1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan. teologi.2. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. EDU 3101 . ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. sains gunaan serta teknologi. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. m. kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam. Secara umumnya. Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung. m.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran. alam sekitar. Selain daripada itu. falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. metafizik.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi.

ilmu fizik. Contohnya ilmu matematik. metafizik dan sebagainya. . Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik. II.Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. . EDU 3101 . Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi. itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan.Dilahirkan di Wasij. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi). Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada. Falsafah di kategorikan kepada: I. Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. kemudian guru.hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik. Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 . .Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera.. sains. Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan.Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri..Seorang ahli falsafah. Farab (Turkistan) pada 870 AD.2.Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna. logik..Meninggal pada 950 AD di Damascus.. m.1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd. . ahli sains serta pakar bahasa.s 88) ada menyatakan : ³.´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) . dan perubatan. Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I.falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam. matematik. .Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama). fiqh.Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi. II. . kemudian pendidikan tinggi di Baghdad. . Ibn Sina (980-1037AD) .

Selain itu. beriman.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 .2. beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah. mendidik roh supaya halus dan sempurna. 2. terhormat dan muli. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia. kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia. membiasakan murid dengan kebersihan.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. EDU 3101 . membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia. mengasuh murid melakukan yang baik.

kandungan dan dasar pendidikan Islam.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 . Justeru. akhlak. Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. EDU 3101 . Berteraskan prinsip ± prinsip berikut. jasmani. Menurut Al ± Syaibany. keterampilan. kepimpinan. mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam). falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat. maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. ibadah.Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). Dengan kata lain.2.4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al . keibubapaan dan kemasyarakatan. rohani.

Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan. Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. sastera. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. 3. Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme. abadi dan tidak mempunyai had masa. pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin. hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan.1. Menurut ahli-ahli perenialisme. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. EDU 3101 .3.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 . peranan guru. Oleh itu. Manakala. peranan murid dan kaedah mengajar. Bagi ahli perenialisme. Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa.1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas. seni dan sains. Dalam konteks tumpuan perenialisme. perennial yang bermaksud tidak berubah.0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. matematik.

Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶. Sains. Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. Berbeza dengan perenialisme. matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari.1. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid. Berbanding dengan mazhab perenialisme. 3. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas. peranan guru. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. sejarah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 . mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. Pada dasarnya. peranan murid dan kaedah mengajar.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Berdasarkan konsep tersebut. Untuk itu. Dari segi tumpuan pula. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif. seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari. bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan. fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum. dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an. mengira dan menulis (3M). EDU 3101 .

Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati.2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3. EDU 3101 . Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. 3.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 . Menurut ahli progresivisme. Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian. Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. Bagi ahli progresivisme. peranan guru. Dari segi kaedah mengajar. manusia adalah bersifat baik. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini.1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Berpegang kepada konsep di atas. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik. aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum. .2. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. Berdasarkan pegangan tersebut. Oleh itu.

di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 . EDU 3101 . Sehubungan dengan itu. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid. sumbangsaran. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. 3. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah. Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. main peranan dan simulasi.Dalam aliran ini. guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif. Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Oleh itu. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan.2. Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 . sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid.3. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing. Dari aspek kurikulum.2. matlamat pendidikan tidak digariskan. Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. EDU 3101 . murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan. Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. Oleh itu.3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme. Berpegang kepada konsep tersebut. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan. Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. Namun.

Guru : Pemangkin ilmu. TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. Tidak digariskan EDU 3101 .ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja. Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah . Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir. Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi. Guru : Penyampai ilmu yang pakar. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif. TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 .3. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif. Guru : Pembimbing dan pengurus. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas.

Oleh hal yang demikian. agak mustahil untuk kita bahagia. sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian. Apabila kita sudah menjadi bijak.4.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 . Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶. Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka.0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4. Pertama. sifu atau tok guru. sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah. Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. EDU 3101 . secara automatik.1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut. Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat. Kedua. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha. Menurut ajaran Buddha. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan.

Kesusasteraan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 . Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua.3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. Hinduisme dan Buddhisme (India). Nasionalisme dan Internasionalisme (India). dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. dan keberanian (yong). Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India. Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik. Puisi. menggubal undang-undang 4. Selain itu.2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. Untuk itu. Dari aspek kurikulum. EDU 3101 . Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. jimat-cermat (jian). Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). tolak ansur (rang). hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). kesetiaan (zhong). tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan.4. Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. ketekunan (min). mengekalkan struktur kekeluargaan. guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289). falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. kebijaksanaan (zhi).

dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. untuk memperoleh hidup yang sempurna. Oleh itu. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. EDU 3101 .Menurut Lao Zi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . Di samping nirvana. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana). cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri. Menurut huraian Vedas. Oleh itu. kesejahteraan dan keharmonian kehidupan.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. Beliau juga Maka. bermakana ilmu suci. mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma. 4. dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama.Di samping itu. Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. Konfusianisme. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. membawa makna kelepasan daripada penderitaan. Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi. Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. Selain daripada Konfusianisme. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati.

Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. Drama dan Tarian. seorang ahli falsafah dan penyair dari India. berupaya mencapai segala aspek kehidupan.Seterusnya. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. EDU 3101 . Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. Kesusasteraan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . seperti aspek fizikal. Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran. aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore. guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. Seni. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar. intelek.

Rohani. Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan.1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. EDU 3101 . Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani. kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi). Dalam sistem kurikulum juga. 2. emosi. rohani dan sosial. Selain itu. 1.5. Emosi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 . Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

EDU 3101 .Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. khasnya dari segi rohani. rohani. rohani. emosi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. emosi.´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. Oleh yang demikian. jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. berakhlak mulia. dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. emosi dan agama. keluarga dan negara. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu. Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. Moral. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. berketrampilan.

kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. Di dalam tempat belajar pula.5.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 . Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. EDU 3101 . maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran. pembelajaran 3M (membaca. bertanggungjawab. Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang. setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. berkerja dan hidup dalam kumpulan. Dari segi sistem pendidikan pula. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme.2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. membolehkan pelajar berinteraksi. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik. berakhlak mulia.

EDU 3101 . seni. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. kesusasteraan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. aspek emosi. berketrampilan. kelakuan yang baik. puisi. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Pada masa ini. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia. rohani. drama dan tarian. 5. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. dan pendidikan diberi keutamaan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. sejarah. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 . intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik. kod dan tatacara. Di Negara Malaysia.

berani. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup. berani dan bebas. saintifik. menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. toleran. Untuk mempraktikkan nilainilai ini. progresif. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984).FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. Sharifah Alwiyah Alsagoff. tumbuhan. haiwan. Menurut beliau. bersih. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup. dinamik serta realistik. berpandangan saintifik. jelas. patriotik. Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. dan berkemahiran. Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong). berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. cekap. EDU 3101 . (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia. dan manusia.Selain itu.

Selain itu. pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan. Selain itu. berketerampilan. rohani. nasionalisme dan internasionalisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 . EDU 3101 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu.Seterusnya. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. emosi dan jasmani. Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme. demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang.

Al-Khuluqiyah. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek. Al. Sebagai contoh. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam.6. Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif. Al.Jismiyah.Al. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 . Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Al-Aqiliyah.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ibadah. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah. melatih dan mendidik akal. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah.0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia.Nafsiah. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah. EDU 3101 . guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia.ketrampilan dan kepimpinan. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. EDU 3101 . Timur dan Islam. perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan. Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. Kesimpulannya.

Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Bhd. 5) Mok Soon Sang (2009).) (2005). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. 7) Nordin Tahir.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 .html EDU 3101 . Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp. Timur Dan Islam. (2009). (2010).blogspot.blogspot. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn.pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne. Bhd.com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. (1989).html. (4th ed. 3) Kamus Dewan.0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia.7. Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www.com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat. Bhd.amaljaya. 4) Mok Soon Sang. 2) Kamarudin Hj kachar.

Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. Barat. Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana. keterampilan dan kepimpinan. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Dalam falsafah pendidikan Islam. ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam. EDU 3101 . Bagi falsafah pendidikan barat pula. Barat dan Timur.REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. Namun. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Barat dan Timur. matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri. Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. ibadah. Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden.

EDU 3101 . Sesungguhnya. Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 .Sebagai bakal pendidik. Akhir sekali. Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri. apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya.

Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur. saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011. fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. emosi. Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut. saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 . Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet. saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat. Di dalam tajuk ini. EDU 3101 . intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´. keluarga serta negara. Dalam menyiapkan tugasan ini. rohani.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 . penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis. EDU 3101 .Oleh itu.

Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 . jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam. Falsafah Pendidikan Islam. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. Tetapi. Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. melatih dan mendidik akal. Dalam falsafah pendidikan islam. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.W. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . Untuk itu. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia. Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S. saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara. Oleh itu. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Selain itu. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia. Timur dan Barat. melakukan perkara yang baik.Khindi. sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi. Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. beberapa ahli falsafah Islam seperti Al.T. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam. Oleh itu. Oleh itu.

Bagi falsafah esensialisme. kemahiran asas seperti membaca. Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid. guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula.tahap dan kebolehan mereka. Oleh itu. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. EDU 3101 . ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mengira dan menulis (3M) dititikberatkan. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang. Sesungguhnya. gemilang dan terbilang. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful