BIMBINGAN & KAUNSELING

Mentor Mentee
Panduan Pelaksanaan

MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE UNIT HAL EHWAL MURID, BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ©

KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN Kata Alu-Aluan
-

MUKA SURAT 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9-10 11 - 13 14 15 16-18 19 20 21

Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah

ISI KANDUNGAN

-

Pendahuluan Rasional Matlamat Objektif Definisi Kumpulan Sasaran Ciri-ciri Sasaran Pelaksanaan Program Prinsip Mentor Jawatankuasa Pelaksana Mentor-mentee Carta Prosedur Kerja Kerangka Modul Jawatankuasa Penggubal Penghargaan

2

Panduan Pelaksanaan

Saya juga meletakkan keyakinan yang tinggi semua pihak akan dapat menggunakan buku panduan ini bagi membantu dalam hal-hal pengurusan dan pentadbiran Bimbingan dan Kaunseling yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ini MEN ER T MA Saya percaya kandungan dan pengisian yang terdapat dalam buku ini mampu membantu guru-guru kaunseling untuk menjaga. mendidik serta melahirkan golongan murid yang sentiasa berdaya saing.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA Kata Aluan(Menteri Pelajaran Malaysia) Tahniah dan syabas kepada Bahagian Sekolah. Sesungguhnya untuk memastikan sesuatu program dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik. berilmu. Jabatan Pelajaran Negeri. Saya amat berharap agar objektif penghasilan buku ini akan tercapai iaitu sebagai panduan serta mewujudkan konsistensi tindakan di kalangan guruguru Bimbingan dan Kaunseling di peringkat Kementerian Pelajaran. kita harus berpandukan bahan rujukan yang berkualiti demi menghindarkan dari sebarang kelemahan dan kesilapan terutamanya dalam mengambil sesuatu tindakan Akhir kata semoga penghasilan buku Panduan Pelaksanaan Mentor Mentee ini akan memberi manfaat kepada semua pihak dalam membantu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara sehingga dihormati semua pihak dan bertaraf antarabangsa Selamat Maju Jaya 3 Panduan Pelaksanaan . Kementerian Pelajaran Malaysia atas inisiatif menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Mentor Mentee sekolah ini. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah. berdisiplin dan berketerampilan. membimbing.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyediaan buku panduan ini sehingga ianya berjaya diterbitkan. Pendekatan yang digunakan masa kini dalam pelaksanaan Mentor Mentee adalah melibatkan beberapa aspek utama seperti Akademik. Dalam hal ini saya menaruh penuh keyakinan dan kepercayaan kepada kemampuan pihak pentadbir sekolah dan Guru kaunseling serta semua guru untuk memastikan pencapaian hasil program mentor mentee yang lebih baik dan bermakna. gemilang dan terbilang. Kepemimpinan. Pengurusan Masa. Kaunseling Membantu Kesejahteraan Murid Di Sekolah 4 Panduan Pelaksanaan . Komunikasi. Disiplin. Psikososial dan Ko Kurikulum. Oleh yang demikian perhatian perlu diberikan kepada semua aspek ini. Semoga usaha murni ini akan membawa kepada pengurusan dan pelaksanaan program mentor mentee sekolah-sekolah di malaysia ke tahap yang cemerlang.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA K ETUA PENGA RA H P ELA J A R A N M A LA Y SIA Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera Syukur alhamdulillah akhirnya Buku Panduan Pelaksanaan Mentor Mentee edisi terbaru ini dapat disiapkan . Sahsiah Diri. Dengan terbitnya buku panduan ini adalah diharapkan pengurusan dan pelaksanaan mentor mentee sekolah akan dapat dipertingkatkan ke tahap yang cemerlang selari dengan perubahan dasar dan tuntutan semasa. Semua elemen ini boleh dijadikan indikator kepada tahap kejayaan pelaksanaan mentor mentee.

MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SEKOLAH PENGA RA H BA H A GIA N SEK OLA H Assalammualaikum Warahmatullah dan Salam Sejahtera Terima kasih saya ucapkan kepada semua jawatankuasa penggubal Buku Panduan Pelaksanaan Mentor Mentee sekolah yang telah memberi sedikit ruang kepada saya untuk menyampaikan kata-kata penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang terlibat sehingga terbitnya buku panduan ini. Gunakanlah buku panduan ini sebagai bahan rujukan dan dapat meningkatkan prestasi pencapaian murid dan kesejahteraan emosi murid. Aspek-aspek seperti kurikulum. apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar maka pencapaian akademik dan kesejahteraan diri murid menjadi lebih baik. Memartabatkan Kaunseling dan Memperdanakan Guru dalam Pendidikan 5 Panduan Pelaksanaan . sukan dan pembinaan insan adalah pakej yang perlu diberi perhatian dan keutamaan dalam pelaksanaan mentor mentee. Semoga sumbangan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dalam konteks warga sekolah. guru Bimbingan dan Kaunseling serta guru-guru mengurus dan melaksanakan program mentor mentee di peringkat sekolah dengan jayanya. Dengan adanya buku panduan ini dapatlah pihak pentadbir sekolah. Tahniah dan syabas kepada semua yang memberi sumbangan sehingga dapat menerbitkan buku panduan ini. Secara tidak langsung. ko kurukulum.

Unit Bimbingan dan Kaunseling. Mentor bertindak sebagai seorang Ibu/Bapa Angkat yang sentiasa memberi nasihat dan tunjukajar serta bimbingan berguna kepada sebilangan murid. 6 Panduan Pelaksanaan . Kerjasama serta sokongan semua pihak dalam menjayakan program ini amatlah diharapkan. Sistem mentor terdiri daripada komponen Sistem Ibu/Bapa Angkat dan Sistem Bimbingan.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 1. Bahagian Sekolah.PENDAHULUAN Program Mentor Mentee merupakan satu program yang perlu dilaksanakan bagi mewujudkan satu suasana harmoni di kalangan komuniti sekolah menengah/rendah khususnya antara guru dan murid. Kementerian Pelajaran Malaysia telah merangka satu format yang lebih sistematik dalam pengendalian kelompok bagi membantu mentor dan mentee untuk menjayakan program ini. Sehubungan itu. Murid berkenaan merupakan anak angkatnya yang disebut ‘Mentee’.

Menerusi program ini murid akan didampingi dengan lebih rapat oleh mentor mereka. MATLAMAT Murid yang semakin tercabar dalam arus pembangunan kini perlu diberi bimbingan agar mereka dapat memperkembangkan segala potensi serta menilai kelemahan diri sendiri. RASIONAL 3.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 2. Di samping itu rakan sebaya akan memainkan peranan dengan bertukar pendapat dan maklumat diri masing-masing melalui bimbingan mentor. 7 Panduan Pelaksanaan . Membina keyakinan yang teguh kepada setiap murid supaya dapat belajar dengan sempurna dalam suasana kekeluargaan dan dapat menggalakkan perkembangan nilai-nilai murni dalam hidupnya.

4 Berusaha mempertingkatkan prestasi akademik. 4.5 Murid dan guru bekerjasama untuk mempertingkatkan kecemerlangan sekolah dalam semua aspek.3 Untuk membantu murid mengenali potensi diri dan memperkembangkan ke arah mencapai hasrat “Modal Insan”. 4. 4. 4. keluarga.1 Membimbing murid agar menjadi insan yang bertanggungjawab kepada diri.2 Mewujudkan budaya ‘ caring’ di kalangan murid dan guru dengan menerapkan sifat bertolak ansur serta saling percaya mempercayai antara satu sama lain. OBJEKTIF 8 Panduan Pelaksanaan . disiplin dan kokurikulum.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 4. dan masyarakat. 4.

sokongan secara profesional (terlatih dan beretika. berkemahiran dan sistematik) dalam menghadapi krisis kehidupan sebagai seorang murid. DEFINISI ”Mentor” bermaksud seorang individu yang dilantik untuk membimbing meningkatkan perkembangan potensi diri murid. ”Mentoring” bermaksud proses memberi bimbingan. ”Mentee” bermaksud individu yang dibantu oleh mentor dalam proses ”mentoring” dan biasanya merupakan seorang yang memerlukan bantuan untuk pembangunan kendiri dan penyesuaian diri dalam kehidupan seorang murid.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 5. Biasanya mentor adalah seorang yang lebih berjaya atau berpengalaman dan boleh dijadikan sebagai ”role model”. 9 Panduan Pelaksanaan .

PENDAHULUANN 7.1: Kumpulan Cemerlang/ Elit i) ii) murid Skor semua ‘A’ pemimpin pelajar/ pengawas 7. CIRI-CIRI SASARAN iii) atlit mewakili sekolah/ daerah/ negeri iv) murid berpotensi tinggi v) Pemimpin Rakan Sebaya Persatuan/ Kelab/ Unit vi) Pemimpin Beruniform vii) Pemimpin Asrama/ Imam/ Bilal 10 Panduan Pelaksanaan .MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 6. KUMPULAN SASARAN MENTOR MENTEE Kumpulan sasaran adalah terdiri daripada semua murid sekolah rendah dan menengah yang terpilih.

2: Kumpulan Lemah/ Galus/ Tidak Mencapai Standard i) ii) iii) Tiada/kurang motivasi diri Tiada/kurang keyakinan diri Tidak menguasai kemahiran belajar v) Tidak menguasai teknik menjawab soalan peperiksaan iv) Masalah pengurusan diri dan masa PENDAHULUANN 7. RMT. Baucer Tuisyen. dadah dan gejala sosial) xi) Murid yang menerima Bantuan Khas (Biasiswa. Dermasiswa dan lain-lain) xii) Murid yang kurang/tiada penglibatan dalam Sukan/ Persatuan/ Kelab/ Unit Beruniform komunikasi yang tidak/kurang 11 Panduan Pelaksanaan .MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 7. viii) Tahap pencapaian akademik yang rendah ix) x) Masalah berkesan. Murid yang berisiko tinggi (contoh: kerap ponteng kelas dan sekolah. CIRI-CIRI SASARAN vi) Disiplin kendiri yang rendah. PSS. vii) Masalah peribadi dan keluarga. merokok. Yayasan AlBukhary.

mendapatkan maklumat serta mengkaji latarbelakang murid.2 Kaedah Pelaksanaan i. 12 Panduan Pelaksanaan . c.1 Jangkamasa Program 8. memahami sikap/ tujuan/ cita-cita murid b. PELAKSANAAN PROGRAM Program ini boleh dilaksanakan sepanjang tahun dan pertemuan antara mentor dan mentee dijalankan 2 minggu sekali. Melalui perbincangan. ii. Setiap Mentor menguruskan satu kumpulan mentee seramai 8 hingga 10 orang murid. mentor akan cuba : a.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 8. Sila rujuk jadual . 8. Setiap sesi pertemuan diperuntukkan tempoh masa antara 45 minit hingga 60 minit sahaja. Mengkaji aspek-aspek kelemahan diri serta punca-punca permasalahan yang wujud dalam diri murid.

Tidak ada sentuhan fizikal antara ahli dalam kumpulan. mengkritik dan menghina ahli dalam kumpulan. Setiap ahli perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kumpulan. vi. Panduan Pelaksanaan . Setiap ahli perlu menghormati nilai-nilai budaya dan pegangan agama masingmasing. harus menggalakkan mentee bercakap. Melibatkan diri dengan aktif dalam perbincangan.3 Mentor dengan kebijaksanaan masingmasing. berinteraksi dalam kumpulan dan menyampaikan permasalahan mereka. 13 i. iv. vii. nyawa dan perundangan hendaklah dimaklumkan segera kepada penyelaras sebelum dilaporkan kepada pengetua . Mentor dan mentee perlu mematuhi etika: Kerahsiaan maklumat yang dibincangkan dalam kumpulan. v. ii. viii.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 8. PELAKSANAAN PROGRAM 8. Menetapi masa dan tarikh setiap pertemuan. iii. Tidak menyentuh. Jika terdapat kes-kes yang melibatkan jenayah.

5 Mentor perlu membantu menteenya sebelum merujuk kepada guru-guru lain (Kaunseling. ii. Biasiswa dan sebagainya). Disiplin. 14 Panduan Pelaksanaan .6 Mentor hendaklah membuat laporan bertulis setiap kali sesi pertemuan kepada penyelaras program agar tindakan susulan dapat diambil. 8. Buku panduan sistem Mentor-Mentee Laporan setiap sesi pertemuan Biodata mentee Rekod kedatangan mentee Rekod pencapaian akademik mentee Rekod-rekod lain yang difikirkan perlu Fail sistem mentor mestilah dikembalikan kepada penyelaras pada akhir tahun. iii. vii.4 8. PELAKSANAAN PROGRAM Keikhlasan dan komitmen mentor dan mentee adalah perlu untuk membantu sesama ahli. vi. v. 8. iv. 8.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 8.7 Setiap mentor perlu menyimpan : i.

Menjadi “role model” yang patut diteladani.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 9. vi. xi. Berupaya memainkan peranan secara aktif dan berkesan dalam kelompok bagi menjayakan latihan dalam kumpulan. xiv. xii. 15 Panduan Pelaksanaan . berkhutbah dan menyampaikan nasihat kecuali untuk menggulung sesi. vii. Prinsip seorang Mentor / Fasilitator dalam mengendalikan Latihan dalam kumpulan/ kelompok ( LDK ). v. 9. Yakin kepada diri sendiri Mempunyai pengetahuan yang luas Menerima mentee tanpa syarat Berfikiran terbuka Mudah mesra Tidak menghukum atau melabel terhadap mentee Mampu menggunakan berbagai-bagai pendekatan yang bersesuaian dengan mentee Mampu mengelakkan sentimen yang boleh menjejaskan hubungan dalam kelompok. Mengelakkan diri daripada berceramah. Menganggap dirinya sebagai sebahagian dari ahli kumpulan. iii. Sentiasa menepati masa Rasional dan tidak emosional Mesti bertolak-ansur dan bijaksana dalam menunjukkan ketegasan. viii. iv. PRINSIP MENTOR i. ii. xv.

JAWATANKUASA Pengerusi Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi PK HEM PK Pentadbiran PK Ko Kurikulum Penyelia Petang Penyelaras/Setiausaha GBKSM/GBSM AJK Guru Kanan Bahasa Guru Kanan Sains dan Matematik Guru Kanan Votek Guru Kanan Kemanusiaan Setiausaha Peperiksaan Guru Projek Kecemerlangan Semua Ketua Panitia Matapelajaran Penyelaras Disiplin Ketua Warden 16 Panduan Pelaksanaan .MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA SISTEM MENTOR.MENTEE SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH PENDAHULUANN 10.

MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 11. CARTA PROSEDUR KERJA MENGELOLA DA 17 Panduan Pelaksanaan .

CARTA PROSEDUR KERJA MENGELOLA DAN ME 18 Panduan Pelaksanaan ya .MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE 11.

MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE CARTA ALIRAN M ENGELO DAN M LA ELAKSANA KAN AK TIV ITI KELO PO GALUS (LEM M K AH M ENTO M R EN TEE ) 11. CARTA PROSEDUR KERJA Penilai an Awal tidak Lapor kepada Pengetua ya Tindakan Susulan Kenalpasti matlamat Kenalpasti guru Latihan Guru Perlaksanaan progra m Program / Aktivit i ber kelompok Penilaian akhir Laporan kepada Pengetua 19 Panduan Pelaksanaan .

KERANGKA MODUL KO-KURIKULUM 20 Panduan Pelaksanaan .MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE KERANGK 12.

Alor Gajah. Mlk SMK Seri Pantai. Normadiah bt. S’ngr SMK Dato’ Sri Amar DiRaja. Seb. Jhr SMK Seri Pengkalan. Chek 10 Hasnan b. Wan Musa 21 Jabatan Pelajaran P. Zahbah b. Mohd. Seb. P. Taisim 3. Sheikh Zulkifli b. Ahmad Kamal b. Yussof 5. Sheikh A. Anuar b. Kemaman. WP Labuan SMK Tg. Perai Selatan. Mohd Akil KPP Bahagian Sekolah Setiausaha YM Raja Mazlan b. Mohd. Mohamad 13 Mohd Zaidi b. Che Kamaruzzaman b. Lucas b. Kuala Lumpur SMK Ceneh Baru. Shah Alam. Dungun.P SMK Seksyen 18. Husain 7.MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE JAWATANKUASA PENGGUBAL BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MENTOR MENTEE Penasihat En. Ariffin 8. Kuala Lipis.Pinang 6. Salleh 12 Asri b. Hamli(ketua) 2. Salleh b. Lep 9. Kuala Lumpur SMK Taman Maluri. Yahya 11 Mohd. Pahang Panduan Pelaksanaan . Che Hasan SMK Kerambit. Wahaid 14 Wan Mohd. Mohd. Husin b. Trg 4. Husein Pengarah Bahagian Sekolah Pengerusi Puan Nor Azizah bt Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah PENGGUBAL Naib Pengerusi En. Intan Zaharah. Suraimi b. Ishak b. Hj.Muar. Hj. Shahidin b.P. Shah Ahli-ahli Jawatankuasa 1. Trg SM Sains Labuan. Hasruldani b.Pinang Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran WP Labuan PPD. Zais b. Raja Shahdan En. Kadir PPD. Perai Utara/Tengah.

MENTOR MENTEE MENTOR MENTEE PENGHARGAAN Sek 22 Panduan Pelaksanaan .

MENTOR MENTEE 23 Panduan Pelaksanaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful