1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam. teologi. m. Secara umumnya. Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung. m. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. metafizik. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. sains gunaan serta teknologi.2.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran. kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi. EDU 3101 . bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. alam sekitar. Selain daripada itu.

Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. . Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik.. .hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik. II. metafizik dan sebagainya. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi).Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri..Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. Ibn Sina (980-1037AD) .. kemudian guru. . matematik. sains. . dan perubatan. Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. Contohnya ilmu matematik. kemudian pendidikan tinggi di Baghdad.falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam.Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama).s 88) ada menyatakan : ³. . . fiqh.2.´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) . Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada.Meninggal pada 950 AD di Damascus. Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Farab (Turkistan) pada 870 AD.Dilahirkan di Wasij. itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan. m. Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi. ahli sains serta pakar bahasa. Falsafah di kategorikan kepada: I.Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna. ilmu fizik. logik.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 . II. . Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I. Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan.1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd.Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi.. EDU 3101 .Seorang ahli falsafah.

terhormat dan muli. 2. membiasakan murid dengan kebersihan.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. mengasuh murid melakukan yang baik.2. Selain itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 . mendidik roh supaya halus dan sempurna. membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia. EDU 3101 . beriman.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia. kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni.

EDU 3101 . jasmani. rohani. Menurut Al ± Syaibany. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat.Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. keterampilan. Dengan kata lain. akhlak. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam). Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. Berteraskan prinsip ± prinsip berikut. ibadah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 .2.4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al . kandungan dan dasar pendidikan Islam. Justeru. kepimpinan. keibubapaan dan kemasyarakatan.

matematik. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi. abadi dan tidak mempunyai had masa. Dalam konteks tumpuan perenialisme. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan. EDU 3101 . Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. Manakala. sastera.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme. seni dan sains.0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden.1. pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. Menurut ahli-ahli perenialisme.3. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial.1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas. perennial yang bermaksud tidak berubah. 3. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme. Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa. Oleh itu. hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin. peranan murid dan kaedah mengajar. Bagi ahli perenialisme. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. peranan guru.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 .

EDU 3101 . Berdasarkan konsep tersebut.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 .1. sejarah. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif. Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. peranan guru. tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an. Berbeza dengan perenialisme. matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya. Untuk itu. Berbanding dengan mazhab perenialisme. Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶. Sains. mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. Dari segi tumpuan pula. Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas. peranan murid dan kaedah mengajar. Pada dasarnya. mengira dan menulis (3M). bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan. 3. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid.

Menurut ahli progresivisme. murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. Berdasarkan pegangan tersebut. aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum. Bagi ahli progresivisme. Oleh itu. 3.1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. manusia adalah bersifat baik.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 . Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati.2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3.Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik. Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti. ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Dari segi kaedah mengajar. Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. peranan guru. Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional. Berpegang kepada konsep di atas.2. EDU 3101 . . maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian.

Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah.2. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. 3.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 . Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. main peranan dan simulasi. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Oleh itu.Dalam aliran ini. Sehubungan dengan itu. sumbangsaran. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid. guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif. EDU 3101 .

matlamat pendidikan tidak digariskan. sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid. Oleh itu.3.2. Berpegang kepada konsep tersebut. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan.3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme. Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan. Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 . EDU 3101 . falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing. Dari aspek kurikulum. Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. Namun. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid.

Tidak digariskan EDU 3101 . Guru : Pembimbing dan pengurus.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. Guru : Pemangkin ilmu. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas.ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah . Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif.3. TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan. Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 . Guru : Penyampai ilmu yang pakar. Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah.

sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian. secara automatik. Pertama. agak mustahil untuk kita bahagia. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. Apabila kita sudah menjadi bijak. Oleh hal yang demikian. Menurut ajaran Buddha. Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶. sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja. Kedua.4. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah.1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut. Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 . EDU 3101 . Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat. Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. sifu atau tok guru. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha.0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4.

ketekunan (min). Selain itu. Hinduisme dan Buddhisme (India). EDU 3101 .2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). tolak ansur (rang). Nasionalisme dan Internasionalisme (India). hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India. Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289). falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. kesetiaan (zhong). tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. Kesusasteraan. Untuk itu. Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. mengekalkan struktur kekeluargaan. menggubal undang-undang 4.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 . Dari aspek kurikulum. Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. dan keberanian (yong). Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. jimat-cermat (jian). Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua.4.3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik. Puisi. kebijaksanaan (zhi). guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi.

Oleh itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana. Selain daripada Konfusianisme. cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana). EDU 3101 . Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. 4. guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. Konfusianisme. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama. Beliau juga Maka. dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. untuk memperoleh hidup yang sempurna. Di samping nirvana. bermakana ilmu suci. pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. Oleh itu. Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas. membawa makna kelepasan daripada penderitaan. Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma.Di samping itu. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. Menurut huraian Vedas.Menurut Lao Zi.

Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran. EDU 3101 . guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. Drama dan Tarian. aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore. seperti aspek fizikal. Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. intelek.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. Kesusasteraan. seorang ahli falsafah dan penyair dari India. Seni.Seterusnya. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar.

Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. 2. 1.5. Dalam sistem kurikulum juga. Selain itu. Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT. emosi. Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. Emosi.1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Rohani. BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5. rohani dan sosial. kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi). EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 .

emosi. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. khasnya dari segi rohani. Oleh yang demikian. emosi. asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu. berakhlak mulia.´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. Moral.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. emosi dan agama. EDU 3101 . rohani. keluarga dan negara.

Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang.5.2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. EDU 3101 . maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. bertanggungjawab.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 . Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. membolehkan pelajar berinteraksi. berkerja dan hidup dalam kumpulan. setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. pembelajaran 3M (membaca. kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. Di dalam tempat belajar pula. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik. Dari segi sistem pendidikan pula. berakhlak mulia. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme.

pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. seni. intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik. rohani. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. dan pendidikan diberi keutamaan.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. kelakuan yang baik. berketrampilan. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia. drama dan tarian. Pada masa ini. sejarah. Di Negara Malaysia. berakhlak mulia. puisi. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. kesusasteraan. kod dan tatacara. aspek emosi. EDU 3101 . Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 5.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 .

iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. berani. toleran. patriotik. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. dan berkemahiran. saintifik. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong). menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. tumbuhan. tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. bersih. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. Menurut beliau. berani dan bebas. progresif. cekap. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia. Untuk mempraktikkan nilainilai ini. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. haiwan. EDU 3101 .Selain itu. jelas. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup. dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. berpandangan saintifik. dan manusia. Sharifah Alwiyah Alsagoff. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. dinamik serta realistik. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna.

salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. berakhlak mulia. demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. emosi dan jasmani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme. berketerampilan. Selain itu. Selain itu. pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Seterusnya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 . EDU 3101 . nasionalisme dan internasionalisme.

Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia.ketrampilan dan kepimpinan. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah. Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 .Al.0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam. Al.6.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah. melatih dan mendidik akal. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia. Al-Aqiliyah.Jismiyah. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. EDU 3101 . Sebagai contoh. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Nafsiah. guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif. Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani. Al. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. ibadah. Al-Khuluqiyah.

EDU 3101 . Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan. Kesimpulannya. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . Timur dan Islam. Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada.

html.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 . (2009).) (2005). Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. (2010).pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat. Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp. Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd. 2) Kamarudin Hj kachar. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www.html EDU 3101 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional. Bhd. (4th ed. Bhd. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn.7. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat. 3) Kamus Dewan.com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat.blogspot. 4) Mok Soon Sang. Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne.0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow. 5) Mok Soon Sang (2009). Bhd. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Timur Dan Islam.blogspot. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia.amaljaya. (1989). 7) Nordin Tahir. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia.

EDU 3101 . ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden.REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. Namun. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah. Bagi falsafah pendidikan barat pula. Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam. ibadah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . Dalam falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri. Barat dan Timur. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Barat. Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana. Barat dan Timur. Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. keterampilan dan kepimpinan.

EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 . Sesungguhnya. Akhir sekali. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang.Sebagai bakal pendidik. apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi. Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya. Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri.

Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut. Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011. EDU 3101 . saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet. emosi. Dalam menyiapkan tugasan ini. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur. saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini. fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. keluarga serta negara.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 . Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. rohani. saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat. Di dalam tajuk ini. intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam.

EDU 3101 . penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 .Oleh itu.

Selain itu.W. Oleh itu. Tetapi.T. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam.Khindi. Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan. Untuk itu.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara. melatih dan mendidik akal. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Dalam falsafah pendidikan islam. Oleh itu. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Oleh itu. saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 . Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur. melakukan perkara yang baik. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Timur dan Barat. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia. Falsafah Pendidikan Islam. Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S. Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. beberapa ahli falsafah Islam seperti Al. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza.

EDU 3101 . mengira dan menulis (3M) dititikberatkan. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . gemilang dan terbilang. Sesungguhnya. Bagi falsafah esensialisme. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang. Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid.tahap dan kebolehan mereka. Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rohani. ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. kemahiran asas seperti membaca. Oleh itu. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful