM. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) Borang JPA.Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP. 44 . k.BP.UMUM.B04 . g. sekiranya tiada. i. d.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan Borang JPA.Jadual 29 Borang dan Dokumen Urusan Persaraan Kerana Penswastaan Agensi Awam Bil. m. e. f.B03 – Maklumat Tanggungan Borang JPA.BP.B01 . l.

b.17. adalah layak diberi faedah persaraan seperti di Jadual 30 dengan mengemukakan borang dan dokumen yang diperlukan seperti di Perenggan 13 hingga Perenggan 16 mengikut mana yang berkenaan. Elaun Bersara ¾ daripada pencen perkhidmatan yang dikira bersesuaian dengan jenis persaraan. (b) mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama tidak kurang daripada 10 tahun.1976 dan berkhidmat terus-menerus sehingga tarikh persaraannya selepas itu. Permohonan Elaun Bersara dan Ganjaran Bagi Pegawai Sementara Di Bawah Seksyen 24 Akta 227 Pegawai sementara perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri yang dilantik – (a) sebelum 1. Jadual 30 Faedah Persaraan Bagi Pegawai Sementara Faedah Persaraan Formula Pengiraan a.1. ¾ 45 . dan (c) tidak kena mencarum kepada mana-mana kumpulan wang simpanan pada tarikh pelantikannya boleh diberi elaun bersara dan ganjaran yang banyaknya sama dengan tiga perempat ( ¾ ) daripada pencen perkhidmatan dan ganjaran perkhidmatan yang dikira mengikut peraturan. Ganjaran Perkhidmatan daripada ganjaran perkhidmatan yang dikira bersesuaian dengan jenis persaraan.

Permohonan Pencen Hilangupaya Di Bawah Seksyen 17 Akta 227 / Seksyen 19 Akta 239 18. 18. kadarnya ialah seperti di Jadual 31 dan jika ia berlaku di dalam Kawasan Keselamatan. Bagi bencana atau kemalangan yang berlaku di luar Kawasan Keselamatan. dan (ii) tidak menjadi semakin teruk oleh kerana kecuaian atau salahlakunya. 46 . dengan syarat anggota itu tidak diberi apa-apa pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 dan bencana atau penyakit itu - (i) tidak berpunca daripada kecuaian atau salahlakunya. pencen hilangupaya boleh diberi di bawah Seksyen 17 Akta 227 atau Seksyen 19 Akta 239 kepada anggota yang dikehendaki bersara di bawah Perenggan 10(5)(a) Akta 227 / 239 disebabkan menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasminya atau disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan atau mendapat penyakit kerana tugasnya. kadarnya ialah seperti di Jadual 32.1 Sebagai tambahan kepada ganjaran dan pencen atau elaun bersara.2 Pencen hilangupaya akan dibayar berasaskan darjah kecacatan dan gaji yang layak diterima semasa berlaku bencana atau kemalangan.18.

Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Luar Kawasan Keselamatan Darjah Kecacatan Kadar Yang Boleh Dibayar tercacat sedikit satu perdua belas (1/12) daripada gajinya satu perenam (1/6) daripada gajinya satu perempat (1/4) daripada gajinya satu pertiga (1/3) daripada gajinya tercacat tercacat pada matannya musnah sama sekali Jadual 32 Kadar Pencen Hilangupaya Sekiranya Bencana. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Dalam Kawasan Keselamatan Darjah Kecacatan Kadar Yang Boleh Dibayar tercacat sedikit tercacat tercacat pada matannya musnah sama sekali satu perlapan ( 1/8 ) daripada gajinya satu perempat (1/4) daripada gajinya tiga perlapan (3/8) daripada gajinya setengah (1/2) daripada gajinya 47 .Jadual 31 Kadar Pencen Hilangupaya Sekiranya Bencana.

Borang dan Dokumen a. Jadual 33 Borang dan Dokumen Urusan Permohonan Pencen Hilangupaya Bil.UMUM. b.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon pencen hilangupaya bagi anggota yang layak ialah seperti di Jadual 33. 48 .B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Laporan doktor mengenai darjah kecacatan c.18. Surat permohonan pencen hilangupaya oleh pesara Borang JPA.BP.

2 Faedah terbitan seperti di Jadual 34 boleh diberi kepada orang tanggungan yang layak di bawah Peraturan 15 PU(A) 176/80 (sekiranya anggota ialah pegawai perkhidmatan awam Persekutuan atau Negeri) atau Peraturan 13 PU(A) 134/90 (sekiranya anggota ialah pekerja Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan) atas kadar yang dihitung mengikut – (a) Peraturan 16 PU(A) 176/80 bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri. Ini termasuk orang tanggungan kepada anggota yang pernah dibersarakan di bawah Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239 yang mati sebelum layak menerima faedah persaraan. Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 14 atau 25 Akta 227 / Seksyen 15 Akta 239 19.BAHAGIAN VI URUSAN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN DAN PENCEN TANGGUNGAN 19. faedah terbitan boleh diberi kepada orang tanggungan gemulah yang layak mengikut Seksyen 14 atau Seksyen 25 Akta 227 atau Seksyen 15 Akta 239. atau (b) Peraturan 14 PU(A) 134/90 bagi pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.1 Jika seseorang anggota mati semasa dalam perkhidmatan. 49 . 19.

00 sebulan sekiranya tempoh perkhidmatan yang dimasukira 300 bulan atau lebih Pembahagian syir : i) duda / setiap balu ii) setiap anak 2 bahagian 1 bahagian b. tidak kurang daripada RM280. c. Bagi pegawai sementara yang mati dalam perkhidmatan. Ganjaran Terbitan 7. orang tanggungannya layak dibayar faedah terbitan di bawah Seksyen 25 Akta 227 seperti berikut i. dan ii.Jadual 34 Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan Faedah Terbitan Formula Pengiraan a. ganjaran boleh dibayar kepada wakil diri yang sah disisi undang-undang).5% x jumlah genapnya x gaji yang bulan perkhidmatan akhir diterima yang boleh dimasukira Pembahagian syir : i) 1/10 ii) 9/10 kepada ibu/bapa dengan mendahulukan ibu mengikut pembahagian syir seperti di (a) (Bagi anggota bujang yang tiada ibu / bapa dan anak. elaun bersara terbitan atas kadar ¾ daripada amaun di (a) ii. ganjaran terbitan atas kadar ¾ daripada amaun di (b) 50 . Pencen Terbitan 1/600 x jumlah genapnya x gaji yang akhir bulan perkhidmatan diterima yang boleh dimasukira tertakluk kepada maksimum sebanyak setengah daripada gaji yang akhir diterima sebulan tetapi i. tidak kurang satu perlima daripada gaji yang akhir diterima sebulan .

B03a . Jadual 35 Borang dan Dokumen Permohonan Faedah Terbitan Bil. j.B01a – Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan * Borang JPA.BP.19.BP.Maklumat Tanggungan Borang JPA.SPPP.B04 . 51 .BP.BP. Borang dan Dokumen Borang JPA.B01e .BP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat / Cacat Anggota (jika berkenaan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti * …bersambung b.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan (jika berkenaan) * Borang JPA. a.UMUM. i. Bagi anggota bujang.UMUM.B02 – Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.SPT.B06 – Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen Borang JPA.SPT.BP. PeraturanPeraturan Pencen 1980 (jika berkenaan) * Borang JPA.BP.SPT. g.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon faedah terbitan ialah seperti di Jadual 35.SPT. c.BP.Pengesahan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ( jika berkenaan) Borang JPA.UMUM.BP. h.UMUM.B01 – Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang * Borang JPA. d. borang dan dokumen yang diperlukan ialah yang bertanda * sahaja. e.Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan (tidak perlu ditandatangani)* Borang JPA. f.

1. 52 . Orang tanggungan yang layak ialah - (i) (ii) duda dalam tanggungan. mendapat kemalangan atau menghidap penyakit dalam keadaan seperti di Perenggan 18. bapa dalam tanggungan.Bil. n. q. Pencen tanggungan hanya dibayar sekiranya orang tanggungan itu tidak dibayar apa-apa pampasan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952. dan jika ibu tiada. Borang dan Dokumen Salinan Sijil Kematian * Surat Akuan balu / duda yang sah dan Salinan Sijil Nikah Salinan Kad Pengenalan balu / duda / anak Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat Salinan surat pengesahan pengambilan anak angkat (jika berkenaan) Salinan Kad Pengenalan ibu / bapa / wakil diri di sisi undangundang (mana yang berkenaan) * Salinan Sijil Kelahiran pegawai / bukti pengesahan ibu / bapa * o. atau mati dalam tempoh tujuh (7) tahun dari tarikh itu. orang tanggungannya layak diberi pencen tanggungan sebagai tambahan kepada ganjaran terbitan dan pencen terbitan. anak. atau balu. 20. k. tidak melebihi 6 orang dikira daripada yang tertua yang layak. p. l. m. (iii) (iv) ibu dalam tanggungan. Permohonan Pencen Tanggungan Tanggungan Di Bawah Seksyen 18 Akta 227 / Seksyen 20 Akta 239 20.1 Sekiranya anggota mati akibat menanggung bencana.

Jika hanya layak dibayar kepada balu dan ibu / bapa sahaja 1/6 x gaji - 1/12 x gaji c. anak dan ibu / bapa 1/6 x gaji 1/12 x gaji b. kemalangan dalam perjalanan. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Luar Kawasan Keselamatan Anak (tiap-tiap seorang) 1/48 x gaji Bil. Jika hanya layak dibayar kepada anak sahaja - 1/24 x gaji - 53 . Jika hanya layak dibayar kepada anak dan ibu / bapa sahaja - 1/24 x gaji 1/6 x gaji d. Jadual 36 Kadar Pencen Tanggungan Sekiranya Bencana. Jika layak dibayar kepada balu.20. Jika hanya layak dibayar kepada ibu / bapa sahaja - - 1/6 x gaji e.2 Kadar pencen tanggungan sekiranya bencana. atau penyakit yang dihidapi itu berlaku di luar Kawasan Keselamatan ialah seperti di Jadual 36 dan sekiranya berlaku di dalam Kawasan Keselamatan ialah seperti di Jadual 37. Keterangan Balu Ibu/Bapa a.

Jika layak dibayar 1/4 x gaji kepada balu. Kemalangan atau Penyakit Berlaku Di Dalam Kawasan Keselamatan Anak (tiap-tiap seorang) 1/24 x gaji Bil. Keterangan Balu Ibu/Bapa a. anak dan ibu / bapa 1/8 x gaji b. Jika hanya layak dibayar kepada anak sahaja - 1/12 x gaji - 54 . Jika hanya layak dibayar kepada ibu / bapa sahaja - - 1/4 x gaji e. Jika hanya layak dibayar kepada anak dan ibu / bapa sahaja - 1/12 x gaji 1/4 x gaji d.Jadual 37 Kadar Pencen Tanggungan Sekiranya Bencana. Jika hanya layak dibayar 1/4 x gaji kepada balu dan ibu / bapa sahaja - 1/8 x gaji c.

55 . dipohon oleh ibu / bapa ii. Borang dan Dokumen a.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Pengesahan Ketua Jabatan bahawa anggota menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasminya Keputusan inkues (jika kecuaian atau kesalahan tidak dapat ditentukan oleh pihak polis) Bagi kematian akibat menghidapi penyakit.20. borang dan dokumen yang diperlukan ialah: b. Borang JPA.UMUM. f.BP. Bagi kes kemalangan dalam perjalanan atau akibat menanggung bencana. Surat permohonan pencen tanggungan oleh orang tanggungan yang layak : i.3 Borang dan dokumen yang diperlukan untuk memohon pencen tanggungan ialah seperti di Jadual 38. dipohon oleh balu / duda dan ibu / bapa bagi anggota yang bujang. Jadual 38 Borang dan Dokumen Urusan Permohonan Pencen Tanggungan Bil. bagi anggota yang telah berkahwin dan mempunyai tanggungan. dokumen yang diperlukan ialah: e. Pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan bahawa anggota mendapat penyakit kerana jenis tugasnya Pengesahan Ketua Jabatan mengenai tugas anggota c. d.

Bagi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan.2 Peraturan 21. dokumen permohonan GCR dihantar bersekali dengan dokumen lain bagi urusan persaraan dan pencen seperti di Bahagian V dan Bahagian VI Panduan ini.1 Pemberian ini merupakan bayaran sekaligus dikira berasaskan pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat diambil disebabkan kepentingan perkhidmatan di bawah Peraturan 21. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dibaca bersama Pekeliling Perkhidmatan Bil. Permohonan Wang Tunai Gantian Cuti Rehat 21.BAHAGIAN VII URUSAN PERMOHONAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT 21. pembayaran dilakukan oleh JPA. 4 Tahun 1993 telah menetapkan bahawa pemberian GCR dihitung berdasarkan: 1/30 daripada gaji yang akhir diterima (termasuk imbuhan tetap / elaun) bagi setiap hari cuti rehat yang dikumpulkan tertakluk kepada had maksimum 90 hari cuti rehat. 21.3 Bagi pegawai berpencen perkhidmatan awam Persekutuan. 21. 56 . manakala bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri dan pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang menerima pakai pekeliling tersebut. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dibaca bersama Pekeliling Perkhidmatan Bil. pembayaran diuruskan sendiri oleh pihak berkuasa yang berkenaan. 4 Tahun 1993.

gov. Ianya boleh juga dimuat-turun dari laman web JPA iaitu http://www. 24. Borang Contoh borang urusan persaraan dan pencen ialah seperti di Lampiran A.my.jpa. Senarai Semak Jabatan Mengurus hendaklah menjadikan jadual borang dan dokumen dalam Panduan ini sebagai senarai semak yang wajib diikuti semasa menghantar permohonan persaraan dan pencen.BAHAGIAN VIII PELBAGAI 22. Sesalinan jadual yang berkaitan hendaklah dikepilkan bersama setiap permohonan yang dikemukakan kepada JPA. Cara Mengisi Borang Cara mengisi borang ialah seperti di Lampiran B. Pengesahan Salinan Dokumen Salinan dokumen yang dikemukakan ke JPA hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan atau pihak yang ditentukan dalam borang yang berkenaan. 23. 57 . Jabatan Mengurus boleh mencetak sendiri borang-borang tersebut untuk kegunaan masingmasing. 25.

JPA.BAHAGIAN IX PENUTUP 26. Ketua Jabatan yang menghadapi masalah berhubung dengan urusan persaraan dan pencen bolehlah menghubungi pegawai di Bahagian Pencen. BAHAGIAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 58 .

Lampiran A CONTOH BORANG .

BP.B01 .Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Borang JPA.BP.B07a – Maklumat Asas Bakal Pesara Borang JPA.B03 – Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Borang JPA.BP.BP.B04 – Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Borang JPA.SPPP.Senarai Borang Lampiran A – 1 Borang JPA. Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Borang JPA.SPPP.UMUM.B03 – Maklumat Tanggungan Lampiran A – 3 Borang JPA.UMUM.B02 – Pengiraan Cuti Rehat yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21.SPPP.SPPP.BP.B06 – Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Borang JPA.BP.SPPP.SPPP.B04 – Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota Lampiran A – 4 Lampiran A – 5 Lampiran A – 6 Lampiran A – 7 Lampiran A – 8 Lampiran A – 9 Lampiran A –10 Lampiran A –11 .BP.B05 – Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas Borang JPA.SPPP.BP.B07b – Maklumat Asas Pesara Penswastaan Borang JPA.BP.BP.BP.UMUM.UMUM.B01a – Maklumat Pesara Lampiran A – 2 Borang JPA.

B06 – Maklumat Akaun Bank Penerima Pencen Lampiran A – 15 .SPT.BP.Lampiran A – 12 Borang JPA.B03a – Pengesahan Anak Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Borang JPA.B01a – Permohonan FaedahFaedah Terbitan Bagi Kes Kematian Dalam Perkhidmatan Borang JPA.B01e – Maklumat Tanggungan Lampiran A – 13 Lampiran A – 14 Borang JPA.SPT.SPT.SPT.BP.BP.BP.

Nama 4. Fail 1. 3. Kad Pengenalan dahulu 2b. No. Sila tandakan pada ruang yang bertanda *. 2. Agama Bulan / Tahun 9. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU.B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT PESARA ARAHAN No.BP. nyatakan negara Kod Negara C GAMBAR DAN CAP IBU JARI Gambar Ukuran Paspot Cap Ibu Jari kiri Cap Ibu Jari kanan -1- .SPPP. Jenis persaraan B MAKLUMAT PESARA 1b. Bangsa 8. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. Ruj. Gelaran 5. Jantina 7. Tarikh Terima : : Hari No.1 JPA. Kad Pengenalan semasa 2a. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Seksyen 1a.Lampiran A . No. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Jabatan : Tarikh Surat : Hari / Bulan / Tahun / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A JENIS PERSARAAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod Akta 1. Taraf perkahwinan 10. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) Kod Gelaran / Hari 6.

telefon Kod Negara 7.BP. Negeri 5. Alamat e-mel E MAKLUMAT PERKHIDMATAN Kod Jabatan / Agensi 1. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun (Kosongkan ruangan di bawah) -2- . Jawatan akhir 13a. Alamat e-mel (pegawai yang mengurus persaraan dan pencen) 9. No. Bandar 5. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 13b. Alamat selepas bersara 2.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1.D MAKLUMAT ALAMAT JPA. Jenis perkhidmatan 10. Kumpulan perkhidmatan 12. Nama Jabatan/Agensi 2. Negara 6. Bandar 4. telefon Kod Negara 8. Negara 7. Alamat Pejabat 3. Negeri 6. Poskod 4.SPPP. Skim perkhidmatan 11. No. Poskod 3.

26. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen Dari Hingga / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan / / / Tahun 32. Skim gaji 19. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) iv. 28.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 15. 22.14a. 23. Imbuhan Tetap Keraian . . Gred gaji Gaji Akhir bersamaan 20. Bagi pesara penswastaan sila isikan (i – v) i. tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan / / Bulan Tahun v. Tanggagaji 21. Tarikh bersara / Bulan / Tahun 27. 1972) Tarikh mula mencarum KWSP / Bulan / Tahun 18. jika berkenaan / Hari iii. Imbuhan Tetap Perumahan . Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan bertaraf berpencen / Hari Bulan / Tahun Hari 17.BP. Imbuhan Tetap Khidmat Awam . Pilihan skim ii. No. Jika sakit. Elaun Berpencen . Tempoh perkhidmatan sekarang Dari / Hari Bulan / Tahun Hari / Hingga / Bulan Tahun -3- . 24.SPPP. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas . Tarikh tukar ke Skim B. Sebab berhenti dari agensi swasta. Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. KWSP 25. Gaji akhir sebulan . Tarikh lantikan sekarang / Hari Bulan / Tahun 14b. Pegawai tetap (Y/T) 16. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta / Hari Bulan / Tahun Hari 31. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun JPA. jika berkenaan Bulan / Tahun 29. Hari 30.

33.BP.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT ii.SPPP. Cuti tanpa gaji Dari / / / / / Hari Bulan / / / / / Tahun Hari / / / / / Bulan Hingga / / / / / Tahun JPA. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari iii. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira (Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi) i. Hari tidak hadir bertugas Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -4- .

............. Kepakaran …………………………………………………………………………..................SPPP.....B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1....... Sila kemukakan satu salinan fotostat muka surat Buku Bank / Penyata Akaun semasa yang menunjukkan butir-butir pemilik dan nombor akaun bank...........F MAKLUMAT BANK 2... No. Y Ya T Tidak Jika tidak.... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tarikh dihadap ke Lembaga Perubatan d) Jenis Penyakit / Hari Bulan / Tahun Kod Pusat Rawatan ……………………………………....... 2. -5- .................. Kategori akaun Jenis Akaun Catatan : 1............... Jenis akaun dibuka mestilah akaun perseorangan Skim Bank A B G PERSARAAN PILIHAN / ATAS SEBAB KESIHATAN (Diisi oleh Ketua Jabatan jika berkenaan) PERSARAAN PILIHAN a) Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah * Y Ya T Tidak b) Laporan Harta diluluskan oleh Lembaga Tatatertib mengikut Perintah-perintah Am Bab D * Y Ya T Tidak c) Pegawai bebas dari ikatan Kontrak Biasiswa Kerajaan / BBKT * Y Ya T Tidak B Tidak Berkenaan d) Permohonan persaraan ini telah disokong oleh Ketua Jabatan pegawai berkenaan * Y Ya T Tidak Kod Sebab Bersara PS e) Sebab persaraan : ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… f) Tarikh persaraan yang dicadangkan ialah pada Hari / Bulan / Tahun (Sila lampirkan surat permohonan persaraan pilihan oleh pegawai) PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN a) b) Pegawai telah bersetuju untuk dibersarakan*. sila beri ulasan mengapa pegawai perlu dibersarakan Atas Sebab Kesihatan..... Nama Bank JPA.......................BP.... Kepakaran ………………………………………………………………………….. Maklumat Pakar Perubatan Pakar 1: Nama …………………………………………………………………………....... Cawangan 4................ akaun bank 5. c) Kod jenis penyakit e) f) Pusat Rawatan (hospital) ………………………………………………………………………….. Kod Bank 3...................... Pakar 2: Nama …………………………………………………………………………....

SPPP.BP. Gambar dan cap ibu jari di dalam borang ini adalah gambar dan cap ibu jari saya. Jabatan Perkhidmatan Awam dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan maklumat di dalam borang ini.B01a Saya mengaku telah menyemak serta mengesahkan bahawa: a) b) c) Segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT _________________________________________ (Tandatangan) Nama : Jawatan : Tarikh : I PENGESAHAN KETUA JABATAN Disemak Oleh: Nama a) Tindakan tatatertib yang mungkin berkeputusan anggota dibuang kerja atau perbicaraan jenayah yang mungkin berkeputusan anggota disabitkan* 0 Tiada 1 Ada Jawatan : Unit Tarikh a) Status kebankrapan * Disahkan Oleh: Y Ya T Tidak Nama : : : : Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan mengesahkan status pegawai berkenaan seperti berikut: Jawatan : Unit ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama : Jawatan : Cop rasmi jabatan : Tarikh : Tarikh : : -6- .H PENGAKUAN PESARA JPA. Saya akan memberitahu Bahagian Pencen.

Alamat (Diisi jika berbeza dengan alamat pesara) 11.B03 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT TANGGUNGAN ARAHAN 1. telefon Kod Negara 16. Nama Baru 02 Lama 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. Kad Pengenalan Semasa B MAKLUMAT SUAMI/ISTERI (Sila buat salinan jika isteri lebih dari seorang) 1b. 4. No. Tarikh lahir / Hari 6.Lampiran A . Bandar 13. Kod hubungan 4.2 JPA. Poskod 12. Kod Tanggungan 9. sila gunakan borang berasingan. Nama 3. Bangsa 8. No. Tarikh kahwin / Hari Bulan / Tahun 5. Kad Pengenalan Semasa/paspot 2. 2. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A 1a. MAKLUMAT PESARA 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. No. Alamat e-mel -1- .SPPP. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Kod Negara Jika Ya. Agama Bulan / Tahun 7. Jika isteri / anak lebih dari satu. Sila tandakan pada yang bertanda *. Negeri 14. nyatakan negara 10. 3. Negara 15. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU.BP.

Poskod 13. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya.SPPP. Agama 8.C MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH UMUR 21 TAHUN DAN BELUM BERKAHWIN (Sila buat salinan jika anak lebih dari seorang) JPA. Disemak Oleh: ___________________________________________ (Tandatangan) Nama : Tarikh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .BP. Alamat (diisi jika berbeza dengan alamat pesara) 12. Sijil Lahir 02 3. Kad Pengenalan semasa 1b. Jantina 5. Kod hubungan 9. Nama 4. Bandar 14. Alamat e-mel D PENGAKUAN PESARA Dengan ini saya mengaku bahawa segala keterangan dan maklumat yang diberikan adalah benar. Negara 16. Bangsa / Tahun 7. No. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 Baru Lama 03 04 Tentera 05 Polis Sijil Lahir UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2. Kod tanggungan 10. No.B03 1a. Negeri 15. telefon Kod Negara 17. No. Tarikh lahir / Hari Bulan 6. nyatakan negara Kod Negara 11.

No. -1- . Atau [ ] .3 JPA.10 (2) (a) Untuk tidak mengambil. Tarikh pemberian taraf berpencen/disifatkan berpencen / Hari / Bulan Tahun / Bulan Tahun 5. Opsyen di bawah Peraturan 10. 2. Nama 4. Keahlian KWSP 7. No. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 1a.B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN NOTIS PELEPASAN / PENGASINGAN CARUMAN KERAJAAN DI KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA UNTUK TUJUAN PENGIRAAN FAEDAH PERSARAAN ARAHAN 1.SPPP. Peraturan-peraturan Pencen 1980 / Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990* [ ] . Kad Pengenalan dahulu 2b. Tarikh Bersara / Hari 8. No. atau untuk membayar balik (jika telah mengambil) apa-apa caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja syir Kerajaan serta faedah keatasnya kepada Kerajaan supaya tempoh sepanjang saya mencarum dapat dimasukira bagi pengiraan faedah ganjaran dan pencen. Kad Pengenalan semasa 2a. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Tarikh lahir / Hari Bulan / Tahun 6. A MAKLUMAT AHLI 1b.Lampiran A . Sila tandakan atau potong mana yang berkenaan pada yang bertanda *. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.10 (2) (b) Untuk mengambil apa-apa caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja syir Kerajaan serta faedah keatasnya dan dengan itu melucutkan tempoh sepanjang saya mencarum bagi maksud pengiraaan ganjaran dan pencen. 3.BP.

No.BP. Kredit saya di Kumpulan Wang Simpanan …………………………………………………………*telah / tidak dipindahkan ke KWSP pada Hari / Bulan / Tahun ______________________________________ (Tandatangan) Nama Jawatan Tarikh : : : C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Nombor keahlian KWSP saya yang lain ialah c) Saya* ada / tidak ada membuat caruman-caruman lain kepada KWSP yang dibayar oleh majikan lain sebelum. keahlian ………………………………mengaku bahawa: a) Saya memahami tujuan notis dalam borang ini mengikut pilihan yang telah dibuat di bawah Peraturan 10. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Cop rasmi jabatan Tarikh : : : : -2- .B PENGAKUAN AHLI JPA.SPPP. Peraturanperaturan Pencen 1980 / Peraturan-peraturan Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990. dan d) Saya* pernah / tidak pernah mencarum kepada mana-mana Kumpulan Wang Simpanan Kakitangan yang lain. sepanjang atau selepas tempoh yang di sebutkan diborang Maklumat Pesara.B04 Saya …………………………………………………………………. b) Saya hanya memiliki* satu / lebih daripada satu nombor akaun KWSP.

telefon Kod Negara B MAKLUMAT PERKHIDMATAN SEKARANG 2. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. Bandar 7. Tarikh disahkan dalam jawatan / Bulan Tahun Hari / / Bulan Tahun 1. No.SPPP. Kad Pengenalan Semasa 2a. Tarikh pemberian taraf berpencen / Hari 4. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Negeri Kod Negeri 8. 3. Tarikh lantikan / Hari 3. Nama 4. No. Sila tandakan pada yang bertanda *. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun ARAHAN 1. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 3. Kad Pengenalan Dahulu 2b.BP. Alamat Jabatan 5. Jawatan / Bulan Tahun -1- .B05 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No.Lampiran A . No. 2. Negara 9. Poskod 6. MAKLUMAT PEGAWAI 1b.4 JPA.

Jumlah caruman LTAT . 7. Jawatan dahulu 3. Elaun Mobilisasi . Sebab pelepasan dari jawatan dahulu …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. Nama jabatan dahulu 2.BP.SPPP. Kod Peraturan (Rujuk Kod Akta) 07 08 Kod Seksyen UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Maklumat Tempoh Perkhidmatan tidak diambilkira Kod tempoh tidak diambilkira Keterangan / Hari Bulan Dari / Tahun Hari / Hingga / Bulan Tahun -2- . 6.C MAKLUMAT PERKHIDMATAN DAHULU (jika melebihi satu perkhidmatan sila buat lampiran) JPA. Jumlah ganjaran yang telah diterima .B05 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod jabatan dahulu 1. Tempoh perkhidmatan lepas Dari / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan Hingga / / / Tahun 5.

BP.D PENGAKUAN PEMOHON JPA. _____________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT E PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : . Cop rasmi jabatan : Disemak Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -3- .SPPP.B05 Saya mengaku bahawa segala maklumat yang telah diberikan adalah betul dan benar.

Alamat 3. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 3. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / / Kod Gelaran 6. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. A MAKLUMAT PEMOHON 1b. No. b.Lampiran A . No. Bandar 5. 4. Sila tandakan pada yang bertanda *. Negara 7.B06 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (BAGI BADAN-BADAN BERKANUN DAN KUASA TEMPATAN) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. 2. Nama Jabatan/Agensi 2. Satu salinan Kad Pengenalan hendaklah disertakan bersama-sama dengan borang ini. fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun ARAHAN 1.5 JPA. telefon -1- . Negeri Kod Negeri 6. No. 3. Gelaran 5. Kad Pengenalan dahulu 2b. Jantina 7. Borang ini hanya perlu diisi oleh pekerja warganegara Malaysia yang tidak memilih skim KWSP Peringatan untuk pemohon a. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Borang ini hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan masing-masing. No. Poskod 4.BP. Kad Pengenalan semasa 2a. Keahlian KWSP B MAKLUMAT PERKHIDMATAN Kod Jabatan / Agensi 1.SPPP. Nama 4.

Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun 11. Tarikh genap 3 tahun perkhidmatan / Hari Bulan / Tahun 13. Saya juga akan memaklumkan Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku sebarang perubahan terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini. Jawatan sekarang 12.B06 8.BP. Mengisi jawatan hakiki* Ya Tidak C PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah benar. ______________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar dan teratur.SPPP.JPA. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Jabatan Cop Rasmi Tarikh : : : : : -2- . Tarikh lantikan pertama / Hari / Bulan Tahun Hari 9. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang / / Bulan Tahun 10.

BP.SPPP. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun 4a. Keahlian KWSP 12. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. MAKLUMAT PEGAWAI 1b. 11. Tarikh lantikan jawatan sekarang / / Bulan Hari Tahun 5.B07a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT ASAS BAKAL PESARA ARAHAN 1. 2. Gred gaji 9. No. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 3b. Gaji . No. Tanggagaji 10. Nama 4. Nama Jabatan/Agensi 3a.6 JPA. 3. Kad Pengenalan dahulu Baru 02 Lama 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun 1a. Jawatan Bulan / Tahun 4b.Lampiran A . Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / / Hari Bulan Tahun 7. Skim Gaji 8. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun B MAKLUMAT PERKHIDMATAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 30 40 50 Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan Kod Jabatan / Agensi 1. Kad Pengenalan semasa 2b. Jantina* L Lelaki P Perempuan 5. Jenis Perkhidmatan* 10 11 20 Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Polis Perkhidmatan Awam Negeri 2. No. Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan bepencen / Hari 6. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2a. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. Sila tandakan pada yang bertanda *. nyatakan…………… -1- . Pilihan umur persaraan (tahun)* 55 56 Lain-lain.

C PENGESAHAN KETUA JABATAN JPA.BP.SPPP. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop rasmi jabatan Tarikh : : -2- .B07a Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.

Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 3. Kad Pengenalan semasa 1b. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang 7.1- . A MAKLUMAT PEGAWAI Tarikh Terima : 1a. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. 3. Tarikh lantikan jawatan sekarang 6b. Nama Jabatan Kerajaan / agensi Kod Jabatan/Agensi 3. 2.Lampiran A . Tarikh pemberian taraf berpencen/ disifatkan berpencen / Hari Bulan / Tahun . Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 5b. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.SPPP. Tarikh kuatkuasa penswastaan / / Hari Bulan Tahun 4. Jawatan akhir 5a. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 2a. Nama 4. Kad Pengenalan dahulu 2b. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Hari Bulan / Tahun / Tahun 6a. Jenis perkhidmatan* 10 20 30 Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Awam Negeri Badan Berkanun Persekutuan 2. Sila tandakan pada yang bertanda *.B07b JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT ASAS PESARA PENSWASTAAN ARAHAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT / Hari Bulan / Tahun 1. No. No. Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun B MAKLUMAT PERKHIDMATAN (SEBELUM PENSWASTAAN) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 40 50 Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan 1.BP.7 JPA. Jantina* L Lelaki P Perempuan 5.

No. Gaji akhir .8. Jika memilih Skim A. Tanggagaji 12. 13.B07b UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 9. Pilihan skim* 1 Skim perkhidmatan ala kerajaan (A) 2 Skim perkhidmatan syarikat (B) JPA. Gred gaji 11. nyatakan umur layak dibayar pencen* 45 50 55 56 Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Keahlian KWAP Disemak Oleh: 15. No.BP. Keahlian KWSP 14. Skim Gaji 10.SPPP. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Cop rasmi jabatan Tarikh : : : -2- .

No. Elaun mobilisasi . . 5. Keahlian Amaun (RM) . fail Jenis Hutang a) 4 0 2 KWSP syir Kerajaan b) 3 0 2 Baki Pinjaman Perumahan No. akaun Amaun (RM) i) Jumlah hendak dikutip dari Ganjaran . Sila tandakan pada yang bertanda (*). MAKLUMAT PESARA/ANGGOTA PENTADBIRAN/AHLI PARLIMEN/SETIAUSAHA POLITIK/HAKIM/GEMULAH 1b. Amaun (RM) . .BP. No.B01 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN SIJIL AKUAN BERHUTANG / TIDAK BERHUTANG ARAHAN 1. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.……………… No. . Kad Pengenalan Semasa B MAKLUMAT HUTANG-PIUTANG No.UMUM. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. . Sila kemukakan dokumen berkaitan bersama-sama dengan borang ini Bahagian C untuk disi oleh Pesara/Bekas Anggota Pentadbiran/Ahli Parlimen/Setiausaha Politik/Hakim sahaja. 4. Catatan ………………………………………………………………………… ii) Ansuran bulanan hendak dikutip dari pencen . 3.Lampiran A .8 JPA.………. hingga …………. . Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 2. Akaun c) d) e) f) g) h) i) j) k) 6 0 1 3 6 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 2 3 4 5 1 1 1 Pinjaman kenderaan Cukai pendapatan Baki saraan terlebih dibayar Pinjaman komputer Pendahuluan diri Tunggakan sewa kuarters Caruman LTAT syir kerajaan . -1- . 2. Potongan dari bulan/tahun………. Ganjaran ATM . Rujukan / No. Nama Baru 02 Lama 04 Polis 1a.

No.B01 Jenis Hutang l) Lain-lain (senaraikan) . Rujukan / No.BP. ______________________________ ______________________________ ______________________________ . Akaun Amaun (RM) C PENGAKUAN PESARA/ANGGOTA PENTADBIRAN/AHLI PARLIMEN/SETIAUSAHA POLITIK/HAKIM Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan lengkap. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : Cop Rasmi Jabatan : -2- . .UMUM. ______________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.JPA.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.BP. No. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.UMUM. PERATURAN-PERATURAN PENCEN 1980 ARAHAN 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. 3. 2.9 JPA. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.B02 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PENGIRAAN CUTI REHAT YANG BOLEH DIKUMPULKAN DI BAWAH PERATURAN 21. Sila gunakan “ HURUF BESAR”. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1- . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Kad Pengenalan Semasa 1b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.Lampiran A . Sila tandakan pada ruang berkenaan * MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1a. Nama B MAKLUMAT CUTI REHAT Jumlah Layak (a+b) c Baki Cuti (c-d) e Skim Perkhidmatan / Gred / Tarikh Lantikan Tahun Cuti tahun Lepas a Cuti Layak b Jumlah Cuti Di ambil d Cuti Bawa ke hadapan Cuti Terkumpul untuk GCR Catatan 1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.UMUM. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.Skim Perkhidmatan / Gred / Tarikh Lantikan Tahun Cuti tahun Lepas a Cuti Layak b Jumlah Layak (a+b) c Jumlah Cuti Di ambil d Baki Cuti (c-d) e Cuti Bawa ke hadapan JPA. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22. Jumlah Cuti Rehat Terkumpul : …………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27. Nota : Sila gunakan borang baru jika ruang tidak mencukupi C PENGAKUAN PESARA Saya mengakui telah menyemak maklumat cuti rehat. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..BP. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25. sepertimana yang tercatat di atas dan didapati betul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.B02 Cuti Terkumpul Catatan untuk GCR 17.. ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : : Cop rasmi jabatan : -2- . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.…. _________________________________________ (Tandatangan) Nama Tarikh : : Jawatan : D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah disahkan betul.

No. laporan 3.UMUM. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 2. Keterangan laporan mengenai bagaimana kemalangan boleh berlaku (sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi) -1- . 2. Sila gunakan HURUF BESAR. No.BP.10 JPA. Tarikh kemalangan (Sila lampirkan satu salinan laporan kemalangan) / / Bulan Tahun 1. Tempat kemalangan Hari 4. Sila tandakan (/) pada kotak-kotak yang bertanda (*). Kuatkuasa hingga / Bulan / Tahun 7. Tarikh dikeluarkan / Hari Bulan / Tahun Hari 6c.B03 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMBALAS SIASATAN POLIS BAGI KES KEMALANGAN ARAHAN No. MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1b. Maklumat lesen (jika memandu sendiri) 6a. Kad Pengenalan semasa B MAKLUMAT LAPORAN 2.Lampiran A . Nama Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. 3. Kenderaan sendiri * Y Ya T Tidak 6. Kelas 6b. Fail : 1. Nyatakan samada pesara/gemulah: * 1 Memandu sendiri 2 Membonceng 3 Menumpang 4 Berjalan kaki 5. A Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.

B03 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 8. Jawatan Disemak Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : _______________________________________ (Tandatangan Pegawai Penyiasat) Disahkan Oleh : Cop Rasmi Tarikh : : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .B MAKLUMAT LAPORAN (sambungan) JPA. Tarikh Inkues akan diadakan / Hari Bulan / Tahun C MAKLUMAT PEGAWAI PENYIASAT 1. Jika belum. Inkues telah dibuat * Y Ya T Tidak 13. Keputusan Inkues jika telah dibuat 14.UMUM. adakah akan dibuat? * Y Ya T Tidak 15. Nyatakan hasil siasatan samada: * 1 Bukan Kecuaian / Bukan Salahlaku pesara/gemulah 2 Kecuaian / Salahlaku pesara/gemulah 12.BP. Jenis tuduhan 10. Pihak mana yang dituduh 9. Nama Pegawai Penyiasat 2. Tarikh perbicaraan / Hari Bulan / Tahun 11.

B04 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN LAPORAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN MENGENAI ANAK CACAT OTAK / CACAT ANGGOTA UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. Sila gunakan HURUF BESAR.BP. 2.11 JPA.UMUM. Peringatan a) b) c) Bahagian A dan B diisi oleh penjaga anak cacat Bahagian (C) hendaklah diisi oleh Pakar Perubatan mengikut jenis kecacatan yang berkenaan sahaja. Fail : Tarikh Terima : Hari ARAHAN / Bulan / Tahun 1.Lampiran A . 3. Gambar penuh anak cacat -1- . Sila tandakan ( / ) pada ruang yang bertanda (*). Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. Sila kemukakan sekeping gambar penuh anak cacat (saiz 3R).

No. Nama anak 3. No. Kad Pengenalan semasa UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis JPA. Kad Pengenalan semasa 1b.A MAKLUMAT PESARA / GEMULAH 1b. Latar belakang perubatan (Sila nyatakan riwayat kecacatan/penyakit. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 02 Baru Lama 03 04 Tentera Polis 05 Sijil Lahir 2. Tarikh lahir / Hari Bulan / Tahun 4. tahap persekolahan dan sebagainya) Disemak Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan : Unit Tarikh : : -2- .I Cacat anggota ( Physical handicap ) – Sila isikan bahagian C.BP. Cacat otak ( Mental Retardation ) – Sila isikan bahagian C. Nama B MAKLUMAT ANAK CACAT 1a.UMUM. Jantina * L Lelaki P Perempuan C MAKLUMAT PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN 1. * Saya telah memeriksa penama di atas (bahagian B) pada …………………………………… dan mendapati beliau mengalami.B04 1a. kemahiran sosial seperti kebolehan menjaga kebersihan diri.II 2.

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. JPA.. (f) Ulasan tambahan.. tahun dan akan berkekalan. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… (Jenis kecacatan) (b) Kadar kecerdasan fikiran ……………………….B04 (a) Penama mengalami kecacatan otak ………………………………..BP. (c) Selain daripada kecacatan otak. penama juga mengalami kecacatan ……….I) PENGESAHAN PAKAR PERUBATAN (Pakar Perubatan Am/ Pakar Neurologi / Pakar Kanak-kanak) (Bahagian ini mesti diisi oleh Pakar Perubatan yang berkenaan) Saya mengesahkan bahawa.………………………………………………. jika ada ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………… (d) Kecacatan otak ini akan menghalang penama daripada menanggung nafkahnya sendiri (e) Kecacatan otak ini dialami sejak berumur ……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….UMUM. ________________________ (Tandatangan Pakar Perubatan) Nama penuh Jawatan Bidang kepakaran Cop Jabatan : : : : -3- .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(C.

II) PENGESAHAN PAKAR ORTOPEDIK JPA.BP.B4 Saya mengesahkan bahawa. jika ada __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _____________________________ (Tandatangan Pakar Perubatan ) Nama penuh Jawatan : : : Bidang kepakaran Tarikh : Cop Jabatan : -4- . (a) Penama mengalami kecacatan anggota iaitu _____________________________________________________________ ( Jenis kecacatan ) yang disebabkan oleh _______________________________________________________________________________ Kecacatan ini dialami sejak ___________________________________________________________________________ Kadar buta/pekak __________________________________________________________________________________ Selain daripada kecacatan anggota. Sila beri pendapat tuan sama ada penama berupaya untuk menyara dirinya sendiri ______________________________ ________________________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) (f) (g) Ulasan tambahan. penama mengalami kecacatan ___________________________________________ Kecacatan yang dialami penama ini adalah berkekalan.UMUM.(C.

Sila tandakan pada ruang bertanda (*)......B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM/BBKT) ARAHAN No.12 JPA.. 3. Sijil mati / Bulan Tahun Kod Negara 11.BP. Gelaran 5. Sila gunakan HURUF BESAR... nyatakan negara…...... Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya. Jantina 7.. Kategori Kad Pengenalan dahulu* 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Seksyen 3..SPT.. 4.. Tarikh mati / Hari Jumlah Balu/Duda 13. Sebab kematian Jumlah Anak -1- . No...... Agama 10...Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan Tarikh Terima UNTUK KEGUNAAN PEJABAT : : Hari No... Tarikh lahir (Mengikut rekod perkhidmatan) / Hari Bulan / Tahun 9. sila kemukakan laporan polis dan borang JPA. Kad Pengenalan semasa 2a. No.. 12. Fail 1.. No...... Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU....Lampiran A .... Kad Pengenalan dahulu 2b...B03 . Rujukan Jabatan: Tarikh Surat : Hari / Bulan / Tahun / Bulan / Tahun A MAKLUMAT GEMULAH UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1b.. Taraf perkahwinan Kod Gelaran 6.. Nama 4.BP... Bagi kematian dalam perkhidmatan akibat kemalangan dalam perjalanan. Bangsa 8.. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Akta 1a. 2..UMUM..

Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / Hari Bulan / Tahun 14a. Negeri 6. Alamat pejabat 3. Nama Jabatan / Agensi 2. -2- . Bandar 5. Skim gaji 21. 1972) tarikh mula mencarum KWSP / Bulan / Tahun 20. 28. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencen / Hari Bulan / Tahun 19. Jawatan akhir 13a.B01a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kod Jabatan/Agensi 1. Negara 7. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / Hari Bulan / Tahun 15. No. Jenis perkhidmatan 10.B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH JPA. Tarikh lantikan pertama / Hari Bulan / Tahun 13b. 23. Imbuhan Tetap Perumahan .BP. Tarikh lantikan sekarang / Hari Bulan / Tahun 14b. Poskod 4. Pegawai tetap (Y/T) 16.SPT. Skim perkhidmatan 11. 27. Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. Elaun Berpencen . Kumpulan perkhidmatan 12. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas . telefon Kod Negara 8. Gaji akhir sebulan . No KWSP 25. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) 22. Gred gaji Hari 17. 24. 26. Imbuhan Tetap Keraian . Imbuhan Tetap Khidmat Awam . Alamat e-mel 9. Tanggagaji 18.

Cuti tanpa gaji Dari / / / / / Hari Bulan / / / / / Tahun Hari / / / / / Bulan Hingga / / / / / Tahun ii. Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta. JPA Dari / / / Hari Bulan / / / Tahun Hari / / / Bulan Hingga / / / Tahun 31. Tempoh perkhidmatan yang tidak diambilkira ( Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi) i.SPT. Pilihan skim Hari iii. Bagi gemulah penswastaan sila isikan (i – v) ii. Tempoh perkhidmatan sekarang Dari / Hari Bulan / Tahun Hari / Bulan Hingga / Tahun 32.B01a 29. jika berkenaan i. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen. Sebab berhenti dari agensi swasta Gaji akhir bersamaan .B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) JPA. 30. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -3- . Tarikh tukar ke Skim B. jika berkenaan / Hari Bulan / Tahun / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT iv.BP.

Hari tidak hadir bertugas Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari UNTUK KEGUNAAN PEJABAT C PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul.SPT. Layak dipertimbangkan untuk Pencen Tanggungan Y T Ya Tidak ______________________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : : Unit : : Disemak Oleh : Nama : Jawatan: Tarikh : Cop rasmi jabatan : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -4- .B01a iii.BP.B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) JPA.

Lampiran A - 13
JPA.BP.SPT.B01e

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN
MAKLUMAT TANGGUNGAN
ARAHAN 1. 2. 3. 4. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / BIRU. Sila gunakan HURUF BESAR. Sila tandakan pada ruang bertanda (*). Potong mana-mana yang tidak berkenaan pada yang bertanda (**). No. Fail Tarikh Terima : : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Peringatan untuk pemohon a) Sila lampirkan bersama-sama borang ini: i) Salinan Kad Pengenalan balu/duda ii) Salinan Kad Pengenalan dan salinan sijil kelahiran bagi anak, walaupun jika telah ada kad pengenalan. iii) Salinan Sijil Mati iv) Surat Akuan balu/duda yang sah (seperti yang disisipkan bersama borang ini) dan salinan Sijil Nikah atau Sijil Pendaftaran Perkahwinan. v) Bagi anak cacat, sila sertakan borang JPA.BP.UMUM.B04 iaitu Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota, semasa mengemukakan permohonan vi) Bagi anak yang belajar di Institusi Pengajian Tinggi, sila sertakan borang JPA.BP.SPT.B03a iaitu Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). b) Sekiranya gemulah mempunyai lebih daripada seorang balu/anak, sila kemukakan dokumen ini secara berasingan bagi balu/anak.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

A B

MAKLUMAT GEMULAH 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

1a. No. Kad Pengenalan semasa

2. Nama

3. Tarikh mati / Hari Bulan

/ Tahun Sila kosongkan ruang di bawah garisan ini

-1-

B

MAKLUMAT BALU / DUDA 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

JPA.BP.SPT.B01e

1a. No. Kad Pengenalan semasa

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

2a. No. Kad Pengenalan dahulu

2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis

3. Nama

4. Tarikh lahir / Hari Bulan

5. Jantina / Tahun 9. No. Sijil Kahwin /

6. Bangsa

7. Agama

8. Tarikh kahwin / Hari Bulan

10. Kod Hubungan

Tahun 12. Kod Tanggungan

11. Bilangan Anak

13. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya, nyatakan negara _______________________________________ 14. Alamat

Kod Negara

15. Poskod 16. Bandar

17. Negeri

18. Negara

19. No. telefon

Kod Negara

20. Alamat e-mel 21. Nyatakan tarikh jika pernah bercerai Hari C GAMBAR DAN CAP IBU JARI BALU / DUDA / Bulan / Tahun

Gambar Balu / Duda (Ukuran Paspot)

Cap Ibu Jari Kiri

Cap Ibu Jari Kanan

-2-

D

MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH UMUR 21 TAHUN YANG BELUM BERKAHWIN (Sila buat salinan jika anak lebih dari seorang) 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 02 Baru Lama 03 04 Tentera Polis 05 Sijil Lahir

JPA.BP.SPT.B01e

1a. No. Kad Pengenalan semasa

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

2. No. Sijil Lahir

3 . Nama

4. Jantina

5. Tarikh lahir / Hari Bulan

6. Bangsa / Tahun

7. Agama

8. Kod hubungan

9. Kod tanggungan

10. Taraf pemastautin negara lain (Y/T)

Jika Ya, nyatakan negara _____________________________

Kod Negara

11. Alamat (diisi jika berbeza dengan alamat ibu/bapa)

12. Poskod 13. Bandar

14. Negeri

15. Negara

16. No. telefon

Kod Negara

17. Alamat e-mel

-3-

Unit Tarikh : : 2. Kod hubungan 5. No. Kategori Kad Pengenalan dahulu * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 3. No. telefon 15. sila isi maklumat bapa) 1b.SPT. Poskod 11. Saya juga akan memberitahu Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Kod tanggungan 6.E MAKLUMAT IBU (Jika tiada ibu. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis JPA. nyatakan negara 9.BP. Bahagian Pencen dengan segera jika berlaku apa-apa perubahan maklumat seperti yang dinyatakan di atas. Negeri 13. Agama 8. Nama 4. Saya mengesahkan bahawa saya mempunyai _____ orang anak dalam tanggungan saya. Kad Pengenalan dahulu 2b. Negara 14. Disahkan Oleh: Nama : Jawatan : Unit (Tandatangan balu / duda**) Tarikh : Tarikh : : -4- . Alamat e-mel Disemak Oleh: F PENGAKUAN BALU / DUDA Nama : Jawatan : 1. Alamat ___________________________________ Kod Negara 10. Bangsa 7.B01e 1a. Saya mengaku bahawa gambar dan cap jari di dalam borang ini adalah gambar dan cap jari saya dan segala maklumat yang dicatatkan di atas adalah betul. No. Kad Pengenalan semasa UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 2a. Bandar 12. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Jika Ya.

.* Saya tidak pernah bercerai dengan gemulah. Kad Pengenalan ______________ (baru)___________ (lama) dengan sesungguh dan sebenar mengaku bahawa: (a) Saya telah berkahwin dengan gemulah: ______________________ ___________________________________ pada ______________ (sebutkan tarikh perkahwinan) di ___________________________ ______________________________________________________ (sepertimana dalam salinan Sijil Nikah yang dilampirkan) Ketika perkahwinan ini berlangsung gemulah masih dalam perkhidmatan / telah bersara.._______________________________________________________ No. _________________________________ (Tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen / Pesuruhjaya Sumpah) * potong mana yang tidak berkenaan.SPT.Sisipan Borang JPA. (b) (c) Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar.BP. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu :_____________________________ ) di____________________________ ) pada ______ hb__________ 20 ___ ) ………………………………. 1960 (Akta 13). menurut Akta Akuan Berkanun.B01e DIKECUALIKAN CUKAI SETEM SURAT AKUAN BALU/DUDA YANG SAH Saya. (Tandatangan Balu/Duda) Di hadapan saya.

Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. Sila tandakan (/) pada kotak-kotak yang bertanda (*). Alamat 4.BP. No. Fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A MAKLUMAT GEMULAH 1b.Lampiran A . No.14 JPA. 2. Status perkahwinan * B Bujang K Berkahwin Hari Bulan Tahun 11. 3. Negara Kod negara 8. Kad Pengenalan semasa 2. Negeri 7. Kad Pengenalan semasa 2. Nama gemulah B MAKLUMAT ANAK BELAJAR DI IPT 1b. Tarikh perkahwinan (Jika telah berkahwin) / / -1- . Poskod 5.SPT. Kategori Kad Pengenalan semasa * 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1a. Alamat e-mel 10. No. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU. telefon 9. Bandar Kod negeri 6.B03a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN PENGESAHAN ANAK BELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ARAHAN 1. Sila gunakan HURUF BESAR. Nama anak 3. No.

Tahun pengajian semasa memohon Tahun keTahun 14.C MAKLUMAT PENGAJIAN ( Diisi oleh Pelajar IPT ) JPA. Kursus 11. Tarikh pendaftaran (Tahun pertama kemasukan di IPT) / Hari Bulan / Tahun 15. Alamat e-mel 9. Poskod 4. Pendaftaran pelajar 10. Tarikh tamat peperiksaan pengajian tahun akhir / Hari Bulan / 16.SPT. telefon 8. Negara Kod negara 7. Bandar Kod negeri 5. Ijazah Pertama / Diploma yang akan diperolehi -2- . Tempoh kursus Tahun 13. Nama IPT 2. No. Alamat penuh IPT 3.BP. Fakulti 12.B03a UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1. No. Negeri 6.

BP. (Tandatangan Pendaftar / Dekan ) Nama Penuh : Jawatan Tarikh Cop Rasmi IPT : : : Disemak Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -3- .SPT.D PENGAKUAN PELAJAR JPA.B03a Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (Tandatangan pelajar) Tarikh : E MAKLUMAT PENGESAHAN (Diisi oleh Pendaftar / Dekan) Saya mengesahkan bahawa segala maklumat tersebut di Bahagian (B) dan (C) adalah benar.

Sila gunakan HURUF BESAR. Kategori Kad Pengenalan semasa 01 Baru 02 Lama 03 Tentera 04 Polis 1a. Nama Bank 2. Kad Pengenalan semasa 2. Sila tandakan pada ruang berkenaan. Kategori Akaun 01 Simpanan 02 Semasa 03 GIRO Catatan : Sila kemukakan satu salinan fotostat muka surat Buku Bank / Penyata Akaun Semasa yang menunjukkan butir-butir pemilik dan nombor akaun bank. Nama B MAKLUMAT BANK 1. Fail : Tarikh Terima : Hari / Bulan / Tahun UNTUK KEGUNAAN PEJABAT A MAKLUMAT PENERIMA PENCEN 1b. 3. No.15 JPA. No. ______________________________________ (Tandatangan penerima pencen) Tarikh : -1- . akaun 3. No. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.Lampiran A . Jenis Akaun 01 Perseorangan 02 Bersama 03 Amanah 4.B06 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PENCEN MAKLUMAT AKAUN BANK PENERIMA PENCEN ARAHAN 1. C PENGAKUAN PENERIMA PENCEN Saya mengaku bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul dan lengkap.BP. 2.SPT.

Lampiran B CARA MENGISI BORANG .

Cheras Cara Mengisi: NO 1 0 R AZ A K J A L A N M AK M UR C HE RA S 1 B A N DA R T U N 3. Alamat Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Contoh : msaniabd@hotmail. Alamat e-mel Jika mempunyai alamat e-mel. Gunakan singkatan di mana yang bersesuaian. Contoh : No 10. Isikan alamat penuh pada petak yang disediakan. Alamat pejabat Alamat pejabat adalah alamat agensi awam atau pertubuhan di mana anggota tersebut bekerja. MAKLUMAT UMUM 1. Bagi agensi awam atau pertubuhan yang berada di Putrajaya. tuliskan pada kotak yang disediakan. gunakan singkatan PPKP untuk “Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan”. Contoh: Islam Cara Mengisi: 0 1 2. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Agama Isikan kod agama pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod AGAMA.CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PENCEN A. Jalan Sultan Hishamudin 1 . Jalan Makmur 1. Kosongkan satu petak di antara tiaptiap perkataan. Bandar Tun Razak.com Cara Mengisi: msaniabd@hotmail. Contoh : Bangunan Dayabumi.com 4.

Bangsa Isikan kod bangsa pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANGSA. 2 .00) Cara Mengisi: 9 0 . Isikan amaun berkenaan pada petak yang disediakan. 5 1 9. Contoh : Elaun Bahasa kepada Jurubahasa di Mahkamah (Bahasa Cantonese RM90. Gambar dan cap Ibu jari Lekatkan gambar warna terkini pesara/balu/duda (mana yang berkenaan) di ruang yang disediakan.51 Cara Mengisi: 5 5 4 7 . Bandar Tulis nama bandar pada ruangan yang disediakan. Gaji akhir sebulan Isikan amaun gaji yang akhir diterima oleh anggota dalam jawatan terakhir di mana beliau telah disahkan pada petak yang disediakan Contoh : RM5547. 0 0 8. Elaun Berpencen Petak ini hanya untuk pesara yang menerima Elaun Berpencen sebagai tambahan kepada gaji yang akhir diterima sahaja.Cara Mengisi: BA NG U N AN H AMU D I N D A Y A B U M I J A LA N S U L T A N H I S 5. Contoh: Melayu Cara Mengisi: 0 1 0 0 7. gunakan dakwat khas untuk cap ibu jari. Bagi cap ibu jari kiri dan kanan pula. Contoh: Kuala Lumpur Cara Mengisi : KUALA LUMPUR 6.

Contoh : Datuk Cara Mengisi : DATUK 11. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Imbuhan Tetap Perumahan Isikan amaun Imbuhan Tetap Perumahan pada petak yang disediakan. Contoh : M54 bagi jawatan Pegawai Tadbir & Diplomatik. Gred gaji Isikan maklumat gred gaji pada petak yang disediakan. Contoh : Lelaki Cara Mengisi : L 17. Jantina Isikan kod jantina pada petak yang disediakan iaitu “L” bagi Lelaki dan “P” bagi Perempuan. Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas Isikan amaun Imbuhan Tetap Jawatan Utama / Gred Khas pada petak yang disediakan jika berkenaan. 14. 15. 13.10. Contoh: Timbalan Ketua Setiausaha. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas. Imbuhan Tetap Khidmat Awam Isikan amaun Imbuhan Tetap Khidmat Awam pada petak yang disediakan. Imbuhan Tetap Keraian Isikan amaun Imbuhan Tetap Keraian pada petak yang disediakan jika berkenaan. Jawatan akhir Tulis nama jawatan akhir yang disandang pada ruangan yang disediakan. 16. Gelaran Tuliskan gelaran (termasuk gelaran yang dianugerah dan gelaran profesional) pada petak yang disediakan. PTD Gred M54 3 . Cara Mengisi: M 5 4 12. Cara mengisi adalah seperti di butiran 8 di atas.

Contoh: Isteri Cara Mengisi: 0 1 22. Isteri ketiga (300). Jenis perkhidmatan Isikan kod jenis perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERKHIDMATAN. Kod Hubungan Isikan kod hubungan penama dengan pesara / gemulah pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod HUBUNGAN. Kategori Kad Pengenalan semasa Tandakan ( √ ) pada kotak yang disediakan: Contoh : Kad Pengenalan baru Cara Mengisi: 01 √ Baru 02 Lama 04 Polis 20. Kategori Kad Pengenalan dahulu Ruangan ini hendaklah diisi oleh penama yang pernah memiliki Kad Pengenalan yang nombornya berbeza daripada yang digunakan sekarang. kosongkan.Cara Mengisi: TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA. Kod Tanggungan Isikan kod tanggungan berdasarkan maklumat berikut: KOD 100 200 – 400 001 – 029 KETERANGAN Suami atau hanya seorang isteri atau isteri pertama. Isteri kedua (200). Isteri keempat (400) Anak tiri tanggungan pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan 4 . PTD GRED M54 18. Contoh : Kad Pengenalan lama Cara Mengisi: 01 Baru 02 √ Lama 04 Polis 21. Jika tiada. Contoh : Perkhidmatan Awam Persekutuan Cara Mengisi: 1 0 19.

Contoh : Kementerian Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna 5 . Cara Mengisi: 3 0 4 Contoh 3: Anak kandung kedua dari isteri keempat. angka pertama dalam kod merujuk kepada kedudukan ibunya sebagai isteri. isteri ketiga atau isteri keempat. Kosongkan satu petak di antara tiap-tiap perkataan. Gelaran hendaklah diisi secara berasingan (lihat contoh di butiran 10). Contoh : SSM – Kumpulan Pengurusan dan Profesional Cara Mengisi: 1 1 24. Cara Mengisi: 1 0 1 Contoh 2: Anak kandung keempat dari isteri ketiga. Nama Jabatan/Agensi Tulis nama Jabatan/Agensi pada ruangan yang disediakan. Cara Mengisi: 4 0 2 23. isteri kedua.030 – 049 050 – 099 seterusnya Anak angkat pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya Anak tak sah taraf pertama (mengikut umur tertua yang layak) dan seterusnya Bagi anak kandung. iaitu sama ada isteri pertama. Nama Isikan nama penuh seperti yang tercatat dalam Kad Pengenalan. Contoh 1: Anak kandung pertama (mengikut umur tertua yang layak) dari hanya satu isteri atau dari isteri pertama. Kumpulan perkhidmatan Isikan kod kumpulan perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KUMPULAN PERKHIDMATAN. dan dua angka kod seterusnya merujuk kepada kedudukan anak (bermula dengan umur anak tertua yang layak sebagai “anak pertama”). Contoh : Muhammad Osman Bin Haji Abdullah Hashim Cara Mengisi : M U H A M M A D L A H O S M A N B I N H J A B D U L H A S H I M 25.

29. Nombor keahlian KWSP Isikan nombor keahlian KWSP pada petak yang disediakan. Contoh: Australia Cara Mengisi : AUSTRALIA 27. Contoh : 10123218 6 . Nombor Kad Pengenalan dahulu Ruangan ini hendaklah diisi oleh pesara yang pernah memiliki nombor Kad Pengenalan yang berbeza daripada yang digunakan sekarang. Kosongkan. Negara Tulis nama negara pada ruangan yang disediakan jika negara selain daripada Malaysia. Negeri Isikan kod negeri pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod Negeri. Contoh : Wilayah Persekutuan Cara Mengisi: 1 4 28. Nombor Kad Pengenalan semasa Isikan nombor Kad Pengenalan semasa.Cara Mengisi : KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN HAL-EHWAL PENGGUNA 26. jika tiada. Contoh : Kad Pengenalan baru : 460610-10-5263 Cara Mengisi : 4 6 0 6 1 0 1 0 5 2 6 3 Kad Pengenalan lama : 4928802 Cara Mengisi : 4 9 2 8 8 0 2 Kad Kuasa Polis: RF2548 Cara Mengisi : R F 2 5 4 8 30.

Contoh : Pegawai lantikan tetap Cara Mengisi: Y 35. Opsyen di bawah Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang dilantik pada atau sebelum 15 Januari 1975 (Semenanjung) dan pada atau sebelum 1 Julai 1978 (Sabah dan Sarawak) seperti mana dikehendaki di bawah Peraturan 10 PU (A)176/80 atau Peraturan 10 PU(A) 134/90 Isikan kod Opsyen Peraturan 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) dengan merujuk kepada Jadual Kod OPSYEN PERATURAN 10 (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90). Contoh: 03-91721821 Cara Mengisi : 0 3 9 1 7 2 1 8 2 1 33. jika memilih Peraturan 10(2)(b) isikan “B” pada petak yang disediakan. Contoh : Memilih Peraturan 10(2)(a) Cara Mengisi: A 34. Pegawai tetap Jika anggota ialah pegawai lantikan tetap isikan “Y”. Jika anggota pernah bertukar dari skim A ke skim B. jika bertaraf lantikan sementara isikan “T” pada petak yang disediakan. Nombor sijil lahir Isikan nombor sijil lahir anak tanggungan pada petak yang disediakan. Jika memilih Peraturan 10(2)(a) isikan “A”. Pilihan Skim Isikan kod pilihan skim pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod PILIHAN SKIM.Cara Mengisi: 1 0 1 2 3 2 1 8 31. Contoh : Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B) Cara Mengisi: 2 7 . Nombor telefon Isikan nombor telefon bersekali dengan kod kawasan. isikan petak dengan kod 3 dan nyatakan tarikh tukar ke skim B. Contoh : AV 786901 Cara Mengisi : A V 7 8 6 9 0 1 32.

Sebab berhenti dari agensi swasta Isikan kod sebab berhenti dari agensi swasta pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SEBAB BERHENTI DARI AGENSI SWASTA.36. Contoh : Ditamatkan perkhidmatan kerana sakit Cara Mengisi: 0 1 38. Poskod Isikan poskod pada petak yang disediakan. Contoh : Pegawai Tadbir & Diplomatik Cara mengisi: M P P 0 0 1 40. Contoh : P1T6 Cara Mengisi: P 1 T 6 41. isikan “Y” pada petak yang disediakan dan nyatakan Australia pada ruang berkenaan. Contoh: Jika bermastautin di Australia. Cara Mengisi : Y Jika Ya. Contoh : SSM P. Contoh : 56000 Cara Mengisi : 5 6 0 0 0 37. Y (Ya) jika bermastautin di luar negara atau T (Tidak) jika tidak bermastautin di luar negara. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Isikan pada petak yang disediakan. Skim gaji Isikan kod skim gaji pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM GAJI. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 Cara Mengisi: 1 3 0 1 39. Tanggagaji Isikan maklumat tanggagaji pada petak yang disediakan. Skim perkhidmatan Isikan kod skim perkhidmatan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SKIM PERKHIDMATAN. nyatakan Negara AUSTRALIA 8 .P.

45. persaraan kerana mencapai had umur. Tarikh bersara Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut : i. Sekiranya anggota dilantik dalam beberapa jawatan selepas lantikan pertama. Contoh 1: 10hb JUN 1947 Cara Mengisi : 1 0 / 0 6 / 1 9 4 7 Hari Bulan Tahun 9 . isikan tarikh pengesahan dalam jawatan sekarang sahaja (jawatan terakhir). Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta Isikan tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi swasta. 48. 46. 47. Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Isikan tarikh pengesahan dalam jawatan terakhir disandang dalam petak yang disediakan.42. dan persaraan kerana penswastaan agensi awam (tarikh bersara adalah tarikh berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut) Bagi lain-lain jenis persaraan. 44. Jika hanya tercatat bulan dan tahun sahaja. isikan hari terakhir bulan berkenaan. isikan tarikh 31 Disember pada tahun berkenaan sebagai tarikh lahir. Tarikh kahwin Isikan tarikh perkahwinan sepertimana tercatat dalam sijil nikah. isikan tarikh lahir sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama Isikan tarikh disahkan dalam jawatan lantikan pertama seperti yang tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Bagi anggota. petak ini hendaklah dikosongkan. Kosongkan petak ini sekiranya masih belum disahkan dalam jawatan sekarang. ii. Tarikh lahir Jika tarikh lahir hanya tercatat tahun sahaja. Contoh: Berkahwin Cara Mengisi : 2 43. Taraf Perkahwinan Isikan kod taraf perkahwinan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod TARAF PERKAHWINAN.

Contoh 2: 1947 Cara Mengisi : 3 1 / 1 2 / 1 9 4 7 Tahun Hari Bulan

Contoh 3: MEI 1947 Cara Mengisi : 3 1 / 0 5 / 1 9 4 7 Hari Bulan Tahun

49. Tarikh lantikan pertama Isikan tarikh lantikan pertama sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Contoh : 16 Julai 1977 Cara Mengisi : 1 6 / 0 7 / 1 9 7 7 Hari Bulan Tahun

50. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang Isikan tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Sekiranya anggota kekal dalam jawatan lantikan pertama sehingga persaraan atau kematian dalam perkhidmatan, tarikh di butiran ini hendaklah sama dengan di butiran 49.

51. Tarikh mati Isikan tarikh kematian seperti di sijil kematian pada petak yang disediakan

52. Tarikh pemberian taraf berpencen / disifatkan bertaraf berpencen. Isikan tarikh pemberian taraf berpencen sepertimana tercatat dalam rekod perkhidmatan pada petak yang disediakan. Jika anggota berkenaan disifatkan bertaraf berpencen, kosongkan petak ini.

53. Tarikh tukar ke skim B Isikan tarikh tukar ke Skim B pada petak yang disediakan, jika berkenaan.

54. Tempoh perkhidmatan lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen JPA Sekiranya anggota pernah diluluskan percantuman perkhidmatan lepas, isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) tempoh tersebut sepertimana dicatat dalam surat kelulusan.

10

55. Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira

I.

Cuti tanpa gaji Isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) anggota bercuti tanpa gaji pada petak yang disediakan.

II.

Cuti sakit berlebihan Isikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan. Contoh: Tahun 1986 (10 hari) Cara Mengisi : 1 9 8 6 Tahun 1 0 Jumlah hari

III.

Hari tidak hadir bertugas Isikan petak tahun dan bilangan hari yang terlibat pada petak yang disediakan.

56. Tempoh perkhidmatan sekarang Isikan tarikh mula (bagi petak “dari”) dan tarikh akhir (bagi petak “hingga”) tempoh perkhidmatan sekarang pada petak yang disediakan.

Petak ini hanya perlu diisi bagi anggota yang bersara atas sebab-sebab berikut: i. ii. persaraan kerana mencapai had umur, dan persaraan kerana penswastaan agensi kerajaan,

Bagi jenis persaraan lain, petak ini hendaklah dikosongkan. Bagi agensi awam yang diswastakan, tarikh bersara adalah tarikh berkuat kuasa penswastaan agensi tersebut.

11

B. MAKLUMAT KHUSUS DALAM BORANG TERTENTU
1. BORANG JPA.BP.SPPP.B01a – MAKLUMAT PESARA

i.

Jenis Persaraan Isikan kod jenis persaraan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERSARAAN. Contoh: Persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun Cara Mengisi : 0 1

ii.

Jika sakit, tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Isikan tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan pada petak yang disediakan.

iii.

Kategori akaun Isikan kod kategori akaun pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KATEGORI AKAUN. Contoh : Akaun Simpanan Cara Mengisi: 0 1

iv.

Kod bank Isikan kod bank pembayar pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod BANK. Contoh : Bank Muamalat Cara Mengisi: 0 1

v.

Nama bank Tulis nama bank pada ruangan yang disediakan. Contoh: Bank Muamalat Cara Mengisi : BANK MUAMALAT

vi.

Nama cawangan Tulis nama cawangan bank pada ruangan yang disediakan. Contoh: Cawangan Kompleks Pertama CAWANGAN KOMPLEKS PERTAMA

Cara Mengisi:

12

Persaraan Pilihan / Atas Sebab Kesihatan Ruangan ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan sekiranya pesara memohon untuk persaraan pilihan atau diperakukan untuk bersara atas sebab kesihatan sahaja.BP. iaitu a) Ganjaran perkahwinan. Jika pesara seorang pegawai perkhidmatan awam Negeri. tandakan ( √ ) pada mana-mana petak yang berkenaan. bahagian ini tidak perlu diisi. Jabatan Mengurus perlu memperolehi maklumat ini sebelum mengemukakan permohonan ii. b) Ganjaran Perkhidmatan Kontrak. Nombor akaun bank Isikan nombor akaun bank pada petak yang disediakan. 13 . atau c) Ganjaran Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. atau “Tidak Berkenaan”. Elaun mobilisasi Petak ini hanya perlu diisi oleh anggota yang pernah dikerah sepenuh masa dalam Angkatan Tentera Malaysia dan dibayar elaun mobilisasi. Bagi setiap petak yang memerlukan Ketua Jabatan menjawab samada “Ya”. Jumlah caruman LTAT Petak ini hanya perlu diisi oleh pesara Angkatan Tentera Malaysia yang dikehendaki mencarum dalam LTAT semasa beliau berkhidmat dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia.SPPP. “Tidak”. BORANG JPA. iii. Contoh: Pegawai bebas dari siasatan Badan Pencegah Rasuah Cara Mengisi : Y √ Ya T Tidak 2.B05 – PERMOHONAN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS i.vii. Jumlah ganjaran yang telah diterima Isikan maklumat amaun ganjaran yang pernah diterima bagi tempoh perkhidmatan yang dipohon. Contoh: 1400-0010277-52-9 Cara Mengisi : 1 4 0 0 0 0 1 0 2 7 7 5 2 9 viii.

BORANG JPA. Nombor sijil mati Isikan nombor sijil kematian pada petak yang disediakan.B01a – PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM / BBKT) i.B01e – MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN DI BAWAH 21 TAHUN YANG BELUM BERKAHWIN i.BP.SPT. Sebab kematian Isikan kod sebab kematian pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod SEBAB KEMATIAN. Nombor sijil kahwin Isikan nombor sijil kahwin sepertimana dicatat dalam surat nikah pada petak yang disediakan. ii. Contoh : A126957 Cara Mengisi : A 1 2 6 9 5 7 ii. 4. Bilangan anak Isikan bilangan anak pada petak yang disediakan.SPT. BORANG JPA.BP. 14 .3.

Sebab Berhenti dari Agensi Swasta 13. Agama 2. Kumpulan Perkhidmatan 9. Jenis Perkhidmatan 5. Kategori Akaun 7. Hubungan 4. Pilihan Skim (Penswastaan) 12. JADUAL KOD 1. Agama Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 Islam Kristian Buddha Hindu Sikhism Tiada Agama Tao Konfusianisma Bahai Lain-lain Keterangan 2.C. Sebab Kematian 14. Kod Bank 8. Skim Gaji 15. Jenis Persaraan 6. Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90] 11. Taraf Perkahwinan Senarai Jadual 1. Negeri 10. Bangsa 3. Bangsa Kod 0100 0200 0300 0800 1000 1200 9999 Keterangan Melayu Cina India Bumiputera Sabah Bumiputera Sarawak Orang Asli (Semenanjung) Lain-Lain 15 . Skim Perkhidmatan 16.

Jenis Persaraan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 20 22 23 Keterangan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55 Tahun Atau 56 Tahun Persaraan Atas Sebab Kesihatan Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Awam) Persaraan Kerana Memperoleh Kewarganegaraan Asing atau Dilucutkan Kewarganegaraan Malaysia Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan Persaraan Pilihan Di Bawah Seksyen 12 Akta 227/239 Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (BBKT) Penswastaan – Persaraan Setelah Dilantik Berkhidmat Dalam Pertubuhan Penswastaan – Persaraan Pilihan Penswastaan – Persaraan Kerana Jawatan Yang Dipegang Dihapuskan 16 . Jenis Perkhidmatan Kod 10 11 20 30 40 50 95 Keterangan Perkhidmatan Awam Persekutuan Perkhidmatan Polis Perkhidmatan Awam Negeri Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Kuasa Tempatan Perkhidmatan ATM 5.3. Hubungan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Isteri Suami Ibu Bapa Anak Kandung Anak Tiri Tanggungan Anak Angkat Anak Tidak Sah Taraf Keterangan 4.

Kumpulan Perkhidmatan Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Keterangan JKK – Kumpulan Skim Bersepadu JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan A JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan B JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan C JKK – Jawatankuasa Kabinet Kumpulan D SSB – Kumpulan Pengurusan Tertinggi SSB – Kumpulan Pengurusan dan Profesional SSB – Kumpulan Sokongan SSB – Kumpulan Skim Bersepadu SSM – Kumpulan Pengurusan Tertinggi SSM – Kumpulan Pengurusan dan Profesional SSM – Kumpulan Sokongan SSM – Kumpulan Skim Bersepadu 9. Kod Bank Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 Bank Muamalat Maybank BSN Affin Bank BCBB BIMB Public Bank Alliance Bank RHB Bank HSBC Bank Rakyat Hong Leong Bank Utama Bank EON Bank Hong Leong Finance Keterangan 8. Negeri Kod 01 02 03 Johor Kedah Kelantan Keterangan 17 .6. Kategori Akaun Kod 01 02 03 Simpanan Semasa Giro Keterangan 7.

Sebab Kematian Kod 01 02 03 04 Kematian Biasa Mendapat Bencana Semasa Bertugas Kemalangan Dalam Perjalanan Mendapat Penyakit Kerana Tugas Keterangan 18 .Kod 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 98 99 Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu Sabah Sarawak Keterangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan Wilayah Persekutuan Putrajaya Luar Negeri Lain-lain 10. Opsyen di bawah Peraturan 10 [PU(A)176/80 / PU(A)134/90] Kod A B Keterangan Tempoh mencarum diambilkira untuk tempoh perkhidmatan – 10 (2) (a) Tempoh mencarum tidak diambilkira untuk tempoh perkhidmatan – 10 (2) (b) 11. Pilihan Skim (Penswastaan) Kod 1 2 3 Keterangan Skim Perkhidmatan Ala Kerajaan (Skim A) Skim Perkhidmatan Syarikat (Skim B) Tukar Skim – dari A ke B 12. Sebab Berhenti dari Agensi Swasta Kod 01 02 03 04 Keterangan Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Sakit Ditamatkan Perkhidmatan Kerana Pengurangan Pekerja Berhenti – Pesara Mohon Berhenti Dengan Syarikat Diberhentikan Oleh Syarikat 13.

14. Skim Gaji
Kod Skim gaji 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301 0302 0303 0304 0401 Pra-Suffian Suffian Harun Aziz Suffian (Tribunal) Kementah Skim Lama Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 2/1977 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 9/1980 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P. 5/1985 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 4/1986 & 5/1986 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P. 5/1988 & 6/1988 Jawatankuasa Kabinet (JKK) P.P 6/1991 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 9/1991 & 10/1991 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P 2/1996 & 3/1996 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P. 8/2000 & 9/2000 & 10/2000 Sistem Saraan Baru (SSB) P.P. 12/2001 & 13/2001 & 14/2001 Sistem Saraan Malaysia (SSM) P.P. 4/2002 & 5/2002 & 6/2002 Keterangan Tarikh Kuatkuasa Sebelum / Pada 1.1.70 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970

01.01.1976 01.07.1980 01.07.1985 01.06.1986 01.10.1988 01.01.1989 01.01.1992 01.01.1995 01.01.2000 01.01.2002 01.11.2002

15. SKIM PERKHIDMATAN Kod
A-PP-001 A-PP-002 A-PP-003 A-PP-004 A-PP-005 A-SOK-001 A-SOK-002 A-SOK-003 A-SOK-004 A-SOK-005 A-SOK-006 A-SOK-007 A-SOK-008 A-SOK-009 A-SOK-010 A-SOK-011 A-SOK-012 A-SOK-013 A-SOK-014 A-SOK-015 A-SOK-016 A-SOK-017 A-PP-006 B-BSP-001 B-BSP-002 B-BSP-003

Keterangan
Juruterbang atau Pemeriksa Juruterbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Jurutera Laut Arkitek Laut Pegawai Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Pemeriksa Kapal Terbang Pembantu Teknik Kapal Terbang Operator Aerobridge Penolong Jurutera laut Pembantu Juruenjin Laut- Juruenjin Laut Merinyu Laut Penolong Pegawai Laut Serang Kelasi atau Jurumudi Penjaga Rumah Api Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Pembantu Laut Pengajar Merin Pemandu Lokomotif Rendah Malim Penerbit Rancangan Ahli Muzik Pereka

19

Kod
B-BSP-004 B-BSP-005 B-SOK-001 B-SOK-002 B-SOK-003 B-SOK-004 C-PP-001 C-PP-002 C-PP-003 C-PP-004 C-PP-005 C-PP-006 C-PP-007 C-PP-008 C-PP-009 C-SOK-001 C-SOK-002 C-SOK-003 C-SOK-004 C-SOK-005 C-SOK-006 C-SOK-007 C-SOK-008 C-SOK-009 C-SOK-010 C-SOK-011 C-SOK-012 C-SOK-013 C-SOK-014 C-SOK-015 C-SOK-016 C-SOK-017 C-SOK-018 DU-PP-001 DS-PP-001 DM-PP-001 DG-PP-004 DG-PP-005 DG-PP-006 DG-PP-008 DG-SOK-001 DG-SOK-002 DG-SOK-006 DG-SOK-007 E-PP-001 E-PP-002 E-SOK-001 E-SOK-002 E-SOK-003 E-SOK-004 E-SOK-005 E-SOK-006 F-PP-001 F-SOK-001 F-SOK-002 F-SOK-003

Keterangan
Ahli Fotografi Pegawai Kebudayaan Artis Budaya Jurusolek Pembantu Rendah Penerbit Rancangan Penari Pegawai Galian Pegawai Kimiabumi Pegawai Kajibumi (Geofizik/Kajibumi) Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Pegawai Kajicuaca Pegawai Makmal Filem Pegawai Teknologi Makanan Penyelia Jenis Makanan Penolong Pegawai Galian Pembantu Galian Penolong Pegawai Kimiabumi Pembantu Kajibumi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Pembantu Makmal Penolong Pegawai Kajicuaca Pembantu Kajicuaca Penolong Pegawai Makmal Filem Pembantu Makmal Filem Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Teknologi Makanan Pencatit Data Gerudi Pembantu Kajibumi Rendah Pembantu Makmal Rendah Pembantu Kajicuaca Rendah Pembantu Makmal Filem Rendah Pensyarah Perubatan Pensyarah Universiti Pensyarah ITM Guru Bahasa Pensyarah Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Penolong Pensyarah 'A' Jurulatih (ITM) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) Penolong Pensyarah 'B' Pengajar Bahasa Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Pembantu Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan Pembantu Pegawai Latihan Pengajar Kraf Pembantu Pemasaran Rendah Pegawai Sistem Maklumat Pengatur Program Komputer Operator Mesin Prosesan Data Operator Komputer

20

Kod
F-SOK-004 G-PP-001 G-PP-002 G-PP-003 G-PP-004 G-PP-005 G-PP-006 G-PP-007 G-SOK-001 G-SOK-002 G-SOK-003 G-SOK-004 G-SOK-005 G-SOK-006 G-SOK-007 G-SOK-008 G-SOK-009 G-SOK-010 G-SOK-011 G-SOK-012 G-SOK-013 G-SOK-014 G-SOK-015 G-SOK-016 G-SOK-017 G-SOK-018 G-SOK-019 G-SOK-020 G-SOK-021 G-SOK-022 J-PP-001 J-PP-002 J-PP-003 J-PP-004 J-PP-005 J-PP-006 J-PP-007 J-PP-008 J-BSP-001 J-SOK-001 J-SOK-002 J-SOK-003 J-SOK-004 J-SOK-005 J-SOK-006 J-SOK-007 J-SOK-008 J-SOK-009 J-SOK-010 J-SOK-011 J-SOK-012 J-SOK-018 J-SOK-019 KX-PP-001 KB-PP-001 KP-PP-001

Keterangan
Penolong Pegawai Sistem Maklumat Pegawai Pertanian Pegawai Veterinar Pemelihara Hutan Pegawai Hidupan Liar Pegawai Perikanan Pegawai Rancangan Tanah Pengurus Taman/Ladang Penolong Pegawai Pertanian Pembantu Pertanian Penolong Pegawai Veterinar Pembantu Veterinar Atendan Haiwan Penolong Pemelihara Hutan Renjer Hutan Pengajar Membalak Pengawas Hutan Penolong Pegawai Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah Penolong Pegawai Perikanan Pembantu Perikanan Pengajar Rendah Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penyelia Rancangan Tanah Penolong Pengurus Taman/Ladang Pembantu Pengurus Taman/Ladang Juruteknik Pertanian Rendah Penyelia Kandang Haiwan Pembantu Rendah Taman Sabah Arkitek Arkitek Lanskap Jurutera Juruukur Bahan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Juruukur Jurukartografi Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengajar Pembantu Teknik Juruteknik Pelukis Pelan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Pembantu Teknik Ukur Juruteknik Ukur Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penguasa Bekalan Air Merinyu Taliair Pengawas Taliair Jurubina Model Pelukis Pelan Rendah Penguasa Penjara Penguasa Bomba Pegawai Keselamatan

21

Kod KP-PP-002 KP-SOK-002 KP-SOK-003 KP-SOK-004 KP-SOK-005 KX-SOK-001 KX-SOK-002 KP-SOK-006 KP-SOK-007 KP-SOK-008 KP-SOK-009 KB-SOK-001 KB-SOK-002 KB-SOK-003 KP-SOK-010 KP-SOK-011 KP-SOK-015 KP-SOK-001 KP-SOK-014 L-PP-001 L-PP-003 L-SOK-001 M-PP-001 N-PP-001 N-PP-002 N-PP-003 N-PP-004 N-PP-005 N-PP-006 N-PP-007 N-SOK-001 N-SOK-002 N-SOK-003 N-SOK-004 N-SOK-005 N-SOK-006 N-SOK-007 N-SOK-008 N-SOK-009 N-SOK-010 N-SOK-011 N-SOK-012 N-SOK-013 N-SOK-014 N-SOK-015 N-SOK-016 N-SOK-017 N-SOK-018 N-SOK-019 N-SOK-020 N-SOK-021 N-SOK-022 N-SOK-023 N-SOK-024 N-SOK-025 N-SOK-027 Keterangan Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pendaftaran Pembantu Pendaftaran Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Pegawai Perhubungan Preman Amra Pembantu Pendaftaran Rendah Penolong Imigresen Rendah Penolong Penguasa Bomba Pegawai Bomba Ahli Bomba Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pengawal Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Imigresen Pegawai Undang-Undang Pegawai Syariah Pembantu Undang-Undang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Penerbitan Pegawai Penguatkuasa Pengurus Asrama Perangkawan Pegawai Penyelidik Sosial Jurubahasa Serentak Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir (Perkeraniaan/Operasi) Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Am Rendah S/Usaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara/Hakim Bentara Mesyuarat Pelapor Perbahasan Parlimen/Dewan Negeri Pengurus Stesen Jurubahasa Pemeriksa Cap Jari Penyelia Jurupakaian Peniup Kaca Operator Wireless Bentara Parlimen Penyelia Jeti Penghantar Notis Penyelamat Pengawas Pemulihan Penolong Pegawai Penerbitan Pembantu Penerbitan Operator Kamera Offset/Pembuat Plet Pengawet Penolong Operator Kamera Drebar atau Operator Wayang Gambar Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pengurus Asrama 22 .

Kod N-SOK-028 N-SOK-029 N-SOK-030 N-SOK-031 N-SOK-032 N-SOK-034 N-SOK-035 N-SOK-036 N-SOK-037 N-SOK-038 N-SOK-039 N-SOK-040 N-SOK-041 N-SOK-042 N-SOK-043 N-SOK-057 N-SOK-059 N-SOK-060 N-SOK-061 N-SOK-062 N-SOK-064 N-SOK-065 N-SOK-066 N-SOK-067 N-SOK-069 N-SOK-073 Q-PP-001 Q-SOK-001 Q-SOK-002 R-SOK-001 R-SOK-002 R-SOK-003 R-SOK-004 R-SOK-005 R-SOK-006 R-SOK-007 R-SOK-008 R-SOK-009 R-SOK-010 R-SOK-011 R-SOK-013 R-SOK-014 R-SOK-012 S-PP-004 S-PP-005 S-PP-006 S-PP-007 S-PP-008 S-PP-009 S-PP-010 S-PP-012 S-PP-013 S-PP-015 S-PP-016 S-PP-002 S-PP-003 Keterangan Penyelia Asrama Tukang Masak Pembantu Perangkaan Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Pembantu Penyelidik Sosial Juruteknik Percetakan Rendah Pembantu Percetakan Rendah Pembaca Pruf Pemeriksa Filem Rendah Operator Mesin Addressograf Pembantu Kamera Offset Pembantu Penguatkuasa Rendah Penyelia Asrama Rendah Penyelia atau Pengasuh Pelajar Pembantu Perangkaan Rendah Penyelenggara Stor Rendah Pembantu Pemilih Padi dan Beras Pembantu Trafik Rendah Penimbang Jurupakaian Pemungut Sewa Penghantar Berita Atendan Letak Kereta Penjaga Kolam Ikan Pembantu Tadbir(Kesetiausahaan) Penolong Pegawai Perangkaan Pegawai Penyelidik Penolong Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Pekerja Rendah Awam (PRA) Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) Pemandu Kenderaan Bermotor Operator Loji Pemandu atau Operator Jentera Pemunggah Penjaga Jentera Elektrik Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3 Pelansir (KTM) Pemandu Troli Rel (KTM) Pemandu Atau Operator Jentera Berat Land Jaga Operator Troli/Kren(KTM) Pegawai Berita Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Pegawai Rundingcara Pegawai Kesatria Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Pos Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Siasatan 23 .

Kod S-PP-014 S-SOK-004 S-SOK-005 S-SOK-006 S-SOK-007 S-SOK-008 S-SOK-009 S-SOK-010 S-SOK-011 S-SOK-012 S-SOK-013 S-SOK-014 S-SOK-015 S-SOK-016 S-SOK-017 S-SOK-018 S-SOK-019 S-SOK-031 S-SOK-032 S-SOK-033 S-SOK-001 S-SOK-002 S-SOK-003 S-SOK-026 S-SOK-027 S-SOK-028 S-SOK-034 S-SOK-030 U-PP-001 U-PP-002 U-PP-003 U-PP-004 U-SOK-002 U-SOK-003 U-SOK-004 U-SOK-005 U-SOK-006 U-SOK-007 U-SOK-008 U-SOK-009 U-SOK-010 U-SOK-011 U-SOK-012 U-SOK-013 U-SOK-014 U-SOK-015 U-SOK-016 U-SOK-018 U-SOK-019 U-SOK-020 U-SOK-021 U-SOK-022 U-SOK-023 W-PP-001 W-PP-002 W-PP-003 Keterangan Kurator Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pembantu Belia Dan Sukan Penolong Pegawai Siasatan Pembantu Siasatan Pembantu Wartawan/Wartawan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Pembantu Penerangan Penolong Pegawai Rundingcara Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Jurulatih Kawad Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Pos Posmen Penolong Kurator Pembantu Muzium Penolong Pegawai Perpustakaan Pembantu Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Pembantu Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Pembantu Arkib Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Farmasi Pegawai Optometri Juru X.Ray Jurupulih Perubatan Inspektor Kesihatan Pembantu Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Jururawat Desa Penolong Jururawat Pembantu Kesihatan Awam Atendan Kesihatan Jururawat Pergigian Juruteknik Pergigian Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Farmasi Juruteknik Perubatan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Pembantu Hospital Rendah Bidan Pemungut Jentik-jentik Juruproses Filem X-Ray Juruteknik Rendah Prostetik/Urtutik Akauntan Pegawai Penilaian Juruaudit 24 .

Kod W-PP-008 W-PP-004 W-PP-005 W-PP-006 W-SOK-001 W-SOK-002 W-SOK-003 W-SOK-004 W-SOK-005 W-SOK-006 W-SOK-008 W-SOK-009 W-SOK-010 W-SOK-011 XX-PGT-001 XX-XXX-000 N-SOK-045 N-SOK-063 F-SOK-005 M-PGT-001 N-SOK-072 W-SOK-013 XX-SOK-001 XX-PP-001 XX-XXX-001 XX-XXX-002 J-PP-009 N-PGT-001 F-PGT-001 E-PGT-001 G-PGT-002 J-PGT-001 J-PGT-003 U-PGT-001 PP-XX-0001 A-PGT-001 A-PGT-002 A-PGT-003 A-PGT-004 A-PGT-005 B-PGT-001 B-PGT-002 B-PGT-005 C-PGT-001 C-PGT-002 C-PGT-003 C-PGT-004 C-PGT-005 C-PGT-006 DG-PGT-005 DG-PGT-006 DM-PGT-001 DS-PGT-001 DU-PGT-001 E-PGT-002 G-PGT-001 Keterangan Pegawai Penaksir Penguasa Kastam Pegawai Kewangan Pegawai Aktuari Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Penolong Pegawai Penilaian Pembantu Penilaian Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Pembantu Penaksir Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jawatan Standard Tanpa Skim Pegawai Kerani Rendah Pencatat Masa Juruteknik Komputer Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pengurusan Tertinggi Pembantu Penguatkuasa Pembantu Tadbir Kewangan Jawatan Terbuka Kumpulan Sokongan Jawatan Terbuka Kumpulan Pengurusan dan Profesional Jawatan Fleksi Setiausaha Politik Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Tadbir Pengurusan Tertinggi Pegawai Sistem Maklumat Pengurusan Tertinggi Pegawai Ehwal Ekonomi Pengurusan Tertinggi Pegawai Veterinar Pengurusan Tertinggi Arkitek Pengurusan Tertinggi Jurutera Pengurusan Tertinggi Pegawai Perubatan Pengurusan Tertinggi TIADA Juruterbang Pengurusan Tertinggi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pengurusan Tertinggi Jurutera Laut Pengurusan Tertinggi Arkitek Laut Pengurusan Tertinggi Pegawai Laut Pengurusan Tertinggi Penerbit Rancangan Pengurusan Tertinggi Ahli Muzik Pengurusan Tertinggi Pegawai Kebudayaan Pengurusan Tertinggi Pegawai Galian Pengurusan Tertinggi Pegawai Kimiabumi Pengurusan Tertinggi Pegawai Geofizik Kajibumi Pengurusan Tertinggi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pengurusan Tertinggi Pegawai Sains Pengurusan Tertinggi Pegawai Kajicuaca Pengurusan Tertinggi Pensyarah KUSZA Pengurusan Tertinggi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pengurusan Tertinggi Pensyarah ITM Pengurusan Tertinggi Pensyarah Universiti Pengurusan Tertinggi Pensyarah Perubatan Pengurusan Tertinggi Pegawai Latihan Pengurusan Tertinggi Pegawai Pertanian Pengurusan Tertinggi 25 .

Kod G-PGT-003 G-PGT-004 G-PGT-005 J-PGT-002 J-PGT-004 J-PGT-005 J-PGT-006 J-PGT-008 KB-PGT-001 KP-PGT-001 KX-PGT-001 L-PGT-001 L-PGT-002 L-PGT-003 N-PGT-002 N-PGT-003 N-PGT-005 N-PGT-008 Q-PGT-001 S-PGT-002 S-PGT-003 S-PGT-004 S-PGT-005 S-PGT-006 S-PGT-009 S-PGT-010 S-PGT-012 S-PGT-013 S-PGT-014 S-PGT-015 S-PGT-016 U-PGT-002 U-PGT-003 W-PGT-001 W-PGT-002 W-PGT-003 W-PGT-004 W-PGT-005 W-PGT-006 W-PGT-008 Y-PP-001 Y-SOK-001 YT-SOK-001 N-PP-008 DG-PP-007 DG-SOK-003 DG-SOK-004 DG-SOK-005 DG-SOK-008 J-SOK-013 J-SOK-014 J-SOK-015 J-SOK-016 J-SOK-017 N-SOK-033 N-SOK-044 Keterangan Pemelihara Hutan Pengurusan Tertinggi Pegawai Hidupan Liar Pengurusan Tertinggi Pegawai Perikanan Pengurusan Tertinggi Arkitek Lanskap Pengurusan Tertinggi Juruukur Bahan Pengurusan Tertinggi Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pengurusan Tertinggi Juruukur Pengurusan Tertinggi Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengurusan Tertinggi Penguasa Bomba Pengurusan Tertinggi Pegawai Keselamatan Pengurusan Tertinggi Penguasa Penjara Pengurusan Tertinggi Pegawai Undang-Undang Pengurusan Tertinggi Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Pegawai Syariah Pengurusan Tertinggi Pegawai Penerbitan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penguatkuasa Pengurusan Tertinggi Perangkawan Pengurusan Tertinggi Pegawai Tadbir Am Pengurusan Tertinggi Pegawai Penyelidik Pengurusan Tertinggi Pegawai Belia dan Sukan Pengurusan Tertinggi Pegawai Siasatan Pengurusan Tertinggi Pegawai Berita Pengurusan Tertinggi Pegawai Perhubungan Perusahaan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penerangan Pengurusan Tertinggi Pegawai Perancang Bahasa Pengurusan Tertinggi Pegawai Pos Pengurusan Tertinggi Pegawai Hal Ehwal Islam Pengurusan Tertinggi Pegawai Arkib Pengurusan Tertinggi Kurator Pengurusan Tertinggi Pustakawan Pengurusan Tertinggi Pegawai Pembangunan Masyarakat Pengurusan Tertinggi Pegawai Pergigian Pengurusan Tertinggi Pegawai Farmasi Pengurusan Tertinggi Pegawai Akauntan Pengurusan Tertinggi Pegawai Penilaian Pengurusan Tertinggi Juruaudit Pengurusan Tertinggi Penguasa Kastam Pengurusan Tertinggi Pegawai Kewangan Pengurusan Tertinggi Pegawai Aktuari Pengurusan Tertinggi Pegawai Penaksir Pengurusan Tertinggi Pegawai Kanan Polis Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Tamba Pegawai Tadbir Am Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat D3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat B1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat B2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kat T4 Penolong Pensyarah ITM Penerbit Teknik Penolong Jurutera Juruteknik Rendah Juruteknik Ukur Rendah Pengajar Ketukangan Gred 3 Jurutaip Penyelia Bangunan 26 .

Kod Q-SOK-003 U-SOK-017 W-SOK-012 N-SOK-047 Y-PGT-001 N-SOK-049 N-SOK-046 S-SOK-024 U-SOK-001 Keterangan Pembantu Penyelidik Rendah Inspektor Pencegah Malaria Juruteknik Penilaian Rendah Operator Mesin Pegawai Kanan Polis Pengurusan Tertinggi Penghantar Cepat Pencari Fail Pembantu Pembangunan Keluarga Pegawai Optometri 16. Taraf Perkahwinan Kod 1 2 3 4 5 Bujang Berkahwin Duda Janda Balu Keterangan 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful