1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

Selain daripada itu. falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. m.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. Secara umumnya. kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya. kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi. teologi. kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid. metafizik. sains gunaan serta teknologi.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.2.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung. alam sekitar. EDU 3101 . bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan. m.

II. Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. m.Seorang ahli falsafah. logik. dan perubatan.Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi. . matematik. Contohnya ilmu matematik. Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi. . .Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan.Meninggal pada 950 AD di Damascus.Dilahirkan di Wasij.1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd. Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan. Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik. itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan. kemudian guru. Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada.Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna. . ahli sains serta pakar bahasa. Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I. metafizik dan sebagainya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 ..2. II.s 88) ada menyatakan : ³.Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama).falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam.. Ibn Sina (980-1037AD) .Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri. . Farab (Turkistan) pada 870 AD. Falsafah di kategorikan kepada: I. .Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera.. sains.´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) . ilmu fizik.hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik. fiqh. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi). kemudian pendidikan tinggi di Baghdad. EDU 3101 . ..

membiasakan murid dengan kebersihan. mengasuh murid melakukan yang baik. 2.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni. EDU 3101 . terhormat dan muli. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah. Selain itu.2.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 . membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia. mendidik roh supaya halus dan sempurna. kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia. beriman. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat.

kepimpinan.Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). jasmani. akhlak. keibubapaan dan kemasyarakatan. Berteraskan prinsip ± prinsip berikut. rohani. ibadah.2. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam). EDU 3101 . maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat. kandungan dan dasar pendidikan Islam. Dengan kata lain. falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. keterampilan.4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 . Menurut Al ± Syaibany. Justeru.

0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. Menurut ahli-ahli perenialisme.1. hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme. Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Bagi ahli perenialisme. Dalam konteks tumpuan perenialisme. matematik. Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa. Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme. EDU 3101 . 3. sastera.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 .1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas. rekonstruktivisme dan eksistensialisme.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. peranan guru. abadi dan tidak mempunyai had masa. seni dan sains.3. Oleh itu. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin. peranan murid dan kaedah mengajar. perennial yang bermaksud tidak berubah. pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi. Manakala.

seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari. Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶. Pada dasarnya. tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca. Berbanding dengan mazhab perenialisme. fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 . mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. EDU 3101 . Sains. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. mengira dan menulis (3M). Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. Berbeza dengan perenialisme. Berdasarkan konsep tersebut.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. peranan murid dan kaedah mengajar.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an. Dari segi tumpuan pula. 3. sejarah. Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas. peranan guru. mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya. matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid.1. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa. Untuk itu. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif.

Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. manusia adalah bersifat baik. 3. peranan guru. EDU 3101 . murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum.2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3. . Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati. maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian.2.1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. Menurut ahli progresivisme. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik.Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Berdasarkan pegangan tersebut. Dari segi kaedah mengajar. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. Berpegang kepada konsep di atas. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti. Oleh itu. ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional. Bagi ahli progresivisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 . Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik.

guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. Sehubungan dengan itu. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Oleh itu. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif. Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 . Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid.2. main peranan dan simulasi. sumbangsaran.Dalam aliran ini. EDU 3101 . 3. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah.

Dari aspek kurikulum. Oleh itu.2. Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. Namun. sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid.3. falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. matlamat pendidikan tidak digariskan. EDU 3101 .3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme. Berpegang kepada konsep tersebut. murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan. Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 .

Tidak digariskan EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 . Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif. Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif.ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja. Guru : Pemangkin ilmu. TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan. TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah . Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah. Guru : Pembimbing dan pengurus.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir. Guru : Penyampai ilmu yang pakar. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.3.

Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. Kedua. Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat.1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut. sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian. Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶. Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja.4. agak mustahil untuk kita bahagia.0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. sifu atau tok guru. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan. Menurut ajaran Buddha. EDU 3101 . Apabila kita sudah menjadi bijak. Pertama. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha. secara automatik. Oleh hal yang demikian. Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 .

kebijaksanaan (zhi). Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. Untuk itu. Selain itu. Hinduisme dan Buddhisme (India). iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). menggubal undang-undang 4. Kesusasteraan. ketekunan (min). Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan.4. Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua. kesetiaan (zhong). Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India. Dari aspek kurikulum. jimat-cermat (jian). Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289). Puisi. mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik. dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 . EDU 3101 . Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. dan keberanian (yong).3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). Nasionalisme dan Internasionalisme (India). falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. mengekalkan struktur kekeluargaan.2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. tolak ansur (rang).

Menurut huraian Vedas. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Oleh itu. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. untuk memperoleh hidup yang sempurna. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana). Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. Oleh itu. membawa makna kelepasan daripada penderitaan. bermakana ilmu suci.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri. 4. Konfusianisme. Selain daripada Konfusianisme. Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. Beliau juga Maka. Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi. EDU 3101 . Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas. dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma. Di samping nirvana.Menurut Lao Zi. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka.Di samping itu.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya.

seperti aspek fizikal. moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. Kesusasteraan. intelek. berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran.Seterusnya. guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Drama dan Tarian. EDU 3101 . aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . seorang ahli falsafah dan penyair dari India. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. Seni.

EDU 3101 . BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT.5. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. 1. Emosi. kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi). Rohani. Dalam sistem kurikulum juga. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. emosi. Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan. 2.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 . Selain itu. Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. rohani dan sosial.

jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. Oleh yang demikian. jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. khasnya dari segi rohani. asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. rohani. Moral. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. keluarga dan negara. Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. EDU 3101 . dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. emosi. emosi dan agama.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . berketrampilan. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu.Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.

Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 . Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik. pembelajaran 3M (membaca. Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. bertanggungjawab. setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. berkerja dan hidup dalam kumpulan. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme. membolehkan pelajar berinteraksi. Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan. Di dalam tempat belajar pula.5. Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. Dari segi sistem pendidikan pula. berakhlak mulia. maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme.2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

puisi. 5. berketrampilan. kesusasteraan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 . intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik. pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. berakhlak mulia. EDU 3101 . Di Negara Malaysia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. dan pendidikan diberi keutamaan.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah. drama dan tarian. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual. Pada masa ini. Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. kelakuan yang baik.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia. sejarah. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. seni. aspek emosi. kod dan tatacara. rohani.

toleran. berpandangan saintifik. iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. berani. cekap. Sharifah Alwiyah Alsagoff. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia.Selain itu. menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. dan manusia. dan berkemahiran. tumbuhan. bersih. EDU 3101 . berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. jelas. Menurut beliau. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup. dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. dinamik serta realistik. saintifik. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. Untuk mempraktikkan nilainilai ini. berani dan bebas. progresif. patriotik. haiwan. Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong).

nasionalisme dan internasionalisme. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Selain itu. pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 . EDU 3101 . demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu.Seterusnya. berketerampilan. emosi dan jasmani. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Selain itu.

Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam.Jismiyah.ketrampilan dan kepimpinan. Al. Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif.Al. Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah. ibadah. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam. Al-Khuluqiyah. guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif.Nafsiah. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah.0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah. Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. Al. EDU 3101 . Sebagai contoh. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Al-Aqiliyah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 .6. melatih dan mendidik akal.

pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Timur dan Islam. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . EDU 3101 . Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib. Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah. Kesimpulannya. perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat.

7) Nordin Tahir. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.amaljaya. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat.blogspot.com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 .html EDU 3101 .com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat. (4th ed. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd. 4) Mok Soon Sang.) (2005). Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www. Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Bhd. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. (1989).0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Timur Dan Islam. 5) Mok Soon Sang (2009).7. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. 2) Kamarudin Hj kachar. Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp.html.pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat. Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne. (2010). Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia. 3) Kamus Dewan. Bhd. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. (2009).blogspot. Bhd.

Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri. Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana. EDU 3101 .REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. Dalam falsafah pendidikan Islam. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. keterampilan dan kepimpinan. matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah. Namun. Barat dan Timur. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza. ibadah. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Bagi falsafah pendidikan barat pula. Barat dan Timur. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. Barat. ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam.

Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri. Akhir sekali. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya.Sebagai bakal pendidik. Sesungguhnya. saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi. apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 . EDU 3101 . Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah.

Di dalam tajuk ini. Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. keluarga serta negara. rohani. Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 . EDU 3101 . Dalam menyiapkan tugasan ini. saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat. fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini. emosi. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur. Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut. Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´. saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam.

penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis. EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 .Oleh itu.

Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 . saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara. Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S. melakukan perkara yang baik. Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur.Khindi. Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Falsafah Pendidikan Islam. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Untuk itu. Tetapi. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. Selain itu. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam. beberapa ahli falsafah Islam seperti Al. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Dalam falsafah pendidikan islam. jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam. Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Timur dan Barat. Oleh itu.W.T. Oleh itu. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi. melatih dan mendidik akal. Oleh itu. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam.

guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah.tahap dan kebolehan mereka. Bagi falsafah esensialisme. Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan. EDU 3101 . rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula. mengira dan menulis (3M) dititikberatkan. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme. Sesungguhnya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . Oleh itu. gemilang dan terbilang. kemahiran asas seperti membaca. Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful