P. 1
FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

|Views: 3,533|Likes:
Published by Adawiyah Ajos

More info:

Published by: Adawiyah Ajos on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2015

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi. m. Secara umumnya. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. sains gunaan serta teknologi. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri.2. kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . m. alam sekitar. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam. Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung. Selain daripada itu. metafizik.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid. teologi. bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan. EDU 3101 .

Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi. itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan.hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik. kemudian guru. Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I. fiqh. Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan. Ibn Sina (980-1037AD) . ahli sains serta pakar bahasa.Seorang ahli falsafah. m.Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama).Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. Falsafah di kategorikan kepada: I. logik.falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam. Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik. matematik.´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) . . Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. metafizik dan sebagainya. Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada. EDU 3101 . II. .. dan perubatan.Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera.Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna..Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri. sains. .Meninggal pada 950 AD di Damascus.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 . ilmu fizik.Dilahirkan di Wasij.. Farab (Turkistan) pada 870 AD.s 88) ada menyatakan : ³. . Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi. Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan.1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd. kemudian pendidikan tinggi di Baghdad. . .2.. Contohnya ilmu matematik. . II. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi).

beriman.2. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 . aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat. mendidik roh supaya halus dan sempurna. membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia. kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. membiasakan murid dengan kebersihan. EDU 3101 . terhormat dan muli. 2. Selain itu. mengasuh murid melakukan yang baik.

ibadah. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam).2. Menurut Al ± Syaibany.4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al .Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). EDU 3101 . jasmani. akhlak. falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 . keibubapaan dan kemasyarakatan. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat. Justeru. kepimpinan. kandungan dan dasar pendidikan Islam. Berteraskan prinsip ± prinsip berikut. rohani. keterampilan. Dengan kata lain. maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya.

3.1. sastera. Manakala. Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme. peranan murid dan kaedah mengajar. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi. hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan. peranan guru. Dalam konteks tumpuan perenialisme. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin.1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 .3. Menurut ahli-ahli perenialisme.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. seni dan sains.0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. matematik. Bagi ahli perenialisme. abadi dan tidak mempunyai had masa. perennial yang bermaksud tidak berubah. Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa. Oleh itu. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. EDU 3101 .

Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. peranan murid dan kaedah mengajar. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa. mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. Berbanding dengan mazhab perenialisme. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an.1. Pada dasarnya.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶. seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif. fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum. 3. Berbeza dengan perenialisme. bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 . mengira dan menulis (3M). Untuk itu. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. Berdasarkan konsep tersebut. peranan guru. EDU 3101 . tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca. Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. Dari segi tumpuan pula. dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya. Sains. sejarah.

Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 . manusia adalah bersifat baik. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. Berpegang kepada konsep di atas. EDU 3101 . aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum. Bagi ahli progresivisme. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati.Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian.1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik.2. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. Dari segi kaedah mengajar. . murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini.2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3. Oleh itu. Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. Menurut ahli progresivisme. 3. peranan guru. Berdasarkan pegangan tersebut. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti.

EDU 3101 . guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif.2.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. main peranan dan simulasi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 . 3. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. sumbangsaran. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru.Dalam aliran ini. guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Oleh itu. Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah. Sehubungan dengan itu. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.

Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan. falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing. Dari aspek kurikulum. falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 . matlamat pendidikan tidak digariskan.2. Oleh itu. sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid. Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. Namun.3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme. EDU 3101 . Berpegang kepada konsep tersebut. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid.3.

Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif. Tidak digariskan EDU 3101 . TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 . Guru : Penyampai ilmu yang pakar. Guru : Pemangkin ilmu. Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas. TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan. Guru : Pembimbing dan pengurus. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.3.ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja. Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah .

Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha. agak mustahil untuk kita bahagia. Oleh hal yang demikian. Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat. Kedua. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. Menurut ajaran Buddha. sifu atau tok guru. Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶.4. Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah. Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian.0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan. Pertama. secara automatik. EDU 3101 . Apabila kita sudah menjadi bijak. sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 .1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut.

Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. Nasionalisme dan Internasionalisme (India). menggubal undang-undang 4.4. Kesusasteraan. Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. Dari aspek kurikulum. iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). mengekalkan struktur kekeluargaan. Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. EDU 3101 . Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik. tolak ansur (rang). Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289).2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua. Hinduisme dan Buddhisme (India). dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. Puisi. Selain itu. kebijaksanaan (zhi). Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. Untuk itu. kesetiaan (zhong). dan keberanian (yong). hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India.3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. ketekunan (min). jimat-cermat (jian).FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 .

bermakana ilmu suci. Di samping nirvana. menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Beliau juga Maka. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya. Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana).Di samping itu. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). Selain daripada Konfusianisme. Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. 4. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. Oleh itu. Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). Menurut huraian Vedas. mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma. guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. membawa makna kelepasan daripada penderitaan. cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri. Konfusianisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. EDU 3101 . Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. Oleh itu. untuk memperoleh hidup yang sempurna. Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi.Menurut Lao Zi. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat.

Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. seperti aspek fizikal.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . Seni. berupaya mencapai segala aspek kehidupan. intelek. Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran. Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore. Drama dan Tarian. seorang ahli falsafah dan penyair dari India. moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. EDU 3101 . Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal.Seterusnya. Kesusasteraan. guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid.

Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. emosi.0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM.1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. Rohani. EDU 3101 . Dalam sistem kurikulum juga. 2. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 . Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani. Selain itu. Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.5. BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5. 1. Emosi. rohani dan sosial. kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi). Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

rohani. EDU 3101 . Oleh yang demikian. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu. Moral.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. emosi dan agama.Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan. Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. berakhlak mulia. khasnya dari segi rohani. emosi. emosi. asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. keluarga dan negara.

berakhlak mulia. Di dalam tempat belajar pula. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. pembelajaran 3M (membaca. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik.2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. membolehkan pelajar berinteraksi. bertanggungjawab. Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan. Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. Dari segi sistem pendidikan pula. Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran. EDU 3101 . kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 . berkerja dan hidup dalam kumpulan. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru.5.

dan pendidikan diberi keutamaan. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. EDU 3101 . intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. seni. berketrampilan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. drama dan tarian. 5. sejarah. Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita. aspek emosi. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. kesusasteraan. kelakuan yang baik. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. puisi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 . Di Negara Malaysia. kod dan tatacara. Pada masa ini. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. rohani.

dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia. berpandangan saintifik. jelas.Selain itu. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Menurut beliau. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. Untuk mempraktikkan nilainilai ini. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. cekap. tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. Sharifah Alwiyah Alsagoff. berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. EDU 3101 . berani. saintifik. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. bersih. progresif. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. tumbuhan. Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup. toleran. dinamik serta realistik. dan manusia. haiwan. iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. dan berkemahiran.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . patriotik. Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong). berani dan bebas.

salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. EDU 3101 . berketerampilan. masyarakat dan negara. pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan.Seterusnya. Selain itu. nasionalisme dan internasionalisme. emosi dan jasmani. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. Selain itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 .

ketrampilan dan kepimpinan.Nafsiah. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek. Sebagai contoh. guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat.6. Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. EDU 3101 . Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam. melatih dan mendidik akal.Jismiyah. Al-Aqiliyah. Al-Khuluqiyah. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Al. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah.0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden. ibadah. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah.Al. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam. Al.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 . Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif. Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia.

Kesimpulannya. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. EDU 3101 . pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Timur dan Islam. Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib.

Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. (2009).com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional. 5) Mok Soon Sang (2009). Bhd.0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow.blogspot. Bhd.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 .html. Bhd. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. Timur Dan Islam. 4) Mok Soon Sang. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.amaljaya.com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat. Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. (2010). 3) Kamus Dewan. (1989). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne.blogspot. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Perkembangan Pendidikan Di Malaysia.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia. Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www.html EDU 3101 .pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat. Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd.) (2005).7. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. 7) Nordin Tahir. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. 2) Kamarudin Hj kachar. (4th ed.

Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam. Namun. keterampilan dan kepimpinan. matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah. Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. ibadah. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri.REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. EDU 3101 . Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana. Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza. Barat. Barat dan Timur. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. Dalam falsafah pendidikan Islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Barat dan Timur. Bagi falsafah pendidikan barat pula. ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia.

Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 . Sesungguhnya. Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya. EDU 3101 . saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan.Sebagai bakal pendidik. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Akhir sekali. Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri.

fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat. keluarga serta negara. rohani. Dalam menyiapkan tugasan ini. saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini. Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU 3101 . Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011. Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut. Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet. intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. emosi.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 . Di dalam tajuk ini.

EDU 3101 .Oleh itu. penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 .

Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 . Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. beberapa ahli falsafah Islam seperti Al. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia. Oleh itu. melakukan perkara yang baik. Selain itu.Khindi. Tetapi. melatih dan mendidik akal. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan.W. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Untuk itu. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur. Dalam falsafah pendidikan islam. jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam. Oleh itu. Timur dan Barat. Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi. sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi.T. Oleh itu. Falsafah Pendidikan Islam. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza.

kemahiran asas seperti membaca. Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. gemilang dan terbilang. Oleh itu. guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Bagi falsafah esensialisme. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan. Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . EDU 3101 . mengira dan menulis (3M) dititikberatkan.tahap dan kebolehan mereka. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme. Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Sesungguhnya. rohani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->