P. 1
FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

|Views: 3,337|Likes:
Published by Adawiyah Ajos

More info:

Published by: Adawiyah Ajos on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

EDU 3101 . sains gunaan serta teknologi.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid. Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. m. teologi. kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri.2. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran. alam sekitar. Selain daripada itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. Secara umumnya. kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya. metafizik. m.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi. bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan.

Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. . Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I. itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan.. Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada. sains. Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan.Meninggal pada 950 AD di Damascus.Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.. kemudian guru. logik.. . Farab (Turkistan) pada 870 AD. matematik. m.Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi. ahli sains serta pakar bahasa.falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam. II.2.hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik. .Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama). fiqh. Falsafah di kategorikan kepada: I. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi).s 88) ada menyatakan : ³. Contohnya ilmu matematik. ilmu fizik. .´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) .1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd.Seorang ahli falsafah. .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 . Ibn Sina (980-1037AD) . kemudian pendidikan tinggi di Baghdad.Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna. Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik. metafizik dan sebagainya. EDU 3101 . Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi.. dan perubatan.Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri. .Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. II. .Dilahirkan di Wasij.

membiasakan murid dengan kebersihan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 . kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia. terhormat dan muli. EDU 3101 . mendidik roh supaya halus dan sempurna.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat. 2. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni. mengasuh murid melakukan yang baik. Selain itu. beriman.2. membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu.

Dengan kata lain. falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. rohani.2. akhlak. keibubapaan dan kemasyarakatan. EDU 3101 . Justeru. jasmani. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam).Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. Berteraskan prinsip ± prinsip berikut. Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Al ± Syaibany.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 . kepimpinan. keterampilan. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat. ibadah.4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al . kandungan dan dasar pendidikan Islam.

hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme. Bagi ahli perenialisme. sastera. 3. abadi dan tidak mempunyai had masa. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi. matematik. peranan guru.1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. EDU 3101 . Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa. perennial yang bermaksud tidak berubah. Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. peranan murid dan kaedah mengajar. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 . Dalam konteks tumpuan perenialisme.0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. Menurut ahli-ahli perenialisme. Oleh itu.1.3.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. seni dan sains. Manakala. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin.

seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari.1. Dari segi tumpuan pula.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 . mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. Pada dasarnya. mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. Berbanding dengan mazhab perenialisme. fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif. mengira dan menulis (3M). matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Berdasarkan konsep tersebut. 3. Sains. sejarah. Untuk itu.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an. tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca. Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas. peranan murid dan kaedah mengajar. peranan guru. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. Berbeza dengan perenialisme. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya. EDU 3101 .

maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan pegangan tersebut. Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. manusia adalah bersifat baik. . ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. Berpegang kepada konsep di atas. aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum. Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. Bagi ahli progresivisme. EDU 3101 .2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 . Oleh itu. Dari segi kaedah mengajar.1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. peranan guru. 3. Menurut ahli progresivisme. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional.2.Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik.

Sehubungan dengan itu. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. EDU 3101 . Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid. Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan. guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 .2. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti. 3. Oleh itu. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. main peranan dan simulasi. sumbangsaran. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif.Dalam aliran ini.

Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar.2.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 . EDU 3101 . falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Namun. Berpegang kepada konsep tersebut. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. Oleh itu. Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan.3. sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid. Dari aspek kurikulum. matlamat pendidikan tidak digariskan. Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing.3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme.

Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif. TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan.3.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 . Guru : Pemangkin ilmu. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Tidak digariskan EDU 3101 . Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah .ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja. Guru : Pembimbing dan pengurus. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. Guru : Penyampai ilmu yang pakar.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi. TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif. Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif.

Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. Oleh hal yang demikian. Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 . Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha.1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut. Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat.4. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah. sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja. Kedua. secara automatik. Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. Apabila kita sudah menjadi bijak. Menurut ajaran Buddha. agak mustahil untuk kita bahagia. EDU 3101 . sifu atau tok guru. Pertama.0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4. sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian.

mengekalkan struktur kekeluargaan. dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral.4. Nasionalisme dan Internasionalisme (India).FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 .2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan.3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India. Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. kebijaksanaan (zhi). Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289). dan keberanian (yong). Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). menggubal undang-undang 4. Dari aspek kurikulum. tolak ansur (rang). hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua. tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik. Kesusasteraan. kesetiaan (zhong). ketekunan (min). Hinduisme dan Buddhisme (India). Puisi. jimat-cermat (jian). Selain itu. Untuk itu. Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). EDU 3101 .

Selain daripada Konfusianisme. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana). Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas.Menurut Lao Zi. mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama. pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . Beliau juga Maka. bermakana ilmu suci. dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. untuk memperoleh hidup yang sempurna. Di samping nirvana. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri. Konfusianisme. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya. EDU 3101 . Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. Menurut huraian Vedas. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Oleh itu. guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. membawa makna kelepasan daripada penderitaan. Oleh itu.Di samping itu. Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana. 4. Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi.

Kesusasteraan. aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore. Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran. Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. seorang ahli falsafah dan penyair dari India. Seni. intelek.Seterusnya. guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar. Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. seperti aspek fizikal. Drama dan Tarian. EDU 3101 .

BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5.1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. Dalam sistem kurikulum juga. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Rohani. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT. Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 . kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi).0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. rohani dan sosial.5. emosi. EDU 3101 . Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan. 2. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Emosi. Selain itu. Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). 1.

Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. berakhlak mulia. rohani. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Moral. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. emosi. berketrampilan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. Oleh yang demikian. jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. EDU 3101 .´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. khasnya dari segi rohani. jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. keluarga dan negara. dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . emosi dan agama. asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. emosi. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu.

Dari segi sistem pendidikan pula. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. membolehkan pelajar berinteraksi. maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. berakhlak mulia. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme. Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran.5. bertanggungjawab. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik. pembelajaran 3M (membaca. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen.2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. Di dalam tempat belajar pula.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 . Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. EDU 3101 . setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. berkerja dan hidup dalam kumpulan.

5. kelakuan yang baik. aspek emosi. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah. berketrampilan. seni.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Pada masa ini. Di Negara Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 . EDU 3101 . puisi. kesusasteraan. pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. kod dan tatacara.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. sejarah. berakhlak mulia. dan pendidikan diberi keutamaan. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. rohani. drama dan tarian. intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik.

dan manusia. dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. bersih. haiwan.Selain itu. berani. Untuk mempraktikkan nilainilai ini. Sharifah Alwiyah Alsagoff. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). Menurut beliau. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup. cekap. toleran. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. EDU 3101 . patriotik. (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. dinamik serta realistik. berani dan bebas. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia. berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. jelas. tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong). progresif. berpandangan saintifik. menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. dan berkemahiran. Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . tumbuhan. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. saintifik. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup.

Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. Selain itu. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Selain itu. demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. nasionalisme dan internasionalisme. berketerampilan. EDU 3101 .Seterusnya. rohani.

salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek.Jismiyah. Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah. guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam. melatih dan mendidik akal. EDU 3101 . Al-Khuluqiyah.Nafsiah. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden. Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 .Al. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. Sebagai contoh.0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam. Al.6. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Al. Al-Aqiliyah.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah. Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia. ibadah. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat.ketrampilan dan kepimpinan. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat. Timur dan Islam.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. Kesimpulannya.

0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow.blogspot.) (2005). (1989). (2010).FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 .amaljaya.html EDU 3101 . (4th ed. 5) Mok Soon Sang (2009). Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. 2) Kamarudin Hj kachar.com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat. Timur Dan Islam.com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional.blogspot. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. 3) Kamus Dewan. Bhd. Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia.pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat. Bhd. 4) Mok Soon Sang. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. (2009).html.7. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. 7) Nordin Tahir. Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne. Bhd.

Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana.REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza. matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah. Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Barat dan Timur.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . Dalam falsafah pendidikan Islam. Barat dan Timur. Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri. ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam. Bagi falsafah pendidikan barat pula. Namun. ibadah. Barat. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. EDU 3101 . Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. keterampilan dan kepimpinan. membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 . Sesungguhnya. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya. Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi. saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri. EDU 3101 . Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan. Akhir sekali.Sebagai bakal pendidik. apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan.

Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut. keluarga serta negara. saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 . rohani. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011. saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur. Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai. Di dalam tajuk ini. fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Dalam menyiapkan tugasan ini. Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet. EDU 3101 . saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini. emosi.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 . EDU 3101 . penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis.Oleh itu.

Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam. Timur dan Barat. Falsafah Pendidikan Islam. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia. jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia. Oleh itu. melatih dan mendidik akal.W.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 . melakukan perkara yang baik.Khindi. Oleh itu. Selain itu. saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi. Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. Tetapi. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Oleh itu. Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur. Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan. Dalam falsafah pendidikan islam.T. Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S. Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. beberapa ahli falsafah Islam seperti Al.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara. Untuk itu. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi.

Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula. gemilang dan terbilang.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . mengira dan menulis (3M) dititikberatkan.tahap dan kebolehan mereka. Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Oleh itu. guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme. Sesungguhnya. Bagi falsafah esensialisme. EDU 3101 . kemahiran asas seperti membaca. Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->