Terjemah Kitab Al- Ajnas ( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Mentri Nabi Sulaiman A.

S ) Kitab Al- Ajnas merupakan salah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia sekitar 5000 tahun, kitab ini di susun oleh wajir / menteri Nabi sulaiman AS yang bernama Sayyidina Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab ilmu hikmah yang sangat langka sekali, inilah bab pertama dari kitab al- Ajnas , mudah mudahan memberikan manfa'at bagi para pengunjung Blog khumaira66, inilah terjemah Al-Ajnas : Latifatul Ula ( Latifah Awwal ) Dengan nama Allah SWT Yang maha kuat dan agung, Awal nya mahluq yang taat pada Allah SWT, Adalah Ta atnya Malaikat pembawa Arasy, Dan inilah Asma Malaikat Pembawa Arasy : Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin Syahuunin Bajahuunin Malyahuunin Tafsir nya dengan bahasa Arab adalah : Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal hayyul qayyumu rabba kulla syay-in wa ilaha kulli syay-in wa alima bikulli syay-in qaadirun ala kulli syay-in la ya zibu anka mistqala dzarrati syay-in ta alayta pala tura. Artinya : Wahai Allah engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus segala sesuatu dan tuhan segala sesuatu dan engkau mengetahui pada segala sesuatu, Yang Maha kuasa atas segala sesuatu,Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, engkau yang maha tinggi dan tidak terlihat. Ketahuilah oleh kalian semua, allah SWT telah menjanjikan pada kalian, Bahwa sesungguhnya Asma asma ini apabila kalian membaca dengan Asma Asma di atas , membacanya dalam keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhlas maka akan turun kepada engkau beberapa malaikat yang berwujud cahaya , maka bergetarlah langit & Bumi dan bergetar juga semua yang ada di langit dan di bumi, para Malaikat tsb dapat melakukan untuk menghadirkan malaikat golongan ruhani untuk anda, menjadikan haybah / wibawa si pembaca asma tsb di hadapan para pembesar, dapat di terima di semua kalangan serta si pembaca dapat mengikat lidah lawan bicaranya ( kalau bisnis kata si pengamal jadi maka lawan bicaranya akan ta at serta patuh pasa apa yg dia katakan ), Dilaksanakan semua hajatnya, sapat di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari semua gangguan mahluq, dapat di gunakan sebagai senjata ghaib untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di ridhai allah swt. Latifatust Tsaniyyah ( Latifah kedua ) Asma atau bacaan latifah yang ke 2 Allah swt telah ciptakan dari asma Latifah ke 2 ini para malaikat yang menempati Suradiqatil Udzma ( Tempat / Tenda yg sangat besar ), Dan dengan Asma inilah Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam AS, Dan dengan Asma Latifah ke 2 inilah Nabi Isa AS Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta

tempat serta pakaian maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya Asma ini. Dan engkau telah meluluskan orang yang memintamu. Dan engkau telah mengangkat derajat dengan keagunganmu orang yang engkau kehendaki. Tiada tuhan selain engkau. Engkau lebih mengetahui dari mahluq yg telah kau beri ilmu. Engkau engkau yang maha raja. dan engkau telah membenarkan orang yang menyembahmu. Dan maha benar hukum yang telah engkau gariskan. engkau hinakan dengan kekuasaanmuorang yang engkau kehendaki. Dan inilah Asma yg dimaksud : ANNI BAYROKHIN BAYRUUKHIN BARKHUWA SYAIROKHIN SYAARUUKHIN YATMAKHIN SYAKHOOYAA MUUKHIN FAASIKHIN SYAMUUKHIN SYAMIIKHOO MAKHIKHO ARIIKHO BAYRUUKHO BAHIYA YA BUUMA HUUROYAAWAMAHIN MAHAARUUTIN YA HUUHIN SYAIMUU MALSAYAMIIMIN MAQNAANAN BISYAFHARAZIN BAARUUKHIN SYARFAYUUKHIN BAALUUKHOO ANTA ANTA BADI US SAMAWATI WAL ARDI Tafsirnya dalam bahasa Arab adalah : Anta Allahu alladzi laa ilaha illa anta ajalla man dzukira wa ahaqqa man humida wa ajwada man suila wa awsa a man utiya la ilaha illa anta alama man ullima wa arafa man malaka wa ansara man istaghiitsa la ilaha illa anta ihtajabta anil kholqi wa atsbatal fadla ila nafsika wakhtasasta bil asmail husna wa ahatta jami al asyya-i bil ilmi wal qudrati tud a fatujiiba wa tusalu fatu tiya katabtal atsara wa ahsoytal amara anta antal malikul jabbarul wahidul qohharu la ilaha illa anta tudzillu bilqudrati man syi ta wa tarfa u bil izzati man syi ta anta anta allahu al maaliku quluubal kholaaiqi biyadika taqollabuha kayfa syi ta alqaulu ma qulta wal qodha-u ma qodhayta walhukmu ma hakamta la radda liamrika wa laa daafi a liqodhaaika wa antal hayyul qayyumu. engkau engkau yang maha memiliki hati hatinya semua makhluq yang berada dalam kekuasaanmu. San engkau maha hidup dan berdiri dengan sendirinya . Tiada tuhan selain engkau . Tiada yang dapat menolak terhadap perintahmu. Dan engkau telah meluaskan orang yang telah kau beri. Tiada tuhan selain engkau. Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma Asma diatas berpencar mengelilingi tongkatnya nabi Musa AS . Dan engkau telah menolong pada orang2 yang memohon pertolonganmu.mata. dan engkau telah mengkhususkan dzatmu dengan asmaul husna. dan engkau lebih mengetahui dari dari raja yang telah engkau beri pengetahuan. Engkau di panggil maka engkau menjawab. maha benar firman yang engkau firmankan. Maka apabila anda membacanya dalam keadaan suci baik badan. Engkau yang merubah hati tsb sekehendak engkau. Dan engkau telah melindungi segala sesuatu dengan ilmu dan qudratmu. dan engkau di minta maka engkau memberi. Dan engkau mengutamakan orang yg telah memujimu. engkau telah menutup dzatmu dari ciptaan engkau. Engkau telah menulis atsar dan engkau telahmenjaga umur umur makhluq. dan didalam tongkat nabi musa terdapat 31 Asma pada setiap 1 Asma mempunyai 10 keutamaan yang luar biasa diantaranya : Dapat mengeluarkan berbagai . engkau memuliakan orang yang mengingatmu. dan maha benar rencana ( Qadha ) yang telah engkau rencanakan. yang maha tunggal. Dan engkau telah menetapkan keutamaan pada dirimu. dan tiada seseorangpun yang dapat membentengi dari rencanamu ( qadha ). yang maha memaksa. Artinya : Engkau Allah yang tida tuhan selain engkau.

Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma Asma yang suci ini. mengeluarkan segala jenis harta terpendam. Jika anda mengucapkannya akan bergetarlah 7 lapis bumi dan gunung gunungnya karena begitu agungnya asma tsb. Dan dari sebagian ke khususan Asma Latifah ke 2 di atas adalah : Apabila anda menulisnya pada kaca cermin yang terbuat dari batu kemudian di hadapkan pada bintang selama 7 hari. Dan inilah Asma Latifah ke 3 yang dimaksud : Tsahiitsin maataytin saman saman saymiiman bitayan yamqoyan haatuulin yamuukhin huuhin maayukhin Tafsir dengan bahasa arabnya adalah : Antal mutajabbiru aynal mutajabbruuna. Wahai kalian sekumpulan Awan hadirlah dengan idzin Allah swt . Apabila anda bacakan Asma tsb dihadapan para pembesar yg gagah maka tercengang dan heran kepada anda serta bisu lidah lidah mereka. Dan akan cepat secepat cepatnya datang pada anda semua malaikat golongan ruhanny dan semua arwah dan golongan Jin untuk hadir dihadapan anda. Antal mutakabbiru aynal mutakabbiruuna antal hayyul qoyyuumu. membuka kunci kunci. Dan asma Asma Latifah ke 3 ini lebih lebih di khususkan bagi Malaikat Israfiil As. asihan / pelet. mengikat lidah. Apabila anda membaca Asma ini maka akan turun pada anda para malaikat yang akan membawa para raja ruhani dari yang engkau kehendaki.macam Mu zizat. membatalkan semua jenis sihir. tameng. Asma ini mempunyai ketaatan luar biasa bagi mereka. Dia Israfiil AS menunggu untuk di perintah meniup sengkala / terompet. dapat digunakan mencuri secara ghaib. dan Asma tsb dapat digunakan pada semua pekerjaan pekerjaan mulia. benteng. dan Asma 2 ini di tulis pula pada dahinya malaikat Israfiil AS yang mendiami Alam Qudrat sebelah kanan. dan begitu juga jika asma ini anda . membinasakan raja raja yang sombong. Engkau maha sombong mana mereka yang sombong Engkau yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. menarik ghaib / orang yg kabur/ jauh. menghukum orang yg dzolim. Ajibuu ya ma syaral awani bi idznillahi. menghancurkan musuh. dan dapat digunakan untuk semua hajat dengan kekuasaan allah yang allah telah letakkan kuasanya pada Asma dia atas tsb. Artinya : Engkau yang maha gagah mana mereka para yang gagah. Dan bagi Asma Latifah ke2 ini mempunya berbagai macam kegunaan yg sangat langka dan tidak terbilang manfa atnya. Khodam dari asma ini merupakan para malaikat serba putih dan tangan tangan mereka memegang tumbak yang berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang. Akan berkumpul dengan Asma ini semua golongan ruh. Dan asma ini dapat engkau pergunakan untuk menarik pencuri. Latifatuts Tsalisath ( Latifah ketiga ) Asma latifah ke 3 ini di khususkan kepada para malaikat Rahmat. Maka golongan ruh apapun yang anda panggil akan hadir menjawab panggilan anda dan mereka tidak akan berpaling dari perintah anda. dan asma di atas dapat digunakan untuk memanggil golongan ruhani bumi.

tatkala mereka dipanggil dengan Asma ini maka mereka akan menjawab memenuhi panggilan anda dengan mendengar dan ta at. Dan tidak ada yang berkuasa kecuali engkau serta tiada yang disembah selain engkau ya allah . maha suci engkau wahai Dzat yang maha berdiri dengan sendirinya. Pada semua jenis kesehatan. mereka para Khodam asma ini yang senantiasa membantu seluruh para nabi. dan asma ini dapat anda gunakan untuk menarik hadir semua malaikat yang Allah swt tempatkan di semua penjuru dunia.amal yang baik dan taqwa. Tidaklah engkau bacakan Asma ini kecuali anda dalam keadaan suci baik tempat. Dia menunggu untuk di perintahkan menurunkan wahyu ilahi pada orang2 terpilih. Dan Asma ini Allah swt khususkan pula untuk para malaikat yang bertugas di Lauhil Mahfudz merekalah yang menjaga keseimbangan semua Alam dan Ilmu ilmu yang tinggi. Asma di atas ini mempunyai keta atan yang luar bisa bagi semua para malaikat. Artinya : Maha suci engkau wahai Dzat yang maha hidup. allah SWT menempatkan para Khodam malaikat yang terbuat dari cahaya pada asma ini. Asma Latifah kelima ini senantiasa di tasbihkan oleh para malaikat yang mendiami Alam Rafi ke 7 yaitu suatu alam yang berlokasi diantara Alam Lauhil Mahfudz dan Alam Arsy. membahayakan musuh / lawan . maha suci engkau wahai dzat yang tidak beranak dan di peranakan dan yang tidak ada sesuatupun yang menyerupaimu. ( keterangan serta kayfiyah asma ini memang singkat sesuai kitab aslinya ). Latifatur Rabi ah ( Latifah ke empat ) Asma Latifah ke empat ini tertulis pada dahinya Malaikat Jibril AS yang menempati Alam Qudrat sebelah kiri. Tiada tuhan selain engkau ya allah. Maha suci engaka wahai dzat tempat bersandar. Tatkala anda bacakan dan memanggil mereka maka mereka akan menjawab dengan kehadirannya di hadapan anda. Dan inilah Asma latifah ke empat yang dimaksud : Thosyin Thosyin thosyatin thosyahin yuhaniitin huumayaatin huutsawatin jallallahu azza wa jalla wahuwa ala kulli syay-in qodir Tafsirnya dengan bahasa arab : Subhanaka Ya hayyu subhanaka Ya Qoyyumu Subhanaka Ya Amadu Subhanaka ya man lam yalidu walam yuladu walam yakun lahu kufuwan ahadu Lailaha illa anta wala qodira ghairuka wala ma buuda siwaaka. Benteng / Tameng Dzohir maupun ghaib. dan asma ini juga yang sering di bacakan oleh nabi Isa AS ketika mendapatkan masalah masalah yang pelik dan rumit. orang hasud serta orang yang akan menganiayaya mereka akan kaget serta terkunci lidahnya. Latifatul Khomisah ( Latifah kelima ) Asma latifah kelima ini mempunyai 7 asma yang telah Allah swt ajarkan pada Malaikat Mikail AS.bacakan dihadapan musuh2. Asma ini dapat anda gunakan / bacakan untuk mengikat lidah ( tidak bisa berbicara ). pakaian dan badan. Dan tidak lah anda baca Asma ini kecuali pada perkara perkara yang di ridhai Allah swt. mereka tidak akan menentang terhadap semua perintah anda. Asma ini dapat anda bacakan / gunakan pada semua amal . pada tangan2 .

Sesungguhnya jika anda bacakan Asma tsb Maka akan turun para malaikat yang bersinar dihadapan anda. Juga dapat anda perintahkan untuk membuat hijab / benteng lahir maupun ghaib. Maha suci engkau wahai dzat yang menghitung semua umur. Maha suci engkau ya allah yang maha memaksa. Mereka merupakan pasukan pelempar lembing / tumbak yang dapat anda perintahkan pada segala sesuatu seperti. Ketahuilah wahai saudaraku mudah2 an Allah SWT memberikan Taufiq nya padamu.khodam malaikat ini terdapat berbagai macam senjata perang yang terbuat dari cahaya. Subhanaka man ahsa jami al amaari. subhanaka Ya Allahu Ya Qahharu. Dengan 7 Asma inilah malaikat Izrail AS dapat mencabut nyawa. Tafsirnya dengan bahasa arab : . membakar. Subhanaka Ya man Ya lamu maa yatasaqitu min waraqin. Tatkala anda bacakan Asma ini untuk memanggil mereka. makaaya Nun kuluwan. Pada tangan mereka terdapat pedang pedang yang terbuat dari cahaya yang menunggangi pasukan kuda yang juga terbuat dari cahaya. mahasuci engakau wahai dzat yang diliputi kebesaran dan keagungan. para khodam dari asma ini dapat anda gunakan pada segala sesuatu dari berbagai macam perbuatan yang baik dan taqwa. Asma ini merupakan asma yang suci serta mulia. jin. Maha suci engkau wahai dzat yang mengetahui apa apa daun yang jatuh dari pohonnya. Menyambar. Latifatus Sadisah ( Latifah ke enam ) Latifah ke enam terdiri dari 7 Asma yang Allah SWT telah ajarkan pada Malaikat Izrail AS. Artinya : Mahasuci engkau ya Allah wahai dzat yang maha gagah. Mengikat lidah. dan juga dapat anda perintahkan pada segala sesuatu dengan izdin Allah SWT. Mereka akan pergi sekejap mata untuk menghukum para golongan ruhanny langit dan bumi yang membangkang. Ta alayta rabbi amma yaquludz dzolimuuna uluwwan kabiira. Inilah Asma Latifah ke enam yang dimaksud : Kasyla in Ya lasin Ya kalamin Syatyakaalin Jam ahum ( jam ahum bukan termasuk asma ). dan menyuruh malaikat golongan ruhany dan bumi. Engkau maha tinggi serta maha besar . maka mereka akan menjawab nya dengan hadir dihadapan anda. Juga dapat anda perintahkan untuk menurunkan para Malaikat Tsaqufah ( yang diwakilkan pada setiap arah mata angin dan musim ). Engkau sangat maha tinggi wahai tuhanku dari apa apa yang di ucapkan oleh orang orang yang dzolim. Asma ini tertulis pula pada keningnya malaikat Mikail AS. setan serta ifrit2 yang menggangu. Subhanaka Ya man tarada bil kibriya-I wal waqaari. Inilah 7 Asma dari Asma Latifah ke 5 yang di maksud : Syaahan Syawiinin Kanuupasyin Lawnaymin Kaylaymin Ya thaysyin Baalahin Tafsir nya dengan bahasa arab : Subhanaka Ya Allahu Ya Jabbaru. Mengusir mahluq halus.

hal yang tersembunyi . maka bacalah ke 7 Asma ini niscaya mereka bingung. Ukhrujii ayyatuhar ruuha sami atan muti atan li amrillahi. Aku yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan mematikan. Ketahuilah jika anda membaca ke 7 Asma ini ketika anda akan masuk pada seorang pembesar / pejabat atau raja yang aniayaya serta melampaui batas. Israfil. Panah yang sangat panas dan besar bagi mereka para penggangu dari golongan Jin. keluar lah wahai ruh denagn mendengar dan ta at pada perintah Allah SWT. tercengang serta bisu kaku lidahnya. 6 Asma latifah ini yang ada pada nabi Sulaiman AS yang merupakan Haikal Agung . pembesar. Sesungguhnya 7 Asma yang agung ini senantiasa dibaca oleh para pemilik kesucian yang luhur dan para pembesar yang senantiasa menjaga segala sesuatu dengan taqwa pada Allah SWT. Atau orang hasud yang ingin anda kembalikan segala tipu dayanya. Dan juga di ta ati oleh semua para malaikat yang bertasbih di alam semesta ini. Asma 6 latifah inilah yang membuat malaikat Jibril. Aku yang maha membuat pada apa yang aku kehendaki. pejabat. masuk pada para raja. Memahami kabar kabar ghaib di seluruh penjuru bumi. Melihat dalam mimpi hal . Aku yang maha mengampuni . Aku yang maha memulai. 7 Asma diatas ini dita ati yang luar biasa oleh semua Aflak ( Alam Semesta ). aku yang maha tempat kembali. yang maha tunggal denga rahmat. aku yang maha gagah dan maha besar. membuat perjanjian dengan para raja raja malaikat ruhanny. Setan dan manusia. Asma ini sangat bermanfa at dengan idzin Allah SWT untuk mengikat lidah. Artinya : Aku yang maha menciptakan. atau anda bacakan ketika berhadapan dengan musuh yang ingin anda kalahkan. benten / tameng yang sangat agung. Demikian pembahasan 6 Asma Latifah yang terkenal dengan sebutan Asma Bilathah. janganlah and abaca asma tsb kecuali ketika anda sedang menghadapi masalah atau perkara yang penting. Izrail Alahimus salam duduk bersimpuh pada hari perjanjian Arwah.Ana Alhaliqu Ana Al-Baari-u Ana Al-Mubdi-u Ana Al Fa aalu lima uridu Ana Al Muhyi wal mumiitu Ana Al Jabbaru wal mutakabbiru Ana Al-Ghaffaru al mutafarridu bir rahmati. kaget. Mikail. heran . Dan Asma inilah yang mampu mengalahkan semua goolngan ruhanny langit dan bumi. Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menolong anda. .