1.

0 PENGENALAN

1.1 KONSEP FALSAFAH Falsafah pendidikan berasal daripada dua istilah asas iaitu falsafah dan pendidikan. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu Philos (bermakna mencintai) dan sophia (kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. ( Mok Soon Sang ; 2009)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (m.s 406), falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu ± ilmu lain.

Russell (1946) dalam Ilmu Pendidikan untuk KPLI (2009 ; 1) mentakrifkan falsafah sebagai suatu fahaman di antara teologi dan sains kerana falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibukti.

E.D. Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984), falsafah diertikan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.

Secara ringkasnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas dan pemikiran ini dihasilkan melalui usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran serta dijadikan pedoman untuk perkara yang penting dalam kehidupan.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1

1.2 KONSEP PENDIDIKAN

Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi (1980), pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal , hati dan rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring menghadapi kebaikan dan kejahatan,kemanisan, dan kepahitan.

Confucius (551-479 SM), seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka di China berpendapat, pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang mulia.

John Dewey (1859-1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat mengatakan pendidikan ialah satu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan selamat.

Berdasarkan pentafsiran tokoh-tokoh tersebut, pendidikan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang serta menambahkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman supaya dapat memberi faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

2

1.3 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN Tokoh-tokoh pendidikan berpendapat pendidikan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut. 1) Proses sosiolisasi - Pendidikan memberi murid peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain supaya mereka menjadi dewasa yang berfungsi kelak. 2) Pembentukan budaya - Pendidikan mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. 3) Penempatan sosial - Pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akedemik. Secara unggul, kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan. Secara umumnya, falsafah pendidikan adalah satu cara pemikiran yang analitikal yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep asas yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contoh, falsafah pendidikan akan membantu seseorang guru untuk memahami asas-asas teoritikal berhubung dengan pendidikan khususnya proses pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan ini seterusnya akan mempengaruhi amalan sebagai seorang guru iaitu pelbagai pendekatan, kaedah, strategi, dan teknik mengajar perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, falsafah pendidikan sebenarnya membantu guru untuk memupuk jenis guru yang diidamkan serta murid yang ingin dibentuk. Sebagai rumusan, boleh dikatakan bahawa pada abad ke-21 ini, kita harus menggubal satu falsafah dan epistemologi baru yang sesuai bagi generasi anak muda kita. Di samping itu, pendidikan adalah bermatlamat untuk menjadikan pendidikan sebagai satu usaha untuk memupuk pemahaman pengantarabangsaan serta menyemai perasaan cintakan kemanusiaan dalam kalangan anak muda kita.

EDU 3101 - FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

m. alam sekitar. Terdapat tujuh perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam yang telah dinyatakan oleh Hassan Langgung.s 134) iaitu keesaan Tuhan atau Tauhid. bahasa Arab serta Sastera dan disiplin kognitif yang merangkumi kemanusiaan. 1979 (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. falsafah pendidikan Islam berteraskan atau berasaskan ajaran al ± Quran. kehidupan keduniaan serta akhirat dan persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam. kepercayaan kepada wahyu ± wahyu Tuhan kepada Nabi ± nabi. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama menurut Syed Muhammad Al ± Naquib Al ± Attas (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. m. metafizik.s 134) iaitu disiplin agama yang merangkumi ajaran Al ± Quran.2. Selain daripada itu. Secara umumnya. sains gunaan serta teknologi.0 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam dapat ditakrifkan sebagai perihal mendidik agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 4 . kepercayaan pesuruh ± pesuruhNya. EDU 3101 . teologi.

1 KONSEP FALSAFAH ISLAM Menurut Sheikh Mustafa Abd..Seorang ahli falsafah.. m. fiqh.Dikenali oleh ahli falsafah barat sebagai Avicenna. ilmu fizik.´ Ahli falsafah Al ± Farabi (870-950 AD) . II.Menamatkan pengajian awal di Farab dan Bukhara. Al ± Razak (Falsafah dan Pendidikan di Malaysia..s 88) ada menyatakan : ³.Gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama).Mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri. . metafizik dan sebagainya. Ibn Sina (980-1037AD) . . .Dilahirkan di Wasij. Contohnya ilmu matematik.falsafah Islam berkembangan di negara Islam dan di bawah naungan negara Islam. . Ilmu wahyu termasuk makhlukmakhluk rohani yang membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. dan perubatan.Pengajian peringkat awal di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. kemudian pendidikan tinggi di Baghdad. . Pengertian Falsafah Islam Falsafah boleh dilihat dari dua sudut : I.2. itu maka akan dan abadi seksa mengalami kesenangan.Meninggal pada 950 AD di Damascus.hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam tentang hakikat sesuatu dalam premis pemikiran yang logik dan sistematik. logik. ahli sains serta pakar bahasa. . Falsafah di kategorikan kepada: I. Falsafah teori ± mengetahui sesuatu yang ada. . Ilmu akhirat ± badan manusia tidak rohnya dihidupkan yang lagi. sains. matematik. Farab (Turkistan) pada 870 AD.. Falsafah amalan ± mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan. -Menceburi bidang kehakiman (Qadi). Contohnya ilmu akhlak (etika) dan falsafah politik. kemudian guru. II.Nama sebenar ialah Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5 . EDU 3101 .

beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa berlandaskan al ± Quran dan as ± Sunnah. terhormat dan muli.2 TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM Terdapat beberapa tujuan Pendidikan Islam berpandukan pada takrifan oleh para ± para ahli falsafah Islam seperti mendidik murid supaya berakhlak mulia. Selain itu.3 MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mempunyai dua matlamat berdasarkan tujuan ± tujuan tersebut seperti membentuk dan memperkembangan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. aman dan damai dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat. membiasakan murid dengan kebersihan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 6 . mendidik roh supaya halus dan sempurna. melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT hidup dalam masyarakat dengan harmoni. kesucian dan keikhlasan serta amalan ± amalan yang mulia. beriman. mengasuh murid melakukan yang baik. membiasakan diri murid dengan adab ± adab yang mulia. 2.2. EDU 3101 .

kandungan dan dasar pendidikan Islam.4 BIDANG PENDIDIKAN ISLAM Al Nafsiyah (pendidikan jiwa) Al Imaniyah (pendidikan iman) Al Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al Jinisiyah (pendidikan seks) PENDIDIKAN ISLAM Al Ijlimaiyah (pendidikan sosial) Al Jismiyah (pendidikan jasmani) Al . akhlak. rohani.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 7 . mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah agar menjadi seorang insan yang soleh (berteraskan roh Islam).2. Dengan kata lain. Falsafah Pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya.Aqiliyah (pendidikan mental) Terdapat beberapa ahli falsafah mentakrifkan makna falsafah pendidikan Islam dan antara salah seorang ahli falsafah tersebut ialah Al ± Syaibany (1979). ibadah. keibubapaan dan kemasyarakatan. kepimpinan. EDU 3101 . keterampilan. jasmani. Justeru. falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek ± aspek seperti muamalat. Menurut Al ± Syaibany. maka perkara ± perkara yang penting dalam Falsafah Pendidikan Islam mencakupi bidang ± bidang Pendidikan Islam seperti bidang akidah. falsafah pendidikan Islam merupakan usaha perlaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. Berteraskan prinsip ± prinsip berikut.

Antara ciri-ciri tersebut termasuklah unsur rasionaliti yang penting untuk disemai dalam diri sejak di bangku sekolah lagi. Dalam konteks tumpuan perenialisme. Oleh itu. abadi dan tidak mempunyai had masa. pendidikan haruslah berfokuskan kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak berubahubah. ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial. rekonstruktivisme dan eksistensialisme. matematik.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 8 . Matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat. peranan murid dan kaedah mengajar.3. perennial yang bermaksud tidak berubah. sastera. Di antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah perenialisme dan essensialisme. peranan guru. Menurut ahli-ahli perenialisme. bidang kemanusiaan dan kesusasteraan adalah antara mata pelajaran kritikal yang diberi tumpuan kerana mengandungi sifat ketelusan yang kukuh mengenai fitrah manusia dan bukannya bidang vokasional atau teknik yang berkaitan mesin. hanya empat aspek yang ditumpukan iaitu jenis kurikulum yang digunakan.1. Dari aspek jenis kurikulum yang digunakan.1 FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT 3. Bagi ahli perenialisme. 3. seni dan sains.1 Perenialisme Perenialisme berasal daripada perkataan asas. falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progresivisme. ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah. EDU 3101 . Antara mata pelajaran yang disyorkan yang dapat memberi murid peluang untuk memperoleh celik akal yang penting mengenai kehidupan ialah bahasa.0 FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Falsafah pendidikan barat mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. Manakala.

