Jenis Matriks

OPERASI Matriks

baris 1 baris 2 baris n diagonal utama kolom kolom kolom 1 2 n

Determinan Matriks

1. Matriks Nol (0)

1. Penjumlahan & Pengurangan ;

2. Matriks Bujur Sangkar
(banyak baris = banyak kolom)

2. Perkalian Matriks 3. Matriks Diagonal
semua elemen diluar diagonal utama bernilai nol

a.      

-

4. Matriks Skalar
Elemen pada diagonal utama bernilai sama

b. 

 

x        

XII-IA5

+

5. Matriks Identitas (I)
Elemen pada diagonal utama bernilai satu

transpos Matriks

maka 6. Matriks Segitiga
Elemen dibawah diagonal utama bernilai nol

By : Jimmy Pangaribuan