1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. alam sekitar. Selain daripada itu. metafizik.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.2. teologi. m. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan. kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi. Secara umumnya. EDU 3101 . kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya. sains gunaan serta teknologi.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid. m. kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung. falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.

.s 88) ada menyatakan : ³.Seorang ahli falsafah. . Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan.2.falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam. sains. ahli sains serta pakar bahasa. Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada.hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik.´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) . Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. . Ibn Sina (980-1037AD) . . . Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik. kemudian guru.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 . Farab (Turkistan) pada 870 AD. Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I. II.Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama). Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi. Contohnya ilmu matematik. m.Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera.Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. kemudian pendidikan tinggi di Baghdad. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi).Meninggal pada 950 AD di Damascus. matematik. metafizik dan sebagainya. logik. Falsafah di kategorikan kepada: I. Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. II. . ilmu fizik. dan perubatan... fiqh.1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd.Dilahirkan di Wasij. EDU 3101 . .Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna.Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi.Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri.. . itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan.

Selain itu. membiasakan murid dengan kebersihan. beriman. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni. mengasuh murid melakukan yang baik. mendidik roh supaya halus dan sempurna.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia. EDU 3101 . kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia. 2. terhormat dan muli.2.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 .

Berteraskan prinsip ± prinsip berikut. Menurut Al ± Syaibany. keterampilan. kandungan dan dasar pendidikan Islam. falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. rohani. keibubapaan dan kemasyarakatan. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam). falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat. Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. kepimpinan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 .4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al . Justeru.Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). Dengan kata lain. akhlak.2. ibadah. jasmani. maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. EDU 3101 .

pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. seni dan sains. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan. Bagi ahli perenialisme. Dalam konteks tumpuan perenialisme. perennial yang bermaksud tidak berubah.1. 3. Manakala. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin. Menurut ahli-ahli perenialisme. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi.3.0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. peranan murid dan kaedah mengajar. Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat.1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 . peranan guru. matematik. abadi dan tidak mempunyai had masa. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme. sastera. EDU 3101 . Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Oleh itu.

sejarah. Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). Berdasarkan konsep tersebut. fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum. Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶. mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca. Untuk itu. Pada dasarnya. Dari segi tumpuan pula. Berbanding dengan mazhab perenialisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 . Sains. seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari. peranan murid dan kaedah mengajar. matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. mengira dan menulis (3M). dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya. 3. peranan guru.1. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif. EDU 3101 . Berbeza dengan perenialisme.

3. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. EDU 3101 .2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti. Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional. .1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. Berpegang kepada konsep di atas. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati.2. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik. Menurut ahli progresivisme. ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. manusia adalah bersifat baik. aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum. Oleh itu. maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian. Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. Bagi ahli progresivisme. Berdasarkan pegangan tersebut. Dari segi kaedah mengajar. murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 .Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. peranan guru.

2. guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Sehubungan dengan itu. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif.Dalam aliran ini. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 . sumbangsaran. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Oleh itu. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. EDU 3101 . main peranan dan simulasi. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. 3. guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan.

Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. Oleh itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 . falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid. matlamat pendidikan tidak digariskan. falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan.2. Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar.3. Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan. Dari aspek kurikulum. Namun. Berpegang kepada konsep tersebut.3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme. EDU 3101 .

TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif. Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif. Guru : Pembimbing dan pengurus. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah . Tidak digariskan EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 . Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas. TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Guru : Penyampai ilmu yang pakar.3. Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif.ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja. Guru : Pemangkin ilmu.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi.

sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja. Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶. Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka. sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian.1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut. Menurut ajaran Buddha. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. sifu atau tok guru. EDU 3101 .4. secara automatik. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah. Apabila kita sudah menjadi bijak. Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat. agak mustahil untuk kita bahagia. Kedua. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan. Oleh hal yang demikian.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 .0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4. Pertama.

dan keberanian (yong). Selain itu. ketekunan (min). Dari aspek kurikulum. Hinduisme dan Buddhisme (India). tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua. kebijaksanaan (zhi).4. Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India. Untuk itu. Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. mengekalkan struktur kekeluargaan. kesetiaan (zhong). Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289). Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. menggubal undang-undang 4. Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. Puisi. tolak ansur (rang).3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. EDU 3101 . jimat-cermat (jian).2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). Nasionalisme dan Internasionalisme (India). Kesusasteraan. Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 .

Konfusianisme. Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. untuk memperoleh hidup yang sempurna. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya. Beliau juga Maka. cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana).FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama. Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi. bermakana ilmu suci. 4. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. Selain daripada Konfusianisme. EDU 3101 . menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Oleh itu.Di samping itu.Menurut Lao Zi. Di samping nirvana. Oleh itu. mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma. Menurut huraian Vedas. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. membawa makna kelepasan daripada penderitaan. Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana.

guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore. berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. seorang ahli falsafah dan penyair dari India. Drama dan Tarian. intelek. Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran. Kesusasteraan.Seterusnya. seperti aspek fizikal. Seni. Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. EDU 3101 . moral dan kerohanian dengan penuh bermakna.

BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 . kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi).0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. 2. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. Rohani. Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. emosi. EDU 3101 . Emosi.5. Dalam sistem kurikulum juga. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT. Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). 1. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani. rohani dan sosial. Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan. Selain itu.

emosi. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah.´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Moral. khasnya dari segi rohani. dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. keluarga dan negara. rohani.Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. emosi dan agama. berketrampilan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . rohani. berakhlak mulia. emosi. EDU 3101 . jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. Oleh yang demikian.

Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. berkerja dan hidup dalam kumpulan. Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan. Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang.5. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran. Di dalam tempat belajar pula. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. bertanggungjawab. Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. berakhlak mulia. pembelajaran 3M (membaca. EDU 3101 . membolehkan pelajar berinteraksi. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. Dari segi sistem pendidikan pula.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 .2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik. kod dan tatacara.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 . kelakuan yang baik. Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. drama dan tarian. berketrampilan. dan pendidikan diberi keutamaan. sejarah. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah. kesusasteraan. pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. EDU 3101 . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. Pada masa ini. seni. rohani. Di Negara Malaysia.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. aspek emosi. puisi. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 5. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan.

tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. patriotik. Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong). Untuk mempraktikkan nilainilai ini. dan berkemahiran.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. Sharifah Alwiyah Alsagoff. Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. dinamik serta realistik. cekap. berpandangan saintifik. berani. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. bersih. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. jelas. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). tumbuhan. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia. progresif. berani dan bebas. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. haiwan. Menurut beliau.Selain itu. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. toleran. EDU 3101 . dan manusia. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. saintifik. iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup.

Selain itu. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. emosi dan jasmani. pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. rohani. EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 . nasionalisme dan internasionalisme. berketerampilan. Selain itu. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme.Seterusnya.

melatih dan mendidik akal. Al.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah. Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden.Al. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 . Al. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek.ketrampilan dan kepimpinan.0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam. guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif. Al-Khuluqiyah.6. ibadah. EDU 3101 . Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden.Nafsiah. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam. Al-Aqiliyah.Jismiyah. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah. Sebagai contoh. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat.

Timur dan Islam.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat. Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. EDU 3101 . Kesimpulannya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan.

html EDU 3101 .) (2005). (4th ed. 4) Mok Soon Sang. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia.blogspot. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 .html. 2) Kamarudin Hj kachar.com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Ilmu Pendidikan untuk KPLI.7. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd.blogspot. Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp. Bhd. Timur Dan Islam. (2010).pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. (1989). Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn.com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional. Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne. 7) Nordin Tahir. 5) Mok Soon Sang (2009).0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www. 3) Kamus Dewan. Bhd.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia. (2009).amaljaya.

Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. Namun. keterampilan dan kepimpinan. Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana. Barat. Barat dan Timur. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri. membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah. ibadah. Barat dan Timur. EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza.REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. Bagi falsafah pendidikan barat pula. ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam. Dalam falsafah pendidikan Islam.

apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 . saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. Akhir sekali. Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan.Sebagai bakal pendidik. EDU 3101 . Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya.

Dalam menyiapkan tugasan ini. intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur. EDU 3101 . Di dalam tajuk ini. Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai. Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011. keluarga serta negara. saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini. rohani. emosi.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 . saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat. Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 . penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis. EDU 3101 .Oleh itu.

sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi. Timur dan Barat. Untuk itu. jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam. Oleh itu. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi. Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam. Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur. Dalam falsafah pendidikan islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 . Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. Oleh itu. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . melatih dan mendidik akal. beberapa ahli falsafah Islam seperti Al. Tetapi. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. melakukan perkara yang baik. Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia.T. Falsafah Pendidikan Islam. Oleh itu. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan. Selain itu. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S.W.Khindi. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.

Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.tahap dan kebolehan mereka. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. Oleh itu. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme. Sesungguhnya. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan. Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid. gemilang dan terbilang. EDU 3101 . guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . mengira dan menulis (3M) dititikberatkan. kemahiran asas seperti membaca. Bagi falsafah esensialisme.