seni dan muzik merupakan antara mata pelajaran yang wajib dipelajari. Murid pula perlu berusaha untuk memperoleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. mazhab falsafah ini bersifat konservatif iaitu tidak mudah menerima perubahan tetapi telah berubah kepada sifat praktikal dan pragmatik ( mementinglan kesan sebenar daripada ciri teori). Dari segi tumpuan pula. Untuk itu. Berdasarkan konsep tersebut. Perkara-perkara asas ini pula boleh berubah dari semasa ke semasa. peranan guru. bidang sastera dan kemanusiaan hanyalah dianggap sebagai mata pelajaran sampingan. mengira dan menulis (3M). Pada dasarnya. Kaedah ini juga lebih dikenali sebagai µone-way communication¶. dihayati dan disimpan oleh murid serta penghayatan budaya. peranan murid dan kaedah mengajar. iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi ahli masyarakat yang produktif.Guru memainkan peranan sebagai pakar yang bijaksana dan berwibawa dalam dunia pendidikan dan pengetahuan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 9 . fahaman esensialisme ini juga sama seperti fahaman perenialisme yang mementingkan empat aspek iaitu jenis kurikulum. Berbanding dengan mazhab perenialisme. Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di atas. Berbeza dengan perenialisme.1. matlamat pendidikan esensialisme ialah pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari. 3. mazhab ini lebih menumpukan kepada perkara-perkara asas sahaja. tumpuan dalam kurikulum diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca. Guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka. Tugas guru ialah untuk menyampaikan ilmu di samping membimbing perbincangan kumpulan serta mendisiplinkan murid.2 Esensialisme Esensialisme bermula sebagai satu pergerakan falsafah yang sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1930an. Kaedah pengajaran yang ditekankan ialah kaedah didaktik di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa pertanyaan sebarang soalan. EDU 3101 . mereka dikehendaki menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh guru. sejarah. Sains.

Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya membuang masa sahaja. Berdasarkan pegangan tersebut. murid diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Bagi ahli progresivisme. Oleh itu. 3. EDU 3101 .2. peranan murid dan kaedah mengajar Pada dasarnya. Pandangan falsafah ini terhadap peranan sekolah adalah jauh berbeza daripada falsafah pendidikan barat tradisional. peranan guru.Guru pula disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik. manusia adalah bersifat baik. Menurut ahli progresivisme. Ilmu dikatakan bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah.2 FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 3. Mereka mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau role-model kepada murid mereka. aliran progresivisme ini mempunyai pandangan yang tersendiri dari segi aspek tumpuan jenis kurikulum. mereka melihat perubahan sebagai intipati realiti. Berpegang kepada konsep di atas. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mereka dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing apabila berpeluang untuk mempelajari apa yang diminati.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 10 . Dari segi kaedah mengajar. .1 Progresivisme Falsafah progresivisme ini telah berkembang daripada falsafah pragmatisme. ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. maka pendidikan bermatlamat untuk menyediakan murid yang mampu untuk mengakomodasi iaitu berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dalam kehidupan seharian. Murid pula memainkan peranan untuk menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik.

guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah. sumbangsaran.Dalam aliran ini. 3. pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial. Kaedah mengajar yang ditekankan ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah.2 Rekonstruktivisme Menurut ahli rekonstruktivisme. guru berperanan sebagai agen perubahan dan pembaharuan. main peranan dan simulasi. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan murid. di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa. Murid-murid pula harus mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan seperti yang dinyatakan. Guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.2. sekolah adalah satu landasan yang amat sesuai untuk membentuk masyarakat baru kerana dapat mengenalpasti masalah sosial yang menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya. Murid pula harus berperanan untuk mencari keterangan masingmasing bagi menjelaskan soalan yang diberi oleh guru. Sehubungan dengan itu. mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 11 . Kurikulum falsafah ini terdiri daripada bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan. Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Oleh itu. Selaras dengan jenis kurikulum yang ditawarkan. sekolah merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. Kaedah ini memberi penekanan kepada murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui aktiviti. EDU 3101 .

Guru pula hanya memainkan peranan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi. falsafah eksistensialisme lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Kaedah mengajar yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. Sejajar dengan kaedah mengejar tersebut. Seseorang individu perlu bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang telah disediakan. Namun. Dari aspek kurikulum. sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan kepada murid. Berpegang kepada konsep tersebut. mata pelajaran yang bersifat estetik dan berfalsafah masih dianggap sebagai relevan. EDU 3101 . Oleh itu.2. matlamat pendidikan tidak digariskan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 12 .3 Eksistensialisme Berbanding dengan falsafah rekonstruktivisme.3. falsafah eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran yang khusus kerana murid-murid bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing.

TUMPUAN Kurikulum : Bidang kemanusiaan dan kesusateraan. ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah . Guru : Pemangkin ilmu. Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah. Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Rekonstruktivisme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru Mengasaskan corak budaya baru Eksistentialisme Manusia bertanggungjawab keatas diri sendiri. Kaedah mengajar : Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : penerima ilmu yang bersifat pasif Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara ± perkara asas.ubah Perenialisme MATLAMAT PENDIDIKAN Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi Mengajar ilmu dan budaya yang asas sahaja.3 BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL DAN MODEN BARAT TRADISIONAL KONSEP Secara semulajadi. Kaedah Mengajar : Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif. MODEN KONSEP MATLAMAT PENDIDIKAN Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. TUMPUAN Kurikulum : Kebebasan memilih matapelajaran yang ingin dipelajari. Kaedah Mengajar : Didaktik Murid : Menerima ilmu yang bersifat pasif Kurikulum : Kemahiran asas (3M) Guru : Penyampai ilmu yang mahir.3.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 13 . Tidak digariskan EDU 3101 . Guru : Pembimbing dan pengurus. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah Mengajar : Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif. Guru : Penyampai ilmu yang pakar.

Kedua. Nirvana menurut Kamus Dewan Edisi Keempat halaman 1082 bermaksud µdalam keadaan yang lenyap langsung dan aman sesudah mati yakni dalam agama Buddha¶. Perubahan akan berlaku akibat kontek dengan guru masing-masing tanpa mengambil kira sama ada guru itu seorang nabi. sekirannya kita hidup semata-mata untuk mengejar kebendaan sahaja. EDU 3101 .1 PRINSIP Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membina sesebuah negara dan ia merupakan satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara tersebut. Oleh hal yang demikian. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah kebahagiaan hidup sesudah mati. sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian. sifu atau tok guru. kita akan membuat kebaikan dan mengelak daripada membuat kejahatan. Prinsip ketiga yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan timur ialah setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. Manakala prinsip yang seterusnya ialah manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka.4. Pertama.0 FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR 4. Apabila kita sudah menjadi bijak. Menurut ajaran Buddha. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 14 . secara automatik. Falsafah Pendidikan Timur telah menggariskan beberapa prinsip dalam falsafah pendidikan mereka. agak mustahil untuk kita bahagia. Ini bermakna bahawa refleksi kendiri atau muhasabah diri yang kita lakukan hasil pemerhatian tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap tuhan dan keinginan untuk bertaubat. kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah.

2 FUNGSI Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Pendidikan dari Negara Cina dan India. Sejarah dan Kod serta Tatacara Kelakuan yang Baik. guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. Antara nilai-nilai yang ditekankan dalam Pendidikan Moral ialah hormat kepada ibu bapa (xiao). menggubal undang-undang 4. Nasionalisme dan Internasionalisme (India). Untuk itu. Kesusasteraan. Peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius adalah sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. iaitu Konfusianisme dan Taoisme (China). Hinduisme dan Buddhisme (India). tolak ansur (rang). falsafah pendidikan Confucius mengfokuskan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral. Falsafah pendidikan Confucius berkonsepkan kepada pendidikan adalah untuk semua.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 15 .4. dan keberanian (yong). Selain itu. ketekunan (min). Falsafah Pendidikan Timur mempunyai beberapa fungsi seperti untuk membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. Dari aspek kurikulum. hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita (ti). kebijaksanaan (zhi). Matlamat pendidikan menurut falsafah pendidikan Confucius pula adalah untuk menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi. jimat-cermat (jian). tanpa mengambil kira status sosio-ekonomi ataupun kedudukan sosial. Menurut Falsafah Pendidikan Cina dan India. dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. Xunzi (313-238) dan Hanyu (768-824) dari Negara China. Puisi. Falsafah Pendidikan Konfusianisme berasas dari pemikiran Confucius (551479) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289). kesetiaan (zhong). mengekalkan struktur kekeluargaan.3 FALSAFAH PENDIDIKAN DI CHINA Falsafah Pendidikan Timur digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama. mata pelajaran yang ditekankan ialah Muzik. EDU 3101 .

Selain daripada Konfusianisme. Oleh itu. untuk memperoleh hidup yang sempurna.4 FALSAFAH PENDIDIKAN DI INDIA Di India. antara falsafah yang paling berpengaruh ialah Hinduisme dan Buddhisme yang menekankan ajaran agama. Oleh itu. Falsafah di India boleh dihayati daripada penulisan tertua yang dikenali sebagai Vedas. Vaisya (saudagar dan pedagang) dan Sudra (hamba dan buruh). dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. Taoisme mengutamakan hidup etika berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semulajadi. pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. cara yang terbaik ialah bertindak berlandaskan fitrah diri sendiri.Di samping itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 16 . Karma yang menentukan kedudukan manusia dalam masyarakat adalah berdasarkan siste kasta iaitu Brahmin (sami dan sarjana). mereka percaya bahawa manusia adalah diidkat dalam dalam kehidupan melalui karma. Beliau juga Maka. Ramai penganut Hinduisme dan Buddhisme percaya bahawa manusia hanya dapat dilepaska daripada penderitaan selepas berhidup secara kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada nafsu keduniaan dalam kehidupannya. EDU 3101 . Di samping nirvana. Penganut agama Buddha menyebutnya sebagai nirvana. membawa makna kelepasan daripada penderitaan.Menurut Lao Zi. iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya. beliau mengajar muridnya mengikut untuk kebolehan individu. 4. Pengasas Buddhisme aialah Siddharta Gautama. guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. bermakana ilmu suci. Menurut huraian Vedas. Konfusianisme. Taoisme juga berkembang sebagai aliran pemikiran semasa kontemporari Confucius yang dikatakan pernah meminta tunjuk ajar daripada pelopor Taoisme Lao Zi. menggunkan mengikut strategi falsafah perbincangan menyampaikan pelajaran. Kshatriga (pahlawan dan pentadbir). kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Moksa merupakan idea Hindu yang diperkembang daripada Vedas.

Seterusnya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 17 . Menurut falsafah pendidikan Rabindranath Tagore. berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Kurikulum falsafah pendidikan Rabindranath Tagore pula menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. EDU 3101 . seorang ahli falsafah dan penyair dari India. intelek. Seni. seperti aspek fizikal. aliran fahaman yang ketiga untuk Falsafah Pendidikan timur ialah Nasionalisme dan Internasionalisme yang telah diasaskan oleh Rabindranath Tagore. Sejarah serta Pendidikan Alam Sekitar. guru berperanan sebagai fasilitator serta pemangkin bagi megerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Drama dan Tarian. moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. Antara mata pelajaran yang disyorkan ialah Muzik. Kesusasteraan. Manakala matlamat pendidikan beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dalam persekitaran. Beliau mentafsirakan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna.

Rohani. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) baru untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Intelek serta Sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan turut dilaksanakan. nilai-nilai murni turut diterapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. 2. budaya sains dan teknologi turut dipupukkan untuk mengelakkan pelajar daripada menjadi buta ICT.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 18 .1 ISLAM Terdapat beberapa pecahan implikasi falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti implikasi terhadap kurikulum serta implikasi kepada golongan pendidik. Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi Jasmani. BARAT DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 5. Implikasi Terhadap Kurikulum Dalam falsafah pendidikan Islam. Setiap pendidik perlu untuk mencipta inovasi dalam sistem pendidikan dan sentiasa berfikiran positif dan dinamik. Implikasi Kepada Golongan Pendidik Setiap pendidik harus beriltizam dan berusaha untuk mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabungjalinan (penyatuan kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi).0 PERKEMBANGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. 1. EDU 3101 .5. emosi. Emosi. Dalam sistem kurikulum juga. rohani dan sosial.

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 19 . asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. dapat dirumuskan bahawa Falsafah Pendidikan Islam ialah untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar setiap muslim itu kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. KBSR dan KBSM yang mencerminkan ciri ± ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu.´ Dalam Falsafah Pendidikan Islam. emosi. berketrampilan. emosi dan agama. ³ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. rohani. keluarga dan negara. emosi.Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia dinyatakan dalam menentukan arah haluan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. jasmani dan sosial adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana dapat dihayati di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) melalui Pendidikan Agama. berakhlak mulia. ia menekankan perkembangan individu dari segi intelek. rohani. Moral. Apabila setiap muslim itu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka lahirlah muslim yang soleh. Oleh yang demikian. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. EDU 3101 . khasnya dari segi rohani. jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. menulis dan mengira) dititikberatkan dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 20 . maka falsafah pendiidkan di Malaysia juga mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti percaya kepada Tuhan.2 BARAT Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berakhlak mulia. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme. kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan kepada falsafah progresivisme. Di dalam tempat belajar pula. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan belajar untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. pembelajaran 3M (membaca. Falsafah pendidikan di Malaysia turut dikatakan mengandungi unsur esensialisme yang bercorak tradisional. Kedua-duanya menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran. setia kepada Negara serta boleh memberi sumbangan untuk kemajuan Negara dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. EDU 3101 . Program KBSR dan KBSM adalah dirancang untuk mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. membolehkan pelajar berinteraksi. bertanggungjawab. sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik. berkerja dan hidup dalam kumpulan. Salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang.5. Dari segi sistem pendidikan pula.

Antara aspek-aspek yang diterapkan dari Falsafah Pendidikan Timur adalah. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Di Negara Malaysia. kesusasteraan. Pada masa ini. Falsafah Pendidikan Confucius iaitu ahli pemikir dan tokoh pendidik dari Negara Cina mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi ataupun kedudukan sosial seperti yang disarankan oleh pendidikan negara kita. seni. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. berketrampilan. Sama seperti Falsafah Negara kita dimana para pelajar diajar mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak teras seperti Muzik dan Pendidikan Seni Visual. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 21 . Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa aspek yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Timur dan diubahsuai mengikut keperluan Negara Malaysia.3 TIMUR Falsafah pendidikan timur memainkan peranan yang penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. drama dan tarian. EDU 3101 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. puisi. kod dan tatacara. berakhlak mulia. sejarah. Falsafah Pendidikan Timur berasaskan Falsafah Cina dan India. pendidikan diberikan kepada semua orang walaupun mereka adalah orang kurang upaya. dan pendidikan diberi keutamaan. kelakuan yang baik. aspek emosi.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. banyak sekolah pendidikan khas telah dibina untuk memberikan pendidikan yang sama kepada warga istimewa seperti kanak-kanak normal supaya mereka boleh berdikari pada masa hadapan dan tidak tersisih. 5. intelek dan jasmani di mana kebijaksanaan dalam bidang muzik.

Menurut beliau. bersih. saintifik. liberal dan adil serta nilai budaya yang tinggi dengan harapan supaya mereka hidup aman dan damai. dan bebas serta pendidikan kerohanian akan bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya. dan manusia. tumbuhan. Falsafah Pendidikan Negara mengandungi unsur-unsur seperti menanam semangat mahu belajar seumur hidup. jelas.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 22 . haiwan. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. berani dan bebas. EDU 3101 . Falsafah Pendidikan Timur menekankan Pendidikan Moral iaitu nilai-nilai seperti ketekunan (min) dan kesetian (zhong). Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan cergas. berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. (Kamarudin Haji Kachar dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia :5) Menurut ahli falsafah dan pendidik serta penyair dari bumi India pula iaitu Rabindranath Tagore mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. menunjukkan implikasi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am. cekap. toleran. berani. iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menembusi semua kehidupan. Sharifah Alwiyah Alsagoff. dalam bukunya falsafah pendidikan (1984). Impaknya kepada perkembangan pendidikan di Malaysia.Selain itu. pendidikan harus menjadi suatu proses yang hidup. patriotik. dinamik serta realistik. seseorang murid yang berpendidikan dengan erti kata sebenar ialah murid yang bukan sahaja berfikiran cergas. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. tetapi juga tetap mendukung sikap nasionalisme yang ideal. dan berkemahiran. progresif. Untuk mempraktikkan nilainilai ini. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. berpandangan saintifik. dan supaya dapat mengikuti perkembangan serta perubahan sains dan teknologi dan menzahirkan perasaan taat setia.

rohani. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Ini boleh dihayati daripada falsafah pendidikan konfusianisme. Selain itu. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. EDU 3101 . pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan mengikut Rabindranath Tagore adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah pendididkan kebangsaan dalam usaha melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 23 . demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang.Seterusnya. nasionalisme dan internasionalisme. Selain itu. berketerampilan. pendidikan adalah untuk perkembangan individu yang bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya selaras dengan falsafah pendidikan negara malaysia untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

melatih dan mendidik akal. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan Falsafah Pendidikan di Malaysia.Nafsiah. Antara bidangbidang Pendidikan Islam ialah Al-imaniyah. Al-Khuluqiyah. Falsafah Pendidikan Islam juga mengcakupi bidang-bidang pendidikan islam dan komponen-komponen lain seperti aqidah. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmonis dan seimbang dari segala aspek.Ijlimaiyah dan Al-Jinisiah. Al. Dari segi perkembangan falsafah pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh. sebahagian unsur yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Islam. Al.Jismiyah. Barat dan Timur turut terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. jasmani dan rohani insan berasaskan nilai-nilai Islam. Menurut Falsafah Pendidikan Timur pula pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang baik di dunia dan akhirat.Al. ibadah. Falsafah pendidikan tradisional iaitu perenialisme dan esensialisme menggunakan kaedah didaktik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru berperanan sebagai penyampai ilmu yang mahir dan murid sebagai penerima ilmu yang bersifat pasif. guru bertindak sebagai pemangkin dan agen perubahan manakala pelajar sebagai penerima ilmu yang bersifat aktif. Ahli Falsafah Timur yang terkenal ialah Confucius dan Rabindranath Tagore. Berbanding dengan falsafah pendidikan moden. Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. EDU 3101 . Falsafah Pendidikan Timur hanya menekankan aspek rohani dan emosi sahaja tanpa membicarakan tentang aspek jasmani.6.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 24 .0 PENUTUP Falsafah Pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah.ketrampilan dan kepimpinan. Al-Aqiliyah.

EDU 3101 . pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sukatan pelajaran sentiasa diubah supaya bersesuaian dengan peredaran zaman yang berlaku secara pesat.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 25 . perlakuan dan pendidikan moral amat dititikberatkan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang berpengetahuan tinggi di samping mempunyai perwatakan yang sopan. Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar. Kesimpulannya.Menurut Abdul Rahman Aroff dan Zakarian Kasa (1994) dalam Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (2009 :28) merumuskan. Pendidikan di Malaysia mementingkan aspek-aspek JERI di mana tata tertib. Timur dan Islam. falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme iaitu semua falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Guru yang merupakan fasilitator utama dalam mendidik anak bangsa sering kali menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk digunakan di sekolah.

Diambil pada 21 Mac dari http://dadwayne. Bhd.com/2010/03/perkembangan-falsafah-pendidikanbarat. Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Timur Dan Islam.com/guru/PISMP/EDU%203101/Tajuk%205%20%20Implikasi%20Falsafah%20Terhadap%20Perkembangan%20Pendidikan %20Di%20Malaysia. 4) Mok Soon Sang. Ilmu Pendidikan untuk KPLI.) (2005). Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia.com/2009/02/falsafah-pendidikan-barattradisional. (2010). Diambil pada 21 Mac 2011 dari http://www. Bhd. 3) Kamus Dewan. 6) Falsafah Pendidikan Tradisional Barat.pdf 8) Perkembangan Falsafah pendidikan Barat.0 RUJUKAN 1) Choong Lean Keow. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 26 . Bhd. 2) Kamarudin Hj kachar. (2009). Perkembangan Pendidikan Di Malaysia.amaljaya. (4th ed. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn.blogspot.blogspot. Kuala Lumpur : teks Publishing Sdn Bhd. 5) Mok Soon Sang (2009).html EDU 3101 . Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.7. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.html. (1989). Diambil pada 20 Mac 2011 dari http://notapismp. 7) Nordin Tahir.

Nur Fahana bt Muda dan Noor Adnin Othman dapat menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya.REFLEKSI (NUR ADAWIYAH BINTI MUHAMAD AJOS) ³Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang´ Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dan ahli kumpulan. keterampilan dan kepimpinan. Barat dan Timur. Dalam falsafah pendidikan Islam. Tuagasan yang perlu dilakukan ialah ³ Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. Barat. ia turut mengandungi sebahagian unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan barat pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. ³ Jika dibandingkan dengan falsafah-falsafah pendidikan Islam. falsafah pendidikan di Malaysia mempunyai ciri yang tersendiri. Falsafah pendidikan Timur pula bermatlamat untuk menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. dan Timur Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. membekalkan murid dengan budaya dan ilmu serta menyediakan murid dengan penyesuaian perubahan dalam kehidupan. Barat dan Timur. Falsafah pendidikan Islam mencakupi bidang-bidang Pendidikan Islam dan komponen-komponen lain seperti akidah. Bagi falsafah pendidikan barat pula. Setiap falsafah menekankan matlamat pendidikan yang berbeza. pendidikan adalah untuk menghapuskan penyakit sosial. Namun. Falsafah pendidikan Timur pula menganggap pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting baik di dunia mahupun di akhirat sana. ibadah. EDU 3101 .FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 27 . matlamat yang ditekankan adalah untuk membentuk insan supaya menjadi muslim yang berilmu dan beramal serta melahirkan insan yang taat kepada Allah.

Akhir sekali. EDU 3101 . saya berharap agar ilmu yang saya peroleh ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. Seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu bukan sahaja duniawi tetapi juga ukhrawi.Sebagai bakal pendidik. Nabi sendiri menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan. Guru bertindak sebagai pemangkin untuk menyediakan peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupannya. ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Tugasan ini telah membuka perspektif baru kepada saya dalam proses pembelajaran dan proses pemerolehan maklumat serta mengenai matlamat pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 28 . apa yang saya dapat simpulkan ialah ketigatiga falsafah menekankan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan.

EDU 3101 . Pelbagai informasi yang saya perolehi dan sebagai contohnya mengenai perkembangan falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia.REFLEKSI (NOOR ADNIN BINTI OTHMAN) Saya Noor Adnin binti Othman dari kelas Pendidikan Khas Pendidikan Jasmani / Bahasa Melayu bersama dua ahli kumpulan lagi iaitu Nur Farhana binti Muda dan Nur Adawiyah binti Muhamad Ajos telah diberikan suatu tugasan kerja kursus iaitu bertajuk ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. emosi. fungsi serta tujuannya yang tersendiri yang merangkumi aspek ± aspek jasmani. Segala maklumat yang saya perolehi sama ada pada buku rujukan mahupun melalui sumber internet. intelek serta sosial bagi mendapat insan yang seimbang dari semua aspek tersebut serta harmonis untuk masyarakat. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´. saya telah mendapat pelbagai maklumat dan ilmu dengan lebih mendalam mengenai ³Perkembangan Falsafah Pendidikan Islam. saya juga dapat menimba ilmu serta mengetahui bahawa setiap falsafah mempunyai matlamat. Di dalam tajuk ini. keluarga serta negara. rohani. Semua falsafah ini dapat dibuktikan lagi dengan terhasilnya pemikiran ± pemikiran tokoh yang ternama dan dipercayai. saya luaskan pandangan saya lalu muatkan di dalam tugasab kerja kursus ini. Dalam menyiapkan tugasan ini. saya dapat mengetahui konsep serta asas sebuah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bercirikan Falsafah Pendidikan Islam serta Falsafah Barat dan Timur. Barat dan Timur terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia´ di mana perlu dihantar tepat bertarikh 31 Mac 2011. Selain daripada konsep serta asas sebuah falsafah tersebut.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 29 .

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 30 . EDU 3101 . penting bagi setiap guru seperti saya dalam memahami serta menghayati konsep ± konsep serta matlamat suatu falsafah dalam memperkembangkan pendidikan di Malaysia yang mempunyai nilai murni yang mulia serta sedia melaksanakan strategi proses pengajaran dan pembelajaran baru dan kreatif bagi melahirkan insan yang seimbang serta optimis.Oleh itu.

Tetapi. Falsafah pendidikan timur ini merupakan panduan untuk saya apabila menjadi pendidik kelak. Timur dan Barat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan di Malaysia. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang saya perlu mendidik murid berakhalak mulia. saya perlu memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggugjawab yang diberi. Seterusnya ialah falsafah pendidikan timur. kesucian dan keikhlasan serta amalan-amala yang mulia seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan Islam.T. AlFarabi dan Ibnu Sina telah mengemukakan takrifan mengenai falsafah pendidikan islam mengikut pemikiran masing-masing. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa aspek yang dicedok daripada Falsafah Pendidikan Islam. melatih dan mendidik akal.Khindi. Falsafah Pendidikan Islam. sebagai bakal guru apa yang saya peroleh daripada falsafah pendidikan islam adalah untuk menjadi seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan sahaja ilmu duniawi malah ilmu ukhrawi. Selain itu. Oleh itu.REFLEKSI (NUR FAHANA BINTI MUDA) Pendidikan adalah teras pembangunan Negara.W. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. jasmani dan rohani insan yang berasaskan nilai-nilai islam. Timur dan Barat. Oleh itu. saya perlu mengajar murid mengikut EDU 3101 . beberapa ahli falsafah Islam seperti Al. Falsafah pendidikan timur berasaskan falsafah cina dan India dan ia hanya menekankan aspek intelek dan rohani sahaja tanpa mengambil kira aspek jasmani. Pendidikan islam merupakan satu proses yang berterusan bertujuan untuk mengubah. terhormat dan mulia serta mengasuh murid dengan kebersihan. melakukan perkara yang baik. Seterusnya Negara Malaysia dapat melahirkan insan yang soleh dan mampu untuk memikul tanggunjawab khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah S. saya ingin menekankan tentang peranan guru menurut falsafah Confucius dan Rabindranath Tagore iaitu guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Oleh itu. Saya ingin menjadi guru yang berperanan sebagai fasilitator dan pemangkin bagi mengerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid. Dalam falsafah pendidikan islam. Untuk itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 31 .

Apa yang saya dapat ambil daripada salah satu mazhab dalam falsafah pendidikan barat ini ialah menjadi bakal pendidik yang mampu dan mahir untuk mengawal bilik darjah kelak serta menjadi teladan dan role model kepada anak-anak murid. EDU 3101 . mengira dan menulis (3M) dititikberatkan. Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai masyarakat untuk membawa kestabilan. kemahiran asas seperti membaca. Dalam Falsafah Pendidikan Barat pula. Ilmu-ilmu yang diperoleh akan saya guna pada suatu hari nanti untuk mendidik anak bangsa bagi melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. gemilang dan terbilang. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sesungguhnya. keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh itu.FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 32 . ia merangkumi mazhab tradisional dan moden Falsafah tradisional barat ialah perenialisme dan esensialisme manakala falsafah moden barat ialah progresivisme. rekonstruktivisme dan eksisitentialisme. terlalu banyak pengetahuan dan panduan yang saya peroleh daripada tugasan ini untuk menjadi seorang bakal pendidik yang cemerlang.tahap dan kebolehan mereka. guru disisfatkan sebagai seorang yang berwibawa dan mahir dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Bagi falsafah esensialisme. rohani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful