BAB 1

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

1) PENGENALAN usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan. 2) INTEGRASI NASIONAL

-

AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL Perbezaan budaya dan agama Ketidakpuasan hati Kedudukan Geografi

CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL Agama dan kebudayaan Dasar Penjajah British Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan Amalan ekonomi yang berlainan Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik HALANGAN INTEGRASI NASIONAL Perbezaan budaya dan agama Dasar Penjajahan Sistem Pendidikan Amalan Ekonomi Perbezaan politik PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN Sistem Pendidikan Kebangsaan Agenda Memperkasakan SK Penerapan Nilai Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan Konsep Sekolah Wawasan Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum Perkasakan bahasa Kebangsaan Pemantapan Aktiviti Pupuk Kefahaman Dasar Pelajaran kebangsaan menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan

pakaian seragam sistem latihan guru bahasa penghantar yang sama USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA DAN DIPERKUKUHKAN melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan menjadikan agenda memperkasakan SK menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan Modul Aktiviti Kokurikulum Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL Sekolah sebagai alat perpaduan Sistem persekolahan yang sama Penggunaan Bahasa Melayu Pendedahan kepada nilai Seminar/forum PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL Program Permuafakatan Masyarakat Hari Keluarga Acara Kebudayaan Sambutan Perayaan Aktiviti Kokurikulum Bulan Kemerdekaan Lawatan ziarah Bina Insan

3) -

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Semua dapat hak yang sama Sekolah dapat kemudahan yang sama Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan Sekolah satu aliran Amalan kehidupan Peluang pendidikan yang sama Persamaan hak Peluang yang luas

pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi. Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan. sosial dan lain-lain. Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.Pembangunan sumber manusia TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Basmi buta huruf Pendidikan universal Penyediaan infrastruktur Guru terlatih yang mencukupi Pra sekolah untuk semua STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial. latar belakang etnik dan status sosioekonomi. TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN Pendidikan asas Pendidikan wajib untuk semua Kecekapan dalam pengurusan Pengagihan sumber Keperluan dengan pasaran kerja PENDIDIKAN NEGARA Pelbagai peringkat Kurikulum yang sama Penubuhan sekolah agama rakyat Peningkatan bilangan pelajar ke universiti Pendidikan swasta Pendidikan untuk semua Pengagihan sumber kewangan Pendidikan sejagat Pertambahan guru dan bilangan kelas Pendidikan Bertaraf Dunia Pendidikan berterusan Pendemokrasian pendidikan Pendidikan berkualiti 4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA pelajar belajar untuk tahu belajar untuk membuat . RUMUSANNYA. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan. peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina. pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.

sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional. pengurusan sekolah mesti telus. sekolah perlu mengawal sumber-sumber.belajar untuk menjadi apa belajar untuk hidup bersama KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO Pengurus punyai kuasa autonomi Memperkasakan kapasiti Struktur terurus Ukuran prestasi Pemantauan prestasi Kawalan sumber ketelusan MENURUT LAPORAN UNESCO (2005). . KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya. kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah. TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO Memenuhi keperluan pembelajaran asas Membentuk wawasan Akses kepada universal Focus terhadap pembelajaran Perluaskan skop Penambahbaikan persekitaran Perkukuhkan perkongsian Pembangunan dasar gerakkan sumber perpaduan antarabangsa DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO Perkembangkan potensi individu Tingkatkan kreativiti Sistem pendidikan yang cekap Pusat kecemerlangan pendidikan Tingkatkan martabat pendidikan 4) GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan. kelemahan dan prioritinya.

Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. Pengurusan pendidikan. pelayar dan pemudahcara. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat. KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN Pembelajaran sepanjang hayat Kebolehan berkomunikasi Kemahiran teknologi Kesediaan kognitif Warganegara bertanggungjawab CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU Kesediaan guru Pertambahan beban Kekurangan sokongan pengurusan Pengurusan pendidikan Sikap guru Perbezaan tahap pengetahuan Penggunaan teknologi Pembentukan jati diri Budaya sekolah . Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu. PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah seperti yang berikut Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar.- Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Kualiti guru. politik dan budaya. Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial. Pembentukan jati diri pelajar. Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru. Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar.

rektor. Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat. sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara.Perkembangan profesionalisme guru KESAN NEGATIF GLOBALISASI Negara lemah ditindas Ketidakadilan perkongsian Pemantauan yang mendalam Permintaan pasaran tenaga kerja Meminggirkan bahasa melayu Terbuka kepada persaingan tidak sihat Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan Penghayatan ilmu terhakis 5) KEPELBAGAIAN BUDAYA Perlu keadilan Peluang pendidikan kepada semua Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Program sekolah berkembar KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI DENGAN BIJA. BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT. Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. . sekolah mubaligh. Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa. Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan. Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. dan lain-lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat. Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman. sekolah kebangsaan Cina dan Tamil. Memastikan pelantikan naib canselor. Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran. Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman.

diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar). Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil. Bahasa Arab. PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Kuasa penggerak Pelaksanaan Pemudahan bertindak Kaedah perubahan Permulaan perubahan IMPLIKASI TMK penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris. memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran. CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA Sekolah kebangsaan sebagai peneraju Kelayakan pelajar jadi penentuan Pindaan akta Tingkatkan kemudahan Tingkatkan mutu pendidikan guru Peluang latihan Biasiswa kepada yang berkelayakan Kuasai pelbagai bahasa 6) PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Suasana lebih kondusif Mudah hasilkan bahan Kepelbagaian media Maklumat pelbagai TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT IAITU teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. . Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda.

minum serta menyimpan minuman keras. memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng. melawan pengawas. bertumbuk sesama pelajar. Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta menyimpan rokok. mengeluarkan kata-kata lucah. PUNCA GEJALA SOSIAL Globalisasi dan modenisasi Keruntuhan institusi keluarga Media-massa Kelemahan undang-undang Sikap remajA Sikap ibu bapa KESAN NEGATIF Kepada individu sendiri Menjejaskan negara Keruntuhan nilai agama TANGANI GEJALA SOSIAL BAB 2 Peranan ibu bapa Peruntukan undang-undang Pendekatan akademik Didikan agama Peranan ahli masyarakat GURU DAN PERUNDANGAN . menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain. Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng. melawan guru. bising dalam bilik darjah. KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN Pendidikan jarak Jauh Reformasi dalam pendidikan Mudah beri maklumbalas Sebagai bahan pengajaran pembelajaran Alat komunikasi Memudahkan pemahaman 7) GEJALA SOSIAL PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH DIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal. mengganggu pelajar perempuan.kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi. berbohong. berjudi dan mencuri kertas soalan ujian. mengutip duit pau daripada pelajar lain. mencari gaduh dengan kumpulan lain. berambut panjang.

Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P. 4) FAKTOR PENURUNAN KES INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT Program Latihan dan Taklimat Perkhidmatan Kaunseling Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan 5) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993.6.A. Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. YANG TELAH MULA DIKUATKUASAKAN PADA 20. Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamat pendidikan negara. 2) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002.1) PENDAHULUAN Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati. yang disebut Peraturan-Peraturan ibu .U. pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2).U. (A) 395/1993]. ANTARA PERATURAN YANG DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT . (PINDAAN) 2002 (P. Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.2002.246). setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada 2002. Dalam peraturan ini. Dalam konteks pendidikan. 3) RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INI DILAKSANAKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKAN PEGAWAI AWAM melaksanakan tugas dengan cekap. Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain. beramanah dan bertanggungjawab meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri menjaga imej perkhidmatan awam yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.

PERATURAN 4 (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang diPertuan Agong.176) Lantikan.A. SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya. Menjadi Anggota Jemaah Islamiah Menyertai Kesatuan Militan Malaysia PERATURAN 4(2). Negara dan Kerajaan. Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan. Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut. Bersubahat dengan musuh negara Membocorkan rahsia Kerajaan. Pegawai hendaklah sentiasa menjaga. berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab .Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib. hormat dan patuh kepada undang.undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan PERATURAN 3C Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan Hukuman Tindakan Tatatertib PERATURAN 3A Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar PERATURAN 3B Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.

PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DAN KARYA Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku. PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKAN DADAH. makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. penerbitan. PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. hotel. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah menghisap ganja. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti [keraian = belanja makan. heroin atau menagih dadah. Jabatan Profesional pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan PERATURAN 6 PAKAIAN Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti Memakai singlet atau baju-T. tambang bercuti dan lain-lain].PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan.- membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar Membantah atau melawan pegawai atasan cuai dalam melaksanakan tugasnya. PERATURAN 20 : PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali. menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah. PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG. Antara CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar. tanpa kolar Memakai sarong. rahsia dan sulit). seluar pendek dan lain-lain 6) RUMUSAN PERATURAN . morfin. Seseorang pegawai tidak boleh: menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah. PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini bercanggah Peraturan 4.

Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. memperkukuhan latihan perguruan. tiga kategori iaitu kerajaan. Seksyen 17(2). Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama. memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum. pendidikan swasta yang lebih sistematik. memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. 19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia. bantuan kerajaan dan swasta. memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan citacita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaanmelainkan yang dikecualikan. mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi termasuk kerajaan dan sawasta. mempertingkatkan pendidikan teknikal. Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan. .- Tingkatkan mutu perkhidmatan Halng penyelewengan Haling rasuah Banyak beri pengajaran Langkah pencegahan 7) AKTA PENDIDIKAN 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. kelas matrikulasi dan sebagainya. penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan. Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. 8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ADALAH UNTUK memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. ini boleh menampung dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6.

diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain.Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar untuk PeperiksaanAwam. Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi. sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya. seksyen 40. Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu. BAB 3 TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID 1) PENGENALAN Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar. Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu. Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku. Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah. Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam. Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika. seksyen 47 (1). yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. melainkan yang dikecualikan. 2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSI ASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHAT DALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAH SEPERTI BERIKUT empati iaitu memahami orang lain secara mendalam mengungkapkan dan memahami perasaan mengendalikan amarah kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari kemampuan untuk menyesuaikan diri disukai oleh orang lain kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling semangat setiakawan . membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah.

takut dan benci 6) LANGKAH-LANGKAH MENANGANI GANGGUAN EMOSI Peranan ibu bapa Tindakan guru Gaya pengajaran Kepimpinan guru Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar Kerjasama .- keramahan sikap hormat-menghormati KEBIASAANNYA SESEORANG YANG MERASA EMOSINYA TERGANGGU ADALAH SEPERTI BERIKUT Kecemasan dan marah Sukar tunjukkan emosi tertentu Alami kesulitan Konflik 3) GANGGUAN EMOSI BOLEH DIKATEGORIKAN KEPADA 3 KUMPULAN IAITU gangguan emosi ringan gangguan emosi sedarhana gangguan emosi berat 4) PUNCA GANGGUAN EMOSI Persekitaran sekola Gaya pengajaran guru Peristiwa dalam keluarga Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya Tindakan guru 5) TANDA-TANDA MASALAH EMOSI DAN SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasaba selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas sentiasa kelihatan letih kerap sakit perut mudah diserang penyakit duduk dalam keadaan yang tidak selesa pencapaian akademik yang semakin merosot sering berasa cemas.

8) ANTARA HAK SETIAP KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT untuk dilahirkan.- Penerapan nilai Suasana ceria Penerangan jelas 7) HAK ASASI KANAK-KANAK Menurut Hak Asasi Manusia. setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama. kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi orang dewasa yang kurang upaya. 9) KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK Perkara 2: tiada diskriminasi Perkara 3: diberi pelindungan Perkara 6: hak untuk hidup Perkara 13: kebebasan bersuara Perkara 19: diberi peruntukan undang-undang Perkara 23: menikmati kehidupan Perkara 28:Hak pendidikan Perkara 29: halatuju pendidikan Perkara 30: hak dalam komuniti Perkara 32: dilindungi dari segi ekonomi Perkara 34: tiada eksploitasi 10) Hak kanak-kanak:Seksyen 17 Dilindungi dari segi fizikal Tiada penganiayaan Pergaulan yang sihat . tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. eksploitasi. kecuaian. menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang terselamat di sekolah khas. mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah untuk dilindungi daripada penderaan. keganasan dan bahaya untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan untuk berupaya mengekspresi pandangan sendiri.

pelaksanaan pelbagai reformasi .BAB 4 Hak kesihatan Kemudahan bekalan makanan Elak penderaan emosi TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU Stres Maksud : .beban kerja . Tahap penentangan -Perlu bantuan luar .kekuatan intrinsik dalaman bagi menghadapi kekangan stress semakin terhakis. Tahap amaran/ berjaga-jaga : Mangsa dapat menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tapi sukar hendak menumpukan perhatian kepada tingkah lakunya. .perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja -sikap ibu bapa .pengiktirafan profesional .kerja perkeranian .ketidakupayaan menghadapi situasi .timbulkan konflik dalam diri Punca Stres : .Satu penyakit mental .sentiasa dipengaruhi kemurungan.tak lagi berpegang pada realiti hidup . Tahap tenat/kelesuan . Jumlah birokrasi .beri kesan kepada kehidupan . 2.kerenah pelajar . 3.timbulkan reaksi fizikal dan emosi .kurang masa rehat Tahap Stres 1.harapan/permintaan terlalu tinggi .sumber pengajaran . kurang percaya pada org lain & mementingkan diri dalam perkara yang dilakukan.akibat proses penyesuaian diri .Tiada keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku dan kehidupannya. Tahap stres Bergantung Kepada : 1.hubungan antara individu .sikap pihak pengurusan .

Tuntutan pelanggan Langkah Menangani Stres Pekerjaan . 3 Jenis Burn Out .Boleh musnahkan kehidupan .berkomunikasi secara berkesan .2.susah tidur .praktikkan pemikiran yang rasional dan positif .kekurangan pencapaian peribadi Kesan Burn-Out .atasi masalah dengan berkesan BURN OUT Maksud : Merupakan satu proses yang beransur-ansur dari seseorang yang komited sehinggalah kehilangan daya minat terhadap kerjaya.pengaruhi produktiviti kerja .tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja .kerap sakit kepala . hasil minimum Tanda-tanda Burn-Out 1.ketandusan emosi .tangani kemarahan dengan berkesan . Tanda fizikal .sanggup kehilangan kerja.keletihan emosi :dijelaskan dengan perasaan kelesuan dan kehabisan tenaga .tangani kritikan dengan baik .usaha maksimum.perlukan pelbagai pendekatan untuk mengatasinya Burn-out Guru .kurang bantu bentuk pelajar .rasa ketandusan dan letih . Teknologi tinggi 4.gangguan penghadaman .bebanan tugas luar jangkaan .pengurusan organisasi .bergantung kepada beban tugas .ketidakupayaan laksanakan tugas . Perubahan dalam organisasi 3. .depersonalisasi : sikap emosional dan melayakkan murid (klien) seolah-olah mereka (para murid) sebagai objek yang tidak berguna serta melabel murid dengan istilah-istilah tertentu atau technical jargon .

penurunan produktiviti .ekspektasi terlalu tinggi Kesan Burn-out 1.rasa beban tugas 3.Mengekalkan cara hidup sihat dan seimbang . rakan sekerja dan ahli keluarga .Mengadakan sokongan psikologi dan runding cara .kurang kemahiran .mudah marah -sensitif . Tahap burn-out . jemu dengan kerja rutin/berulang-ulang dalam jangka masa yang panjang.Melibatkan diri dalam hal keagamaan .Menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan Pengurusan Emosi Cara Islam . kesan organisasi . bau.banyakkan membaca Al-Quran . 2.bergaduh secara terbuka 3.2. kebisingan. . pencahayaan dll . Langkah Pengurusan Tekanan Emosi .emosi x stabil.Kemahiran relaksasi .terlalu letih sehingga tidak berupaya melayan pelanggan.mengasingkan diri . Keletihan emosi . mnjadi murung.mudah menangis .Memperbaiki persekitaran am .rasa tidaj dihargai . cepat sedih.Meningkatkan kemahiran pengurusan masa .sentiasa berwuduk .terlalu penat.kesihatan terjejas .kardiovaskular .kes tatatertib/ disiplin bertambah.sukar mengawal perasaan .solat sunat .penempatan kerja yang tidak sesuai .pengurusan tentang cuti bertambah . Tanda perlakuan .gastrik .mcm kat tmpat kerja. Kesan fizikal . mudah terasa dan memandang negatif terhadap ssuatu perkara atau perkataan yang diucapkan oleh org lain.

proses & sistem) Inovasi Dalam pendidikan aktiviti yg melibatkan pembaharuan & perubahan yg positi dalam pelaksanaan kurikulum & aktiviti kurikulum yg berkaitan dgn kurikulum di peringkat sekolah. kaedah.berdoa .tingkatkan kemahiran selesaikan masalah .kegiatan luar spt bersukan .amalkan komuniksi berkesan . masa.hargai dan cintai diri Lagi Cara menguruskan Emosi .menangis dengan sepuas hati . Teknik & pendekatan baru yg meningkatkan pembelajaran. Harvard s Theodore Levitt innovation is doing new things. kaedah p&p serta penilaian pembelajaran. mengetahui & mampu aplikasi daya kreativiti dalam usaha utk: Membuat kpstsn Selesaikan masalah Terbit idea Hasilkan inovasi (produk. inovasi sbgai pembangunan teknologi baru @ aplikasi sst teknologi dlm kegunaan tertentu. Hasil cetusan idea yg kreatif dlm aspek kerja utk meningkatkan kualiti & produktiviti organisasi sekolah..rancang kerja .bersangka baik . Keadaan di mana individu @ kelompok manusia @ sesebuah organisasi memahami. latar belakang.berfikiran realistik terhadap pekerjaan . Penciptaan cara-cara baru untuk menyampaikan nilai kepada pengguna. Penghasilan produk @ kaedah yg baru ke arah keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pengalaman dan keluarga mereka dpt knal past keperluan & masalah murid. Tingkat kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta beri faedah kpd murid. Ambil kira kesesuaian kos. Pelaksaan kurikulum usaha melaksanakan kurikulum melalui baha-bahan kurikulum.amalkan diet . Kbolehn utk mncipta kmahirn di dlm mnyelesaikn sstu masalah & peluang utk meningkatkn @ memperkayakan traf hidup masyarakat. Pembaharuan melalui cara. tenaga dan penggunaannya. teknologi pendidikan. Tujuan inovasi .semaikan semangat berpasukan BAB6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN INOVASI GURU Bawa perubahan Penuhi keperluan semasa Selesaikan masalah Kembangkan bakat pelajar Guna pelbagai bahan Tingkatkan kualiti pendidikan Kecekapan bertambah Jana idea kreatif Tidak membosankan Jadi tempat rujukan Menarik minat pelajar Perlu bersikap terbuka Sokongan pihak pengurusan STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN Definisi Inovasi (asal bahasa Latin) pembaharuan.amalkan cara hidup sihat . Inovasi dalam p&p harus melibatkan: Konsep berfikir scra kreatif & kreatif Kepintaran kreatif Tindakan kreatif Factor & elemen yg rangsang kreativiti Teknik fikir kreatif Selesai masalh secara kreatif Guru perlu tahu kebolehan.menerima sebarang perubahan dengan sikap wajar .

intelektual.Menghasilkan produk @ perkhidmatan baru bg para pengguna dgn teknologi sbg terasnya. Sesuaikan p&p dgn gaya pembelajran murid. Suaikan dgn keperluan gaya pembelajaran murid. Melahirkan sebuah citra masyarakat kreatif (creative society). pemaaf. Prinsip inovasi dalam pengajaran Keputusan berdasarkan matlamat jelas Bantu rakan/berpasukan Kongsi idea Belajar melalui pengalaman Inovasi perlu dicari Pelaksanaan inovasi dlm pengajaran Kreativiti Lihat sejauh mana projek inovasi penuhi ciri2 keaslian (idea yg asli) & adptasi (pnambahbaikn & pngubahsuaian idea asal). beri impak kpd keberkesanan & kecekapan p&p Halangan dalam inovasi di sekolah Sikap guru suka berkonfrontasi dgn sekolah Perasaan bimbang Konflik Rasa tidak tenteram Kesukaran guru tukar amalan yg baru Tidak yakin guna alat canggih elektronik. inkuiri. takaut pda peralatan elektronik. perisian (software). nilai & sikap yg ingin dipupuk Perlu kerjasama semua pihak Proses interaksi hasil aktiviti guru & murid yg jd elemen utama dlm suasana pembelajaran yg spesifik. penghayatan. takut peranan guru diambil oleh media Cbaran pelaksanaan inovasi kurikulum yg berkesan . dan Negara kreatif (creative society).berfokus Bermula secara kecil-kecilan tahu matlamat asal. main peranan. Keperluan inovasi guru Pengajaran lebih menarik Kejayaan kurikulum Kembangkan potensi pelajar Penyampaian nilai ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN Adaptasi Inovasi Guru Gunakan pelbagai kaedah bantu murid capai obj p&p. kemahiran yg hendak disampaikan. ada apliksi serta merta. Signifikan Penuhi ciri signifikan. Ciri-ciri pendidik kreatif Keupayaan pelbagaikan kaedah p&p sesuai dgn kebolehan murid bercerita. tekankan soal minat. galak murid soal. internet Suaikan dgn situasi Beri peluang pelajar jana idea Aplikasi dalm pelbagai situasi kuatkan daya ingatan Criteria inovasi @ perubahan Pengurangan kos operasi cth: jimat borang dlm agensi (2 borang kurangkan jadi 1 borang) Penjimatan masa penggunaan ICT dlam p&p Peningkatan hasil kerja cth: perubahn prosedur periksa kenderaan komersial (JPJ dapt periksa bnyk knderaan) Peningkatan dlm tahap kepuasaan hati pelanggan (penilaian ibu bapa terhadap pengurusan pihak sekolah) Aspek inovasi dalam pendidikan Bersifat simple . teknologi computer. spesifik Ciptaan masa kini guna pada masa sekarang. tahap pencapaian murid. Fleksibel & terbuka dalm p&p sedia terima idea murid. telekomunikasi Technophobia (Nigeria) takut pada media elekronik. Guna alat bantuan terkini computer. gemar layan ptayaan murid. lawatan . peta minda. sikap. tajuk pengajaran. persekitaran pembelajaran. suka kepelbagaian & kerencaman idea bakat & tingkah laku murid. jenis pengetahuan. kreativiti. Hasil inovasi diukur dgn ambil kira thap plaksanaan & replicability sst inovasi Tahap pelaksanaan Lihat sjauh mana ia telah berjaya secara penuh (lepasi peringkat percubaan) Secara percubaan (di peringkat Prototaip Replicability Lihat sjauh mna ada ciri replicability & trbukti blh diguna pkai oleh individu tnpa kos tinggi Impak (outcome) Dinilai melaui criteria efisen (kecekapan & signifikankan sst inovasi Efisien sejauh mana berkesan dalam menyumbang kepada peningkatan pendidikan di Negara.

pemikiran baru. inovasi tidak beri kepentingan. Rasa terancam xyakin bt sst yg baru Masa & kemudahan tidak ckup masa & kemudahan (elak diri) Tumpuan dalam teori tahap perkembangan guru (Fuller 1975) (i) Tahap tumpuan peribadi Tahap survival. fikiran terbuka. tema. dan kemahiran tentukan kesediaan guru. guna media pengajaran secara kreatif & kritis. organisasi. Tambahbaik kecekapan pengajaran. & sedia terima info bru ttg tgas. bina idea hasilkan teknologi baru @ baiki kualiti @ selesai masalah (modifikasi) Organisasi aktif dan Prospektif (cari peluang. berkerjasama dgn rakan setugas. Persoalan : Mampukah dari segi kemahiran. (iii) Tahap tumpuan kesan Fikir Implikasi pengajaran & inovaai thdp murid. amalan baru. aspek pembelajran. Berfikir cara melaksanakan tugas dgn baik spt penyediaan bhn pengajarann. cetus idea Inovasi persekitaran belajar suasana & tmpat belajar . reka bentuk dan gubahan bahn pembelajaran. Persoalan bentuk penampilan guru. Organisasi inovatif . kecekapan. pendekatan. cara & budaya. guru & masy. sedia bhn kurikulum yg menarik. keluarga. Tumpuan guru Model Mengatsi Rintangan Perubahan (1978) Tumpuan tiada berkaitan Kurang beri tumpuan kerana kurang info. strategi.Demografi guru yg berbeza Lokasi sekolah Keupayaan guru dr segi motivasi. pengetahuan. Prihatin thdap kewajaran aplikasi yg diajar utuk manfaat murid. kecekapan. kuasai keadaan utk raih keuntungan maksimum). tahu rasional bt inovasi. pengurusan. (ii) Tahap tumpuan tugas. adaptasi inovasi Inovasi pemikiran . kurang ambil tahu Tumpuan berkaitan peribadi Fikir ttg kemampuan & sedia bt inovasi. Tumpuan berkait kesan Tahap keyakinan tinngi dlm laksana tugas. cara. pelaksanaan kurikulum Inovasi pengajaran kaedah. Tumpuan terhadap selfsurvival. bijak atur strategi Elemen-elemen asas inovasi dlm organisasi (Kelly Dan Littman (2000). Sedia buat inovasi bila diperlukan. Stabil emosi. kemahiran & pengetahuan. kehendak & keperluan pengurusan sekolah. Kepekaan peka persekitaran.berwawasan. kurang keyakinan diri. Peringkat adaptasi inovasi dalam pendidikan Individu dibuat olh guru kreatif melalui timba ilmu. Lebh kritis. Sikap guru (Omar Hashim ) Faktor inesia rasa selesa & puas hati dgn apa yg dialami (xnak berubah). pembacaan yg kreatif. perancangan & pelaksanaan pengajaran Inovasi professional personality. masa. tarik minat murid. Inovasi beri impak kpd murid. sikap. rasa terancam & kurang selamat kerana rasa punyai kelemahan. teliti persekitaran. Tumpuan berkaitan tugas Laksana inovasi dgn cekap. kepakaran. wujud interpersonal. tidak khusus & berterusan tiada kesinambungan Kesan sampingan negative ridak dipulihkan ancam kredibiliti inovasi Sokongan tdk konsisten Wujud perbezaan pendapat Kurang sambutan.perkmbngn minda yg progresif. pengetahuan & pengalaman. Tingkatkan keselesaan dan kualiti Muafakat perbincangan info & fakta Keperluan pelajar Asas rintangan cuba idea unik & ganjil Jangkaan keperluan masa hadapan Masalah lain dalam inovasi pendidikan Sempadan inovasi terlalu luas @ umum bg dpt persetujuan Kepakaran terhad Kajian secara bersendirian. banyk kritikan Wujud kekeliruan definisi & keperluan inovasi Inovasi Dalam Mendasari Perkembangan Pendidikan Inovasi kurikulum isi pembelajaran. Sukar laksanakan inovasi psikologi kurang stabil. waktu senggang.

sokongn. . kemajuan pemb. hbgan. penyelesaian masalah Inovasi teknologi sumbng kreativiti dalam P&P.Inovasi pengurusan inovasi dlm system pengurusan. pengurusan sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful